+ ipil.sk

BriglauPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2011/05219


Písomná informácia pre používateľa


Briglau

2 mg/ml očná roztoková instilácia


Brimonidíniumtartarát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Briglau a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Briglau

3. Ako používať Briglau

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Briglau

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Briglau a na čo sa používa

Briglau sa používa na zníženie vnútroočného tlaku.

Môže byť použitý samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi, ktoré znižujú vnútroočný tlak, ktorý sa vyskytujeu pacientov s glaukómom (zelený zákal) s otvoreným uhlom alebo s očnou hypertenziou (vysoký vnútroočný tlak).

Liečivo lieku Briglau je brimonidíniumtartarát, ktorý pôsobí znížením vnútroočného tlaku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Briglau


Nepoužívajte Briglau

 • keď ste alergický na brimonidíniumtartarát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • keď užívate inhibítory monoaminooxidázy (MAO inhibítory) alebo niektoré antidepresíva, napr. tricyklické antidepresíva alebo mianserín.

Ak užívate akékoľvek lieky na liečbu depresie, spýtajte sa lekára, či môžete používať Briglau.

 • keď dojčíte.

 • v prípade novorodencov a malých detí (od narodenia do 2 rokov).


Upozornenia a opatrenia

Poraďte sa s lekárom pred použitím tohto lieku,

 • keď trpíte alebo ste trpeli depresiou, obmedzenými duševnými schopnosťami, zníženým zásobovaním mozgu krvou, máte srdcové problémy, poruchy zásobovania končatín krvou alebo poruchy krvného tlaku.

 • keď máte alebo ste mali problémy s pečeňou alebo obličkami.


Deti a dospievajúci

Brimonidín sa neodporúča používať u detí do 12 rokov. Ak je Briglau predpísaný pre dieťa mladšie ako 12 rokov, porozprávajte sa pred použitím o tom s lekárom.


Iné lieky a Briglau

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledovných liekov, keďže tieto môžu ovplyvniť vašu liečbu s liekom Briglau.

 • lieky proti bolesti, sedatíva (lieky na upokojenie), opiáty, barbituráty alebo ak pravidelne konzumujete alkohol.

 • anestetiká (lieky na znecitlivenie).

 • lieky na liečbu srdcového ochorenia alebo na zníženie krvného tlaku.

 • lieky, ktoré môžu ovplyvniť metabolizmus, ako chlórpromazín, metylfenidat a rezerpín.

 • lieky pôsobiace na rovnakom receptore ako Briglau, napr. izoprenalín a prazosín.

 • inhibítory monoaminooxidázy a ostatné antidepresíva (lieky na liečbu depresie).

 • lieky na akékoľvek ochorenie, aj keď nesúvisia s vaším ochorením očí.

Tiež povedzte lekárovi, ak sa zmení dávka niektorého z liekov, ktoré v súčasnosti užívate.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Briglau sa nesmie používať počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Brimonidíniumtartarátmôže spôsobiť rozmazané videnie alebo poruchy videnia, čo sa môže prejaviť, najmä v tme a pri zlých svetelných podmienkach.

Brimonidíniumtartarát môže tiež spôsobiť únavu alebo ospalosť u niektorých pacientov.

Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, pokým tieto príznaky neustúpia.


Briglau obsahuje benzalkóniumchlorid.

Benzalkóniumchlorid - konzervačná látka v lieku Briglau - môže spôsobiť podráždenie oka a známa je tiež zmena farby mäkkých kontaktných šošoviek. Vyvarujte sa preto kontaktu lieku s kontaktnými šošovkami. Ak nosíte kontaktné šošvky, vyberte si ich z očí pred použitím Briglau a počkajte aspoň 15 minúť po použití lieku, kým si ich znovu nasadíte.


3. Ako používať Briglau


Vždy používajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Dospelí, dospievajúci a deti nad 12 rokov

Obvyklá dávka je jedna kvapka dvakrát denne do postihnutého oka (očí), približne s 12 hodinovým časovým odstupom.


Deti do 12 rokov

Briglau sa nesmie používať u detí do 2 rokov.

Briglau sa neodporúča používať u detí ( vo veku od 2 do 12 rokov).


Návod na použitie

Briglau sa používa len ako očná roztoková instilácia. Liek sa nesmie prehltnúť.

Pred použitím očnej roztokovej instilácie si vždy umyte ruky. Na krabičke máte napísané, koľko kvapiek máte použiť pri každej dávke. Ak používate Briglau s inými druhmi očných roztokových instilácií, počkajte aspoň 5-15 minút pred aplikáciou ďalšieho očného lieku.

mOR+Kygk3mpkzxYYUTNEn6UczR8ldTYNKJrNM/xz9NLxtsx1JvMX+NKnR6YJKzs/kjir9mHnHKAAAxyM3r5hYTkbLaDQaplYm1x9NjSx+n6tfNDf4Bla5aF82Hfp3Zflef5vxbKlG6oJbl9eeRHf6w1T/1VgV3/Ui97hoUmLqiSGdZAIAZoYUCq1WS0/v7e2p6IZL/Viv101BIFf9op5R3HimFDrK1NGOVKMaVLrpQtJULff392WmKUnt95r7UaRJgVyLlPtR7AKU6t5Z29ra+dWvfrW+saF3DHOeo6Kzi8SS/Ao4azs7O+HhIpwM9P/5jj5OOfqwsLi4KFlFmp2anNt6YooMKUd0WdntdnW9rxvTc+zYLL40Km9048856Ewlmggvjcpn20XqkbiuXIntvT2q/TX0X9B/fXd3Nx0E6uOzFJqmAJWWefbtL4p/FECMuA4TwRQecg+IfpRGclJzM8vY1/vsaXOOrqy7ThJ/YpQ5g9ZtlCXtNnz6i+g1D6KhhpV1wVTu0JRLk1K7G9TOAAAA1X87iy4WpXzUZUqz2TQ3UaqDutlBPS1OyzKuCCTuyhw0Mcq62U/NX7SLZrvRvFnS3PWSqFuq6NYWqcVJgwZp6EBBCQDTS9p26wJLrjNK4aVLAVO5s1vX2bc/SoddepFBXZ4cdTUGzTcF1qDWBqaokguj9trK26VmJ9cidcklrcmPsZI41NOnzz/55JPwh4hPdfRPoCvXf/7hhysrK2YxElOcNb37bW5uxh3Lm1vZwrZEZrA64Nhk2AKp8clNmdKvmF3jM3U9u+iMpvsyMNUfhtkF3PBD5ZBXBxWpccEdyCVQs6ScA5hmqXFwqHRZKe0cpAyVCuARNhMwo4jrcCJ2ZjbiGYl95U4XOVICtdtdaRmQWtK1nirTGsCeY0+chf5y6JCSI3OV9LTj5PSj/q/RaCml/9uzL2iWIrp2pwupUcqn061+UJkBgGM7u0NoHM515MZJSelU8kplr7yILxM4ZlrKnUS5OcTJv0WiBhhPuENWILHOKmzQ0LI/QX+mVN7K5aLc7CK3uQza7JRoAHCKjne3u9y5qI/n5mpj+rqeLqRU3Dwus5iwCrKMVTpVrl0YDVofe8Xs6p6UX9KsXKmmWUnpDrpYDP+Lankl6U7zeOWU/a55KOn0d9zc3NT7z8rKih183r59+98//ZUjTUXijVCpVP7Hv/xPF5ZXzHvt25WAs6B3zo2NDV8FbviPWjnxIWOptihd/83Dv9M5dIo/a+Kj5EaWZrMd3c3SkaF/UveOuIkaX9bHqiNdGh3+dY7+ZQ/W0FTuTIkp5X5iWld19bff32/an7KwUJbbN/XhffgFUlq0Y1YR1+FE7CNjekL11/Gk5qYrbHLZUVfeTOcVUWUseU/lzB9wTVO8RiSaF16KlfYEUqmTx/QbZSKzWDpSWUXBBgAncZJDaKKCIe3LpaCUW1iiArGvfjLzR2z7HEA2jlztbTT2Eo0YdP2tGNFP7UaEI5ZrmSctg5YBgHlzpKBOWn7Lo7QAiGa7yrqJ/tit4qaO+bJxU3LfbARpQKBLLl2EmUHQRymPBjWRH2Sqyy+9F/3TP/3T48dPpUNUvZUuX75848aN58+f3759W1nt8vXjysrKz376V3avg1y6xSmyz9XNo95Ft7e346dhJ5hOlBEvLy+fJJXH5DvF62ztmF1umuuic25/f1+23sbGhoovkMrV0cQF0kP/uSU6euEfJqYFcR1OKtGNiX0vm7QMMPlcp9OxWz0rK5xL9Nk1D+wrkokOXvR20+WTBHjyUrVaNY3wzN0lmTeSjHJ3if3qXG1zABiLQdUD+y4W/WiamGde03TiTrfOYYXHyOm/DCei7+2b4Q3k/lN7YKFKpaJrcVEjvHL6HpeE9ElLuiRV8fXWU/+CADAhhtcXhgRIQdS5pa7l6eOwfpTx3szydlddiY86i28xgVL9jIUT5r4cGTFBnsolSHP3iaR3h37yKGXTdJVfiSzk9u3bjx49cXShr3ckpfRJ0r379x8+eiRfyjEFdBC8+uqrH374Z/ZHmREo1JRnlpgQ6bPE3d3dvcZ+ODRzPNNVTj6fX15elmEsx7SmmCzpO+ylF2ip95lxUhOVvkQbhvkpN9Ps66X6wL4fMf8eizFpfjfkc8zGpFzAdCGuw0klsh+J5fb2GnKLZf+r0udJsrdiddDxyLyURnap3J/buaZhuN1yfG8v7DxThmzVT6XtnTyaewntQihdFBHRAcD5SFcD7EOx1NOE3MUSlwKuaUgXFQTukArbDLdRGPS9+rtEk68vPQ+F96JKI3VThZP0Tu7BTLRdUNbPMahYzCw6AWDGHCn1CaJRDKIuLhv2/SURuY/w4B39gwLMZmk1SPpGzLhAd+KXwhwqmghHIZJLkCraULlcrhyRAE8/TX+4mR4e3U1j+WWqse12N7pWoKK9KEx/400hOZwv3/2DDz54442biQ+x72qdui1wEjQcOTv2YXBzc7PVacvc3qvR4FuLi4uyl87hvjfnBl1zE6bSJ5dJ1UEZcVDpi3u2zLhCKGa43jeI3cowNcyQG7Vw7eiSQildem7ppwsLZYnuMm98sX8UQjtMC+I6jGTQ4Uzmm5qbrmzoylu0pJs+TTH5XPqqWWbxM8PFUmbTuqF3obq+H47kpx91JaTRaDWb7a2tHb1RpV6nzxEXFhYS95XYWzt9XxgA4CwkSjrpM0eXj1JVs5vQqfg2cLtQUHHrBJV11W+u7rW0t0Y6UYvn5Kyzi/AVXVDqjS1t7/R8GTHIBHjqKBezKDQBzCc5fuqjq7nUaDdoHmR4K7oZrtnZ0t/RNBpLVfp69TuZqTee7yspv6T7L11mSXon3askPnB4CTVF5Zcp4uWMSE9curSmwq/QOxEysWUQeGZzdTqdO3fuLC0tXrlyedAHzgn7zHCuvvg5M4PVqWhr+4Gfz+X0/1RrIUVQN6/SWZ3cRBiXm/b+YG5t6UuPzD/h9CW7uar32TJrf+alxISKOs/UNjc3TdXPXCPN/Hz+nWLyEddhJOmYTXrukqLIvr8yToaS7bjNh9hB3ZxU24YY9PUT7bXNdDzU38F20xt/b29PF0769FHPt6M7XbexrxenzyTmrTIDAGckXbmSXsL08VlGI7Bum+jFS3Joj2+xdxLX8sznDHk688z3TfSrlnjVbNsg6oHN3pJBNPSdVq/XZUnpMqVWqw3vOAUA5pO0otP0YVNX91Rfbc5VA+4jGR7UzS2TQtn13/QNmipr6HcVj2y0s7MjS1arVdPw7ty+wnkyDeOuXLn8s5/97He///3Tp0/NCYCU9TK8kwzu+/Dhw0ePHr388ss//vGP9MZR85eX2Jfy44Gv5ujrnw/ZqfQp/fb2thf0zudd5ej9VQXqwoUL5nwyURHgh5hh6XqflJu63ifdHct8c/0zcWl00C37cxvOZTJHM3Nwy1wmXR/sRqR/sqjh3YIuOuVRHdYaEpgcxHU4nF0H29/f393dtSI66ZLCNQvLaXR0Xi2FTW+mqebZhVBmIzP7757tF5tEvv3EbD0Zrz2d1fVXm8NuwRqNlv5va2vLiTp0rkR0yZTZOQOFEwCcCicek0aXj3JrvFQt4hd7XRxHB29PStQ4VeotlFniSbx39qs/QTIrTtFm8tMLR9uw776WRPmY+hwlQ8NubGyYEYNM/Q0A5o2pWcTl135/a4BEUwA/rnGETCkWTWQcoqWemKq8zDg7uYzLJv2/vXtbo+Z0feNEZDWKyii/9CL1iJ6SvlWkljcDt56kQw79eP361bv37j19+lTmSC1YtlW32zXv1M9vf//9w4cPP/jgT99++63ERdjZvhRr9rHEBMOnnS69Mbe3t/f29vRxUXYqV7ouVGp1dTXd47p513hWF+dieL3P7rlRZQ1nEO0wQTyR2FUyj/9zx775sr+ZR8b10ohrx3bmWrTeutLwbn19Xap+0rBBWt2R22GSEdfhEHJn+s7Oji6E5BbL9AKJp9GdcX7mMuk7CuNGBvNShTtU4g6RuBTv3WyoBpb3Gfe0tiJbW1sq6lFd1+ikPQFFEQCcIl0HkFbOnY43fMno8Nt3N2XmjZb9y8+XzIZ0gwR9owGNylzFkx4CdP1NP5XQrlqtFovFmb/GBwAqumNdWoHrR13dk0qc1DsGHVTtq2ZDSrHEMnNlyFfuv+Z4+MZJL2yaDuxFVFRoSvk1S9Gd/oK/+MUvNja3Ey0Or1+//uzZ03o9jut69636nW733/7907t373z00UfSzM40ahnDdzgviZROpuWOahK7U/Ts2TN9ePRVmNaZba7/ra2srHAP9Hwavd6X0F9E+okSAbbEecXoWymxSROnJVL1kzlyy6akd/wTxgQirpt3gy5I6VM96QVFhqOL7/IY6V4P09JLpcYwiHqctyseKuoHzJdWd/aaDL+CeXSZt3yqybt7xbU7s050bJ02uL7nJt7banX0f1tbO07YlcqC3JFZKhXklpNBnzyo3OI6JoBpF2R1hTHK7dhBPKKPXCzT5eQR/3JfuWPuGpRb7zPvvQisIUjTHzdi2wX7/hjXda0x83yVXdRmdHp2Dgb/uYHl9RHXMPk58lPv7zf1fxsbW9Glz0q1Gt7dUiwenCcn9or0TjK83ASACSH9A0ubAGu2q49echgbchy2uvTokStpKqtHL2WVqurIx+oDg8ovuWtxUPk1SXrrYy4bjvi2QfU7u5zxfaXPQ3Z3w16/CoWC3Heia3m53BEaDUxIzU5WY31985//+Z92d+tBuN16FVr90kcf/eTVV1/VT7/77rvPP/+iXt8LDk5gwm4MHj1++vf/1//94Y9/fPPma5lltH2mN47vd2oCi/1UXtX/wKVjcDUTX3aM9JZc39jwuvrg40ZbMxwf2QlUtVZdXFxkw06j4RW9If9ePM/ThWbUwvmo9b6Bq2GPlWC9OKw3kQEvHSnKGhQxuvaWmZAQMWs1DinfRzwfcJxet2TPn2/k8/lKRRedNV2AFgrz1asNJhlx3RzJLH4SZ3Jy/VG6uxzl8t8Q9oE+cW+gfeUxfqrsjun1hOnlf8jVycQnp5cfvv7R8nN3P0v0E+tKXdiVivSWGd1TUpbRAozhp/icngKYdokbRJR1xBtyiOt2u7qitrOz026343mnc1nQlInpl+TqZNBrvJ4R5qnUtdH0rYUy0/yhRDGa+XdlfuYfnWG6Qq6LyHp9T3/xQqFQqZRkuKDEXpGu03JpDMC4ZB55EvlEq9UKD217e9KQLlrkyOXX8HpZmpQg9qhaQyqYRy2/5NFK75Jt0ean/JLvLmO16lOUXC6ny69qtaLLL2lyN/zy9KDr1ycv0YZ8gv2SWY27d+//67/+a7PZlMvK0tCzUCz+7Gd/vba2Jgu//vrrN27c+P3vv/7888+D3u8bmJ1cv/3evXsfffQTXc+1L82bvzXVZXQin7OfKmtX1+eo+rxleDIxt0bcIHon3NjYiBrVufI2J6ecwFleWa5UKmzSKTX8X0T6VWnKvLu7q/9NSV3s5IMUmJpX5tXOzPIxSLV6H3QfzKBrsPbJQObn2PXBedi97S2jf1l9cqT/U2GfZAVdaC4uLqarfsA5I66bfeaYm76QZI7XnudJ/U2aBg86+h+JPaq2VQaEpztRi7rANP+SoDBq5iVr6MfL+Ik1sT5Q2RNxwtdXfNqHYPm75qm8Gi0/+/U3W2IfMJU6vR0WFhb0qaeu1EkP7PbyytpVuBwJYDYkjmOJwlH119n0oVJqa3IJ6dQPgIHVKj3FN82gdXGdPvwmEjUpPe3RcaLvkmz3IBGg07tb8+Aall2RM5dZ7YtcM3/d01y41KdG+rs3m/tbW1syUJCuvOmy0mzt9LU/CkcA5yNxtMm8BClPW62WLrz29/f1RDoMO6WV6Su/rFqbH9fUen1/Sdlk/n5iZY5afsWtwGVAOD1Tv5Sb8/JLJnT5pb9sqxUO1KrLL11y6fKrVCrJWOaZb8ksvI5dopm9cVDNMX1FQk989dXX//bvn4a/XVRFD38y319bW/uLv/jz1dVV++35fP699969efO1jz/+10ePH9t/Tpfcd+/e3dra/Ou//it518yUy8NTOvup3vPb7XaxWFQz9PVPS/pomd4/t7e39WFTmjM58XWqnJNbvbhqXyrBNMo8FiUudkkbdF310/U+ZUVZ0a0hx/yLpgCKs7rMMbZ79cF0geX73f6ddtCH9/1lpUyrDC9e0jW9oNmXZIP+BhVq1gtN+9vZX1OGE9rZ2dG/daVSsat+CVT6cNaI62ZfZs1NxWdy0vOyLo3M9T6VagB3kr9rlx/mo+y6U0LioGnKRfOZ6ZtBzJxosYNG5enPTDy1v+/xvuPUMVs+cX9NEPXjrPeE58+f6zN7U6mzKz+ZlyYBYEoNOayZabmnUheRUW1NLguGl7r66zantjID5vfVB6zLlAerakptFR/n7RpXHC/1fWz6Kyeu+9gfZRabh+LSutAs14Xzejt4XiC9Zeo55XK5VqtVq5V8Pj/oFAsAzpQpNQbFISali9rShS/po5nqHdjPtq9Iq4jplbPSui44GBsv+8bQ45VfKh701C5J5aPswVBnvvwyG002oPmhdfm1u7un/5OLj9HdmRWJHIZfbbR3sCNJX/5O76X2HJn++ONPvvn2lr1ju45z6fLln/70r8yYfImaabVa/fnP/6evv/7D559/0WhaPbs6zs5u/Re//G8ffvjha6+/4qqMeOZ4X21c7Asj9tlaIgAI4vamTtTQMBcZ42pPrERUbNcI9Nbb2NiQkMY+quhTvrW1NXOoGePK41TYBxNlHZEkqdX/fOzBgMwB43jFSLr0cVKZsTrYLX1llXqJA3v6o4YUbXY5m95pE4Vm+sNnu9BMnEGZ+bqmHx9Iw4ES6vV96W1leTlsb2cPEMtxAGeNuG5O6UJILkGqZE8pufjIpdRByXTk0E7GqIs/4aB6pv+C3Ze66q9tFotFGRg5HwniuyP18TFxR0M3YlfJwhGAI1FDdc9cSFW9KlyyLAys/jbnh6m1poptN6pHhxu53e622zv6REX/BOVysVarLSws2FdsOUkFMBsGXeX0PG9/f19X2KQtXTQvu36uyyy5CnlCgypyMl//FZk2t8ZLBx2mjNOlp93kS8rEaNzZHlNE6qJTT0fLeHGJcFAupC+AZq7bDLMvE6u4g5REDbkZWV8P9G9RrVaXlpbsypt9TqWoywE4M4lbLmTCtAWXtnTxgavvoJS+PnUMdhgzaAGlDsIDfbRUcXVPxXVDqfHZlcEjlV+m3mqyPfOl0uXXMeqzUycdhtnbwYy5+/y5L519JXpVGfRpx1uNRGKX+YEyp9Vu/df/+sv19fVE7Pra669+9NFHieXt3VgWfuutN69du/rJJ588evzU/pXb7fbHH3+8sbHx4Y9/NOCy+DRJBHXpx0Ripyf0uYr+iQ/9pzrP7IqAftQHGb0f9o4zqjfTddyFhYWVlRX7LZg6/dc8Hft3lDYMcoFU5pjCRWW1xjvGX08Xu3aBNeiTpVtjKSX1hKn36fnmlkF5lPLRfEIQtq5uSZGqj4R2kTroLw6Kr2Zbeguo/rMFsw2fPn0qP4c+GtRqNbvqB5wR4rrZZ5dM+qRtZ2dHl0Nxz8tyr6VrxWkZh+ZjHK8TtQV1UI9ypB13uVyWcE4f6XRhk7jUaE8c+r0yX9LFlS60pMqnD696WpdYuqCKT+5Nf5sZaz7D5VPmOYFd87HL+GjTNfWJi/5p9Ll+OrcDgBlgH9OiIcTrUkqaUim60ST7uHcqWZ35MBMU6cKxWCzokjEa+7qi4nxOlhtePo5SeqroMpYuE+VR7oDRpaT5OvGaHLzLKiDOtlnGeGXmpunF5ERCb7rt7W19WqV/Jl1KSqv09DkM18gAnB05wshdJvpwpOt6w3sxOUlNx1zltAMYpzfGWO9jo/IrVCj0SjHJ5+y/Pqiud4zyy9TypLi2ljx4l1WizXL5pawtnL7RJLGY9Pe1vr4uFx+l/Dr1NZHp4XujXof/9//7Rxlvz6y/PgH7Tx/9xRuv31SpvSLz03Qt9ec///nnn/82HM2ur7vv4Kuvvmrs13/yk5+Y/XB6JTK54XGd/vq6Lq8PCPoEUhEypaR3UX0wefbsWXSTd9jhYXjiHyhHORcuXEgMVsd53TQypY99fq7/gexGA1bbFTo7q1OnkV0NOA57pt4nCVwpIvmcfpRmDCq1vw3a/YbMl0cpLmUQPnON1Op8KzfoavCcsG80kTl2hCm5nRSdW1tbdtUv/VEcInAqiOtmnBwppPPl6EbLTlxEuVFrbjN+gCOd/qc/4dh3WJgIUB/X9OGsZEmcLifOltLlqOo/xUwskLnOUlFMvNccYaWg0sWz6WRstlM6I/NrmqpR4qVou/V+/d2Iye3kDlkAmA26RNiJSDgXHf9yUixG46fomRm3JcZH1CNf/su8SWJhYUGXj3IvS7qXxcTbh3945nz76qp+1H9FT9gXIKS81icMupSUWtz+/r6Ku9884UXeqTDgC2Z0SiNj5cpvqB87HW9zc1tapddqBzddHnq6AgAnpI/VW1tbcpdJVB45rpuPL88p1RuiJogLHeU4yiqAjnZ0MrXCRG6nKwfSl75cYbTfYl/2sssglVVaHbv8UlEjPMkszURg3Y062+VX4gYRZcWoKlUSRU9zJsLUW2trq9erysJCeWVlRdpwDIpUR5T4rbVPP/3066+/0b/djRs33nrrrYsXL+hX79y59y//8i+NZtP+pUrF4t/8zU+vXLlif1T6y6Yn3n//h5cvr/3jP/5zq922V+D7O/d2dup/93d/p3fPY3yXSWD/fHY+l54w+7nED41GQ/+y5ro/1IAbqnQVQB9InfDWB98cxPRuuba2lmiByoX46WXKLF1MSEqnC1Az2IHT67fZt29AyXKcel/6A/XBUC6NSheLjnUvS/rtKlUOphcetFuad8nfSuz/UuOL6Apg2+7ATM16S4bMC92myp/47lKQqt6Rtld06v/yeVfX+xK5HYcInAriuhmnT9FMczophFR/O181oOtk49gHaKlH6SJBV97krq4hS6qsWpz96vA5wz9ZSJ1Nuuw3M/VxVu4706T53QwXSGrwr5men76vREXn/XZut7S0ZDpko0wCMI10VU2XkvZ1Pbm4qfpP4gfd63C8PxrETRBMEVkqFexX00fU9J0riVeHHIQzQ6N0gRtGlBG7yNbVNl0+6jqcLiIlvZthQ35Q+yK1srZb4gRGn1Fsbm6mb7qklARwuvQ5udxlYvd/JdLX2uyCrP/0/shxnbw9inZ0jWpBGgMMf0ti4khGLL+0QsQuv+TWTLkHZbbLr3SnaipV3x+0k5ikR2+o7e3W9va2/kV1FU+fnAy/c+hIvo7oNdU/yrfffvvdd9/VatWrV6998cUX5veVNVm9cOEv//Kj1dXVxNqmdyTzLuvr+1euXPnP//n/+MUv/9vGxob9Cbpg/vu///u/+ZufrqysTGlxbG+lxGMirks81Tu//kHHueoTxly7kI40ZLC6vb09J27ZKYvp44kMVmfeOPxUHFNBOr3Utb+g152yE93F0lc4nkVGJR8orZm1qAF6zryUWagljBjOHfoJds3FifrYtJtS6NXUJWaj0ZQEL2q5PpsO/ZUTrw46mdE15a2I3oy1iDQa4UCBkyOum2hH+nduLyw3jGidjtwdEF6FG/JG61l2v17m7MQa3E4OcImOs8KRdRaiCpw0wBr9K5z1ES3z83Uxqf9bWAirdkHUX7kuk3TVrtFo6PLJPieL24n33U1jfTvfnPPJdojnT2unK/Fekb3+vq/q9X39n3VFMllXp5QCcJ5GOebYscrW1o4uJT1PhsDRs13TEKHfwRjjyqre2If6xJ825WPmfF1K6iJSGmBlXkQbcmflICd5dbiouVhNpuVyXlSLa8g10KCvcbabecUwcV5hfeVpKR/NDqDSu4f9fa1y0zE3Xeo629LSUjQ+UE4NuKfbTA96FcDcSh8Konsxw05T4uOGPvjmso69vbdHj0580XnEy5HJ+qAsv7BQDTO6qBXd+RygTvJXpKsVmZbya39/Xyp6etpeMi7Y+7aJE7dOy9pWyfIrszQ/N4P/7lHL2d4o5k+fPtc7jHSSqR/d1Meky6zMtTKb5dHjp0G8MnJ6tL2zu7P7dbFU0qdhpgX/Sy9e/tu//dsj9VrZf5k7LGf1zvm//2//68cff3zru9vxlwrHPqzv7f0/v/iH//nnP19dXRm0qhNOn5LJOI7pZE7FfSSYbW6m5bTNvl95lJ9vlqS/qTzVO3m323327Fmz3QrPYH0nvuzT1ae+q6urJw9IcKZG34ejq6N7cXM6FV0aPbjQ138Idc2Fz/7LeofKuI4qJYvU+/Sj/iecucxon3+aBoVP+lm5XNL/mTmNiGnbIDMl7BzyyeMqDUd3uuWmitqBbGxs6f/K5XI0ilB5UG43P8denBBx3YQyFwQz59unv6r/PFUfScP+mKIqXKI3kmOwSyl72r79REXnOqVSScY2s7sLmK4jkdxdoplLk3pj6nqdFFGZX8T0jG9+FPsrO87B2HiJ32vyC7BDSQ8b+hx3MyIBbbVaMVWsxI6aeVEbAE7L8EsPpiDTR/WtrS39GHV32bvHov+4fUgTK5W6wdbcqJEYBVbKCP2ol1yImaqaWWxajopOfA/m4uKifqrrbNJkQReR0XjmfQWi/S677LOmx/U9zpy9e7Tb7ecRXW3T282cYChrj83cbzP3CspQYCYNuaBjz9f1O11+RTcU9rUCObRaYd9NmKjQqf62JonSUIsa0oWxTblcdtO5zZSQ8mtlpZfTmFtPJL0zwzfYN50M36qJkm4GanY2+XZ7kahLlYoZwtzeLYeXU3bV78Url+7evWt/eJyLhNtcNvvly5f/l7/7eeaWzKxUDl/5jz76aPXixU8//ZX0ayfnY/rfzi//4R9++td/deXK5cRbjrehzp/ejaPhPAJ7R7WfmjDPnq7X6/rkzVwaGn76MXvs72jvSHp/ePLkmW8GOwykU8RwsLqlpaUZ+0c9e9J7b+Yc/e9lZye8QdMekW6UH1cKxMSdiHYxml4f+9qg/uemy025weWY33Ay2J2TSYmpq3760fOyj9XpyuCQyvVsHIISp1WSbuo9SHoj04+Jrzk8wJuNbYJTQVw3oQ49DU0vpsuh7e1t02DZiUYdH9KoboBENcyJbjwJomYHQXw/XO81XQjp6lsY0VQqcv5njlNq+g80ev3LEXmqD7u6xiKt7qxWdMr0w2EaXkTb3u0PNDNvwJ9uiXaE0qHo+rovI9vJxVxh1wfsXUI24xhWHcCMGlLo6EPQdkTuqTfVCfs4poYen+3Lmv2v9IpFJxwQ6GC0Az0hVzm1zPE+p7GItNc5OgdYkFqo3pjSaqFer6daLZjyUZnWadHYb9mfPxtFpErtS3IWob/gYkRGXUpf01T9hab9aYkyFMDMyDw9NjP1QVVqeVax1bsdRA3oCDHBXD5T/b0gRoOz6gnpI0TamvsqDrckpZuZHn3tA6z+dqbtuAyLIEWY9K0i20oGklC9Asu1C3fVf4RPz5lS9l01hhkKQW+0IZ08J1I61V9svfrqq3fv3n30+Kl5KX2z1NOnT//Lf/k/33//vddffz3zY0csB81b3n7rLf0zf/zJv9lXkPWv/Mtf/sNPfvKTN954PXOvnvBdXc4t5YJP0N/ppbIa1Zm4zukNuBv2nXvhwgX7c9RhN7rNHvvL6vPV9fXNcCruIUn5Ti7nrK2t6T18rjbLlEr/QImzaP0T63IzCk5UIqsb5cdN3IJp/QldSjpSbqaXlxbJMhL5Sb7dZJLx9paXl1Uyuuu1upOxvVXWxc90pVuNdgIz4dIZsDm66nqf3gmlNzIZFzbzOvmgMI+jEIjrJlfmv8/0pRx9ehF1lrsTFycH+YfrnvSyl7w9Pp/ufZi0P5OOvDJXL7Hyk3+gGb6pZdrcV6I3uD7ymkpd4tqiVJ7ti24yUx10pzkjTHFrV1/1V5c7MZ89e7a0tCQ1ukTlzSCrA3DW9NHJ84L19XUZwzWa1xugzhSR1oW5YYfozGqbcKz7lIOou0sZ2vP/Z+9N39u40jvRA4AkQBIEQJAgSO0LHUluS7IjyYvkacuLSPeWJ3En6fSXfLzP/EuZm575Mrm5fTOdvt12T5u026tE2bIsibItybYkS5S4Eyuxr/PWeVEvDk4VQIoLNp7fI8PFQlXhVNU5776AVtMe8StrAu4OBYOBgQFsdYCMUjQbiQdXc8u1us5WA8Qxye6JfjvYMOppkhRBT6y9Z5GCwg4HrnEUj3E7mUzraQEWbh+0YFAg1bRcpywtkQ6RvEjxAb29vZQILvKvtiE+on8IN+BOkRozng+NcfHw2OkAkfubeubahnNVT5HXphkVeQYhB5PFYY4YvXSVJ5ZmF5wyNjb25bUb165dA65naB6hAf6Mrsampj67cePms89qTrsNuNMkF+Do6KjX652YfB8r4OXzeZtNs9pPXb7Mvz0kcttqN9JsgAcIN4J3xPSCN0zXzZmeVEff4q2lOSRXa3vLFeKaRdD28vJyLJYQlrM2Ie1dnYODg1gpqo0fS5vBOJlhIxgMAg3nPiSrXtO+rKZJ9qtqBFw8mFU6Y4oVLTMZT0HuxejM9jZwieuCd64tue6AacZiMb2dkPmJ0nqkN1KPcW8nRFGBVfgmS1/m88VIZBX+dXV1eTyevr7yJDHKVxILq+eNKDQhlLuueVFjfeJXuVwOWBGocHyfCWPYKvLHr1Po6rKjMQ6FmNoXN/rqmlkcrDYw08EDeYWHAFpKkZdQ4A0koplMTjyFLL+iNtIGwSMEozGRVT4uQDgcjkQiMFv6+/up/FcLOXEVFBRaESJtAeUhFArF40nxK/qW/HMWIWS7BpWu1sPGwnPZscsLppuTlVP83fYmeqJVjrdP70TTJ08pS2LBsaKhWKjxCnUfeD1R6oHH8/K15nahUCQYDDudPZivIFnGRTtCm5nLFRQUJBjXOJBNXrc5JVJXIg5FIRxwfZSzoqcOJ0R4zdIG1sYwmhrbm3MZrfnY7s7lcvn9fh50UmpnLp3SrqjtjKRv0fETCAS6u7XgJKqyI51FUxo/r169+sXVaygy2XQYf73Ai3BeunT55s2vTpw4LmbarcedZhS3QA8dHxubmJyEMcMvkux3aWoKjsXri6c0/5xHQSubzaKjjoSEogCmu/FwG3NfgKT4fD6s0I6XavI73SRIlJIcA3Nzc2i6Kc1S7cgiiGID/V4x6bP5Z4ICq0xmAFrN9b5ygKZ0DDOEDNYM1ixUSZwu7cVUM+Sepue3FmF5UogrBZ6Dw+GAjVwuh647+KS4Af7A4Y1YxRfxJAJMC4DosPQnsSTqlLm8vIjGZKwvzcxKkbXfbFHYGJS7rjUgqRPoIgJWBGtelztNztqA8QvOkALrsCcZ0BT4IZFqrJOCtK44WCO0gbQF4EwYJUEpdxiMiUUyLRZGj980XLF1YVTkRAs4OSZhG3SJxcXFpaUl4Elut5syMltuPigoKLQEkLaAkhAMBoEmV2aclxWDot71R/QePRF9JnoO0jaaq6q1ERINTG0jfxtvxNQlSYnpwAvgdZD+xvmhTTQw1XX0dYdocKfOFvgJwsPq6urKygoIWlgpxeixa/TwFRQUthfiegeCAPxLryqssRWSqy2GcEDx9NpahqTXIFDFI1OjyA0lzsUMtKgNCJTxjsS7Rv8l2h+RUPMurfiQ2zl/wgiRU4u8PpFIcUGLgZaHcykYDH/88UfR1djI8PChQwdGR0cZr5k2NfXZt99+S1fL5/Mwk/fu2eP3+2/dupXWa5CWPvlhkejqxYtT09M3T5w4DtdZp/hktI8DvF7P+NjY1NRUMBQSj7l46TJsw8U3YOJoIPCmQKeGh08yLckVtIeOpz0wk2EaYzZM24ijtSGuaAtPMZybW9DD78i0Vejv91KzOoteG3MnPJ82AM5k4JihUAjTGAQpuoCbIu1iG2Je4kVsNhuQO1hHVO5SJF+syuJqv+kkeZhwDxaaBo4Aiwg0PjSQwtvhx8jd7NqJChlvROqJS2nQKOaBRgzPysWBkSviFGqbx6KwSSh3XWuASH8qpcWMoGTMNCrQwbsXdIj9cggYuPBEP0TOf2A/qL9hLl21I9d/zScaRmNhaikzMmCRP8ETwzoqoHUA/U0mk0CCOVGuILhtxpYI9Lh4rWrgRkWrFe2wTG9WZIlGY5HIqsPR1d/fD/PK1LCroKCgsEmgoTOTyQBn1POZ8kK3UQvWEJOKRa9HbaBj0OPS09ODXNJY9kS8iNFytIU320CY3ohRcyOALOHmyOfzIMPwav6aJEN8trahuYVgeiOiJZ00N731VKmweSQSiUajmGmHHQGVx05BYYcAVzroDrqjzqoHNBT1BjlIVdCXUcTihOLpa9JPUl6wqSrRGeMx4sFMp8/VLsjaiLVZBK+neEfwxDwc8GpAxeOhJ4lqp9dxvPUD2hlYaabhvlJvP3xgWOQZ5K7PP/8cPc3zCwvw7+bNr44dO3br1u2lpSVi9Nr0tVhOHD/+0ksvwPaJE898f+/uVze/AlWRPNNFPR0/nkhevHT57t37zz33nN/vW3OokpJOr9Lr9YyNjb07MREKhSxC/fNLU58VLeypw+t1BzYcNM6urq4MB+2XPplOGciTx3iCHYgZVARiRzWShwm2srJCf+JTstksQ0PDGE9ME0asSNwqE2PHAiupkHUUvSSia4Q2JF/RevrUiB4+qXknq4zwEOV8Iydt1ylUQzZATRkbdQOZAgUH+CbogJLHtG34pvEtFwo5lJ4wPkA40sqt98VsNr+yEuR1VjDZztH2E0bhSaHcdc0LyS1ERVFMzUBMkMwIllLN3CcAFqMXxbhqWD8RaTlyI7FYZohIrWaORGA1/6GhITRHAnK5nBgYu/13UD+IQgx9SmU/Rdklnc7Oz89j0I3b7a7mDFZQUFB4UoAmAFwSW4qK7jdTisT3lFQsauxRmz7jMWjlNC39ZHq8eM32oP9rOjVrnw7PDaNbQGXjpTKBTSaBS6555VYB8TtDBFXZTEAt/cgKTzw0xoHVRIFLYpcd1i4PR0FBwRShUAj4l25A1JiLuPCJeogVLCSsWXIfiAnyL4fDYdo5zIh10pyWJk3SQyDbq7QH0cnhcrkKBQb63erqKrVoZW1R1KuG5VRibfTc+Fwq2SJhGkvcPBaLf/HFVXhEdrsdxDNqHXf+/PkjR56iw0YPj8K/e/d+mJ6+AacwgVHCKfC5uLQ0MTGxb9+e06dPU4eF2jcibRS1ynUdb46PT0xOBgIBfb8VVtXUpc+szFKtVV6zQXQgwYrOZrNY6NKojxd1ML0YJp4YDAaHhobwajvHV7e4uEjN6nRorV4GBweN3hcm0N7mnxI7FqBEwGROpVL8r/JMFr31eiHosv+VPaFEbfTSib/CKtU96frr0S7bHpz2dg1qYJlMDllnOp2mbxs7vK2C9Jb5n2VXrnQwkRcUxvRkOxu2ENrhE0ZBhHLXNR4SwxDDNHCP3n0nzveYC1WVhIDqcTGsJ1E0qdpREE9ELx3IfJTTrSDCjP6ufTwVUQFhAjU6wW9n/h6NYoQez9ikwrQpi61mo0RYLLZ8voi9yp3OHrfbjaXSTCWn9chVSpJWUNixwOWvlw5Dg5FVT+otkeJCATbKbJHDPPtN18yLopaOFAwT6YBLoqVpPTSnXenSVt2XzWYBFgD/GM+JxBblerS+SVU35IZGq2i14xuL2oOpfIYm/B0mc5ADZDOPxwNCmvTYlSFJQaFFIS5eoHhhDiETQAoEKXM0/jUTGZxAZwq4SdYfuhz8BEZIYMVLo5q5w7Gx52C1MuRf+XweW1TAp+4AlXVGwWRscqXKwzQ0kLBX51yiECUlEFBLDiuGmGSzWasgVuXhAKvVZrU6bLY8V4R/8YufaYZbMQSWHzx6+CD8u3fv3vT0zVhMs3sURX8bYw9nHsO/kydPPn3sSGdn55pPSX+S5Z5JXV0d42NvTEy8x6tiWvG9wFefXpyCPw8fPlh5ovFSTQEaCdZD0nzGrGixWvL5An4huesEv532HuPxZCqVwkZTzXNTm0SNe4Epuri4jNlXpSRl/gkkETv5mV5B0ckGYk2jkJ5Rh4464zsq9YqW1D1WGTBHX5HeJ+bbwcRwuzXfieSlE86SYwLW89VOg/QEgAJ3doJe4wI2geGJQolp89ONSZAin2027Y9A9NbINIUDKjKhM5nM0tLS8vIycFKQ2YC217Z/MjXBdgCUu67xMBXrcSdm1MXjWpRZ7ahJo69Ov1RB19xMpBBMcgKoJKftg4VnYwDIb8f731Y9uFiZDtLeVDgW00qiwTz0er0wD40HrFsTU1BQaHNIznv8xNJhPJq7akyDKYkQraVCDCYy07IAjSUcQaWn7q2K5mw54JFiGRC9P7nW6YDUM3o1uvO1IClpRb3CJL3HdnlHmiURK4x1d3f39/ejICGakJrZnqigsMNhyrOYQLhAxQuFQkixNnB9zLTjpK+sHlJrTKZHmYgVmxWJ2HLAs8WebVjnORJZxVSPSqGCsbWsiuJh2z/qLQNGODG9og987t+//+HDhzmh4hk8Ing42AkMZKqurq7Z2XmQrLCQT9kbpzP6w4cPHzp06IcfHt64cT26GtOrRpfLpk1PT9++deuFF87AYaz6QmPlh1mRWAMDGB+/MDn5fiAYFGN9Lk1NgTba3+82jYZp2vcC008riJnNkCzEKvPqxG1yVCwvL+/du7dpb+pJUYOypdPphYWFTCZXIoP6yx0YGPB4PJU+mzZ5Gq0OaUVLO5PJ5JppDKyynjPtMV3XpDVQX1ippWu1ISk8KYpCriHwAtBrsMR0NBoF7kl1fUV1T7djl3PRTNXAtnkpeDshDiyyYozXRNRYIwrtBOWuaySMi4qoWCUrEr+tdjETdoVefVzLQPRATmZaX7GCzWZzOl24/rfubhTWAPnt4BXwOpkxbBAt2iL1V1ySLvjbtzVnzMhWAe44lyssLi6C5oCdIUytkIaFoKKWFBR2BEQiyYTlv7q6ClwSe/wwrXn12h0ImG45YiU1oMitS4xIrv5nqfIJkKOOjo5qJhslFm8VSOXgwokGeDtRDni/8GbxMLGijK6hMWZoEMvahS/wuWrjt5lPpVKzs7Mgs3m9XpAiSHdliiEqKDQryDIoibVoi+EZdQXkX2s6ckxjEQRLVl48uLu7W+o+bup+UNgkxJeL/AtDYDFpAEQUMj4yngXO3atI0ivsj8bL1vU2Nge4AyFuRtsYHh4eGPB+ee06byFcqrlarurMWCqdvjE9fevWreefP33o0CFTIzhsHzy4/9ChA5Rphw+FisFmstlPL07dvXv/3LmXqAWjOMmru+5KldnGxy+8++4kz7FjZAWemJgYHx/v73ez6opnE0Lz2IUyIA0VeWl3VsVdh3YhrIqZTqeBBIGU2+ChbxFM7WmMF8kPBAK8nirjKcjYs8M2PDxC8U9N/nJ3ICTWSTvROopZkmu+shqkFT1zRJ2YPmEwB712+LiaKpuB8enBHqyTyThRikQiwD0xvIO/IIv+srCMCpAvbZtVpqZRp8l63882QJQKMF4TncdYIVMiVtUMFArtBOWuawDInGRqagEmxHvUJSyVKVabECYKKEAzLs+53W4xQFuh/oAnj5kEwI2QEINKUywWKXiQjizqeR7tDT69takOIjXW/vJ6vcaMT5q0auoqKOwQGE2TqLAtLS1xRx3DAkfr52hkV+LCfUGqsIExlcAlHQ4H020cNBJWGcumCNFWwVQtx+gNYI5o94TXLdJ/8Y2L/eRFkanet7HVsJRTP0FN1SwL8DTm5+dtNpsU2qJMTgoKzQYjyyjqpZtDoRD2WCX+VftSqAyiedF4PPrqkISC/Oxyuex2u0QTJPqgaMWWQBQnxCfc0dGBSQPwluF1R6NRQeqoyPkwvvpWZF6kveI9ZrOZzz77HO6a8So+MBtBoTOy5nQmMzX12c2bX505c3rPnj3GyYmfhw8fhm/v3Llz+/a3ab5qxOczNz//v/7Xfz733HMnTjxDgoS49Ew5I+6EUY2PX5iYfB/72OFh8BPvTkyMj415vR5xPM28XtD72NPTA5ONZpeprw6tCjpxsKysrADFWLMNc0vASPHgc3l5ORyO8j+t6KuD/TAhfT4fBqw382vd4ZBeDagA8DbROiqs9KqvrxohRbma6VwVSRYsH5fL2d3djS2BTCVqkaoobCHE5wyrcmhoCJZnKpXSy8uVs+vwmOrd6NtBsBHnLd04T/BIBYNh4ErUt7X5GZPCVkG56+oNI7knlgBifTAYhDUpyqxMoEQbWJNwaqGgiXGgNsAKp3IoppdqAzLX5JBoKxrd3G43anQADHkj8FffiIHWCzi38a65e1rT+tA4izGqIDyJxvqGDlZBQaHeEBUzpheIxg5nGHbHKqsj1riI+CfTgyFIsXc4HNhHU7RciGY1RX+2D8ZnS+8dpBcvByhvkYhWSppHSVeUuBEjZEXNrQ0gPBkrZhliBgDIipFIpKenB0NbRPuUgoJCM4D4DulWWLoZU44kU2NtLkZXMFipSo46jLwGgiCZFyVl03g1RTQ2CVGnEzeIfw1yAOfi7VnjotPOlE+1IvPSMxtAi7OAhHblypVsNoM1D3IcIFbt3bs3HAoVeSdhYlgw7eGxfPDBR36//8yZU8DOmBkjs9vtJ0+eHB0dvXHj5vd370ozGXDjxo2ZmZmzZ1+EK6zTLY374QW9OT7+7sQELEw6PsM9dn//y78z9g1qziWDQ+rt7eW9NjSg0Qgt3SgZ8ZYojPx36LGAA1dWVuDhN3b8WwLJvwKzbnFxkRepsol+XBDy4X5Rzi/q9Q/JOKbQDJA4VDabheW5urrKhJgALhLXIpX0rYHSFritKc+NThaPpx8WjlhsTPL4Eppw4bcijOKHqQLYzcEZRDwajabTafxK6pIgRYHU7hvVEkC6zUqPpWx+gC1YCLwSmdbWrr+/nxIK1cxseyh3XQNgVJNge2lpCaOidEJj5VW5tAonVEl5fTSo3BUNVTiPx1O76CURA7XgtxumTxhDvQADAwOJRALLNxfLJeZt1ZS6NgAFC7PSPLRQTWr0X/b09ABPAp4tnqVsDQoKOwfk1AchFTu56jvX66IwBuKxkqmoCIQXiAzIvhj9bTEEVJr+hCI72wdJhaOX4uAoFAZ4c6AINgfSGaXFWAilzfgmfw5W1E+ZbugEaQFDW4BL1m5IrqCgUH8QKaMSXhQujb4Niu5fM8jAaHwErghsC1Q8oABGc7PRWSiNiilGtnWQ/KmkUNPO3t5ekDT8fq00H/CvTCYD4ofuQigbHxt6ExsHH7k2Ax89enTz5jRaG4t6bRi7o/Otv/07n8+3sLB48+ZX8wsLuF/jYjD5+Y0vLS396U9/Pnr06IkTz5iaLPAZnjv30ujooS+++DIYDBb154w6YyAQgCucOHHi5MnjrDI6tvY87+y0vXzu3LvvvpvRM/jh3FwuNzn5/tjYG5htQ2jOJUM3C6LsysoK7WRCiYiiDrJ345+hUGRNM1FLQFyDsL4WFxdBSiwya1Fo8AmSEtbcQwi+H2VPaCKI1lHgm7DYyRSmNzOzYLRlDZopckC6Gql4Lperu7sbPtej8SlsIegVrOc5w9p0uZxud186ncY8deCb+qsvX42Ob10eKkL0REr7MRgDFgU8CheHsRSZQvtBuevqDcnNAMsuzIFVeo1hXBQ4vlYCQUEMLgDBC5OT1kMNFWdqEsCLwJ7woCfEYjEKJ2kP9mMKHuKUqzTLgu5mw5oVMJOTyWQikSCnncTj1dRVUGh7AO9bXl7mkZVW6tLKSQFyvYJwbNUIWVTXRVdQb2+Py9VHLU8Iph47pclvE6S4Jd18KTeboZ3wHjGPJJPJYIcDYJew2xgf3QZ8U3TO8RuCqW7jUVxa1QSKdFldjcdiCR6b5erq6pJkSDVvFRQaAlx9IMYHg0E9yQMomI1rc6jZlXLj8vks36haks5SrourbXR0dICm4HI5sWhztV+ncxVH2z6IWomRnbFKGzH86Xa7XS4X8S+cDFTPuUWBCUzffPPNDw9+sJTSlbgjxGId9Hl/8bOfYy+o4WG/3z+0tLR08+bXs7OzPLnFQolggNt37ty7d+/MmVPY0M4oCQDgEj//+U/v3Llz7fp0Npst20ZgHRUKN6anHz16dPbsWa/XYwzAkvbQn/397vHx8YnJSVitVNcUlu3k5PvwWwIXblLQTYGabLfb4S6wKWbRDJzgYCEfjHYqgoC9Z8+ext7C5kFGMCC2i4uL2VwBhSUbJ7U2m83nG4ClhwcXDXl1zfx+dxrwPYbD4VAoxGkDpiuY1z9c5wXhFJgD8Lrd7j6QloGHSsqF8fituyGFChi5JKv+zHEnZjUMDg5iKD+viVpuF1WvgdcJovDGBD5VFEK7gIbjAjHGa7brY9nJUO66ukK0FTJeFwWEJL0SoKVYoVyJZ1moZlcNgNjR2dkJTAgTBYw/qtAQbOD5gxiBRTJTqVQ0GsMKAG0JM2WspLWKVcVB+E4mk6CHeL1eYNhqPiso7AQAc4xEIiCPMs4HhXWPxqCKetES3zReCm1qQF1BugVG2dVVln+McQAS3VY0Z5tg+pBN9WdJqQMhx8dBRcYK5Rjqlk9WQOgVX0WnHbYi1ipp05TGA3gR6YiUj276JBUUFOqAol43hf9lJZuL1QpfFYg4rWeF0jGw8AcGNKMzv0jR9BhEbcONoglbhWpyQm1xoqura2hoaHBwMJFIBIPhbDbbytzKCuO/fv364tIiZrOAeMb4bR49duz8K/8FLRIkZfn9/gsX/I8fz1258jkwblaeq5qtI5VOX7x0+f79+6dOlWpjmuLo0aOHDh26dOnSo8dz5IUiN9s777zz/POn4RjJPyd+in/CAV6vZ3xsbGJyMpPJlH6jaA0EAlNTn509++I2PrwtAq13t9s9Pz+PvqiioXcdE3r9ImBnOBzt74/39vY2ZORbCAtPstTzC8skF5bbyMhwV1eneCQrF3E1r6uh0CiAVA+rGH3nmIXMKgiplYJXapBN+gqdtZhL19vbbTzS6DESZ4KaGNsH0R1V229KixRzUYDj8DjFGJLrNlD3RBQNFRdoQ6y3h0X4VrkC7HQ6sTMCU9JdO0K567YeppRdsgYmk8mVFa2BQVGvIFF5MJNqWmIkNbfdFEXBgj7tdjuIaGJ3OvH0Lb5DhSfBhp+/Ra/d7Pf7IpFIOBzO5XKieZofVW6BYPwUL9WsnKxqNoxQrxkjN1kikYrHZ7lDuqKnXeVZSq5SUGgNiJRKksgZV9gCgRAneqg+yefy/6OyzSjOrgo0915PTzd2p1uP7VKRkcaixvOX1GlMSQflLRqNwpzJZguYcIm1BipPpSIEJnynCbkkMj4sLEbgs52J9az0/dp9AZdMJGalfHThXFVHWkFhU6ih4ol7ghrCfNOo4plI73xFm/8iHAKfGIspxqtVC2hYc6dCnVFNwKBk8XQ6DSoebzxmfm7z8CaMD9FnrGY6TyaTn1+5Aloq2R/wgBdfeP6FF14Q94jX2bNn1549f3fnzp0bN25q3sqChVkKTF8R8wtLb7/9p2efffbYsSNSOUq6Gux/9dVXHz16dPHiVCab1YenrRY44MoXXz58+OjVV1+RMs6ZHgdTeVMlj92Z03899dllbTBMc/ewouX7u3c7OjufP3OqxjMhB5ixSFKdYeHNNUAi0stR8Kz8Qrn8UqGAeXWMTMH4v8XF5UOHWthdh7cJdwFyIKgDjItNWD2xp7d3eHi4o6ODjjSlnIpU1gE1Vgd+BcQE+GYqleKLtIPvpEO0/s3iEiOqiH9KRcjg7WMmusvlXmfNQMVDG4JqIo3xK/oT3iaQ6/5+dyKRQH8VKytxEm2XWwtZ9BjHpn2zNbRRU70PdvPUjrieaaecO+0G9Ua3GNWsIUQjqGMq1o6ofTUUiPUNtN0UWKVNEwR9TIOVBqDQTnBzgBwDkiiwJWNQLdMD6ExVO4OTr1WBmXaJRKy7u9vj8YiF7MTwHKYELAWF5oPEHyX5m77NZDKBQABWOmprrIrFqliqh2krmhWLJlLAa9+7xO50TDHKtgO83IGBAa/XC9MGO9tJWhnfJtmp4txms4duBhjdBaICPIfe3t6hoSG0UkkRY2oVKCg8KUyFTEnghD95oEkgq/kPzMPRal9BOEZLn8V0cOBfNlvVUpkKrQ673e73+0GMgckTDofTaSyOSuH1FW4w4+n1VO5I3+RLwQbc9uLFiznezkP/1uKw28+ff+XYsaPSCI2DP3LkyOHDh69fn75z5470KxardXp6+v79e2fPnvX7hyq+ElbQ3r1733rrrS+//PL7u3fpGIxvXlxa+s///P9fffUVeLbi6WjxZ4ZsSNg5OjpatLCpS58xwfp/+/ZtkC0OHz5Y+7EgYJ02lrHCr4MsBBMpl9PsReibxDJO+HYonommFxwTi8XgVQKdYa2QbWYcG2gN8/OLqVSS32CJUBcKeY/HMzw8LJ7StDfVrhCnk+nDp1ezuLjI/S5W0cGMEB0tTLeO0gXFlCPKdnA4tABNEIPFH23mWa3wRMBXSfGaQL6i0ajowSVWBdODk2VG5E6YLS0PIXSGoYlYz7QrSYzV5ryyh7QQlLtui1HNGoJSEXZMRWFxrV50lDRg0w/L42WsehlurICPoqFxAArtB0y2AyqMtZu5OaBC96jGfiyC2tfS0G2vLMEBTBpWQU9Pj5HrKPajoNBsqK2zMaFNnWgVZVVcKWge4s0viUuWQ9PhjK6uLtDVxR6u4oYiEW0D0RBDne2iHKCpwTc8HQ1LR5qESbUBZySIIiKwyAcPHlBjA1alXJ6CgsJ6YOQjrNJTAjI58C/eVaXWyqKgAaPcrsvqeavV5nBoxbuw6Zd44tbelELzAF4uVvpKp9NofNS/QcHGanz7OGHWsids5Qjhg/LqZmZmvvzySyu3QuDktFotnR2df//3b/l8vjWvVtTrWj///OnR0dGrV6/Oz8+zcqUvbVFEoqvvvjsB3545cwaTBkSnCx5jt3e+9NILe/fuvXjxopaoJ3gIUun0xMR7zz574vjx4+KJkqdclEufOjwaDkZuV7oPL1665HT2SG4/ix5RjaOl4pPGKkfbDZEy4I0A6QgGwzgearnCC2hXOOqI8sBXs7PzoFCL0lSrEBxQGebnF/P5HObVsdIbye/evRvpp7IMNBBreknhKy0VPRzWV1NFoUuyX4kvkenznHzkfG6X+tthgKbdbq82GIU2gLiigYkMcqC/KplMosaHCpHN1imKWLiBM6cNnHbEvIjrAT2Mx+Mej8vj8VCPc1ad+qlF0fxQ7rotRjWZAMgHcCP0r6Akt+byEEMDQFhHsmLhhQ6AD4kqnCRUKXGk/SC+U54DroGzJc1rVSOzhE6v63C3DXogValnT4zff3d3N+UQKHO8gkIzw7gkaZ2GQiFQ2EjiRM+KRMqMJ/JzKwpIwZ6enh6QUx0ORw22qIhD28D4Kru6ukBzGxgYAC4ZiUTS6bQumOUpU4FUfd3vWyeL53ajWNmfhsf2xF0u0NxcYlUxZcBSUNgAjNoW2sGJf+mdCzrWFLwtQiCdLtxqqTB9fZqdxWhtVOu0vUHvF149KDXAv4B5UWimaKqW/qybzZH/igUDpG7evHnv3j2LENoPGPAO/OpX/2Bad05aNRLf8Xo9Y2Nv3Lv3wxdffJHWu8ehHAjL4t79+zOPHp07e3bfvj2mV7BoaXa7f/nLv5uamno487jiRy2Wa9en5xeWXj3/Y6kQkVFhxM8zZ05lMpm79+6JO//ywUc/eXMMFia5H9A/h446/eFoPnt4fXXmqjgYsU6g1+uFuUM9EbFZJm/5XCSaw4SkQNhOpVKBQGhgoN/4fJoN4lwKhSJLS0tFVuTpqFiPymqz2fbt208kVHzRDRnwTkZtUTOZTC4vL+NE5WvNQrOUTscNcXpL1A8XIK97qTnqavjLlbjbZpDYSh8ITy6XUFwaSXSO8xEmHinx01aHdCNw49wDHnW7tXhNxpeJxObEhaDWRZNDueu2GJJMAJ9ANQKBQCKRYHKSU62FIUrAaK7EGvcgKUp12I2rTi259oOpjdvFAVJOKBSKxWKcLdH3NtaO9FdUTalaAuUQYJ9VSZ5TUFBoEkgUiZhXKpVaWFjI5XL6N1aK4DY1TolXYNXrXopHSr/LFH1oO5h6ZLGONEwwVN6KpVI5VLarLJW1xXxAW5VNvDW8r0gkguGWaMuQDJ0NHLGCQmvBGAKyurq6vLzMo/stlnLngqpmIPiWc7cCFqbTc4mAf3UMDg66XE6seykRJWq41S7ESmENwDQApaa/vx90HCDg8KlLTLI5uz5TgnxC2Wzm6tUvQWYjVQsH8KOnnz5vcImJVxDtFeI6oj8PHz64d+/uL774El1lfGmUjslkMh9+9NH+ffvOnn1Rijuh02H/+fPnb9/59vr1G9TrHSVJGO2f/vS/X3nlvNfrMX1ckv/v3LmXAnrGD+6EAVy8dHl87A34FaM7gT4BIG84HI66rdNiKa9R7mTv8/lmZ2f5wPA5lDLtaP5QsxV6UPCU4PkYn0ZzAu5leXkF3hH+qU0YLbuuaLfb9+3bI1YPNsr8zX93bYNqcymbzQYCAew6xrQ3YkG7qMg6xRdXLOb5n7iNl0Ul0QpvvL/f7XQ613yt6qW3K0RmhMWlgT6AbAasE2YazkFW6Txu8Ii3HxjNABgaGsKqsBLLZk0fmaGAUO66bQRQijCH2FGcvsVi4tVWiGBt0YqiYDqdFLCm1tiOgmSYpvcOs0IMw0QVheZGmzEkUU2V4kmxQCgotxT8qKCg0FQwasuZTCYYDFKbaGwHjQdIC9zofiNKCGd1dXVh+ILR0GnqxdmW21NoKETdA/eQ3QqUt+HhYaG9QYWhkAl1dRoy8q2FaL2lO0KBc2VlJRQKIZeUtLVGjlhBoUWA7gr8lMIxdYZl5fk8tYiJ7ofIF/V6ekCgYFU6nU7xMGl5UsaAWrZthmqvkvQ4bM8DwlI4HAYWpnkldN2/ntMA5202m/nkk0+Bj5L/mPEBnX0J8IJ4vKSuEjuW9kg3ArLcuXMvjY4enpqaikRXyWOHx8w8ejT/u/nXXjvv9/tFt5942WNHjwz7hy5duhwIBsUDoquxycnJM2fOSF3o6KelJ/nm+IXJyfdXAgGLXlQNFvtHH30yNvZGUYCYWkf5dqlUqru7e0sff1VIAg+ZYp3Onu5ueyKRFF2JSL4k0Zr2ACmbm1vYvXuENT2dAdo7OzufTqcYd95weqz5bzwe98jIiOhMFQ1l1d61wrZC9CLjJ5CyAF9ZllJaOROaX5ZPYbpwznXDCq0Q6Q+2RKG1VkPvq71foeVQTYWhbZgeHg7saJ5IpKQrtI3SVw0YawKq38LCQmdnp8/n6+npwa/oKanl0BJQ7rrtAlCHpaWlXA7Dsop6rKUYKZnjGd9VrwCcq6PD6nJ5qmV2r7nGFFtqM5jGKOEeCsOMcQBbEm12bQNeygyAEhvcnFUQAbX7xQLoaI5s8FgVFBTMQHRJbFfAykbM0naNK1iE7POOjg5Y7319fSK5WzNqrP1o4w6HqRVG2oPtDWC2xOPJUChEFTJZ5YxqXVhK2Q8l6wYT3JC6aRUEUcvKygrorqC5dXd3i9Y9vIhaGgoK1YC6GJq8kX8xXTIXCqKUjZLVrkMH9PT0gNxew7JvapBSi7SdUO1VSvu7urp8HKGQFpqZyWRED24dzI68NZRlevpmSJj2sOGw299447Vjx47VuIUabhKjnAZ7/P6hn//8Z7du3box/ZX4W7DKsrncuxPvwc89e/I48HTJaYcbsKbGxt7ALD1xJGktQ+4S6MgnTx6X/AfGsaHjcHLy/WQqRUcuLCx8/vnnp06dYrpzjulWUdF1h2/HtHvWdkB6hrQBAs/DhzNMT60jz5zowCsKcW+wDTfo9/uwuwRrSmMuDDKZTM7MPNaFHEazbGRkGHV/aT6I08/0XStsN+j5Y/VLWCAi1bJYrJIELvrq9I0KxdDtdmO9sRo/t/79Ci0HosnVlBfaxniXdDoLAhuWIiOyUP9hbwfodoqVzR3QvY2F2WHFzc/Pg6gJTAHIe/0brCpsBspdt/XIZrNLS0vAkJim1NlIKhKPsZTbjJtzjs5OG4ibLpfL+JUkYlazRTLFltoL1VQdiTk5nc6+vr5kMo0NV6mcfV3Hus0gCyMtLlxQ2GW6UMiDLBiJRPx+v8PhaPRgFRQUKgCrNZFIBIPBlGYEsfHsc/LYrSueFw+QDJ21aeP6v1JoRaz/hfLWUL1OZ28yqVXIxMyY9jB/i+zeqMEKsqg1m83PzS309DgGBgbsdrupiqugoGCKeDy+sLAgJnCw0sIp5wesKXWDrA4qHvKvNemP9K1apO2E9XAfMXHK6/XAv9XVOPCvdDrN6mh2zGYzDx48YAJD6XY4/umf/tHn8z3RBBZ3Gk0ZFj0S6+TJk/v27bt46XIgECDzIhoib9++vbQ4f+7cOWzMY/T5obNtYMD72edX9P0lUXN6ehq0Y/iWVdes8ac8Hs/5869MTEyKz/e7776D/QcPHiRfHePllPBbqjYJogWM2bSN35bD1KkPACG5t9e5uroquegooIcJTjs8IJPJAHHbs2eP6QWbAYFACAuxVs4Ztm/ffpGcGgP4hIOb7qZ2ArD6JcxGUSK1lMpHy7Ysomm43i16Y0JMmcJKKpKUq8LOdhRqL3Ojq95u7/T7tXgXTFJHim2pS6TLdkNU+opmPYP4ng7OlVIzMzOwfED1o3LBarE0P5S7bsuA0x3ECEwXsFqxOYF0VEF3MxhpRElyAunK7Xb39vZW+yFRuFTxIwoS8NV3d9u7u30DA/2hUIhL6gX9e6spXZZmo6V5Uw0qqiUQKu0jWjGibDb/+PFcT48DeLPY0E46q5qSo6CgsH7UCByR5GlQzFZWVnTzgQWbahDgWM49OwxrvCBeELtJ163WkEL7AeYjcIeenuFMJoNcku/GUMSyx4smsHCq2FKxueITeRUHk/3V1FHQ3BKJWZfLKWpu1aC4pMLOQbWwSBAsl5eX4/E4pxLkHUf2ZLUIqRv8rJI1XyIpwLyktAC1snYy1vP2jRbJvr5e+CdEPplwK13B2cjskpQjdOcsLa+groVT2j809Otf/5Pdbp7g8qS/Zbqzv7//Fz//6c2bX9+4cQMP4rencd5AMPyHP77z4gsvHDnyVLVnePToEb9/6M/vTmaz2WKx1H+kyKx3792D5zY+fqFadg6/S81JMDTke/7501euXC2Sa4Gxa9en3Z7+fo8bnV7iJ9Ndd/BnLBarZ3cG0x8aHh5C8YZyAYvVgafMzS0MD+/q6LDWkOq38z5qJRPPzs6GQhHyOGJBDofDsWfPLnqVyj623ait8Zlts0gkCpJ2LpcT9DtMRS1ficiXeAD5INBR53a7QVg1dfCrsLMdhXUuc4OrnuJdVmFCggIoSm6iAsgEJkh6H/9s0qklsn7RgWf41rq6GgfeBLwV2ZO4ZlllAI3S+5oEyl23NmpMVlGXS6fTi4uLuVyhXM+9EvxIK3fUifFN5Yv39PTAyqHCsgoKmwTIND6fb2BgIBqNRiKRnDY787yMT54EJotQNUsk0O2Rkweq7MzMDPEkiQNVY+cKCgrrhLiUqunYtPRARlxZWQFChHuAQFEDVyJEZr668regqsFy7ujoUGtWYTOgydnZ2en3+71eLyhv4XCYlz3IU1yIqdIiqDSNu4GtAC5DTMSHJwCLyzSohQkliRQU2hvE0YweO178MkzuN/zk66JcqY/ppTIp6I0sQcDvQL+DhSbxL2UQUXgiiFwJZlR3dzcQ8GAwyD1SRl+deRUfQxiKya/Qhj7breFQiDwlPd2OX//613Z7PbLHjh//0Z49ey5fvoz9rih+C0b12eefg5Z3/vyPqzneQGL8h79/692J90KhkN57Em7HAn9OTLxXw2NHounRo0cDgdDde/fIPwSP+uLFS2+8/jrcPpWXFJvY4R6QdePxOPWkrP9Kh1+Eu3O7+2D89OLWdNrBMXNzc/v27TEdsBTBsCWDNJjUKwgvfgvKwoMHD5JJLZ1UpMCg3YvVOxW2G+s05dNXmUwOS45hw1dTsmMRarZLAjbOYWx5YLy4gsITQYh36QPKDNMyElkFKi3pd6zCKIF9BPKsOj9tLfCFVoqcHhgYwAQh47pWomnzQLG3tbEmN4IJDawIw5dgbktxlEzw6uFZ4p8od4pFvdTyUNgSiLZyjEgCjS4SiehhmKUmcKwyaZpVKhutPhVxoYGCFw6HfT4fSXuSMtDYQSootCiq+b8R4lfZbBZEQ2z1bNFBwcisHJhsFU8v6kFt8KfL5QKFTcyUVYtXYcOQzOUwr7DjKUZc6h7lsjhnlOvaAHQj+XwelidICKC5mZaTUmtNYYdAiuLCT2y3k82W6t2JxSd0842myvF+5EXemFzLvRPdfhg0RqGc4oJSK0vhiSDRZAuvNwCgZsDEpHiVOavpuTW4mGigEFkAfMIqoO3XX3+jPr46HAPw5zfeeO3mza9v3bpl4YmrNMi5+fnf/e73r7123u/3m14B+Pu43spOd6VzB3wodP/+D0ePHllzDOfOvQSCATxhenTxePzy5cs//vHLoqOOvkWvGHwmEgn49a6uLpKQ68lM8YdGRkbC4WiOw6I3kjA67VjpkWobc3Nzu3YNSz4weuBbqzubXkckv4BUKvXDDw9yubzNZqMIY5Bbdu3aNTDQvyXDUFgnTDmXqQ6od3iNMnPJGUkTrh28msY9eYuEAjYMMjrqJCjRVGHDsPCeGgAgL5FIBKv+oJDGKaJV5H3NVkxlwxD5Oza06+3t9fnkfqXKRtpUUO66NbCmzQKW98rKCi99YBVZlciZDCzNivIQcDJYJJKjTi0MhS2BKFEV9QpyvK1dEmun8PAKqiZRJAM6yeJtkGCH1fbwRhYXF2Ox2ODgIFr88QC13BQUNgyj2ibxymIpKUFT2VglW0QDgU58bEJhMUYGBVTknE4ncElQ24QYl4ofVVDYMMSpCzPQ5XJhaAtM2UwmR9PV2JxcN9O3PIj1g2wwNzcHyw00N1RZla9OYedAmudFPRklEAhEozFRGJZC3PRlUqISmF1HcnU/hxSeIhITtbgUngjVbAVerxdmGoYn8h3lrsDiubhRI+5E3C8dU+RGdOQZo6OHNnUbTw673X7mzKl9+/Z+9NHH6XTaoqexArK53MTEeydPnjxx4hlpFTN+s9jKDj5v3b4t8rVUOrPOXx8be+N3v/u9VqVG37O0vHzr1p2jR/+K6f45Ai122IDXMTQ0RNepP1e12WyDg965uQVmSKrDPWJeIKYeZrPZx4/nDhzYh1cQp1z9TVWhUOjRo1mUScgbbbNZDxw41NurwtwbAOMDl3RAlCdXVrSUX/EYkZ4Q30TQWkaqhY46ykw1/VGmuKfCJkAzysEB8w30vng8rot27ROaKUI3zpQ4FGzDLcNqBc13YGCADlMrq6mg3HVrQArwEacvpgvALGelliFl+Uzy1Ynb/M887MCiKEAgpN9SUNg8JLFG3O7u7t69ezfGksRiMVNvNIUHtvqcRO841jcDWR/uN5FISGHOTMn6CgobhUQ9JEoCdCYQCCSTadK0RZXbUo4BLxk30UVHbjyXywWrtbOzFMGtnAcKWwWJ2dHUxU+n09nb2wuzNxyOchlP60NsKZUxt1jaKOSQG1by6GNg/Gmsrq5iXAsob0wtN4UdA6P9ERbC0tJSQXZ5VLjl8CyMfrPoFb3wdFDxgIVhox2mO/mqSeYKCuuEMTpK3EbSHQwGgZJbrbZqelxtQySFTInWD/gT1Eb8s6+vz26314c7SAzX7x/627/9m8uXLz+ceYyMO5/nSVfF4o3p6YXFxVfPn+/q0qxbxuGdOXMKRMpLU1NMX4+jo6O1f50iz7q6ut58c+yPf3yHCYLo7Tt34FEMDw8VDaDT0eUP70W6qS16PGsAxwm/vri4zBs1lXZKHjv0m5REcO6xm52d3bNnF6ZcNFD2fvToEYhhNAdwzD09PXv37sW3XK0BjcL2ofY0gDeyvLy8uhqXTiG9Tyx6SaA9WOsCM+okErTFt6GwU0F6nzjBgNb5/X7YEwqFeJ56uWGQaK9ofWDEQ4lm8kRzWHpadWiQeOEJOBwOIrZq0TUJlLtugwBROMRruOuBJFr6tljnhI4UfHVF9GZT6UuSk5QVUmFrYZxI0uwCcgy6FsaS8DqupVB6ceq2QXYdsVirtQMrFAHf5Twp4fOVqn4x5QZQUNgoTFUpi16EFtYaN2vaJHlXSqQDzsmjWNBLp+10Op3VevyoRaqwedSg+TTNgEEAo+ROu3Aikcjn89h7g7WR4YC0MlYhi1qWl5dBc/P5fMasVgWFtoRIDbLZLPCveDxeLCV/V+QEkFuOyAjnXKXWJsC23Bw2m41Oqca8lNipsAEYp5PImLAha19fH3CuZDIpqnHrsTmKshntxNmu+Xv4/p6eHlZHpiCZDkF7feWVV+58+92NG9PpdBo94vjtvFYY83evvfaq3z9kMYtGHR095HK5vvnmG9h++uljzt7uNX+aPj0ez8svn7106bK2R488u37jxis//rHD0UU5arhRzrdj1iQHqZz1gThJgCiBzjs7O8/0yvOVHjv6H4Yllb6F4/fv3ytdartfuuiW+/77e/B+pQOAtO7ePULUVfnqGg5xbUYiEWCdOumQK/FKbhLJWArSZn9/P2h/kl6puKTC1sIYjyJ+hZ0RohzA8niR8wL5t1odugOyTD91LmDlSdWPgT8ODg4qY0tTQbnrngC4sEF0WFxcpBgloZAgeuOMrXdwIw+Sm1j6klVKgYobKWwtpBllypMwlgQ40+pqHPQ6NEdS3FMbZNcxXfMUvOYao4L1C3oIaLOgwJCs3wY3q6BQf0ikBv5MJBLLy8tAT1AiLFZW1hWVNHF54kVgVWLpyxrXZ2Z8U/FQhSdFbes5bndzAMvA2EMyL7RFrCVmsnZgeXaeQUhSqy2ZTM/MzMBiFAukKCi0DUzZR5GnEGGTKq7QmUjCaN0wDWjD0pdkSqbLVuNNin8pbADrmSo9PT3AuVKp1OKiJoytX6Ej+x1OcqFInQbcv7CwkE5nuro66+mxY5UL6tjRI/4h3+XLny+vrIj2/Uw2OzExeVLDcfEsOndoaNDn+/F6Ri5JrfB5+PDhhYWl+/fv5/XHArLBlStXXn7ZpIkdIl/QKioFguHduxzGG9k+SLRlaGgIRp7NZgUvnZ5Xx//Kl3T/ksfOarWAAOBwOPx+n+hfqcOw4Vdg3j548DCVSlsspRbCfCrmhoeHq3UoVGgU8JUBkVlcXEwmk8LEy3MDi1xShWo50LlGR5040xRnVNgSiE5iU6Mo07N1AR4ObGfObf5UZqG1/Xb6ArQUK62jHNqtRaNRTLPr7e1t0BgVZCh33bpQ1Gsxw6IFRU6KB8ENqfe4FEVCGXXVfkJxI4WtxXrCeHFy8soDGlsKc7CaxojWBSXY0R5gw/H46t69e6nanoKCwpNCtD6AwraysgILi3PMsgOAAtkkzqjTGe10UNUGBgZER514fdqoFoWgeKjC5mE6o9CagKEtwWCY56O3Q7Foxi2zkuxKG3yFMhAJ4vH4nj17VAy7QpvBuNjT6XQgEEgkUjj5dTe27KtjBm89bPf19QF9EIXJ2qZt0UGoApkVtgMYbnLgwL5oNAaUPJPJrEeno2OQO8zPzz9+/Bi4wNLSEuaW4v5//c1/f/bk8dOnT9vt9m2+j2pu7wKsuDfeeO3q1Wt3790Tjy8Ui9PT06FQ6OzZF2FJ1hYda4BWqHjKmTNn4MqBYJATAdhZiEajt2/fPnLkKRotgefYaeYjTNilkph1W+/06DA899GjR6K7jnx1kjeOSmJ+//13sAkn1g472NoBw+OdnZ3N50ve4mKpJgfbv/+gy+VizDBaFetQdxQrg12AvMBbE5sgsnIZFbnpuCQ8Y9NNKShTvVmFLYdIxEzjD8jySTv7OEDpCwYrGjG2LojyS89BPAb5vpejEWNUkKHcdSYw9WrwCLXFbDYPf/F/BelIWuE6HypxI5vNOjAwiFWYFRQaCFOhR5jAjDvtXOi04xJyHma0VLaOzmo5T16xVNSICetXK9+8tLSye/dIo0enoNCSEEVekGiXlwOksImWDlZp+KANJC+9vb1AeqhANFNKmkIzgaZiZ2fn0NAgMMpoNIqRW8bIRFMAM+UXaTaPVymU3hQ8yFQrMpZOZ8PhKNy1dEDdwu0VFDaJauY/cQ4HOfT9jFar6CqovE5p+btcLuBfNQJNTKFSBxTqhr6+XvgH0xs4Vy4nB5oYfM8lbhWLxT759FM4C2M1rGURTisKDRzwk08vAWv42c9+suUD1hdaARU3s68YrlC73X7u3Et+v++Lq9cymQzdGpz5cGZmNRY7d/ZFcgYYudV6+Jd0QFdXx9mzL05Ovp9Kp8m5df+HHwZ8mtcBBWDuBbPw7kdWVixYeJYuPCun0+lwONb/05uH+BPwlGZnH2WzBfSg5Avl1tEFGoz2fkvn8LZG7Pvv78Iev3+IrrPhka/nxLm5heXlZfF4+ATtYP/+vfToJN+hIqHbgdovi75Kp9NLSyt6zdIKEVe3t8gXxE8gKrBesL1rtYurN6uwTTCNP5B20owFut3X15dMJjF+sfJK1dS6Js3GI34qWWMEWJHqBoNhp9OFLUIVGgv1DkwgrV4QZbBTHcqvlA3AKpU3kNDQtEHujY6ODmRFjbgJBYWNAGYvVm0GhgRzPgtyvdaXsTTzSeERpn25TEprOfD4UtUWbCoFOle6bl3TFRRaFBSPIkaf4ScQCrQE2Wyl3AJLZRadeAXhgvmOjs7h4RFYfUr9VmgJwMzs7OwcGBgA6Q40t0gkks+XelZZreXVwSpnvp7E1siRPyko8Q424E5BKpDy6+oWbq+gsEmInEXMlcE/M5nM0tISyIF6UFcexVrjkZZyUrgm/TqdTlgXDofDNDNAQaFJgPMW2dbycgATxBGSNxo3YBU8fvz48mefpblHqhyAz+M7gMVxR5R28okTJ7ZqkOLC0X8UXYQmiXGSA350dNTTP/DZZ58FAgHxMJBLJybee/nls3v27GEGbrXhpQpq8pkzZy5eulQU6oVOT0+/9NJLHR2aYa3Ik+qQVlATO9gAOrNv3z5xhPUEjG3Xrl0PHz5ieO+ax04bOcgw2P8PD4N5EgwG+DHosbN8//33hUJ+ZGREJIkbQO0TYRj37t2Lx5PS6+7r6ztw4ADMiI39qMLGYHRaSID5jJ3qsL1r7YJMgqVIY6/AOn0+n6rZoNDMkCwS1M48FAolEomaJxYpZbkeA91qkLUH7tTv97XujbQNlLuuDNPpCAtyYWFBqLlMedwlv53FQifmeadxrbg2yD39/QNut5sKNKuJrtDkkFJFDQngGOTYgeZIJpQHsbRgph0T2DDcEdwmOQwUFBRqwKhfYRUUUvhJbTNuCOpfvqura2BgCHQ2fc+mrAAKCtsKoxSHoS39/f1YIx3mP2/UgRa6vKVUTK90LmM2q7WjhRglCrqwoskZGY/H+/pUJwOFVoUUYoLAcExgYeiow/Wry7RydSAhQLPQ0dHp8/l6enqkizPFxRSaEnpGi9Xv93m9nkAgGIutslIiVUGMt8zm8l988fn9+/ctZsnTRb2vOcA/NLR37+6tHSETysMWeSNkHuPv7O9305Gkh4pnDQ70j114/dLUZw8fPiRPHrCwdCbz4YcfP/vsCfIsmpKCJ8XhwwcXFxe/v3uXrpZOZb+6+c3Jkye1nyjAr+R0X105njWRSAUCgYGBgY3l+W0GeH1eD3M2n8/BuDTmrr9i7ZECBbRZR0dH/f6hxcWlb7/9TqOH+kO6e/d+LBZ76qmn1vyJ9QzDeHAymfzhh4fwiXoEHQNkdteuYXxdm34GCk+A2ssE3tTS0hKWBySmSeEs4ivGnZxoFNFRB/NftSBRaC2QjcLhcOzatQsYE6h+sAr0LLoyP9LalfIohxbtKITsADd4EzufCkdrOJS7rgxpOgKWl5ej0Sj3ySEHKgegGdgSJb0W3G43iBfkw1AzW6ElYDpL0WkHqwAz7QRDRhmtyI0QRb0cHzAk6iigoKAggZQu2mPRkxICgQAIrMgK8RuSUMlFJ0ZtowHF5XJLvQoUl1RoZlSbn7Df6/WC1AdcMhwO53I5LjGWlTSK9GotRkkmPFr48XhMuesU2glocIQ1y3hvY/JDMLP1ztlZvqg1e+7yeuUGB2SdND1XQaEZQOaIzs7O4WF/MulCg6M4b0Eb+ujjT4LBkKWylAJ9gvymLRPuLTtz5syWD0+09T9+PPfhhx8yPpID+/efPfsilpwlX51kYIFvXz3/49t37ly5chXvKJ/noTOMXb9xE27t9OnTcMxWrdZTp54rVdAVCuo+evRo9+7dFt2vyXSDUqlIJiuurAQ9Ho9pAcBttRfRq4fhPXjwQJdVLHk9EMHWYT158gSG0PHSl5Y7336rx6lr/xYXl9Lp7JEjT5GvxdQxU+0WJD1CPAxkpwcPZigkAg/u6OjYvXsEmycpS1r9Ib5Z8fljjEskEhEzGaSzRNB77+62w8ynGBcFhRaCSLhgSvdwAPcEHhqPxzEymX+l0Xnkmy3X4Fxyt+OfcI/d3d3iMY0b4M6FctdVgOYoSHUrKysg5wnJAR0kSdBOXfIooCMdlq7P5wMJQ9T3tlsCU1DYEkizVPzTxaFn2uVFVYdgdOO1CmDY2WxOtEsqKCiIkLgYboc4aNXrSbdyPXRRYIU9fX19Pt/AmiVQFNNUaB6sORt5QQWt8nk0GgUuKTqnddsTa7lAS9FEW9Q62GUaPSIFhY1DXMKUVMdKZWw7xBAT1O2EKEzG9CXs8XjEQBOJMiiepdDMkOZnN0c8Hg8EAth6anFx6eOPP0lJBTAZO3DgwAsvvHDwwH67vSscjs7MzHzyySeZTOr48R9t3/AAV69+wXRJcubRo8Dbgddee83jcZm6fJi+Ho8ePer2uD/+6FNsZUdxJ3fv3odFPzb2Bvr8NrNa8Yd427xzb7/9tij0PnjwwO1292j2TSqGKZ5XzOdzCwtL2DFd8oXUh4Ds2jU8O/uowGHhOcWw0edyPXvyeEdHBw1maGgQaOC3393lRaRK7ewikfC1azeOHTvmcjlZpQlb2jBCitujz/n5xbm5OdGGgM/24MH9ZCZWpLUhMM5MSqpDzz26w9GvTwuNTiRnPxwJel9vr4r3UmglmKp+YowC8lB02mF5TMnj1aIQtddUKiW66xQaAuWuK4F8b8CElpeXMdwMyzEDx0EZi6wtpNdxFqWV9nY4HIODgzihjRaZll60CjsBRtYi2SPQzi6Ux8xLJ4o9e5ofOq8t/wl6HXWxVlBQECHZFMROPxJbxHo1YoQsKXvAHwcHvV1dXeuhEoppKjQPas9GmuTotHO73eFwOBqNgjBJJ7YQc0RIvjoYP9wOFrxt9NAUFDYCWqfxeHxlZYWEWFT06BhWVu4quBhIv7C6iX9VyyZpdTONQnvDGHfVyxGJRK5cufrpp59auNkdD4D/gVr061//eu/e3bTT43G53T86cuQp9HZvx/AEUVPzCjB9ocHKffvtt59//szRo0dqnAX/7Roe+cXPf/rRR59oqW+k8TEWCAR+//s/XLjwOjrdN7xa6Sxg+DCez698QVfL5XLffnvnuWef4+l0QEnyOsUo8FZwmu8ORjUw4HU47NLV6oOOjo7jx49fu3ZDjKhLJROpVMrpdIqPxe/3M14GEwfPUczlsjdvTu/bt3/fvj2senFLU4hePR4pm/3hhx9WYwmm99LD/U5nz+joaLUcSoW6QZwM2Hkxpr2sUqE8PWGUYf1SsVUKTQnYA2sElht7wqmioNBwmM5SKTRBctoBkxIneWv1LJckYUQmk1ELtuFQ7roSkCdFo1HQ4pg2UzG5u6LiJYUF6fEjWiFmq9Xm8/lcLpcYFiRuN+iGFBSeAKYiFNkjxAN0p10c2BIQcbHwXYPGvhGQa0H3N2ghY8pdp6BgCtLZgPeFw+FgEDv9WPWoW9EVgTnoFb2vurq6hoaGurs124QoDq7TC6Kg0CpAhoLlMSORCIiUWGqvtXx1BAqaxvFns1nlrlNoUSBL0g2OCJzb5LcrqXt8EVtpv9PphBWNNfTEABRRQhZ/BTcU/1JoQohzUtz+4IMPv7x2XZvVILbp2tzw8PCvfvUPwMukdChMfkJfzrYO7+DBg3fu3CmSQ47vv3Lli/n5uXPnzmGSnDgw0WEAy/bChde//PL63bt38YJ4TDqTmZh474UXzhw6dGjDK1R0PBw9emRm5tHc/LxFL78Ui8UfPny4e/du4fhSVUwqj/n48ezhwwc34zJ80qGKgIdz7NiRr7++xXTCCHLKnTvfPfvsCbFAFJwLbxkOnp6ezudLdQKYVhjTOvNoZnl5+fDhwx6PS6SE67mdop5UB9DSs3h4BPmERkb89OiMNFbR1XqCnnYsFltcXNbl2LK1B8RD/u7yfNtGLa/wE2YO7w1UYRGVnOsKCs2JdU5ROoacduFwOB6PS9+2CkQXBgIzaHFbLdtGQbnrSshms6DFwTLTvXE24ius0peuZxEBc9J6lng8Hkr3pqup2azQWpBkYtM/mTCx+/p64d/qajwYDGK9kdaq0awv5NIab1FbqoJCfYAUQK+CoilmRv25Mpyl3CsetDXQ58Uj2Voyn6kZVEGhOWEq+9lsNpQPwxyFQpWTmxVidWjijyAnq6AWhRZFLBYD/kXsiTFsOFXRLUlfv6U9nZ2dsIqpTZ2cxGNWiI8p/qXQrJAMGohUKvWv//rfFxcXWTkhQOtq9uyzz/7kJz8RvNRF7MRqzM/b8nHSNZ9//rTdbr9+4wZ5wlBbm3k0G/rTn86/8gosT3ExUtgoHg/nnj37Ym9v743pab7TBpwNk7ouXpxKp9PHjh3bwPAkzyXsOX/+/H/+/vdpvYgo7Hn06FF/fz+wS3TUFQpFivzO5zUROsrhcrmqkZHtBkjmBw4cePDgAT1YoJBff33r2WdP0DE4EniAZ86c+eqrbzQbtIWrzDyWPZVKfvPNNyDk7Nmzx+3uWyfdy+VykUhkdnYe66/CT2PWPr7ZgwcPDgz08wMLGE4hna7oaj2hubfTaZBgV1dX+fIp7ZTCLnngZlGssQRzxuvtt9u78Azpmky9R4Wmx/rjD0SYZtq1EMT+zUW9GCZ923K30zbYQe4645KjPbxVMFZ1sPK0ABsdALKfmCpXKOR5mZQcsKLBwUGM7WJqBiu0OKQJXPtPgu60W8VMO15rpEJZYpWCnfFHG+UnEx0MjCsMqDkoKOxwSLYYVlqnlmBQ61RnOLxk66R1jHl1WCylr69vaGjI1JlRm2MqfqrQHqBMu2g0CsunUNVrp/HNSoZYoP0NgUQEEJzLKyg0EWpodrSdzeaXl5cTiQTfbxVMjRZuSbRgJRW+PEv12GAbVDxYuWJ1r9p2xnVyNwWFRsEYZbWwsPBv//bvgWCQ5jYeMT4+/tJLL1WeaDK96zDVT548Pjw8dOnS1OpqTHSrR6Oxd9753y+//PKhQweY2aqnbbhCb2/v1atX08S/uMP+ypWrwWD47NmXnvQmRDqAv9XV1XHu7IsffPgxHQMDvXvv3tNPH2NFpufsalSFtuGYmZnHxuZ/W/5ITS+Iwz54cH8qlZhfWCqJ+oyFw+Hvv7/31FOHWeVj7Ojo+Ou/fvb+/fuzs/PcY8c4zbTCzfF4pJDH0z8yMuL1emqMJJFIwXwDQUhK17Bygmu32+F34VM/vJUK9rQrwuEovi/im2ZGG+SbjPcGysEbBKHX6XQylYuj0Pp4oglME97hcOzatYsy7XTlrixMVlkaDdb7mJnqJ+mtalE3BG3rrpPmUzWNLp1OYw8ecXmQ0QQ9c6ikUWAUSC0+n6+7u1t0SNTrthQUmg59fX0gmcViMd7TLos7uQRukeKtCFLMfsNBGpRaywo7HEaTB+/0U1ralso8WsnjTt/29PQMDAyg4l1TNlVQaH+IPe14pl2BrP/i8qmUJ5ux54FawgrNBtP0CzEBTgszCUVEU6PpusNO5PAXbDidfYODg6Dr0QGKhSm0E1Avu3bt2p/+9GeMnS8timLR0d391lt/e/ToUVbJkho4//1+/89+9tPLlz+fmZkpin1VGbt48eL8/Pzzz5/u7Oyk40V3Gn6Ojh7yer2Tk5PosSvVubVY7t27BwecPv3XFHvNnmS9i8fs3bt337592gh5slo+nwfJeXFxacjnK+o1MJlQDxM+4ZilpZWhocEte1Lrg3iDTz311GosAfo7fTU7Owsa/fDwkKin4/ahQ9pj/Pa7u5mMFt5aZEX6jEQi4XCos7PL5XI5nT3wOrq7uxnPzEins7HYajyeQC8d2QTEx+vxeA4ePGizKQLbAJhOdV5ybCWZTLJKvU8UXIulpNvyjAK9DwRdKpmuOKbCjoIUswU00OFwpNPpQCAAlJBnWpcyhokGEoHlfKHUnaepYBGqTDO1qBuEtnXX1UgPIs4E6yeox5TRTiksy2rt4NKVJmTwjqn9IFWwSoXQ9FwFhZ0DmPbotAuFQmiO5MqItnzwAFRgxPL0RmNlw6EWr8JOQw2eZeFFe5aXl0GTp+KWhjgYjTFiUAteraOjY3BwEKuHrScjQUFhh0DsaQeAxcVVoA7JhaAHjjSj2oZ9+BQUGos1dS7cmc1m9aQ6m3S6dHCxmOflvLQkkt27d/MSdnL8lmJhCm0DYC5/+ctf3nv/A4sO4Eewc9eu4bfeegub0jXV/Lfb7efP//jWrTtXr14tCj6DQrF47/79YDD42mvne3t7WZWCn4D+fjfc2uTkJBxc1B2WWg7c3bugt1648LqxE96ao5Ko0LmzZxcXFtKZDOzB6o6zs7Ouvj50/MOfWAZTTLabm5sjd13dwgJEmVxLm3vu5NTUZ7mSQKLZZL/99luXywnPUzQo47bH4zn118/Cfc08esx1fH4pZikUC/AJEoJoWGPSi8BLVUbrwps9dOgAJmOJUPa0usFoINUKjgkl3It6uVQm2O65GaeIXzGeTjQ0NESNDxUUdjhovcDSAKkymUzCsuLBMSVbKDbV0g9mnJZ2NGGYZpGXjxbynhUagLZ119UALBLQ30CLw55bfM1YYJ2IGiAxJ11ns/X19fb394sRWJI4omQLhR0OmP/YrUcLZo5EqO4HqyxPz/S4kqby1VUvU6ag0G4Qkw+qHRCLxYBL8nJhVoqHJb87KW96UItmhujnMFfUFRQU9J52brd7ZWUlFksg37EYklZRDpV6fjQcuVxOCboKDUdt5YsMjgBeN6Vc3UGMZRZFUzgbNkB2hbUp/QQdrKa9QotC8gOlUql33nnnyy+v47fAeoArwVeHDx369a9/hUlRTExia47sUhjA008fHRnxT0y8l+EuMRwR/C8UDr/99p9effUVqfq6CAsvWTk29sbU1GczMzOlZmnc+hMIBCYn379w4YLd3kmC8Zr3K0nR8KdWEvPcuQ8+/JBEZaAtDx48GB0dLXAgoy/qVTEZr13x+PHc7t0jdRabRadmR0fHqVOnrly5wvQ6UvBwrl+/cfr0KTTRWipT4uD4/fv3+/3+mZnHS0uL2rNioCfoTjjtIgU9VM8iNsHlpJg3lOF6BVwcbnxwcJBV0nAxzk9h+2A6w2FlLS4uZjKlwCwpqFp/oUUMcME9nZ2d8BJ7enrW/ysKCm0PiaCh0w69D9lsHimhuLj4dpMuFmUgbTja310nsQqYc6DCRSIRfb8V44PI8sgMlfq6uroGB73AiiSFEDeac2kpKNQHRlEMONDAwEB/fz8W/gKdRfR/W/QKmRQd2aiRE/gwVFcehR2EGl46i9bpp5SUwG2dFcZN0ZYhnJUXq1+KlzJuKyjscKA5zO/3e73ZYDAci8UKhRznj2WNyGKxNWGUJVMSr0IzwdSwC7KcsceBeLwYK8Z9dcW+vj4KxzTlVmraK7QuRK9SKpX6l3/5bwsLi7pnpRSAdfrUqV/+8u/oFHFl1Q7tqhtwALBO33rrbz/66JOFhQVmKTfXSWcyExPvPf/880eOPMUMplK6CKzx8+d/fOnSpbt37xfJEWWxgK763nvvnTt3zuNxrfN+jSECTCuJuXtkeHh+YYGE5HgiARd3uVxMr4RZFJrYwb5Hjx75/b7Ozs66PWExNh03enu7jx49evv2bQuvIwX7c7n8119//dxzz2FhQ8ygEp+qw+H4q78a3b9//4MHD4LBoFDtU0uzI0u0GJsLV8U/3a6+wUGfzzdAljcpPKI+z2HHwpRvAiuMRCKBQICqIjFKQtXB9GAyOgCDz6j6JaucXUy9TYWdhGrSI+3v6ekBmrm6ukrNg4we8Wawi4pQS7gZ0ObuOmnl8Erii+QtQF3OaH8Uz+INR0xYkVFQUxNaYedAjCusxp8o0w6A9ZpFK4mlMp+ggcAhgaiqnAoKOxk4/3HB6i72cmC1eJhwUoH35RqElS4xUEn9VotLQQFBC6Gzs9Pv9wGfBM2NmsewymD2Bo1RQaH1AKsmEAhEIhHaYeqxE8/o6uocGhpyOByS/dp4ZWrdoaDQcsCJPT8//y//8n8nk0mNxWDlBO6r+9U//uNzz50Uj6+9HBoFHA/wzQsXXr958+aN6a9E2RLu6PPPPwdmevbsi0wQREmIpXs5d+6c0+mcnv6q1AkPFEAgHcHgxMTE+Ph4f797/TduFHfPnj379jvvUAAoPF547EBhOjo6sAI202s44f9zudzc3ML+/Xu39lnVAD0NMQ5vZMQfj8dnZmbo21gs8f3332MXQ7pT6X7t9k70jy4uLkej0XAkot14qYOMlRI30b3X09Pj9XpdLhecxSrNCKyysahSGbYD0gMX9yQSiZWVlXQ6LYqdNEOKesVL8VK9vb0+n496RtLro4ur16ew01Btzkv7+zhWV1dDoRAuOiY0UW62haP00GZAm7vriOWDAAFaHMgiuF8v5yWWYLaIJhIACBacFdVy1Em/Ur8bU1BoKEQpX9TrJHGQuvUEAiHgTEU9x07sY9c8aLbxKChsE4wMq8irky8tLfF+yFr9Z+xXxyq1aOkKoHhjKRtW3b6jwlkUFAgioyTjo9/v93g8IKPylFY8RvnqFBRqQeI1yWQS+JfYXpEvMewRUsF9iJdhSBkZImuYiZWvTqGlAVP66tWr//Ef/1EoaKlP6EeBqW7v6vqv//X/Mm1Wx5rPuCFqlydPnvR6By9evKjlKAi1be/evQucdHz8QldXl+Sxw4vgkXC60+n89OKUaPzJaCl6E2NjY0AYagxDvJrx4TidPT96+ulr16+TFpzOZFYCAaA2WAdSG4BWL7LAiiW/3czMzMiIv0Z275bDVFw/fPhgOg1UdIW+Wlxcttu7Dx7cb3qn4hX8fh/8Yzx9M5XKwOzi/S9K76Wnpwcb+BnHIF2HNd+saxsYHzjO/OXl5dXVVb7birwS99PBUugY/AkUA1tFml5cQWEH4kmpFjrtgsEgRkhzuievNQUFRJu76xDhcBgWA/b4RaA5UizGzQRVDXb6fL6+vl7pOjVkCMWoFHYa1qnXWXile55D4AW2hE47ZpD/GgXJCaGgsBMgrdNcLheJRDALli9iE9OklO7T1dU1NDTU3V2qfmkM26z2WwoKOxniMhGXht1u37VrVzKZhGWITrvmh7KpKTQQJHMCb1paWhLzUxFCuImc6q1Xb+4UD65tJlazXaF18cc//vHTTz/FMidMN8fv2T3yz//8zx6P5pqqbdxoqslPg9m7d/f4+PjU1FRA61LJb4p7G4CH/u53vx8bewPWOJ4ipRMhZTh06BA8kIuXLhEZwdjuycnJ2h67aoSCLn7ixDMPZ2Z478wSFQqHw319faALF7kXpFCk0pHFPEcgEBgZGWH1FZilyCHA0aNH4/HrGNpe5D3oHjx8CHL+8PAwnSJdgbaLeosmgPR8iBSvk8Y2z2RrV+ATXl1dXV5e5lNSU/rExkCk7lkqKyHxDq8eygdSb0pBAbF+Xikeg0FjevOg1khlUwu//mhzd10qlQ4EgolEgrMW2QTJ5Ya8tBMkKp/PVy2UUk3QHQVVk+GJUPspdXba/H6fy+VEcySxJIuQ1YpZd3x3xQLcPqcaXZZKOigotB9qEDHQzFdWVrLZPF90Wrss+Ef1T/S1adHXoLY8sTmleBFFIVsIW8vRtuRqismSqWvXrl2pVGpxcTGXy1XLCqqxp55Q0pFCY2HhTad45ySG/At38sQOm2iaJzkTdgwMeNFFIV2K1WRkap4rtASkEORUKv3//vb/++qrr/S2U5pFELaOHz/+D//wS+A4eFbt6d1Uk18cjNfrGR+/cOnS5ZmZGYYpQRYb0IF0JjP53l/OnTu3b+9uPLJYzPOiERUOqkOHDjidPR98+HEmkyk9NN780uixM60fYzow/Hz+zKmJifew3iUQnXwuF1hZGfL70VGHZtkCB178/v0f0F1XBxizA+lPoJBPP330+vXroBFY+F74d/fuPafTBQ+q9mXFZ2Lq1Vvno1PYEkh0QNpJHcqRKDA9GR0Pg2mQz+cs2lKiPLxiZ2enz+fr7u6mn1DvS0FBwnoWhXQM1SHD5CKjt0I8kTQ+0ae+rVBZDc2ANnHXmRXgYisrgWg0Cmob1beU6l5iTWY6saura3BwsKdnDYlEYSegWg0NJZ1sEt0cUg4BRW/hp5Ex0LLdQp7Br1bmQ1rYo3q/Cm0KUyIGClswGAQuyfdgd8nSMaxcMrqDGxRK9LCnpxe4pLGsjUKrgJowbYbcmRaD2swFleNHNCM6HA6pGzlPezXpRk4766ZQSa9pJ78yhfqgmhCeTqdhgeiJIBZO1ixoBEdfHdPIHaO6snBAb2+3z+cTm5ErKLQZRBv93NzCb3/720ePH4v7YaGMjV14/fXX24N6d3Z2nj//4y+++PKbW7e4tafks89kMh988MHLL798+NABLr2WVr3kdfP7/eNjY5PvvZdKpUoPxGIB2iJ57NYpotAxcNl9+/Y9ePjQwnvjwf7o6mqf1ratC6gRVnvSaZQ24Hg8AS9r167hOghCNWQ2+LO3t/eZZ565efNrGCTedS6X//rrr0+deg6jWne4qNb8IPsV/kkLn+nTmDqUM0GGFB3S+TxQiQ5WVgaZ1ztgjHFRUFDYKoBcqjcPCmBxWupIghCVRDxerFi7fTBlE3X4XQURbWJ0kwSpWCwWCITQzEEhlkxgS7rFqjzRxXQBJYsoGG2RTFGoLQKsL3TaUZ9VkiwtpS4j8nMmj/v2jUr1JlFob0ghCFQjurKTq01Q3lBYhAPQmVccHBzo6+szBmwqtBCMvroNvMoa8dEbgGRc2LEQmKC2BrGxARpWcIUSAzSqcKIWt32w2+0qekmhzjAK4cC2otEoT6or6PyrZLmADbJM8j+LvH0d6+zs4NWbS5kBavYqtCVEm/vdu3d/85v/kUqnKQYfPnt7HH/zN39z+vRp1vqrQLTtnDlzyuv1Xrx4kQkcCm780qVLiwtz586dE08U7xoO01L0xsYmJibSmQzj5MVms2GO3fj4eH+/e/0iiigew5BmHj2iWAH4BJLl9/vpXQDJok/Y89133+3aNbxFz2ZtVBMCYaO/vx8eZiAQoKEmk8mbN2+eOnWKqeCqpof0asTZm0gklpeXc7mcGLdHNXL5NsYxF7D2mEYxent9Pp+qP6SgsK3AdcqbB/mB/K6srMRiMQw0ocAOUUlEibc+kZpisQpF+RuCdnDXiawImNDi4mIqlaIiQpKVn44EVoQxmKC/DQ4OGnv8qkmpoLC1kHSevr4+p9MZj8dRfLRo2XWM1+KTY8G2wxaJmUP6lcuMUEGhzSCuO9gG/giCYCaTIVXcIhSkZRUxXCWFzensHhoaEj09arG0KCSvLduomw1PTyaTIEFtUliSbGdqaolPoL+/3+12h0KhSCRiygC3I/W89sAUBVCoG4wEASTGQCCAYV7UfVw03FvKuad51Pn6OVTsnULbg3j6F1988e///tsCXwhUZKijo6O7u/f27W9B/HvmmWdcLpfR6NFCLJhWOm4cPnwQlvnk5CR63Ww2G+aH3b33QyabP3f2RbTzEERG5vG4xrjHLpPNkiQMT+ndd99Fjx17EuEEx9Pb23vyxIkb09OkxiY5tGEUK8D4O0okEisrwcFB71Y/JxmiEMgEsxh9defOt4tLS1r2Bnd5WkqWNAvo6Zia3FrzZIeDpt/y8nIsFtPfvo1KM+D/SIAkWRJe/fDwMEj4Rg7bgNtQUGhriMsKOPXIyAjWIYvHk8TWJUXPUtlXcvsG1tnZuRlzgcLm0Q7uOmIkoMJFIhE9ObQ8rYUQEg2FQg4nHMw/j8cj9uBR01FBYfsgqge0x+l0gjgYjUb14gwV3Ii2t8kWuUmbtYJCM0PyzeTzeVhl4XBYFPIwBllcd6Kvrquri9oVSItXoRUh0t5NXmdhYQHUiYMHD27hlNjJs0s0iLDKdjIDAwMulwsWbzQak84yeim2dYTSL27rzykoiHMsm80uLS0BzRGjT1jJZlGejXroiZYiA1re0NAQcDFjTICawAptCZjYV69e/bd/+3dkBnySg4Bn7ezUam112GxLHJcvf75nz64f/ehHzzzzDCsf2XosWFzLXq/nF7/42YcffhzQU2+RRMzMzMRisfGxN4AUmCp9sA3nvvnmm++++26mVIBag9jHbp1EQ/QCHjt27Pbt22keG4eDiUQig4ODFk6mtAwJwWOXy+cfPHhQB3ddDSEQdIRr126srq5aKptTjIyMHD36V9s9MIWtgjRRo9FoIBDAbBz4B1OPV2swjdTMIzPt6+sD1U+qxqGYpoLCtkJkH93d3Q6HAyTe5eUA1guUVLz6rEeVzNAMaHl3XbHUSzm1vLwMs1mfu+XSecRjyASJnMnpdFK6gPGCrAVlVoXtAGYPNHoU7QNTowksQ8whgFWMnbT0TiTb5aVjhjLQqtSDQvtBVMtRYePhxjZ0xdFX6CYX/8SgFo/H4/V6RYVNcunV924UtgbGgPqNXScej2/S6r1VI2kPGI1o4jPp6NCq+QGjXFlZoXBL09CW7QMlMzElISvUBTTfgsFgKBTi+8rtqfQsuqIUoAn8CxuBSO12RFOImsAK7QeY4XNzc//zf/4/RSLXTJvrDkfXwMCAJMU9ejz3eHZ+auqzc+fO/ehHxxo68I1AYkb4Z29v74ULFz7++OOFhQW0/OBzAAIyMfn+a6++0tPTY7wCAtTQ8fHxycnJFE/e1ciK1ZoS+tjVJhoiecE/u7o6jh07cmP6K4ue4ZRKpRKJhMPhyBcKFj3xkephzs7OPv300z09ju14XNUGTLay1dXVmze/SqXSSFVJuhsdPbR3795qt6nQhKB3l0wmsZgKr11UoeWBGsjrXpYnAOp9drtdjNEUg2PUS1dQ2FZYKrMa4BMY1v79PUCcl5cD5NqQDt7uITG1/BuNdnDXLS0twTzWCzFbUX0TD8ANMjR0dHQMDg7CApBmnpEtqdmpMD8/f+jQoUaPoh1gXE2S0QRWKJZsDgQC8XiSXOz1GR6Qhfr8kIJCPQGLKJvNgsIGahtfT1gG3QoLiwwZfKFhVrpm6ISddrsDFiMVQGCVjbWUrt6iSKfTYvsxtrlKmDBPRkZGxLiHJ72aaNhaXFwcHh7eyUKXdO9SRDNu6zVS0uFwOB6P08GWuhRFcTgcO/btKDQEMN9gngP/yuVysA74WmDYa4dvW3UXHYaY2DBrxel0gpaHMVjishLJ1E4mNQptCfQG/eY3vynqrdGsfMJ73E6sewl/5vV2jzj5YWM1Fnt3YuLatWuvvvrqnj27Gn0TTwAproX+tNs7x8beuHTp8t1795hgBQoGg3/44ztvvvlmv8dl9PPhMeixm5icBGGJ6YkFeo7dG6Cfrmc84jWPHTt26/a3WLxXKy9ZKABBwyS/ol70AotCaZSrULh3//7xZ57eyse0DsAw5ufnv/32eyCzTJDoYJwwGLEGlTKOtQTwBYFQHYvF0FEnvS5MXWD66qDC0QMDWodysocQldBqoqr3rqCwbSAvnamACjJtT48T9L5oNIrNg5iQibStA7Pb7UzFtzUaLW+hTiQSq6urjJcp53JV1SNxJZimCxhjLRVbUjAGyqn5sGFUM0Qaj+ns7PT7/clkOhKJYPYGE5bqlg9MimRRUGgzwMQGLglLyZiuKk5+nP7FotbPFbmkcZEqR12rA6bBvXv3nn66bAzaGF/DU+BSBw8eZIbAiw0AzoWrDQ8P7+TZZRrOYnTawUZ3t72727+6Gg+FQhnep4dc7w0ZuYLC9iEWi2VL5eksNMkpytgitDdmTLMqDg4OulwuOt10WRn3Kyi0OmBKv/vuu0vLAbSt4wx/4YUzR44cGRoa4rb7xIOHD5eXl8W4K/RILS4t/fa3vx0dHX3zzXG7vWvN32oqSHoi/nnu3Eteb/+VL66KQg5QkomJifFKx5tkCOrvd49duDAxOQm8tSQkc4/d1NRnY7ycZrVhmEYGwPFPHzs2PT1d5Ll0sCfNoXlEsPIgAbZZ8X4d3XV0yyB9we9aLFqzOqbfhdPpfOZHx+BTOkUZQ5of+IJA9eOetg7JhIKJo4K4qPFNmKhAJdA0L71iqkOm3ruCwjahmqRKf9psbGCg3+PxBAKBaDTK6mWXxn6lCEX8G4WWd9eBJOF2u2HiconTJopcpNQBo4FP7GEgFjasbWNSM7KeEOXsTZKDVCrlcDjYpskKnjs3NydaJDeDYDAIQo9UnGeHoDYfknZatOxvB/xbXV0NhULpdNboqxP2YHn9jbwd8bIopCootBlghrtcrnQ6zdtRmBj0dXOntoJ6eroHBwfRHmFcpIonNhBbIiV7vd6FhQVxz+ZZJGKTw/vmm2/ECO4nRRtHfBu9C7TR19frdPZEIhHgkvl8HrOM6Jitct2JsrQqDK5QZ8Cs8/l8ML158BalAlSUQuEHajMfVgTwL5vN1pakQEHEVr3idgrXCwTD773/Ac3/YiH305/9bHx8nPH8mD179sDGK+y/AMu4cePGzZs305kcqyyc8P3duw//28xPf/KTw4cPSvEiRjTbKhNNOji2o0ePdHV1Xrx0mX8PJEJLYstkMrwq5nm/f0g6l+D1esbH3oDDMBoGUMBymhMTY2NjdnsnUiD+QwzpkjGUjf58+umjt2/f1i7F03/h4GQy2dvbW/bT5fP8J0rDe/DgwYEDBwz3V0Aqt/43UvsF4beZXPbbO9/Pz8/z2lQWrE0F/+v3eE6ePG5adaapXrpCDQwPD8ObLRTy2CEId/KVzqj9AdO8cZpq4Ha7VSyLgkLToliqasOGhgb7+7XmQYlEglPstfW+9auEFj2hloiA6K5rV0W7+dHy7joA6HJOpzMUCsHEhSmEFkkObFMHspHFy9HokSpUhagwECHYGFG4f//+sWPHjKLzxpBKpTYzGBEgr589e3Zj50q/Ts2B25to9vX1wdLm5sgIFfdHIC/ht1/ReeuJIF7Q2MZSQaENgMvE7/fDUlpZCfKSYibNivX+kX0WlW/afKiRjvykl7Lwbhbkd9kME0HmKGZ9beBSeNa1a9d+/vOfb3hI4q+3PVtklT17PB4PLO1YLLaysoKmQF7rrEgSgpiEtLHfwg3FIhXqD6QtIyMj8Xg8EAgh/xITSS160bahIZ/d3mU02Tdy9AqbhjEUw9Q18qSgsM7NT5VGTTMjy/vzn/9s4dlyWO7y6JG/GhsbY0LuNR7mdrtfeeWVF1988d69e3/5y4eZTKbIVSrGnwb8+Yc//OGp/8Pem4dFdaV7o3tXMc+jDAoyOQAmUcTuFjCDgpo4JXFI92m1b3cnpv9J8vXznNvd5373nPtff+f099zndEz/0WL6dschrYAZBDsymiiQtFJgogwqkyiDAgUoUwFVdd+93qrlYu+qYldhHGD9Hp9y16417836rXe9w1qyZNOmHPizssfsT/gfF50HEhISfP38vvzyPAa3xO5AH784W7wuKyMxMZFmkRkNh4SEbNq4EX3scAAFyeh2sLS0NCcnR+aE5Hj94+bmlpKScvnyZbPZiK8uvH4wthgUStqsIkoyybmOlNnWdtOWuk4je/OVVs6y1bvjvRS4Mzo+Vlf7LUyt1kIszYuNjV26NMleRo4nH/jgYIqLj4/v7++/f/8+segSaSBc+s5AmgULwuAVlT1o/ug5OJ4osFzj7u4Oq2LgEZD7kNoItJQOWMZHjQgtxLEkqNz/wajyAg+w9FgxF9R1aPMLQAcCWHlMTk6SN0oD/OTv7w+rLgfhCzieBLCrXtkdZ4FLYfaQlVkuO2YzQ7FVd3d3u9wMNiOVHOb2pEmjpQcFBcFf8SCBYOUS+IVo4gViVzLbcRBJxJLZt5mD44kCu1/vSzA2NkZI8v7U1BQNj+nr6xceHo4mVMo9IC62PXbYVEe59lCkk1QaGlJSUma58obsXV1dbNtc5uuBgQEgx+Dg4FmWI7uYw++t7E1wc3MLDAyEv269Xg9rYHJfirNFPQBsSmjqFXhYCJXZODgeMeAN9COQqOv+8MjIMPW0gx8DAwNCQ0OV6uS5+uc/5yGzMxCmP0rHqhGVAPKip5LPvrTZm5m6ABnljY6OVldXi1bTePhz+Jd/+Rd29GQt9PT0hMVAYmKiTldXW1trMBjM1l8h6bXr1+/cufPyyy8vWhQtEz/Z0p5YkmXbGbFgwcacDegqR18qQFXV1/A1KSkJs8jeMYH42K1/6cWSklKTdccTRrW/f6C6+puXXnpBmD4IDsYBfkpOXlZXV8dq1yYnJ61HR2M8zAeWMb29vR0dt728vGBR5O4+zbOB7R37h2DzcbCdVT4pWCpcvKSDMWHj5IPInZqaGhm5QDkmHE8jRHIcXUhIyH0CEADRjQEtuhYsCPf398eUsjeEP3oOjicTdM739vaOiYm5d+8eCNFAKMTeQsCg8aiVZ0U8/KryjHM2r+wkS47HgqdeXce+ix4eHmEEU1NT5MU1w0vG7sI/sStLDnatOcvHRLcjhdlp2gTiqDfLxtApr6mp6WGFwZwP25Ey2xCtVgsrzoCAgL6+PhBKUXCyyqUPYRCg/Lk6khzzGcrp1MvLC1Z4ZnMo7lzA0g1efjYSrGwPaA5PMk8X6OMYGhqaJZWgV9wsH6vKjSo1qKuroxGnH5aXw3x4b2V7KxjvHVgSJLexsTF2y5u1p5aZ4asBpuTqOo5HDOVftI+Pj6+vryBEGAwG9AcCKQ/eTLMtl3FhfswDcw821UsPtwqgUVl1s7EQxYvHaHsOVV+8eJGqlKANP/rhGjakkFIDKljtFDMyfrRixYqKioqW1lZr4Bb4xXTv/v0TJ06sX78+LW2lwOh+vu8/LqXOyYVaZOsT4ipnCW4pWo/rg1+rqr8RBE1SUoIwXQdGS1iwIHzt2h9WVX0tUp2WKN6+fRvuwLjRF3XGRsI0lZSU1MJsKcAM5u7mZrZ6PqCbHRV4L126BI8R84aFhZN5zycwMADmOpCF2SfIVi17LrI3Ex8u3uns7rpc9x1V1OFr4+Hunp6e7u/vO5uR53jskO2k4VsdSADvAPXFAbmP3Wbhz5qD42kB+zcOQh+siu/du6fX6wWyKQrAmNjswthikOHMGeeiNXbF99EFDqfw1KvrZBsQAnkj3QgwARfbngqwT1BkDNBceGSQiy5HZq/8mz2wdp1Ot3r1apcbY3Mjcg6/zzZlQvT+Hhsbw8i3gsWG1E0999gDZyOOOQl2IpXNscrDGmV2WI+0oRwzgT6++vr6zMzM2ZTj7e0NU+jsz4rr6uqaJVkjLl26lJWVhdcPRVcnPBnU/73C5p6mSEIbRUdHk8iB/WRrUssyqcDs6Dk7PpwlOR4xZH/R+Ilb7TQYnSylTGUyh2eAuQ024D8+RFj5Y9CUhzKx48aWMF2P5TIwvvSjf9lYYfD69esCtRA1G1966SU2pT2ZEe8EBPi9+ur25ubWL86eJeKzSLU7586d6+hof/nll+mK8fv+42L/ltGkTEMwy6JCQkK2b9tWXlEBix9WS1FVXQ1lx8fH2+wXXCclJcFnZWW1yLgsNDc3AyGuWbNapgF10JLk5GU3mpup3wN8Tk5NabUaqqujKc3Yd5OApfb29Vp+siTQuLm5BQcH+fr6wV8EOW3aLSAggPbU3lOmY/jtle86b3ezgwM/+fv5paWtxAixwvS/Cz6LPl1wsEEED5oNPWUvmcC3TDk4njwo5Vy80Gq1QUFBgYHSgXb3798Huc9oNNr8+1XpXWdmTolWbhZxPHo89eo6JaPYNC/ixPOEg306skMFnAI+aDxfNyoqyrVCaFGDg4PKHTEXigLx4MqVKzt37nR5+cu+xkq93dyGrL/AHNHR0Yz3t9PbjmzJ+DioiMLBMZfAkqCMCu1p8ihs3uR4vICHArNfS0sLe+aKU9nJtlFyVVVVRkaGyw+X7p8KDrcG1KCxsVGv16N3ncvAfvX09AD1C/Pj1bW57qUX6IQEAwtrGLPZhEo7Nr15+gFgasBZkuPRQ7m6Y0O32duYFhRM9yjayvHwQAP+0wcN03tQUFBwcPBDeayQHSQIKHCW/IVF1dXVrV279pG9ZsrFG9xEdZ3JZHLTiiEhoSj/suntfaU3ExPj3z5w4NNPP73d2Wk0GtE8H35qaWnLy8vbvn17YGCgzZZ8T31EXR3Czc1tNoenYiN9fb03b8opKSnr6+9n36ILldVQBUbFVJofkZFJBGHzn/+8ZAlfSd5PWLqEhITAoKnsDiQODQvu7xugzEvObfFgZViz1Q0O1Xjwj5z7YPVrJJ4TWq0wMTnR29d/t7dPutnUpCF5/fwk7V1ICPyBaMLDJYc8b2/5NivUqNPp9AND01b+grBo4cKlS5NYB/qHpRfneCxwQH/KqcMm+KPn4HjSIBP02D9hlHkjIiKAaPr6+kZGRtDAQ5yFNZKZHJLHp4InAU+9us7mazSjDo/jSUZXV1cwgcvPKzIysrq6GsUV1wrBXHq9fva6McgI6+OFCxfCSnqWb+BD0R0+LVB2lrUQDCAg25H3UNpxoQqaa/aPhoPjCYRSKlOas9iT3Li4/uSAfV5xcXEVFRWuqevoMx0fH5/9kzVPj7PhGs9WVlZCxujo6Nm8bJCxoaGBxgidny+tcoMGxDYYE8qSyKFsMqfK5951HI8Y9vQK9oxLlAk4hT3VYB8fEF9jY+NsnMJZtLa2JiQkPJTSoFURERGP8n1Trs36+/uHh4dFjRsqe2JjY9k0M+6H0GsPD7c33titq7385ZdfPrCv12h67vQeOXr8x2/sDg8PF6YvLL+PLrOKOoHoIAHu7u54vrKa7PaaBCy2kUTFBFo0k4hh6IVQVf2NWRSSEhKVujq8Xr58eX//QHNLC94xEh+Fqqoqs3T6XcKMTcJCYNmm79fR2NRQNXZQlow8xAc0TZV2cEcrOecZNaIGBkigjSRZ7sMbMDKiHxiAMq/fuCH1TqMJDAyEcYOVAHz6+Hg3NzcPDd0zTzdrWLJkic0u8Jnz6YU9iY8lR/58OTieIqjcpaFxyO7e7ZuampIJes7+1Xt5efJV9JOAp15dZxMOjEoeU4s4nAAIUbW1tdTs0SkoVyGuPXR2L1twfmNLVpROp4Nl+mzEOcyFEibbwnkCe0NHtiND0PvbhWKph4Gbm9u8Gk+OeQJ7UplshrQ3KfE/iicEsq23+Pj4tra2uLg4Zx8QLQRW8yybuADIPnueHRoaam5uRqv22bxs4+PjjY2NO3fu/P42EJ9k2FRgIIDgwsLCAgKC6LGvgrr1jMiYZGLh7u6qtko5OB4W2Ffa8Z+2ci5y8EfB8bRApjUZGBiwp4JyoWSlSsY1NDQ07Nq1ixb7yDR2bI39xF3MqgcS0Mvcnkpb+achS7k6bWXEgrBPPzttMBhoj+D6yJEjmzdvTk1NZQXkh95ZjAyJKjqzFZOTkwIJ+aWmBMdN8vDw2LRxY3FJiV6vt0YG00C11VXfaEUNLIrsTSaZmWvhmmrs8LOmpgbk0ODgwBnHAdLHxMRcuqijZcInKgvRkREfCvZ36dKl0M7BwcGxsTHiIm99dgKpGj4FUUbkbFPp571792SvBybFLO7u7inJyQsXRtl7jvNtKTVXIdPecXBwPHWwuRFq7y/ay8tr8eKYgQEQsoeIG7eqP3yWO/Crp6cXnzSeBMxNdR2Cv2GPBg9rPSezaIMVKmv56Kw1X0pKCghR8Dmb5rW0WTY01ZegrK62thaETCjHqe0D5Yw8Pj7ObrCq6dccW2rb2Y4UIiLCg4ICQCAZGRmxptGIdhzAURqy5pV0de7uWu43wDGfMZdmiScZNq22lRc2wf4ELJCfn+9CAElaCDDjmTNnkE1mQRMPglO5wEfwtaysDO4kJiaqHAR7gHKgR4JLkTnnAEvK2q/sjoeHW3R0JDG3vDs1ZWKY0SRYbPlN1jN1bOyHQnpfX+/vo+UcHCrh7J/20/5HPYfhwpSL6WGS7+npYcM8uoyuri50bFLZGHvJDAYDiGbKpqosavbsM506UfAxhYWFKVM6tWW/aNGiA2/9Mi+vACjDyhYauCguLoWL1NRkm0XNkscFqw3lxMQEauwsejvBbDSbxgzj4kzn6KisFwhx08Zs6It+YAB1dXj/QmU1FJCQIDeEol8zM9fq9X39+kHBGp1yYnLybHHxju1bfX19HVcK6f18fENDgvT6QRxSjWgB8i92wMPd/bnnnpGt7kZHR0G8HRq6PzU1SQKdSTcEorGjGj468lCUVbcnGK2H7eHsabJEvwTJ1wQNXp220t/f38Gg8VmUg4OD48mBesUbfAYFBcA/oAxit0EzUpfuaccDU8GQmnUCKSkjKnM8FsxldR3Ho4Ea4URNMjbB6tWry8vLN2zYIPtVvcQeHBxcW1sL0p3LMoNS3+NYEmCN49hG6nRS7IvIyEgXdH5sUVVVVenp6WxFM5Yzf5baeKAdSDC9vb1ohknHkFoU4qNhz1nFNPxIHg4Oju8DSqsLmXMAa4Di1DZfYmKizD1OJc/SxOMEsmPn1aO7u5v96rgQm+RoMBjq6+sFErzahT0+mrinp6ehoWHr1q3C9PFUWY7ojBnQUw1vb+/FixcPDAwMDg5KO6CMbEYsV0SNxo3yo2zxA3kfQ4s5ODjmEGbDOAIR60AOioqKMs9aLTQ2NubUnG9PwXb16lUMwqy+Seyv7e3tcc57yQtErqHH+wnM/po0mYtCaGiozdY6BZCq9u37aUlJ2bfffUcKkfb4pozG4uLiW7dubd68UVaFU4sZe8ASoGsYxQs1dkaTEa+Hh4e1Wq2bm5uyX+waY0Y5XUAfO3KOXb9ez1ZdKcW3NKLHvzIjfG7evLm4uBRzoaYNmlpR8SUMiLu7O13h2GwG3IGSL16sEYi1qLubm4kRVKU77u4vvPBCcHCgrBwfgvDwcPi6fPkyLA3dJvr6+iYnjffu3RslQLMbywGftrwlyDsyFRwc9IMfrvFwc58nix8ODg6OeQU6qwNxBAYG9vXpgSCEBywAPCuZ+LD7omYmpAqW4dg+huORgavrOGYFmyIKuyWnUoZRLhlBMFM6k6lfU0JKkMfYs8RdwIBkeTethQ4S2xRUoISWlhZfX9/o6GiVlbIV0YvBwcHm5mbUX6ocB3bEHtjuzWl4e3vHxsbCWA2Q8P1ARiAEkaD/GFMFA+Cg9wBal8B9wd/f/3E2moODY45CNlfjdVlZGczkrA2BUzuGmD4tLe3gwYPvvPOOkizUFAgJli9frtPpMjIyXN7uZL86rtQmOdbX10MhcD8yMtKFPT5aZmFhYXZ2NluC+kUCm37Ob1dhf2FlBYsijCCNopl1L48dCos5vlWTZ/Tx8Xmsbefg4HjqAXP+6tWr8do1DQEs8lHn55R5igwYVFNwkjQRMtVUY2MjcLHARA9W3yToiF6vd8FL3jotm+1UqlFsurmOjRuzQUSqrq7GErVaLUhNV69ehZI3bcpRjtvsa4QS3NzcjAQWjZ0gfcJXkNiGhoaAvzAqpk1hWaWuFPKixu7s2RL99CCrVVVfi8TpX1DsPIhSUGh3GJNPPvlsYnISHwS0DUqoqPgSSrNXO8rgkH7BggUCGUYpo7Vw/CkwIOCll17AWC/2tk3Y9gcGBsKFzJOyr08/OTkJ5D46OgrrKxiuiYmJB4NDSli4aNHK555h35w5v/jh4ODgmFdgSQRoxRphpW9y0kBtRKazm5l64BHC4rujTxC4uo5jVmCXyHTxZ3OhqVLXRT9BBDp27JjsqDb1a0pICWJhQ0NDZmam892yVIQh49Wkt7fbWF5eDp/R0dEuWHGyyMvL27hxo1M6SzblfNDV0c6CLAdiDD3QDq1I8OkwTxMHRJKguN8ABwfH9wQZCcIUtGLFirq6Otzjc2HLkqZPTU29fPnyypUrZXuOjgukNSYmJn7wwQeu8SMUMjQ0pJIc2Waz/QVyhK9hYWEhISEutEGw7KxVdXZ27t27V9lrp7wc5jzow8J9wwULFgQHBwNLjo6O0hiYlCtJYjMG6xKII4K7u/vjbD0HB8fTDJxYqLJNcHX6jY+PR53fbGbvgYEBp0hTsKW2EYiEePXq1S1btrhgbgIoKipCp3BnYVOylqZxq6Cnt3qMuQYZda5d+0N/f//i4mITZXxRvHL1Kvy/aVOOzSyz99YCxjEajQaDQdLYCWbU1UEf4c7w8DBqqlwgfQp8mlCLpLErLiUe55a9S/itsuproL/ExHibEjcQ4saN2SUlZYaJCeqX0HPnTlXV13i+naxtqJDDm35+ARqMVskcJge9S0qMX7VqFcuzMltnpeGXLCV+hoYGw2dk5AKaFwqH3sHf3QgB8D78Eak0pObg4ODgeEohm95JhJUYoANYIVhZyWKpKViERDPujhJCMXEzzScHXF3HMVso7fhqa2uTk5NRC+KUgo29hmKjoqJaW1thZal+WckuWyMjI0Eccm07EsE6CKvZ+JMlg/VxfX0j3GQPr3bKQRBL1ul0ML3iCltw0rvOqRrnAHCIcDsyKCiov79/dHSUGpIQcnqgVzaZzH5+fi48Gg4ODo4ZYdM4Goipvr6+u7sbCM7ZKZpNCdT2n//5nykpKR4eHnQPUX1RXl5eyLBsRE2VgCpgalVvjqNsfENDQ79+EEfD2YmXsrzBYCgrK1uzZo3M5ELl5ikQNDwFF5wbnkbQN43a7ri7u0dHR8Mg3L17l5wVJI0YmvmzGc1mY0BAsI0SOTg4ONQB5x8QDCsqKjZs2OCybxys6tvb22fpooeu4Rg9xSkRT5YGWCyYQGVjWKEMZDqBsLCzjZeBDZ1CXbiAnZ0y7pRhusQkYcWKlMBA/88+L0T9GSa4ymjsZHW5XDUFVO3p6QnVSX51JqNgtliTGI3GoaEhWPPYtLN0qkZqjLJ506bikhJc0pitYUUvXroUHBwYEhJisy/w0LOyssorKtj3p6WlBdYziYnTVhTsQwdp9Pz5SmlUrbo6/PW5Z59NTU2WMa/szZQJqsrdAOWnYHVVpB54ytLm4S4BBwcHx3yATYsWWET5+/tjHDLzA099Le6OWu1IzFqt1s/Pj1PDEwKuruOYLZSLyLS0NJnZoMo/eNkyNDMzMzc3991335VVpKYxeB0VFdXW1hbn0tkAra2tTq1olaZwVVVVeEACrOAF1XuIspTj4+N0MJ2ShWia2QtOTwXYbuIFHmg3MjICYtjExAQGLWFfV7gDQpd5ulcoBwcHx0OBkhzxzoYNGw4fPrx3716njFoeHElCyvHy8nrmmWcqKyuVh7zag4wI4uPja2trXVDXmcnRdzbLdFAvOzlXVlZLA2IywxQty+6gQLYc+CwoKACGzcjIUKaZsVXQ/jNnzrz++utq6p0bsNlBeItiYmLu3bsHLAkvGIbLsv4oBZEGmY1HROHg4HAZMiWBXq+fjUc1yFODg4OBgYEuT9fd3d1UYeasXMZe63Q6NnTKjLzDMmB5eTl62LsM0RpHUSBW88QtzFI4NaZxeYiUBygATezZvTMvr2BictKiaiLRTQVbGruHQqZAPdCvoaEhgfifobrORHDnzp3Y2FgaEXSWFXl4uG3M2VBWVtFH1JwaAoPBUFJanpOdjf5qsixwZ9Gi6MyMjOqvv57mlldZ6efnt2BBGCuAY5ahofvFxcWTU1Nk5fNAV7dkyZKUlOVs4TLFpzD9cTgYZ+Ur6rjjs9HpcnBwcHA8sbA5veM1cCuswQICAjDCCklsFCxuDFNIW/Zc2DkeC7i6jmNWoKp4jO4gWP+2MzMzWY2dyhW8TMDw8vICWai2tnbVqlVOrUHpDJWQkFBTU+Py2QAC4zsozDRtyVbn8AlVo5sxHlynctaTLcRhGAVBk5qaanPOnbEcGD2QCefbhMsOoK+vL4h8IJnT6G2i9ZxVf38/HuOLg4Pj+4M9wtq1a9fx48fffPNN9eVQzyc6v2VkZBw+fBj4UeXuJzsxwmdiYuLp06eBpp218YfsXV1dUAz6CAoz8bKMuaSjWFtakCuRnVm5Qk05kLKtre3q1asrVqxA5wb1e6aIwsLC9PR0dkDmNks62EhFwczf37+vrw9YkrxmlixwDT+BaMd39Dg4OFwDO/OAbFhWVrZlyxaX5xOQhiorK6EEwVUvLoPBINryT3IMGVkA93V19QABydhNjVknHmoOawCX51UZZ8XExAiWvTYpJObt27ddKJMFK//STkVERPz4x3tOnswfNxgwmdFkIj52pk2bNgkKKXiWgKJgZTI+Pj46OkoVdeRUctFoNN2500tDPjpVplLdBZ+enp7Z2etLSsvh0RiNRtzQgKpLSktzcnLCQqetMSgSE+Pv3r1748YNa9+l3yvOnduxfauPjw+buLm5tbq6WiTFsuVMTU0N378vu6nUwMlUpzZTCtMXSDZHxqaqjzM7BwcHxxyDTaZjZ3uMsDIyMgKiHzAR7ouKVgQFBXG578kBV9dxzAr4l8yeeo2fwcHBCQkJVVVVGRkZKnV1NoEOdikpKXQ/UU0htC7IeOTIkW3btrmwHdnZ2amyOjaXwOjJiKOx6OPjTYOlqC8EL1pbW2tqarOysmTtV6mzhDbAhKu+6qcd7BvISozwfoaEhPj5+cETuX9/BG0hPTw8FixYwNmIg4Pj+wO7RGanGiCF5OTkgoKCXbt2OVWO2RqsSSTu4zDD/+Mf/9i7dy8mm3FCYxsTERERGhqq0+mcDRk9Pj5OdDlatMsTnCFKyFhWVkbTU+8Epwy9DQYDDB1coGudLO+MJZSXl3t7e9MTXFzb8326MOMyDO4DIQYGBmIEabwD4hy8IXN+cDg4OL5X0DkEFTA9PT1o5+ECYI7q7u4GCnD5DLyuri7BVd0STQy8CddxcXH2EjjIfubMmfT09BkT24NNJ6rY2NibHbe1Wq3JaLx589bY2Njsj+VmpVGpIkEMDw/fs2fXybwCA9HYYQJrVMxNLvfIQe3+/v4GAqqxI+o649DQoJeXB6x/ZtRRKcuUqbvw09PTc9PGjYVFhcPDI9ZftRMTE6WlpTtff5WGHGfrAmRk/Gh4eBjeZ7NllEyQBRYYMBqQBRNfuqRramoSrBQsWMcTXQYh/YwNtgkHrnUOxkT+TDmzc3BwcMxFOFjk0J98CfR6PR7gKhDWgOWZzEaE4/GCq+s47MKpuArsqpeqyo4ePRodHY3m8/aKclxyZGQklFBVVYWnHahcWbLJEhMTMTtbl5qipGBfZg01N1BTL1t7ZWWlWdBoRJPLQikgP/+UIJjo4dWyKmyCtraNYOfOnS7X/jTCwXYt6ucCAsbv3bsHMm1wcLD615uDg4NDcEgiZsUxrja/UqAxCtCTTFvmwDJaUExxkBdoorW1PSEhTlDwrGNNmEgc0NkG2KxaebOzq0cQtTOq2WzeBJGgpqZGkLb+xJCQEJkhjoNCWM/C0rKKfv1gaEgIRvKcMS97p66uDtj5t7/97Sw9G1zI+NjhoNl0yxJWXPfv3x8ZGQHGxHAoHBwccwwqJzE2GUzdnZ2dqampzhYiTJ95srOz8/LyDhw44GwhtCiQLuvr6+kJds5ibMxgMjvnV6SkOZ1OZzJNLVy40Nna0S/8lVdeEdT13YHGhb2OjY3t6Lhttgb8v369+bnnnlHZJHvNkGmAUGMHYtSe3Tth1YE+diDnipLGrgF+3Lx5o8qS1QOEtaCgoO7ubpMJShPg02QyEs2duaenx9fXl2rFZlMRttPDw+2lF18oLikjKjQNSN/wE1zDnU0bN8KvND1b14svPl9UdGZ4eMRkNuJ9/cDQpZratWt/NDU5de5cec+dXrYi6NHU1BR+JbbORtfarGadqWbfhoODg4NjTsLmakH5FYRx4Fm9Xm80GgMCAmZv68PxcMHVdRw2oNTGu7Cqg0J279598ODBvXv3RkVF2TP7mnE1mZaWBqIdfDrlo0YBcp1S26emO2iASaOmqJdszSROl+ScRzY0ExMTBeeFFkh/7txXMHU+88wK9R2ntYBsk5+fT4/9c6EBcw84At4E6jeXOTg4OChku1d37tyJjIxk/bpY77cZS9uzZ8/7778PMzzwFFuF8uQYe0hNTT19uqigoOA3v/lXWTtlrVJewwXGi25sbFy+fLnsV5tF4QUeXEcc7KYFwWZhT42n0+mwUPigzt+sKk4GmXIUx7yyslIg276Cw6FW6vl6enpgOQHDLnNYd3bfVmXipxT+BPTrnO8vB8c8gXoXZARrkAHTdWtrKw2ALCgmZ5WAcnx8fOrr62VB/tU7WMfHxwPlqVHX2Syts6sLmKulpYUe++qUQapAWAxIMCwsjOqK1NSOX8vKylasWIHxqx1XqqRFuEPdCmVISkqqrKymY1hXVzejuk454DKilz1f+jUiIoLxsTPhiqehoWHRokUrVqTIyrdXl3p4enoGBAQMDAwZjUbiXWciejsJt27dkonYrlVB88Jz2bgpu7SkHBc5GDoIJPHikpKNORugJcq88A68+OJLJSUlE5OTaOALuZqbm93d3WG9MTAwINA4pQS4K4p+DERH6CFwkuXg4ODgeHwA2oIlDV7PBzn36QJX13HIYdMgHe+we4iO/5jxVxAqtm7dCmLVgQMHWAHDqYkARLLCwkIo5M0331S53GcFg4SEBMgOggS7H6oGuFjv7OxUI2awso1IThEnrnUADUq2zur8YJUPq38Y7czMTGfNYMfGxo4ePQqCKI65GrWospC5B3t71oJDnzwODg4OhGx6FMmhXxUVFRkZGTDZqjdwoeUEBQUBRebn57/11lt4xCn+pD4MBdT7zDPP1NTUAOk4sEqR7cHRi8jISIH4gicnJ9PNQZmyUFlmV1cXuTAZjUZZGtnWnkzVZzAYqqqqaLLExETz9NP4lKpBWV/gIi8vDy68vb2R02ect2lpwKq5ubkJSYmrVq1SObyyQVB+OlvOU4p51VkOjjkJm9qjGXOx83laWlpRUVFOTo6np6ezkyFLK2vXrj116hR11HPWmBK4EqgE5vOIiAg1aja2CmprotRLOQbbyNraWqNJwNptqrts9kUkBxy0tLTs2bNHcGikosyOJSOBUi0jC2BwGGGtVouJv/vuOzU6SFa9V11dHRoa+uqrryoXM2xT8XPBggVv7NkDXDw2Pi4lkNzshOLiYrhOTU1m2y+Tjh20xwFCQkKGh4cnJyehPJOJ+NYRD7uhoft37vRGRITbHDRngXlDgoJzsteXllVMTEyYrN6Ker2+pkaXmZlhUwcZEhKUmbm24txXglXDBxeNjY3smgo+PT088HwQWK1pcNBI2LEZ3wQODg4ODo5HA05GTxq4uo5DDpmEAOLB4OAgburR06dnFG/oryBCtLW1HT16FJVtgmI7b0aJAhKsWbPm/PnzsPZVqXJjNwpxKQwSDs2rUkbt6uqi1nAqaxSse4Igj8E9YmZnYjdh1TQAfwKRGMTboKBgDCWqBlRXd/jw4eDgYLQ8dXaXbW7P0Q4EaS4vcXBwOIaSs7y9vdevXw/8AvOtp6cnqwxTWQ5kbGpqys3N/d3v/s3T04OlCUHFjATJMjPX1tRcLC0tBY5jYy8rNWGsog5vAj35+PgAYQ0MDABrYBZ7ujoKWBIYjUat5kFK5WareXpoUCwHBko6F03Uwj1kZwc7ejb3gsvLy9GGZk16GmuP4niIcKOzoKAA+HHXrl3KZ6TykbFLi3lCFk6Z+3BwcDyxUGqP1Js/CtYpPTs7Oz8/f+/evbIpccZC2DPO0VCDmpjYbJ5jxMXFVVZWwmSucv6nabq7u2kznDK8oIMA9AeMKYoaZSRMm5zClg8cBGsGtBdR2V+2/WfOnIH1hvJXojEKgTG5efMmphweHv7uu6uOHexowy5fvnzw4EH8euvWrd/85jc2a5flXbAgbM+eXXl5BeMkCA3Ky2fPng0PD4ef2DExMwe2uUYlZuLS197ePjWFx9eZMZ4kXN++fTsoKBDWToLzAq9NQAmhoaGZGT+qOPcV9h271tzSCj/i4RTKFUtMTMzK55779ttv8b2ibzvm1Yiin5/viy++gF6VS5YsaW5uhvshwcEJCQmcXjk4ODg4nhzMHyH3qQBX13HIwQowIvGQ0+v1o6Oj8fHxoh3Ld3uFCGQh+9JLL/3pT3/65JNP8Bw1vE8NLWecDkTpMOcMEMyKiopgXQvtUT+JYLKkpKQbza24HammRgR0Wat1k3XHAeiIVVVVkWuMEibi6S/sJuaMRUEJROEn5OTkODtjgjjX1dX13nvvCXbExRm7oD790wh7m+Bztb8cHBwPC6zSS2C2nzIzM8vLy6m2zCl6Arz++ut/+MMfcnMPHzjwJiU4lZQBP0GlISEh/f39BQUF77zzjs0tSFGhqMPrpqamgIAAILsTJ06wjuDXrl2j2b29vWNjY9mZs7PzNrkwt7a2wsLAZguVd8bHxy9cuCCKWrM1ATTbQdhPdhWB193d3aWlpdhyWBU4pUnKzc3t7OzctGlTcGCQssEq+V2Y/g7MedaYD33k4JifcFZNhRfAUKtXr87Pz9+9e7f6uljFBn5mZ2cXFhayxxw4JaesWLHio48+2rp1q83IkA4ARIm1AJvI+MVxjbQjUihmUQt34+LiBPvcoRSmamtrQZpOT093Ss6iiRsbG+HC5uEImGbt2rU3b96kC4DLly87VtfR2js6OujNhoaG3t7e8PBwWRqEjJQXLFiwY8e2EyfzqUsZ/HDy5Mk33tgNP7FLkVkaRIokaGRYWFhXVw+sGYxGo5l416Hqrrm5JTU1eTZspWxeTExMVmbmhcpKyvhQ143m5ojIyMSEONnyDD9htOH53rp9mxZoJifVQXNDQkM3b97o7u6OuTIyfrR8+VJB0ISEBMkKca39HBwcHBwcDwXzYTf46QJX13HIwQpUAvlbTUlJATEDndtU/gGzv/r4+IBcd+jQofj4xLS0lZhXfbAvgcgnUVFRXV1dZWVlIJ45O3ckJCQ0t7SVlZ/bvet12inHi+PW1lZooZEEl3fK/nRgYODiJZ1G44ZSxJKkRFlFMy7KoYSysgpI4uPjRQd8RmCZZ86cqampycnZJNs1dmr7eG7Pzjb7OLe7zMHB8VAgm1FZHlm/fv0XX3xhVniMzVgmJPP29gaKPHLkSEFBwU9/+lNxuleZ40KovrCw8ExnZ3dVVRVcC4o5v7+/v7e399atW3q9vr29fWxsrK2tjfRE6+fn5+/nc/PmTeAO3AVT1gg/0YUBUNuCiCitVms2mT799FNoNsY0W7p0aXh4eGhoKB6DJ0zfAoNPnU43NmYQmMGhocxsjphMPQbX+fmnsAFJSUlBQUHqeS0/P7+7+w60be3ata7N/Oyjh9GDRzbnKYMdHE6RHBxzCer/opU0lJycDJM5SIVpaWlOFcUWCKxx5swXILPs3btXUK2xoMlQVQZ8B8yrUhrFvIODg3gN07gyjeMSMCN0HF2mqHedzWbLbHrGx8cLCwvhWjZoDrrMjglkR3McB73LzFx74sQJzAICbGVl5e7dO0EAt9cvtg1Sa4klDVzcuHEjLCzMZqvYZ4TXMTExr7z8Mix+UGMHGDcYiotL9+zZhSe9ydYz9ofZLugbCAwOC5j790fgDquxg5t9ffqwsBAXCqf9EhRKu8TE+OHhe99+ewXuSuEEtNJp9PDKeXm6L1q0SGm4YzBMjoyOmq3eovgUoHkwmFu2vEK7junRzU6Y/pQ5z3JwcHBwPF7Mh93gpwtcXcdhA8q9QhAwuru7qXim5i+Z/RUkq6ys509KR86YsAS0qVezQsVfs7Ky8vLyLly4ADIelKamXrryRt0ViJdbt7yMQflnrNRgMBB5TItebsoeyUALLCs/hwt0TClTm6mRRUEkGx0dFUmQNJXBvrAKeDpffXUBBIPMzAzHiWcsSph+zsTTC3tDJ7vJCYmDg8NZsJtW8PnKK6/A7J2QkAAcp5Ic6UVKSkp8YsLVq1dPnTq1c+dOB0osZRsgQXJycmHhGbg4ffo0NAB4p6+v7/bt242NjfDZ2tqKnCII0pRuEoxSLlEQBS1ue5nMkgGNp5fPyMgI3DUrVDVQj0ajnZqa0mhEjdZdC9Qg7e6JZihQ1F6tbxQ15vrGBsESPVqMiYmJjY1dvHgxXCxfvtRMompXVlaK5LwWwepaJ2Nqm7xMb0phMKUz86ALJiBHNZM2ZiwqKtLp6uB627Zt3t7eM+ZyUBRcYLBr9WfKPr1gX7+53VMOjnkCp2YtB3/7u3btOnjwYFBQEA3lN6PaiX7Fa5BugChBpquvb0xNTRYVZ6baBKUDmMmjo6NramrW2zrIzWbVmBcmcOu1xRxTUC0CmMkZb0TPJzVgRsc+ltGA/kbHDKGhoTBirPzrmNzp57Fjx4DWbbrWUWCYTWihYJXggDQdWLjS5qHHIaVmWDZQ53XBoRkN3oHHB/xece6cYNVR3b1794svil99dTvbR5d3ANlhhEXFlSv1RmnVIh1hBw8RdYRNTY1r1/5Io9HMhqqUeZ977rnh4eHmlrYH7oOCcOFC1aZNm9AxjjZvYGDgq/OVOJJubm70PmSEm52dXYsWRdushR0czrMcHBwcHI8RrEXO424LhwVcXcdhAzZ3zdBpoKioCFb/gpMOdnCdnb3han19YWFhFAGNhKmynOTkZEGAhbiQn5//7rvvOhCTWNkM24k6M5Beqqur8YzuGdWEXdK2oGhWCHuO2zk4OHjp0iW2atnm4Iz9hRbiuXdwjU4SM9aLgFx5eXkwqiQ4jCf7k2u7ipOTkx4eHk/7ZO3sxsT32hgODo45CTqx79q1S6fTURc3B+llGeFz9+7dH7x/sKamJjg4mPUYUGOrERISEhUV2dNzB8r56KOPOjo6pCPiCMzW4+iAAQmxAI+6SZVaJ72pqSlsgJ+f39jYmNFolO0h4jXcR9bWarWWYkURgztJCcy4uLfY6XcQXLhwAetNTU0ODw8fGBhAfSEiKCiILd9BZ0USBrOsrAwuobTwsDA0+pkRIrFiuXChCi6SkpKo25/j6uwVJZD4acDRbFjvOQ+X91g5ODieNLC0Qg8ImDGx8s8fRDAgLOCat99+Gw8In1HtpCwKWLKysrKgoCAx8f+EAqkGa8YuYLKEhATIrqvVpaetdlw1u/2k1+vxDsiTIDclJiba7KC90qRImOQCTyVXdpDtJi0WKoVVgUDscgRCx07NqHg+woEDB+w1ld7Mzl6P6jr4CpQNpJmdne3ASGV8fPyDDz5oaGgwM9QMi5Bf/vKXImOzKzPfYW/iZ1rayru9vfX19aL1UEBoMF0I2dP8qQfNBWJpZGQkrC5MsAKRnOssDnZTU+bm5tZly5Y8FKqSvaXDw6M9d+7QX0E6Pnfu3LZtW6AxeOfOnTulpeX0DD90xRNQkicrJVgL/eQnbwgOh4KTLAcHBwfH4wWnoScQXF03H6FSIlLehFXy6tWrQbiyeWCAYx2Yl5fnnt07c3M/PHTo8Ntvv4UqNHsVCYpFLcgb6elpNTW1/frB0rKKbVtfmbGbtHwqkYKgBStvdLATHCrPurrvSNILkehAnqExPWy2kKKsrEK28xgfHy9LzFYqKwEkOuia5OggiomJ8dhspZhko7VdXUePHoUGg+SZkuJoR3JGnw9MD1KWSveFOYN51VkODg6bmP12EsyctbW1wJK7du2yXQVu4kzPKKncgoI3ZGcXFhWWlJXC5K9GIwWtBdZoamqqrb1863YnCdYkDgzec3PzEIRxS1+ICs0kOdNpRcGELRAtVQtSNCmjtT2iGBYWFhoWrBEsjg6hoeFhYSF9BLSdo4DxMdyI0khOeibBGiRTqoIkM1mqFk1kr6qp6Xp//wD21dp3U1JivKBuwIGCjxw9brJoBMVVq1bZyyi72dLanpd/iuQy79r1usona6/kO3fuFBYW7t+/X00hMxb4dOFpbz8HB4dsIoJ5dUbLEoTN+RCkm/T09Pz8/AMHDlB5UCbdyHzXZA0ICg6Mio7s6uopLS3ftm0LTanS4y06OhrSlJVWoLrOgf6DvU9sMbXYLerMp1IObW1thdaCqAW3oq0yrANQca+iomJszCASv3DZT8JMUl5PTw/wTkJCUkJCgj0qoTeXLVsWGhoKfC0QpSBQ9eXL361d+0Ob/bp169aHH/5/7dJxd5YCsJTXXntN1kiZYMte0K+bN+X03u25e7fPklHQfP3NxQURUUuSEhzI2i5g4cKo3t7ekZFho1VXh4Ex29vb4ZXw9/dVIzU7hizL+vUvFheX9hNFr0CWcCOjo2eLS7eTl/ba9ebz58/jT7hwgk9PT8+pqSmLO56gmZic7Om5ExkZYa8Km3c4ODjmM9RMXzNu69n81czEahZUbG/aLNbZmXYOiEIcHI8FXF03v2Az+IZKwzf8NTIyEqS7jz766Gc/+5lMQlPKRcL0OR2EDZDuampqCgoK3nrrLXsCHt5UXqSkpNTU1ApSJIoLKcnL0CjSXrNlZULilpaWsbGxysrK7OxspRQnY6wB67pcINIdtNzmMLK90+v1Op2OujKggaFS5Waza5jm2LFj0EK8CUId2yR71wIRuY8fPw6f8J0ezmcPDoRhGogGJEN4TM6e387BwcHxlMKmOYXsJ/VFpaWlQZbc3Nz9+/ezAY0txGGH8uA6KzOzob6+tbU1TwocLTjQ2N26dQu47Nq1a3gEnUbjBk1fsGABlubt7T0xMQGkgOWSvTPJZy48LBywePFiaFVsbKyPj4+vr++iRYt+97v/CxsAX9977z0vD08HXT569OjV+kZBlLR0ERERv/71r0dGRvoJ+vr0vb29fX13ASLZtMKtKx8fP3ZsyadkPWM0GoHpQkNDHTwRuCgrK9MzjIw7nspnJBvMnp4eyYqF3MzIWEutdhw8UOUCiSa+c+cOupKg7Y4a2Nws5uDg4HgskJEOBldEjZ2zNIfzLQhTH3zwAUyzINDJxAqbU59saw++rJOOOSiANqSmpsbHL3ZqwoyPjzeZJDPHS5cu+fv7kyaJHR0d4+OjJnLuuKRWM1mogQRoEYaGhohkZjmtAIQ7pUklBctBeKe2tpb+yhKKvZ5iCcDRIPZCQxYtjI5ilHxKZZhy7WEwGHAxkJ6epqxFCciyffvWv/71I5RAgX9Pnz69cuWz6GDHUlJTU9PBg38CkZOKfqJ00rwXPMpVq1aZHUaotoc9e/YcOXJs6N49eufs2bMR+/cGBAQ8XI3d0qVLpaN2yQnxJvppMl29enXt2h+ygz/7GqEcNze3l156oajoH+MGAxYL1Q0ODlZVfQ1rmMamJtkGCCxp4E/jyy+/tK5bTHA3JCSY71ZzcHCohMrpwsH+p2BfUJItBtTso7I3lTuoaqRm2a6pUnDj4OCwCa6um19gZ17lBqXjGZMmA3ljx44dBw8e3Ldvn+xsNvbsAZtyyNatr9TXX7l9+3Zubi6aZMp4xabkg9lTUlK8vT1HRsfh12PHjv32t79ls8suZJ2yppSifMAyWlQYNsoK6eruhr5oJa3bg8bLxk329dSpUygiitZgIJAd433ZHFhZORUVFZ2dnZLZpih6eXmAvGSTCGXXExMTMJK9vb0w7FlZWTS8mAPYKw0fXH5+/ooVK6JU2I1ycHBwzA2w1NPe3g4ToPpzQ5VFwefKlSuBDmByBpYMDg5WUq3sgv66ffv2P/7xj/D15MmT0IzIyEg2za1bt6qqqnS6OpjzSW3StqNG42aNBzUlhWASTRpRGxAQEBgYuGhRNJ4hFxISAheyplIKg1/1ej1cj42NVVV+nb3hJZsp8bq7u1u6AzVrpPNaYmJilGkA165d6+vr6+jouH79+ujouGycAcB3xz8+8fHHHwOzZ2ZmpqWlUcd3gSHNhoaGyspKHC3IC/REae7BPqNC5DMYDDD4o2S1AMuGjRs3Coo1ib1npwR0GR8lrXrGF0O21cvFUQ4OjicBrNyBB8iVlZWtW7fOWUMEzL5z585Dhw7JvMlnnB7pryjWjY0Zjhz52+9+9zsHZoJAef39A7dvd4yMjACnwOR/8+ZNf/9AKOrvJ/Ko/7e8dqKyMpuNn376Odz09PKCOVxD1C3wFToOfLps2TIfHx9yzOq02CQyKbK/v7+mptZsrcKm4k3WcbyGWojSUEQrTAe8IJNDRXL8RFdXFxA02u6oGVgg088/L4TWotkojBs0AE+woy0sKSk5fvy4FJtaWj9IUqfZZIpdHPPmm2/SdYLKnQEKdCnbsWPH0aNHpbwkjgCIqNCYfft+quysy4BW+fh4RUdHw+rCaPWug/vGqSmy5LgdG7tIUAymy3Vhdl9f35ycDUVF/xCth/wBmltaJicn6cMSySAsXZr0/PPPw52szLXnzn05PDwiSBE112LkTL43zcHBoQbsRGFPH2ZzPrE3w9CZCj5p0BSYRYFS8SZQKjmZ1RIuBcRJJErBMutKLIm8EB4ejnaWIF16e3vLGFDZACU/8pmQg0M9uLpufkG5Rah+L4nNEhkZuW/fPliUg4RGPc/QlI+mVwotgvXAgyNHjmD8RpANWMpx0Cq8lhzsanVmkwCMghadSsYSben8YGXf0NAgmI3EIK4qIyNDuS1I29DW1kb7IhLTSOwjS3WsQAWfra2tLS1t+AUL0Uh6zUhRIb8px0QkB/OUlpZKu66k5enp6TbFP6XW8MTJ/M6uHmgq8OWGDRscVGfzacpKzsvLCwsLUx7ww8HBwTEngSofdtoEdtPpdPHx8RhrS3A+ygdeoxPYwYMHDxw4gFo3wZZrtYzmIGV2drZ0TpuoPZT74a/ePhAREaHX6y9cuFBd/Y3ktUYiTFqrk0hqymgUycmuhvFxXz8/KfKjWYrztTA6CqrGTSJ74hP+FBwc3N/fTzKaKysrV6etDAoKYvtOswOBkpQk6KUUndIEVA4DpRQmly1btnTp0szMzIKCAnSLNzOn6FGaNgua+oamhsZrnp7Hf/CDH2RmZCxbvlSwlgbVQXZ2fNJXPzBksbfeGB0d/fDDD2GRoNFoBeICQgfB2UcpWHV1UAiNRaZeV2dz5Dk4ODgeL+i8BLJDVlZWYWHh1q1bPT091cxv7K8wK65btw5YIzA4KGdDNvKpzew2hU0QCVesWHHx4sUxw3heQf7+vfto4uvXr3d0dAD3tbe3NzY2EjUJ8dhmhCAvLx83d3c3Nzdo+cTEhJKFSTJJlwNcYTRJblLSfUHQajRGk2lg8F5La3t9Y4OlNSYzsG0MAchBcXFxrPrw3LlztFjoI5AmS44yfqcpYS1xo6UZw2/iwXWCgmLsbWI2NDRduqSD4XTqIHPAjh3b/vKXv5qJzxk0FU+ww75ACX/5y1/OV16QXA/N1pEk58u+88479JQ79bIkOyZwHR4eunnz5rNnzwrWmNh37t796qsLL7ywTk1RM9YiWAchLi721q1bcBcjYeIndARelcjIBe7u7jTxbPaF2YwhISGZmWsrK6vR6xCXMVARvnjSV0F48cXnk5KSMD28Ia+99urg4D0/Px885VdQbDi4OhgcHBzzCDY3HpXSq3KTEG4CjYLUdvPmTRIBpQ8u6NHmbJkwv4WFhVF7SoEcWI6/3rhxA+9gCDEqvmHtgjTtS4iNjQUGAdEvjEBZhb19V4HPhxwcDsHVdfMFrKLOYDAMDAzMeDy4PWAWyL5v377c3Nxt27ah3Z/jZSi9mZycjKEpm5ubT506hSaZ9kQXYTr9QMaaWh351QzZy8vLN2zYwGbv7e/rJ1H7m65dw7zj4+PAVWOjBuItJ62wS0tLv/76azTHs6jWrBuIQDYg0khebkylMFbKlshaWFT0DzM5pEcgDIoJvL29HIww/QlaePTocSJCEmlWMGVkZAi2xD+Z+FFQUCCdEE68BvE4cTUPVFYIfsIrAeK6Vqtdv3694+wcHBwccwbULEOwzskwkWZmZtbV1bW1tak514eFzCBm9erVPT09hw4d2r59O2sd79hSMisrS1dXq+8fBJnqz4dy/f39r3z3HabETSLz9M3W1JSU5GQQkZa5ubn99/t/pEfTdXV15+XlAU3bbOp0CnggoY2NjZWXn9tF4iorzWhaW1ula+teFdy5d+8eLAao/Cbbu2xvb7906ZIoaunIWCVMI9DcxUs66CNRPkpMfZ4ApL7XXt2OznZHjhyB9hDzF+kxeXl5pKSkmKeHhlYKe3/5y1+AxKU0gjk4OJA+RJVqNjbNnTt34PGlpqbaI2V7Y2vzyTrOxcHBwfEIINvgg5l2y5YtIFCAHBEZGalM4zh7Tk4OSCJlpRUhQcFopGIzr73SQCS8WAMcIdbX158tKQaB6+bNm42NjYJZw6TSEN4j7tTWwuPi4kBmGRkdha/AGj/8QTpuFyr3LrF2kLG++OKLnu67glV3uGDBgh/+8Icdt9rhqyQnjowCX/f29up0Oixh8eLFUOby5cvhs6am1mQt0CwpYwJtDgh7B0gNBCtJwDSaFy1cSONnyhIrpTzIPjg4mJ+fD3k9Pd3piXdqngt8AuWdPl3U19eH26kjI2MnT+b/7Gf7QND7/e9/f/NWBx1bZLvnX1j385//XDZu6glLljE1Nfn27dtXr16l92t0usTE+EWLFrnGgzaFbljtwJrn22+/tSjqzGaTJNSbh4eHW1pak5MfWJ0qV1wuIzExUa8fbICX0xopFNYzHh4e8KDhxduYs4H++dCq2fdE9tPs28PBwTG3ITP+Y4UyVnqlCcbGDECgTU1Nt27dAgoAEUyiPlEMDA6KiIgICgp6KWk9MDUGfVm4cKGXjzfOn1J+iWQFE9mKZPV2CBT6QLYCoQxmvK6uLhQJgTfhGngTGJyVTBMSEmJiYmCWBvZEVzwHm8N8PuTgcACurpsvYKd7kM30ej1MsriNZXMDUQabv0ZFScb7ubm5UBQbCMXm/hTbgN27d//xj38cH59Ao3uaV7YzKNv4gzupqanmPGLST6iquKTs3r17wEnAHMBJ0safoDEzJvxUD+fr6+vv748nFkDi/v7++/fvS7WIlg1QrOJqQz1ZXgd7ekgERoJhmqurv7ly5YqPjw/IbGFhYcA6QD+sfFJdXQ1cJbDNlhphog4KNgeT/lRUVNTX3y/ijqloSkxIDAkJkaWXjY9IorhcIqNHGhyEj1Il4bENEImuDh4iXMPTVPMycHBwcMwByLbz2Elv1apV3d3dMDmjWfqMU6JMkUMvXnnlFWCcvLw84FyMwywotrfE6VYgUN2LL6z/9NNP4XpkZAR4zd3dfWpqCs9owQ24uLg4oKFVq1cuW7KUnbEJ+2gsJWs0ID5hmDIH+6ci1b1Z79TU1KSlrQRZS7mrePXqVbJzaqI/3b59Gx2ybfL+559/znaZKvkAPycA+gYC1el0d+/exSwg9R0+fBgIF+j+dlcnNgzDl6Wnp8tWCLIBh5unTp3q7OyWFITSbdP27dtl/Z3xIVJAq/Lz86OjF23bts3lTUblmHBwcHA8FsgYR7BOet7e3iCXlZaWrl69ekZTTtkM7OHhARSTm/thXv4pkHoSExMdCD7K+wZyHhj+eu7cOZDOJieMgqBhhZHFixeD8BW3eHFoaDCIYBiAC/KWl58rKS0lB5cZn3vuOaBFe3WRCoS//e1vIJoJguTrBpwyNKj/yY9/y2a5fPkyTPuNjY19xO7z5s2bHR0d58+fDwgI8PH1p92Pjo6Wjaeg2FcVSBjMsfEJYskppq2W7HWoWMp6RZin+x3i/aNHj+LBcmvWZLBOfjM+F/gEgdTHx4uVHCsrKxctii4uLsZ+MeNifOvAAZlZkkwGVGnmwiZ78cUXgNDvWDkdfvrk08/fPvCmp6enC2xoryXR0ZHoMjJlNMJvJjzGzmSqb2iMjV3s6+utsv0zdo29gC7AYgy95eh6xs/Pb9OmTWGhwTOOGxexOTg41EMpLQoKFoBZ/ZqEG+3t7UBYAjk+Exjz2Wef3fzyy6EhQQsXLhS1GvRSkGAyU4mMDXcpWmtkI6DQ2oGzoASMAm0m5xNJKaW5V0owMDDQ09PT2dkJ7AOyMwi89QRffPGFSKxgUwiWLl1KD1BQdoSDg8MmuLpuXkC54oRJc2hoqKioKCMjA5VDM+5FygrBT5i433777UOHDoFcAQIb6+ClzEJKkswTQaJbt+4FkAwFsjMInzt37rS53Ukzjo6OAgkBHUkxTwxTNMHX31wc0PeB7ARyGiaOjY318fGRGYbcu3cPaMMkbWBKkpKXt29YeARQCzHth2pI8BZ0SjAL7m6eIjIWkSHdPTzab96Cr/UNTTQMS3h4OFAOCI3x8fFlZRUmazupb7iZHAgkG39l10AyrKmppXc0gsAeb8CmZ69rdHWlZRW08D179qh9FRQNGB8fz83NHRgYeu+9d6hMyDcZOTg45jxY0lFuowC75eTkAEuuWrWKxnx2ALrpJtu2A3aDO+Xl5wYHB7du3ao8FY+9rqurKy4taWq8Dizp4eGhIZHFgoKDQRYyTU7Gx8UCZQNHoK2irCMCsf5uaW4TqMGKqCE2MRr0lmObys7t0DBWQhMl1+1P3nvvXU/PaYE0gSwaG6/J6m1sbMQ4zLKWACoqKshBdxrZgLBfgUbfIOjt7f3222+Li4vJsXzQeOHW7S6iepSSmkxT0KO0tDRRnObGJxv8Tz75BFYUeFCQQAK1JScn2+yyg4eIVVy+fDm/4BNPL599+/fTU52c4kRMCeODbeB8ysHB8Xhhj+wAQDdATwUFBTBtwkyr0oITNU+QJT097eIl3bHjf3/zzTcXRttw0WNLg0n++vXrIP4A35kEc2BAsKR+I0JbUEBwf38vzJlADbEEcGGvMSB/YdEgvZ0+ffrdd991oD9rb2szGQWMS0mTAUPRI9jh5koCgRwTC1M3sEBDQ4NW6w4yI7t9effu3b///e+wMGDPDpC1sLW19UJlNb2fmJAoWL35lT797AV8njlzRnIQF7WQEB27leNpDwaDAR7i/v378/NPXSNhZoxGI+Q6fvzvU6ZJ4p5oca3z8fb89a9/vWTJEscPa0b1kq13yX3z5s0nTp7EQJFwZ3Jy8uzZkh07XDF8YSuS1ZiamlxR8SWhf/PUlNRNo8k0OTX13ZUra3/0A2VfXK4RUXHuKxhSuCUdEmyV9yHN1NRUX+/dsNBge5K77CZfCXBwcKiEzDYRAeIYEGgTAZ5lDmS0cuWzr7yyedmyZcCn1ElOI0izpQmmRw2ZNsmxopTL4Fc8hUdKJlh87DRSaBLBbHqwThDhV7xvUexJCUyEWTBXcHAwCK0o7MCqYGxsrLXtJtBre3v7jRs3RscMNbq6S2S3Mzw8HJItX7YECNTHx+cRDiQHx9MKrq6bF1AuweEiICAAZLPy8nKQVWhIfXtgpTt6gZ+RkZHoY3f48OF9+/bRcB8266XXGza8BEyj1+sFq8aO+tjRdT/IS0hFHR0deGYPTPFuWo8JYUp8EFPLvHBR7NsH3mTP/Va2vKqqCt20aS4Q8/7jP/5vbNa1a1JcZikWytgYJBsaGsKMgpUgQY4FqUNkImf2EtTW1oaEhMCvrCBnJm556Amh7D47Dui9YWbI2MvLE2OmydrPfoUByc/Pp1+XJCVYRFYnIVr96rq6ug4c+BUQrUyG5xIFBwfHPIHNSQ/m9p07d8I8DwwyY2BMm3yHAHYbA3GlphYmW2BJdLxmZ1qgHqjl008/7evrM5MT6e7duwdSjWi14AaiOfD2m4nxco83YTpHJCQkoLrOMplLASGFS5cukTa8rkyPACI2W1Vc2LCBgYHCwiLIwiaGQaChnpEKQX67ffs2kCNVaNHye3p6SkpK8HQ9dvHAeuaxgM5mEwDvFxX9o629nVUfisQ2CH0abO44I8tfvHiR7MZamBdKc5bOMNnly5dPnDghiNo33tgTFBQg2hm3GQHrK9kRRxwcHByPFzanRPwKVFVQUIC+4DOWYGYOLN+yZcvV+saRkZEPP/zwrTd/wc7VCEjc398PNFdZWQmTPJGPNNKHqAFJBL3lILWbm9uGDRt++tOfzqj5EFBPZ0VnV09NrS49bTVKecpcra3tVFIj5AX8IgAjU+GRTb9o0aKYmJiNGzcCNf/1rx/d7Ohg9Wr3798vJoBmr1mzZtmyZSC4seaqZumIhCL6NSQ4OCoqQtl+mxoyGKLz589LTRVNqSmpNmVqB/joo498fHzi4uL+5V9+/O///v/gMmBqSjJy1YhuZAdWSrZ48WJ4TCodHWaslyVl/BoeHrp27dovv/ySpmluboauySRcl4GPMiAgALrQSs6bN5MT7FD0vnbt2jMrUvz8/B5KXVAgLHI++7wQlmfYQYx+iZUiuXd03Fq+fJnK0vhigIODQyVYSQeos5bg5s2bcAeoJyMjYwkBTU8DhlmkJJPVkNQSf+XBXqVgCcRiCXkiWGcnKugJzNxOc1HhS6vVPvDYswJ/BQ5KkY5pSMaM7e1tDQ2NbW1tGDYTABwH91OSJeoEyCxQOTg4WHB13RyBTXtzx0CtFchFDQ0N5eXlmZmZ9kJ+KTe8ZF9pVMz3D/7prbfeio6OtN+OB6cR7Nz52uHDh4mVhkg1dlRF19jY6Ovri8aVIDKFhISEh4cLxFYdpBESyEQ6Hxv+Gx8by8/PhwawAUMosJFSQBImuAqgvr6+sbEphQS4X7ZsCdzBz8nJSdzcZMfBy9NzcmICi3vgOS4I0EJ3Dw+ztSIqB0rOdho3gVhxysaQghxZd3R0zEDzQsZnnnnOns4M79y5c+fEyXz8qiG7pvAEZ1z920wwNm44nHsIuBPE8oSEOEHxWB1nf1DO2NjQ0JAsZD8HBwfHEwgXHKRAlmADY7pW7O7dOwcG+js7O4El9+/7aXx8PKYfHR0tLS09W1yKp38T0UmQBC6jyWyaIrO8ViCFHzt27Gf79rPGGTIDGrgTEhQsiCbBJNJA0NgLK8O+Lmsn2n9ICkKRKVArGE1Tl3QXo6IiaMRsg8FQWVlJJD4i31m897RmsxHIlN2DE4nT9tGjx5HuJVrUSK7rllArUmuNDsYKiP7+/SGBoUUiR2qart34wx/+8Itf/ALPMJexVV1d3eenizAGpmjxZohT4xOpRFlZmeS8LmpzstenJNt1nlCCHVsYgYKCAhBWH9buJAcHB4djUF8xlbBJWyCIgUiFUZTtpVSaIHh7e+/ZvVM6bXR0+Oixj9979x0vL4sNBxqjlJSVtrXefGCBIVGOKS5uMcyQy5cvP3HiBEhDGKfkypX6c+fOvfTSS2qYWpTO27HIlWcKi1akpNqTZOvrrwA5ioIGdx+J27ZkVmK7WGs7YSa/ScKL0V5rRPPUFJEHBQ20+avzlfBPEP6yOi0tPT191arnYChApu7s6rG0QTStWJHCNsmBEQm0B4iMUKck4iqNhGQSInsTBuKLf3zR3Nz8q1/9Cr4uWrTo1Ve3f/r5Z+QUCKvwTkYsJSXlnXfeQRXpQ4SsO+mrV3Xevn2juZlu9VZWfZ2YmBgYGPhQVFZYQkrK8o6ODsPEhMkCsngymerqvs3KylCOuRrIEvf3D3zxxRdD9+7Rik1G4+TkpLu7O93Llh/0NFOzOTg4OCjsTVB4X3JGr5O0dL13+8PDQpYuXbp9+3aYSzGWGNn/tZgpPigH+EB2kg4mkAU/s9Zpc+NR1hJ2q1lUxMyk9y2aP8Eo0Q05dzw+Lj4+brFkCTo02N4qnU1b39AA9+sbmhoarx079nFcXFwWgbe3p7JqDo55Dq6umyNwVsXCIjk5GQS8oqIiEAyopGfT6M8BIOPu3bs/OnLs4MGDe/bsWZ22csZmANOsWLHiytUG/FpD4OnpCe2BlvzkJz8JCwuTSSZwYT1WYVoIkc7O7tzcXJlvHzsUAwMDDzb+rNRy8mTee//jnZCgB+HmJyYmLl68CD9rrSnxfkxMzG9+86/XrzffvHnz2rVrDQ0NeJ6Qv78/1f9RI1NaRWFhYcfNNmp3KWvS0aNH9fpBOkS4+wmSnj2yFMmBBIcP/wWkR4GoKyHjmjXpCQkJrKRgc8DpQNELkAlJA/SpqamOrWgdPEEsB0Zjw4YNjlNycHBwPAlwbcsGeAed0UGoAOZSJlDOsbJ9Ii8vrwMHDgA/9usHD+V+uH3bltWrV589e7a0tHR4eNiMBijECMPHxwt+AhKEuv7rv/5rdMxgMToZNRw6dAh4Fn6llbLbpnAtnR9utpiV0MjMCKDXrq7b+/fvDwwMZDNeuHBBmG7xI+3uCVoQtoDCYIZ/5ZVXDAaDtA87NkbrRTnNRBoMXWCVUhhgub+/H4mQ1GUSBS0dDY19oRSqOHz4cL90mKvWzJh5YrHANf/6r//6/PPPb9u2Dc13MGNdXV1eXp5Go33QEcHkmNdojTLaKigoIKpNzYrU5BlLkIGl1/z8fHiC9ElxcHBwfE9gJ7GysrKsrCzWrES5Mmd35Wyu24FlYAYDtnr77bfRc1qWxiaNpqSkJCUlXb/RApJFbu7hAwfebGpq0ul0Fy5Uma3RSqQtPI2YnpYGc+OSJUtwGodfQZC5Wt9IW1VcXBoUFCSLyWmebpaK8iDbI+AI6D4wtbJ5g4OD0hHjwrQT44AiW1pa7A0mDg6IxvQmLXbz5s0hISEgDNbU1I5IRypIRdXW1el0lyDND37wA4xORoui1jns6ClHHngWiAx6gVWHhoYoQ6fIJES2YbW1defPn4dRRakQyqmtrUV51GK+Q3SA69at++Uvf6l8fN8HNm/eeOvwrXFyPCE0UgqJWVz6xp5dsvbPRniEV33J0qWXL182E+86eMRGAnj30tJW+vj4ONiAtge2Sa2t7bDCmZicpPc1ZDkH70B9fX13dzemTHTJNoiDg4PDpvmFQHzpKisrQUYbHR1dvHjxqudWZmRlxixcZLZ6wlk5cebyH0o7WeWcs0CWBPETI06DrNfY2Hj9+nWYRaHcmwRHjx4F9ly16jlqp8L3FTk4BK6um6twaoKDlMHBwTt37qyuroal56pVq1ixZMbS6K8gqu3ZvTOPoK21GQ0zWbGEfmJGkCVoTDCLdaTZ/Mwzz9Bz7ASFZAIXmIUtFq+7unpAtjxw4EBkZCRbFyYAkUwzXQMHF8AWR48cPfDWW6hLA2EGBTOakjoogPCp09Wlpa1aujQpJ0dSTV292nDk6FGBESDZ81qxhJGRka++unD+fKXZnJueDvJpGo3UXFBQADIADoRlU9VsDg8LQ28AmwMOw3Xs2LHRsTG2a6gnk42GTfmH/QpP+cMPP4TuR0dHg1g+4+thr0kgCvb09GzZsoVNycHBwfGkgaqvZPtEDrIof4X5tq2tTafToRrG3h6ozbzwq5eX1759+3Jzc0fHDKcLz5w4mT8yfM9KHFL6iAVhr776KjXvgCzr1q0rKSkzPZjSNfn5+YODg+vXr2fJkZ38ybWFkvBscGpK0tXV9f7772dlZQEN3b1710yik7W2tqK3OmaZtG5LwQV8rTj3FfyjNAdF4akteO3u7i6YjQMDA9AqpBK4Bomrs7vL0iKLfk5rmsZKZqXIh5utQEzQSNEatoWy8KKFUdu3bcFgoefPn//qq69efvnl7du3w0A1NTXBkkOwRg3FLAnxCSqPG2SfFPQCSA0uQkOCZmRGWQmUdqE9J0+ehLZRFSYXODk4OL4/0OklKioKRKSqqiqY/eLj42VKJlYRpcxLEyBxwAQIIhXwBXCWzGPP5oSGN19//fU//O//F647u7r+5//8d+nIVdOUJSSydDL3Kox8xcaNxDaA/FhfX49BUJCwYBaFTxCaHDSVnI06rQ2VlZWJiYn0yFJ6nyiuJI8+VkwzmkydnZ3QSDY8NZVS4aK9vV3aTCT8SIuCj6SkJLQr/cUvfnHt2rW6um9hVdDbeweTNTc3u7l7IkUS4U6jPG/CphoSCOh2ZzftKZTvQJWFj4kmgKHIL4ARM2MIaOjX73//+9HRcdJ4Gh7N/NZbb1GP+UfASp6enps3b/7s88/psHd0dLAhMR10UCUg79IliVevXkVLVnR8hDKhy//856X1618UVHRWxuOC9RF8++0VKWjbdLE6NDQYFmBhYWFwAQvCiYmJCAKXu8DBwTFvIZOG4Kter79w4QLweG9vb3h4OIiBMOE4Dhcp2cN8z+10FqJoCbxpnVSt3ngmiXxBHAZyX7lyJczbwKHS/nNPD1AmsMOlS5eOHTv2/PPPb9y4kQfJ5OAQuLpuLkG5V0gj+NuDTIqDRXxra2tFRUVGRgbdLmSFPXuF0KphCT40NFRSUkIO6el+++0DeK4bu/xFi7+6ujoQhFYD0lbi6aMoPuHpPsrIluxiGgTRtrabyuU1SCaHDh2C+Z0ezY33YT0N8phMTLUo+bq7Dv7pgz27dsfFxX355ZdSGEyRbOkqNHBFRUULF0ZHRkZggadO5QsKZ3Az48AHAEFF2vqUftXU6OpqamrgV+Cn2NhYXe1ltnDSJtPy5UttPhfB4q9wGL3xKAWmp6dTb0LZ03ewK01c9A6Pjo5KsWv27LEXN8bm4LMoKCgQpIimOx2k4eDg4HgSwB5mo4bX7Jk7xMfHR0VFVVZWpqZOO1TGwQ4mSz3B0hk2US2t7XDt4+MD/AiMOTExsSZ9FTDXsmXTzj6BLMBl589Xjo2PW3aLpELF0tJymMZ3795NWdLm9ivSk1arpfQE7DY6ZigpLYevIyMjqMxDTE1N4aEvrA86qsoEalMyvW1UEvP0dC8tLW1pafHx8wVylHR4UhYtagpFq0E6NQE1mgR3Ny0sNtAJABuMfnWdXT3S3q7ZSEVPJEpYKcBQwBIFJFhYYHR0dJw9e/b8+fNbtm3F4NXEPZGOuzEnJ2fGh8sOGnoESuHLBOmnvXv32ot6qiyHvThz5gyI2W+88YZsl5nzIwcHx/cBmX0eLOw3bNig0+mAI2SKmRmnIExAxUY84wAAXMMqnGyWg/R0925faGhob28vfHVzdw8JCenv74+JiVm3LpPEubLIlcJ0LhbIqau0HJNFBNOePHkSSli8eLGyRip2sU0ykVN4INevfvUrjM+P5RsMBstpcNPHjWTUNjQ04EDJmjRGzllgq0Ay0oga9qzWZQQ//vEeYKXq6moYea3W3Wx1fZDGQasFfly3bh3LKUrKLi8vv3q1waIvJBWBiOeAOPAxma1uhfCY4OvChQtBmP3666+PHTs2MjJGS4e0MPj/9m//tmjRIuHRymtJSQlLkpIwJCb27uuv/4khMQVbHKoe9M2HdVTy8uV1dXWTU9LB9nQxU19fn56ehlFwHBcl2xnAkmGh1djYaIYlgfnB6mXRwoUvv7wJXwD4XL58ufDwnFc4ODjmG9jNOmAQkHFg4vL19c1cl5WVkUmPFwV5is5OgqtzzsOdqWQsbKMuSaJ8cDCeYNkm1aJciQBieo5gYHDwm2++qa2thV/HxyeKi0vPlhQnJydv3rjp2WefZXezuTzFMd/A1XVzB8otIce6OsGWFBcfHx8dHQ1skZaWJoXVmmmbSbbtBRfr16/X6/Worvtf/+u/3n77LTTMhJSXL1+GiZhEqEjbvn17bGysQLbJgJnGDZOWCd1sBiETBI89e/aw4hZbhcgY3QvMTiIKLZ9//jkUmJ2djVFEoLQjR44IjOk9uxw3m8QB/dCfcw+JZtzNnHbaHFs7SG6HDuXC0r+lpYXEVJEiMiubQcunotSD4RW1JsFU39jQ1dMNOejIUxpbs2aNzYFFXR2Mp9ly3AI9d/Al2XOUZVRuFutqL+fnncDrHTt24Ag7fr6C4tVCyRDDnyobwMHBwfHEQra5aQ+yLSQ2sZeXV1ZWFrCkQOzf2fQyExlZFZDl008/7e/v9/H19/Pzgztubm7As9u3b1uXlcnKM7R2qGvdusyS0vJptCXtQzW2tv7v/fv3xsXFsd0ZHByU9YKy0uTk5MTkpJGcuQJga9GwjgXWM8YxrxYJzjztFARsJVygQm5iYsoseZVdl+6Q7FqtFrrm4eGBnxprRciYhDSF2trLNEQYjMnx48e7uu9Y220Ja2kN4WVKTEwUrQ4HgGvXrn322Wc3mlu/PHee3H8w0nBFHEviZ3y4FOgRSEOlwdoDVkGCCl4TmXHDw2hhefDGG28oz6vj/MjBwfF9QEln8HX16tXd3d1nzpzJyMiweUYATamcmuhNDOAMq32QobZt22YvPhV+BXa7UFXZ2NioFd0sx4sSX+yly5b9+n+8i3aBtMGycswkjDNAPzD0wDCF6NL+/Oc/w4SMM6qsXpEEPhFktpWCBqbivLw89nCEoqKi8fEJYTqhm6wV6XQ6GCWlwgZGD8sXFIIVK3XS9oBI6+7uXldXZ56+fgB++fjjjz/55JP09HQQu5SnPAjSuXr1ZWUVJurdKOnq0tDa1eZjYktASxcpVLXZnPX8us9Of/7Zp6cf9FRKboqJiX333XfxuQiPnI82bcrp6OiYIKsO+Do6Nvbll+d37NjG9sKFJrFjmJKy/LvvvsMVjukBjP/856Xs7PWCk1LqxMTEqVOn+vr6SbhvDa1rRWrq+vUvYhq2QM7vHBwcroHOJH/961+/+uor4G6gXcnrQKIns3QEHUNA7E7mNIMVjYgpnxwQejWzTSXSsdk09cBXQWD2ZgMDAzdt2rR50ybg0G+//batrQ1yNDZca6xvWLBgwauvvioTtzk45g+4um5OQSYAOFie2lsfiyQm+4YNGxoaGmCuVO46KdMrb4Jc19XV09nVNTY+/v7778NXWKlfu3YtJiYmKytLFjSfbEeuKy4psxRFtt46OztBSHvjjTeSk5NtyqKSGaX5wRqa6ay0MdhC4O3tDdIatAS1XMATBhJAX1rCEysVvMbYX3hYHRTq5uYmBfsi8hhci9aQX8TcYxwtNEl1Eg+J1rgxKBnQ4JkCYaCAgACTcZKc96MxmdH721c6ZNtEDfUEmh6aisozdmChSdBmyeofA6RYRUSTaWrNmjVBQUGyxLInInsTamtr8/IKpEuzCcacmv87eE+U0khra+vRo8dXrEhBvzqzLTtZDg4OjicNjY2NSCiC6uW+cmaj1yA5AEseO3Zsy5YtdFuQ9UJjs1y/fv3jjz++efMmUsbIyIiHhwfQCvJLYWHRnZ5uIEpPT0/lHhBUVFn19ejo6IMCSZmjY2PAks888ww0AEpuamqC9gwPj7pBsYJlPxHoY2pqamJiAi4E67YmXgAJQplAf2MkwPLw8IjRaLFJ/4//+I/XXttx//7Iiy++eP/+faNRyqLVArs9oFpfXx9ov1liTHe4hup8fHyAOn19feETKHbCaDRYT6yBrnoQwH8WCjOba2pqoqIioqOjgVOqqqqgMSazfE2C2UNCglnbHYE4NOzf/3+QsKJjsvTwmZOTo56M0N1cGgRBknfT16xh43QJKtZRAokvjT7rdGfZQWIODg6OhwKlfZ5gnbiioqJAlCsrK0tMTFy+fLnN2czmjMTepBq7wsJCmOXYMw5oadXV1Z9//vndu3cFohwymibd3bVGo1mwKqsO5ea+bT9iimCV4yRXPP2gJEaZp/CsU0nvJWjy8vJgfsbIkMJ0mxiyo6ewqhG1tzu73z/4p+3bJGrW6XR4HKmZOeAAhwwJsav7Tnt7Oxq+0LZBp2pqMH6m3LCStctkQU54PYa2JkCvGDUaUsJojIxI8uMFAliE7NixA58IltPT03Pq1CkTs3IAAI/Y0wbJ+ltQUAAsBvzl5eUOna28UC1MJy8oikaseZQ0xOp9X35502efnSbBZqR7N5oBrYmJ8cLs5EeaBaT1lJSUr7/5BpY06F2H78l3V66sW5cJDXBQuEyM7e/vLyw8c+/+PfzVZMYAbsZNGzfREDgzxi7i4ODgUANKLr/4xS9+/vOf0/uo69Iw1MMeSc7q6qSvJrOD2VOW+JGBdo1cCGSX1SSpFokEivIvSp1mxnJ01apVzz77LKwoLl66WFtbB5Ta26c/lPvh8ePHN27cuHnzZpCUuTDFMa/A1XVzDTNKYuxPDlacsPAF2QzEgOzsbKoWcgy62oaZdO++fQcPHhwdHYV5GRa+/v6+7777LghjNjOCGHahsnrMuu9mNJm0Gu34+MTf/nYE1tk5OTls4BGBbI2R/03o34Y3NVZ9m9QGUYD1+vjQ4J3eu8YpSSc3MTFBTTxYpZpotZScQA85UZycmLApGmkJ3AnwgspstEzW7AUAzf7v//5vPGtdCpDi5uHt7W1hL0hDApFJO5skF8gYkHLZ8uUCIzkQXd2HIHlO804gBqEgh8u0dDZlHtqY/Px8aAOpVhMdFbV161ZZRjWorv7m9OnT6enpr7/+Gt5R+b5xcHBwPF5ERESUl5cHBwfj+awOUrJW/7IZkr0GloTSYGpNTEyECVlpMAHo6+v7+OOPa+u+Jb9KGi8/X99NmzatW7fugw8+GBkdx/JramowviV1RqfleHl5JScnw+xNNW3iAxMW7ZUr9QAgOGAQDw8vN2JZImnnCKiwBIX4+fnV1dXBzfHx8YGBQVFh3IOFb9686bXXdsD1559/OjR0j6YBStVotLSDw8MjdED6+/tlbQ4KCoTE/v5+Pj4+UK9Isg8PD0NqD2ill5ckbmm1wCai1SVCYKNZsjuSggnGhD4IvIA1wKFDh/GsGjY9sBs8kbjpHocOnvLly5cLCwvJU5AWQtHR0fQoVvkWsC3gT1VVVacLzwhmowNdneNyODg4OFwAO9EpV/4w08KEBpIFEB8eaaZmYpQB5mqY2f785z8Tkuomih/JrASm35KSkrNnz46OoVmGZO4AVPXqq68uXbr0ww8/bG5uRbrq6u46lJu7n7i72ZtX4SvQaEvL/8/ed8BHcV17z+yqdwkJIQk1JIoKGAkJm2obCTC9STjGxklMcRwDzvvynoOd8vIl+cXYL36Jsb+8UOwX4xAbhG1A2BiQcIwKGCTRVCgqCFTo6rtqu/OduWfn6mpmdxEd4/sPWc/O3rlz753ROfd/z7nnVMiECGoSzIJEgz3qdu7cVVVVlZaWhnYXrKSxsfHIkSO0NuqqjxGYgVF+snWL/Ktcjw7vIWBYZoVM4a3hkq3bMn626hVkmqgXQDfJhrferIqqoXYlPDXbhS1btjQou9uVrHXyiuSaNWuKiopgrKqrq+GnUoK4uDjgtjAVgXZ++OGHbXKSuZ6n6evrTaODap8ae18g6SWlpzDnX13dxerzNexVQJGnTpnyzDPPqLyI7o3Rjr1FdHQ0vBWnz5zBc9CA/fv3h4Y+7+zsZHXidAv3Gj48Li8vl64k4IowVA5zp3HjxvXFLVWQHVLP7dm7F6ZJGMNNWdNwWTB/vr9/zwoGG4n0dprNwcHxvYXKisY6/YuiZUuAZO61O61n9VIdDpq4t9i91x0RVto1RnslGSdRpZ3yOZNid7T8RMK66Jh+wa9A2GfMmDlhwsRDhw4dP34cBDvMND7/fAdoUmDQU6ZMwdjaHBzfB3Bz3UOF+vp6oEN99ztAcWmrcBAx6gAZiIyMpHuQ7YDSAGAy33zzTVdXl0WdiGJLS9vGjR+QjOWWbMyq5UigLsT/UcAVN0oscnNzgdgAz6SrYHl5ecYeh3qzqMSp6CJBMDo6O3HhUpAjnUjoock2j711W1ubiUS6p3SIFnZzs2wdoGu13d3dUD81+8EZR7I9AjcNSExUTHojzHwAQzdy5Ei4lxxrS6SaWFZTmFWIaGWhpqYOSF2/AP/58+aNGyuPNsbArK2rp8Oo3NoMzEe1tU7bTdpTqGfXrl3AWARl9yQ8CO2FdgD1QMe3bt1aXFwaEhKSljZfW4CTFg4OjgcZfn5+KSkpDQ0N+/fvjyS44fKNHbGGQm/AgAE//OEPN23aVFJSMmvWLDYGIxTYuXPnnj172gyWpT13YqibPHmyq4sc5Co9Pf3DTf+g2gcUxDvvvAu/pqQ8qbpLXHxMYdERgeyZM5t6gqIICn9zcnKBQ4PRaFF/RJdBY0JDQ6GFoMq9vb3/+c9/njtXzfarZ+VO0EN9cOzt7fXaa69hmQ8++IAtg7Y6y8qaREKv4HKqWRH+spKSlIXUJoGEuKSX+/h4e3p6enjKQDsiJhuHMSGrqza3fcB5UDrsEwFdBtMSwgQFSlFZ7nfhwoWwsLAb2uq+/vprIH6kTrkjwP3giVAG2BeNBh0BFX+yuBSOFz79zKjEkaoHd8MaODg4OG4ZtuQMa5WJiYkBLQAsYPz48aAItFTIPqBMYGDgiy++uG6dzEfWvPnWc88+A7xs9+7dQC5MZosHycSJE+fMnknDLQJrq6hYZ5YENJjV1V1cu/a95cuXUt8LbS/QWkZ+Qj1CLHaKqjp5sqSiogK6kJCQAKq8srISekRroIuY1AMSagBSSA664aQcglkvKOHCenmpQplrVxvWrVuHvqH5+fknT54URb1ZY1lU2KK8JxtGlW38p59+WiqbzXrqNEvdOjky8yDQKRjDGRQTaJycnBz4FSYMZWVl4eHh0BeYkyDXpJOBUaNGsc2z9aSKioqAOEuCDvjp9evXzSYT5YlYftnSZeOVtHysVeze6ya4+9SpU86fP98ub/SHgTE3NzcXFhaNGfPonWoMMPH4+OGHvv1WVELGYa+PHCmE+QBNAWWnhd9+++2hQ4dlvyrGVhcQ0H/G9One3p7a8nYeDQcHB4cdaA1drDyRuQz65jMBMOWNaKLwXRE3oiW3Qi82J29WULpDiynq20xPWvidKHp5eYFehtnF4cOHDx06BJyrrc2Ym5ubmJh4Q5HOwfHQgJvrHioAJTt16pTBYIiLi6NGO5VjIJbsi+e4gPvknnsOSNH6jRsWpqWzTE9VD+LatWvbt28vLCwEsvFvP1t18ODBvPxDZpKo7XpDw5//8pepU1JTUlKE3otxcDx+3JjCgsNmjH0C5M4sipYyumvXGrZu3bZz567o6GiJ5I6Wo5ooqq693QjiG8NfKJfIOg5oC/ze0trU2dkJlNLi2i8IERFhf//73z09PefOnV9cXGKr43QiDiwPuBbZUefg4eEOJ+Fa4H7w2Qn37ew0tMmbDBwcHWGsoCS1wGE9xSVlsuejZeu6TFtFuplAFJTz8smOzk44eeXytfXr3//HPz6eNm3auaoq4MaWBvV6WDq6tc7Wg1AuwgzkG2tJVh5SzvT0wjRtKgv7lIPss/wMKgkJCVq2bIm2gNVrbZEZTnI4ODjuCySSIwfkZ2VlZXZ29iAC9letULK/HoqLjMuWLdu2bdu6detA8c2aNcvFxQUU8fvvv3/p8lVR2SI2ccJEzFtDa4iNjY0aFFFZeY4sC+qRpuzZu7ek9OSsmRbLH14eFxMru6aIOjaQMlI50H0g5NuIGoKmhoWFhYeHR4SHA5OhLUTk5+fb7IisUEElmadMmQJCHk7u3/+v6uoardnScoDfRHRPEdBkZvnFmskNDpqamulePRcXZx8fH9Ch8Gk0GHQ6nbu7u6MSHVSVm0HUiRGDeoygeXkHMzMzBUFk9YjEUF8Y+V//5rdzZcxme8s+RxgxeF7FxaWCqMdtFjC0kydPwq2N2qdv9R24ePHih5v+gcmNFqYvYG11qnGwo+y4HuTg4Lgheok75lPFpGw5PYDWmzlzZl5eHhyA3rFVs627w08gG2fNmpGRkSFnStv4QUNDAwmwLCuPiRPGqVSbQJxFQBsWFh6lS5JtBgOQkfT0BaoGCMoyJRG/OoupTtShI4akZOyW5JxnHXv2Zu3L2k924MlOhHAA5E4wy5Y5KGkiUDLf9bLJUWMVpjkQiIcHHEANGCWytrb+f/++SVFwelX+OVR2krI5D7rPNh44L+7zg7I94yl7i5pDQkJoJaCUlyxZMnv2bNDFe/bsMRjaG5tajO2dOnIDgZlUUP9U7VYG+hW48NatW80SsDxja0uTJBNti/eqTpSz3r7++utwxz6S/XsAZ2enMWPG/Otf/6LLtAcPHoyPj/fy8rjlOlXjA5MIUejFrOHA2N7+z4+3wI1SU56k8cZVF9bU1HzzTc6ly5cV11sJrcZRUdGTJ6eoAvwozX8gRpWDg+M7B62tTgXkZVRt0YObEjcqq5hEqJ4o3fjuN6yTKkd63upJVXtFRWgqJ8yKUsV26pgdgqS/5D+gzlxdnCZOmDA6OfnEiROBgYEDQ0MdnZxB9aMqvyE4z+L4roOb6x4qiMSPEgQTTILRQY9GbLfF4lSwOpEFmldUVPTHP/5x6tSpaGyjAZRp4VOnTu3bt6+srAzKvP32266urnB+8uTJJaWnGhsb0SsELtm3Lxs4Bg35RVsCX4ODgy9evNhtNhFP/16dksiOveLiYjwDMtpgNHZ1dWE+Hgx2DJ/Nzc1tbW2tra1QmK4Mms0mui3Ax8d77dq1np6e27fvPHmy2D47FSzBNMxtbQZBiWhPuwwdcnNzg0m8n58fxhnr6uyEe0MfnQkseQI0zMEqFJIp4qgCHz5w4ABGdGEHAY/9/HwGDRqkfaBauyyM57p1G9jsPhMnTsQ3RKtErVpzBeK/uXPnTqCUIcEDli9fbpW3sFCRQy3V5CSHg4PjvkBUso1GRkaCFEWjXWxsLOojO2Y5Cqv+B/CZlpYGdWZkZJSWngIRTSIPEyOcJCUlJS165mnVaiYCVOGaNW+pBG9NTf26devi4+MxKx7oHdCborIGaVlOMpmM7e1GogednJxGDB8O3QkPD3d1dVFaLYpKUBH4vHz58tmz5baGRXZMgToFYeXKlfg1Kyvrbohoy/IZNL390sWLlwSyhOdL4O3tDVoTZg7u7u6C0mxCWcXr168PioiEazIyPi0tLaUbKSQa2poUBowYHpecnLxhw4bt27cfPXp02dIXqAMmveTSpUtbt26tra0VRDnHHurZ+Pg43NTOjolKW7ETHni+mZmZoBbh69NPPz0qcaRW/6p6rR1zrL+hoQE6hbM1q5dzcHB8z6GaVNuysdkXHePGjaurq8vLywNpA1oDA/qp6sSSVqWQvHENRTLJM2cwGKKjo59dtKhfP19BQx6RAGIEfkEJHggKa9OmTVOmTHnyySdV9+ppBu69YjimQCinJO+Wk2OoYCBKoIH0jjpyOd1Qpdfrhg4dCj+CXG1paVFFD3NwcAAVw3YQaKNFXZIUaHBfGBw8QA8S0krSGB1mTZf3xgEvRomNiQawkaBTWGpMWKeP6rkEBATMmTMHBuHtt//cQrxI8UI6GgNDgqhLpepZ03rgOcpbzAUdobytUIODXiSWTXkcQsNCV61ahVOOe6NNrM6LtK9TYmJCRUXF+QsX6Mmvvvpq4cI0qzX0BZr3tue85cZKmZMnT1aUn42PHz5qVALreVxeXg4kt6amDi/FHL3kEiEhIeHxxyfY6SMHBwfHzeJ2rGXfQyjDJbvGAr+TyPempua21hYvLy/Qp2xJ7ZKjwNcbOb774Oa6hwesYBo7dixQGqQQrNFOVdLqteyvlHfBtDU4OHjdunVQZ3p6OnX8h59Onz6dmZlZWVk5bdq0JUuWuLm5UTcQuO/TCxf+z9/+RpcOoa76+kvvvPNuauqk8ePHs7nHBw0aBAxERE9/bBXTNonYtOTgxQYDsiD4ycdbju8fGhqanZ29Z89e7ZqaILNEPW3PW2+9FRISAl/feecdmJSbTGY7Qly1+sayJri2u9sM1NFolO2CWMbJyRFIoDcB7sBDu52rqysbkFpQFhlpL2R+ZTKh0RGoIFwCNbC2OiyJNcDZcUxsE6stxJN0PZH2KCQ4ePr06YIN1aWtqrOzc9euXYcPH4avcC3a6m6o9rRPQbuywGkPBwfHPQaKHXaNEnfXgagsLS3FEFva8kJveaXVpPQMqNpTp86cOHHCYDT28+8Pqsrf3/+5Z58ZOnSo6hJaoa+vb3LyqIKCIhOTRxa1w8niUvjn7eVRW1ur0/WsMMrb6YwygKgMHz48Li4uMDAQm6FEcNKpFA18goK2I3X1Op1J6g4LCw0OHoB93LNnzx0Zc+1ICr11REdHZ339RTTd9evXz8fHGz5BA8JEQnacJP3K2rf/XGVVSUmJgaT6Q+UoKZmKRGVtV5BMMTExMNq///3v9+3b99lnn/3qV7+aP3/+nDlzaAPKysq2bt0qJ70jllTcDe/m6py+IE3VVNHaarhAduZ9+eWXoBbJ2Apz58xKTHhE1Sltx7WjgeeLiop8fHzYYONW6+Hg4OCgUC1C2fEVUAF4HAjYvXv3xsfHRyqhm+2Y/STFHXPnzp2gJSVBB1oStyjJcYMlCZ0mtZcAQIwnJSVhtEaL+Y2ExgLlAvoIJDOoP1aBVlRVmpQkN6IlmqUMkuKg06SwJFHeq90EX1tbW+Gzra1NIg6doErw7m+//dbcuXNbWtoef/zx5uYWVuei+yZ8gnIBAuji4oyupZhUD5MgYOgUyrmgs3oHGfKBqJf9/UVzm9GwfuOGuJhY6B0JZYld1rOBy9COCAOufQrw05dffgXtt4y8aGGpoI+gRzCR0JIm9mt9ff369esNxo7GxkYcf2JJxd2IptHJScDEsV/CvVqp1N6FPcP0QnjiiSc2ffQRnoQ2X7hwoaambuDA4FtuJ8sxXVxcMJyPhcbiW0fmCTBEQNjheR05ciQoKMjJSQ5IfvnyZXkALWsFOoWUyyemTE6NjY21Nffj4ODguCk83FY6laq6szUTraquvLvbfP16Y3Nza1BQIOhuQSOiucTmeGjAzXUPCbR0C6at48aNAw6Tl5eHx4JmeZHC6sRaVX7AgAErV67cvHnzunXroqKi0tIWXrp0aefO7SUlJdOnT1+xYgUmfVG1JDIyPDoqCriZJQ0AmaCD5M3K/rqo6Fhq6qSEhAQsj9JWIiYtOvkWyDybLE4aMWu0j49PeHg4RqL3IWYtNL/Jq3iSYBIk6hynav/UqVNSUp6Eg3/96wAQhL6oExXboTXDJ1C+7m4Ty6C6urobG5saGhrxpK+vD5ruoMFA82QeSFLcqXLJIqMIDAxcsGD+9u07DEYjlFRlse5ZeyUHLIVQPVB6sGvXrtzcfCQt2Auo9rnnnqNfbS0p0oOLFy9mZGTU1NYj4XzxxReR3lh92bRVqT5xUZLGneMrkhwcHPcY2sVNPMY8MSCjzp07FxMTg+tc9nWiVnbJIcI2bAClpndw6Nevn4ODg6enZ3jYQEdHR20b2Gvj4uJIHK0eIyLdWADHjU0tHp7eWLrdaGxra9Pr9YMHDwa92b9/fyr80YmE1KATNOIXPquqquwIW5O8QU2cMmUKVnX69GnQZXdWOKsMdUJvLYCrqFcJyssrPDzcQSfClAO0BmiuhoaGIwUNgmhJVSswmYrop2TuhkGDwRTI5Gf27NkwRBs3fvD5558fPXoU5ifwOPbu3Zufny8vCCujJNcjCIsXL6aeQ9rnTlsLwD0N8s48Oc2C+OjoUY899hj7PqjeMatjiOVBw8K8KDExkWbLY4eFa0YODg4ESIbGxkZtEHuKm7IowEx+1qxZWVlZwN1SU1PRm9PWbPzatWs7d+48cOCAIp3Mjg46Vxcno7EDqFxtXR1oPagtIeERq4ILiCdoN0FUbCqKxa68vPy9994bP3782LFjQamdOnWq8GgRCH9RjmhiwhQGXV1dmIsUdEFQUBDogsiICGCgX3/9L9XgsFJ32rQpc+fOheNNmzZRWx1tGLpvEvoG+kIv2/g6OsnwyvpOp5PJHRkiRxDLHqCH3N2BvsGtoUwLqcTJ2RkTltdcqIN/pF/IPgmIS6VZcZSx+iih9GeffVZQUCQxKc+R9GGQFRhwmEIMGzZMNaR4AC2GrrW2GeGVkPPUKg6dcgHBPI+4p7Dl7w3PUs2LzIz7kapA//7+oKbh3aOFd+/evWzZkttpJx0onBRR+9zMmTPLy8+eOnWakm68S119PfxKW6VT8kLhlGBAYOCUKam4aUM7hpy3cnBw3BRu03xFJfz3BKrOUjJFeR8LUILnz9eAsg4KClRlI2Ivv+uN5uC4m+DmuocE7ESZnTcDE0tJSWloaMjOzgbKQb32tDVYPa+aofr5+S1btmz9+vUVFVVr3nzTaDQOGRz13//933BeSxdphZMnp6xbV8lWjlPna9evb9mSkZn5RWJiopubS25uvii7LtJEo7K/pNFgAFkMxwMGDIgmGDAgECQ50CpB8YYDNlhbWwczdLIKJ4ev1A4LfP7yl7/Ek3IIkT54HaqWaGEyLwh69gzbR9XI6/W669evAwMU5OAqepj3e3p6+vv7e/v44Nqcah0QHlB9/UUoAGOCOgm5RK+nQ4oCS7x06RLydqv8Aar66KOP6uouSkq7sUmzZs709fUWrNEP7TgUFhbu2rULni8QmZAQeV8dtdXZHzftunZ9fX1dXR3QM7oeamu9m4ODg+Meg8oizBZTVFQEci8pKYmVeKrygkYGHj16dOPGjZhArru7OzY2trq62mAwnD17try8PCoqCjQvdUxRib6YmBj5q5xPwBK7UmDoCvwEFaLDyqDIyEcffRQqR04iKDYk2gt6hrUViYo//g2HgsZJPnXqjCCrV8va5e2D1XcsqC7AvQ605W1thoqKSvgHOjEiIhwUqJu7uyhYFkBVK6EShgAjmzlAy9DhDQ0N/b//9z937Mj87LPP/vCHP8IUApQjjoqk2Op0ojh+/Fi6y0TbMDqMcJyfn0/S5lkGedSoxAULFrAdFDQPVzUro+cPHjzo7OzMbqoTNLMIrh85ODgEIhmAUFRWVoIqQdORVSFj9avV2uAzNTUVlB2wuZkzZw4aNEgrc+Drjh079u3b19raihLP3d0dozhWVVX9TQ6aIqshg9G4ZcuW0tLStLT5KH4FRksGBQWFhITU1l0UKGmSY13qQfa2tRn37NkH/4zGNjPJ6m3qlkN6AONzdXGJjIgIDAwMCwtD4UxlfkFBgSAbY0yWuCmyE6NO9p0gjffx8X7jjTfwXh988AHuoqNajJXGmCKBBlnB9VCz2VJzR4fckJaWFvqrp6cH6BcPD/lTjpCp02HMTOgyfNLe6XU66pFJdhN2s+OJYwL66PDhwyTkZy/aLrdKlLq6Oq9du7ZmzZqpU6fOnTuXOnMgSDLy9ZevAFO8Tu1PODjubi7PPvusSqfcMz3Ccm1RiWGgKkA/Jz35+NkzZzqJrRGeXHNzc0lJWVxczK3dmt4X6zeZTAJpAIxPc3PT/Pnzzpwp379/f2NjI+sIRV1mBcZBCjB2zJixYx9TzVVs6XcODg4OO7gdM9v3ykRnB4qhzvoebpTJMEupqDD4+/upYuQI3PeR46EAN9c9PFBZU9j5q6+v76RJk2C2WlhYCMd0kxOCXZMSei8UqsxRAMwMB1TGwdERiArwimPHjgFDwDCJVo1AQLf8/HyuXW+kdUo0tKNOZzQa8/LyUBxjSAqoHE62k4xr/fv3j42NHTx4sJeXF7VgEVudTPqwnpMnT5Kzsn+juceJUiTJDix9GTduLIb5AgImh820GN56DHu2wKyB9vjiqabslDpS7gefeEaUY5d119XVi+LF06fP9OvXz9+/H9BXYH2YBI7WgixUuVdPGoaefXjkVyBpb7zx5uOPT5g9e7a/v79qPbGsrCwjI0OOFyroMKwK/jRieFxi4kir7Vf1BUZ+9+7d3377rdwLsxA6cMCyZcvYfHV9oSuSJcpZB7xvQNdx8woFX4vk4OC4j9DaRahESkxMBAW3d+9eEF8pKSnshgat1IKvIGw3vv+/RSTuNBQIDAx84YUXhg0bVidvO3jfaJTjdFUQZGVlgSSE+mmdWCGIXOKLIUi9fe3hAONeOjo6xsfHx8TEeHl60tUlFPus+YqsP/boaxoGEwtcvnzZjtQl5yVQkVigtrYWtdidktKqOYZ2rkKdbFSzDphghIYOfOmll86cOX38xEkDSTKk6oho2c0ggnoVenMzGJ0pU6e0d3QUFRU1NDaKyvCiYtXrdD4+XpMnT7YxIIpJT6eDV2Lbtm0lJSW0ADzHtLQ0q6+Eqgah91aDqqoqUIupqamY08jqrbnFjoODg0VUVJRAHOmAx2mVCHtgX2iwsgXqgfn5pk2boPJZs2bReb5ENlj/85//PH+hllqDJkyYsGjRIrQeRURETJw4MScnR1C2OxcXF5eXly9cmAZ8TXUv0Ho1tbtY+42ZOFgIhP50d3eD7AfCB2wlLCxs6NChoaGhgf37U80lWbZfyyL00KFDLS2t5LyFDALrkwhxxF6D8gVuBZfs3LmzsbGJxL3sWfHUClVW7+AB1qzI7Z7Cra1t8E+yhCpxBUKK0VPayaBhtnI5EiPpGjUI6QnDpbdAYxtRrxaHG6r0Ff0oQc24y/Crr74qKjq2atWKgQMHYjPw8vLyyqbmZstIKqZBdzeX119/HUqqHve91yDsygM9qaKcTk5Oycmj8vMPWRJeCEJeXl50dJSzs5NwkyYx1Wtv2X7Rsw9DvsOQIdFhYQMLC4uOFBS0t3fQa6mVDsiyo4PDkCFDxo4d6+XlodK/XB1zcHDcLLix7fbBaklWDrOphZSScn5b4LktLS0Y61hVD5feHN9pcHPdwwaVo5nArJQBwQPiVF9fn5WVBfSMepRTLkS/0trYSeq1a9e2b99+4MABElZxcf3FS0eOHDG2d+7dm5WXdzAxcSTMdFm/BlY+AoXLzc03M4ZAi2OgInMxc09bWxtwm66urv4BAY+OHh0dHQ10SCCcTTtdprsQjh8/TqqSQ2VJkklQlv/ogiZg/vz5eFV2draEO9VuNIwCs1OBPckOrGBZGNXTm6LFji1GOmuSNw4SD1kYxjNnzvbr12/EiOEwkhh4TWJ4qfbZYW0YTbSzU07P8M03OQcO5AJ/njNnFqYTh3H7+uuvvzmQK9dA3DbRVgdwdXGhC4tajcWegXcjIyOjrq5OEOVECP7+/ZYvX87uVxD6Rv+gTFVVVWlp6aRJk1SR5bjW5ODguI9Qre/QT3oeJN6sWbNqa2u3bdvm4+NDLStawXXq1JkNGzeCSEfFMJ+JQwWE4cUXl/1t3QaQzCi6rzc07dmbtXdfdnBw0PD4uPDwcJ2DvGYH6liQMDZjj07paG9vbW3t379/wsiRclAsRQPSfXUI6hJOImH2EBtVYUkJ9GR/ZGiBZrIaeAcFtdWqVKtgrIphVWFFRYWzs3N8/HD4V11dXV5eDmdozBOq10DJ0oVRiqKjRfv2Zjc0NAhsqEkR93LI14JmxDxMbKvYNmDav00fbTYYDOS8PLajEkemp6cLGjWtPRCUJyKQxdYvvvgCpjRwU3YEBBtqkStKDg4OBDV9wcHRo0fz8vJAMWm9JG84wVYZUUBPvfLKK+vXr1+zZg1UOG7cOBB0mZmZX375JVIJKOMf4L9kyRJQQwJDJ1NSUkpKStALE9UQiN8PN/0jPi4GZCM2DO9Ft+6pOIiBwMHBYXB09ODBg8PCwlxc8Cod1QgqBXHixAmafI4GRpbluWCRovPnz8XCQEvtiFbVaLDyn6VgrBpiG28wGOHfpUuX4djT0wOmB8DC3N3dGxsbXd3cnJycoPtUNRcWFqIJs6ioaGfmF9Bl2VZHbkA2GlpYML3X888/39HR8e6777a0Gi5fufKrX/1m3rw5c+fOhZPwmGDK0QY1AB0UdLSRkRFhq1evVu3D68vLcGdRU1Pz+eefT5kyBV8VFqpVBfgcM2bMiRPFrSQggUD8aAsLi8aMedQqS7WDHoJM1hCAICOfll2XBAFeKvyV7GUfm5Q06qSMksuXL4vkvSUh1IIGD46Kjo5Gc7VqQqKdLnIOy8HBYR/fN1udfS5zm1CkruyYIikuqiSRgZmIerypDveog4atqqoOCgr0JO6tXFxzPBzg5rqHCuzMkrUtsQJrwIABMD0tLS3dtm0b8CiMAEZtRdo6ReL+v3fv3j179oAcnDZt2uzZszHPHNzvSEGBKIeuasslSEpKiouLozG1aCXt7e2StWj+VL63EQDPiY+Pi42NC/D3p7N2XHwULOSt5zq6mnb2bDmeZPvLDgh8jh49Gs/gvjHJjHSpT+PZ667WjHbsoiHdkWApJodqEeWNf4qfJvlNtn0Cr1i1atWZM2fKyspaWltZbxGrOgZPovMm/nDgwIGcnG+AyA0ZMmTXrl1XrzWIjNeJpTazeeHCNBqIkm25CsD/9+3bh08KWgmPmGb06ftagECedVZWVmRk5IwZM7SXsG3j4ODguO/QujLAmZCQkGXLlhUVFa1duzY4ODglJUW1K33Hjh2ffb4DC0dERCxdujQsNIStDVTt888/T4KGEZcUk0mvl4OA1ddfrKuvxZKCrBV1Pc3QybGwWlpaogcNfvzxx0FTs5sS6IY5rSlIWWHUscqInQ94eHjcaAR6voJKuvXRtH0LQaNK0NCoyjXLLo8K8kJeK3IzOBMeHh4aGgqTllMEvWyQor6urg6eF/za0NAAMxzQaNcarpPfdD3TD1FxphGE8ePHRkVFWZ2T0AOSBTYXPWDwfFDQgPT09L6zU/y1sLAwPz8/LS0Nnik7Aqqb2vKq4eDg+D6DlRUg4mJjYwvJlu5Ro0axs/Q+ig62MFwOmm4XAdRZWVnZ2GjJwA36acH8uXPmzGFlMn7CVampqVu2biPFlJ8EoaSkrKJizcSJE8eMGYO+epi9VVK2kXV0dCDLGDx4cHRUFHyiChMtO+TUbEv5Vf5aUVGBtjpVOBO8ZNy4sVS67tmzVzKLJN2pepsUHQQVX2ZHmLXYyQcYjkWOoWxW1dbcDOq69fz5C66uLv6AgAB3d3eMkwkHTo76kpKSt956C8NZE0XX06+eXfJIbwV5nyD60f7pT39a++7/Ay0GZ7Zv33727FmoEFSesb3T0kjFYvf4xPE/+MEPVLa6e69HlHjgxqKiY7Gxw2bPnq012ikwo8fshAkTvty9m54F3T1qVIKtIOR2QJcCBJJzXfWTwDxoZ2fnJALl155FABWvp1B9JVVJgsAVNAcHh3WwxIRdkOS4HbCGOotIhwmKZFK2qqM/kI74pppqauq8vGRXDIzKxikVx3cd3Fz3oMMWwbihO7b941iCrKystWvXjhs3jg1XqDIX5eXlAVu4dPlqYH//VatWwRSc6p60tPmgmApkix1UK+/HOnyk8EhBkaubc3zs8EGDBvn5+YHgPHfuXEFBkdBbaWHl3SZTa2sr8DeQqmMeeywmRg5ej8uRohKUn5bHTigkBP8rXrp0yaIORbOkWWtD+Ph4YyRMQV6IPE1+vsFWAzu/Wp3Na++rNFfCTQ/40NgLjx8/TjYNyLhy5fLJk8V1dXUYzZ92kwQIJU01k1j8koSrhpSMiTr9v77JOXjosIqWWAoI5vjh8TiqdgDkOePTbSdPniSkFO4gAPdbvnxpUFCgoFlVVK26qgCMCxjmjBkzaKSvG6pJW284BwcHx03BqvRgRdYN9abqDC6M7tq1a8OGDb6+vqmpqbIziiisfee9srIykaTMSVuwYPbs2VbbExkRNmf2zMzMTIxOLBEBLli8v+XWyORCMKG07urqAm0YFRU1c/osal1TJLlAdR7bHUVLiqI1xUfWlSTc2D148ODc3Dyr8wdiJpQ/W1osru7Ac8gPOmrcun3Y0puqYGUCo2V6PywzjBnZPA8K3Wf06NGPPPIIGu3kfW8W/ar7ZEvG1oxPe9iyrCx7tq3LB7gpgVR+6dIV9S2EHuMoqONt27bVyVmXepyZQoIHLF++TLD7OrGdhQKNjY1QD66Js34z1tYBrSywcoXIwcGhAkgSIG4wdS8sLITpOrpd3jKghpkzZxYWHautu+js4ubto2ttaRk4MHjp0qWhoaGCZie6QOQS3BQo5HWywU4gEYnR8mRs79yzN+tATh7wyoqK8oqKSjQmtbS0tBuNQCGjo6MiIwc5OPSsPyi2OoGVgfSAWuzOnj1LDixSmg1WCXjsscdQWh45Umi53AY703619ZNyYLb1E9VW7e0dNTW1oDWgXwEBAcHBwRjI2sXV1SxcI40h/+tNsc2MRtbp9Mi58In84tV//+STT3bv3i066M/XXDC0tXd3WzLh4a5HnSjMmzeHbui31bVbQ1/0Di2zfUfm9u3bqdYuLikrKT01YcKEpUt+bO06HVYcEzM0Lz/fYhsmrw28zGPHju3j3Wkb2MbIlmDyRXZVJX8mdq5l79DH2ylzMQ4ODg41tOtjt2OrEzWmPktkMG1O8b7dRNsY9M6330irmwdUtbGEiCoCraS0etLerTXNVgx1llM0rLSgkeHNza0GQ1VISIi7u6v6cg6O7xq4ue5BR681NWW1TrWsc2sCCK5KTU0FQrVt27bs7Gw4gIkykARKQmpqajZv3oyO9gvmz6OsgL0XcDzgJ7W1tZhAAJsHvAKm3QUFBT2Lg5pGmkwmIG+dHR1Dhw4dMWJEQP/+Qm8zIfGd1FtTEr1445UrV0hhM0aktDpKcXFxtIbi4hJJ8ei/v4K7tbXt3LlzERERZrPZ39//ySefMBrbz1+4cOLEidbWVsvaotwRHbub0M3NDTkbJktwdHLSMfl4qN4iSc7Nrm6u2rhbKlRUVPzjH/9oMxrIJfLgwjuwbNkS6qYqWvNO1dbW0NCA+zWfe+45erIvI2yHQnNwcHDYgtrmpAh87XlVgZuq34UEE05MTMzIyNi6dauLm6vR0HH16lUoEBAQ8MorrwAf0LYHAV/HjRsHMra09JRleU6JfCUofoJw0NXV1dbWBsIT9Km7u7uoXIvxnUQFqprZxVN6jv2JnoXPwMBA1gbWs1zI7FT49ttvJ016QpDX0WJ2794r9N5yd48hMvHTBDJWJqnXBnQnJ8dHHhkRHx8PwwtKE6YTuD7ba8ud1BMxjO01sU227N+/v7KyfPXq1R4eHuSSHltdVlYW/Go29zQGPoODg5Yvt2ly0z59OPP111/n5OTAY1UlcFXB6hvL3oINV87BwcEhKEY7o9EIhAsUB93PZGvibev80aNHN2zY0NJq8CSAal1dXIYPHw512roKz8Ddd+36knApdfQUg8GQl5cHgsvR0bG5uRlk7GOPPTaYhByEa2k04941q+Ue3TuOerClpZXSN22nkpOTUbYfPnxYOX9Tw3mLYBcoTSY46K6pAU5c5+HhHhwc7Ofn19bm5OziCIPpoHeiAyUxO+NFsjkMxgrtmrRHP/jBDzw8vPbs3dva0mo293Kd8XB3X758+ciRI7TjcPuwXxVrboR375///OeBnDy6Tk0vBMU3dUpqaGioHacWeCX27NmjDIVYVHQMzXW2aKadduIBcGpy0jJWOO1hOSwHBwfH3cDtWOY47ixQ2AOzrqqqAp4eGBggaPaicHB8h8DNdQ80WOEi9narV/10azXDga+v79KlS8vKyrZs2QLkKjY2dtKkSW5ubp9//jlMowWSVPyFF14ICwtTyTi6lAmc4c033zQaOxRnh57VJeJJYVk+o1yuu7u7ra0NTo585JG4uDgaxINNKs4a6uhapWpezq5eOTg4sOY3Zo1PxPNYjHjKC6R599lWh5yztbVFeY7yORcX5yGDo4HQnjlzpri4GEZJ20jMZ07JnsTsEFfdAGqdNWsWXVtkVyqxTiBa2dnZcqQveXeFnPwPf1q8+FkgmVoiZMtWB1/3799fWFi4ePFiNPJxpcjBwXG3cezYsevXr4PMiYmJUVk4qPBR6U1EH0UTWyYyMvJnP/vZmjf/y2AwwOVAAEBJPTVtSkhIiEoqaoXknDlz0FxHf0X3cgn0kNnc0tKCUak9PT0tyWxISbPZbFWK9l3jowkKK4mOjmYNQvgr6EdBsIQKgbYcOnSI/RU3ofXlRnccYm8fkZ7uMJnGlahoInQtKiqqvLz85MmTMJiCxvrF7tHH2qKjB8HEZvPmzTU1NS+99NJvfvObwYMH4yUXL17cunVrfX29vDqqzLsAbq7OP3x+scpbX6UlWaNaZWXltm1ypDiYIFHfFzv91R6zldPpE1epHBwcLIBDjRo1ClQhzOf9/PwSEhK0JFGwNoGXSMK5Tz755JtvcgQiZIB09OvXr7OrHehAQUFRQUEB1Dx58mQfHx+r7giEKZjIpYS+Me4gwLE62tuhQpDPIx55pH9AgNYCZ79fVJ/iwfHjxyXG1ZK2gfZl4MCBWF6OIWm5/O7qLzrCtMGSHIqLeoS0nj59ZubMGRMnTjxy5Ej9xYtyrnJXV6CrlvyyTDBMWXeQBPPsOFdWVefk5rZgKlnmFjD9WLVqBfZXNQ53BPYnS/Rre3v7G2+8cf78eZlBsjHKlKvaSGo6qw3DAsPjY2HW0dTURMZQggphphQbO4wdTzv9UunK9vaOuvp6upLQv39/gXmLOCHl4OC44+BWunuMGw448lkyxxBNJunq1augicLDw/V6lYcrB8d3Btxc90CDXf4TrK3p3LLcUVUVGxv7+uuvZ2ZmHikogn96vb6hoQGE3bRp0+bMmYMWNdXMmH51cXFZvHjx+vUbe3gacQM0M7Y6gbARAAhN4Cpjx46NjIjAIPUSk5ygD9ZHke04FiYSWb4jZjKgB6JoOU8rrK2tRfF9O0N3pwDqpKSkND5+uMCskKKOiSY4e/ZsSUkJrj+q6DfdloGgS4oCM4xQA/B2LMAOLH7W19dnZGTUYqQvOV6Y5aeFC9NUKZrYu7AHWCcuSgYFBa1cuZJaXm0tW9sHZ1McHBx9BIgLlG+FhYWbN28G4QNfqexihY9WEN2UnMELOzo61q9fD+IO9J23tzeuTIHG3L9/f+ywmLi4ONCh7FXsTb28vJKTk48UFGD6OpTVcL61tRXaHBkZ6enpiYV1vdf+7Cxo2u8CVEMWrWTliPoCRiYoaEBdXT29XCJbAVi1Xlxccvr02aFDB48ePVpuxv3bXceu+nl5YcJw+Tzaw4ju66FsOJ5RUVEwksXFxWVlZZ1dXXQewu4+pxbQ1NTUiIiI0NDQd999F+YkP//5z5cvXz5z5sz9X3+zZ88ecms5DyBVsu5ucihLeO6qdoq9nWDwecHc6YsvvoCWwCuxcOFC+/G47MDWjIuDg4MDQeWPn59fSkoKTOxpVnKViYISMapWampq3ln73pUrV5Qy5slTpyx6ZtHRoqKtW7cSC5GusPAo/ANRlpw8imYlpxIJs9NhNC3qOAi3MBgMoOmAg4wc+YiTkzOeZL0wtWkOlGOLSU9rIlLYpaT1F8SvNHo/KFbl/F0Y8d6tEnpvBNdONoB1jhgxYvjw4efPnz9B4Ozs7O7u7ujoSAsL6M9qNl+/3kgvzM7Oztj2GYykrndnw8PDV69+lbKtu60dbPE4eHneeOON1jYjyZjLeOgqV0E7MXeG9mGxJ8c89thXX30lKt69eXl5MTFDb3aqhsUOHz4iMH5OgyLDtWU4ODg47hS4rY6FSsaiB4+qgHSvfEDZ3RqgRsvLy8PDQ2+ZjnFw3F9wc90DjcbGxoKCApiXA1ny9fWl57VukrcJqAcoxIwZM06fKW9qajKZTF5eXgMGDPDw8DAajWwWa6t3BHKYlJRUUFhISYvAsAhiNjPJrEOne+yxx2KGDaM2PLY2ekyvumGzoQzcmiYbpwc0UgpZQetZACULlHcsGc/tQK/XdXd3s9SFrI6ayf4B2aCIRruoqKiKioqSkhLgnwpZNTOXMJmyNQ74lZWVx48ff+SRR/BCeklnZ2dOTk5WVhaMhIoVp6cvoDkwtHpX6O2iCPVs2bKltLR01qxZ48aNszVr6fv7KXL/Rw4Ojr6BCgoQWSRHTgXItIaGhri4ODgTHBwsaKwp2qWiPt7owoULGzZsOH/+vCjoAvv3f/HFFz/9NKOurk4g/uOFR4sAQAPiCCIjI9k9zfCJu6UlJgqWoa0tNDTkRz96ftiwYcXFpeiELgjqNS9bTb1h+5XF057FRKh2woQJW7ZspU4tAuPXIpFdC3D897///Y9//AO0Sryvu+toL6BVoAQFy5omNFgPcwnSqZ6MdLQ89BHGH/Tm6TNn5FSsyvK0oEwqsHC/fv3gGcEBdPNPf/rTmjVr4NJPPtl66NDhbkvlIr0Ka168eDG+UWzb6HRFYN403LAOs6ZUAqHXbsUbdNZWGXoeXu/29vYb7tXj4OD4XoGKCGBtaWlpoI/Wrl0LtBFkPrpF0pLUTrZjx45PP9tuOSNJ/v7+y5YtGTp0KJwZOXIkXAIiUVI2gsM8H2iIq6ucbBuqBWHo7e0NVHHnzp1kAU6g9SDRS05OHjx4MI3kTO/LSkvlDG2/2kKDri3sGS3LoFKdNfCgM41epzcLpjs1wvZBLXaWrwK03IRNohu+Q0NDBw4cCFzp8OHDOB/w9PR0cHAQld11ep0OWFt29tdwbWFhYXl5eWeXSVQ2baOCmDBh3JIlS+ho3FVDncrWy1L7/Pz89evXCyQtLnEzkvfGubm6rl69OiAgAAgmaeoEQeNpqpqAwTG8UAcPHmxqbsbzcFBRURUdPUjow/oGW+GxYyf2798vMA3GtIscHBwcdwP311bHapzvA/reWdD/aKsTBAtnBAXa1dVVXl4ZEhKEW9gFvuTI8Z0CN9c90ABGlJKS0tjYmJeXV19fDzQpMTGRppcTbn4DEwuVm2RWVtZnn31mMHagDaytrQ14F0y7c3NzgZuNGjUKTYZWbwSVjB8/7khBgfYn3FHn6ODw2KOPDhkyhL2j0DvOlaTkJxB68xD8L9I5FeBXOdOPtUGgJ00mCUOjAIAsqYjf/ZLUJpPZwtN6ERikfL3YaSRBVVXViRMnjEajnSdOlTf81NHZee3atT//+c/Arn/0ox8FkEA08CvUs23bNvhJkJNHYOQWi40zKSmR5tex6hGJx3gAL2R2drZEIn3B28KunKoa1seXk2tNDg6OWwDKjSgCkG/79u0D6eTj4xMXFwcCDW0bVi0rfakcSp4+fXbt2r+AFsPFskWLFoEKXrVqFQjSI0eOyBsLzFCVGRMIwRkoBhoT7uvn5wef+fn5xcXFTs4Wrd3Z0eHk5LBkyY/p1mcvLy8MsElNSpKyfxrXK82SpLfdWnZrAj0gUS4t7ReVSNTz58/dujWDOrWQdUCL/pVtdd1wRg8FQF8MHTo4NHTg+fMXxJtKC37nQLUJtHDw4MF4hgy1ZWRExlDHqkuAk5NTfFxcRET40aPHampqaAGq6dg0cvAof/az//P2228DlzMRNxlVzZJgWrhwIe7atLV8iTh37lxGRsb169ehzvT0dLjLTS2n2tebDQ0N8CLBTCAmJuYmxpGDg+OhhopEoNAAngh8DTjdmjVrxo0bB7IIFCKVJ6Bu3n33/5WVlcmUg6iGpFGjli59gU1MAOoJRNm+rP0SE+LSaOwgETKLgFcxbiWylQ7+A4zR18cHLgwPD6e6zCpXVbEYhuj1MuahxAYlyOZwtTUCcHDq1BnQXLQYie9y9wa+B6zuphpc1Fn6CHMS4nciLxrCr97eXqmpKRMmTICpQiHxcIUJgE6vp72ACUx3dzcMvonEgRF78vxJzz67aPLkyWzHVW24s/1iFSvbwS1btuzevUenc8CchaSYFBERsWLFCmCacGbKlClC79VV1YNW1QnvZ/b+/fS5w3wpKiqyL6qTFti+fefRY8ewrViPr483TeXI9uIOjQ0HB8f3Fw+HnUzVi7vUqXs/VhhxDTVIr1zm8qbwuvb2TtyIL/At1xzfHXBz3YMLOrn09fWdOXNme3t7Xl7ef/3Xfw0aNAiYWFxcnLOz8+2419HJ97Vr1zZu3FhWdhq+uru7Pvvss0Dw4F6y46TOAU7W1l2srftiZ+YXIcEDYGIdHR3dv39/9qZw7OTkrGo2YXfG7q6uMWPGDBkyRGBolWpFTKfJOs4yN1uNpwcJCSOLio7S9OOSslGAFmhsbDp16hTM3YODB+B9SeH7rHGxtZSUms2WTQNIMymwAHChkJCQ06dPnz17trOzE38SSX4Idojo7g3cjQcdLS4t+Y//+I958+YBg/riiy+OFBTJFwLRMveMj0BsdQsWLBA0Dpvar+fOncvMzKyrqwsODl68eDGba0F1FVu/fVCW29HRUVpaSnf4cXBwcGhhy58A5OTy5csrKysLCwtzc3NzcnL69esXSxAZGXlTQgmrPXjw27+tWycS0bp06VLQjPTXtLQ0qHPbtm0mkOSy3BZI0ho9CG+iMeU8qaIAYlaHtjp5O7W5+4knHp8zZw57Fw8PN3o7leSUpbQSYtHWSqXy2UsCmySznjSJJgoC+TogOGjmzBm7dn0hKFqSZtkhUTHlJHZw8tVXX92x43PQF++//0FfRulugI4DHDzyyCOCRdmZ6Q4MRX/JC4U4BrgYiuoSPj09PMeNHXv5ypXjx49jZG86ODRQAWix/Pz8AtCJygYRkVn1lqcHkik5OXlUgnrHuUotKtEvS2EgXV1dly1bRjd3qrpzU93H+UljY+P+/fthKgUKGtfT+bIjBwcHhdYKAp8uLi4zZswAvgYaKisrKylpNMyrIyPDz5w5s3bte3Q/t5srML5nVOExsJKUlJSGhqaCggJ0IRQUG5gs+CwMAu8r5zDz9vYGokc3/oq9E3mycpVaZexQV/ZCurcsMDCQNk/VXzwGeT5s2BCBcsDuexTMWdULuYMCHRx53ZBqJbI1XNZZLi7OMObwRAoJHBwcPDw8BFIMyqCtTkecbsyEKLqRaMzUxUcFdqjvLFSaDh70u+++W1p6Cjpm6km8Z5o4YeKiRYswqIBKh4oavxY6SvQgLi7m4MGDBuKNCn0pr6hoaWnx8vLqSwtBM27ZklF17hw7Z4D/wETL1h05ODg4bhkPh62OArsjaQJX3n6d9wu9dAGzMwQ/r1692tHRMXDgQAeHu6I0OTjuBri57sGFarILU2GgTzDFz83NzczM3Lp1a1xcXHx8fExMzO0kR8nLy9u8ebPB0C6Qtc6VK1/29/eHY7jRoEGD1q9fbzB20PJotxMFs6ura3BwMLqcw0Ftbe3Ro8d7ZvaiubOju6urK2bYsBEjRtAcdVSCY0nL7gFl6U1xIbRp8qFkj/0VPkeOHHn06DFVUC929KDY559//tprr8FheHjY+fMXVDnt7j2wYZ6enkhcCTfTA1Mj8TAt7aI/4XdHR0d44jQ8Jq2H1sau9nZ2dtLu6/T6ffv2AR0iV+Cycq9gpCHBwUDsVSY3tn4EULVdu3YVkD2USUlJs2bNcnZ2FnrTZuGWFhOxnUePHgXqxW594ODg4NDClpjCg0EEqamp2dnZIK9ycvNzcnLc3d1jFQh9E1MffPDBNwdyoZibm9vrr/1CG1sJhJUo6rfIaX567t5LiwkWPtDa2hobE/P00+moXllgJjxckaSfdD+BwDTSqoi2OjKyRBUFvWjZoieLfNCwgvD8889nZu5CNcqGjMa2SvJmazmj6uuv/wpK3kdzHe2jl5fnY489JlhMoSTkFpMhCWN1kjjSkrIY2qMN4SAgIABmTdXV1ceOHQOdiD9l7tpRWHC4sbHx+vXrqBAlZjMHnTPoRCk6enBaWppKtbHPF1gfvFowiTKSaVJISOjixc+yccutXmUL7KwGjpuamuAFBnUPbWATyvJlRw4ODqtgBQh8Ylbp7OyvgQIcKSgICR5QVnbaYDCIinfL0qUvgF5TySgqYWbOnF5ZWQ5yUhJEVjxSrtfZ0QHHTzzxBBt9WtCkNujlA0G4nqBWwWqZRqicXmJSm6O5jjZVyxYPHz48adITgkWlSsT38e4uGtqR6pTtAiEVGLsjuzUcCNTYsWMTEhKKiopAQzk4OgKzhtFmUrTKF4aHhy5ZsiQsLMzqrem04W7oBfatkEOCv7+x+tyFXgpRJ82fN3/u7Dmqq7SX2wGMQ3R09MniYnpteXl5X7w2L168+PnnO+rr6yXyUlFiO23atOHDh99Khzk4ODhs4CEz1N1VSHdnd3vfH4EoWrghO/dARQzcCrhbdPQgbZZcDo4HE9xcd+9wa2YMoffqDBrtJkyYIIepzM8rLi2RzCJMTHH3gK+vt60bsHwMP9vb29ev31hYVIRf58+bN2fOLPYSYHqrVq366KOPSJIePSVIwIPaDO0VFVXwT2IqpzP45qaW5KSkJ5988urVqxKzi07rv2khY+RKSswEZned0BPsq9eqJTsyQHjef/99nU4vmEVBlOgqJFt+W8b2FStWeXq6x8YOIzG+SFIE8a6rXropW2A2NMjHZplLhoeHq/wuiYKxMkp09JycnOBZA3MrLS2trq6mxQTmPaGrlgB3Ny/ZbVOmrb0YlKV5ouTn57t8+VK0+Noyl0Lp/LyD+7KyjEajQEKdwEuo6qlqxdwOtH8IQFYLCwuhTr6vjoPj+wmthrrNCn19fdPS0kCqZGdnHykoAp0Fn0fkQF4S1Zh+vt7aO8Kxsb1z44YNIJf0OiEsLHT16tW2fGISE0cKgnnLlgxqTOrFDQRzV1eXo6PjyhU/VYVmovfS6/V+fn6NjY0qdxbFaKQeDe2iqgZmHUzt5IzedCFPNt1B+wIDA5ctW7phw0aWvQgWDWISlRCaW7dmjB49euzYMfn5B29+4G8CrLLr1R3QkiTp7LRp00RLJjm5/ZL8f6JAmcsEZoFYxeXwTER4eNCAwPLyirKyMjhlaGuvrKy0lMcyJNcRSYcHcwg9pmvS6x2ee+45dvBVw15YeDQrO/vatWtk3mIODg6mmlTVBvYqrV+LfCCQ/zHb9bKzvy4oKBg/fizMwXh2dA6Ohwx5eXmurq6EtfneuLQGWhWpOsMeT5r0RERE2P/8z//U1l309PKCfzCTj4iIeOkny93c3ATbqsTZ2Tk9PX3dunW0TrSIgCzu6up0dnYF+ezt7c1qLvZyVnJqrXdWN4Sx0lKhhLhTTb5w6NAhp06dtjUgGRkZq1e/CscxMUN37/7qHizCqcatp79AMAWLn+WIESPor4qSEpRN4fJJEO9jxowZOXLksWPHDh48SDk1UUPm2NiYFStW4GOyfq8+OPHYgdV5l1brHT16dP2G9w0GA56BiQ38H1q1bNkyaHnfh0h1X/oVKpHz+Slfi0vKEhIS7HRKIoFeNm/+uKOjA6/CN9PF1WnenLlW51ocHBwct4zvoq3uBm0mJEsnEVcSmQ310uPs4u3N3lfRI3jhHckgq3G+kUzobanhfZRqKQWtpbxtampau/a902fOwPFzJMBAr7rtOuJwCx/HvQc3190j2DKEaL/eEFAYSFRqaur48eNz84H05Z0sPn7y5ElRTpkTlDQqMT4+3svLy9YCHx6fPn32nXfeMRhaQbJ5uLm98sormGNcdQkwyeXLl69fv94S2ouZwZstdEJgzxsNraGhoatWvjxw4ECDof3KlSu0tr70S7gZEiIqAMYLs/MzZ86C0qE/qehHQ0PjRx999NJLLz766KO7d+8V5DzkOpPUfbfFLo3JiS3pyRtEglZGR0fTX4ndzqR0uWfARGZjolLM7O7unpSUFBYWdurUqcuXL8snSRn81cHBAca/ra0Nd78Jvceffd+AKC5evJiuBlpl+5WVlRnbPrt+/TqxJcqJfG64Ac7O2y4wyhUOioqKsrKyYmNjsRlcEXJwfD/BCvzbsdipJD+osAULFiQmJoKckY008r4s3UkCkWwsjoqKGjp0MIhieklHR8eaNW/KzhCSNGHCeExWR71VtEtaUHl9/aUDBw6IxFNPIglBsTGtrS2TJ0+eOnUqTQuk7TWUh0Y2NDQw2YB6BkTQKMG+D4vVGubPn5+Tk3Pq1GmqWUSLdUrHepb8+7//R2jowD7e6HZgdaJC7FfyT3PnzpWYnXOCFW5GDXY26iefjo5OMEkIDw8vKCi4InsRmXUk0LeoLPNZnizTjPr6+hdffPG9997z8PBQPfGqqqrMzEycFOFTS05KSktLs9IRa9G/2Y7QhWxEY2Pjvn37CgsL/fz8SF7YCG2d2ltwpcnB8d3CuHHjMMFBRUUFUDZQIjBdZ/+i7fyBWzWxqAQOW7impubDDz+8evWqh6c3cAeB5OwE4rBx40aYzMfExIC0ETRqF4+BXskBVOouioqtThJMXV2mCRMmYFTnb789otjVbLtfWIMt+6IdfQfK+vTpM0CUZO9MjedKU1Pz55/vmDdvDoh6uZ3mexQM0ypAn3Z3d0M72X4RDijHUCGN79U1nGMIdB8eeRYTJ0544YUXrD79O9VO7SukvRGopH9s/rjXJWY5NumKFStUe/5u4b74GRgY4Onp2dzSgj/By8nGw9TqvkOHDu36YrdIVnDpm+/j6/XsM4to0FQODg6OO4Lvoq2OQwsl95D5ypUrx44dw+0g6zasNxqNkyZNovvU2VmQYGNplIPjXoKb6+4RrP61U7nQ9/k3O8GVjXaTUsaNGXvw4MHc3FyDwVBfV7urvm7Hjh0BAQHAwWJjYzGGEsv6AJ988slXX+0lX4XYYTGvvPIK2nVYwUTv4uIiB83fsGFjXV29JbG4ItHMDJ80m7qgkh//+Mc0vL6bm4uDgwMwFhXztDom7Bk7tE37E9a8YMGCP/7xDTyJXE5VFbQZqOncubNHjx5NTpLI+7q7LnZV9Ju2GT6HDh0CzJnZWgeFcbm2l3pgr6Kp6fCrv78/cOa6uroTJ060tbWJTFZVGHaa2tDq24UnZ82aRbNNCBrN1NDQsG3btvKKKvzq6uK0ePESeKNu+LpaZYCqq0BTAgmEk+np6TTSF1eEHBzfT6jyr9iZLtsHFTu0QjgGCQNa7Ny5cyBzqqpkgYayFIRnbW1tbu4BUHMYQnPAgAEffvhh9fkaKPPUU08988zTgjVncxVgog8qWA5crCjHjo4Ob2/vFS+/FBYWppL8Wr3m5+eH+7362Lvbgaen52uvrV616pXm5hbc7Y33xWiT7F0uXKi5zXv1EaiytcvTCxemw+NgVR57laix22mheMlY/GDc3NxQYxYXF2N6V6oiVY84NDTk4sU6OP7JT37y61//Gp2ZRGLD27Vr19mKclGOLYoLl93JycmsrU6wNoexuhKqzFjkF5XsqMvGWNNxcXFQIS7gqqYQYm8jnx0Vz8HB8SDDyckpJSVl/PjxOTk5a9euDQkJiSFA3w5WdGgtW1b/8LVEQ5RdM09D5STfga61pWlAYCDIw/b2dhA7dXUX6+oyd+7cOXDgwMTExKioKJC37LUClbrIPgSzwdA2cuTIZ555hkonYDHAPW9tNVO0bCkWteJLRfcQ0MgvvvgSeCX1LNHpRFRh+PXdd9+dPDkFWB45c9eDYdqCREKcoE1xxIgRVM4LlseK/8w0VBd8Xr58+dChQwJD4pKSkpYsWaKt/I6LepXaFZhJlNFo3Lx5M8xtaNRoB70e+gYayuqev1u4L32Nhw8fnpefLygrqhUVFfCmaV91OPj88+0FhUVYBa0qKDhwyY9fgL+p22kSBwcHBwtuqHvAcVMPiC6TwpznySef3P/11/IqgaT/6B//rK6uBoVrlXDdtbZzcPQV3Fx3P6FaeelLvmgtQwPWNGnSpLFjx+bl5cGsGqbXUMnVaw05ufkHcvLc3VyAgymhMn3Pnz//wQcfVFVViaIeis2dO3vOnDlav2+VfwHcYuHC9D//+c/ylF3jJw7NBrY2ZXLKlClTVHsI4I5Xr15lM6Vpu8MeaB1FMR85S+coc1MKyCXg1ps2baqtrSNn9OyqqHJsbmpq/ulPfwoT/bCw0PPVtaLuHolgi2mzt0MofGKMFDYYpi2tIFpy8unpsqOgUBo4HxwcHBQUBJz87NmznV1dtO+StZQG7AjDq+Lu7qm6ER4Amc/c9aUlyTwudLo6L126lCao6EuXrR4IcgyxwmwSQ2z8hMdnzZzO9povO3JwfD9BhRUrBG5NIEhMrC1W4oESXL58eUVFxRdf7K6prRXIYh5uTTYYO0pKyoqLS7EZPj4+IOswa5qgUU8q/SgQ9/Pu7m7MEge/NzU2PfXUU3PnzmUvFzQWJlohtDQgIIBuRqe488JQJ5kFU3R01C9/+ctXX/2F2dzTBmozY5t6D6QxKHCdzoHd2IcHoNaef34xHTFbUwj7EJVplZms6WINISEh/fsHlJSUVlZWCuSUqpt+fj4vv/zy0aNHN2zYYDR2/Pa3v1u+fOnIkSP3798v60R555+iygXz6NGjFyxYYMeuZr1hzK/Nzc24o04g+90XLlyI6RUFzQRJNTuiL6FWyXJwcDywoBoKDjBWSkpKCggckANbt26Nj4/HHKs04IRKIdpyhlPJHJHkJt+w4X2L2BTFUYmJoAHh68aNH9TUoDeGHCSllkAgXA+NdvAJX4HZ7dmzhwTw0BuNbWFhYWlpaXRDFd7I09Ozra2t731XSS2rP9kC8FyBiVmCxywfrK4+v2nTP1566Sfx8XHFxSXi3Uie0wcoal02JeLGfdXvKjsivAn/+te/BEVbSebugP79lyz5sarau+qcoa0Znv6bb755/vx5SbDs+9cR3xd44qtWveLi4nybd1S9xlFRkWiuw69w34SEBFUZYKbwPl+8dImm+8Vmj0pMmDdvrsDX1jk4OO4cvuvy5EGzNhHXS0m4T3oZQfPCAqeD2RfMcPB8Tk4efGI0HS2J4/SK4/6Cm+vuHaz+tbOC4Ia2OlUl7LWY004Oj5mbm5OTY2zvxPNtRsOJ4pNyijsl4hZA1OtcXdx+JgfAHGxVGGmFFPC3pKSko0ePm8y9ojt2dnaGhIQ8vTBt4MCB2hZ6eXlcuXKF0kg7/WJHpi8yUWKir+DBL37xC6AQYm+HCNWYFxeXvf76L1944YX//M/f3hsiRxtDbXW4oQFOzps3jy2Jo0SjqGmB/ITdrUgtdqKc1GFoVNSgY8dPXLhwwcKslK14LKWXQ4CSq4B0tbS0rFmz5qmnpsyZMwftrFCgo6MDXqHcvINGo5EuAbg4OwLJx314fVFaVt8o+CwoKNi/fz+8gfAqvvjii1a3fnKlyMHx/YR2FU+riW4oH6jXi9aohoiKilq1akVh0bGsrCyQRVRToKs/ikeQh9euXVu/fr0g53AdEBwc5OPjEx0dDZN7UIVsM0DB/fWvf712rcHV1RluDgrR29t75cqVVCGy0Br86IG/v//Vq1dpMfp5x4WhfFNRGD9+7H/+529+97vfM+3RCYw0lphMq3cPRItJ7JOlDVi9erW7uwe2RGBoc+8BUa97ausXGYOf1BMv2hGoGjzKkpKSxsZGkb4ABJiZNSEh4bXXXtu48YO6urqtW7ft3ZslksS95IaYc9ecnJS8YMECQaPybK1Hq9pWVVVVWFh45EghefeE+Ni49PR0bR5ZhK2VerZCu4PNwcHxQMDqDDmRACfJGKs5Pj4+Li5u2LBhoI+senNqpQErBN5///2cnDwq9Nj05CtW/PSzz7YfPnxYFDGDt0VjGowdJ06WFJeU7dmbhSIOfjbL6AbRpMrvgpf4+npfIuaTm5I/N1sY4enpPnv2rMzMXUJv/YjHetHBLJjefvu/k5OTobXFxSV9v8WdBbbHZJI/H330UarFhN5iHAYYysDBmTNnamtrWR23dOlS3Ltmi5jfjTazryUQyTfeeEPeNyn0cvrU6/VAEt98861XX/13VFW33B7V7K5///5eXl7Nzc3463kS4YCt/OLFi+vXbzQQZqpTAo/D+RnTp48d+5jQ5ykiBwcHxw3xQBm6+ojvYpvvJdhVVjiOjY0F6p2xbRsoNYFY7Kqrq19//XUamVw7VePguC/g5rp7B6uLL0LvKeYNhYL9NRoQMSkpKcCpsrKySPwKqE1O0GKWaYPYcL0JWJmPt59IcvacPXu2paUpOjrax8dHe1/V8pkgu5z70WBfcgHBbOo2TZ82dfLkyVabKpE9CgKxG8kX2u2XHVumnUtkPklsUnAwYsSIH/zg6Y8//oQuMuKCI3piYkfMZlNGxjbgRfdMBNMG0B6hN2hiYkJgYKBiTrOMtB1bndJ+M5vfiB4jVXZwcExOSoqKiiouLr58+TItQ616WB4tdi0tLfBQ4MxXX+0tLDy6atWKgICAPIK2tjbM8IQ1uLo4oa3uZi1qdJA7OzsLCgqg5uvXr8OZ8ePHw1uq2oipfd84ODi+n0BRUFlZCUqHqqe+mEAEIvEEjVZVXSjJ7tgj42KHyZ4JeXlGYwfVa6qAw4D6+ou1tXVwft++bJC1WCHNdVdfX280Gt3c5HWrhoaG6dOnY0YfW53CY22rvLw8QH23t7ezv95x9Mw65FCfU+Dr73//B9oS0I9otBN6p7K7e2AHgdUsP/vZK6DQcUscPBozUVWoH29qZCTGr4VeTt+Q/v37P/LI8FOnTn399dcYVwurBh2KagvUaL9+fnBgeR+YpprMXYMHD54/f76tm9qf0cG7TZIpnsPaXF3lHTZ0NdzOdIjrRw6OhwNW/5aTCIqKirKzszHHKsgrmH6PGjUqNjbW19dXsDFbZhkl6JGNGz+AWTeWcXFxWb58Kd2rhJ/z588FdVZQUIQilbX8USEpSgLQgcTExGeeeUbrRoDHXl5eer3eqli+zfm8cnmv/ehPPfXUzp2Z7OjRJhFfUlHvIL744ovr1q27j6KSDvJTT03FZlDu1nurt2X18JtvvpHVEykKB9OnPTV06FAt4bqrjJW9BdmUuUH+KjDxyWHyo3PABl+4cOF3v/vDyy+/ZNUt6WZvSg/CwsJKSkpwrFD/go7GAvAXsXXrNlTB+L7JSdzdXBYtWqRKpsBVJAcHx23iu2v3YmnvQ4+b6qZqlRUVDaiY9LS0zMxM9BSprq5+4403Vq5c2a9fP5V60q4kcHDcM3Bz3f0By5pEux7Ttq61eoBwdnaeOXPmuHHjgO8dPlIoKkFXWIJXWydDTrxiNru6ugYHB0dFRfkSADPUOs0VFhbm5uaKShLsjo6OgQODf/jDH4JEUzWMFXAODg64pY/tpkq8isS786Z4HVsY2qPXy3XCvZ577rmjR4+ePn2mh7+ZaLYAOTKJIMiz/Pz8g/dM7OJGOrg1tIQ13S1eTMN8IXNj/TgERjVY6Tua2URmdx2b5t3P13fC+PF19fXA82XDG/NqyeVJse7ublwXln8VhGvXrq1ZswaUltFoJO3VWxaqJQnoEFBfTGihUl22wL6NcBcgfrjdE8gevFdPP/10TEyM1QvvASPl4OB48IESYNCgQaWlpQUFBSBGEhMTMRKvcDMbfNlPrbUMxFFqauqECRPee++vsn8DG+cZr1IWAUWSqJV81ZOMrbqz5ZXMDF7s7upwdHT81a9+FRoaar9JdnR9cPCAqqpqO04bfey7HehkDSjXL6skyTx9+lPe3t6/+93vmptbSJN0oKRAO+h0ejaV3d0Du+RqaaFOnDZtGprBME4p+vpQG2pv3JiqUT8VoTfpwvqh+1OmTImLi9uyZcuVK9fwua/bsN7VxQXmSEQ/khx1coxTHTX76XVCaMjA559bbPWZaj9ZFBXJSVubmpqoDxO82OnpC2gSWe0jVjVeu07NwcHxHYXqrxi/gr5LSEjABM8wP6+V05LX7dyVGRIkMzX4lfrP0QvZWfcba96qrq5GMefv7/9vP1uFZhWVUFqwYAFIMyB3xClCx6oe+NrV1eXs5LBixQrM3KkFlUi+vt5Xr163v0rYR/qgHRwdm2JcJ44cOSI5OenIkQKBEYwslQbNBersJz/5SWjowHuWftUWQLngmiBpm4nwLUHorYnKysrkHd6WbY6Ch7v77NmzBWtG2bsq7em9Pv744z179hD93/O2hIcN1Ov156ov0E2CV65ceeutP61Y8dMhQ4bczh3Z17h/oP/JkxavGpGEiUZz3a5du4BFSoJlRx2qzhCiN7XZFjk4ODhuBw+HretBE4n3YFTt30I1RaFaOCAgYNGiRZ9++unlK1cEUV917vyvf/3r119/naXz3ysjKMcDCG6uu6dQOTA2NTXV1tbGxcXdlKFCteZoy9Dl6+ublpam0zvk5OQ6OjpSMmPZbqUDWiPJ4UNEfXt7Z2XluQp09BYsc2U3NzcghHDJ9evXGxoaLO0nrnYwV54+/anU1FTtWpW2CyAH0Vxny/tS9ZXihiNp2SvmIK+mCTp5Bu/l5fXaa6tXrlzV0tKqapVlr4DcX/O98VVkgdsU6ALowoXpI0aMQFsdaTyOukBbqz0WmAhpNIkdu3OOvR2cgWc3evTo0tJSsnfESM/jciTwcPzq4uLi5OTk7uYG17cZ2kVRzmNBXxJ3d/fly5ZQOiT0YcSoSoN3Ozc3t7Cw0GAwkEt0cfEjFqYvcHZ21pI0VeNvbnA5ODi++7DqhoIpfECDFBUVbdu2LTg4GL5GRUWBGOl7hQitrsGDgoKCkyePOzo6g/pwcHRU1SDY0Gu0hSAqm5ubRyWOxJD3N2yJHfkGurKmpq5LyT/ax371pSR7oCNmSDM5ACE/duzYv/71r7/4xS9qauRN56CqVBns+nKj24FqDjN9+vRXX31VwABskjLyirPRrZElqfflorJPHTQpBgAICQn5+c9/vnv37uzsbAcHB3kXuKQjpsOeqNqCDuYPOtS/ri5ONGqlYHuUWE0HdcI7nEeiTLM/JScnz5w5w9nZiV6lrY19iOzbiJ+VlZVwBnNNcXBwfLdgSzHBQQIByI192VkYmqK2XvazPHDgAOia+Pj4QYMGRZKs5PTyCxcubNy4sbr6AtYQHh4Ost3dzcXW3UGO1dfX19ZdZH0C4BOU2oQJE+bOmaUNg6FtPzTgypVrfenjLSgUrZ/NypUrf/jDH9Fkqz2yHWOHSHK+gMZGoCDNN3uvO4uEhJFI9BSa1su7H2PAwBkgShLjpDl16lQMgylo5h53lbGKJJ05vDyy+ZZkNFTaaU5OSly6dCkcv/nWn6qrq2kbgNy99dafFi36waRJk27tjioyCFMgquPg6+XLlwcOHPjhhx9WVFQQvi9fhYXj4+LS0haw+fM4c+Tg4LhNcHvM3YZEnVbuN0SG3zk7Oy9YsGDvvn2ga+C8wdjxxz+ueeWVlcOGDWMLcy3Dcb/AzXX3FKrVQwzzlZeX19DQEBQUFBcXRxeA+l6hVd9M/NyxY8f27TvQKuPj7S2SdTpl/UuUrHmmW1zqRNl4gwY8Ut6yectk6g4JDn7++ee024RVx7RVvr7ezs6OHR1dAiMc1b3o/ZXljaqae9E2TJJO1tB0UAfULZqjo6Pee+/dFStWNje3UCudXhDN3WZRJ7s3ihajlaA4ztvbytB32FzYlXT4sxxXRqZk5pCQ4MWLn1MK67CEWTCz9WjHQXVeVHYbqIaUJpCAkXF1cZqcOilpVEJ2djYQMDNRkWaiKYEN6vV6uuSNS7e91nPJ58L0NOryT4dd1QzVV5Hk4ykoPFpQUKAUkPs4e9YMGulL9ShVw8jVIQfH9xBahULFqa+vbwpBaWkpiLJNmzYNihocFzssKioqMDBQZZESGFmkvYtKwuTm5W/Y8D5oQxB0r7322sGDeXv37hWoHqSbkvGYbLGil2NGn3Zj57OLfqBN6mO1azfEwIHBVVXV7IUWgXxzVfVKNkNGQqfsGCRb2cm6oSDhT1J09CAY0j/84Q/7939NLwGlSjYUWkkBK/SeZthxf7GqIwRWnUk6vU5vkrpRU/+f//Nv8+fPR9UmWAacqE62Crpo13Ngc2pBT9F1Ulb7+Pv7sX2ZNm1afHz8xx9/fO3aNWx1zyXyjnPlLpJ06dKVpqYWO/vh6E3hEx5oUVHRkcLD2F/lJ8nV1SU9PT02NtZKs23oVrZagRjqmpqaIiIi4A+Eq04OjgcBVmWj/cL2K8ScdiBDsrJkox0G7DC2dx4pKDpCoqcEBwdFRUVHRkbCrP4vf/kLdQh4fOJ44kRinVTS+86aNetv6zYIFn8+c3d3t6Oj46qVL9OFqhs2HuSPk5MTdTSx1X1bakJQPDVVB0Jv5YUcCr5GRUUuX75k3bqNlmvlLeMmcmQ2ST1paSSzrMbsd+E2odJo9BgoJzTo5ZdfxvApsimOtJBVUjgGx0+cbGpuFpQBGRAYMHv2TPYWVvn1LbfTDoih94Nz1dU0kSHeMW3BPNztB1j9i/9Ys2aNbLHTOVCt9PHHW86fr3n66adJ+t6buKn2JXFxcrWMIBm0uvpL3/5tfU1NjZxQw0xG0dwNx5Mnp8JskC+sc3Bw2MHN+jo8HCJFJjsyXcFVUbUrPwmydXN6pMdnUXOjvo2YDhdaqbSXV58tF+qQpYl9iZRit429j/vqz4oH2DA5Lt2MGTDLKikpgTNtBsOaNW8tW7YE2f0985thm6e9Cyd631twc919BvAclAVlZWUZGRkNDQ3Jycnh4eE08JcdqBZx6FfJkrpgY0FBAS4vDoqMXLZsWX5+PgkoYYVNScpmNRoRhWVWtNjUqVOnTE7pi7xgL8dNA8Id0oU3vDVa7FauXNXU1GzZ1iaf1hPeZJYjPdJ+ycT39ltkgSpNHQK7jOnigDp6enr+7ne/8/DwtB/xDNEXXUifBRNxxfLIPDw8JDlMjbzJMiEh4YsvdtOkfQKJmEpXoq0qocmTJyNdVxFR7aIh/VpUVFRYWFhRUSUpZ6BEcEhQenq6KnSP1XVeW+9VY2NjZWVlXFxcX7bUcHBwPDRQqSq62S4vLw9m1ZmZmSDfoqKicMudk5NTX6xH9DxJ0PI+HERGhq9evdrZ2WnSpEkxMTGgiOvq6sySoKpNEC1hufBke7uhX79+L7zwwm2mb2FBdGVNV5eJNpXmEGW7cFN1qjiJ1cvd3d3ffPPN3Nzc3/72t6A3ZdUgMz5JWSG1sroqWVL9gRLppSMw8jNRLiYHBweSpqfHrcSiEEl+WTxvFuTAVtCANWvWPPLIcHnXv3VXoj710epPIokgLTIRNfGYDfKMn6Ghoa+++iq8ADBZcnZ2ZQPEKf3VdXW2Gwytb7215kc/+tHEiRNtDSzMwUgI8XzQX/KKLfBSsrMf6wwJCV64cGFgYKCqnapJHR1tVadAIcJfAe6tYdvPwcFxv8D+8dJP+5Nb+wqLBczhYQ6cS2CQI2GI6HsnyvlTL9bV1cvkjkz7Qep2dnU9+uijP/7xDwWNYNTeBcrTRra1tY4fP3727Nl0g5cdsM0GUXbhwgX2FpRU9lE09Z1XwifI3m++yTl16rSFxwk6vU7okm05eqpoiJ3vXiy/ao12oL+ffnphRESE1LNC2tN+SVGsoCuBNPV0XDTPmTOnLy/DzcLOqh+2+fjx4+vWbTAYjex94V1SuSIBBYMZwv/+7/8eOJCLMxOkkKAuT506tWLFT9m5EHtTO7MI9k8gIKCfoCxHGI3GQ4cOsQXgXp4e7jNnzhw1apTVTnFwcHBQsCLC1uoTB4eAWpuQxJSUlJCQkH379onEuXXDhvevXr1K9TItzF7L8l+rsDrHs7oKyh70ZY2Uv8bfH3Bz3YOCmJiYYcOGYQjBvXv3uri4REVFwcno6GgaP1C40ZoOnq+pqSHhUKpJCWnK5JRFixZBgRkzpiUnj9qyZUtdXZ1ANszhyhGb+UxiEr2wpiBfP+/nn1vM5j+wD7aFQORqa+vvgd8KHYHo6MHvvvvuypUrMSUPAlcPcSURlwvvoOslkfVyzXSxkrWeoq0Oir3yyiskaNWd2dJHgQ+R7gIBYJRLWgBuumrVCmCGmZmZ6HvbE2eMUTb00Xd1dR04cGDIkCGhoSEq7ULrpFc1NjYWFBRA5SRcj85MO242JyWPAnLFpkK0RdsEayoQaoZqIyMjExMT7+iAcXBwfDegnbP6+vrOJCDRBfMKCASSAywuLi4iIgIDA9qSMwgMGqYTLRYauq89KCgIFMenn34q7w8WmPDRqAoV4dbQ0DB6dJKdAJi3DGj/mTPlVmfqQh+WwFTQ0AMr1jvSR3kbwPjx43fs2PGXv/wF1ISsxXSWONIYtguPMbOdvEuMXNvd3SV/ZWqj6g8T4Ek0ErXYUxvNKSun8zGb582b99JLL3l6uqOFUDLfyWApSMNUAwKf/fv3186s8CA9PX348OGbN2/u6OjSkaGhrwEczJ8/v6ysDOZpa9eu7ezsTE1NVT0XeC2hQHFxsSQbHnvsfJaN6+buR0ePnj59OvvmsAxNsPtkKwkGDRqES5YcHBwPCKz+zbJi1laZ/8/em8BHUaT949UzuSfkDuQ+gSSAAgFcuXQl4AHhWm45lFPfvyu46wLiHq7ub0Xf9933VXH3dQmwugIrXly+inL4Akl0hQRccnHkPiF3yJ3M9P/pqumamuqeIcAkXP39hKG7urq6qrr6+T7PUxfqgTCHqyCvkpKSxo0bd+zYsZMnT4Is0emc6Hr4RIFHeOyFuyieP3/+zTf/IzQ0NCR4APx6e3uT2cD0KcRqSE//HqS9JMm7OkBOkp3qeu7NpNH8/f1Idx1XUmpTOARSUvKkgT//+c/PPfec1GOnkxZYMcprY9IMIMHBdpYSlNToSE1S6ri4wcBohHfIdu8kR4yNJnFxUVGxtGkuuREhdzd35UB+h0CZIEs0hw8f3rlzNx2wKwUiU2BgAJir3F685K7ly5f7+/vv23eABkK5wPp79dU/zJiRPGXKFDIYlPaxcUOOlKB5u3Klhhw3gel+9aqZE3GnK/BmYGDg0qVLQc3TfJQaNGjoOez3haBeELl3K/rAkXtLIMpDY+EgPj7ezc3t62++6ejogNJ+vnd/TU3NypUruficm9dO4lxM1tajrY5VnFT5WrXHTmu09w607rrbCAJeHpM4IjMyMjIzM3fu3Imksf/RQ4cOhV/QU+37dOAUjLS33367DY+SQzphzarV7CKEAwYMWLt27dGjR0FBJ0P8pOVCMFjeopIFtHYQWGPHjp03b951OQrZ1JycnAICAqqrq68p1LgUBEG9I4eLhudVi9YxTYMGDfr73//+0ksv5ebmmb2HgjPxLYrSXgIOpmdqs5Gx+BbBKuXJbKH9+tcvgyUDeTMa7U3WVtaS/Xyq0oaPjxdS6CiJiYlDhgw5cuQImPo6aS00nUAn2OGk6MTK5uZm4Kff/va3ixcvwnlWyQac5ubmQkM9dy5bXsvFMpYWjKsFCxZw3Wwc33AJskZ+fX09pAw2YVJSEne7narQoEHD3QdbfAfiZeTIkVVVVaTTrqKioqy8knSr3H+fxJgxMTHccr4ktdLS0s2bN0OCERERv/71r9luGxJh7ty5cO+ePXuk8Qcmq+EXXV1dnZ2dTz21dNy4cb1RWF9fXy+vfmSgyTW9XUy2zZxyTRNUdeiPUTTpBB0ydffrZ/jNb15evXrVa6/94Z///EHA3W8kJxLBdQNnOCPRkgiZP0c75JA8y5ytTLJrLHa5mTvqqH9zzJjRYAXhSXUi5mR5mx/S0YeBFCu62IF8ixWICxJS1uv1JH04CA8PtTN2BAy2l19++aOPPjp37pyLixtiaMvPz2/VqlWBgYF79+59//33QeN67rnnQE3Kzs7OycnJz88H7Utai0ZexJTWtnSMTNNnzICWw1lf3ItWpTlIOS8vLyEhgXQQ2nq/GjRo6GMov0T4WrntJJVimX771/UUd3f3adOmgVH21Vdfge5Nx1wqF/utx8DjBkAYSfIHZBezcK40gam8vFyaydTaDBYTiDU6hkDVZ6QEjeDq6gIiEawG2iNFe2ts3WKnjHYeJ8hjaDw83MBCefbZZ5ubW5C0jIzeKBrNAzGvNejBUaADUKRVnZ0QITVPT8Of/vSf5lEaUI3WYyLZLIGNT6oL7yPb/cQTT7BNwoH5Vzr76IO2b/8b2IOITNaU7cHIyMhNmzbR5UyUzu4ZM2ZERERt2bIFTruNRieZWA8c+CI9/ftFixbcd999gtxfi2w3Jy6kqakJ9Kurzc1Xr14FjhblHXbh7rCwMHjXbm5uGutp0KCh5+CMOxouyLMRWNeZhr4ErfNbW/mCvPIKbSrAgLNnzwYTr71dWsng5Mm01tZWsFU9PDw4k62HWpxqC1RVBTnDkMukMo5GiPcItO662wv0wxs1alRiYmJVVRVo0mfOnCkoKBDwFnRDhw4lKyD5+PgoezvS09NTUlLIcsAgVl5++eXw8HCl/y4pKQkS+fvf/w7WmoBMtNuGV6xFY3d391NPPTVixAguez2XDiRmaGgwGHIOqqRrQDSPEDQOGBD47rvvgkWxf/8BaaClZBTpe0nMCfKsAsStiilI60T36+e5bt26Rx99VHJXiiaob2S0l9p1PZctC/Uss8t8scWEJpScnDx+/PhPP/300qVLorROp5U/GuLAS4eGQXho586dJSUlixYtIiyFzGvvVGZkZJw+fRpP1NMJzOwTQjC+Pl7QbEgelLklx1zl09OGhgZI3NfXlzglaXhPBmlq0KDhboWqDwuOg4OD58yZA2JN6rTLOFNXVweB586dy87Ohsju7u4QITY2NhpDwLPPN2/eDMo3yDTik1L1ZJGhBns+/pR9Otzl6ua8ccOvQkNDe6+kUVGRkH1iPPRE6Cm9aapxEELsRaXhKkjMZdTr9UFBA/7yl3cvX76ckrJ97959pHJMJiRvYiuSkRnSXkGYyOggFSTRh5HMt0NWRojU/YYXEyXCXHzggTG4o264ydRN+upoTjjLrScWHb3EUQySuzwJQxHfMebH/k5OVtqvst6g5SxfvjwzM/Pjjz8WkMUq2/PJx9OnTx92/32NV5v++d3358+f/+Mf/3j16lW2vIKoIwt6iszsTHcP16WLl1AnPqdK0RetZEbQAIFtR48ePW3aNNak1KBBw+0ApU3h5+dHdiUPCQkZMmQInb3NuQ57aI9wvhuQJ5D+k08+WVhYvGfPHtCZVfVq6oSSQvC4zDoMfNG8kiFZdXDGjBlgFVISubF+RLDyqqurieHAMtd1Udg1owGB0M1cgdV37dq1ceNGMigTCsnM2+4L959Ah7PoEJh2cAq23ltvvUX3O1D2Wcq9qrqGhvoLFy4wxK0fPHiwkpQdmFVyQF8uvPfXN79JluExh+ONGyZMmLBy5XJ6o9LZTSjp8OGjPj4+zs7O8NJZExIs/T//+X/i4uKSk6dCidhElNSGrL2Q33//PbTP9o4O7qMAbWH+/PlcHjQS1KBBgx2oEpnIjAunPMWuTXX3oZfY8K7p4BTlFVBY1u7fv/9Ty5bt3bcPCA4CMzIygNpA2SDrhNOWwxGrrfRVvZ2C7HhnSZAzDFXR85ga7hpo3XW3C5SfOnFEgpIKplRqaipZbJAs/AWRwVobOHBgQkJCdHS0u7s7hPztb387fvw4Hs8nDQ1Yu3YtxEHW2i09joqKWrdu3d///veKigrSY0eHCRDe6u7qAF382WefDQgIYLN0Y6VzdXUdMGBAZWXldVmAZBmMa9qxSOA9j1SSenp6/PrXv544ceJrr73W2NjEFaGXxBxdOoz8hoWF/vGP/2/QoEHd3V3Sy+mmRVOHkgKv6abkBL2vry8YUTSC0ryBCKtXr87NzT1w4EB9fb1eWvTMahIA03GLTpw4UVJSsmrVqq6urhwMaIeS61XiGL3INV3BFBMds2zZMuUoSFZJQorKF/D6ctDOgQvHjx9Pb+eUKg0aNNxT4Bw9SuWYHIDESEpKmjRpElkhE3iNOA3b2trI+oFIplRpXzqTydvb+8UXX2QXJFSKpsTExJOpaeXlFSQDDQ0Nw4YmgOQk0onLhgMBuQoJCSkvL0cKsUkfiizMbu6E4yqE/nKF4vJMo4nSRAG9KFjSB8p+5ZVXfvWrF7/99v/+8Y9/5OTkWmSyIMqP5h15tK8OqfmjgQ1/+tOfLliwAGwhJHFlt4DnxwuieZY8XjrMySR2IYb4em4WKrv6yKPpHBQ4hdcXGqo+tU7pVYQ2AFrWX/7yl8uXL0MyQO6tLaaP95g7cQ2eXhCz6WoLIUSp2xEoUN4TlypUwJR+fj5Lly6lcz3tPJ19iWAipqenQwaeeuop5dKd9lUjDRo09DHo58nuSv7pp5+Czjxq1KjY2NigoCBl/4fyWDVZJH/4VD8Hk+r8+fMGg8HT05NNk8g99l5m0psgyG4pUOl9fLyee+7fwsLCqDBR+jdVoSwFCKjAwEB2GRUyoVnZK3MzEOTJ1kSk9+8f8Je/vPuHP/wRSEquHIGd3t0HoEXr18/znXfeAeOaLbI8UoQwizm+yWTMysoit4syj77xxr8nJMSBqeXv7997WSVPLCsre33zm62trYSh9OYWJa5atYKux6N0doM2BXwEZhocgIqyfv2L0J4/+eSTQ4e+QdZ0D80yLy8vKirikUceGT58OFG0lPoJPW1vbz948CBegZxWEc6VIIC2MGbMKLZKkd2PRYMGDRqQmpQg0iYt7btduz4E6Qeq9caNG++abif7MBONNBPjVmell6F8n6wtrArq+qarFBhNJhdX19mzZh09dqwgPx8aTnFxMVjEa9euDQ8PV7pVe66/sfTHLqlCA4E6aSAoA9QJr3yoZgDeO9C66249WJ1Y1aQBK2gyRmZmZmpqWkVFJRgkdXUNP/xw+tSpDIgP37PeWXfh/CW9k4vRaExMTASdm9sqXGkWent7P/PMM2+99VZ9fT0nRDo6OsaN/QkdzqbMLeqxmKDRwsJCamtrwT68kTrqGQgbiXgUP4haafNxARnF7od+OnH/qL1vv71l3779JKbD/VysbxQMNLpJ3qJFC59++mmDwd0oGpGOWhp67NdzJNgZ/WBBcXO0lT1ncJqAceTIkbS0tLa2DhoOBja0DbLFnU4vTb+72tz6zpY/U8Mbz6iTapg6AsglwJhRo+bNm6dqUHEEw/5CCzx69Chcmj59Ol2AhfNLKkuhQYOGewRUAtBjTiZQQTEKIz8///vvv//XuWwTO5BNFMsrqiDA20cayPLun/9n0MCBPj4+/v6+A4KDPNzco6OjESOgTp48WVFeBhLRZOyqq6tLSkpauHAhEXQ9XwTjxgB02djY2NzcfGPp2xKVXAeYperI8BGTee0pONQ5kVWjuz083JOTp8JfZeVlMs0LUFpaxiVFt7hD1hKePOLBB38ycuTIn/70p7GxsaJo7DYZReltSBP78crU+B4gFEhHcKIjHOVfgT2lkM+sehxpBljvHvvKIJC8ZVU+4poWOXZ3d3/xxReBoQ4ePIhnyViNa6HMa7WDrDSrXkdShyoNCQlas2YNnWGDbJh2NJB4RTMyMkJCQpYsWeLr68tG4ExEjRY1aLjlYL9E9pjuSg5i84MPPoCQoUOHghiEQM7RY/9DVtIN6O0pKdvhoKWlBSTPAw88kJ0trY0JNqCAx2uzLipZNOHtMzFaW1tHjrh/8eLF7AKY18wGW15lIJlgRwdG0GHjbCluQF5RES3NWRZNAtlqFYmCXjrw8DS8+ebmjz/+9D//808imQXeV/YCZSV40ODBg/77v//bYDDgvcmljMiFlaiK7DJIKgBu6ezsOnfuHLFYzYP6zX66Cy++uH7x4kVg7zs887Qa09O/37lrFzQAavHBNbBS165dC80SMY2N1iHYaMeOHTuXlSMZhqI4ceIEyCFhNLD47r///h07dtTW1rPVAiguLn7//fc9PT2HDx8+aNCguLg4Pz8/lmQhtYsXL2ZlZf3rX1lS36FeqiqaAUh/5cqVsbFWfK15KjVo0HADEM19dWlbMW+S5aDZ6U23OH+9CQeWjhW8N5xsH1R4z9MXmJVX6Kmkw5hMzs7OTzz++MnU1H/961+gWV2pqX79jc0vv7SJ7OracwLiKo29MS8v7/z58yUlJTU1NcCYyrvgNzAwsH///kCgiYmJ7IayGgPeO9C66249bPVqELAftrRVT2JiYWHxyZMnc3NzzS4rhGrx8ibe3t7kw/bx9f3uu+/Itj1En1bqtSTE1dV1ypQp0lpPjCoMImnZsmWJI4fbuks1n6pg44PsGzAgsKysoscVc+00Va7ifcil7Oms/FlgMPzmNy9PmzYtJSWFbMkjSLv2IZODZJ21ra43Gk1gpK9bt+7++4chbFiKJmrX6XvIItdFZtS4wlsfeSK743bZUzC6JkyY8MUXX54+fZpeBQMeWo6ADU02P7SM3JsVkRHs6AULF4wamci9IOUt7G9RUVFqamp7ezuYfD4+Psoa4JwgPa8QDRo03OlgJYCqvmuLj2IxpjY0HTly5NSpU6xtQI/hID8/HyHLWEMBqWy009bW0t3dvXz58rFjx1I3FreAsMOLjHCvEvHo0X4mrhupJ0lxd2G/oc7WvbRby1JAAZkJFaGQkKCQkCeSk5PhuLm56cKFS5WVleXl5c3NzXQwIEmkX79+CQkJcAAaCzAvXf4Rr3tphDSJg1IqKdZgWBuJeJPZ/HOndnKuDCcz29gIlB9pVSvJRdXtnpSUNHjw4J07d9bVN0r+TTl91q1p1R4EE8IXlX11dppNfX19WloaWQ4aOJH0LCJ52TqlFxVptKhBw+0BTg6wYgSUWzLmMicnB75u0m83bNiwaGaDVfsfMnf1zJkz27ZtI0MHPDw8NmzYEB4empOTB9YcqNNk8WHpqjR40Ynd1g5g7O5uaGxc/vRT48erbL96w31pxKIMDPSvrq6lV8nqyteVIE1WNUucoDYPIpTmYM0bNWrUa6+9lpOTi6nE6CToHTwoUgFa8IULF4DVbDAYRInERGQ9FYyQjyCv+wIxQCdpbGwkFhatQIRfG0TYuXN3SUnJypUrHZ5b+N2zZ89XeDKcJf8IRUSEgblK1uNBjM4AB9BigZIKCgpwD6QAjQ2IaeiQeBKTxImLi3vzzTf37z949OhRMtCTZSjQENLT07/77juSclhYGGgFcAxlhLaq0zmR+LhmjNJkA1FiuvDw8BXLl/v6erMPUhZHgwYNGmyBc0DhMS4pRI+OiIgA3uyDfiMNtzlYCuZOicE1fvx4f3//Y8eOgTXc2tr629/+dvXq1RDYQw+AUiEElszEyM3NhQTZyIEY9Ea4WlxcXFNTU11dDVy8d+/egICA0aNHgzLJLn2n4a6H1l3X17Dzeate4hyUcBITHQl/ZLDbP384TaUAFQTZGAhJ05U83F1DQkLAIHRzc4MD+GUtw8rKyqzsXBN9rORoMzz11FNs771qZnoIzsoKDQ0FQ65DsTB9D+UddVeZawMnKv1Iu8TgdETpWArDNpDUY0eWytSZPY4jRw5/772/nDnz49atW//5zx+M0n1q49NFneRrY9ydnOmIjQo9dxfN2JAhCfPnz3388cexjYbtNJEsHoZ0SFDqBbbckYI8d82+MsHahBA9MlL93dkBtIq5c3+WmDji4MGD0CSkfYlkFzZb4Yh5oeb2YomD5s+fnzgyESlbrPlUGtjLhucXFoBpV19bB7YftE9aBK5KbX0vKu5RDRo03EVQFbDKY6RQr2m4r4/XvLk/m5z0SFradydPnqRXqUwjEgrJ86KkDX6s89DS3GQ0Gjdu3BgWFqb6lN4TQR4ebmFhIeXllaqDJKxJQeI8gdCdYnyDMsP0gB1VynZQ4RTNN0suX4ElQWm3Ok9PT+ALhEZweVZ2sGFYz5Yj7Ew5hi2G9BQj8WoiRGtb5NJXPlSwnl2H5FkMOut9g5ydnWNiotjHKVND1o2EjQN60S9+8YsDBw58//0Pzi4uXA3TB+PMYLITkLKvjr2LfVkFBUVnzpz54YfvPTw8JkyYkJSUxN7CKj92cq5aMz2JqUGDBkfBjmo6BIP0ymdmZp47dw4Jej8/vxiMoUMS3NxcVdNkEywtLd+ash2vuWvCm5S/FBoaghOPX7fu+Q8//LCiogrTAV7SAxkFwSw9RDyfydXF6ZXf/caWlXcDhUWMRIqIiKira6BSl7P12OIgG3JMUXXSCsNyIvhZ5EayvKQRj2OQ1vcSBw6M+fDDDz7++NP33nuvqemqUVS371RfjSrJ0lOiFpjwVGkTmVctTQQDq8YENf/rX//6/vvvxyNRRJmsdJSCZGo2MQwlSu+de4Q8KMeEWfz4idSW1va1zz+HFExxTdgqYHt7e0rK9ozMTJx/UX4FaNSoxJUrV3Lr8UATTU9PP5eVAwc4QKr1QQOjlyxZwi4hzmLmzOkTJ44HfkxNTZfDaNvAC4Hi5UBLSstpm4FyG8mu5LhxSnPrpReKHn744SeeeMzV1fV6KU+DBg0alBBwX91ft27D6yWbIiLCX3ppAxVlt6eqrLR3iAPxBnoXzexmEtlC0vSvq+x2Iqv68ezEtJyaA/Fe6MhhG9+o9sD1JD8UgrydQUJ8fP/AwL1793Z2SjG3bt3W2to6ZcqUnhSW1ZHOnz9/8uRJaIpGk8TCAu42Bp0wLi4uICCA08po4jU1NSUlJecvXsg4dRqOD2FMnDhx5syZqp12fdmer7dTQ8ONQeuu61Nw7rZrmhAsOLPH19f3gQce+Pbb4zq9njiDqMeKfURbW8fFi/kFBUV0pSY5PbKSoU6UhUh3V9ewYUMWLlxIdsLrYS/a9SI2NhZ3JVoV2Y7ldk2QviL2FFm7w7hnQQ0kJiaCOVdZWfnRRx99++23JSWlnPsMgX0r6slt8o+5NqRpZKJI1rrU63XcxuYzZ85ITk4ePny4ZLlJySF2zUvKZJxPk4KjE87/qArWioOihYeHuWA34g0gOjp63bp1wEbfffedoHPivLd0A3lzoJxFODQYPFavXh0UFCT3+apMhsNmtjkc71J+GEzHcRPGr1m1WnmLLee70l+pMYEGDXcHKioqQCb7+fmRSeGc+8y+i42LwEUGrqyqqqqurvbw8AgM9Mf7tehJZ5WJkcbmKV9M+vX19UEDAtevX6806mwRzc2DTSo0NPTq1Wb4Y59lZ3ochS0zjBOqXCnYWyyiXmGACcz6/sonsqeiDNVj9i6Rh1V8ZfqyM9RWB6FKZiC3sbHRwN32q84ORLzv3fz58wcNitu1a5feyQlZNwmyD4EomrcTDAkJfuaZNbYYmdYeXuQ8Hdo/HA8cOHDu3Ll09Utk3chVs2SLIqH15uTkjBo1iuss1KBBg8PBGk3E2rITGT5wsBSmTZsGynBqampFRdWp2trTp08LktAIiY6OBEMpJiZG2V0h4l3HNm9+kyyA6eHusWnTprCwMDbl559//rPPPpNSk2jO6t7GxsaoqKgX1j3fe25KvV4fHh5eVFRE+5+4qlByEBlowhbzuoAtLUstzZs3D+p2z549H374YVPTVcSoB7a2tWP5gjW0aX5MeM63tAUA/sXpGL29vcBeXrZsqeQFNRklWhTVx1YqqQpeBK15Hx+f+Ph4UH5KSkqYOpE2Lt2+ffvKlSuvq68OKdQhgtra2i1bthQWlZjtfaOol18LWMSgGpFbIBsFBQXwaGn3X9ltStrzQxPHT506lUuWO4Xm9/TTT0+fPvPo0aN4k4U2TjGzrBctkzU0GKhM4GURd2nGxcU99thjAwfGsFXRw4Jr0KDhngVnKlJGFuV5dVu3biVzeSPCI4A3ycYrAl35UJtj5wjY7xW7hbiBXAl4tTnqOffz81uwYMGXX35ZU1sLl+gk+Gvqe7QF7t27F4iYpDZ0yBBg3hEjRpC5dKqmHG3JARgQf9GChefPn4ekjh8/DqrjiRMnnnjiiZkzZ3JjaK5XZ7gZKD86Lv/K0mm4AWjddX0K1XbMXiKw44Khx3l5F9555x2sDRu7jYYnHns8MzNTWoZC0HFpqnrc8Kg3y3jttraW6dOnT548WZkZx6JfP0NwcPDly5c5mw31YKCHrQ/ejiBgC05NR5OpG36Dgwf88pcvwN+lS5e++OLLU6dOZWfnWJ7OWLnWD8JjKpnNw/v180xKSgIx+tBDD3l4uGEDRFrvy0QdiEhEVj5He3WLIyj9jeoxaR2SY5DXAwYMuGExTW6cPXv2sGHDdu/eLTUtqbtR4DrqmKqQLrm4OK1atYpM2aTpcPkkrb29vT0Vo6OjIzo6eu7cuapLryCm3bIp2EoZaUygQcOdjxCMysrKI0eONDQ0+Pr6glQBQcF2XbCwrxeyMuHw4cMgdkBsjxw5fPHixUePHj158qQ0wFJe0FKHHUZExBD67Orubqiv/clPfgLaOfFkcY9GvTxWgD5i4MBBOTk5nZ2d1CSQvFp4u1BbN3LaM7ISsOr5ZymSQFCM/uEiI4ayuWzb6jCjx0r3pR3OU8YXLXzKx+EfypQLyNHb21v1ET0BWxXQkOLjB//P//y1oqLCycnJYtThXaMIx7u6OD2L++pstRNo5NAOzWob0rm7u86bNy8hIYH1F7MG2zVfBOXZ7Ozs4uLiqKgoslrLDRdZgwYNPQT7ndr33bC3jBw5MlHa4KDw9OnTGRkZIAfKy8srK8uBsARpHd0QMusOqJCsFY/76ja3tLQJeMn6TZs2hoeHk4ey6+WCdg2RT5/OFOUOEhBQTY31j0yavGjhfMSIDoezGCTYv39AdXV1c3Mz6YO5LrrkmEhQjNtT2olEzpMgwulgiK1cuXzBgnl79nyyf//+0tIykg4ZrarkL0HuyWMfKlh377GsCq8DFIPHHnvM01OakQaWINkyEMnT78wz6WQgniulVUPJMjOQ4e7ubjgeNGhQbGxsWloaHFPfMVkSgPTYIRssYOstsKfnz59/++23m3GzoYawu4dHa2srHPzt/b9D2wsNDc3Pz6/FjkjpWciyGoqnwR24aciQIewLUtUfSKC/v+/8+XOnT5+WmXn266+/BqWOjDGCfyLZKQov1mp+ENkx19g1YsSIRx55BFo7m7Jm2WnQoOGaUDIae5CalpayLQVJC24ZIyIiXnrpJToURmn7aNBAwKoKRKnz9PScNWvW0WPHQGeDhnXiRCow5tq1a5VjIllOTE9P37t3b01NDYRDw5s2bdq4ceMCAgJYGrXTI8AR7uDBg+Pi4mbOnAlpgqIIDAv0DUoC2XcWycNr+pI64VkFBQWXLl2CTwyK5ulhUEbos8zcrdC66/oU2dnZoIuDPspt08X2uyg9j0pNPS0tfevWFGKG9e8fCMICbLYpU6Z88cUXYPWJyLz3DIms3tWB++p0+IlGY9fTTz8NdqMtL55jKyE0NLiurq6rq4s6BG1JFltPV/bTqJoQSHZgSREE8woqjKfPXLdgJv3iF+vgoLm59cKF85mZmWVl5RUVFWAYg5nR2dmp1zuRu/ROOoPBA4wWOB0zZgzY0lBpQUH9SVWbN+OBmkdmL6doUtk6QVUtsOOsvObtxECFOoyICCPm8Q2/MnLjwIEDN2zY8Mknn5w9e9bZ2RURYxjXFbtjk4iN0meffZbtq0OKtwbHUJlghULLhEwCqy1ZsmTo0KHKW7hmrwzn0N7eDgxBpuPcWHk1aNBwO4B1hIEuK+BR3qCDHjlypK2tLTY2lnTdwS8dRGZfzaUCBBTlXbt2wQHIHLIZzNSpU0GhBK4EOiarhEl9dYz/DmR+Y2N9UlLSvHnzkCxgkRrLKJnIsbUBcHLSQfEvXLjA+j31ej3JFdm5h3m0ZTgIy+bMsQ5Zry3JlYXjF9Zb2hOG4oiMeiq5A/YSYkhNdm8KnK/zxiCSOd24XF5eXpGR4TdJjuzt0A5/+csXDh8+un//foPBQBysOp15uQIBmS5fvvzWW2+BbkaXKyA3ku40UDPy8/Nll6juvmFD5syZQ9q2qieU19+sBw6Tq8CGpPNv/PjxiYmJgnW3342VWoMGDT3H9X5oJH40xuTJk8+cOXPy5Mm2tg68jq+uoqIK/vDSgiZ/f3+gvx9//LG7WzIrQOa89NJL4eGhNBHiTqIZSE5Ozs7ObWltlTqEuro6O9uXLVsGkkGZBwfKB5rUwIExP/54TjnqXCHckPLJClYyH5AQTjYieXoE2D54HUWmk8nTc/Vq4PyVUKXHjx8HXaKp6aotLxhZLsVk2WLcHMjmxNvb65FHHpkgYRweyyiZfHihaGm4BsKvoLu7m6TNlYh9IgTAq5T8fTikpaWltrYWqDwwMHDSpElgKBG/Hr5RgMzHx8eDxmLHFLIPaVpJynauvALu7gVaJHHKK6rKyitxuB7J0YiOEeDvCyYbWLvKSkNq9ESvQgFzcrIefngiZL60tBR0mDoMEo12SYIBHh4eDlYnR5QabWnQoKGHUBoyNCQvLy8lZbsUoBMjIyM3btzIWpE3Y2L0DRyew94u8k3K7dvnjVD7lLWjXVxcHn/8cWBVUMYEvLfr66+/DoYeaGicdgG/bEddQEDA7NmzWR1MSabKQDY19hget2rVKtBF/vGPfxQWlWzevBloOikpSYfRWzViG2fO/Njc0gIHpSVlCfFxGnc7HFp3XZ9i6NChxFlTWVkJB6Cyk4GTtjyPLOglEBPbtu0gn3RUVBRdf9nV1XXu3LnwuX7xxRdZ2blmHZpZ6cvsCbN2L3p6ejz99NNkwVzl03vjkwOzKjY2Ojf3POdXvUk1nfM2cjQMNpVRNOl1elGyyvRcZFI5/foZRo1KHDNmNLEhWdHJSG290WjpaBTxRAcrq09eDkXptZQP2O3HeWelndLZikCe7ufnZ2sayvWCGHJg29933327d39EpD8tKX0iBDY2NLz33ntkpBK1vui76+joyMrKguZaXlmBpK5hfUJC/IIFC8gSBKxSxfETd6BsD/n5+aCBubm5AfNpK31p0HCng3MkIdxvl4xRVVVFZh4cPnwYyZPwSO8dHNgni/Ly8p07d4pIFxUVDvo0lTYgKpcuXVpYWPjxxx/X1TWwcqalGdC0fPnyBx98kAo04roixIEcwVY9rA3yOIPBnSwvhmSqokM0mGhSz5TA9K6xCbJchmMKpNNOyZg9DKFcwD2FMzw4ElQlPpGB3JvIz8xjIpC7RC5NZTRzJeBTUDnI4lo3/KZoy+GKOWVKUkJC3LvvvtvdbXSS18ZE0pikkLFjx4Kd9sYbb4BNBa8P9D2w60D3g1+qiYl4TvyUKZPHjxtrS/tiH8p9I+Sgvr4+MzMTPhAfH58pU6bAd8G9Ds1w0qChb3BddMAJTGClSZMmgdzIzc09cuRIbW09e7W2trampkavdwZVH8L7eXn93//9X2hIEFk7GgxJLmW8C7XEF1ebmkBcg51Itl8lEagJc8OdQKqgMgqyBI+TFlRUGxFiS7G/GUgELS+0SEaykhlv0iqOD014+OGHX3nlFRCSICpPnToFNdzY2MSaHoKgPpHOy6tfXFzcKLAM8bpVIhiQ0rIqhFgku9IkWjZEION+7Nhx8rospoEDBwKhUyatrq52cXEBBgkMDJw8efJnn33W2dkpSFvyASEKKSnbIyMjQ0NDe1JdXK1u27YNTDCaI3IJHgStiNsPFTGqjiBP1gwJHvDMM88Qkw0xPGhFsornkv0OgI/mzZtHzNJBGLbevipVcVahBg0aNNiCUkMmxyUlJW+98zY5jpLn1SGGAUXZO3qrS2APt3n2KO4ycc0ZX0geGwT/jR8/3t/fH7gVmBra2O9+97tNmzaxO8/l5eXt3r2bLHANtD5r1izVwVIc5SkD7QCyFB8fD0161+6PUk8e37VrV2lp6YoVK5CjlaueAFQUMG7hoZcu5SfEx/Xlo+8RaN11fQ0wY0D1R3iQdU5ODlhl+fn5oLsT/yMxuuz4WVLT0rZv24bFhbRB5aZNG2l3BYlMHZEHDx4Eg01E5nGXHC3BAUgZby/P9evXsxsFseD4z4Hw8vIKCwspK6uw7PWiNquPkZXm+V1sTFV1n8std2peIt9ksTSIE5YuT2zevoh5Ojkl8fEsOhNiPIM0EXJsQowzl/gWkcXJKFr7LrkDOxCtXZ+cR1LEG+pER0fepO3Nvm7yO3LkSKCfDz74ADjA3d0gyI5a8tw2jOLi4hdffPHll18G45w+mmx+AM27tbVVWn8AIQ93qS+ZnVTHKVU9aX719fUk2WHDhk2aNEl1LoIGDRruRNjimqCgILLNT1VVVWpqKnz+5eXlNDKZeBcSEgLERzsqCEA6vf32lra2DoOHx8qVKylR0qdE4906v/jii1OnM0kGGhsbdYI0Y3jEiBFsrihB2CEXxwoiTgEICPADeikuLmXnK9iYu4DI0H5bDjU5n6AJWCZ/C4o+OWW5lOHKbFNussVZSuJj6EwnMlB9hPVdfDjVASy3i6Kzs3N8/GC6Zd2NvSZWu+BuDw0NfeWVV8Awy8zM9PT0IleBqqZMmTJ9+nRQ8N59911Q8C5dukS1L5pOWEjw/PnzoYWzebNFhcj6GyEKJN74qgL0RqBXzmV/M+XVoEHD9aLnFhP90qngoreAWjsS48cffzx16hSYh4jMeULmiWjklkaMHPNG4GabhQzag2PQwKVQk7TiLoiX9etfVJ1PcDP2gi1QURkaGgxPBxPATrUwgSKlLVtZ4uxEmix5KmZnRK02OihTXiPUCBFHjRoJ1veqVasEaTGV5vPnz1di0JRpzQwYMACUiiAMzCdG/ERzXx0Pk3kADWMz8sNTOOIDUwhEN8hwcgvoKrW1tc4YTnr91KlPHDr0NVxF8qZ8KSkpr776ak8aGI0Aab7xxhslJSVGE9MPhw1YdzcXVsFgExRlLwH8Dh0SP2/ePNpXx1Y+vZG9RPY7SE9Pd3FxWbBggXLgCPsgtgh2G4YGDRo0XAOsQKOLAZaWloIMxJsEiQZPz40bN9KR5dSaU1p2dyV6W6L2Rvo98Y72NujgFZbCRHwwePDgwMDAL7/8skVC2+bNmxcvXjx+/Hhob2APkoWsPTw8SCBJzZbTgGP2HlYmiQOq3aqVyxPiB2/duvX48eNw74oVK/q4PcNDY2KiyFBU0GRA6yMK513/WfUltO66vgP3QQJtJGKQSUh5eXnffPMNkrw/4TExMWApRCu27dmxY8fxE6kiXuwSDA+wOlQXzIXfqKiotWvXHpFwjMoalpZAsR5+//3Llz+F1EQD6zbqpe8tNDT0qoQWUV4UmH00skhqy/O5S4xxZXNWAb3RZDSSzX6McCBYvGZsnQhyXxS7WxtNATEmCl1o1CQtvG8SdIK5C9AoWWk6JJiM5l49xBjY8oGVSxEpOIlc4RyXtkCuxsbGQukc8qY4Ky4gIODFF1/cv3//V1995e3tTcpN6gcIClegtJbL66+/DpwE2TidcebcuXNgpZPUdDonqKthw4bNnfsz1c3tbbEXC/KBZGZmVlRUTJgwYc2aNWTZcVvOTQ0aNNxlgM88ODiYrE6ZnZ2dm3v+9OnTIFvy8wsv5RdSuRGK596RrrvPPvusuroaLq1evToiIoLt86DJAoFCsqBew0FdXZ2zs/Mvf/kLduQBu2OcUp/uifi6AbCJ018Qxc3NrWSfapIl69l1lpIp3Zq0Dtn4gsBTD1c06Zg4QAVp3InAjETR2diB1SjKdi/Jicx0gmjOCfdEMtJFpmMrzybn67wWY1rdxVZCdHQkmExcGW8Mtt44UNvKlStBl3v//fedXV10glNLa/v7H3wIV728Je85NFFB52SUNA3yyqRlyIcOHQrtGZoclzdbjYocdHZ2Ahvm5OUCz8JbgKY+f/58eDSyQawaP2rQ0Dfo+RdHu5GUXzr9cocPHz5ixIjCwsLDhw/nFxTROGaxj09N8tgLhHcDq61rqK3Hiw2K0vKM9fW1Dz744IIFC4juzc6a4njNgZVA1XI4GDQoFriaLBSpjKMsOFIMCiHXyX9cF5GVNCa7xwH7IPOkc0SYSO6xI4My8e1k5I1oMLgnJo4QxeEkt9yC2BYTz9RNM2mhGJmLpIGzUuWbZ/Ix0XjyRRZGk1gATJhRo0ZJW+rKbaaxsZFMsAP4+/uDpXP06FFRNG9DUFRUAlbYzJkz7b8vWvklJSVbtmy5fKWGWkhSyxFEMNMSEhK2bt1aXl4OBh08EcKlWYkiX71wMHXqVOJhUD6U0zHANEtPT8/IyIDwyRhcfpCCyLhXz4Vo5KVBg4brBZEehALa29vffuddUMWBZd3c3V/aIM1tEJgteKg8Vyr2dyU4E0lDT0CVJVY/EfABGHR+vr4L5s//+uuvS8vKoKWlpKQA8wKtNzc3Q4RZs2Y99thj1POJFIxGTynfsfSnhJ1WSmb7QYOn+906ovQ9hYCXLDIYDM0tLVBXxcXFoGb0ZQbuBWjddX0HriOEfnWgMZOlNubMmZOTkwefOnxvYEmJeKGk4ODg2NjYoKCgU6dOnThxAm9pIEx86KEVy59Sfrecgw+U5oEDB77//vsdHR24j4k8VGxtbU1KmjJz5nSaMU4K9A17DRo0KCsrh6z1b99RdV1gOdhiBDLdcqJOsu4QYxkKco+mII/NUU0TWVOdUV4FRbpXZA08k5rNaUmKTU1hzqnfZSfBsLAwT0/DTb4rZc0jhkvASoT2+e6773Z2doKdSejKXVZ9PFxdnV30+w8ewOaxVc8rpDJjxozx48dyZVE9RtbNQMCrQpMFxCAQzNelS5ey/dN3vXalQcM9BTu8w4YPxUhOnpadkwtsWVFRSW+sqKggc+9IzP79+wO9Xrp0qa6uJiQkBM9CjmbTTE9PBw3by9u3rq4OqHbJkiWhodJuQFyXmGreVN1PjqoHpCYno6Ii4Beyyj7XztNZzyZSuMmkcT86SzRlmsRXSEhK6VOzk3PWLOTITum+lI+vPXUPMRRpZ0QL+8SYmCh2zNPNvylb5haATEbftmN7aWmpwaMfsn6P7Kgg+AWVb+7cuar54aqaHuTl5QEVZmVltbe3gyrnH+CflJQ0OnEUYhiT3thLLVODBg1K1NfXFxQUxMTE9HxFetWlCBHzvZPPGQgLWOzU6UxPT0/gMsGGQLbciDXw9va2pqampKRHFixYQOPTyEY8eNEi5B2qS7MuJ8gw5B/4Fynokv4qRZQyiMsql2eGraRTtj9SQOYHgZmpc9KbRFGn1+EN5xC1+ER5/CWlEpogOy5TNC+VQoatIMHcASYtoYlIiHwLPlDpqKP1Q5IFCgBhXt+A1+IWpKxBK5Jm1znBn1NAQMB999137tw5evvXX3/96KOPchu8qVb+2bNnt27dKs0pYUbVeHh4rFm9kmxR//LLL+/bt+/QoUMGgwHalTnPyLz3IaCrq6u+ruY3v/nNnDlzJk+erFR7SAg8IjcXdLDU8soKuB/aP139kmtyyAYl0TbPMRdURVVVVXx8vMZfGjRouCY4HRiU5DfeeKO6uppcIus/0chKf5omZzQowakcyNq6JG0GKHvatGnff//9v/71L7DLgKYR9lEsWrSIXRtTmbJqk7PfDu1fBbrctGnT5s2bT548CTHJqph9BkFa8C8sN/c8lC0/P1/rrnM4tO46B+OaHjQCVYXVzc1t5MjhiYkj6GYktbW1+QVF8EcS7D8gGNRoUOXHjn0QdNmgoCClGs1pvVFRUc8+++x/v/UOIstqCEJDfe3SpUu5VXRVfUY3XRnXAFhTgwcPzMu7QFf8Z/cJR9azAUiZ2EvIIvJ02FjSIXlLHsQs82JOlvTP4YUZRaNlXjNi+uqoWcvlU+kNFGWzzZwHxdQBi6cSzy+Qrwry3jw82HtxBizPpJcEPJoDIcuUBSStfeodGhp8/XXPw44XkgCI5/e///327dvBgPTx8REFvYfBAH+WW5A00xAKjI1kaVCqp8GwatUqukV5z3H58uVTpzNPnz7d0d4O1umECRPYPersf2I9/AA1aNBwG8KOH4o9FaUVgF1HJY6Av8rKyvT0789lZeGldyVHmiybpVEanV1dGZmZyMp3ZvTw8AgOlsRmbt4FH1//5quNcPrCuuelaVg6AY+NN3dWSeIW/3DeRpoNpOZA7L0KIT12ZPoy5/ckXkJ5oQ4dey9HYTRl3ElGHMcm7nHmEpksU/akA0xp2LVnAyLPg2ZiVZ9nIDKb1fEz6ugBCy6O0uoW5ekUcBAbE4MXEbVZmQ5HQEDASxs27t+//+AXX3p7e+v1em5XDPL40aMT586dq5ofzsvZ0dGZnZ1TUFBgXlkaw93dMGHCOJYTafxr8rgGDRocDl9f36FDh5LFaRsbG6Ojo8nG5KqsQXHNzxMipKV9t2//Qbi9rq5u+oxp8Cv1fknTnfVmU4G/x9RyVdp/ld1+lYDjC1u5unmwRfbx8QoJCaqoqGLVcvJ0VjayJh7iCYs4YQXZMqL9fLz8F5C5MGYTD/fL0TimbiOmBiPlLyWn0KRoR505kPTSMSHmNE1sZRL+1eNji0XJZhiZ1/yU4ru4uDzyyCP79u3DiUpV0d3VVVdbK3XW6XXwO/z++4uKiq5evSriCXAg/7/55puZM2eyHM0ZO3kXzkOCebkXCLeagwVTVEQk2UIVya6GhQsXxsXFbd2WUlNbD63XMs9TkLgTmpnRKBrbOj7cuTsnJ2/16pXsYqrwyypdEOLh7j558mTiVVBtVDSQXlIu5U0AH1FhYWFQUBDZNMRWgho0aNBAwenAu3btKiouJUGrV68mK6ao2kF3Fm64CFLxsQFntm0RopTmkGphmV0Bfv6DbRBGEJFsEwoOyh5CVpZjD28RLItpq1vQSFYVQkJC8vLyOjraPDwMs2fPnjJlyjVTvr7c9wwR4aGbXtrw29/9/viJVHcPz0UL5yOZanubRiH9gQMHSt11CNXWNXR2dru4aB1MjoRWmw4G5z67gdsRtv2SkpImTZoEyvrpjDOnTp2iV0HFh4P33/8Aa+ImMAhBjQ4NDQXt1sPDA36VG9HBLRCnvb3daDR2drS98MILoKY7qLg3BWI2xMbGXrhwgbOaWI8VBesSVfpJZXmqMmSGjaMklR6+L9awZA84u9fKepT9hjJD9Kg9iNIITZHLD+UYQR6bCTAYDNf0CDgEJGVoRc8999yRI0f279/v5OzKbj8ukYGJmWuIFzudN28e8YlzeVPmk4SABZiZmZmdnV1bW0uM3tGjRycnTyVNWmnvcbeT45v8ADVo0NB74DyGqnKAlfPcJXrKSjwQMnPmzJ469fGcvFyQTpL0YOKbB9pbpaZra2vLz88X8KD7q01NERFha9euNXd+mESy3SYyDw+xmX9beesNsI+IioooLhbIHDtRsZQ0lxeuMik9cdQp2F4Yk8sGOVB1tCEFsSKGueixNYGKHKzLwgfKvXrmE5ZeBWYTWVxLUVxfXe+BaxVkMvrbb7/d2tJq8PQi4aQdQrV2tLeDzmMrKZICtGGw/QoLC8+dy7ZuWibMicnKjRhtfU2OL60GDRoUwKMtR8KHD6YWKLHp6elbt26FLz0kJCQ6Ohp+vb29kTWv2flCyaXS0tKdu3aJeK7Www9PnPuzOQjvDP35559XV1fLPUNWlNrU1CiI6N/+7d/o9qsiXT/T9qMdKCtYRZ0cQ9k7O7tramrolD4CZhkSQR4Tco1RL2w2aWRVqqKuNPo4xFCSLesSKfrwuBAFqVn65JTspnqMfWfmOXnQPKDBgNVDMwyNh1QUWRXzJz/5Cag0gjxvLzU1FciFFoHWMNyVkZGRlpaWnZtDev4ES+enaUjCkOeff1651Tc01z/9x3/u2LHj9OlML29vcwSTsGDh/AvnLx06dIhEy8jMzHsxBxSk+Ph40DqAmCAbdXUNJCm9DkXHRs+fO480b1oQroaV3MSpEFVVVVAEaNvjx4+fNm2anXs1aNCgwQ727dt3MjWdCKjZs2eOGzcOMVxwL+xUd8vB0fGdC7pfEmtqkUskvKurCxj8zJkzwNpDhw5dsWJFQEAAidBnJhibt4iIiNWrV6WkbAMGjwgPBT4lVMs5wx3+XEEam+Xj6Wlobpa2SQLdNTY2GvVhJdz10LrrHAzWVuFCrnkL5/SB36ioqGPfHr9y5QqYggaDwdlJh+QFK3A0XYG0pYEpKyuLNdggZnBwMDmtqKhobesg1kJnR9uvfvUrO/Nz+x6QQy8vTyhmcXEx9a5yNpV5koNtUAEkmkdo8n1mtGa4QNUI3BvkjC72oZwNxsbh7D3uFltgn0YtNKvqYh4EthyYT05OfHX1BtjOsClTpsBzU1K2V1dXe3l5ITKGE2eCOgWM3d1PPDGN9NUpt+jgAE0UqC47O7u+vt5oxJPzBP2wYUPAZqMrCyk9C9yXQi8hG+aiBg0abjnYb1P1o0Y2vlxbgVQIuLu7J44YCaLp9ddfb21tlTZlwTPDzAt/yYMJSMeJtDSWTg/Rmq9effDBB+fMmQ23W4jAaEJ6nXIGGUvQ1qTT6113AjPKD44jI8Pd3FyqqqrgChQQuIAwB44mYnFrxSOqCSIrhroO48pWmuaE1OgSqTEpQ3kWMlUlXMqP5NQkv00uspl9jMbo6Oi+6auz1W5By/rDH/6we/fu9PR0sGH0Ti40gp+//1tvb3n8sSmLFi1ik2prayssLCzAqKioMocKgjzMxxQSEpKcnAxFYx/Eqo6quVI2yF5VFTRouGdBJBIYa6Mw2tvbc3JywDoju4n4+fnBJxwUFIT3Jg8hGzDbSQoEwubNm1vbWuF7HTokfvny5Qh/vHD7iy+++O2330KybW0d7JdeV1fn5KwDK48u/CWTgpW/ib1k6/RmKoGrEGzJRrS1tba0tJI9tkFE6zAQ7z8SRdHCLwqSMs8IZ2S/yLqi2FJwKXCmgZK/1LgJsfeyXEOAaUhl3D13C0t2+Omou9tIM/zwww+XlZWRTXZJSEtLS01NDV4V0ykgMBDoo6GhgZQUopWUlERERJAiQAs5e/bsaQydzgkx3ZmCuSrFxx9/fOHChdzbobXk4eHx85///Jtvvtm370B9W5uPry+Eexq8Fi2cHxcXl5KSApkhHsn33nsPGl5FVSWeuaiXkzIlJ09nl+ph69+OD4S+gs7OTsh8RkYGfCyTJ08GglO+O42tNGjQYAeslDhz5sy+ffuICjxx4vgZM2aQcGI9aX11fQaxx1MUbmfQHX9ZvUKUlweora0FTQz4Go5nzpw+a9YsVnNQKl29BPog8qwJ48e1t7V+uHM3MDhoC9Tn7/DMcM+F3wEDgpqbpZHQoKiQ7jrtc3MUtO66XoGqzmoLbIvn4v/tb387cSIVDtpaW5cueRLU5bS0NNBukSQp9GSwNtlmXJKLOvPy/c0tbZfyC1mbBGL28/T4/9a/SLv9by24YgYE+MFpYWEh2HLEE6dmyCFqyyGFCYcswlGyU5TuVKXrkFY4lzcaqBS79JSNwKbA9q4prTulF/KataSMTMww3Fc32MnJylJFvWnbsEuXgPTftGnj7t27oTX6+vpDZgR5KCvJT2Nj43/913+9/PJLYWFhynkYxBNRVFSUnZ1dUFBApomQjjq9XhccHAQWYExMFLJh8tEQWw7K3q4KDRo03AwUgl2l30t5i/KqUj7s33ewvLQMjqdMmdLa2grixUkv7VhDpT3ll6amppaWlrFjf7JkyZNsrmhmEB6FgHogYDmuuZEa6QGoX5I8bsCAASB4S0vLWW8sHACHyvlEtMcOWdc5icmSLEkYqRErV8yewJYHk+NNQtYsUapGU6SDgCaMRhNZQ1surNl9C8VPSEhwc3NBfUIBdpzg7u7uK1euTExMBJMJCZ2enp4k8qRJj/j7+3916Juqqitg4FViVFRUVVRUIKriWA8BdvfwmJz0CLeAOVLjRJor7pjVSBsaGnq+w5YGDRp6DvbTo/PtOjo6QNcFwy0LwySCrSbNOQMEBw8IDg7m+uAJ3njjDWn7MVEXGRmxbt06VtTA76RJk0aMGLFz5+6y8nIIB2EIinRYeMiyZcvI9qsUrNuItWVUecEhApNNhz508OBBFy9ebG1t56jHTqcOS6xchlnCUlp5lA5YRxJiOMUWiXMaBVKYe8iapLgQW8zFmX6UrEn25syZs2PHjvb2dloQMKDIBDv4FxsTczojQ5BXugabq6am5sKFC7m5ucXFxVKakjPAmU0ZL3bSLW1Wt2YNnWTJZYCt80cffXTIkCFbt24tLavw8fF57733Jj3yMPDXmDFjoLlKI5/gLtEIDGXCGzoIWLfw8/NZunQpHRls670jGxpUTk7O2bNnz5075+fnl5SURJe+5G7XjDgNGjTYB5USZWVloG9LCz4iITIykg6JozLZ1sKGdxwcXgoHJtgbNXyr3hppMORXlAc/EedAYWHh8ePHQUkDdWbt2rWg7CG1Hqy+ySen402ePBnUg+MnUjdv3vynP/2JTJ13rJpHn0sOiF4XERGRn58PpyUlJaD3urq69oEZfo9A665zMOz0KFzzLm4x9+3bt0ujMqURbOIzzzxDJnTPnTs3OTk5PT0dLoHlgxgGotaCedklGV1dXV79DBs2bKCrz99ycE4uOPb394Vy4jl2epJ/4nZEaoNAkQ0DQL5EtrKzZ5ixpl1PoGqzseFIzZxj4+BjQRnIGX5cUtyzyKmzs3Nc3CAwxkSF7d3bzmIk1x60pRUrVuBpdikGg6FfP28kE1trays0uc7Ozt/+9rerV68eP348fQtAbyDKyS9JlfyaTJKb1c3NbfLkSaxTUmnyKRsDvcpd0hhCg4bbE6rfspIU7HzOrEJMY549e/brr7+GoyFDhixZsgRhgXPw4MGKqkpkElgvYUNDQ3t7+9ixYxcvXsRxgS2+sB/CXlJNxIGgifv7+4M2XFRUQjd/lctieT4tmrLbhs2qaB4IKdjZZkDpFb0mlJwoB0oczXEoR6aKcMupycTrOeTAYPCIjIxwc3PpS0uJa7dcPY8YMQKMpS1btuSdv+jl5QXv6+DBL+BSUFBQZVXVX/+aQhfJRIwuR/vq4Dc6Onr+vDmqHWzXtL5Exn4jtAvpDBs2jL3q+BrRoOGeBPu5kRBy4OLikohB1xKsra2vwBBF85gDdu4dfKSff/55cXEpJAB6PmjRZPFb9nsXpf4Sv0cfe2z7tm2gbzc1NYSFhr6wdh1o49hZqfJ1c6K796hK+Vz4BQ1/0CCpx669vZOlbzkzxAMmyr8q89fZEHITG46suMxq2GVPyshRDw1R/bVjxynD5UCavqVaSAQgBbDrP/nkE3iPNPOgonR3dws6naenp5kX8E1ff334m2+OmBDeh0/afkgyk+lASXOypu7HH3989uzZZB8B5bugT6GnYWFhr7322v79+z/fux+emJaWJsUR9GTivvL2YUOHzps3h9t6g1PeuOZKIkD7z8YABczHx2fevHlcR51obfFp0KBBQ0/Q2tq6devW5tYWkJbubu7P//znxEuGmCUN0V2k9/bcENOgRA9rj9UiCF8L2LmcmpaWnZWFT8Unn1zMDYtBfbVjHM2ksoNw5cqVxSVlJcWF77777vr169mYvZEHUtjw8FDQZ9o7OuD08uXqiIgwpW9Ww41B665zPLim2fOWSp2JEH/HjvdPnDghYMGwes2acePG0XRARZ40aRKEpGFInXaMuSLIw+sIObW1tfn5em/cuFG5cv3tA5Ilf39/+C0uLiaShyxiRiIQganqM1WadnKIgJCKmcGGKFNAjCXDPUv1gNpjyIb0V1hz6hBldyTnxKSZoTOyoU4GDx4IWghSmLKiYj+Am4dqJdPw8ePHh4eHb9mypabmio+vP7nq4uLi7OyMl5vTffDBB1euXIGQ8vLygoICWhZ8oKdPgcAhQ+LBciNeCfahXH6UBqHSuquqqgoKCnJsPWjQoOHmQfb1Acng7e1N9t1EitEtrOpJoBQFrDgil2pra//6179CVA+DB+ipJFp0dPTatWtTU1O/+OJLQd7brKGhoaOjA/fVLcZKtdrC9HBssnR8sRngRCLn/+q9quPyQB7n6ekZFzeooKCos7NTtBo6KmDGJAdWDk2aDh3db81M5EabfXL2S6okUzXGFNi+N9UDRQrmU3iBAjObkN4Cp/369YuMDHdycuIy08PqvRlwLYElJgFv0Lthw4bDhw/v3bsX9DHIJwTSbZxwEYAQJTakahvpOIX/k5OnkvErqmVRkqAyG2StaXhuQkLC5MmTuWz3QeVo0HCPQPVLZMN9fX3HYVRWVgIr5eTktLa2ksg1dbW19XVZWVn4DkmM+/n5gRF0//DhzS1NhYWdwGVssgLe2Q50bzdX18bG+pCQkF/84hfm7hlBYId+UjlDlqDkJAkr5x0rEJQii/bYdXRI/VJqM7wtWWKrkSMjOcTKxFNctcoJZyaospuSqlQDGXqCyjSxSXHkpZosLRS8DnoLGL9z58799NNPgcepidTc3JybmyvNscNkgeTSYo7QYSo021BkJ3u4HhgYCHwxceJESJBWo7I+bSlXM2bMiIuL2759O2hT0hrOegEJskUpPctEIpPFxsnm5apWORtIMnD58uWMjAxo8JAywk6M5ORk1VU07St+GjRo0MCBCAoQXMWlJQK23datez4gwI/toqPD++6aCXa9hJupHDuWo0NwS14cy6FwABx97NtvCwoKpEYlCA899NCUKVPYHJImxy3T3ds5RNZ0SY7XPv/c7373O9Aq9+/fT3a9Rb3JqiTZAQMCi0ukJY5KS0siIsJUs6fhBqB11zkenC/vehsoYZ0TJ1J1OiewsMj8JKT47EHfTUpKAsMvPT398OHDoLiz26eR57a1tY0Yft/y5cuVdqMjCnrjsJUHYmOUlVWoGWm8nSVYdyOxgSqxbdxiwq5JwTqOFC5ar3AtyDaknH8ucaWHkYOtS8qaUaZJrU0ggPj4wXSWpGjtGuiN18o2GM4GI8+NiIh49dVXt23bdubsv/r16+fh7u7s5OQfEEAL8s8fTlPjFv4ZjSa93klERjLVUBClRcPmz5+fkJDAJW6rrSo5iaTf0NBQWFhYV1c3evRoh9eDBg0abh5kX5/6+vqcnJwjR45UVVUFBwf7YkRHR4MogFNbcoyTBly0HTt2tLa36XT6VatWcVs9T5gwwd3d8PHHH0MIPBq07UceefhnP/sZmUnGMYU5WZO9HVNZfmeFsK28OQS2yu7k5BQXN6iioqq2tpbbmEE0T1ZQIT6aZ7VOOyuvompO7FhNSspDCiLmAjmmUxzTUykyu/InzWFISEj//vxC332p53D6Htc2AGDRjRw5csuWLWVlZZ6eXvAhCPjdQBl0ep1oMhdN2rpVan1Gd3dpKTOy/ytSaJXI+u1wIXAAX1ZGRkZ2dnZsbOykSZP8/PyQ7ReqQYOGm4Hye2cv0WN6Fb7refPmwQF8pJmZmZcuFQh4SwNRMJmMSOomQcjF1RUEwsULFy5eyMM9Q9KEKhB0VP/H0+9QU1PTgw8+uGzZMir84cBJp6d2EOdssiVDHAXaCacUSgIepjBw4MD8/ML29nbbGeDpxRbD4pEf/LhMluk4mayaiPKRSvKiKciUpKPExIZzjKZkSTLchNSS0WiEd+fj40NyAsbvnDlzPv/88w48Mp2wG/zr7u5GatIe0XGcyORhMIBalZiYSNbjslXMnnBHfHz8a6+9tn37dmiZkDcXV8uSPDjvklcBsv3ll1/m5GRt2rSJjLBU1j85LSiQtjzIzc0FuwwaMIkAVDh+/Hh2aKYyk71n0mrQoOEuAwiKb775BkQW8dDNmjUL5BjnKRKZHjsNHOwYdPcyBOtd6wDNzc3AfTV40AkgMjKcXXCV5aw+trZUyT0gIGD16tVvv/3253v3g3oQHh7eB1kKCwsrLqkAfaG0tAxZE3pvP/ruhtZd53iQRYdiYmKI87EnzZRt0B999NHJkyfxio4it5ag8hZ4RFJS0pAhQz755NOKikoSrsec1NLSAt/nihVPczfe8m9G7es1kb4cCAT54uzsWlpaSqwUNeeXSGcMqFqeDPGQ69Z+WIVnVulJtGPFiSaVjjrudjWHo8XbyN0oR7Bn6ZETdze3mJhoNzdXGs5aXL0nDa9p2Ht4eKxdu3bvvgP79u3r7Ojw9vZmr3JLEJgnEOjMxY+NjV26dClnudFjW85i9hfMftDS4KOLjo4Gk5Vd/kVjCA0abkP4+vqOx4CPNwcjNTUVzC0y7BE+4ZCQED8/P9KN5+PjA8cgVZSCSJS9kIcPH83OkXyaiZLPKhEpBMjZs2c7OztB1YbfpUsXjxkzhqbAOvgs05uIv08nEPNPEFV4wY5e3peSRzD3VwVBFQFvdnV1WV+x5IdWFz1A6naa2QEq2OiWs1M6Smq2Ans+tY4lQXJIr9KXZTQaXV1dIyMj3d0tS+Sr2i29BPYRLAsrPeMI206///3vDxw4sHfv/tbWVnhfTk5OOmhbuNeY3IWryRQaGgq0yC6AqUxNWTQIgU+poKAAftva2iZMmLBmzRo2EY0NNWjoDSg1cDvfKYtRGA0NTUeOHDmXlYX3QRGoS9EioqVuKb0JGcsrzTtcCkjf2NgI8ceNHbtkyZN05hxclbr/rfvnkA2JhBwtJEXFCh/KegChN3BgzKVLBWyPnSzqJXZQkilNgZXtTJo6MvGLPF1JcLbEpipPceEcMdliLi5QcWo+E/CkOpKHsrKyysrK++67D6x48sb9/f1nzZr11VdfwZs1Z15OWVknUNLw8PBhQxOGDx8eHx/PvQhbHgNbV1mrCvLz85///MyZMykpKe0dXV5eXvR2vZPQ2FQvQIULQlFRyS9/+Usw/bing4qVn58PHJSdnd3a2k7fgk7nNGTIkOnTp5EeSmUTVeZEgwYNGq4JMHx2794NBhtIzIQhcTNnzmQXTaEihRvOeEdD1TS7fSAT3q3ORw9gy85FMs/SZlNbW7tv376Ojg5y1eDp/vzzz9tauK6PWxpH7rTxjxw58rHHHjv09eG333n3tVdfIQuz9SoiIiLS0n+Ap0NF1dfXEwv0rvnubiG07joHA9podHR0VFRUbm5uZmZmQUGBm5sbfM/RsTHurm50JgFScyrBb1pa2qFD32CXlnHNmjWq8+qQtWiAY0h2zZrVW7duraioQvgrBXV/zJhRyr662wFq6riOveTt3c/VNebixXwywBDJRIvtQCu3I8u+NI61F5JQNdxi4jJArTjiI7O6RJie6UJjoTTq7LoadcQFR1dNUYtG07Hkik4dICFe/QyxsbF0dVBbtdp7uGb6s2fNSIgfDJRwpboaWrizszNi2zZ5QXKFw9vQCeJkDNVHXNP9TSbokOl0EyZMWLx4sdIWtf/haNCg4dYCyJFs6gMfZl5eXlZWFnzULa3t+QVFl/ILuU8VaDQkeAAEAt+RyUnReH2wtra2Awf2SWPMPTxWrVpBIpN7QUo0NDT885//PJeVBZwIgn3p0qWjRydaXIQ6focbKRz3KGE5hczUYLt3ykwZgqVLz9qT2HcwGNwHDowBi6K6uhqsDBxGvJ8kqwgpRgtKZZUyDGd6VqOQB8QQbULFQ3pNW1FBjgKyXpZT5j4TvmQJ4bycTAoitcDl0+4gDHJ7T+S/w2HHQlN1O8LpzJkzwYLasWNHYWGxwdPTYDBYHNy4bAaDh2pfnTI1AmjkBUWF2dnZ+fn5HW3t8GlMnDiRTl9QgrZSTv/UoEFDT6Aq4e1/RNxHx13y8fGaO/dnyclTX9/8ZmtrK7tvt0Q9gh5oyiTpzHpiK8BJXX1tV1fXg2MfWLLkSZXsKcQzR3O2snfNgthHD+/Fc+xiQHtvbW1nH4pX+9cx+VUZt8d28zARrCbAma0MtZE99pmLu8racdg6QzRX7FV6QA03No4yPqCxsaGislLAo3uHDBmCZIIDOtuw4VepqalffX0I4XFCyKx9SEdAFhEREXFxcfHx8XBwXa63632tQFJk19VLlwr6eXmBQQfZe3rZiuLi4l27duEoJmirm998Y/ZsMP5mVlVVgf4GpHYpP99CLnI1hoWGTp8+LSoqimNnjX00aNDQQ3AinRyDAZiybQewpCAtSuG+9ufPI2v12z733VlgadrMJqRMIh8NT7y+RnnxWEGpU01AzBYGsjGrfGjPM4n/J3MwjOwlydoz3dSWPRZvqYPA8jIF1R/IQCj4vXjx4okTJzo6O6WreIjlC2vXkS2cbs+mRbM0a9aszMzM6urLhw8fJkti9qr15+Li4ufnU1dbCymD8jBmzKhr36OhB9C66xwM+pGDCp6QkCDgvUNyc3Ozs7IrK82z34jDEVRtUM3d3NxCQ6W9GUNCQjIyMlJStpNUnlnzzNixY1kbj/2ulF4hSGfo0KEVFVUCXhUQvhC6f8+dCKiQoUMTioqKrl5t4fZgkA+l/0jnHJU7dtektlhx5Ny+21FJ8Jz/URlTKfRpAOejtBWT0jDZ1UCQ9zAYMGBAWFgIzc9twg3KzIAN+f/+8Id33nkHLDow8KCFsxFMTEydHs2bY9lj3E6JWNUEfuEjKigogC8FPquYmJikpKTY2Fj7OWRDbp/a06BBAwV8kgkY8HkWFhbm5ORkZefW19eTz58I9tbWVrL/ZX5+PlmNioQDPD29DIZ+cOnVV1+ladIvHcQpcCKcLlm8eNSokVaSn5gqcnykGH3PKrWc6KAy3HwJ2SOUPgA82snJqX///r6+vlVVV5qamiBEryebFemwmSPQ7a+RuVYlq4dWI+cYJamyplpPXLqsg5I5sPhS2XDMbzyBysRnScdolDrq6FI28GswGCIjw52dne9EeR4REfHKK68cOHDgs8/3tbe3e3l5gcJDSqrX6ZydXZubm318fFT1PVJe+DSACuFDyMvLq6mpkaaBYiVw8uTJEydOpKnZssrY9qy5TTVo4GBfI7X/yaiGc93tqtYcqLV4624RNOfoqAj4xgWdeY8DvDi/uQ8PQuCS1Ff34ANLFi+hgxTp5yzaXckZWTPXtevCoaBLZZJVMUtKyqAs9KrcaSfiJYFFMh1NxUHJQA7kI9ii7B4WmTXr8IGJvcQRGRPNKhA/i7f1SCUUFUkvGigNRH1ZWRlZ9BgE+MCBMfD2Fy5cCJL88NEjJUXFAt79FGyluLg4f39/O/pJT8p1XSC7rn7zzTcHDv5vd3c3nP7Hf/xHcnLyH7CVV9/QAC8RVI7j/3fyu7R0wTzl3YlVzOAA7powYcLkpEeU2UZqX4T9zwroUrkWiwYNGu4FsCKdiov9+/cXFRURRfaFF16gi0Vr0HC9EORZH3gNMJ0ojxC9ePEi3nNKcuwXFha2t7XMnj0bGBndCUwEX8SqVas2b978+eefjx8/PiAggLP+HI6I8PD6ujo4uHz5MroTquiOgNZd53hwmmgIRlJSEpkPlJmZCdp5RYW0PdulS5dITNyaJWPMPyDAaDQaDIa2to5jx46BYkr38oEDV1dXzgLp6OiApKTh1QUFp05lgJSpq6v7yU/GrFix4g79QqgQEfDkiStXauCDJ646fJVEQGRGHF24jMDOVHd5hsF1+1I5M8zWJdZgYw9odx13lUnTHEYNPLJYChnTAeZQeHi4r6+3XIobsTx7D8o8+Pv7vvrqKzt27Dh+/GRXZ6dnv35gzol4aiH7XUyfNo321SG70+CIhQbaWH5+flZWFjRvCBkzZgwYjTExMap5QEwrUubzlleaBg0aOLDfO4h9+LSnTZtWVVWVlpaGl1RqJV8zduBJRCnIlhv1Dcl9PGz3gxQOgrS2tg4OnnzyydGjR7PLI0s34sldrKDAidvrolOXNogfyNhn8pkzX+HXxcUlIiKspaWluroWfonDE8c0kToR5L3fEK4EVd6k1cgWhPWpIQUfqeaNTUHp1kTWBMqEs9yK6F4+CJmcnZ2AEz09PdHtQYLXC8pNM2bMSExM3L59e0FRoauLu7e3N2nJ0Oxff/2NOXNmg9JIWyAQX2NjI6h5lZWVoPLV1taTOtFJy5IJHu4eZHVZsha0sukKilFfXNXdbqqFBg23EHY+B9WeBsR8Yqrfl6oUZY9ra2t37tyJpOU4xLlzZk+ePBm47/Dhw6D94kWZzX11XV1dDQ0N3d3dc+fO/elPH6LEJ9tHouojkKJfhPulJVIKdseCSxl4ytPTo7y8kubNaKRDTPiBkixPsTkX7HXj8Q/lbmRv4VhJtLLvELKmKjYaR2GquTIazR1+8KYKCwubW1qItNcJAli4/hixsdFkYqWId4VYtGAhl23VyuwNcc225EcffRR4Cmw64ClfX9/vvvsuPT0d8gnH7CaF+O3ojNAUiXGOixYTHQkNleycaivb3LtQ1a+AE3Nycnx8fEAzJByn1M00aNBw14OTHmfPnj106BAej4gee+yxwYMH3+L8abgzwXGK2Z+ML/3www+nTp2CkIceeqiouLi1tXXokAQyTQ3dCR5FKFRcXNzEiRNPnjwJPL5hwwbUy9kODw/98ccf4blgt7a0tPTBCpz3ArTuul4Bp6+TD4Nu2AMtuKioSJpAkJVFtGJpbi0+cnJycnZ2BmMM7DQ2NebTMtH0WUcbSaempiY5eSrIkTtRnWUtBHo6YEAgmHNlZWWdnd2CGYgMukTWM+RUXVGc+4+zoJTWjqrPUZlP9sCO8cYGKkPwqcjlh7hQReyDBhkXGRnu4uKiWkW3/P2qeh8IVqxYAfSwbduOzq4uMLGgSbO57eruiIiIQNYEyb07QAEG2QmSXr3vvvumTp0K5h+tUtUa4AKVZvkd9F1o0HDXQ+kPhd+goKC5c+fOmTMnLy8P6PLcuXN4txuTiCyLadBx3OTYxLjo4KDbaKyvrzeaTIuXLBo1aiRel0Ogd3HbaipzpfRpKqUuRx92pGIvwVbODRik0w73d0JMUBiM8MuSI7vHA2KKTFPinsX5NBU8i5SnSMX7qcKYiJlXJ0ezZBJemZOTfsCA/sppZ3eWPGczHxYW9sorrxw8ePCzz/dduXKlX79+8Mpc3SR8+eWhrKwcg8G9ra2toqJCkDunzbdjxyiuLnHMmNFJSUm0WmzVCUe1dmrsDqpMDRp6CVwvApw2NDSAOgofWkhICO0zQDa+F1sqqFLpJb9vvb2lrb0TicZRo6XPGWKCqTh69Og9e/ZkZ2dLPXaCAIYh0BkIwyVLnnzwwQcRoy2LeCyLXuA7uuzwmjKkDwSpUjqBMg+WTmFhEZlCjXDPFp4vaM4YspZdNhK2MqNU+Ui1H0h5bONAUFKYqulnHcdcIpPJ8iBgZDJal5xKGovRWFVVOXbsg7TIbFbZLR5Uit07r4xrDAEBAevXrz9w4MAXX3xJtlxF1qY6sq52fGB69NHHJk2apMwnR0B2miIZ4lxVVRUdHU0+CltqmAYNGu4dkG8f7MGtW7eSkKjI8IULF9Krd9M2dXcNMDuKqNd2tLOtHlwDVC1h1QziYD967Fhebi6ErFmzqqSstLik0ODpsXbtWvrE27mZsVS7aNGi06dPkylDZP8RSqN0vJejAEod6ciA9CsrLw8cGOPAxO9ZaN11vQJZR1f/Bvww4IMBssnOyfv666/JztLm74fQjPwJmbcQt9yNh7PhHXeMJmlOHunzQbgf++mnl7Hb3d3OckQJW/atwSBt2walu3LlCtQQHmsvEPOMzq4TrTe2YRPhDCeFUaEyv14VnGnHJSKKRNyb/xAzHpM14dgbmdQQFw5vfMCAQIDSkUofat/j1mfgskdPoR1GRERs3vwmWFz9+vVzd3dnzbN///d/37BhQ3h4OE2ns7OzvLy8srKSTBUFg5amTz4iaANgsMXExLC2dw9rQOkccWQVaNCgwaFg5Rv8xsXFJSQkJCcnZ2Vlga5JF8Nk+zAEsoawTAfw29bWdvXq1W5j59KlS4FtJTEi+cZEeVqSjoplTizcgIhg6cCuV9HBsJVVGujh4REVZejo6KqtrYXawPUm9Ygp2dAGSH1aTpURkEx2ikBaJwgxs+VozpE1BcskyHta4SqUAlQmHx9vrqy3Dw/2HEpCnzFjxrhxE7Zv3w6mVGtrq7e3t6urq7OLS2VVldycBCSpPXoyPxKrOlJSoSEhyclTySxzNnFb75QlTRITnhgcHEy6+uhdd1Z9atDQG+C6E+DX19fXzc0NtNP//d//BWUVhBJ8OBAYHR0N+m1QUFAP+8mUv/sPfFFcXAwHYOysXLmS3gtyYNmyZZ9++unp05ldXV24r657yZIlDzzwAGv74C9XoMM3KbvZV3e5CKzo6CUJwNpZbMagVuPiBl++fPnKlRonJyci0QkX4DjmXNn1wAryH6K/mOvVx47Yz6TagZXtJjLgQpCF2uhgIESKTPY4gPZj5IbIIFRdXVNSUhoZGY4UcwHpq+SqkeW+3jBqlGbdzJkzyTS7mpo6aPx0bWruS0GS1uH2zDPPDBgwADEcrXz7bENlHw3Gfm5ubkZGBpD+OAzlIzSS0qDh3gSVGCkpKWDl4VPTqlWrWC671Xm8NbjXCu6o8nKWKXUpHzt2DEwkIKk1q1f7B/hu3ZaCTOILa9fRBVdvcxpiSRwo+4knnvjss8/+8Y9/AI+zxiBdm8FRxYGkIiIiyN4lpaWlWnedQ6B11/UWaDeDMpy1UgIDA8vKyqQF2V1dIyMj6+pqsP5qtsVIIkr/C7nMzq6rb2iYN28OGXF5J8K+bUm25AHbGIzk1tZ2ZN7egIgYE5InW3DWpvL4mhmwH0H1QP41h9BA7omcOUf2QiABnMlnMLiHh1sm1XH2ye3moFQadfQSlOJPf/qPN954o6ioqLPLw8vLS0B6iKDXORsM+m3btoWGhpL4INZZw09KCo8mRqK0Lii89/nz50fhXcpVDVfVjCm9ouyvBg0abltwXzrx6bi6uoKWOWrUqLq6uvT07zMzM1tbWxEzOEav1xtlQgQrrqGhQdCJixcvHjlypA4JeHgLon11ypW12GPKHaqSrSfuM2W0XqooO1dpBlxdnUNCgozGwMbGRqiWzs4u6kNky3gDT1fSIpcBzhDiwpW/9IDMsfD19fXxMW+Dqlq0Owtsttl2FRDgt3Hj+rS0tF27dtXX1Tm7uADrSZMY5JhI1vrMqqE0d2EKmXCArp/jcnNz4duBWo2JiSFLrPfkLg0a7hFwYp8euLu7D8WA44qKCuCg7Ozsw4cPkwhwNSQkxBfDz88PNF74hWNkrbdzv6WlpXs//1SHt6lbvXo1t3AQ3Ah6cmpqelNTE0QAOhs9ejQnbHG6EsGZ11e8luHJFZAVvAI3i9eh9ak0YeiDIM/BwcHe3t4VFVVgDpMBJSQL2FayItbrei45YItpn+w4MkKMvaZ6VY7Am36iuUfKUrdQxpqaGjI2FzGr45Ab0tLTg4JmgTRmU1aVzFygspXePJQaETkGm+6VV17Zv3//l19+6e1tXgzTZJ2B7u7u6upmUDOCgoKQwoBlj9m1NAGVlZXwNeXk5ICZP2bMmKVLl5Jvx1aW7lAdQIMGDTcM+tWfOXPm9OnTUpCgnz17ZlhYGCuW6XDMexBSwQl93qMVcIOgigHh5WPSvLpsnSCuXr1ixMjh69evB6p74oknuC3rqK/g1mbeDihXzpgx4+TJk9XV1WBpsoNgaDQHPhHUuYsXL+r0+qrLl2//KrojoHXX9RZs+fhYvbatre2dd95paW6G46ioiPXrf3X58uVTp05lZGS0t3daxAHrWGQSpwe1tbVTHk0CK665ublfv35Um7+D1FlV25iChLi4uERHR7e2tkIttbV1kDHmZNFqEocbfWltlenwcEvEzA8gtWTxJ7IZ4LaCoBGUp7J5puNCOEekwpwTELIyCOHRer0uPDyM25WHq43b9rWqtnZ3d/dXX311+/btJ06cgLfj4+0nyGMqOzq6CgqKRHNkRLYoF8k6BvLQS4OH+4QJEyZNmqRaXtV64ALr6+sLCwtHjBhBXRi3Z+1p0HAvw5Z7FDG8SQP9/PxAJhw6dAhEBEhLulQU7c8AYm1qatLp0YIFC4lzk9IlN6DbQqOSaSPqkIrIVfUN2RIjqr7IvgebDQq9Xk9m9nd0dDQ2NkIVdXcbKYGqpoDslsKWPawM59iQjUMGapBYNNzVVeqvItu5qfoNVf2Ytz8E6w5grl2BBTVq1Kjdu3efOJkGNhVZzpS+RxofWHXN6pUhISFsssi2j5Uct7e3k63v3NzchgwZwq4pykGjSA33OLgPU1XrJruSI2YyUHl5+aVLlygZUZ0Tzwz28fDwIB0Y5BSukv68lJQUKZJonPrE4yNHjiS3kMeB+pqdnf3RRx+1tEhzCJ58cuGYMWPYLCFmOWhVdrNjWHGCSBno2PpEao4tTh5CFQ0cGFMjoda8V6l5gp1IZstxli9XHOVz6agUekAeyxlfzB06dnEU+aqlclQtO8WpJZDubgCPBtotKipCsoHJvSxg5Ozs3MTEEahnL05Ztw58ZbQtqaY5c+ZM4Kk9e/aUl1c6OzvrZc+42R1RVwf3bn7j32fNnjF75ixlcVgAK+Xn5+fl5cEvfEdAbf8/e28CHcVx7wtXz2gfCbQLCbSBrQ1stLBEEhBjkDA2BmRwWLzkxizJOS9OXnJfvMTnu+/mvnecnO/evJvYyTtfjJ3kXgNeLmazY0BsBiTZMVrAoJHAILQgtG9om5E009+/q6ZLNd09o0FIaCTVz/LQS3V1d3VV/fd/paenv/jii0D6ndCySUr9OTg47hNk1JM0mILOA6aauNjYp59+mp4VRw7FnspwJJS5CaQJfBxqJf/Yq3zvAQKOfWf9nE6fPg2sl8HP52c/+9nDCQlvv/1Wb3dPXFwcm3BVseGeYCkmDIq8vLw/vfPu4cOHSR4+RbExvG94eKhOL7mgDQwMAB9LFjBy87Zyc3Bz3TjCSdcUsK3uN7/5TWtLC2zHxka//PLLgrRUW8TTGKWlpSD+3bx5i61H6u6yRx7l0YHHBQY3JycHpiyYcajFbtKNDbXoSKB4EZDo4uPjOzvvdnZ2mkz9smgkaBrY1PWwajJ80MpOu4wO0XZM8Yzs2oGaykeFRMduMCXpQdspkHlCQ0NDQoZ9CR21BnIP8qApMbJgj+zYsSMmJmbfvn3tlnYQw+BlnRhWqcPpww/N3bRpE1mlXFPe02wHcpCseVBVVZWSkgKCJfvM7tB6HBwcLNTqUfaU+uDRo4e7uyUv9YyMNMCnn34K9BRhi5vZZLorObCLa3LWLErPEPGKONIJnFPaNtWIGqHYagWZWl+mVjgSKOiOICfTGNuM8K7D+Szn7e0dHh4eFhYGnHRfn6mrqwukX0fuqKMWgZAD4sieZU5Jn8nb2wcIhL+/H7tiq/qlJh1vw8J5V4dP89JLL2VlZe3/4KOamhr4LgaDgQbcwIWwvXv37qjICHpEk1Wg23fu3LmF0dfXtwgvi6XZq0ckrBwc0xmag4IMHOBRyarkxDmMLLOq1+vp5NbW1gZiGmzAcc16iBmvubn5nT3vCcgKhaEqckpK6dzTB9ds37598eIMJE8gxOQjCnYrAth+9TrR6iw6XPH8zo1DYwW10YVss6YXchxEoaCgkNbWVrJQHylIYuzQvdAjhazHHidynNYldlF07CWaQp/WLqVow5UI2PrV1NRkNpuRPQlgG//yN988/PDDAQEGTRrh/FOO7ScTHcRoUsyZM+fnP//5KQlnWGkOeAkrNrTCkcOHjn577frLL79MUoexT0hWJYdfujA5lFm9evWyZct8fHzYx6B0bTLqNDg4OMYD+/fvl9Jg4iRMNH30iPSOg0MT7OoY0HNstjqD4Y1fvjZ79uyiwsLSsjLY3blzJ3uV+3czxXCAdwTR8uChIy0tTYWFhazFbsxfxN/fHyTXnp5ehPNhApPs5m3l/uDmuvGCyHg7kiOKzvree3+5VV0L0lZcXNxrr73GMqmAdAzgaIuLi0tKSkR5qR4kWnSCzS4FAHkmLfXRbVu/h+UP0UOnHxoaImmOxlX0Gie4LocEBs6AP3hTkIR7e/sQElmplb2WOgnSuZi1dyIdEqlrBntHq0V9U1yDLdsM8cXAvpOCvQVuWDWpWE5PpamUfnGez1A26YfzF3cT3Ouz5eTkREdH//73v29va4OJW+/hQXxQdbKm0b5mK5QnQXUKgY2tU923GxoaYLAYjcaZM2euWLGChHvTYpyN4+CYcJhMJhC01DMeK2shxyoq2K6vrz92PB+mYj8/3+3bt/v6+qakpPztb3/7+mJJf18fSTa1ePESmiqQXigw7hcKw5tA5yPszi9o6QNFUoV8jRMdKK15Ai12I4IYhwBBQTOBnMFHAXoKvwMDQ5R7ERwsQ81qQumbKj4ZLanYQDKhxMWsXl7evr7efhiaVjrNJ7//159AjPj8SUlJ//Kr/5mfnw+S1d27d+G7BAQEQOPAhdD5z507t3HD09DtWdKGmA6JzQY1VRjtHR3xc2NzVq2mS9wptMCuPA8Hx3SDk0HhSCdI0mCC4AazKIm3u3GjClelsyUMtE9PpZBW6u800urI/Ar1dHV1Y1vd1kWL0lmh0iZr0LhwcfjBkFWDellJmJpTmkU36Pzs6N0dtYwTqJh8Z2X0egHEorCwkJaWls7Ou1jaEuhjKtpN0yxHvxE9SwmZ2oCHhltApzgo12Nhm4gSLyIPskY7ukEJItkwm80gnijuqpBNBgYGQNpf+dgKzSbSFILGCc7vQpsUxLS0tLT//M//hK5LUjcb/P1N2CRJyhiNlf/4j7/46U9/OmPGjDt3bjdg3LhxAwl6243wvRYvXvzUU085MtS5+FToPjonBweHW8ERkYUj169f/+LcBSkviGB9ZmNeTPRsRYEH+6QTD4kRYHaldrMqg9gItzDa+u1onEJ2Hgk6NshBQGTmt2KV6RiLxvKn1yCdmr1CoW0gNZw6fdpYfsXf3//VV1+ZPXt2a2vrvn37RAvKy9sUHR2tuHxsn3/MwXIXdGNN7uq9+z5QmOvGHHCj2JhoYADgxo1NLQvH707TBtxcN/ZgGU3NhZSRZKt77+LFi3Dc4CdZ7In3mZo+xcXFxcfHr1q16r8OHCTLNrJJFzs6OhYuXLh16xZJDvHQU/sQMP0CziuCxidRhjtAlD3yYAIdHBxsb+/s6upi5CiRLaYZF28jPPYLtg83lwOKT8qQNcOpFyGyJ2PsL830JZvuhukWPHxoaGhAgAFNxQ+kRmJi4i9/+cs9e/bU1t6eMXMmyGbSpxGHk4zrbF9K/N73vpeenk6u0jTRsUPMZDIZjcZbt25dvXq1v79/7ty5mzdvhl+FKhMx32XKNzUHh3sCRh8MfGJWh9Ha1NQENA5mwsjISDgeFRWlGJ5qawRg//795OyaNWuI0QKuXbp0aUHhl3fv3oXjS5Ys2bQpT3POZ2cD9TY21tkVZtlcdXnF02rKlpNiwtHr9f4YCD/zwMBgX1//wIB5cHAIPpOjxDIsBUQqg5zmQSjsgWEwGLy9vX18vODWzttw+kDBTuTm5i5fvhx6+4ULF4DZg+YiiROOHz9+/tzZ559/HsQtooOGAQUF4Be4xDt37uBIU4lRDAkJeeH57WSpLWRPPSfwNTk4JjUcqRHpEZLTD0DSPJSUlNXX1yMV4VCrkKi0AoO6t7eXkDNsq5NSOutxciE2bs/GOSPWEUXjLk4mWE2C64RsPbCpg9D6iIgIkJKIfDc4OIANjvJbay3rrlkPq5KTNY/aV1FJUGWcG7bn4QdAeFE6YkEcTpoib9uRP/IiMC0PDQ05f074uNeuXUtKfHjWrFnuPEWzvQu+zs9//vPCwsKjR48S4h4cHGzBgG2dtMSD/i9/+YvcsSk3JUnQ8AVTUuavW7eOzcysaahjodkzR7yKg4NjEoG1NCgo1LvvvkuOhIeGSXnFODjuEYIq/w3hu86ePWvEcXWvvvpqTEwMHP/zn//c19e3YMEjOTnKlcLdBwrJUaGdUCgxQGw8eOhIRUVFXV1ddHT0OL0O1BkeHm40VsJ2E16+zt0abdKBm+vGHtApb926RfSPSEu8OXny5IULFwSdHoS6119/lVrsFdYFug3s7w9374TR9eFH/2U2mRAefiAHpqambtnyLJsBX7TapCySc4PmUGJp3tQYNmxbgVQQEREWHh4K8m1PTw+IuIR1Z1uG9Uilr4/NdDS8TpAPDU9waigEOSQb5FgTHS1GD+JMXzqr1QKVe3pKmkr4piSSYPqIGfCOc+bM+eUvf/nOO++Ull6CF/bx9WX7JPlGGRlp1FanUDfQDZPJRFKpEO0kKTN37tzVqzViCBTPgKbKEODgmHQgQ5W4oSA8kGEIG43GwsJCki4MaCJZEAgKCHi9YiCjcMns2bPJRlFRUXmFESEdzPhkxQIo1tbW9qc97wwMDMDu4sWLN216RhCQes5Xa+4USiKRRODZW+zow9vOOvVSVLDI6krcH4IUdecFf/TI4ODg0NAQNC/8wusAd0GmazhisVjZiAfR5s5iBaJMvhfCfAhsAL3z9PT09vZ2bpybXG01tlCr8mE4vPTSS7m5ufv374dhAi0PR6S8Isj6ySefnDt3AT4NNs7ZIIoWmedBQElhgNCQBdohORHk4LgfaI4dzdEUFBRE8mQ2NjaSRCn9/WYFjRCZpbJFbMOgy6+CeLF161bCD+N51UImXkSXrJNtdZr6GuQyXUMqF+wRzWAPDHq9PiwsBP5AuOvsvNvT042k15dsliTHiXpmQ/b0SDGv4l2lqVXetGgdRNhBk3wjq+JC1lBH25B8UyCXvr7eoaGhZvMAcDjOX5N+lOLi0qeffure2+nBQd2q0MOhl3788cdXrlzx9NADlYd3H14vnMYaCra0NPDRYGhs2rRp3rx5CilPMY4c0Sk4DmMK4USy9GHcOZkBBwfHvUI9/I8ePdrc3CzoPOAUDXXgoFBT9vG+yygwUdyFwARvKHgw2D158iQIWQaD7+uvv07U8nCkoqLCYDD8wz+8SJ/cDeUmVqdNNhSKbroh4vUUvrti2bFjx/Lz80kiWQUJHisQ0kz41du3bytiEznuFdxcNy4IDAwsLy9vaGgwm83QWcnS4sCeRkVFgcC2d+9+bLyx7tq1a86cOeyFmkY1sp2cnLzuqbUHDx6GC3Fc3SPEVkc8LgWcIVPHOBvCrYFzpcoa9dCd1NBQpAoCiQ/A0pG5u7u7t7fXYrEFzwn2bphUuFIYR10RU2WNpIWtU9NQR3fh60DhwMCZAQEBMPWrp9Rxmi7dENAhX3755Y8++ujzzz8PQiE+vr4s+SR6CpPJpDB1d2DcunWro6NLSvDV3i5LjFLzwsh69tlnqaGOQtG806SFOTjcFgq6BsM8BQN2GxsbyzFu3LgBZcivKK3WatPHWWWf+tCQcEJV33vvPZgW2traYMbovCtFVy9ZtHjz5mcU4gCtQU1eta13+E7OZ2YrsoU1aE4pitcc40YcB2jSU7rricHmALinOp1s8NlYDUV/gw2Qc1599dXKysr9H3xUXV1NjHbA6nRJnklSOChtTBHprZI1Wb9oUfrmzZtJDTQfuOIuD/i9ODimBjR1Iupd9khERMQ6DBAAS0tLb9y8JVl0KAvLuIDANmurW7RokUJ4QbJJT7JM4DRYaiKlMNrZYJVzRTmwfyB2JpFtXaNupTEB+2p4NRTD0FAYCHednZ0DA0Os9o1ohRTinkIlR2tzdC/NXXyVniZKIUeYlQ6GxT0cbS5te3jo/f0DQkODic/KZ599jkvoHK2Zh7BVkkSr19+509DQEBkZOdo2G3doKviAJH3/+9+/du3akSNHWlrbWbMZS/fJ8VWrVq1evRq5wAnQu1DvK2AUYRDBKeAbSRoVRMNMHWQz4uDgmHRQTzKtra3Hjx9H0poFloz09ISEhIl9wumJyTvBsks2KJiBkydPlpeX+/n5vf76a0QtD53t0KEjAl4cMSwsjBRzWy2iE22n2nQHxPfYsWPAiMKroXF7KS8vr8DAwHa8DHNTUwu0qhu22yQCN9eNPYj9ICMjA8kuYFVVVTAwbt68SRz0QsPCYNaAvtve3n7mzBliZgC2Hhh0hRmcZWRv3bpVUFBgsVjgqrS0hc8++yyN61IUptsg9Ql4fRqF8Oae0809QTExIUba9ABRSa8HuQ5hm2VPT09/v7m/X1rxUnZitdWAk5boWPdMJ1Bb+xDT+IgJvGN/ofFByAwI8GeDFZBqSp0mukv6mlu3bo2JifnTn/4UKIQQgZaeIir7qKgoki0TejtI5lQUp8lgicIiKCgwNzc3LS1N8wuqR9M0aWcODveEet6miIiImDVr1qpVq2DIl5WVAcVsaWnR6TxsK6jJUwTxUAHAtNB9967VOgRHpEzISHz00Uc3b96s4FPRcCJih3a1kRWdqvLiSEpbBWlw8zlnRFvOPb2CthF0JJ8h92+lBwZ108E2WdCusOirgwcPwtAA7s7X1zcgIADh8AURczOk/Lx58zZt2kRro7E7vHk5OMYQmtOmYsZTCCkZGP/xn3uLi4sNOOzYZo1gpLa7El2zLl26mEqRLLkUcVQZtVQpZgn2GdSUiH0SNc1SvB0htWPeaC5Ck2MXpPQknsEYg4ODPRg4XbNd+ygqQUyDuHJftd2O1e4x0h9rwJOaC2TPGTNmgMQHP/RUY2PjnTt3Rrwvm1maBNi584ytKUnBAycmJr7yyitnzpw5kX8KyZIaKxELONFramqq4kK2iypenBypra29cuVKRUUFULeVK1dCB0DM93XOWnBwcEw6qFWa+z/8oLe/Dzb8fHy3bt3q4pTO4Z5g9agP5o5EbahmBk6eOmU0GuHg7t07aRAYSYOZnj6c7ovAPUmMEylbTVJDQ0Pj4uJqamroCnbj8VJw08jISGKuAy7IPdttEoGb68YYCkWhgNN5AbKysjo6Ot544//x9PLy8fHx0OtbmptPnTxBr0J2wp4+KmoWcWZvb4fe3kHrh+3w8NB169Yh+6mHnKVu1NQTrc8kJUry9vZWP+EUgKAyaiL7T+CNQY6TsK0BGVbbqnXDy8tRkcyRMhH/OyyhWSxW/AmGE9Qg/FG8vX3g2/n5+Xl5eVFxVy2BKDam0ndxBPYdYUQAXXzzzTcFbKuWDtn6reRkWl/fAE1HtBK4kZRaA1G05ObmQCU0Dk899NjyU75tOTgmBZxPdHA2ODj4cYzq6uoSDFG06gQdjQygg90Ck69FBAopCmh21OxnnnlGrT9SzOdKNaWAEHNkeA4RpBzJOjSs6bMiXJUo10ksJIJ2akGFCtX953b1E7pIsDRfTfNCRc3qC928iR4ANDXvBLTFsrO+A38gZR0+fLilRYor9ff395XTShOkpCSru6Xz78vBwTEiXLFysUfY7Hy0cGVl5enTp2G7v69nzZo1OFRIJPlRQEjp7OyEU0uXLt6yZQtrJWIrJ0cUAUz0rESVRO3JxJEjBT3F3mViKdeIhNXT0zMIA8SEvr4+mAnh12w2k5aRTWsCu8TdiG+kMPUhpsWo0Y45L+IPJy1wgE10M8g8rFA+lpSUybZYh6F19JXJw9+ur79+/bobxo5o8glIpVgH5i0zM/PAgQOlZZfZRR/gS0H3Hhoa+qd/+qe8vDy67hQrwrO3gOFAFiYvLy+H7UWLFu3atYtd6I6TMA6OKQ8yscCUWFJcJugE0WJdu3ZtGA57cNHbfjpjurWPk9elfv8sW3Xp0qXyq1dhd9euHWlpaaQkSFhAevz8/LZv344mm7hEVq9AWPNPuET1wy9fvrympqasrIyY68bjBQW89nC50YiwIQN4M9YSwXGv4Oa6MYYjRRX01N/97nfAcfb29S1ZsuTxlStLS4uvXr1KlIAISdYIq00Ak6aQ2/UNzOU6wsRDjw8NDf3hD3eTgCQ7lzQQ0KxWQa8TyZrYgpStCwgbnJIsdjrB29MuumvKQC1w0rlYccoXg85KMKPBRyHr8QBgHodfiwVmc8FqdThzKZqdzIbELOeF4eHhgexlGMVzOpoWJxExGB3Ugnd0dPQvf/nLd999t6urm8bYyWZUYRAvfiDau17idK+Whx56aPPmzSCoszVrinANDQ0lJSVQOUh6M2fOnPKNzMExKaDQPyJ7lQ35jY+Pj4uLW7duHbDOBQUFvf19AiGUsm+ExWLp6OiA3aioOTt3vgTDXDPvH9WZsjcdnlVwaVahqa3lpCsA2ZdxkhWTHqFz2hg24NhC/cpOCBY737puBFJY6RyZ+qYtHNlHFV/EZrTLzs7KyioqKjp8+HBzS1tPT4/BYAD2hrhwXb58KSHh4bCwMEdfh7c8B8co4NzDQD2s2MBWeuqDDz4gO6tWrXr22WeXL1/+8ccf37nTCLJh9927MC8uWpRBs6ew+f1Ykxt73M6kxC5SNxJdcwRa4QQG2KmFOEeAJwzAQJglAJmOuGaCfIcFOxu3QNpHXjxCw4mElqGkih5UrH0Am0Sc9Pf39/T0JEIfBVv5rVs19fX1rr8y/awgtjz88MPuNkuzjJMmA0B3oXFeeOGFxYsX5+fn3759W6fzgFNtHR1EjdjX17d3716SjCs0NBQxfRKE8ps3q6qrq2/evHHnTgO517x58cAHRkZGjmhtdbcW4+DgGAXU/PCRI0ek41YhPDwcSCehDpqTOcdkBGZexheEvLLUvKKi4osvvoC93bt3gUhFeh3wD0Ce4Gny8vKAPN0T7zSxAJ4HHn7IalvTF0YHCIYKkk2Qlpb2/vvvX7x4kaRpGaeXiogIQ9hnCh6lubmZL193P+DmunGBekjv27evtrZWEPSxMTEv/eAHfn4+ycmJMLRKSksuXChqb28ntEetT6S7nZ2dISEhP9y9m6RVVBilWI0ke2tyHJhjq5eFhOu581wzarBNoTmfqm05ZD0edSWwAZKekxsRy5z6Ks3bqQtMW2FDk+DB9P3aa6+99dZb1dW1M2bOpAVExneYFsZrdVhyc3OBV6PVqklRR0dHVVUV8cqcNWvWs88+Sw17HBwcEwsn1iD1BAi7Pj4+MN6Bufynf/ongyEAyfP80NAQ0E1sq4t66aWXfH0MQO401XCsAyYlsuxjWHEgnSND3f3MyawSEE0G4qupgFa0hvPv5bxmF0nhNISj1tBsYWq0AxQWFh46fBRkod7eXn9stANW84033liyZMnGjRuJMlRRFW95Do5RgPCWILjdvHmTJGyPjIz08/MDPhO5NoRhtNbU1AAzC1fl5eUhnAX6hRde+N//+82uri6dIGXLBJaVki2R8RVniYjFYlGs1CWd1cmuJ7LFThE+juyndE3q5vrBcYWC/rpovQPpjBjS6JH+fvOgDQMWi5SNBifPdBjoJtovbUDkRJw0xZuIfj4+tqQpTlkXK8nb/9VXXyHXfFNEOcM/KdZ1t+f69euJiYnO3/fBw0m3QaohkIRRVFR08uTJ3t7+YVMo9FSdUG6sBKYOBLpHH320AePOHVviUHqLwMDA9eufTk5OondHjnujK+3MwcHh/lDQrC+//LK8vBwJetgBttZgMLi/E+TUhoI5mRQgFizKOBmNxhMnpBR3u3btyszMRHKv279/f7/ZlJK8gMZ/o3vxH5oQAH9jMpngl6T8sa0hMryKkJI0BwcHx+F8mBUVFYpsn2MI4JdmzAi4290Dd29qauHmuvsBN9eNI6hEdPTo0fMFF0CA8vXx+ulPfuznZ0vfB8JedlZ2VmZWdXX1qVOnQAIU5WXDBcz66uRRB4IcEi0vvvAciAosw6o07xEZRM7Qhc3aOL0GEmAkwwaIiM6fdrzbZJwwJkpAeqEtN+O933p0BUZRclJDQTxAtH711Vffe++94uLigBmBrMiqsFjD7pbvfQ9Ii1qZ3tjYCMJeFUZ7ezscf+ihh5577rl58+ZNzEtycEx7ONEJUjhXxtFrDx061N3T128aCAkJgSNDQ0Md7e1WiwUo2vPPPWfw8xMk3xRBFDSSfTnTLslWOhHZ6z2ltelI3ByOVhCl4HdE8ozZ1ymIDk2PiEndObHrAI0airnadeMcx1hB0XsldbPZVFNdc+36NXpq+YrskpISEL267oJk1AMkdcbMoEuXrxQWfZWWmpqbm5uUlOCoQg4ODhdBVyXPysoCnhNEttOnTxPBDU4FBweD7DAnajYMsfj4eCgWGBQSFDiTjrb+/v59+/ZhooKee24bETTMZvP7778PvyDukbg6pDI8sLYQOxcQnUCtcdKvlFcFUR91mZApjXOKC1koStJo9YmaMe7fw8DX1xv+NE+RxCoKnSPxyCQmOldYF6Q1RZPUpg0NTTAhs+Ud6Tc1OaVr12+4obkOOfgWThoqMzMTxsunn35aVPQV9HOEMwmR9/Xy8ir68u9f/f2izUfT1gii1JdF64oVK1avXs16x454L07aODimGGBQHzx0BNvqLHFxcTQKCk1pblaTWIzeQoZVwcJY2NeoR8t91EF88UXyP5a2HQJTitHcQ/MJaW9pam4mtrrly7NJQkhyyfXrN86fL4B7bt+2hb3EnbsZyQRu2yHJ4QgrqLWOLwFsp6en19bWlpaWjp+5DhAeHtHd3QPP0dDYOH53mQ7g5rrRQ00wRFZwkn8vX7586NAhSfdnsb7xxhtkhWQWUAxEu127dlVVVR04cKC9vd2mJhQQtdXB3LFr124QCFVSgYYvPLtBxC2iKxwYGIDjBoNB81p3now4pjagN+7YsSMmJubAJ4dmzJhB5WTNPgnDhEh61dXVQKLu3Llz8+ZNQV71Abr6Qw89BDIecHW8S3NwTBQqKip8fHzIMBxRpnJUhhxpaWkpKCiAPYvF8sQTTxw/fryzs9OKvU9g3ggMDES2hJM2tl+tgGNrQyo/ALaktgbTQXoxxOjgHL0g1cRpJurk4HACRYdsbW09evTouQvnWal7uPth9Tygp6ent7fX29sbmL1vb9z45sqVoMDAjRvXg1RGV1fi/ZCDwznUUz17PCIiYtasWVlZWWazuby8HOjdjRs3pO0rV4evEvT4GiuMu6ioKOBXfSRITpNGoxGuMplMwNCCiAdVQoF169aRyqnLmsAY25CKyrC0aZjquTC06QSirlYhRU5hsuXh4QFysSMhGrksFGuK/7BbXFxM62TdEDVroJ+YFgbRprGxkQRuIi3pfrKAvNrTTz8Nctnp06eLioqsVjI6bM01vKQQzqECu76+3t/73veSk5OR1ldwxQ+Mg4NjCgBmgy+//BJkQGLO37Zt2yimaA6K+w+Jc+J3Mh4Yxb2w8lwU5dzXlF5Qlqa5ufngJ5/A7ne/u/yll15CjMfwnj174PeZZ/LcMxRM7RsE4h5JMU1OUU4Ddtk03eqRAvLgwYMHr127Nq7PCQzMzZs3YaOtrW1wcNDT01PhiMaHsIvg5rrRQ1O3qOh8dXV177zzDnFy/OEPfzh79my1XETzWM6dO/cnP/nJZ599Bly+KCcD7O+XMkjs3LlDM2+7k35PZx9C5MgAhtHS29tL1jgZ6/bg4BgNaL8FWc7Pz++jjz7y9fN31M8//vgAszu8KAXp5/Hx8VAJjCNOAzg4JhZJSUmNjY3ADtbX1wcHBwPTFhUVFRgYCL/qwo4UowSnT5+2WJFOJyQnJ8+YMaOzsxPYUx8fH+CzCVmUpwKHNTiywyEHNrzhXast9g7Za07VV2kqVdldopOajDF2HBMFtiPdvn37zTffBIaQHIKxEBsbS1K0JSQk1NbWEl7RZDLBdgvGgLmfXA7S6Z497/n5fZCeLgXbxcTETNALcXBMAijcxZy4Ywo4S0oGBsJGuIqKiq+//pqcssr19PX13bhxQ6fz8PTCuVWQ9ebNWwgv4nVXCsASoqJm7dq1g2RxdGImZB8G1yP9p/SblsiVMsrcEXly7mWC5JxXk9RQNCIceQiNuirazsD83Llzh3akEddYou0syK6H8Asdaf369axjENstJwtot4HuvW7dOpDRzp49e/LkSU9PT+m4qLMzD4uij6/vj360OyIiQs2PsS0w6dqBg4PjngDjfWBgYN++fWTgJyUlAq+rIEZTjyo5wQM2lTl5DDQWlr9xAlmSnnUEoalTYcNsNh84cAAEpfnzk3/wgx+QSwQ5Ex7ITeHh4WwaTLcCq38YGhrq7e0dslqImoI1SRIWQrHeEwsoEB0d7e/vT0TFsLCwMRxHLLEOCgoS5e/R1tY2a9YslhGdPiP3/sHNdaNHe3t7dXV1fHw86Y4KDpLoTfbs2QPyGBxctmwZibdVO4awOTdA8Nu8eTPUfOtWDUwr/f39IMtt3vxMZGQkcuDIz4phyEEkAWIuZGPs+FDhmHCwMhiMkdjY2F//+te+vga9Xg9DY8hiIQpuQmhFMsXb/Ed0SO78c+fGA32FwajQaPAezsExIYChB2Rr06ZNCCsxAQUFBUATyXE/Pz+SLoz8knWAkJaGEQjo+fPnCesJZOvdd98l+ZSAUM6yubDYRbkhB3RNofMa0bqmeAy2HucFkGrmYakzn5Q47gm0T0LPB4YQxKqNGzeSODlaACsykthLSLe8du1aYWFhSUlJX5+UCx1Eu8LCL2EYQiW5ublpaWkktSzitJKDgwE7qyuEO8X8j+zJTQrGunXrrl69CkOvvr4BzlosVr3eA4pamKVEiISIbXVo9uzZO3b8gNrqaOVENlQEZmnSIyceJJovqPYycVSnKGN66lZcmRjVQj38XrxYIjpOG6BZA1UFiDgWHzYaGppaW9tDQ4NdfBK3BdvfgNNbu3bt4sWLjx07VllZabFYRHF4fBF16s2bN9mwQqTiyibmNTg4OB4gYKSfOHECGFedoIdZAFhfxUyLpoEac5ysYqIoumHDjeHLspSCMFGE6Tpw4ACQmLi4mJdffpntPHAKOpuUBnP71ntaEelBgr7UwMAAjAscpi7qVPwe2WCj6xSXk9/ExMTS0tL6+noQCcdwHLFsT1DQTGhME1baNDc3U7LOBc97BTfXjR7BwcEwBZSXl5eUlICgFRkZGRQUFBUVFRER4efnB10wPz+/trYWuuP8+fN37tzJus4pWE/FLlxOeFZsq9uclraQyEskJM65AhExshZCNvs1ewQqGRwc7OnpMRgMCt3lg2o5Dg47sH1vzpw5//Zv//ab3/ymo6MDBoIeS7BwHIQ6GhJqc5mBP51u7ty5q1athF91VbxLc3BMIChZSU5OTklJAVoGrCFQTKPRCKdu3LjBKHGkYFkY4EBDSXJLJI/f/v7+GTOD/AOks1euXIFdnSBuzNsEjKZotQqyhosGqbO3HtGQhpxGMGiW13xH52SUJf0W7H/ApyYOF0G6TV1dXU1NTWxs7Guvvcaq9TV16FQeS8TYsWNHYWEhDD3gVImbS1NTy/79H+7b9wGIrFlZWRkZGSEhIZwJ5OCgUGgT1B6ZyAGHCUPM29ubxNtVVVUVFRVdvWpkDXVkw2wewDkwpZTOL730kq+vDyvlsQQFSIYmcXFCaxz5pmia6ES8OKumiwn9naRrr94/XJkS1V2lp6evUV6pRWC8cp3UwDb4cJ0IXb169bHHVrj4JO4J2iyIeYvQ0NAXXngB2LmzZ88WFn0FnZxYKOFIT0/Pu+++e+jQoV27dtFgGsRVexwc0wwwG5AFxmDgJyclkbU8p9U8MLa2unGy/I0H7udRoXcAPaE0V5SXooCd/Pz85uZmYLpAklLY5Pbv39/b25uSkpKWlna/Tz9uID3fbDYDlcSLIGPmwaqRUsjLy8uRbEhHUFxcHAiG1dXVqampYzusKIcp4AC7Ow0N0P4NDU2PPjpN42LvH9xcd1+YOXNmNkZHRwdIZQUFBe3t7dApYRaIioqCPrp48eLMzMyAGYG3bt0iYQTIfsCw2w0NDSDdQSVQG8w1IMtBzWlpC5H9OHTdWQ97TwxzukQOJNMWMMfd3d0wZykyyXJwTBRoP/T19X311Vf/+Mc/3rhxIzAwUMB+VdRWTfTdSIqoi1u1atW8efPUNWjucnBwPDCoXb0QzpYOIIv9GI3GK1euUDooCB6iaGlra5NWb1UEMeCFqYEswoUwDzy5dk068NM2GmcR9DrRSnWUJLGSQDPlqp1jWGYRuaYFc27kU99Cswa6PW1Vnxyjg4BjTBF2LqZBdZqadwpF3wZOMisry2QylZZeqqisLCkp6e/rgzLAl4KoBnzgsmXLuFaUg4NC4UnpulMjVRJB4bkYINn99a//2dHZKcjZmQaHBkG+gw2y/CoMalEcTtZEfTvUN1WYc9hHdUTXHNUz/GoqW526ZsSnBadQaKBKSkvx0jnDXchqb69VgxqDBfvMmZXXrmVmLvX29p7s7a8wScJua2sr8Huenp7zFyR/9eXXHhgisljFIR2Szv76179OSUnJyclJS0vjwh0Hx/QBGeAFBQUkP5nVOrRhw9PkFKvJnET2J44HBtopKJkgXeXEiRM3bt4Eduu1116hkhQpVldXV1BQBAW3b9+u8P11K4g4QLC/vx/pZHsYjuKnXstI5iLYF1SAMoTE/n39+nU0nv5AERERjU1NcMfm5maSFxO5lgSCgwU3190XaCcLCgp68sknn3rqKRDMCgsLy8vLq6qqpJEj6Gtq/0uaKRjSEhU1CwaSFckjDaGbN29KXVbnIa8wZ+ns6EhLW/jkk0+Ici4Uvd4Tn9Xu4g61NtjFwIoIl4znIEGwwAY245F17EASeEDtxcGhgsJtWZQDTH/xi1+89957RUVFM2YEevvYXI9FvHpqXHxMzqrVNKKOQtH5OQ3g4JgoaGr/yTZQHGK3w/aD0uLi4tt36uVleHSIuJgIiJXDgD2FwnB5Rkb60qVLcT0SlwqkTScxgMRCBwepQlPbFOdcB4pkRpYEHCgul0i2aJeSWvFq7EEnPKgop7riExTHiGA05jpitGOPU9LpXFlPjkhWASTW1tZKGhB8ZP78BVu3bqVrqrtuwObgmNpQi1euKxcUJT09PSsrK/0DAvz9pVWZLUND7e2dVusQjMcdO34A8iBsg3yHR99wJkwn5nOFjlJS0xBxUlVG8RYKusZa4xy9Gi1DdFh8cmChbjFBips0V1dXIya7oyDDkXJZlBOf0q/GGre+/fbm/PnJzpmKSQFBzpdw8uTJgoKCppZmxev4eHl7eXn5+fj2m03kSHmFsdxYGRYanJeXR9YTYavi4OCYkiDTXX5+PnHBTE5OIKYFRAiZPGFO7ENyuC1IUAobYGc0Gq9evQobP/vZT8nq3ayo/uGHHwKlXrFiBZWG3BMguwGDYcXLE0tvZ7GytjpKFoG3dMXiCC8L1xJ2ZcxBHyYiIox+hc7OrqCgmdxWNwpwc919wc5FEW9ERkZuxiCr9VwsLrWx3XgJZXJJ/Z1GEVns+ihRU8pzR1dXF/RvYE+ZQagnQUWiaNG8u6Nd2+V6HT1oe1TZodJkMpHkLW7rTcAxteHExvbSSy8BWd237wNvH5+AgADo/0OWgaXfWbwp7xlHtXEywMHhVmCHoYJC+fj4ZGG0d3ZUGI0lJSV37jSxTCcBcKhkjZ+MjPQNGzbiyDmrFBUAVFOvo16Wgs5m4sNjX2fTT46UO5o9qNaKsppNyTyIlPU4Mc45ui9XfXK4DtJJyGLD+fn57Kp16mJIZaijGtKCgoL8/FOtra3AiBr8fJYvX56TkxMaGqouzMExzVFVVUWWU1WPixFJibrkkSNHYLu7u1uyl1utHR0dxAn6mWekVckVNjPEGG/udTy6conI0jBZJKTSn3Mvk+nGVI/ovsDOuvQ71tXV0QB6wswQcq9mbNh6FB48tLUBV65cWbAgxfmTuDNYHqms7PKePXt6cWx3RERkdHR0TOycsNDQkJAQ3IhSebPZfNVYfv78ecuQODg4KCIRyBZcdfjw4WXLluXm5sLAnKRNwcHB4SKKioqaW1skJ0lR3LBhAzkoMvmiJ/TpJjdE4uQ6daEw6N6+ffvzzz8HErN7986EhARKW8nGtWvXysvL/f1nbNu2bWIf2zl6e3uJrW7YEwgfF+wDHry8vCjv6qgq8u5+fn7+/v5QLUiITqLxRg3yDOxSC01NjUFBM9XiKseI4Oa6+4KTrkaWHH/qqacqKipKSkps8XMSO0omCD3J30WuhyN6zM3Ddkd7OzCvP/jBS5InpE4yq2EtJLDyMDiHpAux1U/z7nRuouOWbAvicAl8Gif3lQvA+CeaU26x43gAcK4RUGgbc3JygKKAqGY29QERMg8MHT3y2azwCOpoqaiNkwEOjkkBdoQGBwZlZ2XDX0dHR2FhodFY2dbejoMBpEUr+3p7gfpFRkauyV2DxQwpZTtJqiBakEQmgWsVBJoDE6gkkgrAGVEO1bMDq4bTVMlRcxpxsUEyGRV1GjIOu/YPWbxblOPwlCWZCDxC7tXr7Y2qLTmmLEiviI6O9vX1rqmp+81v/l+8fJ23K10Feltff9/JkydPHD8JIhlcEhYWlrdxvdrmxzseBwdFVFQUSddsMpni4+NhNzg4eNasWa7XQJ1I2tvbz58/jwRpvdK0tLRz584N4bXoNm16NiklmRTG1pohXF4n0xw7XSS7qyZbJGqOFmJZaLIryoNbwFInoWFsDWyuFwUTTm8qynDdYDnZ4eKrKdx2r12/4enp6eEhJcshLWbFcBQO4shVghyEC7u6utra2iSD1uQEVSYeOXLk4MGDBoPhybVrMjMzSYgDC9qSjz76aN6GjQUYQPWIsqSpufXgoSOHDh1avnw5kDBFhsyp3RU5OKYw1F6PsH348GEiccXGzKGhdYLjGOWpDRFTeEHr1aU2G6lJWNnTtoFFZME6Fs9mn9tDE659OCsR1m2cjK1Cu0e06cxdfiogoK2trVJfEoQVy7OXYc2hws/mnT3vAYeWk7PKz8+HfRe3IijEVgcbOjn1kCD7Dw8zeDjkzs/PD43EvdC3i42NN1ZU1NTUJCUljfkzk1sALzQjwL+npxeeuq2tfczvMk3AzXVjD3aQ+/r6kqxfHR0dRlv0wB2yEg8B63kHv52dnXq9/plnnvH2xuoYq5UkqBXJEFXdwiVvSq3MXey1cN/BwUGLxeLj4wNixti1BAeHBhRdsaysDEjF9evXm5ubgazSYlAG5Lq4uLjgkLBly7974cIF88AQOb5nzx6E1+NBjmmSu9FaDg4OJyADNjAwcB3GnYam3//+9wNmM9BEODVr1qzvf//73t6eikvg1+bGbiNzw1UhclTnjG11RBNZqYY9RWix+uBwxILV1Ug+arGjqjo+X3GoQVnEFStW5Ofn19Tc+sd//NkTTzyxevVqIpVpajoEnDjheP6JkyclQ51oFYCSPrFmTWbmUq7f5OBwDpC/MjDa29srKipOnTpVX18PgyUqKgoGHQwlkOyAJMGohG3N0UfXWj58+LAg6D08Pb28vM6dOwejEk7l5eWlpqZiGiPSAY4vdJYGU72LXKQaVhA6NSxwyF6WRFouJnbVyPFhaq+46TyZsG3S19fX3d1NloRXmOtgA6RsssFe7iSrm61jWK3l5eXLly+f1C1cWFgIYwHG1K5duxTrBiGmDWlHgjJA43Jycurq6uDa8+fPAyHTCTqrqDt3vuD8hcKwsLBFGWkgBpKMXu6pY+Xg4HAOVuyiu99884200hXOhLlmjeSmybNfcrgO6mA0ODh47Ngxs9mckpy8Y8cONX9VVFTU2toKfB10M6Tii9wB8DAkB6YrJQ0GA1GJOAd9u5CQEGAzpMXwxg1wr+DgkO7uHthqamocvxtNbXBz3dhDc5AHBQVlYzQ2NhYXFxuNxnYpegA4dx2V1rq6ukCW+9GPfhQRETE8ZVix8z51kBxpEqG6G/Z5NF01KWdMvSZhxJLEmMjNZiuOKQCFVhE6W35+/vHjxwmdiImJSUlJYYOma2tre/tM5cYKQbjG9mpJDyJa3nnnHbiEXXRHQWXV9mkODg63hUJg8/TQNTVJiTH1Op2Pj8+WLdu8vLzwWasUai4HpQny6srIbvhbceydxLNKPoTIzsZGwZJFpRzIRjAghrkn9SnUlHY5Mpm5iIm6U5xlLXZEt8tnKg5HIH1jw4YNlZWVNTU1ILkdxACKmZiYDHTQ19dXpo/SWGhra2tpaQEpFEYQHJ+fkgLXJiYm8lgEDg5XQMlQcHBwVlYWCG4k7Lu8wni7vuHbG1W0ABlHfr6+kZGRJDxNkBMbklOVldfhlAXnwBwakhzO0tJSJVsdNsbo9XrWX5M+gJPh6dyGh1RmPNsuESTRMJW045mtttd2dAu67SiN87SdTBRtdfPmLU9PD3wcqc115HNTiPICGY4qpx0Dql2xYsU9GGjdBqR9gB7t27dv2bJlRGGqOOtol/RSkPK2bt26ZcuWy5cvl5SUXCwuJTJjc3PzcYznn39+9erVD/KlODg4xgN0BoBxjf0YdaGhoZmZmc6TCXNwKEC1hYcPHwY5KDY29qc/fRnZW+PIthR4h9Dzz22nTiRqD8iJAnkGoHcmk7SYqxOeUIfz9nlj3FPlYWFh8FtbW5uWljZmz61SdAQGBsIt4JP09Ep2Ry8vLzTZOJkJBzfXjQuc+NTPmjWLRA/cunULWM+rV42E9ezDeOaZZ8LDwxUGNmkcKg0StgoVt1DMRFQYYIcNK2cSuYtN0wEDiYTZjW7tBA4OR2DV8bdv33733XdramoMBsPGjRvXrFkjrerhQHKDWf769esVGL19JnrqzTfffOONN2bPnk3prlrYe8DvyMHBMTqwFApw+vRpqyglf/by9v6Hf/iHGTNmkDQYLLViy0s1gDinYwmlxZY7muSmdLDskGJDPQs5MvWxB63Ixi4jez8YVj2qeS0hxOQqnoyawwn8/Pxee+21t99+22g0kiOwUV5ejjs5zW8jdz/JYi0CMwnkNTs7W63B58SRg8M5WJY1KCiICG4NDQ0guJWXV7S1t9MZu6+//8bNm1TmooML/iGBVt3d3WTRgcWLFq3fsEGQxyBIWzQOD19rUQtrLDQsbfY3dTTSFW4ljm5Bs2I6olmiVhrnaQt1KzU3N3t4eBKyLq1wIVqJ3Y413cFHF+VIO3WwnaJ+0s7QeUBcio2NfRBvNXag7fPpp5/29fVt375d7TLiiBixegyykZqaCnKiVRQKCgoQ7uShoSHLly9ftWoVvYrTNQ6OyQX1mG1tba2oqJC2RMuy7Ew3sZ24FZxQDXeojcjNY1ghqU2hG3cOokaora01GHx3797p4+OjLlNYWNjS0hIWFpGVlcleiNyDlMAz9Pb2DgwMkKAdRzlAifJBr9eThCuuV+7EdeY+wbYh/EZGRnzzjXQcGJ7Ozq6IiPCxutH0ATfXjQtcMR7EY6xbZ/7v//1nMI90dnauXLny0UcftTez2QqrverU+kpH1jv1kygqodpPIhgMDQ3BBEESY05Gbz4Odwb0KJPJ9NZbbwFDFhMT8/rrr1OXFsWoob0uBoO4T5aWXS64cOHSpVISvv3GG28sWrQoOzs7PT0d8Y7KwTE5wY566o5N/VTuNNwhLmBSNLrsb25nLRtWICriyC0kxg45oKGKGWNEhnVERaorlahB/Ua5DpRDDdqdgCt75ZVX6urqSspKr127Rgv09fV1dXUBJW2400T6krRGXV5eVlYW0uqQo+6oHBzTCmrrQmRkJLHbVVVVlZSUGI2VwIiKjGKCFLMF2OELu7u7+/v6gGJFzZ69fv16aqtTuJ6wd1Hb4TQfCTmmO+xxdSUjvKaWlwlbmLwdnz0U36inp2dwcJAIzqSVdPKWKHkTDS9iR39HNNpRbqe6unbSmeto+xQXF8NGbW0tXYMKjaQVVRikgd4dPXrUaDSSIyDxLV++nA0I4MoKDo7JDjJ+jxw5Qgc+SVHIwcKdbXXjinuy1V25cgXoDnSiXbt2zZkzR3GW1Hb48GGrKORtXK+Q6ydWOKJ37+3tNZlMwJDZokudWkANBgNRILj+8FAMKDL81tTUjOv7BgYG0hZubGzi5rpRgJvrxhGaUhYrRAFz/2//9n9IoGt6etpjjz3GlCGzkhQcIIpYl2dbe4BkLSEqSCtbp9qYh5xqJ8n4Z59Wmg70OrL6DjzS0NCQj48PZ385xgS0lxYWFjY3N8OR3bt/RGx1im7sRI2elrYQ/oqwR0xZWVl1dXUJRmhYRG7OKpDf1BVOxLtycHDcA1jVDNl++eWXW1tb33777ZqauqNHjubnn1y6ZElqaurMmTN1Oo9hbxV8Gb2KRrkxAx9onMNIcUeGN3YVH011qmID+/4p2X0c1adtGmEJND2uWMqOgwNpRX9GR0fPiY62itaBgYHSkpLevr6Ghob29nYgiIKoC/D3z8nJyc2VVrZTc4bqajk4OBxBTZiQPHvPxUA4yBVw5coVs3mQ5JNk03aRvClwyezZs1988QV8nMzzQJV0ODTWQuqUlDKOklWOFN6tMO8ROqi+hH0pdT3UUKcIwlPcgvySuEDuX8LaRDs773p4eIiyRVOUIVvpyFHpf2qlgwa0YJBddf3EoCs5Ld2586DfbSwA7XPt2rXe3l4k6H/3u9/t3r2b2Ng0daOaR0BgPHT4KEh8sGvw81uxYsXq1atDQ0NpScRwTZyucXBMUpDB29/ff7G4lFAZGOxSQC3j18LB4Qqam5vPnj0LnSgvL0/h1UEpRVFRUXNrS3h4RHZ2NrJfQGdi9Yfk7sQ0QAibjaV0MAKgMIh7np6e9HLX70X4E7iRIh/7fULBkXp7e/v7G+5292BzXePChY+M1Y2mD7i5blygOc4VMtLdu3f//Oc/U5u2l5d3V1fXjBkz5DEj0pL0UukUEugYoOpKpCWJKUYLu0uOEHGLHhTF4cAFK04eNjQ0BHKmJ14jfezbiGOagdLIkpISEvIyZ04UGslZWMTReGSYtGLAqZbW9ra2Nj9DgK+fPyEzIMvt/+Cjvfs+WDA/+ZVXXlHIfhwcHO4PBfEKDQ391a9+9cEHH5w4cRI41y/OnYO/9LTUhQtTiZu5lZAzfJlM2nSSdQ6vx8pMI1bkQFmpPq6pJFVb7MhSsjrZqkdWyNMw6THucMMVSo+rfSO+lB2HAgpqSOhgWdllaSUAUXz44YebGpqLCr4EOqgT9MtXZG/YsIGqMp3InLyDcXC4AkcMKt1Owdi8eTMOtpPy0yIdEq3SEAMZCsQ6hM0ML774gre3j+xwSaKmPEAKs5EvySFTp1bHOLHVqVllu+fEtSKF4ImXU1XUzPq4DKtEdTa65ui+Is+KyYA0SEdHBwjLQxbZ/irb6qjFjsTbWSXRWyCGO2r1pEY7hVaasgSdXV0w88PcPrksUvC0BoNBxP2pr9/87797Kzw8PCM9NSkpyc/PLyEhQeFQAu8Iwh1s1NXVYXfMsn6Tiagj1+Suzs3NVeT7cjIEODg4JgVYh5jSUrI4JQhB1pycHCVh4hhPSO183zPoOH0s16s1m82HDx+GXrRoUQYIRJpVQaeCMqJVyNu4kR5nycfEkhJ4BXh+St10jm11SDIfeLGpPkekgwrWURiH1D5qHayfn2SuA36mvaND82E4nIOb68YFmp2PHRjwC0wncZcjx//+979/9dVXGRnpCxemxsTE2DJ4DeeotIoWHPp2L9OgEzkTyQIGfSqB5GbxsK2DIomOCBH5AX5pxkIOjlGDHQJIEszaQ0ODWaNyZaWUWai2tpbIbM3NzfCLoz0l67Jer0fYE5kcoQZm2pPnz5+/bdsWPvtzcExeKDQv27ZtS0xMfPe9v/T09AAZMpnMn332maen59KlS5OSkrx9fETWe4UkGbOPsVNMO47mB7Y8G13nqIyGFlWwxSXQtX8kPZ0cM2GrWXWZ2haozvbJMc0h4MXAr1379uLFizAKYEQsWLAARkR+fn59fT30mbi4OBgpSUkJCpmW9yIOjvuBYsJ3otBJT0/PyMgwmUxGo/Hr4os3btxob++AMj4+Pi+++CKx1Vmtw5FANJyaLK0Ku3rBpjGRqYfDhJbOjYiIMNWCwFIigR5krpKztthVwlJA5zfiFjsKaJbu7m6g2156bxHEdTm4jprrho122DgnGex0Nrmb+ujQ9Ji2OmW/XcISNDY2h4aGTq4pHZ529uzZixYtwnnJJLS0tJzAUHNTYWFhwNTFxMTAdknpJbJ+lZTYeeN6GFxs6hRH93pwL8bBwTGmIGQOeFqyHRcXC1OBkn5xjB1kv9P7hYJDGIsqteGicu9vn3/e0dERFxezc+dOtX8VIaaVlZVAiQwG/6zsTOe1PXiYzea+vj6y7cor+/n5sTqTEcvTArBBcj/c9yNrg334WbPCG5uaYHdgYKC3t1fxzBwjgpvrHhwUndLT0/Nf//VfYcooLCy8cOEClqP0JaVlxSWlwcHBqRhSvldcGLh3nU6P3SDJ9Grj5nHSTPgPpCUlSWMHJHtf58pKyShIJEmBGO2kbZAfenp6vDDGtEk4pghcnHNJGZC7jMZK2Nj/wQfJSQltbW01GDCD22kc5PKxMdH+/v4gqlHWja5/IOAQnJCQkHF6Lw4OjgcMNccJM8avoqP/8If/W1NbW240LlmyZHZUVOW1a8eOHwcqmZWZOXNmACZ8WBOKsBuaoJiUdCRM3SpaiG5RcOBiZnsGnNAKCUgxI7EFbDFysn0OexDYPGyGlzKSi0mklIQCIho5b1enYgqliwM5mVc5p+vOUEuJ2ibekT5iXV1dUdFXFy9eDJgxIyEh4fFVq0h5OPL111/DtsHPJy8vLycnh5TnXYKDY8zhOn/r4+MDBKusrKy1uYU4lm3dujUiImJYasOynmDzL5H8z2wOaNjRxEYmBBo6rrdKRMQ64tTB8szESocEW5bA4fI2ujgcPEduR0PDh0mhKDt1a2lyWIpJ/UtcbcqpCFFa20JKRUMsbfA9cfI2YrLTKwLsaA5MbLCzWugu9koUcFCmLcyOkeJFnA9zwYKUCX3R0QAe/icv/7fCwsLS0tLW1naQ9aD/+fn5xcZGw6no6GgQ4mJjY6XlhQR9QUHBifz85uZmnSAa/Pxyc3PXrFnDugtrjkRO9Tg4JilYMwOwu2R+QHgWLSwsysz8DpIX61GkxNR0JSFu3DQU4YG/zQPHfZhaMKF3aAcdXQOyDkY29oZ4shK5WLyvR8aVkwB0HdFPA11l3FqkAkBBvr1eaTAYdu7cqYgzod0Dto8e/QxqWPtE7gR2EU3B0Gw2S7mjHa/tKgq2ZHhEXQ9vKkUy3DsRJPc9efKEFAc0PhY79pGonhYOtbd3wmMjTrjvBdxcN8FITExMSkravn07TDH5+flNza3QfTs6Os6cOXP27NmUlJTUhQuhwLAohVOXCNRF0oolMIFMWIhdt1wzDsDRQeTCsBkYGAB66eXlxa5mqVk5x1SCK0pGNc+kLtza2gqsWG1tbWVlpWQOFvSlJSUlxV+T7gRdKy4uDmZwGBHwSxaGJYugolF1Vw4OjskOSmXCwsJ+9av/+cGHHx8/fvzixYu3QkPXrl2bnZ1VUVH57nvvwXSRmpoqTRdSUJ10oSAg1nPFxowKVhqPqxd0ilkLOVigDjESiJqwKhSX6kps5a021ZsjCXNEkq0GnwPdFooPyv5qfnGk+tBAK4EnLCkrFa3CwoUL12/YQJ2l7tTXA3fY1dUF5RdlpBGhlHNfHBzuA+BtEZbIYmJiZsyYgXVXw5OAFEhno0TD+SEQGrauUbIih+Np30XNDCvmHEfcsprAOZmLHNEsxNBW6l8y6habpKDt0N3drceAXQsTUYc1ayR3qA7+t9hb7KTvi3NjKkBzY7IaapIlclJATY+ysrLIEkFqngo2QCr8/PPPj376Nx3uUf4G3zVr1uTk5ChSX3JwcExSOBFw2FMSpBAEXW1t7Tvv7Dly5OiyZVmZmZkkDzC9iiYgkS1Dw6v5iHJasnEyQnC4CaTkNYLNNIswTamurikqKoJPD2JRdHS0mgyR3ZaWFqPRCMRl9erVE/PozMOwg2JwcBBngtWGeuB4Y4z67tevX5eSt8uDZaz4N02OMSgoSJBzCbS3t0dHz+ZuXvcEbq6bYBBC5evrC4wpTBzXrl07d+6cNN1IfV2sMF6tMBqDg4OTkpKWLl0KG8Dts9YyJPkYEJ9+kXoNKIgfvRHZcCSeIQUDjf09RWQnmA1hkNXs2IlGcQuOqQRNPbITYZ6WNJvN1dXV0KWB66qoqCDB3bSXJiUlhIWFkb4dEhIC246ohaP6eX/j4JjaUMw2W7c8m5628N9//7vW1taPP/545cqVj2LAPPPVV18dO3YsPS0NCCXQU4tFxIozqzx94Q1Gq+iKF4ITZehwAaez0IjWOPWu4u6KpuCYFBixgyk6Nj0OtLKo6KuSkhKT2ZyYmPjEmif9/f3p5UBS4dTly5eBP4sID9uxYwdQT+6/wsHhbnjttdeA9X1/7/6ampq33norLS310UcXxsXG2hQWsqSGGMuctGHFKVTsFJG2gc2SAye6TlZeQ8yFigIkzA6p5h91neoC7C6rPxVwRkc0zeYi+rIDAwMgGiM5cSURye0yYQpWUSforJJOmRjtqPZK+kUW1lxH66cZU+G3q6sL7uK2SW6c+xspTpENGCPffnvTZDLV19cbjUYdVmZ897sr1q9fT1Zg5YIeB8cUADuQFfoclrRFR0f/+Mc//ut/vG/L0ScITc3NBz459Mknh1asWJGdnUl9uMnMydZDcwjTXT51jA6TxcyJbXWUPgr9/f3ScnSiuGZNbnp6OtKSsAiOHj0KPSgjI8N93EGIgr23txd+HRmxbK8gBe9LKnq9h8f9PD+0yTvvvEPjJcZwsGhWJS1hK3+FxsbGhQsfGVsb4ZQHN9dNPFgaRoLtnnvuuS+++KKoqIgsbtfW1lZYVFRQWDhv3ry0tDQo4+/vj/l7m1OJgGzcsKagReCKitA5t02lSpKpQ6/Xu63YwDG2oJ1K3YUU3aO1tfUaRk1NTXV1NfVvAqKSnJwMXTcmJiY8PJwEz6nvgrQUAYqOqn4SDg6OKQxW4wNzyL//9v+89Ye3jeWVx44dS01NXbx4UVxcXHx8/N27d69VVv7xj3+cN28uMOKxsXEkRQadT0R5lR2ySpAmTVTMPyM6ENicZfCeUiV6L6FymgXu6VoOt4K6Mzj5uLdv3y4sLCwpKeu6excI5WMrV5LMIdQNC36BnkKZrq4u2M3bmJebm0syvfBewcHhPiDjOgYjMSnl97//PXDFpaVlZWWXgEgtXLgQaBbCiVGgKPYp0ZOsiZStpU7HeOyLCDkjAS46fygKOJ+Rho9btU16muWJXYq1zUwfwLtbLBYPDw+RScWmNNfZTHTwcSWjncXeXGeBFpMyYSLaDcjG4OAgVAhCN4nbg74UFRU10a+rDU2DnOIg6SeXLl0qLS3t7e2NiYmDg1999RW8F5wC2rdt2zaydh1bJwcHx6SGc9pBDppMplOnThUUFPj7+wcEBPRhwARIppHzFy6cLzgXGhr6RO6a7OxsklKCDaEjxUQm2G6ymJ3cE2M79475t8AVitRiB9uHDx+GLhQTMweIiKIwy+1ApyLJDzZseHpsH2nUII0DDyYtaus04Mz2FsCX6XQGg+F+vhGQ3ZaWFpYujxO1pZXPmjWrsbERtnt7e7gi917BzXVuAYUDGtCqdevWrV279tatWydOnLhypbzfZILjVVVVN2/exJaPpLS09Hlz49jLndjqFHdhfTCRAyWjujxiNJhU/PD09KSuoOobcUwZqHsF/a2rq6vEqK2tJbM/EUHnz58Pcld0dHRiYiLxlNSEorcM68EdKCbGla5wcHC4G9jJB35BTnv1F68cOnToyNHPLl++XF9f//jjj4eEhICAt2jxYvhraGgoKCz6rwOfgFCXnpHq7e1NJg2dKC3OirDRTgpiEJRssSMaKqqjz7UudFKPXQ2CtK9+L/URTf3XqJuR48FDzZixBBSvS1f09ddf3+3unTdvXsaiRbGxscieCALMZvOZM2eAGwTJNB4vnw5UFTnurhwcHA8eagVETPTs//Uv//zee38pKSmx4rXH4ODZs2fT09MfffRRoFnyzE+SIYo4KFwQ5HV65NFN17FzdbCLjgPskD0dcS4wkg0nd1QTPro9rSYlQUpfOUgVbdj+itTmOmLVI0Y7nI3bJiuRJevwhvRD64TyHh4ecFav1xOnoO7u7ol7yxGg6GZsd4Vfk8kEo6C09FJNTQ10/oQEKS4cyF9lpRE2wsPDt23bRkIiFHVOq47EwTEdoFZFVlRUfPbZZ+3t7UieSXx8fPz8/AYHB3t6eoAHli4Tda2tre/v27tv374VK1ZkZWUlJCRQ9wi60gG5BY+uczeIcmzJWIFkwiTbBQWFNTW3oMP85Cc/sbujih4B0enr60tOTnailnzAgKe6e/fu0NDQiD2WDYEA3mDUd+zv73///ffhdsuXL79w4QIaN4aN5YoNBj/yFbq7e2Bc84CfewI317kX2MkFGPSHMIBQFRYWXrx40WisBA4fhllZ2aXS0jKSSHD5smUzZ87EUePA+otEXnAurSF7RY/ajMf+kgulWVYcJrFI9vsGiuiBwXoEcBo5laDpLFlXVwfc1bVr1+CXpFqGs0A/MjIyoE9GR0fDr5Pa2F91t9S8r6NdDg6OqQrNyYfs5uXlLVq06K23/tDc0nL48OElS5Y88sgj5GxkZOSsWbOAHYQJ6v/+8f+D7bT0hWRGorVhxzwRyWrQEW+tOCtZ+5AzE5ojlagjicXR7ZSEmM97kwea/iUCjkE/efJkWdnlzs7O+LlzFy/5TlxcHHsJYpL53Lp168yZMwMDAwKybly/EUDr5/2Bg8Md4MTDA7jil1/+bzDeDx06AqxyW2vr448/Xn/nzl//+te5c+NTU9Ng7Au28oJOJ1gsVmKxs6+TBNshnNFZ20gmOHYQ0XxITRue8/lEs35usUMkXl+v18kWOMk1CMvHcARL5TpxOLpOIBvERGe16mRDnYXWRrRwpPWI1XZoaIic6unpmYj3cwnqz02IXVlZWUFBUXt7+7x58xY88sjiJUugNcqvXr148SLRwj/zzDMkWFzd/TiN4+CYAtCkHeQIsMF/+9vfrl410mI0Sx5RMAYGBsIJoJ4w+0lruSLJ5/LcuXMXLlwIDQ3NyclZtmwZDbabzhHek6jaMQF9ttpaaalv2Ni5cyebRVkhU5Pf8+cL4Aj0mQl7bhV6e3sHhgadqxQIyCt7eXmRJetGTRzz8/PhpvHx87Kzs4m5bpzAPt6MgBminCq8o6MjPDx8ug3S+wE317kFNE0XBHAchuVjjz22cuXK27dvFxeXfv311yDsCXi1xsLCwi+LiiIjIzMyMlJTU3EeW9GJam9Et0pilqMFELXV4VMi1nCykyD8Dg4OEu8/arTj7PWUAfsp29rarl+/XlFxrbKysqWliRwE0khMdIDg4GCqWVZUguxX69EU8hXEldVvsrVNT1aMg2MawhFlJLvR0dH/8i//vGfPntKyy8Bx1tfXA5X08fEhlwBHu2DBgkceeQQmrivflJ86eWbB/Pnp6ekg+0GtRK7TC0qCpZi+6C47ZVkxnVRY7NTqUaSy6o2oEmWrUt+XeypMLihIGM6Jdwl4tjsNDQ899FC6lK81lroGIyaZD9FTDA0NFhYWGY1G2I2NmbNr1y527XRHHCMHB8cDhpopVQzMnJwc4JD37Hmvtrb28OHD2cuWbd++vbq6+uTJk0NDQ5mZmclJSUC5kDzhiyQpIr6WrrdKqtKkAizJYCmRYrpg6dFwGVno0yRSLAVEKuFOkzYpaOh0mKNACiaZMJH0vlLWSlEOp5NaHUvlFoukhqaBdMRER1TPgj2kwwiRXyS7xkr2PFHDWOueqKurw+mdS+7e7YmLj0+ZP58EjiNscTx79iwU0AlCUlIC0DWS+Rk5TqnyQB+dg4NjrKFpOAGcOnWqqOir3t5eW9ZlQW+VqJ9IbG9IJOsMWEUkPvLI/MjISL1eD4JeQUERqay5uXX//g/hDyS7Zcuy0tLSNOkUx+ggyhRndJezzMB4mP1w/VaTyfzJJ59AJ3niiSdIfLYTZ1mgO7dv3/bz88/OzlYXmBD09/ebBsy2sDnrCLY64r5jMBjIkdEpBEAUPXjwMDAqW7duHb93Vz9YRIRknyNpwBsbGyMiIsbp1lMS3FznLnBEY8hoJLrFaIynnnrqxo0bBYWFRqOxo6MDpsCGhobPMFJSgCueDxwwWX+SFbcUYpijES6O5PuPVPIbOUIXtAOhhZPJKQP4lKWlpd9++215eXldXT1J0QPC1fIVjyUlPpyQkBAWFqa+hG47USlq9nO11sNRd51wEsvBwTHecDLwyVzk6+v7k5/8pLCwcO/+fbeqb7YdaFu58rGoqNnszAPzVVZWFmxU37p18OBBOJWRkZaQlMgufaxpbNO8ryjTP4cElCWUgoZVzxEVVh905HnDZ7/JAvhS7e3tQEMLCgpAPomf+1BScvLaJ59EsuglOQtLadFIcbpqurQW95kzZ7q6upBg3fTMpvXr15MSChMgeyPeJTg4Jgoj+lKA7Pb666/u3//hhQsXigoLq6urn3jiibi4uJ6enm+++ebsmTPz5s197LGVUiQBnRwsVtVaAzq87J1GKLbacoYYfZnNCoikeHKlKIePOq8Q6eweYng9PfsWUO9On0kJ3hTkX8yWSEpm+hWI8C47YdhcMdhIO2K10xKUpIg6kTHRWXCMnTs36aVLl4qLi69fv97c3Dx37twFjyyMj4/38vISSQZwUSwpKYECVnHI4G94fvtz2dnZw91G1au4fxIHx1QCq+Gpqqr67LPPGhqapDnQfgk66rI2Z/bsuXPjUlJSYDIhZ8mp7dufLyoqOnHiRGtrKxSD46UYYWFh6empOTk5JNH09Jk3xsMY5v7Aby0cOnTIbDbHxsZu3bqVHGe/u2Ibug3Q20WLFmkWePCAJzeZTJTK65zSOzIoZs6cqWmMdB3AhcJVONAioazsMlRCPWbGBI4Uv/7+AfSBJQs9l1vvBdxc515wYtiggWteXh7JyYkpKUnQ3YE5Bva3oqKir98Mp8qNRviDjcWLFwOFS05O1ivXlUOImdmpQEX9N7FPi5QjDO/IYwm7u9BkmIhx1VQcHBoasoC4otd56rnRzi3g4myoEK3JcnSlZZeNFVelHoGklD7ABiUlJaWlpbme8fme+oCTzq8+xXsXB8eUh5OBz6Zfzs7OjomJeffdd6tr6o4cOfqd73wHKCDNH0UA81j83LmxcXGDg4PV1dX/8df3w8PDM9LT4+LjdXqE6RsVF23l1RYR262hsFUUZEIJB+TFrhHxdtFRtRNWz8nFNODEDnefHDnHfULTz4meYvXgmpf39fWRJGA3q6ri4+OTUxasfXIdW0C+0EqVlES3C/JbcXHx5cuXkWCNj4ulK9U5B+8hHBwTCEecKgtfX98dO36QlJSwd/+++vr6vXv3rl27NjIyMgvj+vXrH370kZeXVxqG1YKAxFgJ7YAdRAS04Xuxcpza2IaYGWz4LNLyxpRyN0rxDEozHnMQjliJSUnUvgt7I8UjKR5jqgIbpUQaLS2ZOOUcmLLFDjgWEafH1DGL1Uk5MCVpWrDQ1mHaaohoaUQcXSdareP08E54jBFtZnDq0qVLpaWlJSVlQPVCQkNBTlz39AZ2ZRqooK2t7cyZM62trZKCYtEioGs0nFQupKzZlTHFwcHhPnAyXdCDwOJ++umnFy+WyBF1AmuugI3Zs6WEYfPnz2ctEwRk18/PZ/Xqx+GvsrLyb3/72zdXyq248uaWluMnTsIfyIPLly9flp0JNJdqOJH9RDeVBCvS5jK3MGamOyrmIJXe2BWwJQXmK2vW70ptRNyWXlEihVYk6AsKCm7VVPn7GX784x8jF74v0Cm455o1OU7KPACQ+w4NDQHFlAJdMIegY+gd8ZFSPqRV9Pf3Z5esG8XDV16/VlJa6uvjtW3bFiTlEa2FZgwNDR+L1xrhqQwGaTCS8d7W3jmVBuADADfXTTKwhNBgMICMl5mZ2dvbW1T01TfffHO1vJwIDBcvXiwuLgZCtWD+/OTk5AULUqgggewFJ0LG9Ho9rZ8EyUklsbxBhA3nT8VSaCuQDAsyD0mxvYo17TgmFk5UwwCTyQSUjCxH19zcjLBCfH5ySkJCQnp6OnA/081bloODY7IgOjr6n//5nz/66KNjx459/fe/V1dXr1+/nhAy6u9CiJ23t3cCRnd3d7nRmH/y5MMPP5yekRoSHGyVg8s1IxUUtMwqJ2HH2a4QksPpkGMZwBVZkbUSIcdrC3FOd/yg8A1UKw0Fe7GKPQXSF4kwuHHjRnz8POhm333sMcp9KRQHyJ6jgzItLS1ffPFFa0sLCKR5G/OgD/OvzMExSaFp6c/Ozk5MTHz77bdra28fOnRoyZIlixcvhuOEKpFgu9OnT8+fPx+Eu8CgGWQuYskBrZCtnPyy8ppinlHssk+oeGZ1AckvE+9oEjiWKqnvqy429UCCINlGI6C2Opn9kPWMzBcRmIXryBGyK+sxh0RRZmPGoQFH/JSaxI5s1NbWFhUVlZSUtLS0zZgxIx07PxkMBrUSlmgk4LKwsJDnn38+NTV1RCsgBwfHpAOdLhj5yI6RLi0tPXr0qNk8KJ1loof1Ol1kVFRGRlpycnJwcDByjV4kJSVdvXq1sanFbDb39vYODQ3RqWnfvn37972fkZEB8xLQXKu9r8OIhqLJKGpNluekcN1WhxgRntLT5ubmCxcuwJFdu3aRKAI1u8V+xLq6uqampvDw8Dlz5pACE9Vi5C2A2aNSobqAyIwj8uJ+fn6enp73ees9e/bATZ988kkad4G/gvXB9POIiIjGpiYRZ52ZdN11YsHNdZMPCrURICAgIDd39apVK9va2srKyq5cuVJeXi4KYr+pV+KRS0p8fL3mY6Qkp0g8P1mLTtZJ0cmC2L3prk7QDbPUcvCB3TyINLh8KGdFVh2SJBAy0bBGO1f0mByjg6Y5TbAPDmB/SUkgYCBuQbepqakhNQAxg6k8ISEhMTGRZFVF/ANxcHC4GdR8+datW0F++9Of/tTYUL9v794tW7cCcRwYGEBy6BLRoFG6+SgG0M3jx/Kh2MMJ80C08/HxkeLntLSNiBFHEaMbZckf0Wk6mTAVdhrNeVttL1T8Ij4njxvuqXlp4aKiotLSS0BGgW7Oeyhh8ZLvECmLLSzKudHgKlaXARvQ64BZK7hwAY6HhYXs3LkT6kFanXzM35eDg2O8wXLdoaGhv/rVrz788MPjx/NLiourqqqA5QZ6BGXglwTb3bp169ChQ1A4LX1hemoavpSYbURi4GGdUZBsIpLzMdqoEnIwmylnFascVM6AXcXcTrmp04ixQyqapb4RciCkTAGAkAstT1qJAqnkL1nCFvD8L5AQO3tbnYX6zpMa4GuSA0NDQ0SaHlsqwPIzmhsU9L6tra2nTp0CqbG5uXlmYGBcXNx3H3s8LCyMvLVCRw/M1enTp9vb2gRkXfvk2vXr1/v6+iruzsHBMcVA5wE6G5BVe27evIkQsjmB4H98fb3nz58PJC8qKoqtwckUhOTpEaS2q1evwr2Af4aJhYQrmUwmmFTxA+iKS8pgptq7d//ixRmpqakg31EDoYJIqSUyMpuNbzONG+7JEvbgMYrHG5ay8acxm6Ul62B/xfIVaWlpSMVssNwI2S4sLIQPumjRIneQpHp7e0mQPVLo1QWaU0EKmpF09RYp8M5D7+Ht7X1PHVLNkh05cqStpT08PBwIMTkIEiv8xsTEPJgGgVdAsuWivb09KChowj/EZAE3100yqIcfnYyAj4+IiHjiiSdWrVoFLPKlS5euXLly1SgFiff3W4oxgJ6lpKQ88sgj85MXgLxAvPzs7HZsnJz9Cuf0AZBjJluUPTFp+i84Mjg4CBt6DEcX8hF7/9CUkBUME/mlgXQXL17s7+8nBTIyMpKTk4GhCQ0NdaQRdgcix8HBMc3BsuAEdBtmsN/+9rd//OMfy8vL//znP4MQuHLlyo6ODhrVRNNV0WthxiNLHUCxQweP+Pn5xURHA6H08/NhVZ8ik+qKUkyF1OHIuuaIcDt5uxEUrNxiNz6gX1yQHRvpKc0vUlZWVl5e0dTUFBoWlpScvGTpUsS4DFOyy+YbZ814sOHp6QnM28GDB7HgJObmrt64cSPVaTqSP8e7HTg4OO4TrHZJPaVv2bIFqNVbb/0B5LWPP/748ccfj4uLowQlHqO7u7u6uhrKzJkzJzMzMyoqCtehA1mKDV+gJInMM875ds2H0SwmCkxiZ7aY5kGnq7FO7VmLCOAKWx1LBeQPBF9HL38pOz0duy3ibDdUDIeSej1U5QGnAwMDx7YZXf86xBv4woULtbW3/QMC5s6d+9jKlWTNG4Fx+aUMEuwWFxeDjAkb4WEhO3bsSExMpHehtAxxusbBMRVByZ/JZCosLMzPzycECzPVkmPj7NlRy5YtA1GL5MVFI01H6tmyoKDAZBpA8syj1+tnzpxJfDSJ3Y4w2339/efOF5w7d8FgMGRkZACPPXv2bIXnnFpSowUeQFtxOIeCsgDOnj3b2dERFxezbds2hcEVqWx7ZKOkpAS2s7KyHjBDohbe+/v7oYuyz0Zfk31lWl7AoXX3ajxmOUPYbWlpOXHiBBzZueMH9Gy/yYRwnvYxeE8XEBQ0s6bWpk7p7e0lcbQcroCb6yYZ2FGtnqEIQGyYNWsWsdu1t7cPx9uJoqmvv1TyNimFKx555BEgkwsWpHh7e1Mxj2TLFeTxLTJuJuwzUMLGPpVzJaMFQ8CJN2nuTc6gjy3YqVmt0a6rq7t27RpZ7JAcCQ8PX7FiBVmRDmlJ15pfln81Dg6OCYTA5FpBqhg44Gv/x//4H6dPn967d29RUVF9ff1zzz1ntVq6uu4iRLJRIRKFQKsiMhvwjsDKI6yZOnT4MMiQcXFxySmJvj4+OhzKoJgVkSpDpiZcmT+dK1jVx/kkPE5gwyUVH5dteWCrbt682doquQc+/PDD8x56iI3dRKovxfYZego6YVRU1LfffvvRRx/19fX5+Xrv3r2b0GIFaD93JTk5BweHm8DRjE12gff+7W//9a23/mCsqDh27FhycjIQIE9PT0qeAgICHsGQopTOnDGZTPPnz09NTfX19dXptRfUdHQ75Di1Mi1A4ESO03w1R3VOB9D39fLyIp6prLmONAjlNDCI34ZeJgogFNtO0TA7JK/jBhWCOE9WrRN10sJ3xDw25g+veZwqFksxiotLZ8ycOXfu3KXfySLuTYLKFkuJXXt7+6lTp6DTwpEn167ZsGEDUQiqO4lC2OTg4JhKqKqqOnDgAEwF1PoF433RokXLli2bNWuWorBgH2xEoaZ0sAGTTEFBkdXeGZ2c9caAbWK0IzMzHIfdCxcunLvwRXhoGDxDZmZmbGwslSUpEWSTGIvuHaamgPT69rsT9iiuwcUnVDAwN27cABEMdnfu3KkZrq0Wvlow/Pz8yFrgD5LcKLqu2WymYRK0DNUnSGNEh0+Jw8mo4bHZJetGAajwL3/5S29v7+LFi4HtpA9TXV0NGzAK7qdy10FyZSPcJjB+58yZw+m+i+DmukkJBXer6O6U/QWpLyIiYs2aNatXr+7o6IDZ7ZtvvoFpDs8Uein27urVjz6yPPTQQyABLliwICgoiE4fUg147TrWwcSRPKZh1dMNl1AQ2qGhIWq3U2QS47hPqBka+NbERFdZWQm0ipwCNiU5OXnhwoVhYWGIoZeOvoJavhrvF+Hg4OBwAhoCpThOJyugegkJCW+99VZNddWbb75JVkypqakBAoSw+wi5lopkrB9lSEgICHII2+0OfnIYdsPCQ4BE+nr70NmSXoWYxC9I5fSAtLSfFGpzo+KsWhfmomGP436g+cm6u7srKiru3r3b0NA0a9asmJi46OhYIuILsu8nFe9ZW7LIOOoKsnkYiC9wXHvff7+ktFRA1kUZGbt27aJexsj+y9INbqvj4JhEUGgSkUoj6evr++qrv8jPz9+//0OYXurr65966qmZM2cqmHmgQStXroSp49tvv92/fz9clZaWtmB+Mp126O3UljnkggIUqSY90T6rM93Aa6qMQIwUFTo3JU4BwBt5eHgQZkBkIDDxjmjYYifg9W5tn8xiQeTrsRfi6JNh0UzaGBryCwigyxOMCTSVm0j+cJcvXy6RUsmVwE2jZs/+3pYtxEqnVmSzFyIcVPf1118jHFS3c+dOohxkb6S+3Ri+FAcHx4RAMcObTKYDBw5cvWrEk4aHKFpgAsnIyFi2bJmXl5eTUa8mEGrrC2Dv3r29fX2KyURk0lfAEYPB4G8wgNDn4+MFz9Pa2kqOt7a3HTt27MSJE+SRgJiS5PMIi4R0Xpqk0XXub6W7V7A0FL7jp59+Cht5eXnE9oYchPKzzMylS5dEnEVMzSA9sE8MN4Ku2N/fj6TUdiKjJrdjEW393N72PIrbsa8Gr280GmE4bNmyhb1jb28vbLCC57iCpHxHeJR1dHRMxsE1UeDmukkJR4o/QctPjRjGQkNDc3NzV61aZTabyzCqqqra29tBZvj2/2fvTcCrKvK84Tr3Zr1ZyB6yh7BkATQk4NNNQEfZ3CCBBmSRmU+S4PfMK+jj24o6LqjTA/Zoj0D3O68k0F8rSwsKRFAIAbuFhJkeSIIt2diyQgJJCJB9u+f7n1P3VurWWXIJJBKonzzXOnXq1HZO/mvVv85fvHDhUlbWgZCQkKgxox566KFRo0ZJ6p9Z+qMC4oKjfODacFBdwQ4ap18A++0EeQE7F9nvOmpqakpLSwsKCkD/xy8iICBgzpw5qhvpGL6l+jp0LM4cHBwcPxd06FJ4ePiHH364c+fO48eP79j+eWFBwT//8z+Dwnb16lWLcGzraFFGEgNd7he/+AUw0JaWlpwjx0Dx8/T0nDhxIki3dDFJ8lac5MpkIoU2q6826Bg673vr570AMqXASYtLSmou17g4m4CBurl7jh03wvK14JJyafqdIlu9y4i9ubikKPr5+sKXWV5e/va//EtrazNoUKB2zpo1i9GxVe3gHBwcwwhaehlTBrQzoC2bfr+5/lrjrl278GV3dze9AgCzp3Eyurq6Kioqfvjr95GRkYmJiUFBQf2K6KLasjyW6WAiRTLN7DmsNJXTas5+RmbnHN7LIKOwbINTQLBusINErygdQiPFsDELePG8SLx28mZrUq383i0nEVp8Y0bjqFGRQzBp1dXVeXl5+fmFvWZzXFzcgl/9yt3dneqVja+OXs4Lifb29qNHj9ZeuQLDTEhISE9PdXV1ZV69cuq0CnBwcAwj0LQdaEjO0e+BIEhEQxC8vb1nzHgcWBWyg/gzd2nvCyE+33777eXLtaQkE7gSJwyCCJwRGh0/fryXlxeSiduRI0eAuLW2thoMDkDi6huuH87OOXT4iBQnMyF+0qRJ2KNDYq4MU4/d8EK//kXMejCH/frrrzs7O2NjY5OTk1X9c0oZAxI4qBiIVUOvWNFiD3x4ZiRaTqcTLXeRrbuOAFvv4cscWFdJnTBdGRkZkF6wYAHepIEBui2UAS4vz2EvtHZnA+0fQAdI35qbmwe7ufsJ3F03/KD6R6u/To1kwl++yWRKSkr65S9/CapgeXn5mTN/P3v2bE1NDdy9fPly9eWq48ePg4Q9ZsyYhyZMHD16tI+Pjz67stAXg7TeElEEQtJDRJVVpcwQ6JUsBAOfnQcYwAbOnz9/+vTpsrKy+vp6PMmTJ0+Ojo4GxQneoyoPQ/19PAT8vXBwcNxTUFoSkS1ZA16WmpoKCthnn31WXHz2tddeW7Vq1cSJE6uqKm/evEWMoUqJn9RplMNggsQMKh9cg8Lwww8/mEyuLi6uY8eOtkifahxZaejECSUd1jJi2lOGYzAAWn2pjKampuDg4MhRox8JDqVnXt6dCbqNmT6IjgH+uhAVNNXDwwNq8/R037Xry+zsQ5ATGRmZlpamFZ6F/ib5e+fgGHZgeIqq1wqnw8PDP/jgA2lxyQ+5OTk5oJ2lpKQ0Nzerak+Ojo7jxo2LHjeupaXl9OkCEPhjYqLj4uKs1hCReYp+lrns38lnsJ5VZy1Pn2nX15Dk57sN59z9RNDwSyQR1VSddjKbEMzSf/IzDmah12h5VlGhxRkmSl5AMoeRkaMGbwgNDQ1nzpw5ceIECDwRkVGz58zBC+Hp3gHLk6Jyqu2rg35eunQJvtuuzk4QltLSVoLWSSYHaeiP9Fd633wMHBwPJjA1qKurO3DgwIVLFw2CtNB/zJgxM2fMiIqKJMUG5nXAwIJ0YWFhbm4uUFzRdgUJsrr0TCYT6GvTkn4ZFBRE9w0kbdAHV65EH3/8CdCr9o4OQp/b2tpyc0/CP5PJJSYmBm+5c3FxGXbxMO9L4NcEifz8/IqKCmAx8B6RHbyDcCjsmgKpib47NEyHtNLe3g6ao8VXZ+0efXSiJZ/qlKenJ6nkdkUmwl63bNkCn3dsbOzMmTPpAo2NjUhelIyGaCrMTk5OpG+gXN9PQuBgg7vrhh/0HXJ2AgiEs7NzdHQ0sKXOzmRQ9oCW/fjjj+cvXAKC0t7W+fcfz579qRjYHrA3YLcTJ8TBr/SgFAYFmUUzNmISCiKIfd2QtTm8d6EfPZBRHRFFXzBEpDjTfLhBhx6pWmN1HlHNr66uBtnl9OnTkCBRtuiNdAyU7I2TSw4OjmEEVTsjQ8foy/j4+A8//HDz5s2VlZUbN/7Hk08+vWTJ4vr6xsqqqp6eHrkeiZ0ZBOsmcoWbzSJVI2R0cBgzdiy+PFtU0t3d7erqGhAQMHr0aOiRICKGJ5JK6NMRsLmTLBQV5K14zCN060qrK1KLe3a/gp4oOr9f67Oq7VgLNTU1RcWl586dKy4uDgwMhBf6cHyCo6MjeUrxsfV56Yxq3aNZLShdUKenp3tNzZWPP/64srIc8lNk6HSJs2kOjvsJjPjN/FGbXFzTVqYmxE/KyMi4cL7s97//fWpqKmhqOHoSbdCxEH9BcPfwmDBxIly2tLR8d+hwZ2fnxIkTx48fb3J1FeVtXQK2NsoMSLCu5qapok3/cKBLqSCl1lFqWB9rExQUSbQpoxy7nXR4OIL4UEEeILMKbIu46zALE+Qol6JgkGcPCQaztMVOnkv5Zfatbbdu9Bdw2sFoHDN6tKurM9Pinfe8o6MjP7/wwoULtXV1kZGRM2bOhlEgTeOg2WCgvhnrB+lqMh07drSgoBD4YFxczJo1a+jzhHRw/30JHBwPFOg1GcB9cnNzjx49imSuMX58TFJSUlRU1N1tsaSk5MvdXxHiRDNT6IPJ1Xn69OlTp07F+3rJU33GScFCVEfIgD4DDYRfTK7hVltbhxwEuBAodkxMTEJCQnz8Q35+firsktLCEKXlMZeqD2rBcvScWdGQKLMJpFePzJdl3o2oXuFZUl9SOBAI1oA0d1CH2RJqBFdoSWCWp1pe2pQOr+fmrVs/HD8uCubly5fCG9FpgLxo/FtVVdXW1uYv4w66bRe05Bz8pcnGcRvpi/jqkC1bh5IjPDxvSwdUlQrOnDmTn58P+cuWLWNuwbTAvPr5eiMqpMLgATcRNDKgtu6aLEUKTU03fXy8BrfV+wXcXceBQBsMlfEP//APvb0i8MIff/zx3Llzly9fhj/eyzU18O+Hv34PhGDcuHETJkwYO3ZsSEgIQ6wZDRAzqj7DpTUeCDliQakxkgQuY7HQWQn58BXracKtY19WtTAqq8KJhoaGsrIyHOsSmBB+asqUKfhEOiUbuy81ZA4OjgcTtCBuJ3EDqrhu3bpvvvlm3759hw8fLi4uTktLi3944tWr9cDpzOZe2llGIj6R+mk+RY6oCQwMxPk9PT1//etfDAYpbMXoqEi8lZmOGSVYT0GwHiVtQCKy0eWsY0FqzE51jIxfSvXB4Q48RsZXR2tidL5SK6YLqHJYYKOVlZVlZefhe3B0dAwOCYmIiPinf/onVjix1oaoBLkkAb0RdWQd6bOTk1NISJCnp6R35eQcw4FcAgICUlNTY2JiOGvm4OCgkZCQ8K//+q+bNm0qr6javHnz008/PS0pqe7qVWLcoSlGb28vDsPo7u6Oz1ttamoCHmcymcLDw8dPiHVxcSH6l1Gw6FZGo5HWzlhOahYFI47fa+VKWAtDfcUIpdUiX4wic1srJ4Yd8HCA5sO7wKc8iNYDBbEVGPN94sCjn0KyYc4oOsJLlJ1h0szDC5I2cBukZT1Qp6u7+9ixo5kWacVZX39UFQ8KC3+sqqqqrq4ePXp0TGxstMyM6JDg9OOEr5FfyYAqx7jr6Oj4z//8z+bmZg8Pj5TkubNnz767c8vBwfGzo18rVkVFxZ49exobGyEnMTFx5syZQBzuzKmj0nptbe2XX36JFNEvkXwK7PRpUwGY5SFtq9qNGzfJzh6Qz/HBYMRvR59rXiJjx44dILFPmvRwdHQ0WQQvWvdM07ujaB5N08zb8tg9sJBfqBT/WRmuBuPgwYPwjiZPnpyUlKRfFfPqgc0hOYABGnxzqKrJt7u7u00+Z9EsWk67x4cp0J8xbQ2AX3c3dzo+tg5UNWKcgOn67LPPoJXk5GRyzh8BCABIDhA6NCIZ7h5ZDwQD7+7uGuxG7xtwd90DDUagB63AaBTj4x96+OGJwLFu3br1008/FRUVnT9/vqnpJpQ9f/4i/IPCwA6Bb40ZM2b02KjQ0FAztk8J1h11BnmBB6VLWJYW2tIv1QRj7cKHCw39zNxdMGY+e1RW5a3W1tYLFy6cOnWKjnUZERERGxsbHx+PCS5SvFNVsyYHBwfH/QF7yBqxS86bNw9IZUZGRlVVxYYNG+bPT541a5afn095eXnTjVvW2gzSpgSrg42pH5NZizXNSl2BWwUHh+DLs0UloPZBwsfHZ/ToUaCy4qrwfnT8lMQQmX3jZpHewYDUVE16vKruq/uJyJNXhi+Vg2XylbfoAlidhtcEKpPkoquugt+is9JhBtKRvVFRz86d6+vra6CbI2t3FX1gbAEYZCkS7ja8YhcX54CAQG/vEVhr2rhxY0lJGXwCoG2mpqaaTCZlJRwcHBxAi9atW3fw4MGvv/760KFDJcXFK1asAJJyvamJ9tMgKydCFPUDvjN16lRIXL9+/Uj2USgwMihgwoQJzs7ONroVZSpiFDSpcrO8I48QKLPMg2zDpeisF1F1zikz7yeGhYFfB+byxIcnWk9Ckk4xFeS5Mgtir2SeFJCc02NAUphJEbMQ0RqCW7LWiaKbh9uECXF0K/RsM9OraqcmBeCTKC09B79dXV2BgcCdAgNHjqQrpDey93nmFCZFyPH0cPfx8f3++++zs7NFwTw6KvKll17CS0Xvv9fKwfGAQykGI8ol8NVXX/3000+QnjJlyowZM3BM5jukAzSPwPVcuXIFdLeOzm6bJXHI7OrqOm3aNLyjjn5WdQhwq6CgQFQcw+ksA1F+OxLlHgpcu3YtOzvn8OEjIOZPmjQpNjY2Ojo6LCyM1hMZgxtplF6igazEFv0cwv897jLsEwxslsla8k+fOlVVVQV6U3pqmj210V9OZWUltpcOmV8KUR8wksNgWny6BosnGPdM6avDw3d1BvXRmR6Inc0xf6fw9wI6LwxcNY5LSUkJPDVq1Ki7OHZ9QK9AQK2qvoz/9OrqroIcMmStD2twdx2HBbSUD78ODg7AcR977LFHH30U/q6uXr1aVlYGgr7sumsCZvajDDOSFnWOHTt2zJgxISEh8EuMVsh2SwHNychdYkQjJWm1oV9L3LAAo/8oFSqkkEvIJLS2tp47dw5mvqSkrKqqgsS6nD59Ot6kT4ccoUUEkqOa5uDg4LifYM/qB1wGtKwPP/wwMzPz9OnTO3fuBIE1PT0dyGlzc/OFi+WgpMlHLvdRaeXRrUpuRVqH/KCgIHwXuOT//M9p+HVzc/Py8hozJorse5ZrF2gOqFxsoTU62jzHDO0O5/DegaqdV5mvvMVkYpSWltbU1ICmV1xc2tjYCHc9PD0lF92zz4LQYhPuEiGGWSuDcNICDNMZIvxAnQEBAV5ellMHCgsLQWsChc1kcl2+fDm9MvQ+e3EcHBx3C0Cgxo0bt3HjxsrKyk8++eT555+fOHHixUuXurq6LKYfhYmQZAItAg3O19cX0i0tLdmHczw9PUd4uo8fPx6fx4Oo/QFGo5HYHAkjo1U5pE1gtSiYqkNO+eD9RwAxQ+nu7kay906welXlrXVmesuFGfLxi5PtwlIZi3tMeo+gg8Ovj79/ZGQ4XpBOwJjnGDsdPaWQAL4DQg5okV1dPdB6eESEf0AAUmOd5FK0bg1Ettv48EcC8kxkRMSNGzf+8Ic/4OX5C1Lmz5s3jzEU3n9vloODA4PQnIKCgm+++QbUHOyoA02HlLnDP3/m8bq6us+2ZHZ0dPbdEntNrq5JMrApTEnKlHoEqHh5eXkknyZuOIH9dpAAPov9dt09PWYrSew1i/kFZ06dLjAYUYBfYEzMOFAegU3jKItKnU7pIWMYov5EDZKDTar23qPN2K2Jp05ypsrrkAwGobfXDOr5iRMnIH9Veqr9kZbJqwcFUJTjw6lqlIM5JqkbbW1tWB6gM5Hty6WlOCdHJ7yak75lT0NMDiieOAxmenq6jTtQ/oU5gTKgqDo5OQ0lp4bmSDdANB2ydoc7uLvuwYWSTintgDgHtIhgGY8//nhvb++1a9fOnTsHCsD58+cbGxvbWlrPFBT+WHgGU9gxY8ZER0eHhISEhobimGCIokr0fgWSKVq33zGL+JgjXoep9I95PC1DaAHfbWxsAhWotLQUZri6uhrzfpPJJSEhAbvolLOKoaoYK38HY4wcHBwcQ4zbkrnpMiDur169OicnZ+/e/YWFP7777rtpaWlSnJP4hy5fvlxXd61bPtCOWD8FaiWESK3KRLauO+zd6enpwZwLVL7wiAicbm1tPX4iD7inm7uri4vL2DFjw0JDRdstDsjKH2lNjzkLQcmy0W2qf8MCdP+ZqKRKKUX5CHbOAfeUXXTFcp7Bw8MjLCwMGGhQkCU0JW3lJDZuxvyNbGNdKvm45UAiK0AV8fPzGzHCA5dpb2/Pyso6dChbkJZ2Rr700j/TZydwjszBwcGApmzjxo375JNPMjIyCgrOwG9iYmJqWhqoXXV1dTi4IqZgZB8ATbsIBXN3d584cSKku7q6/vLX46DQeXl7Qs14D4QgmcN66XMKELXRSqeTqv4h1TI6Tjudx4cj8FgcHR1hkru7u/E2OyIqGJFBRKJZ2rtvEAzIjIReaR+B2eggoF4pNA0ScVw1s3xIrjEiIoyYv/UnU3m3VAao6sCDoqLGREREgODRaxu6DddAJBwihygDzeGnQHAKCQ729/fNyTm2Y8cXgrR41A9HdVadh8GbZw4OjsEGQ1WYyxs3buzevbu8vBy40hNPPIHjiNz1pnG7kq/us886OrrILQGZJ0+eTHbyIbUjrpn+4Mvc3FxQx2iBn95cjijXnYODA2gKUKCnt7fTCvwgXn5x9dq1+vr648dzgcCDchEbGwtcFX7xsXlEv1Cu+GS6pDMJdzKHwxGWqNHyq7HqfZJwgl3CkxMnkWCk9oBML3yl8BsZGYnUdm0OEnDleLMmEajMat8n/ZcFn5bJZGJu3RY/xYXb2toyMrZCesGCBSQMJl1VSYkUXQZ49xBzamLBRnLQuKFseliDu+seUKj+8SuJCFMGL8MMkvHYY4/BJfCqqqoqfADM+fPnodoLFy6AhoDpIPDR8PBwoBTS3ruwUKBBBit9VFX2SHgx0brqU7Ubwwj9esvIMofi4mL4BfXq2rVrSGZaoFzhTfdAT8PCQpSVq8oizKXyl4ODg+M+AMNKdCRaVQo8c+bMcdGxW7durayoWL9+/fz585OTk0NCQgIDA6uqahoaGpAUaF4UFVuWSW1EJaP9ajiMFfH04ISbmxsocvjxrq7Ov//97OFD2cAfIT80NBga9ff3p/kgrkSwdRNqsZL7cjUGPbFIob3TihZcggRSXV3d2NiI/XOksL9/4PjxE4ODg0EIwYo3si6gYZxzSGHppktab/V1T87B1xY3rYODwdfXFzsCcRnoUmZmZkVFBdxMSUlJTp6L82lf73321jg4OO4QNNmHtKur65o1a44ePfr1118XFJyufKcyLS3toYkTyysqbt68yZgFddY4CvK+AcyGAEVnSzo7O0Epi4yMDA4Zyax+oPmOMl/VzKSv4+iz6fuGDNKz7eTkBImenh6syRI/GaLWrWIYpSPqRCkIt2SaNHp4gFzg5uHhoaxZaWqk5xY4TmlpaUFBwaVLFaNGjQK54he/kE5yEm2PUFK+LBGzJJmRSb5bSFj3BWJAJaD1+/p6t7e3//a3v8VMdvr06cuWLWP2tZDe3jfvlIPjwQRDsWnKc+zYsZycnMmTJy9atMjLy4v8pesv8rATDOkAEfrzzz9vt/rqDII4enTUjBkzgMSRHiIquIVqVTjR0dGRl5dHDw1Ztz7TbBc7jUgBB6PRESiyyRQUNNJoNEAlQGa7pTPIHaTxygEbKyurQW3Mzs6G8hERETExMdHR0bGxsXijHpk3wkBF7VWYdx1SE3fV+Td4fkSrLxZZJ1Zq6H/+53/gG3B3N4HkM7BqO+TzKYCLoaEyhxIjdltbG86xfGayEZwskBKpjew4DSIZfWSdPb1VNQ5s27YNh8FMTk6mC9P6KRQe+gPUHRwcSLevX78+ZO0Od3B33QMKLe1LCfovmTFvwWWAHP0eeDYmQNhqBgBp/rqMpqamwsJCifkh0c/PLzw0DDB27FgfHx8SGYzuBmGitJ0OKeSG4QKa1NI9b2howGv/pRN0ioqIsg0iweTJCZjT42NRCWg2r6/u3t/6MAcHBwcGaIxA1kBzo/03SqiSTbiMCA99f927X3655/Dhw3v37i8oKFi9ejUwpqioyMBA/+rqmps3b+EFcfgRxlgmUAsnSSgVhmEh24iaonTSslNkhAScX1t7pai4tLW1xdnZxc/XNyQkBG7hA8+Yw/N0fHXK9HAHzTQZlZt45ipBRa6uBmYqn00uFQDdODQUOGe4nx/MZChWlZFCdBHxsUBWkLuCdLAQ3jBHz6SB7pKye05OUuRwT09PUjnkHzlyZOfOnUgONkLvP6DVM8TNmhwcHAooCQLwOFAKMjMzgeitX/+bBQsWzEtOvnWr5dKlS52dUnwwZnkH0t2cDQlQ3LBRsq6u7ty5MldXk6eHe1BQsK+vNykJWht9xqqlCdnyR5uHkK1GybAn5YiGtU7XL5jVJI6OjmQSQEcW5c0cWMPF+yNJeaMMHEuTcbDRL46ZMesuugsVFRWuJhPID+PGxfzD4zOI8NBL7e0w0oEBqLgvdOU48CZhcNAlf3/fkSMlhy6O6tzW1ubq6vriiy/Gx8fTz9LDv/9eKwfHgwaGlGGUl5cfOHAgODj49ddf9/HxISWRTASU0eMHAJqAgFL25y/3WMgRMvv6+sycOTMhIYEpT3dYlWDinKNHj7a3W3bIidSpnIyNjhkC6IOJiYk4jjTOAab58ccfy2Eye9rb23utG6fwGj7QSyoqqrKzc6AekP/lg+7GhYWFh4YG47ZoNs2ssOHAkKZFfjV1dVcPZ2cD50pLS6PDYNr/mYGSCG8ZXp/y2UHiU+Q7hG9DsgzI59VJhwELyIgEc6/ZKMDoLGcD07tCTSYTiRVpf/forxf/5uTknDp1yuTutnr1arpXiPrIS0pKIA3K8hBzahyhHf8hYNmVwx5wd92DC1VOTN/CaYaBMeUJgcCcL04GkqN6tDS31tRUl5Wdq6qqqq+vr6yqaqi/3tDQUHCmED8LhClchrQJT3bjQQ5pWovrD1M1ABgGTAL8lpWVgbgDRBzni/I5n9g5B7+MC1NpH1QOX/leVOeHa1AcHBz3E4Cb7N27t62t7ciRIytXrlRGZKKhRQAhZ8mSxfHx8Zs2baqorH77nfdWrFiWNDXJzc0tJia6ubn1woULnV1duDDNlbC+RxQ/HVZlVkSgkqJhGUFR7IHL4OCQoKBgqzoqnaZeVFTU2tpiMoFu4gpsEaTbsWPHMnXqOO3uM5SWSgfOwbuurKyEBPwi2/HCFPn7B4JW7C+D1n4ZJZwEriRTJd8SZIEFJ6QypIBSCmJYraOj0cfHx93dHV/iXkEnt279oxxpxCDvP1jCHDGLNEQsDg4ODiUwuQBCt27dui+//PLw4cP79u0rKCh4afXL8fEP1dRcuXr1and3N2P4Y0gNc9YAYYgeMnDmTz/91NnZbj1sdYyLyVXF/dbfYhFVJQUpCN1gm8yGDKqaGg2SQ9aV9wtas2ZEl87OTuCJFRUV586dKy4udnZ2DQkJAS0yMTHRzd1doByo2C1Hzs/Dz8MlLcYwZ7UiynwsO+pAJfWFBGisO3fuPHHiBOSDjp+amoot9coPYFi/Sg4ODgLmb7mjo+PYsWOXL19etGhRUFAQydcigAMm7IQiFRYW7t6922Cw7H6bNWtWUlIS8ZlpdZimZjRxu3TpUm7uSbqwaN0CpcWbgKjOnDnT23sE09DIkSOjo6MvXpRCLHp6enZ1d+NQmcCFGaJdL+OHH36QnTEuZONdeHi4yWQiIcSGKe4672ZeHHxyBw4cgMS0adNwGExSwP5229raVA3Xgyd44Gq7urpw9FSz9XuQD+QzM8WIDQE+bGdnZ/rjsdNsy5Sprq4G+RASzy9fTh++QI+6pqbm2rVrgYGBoaGhd3Xo/QOPFGYGOmI0CCC7QjeGuA/DEdxd9+BChwRo+Xvsrw0uPDzcYmNj4B/hiKBd4LXweFF8S0tLWUkp/JOfsKw3j42N9fb2BhKDvXfh4aGqoTZo3CHN7XcxoJaHTKdOPMwqGTheKP0gjA4UHuyfwyZmVW3Wzrdg/9i5HsXBwXF/AGimn5/f7373u61bt546lb9+w2/nzJkzP2UeCII6njn6cfoyJmbcJ5/8u3xEUEHGloz8/DNp6StdnV2Ai02a9LBMw2t6us0iMiM1sxTtelFGJKMtaJYsOeyV0mEDhUaCHhwcTJ5tbGysrSv5y1+PC3JwLT8/X/gPEBoaDJyR0TpoPRnZp5No3bWfq+rX0G89pBj2ycGvNNvVl0HFAjkBHzKBqB2KI0Z4B1o9cwEBAST4JDOZdJtUB6SkKp9VqkZywrpjEhlszZBmeBcjRowgjjryCN5/AN12c3NLT0+Pj48fgDTFwcHxwELpx6LJxZIlS0BxACJTUVHx3rtvA5GZNGlS0MgA0DKuXmuQiZjF/iM/hRUrEddLqqUjl9AA1oP5V2dn55GcY0gK42waGThSdt05E68PTdvptRGiIFeOWOJGYosxodLIlnS6Mzpsemhgj8an6mu8K1qqKt/ECz0rqirht/5aI9zAx8M/99xSX19fRK0j0RJL6Ez6Er8aOvi2IO2oE3D8G7wHHdjxxo0bgTvDYykylE3opDk4OIY7iouLi4qKJk+e/MwzzzC3tP7YB0wE8IPffvvtidyT0o4k1DN2zJiFCxeSY+rsrAFR4j38Hjz4LXac4HtmErBKEQEFxP0pUxIff/xxsn1QCZHiWE4yPDw8oJKenh7gnl0ySB9w2ZbW9uKSMvgnZRpEIN3jY+PCwsLCw8NxkGqJ/MrcU3W3nZJf07cs1Fs+HBVRLBVyBOmnj1lb6jHLU4vvEXYm9NXGVK7MRwpmjazLWIlFl54osc8rChMslxdFqjrINONVJYLcO3gq+8iRurprAf6+y5cvVe2ADmwLG3x9/ZkCg8qkSBhM/Dkh+S3AqOgvE8tLsuYp7cI3mUzI9otVdlJV3qDLQKOZmZmtre2TJz+SNDVJaz0N/DlDAiTJoefUgnxOVl1dnfRHJ5q7unqUnRzuS7gGA9xdxzG4IH97oBXEyCD57e3toGGCHgL0pazsfH19/bVr1zARIWWA6MGDmKbAL5KjQru6urq5udGHZyINOm5PppI09KuAkUeg862trdjCeP26tHcQcPXqVYGyzwKgz/gMP/jF/acGeP8sMuXg4OAYGmAaC7T0pZdeAvYBEmp2dnZB/qn09HTMKVTBCLg0yXVxcVmzZk1OTs727dtPnz4NvOmVl1eHhIQI8gILLy8fYE+1dXV4+SSiWBuyGkBJYCussQwsyAnpHrZsgroISh2OnIkrl5a5lJV9//33kPb0dMfB7qGHUAwKBwQEqFaoZXDU4o/6ErM9xkqlIoHkDZGS1U8Qzp0719vbW119GcQAvP5UVAvdNioyEtTgwMBAGB0ME68EtG3FpjmcVJRhVXdm7AJVC+q7BaojOb+n7yB6BweDl5cXfC1MAAAQY7Zt23bq1CnIwfsP6L3yHBwcHDS0DBM0gVKltPHx8Z988snmzZtBXfr0008fffTR5cuXR0VFjQwOqiivvHWrGfWR/V6ypVi0boyjt3rTZkqa9ZBT7qAYUDYpGpXRaDK5BI4MHDNmDImDIlLHtSJ8urnBiCwGuz66ipvAZ7KSseOE6gGiSJs9DSq0GmVek06HlWmmGNLmnojypYE6WVpaihVkfFwCTBWwv9Gjxkyf9lhIcLDBGtaS3jTJtEUnlP0hb9/JybG31+zgIL0ag8EoCxJehBdnZWXt25clSgfB+r+85iWsdzPvl4OD435FR0fH0aNHQaZdtGjR4LVCc0NQCg4dOvS3v/0NCJLJzWXes3OZ6Jdaj+sUgCHU1tbR5QmJE2x9dRMnTnz2maeIa5Bh0+SR2tpapglBDh0sWE8thZKdnZ3YewdqI1OPuRfVX2s8Xp8rl5TWboaHh0dGRgL5BQWWBBvTGqyyaYYLiBobBwXKOCn5j8xmyZNk5QXYq6fFrZCteqg6OdaqbHmEgFfqGAWrMCBSh7vbKn0Goj6fOVP49x9/hDQo5vSxc/2C6WRlZSWk8bqWQQU9G62trUTKogvgBCMACHKQg35Hp5xnZZldu3bBeAMC/NPSViJb0YWk4RcUcEiQ7SJDxspFq79cTki/TU1NYWEhpAAti3LQ4O46jsECTVBU9R9XV1fiwCP0oqampqWlxerDKwN6DhppWdl5KFAir0mxkBtrIiAgAFNh0CV8fHwE2b1HWB1mBlDAz8+PMdQy/aTTQMjoAqAyQWcw662orMbqa0VFBf2U0YDIceLjx4/3lQGsF9rFBl+6OWTLTpTKFQcHBweHPgjBjI4e+8EH67755uChQ99u2LBh9uzZ8+fPB/leaRdT1UNIbZAza9YsYEmZmdtA5P2Xf3lnwYIUfFCzo6MxJCTIz8/n8uXaa/X1+BHa0EmrH0hNfRrA6Oj6SVXuMsgOPNJ0aanEtppu3IDf0JCQlpbmsLBw6A8okFjVkTbl+fUFsBI01qkwM6Y/8yRRX18PYjfuCfbJ4Xxg4rLKguTgkDY+TrkHlumKiIgQ5WMeoKvAyuEXp5HVIafglX3zrNolrXy6KhV5wJo2SCKGkb4LM+no6Ag6Ff1dkbkCmSEjIwMmAXKef/75mTNnak0dBwfHAw4l/VFlRkwO/Qva02uvvXbs2F+2b99+4kQeKEcvv7waFJ+42JhrDfVXamrbOzrInjZLVQrPEKICNeNb+JJhPcBu8AoYKNba2nr40BFQhby9vZ2dnWOix4KCQwxwgkQ3pSXzqktVBNtjWkgO9vaR3v6M9hrltNO3cKLfAoh6p6oP0hyQ1nxB7QWpAxJnz57Fd11cpLPofvGLqaGhwNIlkxY9e8RL2hfuUpsbWj85ps8G+bswODgY8DIUeK3EpSpHdd6KT7iZM3t2SkoKfHVKIWEojX0cHBxDDBDsn3322UFtgqaNHR0dIEtfuXIF0klJU0GbI94ve1QS1ZKXLl06evT7Pn1Q2twmHY1GnsX5waFBzz79TFRUFF2PKpuuq6uT9k4JRrpRuie4JFZhcBCOrq6u7q6u3t5e4J7kwDwzxSOA+ONAXIJ1KWpkZOS4cePwWswxY8aQW4RXIkpPVCXFygjYtLdM2uwlWuq0KLBIkDbn2WpqyhlmMpnJl5/CCxxtN9+bRdGW9SOrEk31QcQv6OaNG0eO5MD9FSueJ3szVF+uVq9IAr6oO1TG7QR5BXh7pbJFlRx5ejw8PVTlQK3HtQrn5Z0EaRASa9asIcxaWQNMyKlTpyCBveBDycRxK6Dd19bVwcuFy+bmZqYMlyhUwd11HIMCVTsgI9wr1Rskh/gQZJ8/UwOwsfb2dtAVQaWBW3hVPpK39F67ehV4UklxsRxlxdynOlopGm1CJWyJJnxMSBZGFUH0GhArexbkFfSQg3fLhYeFuLm5hYeHkzUgSi8geZCeh36VQA4ODg4OGko/HBDh555b9PDDD2/ctEnaZldQsHr1aiDIyJa0qtJeZKuYhYaGrl372oED3x46dGjf/m9KykrTU9PwohBnZ+eoqMiQkKDy8opbt5rNlAmS/FrUMEVITDuBu0fqIfoVXT/dbdL5kUFBUAB+8VMenp6gHJl7e7u6uzs6Ox0cHLDDDITjlpYWqAckZrzkU66ht7a2lmGFuvMvkH3w9LtQfXbEiBGeI0aEh0VCGt4IHghMMpR0dnIaOTIQ7/qQWxex9RA6bjAY4Rer0rgefKocsuXdZH4NSgMlsgRlY+QNOcFuR7DweoNFGcbxYbDlGhLYUQdvH6lxanyaFOSDdp2eng4yDD0VnLNzcHDQIAQBL2vw8/PTsuzoKAhwOXPmE9HRYzMzt4F+9Pbb7+LFJQF+/j5e3lev1gNJpxkQrcsoe4IoekWnaaYDaeK6A3R3d50tKs7JOQa6j8kkLbMIDpHOIDcIKsv/SY6SXxAGR+jwUNqPGOgQbaXYQPKRtodVVeHt6OgATRY4MnwAkKioqCIzAHx5woSHgD9iKy3dIqNFkrCiago1Yh7B9lOl8isdomtAXl5ewKbpo/VAgpJjaklRndPS0sjuFqUKz7kbB8d9DPqYukEFEJarV69+9tln7e2dwcHBc+fOBYlaSf36rYQpCcR2z549gtVRx/jV5Ed6QX+cNWvW1KlTaaLN1EPXnJubS2sf+t3DN5wcHUHfIRZIyXvX3d0p/4oIL8IwWPYhSF4u1NbeWQLKZ+k5s7XDICf4+/lFR49zcXEGBoHtjTbjNQh4qxyyMnqL2iitobFZpyjdkiNfCtTh66QAs+FeecAeI1fQnEXV1tpr7rVUbn0KL9Pp6e1F1ibwTnE5QKb01O7duzs7OuLi4mbMmEE3JFDltSZcq6tDADxMclqeNJlICg+uNInDr1EWrkCmIpzXDtVbJNYApjAIEtu374DEsmUWB6egYYguLS2FBPxxkUhvQ8nE5W70fWYtLS36ghMHBnfXcQwKGH1MqYNpJbT+UIEz4cxJkyYxVE+gTr7BzeHV/eQW0LWKiorOzs7e3l6ydBTZxoSha8OJ2NhYQuihPLANnB8REYGPR2IeoaFKfZgxqmZycHBwcOiDMTwRehsTM+53n/x7Zmbm6dOn33vvvXnz5s2fP1/JX5TEljFCmUymRYt+FR099v9u+ay4qPTtt99dtSoNn3SNZKddTEx0c3NrTU31zZu3iPSMKPWG9PC2wFjT6EviEUTWBYzEmcQ4C4lZlvA7uOzp6QkKDibDZuR4QVp9MgEHK8P5IEPfunWLnh9muiZMmEBap6vCJt0RI0aQp6hW6BpgICLeJCfL7lLCwcForcogV+VAV6u61xAfO4EEMzkwidZdiT6tYMdGeuzkt1c0Oxgd6KECrweVBi/vVb6pmpoa+NgqKysh/dRTTy1ZskTVqo44ODg4rMBUoqqq6t1330WK88CQQi3S0p6QvLjkjTde37nzz7m5ufv2ZZWWluKF1SEhQYGB/kCaGhquCxYSbcTLGZFitSJmK4Rf0AZNRj+iW3d0dAoODgkNCcU5wC8KCgpycnI83N2hA+7uprCwMBxRk4CwKngE8xp6aDSD+1nIJi0DKA2CWl1iWImyQtBGr1+/XlxcDEoovJHy8nJ5sakBc08/P7/x48fDb2BgII72TCaHnn961akgOURxi0yjKo49ZYJUix11np6eZEcdAPoGTC0/Px/S0LHVq1cz58frK78cHBz3DZSrKwajflxtYWHhgQMHgP7MmjVnxozHB0BeVB/56quvgPyS9Qq2jFVyI02cOPGZZ54BSsjolQzIg11dXUVFRaLt8WyMWbKPXFsz5ZxeX1+f0aPHwi1QUUG5wGdfg3bW3d2NN97Bb597THJ09a0srK+vb2xsLC4pkVcVSosLkaTzxkgbBkLDoLbQ8DBQVaRQJb19K2yk2gwCw9qkS4OVi9gabJlL8oKgY4hSl5RCgkgBd5lkEiWR1kChQnrC5QReqWnIPny4rq7O5OoMwgzNuUhhO311SIOVDyrgA7ZE/5bHwpxDyDgdQVlWapc6IK8V2X51bW1tW7f+saOjIzExcfbsmQyzJo3iREHBGchMSkq6K+O9LeAO+Pr6EnW+tbVF58+Ng4C76zgGC6p+OEIvdNQJfU+eoLAz4l850pcfLkwit6j+wSvz7XG5qd5VdfUhNUKj45PjVImDg4PjdqHKO0B1Wb16dV5e3o4dO7Kyss6fP//CCy/g7QtKnQqpsSQZkpwdHx//H5/8Tj4iqPTTTzc9+uijS5c+h4+DRlKEE1NsbExzc+vFixc7u7qI5ZEoFQPQNgVbyyzTW6Jo0YtOBEV0FFKe+OqIxmKw7Q9+llgGIUFCk42QQUv8jNZEuw+pW8h6QBK+NNBt0U1rHVnEbP6gizk6OoK6ixTvXeqPYJTnvS9TlO2Y9PJX5VPMVCDJiSdZLfG4sKOO3nDAyCHyoT77kLzoNS0tjZzLi9TEAw4ODg4a4eHhb7zxxrZt2/bv33/y5MkXVqbGxkQTIkMvoFZSYGsdZqCxQKZWrvx/EhLit2zJLCkpe/XVX+PFJUC7Ro8eHRQUUlVVefPmLbNMPJnzQekc2gYkKtaaMDSfcJ9eyJHLe3h4uLm7R0VFifIi+paWlgsXLh0/nuvk5OTs7Ozh4e7jI51KMG7cOLkqo3RQDupri/YU/lxkkxYkaAOf/fQcH2ROTnNobW2lz02AUcJUBAQE+Pv7wy9wWLzLnGH3MBMwOVbeijuA8BmEhKUq95ojPR7Xt9cf+Htvb6+jowO8L+yoo991aWlpZmYmieo8Y8YMHa2W8zgOjgcBWpauOwep6tixYzk5OcA+Fi9e7OXlpdq0nZ2kHwFN8OzZswaDg1oMLTNocwsXLhw/frxyLYJW5YATJ060tnUwhekCfYsLZZKNnYKJiZOTkpLwVkUoDKz5yy+/JJoXDmiMw2b2ysDn3kGB7q4u/Iihj94K0kpFUbosLTkHv2cKfkTWxYtwCeMKDwsDwQCv/wgODQJ1xs/H19vb27KXHYnMOBm+T3vpGFEEq7pa004esVGELRNiQPKGP0s9xCNo69grr6j429/+BulXXnkFRzTReb/2fAxubm5MnwcP3d3dHXIccouvDn8ktnooGSy8FHqATKhwJWg5hPmTBDGyvPxiQMDI1NRUpKHekkfwWhyy/hjd7T9qLZCegy5PutTS0sr1ZXvA3XUcgwXGuqcU+rX+OJXaC/OIsgbV+rVYqTJfqxuq42Jsdkhh9tUprwVOpzg4ODjsB0P5GTI7derU6OjozZs3FxUVvffee+np6UQ2ZRQzJRORExajGMjTr7/+OqiR23fs+uH48dLS4jVr1oSFhZHCHh5u8fEPXWuov1xTC/oVsj3QbmDjUuoVgrXntLGVZiqQcJD1PZoZEW0B0g7W5fO2i/RZFxp5hGZnzHDIQ9LJ4XLgSpxmdAmyeYJ4AcmmdtJ/ZMvccd9kzZBe5imQ9yK3KNDDFKxBLAWhz11nyUFshxF1rRiUnJCNpCTuJfNhkEu8qa6iogIuH3300WXLlqnuP1DVrDg4OB5wEJoQExOzbt26LOnU1UMbNnz01JOzk5OTcfQOQid1TaXWRety3JEPPli3bdu2kpKyTzdtfHL2HHzYmMnkIu8Fb754sbzDemqO5WFqkQfN/pQdplkPpuoUTbYEKTHKHiRigHOTz1gNls9YFWTvY2tr6/nz50+ePImpa2BgYFtH67hx49xNbsBS8d4+pK1JDQFUjbaqNByHk6qqqmlra8MuuoaGhnrrobYEnp6eERGjQkNDsZcOgMdu3V9o6O01y4ZQwtEM8uQhuEUzcQyGKStVS8wC1XRhB/IIMGIvLy94NWRHHSmWlZW1d7+0ACUyMjI1NRVeipY+yzkaB8eDACU9vOt/+KA37dmz58KFC3Pnzk1KSqIVHGS7p8qeriJKUK+tuwa8FYiqxXsk50p35QITJkxYuHAh7S+hwZA4UmdXV1deXh7TGeaS0gEln9Qjjzzy+OOP+/j40DXHxkqbCojKQ6+2xCeOkxP7gLF2d3dDAfh1cHQENuro4NDS2kq3brY68/AjeLEIpM+ckfZRmVEvrR8BU3bzcIcKgTGBsGEUDCNGjPD19RXlCJnQT+8RXmQgSG2Jj0C1xUgC1rHbqKIWH2GvtLKHCAx1dXXw6nGxSlmZQvKhgJfKyyGxYH4ys++CUcf0QRfGh2JUV1f3+9Sdo6Ojg/6ALb5JSoclU+fo6Ojm5kYepBV2rcpV9XHAN998c/r0aajt5ZdXg7ynY1pH8h7W1ra2yIhR+IAP+tZgg0gOMHZEvUr4XKHzXKLQB3fXcQwFdGgHAa0GaP3davFI+xm5Ml9XGdasql8HoVYTSnDNh4ODg+N2Qcu+VhJqxnEUBXm/9fvvv//nP//50KFDGzdunDNnztKlSxliq7/gg6RnzZo1LiZ686Y/1NfXv/322wsWLEhOTkZUAH1/P3/4V0857e4QSo5A2KJA2TQNJFNjTQx+irlF7IBkL53iERiaZEy07YnW/Nisu2R23WGNxSjvUYNfNqYl6lvxag2MKW8cRKzZ1EZRoUJcWl4f9sEx7jrtF6o1Ua7OLqBIaO38wzh27NjevXtb29tMbh6r0lOxG1h1yQ63bHJwcKiC0ASTybRkyeKkpKTMzExgVfn5+ampqXirrpo/RoUvkLS/v//atWv379+/d19WdnZOaem5tLSV+BQTd3d3aVlJfeOVK1fa29sJ3yQglFl5QiqyUjZREfqYzu+lCDvt0gPgW27u7iY3t5HW7QWQM0LwrK2tbb5567//+7/b2trCw8Obmprgt6WlBfv5cNCUISOhuBXg8tevX8eNlpaW4ltlZWWQ09DQcO3aNaozlv2Irq6uMPnQc2wAhTT8BgQEUCot3Qr2yUnPOjg44AIG23hllhdkZamCZVZ7rQuJ+tirbefZSKd0AtqSTxk00aEvMaqrq6UFKFWVoll46qmnli5ZTDMvpZiklJo4ODjuVwzSXzoQwbra2j179gC1fOWVV/CmOn0eZ2/Nsl/t888/p2mgWd4IjuSTzhcvXhQbE60l5Os4PHJyckgoYy3xnpDHMWNGP/vss0EUyyPlgRFb/XqCaO0YsvreBOv8mFxdp0yZAvMDjPKnn34CXoBdHe4eHkDPgWl2yXvv8DHkPT09OMIkflboG4sRn10nR2dBly/XmuVunD93EZfoO0nBuo2PdFjy3nl7W8fY51PEjMnT0xO7IfHQgH3fuHFDrgrrlWbLqOXjbGuvXO3s6CA1myltEVqE4QBjapfdXRERESQ8+MDePiOKINkndLv13C5A94cXQRTYvm9DEQ8Tn4ZOZw7476uwsHDfvixo6vnnnw8JCdGpCvenoKAA0tOmTVNVVwfWB/uBm4Bvps96Ix+9QXsuh6wzwwvcXcdxr4Cxow1xu8q0/U/dYWFOlTg4ODhuF2osg41Qv2TJkujo6M+2ZB7OzikuKXt5zUu0+U9pddJayBkeGvavH76/c+eff/jhL3v37ys9V7Zy5Up/Xz/68QA/f/hXX19fU3Ols6tLsD2ym7GB0jZNcteg4UxSDrbfW1o2OzqBHXJYrbNmWm45OPSpfHSFWKMTEDsWa0J2y1HWQMGyTcRiRoSCRpslhEasy5EcfASdQbB5NYKlh1a1R+h/sFqZ1m7YmJsdrcCZWno4vNltf/xTcXExEsyJkxJWrVoFWrROWz+XSMPBwTGMAAQiLDT4rTfX7tu3Lzs7e/2G3z755JNLliweGOlISUlJTEzctGlTRWXl2++8t3z58tmzLCEN/f18fH286urqauuu4UBbkvvNbEaU944cg4rUKCfjh6Pz+6iqbG3UJ8VWM5bB3c0T/pGSbu6eZhGZ3Dxu3GyGy5LSc1Bbc0tL861bsbGx9Q0N2DrZ29ODrYSi2l7AfiEK5qrKynbKdAi0/dq1awZkFK3RnG1GJO+T8/LycnV1e/jhSdjQhrfK4XxBIPEqGfmhH77QL8OiuRXlpbPZ4oAPMZJYLXJQLjSBl+FodHB3dydxvG2mQhSPHj26fftOKOxPRXVW7aTyvfc/1xwcHMMcg/SXXiifdTpt2jR8jNYd2ugZ0venP/2pqamJXBK+NnHixMWLfuXk5KTTltat2traEyfyBIMRKVYzECVOdndJcQ5nz549depUpk5S/saNG6Ks0UiXBqDj8J/1YHK5vKvJed6zcydNmkQ688UXXxQVlZDL7u5uJxl0E2YZ+Jw5C6+UgWvu7erqY+7IbDl+T/ac4V/Byl0sQ0OoobFRXrwinzOHbI627ZtzQXbjWfuP8LnhUvBtg2CNlILXQcKvs7MjPARKIj5ogI6L2NrWJq19MTmvWf2/tLQwe74QhoHKxySZGxqu3cUFlKqGAtmPa/V3UoIJ9t7BtDtIMcDN+Hz3AfeBHkV1dfWWLZnQwpNPzoGPTUccwuWhh6fyT8Orj49/CGmIH0MDARGtXgqcHhgYSPeTixZKcHcdBwcHBwcHx/0JUHg+/PDDzZs3V1WWv/POO6tWrYIcFatWfxu7nZ2dX3jhnyZNejgzM7O4uHjdu++lpaXR2hSuwV/G1WsNly9f7pLPtCOKHBGyDXjPGXVaD95/pmUd00rY56xic/q1IfbNidVdR+eLqC+4B/24TjewG09rIBZ3HZbeSQct9lwRWWuWfs3qu+7sHA7TW+yoA3WXCfbCPItx5MiRrKys1tZ2UCZfTF9Fx/3n4ODguBNg/rJ06VIgLFu3bj18+HBJ8dn09HS8Nw7DfjMTPLVu3bovv/zyrz+c2LVz+5nC/JdeeslkMgny4omQkJDAwMC6q/U1NTV4w4GZ4n3SPjl5hb6SZtIb7FTbvYuHw+DBjhw5UlrtYY27FRERYekMZYFtbGzEO9pxD2tra5luq146O7k6ObqQYXqP8Bk3Rgq9FRAQ4GSNhCy1GB5OGWSRxTtmIAIDWR5EJrBvJjXYsepCE5XlL7rsjFqWRO8jF/sCnOIN7kaj0d3dHT4t1S+noaHhj3/8Y1FREVSYmDgpNTVV1aXHwcHBYSeUm3FV8w8ePHjlyhVQx7y9vVUfv90WBcoTA5VfunSJWb7p4uyIXWg6Tejf+vbbbwXKLUc4ptgXBFKi0uPHxy1evJh2pNHAxYDqyswU70Kz+OowDFINsbgGuqHJkyefPVuMFKwEUbEoBXmbGj7XwNnJiexjI/ODmabkwevpEgwOOKenp8emh/K2OHwEHbIE5HQ2U8t6oAbcimiJfS0788xSf6Qzv11cnn32aXitt27d+utf/9rQ2EQfwYAo4YHov6LcXHOztEYHPgnZwcaOccDAteEDWUmdd+i0Uz7b0dFBHyePFLyebCX08PC4K+Nqb2/ftOn3be3tkxMTlaGDlB2GAgUFBfBUZESEv78/+pkCwGAxEl4KiB/EXUdu3ZW3c1+Cu+s4ODg4ODg4hj1o6ZMW+Px8vT94/71du3ZlZ2dv3LgxRQbzrFI6ZGRHXOekSZPef//9rVu3FhcXQ1WJiYlpaWn46DK6hgB/38AAv3o5+FiXvKSRSPC4HhwFi84haaY/jNlOzYqnOgR9+2C/Tj6BvrbRc4hrTb0z/fsamUdEarecAdlUyPpQjbfhy1QOjbxNrG0C6JlX6vwYoFTIJ0KVgK4Frzs9PZ05qY6Dg4PjdqHkL5COiYnB/CU/P/+dd95ZtmzZ7NmzcfnbojZubm4rV66Mjo7evn07sKpf//rXq1atio+Px5UYjcbQkCB/P5/Ll2vr6+uJIUkOliXi7dHMInrSh4FtaLstkJ1txLonUIf5IerIH8gnMSdxZmRkpHItjjLB0Hk6yCc9zYQByv8sp8uItkFBlUZAVVaowysRYh9B1oUslnxR3e8oFaDuGAR8JJ60Z93JyQn4FDEZK7lVXl4efBsdHR0mkwmYGnwb+i+Fg4ODQx+qtJe5vHHjxu7duydOnPjss8/STylpoJ1gWgTWCcRNRNThr8gcGhKyaNEiHJeSptXKBD0EOn3y5Mnz5y8K1tPXiE5H1mIisRdo6eLFi2NjY/UdD0B1i4qKJIbbK3v+rKs1BDlQ59y5zyQkJChHFxgYKFBb3+gK6RDWkHB3c4UaQFuB8QL3P3jwYGNjo1m0LODAPMLB6CzahvQk1U6ZLD17/fr1Awe/o3eM6TN+/LjJ1XXVqjQ8z1JVU6Z89913PxzPJX3Dr5lexor9N3gr5KPTpyfE352lkPSg4I3APJSWloJENODPTL8VfGqdprZrtkweCGZG6zHzA+sDfqqzs3PDhg0gvIWHh6elpSHtr5ruZ25uLqjYjEg5ZGos+TMXZKcy+Zi7u7tJf/SXTT/I4O46Dg4ODg4OjmEPxnzGGNSWLl0KUvuWLVv2799/7tw5vOEAP6gqOqta+vC6sLVr1+bk5OzcufP06dMlJSVr1qwhagD9iL+/L/xraGi4erUeny5gs8zQWlL5oEaCLaPlk9NJaOSb1Z+yqmg2FknJQNgnOtoMRGFVtO2ttgXToGKUFOzzYipfNFMJXQ8+xZ0J18nUQ2s7WVlZe/fuFQSjq6sL3pepOi4ODg6O24KSlFkMXibT6tWrsTdl165dhYWFwF9cXV21NisoQUxISUlJMTExGzdurKys/PTTT+c8+fTSJYtJi87OzpGR0nFr1TU19fX15MxRZdxmYXC8dHTvVS1H+FKVaeKDV7Ue6Zf9ydUSxiGQw+Tod2Ggtr8rTUj0Ka10pvx/NpSoaq+oS5af9rFaasM5KUCHj6YfxLvr4LXC10LzOOZTaWtr27p1K4guBoMDyC2vvPIKierMwcHBMWAwREnJpIqLi4GjLV68GG+quyvWebqVK1euHDx40CxaZHjMOx599NEnnniC4aG0nE/n0PnkVnt7+9GjRxHeQS67l1gWI/aOGTNm4cKFeFyCwvFAe48KCgqkDhIvnbVFNzfX9PQ+XxcDrK4yTdMuQ2m8RjQ6KmrRrxaS6Y2Li4MKN23a1NbeidSYO/nFESyfe+457CwcNWpUSEjIf/7fLR0dHQIOmGn7flU0WYTmzn1m5MiRdP3PPPMMdODL3V8hbQ7Y0tLS09MTGRm5bNkSnRc9YERERICeDlo/iEN3voWLfpW4hq6uLvIKkJI1y4erwy0PDw+ygGYATdPt7tixA4Q6k8n9zTffdHV1VrpdBVuPICQaGhpgEiAzMTERiy5DvOSU+fBEa+yc69evo7tECu5jcHcdBwcHBwcHx/0AsmoP29qYuw8//DBItzia5Xvvvbd69erw8HCkprnpVI7Ts2bNAtE/IyOjurp6w4YNc+bMSUlJwfuumJJ+MhobG+vrG/GJQYwwbbUM9jVEdeO2HXK6CbPGrT67p40qKPS50PrUTtqGKND/s/G36SSUmXgbAVm9qWrcHEC1dD720um/X/ozqKmp2bp1a3l5OaRBvUlNfYF5uXx3HQcHx10ETVWSkpKANwF/KSkpefXVV1955ZXo6GimsD31+Pr6fvDBB998883XX399+PDh0pKitLQ0EmMT+I6TkyFqVERoSFB5ecWNm7eUNZPdA4yl7zbGZQeVZmg+sSUxa1zI0Ji90WTU5EH7+KmNhYjuA6mN9snZMEcplrKRceZZC6jzU/2xKy9V951jvkzer4Ha6e7s7Ozi4iIojhikv4eCggLga62trW5ubikpC2bPnon4TnEODo5BAENVjh49ClL0smXLWPn/jiMT4ho6OjqAY2K/FEKWtQvPLV4YFxen6kdRroBBCkKNAdyzra1DoNiBiKSz2Sy8Bplnzpo1c+ZM0TbSo1a1x3NPINGGwUG1wILxedha+sWVK1eUHbZhTwZx5sxZM5+YgWydH15eXtOmTTty5AgSjGQfHt592KeNmqX9X6DGko19cGvkyJFLnlv0x//vc5pLMosj6fF6e3nS+wIJIBOe2r3na7q3xGPU2dkJ/AgeVypZyqrsBNNJkJ2kAOMlJfPmzdNSEu0HM3y8tY65y3xvcOnu7q4VH9X+dvG4MjMzT5w4ARW+8cabJldnpkv03xQ9jTk5OfD76KOPKs9cH3oEBARcvXrVbAmFys4nl0aU4O46Dg4ODg4OjvsBFhuWoU8VYe6GhYW98cYbIO+ePn16/YbfPr98aVJSkup6NAJa9Kd9bFDVBx98sF8GKAMgQKelpTHqCm02Bdy4ceP69eudnV1ybWR1GzEdqpgFSYLRbOVfi/2Udnep2gGJGVGrZuXSNsFyTJ1NVVIxg2UXnZbBUctAqToum5IG9kFVzVBH3WL7L2vCGExJHZUAVC/QbPft24dVLHxCIf2UqrLKwcHBMQCoLveGdGhoKPAXHMP53/7t355++unFixcTqqhv1GAqnDt37rhx4zK2ZlZWVq5fv37+/PmzZs1CVpOZIHt6YmKib926deVKLXbaIes6ElKPzql1lkZtW1flNf1eqhagp4iOI20tRto1iiKMyCbYlJJ30PyOHppg6x0kQc+0+kwWmKiyJK3R0QWYTjKFyS46hrPTo4AETAg+hJV56YzHrr29HcSe/Px8uIyLi3vhhRfoA2wQBwcHx52BYWHISqyampry8vKmTZs2YsQIhtrc+W4n3ArI7Vu2bGlr77TUI/YGB4esWLGCbHdTdk9VDWF6DumT/3Xyp6KzoPQg60FrlvLSLmrR18cXWqHDbCr7Rl8WFxffaLpFvHRG6bcnLDQ0PT0d+1EYXsAuvLCtnGwBByxZvJioKgxzASU3JyfHbLvqhaSRXDI4eOQTTzxBdxvKxMTEjB0TdeFiuZaXjp6x6dOnI6tQwXQe9OJLly7lFxaIZks+LtPb2wtSBySWL18eHh6ubGVgXwXzuvGmutLS0ra2Nvp81gF/cvSDPT09MAq6XTqNnaOurq7O8pm4d/KR42dBIIQ/Jbhcs2ZNWFiITknma8/NzUXyOrCBtX7nUC4hwjlXr16li3FpRBXcXcfBwcHBwcEx7MEofrTYR8uvoBStXr06Kyvr6737t2RsLS4pS09bqVUVUmgOjKUvJSUlMTFx69atFRUVmzf/YdKkh8nxZkghenrJaGvruH79OmgOJJ/urZrJj7ZO0sWs7jfbYJJMsCy9hGVtfl97eJykQwbb7QiSVma3u47qv42MTl8qTZZaXdW5pTV1Si+daifpwCBlZWUZGRmNjdI5Ck899dS8efPoEDRckeDg4LhzqPIXJfOSbHBLlsTExGzZsuW7774rKSlZu3atMjCmFuiao6Oj//WDD2WHTeH2HbtKgOulpxI+hdvy9PT08PBobm6+cqW26cZNwbpPHVE2SoRsdstpkW79fNUc+pbRaJCX+yOG6FovMGEX8X1yS+YmBnv6RsyFVItGUeyVBmdAltUvouggGJhnbSqkPHnWbRZ0W/T/LF43ht/RaS0eKl0aVOykgrzFkBzCqtdPhM6cOfPZZ5+1t3fCG1+wYAF21iJbkYb77Tg4OO4ENDEkl8XFxU1NTeSkOuUjd0W6/uqrr2ou12KxXzT3TJ8+nWmRoXJ0c6pkECdu3LiRk/M9ktiKhUr39vYSnjhx4sSFCxcqgwnr+CDz8vKAq9IlH3nkkaeffhq7c5jH6X6Wl5fTBbC3j6QXLVqUkBCPFJOPAT0cPXr0xYsXsepGIjda0nJherqIMw8SM2bMuHBpi1SZqPmCZNZnBkEFsQfB9r1c6CF8BhfLL8ln9Vnyb968CfM5efLkWbNmaC000Wq0X5BWgOtNmTLl1Kn8wsLCqVOn3nnl9IOdnZ06BUh4aqZLA2sUPp7DR7Khhv/3xRdBotOqSvkZnzx5sqWlJSAgAL8jjCHm+0wrfX/1Vi84KcBFESW4u46Dg4ODg4Nj2INR/JSLuWgRMDk5OSw8MiMjIzc3t7qq4q233gKpWkvF0mkFEBYWtm7duv37v8k+ciS/4Ezp/35twYKUmTPZMFMkbTK5uLoGdXd3gyoIMjSpljk+h0qwhwTYqEOUcw571+ggWkjpk6MulDoVsrUXq7rrDIoQnardputXfQs6WpNOGZ2GtGpTBb2dAi6vX7++Y9fO/FPSiT5+fn6pqakxMePoOu/KKmAODo4HHP3yF6bYpEmTgD3h2Lyvvvrqyy+/TNtc7KmfGK3kU/H+64vt2wsKC1/936+tSk+l1+PjX08Zt27dunyltrm5BZ6VXVlUnEnbrvZL+fXZhLUMPQNAkKFRASELbyPDwD1B2ks97OIXhr594zQfN4hSrLBesW/1hk0ISuUWfNnQZNkULq9x0R84cdch2wAAt8vaBDm2s6Ojo856FMLdpABxWzOBr8FD8Nmkp6f7+norK2Qa4uDg4BgYaHpy6dIlb2/vuLg4pOYVUyGqA8LBgwf//lMRrgfY3Ly5zyijMuq0oiSDpHtffPFFW1tbn/ojL+yQ3V1o3rx5ZK+S1roHpjmYjYsXLwpSiBIBb61LTEz81a8WqPaHrhnJwTBJJolpiQsQX53Ws4CoqCjJXacIHy3I/pLJkydDAdUOQH5IUPDl2r7WVRESHOzj44MU4ged/sd//MePPvqoXY5WCvnNzc1dXV0BAQFpaWmiaDPz+m3ZD1IVyDmnTxccOXJk6tSpd6Vm0s/Ozk7VDuMCzs7Obm5ud6XFvLy8LZkZSDS8mJ4+deov7RQj8VvGG/LmzJmjLPOz8P2RIwNlgUieJUn7vuHj46W6kokDg7vrODg4ODg4OO4H6LhtlBpUwqSH33pzbUZGRlX15bffee/lNS/hQ30YtUHHJkgjJWXetGlTt23bVlJS8sX2ncdP5C1b+hxtV2X65uTk5O/v7+vre/PmzdbWdjkwhJmEvbJpwjYeF5JtjTZrGJnD5ES2LeXyVfaSCkRJ1lAqjZXKZ/UtjFozpqXT2lmbssLbg2ytpbRrdOzY93v37m1tbRak7ZLzkpOTka7aycHBwTEw2ElJ6GLAmNauXbtr164ffvhh/Ybfzp8/Pzl5rqCxPlpZP8mBkklJv4yOHgt86mxRyacbNycmJDDb7DCw0665ubmurq65uZWuhD5Mjq5flUHYFrCkqQ6re/g0qhVlryHNfQyKCtXZk03aGuWS9slJ9lP5KDsHvGiGWuNC75lDVk+bThNMjhlZ5goaEi3n1NrlXFSuocGBnZntdH2golfjAmfOnAHxBp9URyKgcnBwcAwNlE4g5S+ypZn2A1PF/IIzJ3JPSpUgc0hI8MKFC4ODg1XL99sKw0mPHTt25UqdwXZdiNlsdjOZVqxYERUVqTo01aowDh48SA6Ng9/ExEkLF7K+OtU+Q/na2lqyw51S/czz5s1NtPrqtJ6FBA7XiaychaTlWsQZMx7XqgEKT5s2bffu3Wa1ZUASO5NiWnaPjxtPP0KLHCTH2dkZ5m3Llky47OzqamlthdJpaStdXZ3pFvUnZGBISkrasWNXZWX1uXPnmGOABwAywO7ubsskC335oMXr+Or6/UhUmzt58iSwcvgU09JTQYRD9kyUVR4oKztfVFxqMpngPd7GIAcTomjZGIpH0dVl8eAO8Ya/YQTuruPg4ODg4OB4EBEWFvbWW29t2bIFVL4NGzYsXbqUSLS3q0mCiOnn5/f6668XFhaCYF1ZWQkVTp8+fdmyZdgYqpRBBXmZvI+Pj7e32NbW1tzcLMpg2zVQ6iLdHUFAakqvIKp0vl8PWV+auO5EVgu106+mzNF3v2lVcrdEdlYHEPq2NZSWlv75z7svXboEauf48eNXrlzp6+uL1Jy1JM0VCQ4OjqEEUB4XF5cXXnghPDx8+45de/fuLSsrW7P6f9kfGBMDl8R8at/+b/bv359fUFD9biUwvoSEBGVV7u7uY8eObWlpaWq62dTUhJS8xkoP8WJ/mjrKKYF2Iql6s27nlln/qX5daJauoj5fI70kRUAiUqvZYOuuI7eU63iU3RAEy0oYbMW7rX5iEKYDogLt6lPZuE/1oqGhYdu2bcXFxXAL8zV46coHOTg4OIYLlAtTgMTt3r0b50+YMF41NKX9oCsvLy8/duwvjMwPlyEhQatWraJjVyorEanY0aTP+fn5ksvNqlU9MiURemtnx27evNnY2IgEI7Lx1aHExES8w0+HquP+4A4z2/LwrUcemeLl5aVaCc4BDoIUbI7ULMoHykZGRiKFiqSsMCoqClTs3NzcWzdvwuWC+fPv3HlmJ+bMmbNv3z6QedauXXsn9dDqJD61zixHtGEG2+++On1GTK+IOnny5JbMDEFaE5xyG4fPWes+eVI6te6xxx7T+WiHADobant6eu/WRtv7Fdxdx8HBwcHBwfGAAkTYNWvWZGVl7d27NzMzs6amZsmSJUhhDkPa3iORCvSP5LAbv/vd70ArOHz48IkTJ0BJmz9//syZM5WSKH3pJqOzs7O9vZ1Ew8c7AKRiiiX5quZCfb/XbRUTBUS2HdCDVdXZ9Kuyv4bBAOOrI1oBzPPOnTuPHz8O6cBA/2XLlpG4cKq+OqRweXJwcHAMAQjNAT4ybty4jz76qKio6N133129enV4eDjqj0MxwERsfsq8yYmTMjK3VVVWbtq0KUHaZpfOrCzBv8CY3N3dgUjW1zfelK1sSOJNAt2oweDAdJUxvvTr2aIuzRq3jMg+vkZYGMILXNjyVJpakqJczqLKKO3kv0wlhJ9qVauaI1h31CnFBoadIeqtHT16FISZtrY2k8m0YMEC+GaI+ZivXufg4BiOUGpPdXV1u3d/Je3xEsR58+b+8pe/vFttgQr2pz/9SToczhqyzyjpYtIpa/b42JT+KkgcO3ZM3lpnhnRoSBDUY//mKmD31hNbEakwJCRo0aJFTIta/fH19ZW5AEv/DQYE86bKnZGVzTk5OU2YMOGns8WEfTCFYaJCQkLovmnxU8h89tmnc3Jy4JHxcXHJyXP7Hf7dwpw5sw8f/q60tLSwsDA+Pn7AHJAeC8KDtR4ui1fkiHJEVnzqeb/1YOhYBvLy8jIyMkB2mDZtmmrcF300NDSAkgvPYBOE3aO8+6A/CW9vb0TNYWNjY2iotCOWSyZa4O46Dg4ODg4OjgcRRDoEOdjPz2/nzp3fHcq+dq0hPT2VXqTZry7EpOHZJUuWJCUl7dq1q7i4eMeOHaCfpKamMgsJaWWGRM8A1ai3txfUxY6ODul4A9vTevTNnVqZOlZFrcJaY7THWqqTHnooOwnTmZX1TXZ2dnt7q8FgSElJmT17Nh0OTtVXx+RwvYKDg2NoQK8ICQ8P//jjjzds2FBRUfHee++lpaUBo9EiWaoghcPCwj54/739WQf27t1bUHDm17/+NTCphIQEVS4DjCkkJCggwK+h4Xpra2tPTw/wJoHaSUAoLdMZbR+YWfWWKBj7ZWE2t5hY0NaUQJUx0IvfbY1r+txQtWmmpJ2MVfVxnTHSUTcZ0yc9t3S6pqYGhA0QOeDZuLi4F154wd/fny6mZZbl4ODguJfByN51dXWfffZZe0eXu5vr888/P2rUqLtC1nDln3/+eWdnN/bGYLJpFsXFixYlJibaXwntq/v+++8bGi3b00NDgoBrI7vpMBQrLy+38itLl0wm06pVq5gWdTozYsQIPAomljXMG44dqrrih1QbGxv795+K6CMYCCDTy8sTdF7VpTnKJY/79++/ebMJFK60tJWg4dLHuNozGwOGi4vzU0899fXXX4OaHxMTAx0WBrRyhWG+SF70I60NMlskIXd3d1Dkb6tmpciE0/tlQM6qtBdxDExky/T77Sd+/LHHHiPb639GkD6DMClt9KRER9WFRxwE3F3HwcHBwcHB8SCCFgqTkpLCwsI2bf5DQUHBv/3b1RdffDEkJERQW0uoBBMDBANqe/311/Py8kBiBt1y/fr1cXFxS5cuDQ0NRWoCOumSgwzQx7q7uzs7O3HADVVzoZZZkymvY+tU5ujbHPWL3fsoLCzcsfPP9fX1MPVxcbGpqam+vr7K/mv56oh6ycHBwTE0YKiuq6vr+++/v3Xr1uPHj2/ZsqW0tBTo2O2SJsKAUpLnJiYk7Ny5s6SkaNOmTcCkSOxEJRl0dHQMCgqEtm7IAN5kNJK9X1qnsrFuOWvaQZHT506zqUTDIaecGa0EOU5GkA+TMyB7fWxaXjelXZLBgNlov7Wp3mpvbz98JHvfvn1GweDm5paenq66gQB/JNwcxsHBMXzR0dGxZ88e+A0ODv7HFSu8vLzuiqEfP37w4MGLF8sRpdABw31xVVpQUJD9bhJEEW1Q4k7knsSENyR4ZFpaGolibU+FQNvPnj0ripaN4lBPb2/3iy+m27milGFVNi2K4pQpU7RqoEtGRUXhQJqIOryWDMHHx0erD0xmaek57EAC/drb25vx0ww25s2bd+LECdD+srKycBCdAbRLP4I3vkuzIVoW7ri7u4OMhG7TqUZqptfmYgEPEsDNk5J+SX8w9nQbyrS1tRUUFECaHFt777B+kQoYe/36dfrv9x7p4T0F7q7j4ODg4ODgeBDBhD0MDw//8IN1mzdvLi4u/s1vfgMaxcMPP2ynZKxV+dSpUxMSErKzs3NycqDad955Z/r06aA2+Pv7qypstLLnJAN0pO7u7p6eHnI+kDLMCJPWNzLqF7bnkeGI0tJSUNKKS8oEZPb383v++efj49kT2lV3LdAgBvFhPRUcHBzDBVqxeVNTU2NiYjIzM0+cOFFZWfnWW2/ZeWwPvVcPVxgWFrJ27WtHjx79+uuvgUm9++67s2fPTklJYRgToniEj4yWlhbstMMFDJSnjbI9GUkmUmMo+ryMXMr1963E79cHJlorMFj9fTjfYMdil367p9Nhe3xyWhXaCfLu8K+0BmXHrsbGekFETz71JEgXTFBTkqB37HFwcHAMO3R1dW3ZsuXKlSsTJkygD6u7K746YH95ef8lymtPZDeMzWF1A1MGDxz8DsdKcTO5kIjT/bpzyN2SkhLM8XC+2dyTnJwcGBiI7B6yVjGTyUSOAFAWo3mHt7d3cFDQldpanMPshRo1ahSivHfKtnBme3vn1q1bkXyMHFG+hpgZvfTSS++99/6hQ9lhYWGgm9/hBwPqObxZkH9E+XRAeLNEQ7TTHUvu0lPa3t6ekZFRUFBgNBpXrlyJz6tTik/9Vp6Tk9PW1hYXFweDZZq7pwB/0Thhz4w9mODuOg4ODg4ODo4HEUozKOh+r7/+OigVJ06c+I//2LhixXJ89MsAJEgiXkOdKSkpoKLs2LEjLy/veO6JH04cX5AyH3LoGIz0UzRAAXCWAVoBdtohXRui6l0dV9x945BTBby7+vr6gwcP/nBcOnAbJvypJ2erngFAGzeRmh6lNHNzcHBwDCpYLxRFpvCO8A0bNlRW1bz66qtvvvkmsctoQXWpB950BZwuPj5+165d+fn5WVlZwKqwR1DZOnnQXUZnZ+etW7c6u7toUgm/BlV/leVIVKhLcct2HwAzCbfrrtNK2/mg1lP2tDUELBVXe/369cytfywuLoZ0RHjY8uXLccBtrSninIuDg2NYY8+ePTVXLs+ZNfuJJ55gKK3W0hZ7AOVra2uh8l55WaRUA0JTHnnkmWeeAuVrwGL/pUuXTp8+Dc+6mVxefPFFeiGFfp0kv7i41CwfnocdZRMnTgS+T29Osmdo9KWlUVGcPDlBtZiqkDAqKqrm8mWGG0pMWV67gzQYJV1bRkYG6GIRERHz589XNjQEgOZw63v37du+fXt4eHi/8pIOcM89PDzkGANGZtOh/R8Mw6wbGq5v3ry5orLS1dVtVXp6QgK7qFT5iCra2jqOHDkCJefNm2f/Vs4hw8iRI6/U1hrkrxpRSve908N7Ctxdx8HBwcHBwfHgQmlcw2bKjIyt27fvrKysXLZsmdKv1i+YoChysP60lJSUnbu+zM/P35e1PzvnCOicqk47VRhlQLVmGcoonQOwYN7faGtrO3DgwHfffScP2fDkk08mJyebXJ1VC+NpIeHCmHycaGhoUA2eycHBwTHYYAIiifJRdp/87j/Wr98AfOqdd96R4yYl6TyrQrvMfW4wPz+/1atXl5WVZWZuq6+v/+ijf580adLy5UuB6OGyqqTP2dnZ39+/u7entbW1o72D5MsmQSQY1DkUc3ScPayKtoLplNdyv2nZE+0pb4+7bigBrC0nJ2fv/n1INJhMJpAiUpLn4ls6NmvOuTg4OIYvvvrqqwuXLi5ZsmTSwzbBfnWYgp3AATbb2jvJs3PnziUHhg3Y1XHw4EHcnxUrVowcOZLZl6ZTJ74Lvfrpp59A75MUE+nIOpeFCxcibV6mUxtJkHjIU6dOJRIFovydqq6dqKio3NxcpObMGzFihM4QcG3Hjh0rKCjAWjA56G5I+ZFo6W1y8tz6hoa83OPr169/4403QIK67ZooDmuQgfPpl2L/B0PPdnV19fr1H7W0tgJPf+utt8LDQlSrssf3BuJBS0vb+PHjmRVX9w5weFWDfA7lvda3ew3cXcfBwcHBwcHBYQPQZCIiIn7zm98cP5FXUVn98ssv+/l641u0zVRLaNbK9/PzW7P6f5WWln7zzTfFxcXYaTd7tuS0M7m49vs4Bl7KR0oyC9MeZMGXvBTQcrOPHM3Ozm5raxME4/TpScnJycyBTMzrs+wI0Tjap6GhISsr6/jx4/Pnz09JSRnicXFwcHCouqNcXZw/eP89vCM8IyOjtPRcauoLt1Gp4qy46Ojof//3j/ZnHcg5cjg//1RBwWkgesCk9JeVOBodvDxHiB6enZ2dQHWlBSVyfQZksV4hK5OyEF7bdvXddTStVrI5fZ+fPcXs9/kNHuyXJQoLC3fu3NnQcB2ZhSlTEp577jl/f39yV1nJPbi4noODg+O28NVXX126dOnF9FX4GDn61p1Ttt17vr58pU7eVGc2mUyLFi2Ki4u7w/rz8vIuyzvSoLaoqCikwbZUge8WFRXBOEXJqyH9f8WKFXaGvFatDVEnz4WEBHl7ezOLPnW43uioSJgZmYlI0a2xp0o+oEHEx7HrrA6pqanZu3cvQubnVyzDG9p+Bk5ENbh82ZLqqqqKysr1G3771ptr9ffY6YxLZxS3NUDi0fziix0wS1GjRq1du5aIW/rCjGoP29vbQflF0nF996iuSkKqijZvxnKLCyoMuLuOg4ODg4ODg4MFKCEffPDB5t//H7xx4c03XscL8ZSmQwb9ipsxMrDTrqikeP/+/SBbPyn57OaAMqZcdcisZ1SNVfIgoF9HqSAfr52TkwPz2dom7fOIjY1NSZ5LFhgiavEjUlOetTSfI0eOQM2PPfYYvKNBGx8HBwfHQIB3hG/ZsiU393hVVcUbb7zh6urK7MajyysJIAMgm0lTf3HgwIHjx4/v3bsXaODy5ctxGC5934+LjO7u7i4ZOJNhWPrONtVMnRpUn1JySdUH7wVOqrPVgJnn6urqXbt2FRcXQ35AQACJVsoUU+41US5MGcTxcHBwcNwxaEpVUFBQW1v78ssvOzk5Ifs2GNlZM6S/++67oqIiXK2vjy/eCXdblSjR1NR09OhRKDBt2rTExET766E5bF5envWWCPVgn99twWaztUEgbs6EhITbmkDg6cHBwZcvX8aXVl8dPC6Sg/1wbBLmQdCbtm7d2traOnny5KSp6lv/hwy4hyAagYC0fv36yqoq+GWiiDPb0/UdYwMAUz/8dnZ2ZmRk5OfnQ/b06Y8CW6d3Q+q3yMhjOAFCAky7vLVu3L3G7plZtW73RKSP91Rv7xFwdx0HBwcHBwcHRx+IgOvn5/fWm2u3b99+Ivfku+++S0KNaS1gx+l+xU1cODo6+rXXXisrK8vKyiopKdm3/5vsI0dBr0tJnosjLjJOQX0f4YMAMnxVDQT71bKzcyABl7Fx0fOTU8aOHUufeNTvHDJTDdry/v376+vr4+LiXnjhBX9/f/F2Do3g4ODgGFQQYgW8CRjWp5s2VlRUvPrqr996662wsBDlEgc6RJV+zUDuVq5cCdUCDQQOlZmZuW/fvuXLl8fHx+ssmMAJBwcHR0dHk8nU1dWFT10lNhqtwGVKd50+lbbTvaeTvkegdKQp+RTZ3g1pNze3BQsW4FN1VWvQeS/onpwBDo7/n703AY7rOO99zwxIAhhQFZFYqAWb5JjYlAibUhGxKDckFkoiFlo3AkHK74lYUuUrUr6VZ5HSlZ0ruyLJN3HySDqvyliYVxFBMraFhXaZWKh3r7BQVRGx6D5jo65JYIY0LWAASk/ADNaZ981poNk458xgMNgGwP8XZtxzTp8+fc5A/fXX39IAKOAjVWdn561bt0j/8vX1tQs7hHlsihCvosYd46rOR7LPPv7443QXHtjkun1NQw73g/n1r39NmkhycvILL7zgZmfE0Zs+79+///vf/54d27VrFw34y3lSvX7b7JyBTbJLs6RpKmTNojz55JOO/ix8XrZx3fwtHiR94b/OpUuXbt++HRISUlxc7EH/VxbeQ39/37feOv3eez8eHLz99ttvl5aW7tu3TyFzXYvRpaKpztPnZ5999rOf/Yz+VOiv7tixY9wjSnLvp1G3OTIyIs8T9Lm5h7gB1RuMduKf9549e+794Q/SvDo/NDS8Z0+wN3TSO4G5DgAAAADgAeJ8nfRDUjMiIiKqqi6Vl5f39/cfP36cnfUsyk0xa+eRdnVXft3b29vS/D9aWz5OT0/PyMhQ5OjgC6yY0SqUGbPZ3NraygLg6Gts7FM5OTncr1ChA6t1IXXkAUG/yMWLF41GY3Bw8OnTp8UNAKBUAADWF03Pg6ioKEdE+LlzgwMmeSu74pSUfZKwpsP35tQ06mhCbZ46daqtra26unpkZOTMmTOxsbG5ubl79+4VOyMJY6P4uWPHDvpkFju6O7/Eteh0dlZ8ZM1TzhrcEGgu0lmtVhJtLLGzpPM5mJ1JL58tKKvrawo4dZsAALAh6OjoGB0dZXu2SW5kN1kUcYT84osvrly5wmx1f/Znf/b888+7aavTbJB3qaenp7u7+7HHHnvxxRfdVxkUdUipoSN6yZEG89vf/jYLYvOM3//+9w+25dbZnop7yoMN5OhxWEF8nF27dvEKap9I+u3YU5w8eZKH+3v8FMtH7ADNTN5xZBH/l+bm5vLySpPJVFBQ4OISj7VvdTwZ+2qxTFy+fPnjj/87lSMiIkpKSlhaUZ0qI8KS/n5qamroMz09lWZoiqbW9/2LtxaN7nLBJm3kmdtqA3MdAAAAAMACFAphRkZGUFBQeXk5zeyNRiPLLO/Z5FLzKma0I4WhsbGxpaXlY5nYuD9JSdmXKq+3Sus91fY22NuQYw4c6drkHPhy6su8vKioKFZHrdJrWljFClQeHh4mJYrti3706FH66RW3xq8AAFhfnK2/BAYGvvnmm+U/q6ARrLy8oq+vt6ioiJ1ieYckYQRzX6akyNTV1TU0NHTLPPXUU4cOzeUZVnRG/ekjQ4XZ2VmbjGLUFcvOTkmbwibnAvX6aVNTU01Nzfj4OB0k6UY/JduBVdL67cS4SbEgbdLXBQDYlPCBa3R0lAosklhzuPOgcX7V5OQkC2zS6bdlZGTu379fUc2dW6hTWVKzv/71r1mwFLeKudOIoiZJcLsM6SCPPvro0h5yYePUJda+fAspLi5O4cwhuSEjIiMjHddLc11lxj/RCKdoYWRkpKKigs7m5+eHhYV5gwIrPjKbCxUVvRoeHl5VVXX16tXe3t7i4uLQ0FD1BMnjzqsvZF/b2j6hmzr+9nS6w4cP5+TkiPU1J1QubsHr9Pf3t7a2So5d63LEa5dqml0NRKcumg3yP6F175j3A3MdAAAAAMAC1HP0hISEt956q7y8fGBg4G/+5m9ef/11bhaSPJ3WKyqTnlBUVJSbm1tbW9vR+VmPTG1NdWpqalZWFvf6XOpdNiWkljQ1Nd24cUNOcKKPjo7Olfeos7vM8Kb50rgWQbpTXV1dfX09HSENipRkg8HA62zxFw4A8DYUQsexAqLT+fv6nTz5Gg1lH374YUtLC/MvoaFMLaGWuoxIsikzM5MFe/32t78l8SQPvLkkCp15RSjKot1O8RSuy5sb9SIdz8NMR0TLqKRaetOpnPHVfxVUaG1tvX79uhx3Hq3uAAAArDuKkXD37t0sfkstF5YjHZgFq6yszGKxUDv/8aXDiYmJknPJ5bq30kLLCikm9+/fP3nyJHV+SXFRYlPtHV0TE47ttwMDAxV2xKUiCwhZRsylgrTHxsZ6IGfpcQICAsbGHXsNkM5FEpw+H3nkEcUb41/PnDlDr5fF4nuPAqW2D2Vk7A8Le/zcuXOk2r/77rsHDx4kKanosMedV19IqmtVVZXReEeSbPRyjhw5IubRUTjZaNpxXdyCZn30mZ2dzd16vATFtJM5bPGIz9HR0T17Qta3h94MzHUAAAAAAA/g9hvFFDk0NPTUqVPnz//f//7pp++++/4rr7yyf/9fSpL2Tjyu21dMwUUVgubZxcXFpOe0tbU1NjYOD4/U1NTV1tamp6fv27ePLYx6ieaz9oyPj3d1ddHb+GJ4yPEW9NvS01IOHToUHBzMKogarwslR522pbbuVw0NDVbLWFpaWl5e3q5du8Sk/84WowEAYB1x5imSm5sbERFRVlY2MGD83vdOnT79BlsV8mDsEi/x9/enljMyMpqammjA7CX6bsbExOTmvMi8JRSjpaLMZSsz2gGGuDB3/fp1EnBDwyM6yUZyjYQR31ZHUkkudSCdWIG97Zs3b9bV1fX09GRnZ4eHh6/jYwIAgAsUw5rkRGAtcxJO1/7yl7+8c/fezoCAkpISHrumvrs7vRUvvH17kBS3v/qrv3rkkUck90L0NG2E7e3tNrtOstteeuklTfnuJuyqiYkJbiN56qmnWF7NpdomCXqoW7cHqTI1RRKcR8mr3U1I4hiNRpotnDhxQlJ5kKw9ahuYeJamLv/wD/9QUVHR3t75YXVtc0tbSfFxlkySXy4tIxMmK/f395Oa+dvf/pZencHgd/To0ZSUFElLG3XdW2d36ejoIClvMBhohqaosO7vX3FfX98dD6LrJGl6emZderVRgLkOAAAAAGAO1zNamgr/p9e+s7fpo6qqqg8++IAUksLCAlJ+lrkGqr6cbpQh09HRRerfjRs3Pv64pbm5OTg4mKb4qamp3uY9t9qYTKaGhgZSSCwWC+mxAQEPZcoEGPzUlRdVdcQKn3zySXV19bB51OEHKmx6x2uqtalVfE4AAHADhalGPS7Fx8fLEeGVtwcG5K3sSkh2LGnJRu1Wwg6yJSFHpF3TR1evXnWEgff+1jF+HsrhRjtnDXr6uJscnRxRV1dXNzQ0JDm8dkIO5+fv2/fnijem+EU0C1xgjY6OUoM0baCf5u///u+5UwsAAHgti4qJZcqRX/7yl//vb3sCAwNfOVb46KOPqkOpPDBs0CVTU1PUcnJyMovVk9wzkKg1wXv37v3ud7+ja59LT3/yySeXkzCQN8jLMTExOkmpyLjZ+De+8Y3f3RqQ5Og61ivN2Me+vr7q2hp6+O9+97t+fn7iKQ8eYUVQP6zip2GWxY7Ozy5evDg8PPzee++R0CQFPCEhQVpGz9mFzPV2YNBE5Yceeoiazc7K4HlERb1SbRd002xstVovX75M5fz8fDETj7oz3gD92XB3Imn+qYEzYK4DAAAAAJjDHUfIzIz9EeGhZ86caW7+H4ODt4uLi8V0FotqaEuaNCcmxtM/0h+uX7/e2np9aGiouqautu5XiQkJSUlJpBb6+e3QVC/djy2TFqaVV1/lTkYON31IWfqLRS/nX63WydbW1pbW1kHjbYc7nuTYwic1NZW5JS7aARfdpuP9/f2k4dy+fTs45JHvvn6CKWaSkw2TvEfVAQAAtalGzeOPP3769BsVFRWf3ugoK6/s67tZVPSq5GS0dDaEapYlFmmX8yJJwwai8Vpvdw/9cxYQ5qyHmyxY2c3HUQhfFlHHUl8GBQXl5+erBRxn0ZdJWCasjY2NNdV1NFE5ffr0ommiAQBg06AIMhbHzPb2Tvr3+GOPlJaWMmOSa6nn5o3oomvX/h9Sx1566SV1H5bU+ba2Np1kCwzczdJgLkc+zvdhlo3+1OxTsXEeN/fYY49J9llJ0nNZ8vDDu8UbkX43OT31f549o7NLWdnZbMMI7xTxaqMdlRMTno6J3svmM93dvT09fSSOs7Mzn376ae7s4r463NnZ2d7R1dHRMT4+TgcDDH7Z2dkHDhzgmyws5w9PAYn7oSEz9TYjI8M7X7i04D8Wh8WY/RXZHdF10+vbMS8H5joAAAAAALfgk2DSQ374wx/yfPfHjh3jgQuuTUSeTaNJVcjNzc3Jyenq+p+ky3366acdMnQqOTkxPj4+OTlZdGN00QFJZX9yHUym1ns1k6hoeiyKddhx7pWpqKNodmJigj0g6dXseIDB8Nxzzz377LPh4eGKlUdnr93F8f7+/itXrvT09Pj7+5PS7mJtFAAANiJs3CO5cOLEiborv67+8MPm5majcYC+agZnu2lgEytQgYbQvLy87Ozs+vr6pqamoaGh8vLyuro6GlSzsrLo7q6b1fTS2LioH0dzdY8dITHX2NjY2trKDHVqS6cznAli9vXatWvV1dWzdltpaVHKvhSPE3kBAMBGRBwexaGvp6fvF7/4BalLL774PMkmjy1qkkq/uH178MaNG6dPv6G471ItfyQUqB0qvPDCC6JO5xmse1999RX7+sd//MfLaXPPnj3UoF7vMzM7O/9cNn4jSdbvysvKrJbJyIiII0eOSF4v09VCmc1naOpCkxmaL5nNQxcuXPjggw8iIiJiY2NJ8ScNdPfu3ZoPRb/d4OCg0WgkBZO0S4vFIukcKUOfiIzMzDyQkJDADXUe4OJNms1mmkjQb1FcXCx5sazn/0WIdjtiZGRE8vo/lXUE5joAAAAAgMVRqHaBgYHvvPPO5cuX6+vry8rK+vr6CgsL2eqksyXIZU5G6fL4+D9NSHjaarV2dHTQBJ10A1Lt2tvbKyoqEhMTk5KSmErgTAV1vTaqmZpDrXkqNBz1tZqvS/OOCthz0Zukz7GxMVb5mWeS6aHYIqbmyqPa1ih+VTwLKTZXrlxpaWmhX4ppZYrMIS7WWAEAYKMgjl25OS9GhIeSnCKR8YMf/OD1119nW7MsKiZcIF7r6+ubJ9PW1lZTU+OIAq+urq2tTU1NpTE2NDRU4f+haGE5+b68DbVlTlIJIxJD165da25udqzoCRF1S5I7iiVp5oZSWVlJovPgwYMZGRlMtGlK+ZV8YAAA8DLUA+m9e/d+/vOfJycnHj6cx5J8rMgkXyenIvzFL/7t29/+tmJbuCU1zmqSAKXP2NjYuLg4fmo5naQLR0dHWSMxMTGeNcLYvXs3aZfj41ZJtszNzs4qtKempqb2G52GgAC2ZZ33yxpn6h6ph4cOHcrJyens7JTdRtuNRiPNna5evcpcTiMiIpiizRqRdD7d3d10iu3nZ5c3ZgsLj4yLjSaxLmbfWX4/1WcvXbpEQp/+YKKjo5d5o9XDviCFj+NFSfPP4syLFzBgrgMAAAAAWBxNK1FBQcHevXsrKirkwAVjSUlJaGio5lXO8kC6D5+yk46UImM2m7u6uuRb3+ns/Ky9vZPuFxsTk5iYGB29V6Ek8A4o1kYViqWoGKgn0JoRbJKW3uviiMLqRk/R39/PlCJ2W6oQGRmZmpqakJAgBoKIbfICey5Fh0XXV3aEVNba2tqWlhYqs3AQtZ+px46xAACw7ojDoySPYHwQe/rpp998883y8nKSU++9915+fn5ubq5n65WaYzu7KRNMnZ2d165d6+7ubmlpa21tJZl48OBBGsxJcqklgmaDGxdNNxH+ta+vr7GxkSQd+xobG3vgwAG215E7tjqF6OQFapbFi6elpdHPGhgY6KyRzfSqAQBAjagOsDLN/8vKyg4dejEpKUlRzbNbiBd+9NFHJPUiI8MVp5bq+EIFEpe+/g5bkdrR0+PeWq1W0pJ8fHyWaa4jHnnkkdu3B212+6wcYPfoo4/yUyaTqaqqijp77OhREkCS1t633iZ3XGivktzhBJmioiKSsDdv3qTP27dv0/scHBzUyck/55RQ+c+Npjekt4YTYWF7o6KCgnaLT7v8PzbNy0l3ZuGY1Mnl32j1EP+Y7XaHzm6TJzPUW/4agSYw1wEAAAAALI7mGpzk2F4u8Uc/+tHZs2eNRuPf/d3fHTt2jOezEqsxzzuPLXaaqV2CgoIOyAwPj3z22We9vb00cafPnp4emhIbDAbqG2lo0dHRpD7xW4t2MrN51GgyjY+Pf/7559Q9+j48PMx8A+1Czkkqh4SEBBNBuwlqMCIiQlx7VWtlLuI2mDsqaT6kaVBvSfOZu6Okj4yMmLfS7ebvXPESFJY5zVcqVrNYLFeuXKmvr6fjaWlpeXl5TJnUvEpaaP9b9HcBAAAvQeFywQ7ykTAsLOzNN9+sqKggMVFTU9Pb3/f6iZPMQd794c6d/Ufj4+NpDCdpUverK+2f3jCZTD/72c9IHiUnJ2dmZop+JEtd2dwQiL8CK5O8a21tbWxsZHkv6SBJIpJ0bHcfftWiFjvxOKs2MjJCP2VLS0tcXBzNQ0JDQ50JZcnlqh8AAGwOxFFUJ2eYrK6ufvFFh61uBfOdMG7duvXVV19R4+JBD8xUVK2rq4skxaGcQw8//LD6Wo97e/fuPR8fn8cee4x0N8/0Gn4VNXLr1oDYGft8Dk9Sgelrenp6Ssqz/EK1Dczb0JzPqL0/o2VycnLYEZrbkORleiu1EBAQoA6hk6PuVubxnbnJElVVVVTOz8/nWq13vmdJ6LavryMPLX/J2LvONTDXAQAAAAAsjkLxEGfMpAW98847ly5damhoKC8v7+joKC4uZtYs0XFy+bY69UH2GRwceODAX9I/i8XCItV6e3tJo2iVkWTDXmRk5De/+c2QkBCTydTX1zcwMECV7dJcThiexINNoBX+blQeHh4eGhrSSTZWYXZ29sknn4yPj09MTAwPD9e01SkWH6k/7Nbs7rr5nCH0ouLi4hISEkiXVuwnoXjPitVGzYhAsc/0gNeuXbt69SopkyzsQLFpk6YWxPPkePZjAQDAOsLHSfWqEw22J06coFHxX//1X/t6et/+/t9+9/UToo1nUcThUTE4K3xKaLAtevV4YcERlrrZaDS2yAQHB2dlZZHs0NxCb9PAXkhXVxc9PovqluQN6vbt25eenq65/82i5jRR5JFQq62tra+vJ8n+1ltviZY/SSUcIc4AAFsHPuJZrdaqqqrnn3/+sccek7Q8HpZzl8nJyevXr7/00kuKBt3xvRC7yqo1NTVRJ1P2pYineMuSR1oJiQl2+RNPPOFZC+JVu3btcnR1Pusj7zy9YdIQSaAXFha4UFc9uPVqo6nuKXRM9d9MYGDgorMX9RzJYzT/DKh87aP/bjTeIaU+MzNzmbdYM6jbDz/8R5LwZ8/2rgPOgLkOAAAAAGAR1MqSegpeUFAQHR1dVlZ248YNo9FYVFREX1dERXGh/ChOGQwGFtlAZXnL689bW1sHBgdHRu6bzaM3bnSISdKCgmieHxQeHk5Xsa2MqKy5lxsVSBkbHR01m81GGWZyu3XrVm1tLV2VlZWVkpIiLVxw7O/vp4n40NDQ559/TpXHx8el+Tk66UgxMTF0U/pUrDMqFF2FxisGjqhVLF6TVPTGxsaGhgaLxZKUlHTkyBGuXLkw8in0K6/VMAEAQI1iTNNchKKz+/fvDwsLO3PmDI3n/+XtH7zyyiv7//IvxFTJi95Cs6bmSihL3bxv3747d+6wPJDDwyMfXLhI/9jOLomJiVRnkw22JCKvX79ODztkdoTT0euIjY1NTU1lUtI1i0bXcekWEBBQWlrKo/nVNaUVXTQEAICNRVtbG7PVuaPEuQmXs01NTSRMFXn1FaHMblrsSFiQhkXjueIu0vJG73v37tG1Nrs9KTnBsxbE/tBr5E/0uGz+JD755JOWlhY6cvLkSYX+yPFa6WN3ko5bEXWnObNy85dV3G6Zf3W8wGJG6ZfNzc1dao6EdUExKeW9RTIb18BcBwAAAACwCC5m5+IMPj4+/kc/+tH58+d7enref//97OzsgoICsQXPcL0wqtnVO3fukJra3//5bTmObVb2haQ5fWxsbHh4eHR0dFhYmMHgpxPa1ww140eCZaKioviCI9+Fe9B4p7y8vLa2lk6NjIywPCFffPEF7w9rKiAgICYmhu4eJbOol6vmO3exDC3Np9lsIBqvWS1j9LA5OTmKeynWMZ09MvQHAMDGQlwilFSDmyTsZkej4k9+8pOz5/6ZRNUHH3zQ39dz/Phxg8Hg5vKTi+FRM5xLJ6fiLJLp7PyspbWVBMdvu3vpn06yPfPMM9QfxU6lGxHZRaafJb20SSzwPZjEYlpKqpuPtqjcuXbtWnV1NRWysrJIurmYkLjfJgAAbDJo3PvDH/6QmprKzGlqO4Hk6djIJGxvb++jMorjChHpZvukTCUnJz/55JPqji1HJSGFSJKdZh59hPfTJkmeJHqhu7MQPYafbCIide/ChQvUYGHhEVLuPGh2fXH2bhVRd64VTwWLOtwsp6u8UFdXZ7FY4uLi9u3bJznPUu6diP+Z2Fc65nWTAXMdAAAAAIBbaE4iFaagoKCgN954o6npo6qqD6421Hf39pSWloY9HsoqLLrK6cJwtWgLRHtHF3Hjxg22uzhN31nlkODAo0ePsqg7Z8Y/9y2CDL4Ld1tbW21t7fDwcG3tFVFHjYmJMRgMYWFhVNi9e3dwcLCzptS3Vuu6zrLBKCLq6uvrLdbJuFjHNgPR0dGKOq7RtOoBAMDGwrUQYfj7+5964/+4fPny1atXb9zo6OnpO3nyNTfHTM9OMRISnqZ/Fouls7Ozvb29o6PjRnvnv3/afqHqUmRERKKDeL4TjKYTibOvatzPSOZmg5r1+/puOp6lo2N4aIhdbjDspKdIS0tTxI4vyvwa1qxO56M41drWVldbS+8tMzMzKyvL/TgGyDIAwFaDxj3RliYe1yyrcSEOJicnb926xbasU6QDcadlRfvU1N27d1955RUXHfNsGL93754k2f7kqVjdg9t5btShFnbvfnh0dJRto0Aq2dlz/zxumUhOSsjIyPC42XVnZUXkGghck8l0taGebnOk4K+WZBVeL9QzNxZUp67p5Q+y9sBcBwAAAACwwmRk7I+O3ltRUTFgHHz7rf9y+PDh3NxcybnhzbUnprPkkLzQ0dEhL312WqxWcQZst80EBAQcPXqU5ctStOCBF5v6QiqnyLS1tdXU1JjNo3QwLS2tqOhVzSd18xYulFV1WpLh4eFf/epXn376qdVqpVtTZ9iiswepSwAAYOvw8ssvsxzOFovl/fffz5OR3M7i5TEGg4GkEo3VNGh3yDgCtQdv07/q6l+S2EpKSqKORUVFsbg0TXeNiYmJwcFBaoE+fXx8uru7+RqQbj7rMnNb8fX1jYiIoKYCAwO5SVKN5lNrvgcSOjdv3mTbxDLnGKpjMAQ888wz8fF/mpiY6PpyxVlVELmPeJY5xAwNDaWnpxcWFvr5+UGiAQDAqqJzknhfknNscgOVx/YSPvJfu3aNWmNRgCs7qn/55ZfUIAvaW06zXC/btWuXw1wnc/nyzwcGBkiUFxcXr1SHgRr1n8TFixfpYHpaenh4+PL1+jVAsXBBs7VZm01imTBttrGxsZ07d653H70UmOsAAAAAAFaesLCwd955p66urkamo6PjyJEjzmIXWNlZOguuDSpMWXfv3m1tbb1x44bZbNbpfOhyZqmTZ8AzD+3cmSmjzmu/Iu54is48++yzSUlJ9KQNDU3Nzc3jFktR8asB/oalbsCw6FKp2Hl6cHrDdDt65LS0tJycHDHnmHhf79RhAABgHaFR8emnn/7JT35y7ty5np6e2trazs7OEydO0EC6pDg2z25Nn35+fsxuJ8kJlone3t6hoaEWGRrYd+/ezbIok/QkWdbf328ymYxGo2M/VMuENC8ZNd23JVmqsgo32jt10twKEbVGbdJNeRif5MRTRJRfJHAHBwf7+vqohyMjI6xlOkXvKjk5OSEhQYylczMZmjOHEla+fv06i1wn6Xbq1Cm60UolSQMAAOACrjtIC/UIGpZJfPj6+i5/7KXLb926NTExQULQmavichgdHSV5FxsbKy1PUvALn3jiid/97ndUIFFIApFE6n/+7snNt/usV6GwdX3yySc0Awnw31lYWCipVga89legjvGUP6zAp23j4+MBAQGSF3d+HYG5DgAAAABgtcjNzU1MTKyoqCDd5v3338/KysrPz+fe8Wy9j8/C2fKiC+9+3XzWx47OjobGRuPAIDsVHLzHz9/fbDZbLBZWPy0tLS8vLzAwUL20Jy0jckJhOBQboc7TcxUUFJAeW1Ze2d7eTv158/QbXJFb0tqipo1N/NrX19fY2NjR0eHwMUxPz8nJCQ4OVuTW2BA6DAAArCM0NtLQ/cYbb9TKDAyafvCD/5qfnyumt1o9jwdRLiQkJMTHx1NhZGSExva+vpvdPT3D5lFzS5sktSkupEv8DYYnnniCxFxQUFBwUBD9Dx2lFgN3P8zEwZ07d0gmUoHF4VGzAwMDzNRHX69evRoSEpKampqSkqJpnjSZTCTFqGZ/fz99cvGqcwTSGUjSRUdHq7fc82zVlV3FXXY++eSTmpqa4eFhkm700/DuqZuFaAMAgBVHHHL55/379319fR977LGVustHH330wgsvrJLvxd27dx999FHF7n3LYdeuXazw+9//XifZ8g8f3rt37/KbBa7hv93k5GR1dTX9nRw+fFihXEte77vD3ZEdaQ9UmTC9uefrCMx1AAAAAACrBc2exTC7hoaG5ubm0tJSto0ct89JLj3l+RGTydTY2Nje3j5utdBB/wBDUuIzqampra2tLS0t7NqIiIjCIy87y/elsN559kSuuxofH//m6Tfefe/HzEJ5+vRpxS477mgUiqVJMd3HdZnu7m5qNi8vLzs7m+mi6vpLuiMAAGwpuHGIDY80nJLgqKz8l+Hh4aqqqo6OjqKiIm6LWsEhVB1GJgomOmJgyA7XIsHBweEyUVFRkZERfn6+6gbFI2LwHAkm7gVy8+ZNtnMePSkLf2dZlPv6buoce9H1WCwWkl+8PvMEp1dB4jUmJobuLras6ID7L0p9Fd1ITn15RU59mXrq1CnR50Zy4sgCAABgDSCpceDAAWmFtIxbt26R/vKNb3xjNULrJicnrVZrXFzcCra5a9cu6uro6H36jIyIYLs8SKufPRuw19vQ0GA2myMjIzMy9jvLPeOFKJLKanrWrkO3NgIw1wEAAAAArAqiZYu0mpSUlMrKyt7e3jNnzsTExBQWFoaFhSmsX87i6tra2hobG41Go01O+E4KGLWWmJzUfqODWrNYLFQpICAgLy8nIyNDbFCxMCote0IvGtKcGRrpud5689R77/14YGDgpz/96fe+9z3F5W6+N/EqUjtbW1vpJQwPDwcFBZWUlCQmJvI4RcW1iihAaAIAAKBAkXuZRsvo6Ogf/vC/VlRUtLe39/T0/O3f/i3JKZapcgWXVMR2xLLZbO7q6qJx/vbt2470zvPyxWDwy8/PpwE/MDBQ0ZRruSktlIP84N69e6OiogoKCvr6+q5fv97c3Er/WlradAvyauojI8PojhEREbJ1MJL7hahv5GLd1sV70y2MU2d71LGIulOnvscNpQqrHta2AABgDVAMtiQWU1NTWVmh+Hg2Jn/00UcvvfSSx5e75s6dOyTiSdlcKZFhl7fBI31zZmbG39//xIkT/Dj3p5S82Gi0QeGvlyZI1dXVVDhy5IjkxMfXO6cH6v9YeJZylh5T8taerzsw1wEAAAAArAoKs1lgYOCpU6fa2tqqqqp6e3vffvvt559//tChQwaDgV+isLFNTk7W19c3NjaOj49LskEuKSkpNzc3KCiIJu5nz57t6e5jVyUnJxcXH2fJMSQnOuSKzIk1Vz8llYYWGhr61lun33333e7u7suXLxcUFLh/C4V98e7du42N1z799NOJCUt0dDQpKomJiYt2CYY6AABwjXrwZMtwnZ2d5eXlY2OWsopyklnHjx9XpHxcqVtLspWObtfS0jJovDPXH0kv6Wx6WeRlZWVlZGRw0abZZwVqwaTwieE2ORIoUVFROTk5dXV1ra3XZ+UlpGPHjkVH71XHz2m+NM0uLTXYju1RR+8hNVUZUefCgx7LWwAAsErwBMVsVL93796uXbuY08YyrXQMavDJJ598+OGHV6zHC/nqq69XNm+nJKtjX331lU6/rbS0VIy8h6Fu9eAzisrKSvok/VdMn6Nw+vHan0CcrvzRH/3Rl199xbstac2pAAPmOgAAAACAVUQxB3VExSUmNjY21tTU/OY3v2lubj6QkZWVeYAZ7bgGaDab6+rqmlvadJJDVwwODj58+HBCQgJLLNnU1ESXO2x4Oh86VVxUFB29l99Ocq41uU5l6ebjSG6sGNLB0NDQ4uLis2fP1tfXU8/37t3rzh3FWfv169fb2tp6enr8DTuTk5MzMzPDwh5X3NTZLF88CB0AAADU8PFcMUjGx8f/5Cc/Ka84397e3t3b8/3vfz8/P59G4BW89eTkJDXe2tra3dPHsk0uXAN1bEp66NAhEnC8qwp72FIHdoU44K0FBQUVFRWlpKVWVlZ+8cUXVZculBQVc3OdM98URSPq9hfFarXSTKClpYXEfVpaGtuBlZ91sfrm5QtzAACw0dHNR/9QeWJi4t69e9xTUBzqPdYvWGjd6g3jo6OjTz31lLQSGhBrgV7CP/3TP9ELSU1LS0h4WnF2ud0FzqHX29nZ2dvb6+/vf/ToUfGUOGvy2h9C8V+Kn5+f/csvJfbfkd0+Nja2Z88eCeZeLWCuAwAAAABYLVTLajZJ0tOEOycnJyUl5eLFix0dXbU1NdfbWvLy8vbt26dzbJzT19h4jabmbPkyLu6p3NxDUVFR7Hqz2Sxn1OyXW/bJzs7Mzc1VbA7ngiW5/C/x0RYcZ2VSbrOzs+vr6ysqzv/whz/089vhTKMQZ/PDw8OkxzY3N1ssluDgYFJO0tLSfH19NTvvwjy5gg8LAACbGPUg6Qize+07n3322c9+9jOr1UrSqq3tk+Li44qwM47m2qXmwf7+fnm/1Tb7/K3Dw8MHBwd5nZjYqPzcPJJ69oV7nCiG9OV4nKgvj/rm3h/+13eqqqpaW6//rKxi3DKRmbFfUU3tAqI+68JTRAwovHbt2scff6zX6zMzM0n0i4Y6ze65eQoAAMCKwEfae/fusR3H1WfdHI0VsuDWrVuxsbHqBMsryK1b/ys5OVlaCXnBWqioqCDJFRERcbSwQKc6C1YWxR8MTcAkSX/w4AssJbiLDDpeiLP/UhxPIUljY2Pr0amNAcx1AAAAAACrhWqlUs+PBwUFnThxor+//8qVK929PWUV5bW1tXSwt7eX1UlLS8vLy9u9e7duPl/ERx999MvqD62WSZrkRkZGFhUVhYeHrl7nXdjVJOeKgeJ4bm5uR0fHF18MNTY25uYekrQSp7A2rVZrZ2dnfX290WikI+np6ampqcxO6bU+gwAAsPngg3x8fPw//uM/st3sBgdvv/322wcPHiTB5PCPXjgsK8xU7IgoLCwWy/Xr1xsamoaG/iCHLOjiYmNTUlIGjUYa9lmd4ODg/Ly8lJRnxW6sAazn/v7+xcXF4eGRFy9erKqq0km2jIwMzcyWmn4nahOdTpWoymQyNTQ0tLa20pPSmzxw4ICYDRsAAIC38cQTTyh8R9xH07WRFL0XXnhhJbrmlC+//JL0RLEP0jKUqba2ths3bgQEBJCIdN9DFHiA2u/nypUrQ0NDISGPHDo09zcDjXiLAHMdAAAAAMCqsGjGKt383jmX/u1yQ0MDTcfNZrPBYMjKymLu9nb7LKtptVrP/fT/6u7uZolZvvWtb+XkvKi40Yr333XImuatuULLD/r5+RUVFb333o/r6+szMw8wNU/UG+nzs88+a25ubm9vZ2EWx44do8en96BoDcktAQBgDRAHW76bXVVV1cjIyNWrV2m4Pnz48P79+xX1nVnvTCaTnPWxjZ0KCXkkKSlp//7/cP/+/bKyMvPoiM6RC9P2rfyXuIxYY8SeUx8CAvzLyiqqqi6RGEpJSXF2iaZI0gynk+TlTpbbmWRcSUmJ2Cw2bgEAAC9k+dvUKcZ2Kt++fTsmJkbzRsuUAuLlpHzt3r2b90FyQ3VyVsFoNF68eJFO5efnOwuvB8tHnEfx32J4eJj5MxUVvar2dgWbG5jrAAAAAABWHvX+apoV+vr6WHQdfX1o586MjIysrCy+Xilfpevo6CivOG+xWBzWrLCwkpIStoWbpOWFt4L9l9xQCdTRA+pnjIqKio2N7unpaWxszMnJ4XU6Ozu7uro+/fRTerSQkJCDBw+mpKSQKuhMPdZcDwUAALCCKIZ0VoiPj4+JiampqWloaKAR+8KFCw0NTcXFxVFR31SvM84VdLq2622tbW293T3yYT21QAIuPv5PrdbJS5eqmpubWf3YmJijR4+GhoaqIxjWxoilMLyRJHI8Y9WlsrKyiIiIxx9/3Jnziuvknzo5t3Nr2yfX21qokJSUdPr06ejoaHU7mq0BAABYR5Y/IKt3S713757aC2SZRkGFpef27dtPPvmkZjcW7aeibLVaz58/PzY2RvKLVFQ3WwNLxdn7/7d/+wX9BImJiWzmgNe+pYC5DgAAAABg5aEptc1m082jrnDz5s2amrq+vj4qB8gRdZmZmf7+/mzLOtaC1TpZW1tb39AkydP3g9nZhw/n+fr6shZW1SXfha2RjszOQ8/IKmzfvn3HDuXWdPxrbm5ud3d3Q0MDKXv9/f0dMuPj4/S8ycnJpIfwbSGcbfYDAABgDVCsG/ICiZ4jR46kpqZeunSpp6dneHj4vffei42NZburioP/xMQEjfYtrdeHhob0esd2rc8999yBAweCgoIkh6PGZ+Xl5ePjX1PlgIAAkg4k+zQzJEtrtTilvguJqkGTseXj5jNnzrzzzjtiykpNc6bYDvsk4d7W1tbS0kLXpqen0+MHBgZqPg6i6wAAwAtZflYPhTsjlUloat5lOSJAjLsivvrqK4W5zn3nS2mhIK6pvXL79u2QkJCSkhJpoV0QrCDiK+VlmkV8euOGTrIfPXpUctuPFmwaYK4DAAAAAFhhuD6jqYDNRdR1d+t0Pv7+/tnZ2RkZ+/lqIL/EZDKVlVcajUY6SNX+83dPRkVFicEHLixqK/sU0ryJbmpqakZGXKlkZXaKnkLRE/Z17969cXFx9Mjf+c536Kn9/HYkJycnJSXFx8crbqp5+ao+JgAAANfw1cCwsLA33nijra2ttrZ2eHiYRvWent+mpaXl5uYGBQWZzWY6xSLwJEm/JyQkLy83KSnRz89Pkv305W3wOpn4IBHAN8JRiLP1Ml+JK7NHjxSaBo0DAwMkr19++WXFqqvanMkuHBkZaW1tpZdALyciIoLlvXT9LJBrAADghSx/cBYHf5vNptfrd+3apTi7HN8UTdeWu3fvvvjii9JSDIGaNbu6ukia0xFRUkMXWwPYSz5//ryks+Xn5QcGBkpuJzUFmwaY6wAAAAAAVhhRdxJn1X03+2tra3u7e1hUQWZmZnZ2NlvHVFze1tZ24cIFi3VSciQKizp58qRiR581CD7QyQGCMzMz0zKOQDrd/H1JYSPN025zVNPTUcdxFk2o6B4vp6am9vT0GAw7T58+HR4eqr6di5ShvD+uKwMAAFglxKWilJSUxMTEhoaGxsZGi2WipaWN/sXExPT29rIKsbFPZWTsT0hI4IuAXV1dFRUVY2NjkqQ3GAzFxcepBdd3WesnXAjJ3OLi4u9///tXG+rpQVgEoWZN1luS2h0dHe3t7fR09Ggktfk2P4olTkXExvpaKAEAAGgihqx5Nj6Lwz7bfVx9djkxfJp6E9v8e0mGQLEmu9ZsNpeXl0v22fzDh0n8iTUhqlYDxVu9cuXK0NBQcFBQZmamtFDrx/vfIsBcBwAAAACw8igm06T21NXVNbe00fGAgIeyHakvDygscPyqysrKlpYWu07SSfrCwgKeKExiJjTJrpd0qz1Tn5qampycnJ6eVjwO1+XEsm5OmdVI5cHLzz77rMMAabGo9VX1JeJBTbUE6goAAKwx4qhL8isvLy8rK6vq4mUSWHSku8fhiZKUnEwyKyrqmzrJJkk2nU5vtVovXrzYIos/vX5bYmKi7Krvq3bnX+McmC6ekX2GhYVlZ2f/pv5q7ZW6U997Q7N+Z2cns9KNjVvjYqNZOJ1mm+qyYvUNEg0AALwH0Xy1zPFZ83JFFpNl3oK35uvrq/YIcb8FViZVdHx8PC4uLjc3VxL0Pihfq4T4VkdGRq5evUqFY8eOMafeFfxTBBsFmOsAAAAAAFYSRXJ5q9VaW/crmnbr9XqdZDt4MJs0H2eGOvPI/XPnzg0ODtK3gAD/t06/yd3zOXppFafpMzMzU1NTExMTiuNzj2OzM3uhUm2QjYl8Uz1NdHLqsxYHHx85csT9LjlTS6CuAADAWqJYARwZuX/lyhVmq9Pr7KlpqSwl5nx1PdW5ebO/vOL80NCQj17y9/crLS3lO5WqLXPeMKorwrjpiZqbm3u7+/r7+8UIA5PJ1NbWRqcsFktwcHB+fn5iYuLu3bs1VzMXfUZveHAAAABqVm98Xlnxx6TPl19+yTeu89j9pa6urre3PyDgoZMnTypMRJBWa0Bd3a+sVmtsbKxiz4hN8/LnppGOoh7b9zoD5joAAAAAgGXhYm2OFJ76+nqac+t0+pSUlPy8HLaUKWY+keYTrRiNxnff+zFVpoNP/Unsa6+9ZvDz5w2u9kR2UobvS+eipk7Y0pwdoa9+fn7bt2+XtN4GP5KYmNjS0tLR0VFQULBSzqQAAADWEpYmixnqHMHVkpSelpaT82JwcLC4u6okZ3Oqrq7W6bfpdfaEhMTS0lLXXh3LRC1YnZ2dleHVSHjp9QvWjPgqJ9tf9sMPP6ytrT116hSLpSPGx8dJmqelpaWmpjKvGvHy5SQ3AwAAAJYKEzcPP/ywZ0KHS6ubN2+S4CaZWFJSxAP1wKoiThVu3vxfzAvq+PHj69qpVYRPkO7fv7/uORW8FpjrAAAAAACWhXptju3Tc/HixeHhYToYGxubm5vLHPOdeSm2tbU5NgmQazx/8GBBQQFvfwVzX6iXDm022+Tk5MTEBN95ztWN9Dqb3a63Ozavk5uba1Dv48PiBZ0lrmSF+Ph4qjY0NHT37t3HH39cfCisaQIAgHcijs8ssXNrayuJDPr63HPPHTp0iBvqxLDys2fP9vb20hE/3+3f/nbRvn37VnWcFy2FalMZlaempthWrLOzs2IdVg4ICPD19VUb/KiQkZHR0NDQ09Pzne98h8XSpaSkpKWl8dh39eZzCEQAAACwlizT7MEutFony8srqZyVlcVD4eGAstqIb/XChX+lz/z8fCFXweaEnnpycnK9e+G9wFwHAAAAALBcxLU5k8l06dKlnp4e0mqCg4OPHj0aHx+vMOYptJ3Kyn+RwxQc24MfO3aM73yjMNQtR01SN2Wz2SYmJqamprihzp18FI4KtgXLsmyhk+1Ip3mhuIKZnJxMT9rb2xsaGio5CUcAAACwjmiOyaKhjo7/xV/8xYsvOiLqeH06zgRBf3//mTNnLFbHKkx4ePjrr78eGBgorZrtSr39Dz8yOzs7JcNMdAyxG/wqqiOGEYit+fn5sdDwyMjIgoICeiLxvpLKOoiVTQAAABuRiooKkvUREU+8/PLL/CAcUFYbPltobGw0mUzBwUFZWVmbewox5+/rZD97IMFcBwAAAACwHMTJtNVqvXjxIkthYTAY8vPzMzIyxMpqz0eLxXL+/Pl//7SdDoWEhJw8eVLcrE6xYLqcWbt47fT0NDPUSXr5oF7H7G+SY3M6u04/txedM2huzeIqWLP0pCwNpotbK/JhdnZ2sjejXjYFAACwvoiOHZKcKrm+vr6x8drY2P9H4396enpubm5gYKBuYepIlk+yrq6utrbWca2kz87K4juVrt7Ck07Iz8xuQRKKBBx1e3Z2ds5yNn9nHoT3wKJmd5R9fHy4qU8ShDU7SAKLJNfAwEB4eLgz/xLxbaxgTDwAAACgiXpvguW4PzY1fdTe3k5qXXHxpk3D6J2w34t0c5o+0c9XWFi46dOQshkjX08AamCuAwAAAADwHD6ZbmxsrKurGx8fp9nnwYMHc3NzNfNDiqoUzct//OMf3x4w6nW6iIiIU6e+RzqS4pIVdNKnRpihjj4d3/XKlF+8MJfrUuthaWI9a7Oxlc1t27YFBARornIq7ssPsoyg3d3d4qnNrZAAAMCGg4/bTU1N1dXVc5uqPvXUq6++GhQUJEooPv6TcDl37lxPTw8dJ/FXUlKSmJjIG1y9gDMuekg8MRlnk3kQcqd78ERqG5tOPsWXxtQVJDlGMDg42Gw2d3R0JSbGS6rlUbGypHK1AQAAAFYcrnzxr5Kn7o8mk6mq6gNSDo8ePSp6jkqIFF8rqqouWSyWmJiYhIQExU7Am5Kt8IzLAeY6AAAAAIBl0dfXd/nyz2/f/h0pMzTJLiwsVGxpIxb4J+lFZeWVg4NGvV6flppaWFjgzvZvziq4gNVnG9TNzMw4Vid9HB5tLKpAzzQ9u13P+mmbK7hoSqd3rIr6yyhCENTdUxw3GAwRERFGo5FeWnR0tPtPAQAAYM2g4bqtra22tnZoaIjKsbGxOTk5bNBm4kNaKJju3Llz7tw5qiwtTIDJM2RKq7bkR21OT0+TjJuamrIzfxO6i7zTKp3V0zd5m1UfvV7dc8dXnY5k2aKdTE1Nramp6eyaM9eJd1fUhBsKAACAtWE5GiLHarVWVFTQ5cnJCSkpzypaW5FbABfQW/3888/l9Dz64uLirfCSWVwdi7GTkGJHC5jrAAAAAAA8ZD77ZRuV9+x5tKDgr8RgAmd5LOn4nTt33n33XYt1ko6npaUVHf/fJVVKE008sNVNT09bLBaaFouWM0mIKpCWEvdgdxj29Dt37tyxY4fCo1ORB0x8cPFIdHT04OBgf38/FRT9cf+5AAAArAY0IN+8ebO2tranp0ev14eEhBw5coSLNnEw52N+Z2dneXk5CRo6SBKtsLCQeZ9I8loMb3k1BnnmicK2pnNE0dEtFqa7ZLmdWeydpDDUzefP5K4nLjKJ0Ruoqam5ceMGyWtnshKGOgAAAOuFx9Ln4sXLg4MmEvfcVuRMzCF2fDWg93nhwgX6zMzMZK5Omx42WeIZy4EamOsAAAAAABbgph5y7dq1D2uqLRYLVWXb1LFUlou26bDVvfdjh61Osh07duzAgQPsuDs3XdKkdnJy0mq1ivvMzRWE5BNig850sAfmNJvd4O/v6+vr4+Oj7oymbVJ9JCoqqqGhob+/37OHAgAA4BnqEV6xMDcyMlJTe8Xh4m23BwQ8lJeXQ6LN2RDNjjc2fVRVVSV7ckglJSUpKSmr0U91hYmJCXF3Ogc2+Sq7djZnnjRMETHw0EMPKZ5I89ZhYWHBwXu+GBpyERoOWQYAAMD7ET04u7q6Wlo+pvKJEye4q40LcQZJt+LQPGpg0LRz506adK13X9YOx7xR8OgCCmCuAwAAAABYwKJ6iMlkunTpUk9Pj02yPxUbV1RUtGvXLsWMU7HayBcK79y58957742PW/U6+0qtbKpvNz09bbVaZ2ZmltmUImCOFIlt27Z5PLdmjYSHh1P59u3bnjUCAABgqTgL/BINVHV1dQ0NDRbLBH3JPngwJ+dFtQ+KooXKysrmljabzUbS4buvn4iKiloRv3sXLczOzjJDHQuYE6PixGdRRJOLbZII4zvb0QP6+Pi4GdSelJT0m6tXu7q66DGxXgkAAGDDIYpLKo+OjpaXl1P56NGjTEFD8Nxqo9gnwmKx1NTUUKGw8Iifn5+izmZC4TIFXANzHQAAAACAu1it1sbGRppVU9lgMJBuk5KSot62TRGvwFUjk8kk2+rGffT64uIVs9VJwkLk9PT0xMTE1NSUOgulGoVljrdjk+wslo5bGelhfX19l+kEx1oLCgqi1uglUD+pTUzZAQBgtdEMm+YHu7q6LlRdGh4epnJsTNTx48eDg4PV1URoAD9z5kxPTx9JiCefiDhx4gSN7Su4CqNOkswNdewrT24ppmUWU1xKarmmd8Te8fo7d+7cvn37oj3hfdi7948bGvS9vb0QWwAAADYiCvXw7Nmz45aJuNhYnusFrB6avryXLl2yWCxxsdGpKfvWsW+riuj+y/erA66BuQ4AAAAAYAHOFhz7+voqKyuHhoao/Pzzz+fk5LCcIYokkOqk/6xgNBrfe/+/WcbH9Q5bXfEK2uoYs7OzVqt1amqKTYVn7XL0gBxGoNfODfZgoVO5uKmX59M+evusbfv27fSY7qxpugO7S0RERG9v78DAQFRUlAQ/OwAAWE00x1g2/o+MjJBc6+np0el8goODi4uKoqP3KqqpGyRZ8/777w8OmqgcFxt98uRJhTRcTifVgYDMDYU+eU3ef4Yz95QFkeKyXJNkTxRfX9+AgICl9i0xMZHk6eDgIHVmc7vAAwAA2JSIhpNf/epXJNEMhp0nTpzQCXuQSxBtqwN/yfz19vf3t7S0UOnIkSPO9rzfBPA/Kp7eYL17tAGAuQ4AAAAAYAGKVJCSvDR58eJFmk/TEbYR9969e3Wqnd5ER37F8Tt37rz//vtyDkxdSUnJs88+u5wequ9LPZyYmLBJsreaTmK2OkmOP9DJe/ks+rDiV5t9LrrOX2YFoyV4gJ0kb5KkeApM3wEAYMXRXH2zWCcbGxtrHSmY7AaD4eDBg4cOHVKPyWoHFJPJdObMmZGR+1ROT08vKnp1RRIciWuFvKmpqSnr5MTMzAxf5WEFHv8tqQLsJK3IPMe1ctS4zi4F7Nzp6+vrTpcUu9wRcXEx3d3dzNdEPAX5BQAAwPvhourmzZsffvghfX395Guk63FZLwlOnGDFUcwcLl26RIWsrKywsDBWwYUH0kaHHmdychLRdW4Ccx0AAAAAwAPUCS0/++yzsrIyq9VKX/Pz83Nzc3lldRSdegLKbHWOHJiWCbZf3bPPPrvMibi4hMqSg9kcecEeqFhz6hZ92J0E1mk9rDS/yqnX6bb5bFvBoDrebfYZGBgoyeY6xeOs4L0AAABIKpsT+9rZ2Vl18TLLfpmYkFBYWMi8KNTO3QqLndFodLieyPvbpaamFhW9qqgpqbxAltRPbrFjEXWT01O8Nb7h3NxdhGs1PT8UQXhUIIkWEBDgflZndbNRUVE9PT19fX3R0dGKPnvwyAAAAMDaQ1rtmTNnSBpmZmYycaZ2f4FoWw3EadJHH300ODjo7x+Ql5fHz27KADv+1Pfv34etzk1grgMAAAAAeIA4SyZlpry8vLOzk2aW4eHhJSUlzPfNkV5yfr1PMzpNZHJy8szZn45bJqhMLezbt0+Rb8TjflLLExMTs7Oz3FAnyRPiucbt2v1R91YR0ECwneqkVVDVWINsVySWVnT5rwIAAIAzFKPryMjI5cs/v3HjBomykODg4uJilpSYyTX1UCxapJjricU6SV9LS0tTUp7ldaRl++PztULqiSNefGqSfdVLjiP6eSHliK7TzW1BJy4sajrB8DZFubYkFA3STICOmEwmSWUHBQAAALwZLrbOnTtnsVhIoh05ckRxdlOai7wEcUZB77+6ulaS9H/913/N0olvYgcg/kSw1bkPzHUAAAAAAA/gs+SOjo6KigqaTBsMhqysLDGojtnq3JlPsw1+hoaGdI4cmMUp85tIL3MiPjMzw4LqJNUK6dzqod1dS5voREmfO3bsoOd1Zoz0DEXMBB1h0XWjo6ObUicBAADvpKmpqaambnx8PCAgICsrQy3XGJr+3SaT6d1337VYHXLnr0tL9+17kNJZHYXm2djODHVMtNmlB7FxuvnczpLKLKf0U1HtfkdlkmtLCqoTEd8DNRUWFqaTQwzFvkGQAQAA8H6YqKKZQE9Pj7+//+uvv85PQZCtAeIbvnz5ssViiYmJiY//U/HsJvsVFGnVJfyluQ3MdQAAAAAAD5gLqqs4397eLtln4+Lijh8/zrKEqWtKqqVJxRy0ouL8wKCJjqSnpaXO2+qc4Xr+ys7abDaa3E9NTUniMqKWp5rG+qlugVPbXLf1crdt9m3bHNkvd+zY4bqTHqBWPxQLwZi4AwDAqmI0Gisr/2VwcFCSbLGxMcXFxcxtQhP1gHznzp133/uxIwemTldaUpSS8qwsTTTGbc/Wm6g1Jtrm9luVJL0kSygnveKyQ30vxx51ejkVtN2+Te9Dcs2DoDpN6EZsMsCSiEqbdHENAADA5kCtYZlMpgsXLtDBY8eOidMACLIVRPHa1b9CX//nHze36iQbyyi+iREXSRRTJp3DSxg2Kafg1QAAAAAAPKC/v//MmTNj41amyRw4cMC1AsOnnup1w7q6uo6ODvqemJhI0/FFjVKKs+qkXhMTExaLxQOFiu3qLDYobupDBYO/gzWLEmD5xOBkBwAAqwcfXWtra0ke0Td/f9/S0tKEhIQltWMymRzbr8pisdSR0vnPJfeW9pw5sohn6XNyctJqtUrz8XNiak3XAkLp+SF/00lzcs3f14/kmmdBdS6IiYnp7e3l29cBAAAA3olCjLIt6xxepOnpKSkpUMFWCde2OuLSxYv0mZ+fr+kQvMlwMQ/ctWsXshQ4A+Y6AAAAAIAHGI1Gi8USGflEcXFxeNjjritrZgxjC4WdnZ01NTVUjoyMLC4+Li3db1GsPz09TSoWfbIAu6U2NWOb1TtMdjppPrhOJ8l7/+gk3+2O7Jc+Pj6iAW+1Z8xsCVWO84A7JwAArAxqJ4/+/v6KigqWkDktLfXo0aN+fn5LaoflwLRaJ3lcnZud0dzkVZEbmRnqZmdnue8Idy5ZvJO6uQYftG+bK2/zUQaLr6BcI4kprZWsBAAAADxD7Uh68eJFs9lMmmlBQYEEFWz1UTgtsc+mpqaBgYE9e/ZkZmaudwdXHTG0jvvp0kyP75eM2ZQzYK4DAAAAAHjAgQMHDAYDczmUnOTa4ijSYErzAQHD5tHyivP0defOna+99hpb3XMfxeTeYrFMTEw8mMvqH1jd3IRZ4xTNEgEGg6+vryLwbm1mzHTH8fFx8Stm6gAAsBxEkURSo7a29jdXG6gcEhxcUlISFRUluTfY8naokcrKShJBkmyr27dvn7RYzByHGd40fczpc3p6mhqfmpqiMlu4YTdVyFzXXV3Qvm2u7Ofnx4LFxTorKF/Cw8Nv3LjR19fH3icAAADgVag3c6VCW1tbS0sbfS0qKuKaKfSv1UOtXDOlvrq6muY7R468THOVde3gmqKw2zH/Y809iQED5joAAAAAgAfQTDElJUVa+p404lzz3Llz4+Pjep1EGlFwcLCbLShyuxMzMzNjY2PMAc0+v42P/L9L3hbI4csm9NDX15eFuC2aXn/1EHOUYYIOAADLQVye6+vrq6ysHB4e1ut9srOycnMP8VUhN5dFmK3u3XffHZS3X80/fJhJRvdbkFQDO/tKEs1qtVLj0rxJz1nI+KK34KF4ekfEuG779u1+fn70qdil1XUnl4q6QawxAQAA8B50wh4NTDyZTKaqqiqSwMeOHQsLCxNrrlsvNzXO9Ovz58/TFCguLi4+Pl5amIdgU6IILpQW/nGKCxH4U1QAcx0AAAAAgIco5uJszl1XVzc4OEjHDx7MXtIWQeKMlpoat1qmJiaZouXwPtMLDnpLjK6T2LLmrMOFbceOHb6+vixLmDpf/NqkpODPiIT1AACwIvBR9PLly/X19TSu7tmz5/jx43yLNTej4niFqqoqo/EOfU1PT8859IJ41VKHbjHmz2q18q/MUOcQB5LD5KZp3nPB3OV2SafXGeRgcX6h+w+7VMLCwqhBttme+nYAAADA+qKWgBUVFeOWiaTExIyMDLGaBDPJKqCeEsy7Ut389NNPqfzqq6+yI2rH2U3M3HxPcKjimRW2yBtYEjDXAQAAAAAocXPiqHAZozm3yWSqqamh6XdEZNjLL7/swU0d64CTCxY059oXV0iXGF1HV83Ozm7T+/AFTTEOY+2j69hT7NmzB7NzAABYKYxG4/nz5wcGBmx23fMHs3NycmjM98BzmWpeuXKlubmVSs8888yrr/5vajGxVFvd9PS0xWKZmZlR9IRFjZNQs9uU5sDF+2l3yEJfPwcs57PC9WRJT+0mLIcYvWqxq5BlAAAAvARRFNLnxUv/NjBo8vf3LykpkVTZXGAsWXEU6wP89VZUVup0Pnl5OUFBQdJWmj/wF7LgiCo95rr1zyuBuQ4AAAAAYAFLnTKKOk9FRQV9GgL8SoqKl3pfZlSzWCyT01OKVUubZKf/ezCdXWJ0HV0VEBDgt8OXJ9xw9oBrM1dmcQlMV1mzmwIAwOamrq5uYGAgKHhPcXFxdNQ32UHFepw7oXVdXV0fflhDV0ZERBQXF2k6ibu/zMd2Kp2cnFQvSzFPFFZHr0retQg2+7Zt2/z9/VmwuKQSJavniWKf39p2iyy0AQAA2ECIhqKOjo6GhgYqf/e732VpsXWqxCrr2tlNi8JTimZoQ0NDISEh2dnZYoWtAz0+t9g5MhLNz6Bgq9ME5joAAAAAgAV4PGV0LJUOmiRJn52ZJW4M4Bq+QDk5OWmxWNj8lccZzOXKYOF0jkiCOVud4yq9ahHWrrFAuW3bNoPB4OPj4w1TYdalwcFB9cH16hIAAGwOiouLg4KC8vLy+E51HPXCnMLvmxfMI/fLyiupXoDBr6T4uJ+fr4shWn1c0ayY/VKzHWavc0TXaZ1VH+QSMyAgYMeOHW5u+rKStjrdCjcIAAAAeIAz6cwFLsnf8vJyyT77rcOHuROPBBG2Jogh/mazub6hSSfZjh094ufnJ21R5ffBbJOnQNiS78EtYK4DAAAAAFgWbKJpsVgaGhpovhkeEZGbmyuecrEKyT+//vrrqakp7qrvOi/EXMjdwkxf7Epx7dXHx8ff39/X19Vi65qhDkTgz7jufQMAgE0ADfhHjhxh5UVTVipkDa929uxZFgBdWloaGhoqLSaPRMSbTk9PUzss+6U7eSk1owDFMnfK3rFjh8Fg0Ov16yI77Db7ltpsBgAAgJfjbLM0JtDj4uK4ZgrWBsV2v5cuXbJYLMnJyU8//TQ7uNWmEHwKJ86gMJVyAcx1AAAAAADLgk002UScCoXzq6XSwjwYiok7PzU9PT02NuYIqpOjBKggLZYNTBEn8WAp0z43CZbk/XX8/PzcX2ZdPdQ2ObYWHBoaisk6AACsBp4N/nV1dSaTyW6bOXjwYHx8vLTElI+8GknDiYkJEmd0RAyA45JOjeJGXDo44sgdX3TcB2XHjh1qYbpm6H30TEyrO7+W3QAAALDF0VSj+FcS6L29vaQPHj9+XF0NrCriLOXzzz/v6OgIMPgXFBRsWc1XfCHsk74HBASsa6e8GpjrAAAAAACWi9lsbmlpoalnenp6dPReybnupFiRtMpwextf3BR3Y3YT1ii14Ovr6+/v7+Pjo+7GuqBT5VszGo2SHAjiJT0EAICtiRgPd+fOnerqaipERkYWFBRISx+fqf7MzIzFYmFBddwHhcfGkWByJt2cxqDL5Vm7LWDeB0U8u/biw65lcYQUAwAAsPYokrVwsWgymWpra+lIaWlpUFAQtK21RHzbExMTZWVls7OzWVlZwcHBiqnLFvld5h/zQcoEduShhx5a7655LzDXAQAAAAB4CNeOrly5wo7k5uaq1xAVG3qzrzRxHxsbm5mZYZXZQUWAnbP72uT963x0c1Y9R9iBbW6bOn9//+3bt/Oa664DiBnqeYFt0RcSErJFtBQAAFgDFCOq69FVTFDJPsvKykgG+fn5nTx50gNDnSQvS9HwTmUmy9QBcy48UdQ+LrxMQm2nIYAbyVwY6tZCpuh0iug6CDIAAADrgijEubZFsvjs2bMkqnigPITUWiI6qjY2NprN5kceeYQvEax379aBeSudzT4/t9ua72FJwFwHAAAAAOAhbK45MjLS3NxKM/DnnksPCgpipzTTsvNFxqmpqfHx8Tlrn8PaJiT+cmMKyyqwFUO9Xs/SixkMBrZN3Wo9rUeoM5tRwWQyUYd3796NyToAAKwUS0qypKhTV1dnNBrtkv7w4cOBgYGadTQRHVDokxvSRCHoTlOKCnzxcWdAwI4dO8QGFZEELhpZFWRjJHtF2H4VAACANyDKo7KyiqGhoSeeeCIvL2/LmojWF/bOzWZzTU0NFVg+UnF2tEXmDwtdlh1bDrOMC/ysZk0gwVwHAAAAAOAxbGZ55coVm91OM9CcnBxxPVFyEuvA4w/sOmU19xc37fIdWcEgpAjzqpmuwmbJP2/fvq2T860pqgEAAFgmHgynZrO5vqHJLukjIiIyMjLEU67HZ3bWarWSUFOsv4iDPxv53R/qWXweyTWWM1l8LnGFS9Ha2ogSo8lks9mYa47CF2e1bw0AAABowmVQU1NTe0eHv2FnUVERidH17dUWp7Kykj4TExOjo6P5QdHxSPIyzX3FEZ/u3r17zjYHkTb7e/AAmOsAAAAAADyELVPeuHGDCmnpD0LrGJqpvSwWy+TkJLtW0pqX8rm7i+W/uVN2iW1TJ+6j41WLhoocaOxzdHSUXhq9K65Dek+HAQBgS8FG5traWuZEUlJSIim9oV3Z6mZnZ+nC6elpteFKXIdiztTux+oxQ51ii7hFXdHXRpSIhkl3egUAAACsDUajkYVzHT58ODQ0dL27s3WhuUFXV1dvby9NZtjMSjzlhS62a4DaOOdtOYG8CpjrAAAAAAAWR9MMRgc7Ojoslgkqp+z780Ub+frrr2dnZx9M0/kcVYyx08tl+Z94P9GMp9fpdmzfQWzfvn0dUoEtA52cCdMu6cMjnljvvgAAwFaHxuS+vr7W1uskY55LTw19/FFpoRxxJvvo4OTU1LhlnCdzlrTWYtRltveqXq/n8XZz0k1uh4San5+fIvulupG1QfPZJyxW+uTeOV4ucwEAAGwRrFZrZWXl+Lg1OTkxM2M/O+hVfpybHv62JyYmysvL6du3vvUfxTwB0ladNrA3Y1sYXbd79+717pf3AnMdAAAAAMAiOFN16GB7ezudDQkJEdNcKC7hIQj0yTacc+d2jkVM21yB53lnKcJ27tzp4+OjGXng+UOuJmIyzN7eXiqEh4crjq93HwEAYGvB8zlTISAg4OjRo5oVJNVYTZ9jY2MTU3KkuGacuKodVuCBaA/i7WxziZ11eh3bgVWSFkTmrSNq8URfBwcH6UhgYCAkFwAAAC+BRFJtbS1JqD17HikuLhbF7vp2bHPjzK+IJS2IjHxi//7/sE5d8woU22GIqxn0P5q+WYABcx0AAAAAwCI4CzWwWq2dnZ2SZEtKSlCcWhBMYLN99dVXiiT1mrv7SMKypuOg3hGAZ5+31dHU1t/fn61mqvvjtTNdRQ9NJhM9SHTUN/kRr+05AABsVtjITANyT08PDcNZWVnqTW4UEo19zszMjI2NMdcTlpZ5URTLNA8MdXq9Xb4DM9S5k4FzjVFLf7PZPDs7GxkZ6T2dBAAAsDXhsrWrq6uhoYHKJ078J76juaIOWFmceZ3SzIp+CzpeWFiwld+8YgVAabqbr7aVX5ELYK4DAAAAAFgC4oyzr+/m7Kzdx0e/b98+xSlWmcrMVueYk+oeRCEoNqgTLXnieiXzPrPrHReyvXykhWEK0kaY44qvxWq19vb22mwSD0ak98Oyonn/gwAAwKaBDbmNjY1ywZ6VlcFPKUxrYmFqampsbIx9paHbESTnJLpOU1TNuaHMCz66XHObOu9BHec3PDzs4+ND3YbYAgAAsI5wMWQ2m8vLy6mQl5cXFhYmCaYRSUs/BSsCn94opgoVFefp8/nnn9+7dy+vvAXfvyKubmZmRtysTmHp3ILvxzUw1wEAAAAAuIUieI6+9vf3UyEoKIildpTmjU/8Emars0nKbFqSYgVTN799nbx/z4MK8sEAfy8NO3ATMXZQzoSpeyoump9ir0vTOREAAMDqYbFYWltbaexNTU11YX/ix8fHxycmJvh4PifvbNrhdZqu/Y6hnp2y2bdt3+7v7799+3ZJ5ebiPbJAERHY19dH5djYWK/tMAAAgC0Cl1Dnz58ngR4TE5OTkyOekjag2rgREacK165dGxwcNBgM9FuIL38L/hCK6LrR0VHxLN/pg7EF349rYK4DAAAAAHALxdoc0d3TQ5/irnWirY6qff311/Tpo9fP2GbFU4qmNAx48hF/X0fYwUZfExT73Nn5GX0mJCTwU96fzBMAADYlbW1tNhuNvfr8/Hy1Pwo3y7EwuPHx8enpaWmhI7nDYud87zr13jly+iNHWJ7/TmViZ0krL/S6ywUxAl4n5w6lT+6gw1j3TgIAANiakGy6cuVKT08PKYwnT55UyCOdatswsOKICXKsVuuHH9ZIku3YsWNigvGt+f4VjyyG1hGPPvqo4uwWfEUugLkOAAAAAMBdxMVEwmg00qGIiAjxLK/89ddfM8cx+vTR6fkGP6LuxI/wq9glPD8Yq6NYMVz9B10t+vr66FM0cEKTBACAdaG1tZWkTHh4+O7du13E1dHn2NjY9OyMXXKksrSRMNPJp2yS3o1BW/Q6ZzuwsjUsceRXOG14iThQ5AKlTybCwsLCxOPr3EsAAABblZs3b1ZXV9t1UmlpKds0QQF8Ilcb8d2Wl1daJyZi4mLZNhlinS04YXCRh8AuI1beai9nUWCuAwAAAABwF3G2bTKZ2JHQ0FCFGY+wWq2zs7POpuaauhOrTLqWr6+vj4+PuuZGn+jTGxseHg4ODha3VZC2qg4DAADriNlsHhwcpKE3MzOTHdEMsJuZmRkbGyNx5jDNKbZZlVdbnA3dimUatt+bGFHnYg3RG8SB+tHoq8NHR5KioqLUQh8AAABYS0jZPHPmDEmirOyshISEObHlSDk9V0G9AS1YDfiW9u0dHVQ+fvy4tNAnSfKOic0a4+zxkU7cHWCuAwAAAABYAnxOOT4+TnNMSWcPDw9XTDRtNhtpUJIqVsCuNR117N9md8QcbN+x3c/PjxvqXNzaC3GhEPIjjY2NdvtsUtKDTJi8jjc/GgAAbAIUK0cdnZ/JZSkh4WlNzwlmq3OEiUuOFJZ62Q1ax1YB5/dYldjeq/M5jthWdmpTFo8XX7unXTZqCTUycv+LIXOAwT8oKIgdxzITAACAtYdJn/KK8+OWifDwyMKCIw9ilQShJAr0Ne/jFoK93orKSvrMz88PDgySXPokbRHUEXUs55DmCgAmVApgrgMAAAAAWAJidJ1er7fZZgwGg2KKOTExwStL4nZ0C7ep48nBAvwN27dvVyxlbqBpq2vnTXakra2tpaWFyqmpqevQRQAA2NooBuf+/n76jIiI4OmzRHsefc7OzrLtVx05MOmIza5eYRHTNTsKszZmqONHfH19N5yhjqM0cHZ0UCE5OVnaUAIaAADA5kAMcG9qaiKpREpoaWmpYx9ZWc5CNq0XdXV1Q0NDISEhWVlZ690Xb0Fhivviiy9sdjvb6YMICgpSuIitX0+9EZjrAAAAAACWgBhdp1jc5Kcmp6dYwIFOnpLaWKiBHHbAQhPoEH1um08O5rXZwNxEt3D/ITUVFRWtrdfpbFhYWGho6Bp3DwAAtjKaHhXd3d1Ujo6O1mltIEefJONsNpujrHeayMjhKM0loH2BDW/79u3+/v7btm1TXLKBULjGOzaus9vZ3qvwmgcAALA2qDMKmkymqqoqu6Q/dvRIWOhjimpgjTGbzTU1NTrJXlz0qr+/7+IXbDFEmxw3Ofv4+DjLkAkkmOsAAAAAADzGkcdSr1Mv27ElTvv8vj7slCP5g5ynxJH3cvv2HTKi35m0Ydf+uMHSPu80xx/EYrGcO/fPvb29cvoLe3p6+vp2FQAAthqiQY4VzGaz1WqlYVo0Pol8/fXXs7Ozc+Y3NshLCzeuk3GM+fJOOXRWp5+TAiTa/Pz8SMwp+rAWj7qicNEmyUHz7e3t9DUxMVGsIG3MRwMAALBRUPiGkviuqKig4+lpKcRW3h3NS6irq6PPZ555huZULJvOevfIixA9xiTBdUx0I4OtTg3MdQAAAAAAHiLPL23qKaZecmRm1+vm9viZqyzp9D56X1/fHTt2qDeo29CTVK4l8gJ7JyaT6ezZnw4PD0vz0/F9+/atc18BAGAroQh9ZgWz2cy+hoWFSbI3iZivcmJiYmpqijua6Lf5ONuUVLTbMUMdi6h7sInORkZcQnKE1km2iIgn/Pz82FmsLgEAAFgbRA1LkhNZWyyWI0eOKMQ3WGPYTKCwsDAwMJClwcTEQMECjzHhuK+v74JUDfhLXgjMdQAAAAAAnqO5YOfn5zcxMcFi7PQyLJyOpwVbtKmNvg5InW9ra6uqqrJaJ6X5x0lPTzcYDOvdNQAA2EIocg2xI7LxyUFQUJAkyykudGZnZy0WC7fV+fj4zNpsbCXFhYQSI+oUsoz3YSPKNd7z1tZWKqSmpiqeZSM+FAAAgI2FGITk7+9//PhxxSlnX8Gqwl41/SJ5eXnr3RevQx33KWZ62LXrYfEPFbY6BTDXAQAAAAAsAT71DAgIkLR86KgCzdr5quW2bdvc1JrEahtL0VIbGisrK1taWmjuTV9feeWVDz/8cGJiIiNjP3RIAABYLxQrepGREZIqTs46OWGT5pNe+uiprJOzYT7IZbTQ/OYr48wZRay54QZ/LrCuX7/e3t5OhYSEpyWVrQ5yDQAAwKrifrpLyKM1hqcTwJtXIE6QvvjiC2nhJnaKyphKKYC5DgAAAABgCfCpJMshJslZxViAgiTMNdn+ye5PPTf0JFXcU2F0dPTMmTODg4P01WDwe+utt2/cuGG1WmNiovgbAwAAsF7QQD0xMSEP0Y5wZ4WzxeTkpDiks1OKFRZ21s/Pz9/fX22H4xfqVHvmrdkzrgisw7W1tTU1NTp51zom6xVvY8M9FwAAgI2FixA6yKB1ZCPObdYSzZej+dLwGhXAXAcAAAAAsAT4ImZwcLDNbtfrJJPJxM11Hq/ibZRJqutggs6u/1lWVma1WiWdT0xMzMmTr9HBxsZ6u302Ly8PgQgAALD2KEZdKhuNRsk+q177m56e5nUe7D+nd8TX0f+zI9u2bWMRdS7Gc/UyovcP++r8lhbrZEV5eXtHh51egWRPSkpa7z4CAADYiqjdYtarJ0AEP4QH6OWXFhISzI9gcUANzHUAAAAAAIugmflq9+7d8kH74OBgQkLCevdxHRDn1pOTkzU1NfUNTezr4fxcQpLjEsbHx+Pi4qKiotgpTMcBAGAtUW+3Js3vVyfWoa8+Pj4u2mFWOpbqWWx5EyAKd1a4e/duWVnZoPGOJD+mweCfkpKCFSUAAAAAAA+gSRRNPnXy1sgbdxOQtQHmOgAAAACARVDHzLE1u5jYqL6e3ps3b65r79YUMZyCl+/cueNY1hwclCR9QID/yZMno6OjqYLVam1sbKQKOTk5vAUsdwIAwNojCrL/v717j47quvMFf6owMnqkL5IAiTYSGLB5pG0ZP3JtCZzcifEjkzbQWWti7Kw1HbDd94/G/d/cuB8zq9fquXYyM7djJ/8E4fSaNRen710rBpz0DY+kkxjLubdtDHLaEthgRxK2EUgFifVAwlTNQceclEsSFi9VSfp8lld5165TpV38Ufus8z2/vYuLi3OulUT9oenTrvnoo4+yf+enDykqKhptJa5J4BPVhEFw4MCBcFI7ffp0+EowVF64atWqSfaVAQDGwcmTJ4OhG8XCk8/k5D2ZvILEdQAAny6nwC66tLdsydKDLa0tLS39/f0zZsyYIqebOYnd7t27t29/sbe3N5m8ZtmyJZs2bSouLo4O2LFjR19f39KlS+PSOiflAONs+ELENTU1+/btyw6o4sPKysrOnDlz7nrKkGuuuebCy11OGvEU/6Mf/eiHL2yPFgu9e9XKl156KRMkVq9ePfm+MgDA1TY4OBjvahw+VldXx1dUAtcHRiKuAwD4dMMXEwsbt9566/bt29Pp9P79++vr6/M9xnHy+319+vq++93vtrS0DN0tl1y//qvxBc3wsaura+fOnWF73bp1E2j7IoBJJmcv1aiuLvwlb21tjY+Jf9jDH/OcQrrg/PqZk7W6Lo4z+/v7o0kt7CgrLX388cfDf6LwH6ShoSHeoRYAgLGIT7HOldZlMnFKF51DRjeHTZrzyStIXAcAMCbZVyejRk1NTWVlZVdX1969e+O4bjJdxBxR9O3279+/ZcuW3t7edJC5fn7No48+Om/evOiA6F/gueeeC9urVq2KS+uyXx3/YQNMQdk/uVE7mUzW1tbGd12UlJQEw8qmc94+/Ed7Mv2MR9/lrbfeevbZZ3t6esL29Qvmb9q0qbS0dPPmzeHTlStXBucvKuV3qAAAE0X2DhpRaBeeWRYVFUWvRvsoT6ZTyitFXAcAMCbDl2sI26tWrdq+fXtLS0t3d3dlZeXkPuOMCixOnz7d2Nj4+usHMol0Jsg88MADa/74weiCb3D+3+fQoUOtra3FJWVr1qzJ+ZBJ/O8DUGhylnGOOmfNmhW20+l0+Fu9YsWK7CNzQqkL/2JPmilv+5B0JjEtmVy5cuWGDRui9Zz7+/uXLFmydOnSj68xAQBwMVKpVDB0ShmeZIYnWjNnzoz6J81p5BUnrgMAuAg5lz7r6+tfeOGFIJnYvn37xo0bJ/cZZ/jt9u/f39jY2Nd3Onw6e1bVo49tWHLjksQn90bq7+/fsuX7mSB57733WkAMIO+G7103Y8aM8Lc6O66LRHc6B2O7tWISTHldXV3PPfdca2trOGeVlpZ87ZH14bQeree8a9eudDq9du3aYFJ8UwCA8ZF92jk4OBg1osQue70iid2IxHUAABctu0bh7ru/sHfImjVrwqc5+9sV8jnoRY2tq6vr+R/8l9deey26mPulL93/4IMPFhcXZx8TfdqOHTtOnDgxZ/bsdWsfvPKDBuDi5fzaL1v+R/v27cvevm60IyercCJrbm7e3Phcb29vkAgW1NZs2rQpvsVk+44f9fWdXr58+dKlSwM3gAMAjNknz5qS4fNg6G6wZDJZUTEz52BnWTnEdQAAly48s3zwwS/v3fvL8Cxz+/btjz766Ij3ixXmOWjOkIZvcRS/tGfPnm3btvX1D4Sds2bNeuzRDTfeeGP2AfGXbW9v37lzZ9izcePXx+VLAHDRli5dum/fvra2tq6ursrKygK/ueTSXGBS6+/v/8EPfvDSSy+lM+c283vg/ge++tWvxod1d3fv3bs3PDqc04e/FwCAMYo2rgvOXzGI964Lsja3y9vgCpK4DgDg0oVnnLNnz161atXevXubmppWrlwZ3YkfKeSsLpK9TVFO/BY1jh492tjY2NbWFn6JIJl54P5zRXXxTnXZorf8wz/8v+H3feCBB7L/HQAoKCtWrHh+6/8XNsKZK9pktGDnqUs24r59oYMHD27ZsqWrqysTJD9TVrxp06Z4wooOe+6558L/hTP7pN+SFgDgKolSus7Ozuhs6txKmEEQx3WFvxZRvojrAAAuXXRy+eCDD77++us9PT0/+MF/+du//T+CYRFdwZ6Gxlnd8NPlvr6+F198cahULjwmOX9+7SOPrI+K6nJ2Norf9Y//+F/ffffdqqq50cVfAArT7FkVy5cvb2lpieO67Ls3JrrsGS07tOvv79+2bdvu3bszQ/Pabbfe+uijG0pKSrLnvnA2b2k5GHauX//VnA/Mz5cBAJiA4usG0W4a4dNkIjFz5sz41cAOdiMR1wEAXJaowG716tU7duxob2/fs+dnq1d/cbSb+gtN9jXN7MempqatW7f29fWFT0tLS+677741a/44OH+LXE7VYPR48OBb8TKYM2bMyOe3AuDTNDQ0tLS0dHZ2hj/49fX18ZWUfI/rssTT7vCVMA8dOrRly5YTJ06EPcXFxV/72iMNDfU537a/v/8f//G/pjOZe++9J6ojz57mJsG/DwDAOIjWwIxuBYuuIQRDN4cNv6fZyVUOcR0AwGWJzi/Xrl37+uuvt7V1vLBt29KlN9bU1ARZF/iCQl1nbPh68W+99dbWrVs7OjqiM+w77rjjq1/96uzZs4NP2wfomWf+Puy59957lyxZMvwAAApKQ0PDtm3burpPbtv+YtgOCnWeuijZ28fGnadPn96xY8dPfvKTqHP58uUbNmyYNWtWzrvCaSs87Pjx49cvWBDO6Rf4cAAARhPncD09PdHTZDKZTqdnVVbmHOOiwXDiOgCAyxKfYj7++ON/9df/e19f35YtW77xjW8UFxdHB0yUE9BUKhWOvOVgazJInD17trq6esOGDUuXLo3ixuEVePEbw6ff+c53Tp8+PW/evGj1MKfdAAUu/KFet27d5sbnjh8/HhXYTcrf7f379z///PPhd0wmk+G8HH7le+65J3siixtvv/32zp07w6fr16/PmexMagAAYxSfRPX29mY/jTeuC0a6b5iIuA4A4LLEp5jXXXfduj9Z88IPt7e1tT3//PMbN26M+gv2Ml88sO7u7u3bt+/duzczNMzi4tJ169asXr06Oiz7THrEs+oXX/zx0E4/xX/xF38RFPD3BSAS/VDX19e/sG1HV1dXOAXceuut8V0mk0D4BVOp1NatW19//fXwaSJ5zYoVdQ8//HBlZWXOTSdRo7+/f/PmzWH7/vvvX7r0xmCkDfAAABiLEc+dSktLx38kE464DgDgsmRv4bb2wTVvHTz0ZsvBvXubamtrV69ePVp2dfUyrQt8ck65QPjY39//gx/84KWXXo4OSGSC+x64f92atddee+2nfnL0dP/+/du3vxA+e+yxx6K1xSxqAVDg4lngK3+y9nvf+15XV9euXbuGrwBZaD/mI05Dw/uDoftIwm/U29cXBMmS0hmPP/rYLbfcMuJSmZEdO87FlrNnz47/Edz0DQBwOXp6ejLn2+HZWllZST5HM0GI6wAALlF80332FcNNmzY99fS32tvatm7dWlJS0tDQMOLlzquXaV3gM7P/aFdX109/+tOXXnqpt7c3kZgWBOlVq1atWbNm1qxZow1seEVCe3t7Y2Nj2Hn//fevWLFiLGMAoECEv9719fUvv/zym2++uWPHjttuu62mpqaQq8pyxpM9znh6Onjw4JYtW7q7T57rCYL77lu9du3auHBw+AQX9rz99ts/+clPksnkxo0bR7xbBQCAixUthhltrhGegKmuGwtxHQDAJRp+oTBUXFz82KMbnnrqqb6+vu81bg4Pa2hoyPdIfy8cYVdX144dO/bu3Ruc3/a5oaF+3bp1FRUVI27VM3zRsEh/f/9zzz3X29v/2c8uf+ihh6LOQivFAGBEcSy3fv36v/mbvwkbW7Zs+du//dsCrCrLnllyZpns+Tec3b7//e+3tLREV4Xmz5//8MMPL126NPujwsPS6XQ48cU9AwMD3/72t8PG2rVrlyxZUlBfHABg4soMmTZt2tmzZ8PGZz7zmcAVg08jrgMAuHTDc6zw7LOmpuYb3/jGU998ur9v4Hubt7Qf7Vj/1U+kWeNQtTBi6nbo0KGmpqaX9jYNHZIMe2+/fcW99967ZMmSC3yjnIuk8Qc+++yzv/nNb+YvWPjnf/7nOW93Cg5Q4OJYLpyz1q1b98ILL7S3H92xY8eaNWuyf+0L4fc8e2YZsVq9v79/+/btu3btCs7fu/3www83NDSk0+n4sPjO7uysLvTMM8/09fVdf/314Re/6t8EAGDK6Onpie6Uik7hpk+fXjinlwVLXAcAcIlGvKAZPdbW1j755JNP/cdv9vX17dy5s+v4iUcffbS4uDj7mJwb/K/sqLLDttOnT+/bt2/37t1tbW3nrleeW/oyOLf05YMPzp5dOfZPzh58VMFQWlr62OMbS0p+vwZ9Ya6fBkCO7Asla9asef3118M5Ytu2beH8tWLFigK5jJJT3j1877qBgYFwkg0nuKGFnc+9dO+990arX0bl48EoE1PUuWPHj1pbD4WzWHzfSYF8cQCACS08p+o7t4vw7y+bVFRUBM61Po24DgDgEl24+KB2Xs1/+n/+r6e++XTbu7/Zt29fe3v7xo2PLV16Y/RqfBnxaowqOH8S3NHRsXv37tdee62/vz96taSk5Atf+MIXv/jFWbNmxSMZ8XT5AqfRO3bseOmll8LxP/nkkzXXzcs+3r1yABNCzg/1E0888dd//df9pwe/973v/dVf/VVNTU1QANdTcsq7c57+7Gc/++EPf9jX1xe9dNttt61fvz6e3YZ/SJD1jcLH/fv3b9u2Lex57LHH4n1bzV8AAJcvujIQXfdIp9Px9sDW47kwcR0AwCXKqagbbsaMGU/+h288//zze/c2dR7vevrpp2+77baHHnpo9uzKqxprdXV17d+/v6npV++8++75P5GcNWvW/fetXrlyZXFxcc74R3w62kuvvPLKtm3b0kHmzx59LPt67vgs8gnAFZR9v/Pjjz/+999+tv/04H986ptPfuN/q62tLYTf83hmiUrSo6fRTBROduEBYefSpUvXrFkTPkYrXkayLwblzNfh06NHjzY2NoZHP/DAfbfccsuI27UCAHDJosUwo5OrqLQusB7PpxHXAQBcogtc2ovPQYuLizds2HDrrbdvbmzs7+vbN2Tlyvo1a9bMnj37yo6no6Pj4MGDe/fubW9vzwTJeGCrVq1auXLlkiU35Iwy+wrmha9Uxkc2NTVt3rw5MS35Z48+1lDfkP3vEIweWwJQmLJDrBUrVjz++GONjVt6e3uffvrpJ598ct68eXn/YY8HkEwm+/r69uzZs2vXrt6+00OzUnLB/JqHH3442oF1tPkrGDY9nT59urGxMfy05cv/6KGHHhrxzwEAcDk+/PDDRPKaaO+6stLSqDO+7BA47xqJuA4A4LKMeIqZU6Z2yy03//1/+r+3b9++c+fO8MT05SHLly9vaGi49dZboy12LlDoli37pbCdSp1qbW05dOit1oMHT5w4cf7VZCJIL1gw/957740+/1MHf4HILY4eX256pbHxufDDVzWsrL+r/sLjBGDCWdlQnwgyjY2NvX2n/8//+PRf/eU3oirq2BX82b/AatLDD+vq6grnzV27fxptgpJMZCpnVa5bt66+vv4Cm9vljDn+i9/5znfa2jrmzKn6iyf+3EQGAHBVJKYNnWhNSwTpsrKST7zi7GsU4joAgKsuPBm99tprH3roodWrV2/fvn3v3r1hZ8uQsDF//vxly5YtWbJk1qxZ0YXRC2R1b731Vl9fX3t7+8GDB8PHofUlpkUvZYbe+NnlS1esWHHrrbdWVFRE1yUvYcDZly+jxqFDhxobt4QvfP7zn9+w4U8DWR3AZFRff+5ujM2bN/f39z/11FOPPPJIQ8PHtdQXDsNGdIFX47q3nNur42kr6glnvZdffjnaMDW6O3v58uXhZBrOdCN+5vC/mFM7/v3vfz+cfEtLyzZt2hROzSYyAIArrrOzMxg6DUunz56rrisry/eIJgZxHQDAVZFzO3/Urqio2Lhx48MPP3yuSmDXru7u7nQ6/Zu2jnd/075z155oK+boWuS5PZkTmeD8hcu+vr62trbok+NNm4OPr0KmZ82aFb5lyZIlt912W/bFx0tO1HJK/Y4ePfrMM8+ErbvvXrlhw59abh5gsgp/2+PELpx6GhsbDx06tH79+hkzZoxWTT7aXDNi/dzwtY9GTNf6+/ubmprCifLEiRPxZBrOdGvXro2WvhztT4y4ZV1sz549e/fuDfufeOLPa2vnZX9I4DYUAIArITrfyz7rE9eNkbgOAOCqGHF5yejqYXFx8eohJ06caG5ubmk91Nra2tvbmzjvzTffPPeuRPpcaJdMflxqcP5jMul0aWnpggULamtrlyxZMm/evHgbvCtyzTHnvYcOHfrOd77T23f67rtXbty40dVMgEmvoaEhnGKeffbZcJ765Usvv/rqq1/72teyV57MNloaN2JWl3NDyfBpa//+/a+/fiAqQ4/uTgknzdtvv33NmjWVlZUjZns54o/KmX+bmpr+839+PpFIPv74xqVLlw7/ELMbAMBlis7Ezm1cF5+PZTLl5eX5HtfEIK4DABgn2UVpUXvWrFn33HPPF7/4xbB94sSJVCrV3t4e5Xbh065Ud9goLi6ura2Njq+pqSktLZ1fUxttRzfakl/BBcsdPlX2CJuamjZv3hw2Vq36eA1MJQgAk1v08x7OOH/3d38XTgGvvvZ6f39/Y2Pj7t27V69evXLlypz1KmOfulpm9tKXOZFec3PzviHh30qnPz66tqbm/vvvX7FiRbzJ6/A/8amrX0bOT2fT1q5d29DQYBYDALgaolOs6LJGeMaVTqeTiURRUVG+xzUxiOsAAK6u0W7zz+4P27NmzZo9e3a0xtfw+oMRP3m0q6KXuVhl/PampqbGxsZkMtnQ0PDoxq+P9l0AmDSyJ52ioqJNmzbt37//+eefP378eFtb25YtW1588cVo67hw2hrtjbEL9EQrLR8csm/fvuwyu7KyspVDov1cR/wTo6V3wSdvjol0dHSE09nQrScNa9c+eIGaPwAAroho1+HQH/7hHzrdGiNxHQDAlTd8H53hsm//zykFyK4/GPEzR+u8nKK6nA955ZVXGhsb05nE51et3LBhw2gDAGAyGb465YohTU1N27dvP3HixPHjx7cOmT9//rJly2688cbwsbi4+MKLXkbtjo6Orq6u9vb2gwcPtrW1RbddD72SDP9fUlJy++23Rn9u+MBGLKEbcTnNnCPDP/f0098K/8TQ9qsbRtvubvhoAQC4WNHZVGdnZzKZjBK7adOmOb8aI3EdAMAVduGLfTkXFnPCtuHt7IMvsPplTs9lXnB88cUXt23bls4kHnjggfUP/S/Ds0MAJqVkMhk1cn7zG4Y0DXmz5WDY85u2jra2tp07d4btkpKS+fPnR4s2h+3oLdHc8dZbb4WNrq6uEydOBCPFgeEbb7vtjhUrVsybd130N8dYYp5ttFmyvb39m9/8Zl9f/9133x0v6XzhsnWJHQDAJYvPo6KsLmxUVFTkdUQTibgOAOAKu/Blvk+turvAu8b+lk89MvvKZs6lyS3P/cPevXsTQfLPHt/Y0NBwsUMFYLKKQrsTJ040Nze3tLQcPHiwr68vnER6e3tbW1vDA8LHKKUbLfQKO0tKShYsWHDjjTfOnz9/6dKl0W6sOceM2M6WM38NL7YLhrK6p57+Vl9f/+fvXvn1r/+vY/yOpjwAgMvUnToVnZglk8myspJ8D2fCENcBAEwVI64Yln1ls6+v77vf/e6bLQcz6fSf/ft/X19/Z2BlMIApL2f6mD179j1DgqFILF7isr+/PxiaWaKbqcPHadOmhY8lJSW1tbXRY+WQy59Wht/FklOzHo7qqaee6usfWLVq1de//qcXW64HAMAlGxwcjLK6aFvifA9nwhDXAQBMFTlZXc6VzRMnTnz3u9/9zW9+U1JS9pd/+Y158+bF73JxE2AqG14XHs8LtUMuavnKqPxujAdf1CDjT2tqatq6dWt/f/+qlSsf3fj17L9lOgMAuKp6enridngCVlVVlcfBTCziOgCAyS970bDhjfCAtra2b33rW+FZ9Zw5czZt2lRTU5P9dokdANlywrnR9mQdXtWd/VJweStPjrifa9j5yiuvbG58Lnx696pVGzduzBnzaLvcAQBw+aJl0oPzJ2ZFRUX5HtFEIq4DAJj8cpa+zKmTaGpqamxsDBsLFix48sknZ8yYkf1e5QgAjJhvDS+qyzks6gk+Ge/FL13mkEbMBX/1q19t3rw5SExbtWrVhg1/Otq7JHYAAFdDeH41OPhRfAZYWVmZ7xFNJOI6AIApYbTU7bnnnnvppZfC/lWfrEKIuZoJwIhzQXboNVoANrwALrjSJW7x54Qz2t69e5PJ5Jo1D65du3b4ARfoAQDgikilUvFyPhUVFfkezkQirgMAmPxGvDDa3X3ymWeeaWtvD5KJxx59rL6+Po8jBGAiyqml+9Tjs+8dGW2dzIsSvf306dNbt259aW9TECQfe3RjQ0NDzgHZbVkdAMDVc+bMmWDovCtUVlaa7+FMJOI6AIBJbsSrk4cOHfr2M9/p6+srKSl58skna2uuG+2N4zhSACaGS54grlSVW7zCUqi/v/+pp55qb28vKSl75JGHGxo+cfdJzr56pjYAgKsqqq5Lp9PJZHLmzJn5Hs5EIq4DAJjksosYYlu3bu3v61m+bNkTTzxRXFx8gTcCQI4rNUGMvSBvxDdmMsF7773/99/+dnd394zi0r988j/U1NSM+JacTVsBALhKBgYHozurwsfKivJ8D2ciEdcBAEwV8eXLsPHEE0/s2bNn/fr1gSo6AApYzpqZ2XPWgQPNjY2Nvb298xcs2LRp0+xZFfFbTG0AAHnR3d0drWpQNH16UVFR4JrDmInrAAAmuRGLDGbNmhVldYHLmgAUvOFZ3YsvvvjCCy+EPXfccceGDRtKSkqi/uzt8QAAGE89PT3xFYbKykonZhdFXAcAMCXk1CWM9pjvYQLAyOJ5qr+//9lnn21tbQ17/uRP/mTNmjXBJ3ezyzkeAIDx0dvbG5+DzZkzx6WGiyKuAwCY5LL3rotPlEd8dBoNQIHr6Oh49tnvnjjRWVJS8thjj61YsSLqH15+Z0YDABhnqVQqPgcrKzu3+IFTsrET1wEATBXpdDqZTI6YyVmhAoACF01STz31VF9f3/z58zdt2jRr1qwRj3H3CQBAXgwOfhScvxu4srIycGJ2McR1AACTX3R+nEwmg1EuZTp7BqAw5UxYjzzyyKFDh9avX19cXDzaMdltV4gAAMZNKpUKzq9SXl5e7kzsoojrAAAmv5yFLp0xA1D4Rqz8bmhoqK+vz5nRRlvP2XwHADCeenp7o0ZUWmflg4sirgMAmBLU0gEwsYw2W404o414sPkOAGAcxIFcVF2XTCTKZ86MX3VKNkbiOgAAAAAAAMYqu2YuWuqgr68v6k9/cuM61XVjJK4DAAAAAABgrIbvFtzT0xOFc8lksrz838THyOrGSFwHAAAAAADARYjL5qLHY8eORT3pdLqqqiqwa91FEtcBAAAAAABwEaIoLs7kBgc/ijorKiqiTithXhRxHQAAAAAAABchzuSip6dOnYo6y8vL46BOVjd24joAAAAAAAAuQk51XVdXV9RfUVE+/FU+lbgOAAAAAACAixOncQMDZ0JRT0VFZXyArG7sxHUAAAAAAABcnLiE7tSpU+lMJhlMSyTSc+bMyve4JiRxHQAAAAAAABcn3qDugw8+GIru0hUVFSrqLo24DgAAAAAAgIsTJ3O9vb3n2plMeXl51GPXuoslrgMAAAAAAOAiRIFc9Njb23uuEQRz586NXpXVXSxxHQAAAAAAAGMSr4EZnI/lzi2GmUyGL8yc+QfZx+RzlBONuA4AAAAAAIAxiYvqoqfd3d3JZDKdyRRNn15RUZEd5jF24joAAAAAAADGJKdy7uTJk+l0OkgkKisrg4/r7dJRZpe/MU484joAAAAAAADGJMrh4tDu1KlT5+rtgqC6ujruzKnA41OJ6wAAAAAAALgo6SCYFv6vO3UqKqarqpp9/qVkMCzV48LEdQAAAAAAAIzVUAg3LYrijh07FgVyVVVVwbB8TlY3RuI6AAAAAAAAxipe8fLkyd9mMplkMlk+c2aglu4yiOsAAAAAAAC4OJlMJpVKRdvUzZ07N/jkApiiu4sirgMAAAAAAODiJBKJ7lQq8/HGdVXZ/XFbaDdG4joAAAAAAAAuTiaTydq4bnZ2f/4GNVGJ6wAAAAAAABirqGYulEqlksnkzJkzi4qK4lfjcjqldWMnrgMAAAAAAGCsoq3pjh8/HjWqq6tzDogK7GR1YyeuAwAAAAAA4CIkEokPjp2L69Lp9NzqOcNfzcuoJi5xHQAAAAAAABens7MznU4nk8mqqqp8j2XCE9cBAAAAAAAwJvGOdNHGdeUzZ06fPj3fg5rwxHUAAAAAAACMSbRf3cmTJwcHB8On1dXVUY8FMC+HuA4AAAAAAIAxiZK5zs7zG9fNrZLVXT5xHQAAAAAAAGMSJXOdncejlG7evHlhI9+DmvDEdQAAAAAAAFyE9z/4IJFIVFVVBecDPC6HuA4AAAAAAICx6u7uPnPmTNiora3J91gmCXEdAAAAAAAAF5K1QV36+PETicS0dPqj6qo5eR7WZCGuAwAAAAAA4EISicT5xC55/PiJTObstddeW15eHnwiyeMSiesAAAAAAAAYq7a2tkQQzK+tjYI6Wd3lE9cBAAAAAADwKaJY7lhnZyZsB0FVVZWg7koR1wEAAAAAADAm7e1Hz6V0mUxtbW34NJ1OJ5PJfA9qwhPXAQAAAAAAkCt7U7q43dnZGbYrKyquueZcSieruyLEdQAAAAAAAFxIlNX19PSkUqcymczixYuinuxIj0smrgMAAAAAACBXTg6XyWQ6Ozuj/tmz54x4DJdGXAcAAAAAAMDI4vq58LGj471EkC4rK62sLB9xqUwujbgOAAAAAACAkWUvetne3h42ampqg6y6Olnd5RPXAQAAAAAAMLIojYtK64KhlK66ujrnpbwOcDIQ1wEAAAAAADCyRCIRl9aFT6dPn15Tc138Ul6HNnmI6wAAAAAAABhBdv1cR0dH+LS2dl72S3kd3eQhrgMAAAAAAGAEWaV1RwcHB8PG/Pnz4wwvasjtLp+4DgAAAAAAgBHEUVxHR0fYSKfT8+bNi1+NXpLVXT5xHQAAAAAAACOIo7ijR4+m0+kF8xeOeJgCu8skrgMAAAAAAGBE6SBIdnS8NzAwECQS19VWj3iQrO4yiesAAAAAAAAYwVDZXNDe3h61a2pq8j2iyUlcBwAAAAAAwAgSiWmZTKajoyN8XDB//vTp0/M9oslJXAcAAAAAAECuaEe6o0ePDg4OJpPJRYsWJQOLXl4V4joAAAAAAAByRTvSHT78TvhYVlY6b94f5ntEk5a4DgAAAAAAgBEMDAx0HD2azmSuv35hlN5xNYjrAAAAAAAAGMG77/4mWhLzxhtvDM4vj5nvQU1C4joAAAAAAABGcPjwkfBx8eLFJSUzgvPLY3LFiesAAAAAAACmuk9WzqWDIJlKnUqlUmHXLXU3qau7qsR1AAAAAAAAU12cxg0lc8nwsbW1NexcuHBhaWlpfsc26YnrAAAAAAAAprSoeC56jHK7M2fOtLe3hz233HJLvkc3+YnrAAAAAAAA+ESBXUfHex999FFdXV1paXE6nU4mk9bDvHrEdQAAAAAAAFNaTg4XPm1tbZ0+fdqyZUvCp8lkcvgxXEHiOgAAAAAAAM6JSug6OztTqVR9/Z1FRUU5L+VxbJOYuA4AAAAAAGBKy967Lnx6+PDhqurqxYsXZ0d0srqrR1wHAAAAAAAwdcVZXfS0t7e3o+O9L//xHwfnIzp1dVebuA4AAAAAAGDqiqK4OJBraWmpq7uprLQ45wCuHnEdAAAAAADAlBbXzw0OWbZsWb5HNLWI6wAAAAAAAKa0uH7unXfeueOOO/I7mClIXAcAAAAAAEDQ0dExc+bM6dOn53sgU464DgAAAAAAYKrr6elJpVJ1dXX5HshUJK4DAAAAAACY0gYGBpqbmz/3uc/Fm9gxnsR1AAAAAAAAU9obb7yxfPlyy2Dmi7gOAAAAAABg6nr11Vdra2vLy8vzPZCpS1wHAAAAAAAwqWQymfDxwstaRuteHjlypKKioqqqavhLV3eIZBHXAQAAAAAATB4XCNuyY7zwsaOjI2wsXLgw5zBZ3TgT1wEAAAAAAEwSUVYXxXLBsOAt++mRI0fKyspqamrGdXyMRFwHAAAAAAAw2Vy4Qu61116bOXNmzhqY5Iu4DgAAAAAAYJLITulyVsWMng4ODv7yl79csGDB4sWLh7/drnV5Ia4DAAAAAACYVOLd6YKsBC7arK6pqen2229fvHhx9j52kXgJTcaZuA4AAAAAAGByirO6wcGPmpubW1vfbGhoWLRoUTBstUx1dXkkrgMAAAAAAJgkclK3sB32HD9+vKnplZ6e3oaGVYsWXT/i8bK6PBLXAQAAAAAATBLDN6t79bXXW1tbE0G6vr4+J6sLpHSFQVwHAAAAAAAwwWRX0UXt4T2nTp165ZX/fqKrK2zX19dH+9XFR1r9snCI6wAAAAAAACaYnBUv48cohAs1N/+6+Y030ul08uOsbmH4Unx83KYQiOsAAAAAAAAmtuwt6FKpU02vvJJKpcKnyWSyof7OhQuvD4blecGwje7IF3EdAAAAAADAhDR8ccvDh9957bXXBgYHo1cbGhoWLlyQE9RZDLPQiOsAAAAAAAAmpOy87aOPPvqXf/mXI0fejXtWrVy5aNH12Qdnl9bJ6gqHuA4AAAAAAGCCya6QC/X29v/85z9PnTyZiXK4dHrlyvrsrC56S/Z78zFqRiauAwAAAAAAmGCyV7NMpVK7d/908MyZoUAumcmkVw7V1eXEcnFbVldoxHUAAAAAAAATw+8TuMzHqdvJkyd37tpz5syZ6IBE8FF9/cd1dWK5iUJcBwAAAAAAUKCGV8h93DPUl0qldu3a89FHH8WH1dfXL168OHupTEtfFj5xHQAAAAAAQIGKkrbsyC1O4KI1MAcGB6Pt68KXVjbctWjRoniPuujIfI2csRPXAQAAAAAAFLTs8rgoq+vt79u5a8/guaxuWiKRCXsbhrK64JMJ3/C0jwIkrgMAAAAAAJgwEonEwMDAz37688HBwWQymcmkg0zwuc/dsXDhwuiAOKizGOZEIa4DAAAAAAAoXHHeFjf27dufSqWSyWQ6nU4mEosWLVqy5Mbhq2VGPbK6wieuAwAAAAAAKFzZOVz42NHx3ttvvx220+l0+Hzx4oX19XdFB8TldNlP8zJmLoq4DgAAAAAAoKDFwVtvb//LL798bg3Mof5ZleV33XVXfFhOOZ2sbqIQ1wEAAAAAABSoqFQuDt5efvnlwTNnohcqKytXr77H7nSTgLgOAAAAAACgQGXncK2tBzs7O6P2jBkz6uvrp0+fHqiim/jEdQAAAAAAAIVucHDwjTd+fa6VyQSJxBe+8PmKipnRS/GWdXK7CUpcBwAAAAAAUOiamn41MDAQNqZNm3bbbbdWVc2JX4q3rJPYTVDiOgAAAAAAgILW2dnZ0dERDBXSzZs3b9mypfkeEVeSuA4AAAAAAKBwZTKZ1157PZ3JJJPJa4uK7rrr38b9ORV1SusmKHEdAAAAAABA4XrnnXe6urqSyWQ6nf53/+4L1157bU5EZw3MiU5cBwAAAAAAULiam5uTyeTZdPqzn/1stGVdIpEZyunORXSyuklAXAcAAAAAAJBnOalb/PRA868/7OkLW3/wmdK6m//o/EvJ+EhZ3SQgrgMAAAAAAMiznNQtftra2hoMRXSf+9znioqKAqtfTkbiOgAAAAAAgIKQncOF7XfeeWdgYCCZTFZXV8+bNy8+TFY3yYjrAAAAAAAACkJ2Dhe233jj1+dq6dLplStXRp2ZTCYQ10064joAAAAAAIACEtXYdXS897sPe8InN9xwQ0nJjKhTUDcpiesAAAAAAADyL14JM9qdrvXgwai/rq4uOF9RZ9e6SUlcBwAAAAAAkH/Zu9b19fW9//77Yc8NN9xQWlo8/BgmE3EdAAAAAABAAUkkEi0tLclkMpPJ1NXdlO/hcNWJ6wAAAAAAAApLR8fRTCZTXV1dWlqa77Fw1YnrAAAAAAAA8i/el+7Ysc6ent6wsXDhwnwPivEgrgMAAAAAAMizKKuLHo8efS/sKZo+ffFicd2UIK4DAAAAAADIs6iuLkrs2trawkZtbW0i36NifIjrAAAAAAAA8i8qrTt58mRfX186nZ4/f36+R8Q4EdcBAAAAAADkX1Rg13n8xNl0unjGjOuum5vvETFOxHUAAAAAAAAFYWglzPZEIjFnzpwovWMqENcBAAAAAAAUhEQicezYsfBx7tzqfI+F8SOuAwAAAAAAKAjHOo8nhqrq5syZne+xMH7EdQAAAAAAAPmXyWRSqVTUrqioyO9gGE/iOgAAAAAAgDzLZDKJROJk6mTYrq6ujnvyPS7Gg7gOAAAAAAAgz6JkrjuVChulpaWyuilFXAcAAAAAAJBnH1fXnTwZNj7zmc/I6qYUcR0AAAAAAECeJRKJnp6eqFFeXh51qrGbIsR1AAAAAAAAeZbJZHp7+6N2UdH0qCGrmyLEdQAAAAAAAHmWSCRSqe58j4L8ENcBAAAAAADk3+DgmahRVTUnvyNhnInrAAAAAAAA8m9gYCBuR7vW2btuihDXAQAAAAAA5N9vf/vbqBGndLK6KUJcBwAAAAAAkH+ZTCZqRHV1gbhuyhDXAQAAAAAAFBZB3ZQirgMAAAAAAMi/uLrOlnVTjbgOAAAAAAAgzzKZTDKZjIK6aDFMid3UIa4DAAAAAADIs0Qicfbs2SixCyyGOcWI6wAAAAAAAPIvrq7L90AYb+I6AAAAAACAQhHvYMfUIa4DAAAAAADIv8yQZDKZSqUqKiryPRzGj7gOAAAAAAAg/xJD0un0mTNn8j0WxpW4DgAAAAAAoFDYu24KEtcBAAAAAADkWSaTSSQS0WKYv/vd76qqqvI9IsaPuA4AAAAAACDPEolESUlxtBhmf39/vofDuBLXAQAAAAAA5F9Z2WeCodxucHAwLrazNuZUIK4DAAAAAADIv3PhXPgYJFMnfxuldLK6KUJcBwAAAAAAkH9z51a/8cYbmczZDz/8Xb7HwrgS1wEAAAAAABSETCaTTCZ7enrDRqC6bsoQ1wEAAAAAAORZJpOpqpoTNtLpdPh4/PiJ6ClTgbgOAAAAAAAgz6JCuunTp3909mwmk0mlUlVVc87tZqfAbgoQ1wEAAAAAAORfJpOZPXv2e++/n0gkUqmTgcUwpwxxHQAAAAAAQP4lEok5c2a9/8EHmUzm+PHOfA+H8SOuAwAAAAAAKAjl5eVRRd2HH/aEysrK8j0ixoO4DgAAAAAAoCBUV1cHmUzYSGcyR4++t3TpkkzmbCIxzSZ2k5u4DgAAAAAAoCAUFRWVl5d3p1LTpk374INjS5bcmJ3VCe0mK3EdAAAAAABAoaitrT158mT67NmOjo4zZ84UFRXFEZ2sbrIS1wEAAAAAABSETCZTU3Ndc3PzuWQukWjraL9h0eJAXd1kJ64DAAAAAAAoCIlEoqKiorS0tLe3N5PJHGx9K4rrLIY5uYnrAAAAAAAACkIUyN1www379+8PEolUKtXZ2VlVVRX1y+omK3EdAAAAAABAQYgCuYULFx44cCAz1HP48OGqqqqwX2ndJCauAwAAAAAAKCClpSW1tbVt7e1h+8iRd2+55ZaSkpLsrE50N8mI6wAAAAAAAPIvDuHCh2XLlrS1t597msm8+uq+L3zh7k8eIKubVMR1AAAAAAAA+ZcdwlVVVc2dO/f9998PO9vb2zs7j8+ZM1tKN1mJ6wAAAAAAAPIvKp6LS+huvvmmDz744Fx/ELz66mtf/vKX4pcshjnJiOsAAAAAAADyLyeBq66aU11dfezYsbCdSqWam39dV3fTiEcy0YnrAAAAAAAA8i+qmcsusLvj9ltf/NE/hY1kMnngwIHq6jlVVVWB6rpJR1wHAAAAAACQf8MTuIqKis8uX37w4MGzZ89Omzbt5z//5Ze//KWysjJZ3SQjrgMAAAAAACgg2QV2dXV1HR3tPT296UxmYHDw57946b577ykqKsr3GLmSxHUAAAAAAACFJa6fKyq6pr6+fvfuPVGAl0qldv90z733rJbYTSbiOgAAAAAAgMJVXV1VV1fX3NwctjNB0N11ctee3fetvne0xM7OdhOOuA4AAAAAAKCg1dXd1NPz4TvvvJvJZMKnqe5Tu3b/tKH+zoqKiuEHy+omHHEdAAAAAABAobvjjttPnfptV1fXuTQukeju7t61+6crV66cd93c7L3uhjcofOI6AAAAAACAQldUVHTPPf/Tnj0/6+7uTgRBMpkcGBj42c9+Nn/+/Ib6+qKijxOfOKKLG3K7wieuAwAAAAAAmACuvfbae++951e/+h9tbW3pdDqZTIaPHR0dP3zhhRW31C1duiTn+Ciok9UVPnEdAAAAAABAQYsr5KZPn/75z69qbp55oLk56kyn04ODg//y6mstLS11dbcsWnR9/C5B3UQhrgMAAAAAAChoOdvR1dXdVF1d/fLLL/f19WWGNq4L9fT0NjU1NTcfWLz4hkWLFpWWFsdvtx5mgRPXAQAAAAAAFLRMJhN8slquqmr2V76yrrn512+2tJw5c+bcMeEBQdDT07t///4DBw5UVFQsWnR9bW1tSUmJrK7AiesAAAAAAAAK2mh5W13dTeF/R44cOXr0/ba2tuyDU0Nee+310tKSqqrqysryUFVVVXTM8Pwv7s+p5LtkSvrGTlwHAAAAAAAwIUWR2KIhg4N3dXZ2plKpkydPDgwMhO3wgHQ63dPT++GHhw8f/jicKyoqqqysDB/Ly8uj0K66umqoMC8Tfeb06UUVFTOzQ7vhwduFU72oc8Q3MiJxHQAAAAAAwIQUh2GZTKao6JqamuvC/+Ke8NUotDt27FgiMS2VSp05c+bDD3/3wQcfpNPpj6vxEonX95+dNm1aFN39/pPPrbdZVTGkvPzflJeXZwdvcTvO5LKTueENLkxcBwAAAAAAMFHFpWzpdDqZTAafLG6LVr/MXgMzitDOnDmTSqXCpx8cOz5t2rT3339/cHDw1KlTcWgX/q/z+PFjQ2lf2PkHf/CZqjlV82pqamuuywnhoqcXWFeTTyWuAwAAAAAAmKjiRSmzs7pghLQsPXTwx8dMnz59zpw54QHV1dVhz803fTY6qLe3v6fnw2PHOlMnT6ZS3T09vdGf+PDDnt/97sPDR47MuPbahQsXLlu2rKysJP7oEZM5Wd3YiesAAAAAAAAmpKgYLnujuOFZ3fljktnHB5+M0+LjS0uLw/+qquZEnX19fcfOOX78eGdPT2/YMzAw0NraevDgwTlz5txyS1145IX3sWMsxHUAAAAAAAATUnYmN+LecvHGcsGFCu9GroQLO0tLSxcNCZ92d3e/++67HR1Hf/e7D8OnnZ2dO3fumjt3bl3dTXPmzBntQxgLcR0AAAAAAMAEM1o+l3NAdiFdfMyn5mojBnuVlZUVFRW33357Z+fxw4ePhMKXhmrvjlVVV3/ujttmzpw5WnzIhYnrAAAAAAAAJphPDcMuJy0bLdiLns6ZM7uqak5d3U3Nb/zr4cOHw55jx47tePHHN95ww223rbj22msv869PQeI6AAAAAAAAxiQumysrK2uov/OWuroDzc1vv/122Pn24cPt7e11dTctW7ZsxLcwGnEdAAAAAAAAY5KzSGZpaXFD/Z2LF13/L6/u6+7uPnPmzKuv7mtvP7pyZX1paWkQpIMgGb0x3kVPdDecuA4AAAAAAICLkBPaVVVV/fGXv/TGG/964MCBsLOzs/NHP/qnuMwu3jlPYjcacR0AAAAAAABjlZ26ZWdvN9302TlzZv/yly8NDAwMDg6++uq+jo736uvvLCsriw6Q1Y1GXAcAAAAAAMBYxdVyn+xOJxLJ6uqqdevW7dq16+TJk5kg+ODYsR//t3+6/dbbFi9eHAV1ErsRiesAAAAAAAAYk5ywLSt+S0avFhVdc999q3ft2pM6eTLsGTh9pumV/95x9P2G+juLioqCEXI+xHUAAAAAAACMTXZ5XFwwF70UL49ZVFT05S9/6Ve/+h9vHz4cvaW9vf3UyVR9/V1VVVX5HH2hEtcBAAAAAAAwVnE+l1Mnl71IZvhYX39nJnP2yJF3M5lM2PO7D3t27tqzfNmyO+64LecDLY8prgMAAAAAAOCyxKV12cV2DQ0N1dV/+PLLLwfnO1tbWzs7O+vr76yoqIgPzqnPy8v480tcBwAAAAAAwBWTvUjmwoULysrK/vmf//mjjz6Kyuy6u7t//OP/VnfOTTlvzF5jM2fJzXH/EuNKXAcAAAAAAMBlievkcsK28LGqavZXvvKVX/ziF8eOHYsOzQTBgebmjqNH6++6q6JiZvbnRJFeMPqSm5OSuA4AAAAAAIDLNVo9XDqdLiq6ZvXqe95449cHDhzInE/guru7f/TjH99SV7ds2bLwgOjgnE+YCqV1gbgOAAAAAACAy5e9EV1UJBe1k8lklLrV1d1UU1PT9Mor3d3dUWf4anNz85Ejh2+//Y7a2nk5HxVMjdK6QFwHAAAAAADA5cteBjMnZoufVlTM/PL//MDBQ4f2728+c+ZM2JPOZD7s6f3FL34xd+7cu+66q6ysJH5XOp2Oo77x/CLjT1wHAAAAAADA5cqurgtGX8cy7Fy2dOmiRTfs37//4MGDyWQynU6Hve+9//4PX3jhhsULb7755rKysmCoLC+YGgV24joAAAAAAACusAvHbEXTp/3bz93+2eVL33jjjbcPvxPX5B0+8m74dPGiRbfccnNpaemn/pXsUHDi1uGJ6wAAAAAAABhvmUymrKzszjvvrKtb8WZLy5EjRwYGBoKhnO/wkXNqa2sXLbq+pqYmzuGGB3LZTydoVheI6wAAAAAAABh/UbqWTCZLS4s/d8dt4X9DId27nZ2dmUwmfKl9SGlp6fz58xcuXFBRUZEdyI1WVzcRa+zEdQAAAAAAAIy34RnboiG9vb0dHUfb2zs++OCDRDLZ19//r2++2dLSUlpaWls7r6qqau7cuddcc014fPwJOe18fqtLIq4DAAAAAABgXOXUwGXnbaWlpUuXLgn/O3PmzPsfdB4/fvzYsWMnU6ne3t7W1kPhf+Ex5eXlFRUVZWVl1dVzwuPDRvYnTDjiOgAAAAAAAMbVhXO1KHibPn36/Np54X9R57FjnadOnerp6e3q6urv7zty5Eh42Pz5NTfffHP8mdEbJ1xuJ64DAAAAAAAgz3KK7bJfiuK36uqq8L84istJ5qLGRMzqAnEdAAAAAAAAhSwnkAuy1tKMk7nhjQlEXAcAAAAAAEChu0D53UQnrgMAAAAAAIC8EdcBAAAAAABA3ojrAAAAAAAAIG/EdQAAAAAAAJA34joAAAAAAADIG3EdAAAAAAAA5I24DgAAAAAAAPJGXAcAAAAAAAB5I64DAAAAAACAvBHXAQAAAAAAQN6I6wAAAAAAACBvxHUAAAAAAACQN+I6AAAAAAAAyBtxHQAAAAAAAOSNuA4AAAAAAADyRlwHAAAAAAAAeSOuAwAAAAAAgLwR1wEAAAAAAEDeiOsAAAAAAAAgb8R1AAAAAAAAkDfiOgAAAAAAAMgbcR0AAAAAAADkjbgOAAAAAAAA8kZcBwAAAAAAAHkjrgMAAAAAAIC8EdcBAAAAAABA3ojrAAAAAAAAIG/EdQAAAAAAAJA34joAAAAAAADIm/8fA4AhYZw0M78AAAAASUVORK5CYII=" name="Obraz 1" align="bottom" width="497" height="171" border= "0">

Liek aplikujte do vašich očí nasledujúcim spôsobom:

1. Zakloňte hlavu a pozerajte sa do stropu.

2. Jemne potiahnite dolné očné viečko nadol, pokiaľ sa nevytvorí malý vačok.

3. Stlačte kvapkaciu fľaštičku obrátenú dnom hore, aby došlo ku kvapnutiu lieku do vášho oka.

4. Hneď po vkvapnutí predpísaného množstva kvapiek zavrite oko a zatlačte končekom prsta do

oblasti vnútorného očného kútika zavretého oka (blízko nosa) po dobu 1 minúty.


Nedotýkajte sa hrotu kvapkadla. Po použití nasaďte ochranný vrchnák. Ak používate mäkké

kontaktné šošovky, pred použitím lieku si ich vyberte z očí a počkajte aspoň 15 minúť, kým si ich znovu nasadíte. O konzervačnej látke v tomto lieku je známe, že spôsobuje odfarbenie kontaktných šošoviek.


Ak použijete viac lieku Briglau, ako máte

Dospelí

Ak ste si aplikovali viac kvapiek Briglau do oka (očí), je nepravdepodobné, že by to malo škodlivý účinok. Nasledujúcu dávku použite v obvyklom čase.


Deti

Niekoľko závažných prípadov predávkovania bolo hlásených u detí, ktoré používali

brimonidíniumtartarát na liečbu glaukómu. Príznaky zahŕňali spavosť, sklesnutosť, nízku telesnú

teplotu a ťažkosti s dýchaním. Ak sa niektorý z týchto prejavov objaví, ihneď kontaktujte vášho

lekára.


Dospelí a deti

Ak ktokoľvek omylom prehltol tento liek, ihneď vyhľadajte lekára.


Ak zabudnete použiť Briglau

Ak ste zabudli použiť Briglau,použite zabudnutú dávku hneď, ako to zistíte.

Ak si však spomeniete na zabudnutú dávku až krátko pred ďalšou dávkou, vynechajte zabudnutú dávku a pokračujte v ďalšej aplikácii v zaužívanom čase.


Ak prestanete používaťBriglau

Aby liečba bola účinná, musíte túto očnú roztokovú instiláciu používať každý deň. Neprerušujte liečbu liekom Briglaubez toho, aby ste o tom informovali svojho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Možnosť výskytu vedľajších účinkov je uvedená nižšie podľa nasledovných kategórií:


Veľmi časté

Výskyt viac ako u 1 pacienta z 10

Časté

Výskyt menej ako u 1 z 10, ale viac ako u 1 pacienta zo 100

Menej časté

Výskyt menej ako u 1 zo 100, ale viac ako u 1 pacienta z 1 000

Zriedkavé

Výskyt menej ako u 1 z 1 000, ale viac ako u 1 pacienta z 10 000

Menej zriedkavé

Výskyt menej ako u 1 z 10 000, vrátane ojedinelých prípadov


Pri použití Briglau sa môžu vyskytnúť nasledovné poruchy oka:

Veľmi časté: podráždenie oka (začervenenie, pálenie, bodanie, pocit cudzieho telieska v oku,

svrbenie, uzlíky alebo biele škvrny na spojovkách), rozmazané videnie, alergická reakcia v oku.


Časté: lokálne podráždenie (zápal a opuch očného viečka, opuch spojoviek, zlepené oči, bolesť očí a slzenie), precitlivenosť na svetlo, povrchové poškodenie alebo sfarbenie rohovky, pocit sucha v oku, vyblednutie spojoviek, abnormálne videnie, zápal spojoviek.


Veľmi zriedkavé: zápal dúhovky, zúženie zrenice.


Vedľajšie účinky, kde výskyt nie je známy: svrbenie očných viečok.


Môžete mať skúsenosti aj s nasledujúcimi vedľajšími účinkamiv ostatných častiach tela:


Veľmi časté: bolesť hlavy, sucho v ústach a únava/ospalosť.


Časté: závraty, príznaky podobné chrípke, problémy so žalúdkom a/alebo črevami,

abnormálna chuť alebo celková slabosť.


Menej časté: depresia, búšenie srdca alebo nepravidelný srdcový rytmus, suchosť nosnej sliznice a celkové alergické reakcie.


Zriedkavé: dýchavičnosť.


Veľmi zriedkavé: nespavosť, mdloby, vysoký alebo nízky krvný tlak.


Vedľajšie účinky s neznámym výskytom: kožné reakcie vrátane sčervenania, opuchu tváre, svrbenia, vyrážky a rozšírenia ciev.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebvo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Briglau


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte fľaštičku, ak je ochranný krúžok na nej zlomený pred prvým otvorením.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a na štítku fľaštičky po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Fľaštičku odstráňte po 28 dňoch od otvorenia, aj keď v nej ešte zostal roztok.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Briglauobsahuje

 • Liečivo je brimonidíniumtartarát. 1 ml roztoku obsahuje 2 mg brimonidíniumtartarátu, čo

zodpovedá 1,3 mg brimonidínu).

 • Ďalšie zložky benzalkóniumchlorid (ako konzervačná látka), polyvinylalkohol, chlorid sodný, citrónan sodný, monohydrát kyseliny citrónovej, hydroxid sodný alebo kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), čistená voda.

Pozri časť 2 pre ďalšie dôležité informácie o benzalkóniumchloride.


Ako vyzerá Briglaua obsah balenia

Briglauje číry, slabo žltozelený roztok v plastovej fľaštičke.

Každá fľaštička obsahuje 5 ml očnej roztokovej instilácie.

Briglau je dostupný v balení po 1 fľaštičke.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Medana Pharma S.A.

10, Wł. Łokietka Str.

98-200 Sieradz

Poľsko


Výrobca

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański

Poľsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko: Бриглау 2 мг/мл капки за очи, разтвор

Česká republika: Glaudix 2mg/ml

Holandsko: Briglau

Lotyšsko: Briglau 2 mg/ml akių lašai, tirpalas

Litva: Briglau

Maďarsko: Briglau

Poľsko: Briglau

Rumunsko: Briglau 2mg/ml picături oftalmice, soluţie

Slovenská republika: Briglau


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 02/2013.

5


Briglau

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2011/05219


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Briglau

2 mg/ml očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje: 2,0 mg brimonidíniumtartarátu (ekvivalentné 1,3 mg

brimonidínu).


Pomocná látka so známym účinkom: obsahuje benzalkóniumchlorid 0,05 mg/ml.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia.

Číra a žltozelená tekutina.

Osmolalita: 280 ~ 330 mOsmol/kg

pH: 5,7 – 6,5


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku (IOP) u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo s očnou hypertenziou.

 • Ako monoterapia u pacientov, u ktorých je liečba topickými betablokátormi kontraindikovaná.

 • Ako doplnková liečba iných liekov znižujúcich vnútroočný tlak, pokiaľ zníženie IOP nie je možné adekvátne dosiahnuť jedným liekom (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčané dávkovanie u dospelých (vrátane starších pacientov)

Odporúčaná dávka je jedna kvapka Briglau do postihnutého oka/očí dvakrát denne, približne s 12

hodinovým časovým odstupom. U starších pacientov nie je nutná úprava dávkovania.


Ako u všetkých očných roztokových instilácií odporúča sa na zníženie možnej systémovej absorpcie zatlačiť na slzný vačok v oblasti vnútorného očného kútika po dobu 1 minúty. Toto je potrebné vykonať hneď po vkvapnutí každej kvapky.


Ak sa používa viac ako jeden topický očný liek, rozdielne lieky sa majú aplikovať s časovým

odstupom 5 až 15 minút.


Použitie pri poruchách obličiek a pečene

Brimonidín nebol skúšaný u pacientov s poškodením pečene alebo obličiek (pozri časť 4.4).


Použitie u deti a dospievajúcich

Neuskutočnili sa žiadne štúdie u adolescentov (12 až 17 ročných).

Briglau sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov a je kontraindikovaný u novorodencov a dojčiat (mladších ako 2 roky) (pozri časti 4.3, 4.4 a 4.9). Je známe, že u novorodencov sa môžu objaviť vážne nežiaduce účinky.

Bezpečnosť a účinnosť Briglau nebola u detí stanovená.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok.

 • Novorodenci a dojčatá (pozri časť 4.8).

 • Pacienti liečení inhibítormi monoaminooxidázy a pacienti liečení antidepresívami, ktoré ovplyvňujú noradrenergný prenos (napr. tricyklické antidepresíva a mianserín).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Deti vo veku 2 rokov a viac, špeciálne deti vo veku 2 až 7 rokov a/alebo s telesnou hmotnosťou ≤ 20 kg majú byť liečené s veľkou opatrnosťou a musia byť starostlivo monitorované z dôvodu častého výskytu somnolencie (pozri časť 4.8).


Opatrnosť je potrebná pri liečbe pacientov s vážnym alebo nestabilným a nekontrolovaným srdcovým ochorením.


U niektorých pacientov (12,7 %) sa počas klinických skúšok s brimonidínom objavila očná alergická reakcia (pre viac podrobností pozri časť 4.8). Ak sa objaví alergická reakcia, liečba Briglauom musí byť prerušená.


Oneskorené očné hypersenzitívne reakcie sa hlásili pri brimonidíne 0,2 %, a niektoré boli spojené so zvýšeným IOP.


Opatrnosť je tiež potrebná, ak sa brimonidín použije u pacientov s depresiou, cerebrálnou alebo

koronárnou insuficienciou, Raynaudovým syndrómom, ortostatickou hypotenziou alebo trombangitis obliterans.


Brimonidín nebol skúšaný u pacientov s poškodením pečene alebo obličiek, preto je nutná opatrnosť pri liečbe týchto pacientov.


Briglau obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorý môže spôsobiť podráždenie oka. Je tiež potrebné vyhnúť sa kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Pred aplikáciou je potrebné vybrať kontaktné šošovky z oka a po jeho aplikácii počkať aspoň 15 minút, a až potom ich opäť

nasadiť. Je známe, že benzalkóniumchlorid môže spôsobiť odfarbenie mäkkých kontaktných šošoviek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Briglau je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich imhibítory monoaminooxidázy (MAO) a

antidepresíva, ktoré ovplyvňujú noradrenergný prenos (napr. tricyklické antidepresíva a mianserín), (pozri časť 4.3).


Aj keď sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie s brimonidínom, možno predpokladať jeho aditívny alebo potenciujúci účinok s látkami tlmivo pôsobiacimi na CNS (napr. alkohol, barbituráty, opiáty, sedatíva alebo anestetiká).


Neexistujú údaje o hladine cirkulujúcich katecholamínov po podaní brimonidínu. Napriek tomu sa odporúča opatrnosť u pacientov užívajúcich lieky, ktoré môžu ovplyvniť metabolizmus a spätné

vychytávanie cirkulujúcich amínov, napr. chlorpromazín, metylfenidát, rezerpín.


Po aplikácii brimonidínu bolo u niektorých pacientov zaznamenané klinicky nevýznamné zníženie krvného tlaku. Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom užívaní brimonidínu a liekov ako sú

antihypertenzíva a/alebo srdcové glykozidy.


Opatrnosť sa odporúča pri začatí (alebo zmene dávky) súbežnej liečby systémovým liekom (bez

ohľadu na liekovú formu), ktorý môže reagovať s α-adrenergnými agonistami alebo zasahovať do ich účinku, napr. agonisty alebo antagonisty adrenergných receptorov (napr. izoprenalín, prazosin).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť používania počas tehotenstva u ľudí nebola stanovená. Brimonidíniumtartarát v štúdiách na zvieratách nemal žiadne teratogénne účinky. U králikov brimonidíniumtartarát, pri plazmatických hladinách vyšších ako hladiny dosahované u ľudí počas liečby, spôsoboval zvýšenie straty

oplodneného vajíčka pred implantáciou a popôrodné zníženie rastu.

Briglau môže byť použitý počas gravidity iba vtedy, akpotenciálny prínos liečby pre matku prevažuje potenciálne riziko pre plod.


Nie je známe, či sa brimonidín vylučuje do materského mlieka. Brimonidín sa vylučuje do mlieka potkanov. Briglau sa preto nemá používať u dojčiacich žien.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tento liek môže spôsobiť únavu a/alebo ospalosť, ktoré môžu zhoršiť schopnosť viesť motorové

vozidlá alebo obsluhovať stroje. Brimonidín môže spôsobiť rozmazané a/alebo abnormálne videnie, ktoré môže zhoršiť schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje, hlavne v noci alebo pri zníženej viditeľnosti. Pacient musí počkať, pokým tieto symptómy nevymiznú, kým bude viesť

motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky sú pocit sucha v ústach, očná hyperémia a pálenie/ bodanie v očiach, ktoré sa vyskytli u 22 až 25 % pacientov. Sú zvyčajne prechodné a vo všeobecnosti si ich

závažnosť nevyžaduje prerušenie liečby.


V klinických štúdiách sa prejavy očných alergických reakcií vyskytli u 12,7 % pozorovaných (u 11,5 % bolo potrebné vysadenie liečby), u väčšiny pacientov sa objavili po 3 až 9 mesiacoch liečby.


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.Nasledujúca terminológia bola použitá na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté ((≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ((≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti

Menej časté: palpitácie/arytmie (vrátane bradykardie a tachykardie)


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: bolesti hlavy, ospalosť

Časté: závraty, abnormálne chute

Veľmi zriedkavé: synkopa


Poruchy oka

Veľmi časté: podráždenie očí vrátane alergických reakcií (hyperémia, pocit pálenia a

bodania v očiach, svrbenie, pocit cudzieho telieska v oku, folikuly spojovky),

rozmazané videnie, alergická blefaritída, alergická blefarokonjunktivitída, alergická konjunktivitída, očná alergická reakcia a folikulárna konjunktivitída

Časté: lokálne podráždenie (hyperémia očných viečok a opuch, blefaritída, opuch spojoviek a výtok zo spojoviek, bolesť očí a slzenie), fotofóbia, erózia

rohovky a sfarbenie rohovky, pocit sucha v oku, vyblednutie spojoviek,

abnormálne videnie, konjunktivitída

Veľmi zriedkavé: zápal dúhovky, mióza


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: symptómy na horných dýchacích cestách

Menej časté: suchosť nosnej sliznice

Zriedkavé: dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: suchosť v ústach

Časté: gastrointestinálne symptómy


Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé: hypertenzia, hypotenzia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: únava

Časté: asténia


Poruchy imunitného systému

Menej časté: systémové alergické reakcie


Psychické poruchy

Menej časté: depresia

Veľmi zriedkavé: insomnia


Nasledovné alergické reakcie sa hlásili z postmarketingového použitia brimonidínu z klinickej praxe. Keďže sa hlásili dobrovoľne z populácie neznámeho rozsahu, ich frekvenciu nemožno odhadnúť:

Neznáme:

Poruchy oka: iridocyklitída (anteriózna uveitída), svrbenie očného viečka

Poruchy kože a podkožného tkaniva: kožná reakcia vrátane erytému, opuchu tváre, pruritu, vyrážky a vazodilatácie


Príznaky z predávkovania brimonidínu ako sú strata vedomia, hypotenzia, hypotónia, bradykardia, hypotermia, cyanóza a apnoe boli hlásené u novorodencov a detí, ktorým bol brimonidín podaný ako súčasť liečby vrodeného glaukómu (pozri časť 4.3).

Bol popísaný vysoký výskyt prejavov somnolencie (55 %) u detí vo veku 2 až 7 rokov s glaukómom, ktorý nebol adekvátne kontrolovaný beta-blokátormi, pri doplnkovej liečbe s brimonidínom počas 3. fázy klinickej štúdie trvajúcej 3 mesiace. U 8 % detí boli prejavy závažné a u 13 % viedli k prerušeniu liečby.

Výskyt somnolencie sa znižoval so zvyšujúcim sa vekom, najmenej sa vyskytoval v skupine detí vo veku 7 rokov (25 %), ale väčší vplyv mala váha detí, výskyt bol častejší u detí s váhou 20 kg a menej (63 %) v porovnaní u detí s váhou nad 20 kg (25 %) (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Po aplikácii do oka (dospelí):

Hlásené prípady sa vo všeobecnosti podobali nežiaducim reakciám.

Systémové predávkovanie následkom náhodného požitia (dospelí):

K dispozícii sú len veľmi obmedzené informácie týkajúce sa náhodného požitia brimonidínu u

dospelých. Doposiaľ hláseným nežiaducim účinkom bola len hypotenzia. Hlásilo sa, že hypotenzívna epizóda bola nasledovaná rebound hypertenziou.


Liečba perorálneho predávkovania zahŕňa podpornú a symptomatickú terapiu; potrebné je udržiavať voľné dýchacie cesty pacienta.


Po perorálnom predávkovaní inými alfa-2-agonistami boli zaznamenané symptómy ako je hypotenzia, asténia, vracanie, letargia, sedácia, bradykardia, arytmia, mióza, apnoe, hypotónia, hypotermia, respiračný útlm a kŕče.


Deti a dospievajúci

Správy o závažných nežiaducich účinkoch boli publikované alebo hlásené po náhodnom požití

brimonidínu v pediatrických prípadoch. Vyskytli sa CNS depresie, typicky dočasná kóma alebo

zníženie hladiny vedomia, hypotónia, bradykardia, hypotermia a apnoe, a bolo nutné prijatie na jednotku intenzívnej starostlivosti s intubáciou, ak bola indikovaná. U všetkých popísaných prípadoch príznaky úplne vymizli a stav sa normalizoval bežne do 6 až 24 hodín.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: oftalmologikum (sympatikomimetikum pre liečbu glaukómu)

ATC kód: S01E A 05.


Brimonidín je agonista alfa-2-adrenergných receptorov a je 1 000 krát viac selektívny na alfa -2-adrenoreceptory než na alfa-1-adrenoreceptory.


Táto selektivita spôsobuje neprítomnosť mydriázy a vazokonstrikcie v mikrocievach spojených s

ľudskými retinálnymi xenograftmi.


Topické podanie brimonidíniumtartarátu u ľudí znižuje intraokulárny tlak (IOT) s minimálnym

účinkom na kardiovaskulárne alebo pulmonárne parametre.


U pacientov s bronchiálnou astmou sú k dispozícii len obmedzené údaje ukazujúce nulový výskyt nežiaducich účinkov.


Brimonidín má rýchly nástup účinku, maximálny hypotenzívny účinok na očí dosahuje 2 hodiny po podaní. V dvoch 1-ročných štúdiách brimonidín znižoval IOT priemerne o 4 až 6 mmHg.


Fluorofotometrické štúdie na zvieratách a ľuďoch nasvedčujú tomu, že brimonidíniumtartarát má

dvojaký mechanizmus účinku. Brimonidíniumtartarát zrejme znižuje IOT znížením tvorby

komorového moku a zvýšením uveosklerálneho odtoku.


Klinické štúdie ukazujú, že brimonidín je účinný v kombinácii s topickými beta-blokátormi.

Krátkodobé štúdie tiež naznačujú, že brimonidín má klinicky významný aditívny účinok v kombinácii s travoprostom (6 týždňové štúdie) a latanoprostom (3 mesačné štúdie).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


a) Všeobecná charakteristika


Po očnom podaní 0,2 % roztoku brimonidíniumtartarátu dvakrát denne po dobu 10 dní boli

koncentrácie v plazme nízke (priemerná Cmaxbola 0,06 ng/ml). K miernej akumulácii v krvi došlo po opakovanom vkvapnutí (2 krát denne po dobu 10 dní). Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie v čase bola po 12 hodinách v rovnovážnom stave (AUC 0-12h) 0,31 ng.h/ml, v porovnaní s 0,23 ng.h/ml po prvej dávke. Priemerný polčas v systémovom obehu u ľudí bol po topickej dávke približne 3

hodiny.


Väzba brimonidínu na proteíny plazmy po topickom podaní u ľudí je približne 29 %.


Brimonidín sa in vitro a in vivo reverzibilne viaže na melanín v očných tkanivách. Po dvoch týždňoch aplikácie do oka, koncentrácia brimonidínu v dúhovke, mihalniciach a cievovke bola 3 až 17 krát

vyššia ako po jednorazovej dávke. Akumulácia sa nevyskytuje pri chýbaní melanínu.


Význam väzby na melanín u ľudí je nejasný. Avšak, pri biomikroskopickom vyšetrení očí u pacientov liečených brimonidínom po dobu až jeden rok, nebola zistená významná očná nežiaduca reakcia.

Taktiež nebola zistená významná očná toxicita počas jednoročnej štúdie na bezpečnosť očného

podávania u opíc, ktoré dostávali približne 4-násobné dávky ako je odporúčaná dávka brimonidínu.


Po perorálnom podaní u ľudí je brimonidín dobre absorbovaný a rýchlo eliminovaný. Podstatná časť dávky (okolo 75 %) bola vylúčená močom vo forme metabolitov počas 5 dní, nezmenené liečivo

nebolo v moči detegované. In vitro štúdie používajúce živočíšnu a ľudskú pečeň ukazujú, že

metabolizmus je sprostredkovaný hlavne aldehydoxidázou a cytochrómom P450. Z toho dôvodu je zrejmé, že systémová eliminácia je primárne sprostredkovaná hepatálnym metabolizmom.


Kinetický profil:

Po podaní jednorazovej topickej dávky 0,08 %, 0,2 % a 0,5 % nebola pozorovaná žiadna veľká

odchýlka v dávkovej úmernosti pre Cmaxa AUC.


b) Charakteristiky u pacientov


Charakteristiky u starších pacientov:

Cmax, AUC a priemerný polčas brimonidínu sú podobné u starších pacientov (65 ročných alebo

starších) po podaní jednorazovej dávky v porovnaní s mladými dospelými. Je zrejmé, že systémová absorpcia a eliminácia nie sú závislé od veku.


Na základe získaných údajov z 3-mesačnej klinickej štúdie, ktorá zahrňovala starších pacientov,

systémová expozícia brimonidínom bola veľmi nízka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Benzalkóniumchlorid

Polyvinylalkohol

Chlorid sodný

Citrónan sodný

Monohydrát kyseliny citrónovej

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) alebo

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Pred prvým otvorením: 24 mesiacov.

Po prvom otvorení: 28 dní


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštnepodmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


LDPE biela fľaštička s LDPE priehľadným kvapkadlom a HDPE bielym poistným skrutkovacím

uzáverom.

Každá fľaštička obsahuje 5 ml roztoku.

Balenie: 1 x 5 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Medana Pharma S.A.

10, Wł. Łokietka Str.

98-200 Sieradz

Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0081/13-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


7


Briglau