+ ipil.sk

Bromhexin 8 sirup KMPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Bromhexin 8 sirup KM

sirup

bromhexíniumchlorid


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

  • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 4 až 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Bromhexin 8 sirup KM a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Bromhexin 8 sirup KM

3. Ako užívať Bromhexin 8 sirup KM

4. Možné vedľajšie účinky

  1. Ako uchovávať Bromhexin 8 sirup KM

  2. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bromhexin 8 sirup KM a na čo sa používa


Bromhexin 8 sirup KM je bronchosekretolytikum (liek uvoľňuje hlieny pri ochoreniach dýchacích ciest s tvorbou hustého hlienu).


Bromhexin 8 sirup KM sa používa pri liečbe akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc, ktorých sprievodným znakom je porušená tvorba hlienu a jeho transport.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Bromhexin 8 sirup KM


Neužívajte Bromhexin 8 sirup KM

  • ak ste alergický na liečivo bromhexíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Bromhexin 8 sirup KM.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch bol hlásený výskyt závažných kožných reakcií ako Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm v časovej súvislosti s užitím bromhexínu.

Pri novom výskyte zmien na koži a slizniciach je potrebné vyhľadať lekára a užívanie Bromhexinu 8 sirup KM sa musí ukončiť.


Bromhexin 8 sirup KM sa môže užívať len po porade s lekárom pri:


- niektorých zriedkavých ochoreniach priedušiek, ktoré sú sprevádzané výraznou tvorbou hlienu (napr. malígny ciliárny syndróm). Liek sa má užívať len pod lekárskym dozorom, pretože môže nastať riziko upchatia priedušiek hlienom.

- pri obmedzenej činnosti obličiek alebo závažnom ochorení pečene (Bromhexin 8 sirup KM sa užíva v dlhších časových intervaloch alebo v zníženej dávke). Pri závažnej obličkovej nedostatočnosti je potrebné počítať s hromadením metabolitov Bromhexinu 8 sirup KM v pečeni.


Najmä pri dlhodobej liečbe sa odporúča príležitostne kontrolovať činnosť pečene.


Deti

Používanie tohto lieku u dojčiat a detí do 2 rokov sa odporúča len pod dohľadom lekára.


Iné lieky a Bromhexin 8 sirup KM

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Súbežné podávanie Bromhexinu 8 sirup KM a antitusík (lieky na tlmenie kašľa) môže v dôsledku zníženého reflexu kašľa spôsobiť upchatie priedušiek hlienom, ktoré môže ohroziť stav pacienta. Preto musí byť súbežné podávanie týchto liekov indikované veľmi uvážene.


Bromhexin 8 sirup KMa jedlo a nápoje

Bromhexin 8 sirup KM sa môžu užívať v doporučených intervaloch a dávke. Neboli hlásené žiadne interakcie s jedlom a nápojmi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Doteraz nie sú skúsenosti s užívaním lieku u tehotných žien, preto sa Bromhexin 8 sirup KM môže užívať počas tehotenstva len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu/rizika.


Dojčenie

Liečivo preniká do materského mlieka. Keďže účinok lieku u dojčiat nie je dôkladne preskúmaný, Bromhexin 8 sirup KM sa nesmie užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Bromhexin 8 sirup KM nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Bromhexin 8 sirup KM obsahuje sorbitol.

10 ml sirupu v odmerke obsahuje 3,5 g sorbitolu (odpovedá 0,88 g fruktózy), čo zodpovedá 0,3 BE (chlebová jednotka). Kalorická hodnota sorbitolu je 2,6 kcal/g. Môže mať mierny laxatívny účinok.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Bromhexin 8 sirup KM


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:


Dospelí a dospievajúci nad 14 rokov: 3-krát denne 10 – 20 ml sirupu (zodpovedá 24 – 48 mg bromhexíniumchloridu denne).


Deti od 6 do 14 rokov a pacienti s telesnou hmotnosťou do 50 kg: 3-krát denne 10 ml sirupu (zodpovedá 24 mg bromhexíniumchloridu denne).


Deti do 6 rokov: 3-krát denne 5 ml sirupu (zodpovedá 12 mg bromhexíniumchloridu denne).


Dávkovacia odmerka je súčasťou balenia.


Spôsob podávania:

Na vnútorné použitie.

Sirup sa užíva po jedle a zapíja s dostatočným množstvom tekutín.

Uvoľňovanie hlienov je podporované podávaním dostatočného množstva tekutín.


Dĺžka liečby:

Dĺžka liečby sa riadi podľa druhu a závažnosti ochorenia alebo po odporučení lekára.

Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 4 až 5 dňoch, musíte kontaktovať lekára.


Ak užijete viac Bromhexinu 8 sirup KM, ako máte

Predávkovanie sa spravidla neprejavuje vo väčšom rozsahu inými príznakmi, aké môžete pozorovať pri vedľajších účinkoch. Ak sa vyskytnú ťažké príznaky predávkovania, monitorujú sa funkcie srdcovo-cievneho systému a ak je to nutné, vykoná sa symptomatická liečba (liečba zameraná na odstránenie príznakov predávkovania).

Ak dieťa užilo veľké množstvo Bromhexinu 8 sirup KM, vyhľadajte lekára.


Ak zabudnete užiť Bromhexin 8 sirup KM

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v pravidelnom užívaní tak ako to je uvedené v písomnej informácii pre používateľa alebo podľa odporúčania lekára.


Ak prestanete užívať Bromhexin 8 sirup KM

Prosím neprerušte svojvoľne užívanie Bromhexinu 8 sirup KM bez vedomia lekára. Môže dôjsť k zhoršeniu ochorenia.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Základom pre hodnotenie vedľajších účinkov je nasledujúca frekvencia ich výskytu:


veľmi časté:

môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

časté:

môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

menej časté:

môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

zriedkavé:

môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb

veľmi zriedkavé:

môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

neznáme:

nedá sa stanoviť z dostupných údajov


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Menej časté: nevoľnosť, bolesť brucha, vracanie, hnačka.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej časté: horúčka, alergická reakcia (vyrážky na koži, angioedém (opuch tváre a hrdla), dušnosť, svrbenie, žihľavka)

Veľmi zriedkavé: anafylaktická reakcia až šok, závažné kožné reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm)

Opatrenia pri výskyte vedľajších účinkov

Pri výskyte prvých príznakov alergickej reakcie musíte ihneď prestať s užívaním lieku Bromhexin 8 sirup KM a vyhľadajte svojho lekára.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Bromhexin 8 sirup KM

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Čas použiteľnosti lieku po prvom otvorení balenia je 6 mesiacov.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na etikete a na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Bromhexin 8 sirup KM obsahuje


- Liečivo je 8 mg bromhexíniumchloriduv 10 ml sirupu.

- Ďalšie zložky sú propylénglykol, glycerol, hydroxyetylcelulóza, nekryštalizujúci roztok sorbitolu 70 %, bezvodá kyselina citrónová, čistená voda, malinová aróma.


Ako vyzerá Bromhexin 8 sirup KM a obsah balenia


Bromhexin 8 sirup KM je číry bezfarebný viskózny roztok s vôňou po malinách.

Veľkosť balenia: 100 ml.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstrasse 2, D-53783 Eitorf, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2012.


4

Bromhexin 8 sirup KM

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Bromhexin 8 sirup KM


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


10 ml sirupu obsahuje 8 mg bromhexíniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. Lieková forma


Sirup.

Číry bezfarebný viskózny roztok s vôňou po malinách.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Sekretolytická liečba akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc, ktorých sprievodným znakom je porušená tvorba hlienu a jeho transport.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka je:

Dospelí a dospievajúci nad 14 rokov: 3-krát denne 10 - 20 ml sirupu (zodpovedá dennej dávke 24 – 48 mg brómhexíniumchloridu).

Deti od 6 do 14 rokov a pacienti s telesnou hmotnosťou do 50 kg: 3-krát denne 10 ml sirupu (zodpovedá dennej dávke 24 mg brómhexíniumchloridu).

Deti do 6 rokov: 3-krát denne 5 ml sirupu (zodpovedá dennej dávke 12 mg brómhexíniumchloridu).


Dávkovacia odmerka je súčasťou balenia.


Dĺžka liečby sa stanovuje individuálne podľa indikácie a priebehu ochorenia.

Bez odporúčania lekára sa Bromhexin 8 sirup KM nemá užívať dlhšie ako 4 až 5 dní.


Spôsob podávania


Perorálne podanie.

Sirup sa užíva po jedle a zapíja s dostatočným množstvom tekutín.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na bromhexín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Alergické reakcie

Vo veľmi zriedkavých prípadoch bol hlásený výskyt závažných kožných reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm v časovej súvislosti s užitím bromhexínu.


Pri novom výskyte zmien na koži a slizniciach sa podávanie bromhexínu musí ukončiť a pacientom sa odporúča vyhľadať lekára.


Poruchy dýchacej sústavy

Pri porušenej motorickej funkcii bronchov a výraznom množstve hlienu (napr. pri zriedkavo sa vyskytujúcom malígnom ciliárnom syndróme) sa má užívať Bromhexin 8 sirup KM opatrne, pretože môže nastať riziko upchatia bronchu hlienom.


Poruchy pečene a obličiek

Pri obmedzenej činnosti obličiek alebo závažnom ochorení pečene je potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní lieku Bromhexin 8 sirup KM (podáva sa v dlhších časových intervaloch alebo v zníženej dávke).


Pri závažnej renálnej insuficiencii je potrebné počítať s kumuláciou metabolitov bromhexínu v pečeni.

Najmä pri dlhodobej liečbe sa odporúča príležitostne kontrolovať činnosť pečene.


Deti

Používanie tohto lieku u dojčiat a detí do 2 rokov sa odporúča len pod dohľadom lekára.


Sorbitol

10 ml sirupu v odmerke obsahuje 3,5 g sorbitolu (odpovedá 0,88 g fruktózy), čo zodpovedá 0,3 BE (chlebová jednotka). Kalorická hodnota sorbitolu je 2,6 kcal/g. Môže mať mierny laxatívny účinok.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné podávanie lieku Bromhexin 8 sirup KM a antitusík môže v dôsledku zníženého reflexu kašľa spôsobiť upchatie bronchov hlienom, ktoré môže ohroziť stav pacienta. Preto musí byť súbežné podávanie týchto liekov indikované veľmi uvážene.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Doteraz nie sú skúsenosti s užívaním lieku Bromhexin 8 sirup KM počas gravidity, preto sa liek môže užívať počas gravidity len po prísnom posúdení pomeru prínosu/rizika.


Laktácia

Liečivo preniká do materského mlieka, preto sa nesmie Bromhexin 8 sirup KM užívať počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Bromhexin 8 sirup KM nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiadúce účinky sú roztriedené do orgánových systémov a nasledujúcich frekvencií podľa konvencií MedDRA:

Veľmi časté 1/10

Časté 1/100 až <1/10

Menej časté 1/1 000 až <1/100

Zriedkavé 1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé <1/10 000, neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Menej časté: nevoľnosť, bolesť brucha, vracanie, hnačka.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej časté: horúčka, alergická reakcia (vyrážky na koži, angioedém, dušnosť, pruritus, urtikária)

Veľmi zriedkavé: anafylaktická reakcia až šok, Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm.


4.9 Predávkovanie


Príznaky:

Doteraz nebol u ľudí popísaný prípad nebezpečného predávkovania.

Uverejnená bola kazuistika, ktorá popisuje výskyt príznakov predávkovania v 4 z 25 prípadov, ktorý sa dáva do súvisu s nadmerným užitím lieku. Príznakom je vracanie a u 3 malých detí porucha vedomia, ataxia, diplopia, mierna metabolická acidóza a tachypnoe. Aj po užití 40 mg bromhexínu sa aj bez eliminácie lieku u malých detí nevyskytli žiadne príznaky predávkovania.

U ľudí sa nepozoroval chronický toxický účinok lieku.


Liečba:

Pri výraznom predávkovaní sa monitorujú funkcie kardiovaskulárneho systému a ak je to nutné vykoná sa symptomatická liečba. Vzhľadom na nízku toxicitu bromhexínu nie je potrebné prijímať opatrenia na zníženie absorpcie alebo zvýšenie eliminácie lieku. Farmakokinetické vlastnosti lieku (veľký distribučný objem, nízka spätná distribúcia do krvného obehu, vysoká väzba na plazmatické proteíny) sú príčinou, že dialýza a forsírovaná diuréza nie je účinná na elimináciu bromhexínu.

Pretože u detí starších ako 2 roky sa po užití veľkého množstva lieku vyskytujú len mierne príznaky predávkovania, nie je potrebné prijímať opatrenia na elimináciu lieku po požití do 80 mg bromhexínu, u mladších detí do 60 mg (6 mg/kg telesnej hmotnosti)


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: expektorans, mukolytikum

ATC kód: R05CB02


Bromhexín je syntetický derivát rastlinnej látky vasicín.

Má sekretolytický a sekretomotorický účinok v oblasti bronchiálneho traktu. Pokusy na zvieratách preukázali, že bromhexín zvyšuje podiel seróznej formy prieduškovéhio hlienu. Znížením viskozity a aktiváciou riasinkového epitelu sa podporuje vylučovanie hlienov.

Po podaní bromhexínu sa zvyšuje koncentrácia antibiotík amoxicilínu, erytromycínu a oxytetracyklínu v spúte a v bronchiálnom sekréte. Klinický význam nie je jasný.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa bromhexín takmer úplne resorbuje. Polčas resorpcie je cca 0,4 hod. Tmaxpo perorálnom podaní je 1 hod. Účinok „prvého prechodu“ pečeňou je 80 %. Počas tohto prechodu vznikajú biologicky aktívne metabolity. Väzba na plazmatické proteíny je 99 %.

Pokles plazmatickej hladiny je viacfázový. Polčas účinku lieku je približne 1 hodina. Terminálny polčas môže byť až 16 hodín. Je dôsledkom spätnej distribúcie malého množstva bromhexínu z tkanív. Distribučný objem je približne 7 l/kg telesnej hmotnosti. Bromhexín sa v organizme nekumuluje.


Bromhexín prestupuje hemato-encefalickou bariérou, cez placentu a preniká do materského mlieka.

Obličkami sú vylučované metabolity, ktoré vznikajú v pečeni. Vzhľadom na vysokú väzbu na plazmatické proteíny, veľký distribučný objem a nízku spätnú distribúciu z tkanív do krvného obehu dialýza alebo forsírovaná diuréza nie je účinná.

U pacientov so závažným ochorením pečene sa očakáva zníženie klírensu základného liečiva. Pri závažnej renálnej insuficiencii nemôžeme vylúčiť predĺženie eliminačného polčasu pre metabolity bromhexínu.


Za fyziologických podmienok je možná nitrácia bromhexínu v žalúdku.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Chronická toxicita

V testoch vykonaných na rôznych druhoch zvierat (potkan, myš, pes), kde sa dlhodobo podávali veľmi vysoké dávky, sa nepreukázal osobitne toxický potenciál bromhexínu pre človeka v rámci štandardnej terapie.


Mutagénny a karcinogénny potenciál

In vitro (Ames-testy) a in vivo/in vitro (host mediated assay) testy preukázali, že bromhexín nie je mutagénny.

Testy na potkanoch nepreukázali karcinogénny potenciál bromhexínu.


Reprodukčná toxicita

Bromhexín prechádza cez placentu.

Testy na myšiach, potkanoch a králikoch nepreukázali teratogénny účinok bromhexínu. Terapeutické dávky bromhexínu neovplyvňujú vývoj a rast plodu. Plodnosť zvierat nebola bromhexínom ovplyvnená.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


propylénglykol, glycerol, hydroxyetylcelulóza, nekryštalizujúci roztok sorbitolu 70 %, bezvodá kyselina citrónová, čistená voda, malinová aróma.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


60 mesiacov.

Po prvom otvorení: 6 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Liekovku po otvorení udržiavajte dôkladne uzatvorenú.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaša z hnedého skla (hydrolytickej triedy III) s PP závitovým uzáverom, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Priložená je PP odmerka 30 ml (s delením po 5, 10, 15, 20 a 30 ml).


Veľkosť balenia: 100 ml.


  1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registráciI


Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstrasse 2, D-53783 Eitorf, Nemecko


8. Registračné číslo


52/0824/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.10.1996

Dátum posledného predĺženia:


10. Dátum revízie textu


November 2012
5

Bromhexin 8 sirup KM