+ ipil.sk

Broxio 30 mg/5 mlPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Broxio 15 mg/5ml

Broxio 30 mg/5ml

perorálny roztok


ambroxoliumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Broxio a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Broxio

3. Ako užívať Broxio

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Broxio

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Broxio a na čo sa používa


Broxio obsahuje liečivo ambroxoliumchlorid. Patrí do skupiny liekov nazývaných mukolytiká (lieky na liečbu kašľa a prechladnutia), ktoré pomáhajú dýchacím cestám zbavovať sa hlienu.


Broxio 15 mg/5 ml sa používa na liečbu vlhkého (produktívneho) kašľa u detí vo veku od 6 do 12 rokov.

Broxio 30 mg/5 ml sa používa na liečbu vlhkého (produktívneho) kašľa u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov.


Vlhký (produktívny) kašeľ je spojený s poruchami pľúc a priedušiek pri nadmernej tvorbe hlienu.

Broxio pôsobí tak, že hlien zrieďuje a tým uľahčuje jeho vykašliavanie.


Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Broxio


Nepoužívajte Broxio:

 • ak ste alergický na ambroxol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených

v časti 6).

 • u detí mladších ako 6 rokov.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Broxio, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte alebo ste mali problémy s pečeňou alebo s obličkami.


Ak sa vám na koži alebo slizniciach objavia lézie (ranky) alebo pľuzgiere, okamžite vyhľadajte lekárska a prerušte liečbu Broxiom. Môžu to byť príznaky veľmi zriedkavých alergických reakcií, ktoré sa nazývajú Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS, začervenanie kože, tvorba pľuzgierov až odlupovanie kože) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN, reakcia, pri ktorej sa veľké plochy vrchnej vrstvy pokožky oddelia od hlbších vrstiev).

Deti

Broxio sa nesmie používať detí do 6 rokov veku.


Iné lieky a Broxio

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nie sú známe žiadne klinicky významné interakcie (vzájomné pôsobenie) Broxia s inými liekmi.


Broxio a jedlo

Broxio sa má sa užívať po jedle.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ambroxol prechádza placentárnou bariérou a prestupuje do krvi nenarodeného dieťaťa. Broxio sa nemá užívať počas tehotenstva, najmä počas prvých troch mesiacov.


Dojčenie

Ambroxol prechádza do materského mlieka. Užívanie Broxia sa neodporúča dojčiacim matkám.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Broxioobsahuje sorbitol

Tento liek obsahuje sorbitol (E420). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Každá odmerná striekačka s 5 ml perorálneho roztoku obsahuje 1,75 g sorbitolu.


3. Ako užívať Broxio


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak nie je uvedené inak, odporúčané dávky sú:


Broxio 15 ml/5ml:

Deti vo veku od 6 do 12 rokov

Užívajte 5 ml perorálneho roztoku Broxia 15 mg/5ml dva až trikrát denne (čo zodpovedá 30 - 45 mg ambroxoliumchloridu/deň).

Deti mladšie ako 6 rokov

Broxio 15 mg/5ml sa nesmie používať u detí mladších ako 6 rokov.


Broxio 30 ml/5ml:

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov

5 ml perorálneho roztoku Broxia 30 mg/5ml (čo zodpovedá 90 mg ambroxoliumchloridu/deň) sa má užívať trikrát denne (čo zodpovedá 90 mg ambroxoliumchloridu /deň) počas prvých 2 až 3 dní.

Potom sa má užívať 5 ml perorálneho roztoku Broxia 30 mg/5ml dvakrát denne (čo zodpovedá 60 mg ambroxoliumchloridu/deň).

U dospelých sa v prípade potreby dávka môže zvýšiť na 10 ml Broxia 30 mg/5ml dvakrát denne (čo zodpovedá 120 mg ambroxoliumchloridu/deň).


Deti vo veku od 6 do 12 rokov

Pre deti vo veku od 6 do 12 rokov je na užívanie vhodnejšie iná sila tohto lieku; opýtajte

sa svojho lekára alebo lekárnika.


Deti mladšie ako 6 rokov

Broxio 30 mg/5 ml sa nesmie používať u detí mladších ako 6 rokov.


Pacienti s poškodením obličiek alebo pečene

Ak máte poškodené obličky alebo pečeň, neužívajte Broxio, pokiaľ vám to nenariadil váš lekár.

Môže byť potrebná úprava vašej dávky alebo dávkovania.


Ako užívať

Tento liek sa užíva len ústami.

Broxio sa má užívať po jedle, a to pomocou priloženej dávkovacej pomôcky (ústna striekačka).

Po užití lieku sa odporúča vypiť pohár vody a veľké množstvo tekutín treba piť počas celého dňa.


Ak sa do 5 dní liečby vaše príznaky nezlepšia alebo sa dokonca zhoršia, poraďte sa so svojím lekárom.

Bez odporúčania lekára sa Broxio nemá užívať dlhšie ako 4 až 5 dní.


Pozorne, prosím, dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby sa zaistilo správne dávkovanie perorálneho roztoku.


MoRJIv5GqcVr586dZnNRft7aPGty8xk7EB6N652dnQ0a+bFvb2Nf/4CsjCUVENi5x87CC8VfP03EFgn5IkQMcO36DXiklVbrsaMtdvuYw+miU7CKpEbaFRP7wobEPpw33oihvfhfIKSJMNQQ5QzPlJ47fYnPYdKCe8JzsRqSQYQEpChMhFkZ/DY7Nw8f9YE061PF3OldK8o00F6M5RXTbGsrUTFKw7A+wJdG964ExmpsPHvNjh07Pv74Y7+CVlli9IR8ESIm7OsfVBfQqZirTGmg/YZjeYOGJm1IjOqKEShQbOPZX1VpvTs8otWXMzpAvggbG+rxcjicE5P3xsYn4mEuNFTUloH2rNaKcktZRkYGi5BRI1+EhMVSRnUzs7Nzbo9nZiYwo3vsJjEJQZRLFbwlJcXF5qQbPsskD8kiQkF+fp56QSXP1JTPtwhTBlnCSHqmpoMCxSQBksvJzi4rK80J/D+rID8fFk92pvSDvsPpZC8oARsSYkUCbQCLgdkrxscnVlc/hkQXFwPh4Scff4KDy/H5gxmVavRMYyZV0sK3NARak4uD1mBj4kH/wJDsLMSRZBdhWGBqqNkwupsHm+mdnV1dWZ1XxYTz8wsrq2FsacbODFgzgzLYx2Raq1kNXCd12if1yu2eXh0v02tIURHGCBxCUikvApaKuNxup9PNHbgZJtG0v38ztJtoy6FmHRtDFiGTRPj9/qmp+1261R24WYRxZGx8oqrSKjsXiYOmLWbCIjqUYiN9xnlJE6EYIQb3Y2TEXl+3W/cLOEN+g0N3RUs91QMxQaRhh1JpImxq2jc2Nu5bDMzc7nC68KIuXaWlgenPdVMnubKy4vFMudye8YmJ+fn7lbQ7d+589OwjEjPGJA/SRAgv/9NPP3m9rX10bJyOIB6AlSBDoe5uklrtBNQu4vXORun0YzYXnT3zcI4yoz7DyIwJYfrOPHJ6wee7dasHbtrq6v2OzjAaeNE674SlrDQQJxQGxp4VFASWYZHeFwzupX/FTx16FhYC60ZBctH7dsAJ37WrJt3cLSY68itmYBBQLkWttNFoDDvvEw0yVMuSgCbN6+t+qdf6QlifkRn+12VmZIpuLqLzTVjcbo/Ypn5zBmVEldqx3BCTySRWJoQNZAUyQcgXIfjoo9u0ATkhUiKPzh1Ya963YTduCEMMAhYbcsGvyMnJIV+aOpG2v3+THh8dnd01tuo0H0i+BRZ8ER+UOkC+CF1u98T6CrIHDzYZ1nu6qL1N2Kt7DgctXB6oRP3kk0CDkuwxFghcqR8pWWBITm1j1RxuacYDAnmGkR+xj9bX7U50XlMZlJCbNztk5yKOyBdhX9/agHpEfZHCvOzsLJrkYldtTcuhBxZRoMAMGyv+FfU8zeq5lQRRTCXMV6iBKizEwbVbRMMjDA96szGCx0pjQ92t24EFyXp6elmEsYBnFp7OQ0N3Jx5c5Vt/SBYhbvTwiJ22oxRNOKjkztlsVUGn1HpQtzQ2NtRrmdFtU11VRSKcnZuj2Y1k5ygZgdHz+1emp2ccDodae9aKch1LUbIIXes1H7BCURrrPcrslEgjvUZ0y8CKwtSTKR4fn2QRgs6u7qmpaWxEEpjRaEQITfXJP/v5C4nNXeKQLML7a6mXlUZJRn5m9DTJD0JHEuH09LTsvMhnwefrHxgKrQkvKTbn5eUVFRWVlZWkSU2ydBGuFcfo8/xSgJfqcwGXlBTTxpzex+bEAiLspy5eUE//kyaSC0WyCMWDUBTQKKS6C5eZsVbxE33u9/QBOuRuQwa50+CPjY1vGG2vrKzcczhpaHykxvdUQV2H9Pobl/bu3WOtKOc2Q0ZCsYb8uro+Ug+XRkHMzgp+Ivp8i719/erZAUPTpBy5uTnU2wbG8N1r141G4/59exvqd7MU05mEitDldl+/3h40WwHKJQqiuos2rN9Ht3rUQ34qrVZbdVUKdeOOxKkTx6/faBe93uCNd3R23e65c/zYkRpbtdy8MbJInAg7u7qpoUywq7ambveuoIZvuKgdnd3US9NSVqqzcYb4sRdaz8HID90dxlOGfiakCKsI5xxSZJOYhiRChKEr0UF+exobQi0b5CeGMh06eEBP8lODH960f++exnpIUSwBMDxi93imzpw5ner1T3Fi586dYVfa0QFxF+GCz/frX18TCjQXFR453BLa7QsuKKwBdQeFRA807dP95LlKX7b66qqqDzs6qf0Qjvqbl94+3/oY6zCIgcEhvSrQEG8R4hmvVmBoz09CrUC4ZGk15Qys4umHTsL+U/d0uKaswyBG7KN0c/RKHEUY5IVCfhBh2JRpq0AB7gyiQVojlXT41MULad6GhvLjcnt6e/t03GuUiKMI8fQSCoyirlu376S5Agn89syMjGvXbxgUHcKDeOJCq+xMSQB2b2joLu6AuhKhtsYmOvrrj3iJEE8vMVgekU8kdTkcTlobFHYynRVIWCxleBKRPUQRvN3Tu3/fHtmZSiiwfvj5oh+VugM3i3Bz4FZee6+Nti1lpU3794ZNhlCw/YMPDYoRiOSpphu4FTMzXnowdXR2VVZWpFVwCJ8c8bDL5abJhNLkt8dFhKJ3PO7j4ZZDkZIN3R2GXJU0zfHIRoqyp7FezI/44Yedjz16RnaOEgqElybaE2gvQujqds9ao3xjQ12kbi4wg339AX8VdlL3rRGbAnfj6JGWK1evGRSv3uV2p+3wgjRB+9IvzGBubs7uXbWRkpEZRBp2REMpNpvFCOC+vgEWob7RXoSDg2vrOdbW2KKYOIqzG+rrNM+APti7t5FEiBvV0tKc5s0V+kZjEc54vaJ/dhQz6HA4KeaprqrUNgO6AcZQDLmYmJjkuaF0jMYiHB+fpI2qSmsUM0hTy0RPw1RarVRNimdWmosQkQv3HY0Vh8NBG+rJsENxuVwbpmFs1VUkQt13GYkOdb3SqwINmotQFJeS4mjTVVAXmehpGNHNfXl5OT1nScSvHh4eCTsflJ7QUoTqucqjTI/rWV+KdbNT6KYhoo40+jozesLldi8s+Kanp+32MVG/EGmFEn2gqQjXZ84SK7REIZY0jBjj63TqsLVwYHBodHRM7Lo9U2FnQKyr211jq37hxV8kNneJIy71ItGHh6/4VzZMwxCFhQWhC1HpA/hNN9o/CHsqsExsgCJarT7BGUs8Eion1StGMGkL1PXYo2fE7M9lZQE7n6Os+CE1XxLgFgJGGtaKcrxk50I+LEKGkQyLkGEkwyJkGMmwCBlGMixChpEMi5BhJMMiZBjJsAgZRjIsQoaRDIuQYSTDImQYybAIGUYyLEJGe/x+jQfg6ntMM4uQ0Yzc3BzaoCWZ9+/bq8moUZfbffNmB20bjcbtf2GywSJkNMNaUZ6fl0dzUkCH/QNDNbbqLX/bgs83MTE5ODikXp4JwtYgo0kGi5DRDNi9M2dOt7W1k2yWl5fFylybBQp89bU3gma7aNq/V5fLVLEIGS0pLCg499hZ2MDbPXe2MzXT8LBd/XHY2AMH9utvlh2CRchoDOwh7BVeI/bRrq6PxIxpm0JMYFtbY2tq2qfv6R5ZhEy8QEDocDhJhJHWqIyEmMBW9wo0sAiZuGKxlFFYeO+ewxDzIpQut5s2jEaj7hVoYBEycUWsdOD2TNGCsLF8yulcE2GaTAPFImTiSE52tmi0gIcZY4vF6OgobcCQxjFzSQOLkIkv5eUWEiHiw1hECIMpGgbTZMkgFiETXx4IC2OAls0zpE1AaGARMvFGWDPYwwWfb8MJtp1OJ22kSUBoYBEy8QaqKyk2k4fpcrk39EiFwaxKm1WcWYRM3EFYSCLcMCxMw4DQwCJkEkBZWZlBGVexYVgoAsL8vLz0WRmGRcjEndKStSWZN+zCJhZpgvGMb56SCRYhs102rG5Rt9G//KvXbLYq2MbMzAwcxwdpqbyZGS+c1eEROyXLzc3d8LqaDx2WBYuQ2S6vvvbG8WNHrBXlUTrE4Cx1B4UxDAz5VbzTKNByhZGA7G/d6qGWD1PqD/NlETLbZXl5+d1r141GY42t2mIpKy0tCTWMD58+1dHZHcvwQkSDR48eDjtqCTbT5XIHDfPNy9vYZiY5LEJmu7QcaqbRg9AYyQyCLCk2WyyW3NzA0ru0/i6sZVPTvomJyamp6fn5efUK9UiMjyB9UVGhaB6E5Px+v9PphtuJj4hxFeIjBQWFQ3fvJva3xgUWIbN1oBwIaXp6+qmLFxDUjY2N37vngMOJg9BMkGwM62IT20FnHQrX3muLMhoYnyovt9TW1kCf71x51xBb9JjksAiZrQPjBkd0eMSOV22NraqqsuXQQf/KCgQ5PT0DcZIaRXq1GxkLcE3hbRKIEgsLCvDlsKVXr16jilZIGtZV41+VcFiE+uGHf/v3nZ1d3/3Ot8MOPvB6vd/90z87dKj5D37/q1pdEUFgYWHBhx92QmkkRcO6sSoqKiLZUG3Ngs+3sLBAn1pY8M3PL4R+G3zRzMy1Ahn0QTilfX0DHs+UupGjob4OmtdkQje5sAh1gt1uhwJbW89FGv5TUFCAs5cuXe7q6m5uPqjVdaGWxx4943K7794dGbGPwvTB3AVZPArzyKCJg0ZjJgRM2zSAUDQSkgmlrwq9IsyjzVbV0FCvm9Z8FqFOuHr114ZAJeTpKGlwFiK83nZDQxESpSUleME7pQpMqnoRjmhocLgpqJrHbIZxLQpb9ZrqsAh1wrX32hA/qc0gbCOUOb/gw/aePQ2Pnj2LsxUV5TCYS0tLJpMpHtmAYVSPPyJn0u9fEVZOzOAUFrW1pKZCvc6wpoZFqAegN7zX1e0WR/75X34Boyd2UfQhQmzs3lU7OXkPuzabLQEZg9UiwyUaHnQ5ceg2YREmNTMz3liSkZ2BuaNdRH2kwNbWc62Pn5uZmVlcXKJTVdVVeIcOEyNCJhZYhElNjAuhTE0/UIHR3d1tUCoPv/D5ZwxKlUxQet+iT6MMMhrAItQhFAcePtIiOyNMTLAI9YC1wop3n29RfbC3t5/iwFDMRcG9VRiJsAj1QFZWoKrTbl+bKRDBYWdnF143brSfOHHcoLTUk1MKZRqUZnF5mWWCYRHqAZvNlpeXB9XR7qmTJ1999fW5ubkf/+SnL/7zL7CB+PDrX/8aTg0ODuUFGru5ViaJYBHqhJMnj1+6dLmvr7+xscFkMn3rm9+49Nbltrb2OVU/L5zFbmvrOVmZZMLCItQJx44egQjffucKRGhQakS/8PlnqHZUgLOUUk4WmQiwCHUCPMwvfek3EPI5HM5IHbjxjjTsiyYbLEL98OjZs5GqQw2KbdRw/ASjISxChpEMi5BhJMMiZBjJsAhTg9zcHNlZYOIFizA1yMnR20hWRsAiZBjJsAgZRjIsQoaRDIuQYSTDImQYybAIGUYyLEKGkQyLkGEkwyJkGMmwCBlGMixChnmAGzfafYu+UydPRlkp4J0rV7KzsmkSre3DImSY+9jt9h//5KenHzppOmsSR2hJD5ut+uKTT9BBj2fq0qUXs7KyNFlah0XIMPd57V/fwPv58+dp96/+6jlaADyI1scDi8y99MuXWYQMoyVer7ezs6uiolw9Sc+hQ825OdnX3mtTpywoKGior4M+I83osylYhAyzxvDwCN6PHTsqjnzlK1+G3hABhiY+fKQFIhweHk5SEU6tL0bHMCkEratTbL6/RkDoWjoCWnpgbHz8xLavGxcRxriWEMMkFbSYR8X6UorRoaUHXC739q/L7ijDrCEW80gwLEKGWcNmqxbreSQSFiHDrJGdnYX3obt3Y5mkPGh15O3AImSYNaiuxeOZ2jAlGJ+YMGi00iOLkGHWqKkJGMC2tvaghXTC8v77H+C9trZm+9dlETLMGiaTqbX1nFhhThw/3NKye9cukylLHLHb7ZOT904/dDJKG0bssAgZ5j7UH+2VV15tbPyaOFigoE5GvdvOnHlEk4uyCBnmPhDbd7/z7aWlxaWlpSijKC4+eeGZz312+31lCBYhwzxALNLSdo1HFiHDSIZFyDCSYREyjGRYhAwjGRYhw0iGRcgwktlAhD/7+Qtb+95/eelX0RM4nK4N0zCCN968LDsLTLxgS8gwkmERMoxkWIQMkzie/c0vhh4MI8Kw6RiGiRNsCRlGMixChpEMi5BhJMMiZBjJsAgZRjL/H5Y/9GL5OHX/AAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 1" align="bottom" width="147" height="142" border= "0">

(a) detský bezpečnostný uzáver fľaše

(b) adaptér na fľašu

(c) fľaša

(d) striekačka


1. Detský bezpečnostný uzáver otvoríte tak, že ho zatlačíte nadol a otočíte ním proti smeru hodinových ručičiek.


2. Piest striekačky zatlačte úplne nadol.


3. Zasuňte ústnu striekačku pevne do otvoru adaptéra na fľaši.

mOromMjH5XC/nNh9GyVujDeJoe1BZR+xD/TIA1QsP1cZDuAgEAqjusDG7WKGJk8HhCZuK57rRW6RXNR0C9csSNbVDa2uLbuAhR1XxZxv/+v3Fe9JFo8KyymZV+qpPeJKcQP1yhqqa+hq9BlpaRmao5FR/Ejz1os7cqmXdXFSO4T+mkYWB+uUdHTESzTTRZ0E06upF1t8LwZAemq/Ene8h4lA/p2BOVKZgplfyUD9CxKB+hIhB/QgRg/oRIgb1S0r0lk7vYurTlSQZL1/NOfz+ASdA/fbgaW6uc7kCu/M837p9p7XF03fyBCW0D45ZE5PPTfewSbFhBYvkWKhfPFeuXL759bf6qerWUFlZ2dUZ7Vza1NQY1yWXWLFbxpeXV+bmFxD0Eq9VXrs2JFIq58OaFA8cu/7rX333/Q+oUvpFVKkXU297+qk7jN319WWuolJO3fWaLM/E9vn0+q8Y+pJRvrUnBTDwP//jjyMPHo0/m0j8q9nNz7z/uORviVxeWVH9kuzcZX748KEzp/vPnT3DET5TQP32B5Xm6pXLly6+Pz0z+2h0TI+SEofqT2Qe+5WQMapV776iu9VL97INRQnj/4y6dOBHv3/+XE/3MYqXFuqXClSgvpMnJiefJ9MvEd3BL5G4ruWgufnd2Ht6NIf8YXbqNTsH6t73OTlXWX30KDbawT+nHKB+aRh7/NQccP7DoStVR6t8vuW0I50koiu3ncHRrF1dD0JeT/2bIy9tbmz+ePdn9To218TkcxpoB+qXCjXXin4aPfnZ0W7FboZW3fxUngYbVZKW2+rutOtmOByopDpxsAwrtnH0YWV45CGTTztQv1Sg4be19XYIQFSmywMX496guimYZ1ywyr37I1asEdjb060GaDlgd/hCotqu1u6YF/ZPKZnDWmOjzc0vwMB8l7bYoX6pePz4qV7uP3XSTttMz8V5ZXBAB0mN6nprGX35zN63Vt5E1VIpdP9as0/gAU/bYuNgE+lZ2R48eET90kL9kuKHIru3v4ATx3vTroJcVGWMaBTtW5v1ixnV9UAguB2x28gU7Kt+rKtL64dNhw2I4ClSkmKB+iVlypjP6Hhvj53Qt+D1qoWenu4clqRYhn5AHm62AF+9mqd+qaF+STHnY+hob7OzytzcvFpoa23NS5kcT0dHu9bP6/WeO3tatjwOh/olZW5+QS83NdnKFVXmiYZWcV1nzyFmUm1uQLIv1G9/zPFqoZOdzFPN1AUayngyLRx3sLn02SM2/1JD/fbHvJ5unjNMgR6nTN/UUp5gc2n9OOdRaqjf/mxvv+vukGzU92SU+eXmGntHK2JRv0SQL01NTT+beJ7+rQbIPOfn3572jBtds9yoqanWy7dv3+3u7urt7WEKui/U7x3TM7PPn79IPGGQOpq9fDU3MTFZ7OPJ5xBzcwWCwdGxJ3h0tLedOHGcF+LjoH5Rlny+e/eGzVurNY0N7mNdnfuu9SIaJONn/zve21Pavf7Sgs01PT0TdzzCQQ2PJ0+eDg4OsPetptz1297evvvTvan9ZqJTA0ycPHE88bSn17s48vCRKR4s7enpNic6L1uwuQYvD0w+f5E48AQOcF9+daO3p3vo6mCZt5AVZa0fjse3fvhR31StgXVIk/YdXikSidwffmD2GEK4Q/OmzCNeHHV1roFLF/BIHHYJ4GCHLf/xRx/avJmhhClf/UYePNQ3KGrg0un+U8ki2PLKyg+37+ojemuL58L754vljjARcAjDIxzeeDr+7IVxEx8OeTe//vb8uTOXLl4QLJ445ajfvgknsscLF86nCGKIeFhLLSNxGrpymaMP2gSHM0RC5AgPH46abUIc/ra2tvGnsk1Ey04/uHfj5jdxZ1lwGI7rGRTH+LMJHSoR9D4YulLOY5xlBw5tv/7kl+aWBM8mJldWVj69/kl5GlhedSjRPez1T375ceoEcnjkoU6ckJ3iaJ3fUpY0OMw1NzeZOTx2B3bKF59/JlswEcpLP4hkuoeE8xcfX0sdx5BzaveGrg52dXbkt4hlAMLgb65/cufuTzoRxU5BYo/NK1uwwlNG+o09fopURz+1457Xu6jbe3Qvh6A1iI3//a3b2kDsmtra2nLroFQu+i35fMMjD/RTO+6Fwxt3f76vlpEy0b3cgo0fZyB2UEtLc1ldlC8L/dDMuH37rn6K9t4HQ1fTnjtBdqTaJxDv/Lkz+S1iWaIu0H/z3S3dDsRu+t0Xn5XPaZiy0G/s8RNz1JaPrg2lvTcF7T11VK6trUkc4Izkiro6F3bHN9/eUk+xm7CzyudiYOnr519bM890I41Me4cK0k69ypXBAV5jyCtqPDg9nQa2/KlTfTXV1anXKg1Kv2Ldj426qUAoO92f6vqe4un4M5UO2XGVHBzslFdzc/oe2jt3frr+61/JFqkwlLh+Sz6f2YHITihD6FNXGtACseMqOTjYKZcuvH/r9h31FLusTEapKHH9Xrx4d59ha4vHTihD6FMLNsfVJTkhendoi0ffnD0+PlEOlwFLuXohgTQv9J050592lUgkonozIPTZGVeX5BDsIK0fdlw53AtayvpNz8zqZbT67IS+Be+ivtjA0FdgsIPMUdKw+0p+mqRSrmGTk+/GaznVd9LOKnqc3JMnjuehRCQN2E3DIw/V8uzsS+pXrCCImbd32hx2WmWeOAazF58I5m6am1/ATizt/LNk9VvyLevlxga3nTEg9PRDnR28v0wG7CbsLH0bGnZiafeIL1n9Vo1unWpOzLT4do31GHM+kwLj8Xi0ftiJ1K8o8e5ONmTtnUI9BX7/24Hlbc7oQPIBjn36DpiSn6SlZPULBtf1cvVRW3cwhULRc25obPCcpyB1de8GKTZ3YklSsvXMvMfa5uB/KudB2yNfZSI2MHeWuRNLkpLVT0Odig7z6l9pU5r6Lfl8etnmmWs9PVimE6qQnGPOkVTaN3+Wpn5ZoKcHI46itKcoo36EiEH9CBGD+hEiBvUjRAzqR4gY1I8QMagfIWJQP0LEoH6EiEH9CBGD+hEiBvUjRAzqR4gY1I8QMZLq99e//b2Q5cgf3sWl//rvf9h//+jYE3NGJCLLl1/dkC5CHmH0I0QM6keIGNSPkELwlz//KfHFirTvIITkCUY/QsSgfoSIQf0IEYP6ESIG9SNEjP8HFca3SlwuG/IAAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 1" align="bottom" width="141" height="136" border= "0">


4. Celú zostavu (striekačku s fľašou) obráťte hore dnom. Ťahajte piest striekačky, pokým v nej nebude natiahnuté správne množstvo.

MORd84h+IoDA/2yth0WS5CS8YfFbLvJeFrPsLdHRahwpBchmTWKbPh8eNDVJcG1jnouJWsPwtvf3w8EQ4FAgCs8LpFo7Omzn0Gc8q12YIIUTpsnQjL+sOA8KIYzf42ieKQXYfRscIOGdcB2zubHdHRItqgAFoz3CPh7YG1isX3w8eCyLhiGIQ67jRT0YMS1urbe1uaQyR4WS5AKjD+kqA0Z3VG4/khKpqPdJTIlw7w/NgrcS7B1IDn0MHnmNx8Q3o3rV90d7Vwr+uDh47X1DYZtcZTPKXU524THH6ZSh+L/OJT6Rd6YcO/MIrk7JTCD/p3TVCEYOgFbx7AlAWazGe4CbBt7YnV17daHv+AuuB0kky9fvgYF4sQX4XcTiV6vJys0XHD8IRzEE/F8EZKyBIrikVGE4G69q5IpN7UA1g9iNhBzMBQq2HaAOBx2kJxOq83JzmDgpiJTq2t4DvhtIBhcXV3H0Rt6vQ4dxXMNqRhw/CHYbV7LP44/zDUW5o0/ZDhlCQaDXr5zo9QCMoqQRDvt7a6LvpZoj4wk5aLX6XJ2zmS02qzaVq2wL4c9jQsLS1tb2xsbm7jzEWhycKC/o6P9h9t3mUJBpoRgcU8yleSJUGD8IRfUMEXByCjCeCKBB05nW4kvEdAeyMZht8NbgQG5UATV1uawmM0Y+zFsdAq+MVqeyFktC46ikAmdtliCVNfU1HR0dERzMypHThHGcyIsxRcF7YEetrf8BbUHhhS0V7ZDC67pL35xHfXGWxbfWD9dPhFTU34uaADzE6RgyXEkZP74Q4qqkH2xHsxXsR+BSiORSDgckUN7PPKrUny+zbOQVePp6pTkU4rhcrblV5AyrDFMJpONjY28/WEoqkJ2ERbzRVdX13D3bC6Sa68YEIytrp5mLKcmx+WeEFUsQWq1mEGEx8fH8XicJ8JMtmgWiqIwZBeh0civ/IC7/tuFRax9QSqmPYbtbJyZnSOf7u3tqcC0fIslV7yWvz+MwPjDuitVp5RNBUT43g0ewj/ujhEd7a7uHo/wBtoSAuYXLBJ3ImNl2vOLbaAtPP4QoYWjikd6EXIzjbzWW+6uSWD9rlyZrJj8/P6dpaUVHHLDfroG5FexHWOKbqCtPV1+KDj+kKISZBChrvC6Fk+B4regKBGe/Bg2TXJlarKS0/KLbaAN54AzSAXqECiKRxZ3FBtSmVyZ8mnDTuUVCLHfhs+3ubnFvb4NBv21q1NV6UUstoE2Tl4rNv6QogZkESHc4LmWh7tzoNwKBO0FAoHNrW0SdiIVaB0UptgG2sLjDylqQBYR2mw2Mmbm/X3L5FIgLjnma49hnc/h4aGqd+IX20C72PhD4Vo2ipKQSYSnd/TDdFpWBQaCwXA4sruzxzW8CHienW53n7e3RnZKK5YghcexeI23JnE6lcdeH1M8KGKQRYSWM7cK7vHYuiqhAoVru1F73Z6uWtgnlEuxBCk8LlC8VmxDAYqSkHedEBUIN3vxWxEKaw9CPre7o6O9vda0R4Bfv+D+MOTPQhOkqkUWEZL+CUYKBeZqu7f9GDhx0Wg0EO+B9tpdzprambAYhiK9GrhJU4VPhlI7yDLo6eXLaTwWr8DZuXme/EB7XZ2s9N7362qfYhWkTY1NVIRqRmIRggJv37mbZNMk4jfEBhtIFFi/2iMUa89N5/X1p1K0uUlFSCzCl6+mcXECMzEivcTl5VU88Pb2XB4bqQufUwAICPOHNSaTKZxzQwZwMOzmU3hAEzNqQMrLetu/g7NbgCtXJkXmQv3+Hex1aG1tVYACkfw5GqFwGCvXDIYCfy6yKQVFwUh2ZYMj+uDhYzweGuwXX/yxtLSCBxaLWRkK3N0LgEnnPbiysoYH9etmU0Qi2cUNjijuA+Nw2L3eXpHvtrq6RtbflTH9YXd3j8mbowG+aDB02tkIwW4VTotSA0gjQjCDxBEdGx0R+W7giHKb7pNFNvGrL7B5l1c992ZmFg/Adafzf1WLNCJc3zidmOTxdIq8mOLxxNz8W+4j+cnDuiObzW5ubXd1urk1dBAN4n5VDQ0No6PD1Ts7SpWRRoQ+3yYeiNwDlFvtbTab4No9OEg2NTXB9Vr1CmwxvF1YAmehv99LHoFf7dHjZ5iSyQ1QfT+EjoSLNtpTlIc0IkRfS6NpFpMRheuSq8Dr165Mv5kFER4dHUHsxNStBvf34wuLSy5nG7mPwG/6w517GEI3NjZOTU4Ue63TSWdbKB8JREi2YRKYbngu2PWLCtTrdLjKDyYCd7OAr1VsBRRDzuI9earRaK5MTeIjcEO5d/8hNviCIzo+PkqjQZUjhQjPpjaUXTzN67ufmprANQmHw766un58fCzrhi3yAb/X/QePEomDG9evYjQIwfPLV9NY146hIE2KUiQQIZniXva+lrOz8wX77iFSwus1mYO/oUqNAyf85OmzcCQKCgQzDt8+fPwEXFOMA1GBdWreKdIigQh3d097i7St5Yhkdm6edCfl19lYrZYIu8/uyuraWP2kEDe3tsHiZTIZVCA88nr6Den6r/CkOUqNI4EISbFoGVmZVOqQbOU7MT6Wf1329fW+ePEarMfS8sqloYHaL50Bi/fi5Svwnw0G/Yc3b5BkDKk98Hi6hgb7hX8ROvlXVYi9pqOx2GmhTFlZGa22FfzPp8+ejwxf4o2gRtocDo1GAx8BfunjJ88+unVT5AnLjW9zExQIRrvP28tVml6nw+DZ7W4/91ZCZuDLul0UpUYQK8K1swY5m63MUmOwn598fEvgupyaGn/69GcwhoFgaH3D19MtailSblA2Doed9xu1lpUCLTbElaIkxIowfLasXNCOlXoSgpYBfFS3u2N72w86fPHyNTxSyzoslj3CP1RDQ0NlT4dSB4gVIWnAiUQL7PksFcOXBsPhMIRbqMNsJsutPqkp8mcuIiTMKy99RVEwYkXocjmxdHt7yy+fCMFUfnjzg4ePnqAOp2dmIfT64Mb1Gly0wM1AeUV2u7t7uDIBv0gpS/M4dJR29KoEsSJ0d7TDtZJOp/07u0NDgxcq/oDrsnT3jOgwlTpktzGK/uvb77s63cOXhqo1YQ2MWyab+y8aix0epo+Oj6KRaGw/3tTU+O33t8nTmpqaEokDFKHFYs5ms8LuNzyBDh1VFWJFqNFoIEJDY7iyujo6coGlvIsGSHDtfvLxrTczcxgfMuxy3Na2X9Pc7HDY4foe6O+TYw0DzC/8B35mPJ4IhULpTAbrE0Bd8BWnhvIotg19IBD84fZdvV5//dqVYjcsMquuYK89RXlIcMmOjY2gCH2+rT6vV+5KyMtjI11d7tnZeTQvAKhi278D/6+srv/qy8/F6zAUDoPkwIcE1YHyGFZv+WLLfwRuKxr204+Oj/GncDKNDQ3HJydZzs67BwcH9x88+uzTjwqeKigeD6gIVYIEItTrdIMD/eUZw/KwWiy3PvxFJBpdX/PtBXJlpVjdBl5xKBQuY04EOJZ78EbBIHi5qVSqsbER35BA9IbWG5QPPqdep29ubrJYLdrWHDjoHtE0a9BJBu3F9k9TNfARe3vwEZFjVqLFUllkr0LaQqESpHHeKmwMEZCidTJXYQP2anV1DSwhaGN9w1eiCMHc+f27O7u7YPR4qiPHaABbNBqdXgeictjtoDQisFIAW0eSNHAAEezM7DxuzxQOFxZh6GzVh67UqwRpRAjGcGx0GC4vOF5YWJyYuCzJ25aI0Wjwenv9O7sgQpCiQOYDLN6GbzNfeOQApw+C0uD/jvZ2nU4reTNxm8OOIiy27xIZ50FX6lWCZGkM8EIXl1YwTVrJbegR0CGpboN7weT7dwGI7sBCoqnEjA5zJjyUok6ncznbnM42s8kkd64VPgulXix5g1WmNDWqHiQTIWgAdPjyVa6iZXl59drVKaneuUQGB/tnZ+fh4l5dW/d4OsGCgcMJZ8LTHsMxd+0uV0eHq8KDM0DkeDIFp8hBoIgHRmON7mxDkRwpE/qjI5eWl1f24/FgMOT374gpZCuDrk73xoYPG/bu/fRQo2nOZLI87Wmam8Hc9XR77HZbFRsyTEYj/JXACEM0y2s9IUlUOvZXPUh8IUI0eP/BI4Yd3VthEQI3rl+9fefe6bpF+nRGW0577D4Wfd5eyV1NXK9PJlM4riIajWU4s+HCkSh+C74uPqLPoWtpyQ3DBzc4Ho/zRBg/q26z5s3qpigViUUIRmZlJecBQmCzuromfgpw6YAN+en+I2L6Gli6PV0D/X3itYcrDSg2VNqFJm4UezK8Fe9WRUpMuVtTUJSN9P/Sly+P4vA1NjbrqpjXd++nB1jthW4nnEanu6PsTwcxgOpAJNFolBi0goCZxR0m0Mrhgxazufl9FWF1G8MWzZA3JOO3CaT3V75CXEqtIb1C4Orp7eleW98ASaysrvE2ppUJCEHJTrfDlwaHLw1d9B3AyoXCYVRdMcMFYgOdWSzmnNp0Wk2zBnxRfC26o4QoZ/nB4bDrtDqdTYsLmPAHAbv6r29/AB1yQ1YEmzBMNCujJmQxU1NTEyBCJrelxHq3x1OBtfvEmQa83p7SFQjmDmwRmCZQXb6tI5IDFTUwjSfMcTAYAqnD8zMZfzgSvdAZQlg4fnkMHGMyfgYs9vVrV7nPIdsSitzQilJfyCLCyheygU5wM8PwebOr0eJtb/vzhWcw6J1tbaA6LIsBfR4cJEFyWISQT2trC/zHcGY9gjPZ1NSEkz7YmcVJfDBXiboXePj4aUPDaW03zpXj3Z7ItoQuOgdRTcgVsFW4kI10yhbbPQZrZQKBAM+CgblrAxy5ejSQCriRoE+wVLyXo95AbKAxnS6X3izY7AdecSAYBG8cvwU94wEI8sXL18Rl9Xg6wSnNj1fJ9HtMn1JUglwirLAxJCLn7R4Ddm9ndxdOg1ueghbP3dEO9hNUB07m3PxbnjgxywK/BVC6cwjKzDUWHh1hlxMBvjWbTLH9faezbWT4UrFbUvKsdJuol6IGZExdVtgYgrRAaWT3GPi6sbG5ejaHijkzej3dHhDV7u7etn/naW7w/jvRYs0aS5khGZpHUH7+O4AlZfaZjnaXwN8hedbEBB5xeSdAqUdkFCGYEW9vD8pga2tb7qkwYLlAhGCFotHY/PwCyXCCODvd7m5PFwgMrvKV1TU4JaI98DNtVqvFYpEkF4JvAqFg/ru1svokbUoFIVMt8re2pygYeRfxRkeHT0W47TdbTLKufZHdY6bfzGJxtsvZ1tPTjQOwQX4Q6RHDCNprd7nA65N8jgvcC3AQKw+sBQ2FI8UKGOhUC9UirwjBrQKbEI8nwDisr/tkFSG7e8za8fEJKBCs37WrU6Qym6wKMOyG1Q67Xb41AJD3QaHkEOZaBHYdplMtVIvs5SzXr119+OjJ4eFhMBiKRKPytTgZDQZQIMPGfh/duklyj2ADnz77mWHHE3u6OuUeYQZOONlagwt+LimIyYdUjVIRqg3ZRejuaB8ZvlSBFidQHVibdDoTjkRv/3jP2dam1+sguMLiFTCAZOVAPsDmMw0NEJdi0zB5HJc0MEFa7E5E+ifoVAu1UYnCzsGBvtm5eYiU5G5x+vijD589fxmLxRKJg0Rinfuj9GGBOK08wLSCzOLsACist04cHPCGPmHvPA80hrk5ToVESKdaqJZKiBDM0Y3rV7HFaW7+rdVqlWm5AozhzV9cB5MSCARTqRRe1hAihsORxEHhNvZzgXtHbuRhMgl6O0yDW11UzCCeZnZ5cD8e12m1ZrMpe3RExA82EBM2EKAWvA3RqRaqpUItDqTFKZPJgmuKu2HL9FnwzniVkzzk7Tt34XPz19ALwpabpcDQgeryTRzDLic2NTfpc3UzOdgaGi3vHQp+0PLKKtwOSIEoDwwX3RVvwqRUnco1rX3wwfV//PNbsAYQL83OzldyGJTZbAZPuOAaOiEajYHwYvtxXj9Ea2sLWzyjA10dpnPVMGDcjrJHYNDgEQPrOsKPuSuN+QqEWHF724+zD0eGC9SXk6kWdPS9CqmcCOE6/uzTj7797jYc+3d2mzXNFSjsRkwmIytC/ho6ruyDAHhl36R0BkwcPgEkl/+2uQQMqyv4Cr9RwdxPKBSGj8anaTTN4+NjDkeBjRzpVAs1U9H27TaH46NbNzE49Pm2wDRNTlyuQNcvRGgMG92RR0AbPO2BtbNZLdyaNXjO6toaNwgEM+Ww23gtDuBd48wYCERdTie6pkTb6M1qmpu93h6BFmc61ULNVHqGAm4tiDoEE/Hs+YupyQm5y0qNbKvRwUESJIGTtom0bFi0ZjHzfMi19Q14Hh6D8Pr7+9zujoIpk+XllZs3b/x49z6IfHNrq7Gxkatts9kE5hGMZIn7Y5PefIp6qMIgE64OIT58+OjxjevXZG1jNbLL3/FEYnZuHuWHZWt2u61gBgVsICoQ5Hf16pRwoQ+ceSaThWdu+3dwQ2yG1V5Xp7utra3E+wtZxKel2yqkOtOEQIdgfL77/g5YD7iCHzx8PDE+Jt/6YXOOpmz2CBQIbme3p0tY8+i4gq6+/tWX5745eKeRSBQsKoiwtbX10tAABJQGQ6lrfanUod/vx6kWpSRvKcqjaiO94Jb/1ZefP378NBgKw7evp2fCkYh8qZqmpmYQodlkGhq68MwbUJfAygHobXNzC+fHHB8fwa0E3N3SRQim0ul0LiwuM1SEaqWac/VAh198/unTZz/jQBqfbwsMgkxLiA6HbWsrt0gw/WamtaUVF/q4TwCH8CibS6Jkj45wlQLvDsD09BuNprmYUwpRXDweR22DVQcuWh+L06KYs3Ynitqo8nBLjUZz68NfWK1WLC4FET569HRqakLyEPHy2KjDbge1w0dgWHjuNBqGHZoGd4qWlhYyyi0feALIldSaQeR5URFqW7U6nRYMNe6FSFEbNTFhdnTkktVqgcgQgjGwSE+fPZcjVQOOIoadZGU8vh/PGS7be0tzKKF/f/sDk7Ns7PxsNuor5pHCfYS7wl6sNFQA8EgdDjs4AnAMriydOKo2akKEDFuuBSHivXsPwBqA2QEdjgxfkilVQyyVgMkCZxVuB3t7OUlg1Cfwhg67DTxY+BUgehTunS+GzWpFEeInlvEOlPqlVkTIsH7dr7/+8vadu+DdgQ5fT88wrPmqysno9DkRJthGW4z6BJ5ss1lBPNgHKNA7LwAplPH5fOAXlHXKlHqlhkTIsK7dF59/ijpk2JQpGJZKbmhBsNuswWAIRQimiSRpCgIOKTwTRSjQOy8AeKRoe9kbUIbOmFEVtSVChtXh17/68umzn3FS28LicjKVqliVKUHLVrrhphoMW7AGCinWZOR0OnZ3d7u6OhnB3nlh7A7bgS/32kAwRHspVEXNiRC5cT03H55MTGTYLRwquaOg9qw7Ce0SRn3FRKjX69kE6elP83cdLAVOWLhHRagqalSEDKtDiLWePH3OyLyEWBDj2aCXaCwG7ihGfUWXCnW6dDpNJJo6FOqZKgYJC3d2dpmJsk6aUp/UrgiBgf4+sEKkyrQy1d4IqB33+o1GY2yC1CC8rgi2C+QKBhNMYnw/XkaGk4aFqqWmRciwVaZwOeISYmWqvQnYCoy5GYvF7PNtCjwZgkaQq9FoBAmRloiLQsNCdVLrImTOlhBJtffTZ8+vXJmUb3QiAVuB0QBi1CfwZHAm4ezga25jxmzR8hphaFioTupAhMz71d6gwydPnsvadYFo2PgTtYdRn4CXaLVa3r5d6OvzMmyfZHmfSMNCdVIfImTOqr0ruYSI5WykHx+jPsEy7gRJkKZSh2XErvAS3KGNhoWqom5EyJwt5ZOuC7mXEMmeh1jPaTAYMElT8Mlwj9iPv8vHpA5T5SWQ7HYb9hYWDAu3/Tu5zbrpTERlUU8iZM66LuArWULMZrKjo8NyLF0QFeX2lnDkptODQyrwfJPRCHLFeTORcKS8qNVms66u5sYWb25u8UQIdvjOj/fsNuuvv/6qjHem1Cx1JkKEu4To39kF0yFH9xPDbjLDJkhz7YUY9QkUduKcC/iaq0EvNzdDpLu+4ZuaHOd6pGvsllKhcAR+hCNCKMqgLkXInC0hgmuK3U8yDcjA3Mzu7i5oD6M+gSdz51yUvUoBJh2VD78X/HZg9smP0Aln2PluYCRpxKgY6lWEzNmgGux+YuQZkGEyGcHSYm4Goz6BJ3PnXOB2n+UxNjpy9959hlXd0NAAxplRdoMNfAIcLC6t0GYLxVDHImTOup+4AzKknWWKsxLJCqHDbhNous2fc1HeaUAsOjTYj1NnHj16+rtvfsOc+aKEmdm5wYE+agyVQX2LkMkbkAGOnIQz9kmCtPQ5F2RmYRlzLgheb+/m5ja42WB7Z+fegtEjviiSyWRm5+YnJ8bLe39KTVH3IkTgMgVvEKtMwYEEN1KSJUSS7Dk4SIK6SplzQVIy8f24mLKey+OjT57kMk9wc7HbbcQXJczMzg8ODtDlCgWgEBEy788UXl1bF5g5fyGwqBq1d6E5F9lyE6QICNjj6cQqtsdPnhZ8zszMHPZ8Ueoa5YiQYXUIIslVb2ayC4tLkiRpKjzngsvQ4MDOzi78LvlmEFlcWvZ6e+hMmnpHUSIEpqYmSJKmz+sV3/dU4TkXXMCSjwxfwlk7xXjzZvbzzz4R+UGU6qI0EYL3ODY6DPESw6YQr12dEvmG+XMuQIcnJ8dg8VpaNAP9fdwn45wLsE6MiDkXXDo62hcWlwUmuMGJ0SmJ9Y7SRMjkkjTDi0sr6XQaLFgkGhXZ9ETmXOCMGfj/399+z8aHhpYW/l6C2PFEVg7EfzpwcnIi/ISHD5/8/ne/FfkplCqiQBGCBqYmx7Go7c307Mcffyjm3cicC5wx09nZ0dvbU2yhnDfnQmRuhmHH1RweFt5e+91zEglayFbXKFCEDFvUNjf3dj8eB/Pl9++IKWc7d84Fr+dI/JwLLtt+fylPgzsOLWSrX5QpQmBi4jIuVywtrYisKeXNuVhdXZude5tgwVjx888+IYuHksy5IJTYHww3AlrIVr8oVoTgnr1+/UYSY5g/58LpbLPZrF5vzwcfXOctl3PnXIjMzaRSh6XLmBay1S+KFSHDMYZb234xIuTNuTg+Ph4dGS5lzgW255ZNIBAo/clgDF++mqZr9/WIkkVIjKHINGnl51wgPsHqnHwWl5bHxkZoIVvdoWQRAiMjlzBNury8WvaaIW/OhU6nm5t729TUFAd5h8J/+M9vuNe9VHMuLuSLEp48eUbX7usOhYsQjCE4abhmWN50eiZvzoVWq00mkz093WDuCtpDSeZcXMgXJWz7d7DroozXUqqFwkUIkRvEb9jltJHbdazMalLunAunsy0cDgusy3HnXCTL2q4wm82uvt9AWDrwyzqdDlpDU0coXITA4EDf7Nw8GEMx1aTF5lxAcAjmMRKJWq0WskrBnXORTJYjQp9vs7wXInd+/OkPv/8PmimtF5QvQrgWQYdYTbqyulqeMcyfc/HXv/0TvoLPCRYPVKfRvPtLipxzAdEgttWXTSaTuf/gEQ0O6wXlixAYHBxAEYIxLG+LNd6cC5vVMjjYP9DfX/DJIudczMzOXfT08qHBYR2hChHqdbrBgf6zUaWbZbT58eZcaLVavb5ojkfMnAu/f6fsKfo8IDjs7Owgp0GpWVQhQmBsbARFWF7TfcE5F20OO2gyGo253R3cVYqy51yAzQTzdaETE+bu3fu/+fVXNDiscdQiQhBJb083Nt2XZwy5cy602tYnT5/j/E/QW1ubg3l/iby8ORcrq2viGy+4gBHmDS+l1CBqESEAQRo23YMxLEOE3DkXJpPRajELjKMvY85FPJ7AAfjSAr+yy+XkNR9TagoVibDN4UDTBMawjJJu3pyLkODGvWXMuZh+IzTGQgxgtMFW0+CwZlGRCIHLl0ex+aiM/qb8ORe+ra3D1CGILRyOBENhk9Hw9a++xJ9edM4FeMji+54EoMFhLaMuEYIFw2qyMvqb8udczM7M2Ww2MHegbT3ACQsvNOcC4kCRC4PnQoPDWkZdImQ4/U0QLF1IhPlzLsDnlGTOxezsvLT5mILA79vV1UmnYNQgqhMh6W+KxfYv1N907pwLHiXOuYBz8O/sXvjXKAsIDi0WMw0Oaw3ViZDhGMOL9jfx5lwsL6/Mzr2NRCJg9DyeLl4GEnf2FZ5zAQZwWnCsqLRkMplHj5788ovPaHBYU6hRhGAMcWPDizb78uZchCPR9naXy+UsaF5wZ1/hORciC7XLIBSO0Ab8WkONImTY2aTY37S97S9dhNLOuRBfqF0ei0vLcOOgwWHtoFIRltffVGzOBWloAk+VGJlz51xIUqhdHrhySAdh1AgqFSG32bf0/ibenIvGpqYHDx4nDg6woclms9ps72ZyC8+5kLBQuwwgOLx3775AxQ+lkqhUhEBvbzeKsHRjyJtzYbNadVqtQHyFO/vmz7mQvFC7DCA4fPV6mm4zWguoV4Tc/qYNn29ocKCUV3HnXMAxRH3FnonJGHhy/pyLyiwMnsvM7LzT6Sy25ymlYqhXhAynv2lzE4xhbyn9TQXnXIC5A9sILi5c0KC9mZm59Q0fho7BULipqREOSBYUnlyxhcFzuf/g0X/89msaHFYXVYuQGMPS+5vy51z895//Am4nBIXwcnAy0cXlcnR0DF9xYQMM4OvXlVsYPBcaHNYCqhYh4PX2XKjZlzfnAuR39epUm8MBBvCnnx5wtxDtaHeBYiH0wgTM8fExHKytb9SCI8qFBodVR+0i5PY3BQLBc6tJeXMuch308MJg8Me798nShcfTSTI9rHmcx63nIQYT2O6zisCJdXa66ZTEaqF2ETIX7G/Kn3Px6vWbcPjUAGo0zVeuTPJW/0dHhkPBMJjK2lQgQqckVhEqwnfGsMT+Ju6cC7CBRIFms2lqcqLgUoer3SlH17yE0CmJVYSKMEdfn7d0Y0jmXDx99vPm2Z4tEAGOjg4XCyndHR01LkKGTkmsHlSEObibGZ5b0o1zLsgiBMMGgcI1N+XtgVF56Aj9qkBFeErp/U1Hx7klB6JAMB0eT1cFzrAy0OCw8lARnlLiZoarq2ugUjzWaJpHhi+V0p6fSh1KeKqyQoPDykNF+I7+/j5cai9oDEFI8FPSlGQ2my6PjZboZ5a3z1m1gOCQrhxWEirCd5D+JjCGvM6jQDA4PT2TyZyus3u9PSWWuSGbW9vSn66czMzOW61W2nNYGagI31Gwvymbza6srpHcJrig4+NjF0pdgHMrcvP6qkAH0lQMKsL3AGPI7W8CBb6ZmSUScjjsY6MjF93hcH6+aKdFLUMH0lQMKsL3YDczPO1vAvnt7+8TF3RosL+M4fl+/w5qGKRbR+kZJBSO0GmlFYCKkA/pbwqFhIrRSgEM6dz8afPu4OBAJQerScXa+gYEh3QFX1aoCPmAG4bzRfFb4VIYYWZn58n7jI+N1qMIGXYFn7sZOEVyqAjfY33Dh0v2iJiFeHBEsXm3paXFoNeRORfSnGhlgb/Jr776giZpZIKK8B2vXk/jrtoMW6U9NTVRdrlZPJ4gjujU5LjPtwkmEedcSHOulYUmaWSFivCUp89+xlCQEeeCMmwo+GZmFh3R3p7ugf6+dDoTiURtNivZ1KnuoEka+aAiPC3UIvLwentKHPpUjFev32BGFPxPnMVmMOg3N7dcLqf4s60idL9RmVC7CEGBt+/cJWMpJsbHLrpvIY/ZuXmcZwGh4Cef3EL/jR0JFR8aEqXtWgBX8GmbhbSoWoSSKxBiP5xkAYANJJkMuGrhU5SR2Ljz4090QJu0qFeEXAWWUYyWj59tisXjqckJXuFlbhpNjY14Kg8c0EaTNBKiUhHyFHjj+jWRfbegwNdny4CDA/35q9sOu+3g4ADnaIj5oFqAbu0kLWoUodwKLHh12mzWvb2gwVAfLfbnsri0DL8RTdJIgupEWBUFMux2heFwRDEiZGiSRjrUJUJZFdjY2Dg2NlLsmXC9skO+e8R8XK1BkzSSoCIRSq5AEBXJxIANTCQSEPUVuyL1ej18NHwV84m1Bk3SSIJaRCi5AslcbcDT1Qle6KvX0xD1FXPPQJzpdFpTbhVOzUKTNOJR2jVREFkVCLjdHUxuw8NzXE3c2ddht3G3rFAANEkjEuWLUFoFZrPZhcUlrgIBcEQZdpOmYq86SCbBUz0+Pll4u3jCWsWm5qb9/bos5i4ITdKIQeEiBMvz+PFTCRX47PmL/IExuO0ZAnqLxWI7O7uH6XRjQyPoExcGwQxqta1Wq9XV7oLrFTfr3Xl/o0K9XtfU2JRMJrNHR2WfZLWgSZqyUbIIuZslyadAht0pDT4rGo29XVgCCcEntrucJpMJnDSvt+ejWzd5eQteuRxcuCazKRQKe3t7NJqW3d3dvUCw1nZQOxe61WHZKFaEYJG+/e42HsunwOamppaWFvisR4+etre7Lo+NlDKh7P6DR8Q4jwxfamtz/PTTw88/+xjdudGRS+sbvsdPntWdDrHdiSZpLopiRbi4uIQHApsllUi+AkF7zRrN0dFRb0+3y+UEFQm7YWAlwDE+OEgmEgdra+uRaJTh3Bo2N7fc7g5uQNXT7YGXvHz5Op3JlH3aVWFxaRn+IHRg6YVQpgjhiic98pIrsLUVQjvLQH+fwKWG3ikEhBAugtEDBxViwtycC4MhzmZxgPHxMTTO4Ui0L2+OG7w/2MMg+KX1Fh+CnacDSy+EMkU4MzOHBxCSSaXAxsZGu80aCIYODw8/+ehDXpgHHmkgEIRoLhwOg+pwF3uQnKPNYbfbQ6FchyFIcW8vgE5mR7uLmL6jbFavL2BIJ8bHfrh9t+yTryIQCNBdZUpHmSIknQpieuR5CgQxgQMJamloaARLixKCDwJnEnOhYOus1lwmBn4ERmx+/i38FB+8dGkIXgtv+NP9h6cnNjR47gnA+4A9CYXrb1ERfOkfbv9IkzQlokARgiuIGVGHwy7mffIVyOQmVpiisSgIb3V1HeIfsHj9/X1DQwNc7+vBw8ehUHhi4jLPXwVl4uAZj6eTa59Pip/DyMilFy9fQTAp5hepCjRJUzoKFCHZN8LlbBPxJmuowKamJrvNhgpkv208Pj6ZnXs7Njr8h//8huRjQPlMzgJk/f6drW1/QWeMbOvrfP/ETEbj1tZ2wZVuMKT3H9SfAhGapCkRBYoQDA4eiJlVsbB4OnnN2eYAS8j9kUGvb2xsmJmdJ7kfhl3ra2hsBDestaWFHR9cIBxCJxn0zNObo83+8uX06Mhw/qvgkfZ2F29Nv464/+AROPC0kkYYpYmQ7GLd0e4qe2Yhod3l5CkQsNttS8sR3oMHyVN7BZ8OxhO+5S1aQBiJJ2bOSxtaLRZwa2/fufvF55/m67CjvX1/f78ePVKEVtKci9JESFw+d2eH+HfLHh2BongPJpPJgf6+peWVYq8CY5jf00RUZLdZ818Csd/c3Nv/+evfBwf6nU6nxWImL49EIkdHx6J+japC253ORVEiBPuztr7BFHL5LgQpVclmsqCo/Ce43e3rGxtknwkeDY0N+T1NkUgUD7Rabf5LwGiPj4/F44lgMDQzOwdPzpwt04MgDw/rbDsnHrTdSRhFiXBtbQMPuro6xbwPWU8vRvIgOTY6ijsZ5pNIHCSKv4NWV0CEiNFogP97e7u5D6ZSh3fv3Rc+n9qHtjsJoCgRLp+5iO4OCXxR4PiksB8YjkSvXpkEk5UpUlYm4Z4TWm2r2Wyqx71+edB2p2IoR4SBYBAvfbhkRfbsnksqlTo+Pv7gxjXuFk5csERGKtpdTgWIkKFJmiIoR4RkebC3p1v4meeSSqbOfQ74nD3dnmfPfz48TOf/FMLFYgsVZWA0GSV5n6pDkzQFUYgI4V+XLA+2tYl1eMDQnfsciPrsdtsH16/dO6tE42IwGEhpm3ggVJTkfWoBmqTJRyEi3Pbv4Cqcx9MpfnmwFCKRaHe3x+Ppstms3M565OgoG41KJkIxNeg1CE3S8FCICItVhImkOW+RkJA8s5bXr10h3cOEk5OTdFrKVkCHw46bPSkDmqThogQRgi8qyfJgPvkr9QTissInDg70kw1GEQgUd3d3uTtSGAynE0cj4YjVYrnomRRLw9Yvd378iW7BjShBhKRxqb3dVcnPjcViWIM2NjbCEyEA7ij324Idgxf5LCVkR7nQLbgJShChTL5o6eQ2uJ+c4K3dk2pShFxqoXDEm9dHr07oFtyIEkRYrDuhkgwO9PHW7ltaWpaWl9PpbChHOHFwIOb94bcrViVX10AcYbVa83eSUxV1L8J3Lbx2US28BTkSnO8CDidpiQhHIgP9Xp9vCwxgc3NTY2MTBI1LS6sdHa7ubs/4+BgEP3/92z/34/Hy8ivwQUpKzHABDwICZjW3Hda9CPf2gnhgK9SdUB5kcbzEIUuvX78BEcLB0fGxTqdzd7R3dXW62W5GnPi0sLCUSCRILVs2m63MOkq98PDRE4NeL3ISQv1S95dCJHK6RgdejVTvSRbH04dppvg6eSu7fLex4QufnUMymfyvP/0RhLe1tT09/SYYCtvtNrvNhlOAwZrNv11g2ALxMhKkCub4+Pi7H+78/ne/VWdFW92LMHQ2x1rCelGyOJ7JCi0MaFtbDw8PV1bXyCPgVv3v//N/4XG4qbe3u8bHLx8cHKTTmd3dvbW19d29AD4tvh+nIuQBOvz7P/71h99/o8Jkad2LEH08yT0ZXBw/Pj45KtTXSwB1cb9taWkF4L7A2jrz6tp6bopTA8Priy9jtLby9lTLJ5PJ/r+//eP33/xWbTqs73/aaOx0LU7ya9RkMmIiRECEeoNhbn6B+4iONaGd7tNGqoZkMnzWyyv+fPx1O2mmdA4P0//813e/+fVXqtJhfYuQLAmYpO4zMBlP3/AwnW4p1FzPsEN7hUu9dTpdNLYPjpb487FKl3aqccCJ+O772199+YV6dFjfIpQP45kIi63O2axWYocFAAHnCzVzcXcUYkilLhXmE4nGvv/hzpe//FwlOqQiLAxJ86TThee7NDc3R0twNUE5+cayvO1B29tdvM1JFQy48T/c/lElRW1UhEURzs2ASgOB4Llv0trSIlXRp9PZph4RMmxRW7ExkAqDirAoJDcDTmC+CJuamyUcJFMKbY7cBmy8klRlEwyF1aBDKsKikNxMJpvRMvy22qNq7ODZ1eUmo8FVghp0SEVYFJKbKVg3E4+fMxYRkfbS8Xi61CZCRgU6VIgIy8g3ngtEfZiQLFg3U6IvKu3ct+bmZo+nU1WRIaJsHda3CPX603b18vKN54K9CwVzM6UMg2JyQ+9tXZ3uza1tqU7J7e5QoQgZReuwzkUoc72v3WbF3Ew6ndaV9VkGo+H69asowsbGRvEL91aLRW3pGYJSdVjfIiQk5dm0iPQ0gVNant4tZnNra+vQ4MDC4pLJaCxlff9cXO1OMmRVbShSh3UvQofdBv8wMlkG0tN0kDwAQTY2NFzo5VqtFhQIB5MTl32bmwaDXhIROp1tqhUhw+rwf/76j6++/FwxQ6LqXoTFCjslAUTU0e7y7+xCWBiLxS7af+Q8G0MMt22nw1Fii/C5GA3yDvmvfSA6+O77O4rRYd2LkBCPJ+TYgmJoaBDbFw4Okga9geybXQqWM9FubPhAgTiGgxHd89Hc3KzasJAAf8x79x78+usvFeCX1r0IXS4XDnrKHsmyeg7G0OvtQfcPjOGFGhdx1mgiccBt/GWk6Pkwm00qFyHDrhIpIz6sexFWgD5v7+bmViaTPUznKN0BxoDw7dvTnkPwaaU6JZW0F54LxIcKGJqoHBGW0a5eIuD+DQ70z869Zdjq/naXs/TXgiNKlvXJon/BzXovhGL2aRLP2voGWMK63mGm7kVIxsvH9+PyzR31eLrW1jbAAzw6OgL3knyoMIeHhxu+zfzHBTbrLREl7dMknsWlZYPBUL/DS+tehCLHy5fO8MjQzz+/YnKhyL5OrytlueLZ8xdc+yw8xfRCKGyfJvHU9fDSuhdhxQAzSzoMweqazaZzX8LzkI+ypyKUZI1BYfs0ief+g0dwR67HnZ6UI0I5arh5XBoafBB8zLBzUMAWXXSJ8pBdotBomiWZ/EvaHSmEOt3pqe5FSNLTMtVwczEaDWS5IhyJOp1tpdfQpFKnYzKkGtevE53dUR6ZTObb727/4ff/UV+LFnUvwgrf9vq8vbs7e5ihKdEpRchKvVRbR9EEaUFAh3U3rK3uRVhhwJO8PD765MlzhnVKdTpdiTU0ZGdfqcb10xnexYhEYz/e/Ql0WO0TKRUqwgsDVz9xSiPRKCkQFSCTyWJqFCynhIlNWrxWjL1A8P6DRx/dulntEykJJYiwpaUFnL1KZimIUwrOz348TqbRFCN5JpWuTreEp6HTUxEWZX3DB37K1SuT1T6R81GCCB12G9kxuzJwndL9/bi2VSvglB6fnBBftK1Nyr2ESc8xpSDzbxdAhyPDQ9U+kXNQggirQolOKSgQdCKHL8pIUf6meF68fKXVtXp7eqp9IkJQEZYP1ymFIMRiNvFWDlGBuGEGmMrLY6PSnoD48jc18PDhE01zc1dnZ7VPpCiKEqFMLYXF4DqloLRAMKTX68xmMy4eZjLZUDhMStVGhi9Jfm40QVoid+89+OUXn12o8r6SKEGENptV1pZCAUAGV69Ozs8tYILk4ACiv5Repz8+OYYD7F0CGwgK7GB3z5YcmiAtkdt37v7qyy9qc0duJYhQo5FxwsW5tDkc1psWn28Tx/LmKksT7+YCg0impibks880QVoiJycn335/+7NPP3bLczcUgxJEWHXAL/V6ezs6OmZm57jpSrjvTk5clqRStBg0QVo6oMM7P9776NbNWmu2oCKUDK229drVqUAwmNuS3mY1Ggyyyu/sQ2lu5mLcf/AIvtaUDqkIJQa800p209AEaRnUmg4VJcKcCVJZwlBtv69U1JQOlSBCp/PU8sg3ZqaWUc822tJSOzpUgggJydI2aVEYuGtNtc+iLqkRHSpBhKSlMJlUowgpYqgFHSpBhBqNpvKNFLUDnXMhkqrrUAkiBNwd7WvrG0zFK9dqAZFD9SlMtXWokH8/l8uJItz2+4cGB6p9OpT6o4o6VIgI3e4OPAiFwtU9E0r9Ui0dKkSEep3OZDTux+Ox2H4qdaiq2bjqzAnLRFV0qBARAv39fS9fvYaDDZ9PVR4pzQlLS+V1qBwR9vZ2owh3d/ZUJcKYFLv/Urg8efrcYjFXbJqmckQIHinZOjsSjaqkngt8b1ouIzk4RLhiw7yVI0JgePgS+hLb236ViDASiVT7FJRJJXWoKBGSfk2fbws80gp0ElWdvb1AtU9BsVRMh4q6TDUazeBA/+JSrsPd79/xeLqqfUayQ/frlZXK6PAcEf73n/8i32fLyuzcW9xbl0IRA+jw7//4t6wfoShLSKHUI1SEFEqVoSKkUKpMARH+15/+WPnzoFBUC7WEFEqVoSKkUKoMFSGFUmWoCCmUKkNFSKFUmf8P85HPwlUOH0IAAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 1" align="bottom" width="138" height="132" border= "0">


Ak užijete viac Broxia, ako máte

Doteraz neboli hlásené žiadne špecifické príznaky predávkovania. Na základe hlásení o náhodnom predávkovaní a/alebo hlásení o chybách v medikácii lieku (chyby v liečbe) boli pozorované príznaky predávkovania zhodné so známymi vedľajším účinkami ambroxoliumchloridu, ktoré sa vyskytli pri odporúčanom dávkovaní (pozri časť 4). V prípade náhodného užitia príliš veľkého množstva tohto lieku ihneď vyhľadajte najbližšiu pohotovosť v nemocnici alebo svojho lekára.

Do nemocnice alebo k lekárovi si vezmite, prosím, túto písomnú informáciu a všetok zvyšný perorálny roztok, aby zdravotnícki pracovníci vedeli, čo ste požili.


Ak zabudnete užiť Broxio

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete, pokiaľ nie je takmer čas na užitie vašej nasledujúcej dávky. Ak sa to stane, vynechajte zabudnutú dávku a užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď prestaňte užívať Broxio a choďte na pohotovosť:


Neznáme(častosť výskytu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov):

 • Závažné alergické reakcie vrátane šoku. Príznaky môžu zahŕňať svrbenie kože alebo vyrážky, ťažkosti s dýchaním, zmeny srdcového rytmu, opuch tváre, jazyka alebo hrdla, opuch kože a niekedy pokles krvného tlaku.


Ostatné vedľajšie účinky:


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

 • Nevoľnosť

 • Zmeny chuti

 • Necitlivosť úst alebo hrdla (hypoestézia).


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

 • Vracanie

 • Sucho v ústach

 • Hnačka

 • Porucha trávenia (dyspepsia)

 • Bolesť žalúdka.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):


Neznáme (častosť výskytu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov):

 • Sucho v hrdle.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Broxio


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na štítku na fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľaše: 6 mesiacov.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Broxioobsahuje


- Liečivo je ambroxoliumchlorid. 1 ml perorálneho roztoku Broxia 15 mg/5 ml obsahuje 3 mg ambroxoliumchloridu.1 ml perorálneho roztoku Broxia 30 mg/5 ml obsahuje 6 mg ambroxoliumchloridu.

 • Ďalšie zložky sú: benzoan sodný (E211), sorbitol (E420), sukralóza, hydroxyetylcelulóza, monohydrát kyseliny citrónovej, čistená voda a jahodová príchuť (501440 T) (propylénglykol (E1520) aromatické látky).

Ako vyzerá Broxio a obsah balenia

Perorálny roztok Broxio je bezfarebná alebo svetložltá tekutina s vôňou jahôd.

Fľaša z jantárového skla s detským bezpečnostným uzáverom (HDPE), vonkajším viečkom a adaptérom na fľašu (PE).

5 ml ústna striekačka (PP) s piestom (HDPE). Striekačka je označená dielikmi po 0,5 ml.Veľkosti balenia: 100 ml a 200 ml perorálneho roztoku.

Balenie obsahuje odmernú striekačku.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

Balkanpharma-Troyan AD

1, Krayrechna Str.

5600 Troyan

Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Cyprus

Rivendra

Dánsko

Rivendra

Estónsko

Rivendra

Fínsko

Rivendra

Maďarsko

Broxio

Island

Rivendra

Litva

Rivendra 15mg/5ml Geriamasis tirpalas

Rivendra 30mg/5ml Geriamasis tirpalas

Lotyšsko

Rivendra 15 mg/5 ml sīrups

Rivendra 30 mg/5 ml sīrups

Malta

Rivendra

Nórsko

Rivendra

Poľsko

Omnisolvan mini

Omnisolvan MAX

Rumunsko

Pinex Tuse Expectoranta 15 mg/5ml solutie orala

Pinex Tuse Expectoranta 30 mg/5ml solutie orala

Švédsko

Rivendra

Slovenská republika

Broxio 15 mg/5ml

Broxio 30 mg/5ml


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.

6Broxio 30 mg/5 ml

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Broxio 15 mg/5 ml

Broxio 30mg/5 ml

perorálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Broxio 15 mg/5 ml perorálny roztok: jeden ml perorálneho roztoku obsahuje 3 mg ambroxoliumchloridu.

Broxio 30 mg/5 ml perorálny roztok: jeden ml perorálneho roztoku obsahuje 6 mg ambroxoliumchloridu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každý ml Broxia obsahuje 0,35 g sorbitolu (pozri časť 4.4).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálny roztok.


Bezfarebná až svetložltá tekutina s vôňou jahôd.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Mukolytická liečba produktívneho kašľa pri akútnych a chronických bronchopulmonálnych ochoreniach, ktoré sú sprevádzané nadmernou tvorbou hlienu a poruchou jeho transportu.


Broxio 15 mg/5ml je indikovaný u detí veku od 6 do 12 rokov.

Broxio 30 mg/5 ml je indikovaný u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Pre Broxio sa odporúča nasledovné dávkovanie:


Broxio 15 ml/5ml

Deti vo veku od 6 do 12 rokov

5 ml perorálneho roztoku (čo zodpovedá 15 mg ambroxoliumchloridu) sa užíva 2- až 3-krát denne (čo zodpovedá 30 - 45 mg ambroxoliumchloridu/deň).


Deti mladšie ako 6 rokov

Broxio je kontraindikovaný u detí mladších ako 6 rokov (pozri časť 4.3).


Broxio 30 ml/5ml

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov

5 ml perorálneho roztoku (čo zodpovedá 30 mg ambroxoliumchloridu) sa užíva 3-krát denne (čo zodpovedá 90 mg ambroxoliumchloridu /deň) počas prvých 2 až 3 dní. Potom sa užíva 5 ml perorálneho roztoku dvakrát denne (čo zodpovedá 60 mg ambroxoliumchloridu/deň).


U dospelých sa v prípade potreby dávka môže zvýšiť na 60 mg ambroxoliumchloridu (10 ml Broxia 30 mg/5ml) dvakrát denne (čo zodpovedá 120 mg ambroxoliumchloridu/deň).


Pediatrická populácia


Deti vo veku od 6 do 12 rokov

Pre túto populáciu sú na užívanie vhodnejšie iné sily lieku.


Deti mladšie ako 6 rokov

Broxio je kontraindikovaný u detí mladších ako 6 rokov (pozri časť 4.3).


Pacienti s poškodením obličiek alebo pečene

Nie sú dostupné žiadne údaje o používaní ambroxolu u pacientov s poškodením obličiek alebo pečene. (pozri časť 4.4 ).


Spôsob podávania

Broxio je určený na perorálne užívanie a má sa užívať po jedle pomocou priloženej dávkovacej pomôcky (ústnej striekačky úst).

Broxio sa nemá užívať dlhšie ako 4 - 5 dní bez toho, aby ste sa poradili s lekárom. Ak sa do 5 dní liečby vaše príznaky nezlepšia alebo sa dokonca zhoršia, poraďte sa so svojím lekárom.

Mukolytický účinok je zosilnený príjmom tekutín. Z tohto dôvodu sa preto po užití lieku odporúča vypiť pohár vody a veľké množstvo tekutín treba piť počas celého dňa počas liečby Broxiom.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Broxio je kontraindikovaný u detí mladších ako 6 rokov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V súvislosti s podávaním mukolytík, ako je ambroxoliumchlorid, sa veľmi zriedkavo vyskytli hlásenia o závažných kožných ochoreniach, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Vo väčšine prípadov to možno vysvetliť závažnosťou základného ochorenia pacienta a/alebo sprievodnou liečbou. Navyše v počiatočných fázach Stevensovho-Johnsonovho syndrómu alebo TEN môže pacient pociťovať nešpecifické príznaky podobné chrípke ako prvotné príznaky ochorenia, napr. horúčka, bolesť tela, rinitídu, kašeľ a bolesť hrdla. Pri pomýlení si týchto príznakov s nešpecifickými príznakmi podobnými chrípke je možné, že sa začne so symptomatickou liečbou kašľa a prechladnutia. Preto, ak sa objavia nové lézie na pokožke alebo sliznici, treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc a predbežne liečbu ambroxoliumchloridom ukončiť.


V prípade poruchy funkcie obličiek alebo závažnej hepatopatie sa môže ambroxol užívať len po konzultácii s lekárom. Tak ako pri iných liekoch metabolizovaných v pečeni s následnou renálnou elimináciou, pri závažnej renálnej insuficiencii možno očakávať kumuláciu metabolitov ambroxolu, ktoré sa tvoria v pečeni.


Tento liek obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavým vrodeným ochorením intoleranciou fruktózy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nehlásili sa žiadne klinicky relevantné nežiaduce interakcie s inými liekmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Ambroxoliumchlorid prechádza placentárnou bariérou. V predklinických štúdiách sa nezistili priame ani nepriame škodlivé vplyvy na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, priebeh pôrodu alebo postnatálny vývoj. Rozsiahle klinické pozorovania po 28. týždni gravidity nepreukázali žiadne škodlivé účinky na plod. Napriek tomu sa musia dodržiavať bežné opatrenia týkajúce sa užívania liekov počas gravidity. Užívanie lieku Broxio, najmä počas prvého trimestra, sa neodporúča.


Dojčenie

Ambroxoliumchlorid sa vylučuje do materského mlieka. Užívanie lieku Broxio sa neodporúča dojčiacim matkám, i napriek tomu, že sa nepredpokladá výskyt nežiaducich účinkov u dojčených detí.


Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky ambroxolu z hľadiska fertility (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neexistuje žiadny dôkaz o účinku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencie výskytu nežiaducich reakcií sú definované nasledovne:

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy imunitného systému, poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: vyrážka, urtikária

Neznáme: anafylaktické reakcie vrátane anafylaktického šoku, angioedém, pruritus a iná hypersenzitivita


Poruchy nervového systému

Časté: dysgeúzia (napr. porucha chuti)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea, orálna hypoestézia

Menej časté: vracanie, hnačka, porucha trávenia, bolesť brucha, sucho v ústach

Neznáme: sucho v hrdle


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: faryngeálna hypoestézia


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Žiadne špecifické príznaky predávkovania neboli hlásené u človeka k dnešnému dňu. Po náhodnom predávkovaní a/alebo chybnom použití lieku boli pozorované príznaky zhodné so známymi vedľajšími účinkami ambroxoliumchloridu v odporúčaných dávkach a môžu vyžadovať symptomatickú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: mukolytiká, ATC kód: R05CB06.


Ambroxol, substituovaný benzylamín, je metabolitom bromhexínu. Od bromhexínu sa odlišuje chýbaním metylovej skupiny a zavedením hydroxylovej skupiny v para-trans polohe cyklohexylového kruhu. Hoci mechanizmus jeho účinku nie je dosiaľ dostatočne objasnený, jeho mukolytické a sekrétomotorické účinky boli preukázané v rôznych sledovaniach.


K nástupu účinku dochádza v priemere po 30 minútach od perorálneho podania lieku a účinok pretrváva počas 6-12 hodín, v závislosti od veľkosti jednotlivej dávky.


V predklinických štúdiách sa zistilo, že ambroxol zvyšuje tvorbu serózneho bronchiálneho sekrétu. Transport hlienu sa dosahuje znížením viskozity a aktiváciou riasinkového epitelu.


Ambroxol navodzuje aktiváciu surfaktantového systému priamym pôsobením na pneumocyty typu II alveol a Clara bunky v oblasti malých dýchacích ciest.


Ambroxol podporuje tvorbu a vonkajší transport povrchovo aktívnej látky v alveolárnej a bronchiálnej oblasti pľúc plodu i dospelého jedinca. Tieto účinky sa preukázali v bunkových kultúrach a in vivo na rôznych živočíšnych druhoch.


U pacientov s CHOCHP nebol jednoznačne preukázaný priaznivý vplyv na frekvenciu výskytu exacerbácií alebo funkciu pľúc.


Po použití ambroxoliumchloridu sú zvýšené koncentrácie antibiotík amoxicilínu, cefuroxínu, erytromycínu a doxycyklínu v spúte a bronchiálnom sekréte. K dnešnému dňu nebolo možné jednoznačne stanoviť klinickú relevanciu tejto skutočnosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Ambroxol sa po perorálnom podaní absorbuje takmer úplne. Hodnota tmax po perorálnom podaní je 1-3 hodiny. Absolútna biologická dostupnosť ambroxolu po perorálnom podaní sa znižuje približne o 1/3 počas prvého prechodu pečeňou.


Distribúcia

Približne 85% (80 - 90 %) ambroxolu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Ambroxol prechádza placentárnou bariérou a prestupuje do cerebrospinálnej tekutiny a vylučuje sa do ľudského mlieka.


Biotransformácia

Biotranformáciou v pečeni sa vytvárajú kyselina dibromoantranilová a glukuronidové konjugáty.


Eliminácia

Terminálny polčas v plazme je 7 - 12 hodín. Plazmatický polčas ambroxolu a jeho metabolitov je asi 22 hodín.

Eliminuje sa v 90 % obličkami vo forme metabolitov, ktoré vznikli v pečeni. Menej ako 10 % podaného ambroxol sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme.

Keďže ambroxoliumchlorid sa vo veľkej miere viaže na plazmatické proteíny a má veľký distribučný objem ako aj pomalú redistribúciu z tkanív do krvi, dialýzou alebo vynútenou diurézou nemožno očakávať jeho vyššiu elimináciu.

Pri závažných hepatálnych ochoreniach sa znižuje klírens ambroxolu o 20 - 40%. V prípade závažnej renálnej dysfunkcie treba počítať s akumuláciou metabolitov ambroxolu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Ambroxoliumchlorid má nízky index akútnej toxicity.

V štúdiách s opakovaným podávaním sa po podaní perorálnej dávky 150 mg/kg/deň (u myší, 4 týždne), 50 mg/kg/deň (u potkanov, 52 a 78 týždňov), 40 mg/kg/deň (u králikov, 26 týždňov) a 10 mg/kg/deň (u psov, 52 týždňov) nepozorovali žiadne hladiny nežiaducich účinkov (NOAEL, no observed adverse effect levels). Nedetegovali sa žiadne cieľové orgány z hľadiska toxicity.

Štúdie toxicity pri 4 - týždňovom intravenóznom podávaní ambroxoliumchloridu u potkanov (s dávkami 4, 16 a 64 mg/kg/deň) a u psov (s dávkami 45, 90 a 120 mg/kg/deň (infúzie 3 hod./deň)) neukázali žiadnu závažnú lokálnu ani systémovú toxicitu vrátane histopatológie. Všetky nežiaduce účinky boli reverzibilné.


Ambroxoliumchlorid nevykazoval ani embryotoxický ani teratogénny účinok pri testovaných perorálnych dávkach do 3 000 mg/kg/deň u potkanov a do 200 mg/kg/deň u králikov. Fertilita samcov a samíc potkanov nebola ovplyvnená pri dávkach do 500 mg/kg/deň. NOAEL v štúdiách počas perinatálneho a postnatálneho vývoja bola 50 mg/kg/deň. Dávka 500 mg/kg/deň ambroxoliumchloridu bola mierne toxická pre samice a mláďatá, čo sa prejavilo zníženým prírastkom telesnej hmotnosti a zníženým počtom mláďat.


Štúdie genotoxicity in vitro (Amesov test a test chromozomových aberácií) a in vivo (mikronukleový test na myšiach) neodhalili žiaden mutagénny potenciál ambroxoliumchloridu.


Ambroxoliumchlorid nevykazoval žiaden tumorogénny potenciál v štúdiách karcinogenity u myší (50, 200 a 800 mg/kg/deň) a potkanov (65, 250 a 1 000 mg/kg/deň), ktorým sa podával spolu s výživou počas 105 respektíve počas 116 týždňov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


benzoan sodný (E211)

sorbitol (E420)

sukralóza

hydroxyetylcelulóza

monohydrát kyseliny citrónovej

čistená vody

jahodová príchuť (501440 T):

propylénglykol (E1520)

aromatické látky

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 6 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaša z jantárového skla s detským bezpečnostným uzáverom (HDPE), vonkajším viečkom a adaptérom na fľašu (PE).

5 ml ústna striekačka (PP) s piestom (HDPE). Striekačka je označená dielikmi po 0,5 ml.


Veľkosti balenia:

100 ml a 200 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Broxio 15 mg/5 ml: 52/0172/15-S

Broxio 30mg/5 ml: 52/0173/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženie registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 20156

Broxio 30 mg/5 ml