+ ipil.sk

BOTOX 100 Allergan UnitsPríbalový letákSchválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2014/07398-ZME

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/07495-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


BOTOX 50 Allergan Units

BOTOX 100 Allergan Units

BOTOX 200 Allergan Units

prášok na injekčný roztok


botulotoxín typu A


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

• Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

• Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je BOTOX a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete BOTOX

 3. Ako používať BOTOX

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať BOTOX

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je BOTOX a na čo sa používa


Čo je BOTOX


BOTOX je látka uvoľňujúca svaly, ktorá sa podáva injekčne do svalov (intramuskulárne) alebo hlboko pod kožu (intradermálne). Účinkuje tak, že čiastočne blokuje nervové impulzy do svalov, do ktorých bol podaný, čo spôsobí, že sa tieto svaly prestanú nadmerne sťahovať.

Pri injekčnom podaní do kože pôsobí na potné žľazy a redukuje tak produkciu potu.

Pri aplikácii do steny močového mechúra pôsobí BOTOX na svalovinu močového mechúra a znižuje únik moču (močovú inkontinenciu).

V prípade chronickej migrény blokuje BOTOX bolestivé signály, čím nepriamo zamedzuje vývoju migrény.


Na čo sa BOTOX používa


U dospelýchsa BOTOX používa na liečbu:

trvalých svalových spazmov(sťahov) očných viečok a tváre;

trvalých svalových spazmov krku aramien;

trvalých svalových spazmov zápästia a rukypacienta po cievnej mozgovej príhode;

nadmerného potenia v podpazuší, ktoré obmedzuje bežné denné aktivity a kde nezabrala iná miestna liečba;

 • hyperaktívneho močového mechúra s únikom moču, náhla potreba vyprázdniť močový mechúr a potreba ísť na toaletu viac ako je zvyčajné, keď iné lieky (nazývané anticholinergné) nepomohli;

 • úniku moču z dôvodu problémov s močovým mechúrom spojeným s poranením miechy alebo roztrúsenou sklerózou;

 • riadenia hyperaktívneho močového mechúra s príznakmi inkontinencie moču, naliehavosti a frekvencie u dospelých pacientov, ktorí neadekvátne reagujú alebo sú netolerantní na anticholinergné lieky.


U dospelýchsa používa ako prevencia:

proti bolesti hlavy u pacientov s chronickou migrénou.


U detí starších ako dva roky, ktoré trpia mozgovou obrnou a ktoré dokážu chodiť, môže BOTOX liečiť:

deformácie chodidiel spôsobené trvalým svalovým spazmom (kŕčom) v nohách. BOTOX uvoľňuje trvalý svalový spazmus v nohe.


Pokiaľ má závažnosť nižšie uvedených vrások na tvári vážny psychologický dopad na dospelého pacienta, používa sa BOTOX k dočasnému zlepšeniu vzhľadu:

 • zvislých vrások medzi obočím, ktoré sú viditeľné pri maximálnom mračení sa

 • vejárikovitých vrások okolo očí, ktoré sú viditeľné pri maximálnom úsmeve

 • vejárikovitých vrások okolo očí, ktoré sú viditeľné pri maximálnom úsmeve, pokiaľ sú liečené súčasne so zvislými vráskami medzi obočím, ktoré sú viditeľné pri maximálnom mračení sa.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete BOTOX


Nepoužívajte BOTOX:

ak ste alergickýna liečivo alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

ak máte infekciuv navrhovanom mieste injekcie,

 • ak sa liečite na únik moču a máte buď náhlu infekciu močového traktu, alebo náhlu neschopnosť vyprázdňovania močového mechúra (a pravidelne nepoužívate katéter),

 • ak sa liečite na únik moču a nie ste ochotný používať katéter, ak to bude potrebné,

 • pokiaľ ste liečený z dôvodu zlepšenia vzhľadu zvislých vrások medzi obočím alebo vejárikovitých vrások okolo očí a trpíte chronickým ochorením ovplyvňujúcim svaly (myasténia gravis alebo Lambert-Eatonov syndróm).


Upozornenia a opatrenia


Pred použitím BOTOXU


Predtým, ako začnete používať BOTOX, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru ak:

ste v minulosti mali nejaké problémy pri podaníinjekcie (napr. mdloby);

máte v mieste, kde bude lekár podávať injekciu, zápal svalov alebo kože;

trpíte významným oslabenímalebo ochabnutím svalov, do ktorých bude lekár podávať injekciu;

ste niekedy mali problémy s prehĺtanímalebo náhodným vniknutím potravy alebo tekutiny do pľúc, obzvlášť, pokiaľ budete liečený na trvalý svalový spazmus v krku a ramenách;

trpíte akýmikoľvek inými svalovými problémami alebo chronickým ochorením, ktoré postihuje svaly (ako je myasténia gravis alebo Lambert-Eatonov syndróm);

trpíte určitými chorobamiovplyvňujúcimi váš nervový systém (ako je amyotrofická laterálna skleróza - degeneratívne ochorenie nervových buniek alebo motorická neuropatia – ochorenie nervových buniek);

trpíte ochorením oka nazývaným glaukóms uzavretým uhlom (zvýšený tlak v oku), alebo vám vývoj tohto typu glaukómu hrozí;

ste mali operáciualebo úraz, ktoré mohli ovplyvniť sval, do ktorého sa má aplikovať injekcia.

 • pokiaľ ste muž a trpíte príznakmi obštrukcie močových ciest (sťažené močenie, slabý alebo prerušovaný prúd moču) a chystáte sa na liečbu hyperaktívneho močového mechúra BOTOXOM.


Po aplikácii BOTOXU


Kontaktujte svojho lekára a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa objavia nasledujúce príznaky:

poruchy dýchania, prehĺtaniaalebo reči;

žihľavka, opuch vrátane opuchu tváre alebo krku, dušnosť, mdloby, skrátený dych(možné príznaky prudkej alergickej reakcie).


Všeobecné upozornenia


Ak sú injekcie BOTOXU podávané príliš často za sebou alebo v príliš vysokých dávkach, môžu sa vytvoriť protilátky, ktoré účinnosť BOTOXU znižujú.


Ak ste dlhodobo pred začatím liečby neviedli fyzicky aktívny život, začnite s fyzickou

aktivitou po začatí liečby postupne.


Je nepravdepodobné, že tento liek zlepší rozsah pohybu kĺbov, ktorých priľahlé svaly stratili pružnosť.


Ak je BOTOX používaný pri liečbe trvalého svalového spazmu očného viečka, môže spôsobiť, že žmurkanie bude menej časté, čo môže poškodiť povrch vašich očí. Aby k tomu nedošlo, možno budete potrebovať očné kvapky, masť, mäkké kontaktné šošovky alebo dokonca ochranné krytie uzatvárajúce oko. Lekár vás upozorní, ak tieto opatrenia budú potrebné.


Ak sa BOTOX používa na liečbu nadmerného potenia v podpazuší, bude potrebné, aby vám lekár odobral zdravotnú anamnézu a urobil niektoré fyzikálne vyšetrenia, ktoré slúžia k vylúčeniu sekundárnej hyperhidrózy (nadmerného potenia, ktoré sa objavuje u niektorých ochorení, napr. pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy alebo pri nádore nadobličiek).


Pokiaľ bude BOTOX používaný na zlepšeniu vzhľadu vrások okolo očí v tvare stopy vrany alebo zvislých vrások medzi obočím u pacientov s kožnými zápalovými prejavmi v mieste aplikácie, zreteľnou asymetriou tváre, poklesom viečka, hlbokými kožnými jazvami alebo kožou so zvýšenou produkciou mazu, bude váš lekár postupovať pri aplikácii so zvýšenou opatrnosťou.


Ak sa BOTOX používa na kontrolu úniku moču, podrobte sa kontrole u lekára približne 2 týždne po injekcii, ak ste pred injekciou nepoužívali katéter.Požiadajú vás o odber moču a objem moču, ktorý potom zostane vo vašom močovom mechúre, sa odmeria pomocou ultrazvuku.Váš lekár rozhodne, či je potrebné, aby ste sa vrátili na rovnakú kontrolu počas ďalších 12 týždňov.Ak kedykoľvek nebudete schopní močiť, musíte sa obrátiť na lekára, pretože môže byť potrebné, aby ste začali používať katéter.

U pacientov s únikom moču v dôsledku problémov s močovým mechúrom spojeným s poranením miechy alebo sklerózou multiplex, ktorí nepoužívajú katéter pred liečbou, približne jeden z troch pacientov možno bude musieť použiť katéter po liečbe.


Iné lieky a BOTOX


Informujte svojho lekára alebo lekárnika ak:

užívate nejaké antibiotiká(užívané pri liečbe infekcií), anticholinesterázové lieky, lieky na ovplyvnenie srdcového rytmu alebo lieky uvoľňujúce svaly. Niektoré z týchto liekov môžu zvýšiť účinnosť BOTOXU.

vám bola aplikovaná injekcia iného lieku obsahujúca botulotoxín (účinná látka BOTOXU), pretože týmto môže byť účinok BOTOXU zosilnený.

 • užívate antiagregačné (aspirín a podobne) alebo antikoagulačné lieky (na riedenie krvi).


Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


BOTOX nemá byť používaný počas tehotenstva a u žien v plodnom veku, ktoré neužívajú antikoncepciu, pokiaľ to nie je nevyhnutne nutné.


Použitie BOTOXU u dojčiacich žien sa neodporúča.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár s vami prekonzultuje, či máte v liečbe pokračovať.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


BOTOX môže spôsobovať závraty, ospalosť, únavu alebo problémy s videním. Ak sa u vás prejaví niektorí z týchto účinkov, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje. Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku 20 jednotiek, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


 1. Ako používať BOTOX


BOTOX môže aplikovať len lekár, ktorý presne vie ako liek používať.


Spôsob a cesta podania


BOTOX sa podáva injekčne do svalu (intramuskulárne) alebo do kože (intradermálne). Aplikuje sa injekčne priamo do postihnutej oblasti vášho tela; lekár vám obvykle podá BOTOX do niekoľkých miest v postihnutej oblasti.


Všeobecné informácie o dávkovaní


Počet injekcií na sval a dávka závisí na indikácii. Váš lekár preto rozhodne koľko, ako často a do akého svalu vám bude BOTOX podaný. Odporúča sa aplikovať najnižšiu možnú účinnú dávku;

Dávkovanie je rovnaké ako pre dospelých, tak i pre starších pacientov.


Dávkovanie BOTOXU a dĺžka jeho účinnosti závisí na ochorení, z ktorého sa liečite. Dole sú uvedené podrobnosti týkajúce sa jednotlivých ochorení.


Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU v liečbe trvalého svalového spazmu očných viečok, tváre, krku a ramien u detí (mladších ako 12 rokov) nebola doložená.


Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU v liečbe nadmerného potenia v podpazuší nebola u detí do 12 rokov skúmaná. Existujú len veľmi obmedzené skúsenosti s liečbou nadmerného potenia v podpazuší BOTOXOM u detí vo veku 12 až 17 rokov. Účinnosť BOTOXU u tejto vekovej skupiny nebola potvrdená. Ďalšie informácie vám poskytne lekár.


Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU pri liečbe spasticity hornej končatiny vplyvom cievnej mozgovej obrny u detí a mladistvých (mladších ako 18 rokov) nebola stanovená.


Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU pri liečbe úniku moču nebola u detí a mladistvých do 18 rokov stanovená.


Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU v prípade prevencie chronickej migrény nebola u detí a mladistvých do 18 rokov sledovaná.


Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU v liečbe zvislých vrások medzi obočím a/alebo vejárikovitých vrások okolo očí nebola u detí a mladistvých do 18 rokov sledovaná.


Skúsenosti s používaním BOTOXU v liečbe zvislých vrások medzi obočím a/alebo vejárikovitých vrások okolo očí u pacientov starších 65 rokov sú obmedzené.


Trvalý svalový spazmus očných viečok a tváre


Dávkovanie

Pri prvom sedení vám môže lekár podať do postihnutého svalu niekoľko injekcií s 1,25 až 2,5 jednotkami BOTOXU do každého miesta.


Maximálna dávka pri prvom sedení je 25 jednotiek do postihnutej oblasti (napríklad na jedno oko). Pri nasledovných sedeniach môže byť celková maximálna dávka podľa potreby zvýšená až na 100 jednotiek.


Dĺžka trvania účinku

Zlepšenie obvykle zaznamenáte do 3 dní po podaní prvej injekcie.

Maximálny účinok sa obvykle objaví po 1 až 2 týždňoch od podania liečby.

Keď sa začne účinok strácať, môžete liečbu opakovať, nie však častejšie ako každé 3 mesiace.


Trvalý svalový spazmus krku a ramien


Dávkovanie

Lekár môže do postihnutého svalu podať niekoľko injekcií až s 50 jednotkami lieku BOTOX do každého miesta.


Maximálna začiatočná dávka je 200 jednotiek. Pri nasledovných sedeniach môže byť celková dávka podľa potreby zvýšená až na 300 jednotiek.


Dĺžka trvania účinku

Zlepšenie obvykle zaznamenáte do 2 týždňov po podaní prvej injekcie.

Maximálny účinok sa obvykle objaví po 6 týždňoch od podania liečby.

Keď sa začne účinok strácať, môžete liečbu opakovať, nie však častejšie ako každých 10 týždňov.


Trvalý svalový spazmus zápästia a ruky u pacientov po cievnej mozgovej príhode


Dávkovanie

Lekár môže do postihnutého svalu podať niekoľko injekcií. Dávka a počet injekcií závisí od mnohých faktorov, vrátane vašich individuálnych potrieb, cieľových svalov, veľkosti svalov, závažnosti spazmu atď.


Dĺžka trvania účinku

Zlepšenie obvykle zaznamenáte do 2 týždňov po podaní prvej injekcie.

Maximálny účinok sa obvykle objaví po 4 až 6 týždňoch od podania liečby.

Keď začne účinok slabnúť, môžete liečbu opakovať, nie však častejšie ako každých 12 týždňov.


Nadmerné potenie v podpazuší


Dávkovanie

Lekár môže do niekoľkých miest v oblasti kože podať niekoľko injekcií. Celková dávka na jedno podpazušie je 50 jednotiek BOTOXU.


Dĺžka trvania účinku

Zlepšenie obvykle zaznamenáte do jedného týždňa po podaní prvej injekcie.

Účinok po prvom podaní trvá v priemere 7,5 mesiaca, ale u každého štvrtého pacienta sa účinnosť prejavuje ešte po jednom roku.

Keď začne účinok slabnúť, môžete liečbu opakovať, nie však častejšie ako každých 16 týždňov.


Únik moču spôsobený hyperaktívnym močovým mechúrom


Dávkovanie

Lekár vám aplikuje niekoľko injekcií do steny močového mechúra. Celková dávka BOTOXU je 100 jednotiek. Bezprostredne pred injekciou vám bude podaná lokálna anestézia (mechúr bude na chvíľu naplnený anestetikom a následne odvodnený). Môže vám byť tiež podané sedatívum (liek na ukľudnenie). Po aplikácii injekcie budete musieť 30 minút počkať pod dozorom lekára, ktorý skontroluje, či ste schopný močiť.


Dĺžka trvania účinku

Zlepšenie obvykle zaznamenáte do 2 týždňov po podaní injekcie.

Účinok zvyčajne trvá 5 - 6 mesiacov po injekcii.

Keď začne účinok slabnúť, môžete liečbu opakovať, nie však častejšie ako každé 3 mesiace.


Únik moču spôsobený problémami s močovým mechúrom mechúrom spojeným s poranením miechy alebo sklerózou multiplex


Dávkovanie

Lekár vám aplikuje niekoľko injekcií do steny močového mechúra. Celková dávka BOTOXU je 200 jednotiek. Bezprostredne pred injekciou vám bude podaná lokálna alebo celková anestézia.

Môže vám byť tiež podané sedatívum (liek na ukľudnenie).


Dĺžka trvania účinku

Zlepšenie obvykle zaznamenáte do 2 týždňov po podaní injekcie.

Účinok zvyčajne trvá 8 - 10 mesiacov po injekcii.

Keď začne účinok slabnúť, môžete liečbu opakovať, nie však častejšie ako každé 3 mesiace.


Trvalý svalový spazmus nôh u detí postihnutých detskou mozgovou obrnou


Dávkovanie

Lekár môže do postihnutých svalov aplikovať niekoľko injekcií. Dávka závisí od hmotnosti dieťaťa. Celková dávka nesmie prekročiť 200 jednotiek.


Dĺžka trvania účinku

Zlepšenie možno zaznamenať počas prvých dvoch týždňov po podaní injekcie.

Keď začne účinok slabnúť, je možné liečbu opakovať, nie však častejšie ako každé 3 mesiace. Lekárovi sa môže podariť nájsť takú dávku, ktorá umožní aplikáciu injekcií v intervale až 6 mesiacov.


Prevencia bolesti hlavy u dospelých s chronickou migrénou


Dávkovanie

Lekár môže podať niekoľko injekcií (medzi 31 až 39) do 7 svalových skupín tváre, hlavy, krku a ramien a to až 5 jednotiek BOTOXU do každého miesta. Injekcie sú rozdelené do svalov na čele, spánkov na strane hlavy, na zadnej strane hlavy, hornej oblasti krku a ramien. Injekcie sú podané ako na ľavú, tak i na pravú stranu týchto svalov hlavy a krku, s výnimkou jednej injekcie do svalu, ktorý je medzi obočím.


Celková dávka je medzi 155 až 195 jednotiek v jednom liečebnom cykle.


Dĺžka trvania účinku

Keď začne účinok slabnúť, môžete liečbu opakovať, nie však častejšie ako každých 12 týždňov.


Kozmetické použitie:


Zvislé vrásky medzi obočím, ktoré sú viditeľné pri maximálnom mračení sa u dospelých:


Dávkovanie

Lekár môže podať 20 jednotiek lieku rozdelených do 5 miest vo výraznej glabelárnej vráske (zvislá vráska medzi obočím).


Dĺžka trvania účinku

Zlepšenie obvykle zaznamenáte do jedného alebo dvoch dní a počas prvého týždňa sa bude stupňovať. U väčšiny pacientov účinok pretrváva približne 3–4 mesiace.

Keď začne účinok slabnúť, môže sa liečenie opakovať, nie však častejšie ako raz za 3 mesiace.


Vejarikovité vrásky okolo očí viditeľné pri maximálnom úsmeve:


Váš lekár aplikuje injekciu BOTOXU priamo do postihnutej oblasti na bočnej strane každého oka. Obvyklá dávka je 24 jednotiek. Injekčne vám bude aplikovaný objem 0,1 mililitra (ml) (4 jednotky) BOTOXU do každého zo 6 injekčných miest (3 injekčné miesta na bočnej strane každého oka).

Zlepšenie závažnosti vejárikovitých vrások okolo oka viditeľných pri maximálnom úsmeve nastáva vo všeobecnosti do 1 týždňa po liečbe. Liečebný účinok bol preukázaný v priemere počas 4 mesiacov od podania injekcie.


Pokiaľ ste liečený na vejárikovité vrásky okolo očí pri maximálnom úsmeve zároveň so zvislými vráskami medzi obočím, ktoré sú viditeľné pri maximálnom mračení sa, dostane celkovú dávku 44 jednotiek.


Interval medzi dvoma liečbami nesmie byť kratší ako tri mesiace.

Účinnosť a bezpečnosť opakovaného podania BOTOXU dlhšieho ako 12 mesiacov nebola hodnotená.


Ak ste použili viac BOTOXU ako ste mali


Známky predávkovania nemusia byť viditeľné niekoľko dní po podaní injekcie. Pokiaľ dôjde k náhodnej injekcii alebo požitiu BOTOXU, navštívite lekára, ktorý vás bude niekoľko týždňov sledovať.

Pokiaľ ste prijali nadmerné množstvo BOTOXU, môžu sa u vás prejaviť akékoľvek z dole uvedených príznakov a je nutné, aby ste ihneď kontaktovali svojho lekára. Lekár rozhodne o vašej prípadnej hospitalizácii:

ťažkosti pri dýchaní, prehĺtaní alebo reči v dôsledku obrny svalov;

vniknutie jedla alebo tekutiny do pľúc v dôsledku obrny svalov, čo môže spôsobiť zápal pľúc (pľúcna infekcia);

pokles očných viečok, dvojité videnie;

celková slabosť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa obvykle objavia počas niekoľkých prvých dní po injekcii.

Obvykle trvajú krátko, ale môžu pretrvávať niekoľko mesiacov a v zriedkavých prípadoch i dlhšie.


AK SA U VÁS PO APLIKÁCII BOTOXU OBJAVIA PROBLÉMY S DÝCHANÍM, PREHĹTANÍM ALEBO REČOU, KONTAKTUJTE IHNEĎ SVOJHO LEKÁRA.


Pokiaľ sa u vás objaví žihľavka, opuch, vrátane opuchu tváre alebo hrdla, dušnosť, mdlobya skrátený dych, kontaktujte ihneď svojho lekára.


Výskyt vedľajších účinkov je rozdelený do nasledujúcich kategórií podľa frekvencie výskytu:


Veľmi časté

môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté

môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté

môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb

Zriedkavé

môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb

Veľmi zriedkavé

môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb


Dole je uvedený zoznam vedľajších účinkov, ktoré sa líšia v závislosti na časti tela, do ktorého sa BOTOX aplikuje:


Injekcia v oblasti očného viečka a tváre


Veľmi časté vedľajšie účinky:

 • pokles horného viečka.


Časté vedľajšie účinky:

 • opuch tváre

 • prederavenie rohovky (priehľadný vonkajší povrch oka)

 • problematické úplné zavretie oka

 • nadbytok sĺz z podráždenia

 • podráždenie v mieste vpichu

 • pocit suchých očí, podráždenie očí a citlivosti na svetlo

 • podkožné podliatiny.


Menej časté vedľajšie účinky:

 • závraty

 • poruchy videnia

 • zastrené videnie

 • dvojité videnie

 • únava

 • zápal rohovky (priehľadný vonkajší povrch oka)

 • ochabnutosť tváre

 • pokles svalov na jednej strany tváre

 • vyrážka

 • neprirodzené prevrátenie očných viečok dovnútra alebo von.


Zriedkavé vedľajšie účinky:

 • opuch očného viečka.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:

 • vred, poškodenie alebo prederavenie rohovky (priehľadný vonkajší povrch oka)


Injekcia v oblasti krku a ramien


Veľmi časté vedľajšie účinky:

 • problémy pri prehĺtaní

 • bolesť

 • svalová slabosť


Problémy pri prehĺtaní môžu byť mierne, vážne, a dokonca môžu spôsobiť aj smrť. Môže sa stať, že budete potrebovať lekárske ošetrenie. Vedľajšie účinky môžu trvať od dvoch do troch týždňov po podaní injekcie. Veľmi zriedkavo došlo k úmrtiam spôsobeným problémami pre prehĺtaní.


Časté vedľajšie účinky:

 • závraty

 • chrípkové príznaky

 • ospalosť

 • kŕč svalov

 • znížená citlivosť

 • celková slabosť

 • celkový pocit nevoľnosti

 • pocit na vracanie

 • bolesť hlavy

 • stuhnuté alebo boľavé svaly

 • upchatý nos alebo nádcha, kašeľ, bolesť v krku, dráždenie alebo škrabanie v krku

 • sucho v ústach.

Menej časté vedľajšie účinky:

 • dýchavičnosť

 • dvojité videnie

 • horúčka

 • pokles očného viečka

 • zmeny hlasu.


Injekcia do zápästia a ruky u pacientov po cievnej mozgovej príhode


Časté vedľajšie účinky:

 • svalová slabosť

 • zvýšenie svalového napätia

 • podliatina alebo podkožné krvácanie spôsobujúce červené škvrny (ekchymóza alebo purpura)

 • krvácanie alebo pálenie v mieste aplikácie injekcie

 • bolesť končatín

 • bolesť a podráždenie v mieste aplikácie injekcie

 • horúčka

 • chrípkové príznaky.


Menej časté vedľajšie účinky:

 • depresia

 • pokles krvného tlaku pri vstávaní do vzpriamenej polohy spôsobujúci závraty alebo mdloby

 • závraty alebo „točenie hlavy“ (vertigo)

 • porucha koordinácie pohybov

 • strata pamäti

 • celková slabosť

 • bolesť v mieste podania

 • zápal alebo bolesť kĺbov

 • znížená citlivosť kože

 • znížená citlivosť

 • opuch končatín, ako rúk a chodidiel

 • zápal kože (dermatitída)

 • bolesť hlavy

 • celkový pocit nevoľnosti

 • pocit na vracanie

 • reakcia precitlivenosti v mieste injekcie

 • vyrážka

 • tŕpnutie okolo úst

 • poruchy spánku (insomnia)

 • svrbenie.


Niektoré z týchto menej častých vedľajších účinkov môžu súvisieť s vaším ochorením.


Injekcia do podpazušia pri zvýšenom potení


Veľmi časté vedľajšie účinky:

 • bolesť v mieste aplikácie injekcie.


Časté vedľajšie účinky:

 • bolesť hlavy

 • znížená citlivosť

 • návaly tepla

 • zvýšené potenie na iných miestach ako v podpazuší

 • neobvyklý zápach kože

 • svrbenie

 • strata ochlpenia

 • podkožná zdurenina

 • bolesť končatín, napr. rúk a prstov na rukách

 • bolesť v mieste podania

 • reakcie a opuchy, krvácanie alebo pálenie a zvýšená citlivosť v mieste aplikácie injekcie.

Menej časté vedľajšie účinky:

 • bolesť svalov

 • pocit slabosti

 • bolesť svalu

 • problémy s kĺbmi

 • pocit na vracanie

 • slabosť ruky.


Injekcia do nôh u detí s detskou mozgovou obrnou


Veľmi časté vedľajšie účinky

 • vírusová infekcia

 • ušná infekcia.


Časté vedľajšie účinky:

 • ospalosť

 • svalová slabosť

 • bolesť končatín, napr. rúk alebo prstov na rukách

 • poruchy chôdze

 • znížená citlivosť

 • bolesť svalov

 • močová inkontinencia (únik moču)

 • celkový pocit nevoľnosti

 • pád

 • vyrážka

 • bolesť v mieste aplikácie injekcie

 • pocit slabosti.

Je známych niekoľko veľmi známych prípadov, kedy po podaní BOTOXU deťom s detskou mozgovou obrnou došlo k aspiračnému zápalu pľúc (zápal pľúc spôsobený vniknutím potravy alebo tekutiny do pľúc), vedúcemu k smrti.


Injekcie do steny močového mechúra pri úniku moču spôsobeným hyperaktívnym močovým mechúrom


Veľmi časté vedľajšie účinky:

 • infekcia močového traktu

 • bolestivé močenie po injekcii*


Časté vedľajšie účinky:

 • baktérie v moči, prítomnosť bielych krviniek v moči

 • neschopnosť vyprázdnenia močového mechúra (zadržiavanie moču)

 • neúplné vyprázdnenie močového mechúra

 • časté močenie počas dňa

 • krv v moči po injekcii**


*Tieto vedľajšie účinky môžu súvisieť aj s injekčným postupom.

** Tieto vedľajšie účinky súvisia výlučne s injekčným postupom.


Injekcie do steny močového mechúra pri úniku moču spôsobeným problémami s močovým mechúrom spojeným s poranením miechy alebo sklerózou multiplex


Veľmi časté vedľajšie účinky:

 • infekcia močového traktu

 • neschopnosť vyprázdnenia močového mechúra (zadržiavanie moču).


Časté vedľajšie účinky:

 • poruchy spánku (nespavosť)

 • zápcha

 • svalová slabosť

 • svalový spazmus

 • krv v moči po injekcii*

 • bolestivé močenie po injekcii*

 • vydutina v stene močového mechúra (divertikul močového mechúra)

 • únava

 • problémy pri chôdzi (porucha chôdze)

 • možná nekontrolovaná reflexná reakcia vášho tela (napr. nadmerné potenie, pulzujúca bolesť hlavy alebo zvýšenie pulzu) v období okolo podania injekcie (autonómna dysreflexia)*

 • pád.


*Niektoré z týchto častých vedľajších účinkov môžu súvisieť aj s injekčným postupom.


Injekcia do hlavy a krku ako prevencia proti bolesti hlavy u pacientov trpiacich chronickou migrénou


Časté vedľajšie účinky:

 • bolesť hlavy

 • migréna

 • slabosť svalov v tvári

 • pokles očného viečka

 • vyrážka

 • svrbenie

 • bolesť krku

 • svalová stuhnutosť

 • svalová slabosť

 • bolesť svalu

 • svalové kŕče

 • napätie svalov

 • bolesť v mieste injekcie.


Menej časté vedľajšie účinky:

 • bolesť kože

 • bolesť čeľuste


 • opuch očného viečka

 • dysfágia


Injekcie na kozmetické použitie


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť približne u 1 zo 4 pacientov po injekcii BOTOXU pri liečbe zvislých vrások medzi obočím, ktoré sú viditeľné pri maximálnom mračení sa. Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť približne u 8 % pacientov po aplikácii injekcie BOTOXU pri liečbe vejárikovitých vrások okolo očí, ktoré sú viditeľné pri maximálnom úsmeve, pokiaľ sú liečené samostatne alebo súčasne so zvislými vráskami medzi obočím, ktoré sú viditeľné pri maximálnom mračení sa. Tieto vedľajšie účinky možno dať do súvisu s liečbou, injekčnou technikou alebo obidvoma spolu.

Pokles viečka, ktorý môže súvisieť s injekčnou technikou, je v súlade s lokálne svalovo relaxačným účinkom BOTOXU.


Injekcia na dočasné zlepšenie vzhľadu zvislých vrások medzi obočím


Časté vedľajšie účinky:

 • bolesť hlavy

 • pokles očného viečka

 • bolesť tváre

 • začervenanie kože

 • zvýšené napätie kože

 • slabosť svalov na tvári

 • pocit na vracanie

 • opuch, podráždenie v mieste vpichu.

 • necitlivosť

 • bolesť v mieste vpichu

 • podliatina pod kožou


Menej časté vedľajšie účinky:

 • opuch tváre, očného viečka a oblasti okolo očí

 • závraty

 • zápal očných viečok

 • bolesť oka

 • poruchy videnia (vrátane rozmazaného videnia)

 • suchá koža

 • poruchy citlivosti (mravenčenie, brnenie)

 • svrbenie

 • zvýšená citlivosť na svetlo

 • sucho v ústach

 • úzkosť

 • infekcia

 • zášklby svalov

 • príznaky chrípky

 • celková slabosť

 • horúčka.


Injekcia na dočasné zlepšenie vzhľadu vejárikovitých vrások okolo očí


Časté vedľajšie účinky

 • opuch očného viečka

 • krvácanie v mieste vpichu

 • tvorba podliatin v mieste vpichu


Menej časté vedľajšie účinky

 • bolesť v mieste vpichu

 • brnenie alebo necitlivosť v mieste vpichu


Injekcia na dočasné zlepšenie vzhľadu vejárikovitých vrások okolo očí , pokiaľ sú liečené súčasne so zvislými vráskami medzi obočím, ktoré sú viditeľné pri maximálnom mračení sa.


Časté vedľajšie účinky

 • tvorba podliatin v mieste vpichu


Menej časté vedľajšie účinky

 • krvácanie v mieste vpichu

 • bolesť v mieste vpichu.


Nasledovný zoznam popisuje ďalšie vedľajšie účinkyohlásené v súvislosti s aplikáciou BOTOXU pre akékoľvek ochorenie potom, čo bol liek uvedený na trh:

 • vyrážka

 • žihľavka

 • strata nervového zásobovania/zmrštenie svalu, do ktorého sa aplikovalo

 • poruchy reči

 • sucho v ústach

 • problémy pri úplnom zavretí oka

 • strabizmus (škúlenie)

 • bolesť brucha

 • hnačka, vracanie, strata chuti do jedla

 • nevoľnosť

 • dýchavičnosť

 • respiračná depresia a/alebo zlyhanie dychu

 • nedoslýchavosť

 • šelest v ušiach

 • pocit závratu alebo točenie (vertigo)

 • pokles svalov na jednej strane tváre

 • slabosť svalov v oblasti tváre

 • problematický pohyb paže alebo ramena

 • bolesť alebo slabosť začínajúce v oblasti chrbtice

 • necitlivosť

 • mdloby

 • znížená kožná citlivosť

 • pocit celkového nepohodlia

 • bolesť svalov

 • chronické ochorenie postihujúce svaly (myastenia gravis)

 • rôzne typy vyrážky s červenými škvrnami

 • svrbenie

 • kožné škvrny ako pri psoriáze (červená, veľmi suchá a šupinatá koža)

 • zvýšené potenie

 • závažné alergické reakcie (podkožný opuch, problémy s dychom)

 • strata vlasov

 • strata obočia

 • poruchy srdcového rytmu

 • infarkt myokardu

 • glaukóm (zelený zákal oka)

 • rozmazané videnie

 • poruchy zraku

 • zápcha

 • poruchy hltania

 • malátnosť

 • horúčka

 • sérová choroba

 • anorexia

 • svalová slabosť

 • parestézia (mravčenie, pálenie)

 • kŕče

 • aspiračná pneumónia (zápal pľúc spôsobený vniknutím potravy alebo tekutiny do pľúc).


Všeobecné informácie o vedľajších účinkoch


Veľmi zriedkavo boli hlásené vedľajšie účinky spojené sošírením BOTOXUďaleko od miesta aplikácie, ktoré zahŕňajú:

 • svalová slabosť

 • zápcha

 • problémy s prehĺtaním alebo vniknutie potravy alebo tekutiny do pľúc, čo môže viesť k zápalu pľúc.


Problémy s prehĺtaním môžu byť mierne až závažné a v niektorých prípadoch môžu vyžadovať liečbu. V zriedkavých prípadoch došlo následkom problémov s prehĺtaním k smrti osôb.


Zriedkavo boli hlásené vedľajšie účinky týkajúce sa srdca:

 • nepravidelný tep

 • srdcový infarkt.

Niektorí z týchto ľudí zomreli. Avšak niektorí z pacientov ochorením srdca trpeli už predtým.


Zriedkavo boli hlásené vážne alebo okamžité alergické reakcie vrátane:

 • žihľavky

 • opuchu vrátane opuchu tváre a hrdla

 • dušnosti

 • mdlôb

 • dýchavičnosti.


Sú známe prípady

 • záchvatov alebo kŕčov po liečbe BOTOXOM, predovšetkým u pacientov, u ktorých sa tieto príznaky vyskytli už skôr. Tieto účinky sa prejavili, keď boli BOTOXOM liečené svalové sťahy nôh u detí s detskou mozgovou obranou.


Ako u všetkých injekcií sa u vás môžu objaviť vedľajšie účinky súvisiace s injekčnou aplikáciou:

 • bolesť, modriny, krvácanie alebo infekcia v mieste aplikácie injekcie

 • znížená citlivosť

 • znížená citlivosť kože

 • citlivosť na dotyk

 • opuchy/opuchnutie

 • sčervenanie kože (erytém)

 • pokles krvného tlaku alebo mdloby môžu byť následkom bolesti alebo strachu pri aplikácii injekcie.


Po injekcii BOTOXU sa u pacientov tiež prejavili

 • horúčka a príznaky chrípky.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať BOTOX


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neotvorené injekčné liekovky: Uchovávajte v chladničke pri teplote 2°C – 8°C alebo v mraziacich boxoch pri teplote pod -5,0°C.

Nariedený roztok BOTOXU: Uchovávajte v chladničke pri teplote 2°C – 8°C po dobu najviac 24 hodín.

Lekár nesmie použiť tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po 'EXP'. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužívajte, ak rozpustený liek nie je číry bezfarebný až svetložltý roztok bez pozorovateľných častíc alebo zrazenín.

Nepoužívajte tento liek a zneškodnite injekčnú liekovku, pokiaľ rozpúšťadlo nie je vtiahnuté vákuom do injekčnej liekovky.

Akýkoľvek zvyšok lieku vráťte do lekárne k bezpečnej likvidácii.


Liek je určený na jednorazové použitie, nespotrebovaný roztok je potrebné znehodnotiť.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo BOTOX obsahuje


Liečivo je botulotoxín typu A z Clostridium botulinum.

BOTOX 50 Allergan Units:

Každá injekčná liekovka obsahuje 50 Allergan jednotiek botulotoxínu typu A.

BOTOX 100 Allergan Units:

Každá injekčná liekovka obsahuje 100 Allergan jednotiek botulotoxínu typu A.

BOTOX 200 Allergan Units:

Každá injekčná liekovka obsahuje 200 Allergan jednotiek botulotoxínu typu A.


Tieto jednotky sú špecifické pre BOTOX a nie sú použiteľné u iných liekov obsahujúcich botulotoxín.

Pomocné látky sú ľudský albumín a chlorid sodný.


Ako BOTOX vyzerá a obsah balenia


BOTOX 50 Allergan Units je dodávaný ako biely prášok v sklenej injekčnej liekovke. Pred podaním injekcie sa musí rozpustiť v sterilnom roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) na injekciu.

Balenie obsahuje 1, 2, 3 alebo 6 injekčných liekoviek (5 ml).


Botox 100 Allergan Units je dodávaný ako biely prášok v priehľadnej sklenej injekčnej liekovke. Pred použitím musí byť nariedený v sterilnom roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) na injekcie.

Balenie obsahuje 1 alebo 4 injekčné liekovky (10 ml).


BOTOX 200 Allergan Units je dodávaný ako biely prášok v sklenej injekčnej liekovke. Pred podaním injekcie sa musí rozpustiť v sterilnom roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) na injekciu.

Balenie obsahuje 1, 2, 3 alebo 6 injekčných liekoviek (10 ml).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Identifikácia lieku

To, či ste skutočne dostali BOTOX od firmy Allergan, si overíte tak, že na hornom

a dolnom viečku škatuľky BOTOXU vyhľadáte pečať, ktorej narušenie by bolo zjavné,

obsahujúcu priesvitné strieborné logo firmy Allergan, a ďalej holografickú fóliu na štítku liekovky.

Aby ste túto fóliu uvideli, pozrite si liekovku pod stolnou lampou alebo fluorescenčným svetelným

zdrojom. Liekovku v prstoch otáčajte na obidve strany a hľadajte na štítku dúhovo sfarbené vodorovné

čiary; presvedčte sa, že v dúhových čiarach vidíte nápis „Allergan”.


V nasledujúcich prípadoch liek nepoužívajte a požiadajte miestne zastúpenie firmy Allergan o ďalšie

informácie:

na štítku liekovky chýbajú dúhovo sfarbené vodorovné čiary alebo slovo „Allergan”

pečať nie je na oboch stranách škatuľky alebo je porušená

priesvitné strieborné logo Allergan na pečati nie je jasne viditeľné alebo ním prechádza čierny kruh prečiarknutý čiarou (t.j. značka zákazu).


Allergan ďalej vytvoril nálepky umiestnené na štítku liekovky BOTOXU, ktoré možno oddeliť

a kde je uvedené číslo šarže a dátum exspirácie lieku, ktorý ste dostali. Tieto nálepky je možné

odlúpiť a nalepiť do zdravotnej dokumentácie pacienta pre účely sledovateľnosti. Upozorňujeme, že

akonáhle nálepku zo štítku liekovky BOTOXU odlepíte, objaví sa slovo „USED” (použité),

čo vám poskytuje ďalšie uistenie, že používate pravý BOTOX vyrobený a dodaný firmou

Allergan.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport,

County Mayo

Írsko


Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Neomed s.r.o., pobočka Bratislava, Šťastná 11, 821 05 Bratislava


Tel. +421-2-43415012-3

E-mail: info@neomedsk.sk


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


17BOTOX 100 Allergan Units

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2014/07398-ZME

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/07495-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


BOTOX 50 Allergan Units

BOTOX 100 Allergan Units

BOTOX 200 Allergan Units


Prášok na injekčný roztok


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


BOTOX 50 Allergan Units

1 injekčná liekovka obsahuje:

Liečivo: Botulotoxín typu A – hemaglutinín komplex 50 Allergan Units.


BOTOX 100 Allergan Units

1 injekčná liekovka obsahuje:

Liečivo: Botulotoxín typu A – hemaglutinín komplex 100 Allergan Units.


BOTOX 200 Allergan Units

1 injekčná liekovka obsahuje:

Liečivo: Botulotoxín typu A – hemaglutinín komplex 200 Allergan Units.


Tieto jednotky (Units) sú špecifické pre BOTOX a nie sú použiteľné pre iné lieky obsahujúce botulotoxín.


Pomocné látky so známym účinkom: chlorid sodný.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Prášok na injekčný roztok.

Biely lyofilizát.


 1. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


BOTOX je indikovaný na liečbu:


 • blefarospazmu, hemifaciálneho spazmu a pridružených fokálnych dystónií


 • idiopatickej cervikálnej dystónie (spastickej torticollis).


 • fokálnej spasticity

- spojenej s dynamickou equinus deformáciou nohy v dôsledku spasticity u ambulantých pacientov s detskou mozgovou obrnou od dvoch rokov veku

- zápästia a ruky, ktorá vznikla v dôsledku cievnej mozgovej príhody u dospelých.


 • prevencie bolesti hlavy u dospelých s chronickou migrénou (bolesť hlavy aspoň 15 dní za mesiac, z ktorých aspoň 8 dní sú s migrénou).


 • závažnej primárnej hyperhidrózy axíl, ktorá je rezistentná voči topickej liečbe antiperspirantmi alebo antihidrotikami.


 • dysfunkcie močového mechúra:

- hyperaktívny močový mechúr s príznakmi inkontinencie moču, naliehavosti a frekvencie u dospelých pacientov, ktorí neadekvátne reagujú alebo sú netolerantní na anticholinergné lieky

- liečba močovej inkontinencie u dospelých spôsobenou neurogénnou hyperaktivitou detruzora vyvolanou neurogénnym močovým mechúrom ako dôsledok poranenia miechy (traumatické alebo netraumatické), alebo sclerosis multiplex.


 • Ak má závažnosť nasledujúcich vrások na tvári vážny psychologický dopad u dospelých pacientov, BOTOX je indikovaný na dočasné zlepšenie vzhľadu

 • miernych až hlbokých vertikálnych vrások medzi obočím (glabelárne vrásky), ktoré sú viditeľné pri maximálnom mračení sa

 • miernych až hlbokých laterálnych vrások očného kútika (vrásky v tvare stopy vrany - crow´s feet vrásky), ktoré sú viditeľné pri maximálnom úsmeve

 • miernych až hlbokých vrások očného kútika v tvare stopy vrany (crow´s feet vrásky), ktoré sú viditeľné pri maximálnom úsmeve a súčasne vrások medzi obočím (glabelárne vrásky), ktoré sú viditeľné pri maximálnom mračení sa.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Jednotky botulotoxínu nie sú zameniteľné s inými produktmi. Dávky odporučené u Allergan jednotiek sa líšia od iných liekov s obsahom botulotoxínu.


Nasledovné informácie sú dôležité:


Ak sa pri aplikácii injekcií používajú rôzne veľkosti balenia BOTOXU, je nutné dbať na to, aby sa pri rekonštitúcii na príslušný počet jednotiek na 0,1 ml používal správny objem rozpúšťadla. Množstvo rozpúšťadla sa u liekov BOTOX 50 Allergan Units, BOTOX 100 Allergan Units a BOTOX 200 Allergan Units líši. Každá injekčná striekačka musí byť adekvátne označená.


BOTOX musí byť rekonštituovaný len sterilným injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Do injekčnej striekačky je potrebné natiahnuť primerané množstvo rozpúšťadla (pozri tabuľku riedenia dole.)


Návod nariedenie injekčných liekoviek BOTOX 50, 100 a 200 Allergan Units pre indikáciu hyperaktívnymočový mechúr:


1) BOTOX 50 Allergan Units (50 jednotiek v jednej injekčnej liekovke, použitie 2 injekčných liekoviek)

Pre zjednodušenie rekonštitúcie sa odporúča použiť liekovky s obsahom 100 jednotiek.

 • Narieďte dve injekčné liekovky BOTOXU 50 Allergan Units v 5 ml 0,9 % fyziologického roztoku bez konzervačných látok a jemne premiešajte.

 • Odoberte 5 ml z injekčnej liekovky do 10 ml injekčnej striekačky.

Výsledkom bude 10 ml v injekčnej striekačke, teda celkovo 100 jednotiek zriedeného roztoku BOTOX 50 Allergan Units. Použite ihneď po príprave v injekčnej striekačke. Nepoužitý nariedený roztok zlikvidujte.


2) BOTOX 100 Allergan Units (100 jednotiek v jednej injekčnej liekovke, použitie 1 injekčnej liekovky)

 • Narieďte injekčnú liekovku BOTOXU s obsahom 100 U v 10 ml 0,9 % fyziologického roztoku bez konzervačných látok a jemne premiešajte.

 • Odoberte 10 ml z injekčnej liekovky do 10 ml injekčnej striekačky.

Výsledkom bude 10 ml v injekčnej striekačke, teda celkovo 100 jednotiek zriedeného roztoku BOTOX. Použite ihneď po príprave v injekčnej striekačke. Nepoužitý nariedený roztok zlikvidujte.


3) BOTOX 200 Allergan Units (200 jednotiek v jednej injekčnej liekovke, použitie 1 injekčnej liekovky)

Pre zjednodušenie rekonštitúcie sa odporúča použiť liekovky s obsahom 100 jednotiek.

 • Narieďte injekčnú liekovku BOTOXU 200 Allergan Units v 8 ml 0,9 % fyziologického roztoku bez konzervačných látok a jemne premiešajte.

 • Odoberte 4 ml z injekčnej liekovky do 10 ml injekčnej striekačky.

 • Rekonštitúciu dokončite pridaním 6 ml fyziologického roztoku (0,9 %) bez konzervačných látok do injekčnej striekačky s objemom 10 ml a jemne premiešajte.

Výsledkom bude 10 ml v injekčnej striekačke, teda celkovo 100 jednotiek zriedeného roztoku BOTOX. Použite ihneď po príprave v injekčnej striekačke. Nepoužitý nariedený roztok zlikvidujte.


Návod na riedenie injekčných liekoviek Botox 50, 100 a 200 Allergan Units pre indikáciu urinárna inkontinencia spôsobená neurogénnou hyperaktivitou detruzora.


1) BOTOX 50 Allergan Units (50 jednotiek v jednej injekčnej liekovke, použitie 4 injekčných liekoviek)

Pre zjednodušenie rekonštitúcie sa odporúča použiť liekovku s obsahom 200 jednotiek alebo 2 liekovky s obsahom 100 jednotiek.


 • Narieďte 4 injekčné liekovky BOTOXU s obsahom 50 jednotiek, každú v 3 ml 0,9 % fyziologického roztoku bez konzervačných látok a liekovky jemne premiešajte.

 • Odoberte 3 ml z prvej injekčnej liekovky a 1 ml z druhej injekčnej liekovky do jednej 10 ml injekčnej striekačky.

 • Odoberte 3 ml z tretej injekčnej liekovky a 1 ml zo štvrtej injekčnej liekovky do druhej 10 ml injekčnej striekačky.

 • Odoberte zostávajúce 2 ml z druhej a štvrtej injekčnej liekovky do tretej 10 ml injekčnej striekačky.

 • Roztok doplňte pridaním 6 ml fyziologického roztoku (0,9 %) bez konzervačných látok do každej z troch 10 ml injekčných striekačiek a jemne pomiešajte.

Výsledkom budú tri 10 ml injekčné striekačky, teda celkovo 200 jednotiek zriedeného BOTOXU Použite ihneď po príprave v injekčnej striekačke. Nepoužitý nariedený roztok zlikvidujte.


2) BOTOX 100 Allergan Units (100 jednotiek v jednej injekčnej liekovke, použitie 2 injekčných liekoviek)

 • Narieďte 2 injekčné liekovky BOTOXU s obsahom 100 jednotiek, každú v 6 ml 0,9 % fyziologického roztoku bez konzervačných látok a liekovky jemne premiešajte.

 • Odoberte 4 ml z každej injekčnej liekovky do každej z dvoch 10 ml injekčných striekačiek.

 • Odoberte zostávajúce 2 ml z každej injekčnej liekovky do tretej 10 ml injekčnej striekačky.

 • Roztok doplňte pridaním 6 ml 0,9 % fyziologického roztoku bez konzervačných látok do každej z troch 10 ml injekčných striekačiek a jemne pomiešajte.

Výsledkom budú tri 10 ml injekčné striekačky, teda celkovo 200 jednotiek zriedeného BOTOXU. Použite ihneď po príprave v injekčnej striekačke. Nepoužitý nariedený roztok zlikvidujte.


3) BOTOX 200 Allergan Units (200 jednotiek v jednej injekčnej liekovke, použitie 1 injekčnej liekovky)

 • Narieďte 200 jednotiek injekčnej liekovky BOTOXU s obsahom 200 jednotiek v 6 ml 0,9 % fyziologického roztoku bez konzervačných látok a liekovku jemne premiešajte.

 • Odoberte 2 ml z každej injekčnej liekovky do troch 10 ml injekčných striekačiek.

 • Roztok doplňte pridaním 8 ml 0,9 % fyziologického roztoku bez konzervačných látok do každej 10 ml injekčnej striekačky a jemne pomiešajte.

Výsledkom budú tri 10 ml injekčné striekačky, teda celkovo 200 jednotiek zriedeného BOTOXU Použite ihneď po príprave v injekčnej striekačke. Nepoužitý nariedený roztok zlikvidujte.


Tabuľka riedení pre BOTOX 50, 100 a 200 Allergan Units pre všetky ostatné indikácie:liekovka s 50 Units


liekovka s 100 Units

liekovka s 200 Units

Výsledná dávka

(Units/0,1 ml)

Množstvo riedidla (injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0.9%) pridaný do liekovky s 50 jednotkami

Množstvo riedidla (injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0.9%) pridaný do liekovky s 100 jednotkami

Množstvo riedidla (injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0.9%) pridaný do liekovky s 200 jednotkami

20 Units

0,25 ml

0,5 ml

1 ml

10 Units

0,5 ml

1 ml

2 ml

5 Units

1 ml

2 ml

4 ml

4 Units

1,25 ml

2,5 ml

5 ml

2.5 Units

2 ml

4 ml

8 ml

1.25 Units

4 ml

8 ml

-


Tento liek je určený len na jednorazové použitie a nepoužitý roztok musí byť zlikvidovaný.


Pre špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom, pozri časť 6.6.


Starší pacienti

Celkovo, s výnimkou hyperaktívneho močového mechúra, príslušné štúdie na dávkovanie pre starších pacientov neboli vykonané. Odporúča sa najnižšia účinná dávka s najdlhším klinicky indikovaným intervalom medzi aplikáciami. Starší pacienti, ktorí majú významné zdravotné problémy v anamnéze a ktorí súčasne užívajú iné lieky, majú byť liečení s opatrnosťou (pre hyperaktívny močový mechúr pozri časti 4.8 a 5.1).

O použití BOTOXU 50 na liečbu glabelárnych vrások u pacientov starších ako 65 rokov sú k dispozícii len obmedzené údaje z klinických štúdií fázy 3 (pozri časť 5.1).

Klinické údaje z fázy 3 pre BOTOX v indikácii vrások v tvare stopy vrany u pacientov starších ako 65 rokov sú obmedzené (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU pri liečbe blefarospazmu, hemifaciálneho spazmu alebo cervikálnej dystónie u detí (do 12 rokov) nebola stanovená. Nie sú dostupné údaje.


Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU pri liečbe primárnej hyperhidrózy axíl nebola u dospievajúcich do 12 rokov skúšaná. Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU pri liečbe primárnej hyperhigrózy axíl u detí vo veku 12 až 17 rokov nebola zatiaľ stanovená. Údaje, ktoré sú v súčasnosti dostupné, sú popísané v častiach 4.8 a 5.1, ale na ich základe nie je možné odporučiť dávkovanie. Pozri časti 4.8 a 5.1.


Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU pri liečbe vertikálnych vrások medzi obočím (známych ako glabelárne vrásky) pozorovaných pri maximálnom mračení sa alebo vrások v tvare stopy vrany, pozorovaných pri maximálnom úsmeve, nebola u jednotlivcoch do 18 rokov preukázaná. U osôb mladších ako 18 rokov sa použitie BOTOXU neodporúča (pozri časť 4.4).


Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU pri liečbe hyperaktívneho močového mechúra alebo urinárnej inkontinencie spôsobenej neurogénnou hyperaktivitou detruzora u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov) nebola stanovená. Nie sú dostupné údaje.


Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU pri liečbe spasticity hornej končatiny vplyvom cievnej mozgovej príhody u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov) nebola stanovená. Nie sú dostupné údaje.


Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU pri prevencii chronickej migrény u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov) nebola stanovená. Nie sú dostupné údaje.

Spôsob podávania


Konkrétne odporúčania pre každú indikáciu sú popísané dole.


BOTOX má podávať len lekár s príslušnou kvalifikáciou, doloženou odbornou znalosťou liečby a s použitím požadovaného vybavenia.


Všeobecne platná optimálna dávka a počet injekčných miest vo svale nebola pevne stanovená pre všetky indikácie. V týchto prípadoch má preto lekár zostaviť individuálny liečebný program. Optimálna veľkosť dávky má byť stanovená titráciou, ale maximálna odporúčaná dávka nesmie byť prekročená.


Blefarospazmus / hemifaciálny spazmus

Rekonštituovaný BOTOX sa aplikuje sterilnou ihlou veľkosti 27-30 G/0,40-0,30 mm. Elektromyografická kontrola nie je nutná. Úvodná odporučená dávka je 1,25 - 2,5 jednotiek podávaná do m. orbicularis oculi na hornej mihalnici mediálne a laterálne, na dolnej mihalnici len laterálne. Môže sa aplikovať tiež do iných miest, najmä ak spazmy ovplyvňujú vízus – do obočia, do hornej časti tváre alebo do m. orbicularis lateralis. Pokiaľ sa vyhneme injekcii do blízkosti m. levator palpebrae superioris, môžu byť komplikácie ptózy obmedzené. Pokiaľ sa vyhneme injekcii do mediálnej časti dolného viečka a tým zníženiu difúzie do m. inferior obliqus, obmedzíme komplikácie diplopie. Nasledujúce obrázky ukazujú možné injekčné miesta:Efekt býva viditeľný v priebehu 3 dní, maximum dosahuje za 1–2 týždne po aplikácii. Účinok každej aplikácie trvá asi 3 mesiace, potom je možné liečbu opakovať.

Pokiaľ je odpoveď na úvodnú liečbu nedostatočná, môže byť pri opakovanom sedení zvýšená až na dvojnásobok. Avšak, zvyšovanie dávky nad 5,0 jednotiek do každého aplikačného miesta sa javí ako málo prínosné. Úvodná dávka nemá prekročiť 25 jednotiek na každé oko. Častejšia aplikácia ako 1-krát za 3 mesiace obyčajne neprináša zvýšenie účinnosti liečby. Celková dávka pri liečbe blefarospazmu nemá prekročiť 100 jednotiek za 12 týždňov.


Pacienti s hemifaciálnym spazmom alebo poruchami inervácie n. VII, majú byť liečení ako pri unilaterálnom blefarospazme, podľa potreby sa injekcie aplikujú do postihnutých tvárových svalov.


Cervikálna dystónia


Rekonštituovaný roztok BOTOXU sa aplikuje ihlou primeranej veľkosti (obvykle 25-30 G/0,50-0,30 mm).


Liečba cervikálnej dystónie v klinických štúdiách väčšinou zahŕňala injekcie BOTOXU do

m. sternocleidomastoideus, levator scapulae, scalenae, splenius capitis, semispinalis, longissimus a/alebo trapezius. Tento zoznam nie je úplný a nezahŕňa všetky svaly zodpovedné za polohu hlavy, ktoré môže byť potrebné liečiť.


Pri výbere vhodnej dávky je treba zohľadniť veľkosť svalovej hmoty a stupeň hypertrofie alebo atrofie. Vzorce svalovej aktivity u cervikálnej dystónie sa môžu samovoľne zmeniť bez zmien v klinických prejavoch dystónie.


Ak nastanú ťažkosti v lokalizácii jednotlivých svalov, je treba aplikovať BOTOX pod elektromyografickou kontrolou. V úvodných kontrolovaných klinických štúdiách k stanoveniu bezpečnosti a účinnosti pri cervikálnej dystónii boli dávky rekonštituovaného BOTOXU 50 Allergan Units v rozmedzí od 140 do 280 jednotiek. V novších štúdiách sa dávky pohybovali od 95 do 360 jednotiek (s približným priemerom 240 jednotiek). Úvodná dávka u nových pacientov, rovnako ako u inej liečby, sa má zahájiť najnižšou účinnou dávkou. Do žiadneho miesta nemá byť aplikované viac ako 50 jednotiek. Do m. sternocleidomastoideus nemá byť aplikované viac ako 100 jednotiek. Na zníženie incidencie dysfágie sa nesmie injikovať do m. sternocleidomastoideus obojstranne. Pri prvej aplikácii sa nesmie injikovať viac ako 200 jednotiek, ďalšie úpravy dávkovania nasledujú pri ďalších aplikáciách podľa odpovedi na prvú aplikáciu. Nikdy nemá byť prekročená celková dávka 300 jednotiek pri jednej aplikácii. Optimálny počet injekčných miest závisí na veľkosti svalu.


Klinické zlepšenie všeobecne nastáva v priebehu prvých dvoch týždňov po aplikácii. Maximálny efekt zvyčajne nastane za 6 týždňov po aplikácii. Kratší interval liečby ako 10 týždňov sa neodporúča.


V klinických štúdiách sa ukázala značná variabilita v dĺžke účinku po aplikácii (od 2 do 33 týždňov), s priemernou dobou 12 týždňov.

Detská mozgová obrna

Rekonštituovaný roztok BOTOXU sa aplikuje sterilnou ihlou 23 – 26G/0,60-0,45 mm. Aplikuje sa na obe strany do mediálnej a laterálnej hlavy postihnutého m. gastrocnemius. Pri hemiplégii je úvodná odporúčaná celková dávka do postihnutej končatiny 4 jednotky/kg hmotnosti. Pri diplégii je úvodná odporúčaná celková dávka 6 jednotiek/kg hmotnosti rozdelená medzi postihnuté končatiny. Celková dávka nemá prekročiť 200 jednotiek.


Klinické zlepšenie všeobecne nastáva počas prvých dvoch týždňov po aplikácii. Aplikácia sa má opakovať, ak predchádzajúci liečebný účinok poklesne, ale nie častejšie ako raz za 3 mesiace. Dávkovací režim je možné prispôsobiť tak, aby medzi jednotlivými sedeniami bol interval minimálne 6 mesiacov.

Fokálna spasticita hornej končatiny vyvolaná cievnou mozgovou príhodou

Rekonštituovaný roztok BOTOXU je aplikovaný do povrchových svalov ihlou 25, 27 alebo 30 G a dlhou ihlou do hlbších svalov. K lokalizácii postihnutých svalov môže byť vhodné použiť elektromyografickú kontrolu alebo techniku nervovej stimulácie. Podanie injekcií BOTOXU do viacerých miest umožní rovnomerný kontakt s inervačnou oblasťou svalu a je obzvlášť užitočné u veľkých svalov.


Veľkosť dávky a počet injekčných miest má byť individuálne prispôsobený na základe veľkosti, počtu a lokalizácie postihnutých svalov, stupňu spasticity, prítomnosti lokálnej svalovej slabosti a reakcie pacienta na predchádzajúcu liečbu.


V kontrolovaných klinických štúdiách boli použité nasledovné dávky:


Sval

Celková dávkovanie, počet miest aplikácie

Flexor digitorum profundus

15-50 jednotiek, 1-2 miesta

Flexor digitorum sublimis


15-50 jednotiek, 1-2 miesta

Flexor carpi radialis

15-60 jednotiek, 1-2 miesta

Flexor carpi ulnaris

10-50 jednotiek, 1-2 miesta

Adductor pollicis

20 jednotiek, 1-2 miesta

Flexor pollicis longus

20 jednotiek, 1-2 miesta


V kontrolovaných i otvorených nekontrolovaných klinických štúdiách sa používali v priebehu sedenia dávky medzi 200 až 240 jednotiek, ktoré boli rozdelené medzi vybrané svaly.


V kontrolovaných klinických štúdiách boli pacienti po jednorazovej liečbe sledovaní po dobu 12 týždňov. Zlepšenie svalového napätia nastalo behom 2 týždňov s maximálnym účinkom obvykle viditeľným v priebehu 4-6 týždňov. V otvorených nekontrolovaných pokračujúcich štúdiách dostala väčšina pacientov ďalšiu injekciu vo chvíli, kedy účinok na svalový tonus klesal, čo nastalo v intervale 12-16 týždňov. Títo pacienti dostali až 4 injekcie s maximálnou celkovou dávkou až 960 jednotiek v priebehu 54 týždňov. Ak ošetrujúci lekár uzná za vhodné, opakované dávky môžu byť podané, len čo sa účinok predchádzajúcej injekcie znižuje. Ďalšia injekcia nemá byť podaná skôr než za 12 týždňov. Stupeň a charakter svalovej spasticity v dobe podania opakovanej injekcie môže viesť k zmene dávky BOTOXU a svalov, kam je dávka podaná. Je potrebné použiť najnižšiu účinnú dávku.


Primárna hyperhidróza axíl


Rekonštituovaný roztok BOTOXU (50 jednotiek/2,0 ml; 100 jednotiek/4ml; 200 jednotiek/8ml) sa aplikuje ihlou 30G.

Do hyperhidrotickej oblasti každej axily sa podáva intradermálne 50 jednotiek BOTOXU rovnomerne rozložených na viaceré miesta hyperhidrotickej oblasti každej axily vzdialené približne 1-2 cm. Hyperhidrotická oblasť môže byť stanovená použitím štandardných farbiacich techník napr. Minorovým jódovo – škrobovým testom. Dávky vyššie ako 50 jednotiek na axilu neboli skúmané a preto sa neodporúčajú.


Klinické zlepšenie všeobecne nastáva počas prvého týždňa po aplikácii. Aplikácia sa má opakovať, ak klinický efekt predchádzajúcej aplikácie poklesne, a ošetrujúci lekár určí, že je nevyhnutná. Aplikácia sa nemá opakovať častejšie ako raz za 16 týždňov (pozri časť 5.1).


Dysfunkcia močového mechúra


Pacienti v čase liečby nesmú trpieť infekciou močového traktu.


1 – 3 dni pred liečbou, v deň liečby a 1 – 3 dni po liečbe sa majú profylakticky podávať antibiotiká.

Odporúča sa, aby pacienti najmenej 3 dni pred injekčným postupom prerušili antiagregačnú liečbu.


Pacienti s antikoagulačnou liečbou musia byť pripravení vhodným spôsobom, aby sa znížilo riziko krvácania.


Liečba dysfunkcie močového mechúra s použitím BOTOXU má byť vykonaná lekárom, ktorý má skúsenosti s diagnostikou a liečbou tohto ochorenia (t.j. urológ, urogynekológ).


Hyperaktivita močového mechúra


Pred samotným injekčným postupom sa môže v závislosti od miestnej praxe použiť intravezikálna instilácia zriedeného anestetika so sedáciou alebo bez nej. Ak sa použije lokálna instilácia anestetika, močový mechúr sa musí pred ďalším krokom injekčného postupu vyprázdniť a vypláchnuť sterilným fyziologickým roztokom.


Odporúčaná dávka je 100 jednotiek BOTOXU vo forme injekcií s objemom 0,5 ml (5 jednotiek), ktoré sa aplikujú do 20 miest detruzora.


Rekonštituovaný BOTOX (100 jednotiek/10 ml) sa injekčne aplikuje do svalu detruzora pomocou flexibilného alebo pevného cystoskopu s výnimkou trigona. Močový mechúr musí byť naplnený dostatočným množstvom fyziologického roztoku, aby sa dosiahla adekvátna vizualizácia na aplikáciu injekcií, nadmernej distenzii sa však treba vyhnúť.


Injekčná ihla má byť pred začiatkom aplikácie injekcií naplnená asi 1 ml rekonštituovaného roztoku BOTOX (v závislosti od veľkosti ihly), aby sa odstránil všetok vzduch.


Ihla sa aplikuje približne 2 mm do detruzora a 20 injekcií s obsahom 0,5 ml (celkový objem 10 ml) sa rozmiestni v odstupoch približne 1 cm (pozri obrázok). Pri poslednej injekcii sa aplikuje približne 1 ml sterilného fyziologického roztoku tak, aby sa zabezpečilo podanie plnej dávky. Po aplikácii injekcií treba fyziologický roztok použitý na vizualizáciu močového mechúra z neho vypustiť. Pacienta treba najmenej 30 minút po výkone sledovať.


Ku klinickému zlepšeniu obyčajne dochádza do 2 týždňov.Opakovaná aplikácia sa zvažuje u pacientov po znížení klinického účinku predchádzajúcej injekcie (medián trvania vo fáze 3 klinických štúdií bol 166 dní [~24 týždňov]), nie však pred uplynutím 3 mesiacov od predchádzajúcej aplikácie injekcií do močového mechúra.Urinárna intontinencia spôsobená neurogénnou hyperaktivitou detruzora


Pred vlastným injekčným postupom sa môže v závislosti od miestnej praxe použiť intravezikálna instilácia zriedeného anestetika so sedáciou alebo bez nej, prípadne celková anestéza.Ak sa použije lokálna instilácia anestetika, močový mechúr sa musí pred ďalším krokom injekčného postupu vyprázdniť a vypláchnuť sterilným fyziologickým roztokom.


Odporúčaná dávka je 200 jednotiek BOTOXU vo forme injekcií s objemom 1 ml (približne 6,7 jednotky), ktoré sa aplikujú do 30 miest detruzora.


Rekonštituovaný BOTOX (200 jednotiek/30 ml) sa injekčne aplikuje do svalu detruzora pomocou flexibilného alebo pevného cystoskopu s výnimkou trigona. Močový mechúr musí byť naplnený dostatočným množstvom fyziologického roztoku, aby sa dosiahla adekvátna vizualizácia na aplikáciu injekcií, nadmernej distenzii sa však treba vyhnúť.


Injekčná ihla musí byť pred začiatkom aplikácie injekcií naplnená asi 1 ml roztoku (v závislosti od veľkosti ihly), aby sa odstránil všetok vzduch.


Ihla sa aplikuje približne 2 mm do detruzora a 30 injekcií s obsahom 1 ml (celkový objem 30 ml) sa rozmiestni v odstupoch približne 1 cm (pozri obrázok vyššie). Pri poslednej injekcii sa aplikuje približne 1 ml sterilného fyziologického roztoku tak, aby sa zabezpečilo podanie plnej dávky. Po aplikácii injekcií treba fyziologický roztok použitý na vizualizáciu močového mechúra z neho vypustiť. Pacienta treba najmenej 30 minút po výkone sledovať.


Ku klinickému zlepšeniu obyčajne dochádza do 2 týždňov.Opakovaná aplikácia sa zvažuje u pacientov po znížení klinického účinku predchádzajúcej injekcie (medián trvania vo fáze 3 klinických štúdií bol 256 – 295 dní pre BOTOX s obsahom 200 jednotiek), nie však pred uplynutím 3 mesiacov od predchádzajúcej aplikácie injekcií do močového mechúra.


Prevencia chronickej migrény


Odporúčaná rekonštituovaná dávka BOTOXU pre liečbu chronickej migrény je 155 až 195 jednotiek aplikovaná intramuskulárne (IM) 30G/0.5 palcovou (1,25 cm) ihlou (ako 0.1 ml (5 jednotiek) injekciami do 31 až 39 miest. Injekcie majú byť rozdelené do 7 špecifických svalových oblastí na hlave/krku, ako je uvedené v tabuľke dole. U pacientov s extrémne hrubou svalovou vrstvou môže byť potrebné použiť 1-palcovú (2,54 cm) ihlu. S výnimkou aplikácie do procerus svalu, kde sa má injikovať len na jedno miesto (do stredu), všetky svaly majú byť injikované bilaterálne s polovičným množstvom injikovaných miest naľavo a napravo.


Odporúčaná schéma ďalších aplikácií je každých 12 týždňov. Ak existuje miesto s prevládajúcou bolesťou, ďalšie injekcie môžu byť podané do jedného alebo oboch strán až do 3 špecifických svalov (occipitalis, temporalis a trapezius), až do maximálnej dávky pre sval ako je indikované v tabuľke dole.


Nasledovné diagramy ukazujú miesta aplikácie:Dávkovanie BOTOXU podľa svalov:Odporúčaná dávka

Oblasť hlavy/krku

Celkové dávkovanie (počet miest aplikácie)

Frontalisb

20 jednotiek (4 miesta)

Corrugatorb

10 jednotiek (2 miesta)

Procerus

5 jednotiek (1 miesto)

Occipitalisb

30 jednotiek (6 miest) až 40 jednotiek (až 8 miest)

Temporalisb

40 jednotiek (8 miest) až 50 jednotiek (až 10 miest)

Trapeziusb

30 jednotiek (6 miest) až 50 jednotiek (až 10 miest)

Skupina cervikálnych paraspinálnych svalovb

20 jednotiek (4 miesta)

Celková dávka:

155 až 195 jednotiek

31 to 39 miest

a 1 IM injekčné miesto = 0.1 ml = 5 jednotiek BOTOXu (riedenie 2 ml)

b Dávka aplikovaná bilaterálne


Kozmetické použitie lieku – glabelárne vrásky viditeľné pri maximálnom mračení sa


Pri aplikácii BOTOXU do vertikálnych vrások medzi obočím, známych ako glabelárne vrásky, je nutné dbať na to, aby nedošlo k aplikácii do krvných ciev.

Rekonštituovaný roztok BOTOXU (50 jednotiek/1,25 ml; 100 jednotiek/2,5 ml; 200 jednotiek/5 ml) je aplikovaný sterilnou ihlou 30G. Do každého z 5 miest sa aplikuje 0,1 ml (4 jednotky): 2 injekcie do každého musculus corrugatora 1 injekcia do musculus procerus do celkovej dávky 20 jednotiek.

Pred aplikáciou je potrebné palec alebo ukazovák pevne pritlačiť pod orbitálny okraj, aby nedošlo k extravazácii pod orbitálny okraj. Ihla má počas aplikácie smerovať hore a do stredu. Z dôvodu zníženia rizika ptózy nie je možné aplikovať injekcie do oblasti levator palpebrae superioris, najmä u pacientov s väčšími komplexmi obočia a depresoru (depressor supercilii). Injekcie do musculus corrugator je nutné aplikovať do centrálnej časti tohto svalu, aspoň 1 cm nad oblúkom obočia.


Glabelárne vrásky vznikajú zvýšenou aktivitou musculus corrugatora musculus orbicularis oculi. Tieto svaly pohybujú obočím mediálne. Musculus procerusa musculus depresor superciliiťahajú obočie dole. Tak sa vytvára zamračený alebo vrásčitý výraz. Umiestnenie, veľkosť a využívanie svalov sa individuálne podstatne rozlišuje. Vrásky vyvolané výrazom tváre vznikajú kolmo k smeru účinku kontrahovaných svalov tváre. Potrebná dávka pre odstránenie vrások závisí od celkového pozorovania schopnosti pacienta aktivovať povrchové svaly, do ktorých má byť injekcia aplikovaná.


Zlepšenie závažnosti vertikálnych vrások medzi obočím (glabelárnych vrások) sa všeobecne objavuje do jedného týždňa po liečbe. Účinnosť bola preukázaná až do 4 mesiacov po liečbe.


Po rekonštitúcii musí byť BOTOX použitý len na jednu aplikáciu injekcie (injekcií) pre jedného pacienta.


Intervaly medzi jednotlivými ošetreniami nemajú byť kratšie ako 3 mesiace.


Pri liečbe glabelárnych vrások viditeľných pri maximálnom mračení sa je možné v prípade nedostatočnej dávky a pri absencii akýchkoľvek nežiaducich účinkov sekundárne k prvej aplikácii, zvážiť pri druhej aplikácii použitie dávky až 40 alebo 50 jednotiek, pričom treba brať do úvahy analýzu predchádzajúceho zlyhania liečby.


Kozmetické použitie lieku - vrásky očného kútika v tvare stopy vrany (Crow´s feet vrásky) viditeľné pri maximálnom úsmeve


Rekonštituovaný BOTOX (50 jednotiek/1,25 ml) sa aplikuje injekciou pomocou sterilnej ihly 30 G. Objem 0,1 ml (4 U) sa aplikuje injekčne do 3 miest na každej strane (celkom 6 miest aplikácie injekciou) do laterálneho m. orbicularis oculi s celkovou dávkou 24 jednotiek v celkovom objeme 0,6 ml (12 jednotiek na každú stranu).


Aby sa znížilo riziko ptózy viečka, nesmie byť prekročená dávky 4 jednotky do jedného injekčného miesta a tiež sa nesmie prekročiť počet injekčných miest. Injekcia má byť vedená temporálne k okraju orbity tak, aby bola zaistená bezpečná vzdialenosť od svalov, ktoré sú zodpovedné za eleváciu viečka.


Pri aplikácii injekcie držte skosený hrot ihly smerom hore a od oka.

Prvá injekcia (A) má byť byť aplikovaná asi 1,5 až 2,0 cm temporálne do laterálneho očného kútika a temporálne do orbitálnej hrany. Následné miesta aplikácie injekcií budú závisieť na tom, či vrásky v oblasti okolo očí sú nad a pod laterálnym očným kútikom (i) alebo primárne pod laterálnym očným kútikom (ii).


(i) (ii)Pre súčasnú liečbu s glabelárnymi vráskami viditeľnými pri maximálnom mračení sa sa používa dávka 24 jednotiek pre vrásky očného kútika v tvare stopy vrany viditeľné pri maximálnom úsmeve a 20 jednotiek pre glabelárne vrásky (pozri inštrukcie pre podávanie u glabelárnych vrások). Pri súčasnej liečbe je celková dávka 44 jednotiek v celkovom objeme 1,1 ml.


Opatrnosť je potrebné venovať zaisteniu toho, aby BOTOX nebol aplikovaný injekciou do krvnej cievy počas aplikácie injekcie u vrások okolo očí.


K zlepšeniu závažnosti vrások očného kútika v tvare stopy vrany viditeľných pri maximálnom úsmeve podľa hodnotenia skúšajúceho došlo do jedného týždňa po liečbe. Efekt bol preukázaný v priemere po dobu 4 mesiacov po aplikácii injekcie.


Liečebné intervaly nesmú byť častejšie ako každé 3 mesiace.


Účinnosť a bezpečnosť opakovaného podávania BOTOXU dlhšieho ako 12 mesiacov nebola hodnotená.


Všetky indikácie


V prípade zlyhania liečby po prvom sedení, napr. neprítomnosť signifikatného klinického zlepšenia oproti východiskovému stavu za mesiac po liečbe, je potreba dodržať nasledujúci postup:

 • klinické overenie účinku toxínu na injikovaný sval (môže zahŕňať elektromyografické vyšetrenie u špecialistov);

 • analýza príčin zlyhania, napr. zlý výber injikovaných svalov, nedostatočná dávka, zlá injekčná technika, výskyt fixnej kontraktúry, príliš oslabený svalový antagonista, tvorba toxín-neutralizujúcich protilátok;

 • prehodnotenie vhodnosti liečby botulotoxínom typu A;

 • v prípade neprítomnosti nežiaducich účinkov závislých na prvej liečebnej kúre zahájte ďalšiu liečbu podľa nasledujúcich odporúčaní: 1) upravte dávku, berte do úvahy zlyhanie predchádzajúcej liečby, 2) použite EMG a 3) zachovajte trojmesačný interval medzi dvoma liečebnými kúrami.

V prípade zlyhania liečby alebo oslabenie účinku opakovane podávaných injekcií sa majú použiť alternatívne liečebné metódy.


 1. Kontraindikácie


BOTOX je kontraindikovaný vo všetkých indikáciách:

 • u pacientov so známou precitlivenosťou na botulotoxín typu A – hemaglutinín komplex alebo akúkoľvek zo zložiek lieku;

 • v prítomnosti infekcie v navrhovanom mieste aplikácie.


BOTOX je v liečbe dysfunkcie močového mechúra kontraindikovaný aj:

 u pacientov s akútnou infekciou močového traktu počas liečby

 u pacientov s akútnou retenciou moču počas liečby, ktorí nie sú rutinne katerizovaní.

 • u pacientov, ktorí nie sú v prípade potreby ochotní a/alebo schopní po liečbe začať katetrizovať.


BOTOX je v kozmetickej indikácii kontraindikovaný v nasledovnom prípade:

 • u pacientov s mysténiou gravis alebo Lambert-Eatonovým syndrómom.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nesmie sa prekračovať odporučené dávkovanie ani skracovať odporučené intervaly medzi aplikáciami kvôli možnosti predávkovania, nadmernej svalovej slabosti, vzdialenému šíreniu toxínu a tvorbe neutralizačných protilátok. Počiatočné dávkovanie u pacientov bez predchádzajúcej liečby má byť byť začaté s najnižšou odporúčanou dávkou pre špecifickú indikáciu.


Lekári i pacienti si majú byť vedomí toho, že sa môžu objaviť nežiaduce účinky, i keď boli predchádzajúce injekcie dobre tolerované. Opatrnosť je potrebná v prípade každej aplikácie.


Boli hlásené nežiaduce účinky súvisiace so šírením toxínu do vzdialených miest od miesta podania (pozri bod 4.8), ktoré mali niekedy za následok úmrtie a ktoré boli v niektorých prípadoch spojené s dysfágiou, pneumóniou a/alebo výraznou telesnou slabosťou. Tieto príznaky sú v súlade s mechanizmom účinku botulotoxínu a boli hlásené po hodinách až týždňoch po injekcii. Riziko príznakov je pravdepodobne vyššie u pacientov, ktorí majú predispozície k týmto príznakom a ďalšie zdravotné problémy, vrátane detí a dospelých liečených kvôli spasticite a liečených vysokými dávkami.


Starší a oslabení pacienti majú byť liečení s opatrnosťou.


Pred začiatkom liečby má byť u každého pacienta zvážený pomer prínosu a rizika.


Dysfágia bola hlásená tiež po aplikácii do iných miest než krčných svalov (pozri časť 4.4 -cervikálna dystónia).


BOTOX sa má používať so zvýšenou opatrnosťou a pod zvýšeným dohľadom u pacientov so subklinickým alebo klinickým výskytom porúch neuromuskulárneho prenosu: napr. myasthenia gravis alebo Lambert-Eaton syndrómom, u pacientov s periférnym neuropatickým ochorením (napr. amyotrofickou laterálnou sklerózou alebo motorickou neuropatiou) a u pacientov so základnými neurologickými ochoreniami. Títo pacienti majú zvýšenú citlivosť na lieky ako BOTOX, dokonca i v terapeutických dávkach čo môže vyvolať nadmernú svalovú slabosť a zvýšené riziko výskytu klinicky významných nežiaducich účinkov, vrátane vážnej dysfágie a respiračných porúch. U takýchto pacientov je potrebné botulotoxínové prípravky používať len pod dohľadom špecialistu, ak má prínos z liečby prevýšiť riziko. Pacientov s dysfágiou a aspiráciou v anamnéze je potrebné liečiť so extrémnou opatrnosťou.


Pacienti alebo ich ošetrovatelia majú byť upozornení, aby vyhľadali okamžite lekársku pomoc, ak sa objavia poruchy prehĺtania, reči alebo dýchania.


Podobne ako v iných prípadoch liečby, ktorá umožňuje zvýšenie aktivity po ošetrení, majú pacienti, ktorí pred liečbou viedli sedavý spôsob života, začať ďalšie aktivity postupne.


Je nevyhnutné poznať všetky dôležité anatomické vzťahy a zmeny spôsobené predchádzajúcimi operačnými výkonmi a potrebné je vyhnúť sa aplikácii injekcií do citlivých anatomických štruktúr.


Po aplikácii BOTOXU do oblasti blízko hrudníka bol hlásený s injekčnou procedúrou spojený pneumotorax. Opatrnosť sa vyžaduje pri injekcii aplikovanej v blízkosti pľúc (najmä pľúcnych vrcholov) a do ďalších citlivých anatomických štruktúr.

U pacientov, ktorým bol BOTOX v neschválenej indikácii injekčne aplikovaný priamo do slinných žliaz, do oblasti oro-linguálne-faryngeálnej a do pažeráka a žalúdku boli hlásené závažné nežiaduce účinky vrátane fatálnych následkov. Niektorí z týchto pacientov mali preexistujúcu dysfágiu alebo významnú slabosť.


Zriedkavo boli hlásené vážne a/alebo okamžité hypersenzitívne reakcie vrátane anafylaxie, sérového ochorenia, žihľavky, opuchu mäkkých tkanív a dyspnoe. Niektoré z týchto reakcií boli hlásené po použití BOTOXU samotného alebo v kombinácii s použitím iných liekov, ktoré vyvolávajú nežiaduce účinky. Pokiaľ sa objaví takáto reakcia, podávanie musí byť prerušené a je potrebné zahájiť príslušnú liečbu, ako je okamžité podanie adrenalínu. Je známy jeden prípad anafylaktického šoku, kedy pacient zomrel po aplikácii lieku BOTOX nesprávne nariedeného s 5 ml 1% lidokaínu.


Ako pri každej injekcii, môže dôjsť k úrazu. Injekčné podanie môže spôsobiť lokálnu infekciu v mieste vpichu, bolesť, zápal, parestéziu, zníženú citlivosť, opuch, erytém a/alebo krvácanie/podliatiny.

Bolesť a/alebo strach môžu vyvolať vazovagálnu odpoveď, napr. synkopu, hypotenziu.


Zvýšená opatrnosť pri použití BOTOXU je nutná, pokiaľ je v mieste plánovanej injekcie zápal alebo je prítomná výrazná slabosť alebo atrofia v cieľovom svale.

Zvýšená opatrnosť pri použití BOTOXU je tiež nutná u pacientov s periférnym neuropatickým ochorením (napr. amyotrofickou laterálnou sklerózou alebo motorickou neuropatiou).


Boli tiež hlásené nežiaduce účinky po podaní BOTOXU týkajúce sa kardiovaskulárneho systému, vrátane arytmie a infarktu myokardu, niektoré z nich mali fatálny priebeh. Niektorí z týchto pacientov mali rizikové faktory, vrátane kardiovaskulárneho ochorenia.


Bol hlásený nový alebo opakovaný výskyt záchvatov, obvykle u pacientov, ktorí majú predispozíciu k výskytu týchto stavov. Presná súvislosť týchto udalostí s injekciami botulotoxínu nebola stanovená. U detí boli tieto udalosti hlásené predovšetkým u pacientov liečených na spasticitu spojenú s detskou mozgovou obranou.


Tvorba protilátok proti botulotoxínu typu A môže znížiť účinnosť liečby BOTOXOM, a to inaktiváciou biologickej aktivity toxínu.

Výsledky z niektorých štúdií ukazujú, že použitie BOTOXU v príliš častých alebo vysokých dávkach môže viesť k zvýšenej tvorbe protilátok. Ak je to vhodné, potenciál tvorby protilátok môže byť minimalizovaný aplikáciou najnižšej dávky pri najdlhších klinicky indikovaných intervaloch medzi injekciami.


Klinické fluktuácie počas opakovaného podania BOTOXU (rovnako ako u všetkých botulotoxínov) môžu byť následkom odlišných procesov rekonštitúcie roztoku, intervalov medzi injekciami, injikovaných svalov a ľahko rozdielnych hodnôt potencie dané použitými metódami biologického testovania.Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť BOTOXU v indikáciách iných ako sú uvedené v časti 4.1, neboli stanovené. Po uvedení lieku na trh bolo u detských pacientov s ďalšími zdravotnými problémami, predovšetkým s mozgovou obrnou, veľmi vzácne hlásené možné šírenie toxínu do miest vzdialených od miesta podania. Všeobecne platí, že bola u týchto prípadov použitá vyššia ako odporúčaná dávka (pozri časť 4.8).


Je známych niekoľko veľmi zriedkavých prípadov, kedy po aplikácii BOTOXU u detí s detskou mozgovou obranou došlo k aspiračnej pneumónii vedúcej k úmrtiu, vrátane toho kedy bol BOTOX použitý v neschválenej indikácii (napr. oblasť krku). Zvýšená opatrnosť pri použití BOTOXU je nutná u detí s výrazným neurologickým postihnutím, dysfágiou alebo nedávnou aspiračnou pneumóniou alebo pľúcnym ochorením v anamnéze.


Pri liečbe pacientov so zlým zdravotným stavom je potrebné individuálne zvážiť pomer prínosu a rizika.


Blefarospazmus

Znížené žmurkanie, ktoré nasleduje po injekcii botulotoxínu do plochého kruhového svalu (m. orbicularis oculi), môže viesť k odhaleniu rohovky, perzistentnému epiteliálnemu defektu a ulceráciám rohovky, najmä u pacientov s poruchou inervácie VII. hlavového nervu. Je potrebné zamerať sa na dôkladné vyšetrenie rohovkovej citlivosti u predtým operovaných očí, vyhnúť sa aplikácii do spodnej mihalnice, aby nedošlo k ektropii a okamžite a dôkladne liečiť každý defekt rohovkového epitelu. Táto liečba môže zahŕňať aplikáciu ochranných kvapiek, ochranných mastí, kontaktných šošoviek alebo uzatvorenie očnej štrbiny prelepením alebo i iným spôsobom.


V mäkkých tkanivách viečka ľahko vznikajú ekchymózy. Tie môžu byť minimalizované pôsobením mierneho tlaku na miesto aplikácie bezprostredne po injekcii.


Vzhľadom k anticholinernej aktivite botulotoxínu je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť pri liečbe pacientov s rizikom glaukómu s uzavretým uhlom.


Cervikálna dystónia

Pacienti s cervikálnou dystóniou majú byť informovaní o možnom vzniku dysfágie, ktorá môže byť mierna, ale i závažná. Dysfágia môže pretrvávať dva až tri týždne, ale bolo hlásené, že trvala i päť mesiacov po injekcii. Dôsledkom dysfágie je možnosť aspirácie, dyspnoe a príležitostne potreba výživy sondou. Vo zriedkavých prípadoch bola po dysfágii hlásená aspiračná pneumónia a úmrtie.


Obmedzenie dávky injikovanej do m. sternoceidomastoideus na menej než 100 jednotiek môže znížiť riziko vzniku dysfágie. Bolo hlásené, že u pacientov s malou svalovou hmotou na krku alebo u pacientov, ktorí dostávajú injekcie bilaterálne, je väčšie riziko dysfágie. Dysfágii sa prisudzuje šíreniu toxínu do ezofageálnych svalov. Aplikácia BOTOXU do levator scapulae môže byť spojená so zvýšením rizika respiračnej infekcie a dysfágie.


Dysfágia môže prispieť k zhoršenému príjmu potravy i vody a k následnému zníženiu hmotnosti a dehydratácii. U pacientov so subklinickou dysfágiou môže byť zvýšené riziko vážnejšieho priebehu dysfágie po injekcii BOTOXU.


Fokálna spasticita spojená s detskou mozgovou obrnou a spasticita ruky a zápästia u dospelých po cievnej mozgovej príhode

Pri liečbe fokálnej spasticity bol BOTOX používaný len v spojení so štandardnou starostlivosťou a nie je určený ako náhrada týchto liečebných metód. Nie je pravdepodobné, že by BOTOX zlepšoval rozsah pohybu kĺbov poškodených fixnými kontraktúrami.


Po uvedení lieku na trh boli po liečbe botulotoxínom hlásené prípady úmrtia (niekedy spojené s aspiračnou pneumóniou) a vzdialené šírenie toxínu, a to u detí s ďalšími zdravotnými problémami, prevažne s detskou mozgovou obrnou. Pozri upozornenia v časti 4.4 Pediatrická populácia


Primárna hyperhidróza axíl

Anamnéza a lekárska prehliadka spolu s ďalšími špecifickými vyšetreniami sú nevyhnutné k vylúčeniu prípadov sekundárnej hyperhidrózy (napr. hypertyreóza, feochromocytóm). To umožní vyhnúť sa symptomatickej liečbe hyperhidrózy bez diagnózy alebo liečby základného ochorenia.


Kozmetické použitie - vrásky

Opatrnosť je potrebná pri použití BOTOXU za prítomnosti zápalu v mieste (miestach) aplikácie alebo ak svaly, do ktorých sa aplikuje, vykazujú zvýšenú slabosť alebo atrofiu.


Zvýšená opatrnosť pri kozmetickom použití BOTOXU je nutná u pacientov s kožnými zápalovými prejavmi v mieste aplikácie, zreteľnou faciálnou asymetriou, ptózou, dermatochalaziou, hlbokými kožnými jazvami alebo kožou so zvýšenou produkciou mazu, pretože títo pacienti neboli zaradení do 3. fázy klinických štúdií.


Je potrebné zabezpečiť, aby BOTOX nebol aplikovaný do krvného riečišťa do zvislých vrások medzi obočím, ktoré sú viditeľné pri maximálnom mračení sa (glabelárne vrásky), ako aj pri aplikácii do vrások očného kútika v tvare stopy vrany, ktoré sú viditeľné pri maximálnom úsmeve (pozri časť 4.2).


Použitie BOTOXU v kozmetickej indikácii sa neodporúča u pacientov mladších ako 18 rokov. U pacientov starších ako 65 rokov sú k dispozícii len obmedzené údaje z klinických štúdií fáze 3.


Existuje riziko vzniku poklesu viečka po liečbe. Prezrite si časť 4.2 s pokynmi týkajúcimi sa podávania, kde je uvedené, ako sa má minimalizovať riziko.


Dysfunkcia močového mechúra

Cystoskopiu je potrebné vykonávať s primeranou lekárskou pozornosťou.


U pacientov, ktorí nie sú katetrizovaní, je potrebné do 2 týždňov po liečbe posúdiť postmikčné rezíduum moču a potom pravidelne podľa potreby až do 12 týždňov. Pacient musí byť poučený, aby sa v prípade ťažkostí s vyprázdňovaním obrátil na svojho lekára, keďže môže byť potrebná katetrizácia.


Hyperaktívny močový mechúr

Muži s diagnózou hyperaktívneho močového mechúra a príznakmi obštrukcie močových ciest nemajú byť liečení BOTOXOM.


Urinárna inkontinencia spôsobená neurogénnou hyperaktivitou detruzora


Môže sa vyskytnúť autonómna dysreflexia súvisiaca so zákrokom. Môže byť nutná rýchla lekárska starostlivosť.


Prevencia chronickej migrény

Účinnosť BOTOXU nebola preukázaná pri profylaxii bolesti hlavy u pacientov s epizodickou migrénou (bolesť hlavy < 15 dní za mesiac).

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku 20 jednotiek, t.j. v podstate „neobsahuje sodík“.


 1. Liekové a iné interakcie


Účinky botulotoxínu môžu byť teoreticky potencované aminoglykozidovými antibiotikami alebo inými liekmi, ktoré ovplyvňujú neurosvalový prenos (napr. nervosvalové blokátory)


Účinok podania rôznych sérotypov botulotoxínov v rovnakom čase alebo behom niekoľkých mesiacov nie je známy. Podanie ďalšieho botulotoxínu pred odoznením účinkov skôr podaného botulotoxínu môže vyvolať nadmernú nervosvalovú slabosť.


Neboli vykonané štúdie týkajúce sa interakcií. Neboli hlásené žiadne klinicky významné interakcie.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostačujúce údaje o použití botulotoxínu typu A u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri bod 5.3). Nie je známe možné riziko pre ľudí. BOTOX nemá byť používaný u gravidných žien, pokiaľ to nie je bezpodmienečne nutné.


Laktácia

Nie je známe, či sa BOTOX vylučuje do materského mlieka. Počas laktácie sa neodporúča BOTOX používať.


Fertilita

Nie sú k dispozícii adekvátne údaje o účinkoch používania botulotoxínu typu A na plodnosť u žien vo fertilnom veku. Štúdie na potkaních samcoch a samiciach vykázali zníženú fertilitu (pozri bod. 5.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne štúdie týkajúce sa vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. BOTOX však môže spôsobiť asténiu, svalovú slabosť, závraty a poruchy videnia, ktoré môžu mať vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.


 1. Nežiaduce účinky


Celkové

V kontrolovaných klinických štúdiách boli zaznamenané nežiaduce účinky, ktoré hodnotitelia považovali za súvisiace s BOTOXOM u 35 % pacientov s blefarospazmom, 28 % pacientov s cervikálnou dystóniou, 17 % s detskou mozgovou obrnou, 16 % s fokálnou spasticitou hornej končatiny v súvislosti s náhlou cievnou mozgovou príhodou a 11 % s primárnou hyperhidrózou axíl. V klinických štúdiách týkajúcich sa hyperaktívneho močového mechúra bola incidencia 26% pri prvej liečbe a 22% pri druhej liečbe.

V klinických štúdiách týkajúcich sa urinárnej inkontinencie spôsobenej neurogénnou hyperaktivitou detruzora bola incidencia 32 % pri prvej liečbe a klesla na 18 % pri druhej liečbe.

V klinických štúdiách zameraných na chronickú migrénu bol výskyt nežiaducich účinkov u 26 % pacientov pri prvej liečbe s poklesom na 11 % pri druhej liečbe-


Na základe údajov z kontrolovaných klinických štúdii, je možné očakávať výskyt nežiaducich účinkov po liečbe glabelárnych vrások viditeľných pri maximálnom mračení sa BOTOXOM u 23,5% (placebo: 19,2%) pacientov. V prvom liečebnom cykle v hlavných kontrolovaných klinických štúdiach boli nežiaduce účinky hlásené u 7,6 % (24 jednotiek) pacientov po liečbe vrások okolo očí v tvare stopy vrany viditeľných pri maximálnom úsmeve, u 6,2 % (44 jednotiek:24 jednotiek) pacientov po liečbe vrások okolo očí v tvare stopy vrany so súčasným podávaním 20 jednotiek na liečbu glabelárnych vrások a u 4,5 % pacientov v skupine s placebom

Tieto nežiaduce reakcie môžu súvisieť s liečbou, injekčnou technikou alebo s obidvoma týmito faktormi.

Všeobecne nežiaduce účinky vznikli počas niekoľkých prvých dní po injekcií a boli prechodné, môžu však trvať niekoľko mesiacov alebo dlhšie.


Lokálna svalová slabosť predstavuje očakávané farmakologické pôsobenie botulotoxínu.

Blefaroptóza, ktorá vznikla v dôsledku kozmetického použitia na glabelárne vrásky a ktorá môže súvisieť s injekčnou technikou, súvisí s farmakologickým účinkom BOTOXU.


Rovnako ako u iných injekčných postupov môže byť výkon spojený s miestnou bolesťou, zápalom, parestézou, hypoastéziou, opuchom a edémom, erytémom, lokalizovanou infekciou, krvácaním a/alebo modrinami v dôsledku injekčného podania. Bolesť a/alebo strach súvisiaci s injekciou, môžu spôsobiť vazovagálne reakcie, vrátane prechodného symptomatického zníženia krvného tlaku alebo mdlôb. Po injekciách botulotoxínu bola tiež hlásená horúčka a chrípkový syndróm.


Nežiaduce účinky – frekvencia podľa indikácie


Frekvencia nežiaducich účinkov pre každú indikáciu vychádza z klinických štúdií. Frekvencia je definovaná nasledujúcim spôsobom: veľmi časté (≥1/10), časté ((≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé ((≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000)., neznáme ( z dostupných údajov).


Blefarospazmus / hemifaciálny spazmus


Poruchy nervového systému

Menej časté: Závraty, faciálna paréza a faciálna obrna.


Poruchy oka

Veľmi časté: Ptóza očného viečka.

Časté: Keratitis punctata, lagoftalmus, suché oko, fotofóbia, podráždenie oka a zvýšená tvorba sĺz.

Menej časté: Keratitis, ektropium, diplopia, poruchy videnia a zastreté videnie.

Zriedkavé: Opuch očných viečok.

Veľmi zriedkavé: Ulcerózna keratitída, defekt rohovkového epitelu, perforácia rohovky.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Ekchymóza.

Menej časté: Vyrážka/dermatitída.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Podráždenie a opuch tváre.

Menej časté: Únava.


Cervikálna dystónia


Infekcie a nákazy

Časté: Nádcha, infekcia horných ciest dýchacích.


Poruchy nervového systému

Časté: Závraty, zvýšené svalové napätie, znížená citlivosť, somnolencia a bolesť hlavy.


Poruchy oka

Menej časté: Diplopia a ptóza očného viečka.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: Dušnosť a dystónia.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: Dysfágia (pozri časť „Ďalšie informácie“ dole).

Časté: Sucho v ústach a nevoľnosť.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté: Svalová slabosť.

Časté: Svalová stuhnutosť a bolestivosť.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: Bolesť.

Časté: Asténia, ochorenie podobné chrípke a malátnosť.

Menej časté: Horúčka.


Detská mozgová obrna


Infekcie a nákazy

Veľmi časté: Vírusové infekcie a infekcie ucha.


Poruchy nervového systému

Časté: Somnolencia, poruchy chôdze a parestézia.


Poruchy podkožného tkaniva

Časté: Vyrážka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: Bolesť svalov, svalová slabosť a bolesť končatín.


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: Močová inkontinencia.


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté: Pád.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Malátnosť, bolesť v mieste injekcie a asténia.


Fokálna spasticita hornej končatiny spojená s cievnou mozgovou príhodou


Psychické poruchy

Menej časté: Depresie a nespavosť.


Poruchy nervového systému

Časté: Hypertónia.

Menej časté: Hypestézia, bolesť hlavy, parestézia, poruchy koordinácie a amnézia.


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: Vertigo.


Poruchy ciev

Menej časté: Ortostatická hypotenzia.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: Nauzea a orálna parestézia.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Ekchymóza a purpura.

Menej časté: Dermatitis, svrbenie a vyrážka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: Bolesť končatín a svalová slabosť.

Menej časté: Artralgia a bursitis.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Bolesť v mieste injekcie, pyrexia, ochorenie podobné chrípke, hemorágia a podráždenie v mieste injekcie.

Menej časté: Asténia, bolesť, citlivosť v mieste injekcie, malátnosť a periférny opuch.


Niektoré z menej častých nežiaducich účinkov môžu súvisieť s ochorením.


Primárna hyperhidróza axíl


Poruchy nervového systému

Časté: Bolesť hlavy a parestézia.


Poruchy ciev

Časté: Návaly tepla.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: Nauzea.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Hyperhidróza (potenie mimo axily), abnormálny zápach kože, svrbenie, podkožné uzliny a alopécia.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: Bolesť končatín.

Menej časté: Svalová slabosť, myalgia a artropatia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: Bolesť v mieste injekcie.

Časté: Bolesť, opuch v mieste injekcie, hemorágia v mieste injekcie, citlivosť a podráždenie v mieste injekcie, asténia a reakcie v mieste injekcie.


Pri liečbe primárnej hyperhidrózy axíl bolo do jedného mesiaca od aplikácie injekcie u 4,5% pacientov hlásené zvýšené potenie mimo axily, pričom nebol zistený žiadny špecifický vzorec s ohľadom na to, ktoré anatomické oblasti boli takto postihnuté. U približne 30% pacientov problémy ustúpili do štyroch mesiacov.


Menej často bola tiež hlásená slabosť ruky (0,7%), bola mierna, prechodná, nevyžadovala liečbu a odznela bez následkov. Tento nežiaduci účinok môže súvisieť s liečbou, injekčnou technikou alebo s oboma faktormi. Pri hlásení menej častej svalovej slabosti, je nutné zvážiť neurologické vyšetrenie. Navyše je pred ďalšou aplikáciou injekcie žiaduce prehodnotiť injekčnú techniku, aby bola zaistená intradermálna aplikácia injekcie.


V nekontrolovanej bezpečnostnej štúdii ls BOTOXOM (50 jednotiek na axilu) u detí a dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov (N=144) sa u viac ako jedného pacienta (v oboch prípadoch u 2 pacientov) objavili bolesť v mieste injekcie a hyperhidróza (potenie mimo axily).


Kozmetické použitie – glabelárne vrásky


Infekcie a nákazy

Menej časté: Infekcia.


Psychické poruchy

Menej časté: Úzkosť.


Poruchy nervového systému

Časté: Bolesť hlavy, parestézia

Menej časté: Závraty.


Poruchy oka

Časté: Ptóza očného viečka.

Menej časté: Blefaroptóza, bolesť oka, poruchy videnia (vrátane rozmazaného videnia).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Nauzea

Menej časté: Sucho v ústach.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Erytém, napätie kože

Menej časté: Opuchy (tváre, viečok, periorbitálny opuch), fotosenzitívna reakcia, svrbenie, suchá pokožka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: Miestna svalová slabosť.

Menej časté: Svalové zášklby.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Bolesť v tvári, opuch v mieste podania injekcie, ekchymóza, bolesť v mieste podania injekcie, podráždenie v mieste podania injekcie.

Menej časté: Príznaky podobné chrípke, asténia, horúčka.


Závažnosť dysfágie kolíše od miernej až po závažnú, s možnosťou aspirácie, a príležitostne môže

vyžadovať lekársku intervenciu , pozri časť 4.4.


Kozmetické použitie – vrásky očného kútika v tvare stopy vrany (Crow´s feet vrásky)


Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené v dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách po injekcii lieku BOTOX 24 jednotiek u samostatných vrások očného kútika v tvare stopy vrany:


Poruchy oka

Časté: Edém očných viečok


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Krvácanie v mieste aplikácie injekcie*, hematóm v mieste aplikácie injekcie*

Menej časté: Bolesť v mieste aplikácie injekcie*, parestézia v mieste podania injekcie


*nežiaduce účinky súvisiace s aplikáciou


Kozmetické použitie – vrásky očného kútika v tvare stopy vrany (Crow´s feet vrásky) a glabelárne vrásky


Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené v dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách po injekcii prípravku BOTOX 44 jednotiek (súčasná liečba vrások očného kútika v tvare stopy vrany a glabelárnych vrások):


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Hematóm v mieste aplikácie injekcie*

Menej časté: Krvácanie v mieste aplikácie injekcie*, bolesť v mieste aplikácie injekcie*


*nežiaduce účinky súvisiace s aplikáciou


Po opakovanom dávkovaní nebola pozorovaná žiadna zmena v celkovom bezpečnostnom profile.


Chronická migréna


Poruchy nervového systému

Časté: Bolesť hlavy, migréna*, faciálna paréza.


Poruchy oka

Časté: Pokles očného viečka.

Menej časté: opuch očného viečka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Svrbenie, vyrážka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: Bolesť krku, bolesť svalov, bolesť pohybového systému, svalová stuhnutosť, svalové kŕče, svalové napätie, svalová slabosť.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Bolesť v mieste podania injekcie.

Menej časté: bolesť kože, bolesť čelusti.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: Dysfágia


V placebo-kontrolovaných štúdiách, bolesti hlavy a migréna, vrátane vážnych prípadov nepoddajnej alebo zhoršenej bolesti hlavy/migrény, boli hlásené častejšie pri lieku BOTOX (9%) ako s placebom (6%). Objavili sa najmä počas prvého mesiaca po injekciách a ich výskyt klesal s opakovaním liečby.


Hyperaktívny močový mechúr


Infekcie a nákazy

Veľmi časté: infekcia močového traktu

Časté: bakteriúria


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté: dyzúria

Časté: retencia moču, reziduálny objem moču*, polakizúria


* zvýšený postmikčný reziduálny objem moču nevyžadujúci katetrizáciu


Nežiaduce účinky súvisiace s postupom, ktoré sa objavili ako časté boli dyzúria a hematúria.


Občasná katetrizácia bola začatá u 6,5% pacientov po liečbe BOTOXOM verzus u 0,4% pacientov v placebo skupine.


V placebom kontrolovaných klinických štúdiách bolo 1242 pacientov, 41,4% pacientov (n = 514) malo ≥ 65 rokov a 14,7% (n = 182) malo ≥ 75 rokov. Žiadne všeobecné rozdiely v bezpečnostnom profile následkom BOTOX liečby neboli pozorované medzi pacientmi ≥ 65 rokov v porovnaní s pacientmi < 65 rokov v týchto štúdiách, s výnimkou infekcie močových miest kde incidencia bola vyššia u staršej skupiny v placebo skupine aj BOTOX skupine v porovnaní s mladšími pacientmi.


Pri opakovanom podaní neboli pozorované žiadne zmeny vo všeobecnom bezpečnostnom profile.


Urinárna inkontinencia spôsobená neurogénnou hyperaktivitou detruzora


Infekcie a nákazy

Veľmi časté: infekcia močového traktu


Psychické poruchy

Časté: nespavosť


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: zápcha


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalová slabosť, svalový spazmus


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté: zadržiavanie moču

Časté: Hematúria*, dysúria*, divertikul močového mechúra


Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Časté: únava, porucha chôdze


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté: Autonómna dysreflexia*, pád


*nežiaduce reakcie súvisiace s podaním


V klinických štúdiách boli hlásené infekcie močového traktu, a to u 49,2 % pacientov liečených 200 jednotkami BOTOXU a u 35,7 % pacientov liečených placebom (v skupine pacientov so sclerosis multiplex to bolo 53 % pacientov liečených 200 jednotkami lieku BOTOX, oproti 29,3 % s placebom, v skupine s poranením miechy to bolo u 45,4 % pacientov liečených 200 jednotkami BOTOXU oproti 41,7 % s placebom). Retencia moču bola hlásená u 17,2 % pacientov liečených 200 jednotkami BOTOXU a u 2,9 % pacientov liečených placebom (v skupine pacientov so sclerosis multiplex to bolo u 28,8 % pacientov liečených 200 jednotkami BOTOXU oproti 4,5 % s placebom, v skupine s poranením miechy to bolo u 5,4 % pacientov liečených 200 jednotkami BOTOXU oproti 1,4 % s placebom).


Pri opakovanom podávaní nebola zaznamenaná zmena typu nežiaducich reakcií.


U pacientov so sklerózou multiplex zaradených v pivotných štúdiách neboli zaznamenané rozdiely v ročnej miere exacerbácií MS (t. j. počet výskytov exacerbácií MS na pacienta za rok) (BOTOX=0,23, placebo = 0,20).


Spomedzi pacientov, ktorí neboli katetrizovaní pred začiatkom liečby, bola katetrizácia iniciovaná u 38,9 % po liečbe 200 jednotkami BOTOXU v porovnaní so 17,3 % v placebo skupine.


Ďalšie informácie


Nasledujúci zoznam obsahuje nežiaduce účinky. ktoré boli oznámené po uvedení lieku na trh bez ohľadu na indikáciu a sú uvedené ako doplnenie k nežiaducim účinkom uvedeným v časti 4.4 (Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní) a v časti 4.8.(Nežiaduce účinky) .


Poruchy kardiovaskulárneho systému

arytmia, infarkt myokardu


Poruchy ucha a labyrintu:

hypoakúzia, tinnitus a závrat


Poruchy oka:

glaukóm s uzavretým uhlom (pri liečbe blefarospasmu), lagoftalmus, strabizmus, rozmazané videnie a poruchy zraku


Gastrointestinálne poruchy:

bolesť brucha, hnačka, zápcha, sucho v ústach, dysfágia, nauzea, vracanie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

denervačná atrofia, malátnosť a horúčka


Poruchy imunitného systému:

anafylaxia, angioedém, sérové ochorenie a žihľavka


Poruchy metabolizmu a výživy:

anorexia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

svalová atrofia a myalgia


Poruchy nervového systému:

brachiálna plexopatia, dysfónia, dysartria, faciálna paréza, hypestézia, svalová slabosť, myastenia gravis, periférna neuropatia, parestézia, radikulopatia, kŕče, synkopa a faciálna obrna, znížená citlivosť.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

aspiračná pneumónia (niekedy s fatálnym koncom), dušnosť, respiračná depresia a respiračné zlyhanie, bronchospazmus


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

alopécia, psoriatiformná dermatitída, multiformný erytém, hyperhidróza, madaróza, pruritus a vyrážka


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Predávkovanie BOTOXOM Allergan Units je relatívny pojem a závisí na dávke, oblasti vpichu a vlastnostiach tkaniva pod miestom vpichu. Nebol hlásený žiadny prípad systémovej toxicity, ktorý by bol vyvolaný injekčným podaním BOTOXU Allergan Units. Zvýšené dávky môžu spôsobiť lokálnu alebo vzdialenú celkovú a silnú neuromuskulárnu paralýzu. Nebol hlásený žiadny prípad požitia BOTOXU Allergan Units. Bezprostredne po injekcii nie sú viditeľné známky predávkovania. Pokiaľ dôjde k náhodnej injekcii alebo požitiu lieku alebo podozreniu na predávkovanie, je nutné u pacienta niekoľko dní sledovať známky a príznaky systémovej slabosti v miestach vzdialených od miesta vpichu, čo môže zahŕňať ptózu, diplopiu, dysfágiu, dysartriu celkovú slabosť alebo respiračné zlyhanie. Títo pacienti majú podstúpiť ďalšie lekárske posúdenie a má byť okamžite zavedená príslušná liečba, ktorá môže zahrňovať i hospitalizáciu.


Pri postihnutí svaloviny orofaryngu a pažeráka môže dôjsť k aspirácii, ktorá môže viesť k vzniku aspiračnej pneumónie. Ak vznikne paralýza dýchacích svalov alebo výrazné oslabenie, je potrebná, pokiaľ nedôjde k úprave, intubácia a riadené dýchanie a možno vznikne potreba tracheotómie a dlhotrvajúcej mechanickej ventilácie, ako dodatok všeobecnej podpornej liečby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Fakmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Myorelaxancium, iné periférne pôsobiace myorelaxanciá

ATC kód: M03AX01


Komplex neurotoxínu Clostridium botulinum typ A blokuje periférne uvoľnenie acetylcholínu na presynaptických zakončeniach cholinergných nervov štiepením SNAP-25, proteínov nevyhnutných k úspešnému spojeniu a uvoľneniu acetylcholínu z vezikúl v nervových zakončeniach.


Po injekcii sa toxín rýchlo a s vysokou afinitou viaže na špecifické receptory bunkového povrchu. Potom nasleduje prenos toxínu cez plazmatickú membránu receptormi sprostredkovanou endocytózu. Nakoniec sa toxín uvoľňuje do cytozolu. Tento neskorší proces je uskutočnený postupnou inhibíciou acetylcholínu, klinické príznaky sa prejavujú behom 2-3 týždňov, s maximálnym účinkom 5-6 týždňov po injekcii.


Zotavenie po intramuskulárnej injekcii nastáva obvykle v priebehu 12 týždňov, keď nervové zakončenia vyrastú a znovu sa spoja s koncovou platničkou. U pacientov, ktorým bolo do podpazušia intradermálne podaných 50 Units (cieľom sú ekkrinné potné žľazy), trval účinok priemerne 7,5 mesiaca po podaní prvej injekcie. Najviac u 27,5% pacientov trval účinok 1 rok a viac. Zotavenie nervových zakončení sympatika, ktorý inervuje potné žľazy, nebolo po intradermálnom podaní BOTOXU študované.


Neurotoxínový komplex BOTOXU je odvodený z novej bunkovej banky (Master Cell Bank). Nový liek BOTOX Allergan Units preukázal u dospelých v klinických štúdiách podobnú účinnosť v dávkach, ako predchádzajúci BOTOX Allergan Units. U detí neboli vykonané žiadne klinické štúdie s novým liekom.


Po injekcii do detruzora BOTOX ovplyvňuje činnosť eferentných dráh detruzora inhibíciou uvoľňovania acetylcholínu. Okrem toho BOTOX inhibuje aferentné neurotransmitery a senzorické dráhy.


KLINICKÉ ŠTÚDIE


Primárna hyperhidróza axíl


Dvojito zaslepená multicentrická klinická štúdia bola uskutočnená u pacientov s perzistujúcou bilaterálnou primárnou hyperhidrózou, ktorá bola definovaná na základe gravimetrického merania za týchto podmienok: najmenej 50 mg spontánnej produkcie potu v každej axile za 5 minút pri izbovej teplote v kľude. 320 pacientov bolo randomizovaných tak, že 242 z nich dostalo 50 jednotiek BOTOXU a 78 placebo. Respondenti na liečbu boli tí, u ktorých došlo minimálne k 50% zníženiu axilárneho potenia oproti východiskovému stavu. Pri prvom hodnotení 4 týždne po aplikácii bol podiel respondentov v skupine s BOTOXOM 93,8% oproti 35,9% v skupine s placebom (p<0,001). Incidencia respondentov medzi pacientami v skupine s BOTOXOM bola naďalej signifikantne vyššia (p<0,001), než u pacientov liečených placebom po celú dobu až do 16.týždňa.


Nasledujúca otvorená štúdia zahŕňa 207 vhodných pacientov, ktorí dostali až 3 kúry lieku BOTOX. Dve štúdie trvajúce 16 mesiacov (dvojito zaslepená 4 mesiace, pokračujúca otvorená 12 mesiacov) dokončilo celkom 174 pacientov. Incidencia klinických odpovedí v 16. týždni nasledujúcej po 1. liečebnom cykle (n=287), 2. liečebnom cykle (n=123) a 3. liečebnom cykle (n=30) bola 85,0%, 86,2% a 80%. Priemerná doba trvania účinku vo všetkých štúdiách bola 7,5 mesiaca po prvej kúre, avšak u 27,5% pacientov trval účinok 1 rok a viac.


K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti z klinických štúdií o použití BOTOXU v primárnej hyperhidróze axíl u detí vo veku od 12 do 18 rokov. Jediná, ročná, nekontrolovaná, bezpečnostná štúdia s opakovaným podávaním bola vykonaná u amerických detských pacientov vo veku 12 až 17 rokov (N = 144) s ťažkou primárnou hyperhidrózou axíl. Pacienti boli prevažne ženy (86,1%) a belosi (82,6%). Pacienti boli liečení dávkou 50 U na axilu pri celkovej dávke 100 U na pacienta za kúru. Avšak štúdie u dospievajúcich pri tomto dávkovaní neboli vykonané, takže žiadne odporúčanie ohľadom dávkovania nie je určené. Účinnosť a bezpečnosť BOTOXU v tejto skupine nebola presvedčivo preukázaná.


Hyperaktívny močový mechúr


Dve dvojito zaslepené, randomizované, multicentrické náhodné klinické štúdie 3. fázy s kontrolou placeba boli uskutočnené u pacientov s hyperaktívnym močovým mechúrom s príznakmi urinárnej inkontinencie, urgencie a frekvencie. Celkovo 1105 pacientov, ktorých príznaky neboli adekvátne liečené anticholínergickou liečbou (neadekvátna odpoveď alebo neznesiteľné nežiaduce účinky), boli randomizovaní tak, že dostávali buď 100 jednotiek BOTOXU (n=557) alebo placebo (n=548).


V oboch štúdiách boli zaznamenané podstatné zlepšenia v porovnaní s placebom v zmene od základnej úrovne v dennej frekvencii urinárnych epizód inkontinencie v prospech BOTOXU (100 jednotiek) v časovom primárnom bode v 12. týždni vrátane pomeru kontinentných pacientov. Použitím Stupnice Liečebného Prínosu bol podiel pacientov, ktorí pozitívne reagovali na liečbu (ich stav sa 'výrazne zlepšil' alebo 'zlepšil') podstatne vyšší v BOTOX skupine v porovnaní v placebo skupinou v oboch štúdiách. Boli zaznamenané výrazné zlepšenia v porovnaní s placebom u dennej frekvencie močenia, urgencie a epizód noktúria. Objem močenia bol tiež podstatne vyšší. Od 2. týždňa bolo zaznamenané podstatné zlepšenie u všetkých príznakov hyperaktívneho močového mechúra..


V porovnaní s placebom boli zaznamenané podstatné zlepšenia aj vo vykazovanom skóre pacientov týkajúcom sa kvality života súvisiacej s inkontinenciou podľa meraní Dotazníkom Kvality Života pri Inkontinencii (I-QOL) (vrátane vyhýbavého obmedzujúceho správania, psychosociálneho vplyvu a sociálneho strápnenia) a Kráľovským Zdravotným Dotazníkom (KHQ) (vrátane vplyvu inkontinencie, obmedzenia úloh, sociálne obmedzenia, fyzické obmedzenia, osobné vzťahy, emócie, meranie spánku/energie a zaťaženia/zvládania).

Neboli zistené žiadne celkové rozdiely v účinnosti liečbou BOTOXOM u pacientov ≥ 65 rokov v porovnaní s pacientmi < 65 rokov.


Výsledky zhrňujúcich pivotných štúdií sú uvedené nižšie:


Primárne a sekundárne koncové body na začiatku a zmena od začiatku v zhrňujúcich pivotných štúdiách:


Botox

100 jednotiek

(N=557)

Placebo

(N=548)

hodnoty P

Týždenná frekvencia epizód urinárnej inkontinencie*
Priemerný základ

5,49

5,39


Priemerný základ v týždni 2

-2,85

-1,21

< 0,001

Priemerný základ v týždni 6

-3,11

-1,22

< 0,001

Priemerný základ v týždni 12a

-2,80

-0,95

< 0,001

Pomer s pozitívnou odpoveďou na liečbku použitím Stupnice liečebného prínosu (%)
Týždeň 2

64, 4

34,7

< 0,001

Týždeň 6

68, 1

32,8

< 0,001

Týždeň 12a

61, 8

28,0

< 0,001

Denná frekvencia epizód močenia
Priemerný základ

11,99

11,48


Priemerný základ v týždni 2

-1,53

-0,78

< 0,001

Priemerný základ v týždni 6

-2,18

-0,97

< 0,001

Priemerný základ v týždni 12b

-2,35

-0,87

< 0,001

Denná frekvencia naliehavých epizód
Priemerný základ

8,82

8,31


Priemerný základ v týždni 2

-2,89

-1,35

< 0,001

Priemerný základ v týždni 6

-3,56

-1,40

< 0,001

Priemerný základ v týždni 12b

-3,30

-1,23

< 0,001

Celkové skóre inkontinencia kvality života
Priemerný základ

34,1

34,7


Priemerný základ v týždni 12bc

+22,5

+6,6

< 0,001

Kráľovský zdravotný dotazník: obmedzenia úloh
Priemerný základ

65,4

61,2


Priemerný základ v týždni 12bc

-25,4

-3,7

< 0,001

Kráľovský zdravotný dotazník: sociálne obmedzenia
Priemerný základ

44,8

42,4


Priemerný základ v týždni 12bc

-16,8

-2,5

< 0,001

* Percentuálny podiel pacientov bez inkontinencie v 12. týždni bol 27,1 % v skupine lieku BOTOX a 8,4 % v skupine placebo. Pomery dosahujúce 75 % a 50% zníženie epizód inkontinencie v porovnaní so začiatkom boli 46,0 % a 60,5 % v skupine lieku BOTOX v porovnaní so 17,7% a 31,0% v placebo skupine.

a Druhé primárne koncové body

b Sekundárne koncové body
c Vopred definované minimálne dôležité zmeny od základu bolo +10 bodov pre I-QOL a -5 bodov pre KHQ


Medián trvania reakcie po liečbe BOTOXOM na základe požiadania pacienta o opätovnú liečbu, bol 166 dní (približne 24 týždňov).


Len limitovaný počet pacientov mladších ako 40 rokov (n=88, 8.0%), mužov (n= 135, 12.2%) a pacientov nekaukazského pôvodu (n=101, 9.1%) bolo zaradených do štúdie 3. fázy. Dáta z týchto podskupín slúžila len ako podporné pre potvrdenie priaznivého terapeutického efektu.

Vyššia incidencia nežiaducich príhod - retencia moču, reziduálny objem moču a polakizúria boli pozorované u mužov v porovnaní so ženami. Výsledky ko-primárnych parametrov pre mužov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ko-primárne cieľové parametre účinnosti vo východiskovom stave a zmena oproti východiskovému stavu podľa súhrnu pivotných štúdií u mužských pacientov:BOTOX 100 jednotiek

(N = 61)

Placebo

(N = 74)

Hodnota p

Denná frekvencia prípadov inkotinencie
Priemerný východiskový stav

5,61

4,33


Priemerná zmena v 12. týždni

-1,86

-1,23

0,612

Podiel pozitívnej liečebnej odpovede s použitím stupnice liečebného prínosu (%)
12. týždeň

40,7

25,4

0,060


Celkovo 839 pacientov bolo hodnotených v dlhodobej rozšírenej štúdii (n= 758 žien, n=81 mužov). Pre všetky cieľové parametre účinnosti došlo u pacientov ku konzistentnej odpovedi na opakovanú liečbu.

V podskupine 345 pacientov ( n= 316 žien, n= 29 mužov), ktorí dosiahli 12. týždeň liečby (3. cyklus liečby), priemerné denné zníženie výskytu močovej inkontinencie bolo postupne

-3,07, -3,49 a -3,49 epizód v 12. týždni po prvej, druhej a tretej aplikácii 100 jednotiek BOTOXU.

Zodpovedajúci podiel pacientov s pozitívnou odpoveďou na liečbu pri použití stupnice liečebného prínosu bol 63,6%, 76,9%, a 77,3%.

V pivotných štúdiách nedošlo u žiadneho zo 615 pacientov s analyzovanými vzorkami k tvorbe neutralizačných protilátok.


Urinárna inkontinencia spôsobená neurogénnou hyperaktivitou detruzora


Dve dvojito zaslepené multicentrické náhodné klinické štúdie 3. fázy s kontrolou placeba boli uskutočnené u pacientov s urinárnou inkontinenciou spôsobenou neurogénnou hyperaktivitou detruzora, ktorí sa buď spontánne vyprázdňovali alebo používali katetrizáciu. Celkovo bolo zaradených 691 pacientov s poranením miechy a sklerózou, ktorí neboli adekvátne liečení najmenej jedným anticholínergickým činiteľom. Títo pacienti boli randomizovaní tak, že dostávali buď 200 jednotiek BOTOXU (n=227), 300 jednotiek BOTOXU (n=223) alebo placebo (n=241).


V oboch štúdiách 3. fázy boli zaznamenané podstatné zlepšenia v porovnaní s placebom vo variabilite zmeny primárnej účinnosti od začiatku v týždňovej frekvencii epizód inkontinencie v prospech lieku BOTOX (200 jednotiek a 300 jednotiek) v časovom bode primárnej účinnosti v 6. týždni vrátane percentuálneho podielu kontinentných pacientov. Boli zaznamenané podstatné zlepšenia urodynamických parametrov vrátane zvýšenia maximálnej cystometrickej kapacity a zníženia najvyššieho tlaku detruzora počas prvej mimovoľnej kontrakcie detruzora. V porovnaní s placebom boli zaznamenané podstatné zlepšenia aj vo vykazovanom skóre pacientov týkajúcom sa kvality života súvisiacej s inkontinenciou podľa meraní dotazníkom kvality života pri inkontinencii (I-QOL) (vrátane vyhýbavého obmedzujúceho správania, psychosociálneho vplyvu a sociálneho strápnenia). Nebola preukázaná žiadna výhoda pri podaní 300 jednotiek BOTOXU v porovnaní s 200 jednotkami.


Súhrnný výsledky pivotných štúdií sú uvedené nižšie:

Primárne a sekundárne koncové body na začiatku a zmena od začiatku v zhrňujúcich pivotných štúdiách:


BOTOX 200 jednotiek

(N=227)

Placebo

(N=241)

hodnoty p

Týždenná frekvencia urinárnej inkontinencie*

Priemerný základ

Priemerná zmena v 2. týždni

Priemerná zmena v 6a. týždni

Priemerná zmena v 12. týždni


32,4

-17,7

-21,3

-20,6


31,5

-9,0

-10,5

-9,9


p<0,001

p<0,001

p<0,001

Maximálna cystometrická kapacita (v ml)

Priemerný základ

Priemerná zmena v 6b. týždni


250,2

+153,6


253,5

+11,9


p<0,001

Maximálny tlak detruzora počas 1. mimovoľnej kontrakcie detruzora (v cmH20)

Priemerný základ

Priemerná zmena v 6b. týždni


51,5

-32,4


47,3

+1,1p<0,001

Celkové skóre kvality života pri inkontinenciic,d

Priemerný základ

Priemerná zmena v 6b. týždni

Priemerná zmena v 12. týždni


35,37

+25,89

+28,89


35,32

+11,15

+8,86


p<0,001

p<0,001

*Percentuálny podiel suchých pacientov (kontinentných) v 6. týždni bol 37 % v skupine 200 jednotiek lieku BOTOX a 9 % v skupine placebo. Pomery dosahujúce aspoň 75 % zníženie epizód inkontinencie v porovnaní so začiatkom boli 63 % a 24 %. Pomery dosahujúce aspoň 50 % zníženie v porovnaní so začiatkom boli 76 % a 39 %.

a Primárny koncový bod

b Sekundárne koncové body

c I-QOL škála celkového skóre je od 0 (maximálny problém) do 100 (vôbec žiadny problém).

dV pivotných štúdiách bol vopred určený minimálny významný rozdiel (MID) v celkovom skóre I-QOL 8 bodov na základe odhadov MID v škále 4 – 11 bodov vykazovaných pacientmi s neurogénnou hyperaktivitou detruzora.


Medián trvania reakcie v dvoch pivotných štúdiách na základe požiadania pacienta o opätovnú liečbu bol 256 – 295 dní (36 – 42 týždňov) v skupine s dávkou 200 jednotiek v porovnaní s 92 dňami (13 týždňami) v skupine placeba.


V prípade všetkých koncových bodov účinnosti mali pacienti konzistentnú reakciu pri opätovnej liečbe.

V pivotných štúdiách sa u žiadneho zo 475 pacientov s neurogénnou hyperaktivitou detruzora v analyzovaných vzorkách nevyvinuli neutralizujúce protilátky.


Prevencia chronickej migrény


BOTOX blokuje uvoľňovanie neurotransmiterov súvisiacich so vznikom bolesti. Odhadovaný mechanizmus prevencie bolesti hlavy je blokovanie prenosu periférnych signálov do centrálnej nervovej sústavy, ktorá potláča centrálnu senzibilizáciu, ako bolo preukázané v predklinických a klinických štúdiách.


Pacienti s chronickou migrénou bez sprievodnej liečby bolesti hlavy, ktorí boli sledovaní v 2. fáze 3. klinickej štúdie mali počas 28 dní viac ako 50 % obdobia s bolesťou hlavy/pravdepodobnou bolesťou hlavy a viac ako 4 epizódami bolesti hlavy. Pacientom bolo dovolené použiť akútnu liečbu bolesti hlavy (65.5 % užívalo lieky proti akútnej bolesti počas východiskovej fázy).

Liečba BOTOXOM ukázala štatisticky signifikantné (p<0.001) a klinicky významné zlepšenie v porovnaní s placebom a to 50 %-né zníženie dní s bolesťou hlavy, týka sa to frekvencie stredných /vážnych dní s bolesťou hlavy a celkové množstvo hodín bolesti hlavy v dni, kedy sa bolesť vyskytla. Fungovanie pacientov, vitalita, psychická úzkosť a celková kvalita života bola signifikantne zlepšená (p<0.001) v porovnaní s placebom ako preukázal Headache Impact Test (HIT6).


Glabelárne vrásky

V klinických štúdiách bolo zahrnutých 537 pacientov s miernymi až hlbokými vertikálnymi vráskami medzi obočím (glabelárne vrásky) viditeľnými počas maximálneho mračenia sa.


Injekcie BOTOXU významne redukovali hĺbku glabelárnych vrások pozorovaných pri maximálnom mračení sa až do 4 mesiacov podľa hodnotení skúšajúcich lekárov, ktorí stanovovali hĺbku glabelárnych vrások pri maximálnom mračení sa, a podľa všeobecného pacientovho hodnotenia zmeny vzhľadu jeho/jej vertikálnych vrások medzi obočiami (glabelárne vrásky) pozorovaných pri maximálnom mračení sa. Žiadne klinické cieľové ukazovatele nezahrňovali objektívne hodnotenie psychologického vplyvu. Tridsať dní po podaní injekcie bolo 80 % (325/405) pacientov liečených BOTOXOM považovaných skúšajúcimi lekármi za odpovedajúcich na liečbu (žiadna alebo mierna hĺbka pri maximálnom mračení sa), v porovnaní s 3 % (4/132) pacientov liečených placebom. V tom istom časovom bode hlásilo 89 % (362/405) pacientov liečených BOTOXOM mierne alebo výraznejšie zlepšenie v porovnaní so 7 % (9/132) pacientov liečených placebom.

Injekcie BOTOXU tiež významne redukovali hĺbku glabelárnych vrások v pokoji, keď sa pacienti nemračili. Z 537 pacientov zúčastňujúcich sa štúdie malo v pokoji 39 % (210/537) stredné až hlboké glabelárne vrásky (15 % nemalo v pokoji žiadne línie). V tejto skupine bolo 74 % (119/161) BOTOXOM liečených pacientov považovaných za odpovedajúcich na liečbu tridsať dní po podaní injekcie (žiadna alebo mierna hĺbka vrások) v porovnaní s 20 % (10/49) placebom liečenými pacientmi.

K dispozícii sú obmedzené údaje z klinických štúdií fázy 3 s BOTOXOM u pacientov starších ako 65 rokov. Len 6,0 % (32/537) osôb boli vo veku >65 rokov a výsledky účinnosti boli v tejto populácii nižšie.


Vrásky očného kútika v tvare stopy vrany (Crow´s feet vrásky)

Do štúdie bolo zaradených bolo 1 362 pacientov s miernymi až hlbokými vráskami okolo očí v tvare stopy vrany pri maximálnom úsmeve buď samostatnými ((N=445, štúdia 191622-098) alebo s miernymi až hlbokýmiglabelárnymi vráskami pri maximálnom mračenísa (N=917, štúdia 191622-099).


Injekcie BOTOXU významne znížili závažnosť vrások okolo očí v tvare stopy vrany pozorovaných pri maximálnom úsmeve v porovnaní s placebom vo všetkých časových bodoch (p<0.001) po dobu až 5 mesiacov. To bolo merané podľa podielu pacientov, ktorí dosiahli hodnotenie závažnosti vrások okolo očí buď žiadne, alebo mierne pri maximálnom úsmeve v oboch pivotných štúdiách; do dňa 150 (ukončenie štúdie) v štúdii 191622-098 a do dňa 120 (ukončenie prvého liečebného cyklu) v štúdii 191622-099). Pri hodnotení skúšajúcim aj samotným pacientom bol podiel pacientov dosahujúcich žiadnu alebo miernu závažnosť vrások očného kútika v tvare stopy vrany pozorovaných pri maximálnom úsmeve, vyšší u pacientov s miernymi vráskami v tvare stopy vrany pri maximálnom úsmeve na začiatku liečby než u pacientov s hlbokými vráskami v tvare stopy vrany pri maximálnom úsmeve na začiatku liečby.

Tabuľka 1 zahŕňa výsledky na deň 30, čo bol časový bod primárneho cieľového ukazovateľa účinnosti.


V štúdii 191622-104 (predĺženie štúdie 191622-099) bolo zaradených 101 pacientov, v predošlej štúdii randomizovaných do skupiny s placebom, ktorí ako prvú liečbu dostali dávku 44 U. U pacientov liečených prípravkom BOTOX bol zaznamenaný na deň 30 po ich prvej aktívnej liečbe štatisticky významný prínos v primárnom cieľovom ukazovateli účinnosti v porovnaní s placebom. Miera odpovede bola podobná ako v skupine 44 jednotiek v deň 30 po prvej liečbe v štúdii 191622-099.

Štyri cykly lieku BOTOX v dávke 44 jednotiek na liečbu vrások očného kútika v tvare stopy vrany a glabelárnych vrások boli podané celkovo 123 pacientom.

Deň 30: Hodnotenie Crow´s feet vrások pri maximálnom úsmeve uskutočnené skúšajúcim a pacientom - percento odozvy (% pacientov, ktorí dosiahli hodnotenie závažnosti Crow´s feet vrások žiadne alebo mierne).


Klinická štúdia

Dávka

BOTOX


Placebo


BOTOX


Placebo


Hodnotenie skúšajúcim

Hodnotenie pacientom

191622-098

24 U
(vrásky v tvare stopy vrany)

66,7%*

(148/222)

6,7%

(15/223)

58,1%*

(129/222)

5,4%

(12/223)

191622-099

24 U
(vrásky v tvare stopy vrany)


54,9%*

(168/306)

3,3%

(10/306)

45,8%*

(140/306)

3,3%

(10/306)


44 U
(24 U vrásky v tvare stopy vrany;
20 U glabelárne vrásky)

59,0%*

(180/305)

3,3%

(10/306)

48,5%*

(148/305)

3,3%

(10/306)

*p<0,001 (BOTOX vs placebo)


Zlepšenie vzhľadu vrások v tvare stopy vrany pri maximálnom úsmeve od východzieho stavu, hodnotené subjektom, bolo štatisticky významné (p<0,001) pre BOTOX (24 jednotiek a 44 jednotiek) v porovnaní s placebom v deň 30 a vo všetkých časových bodoch po každom liečebnom cykle v oboch pivotných štúdiách.


Liečba 24 U BOTOXU tiež výrazne znížila závažnosť vrások očného kútika v tvare stopy vrany v pokojnom stave. Z 528 liečených pacientov 63 % (330/528) malo mierne až hlboké vrásky očného kútika v tvare stopy vrany pri východiskovom stave. 58 % (192/330) z nich, ktorí boli liečení BOTOXOM, boli považovaní za pacientov s odpoveďou na liečbu (žiadna alebo mierna závažnosťvrások) tridsať dní po podaní injekcie v porovnaní s 11 % (39/352) pacientov liečených placebom.

Zlepšenia v pacientských hodnoteniach veku a príťažlivosti boli takisto pozorované pri BOTOXE (24 U a 44 U) v porovnaní s placebom pri použití dotazníka na zistenie výsledkov tvárových vrások (FLO-11) v 30. deň, čo je časový bod primárneho cieľového ukazovateľa, (p<0,001) a vo všetkých následných časových bodoch v obdivoch kľúčových štúdiách.


V pivotných štúdiách bolo 3,9 % (53/1 362) pacientov starších ako 65 rokov. Pacienti v tejto vekovej skupine mali odpoveď na liečbu BOTOXOM (24 jednotiek a 44 jednotiek) podľa hodnotení skúšajúcim 36 % (v deň 30).. Pri analýze podľa vekových skupín ≤ 50 rokov a > 50 rokov vykázali obidve populácie štatisticky významné zlepšenie v porovnaním s placebom. Odpoveď na liečbu BOTOXOM v dávke 24 jednotiek, hodnotená skúšajúcim, bola nižšia v skupine subjektov vo veku > 50 rokov ako u subjektov vo veku ≤ 50 rokov (42,0% a 71,2% v uvedenom poradí).


Celková odpoveď na liečbu BOTOXOM je pri vráskach očného kútika v tvare stopy vrany viditeľných pri maximálnom úsmeve nižšia (60%) ako odpoveď na liečbu pozorovaná pri liečbe glabelárnych vrások viditeľných pri maximálnom mračení sa (80%).


U 916 pacientov (517 pacientov s dávkou 24 jednotiek a 399 pacientov s dávkou 44 jednotiek) liečených BOTOXOM bola vo vzorkách analyzovaná tvorba protilátok. U žiadneho pacienta sa nevytvorili neutralizujúce protilátky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


 1. Všeobecná charakteristika liečiva


Štúdie distribúcie u potkanov naznačujú pomalú difúziu botulotoxínu typu A označeného I125 po injekcii do m. gastrocnemius, po ktorom nasledoval rýchly systémový metabolizmus a vylúčenie močom. Množstvo rádioaktívne znečisteného materiálu vo svale sa znížilo na polovicu za približne 10 hodín. V mieste vpichu sa rádioaktivita viazala na veľké molekuly proteínov, zatiaľ čo v plazme sa viazala na malé molekuly, čo naznačuje rýchly systémový metabolizmus substrátu. V priebehu 24 hodín od podania dávky je 60% rádioaktivity vylúčeného močom. Toxín sa pravdepodobne metabolizuje proteázami a molekulárne zložky sa opätovne využijú v normálnej metabolickej ceste.


Klasické štúdie absorpcie, distribúcie, biotransformácie a eliminácie účinnej látky neboli vzhľadom k povahe lieku vykonané.


 1. Charakteristika po podaní u pacientov


Je pravdepodobné, že môže nastať malá systémová distribúcia terapeutických dávok BOTOXU. Klinické štúdie používajúce elektromyografickú techniku ukázali zvýšenie elektrofyziologickej neuromuskulárnej aktivity vo svaloch vzdialených od miesta injekcie, ktorá nebola sprevádzaná klinickými príznakmi.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná štúdia


Pokiaľ je gravidným myšiam, potkanom a králikom podaný intramuskulárne BOTOX behom obdobia organogenézie, vývoj bez nežiaducich účinkov (NOAEL) bol pri 4,1 resp. 0,125 jednotiek/kg. Vyššie dávky boli spojené s redukciou fetálnej hmotnosti alebo s oneskorenou osifikáciou a u králikov boli zaznamenané potraty.


Fertilita a reprodukcia


Reprodukčné NOAEL následkom i.m. injekcie BOTOXU bolo 4 jednotky/kg u samcov potkanov a 8 Units/ kg u samíc potkanov. Vyššie dávky boli spojené v závislosti na dávke so znížením fertility. Za predpokladu, že došlo k impregnácii, neboli preukázané žiadne nežiaduce účinky na množstvo alebo životaschopnosť embryí splodených alebo určených na liečenie samcov a samíc potkanov.


Ďalšie štúdie


Okrem reprodukčnej toxikológie boli uskutočnené nasledujúce štúdie vo vzťahu k bezpečnosti BOTOXU: akútna toxicita, toxicita po opakovanej aplikácii, lokálna tolerancia, mutagenicita, antigenicita, kompatibilita s ľudskou krvou. Behom štúdií použitia klinicky relevantnej dávky sa neobjavilo žiadne zvláštne riziko pre ľudí. Maximálna odporúčaná dávka u ľudí behom jednej kúry je 300 jednotiek (zodpovedá 6 jednotiek/kg u osoby s hmotnosťou 50 kg). Publikovaná intramuskulárna LD50 u juvenilných opíc je 39 jednotiek/kg.


Nebola zaznamenaná systémová toxicita u potkanov pri podaní jednej injekcie do detruzora <50 jednotiek/kg BOTOXU. Neboli zistené nežiaduce klinické účinky pri simulácii neúmyselnej injekcie, keď bola podaná jedna dávka BOTOXU (približne 7 jednotiek/kg) do prostatickej časti močovej rúry a proximálneho rekta, semenných vačkov a steny močového mechúra alebo maternice opíc (~3 jednotky/kg). V 9-mesačnej štúdii opakovanými injekciami do detruzora (4 injekcie) bola zaznamenaná ptóza pri dávkach 24 jednotiek/kg a úmrtnosť pri dávkach ≥24 jednotiek/kg. U opíc neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky pri dávkach 12 jednotiek/kg, čo zodpovedá 3-násobne vyššej expozícii BOTOXU ako pri odporúčanej klinickej dávke 200 jednotiek na liečbu urinárnej inkontinencie spôsobenej neurogénnou hyperaktivitou detruzora (pre 50 kg osobu).


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


ľudský albumín

chlorid sodný


 1. Inkompatibility


Pretože neboli vykonané štúdie inkompatibility, nesmie byť tento liek miešaný so žiadnymi ďalšími liekmi.


 1. Čas použiteľnosti


Neotvorená injekčná liekovka BOTOXU 50 Allergan Units a BOTOXU 100 Allergan Units má čas použiteľnosti 3 roky.

Neotvorená injekčná liekovka BOTOXU 200 Allergan Units má čas použiteľnosti 3 roky.


Po rekonštitúcii v liekovke bola preukázaná stabilita po dobu 24 hodín pri teplote 2 °C až 8°C.


 1. Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania


Neotvorené injekčné liekovky musia byť skladované v mraziacich boxoch pri teplotách –5°C a nižšej, alebo v chladničke pri teplote 2°C až 8 °C.

Uchovávanie lieku po rekonštitúcii: pozri bod 6.3.


Mikrobiologické štúdie a štúdie na účinnosť dokazujú, že rekonštituovaný roztok lieku môže byť skladovaný až do 5 dní pri teplote 2°C až 8°C.


Pretože liek neobsahuje konzervačné látky, doba skladovania a podmienky, za ktorých sa liek používa sú na zodpovednosti používateľa a rekonštituovaný roztok nemá byť skladovaný dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C.

 1. Vlastnosti a zloženie obalu


BOTOX 50 Allergan Units

Injekčná liekovka z bezfarebného skla uzatvorená gumenou zátkou a hliníkovým uzáverom s transparentným povrchom a s popisom Allergan 50 Units.


Veľkosť balenia: 2, 3 alebo 6 injekčných liekoviek (5 ml)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


BOTOX 100 Allergan Units

Injekčná liekovka z bezfarebného skla uzatvorená gumenou zátkou a hliníkovým uzáverom s transparentným povrchom a s popisom Allergan 100 Units.


Veľkosť balenia: 1 a 4 injekčné liekovky (10 ml)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


BOTOX 200 Allergan Units

Injekčná liekovka z bezfarebného skla uzatvorená gumenou zátkou a hliníkovým uzáverom s transparentným povrchom a s popisom Allergan 200 Units.


Veľkosť balenia: 1, 2, 3 a 6 injekčných liekoviek (10 ml)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzania s liekom


Odporúča sa pripravovať roztok a plniť injekčnú striekačku na podložke z buničitej vaty, ktorá zachytí prípadné vystreknutie roztoku. BOTOX sa rekonštituuje sterilným fyziologickým roztokom bez konzervačných látok 9 mg/ml (0,9% chlorid sodný na injekciu). Pripravte si príslušné množstvo rozpúšťadla do striekačky (pozri časť 4.2).


Rozpúšťadlo sa smie do injekčnej liekovky aplikovať len veľmi opatrne, pretože bublinkami alebo prudkým miešaním stráca BOTOX účinnosť. Nepoužívajte a znehodnoťte injekčnú liekovku, ak rozpúšťadlo nie je vtiahnuté vákuom do injekčnej liekovky. Rekonštituovaný roztok BOTOXU je číry, bezfarebný až svetlo žltý roztok bez drobných častíc alebo zrazenín. Rekonštituovaný roztok BOTOXU má byť pred podaním vizuálne skontrolovaný (číry a bez častíc). Rekonštituovaný roztok BOTOXU sa pred podaním môže uchovávať v chladničke (pri teplote 2-8°C) najdlhšie 24 hodín. Dátum a čas rekonštitúcie má byť zaznamenaný na obale. Po rekonštitúcii BOTOXU na intradetruzorovú injekciu v injekčnej striekačke ho ihneď spotrebujte. Liek je určený na jednorazové použitie, nespotrebovaný roztok je potrebné znehodnotiť.


Pre bezpečnú likvidáciu musia byť nepoužité injekčné liekovky po rekonštituovaní malým množstvom vody autoklávované.


Použité injekčné liekovky, striekačky, rozliaty roztok atď. majú byť autoklávované alebo zvyšok BOTOXU inaktivovaný 0,5% roztokom chlórnanu po dobu 5 minút.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

County Mayo

Írsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


BOTOX 50 Allergan Units: 63/0604/09-S

BOTOX 100 Allergan Units: 63/0021/93-S

BOTOX 200 Allergan Units: 63/0465/11-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


BOTOX 50 Allergan Units

Dátum prvej registrácie: 21. októbra 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 29. septembra 2014


BOTOX 100 Allergan Units

Dátum prvej registrácie: 08. júna 1993

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.júna 2004


BOTOX 200 Allergan Units

Dátum prvej registrácie: 18. júla 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015


33BOTOX 100 Allergan Units