+ ipil.sk

Breakyl 1200 mikrogramovPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.:2012/04729-34-PRE

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.:2013/06406-Z1A

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2014/02689-ZME


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Breakyl 200 mikrogramov

Breakyl 400 mikrogramov

Breakyl 600 mikrogramov

Breakyl 800 mikrogramov

Breakyl 1200 mikrogramov

bukálny film

Breakyl Start

200,400,600,800 mikrogramov, bukálny film


fentanyl


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám.Nedávajte ho nikomu inému.Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Breakyl a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Breakyl

3. Ako užívať Breakyl

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Breakyl

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Breakyl a na čo sa používa


Breakyl bukálny film obsahuje liečivo fentanyl, silný liek na potlačenie bolesti, známy ako opioid. Breakyl je určený na liečbu prelomovej nádorovej bolesti u dospelých pacientov. Prelomová bolesť je ďalší stupeň náhlej bolesti. Môže sa vyskytnúť, aj keď ste použili svoju pravidelnú dávku opioidu na potlačenie bolesti.


Breakyl sa smie používať, iba ak už najmenej jeden týždeň užívate a ste zvyknutý na pravidelnú liečbu opioidmi, ako je morfín, oxykodón alebo transdermálny (v náplastiach) fentanyl na liečbu pretrvávajúcej nádorovej bolesti.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Breakyl


NepoužívajteBreakyl:

 • ak ste alergický (precitlivený) na fentanyl alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Breakylu (úplný zoznam zložiek pozri v „Ďalšie informácie“ na konci tejto písomnej informácie).

 • ak v súčasnosti užívate inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) (používané na ťažkú depresiu) alebo ste ich užívali počas uplynulých 2 týždňov.

 • ak máte závažné problémy s dýchaním alebo máte stavy s ťažkými prekážkami pľúcneho dýchania (ako je ťažká astma).

 • ak na liečbu pretrvávajúcej bolesti neužívate predpísané opioidné lieky (napr. kodeín,

fentanyl, hydromorfón, morfín, oxykodón, petidín) pravidelne každý deň podľa pravidelnej schémy, počas minimálne jedného týždňa. Ak takéto lieky neužívate, Breakyl nesmiete používať, pretože sa môže zvýšiť riziko nebezpečne pomalého a/alebo plytkého dýchania či dokonca jeho zastavenie.

 • ak máte krátkodobú bolesť inú ako je prelomová bolesť.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Breakyl, obráťte sa na svojho lekára, ak máte niektorý z nasledovných stavov , pretože lekár to bude musieť zohľadniť pri predpisovaní dávky:

- Dávka vášho iného opioidného lieku proti bolesti, ktorý užívate na potlačenie nádorovej bolesti, ešte nie je ustálená.

 • Máte akýkoľvek stav, ktorý ovplyvňuje vaše dýchanie.

 • Mali ste nejaké zranenie hlavy alebo lekár vám stanovil zvýšený vnútrolebkový tlak.

 • Máte problémy so srdcom, najmä pomalý srdcový rytmus alebo iné problémy so srdcom.

 • Máte nízky krvný tlak, najmä následkom malého objemu tekutiny v obehu.

 • Máte problémy s pečeňou alebo obličkami, keďže tieto orgány majú vplyv na spôsob, akým vaše ústrojenstvo rozkladá liek.

 • Máte zápal ústnej sliznice.

 • Užívate antidepresíva alebo antipsychotiká, pozri časť „Iné lieky a Breakyl“.

Viac informácii si pozrite v časti 3.


Deti a dospievajúci

Tento liek nedávajte deťom vo veku medzi 0 a 18 rokmi.


Breakyl obsahuje fentanyl v množstve, ktoré môže byť smrteľne nebezpečné pre dieťa. Breakyl sa preto vždy musí uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Ak ste športovec, musíte mať na pamäti, že tento liek môže vyvolať pozitívnu reakciu v antidopingovom teste.


Iné lieky a Breakyl


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte tosvojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


NepoužívajteBreakyl, ak v súčasnosti užívate inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) (používané na ťažkú depresiu) alebo ste ich užívali počas uplynulých 2 týždňov.


Ak užívate niektorý z nasledovných liekov, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať Breakyl:

Akékoľvek lieky, ktoré môžu zvyčajne vyvolať únavu alebo ospalosť, napr.:

 • tablety na spanie,

 • lieky na liečbu úzkosti, nervozity, depresie,

 • lieky na liečbu napätosti alebo svalovej stuhnutosti (svalové relaxanciá),

 • lieky na liečbu alergií (antihistaminiká).


Lieky, ktoré môžu ovplyvňovať spôsob, ktorým (izoenzým CYP3A4) sa vo vašom tele rozkladá Breakyl, pretože to môže zvýšiť hladiny fentanylu v krvi. Môže to mať za následok zvýšené alebo predĺžené účinky Breakylu a môže spôsobiť možné život ohrozujúce dýchacie problémy. Takéto lieky sú napr.:

 • lieky na liečbu bakteriálnych infekcií (ako je erytromycín, klaritromycín, telitromycín)

 • lieky na liečbu plesňových infekcií (ako je ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)

 • lieky na kontrolu vírusových infekcií, t.j. infekcií HIV (ako je ritonavir, indinavir, nelfinavir, sachinavir)

 • lieky na liečbu srdcovo-cievnych ochorení (ako je diltiazem, verapamil)

 • lieky na potlačenie silnej nevoľnosti (nauzea) (ako je aprepitant, dronabinol)

 • lieky na liečbu depresií (ako je fluoxetín).

 • lieky, ktoré potláčajú tvorbu žalúdočnej kyseliny (ako je cimetidín)

Ak užívate lieky, ako sú napríklad niektoré antidepresíva alebo antipsychotiká, riziko vedľajších účinkov sa zvyšuje. Breakyl môže interagovať s týmito liekmi a môžu sa u vás vyskytnúť zmeny duševného stavu (napríklad agitácia, halucinácie, kóma) a ďalšie účinky, ako napríklad zvýšenie telesnej teploty nad 38 °C, zrýchlenie srdcového rytmu, nestabilný krvný tlak a prehnané reflexy, stuhnutosť svalov, porucha koordinácie a/alebo gastrointestinálne symptómy (napríklad nevoľnosť, vracanie, hnačka). Váš lekár vám povie, či je Breakyl vhodný pre vás.


Lieky, ktoré môžu urýchľovať spôsob, ktorým (izoenzým CYP3A4) sa vo vašom tele rozkladá fentanyl, a teda znižovať účinnosť Breakylu, ako sú:

 • tablety na spanie alebo sedatíva (ako je fenobarbital)

 • lieky na kontrolu epileptických kŕčov/záchvatov (ako je karbamazepín, fenytoín, oxkarbazepín)

 • lieky na kontrolu množenia vírusov (ako je efavirenz, nevirapín)

 • protizápalové lieky a imunosupresíva (ako sú glukokortikoidy)

 • lieky na liečbu cukrovky (ako je pioglitazón)

 • antibiotiká na liečbu tuberkulózy (ako je rifabutín, rifampicín)

 • psychostimulanciá (ako je modafinil)

 • lieky na liečbu depresií (ako je ľubovník bodkovaný)

Ak počas užívania Breakylu ukončíteliečbu týmito liečivami (účinnými látkami) alebo znížiteich dávku, povedzte to svojmu lekárovi. Váš lekár bude pozorne sledovať vaše znaky opioidnej toxicity a môže príslušne upraviť dávku Breakylu.


Ak začnete užívať liečivá znižujúce opioidnú aktivitu, napr. naloxón alebo niektoré silné lieky proti bolesti ako je pentazocín, butorfanol, buprenorfín, nalbufín, môže to vyvolať príznaky „vynechania lieku“ (napr. úzkosť, tras, bolesť brucha a iné príznaky).


Breakyl a jedlo, nápoje a alkohol


Vyvarujte sa požívania alkoholu, pretože alkohol môže dodatočne utlmovať a potláčať Vaše dýchanie. Nepite ani grapefruitový džús, lebo môže spomaľovať spôsob, ktorým Váš organizmus rozkladá fentanyl, čo môže mať za následok zvýšený alebo predĺžený účinok Breakylu a môže spôsobiť možné život ohrozujúce problémy s dýchaním.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Breakyl sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ ste sa o tom neporozprávali so svojím lekárom. Nesmiete užívať Breakyl počas pôrodu, lebo fentanyl spôsobuje útlm dýchania u novorodenca.


Fentanyl sa dostáva do materského mlieka a môže vyvolať vedľajšie účinky u dojčaťa. Nepoužívajte Breakyl, ak dojčíte. Nesmiete začať s dojčením počas 48 hodín po použití poslednej dávky Breakylu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Spýtajte sa svojho lekára, či môžete bezpečne viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje niekoľko hodín po použití Breakylu.


Opioidné analgetiká, ako je fentanyl, môžu narušiť duševnú a/alebo telesnú schopnosť, ktorá sa vyžaduje pri potenciálne nebezpečných úlohách. Neveďte vozidlá, ani neobsluhujte stroje, ak počas užívania Breakylu pociťujete ospalosť alebo závrat, máte rozmazané alebo zdvojené videnie alebo máte ťažkosti so sústredením sa.


Breakyl obsahuje propylénglykol (E1520), nátriumbenzoát (E211), metylparaben (E218) a propylparaben (E216).


Nátriumbenzoát má mierne dráždivý účinok na pokožku, oči a sliznice. Metylparaben a propylparaben môžu vyvolať alergické reakcie (s možným oneskoreným nástupom). Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.


3. Ako používať Breakyl


Vždy používajte Breakyl presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie


Keď začnete používať Breakyl, váš lekár bude s vami spolupracovať, aby stanovil dávku, ktorá potlačí vašu prelomovú bolesť (titrácia dávky). Je to nevyhnutné, pretože vaša individuálna účinná dávka Breakylu sa nedá odvodiť od dennej dávky opioidov, ktoré užívate na liečbu vašej pretrvávajúcej nádorovej bolesti alebo od iných liekov, ktoré ste užívali na liečbu prelomovej nádorovej bolesti.


Na titráciu dávky sa vaša dávka postupne zvyšuje. Keď dosiahnete dávku, ktorá poskytne náležitú úľavu od bolesti do 30 minút a keď sú pre vás prijateľné akékoľvek možné prejavy vedľajších účinkov, stanovili ste účinnú dávku. Je dôležité, aby ste presne dodržiavali pokyny vášho lekára.


Na titráciu dávkysa zvyčajne používa nasledovná procedúra.


Titrácia dávky


Začínate začiatočnou dávkou 200 mikrogramov Breakylu.

Vyhľadajte svojho lekára, ak vaša prelomová bolesť nepoľaví do 30 minút po použití dávky Breakylu. Ak budete znášať túto dávku, váš lekár vám odporučí použiť nasledujúcu vyššiu dávku Breakylu na ďalšiu epizódu prelomovej bolesti. Váš lekár môže postupne zvyšovať dávku z 200 na 400 a 600 mikrogramov až po 800 mikrogramov.


Z tohto dôvodu Breakyl Start obsahuje po jednom balení z každej sily: 200, 400, 600 a 800 mikrogramov.


S použitím kombinácie viacerých bukálnych filmov Breakylu 200 mikrogramov súčasne, možno dosiahnuť tieto vyššie dávky:


1 bukálny film Breakyl 200 zodpovedá dávke 200 mikrogramov

2 bukálne filmy Breakyl 200 zodpovedajú dávke 400 mikrogramov

3 bukálne filmy Breakyl 200 zodpovedajú dávke 600 mikrogramov

4 bukálne filmy Breakyl 200 zodpovedajú dávke 800 mikrogramov


V prípade, že na potlačenie bolesti nie je dostatočná najvyššia sila Breakylu Start (800 mikrogramov) alebo kombinácia 4 bukálnych filmov naraz (800 mikrogramov), Váš lekár vám môže predpísať Breakyl 1200 mikrogramov. Toto je najvyššia dostupná sila Breakylu.


Ak ste si stanovili účinnú dávku, váš lekár vám vystaví recept na túto dávku na liečbu následných epizód prelomovej bolesti s touto stanovenou dávkou.


Breakyl sa má užívať iba jedenkrát na epizódu prelomovej bolesti a pred použitím ďalšej dávky Breakylu musíte počkať najmenej 4 hodiny. Ak do 30 minút po použití dávky Breakylu nedosiahnete dostatočnú úľavu od bolesti, môžete použiť inú záchrannú liečbu prelomovej bolesti, pokiaľ vám to odporučil váš lekár.


Frekvencia užívania


Nemáte užívať viac ako štyri dávky Breakylu denne.


Opätovná úprava dávky


Ak počas dňa pocítite viac ako štyri epizódy prelomovej bolesti, okamžite o tom musíte informovať svojho lekára. Váš lekár môže zvýšiť dávku vášho lieku na pretrvávajúcu nádorovú bolesť. Ak bude vaša pretrvávajúca bolesť znovu pod kontrolou, váš lekár môže upraviť dávku Breakylu. Na dosiahnutie najlepších výsledkov, povedzte svojmu lekárovi o svojej bolesti a o tom, ako na vás Breakyl pôsobí, aby v prípade potreby mohol upraviť vašu dávku.


Nemeňte si sami dávky Breakylu alebo svojej opioidnej liečby. Zmeny v dávkovaní musí riadiť a sledovať váš lekár.


Spôsob podávania


Breakyl bukálny film je na orálne použitie (cez ústnu sliznicu). Keď si pritlačíte Breakyl bukálny film z vnútornej strany na vaše líce, fentanyl sa vstrebáva priamo cez výstelku ústnej dutiny do krvného obehu.


 • Vrecko Breakylu otvorte bezprostredne pred použitím, ako je to uvedené v pokynoch na vrecku.

 • Na zvlhčenie vnútornej strany vášho líca použite svoj jazyk alebo si vypláchnite ústa vodou na zvlhčenie miesta, kam umiestnite Breakyl.

 • Suchými rukami uchopte Breakyl bukálny film medzi ukazovák a palec ružovou stranou smerom k palcu (obr. 1).

 • Breakyl bukálny film vložte do úst tak, aby ružová strana bola v hladkom kontakte s vnútornou výstelkou vášho líca (obr. 2).

 • Zatlačte a držte ho na mieste najmenej 5 sekúnd, kým sa pevne neprilepí. Teraz má byť viditeľná biela strana (obr. 3).

 • Ak v rovnakom čase užívate viac ako 1 bukálny film Breakylu, uistite sa, že každý film je prilepený priamo na vašu ústnu sliznicu. Na zamedzenie prekrytia filmom môžete použiť obe, t.j. pravú i ľavú stranu ústnej sliznice.Po tomto čase by Breakyl bukálny film mal sám zostať na mieste. Tekutiny môžete piť po 5 minútach.

Bukálny film sa zvyčajne úplne rozpustí do 15 až 30 minút po použití. V jednotlivých prípadoch môže úplné rozpustenie trvať aj viac ako 30 minút, neovplyvňuje to však vstrebávanie fentanylu. Vyvarujte sa hýbania bukálneho filmu jazykom alebo prstami. Pokiaľ sa bukálny film úplne nerozpustí, nesmiete jesť.

Breakyl nežuvajte ani neprehĺtajte. Pokiaľ tak urobíte, zrejme dosiahnete menšiu úľavu od prelomovej bolesti.


Ak použijete viac Breakylu, ako máte alebo ak sa domnievate, že niekto náhodou použil Breakyl


Ak sa po použití Breakylu začnete cítiť veľmi ospalo, odstráňte bukálny film Breakyl alebo jeho časti z úst čo najskôr, ako je to možné a zavolajte na pomoc inú osobu.

Vy alebo vás opatrovateľ má kontaktovať lekára, nemocnicu alebo záchrannú službu, aby zhodnotili riziko alebo aby vám poradili v prípade, že ste použili viac Breakylu ako ste mali.


Príznaky predávkovania môžu byť:

 • veľká ospalosť

 • závrat

 • pocit nevoľnosti alebo vracanie

 • veľmi pomalé a/alebo plytké dýchanie

 • alebo znížená telesná teplota, pomalý tep srdca, ťažkosti s koordináciou (zosúladením pohybov) rúk a nôh


Ak niekto omylom použil Breakyl, môže mať rovnaké príznaky, ako sa popisujú pri predávkovaní vyššie.


Tieto príznaky sa môžu vyskytnúť na začiatku liečby, ak je vaša dávka Breakylu privysoká alebo ak užívate priveľa Breakylu. Vy i váš opatrovateľ sa musíte pozhovárať so svojím lekárom, aké bezprostredné opatrenia treba urobiť, ak sa toto vyskytne.


Poznámka pre opatrovateľa:

Ak zbadáte, že pacient užívajúci Breakyl alebo niekto iný, kto náhodou použil Breakyl pre koho nie je predpísaný, má pomalé a/alebo plytké dýchanie alebo ak je ťažké zobudiť ho, okamžiteurobte nasledovné kroky:

 • V prípade, že bukálny film Breakyl je ešte vždy prilepený na vnútornej strane líca pacienta, odstráňte bukálny film alebo jeho časti z úst jedinca čo najskôr, ako je to možné.

 • Zavolajte rýchlu zdravotnícku pomoc.

 • Počas čakania na rýchlu zdravotnícku pomoc:

 • Ak osoba spí, zobuďte osobu volaním jej mena a trasením za plece alebo rameno

 • Ak sa zdá, že osoba dýcha pomaly, donúťte ju dýchať každých 5-10 sekúnd

 • Ak osoba prestala dýchať, poskytnite jej umelé dýchanie z úst do úst, kým nepríde pomoc.


Ak prestanete užívať Breakyl


Breakyl máte prestať užívať, keď to už nie je potrebné. Máte však pokračovať vo vašej riadnej opioidnej liečbe na liečbu pretrvávajúcej nádorovej bolesti podľa pokynov svojho lekára.

Keď úplne ukončujete liečbu opioidmi, váš lekár zohľadní veľkosť dávky Breakylu a zváži postupné znižovanie dávky opioidu na zamedzenie účinkom z vynechania lieku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Breakyl môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najzávažnejšími vedľajšími účinkami sú plytké dýchanie, nízky krvný tlak a šok. Ak ste veľmi ospalý alebo máte pomalé a/alebo plytké dýchanie, Vy alebo Váš opatrovateľ majú okamžite vyhľadať lekára a zavolať rýchlu zdravotnícku pomoc. V prípade, že bukálny film je ešte vždy prilepený na vnútornej strane Vášho líca, odstráňte bukálny film alebo jeho časti z úst osoby čo najskôr, ako je to možné.


Najčastejšie pozorované vedľajšie reakcie boli nevoľnosť, ospalosť a závrat.


Keďže pacienti užívajúci Breakyl užívajú na svoju pretrvávajúcu bolesť aj riadnu opioidnú liečbu, ako je morfín, oxykodón alebo transdermálny fentanyl, opioidné vedľajšie účinky sa môžu objaviť pri každej z nich. Preto nie je možné definitívne oddeliť účinky Breakylu od účinkov iných opioidov.


Nežiaduce udalosti považované za prinajmenšom možno súvisiace s liečbou boli nasledovné:


Časté (môžu postihovať menej než 1 z 10 osôb):

 • nadmerná únava/ospalosť, závrat, bolesť hlavy, útlm

 • zrakové problémy (napr. rozmazané alebo dvojité videnie)

 • nauzea/pocit nevoľnosti, zápcha, vracanie, sucho v ústach

 • svrbenie kože

 • vyčerpanosť

 • zmätenosť


Menej časté (môžu postihovať menej než 1 zo 100 osôb):

 • zvýšený krvný tlak

 • zmeny chuti, nečinnosť, ťažkosti s pamäťou, poruchy v myslení

 • pomalé alebo plytké dýchanie, upchatý nos

 • hnačka, zápal ústnej sliznice, krvácanie z ďasien, porucha trávenia, ústne vredy, bolesť v ústnej dutine, bolestivé prehĺtanie

 • mimovoľný únik moču

 • zvýšené potenie, náchylnosť k tvorbe modrín

 • zášklby svalov, svalová slabosť, bolesť v kĺboch, svalová bolesť, bolesť v končatinách, bolesť v čeľusti

 • znížená chuť do jedla

 • úrazové zranenie (napr. pády)

 • nával horúčavy/pocit tepla

 • slabosť, triaška, horúčka, smäd

 • pocit úzkosti alebo nervozity, halucinácie (videnie alebo počutie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú prítomné), preludy, abnormálne (nezvyčajné) sny, nespavosť, nepokoj


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej než 1 z 10 000 osôb):

 • trhavé pohyby svalov, kŕč, abnormálne pocity ako je mravčenie a necitlivosť, zvýšená citlivosť aj okolo úst, ťažkosti s koordináciou pohybov

 • závažné dýchacie ťažkosti

 • bolesť brucha, vetry, nadúvanie brucha

 • ťažkosti s močením

 • kožná vyrážka

 • rozšírenie ciev

 • celkový pocit choroby

 • opuch rúk alebo nôh

 • abnormálne myslenie, pocit odlúčenosti, depresia, zmeny nálady, nadmerný pocit pohody


Jestvuje riziko zneužitia alebo návyku na Breakyl. Riziko je vyššie, ak ste niekedy mali návyk alebo ste nesprávne (nadmerne) používali iné lieky, pouličné drogy alebo alkohol. Návyk je však po liečebnom použití opioidov zriedkavý.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Breakyl


Breakyl vždy uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Množstvo fentanylu obsiahnutého v Breakyle môže byť smrteľne nebezpečné pre dieťa alebo osobu, ktorá neužíva pravidelnú opioidnú liečbu. Breakyl sa má uchovávať na bezpečne uzamknutom mieste.


Neužívajte Breakyl po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na každom vrecku ako {MM.RRRR}po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Neuchovávajte v chladničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte Breakyl, ak spozorujete, že vrecko bolo pred otvorením poškodené. Ak sa bukálny filmpočas vyberania poškodí alebo rozstrihne, neužívajte ho.


Breakylnelikvidujte odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie a zamedzia tomu, aby nepoužité lieky použili deti a/alebo osoby, ktorým nebol predpísaný.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Breakyl obsahuje


Liečivo je fentanyl.

Breakyl 200 mikrogramovbukálny film

Jeden bukálny film obsahuje: 200 mikrogramovfentanylu (ako fentanyliumdihydrogéncitrát).


Breakyl 400 mikrogramovbukálny film

Jeden bukálny film obsahuje: 400 mikrogramovfentanylu (ako fentanyliumdihydrogéncitrát).


Breakyl 600 mikrogramovbukálny film

Jeden bukálny film obsahuje: 600 mikrogramovfentanylu (ako fentanyliumdihydrogéncitrát).


Breakyl 800 mikrogramovbukálny film

Jeden bukálny film obsahuje: 800 mikrogramovfentanylu (ako fentanyliumdihydrogéncitrát).


Breakyl 1200 mikrogramovbukálny film

Jeden bukálny film obsahuje: 1200 mikrogramovfentanylu (ako fentanyliumdihydrogéncitrát).


Ďalšie zložky sú

Aktívna vrstva: propylénglykol (E1520), nátriumbenzoát (E211), metylparaben (E218), propylparaben (E216), oxid železitý (červený) (E172), bezvodá kyselina citrónová, DL-alfa-tokoferylacetát, dihydrogenfosforečnan sodný (bezvodý), hydroxid sodný, fosforečnan sodný (bezvodý), polykarbofil, hyprolóza, hyetelóza, sodná soľ karmelózy.

Ochranná vrstva: benzoan sodný (E211), metylparaben (E218), propylparaben (E216), bezvodá kyselina citrónová, DL-alfa-tokoferylacetát, hyprolóza, hyetelóza, oxid titaničitý (E171), sodná soľ sacharínu, silica mäty priepornej.


Ako vyzerá Breakyl a obsah balenia


Breakyl je rozpustný, obdĺžnikový, plochý, pružný bukálny film s ružovou a bielou stranou navrhnutý na dodávanie fentanylu priamo do krvného obehu. Ružová strana obsahuje liečivo fentanyl. Biela strana minimalizuje uvoľňovanie fentanylu do slín, čím zamedzuje prehltnutiu liečiva.


Nasledovné šablóny zobrazujú veľkosti dostupných síl Breakylu.


mikrogramov mikrogramov mikrogramov mikrogramov mikrogramov


Každý bukálny film je jednotlivo zatavený vo vrecku zabezpečenom pred deťmi.


Breakyl je dostupný v týchto formách balenia:


Breakyl 200 mikrogramov: škatuľky so 4, 10 alebo 28 vreckami, v každom po jednom bukálnom filme.

Breakyl 400 mikrogramov: škatuľky so 4, 10 alebo 28 vreckami, v každom po jednom bukálnom filme.

Breakyl 600 mikrogramov: škatuľky so 4, 10 alebo 28 vreckami, v každom po jednom bukálnom filme.

Breakyl 800 mikrogramov: škatuľky so 4, 10 alebo 28 vreckami, v každom po jednom bukálnom filme.

Breakyl 1200 mikrogramov: škatuľky so 4, 10 alebo 28 vreckami, v každom po jednom bukálnom filme.

Breakyl Start: v škatuľke sú 4 vrecká s jedným bukálnym filmom po 200, 400, 600 a 800 mikrogramov.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1

D-61352 Bad Homburg

Nemecko

Tel. 06172 888 01

Fax 06172 888 2740

medinfo@medapharma.de


Výrobca

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1

D-61352 Bad Homburg

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Nórsko: Buquel/Buquel Start

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia:Breakyl/Breakyl Start


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Meda Pharma spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

Bratislava 821 02

Tel: +421 2 49 14 01 71

Fax: +421 2 49 14 01 75

e-mail: info@meda.sk


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015 .


10Breakyl 1200 mikrogramov

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Breakyl 200 mikrogramov

Breakyl 400 mikrogramov

Breakyl 600 mikrogramov

Breakyl 800 mikrogramov

Breakyl 1200 mikrogramov

bukálny film


Breakyl Start

200, 400, 600, 800 mikrogramov,bukálny film


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Breakyl 200 mikrogramovbukálny film

Jeden bukálny film obsahuje: 200 mikrogramovfentanylu (ako fentanyliumdihydrogéncitrát).


Breakyl 400 mikrogramovbukálny film

Jeden bukálny film obsahuje: 400 mikrogramovfentanylu (ako fentanyliumdihydrogéncitrát).


Breakyl 600 mikrogramovbukálny film

Jeden bukálny film obsahuje: 600 mikrogramovfentanylu (ako fentanyliumdihydrogéncitrát).


Breakyl 800 mikrogramovbukálny film

Jeden bukálny film obsahuje: 800 mikrogramovfentanylu (ako fentanyliumdihydrogéncitrát).


Breakyl 1200 mikrogramovbukálny film

Jeden bukálny film obsahuje: 1200 mikrogramovfentanylu (ako fentanyliumdihydrogéncitrát).


Pomocné látky so známym účinkom:

Breakyl, sila (v mikrogramoch)


Pomocná látka

200

400

600

800

1200

propylénglykol (E1520) mg

0,17

0,35

0,52

0,70

1,04

nátriumbenzoát (E211) mg

0,11

0,23

0,34

0,46

0,69

metylparaben

(E218) mg

0,12

0,24

0,36

0,48

0,71

propylparaben (E216) mg

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Bukálny film


Breakyl je rozpustný obdĺžnikový, plochý, ohybný bukálny film s ružovou stranou a bielou stranou navrhnutý tak, aby dodával fentanyl priamo do krvného riečiska. Ružová strana obsahuje liečivo fentanyl. Biela strana minimalizuje uvoľňovanie fentanylu do slín, aby sa zamedzilo prehĺtaniu liečiva.


Nasledovné šablóny ukazujú veľkosti dostupných síl Breakylu:


mikrogramov mikrogramov mikrogramov mikrogramov mikrogramov
0,78 cm2 1,56 cm2 2,34 cm2 3,11 cm2 4,67 cm2

(Rozmery sú pravdepodobne nesprávne, ak sa posudzujú elektronicky.)


Každý bukálny film je individuálne uzatvorený vo vrecku zabezpečenom pred deťmi.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Breakyl je indikovaný na liečbu prelomovej bolesti (breakthrough pain, BTP) u dospelých s nádorom, ktorí užívajú opioidy ako udržiavaciu liečbu chronickej nádorovej bolesti.

Prelomová bolesť je prechodné zhoršenie bolesti, ktoré sa objavuje popri inak zvládnutej pretrvávajúcej bolesti.

Pacienti, ktorí užívajú opioidy ako udržiavaciu liečbu, sú tí, ktorí užívajú najmenej 60 mg perorálneho morfínu denne, najmenej 25 mikrogramov transdermálneho fentanylu za hodinu, najmenej 30 mg oxykodónu denne, najmenej 8 mg perorálneho hydromorfónu denne alebo ekvianalgetickú dávku iného opioidu počas jedného týždňa alebo dlhšie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má iniciovať a mať pod dohľadom lekár, ktorý má skúsenosti s manažmentom liečby opiodmi

u onkologických pacientov. Na minimalizáciu rizík nežiaducich účinkov súvisiacich s opioidmi a na identifikáciu “úspešnej” dávky je úplne nevyhnutné, aby boli pacienti dôkladne monitorovaní zdravotníckymi pracovníkmi počas procesu titrácie.


Pretože úspešnú dávku Breakylu na liečbu prelomovej nádorovej bolesti nemožnopredikovaťz dennej udržiavacej dávky opioidov alebo inej liečby prelomovej nádorovej bolesti, musí sa stanoviť titráciou dávky.


Titrácia dávky


Pred tým ako pacienti začnú titráciu Breakylu, sa predpokladá, že ich pôvodná pretrvávajúca bolesť je zvládnutá prostredníctvom udržiavacej terapie opioidmi. V prípade, že majú pacienti viac než štyri epizódy prelomovej bolesti denne, pred začiatkom titrácie Breakylu sa má zvážiť zvýšenie udržiavacej dávky opioidu.


Titrácia u pacientov, ktorí prechádzajú z iných liekov obsahujúcich fentanyl


Z dôvodu odlišných absorpčných profilov sa prechod nesmie vykonať v pomere 1:1. Ak sa prechádza

z iného perorálneho lieku obsahujúceho fentanyliumdihydrogéncitrát, požaduje sa nezávislá titrácia dávky Breakylu, pretože biologická dostupnosť jednotlivých liekov sa významne odlišuje (pozri graf v časti 5.2).


Začiatočná dávka:


Začiatočná dávka Breakylu má byť 200 mikrogramov, ak je potrebná titrácia na vyššiu dávku, použije sa rozsah dostupných dávkovacích síl (200, 400, 600, 800, 1200 mikrogramov). Titrácia sa má starostlivo monitorovať, pokým sa nedosiahne dávka, ktorá poskytne dostatočnú analgéziu s akceptovateľnými nežiaducimi účinkami po jednorazovej dávke pri epizóde prelomovej bolesti. Toto je definované ako úspešná dávka. Dávky Breakylu sa musia podať s odstupom minimálne 4 hodín.


Na titráciu dávky sú dostupné dve balenia Breakylu:


Breakyl Start, ktorý obsahuje jeden bukálny film s 200, 400, 600 a 800 mikrogramami

a
Breakyl 200 mikrogramov,
bukálny film.

S Breakylom 200 mikrogramov možno dosiahnuť vyššie dávky použitím kombinácie Breakylov 200 mikrogramov, bukálny film, súčasne:

1 bukálny film Breakylu 200 zodpovedá dávke 200 mikrogramov

2 bukálne filmy Breakylu 200 zodpovedajú dávke 400 mikrogramov

3 bukálne filmy Breakylu 200 zodpovedajú dávke 600 mikrogramov

4 bukálne filmy Breakylu 200 zodpovedajú dávke 800 mikrogramov


V prípade, že na zmiernenie bolesti nie je postačujúca najvyššia sila Breakylu Start (800 mikrogramov) alebo kombinácia 4 bukálnych filmov Breakylu 200 (800 mikrogramov) v tom istom čase, možno použiť Breakyl 1200. Je to najvyššia dostupná sila Breakylu.


Ak sa dosiahnedostatočné zmiernenie bolesti po podaní konkrétnej sily dávky, nasledujúca epizóda prelomovej bolesti sa má liečiť pomocou použitia identifikovanej dávky Breakylu.


Ak sa nedosiahne dostatočné zmiernenie bolesti počas 30 minút po podaní konkrétnej dávky Breakylu a pacient dávku toleroval, nasledujúca epizóda prelomovej bolesti sa má u pacienta liečiť pomocou použitia nasledujúcej vyššej dávky Breakylu.

Ak sa nedosiahnedostatočné zmiernenie bolesti počas 30 minút po podaní 1200 mikrogramov Breakylu bukálneho filmu (najvyššia dostupná sila dávky), pacient má prediskutovať možnosti liečby so svojím lekárom. Kombinované použitie bukálnych filmov s nízkou dávkou na dosiahnutie nasledujúcej vyššej dávky je možné počas titrácie. Kombinované použitie celkových dávok presahujúcich 1200 mikrogramov sa pri kontrolovaných podmienkach nehodnotilo.

Ak sa počas akejkoľvek epizódy prelomovej bolesti nedosiahnedostatočné zmiernenie bolesti v priebehu 30 minút po podaní Breakylu bukálneho filmu, môže pacient použiť záchranný liek na prelomovú bolesť, ak to nariadi lekár. Záchranný opioidný liek sa však nemá použiť, ak sa zaznamenajú neakceptovateľné nežiaduce účinky Breakylu alebo znaky toxicity opioidov.

Titrácia dávky – detaily, pozri text vyššie


BREAKYL je dostupný v 5 silách dávok;

200, 400, 600, 800 a 1200 µg


Začiatok Začiatočná dávka je 200 µg


Dávku titrujte prírastkami použitím nasledujúcej vyššej dávky Breakylu až pokým pacient nedosiahne dávku, ktorá mu poskytne adekvátnu analgéziu s akceptovateľnými nežiaducimi účinkami.

Áno


Nie

Ak sa dosiahne dostatočné zmiernenie bolesti, nasledujúce epizódy prelomovej bolesti sa majú liečiť identifikovanou dávkou.Ak sa nedosiahne dostatočné zmiernenie bolesti počas 30 minút po podaní a pacient toleroval dávku, použite nasledujúcu vyššiu dávku Breakylu na liečbu nasledujúcej epizódy prelomovej bolesti.
Dávky Breakylu sa musia podať s odstupom minimálne 4 hodín. Ak sa počas akejkoľvek epizódy prelomovej bolesti nedosiahne dostatočné zmiernenie bolesti v priebehu 30 minút, môže pacient použiť záchranný liek podľa nariadenia.


Udržiavacia terapia


Po stanovení účinnej dávky sa má použitie Breakylu obmedziť na štyri alebo menej epizód prelomovej bolesti denne, ktoré sa musia podať s odstupom minimálne 4 hodín. Breakyl sa má používať len raz za epizódu.


Opätovná úprava dávky


Opätovná úprava dávky Breakylu ako aj udržiavacieho (around-the-clock) opioidného analgetika môže byť u niektorých pacientov potrebná na to, aby sa kontinuálne poskytlo adekvátne zmiernenie prelomovej bolesti. Zvýšenie udržiavacej (around-the-clock) dávky opioidu použitej na pretrvávajúcu bolesť sa má zvážiť u pacientov s viac než štyrmi epizódami prelomovej bolesti denne počas obdobia dlhšieho než štyri po sebe nasledujúce dni. Ak sa zvýši dávka dlhodobo pôsobiaceho opioidu, dávku Breakylu na liečbu prelomovej bolesti bude možno potrebné prehodnotiť. Je dôležité, aby akúkoľvek opätovnú titráciu dávky akéhokoľvek analgetika monitoroval lekár.


Ukončenie liečby


Za predpokladu, že pacient pokračuje v užívaní chronickej opioidnej liečby na pretrvávajúcu bolesť, možno zvyčajne liečbu Breakylom okamžite ukončiť, ak už nie je potrebná iba na liečbu prelomovej bolesti.

U pacientov, u ktorých je potrebné ukončenie všetkých opioidných terapií, je potrebné zvážiť dávku Breakylu s ohľadom postupného znižovania dávky opioidu titráciou, aby sa zabránilo možným prudkým

abstinenčným reakciám.


Spôsob podávania

Pacient má:

 • otvoriť vrecko Breakylu bezprostredne pred použitím, ako je to uvedené v pokynoch vytlačených na vrecku;

 • použiť jazyk na zvlhčenie vnútornej strany líca alebo vypláchnuť ústa vodou na zvlhčenie miesta na umiestnenie Breakylu;

 • suchými rukami uchopiť Breakyl bukálny film medzi ukazovák a palec ružovou stranou smerom k palcu;

 • vložiť Breakyl bukálny film do úst tak, aby ružová strana bola v hladkom kontakte s vnútornou výstelkou líca

 • zatlačiť a podržať ho na mieste najmenej 5 sekúnd, kým sa pevne neprilepí; potom má byť viditeľná biela strana.


(Komentár: ďalší bod sa vzťahuje iba pre Breakyl 200 mikrogramov, bukálny film:)


 • Ak sa v rovnakom čase užíva viac ako jeden bukálny film Breakylu, pacient si musí byť istý, že každý film je prilepený priamo na jeho ústnu sliznicu. Na zamedzenie prekrytia filmov je možné použiť obe, pravú i ľavú stranu ústnej sliznice.


Po tomto čase by Breakyl bukálny film mal sám zostať na mieste. Tekutiny možno konzumovať po 5 minútach.

Breakyl bukálny film sa zvyčajne úplne rozpustí do 15 až 30 minút po použití. V jednotlivých prípadoch môže úplné rozpustenie lieku trvať aj dlhšie ako tridsať minút, neovplyvňuje to však vstrebávanie fentanylu. Pacienta je potrebné usmerniť, aby sa vyhýbal manipulácii s bukálnym filmom jazykom alebo prstami a aby sa vyhol jedeniu potravy, kým sa bukálny film úplne nerozpustí.


Ak sa Breakyl bukálny film požuje a prehltne, maximálne koncentrácie a biologická dostupnosť môžu byť nižšie než sú pri použití podľa pokynov (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť Breakylu u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Použitie u starších ľudí

U starších ľudí sa dokázalo, že sú citlivejší na účinky fentanylu podávaného intravenózne v porovnaní s mladšou skupinou pacientov. U starších ľudí je eliminácia fentanylu pomalšia a terminálny polčas eliminácie je dlhší, čo môže mať za následok kumuláciu liečiva a väčšie riziko nežiaducich účinkov. Z tohto dôvodu sa má k titrácii dávky pristupovať s osobitnou opatrnosťou. V klinických štúdiách však neboli žiadne rozdiely v mediáne titrovanej dávky Breakylu u pacientov vo veku 65 rokov a starších v porovnaní s tými, ktorí mali < 65 rokov.


Používanie u osobitných skupín pacientov

Osobitná starostlivosť je potrebná počas titrácie u pacientov s dysfunkciou obličiek alebo pečene.


Pacienti s mukozitídou 1. stupňa sa majú starostlivo monitorovať, môže sa zvážiť úprava dávky. Účinnosť a bezpečnosť Breakylu u pacientov s mukozitídou závažnejšou než 1. stupeň sa neskúmali.


Bukálny film sa nesmie použiť, ak sa vrecko pred použitím poškodilo.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na fentanyl alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).


Súbežné používanie inhibítorov monoaminooxidázy (IMAO) alebo počas 2 týždňov po ukončení používania inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) (pozri tiež časť 4.5).


Závažný útlm dýchania alebo závažné stavy obštrukcie pľúc.


Pacienti bez udržiavacej liečby opioidmi (pozri časť 4.1) kvôli zvýšenému riziku útlmu dýchania.


Liečba akútnej bolesti okrem prelomovej bolesti.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti a ich opatrovatelia musia byť informovaní, že Breakyl obsahuje liečivo v množstve, ktoré môže byť pre dieťa smrteľné, a preto sa má Breakyl uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí a zdravých ľudí po celý čas.


Z dôvodu minimalizácie rizík nežiaducich účinkov spojených s opioidmi a na identifikáciu účinnej

dávky je absolútne nevyhnutné starostlivé sledovanie pacienta lekárom počas procesu titrácie.


Skôr, ako sa začne terapia Breakylom, je dôležité stabilizovať liečbu dlhodobo pôsobiacimi

opioidmi používanými na liečbu pretrvávajúcej bolesti pacienta.


Útlm dýchania

V súvislosti s použitím fentanylu existuje riziko klinicky významného útlmu dýchania. Osobitná opatrnosť je nevyhnutná pri titrácii Breakylu u pacientov s nezávažnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc alebo s inými zdravotnými stavmi, ktoré ich predisponujú k útlmu dýchania, keďže aj bežné terapeutické dávky Breakylumôžu ďalej spomaliť dýchanie a viesť k stavu respiračného zlyhania.


Zvýšený intrakraniálny tlak

Breakyl sa môže podávať iba s mimoriadnou opatrnosťou upacientov, ktorí môžu byť zvlášť citliví na

intrakraniálne účinky zadržiavania CO2, ako sú pacienti s preukázaným zvýšeným intrakraniálnym

tlakom alebo poruchou vedomia. Opioidy môžu prekryť klinický prejav pacienta s poranením hlavy a majú sa použiť iba v klinicky oprávnených prípadoch.


Poruchy srdca

Fentanyl môže spôsobiť bradykardiu. Pacienti s predchádzajúcou alebo už existujúcou bradyarytmiou majú užívať fentanyl s opatrnosťou.


Podanie pacientom s hypovolémiou a hypotenziou sa má starostlivo zvážiť.


Porucha funkcie pečene alebo obličiek

Breakyl sa má podávať s opatrnosťou aj pacientom s dysfunkciou pečene alebo obličiek. Vplyv poruchy funkcie pečene alebo obličiek na farmakokinetiku lieku sa nehodnotil. Ak sa však podáva intravenózne, potvrdilo sa, že pri ochorení pečene a obličiek sa klírens fentanylu zmenil v dôsledku zmien metabolického klírensu a plazmatických proteínov. Po podaní Breakylu môže poškodená funkcia pečene aj obličiek zvýšiť biologickú dostupnosť fentanylu a znížiť jeho systémový klírens, čo môže viesť k zvýšeným a predĺženým opioidným účinkom. Preto sa má pacientom so stredne závažným alebo závažným ochorením pečene alebo ochorením obličiek venovať zvláštna starostlivosť počas procesu titrácie.


Sérotonínový syndróm

Pri súbežnom podávaní Breakylu s liekmi, ktoré ovplyvňujú sérotonínergické neurotransmiterové systémy, sa odporúča opatrnosť.

Pri súbežnom používaní so sérotonínergickými liekmi, ako sú napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) a inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI), a s liekmi zhoršujúcimi metabolizmus sérotonínu (vrátane inhibítorov monoamínoxidázy [IMAO]), môže dôjsť k rozvoju sérotonínového syndrómu potenciálne ohrozujúceho život. K tomu môže dochádzať v rámci odporúčanej dávky.


Sérotonínový syndróm môže zahŕňať zmeny duševného stavu (napríklad agitáciu, halucinácie, kómu), autonómnu nestabilitu (napríklad tachykardiu, nestabilný krvný tlak, hypertermiu), neuromuskulárne anomálie (napríklad hyperreflexiu, poruchu koordinácie, stuhnutosť) a/alebo gastrointestinálne symptómy (napríklad nevoľnosť, vracanie, hnačku).


Ak existuje podozrenie na sérotonínový syndróm, liečba Breakylom sa má ukončiť.


Tolerancia, závislosť

Po opakovanom podaní opioidov, ako je fentanyl, sa môže vyvinúť tolerancia a psychická a/alebo

fyzická závislosť. Iatrogénna závislosť je však po liečebnom použití opioidov zriedkavá.


Športovci musia byť informovaní o tom, že liečba fentanylom môže viesť k pozitívnym dopingovým

testom.

Breakyl obsahuje nátriumbenzoát, metylparaben, propylparaben a propylénglykol. Nátriumbenzoát mierne dráždi kožu, oči a sliznice. Metylparaben a propylparaben môžu spôsobiť alergické reakcie (možné oneskorenie). Propylénglykolmôže spôsobiť podráždenie kože.


Pacienti s mukozitídou 1. stupňa sa majú starostlivo monitorovať, môže sa zvážiť úprava dávky. Účinnosť a bezpečnosť Breakylu u pacientov s mukozitídou závažnejšou než 1. stupeň sa neskúmali (pozri tiež časť 4.2 a 5.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Breakyl sa nemá používať u pacientov, ktorí dostávajú alebo dostávali v posledných 14 dňoch inhibítory

monoaminooxidázy (MAO), pretože sa hlásila závažná a nepredvídateľná potenciácia opioidných

analgetík inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).


Sérotonínergické lieky

Súbežné podávanie fentanylu s nejakým sérotonínergickým liekom, napríklad so selektívnym inhibítorom spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítorom spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI) alebo inhibítorom monoamínoxidázy (IMAO), môže zvyšovať riziko vzniku sérotonínového syndrómu, čo je stav potenciálne ohrozujúci život.


Fentanyl sa metabolizuje prostredníctvom izoenzýmu CYP3A4 v pečeni a sliznici čreva (pozri tiež, prosím, časť 5.2). Inhibítory CYP3A4, ako sú:

 • makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín, klaritromycín, telitromycín),

 • azolové antimykotiká (napr. ketokonazol, itrakonazol a flukonazol)

 • určité inhibítory proteáz (napr. ritonavir, indinavir, nelfinavir, sachinavir)

 • blokátory kalciových kanálov (napr. diltiazem alebo verapamil),

 • antiemetiká (napr. aprepitant alebo dronabinol),

 • antidepresíva (napr. fluoxetín),

 • antacidá (napr. cimetidín)

môžu zvýšiť biologickú dostupnosť prehltnutého fentanylu a môžu tiež znížiť jeho systémový klírens, čo môže viesť k zvýšeným alebo predĺženým opioidným účinkom a môže spôsobiť potenciálne fatálny útlm dýchania. Podobné účinky možno pozorovať po súbežnom požití s grapefruitovou šťavou, o ktorej je známe, že inhibuje CYP3A4. Ak sa fentanyl podáva spolu s inhibítormi CYP3A4, treba postupovať opatrne. Z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť ak sa fentanylpodáva súbežne s inhibítormi CYP3A4. Pacienti, ktorí užívajú Breakyl a začínajú liečbu alebo zvyšujú dávkuinhibítorov CYP3A4, sa majú starostlivo monitorovať z dôvodu prejavov toxicity opioidov počas predĺženého časového obdobia.


Súbežné použitie Breakylu so silnými induktormi CYP3A4, ako sú

 • barbituráty a iné sedatíva (napr. fenobarbital),

 • antiepileptiká (napr. karbamazepín, fenytoín, oxkarbazepín),

 • niektoré antivirotiká (napr. efavirenz, nevirapín),

 • protizápalové lieky alebo imunosupresíva (napr. glukokortikoidy),

 • antidiabetiká (napr. pioglitazón),

 • antibiotiká na liečbu tuberkulózy (napr. rifabutín, rifampicín),

 • psychotropné látky (napr. modafinil),

 • antidepresíva (napr. ľubovník bodkovaný),

môžu viesť k zníženiu plazmatických koncentrácií fentanylu, čo môže znížiť účinnosť Breakylu. Pacienti, ktorí užívajú Breakyl a ukončujú liečbu alebo znižujú dávku induktorov CYP3A4, sa majú starostlivo monitorovať z dôvodu prejavov zvýšenej aktivity alebo toxicity Breakylu a dávka Breakylu sa má príslušne upraviť.


Súbežné používanie s inými liekmi s tlmivým účinkom na CNS vrátane iných opioidov, sedatív alebo hypnotík, celkových anestetík, fenotiazínov, trankvilizérov, relaxancií kostrového svalstva, antihistaminík s tlmiacim účinkom a alkoholu môže viesť k aditívnym tlmiacim účinkom.


Syndróm vynechania možno vyvolať prostredníctvom podania liečiva s aktivitou antagonistu opioidu napr. naloxónom alebo čiastočnými agonistami analgetík (napr. pentazocín, butorfanol, buprenorfín, nalbufín).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití fentanylu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách ukázali

reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Fentanylsa nemá

používať počas gravidity, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné.


Pri dlhodobej liečbe môže fentanyl spôsobiť u novorodenca syndróm vynechania. Keďže fentanyl prechádza placentou a môže spôsobiť útlm dýchania plodu, neodporúča sa jeho použitie počas celého pôrodu (vrátane cisárskeho rezu). Ak sa Breakyl podá, musí byť pre dieťa pripravené antidotum.


Laktácia

Fentanyl prechádza do materského mlieka a môže spôsobiť u dojčeného dieťaťa sedáciu a útlm

dýchania. Fentanyl sa nemá používať u dojčiacich žien a dojčenie sa nemá opätovne začať aspoň 48

hodín po poslednom podaní fentanylu.


Fertilita

Nie sú dostupné žiadne údaje o fertilite u ľudí. V štúdiách na zvieratách bola pri sedatívnych dávkach narušená fertilita samcov a samíc (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opioidné analgetiká však znižujú mentálnu a/alebo telesnú schopnosť potrebnú na vykonávanie potenciálne

nebezpečných úloh (napr. vedenie vozidiel alebo obsluha strojov). Pacientom sa má odporučiť, aby neviedli vozidlá ani neobsluhovali stroje, ak sa u nich počas užívania Breakyluprejaví ospalosť, závrat, rozmazané alebo dvojité videnie.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn profilu bezpečnosti

Po Breakyle možno očakávať typické nežiaduce reakcie opioidov. Tieto často odznejú alebo sa

v priebehu používania tohto lieku ich intenzita zníži podľa toho, kedy sa u pacienta vytitruje najvhodnejšia dávka. Najzávažnejšie nežiaduce reakcie, ktoré súvisia so všetkými opioidmi vrátane Breakylu, sú útlm dýchania (potenciálne vedúci k zastaveniu dýchania), útlm cirkulácie, hypotenzia a šok a všetci pacienti majú byť kvôli nim dôsledne sledovaní.


Keďže klinické štúdie Breakylu boli zamerané na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti pri liečbe pacientov s prelomovou bolesťou spojenou s nádorom, všetci pacienti užívali na liečbu pretrvávajúcej bolesti súbežne aj opioidy, ako sú morfín s predĺženým uvoľňovaním, oxykodón s predĺženým uvoľňovaním alebo transdermálny fentanyl. Preto nie je možné jednoznačne vyhodnotiť účinky samotného Breakylu.


Údaje o nežiaducich rekciách tu uvedené na jednej strane odrážajú súčasné skúsenosti s Breakylom pri liečbe prelomovej bolesti popri súbežnom podávaní opioidov na liečbu pretrvávajúcej bolesti. Na strane druhej nežiaduce príhody uvedené ako veľmi zriedkavé sa skoršie spájali s liečivom fentanyl, no dosiaľ sa nepozorovali počas klinických skúšaní s Breakylom. Nerobila sa korekcia na základe súbežného použitia s inými opioidmi, dĺžky terapie Breakylom alebo symptómov súvisiacich s nádorom.


Najčastejšie pozorované nežiaduce reakcie boli nauzea, spavosť a závrat.


Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií

Hodnotenie nežiaducich účinkov sa zakladá na nasledovnej frekvencii: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) alebo neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Nežiaduce príhody považované, že boli prinajmenšom pravdepodobne súvisiace s liečbou, boli nasledovné:


Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu

a výživy


anorexia


Psychické poruchy

stav zmätenosti


úzkosť, halucinácie, klam, abnormálne sny, nervozita, insomnia, nepokoj

abnormálne myslenie, depersonalizácia, depresia, emocionálna labilita, eufória

Poruchy nervového systému

spavosť, závrat, bolesť hlavy, sedácia


dysgeúzia, letargia, amnézia, kognitívna porucha


myoklonus, parestézia (vrátane hyperestézie/ cirkumorálnej parestézie), abnormálna chôdza/nekoordinácia, kŕč

Poruchy oka


abnormálne videnie (rozmazané, diplopia)Poruchy cievnával horúčavy, sčervenenie

vazodilatácia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

útlm dýchania, upchatý nos

dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea, zápcha, vracanie, sucho v ústach


hnačka, stomatitída, krvácanie z ďasien, dyspepsia, vredy v ústach, bolesť v ústach, odynofágia

bolesť brucha, flatulencia, zväčšenie brucha


Poruchy kože a podkožného tkaniva

svrbenie

hyperhidróza, zvýšená tvorba modrín

vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivazášklby svalov, artralgia, svalová slabosť, bolesť svalov a kostí, bolesť končatín, bolesť sánky


Poruchy obličiek a močových ciest


inkontinencia moču

retencia moču

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

únava

asténia, triaška, horúčka, smäd


celkový pocit ochorenia, periférny edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšený krvný tlak


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

náhodné zranenia (napríklad pády)Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Možno predpokladať, že príznaky alebo prejavy toxicity predávkovania Breakylom budú vo svojej podstate podobné príznakom predávkovania intravenóznym fentanylom a inými opioidmi a sú len vystupňovaním jeho farmakologických účinkov, pričom najzávažnejším signifikantným účinkom je útlm dýchania. Ďalšími symptómami môžu byť hlboká sedácia, kóma, bradykardia, hypotónia, hypotermia, znížený svalový tonus, ataxia, kŕče a mióza.


Liečba

V rámci manažmentu útlmu dýchania sa musia prijať okamžité protiopatrenia. Zahŕňajú odstránenie akéhokoľvek bukálneho filmu Breakylu, ak je ešte

stále v ústach, fyzickú a verbálnu stimuláciu pacienta, zhodnotenie

úrovne vedomia a stavu dýchania a obehu. Ak si to klinická situácia vyžaduje, musí sa zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest (možný orofaryngeálny vzduchovod alebo endotracheálna kanyla), musí sa podávať kyslík a ak je to potrebné zaviesť aj podporné alebo riadené dýchanie.


Má sa zabezpečiť intravenózny prístup a môže sa nasadiť klinicky indikovaný naloxón alebo iný opioidný antagonista. Trvanie útlmu dýchania po predávkovaní môže byť dlhšie než účinok opioidného antagonistu (napr. polčas naloxónu sa pohybuje od 30 do 81 minút) a môže byť potrebné opakované podanie alebo kontinuálna infúzia naloxónu alebo iného opioidného antagonistu. Zrušenie narkotického účinku môže viesť k akútnemu vzplanutiu bolesti a vyplaveniu katecholamínov.U pacientov s udržiavacou liečbou opioidmisa použitie naloxónu alebo iného opioidného antagonistu spája s rizikom vyvolania akútneho abstinenčného syndrómu.


Ďalej je potrebné udržiavať správnu telesnú teplotu a dostatočný prísun tekutín. Ak sa vyskytne ťažká alebo pretrvávajúca hypotenzia, treba zvážiť možnosť hypovolémie a riešiť stav vhodnou parenterálnou terapiou tekutinami.V prípade, že sa vyskytne stuhnutosť svalov má sa dodatočne manažovať, ako posledná možnosť, podaním neuromuskulárneho blokátora.


5. farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:analgetiká; opioidy; deriváty fenylpiperidínu

ATC kód: N02AB03


Fentanyl, čistý opioidný agonista, pôsobí primárne prostredníctvom interakcie s μ–opioidnými receptormi lokalizovanými v mozgu, mieche a hladkých svaloch. Primárnym miestom terapeutického účinku je centrálny nervový systém (CNS). Klinicky najprospešnejším farmakologickým účinkom interakcie fentanylu s µ-opioidnými receptormi je analgézia.


U pacientov s chronickou nádorovou bolesťou so stabilnými dávkami pravidelne rozvrhnutých opioidov na zvládnutie pretrvávajúcej bolesti, Breakyl signifikantne znížil intenzitu bolesti, ktorá sa hodnotila ako suma rozdielov intenzity bolesti (SPID - the sum of pain intensity differences) v porovnaní s placebom v priebehu 15, 30, 45, 60 minút po podaní.


Analgetické účinky fentanylu závisia od hladiny liečiva v krvi, či sa náležité množstvo oneskorene uvoľní do alebo z CNS (polčas procesu 3-5 minút). U jedincov predtým neliečených opioidmi sa dosiahne analgézia pri hladinách v krvi 1 až 2 ng/ml, pričom hladiny 10-20 ng/ml vedú k chirurgickej anestézii a výraznému útlmu dýchania.


Sekundárne účinky zahŕňajú zvýšené napätie a zníženú kontraktilitu gastrointestinálnych hladkých svalov, čo má za následok predĺženie času prechodu gastrointestinálnym traktom a môže zodpovedať za konstipačný účinok opioidov.


Aj keď opioidy vo všeobecnosti zvyšujú tonus hladkých svalov močových ciest, celkový účinok je variabilný, spôsobujúci v niektorých prípadoch nutkanie na močenie, v iných ťažkosti s močením.


Všetky agonisty µ-opioidného receptora vrátane fentanylu spôsobujú od dávky závislý útlm dýchania. Toto riziko útlmu dýchania je nižšie u pacientov s bolesťou, ktorí dostávajú chronickú liečbu opioidmi, a u ktorých sa vyvíja tolerancia na útlm dýchania a iné účinky opioidov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecný úvod


Fentanyl je vysoko lipofilný a môže sa absorbovať veľmi rýchlo ústnou sliznicou a pomalšie

gastrointestinálnou cestou. Podlieha prvému prechodu pečeňou a intestinálnemu metabolizmu a metabolity neprispievajú k terapeutickým účinkom fentanylu.


Absorpcia


Vo farmakokinetickej štúdii sa po bukálnej aplikácii Breakyl rýchlo absorboval a celková biologická dostupnosť bola 71 %. Táto štúdia celkovej biologickej dostupnosti tiež dokázala podobnú farmakokinetiku v podskupinách dospelých normálnych dobrovoľníkov 6 mužov a 6 žien.


Absorpčná farmakokinetika fentanylu z Breakylu je kombináciou úvodnej rýchlej absorpcie z bukálnej sliznice a predĺženej absorpcie prehltnutého fentanylu z GI traktu. Na základe štúdie celkovej biologickej dostupnosti sa približne 51 % celkovej dávky Breakylu rýchlo absorbuje z bukálnej sliznice a stáva sa systémovo dostupným. Zvyšných 49 % celkovej dávky sa prehltne so slinami a potom sa pomaly absorbuje z GI traktu. Asi 1/3 tohto množstva (20 % celkovej dávky) sa vyhne eliminácii prvým prechodom pečeňou a črevom a stáva sa systémovo dostupným. Preto je pozorovaná 71 % celková biologická dostupnosť Breakylu rozdelená medzi rýchlu transmukozálnu a pomalšiu GI absorpciu. Ak sa rozhryzie a prehltne jedna dávka Breakylu, bude to pravdepodobne viesť k nižším maximálnym koncentráciám a nižšej biologickej dostupnosti než po použití podľa pokynov.


Dokázala sa dávková proporcionalita naprieč dostupnému rozsahu dávok (200 až 1200 mikrogramov) Breakylu. Po požití jedného bukálneho filmu Breakylu (200 až 1200 mikrogramov), priemerná Cmaxje zvyčajne v rozsahu od 0,38 do 2,19 ng/ml (v závislosti od dávky) a Tmaxje v rozsahu od 45 – 240 minút (medián 60 min). Aplikácia Breakylu na aktívne miesto mukozitídy (stupeň 1) v skupine onkologických pacientov sa spájala so zníženými Cmaxa AUCinf. Odporúča sa, aby boli pacienti s 1. stupňom mukozitídy starostlivo sledovaní; možno zvážiť úpravu dávky. Účinnosť a bezpečnosť použitia Breakylu u pacientov s mukozitídou závažnejšou než 1. stupeň sa neskúmal.Priemerná plazmatická koncentrácia fentanylu verzus profily časov (24 hodín a iba 1. hodina) po
jednorazových dávkach 800 µg Breakylu (XXX) alebo 800 µg komparátora (oromukozálny aplikátor fentanylu) u zdravých dospelých jedincov


Distribúcia


Fentanyl je vysoko lipofilný. Údaje na zvieratách potvrdili, že po absorpcii sa fentanyyl rýchlo distribuuje do mozgu, srdca, pľúc, obličiek a sleziny, po čom nasleduje pomalšia redistribúcia do svalov a tuku. Väzbovosť fentanylu na plazmatické proteíny je 80-85 %. Hlavným proteínom, na ktorý sa viaže je alfa-1-kyslý glykoproteín, ale do istej miery to sú aj albumín a lipoproteíny. Voľná frakcia fentanylu sa zvyšuje s acidózou. Priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave (Vss) je 4 l/kg.


Biotransformácia


Fentanyl sa metabolizuje v pečeni a sliznici črevnej steny na norfentanyl cytochrómom P450 izoformou CYP3A4. V štúdiách na zvieratách nie je norfentanyl farmakologicky aktívny. Fentanyl sa primárne (viac ako 90 %) eliminuje biotransformáciou na N-dealkylované a hydroxylované inaktívne metabolity.


Eliminácia


Menej ako 7 % dávky sa vylúči v nezmenenej forme močom a iba asi 1 % sa nezmenené vylúči stolicou. Metabolity sa vylučujú predovšetkým do moču, kým vylučovanie stolicou je menej významné.Celkový plazmatický klírens fentanylu je 0,5 l/h/kg (rozsah 0,3 až 0,7 l/h/kg). Klinicky významný polčas fentanylu po podaní Breakylu je približne sedem hodín a terminálny polčas eliminácie je asi 14 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po

opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogenity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V štúdiách toxicity embryonálneho-fetálneho vývoja vykonaných na potkanoch a králikoch sa nezistili látkou spôsobené malformácie alebo vývojové zmeny, keď sa liek podal počas obdobia organogenézy.

V štúdii fertility a skorého embryonálneho vývoja u potkanov sa pozoroval samcami sprostredkovaný

účinok pri vysokých dávkach (300 μg/kg/deň, s.c.) a je konzistentný so sedatívnymi účinkami

fentanylu v štúdiách so zvieratami. V štúdiách pre- a postnatálneho vývoja u potkanov bol stupeň prežitia mláďat podstatne nižší pri dávkach spôsobujúcich závažnú materskú toxicitu. Ďalšie nálezy pri dávkach spôsobujúcich materskú toxicitu u F1 mláďat boli oneskorený fyzický vývoj, vývoj zmyslových orgánov, reflexov a správanie. Tieto účinky môžu byť buď nepriamymi účinkami spôsobenými zmenou materskej starostlivosti a/alebo zníženým stupňom laktácie alebo priamym účinkom fentanylu na mláďatá.


Štúdie karcinogenity (26-týždňový dermálny alternatívny biotest s Tg.AC transgénnymi myšami;

dvojročná štúdia subkutánnej karcinogenity u potkanov) s fentanylom nepreukázali nálezy naznačujúce onkogénny potenciál. Vyhodnotenie vzoriek rezov mozgu zo štúdie karcinogenity vykonávanej na potkanoch odhalilo lézie na mozgu zvierat, ktorým sa podávali vysoké dávky fentanyliumdihydrogéncitrátu. Význam týchto nálezov pre ľudí je neznámy.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Aktívna vrstva:

propylénglykol (E1520),

nátriumbenzoát (E211),

metylparaben (E218),

propylparaben (E216),

oxid železitý (červený) (E172),

bezvodá kyselina citrónová,

DL-alfa-tokoferylacetát,

dihydrogenfosforečnan sodný (bezvodý),

hydroxid sodný,

fosforečnan sodný (bezvodý),

polykarbofil,

hyprolóza,

hyetelóza,

sodná soľ karmelózy.


Ochranná vrstva:

benzoan sodný (E211),

metylparaben (E218),

propylparaben (E216),

bezvodá kyselina citrónová,

DL-alfa-tokoferylacetát,

hyprolóza,

hyetelóza,

oxid titaničitý (E171),

sodná soľ sacharínu,

silica mäty priepornej.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Neuchovávajte v chladničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Každý bukálny film je jednotlivo zatavený vo vrecku zabezpečenom pred deťmi, pozostáva z polyakrylonitrilu/hliníka/polyamidu/laminovaného papiera alebo z polyakrylonitrilu/ hliníka/polyetyléntereftalátu(PET)/laminovaného papiera.

Breakyl 200, 400, 600, 800 a 1200 mikrogramov, bukálny film:

Škatuľka so 4, 10 alebo 28 vreckami, každé s jedným bukálnym filmom.


Breakyl Start:

4 vrecká v škatuľke, každé s jedným bukálnym filmom s 200, 400, 600 a 800 mikrogramami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1

D-61352 Bad Homburg

Nemecko

Tel. 06172 888 01

Fax 06172 888 2740

medinfo@medapharma.de


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Breakyl 200 mikrogramov: 65/0904/10-S

Breakyl 400 mikrogramov: 65/0905/10-S

Breakyl 600 mikrogramov: 65/0906/10-S

Breakyl 800 mikrogramov: 65/0907/10-S

Breakyl 1200 mikrogramov: 65/0908/10-S

Breakyl Start: 65/0909/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 9. decembra 2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. dátum revízie textu


02/2015


15

Breakyl 1200 mikrogramov