+ ipil.sk

Brectasa 50 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06986-Z1BPísomná informácia pre používateľa


Brectasa 50 mg

filmom obalené tablety


bikalutamid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Brectasa a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Brectasu

 3. Ako užívať Brectasu

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Brectasu

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Brectasa a na čo sa používa


Rast nádorov prostaty je závislý od stimulácie mužskými hormónmi (androgénmi).

Brectasa obsahuje liečivo bikalutamid, ktoré zabraňuje tejto stimulácii. Brectasa sa používa na liečbu pokročilej rakoviny prostaty u dospelých mužov v kombinácii s liekmi nazývanými LHRH analógy (analógy hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón) alebo v kombinácii s chirurgickou kastráciou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Brectasu


Neužívajte Brectasu

- ak ste alergický na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste žena alebo dieťa.

 • ak už užívate iné lieky obsahujúce terfenadín, astemizol alebo cisaprid.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Brectasu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte akúkoľvek poruchu funkcie pečene (váš lekár môže rozhodnúť o vykonávaní krvných testov na kontrolu, či vaša pečeň pracuje správne, pokým užívate tento liek).

 • ak máte cukrovku (tento liek môže ovplyvniť množstvo glukózy v krvi).


Povedzte svojmu lekárovi, ak sa vás týka ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov:

Ak máte akékoľvek problémy so srdcom alebo krvnými cievami, vrátane problémov so srdcovým rytmom (arytmia) alebo sa liečite na tieto problémy. Riziko vzniku problémov so srdcovým rytmom sa môže pri užívaní Brectasy zvýšiť.


Deti a dospievajúci

Brectasa sanemá používať u detí a dospievajúcich.


Iné lieky a Brectasa

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Brectasa môže ovplyvniť alebo môže byť ovplyvnená nasledovnými liekmi:

 • cyklosporínom používaným pri transplantácii

 • blokátormi kalciového kanála pri liečbe vysokého krvného tlaku

 • cimetidínom, znižujúcim množstvo kyseliny vo vašom žalúdku

 • ketokonazolom, liekom na liečbu hubových infekcii

 • warfarínom, antikoagulanciom, ktoré zabraňuje vzniku krvných zrazenín

 • midazolamom používaným ako sedatívum.

Pozri tiež časť „Neužívajte Brectasu“.


Brectasa sa môže vzájomne ovplyvňovať s niektorými liekmi používanými na liečbu problémov so srdcovým rytmom (napr.chinidín, prokaínamid,amiodaron, sotalol) alebo môže zvýšiť riziko vzniku problémov so srdcovým rytmom, pokiaľ sa užíva s niektorými ďalšími liekmi (napr. metadón používaný na liečbu bolesti a na liečbu drogovej závilosti detoxikáciou), moxifloxacín (antibiotikum), antipsychotiká (používané na liečbu závažných duševných ochorení)).


Tehotenstvo a dojčenie

Bikalutamid sa nesmie používať u žien.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že Brectasa má vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Avšak počas liečby Brectasou sa môže vyskytnúť ospalosť. Ak sa vás to týka, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


Brectasa obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Brectasu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je 1 tableta jedenkrát denne s jedlom alebo bez neho.


Ak užijete viac Brectasy, ako máte

Ak ste užili viac liekuako ste malialebo v prípade, ak liek omylom užije dieťa, kontaktujte svojho lekára, nemocnicu alebo najbližšie oddelenie pohotovosti na zistenie rizika a informovanie sa o opatreniach, ktoré sa majú prijať.


Ak zabudnete užiť Brectasu

Ak ste zabudli užiť dávku lieku, vynechajte zabudnutú dávku a užite ďalšiu dávku v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Brectasu

Neprestaňte užívať tento liek, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ vám to nenariadi váš lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich menej častýchvedľajších účinkov (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb)

 • Závažná dýchavičnosť s možným kašľom alebo horúčkou. Príznaky zápalu pľúc, ktorý sa nazýva intersticiálne ochorenie pľúc.

 • Nasledujúce alergické reakcie (príznaky angioedému): opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s prehĺtaním, žihľavka a problémy s dýchaním.


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú:

Veľmi časté(môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb): nízky počet červených krviniek (anémia), závraty, návaly horúčavy, bolesť brucha, zápcha, nevoľnosť, krv v moči, citlivosť prsníkov alebo zväčšenie prsníkov, pocit slabosti, opuch (edém).


Časté(môžu postihnúť až 1 z 10 osôb): znížená chuť do jedla,znížená sexuálna túžba, depresia, ospalosť, srdcový záchvat, zlyhanie srdca, porucha trávenia, vetry (flatulencia), zmeny funkcie pečene, zožltnutia kože a očných bielkov (žltačka), vypadávanie vlasov, zvýšený rast ochlpenia, suchá koža, vyrážka, svrbenie kože, ťažkosti s dosiahnutím erekcie, bolesť na hrudi, prírastok hmotnosti.


Zriedkavé(môžu postihnúť až 1 z 1 000 osôb):zlyhanie pečene.


Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):zmeny na elektrokardiograme (EKG)(predĺženie QT intervalu).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Brectasu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


HDPE fľašky:Po otvorení použite do 6 mesiacov.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Brectasaobsahuje

 • Liečivo je bikalutamid 50 mg.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:monohydrát laktózy, povidón, sodná soľ karboxymetylškrobu typ A, magnéziumstearát.

Obal tablety: makrogol 3350, polyvinylalkohol, mastenec a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Brectasaa obsah balenia

Brectasa 50 mg sú biele, okrúhle, bikonvexné (z oboch strán vypuklé) filmom obalené tablety,

s priemerom 7 mm a s označením “B 50” na jednej strane.


Veľkosti balenia:

Blistrové balenie: 10, 14, 28, 30,40, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet.

Fľašky: 10, 14, 28, 30,40, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Liek je schválený v členských štátoch EEA pod nasledovnými názvami:


Meno členského štátu

Názov lieku

Švédsko

Bicacta

Island

Bicacta

Bulharsko

Bicalutamide Actavis

Cyprus

Brectasa

Česká republika

Bjorgeina 50 mg potahované tablety

Estónsko

Bjorgeina

Írsko

Bicalutamide Actavis 50mg Film-coated Tablets

Litva

Brectasa 50 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Bjorgeina 50 mg apvalkotās tabletes

Malta

Bicalutamide Actavis

Nórsko

Bicacta

Španielsko

Brectasa

Rumunsko

Bicalutamida Actavis 50 mg comprimate filmate

Slovenská republika

Brectasa 50 mg

Rakúsko

Bicacta 50 mg Filmtabletten

Veľká Británia

Bicalutamide 50mg Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2015.

4/5


Brectasa 50 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bretasa 50 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 50 mg bikalutamidu.


Pomocná látka so známym účinkom: každá filmom obalená tableta obsahuje 56,56 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.


Brectasa 50 mg filmom obalené tablety sú biele, okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 7 mm, označené B 50“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s liečbou analógmi hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH) alebo chirurgickou kastráciou.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí muži vrátane starších mužov:

Jedna filmom obalená tableta (50 mg) raz denne s jedlom alebo bez neho.

Liečba Brectasou má začať najneskôr 3 dni pred začínajúcou liečbou analógmi LHRH, alebo súbežne s chirurgickou kastráciou.


Pediatrická populácia

Bikalutamid nie je indikovaný u detí a dospievajúcich.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania.

U pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene sa môže vyskytnúť zvýšená kumulácia liečiva(pozri časť 4.4).


 1. Kontraindikácie


Brectasaje kontraindikovaná u žien a detí (pozri časť 4.6).


Brectasa sa nemá podávať pacientom so známou precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu alebo cisapridu s Brectasouje kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Začatie liečby má byť pod priamym dohľadom špecialistu.

Bikalutamid je v značnej miere metabolizovaný v pečeni. Z údajov je zrejmé, že u osôb so závažnou poruchou funkcie pečene môže byť eliminácia bikalutamidu pomalšia, čo môže viesť k jeho zvýšenej kumulácii. Z tohto dôvodu sa má Brectasa používať s opatrnosťou u pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene a má sa zvážiť alternatívna liečba.


Kvôli možným hepatálnym zmenám treba zvážiť pravidelné kontroly funkcie pečene. Predpokladaný výskyt väčšiny týchto zmien je v priebehu prvých 6 mesiacov liečby s bikalutamidom.

Zriedkavo sa pozorovali závažné hepatálne zmeny a hepatálne zlyhanie v súvislosti s bikalutamidoma boli hlásené aj smrteľné prípady(pozri časť 4.8). Ak dôjde k závažným hepatálnym zmenám, má sa liečba bikalutamidom ukončiť.


Ukázalo sa, že bikalutamid inhibuje cytochróm P450 (CYP 3A4), preto pri súbežnom podávaní liečiv, ktoré sa metabolizujú prevažne prostredníctvom CYP 3A4, je potrebné zvýšiť opatrnosť (pozri časti 4.3 a 4.5).


U mužov užívajúcich agonisty LHRH sa pozorovalo zníženie tolerancie glukózy. U pacientov s už existujúcim diabetom sa to môže prejaviť ako diabetes alebo strata kontroly glykémie. Z toho dôvodu sa u pacientov užívajúcich bikalutamid v kombinácii s LHRH agonistami odporúča zvážiť sledovanie hladiny glukózy v krvi.


Liečba androgénnou depriváciou môže predĺžiť QT interval.

U pacientov, ktorí majú rizikové faktory pre vznik predĺženia QT intervalu v anamnéze a u pacientov užívajúcich súbežne lieky, ktoré môžu predĺžiť QT interval, majú lekári pred začatím liečby bikalutamidom vyhodnotiť pomer prínosu a rizika vrátane možného vzniku Torsade de pointes.


Brectasa obsahuje laktózu. Preto tento liek nesmú užívať pacienti so zriedkavými vrodenými problémami intolerancie galaktózy, lapónskeho deficitu laktázy alebo problémami glukózo-galaktózovej malabsorpcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nie sú známe žiadne farmakologické alebo farmakokinetické interakcie medzi bikalutamidom a analógmi LHRH.


In vitro štúdie preukázali, že R-enantiomér bikalutamidu inhibuje cytochróm CYP 3A4 a v menšej miere inhibuje aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

Hoci klinické štúdie, v ktorých sa ako marker aktivity cytochrómu P450 (CYP) používal antipyrín, nepreukázali dôkaz o možných liekových interakciách s bikalutamidom, po súbežnom podávaní bikalutamidu počas 28 dní sa priemerná hodnota expozície midazolamu (AUC) zvýšila až o 80 %.

Takéto zvýšenie by mohlo byť závažné pre lieky s úzkym terapeutickým indexom. Preto je súbežné podávanie bikalutamidu s liečivami, ako sú terfenadín, astemizol a cisaprid kontraindikované (pozri časť 4.3) a opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní bikalutamidu s látkami ako sú cyklosporín a blokátory kalciových kanálov. Zníženie dávky je nutné pokiaľ sa preukáže zosilnený alebo nežiaduci účinok týchto liečiv. V prípade cyklosporínu sa odporúča, aby po začatí alebo prerušení liečby bikalutamidom bola striktne monitorovaná plazmatická koncentrácia a klinický stav.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri predpisovaní bikalutamidu v kombinácii s inými liekmi, ktoré môžu inhibovať oxidáciu liečiva, napr. cimetidín a ketokonazol. Teoreticky by to mohlo spôsobiť zvýšenie plazmatických koncentrácií bikalutamidu, čo by mohlo viesť k zvýšenému výskytu vedľajších účinkov.


Štúdie in vitropreukázali, že bikalutamid môže vytesňovať kumarínové antikoagulancium – warfarín z jeho proteínových väzobných miest. Preto sa odporúča dôsledne sledovať protrombínový čas u pacientov začínajúcich liečbu s bikalutamidom, ktorým sa zároveň podávajú kumarínové antikoagulanciá.


Vzhľadom na to, že liečba androgénnou deprivácioumôže predĺžiť QT interval, súbežné užívanie bikalutamidu s liekmi o ktorých je známe, že predlžujú QT interval alebo s liekmi, ktoré môžu vyvolať Torsade de pointes, ako sú antiarytmiká triedy IA (napr. chinidín, disopyramid) alebo triedy III (napr. amiodaron, sotalol,dofetilid, ibutilid), metadón, moxifloxacín, antipsychotiká, sa má starostlivo vyhodnotiť (pozri časť 4.4).


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a nesmie sa podávať tehotným ženám alebo dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je pravdepodobné, že by bikalutamid ovplyvňoval schopnosť pacientov viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Treba mať však na zreteli, že občas sa môže vyskytnúť ospalosť (pozri časť 4.8). Všetci takto ovplyvnení pacienti majú byť opatrní.


4.8 Nežiaduce účinky


V tejto časti sú nežiaduce účinky definované nasledovne: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000), neznáme (častosť sa nedá vyhodnotiť z dostupných údajov).


Tabuľka 1: Frekvencia výskytu nežiaducich reakcií

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Anémia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

Hypersenzitivita, angioedém a urtikária

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Znížená chuť do jedla

Psychické poruchy

Časté

Znížené libido, depresia

Poruchy nervového systému


Veľmi časté

Závraty


Časté

Somnolencia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Infarkt myokardu (boli zaznamenané smrteľné prípady)a, srdcové zlyhaniea

Neznáme

Predĺženie QT intervalu (pozri časti 4.4 a 4.5)

Poruchy ciev


Veľmi časté

Návaly tepla

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Intersticiálna choroba pľúcb (boli zaznamenané smrteľné prípady)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Abdominálna bolesť, zápcha, nauzea

Časté

Dyspepsia, flatulencia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté


Hepatotoxicita, žltačka, zvýšenie hladín transamináz,c

Zriedkavé

Zlyhanie pečened (boli zaznamenané smrteľné prípady)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté


Alopécia, hirzutizmus / opätovný rast vlasov,

suchá koža, pruritus, vyrážka

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté

Hematúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté

Gynekomastia a citlivosť prsníkove


Časté

Erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté


Asténia, edémy


Časté

Bolesť na hrudi

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Prírastok hmotnosti

a Boli pozorované vo farmako- epidemiologických štúdiách s agonistami LHRH a antiandrogénmi používanými pri liečbe rakoviny prostaty. Riziko sa zdá byť zvýšené ak sa bikalutamid 50 mg užíval v kombinácii s agonistami LHRH, ale zvýšenie rizika sa nepreukázalo, ak sa bikalutamid 150 mg užíval ako monoterapia na liečbu karcinómu prostaty.

b Uvedené ako nežiaduca reakcia po analýze post marketingových údajov. Frekvencia bola stanovená na základe hlásených nežiaducich udalostí výskytu intersticiálnej pneumónie v randomizovanej liečbe v rámci 150 mg EPC štúdií.

c Hepatálne zmeny sú v zriedkavých prípadoch závažného charakteru a často išlo o prechodné zmeny, ktoré odzneli alebo sa zlepšili s pokračujúcou liečbou alebo po prerušení liečby.

d Uvedené ako nežiaduca reakcia po analýze post marketingových údajov. Frekvencia bola stanovená na základe hlásených nežiaducich účinkov zlyhania pečene u pacientov liečených bikalutamidom v otvorenom ramene 150 mg EPC štúdií.

e Môže sa zmierniť súčasnou kastráciou.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


S predávkovaním u ľudí nie sú žiadne skúsenosti. Neexistuje žiadne špecifické antidotum; liečba má byť symptomatická. Dialýza nemusí byť prospešná, pretože bikalutamid sa vo vysokej miere viaže na bielkoviny a do moču neprechádza v nezmenenej forme. Indikovaná je celková podporná starostlivosť, vrátane častého monitorovania vitálnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiandrogény, ATC kód: L02BB03


Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén, ktorý nemá žiadnu ďalšiu endokrinnú aktivitu.

Viaže sa na androgénne receptory bez aktivácie génovej expresie, čím inhibuje androgénnu stimuláciu. Výsledkom tejto inhibície je regresia nádoru prostaty. U časti pacientov sa prerušenie liečby bikalutamidom klinicky môže prejaviť “syndrómom z vysadenia antiandrogénu”.


Bikalutamid je racemát, ktorého antiandrogénny účinok, sa vyskytuje takmer výlučne vo forme (R)-enantioméru.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bikalutamid sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. Nie je známe, že by príjem potravy mal klinicky významný vplyv na biologickú dostupnosť.


(S)-enantiomér sa v porovnaní s (R)-enantiomérom rýchlo vylučuje, (R)-enantiomér má plazmatický polčas eliminácie približne 1 týždeň.


Pri dennom podávaní 150 mg bikalutamidu je plazmatická koncentrácia (R)-enantioméru približne desaťnásobná v dôsledku jeho dlhého polčasu eliminácie.


Pri dennom dávkovaní 150 mg bikalutamidu sa pozorujú rovnovážne plazmatické koncentrácie (R)‑enantioméru hodnoty približne 22 μg/ml. V rovnovážnom stave tvorí (R)-enantiomér, ktorý má hlavný podiel na terapeutickom účinku, 99 % z celkového počtu enantiomérov v cirkulácii.


Farmakokinetika (R)-enantioméru nie je ovplyvnená vekom, poruchou funkcie obličiek ani miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Existujú dôkazy o pomalšej eliminácii (R)-enantioméru z plazmy u osôb so závažnou poruchou funkcie pečene.


Bikalutamid sa silno viaže na proteíny (racemát 96%, (R)-bikalutamid 99,6%) a je výrazne metabolizovaný (oxidáciou a glukuronidáciou). Jeho metabolity sa vylučujú obličkami a žlčou v približne rovnakom pomere.


V klinickej štúdii bola priemerná koncentrácia R-bikalutamidu v semene mužov užívajúcich 150 mg bikalutamidu 4,9 μg /ml. Množstvo bikalutamidu potenciálne doručené partnerke pri pohlavnom styku je nízke a zodpovedá približne 0,3 μg/kg. Toto množstvo je nižšie ako je potrebné množstvo na vyvolanie zmien u potomkov laboratórnych zvierat.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bikalutamid pôsobí u zvierat ako silný antiandrogén a induktor oxidázy so zmiešanou funkciou. S týmto pôsobením súvisia zmeny cieľových orgánov, vrátane indukcie tumorov (Leydigove bunky, štítna žľaza, pečeň)u zvierat. Indukcia enzýmu sa u človeka nepozorovala a žiadne z týchto zistení sa nepovažuje za významné vo vzťahu k liečbe pacientov s karcinómom prostaty. U všetkých skúmaných druhov sa pozorovala atrofia semenotvorných kanálikov a ide o predpokladaný skupinový účinok antiandrogénov. Úplný zvrat testikulárnej atrofie sa pozoroval 24 týždňov po 12- mesačnej štúdii toxicity po opakovanom podávaní dávky u potkanov, hoci funkčný zvrat v reprodukčných štúdiách sa prejavil 7 týždňov po skončení 11 týždňového dávkovacieho obdobia. U mužov je treba počítať s obdobím subfertility alebo infertility.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

povidón

sodná soľ karboxymetylškrobu, typ A

magnéziumstearát


Filmový obal:

makrogol 3350

polyvinylalkohol

mastenec

oxid titaničitý (E 171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


HDPE fľašky po otvorení: 6 mesiacov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/hliníkové blistre: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 tabliet.

HPDE fľašky s LDPE uzáverom: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Brectasa 50 mg: 44/0412/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23. december 2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2015

6Brectasa 50 mg