+ ipil.sk

Bravelle 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztokPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. 2108/08258


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Bravelle 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

urofollitropinum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Bravelle a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Bravelle

 3. Ako užívať Bravelle

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Bravelle

 6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Bravelle A NA ČO SA POUŽÍVA


Bravelle je dostupný ako prášok, ktorý sa musí pred použitím zmiešať s rozpúšťadlom. Podáva sa injekčne pod kožu.


Obsahuje hormón nazývaný folikuly stimulujúci hormón (FSH). FSH je prírodný hormón, ktorý sa tvorí rovnako u mužov a žien. Napomáha normálnej funkcii rozmnožovacích orgánov. FSH, ktorý sa nachádza v tomto lieku, sa získava z moču žien po menopauze. Je vysoko čistený a známy ako urofolitropín.


Bravelle sa používa na liečbu neplodnosti u žien v nasledujúcich dvoch prípadoch:


 • U žien, ktoré nemôžu otehotnieť, pretože ich vaječníky neprodukujú vajíčka (vrátane ochorenia polycystických vaječníkov). Bravelle sa používa u žien, ktoré už na liečbu neplodnosti užívali klomiféniumcitrát, avšak tento liek im nepomáhal.

 • U žien, ktoré sa podrobujú metódam asistovanej reprodukcie (vrátane in vitro fertilizácie/ prenosu embrya (IVF/ET), prenosu gamét do vajcovodu (GIFT) a intracytoplazmatickej injekcie spermie (ICSI). Tento liek pomáha vaječníkom vytvoriť veľký počet vačkov (folikulov), kde môžu vajíčka dozrievať (mnohopočetný vývoj folikulov).


2. SKÔR AKO UŽIJETE Bravelle


Pred začiatkom liečby s Bravelle vyšetrí lekár Vás a Vášho partnera na príčinu neplodnosti. Vyšetrovať bude hlavne to, či netrpíte niektorou z nižšie uvedených chorôb, aby sa v prípade potreby začalo s vhodnou liečbou:

 • znížená funkciu štítnej žľazy alebo nadobličiek

 • vysoké hladiny hormónu nazývaného prolaktín (hyperprolaktinémia)

 • nádory hypofýzy (podmozgová žľaza umiestnená v spodnej časti mozgu)

 • nádory hypotalamu (umiestnený v mozgovej časti hlavy pod talamom)


Ak trpíte niektorou z uvedených chorôb, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi pred začiatkom liečby s týmto liekom.


Neužívajte Bravelle

 • ak ste alergická (precitlivená) na urofolitropín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (pozri časť 6. Ďalšie informácie)

 • ak máte nádor na maternici, vaječníkoch, prsníku, podmozgovej žľazy alebo hypotalamu

 • ak máte cysty na vaječníkoch alebo zväčšené vaječníky (pokiaľ to nie je zapríčinené ochorením polycystických vaječníkov)

 • ak máte deformované pohlavné orgány, ktoré neumožňujú normálne tehotenstvo

 • ak krvácate z pošvy a príčina krvácania nie je známa

 • ak máte fibroidy (nezhubné nádory) na maternici, ktoré neumožňujú normálne tehotenstvo

 • ak ste tehotná alebo dojčíte.

 • ak ste v predčasnej menopauze


Buďte zvlášť opatrná pri používaní Bravelle

Ak trpíte nasledujúcim:

 • bolesť brucha

 • zväčšenie brucha

 • nevoľnosť

 • vracanie

 • hnačka

 • prírastok na hmotnosti

 • ťažkosti s dýchaním

 • znížená tvorba moču


Ak sa u Vás objaví po niekoľkých dňoch po poslednej injekcii niektorý z uvedených príznakov, oznámte to ihneď svojmu lekárovi. Môžu to byť príznaky nadmernej reakcie vaječníkov, čo môže byť vážne.


Ak sa príznaky stanú závažnými, liečba neplodnosti sa musí prerušiť a v prípade potreby budete hospitalizovaná.


Dodržiavanie odporúčaných dávok Bravelle a pozorné sledovanie liečby znižujú možnosť výskytu týchto príznakov.


Aj keď prestanete užívať Bravelle, stále sa u Vás môžu objaviť tieto príznaky. Ak sa u Vás objaví niektorý z týchto príznakov, oznámte to ihneď svojmu lekárovi.


Pokiaľ sa liečite týmto liekom, Váš lekár pre Vás zabezpečí vyšetrenie ultrazvukoma prípadne krvnétesty, aby mohol sledovať Vašu odpoveď na liečbu.


Ak sa liečite hormónmi, akým je aj tento liek, môže sa u Vás zvýšiť riziko:

 • mimomaternicového tehotenstva, ak ste prekonali ochorenie vajcovodov

 • spontánneho potratu

 • viacpočetného tehotenstva (dvojičky, trojičky, atď.)

 • vrodených malformácií (fyzické poruchy prítomné u novorodencov)


U niektorých žien, ktoré sa podrobili liečbe neplodnosti, sa vyvinuli nádory vaječníkov a iných rozmnožovacích orgánov. Dosiaľ nie je známe, či liečba s hormónmi, akým je aj Bravelle, spôsobuje tieto problémy.

U tehotných žien sa častejšie vyskytujú krvné zrazeniny v cievach alebo žilách. Liečba neplodnosti zvyšuje možnosť vzniku krvných zrazenín, obzvlášť ak máte nadváhu alebo u niekoho vo Vašej rodine (pokrvný príbuzný) sa vyskytli krvné zrazeniny. Ak si myslíte, že sa Vás to týka, povedzte to svojmu lekárovi.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v ostatnom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.


Na liečbu neplodnosti sa používa aj klomiféniumcitrát. Ak sa Bravelle užíva súbežne s klomiféniumcitrátom, môže sa zosilniť účinok na vaječníky.


Bravelle sa môže užívať súbežne s Menopurom (pozri časť 3. Ako užívať Bravelle).


Tehotenstvo a dojčenie

Tento liek sa nesmie užívať počas tehotenstva alebo dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že liek má vplyv na vedenie vozidla alebo obsluhu strojov.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Bravelle

Bravelle obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, tzn. že je v podstate bez sodíka.


3. AKO UŽÍVAŤ Bravelle


Vždy užívajte Bravelle presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára.


Ženy, ktoré nemajú ovuláciu (neprodukujú vajíčka):

Liečba sa má začať počas prvých 7 dní menštruačného cyklu (deň 1 je prvý deň Vašej menštruácie). Liečba má pokračovať každý deň počas najmenej 7 dní.


Počiatočná dávka je obyčajne 75 IU denne (jedna injekčná liekovka prášku), ale môže byť upravená v závislosti od odpovede na liečbu (maximálne do 225 IU – 3 injekčné liekovky prášku denne). Táto dávka sa má podávať najmenej 7 dní a až potom sa môže upraviť. Odporúča sa zvyšovať dávku o 37,5 IU (polovica injekčnej liekovky s práškom) a nesmie prekročiť 75 I.U počas jednej úpravy dávky. Ak sa po 4 týždňoch liečby nedostaví odpoveď, liečebný cyklus sa má ukončiť.


Ak je odpoveď na liečbu dostatočná, podá sa jednorazová injekcia ďalšieho hormónu nazývaného ľudský choriový gonadotropín (hCG) v dávke 5 000 až 10 000 IU jeden deň po podaní poslednej injekcie Bravelle. Odporúča sa, aby ste mali pohlavný styk v deň podania hCG injekcie a na nasledujúci deň. Tiež môžete podstúpiť umelé oplodnenie (injekčné podanie spermie priamo do maternice). Váš lekár Vás bude pozorne sledovať najmenej 2 týždne po podaní hCG injekcie.


Váš lekár bude sledovať účinok liečby s Bravelle. V závislosti od vývoja liečby môže lekár liečbu s Bravelle ukončiť a hCG injekciu Vám nepodať. V tomto prípade Vám odporučí, aby ste používali antikoncepciu (napr. kondóm) alebo sa vyhýbali pohlavnému styku do začiatku ďalšieho menštruačného cyklu.


Ženy, ktoré sa podrobujú metódam asistovanej reprodukcie:


Ak sa súčasne liečite GnRH agonistom (liek, ktorý pomáha hormónu nazývanému gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH) pracovať), liečba s Bravelle má začať približne 2 týždne po začiatku liečby s GnRH agonistom.

U pacientok, ktoré sa neliečia s GnRH agonistom, liečba s Bravelle má začať na 2. alebo 3. deň menštruačného cyklu (deň 1 je prvý deň Vašej menštruácie).


Liečba má pokračovať denne počas najmenej 5 dní. Počiatočná dávka lieku je obyčajne 150 – 225 IU (2 alebo 3 injekčné liekovky s práškom). Táto dávka sa môže zvýšiť v závislosti od odpovede na liečbu, avšak maximálne do 450 IU (6 injekčných liekoviek s práškom). Dávka sa nesmie zvyšovať o viac ako 150 IU počas jednej úpravy dávky. Liečba obyčajne netrvá dlhšie ako 12 dní.


Ak sa vytvorí dostatok vačkov s vajíčkami, dostanete jednorazovú injekciu lieku, ktorý sa nazýva ľudský choriový gonadotropín (hCG) v dávke až do 10 000 IU na vyvolanie ovulácie (uvoľnenie vajíčka).


Váš lekár Vás bude pozorne sledovať najmenej 2 týždne po podaní hCG injekcie.


Váš lekár bude sledovať účinok liečby s Bravelle. V závislosti od odpovede na liečbu môže rozhodnúť o ukončení liečby s Bravelle a injekciu hCG Vám nepodať. V tomto prípade Vám odporučí používať antikoncepciu (napr. kondóm) alebo sa vyhýbať pohlavnému styku do začiatku ďalšieho menštruačného cyklu.


NÁVOD NA POUŽITIE


Ak Vás lekár požiada, aby ste si podávali tento liek sama, musíte dodržiavať všetky inštrukcie, ktoré Vám odporučil.

Prvá injekcia Bravelle sa má podať pod dohľadom lekára.


ROZPUSTENIE Bravelle

Tento liek sa dodáva ako prášok a pred podaním sa musí rozpustiť. Rozpúšťadlo, v ktorom sa má rozpustiť, sa dodáva spolu s práškom. Bravelle sa smie nariediť len bezprostredne pred použitím. Ako postupovať: • Nasaďte pevne dlhú tenkú ihlu (ihla na odobratie rozpúšťadla) na injekčnú striekačku.


 • Odlomte hornú časť ampulky s rozpúšťadlom.

 • Odoberte celý obsah rozpúšťadla do injekčnej striekačky.

 • Ihlou prepichnite gumenú zátku injekčnej liekovky s Bravelle práškom a pomaly vytlačte celý objem rozpúšťadla. Ihlu nasmerujte k stene injekčnej liekovky, aby sa nevytvárali vzduchové bubliny.

 • Prášok sa má rýchlo rozpustiť (za 2 minúty) a vzniknutý roztok má byť číry.
MOrvPQa/gV/LHlAp9/jPJEnkMegxdUxUlnbeO2kGTToy0E1103sF3oKvmoL5xQ9Dv96Mryo2DLrwKe9O1nRScLsKGVXrKKalqUvOx04WntndeuZ2u1qG2j6OGn+5BV+cN2JqcLttDDS86gF7RfzJaXKEnnUusJnUF0kqXFa7UfNKZzGpSZSWcvTld/rw96Koiq8kORrdZE9noak8W9P9r/lbSJ5s1gXhyAY6uKnMylok9vvcIer2+Zn1gWLRneqAko5fw27x0VcSy/IlXdH42cwE0ad/uR6c9sJMGu4ZQ6dWMSkG62n0pXa766hOaQsftV4mk037VyLfaRi2VXmeiq/VL6avKdgRdqV9K/+OhdGVy1zLV6A/OCw+mYx8YGaYrkzuejoMn0bVHH+xCVzLVTCktslL5mfno7insCLoquk6l+8+oU+jIg8CT6FqvU+gpz5OCSVEvzqDX62so1dw1n4+uDjMsHem6QNBVqx0q9BpdeZuPrmpJXrryZcayK3TojjmCrqoXMNdD6EpXO5cOR5LG2IeuiHEsHXdOKIqu5OqlK78yI13p6Fg60mWFoSvqBZRdmit4H7oaLH46ndX+Z1467jxoFF0pMJF3XTnzzQJuOtJphKLXkE4MaLrsrdGf7UJXDFJC74u/4XuhjqYTWT8US7r66WU+uqLJ0pcFd9vo9BWZ8jRqD51ly4t+EN2V7SF0Ja8z6EoP1p+546BX+egzkr4isS6rWDqYwI+hu8THMXRFwHu2cSiNnZXuMlKOoSvqBQA66ViX1deA3llfHkXvrS8Po6+ZgbATja5clZOuZAbyhdv1dqNX9nzhbKN4GbCOUhRdEbGADq0JlY6Ex9I9UZ570RURi6MjI8xwdLHG/TGWjnVZ4eh8sfMjb4yp0iXy0p+wf9dz6Hxg386kk84HlvU1+voyL509NpSe6XYCnUWt0r9q4IeTjnUa4ehsqqU1oCp2R9FL8pfG1ajeSgj5zPVFKp1Ntfd6xgfRqaeCdXdVqh5JH366/BndISgKHRnbh6TTqZZyBxQd67JC0p+ILAdVfEGP5H70VjR7ZwuA2ZveyTGvKk1H0Rfm5/TFg6pawc6l9AhkbF8EnQNVuvNMx8x0qdWCZ+Y66Vh3HZIu9MrpFPrE63K8udfHVu0eG9uHpYszLYZSVW6c9HJGJiSdP6i3r930dfxlp3csw66eXC6kPel8P1LrdmApdGyEGZrOG/6Jh77O+mi3DZpOD5YYLwAJ6eu7/HT6qN7+ehJ9JDF9ZE+CMrlD+upTxEbX4emEPBQVEGxOep2d3hZv0ZObFMXuQDpZjpEK1uH0uSloOKdTmKzv9qCzI7NUvwQU4/vSR9LjgU8Glr2Ur9Auqwi6mfUJdKVanXR0ZvH0yk5XBNu5dLTDLJ6uiE9Ir+RLtOsinq6U8Qz6ynQdIGs+kmB/en0EXZnhXHS082ADfRXwrxBdmYX2pLfylYuOdpxsoUvMGfQuSEc7DzbQ183+kL6+3JM+lOJVqX6siJZj6KDsCh3tuthAX8UMoDh1nrz0SUJdZd+Tvm6IAxRFqJd70p+cSpeTnYOOdx5soYvpBjqHVpViX7qYboZT6APPvXPQ8eb7Fro4SqgAdMVtsy+d+XC4ZWXS8c6DLXR+GmcH6atY3Zc+N7Tqm7dc9HpXelv8fb38+fAcekfiOos7OLJWsbozfaT0m4uON6A30VnhK+gQXcUt3oTdRicupKs2p62Df3f6kmo4qyiTPnaDWApdm8+VN+fS8Qb0a0JXBgDyZJ1EOhhxJ9Oro+mV8oYLti9f4rfq5KSz8U42VZxA58fYNYvsP49eLCoH3ojMTB/J/H8afbj2V/RGoYx0tlTal+PlPHpXzQ9n0FtKb4k9hzeg89P7X5Vn0ZtqHqCqewz915R5+Wievn8GnbyZro/z9N4JdGrYTLdFs3ivsl69K/07hD7eFkviW8fTJ0ofykXm86P/T6BXi3knD985jj7Snr7YUMOJdPKytV68L53OMd2p9Bcn0Qc6uz+cRGey5elZ9Ol8OvUgPLFevCv9xfH0WqMzD8IJZX+Y5KaKQ+kT3RT9SLQ5Zlbi1wIz0AfyPNb56STpEcZEOp1tR7+nZa/PoF9Ib78JJ2WEQp1MH4t/GgqCPIVOwj0XiX4jY/14evc9slAzUbu5P5zefsAjjO+Fi/RIerN09IlEV9+LJbnyQDr10t+Wl085PWI9LJk+Xkl3u1+U2Ueu2hxKvxHs/dLbHzgdH8acSC/piSNLX3vsKfrhaHpXERMC0KsD6SSL4tLTV3RBMGI1LplOitsWlxd0sFPZGrEilewhZ8L88YFOdGwvU3Ucna1EPTzQMjN6fRidrwWdRB8Z/fHJMt9XrCIi1gLT6DfRyA/Fj4l7mP4UsBr35Y70UgRBPJC1SU4H4ayhZYq0svMAkN+zdVlKBytSIf02kc5etYR+MenTxXJbPvqLlX55MDeNDvvSebBFQ5q9NendvnS+BNNU37ybO+YeVkM6i33p3BXf1NeHeaBOM7WjTUUoujSBPkt6Md9ezNNbtKSKKdNf9qRfhf5K6TPbV6GotN3tEPrdfHsg8RBXSC+qXeki4OBC6YstfVOVyrEIRhXnoE/XuXxB6XfzX1Z6f92V/pRrkNNtqsi8s4z695Xwp/a2B10+g1nQl38VmWSeDEXx9kpfjMvM9IlG2vA3j1x/HcupenhBPDb93arSkke7ZaWzICNJfxD0D+uqvSOsqV7VOrKVLye9LzQ6Rw0/qd4jo414KVc6WSPLSG84/CcC0HLlYvgVkTLPyUPnlXURskqQj06Dq8h0JptWbIbvCb1+vlxxm+TKBI1AzEZv+e48hd5zHa6vC/q0+06eaDjzZ2Lnog/ioEaV/nMOWriXhU6u+Z78tWU++qh0NoPeLh99vNAnpeisCTLRm2KdxFb6D9n/h3msCX2+L+7kRfRVHnqnwFf68E5N/z+V9DXOjYX6ZqFPss0BfeQd/LKYT5Su6DVNmY3eAAXNoF/nYaZ0ZRM6yzcHXVtfXKdy9vFS3V8w+qrPDnfZ6GqjAzrTmBcR93J+Buk8wjsDfVh7skZnodTL1G7Q+aOCM9DXka7TBzq+F/rn8+8AnTd7Bvqo2wSAXtK9BJ/OFdGuJV2YUOn0Rl/SVmu+KX5KTMk/aXQR2J9MH9WhrtPLdvmWLj5COm/2dHpnrOav9EWdXKqe1nJN6GIxTDT7Ihir2ZeCdNMSVLyRpODTShdjQ1rOLVcJttJ789cr9Ms8Cc/RYsRMAsTP5uBuhcLNCNFb86crdDKxDxz1kdhQsTa7oDshAbq2NUOnkw7X8bf3c/8jfoHyiznfzAVD7y3fK3RSxaJp7uf2H9gr6DCZgB4cRW8sO+0Uen9Za+d+bji9LeENkxPvp0+2m9TTsYuqE/PB/VxwJ5IZbdQ42t5P723DRfX/kybl1zwfrow+Wm7q7CPPT29tWxxV+tKpKt7Dn3cli9vvbTe11p7npVsrHka6LEXiP/F/i5qVXW92ia/j6IP1WxDls8gTPi7agnuIHYFWhSEwAvTOurdUj94e6WaxbqkFSp8cU+tg6fdeOlNMvXTiJVqalJi3N0a3NvvMf18EfbJNNfrQvYn57E7EmFl/Ms3O6Hg+uunkbc1568ZP4yc5U7o7vk5XEP30TlvMnjTvgaBT45X8UkK3jXaRGr3wProUVSwNhYvOnsPA6M5mny0qooeuNTuDG42h1g+hO5udJF3X8dBhsw8OUaHTG8s1Mk3amPfQezXjyaUkRJV9KXyNpEuvIL3ONlUZ9Dq0GjLCbaweuvpVZ2lxO9011fHUgK/ddHVBaXCV3KT7G56diYWgDwrPoxcbdH2W0BKoejedPkaFpc6jFN/mdyE9sAzWqVm5s107nWWCVunceyPoNumgpFGtevelzfo7nI1O6Wt2bPXb3/BAX3LTV+eXNzB7of8Y0gMNr+qKTvoof2LrqXdiyhXEiPj4w0rQAw2vqmtOutzZP3q63EzV+IVeP/++pAcafm7WunFeKY8zCVjBC/0H01Q9rvRQwytV76TLo1y8JjCh//oH//Wr6vE7Kz3Q8OPKdNKFJ8BiQuv0u99U1/98u5b0wf97FXXRSZfWcCArRi9+r5R9bXiiidXGLauq7KLLc1G9HZ7S/7X4TdW2b6/0tXCt1XxelS8XXXgkukAHXuj//E5zK9pvKXTZ8Nx61yardfnElflQ8gtDYZL383feaS/Fz0h5BF02vPBdaBSpgbjoYrkpuP9kof9bd2vevyh0WTjiMWvEapKSuSiSk87ub0OxCwu9Hvp5eP+pQpeFY/66Ti/9KHJ10XksS6jPsViDfp5e3Kt00au5t3DQlGE5KFz0B35bCE7pX/At95IuerX0VWpdT0hvV/ZskSNc8SLOgh5XLZdBRcNL+gTVceHQc9HZLw3Mcwp9BnTR8OpSidrzhNbmpY+IHVcL/V9MOrenFC/xUCiDV2isDjo/8xxxMtW9okOv9NFcl+nVum+8dBZV0IamGkofvyvvWrNntQY85I3S8fhRbC46yWfCbHV7nCcbnTU8oE9K4bnC7KDTOvSZ4iE6a3i4OtCtg55rTg46xi4Q9NlGt67DNrLwXIT66MCMjKTPtjXoYW35i5fu+Q5Ht66/rzpi46OTaX4MT3Q6vVw/722xB4Mc80xtdNCJz7PHNDsBvGOjU93RWJNqBI9JcAedRmeX9u8MujQjQey8dnw0S4MQmkPpoT+6vzKv/LaVTkaMuR7X8OZkmpubHnBCrFeOsoUAvb/Y6D2fwdiQc9MHxCTP6JIJ6JM1zkoqik899KfYTucuO2l4y0oodywya8VBv0fONXSmlSMT0jtrfJ3wHnR+emP/xqSvDEhfLGnbKjA3YemAd9NxnY4AZMg8pE/2uErh06189AnX6QigE6+1vTKNNaaUK0yDlz7gOt1CXxVfje6Ip2VVT6910hWHGZqu7ZEa7LHEPe2lVHdz0G/KQbAhei/7vEZ3xFFz78HVR29xcNCx9AeMNJfZltiY89Cv2C4P9wpodEf8PFOVn/roKOEeoDt8Z+xjH31EdvmFPlSVg+7YN8F05QcfvcTTv+miu/aMUJfaCw8dvdnqheJhMOgv7fdQravz0NEbjrx0RxrF4p2Dfunsn9voq9GBpVPvASmfi44+R/2FwkQ/UIjERgweuqO/BOhIyUS9Bx76HXa4k64bTx+ufjo2H9Lu8lo0nUwExPBx0INOQpVeRtPJPO6jl/bPzdQrWiWe3tZeehVBv3wSTV+6XSb6JJ0CePrAdtY46PiDmXolABBPH68+ekzZV3MTT1+6nY9e2j+30kWzx9CfeOnoEafuQI2gd7WHfrc3nZ4TkT7XEfqzeDo9JyJdyvTK4mIEfbz56GgJuwiLtZPg6RPV3Vx0rDq/0JVlXTx9vvjoaM1qKft/yGsj6E889Ov6TIswfe34EfTWRx9KPH269c+j6d0vPHS0NbGo3sWtf4ym9z46evAsgrKoNtCHdz10tB230O/mIZ4+eunYIUf90v3jb+tIOon799jvdRR9tcmxyUO/n7FDjuqUwyMVyREzbYCO9RpRb0l/+Qalx5wq1PjoI7Icgk53TMbQWx89eGICpL9FV//LCLq37FhPKbWjOB09PYfp2E5P6AOjY2+hydPrns5odyHpH8MdpWP9XCT5xjt+dYAugY/vX0vsIpagv+OlY7sdcfOPP382+8OIjTS866VjN6vSKZkKeHvAu4v+gZtOV8QqHF1cFo6OUZNPwhJnGmoRWAkRsGxq8t32SzcdvxIqA9YGX/SlmR48mhVpR1eM4Ki9L8TR81UM3adV+qKCdScqi7tsAlGAevJp1L7Vf12WiAMJSuvVjjRdPbYMddM6HNxGQERhj+v3ptFnx/GoD/t3+se9Zw+aK3mtSNa2jv0yRh3bAxi9yWu/+6J9lkk9jmRLrY8uIp2s9A/ierc1eT0nviiv8cPYajbTIsJ8dB7hZqvjscLFRPiS32PGo/tsmzIXOib6y5+G0ktnaxOTbQoZK1QIlDd1lc9TKhZCbcGFY4UK//Imv5fYF9G63Jbc8H4P+Tyw/G3RvMttqQ0/+lcHpChpzQuW21Ibfrh5V0akQTiY/Y7+6DqJHlgVWp9JaYptQsfEPHpSYEVsjd7vjPmO0KOUZyPRMCbPaqBv5wI9mxWpbtsTNVQ8K6G+XRtU9ic1PFWaPKvAYMeKVnh2HnFKw4dWwNXdOvpOTuapSWh4pjN5Vv9n5UGs+k4lfgr2dnofinwA32i7tPgJ4NVmOmu1ey99dQVoO9QYHWln2VIw4mVWDq3Qd+cxeh+nQSuJxSZNfrpzZ6I49X4rnYko6m1y56EakWBXJo/Z3dzwrBl9UV6z9pW6I5XTtzY8DwrzRbiR5NqNy+nBQ0gdSUT31X46KBzdiVyr9K0Nz8ePL7KRJMsu7FKhhzbhuXLlZaDuHg/dugO9WOnbGl5EvfkiWtmFlQ0vrdVNDS9N0EuIbhQO0jc1vNjx5o1kpsksXAcs9S0NLwauN4qb/T7blwp9Q8PLXZZDGaKHnI8bGl7O2N7ofZZCRkN0w/dSWDIJ6s0guLW0iqSv54Ixldn/8wOSJFa96qRdNnl3rPBk9R6sKbbhVxVt9O7W4cnqPVCzq/3fw9SuJql/pxJP9sN91hTV8OoBhFxxChQusDUxpuEndXuef4eazN7/fYwl3arKYQH+uVJoLzC+4TvVlyq0ttCEEdgCjnahDMCNHNqVud7lzR/b8D3cjCy09eBk6fd8Ixt+0HzY4qyxIN30HoCEavhGWzuQm6CCdPPURJAQDT8aW+CDu7CV/L2FD803o23/vVQMwnTjKCQ1BbQrsfteqz5pKSBEtHEOlJICfZ7Ta/jp+pMRdPMQrDUFlKvWuly0qg0Y9aRxd7xAl2+trbb6fDB099M3Q0q1dbcO5rQNNbWug1ZCU52VrhwogKJPrkOVQqPds08KT3ee6RSa6ax0ZQghleLGuswanOVtdHVhA0mfrGd5BSWcZ29gDH0ebPjgJO/ZFxlFt57hFhRwFjpY6cEbQ51xXEpYuHv2w0bSzbP7woqNZy9wLF3iBT0s2937oOPp+pmN4XtNOpz4Y41ghY7Q6dz737fR5yiflbn3H/7iBDpCpXOfe5BKx7isdLp+qvh2OsZ4d593kUrHeKw0uqGlbKdjbHfnOSepdJSnEtAtp/BtpqN8NoBuUU4307EHwMhkUw430NlGXZTLRqGDc41S6PWMdVCv9MEahLaVjnPVSfpkjwPbSsetQQv64Aj+20rHeeoeV7i1rjbSkUvQlD66Iw830pGrsI/iIGeHKrCRjvSUObwHqXTkImzrh2+kYz2kdu9BKh27+N4aBybmoKcHF6bQ0wMrE+ih1aJ96WlRVqn0qC0K2em5mn0T/Re5mn0T/We5mn0TPS5OPzu9PpO+OcYpCz1bs2/XqE+j12fSQ4/X3peeMb2hv6G/ob+hv6G/oe+X/h/ju0oujgNf/AAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek4" align="left" hspace="12" width="107" height="97" border="0">

 • Na urýchlenie rozpúšťania prášku otáčajte liekovkou s roztokom. Nepretrepávajte, nakoľko to môže spôsobiť vznik vzduchových bublín. Ak roztok nie je číry alebo ak obsahuje pevné čiastočky, nesmie sa použiť.

 • Odoberte roztok späť do injekčnej striekačky.


Ak Vám lekár predpísal viac ako 1 injekčnú liekovku Bravelle prášok na injekciu, môžete odobrať roztok (prvý roztok rozpusteného Bravelle prášku) späť do injekčnej striekačky a vstreknúť ho do druhej injekčnej liekovky s práškom. Môžete tak rozpustiť celkovo až šesť injekčných liekoviek s práškom – avšak urobte tak len vtedy, ak Vám to odporučil lekár.


Ak Vám lekár predpísal Menopur v rovnakom čase ako Bravelle, môžete zmiešať obidva lieky tak, že rozpustíte Bravelle a vstreknete ho do injekčnej liekovky s Menopurom. Nechajte prášok rozpustiť a odoberte potom tento kombinovaný roztok: môžete ich podať spolu namiesto toho, aby ste každý podávali zvlášť.


INJEKČNÉ PODANIE Bravelle:


moRT+jeZLXn7NSP6YvULRQVP5PTy8KziashcmBp5fEmgIaof6yaB77huHrI+l6okQrDxIGlZYDT7sfdYGqrivax75NNovEI/oCNQ+l33yFROI1QYWVyBufu1JR8G7oHnnulbEDY3q9jG5yERpXJ1lvnMLKu9A+9xUER/ptK3Fbuohs9iWM6UvUPJ5p1tqsGiv1FBYGnloYuoZJVJ+8lkNvT9fvzepgM6IvUfN4pj7R2a9Sr1zBtdWQuAa13aZv5B3s6fq9OWVMX6LmFbXQUKNvt9CkjfjUBZN34J036bfyu5r4V425jzF96TJ3azrc+E0wjwH3Wbi1M6TXxddg7HLXR/bNmL50pbf72FyjVK0ArV6a/EFUBC92cLWqeAGGPiN9lcfoyxQt0B/bGqjBBAMOEwlzdUuy6jsIwZewU2bfZjZvxDnYY3o+LCv9IyfsKiEnHzALUxkU6IPkOdA3fQEaJ9XJI7JZ7Ikj+kJVB43k9rSgGq0KmhgCaSXJTqqVNoHUoRqkQoW3K+cQHkP/V4uvobU3fvJnrelNCnGgpsBFnQx6nWjHkL5Q0QK9sq4NhIlAzdmdXVCEyIBeZ6+RDg5HHTj3I/p00ManuyasRdYlWz8wJ8fYtaRXBQTc23yPd1k0NL1uRF+qaKUPREJTndi074ut13BSDm4kvcSwTZuj/bBDIkJfqmhl3ZuPXRtWkDYrPvToXS7/SXEAN7XLanWYF0kYWZn4ysCI3j5zPm0zTpO+arJa0rfoKHYp9krjJ3KPvItF/jSWrH1Czq1G9G2TNs/yPkFXrU/VvNZ3rUf05QnTeUejR7AW4k3tuqRK2k/zTgWwJD3Dm8ym6IsV7YCSRI6GQUfpbSq2UqPLJsc/E27HUUhf6NFqOk1FAFmm4ePmkdhA2kmmRlHSM8YzpC9WdQMkX5IlGlyBo2fXn26kSEu6kuPdwEymwpnUZHQ8pNPgvsozyAn9adIUlaRn+Oc1F6kO6YtVnSqkqaFqtN/KSsqb7JzHuQbRvU+6hDPo5aoOCxG7kH4lHgC9+2TQdGYqF9IXKxtVSNAS6e5mpFJ9ANO47vcMnXHVQ/pSn1IXskCU+PROvPPgmaSbIVxz1jOMGq3dneHORm/O0RuRfPBeJul20sSsygX0NcoGi8saHNGz9ANQr5reFPP0NcoGi9O10GdkE610dJMh7QidCgVPX6Ns1EUtL6ALSKB/3uVGkpqiH/dqQF/sV5niFoiQYv/qP0lgHiXrq0dRkzPKLj2S7vLXfHr9NB2upXXNjLsie32s7AJ6NOchWqzYId1WD/bqVC0YtltL34+uH9AX+1W2WLFDugmM4fq39F4lXetu2fL7KoyrB/SVymYgYoenGl0OoXKYXkq66kwVVyYuJUZugjWpA7aC2ZAs/Ge0KU7t5JQZZhMFfACBxZpuz2PozKCYK1bsFD1Xf1QCk6JgjOt9fu/B8sw7dhVT6SWfziiE2WLEDkXGBGRwXtkhXSmw+lGqptj6aHWbPj2WIDFVjNhhl2ubpzaitVuoItayF7JZMWqq6DoRLaAX6+nGxCNdK58O6Q0C9TY3TTcnbRn6pLJ5w39st4fg9ZQUNEiHCFqmZKndyhcnVb2agwV0xvmZpRtfVQWGdTYr0mUfQ8WB2WQ9TS3VeWoBPZaigCXm8mmhVyNLzRZKpAsl2sBs0Msw2sREdwP6pLKJ0VV+D0nmxLhFivFKw6zxnamcUToBfXK4v418rmPxKm7RqnAZ0EECDXOPIqc7tjErKj59erjH6FrXmpDQoCa0KX7ea+Y1XltrQqvxfDo/3L8y30bo2rPUURzMZMWgHQ7FVDG3eG3VSrVV9gG94K5uuiNG16PsRr2A2KllWky9SZEpxwUukeD1naHrvZwTdrhb1RydZCmxe6leQI8IXPDHCyeofaVOgJqhHm6dpfHp7ESmNwdEFaGaTr3UQi8+fvYO4J9tNb3NoNPhbJQrYuN9Oj+RMRt+uj+N0JXY3Sihl63+9AO31303aDS0OshgS6JGPp0f7kaRdw8jdGXib9TmzU0lPnsi7HP3dmi2gT4oA07Xjn16JM1dd3z/IEJXYrdXg20rh9uXLlgMgz0BNI62xM8C9zKdIsPddvyDIoLHA2pcqZEiLza9iyCpwW7o11Y3MfScv7jxCB5GvldiV8OuL1hol/ZM2CyX/aCnr3tDJ+d59NiQMu5SdJKH4dmmqFWNpfT59Br+v9J//SZGj6aOG8UYWzTBA+RUXa2KSGfH0WEQ18Veaw3a7EOQWxiz7oYapeOlW6xyhlJQ2twqaOgmv9HnBo9r8ehR626EPrpgtFHf/hfMISCO5dPb7EZ7QPbpZAw9enHTKNGkPhA7GHf9oEa/o2PaV/py+CRDXBalx515012jRAF7QO6+Bc1X2WwgMC598lLvdwjGNKXHrbtZcqDbG3/nHYDbiBCAL5WdtbRw6vY7nfIfVJDS4858a+jkZM/XUFv3VG1xJdLO2LBKV3a7g9+5DaHH3WkTIqA5Jh5dCT36s71+pocOGPdqYdZsKvQFm2YyT7jT6tyOpun5fhbqErQrmOJNtpgng3GwofgzdEqfcKdLDSeZZb53j3HI6t0BLWI2uL2og76ZQv3l15DSJ5Z/lSIXCVl98Oko9LgcXEGErnNTZahTa0/z/RdCn5o9N/nz/o9k83VuUcen46iQxuWdTKBScmGC64EmJfm57LWjT4Xq2lTbzMqKkx+BUXIp+/eDDdLdUh22tc6SCMcV2bkQS7GH0kObi/9WAPGVPpMegE3yv0owttSD8WPD/vIIoTMhZFe2Rn30xm8IPFB1FbWl/4pGj/3L+qaC0Cfnr1dCvD8YAMpzcLheJihR09Hl4KBJgwUxS5+cQZLIfq9sd5A0Zh+zMKBZcAtfbeYd551G6JMzSOoW4Mp6uMdWQ5TSy8gzWVxPgwH0FyjcTqXpcJVnmInb5ug6ZIJrBGkvbEsGdBCD35mquF1a07Fxf6S0Y7qeb6Gxy5POJhcSOUM6iEFpPnH0qQE3NsxilEusrC/MPLrsZZO4/nX5EaoaJL/U7c6bHHAjqejE0+Bu9f4o+el/plLonCtg7wNd5i4lrbazdGa9ipZwRGTh8/yUBwIX+zlMnq3QP/qxR+/fI+lWjj4ZMGK+Dn0RdDBQyby3gd0DZkFE/NDeH/7/jj9v1D7PTILTSBeFS8pqzzN8uC2l5OupqrStTx0dtk/QB4ZYeptN00diMdpUjx6VvMqrq/oTyKvF1UE5NqzLdIt02mOOTj5cRueEHvTtfo/JZNKp/n1Qy1s7mPZx+ozIMwMyTMw2ybRVDUkAb2qViLFxIY8bfNpPm7lTnhv63JLIOGxSBZIi+1zO9N8M9eeP5SVv1Sxa3odt1R3WncpLaugzQsf0TJgTL3Wt9Cjr/umn0OW3Kg2kIIoqxbpT8Tb02UWJ8VQjzIlvNyB0VffJQ7Dxr+zDi8yl5SvGhYiNNfTZRQnm9oK88PYpWLb6i4cp3JZzPkxlJQLXYoiNNfT5RYlx15BEJyhNA+k3zeMPtnBF4vroM5tc5fK4dAW79z+Y1jNlrAt7f/tT3cK2gfZR+jPQBMTp1GdKBN6tS1ew9Em3aogcQXLMZLlt309ApBOczRC6bupS58a3Y/qMlh9YhdB4+xH2uNzRp1eobskIVp0gdaNKmnTrxoY+p+UH3v572Wo3KtMoUZsiSd3VfUuEcmCcijb0BetwnFzSqOew00FDlVtJ6Oq+JUrHxKzPZ+jtPJ31vJD+H2pc71RM81blH43oQ2FEx5p+Q592q/BSLF2ajF+axLodSttt80US0G2rGeE3TW/oM44NGBA2VNgX/yR0GVKcrO27D/FAInWmW41w2Zx3kEIxzIo8thWriysDF0mKQldp20foRk3azCCjpQx9RuQx95yjoyHb/g/GJlMU36eFUgKUbpYLNdTOaDV9zsbg00WYmVZngxlvS7HBJLNPHqhepRNsrRJH21g1fXbAwYmcqiWRFPW2/fQj9Qn1F7SyGwkXZDiLUQBzXMBdHvkfPU0lGNRuvX959HE6oms1Ocoo0fQ5twodknDJqAtySMFZffEg1e1LUbHLt4rOrwbRkoyv0Qj/QbsgHOkHib4hSo9G3hV9PtOkHGmkdjSRLItewvWHtKVizoOmZ7N0KRn+NX413uArR1SyNRtDKD0m1Iq+ILGszQI6s7tYWtbtlQmZUHpsQIPVEUvySKVRpjXoS2Y3rjzm2m5W9GQ0oswapEdSGryS0Bq0gtsHLS3s3q4ve/SIIlf07xbQb6gHUvKbsMuhto/e8QY3vy1R018soNfEER/HTVSphsYuWL/yv2ALtI/op6jSvO2G1/8M2k6HW0ohRk/UHn4mus2Lpmg/NQ3ktXxE3SB9Cq5YsryfYg3e4t/vhkKspowfFW63nEePOC/L6bSMm700Do79zqNH1M3NLJ3Dj47pzBe9MF3s07ND6cM/Ds1P/pawi/Eh0PA/q+FBShsTHPDoEWW3hK7Kb75DJ+rPGbZ55Kj0qZqkYXRdTNktp08W7SrVWbU1qYa+PeaV3fVp6HYVUmw6xsrElN3uNHRNbN4T1SPGwsaU3YnoumFbsak5+x6bIi+iz0ZVzAFPRNrwdF7ZLaLP/sJKl6kjcpHZtS8/He5wut0+Ok+vChvMWVL35/P0Bb930OUZHgmb0AzHrzv3ZOBF9AW/7tJqeiGtidG0Pp1/4MQC+oJftmnVQ/5X09MF9CL2BTnE0c3I9uj9u9mh9NgXbo7QFi81PY/QP2Dp2Tw9lk1JXAZHL6z75dG7jO2+BfTfRum5u48bRW9j9Jyd/C+gRwtLt46vR28Lbq52KrqaL3eSYkdIQOeM3HH0gqE3LL1hFx+6Y+hOlzY6ex3mOBlP54zckXQjkLbujZvjePSazVbFyeuh9Ff2kq7lnb/r0W9ZM3Mk3TQnoVujENKLk9ONTnf9/nE22M9I2bOzGdThh9NNczb6V4gow6Pf8BHu4+iu5XXdCdJT0NdnpRdYd6nnyaXpoTs2OHME/dvhzSTdq/vJ6TeSbhRYU+xHdK/uKTuTO4J+69HVu5yM6oDORfebU9H30/SMnRNgSx1Pb3NlwnKiTyndbNk5Hf1bhp4RW3J39C5VPsWLGD0/Kz3RHs0EnZnBn4jeb3XNiAdD6TDYGdfqRHS7yESmPXQaAHTGtToVXa9t0tVcSgclz7hWR9JtNFQ/KDBKL9j4we0x9NfOXYKF35/4U77z063/Yn4eMXPfd+RYoDOO3anoOreGzlRDOuPYHUV/S3y3cRiT/gza6emvJN1dsRoFcCm9GdhVsZtj6G1wRf9RqCN6MYTlpPRgbfDc9MK7Yi/Usr8uYd2ZEMgR9FuYsNIr1uLzWMuDeDFO7QnpnRBe2kxIZ9zK6yPp5Iq1+KigsTVKQ3p2YnpO6FLftAWNRFP6DU/fHU6Hx5YQQiWSNqfLbiM696iNg+nw2BJHgE0hbRZs+7MFt06MnZsj6K/l9V1rwmaOLqUJFPQxeNjB44DrUfTe9WUFmsY8L2tM352cjhtMzXtlWxNvjTykj12r54fTSen1JporOl2i75E+di/Sk9CNYa8m6eN16JPQK5PyU39JRtWIPjbwp6C7bQTNowhd7SMqghP7E9B/V1rL2iZ0TKfB21E+0ynost0/1Nftt3RUhfSRkVOtcxQdNsLZBzWKSXo2+OV4Oiy8k6w9SveTtRlF3x1Nx01/NkHWS6wm00bEjKIXx9PxQTI2z2SaHpoZZYcOp3d6+mKu8AsKIHlrSB8p+mPpcrB9Dlc26bnp1+RLN2nVQz9U9EfS4SE2uEJsMru8niV0dXOhom+Po4NxwWR482CEaXqo6JVPeigdckzU4p9Jrpqmh6r2ODp6FKrWaonZH1Mu0Uo716GqbY6hYw6pViFqJWqGHqpaNQ87kI4PYtZKVnW8H4sd0cNQbX0EXeVzmV8fxnQH32Uf0wNld0zdVSK42f+B6T5RurrFMGB4ewRdaVUze8Ht7TG66fBgwB9BV88xsBoef3/AF6sxPfCtbg6nq80RbvuH2IQ7l8b0IIBwOF0/kMptvKlGuW8uRGbowVO+D6frfTouIz5M6aZ0I3WB0F8fTBcqkaJ0n5RhwuOYHsRqd4fSO/EE6Rv6kfDTcp2MWbofrzyYXm2wFSd+zIwG6GwQxU9fOZRe6RjNZCIQQ/dLehhdzhp/qn6tLJ+iW2YkX+hAeivSW1Sb0d8yOye92g6KXk4dNUfXJm8tHZ48uUeZmcw+c0y+3w+kg07bq9/QmKTn4/ugRY/DlfQaDPserNt07psLWp2WnuuHS3uP+V9Nbw+i4+96XIMqm/jNSo/esd/re1pHR+sm7Xo9I/LEjTshvYbDO/h9g/ivygd0vuWbA+i9SORlG3gM4Uy65yx9WE9vRdEm4Ma16dSvxA7Ump+OXm+g4lLbdYlzbPhyejr8QIm8ATnk+w2fobuYfrueDj9rsC+/3O6Ggd8yc1Y67ADb122yHe1+n6Ln3Nf79XQY7NdNDXkW9RzdBm54+s1qOj6tK2mr9Jpd6jgzHR/zAE8xuR5556vp12vp6nm+8Pzs+a2MJErEb/7braWrx6TBQ4WSBXU/NV0JWiJVbDL3LKCBzB34I5O1dDV5S6RXkSzYPzxDT1fS9R6GnfQqkgXPqLDTdZber6W3SrvBb3LdA10/GfC6QZE5lp6tpOuEln2DvvQs3U4jWboRm6V08ztZe+nWbBfsG7eRUfaZBeaWltKNYt+3Bbg1Mw9qODXd/Opq1RbNErqNy7J003FL6ea4uk2hGbis8DX0YhXdOpHNs21553TrRDbPhPjxXdPt80GaJ2Kzn31AxxzdhDYW0m00rs3Fdr/giTg2snECuvvB+S5rRL2AbhUCu7dwHd3Fp7q0//Dpgt8EOSXdqTZ5H83n3A+mhGdkU3QjtMvo5ElMydB+kR1LN5HDZXSSRyQncY/TBXQL5ehGbBbRe+K9Xw3tk+38D3pO043YLKLTGE0pTcRm/jlMr09Hp2HJqujy8st5unW7j6ZTzVbnbV4/mN2sOU03Xy6iUxlrsjZvaObu2en0Am0Kj7y8Q7rnvLdb+KXZfO6c31ptyM27nq+ge7HwXki/ZtbADm8n6TZTZAHdDwzC+k90q+gyer+G7h9TLRKVt3ZFjlGLa+hBaK6eC9koul0EYsyhtfkL6I0vtQu2hQPdppgzroCdYSygW69Kl5w7aES360JH0t1ThleUN3YBjNk3sII+eiTp8XQbw5u/dLuon8enmTfMDxKtoM/Eg6N0Q2Dodh42T69m7Rlb7FoURzdv5ulz8eAYPQ9RrlhFPUtfNrzHxcbUmIcXLKcveOoDXyboVgXM0kNdc7f0+Yd9REqmX5mlULe5beYa3SKbwpUX+rUf063Zm6O3h432wfkvx9DnVn/m6YxVsg7HHP0gE4PFJnYeTj/MxPj0F6OvbLPM0Q8WOnwAdIRuVcgMfTKtZbrYp/J9PfpqKX16lX2yWOvybfiNC+XM0KdX2ZeV34QfkL0u02ceaOC8MnL+l9IP13RTxYXXp+n14UI3RS+W0SfziQ4uLsA9TT9FtzN0+26Sfp5uX0o/0J2dK27+PUk/2K+ZLm5+MUk/3MCdgH6EiZksbk49RZ9NMDiwuHjCFD38VYdTFRdLmaD385GpM9LDn5Q4WXHzkwlCeaaGX0RfEJA8I70+eBYzU8gqVZTeiDONt0X08lxVp2HfGL2bzeM6nJ7P0sXZZI7mLUTo9fmqPk+v+Qden4hezNDF2QR+nt5wT14+XSFZE2NMHzwx5U7pZ4fTAF5Ix4fVnLHTp+nw8O1DI3RH07vzChwWErj1Wa9KcS6jvoB+BzWP089nVWlxu9c8en9G00IKWSKj9PJO4BF6dyftHqOfzZELClmYJfTyzFpmkl7fwWCL08vzeTNL6Nl90mfTh05Vnru3jv7VvdLvrNwvnQzs7x09u086TfO80O+y0IT6e6j7vdLvt+4X+oV+D/TiPul0m+aFfqF/L+jk/YX+/aHTTMcL/UK/m0Lzqi/0C/1uCgmQf+/odAfLhf79odN48N3T6Z6x/wMO2KEmv8tF9gAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek5" align="left" hspace="12" width="164" height="89" border="0">

 • Keď už máte dávku, ktorú Vám predpísal lekár, v injekčnej striekačke, vymeňte ihlu za krátku tenkú ihlu (ihla na injekčné podanie pod kožu). • Váš lekár alebo zdravotná sestra Vám povedia, kde si máte injekciu pichnúť (napr. predná strana stehna, do oblasti brucha, atď.).


 • PMORK0WtCp+bkAjxXheiU21LjZgF6piidGfWtOkuvKJ0N9EYNuZL0z2tqV32j9Iwz9jMD/bOWhp68VKZdIfpE6J+yCPuXasiVojcrsemnyytiZEgtV5L+yHrZOzXkCtHphO3KFg3fquMrC9KXG4vVf6P0DB6BmoW+3tjscVCmXSl6S+gvxWsx5ErSebDT1gOFjCtJ5zOXqZZDzhnjn5ZOjRg+xd76nBhyJek8pn6+So9JIbqmzC7SP1uOrlaDKpJrsCT9YZ2r79Qfojg3M6WlX1YQPq/ka6Fnv07An6ZOh8hGfw//WG7Ep3ZpzS85XWxJ6TNz51qrFtno2tlh04fkjFbbe16ITrzY88+tpeky9JE6Ua1AFPcWurN0IVBo4TEJnbFi5Ay7SEvnmdUGo98VovOtA2ZOwZz0PwE6xxjZ5XLSwSY10dmNvEc56UqpqSOt9IDiORt9Jvk+eFEbVfXk5DnpKuOESv6iH+zlToVynq4uDQZap30nH11Fd8BdC1ru5ox0tb0bHkCg7SXKSFfrDjDnj7blPCNdbT6D63Qw2madstHfy+VOTcQUoqvlF3dqtYx0Ud2edLX56DL3hycvd0a6uIAnL3c++v+uajZb86QOdS6/n6b/r+o21eSFJyt4Pvp/6S+02/tyJNubKFPRPxmrTwnXlyM5G335ZGIBKL4cydno4+cLnTd6k1Pno39NgjEu/gMI8rX7vIGHqvaev+5cHEhAn6ut6b+sPd9xJ4ZIMI8jDouvmiehT8QzMVRf1Z7vOF2VKbwHj2BHamH699Qj1XuTkruToZyl/4GuP02+M8DdDrPT9Lc0Vn/+iS9jbT76t9QjPt09J2p50pKcpb+kJ7hNtec0sYz039PNM1M9u0WtexKZwle5PfZYe84lzkvf5m+b9eI+U2uqc9LXqt7o7obPTB9vQ+NJh+8261LQv5kvRIM7hW1e+n2pCN158IfbuEhA37p091XrSUnfO95PQt8MamrZOM9yM3dNJaWPd+6i6hwN70Gcpw81T5jrOMPPd3LueTrZF8R30LTY577jmk/T6f5TJufwhs9Kp5sgWeXiqdmz0ukGUOYcxI16bD98MjpdbWeDCteyKuApPZ1F0bH9twsq6rFMBKnobDzx/bfdh439DTzvSho6S67Be9aIaJrZRzhLZ+sAPIoR3afpy6Z51nvAO5r4x76cr8ufpYt6ZbmSre3w686ZxSfpYjM4+3e+TCbLfzDGSbp4MqZh5qsl2PynBp+jL2oNjLyY7pbXzqV2U9CVUmVpLH9hNjwugBLRVSod+mr8pDI6GZ7CMRGddXVSqIExfnbV81Xjm2ZT0cGTkZfjp3dNtM1VTjrMbEG61/hVrYn1saqGfHQoRckEfviq0RTqUF09xvxZOlzsJcsyA9mTp+5oe/TWuU3oNH2BHZoItaHXrthvKi8fXZdjW8P3hC7jWOkG+Xx03VezzeN6ujlPNEdH9G02ujF1mqr2gdBFw2/D7T/sHcFygm4s/y3V7YGC+ep3x4JvctHNjGXV5ZHSWcPPzIGYjW6ai1N1pYuyM0sMwVYr9ug/NL7P3cVKUbhwOjXyRDJBEtftPqB++85vj+Eny4LsrqwtiHzr+EINoQ9OTVetR2t/sIzVgdM3YTuLEENC75xbxgn5/d8eodtJ+uZHthi/jXiRm4EEtc6VU9XRtz2eFWdZkNp8xT3xF5X+ZaMPMnEtTvdNcl1lRCqz54EIfSunsySWu/qVy7Jl3/LN9BwF+4noCmMt9exGJ1LHceoaHxeRJ/E5UoKKJ95G/O8knQpkrKYk3TvRRAvqC5IrkurDqaZP5nAdcbrj3twF/YGMP+gbRWdpgvFOz9915FZ1F7QhpadYTR3nmu3O7JCvq3vCs5u6S/WT2n5zEalX1K7EuWb1gNt3gu6d5NtlRpOdq6vIq00N8+ngjmoVDhg15l0SRDS4bPiJJ4ufai897uFl+gvzrngDSvNq+uIaQvcs69hlG8N47geRt0/m75s+5wnX0KsruncB3yjbGF7QRPMy6ob28R9I/B3D4nGlCun0ryOFWLN/RGLVVeYZ2vBkkjnVQXRXLmn0VzeGMn8xyqVw8shUzYrOjnZqQA8/e3SW+bSMJ+plaxC7mto0YqDv0cNPWRZdxMxzs4AzDzpu04iQj1168LGvQjb0RtNPYCBsdjXNRCNE7D7d72CSRfiiF/OAhR5kQZnuWzfuKnk2BKrGdF7Yw4ubnIw9GgtMvLNcN/m1dRBBRcMfdHrYsbPCnqTiFqgbnoGm5d8ivoXqp979gQYupNtLbSzS7TT8g17LfjN8eodpukPoIafeCn/JJFP9iC0DWvobamqotWFKN8MQDLp70gPukF8QZBpiCxTwj5U7tGRlvlpq0jSNj47MEcwiJLI62IOUhU0aYMPTWYI0fV9torQ3o4JM+r64FdUzVq7CgdSqlor+TV+tllY26ZPftQnur3fBPxYNT52n4nLbAPkCdlGU7gnKFb+o+W26yhdixF8M+kfVZdQHlTXA94S9qHg3vRVL3uRf6TXqWH/U+5VF9wWH0rvbq/hKZjgh/wr6XF3pipU+77bo2LqS9jG/OSdcZeMmdrXw026TWjpY9KTFyCKSt9+JAyUGJ71WhIuKK+wvb9h0TWtYRLB7V5FEzTnh9IQ5fv/bcOP0rTMPLX1bTbJwuk/Piop3D3byY9Hw24Tqlbhm0zdU/IC0NyjdJ21Fs7j7HOk1UhPchHLZrKG+pkaWtjqIPada77CK2P3lfnQCBg3P1DoJNR7utP/DXE8oHT02gRaRcd092NkXRMN37SP/fr1dlUoeLb0aRnfHyoku4a54nsRUzqQZi5ihy3WqyWuo6NEe5hQ4na7JsdLS+5cTqqv6HV8mhbG9KN0VKyeU6+yGc1ElOi5rCGb/d19Teg8uiAdqOHq9qPjB3+lWpdbZ6GbX639DbwWuUqF01/qlWIzwNDvvsNJ3xh6XUsYmjO6oejnP9DS7mL8L3xkbgCw8IpSOz6Z73iD/5KHX4kYbdX3uypqZbQ89ODgdrfql2u/xyrq+q3+5iFrudPDDdSKHTMfy/gpvnEfGK1eS8Odt/8qTEYLpmJoVFe/pc8poFG6gGfirb6F0ex+3nOR5pCxwJ0jr9LLIW3pBBQ1MF+vSprY7btq1pCswo5VJyh9U/uRwumF8ripm1FvxUj+Nv+QvX/XyOV6/CaVb5p0wtT1StgLT6fEzKRdlfbwOfnbLsh5CKl5V2NDy17167zUVNJP827cepVe9rAsvXI2Uno/4BcydOL1RV3XT9RVmYeb7K17VV89HPOw/b/twum5cikfwV7z6yYOIvDtI19x3MnKu98JVT31kOn6r+I8k7R2jg8t6rGc4n5R16n901VhXpuOH6oOPJS2KDoLCZRaHnYqX90tcJGRBpq8++li++e5VBF0ZlypkqPPT1XLMjc4LpuqyfCgRUXRlXErP086jAzqNsr131W2jt+LdKLpwYKl07/0OXV6YbjofbtsPl5sSAg8x9ElKdtF0O3DFoQi2YfOqZm6MLr/kp/MJkdqC5bVqNDqdtsz0jQd1auhFfhREr9mji4E07NFbjc6y1D+oM5auMc/OnCyzvOiOlK2AqKOmIxun/SLmTmwKF/rsbCbcyb60++ggM2krO+vQCiuWTV+D6cQ4A4q+26MrUUfo3DobGkFn87hgOnG1Ki+z16CjRYlmIlO5Whxr0dJsYrNvz8unvQMDr4+gP6zSBp7uU83eZH6BcPo245eX3B1ucJmC0MWxTzexDsnou3NYWcaLGsP7FQ9U8nVd5AHKV+Gu6CLpcKF7H66Ezabi5t9I542gVzAELYAOjrDZUzAVuFGSNbL6SIyVnjtL5kssXWUoGrp9uvwZPZJC3HfPnSXTlc6koKW+R5fdOODR1XWpVJR0ni63Z/Q9nxUocqkipOLVdSdIH1qWiaWjc9hdjxko/49/HjDcLHot6A2jVzWl73kLYeH9OOTRgbDZLKpWuoPHhs4iNkMrms6dT0Ms/a7k+VRT+nClbtNlz08LCzMNfgiBA1FHovpldrf5TvP/bDOrx9Xwv+/RxYwkpNTGPYtL3Ch9+/hhNaaHe3S26BoEh3T4gMuV0Il9/rgaZzHtLjoTd3NQn4MT2F828BIXQieTykdopgXRSTuFwSXdPHCpIsl6idy6mpEiu/ThGmDPsSKQs0Hv/35lNuKNhKFA4i59qvYtKl7ET8y9GszIqwm9r5oILbMGWHMWvTPoZDpBPF7Ljbg7YQDrPr0PhYsGXSqDTkYA8YQsdyKFwi0r+ttQ+hX8QLvCdGWO3+VOFHYcPcCi0ul9dX+jXWEzzKn7ZrkTYRzgKdV+G1jkjNf0MM8VG4PzRzS4NYoeOtq1aA/jCr+mH87UkRBJ7wLpeLpIfgU2I7zG0/tAOntkLP/BJE5eIx/F9bpABVdJO6SxrsCXMJnXfGh/F0MPHXKMiqU/4OvKzP84fKmYAfTQIdeyC2IrOuyOmO90AMowgB465BgBXUhkd8RnkcD8DKAH2bOC7ovaYBK+r5QoDKCHDjnyVeNQcoPOr/almhsG0PsgODcAG89TMOJdxc6mo9PG9EYqXdZ/WekMQdq1aekT2ud42Xr+hfV/uUskHZ3GdPm2ICxXomeJ907O5ZLS/fHA0430SfrcMgAwgD4E0e+eRCu0jHfiQ5tUjoiU9Fq4RpyXqYm2YTF/h+n/3kFvgFcTLX2zaYyaTkuFnoulkxb74WOUPu9sue7asenudGItdHwsnf0MpXfV33gvU7XbXPpKxa2YXUfSa/YOpva+8mZSowN9qoWdUR+h3+y3jFZxl+lKI7uZOhAhglH0VryFat3/6KfTsc5CKg7RwYBC4DvBqNuMhhz+QenLEXoL3uwseuv4OS/bUNskLI+IuMXTtXa1Ol6zc5XtC2SZiVVgBF2YlbVxT5fX/fbu31mtgpaF0mte9cJvHE5HQ3Aq3gb3/7ZzkYnS71wXxNORXkVnJ8Nuk7OLNDRaiRk28fTG/oQaUt1urbOvtszYpxFk0XRMltA5236HI4UexECqnTZ8dK/DQu6YSRECZ/Nq0vA0/Cya3mKXbEI32fBQL+JAYd6rODrWtnSZOGSjx9blf8IWIisWdxhLxyqeWod+k0KU4SN6AdJMZGE9lt5i9Bu+Gxsp/ceczho+ps9/WuFbyImyWPx6VZTq45r8M9H9A7eoZ//apcB+ZayzOMtS/R2ljz9nYy6G3vo+Dep045UZU8MnFUkM0Caj1yH0noVwb12U1GJ1T0YPKtWdBZBXDRG2/bUofaHJROksk0w05Zp+GTrxlZKLDBeq4+ay9M2epdMXPt7WsvTxRunUk0gEbR8jbU7Te+aWp3YNCSUh4p5ctQy9a1eVSJWNeNYCReiXleadYc1NlGL1t7QPFKGTqKGxkRuYSder6NJRETpxUtLkwQ29Fzrif03UZhE68ZCNtXAgsxH/1QfbvQTNZc7SSY1PtTybgJhW1Zf1bwPpJ+HUizfdpR+TmlddO92L0GmOPZDPjZhX7ysyjS5Bp46ipap+0vA3iHl1JfPpEPqb/a94C7MJq+qDWtzOjZiESxjdfWpBUOFbKLYhLuhbU2zVHkg/+ex831B/lfSt4ae60LPzLbBDo052qqihVYKuDH4VTTrQ3OHXAnSVT0DJzLEiTsPHIPrrU3S1+1fJzLn6ci1DVzufgdygGUUL0EH6FNCCVOGE0Q+3+7JqaSTAfky6hPIiiI6mawii1ytMmARSXtCw4jA6migjiH7XkkWp63xLZ39h4/04/aaS/KxwvvntUoK+TSJu38m/VBu8oH6HMHpsni9FvyzVTZ7oqNHva6h+P0xfq19W9QvxhzgdmtDncHqQfwCnb/aMpINNAzfy7FOdl07CbFR9m/QxiO45oWX3lxdwtB8I22f0IJvWfcTpPv1P61RLeqvTh6DZxHE6eW5V3xr9RpVOVjoJrFP1rejLndD7zHRiSiumUu8b/UrVR0jES32UTuJRFVOp9+15LnRanZNONYxi9uoDImfI4+ek011eyjhQrzbN27VzmO/iMJ3GFimmMhO2K/Z3OpPdv8h0lE59+kpBqlcbfaAe/xB6cwzOFmwUUymrjT6yUIl8dJacXtuoqdGbrHQWUuagz6F0z5lIvsIsOiWqQOedap7bIITeHqIzU1oxDfof26x0Zkor5gToDX8REtV5jM6yzKhOA7pPFP0QnF8ZpcvazEbn2YXUcdGg88bQ+/2vYL+6m/TWfhlAPzSJFDMo9WPQfeTLAPqhSaSI8wP01X4ZQD80kRIpLdWPQQPmpkufgVItoAHlywD6kYmU9BmoH4MGjKEfmUxIn4H6MahC6YrJRBfptBbUcyFf5qHLVGLEd2LT5cRyn37EnJd5zYFiA3S11TMLXXoIwZwd0OUVA+h1PF366IBqUfQlgn7AoFYZ8IBwL0ZXufyVktEN6mD6AaNykJcHwr0YvZOvwOxJM+eD6QdMWky8zleVGT2G3sbCQc5xsDn5KnfS5KWDttLoMsGb/HyfHm/SAheJktLjVR5ZHUWPhQM7ArTBcOvFUqg69SUHHezCB/SWBTeusG726dEmLXFKcB8hkFRkFHIBrJ5nnx5t0pItoDzhJqCTCuHvxtCjTVoSMF2JVIXiTSps+FKBep59erRR2ZH4Dta/DTo3OrLSK5WlQ/UvpnhYxuJH+NWdEmvSklDHmYeBAjrL71LH0mPNOvKU85UGUIL+NdXqHtTzpKeToKKFB/mq0cp01QyD50Po0WYd3+NNF77VeOEnq1W56XIHVq3N4tg9ES0LrrhL95zejhZpRZBgLmsOSXZJRdHrOLq8W2LTW2bGnJk+ie+TUBPVwvw+aPRxDL2JoytzYJM3ii5evdCeZ5cea1Qqi7JvgKNSvHqrOe526bGGlRpkY43Qv9eeJzUdGM7THaxDgpEDDrTbpUeaNmC9fYb0Wn0FPE9qOnxIFdqkn9+pXu7SIw0riHkE9Aa94i490rCSJ2Vu5c0k6dAsB1dMTYd5RN6rioA1CEy1XXqkadPBP1RFQOMQXDE1XdvDoSoCGkgx9Bd7X9CKHikgXRja2+D1Lj3OtNH08XKaHmlcTDW8ldJ0zdUwXcT+Ma1KwOs9eqR616bbw10k1Z7AVZZ8dE0y9rVIMgrVdBS92fmCXrRJX9eK40Jhg8Dn2aNHGhewd22TmpnPJqGaniLokepdo5M2Z64iqCiDs6RG07URMrOMOuQCsDuEZwrVXJ0BReujTMfQdQKoqmJy+8QZFxOkMx1D07nBzgivuEePi+DW+ijTMTR+EyoZ2Ap79Dj1rok6pmxp34OdMYYeF8mr9VGubB8MMQ+fZ48ep941Qcure1j1M2Xg8+zR49Q7rFXxwFt9aEoGPs8ePU7Fwb4tkJusnupj9EgFC/u2MCnJyW0NeB+2wh69joEvN/B1iXypd4cIepyCnX8Gqkoif6+fNx1Db+Lo4NLAtsY6Ywg9TsHOvwCXBrY17IwxeUrj6FOjuh3cH60NhTofHSy6gWqAQ0Fryx16nHofWyVGwWRWa2rtedLSYYiJomh07Yo79LgFqQHQwSjTBK1mruzRY+CbMaC+DwbcVLuuuEOP81y8BtcGAw76M3SDYYceZ1x8q+oVDjhNzGelt/wlHHDQm6KbKzv0OOPihfLFQd+VJua1K+7Q44yLl2o0qwAAo/Po7gX/9eJ8B7Wiw+fVfDmaweCnRxoXgA6JsLKXnHQpxaH3CIp53Vzx0+OWRZZGajAtA4g2tYyh196Pbbq4OLzt5Qb0mn5FPz3SuGhkU00AMt+nC/xOLnoruzQUMBsdHP0SQY9TsIAOBxzJGye7QUb6KnsYFDAyax29YgQ9TsESOheOcMBNJKOhgOrPk5L+fhWSRRtw2+PK0+SMK/rpcSruvfyFbks1Mqra9EakpH8vfzHVBl1y9Cv66XEK9g+rqFmtZ7PcMi12xZT0t5Ku2ROULu4nhh6nYCm9XVfDFCaZ96WE1a+Ykv5uFSMKDHcR5XjX/gmhRypYRQcTN3Hq5h27Yko6yfvLDDswmRRijokhwxvhpUc65yUdDHciZH9HXnyLXTE1nWpQGNhWVV/Te2GWtOGN8NIjnfPfictPtXyvuwxMu7+Jp7dRdHl5pciWqp5Yjsjv2RUj6Af2KFE6TO6w8jO14umRa++kLI32O5rRiKXcp38bz5OcXq/iOSmNRLjQqp+i6Qf26RgDmsYP0+NVWR8ynsdLP7JXRRdQbEpDj9opT+dJDcnSEKMbtemlH9kpo9HFCT9dw7qjudjgpR/Zq6LNuUWq920+zehGbfrohzZ/a/SuZv8S0dtYn2aii/qVCVSJ2qEvjSv66Ic2QD+Co4BVOnr+zObzeOnNIfosc2v2tXj3dTz90CbgV+BIBzV5fMvptf5lL709RJfpm0F+F04329JHP7QN99WmVPkBN2DafoB+QMlsVgR5YnZUJDhNTNCbzPRhpUqVYIDPjtPNnuSjH9qKym6Zihm5QUbR28x0ZkVQRylIKsTpZk/y0Y9thKUAMoFfwLXfsX/MxQYf/VBWHf54Fy3EUhSzJyWn86bt4D41WczFBg/9WF4b3q27Vl+SYMXsST76oewqnL71d20Sz4ppLHnox3J88F+R5Jit9aHZlh76dIa+2ROd/aHZlj56c4K+dRp7wFpt6aEfy/UgCFdkyMTQj+V6EIQLMmSsnuSjH4FLeoesLMTQ49YhZRFe6l/bdKsneegHU/YJE/7n9Sn6wcRxvLmnJ6VjhyFYo8hDP5g4TtJNFDKKPPSDydP4zxbkytYoctOPpvASDYacCGD1Yzc9doNUWvpUH6OLKSTSbax+7KYfTGck6Ui3sW7IQ2/P0ZEBa91QxbKJIuVoDmzRuO/C6I5yTMn4BLQ9itz0g0rGE4GL03+PfPN4ZlY33TYU3c9+NDvp985PJpT+A/rdo/lBY+loOZwj0023pxdu+tFMjW66Pb2g9O+Qrx7PVuj8BMznIf1P2EUy0FuU/h67SHOQPlsMUezJDaVjsvaokvHQbQnC6Ajp8FEH2MVYsccwo3+D0I/2eScdOYGIjTgkkK0PORgNhdSuD2wJwuiIVO2DTkbDiqvSZhcd0aZd2NFoSHnpeH+qHXRkeF33D+NzFMSsoAUZRYyO2K+3ww//Z8f7yCjict56zOW+7J4A6Si4ysREnaBbYmgm5wse7fZ4Qfw4nG7VClEyHXpsWwb6VBvvkzemnXNHIwvSiTndGou0g+4cdhtXMHNFWBdmtdCmSPrwiNtW0mHsL/2b/n9M+PAj0okE3bwzbs0nfHjz+SDdPICPz0j6o+LWLrZdBaxK40ORGSTdwyPCRtGNZhHDo0smcTDrWb5njDnx15RK4qCnG6o70qwuNTh7fwxccMEGHKBr7aKU3pSo32EDDtCnGrwNNh4c1HRmwQYcoGs6HtzKkKbqsQEHe6IRgSuK/0j54IJoOI0OP4ca97B5qRVUbgC6a5tHkqpHFiZ1Otziou3mS1H1Eyo2AB3KA+1OuwS9Hu3ymvxTDa8LpilB1Yt0uW66GhS6HZKi6nF1AelKHBlCvzvd6x0n6EK6DHI3+8hwWtHhXV6jq/gYw7u0nFZ0eJfXta482tn0Lg1nbQy8y+v0UUBMOyTstG1PQaW8QZfrSJZQPjvkHR1HH8oiGs+q6PFc1WMLVDZdNLzFCjzx2lVmx83rdP6IiA3Wn+r1o6PhdDofc4iH5VzVO7q8aeeyqkcnPc0JOmbLI3T2iNitnqp6V8UZdGbBYgppOlH1znPSDTo7wxUbncsJWY/0I5ROZ064Pu+OVz1qy2P0gcRkovTxuJp1dXmLvhA42kzYcn5gcUh5ZGbZ89SyyDUOV73TMrM+GCuXm+5w1bvkLHpbPzhWYA/3emeX39kjphehAWOLs8tH0Y9WPRLmd4B+tNe7pHwc/WjVu1ezo+jH1CzqsTlAP9brPaEzcVO0Q1XvWVeMow9HTFt3l4+ku2xTb2HJxxPQHRNhf/F01Uj6AU3jmEAeobsVhrO45Ww03TUl8hSnaXGAHl/1bjkbT4+fS/t+EEuPFnceORtPj656h9fiIH2KVPLIDoIT9Niq98ZvxItOte0sqHgB8fQ4+8rb6Q7Q56ifuO3ZY/Q4Je/t8kfoQ0zV+0OWDtCjXNY+OXuIHqXk/YL5CN3lgUKKv8sfokfYV/4uf4jus9SM4pWzB+nh8WdOv8EJeri426mlQ/RwcbfzxWPLTaHLRHvq+Bg9dMz57Nnj9FDDek8bH1zoCzQx0IXn83Sfka6K0z97kh7W8Ls24EF6WMPv3uPRBd4gPbdrAh6lB1X9rj44Sg+p+n1deHhpPWDM7Sj3M/QAsx4NL0pDD2j4fUV8mL4rSXaV+xl6gFm/3zWO03erPqB2jtN3zfodi/IcfXdt1D+JOkvf69I79uxJ+p4G2+/yZ+h7gnTPtDhH3xF3AV3+FN0/5kLcS2fofj23Z8+epfuFWYjpd4ru9RyGWD+n6N75XMiVT9F987kgu/Nc2KCndoMMv3N0zxpV0HzjHN0TiBJkcp8M2HSPuaCZ3kl676r6sMnOSbpzzIU5V07Snd76sEnu2UBdl7gLc6qdpbtqOOy6Z+mOaAjf8mdCusN9FehWOk3HxV1YpztPx816v1s+HR036wMve56OibvATpeAjq0Lh/oyz9Oxhg/sdAnoWJhx6MpNii0RtrANXatNQLcbPjg6IwF9tJ40eNEqAd3Wc8FrpSnolp4LXqJPQTf1XPhSaQr6aoTAhi8TJ6EbwjY8MCQJ3Rhh4aH2Sei6uIsITkhC16s+Yok6DV0L94yIB0pD1/YSRQQHpKGvX6rnjYl+TEQH4i4mHicRHTxwzA6HRHSlWKK2k6WiS+kaFf6Xii5FTNSm7VR0sW80btd0KrrobHEbOJPReXvHbdlORmdVH5kmIRmdbdmN3C+ejk7Ac2SagnT0qfpiu4P6ieirc39XEfpURaeBSkhfxHkDT0I/kIArJT1+n3xSenR5pj/Tn+nP9Gf6Mz1f+f9PY7jAjWnTfgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek6" align="left" hspace="12" width="110" height= "120" border="0">red podaním injekcie stlačte kožu tak, aby vytvorila záhyb a pichnite do neho ihlu jedným rýchlym pohybom pod uhlom 90o. Tlakom na piest vstreknite roztok a potom ihlu vytiahnite.
 • Po vytiahnutí injekčnej ihly tlačte na miesto podania injekcie, aby sa zastavilo prípadné krvácanie. Mierna masáž miesta vpichu napomôže rozptýleniu roztoku pod kožou.

 • Neodhoďte použité predmety do domového odpadu; tieto majú byť zlikvidované primeraným spôsobom.


Ak užijete viac tohto lieku, ako máte

Povedzte to, prosím, svojej zdravotnej sestre alebo lekárovi.

Ak si zabudnete podať tento liek

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Povedzte to, prosím, svojej zdravotnej sestre alebo lekárovi.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Bravelle môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liečba s Bravelle môže spôsobiť nadmernú reakciu vaječníkov, najmä u žien s polycystickými vaječníkmi. Príznaky zahŕňajú: bolesť brucha, zväčšenie brucha, nevoľnosť, vracanie, hnačka, prírastok na hmotnosti, ťažkosti s dýchaním a znížená tvorba moču.


Ako komplikácie nadmernej reakcie vaječníkov sa môžu objaviť krvné zrazeniny a otočenie jedného z vaječníkov. Ak pocítite ktorýkoľvek z týchto príznakov, informujte o tom ihneď svojho lekára, aj keď sa objavil niekoľko dní po podaní poslednej injekcie.


Pri použití Bravelle môže dôjsť kalergickým (hypersenzitívnym) reakciám. Príznaky takýchto reakcií môžu zahŕňať: vyrážku, svrbenie, opuch hrdla a ťažkosti s dýchaním. Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, informujte o tom ihneď svojho lekára.


Nasledovné veľmi časté nežiaduce účinkysa vyskytujú u viac ako 10 zo 100 liečených pacientok:

 • Bolesť brucha

 • Bolesť hlavy


Nasledovné časté nežiaduce účinkysa vyskytujú u 1 až 10 zo 100 liečených pacientok:

 • Infekcie močových ciest

 • Zápal hrdla a nosových dutín

 • Návaly tepla

 • Nevoľnosť

 • Vracanie

 • Mierna bolesť brucha

 • Zväčšenie brucha

 • Hnačka

 • Zápcha

 • Vyrážka

 • Svalové kŕče

 • Bolesť v panvovej oblasti

 • Nadmerná stimulácia vaječníkov

 • Bolestivosť prsníkov

 • Krvácanie z pošvy

 • Výtok z pošvy

 • Bolesť

 • Bolesť a reakcie v mieste podania injekcie (sčervenanie, modrina, opuch a/alebo svrbenie)


Ak začnete pociťovať jeden alebo viacero týchto vedľajších účinkov alebo ak budete pociťovať iné príznaky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ Bravelle


Uchovávajte pri teplote do 25 oC. Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Bravelle obsahuje

Liečivom je urofolitropín.


Jedna injekčná liekovka obsahuje 82,5 IU vysoko čisteného folikuly stimulujúceho hormónu (FSH), urofolitropínu. Po rozpustení v priloženom rozpúšťadle sa jednou injekčnou liekovkou podá 75 IU FSH.


Ďalšie zložky prášku sú:

 • Monohydrát laktózy

 • Hydrogénfosforečnan sodný heptahydrát

 • Polysorbát 20

 • Kyselina fosforečná

 • Voda na injekciu


Zložky rozpúšťadla sú:

 • Chlorid sodný

 • Voda na injekciu

 • Kyselina chlorovodíková


Ako vyzerá Bravelle a obsah balenia

Tento liek je prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.


Škatuľka obsahuje päť alebo desať bezfarebných sklených injekčných liekoviek svetlého prášku. Škatuľka tiež obsahuje rovnaký počet bezfarebných sklených ampuliek bezfarebného rozpúšťadla.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


Výrobca:

Ferring GmbH

Wittland 11,

D-24109 Kiel, Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Ferring Pharmaceuticals SA

BC Aruba, Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Tel: + 421 2 54 416 010

Fax: + 421 2 54 411 770

E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 07/2009.

7Bravelle 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. 2108/08258


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bravelle 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna injekčná liekovka s práškom obsahuje 82,5 IU vysoko purifikovaného urinárneho folikuly stimulujúceho hormónu (FSH), urofolitropínu. Po rozpustení v priloženom rozpúšťadle sa jednou injekčnou liekovkou podá 75 IU FSH.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.


Vzhľad prášku: biely až takmer biely lyofilizovaný prášok (koláč).

Vzhľad rozpúšťadla: číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4. 1. Terapeutické indikácie


Bravelle sa používa na liečbu neplodnosti u žien v nasledujúcich klinických indikáciách:


Anovulácia (vrátane syndrómu polycystických ovárií (PCOD)) u žien, ktoré neodpovedajú na liečbu s klomiféniumcitrátom.


Kontrolovaná ovariálna hyperstimulácia na vyvolanie rastu viacerých folikulov pri metódach asistovanej reprodukcie (ART) (napr. in vitrofertilizácia/prenos embrya (IVF/ET), prenos gamét do vajcovodu (GIFT) a intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI)).


4. 2. Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba s Bravelle sa má uskutočniť pod dohľadom lekára so skúsenosťami s liečbou neplodnosti.


Spôsob podania

Bravelle je určený na podkožné injekčné podanie po rozpustení prášku v priloženom rozpúšťadle. Prášok sa má rozpustiť bezprostredne pred použitím. Aby sa zabránilo podávaniu veľkých objemov, v priloženom rozpúšťadle možno rozpustiť až 6 injekčných liekoviek s práškom. Roztok sa nesmie použiť, ak obsahuje čiastočky alebo nie je číry.


Vzhľad nariedeného roztoku: číry roztok.


Dávkovanie

Existujú veľké inter- a intraindividuálne rozdiely v odpovedi ovárií na exogénne gonadotropíny, preto nie je možné zostaviť jednotnú dávkovaciu schému. Dávkovanie má byť individuálne v závislosti od odpovede ovárií. Vyžaduje si to monitorovanie odpovede ovárií samotnou ultrasonografiou alebo najlepšie v kombinácii so stanovením hladín estradiolu. Bravelle sa môže podávať samostatne alebo v kombinácii s agonistom alebo antagonistom gonadotropín uvoľňujúceho hormónu (GnRH) na kontrolu hyperstimulácie ovárií. Pri tejto indikáciineexistujú zatiaľ žiadne skúsenosti z klinického hodnotenia Bravelle v kombinácii s antagonistami GnRH. Odporúčania ohľadom dávkovania a dĺžky liečby sa môžu meniť v závislosti od aktuálneho liečebného postupu.


Pri obidvoch indikáciách sú skúsenosti z klinických skúšok s Bravelle založené na jednom liečebnom cykle.


Ženy s anovuláciou (vrátane PCOD):

Cieľom liečby s Bravelle je vývoj jediného Graafovho folikulu, z ktorého sa po podaní ľudského choriogonadotropínu (hCG) uvoľní vajíčko.


Liečba s Bravelle sa má začať počas prvých 7 dní menštruačného cyklu. Odporúčaná počiatočná dávka Bravelle je 75 IU denne a má trvať najmenej 7 dní. Na základe klinického monitorovania (vrátane samotného ultrazvukového vyšetrenia vaječníkov alebo v kombinácii so stanovením hladín estradiolu) následné dávkovanie sa má upraviť podľa individuálnej odpovede pacientky. Úprava dávkovania sa nemá robiť častejšie ako každých 7 dní. Odporúčanú dávku možno zvyšovať postupne o 37,5 IU a nesmie presiahnuť 75 IU Maximálna denná dávka nemôže byť vyššia ako 225 IU Ak pacientka po 4 týždňoch neodpovedá primerane na liečbu, cyklus sa má ukončiť.


Ak sa dostaví optimálna odpoveď, je potrebné podať jednu injekciu 5 000 až 10 000 IU hCG 1 deň po podaní poslednej injekcie Bravelle. Pacientke treba odporučiť pohlavný styk v deň podania hCG injekcie a v nasledujúci deň. Eventuálne sa môže vykonať vnútromaternicová inseminácia. Pacientky sa majú pozorne sledovať najmenej 2 týždne po podaní hCG. Ak sa dostaví nadmerná reakcia na Bravelle, liečba sa má ukončiť a hCG nepodať (pozri časť 4.4). Pacientka má používať bariérové kontraceptívne metódy alebo sa vyhýbať pohlavnému styku do začiatku ďalšej menštruácie.


Ženy, ktoré podstupujú kontrolovanú ovariálnu hyperstimuláciu na indukciu viacpočetného vývoja folikulov pri metódach asistovanej reprodukcie (ART):

V súlade s klinickými skúškami s Bravelle, ktoré zahŕňajú zníženie reaktibility (downregulation) GnRH agonistami, liečba s Bravelle sa má začať približne 2 týždne po začiatku liečby agonistom. Odporúčaná počiatočná dávka Bravelle je 150-225 IU denne počas najmenej prvých 5 dní liečby. Na základe klinického monitorovania (vrátane samotného ultrazvukového vyšetrenia vaječníkov alebo v kombinácii so stanovením hladín estradiolu) následné dávkovanie sa má upraviť podľa individuálnej odpovede pacientky a nesmie presiahnuť 150 IU Maximálna denná dávka nemá byť vyššia ako 450 IU a vo väčšine prípadov liečba dlhšia ako 12 dní sa neodporúča.


Ak liečebný postup nezahŕňa zníženie reaktibility GnRH agonistom, liečba s Bravelle sa má začať na 2. alebo 3. deň menštruačného cyklu. Odporúča sa používať rozsah dávok a režim podávania uvedený vyššie pre liečbu so znížením reaktibility GnRH agonistami.


Po dosiahnutí optimálnej odpovede sa podá jednorazová injekcia do 10 000 IU hCG na vyvolanie záverečného dozretia folikulu ako prípravy na získanie vajíčka. Pacientky sa majú pozorne sledovať najmenej 2 týždne po podaní hCG. Ak sa dostaví nadmerná reakcia na Bravelle, liečba sa má ukončiť a hCG nepodať (pozri časť 4.4). Pacientka má používať bariérové kontraceptívne metódy alebo sa vyhýbať pohlavnému styku do začiatku ďalšej menštruácie.


4. 3. Kontraindikácie


Bravelle je kontraindikovaný u žien v nasledujúcich prípadoch:

 • nádory hypofýzy alebo hypotalamu,

 • karcinóm vaječníkov, maternice alebo prsníkov,

 • tehotenstvo a dojčenie,

 • gynekologické krvácanie neznámej etiológie,

 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Bravelle sa nemá podávať v nasledujúcich prípadoch, kedy je pozitívny výsledok liečby málo pravdepodobný:

 • primárna porucha vaječníkov,

 • cysty na vaječníkoch alebo zväčšenie vaječníkov nezapríčinené syndrómom polycystických ovárií,

 • malformácia pohlavných orgánov nezlučiteľná s graviditou,

 • fibroidné nádory maternice nezlučiteľné s graviditou.


4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bravelle je veľmi účinná gonadotropná látka, ktorá môže spôsobiť mierne až závažné nežiaduce reakcie a môže sa podávať len pod vedením lekára so skúsenosťami v liečbe neplodnosti a s jej manažmentom.


Liečba gonadotropínmi si vyžaduje určitý časový záväzok od lekárov a zdravotníckeho personálu a tiež dostupnosť vhodného vybavenia na monitorovanie. Bezpečné a účinné použitie Bravelle u žien si vyžaduje pravidelné monitorovanie odpovede vaječníkov samotným ultrazvukom alebo najlepšie v kombinácii so stanovením hladín estradiolu v sére. Pacientky môžu odpovedať na podanie FSH rozdielne a u niektorých pacientok je odpoveď na FSH nedostatočná. Pri liečbe sa má použiť najnižšia účinná dávka, v závislosti od reakcie pacientky.


V klinických skúškach nebola skúmaná opätovná expozícia Bravelle.


Prvá injekcia Bravelle sa má podať pod priamym dohľadom lekára.


Pred začiatkom liečby je potrebné posúdiť neplodnosť páru a zvážiť možné kontraindikácie tehotenstva. Pacientky sa majú vyšetriť hlavne na hypotyreoidizmus, adrenokortikálnu deficienciu, hyperprolaktinémiu a nádory hypofýzy alebo hypotalamu a má sa im poskytnúť vhodná špecifická liečba.


U pacientok, ktoré sa podrobujú stimulácii folikulárneho rastu, či už v rámci liečby anovulačnej neplodnosti alebo ART, môže dôjsť k zväčšeniu vaječníkov alebo hyperstimulácii. Dodržiavanie odporúčaných dávok Bravelle a režimu podávania ako aj dôkladné monitorovanie liečby minimalizujú výskyt takýchto udalostí. Presná interpretácia ukazovateľov vývoja folikulov a ich dozrievania si vyžaduje lekára so skúsenosťami v interpretácii príslušných testov.


Syndróm ovariálnej hyperstimulácie (OHSS)

OHSS je ochorenie odlišné od nekomplikovaného zväčšenia vaječníkov. OHSS je syndróm, ktorý môže nadobudnúť vysoký stupeň závažnosti. Prejavuje sa nápadným zväčšením vaječníkov, vysokými hodnotami pohlavných steroidov v sére a zvýšenou permeabilitou ciev, čo môže mať za následok hromadenie tekutín v peritoneálnych, pleurálnych a zriedkavo aj v perikardiálnych dutinách.


V ťažších prípadoch OHSS možno pozorovať nasledujúce symptómy: abdominálnu bolesť, abdominálnu distenziu, závažné zväčšenie vaječníkov, zvýšenie telesnej hmotnosti, dyspnoe, oligúriu a gastrointestinálne symptómy, ktoré zahŕňajú nauzeu, vracanie a hnačku. Klinické hodnotenia môžu poukazovať na hypovolémiu, hemokoncentráciu, nerovnováhu elektrolytov, ascites, hemoperitoneum, pleurálna efúziu, hydrotorax, akútnu bolesť v oblasti pľúc a trombembolické príhody.


Nadmerná odpoveď vaječníkov na liečbu gonadotropínmi zriedkavo spôsobuje OHSS, pokiaľ nie je na vyvolanie ovulácie podaný hCG. Preto je potrebné v prípadoch hyperstimulácie vaječníkov hCG nepodať a odporučiť pacientke, aby aspoň 4 dni nemala pohlavný styk alebo používala bariérové kontraceptívne metódy. OHSS môže rýchlo progredovať (za 24 hodín až niekoľko dní) a stať sa z lekárskeho hľadiska závažným, preto sa pacientky majú sledovať najmenej dva týždne po podaní hCG.

Dodržiavanie odporúčaných dávok Bravelle a režimu podávania ako aj dôsledné monitorovanie liečby minimalizujú výskyt hyperstimulácie ovárií a viacpočetnej gravidity (pozri časti 4.2 a 4.8). Pri ART aspirácia všetkých folikulov pred ovuláciou môže znížiť výskyt hyperstimulácie.


OHSS môže byť závažnejší a protrahovaný v prípade gravidity. Vo väčšine prípadov sa OHSS objaví po prerušení hormonálnej liečby a dosahuje maximum za sedem až desať dní po liečbe Zvyčajne OHSS vymizne spontánne so začiatkom menštruácie.


V závažných prípadoch OHSS je potrebné ukončiť liečbu gonadotropínmi, ak ešte pokračuje, pacientku hospitalizovať a začať so špecifickou liečbou OHSS.

Syndróm sa vyskytuje s vyššou incidenciou u pacientok s polycystickým ochorením vaječníkov.


Viacpočetná gravidita

Viacpočetná gravidita, zvlášť pri vyššom počte plodov, prináša so sebou zvýšené riziko nežiaducich tehotenských a perinatálnych udalostí.


U pacientok podrobujúcich sa indukcii ovulácie s gonadotropínmi sa zvyšuje incidencia viacpočetnej gravidity v porovnaní s prirodzeným počatím. Vo väčšine prípadov sa jedná o dvojičky. Na minimalizovanie rizika viacpočetnej gravidity sa odporúča dôsledné monitorovanie odpovede vaječníkov.


U pacientok podrobujúcich sa liečbe ART súvisí riziko viacpočetnej gravidity hlavne s počtom umiestnených embryí, ich kvalitou a vekom pacientky.


Pred začiatkom liečby má byť pacientka informovaná o potenciálnom riziku viacpočetného počatia.


Ukončenie tehotenstva

Incidencia spontánneho potratu alebo umelého prerušenia tehotenstva je vyššia u pacientok podstupujúcich stimuláciu folikulárneho rastu pri indukcii ovulácie alebo ART v porovnaní s normálnou populáciou.


Mimomaternicové tehotenstvo

Ženy s anamnézou poruchy vajcovodov predstavujú rizikovú skupinu z hľadiska mimomaternicového tehotenstva, či už ide o prirodzené tehotenstvo alebo tehotenstvo, ku ktorému došlo počas liečby neplodnosti. Hlásená bola prevalencia mimomaternicového tehotenstva po IVF 2 až 5 % v porovnaní s 1 až 1,5 % v bežnej populácii.


Nádory reprodukčných orgánov

U žien podstupujúcich viacnásobné liečebné cykly pri liečbe neplodnosti boli hlásené nádory vaječníkov a iných reprodukčných orgánov, benígne a malígne. Dosiaľ nie je zrejmé, či liečba gonadotropínmi zvyšuje riziko nádorov u neplodných žien.


Kongenitálne malformácie

Prevalencia kongenitálnych malformácií pri ART môže byť mierne zvýšená oproti prirodzenému otehotneniu. Môže to byť spôsobené rozdielmi v charakteristikách rodičov (napr. vek v tehotenstve, charakter spermií) a viacnásobnými graviditami.


Trombembolické príhody

U žien so všeobecnými rizikovými faktormi pre trombembolické príhody, ako sú osobná alebo rodinná anamnéza, závažná obezita (Body Mass Index >30 kg/m2)alebo trombofília môže byť počas alebo po liečbe gonadotropínmi zvýšené riziko pre cievne alebo arteriálne trombembolické príhody. U týchto žien sa musí zvážiť prínos liečby gonadotropínmi oproti riziku liečby. Je potrebné poznamenať, že tehotenstvo samotné tiež zvyšuje riziko trombembolických príhod.


4. 5. Liekové a iné interakcie

Nevykonali sa žiadne interakčné štúdie s použitím Bravelle u ľudí.


Hoci nie sú klinické skúsenosti, predpokladá sa, že súbežné podávanie Bravelle a klomiféniumcitrátu môže zosilniť reakciu folikulov. Použitie GnRH agonistu na desenzibilizáciu hypofýzy môže vyžadovať vyššie dávky Bravelle na dosiahnutie reakcie folikulov.


4. 6. Gravidita a laktácia


Bravelle je kontraindikovaný u tehotných a dojčiacich žien (pozri časť 4.3).


Doteraz sa nezaznamenalo žiadne teratogénne riziko pri klinickom použití gonadotropínov na kontrolovanú ovariálnu hyperstimuláciu. Údaje o účinku lieku počas gravidity sú nedostatočné. Skúšky na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok (pozri časť 5.3).


4. 7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak je nepravdepodobné, že Bravelle ovplyvňuje schopnosť pacientky viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4. 8. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas liečby s Bravelle, preukázané v klinických skúškach, sú bolesť hlavy a abdominálna bolesť, obidva sa vyskytli u 10 % pacientok, nasleduje nauzea, vaginálna hemorágia, OHSS a abdominálna distenzia, každý sa vyskytuje u 5 až 9 % pacientok. V tabuľke nižšie sú uvedené nežiaduce účinky vyskytujúce sa u viac ako 1 % pacientok liečených s Bravelle počas klinických skúšok. Nežiaduce účinky sú rozdelené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie.


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté (>1/10)

Časté (>1/100, <1/10)

Infekcie a nákazy

-

Infekcia močovej sústavy, nazofaryngitída

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

-

Poruchy ciev

-

Návaly tepla

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Abdominálna bolesť

Nauzea, vracanie, abdominálna distenzia, abdominálny diskomfort, hnačka, zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

-

Vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

-

Svalový spazmus

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

-

Vaginálna hemorágia, OHSS, bolesť v panve, bolesť na hrudníku, vaginálny výlučok

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

-

Bolesť, bolesť a reakcie v mieste podania injekcie (sčervenanie, hematóm, opuch a/alebo svrbenie)

OHSS môže byť sprevádzaný venóznymi trombembolickými príhodami a torziou vaječníkov.


V súvislosti s použitím gonadotropínov sa uvádzajú alergické lokálne alebo generalizované kožné reakcie a oneskorený typ hypersenzitivity.


Opakovaná expozícia Bravelle sa v klinických skúškach neskúmala.


4. 9. Predávkovanie


Účinky predávkovania nie sú známe, napriek tomu je možné očakávať výskyt syndrómu ovariálnej hyperstimulácie (pozri časť 4.4).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5. 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Gonadotropíny

ATC kód: G03G A04


Bravelle obsahuje vysoko purifikovaný urinálny FSH získaný z moču postmenopauzálnych žien. FSH stimuluje rast a vývoj ovariálnych folikulov a tiež produkciu gonádových steroidov u žien, u ktorých sa nediagnostikovala primárna porucha vaječníkov.

Zastúpenie izoforiem vysoko purifikovaného FSH v Bravelle poukazuje na prítomnosť viacerých základných izoforiem v porovnaní s inými urofolitropínovými liekmi a je podobné liekom s obsahom rekombinantného FSH. Výsledky klinických skúšok ukázali, že farmakodynamická odpoveď na liečbu s Bravelle sa nelíši od odpovede pri liečbe s rekombinantným FSH, ak sa podávajú rovnakým spôsobom. Po subkutánnom podaní Bravelle a rekombinantného FSH sa zistila podobná reakcia folikulov, maximum hladiny estradiolu, počet získaných oocytov a počet dozretých oocytov bez rozdielu v celkovej dávke FSH alebo trvaní liečby.

Po liečbe s Bravelle obyčajne nasleduje podanie hCG na indukciu konečného dozretia folikulov a ovulácie.


5. 2. Farmakokinetické vlastnosti


Po jednorazovom subkutánnom podaní Bravelle sa dosiahla maximálna koncentrácia FSH za 21 hodín. Rovnovážny stav sa pozoroval po 4 až 5 dňoch. Po 7 dňoch opakovaného podania sa dosiahla maximálna koncentrácia po 10 hodinách po podaní injekcie.


Po jednorazovom subkutánnom podaní Bravelle bol priemerný polčas eliminácie FSH 41 hodín. Po 7 dňoch opakovaného podania bol priemerný polčas eliminácie FSH 30 hodín po subkutánnom podaní.


Po 7 dňoch dávkovania Bravelle subkutánne, CmaxFSH bola 11,1 IU/l a rovnovážny stav AUC FSH bol 235 IU/l*h.


Farmakokinetické údaje Bravelle u pacientok s poškodením funkcie obličiek alebo pečene sa neštudovali.


5. 3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Na základe konvenčných štúdií farmakológie kardiovaskulárnej bezpečnosti, toxicity po jednorazovom a opakovanom podaní a lokálnej znášanlivosti predklinické údaje nepreukázali žiadne špeciálne riziko u ľudí.

U potkanov, ktorí boli liečení vysokými dávkami rekombinantného folitropínu dlhší čas, sa pozorovalo zníženie fertility. Štúdie toxicity pri opakovaných dávkach u potkanov a psov preukázali, že vysoké dávky Bravelle môžu znížiť fertilitu v dôsledku atrézie folikulov a cýst vo vaječníkoch.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6. 1. Zoznam pomocných látok


Prášok

Monohydrát laktózy

Polysorbát 20

Hydrogénfosforečnan sodný heptahydrát(na úpravu pH)

Kyselina fosforečná (na úpravu pH)

Voda na injekciu


Rozpúšťadlo

Chlorid sodný

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Voda na injekciu


6. 2. Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6. 3. Čas použiteľnosti


2 roky

Po rekonštitúcii: použite ihneď.


6. 4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6. 5. Druh obalu a obsah balenia


Prášok

Prášok na injekčný roztok sa dodáva v 2 ml bezfarebných sklených (sklo typ I) injekčných liekovkách na jednorazové použitie s brómbutylovou gumenou zátkou uzatvorenou s hliník/propylénovým uzáverom.


Rozpúšťadlo:

Rozpúšťadlo na injekčný roztok sa dodáva v 1 ml bezfarebných sklených (typ I) ampulkách na jednorazové použitie.


Bravelle sa dodáva v nasledovných veľkostiach baleniach:

5 injekčných liekoviek s práškom + 5 ampuliek s rozpúšťadlom

10 injekčných liekoviek s práškom + 10 ampuliek s rozpúšťadlom


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6. 6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Roztok Bravelle sa smie pripraviť len s použitím priloženého rozpúšťadla.


Nasaďte ihlu na riedenie k injekčnej striekačke. Odoberte celý objem rozpúšťadla z ampulky s rozpúšťadlom a vstreknite ho do injekčnej liekovky s práškom. V priebehu 2 minút sa má prášok rozpustiť na číry roztok. Ak sa prášok úplne nerozpustí, opatrne otáčajte injekčnou liekovkou medzi dlaňami dovtedy, až kým roztok nebude číry. Silné pretrepávanie sa neodporúča.


Pred podaním sa môže pripravený roztok zmiešať s menotropínom (hMG) (Menopur prášok na injekčný roztok, Ferring). Štúdie ukázali, že súbežné podávanie Menopuru s Bravelle neovplyvňuje významným spôsobom očakávanú bioaktivitu.

Ak je to potrebné, roztok sa môže znova natiahnuť do injekčnej striekačky a vstrieknuť do ďalšej injekčnej liekovky s práškom, až kým sa nedosiahne predpísaná dávka. V jednej ampulke s rozpúšťadlom sa môže rozpustiť až 6 injekčných liekoviek s práškom (450 IU).


Po dosiahnutí predpísanej dávky natiahnite rozpustený prášok z injekčnej liekovky do injekčnej striekačky, ihlu vymeňte za hypodermickú ihlu a okamžite podajte.


Roztok sa nesmie použiť, ak obsahuje čiastočky alebo nie je číry.


Bravelle sa má podať ihneď po nariedení.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0047/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


28.02.2008/


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2009

8

Bravelle 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok