+ ipil.sk

Blemaren NPríbalový leták

PRÍLOHA Č.3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV.Č. 2011/01793


Písomná informácia pre používateľOV


Blemaren N


šumivé tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

esparma , GmbH

Seepark 7

39 116 Magdeburg, Nemecko


Zloženie lieku


1 šumivá tableta obsahuje:

Liečivo :

Acidum citricum anhydricum 1197,0 mg

(kyselina citrónová bezvodá )

Natrii citras anhydricus 835,5 mg

(nátriumcitrát)

Kalii hydrogencarbonas 967,5 mg

(hydrogénuhličitan draselný)


Pomocné látky :

monohydrát laktózy, manitol, citrónová aróma, sodná soľ sacharínu, kyselina adipová,

makrogol 6000.


Farmakoterapeutická skupina

Urologikum, rozpúšťadlo močových kameňov


Charakteristika

Blemaren obsahuje zásadité citráty, ktoré znižujú kyslosť moču (alkalizácia moču), čím umožňujú rozpúšťanie kameňov v močových cestách (hlavne kameňov zložených z kyseliny močovej, kameňov zmiešaných, ak je ich hlavná zložka kyselina močová a cystínových kameňov). Blemaren bráni zväčšovaniu a novotvorbe týchto kameňov.


Indikácie

Rozpúšťanie kameňov kyseliny močovej vo vývodných močových cestách,

prevencia ich opätovného tvorenia,

rozpúšťanie urátovo-oxalátových zmiešaných kameňov,

alkalizácia moču počas urikozurickej a cytostatickej liečby,

alkalizácia moču pri cystínových kameňoch,

alkalizácia moču pri renálnej tubulárnej acidóze s fosfátovou litiázou,

symptomatická terapia porphyria cutanea tarda (porucha látkovej premeny pigmentu červených krvniek),

ako pomocná liečba pri zvýšenej hladine kyseliny močovej,

podpora liečby zvýšenej hladiny kyseliny močovej alopurinolom.


Kontraindikácie

Znížená vylučovacia schopnosť obličiek.

Metabolická alkalóza.

Infekcie močových ciest spôsobené baktériami štiepiacimi močovinu (nebezpečenstvo tvorby struvitových kameňov).

Adynamia episodica hereditaria (vrodená slabosť spojená so zvýšenou hladinou draslíku).


Nežiaduce účinky

V ojedinelých prípadoch sa môžu dostaviť žalúdočné a črevné ťažkosti. Použitie šumivej tablety môže u vnímavých pacientov spôsobiť nevoľnosť a vracanie. Boli zaznamenané prípady grgania, pálenia záhy, plynatosti, bolesti brucha a hnačky.


V PRÍPADE VÝSKYTU UVEDENÝCH NEŽIADUCICH ÚČINKOV ALEBO ĎALŠÍCH NEZVYČAJNÝCH REAKCIÍ SA PORAĎTE S VAŠÍM LEKÁROM.


Interakcie

Účinky Blemarenu a iných súčasne podávaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Váš lekár by mal byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré užívate, alebo začnete užívať, a to voľnopredajných a aj na predpis.

Blemaren znižuje účinnosť srdcových glykozidov (napr. digoxínu).

Pri súčasnom podávaní s liekmi obsahujúcimi soli hliníka (napr. lieky používané pri zvýšenej kyslosti v žalúdku) sa vstrebávanie hliníka zvyšuje, preto je nutné dodržať 2 hodinový odstup od užitia Blemarenu.

Blemaren zvyšuje množstvo draslíku v organizme, a preto pri súčasnom používaní s látkami, ktoré znižujú jeho vylučovanie (draslík šetriace močopudné látky, látky brániace vzniku cievy zužujúceho angiotenzínu II - ACE inhibítory, nesteroidné protizápalové lieky, niektoré lieky proti bolesti), sa môže hladina draslíku v krvi zvýšiť.


Dávkovanie a spôsob podávania

Presné dávkovanie určí vždy lekár.

Pri rozpúšťaní močových kameňov sa začína obvykle dávkou 3-krát (resp.2-krát) denne 1 šumivá tableta. Šumivú tabletu rozpustenú v tekutine je nutné piť v pravidelných intervaloch, napr. 8.00, 14.00 a 20.00 hod. Vždy pred vypitím rozpustenej tablety je nutné zmerať pH (zásaditosť) moču (viď Upozornenie). Konečná dávka lieku závisí od nameranej hodnoty pH (zásaditosti) moču a na tom, aké pH je potrebné pri liečbe dosiahnuť.

Vo väčšine prípadov je dávkovanie správne vtedy, ak sa hodnoty pH pohybujú medzi hodnotami 6,2 a 6,8. Pri nameraných hodnotách pod 6,2 sa dávka Blemarenu zvyšuje o pol až jednu tabletu a pri pH nad 6,8 sa dávka zníži o pol až jednu tabletu. Presný postup Vám určí lekár.

Dávkovanie sa môže u jednotlivých pacientov výrazne odlišovať, a to od dávky 2-krá 1 až k dávke 3-krá 2 šumivé tablety. Podľa veľkosti kameňov je potrebná doba liečenia liekom od 4 týždňov do 6 mesiacov. Pokiaľ vynecháte 1 dávku, je možné užiť tabletu až dve hodiny po stanovenom termíne. Pri dlhšom vynechaní dávky, užite až dávku nasledujúcu, a túto dávku nezvyšujte.

Blemaren N šumivé tablety musíte rozpustiť v tekutine (voda, čaj, a iné) a v stanovenom čase vypiť. Liek sa užíva po jedle.

V KAŽDOM PRÍPADE DBAJTE NA POKYNY LEKÁRA.


Upozornenie

V odporučených terapeutických dávkach liek nevykazuje žiaden negatívny vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.

V odporučených terapeutických dávkach lieku neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky v tehotenstve a počas dojčenia.

Pred začiatkom liečby Vám bude vyšetrená hladina sodíka, draslíka v krvi a funkcia obličiek.

Počas liečby musíte užívať liek pravidelne, stále v rovnakých hodinách dňa, a vždy pred každou dávkou je nutné (podľa návodu v osobnom kalendári) zmerať pH moču pomocou špeciálnych prúžkov (BlemaStrip) tohto priloženého kalendára. Do kalendára sa zapisujú namerané hodnoty pH moču, ktoré predložíte pri kontrole svojmu lekárovi.

Počas liečby sa musí obmedziť príjem potravín bohatých na puríny (napr. vnútornosti, sardinky) a denne vypiť 2-3 litre tekutiny (čaj, džúsy, alkalické minerálne vody)!

Liek obsahuje aj laktózu (mliečny cukor). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


PREDÁVKOVANIE :

Prípadné predávkovanie lieku (zistené podľa zásaditosti moču) je možné veľmi rýchlo upraviť znížením dávky.

Pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa ihneď poraďte s lekárom.


Varovanie

LIEK SA NESMIE POUŽÍVAŤ PO UPLYNUTÍ DÁTUMU POUŽITEĽNOSTI UVEDENOM NA OBALE.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.


Balenie

Biele polypropylénové tuby s potlačou, polyetylénový uzáver s vysušovadlom, indikátorový papier (BlemaStrip), kontrolný kalendár, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Jedna tuba obsahuje 20 šumivých tablet.

Veľkosť balenia: 80 tabliet (4 tuby po 20 tabliet) alebo 100 tabliet (5 túb po 20 tabliet).


Uchovávanie

Balenia so šumivými tabletami BlemarenN uchovávajte dobre uzavreté a v suchu pri teplote 15-25 ºC.


LIEK UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ.


Dátum poslednej revízie

Marec 2011

3
Blemaren N

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/04576


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


BlemarenN


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 šumivá tableta Blemaren N obsahuje:


Acidum citricum anhydricum 1197,0 mg

Natrii citras anhydricus 835,5 mg

Kalii hydrogencarbonas 967,5 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Šumivá tableta

Biele okrúhle šumivé tablety, ploché z oboch strán, so šikmo zrezanými okrajmi.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Šumivé tablety BlemarenN sú určené:

 • na rozpúšťanie konkrementov kyseliny močovej vo vývodných močových cestách a na zabránenie ich novotvorby;

 • na rozpúšťanie zmiešaných konkrementov kyseliny močovej a oxalátu vo vývodných močových cestách a na zabránenie ich novotvorby;

 • na alkalizáciu moču počas liečby urikozurikami alebo počas cytostatickej liečby;

 • na alkalizáciu moču u pacientov s cystínovou litiázou;

 • na alkalizáciu moču pri renálnej tubulárnej acidóze s fosfátovou litiázou;

 • ako adjuvans pri liečbe hyperurikémie;

 • na symptomatickú liečbu porphyria cutanea tarda.


Šumivé tablety BlemarenN môžu účinne podporiť liečbu alopurinolom pri hyperurikémii.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Šumivé tablety BlemarenN se dávkujú podľa účinku, t.j. podáva se taká dávka, ktorá zaistí optimálnu hodnotu pH moču. Dennú dávku je potrebné rovnomerne rozdeliť (napr. 08.00; 14.00; 20.00 hod.).


Šumivé tablety se rozpúšťajú v tekutine (voda, ovocná šťava). Kontrola účinnosti sa robí trikrát za deň, vždy pred ďalšou dávkou určením hodnoty pH moču. Nato slúži pribalený špeciálny indikačný papierik. Ponorením do moču sa navlhčí indikačná zóna testovacích prúžkov. Do 2 minut se porovná farebná reakcia s farebnou stupnicou a takto zistená hodnota pH se zaznamená do kontrolného kalendára.


Pri liečbe konkrementov kyseliny močovej platí:

Dávkovanie lieku BlemarenN je správne vtedy, keď je hodnota pH moču (meraná trikrát denne pred aplikáciou nasledujúcej dávky) v rozmedzí hodnôt 6,2 až 6,8. Priemerná denná dávka je individuálna. Môže se pohybovať mezi 6,0 g až 18,0 g liečiva, t.j. dvakrát denne jedna tableta až trikrát denne dve šumivé tablety BlemarenN. Ak sú denné profily pod hodnotou pH 6,2, dávku je potrebné zvýšiť, pri prekročení hodnoty pH 6,8 je potrebné dávku znížiť.


Na rozpúšťanie konkrementov zmesi kyseliny močovej a oxalátu vápenatéhoje potrebné zaistiť hodnotu pH moču od 6,8 až 7,4.


Na alkalizáciu moču pacientov s cystínovou litiázousa musí hodnota pH čerstvého moču pohybovať v rozmedzí od 7,5 až 8,5. Tu je potrebné vyššie dávkovanie.


Pri cytostatickej liečbemá hodnota pH dosahovať aspoň 7,0, zatiaľčo pri liečbe porphyria cutanea tarda je potrebná hodnota pH v rozmedzí od 7,2 do 7,5.


Liečba urikozurikamimá prebiehať rovnako ako liečba konkrementov kyseliny močovej pri hodnote pH moču od 6,2 do 6,8.


Spôsob podávania

Šumivé tablety BlemarenN sa rozpustia v pohári vody, minerálnej vody alebo ovocnej šťavy a takto sa vypijú.


Pokyny k času podávania

V závislosti na veľkosti konkrementov je pre ich rozpustenie potrebná doba podávania od štyroch týždňov do šiestich mesiacov.

Pri prevencii recidív se uprednostňuje individuálne stanovená intermitentná liečba.


Ďalšie pokyny:

Pri liečbe cystínových konkrementov a pri liečbe porphyria cutanea tarda nie je možné na kontrolu hodnoty pH moču použiť priložený indikačný papierik.

K tomuto účelu predpíše lekár špeciálny indikačný papierik s rozsahom merania pH 7,2 až 9,7.


Pri súčasnej poruche metabolizmu kyseliny močovej môžu byť podávané preparáty allopurinolu spolu s tabletami BlemarenN.


Šumivé tablety BlemarenN sú vhodné pre diabetikov (1 šumivá tabl. = 0,02 chlebové jednotky).


Počas podávania je nutné vynechať príjem potravín s vysokým obsahom purínov (napr. vnútornosti, sardinky).


Odporúča sa denná konzumácia tekutín cca. 2-3 l vo forme čaju, ovocných štiav či alkalizujúcich minerálnych vôd.


4.3 Kontraindikácie


 • znížená vylučovacia funkcia obličiek,

 • metabolická alkalóza,

 • infekcie močových ciest spôsobené baktériami štiepiacimi močovinu (nebezpečenstvo tvorby struvitovej litiázy),

 • adynamia episodica hereditaria.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred aplikáciou je potrebné vyšetriť sérový ionogram a skontrolovať funkciu obličiek. V prípade podozrenia na renálnu tubulárnu acidózu (RTA) je potrebné skontrolovať parametre acidobázickej rovnováhy.


V prípade kardiálnej insuficiencie pri digitalizácii je potrebné myslieť na to, že priemerná denná dávka 4 šumivých tabliet BlemarenN obsahuje asi 1,5 g iónov draslíka, takže u starších pacientov môže dôjsť k zmene odozvy myokardu.


So zvýšenou opatrnosťou má byť Blemaren N aplikovaný pri predpísanej diéte s nízkym obsahom sodíka. Je potrebné brať do úvahy obsah cca. 0,9 g sodíkových iónov v 4 šumivých tabletách BlemarenN (jedna šumivá tableta BlemarenN obsahuje 220 mg sodíkových iónov resp. 9,7 mmol sodíka).


Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Zvýšená extracelulárna koncentrácia draslíka znižuje účinok srdcových glykozidov a zvyšuje tým ich arytmogénny účinok.


Antagonisti aldosterónu, diuretiká šetriace draslík, ACE-inhibítory, nesteroidové antiflogistiká a periférne analgetiká znižujú vylučovanie draslíka obličkami. Je dôležité myslieť na to, že jedna šumivá tableta BlemarenN obsahuje 380 mg iónov draslíka resp. 9,7 mmol draslíka, čo môže viesť k hyperkaliémii.


Súčasné podanie prípravkov obsahujúcich citrát a ióny hliníka môže viesť k zvýšenej rezorbcii hliníka, preto se odporúča podávanie s dvojhodinovým odstupom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Pri podávaní tohto lieku v odporučených terapeutických dávkach neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky v priebehu gravidity a počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V odporučených terapeutických dávkach liek nevykazuje žiaden negatívny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V ojedinelých prípadoch se môžu objaviť žalúdočné a črevné ťažkosti.

Podanie tablety rozpustenej v tekutine môže u vnímavých pacientov viesť k nevoľnosti a vracaniu. Boli taktiež zaznamenané: grganie, pálenie záhy, zvýšená plynatosť, bolesti brucha a hnačka.


4.9 Predávkovanie


Nepriaznivé ovplyvnenie metabolicko-fyziologických parametrov sa pri dostatočnej funkcii obličiek neočakáva ani pri vyšších než doporučených dávkach, pretože renálne vylučovanie nadbytku báz je prirodzeným regulačným mechanizmom pre zachovanie acidobázickej rovnováhy.


Je nutné zabrániť niekoľkodenným prekročeniam daného rozsahu hodnoty pH moču, pretože při vyšších hodnotách pH (pH >7,8) sa zvyšuje riziko kryštalizácie fosfátov a dlhodobé pretrvávanie metabolickej alkalózy je nežiadúce.

Eventuálne predávkovanie je možné kedykoľvek korigovať znížením dávok; v prípade potreby je treba myslieť na príslušné opatrenia vedúce ku korekcii metabolickej alkalózy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: urologická, rozpúšťadlá močových kameňov

ATC kód: G04BC


Na alkalizáciu (neutralizačnú liečbu) slúžia soli silných báz so slabými kyselinami, pričom by mala byť kyselinová zložka metabolicky transformovateľná. Citrátový ión z citrátov alkalických kovov sa oxiduje na CO2,resp. hydrogénuhličitan. Nadbytok báz zo zostávajúcich zásaditých iónov je vylučovaný obličkami a spôsobuje zvýšenie hodnoty pH moču.

Perorálnym podávaním citrátov alkalických kovov (napr. komplex účinných látok v tabletách Blemaren N) možno dosiahnuť v závislosti na veľkosti dávky neutralizáciu až alkalizáciu moču.


Týmto sa zvyšuje stupeň disociácie a rozpustnosť kyseliny močovej resp. cystínu. je dokázaná Litolýza konkrementov kyseliny močovej je dokázaná rentgenologicky.

Koncentrácia hydrogénuhličitanu v sére (negatívny nadbytok báz) je regulujúcim faktorom pre vylučovanie citrátu. Negatívnym nadbytkom báz nastáva metabolická alkalóza so zmenou intracelulárnej hodnoty pH. To vedie k alkalózou indukovanému spomaleniu renálneho tubulárneho metabolizmu citrátu a k zníženej spätnej rezorbcii citrátu a zvýšenému vylučovaniu citrátu. Alkalizácia vplýva aj na renálny transport kalcia, vedie k významnému zníženiu vylučovanie kalcia do moču.

Alkalizácia moču, zvýšené vylučovanie citrátu a znížené vylučovanie kalcia spôsobujú pokles tvorby oxalátu vápenatého, pretože citrát tvorí v slabo zásaditom prostredí s kalciom stabilné komplexy. Okrem toho je citrátový ión považovaný za najúčinnejší fyziologický inhibítor tvorby kryštálov oxalátu vápenatého (a fosforečnanu vápenatého) a agregácie týchto kryštálov.

Pre rozpustnosť cytostatík vylučovaných obličkami platia podobné pravidlá. Možno predpokladať vzťah medzi agresivitou metabolitov (napr. oxazafosforínové cytostatiká ako cyklofosfamid) a koncentráciou vodíkových iónov v moči ako i závislosť rozpustnosti cytostatika resp. jeho metabolitov v moči od pH (napr. metotrexát).

Na dostatočné obmedzenie uro- a nefrotoxického vplyvu cystostatickej liečby by mala byť hodnota pH moču pri adjuvantnej dávke hydrogéncitrátu draselno-sodného minimálne 7,0.

Pri porphyria cutanea tarda vzniká nedostatok uroporfyrinogendekarboxylázy, ktorá transformuje uroporfyrinogén na koproporfyrinogén. Pri metabolickej alkalóze by se malo zabrániť spätnej difúzii koproporfyrínu v obličkových kanálikoch, aby se zvýšil klírens koproporfyrínu. Ako dôsledok zvýšenej exkrécie koproporfyrínu by mala byť zvýšená syntéza koproporfyrinogénu z uroporfyrinogénu a tým dosiahnutý pokles cirkulujúceho uroporfyrínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Šumivé tablety Blemaren N majú 100 % biologickú dostupnosť.


Citrátový ión se takmer úplne metabolizuje. Len 1,5 až 2 % pôvodne podaného množstva sa objavujú v nezmenenej forme v moči. Podanie 4 šumivých tablet Blemaren®N predstavuje prísun cca. 38 mmol citrátu; to zodpovedá menej ako 2 % celkového množstva citrátu potrebného pre dennú energetickú látkovú výmenu.


Po jednodennom užívaní šumivých tabliet BlemarenN budú podané množstvá sodíka a draslíka behom 24 – 48 hodin kvantitatívne vylúčené obličkami. Pri dlhodobom podávaní zodpovedá denné vylučovanie sodíka a draslíka dennému prísunu. V krvi alebo sére neboli pozorované žiadne významné zmeny krvných plynov a elektrolytov. To znamená, že prostredníctvom renálnej regulácie alkalózy zostáva acidobázická rovnováha v tele zachovaná a kumulácia sodíka a draslíka je pri dostatečnej funkcii obličiek vylúčená.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti lieku


Akútna toxicita

Z experimentálneho stanovenia akútnej perorálnej toxicity uskutočnenej na potkanoch a myšiach vyplynuli hodnoty LD505000 mg/kg.


Chronická toxicita

Experimentálne určenie chronickej toxicity uskutočnenej na potkanoch a psoch pri dávkovaní do max. 3000 mg/kg p.o. nedokázalo žiadne znaky špecificky toxických účinkov.


Karcinogénny a mutagénny potenciál

Karcinogénne a mutagénne pôsobenie sa pri terapeutickom dávkovaní neočakáva.


Reprodukčná toxicita

Pri experimentálnom stanovení reprodukčnej toxicity uskutočnenom na potkanoch a králikoch sa do maximálnej testovanej dávky 2000 mg/kg p.o. neprejavil žiadny embryotoxický potenciál.

Štúdie hodnotiace ovplyvnenie plodnosti, peri- a postnatálneho obdobia nie sú k dispozícii.

Nie sú k dispozícii žiadne špeciálne štúdie tehotných a dojčiacich žien, avšakna základe skúseností s touto triedou látok sa neočakávajú žiadne riziká.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Lactosum monohydricum, mannitolum, aroma citri, saccharinum natricum, acidum adipinicum,

macrogolum 6000


6.2 Inkompatibilita


Žiadna.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte dobre uzavreté a v suchu pri teplote 15 až 25 ºC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biele polypropylénové tuby s potlačou, polyetylénový uzáver s vysušovadlom, indikátorový papier (BlemaStrip), kontrolný kalendár, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Jedna tuba obsahuje 20 šumivých tablet.

Veľkosť balenia: 80 (4x20) alebo 100 (5x20) tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


esparma GmbH

Seepark 7

39 116 Magdeburg, Nemecko


8. Registračné číslo


87/0113/98-S


9. Dátum registrácie/dátum predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 10.03.1998

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14.12.2006


10. Dátum revízie textu


August 2013

- 6 -


Blemaren N