+ ipil.sk

Bisoprolol-ratiopharm 5 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2012/02703


Písomná informácia pre používateľa


Bisoprolol-ratiopharm 5 mg

Bisoprolol-ratiopharm 10 mg

tablety

bisoprololiumfumarát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Bisoprolol-ratiopharm a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bisoprolol-ratiopharm

3. Ako užívať Bisoprolol-ratiopharm

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bisoprolol-ratiopharm

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čoje Bisoprolol-ratiopharm a na čo sa používa


Bisoprolol (liečivo v Bisoprolol-ratiopharm) patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú betablokátory. Tieto lieky spomaľujú srdcovú aktivitu, čím znižujú krvný tlak.


Bisoprolol sa môže použiť na liečbu srdcovej angíny(bolesť v hrudníku zapríčinená upchaním tepien, ktoré zásobujú srdcový sval) alebo hypertenzie(vysoký krvný tlak).


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Bisoprolol-ratiopharm


Neužívajte Bisoprolol-ratiopharm

- ak ste alergický na bisoprololiumfumarát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte kardiogénny šok, vážne postihnutie srdca spôsobujúce rýchly, slabý srdcový tep; nízky krvný tlak; studenú a vlhkú pokožku; ak pociťuje slabosť a mdloby.

- ak ste niekedy trpeli závažným sipotom alebo závažnou astmou, pretože Bisoprolol-ratiopharm môže ovplyvniť vaše dýchanie.

- ak máte pomalú frekvenciu srdcového tepu (menej ako 60 úderov za minútu). Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára.

- ak máte veľmi nízky krvný tlak.

- ak máte závažné problémy s krvným obehom (ktoré môžu spôsobiť pálenie, zblednutie alebo zmodranie prstov na rukách a nohách).

- ak máte závažné problémy so srdcovým rytmom.

- ak máte zlyhanie srdca, ktoré sa náhle objavilo alebo nie je stabilizované, a vyžaduje si nemocničnú liečbu.

- ak máte stav, pri ktorom sa v tele hromadí nadbytok kyselín, čo je známe ako metabolická acidóza. Váš lekár vám poradí.

- ak máte nádor nadobličiek, známy ako feochromocytóm, ktorý nie je liečený.


Ak si nie ste istý niečím z vyššie uvedeného, opýtajte sa svojho lekára.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Bisoprolol-ratiopharm:

 • ak máte vysokú hladinu krvného cukru (cukrovka). Tieto tablety môžu maskovať príznaky nízkeho krvného cukru.

 • ak máte (alebo ste mali) psoriázu (opakujúca sa kožná porucha, zahŕňajúca šupinatenie kože a suchú kožnú vyrážku).

 • ak ste liečený na reakcie z precitlivenosti (alergia). Bisoprololiumfumarát môže zvýšiť precitlivenosť na látky, na ktoré ste alergický, a môže zvýšiť závažnosť reakcií z precitlivenosti.

Liečba adrenalínom nemusí mať žiaduci výsledok. Na túto liečbu bude možno potrebná vyššia dávka adrenalínu.

 • ak máte problémy so štítnou žľazou. Tieto tablety môžu maskovať príznaky nadmernej činnosti štítnej žľazy.

 • ak trpíte sipotom alebo ťažkosťami pri dýchaní (astma).

 • ak neprijímate tuhú potravu.

 • ak máte srdcovú blokádu 1. stupňa (porucha vedenia v srdci).

 • ak máte Prinzmetalovu angínu, čo je typ bolesti v hrudníku, zapríčinenej kŕčom vencovitých tepien, ktoré zásobujú srdcový sval.

 • ak máte akékoľvek problémy s krvným obehom v končatinách, ako sú ruky alebo chodidlá.

 • ak máte feochromocytóm (nádor drene nadobličky). Váš lekár musí najprv liečiť tento problém, až potom vám môže predpísať bisoprolol.

 • ak idete do nemocnice alebo k zubárovi kvôli operácii vyžadujúcej anestetikum; informujte ho, aké lieky užívate.


Deti

Nie sú žiadne skúsenosti s použitím bisoprololu u detí, preto sa jeho použitie u detí neodporúča.


Iné lieky a Bisoprolol-ratiopharm

Ak užívatealebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je mimoriadne dôležité uviesť ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov, pretože ich účinok môže byť ovplyvnený:

 • Lieky na kontrolu krvného tlaku alebo lieky na liečbu srdcových problémov (srdcová slabosť alebo poruchy srdcového rytmu; napríklad: amlodipín, amiodarón, klonidín, diltiazem, dizopyramid, digoxín, dobutamín, felodipín, flekainid, lidokaín, metyldopa, moxinidín, fenytoín, propafenón, chinidín, rilmenidín, verapamil a iné betablokátory).

 • Lieky na liečbu srdcovej blokády alebo lieky používané na liečbu astmy a chronickej bronchitídy (napr. izoprenalín, adrenalín alebo noradrenalín).

 • Lieky na liečbu depresie, napríklad tricyklické antidepresíva, inihibítory monoaminooxidázy (okrem inhibítorov MAO-B).

 • Lieky používané na liečbu duševných porúch (psychóza), napríklad barbituráty (tiež používané pri epilepsii a poruchách spánku), fenotiazíny (tiež používané pri vracaní a nevoľnosti).

 • Lieky používané ako anestetiká počas operácie (pozri tiež časť „Upozornenia a opatrenia“).

 • Protizápalové lieky známe ako NSAID alebo lieky na utlmenie bolesti.

 • Lieky na liečbu malárie (napr. meflochinín).

 • Lieky na liečbu astmy, upchaného nosa alebo určitých očných porúch, ako je glaukóm (zvýšený vnútroočný tlak) alebo na dilatáciu (rozšírenie) zrenice.


Všetky tieto lieky môžu ovplyvňovať váš krvný tlak a/alebo funkciu srdca.


 • Lieky používané na kontrolu cukrovky. Bisoprolol môže ovplyvniť hladinu krvného cukru.

 • Protizápalové lieky, napríklad rifampicín.

 • Lieky používané na liečbu migrenóznych bolestí hlavy (napr. deriváty ergotamínu), ktoré môžu zhoršiť krvný obeh.


Tehotenstvo a dojčenie

Bisoprolol-ratiopharm môže mať škodlivý vplyv na tehotenstvo a/alebo na plod. Je zvýšené riziko predčasného pôrodu, potratu, nízkej hladiny krvného cukru a zníženého srdcového tepu dieťaťa. Tiež môže byť ovplyvnený rast dieťaťa. Bisoprolol sa preto nemá užívať počas tehotenstva.


Nie je známe, či sa bisoprolol vylučuje do materského mlieka, a preto sa neodporúča počas dojčenia.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tieto tablety vám môžu spôsobovať únavu, ospalosť alebo závraty. Ak trpíte týmito vedľajšími účinkami, neveďte vozidlá a/alebo neobsluhujte stroje. Uvedomte si, že tieto účinky sa môžu vyskytnúť zvlášť na začiatku liečby, pri zmenách liečby a pri užívaní v kombinácii s alkoholom.


Bisoprolol-ratiopharm obsahuje laktózu.

Bisoprolol-ratiopharm obsahuje mliečny cukor (laktózu). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Bisoprolol-ratiopharm


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám povie presné dávkovanie a zvyčajne začne s najnižšou dávkou (5 mg). Normálna pravidelná dávka je 10 mg jedenkrát denne, s maximálnou odporúčanou dávkou 20 mg denne.


Pacienti s ochorením obličiek alebo pečene

Pacienti so závažným ochorením obličiek alebo pečene nemajú prekročiť dávku 10 mg bisoprololu jedenkrát denne. Predtým, ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Starší pacienti

Za normálnych okolností nie je nutné upraviť dávkovanie. Váš lekár začne liečbu s najnižšou možnou dávkou.


Použitie u detí

Nie sú žiadne skúsenosti s použitím bisoprololu u detí, preto sa jeho použitie u detí neodporúča.


Dĺžka liečby

Bisoprolol sa zvyčajne užíva dlhodobo.


Ak užijete viac Bisoprololu-ratiopharm, ako máte

Ak ste omylom užili viac, ako je predpísaná dávka, ihneď o tom informujte svojho lekára/lekárnika. Vezmite si so sebou zvyšné tablety alebo túto písomnú informáciu pre používateľa, aby lekársky personál presne vedel, čo ste užili.


Príznaky predávkovania môžu zahŕňať závraty, pocit na odpadnutie, únavu, sťažené dýchanie a/alebo sipot. Tiež sa môže vyskytnúť znížený srdcový tep, znížený krvný tlak, nedostatočná činnosť srdca a nízka hladina krvnej glukózy (čo môže zahŕňať pocity hladu, potenie a búšenie srdca).


Ak zabudnete užiť Bisoprolol-ratiopharm

Ak ste zabudli užiť tabletu, užite ju ihneď, ako si spomeniete do 12 hodín od zvyčajného času užitia. Ak prešlo viac ako 12 hodín, neužívajte vynechanú tabletu, ale užite až ďalšiu tabletu v normálne stanovenom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Bisoprolol-ratiopharm

Liečba Bisoprololom-ratiopharm sa nesmie ukončiť náhle, zvlášť ak máte srdcovú angínu. Ak náhle prestanete užívať bisoprolol, váš stav sa môže zhoršiť alebo sa vám znova môže zvýšiť krvný tlak. Namiesto toho sa dávka lieku musí znižovať postupne podľa pokynov vášho lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť rôzne často:

 • Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

 • Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

 • Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

 • Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.


Počas užívania tohto lieku môžete spozorovať niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov. Ak ich u seba spozorujete, informujte o tom svojho lekára:


Časté:

 • únava, závraty, bolesť hlavy (zvlášť na začiatku liečby; väčšinou je mierna a často vymizne do 1 – 2 týždňov),

 • pocit chladu alebo necitlivosti v končatinách (prsty na rukách alebo na nohách, ako aj uši a nos), častejší výskyt kŕčovitej bolesti v nohách pri chôdzi,

 • veľmi nízky krvný tlak (hypotenzia),

 • pocit nevoľnosti (nauzea), nevoľnosť (vracanie), hnačka, zápcha,


Menej časté:

 • poruchy spánku, depresia,

 • zhoršenie zlyhania srdca,

 • pomalý srdcový tep,

 • pocit slabosti a straty sily (asténia),

 • pacienti s astmou alebo s dýchacími problémami v minulosti môžu pociťovať ťažkosti pri dýchaní.

 • svalová slabosť a kŕče.


Zriedkavé:

 • nočné mory, halucinácie (rôzne predstavy),

 • bezvedomie,

 • poruchy sluchu, zápal výstelky nosa spôsobujúci nádchu s podráždením,

 • alergické reakcie (svrbenie, sčervenanie kože, vyrážka),

 • sucho v očiach v dôsledku zníženej tvorby sĺz (čo môže byť veľmi nepríjemné, ak používate kontaktné šošovky),

 • zápal pečene (hepatitída) spôsobujúci bolesti brucha, stratu chuti do jedla a niekedy žltačku so zožltnutím očných bielok a kože, tmavý moč,

 • znížená sexuálna výkonnosť (porucha potencie),

 • zvýšená hladina krvných tukov (triglyceridov) a pečeňových enzýmov.


Veľmi zriedkavé:

 • zhoršenie stavu kože u psoriázy alebo podobne suchá, šupinatá vyrážka a vypadávanie vlasov,

 • svrbenie a sčervenanie oka (konjunktivitída).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Bisoprolol-ratiopharm


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote 15 – 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte Bisoprolol-ratiopharm, ak spozorujete, že tablety zmenili farbu alebo majú akékoľvek iné príznaky poškodenia a požiadajte o radu svojho lekárnika.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Bisoprolol-ratiopharm obsahuje


- Liečivo je bisoprolol vo forme bisoprololiumfumarátu.

Jedna 5 mg tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu.

Jedna 10 mg tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát a krospovidón.

Každá 5 mg tableta obsahuje aj žlté farbivo PB 22812 (monohydrát laktózy/žltý oxid železitý (E 172)).

Každá 10 mg tableta obsahuje aj béžové farbivo PB 27215 (monohydrát laktózy/červený oxid železitý/žltý oxid železitý (E 172)).


Ako vyzerá Bisoprolol-ratiopharm a obsah balenia

5 mg tablety bledožlté mramorovité okrúhle obojstranne vypuklé tablety označené „5“ a s poliacou ryhou na jednej strane a hladké na druhej strane.


10 mg tablety béžové mramorovité okrúhle obojstranne vypuklé tablety označené „10“ a s poliacou ryhou na jednej strane a hladké na druhej strane.


Veľkosti balenia:


Bisoprolol-ratiopharm 5 mg: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100x1 alebo 100 tabliet.

Bisoprolol-ratiopharm 10 mg: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100x1 alebo 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2012.


6Bisoprolol-ratiopharm 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2012/02703


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Bisoprolol-ratiopharm 5 mg


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta.

Bledožlté mramorovité okrúhle bikonvexné tablety označené „5“ a s poliacou ryhou na jednej strane a hladké na druhej strane.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Chronická stabilná angína pektoris


 1. Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie sa má upravovať individuálne. Odporúča sa začať s najnižšou možnou dávkou. U niektorých pacientov môže byť primeranou dávkou 5 mg na deň. Zvyčajná dávka je 10 mg 1-krát denne. Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg denne.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poškodením funkcie obličiek alebo pečene

U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min) a u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene sa odporúča, aby sa denná dávka 10 mg bisoprololiumfumarátu neprekročila.


Starší pacienti

Zvyčajne nie je potrebné upravovať dávkovanie. Odporúča sa začať liečbu s najnižším možným dávkovaním.


Deti

Nie sú žiadne skúsenosti s použitím bisoprololu u detí, preto sa jeho použitie u detí neodporúča.


Prerušenie liečby

Liečba sa nemá náhle prerušiť (pozri časť 4.4). Dávkovanie sa má znižovať pomaly s týždňovým intervalom zníženia dávky na polovicu.


Spôsob podania

Bisoprolol-ratiopharm 5 mg sú tablety určené na perorálne užitie.


4.3 Kontraindikácie


Bisoprolol je kontraindikovaný u pacientov s/so:

 • precitlivenosťou na bisoprolol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1;

 • akútnym zlyhaním srdca alebo počas epizód obehovej dekompenzácie vyžadujúce i.v. inotropnú liečbu;

 • kardiogénnym šokom;

 • AV blokom druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora);

 • syndrómom chorého sínusu;

 • sinoatriálnou blokádou;

 • symptomatickou bradykardiou (menej ako 60 úderov za min.) pred začatím liečby;

 • symptomatickou hypotenziou (systolický krvný tlak menej ako 100 mm Hg);

 • ťažkou bronchiálnou astmou alebo ťažkou pľúcnou obštrukčnou chorobou;

 • závažnou formou okluzívneho ochorenia periférnych tepien alebo závažnou formou Raynaudovho syndrómu;

 • neliečeným feochromocytómom (pozri časť 4.4);

 • metabolickou acidózou;

 • závažným štádiom periférnej cirkulačnej nedostatočnosti a súčasné užívanie inhibítorov MAO

(výnimka: inhibítory MAO-B);

 • kombináciou s floktafenínom a sultopridom (pozri časť 4.5);

 • gravidita a laktácia, keďže nie sú doteraz dostatočné skúsenosti u ľudí. Pokusy na zvieratách

nepotvrdzujú poškodenie v gravidite alebo u detí (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Obzvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca sa liečba bisoprololom nemá ukončiť náhle, ak to nie je jasne indikované, pretože môže dôjsť k prechodnému zhoršeniu stavu srdca.


Kombinácia s amiodarónom sa neodporúča pre riziko porúch automatizmu, kontraktility a poruchy vedenia srdcového vzruchu (supresia kompenzačnej reakcie sympatika).


Bisoprolol sa musí opatrne užívať pri:

 • bronchospazme (astma bronchiale, obštrukčná choroba dýchacích ciest). Pri bronchiálnej astme alebo pri iných chronických obštrukčných chorobách dýchacích ciest, ktoré môžu vyvolávať podobné symptómy, sa odporúča súčasná bronchodilatačná liečba. U pacientov s astmou sa príležitostne môže objaviť zvýšenie odporu dýchacích ciest, a preto bude možno potrebné zvýšiť dávku β2-mimetík. Pred začatím liečby sa odporúča urobiť funkčné vyšetrenie.

 • súčasnej aplikácii inhalačných anestetík. U pacientov podstupujúcich celkovú anestéziu si musí byť anesteziológ vedomý β-blokády. Ak je nevyhnutné prerušenie betablokátorovej liečby pred chirurgickým zákrokom, prerušenie liečby má byť postupné a ukončené približne 48 hodín pred anestéziou.

 • diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glykémie. Symptómy hypoglykémie môžu byť

maskované. Počas liečby bisoprololom sa má monitorovať glykémia.

 • tyreotoxikóze. Symptómy tyreotoxikózy môžu byť pri liečbe bisoprololom maskované.

 • striktnom pôste.

 • prebiehajúcej desenzibilizačnej liečbe. Tak ako aj iné β-blokátory bisoprolol môže zvýšiť citlivosť na alergény, ako aj závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nemá vždy očakávaný terapeutický účinok.

- AV bloku prvého stupňa.

- Prinzmetalovej angíne pektoris. ß-blokátory môžu zvýšiť počet a trvanie anginóznych záchvatov u pacientov s Prinzmetalovou angínou pektoris. Užívanie blokátorov ß-1-selektívneho adrenoreceptora je možné pri ľahkých formách a len v kombinácii s vazodilatátormi.

- okluzívnom ochorení periférnych tepien. Zvýraznenie ťažkostí sa môže objaviť zvlášť na začiatku liečby.

- feochromocytóme (pozri časť 4.3). U pacientov s feochromocytómom sa bisoprolol nesmie podávať až do blokády α-receptorov.

 • preexistujúcej alebo floridnej psoriáze. U pacientov so psoriázou alebo so psoriázou v anamnéze je nutné pred podaním betablokátorov (napr. bisoprololu) starostlivo zhodnotiť riziko a prínos tejto liečby.


Na začiatku liečby bisoprololom je potrebné pravidelné monitorovanie, najmä pri liečbe starších pacientov.


Liek obsahuje aktívnu látku, ktorá môže vyvolávať pozitívny výsledok kontrolného antidopingového testu.


Liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Kontraindikované kombinácie

Floktafenín: Betablokátory môžu zabrániť kompenzačnej kardiovaskulárnej reakcii asociovanej s hypotenziou alebo so šokom, ktorý môže byť indukovaný floktafenínom.


Sultoprid: Bisoprolol sa nemá súčasne podávať so sultopridom pre zvýšené riziko vzniku ventrikulárnej arytmie.


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

Antagonisty kalcia verapamilového typu a v menšej miere diltiazemového typu:Negatívny vplyv na kontraktilitu a atrioventrikulárne vedenie. Intravenózna aplikácia verapamilu pacientom užívajúcim betablokátorovú liečbu môže viesť k závažnej hypotenzii a atrioventrikulárnemu bloku.


Centrálne pôsobiace antihypertenzíva:Súbežné užívanie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže viesť k poklesu srdcovej frekvencie, zníženiu srdcového výdaja a k vazodilatácii. Náhle vysadenie liečby môže zvýšiť riziko „rebound hypertenzie“.


Inhibítory monoaminooxidázy (okrem inhibítorov MAO-B): Zvyšujú hypotenzívny účinok betablokátorov, ale aj riziko hypertenzívnej krízy.


Kombinácie, pri ktorých je nutná zvýšená opatrnosť

Antiarytmiká I. triedy (napr. dizopyramid, chinidín): Môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia a môže sa zvýšiť negatívne inotropný účinok (vyžaduje sa prísne klinické a EKG monitorovanie).


Antiarytmiká III. triedy (napr. amiodarón): Môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia.


Antagonisty kalcia (napr. dihydropyridínové deriváty): Súbežné užívanie môže zvýšiť riziko hypotenzie. U pacientov so srdcovým zlyhaním nie je možné vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho narušenia činnosti srdcových komôr (funkcia ventrikulárnej pumpy).


Parasympatomimetiká(vrátane takrínu): Súčasné užívanie môže predĺžiť čas atrioventrikulárneho vedenia a zvýšiť riziko bradykardie.


Lokálne betablokátory (napr. očné kvapky podávané pri liečbe glaukómu)môžu zvýšiť systémové účinky bisoprololu.


Inzulín a perorálne antidiabetiká: Zosilnenie účinku znižujúceho glykémiu. Blokáda β-adrenoreceptorov môže maskovať symptómy hypoglykémie.


Anestetiká: Potlačenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie. Pokračovanie β-blokády redukuje riziko arytmie pri zavedení a počas intubácie. Anesteziológ má byť informovaný o tom, že pacient užíva bisoprolol.


Srdcové glykozidy:Predĺženie času atrioventrikulárneho prevodu, zníženie srdcovej frekvencie.


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID):NSAID môžu znížiť hypotenzný účinok bisoprololu.


Inhibítory prostaglandín-syntetázy: Znižujú hypotenzívny účinok.


Deriváty ergotamínu: Exacerbujú poruchy periférnej cirkulácie.


Beta-sympatomimetiká: Kombinácia s bisoprololom môže znížiť účinky oboch liekov. Môže nastať hypertenzívna kríza alebo nadmerná bradykardia.


Sympatomimetiká, ktoré aktivujú β- aj α-adrenoreceptory:Kombinácia s bisoprololom môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku.


V prípade alergie sa musia použiť vysoké dávky adrenalínu.


Užívaním spolu s antihypertenzívami, ako aj s inými liekmi, ktoré môžu spôsobiť zníženie krvného tlaku (napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny) môže dôjsť k zvýšeniu rizika hypotenzie.


Rifampicín: Môže nastať mierne skrátenie polčasu bisoprololu, pravdepodobne indukciou hepatálnych metabolizujúcich enzýmov. Zvyčajne nie sú potrebné úpravy dávok.


Baklofén: Zvyšuje antihypertenzívny účinok.


Jódové kontrastné látky: Betablokátor môže zabrániť kompenzačnej kardiovaskulárnej reakcii asociovanej s hypotenziou alebo šokom indukovaným jódovou kontrastnou látkou.


Kombinácie, ktoré treba zvážiť

Meflochinín: Zvýšené riziko bradykardie.


Kortikosteroidy: Znižujú antihypertenzívny účinok (cez mechanizmus retencie vody a sodíka).


 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu mať škodlivé následky na graviditu, plod a/alebo novorodencov. Vo všeobecnosti blokátory β-adrenoreceptora redukujú placentárnu perfúziu, čo bolo asociované s retardáciou rastu, intrauterinnou smrťou, potratom alebo predčasným pôrodom. U plodu a novorodencov môžu nastať nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia, bradykardia).


Ak je liečba blokátormi β-adrenoreceptora nutná, v tom prípade je lepšie použiť blokátor β-1-adrenoreceptora.


Bisoprolol sa nemá užívať počas gravidity, ak to nie je nevyhnutné. Ak sa zváži, že je potrebná liečba bisoprololom, je potrebné monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu. V prípade škodlivých účinkov na graviditu alebo na plod je potrebné zvážiť alternatívnu liečbu. Novorodenec sa musí starostlivo monitorovať. Symptómy hypoglykémie a bradykardia sa zvyčajne vyskytujú počas prvých 3 dní života.


Laktácia

Nie je známe, či bisoprolol prechádza do materského mlieka u ľudí. Počas podávania bisoprololu sa preto neodporúča dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V štúdii u pacientov s koronárnou srdcovou chorobou neovplyvnil bisoprolol výkon pri riadení vozidiel. V závislosti od individuálnej odpovede pacientov na liečbu môže byť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje znížená. To sa má zvážiť predovšetkým na začiatku liečby, pri zmene liečby alebo pri súčasnom požití alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Hlásené nežiaduce účinky sa všeobecne pripisujú farmakologickým vlastnostiam β-blokátorov.


Zoznam nežiaducich účinkov


Frekvencie nežiaducich účinkov sú zoradené nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000 vrátane jednotlivých hlásení), neznáme (z dostupných údajov).


Psychické poruchy

Menej časté: depresia, poruchy spánku

Zriedkavé: nočné mory, halucinácie


Poruchy nervového systému

Časté: závraty*, bolesť hlavy*

Zriedkavé: synkopa


Poruchy oka

Zriedkavé: zníženie tvorby sĺz

Veľmi zriedkavé: konjunktivitída


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé: poruchy sluchu


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: poruchy AV vedenia; zhoršenie existujúceho srdcového zlyhania; bradykardia


Poruchy ciev

Časté: pocit chladu alebo znecitlivenia končatín, hypotenzia, najmä u pacientov so srdcovým zlyhaním


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo s anamnézou obštrukčného ochorenia dýchacích ciest

Zriedkavé: alergická rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: gastrointestinálne ťažkosti ako nauzea, vracanie, hnačka, zápcha


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie ako svrbenie, sčervenanie, vyrážka

Veľmi zriedkavé: alopécia. Betablokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť psoriázu, alebo vyvolať vyrážku podobnú psoriáze.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalová slabosť, svalové kŕče


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: poruchy potencie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava*

Menej časté: asténia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: zvýšená hladina triglyceridov, zvýšená hladina pečeňových enzýmov (ALT, AST)


* Tieto symptómy sa objavujú najmä na začiatku liečby. Vo všeobecnosti sú mierne a zvyčajne ustúpia do 1 – 2 týždňov.


 1. Predávkovanie


Symptómy

Najčastejšie príznaky, ktoré je možné očakávať pri predávkovaní beta-blokátorom, sú bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútna srdcová insuficiencia a hypoglykémia. V senzitivite na jednu vysokú dávku bisoprololu sú veľké individuálne odchýlky a pacienti so srdcovým zlyhaním sú pravdepodobne veľmi citliví.


Liečba

V prípade predávkovania sa musí liečba bisoprololom prerušiť a je potrebné postihnutému poskytnúť podpornú a symptomatickú liečbu. Musí sa zabrániť resorpcii bisoprololu v gastrointestinálnom trakte; možno použiť výplach žalúdka, adsorbenciá (aktívne uhlie) a preháňadlá (síran sodný). Dýchanie sa musí monitorovať a podľa potreby použiť aj umelé dýchanie. Bronchospazmus možno dobre liečiť bronchodilatačnou liečbou, ako napr. izoprenalín alebo beta-2-sympatomimetiká. Kardiovaskulárne komplikácie sa majú liečiť symptomaticky. AV blok (II. alebo III. stupeň) vyžaduje monitorovanie a infúziu izoprenalínu, eventuálne transvenózne zavedenie kardiostimulátora. Bradykardia sa môže liečiť atropínom alebo M-metyl-atropínom v infúzii. Pokles krvného tlaku alebo šok sa môžu liečiť vazopresormi a náhradou plazmy alebo expandérmi. Hypoglykémiu možno liečiť i.v. roztokmi glukózy.


Limitované údaje naznačujú, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný.


5. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívne betablokátory, ATC kód: C07AB07


Bisoprolol je účinný vysoko selektívny blokátor ß1–adrenoreceptora bez sympatomimetickej aktivity. Rovnako ako pri iných ß1–blokátoroch je spôsob účinku pri hypertenzii neznámy. Je však známe, že bisoprolol významne znižuje aktivitu renínu v plazme.


U pacientov s angínou pektoris blokovanie ß-receptorov znižuje aktivitu srdca, a tým znižuje spotrebu kyslíka.


Bisoprolol má podobné lokálne anestetické vlastnosti ako propranolol.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bisoprolol sa takmer kompletne absorbuje v gastrointestinálnom trakte. Spolu s veľmi nízkym efektom prvého prechodu pečeňou je zabezpečená jeho približne 90% dostupnosť. Väzba bisoprololu na proteíny plazmy je okolo 30 %. Distribučný objem je 3,5 l/kg. Celkový klírens je približne 15 l/h.


Polčas eliminácie z plazmy (10 – 12 hodín) umožňuje 24-hodinový účinok po podaní dávky jedenkrát za deň.


Bisoprolol sa vylučuje z tela dvoma spôsobmi, 50 % sa metabolizuje v pečeni na neaktívne metabolity, ktoré sa potom vylučujú obličkami. Zvyšných 50 % sa vylučuje obličkami v nemetabolizovanej forme. Pretože eliminácia je zabezpečovaná pečeňou a obličkami v rovnakom rozsahu, nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo renálnou insuficienciou.


Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávislá od veku.


U pacientov s chronickým poškodením srdca (III. stupeň podľa NYHA) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi sú vyššie plazmatické hladiny bisoprololu a predĺžený polčas. Maximálna plazmatická koncentrácia v ustálenom stave je 64 ± 21 ng/ml pri dennej dávke 10 mg a polčas je 17 ± 5 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Podobne ako ďalšie ß–blokátory bisoprolol pôsobí toxicky na matku (pokles príjmu potravy a pokles telesnej hmotnosti) a embryo/plod (nárast incidencie resorpcie, zníženie pôrodnej hmotnosti novorodencov, retardovaný fyzický vývoj) vo vysokých dávkach bez teratogénneho účinku.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, krospovidón, žlté farbivo PB 22812 (monohydrát laktózy/žltý oxid železitý (E 172)).


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15 – 25 °C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Alu/PVC/PVDC blister, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100x1 alebo 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


ratiopharm GmbH

89079 Ulm

Nemecko


 1. Registračné číslo


41/0014/02-S


 1. Dátum prvej registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 07. február 2002/bez časového obmedzenia


 1. Dátum revízie textu


Október 2012

8Bisoprolol-ratiopharm 5 mg