+ ipil.sk

Bisoprolol Vitabalans 5 mg tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č.: 2010/06480-PRE a 2010/06478-PRE

Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2012/02214-Z1B


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety

Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety


bisoprololiumhemifumarát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Bisoprolol Vitabalansa na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Bisoprolol Vitabalans

3. Ako používať Bisoprolol Vitabalans

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bisoprolol Vitabalans

6. Ďalšie informácie


 1. čo je Bisoprolol Vitabalans a na čo sa používa


Bisoprolol Vitabalansje selektívny betablokátor. Bisoprolol Vitabalanssa používa na liečbu vysokého krvného tlaku a bolesti na hrudníku spôsobenej nedostatkom kyslíka pre srdcový sval(angina pectoris).


 1. skôr ako užijete Bisoprolol Vitabalans


Neužívajte Bisoprolol Vitabalans

 • Keď ste alergický (precitlivený) na bisoprolol, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (pozri časť 6 tejto písomnej informácie pre používateľov),

 • keď máte neliečené zlyhanie srdca (spôsobujúce krátky dych alebo zvýšené opuchy),

 • keď máte veľmi nízky krvný tlak (systolický alebo „horný“ tlak nižší ako 100 mm/Hg), čo môže spôsobiť závrat alebo mdloby,

 • keď máte veľmi pomalú srdcovú frekvenciu (menej ako 45-50 úderov srdca za minútu),

 • keď máte poruchy vedenia vzruchu v srdci (také ako syndróm chorého“sínusového” uzla alebo predsieňovo-komorovú blokádu) bez kardiostimulátora,

 • keď máte závažnú astmu alebo chronické obštrukčné ochorenie dýchacích ciest,

 • keď máte závažné problémy s krvným obehom v končatinách ako je intermitentná klaudikácia (bolesť alebo kŕče v nohách počas cvičenia alebo chôdze v dôsledku nedostatočného krvného obehu) alebo Raynaudov syndróm (so začervenaním, zblednutím alebo zmodraním prstov na rukách a nohách spojený s bolesťou)

 • keď máte stav metabolickú acidózu (vyskytujúcu sa napríklad u diabetických pacientov, keď sa ich krvný cukor príliš zvýši),

 • keď trpíte na neliečený nádor nadobličiek známy ako feochromocytóm alebo

 • keď užívate liek, ktorý sa nazýva floktafenín (nesteroidné protizápalové liečivo (NSAID) používané na liečbu bolesti) alebo sultoprid (liečivo na liečbu psychických porúch ako sú psychózy).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Bisoprololu Vitabalans

- keď máte zlyhanie srdca (neschopnosť Vášho srdca pumpovať dostatok krvi pre potreby Vášho tela),

- keď máte miernu (I. stupeň) predsieňovokomorovú blokádu Vášho srdca,

-keď máte bolesť na hrudníku spôsobenú kŕčom koronárnych artérií Vášho srdca (nazývaná Prinzmetalova angina alebo variantná angína),

- keď máte astmu alebo chronické obštrukčné ochorenie dýchacích ciest (keď užívate bronchodilatanciá, môže byť potrebné zvýšiť ich dávky),

- keď máte cukrovku (Bisoprolol Vitabalans môže maskovať príznaky a môže byť potrebné zmeniť dávky antidiabetík, používaných na liečbu cukrovky),

- keď máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy (Bisoprolol Vitabalans môže maskovať príznaky),

- keď užívate desenzibilizačnú liečbu, napr., proti uštipnutiu hmyzom (alergické reakcie môžu byť silnejšie a na ich liečbu môže byť potrebné použiť viac liekov),

- keď máte podstúpiť rádiologické vyšetrenie, pri ktorom sa používajú jódované kontrastné látky,

- keď máte psoriázu (Bisoprolol Vitabalans môže zhoršiť príznaky),

- keď máte prísnu diétu, alebo

- keď sa máte zúčastniť dopingovej kontroly (Bisoprolol Vitabalans môže dávať pozitívne výsledky pri takýchto kontrolách).


Keď budete podstupovať chirurgický zákrok v celkovej, spinálnej alebo epidurálnej anestézii (narkóze), musíte oznámiť anesteziológovi, že užívate Bisoprolol Vitabalans.


Ak sa Vás týka ktorékoľvek z vyššie uvedených ochorení alebo situácií, prejednajte to so svojím lekárom skôr ako začnete užívať Bisoprolol Vitabalans.


Ak sa má liečba Bisoprololom Vitabalans ukončiť, musí sa to urobiť postupne. Nesmiete ukončiť liečbu alebo zmeniť dávku Bisoprololu Vitabalans bez toho, aby ste to prejednali so svojím lekárom.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase ešte užívali akékoľvek iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinné lieky alebo prírodné produkty, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Váš lekár musí vedieť najmä o užívaní nasledujúcich liekov:

floktafenín (analgetikum, na liečbu bolesti) alebo sultoprid (na liečbu psychóz) - Bisoprolol Vitabalans sa nesmie užívať súbežne s nimi,

takzvané blokátory kalciových kanálov používané na liečbu hypertenzie (vysokého krvného tlaku) a srdcových problémov, ako je bepridil, diltiazem, verapamil, amlodipín, felodipín, nifedipín alebo lerkanidipín,

klonidín, metyldopa, moxonidín, guanfacín alebo rilmenidín (používané na liečbu vysokého krvného tlaku),

lieky na liečbu srdcových arytmií (ako je amiodarón, dizopyramid alebo chinidín),

digoxín alebo iné takzvané digitálisové glykozidy (na liečbu srdcového zlyhania),

iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo nitráty na liečbu bolesti na hrudníku – účinok na zníženie krvného tlaku je zosilnený,

iné betablokátory (aj očné kvapky obsahujúce napr. timolol alebo betaxolol)

lieky na liečbu cukrovky (inzulíny a perorálne (ústami užívané) antidiabetiká),

deriváty ergotamínu (na liečbu migrény alebo nízkeho krvného tlaku),

takzvané anticholínesterázy, ako je donepezil, galantamín, rivastigmín, alebo takrín (na liečbu demencie), pyridostigmín alebo neostigmín (na liečbu myasthenia gravis), fyzostigmín (na liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku, glaukómu)

takzvané MAO-inhibítory ako je moklobemid alebo fenelzín (na liečbu depresie),

takzvané tricyklické antidepresíva (na liečbu depresie), fenotiazíny (na liečbu psychóz) alebo barbituráty (na liečbu epilepsie) – tieto lieky môžu tiež znižovať krvný tlak,

amifostín (ochranná látka počas rádioterapie a chemoterapie),

baklofén (myorelaxans, na uvoľnenie svalstva),

meflochín (antimalarikum),

perorálne kortikosteroidy (kortizónové tablety), alebo

 • analgetiká s protizápalovým účinkom (takzvané NSAIDs) na liečbu bolesti a zápalu, ako je kyselina acetylsalicylová, ibuprofén alebo ketoprofén pravidelne a dlhodobo podávané - zapamätajte si prosím, že malé denné antitrombotické dávky kyseliny acetylsalicylovej (napr., 50 alebo 100 mg) sa môžu bezpečne podávať súbežne s Bisoprololom Vitabalans.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Bisoprolol Vitabalans môže mať škodlivý vplyv na plod. Bisoprolol Vitabalanssa preto nemá používať počas tehotenstva, iba ak je to nevyhnutné. Poraďte sa so svojím lekárom pred použitím tohto lieku počas tehotenstva.

Nie je známe, či sa Bisoprolol Vitabalansvylučuje do materského mlieka, a preto sa neodporúča dojčiť počas podávania Bisoprololu Vitabalans. Vždy sa poraďte so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje môže byť zhoršená. Bisoprolol Vitabalansmôže spôsobiť vedľajšie účinky súvisiace s poklesom krvného tlaku ako sú pocit únavy alebo závratu (pozri časť 4 tejto písomnej informácie pre používateľov). Uvedomte si, že tieto účinky sa môžu vyskytnúť hlavne na začiatku liečby, pri zmenách liečby a pri užívaní v kombinácii s alkoholom. Ak sa objavia tieto vedľajšie účinky, neobsluhujte vozidlá a nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce si pozornosť.


 1. ako užívať Bisoprolol Vitabalans


Váš lekár predpísal dávkovanie iba pre Vás. Vždy užívajte Bisoprolol Vitabalans presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohár vody) pri raňajkách. Tablety necmúľajte.

Tablety sa môžu rozdeliť na dve rovnaké polovice.


Zvyčajná počiatočná dávka pre dospelých je 5 mg jedenkrát denne. Ak je to potrebné, Váš lekár môže zvýšiť dávku na 10 mg jedenkrát denne. Vo výnimočných situáciách sa môže dávka zvýšiť na 20 mg. Ak máte miernu hypertenziu (mierne zvýšený krvný tlak), Váš lekár môže začať liečbu s ½ tablety (2,5 mg). Maximálna denná dávka u pacientov so závažným ochorením obličiek alebo pečene je 10 mg.


U detí a mladistvých do 18 rokov sa Bisoprolol Vitabalans neodporúča používať, pretože nie sú dostatočné skúsenosti s týmto liekom.


Ak užijete viac Bisoprololu Vitabalans, ako máte

V prípade predávkovania alebo otravy sa ihneď spojte so svojím lekárom alebo s pohotovostnou službou v nemocnici.


Ako prvá pomoc na zabránenie absorpcie bisoprololu sa môže podať aktívne uhlie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak zabudnete užiť Bisoprolol Vitabalans

Užite svoju ďalšiu tabletu v obvyklom čase určenom na jej užitie. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Bisoprolol Vitabalans


Ak liečbu Bisoprololom Vitabalansnáhle ukončíte, Vaše príznaky sa môžu zhoršiť. To sa týka najmä pacientov, ktorí majú anginu pectoris.


Liečbu Bisoprololom Vitabalansnesmiete náhle ukončiť. Dávka sa musí znižovať postupne. Keď musíte ukončiť liečbu, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Bisoprolol Vitabalansmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:


Časté (môžu sa vyskytnúť u viac než 1 osoby zo 100 liečených ale menej než 1 osoby z 10 liečených)

- Únava, závrat a bolesť hlavy (hlavne na začiatku liečby; obvykle sú mierne a často vymiznú počas 1-2 týždňov)

- Pocit chladu alebo necitlivosti v končatinách, zhoršenie Raynaudovho syndrómu (začervenanie, zblednutie alebo zmodranie prstov na rukách a nohách spojeného s bolesťou) alebo zhoršenie intermitentnej klaudikácie (bolesť alebo kŕče v nohách počas cvičenia alebo chôdze).

- Nevoľnosť (pocit na vracanie), vracanie, bolesť brucha, hnačka alebo zápcha.


Menej časté (viac než 1 osoba z 1000 liečených ale menej než 1 osoba zo 100 liečených)

- depresia alebo poruchy spánku

- pomalý tlkot srdca alebo poruchy vedenia vzruchu v srdci, zhoršenie srdcového zlyhania (krátky dych a zvýšenie opuchu končatín)

- závrat alebo mdloby pri náhlom postavení sa (ortostatická hypotenzia)

- bronchospazmus (s ťažkosťami pri dýchaní) u pacientov s astmou alebo s chronickým obštrukčným ochorením dýchacích ciest

- svalová slabosť, svalové kŕče a bolesť kĺbov

 • asténia (slabosť, strata sily).


Zriedkavé (viac než 1 osoba z 10 000, ale menej než 1 osoba z 1000 liečených)

- alergickárinitída (nádcha)

takzvaný lupusový syndróm (prítomné antinukleárne protilátky v krvi, horúčka, bolesť svalov alebo kĺbov, zápal krvných ciev a kožné zmeny)

- nočné mory alebo halucinácie

 • synkopa

- sucho v očiach v dôsledku zníženej tvorby sĺz (potrebné zohľadniť u používateľov kontaktných šošoviek)

- porucha sluchu

- zvýšené hladiny triglyceridov v krvi alebo znížená hladina cukru v krvi

- zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (AST, ALT) v krvi

- zápal pečene (hepatitída) spôsobujúci bolesť brucha

- alergické kožné reakcie (svrbenie, sčervenanie, vyrážka)

- poruchy potencie (impotencia).


Veľmi zriedkavé (môže sa vyskytnúť u menej než 1 osoby z 10 000 liečených)

 • konjunktivitída (svrbenie alebo začervenanie oka)

 • vyrážky alebo zhoršenie psoriázy

 • vypadávanie vlasov


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. ako uchovávať Bisoprolol Vitabalans


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


NepoužívajteBisoprolol Vitabalanspo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nemajú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ďalšie informácie


Čo Bisoprolol Vitabalans obsahuje


 • Liečivo je bisoprololiumhemifumarát.

Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety: Každá tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumhemifumarátu, čo zodpovedá 4,2 mg bisoprololu.

Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety: Každá tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumhemifumarátu, čo zodpovedá 8,5 mg bisoprololu.


- Ďalšie zložky sú: Dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého, magnéziumstearát, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, bezvodý,

Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety: žltý oxid železitý (E172)


Ako vyzerá Bisoprolol Vitabalansa obsah balenia


Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety: biela okrúhla vypuklá tableta s deliacou ryhou. Priemer je 8 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety: béžová fľakatá okrúhla vypuklá tableta s deliacou ryhou. Priemer je 8 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 tabliet (PVC/Al alebo PVC/PVdC/Al blister).

Nievšetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Fínsko

Tel: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 6183130


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bisoprolol Vitabalans (Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko a Slovensko)


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2012.


5

Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č.: 2010/06480-PRE a 2010/06478-PRE

Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2012/02214-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety

Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety: Každá tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumhemifumarátu, čo zodpovedá 4,2 mg bisoprololu.

Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety: Každá tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumhemifumarátu, čo zodpovedá 8,5 mg bisoprololu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta.

Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety: biela okrúhla konvexná tableta s deliacou ryhou. Priemer je 8 mm.

Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety: béžová fľakatá okrúhla konvexná tableta s deliacou ryhou. Priemer je 8 mm.


Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Chronická stabilná angina pectoris


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Bisoprolol Vitabalans sú tablety určené na perorálne použitie. Tablety sa majú užiť ráno a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody). Tablety sa môžu užiť s jedlom.


Dávkovanie sa má upravovať individuálne. Odporúča sa začať s najnižšou možnou dávkou. U niektorých pacientov môže byť primeranou dávkou 5 mg na deň. Zvyčajná dávka je 10 mg 1-krát denne s maximálnou odporúčanou dávkou 20 mg na deň.

Na liečbu miernej hypertenzie môžu byť dostačujúce 2,5 mg Bisoprololu Vitabalans. Maximálna dávka 20 mg sa má podávať iba vo zvláštnych prípadoch.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:

U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min, 0,33 ml/s) dávka nemá prekročiť 10 mg bisoprololiumhemifumarátu1-krát denne. Táto dávka sa prípadne môže rozdeliť do dvoch dávok.


Pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene:

Úprava dávkovania nie je potrebná, odporúča sa však dôkladné sledovanie pacienta.U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene sa nemá prekročiť denná dávka 10 mg bisoprololiumhemifumarátu.


Pacienti v staršom veku:

Zvyčajne nie je potrebné upravovať dávkovanie. Odporúča sa začať liečbu s najnižším možným dávkovaním.


Deti do 12 rokov a dospievajúci:

Bisoprolol Vitabalans sa neodporúča používať u detí a kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti (pozri časť 5.2).


Prerušenie terapie:

Liečba sa nemá náhle prerušiť (pozri časť 4.4). Dávkovanie sa má znižovať pomaly s týždňovým intervalom zníženia dávky na polovicu.


4.3 Kontraindikácie


Bisoprolol je kontraindikovaný u pacientov:

 • s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • s akútnym zlyhaním srdca alebo počas epizód obehovej dekompenzácie vyžadujúce i. v. inotropnú

terapiu.

 • s kardiogénnym šokom.

 • s AV blokom II. alebo III. stupňa (bez kardiostimulátora).

 • so syndrómom chorého sínusu.

 • so sinoatriálnou blokádou.

 • so symptomatickou bradykardiou s menej ako 45-50 údermi za minútu počas terapie alebo s menej ako 50 údermi za minútu pred začatím terapie.

 • so symptomatickou hypotenziou (systolický krvný tlak menej ako 100 mm Hg).

 • s ťažkou bronchiálnou astmou alebo ťažká chronická pľúcna obštrukčná choroba.

 • s ťažkými formami periférnej arteriálnej oklúznej choroby a ťažkými formami Raynaudovho syndrómu.

 • s metabolickou acidózou.

 • s neliečeným feochromocytómom (pozri časť 4.4).

 • s kombináciou s floktafenínom a sultopridom (pozri časť 4.5).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Na liečbu chronického srdcového zlyhania sa používajú ďalšie liekové formy obsahujúce bisoprolol. Používanie betablokátorov pri takejto indikácii si vyžaduje veľmi opatrný prístup a terapia sa má začať veľmi presnou titračnou fázou. V tejto fáze je potrebné postupné zvyšovanie dávky lieku, čo v prípade tohto lieku nie je možné. Tento liek sa preto nemá používať na liečbu chronického srdcového zlyhania.


Kombinácia bisoprololu s kalciovými antagonistami verapamilového a diltiazemového typu a s centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami a s antiarytmikami I. triedy sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).


Bisoprolol sa musí používať opatrne:

 • pri súbežnej liečbe s amiodarónom: riziko automatickej kontraktility a porúch vedenia (supresia kompenzačných sympatických reakcií, pozri časť 4.5)

 • pri bronchospazme (bronchiálna astma, obštrukčné ochorenie dýchacích ciest): Pri bronchiálnej astme alebo pri iných chronických obštrukčných pľúcnych ochoreniach, ktoré môžu spôsobovať príznaky, sa má súbežne podávať bronchodilatačná liečba. U pacientov s astmou môže príležitostne dôjsť k zvýšeniu rezistencie dýchacích ciest, a preto môže byť potrebné zvýšenie dávky beta2‑stimulantov. Pred začiatkom liečby sa odporúča urobiť funkčné vyšetrenie respiračného systému.

 • pri súbežnej liečbe anticholínesterázovými liekmi (vrátane takrínu): môže dôjsť k predĺženiu doby atrioventrikulárneho vedenia a/alebo k zvýrazneniu bradykardie (pozri časť 4.5)

 • pri súbežnej liečbe inhalačnými anestetikami: útlm reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie (pozri časť 4.3 a 4.5). Kontinuálna blokáda beta‑receptorov znižuje riziko vzniku arytmie počas navodenia anestézie a intubácie. Anesteziológ má byť informovaný o tom, že pacient užíva bisoprolol.

 • pri používaní jódových kontrastných látok: Betablokátory môžu zabraňovať vzniku kompenzačných kardiovaskulárnych reakcií súvisiacich s hypotenziou alebo šokom, vyvolaných jódovými kontrastnými látkami.

 • pri diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hôdnot glukózy v krvi; príznaky hypoglykémie môžu byť maskované. Počas liečby bisoprololom sa majú kontrolovať hladiny glukózy v krvi

 • pri hladovke

 • pri tyreotoxikóze: Symptómy a klinické znaky tyreotoxikózy môžu byť maskované pri liečbe bisoprololom.

 • pri pokračujúcej desenzibilizačnej liečbe: Tak ako iné betablokátory, bisoprolol môže zvyšovať citlivosť voči alergénom, ako aj závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nie vždy vedie k očakávanému terapeutickému účinku. Môžu byť potrebné vyššie dávky epinefrínu (adrenalínu).

 • pri AV blokáde prvého stupňa

 • pri Printzmetalovej angíne: U pacientov s Printzmetalovou angínou môžu betablokátory zvyšovať počet a trvanie anginóznych záchvatov.

 • pri periférnom arteriálnom okluzívnom ochorení/poruchách periférnej cirkulácie, ako sú Raynaudov fenomén a intermitentná klaudikácia: zhoršenie symptómov sa môže vyskytnúť najmä na začiatku liečby.

 • u pacientov s feochromocytómom: Bisoprolol sa nesmie podávať až do blokády alfa‑receptorov (pozri časť 4.3).

 • pri predchádzajúcej alebo existujúcej psoriáze: betablokátory (napr. bisoprolol) sa majú podávať až po dôkladnom zhodnotení pomeru rizika/prínosu.

 • ak pacient používa kontaktné šošovky: beta-blokátory môžu zredukovať slzenie a viesť tak k vysychaniu očí.


Na začiatku liečby bisoprololom je potrebné pravidelné monitorovanie, najmä pri liečbe starších pacientov. Prerušenie terapie bisoprololom nesmie byť náhle najmä u pacientov s ischemickou chorobou srdca, pokiaľ to nie je jednoznačne indikované, pretože to môže viesť k prechodnému zhoršeniu srdcového ochorenia. Existuje riziko infarktu myokardu a náhlej smrti pri náhlom prerušení terapie u pacientov s ischemickou chorobou srdca (pozri časť 4.2).


U pacientov podstupujúcich celkovú anestéziu si musí byť anestéziológ vedomý betablokády. Ak sa prerušenie liečby betablokátormi pred operáciou považuje za nevyhnutné, má sa to urobiť postupne a dokončiť približne 48 hodín pred anestéziou.


Liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolávať pozitívny výsledok kontrolného antidopingového testu.


 1. Liekové a iné interakcie

Kontraindikované kombinácie:

Floktafenín: betablokátory môžu zabrániť kompenzačnej kardiovaskulárnej reakcii asociovanej s hypotenziou alebo so šokom, ktorý môže byť indukovaný floktafenínom.

Sultoprid: bisoprolol sa nemá súčasne podávať so sultopridom pre zvýšené riziko vzniku ventrikulárnej arytmie.


Neodporúčané kombinácie:

Antagonisty kalcia verapamilového typu a v menšej miere diltiazemového typu (verapamil, diltiazem, bepridil): negatívne ovplyvňujú kontraktilitu, atrioventrikulárne vedenie a krvný tlak (pozri časť 4.4). Intravenózne podanie verapamilu u pacientov liečených betablokátormi môže viesť k ťažkej hypotenzii a atrioventrikulárnemu bloku.

Klonidín a iné centrálne pôsobiace antihypertenzíva, napr.metyldopa, guanfacín, moxonidín, rilmenidín:súbežné používanie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže viesť k poklesu srdcovej frekvencie a srdcového výdaja, vrátane zhoršenia srdcovej nedostatočnosti a k vazodilatácii. Náhle vysadenie môže zvýšiť riziko „rebound hypertenzie“.

Inhibítory monoaminooxidázy (okrem MAO-B-inhibítorov): zvyšujú hypotenzný účinok betablokátorov, ale aj riziko hypertenznej krízy.


Kombinácie so zvýšenou mierou opatrnosti:

Antiarytmiká triedy I (napr. dizopyramid, chinidín): účinok na čas atrioventrikulárneho vedenia môže byť zosilnený a negatívne inotropný účinok môže byť zvýšený. Je potrebné dôkladné klinické a EKG sledovanie (pozri časť 4.4).

Antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón): účinok na čas atrioventrikulárneho vedenia môže byť zosilnený (pozri časť 4.4).

Antagonisty kalcia dihydropyridínového typu: súbežné používanie môže zvýšiť riziko hypotenzie a zvýšenie rizika ďalšieho zhoršenia funkcie ventrikulárnej pumpy u pacientov so srdcovým zlyhaním nie je možné vylúčiť. U pacientov s latentným srdcovým zlyhaním môže súbežné užívanie betablokátorov viesť k srdcovému zlyhaniu.

Parasympatomimetiká/liečivá na báze anticholínesterázy (vrátane takrínu): súbežné používanie môže predĺžiť čas atrioventrikulárneho vedenia a/alebo zvýšiť riziko bradykardie (pozri aj časť 4.4).

Lokálne betablokátory, vrátane očných kvapiek na liečbu glaukómu: môžu zvýšiť systémové účinky bisoprololu.

Inzulín a perorálne antidiabetiká: zosilnenie účinku znižujúceho glykémiu. Blokáda beta‑adrenoreceptorov môže maskovať príznaky hypoglykémie.

Digitálisové glykozidy: spomalenie srdcovej frekvencie, predĺženie času atrioventrikulárneho vedenia.

Anestetiká: oslabenie reflexnej tachykardie a zvýšené riziko hypotenzie (pozri časť 4.4).

Nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID): zníženie antihypertenzného účinku bisoprololu (inhibícia vazodilatačných prostaglandínov sprostredkovaná NSAID a retencia vody a sodíka sprostredkovaná pyrazolónovými NSAID).

Ergotamínové deriváty: zhoršenie porúch periferného krvného obehu.

Betasympatomimetiká (napr. izoprenalín, dobutamín): kombinácia s bisoprololom môže znižovať účinok oboch látok.

Sympatomimetiká, ktoré aktivujú ß- aj α-adrenoreceptory (napr. norepinefrín, epinefrín): kombináciou s bisoprololom môže dôjsť k prejavu účinkov týchto látok na zúženie krvných ciev pomocou α-adrenoreceptorov, vedúcich k zvýšeniu krvného tlaku a k exacerbácii intermitentnej klaudikácie. Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie v prípade neselektívnych ß-blokátorov.

Tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny ako aj iné antihypertenzíva a organické nitráty: zvýšený účinok na znižovanie krvného tlaku.

Baklofén: zvýšenie antihypertenzného účinku.

Amifostín: zvýšenie hypotenzného účinku.

Súbežné používanie s antihypertenzívami ako aj inými liekmi s potenciálom znižovať krvný tlak môže zvýšiť riziko hypotenzie.


Kombinácie, ktorých použitie je nutné zvážiť:

Meflochín: zvyšuje riziko bradykardie.

Kortikosteroidy: znižujú antihypertenzný účinok v dôsledku retencie vody a sodíka.


 1. Gravidita a laktácia

Gravidita:

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu zapríčiniťškodlivé účinkyna tehotenstvo a/aleboplod/novorodenca. Vo všeobecnosti blokátory beta-adrenoreceptora redukujú placentárnu perfúziu, čo bolo asociované s retardáciou rastu, intrauterinnou smrťou, potratom alebo predčasným pôrodom. U plodu a novorodencov môžu nastať nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia, bradykardia).

Ak je terapia blokátormi beta-adrenoreceptora nutná, majú sa uprednostniť blokátory beta-1-adrenoreceptorov.

Bisoprolol sa nemá používať počas tehotenstva, ak to nie je nevyhnutné. Ak sa liečba bisoprololom považuje za nevyhnutnú, je potrebné pravidelne monitorovať uteroplacentárny krvný prietok a rast plodu. V prípade škodlivých účinkov na tehotenstvo alebo plod sa musí zvážiť alternatívna liečba. Novorodenec má byť prísne sledovaný. Symptómy ako hypoglykémia a bradykardia sa vo všeobecnosti objavujú počas prvých 3 dní.

Laktácia:

Nie je známe, či bisoprolol prechádza do materského mlieka u ľudí. Napriek tomu sa dojčenie počas terapie bisoprololom neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V štúdii u pacientov s koronárnou srdcovou chorobou nenarušil bisoprolol schopnosť viesť vozidlá. Avšak, vzhľadom na individuálne odchýlky v reakciách na liek, môže byť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje narušená. To sa má zvážiť predovšetkým na začiatku liečby, pri zmene liečby,

ako aj pri súčasnom užití alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia klasifikácie nežiaducich účinkov je nasledovná:

veľmi časté (1/10),

časté (1/100, <1/10),

menej časté (1/1000, <1/100)

zriedkavé (1/10 000, <1/1000)

veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: alergická rinitída, objavenie sa antinukleárnych protilátok s ojedinelými klinickými príznakmi ako sú lupusový syndróm, ktoré vymiznú po ukončení liečby.


Poruchy metabolizmu a výživy:

Zriedkavé: zvýšená hladina triglyceridov, hypoglykémia.


Psychické poruchy:

Menej časté:poruchy spánku, depresia

Zriedkavé: nočné mory, halucinácie


Poruchy nervového systému:

Časté: únava, vyčerpanosť, závrat, bolesť hlavy (vyskytujú sa hlavne na začiatku liečby a obvykle sú mierne a často vymiznú v priebehu 1‑2 týždňov).

Zriedkavé: synkopa.


Poruchy oka:

Zriedkavé: znížená tvorba sĺz (toto sa má brať do úvahy, ak pacient používa kontaktné šošovky).

Veľmi zriedkavé: konjunktivitída.


Poruchy ucha a labyrintu:

Zriedkavé: poruchy sluchu.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Menej časté: bradykardia, poruchy AV vedenia (spomalenie AV vedenia alebo zvýšenie existujúcej AV blokády), zhoršenie už existujúceho srdcového zlyhania.


Poruchy ciev:

Časté:pocit chladu alebo necitlivosti v končatinách, Raynaudova choroba, zhoršenie existujúcej intermitentnej klaudikácie.

Menej časté: ortostatická hypotenzia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo s anamnézou obštrukčného ochorenia dýchacích ciest.

Zriedkavé: alergická rinitída.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté:gastrointestinálne ťažkosti ako nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a zápcha.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zriedkavé: hepatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé: reakcie z precitlivenosti (svrbenie, sčervenanie kože, vyrážka).

Veľmi zriedkavé: betablokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť psoriázu alebo vyvolať vyrážku podobnú psoriáze, alopécia.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Menej časté: svalová slabosť a svalové kŕče, artralgia.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Zriedkavé: poruchy potencie.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: únava (Vyskytuje sa najmä na začiatku liečby. Vo všeobecnosti je mierna a zvyčajne vymizne počas 1 – 2 týždňov.).

Menej časté: asténia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Zriedkavé: zvýšené hladiny triglyceridov, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (ALT, AST).


 1. Predávkovanie


Príznaky:

Najčastejšie príznaky očakávané pri predávkovaní bisoprololom sú bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútna srdcová insuficiencia a hypoglykémia. K dispozícii je široká interindividuálna zmena citlivosti na jednu jednotlivú vysokú dávku bisoprololu a pacienti so srdcovým zlyhaním sú pravdepodobne veľmi citliví.


Liečba:

V prípade predávkovania sa má liečba bisoprololom ukončiť a má sa poskytnúť podporná a symptomatická liečba. Musí sa zabrániť vstrebaniu bisoprololu z gastrointestinálneho traktu; môže sa použiť výplach žalúdka, alebo podanie adsorbentov (t.j. aktivného uhlia) a laxatíva (t.j. síranu sodného). Obmedzené údaje naznačujú, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný.

Musí sa sledovať dýchanie a v prípade potreby začať umelé dýchanie. Bronchospazmus sa má zvládnuť bronchodilatačnou liečbou, ako sú izoprenalín alebo beta2‑sympatikomimetiká.

Kardiovaskulárne komplikácie majú byť liečené symptomaticky: AV blokádu (druhého alebo tretieho stupňa) je potrebné dôkladne monitorovať a liečiť infúziou izoprenalínu alebo transvenóznym zavedením kardiostimulátora.

Bradykardia sa má liečiť intravenóznym atropínom (alebo M‑metylatropínom). Pokles krvného tlaku alebo šok sa majú liečiť náhradami plazmy a vazopresormi. Hypoglykémia sa môže liečiť intravenóznym podaním glukózy.


5. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívne beta1‑betablokátory, ATC kód: C07AB07


Bisoprolol je silný, vysoko selektívny blokátor beta1-adrenoreceptorov bez vnútornej sympatomimetickej aktivity. Tak ako u iných betablokátorov, spôsob účinku pri hypertenzii nie je známy. Je však známe, že bisoprolol výrazne znižuje aktivitu renínu v plazme.

U pacientov s anginou pectoris blokáda beta-receptorov znižuje činnosť srdca a tým znižuje nároky srdcového svalu na kyslík.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bisoprolol sa takmer úplne vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Spolu s veľmi malým účinkom prvého prechodu pečeňou vedie k vysokej biologickej dostupnosti približne 90%. Väzba bisoprololu na plazmatické bielkoviny je približne 30%. Distribučný objem je 3,5 l/kg. Celkový klírens je približne 15 l/h.

Plazmatický eliminačný polčas (10‑12 hodín) poskytuje 24‑hodinovú účinnosť po podaní jednej dávky denne. Bisoprolol sa vylučuje z organizmu dvoma cestami, 50% sa metabolizuje pečeňou na inaktívne metabolity, ktoré sa potom vylučujú obličkami. Zvyšných 50% sa vylučuje obličkami v nemetabolizovanej forme. Vzhľadom k tomu, že eliminácia prebieha v obličkách aj v pečeni v rovnakom rozsahu, u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo u pacientov s renálnou insuficienciou nie je potrebná úprava dávkovania.

Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávislá od veku.

U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním (stupeň III podľa NYHA) sú plazmatické hladiny bisoprololu vyššie a polčas je predĺžený v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave je 64±21 ng/ml pri dennej dávke 10 mg a polčas je 17±5 hodín.

Existujú obmedzené údaje s použitím u detí a nestanovili sa vhodné dávkovanie schémy. Bisoprolol sa preto neodporúča na použitie u detí.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdii farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity alebo karcinogenicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Podobne ako ďalšie beta–blokátory bisoprolol pôsobí toxicky na matku (pokles príjmu potravy a pokles telesnej hmotnosti) a embryo/plod (nárast incidencie resorpcie, zníženie pôrodnej hmotnosti novorodencov, retardovaný fyzický vývoj) vo vysokých dávkach bez teratogénneho účinku.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého

magnéziumstearát

mikrokryštalická celulóza

koloidný oxid kremičitý, bezvodý


Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety: žltý oxid železitý (E172)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu obsah balenia


Veľkosti balenia: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 tabliet (PVC/Al alebo PVC/PVdC/Al blister).

Nievšetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Fínsko

Tel: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 6183130


 1. Registračné číslA


Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety :41/0527/08-S

Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety: 41/0528/08-S


 1. Dátum prvej registrácie


30.10.2008


 1. Dátum revízie textu


Júl 2012

8Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety