+ ipil.sk

BramitobPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Bramitob

300mg/4ml roztok na rozprašovanie


tobramycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Pozri časť 4.


Vtejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Bramitob a na čo sa používa

 2. Skôr ako použijete Bramitob

 3. Ako používať Bramitob

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Bramitob

 6. Ďalšie informácie


 1. Čo je BRAMITOB A NA ČO SA POUŽÍVA


Bramitob obsahuje tobramycín, ktorý je antibiotikom patriacim do skupiny nazývanej aminoglykozidy. Bojuje proti infekciám spôsobeným Pseudomonas aeruginosa.


Bramitob sa používa na liečbu chronických infekcií hrudníka u pacientov s cystickou fibrózou spôsobených baktériami Pseudomonas. Zabíja baktérie a pomáha zlepšiť dýchanie.Pseudomonasje veľmi často sa vyskytujúcou baktériou, ktorá infikuje takmer všetkých pacientov s cystickou fibrózou v určitom čase počas ich života. Niektorí ľudia dostanú túto infekciu až v staršom veku, zatiaľ čo iní ju dostanú vo veľmi mladom veku. Ak infekcia nebude pod dostatočnou kontrolou, bude pokračovať v poškodzovaní pľúc, čo spôsobí ďalšie problémy. Vzhľadom k tomu, že Bramitob sa vdychuje, antibiotikum, tobramycín, sa môže dostať priamo do Vašich pľúc, aby účinkovalo proti baktériám spôsobujúcim infekciu.
Bramitob je určený len pre pacientov vo veku od 6 rokov a starších.


Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa, prosím, snažte používať Váš liek podľa uvedených pokynov.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE BRAMITOB

Nepoužívajte Bramitob

 • keď ste alergický (precitlivený) na tobramycín, ktorúkoľvek z ďalších zložiek Bramitobu alebo na niektorý iný druh aminoglykozidového antibiotika.

 • keď užívate niektorý z liekov uvedených nižšie v časti Užívanie iných liekov.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Bramitobu
Tobramycín obsiahnutý v Bramitobe patrí do skupiny liekov, ktoré môžu ojedinele spôsobiť nedoslýchavosť, závrat a poškodenie obličiek (pozri aj Časť 4 na konci tejto písomnej informácie pre používateľov, Možné vedľajšie účinky).

Je dôležité, aby ste Vášho lekára informovali v prípade, ak sa Vás bude týkať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Ak budete mať po použití Bramitobu pocit tiesne na hrudníku. Prvú dávku Bramitobu budete inhalovať pod dohľadom Vášho lekára a pred inhaláciou dávky ako aj po nej, Váš lekár skontroluje funkciu Vašich pľúc. Ak ešte neužívate bronchodilatancia (liek na rozšírenie priedušiek napr. salbutamol), Váš lekár Vás môže požiadať, aby ste ho užili skôr, ako použijete Bramitob.

 • Ak ste niekedy mali nejaké nervosvalové poruchy, napríklad Parkinsonov syndróm, alebo iné ochorenia sprevádzané svalovou slabosťou, vrátane ťažkej myasténie (nadmerná slabosť/únava svalov).

 • Ak ste niekedy v minulosti mali problémy s obličkami. Skôr ako začnete používať Bramitob, Váš lekár môže pomocou vyšetrenia vzorky krvi alebo moču skontrolovať či Vaše obličky fungujú správne. Váš lekár môže toto vyšetrenie počas liečby pravidelne opakovať.

 • Ak ste niekedy v minulosti mali
  - zvonenie (hučanie) v ušiach,
  - akékoľvek iné problémy so sluchom,
  - závrat.

Váš lekár môže vyšetriť Váš sluch skôr, ako začnete používať Bramitob alebo kedykoľvek počas Vašej liečby Bramitobom.

 • Ak v súčasnej dobe vykašliavate krv v hliene. Inhalácia liekov môže spôsobiť kašeľ a Váš lekár Vás môže požiadať, aby ste Bramitob prestali používať až dovtedy, kým sa množstvo krvi vo vykašliavanom hliene nezníži na malé množstvo alebo úplne nevymizne.

 • Ak sa obávate, že Bramitob u Vás neúčinkuje tak, ako by mal. Baktérie si niekedy môžu vytvoriť rezistenciu (odolnosť) voči liečbe antibiotikami.


Užívanie iných liekov

Skôr ako začnete liečbu, prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


 • Nepoužívajte Bramitob, ak užívate diuretiká (odvodňujúce tablety) obsahujúce furosemid alebo kyselinu etakrynovú, bez toho, že by ste sa o tom porozprávali so svojím lekárom.

 • Nepoužívajte Bramitob, ak užívate močovinu alebo manitol (tieto lieky sa používajú na liečbu závažných ochorení u hospitalizovaných pacientov).

 • Niektoré iné lieky môžu niekedy poškodzovať obličky alebo sluch a toto poškodenie môže liečba Bramitobom zhoršiť.


Počas liečby inhalačným Bramitobom môžete dostávať aj injekcie tobramycínu alebo iných aminoglykozidov. Takýmto injekciám, ktoré môžu zvyšovať veľmi nízke hladiny aminoglykozidu v tele vzniknuté po inhalácii Bramitobu, sa treba vyvarovať, keď sa užívajú nasledujúce lieky:

 • amfotericín B, cefalotín, cyklosporín, takrolimus, polymyxíny

 • zlúčeniny platiny (napríklad karboplatina a cisplatina)

 • anticholínesterázy (napríklad neostigmín a pyridostigmín), botulotoxín.

Ak užívate niektorý z týchto liekov, musíte o tom informovať svojho lekára.


Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo ak by ste mohli otehotnieť alebo ak dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako použijete Bramitob.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Bramitob má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

V zriedkavých prípadoch môžete mať po použití Bramitobu závrat. Z tohto dôvodu existuje možnosť, že Bramitob by mohol mať vplyv na Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.3. AKO POUŽÍVAŤ BRAMITOB


Vždy používajte Bramitob presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Pokyny na použitie Bramitobu sú uvedené v časti dávkovanie.


Bramitob v rozprašovači nemiešajteani nerieďteso žiadnym iným liekom.


Ak u Vás liečba cystickej fibrózy pozostáva z niekoľkých rôznych liečebných postupov, musíte dodržiavať nasledujúce poradie:

 • bronchodilatancia (napr. salbutamol), potom

 • respiračná fyzioterapia, potom

 • ďalšie inhalačné lieky, potom

 • Bramitob

Porozprávajte sa o tomto poradí aj so svojím lekárom.


Bramitob sa musí používať s čistým, suchým rozprašovačom na opakované použitie PARI LC PLUS alebo PARI LC SPRINT (určeným len na Vaše osobné použitie) a vhodným kompresorom. Poraďte sa so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom o tom, aký kompresor máte používať.


Jednodávkovú ampulku Bramitobu otvorte tesne pred použitím. Všetok nespotrebovaný roztok, ktorý sa nepoužije okamžite, má byť zlikvidovaný.


Dávkovanie:

 • Dávka (jedna 4 ml jednodávková ampulka) je rovnaká pre všetkých ľudí vo veku od 6 rokov a starších.

 • Používajte dve jednodávkové ampulky denne počas 28 dní. Inhalujte obsah jednej ampulky ráno a obsah jednej ampulky večer. Medzi dávkami má byť 12-hodinový odstup.

 • Potom nebudete Váš liek užívať 28 dní a po tejto prestávke začnete znovu ďalšiu 28-dňovú liečebnú kúru.

 • Je dôležité, aby ste liek užívali dvakrát denne počas 28 dní liečby a vždy dodržiavali cyklus
  28 dní s liečbou/28 dní bez liečby. Pokračujte v tomto spôsobe užívania Bramitobu až dovtedy, kým Vám Váš lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať.


Ak použijete viac Bramitobu, ako máte

Ak inhalujete príliš veľa Bramitobu, môže sa Váš hlas zmeniť na veľmi zachrípnutý. Informujte o tom svojho lekára čo najskôr ako je to možné.


Ak zabudnete použiť Bramitob

 • Ak do použitia Vašej nasledujúcej dávky (ampulky) zostáva viac ako 6 hodín, použite Bramitob hneď ako si na to spomeniete.

 • Ak do použitia Vašej nasledujúcej dávky (ampulky) zostáva menej ako 6 hodín, vynechajte použitie tejto zabudnutej dávky (ampulky).

Potom Vašu nasledujúcu dávku použite v obvyklom čase.


Pokyny na použitie:

Bramitob je určený na použitie v rozprašovači, nepoužívajte ho žiadnym iným spôsobom.


 1. Dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou skôr, ako otvoríte jednodávkovú ampulku podľa nasledujúcich pokynov.

 2. Ohnite jednodávkovú ampulku dozadu a dopredu (Obrázok A).

 3. Opatrne oddeľte jednodávkovú ampulku od pásového balenia, najskôr zhora, potom uprostred (Obrázok B), a zvyšné pásové balenie vráťte do fóliového vrecka.

 4. Otvorte jednodávkovú ampulku otočením hornej časti tak, ako znázorňuje šípka (Obrázok C).

 5. Jemne vytlačte obsah ampulky do komory rozprašovača (Obrázok D).


BLuDyIuupTtM4ldezTTuMOHORd6uRKkEklyFHM7Y21hZHIamTZs6Is6zYgURDdWIuCeWIwzK4soLL7ywZcuWgoAZM2aA0fGIfPfY8sRwKKpJumpX8C7wL+OYApCrF/sZ6g6FMHXq1HPPPbdhw4YLFixwvy6f2f6P2ZNQmKWQHKkDDjjgk08+AU59y+n22CAnOelr4opS3g/fnFTgSS4gyujBElj8CXOj8glDXIa6NMp/2X5fxw1jpkOgG5XoEkipavhiZHlGe/zoRz9yFWjEiBGmpXVGJilQPxQhGfbGu3/22We0YfXq1ZwcO3asCz6hZJLcRFIhHhH6Wedi7ty5N998Myd9VpLuysbFKsJIzu/kCriZ7/cr93flU7rlqVQQWgB9hH7POjZh1M2tZMx9RMp+/vnn+++/fwQDJLl1y8AxCMDbb79dVrYCS1o1lCMv9d57782bN69+/frLly+PuV58P+XZ3PTZsmhZ0tWxqqN+IDRs2LCSfZvdl7QWltccPnw44Hubsm7fnGDyrVu3aqEZzQkTJgDKi7q9uyBFZcZBgwbNnz9fXxTZCS9Fv0V4F1oi4DKG//DDD+e4Xbt2OD8dO3bE+bn//vudB420ClbqYHS4ZwmkpG/fvn358uXxpceMGdOrVy+j9VSMPjomLg3jKW3az8kgVfQvfvELdNpvfvObHj16FGFCGlMYG+KfXaLM025I4TQmuWXSypUrc2yZMtNgCMrNelLcOSRowMCUevfunaQzmCeccAKS27Vr18aNGzuNUpJb+JCOn//85x6vWLFi6NChSboag+qzc9xTF43f0fujY3kEt1KpeiudvbPPPrtSpUrmm1H8S8bZC8o7P3kqFaTYS+gg9/Lq2PBp2Q1/tQjX91OKGVxFNCucToy9+eabSVmrkxNhIYcccggvuGzZspNOOumZZ55xd3W5cuWMjPraZQTn6uxA5wsvv/zyknmFPJkV1G7HvDEWhU62i+fjxneOXX8oyobuoqTGcAlowYIFXbp0MYANKwvg0CuIGiBZ5eMKrXvoNf9AAQD6rbfeOnXq1NNPP/3666+vVq2amYHwbLnD3nvvneRcqeJ+Lx63du3aevXq9e3bt2bNmgAms1eFfkN7xARqafN8ktwmB2e1OnTooE4rQs9Hz8qqTS5QlJW8ZHkqDorIwFgRRWRgvyeeeGLUqFHITqTIz2KM4iPTKvjEzz//fOXKlUuXLqUNF198ca1atbKXOU1Q3F4QT/noo48MkGnXrh0a4/jjj2/dunV2//+3aUOoRG6CIUP34vnQ/02bNh0yZIgKNiZuSniRNu/85Km0EKyvGGTzciiEboYTsoBgECFj92OeBmvnltBBgwY9++yzSSpsgAAQyTZhcqWc1Im8mi/rzO7kyZM7d+48ffp0ugjPR/+n4K3w6CzrG+j48Ylq24n1jnY3koH1f1x8gAoX9gYn6/mAwvV8dmLq9rJCMLyx3CeeeOL8+fMnTZrUv3//4cOHf/bZZ1hcJEs5csNMJGB0O37EzTKI/AoCGDZsWKdOnYBN+FH169cHr/Dpg7jDe++9V7FiRdOvFTd+0p958MEHjzrqqLZt2z733HPVq1cPNounl0wqsEKQ+dwtragL9POf//yNN9444ogjiuT+YjWxVNSrLYUrYHkqGXKpQV9CYA2nifgD30dezRLILoNiMcbMAOZu3bqhZDANderU8QJ41TT9Jbb+s99++/E44AFtoxnCpySzRzH6MLuM9g3J6GhlcP/99+/bt+/atWs5c8UVVxx22GGCE6dvOFnC9eLyzk+eSgUpabEw6pRDkhowcJ6ej+ZcWIniMB0KsjplypQqVarg5IAsb7jhBi54+eWXjUUxoWQZ2hCc5IL9sNbvvvtupUqV/PrII4+cdNJJzz//vP7PAQcc8MEHHxR8H7MnRwWSPn36lEDj8yTJqxHhc80112DhCuH5WKuRA/jcaAFwbd7z+SaEMsEhOfnkky+55JLzzjtv1KhRLVu2bN269ZYtWw488MB9993X+LdsWhT/6DSwUhNIumrVqggUf587d26TJk2OP/74WbNmffjhh2B3PB99qhLwNwy3o9lz5szp2rUrPtgzzzyDF2RIZJJb8jIlt4F5xd2kHaU///nP30uJA1o+ffr0GTNmFJXzE2VwklQBOohlaNk/T0VLUQFZlnAm1IARz0ROkZJxfmB7zDdgZuzYsZ9++ulbb73F8dVXX+2vbnLOFrQtbsIk8dAJEybMnz+fr+PGjXPeR9crqz0K54nxdoIQHJupU6eOGDEC3TVx4sTmzZsn6XD4rFDCJUmlTjPmafekUEaWV4+sMioCcTxf33nnnUMOOeTKK68E1lSoUOGFF1644IILRo8ePXz4cF2CG2+88amnnrLaRkx/liHPx12GHGzcuNEyIOprXmHBggUnnHDCc889x0k9nwIquzu3aqYEFBDILL9RpCRJ752xMyYKatWqFXB5R+9jAA/oUM/HVcGdmL2wrBBdBM8DL9AYvXr1Ampg3XGENm/ejOfj0hkyoiPkX/QfsvkM4pPr99tvPwvI3HPPPRdffPGiRYvat2/Pndu0aQOW4lkbNmw4+OCDi/u93PK3//77lytX7qGHHurUqVO7du30f5w3jTLlpXOvC81Dv9nPNBhlTmu3bt1aVPePyh58MrKwgX5pUd0/T2WOIkXeNiejvqfhkSXmIR966KF8zpkzxzWWFStWRFaJaEbk9CtuEQZHgSvQYxwvXbq0Xr16Eb4bj9aWFc45iaSUKK7777/fPVedO3f2JI5QAJiSX6nOOz95Kl0UWZiSdCJEv4Uz/fv3/9nPfsZX0Azezty5c6dOnVq1atUJEyY8/fTT/fr1c+ePkzpr165FYpE3viJjEZdf+smt2IAtXDtfQUxjMpaFCxc2atRozZo15nn7WgQcJTK7detWzA3P0/8hJ93lOnAeTkufPn0WL168ozt/uAk2skmTJpam4YawQcFZxfKUpP1GR5lYia84LXg+8+bNu/DCCx9//HE8H50EsxcAvmPXr5tSsvWFTb6EbuEvCONpp51Wq1atBg0azJw5EwTz1FNPtW7dOsnVbi/ueRYaoAOMZsDvchsS/s/EiRNPOukkU5w5h13aKkRJYh3GhdGh8/FPwFizZ88uwiyUPoJRa9y4cZLWUqRniurmeSpbZOoLZSGyOcfUQHgaxlyVQHgkjwDAJOlKPo2BRWvWrBlFz8OgK8L4ZsXdHl4cBUIvoUxQa3RFtiBskgnJiWSzO/oIyzRjwkAvfH3ppZdco44ELTFJXcLhqXnnJ0+liP6dEvKAaV+2bBnSgnCaLWT48OFADcwkyO/aa69t0aLFzTffHDlqLbvOH4E1nDRSCInCSfgmdUVLD/E6JqWxH9zzI6KiE9AaM2bMOPPMM/H3TEu1vfu4VuZ+YtTZwIEDk51a72h3o9iDYeYD0KpLBDt6H2xkvXr1ktRguwqan8b+hmT6e0TJdR78f5wfnAS8oClTpphnFtH44IMPDjjgAA3wNvFvUfrdKHzGkcv22Wef+vXr8xUVNHfu3E6dOh1zzDE4Qi4lFfdL0QA9aiuctmrVindp1qzZOeec8/vf/57GRLrL0hnrK8SkYbqdaPKhQ4daUaSoSBXHaOKgokKxI/RSPvJt96TI052kU4oum0cl4nCKSkxS3JlMMz7//HOsM3rDXYXbOD82rATmLzp06EC3YJueeOIJHQ+BR+SIygakFW4nIX+ZP3/+okWLODa4LnBLBB7HlUXxTt+UygwoLIBEeNtsag9v1Qw/36YGeaQn9xjdDb8+9NBDEyZMWL16NazDs+BmBrJr167uvDdzIjb1yCOP3H///Xn6p59+etRRR7388ssMNhfztXXr1oceemgZ2otv0uTsOqyR5YJsS/J95UKt4CPr1qt9dF1cVB0yZIhZaLkD6KRRo0agfFQSJ7n5scceK9po0qSJbYj6X5zn/oAYjb1RXq4jc9nKlStLZ/hHAbSNnc7qZV6NN508eXLLli2/tv6PcgHIcPno6quvvv7660N/BTayBrbXmOoqKl77UD3SrAbkGtfZ7NswIVE18is73Ix8sTmhDHmkkuWS7LSsG/nlXIJy4Dama9KkSc2bN0f7q/oj+QE3jH1ZUraeDwwfJ5OyX6uxxEgec9pSXsUxsDARQwAanj59uoLgmk/YXbNCJSm7hvlPMpA6HvH000+//vrrderUWb58OaM5e/ZspNL88t5BWSva3APBJyGkNWvWXLFiBRry1FNPjUVCniijbvP0bbK/+FXjKEsXd260bFZxU+1hGhAE2/DZZ59Z9keZKpzVdmc2as3YaY7zns9uS1ooRdIYCudJg+GTVEbkySJ3gZz5SjJrGjxdzwee7N27tykEtvF54qDI+TZMsDIyfPjwxYsXJ+l+YMRQoVNjxKOzs6UF67EoIYAU073ckDP8Zc2aNdZlvu6669BOLgT5F6/P1iYp2vctmMoY/vgyfTmXV9RCdm7MzcFwoQWPvqUdijLS7du3r1Chwu233z5r1iwLcTBy4BvXUv+RUpJOdBm8RGM4A6wHqVeqVAnmePPNN8ePH/9tGlOSlK0imuSgs7PRwc3mZMtWnvYMQ+A1ptKnfz755BM6DSxuRzGCOD+PPPLIBx98gCHEhANQbrrppiSzBybJKTIRtqlm6cyf/vSnEaI6ePDgjz76aO3ategX7oPGqVevHqL1bVzfUkI7Wv+HXqLfPvzwQ4ZAnX7nnXfecMMNbdu2vfjii0866SROIiYKRZLJNhsBM/JtKEG7nU4OCQpP2GRZkcFW0hdypyk3Ce1favNQFUzbzKOLrXX8InbC7Zu8pu4fHMhPdO8TTzwBqzNqDIfYDvOQvbmINl/PpwRIP+Gll15CdV922WWeVFfvUJ0cN/KWK1du2bJl1157La7UiSeeOHfuXNOaO6Cx7leE+md79YjQmQh106ZNacMxxxwTsqYs6wTSBnVF7KK0nc53KNrFvTLM/cMW28jq1avTh2PHjv3Vr37lqqZWI8nFLO3Q/eO/KDTfy9mxfI6Q3ZPkMV16pQC1jNiCK95+++0qVap4jea1yME3IhZ78DSIGJGJEyfC/CATfI8kl5OwuPGJ9ks3z+OpU6eaaGHRokWNGjUKA1e4Sqb0rZ6MG4w5ePnll2vUqMEr41nxK3AFPcl5cGDJVAX4WirbiDBJ2Yv+pTfhJwbP2eiY9LKsL1+LMEreENJDDjmEZ2Fv1q9f/9Zbb6FwaYNPd0bBaKuY57YY5dKlSwFAnKRJQKUy5PyEUdSc6+G4XmySeJe/jFUV3YLCtUNJ6uJnZxQefvjhd955Z9CgQatXr37uuec+//xz0CG4vHPnzhYa43EAQeAgpp2bGwwmTM9i0HXr1j366KPmanz33XfvuOMOTl533XVuJTzggANwEpIyuMjwlbRD9X/oQDgtyS0EIQh85b+gNBzLBg0aDBw4sHnz5mpe+TY7ae106TapJ7/IkcArigjFTDl34yvtcTezOZ2SVPNqhLgeN/iggw7yesa9rARxZaOxk0wdOl5BTMkF0V1hPG655ZbHHnsM/cCIKBRGvkXZHzP/enG+nk8JUK1atZYsWXL88cdjkhEfWBEWzU6ffcM6Oc4vHHjggag4ZBA3FXlEoHCBZs2apadhvSDDWopcBW1Tj6hZs2azZ89u164dbUCp4g6FHrYxCqxnLBVt2kDVgr4BiqK490YaPZhktiPiLq5atQr/JM7YV3wtxAYAhkNVhnxxbOfnPZ/dllzsldU1RujYrl27jhs3buHChYh/yH6Rx4RH0GySY2ka8NRTT7322mswZ69evSK9bYnhk4j1xffr3r07ZwBdeD5JTu9FaMOOkq9pchHnGvB8OENX4wXx6+LFi/lE24DKSoPnk+wCzo/dDURWdWbjsgDNID8YK9bjNm3aVL58+R19xJdFwjPoVoaW5/bv398VfDMymzZRvyuSozsf/MEHHzgNYKbzksmuWCQUMW9OooRZUsKdTvBddFp4cfrceTjRsHZ36tSpgIMxY8ZcddVVfHbp0uWXv/wl8hAreGZodWnIRziPboF2fgJqYN05Bncit+BL2gaUadq06eWXX84FCBsmHAmktwcMGJCU+Ea64qAdrf9jMAmc1rdvX5xMOhAXkaExdfLclLjsxhtvZCC4ks7/yi6KyWMBnJyvk5NdwDE/pnPJ4icHCA4Pq6NQYG+MHeVkWfF8ktyKv6Idjhw9E2DRLIXyMD187bXX/u53v8PI8UfD24xRhKtxb1QOEVtocFS+nk8JEDzcsGHDJk2avPTSS7/4xS/QFdWrVzf58g7VyXGTNCPIH7Evzz777MCBA0eMGIEHUr9+fRwhtxYUeVSzDs+X6xHxiTJ8/PHHQTM1a9akAUceeaTnXeQJsxivmY360xUvgUQaqndX4/nEQFSqVAltQANApc6siY1g/sK1h7sZw5OkkRfODeVp9yQXM7Mh3BxXrFiRY5wQ56a1a0W+7CM00tVXn2AIRo4caUEODLfzESVT3AY1hXEBJ1uOrE2bNu+88w6a6rHHHgujZlBc8lXhVF9LggQMutKXpK88ZcoU8B7dO2nSpLigGF6ukFTmnR97UwXnlo+orYHqhLcWLVp0zTXXnHXWWWeeeWYhPJ+gL08M7JPSaaedhnW5+uqrtYIMvA5P7BFKUs74U0r8yrFLIoMHDzaz0Ld5/RKjeCOX1wzOdiWHt/joo4+czsd6Ae8YjuXLly9dupTLkKITTzwRwMFluD34Ofg8w4YNw1dp3rx5bHjgMpQCX7V8LhkZ88Zze/fufeCBB5obkUHE2+QRuD0vvvji888/Tx+OHj2asWaIubNFfpIU6Dz88MP8t6x7PtIO1f+hM+lDsAXMD3OCzOh8GM9AQXoP3QTa+E1KIPVOnTpVqFBBJBS1zCJ80aWhiEIJZ8ZYuO+mZCOzGGsb7GJ0nFkoFFvLpJRQ931ryiYIMveXL+7s8g9SgvFgxSFDhnCxk2Guernw26FDh//6r//C6DIcIlfvbKKOfD2fEqAI+TjllFPmzZtXo0YNM8gLRJJvXCeH+8T8pVtlrr/++nr16mFoUH2cwbnCCXH2J2Kxvj25STKeG/WInGvAZ+bpxx13HLAGnVC3bl0vE4e5/qMVs0mox7Vr15ox38mL4nYV6DS3BPAsmoThEHeOHz/+xhtvzOZ3Kdz0cEx0cqutW7cWoixjnnYlErbpbCunMJiTHUlqTFXUTuwWbXg8HB776JzvGzFixMKFC5FZa+4ZCBdxcUX13O2R0X20B0Fbv349ZzBVShmSGBNtBvTu6M2VMnc38BTgB3czrlh0keR8qmzlkp1LZd75MfbGrgxPw0gSWM2gRuD4eeedJ7woHJ4IDo4zsogbeC655JK33nrroYceMpLHC7Yp0KufAKtt2bKFr/369YPvyxC4ofFOOiqlsQ/HKQ08H94dP3P+/Pm8F8oF3wYXJUnl4c033wRhX3HFFRs3bgSpMygNGjRo27Ytw+SIaPDc0JLkDBgyI/IG048bN46DyZMn41DxeeeddwIQgfWASGfQb7rppk2bNjEWAwYM4O8mA+Cns88+O8xhmaYdrf/jnhO6RdxzY0rTpk279dZbly1bRuck6dAoFLfffjuueNeuXbt3787QuEvY0E0TS8RWH5cvYiN4FljQ2/wam0pjpuC99977wx/+sGLFChRu5cqVUYjhKZUhzyfJTJnLpQqvy3EcTJw4cfjw4fRtkitO5Uz2X1Nq2bLloEGDqlWrtt9++3GSY9w/xjRJbaSIM1/PpwQooqBnz55t/okmTZrMmTOH4x2qk8M1LlMA3xnTJJ33wcY//vjjJuKvVauW5XeypYSKhL6yHhHHcBHvVbt2bcT8zDPPxBObNWsWjOeyfDYtB8yJ54MepsF4a+htesOy98UdkUJvwNh0L56JVQ0OOOAA2oOWFnrGimi4ZDt0f1W9Ot9puPLly+8CK/95KhwppPISfCWAySYSMIC/yNlDSBNyyvH06dNHjhzJmalTp+p6OUFZtM/dHkXqBTSeaeWXLFlSv35943SS3HppBKjvKIkDETqTZ6JGUH3cvFmzZnh6GjKEHZx86KGHlpJNv2Xe+XHPfZIL7oStGVSgNmNsuBQQ5NJLL+WaWI8rHGlpIrNWJIxP0kmmq666CoyOsaEBIkIjjz2I4gaofloFVL388svLkOcjmcOKl5W/kzQy4Z577gF216lTB7jWpk2bXr16DRs2rGrVqitXrsSmgvAQ7ypVqpxyyilg31WrViVpqJVJKdwToqGii0B++DZOZ5q9gPsD1pEWk8QD5bnh0KFDn3rqKX4CQd5www22Tdn79NNP3XQeec/ocD7LUHjh9mhH6/84jW3UnzviUPEnpYSzBFJHBTMirjagpBimJ1Jq2LDhhRdeePLJJzvE9KqzU/E42xMr4x9++CGIf+3atdyKi/k084Fp97iABsMAv/zlL3HegPswDIPCgOIel8JUvAVQzH3Qn65ciWuffPLJ8ePHo3bcnJbk0iEYw3bdddfBqO7Q8Fd6snfv3mPHjhXqqVjy9XxKhmRjxQTED5/jqOBw7midnNiz6+fmzZudm1DEjj322BdeeKFdu3Z4F5MmTSrC8MVsGu5tGgkrbtq06ec//7llf1q1atWhQ4fHHnusffv2TmckmQR0KOFrr72Wt+jYsePhhx+O0o413iJpZwHtt83hkGA3e/bsSf9gR7CMnFSBF7quIi+l4JjrBZ0Tu4nytLtROPOwtyLgRACf7kpwUSj5Ukqnb0khp7IxCueuu+7is3HjxsijrhE2V58km9WpmEgAQGOaN2+OrNWuXRtDz9fYXOAMjlSIsLfY2gRsQLRRLzNnzqTzr7/++nACkWuw3JeTo+4sKvPOT5ILnqGL8XncAYICdUob9uJXIKDavxAgeJvJ1zh2L4QGw0G999570d3r1q1ThCKIwmBK5c1NQaDPU089FaxfOksxfCXxCtpvOuTOO+/kLZxBwa0HOjz44INIFzACk3/NNdcYBaShRbCBhnXr1n3++ecrVarEfRAM46l4fdwh7LTlOOrVq4fDQ7/h8GAROcbb6du3L3fggPOgQ5f1+Oq4uFnFJCpJLlhOb9PwQtOnlqpI08LRjtb/YbCqVavmfzUAXsyVTVIClI8aNQrv0d4DKCTpagaeDCiE+yM1DCWdiRPLSYMSjX8z5wfdy/EhhxwC1LvoootoBr/CA6tXr964cSO3Ymi45q233vroo4+4Jw0Gn1WuXLlbt27Lly/HPa5Vq1ZpWP7+hrTNhmzY8qGHHnr00Ufh4dgE5ZKaizn0LRopydkS9Y/ADg4fMWKEecDcFzRr1qx8PZ8SIKQjloI5mDZtmlnadrROjsvUzumiYSKHh3tsVqxYgY5CfCZPnox3wZ2Lqv1qzi/XIzJI0rhuGoZOnjdvHmKO7sUqwUtaLpkNMhnaueeeSwvFIvQGL1UC2WZpqttEncQpV64cCAlJQQRoqiHiNK9wSNRwRB6xcOHCLl268HXOnDlFWEE1T2WOYuoh3GkT1cqBEclc6EWPryRvFXBxzZo14BweZKFPpcwZTCxvcXs+SfruPL1ly5Z8Vq1a1ao7UnYbntqsEKYn9sGiYQAAN998M1+nTJlirS1X3pLcPqhSshJb6pwfJ7RCBWfjm7MJSbN1ABhI4DgGTHMlBHGuGoV+/vnnczfdnkJo9u2FnTiRIAT3eO+99wYj4gW5JSZJve2/p8Sj3QJhDAxIiDbzx/nz5x9//PGR3CbSeRViuV9+0t/gJnxm3bxY9BR+GcXnbHSkdtWWxxx/kpmcw37wau7z4Zqrr74aGcYVQa3gbTZq1Agkbe5pcZs4T8+QbhmYEhaOZ11xxRWGYTBeAGLsE+4T+Bgb/Morr0yfPv2www4zISM3QS8MHz6cY35t3779kCFDeBHhsm22GnEIkvBUZMOx2VQj0dwO9WcppB2q/8PQAK+zacedqzaMzaQu16Y0bNiwq666KknnfvBSkhS7G5rFT3Rv9+7d0WUccGdGTTXqQLjahloHaeGvgr0aN24cKWuDfxjuqK49depUmIGhHDp0KJqxuDtNntym4oragxc0eMnMXebAMVEHLndWjsxGEB0OX8HMQFuXbhQKCzhwJQCuTZs2yIjcGJ2wzcxi//79b7/9do8RrqOPPtq2RT0fjVD277H4HBvw8lQIiqSUdiMM2blz5wULFvBp/JubuII3sjmv5ZzYSOANAyvElR9//DEyddxxx7Vt25b7q7sQje9kqgc63esmBNWdi+FJgSmes3osbJN7z7JFRUB71atXN/AbnYAzlqTujU0dnBLKtk6dOpHOxGAzeyZmCYsjBZZbqgws1GYl6eSOD7LyT/INpp/DO+XA6ZgQdkazQ4cO9APuH8e8rGl287S7EVwUcfWyNOz3+eefO0WuFs0W8pK0FMYeC8ai9noUlrCSipIi4wVAtVZYVkWAkUw+5Fc1gLcq2si3WDL9Ilfi0pZzEiOu63XbbbfZYF8/cIUHX+v5RAlNI1S3eTq3RdHx6RzrNjV8vL40eD5JKXR+ojd1eyK7Lr1pTDM9DlNiNsDKTz755OjRo+HsKOyTpKpQ4Ivuo8cvvvhi+F7DUHwB9LER4ve//33Xrl2dQnPlgWMAIr8aa3HwwQdv2LCBrzA9Zqlp06YPPPBAuXLlXNNAHgoXo6XvYTJT3Sfgr1k+rQGa5MwJfaW5DSuuPY6YnCQ1zDfddBMt5C0Atf/5n/8JVgPt2UIckho1amDOk9xyp5wdx4LFJBeLyEGLFi1GjRp1+eWX4yw9+uijvXv3BvDx3EceeYQxrVevHrbq8ccfN4YeHXHHHXfQWv7So0eP7LxIuGph+QQcJt2ObfoyAJ8uaOwCns/2aHv1fxhf0I+e+ebNm+ExxtRZbYXFKkkod9AeX8FquDpJLlO2hZLMATV+/HikrGHDhj179sRvSVIUBcNEdr5sFrjIhZBkdFxgFJraISWY5ze/+Y0ucbH2T+yL4NHBBosXL8aRg6XXr1//8MMPwySmYbjxxhuTdN/U2LFjX3311SOOOIKeeeONN5BZ1RF/oStoedhRZ1hMaYADg9Tg/BhT4TV2gqJHf0bEOb1tnYclS5ZUqlTJiEGGBm43Dlsj5JZcNzHK4WY3LtZO24VJjadSEmTzCQ+cccYZaCTU1BNPPIEX5AUMroaDUcAXRTQYu9jl9ZWkI73vvvtu2bIF9Q6nIY9Lly5t1qzZ3Llza9asyZ0ZWe6mWqMxMUnM+BqTU7iNN2E1DDrg/ueccw6v8/rrryO8+ABoWtkYXlW74v+I82C5Aw44wD+GE2WrLJm6PWfbv3xzMkGIufV08BQ9vlqWQIXmTFzBt4qt6tuUcx06dKjBBeiZKVOm5OVld6bs9gSdE9gPfYuIofxjOknpS3JMFfO2Sbr9EoEV7sessZ6PnBxpe75IC3wnKZPDjYgYf+SGrVq1ogHoAe1LsVJwu9gPNIUsO9uOXKAi8H+qVq0qnC5E2EVMA2Xz4wUm57YnnngiF9SqVQt1V8pn6Eqd85Pk1J8wN1teg7HUC7rvvvuuu+46ujsClAP1JrnUSeYQa9++PTyX5DB9sYYbOvnUtm3b+++//8wzzzQ3tEyWpMsRMKIlQQU04nIsLn+ZMWOGFSf4l/N2O6qvLebgVLSVjiLKHDkXxdoJhj0kuanHWOU0Z53LwXw6TzB16tTKlStPnjx51qxZQFWkJUqa8ke0A3d2PcHbitvcVsgNwyc89thjwYWgAZAlncMZ7sav4Ejug2HGPJ911ll4s7QfXMj4ugbo313KoLWxz9gQLNeIAmTr10XRSV2vXd7yfWX9H1wadTes9eKLL4La6Yprr702pgb2228/uhomnDNnzvPPP3/66af36dMHJY5bwmUIl9xreSX0O94C/sALL7wwePBgfXvT5hhRowGwrAEns9U8YghcqtVZmj9/PkNfApFd6t+srqepvAjuN+/CK8OTt956a5LyP1xHC3k7mLxatWpwJhyFS+Oc/YMPPlixYkWkxh3bHChWUJ06dXCKjFtLcvv9uAYHktFxiSzJCaDEg7BG2EUUlIulP0oJ8Y88EJE1Phx7qfSETZc5khVNRsQAwQw/+9nP6HDEBE5YuXLl2WefPW3aNNNOREQ+vS2vMmqm0d/eHh69CzeDwQM1atTgDHcDCuD/IFnyWOQCFUspbjDetykzGn90KgSGoQ3ocLgX4QWUIHRcA29XqVIFnuRrkpoDMBnSYQos3g51umHDBktXmTAgW4RnG9rReTr6k5fF26lQocK6det4HG4npmHkyJE0NVxTg5EKjoAQrYZcu+eQt+BWCMgll1xyxx13uNCU3/Oz25Kuu2nTI8P7qaeeetlll+H5Gw0h52sjXERVHMA5cA6CbxZft9i5n9ZQCzkQ7RHLLEnOCYfGjBnjPKNVJcaNG1cyxdYVGT4RNHfy8JodOnTgpZo0aXLcccfxFqK+QkTEZLFW/JeXcioHAKlWGTFiRFQVK7VUGp2fbSgq4+JUPPbYY0899VSSOvScBxk4nWyiUnc7OFmlXwSLF5yx9NvQl62UZzp37nznnXdecMEFzvXC/Xo+Bx988MaNG508xgIZBQdfrl27Fut4yy23nHzyybSzcCtUJmrUbPh3LZabjritjIg8uFWJ58KvmPlVq1ZxLOYDBS5atGjKlCkYvAEDBnTs2BEXiJsY/2Mf6vnQ7aIBFwoingqreffdd7dp06Zu3bomV9EM87KNGjU65phjxo4dy5Wg7cMOO6xr167oBUAwLeQAyG4uBNvPv/6cEl/VXIZaZZMyQXQsbQbfu47h2mCSK5ysXSwlMabFQXtsp/6PKw/gNhzLG264gdGk24EF/otfzYIQEXFJOpT8d9CgQVdeeSUojXHENaIDBYgc47gOHz6cu8EVsLf1tZIUwxnAg4fM4yzs4zqkgsltly5dOm/ePDPzIpINGjSAWzZv3lwC/RMzdp555ZVXKlWq9PLLL+PYg7f0Iqw7hGzKMLFdjZP4SD179lyxYkWUN42MjpiWHj160GOjRo367W9/O3v2bP7Cg5ARXXezTTpfEFm/4Fi+8vpXXHFFBLkl6WSEiwwmKuQY/WYfRqyvqmyX9+eLjxSTmF8DuDixAtM+/fTTaKSZM2fiBc2ZM6d27dpwtTOa/leQ9EWBRTNF2ww0jiu6SHbinscff/zq1auHDBny0EMPvf766yGwDmUsJblUW7jF/whXg1z5dx8a6hGFDHM2bNhw8eLF8B5eh13h1k3ahnhygETzju+//z6mSn/sgAMOeOedd2DF7bVnRxMkwM/wf+XKlQGURx99dJKWnTXzfpILm+GrcRwFeD6BI51l50pVUKdOnWg5nh6ej8Nq6O8ONTJPuwy5aBlLHAqIu/w3bdqk9xLiHNaQA90Gq1EjyJYxVA/DnyGwzvCCWyzqNWHCBGTfxX/EClyH18H9u3XrVq1atRLwfLI7dlyFps04e7wF+AoVZ5sDRBXOP1Fa41ifENRBP9BXKM+jjjrKkPgSS2dXCCqNzk925c68yXDb4YcfbmIrIJobJeFgDIwa3z+aTtrZZTi+Tp06qHuZMrv0UbS0TVS0sOlXv/rVQQcddNpppwm5LFCDY+AmcuThzDPPxAQmKYPCi6+++upFF110/vnnX3fddW6bKcSKIX9xHUZBhZRqZ+W5J9JesWJFYNzEiRORXnqvffv2ZonAK6PloLF27doBbTWK2gxewT73NQGsvJpijJqg/ThvzzzzjDtNGSCuxMDj/Bjg7r/Aze6Ax3f9Iq2JgShinIYOHQp2jH5IcpnKzAIZ42WvukEcieJ19JfA05wErJhInmbXq1ePO/OgqDAb2HFXpa+s/yNYAZHjq8ByhrS5WOeSDt1LrwIU6NgIsxHeGdmIIoNVgO8AJl3QCPPt168fo0Zv49DS+XKa+9zE7iauNX25ewmeffZZk7/ph6OgebQJ5UqGYo84GBTxbNWq1ZIlS+wTZFPfmBdXX2sSXnvtNbpu+fLlejt0nVAYgUrSyGkceNwnQwGrV68Okzspw7ubhJ1egqsrVKhgHnYugLFRZb/+9a+d5khyM9Z4PtEb3IGfdJYimyWiFEUzS6wi+K5HqgK3BaqcYyUcXp0xYwbaA23WsWNHdMsRRxzBlWo8nXajqQuYSXGaGXHAPFn52hGEi+A35AV+Q0eNHz++Zs2a3NPJZhtg9gueWLj6b+ZEMS0KEmeMqwsjs2bNQiG/9NJLwDLE2T3HNNIXadq0abNmzRRP1cjDDz9s2kYY/pBDDjGB/ldSIXIJuP6MlkCOaN6YMWOuvPJKvUq0hDFCYce3l3Midg25yUeJ4O/4eNlWla16EnkqclLGo2aDkMDdOG5e9TLrtqmQ0QPYL/f8wH7mSYsioeAlPQqkCUVhbBHXg+iOO+64q666yjh8i0NgdvEEuMOQIUMi4LNY3xfDGnEBNAObhQlDrfGVNtBO09yLqwuRTRS5c6ukEuc8nduH7rvvPg6wbpYX4xGl2fNJSqHzE5EAgubYBPzAAw9cdtllppxyW7Zh0y4sWoFRfABbi8DwNGJ0XbgonFNRAO3xpfo/pgaG+TCijz322DnnnKPzBmFgrLtSrVo1cNW55547ZcoUBAwWgSmBR5iBZcuWRRr4HSKNnIpe3Ok+BD733Xffvn370kiwGl4WDQMQ43VwHkP49NNPI6JZOIXx072BxILeBxCA12Feo9GjR69ZswZp59OtEe4hOeuss2rXrs39wZegPYWEd+TFL7jggv/+7/8+9dRTn3zyyWnTpll/NjvxoP3Tz1FsGGJrJAspXJumee5HAkP06dPHIXYOg0aacMJQQ+uau+Wx8GNcuml79X+MUX7vvffomUi57pyQlUn/I0feBxDv6jziA+zGAJiyDM3evHlzBuL222/XBiiDeqqLU+Kge/fuRx99NDipbdu22e34MemQzaUDU3H+jTfeMPKzuCmC7uRS3g5+wMm3o3jxdevW0RLYiTeFrziPdMBjSrdmTD3DTUBsOIR471qyDh06+JoRCO5DcR3ff/99RoR337BhA0aIAWIszIMM9t26davTkHqeLVq00OmKqbttisNEev0oyF0CXbfrkXveXJRGpaArrKfkbkYGF9WEM7BgwYITTzyxRo0afEXjubga+ScKDnuDYbzAMRJv8VzUL+q9devWL774YsOGDVesWAFK4DJ40vmpWLQvxOCqNiNpQWy25qXUjS+88ILx1XAgetu3SFJXBDbmBWkAZgiEVKVKlbPPPpuvSDp3Q04rVqwYEZ5fft8dbeq4ceNgchqJt49N4c5NmjShc7CABgcK3QSR2zOFkX8i8hghX8OHD+eePXv2FH4ZRMqz8sKy2xLcpYBHJVPPaxNdIDU0Rk7W5wdUwPyYPPgTCcLC4vmgyQcNGsRJVDd/BMZkV+mTdClJpa1iR8zNJDRz5kxTrpdAVrckBQBKEC+OQGGqzMSLMRIsabl4i0IsBriqnM1WL4QwuT9fcQi90sqQpbnESKlzfozdyq6lCNFOOeWUDz74AC/WaVf0miWcvUZLY5lFA+5xQLt27ZrktHP4qUWuB2ORKo41qzQJM/P444+feeaZmBZECLOX5BJzcfDggw/ik9x9993ON7uVFijZvn376dOn7+jkrtdbaYRHYwnonEceecR4ALyRlStXPvrooxg2DrDB1113Hb3hxFikvdeii6GTdF87gEzYCgh45ZVXGAgknE8cJ34CW2O0cGmAgPwLtDdx4kSu7NevH68zb9485P+iiy5yTwV/wWstX778H/7wh9NPP/3yyy931zs3j7RawmueqA8pCrSsEG2ju0AMgwcPHjFiRLx4bGJJUuY56qijaKE/qe92bcu3vfo/9AknGzduTF+1atXK3Qs4us8995w7ykR+9LYgQx9VPxOsQ686b2SBLM5fdtllS5cu5e/OYJnTZo+07hMHoHl3nRkGE8Ew8B44r06dOvA8hoRGVq1atVOnTrDfgAEDSiwmONYtjUoC2po0nDNguwsvvJA3nTNnDoatf//+1ilKUkUfkXt85UVwe0DGSapJ6OqoUhVsZggoPWmS6yRTcl5fa/ny5YgDl9EVqDL6h/8iOwwQjA0KbNOmTZJbX01yeVojcYhVUw09zVPhSD/WZUnPuN2ZUQbxMyjz589HYQ4cOBBt3LJlS7SltsYoa+sobO/m+qiMEQO3jc8PMEJnos2wC88++yxwAWnCTv08JSdQbdK3ybGWTfrynbTScYTBoJxhsGdSwkMw5A9xmDx5cpcuXXDRXeDi0QA1mDaASwGLXTvq/HDzM844AwY2V76igTM2atQoGqBiQXyceis48UNEMCapwsHuzJ49+8gjj1T0zJrA3XjE9jy3PO3yZHxapBVJUsaQyfWFzP3IV4EQn4jGfvvtB38CUZCdm266CTRljDcX4EvzK4BN3MInEA7WFcAg8iaagvEAq5w5+eSTa9SokaRrMkWeO/HLhFAoU/J/ixYtTPyIiCXprgdOOrNsWvwdpZhViTqW6BDBIXoPh9D4BZCeYahF+GpFTqXO+ckuRIpODCiEpS655BI62kgSiDOYE4czprddauAvJ5xwgnDBlXFMSzZS89vTF9up/2OiBa0jOhfbiQfCJ3blqquuch4iSTENfwEG8QkkxQyIaT7++OOFCxfiS4QD/Q1JP5tPvSAcEoAvVhZ7wJ3x/kHAI0eOdArEv8TEv1AAsoypfUgPv/baa1OnTnXnX6NGjUyKhX+PV9OrV69y5crxFmCFl19+mUfPmDGD0UFN8F8XuPgLo2NaOe0cr4YuQH1EBK3Wyyg1m2S+1xg1JwivuOIKUOPw4cPpMU8KtZN0vYjj1atX33XXXffee+/xxx8PcHRvCU9h0J2rKOWJRwpN26v/45IC6ApN17x5c4N0gXFGvCQ5b9lu5yTy4iZv7jZ37lw8AQYdoMbfGUTG7vXXX+cvuED33Xef0TUuDRm1ZaQWrILGB2DBexob+Pn5lGAesCNQjDbg/LhBqwSUo90SSTld/kLiTjzxRIWUN0I6aFWDBg2GDh2a5IoV7JUrNs+b8kaIEnwFZoUPOeAmnDnmmGOcI6SrhWLcU1YXy7rfL0kthAWp+At2KKbE6Bb67ZZbbpk5cyae1Zo1a2BgegZ1cemll1auXNmKjSaK5KGMCK7p+eefX4SqbLciNzcm6aSJ2QVcXnDaxQUQuBofGInA0cWoc40psE0V/bWxK7F2FwdqIcUENmCsUYPTp0/HnYYPJ02aZE5OK2UVLkdLLE7attgYxj31ug1RRhI9f/bZZ6O6TVvSsWPHvn37Os3hr05ROxGZrSXwZdrRptJCd1wYdaMdbNeu3cqVK+mWtWvX8hYMkMHPBSf2UOLCvXzzzTfp5AsuuCD6QZ2fLxa8m5MC7vbjPXIVpQ0X8gInCJB9kMyjjz46evRomJPPO+64Y8uWLbfddpuXwUj8Ec8HrA802rRpk9Ldo0ePbPIAkSG4S709efLkJLcWVAIvG0iAZmChOIPFWbBggYZeqxFNLVwJkAAYyh1I9ZxzzqGTf/Ob36DNkhRCuGOqlIOuUuf8BGXXKJPcprRf//rXbpQX6wMd3Goi7ldj6oLjaYhCnI3mp6KFC9tT+s6mJ6nlcA6+bt26L774IkY0ZuXNpWhY87XXXqvH/M4775gIjjfFLrZt25aTsaDhDhwtgTEYMHfksJYdBcEwOh4LcAqLgv8NVgsjYQt1BpKvKhjCZYBXJJmWmD2CDgRAg/lAbKeeeipqAucTwcZQuWUCcGzaLkBbt27d4t3N3M1b8Ou55567aNEiRLF169agCtfobrjhBp4exUxsvyFGSc6H5PXdF85fRowYcdRRRyWp5opoXUCJC7t0Y4UKFUwWPCwld8G6T2PXRorbq/9DB+KguhUnSbt0yJAhUZleSOQnY8GA8skw0W+MNY6Q0+GGHXIrnARGkz/efPPNDAcsMWrUKLOP2NWqV/wHrsf56d69OwgPDypWM+BGdCIjpWjAY9lsb8HeDn0hIj9j00Lyf+cm9GEMVjZOhga3atXKTB7AQd4afx5eEneqMdzwhhv/+OOPN2vWDCuI13HRRRfFrD9KHzYTLnNzPCKTBePz03vZlduovuWOoCSXelv+pD39+vWrXbv2yJEjJ06ciHsP5sa+YnrtDTifpiI7jIsKATdJhWYyfe6zdevWGjVq/Od//qcLcVEDzXg84+XCAIfNi9lxa1865WH0qV6BI2Kcg0Ps1JKimp1JKSsU4xIMFgyTpOBAr55j+nPFihWwsQlpQOdHHnmkf3QoVSwu3yW5dULTBnjnOIhx1wGmVydMmACoQh7RpZ07d0bVc3FE02Wz0EYq+a+dwfnKEkBJLvLNrf985YlgFEyMZ1zvtVtgA2seyAaxneaLXFG4bYr/2CTfSMXytfmsomFyckgTdsHSQyEpXxv7gG1CuUXpbdMKO22hpDvRYxRiwbfK0y5M4bpn3Q/MELBhwIAB6HD5FllGpaPwk3Q/Z58+fZL/G4Dq0s3AgQNbtmyJNXTlRxuapFYmm6oEdc3F6HARjjozLHW2ghAWEy41AQ8XNEoJccjmVIgkkG5DCAHcxpo7KexTsBEWk8RebzNfE4ri20RexHaPMWPGIHSoFJDeXrma8tksr6WWSq/z82VyvymISngkrnVOSxZ0pxAjDdgyUMo/hs0ogRWALJPJo7DCoYceWr16dXfd0Tw3ndsweBcT+MEHH3C8fv16w1o4OWvWLHw8139cs5KnnTKHw9ynjgCL+egB2J1fcbTwfBYvXnzhhReecsopSSrAyowyoH2KmWlQ79tvv71mzRpuiBUHtq5atQreBYSdfvrpdCPC8/7774MDzL02efJkkCKuDl6Qb6Fpid6OUqcqDppdpUoVUF3z5s0Zl6VLl3JzhswIPTqHm4PRkxyIB8+5mGOSWQBf3759L774YvtTfGBRCKw4V+JTOWFvPCRv4YKPy0fcfHfwf75MhjLHfie6xehBy8IOHz4czoTH4BZ4A9gBgket169fX1DixJjazfpacVt9IVwaXAIzyPF3RJKbv/fee0mKrWEqvG6cVXi4R48e/pebMKA8GgdbuXATTmS2jSzthXjfbGSOcheZ0J3hE0vp2Bs2htvcpUsXWNEd5y6OGdRnnhwTgYwePbpu3brw6oYNGx544AGE1Hgh3gW+5a3feustLKhsyUNxCLGgxsUJiw3mAUCjBKJEL6LE+4qP+RW1Ro/xK8eMCywNe/No5PHSSy/lMr6OGzdu06ZN5ijjdWgb98fqcA03gdW5Hg+TX0WBrqzSEjSDGVCUzZARC3m5HEGTnC1SSdKf7lRJcqAhtIdzTDZb96lwJSNKFQXzhJtB3x5++OFLliw55phj6PY6deowfGCUJJdD0lpYkZe84GUKZ51DphjQXr16gaKQI0a2U6dOuLuu/9CZ3DPuFhjiO5laq9+cYi9QbKNt0KAB7Ars40HLli0rX748PON0lXLhBiSzNTix+J202hvczknzfNo8mUfnWRAW68k7GrbtlITH4SIWsMhmV7gQZ8FK9yJGmgSlXhbdtSOf81QICg5xZkepNC8cPgMiL88InDQZ5jK94YYbvIO7BJMcu8a8NjepXbs2Nzz11FPbt2/vopBLkc4ZOblw++23YyXnzJmTpMoHfrYGI8Dm1Vdf5SkgHwwlkEkRUDkbsWYOeq63KgNtM3bGmSlu/txzz1lEDriF1irCLAvGz0cmSRr5wgsvcP+HH344yqYlOa1VAmF+34bKjPMT9vW1117T84F3GXsnaN3hbfAbY4Pj/pVgVz1eYm1WgwfOS1JdHAuOTtma0+m3v/0tCPKRRx7ZunUrtkdtPmPGjEaNGiEevEtUF+FNr732Wt5RU9G7d2+tDu+OpAG83n33Xf6OQ8XfEV34kivFWG6n4aHz589H8JATZOmII47goZUqVdLu4vOApRAnoOGjjz560EEH4beA23ho2ONtVkuzbo/JtZOU+81Yauw4okvLa9Wqhd3FYUPyeS88tBEjRvTp08dyKC7ZWUMmSSEsYO6+++7D0XJXkpn1OY8/Vq9ePSdpBNxJmm7fBrhO7UqX5Sl3N88nyQ0KHdK2bdt+/foBpqdPnw7Woec5jz9JZ9LzMJhQJrKMhDcS6dEYQdNZup0sdrkkOZebu1122WX33nsvo8NP7sSD95amBOdceeWV1113HX8XUCa5xFa0wWAb/QSz3BZOU7uc6DS2zrNCRDMY/dAedAUsx2vC1Zs3b3ZLtzokZgRorXjRjRMw6uOPP07jAb6mCpUshekWKV4ETIkrhSkyqxuPhiEvueQSo3O5nv6/++676UlwJJ9c1rRpU0PgTGBARwFJacMZZ5zB0+kxHq0C4S1OOOEEgwqSTBlvjq3WyjViU17WrY+YT3rY/UtoCQZOpOhqOf/Fo+vYsSPnaQ+vEBF67pg3GJXX4StawhwqEcfl6qvTnMWdv6iEKcJj1NucefHFF3v27DlmzBi4q2HDhuhY1KMzbu5kQ0kK0wuYXFNzRp2QJF0zZ0wZYjwfBhFHCHRlmvgks5yrV6BSLQSIj7Uav7qxE3f62Wef5XFILvrBkkcxqQzfxhqUMyb8y/mpKKpm5g+TNLhHPEnnswudjdA5QT4RsZNPPvlrU2PRIU6dxDULFy7kL8iIXRf1EpIdz8edp12enCqFtxVYCzPILQi4yVEjuybyzkk4HzMaku42AScIYgesGQs3btyI+Jx11lno1SSTcjACEABdYjN4vlq1aq1bt8YWgLvgamAb2Oyuu+56/vnnzz33XI6POuooHmG5FCTUrRN6XNn9n844u0G3efPmGJ1DDz306KOP5tGxQPTtyS7inpjUJUuW0Ei+IrOiLzPxmkaCRpZmzycpQ85PlNcEvrg520FN0tSE/JSkqpnLatasKcBKcjk9YrmzBDwfZ0Z5orxoRJAIxrX4qLRl8+BRxckSE0gCrr+vwwu+8cYb8PE111yzYcOGdevWWXeCK3FL9PXvvPPOP6XEV/DcwIEDDV8x3Q2i4rQuNgzMR2N4HL2EcNKT/AtBeumll7h4+fLlZg9v1qwZYAilwH3Gjh2bdd+5mP/SVBuvgXQBJ8mlOdI50QlRcSCxpjbm6YjltGnTTjnlFP7Le9E23ssRTHImKhYr6A3AOtjasKXY52OaBEEz91G/IHVGzBuUIjhLUr3Du2+TOGt3IIEp/Ybr+Nhjj3F83nnn4WAzOoafxZW6B4ESsvlwBMFRJEoXwjrxxkQFZrrnnnvGjx8PFw0aNAjX2mS7zhLxOXz4cB7NiDOamASdHAYdWcaD7dWrlyskUXYgtvt/c9Il4z6x989bmdbTZPc0Bn3t3ta1a9fqA2jhaM+xxx4Lwx955JH6D85qR4pIQ2cj0NSJZ7z3J598kq7Db+ErTgg/wZzwG9wOssRLT3LFtTC3nOfOCJdZgFq0aPHMM88Yj27fCjS5DOMHNo3gNEMQP0+pfPnyRp/bEpoNInd0snXH6dhPPvkE6XjttdewtfwRp7RVSjHuAHoT2b/99ttW9BOX33jjjQqjljUm8gWaskQ4hyHpZZp0eJyX1R/W/3e1efTo0SDyNm3aMIh4rSAhmNk/yqgRC1fAIyLHbpJzXznmPvfffz9uM5zZvn17fKG90tq4BrHEHFPhovOTnO2LZNAeICloVxqDgkUQ8IVoT0wqO4GoeochlQJ5wDVMOgFla2VYE2ebIhJrhQfiwq95Qb45xVLPggUL6Ork63YThYvuSyH+zkDz3C+XN9jF/PM8fXtyX77F6zi2tmk2ea8T5QojGhKYZNG2bABqZN3UGppZHsWLhcXeIc5JbguAF7u8c8MNN3AH9Dayj5fFrZRuPjmPkoGHQWtAQWSzfv36r7/+OoDWRAtJuuBsRTh3tXFb4CLITQnivHt3MSJuTEhy+KpISEXnElmjRo2S1Fi0bNnStSCXwc1vmZT6+oplxvlhjLHEYH3QMwcMP90Ne6FnXbiMKgcXXXSROvqLXLnoJAesS8D5iYRXSQ6BqaOdSrRSpzJgHQbnruCn6tWrjxs3bsCAAVWrVsU5eeedd3gLBI83FU26rlquXLlNmzbdcsstScpboiKOV65c2bt3bzje8nluKsUj5zyiiMHGZcJmczfa07FjxyZNmmC6cLTAi1xmGSVAp3e2wVFLIeoZa4AtNrq9GQXNZ9haZIOXOuOMM3iLE088kYPu3bvzUGN7RL3iAHUKt+WAR9ASpBpXBzwdM5H00po1a5Lc8qtBTS5hBT4AffJQwdmUKVP4WogwjLJO7tlAXTJGhx56qK9PT8I8oGdjRQy7Unz0GdTspoyPfBj6t2a7spP1qH2QS4tObuFowVRvvvkmMojm3TMtU+sMGVeuWrWqbdu23Pm4446zOhD3Qad7qyx23FHPJ8llvTP8WndCdsK8yWM4YPCScmGy4ySdUsErOOaYY+gZvAK7wo00unwIAiJDN9oh3Flj6b7SevXqYQDM3sGzunXr5qYR121ckOGyChUqvPvuu0i3TeWGcD4DAdK1wc6VJKnXx1OQ1ldeeUWz4fx6rLeYoidbPyF0WoRhOJS4Xu7SUb2Y7whsijg4Z8GdDznkEJQDzRs5cmRYaA6w3Fzs+pXje/311ztAPCXSfzvNoc0u5Xtbv5Yi9CXJVRpVjYe70rp160ceeYRBpA9hlenTpwMyos+VjgJSYCe5ugjyWNwW6tSp09KlS7n/3LlzEQ24wtjUyAEDGc21x45X63Zo9szVP3X3EWcYffBcrVq14H8TRWpNwqCohyFeDaPDc2FpeMACvlamsroAMM5EppoDePi+++7bUecnZjDtFtV7AS6fr+OsBNcYp+cI8l9HISbmY79rnvIkRdLgqK6mbML/gCjrSarTOEDYBfqYNpCSmsF9dP43IqVvu+22ZcuWcaZPnz76M5EI1BUbUNA111zD1/vvv79KlSoGZiuesrqTiQgaJgDPB5f+yCOPdEtbkqurg0VzflkA6RQVcnfwwQdfeeWVKChuZYpdlXbR4h81HtoPCUWBgO6SXKRJpFbWHJfy+oplBhEy0m+99RaWmwMYF44EST/wwANgGrd8aK7gpHPOOccZu6w9ll9LBgFnY4fCXKl/rZkV6dUD8Knxn3zySZoNIhFPbNiwwYJ3Y8eOxT9p1qyZydMETEm60mVGY56Cy4S/NGrUKPoB1PW73/0OH+PFF190QzbeFJYJ8Me/cCqwr5MmTULGTEhyySWXIIdaO2ff/50rDxopR+1bpYj2R8hpFM2IMJhsJIy+Hw3gpXC9AA2IqGoCkUZNbNmyJcnEZmjjDX5DunRjTj75ZFDmDTfcAJ5u165dkqsCmeTyKWkpsc38d/Xq1Qi/0fP0/0knncQL7sJ1frZHzlqBuelJGMnUGow7vRq121wlMMcgn5Gu3dR/SQ5hqLvBdm4mFpG4vKAbn6QDLfRhCI4++ugFCxZwMfrXpOSWwQYtqQ3PP//8999/n8uuuuoqnuvcmPnQGKzIFbNDlF2C+HeusgrNQyhwyXhBoDyNB8k5rw/xRkhNjx49Tj/99CRndfRtvKdLZDbG5UeIX4WJNDi2k7mIxOvbCXzCjdkMP8hLv379jGX91a9+xQW//OUvk9SQcB/zkz777LOnnHLK5ZdfjgGjbc58o/SMVDQvHC1kNPlvnTp1jJjdI5dYP5g88jInOclyRYgHnZDSNrbQEgL2mPtYjB/mTdEkDjRNOuuss5Bie4NbWXdLgF7Kwxu+Iam39UySnFdp+J8XnJ6SVYDatGmD4UfBqgnp7YLLmdvn6kkz+zuvhJigwUA5qMcmTZqsWrUK6bj33nvhoqjCbh2SwsVsh9Mevpxvh06mtTfffDMy2LNnTzfmxTStD7XUAZ4P+Ibre/fuLQJzyR1OiIQZ7rdx47hBgDvaziSd10MtPPfcc0mmNtf2Lpafk1wMhRP26qWI13VVs27duiDOQrQnT7swqR7hN7+6bO6MQ6RxizwfK1euRAHC83g+nHRGL5LKmASSY/CJjo3xq/zRYE4fYYYDxI0/Iuno0uwm1Vggcm+2NccASAAeXK+rr74a/IPNog3O5fFczBPPlduxrXg+jzzyCDaX+z/zzDMY+ojEK0LcK6wCSc6dO9c8pVp2WsIB1tB97Nkop1JLZcb5oR8vvfRSJzVhI2y/wTyAjOXLly9dutTEL6jpwGfb3KEkLXTsbQ30Y9SK84vqdADZunXrpkyZQoMRA9wbGB0P54033jjssMPKly8PS7lVxhog/OROJ3CSWyMUkgA9gCqwplPRZ599Nm1QFJM0jHXRokUIJxbaMi8YMyTwuOOOo6NQAdncR1lp4XGi0giNNUWpOJWD6GdfzVwU8YIuzjhf6K+0cODAgYwajivSe8YZZ8ycORPbb3pTnyuQ5fWTNL8fLlOfPn0cvlNPPdU991yAUnj55ZctSUn/YDvRF926dWvYsCFP0QejDYZplcSolyYygZ5KPALA6Go6J7sDSkhkeGQs5ccIysaRn52BQ/NyDOzmLzAVPEnn08l6wiJFpY9xZ1AAVcOGDVuxYgWYJnIS4oon6Swa9wea0CQQuU11xqhwG6Yjwofb0v7FixfjPMP2sRLrLiAjGXCqn3zyyZEjRyICNMxaw0kuHALehsdcN+O9XH7Bo6B5Skqkhqc3TM7+RVqfV2F0skDvyzUxugWgSWdiNvD/77zzznnz5vHibmBDZvHQJk6cOG7cuP/6r/+Ce02sB28fc8wxjz/+OP1pfKzePnfgGl1WV9WcZaxRo8bJJ5/s3qokDbeztTLAHpl0/ElqPsW4vDK9oQcVaxcOAQ4b/6pUqRIySJ/QbJQM6NYbBsbdBZyfUBFOvoTejn2bcgIjApK+9tprGcc1a9bQLQAdV0oLvn8EnmUrCyNxkREOEXC7C8P9xBNPwJwnnXSSk0cxqVSI98raQWP5kpxLzLsA6cBJ4Bgw2U033WS4nfNc+nI0A3+Ml420Ac4IRKort9q6/u9EGFcajr5DBC9hC+B/5CJJJwUKzg4cweRJWt70nXfe4aBx48ZhyGLDRu3atWPRNU95kvDk+/fvf++998L5aMuYNYNtKlSoIPNb48F0Be7QVv0652tqgQiw579z5szhs0GDBm7O3DMt+5Pk9CSSCOzBFCKGs2fPNtGiAh7pFs2+4zEWB8t78cUXo2GwoTg//BRlUvmXsw80mPt7/vzzz+ezadOmbpN2ti4p0vAzrIMptTB899xzT61atZJcZvwkZ76TVBXknZ8iIyACnW7e3vbt28O1sZSPqZg0aRIG6e2334aVYznln2mBQrm2xPLuRc6NrOL2pMlDcdVweGgkMnb00UfD08OHD4fLAUA0EskBsYEUkZMjjjhi/fr1huXAZ7HL2VLBseUmioR26dKlb9++eFBAOuzBa6+9Vrly5U6dOmHAXn31VRMm0nWRMJe7waCwqZtZ/5XLgu9TBHyaEJoHlMTq04bXX3/9kEMOodnqBauRutnGZSLbqcOTpDPWdgVWU1E0twkAjubxjqgM80JGaKIKxaeDzBCzBQsW+Kbu5DZMCOzokis95oymc6vwidaX4yjAUgJDX6qIV4Zz8H579eo1fvx4DsDu9IaiEflz+ZpdIw2YZcYYPAc0LyCM0QRqjxkzJkknmWA/Q0pchHSgjRmQFZNcniUUNIqSKwFY/B1/SXl0jZHLQJA44c2bN8cagfj5V8GxQwWQsIynowR4qInj5Ez9Lj6xCnQLQsE1sI2l35zGi1TOZnh3+UhJsfaLk4UR523EQnCXiew1inqPARO/yNUX9184DygrGuMeoSuuuAKn9Nhjj3V/hdVXaFisORgXHnfgPGcYDkfBLW0KV8eOHbmAsWZ8DQQ1k4QyiOzzFGOf7LHIr8j7uofVSn8RLeyeJZ6ybNkyRhClhNN14YUXauSc79g1dpNrqmPRIHvS44j25OS1KcGuSAd91aJFi2effdYF7e0tVsAbzu9G3mqnxvyLfiyCxg3pZHr7nHPO+f3vfw+jGhWT5LLtFeLV3AMphye5aWbTrHNP1ClCAUfh/NBII0Xh29WrV2Nt33zzzcGDB2sXjEdw6S+MLP0gG9BybESSSpNb2naI+BccaxhPkovoLtjfcykMwpKa3NXcWVLAPqTjX7mKLnnKkyR7AGzcD6xXY2zwJZdcgvkYNGgQWs75ZcuswfxcE1YGiAXjIb/qYf5oIrhRo0aZAsT19iTnqCdpHYgkrc+RpODEKUWXTw17i5kRo9ORx86dO2On+COfSKIlgLHjgX7/nasqWa9ePRqD3/XMM88oF1GquGihr/vJ69Spc9pppzlVatmDqLilporEwkX46KKlUtey2F4f27IFQzfeeKOqEGYV8obDza9du3bFQ0hyxQQdj2y/f5uQ9FD0PtFpgOy8lFg/Zr/CggbPYVpMqMWVjRs3PvfcczFsvBdGDogJT3tZLNnXSQk3qWrVqi+88MJLL72Ee/D8888D640IN8fOkCFDZLgsmkFIAFXjxo27/vrrgVDw39ixY6+++uos/PJiBD5Shciv2VoNToTj8PBEhLBZs2YDBw7kPM248sors7BPABRrxCK/yOjAfYBcgIOKFSvaCU4ixipW7DaJMG5vwlugTUx4kKQT1TayX79+4fX9O1fCMuDyv3IlgOQcrrfG0W6459UsZ/Q/nBDpMv3JIC53/sTeLVVwkha3Wbp0abdu3eh8Bj28ES2EKaHoVVh01apVSU5AvpMWTMzu+Q6hY+xatWoF58PwMO3ChQtFOcbdJWnW6SVLltSvXx8+h7v8l4Ob9YWiko/zGi53/DNXUIuGcXPQWDTAkGtfCmR53nnnIU34MHjvcY1pPExOGIWPhKQypBgrtErUbfC2sess5sJD8CN4L2KNwg5F7nUehAjQz+YLjqS9EU0R7USW8V54U7wdq6AoSryXZZS2bNmCr+LystZojzShNi976aWXMr7IMkaUB3FllSpVNm/e7KDTq8B3et70r9mNJUoZ1LRpU2wqvzob6q+BKUt5StNvQl9ZJCfrycQFcXLKlCmAJFgODYn/gIXCjQ97H9EHoSddkFRVhmh4t1ipA7s0atQIxIPC5HPRokVuNkhyu/a9W5Ruy6bB9dFRQiRJBTDKFsUY6Xp5zH0aNmzIWyB0MCGKIkn5lgsYceSuWrVq6NvIkO4uoOnTp//2t79Fq9MAVTHeDnKnWxX94yyJx7bKdn5l/+sKqkAiRLzgHBIiPNvmpMkeX6qGlC1wl6c8bUOhwVzAdzJC/Z/kNp65MpPkNk2EVsfzSVL5lbet4cGVNWvWjBnGmNeAS10Oatu2rUhVconp35m680kqC+7tzE6mqD04E4EbBptxEpM0YsSINWvWcI2l55Q7faQkM5vzzckeyC4c+Wn58gYNGmCykxRIRF24mGIOrFWaPZ+kdDo/rjxkPR+dB2ewMNI1atRI/u9aHgeVK1dOclHLRbv7NtaRksxwylVRdibylVlkkF8xJPzqFCy2YWFKqH4wxMknn4xFMTZGVwT2ddbN/dZchim94oorVq9ejRFavHjx+vXrcT/0B9DmxrNZFDzJbYMzxeHMmTNBeNwET4kumjdvnqmHo0/cnrFnWtXBZ/Fp+/3kdRYsWICT88Ybb1x88cWmfQwCoRqWHYWTt8EN9kwU/Nq0aZOIlk647bbbeHH3T++V1sPCVYu/819XJGLdjBFX2tUgXO8kvQMtP5gjwbTa9EDMHeJr8Wj+UuiVhF2ArJkLA9APBx98MHg3yaR0c3om8hfTdYMGDVqxYgVjxLjHQoe9x0BEtXhvjj8ze/bscHgsr7G9ljiC8DD8f9RRRx100EGgRhdnXLVHlS9ICX7j6bThgAMOcFtLkrK6Efzezfj+JJVHMRkMdscdd7juFBWx9OtwG/D/4Qce+tJLL7311lvdu3fX5+HRsQEvUiAYmGoGxSS3UXXWrFnLly+HtegW3A+Y31lALj700EMvuugi/sL1Mee3vX6w57W1NjWmPDi+9dZbkQhknF8RTCuDJRkr+NprrwE9aQB34CkffvghWgW7S/fyEwbJSQR6tWrVqi1btgS80uw+ffrQ56eddppicthhh6FYjjzySDrZVj311FOAVxev3MLBZV26dEHYOTa/OXcbPXp0IRlxVyQGhcHC7enYsSMqke7CH8C9pHthkmw8sGMdkztJGt+isdCHjx1lrrTfd999559/PrKgz0nPK1zhXTP0sjd3hj+dqDIflNiIpyhxAZ6cYNbEGDAGSIoS9YgPnrP7CoQy3PPhhx9etmwZvIHBUtmuXbsWq4SVeeCBB8Iz1xCbf9VX0LMSgZnRhFYVvCfKTRedOnWaPHkygtyrV69tZlLylKeiJVH7X1JCUhDDE044YdGiReB74YdqOXaXfSUhU0rcpEmTkrS0qNnbIkyUO/MVOZo/f75JcbIbirQ+ETgdCylhEZJcwiHjrmO22tAYjzHZrilNmzbt8MMP9/4xwZEUKkV+6I1wz7jJnDlzVq5cSXucZePFtwmoLltUGp2fmOPXrXz//fdHjhzp0gpMYKxILLGFsxSKMrtptUja462yJQUiz0akbwcGgSfwNCJGfODAgdgS8Na7776LX96iRYvLLrtMQGkukSQ1Uc4cW9wQDtNiDRgwgGdxEv7m9YEpGzZs4P5g03Xr1uEXYauAhrfffjvokEcATWDKJ598EjeDa2rWrAlyAjUiErhJfJrgGGsUzhUPdVd0TOXKzUBPqzT++te/Roqca3eXm9iOWwGJlixZ0rBhw9japNBaqCe6zl4qV66cgurGep5et25dWms0HY2nYQEEsz1vYR/7U5l3D4aMEYHmdKaRIZGgydex/g/P1TstXMR82SUz5hmRwjDRJ7/4xS+ALC7fqWqTzOI74H7GjBmdO3eGae0uA9uUMtgMVuHMmDFjANz41QAg7nDuuefumSudGflwv7I9lkZhjBjxU045BRaCUd077gJ9lBnlsjvvvBPghZei5yOaj718ga4Ec0888cSpp54aSzF/T8mHIkfYsyZNmjiHhyAgg2BTnHDuxk8h0TFP7yKYJWIRNF7WqIYOHTrg4bjnxy7lSlAax7QTeYTPp06digYoeLrLB2WT8PxHWr2bxj/77LOAP66ZMGFC3759efrll18ea1BJqmfwYfC1+IvSug1jqzZjfh1bhcUtX748Xc2D+OS59ABdgVN0wQUXGHCr8uSAN9XVQfzhHwQcm21iDFQBvu7MmTN323mEbcjtXkkaYY8GQ20OHjx4dkooYYxUo0aNHAjX04I5v0jLHW6TJFPnB5ZzJgIZwefBXd+4caM7np02RusyIlgE5AKbAi7h5Lhx4/7whz/gNjtdaI5QjpG47DJILKqHZYx9Siajp80WvI80idgs3hFohYPtohYiYC6pJFWwtNCw0iT1573V+vXrq1SpEmmCA67FLMNXksm14e0krYjFg5yDKOtZBPNUOgm+dUnQvLtJ6n7D8PA/tunLGbO2R05tcCUYla/WJFW9i69U0YgP98T4msbdcosRIKMJ8Iaxk01CgkB6nEHqRY9qFe6J2nHPJyqCVzj++OPRPLHUU7j8KFnSxOD5IJg0HuXTsmXLJI10BWGGmSt0Fv6dTqXO+ZEiz3KShrDDRsa6dO/eHbPtbiqYTEwTsdRJqtCLNgZDs+RMc0AuM8mYTfj666+3iA1YAfsHZ4jSAJEcw0Bii2zJaq43qZRpQ7gVqOL55593ch2x1AJhdUAhCBLOz6ZNm5J0+hxIxCe2U9ECMJnCi6fPnTsX7ueP2CRs8CGHHOJSqf3pFpokNw2AkGTzQdFgGv/qq6+CuoBc2WImEVPBNTTp9ddfR5JBqwbVZFeEJYfj37mSO7w793GzFs/iVl26dGEcMbT33HMPP/HEW265BdMbNxHd8rVBgwYAZS4ApwrLAjQYnscNnef4V67mAwKPVaZVpnKmr3bPPT8mXUlSLW/w8XHHHReJ/5NcZSR3d+D5oEDpLsY64r5cfEhye07cIcYwiXUicMsDPPxKlSoVjPtd2+zdu7cpaFCpAMdmzZrhDP/3f/83nkOS+rfodIbsnHPOETUaRRmD6y6+JLcqSAu7du168803u4jhYg4XgwX79Olj0LOLPKYxtBAQZ2BjxCpJOT/SxEWMEK/MAffU18qGudozvAvd26NHjwiKSFJfy7YVwHLaCW5O/+tUDBky5Oqrr+Y8rO6+bd7IFc5I5pON3vEOdr6yZrSPPq29pGIBf+Oj+itN6tatm61ilAG7999/P9ganw15oVtwILH6SSp9NImbgLNVMjwF+cUK7oaxo9ujiLn1+LqUrrjiCvxqlDk+J0ABYUFVJjm+dUFb1OUeVEPgnM2RwTQl8iHj0rZt2xkzZuB2Pv300zwFFyicfCdfYQbVNb4QDIOqZOwQIv7LwDle0c5sQCM3cbnVsvH88aqrrrr77rvhfFN3eD0sBA/gNsMbXAZ02ytX+QorA1fw94igc+199OjRjz32GFYJudY6x+xhASDJeRYs5l133cUrF+wp5SlP35LCMbC0A5xpjo0o1GsUnBcUDO75FbilcFWtWtWdgcYIaHRMUXvssccaku1KjpPd2zQma0CVMmfiIm7ti7QUtau+iDlfuTntr1OnDlDQa0Rf4UTF9sId7SL1jKGt3MHdGZ06dULRRURG6c9qUACVOudHPojMuQsXLrzvvvu02e6zN9rKKhOqSPF9pBgv2vbEZlPbEPEnHOBsrFu3DgA3bdo0WrJo0aJ58+Y5yZqk4MxNbGa4ktEj/xKeD2gPZ8O9p/Xq1ZO3sBnctnHjxq+88sp5551Xu3ZtTA5OPwcgVxOgcaW1gWlV586dhw4dikcEfsIc4iTQTmAuN8dS/uY3v6H9/Mu0Qq6WZJk1QhFg6IMPPpi/4G9Eph2birCBI4G2OGAYv1//+tdujDZkKFtrKMklNfYRUROGi3nBxYsXuyLMNTwLt8SetDSK7m7M9rlN4vjjj58yZQp2nXfnJ7eJuyJkJWMjDI214/70P2qIT/OxMBDcPCo+FS1jlHIKsM4QI0qu5vuTvWFQCigZ5sGnBalYE8PtIuBjdCtoHiQ3duzYGjVqRP5rhzUCt9xZBHsk/zdGeXvtCbKGDG3r2LFjmzZtaBKcPG7cODeO//a3v/WGsdnaxR9hvbv2Xa/gesPkklR7IAjW4XYRNclNOXPZhg0bzC/HGQREkczmNqTxLVq0+OCDD9A5XMYFev46+fy9QoUKFrOLVLyWweHMypUrTZ+QfF2YgdtsjCXg9fFDXPXiZaNIHOaNn3Q4I8Dvi1xJR9ecNU42Pvo2yrBmAxThAdcBVKq8EUjXy8K1Gzhw4MSJEzHYmzdv5uYWTo3Cl5yBE2AJZzHylKTMps+f5BKpjUwJFwiRmZYSQgdndujQwU1lLlCHVx+rnbqy+rGugRuCOGnSJLyODz/80Alj/lizZs3ly5cnmUB8Bg5mxhLB+TfddNOLL7542WWXmfpCHjAl1JfBEG3AKKhCOQNLYF7xgqwQYrAxEAcTA8DCqeMCngXGwhlzRdSJJ+tcBc9Xq1Zt/PjxyBHa26pxEVhbALlbCVOFu/jMM88gFHRjJBfJU56KlmA2DB8A6frrrwezJbmKakbyZ2tqKSAF3ArZsbYvdsf1FkNMzeL7yCOPzJ8/H/63yrzAVSvpdIBq/F+5IsveUH3iV5FkJBrhtoZzI3cTJkwwjTt207+4wFsk291R/koud65VqxZmkZN33303b6fn4yROktscVbin7EQqdc6PyykwDbaZrh81apTrFXwC0JPMsqAOSYCqCONJvgppFZocXYY/q4UZ7DFjxlSvXp3z6HcwIrre0p8iqphLzqb7wJYA5YFQ7rFBy1955ZVwM3ZlwYIFBjZwN8QSqNq9e3ccJN6xYsWKlStXxo5WrVoV9wMc89BDDw0ZMuRXv/qVgd0RyeCUgykUV61ahf3ADQD0mBEhNm+4LcE4JcENQKdly5Y9e/aMfQ5Oh6xdu/aOO+7ACmLRs5PZ3CdCJr6fq3Csssgu4NIMJZZHd+nShZft1KnT888/b1473hcvDkNraqA9c7XtItQhouG5gPMvv/wyphfdhO0/9thjy5cvD9zcuHGjuUfEiJzHZN511129evXi1WgVeu2aa67ZDcPeJIfp8MMPx6kGmodaNEDffWIwDBirffv2zZo1Q9zow48++kgz0L9/f7BUuDRuxGfEVXawPZ1MD6vQncneXks0IS5fGADpxDN3iFK5GA+wF8yGq8wjuJvre3rUSSrjKlkUMUrZbBYG9WF+EKILLrgAveyqo7uJXKUR6pUrV44eOOWUU1As8EadOnWysay6AbJl7969uVtsh/WheOycpK/gPcSQO998880yHq8AKLSEK//KZuD4MulLWH7qhRdeYFw0iu4gSnJVGhWE2AIbi2C+mms+MbUfgaDZMHGHjBbS4YqA/cz9rfwoCpcZwM1Jzn2dO3cuUgYyQOiQvtq1ayO5WFnUjsHledIrxvOJajN0o+klYeBhw4bh/9B1aPK33vp/7L1nsFVVuvc71D59q069t/reqjaggiIqiCA5iIogSFBQQMWcESUJimAWFSSDIEltGyMGFAEBCRJEyaAkAwaSioja3adO1f3wVp23vb+av1pPzQb2ssXdjcAeH3atvdacY445xhP+zxhP2IIpghV01VVXXXHFFS6op0ASTz5HQoQQQHKeqSLJa9euzcUoDpaMDlO2gvmoAJgXerj11ltRQ8uXL587d27v3r0RrQpnzWZ32SLoKBWqNEIDxhKAArll9OjR/IVseHokwoLAYEyEKk/HsIHO3dJCX6Qs9g87x8BXpoWno7yWLl0KR7Rs2fKNN95Qp/wsPKJPZAJqDuPHnL9lWdrK2r+owVkB3DU2TC2tBI5TSjVakUT2im6wFp9BdKgzJYOMCe/MmDEDtu3atSs8Epk8oueUiwn035DzqjykLkoZ9uzWrRu9MWZzisJrKCNYkmtWrFiBxgw1GgweISH7MD+oZqYIJctD0QIIMQYPnjzyyCOj3Hk4zx+gsXm/OeMnFdLRsIQvvvgictCIfBTw5ZdfHukF9ZBOuUQW+a39Uq/rIpIILbVy5crq1auj+cBJ2DOAKqNX3WkzTaEXQzHYNkITLujSpYv2wGOPPQZcGzhwIMQNXsfmgcS5xmRNKBh0Z8oMPI+PUIFQIa/Pvzt37uQWTIjTTjvNvW1+4vX1mQHro8agXWaJcb755psjRowwfh3eFnilwpkm2gtVh6qGebSOIj08/WCxYOinQlbflG08GLFwzDHH6CPO9RbzSbn4KB7EZbxpJP7m1bDlsLLolpFv27YNbYrWPOWUU5AXdCLrRm4J9/jNauUM1MyaIQ260l177bXu04QbpKvz1VdfMSQd4vv27btvZ74HeosdAdb9yiuvxCDULnUvR4BlsjXmCjNy/vz5mD0sEMsK/WBnQtimEdMdjtVkgXT0N86HD1gCkydPBtLdf//9xd0L+em7774zxCvOZOgBSaoy+CkrHsfYIvmh+coj9jQYiuujDqknhPzEyNEukbQtFbKFiu8jMQnssGvXLveh27VrF4QhxaJFeGi/fv14nTlz5ph6W+bFHnjyySf59ZxzzjGWlKdgMPA6PIVncS/QMxXSSJQ0D5Yh0nuBf92n59FgRGxUHsRIZNXp06fDuZFBK5SxWVK06OwzbKTIqRoDMKuKlo8x5bGjycXhPq4v048//ujENmzYEEUOgOZ7CGPTpk0eVZUFYERj3qRnNxSimqH7AiwQBgATaEUgvsdswB7AqGaVr7nmmltuuQWGiny7ZssI80ApatI2+seKuOSSS6zGxodJkyblc6ZJ8Ap2Fmvs2LE89IknnsCuhj7REXq36nGXfwWu9+Rf/2dEKNIS49ZkHnGZWwwp48HmzZvXqlWLkXNxHMts2LBhypQpxo7SG1zwu6yEVLNCYwZgT1PPlXQyzCS4a3DdddfxCmhGFMTPnheVtbK2z81EUFBsiES95dM/npa4w15SJwhegBzsD62axk18ZcwtrAG3QvMjR450ryrCxcN/O+0RNRCeBShrNBGdP/TQQ+HwL7/zZceOHenHastmA8rH+PkI/TjSL89JoH84H0Dgt99+O4/r06fPueeey5eIi0gilY99OODab8740QfayX355ZdZaamEBWCWsXzyLkx5Asqvbik6v0lAgc/Ei2gyQDx0uXr1amnLzQP9cADfYk1oF+1ofg/MdOzm5557zrgd9BMqjevpJLKOiOnN5GOMbICY++677+GHHz7xxBOxasJN5dVXXzWOaOjQofxasWJFRwvCQ0fyE2aGalLHfXk7zyEgtmXLltF5bFToHYcKxCIC2KXMTHJr3/Q7OkdhTXny1qJFCxR5hw4dUraVaM6DECIuhBgLy829Zy5DvbGgbdq02bp1KxiC29evX48BJoYz55tW0/8pJLOPBOK+UTizaTVF1UVVtTGIns/qwn6ohSvEvj50xSSYuTLSElrNUM/je++9F9kK3l2zZg00eeGFF2KZs6zu8euL78kh64i5Im/yPRY4thBiHciFyXTVVVdhypZ04sGiwwvWCVH60yF2iMEtjJa/Zq+KvY+Q5rEbp4Nl5LnWf4y7pJDDs3qL8iAUiE3Cv+5KcA2Mw2Uff/yxNgNkDxvGlpsQFkGPLuzSpQusyjxgfmD/8P3o0aOBfebzCcAaEl+uCZeGlAuI2rPFDp9umdzLbIMOv/jiC6Bnz549J0yYAFLkNbFIjRiJZm5rWSMV6nFFUddQciyu4VWetskIaY9QWvc4fBEHrOUTrrCybf369dHuxv4VOdk7BBv0bOhmykz0vxcKQ7lrI5mhJjTmWeK5c+euXLkSCrRkB1ZEkyZNuIyZ50am3e0bE/SbUMElGDZsmIku+WnmzJmXXnrprFmzUqHOkhF6ponjYriyUaNGTZs2tYouJhB6ASgTOd9TzmUuFtosf4AbnoXkRyv5Ivy1WFbkctTg0fJRyFetWrVKlSoQdmTaMM5QokKk8L6wG7RdJDzAHTReH+NQOv/6668Pz4oR/YuXsawdik2c6d5W5LyNALYIbdAOKWI5QKhAO12v1QgyvlAHBudz7969ldWmUnSzydvzlYJjB1l4hsLasmXL0qVLuRgOih1DhXDbtm2RBlg+U6ZM8UY1YOwv5J+yDzkJlGZMDiATKxEkCcg0cNEooFTQFO71HIiRP78548clhCCQ3cuXL/ekHgVj8dr0j1Gbu+1EGvUevwYdBD5I/+gdtydGCcio/yUfLBxkbP3vCiW60Qqp4E5gVyi2VatWcS8Ecfnll6M8uB50hf2AnYPtgb2kgQ7EvOOOO6B11CEqKhWqr0Rks589DHVUUDmGwRVXXDFp0iSwIwzD7Vg4EydOvOaaawy/oWfAExgUGmUA6D9ALdYFWjZYQg6UzeifgS1atIgJB+Zqg0nBgwYN0gtWoMyVGhgxNv7duHEj0HDAgAHoNiwos9vRj8jYAGsLoquSgbknnXSSweKWfWTma9eujRbnueecc06fPn2saKHHoDeGu1osdF4MiZIj21h8ryeJn+FbSWgfyfGAbUaaGR4jYmZOTP2HnewRn8st2PL8pFmzZlAjJPT6668zb9APhKexIf17mV4BEaPC8nEjtATlnH/++e4P7Zbh1yXQJZphQC1gLL7kRmwnTAtZL9xywl80FVRRHCvl083H/pP9e02YJdbMSYXw7sOyGqyYeSlzJ0i5hOy+DgOoXr06lDlv3jxGiIkOaONLOCU4yGQnAQ3pJFJuxORHrm1TpaV/jIZSy0ZyQhRbKlQBZ5B026BBA2Wg06WGdvJdR1VyhADpHAgzKrXMBAMDAmTlxz1PbH4qVOXyFfJiUEAsqma6Pvvss/POO08iYeGQac6YA9CyOtQC6qLFCWRe/uT3QeP7h7Kmv/Rrr722bds2tBuWSUlZdHXaFJOZC7R79+6ei8IvsBiUqSTfzbMFSgByQfYdOnSAJevWrYt8xtByp8O4yrzThHlNJEX0EQ/1JGrq1Knt27dHr7mv55E7dGL0czzLEDhVUtQaMuWG6a0ZMzTDmEeOHImQd7fCe90LDyd29/5UOnDHSy+9hIgIGRIREZJ0cF8MBt03ZMgQQziirisXK+UioNSLi1cQKmsHfcs7jLi/pt0eQRZxuAGEeyRr2DD5OEkpk35QFiq4CNFRtkOK/DX3YyTL2e2QJIjQnQVVrd9Ys5ExAH35UstHwwOGev/991NWIHu33cZ8XaD4sniiEd9FPRJbePLjiBEjgHkpO7iGN3UxiH3kyFx/IFo+6Tdo/ARmAnwIHaBCfcD22v6nUJQ9n0wm3Dk0b9zW9VTdGGsDpvkJnPftt9+aakkPgVTYUbMrqTNC31JGfxUqVOACRC0sAXxHjWGEYG/wUPDf888/f9xxxzHyKlWqbN261QTtVszg9q5du5rQFmLiTSPTtHu3XMOoJC9TS/9n1lJWpREggtbcvHmz+gAeQAuigK2BEwbe559/DsKDNDEn0Dq6kKrSQvPxb+PGjSF3FBL9wKLAXJQNnAweZQBOnYc58rxuHnwzatQowRnj52J0LbYTKkcLjYdi5nnC4+z97W9/O/roo2+//Xado1KWto5pQTUyHgY/c+bM448/fufOneXKlVOVemMRoyXOLvI6TNjncgtVnZBST4NxoDRIwg1U/5VsIsOyX5q6IOWSVfTq1Qvu4zIA1ttvv21GChbu2GOPBQefcsopqYDmWcGIZoac+BXjChKCGDyc0WqSlv6nUFk16hjyXLhm9OjRZp2OylGlWJQ2ivbyF05n8BdddBHE46GKbxHSA+Jp3br1999/D0uiul599VWLEaeMPZUquufRbagx3uK5556rXLkyPG5vkbM4ZTss/CvrMfkWY+Gvbnhc4x48c4Ktcu+991qRFqkiYM3ncYlNHDvnxmnTpsHsc+bMceZTtnnE240fP57XmTBhAu8CN6HDeEGGBw62YFpEnpQ0b5HlktVExTI8pFzNmjVLZVEOwQZJewh511133XPPPawgpPXJJ59EzcTdmlE9UkiPHj2sZsb3CFtIl0WvVq3ahg0bvFhBZ1FRKNMd2XHjxnEjtGFlNjSCtGQdJ0Zi6Xplu5vcik0vc2Oufv36rVq1evTRR+NURyeFSCKiH6ZCWLwoT3EBtxgC4ZnSmWeeCR2i+4488khkfhxgpsI5qpziIyB13i4Knau4eS8eJOM4AFVbyrhMjc+NAVvzOVp9lqP9XaEwRpHU/GXt4G7wI2DDA22dgVPmKR3UFafisb8WNXm8OLI6vffee3xAY6ZC8UP3W6H2lJ39wgWmriniHkafupSHg/e6deuwcOA10C/faKfRXnvtNXAUt/CrSYzcBFEr/dJ58Dzq91kzh1v++AFhxTWMpIgvw4HbfnOcr5MVSnrp0qV8YFEhneuvv76k68N/3UxiLiRyUIJgwaLOdMRb0/maNWtYTmgR21pSBuQ9/vjjqHlFvF+6gUSHyFM3a1NG9JdeeikY5YwzzkgZ4Oaal156CYEO/aHYADGQETxTqVKltWvXujNqtoZU2CG2BouBMSnznNFIk8IC/Zv3LGV6hStBZh9//DEsygUpC27BbtEyxNwSpfE4zIxXXnll0aJFvA5q79prr8V81+KyeZKD3fLmm2+mbO+5evXqzz77LAYJI8F+q1OnjiOBwVavXr1jx45PP/0UA8nU8rAErG52lMgWhRGFjmT+gc7Dhw+/7bbbDIHwuFblyvtyjTUl+B645v4x9xqP7vDCAC5SnzTP56bhdo9chx+3FV1Hdy4P0M2JfW5KYT4AyllusZTIO/aWABOsMowAkcAaUabJaiRcf9ppp4Xn1d//sXS6mMNwgpQVAjIRee/evc2FwL/I/cMLNT1TYY9W49YAOdPWY545pAgtK8WTOi064SDvzrNSxla+V+RH8WKEAHx91FFHOVTYHGN+ypQpwEdMeix/OMtcLM4eH/RN3bhx4xtvvAHC88g3qg9HKIiBN0waYzC0SQMG48T9CHqTet0Q2bRpE090YJFtRRpmqnfu3NmpU6eWLVsyQh7at29f7TfFIKPq0qULnbu+jAduNY+fsaqIMkhCH8KSwJ8gmF89eUhZvodD9oTn17fdasSxOrfccss/j7zVXNDVOeecg2y/8sorWdwLLrgA2yY2lWMbSGo5+eST0UoI/9mzZ2N4LF68uG7duhCYe0yRqtHtxbAW+B4A5GlSi6yhRxDXDNgjyrB8tm3bduKJJ4ZXairo4v8o1LzX+dljJSOXTKKQL1UsRTk5viOCq1GjRjDUkiVL4L533nnHTTeeG9LGY6V8Gi7evXbt2nSIKPNdRK5mouNfGB8CVhfs1VW+rB1SDRpASKKtQH1gEk36Y4891qQjQBfIr0mTJu5k+aW6LIIRdAEA4Nlh+LwpZgFXcqv1A6TY3XTobg3LJ2UHTeLVe++9lyGBkdQUnrFDvbfeeiu/wnrgT7NbqWKKVGIt0oJNmBB4MxzY+AbeT9luCzDAZIxw7sHEMr854wddy9qz5CY4ZzFGjhxZBAwJ2iImRPeVnwoF4FkwaxRyAToAs2Hz5s09evRo2rQpJMVnS6amQv5yOOGOO+4wfy5PD3oNvaLqMtlFu3bt+vXr98gjj2B/I6NXrlzJcxk5RLNs2TIePXnyZHMoxXZ7ytgjlI15ny3WHlkO3RqHfxh5PNdf0WHAnW+++QbjzQ2GF1988ZJLLsEown5g5PAPX55wwgmouhtvvBE9xC1XX301w7joootM4MiXzi1Ej1Wjamnbti0q58MPP8Qy5EFYLxYPZQwoad43z7eymS5P+v5xMRaOfgWoZBBkgGaPa2PX39dnRYCJGoRYQXq9W0tL7zsfUXz7P1K45jcRUy75ryo8Um8fUk0AxJTecMMNEyZMGDVqFJZwhQoVgM6p4ATssTV/69ev71S7JcyS/e1vf0PgGgmtpR17pR7p8GUkJY/EUCwrE27NR+xt/dn40vMQ/sZ5kYnXoLqXX37Zo87YGCsSFb0PzfdiwOgSuMBtCFNrhFOlRKImU5eYc1Kr45KsLV26FB6Htd9///169eohQOCyrl27alKedNJJmPSrVq2qWbPmunXrDCXnBd1Jkew9iuSzZjnTi5xhXRQRHoHy0/bt21VpZh/SetGvlVExDMPHkQCpsIshB+UnTdPLHUffaOHChbVq1WJBTXvwz+wRusSslMvKq0k8ZW0fmkFuhhnEfpaUttfrjSTWEdRwoJQBLGgSkwD7HHk+d+5cUBorKxkoYGFtg4VYMixt7HmoBakOJ/K3WrVqsioX7+Y15y4hRIidcEShwAN/69Sp4ykQHAQLoE1OPfXUCy+8EPgV2TjcfmJ4AjU+RO4prrGA8k033YTMD+dV45TccFEpqCm44JprrkFkbdiwwbTa3J4KEWvIFkYFSHWK3OdS/mPaIWSYDTcWIylW3759MduwEjt16uQGXPp1ibDK2kHQwmcEwhMxqn2sxI1ChFZhLnkk70jP57CCoEDL0xkmYNbElLnemBh64MCBRxTKyu/mnbRbYwCe/7sbjpYxr6O14zRReCLWFE8HcE6cOPFPf/oTkC82+i14+ktTw4c7ut5u/PWMukOHDkwL9tWiRYu8UpD2y2f6t9t+c8yP/AU9zJs3T4zFjPfs2bPI8bQ73OIDwYoHEZHS96mnnvLQEOBi9QPTSUNnGLVDhw61H+QjshKBjg2DuHcPVeM+ZZLXAGXjwNwtQwEgalNWJAeFtGnTJkSz7l7du3fnL+8i8ojNOWvUxLt42hi2EMgGJYHdgqKCBzTxfa7eetzbvn37z7KmnwPvi9lz3HHHQabAFPQcU8eb8is20syZM3kif42j5SmHFcrp8Bn+BA9h+TgYnnh+1twejumNcDozYtki2YASRJ7n4nfffffpp5+Gdd0q0JLhQSA5d7h19rNPbmf+4WGugcmxck3dGA8topwic0MkQXabnD71rBOg0/Yt28mB3vQYieTmd911F4AJEmW9Qv3bmLeWLVs2aNAAFI7JqmSPKkC6x9hJKqSyiW1miVNOCQdOngtHXHbZZWbgCLf+aKZHg0QhGwBZ1apVjT8RipVuVP3fs5qSDO/kk0/mQ7NmzWAiDBUj+sxDKLExhnbt2rmL5pcR0s2/Z2WN91IWMRv9+vVD5/EWU6ZM4Y1geeQJsstwdg1LSTFixMVk8Y58hnldBSZ2x44d9Fy+fHmmkWs8t/EugwC5ZfXq1eZ5E6rqZaSR45qapjxct02dzDVIFVg7FQ6TLRFbJDGdvh/MmKfftK1btxbJ313WijfZJE8Pe43FyjdPR1lEackqz95y7rnn/vnPfwb6AE2gNzBWKiTekE40qzzwXL58OTCOK2+77TZrBKVC6KwF6KxV5X4ThvRpp51mygHDX/2bsvpyiAi+f/DBBz/55BOEA8gPojIMQHcdg3aQNvxVYXGXORv41xJe7jWYbyNe1sjVlKnsjRs3ovuQSNgzBjhhuhh5KzSU+PNhhLQ/Zu3HH3+MPRR3RRkS16AxI0JJ57eDDMmVtV/U9KyWcmKzFQ6qVKmSLi3aKlBs5CRIOT/JQJgwVyRnizRoMCZdde3aVbe02Dcssgl7WFZcSAe8nwoVRfv37x9p6FJmYsEahoufcsophlw62lTQ+L90HmJXJWXa3PIkPNcdB5P9Mle8DvghisgdHO03Z/zQpk2bZmYnVhe0IYGWdLF5lszdEYocikFAG5yDIIZSgeNvvvnmggULoNTevXvrCuzJkjtP6A+Idfz48Vx/+umns8Z6f7r5qjLIjwTc1rBhw06dOtWrVw/o88wzz4wYMcJUVNKrNX90KxJRhbgXdoiBaGvWrAHTzJ49G3TlCSwPvfPOO+O8ywwhRi9Aph07dnz77beR5p60fPHFF7waBhtvVLNmTY+eWrdubf4u3gtG0kUn/WOgJ/oDK+uBBx6wVEsq+CHIS4H/FBO8VNC9aUl5Kb7xlv/+7/82+hzlOnnyZC6O5CTMsGHBPJoHMRhMNVOW0zl2kbWMuMxirHHQrB9jSW6ycZ5jUorIyIey/12hyKyzbWjjoXb4Y2CJFcrCqBg3bhxrBE95EGH2C+YNeHHBBRdAOcwS3MG/MoVh/R5L5oGv5+/MsNaOWdr8vGHDhhdffPH++++3Uo0+nxKwhz8wHUYC6kGTCYUR2xapUHvkp9IrSuuxLcDro48+4k1r1KiRMgKG1/JxL1L76NGjgZKIDlPG6bQTBY7dwNMTjA9cxvSaRsJnaajw7q1atYKtmjZtyo0wgrcjByBOKT98cQ3VO6xQVi9lzg/0A1QdMGBAyu3MOYGATuDma6+9RucYcpEWYunSpQgBM+a5U8jAeB3lG5/d+omwJabCmmDFZ88MY5Fosazuyj43FpqZj31Z1kVvhZJMfaVuPqBRm8HP0M/ll18Oe7Kmw4cPh5itgpoK1ULd54LeFPgLFy7k32+//RbFwcUeDPpodRbt6KOPxsZImZXFXXldFlEB7oYgw8P+Txk3cfF33303adIkPcD79u3L+27atKlHjx5IG2RLOIJG4vU8g5u9XQGCWkGfotTQrVA1suK9996DoRi5lYX4K+8IQE1G58CszaBbdeTpcbPAk7HIHhkhQGXZ2w/NFsV25ALJEhJt06bNW2+9dd111ylIUwbkBGx5n8lwv/RgpGfPnqmgIG677bYPPvhAbeuzInyoyHjMuOC+87x580CqyAqUSJygTp06dfDgwZArzxJPbt26lTGD1gxiR+PvQz3DULUKHDqZMWOGB1nr1q2rXLlyJAI9+MJ+fnPGz/bt25l9D3MQvp07d47Uq3ttCE3WXpyN/YAV4fcgOStjugt13nnnIROFONrK5s1Q/Kkh2rZtC3lBfKIi6TUqooTekmHOOeccVAU0gYHRpUsXRujGlfrM/Warc9CDhKVn1//KGq+2ePHiFStWmNLn6quvNrbMijcI90qVKjk2twx9tEC/WrVqN9xwA4qH8YuowD1YRLo6OGBsoSVLlsDGffr0YRIqVqyYr72lMcDn2rVrY245VLfQIktBnPPKGzJhVOmSxxyhGJELHn/88ciabUX5PbcKeEFeDQjI4BnqlVdeyeyhwgcNGmQC5UikuJszW0nNiit+Ds9493IUW+mAzUbyK5vTwrqYoww4YjKxyMObMtysEz/kBAV++OGHQA3gFCb9eVnT0yYS3Voh1xM8wQoUqGkEn2JgIJoR/algfOrDlk/gxkgw0XlQKkSyYR7EeEo9Iznvzgyg1RQREid00qhRIy8QEukkWaFChcceewwhgI0EYksFsteM1MnHoPBU2HaJk1smlm49jZkyZQokTbfYJ8H+ns9g+XCXC8G0WBAsZfzCBHLLl19+yWCEffSsDNHq4Mqzzz77mmuu4V4mkAsMewAa0hX2pGc7Bs7ygQVFmqm0TMrs4bN4MX/Au2cL79zY4GzXrp3guKztQxP66x4Wp6+p5PrrXBN7uqonY5plECP3UFgNGzZEiVx22WWYN8h8U1moAnRs1oxnEaEozJ6nn34awpYr+aukhQGhDe61Liqkwo3qynyeTxM22DOv41lNbFFB2CjrqBp0xRVXcNnKlSs91OVi+ufKKN0j6NTyd+uK8YR0okNepEGDBgBB7HzID+udV6AHeS3v3nN4oc4VmpHbUS5OmqqHt8tnOIgEj6mwC1n6i13WDoQGYUB7iGII1fy30BUqYMOGDR5jpsKmWGwSHbFHvUd6QPzq42O2w+effx6CBH2F/3Yg2CIe3W5+qVJ1hL733nv5MvasQUo8FI08atSobt261a1bF45Tc4kn920SolhI5LhCc8l61atXD88a9/FjR/vgaL8542fnzp3odQOCDSOBbor4MrJOXA/egj5q1aqFzQrFmO8SKVm/fn0EeirUzTU7DRrFDuNAQA3RunXrgQMHPvjggwhZBC7yV7M4klDp5ZkyXG6WKvDH3Xffjf3w8MMPR4i59UwNhvERkcEDImN4Jjk96aSTzNrhNeERASNBjpglDAMTKyLtYg+ABvVPnDhx7dq1XIxVA3e98sorIC2mAgrmAj4/8MADWESM4dRTT+W9QHUAU89qjIxyQmCnsWPHehrmVAjyvDIq5EQGUuch5VhaQQA2YirgbVX13wulWmKHz0ym9In2BahhKfXq1YsZYMzNmzfHakXp/q5Q20entZ/NRqqdKYJHEuluB3x3xpiZ9evXH7hFuH5NU80zLQp3lpsPBsi5gyVduaGrUQ2/IFKBUywKszp06FCTeApHPF81Dp5+hg0bZj/wF8TDE0eOHAnVafnoYaLnjBg6EriFNPeziF+3VQ+j8nT+65vB5Y55wYIFToKHluGE7YkuWFNfGrQOV2JmoMBkWItfidskJwOZ9KtxQ5q3k8w0MyBC+lm1ahUWSPiseggmo8F6/fv3129w/vz5p5xyClPH9bouMOeeDikWzKwIzC1fvjyf6blx48YzZ85E7KAL4SPEhW4JdIvlw1NQVMBQXtA8e/wafhHugxSxfFKmjD2Cc6XeeOONESNGMM7SWpdDrYUlGVnC4+9er+cnF0tEkncrDXdfVCSqBJNm2bJlZ555JvoC5rWwwWGFYtZSuAqLNn369Mj4rIJjfaENmOLCCy90G9uCHp75m9IjX06AD5HMIw7bU0ZUfOA1v/jii99lJbMwxSMdzk9Z5nTleT5vdTRzPAo0LcbtvWhA3pG34x0NcNL9IcYTE8td2PO8ztatW+MclX9BEfTM7IUTu9JpzzGUtUOnQSHCS+SknBJ6x31buEaEIwOa5C0cZFJGWnAchAS+StmJJRSI3WJeTZrmvXwh7RWJZY1QApTv4sWLYYS+fftGJsMrrrgCGkbmT548mcuQ8Potc4F7WL8rpN7eh6mI/N28AgIEpgY2o7/Uce5KGCJ4MFk+aT8aPwqviJhMhQM4y6uZCtba56lAbZFt0wDc8ePHf/3116xHvXr1br/9dnADRLNx40aWSo/J3Y6MlHSWIFizZs3cuXOxB7SCdO5MWWlzng7mQ9pGAsSwu/JHiowZlIM5zrOAKalQCVjRHO8Y+1tuRDHCwYMH9+nThxuPOeYY9UeAITEoIH7OnDnwlU4Fh+2tJBFf3njjjd98842+KLyUxe/ov0WLFmgI9MRHH33EX2naoNgYTGgOPoOcgK0tW7aE4mFdd/LUaow5v9XhthzDmzJlChNLhwBfMTEPwtpk0lIG1PL95xedd9S/3HUxu12dOnUAVXyJUcT40XZGYmgsxa5efgaiWJgZtAyv79Chgw5I3OUBINfXrFnTKItSTCB2QLTIvKSDjfLXxf1dodZTXBzRn/kEG/fcc0+R/i1i4IED/0J1TD5rl3+6TdWiDI1iCNEMAzCVrY74UW2gVOYh5bD+tGnTrr76ah70wAMPIGeCtGzusku6WHGyA3QFa8DjoQOMxDB4IBxuI7sGUMxkcfTD7W63I5qiJolLoMVlJQe+R9Mw25s2bZo6daouBzzCk6K87ysiC2vHTjDMQKvwHcKkVatWXqMgVYvrBeFBNH/fffddV0cHj/RzeX4VuTyxdevWKXNnh+s9DStr+9DCa1SRmP+71xY/heuBus/PecJAW7Vr1w4RCjG8/fbb/I18a6mQ8keLnZ8wIZCx5557biosMd9DtBgqn376Kf+iGcMnU1bNx8WlQnU1UwW6pag/nu6UtGuvvRbFmq9VEFHUxROsCwBscSDDxShlrLKmTZvCR/w0ZMiQHj16/EehyLUTa+f9+/eH6bC7wrHNvCb2Y7eGtvsKpZhYpawdWC1c4qEHZGmjRo0i86emPhQrSom8u6mwT61vjhtStIoVK5qtF7rSVxnkFiESkT04jlD43lTDag3HoE84vDlw4EAuQBEEx/ENfI1IR1lY/YXH8XS3uQ0Qtasi7xvSPvYs3KyP0Dh+Xb58OeiOn9yUjwHsVmfvoGn7zfgJT5goCIgUs7Bp7Oh07NgxFbCLbjbWrNDGAMFYEIMF27Bhw+mnny5u0EtHj+dUAM16ACPZMRLKly9fq1YtlDo2hiV4NcPo3FIbwBcdeyKzx14bt1SqVImedTI5otCks8jAY2pRPvPoUaNG3XTTTeaAThki9HyDlx03bhy3IL55QZSHF0QWO8GThOtfFMCECRPQWMbtffLJJ6+//jpPR0n07duXR4BKwW1w49133z1mzBj6kQ/DhrQkAmzMK998883MhuVZnnjiid69e/v6jLxbt26p4M4HfqJnoCE9m56LTtavX3/nnXeaEcitlCKBd2effTZQz+1AExmhLNHff/jDHxo3bjx06FDAYjBqlH3QhIswnlBaTOlnn32GtkbnuZR8w5wYv8jSb9682UDhfSLSA7iJV8xMAH1u2bLlww8/NDAstrhif7RIbFXxR3AXPTdo0AACCMtnry3QWN7nBLqNSqA/FSpb70PKmuJNubF9+/YaNWpUrVqVbx599NGSLo6AsZQ5HsA76B6GB3WZAh6KjSR4QittDFk+EqxLovICJHrcccd53AophsUVVUp48YkTJyLuMM/4Ff5FAqgv3XLT9zW8JmBhLnvrrbcQmEg/rKBOnTq1b9/ens25Eo4colvYk5WytIVny8WP1zyLhmY81rPaadu2bUtlRcraPjcRv5yiWOPvK6+8AvFgIVgyGE40T6nnvSqglJXuwXJYsWKFOXw9MGeVL7/88tWrV0O6SOaTTz45gnPCAIvScH4Onai+Sxl3m8gOoqpQoYJ84V6bFCve2rdNjR9//JEBM2wsf5QUf9FTvKx7bQJB83ExQiwl3oVr5HEdRw+yHeuy9uubG83gDSS85/wedIeYdZfWU9NU0AsI3j/+8Y/Kz7DhkauwzF/+8peRI0emzAVGLLTX5ua7wjkShKSMlaDku+66iwdxe6tWrWS3Dz74wFom77zzjpXfUnY2BQg84YQTYn9f/FzkJFn15Hv5TeSUUpHxICxAeuvSpQvorrTm+bfc9rPbm4sXLhaDBw9GYhqvyapUqVIlZUhi4cKF69at+/bbb/UV4RswPR+gQq7BTv3hhx90bolTCxFDynSDhix0DHAfPnw45jUaggsgfawdqBaKRM2btRBIcdlll6XCnnRJxg93AWjAVRjlbogioyFKjy/jMnMx8YEn8mjASirYMAwAUga7rFq1Ckl91VVX9erViw9WZXGD2V0HvZVS4WzU6NJjjjkGhOR5KPzDU5577jkIN2X6hucyFTzu8KzeFqzOgB2SKjMOneiQVWDkdOUjmNiIAmc5unbt6uFSzK1sKSKET26//XaAFx2aIap4oA4WztixY3liygQBI//mm294zcOySsnobHMlAxk9z3Uq1KBxLmEEC/14HvXII4+wWCwrK4giZyrcF6R/Zulgyk/yz7fAHEjYzz//HIMWxFC5cmWWTFcZwYrict9SvroDzTK5XVTcvVDPATPbIqkhNjgC4olaHHqmpX/NDpOee9g/kXu6pCvdP8tT2gNZS1n+99dee61ixYpcg9gx5MZ51ubJ1/8BpT3++OOoE+yZwwpF8YRo7iNAnLKk4uL7778vX748VE2HDBIGT7mtdxfo6KOPRjYyjW4u8HTALki3e/fuL7zwAtLjk08+YWXpBADao0cPYye4Erm6ZMkStPIll1wCGejUWtz+0RfRIBM3HdwNKY3VKGv73iICUxWJ0kHcAchmzpyJaYrAv/baazGkDQNzjxnLR3qDNqCZHTt2KBt1RYMkzOyEdVG/fv188sy87ou6ojJIZCjVWzXvlRAFT0zREQcv+/a+DNjshQ0aNJgyZQqDhBmRYHAWxP/ggw96iuXJD413hAuYh0hwmrI9iH17elk7WJvODmgEKAdNdN9995luNGUbPQY7QE7u2fGTJGT5ASgcyfm3v/0N6kI8mskWmYyYpYfrrruu+Im6aEfNqwR2r2rgwIFbt27l+8mTJ7uzzHMtGcJT6tSpA9cLwNxrQPMaas44GUnxGM6UKaBwDTCG56dCYRUedMstt/BTzZo1gdalW23iN9v258kPZMTiRQ4odPZXX30VZ99AasSc+ctPO+00ZDqoYtKkSVjqXIPRYryHhzauOjQUmSvoH0xsdmYPUrCq33//fT0pa9Soceqpp3LBHXfcgawUN0N8/fr1u/LKK5Gqffr04RFFKABaB23cc889F110Ue/evSPfqJlhU4aEtJ2gLTrHsEYiGzGmNcKrAY9mzZqFWNcY4MYw5QFGAKwbb7zx4YcfDsctD0n5AKbnrS+++OIzzjhjzZo1vC8EDeKBeWbPnq21wPjPPvtsXp+Xmj59OgjVUic6J+hlpEe4Tg4pw3CRDULT6L//+7/j6QF9/MBoUZaoHw+yzNyQMvBaZIePrrB2wJHGILVu3RpORm1DABhdakqxHWvqdAWqBiDCscwn6+hbMwBLcWHfggLplldjSs1zwMUSRhz1HjpN8Kph4yQIdi0PH6c0Bv/8bGzVni0I9b333oNsAmcXH5If4NO6deuygqw+6w5N3nnnnSNHjozUCKUY9hPnnHqsWWm7CF+7IRcEbKpAQSQCRDDHl+BFlAQTiwpkhs8//3yUE+/CnCBPkFGQNGZP/rDLMotOgqVXIW/TWgoTU7aBkjI2PPbYY9W+coRvQQ9ffvllrVq1RHW8hRPF7dg/8SCk2YcffshoR40albIk/kgemGv9+vVYPsir8ePHH3/88cXtHyWDufi0ckvdHbGs7UOLCGztGQ0D6QEtg0H+6aefwlYIfBY6vMKEOMhAGP/1118fMWIE36B9IBWrNUDPqCG32/TWjnpEOqMalScchMiVGNaMis1mjeRgrjjjdRPNGLlf+r4R1ZAymtRzDzKGhhcsWIBJDzugDiJ90ZAhQ4YOHYp1lAqGYuSRK2tlLRpUAeAcM2bMiy++uG7dup+yOhzyEdQC5LAWYhQbQD0B8Lp06RJOpHxQe/IvFE5XkF+9evXat29fpDg7F/tTFAtOGWRCREO3qJK5c+eGy9Kll17KNZUqVbr66qthBANWIzd3RNWmjMHhkSInP8ZR+9kBCLNNhdqxY0ertS5atKh4bNLB1PbnyY9rb+FY1gOhhu7XJmY9jjrqKDX6vHnzlmetdu3alsUUKIR7DDgMsohMFHrzYx7wARz8xRdfYDsBuG+99VYoBuscCgMHfPfdd9AN+AChX61aNZ4OKTMYLC6Mop8V024JWHgBzSHK8cjC4FRBCb8y8ieeeIJr+DIqfjLyM888E+Nk/vz5pqNJhdg4wRn9YIAxNowx3hQ7AYAlUfr6vAuM1KlTJ0Akw2DGMB3pAexFh8zkH/7wh6VLl6InwGcwTyoog9iWkIuMn4kSSWhTS8V7gal+Iy9kXJayPQwP03gvHlexYsX0T8DWKCpvTSTWlBXxlVetWmWYoKdMhiRKJ1YTZ2x8idXk1gV6jjFg7K1YsQIbLE7qYsOSgVmd5lCzfFKhxmsqoPlU2HyFGIQsTGAcLe6Dp5kCWl/n8JAxK9per49nuUkGlZ5yyikpO8GX2b1dO3zfTqL22iBgmGLixImoLjgO+/+DDz6w/MJeWziaSkva/OYhTRlH0OCI1lnbtWvX0UcfDYshZxo2bMic9OrVC8kDGrM3taAzj+WTCoc5noAFK9ktj964cWMqVO8V44afJ5ODsOrbt2/16tVNIBEbh7ovGgTPjedmje9Bt7w7tm4kIOnXrx/8ctttt82cOdMUFyXNg1ns1LXGkOzzCWFZK8UmPUiNnhl64qHgRZtg8yAPr7vuuq1bt8JNCoFQGSgRiBPLfPXq1YaqQrS33HJL8+bNo3iXKUbjiSFO8+kNdN2Rruz88FwpcINF7ZDvDWfdt8BL6FnLR14zUAEdfeeddz7//POwG1qDObGapHk+HSS6T7+4lCnWfZrssnbQNnd2UqZ0+Av0V66mzJAAcmBya06rSY8olFZLhfjVnTt36q8ELIHO77777pTVJE25AL89Wxzd5LOY8AHJDNGCVIFAKaP2F154AejL57Fjx86YMUNVYtAajzOaVwnw90LRqiJ1ew24dS/ba4RYdIXdhVKgZzRjBDUdCv4y+1OZgZiBQaIllvlPf/oTBJcylAARfPbZZ4MGDQLHt2rVytB/MZxBAmFbIw0hmveyZjnzYcOGIRBfe+01bmzSpEn9+vUnTZo0efJkuqU3hP7JJ59844036mkTcczQ7nHHHacNY4x4yo7LS3IXtoo2pENXr7zyip5g8IbbZhGlumPHDrQRb4ol1rJlS1AXfcItvNGjjz5qalofAcG55WA4JjoDsw3xDQ9AiCNGjEC+8zoDBgyQFS3Cw9MtqqCKmjt3bqVKlbjmxRdf7Ny581lnncWzwED16tUbPnw4ndsz8ywPmMUu9uQsfMTgQ+FFQVLddRQENLelzQj0f2ctZVLDdNixhb9n49727duvXLlSTWn+VqxNzFqkDx8QH+ZdMPO1VfawfCyUMX78ePq/4IILzjnnHN6F6zt27MjnqFOZCtDZDHuHoNljC99lE936JatZo0YNvdQixibtq6eZpwGRDTNKeey15QOm+Vu3bt1vvvnGIWm6p0xnWAO3FHdqtVsAgjyiRYsW//Vf/4Ui0Y1tr81s75ELAR5nwAYN6qfq3rbmImjMOmBdu3alTwgS+8QqWCokZRQPpTdTVClYwnXbh/7vrB2ele5m1fr37/9TVq7UI1B9XJ3biy++uFmzZgiryD0gKETC8AjeVNvMRH88kW9OP/10ZAKCkR74tU2bNgbvAYKL41Eu1k08ZUuzmx9UWdsvzTQbHsvAceG+YvZClnvOnDnnnXfe8uXLL7nkkunTp0eJuZQBIIMnBVVoBxQQdAJ1uTcRqTh8ls5vSg9UBqrEbAeRgTefM4N7jaOw0GqkkZTGHPY+GD+iOiuGp0yMRHq3nj17ghNQdhh7Jg7xMJMXhOOGDBkybdq0yBJeGnNf1g6eFu4k0A9IDLio1ZEKJKeP8e+zAr4po0AT4XpQT6tQoQIiGvJGR5jnoGnTppa0KmL8mJYtrCwY1gRdwFd6Br/pMfT111+D66Dkt956q3Hjxu+88451Tcy16CEB92KPmbs4n/9wry0Aktytu6zDuOKKK3honz59AMC6Sh0Klk/av8aP6ZWwCljFNWvWVKlSxZICLDwyCzpQFrtBFWa3CwbxId+nTJny/2bthhtuWLRoESs3cuTIdevWYfBcfvnljz32GAoeyQgxASOAGt26dcvre0UzisFHVKtWjU7oE+uoTp06s2bNispxe22SGj1v377dkjKCfjdu9UK2+gGmzuDBg+EQwA1iGvZYu3atp1gxEpOK0s/69eux1qDm119/vWLFinoode/evUuXLtu2bTPdU9u2bZH7brbdeeedJie1MQNYShhdKADG/+mnn06YMIFbmIejjjrKQ5W8b6hbg7oN2Pz++++/918tkOArOd/tcCEgDxUjis94uyIBptxbq1YtA1LBi8wJowI7MmbeQn1m2lNjASO5EJ0ze1iS2HtMC7zK2yE1IlF45AgSX+qeFOPcB8+uA70Z0gMhMb1QHdKc2bjpppugIiftsEKltgjr/OebRM6EA76ZW1i4eFYJnhX6hsW9+eabLWwFYWPrIojNEJ0yMR2+ar++6WbwvwqNB0WxlL02/R/iX4fhWaikni/+y0vxRn/96187dOiAbIE4tWEiEDzlov5SZk7kcy1GmVFotVy5cha/0lUpCsjSwKZOCJ03bNhw+PDhMA7KEpGSMikK4FOW2qR8BqZrYqQYToWEwoxz/vz5KFc4rqR5YJA6SvnK7sgcIr7gv/EWOQYDowQju6Wlw/PixYsthw3QUeC7WwyEgnKwn6EiFBN/uYC13i0QThVmaFDKnJBTLst2yhQEkgRwFtqBp0OHGF3If21yw7jVCz/9XEXdvTaTwUYwhjtuchBk2SJrcbFBEVyPhT9jxgxUDL9i/JsvvqyVtWixga5F8cUXXyjfdCWFetFQf/7zn3v16hUO3shh8xx4LgRHgF4AmWPGjBFAIk7t8+8/VzxXtvJs3xAAuuWhblUAbAzDg7maNGnCCPv373/PPfco8A0HYsyA3pdffvn222/n38gKVpKdHyFGKiD1BYwPTmbMgMyHHnoodkB2O/s9WNt+e0Pr9M2ePRsJZfqv6dOnQ1tGP+vwZgIDnSy1fPh3yZIlWA4QX8uWLaEbxDfGEgRnUiYEsX7MmC4o+LPOOotFzUdnBijRmhLZ8wH6Pu+88+69916w9dSpUyG4jz/++Nxzzy3JCNaJ+YwzzmDwK1eu5C14ndq1a2v/CBeQ+8ai8ZdhQMqopSFDhmCbGWompTLUjz76iG94OlaBZymNGjXiMzQt1Vpr0uwOPIIRzps3r1WrVuaYl149ljnhhBN8U96I18f8O//88xkJ/9aoUYN/IXQ92XRd0Jsl8iSGW79IVHdtC5s4dXCIVSA8fZLPlQ5aIGi+4psfbi4arMXtcKDpxR988MHNmzfnExlFcdilS5eixdFkILaUZetiJl0FVgr7UzCaMuQXYeLq78NyVVAPnRZBYswz8yMUNuKFb1xij/X2rQiSidpYHSBOEE+Rk4RIdOtRHsOoUKECX1pCxwzR7hyzWKW48xR7JTp588Q1a9YUuV7dEP5mHuBEhRM+RMSFFhRjtrYDP0VGu7AnjYayZ09EwwvRvyYRoU8EGnKMNXJitYvCbjcFAtqXWypXrjxnzpx33323WbNmDRo0QAEzXZqOokNDm2hyZShvP1h06IknnkBIIt+QlnudBwYf5VAlnvDfK2v7sZmsIhWy4BxWKEMHIUWWP8T+ggULmjdvDp1AJEb1qO9Uo1xmsFnKKFDjxN7Cvo00G17jl24ljBo16tVXX0U/osgAap4ty2IoQbiMZyFz0KQ8Ljopnoq3pGYMkgMzMjuIUO1joVKdt6OqafXq1cEJj2RN94qyVtZ2a1Ay+AqLAkg2c+bMVPBJA5Cg1FJGSIZxpowdMPUjhjP2Aqw9xWfI7LTTTnOzuLjlEGGc8N2iRYs8tIRVPedv3LgxaCdlSedr1aolGrQidir4y/kIxgBeEh+G01BJD42E2nqH8mj+XnnllQwergHEavkcUttb+834Ee9iEpjXDzU8duxYFkbdrLeutGjlHCwBT2mQtj169AD+Yu1AedjEXIARtXHjRugJ2+Ciiy7CivB0wpS10U9+x3e36AJQNYIS2q1WrRq9gS2gj7wZrW0dngBaOAwAFM7gsVWw++vWrRsD1t+GAUDcbrJyMWOjZyieCzD3TbJOVwyYsfXp0+eIXF2diDSwNosuTGaXbt++Pe+LrZWypPIeIhk+sX379nvuucezFxipdevWXbp0GT16tP+OGDEC48d5kFWEpDEzRgFpSqVC9gLH6Y6y1p2sGM6mmkD6dgcutPku7v8Jvrks3M3hbaQPr8+yMsMQg9kjTPWrhcY4p0yZwgSC2FKmuU1+7SqEq1UMyX+N8Ps1xb8O6BaeyimbE6GS/8Y+cRzom4XMU7KopagFG9LQKk+G6UNddM5ffz2iUAkkn6s6gLvyWprR9LI8QgxVz1WDqotny9iHFpOAxNA5AUHvT/CmaeKlXhPox5xEEmrN/kj86PC0TNQoqSBGwuAPJZTXgsEUsrNlvD2qRT7w7zvvvAPl06FwzeOmsNu1fFLhMApOgZ0RJrAP3HTqqaciE3SB8NwpH/+Qso2kiCcUJZ+XNcb88ssvX3zxxTFREeOHYDEqiXljeDBpaS1KWdvnFhS1W8paSyD4maVkZadOnXrVVVcBpNBNy5YtM3TbAiPaKi63vqbR/0+FAo4eGqv1tNhXr149ffp0NMhtt932/PPPA/V2A3ky/u233w6MQ+CPHz8eeguX9WCKQGnB6cVjDHyKo93N/IZBnIdAbNI55Prggw+i9QAYsBXfeFwW4eCaTKWeVb+sHShNKZdffU9jTGDgN7uF/u8mHqVejR8+QG/hdZ8/PNmtrk5U8hW3NGvWLGUOqM2bN/cDrMqHBQsW1KlTJxU243RF465IYR9Dig2Lf6YivMVF1AjAb62sadOmpUyA+Pplxs+/vGkPrF+/Hn3fpEmTSZMmiT+Qg1i0LVq04PP8+fPffvttUypZX3zx4sVAeaSw54AQHIYKBMFyXn311ccee2z+EeE0z+10ItYpCVepDBo0aEDnfKBDDDDog7Hp5S8FGzeWCuFAFsOCgseNG/fjjz8KkqQekZ8nNiafsdEhNpL+LSnnNv3tt986/m+++cbCQXb1U6EkfMr0nP+aHYtHwKjm16YfhmSoTMWKFYFBbvvxLCwuqNxEVbTwLyqp0Uk+RD4/Yx4WKSYCJceGd+gwYaJ7jb6drM6ABYhmq/vqq6/kWO5Cy/Ivk4DO1rmcb7iYCdy5c+fjjz/+wAMPmF+SPj2tYn1ZpjAXna5Iyeqx4Q8//GCJvUMw+Md0Lsb2eCiasjXdtWtXygB6pBE3xEVPFYumMZ+ulEvpUTtG+6xZs9auXQs9GxfHomiC8sHUn+5A27OLC21oS8hi+iLSPv30Uzv3Aj2yDEIrxUngiSZ48H0ZLXjIQxhfPLxxHJ5Wuptt3BIyJLYeZAenNMCTGwRBeOFotGeD++yQ3rQuduzYMXz4cEyLCRMmMHUDBw6sWrVq8bPTVDDqzj33XHicrhCMPXv2xIwZNmzY1q1b27RpY3HSQLGMVgkTURBI4FWrViF4vTJKA8kpxik9/PDDvBfTxaT16dOnLObnt9ziKFIxy7KyuJjEprYX6EjG+a2H3RqLHgrC6Dv+feqppx555BHQWMeOHS1OEmWv0eDoZWQ1upiLLROXMokBJfMvj77gggvc3o7ad5FNVDVaiie9Cjp1PTzVvXv3F1988bnnnqtQoUJkCg4v3zLL55BtFoHQAadp06aotgEDBtx///0QBlb9d999B1nqrRABF7FFaA9ugWHqY2l369bN8ITYDTwiKyy5Z10d/mp+0Dkol8vq16+/ZMkSfqpRo8aWLVv4gFiuV68eA4vgupQRNv9yF1wJMaus1TKqMEtalYRzIme3jt888bbbboNNBg8ebLCTsl3seojsF+8340dS6NGjhxuxEAQLb15jACu2DcuAXh89ejSyG9uaz4DgW2+99dlnn0XHQzQYx3wJ5e1WOT7yIwMy/AztuvZhMe+1Ab4t/Y6gh5QBFhhCqBAPEyIvk2ibPoULIIkqVaq8++67csie0I2HCv2hY0/wJWgTKJlREV2FvvHsXssncJXs5BGWxX+efPJJLB/zQXkNCoZZkpN5TSQ+d2EutmzZkheB0HkpfkUb8be45RMYiP4DgRnS859ZS9m5MPYJqo7phZecWMOWuMsk9OaChP/1IjXQ1t4AlIwHewZV+v777zN7cBo27fPPP8+YsWllvHCzcaOCHrhy8+bNp59+unVsrZFsRSPtTOkKkCfC5hutskPQ8kkFUvSg0pq/JsZ49dVXx44dqxuJmz3OM8JUBoHewinL1MnvvPPOY489dvbZZzdv3nzIkCGgc89M4FMIksvoH65p27ZtrVq1UkaoEonHFzH/OiUKTd5++23VwO8LBeBD/v6s58AvavbvaaEk4Xg8iYryDiJCt9bctzNW0E6sAytTxJahx6EeZkq0GlpF6i3IfR4xhYenIRzbt2/3Jx7Kl0iwfOLg3ZrbeBFrgR6F2cePH49kMCk2QgDMx5KdeeaZ6NfzzjsPy8f1ZaWQCVhcmDShXOMowDWikxNPPDFlywEXlytXrqxS5G+5hU9LrCME2a5du7lz51588cUrV66EDJC6LHpx90U4RRLV1L/77rv//Oc/g+0gy6gxPWbMGPOnwbzVqlXDioZ6hw4dCkw0HzqGEFTkmQ+UOXny5GuuuQbxgsxPBYAFerOORanPgxWHIfVIRtK5c2fGli9GFMfaZfbPodm0wyPvLsYPxOxe9vXXX2+dd+0EYEzUX1EL5F0qICpoSSmqI4wuDKmEujo8whN4uBIEy69PPfUUttall14KtqErJDOWD/wFDZv8ILat6dCIAy6GpxinyMrHFd9BkPjNp8orgLK+//57IC64y3mIFL7pV1TlOrDafjN+LBdlnAZmD4ifGQdMA8gQpkjPadOmzZw584033mC9ARMAd9AS+GDixIlAZGGTEC1S2ZhtDHmqqZAyTzDFnAC9yIkeg7npppuwssx126pVq2XLlm3bts3kHuGvnD/KpGcIsWHDhps2bWIwjRo1AiZCT/JAVEIw4hyUzwUB6SIjXGyxR8++S/j/CKpE9vSGNXjHHXfkg5e4uG7dujyaPsE3mIh6HJlCCkiE/kMLmlDbTbuoK7xnM2G0uMq9Pf5G7PXDDz+MHm3SpAlcBLo99dRTeRZ6xTTzXIkuZOp8QZPlp38sGZkKZXxgb/Ux5hm9sVJgtU6dOrnprpeCfuS6TqnLBwwYALxWrLiLadpHLmZyxNk6C0ldwtwiWfsO1hbByvpPpmxjaePGjaDhk08+2Yg1rwynNWaJhZZIjCJAEHPLM888c+WVV3qSttuGUJ8+fVzcYcOGgX5uvPFGCLVBgwaYtSyuOw52nuc+j1xg+QgV04gNR5R9i43ea/OgQzDE282bN++HH34ID7cjsuxtXhmv5gkJ/0agSxRJoB+9NyPYQG2UCt6YzkYR92ursqCBTLFokhIGSW+IEZfDwhG6zpb0Xi6ueNdO6JCxmQJE4w0TN2X+fh988IHHO4hWnsLfnj175vMZGMuUMnGk/uYbAAEiMWVqFTFYJI95WdvvDZqMhVN3COyaN2/OOsKMn3zySdu2bVNm+hY5+TF+ht4wVPr37w+poFAiPwfimnsfe+yxyA6q8kIX9OrVy8QzPPTee+/lFh4EHSKukTnooHfffbdOnToXXHAB3aZsF8BkNqbLL63NDkbuFniUxtbj1/2IgK1WPS7dQ+aydgA180sp9Jo2bQq87NGjR/fu3d1GB9LABYK3yL4TUj3IJlwx//KXv6hw9T2JqtZelq+rY1gBAtl6jG+++Wb16tUZwIoVK7gR/GkFCJ8YuCUSykf5tW+++Ubn1bC1isf8yKr2huXz+eef8wGW9Fc9seNDmfHzr20Ai5+yMp0pS6MJ8DWLC/MOHQCykdQbNmwAKPMr64otNGjQIAQZawNRavm4SGrl/C6p4Q08gj7De0S4UJK8g24wY5DLwhcIFMqrWrWqTmiRIjD2ACxXwsCQ7MOHD//6669vvfVWRhjGj2MTuyvxEfEVK1a0/o/u17GFzLP4EBmiY8MAYtXxhj4hXxSYlXB8QX29mJAqVarw5THHHANuSxkzg0oxL+mzZs2agwcPhsHWrFkDSzNCVBc6rMjSiBRNPRfO2dy1bt26SpUqvfjii1EF1YlywLwOb71jx44777zTsseMHJmSNzw0pawZz7Iai8+NLVq0AJXC8EzR1KlT27RpIy5MhRgks2kbSsuLY0a+9tprl19+eSxoZDWwOpB2FxM4ffp0DOlDzfJJBePHYC3PPSDvp59+GnLFktm1a1e5cuWYH0/PnENnKXyCe/fuDVVj31p8hvViQZ944onIHPXdd98dd9xxdNWhQwfQ1T1ZW7t27euvv24uZh7drVs3iDCK/EjYyllr46ZsySJOTIVRim7HPHfkyJGMp1+/fiAzuMCDTQ082c1d7XDdxPLRIIksbRDnxx9/vGXLFj1szUkNEbr9IaHmHfaKKKHYzkAgoG5NqKgbJ0yqyBK2Fs9DHTaPosm1th9ZRsnAkiEbb7755oceeggQPGrUKCuFuysBQ/EhnwAj5XQ2nOgHnsIqa/UdInrxgGuBXfJbZhrP0JW7cpjcyE8oAa4sqR+tFxjQg9lIs/bAAw/ASpYLTxnLQAwRExjJBvVdN56NB1k/EcnTsmVL+OWyyy57+eWX4R1sqosuugjdihSKEtulNQ+a6E5FWPVhHEYQRdrXBHRl7eBoASAhSDCepRfCgUgUlHK+kYbGhUuOwhB4Ay2ddNJJXqOfhVcesbe6OvwFR5lG+I477gCq1a1bF1zHjegmhDNwKGVuQflzUQsYKPDd8Yf1DEBQV/6UlWos8rJcz1DNbTBixAg6WbJkSRRWUTvnT7QOBQ/n/Rnz8+STTxrjayyX9SghlFmzZrE8WDsGal999dWC+1TYlwp3nXw8ianV+AmURs9IXolp586dSFgPHIu7PwEUuACKNKKGz0B5hgFY1IKK7d7fZxV2TbupuMdeB/ZF9HOcFAmDePRdd921bNmyKVOmAPevueYatEXIaPrJo3O5C7h24oknMqT58+cvXLiQp8AzECvc8vuszLa7ZTQY7NJLL73lllsAoynDLqCc888/nzHoBTd79uzKlSszG6oZq3qV1PKBDV68evXqpUuXosaw7qwuwqrBOW4YM34Q8Pbt24GM33//PfOPKchotUgfeeQRR4gKPOGEE9SRYi8WhZUyALdx48ZYa61bt6aHG2+8kXfRQnPTxd2Uzp07jxs3rkKFCtxinolU2HoxGdFPhcI1GDw+5aijjrrqqqsihuoQbJEEgg/MM1MBoGFpmHwAjQhYCox9I8C9UcLNmjXD1BHQa0vXq1dv/PjxKRflZVu5ciUM+9FHH8HU5cuXx+Llyy5dunALlMmzMLriYk/wJRugmMVn/EkbqXQrrMF6SAADRmErRo48iUoLUTPE19Hws5IY/PLGG298+umnCxYswGZAcxxzzDHWQaarrl278naQ91lnnZUKO3Oiq/CMLam5cVCzZk0tT97akKf/J2tWHJd9iqT8ZpCRDsFHx0ZmynnnMshvv/324osvxi599NFHU7bPYm1yHqoIyo82f7IHZjX8g94UHWVg8TfeVEzx2Q9QOAJWifrWW2/BXzo07rVJQpBokyZN/Pzggw/SFQzuoYqkFb6sEblqpGjeeVJ6W7VqFfrUymyYYWiHMWPGoNEwfhDLIrkim5K/ZipiBnaL+ZRbGbB+caX73LJ2oDS9G4zkQUmhJqBY4KgOL24k5Z0XJJXIqOS+NqALAY7xY+IcrkdUxkbYnnV1aO76If9hivbt23/44YfQP6AXsKpDkHHLRg3JaJ7wmFMqnm6IQWzHF6dkWECQaTYdNEK1atXU+KF/o1hIPrTpIG77zfhhlr/88kuWH9JBxRq5DoRFvLKK2B4s/L333hsZclMuXFIL1TXjS8OsUeQbN26cMGECCO/000/nmwEDBgD6Iet8VZOSmq72tWvXfv/998Xo1pA2jUFc5oarAeKKVJNlYc/wOPBcuPdIlIJyeAkQA5o888wzsSVeeumlTZs2wTbQH+/CyMHrK1asSJnuoUMsH7689tprjRFiNlAb9KNHWUTgadcJj/QEk/d27dpllTdQ7MMPPwwYha+GDh0KVsP6Kp6N0bS2RhPRz+TJk7ds2QLs69evH9O4KGuNGjWiq7jFs5148cGDB/NqzCGMDeTSa/b2228HQTonv89KCFtlwiMsFp2pq1Wr1lNPPcWcoGh1XMynzDcnMiu7fv36s88+m5XlMlbH7FWARWuBM5/NmzfHzqRb6OqLL75AxcaMHTpNQmWV5SCXhg8wmv76IcRZC/2AWcHevXt/9tlnoF7Wt0WLFqw4ZMP3UBFrEZVA4NCIpGfCa9SoYdDkjBkzsLTpkOsxk1hr/t2wYYObYTKg8MjQTAW6+dmjUG/pZpsxTaInOWao42Uj6bbYyyhSCB7SQgmh0kaPHg2lIZ0Aaqlg7PlX00jRBMv36NHj5ptvhlXzVso/k0Xq8ssvdwk8tOT1rbXCGFJhQ6dIsSO5OBWSCJmAwf2/SDRkyhC4LJxm+UkVyJzk83enQnbEGD9jQ01i+fCZW77++uv/U3L58LK231uQnHFokQZG1QN1geogcpjalFMl9RN2iGs9c+ZMpMGFF16oeRMhoFadcuMZfjcPVSRLiFQ9dFWlShUMHuQJmE97A7VlNKBP+dncHr+0BUlDw4zt94XSQJGkNHizzPI5lJvi0aQCGAMAM5NbIudNda07QORnO/HEEwU23i4t8SWy+oMPPmjTpk2cw0Q5rD3r6qApUlbJBxDlxhlXgqn0GOJZaAETluwWmxCxA55hmrQjHic3CTj3+rKOFhzIBWAncF1wqDv1elB78aFg+aT9aPww6SeffHKlSpVA9h07dty8ebPFm/WJMvVTnDza8lWl3ew3gpmLUfAYD4CwXr16YQ9EWWsIGtn9z+Qv91lNmza1aodkoV9Qvp6AvnMe+jtUOgf9YzhheulDknKms3ulpsFxtNAfRJ+vCoJmwkhI/4ixUoGFMBuMVQCL+O6gN936eVP9XhgbaIxJYBhYLPxkYUTzaGPMfPjhh/PnzzdsPXYj9toMyNPOWbJkCf0jF5o0aQIrosPg2EcffTSi4VW0YCPtQNPs+C4pOy7AELKYEi8eUxduNnxGKZr3D7lQr169tWvXYjJF+dfgRtNw0QODYQBAbT64T88j+NC2bVsMSx2oPHqSpU866SRDLPaFRg/kpsxlHiAnpLMeUM4Df0FCmMTm9BQNL1iwgFWAMplJKI3lBvd89NFHonwhTjg6RmLNKMQkv7Ru3RqxzkOx86FYbmydNUhiz6y41gnh6Xw+9dRTP//8c1hDLivFbDNMgukBTcIzdepUyDJGro3BUBEUDBsGAR1CitZE4novgx/nzp27fPlyPTA16SFpDPiHHnropptu4hv4lM8hE0oaT4BUJB7vCFWbd4jX//bbbz1VjlO4IlIrDmFMxs0TtXW5XvAK2Ws76digF6vmFi9lqGG+/1DYEcVED54mMSHHHntsZAsslXUpa6XbouRaRIKlTKlp+UjnvXv3loV1rdlrs6iovuX8u3DhQjci1X2GBWr5KPBTRhIiNr4xWYJkFiWqQnWq2vhGhzQ3RErX8vGt4ww2tg/cBgqP9J9ydfbK2iHYoARpQ9c1KPPII498/fXXEeOQ6I4dO1IhC7wRdNBP+fLlt27dGiUHlJxQeNWqVYFVPXv2BI3obC9S/WlvdXWAYfw6K2v8hKKcMmWK18Nx7vaqUoM45RqtlPAs0LNOaR8JgYt4vnHlgw8+CA7k3jFjxkR6HtWike32YHnrf+HU/2bafjN+WDCgDwTBB6AGBvSaNWuUp6J5F4O1UUMHIHAr6/dZDR+drKZPnw5EAwRrO0VVGSAyCA9A426oet3Np7xTfugGKYBrgDJIfPoEmc2YMQOzClwep/m6cppWQTwB6WN4YDjdfffdQPlhw4b5ItJolGaT4MKaj22nCCP2G//aOW/EqNavX+9ZVj7Noh80Y9zcSpnfjsevmHzgOV0gmBnoXicEum3Tpo0l8ARJkWLb/Ty/HDVqlGW/MU64ZXnWunXrBo6Mjbq8gadOdUff9TLJKegZi5SeZSfkgocGorR8Km3ji+64446uXbt+8MEH1apVizMfn2iurZSpeT8wSO7auXMni2WYuEWQfLpHz9u2bftnKi7/61qEPzpL+bSEKedlm98rzd8uxi1yaJmHpKr8lKFbXll0C3UxJ8w5iyvoMSDEc5tUmF7Wt1atWsD3lFXdhRmxeEFLcSCgb2rKsWQqpNELw0aEwWUQGIbBgAEDtHV79OjBZ74J4mER//jHP06bNu2MM87gFp4FfcJlLl/p1vlhAPfff79lajRgPHcSwPFXTuFLZIWZ8XTpZMwsFkTLjXANNrk8yIvwjvAC78VlTz/99MSJEy0nj+kIDfuaLm6wbdRIReAMGTJE1Qvp0tugQYOwyvTkNKFQKphJu5GueyhKqt8V6pCmQsnUPPC1hJ9PcUMxLvi/spb+8ZAtPvs4TERYla4gCeQbfyMMr6z9NpsLt+fuLxJAKgrVUwT052v7poJuUoXxTbhn533eJK18n/4a1CI4MwjNOHKVVH6zuXSbjkC7fZnnI34ts3wO5RbE4H4Wsn306NFovVWrVp1zzjlihkiHoxJs2bIlQv7MM8/8KVfhjQ+tWrVCrWBX6M8W3Kf8/3tWyJt/0TJYPimnzZcsWQJOc8sYJoraErthFVNABSQ2tpMvEe+y2G46QmMpijR4y8KFCy1zN2fOHLSt+m5PI6dIftGDr+0344f1aNSoEdYCy1CuXLmVK1ciWIEFkALYt2bNmrG1qdECIGBR3cdNGYweO3YsWB9MA9qALMK1STRPz6w9GDrt4UgT0V0mVZPmAndK8d9//z0EBNxnMHpb6fGi6yTNx/2UlbuBuCP3wPHHH683mt78PmsfRHykweWvqfCKw3dhrriNv9WrVweTBSq1TCEIhiHBb9hCFtXiddzTtaqx2XW5mKWhE66hN4DjJZdccvXVVzu9wqyUS3VidgQDkMK1mplp164dq8PUMV0Yh0zmuHHj9JRNha13c+GnLOk5z33iiSeQMqeddlrr1q2XLl1ap04d1p1J0NeIC1hrVDiQEVIZOnQoA37hhRdixjwQ063LfHFVq1bdv0nrTVOusueVTRpu5jTeHRLlS318dysqKsyNjfySWpCWhXfU6CHUDJSkE49VZaITTzzxyy+/jCTXQm1DWcyr8fnnn8M+dqVBZX6z8KcqIh+l0l27djkwc51XqVLFPM7SM2zLaKEKL2O5YTeW0vGXblYxlv6rr74y32MqeIfyLF6KL+VixoDyU1G99957ixcv5svvvvsOftEpQt9rX5xb+vfvz6LwRs888wwjf+SRR7iAi+Esq0BixTVt2tQ9RfGiooCHopOw+k4++eS1a9emHFR1ZrZs2RIF6TXyIwmkn/OVyrRtTM+aT+sS1pHmLncFPeQFkeizJE82HZM0llJGBmUVIQ+Fpvxh6cuXL69bgTQclBOulT+bLS1o0no+ASXhLNSTUYh2GMmCy1pZ+/e08DGTJvnbp08fAEbfvn1XrFihwNTDiMsi881e+0HUYxRhAk2aNOmyyy4TB8amoQmyly1bxmUpO4dHJrdt2/att96C7E2BUPzwUwak8SFlnhoMCTWEeEcge9BEV/Eu5tQOy0cryOpbKBdAnXvi+oYcyp7M+9PtLWXyEfD96aefAnOhBg2eBQsW5I0flweKMWUtn6HOLl26gB5i8QQxwKZ169aBYzDBhwwZkgrn+xCiyZTjJMHDgUhfK+784YcfjjrqKLA+yE9yB77bWyAnLtOtmccJB3Vps+YJN0LNWD6OPPZ998GtOW/qxH5bkWxLp556KmxgjQ4TfWIEDh8+vHfv3qCxYcOG3XXXXT179qxUqRK2GR0y/1ZiSRmKwvLhLwsxc+ZMFVvjxo0XLly4aNEiLI14isV88iuYCpmLDWTXo8AkYylTbA6YzlF4zoNzAoyrX78+i6ifj0ANrmYOPYCaP3/+Oeec4xs5eyDI4447jttBz1o+vCZLz4d8tWY/mA2P5xqU9Ysmv3SbuVZTtpeveDKy0Gzp+ch7kz57V3jxpqLuT6lQFdeaazpk2glSj2XVdwsywPLU/oGeoWHtMVeKGy+88EIEtCGVpprZsWMHs51f5TzWKekQwLN7nvv3LIcyfASZSXJhhQZzPffccwzp+uuvnzBhQjjGYPmUYgC01oWRTtDVzTffrEfB4YX6qgwYlr/vvvtQLU8//fSZZ57JXKUCdGPAsokugvamU+4JJ5xgqA/6EoFw0003tcgaool7Z82aBfeFR6hRPbwaXZm2ccyYMdaqgjG50gRcM2bMOOusswwcj81FrQ6D5ZxDIxm8wE0H6wt5zhwJV8KM9Eg8DgYjZr3Ifgq3oNG1zPlwzz337HkMVdYOvhbOPPAsqw+NQcNuUUkz0mFcX5Ic0K7Wg91QCrObmEgX0aSLjgetZZZPWfs3t8Nz5a1Vr0jgQYMGbdiwwQ1KLrjtttvQUJ07dy7iycxloJRp06Z17Njx1ltvBbSgF9wlRMkiRYGy27dvf+yxx9BB4JaHHnqocuXKLVu2TJlVU758eR4dGVb3bIYVIPbRXGhJLDSdSFO23cm/ACGEsxG5fv/dd98dc8wx+sXBelg+NWrU+Pjjj/l37ty5vJ1OdMDdIvXoDoW234wfltxklDfccAPwWocZq7ADgPaE+JGIFnhx9tlnA5pFM57xYYqA2l944YWKFSuC16E5kbF30RsEFKAwRK2H+7odAxT05tQVGAgyderU9u3bL1myBPvnnXfeARV5I0BHa9ttdf1PwjXIvfPYo9XI3ocim+FcJNzxbxHkgTqxwBzXmJNHG0D0A3fxFjAPAwZpwZaMU8snDtOWLl1q8gDAXMrKgzRv3pzP5ubyhAcR4BhiMmW5SPKTMoAYNVI8jNK2wbISUMaZWKNGjZ555platWotX768WbNmsCJAkCc+8MAD8LOuWXGxf037VqFChQEDBkStCZ/41Vdf8T3/Rr4jvl+8eHGvXr1+6eSXYvPogJHoQ+/sgQN0iwqTeLeKe+HFG/+W1D90i+XDvbt27eKDewH+9SjPoDgzU4t6mSUAvZcpIrkdnsIouuWWW5599llPPLB84in5/SERcEmkqHEr/va4CTKz6nwYP47KXE9SFBMSNUZLN9ubQ4I7oMD333/fc06Hx4NEY3qEIiIQKfXq1WNsEREeAXJ8aWB3Pme3TmX9+vXjEXTCWzz++ONwGTYM/WNEYeDVrl07fMzcF6AHSF3xZX3YlClCbseOZQbi6ManaNXw11tifqKsSni1rVu3bvbs2dxVvXp1Hi3v6wC515kpYsy4bcTIQQP169d34cqMn0OhuSkOHRonkC+NALm6pa20LwIKTYfgr8AsdCta5vCswHHdunU3b95sZI52fhlRlbV/f4vYB+EN6hKMh44Ajpp5GGELoeaxzV4borJNmzbdu3cfMWLE008/jbGBukmF8mjjx4+H1AGN5cqVQ8Kngv8zn7F8gEmWTyg+VF3BTeervjC/SMoAgGxo7Cg9w2vm7/mfrC1cuJC3gG3BQvxVZxnjVOqq9sBq+/PMC9kHvP7iiy9WrFjh9o9pLiQF0bZwTaULoVx33XWC8pTp/r8X6uZCtR06dJg8ebIbtBGUMnDgQGxx4PXo0aPzDkKRKcEzypQZCZEoic/Y60899RTf0wNQBsF9/vnn0zk3Qj0MVdAflXkw+tETkCB/YR4BdziK/JqzxTzwLbIdDlQ1h7X2Bnxy4oknCtd4X+Ds0KFDQWMWGwaPMmzgsrkNmEPQ8IcffoiSe/fdd90/tjKMnq/hvOfLekAhMju8UD2JmdFNImWmkYvokDxn04/CfQs3rT1G69mz5yOPPAL4Zjx8OW7cOIZqwsfwKRcy8nnr1q065ASM5hatPjB9yuAai2XeiFTIhbXPk//rmy5nWj7MidH8eQdCj4PyPiRK3jjsUvCFt+FuTQLjXtN5KwfhFG75z6y5/Q+29l9ZCUM3b8P4gQlHcOs0qLuah0KH5YpcySPFwYo9R+SJ5h8vHnI2QvjgTZNbxAlhKhqQsA/t7rvvHjJkCAQGRyxatMg0Kgr9UH5MDmPmSqNuUkZFloRnLaLMXIxf9+s4jnOlYDE6R/nBdy1btuSNBg8ezAti81911VU+LrwHse15XMoI2EnGKqMfFvHrr792BrQVFVAex6m3LM8Hs7zwwguME841tzi39+3bVydhhjFo0CBevEmTJqmQ18hg2Vg7KCrii/Zsb7zxhjmOgaqQE29aJO92WTtomnrN4xoIBtaATrB/IKQqVaqEL43VpVUTe+2Hn6Q6OnzllVcqV66MoJP2duzY4QmSWsCki4dIgqmy9htpUU1bn3OVr/VIsGEs5gFutMRiEeKMndahWdvtV7fmYzPLdAKKd9NWCZOKeHaEooHjMFdUCgz7vPPOw5gBodE/vBYpuGA3Fa4gDUWPYYYG6devX+PGjVMhtSl3/b1Q3ueQbfvN+PGMApEKCDjrrLNmzZplkAN/EY6asJGD4vCshJ9bUJglqXA+wwfgBZgG8+l/Z01dDnDhVytSK2SxjiCac889Fxgk9aTCGUUMKR5Xo0aN7du3o/J5aO3atVeuXAkGCt0fiXFj3wu6xLJnzABNfuLp+hSZJ8RYlCJ1D4s3uSIi2kuyfwBDzJj701yM9d+uXbuxY8eGow6scsYZZwDFeOXLLruse/fuFoDXNsCiAJABnuBGa63wUjIe8+DxqFYoY4hcBcGKnoDFZHKBucX0CfQVYNd58+aJxsJMiuR4DOOSSy4BcgEcf/jhhzlz5mBtugGvkZmy063rr7/+/fffv+WWW1hHc/ia5IDeIAOIgTmfOXOmh4c0JkGf8lLPKfRPNt9UZw9m8oEHHgBTSn6eg0sqzPk111xz6qmnIrOQYho8EBgzwNKccMIJ7du332v/dmVSTu9NGfJg0iImJGXHGsyJliqXbdy4USt0zz0tjxw1z/LH8QL3cH4rCfTImH/PKh6kbMnc4t22bVsqhKkYVcmXaBqPEBm/uMonlmJ4CVNhdTmr9KirQjd4SAt5H57lgHYfWv9pZ8DDk3ydEPWZa+TWmkPVoLr44osnTZrUokUL+oc+0aOon86dO2tM6hRqP0oPnmupe17fFQ8DQ2/J0Iuu1HvvvTdjxgw4l1nq0qULFh0cMWDAABclUolYSq9bt26Mn7954jHUR5ossinzzTffiG5DK3tOVQZSD+4WcgMuMMs5ZAwpehQvNfKrmxpFdo75Hl7mA1o7pL3tyy+/xI4KK0ty/Te9Xlkra1lTDkee0pQJz4suuqhevXqAyR9//JG/Z599doQSlNQPv+peFGmjjWqGd6Bwsw15zqOCM0UWzwK36HZhHs4i/Ztq1dDTiKGoW7cuEAhA6ylTJEY2MCG8SAAbfK5evfp9990nx4lLVbtRjvLQbPvN+FGJImfR4vfee+9zzz2nlzBgYu7cuYMGDcrrZsToqlWrjj322Dp16rBmYU8DnoYNG/b666+nAog3TVOkNoZcZs+ezWWATn7q378/Pdx0002QzimnnCI5urca+WF4VrNmzaCVpk2brlmzpnnz5qDwgQMH+qtFOaOiAuPnM9+A7Rhejx49oEhLcEQUcnGQUVIzp0f6x3xfRUpt3HjjjYwZsyFuR0Xxyhg5I0eO7NmzZ4MGDQBJWINM4PHHH2+JSU91InWBTJsyBOwcWu07FbBv2luwu1sOfo5Ti6+//nrMmDEPP/xw5NQ67bTT3nrrrVatWvE5IGD9+vUxWtwgbNiwIdZLxYoVX3nllcaNGz/00EOMloVzUZht1gsjdujQodgD2kW85m233YbZgF1HVyha3d4+//xzsxXzl/faX5ZPyux2Dww18CA8yElzDpoBdvs9hAQLfP/993vtpIicQtL16tWLF4RCANlG6uvACQHw+kyaIh6QDXlowRoEknJVUN0A4zME8/zzz7dp04ZO8sfxHs5Ih0VyEoTMHTVqlIl0WDgok8dBD1FCkTXSK+CILIn50UcfDatyPU/Mu//9+qaBZ3JeFqJTp05KDx/BKqDkTGxqboC4RZ8c1oUJNDrL4anqojpqJCQQBfIi9GOIqjsmbtaEjQeLwXdt27aNgEO0l45G/EVYmXDPLYZU8M1AxK1fvx5TCh5BIknb6l0+61T56KOP6ot755130i3ssHr16iVLlsBEiNOJEyfCNVYsdS/psKIp7y+44AKDixgGVOr7llk+B32DDjW/3U+BkSEzqAiBrGds1Mgq7gsU+xfQJCStBIPCIU76QdDl88X9i3K+lbWyVlLTCMkfg0uEKL6PPvroiiuu6NOnz8/GGqRM38kL4Tekc76VEvUR5SeUiLGj8oU7tjJaEZ/2VGANfVsim5EeNChohD8aR3XsnnW4WO/atQsV/OWXX/LvBx98YG9ig1Dfhzjf7U+3Nx0QWT9ASZcuXVDSAsFPPvkkwDTfsKKbN28GLrD8wJThw4dbeQqq6tevH9A55TyIhCCefqTMSwqacM8b5Q2SBh/TD3/vuece7OYWLVqAmwU0XBMEmrLMGGD3GjVqYPmcc845gwcP5i4Rm/aSoMpdqxNPPPH/y5qF3vxV0i9e96OkFj5mAtOASiVdf1hWlShlvJH3SeN1nGG+X7hwIWoMVbRgwQI902JDzh13rsfk4zKUnFnI3cj3FfL71sbC6o4V+A8DFTsT1gKCWxwWUVK1alVDoXjohRdemHJBCNzCNyAznu6Kmwv/tddeu+iii1ggI8VTIUTevQ3eBQuTzlkXukKsvPTSS3RiNhXNADcdGTnkgWkd3on7pbmUHmxiV3vyY6h6yF+mwhQdNpMH+u68y6effjpv3ry9ds6NkKV5tCFvbtQc4oMVaVIBYUT9qFQQuLF2npLpMsraITFRAEjJyIjoLRGwtGXLFuzYvY6HizF1sHMYNp2bIFth7UjcIYtKVm6PwdcI8f/IahxHSoxSmXxT7VlOB/qEZvigs5mjYmLHjRvHZZHWLLzy+AB16X4pxUYKPvVW7JvQZ3x2v9z1pROkAd9EymBnuHLlysoH4waXLl3q9L733ntQiFMUapX5XLt2baNGjXQijZkZNmyY9Yj1nIQMjKkYO3Ysa81PKD9MoMVZg6Fg6o4dO5511lm8iydvReYNm40xMGNmj9RhMu+dWNYOymaRBvfOmjRpMnfuXL7xmD0VHF89NkxFcZsKyK0oNI6sAamjVaHnyZMn9+3bN3RcWcxPWfv3N4FKZD4w8RLEiWpD7oVcPaJQRWOvnUDVVlTTOy5OfmJ3QOxEV4ZYx76ex0TuJxbXdx63coEbZObzZDwff/wxuAj9YrZhtW0quJ1v27YNyMq/77//fngooNNNKeTpbikmFjoQ2/40fszABuYDtAGRWWNPACAI1vX0009PGT5jkWbOnOmGKFeCVICzWEr9+/dXIktDej3y7/Tp0wGLs2bNwraBRMDcu9EuV3KjQIHv161bV61aNXfEJVDICLkvIuGCBg0agJAU0HreS7ISWYQdYyCBXUDbAwYMePvtty+44AL3A47IFQiKMexGdv7rOBkeVMsTgTtgr7/+9a9mmdN7h18vvfTSk046KfI4RUWRcHoxbCPlsibQLTDoww8/5EvQFa+vDvMVTBVlb40bN+7WrRs4yQlRF/qrKNBhh3WKfejeBsNDsRnJELE9jz76KAunixFLhhQwm0IqZKBKGfLunzWsApiZtQCyA+xmz559WKHWrVaxSSENAVL7+hTPgnlNRrh8+XIIQGTJc3nZn607+S9tunz4N7LhBSWE1t8tMCl/WsicnJm1kh4BO2BLfPfddxiNzANmJ7YHzMVTIEXDjZhPZPpxxx3HcrAotWvXTgVbOrjD6p8pKwwF13AZw2Z9mVLu9Zhem7levXqsoynIPefMm+UsSqdOnayNCOXwL10Zcgazh81sklBffOXKlWeffXYqwKl9sHyCv9yMiDr3fMAwBr2lLKWHoU0RiWdeENWV5o3knc9hxQTqSKCfW6Qx9OTksEJFUW+P4yNf8y9/+YsHREEJNJZALQVHMNVQPrNtQS0h427CgafAC9L8O++8s3HjRta6XLlyTHK+7pbryIvcdNNNHtvCyAgQl3vz5s1oQVYBONu2bVvkG1LCCjAsqzkeImSWIQlMeRy3jx49OiKOytpB32QKqAIFqp+MvrLhpRZXuhEQhzx/L1RZ1ZI3oQvgLHwH6AGWR69hhOvPE5kM99vblrVDtYV/UBjzoi+UEYRqjhx31cP9WM+awwr531UxCsbIMZuvbhL/7unLkOejIvou9hwNT3KzTKWpc4FvcUShBJCYjc8NGzZM2QE+QDoPJ9x2dMyHON/tT+MnsnVBH1ddddXVV1/t9jALCUxnzSLkALDueQugHIjGv2hxbgSZIUkhI6yOr776avz48Sx5xYoVe/To4Z63xUOMhAFwGBnmUSZC+bnnnlu/fv0pp5xiiL8OdRal4kECJq7nc/PmzR977LGUAaaIWo5tbKmTfkCf/K1Spcqrr77q4N1hlUnC7z821CMr9K5duzDKGefw4cPnzJlzxx13YOYBhiKQhhcxhzW38LKjRo0StPH0O++8M6rE8I379ylTRbVq1Vq9erVvgWUC7gG2pkwPwRU8qFWrVh4ICJEvvPBCruEVUgapeUrnzp15UHCy3a5YsQLbDEGArWjlrFCNJlNmqO6Fm94kz/keDWvG6MMqxxpJxTxwMViQ13z33XcZZBhIQQwQxrJly1jfW2+99amnnkIWLF68mHWEKrgYnMf3Jg6m861bt6Zc3ZuDsinOoB9Qr58hHiQjU3r77bdDA1988QVcwyQwS5jlQNsOHTpA3syhm/opO19iNaElozYxGiGz+fPns6AQP/bDns8NjB5Hf4ZXAe653uTRDMMTXY9qvVIO4t/q1avzGYpt06YNhBEnt/lDqn+yaaunnCLRINdP1Xw+eegWfmvffvuttyA0kCcMhhlgGPoGuEMmUAsrMcL/IhqVrjw0NosoFxye1ZQ07YR5CyNzo1Y6HCc9Y8mYel6rXnHhExUsSB64zLMdiN9M3HDKXutuRf565Nu4ceNSVuMLUwfbsm7duggoWGbRokUsDTSQj9mw6FbUGncGPP5CtEaOoF+6LmXt4Gj5RJTuguWzEabcKVBskLmnMHbsWOQMJrSn34dnxSFMph+d/6wTXVkra/+2htxbuHAh6ChlwCYV0qJC7RUqVOADqKZcuXJFjoNKscloMsjRRx9t0R5PCPTnRxHIVrEHgUYABsN6lStXnjp16j47Hx30bb8ZPxE37OGJ5+yChpQBF5YQcMCyGcIFLgFzs6hLlixh7Q3N5+IHH3zQYhpgl4svvthAl/AYiUwDUInFT0Vd/N20adNbb7118803B1mY3zNlloZmBrjBnXIsAYaEYWCCdonPTAYBto466qht27Z16tTpo48++uSTTxheOC/RlXgiFbJ7SaZaPgwG5Apg1SeNF/G8ZcKECXR43HHHMR5z0EHooNLzsgZ6Ywz0c/fdd+ufo9OdhXvdHsC2wY665JJLzFfLwAYOHKgTAmAILMUFMX6GgSXJK4fPWKVKlSZOnMgYYHXQM9YIZgY/gaVM0pUKZ7Ix4bo3RN06QDALhFliii1WjbcbM2aMaSHct7buiibWyJEjGSFvBNNeeumlEIkVwXmj8Hzj3a2FCnTmXl4EtDp79uxUOEgBdjs2fj3rrLMiBuagbEyOB+KpUN0MqjNBGbPBRHm4j6kjmB48eDB/mWGIHyuoadOmTOAZZ5zRvn17VhDczBJ75km3fIgHmbvcmq0udCpslUGWUKlmqlh8y5YtkBPDgHShsZUrV4brpga/sAmWYe1gLhYaUoH27rrrLlM47sNUxJFauGvyWb81hYBOa6oTT0u++eYbj0OjzjeNCyAhiJ+3MESHaenevbsdmrc9FWrPifnM6E3/UPjw4cNdl5RpTW5XwkiH2CSRQ88YViYBrRY1mrXQ6ErlyvI988wzHpPS2rZtq43HLWlvdbe0fCz95Gh5F8t7Gz6HfYte59VgTAggjztDFAhPETjq/vLly1sqt8zyOZSb+1OQQZxkxsF1bBr6r1IosgHBJiUVa/bLiLgoa2Vt/zZoGykHbFizZo3YIxWS2fC5c+fOf/rTn8AwfvNvcBsTYaqDQGKGqct3ejcceeSR4cSeMk4cO3bs+vXr+ffZZ5+1yGGZ5bPXtt+MHyhM7Y5GP+WUU1gttbsZ22bMmIElAxqwwAvXg9JmzZrVoEEDUdTo0aNTobZpvlS5CQ/iKfpEmk8Jy0djAzwBjn/yyScxNjSuzMkmeguopLcV4/z666/btGkDKFy0aBHGz86dOzEG+Cny+RpALDioUaMGkCJ6cPABFsPlxkAI0Qa2AZ1f+P+z997BVpbp3ubr56kJNfPN6aCiRDEgoCTJQUAFJCdFUTEjQSRIlGBABVFyElHbrG0ERECCG5AsQRAUWhpQFFBsabtOTU1NTc05Pde817fuehsVZbsJ6nr+2LX2Wm94wh1+9/PcoVUrepWk5M4TmAesFC6Amg00kt+YBHCM2sLM4MaKAI/AtVb8jPRTzB6oFHQLvqxatWqFChUuuuiiN954g65+8803VnB3zkXGOjyUKVOG75m39u3b08lNmzbNmjWLTmJ3DR8+3H1rx6K3q2PngYaGuxxx2mt1cNMvMkbm3FVw7PQfcNa3b19zbfETg2JNd+/ezcBZbqAkneddUVDIDoCSeTiQlBWBNsRwbuc728L0vXv3/ootnyR3qBVbUMa+a1o4YwpKD+L4zIxZyumtt95iZdetW4ddpI+KO0wrV67UxbRPnz4mQ5O8s2nffKkEyQXQGCvOv9A/37COFnrjA4tYp06dsWPHRsBYHL3yTJ7vjXZSNzlD135O8ywxSeUDJofmgaH/9DaOEPkVC8F8VknKraaOxP7BsOHf7E7KqFGjECOQE2LkwIEDRlhpIkaJ7vAXinJA8CZ84RtNN8dDZG1mBsGCdcrbMeN79OjRq1cv/vVYiUeZGpsna3bCJqNHjw7GdwJ/qO6WtZXcHeSCJmnjCQwKbsIcfe211xgFBmfNmjWtHKCW1Tsca3bixIn08C9/+Qu98gQpydl7P3N18u2X2OBKT4kj9Y7fK3LDKob8jC7QTErS3Cfjx49PUq6MrDnR8jE/+XayNeQtUg6UCG2j2oQuSUqliHFUQJJTuMfBbcxcqchzc8/4pR+Q83SSvoVXEV/u3LkTNcctS5YsKVeunLuTP1qd4rfZTqTbG4snLABkgwa6d++udwcLuX37dogMMK3pAv01bNgQna37DV9aqSZiUbhLJ43YXVb3a6jwr8hMuPbv//7vTzzxxJw5c8J9JfLDCmU8htIFCChZKm2g7RYtWvAWHgigCb+X8JXnXzpZUFCAfMdYMuwnbLwkl7s2yQWa8/aPP/74zTffLFu2LNZOtWrVDh06NGPGDHqLwkhyRWzUK/RK2wz7gbdoDvHv7NmzPY9CAwHm9BvU7zNSCFimg1dfd9112BJr1qzBypo5c6b6zBe568yk7du3D6wDaDN6h1l67rnnXnnlFb3aIjmPQzDOT89vt6IjQYquffwKYIobMWYaN27cs2dP7uWl9Fk45emW9MDQAIKsNf0El/McQFicldn279+/efPmq6++2kzKdikqFutEbqS7k3B8TqhPSNNFKopmuChJSmN6lLkdG34mynFMgnbt2kGfRshMmzZt3rx5GzZs4BYsSe6FH5nMyJLH/HtUG1WVWGUfpXuYCUWsCqUsFujEAUWkFg1BrN8XPZSY4SmBNf8WrqSMhoGbI56GQboTJkwA7vOrbgzKEyNzTMtRo0YNsD58AamYGSVJ3amTXGrHJKUuTB0uk/c9XfHYJKad161duxbzKcmFDJkgLuYwgnOwdphes7bwIh5722238a5zzz03HMySXKTsjh07tm7dauhgJHsM//L/9p26W4xCoZfkDKEgfmwnugpfI9bgnU6dOiFnPvjgA40f9witlwq/Y/yYIzUq/ETJo3z7DbY4YIQYoPP169dHJn0Li52SlnqDqtFQ1atXl9QFZ0nKESa45xqENrIlPAVUHydybPmWb7kGWSLlwBJQrM47bia6TWyKNiVztv7BsWtqTLOJmhPV7Dtw3IEDBzTSQl3yZdeuXflcunRppXqSbjrkT36+t51I48c8vNIQVHX++edrewBKsF8rV64MIYJUTMSEbh4zZsysWbNAzybtRYDqJa/o1EkjQvzdxQQECMKeeeaZO++8U4iPfVKhQgXNAyGdzw+3FnolldO3unXrbtmypXz58kAWJP5f/vKXmjVrRqrlaKKfSy65BIRBTy666CLeKJPYvUgvKHCEcN944w1m4Mwzz+zdu7dlanbt2jV48ODYGxOymKgq+sYDwzePkXbo0AEgBaHzLsuzwC08ViaJPXvuwsyg54Azg9116XEDz2nRawgExqNAeBiimmGYGcE87mrTGTOVgYessaURG9uBvMt4pyTF2UkupS8TawaLJFca0gMfICmA7O6772aJjT7ctm0bX5oR3/FKJ4sXL2YJMBp5defOnTGSAesrVqzArNLyEfEn6ZEI965cuTLJHIz8+pqhLGFOOOeapnHYKCixEJbncp6GafPzAYl5++23sxbQ5O7du/XRh0ohrQEDBjRt2hTrWkEP38F90DDvkp7DxnZBfR0/RQY5A9KEPrqc6TDD9w0aNFiwYAHUArE9/PDDVgcK++1oW+xJR4galjz0b8if4St0PslFSSWpkxjvpXu8Vy6TT7/99lv+cosHVvpwIkzMiQIX8AHWsOC93NG3b1+95uCvtm3b8s348eMRGm64MCdmc3H7MEl5hFWADVFp8AhdCqdfJ1P2RI0hTBRojssEmDzk1B+ou6U/OtMYu0sewcHmTJFy0g0CBshL5axIKJKkPMsroAfjErV8Ir9F4Yk1336xLba99FF3s08Zq1kePhowFAQ2fPhwSAvSbd26tTtcVi1LUjFllhRl12HpUvIt305gc/9OLAFl9ujR44UXXujVq5cx53rimL3NcnbH+kTFnUQ0CLwDgn3sscfuuusuPiPVy5Qpk6QZpx555JFrr70WTYGEh5XKlSu3detWIBx6AWlftEXDf03thAkdkxRrmbC6KGxdOKytzgXPPffcbbfdljVbIcGGDRtWqlQJ0Ql1RgXMJGdamFrKg0JzGEAW4Dnge506dYoXL37VVVeB/sHZYGglsnFHZqbWKV+vSo/voZ6WLVuOHDnywgsvrFev3tq1a5cuXVqxYkXuCmQZ1r8PYThIfDdrPf0I2yxJPW10x5o7d+5nn32GYrjsssu4hlc0a9bs5ptvTtJtXcndPWahmOl0jahxs99nomA6duy4ZMmS5s2b69IjGIqNOmyD5cuXx7Y6Jtmrr766aNEiJgczcsOGDWC1yGTAB0wOfipZsuSXX35pygdAHtgUbGd1FHrLbOuZ47kWX4rnNPaw4t5//33eWKpUKdAni6ikYGIZF6/DVmE5Ig5PZ3GPDngI1herVr169U8++YTng7ynT5/OT8wqQHnhwoWXX365oUemkmOlULdcb7V7ZozxMgmeaWCO8iVC4dfqU84w3ZRKMnkdNHo16bVDsrDV48FwYUKaS/OsOAximoSCggJM8YEDByJtAfGXp6179+4W85W6THfOykIzTz75JM+Hg1hWHmvYWLzCAqzhJKDOgFyrVavGgnKNxw5YVj8nqsRdA9NpiMb0/qJjShVtKuNnuMyEeJrKkexebuVftZpJsQ3O0e3b+DQT0MecswRIpAZpQ8LAMjVr1mRcclOSCwfXufSCCy6AbZ0l9xTpoWV5XSPVldzh6aiJTEILutHwvXW3PCMyy0I8ymOuSFjv2CEM3Rojf6MP/Pzzz1GrPpb+m+ne5+Qtn99s00/bQNPYSwqpkj2qhZIff/zxQYMG8av7IH5vzVyJ3MN8v8875OTbydMU1NCzDmNI2i+++MItck9g3CnOVsk7pg2mU++oR4xWgIkOHTpk6jmUCL3C8gEb8+8VV1wxb948rkH3uUOhF0z+8Oe77YQZP3pGRXAIuGrSpEmGweh6MWvWrFtvvdVjcb9nFTt06NC+fXuMBJQ3TwCQNWrUyGDlJD2XABBDnRDEqlWrsCtADABx88wAqTFdRo8ezV9uiUyFEYrtdrhwR6NoxIgRGABwgvvWSPP/zBX0FUxzMf9G2R85BzOGuyDNyHCgJ5iHWtgG9AFTykAInvD000/zomwskPmp9K4JfosYO18kc6JysAaZK1C+eRVFUUkOemL8YCG4CT1gwICePXuCOO+++25eh/EzbNgwD4JkDwZi7l03jOVwI5c8OnADO3IPuHnMLbAiJs3HH3/cv39/RspwGF0kH/P5PI3+A68xXWrVqpWk6lAQNmTIEPCiVh+23F/+8hcuWLlyJTMPiOTzjh07mE+GhuEKLqfbvNr8e7SNGzfSq65du1apUoVbWPf169eLTSN9+a+1SboeKXjs6VmHOWfdzo8Iq8jXzF/NEomEaWeVdRDlRtbF/dp+/fotXrwYxilIGxPO+rJ88J2bC+7a8jSoqEWLFh59SEv6DyTp/pksYMB0tmyc4J63i4fCMbVwwlob2wQq7oxAXZs2beIvPZw6dSqaI8mlEReWjRs3DgESuQqT9JBQE1qK5d/IViLxJ7kDlsivEHFB/5kW1W3SpAnzgzTbvXs3FpGDpQMesGAade7cmcfyoWXLlqtXr2Zi0VuMHQ51J0i5YbIsE/rzOl7hzERq+1O/r+6WE67ESzJl7GLpXesocueZksGT3AX7vPHGG/AgXYUrb7rppldffdW1cELyUPW32SQ55XlEEUCKsmrUReWzbqtR49vkB3FKKe0hWyJQNn/sk28nT7NyCfSMFlCqR+iB9TYOS3N1rJspwcR1BteZxOuPf/yjoli/nuHDh4OX6N7AgQNDe2bdFo5Pb39Z7UTKncg86/nJ119/jVXAKiapaQQsMFDHqOIk3VJiaW+55ZZnn33Wa4D12DaiigYNGlStWrVUqVL8rV27dhSuiSKSS5YsWbBggX5QvldkcBgdx7ZWOJkATTZv3ly+fHmeCaxZt24diPzUXOXdJIdsBB+Rrc7d9ABGxnkDHBkU6Hzo0KEoAwDQmjVrwP0WtBGBCSstr+6mtRVCLBVqagdxpP3kg0FvnslqpQTHBljhV1j6wIEDdpsLeLsQKsltYBuk/p9p8VmxoL3Sh1DfmAghAOZqY2DIYZFi78XUcbGONzGrPp9uY6RhujBkZ0avceA1nZk4ceKpubpgxYsX37VrV4kSJZgfLti+fTsQ1twPTB39eeihh4DmOijWqVMHjAi69RyJzyb1Ehr+FvKoxvGjVrqfXUHJ2y9NI5a1KzTdJePs9q0p46DAZmmDj1jfp556irn1rEAalnMjA7KnKM587A4YJM1dMO8DDzzAE7J5OTGu7rrrLotcYXK4goWIAdC90/Q78XBeumzZMrOc0R+HqVUscSJz4Ggu1ooTn9GNbJCY/BgunU5pdq68Xa0JQWp1MCdnnHGGyVRM3mi9qbVr1+opBMEzFYgjTPcePXqIC5MMw8bxmmPBBGIgzAwfLKUSgV7OWNyYTUwfQV9RQNZuO0Vux0T6VB0Ov/jiC/guSdmwSpUqc+fOdX2ZhLzb26+mGYDKEuspEL5n0pWp4bkGnkWlWnvge58T+VTNmmPZhj179owbN45bkMzo5dDFngDrhRsp2sPz7csvvwylE+wg0Az/ovwedr4d0wa9KRgVvwbYuDumJrU+R/Kv2Q6PXTO9k8pLlCj9m74oSV2Uly5dqi/MwoULGzduHPfKTXnL54faCTN+IrulO0OscfXq1U3qdfrpp//tb39jjQEKjRo1CgytFkdPd+/eHYpkaYcMGaL/pSna3KM1AbQKO3ZquQzgVa1ataPtJ89s164dsAO0PWjQoOnTpyPEa9WqdZjbieiTFwFNAOX0Yfz48aaXja1c6BUDjC+B9ZAsOAPowxCU/gH49PQzia2VOlUqZnHwstAH7tyjNvjy5ZdffuGFF4oVK4bloALzEMBAHZOzjR07lnkAEvH3iSeeUMkl6eEp0xX2Hr26+uqrN2zYcN5555kOTmdC2AzQxsPp/MUXX8xDskhXb0PNMIYwc+bMTz/9dOfOnXPmzIki9+jClWnDCmKN0JFbt24tU6YMa23FJ8+XmEOGzyy1adMG06h169bnnnsunX/zzTexPAcMGMDwJ02axAPffvttT7HyUbM/pZmgwtNON/51EcwmxIQ+WXdzG0C9EAB89Oijj2KyQgAzZsxYtGgR0hZSnzJlyo033hgw3ZI4LEfsBURWHCwcrFMTDIazHJzOA9UlEcQf2diOqrmRbBQBHfYtBieI+6F5UD5PtqBnkpKrJyriMCYBshw9erSbMt988w20V6FCBQ1sj3aVKiY5THLZJj29tNqPhoRZOkqWLMlPjo57vczzUmfAkzpeFEepyb/Gp4W/mSGOzL81iPr37w97npE2w6gixUv42XqMYxlT90oUhgBTw/acc5M0RvA6y3322Wdj//CcCy64gPea+xVO5LK85fOraTIgLK+Hz/vvv1+/fv0kZVVIFy6AiSAeKLNbt259+/b90Qe6RS3ekpz4i3xo0qSJlCnxWPzqnHPOeSBt4Yo5fPhws4yqXOiecsAC1u64x8ZNvt5Uvh2jFhtbV1xxxUsvvXT99dfDBT9k+Z/AhpCvU6fOihUrGjZsiAyHj+DfrOWTbz/aTpjxExnABCtJCouxDTy4SNK9yWeffbZp06Ye27kXa9CkYMs8M1YLjWeGelY4aiGI7QwWOtp+Qk/z58+3tqkhLlFz16N8t4TjbIFvypcvf+DAAVjIkib+5KYplk/v3r3PTFuS1tMQ61je0TzdfCkeDQ9pH2terCTdezC3AVMBZ/LMLl26MAmXXnppy5YtJ0yYgK4Ki4sbr732WiwEPeW4RejGhDC9rVq1Ei0Jv8xwje3EisBas2bNMhx85MiRzANqjL+jRo1i+Pv373d7OLYMeSMaFHvJjBGYshiu9ApAuWnTJp3r9MWih0yOlYK4ePbs2U7dvffea5wGz3HGGEKttPHSZcuW1a1b98EHHxw6dCgDQT0zRbwUpH777bcL+PTMOdol/k212ErQm9QzBFMsMtvMOUuD5RMbruG6yVJC/+3SBvhAN3zwwQd90gaI4SHgfijHgx1zkYv7QdKQmVtTNKwd7F5++vzzz5977jnMWmPtMKpZX+jBgJajPawzA6Fk4A4Z3bAGdpIGq3CBh7EAen0GtNX1gnOnmUHdfffdBQUF8AtjgTKxt+fNm6fbLcRfrVo1fQh174QHYR+tejRQxDhhpXAj9h48wpe8zp90/9N012+bfxmvAVHNmjVLciFJrpRhkL169cIOYRrXrVtnQBG3v/766/STqdPpV0loykQdX0GTsLnuwRGjWKNGjY0bN/oWrkF3WhQrDsrccXBrSbc9w7eUV5G1Jd9+6Q1+Z00hS+Dd4sWL4R2EPMLfyhMQ9kUXXbRlyxaDc+Io9Qgt6ndpvWi66F+a5AQIf2FMKPm22247ePCgOU546datW+vVq1e7dm0hAS9F/sQOiEfHPl/WyFs++Xbsmn4uNWvWhC+SdIfLUo0nul//0oA6LVq06NGjB8ZPmzZtkOqrVq06PodRv5p2woyfbFUKvyldujRAFsRgNWgEHMQXrnEaCfqDRWoji5B4u/umXhxO+YpLAVykOTqqfoL4wdm+lN5Gopsk409l9ifPZ8AfwKAhQ4Y888wzwCzdkHSAFgAxTOwKEBVQz/wESc4Vh4dEwoY43NRlSOcWQ9jjHClJU+uMGDECwJqkTKtZoneTh2Dcjh0CjOvYsePy5ctRMPQBYHrfffcB5lB4YKnBgwdHHfpixYrdeOONVmaIMHGew73gQgxUXdq4zHlgjbZv346xV7Jkyfr16995552MNIq3gpZ4I6YLus3p4hVVq1bFnhwzZsy2bdvo2B133GEWOF/KWLp168aguIC+Ab+ApIMGDdIf0iXmV2wnbpk2bRomUwgmnaaOnhh/Q00jPJuuTT4ykv5/S5vXeKzBXyh5z549YBEk7KJFi5LUlvC4NUkZBAwNKMcWYmW5HgLDQA2AUqpUqbPOOgsTPRLNe4hUO22YGaYGQYhDQj+nfkL2LkgCkxtbBfKAchApkJBbembyMTjqpZde6tevn+cqUHLlypWhH7M7qEj0n9RSQrssWbKEeeA5mHOYIljdDA2wCAHfcMMNEeOkWJg0aVJQJjPmeYsFGZwK6B+GgoVhNHgEdZvkkgroNbpv3z6AIGYYSg6GmjBhAleyOszSNddc45P1SreTYkTnYerUqZ9++ql1AswSyV8r93lIxY38y/Jp2oXMXL16NRKPt/Prhx9+2LRp04iNLFwWvnw7CZv7iTAjNI+CwAaGQjB4kNjoqT59+sA47dq1g0RD43xvk8JVUklK/B5FWqDcfUx+guo8runSpcvHH3/cs2dPrkFLGr2AcKhVq1ZsYPHloUOHkpS2ozh4hC6Yrf64TFK+/eaabsbhIcyH8J8/qZpOyGeffbZa2L3FvPFzVO0ExxrqhKNwNGFr+/btQSr6oiCIX3/99U6dOrmPq2EQlXyyESaHRfdGGE9YVlpZhcv6h5IAq6EMMBiuuuoqHkUPsQSiyGCEO5sJB5PG7LqnnXaae6VugLkPzV3GvbRu3VrjhBuFoY7o4MGDVkdxNxpQIirVp4hRTJ8+fcOGDaAus+4C1C677LKvvvqqXLlyX375JZBr4sSJBmYEJ/AovdQuvfRS7SJ6ghm2cOFCA6uysyfAQnvReXMtWLEuihrt3LkTo8UNks6dO6O3GJoDEYGFV57j0qPG+eHLRo0aYXc98sgj6F26BErTCVDQxqMqVarENag6hoMW5FH8G97ewESUJR+sfxr1Z8zCXIj1/U01sbXHFxJtuAuyspjBJkEG6AOCrThsjXYgEdeAh0xJz6JAGxAPNqq2rod7rCPIyWNJ3VQ8s+UtoHz+unZ6WyW5NB56XbKCbhD8HAmu7UFbuXIldvWOHTv06DM7iAQcOeibN29OJzGhsWdgh7vuussNCG7X+dvPupNhwFvAhIdgUNHJsWPHDhw4ECtozZo11113XZKr/Gv2/CR3wEILQYQBw4wx5P3798Nf2PBvvvkmD9Q+URgaOkXDGkSrcY3GCSaohYN4ODPG9fQwe+bsgVKSnm5df/31zKS2EEvJyiK75s2bh9hxEngvxme8kTUy1Th4l5HyIoyxuXPnIvqMweCNv+7cIb+pxoKy0MjPM888E+Jn6fmr0zLcgWhFifDlrFmzDBD9IfznBkEU71ILJKk20SNdFSZWS9ItzmeeeWbz5s3ffvutQaSw/KJFiyBR81ahMnjCOeeck2Ti9CLANcnV4Mq3fDsWTTp3dw/sYY6BQmyaH4fmUaqorE6dOgaW59OH/PR2wmZKrex5ossGFgGao7bde/YywDHGj545sb1kgXPR22HuMUhJEYDX+6UVTgQQR+sWZZIN7RAeW6ZMmZdfftmMcAEfxTfGzwAaRowYgeZAuIPvwVVdunTxBJ+OeSoSkTbAmpEjR1pgPkl3o+mnlg+fGSaMR4eXL18OwNKc4HWDBg3q1atXzCFmmKciQjrdWpJcxRXtQG6kz0YQAVLpFY/lIQ8++GCJEiUEUuacMJcxj61RowYolgt82ooVK7B5RLrYWkOGDKE/+tWEJ4zJGOKzsUDoNq7RudENFb63euz27dvnz5/PlWXLlmW6tJ0AhZ9//jkW3eOPP/7000+jkjEUjed2qvU1evvtt2H4SEDEk/OWz09pBkoi1plGZpXVeemll/bu3WsAlUH/UhrImFUw9PO2224rXry4lgDmSpwA8Cv4CYLZunXrpk2boDH+xbyBJCDaAQMGYLUax9WsWTNMC5AWn7FpQd5fpw18v2/fvlKlSoHyK1asGHj9aMcVaRKkQD4fPHgQYuvRowc/IVgKCgruvfdeOM5jVSwxPT/5FagHG/KrW9Ew4GeffYZq4cMNN9ygyW10OA/USqGHMNqFF17I6xo0aABPuXPhRgbXaPyEn+2nn34KkUOlGPxJerzJZVqGwEENTr6BU4xKYqplxg8//JCp06aqVq2aPkgMIXYlInzL0EHdgD3dcl+AtYaX27dv37179/Xr1yMueALLTZf4XmVvb3kafYh0+b4i8pK71XISgoB8K0SDWiC8UaNGGd6mWRtpPIz+gvH9N3zUv7e5tec1kUHH3UwpOXjHw+TRo0fHvZ43ZumK96I3kUvGwrmXobaFFA34zqc9yLdj1LQoLGagbEQ5noRub6JcUwfJYklm/zrffko7kTE/qlUlprLvkksumT59es+ePS24boHzLVu2VK1aNcktrQhbiGOqaCtXHJa6Tdr19MMdpiRzEPTTG+gBY2Ps2LHaYygJwAGAw/OZiGNOMg4AiGxkt7gHKO9LNcq5EShvUHWSs+L0wBHfu9HloACIq1evPvvss8GgAwcOtDCcEMe9Wy3GVq1aLVmypGnTpjqn1qxZ0/QMerM4ilq1an3wwQeoIua5evXqTKmRBgsXLmzRooVpsrje+pU8hK7Wr18fsxMr5Y477rjyyisBtaBknxaPjYAHUVecIdg9HfOAs3x+7bXXjKJ2yEwpI+VdWFO8tGvXrnx27xBjjInldUwdz0EXLlq0COtOZy2G37dvXwDcH//4x44dOxpf7hJkM3Tl2w811gg60VC8/fbbX331VU0gJpZJZumhTxknCDsO08O60ArN2r1QC4THerE62K7XXXfdO++88+6770KW2LfcyK9wsU+A/ObMmcPtZcqUwRC69tpr69aty0v5Jkk5qBCeLZH6LFAaBAOYM1QamvfsAtaD8P7617/yF17Afub6PXv2JGmgjjW4tAEYNfBr6tSp3MW/bsooZKx/9eKLL2JCBMiLvYkkpf/YBWCAkCiWj12Cp5L0fIz3QuHciIni+ZvFjgWg/JtNoOfZEY8ynsfjZSP3ktymiS7B8FeSO09T8njCxli4q3HaklQgYA5xgS6y5lZhQng7BqoesFAF4k5DKPnXmmb59ktvLCuS1pV95plnBg8enKSuB9AbzAJLgvnOOeccdy4g+B9KJxPGcxjJ4SbkQeJzzz23ffv2iRMnWisZHofM0AXlypXjpfpOe27cpk0bJBJ2OwbSgQMHoFtBAq+O7TnVU97yybdj10ytAdUZfV2qVCkkoTtBJ09zp9h83MWLF8+Dn0K0E3lGZgR/REm6T4lY7NKlC8aPJTuRdzNnzpwwYUIUBIjTDPOtWdkjyfm+R37MMIeSXJxD5AA42mY4MrAJYa3rDrYQXbrlllssqetl2RS69BBcBfhTUvPTKbkK2ca9mBGLvyDOUaNG6RUAgrzssstE9lxz22233XzzzR4uxQEOzVMmTX8uw2J84IEHGjZs6N6828AOFk1jcS70Cp1v2bIlkBRrh+95FxCQ6b3vvvsArJMnT/ZYzOmtXbv2hg0beC9AmeeYSCTO2dx4y8ZrhTlqVu4oL7Ns2bKCggJ+AlSBaJEm9IdnPv7443T7wgsvvPfee1llZhUD76KLLuIC6YF56NWrV4MGDegGCMwTs5gH3q4XlsFC4TQY85xvP9TMbgwxQMPYpTBdtWrVsCGddusLS0X6n5jiXOPWoDKFbORC8EZJwtUBvmzatImF69OnD/TGijRp0sRgs6+++orvQVfY27rS8Xfx4sX0B3Jav349Hx555JFCHOJFejf7AL3RPQx+KBCirVevHn3gM1xGV88+++wBAwbwOiiTGahcubIiwqzWJg9gUHQDIzwbWyjIe+ihh+AghjlixAheB5XC7NloJfgaGxK+5l1nnXVWxKHxLoQeffvwww9hKCZn7dq1ngODL00BElnXmKL70hb2VXiosi7ZWluR31x56GFdVO7yJ/3XDfVhmNdffz3sD/xVUOgKy4fx48dfddVVPATGRA6/8cYbShs37/NZU381DXaDEmrWrNmxY0eIHMM7zl6Qxt27d3etEQ4Q3hGMn+yeV7RIHB9OcajL5cuXL1y4sEnakpQXoL177rkn7kIO3HrrrQcPHmzdurUpN0Lgo7ng5f79+yMuKlas2Lx583xsQ74duybQ0uW+X79+SEV3B06epguAG1s9evSYOHEiXJyFZPn2o+1EGj9RJMd/1etgAsNC3nvvPb5BRL799tvTp0/3hCQK+SU5Q8LPUUDNf+Mavd0Q30vT5nEEr6hbt2529yjrPmdaWOuae41nFEAH96JgA2AKCMbNADET11uZ1M1XJH6zZs301wr1EFUygPuTJk0CG2HnMC4uo59TpkwBjc2fPx86NsYG3ZCkqO6w2x0pN2ZP/yV63gVa4ic4IUmNhOxxLSgNNuYvPccEogO1atVatWpV1jI0NTbaBYVnBi07nE1Nni16mPxr7QXg7Jw5cz7++OP/I22VKlUaMmRI1AgLA4mHrFmzBo1Yo0YNFBsgEtsSTBz0wI379u3r0KEDALFp06bAVgww3wJAD8/yJGdtuoIR85BvP9SgT2zycePGJSmyQbIz/0lu2iXp77JYGLfRAnx4YxAAxABA4e/FF18MsofGWFxzlGGfQ2aAGJYeHCMNSxXYuvwKF5jqrRCOy/Yngs0gY+gEslmyZAlUijEG25YuXVoKgU1gPWAffYP+ITaHGfgv2wHPRuIt1vCNX+ntmDFjIOMk5b54gmlODOPxzAS2mjx5Mt/zeeXKlXD9okWL6CFmf5I5CRcsZoO8uUXBsm3bNmy2M888c9CgQfK1G+3RmThPNszJuzyA/a+0dHIUE2NyypQp48Zh3JKkR0aRZYsVnDt3blT0O9kcP/It2yKvKcQmMyrSY28xyWQEkVDfeuutadOmVa1a1X9ZX+wTtCScyI0wKRds3rz5e82baN/7U7ZiVbCSp448FlEPGZtCA23lOaoXXHrppdjeemgnGb0Mv/CcsWPHRkSfqRdLlSrVuXNnxn766acjc/6ntBK6Ta10WP0ic9B5sGkS7Xz29nzLtqzvQJw0gkKVz/y1fgl/zYJzHDZbjbz1QFUfDb/3oDVJeVCsmLd8jqqddNFR7dq1QzIi5pBu0BxCbf/+/cjoPn366J8DtHKD39NJDRXEZUgxsyEh+xB8TzzxxMsvv9yzZ88vv/zSSGtaQUEB1pQBl6ZEw1BB4utwYgKDJMVzkB19OO2001q1avXRRx+BFXwpT9aPxVvUHLHrTGcYBaidi7EiAF7AeiOVNZOsBOKrzSKFpceI3AaL52Az0G13jmPTV5V2Sq4WKv9qCegSxsAZvqdee/fuBd8kafQzEr9YsWLWQeI5n3322fvvv08/r7766tmzZ/ONalILkx4+/PDD5513HqoFM4aJAiZu3bq1fPnyGnjymGqPHjItGDy8hZeCL2+88cauXbsmKdPqkZjkggqSXLZcfsIGu+SSS5ile++9F/yNJtuzZw8v5Xorxlx33XVoYpP2btmyhYtNLA5AxxzCikOTMaX0mR6yRjoB5rO9HbkxS/rcP/LII9gDeiGa7qxIni/XRDkO1g7DoFOnTpg3JUqUgCYBW9ixjz76aKNGjfhJc8UytZhkHrMUItW1zmPQubpBq0BL49NPP1V/7Nq1q2TJknQAeyNUyNNPP/3MM88kKdKSBbI5JFV42tXf+17LgUc8A9NrdmDPZoGPiAJr5MFWED+SLUnTfyepqcaEYAWZrTHsGTvDxVA1HwzJMGmbwsfOs2QXXXRRxYoVixcv7p4L3H3XXXfJC9xuwIZ86vG1SUocl+n+eF1AQCQtYu3rr782w0qSq1crEs3DxJO5KQZZUJfYysWxcRY5RY3D5EtoaefOnbCDwtziChs2bLj//vu54O6770YhIiIiPLWoGhY1RIsI8qhTP3B4P8J06RJcbIYD9ZGenAcOHIDO1c5Q7OK0JWmBBFi7ffv26I5KlSohZ7L2nke1yDd0HJf5ZNWrYUhFOLR8+xU0yyTINQabeZx+ovpj8kNxJn0799xzIWYUTaTo9DI7fOR9inw7rJ10xo/otkKFCippg2eQj927dzfrVJIqcsWWu6pJpoptxCGAaXr37g22/uCDD/gy0mgiPYE+1k51r+jUtNo6stg9UegMXM4F/GSwEMwANEcfAMcxnPgJQsSWWLFiBVcK1LLJFegk4G/u3LkMpFatWkOGDAHbuRMMF4EwLAPCcJYvX47lw6+DBg0C+WkahRMRCgnLJ0l1ALIbOyey32iiWPKIy5gNBTrMwL8Ww8GAsUuAJPATWgFbwunC9qMDPLBmzZr9+/cfMWIEYBSdhBGCiWiohrjqjTfe4OEMEx1jSRAmBMZbv379ypUr4UOsHRaL/oeA0Oxker0yMgWJ6ozqdo3QZy1atLjiiiuYIvpsBuTYPue9GKX0jW737dsXVKcuZyx169ZF1U2cONFdQ6N1eaynwPl2hMYqrF69mpm89dZbk9yiFJXlYwP9i6ikSdgN21h7gwVloWvXrs1qQqL16tVLcigECt+xY4dwvxB4KzJrR1wcj4LXoB+4FcsZ0uKxCxYsgJwgcsj77LPPRrxY9NPNhezxbyStkrV/yM2GnhsECLNrRfCBuwB2jBThw6AgaZ6PWIDHIXU6BteYK7xcuXLIAXroXrg1T5EtRgAyM7xd8uYbhAl4lLs81+XKLVu2bN26FT7iS9OUG8hx6aWXGoLFEsA7n3zyiedLETBJf7Zt2yZHBwTkXmZMkYJ5Zpr7KN/8vQlm8u0kaay1x7b/b9rcfYid6TiECe8Jj0at1ZakCoWFPnToEOs7atSoMWPGJKnyhWhNM1BUm8r/S9qQ26iMxo0bIxAspRCeBbpX+NluR8k+1BP8C5fFcCBLpA39nDZtWrwCeu7YsWP16tW7devmUa05hOAmLj7jjDPcp8g7SOfbd5u7BkmqxYImoZwT1Z/IU2pUDxD02WefHThwYJJyt4HoZmjMJm7Nt5/STjrjBwjLGkN/w4cPB6O7DcnqIt2A6cm/phQzCczevXuRmJIsFPDRRx917ty5devW5mXiyw0bNoBCoGae7NYs15s4W8O6X79+TZo0iTgZDCdAeZISPZdBeR6YgPIfeOABYAQ9eeqppyyvq/HtJoEBEmb4/d3vfle2bFlenU0ljLWgvkFemxELHCPQ4SdT6/Ivt4eFoEUUVQ5s9BxrhC7t27cPOc5IBV5OCJMGqHLvmdvpCfiJyzB43MflLbNmzQKKMQQeBVTCArHiIdoO04I5f+WVVxjUlClTNF2wgkzwfUpanJ5JuOmmmwDNXGkPeR3DN/KBZ5rkNKvDeI6HM/STJWCMxYsXF2XSscmTJ0dgSZKKHnqFOYQZtnDhwlKlSiXprgwjdWM7Epfrw3BqWsLSc4PjQqe/1AadMEssUwSBWLqqqGKIWdA4pvDkgdXB8MaihsVg1Ysvvnjx4sWYIpEswagSuO+CCy5wl/fnNE9vPvzwwzp16sAj8Bdvh0phKGgbKwii5dUYISZy7NSpE5fJg1xD//nVw2Q6A2zC5KhSpcoPhbsMHjwYKvWzKe+ZTEAkD2eMK1eufPPNN3kgr4bBZSUuwG5BIjVq1Aig2bVrV9N+yPvud3jky0sRFPIXncTyiVOgJPVRjAiKmHzGC5u89dZb2EV8c9999yFI9dYQ85kjhP68//77DM0bdQcyMTfd43X0dvPmzRdeeKEXxNFB3vg5ORuUwxqZacN9sYBxJrMJ/9Ukcw6f5PKjKkstHn3LLbf4EyQhzRStO4021cMPP4xCQe+I20x9pNaQDiMFHP2X7OfPn6/FosB3e1ReQGtYjOE//uM/uH3RokUvvPACaj1JsyjVrl27Xr16HTp0UMo5CfJ4Pkw837INavRcFHAVuaRPoJ3sPnLwAsyIknJTw9xaXGCqWyS2pajz7Se2kw4pIhYxLRBbuo4kqcZFZgG7BwwYoH+OslgZCmbSuStJndCwSZD7TzzxBMKOf0EYc+bMQeqBUbK+PVGL3djiqVOn8iuXAZhAbPyqpxkEl41/gApjl3TPnj1ukepwEpggnIz3799/1113AVmAGobHcDEd8NWIbKQ/SAXcbwiBiopHAUTEZ/Sfy4zpX7duHUCKX7m+UqVK11xzTcuWLbkA6wvJnuQqIWgygeeYw+7duyepiLdL/EQfmEY9Vtu0aQP0oQ9YFwUFBbwUk4lRANqapo17eQivO3DgAILgqquuoregNPkw1IY7ef5rgIE+srETr7mlBHGLggsiCijJndju3LlT750k3dJG1TVr1gzViIKcN28eCoxOYpXp0MgTGDg9wTbr3bu3wzfz47GjzF9H27ZtG3+ZPe1kVsqokqJ6vrEHGvDauiZrwlpmNVevXg2Cx+YfNGhQUIhivVu3buPHj4d6T82Vkzqq94YhJ1lCLdA/FteCBQuSlMZgOogE+VC6dOk+ffrw5Y4dOzD4X3rpJb43zUBAQ0jL58A1GAkzZszQqfq7zZ0Ro5XMEQTBw4DPP/88lh5jhGU0iqD/CMPgL/hs2LBh/GSiCCTPq6++2qVLFx7FlVg+S5YsmTt3LnMCpzdu3JjPCh+4vkWLFg0aNPhuZ2KXgQvatWvHvUibkSNHOi7PppAnWGsIAWwzHig32Sv+BftaRAirb9euXZ07d/YCz8FCGObbydYM+JGVXDI4SDkcpau8Ul/xKNWdZCqDu8rI4ST1r/YY81h0NUktEF1MNXX8yVMp9y9EnOoCFKLbZMuWLbvsssvcR0ty8XjunqgB4UeT67hJx6NWrVoFC//pT3/q2LEj14MimBz+mga2yEeXb7/oBv1IcvAOoHHUqFH33XffCdxRlTWiZmMwiBbRkCFDEOboEQgeyydvzB9VO+mMH2P9y5Yt27dvX4OVkWUIYuQdsInFjqN8rZesOyY2DARRrVo1LB+EI5AFiAD4EHMjQJWY0E1kmtIJxGNEaOjiiy+Gth588EGsLyufeIvWF5xQo0YNcBVYhI6BzhcvXgyky1Y2iE015TUfzjnnnI8++sgSkEnOdlfBWDbk/0wboITr/3va1F7wIVAV9P/YY4/RN/5l+DokcKVoD2RzwQUXcIvOqe6mly9ffu3atUlq4wFrhCxbtmwB0zAED3aYRthbu+WTTz7BgmrVqhWvABKtX7+eoQGD6GSvXr3cLWMygXTmw/WExye4u6/qDfPDIcSWSTZEzzjsJAVSEYr67bffmozbf2OX/dJLL12zZg1/ueC9994DQOv8Sgf4jG0Zr/BReU+GH22AbP4uXbpU+melitZROLapWF+zV7OaBhm/9dZbABfoEFB+0UUXyVlxmAC/gFFMelEIZaPQDxS1f/9+GMqQMLrhqQ7c8cUXX1jJFD5CyMDmkWff011dHUKFcEvTpk3p9g916eGHH4Y94Sz7AKGWLFmS0d10002SMfyrXRFw0+15nsy0V61aldf17NkTxixRogSWPH/pMHfxEw+sWLFio0aN7k0bT7CTLB+MHz6lsRFoOhZPgNHZfo7YcSN56KEhRpYGNm4wSkl6wsN6wWW7d++2LGzyA3Ht+XbytCh3mKQuBpJEVK92B0oIFRlHA1f5BOsrhJEfQji7k/XzWwSvwjL3338/DAgbmm/DvhmqJ9smqUuz9Mk3qDw0L6oKTWFqEI99pHBHJ20nKXnH5yRNk5OkehPG14u7qEaUb7+yBslZqDpJN7+SE4oreLW79kblmbJLD2SVFLxDJ4sVK3ZiY5N+ie2kM35U4QcPHmRRu3TpMmvWLHA8WAF9jPmBlZLN6mYVef4F6zz//PMIO7CIchNLafjw4TwE2c291hM0L7ZkBPKzPhRULgLr37//n/70p6uvvpoOeJrkww8cOAA/CObq16//7LPPmpeGXzdt2oTxk82DZJlOEIz5B3ljx44dkfI1a9Z0+81M0CCb2bNnu1H9v6ftwgsvBOgjl2G8KVOmHDp0iG6DdSZPnowZpqXhFqxRMXR7wYIFGzduBEqiDN54441IP01XuQuYu27dOv1wwFI8XIc9t7v48Nxzz33++efTpk0bMGAApubmzZsBYXQA2w/YBEe9/PLLGjMAKa4xD3XYG3RJyyfAkxo3kkAcJjK41yi9yCH2zTffWMXVWkB0xkfFURJGLGs0dOhQRoH1yCii6J5ViRo2bMgYMS+ZK02vfE6qIzdJXfrX7DGwvghfodcNZMwrgPiuiJFsq1evZu3efvtt1pe1S3L+VPzEgn788cewSeFS9kVNOl2fjf7q2rUrj6InUJeZu/nw7rvvwgsjRowwqCZOe9R2kU8/SXn5MOv9u+2GG27A2vHz3Llzd+zYwUsRC3Al3UAEwelXXnnl119/3aZNG4RGkqLMqVOnbt++necj3DD5oHNoG5Pmq6++clMDI41FsRyWIToyjp3EGEMQZbP5xySA7Vhc3YfGjRtnhSXst2A6Y+KXLVtWq1YtGTZygjEb8hcSjLX77LPPklwGoSj1k3d7OzmbTl/xLwL88ccfr1ChwuLFi01rkeSMhLg+yUlsOc7qUgb5ePaiN2wRWj5JzqbiFRaX+/3vf//3v//dDTXZzTg3E4142hMZU+kJJhPMmz3hNxG/qRFMFCnzooashG5V8STddtTpHUbjX3gt7yaUb4e1yNwra2hgnMCYH92FhEOQum5Bwjz/uo/GBRB2eJLn209pJ53xo1A2/B1Yhv5Gc0N8iEgE2ciRI0EJSc7Lxdp/c+bMASvwDT8h74BWGzZscGtHpyxlqHVgkhTKuDfmr7q78C9oY+fOncIm0zF5vO4pTZyq79mzh/eCP8BPceajz7E1NIzq0Tp3S1jmcWjuuHM7dpqS2sxLzZs3ByotX76cgUSuApsGIZTNxevXr3/rrbfOOussTIVOnTq9/vrrjGvhwoXYAEArD3n4hv7zDSoQVsGOatGihQHfGEsvvviiYxT3JOkZ2rBhw3g4OCxW4cknn8Tg4YFLlizhyaIieMz6jwLow4qK6LQd9knW4U2PIB9uZjz+FXPr8N25c+drr7020jmYcVtHKQ/QjGFwG9JpxyhiUDzNPH4+M2/8HLkFL7jbamKAok3ZaURWBMrzcAGKOTxA53fffXdBQQGI3zOZJEUwhr2FIXG0LTwq3fxmmCtWrLBeUDD+/fffD2cNGTLEtAH603rU4/CNEuTzYec8R0D8dFjNxHy2bdu2ZcuWmD39+vVr0KDB6NGjpe1Vq1atXLnSWr36lJrmDrblGzrMhLi3bf7fxo0bsyh82a5dO6wUvT2dKBMPRMbFJJfCS5/SyHGfTWo8duzYyy+/PFZBWImcoYdxmeftXHnXXXcxkD//+c+VK1c2bkTzmO5lSwvk28nWXMoFCxbAX4hxtRVG+O7du90bSjLJyo2s8ywoKuNBV9jYeqO5TcDSF6Lc8I82iUrVILcmmezYcLEbZ1K4PaHnchnCn59gqEsuucSwH5MexdDCuUO+VsrJ/h7+YDupJizmmz/SzLdsy+Z3SVIUJ1A8Uf1xO0AVBknDyHv37jWw3EzcEr/ZuU5UJ3+h7aQzfpSJ7uJcc80106dPb9WqFRBfxDxhwgQLC2qaI+MAB5s3b+YWI3oB9+CG++67Tz0tEUfuXUM/TVctmFD8uTmENWW9P34CuAiS9FHRvAFD8DrQv9sD/FSqVCnNMPFHlCgxSQOdRBVhyPHBEHDujaghrJebbrqpf//+YDI7Y4Yo8Jk2fZQ3xfwAOZUpU+arr74CXTG6KNnBBTzWsjyYKIFmQFfPPPMMtsG2bduWLl367rvvzp8/H83RpEkTBsVsWKvR/MIMARzGNEbFHjDQxIkTsTQwIzFmatas6WPdWlBhKBGi6qgXZMVEFkRm9+p+FFnC5M4VGo5BMQr66TleBAuZfdgALRfRDJW8SIUXyVL18ch7xNmkKDNcx6IYnFNUr8iub0SJ8KVbrbAVsD7JwTWRVtAA8KvQgVvSXvhGQ/On5ipTxc43dN6xY8ckQ3XZ3v4ch2mzksDd3bp1Q2rB18OGDbv33nshXcyMqlWrIluYZ+ApQuy1115bu3bte++9B7N7IgqP//73v4fj+AaGNY8CP8GkiAVTfRhWF/GKtsPYx00HP7tTcPDgQU9EI1WMBfIiZXbk/MXIQaAxEG5p1qyZrrNJyvVFnvI4347cIgIt4t9MmG4qXiV/kq6+5x6jRo2aO3fu1q1bVZRJusp8uPPOO9EdPjMrjQ3pDl84QV44yFlRF4rV8inCE79s1Tuej5Y5dOiQPyml5WI3vCJVd+zB24369eujFzzAcQhR+sLtAwWahpCkq9PBeeedV7duXQN6PekqkkHl26+mKTyjamKSMqDx57FNEDory4za7SK9wtFVbMPFBw0bNVrEFCirpXbPe93QLFyJiN9yO+mMn0iLzCqefvrpSHzg/jvvvGNkJG3GjBl9+vQRDYAMuAxA36hRI26cOXNmlSpV6tWrJ0EIfJNcuYBIaRWx0TwzCghaRMgSNFHqJwLIovLmY489Bi4B3Hgq0qtXr7Fjx/LZrSyhnkY5Hz755JOsieXpJA/0qOf888+vVatW69atBw0axEM830cif/HFF0CQt956C0NOJcQMYKLs27evWLFiocAsm+gR7d/+9jdeoenCX6YCuxHow2MbNmzI80FUerJijKEjjfQoX7484AxIyuvoRlQvpScoCff8UJyM9zgkEoiTZYZZsmRJeuLoQsfTMNsw/HSrc1Y9HQJEQgOoUpnfYkRMZpQGy+6U/8abh3VJzizRufk4rC+LpZPJt99+27Rp0+XLl2NXh/+kCwc7AGtWrFiB0Xu0xmoUq9FthjEiPcze5uh0id6zZ0+7du2KdmjZZCdJ6l1z/fXXm85k5MiRBhAyyarJtm3bRgYCSJTBvv/++//4xz8sbxX1SaZMmeJx0LJly7g+Nv8saRUbk99tcL0s4MoiPbKZEi1nzIQzCTzfnPhyPUZpxYoVt2/fDk+5x6FGP2yM+XZ8mr6OFqryG1WSVGROKnM9W7Zu/vz5cRkNMtA7GkVgcJdYynX0mTzfbcHYG7JgndfITZGHrQjHleSqYyW56rqFAG1z5syx5kmS7lmY81dU6gUm9Y64JsYFSECdwWsW4OYW9X5RDS3ffgUtqke60WCQc4MGDVBYzZo1M6EiMnzNmjVoK5NgcY1Wt1jx51QaDIUYh/lJZuOYV48YMQIo6K/xPR8uvvji9evXY9j/3PH/ltpJZ/woHPl70UUXgcsB6O3btx81atSuXbukDJDEHXfcwQdMDmwPoLBB0pAFl/kQQ/nD+JFGo9ifr9BxKytzuQXJGBH5yEeo+dChQ3yQxE1jhVZws+r+++/3jR47xP6ciWLBXlOnTgW48Os999xjnZzYWuYhVatWBdlYpUfmweBBOmN1/O53v2vevDkAhV8tZkqXwiMIEKPF74m/ViK3IMpDKb777rs86qyzzsIAW7hwoZvKSXqk8/zzz+s8gCHx6KOP8vnmm2++9tprk9x2I0pRywcjExB27Nf8f0w+8Gvy5Ml9+/b1G6ObmDogID/xmQlPMrKAW/gV24yxw/bMPyMaPXq0yX9113n11VeHDx+et3yyDXsYzA3thZ/kcYC2ATKgdpZsyZIlkGiIeGPJ6tSpA0DBbKhdu/bRLlkcqBqZZqQ+A4xjELd+MX6itklRtYCGYX4XK1asUqVKK1euxIpDpIg+YSsHBX16ttm6dWtYbMKECYY/2R544IGBAwfedtttJjaE/ZFsf/jDH5A5PNwqKD179vwh4yciNCypDP/eeeedSS4LX5IiRR5bo0aNBQsWwCyxLthCn332WY8ePcyRZfJrh+bmetFOWr79aAtoDuUYkxZWiu6arEu9evV2797NYmGvmrkRhci6oz5Qi4g+xX4cjyS5fBuQgU7j+iRbPBct4253pNZVIxShfOB1kpZVd41HKsS5IrPx9NNPd+jQwVS/ZjASd8bhZ5h8fOBFcA0v4tWeiOqvUVTjyrdfU9OEjvgx9BGCtHHjxlZcrFy58oMPPohs9zhInGkSqdgBL0STbk344TduVPFGaBsI575GkjuJzcpk5MCMGTOsm5dvP7GddMYPggzZhCxr06YN0BbpjJGNKH/ssccQbddffz3mkMQBiPniiy/0D4ZKAByx++uBfjwzqCTcN4UCOk2aJ41rsAQeeuihKLCDcaXDlfeaFw6rxjxmvBE9cdppp33++efxXktkWJQqSVWIZXDcq/McAzo2hTxQ75FHHjFPGn9r1aoFgy1evDjCD3xROOwlKdFHLZ0kFzyqP/Q333xD543i4Ebg1NixY+khuhDAVL9+/YkTJ1aoUEFsZDpdYBa4is+Mt6CgwNRtvIJ/sSKsnO2VybHPcqvDw9/TxuqHKw4dCDdusBoGZMRna6Exde+9997s2bM3btzomurv5CEbRh3zz9OORc7WX2JjfTEw1q5dCzTHNvDI/vjs63tkByFddtllScapwBQdfDAGDG4q3HasWRMgm61bt1asWPHxxx/HZg6Noj9MRAQV4WGXT/Zw0jSM9B/D5v3334edzzzzTJMxwIYwKXQI/Fq9ejUmUL9+/SBa4alhGKwLRumVV14J6b7yyiv79u2j50ghw5OSlNkZArz8QwWRrrjiClSgGygwlIVKk5S/fALSpkGDBjwBCfZA2rKzQQ95/qpVq+helSpVYoBHOGvKt2PRsihKSaj14s4dSmrmzJkIQ2Q1tgQLZFoqt6X79u0ri/EQJKSeM2H86E1tOKubbuFXY3qA5F/zcxbtsbBpcjyVGj9+/O233x75co62WZ5u8+bNBw4cYBIMAddzT3WpB5EXY/mAIhig+l3rLm/S59thLUo1+K+EBKmYOVDu0288yUUEJRm/A1v4rB5VC4znFjb0LF9Y8y1JD+dBjJEI3q5K5Lo3/+zR/7baSWf8WKfczywztsekSZNYWlYd+rv77rulKqgNvW4cP0KQL3fv3m1eV+OtDXZ0Z4vPhw4dCmICbXC9aFvy5Ra0Bfq+T58+55xzDggAicwDa9SoIXKy1hvXjxkzpnfv3lOnTkVwYx1t37592rRp9Irvw6XeYE3NBj60b99+wYIFkXUUhKdbjh78rVq1uvPOO7m4Q4cOGCcMmc9cHHkMnQr3jBm19kn49SVpBoUnn3yS7vFMQA+dZB5WpI3ne1ryzjvvuNk/cOBApjEsAR5y1VVXLVy4kNc99dRTddPmM+E3Z7JwnHy0DZ0EXAPtWY8l3A5Zd6arcePG69atu/DCC+lnyIK9e/diIX/yyScsqDqVtWvWrBlGrKYvt+sOm7d8ss1gAIg8ydkex8f+yfrt6JqY3eUyMufTTz8FoxcCb0VcH5wLnYN1rr76auk2m43jsMjvImmeXInn9Jj1VLZ27dojR470xNijLUjUYBvscyQbBGxmyJgcmNQIQGTLdddd16lTp1iXSPNI0+f2ezuD3TJ06NCyZcvyZKYC4wp2QHxxO0jx8ssv53Z4pGnTpnw5fPhw9/XNoMqKIAMtHcaN3bp102XULZXCuSflW+GaBIOshlMi2MDQ01PS4oZehtjUrOWnSy655PXXX/dkg58wCUzVo8+kG3zJvwa5GfpvhAzUgn7xyZFsQEVZhJsFHsXwOjoJXIvq5Efb9OF87bXX+KsYkakj66OCRVsOmkd9RMlU90Bj275IxpVvv44WDj5hBXlqquOAHnEWeUdClitXLraWktyeMiwZ9SR/etPdVLAaHKHmAu0sXbp0zpw5U6ZMyVbAsycaP/SzcHz0W24nnfFjwjRT+GGQgNpffvllVh2s1rp16yQHXBB5mB9uWybpBlWxYsUOq/GUrfhmfjMNdEwLa/nxL++aMGECZA1oSFLfj379+kVlA0sAWetNskNDqP5RLRDfzTffbK36OC9KUqK0xpwlSkuXLr1o0SLdySBQvQ7sNt/s2LGDgYCEMOEwpbA9PGzFDDj77LOtMWxyBR4Ip+kzUFBQMHfuXJ3Z4LTBgwcH+LMp4plMXg3SateuHbPHMOFYkI178MY4Va9encHylnvvvZcJYSa5ns6An3qnLZve+tg1erJnzx5emqR6yw17XXSMBnnvvfcwdYYMGcJYnnjiCTCie+3Mds2aNQF2UYzMMyLVG9agtU3y9o+NWcWSTNLEUBMnTkxSuHAcEK3oOUlxFURrZFqScq4UbrwBdvgPnWkcuYVKgMX+9re/ZevqxCGwp5pJkdZtiIhB4w3CUVvgqC+El5lShYsx77Hx4MFKlSpZ1Ye7INSnn34aGmb40DYyIcnJLv+6Q+/rjnAI06BBA1TyGWecoTDk4UaWr127dv78+YsXLzZwDslTuXJl2ARTB0XOxabvnzdvngfIyB/9giLrd9HOW74duam8wrMf9YfYZ0VWrlyJ7co3LDECnNVp27Ztly5dsJPDeUzywPIxe2GYAVKpBdayqQXiRKhkyZIosp07d0JCHhBFypCiGpd8EZW+5c1CxIhH6OzWrVvNTJik9ak8AUtyZo8Nnlq+fDnkPXv27LAbtSSLZlT59mtpQYfSpPEF+p4Z26OiQWa+//77W7ZsqVKlCjrFbJ8WywaPFeKcPEomogjAoqgw+Bd+fPHFF5He9erVmzx5cpJiG+R5BDMnuaMqS7bkEzsdVTvpjB9ILVzIMH7+9Kc/XXPNNRAEytjKu5Y2Y8mhCeigefPm0EqNGjWkiSR3hpDNZJWkpAx5gTleeeUVzCQsHBG2nmzWP+XGDh06YGTzXhEYthCIRP97hSkvPeeccw4dOmS5jPLly/ft2xdQbkIkrrFeu6+GW/bu3QvsfvPNNzFvPvnkE+4VhTNMXoTlwxsh2VatWoHvR44cef7551voBstHU83+88yxY8eiM84880ymAv0nMwgcmQ3eC8Tnry77YT9gFSD0N2zYgKGIedO/f3+MH9nMQAIea9YHI6T5gJk0Z84cJrZChQrGLRyHdUd7weqYlKo02VuTkv4D0aZPn24Kr0cffTRJrV/mhHUcMGCABKOFY/JTbE7jstDiSRqDfhyG8ItokITpBHbv3m3648OO7I9RM5u8YfcwtZnlI+ltJF38/PPPI5LtaF8BtZjlwqMYaMDHqq48WRIkHQsNEVnvY+8wSRHq/v37GZEzzFTDoR999JFbhpb9cTeEKyF16P+ll14aM2aMRy5uZzgzp2bKWFmy7Hu7wTWR4JvLuFF7r27duuhpvpwwYUKfPn2YHDqDdEImLFmyRNNo1KhRI9I2ePBghVgczWUz6eXbcWhRgsmdXT1C0YCax0kKkqpVqzZt2jTTprvblY2Q1vJJMjWa4ozXCDSeYw5AL4BOrrrqqokTJyLzoU8oJzYUinBzxEcpkMuUKbNr164kV5vrqJ5j6kjIGD6aMmUKJM2TLSwRoRoekTEQK7eCEzp27GiOuMiak2/5dlgLH2atnSSXtxb05ZGO+0oXX3zxxo0b0WXt2rU799xzT02LsBXa/NAXNElVBlQKWF23bt3cuXOvvvpqAFuS28JTC2QjEczNIGoqujn4TbSTzviJE3aFNWAIswGJzxpHKcY43kElN27cePjw4fXr10dzDxw4cNy4cWB6IYJoGIpEZzz33HM8+cILLwTre4pilGeS86iGuP+YNp5mILibZGAXN5k8tOFK5CxdwkCCNNu2bXvllVd27doVxOCOaaTq5oF0j9fxU8uWLZs0aXLPPfdA4uB1yBpBzJVYYlwD1MDs0VXGMVpYY/Xq1WbWZiCwRK9evSLDtcOP3XR3nQPie7IU2gtWqVevHhcsXryYAUZVBE9ImFtGhCkF88ByJm/o3Lnzn//85+rVq9NPMNNx0BN0lVE/8sgjgLO77rpLf/SpU6ey7gidLl26qNiSlOcxSll3k5aaBYvZY/hm+EHhaflwJUouf+yTbYGkw5vx5+R3/ukt+BriZ335fOutt4p4Iq+UiQo8fizEK+LoFZ7iybfffrtIK3a+oTFrfRSh8WNSdc3IJOWpeDgzjOQxXYqUyUgRHRj5kCVWh4lV1KzMzyeffFK8eHFJV/s/JJVe5ozLtxxhyWITPY6veZf+wN7Vo0ePRx999P777zfPyqJFiwwTchUaNmzIE7CFuMbNJtbCR+V93o5nc+vKU1k4Atrm77XXXotGUMvwE9KbhYNU9CD1TNWsU26HRYa3wGSqPJYY/eIGWYSYcj1aBlL87LPPrBxiH4o2D36SI1F6cvDgwdKlSx/mr/ETm6kjTQp82223oYvfffddf4o6xbCeVtxf//pXZsZCdszYmjVrIvY1nwsn3w5rZoHXhNaf2VTAWj4GLPi3Tp06DRo0mD59OgQGxgDFYWZ//PHHUGMk3/rpLSL64FmkcdOmTQGZADDwIZxuf2JDXPMsydTjVrXl209vJ9j4ERL9M1MN0xIEuqGz0q1bt2b5AUxYDgsXLmzevLnH8eAALkNtFxQUIMdBBhAoNgb2j/VhIErI8Z133tm6dSu/YnJYbF4MZFYAJaB0rHoIFy+T0mCxANSSXCkMblRSIzSrVq2KoYXxU7NmzQ0bNqgedFAJfaNfsiADwwN+4F2GrA0dOpQPIAwug8TdotMeQ4jz03vvvcco4C4Db5Dd48ePd2+Abwz6Bz/F2b3TeEquIH1AW1mX24E1sBAcEmVPfCNfTpo0SX9Wj024HcCEEUInBwwYwN84HDDeOg6XTFTKqz2i0cwQpdmB8AY0OUEom2yQq91mfrhg/vz58+bNmz17NvopSWErDzFXBJ+HDRvGKDyXy+58ByZTpwam9Cwuv8OXbS5lo0aNVqxYYb1RHVG+u2UlV2YjBOIaS4toovClAZrK7v/M1S4MZvEbPrPiUDUsnKRVjM0+r2Eg2Bo+fPiMGTPoYeGME4fm6xAXxg6F0cXz4QKZxcBohyYpZgOQPFgOVBQY9Ifem/VwyPac58Py4Zxg5Az/VqlSZfPmzUnO6vNFpgxavnz5lVdeGZvx2R2+n1hoL3BqpH3L0r/lg7F8HnrooREjRiBAeOPrr7/eqVOnJFcZFslpkkksH/dQfBQ9PD7hf/mW5KyUU3IZqPmLlBbfy5gbN26sVKlSkmZ+C/shFv2wHOWWMYiyOZJ0eJ0lqTktU0OT2CRheiUpRVk5oEjGFYc8scUJV9p51Mcf/vAHBgtLZr85wtPC1eK+++6DdJX8qlGeg/bBjOczOBIU4bEz30D2DzzwQGxY5Fu+RYOE9H8xx4znP/q/eYEYI7KkQsa9e/dOUu0DHDVKGSuoEK8O0Rq6hg8N04a6rF27Ns+P8D8RcpITFKatEnD+3Cn4zbQTpskspxM63kVFHiEKdVPmAvNBP/zwwzVq1GDtQRLNmjUzh4GQol69eqAcbB7MD2ExDSiGRueyPn36XHvttYMGDUKRR/4AUxHw1xMhFLwn48KdwC78awLlFi1agBH79+9vlILPMXcCqAKFgYkyZMgQ7zIntamruEZCZESWBmK8CGhrpTMWIAgPRAojjt9+++2zzjqLn7g3Di4wABgXBB3pegwq8PlMkckMbEwgb7zooovoz5lnnonc1wOVoWG/8YGHXHzxxYxFt1Fzf9P/xx57rGfPnnPnzo264KYcWLRoEQ8EFcHJqBa6YRoJOZMnROLFJN10p0sesPAlcyWo5XsnGcMmUKb7jkzL1KlTmWdW0OOIJFXeRuvyKH4qVaoUML169epXXXWVKQ10YMj7ahe6SZPQSUFBAVSH8SNyiji02AyWK0VIhsWHDRBhLZrKsXFr+lrlsnsKfmn5YDhx3LhxSZrrmZdKhIfZw9xlnEwh7J+osuVGAMgpdsW01UuUKKHLkEOjA0aXhg+MUxF6zr0ArikE8mMgK1euRHooEOJcyAzXTD5z0rFjR33e+Mt7YZydO3dec801OqAW7bZ0duGYBGtEIisQmJMnT3bLwCQxbdu2PSUtKx5nTaJJpjFv+Ry3pg8b5BfK68CBA0nKv5DHLbfcglRkyeSaQpyc6DXgzlqSOQOBPosXL54NWkAZGTFbJA3S0vnzlVdeQaovW7asWLFi7pqpraQ00eeRLZ8o3MczK1asCEBEERt/6y4qSs1Q9cWLFwMSlixZ4p79/PnzAazcm48Rz7fDWpyxJznkNm3atIEDByoD3bBThxoukeQqE4Lo+vbtC5kludOYImnqQcz1hQsXbtq0qUyZMvQt6JYuYWuBIaF8i6YU1Xt/C+2EKbOs71Zk5UfeCdOD/vQ9Qx+PHTuWJfd0z2xRHu7zTfny5adMmdKgQQNBzP79+60ZGu8K3aDTc+z+KjohYiRmoBOj/8O3kr9WQ0tycZ/8ek/avvzyS9HAxx9/3L17d8NjvhsZrD2DPQbOsHDh7NmzN2/ejGQHDvIibRiwSPv27eneP/7xD24ZMWKEmd/cZqB7/8wV6+QD8p1XY7fwl1HrnOCxPs1dbXmVz6NHj+alf//735kivmcyu3XrBgITcu3atWvBggXM9nXXXffMM8+A89B/atx33nkH/dGvX7/sHGp36Z5k8u5TcjXCRcORWdipcJL53mLe+jkwexh7TGCSOjB89dVXSWp0nXvuuVg72DxAQN6i8vOBwtZw5DsmRPnbaMznpEmTZs6ciXUNxo2TgcgKLTm5gtlNr0gj+89cMXgZyiQcccon88oySG0+Dx8+PEkZgQc2bdoUosIKyp6lgOG8/s0332zTpk0h1tc+RGF4t5Cze2nIDa7hr8Auu0kGd2jbR3lcNxqihHYhJtkcKnpmemAS6fWT1DQ67bTTqlWrFok9NCw///xz5lDv7WzQRZG0bPW9+vXrL1q0aOvWrfxFcXp2J+9bLxJOzIrQw84A8+1YNwkjvCgh3ddee02LvU6dOhY6NPVFoXcK1CbaV1E/QI2DfAbY8WHv3r3I5zgF+vnNMrtouq+//hodhChI0j2v4F8Pczw35uIjeMBGGgYYB34HemLkFBQUeN7bo0cPJIlpLdE1/OQRWZKakeHClN9Hy7fDmiQRJ94RhuqeGjRpnkBIyC+xfB566CFsb6POLF1VVJ0RFfPG5s2bL1u27Pnnn+/fv78+DnrEwPtAO7fjw9U5335KO2H6LNxRBMohvi0zar1RpCGLyocLLrgAWYZt/d577wGOvVKMBZT/6KOPBPfgiYcffrhs2bKXX355koq2JCViCMUQYT1b3C37n9OWpG4hkDuyePr06dyiIeSOEWSHwQBlW1dUpxGdvswNPXjwYMzu6tWr81JwW40aNcw6Kv+4oQUAgmr5qVatWuAhECc9t5AOV/LwefPmTZ48mWt4HbR7xx13jBw58ru4RyVHr2IvkLebHcEL0FtbtmzBBsOoMOwbZuAbzCqGzL1mtGM25s+fH8rsiiuu+OSTT7B/PO2B1a3uanKFr9KG5sByi9M5T6LUuxHnLUzk+7Vr12KA8UasMl794YcfRqyeKs33Hjx4kKkuV66c4X0sLv0PVaTTWpZUHKbxVCr+oiXI30iL453KlStDG3369HnyySfdNQgwIUs67TrD/PNfS0r7a9CDNo9/PcxkxadOnSqIj/PAihUrXnXVVeIbKApjeODAgVjmSWp+WM9+48aNJnU82oaskN2A8mPHjoU1oCi+sVf0nJ8wz84444xIOpekMkSPINP1WOokxhhmT+EOYSLNrl52zie9grMQNbBhv379+GvmKxGbq0N/DDIsxDwcocU+hWO55JJLwNAaXfqRMwNM1/Lly4cOHdqrVy/9dfVvjODaPN8dn2a6F6haiffpp58C4rVVOnXqBMFEKKNluwvtlgb9Q2ksNLJ63bp16FMEOIwZrnT8pKtzUY0rSf3DGQ68AILs3r37zJkzTcImF6AOjLs4QpY5nZGs3CXz0sNBgwaBEJiiJk2amC+RmcHy8YwXVIDi4y402qOPPoqIyJr3+ZZvSUbUm/bdrGsmpAlvTB0i3BlEJN5///1YPipH3Yig3ghA/ZnNHQreCL9ceumllSpVGj58OIxjUJ8MokwGweYtn6NqJ8z4iZrTsZ3suYFC0A1pDVk09JgxY2688UbsEBAVoA3CEg1zC3YRYo4Pu3btAlKYmRoTKPw0ovZOQDc3eg2IHDBgwF//+tfy5cujTpCSN998swWtPGXiLtNt80CrnWqS6fcJdpk0aRI9R+ZirvBlnHKoiqKgOxYOvUIuA8t69uzZtGlTcRVQT/BnPDFchFH03byfBt6p4cIMMDtCNt0hv8IbVatW9TLv9ScsjWLFimFuqTPeeustgC+6Ew2KwZPkkqcxtHPOOWfPnj08mX89kHnllVe4rKCggA5wi9FQ8ltENzFjM2bMMDpQxwxeymzo4cBqcn3Xrl1LlSqlcLn77ruttqStGN6Phl35b2yWBwYNiXNMKfPX3cKeadeu3bZt2ypUqAAvxOGPeW9lFkkoa/EmOU8wVi0scClzxIgRiGnIO0nhvjnK+QxQY9HhnTiU1yRYsmRJ48aNMbyvvvrqsmXLYgiJ9bGOTOB7tJtnUb1K12fD8LKJLjSulDNBVLq0yR18ECRFmIQCJCz8o2ogV0PG4wDH6DVm2HzunjXxIXyKlCoyiDUcCpEC+AjNfX0PEzR36aS2mc60jNSKAixuyZIlk9y+Y2xOFWHK43w7cotU1G7bIbFN3wdNVqlShQ/QNn8VoYVzs3HH0NP11atXmx0R80CTwKMhadiz0CIZl5vWUDhKcNOmTYBLFBZau0OHDoyLLhle64iOkGshFFyEzHEx8gS7HWXdt2/fJJUJdBvdavhfrVq1MPDiWDXclvIt36JFqCpkwwcoxPKmYCHTC0Nm7o8jq7/88sunn34aCKfQ1mUJYisqy8f+CHsEe/y95pprTLWV5MpUGABfVGezv512wowfhVrsQ3vEL9SwMEUkJNBvpFy5cjNnzgQxC2iQ0Vu3bhXQILgxgRo2bMiVwCxlN0DfgIR/5iqaKR99O/QKXOP6Rx991GS4fH7yySe/+OILcLlYMIIQSpQogVUtmsE8QGFce+21NWvWxPIxwwGX0Te6tHz58vr162sCmV4pkr9h1USoEm3//v0YXaaV4xYsOp6WZFy9rWBjiGqYcEnujMWfxDGqE8+mss7fXGkMBt0D28G9DzzwgPOJlaVdQf+feOKJ7du3ly5d+p577vlH2rgFDKT2PeOMMz7//HMMpGXLlrkQEZ+THY6KOUnRJMbeJZdcgmrhy5YtW1oo1tMwd/1d9Nil4IFOowaVo/Ni6UH/7wjG+L/SFqn/8u1om1blvn37mPYhQ4YAPrDwowxIuGmZNiO7PZHkznz4ANns2rXrgw8++PDDDxH9JqgxPJT1gvDOPPPMXr168XBPcvQik+TkrwkTJkBsIB7Ib9CgQfz0yCOPnHXWWcDuQrgN+Eze6/4cxk9EFfpetzyKFy9u5SjoTQMA9oE7HP5hPtMM39PIQvRnxowZTB08laRREwbP8FJT3iepiag55LS7qWG6RYuZJkXq3umaBsOKmBGbsdOp1yJs9dlnn4Wnkwsat+cDxI9nk++kjZEjR6J6tHYuv/xyQx/DJi+cmw0PwfLBAnn11VdNFoom4m+dOnXUKRCA50t6HBTJoHisjtN87tmzp7uBKCaYERxZtmxZ4CavQzkmR6T/UHxJLlRP5c6jjNQ1RjSi/syviBY2rBTtP3z48P8quuKt+faracKbEH02bPV3330XbMNny6xDgQsXLgQueuoo0rPiSNFml0VLWovFfYELL7wQCArUbNSoEW+Ei3XY5pqiDc/71bcT6cadzRllolv9zbQ6ICMW+M9//jMaGrsC0KAfFOaKEk1XmSTdo9qyZYskaxCCdo7ZP//vtCUp2jCTDDJx2LBhbq8OHjzYHIJC+QMHDoDAJHpQe4cOHRCU77//PkCNDpQqVeq1117jyoceeqhWrVpcNnnyZB7Ic0A55cuXx3yygmTsFlusw3NSqdOAGUbUvXt3BHH16tVnzZqFYkM664kXudoOgxo8QepPcmVA/T7y+apRwpNHq8noBcGoBlI22Q6XdenSRYYxMIPWuXPnefPmGfmD5WMpVbMOmPg7Qqc0KekYmKl37952KYrWw6KeaAWYC5cb3ag82ZN71WQuvfMfR3YxD54NGu51bEjyN9Gc5Mceewx7eO7cuWCp0aNHI9zPO+88C2T9V67uofFmUAJGDlzw0UcfYQPv3bs3yekGT3j+mdaA8yhvypQpEDnYgrfwNJfSNwqvIX4RP/wFFoGV2rVrN2rUKMhv6NChO3fu7NSp0zvvvAN8OapBeSQVcT6G70f2OYYA9Ln99tvvvPPO3bt3I1Iw7wFh9JArBw4cGBWHzCycpCjNTYfCpTjjLrcMGSwQ0/mErXhpuXLl+Pvwww97jJzk0JvcJEMlhar8eOT+ZEfhKRBmJ8Nk4fjL0kAPgM7SpUtbBMYsF27E6AOcT3V9PJvOEeFvBrW4I8b3cFPkKihczA9kiUYAurVq1apevXpVq1Y9++yzMbH69++f5Gxjj/qzmTmLpHmaZH6q+++/3yoRfDD34Ntvv33ppZciHLJ1w7+3hSUvv7iVwMMRHWYJMmTov9ISKIgds8hmayjnLZ98+26D6pS9KDUoBxENzWD2wBr8PXjwIJYPlwF4wKLhKSAtgXmKPLusZ7NxGMAHQOa4ceMqVKhQrFgxeBONxvcoNRR0RIXk24+2ExzDKsWgfdeuXbtt2zbgAjJ3xowZ5iwXu/8zV2U8QnIBCgjrSy65BNSOMuBXbPHHH388Hhtx2//MVZFPUiSnfQX1YOEkqXZxP1i0Z2qyMWPGWGx+06ZNGzdudPutWrVq0D0Xox4Qr8jodevW0Vud1rhg8eLF+/btsxZNeEuH+BY3nH/++bt27apdu3azZs3MPAPc5IOgxAMob4l8cUkq2c3ME3aLP8mfAj4jsz0eDWeJJFcG28oP1k0yEEgu8l3MoWWFIgX2U089hUbEnuReNB/Xcy98tXDhwmBsd+90keKz0NPuafkgL2Ras46GhvZUh8f+97R5YhBZhtWyoXo9JhLFejrkguZx2M9pTjJL8MILL7Rt23bz5s3D0oZIrVOnjmnKIRWTzmOW6LiYpNsHQgdTKukhwK9oBW6BcQzBhC9YL3SGif4il5p3Sd4u34MPPsh7wT3AnUWLFsFNvI4+8KijNX54o8dKntbecccdZlGDrjCxVq1aVb9+/Zdffvmee+7B2BPZ05gE7po8ebKuofbNSCEQYa1atfS3LoT9I7kmKTHrRkuvMDb03raKjmo1DmxhNL4xjUQRhpjbIlNI7A3xDQNXuvKN+yNPPPGE19j5JCdttAyLsD/5duSmYE9y8x+uCkl6qHjjjTfCU6HRCkGfbnvBaHyG6ZADUOmpaaFGmVQiMfasaGO9zGQQKsyD6AYNGqxfvx6dvnLlSmwh8NyPWj7KMciSKyVO60yEtRY61B3DBx54gFHAmHyJNo+th3zLt2jK7cAq8CD2jJwoo2FvQMCgo27dugks3R4ySlnME96kRdI83tES+1/TZgrfsWPHDhgwAA4qU6YMpN6+fXtERN74+ent/5eYZn9GBinjDLEK96rw/Q1R8s9csZds+RfJRbgToN/V8nBZqcT3CFngNfdKQ++9956OKNaNSXLgLEmPGitWrHjGGWdg6pjDwJ1IcXySy3nw3VFFrt7sllgcO9ClbJLoaBotDz/8cJKmgHvrrbdA/AxQC4d+vvvuuwa0YAIxP0uXLgWiVa9eXdc7P5gLgTHSMQZr/RCuR/KC8HgmUMwi03z2FNXDStNkK8ezSdxFdVmsH8nxktzxiEyY3SeOs5FsVgm/CX+z0C5ZNWM9FjAivOQOvel3QGatW7desWJF+EdF3Y9IHZFtsS6Hpb9TiUYffsiGCYMwvhGN+f0RLB+j82MSzHf3Qxcfh0Z/rI3rcRwGpJ5URwttpXlxqt9Aw+GE9tOb2NoQ/CRXN9qGhYBV72azZoyeY+GmCA1wr+4i/HvLLbf8/ve/P8z5JMmQk66J2YAiPofhygfeYtZpLA3sgSuuuEJoXjjc79IrTHi1ieY8gKLP/LR27doQIxKSombQoEHxkEiks2bNmgkTJngeKz6jMTQkUo0aNTws/a6Q9CHwOIASlnejgW7oeKPjmT69iLVsTHmSC5ZVlmYFlweeh0W7uZ9NVyMX4pFD0l1oScgNCykqqjzpG8zwW7VqVVBQEDe6fKfkqhHk2/Fp2dJb7h8FU2ClS7dqNGkja/9EapzwFPhuU6rzgbWuW7cu9LN582Zsj+RfGfaUTKWpomqQWfgvQIdoecQOqhCzxzJTSao+jnyidZjjQwh53bwFHm4i6DrITzxcLuCltWvXht2K/FAr337pTSnqxqtkbwJb/lr51AQbQEH0i7cE3wWbFKHlE5lCkxQCxVZUkirc2A33QxGm2P4ttH8TCSWpdow8SJH96b/l6gOGX6N7/AovFsMNYDdUxBzcazlRUZSxztgS27Zt27p16/eWoYWqwBNYOAAC7urSpUuJEiUilD869j96nAmAKaoUNLb/livaSB9OP/10sJ0iFfMaah46dCiTMGnSJEYNuEnSqnM33XSTnjP084Ybbnj99dfHjRtH/60/7TPtLfPTtm1bJXuS1vBB5QgEAVKSuBAqrjdMMzoWJqXmn9K/yGtUw9i8CFXUq1evxx57TGzEW6CHdevWmW0vdMbJiYdiHZEOniUmJ66rEV5PY03B37t27YIdjtbjQiDiaZsQOflX0+UnNq13KS1Jp8X5eeihh3jm/PnzL7vsMlOQwcu6P/Fr6dKlb7vtNr5XDvAEftKzOQTukY1MCTV2W7UxoCJYCUsbU8G858OGDUNiFIKv5SDx3OTJk1l3nukxcteuXUFXFSpUcFeMVx+BZUKyYSaBBUPy6FHDvdu3b3/xxRf37t2rUxDfwDJff/01U9StWzdPUHUHx4oIi1Fr56uvvqJXTLVsftgOBQ/R7ZBZgt24y/ilbN45NbFpFe2qIbaRkOCH8KJg14x2budjPA8ZMuTUXJlwtzlKlSpVvXp12Pxo5z/firZZP9rVZK27d+/ev3//YsWKQRKomNatW1epUiXrEuzepVsbigi+OULdD89mkZAQqnlK3n77bZ4cJ5ZZ8Bfe6T+/RTk4kIDZXCtVqjRt2jTEDrQHpoTvtM8LF/Cm16g7ie4bOpBVq1Yhe81TDPH36dPHBN9FMqh8+9W0CDowO44Zm9S8erhAsQAhwNuPumUWSYuo+LDnk1ySIb17MOkBlkYD5t04j6r9jyKDFhbUn9iglCR1jHGzUwskyYWyuF/oSV/kt1WR85yZM2dCFkuXLt20aZMAS3d2JRr/lixZEpuBdTrrrLMqpy2boS+b+yvJIKpQ23qi//PHyq4Xogm5jNiOgqeGr/GlJ0LoCQDi448/js7o168fAALTqG/fvgzhxhtv5Ce9R5I01Yw5ZJMUb0WEEnM7b968OnXq+FJRYOTgCgoO/Bdp8fRsTnLb1dnd8SLkQzMX8/eRRx4xUbUh42ace/TRR2F78e7JmVQ+8vk6P4gMnQZPYJdcU4FpvXr1jFc+Wr2rO4olR028kT2v+OnNozBQDqwKxh09enStWrX4O3jwYC8YMWIEM2aJ0jjN0OYJkqMP4LAk5zjql0cGK1J14PXgi927d2NpeyacpJvBDLMQRp1WOn1AQ0C0zz33HF9OnDjRaoa8pUWLFp53eVryQ8+JkIDI78yoPQ5NUuatUaNGzZo1TQXplRFmitnGQMaMGcOvSL+BAweGy58N6QEH8bTzzjuvYsWK/0/alKjcwhIH7/vB7+2A/yobTcKWZI6wfnQHxMs8Q/BeD/dYAqurJamgxhy68847Q9Tk24lqFsXyg5vNMMjBgwf9FfUhDatY9Wo2X587I6rII2RL4ydUGzf6Fl4BRxuhKhgIbRh7oEXSsi4bcNCBAwdgn6pVq/Ll2WefbfRC5CEoREIC1aizIbZxz8ISfJYPNq2csjTvPp1vh7UQ7JJfiRIlzEOjszSfZ8+ebdzEcWj6Olnz2v6ISB966CF9VhcsWDBy5MitW7cCRDt27Hh8evXraP8WbkLoPxbYQ54kV+7Ti5h0EEOYJboC2woKCj744ANuGTVqVJLZSOZePSbRplop9evXB+Xwrq+++go56yGSLr9JriaPkS0KdEW5IddJKjQPQ1eFTsT0vS0LJnymniFuUwEULCbAG9u1a9emTZsNGzYMHz6c4d9zzz1Q4axZs/gSsGW0tB4+Ptnsz4wFbMQQhg4dWq1aNR9oUKYyWscY7wpjRorX2tSJSGPJLHBJTpcU4Q6E+2QidTp83XXXwWyGf6Aw4DQAHAMPXVuECamKpP1n2gLdMj9Fezx4tE1/TtEkM3bppZfed999hQATHs8GxjUL+d///vejXXrJBgKjY++++y4khwHfv39/aB4T6O677zaVDf+K6f0bc+gHqBQmdYc1EpYcGUZoQhulFoCMtzz11FNTpkzhc+3ateEmLMPTTz89G5T8E5szM2zYMKaXZ/KWd955p1KlSvRw1apVF1xwQeTaPnKAxGHU4oEblK8HYBgb8StfMj/ffPMNi4so0PauW7fu2rVrEQsNGzZs3Lgx3ziNfEBrctkf/vAHE5MYuR6wjOXQA1nOikSIYWHGyU/wnZMpzYc/8PfOP786OroNATDP/I3DAX3w+KuP7tHOf74VbdNd1p0+13Tq1KkjRoyAkCCVsmXLwi9z5851DyJwfCSplzyMKPve5/O9XhiQIhY7NNanT58H0xYkxO2xBVBUTfksHUJ+xYsXf+yxx0ByspJSTsstKVS2Q2bs66+/PuOMM5KcTODJV155ZTwN8IqIyJ6m5lu+RQtF5k4fIrFChQoI82bNmqFqtUM8LYgzgGPaH1N0ZNNfuRfvqdS0adNatmzJ34oVKzZq1AiGOqad+ZW1fzslU00SuWCB0SSzrx/p8JGVyBS95/Un+d3vfrdv3z7zqCQpofDNNddcg0RG6wM4IuVf+C7TzJWhE3k2FMSjJ91pFLjZglOmM09yeZwM4i/CmGAFbtR3T3KiMzLLZeMj6Q8sAXYEroEV4A0sn969e6OEGP6iRYuuuOKKMAxkD8ayZs0a5uqmm24SysQDzXPAlxERAZtF0jbfeODAAfSEIVVJLr87r2OZmKsiPL6PDTPG2Lx5c9TtgAEDNIkdCJCub9++UYT7ZEu8FokuxI5HcPw4Ps2DRHOjZV1yj/Zww2zsJueAETxqKJxvsV6acDdAfMiQIbAhhGdSxH9LawJ6mcRp9Q97bsID+sB7TVqg5SNt/GhqMi82a42VsBkUrzM8tEWLFnTmsssu4zlQ9dEOyhIoBlLv2LGDgWzevPnee+/FnNi4cWOPHj1kRt515CjnSMkdS6ZAiNpZFnPQ+FdM0dtIvK6ugncuvvjiLVu2cMGyZcvAqUyjWQQAr7K5mehcDj1w+MC0BGLzsDd8kCLzR7a3djXC/468ExSOTLz3ww8/XLdu3TPPPOOW1q5du84777wkZyMd7eTn27FoEWCQpCx2ww03QDmdOnVK0mS7n376Kbpm4MCBppKP+gdBPxDGkYUzCgXy1itBZwclPIre5LnZRHNFlRtA3e2RMhIABQpUSHIhrLwlPDDDAe+omoWM3RUyyyg4BPJOUrJHPrz66qtNmjSRhU+4dsi3k62F/3B8U65cuTfffBPjx10zuMO6BZYSOdbOL6p7gJ86Gq7h3/Hjx+srDs6kP3369KHbEDNfGpGRbz+l/Zta3MSszK942kxcblc//vjjXLN06dINGza4w1SyZElmXL//yy+/vHLlysy7Lh8WzeBpxhnr6uYRkL5bqmd3l5McktDD0l/Fc8rx2CD3REhAoOhULBbtsYMd0ASiSdbxCoSp4hiF5E8On4YV1LRp0yeffJLhT548ediwYRAl9Bqxzkwplo95sRi46DyCH7iGSTa19KRJk8JXUJPSxr066Ldq1apMmTLOEn3zQ+Gy8X5v86BJYmCkWHSmH9Xn1VH/f+y9d7QVVbroW92n37vvvvvG7aAiCCiYEVSCgEQJSpQgaquobbfe04oKSpKcsyAZTG23HgMe7W6zggooiAQBFUUURQwgIIh6zhl3jHvfeGO8X9fvrG9Ug2xhs/fatNb3xxq1atWqmjXnl+cXhgwZMmfOnKRQhOCIglDBdZBHbn1F+flM0FLTDY9s6aonqc1EH1I3Ew7V/teVy+JCwpDt9u3bNUWk1qQQ55kUNtz1PcesSshhHnDgJmQUdi/hvdy1kHb0Uj/++OMY2FZZxH6IdORSLJZ6Hvfhs3LlylBc3LZOnToYQk2aNIHWePEIQfzO+4gz0dRIEyi8MNYvyaI9v/pG9tRyp7F79+6TJ0/WcXDFFVfAOXk6PzESraCksNfNbNu9DvMMXRaDhH9xB567c+dO1FN3zp3t7IZhVIb4aaF9mWWsSjBBozkyB8uXL7eRnxXDtHyStN59KbbdcihzkGXZ6NZwaBYOYqldu/b777/vGoEtXbp0AbVYzaSQb23NjyR1l5RARxazMbE7Sbk6HAB0RXkaM2ZMkrrbbHVtq/uyfTuerj2P6Jw0aZLF1jnjRqi0WToj3JhtKXfNmjVNmzYFyfXP8i4IXwSozprozVK2r5bDPzTIVM3+EAOPOeaYL7/8kpMDBgwYnQJfk1ROFSHs36AbnWvGzy9atAjRcNttt3ESRRoO4JXNmzdftmxZeY/nhwR/02zs9Jyk8nvjxo0LFy5EMGNWhnyNYLYkzf7nJDr34MGD1SFCW4rwjMg8ViP3mItRqW1VCQ8yZ2sfTcJotyhEm6SZM5EZ/O2331pww4qW/5S27ygr5436jWplVmxwwBg0Bc0YDjPDYBjrZhqxw08DBw6UJKCZKMvGGUyIjh07MmmcgYpQa5hkzKQk3cc0AkEPXJJq8LxabI7pBrNCHcY9s9G6deuqVasiCK+99tpQKMsEHHPUduS5qHFr166F4BWuCMI777wTo6h69epHoPGTZLo36MWv2MFYKyw6RRrjVIpqbyCeVJD19CeH3qrCaHvzPcAxsGjz5s025Ln66qsfeuihq666yuoxPih2gFGPorl1kpnbg+9FE50KtLUg508++aRr164WSjFkyzSAE0888ZBeSoCI3KN2zMoMHgp5QjUNGjSQVyA5OH8gZ0E08I3QMq0OXp8ZC9OOy35SaP/qq9k1KJ7eq1evKVOm3HHHHUOGDLn44othp5B2t27d3Odp2bIlt7JBlvVUmHZV2PHjxzMz8knmBGvEjkO8Dl9POOEE/nvqqadGUTij3RibIYXfO0uWhuNf55xzjqybtzPOFr6EmmhDsCNtR/fHBjr4spUGdHZgxoMAoorFAzCtQQ948nnnnVerVq2s/CpBuXcTEtHm/cFAd4OxvWH4IFiPHj0MrYkyJ2X1XmA+T9+wYQNvYRdg2YJehrDHSlfIxz0foFOnTi+88IKbSNqKCOhnn302yTRYzy2fHEoAQ5xAyNdff13PI/gJOo0ZM2bq1Kl9+/YtzjAUPQaFQjjr169HaEL1N998swrYrl27KlWqFNWMczhI+JsGoOXD/NrUWYGaFBJ4xo0bB1eCcUSlsugzA++Q/1opwZWQXXJBGEVRnCDyWPbxUOodN+MoAoLlkubA8JclS5Zs2rSpTp067dq1ixuW4bZ1xNfZdkbFDj2GwbgHYlFRx6bm4cXqOm3atMHsRiyh7qxbt+7JJ5/s3r27l1mjnXc566yzmExEi6H8PlfrceTIkepS6Dra+qYzZTM+R40axZmVK1fC05977jlPQocsH0/PVqc9HPintKg8ZpgxiqwpArV9+/b333+/9G9kDq959913l8kTyw8i+acChZyBJa5jVCsuRSKvez5RxBZMKF2iV5TybNasGTwdrRdFxxU/9thjwSU7h8R+rAPWKZsUqFLqC9U/SSmUgZW8nRUVsTUSZs6c6R59eNp0M2P5oJYd6nvJiIyXU3G3vohNiqwl4LY2yn0JRkJssMSmtA6IaCpiWkVk2ohanPSlfJa9Rz777DOmC8tnx44dY8eOhTlAp7z+vHnzWrRowcFdd90FNcEoYG5c2apVK4O2beHieLCa1AV94ueff47KeM899zBXvC/rZUruJZdcovwrYYrczmXAq1atYvWXLl3KHdzNNs7WOvuMNrd8KhysVxbYBTa6Z8gxgmbw4MFz5sxhycJrhrGNStS7d29wzIjopETHBOj331Ng0c2eBXmk7j59+qxduxacROJbHLIM5axCDc7Ds6677jpLNfxToU+3vk4LtZWuwy9WHFwFcnPM/28KHGAZPvPMM9H766dpT7Aj03mXQwWColn2G5nVKFdTpkzZvXv3tGnTYMhw74EDB3Jw6623lnfkJKIKxm5ZbUNyUC8hfBTFqHNt4h9jNjYnh4OEn0V+i0oVQhEeit5QQs6rdoJTry6VVXoCG7IJP1ntc3/zNButzpUmLEZ0Ckzq7bff7tatmxF0qP4dOnRIStvZOqrbZdM67SpgEcww/6x442sa9BWhdz9JG2VgAPAXDHGGpNnmqBo0aGDmzAUXXNC6desbb7xRXj9r1iyfhRXUsWNHq0F85yD3qYErGI3gK6C48Nynn34ag5AzS1JA7HG8bdu2atWqJQdugvS9EE0kflpo0fOnP/2Jx23cuDGWHvVrwIABp5xySpIqxJEoZT5JBdYYCK3xJ2mvxqxwrRBgDgOp7IZW6vEEMhx+8SVoqm3btqAl1AqxR/Ml9J7+/fuD2FKEhT7DHIqtjyigFwS4D1EHmUTtxMjpF7dRUNz21MY2llWNR/+WKpdbENkKfgd6d3cpo5pc5Mvpm6hTp86KFSsQWl6QrSbv6wSPivv/JK3Uv89T9lk4v0Z5EsccvIXncpNzzjkHXgrLgkIhYd0HCLDJkyfz1aLSt9122/PPP48Mq1+/frIfw8xqgdWrV++ZQjwuSdMyH3/88Z07d5aw+YNlpfeKKYVf/frXv8YYk2U5qwY0RpZRDhUO+7sSwt0A8kyaNAn5YuM1md7TKaDlDx8+3A5yYQLpwBa3dQqAhxb64yvoqtnjE/kJNQAbGz4Ak4+nx37g/1fok1uCfRIRsFEnKSlgLBymU6dOJlFI+w4vfIv8RaenFGrgnxQBOeuJ8JV1A3nzF198EbKyFaz8RDnOxTfffLPFWpMMp8rxPIf9IWsVi7rmYxt+jMziJ1AOs+faa691m9QEaRA721QjQgNCRBoroXOfA2wn5BQ3P+OMMz755JMDYaOFlPv16xehp0OGDHEjSDKM1HSfe6hy88cMP3P/BINST2fUEa+oAfFoLJ+vv/5aZyqr+O6771500UVJyk/RJ9588000CQPDSuGh9AX53Kf9/E8KPRPAHlEqqi3pluYMBMATkTfoMRbhibQcw9V0Cf+vFCCYl1JAzzPVmPs0btx49uzZtWrVMo6u1K/QIYWBAwdyh0ceeQT7CkWqSZMmDEDLx7jnQ71zCYAUHDdu3Icffqgrnde88847p0+fHl2YIqArKdXORg7FAV0GRp0ZdoLqHOVGWNYePXqgi99+++3mUCapwmEqS1R/KmGHx3DWnxZaX3MQbF2c5xGYWFZ4M/4tW9LXLSbkysMPP3zxxRdrVAQmy+4P9GgeZGMi7qkeb3Ee0BVly+7XOs8gugjN1Tzj2GSJUtBjpCoxXVlDCPai5JNeGIyBTLwptgpsZ+nSpXv37uU1V65ciXkG34su0sl+JtD+EFNxzDHHXH755e63H+ji1157DanJI6xpfv/996MOcn8nQVWVUc2aNeutt96Kelk5HGmgK8H1euKJJ955552JEyc+99xzKvrgwKsptGnThuXG4tVE4WK9AFIcB/anAgHAQ4Ngdc1Y/wCUbpUCKhpUc+6555oNqwJnXmjJOzPuD8NbMOkNc7AGPUY+NhVfrbFhMKe5Z2aTJ2nOHkI/bHsfZOsIA+R8l2gYgNkDvzL2IZy5VkCBuH73u99B/uW9Ljn8YCDMadVg+PmVV14JTTVo0MB+96NHjz7qqKPATz5BZjgqpBTmB5hsjPobb7yBovjFF19AYr/85S/Nq+du/JErsaNk75EAfyAIL7ZU3717d8gKRn399dfrSlPeJWlORCnk5o8WfqambmisFaVU+itqQFatcdfIWjdoYzt37jQcxdEezv11dFnhKknxQ4XMDglqS17JMVwbLeHJJ58EiT2pRzxJ8emGG25A7UAwICT2fxDjRMODTVuOnZvrR4+WvaVLJOVfjtY0dLAcYoCQUG4++OADxIltrb9XczpUgP7Xrl2L8aOLnTN/+MMfrrvuutNOO80Lsk64nNiOWHADytR/sBp2XKNGDbmqlNUshf79+7dv3x5bHQRTP84a6iUUNgg3s89y/xb6hazQVF555RWoad68eZrHesssbWIps0ix+/jjj6MOfuyllMyX7Fczf/78m2++GYpAUOlalmDHjx+POojckvDVjTRF4r1KV0DlV7/6lSOELpguuze6pWZfCN9i2LBhU6ZMGThw4HHHHccYFixYAPdAUPEv5oThxdtF2G3J41EiKhqj7t+BWhg1bNiwefPmdpLFQpszZ87UqVNvvPFGIxt15G/YsAFWxhrlls8RC6CZ1RFN9WzatOkjjzwCXoHtRo0mKUIaC9C1a1doGQlVq1Yt0+GMV4fE3KKECizxmhTcIhHeqf+7evXqqFnYFaNGjdIUce/awZQQfCGLwPIJvsEwuOGiRYu8wBob4RxxWxjSSFLJe8oppwQFied6ae0/YWTpunXrFi5cCCb71tGuMEmpG6welEKk5pbjquTwA4JAaTcYQdETTzzxpZdeOu+88yAW8BAhwsE999wDR3322We5Zs2aNaCiaasgG/xzz549IDySKByIIe+4w1dffRUxIFxcgr5k/JEiFYKCKk8//XQsMUjYeIrQY3kuhF8KufmjhZ/Zg5wpZhKZ0GxSb0VBZIczEjSG7du3w0N1Ru7atQsUjEo4pbi5zJ33dStG1HT/J/YQMST+5V/+5a9//Stc1VxJ3d4IGLhqkyZNOnXqpMmkvQSPBs8sCsxkmj7Ora666qrKlSsjPDiP0qPlY+0vnlW6EjrZGFN39qtUqYISM2nSJMY8ffp0RWOSmltlyPEZcM+ePZmZd955x/KAvOndd9/NE5NCz6WkkL6VS5ojGSKPxbBA+ClrBw6HAg1rvuOOO5YuXXrffff17t1blONKyeR7m9uGDYwZwD1/mrYzTtKEY/6LnDBQJ3KEVI90BxgSwIP4o2ydkwfDkfQ1QGV9+vRhwPw96sJHt1Zo5PrrrwdpY7+XZ9mwiEngTCkiYawDIS0brafjZvjw4RhgblZzxhoGgwcPxuSwOy1s7YorrmCKsNZsmRdRCknB/vlpppXqPhDRRNnyhnoWv/N6SdKFuPDCC2FiEyZMYDAI8kjOdNhjx47Nd26PWNDATlLEs6oHeDshBfBtxowZyClFJ7hnIJz0Dl0gtpCeSYo8UCKfkn9SSKp23U3fHTduHF87d+58/vnnY5P06tULrQvMOemkk7Ie5QMVDvEad2+MfVi1ahVEapPf1q1bN2rUiBex+EqSbgtjmRuJ9+mnn0pQCGvjz22LvHPnTuTpypUrUTRBXTdUjaqwTILEwknQ2OxZIzJyeZTDQUI0EbGEKV9BM1sdJqn25QHo+tvf/vauu+4Ch0G/pk2b1q1bVyMf6akkzfqhQmJKLwgmxWiW934niN7hT4ReoE1tMB1kOvg4zwWox4cqN3/M8DNThJlB2WiSCYWvEIingzqPPPIICg1fWVT42jfffMPSYm2LVZFXcEj351/KhtiB4eT777//wgsvoNljUv+k0PgIRK9duzasH44PcluwO3QOS9PAnd2H0abiV/He26Jq8C80EpQeFC+5s119uACk36cB/MGAAwhPgMEA7du3xzDTFFE0Hkzdp0MCXgRx1bdv36uvvtoYIYbx/PPP33LLLYjDbBWssiq6nUM5AThjM9AhQ4YYHgY2gsCmyrCsmPEcsNzoKOgQ8PT+/ftb+UO3K4p71apVD3R/6DRJqwJqe3z44Yd//etfzzjjDFQWlZXly5djAkEUqFzRjYRjbAAj7tDh4AOSuWXuk4KBXYKnWT+0eWiMAfoKJV6nOJQCjUApvL5qmT2UAQ28Uij9Er72m5Z/km7y2PTZwIm9e/cyaVCNbGHatGm8qVYTxMIkMzPmMWZ5WsnMzTlxBzgqv31vDQzDAmEXaKItWrRgIcaMGTNy5MiI1tP6KsO+LjmULch7kwLiRSjBF198AWJD1CNGjADBouEPVGORydtTAFvg2O+99x4Ieeyxx5pfl6RKlVv3e/bs2bp163PPPQcO23MvSdHyzjvvjDFYj8cC3AcapxF0kpXZfUlKpL179wbTVq9e/e6778JhQGNrqPIT4tLuYRyAhzYYjDy0AQMGwJe4lY7IKMTC3cBeRXb9+vV5d4S1G1zRKp3r8wyfHA4G5P8WD3BrxZBvwyKi1CpqM9go+ViYN5xQSMlg4EmqiSlYTSDXxwdaag5BxUbBHcg+V7PS0b9PA9bovqAA5ScL2ByS3Pwxw9+Yl7vJqssVXh0YZNIkACHg43KupNDx+uabbw4kszPgod7fhDZ9RdwN+8r8ooizr1evHspB9+7dUddsOxA2d3Bzo43VbEJhikZJbjsiRfjL5s2b+enXv/51UqiagGIRLREP1fJJMkqPY/AOzZo1O/744z/77LOXX37ZVFe3X0rXT+Y7wRjuyy67DK2Ol3LTFqP0mWee6dWrl8JGTqHvMK8iemSCWxxJ6hlCb2CZ6tSpgyqsIuLuucnHYg6q+YoVK9CP9eCCA/D9EiyfJMXqSK2GL2ONYNLIfNWqW7ZsiZqCKmb+iWLGUUEyIC2YbIRAlJvTriiBgyNLTBniERzwaFHUqDBr4vMrehL6E7Zc586d27Rpw5van8fChjo4Dmk++aNOmSSVQ7zF008/bd/GiLjjvM2+GFg4m5h8ns6o0NUGDRqE8ROCTRPoYMww/ZSW2nMf70DcW9X2/0mBrzx0w4YNKJQoi+PGjWOVlyxZMn78eLDie52ROVQsSKFmyLBSHIDtBoyBAxo5ECzLmqQZC4bcGFkK+SPydu7caUYfJtO6deueeOIJs2r5Fdk0Z86cwYMHQ3fR90/0RsCZtGa+dfJ9NYfEZ7drkkzbdOCkk06aNWsWYgsLh5tLdBCpNsyOHTv4C5YP5hwjVEbr7EsK7r/owwFFcwdEebt27bhhkjIZ+YbMSr9Dua5IDj8YUF6YACKOmcgNLXz11VccyxstyAkFQTJSRFLATBM3ok6jXDfuz8X79IUTmQ/Et805VzgqTb788ssqVapALCYLmaHnE9HH9IYcvNz8McN/hr35JepHl6HSXArQDHvooYfsmgof3Lt3L2Njpa+99towNiK55VDvb3olN3nggQd4BHdAFejYsWOLFLI31PJRrWdOojRWYDMXhOXtjIUzDCzk+rp163L83HPPnXbaaVZN0F6X0XOfQ90ncUjB3K2LzQAuvPDC+fPnL1u2TOMnSiof6uSUAKbx9enTB53J2Gs+H3zwQTSns88+O8RhkrdQOILBZWIpK1WqhJYAffXo0QOrpmHDhjaTiX0YuPyIESMwEixIDbpa9MKozhLWN7R2bhU+BR2xFlpAIePgmmuuGT58+JgxY4yTBmTxpgqAQoHDsWVawnuZyGQCN1dWr17dLD7FEiPRWcCjQeCaNWvyLpgc0Ltao327SxFJy/DQvZwQnjJs2LDGjRu3b9/e6FOb+fAISZU5h/nMnDmTi63T6D6zHh+GZ5zbwZCPSeoeR/395MCVAKMRqtvFF1xwwejRoxs0aFCvXj00UVTMhQsXwkMYMyMsHV/NoQiAfmNlW/c2k4wnLvwaFmu1Xit2/qpVq15//XX/zupjjSTpxix3ABWhejNaWXFMpuXLl7/44osc+yDwMKJhkxS7AjNNFT4QntiNngNwHgyPSm4mGmFiwUlMzItdR8jntddeu/XWWz/44IM777zTFkBJoSyb4T1Jpr3vCSeccNVVVyG4Tz75ZKYiqjTxanv27Plp2o1QZC65MF0OOewPMlJ1PzAW4jrqqKOS1GmYpBsG/KTUUIVTAKnR7UMXYYHoj+OP/F1XowmuJXD7bJqDD4KgUIPHjx9///339+7d25AN8zaPP/54c8KTg5abP2b4maWcXBjdvVG/q0KAp5u2NWPGDBQImbXIgUpxxhlneJnmWSmMtLBnnnnmGdN4hgwZkhTcaT9JOwDqfnbHPEkNiVDFtLOjRoKbPFEr1nK9hmk6MF1Z+pXt+aMKCKP3zKHOjynUOg+gSfuicjcULGMGojxoqdOivhMsucjge/XqNXXq1G3bttkzwRLY6E8ahG5/5ZLmiAX36Mx5i6ybqOmJFuJ+BQT45z//edKkSe67Gh42YcIE/v69MVFaHVHzLWpYZ3NUwBNUKzg4OhAEGE6BJKVQHmGkgQ4OOXtSYvV2feEM8pNPPuEr2k/oW+Ik+HnjjTciHmbPng2N9O3b9/PPP//LX/5y+umnYwlEwZxDBR4qxb3wwgtr1qzBnLPoXFRBYOoMNoNmGRXGnjmvjERexE/t2rVj2FWrVkW+ZkuVxLbz/pB1ZssQLMZ1oOtdaCUumqLOC5apa9euhhoyCei+LtyBqibkUOFgrBp4Jb819Fo80RutT40VdLfzjjvu8PqXX3558eLFIL/bm5BY7AUlqUMQLILAtRP4e+XKlTWTEJFQkLUQWrVqVb9+/aj6U8LmZJb0LDeXpPQ7Z84cd3sYwBtvvNG8eXNsM4NFzTp+5ZVXzGGwy5ZJF0lqGvFGnDEcF9bhzYMnuF9tjBx8TD7jr7k8yuEgweoCUfFfnTCiKAGtETsOR+SOGqBiMTyDpqsZHRps2ZKMSbovaqRAtFL9zvGEjGBg3lm0j6r0OuW9sk+fPsiXQ5KbP2b4z6IQfnFCo8FOeT87m1zkxp+ymacvWLAAlVr8cCcK5EN3STJ9SEtnpNlDjT/CeXkQbNSvoXtlOxcF04ymN0mKtSJ3PD1+MpXICDGliN0zRo8ejeWGfVK9evWkQDlJJmwgm2yg9nkgZ4Ap1B6L9JCcVbOtguqURj5cWYF6FXKrSpUqKKy9e/f++uuv9dmjIvfs2dPVhCxLoOQcKhzc2wFVdM2i7gwePFhE0v8KHqqC2FdKcoi91iTFt5If8ZO/73a6D5G6sxRiQ4UmMvFUvq3HaAG66GMQgzkQ2MCkRo0a5nxbp956OBxMmTJl/vz51iGVRiBG0DjGfDCztw9tWumeNxo0aFCbNm1M7E4KhKkEgvbtMRL2hj2afWvl31lnnYX5EY28otqBXXoj0jUGGU4fRyJDCB5l+lNUzY4GXHIn5bq1gPfZH7ZDa7brUQ5HILiy8tjscZLigDQSderj1/PPP79t27YY55s3b77pppuwOqz8YZVFfaBqAho2sHod1WbsRGS4iKG58tNCO8hDAowoAy50FMZ5BoNZzk9RLFj6gkDOPPNMxt+uXbuzzz473isCZePdIw0pBHeu8+VwqBCxPKqa6DmqoLLHJOXk6m/gapRW2z/m5TuTNrOqUfTKK0FfipyLpEB6ER8BjURRK+0i65ZJm3w1LNZ0o7KanB8SVKSSqgNJMR8WhRb2s88+G95HOCA/de/eHbUmKWDAQcbE7w+RzLBmzRoOTjnlFDe7ykrYux+i9ubg0SNRjM4991y7RkJIFomXiRuvr55n+H7JPYN1y2krZnl97AV5Wba7Vlm9F1OH5QMLuPDCC++5557169dbivSTTz5ZtWpVw4YNk79vaZfDEQimhYBjsE4s/6VLl+pSishgkGrOnDnDhg1LMk6s8gMdzHyaERdNt0CzLI1/r5plLA13MNcOEnM/RH0OC8SKam6WlqK/lndzGJr333777fbt25966ikOvHmSUmLsjPmUSpUqffDBB6eddhqkccwxxzC2r776avz48SNHjnR6DVsaO3YsNtJtt91mprj7ZtmIhYhBt8b9gca5T1VfjcZgFOapJ6kv0LIWFma19hcTWMLeUQ7/oKAk1QyG8GvVqtWsWTOMbXBg9uzZIJ7dgUeMGGGMg8pT1LM2mdsQhjgvr9CxfUiDATktc6KaGP36uKH5ZhyDitDaP//zP//85z+HTAx4y3YPCzU0hxzKHLIb73xiP1x55ZUnnHDC4MGDkwyD1T6vqJaYSApoZ8yYMaFxuR9w//339+vXDxKDohl5+Lxyrr4/VOSM/KTQAD72f9z8eeKJJ7BMZI5uf6Mc9OrVy04FwW31RR2qiq90R19ZuXLl6aefrgVfhjkqUehZxy3k0bJlS4TNsmXLmjdv/uqrr4qIoKbqFBcrTtyjFEdLqCYc77tPXGlUX0gKW2plu4MXWhG0xM2RTH369ElSowhKe+ihh7DukiJuG+ZQavi3f/s3tHOWCXvVZACRR8oyEShJEyuL0O/FGrseBxnabzTJtLT/XuPHpsPTp0+fPHnyoEGDsC74i44xw7rcbjUNqRSdTG2WChXAizhYvHgxlg+mGnO4du3axx9//NJLLzVAnLm13whPUZ/D8kFKQS9z587lX7Nmzerfv38YYOEyHDJkyNChQ9FBI4xhnxeUpZRMXPFr+P9CZdQ1zuAZJ2Mwp8IsIN7ujjvuYC1uueWWpODyPNQpyuHIhGwhDYMRrHiObmRhRoiFa5Cwd911l2kMIDmItGPHjrfffvutt97iMv3TYRqFa/JQIyTBN+5j3Xzw0G6qDRo0sKbWihUrIBMICq2AUSWF+oexC+o+VW755FB+kO3zo3/KWNMo6SQqVux2ClRQrVo1ZbTuAMM7EXNJZtNJX39u+XwnVNikaJJGhEw09QOxUF8MTuMkXBLjBw3DAkrRDSo8T4eqZ2slY1wh6bt06eI9y3CzQlsuq6ghTjB+li9fvmrVqo0bN5588snGpNmpLba8fF9eh79/L3PPYnOUPUgKG6lGtphLXVbpWyYqmAXLsC+55JJ7770XA9IleOqpp6ZOnQr5RUxqmTw0h/IAk9P+7xSshGaYk8r9L1JgWYtT8gtjwH0SCceeY8EWVHqSg9jJhLLs/pak+TBSNPfkQE1LN0dS6JxwqONU8inwMAzatGlj3hSzd/7550Paw4cPb9u2bevWrXU9aLoYx5ukOUgIKpS8OXPmJGnSqpaPzYjC+Bw9evTMmTOvv/76n//858zMCSeckGRiYksOkBCCAzBv2QKphjYxIczD6tWrO3ToYAAeq/z5559z2SeffFK9enUGk1s+PyQIEWkMG1/BgW+//ZZjcExLXhQFMRC106ZNiz9qL2k/8xW96p133lm3bt3OnTutDm8hk0MaD6KtR48eVatWNYTB3U7TzBjSjBkzOnbsyFOQzv87hWylLJMJk7+vu5BDDmUL0X5UPc0SArBrPuWNUfC6orZ9ktQ//vvf//7BBx/s1asXY4OsIF4G3K1bN5tiJYVulhU1wiMfKsz4ib14uVg0HHjsscfefPNNDQNAnf63v/2tghyVwn2VMH4O9bm6kN9++22Ou3btKvqWISe12EBoHsYxo5npBj777LN5u7p16yJyLNHDK8D643qhhG3KbCdEhYEO3Wg0lGQSKsoQ9Z125KVjY8Yuv/xy3kXP/bZt25577jksorJ6XA7lBLqsTAsBdu/ebXaNmTCcuf322/v27auFUISWX1gs33zzTTZz1BAX1KNo1xsl40q4D+b3mDFjVqxYkRTI2foN2Ofnnnsu94+iUqULlw3/iHk7sUlrGCGPOOussyZPnnzeeecpMt0RtfgPk8xr/vnPf+7fv/+FF17Ie0WBTeucxs2Zc64ZMGAAWiCWT5RMMIUp8gNLyAlMCh6iyOexFhCfUS914cKFDDU8IzBbjo0Ozz0XPzDQdxCb9kkhHRR8YK3Nr3P3T9lhmpx+SfW/aMyNYdw6hbi50TWHNJ7IuBONoUrFHw/lQQwJnMfK4lkWDTLo3bCI6KaSF+TIofzAJqdWCtXhxRkVUev9ui/qHmaZN1Q8SIBpI0eCzyep7sdQTz755KyoknLzptXfCRVm/MiII09LuW75NdgxyoE11DnToEGDSy+9NPn7fJJsYeVDAp8Iz+W4Tp06+pDKNrchLJno+wEkaWP1Z599tnfv3s2aNevUqVOLFi3C4FHGWFNLrfRAN49xRomISGhO0mmJLqjeraxeSrAXXpKKLvQ8KO3dd9+1UN59992n8WPRoZzYjkyQG4IYsE4wZ/ny5ea82cDXVUP5sDVHEapk9uzZ85FHHrnuuuvEfPdDGBi0+c4772hLRHZ1CfeJolVJ6nEAJzXUFyxYMHv27CQlHGs86GYuRWSm7Xq0/KOdfJLyJUQjxsPYsWOnTp06cOBAjRapG1ZzzDHHbN26FbpA7WMAWHSMzR6OtmFh2FFAkptj+fTr1+/8FJJUc7UikMzqeykrKsE4b6qnmrIYh1iDo0ePTgqcxEJA6r5hheaZez8Y0LRIMvuH1p4CK0DRPXv2WIk0KYSYhmWSpOJVX5u9iRVSJqm67VOKPnu2NAXlQHv+Dp+JtATGw4ElgqxWZw/TMp6RHHI4MIiNGttRnzpJG9a///77p59+ujivzVOBxk+SCkRLZltKx3Fu375dOjX8R0kUAVM5ZKHCjJ/s1o2lLTlYunQpyrRB8264s3LR2DTKGQUfL8WK+hcRJXS7MvQkMfJsDgO4aJE6zJ4OHTpgHmAIvffee1OmTGEk9erV69KlyznnnNO5c2dDUyzQcTCah3qS04iChVqDUtW0aVPllkFEZZvzI1FF4cWqVat269Zt165dX3zxBdobavTmzZtr1KgRJcJzOJJBPFm1alVS2DAU6yw/gObxH//xH0XI+Tn66KM3bdpkYTQFiWU/zj777IcffhjjJykEv+mxPhDJS8uWirJLnW5p3oXb2glRpap0lnm2QknoizbniTrdqJJWnIsyPkmh2dFRRx315Zdf8hXTiMFwAS9uapO73Ew+5tCcOXOch5o1a0JomFJwP/Q/ZfBBVtYK6mMw6o5Gq/Loq6++2lQfRm5lfLOAktSv4VsUJ9crh6JB1GcTzQx+S9J6biBhVMoGW0IcK3zFOtFY5hAtHJJU/4tAjEMCjTEwU1S3A717U5KPVeCyiXmaYZH+l2tyOZQ3RP0tLYerrrpq4cKFxx9/vLVSk9SML9uCuocEPJrBbNmyJQq+JQWGbwMux68umnuyvhMqzPhRm8km8KBvvfzyy/Biu3zopmWBf/vb3xpbFegYsYylYII228n+sWw7uopn6BOmlvbr1w/7p1mzZpg3nH/iiSeee+65Cy+8EEUKdertt9/GEFIB+vd///c+ffqcfvrpvG/UT9wfomR7VNrBXvr444+XLFmCEdW+ffskFUvuCJXhq+nt9u3c/4HMeKknn3wS1cpaPRs2bDj11FOTgy4cnEPxQbwy9yPJeLA0CcAuU33MCNqndFh5AANAA3NIPMtaC1AEtspnn32m9R59P0swqg0r5V+Rk23CgNLLlzWtrnSJqlY7TQpWFsO2rmjQo+XmgqGFtRblGS1Jz1S77aOXhGG784NkxRC1MWVS6FzZrl279evXYwixKJH+lHxf34a4zLWGP2BGwlTnzp3rcjtyJ+T1119v3rx5kkpTy+Vj+eQ1S34wEM1GrOSWZEr/KU/1FyRpercmfTa1bJ9ejQZpJwXXWylaQrlrFIxl7969UafU/N4kpbU9e/Zk/R0OKd6lDOYlhxy+C+weGa0C7PPjgV0ZQqdC3FSg8QMVIB9Rj6VrTSBIGGa+du1aFE5D2a2onDPz74QKM36MZokQXhgrvO9f//VftXMMCIZFXn/99SJisOPDtGKtdRsVpXXolqzkxe6/X9XGTIowPM94ZQMM5NdIkWXLlo0cOdJqWm3btvVZ/AWDgYMePXpgrmjIJWn6Gn+cP38+97nxxhu51fDhw7kb2k/Dhg3d2eSeiITI2zaZm/MoRpaZ5u8+winK7nhG89b9s5lD/U0ygT3+FD5gzR6j6bLNs+rWrduhQ4d3331XLoDxdskllxShPnIOhwPqGUOGDEHVtqR14La0FswUnClv4yf6h4h1Nh2eOnXqmDFjLIDrqERpy0AH5VrS0Caq3srGiEmhV3KS2gk2MDGoJknL2X1vq6LvhKwfIWhEzA9HdZMmTRYvXgy9W8Ma06V9+/ZGlDEeiNrqqLq6ZRoMe+XKlcccc4yV1rybwRUMvn79+vHQg+leYgFWqf6tt9566qmnmCU7CEUGlwPwEwZl2UbsMYjdLItSVMPL4ciE8B0oBTzD0uu98nwgtjvAB1KVsv64rDQ81CFZEFWdLJQzc+f0vICojG3/4I7vbJySQw5lC1k+n8Vz2CO8MYpR6QjgvLWgONhHsoRWKYaH1ZTNq9TJpcrkjk0kdMSjzX0NWWzW3KpVq1q1arV161b1t7jYdnMYP0mhslFe8+BAUGHGTzan34VH+lp5Rg+07Tg6dep0MDWODh50L3Xs2BE164knnrjooosiE7oE2GcARtVv3769atWqSWq6gJfGWXIlZs/48eNfeeUVL7799tvdzbe5ipVD/uVf/mXevHkc1KpVa/r06Zdffvl777335ptvvvbaawiAr7/+evTo0dg548aNM/d08ODB0ACmoJWsIjib52Lr87VRo0annHJK1rDhsmj9Lv0E1UESmn/7FNeOUlFmF2j56L3OthWKdCO+Xnnllc8999yWLVustIga17hx45zkjmSIDm42awM9+vfvD75hC7HEFoYeMGCASSnlPRh1LxFGHIu8su+EsKu1fJJCECwkxntBknw99thjNahgIJK27URtFVK2JRw0ZsIsQfZMmTIFsQQ3gIMtWrRowoQJEFf16tUZIaTNSAYNGgTJxx2WLFkCVZ5xxhkx1JBkpdik4i9wj02bNq1evbpatWo1a9aEwxjYxovDARhwdtscgS1fOu6446pUqbJnz5681FsOOeSQQxaQOyg52jbaKvZmTDJNUflVZTKrTSWFOOSQXHB7VSzOIyOiek22eYmbnHyFmevFC1mAZFm3bt1XX33VpUuXIUOGqJJpAnGxAdXh58rd0CVABVd7Swo2Lqjw9NNPI4mtxen501Io22wtVTojPT777DP9xyUn+OqcNuY463zC8rF5iHtHoN3y5ctRHBcuXJik9lLTpk0XL16M9vO/C6BD19gS8027du2KqoQhNHv27DAI0VE4Y/Tas88+u2LFCqwgu09yhwYNGvAX6K1Pnz7Yb2vXruUyfpLqNELcw7EAImegH36C6txPM8U5SZOFvCyrEfp3s4aiYIi7W2a7ava4gqeeeuqJJ574zjvvJGmi/COPPNKkSZPc8jliIVDdsgcs7gsvvNCpUydreoLJrDI2A4sLmZQcXlUmIDVJPm43aQUd6HpbskbErH9MUi4/ceLEu+66a+jQocOHD/cO0AgkxhuJ3lFev2xfQTqVeI2O0NeepAYGs/rAAw/07NmT4UG8WJXz589P0m1VRekXX3wBE/BW8pnDZHeYWI0aNYIM3QpbtmwZzKR+/fqchNIjxliBjaTkmnvvvZfJ6dy5syGI+iMPb1ZyyCGHHH44EIWt5dLu0gQjhWcivDyOAjZeH3nm9n+ziJzF2ZJMB0UvC+mmtonmplxWKGPVPPbYY5UrV+7RoweKnz53/u41cP7XXnsNlSziNSLfL7eC9ocKM34CMzQt+LpgwQI1BuPjMYQuu+yypKyNV1Q67fLWrVvfeuutEWpyIBCJ9999MocYy0cje82aNQMHDsQi9xWwyNF1Ro8ezb94kcsvv/yNN97AFkpSIvHdGQZKp0EyO3fujD1TDSru4M7S4MGD33zzTTAeeuAp2iTGsfAIrBdL8TRu3DhJVcMOHTrUrl1b5bVatWqXXHKJ9MkrowjyCK6xKxYnY8uL20Y+gDWpsv1VeDSj5Xx4hU0c1//RrVu3l19+mRtC20uWLNm7dy9PySOzj0yQa7N2hgh//fXXS5cuBQNZMhfXMrgSXXE4pmXfk4IhdDAFCaL4tchphyL7u4UE4j68HSQQ0iU6qJbh4MOy8imLFi06//zz3V9iPDyRWcW8gRi1K6A492E4o42EFRQFr7L1G7+3pHUJYBoht4XYGQ+8Dgp94oknrrzySh8qC2LMSE0e8fnnnzMwZKpiMg97yyGHHHIIsCyNsTMmOBj2NnnyZJSxAQMGZL1FaGVGxyFJw7kPhzfaU5VSUypq8yaF8CKD6JKCNAw/lDx5zpw5/fv354JXXnkFdc66ndwT7g0n5w4bN27s3LmztlMU38qNn++Eiuz8GsFRuk5XrFgRqY38hDb2m9/8psw7jagWgFIYHqh9y5cvb9GixUGGuWcLgGL5eJKbDB8+/P3337cM1Pjx47nVzTffnKSYDRnMmDHDqPpmzZqFnpek5h9KyahRozCKUDu0fLAxsHzU/7B8dL0/8MADXIAVxHOXLVvG9Vr2/Je5MlbQbG+Ic+XKlRMmTPD+gHOov3zQoEF8Wqt+0qRJka5gwlX2Td3wsciB5SUkZtZFJc9yIiaHNG/enDHv3r2br1u2bHnhhRd69OhR3v1hcigdGFSmWhwNqUAna5G51lGovTg7eCC5FQLk/nYaKeF6uUTkoSVpz+J27dqtXr0actO2UUrde++9119/PW9nrqqvU7btrh12lL1CJkFZSUpWEIX1G6CFl156qX379tdee+2wYcOMTIPeWYgpU6ZA1+H5y46t1O4D5hNqlam60c2tMIEWLlz46quvNmnSJCkEUTB4W4BbCi9J543/5h3Bc8ghhxwC6tevD68OrcbKtzb/adiw4R133DFixAhYqE2rLbkW3Q4C1OvkzCbkKMXUeHUoJ6k+HKmwFmOEUa9fv/7pp59GuOi7h5Oj/iVp1PQTTzzB3TZt2rR3796hQ4dWq1YtSW2nfbIVctgHKnJSlLtJikmbN2/mK/oKqg/LBlZhv9asWTPsjbIKVolUmbPOOgvkQCNBQSnB8olegaJp7GAyWvAPc+Ltt99W++nbt++0adPQHrDOUcKgAYyi22+/HXTEdIky1kmqGHGHxo0bg81WR9ixY0eS8SLrOeAv4DRENXPmzKSQr4y9pJ8AeuDO7qJmBxwpTFzw3HPPvfbaa8yqlUmmTp3qi/CXefPm2WmRX+vVqwcBSyFdu3atW7eutfUiE2PXrl2MJ7IFssBMQmy812effeYZHnrllVeWyWLlUE4gzoiQuqBYXDfQUZdZUAiwOJYP2KU7ILrTGPV6IIgNyWxdtddff33IkCEYGGK+EZ4Qgmk2SWpIlFO5T+tDyKasVeWB9UiUcN98882yZcvGjRv30UcfJYVpl5zdiJO5hbWje6V0Est416Rg45m15VM6deo0ZswYGIhzGBvCHjvtDIxf85y9HHLIIYeAZs2aIV8UIsEejTqDr/Lr5MmTd+7cqefLmB091xYXQWAZa+O/oqvbf/tv/02bR0XLtsLxUH5avXr1I488gojs3r07Mi4p9LLD8hk8eDCaYcuWLc877zye1adPn3bt2hlWoIGkCmfOQkXM2ZEOFWn8KJ7Fgz//+c/uMyRpHD/Hv/nNb5KCQmBhojJ5aDTSadq0KdiDRgLqYD0fSNVQs4kQzyQNeEOJQY1A5QLn+OmGG27A4HHkd999NzhqpppN0/0jOIqxBAabNsMZrLvx48fzpthL11577V//+tcuXbpwcTS2B2699Vbw22p4UZkUSrCUtqWB7X6oFx/q0nxSke2agrfigilTpiQFIwrDScKDYrdt24bZxn/RgaBh64xbYe/qq6+GjLmSp2MonnbaaUnqHnanlee6tXrBBRcwJwyGM6+88sonn3xSo0aNMlmvHMoPWMQmTZpgrKq1h7r88ccfg/PZkiTlBzyoZs2aSouIECjhej1nISH0bBnwFuWhDLkGP7UxLCoV15dHzk+UmzN0kAOtL/07VpXgfN++fSHS4447DgpKUkcMFKefL6ba4DfjFpJDr6YVZVgZiSIQCtVdEtW6o29skvpKosSfz91HAOeQQw45/MjB3rvy1eg3hc0zYcIE+zRie/DT1KlT69atizqUpDaS6T3RptJG2wqjL774AkGQFPx3EydO5AyK39FHH404gxXDupEOzZs3v+qqq9BUf/GLXzzxxBPffPNNvXr1PvjgA/g8Imb37t3meKtFR4xc1o8W6UMVNXVHLFRknx/ltAXQFi5cCOqgE2gr16lTB1UbsS3qlKESpieYO4MlY8eOxfhZvnz52rVrzz333O+83pZqEZCzYsWK+fPng4X+yh1sGijaoUNYQiAelKT4N3DgwJEjR/KCGD+Rco2RIz2AxGedddYzzzzTo0ePJLXspRCMKCwf909N0rA8CFOH2mSIp7UWODC2JykkNmgRRVI4v0Y6nc25rLqbFGJMMcMGDRrE2Jam8MYbbzRo0GDRokVPPvkk1pH1uGz8YuActhxr5MYuZqSdj63Rt2PHjtWrV+fGzxELptRDZayjlr+cXS9RpAMlf1+Us5wAlK5WrdrWrVsxfiKisoTrIx5AvGW0/CVCSbUcknTDFpI0US3a/iQF26B0fU4PNH63bqzWYF1HQ+CwvhwYPKFKlSrQu04EbEtn1Zo/FqzPlvMOdleKHRiD0S1cYfcwjh2PIXDRAs+6l8wPg9ffFM1k8xjxHHLIIYcAWGKbNm2WLVvWsWPH6GHdJgW0x379+lnA86abbnrllVfQKmHdcNcrr7wS1QheighAb0SewmNh/l9//fXcuXNRHTF4EA2wX5S9Dz/8EFGI1DBTSD1NOdWoUaNbbrnF52ad49EZ3ABm+9rJ/5NCM64k3djPa3juDxXZ58cDqzy9/vrrSl8Ng+uuu05/JHgQwWClALBHYa8+oRMUPFDPQFPBpJ4zZ47+706dOiWZOkgcaIkxjO3bty9YsABjYOXKlaYIj0wBQzwptFPk4MUXX2zdunWSqjW2/ujcufNLL73kdqQhKLyg6Ispz9thPt1xxx033nijSpvbMmJ8qGsRyebkOHWBzVHZw2FnO/tmL8imsHN/GxVzc46z+62tUxgwYADmED8xvNGjR7dq1YorMc8g/gsuuIBjXmrq1KkReoSaxQht2sAZ7MnLLrvM+xtF4wpC/NbXzibzxWtGBW3P2I/Sd2fVtKx8I33t+6iGamxWuIqEQgvclVzN70cFgd6RZ/naa68xP8a5ZScKPC9vyydJkRz5MXTo0ObNm0ukUTy6f//+iAcEiUaRIzcrSe+ApJ2kdB035HzUYMzSSxZVyjAMQGMswhjCCafHQVsI5N+1a5cpeZw5+eSTdcUFlsqU4oZx81JsdwdfdTKjKwVzCP+xprlpsjwUOQ1pO2A3o6LdxGFMSQ45HDLIvSFeJCDUYR6gP5kaEWKxODvSOeSQBbSRSZMmYYQMHz7817/+9Zlnnglaog6tWLECzlmpUiXdzaAxauSaNWtsI3HDDTfw3+7du4PVqIsyZyOJJkyYEF+NbKpdu7bPCuUt5JRFTZHIVu4N55RCJPuXLOuOgILc8vlOqDAm4nKyPFo4upytNIVVgLWg4Fc7L8W2HUoG7BIUyRpO/yUFNSfD0iZOnLhkyZJ169ZdeumloDXmtbqX5gF/2bhx4yOPPPLHP/6R65MUyfr27YuVr4JulQIGb7UD7oMFr+4FFm7atKlhw4Zob7xO1apVt27dyr/4FVs/KWQ78MePP/6YQRp6xIGmEYPBKNJJbzc6/svgy3D7MnZvkzS+jsf17t3bAvMnnHBCbM3t3r0bDYm3njFjBmoTNMxf0FaxjjjJgJ3Av/zlL59++mmSkh8v7sry+qi26NBoXTYk1hw1jJDXj2YyKov7R6ny7tpIWj4wEb76l6wKq+mop8RtDYOdmNtcUmbB3B6b1YoALB8zVrlyZSx599C1JeCYWSdTOYHkaasZ7Zk9e/YwBqwF67aFCS1/F/+9Ugby5ZdfMniwwsKj/BfqUzyUnD5UVmDkJ1PKGGAIWkEMfsCAAdOmTUvSEPAaNWpMnjyZ1/zkk0+OPfZYw2K5WKwugnCKNpdQnEvP/Lz//vsQPuvOmBmhrpzSdYDNIYfDAWv2KLWjUojBt/9nCkkhkwF+XgS+lEMOWYBD1q9fH7Y5ZcqUP/3pT+hCCJ0TTzyxbdu21apVc+vm6KOPRgDB+fv164fOgwwaPHgwuuJNN91knELkjYcZD0PmfAmdxNVk0B45QEQiKXRVF/HVf7BQYXqh671t2zY43b333hs9p7/99ttTTjnF3JLwQ5ci/TdbeRAkMw9Yb7elz3iWmvfSpUu7du26ePFiFPoXX3yRr3Znnzp16sqVKznvaDFg0GaM5lQdDxeUus6kSZNuu+02sF/eDZrWqlVLPZIXuf7663lNzH2rVHuHm2+++YEHHkAZYjxQEY+rW7cubN1IzbDv7X1Utv16Tcj22AwfWx555rrrroPIMcB4I4g8SY0Qne7aY9Z5VGk7PwUu4x29hhdhNjh++umn0fl4FlNXqVIl2ARTzYsMGjQoSfOvNGMiEFaLK8Jh9f+5lFal+68pOEj1YCWiG3SejykyAalMpuuHBLpRk8LmgPw32s4khQlkLYrQ7MUcntigh16gGuyfU089FeaQbcvDleK/rhArQWtjgwPIGCzzefPmWWyDwXPS6tLlDY6Qwbz77rt673g6J8FtbPVRo0ZB+FABrzNr1qxx48YxTs7/8pe/xDTC9ogSDuU6SDdUWXEoK5qVsejM0qOPPsoS9OjRIxCgDMMCc8jhIMFGJXCATz/9NPoXmwgOllpxFPHK19zyyaH4AGYiN3v16oVhg7jRx42+avA/vNSm8Js2beICveFcjyzT554Utjet3hbhSLqDDxTc5K4A+K9TLxsUU8RX/2FCBVd7QxtmXY3dZ/nRCeBxrVq1Sgr1r/9zlKVy3us3EsniDkp986rRTgxOe/7559euXYvtjq5s7xrUbuPBUOLbtGlTp04dTsZNIqvMyoYcv/TSS82aNUtSz7qGTexCYDWtWLGCl9q5c6dRXpGlwMXvvPMOd+Chlr22XQ/Dk67g8nq5jAcow/rRvI5mQ5L60UeOHDl27FisEcsYMDAzoXU8JIUWwhJtkjYjGjhw4Pjx4zGQuJLXufrqqzHteEdu618GDx7MlPoUTClu9eqrr2JSYmXxExd06NChZcuWvBcGofdXBdTycS/IsCK3d/Wpf/PNN0ygxUySvw/wc26TwqYQD8KOMtYud5YEMEVam2jhI1Iwj4ufbDbFeZRyVPOilfyygIdhY1dcccV9990HOmEzeEZXQlJYVouhuVnKW4Cx27dvR/CAYCw3RripSgx+8+bN5T1yi1w7zjVr1lxzzTVJwZ5kGEw1hJykqHjsscfq3k4K9qdFHYvQSVZg9mBTEJ1f9RdA6Vu2bGF6Ibrw5mRdCTnkUATQsS3Ph1JCL0xSaop+dKaolXkDjBxyKBmUQSgYSBb5pCqcMflJumGu3KlVq5ZBOkkaZK7Xyc32iGaK2xpkVAIyK0r0oesaLpq8+MFDhRk/EZGC+Dc2ycguVveyyy7LbvWUbrGjaFL4ZfWwuqkCKqv3g6+//OUveWjTpk1btGixbNkyK3KAyr/73e+w7w3Jyw5GTVGzh8tQ7j/66CMu4O8+K0wjeXS9evXGjRuH8WNOuahvS1D+XrVq1TPPPPO1115r3rx5tm89c4LNw1vwqTUV2t5hz33iPNgGUS8ClgyDRA+ONilQtd5r3gudSV1NOuRXd2wwzHxfyzUyTnkEJI0ZecMNN/CCzvOgQYOYqGHDhpl7x8RiJqF1DR06lF9vv/12btu+fftzzz0X/dtpV85xKycfc4u7mZvEPflq+tA+wW9cbz09z9StW9foxzKZtB8GRLYP04XNsGPHDhOlkpSVJ+lU16hRg2kP87hcIbuIioFNmzZBlVu3bhXNwgkSQdJqRR4zSOTNl19+yWXW/EAC6TI48cQTy3vwgvgGSmvqqJ/BH7Tc4BXulNpFh58YIYhqRTiDWst7p8UBwGcs0KIP0giKIBB7oPFTbvnkUGSQKcmXoGikQHT+TVLMtEekEiG3fHIoMkT6qOFIIRmtuKNiZlpORGlaIyrSBxBJEd5iWYLoU5cU7Pz9AbnAHydNmjRy5Mg+ffrw0LKNAPoxQ4UZPy6ee4Vz585FkXUDAQUaayF2ve2MW4r7g6wRvWPMW0h0mwBazwBl5amnnpowYcK6det4HOr1aaedNnv27IYNG0ZcfjRcz9bMRbOxwsZ77703atSoc845Z9GiReA6RlT9+vVRvNzKNEvbO/CVKwcMGMDjsuFbnTt37t27N8ZPDB4ac2efYeuM5xX2b0V6OGCBxZhbdTIdb7o3VDFvvfXWMWPGHHvssVaGwEaaMWPGbbfdZt0S/+WLsHCnnHIKmjT35CSKYETRqIlqzOjCjyawDz/8MFMKbcMFHnvssbFjx4ID8+bNYwYwhDp16mQlcQPBk9SmZWzuOCcFoWjNk+gpFoYuI2zUqFG0+iqrqfuHBr1TbseDwyxTUiiAYRQoq8/cgnUgQxEsnyRFRRY9xAnyw8pvNWvWhABl9EqXsGlddCs0LFiwoGfPnmbXnHDCCfydFQffbrrpJhCpvAcfhTdie0pghnkj+BuYfN99940fP57xSFZiKYPcvn271iZcorwjDM2pZagRXsiKQz4MOzxNzn/uKcih+CD5iJPQgh5Jjl955ZUPPvgA7EUiI2RzsyeHCoGoJmVOhC0EYJtRQUoENnnV3R6VK9Ra74BI8pp9egmYlHEg1W7VqlXPP/88FxydQvL31d5yOByoyLA3OBqWj0aFtVZhdujZoaea7HiYais3D47p7iHKx7PPPgtWvfHGGy+++KK9CHlQr169LrnkEqwXexSCqSIZXxmqkWxuBEXVhJdfftk63ajj8GuG+vrrrz/66KO///3vuUYNAy2tVatWmEZ88qtZCu6EclC7du3169fzXyiKx6EG8VzrMk2ePBmTI3Lj9CKUlWqSreulAcNzGY+2FsOoVavWhx9+iCnIANCYuSbiTb1Ge8NgRWtwd+zYcdmyZSisDBUStZIVA+ZijKIqVao4/ijeHbXOMbE4xiw0ym7o0KEohcuXLzc1aOLEiUzOr3/96+OPP57HDRkyBO3c+YezaFNlAyOzGwWeL4Jy+Y8C1tlkiuCkqsIRWwLWYQtVrlzZhJlA8vIekgk8gdiWoWcAUqUn41d3MJJC0ScGuWnTJt4F7AKBLcsuAlSvXr04JZvdLOUz6tTZesi+wO5rMZPwOiYcSoc0WAUuY4S8JtcUATmdEzMVI8WWkwhjQ+/cBE7S/Ma8KUQORQaVP/i5kULIxH/+539+6KGHIlJUQBbA//OwtxyKDFHPRuM8KWSti4ru9uhYtPhN7OQYw+8OP8w2UHfPnj2rV69+77333CyKBtn7AM8aNWqU6mKSCsdstbccDgcq0viJvuasKJjhAnfo0CH0ctMATN0pXSRGdO4D50A19OklS5a88sorbjEl6a7LOeec07hx4/bt21stKkkNAxQCrReQTOvIoercdTxWjz399NP5GvsSNr2ZNWuWCn1SKOZrUg3gi+jW4qBLly7Dhg2DZrgzJtP06dP5qq0FeSSFoDJ77JRhOIoapGUPoMbdu3efeOKJDAny9nEXX3wx1sjo0aOrVau2ZcsWhoFmycWMyi0dLsZKGTNmDJ+uFxYOGp4CjJusWbOmWbNmrqYF7qziYDckVhyy50HOLZc51dz29ttvt0aC72t9OezMxx57jHUZN24cmAOe1K1bF1Wyd+/e3CFmJnpDaXoZmJdLygDm3967uqagAlAOS3vKlCksJVOdpJaGnq0iWD4mdCE21H5YfZj7rl27wLGtW7cee+yx+2yqGDYpLfiJ5cNaf/rpp4ZBRhNuG2kXQUjICqICikGqMARoyn7E1j/gMqvYySswe8z5SYpSYMDcOUvJW14iCs3bmzg8Ee4J58I1h2KCWMcB1GERDsN7wNiZM2dC3fPnz7fKKDBhwgTjpXPIoTgAY0ckGXKpE1yVTNUCro4Yss6BqgjYq9hCtM2YMeObb76x5YlNBUD1E044Ac0Tla/ksGe0wShZLMfOc37KCirS+AGfNGeTgm8etMBysNGE1ZySVBXjIJTapNDaKTJkYuMiNCTO2HPm9ddff/HFFxcvXrxhwwZQx2py559/fsOGDbE6mjRpkmQ6CVp0ISmEf/iI7JZCOEQ9ya/169ff542StL0p2uSgQYNsbJrt+MFxy5Yt161b16BBg2yeA+PBKmvbtq3VZtXddR5Ekjc3KcMWB7yLGzh+hW5vueWWIUOGjBgxAqo2Wk/gGOMNi9H2W2FIOEvuD4Sx6vidVa40sDV61UdRL6N9smFCsV3j/cPlzzxgMTJ7+j94XMeOHeEa2LGTJk3iAgbMrJ533nmtW7dmcm677TZbfbkcsCTXsUwm7QcAofW6KLbiNauN8+7B2hLXtrllGGn5nWAiXNeuXVlQiILHGUWdpMSSbVPgOnpsjQHxwTg3w1B1XhhBZ8fkch28ENtWIL8hfKYvWvwHhnPqqacyTnOrTJC1mLvDs+Z+EcbJjMEYI6tQOWoMhjW1tNCKMJIcctgf7K6bpIjarFmziy66qFatWp06dYIvQeDTp09HBk2ZMgWBDs9HKVy2bFmLFi2SQshcVlzmkEN5gFpK9EEJbnnsscd64BnFlgJULSVJVdzRo0eHxhug+8+YFxsVet62h8gRNB+eyKcZR0iN3P4pE6gw48d1dQkNnTJ4qWbNmoFhSWFDIFtyIDq4J4XQl2gVIho99dRTmzdvNrDNOBPUC6yLq6+++uGHH+Zk9JaJjqKhjtgfPfn7PuuHBGqW3Kd9+/ZbtmypXLkyOpCtaXhc8+bNjz/++Lvvvrtu3bq+oBUUsC4wljB+uD76vp900kl2HjRONFqdlhU4+W6sOavcH6o2RC1JlTnTZjCNnnzySQa/ceNGPhctWsTbub3D3EZmCPbkPffcY8CS5sfhg+Gz5nvATXgcEnHcuHGM2fxsLNgLL7xw5cqVtm6ERyhB3VuLXmBlMpgfAISFL8N1Fw7kjPPuxMbuXHmPx9DWs88+e86cOeeee64+MCgI7AL/WW4WUVPH7BrtZz1wWjhHHXUU+NCvXz/OQ1zWMtEg3ycPpzzAAipGfmrD6EyZN29e7969+/bty8Ett9zC8GbNmoXqduONN8pYGL+twyzvWwSrw7JC7urwuP79+0+bNm3ixIkQDqqkL+KVubMghyJDtrv30UcfjUC89tprIY3gQlzQKoVnnnlm7ty5mECw/QceeKB79+7QuBJc0VnRr5JDDn8DtVYw88svv8Q6ql69egl8Hmn1xhtvLFmy5IsvvkDdAvP5I9KNf910003Lly9/9NFHL7/88iTTpjyHw4SK3PkJPqWeagjWJZdcoqJvGxnOWLEguo7YZ8Y/qt2iGT/99NPr169ftmzZq6+++otf/EKtvWnTps2aNTvrrLN69uypMoQ6MnToUFQ98MlsItHRkjJJwfl0OFEfKlv8HTY9duxYFAuLOtx6662oQe4IVatWzfgTOb7K+q9+9SuGjb1kl0mGhJ40YcKE4cOHG0ta5mpcZBO5zcLBnj17eDSWj1XqUSU5f9555zFsZvWCCy644YYb7rrrrpEjR6KnKpOgUhcOZZrZ5o2yG3plAtmUHvTa2rVr6/lwZ6lbt26omOPHj2/Xrt2pp56KYfaHP/zBNO4k1U1jAyGHJDW2zUNDUQCjdu3axToyRZxXd7f4u+eLMB4JjSd+8sknejQYjJkwe/fuVV+PWggRmsVJC0lz8L9S4F1efvnlBg0aRAF08Llona0ZCaKrXr16ScHS3r17N5/YbxB15cqVoYuvvvrKeNroU6RDJHS+IoAFuF1oW+zt2LFjw4YNkLbDLoK5mEMO+0N0HkOaIDGhdPlPtsi1B126dOnUqVPnzp2xf+bPn9+hQweJnf9m29vnkEPFAlLJPILjjjsObfD8889HSzmQYom6gk518803y34ReSZZbNu2jb8gWWbPnp2UquNlDgeCCptHq7G57aDEtclmNiwqKcSgy/hYeNtxmjS/KgXMnjfffNOyvFWrVuWyPn36oDlhY1gwwD0NO8SjdkycOBEVZMSIEfylZcuWaMzaP6gmmB+x86gqUIrtxdhkgIk3adJk9erVZ5xxRpLybpQ5o2JQ3zHSIAZvju6OjQSuQyfXXnvt888/D3NPCoq7tdfKo+hw7HH5lSnCKotuXMzhgAEDMMDuuOMOy21zvmbNmkyUzVWStCYyc8i7tG3b1tZJrKbGZ5kXZuCeTB2r1rhx43vvvRcRWKNGDRYIE/f1119nMrmS1WTkmsFJak9G2ljuERREOYMSk0KesZt1lp3Jni9CYnGUUjQTJimk6yQpEtpUQa+HgzFIzKJ/SaGdqBjyyiuvQNdm4Ni2tTi5NG71rFixolevXh7zXKiVA0wLyAFD6Pjjj7dyvY4MLsBYOu+886yFUIQYBre7oRFmz2kxwvDUU0+dN2/e3XffLTfIJWsOFQXRz036jV4RhmMIXsCvCxcu5Hjp0qWTJk1CeuaVf3M4okCujjCC8aKIIpsMqCnBL5z9KZQ9VDLzNWTX9n4s99H/OKDCRJ0mrH7oqGeAXht9KnXYZ9UCrKPNmzfD75544omVK1cmBQuqfv36qOAXX3xxw4YNJ0yYMHDgwKFDh3Jn809UL7Sn/+f//J/uFIGOfP3jH//IX9CbOcbq4CeQLIuCpdDgIy2Hp3BnbC1eCvQ1dIfzjRo1gqGjKjVv3lyNU0esqfnnnHPO8OHDNX7Mq4t8pKTQnaO0U74vROZS1NG+5pprRo0ahTFmcW2mDt1I8RNeecZsGp+dWJlAJvOCCy5ICiXpzM4qq0H6XKuQO4F16tT513/9VyyfJN0KOPfcc++8887f//73TDWGEKPq2rXrunXrwBamFA04r/OWBcnBbc9du3Ydd9xxWD5MEV+tAuduAOcN4Czv8aiIg2y2zAJ/LJKGXV25cuXTTz/92Wef7d69e6hBEIvHEhqfmtxJKm8iFwhKP+uss4rZrHP79u1Ml/Ukk9SEY5ySrcUJmdiw2fj68ssv33bbbZpqRRgelg9q4k033ZSkc85as8QMEhqxsHhsg5tsmUe+5VBMAOugWX0ZkL9SL4qaJH9fFMRWB8jQZs2azZ8/v23btigAeThQDkcOhA0P41XBMy+ohAj86CaPdIADo2iZ+x01FbhAyyd35pYJVOTOT1LQv93sZqVbt25tX7PI5AEPFi5c+MYbb7z66qubNm2K4l0wu44dO2I/NGnSxHwAYyv5umHDBlAE1GnTps2qVatQjiN1OyI6sIvQlWGaXKCYx6S2IY8eJi8rxTa6Fp3hnhxY5V0lskuXLmhyGDYjRoyoVKmSYzbKjufOnDlz7NixgwcPRgsU+w3pcRIceTlVr7K8RJLGsDH/eqY5sMvK7t27ee64ceP69OlTpUoVS9r/lxT8r5tC+ryZ/8WLF3Mfs5XKCiyroppoaj5DYnhMIw/94osvrHjRuXNn7F73Eo1gjJ2N4rSsOfLBPjOx3B9//DEzY4vhcDR4vjhGY5R8tHmCJz/66COUG8Zw6623Tp06NS6TMFlra3WAA9OnT8dWh5bdIE0KqPLoo49edNFFRbB8pJTImLKKvWeYT95o2rRpQ4YMsbFV+KdBS4nIi7N158sJeBBzaKcISIPp3bhxIyNkujzpFpYl8vKyBzkUGbKN+AxkNdbd4lrWi+erBULdJW7cuPGsWbNuueUWpCr6QJkXRM0hh1KDelqUVDWjMnzZ+0MUhUIWZyVv+KHc9kwyBbpyOEyoMONHy5VV/OqrrzRwzYFJ0s6nmzdvfv7555csWfLpp5/u2bNHR/WZZ57Zr18/TIjatWur2kYVbL3UqMINGza8++67Dbhv167dbbfddsYZZ6AVZfdzeAo60+233x5n0NQj0I4HHWbKCiqFwTk2vbLcNqNt2rTpsGHDLrzwQgbMe0VjYFOlMZN4KbscWPubmbnhhhueeeYZ7CXft2zDY0w84H1t3qrFxVe1H2bJCBlmb1wKiBxsM5O2UUlR6ZyrrL+tUaNGGD+RQ3X4oDwzx92hcnD88cczSyy3EREyBRCAK1nKU089NSk0pdW6zjd/AlxcZkZ3wLHHHrt37147WUFlnHdfhfPFqULmgkbl9yTd3jzhhBNAIcbAapqmElVE+TWyVlhigzClDo0faeStt9668sori+Yh40HR5Efu4eA5xjLn64knniiuWrqKFxEnFYdFCDbjKW7JRpVw2Om///u/M5OffPKJ8tWaMWWbsJdDDgcJNshKUsXRxilJyq+gDl2EOuaSVF5L9Qp6EDgptG+uyBfIIYcCRNWlpNA57eD1N33ipmDYmZpP93wiMCqHw4cKDntDaVi7dq1Z8qzrihUrsF42bdrEsZoEBkOrVq1at27dsmVLddxsQTZltlkBnLTQE8rcjBkzRowYgb7+31NIUvxzQ4k7T5482cpg5hqFz5gLLM18OMXB1C28Ie81ZsyY0SnwaF/Ta7C+hg8fPn78ePdGr7jiirvuuovjX/ziF+aaMxL9W4sWLQpKKENlLm5l61JbQ/IIVN7YKOMTa8eZtOwEw0DdZJBOPm/kv7wD4qdKlSp2qCyrHSrXQr94IECfPn0YUu/evRkJX60nzoB79erFJxZvUugpZDJYvu0TwOI6IUwU9vaAAQOYSdVx+0qZVzNw4EDOs/TlPR4pLkmNFoOvOAPWDRo0CDMbUsVaCPLUDNbycXE95o3cDvLVYB2YT2pL5T1+B6x+JkPjoZzZunWrnayqVq0KmVi5Pqq2YPMw1CTdAipOzo/0Ll1r38JnIBxwoFq1atbUCodUHlaRQ5FBDU9XiJJaQR9tqRQo2kIyBHN3582b9/jjj0NE5gfmqmEORwJE3Xbkl6gb3VEPBDqeYLz7FDdWiikvkr9PDcrhcKAkTmFhWfeRw78eERrhjInr1TxClqvWmzqSXUuQAKHrGe52++23a2/wiCVLlnAS++fSSy+tX79+mzZtYncinrK/Vh07hg6sXbt2L7zwAjI+2uIq7BH8brYcffTRHPNeDCOreZQJ33RCohpvkiYaJanqxoPatm3L2CZMmIBWZ3KCVs0xxxxjGAzjQem0IyrH2D/oJWZGMQllqJRkS+154MSyHEOGDLE4vZEwv/rVr2wAb6dt93lY3FA0seKwN/gjP3355Zfut4QcytYbcNthn+AEt2gOZHA6vOyv0etJk4Zh8/SpU6dqTCbpPo+Wj2kkueWTBXPxPY7CMnZwOv74491BNa8mu4jlBxK+CKAhYV8vBunWrpdxhtEGzwmuIk4yYA54C/7lK+zdu7doapA7VwaMJQXjQQzX58LIoQvH45RaxCWspiIM0kyebGO+yK/gJ+00z+cJPz8k0KjYR2ooksobbF0i2v/bv/0btBlZDVYVgufYW0ybXBTVm6YW6PX7M/+kUPAXpPUpCvpgFznkUOEAiupk3D8QRlQPDFcCepmkum3btmXLlq1fv94QDPhzx44dQ3HKjfwygQPO4D4aaixMcJ8wbZNCaYtQRj1p31LDLfSJegZVAP0elQuF1e46Scrg7PqHri9C8C+V75KXOcvvVJTPOuusBx98cPfu3XwdPHgwSvmtt96aFOLs//SnP1177bXuFKl2l2LWSgDHzCToskKJrFKlSphYTZo0wexp3br1nj17UM3Vk7QNGPCdd96pu52JtbTAN998o6PLW5V36S3BfScLCrPu0CEjqVGjxu9//3smE2Fj2T3VU17TCm+xOcsqMwnG+5lFwGxIru4pxYJqSJfOnIMjiGnZYuU8bvTo0WPGjBErLBBXnH41/yiggRFBbhwzOc2bN1+9enWtWrXefPNNjlVBondnuYLIrz7EpzGfegEkpUqVKkEskaxiaCiIF9xm7NixQ4cOBak+/fRTvWtcf9RRR/kKRdjB8BEynCQ1KuBsEydOhJbhP0OGDOFzxowZfFpnRaqJfnbWaSjvQcpgk9Qegy7uu+++gQMHwnBuuukmA4C1hJ38PKz8BwOuo142l9WA4fJ+bqCQnR7MI4U8dRMYr45YgVotk3Oo95dkQNr/8T/+x8yZM+fMmdOvX78caXM4ckAJBdcdPnw4zBahoMJjgEMIpi9TWLBggVsCSrcTTjihZcuWPXv2TNIApSTTET63fMoKDjiJ2UazSapkuFoITlPPYViuQWj26KOcVHayhIYkqStzEgukevXq6Kb85CYGrOqWW24BRUaOHJmkq4tFFM+NfHrDJQ+kh7nho+ksVqF/b968+corr1y5ciXGxldffWVGATiECvX555/zRP1G/rfMs42zjW44btCgwapVq1q1asX8MJL/KwUMenTN5cuXt2jRwhk+88wzGRWautv9bpLY3NNpLE4TA9M/YqOP8R9zzDFmVjDa//iP/2jXrt3ixYvbtm374osvcpykVq6e+CRFD3U7ZjtLpcb8sIggTyzx4QTyVatWzdH6CCbWpClUeR7EmNGALZmSWz77QxC1eGXq8A033PCHP/zh3HPPdVPFnYHijMeIrGxwY1RO37lzp5aPfCaKWBjiz/ijRnZUSeF60wDcZC7XkYPAbkAZky3OY4Ylaf1GSJjRZn0WQchcqVmuE6G87UyNRtudwZm3bNnCJ7OkCyYui/oT5TqYHIoGxtIoRvkEAbBvTZUpV9DjCSJh+ViehIda8EoaUSjLakpRqE3XDJ8Kgh07dhRnpzqHHA4S4P8KBVD9oosuGjVqlJ5uUN38dtRdDqpUqVK5cuUJEya4HRReqoCs2VOcWO4fCRyQU0S6YeRpKaHhYkmq77ptxyfHXhC98yJbcezYsfzr3nvvxbRNUlMYLZmTfI4bN071BXb81FNPbdq0yee6GxOt3PnURX2gccZOuia1NlWNGjXq168/ZswYDA+jZf5rCijx8F8GHAh0+OUN9gGnJTps8qC6detOmTKlefPmltVCT9q1a9fAgQPHjx/P9GL8GNrXvXv3u+66C03OSDOnlJcaOnSoYV1JUZr78lyklLtwDI/R6rHmExuVkw0bNpw/fz7j79+/P8aPafFu0DG9SYoGtq63a5PJQlpxSWG9VGSdKE3WQ9Wz0dQjKcXqQJo9l156KVyGVzDiwiEVJ63iHwK0NrOGNFyYyWGimEAsjUjZN4irvME611HwIKotO0L1G6/Up8AZA9tgHaAZYuPzzz/np4ULF15xxRWxO5pNFStXcK5WrVp1/vnnw9AYPIM5+eSTIRw/bSbLwPTmWFDEcGImXIouQlVxDC2GEVRg/2KmfenSpU2aNElS15XFHovmZ8mhOGCAGStrm4ekUHW3XAF8Vq7Z55FPHrpo0aI1a9Zw3Lp167Zt20KqVkMthVCLdN/PPvsMdK1Zs2a2+3kOOVQ4aPmg+oL/TZs2Pe200/TTGXOknZP1eSkatOrDhodyo9qbFRE5yI38MoGSZlBuEo1W9Boi4I8++miz4d08iW6DLBIq1D333MPnzJkz0fW/+eYbQ2vQmzkYMmQIzO6YY47RAo5e7JgoH3zwgZnNscZJytoiKK6EQaph/x8peH3Pnj0nTpx44okn8pVHu+eIjgXyYY67+cBfOGYwZetzDTPM3E2LH8RGJ2998803P/bYY9dcc41F6mKejzvuOKbU1O2zzz4bIXHmmWe6cxqmVBE0eFZ5xowZc+fOZZyobqbN8CIM1aq4TBeLyBmmjotRmDZs2MBl6H+NGzc2l4l55k2x8ZBJWc83Ys+Gj7FZFzLsUIkZTW7Pnj0RnNm+ffvnn38egbp9+3ZQVIuX4aHbJYUKYDkkBePHjR2DM6GLqNSc1R6Kk4sSULVqVXAsvBLGeTJOcMkGnWKIobMyH3CP5XZfaO3atZA5yLBjxw7+Yr/jIoDMB+QfNGhQlDPhRcDAjz/+mPnkAg2bqGRlqN6wYcPc+YFMiqCM3nXXXYMHD04KmZlQnF2Vli1bNnz48KSw054UOFh5jyeH4oCiU4dCkpIVXLEIOz9aXEnKqFeuXPnUU09NmzZNlgJ5mlM6ffp06b0UEd16Lfk7TMCWZbxU5cqVy+FVcsjhkEF3sDufSdoFDpEUqRZZnRMy0f8ICQTjtfhWeCuyoO6aGz+HD99j/EQUe1LYfTNyrHr16lE1iGUYNWoUXxGu5iIj7C3JxfVIVlbUjW++igre2cqqpnO56ug0Dz30ULdu3fg1wuqSTNP3/UE0yiptaB7gGdiD5r148WLUYt/CR5htLGKplJStGe1TfloAb96xY0eUjFatWnGGCUQ/s0/oBRdcsHDhwg4dOsTIGe369evPOeccrMemTZtycufOnfL04iglEhsjRIdjydTPvvzySwbMrFapUuXNN980e4oru3Tp8vLLL//qV7/CjLR5iLXj3G/53e9+98UXX2Sz/fjLnDlzfvOb34gnUaOiFJtvqG6sb1iYzNWAAQOQr2PGjKlbt+67775rQ8mPPvqIiyNpJIcsTalwmHzCikQXggh6LAKowbCIzZo1W7FiBfgfBaMtbP3hhx9i+cSopHRdxRYOGTlyJJdZwoRXAEWhnRtvvNG8piK8gtmMwYIs6cH0YmPcfffdEydO7N+/f3Qtk74iRNNY3CIMEt5iuzBGBe3YVcnSjtERSy8MQ803f34woJsg4irdD49I0fIGZBl07THDqF279ogRI6BxpOHll1/er1+/JG3Xg8Qvxc31n0pufM0tnxyOHLD4rVHZMF6dcYiw6BdvRIzmjUJBOZKkEiT0IhtgavBIxeJ8hb7cDwRKUvpDJUVSmjixa9cuRCaWD4uK2oHknjt3Lp+G255++ulo+WjM5h+HChXqO8aS2xf8qnx14+jkk082UIpjdxuSFBUiIeR7JbEqnfFy/gUr6+yzz77//vvPP//8yG3gPPbGypUrTzrpJC5QIymP0unRvNUXadmyJQoQxk/8attQmzNi/IjWjLxFixaTJk1CnzPoCKORqdu9e7eBMUWoeaC1FtNlqgDTxdx+9tlnGLQsLmLMHSGMNIwfiFxjBhsJTY6ltMwA13MHd7RUB7O1+wx183GlCFcAD7dv3+5zk9Tcqlevnp1VLr300nfeecfLGIz7BmU5R//g4BJEFYqk4ExySz0pEH4xS2oyEkzW2bNnoxhFIXudu+C/NoNFEWyiZS6NrWwNZIUuvMzdxfJO9QmQUni6sZ1SKNzS3naxZ+tldtPiM0omunlehAIDVr+0GRG0wwitUyKf0RI2zDgpSrhgDsUBbR4XFEH87LPPbty4cc6cOcijcn0u/H/BggW9evXiuEePHrVq1ULehUsFofzggw8i6ZYvX3711Vc/+eSTbdq0OaT7R9evV199la+dOnVK8mbWORwxEH3nktTna1cVHbWmiig1klQcmwCCvIvg59j5yRbjVY5ETHgOhwnfs/PznxelGhI6x8MPP8zsDx48mGWLYrijRo0yukz/uhqVCe6WE0B9iWJfqrnR3EPAmkIYc+XevXu3bt3qyaiSeTB+6GjeZ7oRyFS7du33339f9QhWu2LFCmwPHtG0adMxY8bAiM0eU4s6jAncF0KPMUrQFo28HSpa1DdkJKtWrcLOsQCoOM1funXrtmzZstBEOYN2wntNnTp1xowZl19+eZUqVcpwqN8JBkQdddRRhpZajadRo0YvvfTStGnThg0bxlsMHz6cOezdu/c999zjnNstEQyxKyWSD4I3noolMLAb3IDC69evzyMiXI3reUQpIg+5M0bjkiVLkJr6V+xryezxOCMPufn48eOxfIqQU/EPBFGGUSIV96wYa2xM1N8swmB8qGJAD4gD4zyYwzqCcmaduaYgVXQ4lT989NFHljCxX7DxA5aTKsLOTzaHLSls+zBykw+hXwZWqVIlBi8VcFm0bkgKe9pFGCfDcN7c4tNjZcZtkqbnuccbdYfLezw5FAfArjfeeAM7hM9NmzZ99dVX9oYu7+eCS1g+8JkBAwboyxO13J5FEezYsSNykCE1aNAAA+ZQjZ/owGFgc7NmzezyVy4vk0MOhwjZxB4OQHiTKvU8ymCjsaTufqjSRA/OZN3xGjxmk7qpUIQCOT8G+NsUG/awT+m2cKKg6bI2AwcOTFIbQ/XIQI6hQ4cqMt13Nn7D+0Qtvwg2SzLBaVlnJyfbtWtncTAzbvcZYgkxb1nIXoOSfcEFF8T+CQbP6NGjYbXWZbaCs5hU5m2hY/wRrOmmmbaWs3Heeeehz2H8mPHPIL24cePGWJKWy3NDQwuEM9u2bSuC5ZMUcqgGDRqEecP66slmYBMmTGACDUt1N9ZuKi1btkR0cVLNNUr3KOci8ps3/eabbzp16nTSSScZ4erjzIstxTi5YZMmTebOndu6det90vfdaE5SNGOEyXf1hvoxQ9QISdL1ipoQSSElgNWxWmORm13GOrolaGGcCM+LvmEe2wwx+fuiCIa6ZVtLlTfo6InYTn17hucZjMcrQBqcr169uv4/cDJ2frJ9HspkPD7CA+bNehJ6qZKCiWv1ETmhUxfl4PNOKUcOhIoTVZ6M8rWWZpQmd/9QRm14uVJj+vTpLOukSZNcfYO9ET3NmzdftmzZoQ5mn/A5HwevAMGyIlsNj4vHjx/POOvWrYtECzeE2Q6OnBfhuH79+qgZY8eO1YWqExP8RC4nGbrwueokhoQkhQoo0QGsaJG6OeTwvZC1XpRE+p5Uoe3caON7/WLWuQ5dN9sec599nn1ShnIoNfxtcs29sYOsjslhw4ZhyQwYMADDQDbEMsyZM2f79u3jxo3Tba/Bg8jUwX+oD4YbypGNSeM+KGGwznvuuadfv37orxEi5e72oa63Q4L18y4o7tHd3E5/PFFWywsyflCwvAsi2waUwTg2XooJnzhxIhba3Xff3bNnT0YCljMtGEWvvfYaY8b24AJWxwaOSVGqljHPNh5hfa0hkWTidhjMcccd5/YUQ61WrRoH69atQ+jatIGDpCCruN6KDt4N461evXpcZrjjYY5TkY8eqRBlKadOncr0Tp48OW7OBaBx0foj/aNAxGRajrZp06ZbtmyR54KZ7p8wdV988UUFVk9iACg6n376qYxCngN/cEfR0lV8jh49esaMGUlBtHDGsGl3V4rW58fq/0Zj9+/ff9q0aWagcQzDnDJlCrrg9ddfH2mTe/bscbR6Z8pQbws+qeWTFKIcNbosQOTWN6MaPHgwx0mmc3EeUH6EgJvV4Rrbp0KJiLRr165jjjmG9bKXDl8R0E8++eSrr776+uuvR9lV/ogo4RPeaAwwlsahjkcMQRIZnGPoh3xV8uQY8kRwP/PMM5Dk2rVrGbnVONXq3OCNjuQR1nHNNdfMnTvXTnc8xaYFCAsjIIwmdQx6Y/2v82NoiSLAbpJ5IngORzLobdc7DG675xP+ceVI+PtyfC5X+FtnDM0blmT48OHo3HYBZw1gQBdccEGdOnUGDhyonzV6vxhkoidGlb0Uz7bNWZKatt26dXvppZfQt+z+6QUyNUsUHOrNzZ/hnmJPw4YNuXnlypXhmFdddRXcGXmwbds21PcozF2uEJtmSRp73aVLl82bNzdo0IDz1qdiwjH/+KxVq9aCBQuYeUZuegOiTsd8cfQS1wVtUtqLtgxJWjmgb9++2BhGkV122WV//OMfUapUSfkVLLJLV8RQJakeBkadccYZ5557btS8PkxQFcjWB0sKkVp9+vT505/+xFNA7Ohbn4MQBQaipDWY9sILL4hjkLPcmemdPXs2DAGtvULGiakAms2aNYvVrF27ti1KtHCStCAHJANaurPHKqP/iRLaPGp+RTPejG6NWv/uriSZsu9Qh4lnDpJ30asdvvyyGomtkKItG3QXTQu0fAxXltXAT7S+HID8NncrHgkgg434fhtGy8psFZoUKlZzft68eawastu8Sps+t27dumXLlh07djzuuOOqV68et0VqlyLszUQFoyTcd1KwGjPiVufDDz98yy23JIVYkvbt27dr105XRdj5UeU1WpnfeOONGD9/+ctfLr74YvsUn3zyyVu2bPGPWe5t42PdXs4PshKEt+RJ8vfu9hxyOAJBCjL9UoeC3eQnTpx42223uZP5nXuqOZQ5/EwNtVKlSmgPLADHmDqwmHAO2XbTVjme0cuSpJ4Y9YxSNGmOws2aVT169Hj88cd5ChJavVkmbhfLUigx8FAj39w5wdgYMWLEuHHjklQ/0D2M5WOEQBESyEwxT9J4QqQRqhvWV/369c0/ViRwEomFYvfBBx9oQqhOffbZZ1dfffVTTz1Vuqo4hwqaWBhmr7322nnnnccIWYJWrVqhIjOl77zzDl8xid9+++2zzz4bLQrRe9NNNyXpxKICGl+RZFrKGHjTtGnTGjVq7GP5qP+VYpDyBVeQO2DZMqu6BplGky6OPvroyIM//Gn5wUAskGhftWrVjz76yFoClshLUhoHUYtWNmB/+PnPf/6LX/zCTUgoIhzAKl7wK0YIjR9//PG6YHgL6Ysrda1FXlm5gq50aCQbz80BJzHMGD9oya+8S5QcZGBumSZluueThfCvq5UyUdEq2kL/jMfN8PBxJJn4iuJMXQ7fC+GhsPEa6wK2g0Us3FtvvfXqq68+9thjGzduzLbkGjx4MBePHz/e4o371EHFZnCX5lBHEowabJEtgEviCYKJMYwdO1ZL26g86BdlLus+47zRBEnGpc3bYcAkqTuDAWOkccHWrVstBBJP9y0MKPUMJIZ4QjLyryFDhvBEbpUnduZw5IOC1dKaX3/99ZtvvolehzYIGvMTOBy5GFEqLIfygJ/JN21CqiGksogOAauCobAMStCIdtP1ohZi8GIpLNQwObg5vBit2uxbNIZ169adeeaZSl81nlJs/0UljQEDBkydOnXQoEG+qV01LJ0RnRCLkxCPhWAkW5K+NWYew5swYQJnhg0bhp3GmGvWrPnggw8yQmY1orrR8JhtzhfB+AlfY8OGDWfMmIHN40K0aNHCwTOTIAPGZL9+/fiKGlqvXj1UPRQsppED1EGnl1tZL8F6cdxhn4TUw0mpN4gR+dqnT585c+agYm7fvt39MQMy0erAKIyi3PLJQuD8PqGkRr0aacO6QG4sFlhXUeNkDMZSMgyjfZJ0ZSNzFAQAwR599FEQANqxbO633367fv16bPIkVZWKEDYAwk+aNEnjn/EwNlAR5olahg7Xvn37F154wfZoxjbwLkuXLm3cuHHcIVsYs0zAOopuKDlva9asad26dWTKIlM1bjds2NCoUSPTk7J7PvnmT4UDKGRLPdMmzVAFpWfOnAmawYq97KijjmKhQbOmTZuyxPBY07oU4opsdakIeuSMUZeHBIbCwuFlp1pW3AoDrHv37sY1tG3bFnGGLQRFtGzZksFoBWl+G4cZFpSEGcwZRg3xGpduzCqoG2WTwnR3JFLTX//6V4aBCLCPcFIovVg2C5BDDuUDoQUZv4qYqFat2tixY9GBX3rppSTNQ0G6QQK55VOu8DPjcWGyX6UAM5UfMfWx5RItyaMQkPUrDqfontG6ScHdqPkEWsCjMYXRvLONUEvd1AkWvGLFCt4C6+6SSy5B7UBC8IgxY8aYC6QXvAiWDw/iKUyvhaGZZEaybNkyhBZfjaJGJEAG6ny2SowGJpbHLUJJXFdcb7r1qUI30tZlnLwFY3O7gNk75ZRTkKYcVK1adceOHUkaIM7iunWrKdKsWTNUUvNJ9pmW0o1Tk4z7a3f5dFH3/2fvveOsqrL07z0zzq+ToiBZJSsCXSBJcs7BBBja3NqCSBQECsm5iAWCCqZu7QZFBUUyFMECColSgog0IhKKIgui3T3d0/N++zxz13umhBLKW3WR2s8f93Puueees8/ea+211t4rSF5ykkfTNtVzNI8pD42mfJxcwN2MbJEiRVDcpRYzcNI/wjWachjhIshwhI6ZBOT8xoCOGzcOHQstUGGBivOGaDF+nnrqKXFKDiSsk6ORtnS0efvpp5/Ka3TmzJmTJk1asGABpGilG8CWLVtoocuefHry/zG3N2mNKSkpvXv3timUsUbXpMc++OCDgQMHqrK4eFlrUt59KOaAekVUEI9CnxFkHTt23LlzpwuygMIUiDBm486dO2PVKIqVk1osEKdoPtQqMtdIlDDKWcidI3NFgtLWCjE/2rdvj7WPlgZVu8AoqlmzJs+CwiEkTBQZ9soLInvGqnUJGEi87PTp0xGIx44d47h06dK7d+/WPqry3cuYN385rSNMmTIFdmvbtq0VTrGUQh4elyZUvFuErXi8J554QoKgXLlyCxcubNOmjdwH5J8c6/Zezvhf8wblVQLbBWvqDAaKo6YYhodjTXYWdqmkRhbHkjU3CU2FKt+B3YXyeujQIdqAScAsbz+5UAq1iwIaUvPmzTGpeaNCAXr06NGgQQMtgMkdSyl0ciB1oIQHHYUoUqehl7/00kvM+AcPHuTdtZMmg0cRyaMDoN5JB1WOgWxtpEEtLFGihHx1xLFWLPzhhx9OTEzEmKEPGSnUO8Tw1KlTsTDl26BNPPlF8N+SJUvC0nS7JTp3P9rhRwE/0nqVtIqHdu3adfz48WqDC/Yxnn766Z49e3rLJwyLjbFjxgXyS01NnTBhwuDBg2EZF6g4OVYM8fvQJMPByZMnw1sTQCmtGHpaqBXfM2fOwOMK1seEgx6kUeWAJsRTILbwxnhcXBykyBnmT5k9qgJkzgy0UJ6u4eyX0WqPCivbbKanKKGfRajTSBRWupH+0WJWDDNbeJwPsjEYskWLFg0ZMmTz5s3MY0g0REaVKlU4sP0TBhRm4WIVboL4oTRLtqvU0lxjruna5r0oQCr8S+lqREVLly595JFHXCDIVq9erVkd2a18Hi1btlTzaIwyE2S4m8lcedvCFA888ECHDh1o8969e+WWaQFyPFGGHLMB7wJPIRYLBKhXrx4XcCXnfcI3j0sckKixIXS7bdu26tWrSxGdNWvWrbfeKsml9dzYNvWyxxXyqtdGuZaOlG9AWoU5L8kZJlxxybT5rJmn2kTSBMfTUbMef/zxSZMmMfZz5syZMWOGtjtcqHLORYFma3uRG44dO7ZPnz6oxdg/eiMaz68qkUn7c8DNQ3ZjrVq1li9f3qRJExc4zChvb+PGjdGTXnzxxU6dOtEqJBy9qhQ6LlLPRO7UORC+omU2dV3p0qW/+OIL2iOnCz2dT3kySNXj1+3bt999992MnbTVggULHjt2TOaxahhXqFABrjbJ9H0RlbWsXFpNp4UuNNzp6ek0QCMbTovsnd8MFkVAz2g5lv6pW7fuunXrUKpgfHEc3csUHKtGaj9KpeIscwb0BjlpgtJWqlm5CmWh5XJ95L85kypHpKvZTNbFkSNH1HLFKal7abboUy6FLiBLeQFFd+XFArpkAmn2UFknXYAKawyo7Ai2gc95cy/0MT+xhWqsJSUlJSQkYFFAQpgT3bt351N0LsLTktnPAkB+jKYVD7ANFlGjFgvEMlkYXP4rAlZW9Pfffx9bBbJv0aIFx2oMnykpKVg+SiGoYFGeqPRImnB0mT5l2CjBrLK9vfzyy3fddRcP0tSta4z9ueCdd95hhodKeRBf+/XrZ2mTfFZPj58E5GCl5PWLFy9u1aqVJufy5csPGjQIQbxx40ZPyTmA/103su/yHnERDdXEYQbxbFqFbKQsTKbmkR9+nDIj0wb51LlQAYqLhW4InRUuXJjb6iZMqaI5HlqxYkV5weWYpGei53G9e/du1qyZC8w/zdrNmzcfPXo0M76+9urVa8KECSqHKqdEztNCTKORI0eOGDFCK2E02/aCoh6zJBOxdevWcKPFJ8THx48aNQrBNnz4cMaOT+WQoBnVq1dXWRig3R4lKNfGLpZPiRIlMhFOWVt4Vvjs7bffjj2pLnVBoPzJkyeVXAvpiLXpE1hlgLYjXGQJwwU92bRp05UrV2JpnDp1SgxiGcnFiSo4rT3hKFqSUv3NqcbS0Ekx4hP1rm3btmvXrq1Tp46IykUcceFffRUvWJljS6QWrUZm3n5VbHBBnOGyZcsgyCVLltSrV2/Dhg0cqLyYNk41v2mbV7ygyozRtdMs8YPq4qGMWogmn2vWrLnjjjtoZ+3atXfu3HlO7vCWT07CZnKtxMkwGDdu3MKFC1Hx+dq4ceNnnnkGM8MSrpopG05JYrNrhnAaF5GGJqzDCRIuEPCmTBTddsqUKVA+LDlv3jxRiwhs7NixPIsJP9weW+oOU5r8PmR+8xdEyYIFC/bs2YPsq1SpkrRDzQa8zm233cav+fLls7ptMvOqVauml+VKSzd/sa/m4ZGTUHkYWBhiRolShjcEBGzSvXt3JB0q1pAhQ7SglmHp31v4UUTMfAqtQLtKc3DcpEmTqVOnMrpff/01BjF2gsKds3b/b775Bk2OObRnz54JCQnQ0NGjRwcPHqzKP8zXqMucr1y5cs4Uc7SydKauQdndunVTPRBO7t27V/l8IW609iJFiigTg/wNaD/vouVtKaOcN3/o6K4cSxp9v0MUyaNj7U1pO6tQoUIc/+53v3vuuecYO6VxtE2DMmXKMLIq8hCtRrqgPxF+aWlp3FzBgrZfIUFIH7qgnqzLkfpIPyGoK7T/KVrS0oDlnXcBGShoSjWnww5a0e1Jq7DMqNWsWZOpH8aX77651MbFxTEzKPGgSsLRYFgDo7d9+/Yu0Oc0xCdOnIAac8aRVaA9Bw4csHTSn3766aOPPpqcnNyrVy9ss82bN/fp00fr7i6Svzg9Pd3CKcUU0W2q7maedfnz58egleMTn+jTQ4cOnTRpUo8ePTiO4nM9sgDJQYbMkgHK8WHFihXKkIlV0LJlS0gotpOYnDa1vlCjRo2NGzfmzZt39erV5hEAab399tvyC6DBF3t/7gCzYDVhlmNTweOWVLZ169YrV66Ekh977DE+sa9QDUeOHEnXNWzYEKNIjzMJ6+FxKUMheWhuu3btql69ugv5wqGLzpo1q0CBAjA+Kg1cIJEhSc2/LI+Xd1T+8YiZ8SNvECWAVlYiJj6tOjPGe/bsadWqlYsMcxY2Z+Reb3oSlIRiVLBgQWnnAKrSArMLlOOLTdV9sZDvAY+ThJMJRBv0XLrikUce+eSTTzAVXMADnTt3TkxM7Nu3L6ZRv379XLD0LpeesMO0FMfoCsVwngmljVZtb8k5QAMQPyNGjGBQuBI9j2PtCClRiZwWlOQU0WU+b1Fc4ZaOXrRoURdsHFnG4apVqyIdZXox9Pny5cuZVOY/IWjetLLrHKB4idG02qrL6DSYKDxe5iKrfBjRbRWPq1atGvYzxg8t0cYFNM8IynPGRQad87Klob3KlSsr8kcUC7nu27fPBXE1MFoOJAihYeJoF3AokwxKIZ9qIbwDb44fPx4VlsZoM00RcS60YRvFTSqNo/RRhlIxjeJHBtqKByheTuc9YggtLriIYfzUU0+9+OKLzLcYAG+99Rbzm7JlWtBLrMBUIEfKBg0abNmyhda+8cYb+gmRqrRU27dvZ1ro3r17Fu6vTdExY8Y0bdp09OjRiBJuy3S0devWNWvWQLHz58+XkQP7KF8RXfT555/fddddmEa1atXSxqa3fzwuZdgSxpdffpmSktK+ffuwkFKCxxUrViAvUFnhMnNdtuJ1LiS7PX4MYplNwoZQqoD2eVS2cvfu3bpGfsMKILnY+2sn0QVKcMOGDTt27PjSSy8pIEQ+Boo8dv/XQyCbIIuC2Rx7Zty4cXyqLLeUS84w46enp6P8wR4YP3JAgvqVP80F4sHUGstaG5XkARkQXoeuVKkSoq5+/fr6quAZ2YoKPacb6Wd6mNdp167d4sWLFQKuhAcoo/fee6/e0fb6ogLVsqRD6BamDFWQ1Fop8tIFejBi8osvvvApUzJANGOjDCFdf/31jKxyBmjVgK+cx6RUsJ+WCSxTbXRXCriztvhVgVHCQAkPIC2VbKJVOk975CrDTwwxP23evFm5N3Q37ZcqS0cODD0CrEWLFtZmGIFmq8oQ76LyPvJrUp4rmJreDmf+iG6eayux5YJpgQO4lSe6YP2FTmPOUSlxWsJxtJ7rkTVIAmo9DsI+dOgQX5EOgwcP1u4r57UxG1vNXgYYTUpOTubrkiVLSpcuLf7C8oHUEdAqiNykSZMsLDqIbrGskMjcDVEI73z00UfNmzfnKdwZCe6C1Ux6Sc4/mzZtuvXWW/mUi2mxYsV8amCPSxyqIoOMKFWqVJ8+faTuyhEdoYCYg/gbN248ZMiQcuXKpaamKmuU0sTrDoomiO1bXB6IpV4o/Virj4oSefDBB1955RUG+/3332e+Y67XNl8WjBP5Pum4V69ew4YNK1myJDP4k08+OWbMmP79+zOPY3JMnDjxkUcesbXb7AO0q20oXnnPnj0uSAzAJ0IOUTdq1ChVCHHBy5YvXx4rAjEAVxQpUkSmDl8RABs3bsQUMW0pO9Q7OZ1LJ6tRo8bkyZN5okzQO++8c9WqVbVq1Zo/fz7j1bRp0xdeeKFLly4HDx7kdRBUy5Ytk2RSCiz0QuST7LTo7tVavC+KJvMIGh7PzZs3L1/pvbVr16LhQVqff/658wHc/xeiGbGeyhPDAgkJCa+99hqcoghAVae1HRVFKqtMu8UCRRFGGFCO9isYUGaAZ5999uGHH16xYsXhw4c5iZWrzUaZ/UuXLqXB6D2qK69Ch4UKFbKobguVzj7Aj8gwbWKLzhWMvnPnTtgBLmZugetVXozrMdVq1qwp5tIElR0rF+ZRTEvQIKtVq+aCOVabUdr5oSVVq1aN4qM9sgCoBdouXry4op8/+OADTqL6KPOQkt66SG2JGLZTFXiQVhw/99xzderUcZGdfMmmRYsWuYD8IO8sKGean9H84uPjhw8fjhDEvpL3R5UqVfr16ydfCTpBtC37Cu5DJjID8K+VK1dG9Y09PKIPpQ0DCxcu1HallqJcwE36lYM1a9bAYgiRW265xYq2af/HpzSMFmJp/EjjYVJTqCLTPYryjBkzmEBRpi3PgSWguyjIN4wpkpvLwxJS27ZtW+3atU+ePGk0JPeYrD3iYsEbyXNaC7HSzyDrfPny0doCBQogNj7++GNZEVhoJ06ckLIihzdUOvhh0qRJki5Wx8NF1Z1MsHQXyLwDBw64SPGcevXqde/eHeGHtXb8+HE689VXX+W84ubvu+8+bEstMNPD2HL333+/C9UCj2ILpY7zLDoQ/Rib+Xe/+51+atCgAeJQRYqYPuTtE8VHXzawuBqMRg4ws+ECbaFoU5TulT+hbRMxstLvo7hZqrvJlU4Kuousd1x77bVwzbx586QCalfqu+++w7jFDlcJL20LK6AlMTGxa9euIracqVwsW8IqjSi6hndBdRswYABmG+d37NjRrVs3Men27ds7derkIg6rlvkquj7cVpOA49TU1Mcee8xFmNpc4GANYxmPWIGZHMvHBVQ9depUDiZPnmzySF6LLuA7zXUx9OCFSpctWwZplStXzkVqwckL2gXVq/hUpYEs3NwkDvO2ZOKIESNcsI+UlJQEl0kYScxhLjJZqSzE6tWrtR/FnHDzzTfnwDqmh0eWYQWIly9f3qZNGxcpcm1uSi7QDNFRp02b1qVLF6haVR/DvO9jfqKCGBs/toWnILDrrruOcVU2DAsAzZqlKwXIqlxDOg0bNhw5ciT6OhqVUgW4QLrYomy2QmXp0d4g/fbt27/55pv33nuviyigzONxcXEczJkzh0YiCGEGpY1q2rQpDKD8OTRbZU/Cd446J4QDiswPSmcQeCVLlnRBYSg0p8WLFyNvXGD2LF26tEWLFg899NAf//hHaXUtW7asW7eu7hn16HNz71HA2L59+2xqsMQMNOPo0aO+wmkGyBtKPmxyYqQzYQr0DNPjxXqPPvrou+++++CDD8p6hFnQwCzjU7QQ3qzQhqHlX4bM0HIY3DJlyliiG65ctGgROiK8rKUyVW9U8JKaysWWnyqKTf0+5INqJbAUbCb7ELtRlSW1o6v1C1lHLuDl6Dq8hWHRjBxIk9az1Ieyu6wlHjGEdJozZ84ouIUzv/3tb5lyGTVFpYofNVKxjV3EAoETa9SoUbVqVcgby8c88ZBfkyZNckGhRnnpXOzN4WKZNEq306dPH00ICxYscAFDac5RBXAVabVqp7169XrhhRc6d+68ffv2qL6xh0eUYbUlZs2aJeVEWZqUI4pflba+QIECBQsW5LKFCxe2bdtW4a8usuEZ3cXHXIuYGT+2FaCcthwz1zOxKqqeX1977bVnnnmGIWeCy4ISY0u/HKB/oIhv27YNeQ/dVK5cOSUlBc2JuXvw4MFaLc5uuSL9W4pIqVKl5s+fr6huSLlChQrM2q1atZJTgQvUd5pdr149VZwcNmyYrAjVXLI6IabfRNe0UFE83ZmuwyJVOzmPwMNWPH36dLFixYoXLz5v3jyaRDdim40bN65Ro0Z16tSBXbHQYE7eiBfR4MprLoqdrCmAT0aZZyk0UK4RaBI6VjAxPZ99WuZPDsZK2gFQJVC6Ky0tjQmXoYRHxJuKpNq/f78qh4Srx0Qx8ZRi4bRDq0AjFxCeMh+K1NF1aIwukJOAlCQapuUAkSu0qhRnyh/tItuDUWlnJu3nEVbAVA1WXix6Lz09XdFxyrDCG4WrXWWfN6ZNDpa8RBavCkoqgTgmmU8NHHOIziGYoUOHMpWNHz9e0Z6SF8qQLpkov9MYNjUhIQF17cEHH1TbrJHQkvJ81q9fHzmbteKMcDFMLRFjs3dycjIUaw+CwbUhZimL6DEOJk6ciOl16NChOXPmKP2jh8elCfnq79y5E7XKBTk5xS+KplaeUpML6FRjx45FD0QHluCABeQ1F9u3uDwQM+NHuYY0iopjZopXShl5WDGZyqfFRdaGk5KS1q1bN2TIENO9FCd9vkdI1ZZXDATUo0cPplee1aRJkylTppQvX15JrrmJzdfmKfeDN79YSM/Q+9IeOWWpB1q3bj169OhatWppn8oFMg9rZ9WqVRZibkFvNF57LC6yJ2b6TbRg+b7kPNO9e/f+/fuPGjXKqhJhqmE6YkByZYMGDTZv3lylShXldnv00UcVvxQXF3fbbbcp/5X4nFeOrk+COtNyQbqg35SjzArqmaHo0x4IZgyECxa7YBZGg8eKgLQ2bNhQo0YNafPmeCNYbpIotsdKb3FzhRaEC5Wg39ASdCMZGIr2oUl8FaFyB3P7VLINSZTsyPIXLrMA8ypZJc1QXzFBoXstWrSoTp06K1asWLJkifiU+SpD6SSF/ykqKeqpJm09nh6gbSiOqjUMaCETCwzbqlWrLVu2eMsnxxDOAWBrMYwO5KoZjEFxQbY3F3HvdKFSOVFf6JV/KeSXoeaPoj1tn19VekXqyCM4C21MskxEq5UypSFViI6qNZzvubb4Yg6fLpiCZNVwhv9qXWbNmjUqMWf79sYmNilxvZY5hg8fPnjw4GnTpiFMlZHSRSRjdOW4h8ePBPyybNmyu+++20U2fl0gWCF7hb6bjGvYsGF8fDyWUuXKlVULGKmhrVEX1PxVnidFPudkgYfLAzHTCG1xlwGTL40LlFRo4v333y9YsCA/Welx0Lt379dffx1NulevXsx3MhIymdTMetZSMVoL1s69997LFIkqf+TIEWZbKxsSVgRt4tZqd7R2DGRfaeUVRU0pPhB7UtHkPA31Dxs2DHJPSEjAnGAq12sq0462UHiLN9980wWWiab1qDuCn7MOjFUTR7GbMGFCz549ExMTGS/4c8yYMUgpulTDUbx48fT0dEwmXY/lo7GIruVjDK9MKVbGRFovfUKX0j9du3Z1kc73yAT0FUP8/PPPd+nSpU+fPvXr11ch6li1R2V2+YRHDh48CPFII6SRNBXrev78+ZCfTCMzlpSwTnfIDl9Qi0y1+sLKWy1SX7p0KZb/Sy+91LFjx3Xr1iUnJ48ePdoFc5GceEWZLjJx6Z5R3/wxRVnh8ocOHZLpxRktHqm2GK2N7nM9MoFK98qf0xZl5LLLASMCCaHBWzKS7G6PdvVdxL7SUpEqa7tIJQZLZy/L+aOPPqpXrx4HCvyz4lqHDx8eN24cLb/lllvOWZkxw3MlVXmQLSXIYVWZTrSMlS9fPiRdJnLN6n25YNfo6aefRrLDcampqUoo4iIzgFcHPS4diP2hfNG5VvkV6BEWBPqVK9u3b5+UlFS2bFkYjSlCVbx1DZYPcpA7yD/WWz4Xi5gZP1L6TU5rs495My4u7t1330Vgv/zyy2XKlNm3bx82DzMjOjTamAvNyJlDxeBtNmeSRSnfuHEjpMNxmzZtNmzYUKFCBdrw4IMPrlixokmTJhZpoDtEtyin2Sq0hxcZNGgQehKKiOiVlmzatAmlc8SIEXCCVq/pIo75hLjhFu0C5c2bl0lfwabcTX500c2Ces46MHyqVJHcT5VjWmMxb9487EkpWLSwU6dONO83v/kNnSnxxl84YyW6ogJb2w5HAcpeNdcpDkqXLh3bKOGfCpRmGj0G2oOioFUsH03BMYFG1vJ5yAi3pDcFCxZEj58xY4aLVAxTzV8YIbyQEcXFi/B9pKVxsH//fjjU3ES1tfvFF1/wSUtkOsomx/JRSIOMH9uUlloZlRYaMmTAP3PmjI7RESVfNeva6k90n+5xThj9fD9ZIhQyceJEbPgGDRpo6zIHErTIedVFbANtktj2OF9Nl5LYUhrru+++W27GegUOIKq0tDQlc2/ZsqWIja/nM37kWCEVUOKAOyBHSpYsqUJYugMPhWsyd3e3n/g7f6SFAwcOXLhwIcaPi3S4YgKj1GceHj8WIlrpgS4QAdrztDlB2osKS3Bw4MABZoZ8+fIhUFARt2/f/sgjjyhACNETDqbgL1FPfHV5I5ZFTnUgPzeFfKlEBnTAeKPid+nSxQV0wK8QAX/R7oHl78pceGtrBRqSqdC0adPp06drmbZevXpMlNpVR0dZunQpxo/SMWu9OTuKhFiYirQimiF/GN63du3a48ePp1WIjWPHjmltgPPx8fF9+/blpwkTJiifL9i9ezevo1tB9KZ7RQvnrAOjY04ePXpUjg0cDxgwYPDgwW3btqW1mG29e/dOSEjAmKTDaTONt3qs5tsaXUAkpmJKpTNXSZVFQhNVSgmfHSVzwFPNmzdftWqV1pYy0EBM2iPicQGHyk2U9iiQ78iRIyVKlODMoEGDnn32WbGq8azlcoyi8WOOlNrz0VyxZMmS7t27i7RUQ9lFzHK68auvvuKgf//+kyZNUjI9F/jwmIiyuSvq+q5eXEmEbrjhBp1EgiojPHOskoZ7yyeHEZYpNilpwweVHXkk8s4Bo9TcxlR1RI8TzWgFUEmoXGTP6oMPPoDjnnrqKTOWXCB/IaoxY8ZwjO2helzKfH2+58oU0SKFEoS8+eabyIuHHnpIjCPvbgg188lHT4GV4LtChQpBzwgj+HHx4sVIImN8OTz7mE+PSwTSRb8J4ELZesUXinqVJiPFqWTJkgg7zsMd69evR2tdtGgR+qqZ9MrXBRdfESB2b/bTQyw7S4GMDBgzoGwA7NpnnnnGBdSgQGEo4LvvvlPOA1SEw4cPh+M3Mp/RrJKgLuNfX3755ahRoyZOnMhEaava1113HS3RHoVkAH/hWZaINiova83Wg/iEZG2NVs9ywVoa+tyUKVPoB16ck2hUHDC5y2zjgltvvZUG26ZZ1I2Kc9aBGTduHFrm/v37ixUrxnlEjnao5KuqFFK2ltyxY0d0PhfR6sTGlmQsWu00n1c1RnEg/x7Akh/84Q9/GDt2rJd8P4iTJ082bNgQ48dFgkZyJlX0+WDVPFwwG4hsLOZb6g5MhCCx7cS0tDQZGLbfG11IL4SWpJbRqs8//1wuB5A9FtrXX3+t8ykpKU2aNEFfVBiri8xFSUlJMK9VBDL1LrpGZrjC6YYNG5QrRWsljCzdxch++umnSljskTOQp76JJBWGAtAMUyu/YldYZaqcMUphMS0VWS4TbeDYtqH2fGgMVLRlyxZsM5hOUQcKVVKcJzoZLWcC0TQr55zzGfO6RpaPC0wdhLILPKvF7NxTRlHmmpw4iGuYCmiDfGLr16/PbO9CMjE76gh7eGQZsvCbNWuGtT9t2jTxu9XLUnk9F8zhSiKPUCtRogQHMCPXYPwsW7YMOk9OThZ7Qv85U6nl8kMsY360Z2dlEzFnW7ZsiQ6BLssEmj9//uPHj6PcMC2mp6cr5ZQid11k2SwTpQFKgjKUNEY6nExk1Yd2wTooxreuadu2rfQV/deklFnkPx6mjdEAqZUYXbt27UIFUVQS0zeiBd1oz549f/7zn7kSC2348OHaY+F6pAttpvFPPvnk6NGj+dVF9FQtJ0SlnWGE68DwdB6N5eOCJCS9evWaNGnSiBEjkIJDhgzp06fP+PHjFWMgDwptFjFeGgjeUal+o9U2yAbLRyodkwi2Ip2gLFuMspZPeCLN1r5itJ57uUK7FvTn6dOnlTMttntl0B70BsG7YH+vTJkyinyTBs90D2vAAnKFVWt37txZvnz5bGqPbSvJqOaJtAR6Vu5d+0kCbNGiRSNHjkQphBHgHRqspfQ1a9b069dPGqcWPrTBFd0Vu7Dzd2pq6hNPPGEJwSUjeRxWLi2J4kM9Mkd4I11bK1LHX3nlFT4rVap0xx13uMAYyJkAfZOkLrIbo6UEPd1MC10wc+ZMvjLPS2SbCSfH8nXr1vF1woQJutiyNZwTquSjWB0pbczY3FYhvlpEk4B2/5eSM0B2l1qoA8Xxms+zy4ZUQB4ePxLa1WzcuHGHDh369+8/aNAguM+2esSJVs/XBZSMDqP1ZS09wG6tWrWqU6cOBwolhey1f+Cp/aIQM+NHpi0DjBhYsmTJ1KlT165dy8yINsMUjHJw6tQpF/j+MqLoQHJYl8DAeJB4yGQ5RxldjRr4Czpx3759UZiUSzQ+Pn7YsGFM6JBjzZo1x44dW6NGDdqjyDPN71FcgdNtlY5Mlsx9992nBnwbgLbJooAlpMNJ1UOn5490ixRBrXMrUYQ2Q/UZrXa689SBuemmm/jU4pzSCbhgu0C5krWNRq/KGOOCL774QttECqtFOPHWUYzJs6FZsWJF3bp1aSpNUvdqAV4d/vDDD4fzCnqcD/Xq1UM1RyceM2aMakldCo6CTPEfffRRsQAbNmxo0KABAz1x4kQYh3GHqCQ2lDBtx44djzzyiIt2qgPB4nxEw8ohCTPakht8KtWNeeZsANVt4MDEGAeauLK1b+3mtJN5wyYHyV0XqLl6C78invNQLjVL+ie74rnnnpMGr3WxHAj7sXHX8pYLTCAkYEpKStOmTUUemmOPHj06d+5cCL5+/fou4rfDT2rk+PHjXZACVMkPeCO57Z0vPR3Ptambv3Dle++9V7x4cXPasQSwLlP5LvEkuaMZXs4/4ZdS2tgf3VUeHlGD/PNhkylTphQoUKBFixYVK1aUamfblUwCWh3Ann/ttdf+/Oc/q9CI7B+VucP+gU+TkpLS09MLFy7MT7am4HGBiJnxw9yKVMbsmTBhwpYtWxg5ZXZiwmJ6VaC/JjUmMi0RSeN3kezGLtOYH1kayhtoASFKmIaps3Xr1iZNmmiu1Bxq+xKaN811JFrvq3TeMl0sj5aiU6Sd0FqYQftUFSpUwKyvXLkyjVcSz4SEBHS+3/3udwqwlmyQZRLdLKjnqwMDB0pvk60lFyC4rl+/ftiTWntgKLHc0J65A7w9atSobt26aSFQeYqjGJ6kFcqlS5cWLFiwSpUqIgM6bf369RAVE4TqqCjgwYvAHwQGJOb3J5984iJrutCVKRM5DzELrYK62rZtC9WtXbu2UaNGLlgwdkHpd0XoyTOTMwcPHkSKhOtfRZF/bbVbu8Gif2YqPU4uCjSDn2gGLYeLv/32W+jQ4lCVmy6cVcUUwSgqu9KtLatY+CftUNEq1EQ0WhfV+c0jc9hEbT6Zp06d2rt37/79+xn9evXquYAMRMk5MF8pksdF8kqpuiLsNmzYMJQqq8DLrJ6Wlnbo0CFkEFStTDzy2dMdtEtTrVo1CSOpX5nY9io2JVGO+OArN3/66adl+UCcWiyzpHPnu5XmKP3LqmxlSJlldp2nc49LBNLcIFcIeMaMGePHj1+4cKF+knLrIi7fzA8zZ87s2rUruqI02EGDBikiHdZbvHjxbbfdhor48ccfu9AmqndyuXDEMuaHgWzZsuXYsWPRCRQ6ojBHrVAq8EZbMUzQXKMJWkJdU3PmQsKCAYwg5PPWoEEDFHSUJ0jQAhvkh80NrfSqy3Tb/WIhXVyyTVIQ4kZXMx2F1kLBWvxD/MTHx9epUwfBo2wB9IBsQv1dC/PZ4SBxvjow2GCJiYlYX+pVJW+Q5FNaHnEs9puZdkoQpwO9sgWmWzSqbq7sQJzUcEhRQD/DsAknMNEGjoKmNmzYsGbNGrThGjVqJCcnc4wIbN68OZbtqlWrpKTydC6z0CCPzKEgfhfJbKsxhU2wOuhk8Zo8u2Rb6l+yQFxA4doztGC5DN6YGkoN7vctEzm+ogXqJ8ttwB14OjqZvHH4VVlPlJvbBUSlDCXhSHErV6I2iHI4g3aVNd9LOQXZ/VWSS+sCegS9FBcXl5SU1K5du2XLlmGEN2zY0EUSushNjqefM71bFCWWFFYYRBGVcJBWBHn3jRs3ot3CLHSyXMa1NhStR3tkAk2nmovkcsboMJ1CEpj3tjUtklZVt2g92kICrK6uKopYjI2LmBkcw2UmE7UA8c4777ggSkFc5iIGtjb5hwwZwjUILBcwhRjEtkm/D/l8KtGrjBZAt4jruaGmBW1RZiLfpQ4qYIk70Bj+KPPMRawdLYBy0hs/HpcIRIrKOoMi+uabb1arVm3ixIkcS0cyAwaq7t27t4x8BU7r7xKgsMbcuXOxfxDQ7733nhjcrH2PC0Hss0OgLtxzzz0MpAJalMIPga0yapYPLVrjitmjSBXmze7du0+ePLl///5QkkqkPfnkk1blxjYfowXTM7TYhvB74IEHsP1oAIoIbeCYZtBCmAFq3rdvX8eOHekf1RKxHuDvKDEoWygxOebQJWtEuuzx48d59Mcff4yxsXr1atpTrly5zz77rEiRIghaLB/pvvI8dKEcR2FHbUlQOtlFtvJM6Eo8o7eZTXXy5EnkIucff/zxm266iYmgfv36PXv2pMcwe6pUqZKenl68ePGUlJRWrVqVLVt2+/btNBKJyElv+VwItGpbvXp1iC1cGfDWW28dOHAg9CZdx8wehTUrZvr7q7PSpUQt2rzVsoVUFkukoQQVELCoBUsV+neBYcNlIgZVuA9nn/vqq6+eeeaZokWL6ibS7RQQKDaRu4sarDaohdKuXJZ2WuRUKb9qGiMnBHUF7cTSoPEQ5JQpU9Bo58+f/8EHHzDPuEiyShe4DxUqVOhHDdKFgYbRMwrPYDRtI5eZZEAABnT27Nl0XXRT5HtkAhGwghK1eIfKcujQIcTQs88+C13JEhDfRbfKwjnrtnGAwGXKDYdKQ8aKQ4BC5PtNq0aPHs0dKleuLC9oFwgg6Ip5fsmSJfwdBmzUqJGKMfCvTCwfF3j68ZpiHA6GDh3KI7IgwviLrUTI84cD7DSmBTPSXMTm9CmAPS4RWJES5gE46Pe//z0sgAEzbNiwp59+WjkMIWwkyIwZM0aNGqUFYi0oa3sTHrQqw8wh2D9IFoW3ZUfg92WMWM4I5kny6quvIpKrVq3qguoTymxmdSqVsVpLQVEBN0R13r17d5kyZZRwUCJH2dVcZKkMCREu6P7jYetPFv2CMqR8uCoMp7YBqLlt27Y0o2LFipiFWuLSYray8TRo0AA1EQtEkiYHwtNlf0p05c+fHwMDSXP//fdjMfLT3XffrdqsVomST5Q/hOjIkSMl1/m74vaszp2LmD30vMLHtdvDT7zXp59+umDBgmPHjl133XW8abVq1bhSycrRfVesWMH96Qe6a9euXVOnTnVBrUBmDVk+LtACGWIX2E5yq/U4H6AxeKFOnTowHdOxBo7x4vwdd9yRnJzMTy5SLobOlNKswDMXccF3wWItwy2u4YZKhqvhtoB71cNRfVJ+YrxmzZrVrl07FC9t2cEOOkAvHD58+Lp167R7I2VdEQK9evWCNWAQ09741QXalfT+cJ0Q2S3mbJa1nRaZ6y5ShGTx4sWNGzcWbfNEFEd+7dat25gxY5RMRaW91BX0A4StOMZshSYWWyiheTJiVT6SPoR5fxFA1aWzuz0egrb9VRhUqXpeeOEFJjcsDeWD0cypJeHopro+Z902GsAnU66mShE2ZAzFMq+iirVs2RKJjJTkfPfu3UUqWp/6ZQDuk5qaipDiYpqtCvQumAEycUmQ3WX12VTcQkseF/tS2nrlDuJ3GP+zzz57/PHHw7vKcgH125selwjkxSN3aHHThABoMmPHju3Tpw8q0IEDB5ioe/bs2bBhQy0jYvmsXr26UqVKyiAlmaLCcXXr1p0yZYr0Hx/DeVGImfEju0J2MOoLSiozafXq1bUYLJ3pyJEjSv4mBStaQMwwsyu7gK0QS09SQXS0bXkzR9epzCZiaSfKAfXkk0+ir2O+I5nQjZSPDj2pcuXKsMSvf/1r2lC6dOn169e3adNm+fLl8INczrQsx7tkU6q3DJCqpK0wZHbhwoX5ZHS0yr506VKZNzfeeGNKSgrNlivC7bffvnDhQloOn1uRU5N8qhSubCfydXzllVe+C3DDDTdUqVIFVRLaML811E3E27Jly1DEeXdmCrlbKI+Fi2Qc4tFbtmxRSROIh6H0ls8PQh5l9DMdy0GxYsXkLgWlYXligaAJcZ6RUsE1BQVlyDAjs1a1PuQnJoOEEVc1Nz65rfzWmPexYJnTGU3MZu3bKE7PBeFbq1atat++PfdnNPfs2fPYY49JA+OhSvK2d+9ezF25y0Jdzz33HGYbipoaw7MsbaMYxFxbsyAheIpmAzvYunWrqE6qHsR/8OBBBNKtt966Zs0aqbnbtm2DkdU8l815DgTtKsjHT46yNu0wXgyEMguHvXA9cgBa69VcxyjAZZs2beIknMX8pj1VVQtw0Y5ROV/dNtEktjrWy8CBA7W6zBQNuQ4ZMgRZg2GWnJzMHxFPLrDfwimkobS5c+fSYJvYuRLqKlmyZCZ0paUT7fTyx9GjRzPnKPnhRb0UbGirLTqDCsjs8fDDD9tCjG3weo3Q49KBvAYsBZQLlqgWLVq0YcMGpB68iQAdNWpUeEcUMYrih1jRGUkcKWOIPE7K+Im6ynp5I2bGjyklUm2ZpEqVKsWE27p1a8V+KCyYGfmmm27avXt3tLatobbevXtDMRCZwi6lUfE4lGllF5CfZdRX4JQkSplweH0+OXPLLbdgHrRq1Yon5s2bF2UORbBTp06vv/66vGvk5DNixAi0uunTpysft7J/aLHQQhqi1c7zNZ7+oXOQizJFbKuKTuOkxOEdd9wxefLk2rVru4DJUQQ//PDDt95667777tP1MpZUxoEpgF8XLFggHwZeBxlsT2TokawocAcOHJg2bRq3LVu2rKKhatSowX/Hjh27du1alOnExEQXcRNnXoCilNlCrvPqHC//MgfjS18xChs3bqST0ew7duzoIn4jFStWfPXVV6FARZIw0OIabUgyoLaLawWC5R7GZYwC1ilWPYYBtvGhQ4c0rAxQtWrVIGwlMOBBTzzxxM0338ytsGqgc3QvzN2RI0dCThhISoHIyB4/flyqJDfUH6XrM/SMMqqVbqg6JAqzkbuO6pNaCe2L6h/tnCgYic+jR49yfznHirSw6JhSXnzxxTvvvJOvmOgwC+QN88pzb+XKlS1atIjikJ0TPEumDmSP6WXV7jnJ2NFvf/7zn1G76U+Oc2bdxMMgt0+IAU2diatXr14uiJN0gbsBDAhTRH1Qzlm3TZlpnn32WcyPBg0aIBDhSiSjBRU0a9asUaNG2iGsVauWC7yRgYwW1RVgruA8N6Hx/BFtDMsn80hUrUPZaibzw0MPPSR3gIt6KS3EqDEy2+SDV716dRexdqKetcjD40cCyregU8upq63L+vXrN27cmAukycgtQvYMbGKJSZRch5/kH2EKqlTWGL3WTxIxM360JIPqoNlQVc8Y/j/96U/33HMPA898CpUwtFg+UXR7kwyAaCpXroxq0q5du+TkZHR0RTBDi9qUt7S20TJ+pIJLTVTBO8upoDhs2fEoKKqA9PnnnxcpUoQXR6NC02Jal81g8RiFCxeWT6C2X6LSyEygnToFVCi9lUZw/PjxWD6rVq3iE1lIT+7bt08tpGEcIFnp4VGjRiFB69Wrt27dOrpdBYnp8LZt2ypZqgsYmzN8yuORv6P+oqgtXbp02LBhb7/9NrojzZg6dWpKSsrJkycnTJhgwUXKqaBVeUWAKPJVbuhRrwN7+UHp4zF4XnrpJYYJSyNc5PT222+nJ3v27MmgMPRQZufOnbWB+cknnzCmDDr9jxrHAHGBgo+5YM+ePTAaqp6LsICLmLX8iq0LbWA2SIl5+eWXUaQ4xlLij+PGjWvVqhVDj/0AkSiqR9tN8rHp0KEDJFe0aFF4RAYGV6LS8a9bbrnFRZaZRbRad5dVlrUuUqYH/b1gwYJYEfSJJTM8ePCgBNUHH3yAwYYYc0F0nLn3bNmypUePHlEYqh9qpPLLQfbr169Hvbb1b5oHI8Chv//971944QUXbEdkd3s8DLYiwIgkJCRwBr3f0sNYbFj2TVbhum08+s0332TSfu2116BMpA/zM/Sp3XskDoS0efNmCGn48OGa8LWCIPqH7AcMGMAxxobcWSWgVbMu82ZouQSRN2LECD6zRoTqK7pUUabIlNTU1K5du7rQho/lkIh51TIPD0E8KKdoTBq4DPZB29GK4bFjxxBYCvtRLICCWrUswteVK1fK2wUilw+RsiO6aFfKzg2ImfGjdJmyASyrMlPhnXfeOX/+/JYtWzIFq9anpfOPFhQ/3ahRI3Rr5t/evXtjdEkqQGqKwNbKdHSzSAuiUV5f3pzIDHT6zz77rGbNmtLVVPYHfe7JJ5+keXTI1q1btdot9yHxw4MPPvjGG29wTc4UxZNXBmyp1XT4VlopFsjp06fvuOOOJk2aPP7446hW4lhJIFqLdKd7VUYGdZYDJK4LqcJpaWnorxwMHjxYtVPmzZuHzcMdhg4d2q9fvyVLlixYsGD16tUoygjdJ554wtzYlPJODZMclROUKRC2XuKnhsyhLXh678CBA4wClo+Sv2stwAUEMHnyZF2MiY5+zwAxHFWqVOnUqZM0HsiSM9IzFE2nsD1lceQOjCw6CiehGeZxDGOpQfyK8TA6gB6Bxbthw4YZM2agV0Fj2oOFYNLT03lEXFzctm3bUNegEHR6lXXXflT//v15CgSDJiQnIsXqaJ3MhZIOXyxMNxWlKcZaN+SNYFg6gZ9keyt5se0ei99zuNiUTC9bZafBNAxNkc53nilyFpZbgiF48cUXYYo2bdqULVtWW9NKIe2CWRHyjq7HwTnrtpUuXfqtt96CpB944IHHHnuM5jHlQsOQxFdffcUnczKNKVCgQM+ePRUy5yIql9JPIaaZH3bs2KF9RSvUCJtb7unvg5ZoK8ZcWJFxmaS0Ph8UTafybjQ+MTGRM+3atVNkrK6xrLBZuL+HR3ZA+7pKvyk256vW5hAW+fPnN2dOrYZDzwgUlCh4EP2nb9++devWdZEsJmDz5s3ImnAFBY8LRMyMH+W2VrCNJlZ95QBjAH1XFa8lCaQ8RfHRzZs3R7tSTl6rDcKE3qNHD3T6Z599VqIoilliFKgDxduSlcmA8uXLo97VqFFDHjuolbLKOODdb7rpplmzZrVq1QrjQZXg5BrOT5gNUWnbhUBalNQmjRpNhVc5iTqF2ZaSkoJApcduu+225cuXN2vWDGkkBpa6yQtiBXESHXrPnj0lSpTgDqtWrdq+fbsU5fj4eOUR+vDDDyWrVqxYwfH777//0EMPjRo1ytbwVGVFFZxk+JmviDygLK0cj/apfi4EEBVmzK5duwoWLIjlAAsoB70SWItcsWxhHBesHEOi5upm+4EyNuhwS/XGHRISEjhmINauXct9+vTpg9kDF3AAqViMJjeZOHEimhY0w5nGjRs//fTT5v8j8uMTDR6dnimCBnBzjB9+hWflTaqNI6YO7sxzaRWUWaFCBc6gxoWdYbLQP5qCuAkkBzXSAJQ8eEFyCOPNBfHcmGcusn4vtwSeyF90PrshVU/0r3pcNIAzdH7Dhg2RoDAd84yvCJHDkGhDTWeC6t27N3LNygZAHqJzJbeMbmnO89Vtc0H1AniEmZNrmMOPHTsGSfTv39+ylcCA6FUW0uMC+1/lfWHnLVu2NGnSBKl01113Ia8tnJV3PJ/l4wKDRFvKXD969GitfNvCxIVDFc9lZd15551JSUmcRMTIHU7XwAKKf/NGvsclAq0GwlNSeiXUtDanOVnsIH1GBKzMilyMIEO+tG7devDgwbVr1+YmKLHjx49HGMkZ2+f2uCjEUikMVzawr1KGmHORDX/4wx+Y3VxkAVVRHKrmbiULLvahWoHDeu7Vq5dUcxQpVPCmTZuacSJlTnUPov6+gjkiS0eBvrU+p7pGKJecX7ZsGSYE7WF+Z1pHNUQyod6NGTPGBf1mqd+z0BitkJmKJgXXfrWlRzpZkRIcI+doj3RHS8Eno1HuRhxLx0KsJicnKwmyuPGfEaD4tmzZslSpUlhuyiSGEskZ8bw2GTAFZQ5xXtqtwXIW67ZGAKYlmyOcNgwlI7PQP7kNsjek069evbpHjx4333yzMpjJXQdORFW6/fbbFUmlEk/nRPhXTA7sELRtKGr27Nna2JRL2KJFizBaFAgnr8WBAweaffL9lVorNEQzhgwZMmLECAxjkQePwypDFUNdg7QwM3gROEXeldxq5MiRPAhDiK9wvUIvsOUaNWpk04geqpVpMaOmGsudLabgetQ+HmdK3unTp1988cVJkya5SCgqnBKug6T7FCpUSKsA8iC1tTolIM4w24hZsjD/aJ50kexeSkwnxsTa3Lx5s97Xy8gchmXaQHHhoEqVKooNc6FF3OzYnZCXnXZNZXrZU2hSfHy8MgfYyiNMxBTtggUOPqFzSZkM+6UcMzkkJiZWr16d63mdrVu3utAKpu3wuP8roWiMpbDnzuPGjbNkdGJwZIcLZn7bK1PyVQmpcHYiRb3WqlXro48+4idmrQyNNBvSb/t4XDowP50Maxyat/Wr9BnN/wgs6UUwzltvvYV2BJNKEqkWkKJhPZFfLC65FXFNxCgH06ZNY3qdNWtWkSJFFNms4hVybYIsZAtdrP3D1KmsA4gBVCj0LZQkFJeKFSsWLFjQBe77sn84iG6dn3NCXsslS5bkE4KmeehGR44c4XzVqlXr16+PFYEyJx+88MsqjDvLSZxtF8Ukk/IrKP0aT5dfoilS9Mann376xBNPiCEllhiIs2fP9u3blz5EjHEZ+ih68z333FOnTp0NGzYgFzFy4GQaqZs8//zzZcqU+c8APPrQoUNz5syZN29euXLluD9jTZ9369ZN8XzRdXf0yATyDcO6ZvimTJnSoEEDubhkmKDNGD7fSq3IyfxeYOHU1NR169ahhb/yyiuc134gDF6hQgUY0FSco0ePKh220iScr53S2rGaunTpUrp0aagUO4czKSkpKPf58+fnPlocwUbicfoVJS9sSCg1wqZNmzivuFKtxokj6ARFnUkOyYZX7rsVK1YsXry4VatWiB+tAshhib8rFQRPxBCSWqZQNOWQ5ODEiRNm+XCMJJMCJ3az7hXH6aFZSF3K31X2ROUgdLdjx47Bpzxo+fLlquysnC4574mXa8EQi4QmTpwIdfXr1y8cU5d90JKwTGLRoeJLoUDI1dwuoAfY4be//S2TMF+bNm2qvRTLQGNGhTnR8Xdm8kWLFsEOx48fb9SoEdTFI6zgj67PkHUAGwkFDlN8z5493FOxglaG1dY6EceKiEDE8JNSaavouQvkzs8D1KtXb+PGjTyOGebmm2/ODjd1D48YwhamFdujvPDdu3eHKWAHS3KgXCbKpBXrJv9kcMkZP6YMMbQzZ87EIFGkATKbmVGFMpQczGWpMrrVx23ZsiUKkzIQQGE8SH75qDVvv/026rsqEmQ3MX3zzTfQMZocQhEjnheE1u+9996lS5fed999iK7Zs2cXLVoU9QU7RxnVXEDrHAwaNGjkyJHYHlnQYMwZTI4HPBRJbKmoVZ/UFFyuwXo5cOCAkgpoVU+ORtJx+Rw+fDhGy9SpU9Gbly1bRttq1qxpBSJUbJHjZ555hq7m/rwOw1e2bNnbb79d6YmlHEAAyqzgsjP21yMDrJIalk+vXr2gSSVChA0hDz613GCubufbOoCAZY2rBBDHdevWhbzDtRRdYH7oVmbnaOkBisp80CEMHkE7saKhIgX8HDlyBAvk4YcfjouLk3WBKjZ37lwYRwF+8AikBWWiVPEvLWrUD+BCG00yReBE3hc65L8ybHhZRZehFE6YMMHctRXkrU0bdMEBAwaMGTMGo+7gwYMY/0gpDDAxC9fwRzEIZ+AXWZXiaJqkrWa9u0XxZW3TEstHRpTCavksUKCAGIoXeeCBB15//XXlC/L7PzkGpQBZsmQJB5UqVUL65MxztQyhgRZ1aVFZjjSW/23atGlIH/hFeU1gAdr5m9/8Rqnqw4sR2rHR7ih8xIusWLECvkA6cFnDhg2Z+WF5o2E4BYNnwYIFH3zwwY4dO1wknkHV/MTFKu6XJ4DKBEn6KAWlUgOHX0r5TpAvGGzMMK+++mr16tU9MXtcfpAnm3ytXWQDWVEP5rCgJQy/jHWxuOSMH82zlkwsMTERLfm99947e/asQi01/CBrK2fS+Jn0maZHjBghB5jGjRur2I4SIUyfPn3v3r2lSpWSh0/U3zEM89c6fPgwkkbOBr/+9a8x+bAThgwZQj/069ePr3IH55WlMEmbkSdDJgGm54MtNocLA8umcpF1PksiRxtQMWmGCznvISDpKw46dep0//3301fNmzenwYydij9sCqA4JYlMoFI8pu1ZLiwXbO+6gACOHz+ObM6ZlVEPAaKS3z+K8qRJk6S7nG9nNVxDPQPMOjqn4s5Ai6c0lX/99dcqJaTtIHP0yiTgWxXfXCj3msgSzJw5Ez1MMQxoYDVq1OAapTvjDGZJSkoKev8777xTu3btatWqwTXQsFZDmGQs5Sh/UTi1LAerYWJVFMxHVGyClSVfbQWUf/zxx9dff32TJk0UzMajFd6alpZWunRpF1m3VhC5WMy2aMwicj/a80196yIzjFb9ebQy4+kp6sOLvb9HFqD8LvJ5w0p3kdWB7N6skFwwz1KxpzJhau8dyaJyVVAIDRs4cCAzsHiqYMGCZvbI4JEbswrxmaMm3LR48WIMm759+y5btiw5Ofn7qVkVDkQDuEm3bt1oAM+VL4D4S1O9Un1q0cFFaqqqi7Sz6gLdANJF1vBEfsXyMQfCLMhBD49LGVq8s2Aepdux4g0u4iOgY+MRjwvBpSj5ZJDI1Z7BRl9BbLzyyisu0IxNK2Liy4LbWzgXzYkTJ+65554NGzZUr159+PDhGD+SBwcPHsTysQw2OQOrneICUXH69GnlnUMf5cxXX301bty4KVOm9O7dW3V1XLBVolyHWZjxbbVbsQeyT8L1H9HbVB5n1apVH374ocp4cx7d7oUXXihSpMjQoUO5A+cRmUuWLMGSPHLkCCf5i+VvdRF9V8FUlkYv7OrjApaWTSWXiXz58mknygfw5Rg07lg+9Dk6h/RmZfZDO7EkE+Yneb4dUblXqSqOfOQswkQhLmbuyjdGF1guZvmeZbLjoZ1hKK1QoUJatHaRPcMHHnjABboRj8D4keMZD4LfO3fujIYnJ+np06fLxkMThZsSExPVQtkGvKYScCFFMMJpT4MGDZo2bXr06NESJUocOnQoPT0dG4ZraIPCxxs3btyuXTtuVbhwYZ7LZXKsLVu2LMa/Apx42aJFi/bs2bNr167Tpk1TlW6ukeanbOxmBJrnWxZS2NuK+4QJE0aOHOkiIRNyIlqwYEHbtm3Lly+vBRT5D1/sIzyyAOhk/fr1W7duZRQeffRRF9nzz+7n8hTowZbwrPIv7ZEcURRQfHz8qFGjuFjsiaCBU7BP4B2rZWzrHXJ81eqbIrNbtGhRtWrVXr16jR8/HsNJdXtkAkHMFStWxFbhmri4uPBam4yc8HyiTyUHkjxyEe6GH/8WgIa1adNm7dq1Llh3kOUjLz5v+XhcZpAPjmlBtsOjqGb5oGoy5xpv+VwULjnJx6ynlDLa/taCEFMqcuK5557TLjyzqgyDrCVusqydKEC1a9fu1KnTjBkzeKiFIGthLGcqoKtMJE/Hthk4cCDSSBYIOgoWBb8++eSTGBjSGrHseXH1iZwBsDFoJFpa/vz5L+q5CsJ2kTU5nVTAlWLEt2/fvnHjRi676aabEJNrA6Da1qxZ8+WXX0ZSYu0g+VRpFOsRzRV9VPehVQrXkQALr+JL8lmxcJmXqtmqPNcu0JLVDJ+rICehnOMQg3ZjNJ+Gl361/+4iuy7nvIlt1nGlOegrtkRjCpR4Sj4tKq6lhQZTgzLxNVXMniiNW8kgp8E2Y4iqIU5uosURHocBj56EFqVrsE+g2L59+9LaiRMnwlbcgesVQcd5ZhtsBm4FwaNR8cfixYvv378f6YLlQ0dhAnGNlMj58+evWLGC+yxatIhHr1y5Us57derUmTlzZt26dRUyxPUQNpYPbcNGUlOVUlwZTs0I1L5uuIDdhYN7Kn5JTK1tWO6G8cbNd+7cSVN5QcWX+xiJHAOjqZzOGOHyC80By8cF861mWihNU/G2bduWL1+OtaMLsJB79Oih1WVNzqtXr4ZxOnfurL9LKGghTKpY2FzRXxRmxsFjjz0m6nLnZ2RLS6BVSIQITC15hA2jFJ1wogsMJ1pikbdikLJly+7evZu/0M4qVaqoHIqttXl4XE4Ii1otC0o7suUMyxeShQDRXI5LzvhhIkPJKFasmFy8XCA2kBNYBUzfs2bNkquAptcs+KRBOvxd61W9evWaOnUqihQTKLc1MwDNHntDuyvZDXN0gXCNfCFolDPMoaFDh44ZM8bMMHka7Nu3zwVmA+efDpCYmHixz9UNFZAt/kGl27t3b0pKCpIMbQy50rNnT/p8+vTpSMrGjRujzK1fv54Ltm7dOnjwYOQTRiMd1aZNmwYNGui2yDNZlWHlWA5vStEmbzfbr+OVxbcShyZlFdblt31yDIyCqi25YHfFAmNcpCZV2BbVXvw578MIqoi16T1iK/l66YytPkAtKm9vVbZ0QSbzuG1W0CRVVJRLjxKHWNg0SpV8yURR0CcELF6TS9v777+PFogxULBgQa7hlWkzV6rYK19R5p566iltBGG6yN1URrsZeDxa6a2SkpL69evXunVrHvTxxx+j4DJ73HfffY8++igMwovzF/hU/YDlA2fBYrVr16ZV/KRdMkv8QJPk25NJ4odMwFPQDuFWmU8W5chPlStXPn78uGpWqn+8vMwZrFmzZvHixQyoCmRB8NCVUWy2Qib973//+1dffRXZoXIFEHmfPn0GDhz4l7/8Rctt2nhELMp6/81vfiO2ypCKOiwoXcBNUBHMotUH2XWWR8FFXGQzwAX8C5NagSMeAU3ClRJJRYoUccFWsOiTn5Qv/pZbblGlr9mzZ994443KJqIbajs3uzvTwyMnIU1J9G9FuiX1JDSlL0kiZ7mEXe7EJWf8MCdi+Shq2UXWm2UIKZmyPEMseU4WHgGVMOEq9uDw4cONGjVCDRoeoH///paILGcsact76wJC17q4vIZk482ZM+f+++9Ha1FhIq687rrrtEklxqATsuAeZn/58MMPk5OT0flKBUDho6v5+vzzz3P+2muv/eqrr66//npUunLlyvXt2xc9DxOIjsqbNy8KH+IHS1KST4alRJoy5qkPTVgqhlU+VJa8wdJh8+Kmq/k6JDkMkbqWh6Vzy4TQWq9tQVi2t/OxhiVFkNuqwlqUQtAFQyxi0FSOsiIFK5wbKvNAF7uPXHHCgWHokSo/quVkqEjE5kK5qpRFkEfcddddojGbahRsIMaX5y3kDXMxRRQvXlzuQ/zE9SokZX6AnK9WrZqMnFOnTj3zzDPMJHxdtmzZzJkztUGN5dOjR48bbrgB8oaXJ0+eTLfAX4MHD9aemKx9S/ktOzBrCVfWrl3LW2CGyS+CG8Ljbdu25eZ33nmnUr0pvb6XlDmGlJQUPpldXTD3KmdpDlg+SA0GXR5oSL24uDis4nbt2lWtWlVkHI6ukdzBPOOn6tWriyBVZ0KeyWLMsCGUocwaFGv+GoKI0L7qPnJ+1rSgxS+5G+zfv1/iXksbthus/Z969ep98sknXMxLNWnSROyvnuRK7/PjcflBq/w2UWv1zRazdIGEqab6mDX0J4hLzviRHmxbOvqqT0TFtGnT7MqsWT6WLU1KCeTSrFkzpSaT5i2jQjnNVIQkvDmjm+jvP+o9I5DlIwthwIABCB6UJ/3EXP/RRx/dfvvtx48fR5y89957CQkJKFUNGzbkfJUqVeTD06JFC4UtqZ2mMPGTzCfVEpE7n7TMxYsXq+IHj0YrGjJkiCxJ3gshvWLFCmV1U4AHD5WPASoUZk+bNm3oLi0zhD0f1LfqFvPeyfCyJgjDB2F/Vhfh88vG8rFOsCj2SzOFnUYhrLXIgT6DHXIh4yI6NIs3zCl2bN2S4f6Z+7x9/z4ZUmLYVkk4riB8QdhjR+9iU42JE5MiY8eO/cGW2FQgKYUGBivddtttWDVDhw6tW7cuyhm6Gmy7fft2rVNoz5nu5SdtL2tHSM6fHI8ePVrev9xKwXKW/7Bv375SE/V083awfuNBPFSBRrYQCEdjj8Ha3FDqpnJ5Z5JY4gff1+jZZyX5PpQdUfSvAEiVr9GnrGiVW4jWE41+witHjI5cl1u2bIkxjPkte0NV1DhQOnuaqsToXI8ooW2IITlq6uYZiMTkoJ0Ps1vm9KD/2vWWO0RrECdPntTKI1aNUnK7oDPh60aNGkHAtA15t2bNGiw6/tKqVatFixbJ+AnHhXt4XB74QfnrgzazjFzXcVrf1bwPJdWvXx/NAPFgCsHRo0fRS5j9UfEHDhwYXpOWy9b3i5/8GGgDRO7UcneWvsLnjTfeSDMmTJiAFvXOO+/Id5+JHjGGmVSnTh0XyNFatWphzEydOvXpp5/++uuvUb8sJbyLqIk0eMmSJZ9//vmxY8d40N13383bucBAUs2Wbdu2yezh/phDhw8fHjNmjBa/MX4QQrfeemuXLl0UWSRBm9158C4PQGZWW112dY5tKnrkAML6q4YVZilVqhRqbnx8PL/ecMMN+/fvR+/EzpGGx6xSsmRJdOIjR44w1WAIodvBlZwX7yv7VjhriPyj0Eexx7gDXMxkxa8cw8K2D8ZJngKZWcEAmTcKlcQGa9q06ebNm7W5rdX3LL8vsxat/S6APc5DMMuHgWOYGH0m9jvuuEMnpaNHUYi4/2vVm1+ooul4VlxcXMeOHeUto3UuJdi0jG0Kn+OChQsXcn2zZs1k+UhK5sA+PI+GIG+66SYtO15//fXKtqIURxg8q1evdsGKJ2ScnJys5CgIPgQTBp4YJAsJQjw8PHIncp3xoxxHcsria82aNUeMGFGuXDnOP/vss+j3zz//vBY1Ld22IBca7dJEsT22/qeb69HyrmE2L1y4sDyR0DMwZmQm0TCpGpINqE0tW7ZEPPTp04dr0LpUU4I7L1u2DKvm+PHjXNahQ4eyZcuidblALvJfeexgXL3yyivFixdHwtWoUQOj6Morr6RPxo0b5yKL3/KQkbRWtXs13qdW/EFYFLtMIMZOaofPyn95ILxPJUtD9g/aWEJCAlwm3z9YLD09nTkHvr7nnnvgREVH3H777Wh1J0+eTE1N1cQybNgw/jtp0iQuEJPCy9JEua02XXWl8sWLuuSqpznNMvJZvqyiRYvKlahx48ZLliwREZqf0sW+sjJY8EclhglnxfAw00J2jnZU/vCHP3DcuXNny+RujqDRgh6n+1uuC8Zl1apVHN92222iN5u6wy4VFnHKMUQLRRUrVkweBDqZM/vwCKO9e/fSe4iVnTt3iqgOHTrUvXv3pKQkeYciierWrduwYcP4+HgubtSo0aZNm/r37z9mzBjni9x7eHhcMHKd8aP1UReREwgndIt69eopizQ2gDZDUCxsa94cyWyPPooIlzVUomc9SPs22C3aMahVqxZakRaJVWDURTIRc0Y7/iqh061bt4oVK2Lz8C7oOlh0pipx/ZAhQ6QG7dixY8GCBZxHkDz44IOq5I3hhJz+8ssvJ06cKANMjVRX8C+lmOOG6D00zFs+P4gMyiWD5R1zLycoA4/NDErhzSSDuQJTq0osumPHjh0tMfcnn3wydepUJUsoUKBA9erVW7dubR47o0aNgt0GDBgwduxY+FHFhTCclDXBBYvx5rKrSimwap48eXgKX20jSA5pfB47dozJjT8uW7asSZMm6ME/D6CGZUFfFAGrcld0O/MygDy1NDTaHGPSZoxatWqFpq6pODtcs1QqNyyeNLJr1qyBPGrXrq2KwJAWLdSVFnUpp2jIbNGiRZzv27evUrdZUzPcOTugR2zdulWpF+ELFWB99NFHP/zwQxdJA1utWjXeSJtUpUqVeuONNzp06PDcc88hHCW1o7uf5uHhcbki1xk/LlJF3qrcNGjQABMiLS3NBV4K8oEGKCVJSUlNmzZFgdCsKtGlsI1oCTBzS3PB1r+c+F3gA400QhOaNGlSnTp1du3a1bJlS8TSiBEjEhISsGEGDx6MboQ8sMB03SQxMZH/8iInTpyYPXs2Fg5NXbx48fr16834Qbo89dRT8+fP53o+MYRGjhyJ2jR69GgFuLvAKjPFXfYSTbUl3ssmJie7oTVy+yovOGmuMWyVR7Rg5YZNr9X8oORULlI42LJ6QA8odgr14ae//vWvBw4cGDNmjBYauAk/6Z7wvpY2pOqNHz9eWy5K6oCOyDwAOaFVM0cdOXKEGaxEiRI8umDBgmfPnu3fv7/S93NPbsXNN27cOGjQICYQ7VBxTRa42DZ7mUxUNIZH+PQkYWixjIlUSSxefPFFho/5VlN9eOc8awktfhAyJJRHXulJlCgIy0fJ2SxvgYbPZNkLL7wgPwJNU+cLnMsOaJcpOTkZ7sBcV14EWqKdKxdInC5dukDzSsDogoWk1q1b80c4Yt26dbVq1fKTqoeHxwUi1xk/Cqox7zU+b7311smTJ0utR/ufMGFCp06dmFLRKlAUUCy0SKaVPMsfFS3QACk3thArgaSK7EpqpxLaCAMVQFRmXpo3bNgwvY75zqEDITw2bNhQtWpVRGyhQoVQrQoXLjx9+vSKFStaFRSuj4+PT01NPXny5F133aUUC8r3wEO1wKwDpUk1lz+pO+ZpoxCjKPbG5Ydw3VgXKfRpTiYeP3VoKC3/ryUeUCkGrbW7YNzhZZVDKVKkiKpJqnwktgoMaBPLwIEDmYtkY8g/DXY7fvx4mzZtWrRoAT9ee+21UpoxhzSPhZNqiNgwhGbPnv3ZZ59xh6JFi/bu3RveHzduHBOadrZdUIxL+RUv6n3F7/YgHXjLx8CIKM5HiviSJUvoogoVKjB8MjPCqdKyI+zHRbJL83XTpk3yGrCqbvIvUBFSu1LGD7JDWdQQNy6yvKWsa5Budu+oqCoXD1JRbwQcktcsHyTRnDlzmjVrJq9vMYvShHTu3HnGjBmIvEaNGmVrCz08PC4n5Drjx9Irm4MZs/zBgwfvv//+pKSkatWqMe1yRvoBx/LhVlKyrNVU/UFIrshlRc7WkkZIRwkq5Og111yD3IqLi1u0aBFyNDExsXLlykOGDElOTt62bRsWDg1euXJl8+bNaXPfvn0lCbRyjLR49tlnUcKQZHw9e/YsF0+cONGcGcLFdvSOWrY8dOjQddddp7L3ykxqa4Tc07u9XSDko6htPbrXXAdj3S6P6EBlHy2xu04qgBumY7jh63z58jH6WD4iAM7zq3aYCxQooP8q3fCwYcOMy2B/BYdwsGfPnsGDB/NHLpPLHI9g6pD9I4ua82iQSpOwY8cOzJ7ixYsfPXoUs4efsHzg6Dx58ljxlgyW+QWCR2uHXF+zaVb8iYJuCaepYKJmgO6+++5wfkvRSRYsz8whIrQ9RiDH5rZt2/Igyy9nyfq0wWjZEd59911IFJMDw9sFVq4ERI6lk5Lfpvrn5ZdfPnPmjE5WqlRpwIABiDbtfGoilfs679KuXbsJEyb079+/Z8+eOdlaDw+PnzRy3Uwhz+BwnUTOoCXUqFFj5MiRTP1WYZMpmAn3iy++KFmyJJJAWx+6SRSLSVlyUsySTz/99MYbb9QqnRXxla82rerWrRstRFy1bNly4MCB69ev57NWrVrdu3fXrbB51KqEhAQV1ENCYP+g7kyaNEnXWFk9JYxX4SBpb4rk0c6SxKcsH5VqsQZLcstM8u4uFwjFhDCOq1atUhmlWLfIIzpQNRKpYqZQKvIHjRP2Yejho3379km3k1GUP39+7bKq3igmDQconYrSkdOREh7w08GDB9Gn9QjOqMqqMmsrWxfsqQdxfPXVVx8/fpxnlS1blsv279+vjVwaw/zA3ZgNmGfKlCnD3TCBLlZZ1AvSHqXbsvhDD8HSozFADHpSUhIn+/XrZ1Ml42hl0KL+dO0TyoWM+yMjeBzGg3acNJOHi0fbNhSUsHDhQg7i4+PNGU+07SJ5qKPe2jAsYaDC1WT5gGrVqq1du9ZFMgMpx4agdHa//vWvZdp5nzcPD48Lx/8v+ZhZBg0axNRpBRxi16oYoFmzZrx77969mU/bt29fpEiR0qVLp6WlffbZZ6VKlSpUqJBK10uAmf/YjweTPjc/fPgw3b53797y5csvX76cmyOfjhw5UqxYMcQnj05NTe3Tp88nn3yCJMO2oSU333xz4cKFEW9r1qxB41myZElycrILHBu6du3qgtDb9PR0hBZ/HzZsWFRae+lDtSMRh5LxJ0+ejHnlB7m6qUrmmgBojVJePTx+cjAnKK0cxbYxMiS0/WUxmRlS8GWos5mtkDFJk5ARgwcPdoErtQkOQccWURMVyIkOm6FAgQIuWG3Blk5JSVHwqos4xWnH3haz5Lp8zTXX0GOrV6+uX7++C+VMM3MiC5aP9IcMwbHhssI0mGbwCG2QiqJkN7qgG/lv//79R4wYYQmv+aNlztRakly+27RpM3/+fMv5dlnC9DHJDq2PRNcipT/pZxEwN7dFuuuuu65Lly5FixaVkyTjlTdv3rAV6uFxqcEcfSFUpg4mPdRpFGwXKXTuZPyInSD3GTNmyOM21wJbghlZNeAQCQgGF6ndqSLZCh7V/nu0HponTx4kpXJwL168WBHSWquTd8TatWs5o3pEtFCx0UuXLlWkkBbATLhyq+effx6BIVe93KZkM2oMn/qE/tFqYg6sXJ4P8mgStWilX/uNMTfJPDyyAFGvghKhYU2V0l9j0h6LP9TOgHRE7WZrRx2dfsiQIfLslZmUre3hQfny5Tt+/Pi2bduYzDlz8ODBSZMmZfdmr4rXYfAwEEx3PO7EiRO8cpUqVV555ZW0tDTGS14P5tegAgYotSdPnly1ahX/Gjp0aLTaY2YPT6QxCCOmYg2WHMtta3TOnDn01ZQpU+TwVqJEiX379lWuXHnkyJHNmze3ug506dy5c7/44gtmeP6OKjNr1iz61jKObNy4sW/fvperJwJ9pcVNmaaMZnQlWtiUUnIjeeHyeejQoddffx3yUGZLH63q8ZMAU+I/A7iIjeMCBR5SV226/zV+VF6T6VJ/g9Nym9IsrzY6xXhb4kouBLJ8XKRaiwtFl/5IcPMzZ87IXdsFdqoLZVeTXziySvUElR1BExBQMVMXaNh2XhOWRELUqxJd+pC96oI+sconMZSIjKAyt6anp4t40AkQXdIaPTx+WtDEEp580FZj6HGkfR7L+mCfcgVEiq1Zs2bDhg1iPW2DZ2t7VHkpvC7+1ltv5cD+s4w6ra1IfMvPbceOHampqUqPrneXHnDttdeauBeKFy9eq1ataBmH8rvDGNu1axdtUJEr2mDe4xilaPPymdRCLFREC7F88ubN27Rp0y1btrRo0cK0Fr2aiwRN2YOQd38LwA2VFPuyhI2LuE90rkSvUbm/RYJpV00nzf5RlWRdRlfbWHh4XJqwAEt9VTJkK1ymYg//onJp9uF506pt5h6ImU091UqhPATCO85mSkarfzS5y/iR1JR6oY0gOforUWn4oTb7KO+NleuW/eYCn4rTp0/ntkF0EdOCDpGDh4v4WsSqPfBY9wDmJ6m188t1hdIjNyAc9Pjll1/GsLiKxW3aGZuizQawhTwrXJZ9MMsHQwuWx8DA8nEh5TX7gCiRXJCXnfw9pLbaAFl1JhpmIVtKm/HVV19dc8010YrgUkCpi6R7CTcyvK569dVXf/PNN+oxrd+5oFCsHNg0Z+p6yTKFp1oCOm5u0UFK3nAZL9oypuofbdy5wPCL1s3haPqT7pVg0l4un7YEbGFgLkeI2cPjxyCcn1nkqkBc2wj61wQ4YcIE6B4Sz5s3r/Iac8yZ3KacKZWZ4oa1vEHf5cmTh66QE4Xkq1KfqcZFVJ6rTQBt7DAEX3/99a9+9Stt2vBoZAPSC5l07NgxOZZozycckaWvyFrlKuCYv/BVm9SXsTA4J8zvX31Sq1at2Ob/UXoiGbfyUdRI5UK71OMygLLby/LRskLJkiVj2J6wk4IMIStQY3tTWrTSZdm9E06faLH8LwFcxLEiu2MktKhpT5HM+pdrR2DhyH2aM0w+tM0WOs2jQdZRdBtpIpLHWbo5S9QhEYado2vUaTSPUdM6oEp4h5snsSh/ObuVC1ydXUCZWkaM4itcOpDLolkd9Iy2ZaJ1f3G0nFzoXjjowIEDqthrEBOJoqL1XA+P7IBUX4V+uMBoVxZlfVUeryu6dOmi69C5LeNKboYibZhbNQWHf8rQg9F6HCJHgZua0y19rQuG0LR5F3Hq0GZUuFIe1yiBtcX+ulDcam6DyVfzO8+mYoIXAiMVlXs3seHlh8dPEcpur+wdNj1aDsmYwKrHan0ava127drDhg0LlzWT3kwjs3vzR0V+tI4mNVHraNmdGUJqK+9YqFAhXpzX5ADTQp1DG86cOVO0aFE+kfJFihRRoj/JF2URVMhHtESbnO5kdMl5gcfJScGO9SyarVD7EydOMF6FCxdOT0/Pnz8/jT927Bhtlk3rIskkZAMoZ7fWd7VQyA1R1nNgcy9WkPmq8rUNGzaMouXjIsuFurkLCEaWjxbp0C4UNR71OoceHtkE7QNLn7cVcCnY0rSvCO91hl23c1u2N+nHYuywaRG+wAUdatdE67mSixoePddc2DX1aMA0y6sB4QlIx1rsDJfrlsyIoUdKTKCuC/dPzLMLWM1BGTy0hwGNVQIGD48fD5ttlEokhpaPiyxXaVlK01316tXr1KljvnlyZNDkmQPtCS9UmU6ZA88NQ7soEh/hp2Pz0CfmWa2TYakRLVg9iX8EsKHRYGnJT44oWm9Ve9QSxkthLUqaF3YY/pfKEkBJ/OQFp9tqTTDm6QezG5aMV2ZetOSIhKbc/ulDDZYlCtK6qossLIqKovJcD4/sgNa+ta8TLn0mqDLeFaaQcakoXvNLbrPvbSPehUJrtJ6k+TRsPmrXLCrPteBFC1F1oahiuS5IPKigh4lw7UHrepM0ytkiqf/9navcAOsKk445pvScE9qXC3OThHduW1zwuDxgi/fym1JhoijOhxcLbfi4yFaq0h9b9LYusHWHHAj/M0mqck9Ka5YDz5WeqkQUyAvGRclyZBLQBjMFOZZFoeh2VRyy6kNRjGW1AztWrLx2nBRzrPO2PqWWcF5WEB0oy8ecHZS/VMdSbiw50OUd8GMGqvxE5H4SRabTAquc61xAJMqmIFIJL5xzHK06Hx4e2QTRcwYvLZ2Uav0vSpbkCGuHuW2vwGBC1PorvLwR9lOK4qRjz8rQ7aYuhx0RwwNpVpkLDZ/WadTs3DmO1hX2+rG1AM+3iJDbFhc8LhuIs4yAwxNRzsOmRDF+eCHc/Lh0TVgLzz7YI8LlB3JgCtLLKqO0zoQdClxEKEht1ScXq2FWY8dlszvu+frh+5O2hiz8NcNAW1PP+dPlh+/rJNFlOutq60PlkROp2NO9w4LHTwLn1H7DkutfqzA53SgPDw8PDw8PDw8PD49YwBs/Hh4eHh4eHh4eHh65At748fDw8PDw8PDw8PDIFfDGj4eHh4eHh4eHh4dHroA3fjw8PDw8PDw8PDw8cgW88ePh4eHh4eHh4eHhkSvgjR8PDw8PDw8PDw8Pj1wBb/x4eHh4eHh4eHh4eOQKeOPHw8PDw8PDw8PDwyNXwBs/Hh4eHh4eHh4eHh65At748fDw8PDw8PDw8PDIFfDGj4eHh4eHh4eHh4dHroA3fjw8PDw8PDw8PDw8cgW88ePh4eHh4eHh4eHhkSvgjR8PDw8PDw8PDw8Pj1yB8xo///M///Nv//Zvf/3rX//f//t///7v/86Zb7/99le/+tU///lPvv73f//3f/zHf+jKEydOXHvttTnUXg+PywJnz5698sorjY/+8Y9/wHH/+Z//yfHf/va3n/3sZ1wAu8GD//Vf/wUP6l9cxvWc5GKOdb2Hh0cGwB1XXHHF3//+d3gEKfbzn/+ck9999x3CS8f8xAViJT7/GQBe++Uvfyne1DWexTw8zgd0QhhE4kkcBE/ZrybdxGIuItpcwJ58hi/28MhhnJf4mPehaZk6Ur+QCvpJsuQvf/kLlM35fPny5VRrPTwuE0i7QhjARMgDEwPwGkxnFyAkYDGtO7hAWiBRkCX8y6tlHh7ngzgFHsHg+cUvfuECVjIRBox9uExmktgQ7hPrIeD0Rw8PjwyQ5JJU4vibb77Jnz8/uqIWHVzAPsZiX3/9NVKMn66++moX4ixblfDwyHmc1/iR5cPn6NGjOTh16lShQoWg5qefflrWPDJDFKxlM+0OeXh4XAhgH2SALTBzjCCBiWwVjWOYLk+ePHxFabPFM7gPYSMBY5LGw8MjDGwejBn4CO1K2ztoYGfOnNm9e/f27du//fbb8uXLV6xY8brrrrvqqqu4noulimm5wQVyLdYv4eFxiQJ+OXnyJNIHCQXjYPm4wJ1B5hCQcvhf//VffObNm9dFdntOnz4tEwgJ6C0fjxgiM80JYk1NTR0wYAB0jHKGNobxc8899yAwXED9fCJOoGBzy/Hw8LgQ9OnT549//CMKmRaetaAgL9P/DhAXF1enTp1GjRrVrFmzaNGiWlTTWpqtqHnjx8PjnNAmT1paGrzz97//ffbs2QsXLpw7dy5WEF91DTxVtWrVTp06tWvXTvqZfBy00YpcsxUHDw+PDJDLDyyDQgjLuGC7FZZBeOkCePCGG26oVKlS9erV77zzzjJlynASzvruu+/46fDhw9dff30M2++Ry3FezUli4LnnnnPBNuVVV131zTff/O1vf5s1axZ6G8ey2v8jQM6118PjskD+/PmPHz+uY7QxxfC4yFIZ+PLLL7dv3z59+vQWLVq88847MCDXaEfIdln9ooOHxzmh6AIsH7hsxIgREmQu2M+RoynsBq9t2rRpx44dI0eOfPvtt1HRdA2MpgMtTMTmBTw8LmEoHO7rr7/OkycPlg/a4F//+leJsF/84hcccAFGzv79+xFkMNdbb731xBNPdOrUCQbUunmhQoX84p1HDHFeyoNGId/FixdDyqhcWDucvPrqq+fOnYvxo8wHLrDjnV+B9vC4SJw+fZpPrSkgRcRNFqiAWobk0JVLly7t0KEDnGjuphx8P7rUw8PDgIJ16tQpdLKHHnpo48aNWi+AX+AsbBsxl1y7UdpOnDjxzDPP/OlPf7rhhhuQelrX8wEJHh7ng7wPrrnmGhesgMMsMJd8E/7yl7+gPf7yl7+EyzjW9Vu2bPnss8/y5s17zz338PXYsWMFChTAavIizCNWOC/lQcTY63LLcYGcQGygsUHBGzZsqFGjBuLEvAKUOSfnWu3h8RMHUz+fWlN48MEH7733XoUouCDg5+OPP966deucOXOU7W3Tpk3btm2rUqWKC5a0kStwn2c6D4/zASZC05o/f35ycjJKmMJ+ihUrNmrUqNq1a/PTp59+Cn89//zzaGCwGJeNGTNm0qRJsJWigMSMHh4e34cS8/z85z+Xk7aL7Kl++OGH6enpefLkQWNMTU1FbPG5efNmfoINn3rqqbp161577bWIPwSZBQh5eOQ8Msv29s4770DW6GSQ6cSJE+Pj45ET2D/z5s3D+HGBeOACqNyvkHl4XBTOnDnjgiUGGK1UqVLNmzdHePzjH/+QV1uTJk349dFHH509ezYHp06dwv4pX7684hB0h/8J4GMSPDy+D5gI8dStWzetQ8Mp9erVW7p0qaWZujUArDd8+PC0tLQrrrjixRdfHDp0aMGCBV2wxOCzKXp4nA9wR7gMg9zesHBq1aolqYRmWLNmTS776KOP7r333kOHDnHliRMnYLfp06cr7MfLL48Y4l/GD2SqvX5okUlfGW8g03fffdcFJj6a2d13392zZ0/9B+NnyJAhkLVKjvhiCB4eFwsFHmjNDKaTtEBdgwfR2yQSKlWq9MYbb6CuIVcOHz7MrzDmr371KznkeMnh4ZEJVq9e/dVXX2nxjq/Lly/XwsGZM2eURPHbb7995JFH5s6di/EDZ+XPn/+Pf/xj165dlfNazjx+Xc/D45yAmyzoFE5xgSap88opol+LFy8+efLkdu3a6cysWbMwfhBqVvPHwyMm+Jfxwywvl2jN9TJmEBUucJJGKtx2222FChW66667VqxYcerUqf3792/evLlOnTou0NugY6+HeXhcFGAr6WRwHAxo1UvhRKuxmJiYiKmj+qd33nmnVSmRt1u4qIKHh0cY6GHz5s2DR7SHI91Llow2f7TKwJmEhIT+/fvDSoi/ihUrSiH75z//CT96y8fD46KglDwyexSeWrhw4Vq1aiHIvv32W87w6759+0qUKOEll0ds8b81sGW9QLJSv/jhhRdecAEpQ6NNmjThgmbNmr377rtcgHI2e/ZsjB8VunI+K46Hx0XC+AUWS05OHjZsmMKvFaiNnFi3bl1aWhpnEBuNGjW65ZZbXKCxKaOOCyW89vDwyAAE0/r16+EpTBpkVocOHYxfdIDw0kI1Bo+k2HfffaeffNk6D4+sQat4YiiOpU9i/5QrVy41NRVtE+biAOPH/Lc9PGKCK5jutQKN1qUVaNSynTt3fvTRR8rXUbNmzbJly0LEd9xxx1NPPaVIg/fffz8xMRHhIcfNWL+Fh8dPDCqM4AK30lUB7Cf5T2v9DFHRuXPn8ePHuyA7wlVXXQWTKjX2vwWITes9PC55HDlyBE5Rqp5ixYopR4gLbBuEnXZ1tPanT2SZ+Z26gDE59p45Hh4XDthN+iRyypziYKvSpUvv2rXr7wE4QJlUxLgvlOIRK/xr+Vmxay5YV2bGx/iZPn26XdGhQwd+hVILFSpUv3791atXQ9MHDhxISkpq0aKFC5zl5Ejg4eFxgbjmmmuuvPJKq+0TTi2l5WrO6PzmzZsXLFjQpk0b5cZBM1NGbGXXidkLeHhcwoB30tLSLBWV0hjAMvCOtC6EnWWWD//R4nx8CTsPjyxA/tsuYDedkZGjpQf4TvmvfZE6j9jiCgsbULIOxRWgbLnADYDPu+66CyJWIgQMoVWrVmk389VXX8X48SGhHh5ZAALg7NmzOi5Xrlz16tW1Mi11DdVtyZIlMOa33367evXqnTt3JiUlxcXFuYggcYEU8f45Hh7nhFQr5XzjU7Fz0sYswBX+klyzy7TtI18Gz1keHlmA7Z3K2vnPAFIvdUGxYsW85PKIOa4wp7Wf/exnOl65cuWRI0dcMPvnz59/165dX3zxRdhVQPndFy1alJaWds0113jfGw+Pi8UvfvELRIKyt917773x8fHSwJScCtXt+PHj7du337Zt2zfffHP06NGZM2cmJCRgMikPlW7i5YeHx/lQqVKl1NRUha1yUL9+fSlhqjEvWXb11Ve7YK3aRZIcGHOZN3js3sDD4ycGGTxCOB+PspXKFy4uLk6ZD7wJ5BFDXKFy8rJnZPy89dZbSlyIkEDrQjM7c+aM0iFIHijNFNds3bq1devW+pc3gTw8LhxKfcPB2bNnVU3LBWtmlgC0QIEC06dPr1ChggsspcWLF2P8wKRiNEtPH9OX8PC4RIF4wvjZsmUL0goBt2zZsqZNm7ogoE4uphaNjVoGD6oy/ZVXXlm4cGHtGnmzx8PjYqHsWTq2aIiTJ0/u3r3b0mFff/31cjf14eIeMcT/xvzoC0bOVVddpbqK2OgQKMJA1RiV50DGukKAXGAmtWjRgr/rZOzewsPjJwbFUqNvqaqpTloOg38GKFSokDKEor198sknLohkgN2kz/lAOw+P8wHmyps3r7gJgycpKen/a+9cQhJKozj+LWSiMjMfWIIFSgTSItq1CoRoKkoSeoKQkZtWIRRiizZFqyjaBC2KqDYR0aIWJgUFUZtoUZsWRW0qM5+o4GQwf+4ZLzE1w8xmbjHnt5DPe6/ghe9wHt95UKdE6DUaz6BSqRKJhFar9fl8pPIgVktLSx6PR0gBbKg/Di4wzJfI000oWkej6mjqI1XW0WNkKIZCIcgazRq2Wq1VVVXiQ3EdwyjCH2lvlAANTbC/v0+1BELSH3TUQ23fYG+JQisqIbn1m5ubi4uLuCJPIGEY5p8gCxeNLqWL1JyK1pDHg4MDyJpGo0mlUtXV1eJDOjU9xnN+GOZLICmBQGBubg4LCNHl5eXa2trQ0BDEDZoLAgU5gr67uLiA56NWq9PpdHl5eWdnJyWjQqwoJ4LLshnmM3LAjropikJ8nELhQupNiq9QXuFweGpq6v39HfKVTCa9Xi+lPMBu5G5vjIKoaESPHEWGtsCupfXCwkJHR4fFYhGSWYbtTju1tbUVZhnt/p2dneHhYYX+PMP8VOQQg06ngwBSGIwMNegS6Izz8/OZmRkaqwVZc7lcsucjCgeznDDNMF8C0YBL43Q6oapyuRzWfr8f13t6ekpLSyFxJSUlkUhkZGRESKmn+Gxvb6eYNEw0vV6v7P9nmO8MDMJ8Pg9XB6IExQR9RFEDGskNG5Kq6Q4PD+fn529uboQkVgaDob+/Hw9TAJ09H0ZBsHVVv0kUFRVhd15fX5MrD6urubmZPB8hpcZhu5OJ5nA4Tk9PM5kM9u7s7Cz0B59gMsy/AvJCDkwsFlteXj45ORFSf0WTyQSnKBgM4gE5DAHcbrecTiCLGzs/DPNXxOPx9fV1jUYjpBK7VCrl8XhwpaamBkbY8/Mz1vQkJBEXA4EASZasy/jYh2G+hNyej82s6Tynu7s7nU5DhUGUnp6eHh8f5WfgDo2Pj5vNZlE49lHqzzOMoJqfXySEVMMTiUSElJPT1NRktVqFVAhEUTRqWYgrLpfL7/djjR388vJye3trs9kUfQuG+WFQlxE6TQ2Hw9AT4kNOqV6vp2EIdHFlZaWxsVEUvB2uE2WYvwfiYzKZ8vn87u6u2+0maYK5dnR0JJcoUB4OHKFEIjE5OWm322n0MA3UymazxcXFXMvKMJ+hqtSPSdeU8La3tweNptFo4AK9vb1hTdoKV8bGxiYmJkQheIdbkD46IGKY/x4VVfuAWCwWCoXkG/Dg6VCSImdUAAq1AWVgNBrr6uru7+8pMr26ujo9Pa3UCzDMT4RaHVD0Szaw4BFRN6poNCokW81ms8EsGxgYEIVuB9R3UUiOEE2mV+4lGOabAr8Fng9Eyel0bm1t+Xy+h4cHKLuysjJSWxUVFVB5arUaai4YDDocDtwlt4fECsqOcsKVfhWG+XZA+1DjKzg5VDJHTa4hd7gVj8eFFETI5XIQw4aGhtHR0cHBQfotpTzgk3v2MAqigrGFXYs9qtPptre3yZaSW3lkMhms5WMf2sparfbq6iqbzZLXjivQIvi5wq/CMD+Hvr4+2FWkMDQaDY2ch1eTTCbxabfbzWZzZWVlbW2tkFqFQr5kqaSoBNaf59MzDCMKDgxEBotfJTY2No6Pj8/Ozu7u7nDLaDR2dXW1tbX19vbSTyKRiMVioZ/gAUgZVeUxDPMnqEkPVBiUl9frhc6ClSgk0zEajRoMBjg2UFstLS319fVQXpSz8Pr6ijW1EqGZPwq/BvM/5ndE2GHhWGHFzQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="left" hspace="12" width="517" height="133" border="0">


 1. Zapnite kompresor.

 2. Skontrolujte, či z náustka vychádza rovnomerne rozprášený liek vo forme “hmly”.

 3. Sadnite si, alebo sa postavte vzpriamene tak, aby ste mohli normálne dýchať.

 4. Vložte náustok medzi zuby a povrch jazyka. Dýchajte normálne, ale len ústami (môžu Vám pri tom pomôcť nosové svorky). Snažte sa neupchať koniec náustka jazykom.

 5. Pokračujte v inhalácii až dovtedy, kým nespotrebujete všetok Bramitob, čo by zvyčajne malo trvať približne 15 minút.

 6. Ak musíte prerušiť inhaláciu alebo ak si budete potrebovať odkašľať alebo si urobiť prestávku, vypnite kompresor, aby ste zabránili vyplytvaniu Vášho lieku. Zapnite kompresor znovu, keď budete pripravený opätovne začať inhaláciu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Starostlivosť o Váš rozprašovač a kompresor:

Pri údržbe a používaní rozprašovača a kompresora sa, prosím, riaďte návodom výrobcu.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Bramitob môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak neviete, čo nižšie uvedené vedľajšie účinky znamenajú, požiadajte Vášho lekára, aby Vám ich vysvetlil.


Najčastejšievedľajšie účinky Bramitobu, ktoré môžu postihnúť viac ako 1 zo 100 ľudí, sú:

kašeľ a zachrípnutie.


Menej častévedľajšie účinky Bramitobu, ktoré môžu postihnúť viac ako 1 z 1000 ľudí, sú: afty

v ústach (kandidová infekcia), závrat, strata sluchu, zvýšená tvorba slín, zápal jazyka, vyrážka, bolesť v hrdle a zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi, hlasné dýchanie, nevoľnosť, suchosť sliznice, vykašliavanie krvi, zápal ústnej časti hrtana (orofaryngitída), bolesť na hrudníku, strata sluchu, bolesť hlavy, dýchavičnosť, slabosť, väčšia tvorba hlienu (látka pri vykašliavaní) ako je normálne, bolesť žalúdka a plesňová infekcia.


Zriedkavévedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť viac 1 z 10 000 ľudí, sú: nechutenstvo, zvonenie (hučanie) v ušiach, pocit tiesne na hrudníku alebo dýchacie ťažkosti, strata hlasu, krvácanie z nosa, nádcha, vredy v ústnej dutine, vracanie, poruchy vnímania chuti, astma, závrat, slabosť, horúčka a bolesť, laryngitída (zmena hlasu so zápalom hrdla a ťažkosťami pri prehĺtaní).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí, sú: opuch lymfatických uzlín, ospalosť, problémy s ušami, bolesť ucha, zrýchlené a prehĺbené dýchanie (hyperventilácia), zápal prinosových dutín (sínusitída), hnačka, alergické reakcie zahŕňajúce žihľavku a svrbenie, nedostatočné množstvo kyslíka v krvi a telesných tkanivách (hypoxia), bolesť chrbta, bolesť brucha a všeobecný pocit diskomfortu (necítiť sa dobre).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ BRAMITOB


 • Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


 • Len na jednorazové použitie. Nepoužívajte Bramitob po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Môžete používať Bramitob aj vtedy, ak dôjde k zmene farby roztoku.

 • Čas použiteľnosti pri používaní: Bramitob vrecká (neporušené alebo otvorené) sa môžu uchovávať do 3 mesiacov pri teplote do 25 °C.

 • Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 – 8 ºC). Jednodávkové ampulky môžete uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 ºC počas 3 mesiacov, ak nebudete mať k dispozícii chladničku alebo ak budete liek prenášať.


 • Uchovávajte ampulky v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


 • Po prvom otvorení jednodávkovej ampulky: použite okamžite.


 • Po prvom použití: Použitú jednodávkovú ampulku okamžite zlikvidujte.


 • Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Bramitob obsahuje

 • Liečivo je tobramycín. Každá 4 ml jednodávková ampulka obsahuje 300 mg tobramycínu.

 • Ďalšie zložky sú chlorid sodný, kyselina sírová a hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu.


Ako vyzerá Bramitob a obsah balenia

Bramitob má vzhľad číreho, žltkastého roztoku.
Váš roztok na rozprašovanie Bramitob sa dodáva v 4 ml jednodávkových ampulkách. V každom zatavenom vrecku sú 4 ampulky a veľkosti balenia sú 4, 16, 28 alebo 56 kusov.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010 Viedeň, Rakúsko


Výrobca

Chiesi Farmaceutici S.p.A., 26/A Via Palermo, 43 100 Parma, Taliansko

Genetic S.p.A, Contrada Canfora, 840 84 Fisciano – Salerno, Taliansko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Rakúsko: Bramitob

Česká republika: Bramitob

Nemecko: Bramitob

Grécko: Bramitob

Maďarsko: Bramitob

Írsko: Bramitob

Taliansko: Tobrineb

Holandsko: Bramitob

Poľsko: Bramitob

Portugalsko: Bramitob

Slovenská republika: Bramitob

Španielsko: Bramitob

Veľká Británia: Bramitob


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2015.

6Bramitob

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bramitob

300 mg/4 ml roztok na rozprašovanie


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 4 ml jednodávková ampulka obsahuje 300 mg tobramycínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Roztok na rozprašovanie.

Číry, žltkastý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba chronickej pľúcnej infekcie spôsobenej Pseudomonas aeruginosau pacientov
s cystickou fibrózou vo veku od 6 rokov a starších.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Bramitob je určený len na inhalačné použitie a nie je určený na parenterálne použitie.
Do úvahy sa musia vziať oficiálne odporúčania pre náležité používanie antibakteriálnych látok.

Liečbu má začať lekár so skúsenosťami v liečení cystickej fibrózy.


Odporúčaná dávka pre dospelých a deti vo veku od 6 rokov je jedna jednodávková ampulka (300 mg) dvakrát denne (ráno a večer) počas 28 dní. Interval medzi dávkami má byť čo najbližší 12 hodinám. Po 28-dňovej liečbe
Bramitobommajú pacienti prerušiť liečbu na ďalších 28 dní. Majú sa dodržiavať striedavé cykly 28-dňovej aktívnej liečby, po ktorých nasleduje 28 dní bez liečby (28-dňový cyklus s liečbou a 28-dňový cyklus bez liečby).


Deti mladšie ako 6 rokov

Účinnosť a bezpečnosť Bramitobu sa nepreukázala u pacientov mladších ako 6 rokov.


Starší pacienti

Tobramycín sa musí používať opatrne u starších pacientov, ktorí môžu mať zníženú funkciu obličiek

(pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Tobramycín sa musí používať opatrne u pacientov so známou alebo suspektnou poruchou funkcie obličiek. V prípade nefrotoxicity sa má liečba Bramitobom prerušiť až dovtedy, kým koncentrácia tobramycínu v sére neklesne pod 1 µg/ml (pozri časť 4.4).

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov s poruchou funkcie pečene nie sú potrebné žiadne zmeny dávky Bramitobu.


Dávkovanie nie je stanovené podľa telesnej hmotnosti. Všetkým pacientom sa má podávať jedna jednodávková ampulka Bramitobu (300 mg tobramycínu) dvakrát denne.


Liečba tobramycínom má pokračovať cyklicky po takú dlhú dobu, po ktorú je zaradenie Bramitobu do liečebného režimu podľa pokynov lekára pre pacienta klinickým prínosom. Ak bude zjavné klinické zhoršenie stavu funkcie pľúc, má sa zvážiť pridanie liečby liekmi proti pseudomonádovej infekcii.


Spôsob podávania:

Jednodávková ampulka sa má otvoriť tesne pred použitím. Všetok nespotrebovaný roztok, ktorý sa nepoužije ihneď, má byť zlikvidovaný a nemá sa uchovávať pre opätovné použitie.

Podávanie Bramitobusa má uskutočniť pri dodržiavaní všeobecných hygienických zásad. Používaný prístroj má byť čistý a má správne fungovať; rozprašovač, ktorý je určený len na osobné použitie, sa má udržiavať v čistote a pravidelne dezinfikovať.

Pri čistení a dezinfekcii rozprašovača je potrebné riadiť sa pokynmi poskytnutými výrobcom inhalátora.

Maximálna tolerovaná denná dávka
Maximálna tolerovaná denná dávka Bramitobu nie je stanovená.


Pokyny na otvorenie ampulky:

1) Ohnite jednodávkovú ampulku v oboch smeroch.

2) Oddeľte jednodávkovú ampulku od pásového balenia, najskôr zhora, potom uprostred.

3) Otvorte jednodávkovú ampulku otočením hornej časti tak, ako znázorňuje šípka.

4) Jemne stlačte steny jednodávkovej ampulky a nechajte liek vytiecť do zásobníka rozprašovača.

Obsah jednej jednodávkovej ampulky (300 mg), ktorý je vyliaty dorozprašovača, sa má podávať formou inhalácie počas približne 15-minútovej doby prostredníctvom inhalátora na opakované použitie PARI LC PLUS vybaveného kompresorom PARI TURBO BOY (rýchlosť dodávaného lieku6,2 mg/min, celkové množstvo dodaného lieku 92,8 mg, stredná hodnota aerodynamického priemeru častíc: D100,65 µm, D503,15 µm, D908,99µm) alebo prostredníctvom PARI LC SPRINT, vybaveného

kompresorom PARI TURBO Sx ( rýchlosť dodávaného lieku6,7 mg/min, celkové množstvo dodaného lieku 99,8 mg, stredná hodnota aerodynamického priemeru častíc D100,70 µm, D503,36µm, D909,41µm).


Pri inhalovaní Bramitobupacient sedí alebo stojí vzpriamene a normálne dýcha cez náustok rozprašovača. Nosové svorky môžu pacientovi pomôcť, aby dýchal ústami. Pacient má pokračovať vo svojom štandardnom režime dychovej fyzioterapie. Má sa pokračovať v používaní vhodných bronchodilatancií, ak si to vyžaduje klinický stav pacienta. U pacientov s niekoľkými rôznymi druhmi liečby dýchacích ciest sa odporúča, aby ich používali v nasledujúcom poradí: bronchodilatancia, dychová fyzioterapia, iné inhalačné lieky a napokon Bramitob.

Bramitobsa nemá miešať s inými inhalačnými liekmi v rozprašovači.


 1. Kontraindikácie


Podávanie Bramitobuje kontraindikované u všetkých pacientov s precitlivenosťou na tobramycín, na akékoľvek ďalšie aminoglykozidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Je kontraindikovaný aj u pacientov užívajúcich silné diuretiká, ako sú furosemid alebo kyselina etakrynová, ktoré majú známy ototoxický účinok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné upozornenia

Tobramycínsa má používať opatrne u pacientov so známou alebo suspektnou poruchou funkcie obličiek, sluchu, vestibulárneho aparátu alebo s neuromuskulárnou poruchou alebo s ťažkou, aktívnou hemoptýzou.

Funkcia obličiek a VIII. hlavového nervu sa musí pozorne sledovať u pacientov so známou alebo suspektnou poruchou funkcie obličiek a aj u pacientov, ktorých funkcia obličiek bola spočiatku normálna, ale u ktorých počas liečby vznikli príznaky poruchy funkcie obličiek. Preukázaná porucha funkcie obličiek, vestibulárneho aparátu a/alebo sluchu si vyžaduje vysadenie lieku alebo úpravu dávkovania.

Koncentrácia tobramycínu v sére sa má sledovať len pomocou venóznej punkcie a nie pomocou odberu vzorky krvi z prstu. Zistilo sa, že kontaminácia kože prstov prípravkom pri príprave a nebulizácii tobramycínu, môže viesť k falošne zvýšeným hladinám liečiva v sére. Tejto kontaminácii nie je možné úplne zabrániť umytím rúk pred vyšetrením.


Bronchospazmus

Po inhalácii liekov môže dôjsť k bronchospazmu, ktorý bol hlásený po použití nebulizovaného tobramycínu. Prvá dávka Bramitobu sa má podať pod lekárskym dohľadom, s použitím bronchodilatancia pred nebulizáciou, ak je tento už súčasťou súčasného liečebného režimu pacienta. FEV1(úsilný výdychový objem) sa má merať pred nebulizáciou a po nej. Ak bude mať pacient, ktorý neužíva bronchodilatancia, zjavný bronchospazmus navodený liečbou, test sa má zopakovať zvlášť s použitím bronchodilatancia. Vznik bronchospazmu u pacienta liečeného bronchodilatanciom môže svedčiť o alergickej reakcii. Ak je podozrenie na alergickú reakciu, tobramycínsa má vysadiť. Bronchospazmus sa má liečiť ako je to klinicky vhodné.

Neuromuskulárne poruchy

Tobramycínsa má používať s maximálnou opatrnosťou u pacientov s neuromuskulárnymi poruchami, ako sú parkinsonizmus alebo iné ochorenia charakterizované myasténiou, vrátane myasthenia gravis, pretože aminoglykozidy môžu zhoršiť svalovú slabosť v dôsledku potenciálneho kurariformného účinku na neuromuskulárnu funkciu.

Nefrotoxicita

Aj keď sa liečba parenterálnymi aminoglykozidmi spája s nefrotoxicitou, v klinických štúdiách sa u tobramycínu nefrotoxicita nedokázala. Liek sa má používať opatrne u pacientov so známou alebo suspektnou poruchou funkcie obličiek a majú sa sledovať koncentrácie tobramycínu v sére, napr. hladiny v sére sa majú stanoviť po dvoch alebo troch dávkach, aby mohlo byť dávkovanie v prípade potreby upravené, a tiež počas liečby v časových odstupoch troch až štyroch dní. V prípade zmeny funkcie obličiek sa hladiny v sére musia stanovovať častejšie a musí sa upraviť dávka alebo dávkovací interval. Pacienti s ťažkou poruchou funkcie obličiek, t.j. s hladinami kreatinínu v sére > 2 mg/dl (176,8 µmol/l) neboli zaradení do klinických štúdií.

Na základe súčasnej klinickej praxe sa má pred liečbou vyšetriť základné funkcie obličiek. Funkcia obličiek sa má okrem toho opakovane vyšetrovať prostredníctvom pravidelného stanovenia hladín močoviny a kreatinínu najmenej po každých 6 kompletných cykloch liečby tobramycínom
(180-dňová liečba nebulizovaným tobramycínom). Ak sa zistí nefrotoxicita, liečba tobramycínom sa musí prerušiť až dovtedy, kým minimálne koncentrácie liečiva v sére neklesnú pod 2 µg/ml. Potom je možné na základe lekárskeho zhodnotenia znovu začať liečbu tobramycínom. Pacienti, ktorí dostávajú súbežnú liečbu parenterálnymi aminoglykozidmi, musia byť pozorne sledovaní kvôli riziku kumulatívnej toxicity.

Sledovanie funkcie obličiek je dôležité najmä u starších pacientov, ktorí môžu mať zníženú funkciu obličiek, ktorá nemusí byť zjavná vo výsledkoch bežných skríningových vyšetrení, ako je vyšetrenie hladín močoviny v krvi alebo hladín kreatinínu v sére. Užitočnejšie môže byť stanovenie klírensu kreatinínu.
Moč sa musí vyšetriť na zvýšené vylučovanie bielkoviny, buniek a valcov. Pravidelne sa musia merať hladiny kreatinínu v sére alebo klírens kreatinínu (prednostne pred meraním hladín močoviny v krvi).


Ototoxicita

Po parenterálnom použití aminoglykozidov bola hlásená ototoxicita, prejavujúca sa ako sluchová aj vestibulárna toxicita. Vestibulárna toxicita sa môže prejaviť ako vertigo, ataxia alebo závrat.

Počas kontrolovaných klinických štúdií s tobramycínombola pozorovaná mierna hypoakúzia a vertigo, zatiaľ čo u iných liekov na nebulizáciu s obsahom tobramycínu sa počas kontrolovaných klinických štúdiách nevyskytla ototoxicita stanovená ako problémy so stratou sluchu alebo zmenou v audiometrickom vyšetrení.
V otvorených štúdiách a v priebehu postmarketingového sledovania došlo u niektorých pacientov s anamnézou predošlej dlhodobej alebo súčasnej intravenóznej liečby aminoglykozidmi k nedoslýchavosti.

Lekár má vziať do úvahy, že aminoglykozidy môžu spôsobiť vestibulárnu a kochleárnu toxicitu a počas celej liečby Bramitobom má vykonávať vyšetrenie sluchu. U predisponovaných pacientov, u ktorých existuje v dôsledku predošlej dlhodobej systémovej liečby aminoglykozidmi riziko ototoxicity, môže byť pred začiatkom liečby tobramycínompotrebné zvážiť audiologické vyšetrenie. Pri objavení sa tinitu sa vyžaduje postupovať opatrne, pretože predstavuje príznak ototoxicity. Ak pacient počas liečby aminoglykozidmi ohlási výskyt tinitusu alebo nedoslýchavosť, lekár má zvážiť, či sú potrebné audiologické vyšetrenia. Pokiaľ je to možné, u pacientov pri pokračovaní liečby, ktorí sú zvlášť vysoko rizikoví na ototoxicitu, sa odporúča opakované meranie audiogramu. Pacienti súbežne liečení parenterálnymi aminoglykozidmi majú byť primerane klinicky sledovaní kvôli riziku kumulatívnej toxicity.


Hemoptýza

Inhalácia nebulizovaných roztokov môže vyvolať reflex kašľa. K použitiu nebulizovaného Bramitobu u pacientov s aktívnou, ťažkou hemoptýzou sa má pristúpiť len v prípade, ak prínosy liečby prevyšujú riziko vyvolania ďalšieho krvácania.


Mikrobiálna rezistencia

V klinických štúdiách sa u niektorých pacientov liečených nebulizovaným tobramycínom dokázal vzostup minimálnej inhibičnej koncentrácie aminoglykozidov pre testované izoláty P. aeruginosa. Existuje teoretické riziko, že u pacientov liečených nebulizovaným tobramycínom môže dôjsť k vzniku izolátov P. aeruginosarezistentných na intravenózny tobramycín (pozri časť 5.1 Farmakodynamické vlastnosti). V klinických štúdiách sa nezískali žiadne údaje od pacientov s infekciami spôsobenými Burkholderia cepacia.


Informácie týkajúce sa podávania počas gravidity a laktácie, pozri časť 4.6 “Fertilita, gravidita

a laktácia”.


 1. Liekové a iné interakcie


Má sa zabrániť súbežnému a/alebo následnému používaniu Bramitobu s inými liekmi s nefrotoxickým alebo ototoxickým potenciálom. Niektoré diuretiká môžu zvýšiť toxicitu aminoglykozidov zmenou koncentrácií antibiotika v sére a tkanivách.

Bramitob sa nemá podávať súbežne s kyselinou etakrynovou, furosemidom, močovinou alebo manitolom.
Iné lieky, u ktorých bola hlásená zvýšená potencionálna toxicita pri parenterálnom podaní aminoglykozidov patrí:

amfotericín B, cefalotín, cyklosporín, takrolimus, polymyxín (riziko zvýšenej nefrotoxicity); zlúčeniny platiny (riziko zvýšenej nefrotoxicity a ototoxicity), anticholínesterázy, botulotoxín: kombinácii s tobramycínom sa má zabrániť kvôli ich neuromuskulárnym účinkom.

Iné

V klinických štúdiách sa u pacientov, ktorí používali nebulizovaný tobramycín súbežne s dornase alfa, mukolytikami, β-agonistami, inhalačnými kortikosteroidmi a inými perorálnymi alebo parenterálnymi antibiotikami proti pseudomonádovej infekcii, vyskytli sa nežiaduce účinky podobné nežiaducim účinkom v kontrolovanej skupine pacientov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bramitob sa nemá používať počas gravidity a laktácie, pokiaľ prínos pre matku neprevyšuje riziká pre plod alebo dieťa.


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití tobramycínu podávaného inhaláciou u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok tobramycínu (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti). Aminoglykozidy však môžu spôsobiť poškodenie plodu (napr. vrodenú hluchotu), ak sa u gravidnej ženy dosiahnu vysoké systémové koncentrácie. Ak sa Bramitob používa počas gravidity, alebo ak pacientka otehotnie počas používania Bramitobu, musí byť informovaná o možnom riziku pre plod.


Laktácia

Systémový tobramycín sa vylučuje do materského mlieka. Nie je známe, či podanie inhalačného tobramycínuvedie k sérovým koncentráciam dostatočne vysokým na to, aby sa tobramycín zistil v materskom mlieku. Vzhľadom k potenciálnemu riziku ototoxicity a nefrotoxicity tobramycínu u dojčiat sa má rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo prerušiť liečbu Bramitobom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Na základe hlásených nežiaducich účinkov sa dá predpokladať, že tobramycín pravdepodobne neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Napriek tomu majú byť pacienti, ktorí sa chystajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, upozornení na to, že sa u nich môže vyskytnúť závrat a/alebo vertigo.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce účinky v kontrolovaných klinických štúdiách (4) a v nekontrolovaných klinických štúdiách (1) s Bramitobom (565 liečených pacientov) boli nežiaduce účinky na dýchaciu sústavu (kašeľ a dysfónia).


Nežiaduce účinky hlásené v klinických štúdiách (pozri nižšie) sú klasifikované ako:

časté (1/100 až 1/10); menej časté (1/1 000 až 1/100);zriedkavé (1/10 000 až 1/1000); veľmi zriedkavé (1/10 000).


Trieda orgánových systémov

Nežiaduci účinok

Frekvencia

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

menej časté

Infekcie a nákazy


mykotická infekcia, kandidóza ústnej dutiny


menej časté

Poruchy ucha a labyrintu


vertigo, hypoakúzia, neurosenzorická hluchota (pozri časť 4.4)

menej časté

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


kašeľ, dysfónia

časté


zníženie úsilného výdychového objemu, dyspnoe, šelest, hemoptýza, orofaryngálna bolesť, produktívny kašeľ

menej časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu


nadmerné vylučovanie slín, glositída, abdominálna bolesť v hornej časti, nauzea

menej časté

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka


menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia, bolesť na hrudníku, suchosť slizníc

menej časté

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšenie transamináz

menej časté


V kontrolovaných klinických skúškach s ostatnými nebulizovanými liekmi, ktoré obsahujú tobramycín, boli jediné nežiaduce účinky dysfónia a tinitus iba signifikatne viac hlásené u pacientov liečených tobramycínom, (13 % tobramycín vs. 7 % kontrola) a (3 % tobramycín vs. 0 % kontrola). Príhody tinitu boli prechodné, vymizli bez prerušenia liečby tobramycínom a neboli spájané s trvalou stratou sluchu pri audiometrickom testovaní. Riziko tinitu sa nezvyšovalo pri opakovanej liečbe u pacientov s tobramycínom.


Ďalšie nežiaduce účinky, z ktorých niektoré sú častým následkom základného ochorenia, ale pri ktorých prirodzená súvislosť s tobramycínom nemôže byť vylúčená sú: bezfarebné spútum,infekcie respiračného traktu, myalgia, polypy v nose a zápal stredného ucha.


Okrem toho v kumulatívnych postmarketingových údajoch s nebulizovanými liekmi s obsahom tobramycínu sa uvádzajú nasledujúce nežiaduce účinky (frekvencia a klasifikácia je uvedená hore):


Trieda orgánových systémov

Nežiaduci účinok

Frekvencia

Infekcie a nákazy

laryngitída

zriedkavé

mykotická infekcia, kandidóza v ústnej dutine

veľmi zriedkavé

Poruchy krvi a lymfatického systému

lymfadenopatia

veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systému

hypersenzitivita

veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

anorexia

zriedkavé

Poruchy nervového systému

závrat, bolesť hlavy, strata hlasu

zriedkavé

ospalosť

veľmi zriedkavé

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus, strata sluchu (pozri časť 4.4)

zriedkavé

poruchy ucha, bolesť ucha

veľmi zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

kašeľ, faryngitída, dysfónia, dyspnoe

menej časté

brochospazmus, nepríjemný pocit na hrudníku, pľúcne ochorenia, hemoptýza, epistaxa, rinitída, astma, produktívny kašeľ

zriedkavé

hyperventilácia, hypoxia, sinusitída

veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

zmena vnímania chuti, vredy v ústnej dutine, vracanie, nauzea

zriedkavé

hnačka, abdominálna bolesť

veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka

zriedkavé

urtikária, pruritus

veľmi zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

bolesť chrbta

veľmi zriedkavé

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia, pyrexia, bolesťna hrudníku, bolesť, nauzea

zriedkavé

slabosť

veľmi zriedkavé

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zníženie hodnôt pľúcnych funkčných testov

zriedkavé

V otvorenej štúdií a z postmarketingových skúseností sa u niektorých pacientov pri dlhodobej predchádzajúcej liečbe alebo súbežnom používaní intravenóznych aminoglykozidov vyskytla strata sluchu (pozri 4.4).


Parenterálne aminoglykozidy sa spájajú s precitlivenosťou, ototoxicitou a nefrotoxicitou (pozri časť 4.3 Kontraindikácie a časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Inhalačné podávanie má za následok nízku systémovú biologickú dostupnosť tobramycínu. Príznaky predávkovania aerosólom môžu zahŕňať ťažké zachrípnutie.

V prípade náhodného požitia Bramitobuje toxicita nepravdepodobná, keďže tobramycín sa slabo vstrebáva z nepoškodeného gastrointestinálneho traktu.

V prípade neúmyselného intravenózneho podania Bramitobusa môžu vyskytnúť príznaky a symptómy predávkovania parenterálnym tobramycínom, ako sú závrat, tinitus, vertigo, nedoslýchavosť, respiračné ohrozenie a/alebo neuromuskulárna blokáda a porucha funkcie obličiek.


Liečba
Akútna toxicita sa má liečiť okamžitým vysadením
Bramitobua majú sa vykonať základné testy funkcie obličiek. Pri sledovaní predávkovania môžu byť nápomocné sérové koncentrácie tobramycínu. V prípade akéhokoľvek predávkovania sa musí zvážiť možnosť liekových interakcií so zhoršeným vylučovaním Bramitobualebo ďalších liekov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: aminoglykozidové antibiotiká, iné aminoglykozidy,

ATC kód: J01GB01


Tobramycín je aminoglykozidové antibiotikum produkovanéStreptomyces tenebrarius. Pôsobí hlavne narušením proteínovej syntézy, čo vedie k poškodeniu priepustnosti bunkovej membrány, postupnému narušeniu bunkového obalu a napokon k bunkovej smrti. Tobramycín má baktericídny účinok v rovnakých alebo mierne vyšších koncentráciách ako sú inhibičné koncentrácie.

Hraničné hodnoty
Stanovené hraničné hodnoty (breakpointy) pre citlivosť pri parenterálnom podaní tobramycínu nie je možné použiť pri podávaní lieku vo forme aerosólu. Spútum pacientov s cystickou fibrózou (CF) inhibuje miestnu biologickú účinnosť nebulizovaných aminoglykozidov. Z tohto dôvodu je nutné, aby pri podaní tobramycínu formou aerosólu boli jeho koncentrácie v spúte približne desaťkrát vyššie ako je minimálna inhibičná koncentrácia (MIC), aby mohol potlačiť rast P. aeruginosa advadsaťpäťkrátvyššie ako je MIC, aby dosiahol baktericídny účinok.V kontrolovaných klinických štúdiách dosiahlo 90 % pacientov liečených tobramycínom 10-krát vyššie koncentrácie v spúte ako je najvyššia MIC pre kmene P. Aeruginosavykultivované u pacienta a 84 % pacientov liečených tobramycínom dosiahlo 25-krát vyššie koncentrácie ako je najvyššia MIC. Klinický prínos sa zistil aj u väčšiny pacientov, u ktorých sa vykultivovali kmene, pre ktoré hodnoty MIC prevyšovali hraničnú hodnotu pre parenterálnu liečbu.

Citlivosť
Nie sú stanovené konvenčné hraničné hodnoty pre citlivosť pri podávaní nebulizovaného tobramycínu, preto sa musí pri definovaní citlivosti alebo necitlivosti (rezistencie) mikroorganizmov na nebulizovaný tobramycín postupovať opatrne.
V klinických štúdiách s inhalačným tobramycínom sa zistilo, že po liečbe tobramycínom došlo k zlepšeniu funkcie pľúc u väčšiny pacientov (88 %) s izolátmi
P. aeruginosa,pre ktoré boli na začiatku liečby potrebné MIC tobramycínu < 128 µg/ml. U pacientov s izolátmi P. aeruginosa, pre ktoré boli na začiatku liečby potrebné MIC ≥ 128 µg/ml, je pravdepodobnosť dosiahnutia klinickej odpovede menšia.


Na základe údajov získaných
in vitro a/alebo skúseností z klinických štúdií je možné očakávať nasledujúce odpovede mikroorganizmov spôsobujúcich pľúcne infekcie u CF na liečbu tobramycínom:


Citlivé

Pseudomonas aeruginosa

Haemophilus influenzae

Staphylococcus aureus

Necitlivé

Burkholderia cepacia

Stenotrophomonas maltophilia

Alcaligenes xylosoxidans


V klinických štúdiách bola liečba s dávkovacou schémou tobramycínu spojená s malým, ale zreteľným vzostupom minimálnej inhibičnej koncentrácie tobramycínu, amikacínu a gentamicínu pre testované izoláty P. aeruginosa.Každých ďalších 6 mesiacov liečby viedlo k prírastkovému vzostupu, ktorého veľkosť bola podobná vzostupu pozorovanému v kontrolných štúdiách počas šiestich mesiacov. Najčastejším mechanizmom rozvoja rezistencie na aminoglykozidy, ktorý bol pozorovaný u kmeňov P. aeruginosaizolovaných od chronicky infikovaných pacientov s CF, je impermeabilita definovaná ako celkovo nedostatočná citlivosť na všetky aminoglykozidy. Dokázalo sa, že u kmeňovP. aeruginosaizolovaných od pacientov s CF dochádza aj k adaptačnej aminoglykozidovej rezistencii, pre ktorú je charakteristický návrat citlivosti po vysadení antibiotika.


Ďalšie informácie

V kontrolovaných klinických štúdiách liečba Bramitobomuskutočnená podľa vyššie popísaných striedavých cyklov viedla k zlepšeniu funkcie pľúc, pričom výsledky sa udržali nad bazálnymi hodnotami počas celej liečby a 28-dňového prerušenia liečby.
V klinických štúdiách s
Bramitobomsa nezískali žiadne údaje od pacientov mladších ako 6 rokov.
Nedokázalo sa, že pacienti liečení tobramycínom počas 18 mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku získania infekcie spôsobenej
B. cepacia, S. maltophiliaaleboA. xylosoxidansako je riziko očakávané u pacientov neliečených tobramycínom. Zo spúta pacientov liečených tobramycínom sa častejšie izolovali druhy rodu Aspergillus; avšak klinické následky, ako je alergická bronchopulmonálna aspergilóza (ABPA), boli hlásené zriedkavo a s podobnou frekvenciou ako v kontrolnej skupine.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia
Po perorálnom podaní sa v moči objaví len 0,3-0,5 % liečiva, čo svedčí o systémovej absorpcii. Po podaní cez rozprašovač u 6 pacientov s cystickou fibrózou bola priemerná absolútna biologická dostupnosť okolo 9,1 % dávky. Systémová absorpcia tobramycínu je veľmi nízka, keď sa podáva inhaláciou vo forme aerosólu, pričom do veľkého krvného obehu sa vstrebe len obmedzené množstvo inhalovaného liečiva. Odhaduje sa, že približne 10 % rozprášených aerosólových častíc liečiva je deponovaných v pľúcach a zvyšných 90 % buď zostane v rozprašovači, dopadne na orofarynx a je prehltnutých, alebo je vydýchnutých do ovzdušia.


Koncentrácie v spúte: Desať minút po inhalácii prvej 300 mg dávky Bramitobu bola priemerná koncentrácia tobramycínu v spúte 695,6 µg/g (rozmedzie: 36 až 2638 µg/g). Tobramycín sa nekumuluje v spúte; po 20 týždňoch liečby s dávkovacou schémou Bramitobu bola priemerná koncentrácia tobramycínu v spúte po 10 minútach po inhalácii 716,9 µg/g (rozmedzie: 40 až 2530 µg/g). Pozorovala sa vysoká variabilita koncentrácii tobramycínu v spúte. Dve hodiny po inhalácii klesli koncentrácie v spúte na približne 14 % hladín tobramycínu nameraných po 10 minútach po inhalácii.


Koncentrácie v sére: Stredná hodnota koncentrácie tobramycínu v sére po 1 hodine po inhalácii jednorazovej 300 mg dávky Bramitobu u pacientov s CF bola 0,68 µg/ml (rozmedzie: 0,06 µg/ml – 1,89 µg/ml). Po 20 týždňoch liečby s dávkovacou schémou tobramycínu bola stredná hodnota koncentrácie tobramycínu v sére po 1 hodine po podaní dávky 1,05 µg/ml (rozmedzie: pod hladinou merateľnosti - 3,41 µg/ml).

Eliminácia
Eliminácia tobramycínu podávaného inhaláciou nebola skúmaná.
Po intravenóznom podaní sa systémovo absorbovaný tobramycín vylučuje hlavne glomerulárnou filtráciou. Eliminačný polčas tobramycínu zo séra je približne 2 hodiny. Na plazmatické bielkoviny sa viaže menej ako 10 % tobramycínu.
Tobramycín, ktorý sa po podaní nevstrebe, sa pravdepodobne vylúči hlavne vykašľaným spútom.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity po opakovanom podávaní sú cieľovými orgánmi pôsobenia toxicity obličky a vestibulárne/kochleárne funkcie. Príznaky a symptómy nefrotoxicity a ototoxicity sú zvyčajne pozorované pri vyšších systémových hladinách tobramycínu ako sú hladiny dosiahnuteľné po inhalácii odporúčanej klinickej dávky.

V predklinických štúdiách spôsobilo podávanie inhalačného tobramycínu počas až 28 po sebe idúcich dní mierne, nešpecifické a plne reverzibilné (po prerušení liečby) príznaky podráždenia dýchacích ciest a príznaky toxického poškodenia obličiek pri najvyšších dávkach.
Neuskutočnili sa žiadne štúdie reprodukčnej toxicity s inhalačným tobramycínom, ale podkožné podávanie dávok až 100 mg/kg/deň u potkanov počas organogenézy nemalo teratogénny účinok.

U králikov spôsobilo podkožné podávanie dávok 20-40 mg/kg toxicitu u matky a potrat, ale bez dôkazov o akýchkoľvek príznakoch teratogenity.

Vzhľadom k dostupným údajom na zvieratách nie je možné vylúčiť riziko toxicity (napr. ototoxicity) pri expozícii prenatálne dosahovaným hladinám.

Dokázalo sa, že tobramycín nie je genotoxický.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný

Kyselina sírová
Hydroxid sodný (na úpravu pH)
Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie v rozprašovači miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

Po prvom otvorení jednodávkovej ampulky: použite ihneď.

Čas použiteľnosti pri používaní: Vrecká s Bramitobom (neporušené alebo otvorené) sa môžu uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C až po dobu 3 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 – 8 °C).
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Roztok Bramitobuv jednodávkovej ampulke je za normálnych okolností žltkastý; môžu nastať isté zmeny vo farbe, ktoré neznamenajú žiadnu stratu účinnosti, ak sa liek uchováva podľa odporúčaní.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Lieksa dodáva v 4 ml jednodávkových polyetylénových ampulkách v zatavených fóliových vreckách, z ktorých každé obsahuje 4 jednodávkové ampulky.

Veľkosti balenia: 4, 16, 28 alebo 56 jednodávkových ampuliek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálna opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na jednorazové použitie.

Použite ihneď po prvom otvorení jednodávkovej ampulky. Použitú jednodávkovú ampulku ihneď zlikvidujte.
Odpad vzniknutý z lieku má sa po použití lieku zlikvidovať.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010 Viedeň, Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0534/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18. decembra 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 22. júna 2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


01/2015

10Bramitob