+ ipil.sk

Bopacatin 10 mg/mlPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2015/00602-Z1B


Písomná informácia pre používateľa

Bopacatin 10 mg/ml

infúzny koncentrát


karboplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Bopacatin a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bopacatin
3. Ako používať Bopacatin
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bopacatin
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bopacatin a na čo sa používa

Čo je Bopacatin
Bopacatin obsahuje karboplatinu, ktorá patrí do skupiny liekov známej pod názvom koordinačné zlúčeniny platiny, ktoré sa používajú sa na liečbu rakoviny.

Na čo sa Bopacatin používa
Bopacatin sa používa na liečbu pokročilej rakoviny vaječníkov a malobunkovej rakoviny pľúc.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bopacatin

Nepoužívajte Bopacatin

 • ak ste alergický na karboplatinu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak ste alergický na iný liek, ktorý patrí do skupiny zlúčenín obsahujúcich platinu

- ak máte závažné poškodenie obličiek (klírens kreatinínu sa rovná alebo je menší ako 30 ml/min)
- ak máte nerovnováhu krviniek (závažná myelosupresia)
- ak máte nádor, ktorý krváca

- ak vás nedávno zaočkovali alebo sa plánujete dať zaočkovať vakcínou proti žltej zimnici.

Ak sa vás týka ktorýkoľvek z uvedených stavov a doteraz ste sa o tom nerozprávali s vaším lekárom alebo zdravotnou sestrou, urobte to čo najskôr a pred podaním infúzie.

Bopacatin sa zvyčajne podáva pacientom v nemocnici. Za normálnych okolností nesmiete s týmto liekom manipulovať. Tento liek vám podá váš lekár alebo zdravotná sestra a bude vás pozorne a často sledovať počas liečby a po jej skončení. Pred každým podaním lieku vám budú robiť krvné testy.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať tento liek, povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre:
- ak ste tehotná alebo ak existuje možnosť, že ste tehotná
- ak dojčíte
- ak budete počas liečbypravdepodobne piť alkohol.


Ak vaše obličky nefungujú správne, účinky karboplatiny na systém krvotvorby (hematopoetický systém)sa zosilnia a predĺžia v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek. Keď vaše obličky nefungujú správne, lekár vás pravdepodobne bude kontrolovať častejšie.


Ak sa vás týka ktorýkoľvek z uvedených stavov a doteraz ste sa o tom nerozprávali s vaším lekárom alebo zdravotnou sestrou, urobte to čo najskôr a pred podaním infúzie.


Vaša infúzia sa pred podaním môže zriediť iným roztokom. Porozprávajte sa o tom so svojím lekárom aby ste sa uistili, že je to pre vás vhodné.

Iné lieky a Bopacatin
Ak práve užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov, povedzte to svojmu lekárovi, pretože môžu ovplyvňovať účinok Bopacatinu:

- iné lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú imunitný systém (napr. cyklosporín, takrolimus, sirolimus a ďalšie lieky na liečbu rakoviny)

- iné lieky, o ktorých je známe, že sú škodlivé pre vaše obličky (napr. aminoglykozidové antibiotiká)

- iné lieky, o ktorých je známe, že poškodzujú sluch a udržiavanie rovnováhy zabezpečovanej uchom (napr. aminoglykozidové antibiotiká;furosemid (používaný na liečbu srdcového zlyhávania a opuchu))

- chelátotvorné látky (látky, ktoré sa môžu chemicky viazať na karboplatinu, a tým znižovať jej účinok)

- fenytoín a fosfenytoín (používané na liečbu rôznych typov kŕčov a záchvatov)

- antikoagulanciá (používané na zabránenie tvorby krvných zrazenín)

- slučkové diuretiká (používané na liečbu vysokého krvného tlaku a opuchu)


Počas liečby karboplatinou nesmiete dostať žiadne vakcíny obsahujúce živé vírusy.


Bopacatin a jedlo a nápoje
Nie je známa žiadna interakcia medzi karboplatinou a alkoholom. Poraďte sa však s lekárom, pretože Bopacatin môže ovplyvniť schopnosť pečene odbúravať alkohol.


Tehotenstvoa dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom
predtým, ako vám podajú Bopacatin.

Ak sa vás čokoľvek z uvedeného týka a doteraz ste sa o tom nerozprávali s vaším lekárom alebo zdravotnou sestrou, informujte lekára alebo zdravotnú sestru čo najskôr a pred podaním infúzie.


Tehotenstvo

Bopacatin nesmiete dostávať počas tehotenstva, ak to jednoznačne neurčí váš lekár. Štúdie na zvieratách preukázali možné riziko poškodenia vyvíjajúceho sa plodu. Ak sa budete liečiť Bopacatinom počas tehotenstva, musíte sa porozprávať so svojím lekárom o možnom riziku účinkov na vaše nenarodené dieťa. Ženy v plodnom veku musia používať účinnú metódu antikoncepcie pred liečbou a počas liečby karboplatinou. Ak sa počas liečby karboplatinou potvrdí tehotenstvo, odporúča sa vyhľadať genetické poradenstvo, pretože karboplatina môže spôsobiť genetické poškodenie. Genetické poradenstvo sa taktiež odporúča pacientom, ktorí chcú splodiť deti po ukončení liečby Bopacatinom.


Dojčenie
Nie je známe, či karboplatina prechádza do materského mlieka. Preto máte počas liečby Bopacatinom dojčenie prerušiť.


Plodnosť
Karboplatina môže spôsobovať genetické poškodenie. Ženy v plodnom veku treba upozorniť, aby počas liečby používali účinnú antikoncepciu. Ženám, ktoré sú tehotné, alebo otehotneli počas liečby, sa má poskytnúť genetické poradenstvo. Mužom liečeným Bopacatinom sa odporúča, aby nesplodili dieťa počas liečby a počas 6 mesiacov po jej ukončení. Kvôli možnosti vzniku trvalej neplodnosti sa muži majú pred liečbou informovať o možnosti konzervácie spermií.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Karboplatina neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Buďte však veľmi opatrný pri prvom podaní infúzie, hlavne ak máte závraty alebo sa cítite neistý.3. Ako používať Bopacatin


Infúziu vám vždy bude podávať lekár alebo zdravotná sestra. Zvyčajne sa podáva pomalou kvapkovou infúziou do žily (intravenózne) a podanie zvyčajne trvá 15 až 60 minút.

Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry, ktorí vám budú infúziu podávať alebo vám ju podali.


Veľkosť vašej dávky bude závisieť od vašej výšky a hmotnosti, funkcie krvotvorného systému a obličiek. Lekár vám určí najvhodnejšiu dávku. Infúzia sa zvyčajne pred použitím zriedi.


Dospelí
Zvyčajná dávka je 400 g/m² plochy telesného povrchu (vypočíta sa podľa vašej výšky a telesnej hmotnosti).


Starší pacienti
U starších pacientov sa môže použiť zvyčajná dávka pre dospelých, lekár sa však môže rozhodnúť pre inú dávku.


Problémy s obličkami
Veľkosť dávky sa môže líšiť v závislosti od toho, ako dobre pracujú vaše obličky. Ak máte problémami s obličkami, váš lekár vám môže znížiť dávku a vykonávať častejšie krvné testy a tiež sledovať funkciu obličiek. Infúziu vám podá lekár, ktorý má skúsenosti s používaním protirakovinovej liečby.


Deti a dospievajúci
Nie je dostatok skúseností s použitím karboplatiny u detí, aby bolo možné odporučiť špecifické dávkovanie.

Počas liečby Bopacatinom môžete cítiť nevoľnosť. Pred liečbou Bopacatinom vám lekár môže dať iný liek, ktorý zmierni tieto príznaky.

Medzi každou dávkou Bopacatinu bude zvyčajne prestávka 4 týždne. Váš lekár bude chcieť každý týždeň po podaní Bopacatinu vykonať niektoré krvné testy, aby mohol rozhodnúť o správnej veľkosti nasledujúcej dávky.


Ak použijete viac Bopacatinu, ako máte
Je nepravdepodobné, že dostanete príliš veľkú dávku karboplatiny. Ak sa však takýto prípad stane, môžu sa objaviť určité problémy s obličkami, pečeňou, zrakom a sluchom a môžete mať nízky počet bielych krviniek. Ak sa obávate, že ste dostali príliš veľkú dávku, alebo ak máte akékoľvek otázky o podanej dávke, opýtajte sa lekára alebo zdravotnej sestry, ktorý(á
)vám liek podal(a).


Ak zabudnete použiť Bopacatin
Je veľmi nepravdepodobné, že vynecháte dávku vášho lieku, pretože lekár bude mať záznamy o tom, kedy vám má liek podať. Ak si myslíte, že ste vynechali dávku, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Ak prestanete používať Bopacatin
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite informujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich stavov:

nezvyčajná tvorba modrín, krvácanie, alebo príznaky infekcie, ako sú bolesť hrdla a vysoká teplota,

závažné svrbenie kože (s prítomnosťou hrčiek) alebo opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním (angioedém) a môžete sa cítiť slabý,

stomatitída (napr. zápal pier alebo vredy v ústach).


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov):

útlm kostnej drene charakterizovaný závažným znížením počtu bielych krviniek a pravdepodobne náchylnosťou na infekcie (leukopénia, neutropénia),

mierne zhoršenie sluchu (strata sluchu vysokej frekvencie),

pocit na vracanie,

znížená funkcia vašich obličiek,

zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré môže zvýšiť riziko tvorby modrín a krvácania (trombocytopénia),

nezvyčajné hladiny pečeňových enzýmov a nezvyčajné výsledky funkčných testov pečene. Váš lekár vás možno bude chcieť sledovať.

bolesť brucha a kŕče,

anémia (stav, pri ktorom je znížený počet červených krviniek, čo spôsobuje únavu),

zníženie hladín solí vo vašej krvi. Váš lekár vás možno bude chcieť sledovať.

zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi, čo môže spôsobiť dnu (hyperurikémia),

nezvyčajné pocity únavy alebo slabosti.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 zo 100 a menej ako 1 z 10 pacientov):

infekcie,

nezvyčajná tvorba modrín alebo krvácanie (hemoragické komplikácie),

alergické reakcie vrátane vyrážky, žihľavky, začervenania kože, svrbenia a vysokej teploty,

vypadávanie vlasov,

ochorenia pľúc (zjazvenie a zhrubnutie v pľúcach s ťažkosťami pri dýchaní, niekedy fatálne (intersticiálne ochorenie pľúc)), ťažkosti s dýchaním,

zníženie hlbokých šľachových reflexov (reflexy svalov zmrštiť sa, keď je svalová šľacha poranená),

zmeny chuti,

strata alebo nedostatok telesnej sily,

zvonenie v ušiach (tinnitus), zhoršenie a strata sluchu,

príznaky podobné chrípke,

srdcovo-cievne ochorenie,

stavy postihujúce močové a pohlavné ústrojenstvo (urogenitálne ochorenie),

ochorenie pohybového ústrojenstva (muskuloskeletáne ochorenie),

svrbivá kožná vyrážka (urtikária),

pocit svrbenia (pruritus),

červené vyrážky (erytematózne vyrážky),

poruchy zraku vrátane dočasnej straty videnia,

hnačka, zápcha,
• slabosť, pálenie alebo necitlivosť (periférna neuropatia),
• mravčenie,

poruchy zmyslového vnímania,

zvýšená hladina kreatinínu, bilirubínu a kyseliny močovej v krvi. Váš lekár vás možno bude chcieť sledovať.

ochorenia kože,

ochorenia sliznice.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 1 000 a menej ako 1 zo 100 pacientov):
• rakovina spôsobená chemoterapiou alebo radiačnou liečbou (sekundárne malignity),

horúčka a zimnica bez známok infekcie,

 • začervenanie, opuch a bolesť alebo odumretie kože okolo miesta vpichu,


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 pacientov):

pocit nepohody s vysokou teplotou v dôsledku nízkych hodnôt bielych krviniek (febrilná neutropénia),

strata chuti do jedla (anorexia),

závažné alergické reakcie (anafylaxia/anafylaktická reakcia). Medzi príznaky závažnej alergickej reakcie patrí náhly sipot alebo pocit tlaku na hrudi, opuchnutie očných viečok, tváre alebo perí, sčervenanie tváre, hypotenzia, zrýchlený tep srdca, žihľavka, dušnosť, závraty a anafylaktický šok

 • závažné zhoršenie funkcie pečene, poškodenie alebo odumretie pečeňových buniek. Váš lekár vás možno bude chcieť sledovať.

 • znížená hladiny sodíka v krvi (hyponatrémia),

 • zápal očného nervu, ktorý môže spôsobiť úplnú alebo čiastočnú stratu zraku (optická neuritída).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 pacientov):
• zlyhanie srdca, náhle upchatie tepny (embólia), vysoký tlak krvi, nízky tlak

krvi,
• krvácanie do mozgu, ktoré môže mať za následok mŕtvicu alebo stratu vedomia.

Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

hemolyticko-uremický syndróm (ochorenie charakterizované akútnym zlyhaním obličiek, zníženým počtom červených krviniek [mikroangiopatická hemolytická anémia] a nízkym počtom krvných doštičiek),

dehydratácia,

bolestivé vredy na perách alebo v ústach (stomatitída).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Bopacatin

tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie uvedenom na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neotvorená injekčná liekovka: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Po zriedení: Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná počas 8 hodín pri 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a za normálnych okolností nemajú presiahnuť viac ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ sa zriedenie vykonalo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Bopacatin obsahuje

 • Liečivo je karboplatina. Jeden ml obsahuje 10 mg karboplatiny.

 • Ďalšia zložka je voda na injekciu.


Ako vyzerá Bopacatin a obsah balenia
Bopacatin je číry, bezfarebný roztok.


Veľkosti balenia:

1x5 ml injekčná liekovka (50 mg/5 ml karboplatiny)

5x5 ml injekčná liekovka (50 mg/5 ml karboplatiny)

1x15 ml injekčná liekovka (150 mg/15 ml karboplatiny)

1x45 ml injekčná liekovka (450 mg/45 ml karboplatiny)

1x60 ml injekčná liekovka (600 mg/60 ml karboplatiny)


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

11thIon Mihalache Blvd.

011171 Bukurešť 1

Rumunsko


Actavis Italy S.p.A. – Nerviano Plant

Viale Pasteur 10

20014 Nerviano (MI)

Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko Carboplatin Actavis

Česká republika Carbosol 10 mg/ml
Dánsko Carboplatin Actavis
Estónsko Carboplatin Actavis
Fínsko Carboplatin Actavis 10mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Maďarsko Bopacatin 10 mg/ml
Island Carboplatin Actavis

Taliansko Carboplatino Aurobindo
Litva Carboplatin Actavis 10mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui
Lotyšsko Carboplatin Actavis 10mg/ml koncentrāts infuzija šķīduma

pagatavošanai
Holandsko
Carboplatine Aurobindo 10 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Nórsko Carboplatin Actavis
Poľsko Carboplatin Actavis
Švédsko Carboplatin Actavis
Slovinsko Bopacatin 10 mg/ml
Slovenská republika Bopacatin 10 mg/ml
Nemecko Carboplatin-Actavis 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

InfusionslösungTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov


Pokyny na použitie - Cytotoxický liek

Karboplatina sa má podávať iba intravenózne. Odporúčaná dávka Bopacatinu u doteraz neliečených dospelých pacientov s normálnou funkciou obličiek, t.j. klírens kreatinínu > 60ml/min, je 400 mg/m² ako jednotlivá krátkodobá intravenózna dávka, ktorá sa podáva infúziou počas 15 až 60 minút. Na určenie dávky možno tiež použiť nižšie uvedený Calvertov vzorec:

Dávka (mg) = cieľová AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]


Dávka (mg) = cieľová AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

Cieľová AUC

Plánovaná chemoterapia

Stav liečby pacienta

5 – 7 mg/ml x min

monoterapia karboplatinou

doteraz neliečený

4 – 6 mg/ml x min

monoterapia karboplatinou

už liečený

4 – 6 mg/ml x min

karboplatina plus cyklofosfamid

doteraz neliečenýPoznámka:Pomocou Calvertovho vzorca sa vypočíta celková dávka Bopacatinu v mg, nie v mg/m².

Calvertov vzorec sa nemá používať u pacientov, ktorým sa podávala predchádzajúca rozsiahla liečba**


**Ak sa pacientom podala niektorá z nasledujúcich terapií, považujú sa za intenzívne liečených

 • mitomycín C,

 • nitrózomočovina,

 • kombinovaná liečba doxorubicín/cyklofosfamid/cisplatina,

 • kombinovaná liečba 5 alebo viacerými liekmi,

 • rádioterapia ≥ 4 500 rad, zameraná na pole 20 x 20 cm alebo na viac ako jedno pole liečby.

Liečba karboplatinou sa má prerušiť v prípade, ak nádor nereaguje na liečbu, ochorenie progreduje a/alebo sa vyskytnú vedľajšie účinky, ktoré nie sú tolerovateľné.


Liečba sa nemá opakovať skôr ako štyri týždne po predchádzajúcej liečbe Bopacatinom a/alebo, kým počet neutrofilov nedosiahne minimálne 2 000 buniek/mm³ a počet krvných doštičiek minimálne 100 000 buniek/mm³.

Pacientom s rizikovými faktormi, ako je predchádzajúca myelosupresívna liečba a nízky výkonnostný stupeň (ECOG-Zubrod 2 – 4 alebo Karnofsky menej ako 80) sa odporúča znížiť úvodnú dávku o 20 ‑ 25 %. Na úpravu ďalšej dávky sa počas úvodnej liečby Bopacatinom odporúča každý týždeň stanoviťmaximálny pokles hematologických parametrov vyšetrenímkrvného obrazu.


Porucha funkcie obličiek:
Pacienti s hodnotami klírensu kreatinínu menej ako 60 ml/min majú zvýšené riziko vzniku myelosupresie.

Optimálne použitie Bopacatinu u pacientov s poruchou funkcie obličiek si vyžaduje adekvátne prispôsobenie dávky a časté monitorovanie minimálnych hodnôt hematologických parametrov a funkcie obličiek. Ak je rýchlosť glomerulárnej filtrácie ≤ 20 ml/min, karboplatina sa nemá vôbec používať.


Kombinovaná liečba:
Optimálne použitie Bopacatinu v kombinácii s ďalšími myelosupresívami si vyžaduje úpravu dávky podľa zvoleného režimu a harmonogramu liečby.


Použitie u detí a dospievajúcich:
Nie sú dostupné dostatočné informácie na stanovenie odporúčania dávky u detí a dospievajúcich
.

Starší pacienti:
U pacientov starších ako 65 rokov je potrebné na základe celkového zdravotného stavu upraviť dávku karboplatiny už počas prvého a nasledujúcich liečebných cyklov.

.


Riedenie a príprava:

Liek sa musí pred infúziou zriediť 5 % roztokom glukózy alebo 0,9 % roztokom chloridu sodného na koncentráciu 0,5 mg/ml.

Inkompatibility

Injekčné ihly alebo infúzne súpravy obsahujú hliníkové časti, ktoré môžu prísť do kontaktu s Bopacatinom, sa nemajú používať na prípravu a podávanie Bopacatinu.


Bopacatin sa nesmie miešať s inými liekmi okrem 5 % roztoku glukózy alebo 0,9 % roztoku chloridu sodného.


Karboplatina môže reagovať s hliníkom a tvoriť čierny precipitát. Injekčné ihly, injekčné striekačky, katétre alebo infúzne súpravy obsahujúce hliníkové časti, ktoré môžu prísť do kontaktu s karboplatinou, sa nemajú používať na prípravu a podávanie karboplatiny.


Čas použiteľnosti a uchovávanie

Bopacatin je určený len na jednorazové použitie.

Neotvorené injekčné liekovky: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale (škatuli) na ochranu pred svetlom.


Po zriedení: Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná počas 8 hodín pri 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a za normálnych okolností nemajú presiahnuť viac ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ sa zriedenie vykonalo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


POKYNY NA POUŽITIE/ZAOBCHÁDZANIE, PRÍPRAVU A LIKVIDÁCIU BOPACATINU


Pokyny na zaobchádzanie s Bopacatinom


Rovnako ako pri iných cytostatikách, aj pri príprave a zaobchádzaní s Bopacatinom je nevyhnutná opatrnosť.

Na zaobchádzanie s Bopacatinom sa majú prijať nasledujúce ochranné opatrenia.

Personál má byť vyškolený v oblasti vhodných technik na prípravu a zaobchádzanie.

 1. Bopacatin majú pripraviť na podanie len kvalifikovaní pracovníci, ktorí boli vyškolení v oblasti bezpečného používania chemoterapeutík. Personál, ktorý zaobchádza s Bopacatinom má nosiť ochranný odev: okuliare, plášte a jednorazové rukavice a masky.

2. Príprava injekčných striekačiek sa má vykonávať vo vyhradenom priestore (najlepšie vybavenom systémom laminárneho prúdenia), s pracovnou plochou chránenou absorbujúcim jednorazovým papierom s vrstvou z plastu.

3. Všetky predmety použité na prípravu, podávanie alebo čistenie (vrátane rukavíc) sa majú umiestniť do odpadových vriec pre vysokorizikový materiál, určených na spálenie pri vysokej teplote.

4. Na miesto, kde sa liek rozlial alebo vytiekol sa má zneutralizovať zriedeným roztokom chlórnanu sodného (1 % dostupného chlóru) a následne umyť vodou. Všetky kontaminované a na čistenie použité materiály sa majú umiestniť do odpadových vriec pre vysokorizikový materiál, určených na spálenie. V prípade náhodného kontaktu s pokožkou alebo očami, je potrebné postihnuté miesta opláchnuť veľkým množstvom vody, alebo umyť mydlom a vodou, alebo roztokom hydrouhličitanu sodného. Kožu však nedrhnite pomocou kefy. Vyhľadajte lekársku pomoc. Po vyzlečení rukavíc si vždy umyte ruky.

5. Prípravu cytostatík nemajú vykonávať tehotné ženy.


Príprava infúzneho roztoku
Bopacatin sa musí pred použitím zriediť použitím roztoku glukózy alebo chloridu sodného na koncentráciu 0,5 mg/ml (500 mikrogramov/ml).

Likvidácia
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Všetky materiály použité na prípravu, podávanie alebo inak prichádzajúce do kontaktu

s karboplatinou sa musia zlikvidovať v súlade štandardnými postupmi pre cytotoxické látky.


Bopacatin 10 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02416-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Bopacatin 10 mg/ml

infúzny koncentrát2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml roztoku obsahuje 10 mg karboplatiny.


Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg karboplatiny.

Každá 15 ml injekčná liekovka obsahuje 150 mg karboplatiny.

Každá 45 ml injekčná liekovka obsahuje 450 mg karboplatiny.

Každá 60 ml injekčná liekovka obsahuje 600 mg karboplatiny.

.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát.


Číry, bezfarebný roztok bez častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Bopacatin je indikovaný na liečbu:


1. epiteliálneho ovariálneho karcinómu v pokročilom štádiu ako:
(a) liečba prvej voľby,
(b) liečba druhej voľby, ak zlyhali iné spôsoby liečby


2. malobunkového karcinómu pľúc.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie a podávanie


Bopacatin sa má používať iba intravenózne.

Odporúčaná dávka Bopacatinu u doteraz neliečených dospelých pacientov s normálnou funkciou obličiek, t.j. klírens kreatinínu > 60 ml/min, je 400 mg/m² ako jednotlivá krátkodobá intravenózna dávka, ktorá sa podá infúziou počas 15 až 60 minút. Na určenie dávky možno tiež použiť nižšie uvedený Calvertov vzorec:


Dávka (mg) = cieľová AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

Cieľová AUC Plánovaná chemoterapia Stav liečby pacienta


5 – 7 mg/ml x min monoterapia karboplatinou doteraz neliečený

4 – 6 mg/ml x min monoterapia karboplatinou už liečený

4 – 6 mg/ml x min karboplatina plus cyklofosfamid doteraz neliečený


Poznámka:Pomocou Calvertovho vzorca sa vypočíta celková dávka Bopacatinu v mg, nie v mg/m².

Calvertov vzorec sa nemá používať u pacientov, ktorým sa podávala predchádzajúca rozsiahla liečba**.


**Ak sa pacientom podala niektorá z nasledujúcich terapií, považujú sa za intenzívne liečených:

 • mitomycín C,

 • nitrózomočovina,

 • kombinovaná liečba doxorubicín/cyklofosfamid/cisplatina,

 • kombinovaná liečba 5 alebo viacerými liekmi,

 • rádioterapia ≥ 4 500 rad, zameraná na pole 20 x 20 cm alebo na viac ako jedno pole liečby.


Liečba karboplatinou sa má prerušiť v prípade, ak nádor neodpovedá na liečbu, ochorenie progreduje a/alebo sa vyskytnú nežiaduce účinky, ktoré nie sú tolerovateľné.


Liečba sa nemá opakovať skôr ako štyri týždne po predchádzajúcej liečbe Bopacatinom a/alebo kým počet neutrofilov nedosiahne minimálne 2 000 buniek/mm³ a počet krvných doštičiek minimálne 100 000 buniek/mm³.


Pacientom s rizikovými faktormi, ako je predchádzajúca myelosupresívna liečba a nízky výkonnostný stupeň (ECOG-Zubrod 2 – 4 alebo Karnofsky menej ako 80) sa odporúča znížiť úvodnú dávku o 20 ‑ 25 %.


Na úpravu ďalšej dávky sa počas začiatočnej liečby Bopacatinom odporúča každý týždeň stanoviť maximálny pokles hematologických parametrov vyšetrením krvného obrazu.


Ihly alebo intravenózne sety obsahujúce hliníkové časti, ktoré sa môžu dostať do kontaktu s roztokom karboplatiny sa nemajú používať na prípravu alebo podávanie. Hliník reaguje s roztokom karboplatiny a zapríčiňuje tvorbu zrazenín a/alebo zníženie účinku.


Pri príprave a podávaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.


Prípravu musia vykonávať pracovníci, ktorí sú školení v oblasti bezpečného používania a používajú ochranné rukavice, masku na tvár a ochranné oblečenie.

Poškodenie funkcie obličiek
Pacienti s hodnotami klírensu kreatinínu menej ako 60 ml/min majú zvýšené riziko rozvoja ťažkej myelosupresie.


Frekvencia ťažkej leukopénie, neutropénie alebo trombocytopénie sa udržala na 25 % pri nasledujúcich odporúčaniach pre dávkovanie:


Východiskový klírens kreatinínu Začiatočná dávka (1.deň)

41-59 ml/min 250 mg/m2i.v.

16-40 ml/min 200 mg/m2i.v.

Dostupné sú iba nedostatočné údaje o použití karboplatiny u pacientov s klírensom kreatinínu 15 ml/min alebo nižším, ktoré neumožňujú stanoviť odporúčania pre liečbu.


Všetky z vyššie uvedených odporúčaní pre dávkovanie sa vzťahujú na začiatočnú liečbu. Nasledujúce dávky sa majú upraviť podľa pacientovej tolerancie a akceptovateľnej hladiny myelosupresie.

Kombinovaná liečba
Optimálne použitie Bopacatinu v kombinácii s ďalšími myelosupresívami si vyžaduje úpravu dávky podľa zvoleného režimu a harmonogramu liečby.


Pediatrická populácia
Nie sú dostupné dostatočné informácie pre odporúčanie dávky u detí a dospievajúcich.


Staršie osoby
U pacientov starších ako 65 rokov je potrebné na základe celkového zdravotného stavu upraviť dávku karboplatiny už počas prvého a nasledujúcich cyklov liečby.


Pokyny na rekonštitúciu a riedenie

Liek sa musí pred podaním infúzie zriediť, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Bopacatin je kontraindikovaný:


- u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

- počas laktácie,

- u pacientov s ťažkou myelosupresiou,

- u pacientov s krvácajúcimi nádormi,

- u pacientov s preexistujúcim ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min), pokiaľ po zvážení lekárom a pacientom možné prínosy liečby prevažujú nad rizikami,

- pri súbežnom použití s očkovacou látkou proti žltej zimnici (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Karboplatina sa má podávať len pod dohľadom kvalifikovaného lekára, ktorý má skúsenosti s použitím protinádorovej liečby. Pravidelne sa musia robiť vyšetrenia krvného obrazu ako aj funkčné vyšetrenia obličiek a pečene a podávanie lieku sa má ukončiť, ak sa zistí nezvyčajný útlm kostnej drene alebo abnormálna funkcia obličiek alebo pečene.


Hematologická toxicita

Leukopénia, neutropénia a trombocytopénia sú závislé od dávky. Počas liečby karboplatinou a po výskyte toxicity sa až do zotavenia majú vykonávať časté kontroly periférneho krvného obrazu.

U pacientov dostávajúcich karboplatinu v monoterapii dochádza k maximálnemu poklesu na 21. deň a u pacientov dostávajúcich karboplatinu v kombinácii s inou chemoterapeutickou látkou na 15. deň.

Celkovo sa jednotlivé cykly infúzie karboplatiny nemajú opakovať, kým sa počet leukocytov, neutrofilov a trombocytov nevráti na referenčné hodnoty. Liečba sa nemá opakovať 4 týždne po predchádzajúcej liečbe karboplatinou a/alebo kým počet neutrofilov nedosiahne minimálne 2 000 buniek/mm3a počet trombocytov minimálne 100 000 buniek/mm3.


Anémia sa vyskytuje často a kumulatívne zriedkavo vyžaduje podanie transfúzie. Závažnosť myelosupresie je zvýšená u pacientov s predchádzajúcou liečbou (najmä cisplatinou) a/alebo u pacientov so zlyhaním funkcie obličiek. V tejto skupine pacientov sa majú úvodné dávky karboplatiny primerane znížiť (pozri časť 4.2) a medzi jednotlivými cyklami sa majú starostlivo sledovať účinky častými kontrolami krvného obrazu.


Kombinovaná terapia karboplatinou spolu s inými myelosupresívnymi látkami sa musí naplánovať veľmi starostlivo s ohľadom na dávku a čas podania, aby sa minimalizovali aditívne účinky. U pacientov so závažnou myelosupresiou môže byť potrebná podporná transfúzna terapia.


Alergické reakcie

Tak, ako pri iných liekoch obsahujúcich platinu sa alergické reakcie vyskytujú častejšie počas perfúzie a vyžadujú jej prerušenie a primeranú symptomatickú liečbu. Zaznamenali sa zriedkavé alergické reakcie na karboplatinu, ako napr. erytematózne vyrážky, horúčka bez zjavnej príčiny alebo pruritus. Zriedkavo sa vyskytla anafylaxia, angioedém a anafylaktoidné reakcie vrátane bronchospazmu, urtikárie a edému tváre. Tieto reakcie sú podobné ako pri podávaní iných zlúčenín platiny a môžu sa prejaviť v priebehu niekoľkých minút. Výskyt alergických reakcií sa môže zvýšiť v prípade predchádzajúcej expozície platine, avšak alergické reakcie sa pozorovali po úvodnej expozícii karboplatine. Pacientov je nutné kvôli možnosti výskytu alergických reakcií pozorne sledovať a v prípade potreby zabezpečiť vhodnú podpornú liečbu vrátane antihistaminík, adrenalínu a/alebo glukokortikoidov. Pri použití zlúčenín platiny boli hlásené skrížené reakcie, niekedy fatálne (pozri časť 4.8).


Renálna toxicita a hepatálne funkcia

Pri liečbe karboplatinou môže dôjsť k poškodeniu funkcie obličiek a pečene. Veľmi vysoké dávky karboplatiny (5-násobok jednotlivej odporučenej dávky) mali za následok závažné abnormality funkcie pečene a/alebo obličiek. Nie je zrejmé, či vhodný hydratačný program môže prekonať účinky na funkciu obličiek. Zníženie dávky alebo prerušenie liečby je potrebné v prípade stredne ťažkej až ťažkej zmeny funkcie obličiek alebo funkčných pečeňových testov (pozri časť 4.8).


Výskyt a závažnosť nefrotoxicity sa môže zvýšiť u pacientov s poškodením funkcie obličiek už pred liečbou karboplatinou. Poškodenie funkcie obličiek je tiež pravdepodobnejšie u pacientov, ktorí prekonali nefrotoxicitu v dôsledku liečby cisplatinou. Hoci neexistuje klinický dôkaz aditívnej nefrotoxicity, kombinácia karboplatiny s aminoglykozidmi alebo nefrotoxickými látkami sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Neurologická toxicita

Periférna neurologická toxicita obmedzená na parestéziu a zníženie hlbokých šľachových reflexov je všeobecne známa a mierna, ale u pacientov starších ako 65 rokov a/alebo u pacientov v minulosti liečených cisplatinou je jej frekvencia výskytu zvýšená. V pravidelných intervaloch sa majú vykonávať neurologické vyšetrenia a sledovania.


Poruchy zraku vrátane straty videnia boli hlásené pri použití karboplatiny vo vyšších dávkach, ako sú odporúčané u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Zrak sa celkovo obnoví alebo výrazne zlepší počas niekoľkých týždňov po ukončení podávania týchto vysokých dávok.


Použitie v geriatrii

V štúdiách zahŕňajúcich kombinovanú liečbu s karboplationou a cyklofosfamidom, bol vývoj závažnej trombocytopénie pravdepodobnejší u starších pacientov liečených karboplatinou, ako u mladších pacientov.

Pretože funkcia obličiek je u starších pacientov často znížená, pri stanovení dávky sa má zvážiť funkcia obličiek (pozri časť 4.2).


Ototoxicita

Počas liečby karboplationu sa vyskytli poruchy sluchu.


Ototoxicita u detí

Ototoxicita môže byť viac výrazná u detí. U pediatrických pacientov sa vyskytli prípady straty sluchu s oneskoreným nástupom. V tejto populácii sa odporúča dlhodobé audiometrické sledovanie.


Vakcinácia

Očkovanie živými alebo živými oslabenými vakcínami sa neodporúča u pacientov s imunitným systémom oslabeným chemoterapeutickými liekmi vrátane karboplatiny a môže viesť k závažným alebo fatálnym infekciám. U pacientov dostávajúcich karboplatinu sa treba vyhnúť očkovaniu živými vakcínami. Môžu sa podávať usmrtené alebo inaktivované vakcíny, avšak odpoveď na takéto vakcíny môže byť znížená.


Iné

Karcinogénny potenciál karboplatiny sa neskúmal, avšak zlúčeniny s podobným mechanizmom účinku a podobnou mutagenitou boli hlásené ako karcinogénne (pozri časť 5.3).


Bezpečnosť a účinnosť podávania karboplatiny deťom nebola preukázaná.


Karboplatina môže spôsobiť nauzeu a vracanie. Na zníženie výskytu a intenzity týchto účinkov je prospešná premedikácia antiemetikami.


Vybavenie obsahujúce hliník sa nemá používať pri príprave a podávaní karboplatiny (pozri časť 6.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na zvýšenie trombotického rizika v prípade nádorových ochorení je použitie antikoagulačnej liečby časté. Vysoká intra‑individuálna variabilita koagulácie počas ochorenia a možnosť interakcie medzi antikoagulanciami a protinádorovou chemoterapiou vyžaduje, ak sa rozhodne liečiť pacienta perorálnymi antikoagulanciami, zvýšiť častosť kontroly sledovania INR.


Kontraindikované súbežné použitie:

- Očkovacia látka proti žltej zimnici: riziko smrteľného generalizovaného vakcinačného ochorenia (pozri časť 4.3).


Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča:

- Živé oslabené vakcíny (okrem očkovacej látky proti žltej zimnici): riziko systémovej, potenciálne fatálnej choroby. Zvýšené riziko u subjektov s imunitným systémom oslabeným základným ochorením. Ak je k dispozícii, použite inaktivovanú vakcínu (poliomyelitída).

- Fenytoín, fosfenytoín: riziko exacerbácie kŕčov následkom zníženej absorpcie fenytoínu v tráviacom trakte spôsobenej cytotoxickým liekom alebo riziko zvýšenej toxicity alebo straty účinnosti cytotoxického lieku v dôsledku zvýšeného hepatálneho metabolizmu vyvolaného fenytoínom.


Súbežné použitie, ktoré sa má zvážiť:

- Cyklosporín (a extrapoláciou takrolimusu a sirolimusu): nadmerná imunosupresia s rizikom lymfoproliferácie.

- Aminoglykozidy: vzhľadom na kumulatívnu nefrotoxicitu a ototoxicitu sa má súbežné použitie karboplatiny s aminoglykozidovými antibiotikami zvážiť, hlavne u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.

- Slučkové diuretiká: vzhľadom na kumulatívnu nefrotoxicitu a ototoxicitu sa má súbežné použitie karboplatiny so slučkovými diuretikami zvážiť.

- Chelátotovrné látky: súbežnému použitiu karboplatiny s chelatotvornými látkami sa treba vyhnúť, pretože môžu teoreticky viesť k zníženiu antineoplastického účinku karboplatiny.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Injekcie karboplatiny môže spôsobiť poškodenie plodu, ak sa podávali gravidnej žene. Embryotoxicita a teratogenita karboplatiny sa preukázala u potkanov, ktorí dostávali liek počas oraganogenézy. Nevykonali sa žiadne kontrolované štúdie u gravidných žien. Ak sa karboplatina používala počas gravidity, alebo ak pacientka otehotnie počas užívania tohto lieku, má byť oboznámená o potenciálnom riziku pre plod. Ženám v reprodukčnom veku sa má odporučiť, aby neotehotneli.


Fertilita

Gonadálna supresia vedúca k amenoree a azospermii sa môže vyskytnúť u pacientov dostávajúcich antineoplastickú liečbu. Tieto účinky sa javia ako súvisiace s dávkou a dĺžkou liečby a môžu byť ireverzibilné. Kvôli bežne používaným kombináciám niekoľkých antineoplastík je komplikované predpokladať stupeň poškodenia testikulárnych a ovariálnych funkcií, pretože tieto kombinácie komplikujú hodnotenie účinkov jednotlivých látok. Dospelým mužom v sexuálne aktívnom veku sa odporúča nesplodiť dieťa počas liečby a 6 mesiacov po ukončení liečby a majú sa informovať o možnosti kryokonzervácie spermií pred začiatkom liečby kvôli možnej ireverzibilnej neplodnosti spôsobenej karboplatinou.


Laktácia
Nie je známe, či sa karboplatina vylučuje do materského mlieka. Ak je liečba nevyhnutná počas obdobia laktácie, dojčenie sa má ukončiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak, môže zapríčiniť nauzeu, poruchy zraku, ototoxicitu, preto majú byť pacienti upozornení na potenciálne účinok týchto príhod na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia hlásených nežiaducich reakcií je založená na kumulatívnej databáze 1 893 pacientov dostávajúcich karboplatinu v monoterapii a na skúsenostiach po uvedení lieku na trh.


Zoznam je uvedený podľa triedy orgánových systémov, preferovaných výrazov MedDRA a frekvencie s použitím nasledujúcich kategórií:

veľmi časté (≥ 1/10)
časté (≥ 1/100 až < 1/10)
menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)
zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)
veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

neznáme (z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

MedDRA výraz

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Neznáme

S liečbou súvisiace sekundárne malignity

Infekcie a nákazy

Časté

Infekcie*

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Trombocytopénia, neutropénia, leukopénia, anémia

Časté

Hemorágia*

Zriedkavé

Febrilná neutropénia

Neznáme

Útlm kostnej drene, hemolyticko-uremický syndróm

Poruchy imunitného systému

Časté

Hypersenzitivita, reakcia anafylaktoidného typu

Zriedkavé

Anafylaxia, anafylaktický šok, angioedém

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté

Hyperurikémia

Zriedkavé

Hyponatriémia, anorexia

Neznáme

Dehydratácia

Poruchy nervového systému

Časté

Periférna neuropatia, parestézia, zníženie hlbokých šľachových reflexov, senzorická porucha, dysgeúzia

Veľmi zriedkavé

Cievna mozgová príhoda*

Poruchy oka

Časté

Porucha zraku, zriedkavé prípady straty videnia

Zriedkavé

Optická neuritída

Poruchy ucha a labyrintu

Veľmi časté

Subklinické zníženie ostrosti sluchu, strata sluchu pri vysokej frekvencii (4000-8000 Hz)

Časté

Tinnitus, ototoxicita

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Kardiovaskulárna porucha*

Veľmi zriedkavé

Zlyhanie srdca*

Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé

Embólia*, hypertenzia, hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Porucha dýchacej sústavy, intersticiálne pľúcne ochorenie, bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Vracanie, nauzea, bolesť brucha

Časté

Hnačka, zápcha, mukozitída.

Neznáme

Stomatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé

Ťažký dysfunkcia pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Alopécia, porucha kože, urtikária, vyrážka, erytém, pruritus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Porucha kostrovej sústavy

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Urogenitálna porucha

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Asténia

Časté

Syndróm podobný chrípke

Neznáme

Nekróza v mieste injekcie, reakcia v mieste injekcie, extravazácia v mieste injekcie, erytém v mieste injekcie, slabosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté

Zvýšený renálny klírens kreatinínu, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, abnormality pečeňových funkčných testov, znížená hladina sodíka v krvi, znížená hladina draslíka v krvi, znížená hladina vápnika v krvi, znížená hladina horčíka v krvi

Časté

Zvýšený bilirubín v krvi, zvýšený kreatinín v krvi, zvýšená kyselina močová v krvi

*Smrteľné u < 1 %, smrteľné kardiovaskulárne príhody u < 1 % vrátane zlyhania srdca, embólie a cievnej mozgovej príhody.


Hematologické účinky
Myelosupresia je toxicitou limitujúcou dávku karboplatiny. U pacientov s normálnymi východiskovými hodnotami sa trombocytopénia s počtom krvných doštičiek do 50 000/mm
3vyskytuje u 25 % pacientov, neutropénia s počtom granulocytov do 1 000/mm3sa vyskytuje u 18 % pacientov a leukopénia s počtom bielych krviniek do 2 000/mm3u 14 % pacientov. Maximálny pokles sa zvyčajne pozoruje na 21. deň. Myelosupresia sa môže zhoršiť kombináciou karboplatiny s inými myelosupresívnymi zlúčeninami alebo formami liečby.


Myelosupresia je závažnejšia u pacientov s predchádzajúcou liečbou, hlavne u pacientov s predchádzajúcou liečbou cisplatinou a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek. U pacientov so zlým zdravotným stavom sa vyskytla tiež zvýšená leukopénia a trombocytopénia. Tieto účinky, aj keď zvyčajne reverzibilné, vyústili do infekcií u 4 % pacientov dostávajúcich karboplatinu a do hemoragických komplikácií u 5 % pacientov. Tieto komplikácie viedli k úmrtiu u menej ako 1 % pacientov.


Anémia s hodnotami hemoglobínu do 8 g/dl sa pozorovala u 15 % pacientov s normálnymi východiskovými hodnotami. Výskyt anémie sa zvyšuje so zvyšujúcou expozíciou infúzie karboplatiny.


Gastrointestinálne účinky

Vracanie sa vyskytuje u 65 % pacientov a u asi tretiny z týchto pacientov je závažné. Nauzea sa vyskytuje u ďalších 15 % pacientov. Zdá sa, že náchylnejší na vracanie sú pacienti, ktorí už boli liečení (najmä pacienti, ktorí už boli liečení cisplatinou). Nauzea a vracanie sa vo všeobecnosti vyskytnú s omeškaním 6 až 12 hodín po podaní karboplatiny.


Tieto účinky obvykle ustúpia do 24 hodín po liečbe a zvyčajne odpovedajú na antiemetiká (ktoré možno podávať preventívne). Vracanie je pravdepodobnejšie ak sa karboplatina podáva v kombinácii s inými emetogénnymi zlúčeninami. Iné bolestivé gastrointestinálne poruchy sa vyskytli u 8 % pacientov, hnačka a zápcha u 6 % pacientov.


Neurologické účinky

Periférna neuropatia (hlavne parestézie a zníženie hlbokých šľachových reflexov) sa po podaní karboplatiny vyskytla u 4 % pacientov. Zdá sa že zvýšené riziko je u pacientov starších ako 65 rokov a u pacientov v minulosti liečených cisplatinou, ako aj u tých, ktorí dostávali dlhodobú liečbu karboplatinou. Klinicky signifikantné senzorické poruchy (napr. poruchy zraku a zmeny chuti) sa vyskytli u 1 % pacientov. Celková frekvencia výskytu neurologických účinkov sa zdá byť zvýšená u pacientov dostávajúcich kombinovanú liečbu s karboplatinou. Toto môže súvisieť s dlhšou kumulatívnou expozíciou.


Ototoxicita

Poruchy sluchu bez vplyvu na reč s poškodeniami rozsahu pri vysokej frekvencii (4 000 – 8 000 Hz) zistené z niekoľkých audiometrických vyšetrení s frekvenciou výskytu 15 %. Veľmi zriedkavo sa hlásili prípady hypoakúzie. U pacientov s poškodeným sluchovým orgánom v súvislosti s predchádzajúcou liečbou cisplatinou sa niekedy vyskytla ďalšia exacerbácia počas liečby karboplatinou.


Renálne účinky

Pri podávaní zvyčajných dávok sa menej často vyvinula abnormálna funkcia obličiek aj napriek tomu, že sa karboplatina podávala bez hydratácie veľkým objemom tekutín a/alebo bez forsírovanej diurézy. Zvýšenie kreatinínu v sére sa vyskytlo u 6 % pacientov, zvýšenie nitrózomočoviny v krvi u 14 % pacientov a zvýšenie hladiny kyseliny močovej v krvi u 5 % pacientov. Tieto účinky sú zvyčajne mierne a asi u polovice pacientov reverzibilné. U pacientov dostávajúcich karboplatinu sa klírens kreatinínu javí ako najcitlivejšie meradlo funkcie obličiek. Dvadsaťsedem percent pacientov s východiskovou hodnotu klírensu kreatinínu 60 ml/min alebo vyššou, zaznamenalo jeho zníženie počas liečby karboplatinou.


Výskyt a závažnosť nefrotoxicity môže vzrásť u pacientov, ktorí mali poškodenú funkciu obličiek pred liečbou karboplatinou. Nie je jasné, či vhodný hydratačný program pomôže prekonať tento účinok. V prípade stredne ťažkých zmien funkcie obličiek (klírens kreatinínu 41 – 59 ml/min) alebo v prípade ťažkého poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu 21 – 40 ml/min) je potrebné zníženie dávky alebo prerušenie liečby. Liečba karboplatinou je kontraindikovaná u pacientov s klírensom kreatinínu < 20 ml/min.


Elektrolyty

Pokles sodíka v sére sa vyskytol u 29 % pacientov, pokles draslíka u 20 % pacientov, vápnika u 22 % pacientov a pokles horčíka v sére u 29 % pacientov. Boli hlásené najmä prípady včasnej hyponatriémie. Straty elektrolytov sú malé a väčšinou bez akýchkoľvek klinických symptómov.


Hepatálne účinky

U pacientov s normálnymi východiskovými hodnotami boli pozorované zmeny pečeňových funkčných testov vrátane zvýšenia celkového bilirubínu u 5 % pacientov, SGOT u 15 % pacientov a alkalickej fosfatázy u 24 % pacientov. Zmeny boli zvyčajne mierne až stredne závažné a u polovice pacientov reverzibilné. V obmedzených skupinách pacientov dostávajúcich veľmi vysoké dávky karboplatiny a autológnu transplantáciu kostnej drene sa vyskytli závažne zvýšené hodnoty funkčných pečeňových testov. Po veľmi vysokých dávkach karboplatiny sa vyskytli sa prípady akútnej fulminantnej pečeňovej nekrózy.


Alergické reakcie

Reakcie anafylaktického typu, niekedy smrteľné sa môžu vyskytnúť najčastejšie niekoľko minút po podaní lieku: opuch tváre, dyspnoe, tachykardia, nízky krvný tlak, urtikária, anafylaktický šok a bronchospazmus (pozri časť 4.4).


Ďalšie nežiaduce účinky

Pri kombinovanej liečbe karboplatinou s inými cytostatickými liekmi sa sekundárne vyskytli akútne malignity. Zriedkavo sa pozorovali alopécia, horúčka a triaška, mukozitída, asténia, nevoľnosť ako aj dyzegúzia. Vyskytli sa ojedinelé prípady hemolyticko-uremického syndrómu. Vyskytli sa ojedinelé prípady kardiovaskulárnych príhod (zlyhávanie srdca, embólia), ako aj ojedinelé prípady cerebrovaskulárnych príhod. Boli hlásené aj prípady hypertenzie.


Lokálne reakcie

Vyskytli sa reakcie v mieste podania injekcie (pálenie, bolesť, začervenanie, opuch, urtikária, nekróza v súvislosti s extravazáciou).


4.9 Predávkovanie


Symptómy predávkovania
Počas fázy I klinických skúšaní sa karboplatina podávala v dávkach do 1 600 mg/m² intravenózne v rámci jedného cyklu. Pri tomto dávkovaní sa pozorovali život ohrozujúce hematologické nežiaduce účinky s granulocytopéniou, trombocytopéniou a anémiou. Maximálny pokles hodnôt granulocytov, trombocytov a hemoglobínu sa pozoroval medzi 9. – 25. dňom (medián: 12. – 17. deň). Granulocyty dosiahli hodnoty ≥ 500/μl po 8 – 14 dňoch (medián: 11) a trombocyty ≥ 25 000/μl po 3 – 8 dňoch (medián: 7).

Vyskytli sa aj nasledujúce nehematologické nežiaduce účinky: poruchy funkcie obličiek s 50 % poklesom glomerulárnej filtrácie, neuropatia, ototoxicita, strata zraku, hyperbilirubinémia, mukozitída, hnačka, nauzea a vracanie s bolesťami hlavy, erytém a závažná infekcia. Vo väčšine prípadov boli poruchy sluchu prechodné a reverzibilné.


Liečba predávkovania
Neexistuje žiadne známe antidotum pri predávkovaní karboplatinou. Predpokladané komplikácie z predávkovania by sa vzťahovali na myelosupresiu a poškodenie funkcie pečene a obličiek. Efektívnym spôsobom zvládnutia hematologických nežiaducich účinkov môže byť transplantácia kostnej drene a transfúzie (trombocyty, krv). Použitie vyšších ako odporúčané dávky karboplatiny môže súvisieť so stratou zraku (pozri časť 4.4).5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Cytostatiká, zlúčeniny platiny, ATC kód: L01X A02.


Karboplatina je cytostatikum. Jej účinok sa dokázal na niekoľkých líniách myších a ľudských buniek.


Karboplatina má účinok porovnateľný s cisplatinou na široké spektrum nádorov bez ohľadu na miesto implantácie.


Techniky alkalickej elúcie a štúdie väzby na DNA dokázali kvalitatívne podobný mechanizmus účinku karboplatiny a cisplatiny. Karboplatina, podobne ako cisplatina, vyvoláva zmeny v superhélixe DNA, ktoré zodpovedajú účinku skrátenia DNA.

Pediatrickí pacienti: bezpečnosť a účinnosť použitia u detí neboli stanovené.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po podávaní karboplatiny existuje u ľudí lineárna závislosť medzi dávkou a koncentráciou celkovej a voľne ultrafiltrovateľnej platiny v plazme. Plocha pod krivkou závislosti koncentrácie celkovej platiny v plazme od času vykazuje tiež lineárnu závislosť od veľkosti dávky pri klírense kreatinínu ≥ 60 ml/min.


Opakované dávky počas štyroch za sebou nasledujúcich dní nespôsobili kumuláciu platiny v plazme. Po podaní karboplatiny je u ľudí konečný polčas eliminácie voľnej ultrafiltrovateľnej platiny asi 6 hodín a karboplatiny asi 1,5 hodiny. V úvodnej fáze je najväčšia časť voľnej ultrafiltrovateľnej platiny prítomná ako karboplatina. Konečný polčas pre celkovú platinu v plazme je 24 hodín. Asi 87 % platiny v plazme sa viaže na bielkoviny do 24 hodín po podaní. Karboplatina sa vylučuje hlavne močom, pričom do 24 hodín sa vylúči asi 70 % podanej platiny. Najväčšia časť lieku sa vylúči počas prvých 6 hodín. Celkový telesný a renálny klírens voľnej ultrafiltrovateľnej platiny koreluje s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie, nie však tubulárnej sekrécie.


Bolo hlásené, že klírens karboplatiny sa u pediatrických pacientov líši 3- až 4-násobne. Údaje z literatúry pre dospelých pacientov naznačujú, že funkcia obličiek môže prispieť ku zmenám v klírense karboplatiny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Preukázalo sa, že u potkanov je karboplatina embryotoxická a teratogénna. Je mutagénnna in vivo a in vitro, a hoci sa neštudoval jej karcinogénny potenciál, zlúčeniny s podobným mechanizmom účinku a mutagenitou sú karcinogénne.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


Karboplatina môže interagovať s hliníkom a tvoriť čierny precipitát. Ihly, striekačky, katétre alebo infúzne súpravy, ktoré obsahujú hliníkové časti, ktoré môžu prísť do kontaktu s karbolpatinou, sa nemajú používať na prípravu a podávanie karboplatiny. Precipitácia môže viesť k zníženiu cytostatickej aktivity.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorené: 18 mesiacov

Po zriedení: 8 hodín


Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná počas 8 hodín pri 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania je zodpovedný používateľ. Za normálnych okolností nemá prekročiť 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ sa riedenie vykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neotvorené injekčné liekovky: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Po zriedení: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C (pozri časť 6.3).


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Bezfarebná sklenená injekčná liekovka typu I s brómbutylovou gumovou zátkou a hliníkovým uzáverom s plastovým krytom.


Injekčná liekovka je balená v ochrannom plastovom obale alebo je bez neho.


1 x 1 injekčná liekovka (50 mg/5 ml karboplatiny)

5 x 1 injekčná liekovka (50 mg/5 ml karboplatiny)

1 x 1 injekčná liekovka (150 mg/15 ml karboplatiny)

1 x 1 injekčná liekovka (450 mg/45 ml karboplatiny)

1 x 1 injekčná liekovka (600 mg/60 ml karboplatiny)


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tento liek je len na jednorazové použitie.


Kontaminácia

V prípade kontaktu Bopacatinu s očami alebo pokožkou opláchnite postihnuté miesto veľkým množstvom vody alebo fyziologického roztoku. Na liečbu prechodného štípania kože sa môže použiť neutrálny krém. V prípade postihnutia očí je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.


Likvidácia

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov sa majú zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


Riedenie

Liek sa musí pred infúziou zriediť 5 % roztokom glukózy alebo 0,9 % roztokom chloridu sodného na koncentráciu 0,5 mg/ml.


Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie s cytostatikami:


 1. Bopacatin majú pripraviť na podanie len kvalifikovaní pracovníci, ktorí boli vyškolení v bezpečnom používaní chemoterapeutík.

 2. Táto činnosť sa má vykonávať vo vyhradenom priestore.

 3. Majú sa používať primerané ochranné rukavice.

 4. Je potrebné postupovať opatrne, aby sa zabránilo náhodnému kontaktu lieku s očami. V prípade kontaktu s očami ich opláchnite vodou a/alebo fyziologickým roztokom.

 5. Tehotné pracovníčky nemajú zaobchádzať s cytostatikami.

 6. Likvidácii predmetov použitých na prípravu cytostatík (striekačky, ihly, atď.) treba venovať náležitú pozornosť, postupovať treba opatrne. Zvyšný materiál a telesné výlučky sa môžu zlikvidovať tak, že sa umiestnia do polyetylénového vrecúška s dvojitým utesnením a spália pri teplote 1000 °C. Tekutý odpad je možné spláchnuť veľkým množstvom vody.

 7. Pracovná plocha má byť pokrytá jednorazovým absorbujúcim papierom a vrstvou z plastu.

 8. Na všetky injekčné striekačky a súpravy sa má používať konektor luer lock. Odporúča sa použiť hrubé ihly, aby sa minimalizoval tlak a možnosť tvorby aerosólov. Tvorbu aerosólov možno tiež znížiť použitím odvzdušňovacej ihly.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0594/10-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30. august 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

August 2014.

12


Bopacatin 10 mg/ml