+ ipil.sk

Bocouture 4 jednotky/0,1 ml prášok na injekčný roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2012/02617-ZMEPísomná informácia pre používateľa


BOCOUTURE 4 jednotky/0,1 ml

prášok na injekčný roztok


botulotoxín typu A (150 kD), bez komplexotvorných bielkovín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je BOCOUTURE a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete BOCOUTURE

3. Ako používať BOCOUTURE

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať BOCOUTURE

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je BOCOUTURE a na čo sa používa


BOCOUTURE je liek, ktorý uvoľňuje svalstvo.

Pôsobí tak, že blokuje nervové impulzy vo všetkých svaloch, kam sa injekcia podala. To zabraňuje svalstvu, aby sa zmrštilo, čo vedie k dočasnému a vratnému uvoľneniu svalov.


BOCOUTURE sa používa na dočasné zlepšenie vertikálnych (zvislých) vrások medzi obočím a laterálnych periorbitálnych vrások (bočných vrások okolo očí) pozorovateľných pri maximálnom úsmeve u dospelých mladších ako 65 rokov, keď závažnosť týchto vrások má významný psychologický vplyv na pacienta.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete BOCOUTURE


Nepoužívajte BOCOUTURE

 • ak ste alergický na botulínový neurotoxín typu A alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak trpíte celkovou poruchou svalovej aktivity (napr. myasténiou gravis, Lambertovým-Eatonovým syndrómom)

 • ak máte infekciu alebo zápal v plánovanom mieste injekcie.


Upozornenia a opatrenia

Veľmi zriedkavo boli zaznamenané vedľajšie účinky, ktoré môžu súvisieť s rozšírením botulotoxínu do miest vzdialených od miesta injekcie (napr. svalová slabosť, problémy s prehĺtaním alebo neúmyselné prehltnutie jedla alebo nápoja do dýchacích ciest). U pacientov liečených odporúčanými dávkami sa môže objaviť nadmerná svalová slabosť.


BOCOUTURE sa nemá používať u pacientov mladších ako 18 rokov alebo starších ako 65 rokov.


Ak je dávka príliš vysoká alebo injekcie sú príliš časté, môže sa zvýšiť riziko tvorby protilátok. Tvorba protilátok môže zapríčiniť zlyhanie liečby botulotoxínom typu A, nech je dôvod pre jeho použitie akýkoľvek.


Oznámte svojmu lekárovi:

 • ak trpíte akýmkoľvek typom poruchy krvácania

 • ak sa liečite látkami, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (napr. kumarín, heparín, kyselina acetylsalicylová, klopidogrel)

 • ak trpíte výraznou slabosťou alebo zmenšeným svalovým objemom svalu, do ktorého dostanete injekciu

 • ak trpíte amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS), ktorá môže spôsobiť celkový úbytok svalstva

 • ak trpíte akýmkoľvek ochorením, ktoré narúša interakciu medzi nervami a svalstvom (periférna neuromuskulárna dysfunkcia)

 • ak máte alebo ste mali problémy s prehĺtaním

 • ak ste mali v minulosti problémy s injekciami botulotoxínu typu A

 • ak sa chystáte podstúpiť chirurgický zákrok.


Opakované injekcie BOCOUTURE

V prípade opakovaných injekcií BOCOUTURE sa účinok môže zvýšiť alebo znížiť. Možné dôvody sú:

 • Váš lekár môže pri príprave injekčného roztoku postupovať odlišným postupom

 • injekcie do iného svalu

 • nereagovanie na liečbu/zlyhanie liečby v priebehu liečebného cyklu.

Váš lekár určí príčiny a oboznámi vás s nimi.


Ak sa vyskytnú ťažkosti s prehĺtaním, rečou alebo dýchaním, vyhľadajte, prosím, pohotovosť alebo požiadajte svojich príbuzných, aby tak urobili (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).


Deti a dospievajúci

BOCOUTURE sa nemá používať u pacientov mladších ako 18 rokov, nakoľko nie sú žiadne informácie o použití u detí a dospievajúcich.


Iné lieky a BOCOUTURE

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok BOCOUTURE môžu zvýšiť:

 • lieky, ktoré sa používajú na liečbu niektorých infekčných ochorení (spektinomycín alebo aminoglykozidové antibiotiká – napr. neomycín, kanamycín, tobramycín)

 • iné lieky, ktoré uvoľňujú svalstvo (napr. myorelaxanciá tubokurarínového typu). Tieto lieky sa používajú napríklad pri celkovej anestézii. Ak vám bol podaný BOCOUTURE, pred chirurgickým zákrokom to povedzte svojmu anesteziológovi.


V týchto prípadoch sa musí BOCOUTURE používať opatrne.


Účinok BOCOUTURE môžu znížiť niektoré lieky proti malárii a reumatizmu (známe ako aminochinolíny).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Pokiaľ to nie je nevyhnutné, BOCOUTURE sa počas tehotenstva nesmie používať. BOCOUTURE sa neodporúča, ak dojčíte.

Ak počas liečby zistíte, že ste tehotná, okamžite sa poraďte so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ľudí, ktorí vedú vozidlá a obsluhujú stroje, je potrebné informovať o riziku, že tento liek môže spôsobiť slabosť (asténiu), lokalizovanú (miestnu) svalovú slabosť, závrat alebo poruchy videnia, následkom čoho môže byť nebezpečné viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ takéto príznaky neustúpia.

Ak máte nejaké pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.


3. Ako používať BOCOUTURE


BOCOUTURE smú podávať iba lekári s príslušnými špeciálnymi znalosťami v liečbe botulínovým neurotoxínom.


Rozpustený BOCOUTURE je určený na injekcie do svalu (intramuskulárne použitie; pozri informácie pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov na konci tejto písomnej informácie pre používateľa).


Interval medzi dvoma liečbami nemá byť kratší ako 3 mesiace.


Vertikálne vrásky medzi obočím (glabelárne vrásky)

Zvyčajná celková dávka pri liečbe vertikálnych vrások medzi obočím (glabelárnych vrások) je 20 jednotiek. Váš lekár vám bude injekčne aplikovať odporúčaný objem 0,1 ml (4 jednotky) BOCOUTURE do každého z 5 aplikačných miest. Lekár môže zvýšiť celkovú dávku až na 30 jednotiek, ak si to vyžadujú individuálne potreby pacienta, pričom medzi liečbami majú byť minimálne 3‑mesačné intervaly.Vertikálne vrásky medzi obočím sa všeobecne zlepšia v priebehu 2 až 3 dní s maximálnym účinkom pozorovaným na 30. deň. Účinok pretrváva až 4 mesiace po injekcii.


Laterálne periorbitálne vrásky (bočné vrásky okolo očí) pozorovateľné pri maximálnom úsmeve (vejáriky vrások)

Pri liečbe laterálnych periorbitálnych vrások pozorovateľných pri maximálnom úsmeve (vejárikov vrások) vám váš lekár bude aplikovať štandardnú dávku 24 jednotiek (12 jednotiek na oko). Odporúčaný objem 0,1ml, čo zodpovedá 4 jednotkám vám bude injekčne aplikovaný z dvoch strán do 3 aplikačných miest, do okolia oka vám bude celkovo injekčne aplikovaný objem 0,3 ml.


Zlepšenie laterálnych periorbitálnych vrások pozorovateľných pri maximálnom úsmeve sa prejaví do 6 dní s maximálnym účinkom pozorovaným na 14. deň. Účinok pretrváva až 3 mesiace po injekcii.


Ak vám podajú viac BOCOUTURE, ako mali


Príznaky predávkovania:

Príznaky predávkovania sa neprejavujú ihneď po injekcii a medzi ne môže patriť celková slabosť, ovisnutie očného viečka, dvojité videnie, problémy s dýchaním, prehĺtaním a rečou a pneumónia (zápal pľúc).


Opatrenia v prípadoch predávkovania:

Ak pociťujete príznaky predávkovania, ihneď, prosím, vyhľadajte pohotovosť alebo požiadajte svojich príbuzných, aby tak urobili, a nechajte sa hospitalizovať (umiestniť v nemocnici). Môže byť potrebný lekársky dohľad trvajúci až niekoľko dní a umelé dýchanie.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V súvislosti s BOCOUTURE sa môže objaviť alergická reakcia. Alergická reakcia môže spôsobiť niektorý z nasledujúcich príznakov:

 • problémy s dýchaním, prehĺtaním alebo rečou z dôvodu opuchu tváre, pier, úst alebo hrdla

 • opuch rúk, nôh alebo členkov.


Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, okamžite to, prosím, oznámte svojmu lekárovi alebo navštívte pohotovosť v najbližšej nemocnici.


Vedľajšie účinky môžu súvisieť s liekom, injekčnou technikou alebo oboma. V mieste injekcie spôsobuje účinok botulotoxínu lokalizovanú svalovú slabosť. Injekčná technika a účinok lieku môže spôsobiť ovisnutie očného viečka. Vedľajšie účinky sa zvyčajne vyskytnú v priebehu prvého týždňa po injekcii a majú dočasný charakter.


V okolí miesta injekcie sa môžu vyskytnúť nasledujúce reakcie:

 • bolesť

 • citlivosť

 • svrbenie

 • opuch

 • modriny


U pacientov, ktorí majú strach z injekcií, sa môžu objaviť dočasné celkové reakcie, napr.

 • mdloba

 • obehové problémy

 • nevoľnosť

 • zvuky v ušiach


Ďalšie možné vedľajšie účinky

Hodnotenie vedľajších účinkov je založené na nasledujúcich frekvenciách (častosti výskytu):


Veľmi časté:

vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 používateľov

Časté:

vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 používateľov

Menej časté:

vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov

Zriedkavé:

vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov

Veľmi zriedkavé:

vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 používateľov

Neznáme:

frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov


Vertikálne vrásky medzi obočím (glabelárne vrásky)

Pri používaní BOCOUTURE na liečbu vertikálnych vrások medzi obočím sa pozorovali nasledujúce vedľajšie účinky.Okrem toho sú uvedené vedľajšie účinky, ktoré sa zaznamenali v súvislosti s porovnávacím liekom, ktorý obsahuje komplex konvenčného botulotoxínu typu A, používaným v niektorých klinických štúdiách s BOCOUTURE. Tieto vedľajšie účinky sú označené hviezdičkou. Je možné, že sa tieto vedľajšie reakcie vyskytnú aj v súvislosti s BOCOUTURE:


Časté:

 • bolesť hlavy

 • poruchy svalovej aktivity (zdvihnutie obočia)

 • pocit ťažoby vo vrchnej časti tváre


Menej časté:

 • nahromadenie tekutiny v očných viečkach (opuch očného viečka)

 • ovisnutie očných viečok (ptóza očného viečka)

 • zápal očného viečka*

 • bolesť oka*

 • rozmazané videnie

 • mdloba

 • zvuky v ušiach

 • nevoľnosť

 • závrat*

 • svalové zášklby

 • svalové kŕče

 • lokalizovaná svalová slabosť v tvári (pokles obočia)

 • sucho v ústach*

 • príznaky chrípky

 • chrípka

 • bronchitída

 • zápal nosa a hrdla

 • infekcia*

 • pocit stuhnutosti v mieste injekcie

 • svrbenie alebo modriny v mieste injekcie

 • pocit brnenia*

 • citlivosť na svetlo*

 • suchá koža*

 • kožný uzlík

 • svrbenie

 • únava

 • depresia

 • nespavosť


Laterálne periorbitálne vrásky (bočné vrásky okolo očí) pozorovateľné pri maximálnom úsmeve (vejáriky vrások)

Pri používaní BOCOUTURE na liečbu laterálnych periorbitálnych vrások (bočných vrások okolo očí) pozorovateľných pri maximálnom úsmeve sa pozorovali nasledujúce vedľajšie účinky:


Časté:

 • opuch očných viečok

 • suché oko

 • podliatina v mieste vpichu injekcie


Skúsenosti po uvedení lieku na trh

Boli hlásené príznaky podobné chrípke a reakcie z precitlivenosti, ako sú opuch, opuch mäkkých tkanív (edém), začervenanie, svrbenie, vyrážka (lokálna a generalizovaná) a dýchavičnosť.


Všeobecne

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Počas botulotoxínovej liečby iných stavov ako sú vertikálne vrásky medzi obočím alebo laterálnych periorbitálnych vrások (bočných vrások okolo očí) pozorovateľných pri maximálnom úsmeve sa veľmi zriedkavo pozorovali nasledujúce vedľajšie účinky:

 • nadmerná svalová slabosť

 • ťažkosti s prehĺtaním

 • ťažkosti s prehĺtaním spôsobujúce vdýchnutie cudzích telies, v dôsledku čoho sa môže vyskytnúť zápal pľúc a v niektorých prípadoch úmrtie.


Takéto vedľajšie účinky sú spôsobené uvoľnením svalstva v miestach vzdialených od miesta injekcie. Zriedkavo boli hlásené závažné a/alebo okamžité reakcie z precitlivenosti. Tie zahŕňajú závažné alergické reakcie spôsobujúce ťažkosti s dýchaním alebo závrat (anafylaxia), alergickú reakciu na sérum v lieku, žihľavku (urtikáriu), opuch mäkkých tkanív (edém) a dýchavičnosť (dyspnoe). Niektoré z týchto reakcií boli hlásené po použití konvenčného komplexu botulotoxínu typu A. Došlo k nim pri podávaní toxínu samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú podobné reakcie.

Pri používaní BOCOUTURE sa tieto účinky nedajú úplne vylúčiť


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Ak spozorujete problémy s prehĺtaním, rečou alebo dýchaním, alebo ktorýkoľvek z vyššie uvedených vedľajších účinkov, vyhľadajte, prosím, pohotovosť alebo požiadajte svojich príbuzných, aby tak urobili.


5. Ako uchovávať BOCOUTURE


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a injekčnej liekovke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neotvorená injekčná liekovka:Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Pripravený roztok:Váš lekár pred použitím liek pripraví pomocou fyziologického roztoku . Tento pripravený roztok sa môže uchovávať až 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C. Napriek tomu sa má liek použiť okamžite.


Váš lekár nepoužije BOCOUTURE, ak je roztok zakalený alebo obsahuje viditeľné častice.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.

Pokyny na likvidáciu si, prosím, prečítajte v informácii pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov na konci tejto písomnej informácie pre používateľa.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo BOCOUTURE obsahuje

 • Liečivo je: botulotoxín typu A (150 kD), bez komplexotvorných bielkovín.

Jedna injekčná liekovka obsahuje 50 LD50jednotiek botulotoxínu typu A (150 kD), bez komplexotvorných bielkovín.

Po príprave v 1,25 ml obsahuje 0,1 ml roztoku 4 LD50jednotky botulotoxínu typu A (150 kD), bez komplexotvorných bielkovín.

 • Ďalšie zložky sú: ľudský albumín, sacharóza.


Ako vyzerá BOCOUTURE a obsah balenia

BOCOUTURE je dostupný vo forme prášku na injekčný roztok. Prášok je biely.

Po rozpustení sa z prášku získa číry, bezfarebný roztok bez častíc.


Veľkosti balenia 1, 2, 3 alebo 6 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt/Main

Nemecko

P.O. Box 11 13 53

60048 Frankfurt/Main

Nemecko

Tel.: +49-69/15 03-1

Fax: +49-69/15 03-200


Výrobca

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt/Main

Nemecko

Tel.: +49-69/15 03-1

Fax: +49-69/15 03-200


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

BOCOUTURE® 4 Einheiten/0,1 ml Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Belgicko

BOCOUTURE® 4 unités/0,1 ml poudre pour solution injectable

BOCOUTURE® 4 Einheiten/0,1 ml Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

BOCOUTURE® 4 eenheden/0,1 ml poeder voor oplossing voor injectie

Česká republika

BOCOUTURE® 4 jednotky/0,1 ml prášek pro přípravu injekčního roztoku

Fínsko

BOCOUTURE® 4 yksikköä/0,1 ml injektiokuiva-aine, liuosta varten

Francúzsko

BOCOUTURE® 4 unités/0,1 ml poudre pour solution injectable

Nemecko

BOCOUTURE® 4 Einheiten/0,1 ml Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Grécko

BOCOUTURE® 4 μονάδες/0.1 ml κόνις για ενέσιμο διάλυμα

Taliansko

BOCOUTURE® 4 unità/0,1 ml polvere per soluzione iniettabile

Holandsko

BOCOUTURE® 4 eenheden/0,1 ml poeder voor oplossing voor injectie

Poľsko

BOCOUTURE®

Portugalsko

BOCOUTURE® 4 unidades/0.1ml pó para solução injectável

Slovenská republika

BOCOUTURE® 4 jednotky/0,1 ml prášok na injekčný roztok

Španielsko

BOCOUTURE® 4 unidades/0,1 ml polvo para solución inyectable

Švédsko

BOCOUTURE® 4 enheter/0,1 ml pulver till injektionsvätska, lösning

Veľká Británia

BOCOUTURE® 4 units/0.1 ml powder for solution for injection


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na rekonštitúciu injekčného roztoku:

Pred použitím sa 50 jednotiek BOCOUTURE pripraví pomocou 1,25 ml injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) bez konzervačnej látky. To zodpovedá koncentrácii 40 jednotiek/ml. Príprava a riedenie sa majú uskutočniť podľa zásad správnej klinickej praxe, predovšetkým s ohľadom na asepsu.


BOCOUTURE sa môže aplikovať len v rámci určeného použitia na liečbu jedného pacienta počas jedného zákroku.


Je dobrou praxou používať pri príprave lieku a príprave injekčnej striekačky papierové utierky s povrchom z plastickej hmoty na zachytenie rozliatej kvapaliny. Príslušné množstvo roztoku chloridu sodného sa natiahne do injekčnej striekačky. Roztok chloridu sodného sa musí jemne vstrekovať do injekčnej liekovky. Ak sa rozpúšťadlo nevtiahne do injekčnej liekovky podtlakom, injekčná liekovka sa musí zlikvidovať. Pripravený BOCOUTURE je číry, bezfarebný roztok bez pevných častíc.


BOCOUTURE sa nesmie používať, ak je pripravený roztok (pripravený podľa postupu uvedeného vyššie) zakalený alebo obsahuje vločky alebo pevné častice.


Pokyny na likvidáciu

Akýkoľvek injekčný roztok, ktorý sa uchovával dlhšie ako 24 hodín, rovnako ako akýkoľvek nepoužitý injekčný roztok sa musí zlikvidovať.


Postup, ktorÝ treba dodržiavať kvôli bezpečnej likvidácii injekčných liekoviek, injekčných striekačiek a použitých materiálov


Z dôvodu bezpečnej likvidácie sa má nepripravený BOCOUTURE pripraviť v injekčnej liekovke s malým množstvom vody a potom sterilizovať pod vysokým tlakom (v autokláve). Všetky prázdne injekčné liekovky, injekčné liekovky so zvyšným roztokom, injekčné striekačky alebo rozliaty obsah sa majú sterilizovať v autokláve. Eventuálne sa zvyšky BOCOUTURE môžu inaktivovať pomocou zriedeného roztoku hydroxidu sodného (0,1 mol/l NaOH) alebo zriedeného roztoku chlórnanu sodného (0,5 % alebo 1 % NaClO).


Po inaktivácii použitých injekčných liekoviek, injekčných striekačiek a materiálov sa tieto nemajú vyprázdňovať a musia sa odhodiť do vhodných nádob a zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


Odporúčania v prípade výskytu akejkoľvek udalosti počas zaobchádzania s botulotoxínom


Akýkoľvek rozliaty liek sa musí utrieť; buď pomocou savého materiálu impregnovaného roztokom hydroxidu sodného alebo roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) v prípade prášku alebo pomocou suchého, savého materiálu v prípade pripraveného lieku.

Kontaminované povrchy sa majú očistiť pomocou savého materiálu impregnovaného roztokom hydroxidu sodného alebo roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) a potom vysušiť.

V prípade rozbitej injekčnej liekovky postupujte podľa vyššie uvedených pokynov – starostlivo pozbierajte kúsky rozbitého skla a utrite rozliaty liek, pričom treba zabrániť porezaniu kože.

Ak príde liek do kontaktu s kožou, umyte postihnutú oblasť roztokom hydroxidu sodného alebo roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) a potom dôkladne opláchnite vodou.

Ak príde liek do kontaktu s očami, opláchnite dôkladne veľkým množstvom vody alebo oftalmologickým roztokom na očný kúpeľ.

Ak príde liek do kontaktu s poranenou, porezanou alebo poškodenou kožou, dôkladne ju opláchnite veľkým množstvom vody a urobte vhodné lekárske opatrenia podľa aplikovanej dávky.


Tieto pokyny na používanie, zaobchádzanie a likvidáciu sa majú striktne dodržiavať.

8Bocouture 4 jednotky/0,1 ml prášok na injekčný roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2012/02617-ZMESÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


BOCOUTURE 4 jednotky/0,1 ml prášok na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna injekčná liekovka obsahuje 50 LD50jednotiek* botulotoxínu typu A (150 kD), bez komplexotvorných bielkovín.

Po príprave v 1,25 ml obsahuje 0,1 ml roztoku 4 LD50jednotky* botulotoxínu typu A (150 kD), bez komplexotvorných bielkovín.

* Jedna jednotka zodpovedá strednej letálnej dávke (LD50), keď sa pripravený liek podá injekčne intraperitoneálne myšiam za definovaných podmienok.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný roztok

Biely prášok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


BOCOUTURE je indikovaný na dočasné zlepšenie vzhľadu stredne veľkých až veľkých

 • vertikálnych vrások medzi obočím pozorovateľných pri zamračení (glabelárnych vrások)

 • laterálnych periorbitálnych vrások pozorovateľných pri maximálnom úsmeve (vejárikov vrások)

u dospelých mladších ako 65 rokov, keď závažnosť týchto vrások má významný psychologický vplyv na pacienta.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Jednotkové dávky odporúčané pre BOCOUTURE sa nemajú zamieňať s dávkami iných prípravkov obsahujúcich botulotoxín.


Podrobné informácie týkajúce sa klinických štúdií s BOCOUTURE v porovnaní s konvenčným komplexom botulotoxínu typu A (900 kD), pozri časť 5.1.


BOCOUTURE smú podávať iba lekári s príslušnou kvalifikáciou a požadovanými skúsenosťami s touto liečbou a tí, ktorí majú potrebné vybavenie.


Pripravený BOCOUTURE je určený na intramuskulárnu injekciu.


Po príprave sa má BOCOUTURE použiť okamžite a môže sa použiť len na jednu liečbu pacienta.


Pokyny na likvidáciu injekčných liekoviek, pozri časť 6.6.


Pripravený BOCOUTURE sa aplikuje injekčne pomocou tenkej sterilnej ihly (napr. ihly 30 G).


Vertikálne vrásky medzi obočím (glabelárne vrásky)

Dávkovanie

Po príprave BOCOUTURE (50 jednotiek/1,25 ml) sa odporúčaný objem injekcie 0,1 ml (4 jednotky) aplikuje injekčne do každého z 5 aplikačných miest: dve injekcie do každého svalu corrugator a jedna do svalu procerus, čo zodpovedá štandardnej dávke 20 jednotiek. Lekár môže dávku zvýšiť až na 30 jednotiek, ak si to vyžadujú individuálne potreby pacientov, pričom medzi terapiami majú byť minimálne 3‑mesačné intervaly.Vertikálne vrásky medzi obočím (glabelárne vrásky) sa zvyčajne zlepšia v priebehu 2 až 3 dní s maximálnym účinkom pozorovaným na 30. deň. Účinok pretrváva až 4 mesiace po injekcii.


Spôsob podávania

Pred podaním injekcie a v priebehu podávania sa má pomocou palca a ukazováka pevne zatlačiť pod okraj očnej jamky, aby sa zabránilo difúzii roztoku v tejto oblasti. Počas aplikácie injekcie má ihla smerovať nahor a do stredu. Na zníženie rizika blefaroptózy sa treba vyhýbať aplikácii injekcií v blízkosti levator palpebrae superioris a do kraniálnej časti orbicularis oculi. Injekcie do svalu corrugator sa majú aplikovať do strednej časti svalu a do centrálnej časti bruška svalu minimálne 1 cm nad okraj kosti očnej jamky.


Laterálne periorbitálne vrásky pozorovateľné pri maximálnom úsmeve (vejáriky vrások)

Dávkovanie


Po príprave BOCOUTURE (50 jednotiek/1,25 ml) sa odporúčaný objem injekcie 0,1 ml (4 jednotky) aplikuje bilaterálne pomocou injekcie do každého z 3 aplikačných miest. Jedna injekcia 0,1 ml sa aplikuje približne 1 cm laterálne od steny orbity. Ďalšie dve injekcie, každá o objeme 0,1 ml, majú byť aplikované približne 1 cm nad a pod miesto aplikácie prvej injekcie.


Celková odporúčaná štandardná dávka liečby je 12 jednotiek na stranu (celková dávka spolu: 24 jednotiek).


K zlepšeniu laterálnych periorbitálnych vrások pozorovateľných pri maximálnom úsmeve (vejárikov vrások) väčšinou dochádza v priebehu prvých 6 dní, s maximálnym účinkom pozorovaným na 14. deň. Účinok pretrváva až 3 mesiace po injekcii.


V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o účinnosti a bezpečnosti viac ako dvoch injekčných aplikácií pri laterálnych periorbitálnych vráskach pozorovateľných pri maximálnom úsmeve s intervalom medzi liečbami 4 mesiace.


Spôsob podávania

Injekcia sa má aplikovať intramuskulárne do svalu orbicularis oculi, priamo pod kožu, aby sa zabránilo šíreniu BOCOUTURE. Aby sa zabránilo ptóze pery, je potrebné vyhnúť sa injekčnej aplikácii príliš blízko svalu zygomaticus major.


Všetky indikácie

Interval medzi liečbami nemá byť kratší ako 3 mesiace. Ak je liečba neúspešná alebo sa účinok opakovanými injekčnými aplikáciami znižuje, majú sa použiť alternatívne metódy liečby.


Osobitné populácie

U pacientov starších ako 65 rokov existujú obmedzené klinické údaje zo štúdií fázy III s BOCOUTURE. Pokiaľ sa neuskutočnia ďalšie štúdie v tejto vekovej skupine, BOCOUTURE sa neodporúča používať u pacientov starších ako 65 rokov.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť BOCOUTURE v liečbe vertikálnych vrások medzi obočím alebo laterálnych periorbitálnych vrások pozorovateľných pri maximálnom úsmeve sa neskúmala u osôb mladších ako 18 rokov. Preto sa používanie lieku BOCOUTURE u osôb mladších ako 18 rokov neodporúča.


Všeobecné informácie

Ak sa v priebehu jedného mesiaca po úvodnej injekcii neobjaví žiadny účinok liečby, je potrebné urobiť nasledujúce opatrenia:

 • analýza príčin chýbajúcej odpovede, napr. injekčné podanie do nesprávnych svalov, injekčná metóda, nedostatočná dávka, tvorba protilátok neutralizujúcich neurotoxín

 • opätovné zhodnotenie vhodnosti liečby botulínovým neurotoxínom typu A

 • ak sa počas úvodnej liečby neobjavia žiadne nežiaduce reakcie, môže sa uskutočniť ďalšia liečba za nasledujúcich podmienok: 1.) úprava dávky s ohľadom na analýzu posledného zlyhania liečby, 2.) dodržanie minimálneho intervalu 3 mesiace medzi úvodnou liečbou a opakovaním liečby.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Generalizované poruchy svalovej činnosti (napr. myasténia gravis, Lambertov‑Eatonov syndróm).


Prítomnosť infekcie alebo zápalu v plánovanom mieste injekcie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


BOCOUTURE sa môže aplikovať len v rámci určeného použitia na liečbu jedného pacienta počas jedného zákroku. Osobitná opatrnosť je potrebná pri príprave a podaní lieku a pri inaktivácii a likvidácii nepoužitého roztoku (pozri časť 6.6).


Je potrebná opatrnosť, aby sa zabránilo aplikácii BOCOUTURE do krvnej cievy.


Veľmi zriedkavo boli hlásené nežiaduce účinky, ktoré by mohli súvisieť s rozšírením toxínu do miest vzdialených od miesta podania injekcie (pozri časť 4.8). Pacienti liečení terapeutickými dávkami môžu pocítiť zvýšenú svalovú slabosť. Injekcia BOCOUTURE sa neodporúča u pacientov s anamnézou dysfágie a aspirácie.


Je potrebné poučiť pacientov alebo ich opatrovateľov, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, keď sa objavia ťažkosti s prehĺtaním, rečou alebo dýchaním.


Zriedkavo sa môže vyskytnúť anafylaktická reakcia po injekcii botulínového neurotoxínu typu A (pozri časť 4.8). Je potrebné zabezpečiť dostupnosť adrenalínu a iných podporných liekov na liečbu anafylaxie.


Pred podaním BOCOUTURE sa musí lekár oboznámiť s anatómiu pacienta a akýmikoľvek zmenami anatómie z dôvodu predchádzajúcich chirurgických zákrokov.


BOCOUTURE sa má používať opatrne:

 • ak sa vyskytujú poruchy krvácania akékoľvek typu

 • u pacientov podstupujúcich antikoagulačnú liečbu alebo u pacientov užívajúcich iné látky v antikoagulačných dávkach

 • u pacientov trpiacich amyotrofickou laterálnou sklerózou alebo inými ochoreniami, ktoré spôsobujú periférnu neuromuskulárnu dysfunkciu

 • v prípade cieľových svalov, u ktorých sa prejavuje výrazná slabosť alebo atrofia.


Príliš časté alebo príliš vysoké dávky môžu zvýšiť riziko tvorby protilátky, ktoré môže zapríčiniť zlyhanie liečby, aj keď sa liek používa na liečbu v iných indikáciách (pozri časť 4.2).


BOCOUTURE obsahuje albumín, derivát ľudskej krvi. Medzi štandardné opatrenia na zabránenie infekciám spôsobeným používaním liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy patrí starostlivý výber darcov, kontrola jednotlivých odberov a zdrojov plazmy na špecifické indikátory infekcie a vykonanie účinných krokov vo výrobe na inaktiváciu/odstraňovanie vírusov. Napriek týmto opatreniam sa pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy nedá úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Toto sa týka aj neznámych alebo novoobjavených vírusov a iných patogénov.

Neexistujú žiadne hlásenia o prenose vírusov albumínom vyrobeným podľa špecifikácií Európskeho liekopisu a použitím zavedených postupov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Účinok botulínového neurotoxínu môžu teoreticky zosilniť aminoglykozidové antibiotiká alebo iné lieky, ktoré interferujú s neuromuskulárnym prenosom, napr. myorelaxanciá tubokurarínového typu.


Pri súbežnom používaní BOCOUTURE s aminoglykozidmi alebo spektinomycínom sa preto vyžaduje mimoriadna opatrnosť. Periférne myorelaxanciá sa majú používať opatrne, v prípade potreby sa má znížiť úvodná dávka relaxancia alebo použiť látka so strednodobým účinkom, ako je vekurónium alebo atrakúrium, namiesto látok s dlhšie trvajúcimi účinkami.


4-aminochinolíny môžu znižovať účinok BOCOUTURE.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití botulínového neurotoxínu typu A u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.


BOCOUTURE sa má preto používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Nie je známe, či sa botulínový neurotoxín typu A vylučuje do ľudského mlieka. BOCOUTURE sa preto nemá používať počas dojčenia.


Fertilita

Nie sú žiadne klinické údaje o použití botulínového neurotoxínu typu A. V štúdiách na zvieratách neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky na samčiu alebo samičiu fertilitu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


BOCOUTURE má mierny alebo stredne závažný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. V súvislosti s používaním tohto lieku existuje potenciálne riziko lokalizovanej svalovej slabosti alebo porúch videnia, ktoré môžu prechodne narušiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Osoby, ktoré vedú vozidlá a obsluhujú stroje, je potrebné informovať o možných rizikách asténie, svalovej slabosti, závratu a porúch videnia, ktoré môžu byť spôsobené týmto liekom a môžu spôsobiť nebezpečenstvo pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sa zvyčajne pozorujú v priebehu prvého týždňa po liečbe a majú dočasný charakter. Nežiaduce účinky môžu súvisieť s liečivom, injekčnou technikou alebo oboma.


Jedným očakávaným farmakologickým účinkom botulotoxínu je lokalizovaná svalová slabosť. Blefaroptóza, ktorá môže byť spôsobená injekčnou technikou, súvisí s farmakologickým účinkom BOCOUTURE.


V súvislosti s injekciou sa môže objaviť lokalizovaná bolesť, citlivosť, svrbenie, opuch a/alebo hematóm. Môžu sa objaviť dočasné vazovagálne reakcie súvisiace s úzkosťou pred injekciou, ako je synkopa, problémy s cirkuláciou, nauzea alebo tinitus.


Frekvencia výskytu

Informácie o frekvencii nežiaducich účinkov na základe klinických skúseností sú uvedené nižšie. Kategórie frekvencií sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií pri vertikálnych vráskach medzi obočím (glabelárnych vráskach)

Nasledujúca tabuľka uvádza nežiaduce reakcie, ktoré boli zaznamenané v súvislosti s BOCOUTURE. Okrem toho sú uvedené nežiaduce reakcie, ktoré sa zaznamenali v súvislosti s porovnávacím liekom, ktorý obsahuje komplex konvenčného botulotoxínu typu A, používaným v niektorých klinických štúdiách s BOCOUTURE. Tieto nežiaduce reakcie sú označené hviezdičkou. Je možné, že tieto nežiaduce reakcie sa vyskytnú aj v súvislosti s BOCOUTURE:


Infekcie a nákazy

Menej časté: bronchitída, nazofaryngitída, chrípka, infekcia*


Psychické poruchy

Menej časté: depresia, insomnia


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy

Menej časté: parestézia tváre (ptóza obočia), vazovagálna synkopa, parestézia*, závrat*


Poruchy oka

Menej časté: edém očného viečka, ptóza očného viečka, rozmazané videnie, blefaritída*, bolesť oka*


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: tinitus


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: nauzea, sucho v ústach*


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: pruritus, kožný nodulus, fotosenzitivita*, suchá koža*


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: poruchy svalov (zdvihnutie obočia), pocit ťažoby

Menej časté: zášklby svalov, svalové spazmy


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: reakcie v mieste injekcie (modriny, pruritus), citlivosť, ochorenie podobné chrípke, vyčerpanosť (únava)


Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií pri laterálnych periorbitálnych vráskach pozorovateľných pri maximálnom úsmeve (vejárikoch vrások)

S BOCOUTURE boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie:


Poruchy oka

Časté: edém očného viečka, suché oko


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: hematóm v mieste injekcie


Skúsenosti po uvedení lieku na trh

Boli hlásené príznaky podobné chrípke a reakcie z precitlivenosti, ako sú opuch, edém (tiež mimo miesta vpichu), erytém, pruritus, vyrážka (lokálna alebo generalizovaná) a dýchavičnosť.

Všeobecne

Pri liečbe botulotoxínmi v rámci iných indikácií sa veľmi zriedkavo pozorovali vedľajšie účinky súvisiace s rozšírením toxínu ďalej od miesta podania (značná svalová slabosť, dysfágia, aspiračná pneumónia v niektorých prípadoch s fatálnym následkom) (pozri časť 4.4). Závažné a/alebo okamžité reakcie z precitlivenosti, vrátane anafylaxie, sérovej choroby, urtikárie, edému mäkkých tkanív a dyspnoe boli hlásené zriedkavo. Niektoré z týchto reakcií boli hlásené po použití konvenčného komplexu botulotoxínu typu A buď samostatne alebo v kombinácii s inými látkami, o ktorých je známe, že spôsobujú podobné reakcie.

Nežiaduce účinky, ako tieto, sa pri používaní BOCOUTURE nedajú úplne vylúčiť.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy predávkovania:

Zvýšené dávky botulínového neurotoxínu typu A môžu spôsobiť výraznú neuromuskulárnu paralýzu vzdialenú od miesta injekcie. Symptómy predávkovania sa neprejavujú okamžite po injekcii a medzi ne môže patriť celková slabosť, ptóza, diplopia, problémy s rečou, paralýza dýchacieho svalstva a problémy s prehĺtaním, ktoré môžu spôsobiť aspiračnú pneumóniu.


Opatrenia v prípadoch predávkovania:

V prípade predávkovania sa musí niekoľko dní sledovať zdravotný stav pacienta. Ak sa objavia príznaky intoxikácie, je nevyhnutná hospitalizácia s celkovou podpornou liečbou. V prípade výskytu paralýzy dýchacieho svalstva je nevyhnutná intubácia a asistovaná ventilácia do zlepšenia stavu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné periférne pôsobiace myorelaxanciá,

ATC kód: M03AX01


Botulínový neurotoxín typu A blokuje cholinergný prenos v neuromuskulárnom spojení inhibíciou uvoľňovania acetylcholínu. Nervové zakončenia neuromuskulárnych spojení potom nereagujú na nervové impulzy a zabraňuje sa vylučovaniu neurotransmitera z motorickej platničky (chemická denervácia). Prenos impulzov sa obnoví vytvorením nových nervových zakončení a obnovením prepojenia s motorickými platničkami.


Mechanizmus účinku, ktorý sa uplatňuje pri pôsobení botulínového neurotoxínu typu A na cholinergné nervové zakončenia, je možné popísať štvorstupňovým sekvenčným postupom, ktorý obsahuje nasledujúce kroky:


 • Väzba: Ťažký reťazec botulínového neurotoxínu typu A sa viaže s mimoriadne vysokou selektivitou a afinitou na receptory, ktoré sa nachádzajú len na cholinergných zakončeniach.

 • Internalizácia: Konstrikcia membrány nervového zakončenia a absorpcia toxínu do nervového zakončenia (endocytóza).

 • Translokácia: Terminálny aminosegment ťažkého reťazca neurotoxínu vytvorí v membráne vezikuly pór, disulfidová väzba sa štiepi a ľahký reťazec neurotoxínu prechádza cez pór do cytozolu.

 • Účinok: Po uvoľnení ľahkého reťazca veľmi špecificky štiepi cieľový proteín (SNAP 25), ktorý je nevyhnutný na uvoľňovanie acetylcholínu.


Úplné obnovenie funkcie platničky/transmisie impulzov po injekcii nastáva zvyčajne v priebehu 3 – 4 mesiacov, kedy sa vyvinú nervové zakončenia a opäť sa spoja s platničkami.


Výsledky klinických štúdií

Vertikálne vrásky medzi obočím (glabelárne vrásky)

V štúdiách dôležitých z hľadiska účinnosti BOCOUTURE v indikácii glabelárnych vrások sa zúčastnilo celkovo 447 osôb so stredne veľkými až veľkými glabelárnymi vráskami pri maximálnom zamračení. Z toho 169 osôb (vo veku ≥ 18 rokov) bolo liečených BOCOUTURE v hlavnej perióde fázy III pivotného dvojito zaslepeného placebom kontrolovaného skúšania a 236 osôb bolo liečených v nezaslepenom rozšírení (OLEX, Open-label Extension) tejto štúdie. Táto štúdia preukázala štatisticky významnú a klinicky významnú účinnosť BOCOUTURE 20 jednotiek v porovnaní s placebom. Túto skutočnosť potvrdil vyšší počet osôb, ktoré reagovali na podanie, v 30. dni podľa škály tvárových vrások (Facial Wrinkle Scale) pri maximálnom zamračení, a to posúdením skúšajúceho aj pacienta, pričom sa preukázal významne vyšší podiel osôb, ktoré reagovali na podanie, medzi pacientmi, ktorým sa podal BOCOUTURE 20 jednotiek v porovnaní s placebom.


Analýza podskupín preukázala, že účinnosť u pacientov starších ako 50 rokov je nižšia v porovnaní s mladšími pacientmi. Z nich 113 osôb bolo vo veku 50 rokov alebo mladších a 56 osôb bolo starších ako 50 rokov. Účinnosť u mužov je nižšia ako u žien. Z celkového počtu osôb bolo 33 mužov a 136 žien.


V porovnávacej štúdii fázy III s použitím jednorazovej dávky u pacientov s glabelárnymi vráskami (n=381) nebola preukázaná nižšia účinnosť BOCOUTURE v porovnaní s komparátorom, ktorý obsahoval konvenčný komplex botulotoxínu typu A onabotulinumtoxínA (900 kD) Výsledky štúdie tiež poukazujú na to, že BOCOUTURE a jeho komparátor majú u pacientov s glabelárnymi vráskami podobný profil účinnosti a bezpečnosti pri použití konverzného pomeru dávkovania 1:1 (pozri časť 4.2).


Laterálne periorbitálne vrásky pozorovateľné pri maximálnom úsmeve (vejáriky vrások)

V štúdii fázy III bolo liečených 111 osôb so stredne závažnými až závažnými laterálnymi periorbitálnymi vráskami (vejárikmi vrások) pri maximálnom úsmeve počas jedného cyklu 12 jednotkami BOCOUTURE alebo placeba na stranu (pravú/ľavú oblasť okolo oka) porovnaním 3-bodovej a 4-bodovej injekčnej schémy. Úspešnosť liečby bola definovaná ako zlepšenie minimálne o 1 bod na 4-bodovej stupnici, hodnotená nezávislým hodnotiteľom v 4. týždni pomocou štandardizovaných digitálnych fotografií oboch očných okolí urobených pri maximálnom úsmeve v porovnaní s pôvodným stavom. 3-bodová, aj 4-bodová injekčná schéma preukázali zlepšenie oproti placebu. Miera úspešnosti pri 3-bodovej injekčnej schéme bola 69,9 % v skupine BOCOUTURE oproti 21,4 % v skupine s placebom a pri 4-bodovej injekčnej schéme 68,7 % oproti 14,3 %. U žiadneho pacienta liečeného BOCOUTURE nebolo pozorované zhoršenie. Bolo to potvrdené vyšším počtom respondentov na 30. deň na 4-bodovej stupnici pri maximálnom úsmeve ako hodnotiteľom, tak hodnoteniami pacientov poukazujúcimi na významne vyšší podiel respondentov medzi pacientami, ktorí dostávali 12 jednotiek BOCOUTURE na oblasť okolo oka v porovnaní s placebom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecné vlastnosti liečiva

Klasické štúdie kinetiky a distribúcie sa v prípade botulínového neurotoxínu typu A nedajú uskutočniť, pretože liečivo sa aplikuje vo veľmi malých množstvách (pikogramy v jednej injekcii) a viaže sa rýchlo a ireverzibilne na cholinergné nervové zakončenia.


Natívny botulotoxín je komplex s vysokou molekulárnou hmotnosťou, ktorý okrem neurotoxínu (150 kD) obsahuje ďalšie netoxické bielkoviny, ako sú hemaglutiníny a bielkoviny nehemaglutinínového typu. BOCOUTURE obsahuje, na rozdiel od konvenčných prípravkov obsahujúcich komplex botulotoxínu typu A, čistý neurotoxín (150 kD), pretože neobsahuje komplexotvorné bielkoviny.


Ukázalo sa, že tak ako mnohé iné bielkoviny, aj botulínový neurotoxín typu A po intramuskulárnej injekcii podlieha retrográdnemu axonálnemu prenosu. Retrográdny transsynaptický prenos aktívneho botulínového neurotoxínu typu A do centrálneho nervového systému sa však nezistil.


Botulínový neurotoxín typu A viazaný na receptor sa pred dosiahnutím svojho cieľa (SNAP 25) prenesie endocytózou do nervového zakončenia a potom v bunke podlieha degradácii. Voľne cirkulujúce molekuly botulínového neurotoxínu typu A, ktoré sa nenaviazali na receptory presynaptických cholinergných nervových zakončení, sa vychytávajú fagocytózou alebo pinocytózou a degradujú ako všetky iné voľne cirkulujúce bielkoviny.


Distribúcia liečiva u pacientov

Farmakokinetické štúdie s BOCOUTURE u ľudí sa neuskutočnili z dôvodov uvedených vyššie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií kardiovaskulárnej bezpečnosti neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Údaje získané v štúdiách systémovej toxicity po opakovanom podaní BOCOUTURE u zvierat sa týkali predovšetkým jeho farmakodynamických vlastností, t.j. príznakov lokálnej svalovej atónie, ako je znížená motilita a znížený svalový tonus.


Nezistil sa žiaden dôkaz lokálnej neznášanlivosti. Štúdie reprodukčnej toxicity BOCOUTURE uskutočnené u králikov nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na plodnosť samcov a samíc ani priame účinky na embryonálny vývoj. Podávanie BOCOUTURE v týždňových alebo dvojtýždňových intervaloch v dávkach vykazujúcich toxicitu pre matku však zvyšovalo počet potratov v prenatálnej štúdii u králikov. Nepretržitá systémová expozícia samíc počas (neznámej) citlivej fázy organogenézy ako podmienka pre vyvolanie teratogénnych účinkov nemusí byť nevyhnutná.


Neuskutočnili sa žiadne štúdie genotoxicity, karcinogenicity ani štúdie prenatálneho a postnatálneho vývoja s BOCOUTURE.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Ľudský albumín

Sacharóza


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorená injekčná liekovka:

3 roky


Pripravený roztok:

Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa stanovila na 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neotvorená injekčná liekovka: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Podmienky na uchovávanie pripraveného roztoku: pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčná liekovka (zo skla typu 1) so zátkou (brómbutylová guma) a poistným tesnením (hliník). Veľkosti balenia 1, 2, 3 alebo 6 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pred použitím sa 50 jednotiek BOCOUTURE pripraví pomocou 1,25 ml injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) bez konzervačnej látky. To zodpovedá koncentrácii 40 jednotiek/ml. Príprava a riedenie sa majú uskutočniť podľa zásad správnej klinickej praxe, predovšetkým s ohľadom na asepsu.


Je dobrou praxou používať pri príprave lieku a príprave injekčnej striekačky papierové utierky s povrchom z plastickej hmoty na zachytenie rozliatej kvapaliny. Príslušné množstvo roztoku chloridu sodného sa natiahne do injekčnej striekačky. Roztok chloridu sodného sa musí jemne vstrekovať do injekčnej liekovky. Ak sa rozpúšťadlo nevtiahne do injekčnej liekovky podtlakom, injekčná liekovka sa musí zlikvidovať. Pripravený BOCOUTURE je číry, bezfarebný roztok bez pevných častíc.


BOCOUTURE sa nesmie používať, ak je pripravený roztok (pripravený podľa postupu uvedeného vyššie) zakalený alebo obsahuje vločky alebo pevné častice.


Akýkoľvek injekčný roztok, ktorý sa uchovával dlhšie ako 24 hodín, rovnako ako akýkoľvek nepoužitý injekčný roztok sa musí zlikvidovať.


Postup, ktorÝ treba dodržiavať kvôli bezpečnej likvidácii injekčných liekoviek, injekčných striekačiek a použitých materiálov


Z dôvodu bezpečnej likvidácie sa má nepripravený BOCOUTURE pripraviť v injekčnej liekovke s malým množstvom vody a potom sterilizovať v autokláve. Všetky prázdne injekčné liekovky, injekčné liekovky so zvyšným roztokom, injekčné striekačky alebo rozliaty obsah sa majú sterilizovať v autokláve. Eventuálne sa zvyšky BOCOUTURE môžu inaktivovať pomocou zriedeného roztoku hydroxidu sodného (0,1 mol/l NaOH) alebo zriedeného roztoku chlórnanu sodného (0,5 % alebo 1 % NaClO).


Po inaktivácii použitých injekčných liekoviek, injekčných striekačiek a materiálov sa tieto nemajú vyprázdňovať a musia sa odhodiť do vhodných nádob a zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


Odporúčania v prípade výskytu akejkoľvek udalosti počas zaobchádzania s botulotoxínom


 Akýkoľvek rozliaty liek sa musí utrieť; buď pomocou savého materiálu impregnovaného roztokom hydroxidu sodného alebo roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) v prípade prášku alebo pomocou suchého, savého materiálu v prípade pripraveného lieku.

 Kontaminované povrchy sa majú očistiť pomocou savého materiálu impregnovaného roztokom hydroxidu sodného alebo roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) a potom vysušiť.

 V prípade rozbitej injekčnej liekovky postupujte podľa vyššie uvedených pokynov – starostlivo pozbierajte kúsky rozbitého skla a utrite rozliaty liek, pričom treba zabrániť porezaniu kože.

 Ak príde liek do kontaktu s kožou, umyte postihnutú oblasť roztokom hydroxidu sodného alebo roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) a potom dôkladne opláchnite vodou.

 Ak príde liek do kontaktu s očami, opláchnite dôkladne veľkým množstvom vody alebo oftalmologickým roztokom na očný kúpeľ.

 Ak príde liek do kontaktu s poranenou, porezanou alebo poškodenou kožou, dôkladne ju opláchnite veľkým množstvom vody a urobte vhodné lekárske opatrenia podľa aplikovanej dávky.


Tieto pokyny na používanie, zaobchádzanie a likvidáciu sa majú striktne dodržiavať.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt/Main

Nemecko

Tel.: +49-69/15 03-1

Fax: +49-69/15 03-200


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


63/0639/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 17.09.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014

11Bocouture 4 jednotky/0,1 ml prášok na injekčný roztok