+ ipil.sk

Brectasa 150 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Brectasa 150 mg

filmom obalené tablety


bikalutamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Brectasa a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Brectasu

 3. Ako užívať Brectasu

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Brectasu

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Brectasa a na čo sa používa


Rast nádorov prostaty je závislý od stimulácie mužskými hormónmi (androgénmi).

Brectasa obsahuje liečivo bikalutamid, ktoré zabraňuje tejto stimulácii. Brectasa sa používa na liečbu pokročilej rakoviny prostaty bez metastáz u dospelých mužov, u ktorých je vysoké riziko postupovania rakoviny. Môže sa používať samostatne alebo v kombinácii s rádioterapiou (ožarovaním)alebo chirurgickým odstránením prostaty.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Brectasu


Neužívajte Brectasu

- ak ste alergický na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste žena alebo dieťa.

 • ak už užívate iné lieky obsahujúce terfenadín, astemizol alebo cisaprid.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Brectasu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte akúkoľvek poruchu funkcie pečene (váš lekár môže rozhodnúť o vykonávaní krvných testov na kontrolu, či vaša pečeň pracuje správne, pokým užívate tento liek).

 • ak máte cukrovku (tento liek môže ovplyvniť množstvo glukózy v krvi).


Povedzte svojmu lekárovi, ak sa vás týka ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov:

Ak máte akékoľvek problémy so srdcom alebo krvnými cievami, vrátane problémov so srdcovým rytmom (arytmia) alebo sa liečite na tieto problémy. Riziko vzniku problémov so srdcovým rytmom sa môže pri užívaní Brectasy zvýšiť.


Deti a dospievajúci

Brectasa sanemá používať u detí a dospievajúcich.


Iné lieky a Brectasa

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Brectasa môže ovplyvniť alebo môže byť ovplyvnená nasledovnými liekmi:

 • cyklosporínom používaným pri transplantácii

 • blokátormi kalciového kanála pri liečbe vysokého krvného tlaku

 • cimetidínom, znižujúcim množstvo kyseliny vo vašom žalúdku

 • ketokonazolom, liekom na liečbu hubových infekcii

 • warfarínom, antikoagulanciom, ktoré zabraňuje vzniku krvných zrazenín

 • midazolamom používaným ako sedatívum

Pozri tiež časť „Neužívajte Brectasu“.


Brectasa sa môže vzájomne ovplyvňovať s niektorými liekmi používanými na liečbu problémov so srdcovým rytmom (napr.chinidín, prokaínamid,amiodaron, sotalol) alebo môže zvýšiť riziko vzniku problémov so srdcovým rytmom, pokiaľ sa užíva s niektorými ďalšími liekmi (napr. metadón používaný na liečbu bolesti a na liečbu drogovej závilosti detoxikáciou), moxifloxacínom (antibiotikum), antipsychotikami (používané na liečbu závažných duševných ochorení)).


Tehotenstvo a dojčenie

Brectasa sa nesmie používať u žien.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že Brectasa má vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Avšak počas liečby Brectasou sa môže vyskytnúť ospalosť. Ak sa vás to týka, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


Brectasa obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Brectasu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je 1 tableta jedenkrát denne s jedlom alebo bez neho.

Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou.


Ak užijete viac Brectasy, ako máte

Ak ste užili viac liekuako ste malialebo v prípade, ak liek omylom užije dieťa, kontaktujte svojho lekára, nemocnicu alebo najbližšie oddelenie pohotovosti na zistenie rizika a informovanie sa o opatreniach, ktoré sa majú prijať.


Ak zabudnete užiť Brectasu

Ak ste zabudli užiť dávku lieku, vynechajte zabudnutú dávku a užite ďalšiu dávku v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Brectasu

Neprestaňte užívať tento liek, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ vám to nenariadi váš lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich menej častýchvedľajších účinkov (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb)

 • Závažná dýchavičnosť s možným kašľom alebo horúčkou. Príznaky zápalu pľúc, ktorý sa nazýva intersticiálne ochorenie pľúc.

 • Nasledujúce alergické reakcie (príznaky angioedému): opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s prehĺtaním, žihľavka a problémy s dýchaním.


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú:

Veľmi častévedľajšie účinky(môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb): vyrážka, citlivosť prsníkov, zväčšenie prsníkov,pocit slabosti.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb):nízky počet červených krviniek (anémia), znížená chuť do jedla,znížená sexuálna túžba, depresia, závraty, pocit ospalosti, návaly horúčavy, bolesť brucha, zápcha, porucha trávenia, vetry (flatulencia), nevoľnosť, zmeny funkcie pečene, zožltnutia kože a očných bielkov (žltačka), vypadávanie vlasov, zvýšený rast ochlpenia, suchá koža, svrbenie kože, prítomnosť krvi v moči, ťažkosti s dosiahnutím erekcie, bolesť na hrudi, opuchy (edémy), prírastok hmotnosti.


Zriedkavévedľajšie účinky(môžu postihnúť až 1 z 1 000 osôb):zlyhanie pečene.


Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): zmeny na elektrokardiograme (EKG)(predĺženie QT intervalu).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom prostredníctvom prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Brectasu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


HDPE fľašky:Po otvorení použite do 6 mesiacov.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Brectasaobsahuje

 • Liečivo je bikalutamid 150 mg.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:monohydrát laktózy, povidón, sodná soľ karboxymetylškrobu typ A, magnéziumstearát.

Obal tablety: makrogol 3350, polyvinylalkohol, mastenec a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Brectasaa obsah balenia

Brectasa 150 mg sú biele, okrúhle, bikonvexné (z oboch strán vypuklé) filmom obalené tablety,

s priemerom 10 mm a s označením “B 150” na jednej strane.


Veľkosti balenia:

Blistrové balenie: 10, 14, 28, 30,40, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet.

Fľašky: 10, 14, 28, 30,40, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:


Meno členského štátu

Názov lieku

Švédsko

Bicacta

Island

Bicacta

Bulharsko

Bicalutamide Actavis

Cyprus

Brectasa

Česká republika

Bjorgeina 50 mg potahované tablety,

Bjorgeina 150 mg potahované tablety,

Estónsko

Bjorgeina

Írsko

Bicalutamide Actavis 50 mg

Film-coated Tablets

Litva

Brectasa 50 mg plėvele dengtos tabletės,

Brectasa 150 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Bjorgeina 50 mg apvalkotās tabletes,

Bjorgeina 150 mg apvalkotās tabletes

Malta

Bicalutamide Actavis

Nórsko

Bicacta

Španielsko

Bjorgeina

Rumunsko

Bicalutamida Actavis 50mg , comprimate

filmate

Bicalutamida Actavis 150 mg comprimate

filmate

Slovenská republika

Brectasa 50 mg

Brectasa 150 mg

Rakúsko

Bicacta 50 mg

Filmtabletten, Bicacta 150

mg Filmtabletten

Veľká Británia

Bicalutamide 50mg and 150mg

Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2015.

5/5


Brectasa 150 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bretasa 150 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu.


Pomocná látka so známym účinkom: každá filmom obalená tableta obsahuje 169,68 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.


Brectasa 150 mg filmom obalené tablety sú biele, okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 10 mm, označené B 150 na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Brectasa 150 mg je indikovaná buď ako monoterapia, alebo ako prídavná liečba k radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom progresie ochorenia (pozri časť 5.1).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí muži vrátane starších mužov:

Jedna tableta jedenkrát denne.

Tableta sa má prehltnúť celá a má sa zapiť tekutinou.


Brectasa 150 mg sa má užívať nepretržite najmenej 2 roky alebo do progresie ochorenia.


Pediatrická populácia

Bikalutamid nie je indikovaný u detí a dospievajúcich.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania.

U pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene sa môže vyskytnúť zvýšená kumulácia liečiva(pozri časť 4.4).


 1. Kontraindikácie


Brectasa je kontraindikovaná u žien a detí (pozri časť 4.6).


Brectasa sa nemá podávať pacientom so známou precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu alebo cisapridu s Brectasouje kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Začatie liečby má byť pod priamym dohľadom špecialistu.

Bikalutamid je v značnej miere metabolizovaný v pečeni. Z údajov je zrejmé, že u osôb so závažnou poruchou funkcie pečene môže byť eliminácia bikalutamidu pomalšia, čo môže viesť k jeho zvýšenej kumulácii. Z tohto dôvodu sa má Brectasa používať s opatrnosťou u pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene a má sa zvážiť alternatívna liečba.


Kvôli možným hepatálnym zmenám treba zvážiť pravidelné kontroly funkcie pečene. Predpokladaný výskyt väčšiny týchto zmien je v priebehu prvých 6 mesiacov liečby s bikalutamidom.

Zriedkavo sa pozorovali závažné hepatálne zmeny a hepatálne zlyhanie v súvislosti s bikalutamidoma boli hlásené aj smrteľné prípady(pozri časť 4.8). Ak dôjde k závažným hepatálnym zmenám, má sa liečba bikalutamidom ukončiť.


U pacientov, ktorí majú objektívnu progresiu ochorenia spolu so zvýšením PSA, treba vziať do úvahy ukončenie liečby bikalutamidom.


Ukázalo sa, že bikalutamid inhibuje cytochróm P450 (CYP 3A4), preto pri súbežnom podávaní liečiv, ktoré sa metabolizujú prevažne prostredníctvom CYP 3A4, je potrebné zvýšiť opatrnosť (pozri časti 4.3 a 4.5).


Liečba androgénnou depriváciou môže predĺžiť QT interval.

U pacientov, ktorí majú rizikové faktory pre vznik predĺženia QT intervalu v anamnéze a u pacientov užívajúcich súbežne lieky, ktoré môžu predĺžiť QT interval, majú lekári pred začatím liečby bikalutamidom vyhodnotiť pomer prínosu a rizika, vrátane možného vzniku Torsade de pointes.


Brectasa obsahuje laktózu. Preto tento liek nesmú užívať pacienti so zriedkavými vrodenými problémami intolerancie galaktózy, lapónskeho deficitu laktázy alebo problémami glukózo-galaktózovej malabsorpcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


In vitro štúdie preukázali, že R-enantiomér bikalutamidu inhibuje cytochróm CYP 3A4 a v menšej miere inhibuje aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

Hoci klinické štúdie, v ktorých sa ako marker aktivity cytochrómu P450 (CYP) používal antipyrín, nepreukázali dôkaz o možných liekových interakciách s bikalutamidom, po súbežnom podávaní bikalutamidu počas 28 dní sa priemerná hodnota expozície midazolamu (AUC) zvýšila až o 80 %.

Takéto zvýšenie by mohlo byť závažné pre lieky s úzkym terapeutickým indexom. Preto je súbežné podávanie bikalutamidu s liečivami, ako sú terfenadín, astemizol a cisaprid kontraindikované (pozri časť 4.3) a opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní bikalutamidu s látkami ako sú cyklosporín a blokátory kalciových kanálov. Zníženie dávky je nutné pokiaľ sa preukáže zosilnený alebo nežiaduci účinok týchto liečiv. V prípade cyklosporínu sa odporúča, aby po začatí alebo prerušení liečby bikalutamidom bola striktne monitorovaná plazmatická koncentrácia a klinický stav.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri predpisovaní bikalutamidu v kombinácii s inými liekmi, ktoré môžu inhibovať oxidáciu liečiva, napr. cimetidín a ketokonazol. Teoreticky by to mohlo spôsobiť zvýšenie plazmatických koncentrácií bikalutamidu, čo by mohlo viesť k zvýšenému výskytu vedľajších účinkov.


Štúdie in vitropreukázali, že bikalutamid môže vytesňovať kumarínové antikoagulancium – warfarín z jeho proteínových väzobných miest. Preto ak sa bikalutamid začína podávať pacientom, ktorí už užívajú kumarínové antikoagulanciá, odporúča sa im dôsledne sledovať protrombínový čas.


Vzhľadom na to, že liečba androgénnou deprivácioumôže predĺžiť QT interval, súbežné užívanie bikalutamidu s liekmi o ktorých je známe, že predlžujú QT interval alebo s liekmi, ktoré môžu vyvolať Torsade de pointes, ako sú antiarytmiká triedy IA (napr. chinidín, disopyramid) alebo triedy III (napr. amiodaron, sotalol,dofetilid, ibutilid), metadón, moxifloxacín, antipsychotiká, sa má starostlivo vyhodnotiť (pozri časť 4.4).


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a nesmie sa podávať tehotným ženám alebo dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je pravdepodobné, že by bikalutamid ovplyvňoval schopnosť pacientov viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Treba mať však na zreteli, že občas sa môže vyskytnúť ospalosť (pozri časť 4.8). Všetci takto ovplyvnení pacienti majú byť opatrní.


4.8 Nežiaduce účinky


V tejto časti sú nežiaduce účinky definované nasledovne: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000), neznáme (častosť sa nedá vyhodnotiť z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

Anémia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

Hypersenzitivita, angioedém a urtikária

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Znížená chuť do jedla

Psychické poruchy

Časté

Znížené libido, depresia

Poruchy nervového systému

Časté

Závraty, somnolencia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme

Predĺženie QT intervalu (pozri časti 4.4 a 4.5)

Poruchy ciev

Časté

Návaly tepla

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Intersticiálna choroba pľúca (boli zaznamenané smrteľné prípady)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Abdominálna bolesť, zápcha, nauzea, dyspepsia, flatulencia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté


Hepatotoxicita, žltačka, zvýšenie hladín transaminázb

Zriedkavé

Zlyhanie pečenec (boli zaznamenané smrteľné prípady)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Veľmi časté

Vyrážka

Časté


Alopécia, hirzutizmus / opätovný rast vlasov,

suchá kožad, pruritus

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté

Hematúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté

Gynekomastia a citlivosť prsníkove


Časté

Erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Asténia


Časté

Bolesť na hrudi, edémy

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Prírastok hmotnosti

a Uvedená ako nežiaduca reakcia lieku získaná z prehľadov údajov po uvedení lieku na trh. Frekvencia bola získaná z výskytu hlásených nežiaducich reakcií interstinálnej pneumónie v randomizovanej perióde liečby 150 mg v EPC štúdiách.

b Hepatálne zmeny sú v zriedkavých prípadoch závažného charakteru a často išlo o prechodné zmeny, ktoré odzneli alebo sa zlepšili s pokračujúcou liečbou alebo po prerušení liečby.

c Uvedené ako nežiaduca reakcia po analýze post marketingových údajov. Frekvencia bola stanovená na základe hlásených nežiaducich udalostí zlyhania pečene u pacientov liečených bikalutamidom v otvorenom ramene 150 mg EPC štúdií.

d Vzhľadom na konvencie kódovania v EPC štúdiách, nežiaduca udalosť „suchá koža“ bol kodovaný na základe COSTART terminológie ako „vyrážka“. Preto nie je možné určiť osobitné deskriptory frekvencie pre dávku 150 mg bikalutamidu aj keď rovnaká frekvencia bola predpokladaná pre dávku 50 mg.

e U väčšiny pacientov užívajúcich 150 mg bikalutamidu v monoterapii sa vyskytovala gynekomastia a/alebo bolesť prsníka. V štúdiách sa tieto symptómy považovali za závažné u 5 % pacientov. Gynekomastia nemusí po ukončení liečby spontánne ustúpiť, najmä po dlhodobej liečbe.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


S predávkovaním u ľudí nie sú žiadne skúsenosti. Neexistuje žiadne špecifické antidotum; liečba má byť symptomatická. Dialýza nemusí byť prospešná, pretože bikalutamid sa vo vysokej miere viaže na bielkoviny a do moču neprechádza v nezmenenej forme. Indikovaná je celková podporná starostlivosť, vrátane častého monitorovania vitálnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiandrogény, ATC kód: L02BB03


Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén, ktorý nemá žiadnu ďalšiu endokrinnú aktivitu.

Viaže sa na androgénne receptory bez aktivácie génovej expresie, čím inhibuje androgénnu stimuláciu. Výsledkom tejto inhibície je regresia nádoru prostaty. U časti pacientov sa prerušenie liečby bikalutamidom klinicky môže prejaviť “syndrómom z vysadenia antiandrogénu”.


Bikalutamid je racemát, ktorého antiandrogénny účinok, sa vyskytuje takmer výlučne vo forme (R)-enantioméru.


U pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty bikalutamid 150 mg preukázal porovnateľné účinky s katráciou. Avšak bikalutamid bol menej účinný u pacientov s metastickým ochorením. Vedľajšie účinky súvisiace s kastráciou (napr. týkajúce sa sexuálnej túžby) boli menej výrazné u pacientov liečených bikalutamidom.

Účinnosť bikalutamidu 150 mg sa sledovala u ľudí s lokalizovaným (T1-T2, N0 alebo NX, M0) alebo lokálne pokročilým (T3-T4, žiadne N, M0; T1-T2, N+, M0) karcinómom prostaty bez metastáz v kombinovanej analýze troch placebom kontrolovaných, dvojito zaslepených štúdií u 8113 pacientov, kde sa bikalutamid podával ako okamžitá hormonálna liečba alebo ako adjuvantná liečba k radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii (najmä radiácia s použitím externého žiarenia). V mediáne sledovania 7,4 rokov sa u 27,4 % pacientov užívajúcich bikalutamid a u 30,7 % pacientov užívajúcich placebo prejavila objektívna progresia ochorenia.

Zníženie rizika objektívnej progresie ochorenia bolo pozorované u väčšiny zo skupín pacientov, najviac badateľné však bolo u pacientov s najväčším rizikom progresie ochorenia. Lekár sa preto môže rozhodnúť, že optimálnou liečebnou stratégiou u skupiny pacientov s nízkym rizikom progresie ochorenia, predovšetkým u adjuvantnej liečby nasledujúcej po radikálnej prostatektómii, je odložiť hormonálnu liečbu dovtedy, kým sa neobjavia príznaky progresie ochorenia.

Nebol pozorovaný žiadny celkový rozdiel v prežívaní v mediáne sledovania 9,7 rokov pri mortalite 31,4% (HR=1,01; 95 % CI 0,94 až 1,09). Niektoré tendencie však boli zjavné vo výskumných analýzach podskupín pacientov.

Údaje o prežívaní bez progresie ochorenia a údaje o celkovom prežívaní v priebehu času na základe Kaplan-Meieroveho odhadu u pacientov s lokálne pokročilým ochorením sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách:


Tabuľka 1 Podiel pacientov s lokálne pokročilým ochorením s progresiou ochorenia podľa liečebných podskupín

Analyzovaná populácia

Rameno liečby

Prípady (%) po 3 rokoch

Prípady (%) po 5 rokoch

Prípady (%) po 7 rokoch

Prípady (%) po 10 rokoch

Pod aktívnym sledovaním lekára (n=657)

bikalutamid

150 mg

19.7%

36.3%

52.1%

73.2%

placebo

39.8%

59.7%

70.7%

79.1%

Rádioterapia (n=305)

bikalutamid

150 mg

13.9%

33.0%

42.1%

62.7%

placebo

30.7%

49.4%

58.6%

72.2%

Radikálna prostatektómia (n=1719)

bikalutamid

150 mg

7.5%

14.4%

19.8%

29.9%

placebo

11.7%

19.4%

23.2%

30.9%Tabuľka 2 Celkové prežívanie u pacientov s lokálne pokročilým ochorením podľa liečebných podskupín

Analyzovaná populácia

Rameno liečby

Prípady (%) po 3 rokoch

Prípady (%) po 5 rokoch

Prípady (%) po 7 rokoch

Prípady (%) po 10 rokoch

Pod aktívnym sledovaním lekára (n=657)

bikalutamid

150 mg

14.2%

29.4%

42.2%

65.0%

placebo

17.0%

36.4%

53.7%

67.5%

Rádioterapia (n=305)

bikalutamid

150 mg

8.2%

20.9%

30.0%

48.5%

placebo

12.6%

23.1%

38.1%

53.3%

Radikálna prostatektómia (n=1719)

bikalutamid

150 mg

4.6%

10.0%

14.6%

22.4%

placebo

4.2%

8.7%

12.6%

20.2%U pacientov s lokalizovaným ochorením užívajúcich samotný bikalutamid nebol pozorovaný signifikantný rozdiel v prežívaní bez progresie ochorenia.

U pacientov s lokalizovaným ochorením užívajúcich bikalutamid ako prídavnú liečbu po rádioterapii (HR=0,98; 95 % CI 0,80 – 1,20) alebo radikálnej prostatektómii (HR=1,03; 95 % CI 0,85 -1,25) nebol pozorovaný signifikantný rozdiel v celkovom prežívaní. U pacientov s lokalizovaným ochorením, ktorí boli pod prísnym dohľadom lekára, bola tendencia k nižšej miere prežitia v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo (HR=1,15; 95 % CI 1,00 – 1,32). Profil benefitu a rizika liečby bikalutamidom sa preto u tejto skupiny pacientov s lokalizovaným ochorením nepovažuje za výhodný.

V samostatnom programe, bola demonštrovaná účinnosť bikalutamidu 150 mg v liečbe pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty bez metastáz, kde bola indikovaná okamžitá kastrácia, v kombinovanej analýze 2 štúdií so 480 doteraz neliečenými pacientmi s karcinómom prostaty bez metastáz (MO). Pri 56 % úmrtnosti a strednej dobe sledovania 6,3 rokov nebol významný rozdiel v prežití medzi bikalutamidom a kastráciou (pomer rizík = 1,05 [CI 0,81 – 1,36]), ale rovnocennosť obidvoch liečebných postupov sa nedá štatisticky uzavrieť.


V kombinovanej analýze 2 štúdií s 805 predtým neliečenými pacientmi s metastatickým ochorením (M1) pri 43% úmrtnosti, bikalutamid 150 mg sa preukázal menej účinný ako kastrácia v dĺžke prežitia (pomer rizika = 1,30 [CI 1,04 -1,65]), s číselným rozdielom v predpokladanom čase do smrti 42 dní (6 týždňov) s priemerným časom prežitia viac ako 2 roky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bikalutamid sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. Nie je známe, že by príjem potravy mal klinicky významný vplyv na biologickú dostupnosť.


(S)-enantiomér sa v porovnaní s (R)-enantiomérom rýchlo vylučuje, (R)-enantiomér má plazmatický polčas eliminácie približne 1 týždeň.


Pri dennom podávaní 150 mg bikalutamidu je plazmatická koncentrácia (R)-enantioméru približne desaťnásobná v dôsledku jeho dlhého polčasu eliminácie.


Pri dennom dávkovaní 150 mg bikalutamidu sa pozorujú rovnovážne plazmatické koncentrácie (R)‑enantioméru hodnoty približne 22 μg/ml. V rovnovážnom stave tvorí (R)-enantiomér, ktorý má hlavný podiel na terapeutickom účinku, 99 % z celkového počtu enantiomérov v cirkulácii.


Farmakokinetika (R)-enantioméru nie je ovplyvnená vekom, poruchou funkcie obličiek ani miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Existujú dôkazy o pomalšej eliminácii (R)-enantioméru z plazmy u osôb so závažnou poruchou funkcie pečene.


Bikalutamid sa silno viaže na proteíny (racemát 96%, (R)-bikalutamid 99,6%) a je výrazne metabolizovaný (oxidáciou a glukuronidáciou). Jeho metabolity sa vylučujú obličkami a žlčou v približne rovnakom pomere.


V klinickej štúdii bola priemerná koncentrácia R-bikalutamidu v semene mužov užívajúcich 150 mg bikalutamidu 4,9 μg /ml. Množstvo bikalutamidu potenciálne doručené partnerke pri pohlavnom styku je nízke a zodpovedá približne 0,3 μg/kg. Toto množstvo je nižšie ako je potrebné množstvo na vyvolanie zmien u potomkov laboratórnych zvierat.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bikalutamid pôsobí u zvierat ako silný antiandrogén a induktor oxidázy so zmiešanou funkciou. S týmto pôsobením súvisia zmeny cieľových orgánov, vrátane indukcie tumorov (Leydigove bunky, štítna žľaza, pečeň)u zvierat. Indukcia enzýmu sa u človeka nepozorovala a žiadne z týchto zistení sa nepovažuje za významné vo vzťahu k liečbe pacientov s karcinómom prostaty. U všetkých skúmaných druhov sa pozorovala atrofia semenotvorných kanálikov a ide o predpokladaný skupinový účinok antiandrogénov. Úplný zvrat testikulárnej atrofie sa pozoroval 24 týždňov po 12- mesačnej štúdii toxicity po opakovanom podávaní dávky u potkanov, hoci funkčný zvrat v reprodukčných štúdiách sa prejavil 7 týždňov po skončení 11 týždňového dávkovacieho obdobia. U mužov je treba počítať s obdobím subfertility alebo infertility.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

povidón

sodná soľ karboxymetylškrobu, typ A

magnéziumstearát


Filmový obal:

makrogol 3350

polyvinylalkohol

mastenec

oxid titaničitý (E 171)

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


HDPE fľašky po otvorení: 6 mesiacov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/hliníkové blistre: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 tabliet.

HPDE fľašky s LDPE uzáverom: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Brectasa 150 mg: 44/0413/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23. december 2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2015

8Brectasa 150 mg