+ ipil.sk

Bleomedac 15000 IUPríbalový leták

príloha č.3 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.:2011/05025PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Bleomedac 15000 IU

prášok na injekčný roztok

Bleomycíniumsulfát


Skôr než začnete používať tento liek, pozorne si prečítajte celú túto písomnú informáciu.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Bleomedac a na čo sa používa

2. Skôr ako Vám bude podaný Bleomedac

3. Ako Vám bude podaný Bleomedac

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bleomedac

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE BLEOMEDAC A NA ČO SA POUŽÍVA


Bleomedac obsahuje liečivo bleomycíniumsulfát. Bleomedac patrí do skupiny liekov nazývaných cytostatiká. Tieto lieky sú protinádorové lieky, niekedy nazývané ako chemoterapia. Napádajú rakovinové bunky a bránia ich deleniu. Bleomedac sa spravidla používa s ďalšími protinádorovými liekmi alebo rádioterapiou.

Bleomedac sa používa na liečbu:


rakoviny hlavy a krku, krčka maternice a vonkajších pohlavných orgánov

Hodgkinovej choroby a non-Hodgkinových lymfómov (rakovina lymfatických uzlín)

rakoviny semenníkov

nahromadenia tekutiny v pľúcach v dôsledku rakoviny


2. SKÔR AKO POUŽIJETE BLEOMEDAC


Nepoužívajte Bleomedac

ak ste alergický (precitlivený) na bleomycín. Alergická reakcia môže zahŕňať vyrážky, svrbenie, sťažené dýchanie alebo opuchnutie tváre, pier, hrdla alebo jazyka (pozri časť 4).

keď máte pľúcnu infekciu alebo iné problémy s pľúcami.

ak ste mali určité vedľajšie účinky na pľúca, ktoré (pravdepodobne) spôsobil bleomycín.

keď máte ataxia teleangiectasia (veľmi zriedkavé dedičné ochorenie, ktoré spôsobuje problémy s pohybmi a rizikom infekcie).

ak dojčíte.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Bleomedac, ak trpíte nasledujúcimi stavmi

Porucha funkcie obličiek alebo pečene.

Pľúcne ochorenie.

Ak ste sa podrobili ožarovaniu pľúc pred začatím liečby alebo ak ste sa podrobili rádioterapii počas liečby bleomycínom.

Ak dostávate kyslík.

Ak máte viac ako 60 rokov.


Hore uvedené skupiny pacientov sú náchylnejšie na škodlivé účinky bleomycínu na pľúca.


Počas liečby bleomycínom musíte pravidelne podstupovať vyšetrenie funkcie pľúc, aby sa zistili možné škodlivé účinky bleomycínu na pľúca.

Ak trpíte kašľom a/alebo namáhavým dýchaním, môže to svedčiť o škodlivých účinkoch bleomycínu na pľúca. V tomto prípade čo najskôr informujte svojho ošetrujúceho lekára.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate alebo ste užívali niektoré z nasledujúcich liekov, musíte to povedať svojmu lekárovi, pretože môžu vzájomne pôsobiť s Bleomedacom:

karmustín, mitomycín C, cyklofosfamid a metotrexát (liečivo, ktoré sa používa na liečbu niektorých foriem rakoviny, reumatizmu a závažných kožných ochorení). Hrozí zvýšená možnosť poškodenia pľúc.

alkaloidy z rodu Vinca (vinkristín, vinblastín; skupina liečiv, ktoré sa používajú na liečbu niektorých foriem rakoviny); môže dojsť k poruchám zásobovania krvou prstov na rukách, prstov na nohách a nosa). Vo veľmi závažných prípadoch môžu tieto časti tela odumrieť (nekróza).

cisplatina (liečivo proti rakovine) a iných liečiv poškodzujúcich obličky; hrozí zvýšené riziko vedľajších účinkov bleomycínu.

digoxín (na liečbu srdcových ochorení); existuje riziko zníženého účinku digoxínu.

fenytoín (na liečbu epilepsie).

živé očkovacie látky; môže dôjsť k závažným a smrteľným infekciám.


Hore uvedené lieky možno poznáte pod inými názvami, často ide o ich obchodné názvy. Vždy si starostlivo prečítajte text na vonkajšom balení alebo v písomnej informácii pre používateľov lieku, kde sú uvedené liečivá, ktoré obsahuje. Upozorňujeme, že odkazy na hore uvedené lieky môžu znamenať aj lieky, ktoré ste užívali nedávno alebo na lieky, ktoré budete používať v budúcnosti.


Povedzte svojmu lekárovi:

ak ste absolvovali alebo budete absolvovať liečbu ožarovaním hrudníka; riziko vedľajších účinkov na pľúca a/alebo pokožku je zvýšené

bude Vám podávaný kyslík, ak dostávate kyslík počas narkózy, hrozí väčšie riziko pľúcnej toxicity

Aj napriek tomu však môže byť ešte v poriadku ak budete dostávať Bleomedac. Váš lekár sa môže rozhodnúť, čo je pre Vás vhodné.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako užijete akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Na posúdenie možných škodlivých účinkov nie je dostatok klinických údajov o lieku Bleomedac. V skúškach na zvieratách sa však zistilo, že Bleomycín pôsobí škodlivo na plody.

Nesmiete užívať Bleomedac, ak ste tehotná, ak to nie je výslovne nevyhnutné.

Ak počas liečby Bleomedacom dôjde k otehotneniu, musíte sa poradiť s lekárom o rizikách pre nenarodené dieťa a musíte byť starostlivo monitorovaná.

Ak zvažujete tehotenstvo po terapii, mali by ste najprv absolvovať genetické poradenstvo.


Musia sa používať opatrenia na zabránenie počatiu.

Musíte používať adekvátne opatrenia na zabránenie počatia počas liečby a najmenej 3 mesiace po liečbe Bleomedacom. Ak ste muž, mali by ste vyhľadať poradenstvo o konzervovaní spermie, pretože hrozí možnosť, že Vaše spermie sa stanú nevratne neplodnými touto liečbou.


Dojčenie

Nie je známe, či sa bleomycín alebo metabolicky rozštiepené látky vylučujú do mlieka, avšak keďže existuje možnosť, že bleomycín je škodlivý pre Vaše dieťa, počas liečby Bleomedacom by ste nemali dojčiť. Bleomedac môže mať škodlivé účinky na dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje. Bleomedac môže spôsobiť napínanie na vracanie a vracanie, čo môže mať vplyv na Vašu schopnosť viesť vozidlo.


3. AKO POUŽÍVAŤ BLEOMEDAC


Vždy používajte Bleomedac presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak spozorujete, že účinok Bleomedacu je príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Zvyčajná dávka je

Dávka (celková dávka) závisí od indikácie, veku, funkcie obličiek a kombinácie s inými protinádorovými liekmi. V dôsledku toho môže byť potrebná napr. jedna alebo dve injekcie týždenne. Váš lekár určí dávku bleomycínu, dĺžku liečby a počet cyklov liečby. Toto sa u jednotlivých pacientov môže líšiť.


Existuje riziko závažnej reakcie z precitlivenosti, a to najmä u pacientov s lymfómom, ktorá sa môže prejaviť ihneď po podaní lieku alebo po uplynutí určitého času po podaní. Z tohto dôvodu Vám lekár pred začiatkom prvej liečby bleomycínom podá skúšobnú dávku a 4 hodiny Vás bude sledovať.


Spôsob podania

Váš lekár Vám bleomycín podá ako infúziu (pomalú injekciu) alebo injekciu do žily alebo tepny, pod kožu, do priestoru obklopujúceho pľúca (intrapleurálne), do dutiny brušnej (intraperitoneálne), do svalu alebo priamo do nádoru.


Ak dostanete viac Bleomedacu, ako ste mali

Po podaní príliš veľkej dávky Bleomedacu sa môžu vyskytnúť tieto príznaky: znížený krvný tlak, horúčka, zrýchlený pulz a šok. Ak máte podozrenie, že ste dostali príliš veľkú dávku, ihneď na to upozornite svojho lekára.

Podávanie lieku sa musí ihneď zastaviť.


Ak nedostanete Bleomedac vtedy, keď máte

Ak vynecháte injekciu, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom o tom, či a ako je potrebné nahradiť vynechanú injekciu.


Ak prestanete používať Bleomedac

Ak bez odporúčania lekára náhle prestanete používať Bleomedac, znovu sa môžu objaviť príznaky, ktoré ste mali pred začiatkom liečby.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Bleomedac môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky

Bezodkladne oznámte svojmu lekárovi, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov.

Kašeľ

Namáhavé dýchanie

Praskajúci alebo explodujúci zvuk pri dýchaní


Vaša liečba možno bude musieť byť zastavená.


Boli hlásené aj nasledujúce nežiaduce účinky:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov)

Pneumónia (zápal pľúc). Môže spôsobiť trvalé poškodenie pľúc a môže mať smrteľné následky. Okamžite informujte svojho lekára, ak trpíte kašľom alebo dýchavičnosťou (pozri aj časť „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Bleomedacu“).

Zápal sliznice ústnej dutiny (stomatitída). Zápal alebo tvorba vredov na slizniciach sa môže zhoršiť, ak sa tento liek používa v kombinácii s ožarovaním alebo s inými liekmi, ktoré sú škodlivé pre sliznice. Zápal sliznice ústnej dutiny je zriedkavo závažný a po ukončení liečby zvyčajne ustúpi.

Napínanie na vracanie, vracanie, nechutenstvo, úbytok telesnej hmotnosti.

Vyrážky, svrbenie, zhrubnutie a stvrdnutie kože. Citlivosť a opuch končekov prstov na rukách, pajazvičky (strie), pľuzgiere, zmeny nechtov, opuch kože v miestach citlivých na tlak ako sú lakte, vypadávanie vlasov, červená šupinatá koža spolu s horúčkou, kožnými problémami na rukách a nohách, ako je začervenanie kože a vyrážky sú závažné len v zriedkavých prípadoch a zvyčajne ustúpia po ukončení liečby.

Bolesť svalov a končatín

Počas a tesne po chemoterapii bleomycínom sa môžu vyskytnúť abnormálne spermie (aneuploidné zmeny spermií).


Časté (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov)

Závažné reakcie precitlivenosti. Tieto reakcie sa môžu prejaviť okamžite, alebo o niekoľko hodín po podaní prvej alebo druhej dávky.Okamžiteinformujte svojho lekára, ak pocítite dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, opuch viečok, tváre alebo pier, vyrážky alebo svrbenie (postihujúce najmä celé telo).

Šteklivosť, svrbenie alebo pálenie bez príčiny (parestézia), alergické reakcie.

Nízky krvný tlak, zápal krvných ciev (tromboflebitída), zatváranie krvných ciev, znížené prekrvenie prstov na rukách, na nohách, špičky nosa (Raynaudov fenomén).

Horúčka (2 až 6 hodín po prvej injekcii), bolesť v oblasti nádoru, bolesť v mieste vpichu a bolesť hlavy.


Menej časté (postihujú 1 až 10 z 1000 pacientov)

Zmeny v krvi si možno všimnúť podľa nečakaného krvácania alebo modrín. Po ukončení liečby tieto zmeny ustupujú.

Zmeny v počte bielych krviniek (môže to zistiť krvný rozbor vykonaný lekárom).

Zhrubnutie cievnych stien


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 z 10 000 pacientov)

Srdcový infarkt, poruchy srdcových ciev.

Bola hlásená nedostatočná periférna cirkulácia krvi (šok), zvýšená teplota a smrť súvisiaca s podaním Bleomycínu do priestoru obklopujúceho pľúca (intrapleurálne podanie).

Pri vyšších ako odporúčané dávky boli hlásené akútne reakcie so zvýšenými teplotami a závažné nežiaduce účinky súvisiace so srdcom a dýchaním.

Poškodenie krvných ciev (napr. poruchy prietoku krvi v mozgu, zápal krvných ciev v mozgu a závažná porucha obličiek a krvi (takzvaný hemolyticko-uremický syndróm).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ BLEOMEDAC


Uchovávajte Bleomedac mimo dosahu a dohľadu detí.


Za správne uchovávanie, používanie a likvidáciu Bleomedacu zodpovedá Váš lekár alebo nemocničný farmaceut. Bleomedacsa má uchovávať v pôvodnom obale v chladničke pri teplote 2 – 8 °C.

Po rozpustení/nariedení sa roztok musí podať okamžite. Bola preukázaná chemická a fyzikálna stabilita po rozpustení počas 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C a 72 hodín pri teplote 25 °C. Z hľadiska mikrobiologickej bezpečnosti sa má liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije okamžite, zodpovednosť za časy uchovávania pred použitím a za stav pred použitím nesie používateľ.


Nesmie sa použiť po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obalea na injekčnej liekovke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Bleomedac 15000 IU (Eur. liekopis) nepoužívajte, ak spozorujete akékoľvek viditeľné znaky znehodnotenia lieku alebo injekčnej liekovky, napríklad zmenu sfarbenia kompaktnej hmoty, poškodenie injekčnej liekovky, zátky alebo viečka.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Bleomedac obsahuje

Liečivo je bleomycíniumsulfát.

Liečivo je bleomycín (vo forme bleomycíniumsulfátu). Jedna injekčná liekovka 10 ml obsahuje 15000 IU (Eur. liekopis.) bleomycínu (ako bleomycíniumsulfát). 1 ml pripraveného roztoku obsahuje 1500 – 2000 IU bleomycínu.


Neobsahuje žiadne ďalšie zložky.


Ako vyzerá Bleomedac a obsah balenia

Bleomedac je balený vo vonkajšom balení s 1 alebo 10 10 ml injekčnými liekovkami obsahujúcimi 150000 IU (Eur. liekopis) sublimačne sušeného (lyofilizovaného) bleomycíniumsulfátu.


Nie všetky veľkosti balenia sa môžu uvádzať na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg

Nemecko

Tel.: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100


Výrobná prevádzka:

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Nemecko

Tel.: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledujúcimi názvami:

Bulharsko Блеомицин медак15 000 IU (Ph. Eur.), прах за инжекционен разтвор

Česká republika Bleomedac 15000 IU

Estónsko Bleomycin medac 15000 RÜ süstelahuse pulber

Holandsko Bleomedac 15000 IU (Ph. Eur.), poeder voor oplossing voor injectie

Litva Bleomycin medac 15000 TV milteliai injekciniam tirpalui

Lotyšsko Bleomycin medac 15000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Poľsko Bleomedac

Rumunsko Bleomycin medac 15 000 UI (Ph. Eur.), pulbere pentru soluţie injectabilă

Slovenská republika Bleomedac 15000 IU

Slovinsko Bleomicin medac 15.000 i.e. (Ph. Eur.), prašek za raztopino za injiciranje


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2012.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov alebo zdravotníckych pracovníkov (pozri aj časť 3)


Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Spôsob podania


Intramuskulárna a subkutánna injekcia: rozpustite potrebnú dávku v maximálne 5 ml vhodného rozpúšťadla, akým je 0,9 % roztok chloridu sodného. Ak sa v mieste vpichu vyskytne bolesť, do vhodného injekčného roztoku sa môže pridať lokálne anestetikum (1 % roztok lidokaínu).


Intravenózne podanie: rozpustite potrebnú dávku v 5 - 1 000 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného a podávajte pomalou injekciou alebo pridajte do tečúcej infúzie.


Intraarteriálne podanie: používa sa pomalá infúzia s fyziologickým roztokom.


Intrapleurálna injekcia: rozpustite 60 x 10³ IU v 100 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného.


Lokálne/intranádorové injekcie: bleomycín sa rozpustí v 0,9 % roztoku chloridu sodného na roztok s koncentráciou 1 – 3 x 10³ IU/ml.


Pri príprave a podávaní cytostatík sú potrebné zvyčajné preventívne opatrenia. Pri likvidácii odpadu a bezpečnej manipulácii sa musia dodržiavať odporúčania týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s antineoplastickými liekmi.

Prípravu musí vykonať školený odborný personál. Gravidné ženy musia byť upozornené, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytostatikami. Príprava sa musí vykonať za aseptických podmienok. Má sa vykonať vo vyhradenej miestnosti.

V tejto miestnosti je zakázané fajčiť, jesť alebo piť. Medzi ochranné opatrenia patrí používanie rukavíc, masky, bezpečnostných ochranných okuliarov a ochranného odevu. Odporúča sa používanie digestora s laminárnym prúdením vzduchu (LAF). Pri podávaní sa majú používať rukavice. Postupy likvidácie musia prihliadať na cytotoxický charakter tejto látky. Musí sa vylúčiť priamy kontakt s pokožkou, očami a sliznicami. Pri priamom kontakte okamžite dôkladne umyte vodou. Na čistenie pokožky môže byť použité mydlo.

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri manipulácii s exkrétmi a zvratkami.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

pal (SK) Bleomedac 15000 IU prášok na injekčný roztok

National version: 02.05.2012

Bleomedac 15000 IU

Súhrn údajov o lieku

príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.:2011/05025


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Bleomedac 15000 IU

prášok na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna injekčná liekovka 10 ml obsahuje 15000 IU (Eur. liekopis) bleomycínu (ako bleomycíniumsulfát).

1 mg suchej hmotnosti prášku zodpovedá 1500 až 2000 IU (Eur. liekopis).

1 ml pripraveného roztoku obsahuje 1500 až 2000 IU (Eur. liekopis)

1 U (Liekopis USA) zodpovedá 1000 IU (Eur. liekopis)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný roztok. Kompaktná hmota je tvorená bielym alebo žltkastým práškom v uzavretých injekčných liekovkách.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Bleomycín sa takmer vždy podáva v kombinácii s inými cytostatickými liečivami a/alebo s rádioterapiou.


Bleomycín je určený na liečbu:

- Skvamocelulárneho karcinómu (squamous cell carcinoma, SCC) hlavy a krku, vonkajších genitálií a krčka maternice.

- Hodgkinov lymfóm.

- NonHodgkinov lymfóm stredného a vysokého stupňa malignity u dospelých.

- Karcinómu semenníkov (seminómu a neseminomatózneho nádoru).

- Intrapleurálnu liečbu malígneho pleurálneho výpotku.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Varovanie:Pri všetkých terapeutických indikáciách je dávkovanie uvedené v IU a nie v mg. Niektoré liečebné protokoly môžu uvádzať „mg“ namiesto jednotiek (U alebo IU). Takáto hodnota mg sa vzťahuje na mg v zmysle účinnosti a nie na mg v zmysle množstva suchej látky, čo predstavuje rôzne hodnoty.

Naším odporúčaním je ignorovať takéto dávkovanie v mg a v skutočnosti použiť dávkovanie v medzinárodných jednotkách (IU), ako je uvedené v tomto SmPC pri príslušných terapeutických indikáciách.
Pripomíname, že 1 mg suchej látky zodpovedá približne 1500 – 2000 IU (pozri aj časť 2). I tak však rozhodne odporúčame
nepoužívať tento prevod, keďže to môže viesť k predávkovaniu kvôli rozdielom medzi mg v zmysle účinnosti a mg v zmysle množstva suchej látky. Preto sa má tento liek predpisovať len v medzinárodných jednotkách (IU).


Bleomycín sa má používať iba pod najprísnejším dohľadom lekára špecializovaného na podávanie onkolytík, najlepšie v nemocnici, v ktorej sú skúsenosti s takýmito terapiami.


Bleomycín sa môže podávať intravenózne, intramuskulárne, intrapleurálne, intraperitoneálne, intraarteriálne alebo subkutánne. Občas môže byť indikovaná lokálna injekcia priamo do nádoru.


Dávka a intervaly medzi podaním injekcií závisia od indikácie, spôsobu podávania, veku a stavu pacienta. Odporúča sa upraviť dávku podľa telesného povrchu pacienta.


Skvamocelulárny karcinóm

- Intramuskulárna alebo intravenózna injekcia 10 – 15 x 10³ IU/m² jedenkrát alebo dvakrát týždenne. V liečbe sa môže pokračovať počas po sebe nasledujúcich týždňov, alebo, čo je častejšie, v 3- až 4-týždňových intervaloch, až do celkovej kumulatívnej dávky 400 x 10³ IU.

- Intravenózna infúzia 10 – 15 x 10³ IU/m² denne trvajúca 6 – 24 hodín počas 4 až 7 po sebe nasledujúcich dní raz za 3 až 4 týždne. Výskyt stomatitídy je najtypickejším ukazovateľom individuálnej znášanlivosti s ohľadom na maximálnu dávku.


Karcinóm semenníkov

- Intramuskulárna alebo intravenózna injekcia 10 – 15 x 10³ IU/m² jedenkrát alebo dvakrát týždenne. V liečbe sa môže pokračovať počas po sebe nasledujúcich týždňov, alebo, čo je častejšie, v 3 až 4 týždňových intervaloch, až do celkovej kumulatívnej dávky 400 x 10³ IU.

- Intravenózna infúzia 10 – 15 x 10³ IU/m² denne trvajúca 6 – 24 hodín počas 5 až 6 po sebe nasledujúcich dní raz za 3 až 4 týždne. Výskyt stomatitídy je najtypickejším ukazovateľom individuálnej znášanlivosti s ohľadom na maximálnu dávku.


Malígne lymfómy (Hodgkinove, nonHodgkinove)

- Pri použití lieku v monoterapii sa odporúča dávka 5 – 15 x 10³ IU jedenkrát až dvakrát týždenne, až do celkovej dávky 225 x 10³ IU.

Vzhľadom na zvýšené riziko anafylaktickej reakcie sa liečba pacientov s lymfómom má začať nižšími dávkami (napríklad 2 x 10³ IU).

Ak sa v priebehu 4 hodinového sledovania nevyskytnú žiadne akútne reakcie, je možné riadiť sa zvyčajnou dávkovacou schémou.


Intrapleurálna liečba malígnych pleurálnych výpotkov

Bleomycín v monoterapii formou jednorazovej dávky do 60 x 10³ IU intrapleurálne. Ďalšie podrobné informácie možno nájsť v aktuálnej literatúre.


Po drenáži pleurálnej dutiny sa 60 x 10³ IU bleomycínu, rozpustených v 100 ml fyziologického roztoku, podáva infúziou cez drenážnu ihlu alebo kanylu. Po podaní sa drenážna ihla alebo kanyla vytiahne. Podanie sa môže v prípade potreby zopakovať.

Absorbuje sa približne 45 % podanej dávky bleomycínu, čo sa musí vziať do úvahy pri celkovej dávke (plocha telesného povrchu, funkcia obličiek, funkcia pľúc).


Kombinovaná liečba

Podrobné informácie o schémach používaných pri špecifických indikáciách sa uvádzajú v aktuálnej literatúre.


Pri používaní bleomycínu v kombinovanej liečbe môže byť potrebná úprava dávky.


Pri používaní bleomycínu v kombinácii s rádioterapiou sa zvyšuje riziko poškodenia slizníc. Z tohto dôvodu môže byť potrebné znížiť dávku bleomycínu.

Bleomycín sa často používa ako súčasť polychemoterapeutických režimov (napríklad pri skvamocelulárnom karcinóme, karcinóme semenníkov a lymfóme).

Pri výbere a dávkovaní liekov s podobnou toxicitou sa má vziať do úvahy slizničná toxicita bleomycínu, keď sa takéto lieky používajú v kombinovaných liečebných režimoch.


Pacienti vo vyššom veku

Celková dávka bleomycínu sa má u starších pacientov znížiť nasledovne:


Vek (v rokoch)

Celková dávka (IU)

Dávka na týždeň (IU)

80

100 x 10³ IU

15 x 10³ IU

70-79

150-200 x 10³ IU

30 x 10³ IU

60-69

200-300 x 10³ IU

30-60 x 10³ IU

< 60

400 x 10³ IU

30-60 x 10³ IU


Deti

Pokiaľ nebude k dispozícii viac informácií, bleomycín sa má podávať deťom iba vo výnimočných prípadoch a v špecializovaných centrách. Dávka má vychádzať z odporúčanej dávky pre dospelých a má byť upravená podľa telesného povrchu a telesnej hmotnosti.


Znížená funkcia obličiek

Pri poruche funkcie obličiek, najmä pri klírense kreatinínu < 35 ml/min, sa spomaľuje vylučovanie bleomycínu. K dispozícii však nie je žiaden konkrétny návod na úpravu dávkovania u takýchto pacientov, ale možno odporúčať nasledovné:

Pacientom so stredne ťažkým zlyhaním obličiek (GFR 10 až 50 ml/min) sa má podať 75 % zvyčajnej dávky, ktorá sa podáva v obvyklom dávkovacom intervale a pacientom so závažným zlyhaním obličiek (GFR pod 10 ml/min) sa má podať 50 % zvyčajnej dávky, ktorá sa podáva v obvyklom dávkovacom intervale. U pacientov s GFR nad 50 ml/min nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Spôsob podania

Intramuskulárna a subkutánna injekcia: rozpustite potrebnú dávku v maximálne 5 ml vhodného rozpúšťadla, akým je 0,9 % roztok chloridu sodného. Ak sa v mieste vpichu vyskytne bolesť, do vhodného injekčného roztoku sa môže pridať lokálne anestetikum (1 % roztok lidokaínu).


Intravenózne podanie: rozpustite potrebnú dávku v 5 - 1 000 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného a podávajte pomalou injekciou alebo pridajte do tečúcej infúzie.


Intraarteriálne podanie: používa sa pomalá infúzia s fyziologickým roztokom.


Intrapleurálna injekcia: rozpustite 60 x 10³ IU v 100 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného.


Lokálne/intranádorové injekcie: bleomycín sa rozpustí v 0,9 % roztoku chloridu sodného na roztok s koncentráciou 1 – 3 x 10³ IU/ml.


4.3 Kontraindikácie


Bleomycin je kontraindikovaný:

- u pacientov, ktorí sú precitlivení na bleomycín,

- u pacientov s akútnou pľúcnou infekciou alebo so závažne zníženou funkciou pľúc,

- u pacientov s pľúcnou toxicitou súvisiacou s bleomycínom alebo so zníženou funkciou pľúc, ktorá môže svedčiť o pľúcnej toxicite súvisiacej s bleomycínom,

- u pacientov s ataxiou-telangiektáziou,

- u dojčiacich pacientok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov, ktorí sú liečení bleomycínom, sa má pravidelne vykonávať vyšetrenie funkcie pľúc ako aj röntgenové vyšetrenie hrudníka. Vo vykonávaní týchto vyšetrení sa má pokračovať ešte 8 týždňov po ukončení liečby.

Pri súčasnej rádioterapii hrudníka sa má vyšetrenie hrudníka alebo röntgenové vyšetrenie hrudníka prípadne vykonávať častejšie. Vyšetrenie funkcie pľúc, konkrétne vyšetrenie difúznej kapacity pľúc pre oxid uhoľnatý a vitálnej kapacity pľúc, často umožňuje včasnú diagnózu pľúcnej toxicity.


Ak sa vyskytne nevysvetliteľný kašeľ, dyspnoe, bazálne krepitácie (praskoty) alebo difúzna sieťovitá kresba na röntgene hrudníka, podávanie bleomycínu sa musí ihneď prerušiť, a to až dovtedy, kým sa nevylúči toxicita bleomycínu ako možná príčina. Odporúča sa podávať antibiotiká a v prípade potreby aj kortikosteroidy (napríklad 100 mg hydrokortizónu intramuskulárne vo forme nátriumsukcinátu denne, počas 5 dní, po ktorých sa následne podáva 10 mg prednizolónu 2-krát denne).

V prípade poškodenia pľúc v dôsledku liečby bleomycínom sa bleomycín už viac nemá podávať (pozri časť 4.3).


Aj keď sa výskyt pľúcnej toxicity bleomycínu zjavne zvyšuje pri kumulatívnej dávke 400 U, môže sa vyskytnúť aj pri podstatne nižšej dávke, hlavne u starších pacientov, pacientov so zníženou funkciou pečene alebo obličiek, s už jestvujúcou pľúcnou chorobou, po predchádzajúcom ožarovaní pľúc a u pacientov, ktorým sa podáva kyslík. V týchto prípadoch je prítomný rizikový faktor pľúcnej toxicity.

U pacientov liečených bleomycínom sa nemajú používať funkčné vyšetrenia pľúc so 100 % kyslíkom. Odporúčajú sa funkčné vyšetrenia pľúc s 21 % kyslíkom.


Vzhľadom na účinky bleomycínu na pľúcne tkanivo sú pacienti, ktorým sa tento liek podal, vystavení zvýšenému riziku vzniku pľúcnej toxicity, keď sa im počas operácie podáva kyslík. Je známe, že dlhotrvajúca expozícia veľmi vysokým koncentráciám kyslíka spôsobuje poškodenie pľúc, ale po podaní bleomycínu môže dôjsť k poškodeniu pľúc pri nižších koncentráciách kyslíka než koncentrácie zvyčajne považované za bezpečné. Optimálna starostlivosť počas operácie si preto vyžaduje podanie najnižšej frakcie inspirovaného kyslíka (FIO2) zodpovedajúcej dostatočnej oxygenácii (pozri časť 4.5 a 4.8).

Bleomycín sa má používať s mimoriadnou opatrnosťou u pacientov s karcinómom pľúc, keďže u týchto pacientov sa zistil zvýšený výskyt pľúcnej toxicity.


Citlivosť na bleomycín sa zvyšuje u starších ľudí.


Keďže 2/3 podanej dávky bleomycínu sa vylúči v nezmenenej forme močom, rýchlosť vylučovania je vo veľkej miere ovplyvnená funkciou obličiek.

Pri podávaní zvyčajných dávok pacientom s poruchou funkcie obličiek sa plazmatické koncentrácie výrazne zvýšia.


Tento liek sa nemá podávať gravidným pacientkam ani dojčiacim ženám. Štúdie na zvieratách preukázali, že tak ako väčšina cytostatík i bleomycín môže mať teratogénne a mutagénne vlastnosti. Preto majú muži aj ženy používať účinný spôsob antikoncepcie ešte tri mesiace po ukončení liečby (pozri časť 4.6).


Pľúcna toxicita bleomycínu zrejme závisí od podanej dávky a výrazne sa zvyšuje pri celkovej dávke nad 400 x 10³ IU. Celkové dávky nad 400 x 10³ IU sa musia podávať s mimoriadnou opatrnosťou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Digoxín: Hlásili sa prípady zníženého účinku digoxínu v dôsledku zníženej perorálnej biologickej dostupnosti, keď sa podával v kombinácii s bleomycínom.


Fenytoín a fosfofenytoín:Pri podávaní v kombinácii s bleomycínom sa hlásili prípady znížených hladín fenytoínu. Existuje riziko exacerbácie kŕčov následkom zníženej absorpcie fenytoínu v tráviacom trakte vyvolanej cytotoxickým liekom alebo riziko zvýšenej toxicity alebo straty účinnosti cytotoxického lieku následkom zvýšeného hepatálneho metabolizmu vyvolaného fenytoínom.

Súbežné použitie sa neodporúča.


Alkaloidy z rodu Vinca: U pacientov s karcinómom semenníkov, ktorí boli liečení kombináciou bleomycínu a alkaloidov z rodu Vinca, sa zaznamenal syndróm pripomínajúci Raynaudov fenomén: ischémia periférnych častí tela, ktorá môže viesť k nekróze (prsty na rukách, prsty na nohách, nos).


Živé očkovacie látky:Očkovanie živými očkovacími látkami, napríklad očkovacou látkou proti žltej zimnici, spôsobilo závažné a fatálne infekcie, keď sa použilo v kombinácii s imunosupresívnymi chemoterapeutikami. Toto riziko je zvýšené u osôb už postihnutých imunosupresiou spôsobenou ich ochorením. Pokiaľ je k dispozícii, treba použiť inaktivovanú očkovaciu látku (napríklad proti poliomyelitíde).

Táto kombinácia sa nesmie použiť.


Nefrotoxické látky, ako je napríklad cisplatina:Poškodenie obličiek vyvolané cisplatinou môže viesť k zníženiu klírensu bleomycínu. U pacientov, ktorí dostávali bleomycín a cisplatinu, bola hlásená zvýšená pľúcna toxicita, v niektorých prípadoch smrteľná.


Kyslík:Podávanie kyslíka počas anestézie môže spôsobiť pľúcnu fibrózu.

Pacienti liečení bleomycínom sú vystavení zvýšenému riziku pľúcnej toxicity, ak sa im počas operácie podáva čistý kyslík. Odporúča sa znížiť koncentráciu kyslíka počas operácie a v pooperačnom období (pozri časť 4.4 a 4.8).


Rádioterapia:Súbežná rádioterapia môže zvýšiť riziko výskytu pľúcnej a dermatologickej toxicity.

Predchádzajúca alebo sprievodná rádioterapia hrudníka je dôležitým faktorom, ktorý môže zvýšiť výskyt a závažnosť pľúcnej toxicity.


Zvýšené riziko pľúcnej toxicity sa zaznamenalo pri súčasnom podávaní iných liečiv vyvolávajúcich pľúcnu toxicitu, napr. karmustínu, mitomycínu C, cyklofosfamidu a metotrexátu.


Cyklosporín, takrolimus:Existuje nadmerná imunosupresia s rizikom lymfoproliferácie.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné zdokumentované údaje o použití bleomycínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Na základe výsledkov štúdií na zvieratách a farmakologického účinku lieku existuje potenciálne riziko embryonálnych a fetálnych abnormalít.

Preto bleomycín sa nemá používať počas gravidity, iba v nevyhnutných prípadoch.

Ak dôjde ku gravidite v priebehu liečby, pacientka musí byť informovaná o rizikách pre nenarodené dieťa a musí byť starostlivo sledovaná. Treba zvážiť prípadné genetické poradenstvo. Genetické poradenstvo sa odporúča aj pre pacientky, ktoré chcú otehotnieť po liečbe.


Ženy vo fertílnom veku a antikoncepcia

Muži aj ženy by mali používať účinný spôsob antikoncepcie ešte tri mesiace po ukončení liečby. Pred liečbou je potrebné poradiť sa o konzervácii spermy kvôli možnosti ireverzibilnej neplodnosti spôsobenej liečbou bleomycínom.


Laktácia

Nie je známe, či sa bleomycín alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka. Vzhľadom na to, že sú možné veľmi škodlivé účinky na dojča, dojčenie je počas liečby bleomycínom kontraindikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Niektoré vedľajšie účinky, akými sú nauzea, vracanie a únava, môžu mať nepriamy vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (od ≥ 1/100 do < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100);

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000),

Veľmi zriedkavé (< 1/10,000),

neznáme (z dostupných údajov).


Tak ako väčšina cytostatík, aj bleomycín môže mať akútny i oneskorený toxický účinok.

Akútne príznaky: anorexia, únava, nauzea a horúčka.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

Bleomycín spôsobuje mierny útlm kostnej drene. Môže sa vyskytnúť mierna trombocytopénia, ktorá po ukončení liečby rýchlo ustúpi. Je dôsledkom zvýšenej spotreby krvných doštičiek a ne možno ju pripisovať zníženej tvorbe trombocytov.


Poruchy imunitného systému

Časté

Závažné reakcie z precitlivenosti/idiosynkratické reakcie, podobné klinickým prejavom anafylaxie, sa pozorovali približne u 1 % pacientov, predovšetkým u pacientov s lymfómom.

Anafylaktické reakcie sa môžu vyskytnúť ihneď, alebo až po niekoľkých hodinách, a zvyčajne sa vyskytujú po podaní prvej alebo druhej dávky. Anafylaktická reakcia zahŕňa hypotenziu, duševnú zmätenosť, horúčku, zimnicu, pískavé dýchanie a môže byť smrteľná. Liečba je symptomatická a zahŕňa zväčšenie objemu telových tekutín, podanie vazopresív, antihistaminík a kortikosteroidov.


Poruchy nervového systému

Bola hlásená parestézia a hyperestézia.


Srdcové poruchy

Zriedkavé

Srdcový infarkt, koronárna choroba srdca.


Poruchy ciev

Prípady hypotenzie sa zaznamenali u pacientov s Hodgkinovou chorobou, ktorí boli liečení vysokými úvodnými dávkami. Po intravenóznom podaní môže dôjsť k artériovej hypotenzii, lokálnej tromboflebitíde a venóznej oklúzii.

Hlásil sa syndróm pripomínajúci Raynaudov fenomén, t.j. ischémia, ktorá môže viesť k nekróze periférnych častí tela.


Zriedkavé

Poškodenie krvných ciev (napríklad srdcový infarkt, koronárna choroba srdca, poruchy prietoku krvi v mozgu, zápal krvných ciev v mozgu, takzvaný hemolyticko-uremický syndróm).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi časté

Najzávažnejší vedľajší účinok je intersticiálna pneumónia, ktorá sa vyskytuje počas liečby bleomycínom, alebo, v ojedinelých prípadoch, po nej. Intersticiálna pneumónia sa vyskytuje u približne 10 % pacientov liečených bleomycínom. Pneumónia spôsobená bleomycínom môže v ojedinelých prípadoch viesť k pľúcnej fibróze a spôsobila smrť u približne 1 % pacientov liečených bleomycínom.

Riziko pľúcnej toxicity sa zvyšuje s kumulatívnymi dávkami. Pľúcna toxicita sa však môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych kumulatívnych dávkach u starších pacientov, u pacientov ktorým bol ožarovaný hrudník alebo ktorí dostávajú kyslík.

Zistilo sa, že pacienti, ktorým sa bleomycín podal pred operáciou, boli vystavení zvýšenému riziku vzniku pľúcnej toxicity. Odporúča sa znížiť podávanú koncentráciu kyslíka počas operácie a po nej, ak sa používa viac ako 21 % kyslík (pozri časť 4.4 a 4.5).

Dochádza k cievnym zmenám v pľúcach, ktoré čiastočne postihujú elasticitu cievnej steny.

Ak sa vyskytne nevysvetliteľný kašeľ, dyspnoe, bazálne krepitácie (praskoty) alebo difúzna sieťovitá kresba na röntgene hrudníka, každý z týchto príznakov je dôvodom na prerušenie podávania bleomycínu, a to až dovtedy, kým sa ako príčina nevylúči toxicita bleomycínu. Nie je známa žiadna špecifická liečba pľúcnej toxicity súvisiacej s bleomycínom. V niektorých prípadoch sa dosiahol priaznivý účinok po liečbe kortikosteroidmi.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

U väčšiny pacientov (až 50 % pacientov), ktorí dokončili celú liečbu bleomycínom, vzniklo poškodenie slizníc alebo kože (pozri podčasť Poruchy kože a podkožného tkaniva v časti 4.8). Pri podávaní bleomycínu v kombinácii s ožarovaním alebo inými liekmi, ktoré sú toxické pre sliznice, môže dôjsť k zvýšenej tvorbe vredov na slizniciach.

Môžu sa vyskytnúť gastrointestinálne vedľajšie účinky, akými sú nauzea, vracanie, nechutenstvo, úbytok telesnej hmotnosti a zápal slizníc (mukozitída, stomatitída), predovšetkým pri vysokých dávkach. V takýchto prípadoch môžu byť užitočné antiemetiká. Stomatitída je zriedkavo závažná a zvyčajne ustúpi po dokončení liečby.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

U väčšiny pacientov (až 50 % pacientov), ktorí dokončili celú liečbu bleomycínom, vzniklo poškodenie kože alebo slizníc (pozri podčasť Poruchy gastrointestinálneho traktu v časti 4.8). Tieto vedľajšie účinky sa zvyčajne vyskytujú v druhom alebo treťom týždni liečby a zvyčajne, ale nie vždy, sú reverzibilné.

Pruhovitá pigmentácia je forma lokalizovanej kožnej hyperpigmentácie, ktorá sa vyskytuje u 8 až 38 % pacientov liečených bleomycínom. Lézie sú závislé od dávky a prejavujú sa vo forme lineárnej hyperpigmentácie sprevádzanej pruritom. Zhrubnutie kože, hyperkeratóza, začervenanie, citlivosť a opuch končekov prstov, erytém a exantém predovšetkým na rukách a nohách, strie, pľuzgiere, zmeny nechtov, opuch na miestach citlivých na tlak ako sú lakte, a vypadávanie vlasov sú zriedkavo závažné a zvyčajne ustúpia po dokončení liečby.

U pacientov liečených bleomycínom bola hlásená aj skleroderma.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť svalov a končatín.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Počas chemoterapie bleomycínom a krátko po nej sa môžu vyskytnúť aneuploidné zmeny spermií.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Horúčka sa môže vyskytnúť v priebehu 2 až 6 hodín po prvej injekcii (pozri podčasť Poruchy imunitného systémuv časti 4.8). V prípade pretrvávajúcej horúčky môže byť nevyhnuté podať lieky znižujúce horúčku. Výskyt horúčky sa pri podávaní nasledujúcich injekcií znižuje.


Po intravenóznom alebo intrakavitárnom podaní sa môže vyskytnúť bolesť v mieste vpichu alebo v oblasti nádoru.


Pri používaní bleomycínu ako súčasti polychemoterapeutického režimu sa toxicita bleomycínu má vziať do úvahy pri výbere a dávkovaní iných cytostatík s podobnou toxicitou.


Pri podávaní iných cytostatík môžu byť potrebné úpravy a zmeny dávky.


Po intravenóznych injekciách vyšších ako odporúčaných dávok sa hlásili akútne reakcie s hyperpyrexiou a kardiorespiračným kolapsom.


Zriedkavé

Po intrakavitárnom podaní bleomycínu sa hlásili zriedkavé prípady hypotenzie, hyperpyrexie a úmrtia súvisiaceho s liečbou.


4.9 Predávkovanie


Nie je k dispozícii žiadne špecifické antidotum. Akútne reakcie po predávkovaní zahŕňajú hypotenziu, horúčku, zrýchlený pulz a celkové príznaky šoku. Liečba je symptomatická a spojená s dôkladným monitorovaním funkcie pľúc a hematologických parametrov.

V prípade dýchacích ťažkostí má byť pacient liečený kortikosteroidmi a širokospektrálnymi antibiotikami. Pľúcne reakcie na predávkovanie (fibróza) zvyčajne nie sú reverzibilné, pokiaľ nie sú diagnostikované v skorej fáze. Bleomycín nie je dialyzovateľný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická kategória: iné cytostatické antibiotiká. Kód ATC: L01DC 01.


Bleomycín patrí medzi cytostatické antibiotiká: je to zmes štrukturálne príbuzných, zásaditých, vo vode rozpustných, glykopeptidových antibiotík s cytostatickým účinkom. Účinok bleomycínu spočíva v interkalácii do jednovláknovej a dvojvláknovej DNA, čo má za následok jednovláknové a dvojvláknové zlomy, ktoré inhibujú delenie a rast buniek a syntézu DNA v bunkách.

Bleomycín v menšej miere ovplyvňuje aj syntézu RNA a bielkovín. Najdôležitejší faktor v tkanivovej selektivite bleomycínu je rozdiel v intercelulárnej inaktivite. Najcitlivejšie sú bunky vo fáze G2 a M bunkového cyklu. V poslednom desaťročí sa však zhromaždilo čoraz viac dôkazov, ktoré poukazujú na RNA ako na iný možný molekulárny cieľ. Skvamózne bunky, v ktorých dochádza k veľmi malému stupňu hydrolýzy bleomycínu, vykazujú vysokú citlivosť na bleomycín. V citlivých tkanivách, ako aj v normálnych neoplastických tkanivách, často dochádza k chromozómovým abnormalitám, akými sú fragmentácia, chromatidové zlomy a translokácie.


Dobre diferencované nádory zvyčajne reagujú lepšie ako anaplastické nádory.


K enzymatickému rozkladu bleomycínu dochádza predovšetkým v plazme, pečeni a iných orgánoch a v menšej miere v koži a pľúcach.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Bleomycín sa podáva parenterálne. Po intrapleurálnom alebo intraperitoneálnom podaní sa bleomycín absorbuje systémovo. Po intrapleurálnom podaní sa približne 45 % absorbuje do krvného obehu.

U ľudí sa po podaní intramuskulárnej injekcie 15 x 10³ IU dosiahla maximálna plazmatická koncentrácia 1 IU/ml do 30 minút po podaní. U ľudí sa po podaní intravenóznej injekcie 15 x 10³ IU/m² dosiahla maximálna plazmatická koncentrácia 1 ‑ 10 IU/ml.

Po kontinuálnej infúzii 30 x 10³ IU bleomycínu denne počas 4 až 5 dní sa dosiahla priemerná rovnovážna plazmatická koncentrácia 1 až 3 IU/ml.


Distribúcia

Bleomycín sa po parenterálnom podaní distribuuje predovšetkým do kože, pľúc, obličiek, peritonea a lymfy. V kostnej dreni sa nachádzajú iba nízke koncentrácie. V prípade neporušených meningov bleomycín nedokáže prejsť hematoencefalickou bariérou. Distribučný objem je približne 17,5 l/m². Bleomycín prechádza placentou.


Väzba bleomycínu na plazmatické bielkoviny je veľmi nízka.


Biotransformácia

Biotransformácia nie je úplne objasnená.

K inaktivácii bleomycínu dochádza prostredníctvom enzymatického rozkladu, a to pomocou hydrolýzy bleomycínu predovšetkým v plazme, pečeni a iných orgánoch a v menšej miere v koži a pľúcach.


Vylučovanie

Po intravenóznom podaní bolusovej injekcie je klírens rýchly a dochádza k dvojfázovej eliminácii. Po krátkej počiatočnej fáze (t1/2α; 24 min) nasleduje dlhšia konečná fáza (t1/2β; 2 – 4 hodiny). Po i.v. bolusovej injekcii 15 x 10³ IU/m² je maximálna plazmatická koncentrácia 1 až 10 μg/ml. Po kontinuálnej i.v. infúzii sa môže eliminačný polčas predĺžiť približne na 9 hodín.

Približne 2/3 podaného množstva bleomycínu sa vylúčia v nezmenenej forme močom. Rýchlosť vylučovania je vo veľkej miere ovplyvnená funkciou obličiek.

Pri podávaní zvyčajných dávok pacientom s poruchou funkcie obličiek sa plazmatické koncentrácie výrazne zvýšia.

Bleomycín nie je dobre dialyzovateľný.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Na základe svojich farmakologických vlastností má bleomycín mutagénne, karcinogénne a teratogénne účinky, ktoré bolo možné preukázať na príslušných experimentálnych systémoch.

Mutagénne účinky sa u ľudí očakávajú pri klinicky významných hladinách expozície.

Pokiaľ ide o reprodukčnú toxicitu, u myší a potkanov boli sledované rôzne toxické účinky. U králikov sa teratogenita nepozorovala. U myší boli samičie reprodukčné bunky citlivejšie na cytotoxické a mutagénne účinky bleomycínu ako samčie bunky.

V ľudských bunkách kostnej drene sa pozorovali chromozómové abnormality. Význam týchto zistení pre embryonálny/fetálny vývoj u ľudí nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Nemá.


6.2 Inkompatibility


Roztoky Bleomedacu sa nemajú miešať s roztokmi, ktoré obsahujú esenciálne aminokyseliny, riboflavín, kyselinu askorbovú, dexametazón, aminofylín, furosemid, karindacilín, sodnú soľ cefalotínu, terbutalín, hydrokortizón, karbenicilín, nafcilín, benzylpenicilín, cefazolín, metotrexát a mitomycín, kvôli chemickým farmaceutickým alebo fyzikálnym inkompatibilitám.

Látky sulfhydrylového typu (napr. glutatión) eliminujú účinky bleomycínu.

Keďže bleomycín vytvára chelát s dvojmocnými a trojmocnými katiónmi, nemá sa miešať s roztokmi, ktoré obsahujú takéto ióny (hlavne meď).

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.

Chemická a fyzikálna stabilita po rozpustení v injekčnej liekovke bola preukázaná počas 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C a 72 hodín pri teplote 25 °C.

Chemická a fyzikálna stabilita bola po zriedení preukázaná počas 72 hodín pri teplote 25 °C v sklenených fľašiach a v polypropylénových injekčných striekačkách.

Z hľadiska mikrobiologickej bezpečnosti sa má liek ihneď použiť. Ak sa nepoužije okamžite, za čas uskladnenia a podmienky skladovania zodpovedá užívateľ a nemajú byť zvyčajne dlhšie ako 24 hodín pri 2 až 8 ºC, pokiaľ sa rozpustenie / riedenie nevykonalo pri kontrolovaných a platných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C až 8 °C.

Podmienky na uchovávanie rozpusteného a nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


10 ml injekčné liekovky z bezfarebného skla typu I uzavreté brómbutylkaučukovou zátkou, hliníkovou obrubou a polypropylénovými kotúčmi.


Veľkosť balenia: 1 alebo 10 injekčných liekoviek. Nie všetky veľkosti balenia sa môžu uvádzať na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Iba na jedno použitie. Nepoužitú časť zničte.


Intravenózna injekcia

Obsah injekčnej liekovky rozpustite v 5 – 10 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného.


Intravenózna infúzia

Obsah injekčnej liekovky rozpustite v 200 – 1000 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného.


Intramuskulárna a subkutánna injekcia

Obsah injekčnej liekovky rozpustite v 1 – 5 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného. Ak sa v mieste vpichu vyskytne bolesť, do vhodného injekčného roztoku sa môže pridať lokálne anestetikum.


Intraarteriálne podanie

Používa sa pomalá infúzia s 0,9 % roztokom chloridu sodného.


Intrapleurálne podanie

60 x 10³ IU bleomycínu sa rozpustí v 100 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného.


Lokálne/intranádorové injekcie

Bleomycín sa rozpustí v 0,9 % roztoku chloridu sodného na koncentráciu 1 – 3 x 10³ IU/ml.


Bezpečné zaobchádzanie

Pri príprave a podávaní cytostatík sú potrebné zvyčajné preventívne opatrenia. Pri likvidácii odpadu a bezpečnej manipulácii sa musia dodržiavať odporúčania týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s antineoplastickými liekmi.

Prípravu musí vykonať školený odborný personál. Gravidné ženy sa musia upozorniť, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytostatikami. Príprava sa musí vykonať za aseptických podmienok. Má sa vykonať vo vyhradenej miestnosti. V tejto miestnosti je zakázané fajčiť, jesť alebo piť. Medzi ochranné opatrenia patrí používanie rukavíc, masky, bezpečnostných ochranných okuliarov a ochranného odevu. Odporúča sa používanie digestora s laminárnym prúdením vzduchu (LAF). Pri podávaní sa majú používať rukavice. Postupy likvidácie musia prihliadať na cytotoxický charakter tejto látky. Musí sa vylúčiť priamy kontakt s pokožkou, očami a sliznicami. Pri priamom kontakte okamžite dôkladne umyte vodou. Na čistenie pokožky môže byť použité mydlo. Zvýšená opatrnosť je potrebná pri manipulácii s exkrétmi a zvratkami.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg

Nemecko

Tel.: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100

E-mail: dra@medac.de


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0165/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


22/09/2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2012

spc (SK) Bleomedac 15000 IU prášok na injekčný roztok

National version: 05/2011

Bleomedac 15000 IU