+ ipil.sk

Brufen retard 800Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/00064-TR

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02443-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Brufen retard 800

800 mg, filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním


ibuprofen


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Brufen retard 800 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Brufen retard 800

3. Ako užívať Brufen retard 800

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Brufen retard 800

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Brufen retard 800 a na čo sa používa


Brufen retard 800 patrí do skupiny liečiv nazývaných nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs).


Brufen retard 800 potláča zápal, tlmí bolesť a znižuje horúčku. Jeho protizápalový účinok spočíva v znížení tvorby škodlivých látok (prostaglandínov), ktoré vznikajú počas zápalu. Jeho bolesť tlmiaci účinok má pravdepodobne podobný mechanizmus.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Brufen retard 800


Neužívajte Brufen retard 800

 • keď ste alergický (precitlivený) na ibuprofen alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Brufenu retard 800;

 • keď ste v posledných troch mesiacoch gravidity;

 • keď máte zvýšenú náchylnosť ku krvácaniu;

 • keď máte ťažké ochorenie pečene a obličiek;

 • keď máte ťažké zlyhávanie srdca;

 • keď máte žalúdočný alebo dvanástnikový vred, alebo keď ste mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred v minulosti počas liečby ibuprofenom alebo jemu podobnými liekmi;

 • keď ste mali v minulosti alergickú reakciu na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné lieky proti zápalu (napr. ťažkosti s dýchaním, upchatý nos, vyrážku)

 • keď sa liečite alebo ste sa v minulosti liečili na ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu chorobu (ochorenia čreva).


Upozornenia a opatrenia

Snažte sa užívať vždy najnižšiu možnú dávku počas čo najkratšieho času, aby ste znížili riziko vedľajších účinkov. Vyššie ako odporúčané dávky môžu byť vo všeobecnosti rizikové. Znamená to tiež, že je potrebné vyhnúť sa súbežnému užívaniu viacerých NSAIDs.


Pacienti, ktorí majú alebo v minulosti mali nasledujúce ochorenia alebo príznaky sa majú pred začiatkom liečby Brufenom retard 800 poradiť s lekárom: systémový lupus erythematosus (ochorenie spojivových tkanív), poškodenie funkcie obličiek alebo pečene, ľahké až stredne ťažké zlyhávanie srdca, astma, zápalové ochorenia čriev, žalúdočný vred alebo zvýšená náchylnosť ku krvácaniu v anamnéze.


Rovnako ako iné protizápalové lieky, aj Brufen retard 800 môže maskovať príznaky infekcií.


Brufen retard 800 patrí do skupiny liekov (NSAIDs), ktoré môžu znížiť plodnosť u žien. Tento účinok je po ukončení liečby zvratný.


Pacienti, ktorí mali v minulosti ťažkosti s tráviacim traktom, predovšetkým starší pacienti, by sa mali v prípade výskytu takýchto príznakov poradiť s lekárom, najmä ak je to na začiatku liečby.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch boli počas liečby NSAIDs hlásené závažné kožné reakcie. Prestaňte užívať Brufen retard 800 a kontaktujte lekára v prípade, že sa u vás objavia vyrážky alebo poškodenia mukóznych membrán (slizníc).


U pacientov so systémovým lupus erythematosus a inými ochoreniami spojivových tkanív môže byť zvýšené riziko vzniku aseptickej meningitídy.


Prestaňte užívať Brufen retard 800 a ihneď kontaktujte lekára v prípade, že sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov:

- opuch tváre, jazyka alebo hrdla (angioedém);

- ťažkosti s prehĺtaním;

- žihľavka a sťažené dýchanie.


Lieky ako Brufen retard 800 môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo mozgovej mŕtvice. Toto riziko je pravdepodobnejšie pri užívaní vysokých dávok a pri dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.


Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom o svojej liečbe v prípade, ak máte ťažkosti so srdcom, ak ste v minulosti utrpeli mozgovú mŕtvicu alebo si myslíte, že máte zvýšené riziko pre jej možný výskyt (napr. zvýšený krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ak fajčíte).


Neužívajte Brufen retard 800, ak plánujete tehotenstvo. Poraďte sa so svojím lekárom.


Neodporúča sa užívať Brufen retard 800 počas ovčích kiahní.


Deti a dospievajúci

Brufen retard 800 nie je určený deťom mladším ako 12 rokov.


Existuje riziko poruchy funkcie obličiek u dehydratovaných detí a dospievajúcich.


Iné lieky a Brufen retard 800

Neužívajte súbežne s Brufenom retard 800 iné lieky proti bolesti, pokiaľ vám tak nenariadil lekár.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Brufen retard 800 môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený liečbou určitými liekmi, vrátane tých, ktoré sú určené na liečbu:

 • nádorov a porúch imunitného systému (metotrexát);

 • maniodepresívnej choroby (lítium);

 • nepravidelnej činnosti srdca (digoxín);

 • bolesti (kyselina acetylsalicylová);

 • krvných zrazenín (napr. dikumarol, warfarín, tiklopidín);

 • depresie (lieky nazývané SSRIs);

 • vysokého krvného tlaku (napr. betablokátory, diuretiká, ACE inhibítory, inhibítory angiotenzínu II);

 • zápalu (kortikosteroidy);

 • hubových infekcií (hlavne vorikonazol alebo flukonazol);

 • cukrovky (sulfonylurea);

 • zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi (cholestyramín);

 • infekcie HIV (zidovudín);

 • vyvolanie umelého prerušenia tehotenstva (mifepriston).


Váš ošetrujúci lekár preto potrebuje vedieť o všetkých liekoch, ktoré užívate.


Brufen retard 800 a jedlo a nápoje

Brufen retard 800 sa môže užívať spolu s jedlom a nápojmi. Pre rýchlejší účinok sa Brufen Retard 800 môže podávať nalačno.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotné ženy nesmú užívať Brufen retard 800 počas posledných troch mesiacov gravidity. Ženy, ktoré plánujú tehotenstvo alebo sú tehotné, sa majú vyhnúť užívaniu Brufenu retard 800. Liečba počas ktoréhokoľvek štádia tehotenstva má prebiehať len na základe nariadenia lekára.


Ibuprofen preniká do materského mlieka. Užívanie ibuprofenu počas dojčenia sa preto neodporúča. Poraďte sa však s lekárom v prípade, ak potrebujete užívať Brufen retard 800 počas dojčenia častejšie ako príležitostne.


Užívanie ibuprofenu môže mať vplyv na plodnosť. Užívanie Brufenu retard 800 sa neodporúča v prípade, že sa pokúšate otehotnieť alebo v prípade, že ste vyšetrovaná pre neplodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Brufen retard 800 môže u niektorých ľudí zhoršiť reakcie. Toto je treba brať do úvahy v prípadoch, kedy je potrebná zvýšená ostražitosť, napr. vedenie vozidiel.


Je na vašej zodpovednosti posúdiť, či ste schopný viesť motorové vozidlá alebo vykonávať iné činnosti, vyžadujúce zvýšenú koncentráciu. Užívanie liekov je pre svoje účinky alebo vedľajšie účinky jedným z faktorov, ktorý môže znížiť vašu schopnosť vykonávať tieto činnosti bezpečne. Popis týchto účinkov nájdete v ďalších častiach tejto písomnej informácie. Poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom, ak si nie ste niečím istý.


3. Ako užívať Brufen retard 800


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka pre dospelých: 2 tablety každý večer (je možné užiť 1 tabletu ráno a 2 tablety večer). Maximálna denná dávka je 2400 mg. Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť pohárom vody. Tablety sa nemajú žuť, rozlomiť, rozdrviť ani cmúľať, aby sa predišlo dráždeniu a problémom v krku.


Ak máte ťažké ochorenie pečene a obličiek alebo ste starší, váš lekár vám povie, akú dávku máte užívať, čo bude najnižšia možná dávka tohto lieku.


Použitie u detí

Brufen retard 800 nie je určený pre deti mladšie ako 12 rokov.


Ak užijete viac Brufenu retard 800, ako máte

Ak ste užili viac Brufenu retard 800 ako ste mali alebo ak dieťa užilo liek náhodou, vždy kontaktujte lekára, aby ste získali informácie o možnom riziku a radu, ako postupovať.


Príznaky môžu zahŕňať nevoľnosť, bolesť brucha, vracanie (s možnou prímesou krvi), bolesť hlavy, hučanie v ušiach, zmätenosť a rýchle mimovoľné pohyby očí. Po vysokých dávkach dochádza k bezvedomiu, kŕčom (hlavne u detí), slabosti a závratom, výskytu krvi v moči, zimnici a dýchacím ťažkostiam.


Ak zabudnete užiť Brufen retard 800

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 pacientov):

bolesť hlavy, vedľajšie účinky zo strany tráviaceho traktu (strata chuti do jedla, pálenie záhy, hnačka, nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, plynatosť, zápcha, čierna stolica, krvácanie do žalúdka a čreva), vyrážka, únava.


Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 pacientov):

nádcha, nespavosť, úzkosť, poruchy videnia, zhoršenie sluchu, dušnosť, bronchospazmus (zúženie priedušiek), astma alebo zhoršenie astmy, žalúdočný vred, zápal sliznice žalúdka, hepatitída, žltačka, žihľavka, svrbenie; krvácanie do kože a slizníc (prejavujúce sa ako malé podliatiny), angioedém (príznaky angioedému, pozri časť 2 “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Brufenu retard 800“), citlivosť na svetlo a zhoršená funkcia obličiek.


Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1000 pacientov):

nebakteriálna meningitída (zápal mozgových blán), zmeny v krvnom obraze, alergické reakcie, depresia, zmätenosť, závraty, ospalosť, zhoršenie zraku, tinnitus (hučanie v ušiach), prasknutý žalúdočný vred, perforácia (prederavenie) tráviaceho traktu, zhoršenie funkcie pečene, zmeny kože a slizníc, ako sú epidermálna nekrolýza a/alebo multiformný erytém a zadržiavanie tekutín v tele.


Brufen retard 800 môže predĺžiť čas krvácania.


V súvislosti s podávaním liekov proti bolesti (NSAIDs) bol hlásený vysoký krvný tlak a srdcové zlyhávanie, ako aj zhoršenie ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby (zápalové ochorenie čriev).


Výnimočne sa môžu vyskytnúť závažné infekcie kože a mäkkých tkanív v súvislosti s ovčími kiahňami.

Lieky ako Brufen retard 800 môžu spôsobiť mierne zvýšenie rizika infarktu myokardu alebo mozgovej mŕtvice.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Brufen retard 800


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši, blistri alebo škatuli po skratke “EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Brufen retard 800 obsahuje


- Liečivo je ibuprofen. Jedna filmom obalená tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 800 mg ibuprofenu.

- Ďalšie zložky sú xantánová guma, povidón, kyselina stearová, koloidný oxid kremičitý bezvodý, mastenec, hypromelóza, obalová sústava Opaspray biela obsahujúca oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Brufen retard 800 a obsah balenia


Biele oválne filmom obalené tablety.

Brufen retard 800 sa dodáva v papierovej škatuli obsahujúcej 30 tabliet v blistroch alebo 100 tabliet v plastovej (HDPE) fľaši.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

BGP Products s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca:

AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Knollstrasse, Ludwigshafen,67061 Nemecko

Famar S.A., 7 Anthousas Ave., 153 44 Anthousa Attiki, Grécko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


5

Brufen retard 800

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/00064-TR

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02443-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Brufen retard 800

800 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 800 mg ibuprofenu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Biele filmom obalené oválne tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Reumatoidná artritída, osteoartróza.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba sa má začať najnižšou možnou dávkou, ktorú považujeme za účinnú, pričom sa môže následne upraviť v závislosti od terapeutickej odpovede a prípadných nežiaducich účinkov. Pri dlhodobej liečbe sa má podávať čo najnižšia udržiavacia dávka.


Riziko nežiaducich účinkov sa môže minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky čo najkratší čas potrebný na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).


Užívajú sa dve tablety večer. Dávka sa môže zvýšiť na tri tablety denne, rozdelené do rannej a večernej dávky. Maximálna dávka podaná počas 24 hodín je 2400 mg. Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť pohárom vody. Tablety sa nemajú žuť, rozlomiť, rozdrviť ani cmúľať, aby sa predišlo dráždeniu a problémom v krku.


Pacienti, u ktorých sa počas užívania iných perorálnych antiflogistík pozorovala dyspepsia alebo gastrointestinálne krvácanie tolerovali ibuprofen dobre, napriek tomu však majú byť počas prvej liečby Brufenom retard 800 pravidelnemonitorovaní.


Starší pacienti

U starších pacientov je zvýšené riziko závažných následkov nežiaducich účinkov. Ak je liečba NSAIDs nevyhnutná, má sa podávať najnižšia účinná dávka čo najkratší čas. Počas liečby NSAIDs sa má pacient pravidelne monitorovať z hľadiska možného výskytu gastrointestinálneho krvácania. V prípade zníženej funkcie obličiek alebo pečene sa má dávkovanie stanoviť individuálne.


Pediatrická populácia

Brufen retard 800 nie je vhodný pre deti do 12 rokov.


Ak je u dospievajúcich potreba užívať tento liek viac ako 3 dni a príznaky ochorenia sa zhoršia, je treba vyhľadať lekára.


Poškodenie funkcie obličiek

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s poškodenou funkciou obličiek užívajúcich ibuprofen. Dávkovanie sa má stanoviť individuálne. Má sa užívať najnižšia možná dávka a renálna funkcia sa má monitorovať (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).


Poškodenie funkcie pečene

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s poškodenou funkciou pečene. Dávkovanie sa má stanoviť individuálne a má sa podávať najnižšia možná dávka (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Aktívny žalúdkový alebo dvanástnikový vred alebo rekurentný gastrointestinálny vred/krvácanie v anamnéze (dve alebo viac jednoznačne preukázaných epizód vredu alebo krvácania).


Ťažké zlyhávanie funkcie pečene.


Ťažké zlyhávanie funkcie srdca.


Ťažké zlyhávanie funkcie obličiek (glomerulárna filtrácia menej ako 30 ml/min).


Stavy, zapríčiňujúce zvýšenú tendenciu ku krvácaniu.


Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia v súvislosti s predchádzajúcou liečbou NSAIDs.


Tretí trimester gravidity.


Kvôli skríženej reakcii sa Brufen retard 800 nemá podávať pacientom, u ktorých sa prejavili príznaky astmy, rinitídy alebo urtikárie po užití kyseliny acetylsalicylovej alebo iných NSAIDs.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné upozornenia

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 a gastrointestinálne a kardiovaskulárne účinky nižšie).


Podobne ako iné nesteroidové antiflogistiká, ibuprofen môže maskovať príznaky infekcie.


Existujú dôkazy, že lieky inhibujúce syntézu cyklooxygenázy/prostaglandínu môžu spôsobiť zhoršenie fertility u žien ovplyvnením ovulácie. Tento účinok je po vysadení liečby reverzibilný.


Kardiovaskulárne účinky

Pacienti s hypertenziou a/alebo ľahkým až stredne ťažkým srdcovým zlyhávaním v anamnéze si vyžadujú monitoring a primerané poučenie, pretože podávanie NSAIDs môže spôsobiť retenciu tekutín a edémy.


Klinické štúdie a epidemiologické údaje poukazujú na možnosť, že užívanie ibuprofenu, obzvlášť liečba vysokými dávkami (2400 mg/deň) a dlhodobá liečba môžu byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda). Vo všeobecnosti dostupné epidemiologické údaje nenasvedčujú, že nízke dávky ibuprofenu (napr. 1200 mg denne) sú spojené so zvýšeným rizikom infarktu myokardu.


Pacienti s neliečenou hypertenziou, zlyhávaním srdca, potvrdenou ischemickou chorobou srdca, ochoreniami periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárnymi ochoreniami môžu byť liečení ibuprofenom iba po starostlivom zvážení. Takéto zváženie je potrebné urobiť pred začiatkom dlhodobej liečby pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne príhody (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).


Opatrnosť je potrebná u pacientov s hypertenziou a/alebo zlyhávaním srdca v anamnéze, pretože podávanie NSAIDs môže spôsobiť retenciu tekutín a edémy.


Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácie a perforácia

Medzi dávkou a ťažkým gastrointestinálnym krvácaním je jednoznačná súvislosť.

Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu ibuprofenu a iných NSAIDs, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 (COX-2), z dôvodu zvýšeného rizika vzniku ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.5).


Starší pacienti majú zvýšené riziko výskytu nežiaducich účinkov spôsobených užívaním NSAIDs, najmä gastrointestinálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu byť fatálne.


Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia a perforácia, ktoré môžu byť fatálne, sú popísané u všetkých NSAIDs a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi alebo bez nich alebo bez predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod.


Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie a perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s vredovou chorobou v anamnéze, obzvlášť ak bola komplikovaná krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U takýchto pacientov treba začať s najnižšou možnou dávkou.


U týchto pacientov a tiež u pacientov vyžadujúcich súčasnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných látok zvyšujúcich gastrointestinálne riziko sa má zvážiť súčasné podávanie protektívnej liečby (napr. mizoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) (pozri nižšie a časť 4.5).


Pacienti s gastrointestinálnymi reakciami v anamnéze, najmä starší pacienti, majú informovať o akýchkoľvek nezvyčajných abdominálnych príznakoch (najmä gastrointestinálnom krvácaní), obzvlášť na začiatku liečby a v prípade ich výskytu vyhľadať lekársku pomoc.


Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov liečených súčasne liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo antiagregačné lieky, ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).


Ak sa u pacienta liečeného ibuprofenom objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, musí sa ukončiť podávanie lieku.


NSAIDs sa majú podávať s opatrnosťou pacientom s gastrointestinálnymi ochoreniami, napr. ulcerózna kolitída a Crohnova choroba v anamnéze, pretože môže dôjsť k exacerbácii týchto ochorení (pozri časť 4.8).


Účinky na obličky

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri podávaní lieku dehydratovaným pacientom.


Tak ako podávanie iných NSAIDs, dlhodobé podávanie ibuprofenu môže mať za následok papilárnu nekrózu a iné renálne patologické zmeny. Renálna toxicitabola tiež pozorovaná u pacientov, u ktorých majú renálne prostaglandíny kompenzačnú úlohu pri udržiavaní normálnej renálnej perfúzie. Podávanie NSAID môže u týchto pacientov spôsobiť redukciu tvorby prostaglandínov závislú na dávke a následne redukciu prietoku krvi obličkami, čo môže spôsobiť renálne zlyhávanie. Najväčšie riziko tejto reakcie je u pacientov s poškodením funkcie obličiek, zlyhávaním srdca, poškodením funkcie pečene, u starších pacientov, u pacientov užívajúcich diuretiká alebo ACE inhibítory. Po ukončení liečby NSAID obyčajne dochádza k obnove stavu pred liečbou.


Pediatrická populácia

Existuje riziko poruchy funkcie obličiek u dehydratovaných detí a dospievajúcich.


U pacientov s gastrointestinálnymi ťažkosťami, SLE, hematologickými poruchami alebo poruchami koagulácie a astmou je potrebná zvýšená opatrnosť. Títo pacienti majú byť počas liečby NSAIDs starostlivo sledovaní, nakoľko môže dôjsť k exacerbácii ich základného ochorenia. Ibuprofen môže inhibovať agregáciu trombocytov, čo môže viesť k predĺženiu času krvácania.


Poruchy dýchacej sústavy

U pacientov s bronchiálnou astmou alebo alergickým ochorením (aj v anamnéze) sa môže vyskytnúť bronchospazmus.


Účinky na kožu

V súvislosti s liečbou NSAIDs boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, a to exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich fatálne (pozri časť 4.8). Najväčšie riziko je na začiatku liečby; väčšina prípadov sa objavila v prvom mesiaci liečby. Liečba ibuprofenom sa má ukončiť pri prvom výskyte kožných vyrážok, mukóznych lézií alebo iných prejavov hypersenzitivity.


Aseptická meningitída

V zriedkavých prípadoch sa u pacientov užívajúcich ibuprofen pozorovala aseptická meningitída. Hoci sa najpravdepodobnejšie vyskytne u pacientov so systémovým lupus erythematosus a príbuznými ochoreniami spojivového tkaniva, bola hlásená aj u pacientov, ktorí nemali základné chronické ochorenie.


Vo výnimočných prípadoch môžu byť ovčie kiahne pôvodcom závažných infekčných komplikácií kože a mäkkých tkanív.

Zatiaľ nie je možné vylúčiť možnosť, že NSAIDs prispievajú k zhoršeniu týchto infekcií. Preto sa odporúča vyhnúť sa podávaniu Brufenu retard 800 počas ovčích kiahní.


Brufen retard 800 nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Je potrebné vyhnúť sa nasledujúcim kombináciám s Brufenom retard 800:


Dikumaroly

Experimentálne štúdie preukázali, že ibuprofen zvyšuje účinok warfarínu na dĺžku krvácania. NSAIDs a dikumaroly sú metabolizované rovnakým enzýmom, CYP2C9. NSAIDs môžu zvýšiť účinok antikoagulancií, ako je warfarín.


Tiklopidín

NSAIDs sa nemajú kombinovať s tiklopidínom z dôvodu aditívnej inhibície funkcie trombocytov.


Metotrexát

NSAIDs inhibujú tubulárnu sekréciu metotrexátu a následkom zníženého klírensu metotrexátu sa môžu vyskytnúť niektoré metabolické interakcie. Z tohto dôvodu je vhodné vyhnúť sa užívaniu NSAIDs spolu s vysokými dávkami metotrexátu.


Kyselina acetylsalicylová

Kombinácia kyseliny acetylsalicylovej a iných NSAIDs nie je vhodná z dôvodu zvýšeného rizika krvácania.


Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofen môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne. Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivona klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofenu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofenu (pozri časť 5.1).


Digoxín

NSAIDs môžu zhoršiť srdcové zlyhávanie, znížiť rýchlosť glomerulárnej filtrácie a zvýšiť plazmatické hladiny digoxínu.


Mifepriston

Zníženie účinku medicínskeho produktu sa teoreticky môže vyskytnúť z dôvodu antiprostaglandínových vlastností NSAIDs, vrátane kyseliny acetylsalicylovej. Limitované údaje naznačujú, že podanie NSAIDs v rovnaký deň ako prostaglandínu nespôsobuje nežiaduce ovplyvnenie účinkov mifepristonu alebo prostaglandínu na dozrievanie krčka maternice alebo kontraktilitu maternice a neznižuje klinický účinok indukovaného ukončenia gravidity.


Sulfonylurea

NSAIDs môžu zosilniť účinky liekov s obsahom sulfonylurey. Vyskytli sa zriedkavé hlásenia hypoglykémie u pacientov na liečbe sulfonylureou užívajúcich ibuprofen.


Zidovudín

Existujú údaje o zvýšenom riziku hemartrózy a hematómov u HIV-pozitívnych hemofilikov súbežne užívajúcich zidovudín a ibuprofen.


Nasledujúce kombinácie s Brufenom retard 800 si môžu vyžadovať úpravu dávky:


NSAIDs môžu znížiť účinok diuretík a ďalších antihypertenzív.


NSAIDs môžu znížiť vylučovanie aminoglykozidov.


Lítium

Ibuprofen znižuje renálny klírens lítia, následkom čoho môže dôjsť k zvýšeniu hladín lítia v sére. Je treba vyhnúť sa tejto kombinácii, pokiaľ nie je možné zabezpečiť časté kontroly hladiny lítia v sére a na základe toho prípadne znížiť dávku lítia.


ACE inhibítory a antagonisty angiotenzínu II

Existuje zvýšené riziko akútnej renálnej insuficiencie (zvyčajne reverzibilné) u pacientov s poškodením funkcie obličiek (napr. dehydratovaní a/alebo starší pacienti) v prípade súbežnej liečby ACE inhibítormi alebo antagonistami angiotenzínu II a NSAIDs, vrátane selektívnych inhibítorov COX-2. Táto kombinácia sa má preto podávať s opatrnosťou pacientom s poškodením funkcie obličiek, najmä starším. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní a je vhodné zvážiť kontrolu obličkových funkcií po začatí a v pravidelných intervaloch počas kombinovanej liečby (pozri časť 4.4). NSAIDs môžu znížiť účinok ACE inhibítorov.


Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRIs)

SSRIs aj NSAIDs vyvolávajú zvýšené riziko krvácania, napr. z gastrointestinálneho traktu. Toto riziko sa zvyšuje pri kombinovanej liečbe. Mechanizmus tohto účinku je pravdepodobne vyvolaný zníženým vychytávaním serotonínu v trombocytoch (pozri časť 4.4).


Betablokátory

NSAIDs znižujú antihypertenzívny účinok betablokátorov.


Cyklosporín

Predpokladá sa, že súbežné podávanie NSAIDs a cyklosporínu môže zvyšovať riziko nefrotoxicity z dôvodu zníženej syntézy prostacyklínu v obličkách. Preto je v prípade kombinovanej liečby nutné starostlivo monitorovať renálne funkcie.


Kaptopril

Experimentálne štúdie naznačujú, že ibuprofen znižuje účinok kaptoprilu na vylučovanie sodíka.


Cholestyramín

Súbežné podávanie ibuprofenu a cholestyramínu spomaľuje a znižuje (o 25 %) absorpciu ibuprofenu. Medzi podaním týchto liekov má byť aspoň dvojhodinový rozdiel.


Tiazidy, tiazidom príbuzné lieky a slučkové diuretiká

NSAIDs môžu znižovať diuretický účinok furosemidu a bumetanidu, pravdepodobne mechanizmom inhibície syntézy prostaglandínov. Môžu tiež znížiť antihypertenzívny účinok tiazidov. Diuretiká môžu zvýšiť riziko nefrotoxicity nesteroidových protizápalových liekov.


Takrolimus

Predpokladá sa, že súbežné podávanie NSAIDs a takrolimu môže zvyšovať riziko nefrotoxicity z dôvodu zníženej syntézy prostacyklínu v obličkách. Preto je v prípade kombinovanej liečby nutné starostlivo monitorovať renálne funkcie.


Metotrexát

Riziko potenciálnych interakcií medzi NSAID a metotrexátom je treba brať do úvahy aj v súvislosti s nízkodávkovou liečbou metotrexátom, predovšetkým u pacientov s poškodením funkcie obličiek. V prípade kombinovanej liečby je potrebné monitorovať renálne funkcie. Zvýšená opatrnosť je potrebná v prípade, že sa NSAID aj metotrexát podávajú v rámci 24 hodín, pretože môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií metotrexátu, čo môže viesť k zvýšeniu toxicity.


Kortikosteroidy

Pri súbežnom podávaní existuje zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania.


Antiagreganciá

Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania.


Inhibítory CYP2C9

Súbežné užívanie ibuprofenu s inhibítormi CYP2C9 môže zvýšiť expozíciu ibuprofenu (CYP2C9 substrát). V skúšaní s vorikonazolom a flukonazolom (inhibítory CYP2C9) bola preukázaná zvýšená expozícia S(+)-ibuprofenu približne o 80 až 100 %. Zníženie dávky ibuprofenu je treba zvážiť v prípade súbežného podávania silných inhibítorov CYP2C9, predovšetkým pri podávaní vysokých dávok ibuprofenu spolu s vorikonazolom alebo flukonazolom.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvňovať graviditu a/alebo vývoj embrya alebo plodu. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu, malformácií srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v začiatkoch gravidity. U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov ukázalo zvýšenie pre- a postimplantačných strát a embryo-fetálnu letalitu. Naviac u zvierat, ktoré dostávali počas organogenézy inhibítory syntézy prostaglandínov, bola popísaná zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych.

Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, ibuprofen sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity. Ak ibuprofen užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť alebo žena v prvom alebo druhom trimestri gravidity, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.


V treťom trimestri gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod kardiovaskulárnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonálnou hypertenziou) a renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do poškodenia obličiek s oligohydramniónom.

Všetky inhibítory syntézy prostaglandínov môžu vystaviť matku a plod na konci gravidity možnému predĺženiu času krvácania a inhibícii kontrakcií maternice rezultujúcich do oneskoreného alebo predĺženého pôrodu.


V dôsledku toho je ibuprofen kontraindikovaný v treťom trimestri gravidity.


Laktácia

V nedostatočnom počte doteraz dostupných štúdií sa preukázalo, že ibuprofen sa vylučuje do materského mlieka len vo veľmi nízkych koncentráciách. Neodporúča sa, aby ibuprofen užívali dojčiace matky.


Fertilita

Užívanie ibuprofenu môže zhoršiť fertilitu a neodporúča sa podávať ženám, ktoré sa snažia otehotnieť. U žien, ktoré majú ťažkosti s počatím alebo ktoré sú vyšetrované pre neplodnosť je vhodné zvážiť prerušenie liečby ibuprofenom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Počas liečby ibuprofenom môže u niektorých pacientov dôjsť k ovplyvneniu reakčného času, čo je potrebné zobrať do úvahy v prípadoch, kedy je potrebná zvýšená pozornosť, napr. počas vedenia vozidla alebo obsluhy strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, prinajmenšom s pravdepodobnou kauzálnou súvislosťou s ibuprofenom, sú zoradené podľa Frekvencie podľa konvencií MedDRA a podľa Triedy orgánových systémov podľa databázy MedDRA. Používajú sa nasledujúce skupiny frekvencií: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000) a veľmi zriedkavé

(< 1/10 000).


Nežiaduce účinky súvisia predovšetkým s farmakologickým účinkom ibuprofenu na syntézu prostaglandínov. Najčastejšie sa vyskytujú dyspepsia a hnačka, a to približne u 10 až 30 % liečených pacientov.


Trieda orgánového systému

Frekvencia

Nežiaduca udalosť


Infekcie a nákazy

Menej časté

Rinitída

Zriedkavé

Aseptická meningitída

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

Leukopénia, trombocytopénia, aplastická anémia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Anafylaktická reakcia

Psychické poruchy

Menej časté

Nespavosť, úzkosť

Zriedkavé

Depresia, zmätenosť

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy

Zriedkavé

Zápal zrakového nervu, somnolencia

Poruchy oka

Menej časté

Poruchy videnia

Zriedkavé

Toxická optická neuropatia

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Zhoršenie sluchu

Zriedkavé

Tinnitus, vertigo

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Astma, bronchospazmus, dušnosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Dyspepsia, hnačka, nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, flatulencia, zápcha, meléna, hemateméza, gastrointestinálne krvácanie

Menej časté

Gastritída, duodenálny vred, žalúdočný vred, ulcerácie v ústach

Zriedkavé

Gastrointestinálna perforácia

Veľmi zriedkavé

Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Hepatitída, žltačka

Zriedkavé

Poškodenie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Vyrážka

Menej časté

Žihľavka, svrbenie kože, purpura, angioedém, fotosenzitívne reakcie

Zriedkavé

Bulózne dematózy, vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, toxická epidermálna nekrolýza a multiformný erytém

Poruchy obličiek a močových ciest


Menej časté

Tubulointersticiálna nefritída, nefrotický syndróm a zlyhávanie obličiek

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Únava

Zriedkavé

Edém


Údaje z klinických skúšaní a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie ibuprofenu (predovšetkým vo vysokých dávkach (2400 mg denne) a dlhodobo) môže mať za následok malé zvýšenie výskytu arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová mŕtvica, pozri časť 4.4).


Gastrointestinálne ulcerácie, perforácie alebo krvácanie môžu byť niekedy fatálne, najmä u starších pacientov (pozri časť 4.4).


Pri užívaní ibuprofenu vo forme sirupu alebo šumivého granulátu sa vyskytol prechodnýpocitpálenia vústach alebov hrdle.


Ibuprofen môže spôsobiť predĺženie času krvácania mechanizmom reverzibilnej inhibície agregácie trombocytov.


U väčšiny hlásených prípadov aseptickej meningitídy bolo zároveň prítomné základné autoimúnne ochorenie (predovšetkým systémový lupus erythematosus a príbuzné ochorenia spojivových tkanív).


V súvislosti s liečbou NSAIDs bol hlásený edém, hypertenzia a srdcové zlyhávanie, ako aj zhoršenie ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby.


Môže sa tiež vyskytnúť neutropénia, agranulocytóza, hemolytická anémia, parestézia, závrat a ospalosť.


Vo výnimočných prípadoch sa vyskytli závažné infekčné komplikácie kože a mäkkých tkanív v súvislosti s ovčími kiahňami.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Toxicita

Znaky a príznaky toxicity u detí alebo dospelých vo všeobecnosti neboli pozorované pri dávkach nižších ako 100 mg/kg. V niektorých prípadoch však môže byť potrebná podporná zdravotná starostlivosť. U detí sa manifestovali znaky a príznaky toxicity po podaní dávky 400 mg/kg a viac.


Pri dávkach > 200 mg/kg existuje riziko ťažkých symptómov, i keď so značnými interindividuálnymi rozdielmi. Podanie dávky 560 mg/kg

15-mesačnému dieťaťu malo za následok ťažkú intoxikáciu; užitie 3,2 g 6-ročným dieťaťom viedlo k ľahkej až stredne ťažkej intoxikácii; 2,8 až 4 g u 1,5-ročného a 6 g u 6-ročného dieťaťa spôsobilo ťažkú intoxikáciu napriek gastrickej laváži; 8 g u dospelého malo za následok stredne ťažkú intoxikáciu a > 20 g u dospelého veľmi ťažkú intoxikáciu. 8 g užitých 16-ročným mladistvým spôsobilo poškodenie funkcie obličiek a 12 g v kombinácii s alkoholom viedlo u mladistvého pacienta k akútnej tubulárnej nekróze.


Príznaky

U väčšiny pacientov, ktorí užili vysoké dávky ibuprofenu, sa symptómy prejavia do 4 až 6 hodín.


Medzi najčastejšie hlásené príznaky predávkovania patrí nauzea, vracanie, bolesť brucha, apatia a ospalosť. Účinky na centrálny nervový systém (CNS) zahŕňajú bolesť hlavy, hučanie v ušiach, závraty, kŕče a stratu vedomia. V zriedkavých prípadoch bol tiež hlásený nystagmus, metabolická acidóza, hypotermia, pôsobenie na obličky, gastrointestinálne krvácanie, kóma, apnoe a depresia CNS a respiračného systému. Bola hlásená kardiovaskulárna toxicita, vrátane hypotenzie, bradykardie a tachykardie. V prípade závažného predávkovania je možný výskyt zlyhávania obličiek a poškodenia pečene. Aj ťažké predávkovanie sa všeobecne dobre toleruje, ak sa súčasne nepoužili aj iné lieky.


Liečba

Nie je známe špecifické antidotum na predávkovanie ibuprofenom. Odporúča sa laváž žalúdka a iná vhodná podporná liečba v prípade, že dávka, užitá počas predchádzajúcej hodiny presahuje 400 mg/kg. Pre najaktuálnejšie informácie kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: nesteroidové antiflogistikum,analgetikum, derivát kyseliny propiónovej,ATC kód: M01AE01


Brufen retard 800 patrí do skupiny nesteroidových protizápalových liekov (NSAIDs). Obsahuje derivát kyseliny propiónovej, kyselinu (RS)-2-(4-izobutylfenyl) propánovú s generickým názvom ibuprofen. Ibuprofen má protizápalové, analgetické a antipyretickéúčinky porovnateľné s kyselinou acetylsalicylovou a indometacínom. Farmakologický účinok ibuprofenu je pravdepodobne spojený s jeho schopnosťou inhibovať syntézu prostaglandínov. Ibuprofen predlžuje čas krvácania mechanizmom reverzibilnej inhibície agregácie trombocytov.


Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofen môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne. V jednej štúdii, keď sa jednotlivá dávka 400 mg ibuprofenu podala buď 8 hodín pred podaním kyseliny acetylsalicylovej na okamžité uvoľnenie (81 mg), alebo do 30 minút po jeho podávaní, došlo k zníženému účinku ASA na tvorbu tromboxanu alebo k agregácii trombocytov. Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivona klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofenu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofenu.


Ibuprofen inhibuje syntézu prostaglandínov v obličkách. U pacientov s normálnou funkciou obličiek nemá tento účinok osobitný význam. U pacientov s chronickou renálnou insuficienciou, dekompenzovanou nedostatočnosťou srdca alebo pečene a stavmi spôsobujúcimi zmeny plazmatického objemu môže inhibícia syntézy prostaglandínov viesť k akútnej renálnej insuficiencii, retencii tekutín a zlyhávaniu srdca (pozri časť 4.3).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Ibuprofen sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktus biologickou dostupnosťou 80 až 90 %. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne 1 až 2 hodiny po podaní.Lieková forma tabliet Brufenu retard 800 s predĺženým uvoľňovaním umožňuje postupné uvoľňovanie liečiva, ktoré sa uvoľňuje pomalšie v porovnaní s liekovými formami s okamžitým uvoľňovaním a dosahuje nižšiu maximálnu plazmatickú koncentráciu, a to približne 3 hodiny po podaní. Dôsledkom predĺženej absorpčnej fázy sú predĺžené plazmatické hladiny ibuprofenu v systémovej cirkulácii, ktoré sa spoľahlivo udržiavajú počas celej 24-hodinovej periódy po podaní.


Farmakokinetický profil dvoch tabliet Brufenu retard 80 s predĺženým uvoľňovním v porovnaní so 400 mg tabletami s okamžitým uvoľňovaním užívanými 4-krát denne preukázal, že u liekovej formy s predĺženým uvoľňovaním je kolísanie hodnôt “peak-trough“ nižšie ako u tabliet s okamžitým uvoľňovaním a má za následok vyššie priemerné plazmatické hladiny v 5., 10., 15. a 24. hodine. V porovnaní s tabletami s okamžitým uvoľňovaním bola plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie u tabliet s predĺženým uvoľňovaním takmer identická.


Jedlo významne neovplyvňuje celkovú biologickú dostupnosť.


Distribúcia

Ibuprofen sa extenzívne viaže na plazmatické proteíny (99 %). Ibuprofen má malý distribučný objem, približne 0,12 až 0,2 l/kg u dospelých.


Biotransformácia

Ibuprofen sa rýchlo metabolizuje v pečeni pomocou cytochrómu P450, prednostne cez CYP2C9, na dva primárne inaktívne metabolity, 2-hydroxyibuprofen a 3-karboxyibuprofen. Po perorálnom podaní sa takmer 90 % podanej dávky ibuprofenu vylučuje močom vo forme oxidatívnych metabolitov a ich glukuronidových konjugátov. Veľmi malé množstvo ibuprofenu sa vylučuje močom v nezmenenej forme.


Eliminácia

Ibuprofen s okamžitým uvoľňovaním sa vylučuje obličkami rýchlo a úplne, s eliminačným polčasom približne 2 hodiny. Vylučovanie ibuprofenu je kompletné 24 hodín po podaní poslednej dávky.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

V prípade, že funkcia obličiek nie je poškodená, existujú len malé, klinicky nevýznamné rozdiely medzi mladými a staršími pacientmi vo farmakokinetickom profile a vylučovaní močom.


Pediatrická populácia

Neodporúča sa podávať Brufen retard 800 deťom mladším ako 12 rokov.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s ľahkým poškodením funkcie obličiek bolo hlásené zvýšenie hladín voľného

(S)-ibuprofenu, vyššie hodnoty AUC (S)–ibuprofenu a zvýšenie pomeru enantiomerickej AUC (S/R) v porovnaní so zdravými jedincami.


U dialyzovaných pacientov vo finálnom štádiu renálneho ochorenia bola priemerná voľná frakcia ibuprofenu okolo 3 % v porovnaní s približne 1 % u zdravých dobrovoľníkov. Ťažké poškodenie renálnej funkcie môže mať za následok kumuláciu metabolitov ibuprofenu. Signifikantnosť tohto účinku nie je známa. Metabolity sa dajú odstrániť hemodialýzou (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.4).


Poškodenie funkcie pečene

Alkoholické ochorenie pečene s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nemalo za následok významné zmeny vo farmakokinetických parametroch.


U cirhotikov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 6-10) liečených racemickým ibuprofenom bolo pozorované priemerne 2-násobné predĺženie polčasu rozpadu a pomer enantiomerickej AUC (S/R) bol signifikantne nižší v porovnaní so zdravými jedincami, čo naznačuje poškodenie metabolickej inverzie (R)-ibuprofenu na aktívny (S)-enantiomér (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú dostupné iné relevantné predklinické údaje hodnotenia bezpečnosti okrem tých, ktoré už boli popísané v tomto Súhrne charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

xantánová guma

povidón

kyselina steárová

koloidný oxid kremičitý bezvodý


Obal tablety:

mastenec

hypromelóza

obalová sústava Opaspray biela obsahujúca oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


30 tabliet (PVC/PVDC blister), 100 tabliet (HDPE fľaša)


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BGP Products s.r.o.

Karadžičova 10

821 08 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0659/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23. septembra 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

11Brufen retard 800