+ ipil.sk

Blastomat 100 mgPríbalový leták
Písomná informácia pre používateľa


Blastomat 5 mg

Blastomat 20 mg

Blastomat 100 mg

Blastomat 140 mg

Blastomat 180 mg

Blastomat 250 mg

tvrdé kapsuly

temozolomid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Blastomat a na čo sa používa

 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Blastomat

 2. Ako užívať Blastomat

 3. Možné vedľajšie účinky

 4. Ako uchovávať Blastomat

 5. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Blastomat a na čo sa používa


Blastomat obsahuje liečivo nazývané temozolomid. Toto liečivo je protinádorovou látkou.


Blastomatsa používa na liečbu špecifických foriem nádorov mozgu:

 • U dospelých s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom. Blastomat sa najprv používa spolu s rádioterapiou (súbežná fáza liečby) a následne samotný (fáza monoterapie po liečbe).

 • U detí od 3 rokov, starších a dospelých pacientov so zhubným gliómom, ako je multiformný glioblastóm alebo anaplastický astrocytóm. Blastomat sa používa pri týchto nádoroch, ak sa vracajú alebo sa zhoršujú po štandardnej liečbe.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Blastomat


Neužívajte Blastomat

 • Ak ste alergický na temozolomid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • Ak ste mali alergickú reakciu na dakarbazín (protirakovinový liek niekedy nazývaný DTIC). Prejavy alergickej reakcie zahŕňajú pocit svrbenia, dýchavičnosť alebo chrčanie, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla.

 • Ak máte závažne znížený počet niektorých druhov krviniek (myelosupresia), ako je napríklad počet bielych krviniek a počet krvných doštičiek. Tieto krvinky sú dôležité pre boj s infekciami a na správne zrážanie krvi. Váš lekár vám pred začatím liečby bude kontrolovať krv, aby sa uistil, že máte dostatok týchto buniek.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Blastomat,obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru,

 • keďže budete dôsledne sledovaný kvôli vzniku závažnej formy infekcie hrudníka nazývanej Pneumocystis jirovecii pneumónia (PCP). Ak ste novodiagnostikovaným pacientom s multiformným glioblastómom, môžete dostávať Blastomat počas 42 dní v kombinácii s rádioterapiou. V tomto prípade vám lekár predpíše tiež liek, ktorý vám pomôže predísť zápalu pľúc (PCP) tohto typu.

 • ak máte pred začatím liečby nízky počet červených krviniek (anémiu), bielych krviniek a krvných doštičiek alebo problémy so zrážanlivosťou krvi alebo ak takéto stavy vzniknú v priebehu liečby. Počas liečby vám budú často vyšetrovať krv na kontrolu vedľajších účinkov Blastomatu na vaše krvinky. Váš lekár možno bude musieť dávku znížiť, prerušiť, ukončiť alebo zmeniť liečbu. Môžete tiež potrebovať inú liečbu. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné liečbu Blastomatom ukončiť.

 • keďže môžete mať malé riziko iných zmien krviniek, vrátane leukémie

 • ak máte nevoľnosť (pocit ťažkosti v žalúdku) a/alebo vracanie, čo sú veľmi časté vedľajšie účinky Blastomatu (pozri časť 4), váš lekár vám môže predpísať liek (antiemetikum), ktorý vám pomôže predísť vracaniu. Keď pred liečbou alebo v priebehu liečby často vraciate, požiadajte svojho lekára o určenie najvhodnejšieho času užívania Blastomatu, kým nebude mať vracanie pod kontrolou. Ak vraciate po užití dávky lieku, v ten istý deň už druhú dávku neužite.

 • ak sa u vás objaví horúčka alebo príznaky infekcie, okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom

 • ak ste starší ako 70 rokov, môžete byť náchylnejší na infekcie, modriny alebo krvácanie.

 • ak máte problémy s pečeňou alebo s obličkami, môže byť potrebné vašu dávku Blastomatu upraviť.


Deti a dospievajúci

Z dôvodu nedostatku skúseností sa Blastomat nesmie používať u detí mladších ako 3 roky.

U pacientov starších ako 3 roky, ktorým bol podávaný Blastomat existuje obmedzené množstvo informácií.


Iné lieky a Blastomat

Ak teraz užívate,alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.

Blastomatnesmiete užívať počas tehotenstva, pokiaľ to jasne neurčí váš lekár.


Počas užívania Blastomatumusia muži aj ženypoužívať účinné prostriedky na zabránenie počatia (pozri tiež časť "Mužská plodnosť" nižšie).


Počas liečby Blastomatom musíte ukončiť dojčenie.


Plodnosť u mužov

Blastomatmôže spôsobiť trvalú neplodnosť. Muži musia používať účinné antikoncepčné opatrenia a nesmú splodiť dieťa po dobu 6 mesiacov po ukončení liečby. Odporúča sa, aby sa ešte pred liečbou poradili o možnosti konzervácie spermy.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Blastomat môže spôsobiť pocit únavy alebo ospalosti. V takom prípade neveďte vozidlá ani neobsluhujte žiadne nástroje alebo stroje, kým zistíte, ako vás tento liek ovplyvňuje (pozri časť 4).


Blastomat obsahuje laktózu

Blastomat obsahuje laktózu (druh cukru). Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, predtým, ako užijete tento liek, obráťte sa na svojho lekára.


3. Ako užívať Blastomat


Vždy užívajtetento liekpresne tak, ako vámpovedalváš lekár, lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie a dĺžka liečby

Váš lekár rozhodne o vašej správnej dávke Blastomatu. Je to na základe vašej veľkosti (výšky a váhy), či máte opakujúci sa nádor a či ste v minulosti podstúpili chemoterapeutickú liečbu.

Môže vám predpísať aj ďalšie lieky (antiemetiká), ktoré budete užívať pred a/alebo po užitíBlastomatuna zabránenie nevoľnosti a vracania alebo ich liečbu.


Pacienti s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom:

Ak ste novodiagnostikovaný pacient, liečba bude prebiehať v dvoch fázach:

 • najprv liečba spolu s rádioterapiou (súbežná fáza)

 • nasledovaná liečbou Blastomatom samotným (fáza monoterapie).


Počas súbežnej fázy váš lekár začne s Blastomatom v dávke 75 mg/m2(zvyčajná dávka). Túto dávku budete užívať každý deň počas 42 až 49 dní v kombinácii s rádioterapiou. Dávka Blastomatu sa môže posunúť alebo zastaviť, v závislosti od počtu vašich krviniek a od toho, ako liek počas súbežnej fázy znášate. Keď sa skončí liečba ožarovaním, prerušíte liečbu na 4 týždne. To poskytne vášmu telu šancu zregenerovať sa. Potom začnete s fázou monoterapie.


Počas fázy monoterapie budú dávka a spôsob, akým budete užívať Blastomat, odlišné. Váš lekár rozhodne o vašej presnej dávke. Môžete dostať až 6 liečebných fáz (cyklov). Každá trvá 28 dní. Prvá dávka bude 150 mg/m2. Vašu novú dávku Blastomatu budete užívať raz denne počas prvých 5 dní („dni liečby“) každého cyklu. Potom budete mať 23 dní bez Blastomatu. Sčítaním je to 28-dňový liečebný cyklus. Po 28 dňoch sa začne ďalší cyklus. Blastomat budete opäť užívať raz denne počas 5 dní, po ktorých bude nasledovať 23 dní bez Blastomatu. Dávku Blastomatu je možné upraviť, posunúť alebo zastaviť, v závislosti od počtu vašich krviniek a od toho, ako liek počas každého liečebného cyklu znášate.


Pacienti s nádorom, ktorý sa vrátil alebo zhoršil (malígny glióm, ako je multiformný glioblastóm alebo anaplastický astrocytóm), ktorí užívajú iba Blastomat:


Liečebný cyklus Blastomatom trvá 28 dní.

Blastomat budete užívať iba raz denne počas prvých 5 dní. Táto denná dávka závisí od toho, či ste predtým dostávali alebo nedostávali chemoterapiu.


Ak ste sa predtým chemoterapiou neliečili, vaša prvá dávka Blastomatu bude 200 mg/m2raz denne počas prvých 5 dní. Ak ste sa predtým liečili chemoterapiou, vaša prvá dávka Blastomatu bude 150 mg/m2raz denne počas prvých 5 dní.

Potom budete mať 23 dní bez Blastomatu. Sčítaním je to 28-dňový liečebný cyklus.


Po 28 dňoch sa začne ďalší cyklus. Znovu budete dostávať Blastomat raz denne po dobu 5 dní, po ktorých bude nasledovať 23 dní bez Blastomatu.


Pred každým novým liečebným cyklom vám budú vyšetrovať krv, aby sa zistilo, či nie je potrebné dávku Blastomatu upraviť. V závislosti od výsledkov vašich krvných testov vám lekár môže vašu dávku pre nasledujúci cyklus upraviť.


Ako užívať Blastomat


Predpísanú dávku Blastomatu užívajte raz denne, najlepšie v rovnakom čase každý deň.


Dávku užívajte nalačno, napríklad najmenej jednu hodinu pred plánovanými raňajkami. Prehltnite kapsulu (kapsuly) celú a zapite ju (ich) pohárom vody. Kapsuly neotvárajte,nedrvte ani nežujte. Ak je kapsula poškodená, zabráňte kontaktu prášku s kožou, očami alebo nosom. Ak sa to stane, dôkladne umyte postihnutú oblasť.


Na základe predpísanej dávky, budete možno musieť užívať spolu viacero kapsúl, prípadne rozličné sily (obsah liečiva v mg). Farba kapsuly je pre každú silu iná (pozri tabuľku nižšie).


Sila

Farba kapsuly

Blastomat 5 mg tvrdé kapsuly

Zelená

Blastomat 20 mg tvrdé kapsuly

Oranžová

Blastomat 100 mg tvrdé kapsuly

Fialová

Blastomat 140 mg tvrdé kapsuly

Modrá

Blastomat 180 mg tvrdé kapsuly

Čokoládovo hnedá

Blastomat 250 mg tvrdé kapsuly

Biela


Presvedčte sa, že plne rozumiete a pamätáte si nasledujúce:

 • počet kapsúl, ktoré potrebujete užiť každý deň liečby. Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika, aby vám to napísal (vrátane farby)

 • ktoré dni sú vaše dni liečby.

So svojím lekárom si preverte dávku zakaždým, keď začínate nový cyklus, keďže sa môže líšiť od predchádzajúceho cyklu.


Vždy užívajte Blastomatpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, je veľmi dôležité, aby ste si to overili u svojho lekára alebo lekárnika. Chyby v spôsobe užívania vášho lieku môžu zanechať závažne následky na vašom zdraví.


Ak užijete viac Blastomat ako máte

Ak ste náhodou užili viac kapsúl Blastomatu, ako vám bolo povedané, bezodkladne vyhľadajte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Blastomat

Užite zabudnutú dávku čo najskôr počas toho istého dňa. Ak od predchádzajúcej dávky uplynul už celý deň, kontaktujte svojho lekára. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, pokiaľ vám tak nepovedal váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite kontaktujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:

 • závažná alergická (precitlivená) reakcia (žihľavka, sipot alebo iné ťažkosti s dýchaním),

 • nekontrolované krvácanie,

 • záchvaty (kŕče),

 • horúčka,

 • silná bolesť hlavy, ktorá neprechádza.


Liečba Blastomatom môže spôsobiť úbytok určitých druhov krviniek. Toto môže spôsobiť zvýšenie tvorby modrín alebo krvácania, anémiu (nedostatok červených krviniek), horúčku a zníženú odolnosť voči infekciám. Zníženie počtu krviniek je zvyčajne krátkodobé. V niektorých prípadoch môže byť predĺžené a môže viesť k veľmi závažnej forme anémie (aplastická anémia). Váš lekár bude pravidelne sledovať vašu krv, aby odhalil akékoľvek zmeny a rozhodne, či je potrebná nejaká zvláštna liečba. V niektorých prípadoch vašu dávku Blastomatu zníži alebo liečbu ukončí.


Vedľajšie účinky z klinických štúdií:


Blastomat v kombinovanej liečbe s rádioterapiou u novodiagnostikovaného glioblastómu

U pacientov, ktorí dostávajú Blastomat v kombinácii s rádioterapiou, sa môžu vyskytnúť iné vedľajšie účinky ako u pacientov, ktorí užívajú Blastomat samotný. Nasledujúce vedľajšie účinky sa môžu objaviť a môžu si vyžadovať lekársku pozornosť.


Veľmi časté (môžu postihnúťviac ako 1 používateľa z 10): strata chuti do jedla, bolesť hlavy, zápcha (ťažko priechodná stolica), nevoľnosť (pocit ťažkosti v žalúdku), zvracanie, vyrážka, strata vlasov, únava.


Časté (môžu postihnúť1 až 10 používateľov zo 100): infekcie v ústach, infekcia v rane, zníženie počtu krviniek (neutropénia, trombocytopénia, lymfopénia, leukopénia), zvýšenie cukru v krvi, zníženie hmotnosti, zmena duševného stavu alebo ostražitosti, úzkosť/depresia, ospanlivosť, ťažkosti s rozprávaním, porucha rovnováhy, závrat, zmätenosť, zabúdanie, problém sústrediť sa, neschopnosť zaspať alebo prerušovaný spánok, pocit brnenia, tvorba modrín, tras, nezvyčajné alebo rozmazané videnie, dvojité videnie, porucha sluchu, skrátenie dychu, kašeľ, krvné zrazeniny v nohách, zadržiavanie tekutín v tele, opuch nôh, hnačka, bolesť žalúdka alebo brucha, pálenie záhy, žalúdočná nevoľnosť, problém s prehĺtaním, sucho v ústach, podráždenie alebo sčervenanie kože, suchá koža, svrbenie, svalová slabosť, bolestivé kĺby, pobolievanie a bolesti svalov, časté močenie, problém s udržaním moču, alergická reakcia, horúčka, poškodenie ožiarením, opuch tváre, bolesť, nezvyčajná chuť, nezvyčajné výsledky testov funkcie pečene.


Menej časté (môžu postihnúť1 až 10 používateľov z 1 000): príznaky podobné chrípke, červené bodky pod kožou, nízka hladina draslíka v krvi, zvýšenie hmotnosti, zmeny nálady, halucinácie a porucha pamäti, čiastočné ochrnutie, zhoršená koordinácia, zhoršené vnímanie, čiastočná strata zraku, suché alebo bolestivé oči, hluchota, infekcia stredného ucha, zvonenie v ušiach, bolesť ucha, palpitácie (vtedy môžete cítiť búšenie srdca), krvné zrazeniny v pľúcach, vysoký krvný tlak, zápal pľúc, zápal prínosových dutín, bronchitída, prechladnutie alebo chrípka, nafúknutý žalúdok, sťažené ovládanie črevných pohybov, hemoroidy, olupovanie kože, zvýšená citlivosť kože na slnečné svetlo, zmena zafarbenia kože, zvýšené potenie, poškodenie svalov, bolesť chrbta, ťažkosti s močením, krvácanie z pošvy, sexuálna impotencia, vynechanie menštruácie alebo ťažká menštruácia, podráždenie pošvy, bolesť prsníka, návaly tepla, tras, zmena zafarbenia jazyka, zmena čuchu, smäd, porucha zubov.


Liečba Blastomatom u opakujúceho sa alebo postupujúceho gliómu

Nasledujúce vedľajšie účinky sa môžu objaviť a môžu si vyžadovať lekársku pozornosť.


Veľmi časté (môžu postihnúťviac ako 1 používateľa z 10): znížené množstvo krviniek (neutropénia alebo lymfopénia, trombocytopénia), strata chuti do jedla, bolesť hlavy, vracanie, nevoľnosť (pocit ťažkosti v žalúdku), zápcha (ťažko priechodná stolica).


Časté (môžu postihnúť1 až 10 používateľov zo 100): zníženie hmotnosti, únava, závrat, pocit brnenia, skrátenie dychu, hnačka, bolesť brucha, žalúdočná nevoľnosť, vyrážka, svrbenie, strata vlasov, horúčka, slabosť, tras, pocit slabosti, bolesť, zmena chuti.


Menej časté (môžu postihnúť1 až 10 používateľov z 1 000): znížené množstvo počtu krviniek (pancytopénia, anémia, leukopénia).


Zriedkavé (môžu postihnúť1 až 10 používateľov z 10 000): kašeľ, infekcie vrátane zápalu pľúc.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 používateľa z 10 000): sčervenanie kože, urtikária (žihľavka), kožný výsev, alergické reakcie.


Iné vedľajšie účinky:

Pozorovali sa veľmi zriedkavé prípady závažnej kožnej vyrážky s opuchom kože, vrátane výskytu na dlaniach a chodidlách, alebo bolestivého sčervenania kože a/alebo pľuzgierov na tele alebo v ústach. Ak sa toto objaví, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


Pri užívaní Blastomatu sa pozorovali veľmi zriedkavé prípady vedľajších účinkov na pľúcach. Pacienti zvyčajne mali dýchavičnosť a kašeľ. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, povedzte to svojmu lekárovi.


Pacienti užívajúci Blastomat a podobné lieky môžu mať vo veľmi zriedkavých prípadoch malé riziko vývoja sekundárnych nádorov, vrátane leukémie.


Vyskytli sa prípady vedľajších účinkov na pečeň vrátane zvýšenej hladiny pečeňových enzýmov, zvýšenia hladín bilirubínu, problémov s odtokom žlče (cholestáza) a hepatitídy (zápal pečene). Boli hlásené poruchy funcie pečene vrátane smrteľného zlyhania funkcie pečene.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. .Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Blastomat


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu a detí, najlepšie v uzamknutej skrini. Náhodné požitie môže byť pre deti smrteľné.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalua škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


HDPE fľaša

Uchovávajte pri teplote do 30˚C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Uchovávajte fľašu pevne uzatvorenú.


Vrecko

5 mg, 20 mg: Uchovávajte pri teplote do 25˚C.

100 mg, 140 mg, 180 mg a 250 mg: Uchovávajte pri teplote do 30 ˚C.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete akúkoľvek zmenu vo vzhľade kapsúl.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Blastomat obsahuje

 • Liečivo je temozolomid. Každá 5 mg kapsula obsahuje 5 mg temozolomidu.

 • Liečivo je temozolomid. Každá 20 mg kapsula obsahuje 20 mg temozolomidu.

 • Liečivo je temozolomid. Každá 100 mg kapsula obsahuje 100 mg temozolomidu.

 • Liečivo je temozolomid. Každá 140 mg kapsula obsahuje 140 mg temozolomidu.

 • Liečivo je temozolomid. Každá 180 mg kapsula obsahuje 180 mg temozolomidu.

 • Liečivo je temozolomid. Každá 250 mg kapsula obsahuje 250 mg temozolomidu.


Ďalšie zložky sú:


Obsah kapsuly

bezvodá laktóza

koloidný oxid kremičitý bezvodný

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

kyselina vínna

kyselina stearová


Obal kapsuly, veľkosť 0

5 mg:

želatína

oxid titaničitý (E 171)

žltý oxid železitý (E 172)

indigotín – FD&C modrý 2 (E 132)


20 mg:

želatína

oxid titaničitý (E 171)

červený oxid železitý (E 172)

žltý oxid železitý (E 172)


100 mg:

želatína

oxid titaničitý (E 171)

červený oxid železitý (E 172)

indigotín – FD&C modrý 2 (E 132)


140 mg:

želatína

oxid titaničitý (E 171)

indigotín – FD&C modrý 2 (E 132)


180 mg:

želatína

oxid titaničitý (E 171)

červený oxid železitý (E 172)

čierny oxid železitý (E 172)

žltý oxid železitý (E 172)


250 mg:

želatína

oxid titaničitý (E 171)


Potlač:

šelak

propylénglykol

čistená voda

roztok hydroxidu amónného

hydroxid draselný

čierny oxid železitý (E 172)


Ako vyzerá Blastomat a obsah balenia


5 mg: tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 majú nepriehľadný zelený uzáver kapsuly/biele nepriehľadné telo a na tele kapsuly je vytlačené „5“ čiernym atramentom.

20 mg: tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 majú nepriehľadný oranžový uzáver kapsuly/biele nepriehľadné telo a na tele kapsuly je vytlačené „20“ čiernym atramentom.

100 mg: tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 majú nepriehľadný fialový uzáver kapsuly/biele nepriehľadné telo a na tele kapsuly je vytlačené „100“ čiernym atramentom.

140 mg: tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 majú nepriehľadný modrý uzáver kapsuly/biele nepriehľadné telo a na tele kapsuly je vytlačené „140“ čiernym atramentom.

180 mg: tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 majú nepriehľadný čokoládovo hnedý uzáver kapsuly/biele nepriehľadné telo a na tele kapsuly je vytlačené „180“ čiernym atramentom.

250 mg: tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 majú nepriehľadný biely uzáver kapsuly/biele nepriehľadné telo a na tele kapsuly je vytlačené „250“ čiernym atramentom.


HDPE fľaša

Detský bezpečnostný obal vyrobený z bielych nepriehľadných vysokohustotných polyetylénových fliaš s polypropylénovým detským bezpečnostným uzáverom, s polyesterovou cievkou a vysúšadlom obsahujúce 5 kapsúl.


Vrecko

Papierové vrecká zložené na lineárnom nízkohustotným polyetyléne (vonkajšia vrstva), hliníka a etylén kyseliny akrylovej kopolyméru (vnútorná vrstva). Každé vrecko obsahuje 1 tvrdú kapsulu a uložené v papierovej škatuľke. Škatuľka obsahuje 5 alebo 20 tvrdých kapsúl, individuálne zatavených vo vreckách.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Alvogen IPCo S.à r.l.

5, rue Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Luxembursko


Výrobca

EirGen Pharma Limited

64/66 Westside Business Park, Old Kilmeaden Road, Waterford

Írsko


a/alebo

Genepharm SA

18th Km. Marathonos Ave., 153 51 Pallini

Grécko


a/alebo


Millmount Healthcare Ltd.

Unit 1 Donore Road Industrial Estate, Droghrda, Co. Louth

Írsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko Blastomat 100mg, 140mg, 180mg твърди капсули

Česká republika Blastomat 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180mg, 250mg

Estónsko Blastomat 20mg, 100mg, 140mg, 250mg

Maďarsko Blastomat 20mg, 100mg, 140mg, 180mg, 250mg kemény kapszula

Litva Blastomat 20mg, 100mg, 140mg, 250mg kietos kapsulės

Lotyšsko Blastomat 20mg, 100mg, 140mg, 250mg cietās kapsulas

Poľsko Blastomat

Rumunsko Blastomat 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180mg, 250mg capsule

Holandsko Blastomat 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180mg, 250mg capsules, harde

Slovinsko Blastomat 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180mg, 250mg

Slovenská republika Blastomat 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180mg, 250mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v januári 2015..


Blastomat 100 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikáciio zmene, ev.č.:2014/00631, 2014/03149-Z1B, …………….


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Blastomat 5 mg

Blastomat 20 mg

Blastomat 100 mg

Blastomat 140 mg

Blastomat 180 mg

Blastomat 250 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tvrdá kapsula obsahuje 5 mg temozolomidu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje 20 mg temozolomidu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg temozolomidu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje 140 mg temozolomidu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje 180 mg temozolomidu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje 250 mg temozolomidu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá 5 mg tvrdá kapsula obsahuje 399,3 mgbezvodej laktózy.

Každá 20 mg tvrdá kapsula obsahuje 384,3 mg bezvodej laktózy.

Každá 100 mg tvrdá kapsula obsahuje 61,7 mg bezvodej laktózy.

Každá 140 mg tvrdá kapsula obsahuje 86,4 mg bezvodej laktózy.

Každá 180 mg tvrdá kapsula obsahuje 111,1 mg bezvodej laktózy.

Každá 250 mg tvrdá kapsula obsahuje 154,3 mg bezvodej laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula


5 mg: Tvrdé želatinové kapsuly majú veľkosť 0 a majú zelené nepriehľadné viečko a biele nepriehľadné telo s čiernym vytlačným číslom 5 na tele.

20 mg: Tvrdé želatinové kapsuly majú veľkosť 0 a majú oranžové nepriehľadné viečko a biele nepriehľadné telo s čiernym vytlačným číslom 20 na tele.

100 mg: Tvrdé želatinové kapsuly majú veľkosť 0 a majú fialové nepriehľadné viečko a biele nepriehľadné telo s čiernym vytlačným číslom 100 na tele.

140 mg: Tvrdé želatinové kapsuly majú veľkosť 0 a majú modré nepriehľadné viečko a biele nepriehľadné telo s čiernym vytlačným číslom 140 na tele.

180 mg: Tvrdé želatinové kapsuly majú veľkosť 0 a majú čokoládovo hnedé nepriehľadné viečko a biele nepriehľadné telo s čiernym vytlačným číslom 180 na tele.

250 mg: Tvrdé želatinové kapsuly majú veľkosť 0 a majú biele nepriehľadné viečko a biele nepriehľadné telo s čiernym vytlačným číslom 250 na tele.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Prípravok Blastomat tvrdé kapsuly je indikovaný na liečbu:

 • dospelých pacientov s novodiagnostikovaným multiformným gliobastómom súbežne s rádioterapiou (RT) a následne ako monoterapia.

 • detí od troch rokov, dospievajúcich a dospelých pacientov s malígnym gliómom, ako je multiformný glioblastóm alebo anaplastický astrocytóm, u ktorých došlo po štandardnej terapii k recidíve alebo progresii ochorenia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Blastomat tvrdé kapsuly majú predpisovať iba lekári skúsení v onkologickej liečbe nádorov mozgu.


Možno podávať antiemetickú liečbu (pozri časť 4.4).


Dávkovanie


Dospelí pacienti s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom


Blastomat tvrdé kapsuly sa podáva v kombinácii s fokálnou rádioterapiou (súbežná fáza) nasledovanou až do 6 cyklov monoterapie temozolomidom (TMZ) (fáza monoterapie).


Súbežná fáza

TMZ sa podáva perorálne v dávke 75 mg/m2denne po dobu 42 dní súbežne s fokálnou rádioterapiou (60 Gy podaných v 30 frakciách). Dávku sa neodporúča znižovať, ale každý týždeň sa má rozhodnúť, či sa podávanie TMZ oddiali alebo preruší, na základe kritérií hematologickej a nehematologickej toxicity. V podávaní TMZ možno pokračovať po dobu 42-dňovej súbežnej fázy (až do 49 dní), ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:

 • absolútny počet neutrofilov (Absolute Neutrophil Count – ANC) ≥ 1,5 x 109/l

 • počet trombocytov ≥ 100 x 109/l

 • celkové kritériá toxicity (Common Toxicity Criteria – CTC) nehematologickej toxicity (okrem alopécie, nevoľnosti a vracania) ≤ 1. stupeň.


Počas liečby sa má týždenne vyšetrovať úplný krvný obraz. Podávanie TMZ sa má v priebehu súbežnej fázy dočasne prerušiť alebo trvalo ukončiť podľa kritérií hematologickej a nehematologickej toxicity, ako je uvedené v Tabuľke 1.Tabuľka 1. Prerušenie alebo ukončenie podávania TMZ počas súbežnej rádioterapie a terapie TMZ

Toxicita

TMZ prerusenie1

TMZ ukončenie

Absolútny počet neutrofilov

0,5 a < 1,5 x 109/l

< 0,5 x 109/l

Počet tromocytov

10 a < 100 x 109/l

< 10 x 109/l

CTC nehematologickej toxicity (okrem alopécie, nevoľnosti a vracania)

CTC 2. stupňa

CTC 3. alebo 4. stupňa


Fáza monoterapie


Štyri týždne po ukončení súbežnej fázy TMZ + RT sa TMZ podáva až do 6 cyklov ako monoterapia. Dávka v 1. cykle (monoterapie) je 150 mg/m2 raz denne počas 5 dní, po ktorých nasleduje 23 dní bez liečby. Na začiatku 2. cyklu sa dávka zvýši na 200 mg/m2, ak CTC nehematologickej toxicity (okrem alopécie, nevoľnosti a vracania) za 1. cyklus je ≤ 2. stupeň, absolútny počet neutrofilov (ANC) je ≥ 1,5 x 109/l a počet trombocytov je ≥ 100 x 109/l. Ak sa v 2. cykle dávka nezvýšila, nemá sa zvyšovať ani v nasledujúcich cykloch. Ak sa dávka už raz zvýšila, zostáva 200 mg/m2 denne počas prvých 5 dní v každom nasledujúcom cykle, s výnimkou objavenia sa toxicity. Znižovanie dávok a prerušovanie liečby počas fázy monoterapie sa má riadiť podľa Tabuliek 2 a 3.

Počas liečby, sa má 22. deň (21 dní od prvej dávky TMZ) vyšetriť úplný krvný obraz. Dávkovanie sa má znížiť alebo prerušiť podľa Tabuľky 3.

Tabuľka 2. Stupne dávkovania TMZ pri liečbe monoterapiou

Stupeň dávkovania

Dávka TMZ

(mg/m2/den)

Poznámky

1

100

Zníženie kvôli predchádzajúcej toxicite

0

150

Dávka počas 1. cyklu

1

200

Dávka počas 2-6 cyklu, ak se neobjavila toxicita


Tabuľka 3. Znižovanie dávok alebo prerušovanie liečby TMZ počas liečby monoterapiou

Toxicita

Zníženie TMZ o 1 stupeň dávkovania2

Ukončenie TMZ

Absolútny počet neutrofilov

< 1,0 x 109/l

Pozri poznámku pod čiarou 3

Počet trombocytov

< 50 x 109/l

Pozri poznámku pod čiarou 3

CTC nehematologickej toxicity (okrem alopécie, nevoľnosti a vracania)

CTC 3. Stupňa

CTC 4. stupňa3


Dospelí a pediatrickí pacienti trojroční alebo starší s rekurentným alebo progredujúci malígnym gliómom


Liečebný cyklus trvá 28 dní. Pacientom, ktorí predtým neboli liečení chemoterapiou, sa TMZ podáva perorálne v dávke 200 mg/m2raz denne počas prvých 5 dní, po ktorých nasleduje prerušenie liečby na 23 dní (spolu 28 dní). U pacientov, ktorí predtým boli liečení chemoterapiou, je úvodná dávka 150 mg/m2raz denne, ktorá sa v druhom cykle zvýši na 200 mg/m2raz denne počas 5 dní, ak sa neobjaví hematologická toxicita (pozri časť 4.4).


Špeciálně populácie


Deti a dospievajúci


U trojročných alebo starších pacientov sa TMZ používa iba pri rekurentnom alebo progredujúcom malígnom glióme. S používaním TMZ u detí mladších ako 3 roky nie sú klinické skúsenosti. Skúsenosti u starších detí sú veľmi obmedzené (pozri časti 4.4 a 5.1).


Pacienti s poškodením funkcie pečene alebo obličiek


Farmakokinetika TMZ bola u pacientov s normálnou funkciou pečene a u pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie pečene porovnateľná. Nie sú dostupné údaje o podávaní TMZ pacientom so závažným poškodením funkcie pečene (trieda C podľa Childovej klasifikácie) alebo s poškodením funkcie obličiek. Vzhľadom na farmakokinetické vlastnosti TMZ nie je pravdepodobné, že by sa u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene alebo akýmkoľvek stupňom poškodenia funkcie obličiek vyžadovali redukcie dávky. Ak sa však TMZ podáva týmto pacientom, má sa im venovať zvýšená pozornosť.


Starší pacienti


Na základe farmakokinetickej analýzy v populácii pacientov vo veku 19-78 rokov, klírens TMZ nie je ovplyvnený vekom. U starších pacientov (> 70 rokov) sa však zdá, že majú zvýšené riziko neutropénie a trombocytopénie (pozri časť 4.4).


Spôsob podania


Blastomattvrdé kapsuly sa majú podávať nalačno.


Kapsuly sa musia prehltnúť celé a zapiť pohárom vody. Nesmú sa otvárať alebo hrýzť (žuť).


Keď vracanie nastúpi po podaní dávky, v ten istý deň sa už nemá podať druhá dávka.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť na dakarbazín (DTIC).

Závažná myelosupresia (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornnia a opatrenia pri používání


Pneumocystis jiroveciipneumónia


Ukázalo sa, že pacienti, ktorí v pilotnej štúdii dostávali súbežne TMZ a RT počas predĺženého 42- dňového dávkovania, boli zvlášť ohrození vývojom pneumónie vyvolanej Pneumocystis jirovecii (Pneumocystis carinii pneumonia - PCP). Z tohto dôvodu sa u všetkých pacientov, ktorí dostávajú súbežne TMZ a RT počas 42-dňovej schémy (s maximom 49 dní), vyžaduje profylaxia proti PCP, a to bez ohľadu na počet lymfocytov. Ak sa objaví lymfopénia, pacienti pokračujú v profylaxii až do úpravy lymfopénie na stupeň ≤ 1.


Pri podávaní TMZ počas dlhšej dávkovacej schémy môže byť výskyt PCP vyšší. Avšak, všetci pacienti, ktorí dostávajú TMZ, najmä pacienti, ktorí dostávajú steroidy, musia byť starostlivo sledovaní, či sa u nich nevyvinie PCP, bez ohľadu na schému. Prípady fatálneho respiračného zlyhania boli hlásené u pacientov liečených TMZ, najmä v kombinácii s dexametazónu alebo iné steroidy.


Hepatotoxicita

U pacientov liečených TMZ bola hlásená porucha funkcie pečene, vrátane fatálneho zlyhania pečene (pozri časť 4.8). Pred začatím liečby je nutné vykonať východzie testy pečeňových funkcií. Pokiaľ vykazujú abnormálne hodnoty, musí lekár zhodnotiť pomer prínos/riziko pred začatím liečby temozolomidom vrátane rizika sklonu k fatálnemu zlyhaniu funkcie pečene. U pacientov so 42-dňovým liečebným cyklom je nutné opakovať testy pečeňových funkcií uprostred liečebného cyklu. U všetkých pacientov musia býť testy funkcie pečene kontrolované po každom liečebnom cykle. U pacientov so signifikantnou abnormalitou pečeňových funkcií musí lekár zvážiť pomer prínos/riziko pri pokračovaní liečby. Pečeňová toxicita sa môže prejaviť o niekoľko týždňov aj neskoršie po poslednej liečbe temozolomidom.


Malignity


Veľmi zriedkavo sa hlásili aj prípady myelodysplastického syndrómu a sekundárnych malignít vrátane myeloidnej leukémie (pozri časť 4.8).


Antiemetická liečba


S používaním TMZ sa veľmi často spájajú nauzea a vracanie. Antiemetickú liečbu možno podávať pred alebo následne po podaní TMZ.


Dospelí pacienti s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom


Antiemetická profylaxia sa odporúča pred úvodnou dávkou súbežnej fázy a dôrazne sa odporúča počas fázy monoterapie.


Pacienti s rekurentným alebo progredujúcim malígnym gliómom


Antiemetika může být třeba podat pacientům, u nichž v předchozích léčebných cyklech došlo k těžšímu zvracení (stupeň 3 nebo 4).


Laboratórne parametre

U pacientov liečených TMZ môže dôjsť myelosupresia, vrátane predĺženej pancytopénia, ktorá môže viesť k aplastickej anémie, ktorá v niektorých prípadoch viedlo k úmrtiu. V niektorých prípadoch, expozície súčasne užívaných liekov spojené s aplastickú anémiou, vrátane karbamazepínu, fenytoínu, a sulfametoxazol / trimetoprim, komplikuje posúdenie.Pred zahájením liečby je potrebné, aby laboratórne parametre dosahovali nasledovné hodnoty: ANC ≥ 1,5 x 109/l a počet trombocytov ≥ 100 x 109/l. Dvadsiaty druhý deň liečby (21 dní po prvej dávke) alebo v priebehu 48 hodín od tohoto dňa a potom raz týždenne sa má vyšetriť úplný krvný obraz, až pokým ANC > 1,5 x 109/l a počet trombocytov > 100 x 109/l. Ak v priebehu ktoréhokoľvek cyklu poklesne ANC na < 1,0 x 109/l alebo je počet trombocytov < 50 x 109/l, dávka sa má v nasledujúcom cykle redukovať o jeden stupeň (pozri časť 4.2). Stupne dávkovania sú 100 mg/m2, 150 mg/m2a 200 mg/m2. Najnižšia odporúčaná dávka je 100 mg/m2.


Deti a dospievajúci


Nie sú klinické skúsenosti s používaním TMZ u detí mladších ako 3 roky. Skúsenosti so staršími deťmi a dospievajúcimi sú veľmi obmedzené (pozri časti 4.2 a 5.1).


Starší pacienti (> 70 rokov)


Zdá sa, že starší pacienti sú zvýšene ohrození neutropéniou a trombocytopéniou oproti pacientom mladším. Preto sa má starším pacientom venovať zvláštna starostlivosť, ak sa im podáva TMZ.


Pacienti mužského pohlavia


Mužov, ktorí majú byť liečení TMZ treba poučiť, aby nesplodili dieťa až 6 mesiacov po užití poslednej dávky a treba ich poučiť, aby sa ešte pred liečbou poradili o možnosti konzervácie spermy zmrazením (pozri časť 4.6).


Laktóza

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými vrodenými ochoreniami, ako intolerancia galaktózy, laponská deficiencia laktázy alebo glukózovo-galaktózová malabsorpcia, nemajú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


V samostatnej I. fáze štúdie, podávanie TMZ s ranitidínom neovplyvnilo množstvo absorbovaného temozolomidu alebo expozíciu jeho aktívneho metabolitu monometyl-triazenoimidazol-karboxamidu (MTIC).


Podávanie TMZ s jedlom malo za následok pokles Cmax o 33 % a pokles plochy pod krivkou (AUC) o 9 %.

Keďže nie je možné vylúčiť, že zmeny Cmax sú klinicky signifikantné, Blastomat sa nemá podávať s jedlom.


Na základe analýzy populačnej farmakokinetiky pozorovanej v skúšaniach II. fázy, súbežné podávanie dexametazónu, prochlórperazínu, fenytoínu, karbamazepínu, ondasetrónu, antagonistov H2receptorov alebo fenobarbitalu nemení klírens TMZ. Súbežné podávanie s kyselinou valproovou bolo spojené s malým, ale štatisticky významným, poklesom klírensu TMZ.


Neboli vykonané štúdie, ktoré by zisťovali účinok TMZ na metabolizmus alebo elimináciu iných liekov. Keďže sa však TMZ nepodlieha metabolizmu v pečeni a vykazuje nízku väzbu na bielkoviny, je jeho vplyv na farmakokinetiku iných liekov nepravdepodobný (pozri časť 5.2).


Použitie TMZ v kombinácii s ďalšími myelosupresívnymi látkami môže zvýšiť pravdepodobnosť myelosupresie.


Deti a dospievajúci

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú žiadne údaje na gravidných ženách. V predklinických štúdiách na potkanoch a králikoch, ktorí dostávali 150 mg/m2TMZ bola dokázaná teratogenita a/alebo fetálna toxicita (pozri časť 5.3). Blastomat tvrdé kapsuly sa preto spravidla nemajú podávať gravidným ženám. Ak sa musí uvažovať o použití v gravidite, pacientka musí byť oboznámená s možným rizikom pre plod. Ženám v plodnom veku sa má odporučiť, aby počas používania TMZ zabránili otehotneniu.


Laktácia


Nie je známe, či sa TMZ vylučuje do materského mlieka u ľudí; preto sa má dojčenie počas liečby TMZ prerušiť.


Fertilita


Ženy vo fertilnom veku

Ženy v plodnom veku by mali byť upozornené na nutnosť používania účinnej antikoncepcie na zabránenie otehotnenia v čase, keď dostávajú TMZ.


Plodnosť u mužov


TMZ môže mať genotoxické účinky. Preto treba mužov, ktorí majú byť ním liečení, poučiť, aby nesplodili dieťa po dobu až 6 mesiacov po prijatí poslednej dávky a tiež ich treba poučiť, aby sa ešte pred liečbou poradili o možnosti konzervácie spermy zmrazením, pretože existuje možnosť ireverzibilnej neplodnosti spôsobenej liečbou TMZ.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť u pacientov užívajúcich TMZ znížená v dôsledku únavy a ospalosti (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Skúsenosti z klinického skúšania


U pacientov liečených TMZ, či už použitím v kombinácii s RT alebo ako monoterapia s následnou RT pri novodiagnostikovanom multiformnom gliobastóme, alebo ako monoterapii u pacientov s rekurentným alebo progredujúcim gliómom boli veľmi často hlásené nežiaduce reakcie podobné: nauzea, vracanie, zápcha, nechutenstvo, bolesť hlavy a únava. Kŕče boli hlásené veľmi často u pacientov s novodiagnostikovaným multiformným gliobastómom liečených monoterapiou a vyrážka bola hlásená veľmi často u pacientov s novodiagnostikovaným multiformným gliobastómom liečených TMZ súbežne s RT aj pri monoterapii a často u pacientov s rekurentným gliómom. Väčšina hematologických nežiaducich reakcií bola hlásená často alebo veľmi často v oboch indikáciách (tabuľky 4 a 5); frekvencia laboratórnych nálezov stupňa 3 – 4 je uvedená po každej tabuľke.

Nežiaduce účinky sú v tabuľkách uvedené v rámci tried orgánových systémov a frekvencie. Skupiny frekvencií sú definované podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000, až < 1/100), Zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1, 000) a veľmi zriedkavé (<1/10, 000). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Novodiagnostikovaný multiformný glioblastóm


Tabuľka 4 uvádza nežiaduce udalosti vyskytujúce sa pri liečbe u pacientov s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom počas súbežnej fázy liečby a fázy monoterapie.


Tabuľka 4.:Nežiaduceudalosti vyskytujúce sa pri liečbe počas súbežnej liečby a monoterapie u pacientov s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom


Trieda orgánového systému

TMZ + souběžná RT


n=288*

TMZ monoterapie


n = 224


Infekcie a nákazy


Časté:

Infekce, Herpes simplex, infekce rány, faryngitida, orální kandidóza

Infekce, orální kandidóza


Menej časté:


Herpes simplex, herpes zoster, symptómy podobné chrípke


Poruchy krvi a lymfatického systému


Časté:

Neutropénia, trombocytopénia, lymfopénia, leukopénia

Febrilná neutropénia, trombocytopénia, anémia, leukopénia

Menej časté:

Febrilná neutropénia, anémia

Lymfopénia, petechie

Poruchy endokrinného systému

Menej časté:

Cushingoidná stav

Cushingoidná stav

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

Anorexia

Anorexia

Časté:

Hyperglykémia, pokles hmotnosti

Pokles hmotnosti

Menej časté:

Hypokaliémia, zvýšenie alkalické fosfatázy, zvýšenie hmotnosti

Hyperglykémia, zvýšenie hmotnosti

Psychické poruchy

Časté:

Úzkosť, emočná labilita, insomnia

Úzkosť, depresia, emočná labilita, insomnia

Menej časté:

Agitácia, apatia, porucha správania, depresia, halucinácie

Halucinácie, strata pamäti

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

Bolesť hlavy

Kŕče, bolesť hlavy

Časté:

Kŕče, znížené vedomie, somnolencia, afázia, porucha rovnováhy, závrat, zmätenosť, zhoršená pamäť, zhoršená koncentrácia, neuropatia, parestézia, porucha reči, tras

Hemiparéza, afázia, porucha rovnováhy, somnolencia, zmätenosť, závrat, zhoršená pamäť, zhoršená koncentrácia, dysfázia, neurologická porucha (NOS), neuropatia, periférna neuropatia, parestézia, porucha reči, tras

Menej časté:

Status epilepticus, extrapyramidálna porucha, hemiparéza, ataxia, kognitívna porucha, dysfázia, nezvyčajná chôdza, hyperestézia, hypoestézia, neurologická porucha (NOS), periférna neuropatia

Hemiplégia, ataxia, nezvyčajná koordinácia, nezvyčajná chôdza, hyperestézia, senzorická porucha

Poruchy oka

Časté:

Rozmazané videnie

Výpadok v zornom poli, rozmazané videnie, diplopia

Menej časté:

Hemianopie, zmenšená ostrost vidění, poruchy zraku, defekt zorného pole, bolest očí

Zmenšená ostrost vidění, bolest očí, suché oči

Poruchy ucha a labyrintu

Časté:

Porucha sluchu

Porucha sluchu, tinitus

Menej časté:

Otitis media, tinitus, zvýšená citlivosť sluchu, bolesť ucha

Hluchota, vertigo, bolesť ucha

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté:

Palpitácie


Poruchy ciev

Časté:

Krvácanie, edém, edém nohy

Krvácanie, hlboká žilová trombóza, edém nohy

Menej časté:

Mozgové krvácanie, hypertenzia

Pľúcna embólia, edém, periférny edém

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Dýchavičnosť, kašeľ

Dýchavičnosť, kašeľ

Menej časté:

Pneumónia, infekcia horných dýchacích ciest, nosová kongescia

Pneumónia, sínusitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

Zápcha, nauzea, vracanie

Zápcha, nauzea, vracanie

Časté:

Stomatitída, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, dysfágia

Stomatitída, hnačka, dyspepsia, dysfágia, sucho v ústach

Menej časté:


Abdominálna distenzia, inkontinencia stolice, gastrointestinálna porucha (NOS), gastroenteritída, hemoroidy

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté:

Kožná vyrážka, alopécia

Kožná vyrážka, alopécia

Časté:

Dermatitída, suchá koža, erytém, pruritus

Suchá koža, pruritus

Menej časté:

Exfoliácia kože, fotosenzitívna reakcia, nezvyčajná pigmentácia

Erytém, nezvyčajná pigmentácia, zvýšené potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté:

Svalová slabosť, artralgia

Svalová slabosť, artralgia, muskuloskeletálna bolesť, myalgia

Menej časté:

Myopatia, bolesť chrbta, muskuloskeletálna bolesť, myalgia

Myopatia, bolesť chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest


Časté:

Zvýšené močenie, inkontinencia moča

Inkontinencia moča


Menej časté:


Dyzúria


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Menej časté:

Impotencia

Krvácanie z pošvy, menorágia, amenorea, vaginitída, bolesť prsníka


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Veľmi časté:

Únava

Únava


Časté:

Alergická reakcia, horúčka, radiačné poškodenie, opuch tváre, bolesť, porucha chuti

Alergická reakcia, horúčka, radiačné poškodenie, bolesť, porucha chuti


Menej časté

Asténia, sčervenenie, návaly tepla, zhoršenie stavu, zimnica, zmena farby jazyka, porucha čuchu, smäd

Asténia, opuch tváre, bolesť, zhoršenie stavu, zimnica, porucha zuba,


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Časté:

Zvýšenie ALT

Zvýšenie ALT


Menej časté:

Zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie gamma GT, zvýšenie AST*Pacient randomizovaný do ramena so samotnou RT, dostával TMZ + RT.


Laboratórne výsledky


Pozorovala sa myelosupresia (neutropénia a trombocytopénia), známa ako dávku limitujúca toxicita pre väčšinu cytotoxických látok, vrátane TMZ. Keď sa skombinovali laboratórne abnormality a nežiaduce udalosti z oboch fáz liečby, súbežnej aj monoterapie, pozorovali sa abnormality neutrofilov 3. alebo 4. stupňa, vrátane neutropenických udalostí, u 8 % pacientov. Abnormality trombocytov 3. alebo 4.stupňa, vrátane trombocytopenických udalostí, sa pozorovali u 14 % pacientov, ktorí dostávali TMZ.


Rekurentný alebo progredujúci malígny glióm


V klinických skúšaniach boli najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky súvisiace s liečbou gastrointestinálne poruchy, konkrétne nauzea (43 %) a vracanie (36 %). Tieto reakcie dosahovali zvyčajne 1. alebo 2. stupeň (0 – 5 epizód vracania za 24 hodín) a buď spontánne ustúpili, alebo boli ľahko zvládnuté štandardnou antiemetickou liečbou. Incidencia závažnej nauzey a vracania bola 4 %.

Nežiaduce účinky zaznamenané počas klinických skúšaní s rekurentným alebo progredujúcim malígnym gliómom a následne po uvedení TMZ do obehu sú zhrnuté v Tabuľke 5.


Tabuľka 5. Nežiaduce reakcie u pacientov s rekurentným alebo progredujúcim malígnym gliómom

Infekcie a nákazy

Zriedkavé

Oportúnne infekcie vrátane PCP

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté:

Neutropénia alebo lymfopénia (3. – 4. stupeň), trombocytopénia (3. – 4. stupeň)

Menej časté:

Pancytopénia, anémia (3. – 4. stupeň), leukopénia

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

Anorexia

Časté:

Pokles hmotnosti

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

Bolesť hlavy

Časté:

Somnolencia, závrat, parestézia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

Vracanie, nauzea, zápcha

Časté:

Hnačka, bolesť brucha, dyspepsia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté:

Kožná vyrážka, pruritus, alopécia

Veľmi vzácné:

Multiformný erytém, erytrodermia, urtikária, exantém

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Únava

Časté:

Horúčka, asténia, zimnica, nevoľnosť, bolesť, zmena chuti

Veľmi zriedkavé:

Alergické reakcie vrátane anafylaxie, angioedém


Laboratórne výsledky


Trombocytopénia a neutropénia 3. alebo 4. stupňa sa vyskytli u 19 %, resp. 17 % pacientov liečených na malígny glióm. Toto viedlo k hospitalizácii v 8 % a/alebo k prerušeniu liečby TMZ v 4 %. Myelosupresia bola predvídateľná (zvyčajne v priebehu niekoľko prvých cyklov, s najnižšími hodnotami medzi 21. a 28. dňom) a zotavenie nastalo rýchle, zvyčajne behom 1 – 2 týždňov. Výskyt kumulatívnej myelosupresie sa nepozoroval. Prítomnosť trombocytopénie môže zvýšiť riziko krvácania a prítomnosť neutropénie alebo leukopénie môže zvýšiť riziko infekcie.


Pohlavie


Podľa farmakokinetickej analýzy populácie klinického skúšania bola hodnota najnižšieho počtu (NADIR) neutrofilov dostupná u 101 žien a 169 mužov a hodnota najnižšieho počtu krvných doštičiek u 110 žien a 174 mužov. V prvom cykle liečby bol u žien v porovnaní s mužmi vyšší výskyt neutropénie 4. stupňa (ANC < 0,5 x 109/l), 12 % vs. 5 %, a trombocytopénie 4. stupňa (< 20 x 109/l), 9 % vs. 3 %. V súbore informácií od 400 jedincov s rekurentným gliómom sa v prvom cykle liečby objavila neutropénia 4. stupňa u 8 % žien v porovnaní so 4 % mužov. V štúdii s 288 jedincami s novodiagnostikovaným multiformným gliobastómom sa v prvom cykle liečby objavila neutropénia 4. stupňa u 3 % žien v porovnaní s 0 % mužov a trombocytopénia 4. stupňa u 1 % žien v porovnaní s 0% mužov.


Deti a dospievajúci

Perorálny TMZ bol skúmaný u pediatrických pacientov (vek 3-18 rokov) s rekurentným astrocystomem v dennom režime podávania po dobu piatich dní každých 28 dní. Hoci je obmedzené množstvo údajov, očakáva sa, že tolerancia u detí bude rovnaká ako u dospelých. Bezpečnosť TMZ u detí mladších ako tri roky nebola stanovená.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh

Po uvedení na trh boli identifikované nasledujúce ďalšie závažné nežiaduce účinky:

Tabuľka 6. Súhrn nežiaducich účinkov hlásených u temozolomidu po uvedení na trh*

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi vzácne:

dlhodobá (prolongovaná) pancytopénia, aplastická anémia†

Novotvary benígne, malígne a bližšie neurčené (zahŕňujúce cysty a polypy)

Veľmi vzácne:

myelodysplastický syndróm (MDS), druhotné (sekundárne) malignity vrátane myeloidnej leukémie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi vzácne:

intersticiálna pneumónia/pneumónia, pľúcna fibróza, respiračné zlyhanie†

Poruchy pečene a žlčových ciest

Nie je známe:

zvýšení hladín pečeňových enzýmov, hyperbilirubinémia, cholestáza, hepatitída, porucha funkcie pečene, pečeňové zlyhanie†

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi vzácne:

toxická epidermálna nekrolýza, Stevens-Johnsonov syndróm

Účinky klasifikované podľa triedy orgánových systémov a po uvedení prípravku na trh

vrátane prípadov s fatálnymi následkami


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


U pacientov sa klinicky hodnotili dávky 500, 750, 1 000 a 1 250 mg/m2 (celková dávka na cyklus počas 5 dní). Toxicita limitujúca dávku bola hematologická a táto bola hlásená pri všetkých dávkach, ale predpokladá sa, že bude závažnejšia pri vyšších dávkach. Jeden pacient sa predávkoval užitím dávky 10 000 mg (celková dávka v jednom cykle počas 5 dní). Nežiaduce reakcie hlásené pri tomto predávkovaní boli pancytopénia, pyrexia, multiorgánové zlyhanie a smrť. Existujú záznamy o pacientoch, ktorí užívali odporúčanú dávku po dobu viac ako 5 dní liečby (až do 64 dní), pričom hlásené nežiaduce udalosti zahŕňali útlm kostnej drene s infekciou alebo bez nej, ktoré boli v niektorých prípadoch závažné a pretrvávali dlhšiu dobu a skončili sa smrťou. V prípade predávkovania je potrebné hematologické vyšetrenie. V prípade potreby sa majú vykonať podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Cytostatiká, iné alkylačné látky, ATC kód: L01A X03


Spôsob účinku

Temozolomid je triazén, ktorý pri fyziologickom pH podlieha rýchlej chemickej konverzii na aktívny monometyl-triazenoimidazol-karboxamid MTIC. Predpokladá sa, že cytotoxicitu MTIC primárne spôsobuje alkylácia na pozícii O6guanínu, spolu s ďalšou alkyláciou na pozícii N7. Cytotoxické lézie, ktoré sa rozvinú následne, pravdepodobne zapríčiňuje aberantná oprava metylovaného aduktu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Novodiagnostikovaný multiformný glioblastóm


Celkovo 573 pacientov bolo randomizovaných tak, aby dostávali buď TMZ + RT (n = 287), alebo RT samotnú (n = 286). Pacienti v ramene TMZ + RT súbežne dostávali TMZ (75 mg/m2) raz denne, začínajúc v prvý deň RT až do posledného dňa RT, po dobu 42 dní (s maximom 49 dní). Potom nasledovala monoterapia TMZ (150 – 200 mg/m2) 1. – 5. deň počas každého 28-dňového cyklu. Liečba trvala až 6. cyklov a začínalo sa s ňou 4 týždne po ukončení RT. Pacienti v kontrolnom ramene dostávali len RT. Počas RT a aj kombinovanej liečby TMZ sa vyžadovala profylaxia proti pneumónii spôsobenej Pneumocystis jirovecii (PCP).


TMZ sa podával ako záchranná terapia vo fáze sledovania po liečbe 161 pacientom z 282 (57 %) z ramena so samotnou RT a 62 pacientom z 277 (22 %) z ramena TMZ + RT.


Pomer rizika (Hazard ratio - HR) celkového prežívania bol 1,59 (95 % CI pre HR = 1,33 – 1,91) s log- rank p < 0,0001 v prospech ramena s TMZ. Odhadovaná pravdepodobnosť prežívania 2 alebo viac rokov (26 % vs. 10 %) bola vyššia v ramene RT + TMZ.

Súbežné pridanie TMZ k RT, s následnou monoterapiou TMZ, pri liečbe pacientov s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom preukázalo štatisticky významné zlepšenie celkového prežívania (Overall Survival – OS) v porovnaní so samotnou RT (Obrázok 1).


Obrázok 1 Kaplan-Meierove krivky celkového prežívania (Intent to Treat – populácia, v ktorej bola liečba zamýšľaná)


Výsledky zo skúšania neboli konzistentné v podskupine pacientov so slabým výkonnostným stavom (WHO PS = 2, n = 70), v ktorej bolo celkové prežívanie a čas do progresie podobné v oboch ramenách. Nezdá sa však, že by v tejto skupine pacientov boli prítomné neprijateľné riziká.


Rekurentný alebo progredujúci malígny glióm


Údaje o klinickej účinnosti u pacientov s multiformným glioblastómom (Karnofského skóre [Karnofsky perfomance status – KPS] ≥ 70), progredujúcom alebo recidivujúcom po chirurgickej terapii a RT, sú založené na dvoch klinických skúšaniach s perorálnym TMZ. Jedno bolo nekomparatívne skúšanie u 138 pacientov (predtým dostávalo chemoterapiu 29 %) a druhé bolo randomizované aktívne kontrolované skúšanie TMZ vs prokarbazínu u celkovo 225 pacientov (pred liečbou dostávalo chemoterapiu na báze nitrózourey 67 % pacientov). Primárnym cieľom oboch skúšaní bolo stanoviť prežívanie bez progresie nádoru (progression free survival – PFS), definované MRI zobrazením alebo neurologickým zhoršením. V nekomparatívnom skúšaní bolo PFS v 6. mesiaci 19 %, medián prežívania bez progresie nádoru bol 2,1 mesiaca a medián celkového prežívania 5,4 mesiaca. Častosť objektívnej odpovede (Objective response rate – ORR), založená na MRI zobrazení, bola 8 %.


V randomizovanom aktívne kontrolovanom klinickom skúšaní bolo 6-mesačné PFS signifikantne dlhšie u TMZ než u prokarbazínu (21 % oproti 8 %, chí-kvadrát p = 0,008) s mediánom PFS 2,89 mesiacov pre TMZ a 1,88 mesiacov pre prokarbazín (log rank p = 0,0063). Medián prežívania pre TMZ bol 7,34 mesiaca a pre prokarbazín 5,66 mesiacov (log rank p = 0,33). Po 6 mesiacoch bol podiel prežívajúcich pacientov signifikantne vyšší v TMZ ramene (60 %) oproti ramenu s prokarbazínom (44 %) (chí-kvadrát p = 0,019). U pacientov s predchádzajúcou chemoterapiou bol zaznamenaný prínos u tých, ktorých KPS bolo ≥ 80.


Údaje o čase do zhoršenia neurologického stavu boli v prospech TMZ oproti prokarbazínu, takisto ako údaje o čase do zhoršenia celkového stavu (pokles na KPS na < 70 alebo pokles o najmenej 30 bodov). Mediány časov do progresie nádoru podľa týchto cieľov boli u TMZ dlhšie v rozsahu 0,7 až 2,1 mesiaca než u prokarbazínu (log rank p = < 0,01 – 0,03).


Rekurentný anaplastický astrocytóm


V multicentrickom, prospektívnom klinickom skúšaní II. fázy, v ktorom sa vyhodnocovala bezpečnosť a účinnosť liečby perorálnym TMZ u pacientov s anaplastickým astrocytómom pri prvom relapse, bolo 6-mesačné PFS 46 %. Medián PFS bol 5,4 mesiaca. Medián celkového prežívania bol 14,6 mesiacov. V populácii pacientov, u ktorých bola liečba zamýšľaná (ITT) n = 162, bola, podľa zhodnotenia centrálnym recenzentom, častosť odpovede 35 % (13 dosiahlo kompletnú remisiu a 43 parciálnu). Stabilné ochorenie bolo hlásené u 43 pacientov. 6-mesačné prežívanie bez príhody bolo v ITT populácii 44 % s mediánom prežívania bez príhody 4,6 mesiacov, čo bolo podobné výsledkom prežívania bez progresie. Výsledky účinnosti boli podobné aj u populácie, ktorá bola vhodná na histológiu. Dosiahnutie rádiologicky objektívnej odpovede alebo udržania stavu bez progresie bolo silne viazané s udržanou alebo zlepšenou kvalitou života.


Deti a dospievajúci


Perorálny TMZ sa študoval u pediatrických pacientov (vo veku 3-18 rokov) s rekurentným gliómom mozgového kmeňa alebo rekurentným astrocytómom vysokého stupňa v dávkovacom režime denne, počas 5 dní, každých 28 dní. Tolerancia na TMZ je podobná ako u dospelých.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


TMZ sa spontánne hydrolyzuje pri fyziologickom pH primárne na aktívnu látku, 3-metyl-(triazén-1- yl)imidazol-4-karboxamid (MTIC). MTIC sa spontánne hydrolyzuje na 5-aminoimidazol-4- karboxamid (AIC), známy medziprodukt pri biosyntéze purínu a nukleovej kyseliny, a na metylhydrazín, ktorý sa považuje za účinnú alkylačnú zložku. Predpokladá sa, že za cytotoxicitu MTIC je primárne zodpovedná alkylácia DNA, predovšetkým na pozíciách O6a N7guanínu. V závislosti od AUC TMZ je expozícia MTIC ~ 2,4 % a expozícia AIC ~ 23 %. In vivo bol t1/2 MTIC podobný t1/2 TMZ, a to 1,8 hod.


Absorpcia


Po perorálnom podaní dospelým pacientom sa TMZ vstrebáva rýchlo a maximálne koncentrácie sa dosahujú už za 20 minút po podaní (priemerný čas medzi 0,5 a 1,5 hodinou). Po perorálnom podaní TMZ označeného 14C, počas 7 dní po podaní, bola priemerná exkrécia 14C stolicou 0,8 %, čo ukazuje na jeho úplnú absorpciu.


Distribúcia


TMZ vykazuje nízku väzbu na bielkoviny (10 % až 20 %), a preto sa neočakáva jeho interakcia s látkami, ktoré sa silne viažu na bielkoviny. PET štúdie u ľudí, ako aj predklinické údaje ukazujú, že TMZ rýchlo prechádza hematoencefalickou bariérou a je prítomný v mozgovomiechovom moku. Prienik do mozgovomiechového moku bol potvrdený u jedného pacienta; meraním AUC sa zistilo, že koncentrácia TMZ v mozgovomiechovom moku dosahuje približne 30 % hladín v plazme, čo zodpovedá údajom zisteným u zvierat.


Eliminácia


Polčas (t1/2) v plazme je približne 1,8 hodín. Hlavnou cestou vylučovania 14C sú obličky. Po perorálnom podaní sa močom vylúči približne 5 % až 10 % dávky v nezmenenej forme v priebehu 24 hodín. Zvyšok sa vylúči ako kyselina temozolomidová, 5-aminoimidazol-4-karboxamid (AIC) alebo ako neidentifikované polárne metabolity. Plazmatické koncentrácie stúpajú v závislosti od podanej dávky. Plazmatický klírens, distribučný objem a polčas sú nezávislé od podanej dávky.


Špeciálne populácie


Analýza populačnej farmakokinetiky TMZ ukázala, že plazmatický klírens TMZ bol nezávislý od veku pacienta, renálnych funkcií alebo od fajčenia. V inej farmakokinetickej štúdii boli plazmatické farmakokinetické profily u pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie pečene podobné plazmatickým farmakokinetickým profilom, pozorovaným u pacientov s normálnou funkciou pečene. Detskí pacienti mali vyššie AUC ako dospelí pacienti; avšak maximálna tolerovaná dávka (MTD) bola 1 000 mg/m2/cyklus u detí aj u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Boli vykonané jednocyklové (5-dní podávanie, 23 dní bez liečby), 3- a 6-cyklové štúdie toxicity na potkanoch a psoch. Toxicita sa primárne prejavila na kostnej dreni, lymforetikulárnom systéme, testes a gastrointestinálnom trakte. Vo vyšších dávkach, ktoré boli letálne pre 60 % až 100 % testovaných potkanov a psov, došlo ku degenerácii sietnice. Väčšina toxických zmien sa ukázala byť reverzibilných, výnimkou boli nežiaduce udalosti na mužský reprodukčný systém a degenerácia sietnice. Keďže sa však dávky, ktoré zapríčinili degeneráciu sietnice, pohybovali v rozmedzí letálnych dávok a porovnateľný účinok nebol pozorovaný v klinických štúdiách, tento nález sa nepokladá za klinicky významný.


TMZ je embryotoxická, teratogénna a genotoxická alkylačná látka. TMZ je toxickejší pre potkany a psov ako pre ľudí a klinická dávka sa približuje minimálnej letálnej dávke u potkanov a u psov. Na dávke závislé redukcie leukocytov a trombocytov sa javia ako senzitívne indikátory toxicity. V 6- cyklovej štúdii na potkanoch sa zaznamenali rôzne nádory, vrátane mamárnych karcinómov, keratoakantómov kože a bazocelulárnych adenómov, zatiaľ čo v štúdiách na psoch sa nádory alebo predneoplastické zmeny nezistili. Potkany sa javia byť zvlášť citlivé na onkogénne účinky TMZ, pričom prvé nádory sa zjavujú v priebehu 3 mesiacov od začiatku podávania. Táto doba latencie je veľmi krátka aj pre alkylačnú látku.

Testy chromozómových aberácií Ames/salmonely a ľudských lymfocytov z periférnej krvi (Human Peripheral Blood Lymphocyte - HPBL) ukázali pozitívnu mutagénnnu odpoveď.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly

Bezvodá laktóza

Koloidný bezvodný oxid kremičitý

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Kyselina tartarická

Kyselina stearová


Kapsula, Veľkosť 0:

5 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Žltý oxid železitý (E 172)

Indigotín – FD&C Modrý 2 (E132)


20 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Červený oxid železitý (E 172)

Žltý oxid železitý (E 172)


100 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Červený oxid železitý (E 172)

Indigotín FD&C Modrý 2 (E 132)


140 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Indigotín FD&C Modrý 2 (E 132)


180 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Červený oxid železitý (E 172)

Čierny oxid železitý (E 172)

Žltý oxid železitý (E 172)


250 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)


Atrament na tlač

Tlačiarenská čerň:

Šelak

Propylénglykol

Čistená voda

Sodný roztok amoniaku

Hydroxid draselný

Čierny oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


HDPE fľaše: 2 roky

Vrecká: 5 mg: 18 mesiacov

20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg: 24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


HDPE fľaša

Uchovávajte pri teplote do 30 ˚C.

Uchovávajte v pôvodnom obale, aby bola chránená pred vlhkosťou.

Udržiavajte fľašu pevne uzatvorenú.


Sáčok

5 mg,20 mg: Uchovávajte pri teplote do 25°C

100 mg, 140 mg, 180 mg and 250 mg: Uchovávajte pri teplote do 30°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Deťom odolný obal vyrobený z bielych nepriehľadných vysokohustotných polyetylénových fliaš s polypropylénovým uzáverom, s polyesterovou cievkou a vysúšadlom obsahujúce 5 kapsúl.


Sáčky zložené z papiera na lineárnom nízkohustotním polyetylénu (vonkajšia vrstva), hliníka a etylén kyseliny akrylovej kopolyméru (vnútorná vrstva). Každý sáčok obsahuje 1 tvrdú kapsulu a je uložený v papierovej krabičke.


Krabička obsahuje 5 nebo 20 tvrdých kapsúl, jednotlivo zatavených v sáčkoch.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Kapsuly sa nesmú otvárať. Ak je kapsula poškodená, musíte zabrániť kontaktu práškového obsahu s kožou alebo sliznicou. Ak sa temozolomid dostane do kontaktu s kožou alebo sliznicou, postihnutá oblasť sa musí okamžite a dôkladne umyť mydlom a vodou.


Pacientov treba poučiť, aby kapsuly uchovávali mimo dosahu a dohľadu detí, najlepšie v uzamknutej skrini. Náhodné prehltnutie môže byť pre deti smrteľné.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Alvogen IPCo S.à r.l.

5, rue Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Luxembursko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Blastomat 5 mg: 44/0467/13-S

Blastomat 20 mg: 44/0468/13-S

Blastomat 100 mg: 44/0469/13-S

Blastomat 140 mg: 44/0470/13-S

Blastomat 180 mg: 44/0471/13-S

Blastomat 250 mg:44/0472/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 04.12.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2015


1 Súbežná liečba s TMZ môže pokračovať, keď sú splnené všetky nasledovné podmienky: absolútny počet neutrofilov ≥ 1,5 x 109/l, počet trombocytov ≥ 100 x 109/l, CTC nehematologickej toxicity ≤ 1. stupeň (okrem alopécie, nevoľnosti a vracania).

2 Úrovne dávok TMZ sú uvedené v Tabuľke 2.

3 TMZ sa ukončí ak:

výsledkom úrovne dávky -1 (100 mg/m2) je stále neakceptovateľná toxicita

ak sa po znížení dávky znovu objaví rovnaký stupeň 3 nehematologickej toxicity (s výnimkou alopécie, nausey, zvracania).

Blastomat 100 mg