+ ipil.sk

Budelin Novolizer 200 µgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2010/02421, 2012/07132


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Budelin Novolizer 200 μg

inhalačný prášok

budezonid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete

1. Čo je Budelin Novolizer a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Budelin Novolizer

3. Ako používať Budelin Novolizer

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Budelin Novolizer

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Budelin Novolizer A NA ČO SA POUŽÍVA


Budezonid, liečivo v Budeline Novolizer, je glukokortikoid (kortikosteroid) na vdychovanie.


Budelin Novolizer sa používa na pravidelnú liečbu pretrvávajúcej astmy.


POZNÁMKA:

Budelin Novolizer sa nesmie používať na liečbu náhle vzniknutých záchvatov dýchavičnosti (akútny astmatický záchvat alebo status asthmaticus (astmatické záchvaty, ktoré sa objavujú veľmi často a/alebo pretrvávajú počas niekoľkých dní)).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Budelin Novolizer


Nepoužívajte Budelin Novolizer, ak ste alergický (precitlivený) na liečivo budezonid alebo na pomocnú látku monohydrát laktózy (ktorá obsahuje malé množstvá mliečnych bielkovín).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Budelinu Novolizeru, ak trpíte tuberkulózou pľúc alebo hubovou infekciou alebo inou infekciou dýchacích ciest. Platí to tiež v prípade, ak ste týmito ochoreniami trpeli v minulosti. Poraďte sa so svojím lekárom.


Budezonid nie je vhodný na liečbu náhle vzniknutej dýchavičnosti alebo ťažkého pretrvávajúceho kŕču priedušiek (status asthmaticus). Váš lekár vám odporučí, aby ste ako záchrannú liečbu na úľavu od náhlych symptómov vašich problémov, použili krátkodobo účinkujúce liečivo na vdychovanie, ktoré rozširuje priedušky (bronchodilátor).


Vylučovanie budezonidu sa môže narušiť, ak máte ťažké ochorenie pečene. Môže to viesť k zvýšeným hladinám budezonidu v krvi.


Glukokortikoidy na vdychovanie môžu spôsobovať vedľajšie účinky, najmä ak sa používajú vysoké dávky počas dlhého obdobia. Tieto účinky sa vyskytujú s menšou pravdepodobnosťou ako pri užívaní tabliet s obsahom glukokortikoidov. Možné účinky zahŕňajú poruchy funkcie kôry nadobličiek, zníženie hustoty kostného tkaniva, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, ako aj ochorenie oka (šedý zákal a zelený zákal). Preto je dôležité, aby sa podávala najnižšia dávka, pri ktorej sa udrží účinná kontrola astmy.


Dlhodobá liečba vysokými dávkami inhalačných glukokortikoidov, najmä ak sa podávajú dávky vyššie ako sú odporúčané dávky, môže viesť ku klinicky významnému potlačeniu funkcie kôry nadobličiek. V týchto prípadoch sa má počas obdobia stresu a/alebo obdobia elektívneho chirurgického zákroku zvážiť doplnkové podávanie glukokortikoidov (napr. vo forme tabliet).


Ak by nastali obdobia stresu alebo núdze (napr. ťažké infekcie, poranenia alebo chirurgický zákrok) počas prvých niekoľko mesiacov prestavenia z užívania tabliet na inhalačnú liečbu, môže byť nevyhnutné opätovné začatie systémového podávania glukokortikoidov vo forme tabliet alebo infúzií. To platí aj pre pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov. Títo pacienti môžu mať tiež porušenú funkciu kôry nadobličiek a môžu potrebovať systémové glukokortikoidy na pokrytie obdobia počas stresu.

Po prestavení na inhalačnú liečbu sa môžu objaviť symptómy, ktoré boli potlačené systémovou liečbou glukokortikoidmi, napr. symptómy alergickej nádchy, alergickej vyrážky alebo reumatické ťažkosti. Tieto symptómy sa majú liečiť vhodnými liekmi.


Počas obdobia prestavovania môžu niektorí pacienti napriek udržaniu alebo dokonca zlepšeniu funkcie dýchacieho traktu pociťovať celkový pocit choroby, ktorý nie je možné bližšie určiť. V takomto prípade sa, prosím, porozprávajte so svojím lekárom. Ten potom rozhodne, či liečba môže pokračovať ako bolo naplánované alebo ak máte napríklad príznaky nedostatočnej funkcie kôry nadobličiek, ktoré sú v rozpore s takýmto pokračovaním liečby.


Používanie Budelinu Novolizer s inými liekmi

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Súbežné používanie Budelinu Novolizer a ketokonazolu alebo itrakonazolu (liečivo na liečbu hubovej infekcie) bude výrazne zvyšovať hladiny v krvi, a tým možné vedľajšie účinky budezonidu. Časový odstup medzi podaním ketokonazolu alebo itrakonazolu a budezonidu má byť preto čo najdlhší. Súbežné podávanie Bedulinu Novolizer a inhibítorov proteázy HIV nelfinaviru alebo ritonaviru (liečivá na liečbu pacientov s infekciou HIV) môže tiež viesť k zvýšeným hladinám budezonidu.


Tehotenstvo

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Skôr ako začnete používať Budelin Novolizer, informujte, prosím, svojho lekára, ak plánujete otehotnieť, ak ste už tehotná alebo máte podozrenie, že ste tehotná.

Doterajšie skúsenosti získané pri veľkom počte žien, ktoré inhalovali budezonid, liečivo v Budeline Novolizer, počas prvého trimestra ich tehotenstva nenaznačujú žiadne zvýšené riziko vrodených chýb. Okrem toho, skúsenosti získané pri obmedzenom počte žien, ktoré používali budezonid počas celého trvania ich tehotenstva nepreukázali žiadny náznak zvýšenej miery predčasného pôrodu alebo pôrodu mŕtveho dieťaťa alebo zníženia pôrodnej hmotnosti. Budelin Novolizer však smiete používať len v prípade, ak Vám ho lekár predpísal. Na udržanie adekvátnej kontroly astmy sa má použiť najnižšia potrebná účinná dávka budezonidu.


Dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Budezonid sa vylučuje do materského mlieka. Neočakávajú sa však žiadne účinky na dojčené dieťa. Budelin Novolizer sa počas dojčenia môže používať.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nevykonali sa žiadne štúdie účinkov na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Budelinu Novolizer

Budelin Novolizer obsahuje mliečny cukor (laktózu), 10,7 mg monohydrátu laktózy/podaná dávka.

Množstvo laktózy v jednorazovej dávke zvyčajne nespôsobuje žiadne problémy u ľudí s neznášanlivosťou laktózy. Ak sa obávate, že môžete mať neznášanlivosť, musíte sa porozprávať so svojím lekárom.

Mliečny cukor (laktóza) obsahuje malé množstvá mliečnej bielkoviny.


3. AKO POUŽÍVAŤ Budelin Novolizer


Vždy používajte Budelin Novolizer presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pacienti bez predchádzajúcej liečby glukokortikoidmi a pacienti, ktorí sa predtým liečili inhalačnými glukokortikoidmi


Pokiaľ nie je predpísané inak, nasledujúce dávkovanie sa odporúča pre:


Dospelých (vrátane starších pacientov) a deti/dospievajúcich starších ako 12 rokov:


Odporúčaná úvodná dávka: 1 – 2 jednorazové dávky (200 – 400 mikrogramov) raz alebo dvakrát denne.

Maximálna odporúčaná dávka: 4 jednorazové dávky (800 mikrogramov) dvakrát denne (denná dávka: 1 600 mikrogramov).


Deti vo veku 6 až 12 rokov:


Odporúčaná úvodná dávka: 1 jednorazová dávka (200 mikrogramov) dvakrát alebo 200‑400 mikrogramov raz denne.

Maximálna odporúčaná dávka: 2 jednorazové dávky (400 mikrogramov) dvakrát denne (denná dávka: 800 mikrogramov).


V prípade dávkovania raz denne sa odporúča užívať túto dávku večer.


Deti mladšie ako 6 rokov

Budelin Novolizer sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov vzhľadom na nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti.


Pomôžte, prosím, svojmu dieťaťu pri správnom zaobchádzaní s pomôckou Novolizer.


Deti

Odporúča sa, aby sa u detí, ktoré dostávajú dlhodobú liečbu inhalačnými glukokortikoidmi vo veľkých dávkach, pravidelne sledoval rast.


Starší pacienti

Zvyčajne sa nevyžaduje žiadna osobitná úprava dávky. Vo všeobecnosti sa má používať najnižšia účinná dávka potrebná na dostatočnú kontrolu.


V prípade zhoršenia symptómov (rozpoznajú sa pretrvávajúcou dýchavičnosťou a zvýšeným používaním iných inhalačných liečiv, ktoré rozširujú priedušky) musíte vyhľadať pomoc lekára hneď, ako to bude možné. Ak ste doteraz inhalovali raz denne, môže byť v tomto prípade potrebné, aby ste rovnakú dávku teraz inhalovali dvakrát denne (ráno a večer). V každom prípade, váš lekár sa má rozhodnúť, či bude potrebné vašu zvyčajnú dávku Budelinu Novolizer zvýšiť.


Ak budete mať pocit, že účinok Budelinu Novolizer je buď príliš silný alebo príliš slabý, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Na zmiernenie náhle vzniknutých symptómov astmy musíte mať po celý čas so sebou krátkodobo účinkujúce inhalačné liečivá, ktoré rozširujú priedušky (beta-agonista ako je salbutamol).


Ak prechádzate z iného inhalačného lieku s obsahom budezonidu na Budelin Novolizer, môže byť potrebné, aby váš lekár upravil liečebný plán.


Spôsob podania

Inhalačné použitie.

Inhalujte tak, ako je zobrané v Pokynoch na použitie


Dôležitá informácia pre používanie

Na zníženie rizika vzniku hubovej infekcie v ústach a hrdle (orálna kandidóza) a chrapotu sa odporúča, aby sa inhalácia vykonala pred jedlom a/alebo aby sa po každej inhalácii vypláchli ústa vodou alebo sa vyčistili zuby.


Dĺžka trvania liečby

Budelin Novolizer je určený na dlhodobú liečbu. Má sa používať pravidelne podľa odporúčaného liečebného režimu dokonca aj v čase, keď sa nepociťujú žiadne symptómy.


Ak ste predtým nepoužívali glukokortikoidy alebo ste sa glukokortikoidmi liečili len príležitostne počas krátkeho obdobia, pravidelné používanie Budelinu Novolizer podľa pokynov má viesť k zlepšeniu dýchania po približne 10 dňoch. Nadmerné opuchnutie sliznice a zápalové procesy môžu spôsobiť zablokovanie ciest v prieduškách do takého rozsahu, že budezonid nebude môcť naplno vykazovať svoje účinky v pľúcach. V takýchto prípadoch sa má inhalačná liečba doplniť podávaním liekov s obsahom kortizónu (glukokortikoidy s účinkom na celé telo) vo forme tabliet. Neskôr sa má dávka tabliet postupne znížiť, ale inhalačná liečba bude pokračovať.


Ak ste už dlhodobo užívali lieky s obsahom kortizónu na Budelin Novolizer Vás majú prestaviť v čase, kedy sú Vaše príznaky úplne pod kontrolou. V tomto prípade je funkcia kôry nadobličiek zvyčajne potlačená, a preto sa má užívanie tabliet s obsahom kortizónu (podanie kortikoidu s účinkom na celé telo) postupne znižovať a nesmie sa ukončiť náhle. Na začiatku obdobia prestavovania sa má Budelin Novolizer podávať ako doplnok počas približne 10 dní. Potom sa v závislosti od Vašej odpovede môže denná dávka tabliet s obsahom kortizónu postupne znižovať v intervaloch jeden až dva týždne.


Ak inhalačne použijete viac Budelinu Novolizeru, ako máte

Je dôležité, aby ste používali svoju dávku tak, ako je uvedené na označení lekárnikom alebo ako vám poradil váš lekár. Vašu dávku nesmiete zvýšiť alebo znížiť bez toho, aby ste sa neporadili s lekárom.


Ak zabudnete použiť Budelin Novolizer

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Budelin Novolizer

Neukončite liečbu Budelinom Novolizer bez toho, aby ste sa najprv neporozprávali so svojím lekárom, pretože by to mohlo viesť k zhoršeniu ochorenia.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Budelin Novolizer môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Hodnotenie vedľajších účinkov vychádza z nasledujúcej informácie o častosti:


Veľmi časté: viac ako 1 z 10 liečených pacientov

Časté: menej ako 1 z 10, avšak viac ako 1 zo 100 liečených pacientov

Menej časté: menej ako 1 zo 100, avšak viac ako1 z 1 000 liečených pacientov

Zriedkavé: menej ako 1 z 1 000, avšak viac ako 1 z 10 000 liečených pacientov

Veľmi zriedkavé: menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov

Neznáme: nedá sa stanoviť z dostupných údajov


Často sa môžu objavovať mierne podráždenia sliznice sprevádzané ťažkosťami pri prehĺtaní, chrapotom a kašľom.


Liečba inhalačným budezonidom môže viesť k vzniku hubového ochorenia v ústach a v hrdle. Skúsenosti preukázali, že sa táto hubová infekcia objavuje menej často, ak sa inhalácia vykoná pred jedlom a/alebo sa po inhalácii ústa vypláchnu vodou alebo sa vyčistia zuby. Vo väčšine prípadov tento stav odpovedá na miestu liečbu antimykotikami bez vysadenia liečby Budelinom Novolizer.


Tak ako pri iných inhalačných liečbach, v zriedkavých prípadoch sa môže objaviť kŕč priedušiek (paradoxný bronchospazmus) prejavujúci sa dočasným okamžitým zvýšením sipotu po podaní dávky. Len v takomto prípade musíte používanie Budelinu Novolizer vysadiť bez predchádzajúce porady a okamžite musíte kontaktovať svojho lekára.


Inhalácia väčších dávok počas dlhého obdobia môže viesť k zvýšenej náchylnosti na vznik infekcie. Môže sa narušiť schopnosť prispôsobiť sa stresovej situácii.


Infekcie a nákazy:

Časté: hubové ochorenie v ústach a hrdle (orofaryngeálna kandidóza).


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: alergické reakcie (precitlivenosť) a opuch tváre, očí, pier, úst a hrdla (angioedém).


Poruchy endokrinného systému:

Veľmi zriedkavé: potlačenie funkcie kôry nadobličiek (supresia nadobličiek).


Psychické poruchy:

Častosť neznáma, ale môžu sa tiež objaviť: problémy so spánkom, depresia alebo pocit strachu, nezvyčajné správanie,nepokoj, nervozita, nadmerné nabudenie alebo podráždenosť. Tieto účinky sa objavia s väčšou pravdepodobnosťou u detí. Nadmerné nutkanie vykonávať nejakú činnosť sprevádzané duševným nepokojom (psychomotorická hyperaktivita).


Poruchy oka:

Veľmi zriedkavé: šedý zákal, sivý zákal.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: chrapot a kašeľ.

Zriedkavé: zhoršenie dýchavičnosti bezprostredne po inhalácii, sprevádzané kŕčom priedušiek (takzvaný paradoxný bronchospazmus).


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: podráždenie sliznice v ústach a ťažkosti s prehĺtaním.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé: kožné reakcie ako napr. žihľavka (urtikária), ekzém, miestny zápal kože (dermatitída), svrbenie (pruritus), začervenanie kože spôsobené nadmerným prietokom krvi krvnými cievami (erytém) a tvorba modrín.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Zriedkavé: spomalenie rastu u detí a dospievajúcich.

Veľmi zriedkavé: zníženie hustoty kostného tkaniva.


Monohydrát laktózy obsahuje malé množstvá mliečnych bielkovín, a preto môže vyvolať alergické reakcie.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Budelin Novolizer


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku, škatuli a obale s náplňami. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Podmienky na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Podmienky uchovávania počas používania: Udržiavajte pomôcku Novolizer dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.


Informácie týkajúce sa času použiteľnosti

Náplň vymeňte šesť mesiacov po prvom otvorení.

Inhalátor prášku nepoužívajte dlhšie ako rok.


Poznámka: Preukázalo sa, že pomôcka Novolizer funguje na minimálne 2 000 jednorazových dávok. S použitím tejto pomôcky sa preto pred jej výmenou môže použiť (počas jedného roka) maximálne 10 náplní, z ktorých každá obsahuje 200 jednorazových dávok a/alebo 20 náplní, z ktorých každá obsahuje 100 jednorazových dávok.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Budelin Novolizer obsahuje


- Liečivo je budezonid. Jedna dávka obsahuje 200 mikrogramov budezonidu.

- Ďalšia zložka je monohydrát laktózy.


Ako vyzerá Budelin Novolizer a obsah balenia


Inhalačný prášok Budelin Novolizer obsahuje biely prášok (1,09 g alebo 2,18 g) v náplni obsahujúcej 100 alebo 200 odmeraných dávok, spolu s pomôckou Novolizer na inhaláciu prášku zabalenú v obale zalepenom hliníkovou fóliou.

Všetky súčasti sú vyrobené z plastov.


Veľkosti balenia:

Originálne balenia určené na predaj:

1 náplň obsahujúca 100/200 odmeraných dávok budezonida 1 pomôcka Novolizer na inhaláciu prášku.

2 náplne obsahujúce 200 odmeraných dávok budezonida 1 pomôcka Novolizer na inhaláciu prášku.

Balenia s náplňou:

1 náplň obsahujúca 200 odmeraných dávokbudezonid.

2 náplne, z ktorých každá obsahuje 200 odmeraných dávokbudezonid.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť na trhu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

MEDA Pharma, spol. s r.o.

Bratislava

Slovenská republika


Výrobca:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG.

Benzstraße 1

D-61352 Bad Homburg

Nemecko


Meda Manufacturing GmbH

Neurather Ring 1

D-51063 Kolín

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2013.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa

rozhodnutia o registrácii:


Meda Pharma spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

Bratislava 821 02

Tel: +421 2 49 14 01 71

Fax: +421 2 49 14 01 75

e-mail: info@meda.sk


N Á V O D N A P O U Ž I T I E


Novolizer®


mOrMdLbSyeLxeK7778Hrffg4MAGg5OfO9AmjUoL7y9kq7ih6DDESCfm8roG8afGCGRQA/q9HijQy+Xt+fm7ly9fzhcLX8XXO499dhFf82Ax/+TjT0BkCoUTnIPLLUK1Qw/C5fXV+bt3s9kMoNenuux0NpsNfPjzn/4EggLo6y9evFgslv/yL3+lyCyn/LsGH5ZmLYAZz7j29jthypx6upUV61Uk68GwTEQTK8E9wqSEM/ML0i80zwik3mAiBDgWvJoSpLSHB72MZK2Tsm+yiIZFRJW3ZRgYrdKOTWqOSPsx6MUPFEvu3qhfp+Yy5BRcPs8vnTveoyFLSCHPJoSntGTZXK/H2Zwe4iBywERnrdM8Io6ybfGpDm22jsU3TAdrV+uvLZLso9H5njW0/YGehkVjfR5JvXdIq7wCunrRGl5++kjGMZWYTHVkKEtwQXnUNVaFevZFHTzDVV3glxr/7/9xFEiV28NEotUrXLOImvM7GhNFUhl9epWuDKa04qhbx0pG0GvX17TvvDs/x3K3vclk0sdwNYebo/TsUSSUjmVxlOcSq2LTdmRA6++++x406efPn/eOuu/eXXz99dc3t7fQG6i5AKLD4RAuvJ3Pb29v4dfDg0O4I1y5w0aR1cRb1pvN27fn8AFQto+FeI+Pjs7fvoXTzs/Pr66uLi8voZ8PP/wQRK7hcADwDOMXQaExLUa2Z1mWHgwrl3fwBGF39JqangujbJgiRmVrSaO19JlwJ5UQNN8wsj9nkbSHBL3W/noWTssg+S5SGFNjzZEdLHcL43Cc0QI3veFgCkRfx9bmRCTfIwrwCS1rpXXAcgmroQ2MxOvY4Bzk7H1SSFOKZO9XSO2VC4BxAHpNJyOs0yiPukFWdxLaY/s9tSBIOb831O9RKTtR1WWkjScn0NvaXVhYEu6kb6QkRHKixi0MdGlJG1Tx/x6Naq7z6utnkuGzoH0N1kTTqGXRmbqmgjoKnvkRG+6ndNTZTlon0nvzwiin4vhLzDwJePbqx1fDwfCzzz8LRYRQ6wVg9b8G0A0bcDE+tKS9joCOb8/PR6PhB8+eAay+fvP273//+3gygSOvX7+BzxcXF+Px+PlHH50eHw+GAzIbrNarN2/OAaFrFghwYyvcy/tNaYPN7e0c8JXszF999XVVV6cnJ59//vkPL18C9MJIev3+J9A+/ghe/ZOzs8ODg8FgII9pOROWUQUSZK7itLAxTU5TqyV8ytiX5pB3c9fmtOuX1c5jUY4J7/C920OCXmOMbO9t4lnj3NYXo9TZfMftHU0uCtI65m4N9007UTyovXONZHeM06h1xqAoGaOi/BiHZ0BjThIdyOdmuUO9gjPhXZ1jUlYTLM9aHGnm4iAzGNuarCKxx3YfGi8V/xfUNNDebNLuwN12S5Vmi6LfJGzaJLwW3ZNWcpLrH+leJQZYefGvosgMWn5l0IIbbsVI1OhD4fEYHaAgNjLT4P5qZgxzbkVSTDPSi4gODokUtMzvvvtuOBqenp52uz3SjP02335JvdzczN9dXF5fXwNMgn4JaHd0eAC4+N233/ZBo0WH66tXrwDFP/jgGWjMf//qq/N370aj0Ucfw/8+wnRg4aGn3QkowT++ejMaDqncBblIPZzjxK7X6zdv397c3MBPL158C3eHy89Oz54///DgYLZar+HIZDzpoYIOl2BBiC69LN+ViYWBm0ipTV/CQPaqpHtg0lKZVzY1Z6tDv1nF5xOToawuK+ZxzEhasL8i9md/QvF9YNC7p2VYsu+sFKAdUldLrUrpR7+qO+6YNUbKsmgJe9KnUT/hkn1YHZcjn5ytuSSdVnKh4ee1OqoZndZJLj1G6EK26qoejHr6oBBkXNGGzVZFoBkt25pH3L2Hjax1vU7pdxahusb/RYjV2W/ukiwN+u1yI3A8wUnQQT4G/GVHqW+YmkKMPd+6tlzREjccYg0gp3pTpp1k2SqULZpBghHs4weCaisoHu1D6YV0RuEBr6TvoIZ+/fU3/V6PqjtQ4Xqaz/Pzd3//6mtQYenRQC19/fr1Hz//7Ojo6MnTpy9fvvzx1WtQQwEsAQvPTk/fnr+7vroCYARV9dnTZ4NBP8jBAXt84PfTJ2dwU0BZEp3XPq3EzuF95/PFcrn0VZMnE1CaAddBjabkGwcHB4c4Wiqe6As+UtIhVvbLUPknzEVWiSHTFrT4bti8EW2/PFGt4Kr5YbNpWM0sDc3T9BtpzSX4CL2q3TEZDbxMocWyUVnQ1P9EYQIuJIDEvV9KYmoyAtQgLSZvDxW2fXCTv1UAN03VmFAlWk6ELLPh5Y8ovAbRkUhRR43GZc0WGv3U9JNsMaL7anGe8dvPRpJBGlFZBYJaEfYF+EVWFbSmBSqCvJEPMvE42VrmfWz/fzenoCUeUrKaOqnZ0CsGv3mdF+vMW7IghQWqF6QTD6tR+qVmjpwlKi4tEROt0oriJcZgXb06ipYBzAqnzqYxeEqpfTSiZV9mTSG4bBS1NkYFGaYUw6yZiN1vCnUxDss0iFfIRCcb1s/uxL+DHMZi9GWn9HlIsJYwqLY3L779jkooAigiyQ/O3138x3/8DYD52bNnT58+hcG8efMG0Parr7/5517v6dMnl5eXr1+9gl5vb2+fPHkyHA59MHPtg5kBj4fDvgtpDEqaU+j24vJqsVicnhxT7NVysdhtt+PRCG4wHo9Ate1TSeH/l713b5AkN+4DA1lV/ZzZ2YdISaQsy3eWv/8XOlv2Hz5Ttnxairuc6a5KXCJe+EUAWdMzpKWd7cWSPVmZSCQegfhFBAIBPnzJKKR6nzh9bEUJh+EjNCDEtLtcUUfTEsz7E1oUVzLEwqSw9q/bb+RvmBmvV+6KBPP+FpbgVG8cv+1k+xjyvjbo5TTfvzvYKPi69Mc6BpSGgdmFSam2iRBxFxXEjVNIvHgy5uL4V4EIuGTxcC6xGrEhhnyLOzd7/Y2qwATXH3ZSUw3E2ztZNjZOQCCVVmtrWK/ihaWujtd+orGZYHq8Sa9eE3kl3G61cJJchBvgyoXPOv0FfP9tE0MBE4a5kCxF9ziWME3aP23P+qqKpHOuRqjU7BvHw2HTqN5sKtGRz/3r5/a0tPRJROlsAGSvcrHBzQp7hJAa8brPWZuYPnN1ybBePK9Vo8h7Fz77zyeYXB3EArT6BpULlM3bFnjaisrLMXy0fPThtxmHGj+i/zAEVrkjp62jvvnm27dv297ZDVYFnwSuNoD8r//1v/3w44//7m//dlNz5UyhTQ3dBuV3v/vd99///m/+5rcb+v63//rftrRVd1N5ZSW4hfE6t8AX93d33377LTWYfG7hqf7YIlQ9PT19x0dKbJj0m9/8ZgP1TbvdCv/7v/+PhRfO5byKTg2Al304jLk4PPuIdGbF/2CQIhHRVtOA24oYm6mRJByqkR6KnTflo+PFJvaFhFotzpLJc+tYVX+Tw4xcFvbX12kCxxHupdcIvT0lRLJ71MmjPy89pQJUP8U7w0dUfrTtOnySdsDF9g/HRrmIU4MXU0z8J0IH+1BV0zPt5CKjHhpANNQ+UkYE/v7swp7Y8K0an5O/Is3AZ+mMBOo8RdSPVScMmiOk8le3xP2S/k3S5azxUItHX/DzMEgts4IPm3oocNUWdE/mydx4+/Hm5nTDR9Q2U+TxVETjVOUhGwNB08WK5PlF0XhLGvgl7/q1DF2xrgPEVVpLKA3JPovauIMAhN4e+MlDN1vxYhfznNRFTQpzB+vmrZD5ye6QF1G3N3bx3bffrpf1H/7hH2Rb0aZQbpnfv3///fffb7j4N7/9zaaISiDbm5ubt2/f/q//9b/k8Npf/+pX//RP//t//9M/vfu6pa20DYC/Zy/kH/7wh//yD//w//6P/9Fn/bo+PD7+u7/5rUDvVpu//stf+3Hgoh3KV7TCsqkJdI9qjZQWur7rbMfbOKE8U1glvg9JEMDSXQOwhImQrvy1JxpYWPo65sSnJhV0dUSSrpfZyzoL6sAlIb1u6OU0CkpJLKq1G2nxLcpsogN5GuZqsErs0ixq6nR5AK6JPrI5rIohNmVw4r7SWKPRCZDTTOXFWlVwk56Vj1ZzwrqUwWGq+4GPGu1O6K5f0r9hWg49PEVL/C9LThqEqO3e4b1CG3m/fXxgH+abm9ubu9sNcDegPW6oRKSqMNkg14EUJV2hMeOewdhLQFEEM2inkDx/e+nxu6JNSvAElrGXix+01wspxdwYrRpqxSlDaTNhYlK3sXoipwrEnjjw9aaGbll+85u//uP79//9v/93Ufuenp+lE2Sd1efg09PzH374gdo5PXdbHd69e/eXf/mXP/zwwzfffHN3J2rxm//093//z9//8+9+949bUS1UVgvRfPvuq7d3lrSNFl7b6ykCBw5Ghadzuedl4nVnzqRbL1bbPQ3HCsFhR8NZahAkQ2WazgOjitKRNZKHM3NXfCk9WoxRu27fkPeaoe6VQm+XwnbcmH0k7KJPFXkP3/JDVXwUMZGtG4VXupsleQaTGfuakBxLeAWBnA2FWxiy1cq3mgO/YMOIqxp6tsTABJfSl22qGlsm9TEZpUvofvoKtJooajZKxbXHmKTIcVTLuH5QxC/pXyt1ZdGYUWNzpR0af9cg9vae/9m48OPjQ1E8KrKDjl/RcC5MQ2quqVFcfLnIhfRMg8ZMNjvcahUfBUEZv45Q4TfFniQOz20X8OWCGSTgdIFVwBqjPRgbwDqXgd7FRp2/7hX2ah89dlULxHh+9+6r//B3f/f04YP4Kr9//+HN48Om4/7+97//x//5PwWABZubJfn+/puvvz7ystdf/MV3W55vv/22RdVgdrGN2va/LcP2q8XN4KA5mzS1wporyg7SXaLdNucpwbyqWmYfyghUnYqseyXfOnh1TIfGmSqaBAm4+pSlj4OL+IrsGovqBLAzInpNpRulfbivWpxfEfT2nrKBr6Y2vuRtNzNgaQVUvG5UYod7x1ofbDO8kBCr1GCta4rgGEETq3ytabCkGiT3a7DtZynOLG/wXQ3OrBLtsMSLHeLXY19NQBeNeLwQzoaBiicpGjZf0f5/Sf96SUhW2OPC6u39/d3b5sh6PN20vSI3zaDcvGzWdihQCQfxBpos7O3Ee96OR8jSCd3JBtZkr1UMfxY4m3I6CVw9G9C61gqzG+TvcOQoSJHIr6VpTMO6UM3rkRLKJns7Q/lembW6mA9trnbn0I9yaiK5xJDa7mzo+1d/9Vf/3z//85lV3m1Qfv3rX/2X//xf/vP/85+///73HIXqx++//37D3b/927/lowvaGvabx8f/8B/+bhOYnEHJgtdXb99ypJHVQ3Je7IQYqfOZj0giXo0qFv1+rsWKpliANQHm4VhbWLEymhg9M/JSHHQnm8Bp40EWCe/T6/6z4/rM6jDe1MBVbA0yWeBFbOoVQa+nj8a2LiXj1o4kahkM6rzctftfdPKSU1BkwUKLNccll5cjSe3KbuP9jex59QSqNG9af51DmkJLdxoYdfVgaiPoGf/sFVEG4ZbYu3uBEBw2N6xrrhb1S/pXTsrdOAzhzWnTcW8f7+8eH+5u7++Xw1GsE3oGUTv25Wk53kQQtUM3G5kWVt1OfFSMB6aYszwhmUF9ygk14NkEIdemdp7iz4lYGXUgKGQoruhGgBIfqjrH7y6g2n2OQOmuRhsEPjPWbrzl4eFhu/P0tGm/Hw6H429/85sNev7xd7/7n//4j9srcmbfb37z11+/e7eYpb45an39rskE7VDasygMcva7H7wmSdZ3pQ0V9wKB8t67i3rMzJogja8UIMG+p/02CyC1xwQQUL1bgoBeIJJAlPIxpb3g/rluPyfCQlId/FtVuXelfSrF9Cqgt7rTnYfUaNsG5isNSeaKQ2V2BEu4702IMo1ugWR3OvAcGg0vYjuqg5WbBUA8i7CYHDxxDRNxO9yPkmBR5tjgln2GqZbuuVeiATwWoEtoLEouvK8XOaNa2I7HQykErdCKmSRbEunOrALFQ85il/9icP6JpG0AHh4f3719/GqD3MfHw/HExLi2hc3mKmWG3WYNPZ0vZzXS2iJoW/raRNKNfnid0lzdw1pvYn/900ZU19if/Yx81lmqF0U8EZz2EBv6T49JnvgvmdJZ9dCFRrImfar0aIGdXT9z5n4hYCkC0mCX1u/WItyAWRRawKwm2yunm5MYnGVyHVosTrWGCxhvSPyf/v4//va3v/nhhx+222/fPN7d3R35fAUutfqGLmJL783NTTU8RpdgMu/iSztj0c4d57qiQ3LjPrDRquphFSZSc7UvEKBKFPzFOGcaPpPCAwwXM+eudlQwkQaux0Bj44teuLxVQClyesP8ftP5djUnZ+8Q3EZMTRaRseAR4PJS1PExvQroFWRxY1l0AzJwMrRD5KM+AP0sUV5/XXlpR4dkkejeNuriZIjQgpVBEd7Hr5oLNI6Wi1olrAo7MRWLM+XQbgAN9CfFSmF6k2pnHECaGx7LcWxeppTv0ZtrdRNOJ3E3rJGdJ2i1bnekBPbzLAV6eGSg2F4JvKE9XlvFftF+/8QEnEVpXpY5VjeBMums7hlUSXZ8HY6H+6bZ3t/e3v7Vr77TMpjZW7nl0kmwI6jEJ/ekZZZugr7Y5lhTBzubo4xPnVYT0WIDKwiveodtgKjWOBHONvmoVipw27YUGcqKqMqe2D4ltbYcDrn6gshi/rf2blDH5YR5eRUPE5RKeTkVxAHkS65BLlWDPDyzjsuuxQ17/+qv/3rrqr/81V9IsVtl3j4+vnl8lNrKdmT3BePA1Wv18uHAvmrqSjFxajXDMg+ymW2hSuRuU/YTI3/JFWo1UtoVPuBxp310LswTKlCFlNxDZ8jIGv2kkBrOdhY42IrA1kjRP2vkkHqTC7k8P5OvHp6fz21F/LA90Pidbfuok/Y8vQronaZqdOaziODndYEFM9MgNCUELSFpBDs9Z4iufWasQ7qD0pkI18UMOA7BYgNxCxjWdmFF12u+6MxK2J++HkgJM4sLaK2O664rSLZS4xIa2fToiGtGJwLVp+jxTS+y4fyS9hK4JTd7cHXgAbupE2hlZ+b70+397d3D48PD/e39pjBtWhGf/IHTw3c3vsRF2Xhlr4uRa3+KVIovJh7dqQXm3TIeYmMqCH6u9pMI3CzsxU7IrPK5C8Riin/XRcxkakrcA2eBQayDqdxXpPCn1bAldaBPE3Gf3v5+/e7dptreP9xvjdzE/Yf7+//4f/9f2ytHM6EJhDtSevOxhuFR7F7sshALoe4ygc5bQOsNinsfmYyFaSgp0kAx7ZziuCMlrDZ+ZdSYOVXbaeJqvfdJ+q7cT9q/5uHPriCCBLvoi41zrwV6bboXF+tIfxseGjl+tO8ESPQ6RgNAsPIBwzlTwKhVlmI7fXWYPbKP+wm/pDJlR3i0p2TB71AhkMfeHEquXjg34TugxA+CZGqvdYJP9V3stOiRwB/5OMM+Oa0DX07Wv6RpMtnq0A4MYEbl/LGyltPiKpyOD3d3j48Pm7K7/Xe8OYltuA3g4aDUr0KjCJFEs2XaRJl7JHo9BVoCEOVPqgnHslr+6KjPG45XDJIlcScQI02Fk2qTo6nLCsUcj8fZbd8C/U+1rwB4pQTANoWtAHJnvBs7Dev89s2bv/u7f79N7bt73fCz3T+dTv6aFCFGXYGcvrYK2q1/CD+a6uefJxjcNFJ7Cl5nPdCi1ED86/kK1DbNfZQhFjioBpfPsLQao2ckRE9fx5+JpLFwBenSutgi3tNOH8zTa4HelsrwC+EN0OYKi0+PCpSaH8XSaj9cRY8qEpueJD+uYB22DJaua6ZaVXfF79LZoFOSeTzADNKVV9xeKVZoL5e65KjvRs7TCK7A8q25lREj/RqnG1R31sO2ubOu1H3TwufK1f1xv6QXJNshBryhiM9DO7Fne3q6Od7f3755aOn+/q75QMm2ttIVoqV0+ahTY9RpcGQz3Mqyve0MHne1TeF5b8/bmNYhWjLZUW7uzO9oKkWngIKUNTqt3kdCAkZM4rXeIvNYDg5iJdUlHJ9Txbxy+jxqX1pX50U2Pfvs9fe3d1vQ5qqQX2IrfBQkDKTccTzuLMvu12nXyxc9M+TBEipkC1W1DkFBR+rvZOWNQs4A8z6HAvU2Jmh0B2zPHEqDxi3Lgj8Rlcc+SO+ONytHR9pG+TKITR9Nrwl6LekyuAuikFCeyi/1PJ3VrHx4NblAOrhoIa0wJq1GQz3XrI5zutxL+CGXjdtP9gNJZC2tSSRIkQoxjQEjrWwVC9ykJJ8Fuu+1m34Lw7P5/ZSzq1fXu+CX9ILk64tIURvcvnl8ePPm8e7+/ng4yAr/wqu5IpNqGEVS8628VdxWzPw7sTPWp8MOMXoZfGJyVP6M5GeVe1WToXuP/16fa9wPxfVv95kQGbi4ygwzXKY+lgAX1SZO/yn1HqtR7PBaKRwXMhHwJBsyGDHSHiDwoWNwh9Id4QnhnGY9g8OT4JBm/ZkY395306eLGYdrPKw+SugdaIvZEccKY/nVjnQb65+y+SMP1Sm3WFJabw6HCx4bI5a7j1Huq4BenPMVyCKl63NPWU0VEdN/dt+EMnvXp4r5DS6OLz6BKxzN4RIinm691yxxYvL4OJPmwAOPzlHFt1ACgcDmIqTa3uiiYT3IFq5sSpAbCwas7dIJKs2T6oEWEsyJ7RsLB6vXo7jG139Jn5paZ/I+8sNykIPbtv9/983b25v727sbjXphhFrVOa5ZpsuBpbfmqOgsHQC4XGNwQx0mGytLFDRpOo8GDE538OdHC1H4jK9INUR1zihilSfTzhNmsCFJPYeLyooNSot54kTE1WSbYVw47hJmjfBp1c5Y1UtOc0yckuJ+AYSiGjsK5WAE8mmS2XhdRsEO1CPYXDDx5g/diCCH8OW460wDhZueH/ykvLGYzZHbS0Cmh8PkGZAGegUwbHhj3ceavfYqSDjz9Cqgl5LEbauHvXOjPSdRFep7/commETr4VL7dt78dQhWtba1AeoO0zQhdCzhColLNiamxWTn4FbNvsfYNC1MXaOZYsV5RA7rBWJTlmE1yXUQk7WBsZZ/Pl94i5FOsY1325wJog5Oy2l3kVWObDkabXq/pM9I1UIWbMT68HD/7u2br9483N4/HE8n4IkWirkFyCU+2ODI6NCG+cBzSM4U4PO6GJjVZtqJucZweh+p1Y4xeZyD0xbJBfLc0ZYzfQWM5VGJnyW3kEut3NmqZzAeUswU5KauUAz5ZJnSfNNXt6fbDJLIzyo6R6ZP5r7UkYMDX/Cg6WZc90beJunlkpc5pXIW1DZbaGP3zFF2r9NMNBlKY6/jGhdiscKe3xUPryF+cUoVKNOMUl0140RvjhUSD2fL7tYI9iOup7TA8Ri9hOvA+1qgl3n4amew91lhBofrgh4ocEksahfrRU4poWWjJN6wOJbgnh1WYDkc1UxNYrq1LT0WrQY1yH7yhkNdUfNUcdjrQGU252qn+CHI8UISVXPaxCnt7VrXCkFzenPwuqr9nCzKVfvI6XSkSPSSNxGh16eAh/MFZ4JwqRZwo11czpnZ/ZKIN4PxBh7tm4WXFdtWl7YI0g6VazjKAcLEmeDu7varr776+vH28e1Xx9s74SUkA+3GD9L9tk6rYn62pyzMr8rOlB/ZxjPJM2oket/QKwSah0fRNNXtiiWagqvtmOwzkcJT9LVB47DmiT7PmNYaeLErwagVVdCWSFVNYyztR5uqmwBazQ/5cjlzXx3iF6tN4YMIMSYXsSQNm66k0kT9ND0CGy9CUYGOcnh5fj4LSynwVlreRkmdjDPK/cXwpgzLqI6OOBAFlmk9m8t8jl5u3kubfLD8VFXpnE179qIcpL3fpM+Px6MPEzbK/6LvNLZljaPsneM/pRPOmyzDkVNbl0vzj8cfni5ONlb3MjdFQnod0MupWKSkGuzyQbr81HQ4HBdHpBJSjSc84/iR8a8e2ApGXezSZqot+K7ZlooDrVyrMTsiHH7aKtWfokdxVfpqJ5OKZwrMyblMApyuV8x2CXrndLdntsdlcvfMa1wM6/uNOPfCu6A+e9nv55pUY1hNUDMX5RZpYb18+PCBmuZ6vL+/uzkdv3r79u729HB/f3P/4A709Vr0mHnCPMjrX1JCtcUF/+moiQ7J8t9YeC9nhxJkuvnG9FGsnJaWsEdvWn1kL2+of9S9WPRkYaKKu2tlXbPYcYGa93xeAf5Ujk/frZVQ4NBbtboFk6IMW+N1QGJRBnynxKwH0lC6rlyHOS+FrGZj2xtlFE1UducwGigMiRKCw5Rex48m5nmxzpGNIX5iIJZQ2CpwibJa7OQuEyTJA1kTdR7VdS2RsZqNgc+RrLIaV7uD6ielVwS9LQ22reqT4KpZA/Onp5X/59uT9t7FIQykwCGLlzj/a0yeOS4AS21dAyb359Rfs5ogPYkvzPbKShrU3h1BaWeK4rfTGnOvxlBDmvHKkQl2awTxmuS6rrFDXoINryf5jpck4Mv1TQumfHx8fHj7+Hh/f3t3/7Dwln9hIYVPjCabEC/v2NmozSYFMLjdonYQNK3IflJNxqdYtxGME+72Cg/9kdg3FKVyNpkkARy8pneN4xNWpNjWAM9fStja3isKE6lAHcdGJRQhtyTF+IgJgXKTo8kt4CK/nNZTq9n2OhSZBOAvYniThKx7pJXu4G6i2Dct8yUaXRL6js0c+2pKyVhIc0IREUQ0qM9V3F4F9PahrUJPc6ZwlbkX/4vZZHd2hS0x/oJLdmTiZzrwhwNaZHHpCngHZT1Ki3ZecNRr96nNcgT2V4wXS0LmMq1NNa/m8VDeVGFkIN4JHoit2Ikon2V3eL3pfDk3+jHtqJlGV7a5nY43x+Pjw/3bN1t6bAECi44q01vbDsEB/Q++pe1TP438aLy/99QFPt/w018cvaheUKuUZwknBc056UcL2XuUroHmByw1xGEWPZ2GATZGgcCTRpDwNWxA+57JGL8wjhKNyRlGrMCa7qB0MjQ5No2ZA7zbizePqgIO2F7CqIOWwSbs18IwMSaz6/EVokgmToXME0WKlAfbgpVMcliqPw2DVbTRnzGBWnoV0AvJmL2v6OwbT3YeVeqKQsEiRkbj41TtHOlSFJJrlRB3HX1Lt0XrgSFj9QbqQQAGK1EEZi8/leCES9YSzIklk8kr/tQcBdufbjdui8R9JU+WcW1vkhbiF9hLjr6kFsiFI/A1K3U14+hsLF51kuhjYh0giYZxc7i7vfn6q7c3t7d3d7en003b+SZnGkjk2xbitN0glYFqkquE4kZWsscukZz6fVi79eukwvJ3JvYVMdxMEfQKEI6dU3f2C+3pNAhXdG36X1fli4v1vqEI8ncyHgoPRerX0Z4xLl52AVpvLubs6TndOLzEqV2HQhywc7iouCt3Aoecr9d+6LRELZLcUSB03NgR0BvVlngrtDeNxYjue+NLkbQ8J97E5eReFI9r1cCBTRhaymQevSS9NujVpF38Atw1Igt58WkpsJ0Xxm9cFOFi8zerLpeGzD7k6bzeSEmluIoKUEb4MzQ5S21qH7O/vsRrfaOFJO8qI8Su0Rq/Fp81vQOv6NevdDLeqbX7Q1f7EH/rk4n7552Ox0ND3UuLUrQB7dvHx2ZbfnxsJ5wXkwpl/xjHcyI5615VoyirgTTGvz5N0LkCVJphKBBX9wN+RyMtMr4RR69UY8yWeHpVO6He1j3Mg4aXqgePyFhxn1Gl5K6A66Q4dvkmSB4gLtSktg4uUXidXLsTCK0Ut1RIHsNpuYuOKdNUYgnyo04ltW5CIwRseeSrZleCT3khPvrJpIFATpQYzpxOrpNoSntk0C+sUcdDuUw64OPplUGvsxbj5Q5cZX9sro1ZDSEsPL8zMqfmjVGirNeiSOo2X9GJdY1EnAYP6qfXZFAOAKdyqueXeQJxQZTQVQ+NlWdNVDHMldfrCQW9GUZKyU6U/Vs4DRmz+y745PMxnSFT930TGj5a69eV/vj+w4akD/f3796+ffvm4e7+/nRzI6eoVqcHUspe1ov0o5G9OPoi8QZmfYVIMjFQfmVUXFLqr6RNfzM2CixP76DJJJcM2Udim2iWMySTGyBOR0UQBOxevaoi4hi0xH76Wy7cVJdfSwwWUTlGUrUtg3XQqtKUlGqgaUieFd7XKzdXCElRxHvZinCWOO1SXJ11tlba1sEeCblGx2/XjAV0F7DheY+h0DBGbF7tLBlZmfYCE2k5g/XduvihNGrYtAXOj9lL841qhXfH8wkvYqU7lHaWzhhI7aPpFUFvMcTVVCfOuy5sXilGHvZ5KH69IpQBLi52lpFk41zJF85PVy6mjjBS9mXbJA8EVds/3iSvtpt2maiF4o8X6acYXjeCtqhDOi3ryht8s+oQ6bg4H/GntR3DumB+bHs6Lp3lCdgtV8POq2bRcYmZ925JOMxPVcW+0DTngLH1Z96y8s3X77568/D28eHu4fF4OslJ7HXQTuT9WnQTkeOs2H8dbPZkshA1aSr+k9mWk1q5s3wbMINqXXNpH8V+LBC/ufcGloyFy8QVgjyfL4YQ/a2P1cFQZODgPpcdoaHrpBaCiYqMZliCJeRB2MQfaEAupaQKyCeLbfUJYbpnki6eHoj4SsNbFae9fy7WDfGvRC9leQRbJVesg1OjrD2pG41HS+ZqyMkQq2XDz40iVGpsFJ60hEQSWFXZp4T9v3KVFtnyyLFQns9PhbdjF7pmMJimVwS9npRe7Wdl8/0ykBT1qZILINDhEtklCgjxmVc57uJAtneibqLt0sZ4MU9CD9AhrFDwDLkeILrMECFB+W08163AE7m+cbvjMR/oprRYRALtWyNs2261d8k29Lvuq+b2mk1toXx/neLEwB4ruuLbHIGq7r/0dal1Nj4/qySiz0YMxOckcrx7ORtVt0ZypmYvefvmzTdfcUyMu/vD6UZFG1smJROtaMfspkWVINlVS/6TZtpVujD+zn6eEHrCn6ZPj+/izcQEh5xOP3OUje5+c/elAXvGJutW9dp25a6SfWhIJ2b/jb7iHm7QWzd1RfRPm4+hOSFaR6yDao5HIPT62Az00pQ1QJur6aN9SdhHhEHFt/JDV3jY+bBqLnHmy2D1pWEECbKRMd7RzsyMcA6BTiRVA3ZOPLPGUR4rM8Vm7VKAcA/MQsPhvuRjoZvbVQvhgyFfJCmm9BqhV9KoHExlJXwD3yVz7y+zopIfAW5ik0nbNs4v7F7E2+o3jWVxXNKk4gEWjhMDbYqcfdw5FRpbazdDKlMYXklzzGob7kRmTR6cEgoJ/ek5yeSJxBY3gFkJjg6Et9YZ9/wZp617zuem0bbDV08HC7Sgc36jojcPD9+8awfVH29ujzc3uNmsSpiUCBWIXiNhj8yoDioOAdX1AXWB0yJUiIgwbdSIxAlT/aYTCdTHPpPLnH8iUcuUeLw5ictHC6rWpPIJveMaqIu4L0hZS5R3tzJlLamqmXpSYx01kDVqn/7dA2sE4zr7qk+xtKbbacw/Pph2KwgBe1PS0dQLXGyP/l5+LH/81phq1Jv3xjeV5ubl8YvTRvlPbE7PvFZj/MSbBg51m7Ofrhe8XujFAUYFERkEZnDmBbOgdf0iB/9FsPWIkgPvK32wL3XRQ+bNlciwx0c6VUbY0VRiqNUOhBlETqe8Q+PovZruXG2Fd/7lJ64kKiRlNx+xxSX+RX1qTd7iOa8SiXzTGyHbe6Wf9ybwzyrZ2T7NC+ncbXmbKnx/e/vm8eHtm8f7h4dDMy+zwC0hwaV72yjWJUYSxTSFpTrDWq3Lzv3PSGEWgKvzlHtG0CW8NnVzLiKPDZzm9IZPagnuPHztfJmmX8wFgCpvk7caWui7GAid0ZfqC9YJe0PG7iKLC2RqAMJzUZmsePWwNBS1qwN5BHiCtVuKZIOv+4zF8ivojrQfGCvB3tjVZSYK+MUewftNdPJKTUj54+hPdn7yk9W4WjmaO8v46Y+m1wu9BATkvwm8BowIqgk4ZHQDopPNrWYx5lNf3CCM+3oJFF8V2WR3Y9VHxX0ZSKMnu/77Cc2JyOYUCct1C/I+3U0rleCNoQuh/FBMvBiVDNdffaq658JEQSl+TOFO4qLWzhM1KDD28yvAXRCr5YhZ2Y12d3v31Vdv25ouO1Lx1iCXTXSdjOygZx905Fbp+vrXc2UGIhz346pIaruJStZlr6mkeziaslkrJvf33tpj1vgT8YNssvSJc6klmq+w5NC01C1VYK6gQZtMhnDZYuwAnf4U9c4Z4paUJz6q5qlUHUqnVocIxgSga18OZrApRo504h/y2FX4lmwcvMRtQtirY4swVdjX65/LrdghKtAfclWTxpIKdy5qYq62bm8IXpJeNfS+PF0HwSByAkVKWuEwIqZCGcaluTwf1MmZIhEUw+8omvXLogo0GcxHIovvykWPnyAOwxx8Jmy1tMUqYRlWfRJuICezeB2xN8RdxUSWaf94pahYCI5RksXcVbthocPhCl/+OSVucDM4Vz4L+chRlx/v7zfcfdg0XRHl2iDaMQbarfqiyWxdHUlsJQn72KuJVU2ZoG4/25eB0rbdKfhFoXYvosK1XtqbhwkVktgxIkf7GQOfin50aSYfJjk5PHuDCulzy+I17DhqKDqmGWiSR1StphB7Hhdd3WqEPVnMQ0XmBnpXdVCBO6Fp8Wb1ddxUYQoDnKCXoj+UD+jQ6r791x1OvfMlHOPeeCXnKTxoKPfjTprmLKZ248+RBQmoCwG4vo6SAQERtFo1qt+NrHk9/QK9HTgnEaFyxlq7osxvRAHJM4mHnqMvBZuMsMu2yVIMhlCAohOZhkqBV/ZsXUzWyi/hMUwwXw7E0tD7Xz5JGnK5t9OsbcI+KocNXxnCuwwLRiasW3/qj0TrTRxZA9arCs3+Co2SF1nkdW+OVwK9rV8uTSe41EY5bx4fvv363Zu3b0+n02IR8IuYSqxPGir4AzjKPsGejWYX+b1XqyXMrBceDcNHLQl4V5EYi5revCLM7oJlBKRek6jrV8fCxFtRj5T8pI5h/XMc6AtJLsWUQGKMhWcJxl/4qLiwihq3J7dOrQV28ILLFtgJvos3fd33KZKhr1xvXGLdD0cshWs/MOR/tFGOoL5Fx3cBTc9LQKoog+DopoiRFaD52pf58N3xWwRcZRwybDVaqrUCSvZtron98LPT64DeKA/GJ2E2Ekx7sy37fXkYxHM/ScPp+ABamsOw4J/aSTiHn99SVAts3HaBt8xEFHAUKMYPCmRprh3roeY+MuXUQ2Ilhut3JF6HutFWtEipcU9q4libgjYTLFyVMV6HvS7r4LQ/DdT6zc5Wom1vv6oNWTt455IP5PrSk4ADmaVBzMvt2IPW2PXu/vYvvvn666/f3clRB/KORp+qGvEbffAW83plLCHt2zWZN8c6UAz8kpipG5CVdcqe8sHaPC2WgKkhM53ya5sCXYvCI2sSl7zyLTKNKmTQ/XURwIxQkxToD/WL6rlNrmuSCqMBFdIXFfyWkpDAzujyDg+6b+8N/ntxuzepGJ6lEBn82BUFZhmKKeRWaKsevnWIWh22Yux83EGbax6NKwRbY+tgJSaw5YYmGO+ttp0XK+zyAd7xSo5VTZKE16f08Hnhu4mJpTL16ENG3DMz/xZaIRsOXppeB/R60lEyZe1j6pSpoCkFmiab4X5zFM2oz2cVxiWAc1mEAuYs7LrlzRvkvNU/W4lwTnpBKCJY6+Zu0chc6iw6FYFSKw/TRMJypAqpGuTMvZrNLhH9x1v/ZSdjsnri2NPz00YJf/HtN999/dXbt28Ox9OyLK6feb9XDk7knaPcUaJWaQbmetbpxr80s+YB+x6CohQmKxFTyhjDL78kRbYOpZnlZiSbEQl6PWvX+6+lAruRhvqkJjgls9Bip0FVPXNwKT3YdZwLQXzEO3zmbhc+MnBOZzdoCHlLT+1uKF4CdkEBE9NYTy92Cipz0QyyeYEI51cEKf8Q4iJWG0seC5ni3/RbSQJITcaaIDaPOVNmvDkjMxfGrm0q+Wh6ZdBbIYJVtC3gX5NSV9xE2zfydsuSWjkOkRzRPIKxNYRHOoNspsO1nulyPORdtvaVpu+J0il1mOUBUpbTSYVpgridWhpokfQE0wJ6SWUztVw4a0bbsk9zd4QmE0grnOMhb/lNN3gK5F88/Frc46SbVUSpZ8t9lRn7M8JipzHZSsSOJ63lv/6L7zbc/fqbb7dbsrWX4nhtqZ3s6CN+KYu42NdqBKrGRvd628oRAE4uP5KQOVZ2KC+1TJd108GOWpko2NHADf2EaXg36Z+EBqliW8n5RLh959VIag4exfcZQ6lBztP/KNUKC75wpdtu+00s5mWjvgQLK5dWrLjehG/xw34Eb8IRUz59obmvnnqB8glftMJpHvtAJ6ncuZjhjUB7poEDoAmdDA5xHL2BCf+cv6E2Wbr0H7xWp2CZKo97fF0ldTNv8bD20HwMXzX9VqqGP8VRG3kj1mRaW/mH9FBIXqrY+uF0Ol9+Wet9cUIzzTj/bFb4oEq/V5G2s8OjB0m3OWmfCLwJUa2SxaASHsEnfIq/Q6J1qLCSxHSMy0gvXIp/sUS5FTOqJ20J6yVj+d5VYJH21o010hpApaqErhO4xXcUIawbvYcEp7f8l/Plery3LzHZTG77d1u3rOvNzc2vvvv2V999czgeni+bPOY2ZPWrlNSHmvuXz5fgGGTFN7g1373FmAuzqYNFuriMuq/H7vZBGTXaEYYTsx5/jk2OtNcvXXws3aemGKObqHHFVyvNUPKxrvYadO1ufCvduFzOfgA2fmMx/8P+ovXYCFQRXZLAUWVPUWpB6U/rONUVaItbz/RmD5QBqnClYSAB5JA5IIxhV48dVcwaPNYKf1JnWarDEJBumSm7iN9jnTF/YmJ7wlnKMxVcEjyPTDQCgfPvLpcUPr/kakiF3fQaoVekKVrD6s6oXgyj1SexvSUGW7epBvrAm2kUyXS7ldp+HgnSEitIWE6q+9gg4RK4fOhSxRXeVFzxDY3UI5VE9Kws5XkZoyypFVjcYDD/YgUNBlHZdDHrvK6xNK3hwmEkNf9HeOyXlCRAlWwf2n7d391/x2Ehl5tb2crM/IWVrfVCaqxpyenNoNeDAPI1LxgfGIgPYGtZLMuGKBK/0MdogQ3Tjq8vZyRO8/WKhtpzkomwgIfgDEFxyoyl1TRndxKuUjuxzRTTUD0KkEObzNdqFZEpfCW21+c43km9hJfeD1XcCR0sLUexCMapnAqq6rQrsGUOlokXLRwunsA3JRWCN/FvUhYTYI9tH3spPU0fqoM+WkE+SNVIxU6hNA1c+pxUANvu17zswlEOo6TlNOo62ZQnfzS9Dug1hXE6QmSi9Gf0n6i6iL4IurOK9I+orCpcIr/SkQzZgb9tRBNbMeOZaZIUmLdWfHjHYzLQjN1EGp2b7NKrpXQlZpyxfuYdySixSIQz88AbsPY+8+WmInYAPtP+1+xV9dy2FXFU24ZGFwUpMRQMO9BI+CmfLykuuesihyxu8go7EAj46oLHYkdoLMZSWuokZ6SjLMkie2u2l0k9OwQvjzzP5EXcT0Kmxo3k1TPMCqp+21rkWvEeRE2bUD0EjTjRAF9W7zbnvNfK6X1b1EhbjVErx97rkeqjYJqyRzdMGIy91/mFmbNpdjKBv4h3RpSlyC5GPdXLH3t1b5PuiMo04zDj10emndoy1QdqtPaN7175ehpgmyNmTrBJ2vN/llrwOqCXCF2Pdhm5dfH4ZpLO4I08Cd3s7H8R7awGRSlzY4LNk2aybV/zRdFvlLCkfPGHPJiJTHWjyLxQDOzFGtlgJcU507f2JuWg1msThr1LtBdr3+LRg+WK/tXLtza2EE7UQ3+IptdE8tNJZP+f1VovtR64lPrm8fG7r989Pj6e26peU0QqrzW2NWBl1at3I0VzyOLJ/PXcsaBBryi/m/p7PPDyML/FjwPrt4Qmk+rGB3k06DQvEfPjwQC9/rUGJcwyzzTLaraoq8zaQRctLsUKwCaMKbFgxBg50+PQDiYxuC26n12Fxf7u4ps7hbBd84Q2VqxFrX1Fs5+FYFyqadsG1K6W2dxsHergmuXmuDKqF1r3PoJy4YumiK8UGUWFw2Dc39h9g52T7CF06nnJj+bxBJ9XsNBfnw6lt7cO1pePEq3vd8KwrKUUtKojO67czy3s6J/GkF4N9Hr6zP4q+Gax5Hea/nE8lsF2ESkvWDM4rOPc2oMl2Fe6hdbXWny2x5oGt+wRrT2cW/DUl2hWeighacStXKoytHS/gulM9u8it+RHAufYLq1/OyjJTOVdEyCqq4nVG5umIDl9cYm7Upb1V+aAbOsr9O7N2+++/fr29q619Xxeq+i7mvjEJrY2a386B+ksT+zKDV4ZIbbuEucgHtz2bDn42S9VeTu/a8HFugSmXBXinSH1KoWYew7uyvhoqjXnTGzR6TMsOvLjICPaK3v7id244tdjsdeTNNAnVJNoV4zERJcGsW2FHg1QxcRz+0pv1Mj3uVNjXEMDXcxZSz+PqMjmIgNpP7cHCxcBTanCJO8qW3rYBY9MXJPjwR1FyMX3y8WbgJtl08XITAgKUYznr6yDxOb5Rz1+OhZeLAxBqI/LBJ7Bux33EUHP61vFvNjAjTTzYbyzMFWI/x1P5/bzqHLhZ7Km1wG9DUxE7Jf/+nCmoR1tXInUhGIdehPQ7ny8ivAo/NHwq2UXh9KxGkAKbZfCQW2u/YtITxRPa0ilxGpsNBq8qUPT+hq2Bk7GLilBZFbEhW1RSqYsS5SxM6rxcqlUmA9d/DUdOcorX25qLZIdz5euU4pq+/jw8O7t4+3dLZ+le976+/n5wmuxLRiLxUuoxqkDStnAmnvzcmgiOFuVZd2UMXfhcCrNYLA0/AjbNJGtjDDmXm+YbX3ZkaQvgeMrihElUTKqvHpvVNnhBpq4QzPR1RE6M7F4RG6ZtwS06nmKCQf2VTZQxHgRaarKPXQ1L6DO9k9HLby3gote4iOayPfgTmamL2+pfi7WatwC5PeRAXo3TvHY+QPLzUG2GDohDM0KZ7v55xCbx24csTyV6X2791Zi3SMzT3kyRtTh5qen1wG9MYWpgHQ/w10nM79JJIOaCxuhd5AQt7ckIJQZqthU2ACY1+x0pvUX61Bf5xGTUUfxK8kWxnBCjAK5WKK5u5pTQ1EvHi0EJ3iJATSsNG2jZehVhhpWijpQNGyObfo5JEZRtmgtKvc8Pj58++7tw+Pjhp5PTx/WJmBdzpyen8/OIsl38RMryzxezpVk+DbQPSyXZ45stam8G2qfTrwr5nBQ5+dmW1nWKksSBzw/IyWdCHGrjzZhQIjQQODzRhLhUczcySZhjz92Au28r3tO0fXyQTSsUGTQRP2jCYHE3oOVvTSJ+RibrDYMAuWyDjVBtyCoCU0PS0iK7x4WkgFzNTswFp4wEm8mmYNm7G4UUzwnFjJmxnFMtU2P0MTtpaHxeXwXmzOWP9WMk+AyvpXKRyEAX9ebaEsxqYvUlUAvPy+9DugdiGyUhq6IMFVNbX50pfIHIj0fvjFHUfeGCeN3cHevbSbSDbWFPdSbDdLA0KosKOwFtu/4qdqglU6+S0mqMONMImhfanWdhre7FNtQSJHwQuHUJza5ImthiUJkWqlam2PZNF54k2qpOj0vtht1/VNFyp9G4kY0HaA5EpMyl9vbm2+//urh/n7ThOuHpw9PT5em416enp5F5SVgBMKRVJMzXi+F+7CehcC2UTseN/jdymh+zofj4SAXG3wcxDS9Lnrad5nJ+MT0gJslRs6OP0u2+hBk6AQ5ZZ21RoUy+q/uCWeoL6YyE/cfsRarDQV23m06q/q0ilFnXc8Ftpwiioutf1XcDU1ju8XF62ymyjiP4IcUKjWrzt9nu2iwDi491BjgSdJiLiAExwfh9Mc+SebZhKnUZ/qk2ymqnlMM9t72OuC1iwVevpiR1yEcFX4UZQJ8iiDqlXfDMsVBXGMwLHk0+iIk6wsHOdNNJQtEs/mk9DqgF9MMpa5mb39NnK95SCKZ+h38RPpp8rgYkWSPdlOGfPI484m6Y3t1iHbuFdh1cPf7UkH5042H871Aky1uBD0HmOpNlmbOEdOZstehBw7smnC3B04b8iUmGRri+SnrQxsSvnl8vLu/31r7/PRhY9HP58v5+akpvJdVRr1kzthLK3ZxEUkNAvsVXvBry8iXDYKbAnwQBD4eW/82x53m5LyWdikn+0427IoZdSeU1dC0SUqzYIq7WIq8k56mbU7J8oR1GIu9Tj/+dLHj0B3GgMs79jXg9EVQ/6LjTQuqsKi+Ko/MYoEW+4DZft3hdtjS6iLyR9fUHX1T/jJ06fU+wXbhT9wBjIjlF9PqTblfer1GxSByyF55BNHUUakyNGBwqkZi2gjbawwsg19MRw53fkdtnJIN5pPSK4Ne7aldmxsNhIh3arcz6wj1jRqW22fgKIfWhMGwtgqhsvTTTA3bjUMBtxp7PavsVYPrhYbAK9XAT+M2O2H1PLUzXDxSNKVI6KhVaAYXDmJfhR5Qs0F3rgontYVZ/uWnVR1jG5s9LIfHh/s3j/fNFHy+PD8/f3g6bypRszK307ZZMBdFKpyp0xOwJN4LHvq/qdcSX2xtPtIL68BHdaa7tKBpRTlpg2MMCVmy/hqULed0IBr6U5e6Pu73MDJZf6D/jqsPPX5G4LbW6gkznabxFZxQlT0q3Pc+vtXOkhKLEb5e9dRWIea+jJq+4hdLO5NqJYumE4wDMg3ZtqkuVLP4UMVEj7GZiBmdQoyTIB+j6NKMvZeYXrq/16svfDQOVjI7Ux6RifXiJXewFYimypbjOvdUvhklodAJUqAIBMtxFdFNotF9Ynpl0CuJZ9QL8xqEuFVpEPFAdK07Byzj01GfENwMtdMvo+ud6991ugm5yvYbuB2FAcXgtvmnqdmyFzBImuj0DwswCPxO5br5VlCcIgwnx8VqPllGvjYZGOlR8SpJp/65JO6Q1l93d7dvHu433DtfLk9P56enTeO96G6UsqCEQsYC7Fw73fFVjd7IOhYPvpMeZmvnKvsfpPhVFyzpcFBVxgIUhpW2SG9RDQ3MCB+GiGnVLJ+j88skOUF3Htdvw2cmpE7DAXCUWOSQ3zPEKnhjq9gRmFBdBwqH7SDLrjGGFPjE6ZTxHosRJcHEnaqH8o1UyF2QjO+4B4a/NeLEtO01qpjpJ/ZDNWV37L10Z49Uxremw19A9y2gRvvFmH/vjgOt93MC9fQWLh9ghafc25/FaisO7HX7S9JrgV5FIbrG2UdAq1H3JT3iU+ZFV1VJHtiw+aqqfhqIhqcrYyCfyVqYnx6XA5nqYO/qZgDWY7zuOM2kYmWklToRXf0+s9poZK66clEw/r4xU1pDpCEFUe8PjzMPXZQq4xchWB3zl5TNOS3HtnZmJfElvtjdRYK7GwKejqfHh4fT7d2m525a7qbyPj23xV0feD2gyYQbT9LtcLR44WKLG1zQSuGcXYDBtyrZu8cW7aqJ6qsscxwHBpC4DJ7tYSIUMl8yWap7wyagSoCnP12MrXUaMtrbzkDYP1p3NGzDvIDfDnjQBFfcEWwyodp9Ib+6DdbpdErAMFZDlnX9miCwOfdJj9La17ZjOYIKF7B/rumEPlCsFziarEYFF0dwRKMRmSKXI4qr4AmhPbL0OuwJTqmY1jLWzYcS41Sn/ixmnEOr2Ni6VLiwLFlKSD5cng1Xc12pmjbWHxnZVp7OF/FVF6Jtc63MMPtqehXQCzGbdM7tm6bmBbxcuAFGEAa76IH2Blz8t2klbdv+0WvYJl6712yCFu+ICOhgnF1yx8JpQCXMYgZvFBQXUviroWS9SM4OXnYCfed9Y8K9Bn6h1Nxdx2Fexd6ezuovIok8c+EOvL+7vbs9bW3ZcHfTd5/PZ9FJe058C+a8omwNKxRGTj1pZ1aNDWmw4e5LPRu1HWabQNcexUOlsxqUynfhD27KiPeNHHvgFF6MOkfC3fEgL/RRquld+NAorwyE40ygM15vvONlMXcErDzihA7sAFd9dmslV/SVS0PgFZpuj4kcP8gOXvOwCyuKOOkiIcrehtqxRZgtWarTQOylvQze8yNDm1YGP32lNITbUcJYYvf6y0hFiW9jVQymW9ej4ZQZ3/VumKRXAb09cQehovbJBUzfLGGvcMoMeFkExbefxxZQI5w5L9sx/c6yBJgcQRdtfVeEylRNua/yMs2lPLvf1WV4tzetdP9nVHwJRFT9aLW9hR7haJv+G/RgxcIMdYMOdC99mYk96ejm9ub+/m7r9uen5tIsO4hCNpz/oBUpny99n9uqahn5nVEhIBNltiwbxovjtFCLhAZrCrGUc66LEt5o8ZmM+6SBKjOV0tcjgsG5RuTpbD36UqX8Y8AjfLcUV/pryfZt562jItIR11VGgVKtEYmSvfhP6sdzeTvaFkHYYRtSkjYqnAuCYtYU28afL3yUEHrKiNJHR8vEXuFk/sYm35RxU9MekOPQ+LfQMOP3R7nNK3YddP2tClIULiT769jYK301ftqpxq0+7UXbsHKl366n1wK9Dg9Fo8kvYSfdi5PabIPjJT4tiW7So0RhB10s1clfzOAsMYmuAGoiI+bXotDzI9GD4x4SP7KegKpwNqYodFrDw+L7haAhYbb7tqlVI9iQIfdq0kOFple39XmFJejSBgYNj6fT+Mu0Nkujttbd3Zxujm2j7fn5+XJWFKTIxeQvnrJX3OIJQoyV3P4KfC7FIq5Md3uzDXQrSg4oPBxkvbAFwCJx9GVDdwqRlgwYzv3s6eRDSKtTNkdIb+hRZbd9XhiFV49LOn6C869OyIb9Wm22OhaXThB05TeUXP1vQkSvz4XP8cCnPkDeXWSQNm+vfdrnA0wftYYhhMhbIif51iBsQlrxxW856lRbenf4MRrLW7n2dhI7kvlHPXM1g7AAc4quhe1NBZboVuK1HTMTkOXUAO5BP9J9r1VtuyWzu2vqLnIxk+Upj++hgWygzytTrYDvQcPv01KQzD4hvR7oNYJm7P0zc3Llj0qdiHAVttwZlbRHjWmeqR5qO6zXzv0lE7/X9WIIh0JfNV1n4szp3Fl/7FtmyBGa5BWdDONOOzKDJ42KqSle/nPVI4b8K7hLr2C1nQH6bJHPqYlPEMSYe/0Mov6JpdubTeW9L4fjh6fmySy7PBEGrMPzoOE5B2Qd7mcNNSmQxLasqqds8i/9rAUryHyvtq+feHV3uz5xcOzmfiVruuCgYJQccCUhsYMNU7iYc7QmbvbQogDG9CY4XSQ2SnxQru9v7q9ERgmEVzEL1Mod0LoLGBbiNBlAcVAfPcPlcq71gLq4BCH3DOBpRUMJ7Z3FnUTsUd+4sj9bsaixH+QCsZni8nBqHdYKRrNrimMFMA912ljSHf/K9HVMXpMjOBqML6Ya+s+xRc61ptXDGtZB5SBggNiZRDuqmQ7wSsuNSmOsPk0VhuvptUCvp8Yk2I9pz7PjRYXMJERJxowmR81UgD0H/2LnvmERLJJfJDyvF5CKihWYgnGXjsf6j3eQNJG3jgcCInOZloz8JFJ5qJtQMakgqf1mqvMXj7iSthbd3d6cjks7FIFjReI2QUk4+TXWSs7i2RSATYwk2ndECGBnyg0pyRFz/kUXL5lK1qhLuXjkX98bdMCO4m5KIQOR7yWj/TgtBHRYB3drpKOUuejSbI8+aKafAD/QLf2+Px2tPv7pop4+aosWqC1FDoMKyu4mzZybVaN3AoJx8Tp5863vsJI1WrbcNm6zIzsW+YtT5+exez3n1BE9iSCh5qCkOuzRjMvtpYTQCdqx5gixNGNZFL2lCMau13DoCiQF01O6Qj+pLjy1DDoxNvkQv/Kp6dVBLwn4faLaC5ixl6HPH6eYZDRWQTuhkaoLpisXXNcMk2GQ16pnqBX3nHRt1BlTbj4bqEUCGNlcjVYga7UrXqE3EF8RWWs/oEamRO69HDbBO8/8BrFjv9x0aMsHJ/aSPa+X82XtPkPYvd6NiRnhdYnWCH/a78xYByly6BBIxEqR95hpHFi8a1eLGS6k8I2x8IGNDvNJVcpmj5Ff601pYdW4/2Xw1aLINHlP1EVmTyoN8ydua2b1zL4TStm7PW4w6XlOefKmL8piOb+VVmprLFlJ2KvXrykzHdlmmoI24NexLa7LpobXGIsGZ+64Fxmzef/gUi6WnOpAO8kroI2KtutEz6Nle5p/lC3GQfQWjbboafN7d0XxAvkeZpMhi7Qn7MxY6GqaQx3H9uPpFUFvYOlgiyPo65eVszL8tKmLFCMl+KaOJcb+RsqrvJBw0OHXcHqrnZoibFGKdbOYl0wzQiSCCET7k0SpvOtVVZQfpadIu862zOy5W2yZy9fyd/Epb/qcyaSOuMG71Q5qraopXWxX5U88Bda59HN+TqcWymJThJ43lXflA5l4SxYwRDJ5qf30oAoUTQjhI8EQMtKtl1Y8gw3r9j/zaSZkf0yTJiw2MlOGKjFYSoH6wHAUU7s7HqSKGKgEdo8VdbKnjjFd8oOCnS1qHQByurdB+kSqFQ4R0HlfZ/G3ajwaj/TYg1UChJW+WtlZP3Um4IJm9a9W7ecOn8VmCHbZiFgVEs0YzgiTI9shmKTOTPa+SDvaMI4g9s+4/cG/7j/3rtOn3SEcukRNDm6d9gr0yki21AS28BtF9QBH8hcXDvosI1VgkISKLxPIaTF6mHRbNSIIeOnh2V+eXhH0aorTbPr85YX1wR4EN4qk4FwjlxB9JbtBipMHnxoLBJU3OEYRZDZT1aR1bm9XLSQor2jly4oOtHhqUlbKtpuNbt2cPk5jySI1YS2HDzVrp7MpJidm/WUkW3ndJuTd7d324ywShOw2idtgkr2q6BgGfmpEUshXLikOusk0+nmwT9RaarCDtP9vOtxzcbf8IqsbzpsKGX0omybbXN4hHGuO3CrLYYC7TiiZ5UUw5nrNd0kyay4lrDTLv92j1csD4iz4HeuWTN7+rt0MflXb3w8fPmwVuLk53d7e0g5OeDeQKuJBMqouDUUNdeQYSQ72O17PSZzhIVWwJbjYlJjJ2P9eAb9wc/oI8zQxhwxaAeQc7bopf6YfyJMqXE03WGZ2ArcCysSjKCIkD3z9Cmnckv5RUwO8QsKR9GRNdrxITgkvT68PeikjINL9S3DX56cxQS6yuLd5p3WcKk4o1eGrkJ07UAhnSJwttTtq9clgGbG2eqCKZ4IK03BPv0oD74Avkjdz7C6vo7/uC1Ge072EBHrdd9f5NbkEwOcnKkKEvSLFI179xJ2cvSuQmR6Wcns6nDkO8BXHAl/fjbJTL9mGsAd/AFVqUpfxkUFaVxmR7GuLLXlwwyMpn+qOr6XMnQZG4CHTBKE2bfg0tLGVL0uzaNRJ5SQ0gl6tYwNFNTcmK/kXB1EgYJQbshRo+v1c+N7uiSX86enpw4cn2Sp2OBzdqCC0D+ggERd28QnhBJuMrGMvOSfxYtHGtsARtj4ie15UyJeuoCb2WLq4gv2pzuNP/KjXZPpiapEnP6gYQb3WHu28NKflksKPuKI8koFfF1DxSTmRLkvIZCnDBvRPSq8Cej1Qbb4/iHIq5liCR4Wu+bOoo8Vib30Ewg04Bf50yjru6nwYWXCq0qSds0CSWZctRZGsz5wZuyldOvdCRliHBnGSPRupA2oIihSmq86rKofjsRoBSuCOpeAnmlw+ENmM2IfzdHPz9McPrPGqVV/FLsqTnGCIbb6HXkILywiupuTt1k30ZJeoNk3XS2bc6tWoaqNrYcW2t2qZBE3rJQ/gYaq11qqGPRphxvlP36TrTfDmIyDJW0PMDX3LgDndr0Rdj+nCwcDoSwkzxcNREUmUm+Xu7m7L8P79+x9++PGPf/zju3dfyT5DDxUJungXHTD17w3Ak7p0TyLxrkBlK7mmY86ARjuolnJOq42ZqRNk9Z68/qITOdqoUVZII4KVSY2iSD+rHYAxNkqSB+O7UsNeMvQG9rBQl+zlkyY18ii8u3e20e4l6VVAb0/cwznoVzV1gzqqXMfOPrVk5OR/LHUnqsILYiLj0BmsybUtn2tpASUXAprbhvdorHYrzAucramYLKaVtsdG6/ArSNOua3LlqxzZO3pA8JQODMVLI/iUXPjyGzzqGTbB049/V8peL8fDkUOydYHX9GachISCwk85rRxPzut55L07F1Z5L+zd1O6WBUKOtiS9ytC8HuHMcBPGCjv46CGMskeIddCDWE18Bd1TCFgGn6jD+aKy3YhU7W6DwguZixGbBv9Zipy5NOHvmc7tQyhpDVys2hB3CDSdbNcM4/tnXK81HujQTkSoQs2PrEeMYUCVwntmpkCZCDopZOCOp9ObN4/SRU9Pz9///l8kBg5vvZWv6EdXFSOD3OAfXf0CfJWdOZSoaRHMrzTR/GaF5HcQGvEaeQgSSQXTNGZIY+08ZDVel/IkzyZJMVLQMpaM1Zhq5xTV+tJNIO2YaoLI4XJ36WRgK/EcRKGX4KYO1o+dhlXqAvNFnkoyWcrhzKsJabvKJ6VXBr0+X0etAfNEYS0+GrTkFyhmwwzJnBETlF+vH7KE5XfHnCg5GpUXsmXCkS83xca4HjbaStCPwGyBV4cusmz99shMgxZl8SwPB9nwMBf5f/qp1mrBUVpqwHsoTxy4qpoSJ04bNEgShTfphhtFVeTtXT5QUHy0fEAvgg7+n6wRUDbc8B1b1B8rLDyUz+0R58HCLlZxHdGMuUs+GAPytH9XE+agQ6LQJvdBSpN5EWyJadnC545TppMfBZmjQx1eIPCMQyb+3uuGwRzHpmgISRm+so2gbCDZOkCIc7s+nU6bvvv09LRpvpsefHsbNvG7MV84/hoNqmF0r6Ya/ZYxlUGX9TYmnK4R2sfXqc/xMt6ZcaRJ3yaB7EpKY5E+iviHnZZwEftEbi6m13rT/B1khtf6Pyn0Tp0u/VsIevWCXJrNSELC1dp9WT4pvTropagcfsJbnxXNMCGTzEpx7y0eV4ui2sK/PT++SwG0OkAaLdPMGLxTMbI5CbYU+GI3jNlk6B8Ak6DbObVuKfxQhaNaCAxNFDfSBVlBzMw/dRU3JxlYWkxio3Jkr8emrskeksNhZU/iJW6AkYsiWm1MElmCQylxtGeONnpgfbfq2XO00lrWhtscfKVUC+soJajhgfrwEZhM9BMbpl4ubN84SF3Q61jryfBslFyQPgEkhg6J0Dv0mM6pWjsBjNgJFQ5Ri8cyp+SUHlXVcZtezicitM3Nx1NzWm4928aoWnARScvNzU1h28Om7Mp0uL29ffP2DXtdyRZes1c1C8fqtS34dcCwESPHHqOBO2Hryo4+ioUg5xm/ssf6Eqqlz2HJaQ0iMboR8tNXqu7UCh5P7rk2hd7UurHf9NOkp8pcLEybUM72U7zTUaYpjtNA1h257Qv9K1XDY+lLf4KC8Jqgt2a9xBOKby9JVwS9RH94rSy5lD7UJbwoJqxlNmFIgz/nkjuNGgNA1Er2Jfn+rPB0J+nl2IqeIU6PdiGOKhQ3bipm6F4sYi6mL6ysJ4WYglqWr5/J5zPD+mkm6F3+uUlVx2OLXmXcgmw6S9PQKiBLwIhhDOWrRGDe7t/cnBa2+TqXE0O0ZGPHaVJngxL2zgq9OdUJ/yhGTgxFFyn0QOphYFbBxd2gNniWkxZSpDZ1LloKbHDsyivFOeKymjVzNcufGmll6O2jRNS5Pw0cNkFRQmVg2QT3W6RSW24UrJXoc0UOs6jmsMPdu8oisW0iWp28t6ebtsubtDswVFN5V46tT1H7T5t5HD9SixKi+PUC59wltoPQm4qdgl9Cr+mcqiZOjYgu12M0K09XJmkasgpGgvRuwFcm00vbwDPZpxsaxbeaAtCWfnqU1gpCjxI9WE56mTwJF0NaDzhvVZSzimrh052p6EKYhXD5ZNb0WqB3KV2pKIYbSDLlBZ03h9WBuvfIne8vDoJpq1l/sTjr6ZzOxeUaREJllAUPORIGFmRevd0dVhFNJbRRyI8ztpRwZBsVOyMWQvGFhsdeyp6xITginGxakiRSO9f8aQOupsKRqBezCXAnFF7ZPXdmsc1SXqpcdERCCWKAIMfd7c1Ls4VuHXg8bf8d9awoI5Kj6biskeqZdDiOWOwGK6oAx9SGsp1U63DbLM+kzHe7ODgLlvwSXZzA1tL+F08WmgFkNyxLoIwEzPBKldW3qUKR2O74oQL6GWROMKZd9Px8Bt/7yi47bRFdaigVNtwtvAS+4bPqajJ3xSbhkkT1w637fO8pYViNSvAeouBFQs0xf/LyHcuR/L6eip3mEFLB8cLLd7qSm6JQXvdgorhAmyqAJXseiHPSSyA7phCLSMOdO00Gw38KR3XzQ8zdf9meNqmWbG63Ux9VCdho/UKNA0rTJOaMCK+fml4L9EraY+I+UcoIhEp2k+xINIRWiYHa8LUkh8s6K05LKRvL2ZEKKlGZf6sq+qbK99lOCntkOiXtz1WKIIH+pfjxODW8OWbzLH2eUJrtVFbbe1JihIEvNLlf2GU1fxviSc6CjloIYHCLWoQr6MQMqOfLln/Tdw+8PUI7OHjb8f6c5cjuQBc3EtRosrNamQMn9dEhHdyLCqNtyUC8usTDzrZO+lnUpq9UZUurqdQTyo8/q0Wk7+Rkmm5infO4CmS0l7aJ41fw8Ik8KDwn2vI7pw13GTiJTQkiTIg+17vKg1OK65kBhoL31icckXuVQw50K1GRcV8RXSqAmc9KbNo49ZJsUQb9NbkdpTz43fFDIz9BOJyGVJy+WEEtnrZimrxW/m4nUQBUHNbUCucS1SQSrMA6dFrSsqQG5NOh2LLH0EwlJ1KwZ2ZFh+NRPBb/RE71eqC3lO6g0Wes9vuQKgiAnnmKp2RDWPlce4rgjdNDtc+rQ2bfmHOQj+p/46Qy/ONVZXba+owwja4P47QZP+0zAaGXQofoT77BTlW856b67qNJF395WNx6YOEFWd/5IFN37ef97b+qfKAyTh85IYeS3ic11rXbRWweyyIKrh5nRMFB77oTZq2qWCzNE30xb5L+Stjve9HT4GV8a0xYpuSiOH3khrd2RIvcHXDhDYoLhDi/pEo4U9poiO7C0Wlkoa7BJ5uUPZ+8vPLybT800KYPCAur0KqKICuGYBQmMOMUAyuYCM0j3Hq2NZ6ZnTInzJvOzfTzysRPCJ0wVapxYKNuAqorBWJVq51c6bosQF3YeoQl+NZNgtEvGFkBB8zaOAqgmDp+G/pii0IFRDJrvGrdRLWLRCDcFy9ekl4P9GpKKiY5L7M00NM1MtUZ6OPnt2a0PkJytQgYfb71Vz46YaLkGINOTOsg6xMUGfEV6hwmhvaMkf61jkHG4oe7gSrQ57OIBJviJW9ANT7DivNvlmrWMJZD6Qjj910HLiVQlsGY7vUStnA6noRJ5Y7m3EWOdDQaVneSGtix4iWstpCafEkiPngAvGquKDY7ZCNc/64vhTaUL0sXEueg25XXGRKJitmDRybwoIEs/fkLvEklfyHzoWFPMqHYA/Uoj8R+3cVW90TUls+t+H0G1wWLls2+3CcXcd4ZK+GCuyM0Ior0c5CoLKd32sgxvFgyk+/eVhy6PjmHPPItXwVA+MeLXia4nXsNpyVLNlg40xd9t9h1dOyl2eeuZPPc+K1Qsim7E15H6sBSu1DrynAxsWq1Mqoc2Nt15U/nVa8CekdMukKXOMBFzYBOYdWHREsTfieOKsaoLuaQggPMc09WMkjZ7Gp2ZRXVebKZdyVREt6VO3+c9URZtdixSDJLF96Vhs3H+ePzP3USUjzIBKyYLSVtYbTZ5dOVgPKjib52caG4ANsuVln5LWVYA/6pJhN9uKs3nn4qx+XwwQ6oL3JCXMBa7Ukkkg1KNzw4ny/Pz88NWW8PB6eiSLTFBm4BsY+lm+qKr+bso1DNGYoc9q3LG1YB7lbeS3Pwz9r9QykXhnyBtIpQgWpu75Yd7B2ZO0WG6C9Bj4kTU4mnGQa1GAswK7G6grHkd/HlcHfm8nq7XChAa9y+6rh1wnZJu5s90V1IxrpC1DCfS2EEh7kw9gmWSTONdlpsukMwfxO9OeIi7o6DksbFWYTv6/VeTa1AsvBP6yrpEAakgGPUWIcCX08tIowKwI8lM27q65/Aj5a+W2MF9sXuVKt5wChzFnlr4+HiXbfJvEvhWP2Hz9wJ+SqgV5JJPLvU2f4R69LHPNZ8LvXoc8BlxpmTqiH4h98NhNskqgXxZqTFIVXJL/8EutTX52/jxJgxQeDafQdIQ4i0lIXXkRGkomyG6JTQhV4RMxk01sGM8ydZdf7Vkjacm96s6Bvv3eYknq+uzMXNZSWyBR2mhr6MEMejxF4JGInfo7j3H3lrGuwBDk1+ErYDC/9IsSxRXRSnFim58VjUjbwJAD+E02vKlUa8GSpMDm/2NJRkDNNf7zdNR8H5SALDTUPVE86Ll8nLRIHyZUL78bsFlCdg/b2IhExchbnrMjoqIzJNeRGW0EEgpnFWj4A3Z3QfKyfVfFpJn87Td1PNPaXQQLFXszuIZxtrlZD+WrJsC8uMUjoxoSDi6n0pPEZ3MdVoWY4HrFWLihRXdl6eXg/0fmSMKsLLbh6nxU7cJGFoRF7jbEjuOAfkjjC9RVmA5B8/K8E00v3MoPbUwcR8ndWqyQtYLb4y+QCg5iApllLyh+RbHm/I2u61nSdnYuj8XFW36Onz6PtfMxnyCtdo/3oP7hFf7W5orQeaCfSgnpNt1ykuesUSdKMLMNleh1aSCzr9VV+SmGO51dMTj4gU2M+p5beDf2w14yHUpIA60cd0HEFXOvGMEHniHlVQz2IzwnM6pXmfV3hECN7mxlxF9JUm+tZP7xbu2G5hnlbeJ0uTTTYhCRBULtJiJH4CA7rtU0W+7xV4EdLYKwhRUyk5/aXIAa5/a/riHk4jG0SSGDthlB0THvu7eIxbkjCqKeX+FRFSsfmdRqFYl2UL2pJNiFx4b4K7XvE/k5M6X5heD/RqP5uJftCtZoLVbknmeSEg6rqmJNz0hjYZtteJftDiBfHUrX1sHbM1j9iHUYXVPGNt3GMPzXBQB6DjiNbAmFYrBecPAeUBxwn6R/VoEN5S6tO7qywjL5D4TTo3VgD2SmRG7NXs8z/x4xMOy8Hnsu0/WQhZnvVaiiUiHJz8UEVWtsSlWYtOaKYvTnifQNNBRyHoTJ6zLxAwz2BK9aMypON1Z2pZOkmTUrIspqgkl9SdAtqh39y7Jp1iqG0HerMs1clGPlLB6Qk6Fb9QzU5TLdCj0GRriCzy+O44CXCZKmmr2ktBJK/aXWQCU7VYYG6whbZ0JEakkU3EctMXO7HriHrHJm8j7G3gCXNVGGuCcoDTXgJyF55GVE6ohiX7dJ5uIsLyx0dYvn8lddfYXknYjR01Yd2r2M+Db+A0wqq2+kMp1phImqRriFo3sWCxFz/P5caPcCOnzPTPODGQXhX0/vlSmVwPTGdKskR9EzdgSacecVW1FV98t4t7o3xH1G2HCZudb0rmqg6xORq+kbK8Qlj3qJlhU/pmDxcSqc8l7xVyFXnSG3GmCQ4Jc194W7PYOulLSN6+YvrTXk5Zfnf+RUYtvnpKSGSlWT/9l/CUZqhf1aVAF/PneoaP5lbI5AgEiWFbNJoWuySRCnCL8rgwVgIMzKnVFoLNIsraFeKxU5f3VcSP/pIT0YwRzy2ciBaoqVha41bPWm0rEP8e1Vyvo1cL6qCyUNGCewN3Tf1y4XA7zYyVK1fVYsycYKnv3d/RO70CKCKLF9h0W3AdNGYXnbHh/qFR/qAUOHZG+aldWDcKo68/fR1diRJyeEjdGuUVMrMJGdljyfJIyaJq3HJUMbgVTSC+rBMLxHQor6fXCL2jvptoy0kqACAnl9FIfWr68JPRhFuxUDTrsel8nPTEoLDbh2/LK4vPCi6te6I6BH60pW5YK2UO2NguUKvU2zOmYgCMvycS9N4rXJmuZHtjiZ2c16LMmD9dVt8o+YWs9UqqosmRaJHz88Y58tQuTxWCOQDhOb8gNm8+PT09Pz/L7dPpdMthDlt5kVuNyVVbHRQ4ictNGsRwp6cdcFkXXvuQDdiN9TDXRUfC2hcUdxXcvZZSDLycKiOFo825iAveTmmJDu10BFmcC3wyXcmuQGT0qEuZ4cr4g0nPTXXWwcl9vnfnhcx6ynOgBwLUTbva8+Df2JyJhnqlIQkp5dQNOb5e9H607nq2VMMA/NaZ2Kj+yKodZgEUkmnGdVaQ9qYNGVs47cEqbu4M5Ku3S2fin4cjvUboJRm52OGfJLbAPJ882ystEWWTT5dyoG6sQCZr4tfeME/K767LpadJCRz4d+Yd4HwtP6nBDAh0HJf08HPpFXwLLWASremwHDT4hMmeXSqeVuiLSBqbKm4cD0xTL0QcIzf4k4BcZrhb/3z48OEPf/jh/fv3azuz/UbObBf0TR9PiDXan6EaFXKSKb2mFVWOAtLUQgHaAx8VU3CgvByKNIA3U1uGzkK5MJ1RjxNNbcVIgf4UK+PHZC3LCpt/RERRDQ+nG5mxx0rIatb4c6vnJgOdTkdSs8Hi67gJaMeZmDrk+tMrNUn306f3oHQ0G6TtGP4i+oXJHTewb1Lg1vykzmJ9vF39Xb5YEIypq8D+6cVyOh6P7tBkI+SMbrW3XKPFbBStNGWHXLHCunynJ9L9+XWAVwq9ZKNOV3HGx36nAKOGmZDlKb93Vdotqk/neesgN3078JCg3frTXqaumw47W0LbrpLZOM/tQ7lI/23g0TcwYITVSuC8pjdSp3wB0AssZj3IMURKI51ISrEIdQHt2vzuEaNk88zAf5/PTz/88OO//Mu/bCxvg5Mzxx2WrLe3N1iTkeoqBPAZuRgmOdPQ1y/bMNmb3AiNIbFVM+Fu7exS24XPsXz7OlYAy3EFPQlg7nWchJkElt0WVZsG38ZATjxEWbaCliyx0/nOhTRC3Exzss716bEcsqrn3x2ljTrocLW7dMw10WlKUCGQv5cnlTmCOq4rjzkT7nqZiweztsxYf5zsnifXZFYlv+MnK3jHpiCpFUT+YpbIhLjXWYbha6gM9KQWt6ppW5Ykyho736t39VPz9CqhVw2ZO4aaNITh0ALIBqHEKgvqC+AP+l84EZuErkyHg8U2il8GPluM98LrZGZbj/zcAX6KypLNIy0P5eep7k1P9I0VQCx3rmihglTqF8eWxIh9daaA5yHZnD9fzkFxKSZzErsdXd298FNJfh4RNVV+m1gceH0lUuddxQexqskbNoJy3JNzK1HJesls6t1wdlN5N313Q1xk9C3aJJ9shOfpXmHi/BWVcQjOrkaqF3CTQpCB8hdlna8d1LZVxJkhuLW3P7yZh7xkw9EVZ5PKgXYtTeYwlm33pLWiBZgGGEjacG+rI704/YlFtFYNDim6MoWlUBKWu/W1hOq86ClR56L6cGEYlsX05q51YQ81jWXF7TodT0L2XsMQ4DriMX7dZ8dUDPIXk+TqNzvRxXjI/gm89omWmECqAJJNhZN3C7h9eWb0DPdXkniBbUGcS19HnuOVKHa0+WonUniLegmGu9WX8Y0UXBZzRkZyFAbovv7UQ6NbVfvskJisbZd2O2zj0JZazpeFzwqUpyq+1HX0nvloehXQm/xj93hTnS0tvKDwkKYvIk2L+2hziqv+NL9u5BeSHYqOtu5rW27GmdYxfbBK1bgv3j43Fi5s2SsQOrO6kbwEd1x7pMUWsH82U/PqEyeourLWi5LvXkt/UqnaktVFg/r2AfZHmPlaQQYvouC6E5Zww7u7u5sNNE43yMj2CNsvhqhnlDq/sFNXaYdKVTlkrcJIU7Ps6foX+x9kQrUYVbl1kbcXNBSPXWHX1Ximy2pBr4rKT6+jd9SqhwjFacIvsmZ1kGnBOpb5H/AUWCxRPW8/LZzn0o73Dduaw9HCPgrpeopJ9GKSvkIkgoJTl5Tp9PfSxmp7JZM0kFokFwKKGJFKauJi91gOfmusCQooZLu28K1wbBFYVFTUsBYSUKSTm4uEZHkI8kj8E6jGWikYMo3wg8r7p6dXAb2cWE7S49JWGpw1xrkBo+l59MJ9psb8I8Xj60Viryd/P+p7zqY1EfLem4E9M8gNTkkXWUyVoAGipNYcD9Y/it+1yDBZmZYvEGlgDdunsVTb9FxNbsQXSyk2LcMXL+vFi7IXm2LVMlNz5+EDUT8nTtu/dmKnOT4jaJX1v/cfngic43B8qfMaYgzjhdPIa4RfpNleLN3f33/97t3bt2+2HnpmDW/hNVjPFpHMiURx11zeqg+Zi/mr+d4rtoDlpsi+CmCdIiGh1SaOuzJHFMZGzl9K18Xlhqlrmp/NfYkZDt2vPFm9xA/L4it/hpGagRqUno7Hw+l0qvW0fWsTbNiW0FaF5XwF1rgar98QV3rvwOn5mR28n02lvsoBfC+voxHeyQ2IumBC6wRXWEK6JmAIRe1e+ew8ikzGiRPZWiLXpOCOrUCb+SjZF/SstAYGAPYhtCM6ooNxHzv8dBn2fXtpFfXjWEqipG4b4Kz9IU8KcRpoJNi2nOluorT+9RkqL70m6O1JrQ1IOj7pXyaIztAxy4lJVDTi1zDg4yEKMD12vwlntswqYxwOVYYwkXwzqAYKDpDgCabubgeQHaXAEQdD8z3U85h/t7jwqKqdVnfgLbpv/SePvsVWpGS8+6DMko2OXffBUm3O+SZFO9s2+TfM+Oqrr7777tsNGN6/fy/2anksI5q2hJa+ru+6RREW5JuLyJEJtmK7RoUc2ey8vRFkAOnwZo/JHjlnI7JwGfCTCKYDq60j30z0M1HxfQalQWkFXvqRQVuLNny9ubmR9fItPT09r+0Aonaf9bk8ZOfzs2xobgbpSzfDOKD6d/fYQhqRMUkPJxDF60GcqukCgdYfjfjqnYD2pASEVz6H8gEZZLqsMK2V118u/Fin3Cf8uFfYm89/VQS0O8X3bACUVhDuQt8SVXhaYgM7rfKVu8KQrhu2FZCNLsjDF/yZ0uuCXglbSLWOwzMmk850cG3g6kAb4R2U6pFnTcsXprRABgHfkXDTi/awz4ExJ84ogqWalCfNpSnuGkvtz110pT7n9WIFI1zt4U+9NwjqW/zEQLSmCnqtg873U04VZXkOy7CyJxK6jGN3+fF22I3Yq5qks9rYtSCIN+zM3PYU3d5s2Z63dD43r65yKCVsk8hjLUGkObKEoy8+90Nq5b2+BmCBIOTXhY+0XdphFxLv5eD805d77ah4gjIEfpw82k8R2sJW5n1ZLwWU6CILdduAzyMv0Ute2JGqLcK3fUQHOQxq67y2dv58FgVrG7Ltjhv2BcPAaYOk6y4Wl7tByCUbnD87jUKDNzY2PMxWzDB4lhSkOv+K37Th7kZaR1AvEOvmwoEjFuI6fq66Igtrz70Qf+RiX2ysby4io9HiIabtc2Qim4oapfuhpMpYqA3NogzdCEgi2DLldNsP11QOJ9LKtdOK/ty86HVBryQUdjQhmeb5X40yq8Otcy4ksnFknApL94+fMpeOaQmcIP81pa9YfC6ckEjTokkoRpbuLpHgFkpT1KQUDCvuDSXzr8GvwYQMYOMyq6lBNhUr7GxumdpsWlc3wn8x6CtD5HsSBMbqOuGSxsQI79vf2vZ9eZQM6QR+YQOMu7s7Pqy+6aZ/+MMftifny4YcTSovEJA2fU4sZumrNcMV/2+IGmaYuvphOxcOL1k6rz8gLgLNLwTBQe1Rv75cukOQar6RC9f4Qi+Hn3PwD+/1SULAKGyekYUAYmeuDx8+sJ35Gau0CTLVJMUDd+kFBEn0z/c6pwrv1OUjaRQ+9sSRvU/gjPZJh/xn+konlautqJZnfISnERQIz17kDAm+Dl7Bs2rkYl0mKD1umdZ2qMFHOwS5kCwiqJVINdughcmaEVaDZKd+aSypZEvzn5ReDfQWgi6NkYb2ZW1IXUvI6DwCud7u4iEgTTTFBIeXaSL/7rSalmm3CRGCpSXzZR4UY/HRWLiTMoiw/spsftopMTgz20Tl40GaErVu/13wu6bXeyP22vfTSkHiaSvWBYzB2ZhhqOrw6jihBg3yUWDcPB4PVJTZNRgoCmCkSmRTfDGcMnUGpBWikdeEDF5xwBgeYUaZi8iP7tNr21pU6nMRzW0kiRJG2uggkW7FOnVVnmxR0EGFAVsnWiQXn33Ugj8cbm9vhcifnp7/+Mf3rrxifdbgQtVfdw3Y4VyCrC2HsMiXpg/eqaCKfTRNIXO361yzB+dq7AEsZLyuRjznTbSKlRxBUUdaUFZ6xm/GcxH6K/F9lf92GFbakovMBVVwimvPWrJdAOh6NwYKdxdmOAKDjHyKbcfXreHn8/lwPNU4jrO6f3J6NdDrSef/x+XTSPddEURupVmAF1AcdS9nhY2btfadtZFXy5r/wfXCdQgLBxemJ431hvyyiNWfmFjn80r1s/pp9CTiS68DNAEqknl6rmZVBHK8ga5D6aNOjBE/sVQ5UonTxnZxXi+35eQI5HBLnSfmQvrgZgKtDL2bvruceZFetjes7YTBs/Sde5yG1xDAQhTuTpxIq8nyhiW0f5mICzrDiwigbSlRxx0d1yfAQEPUQBrGu5fgHLB3u4Y8GHHC35WeYUeqpu+ykf5cYO9pWlDHdy+8tCsq/vba1tGyHkxAoE60U6S8wqmRMFIX7b0ypgJqLpY5Uh3Nhj5VMtHDXq8WDhXuPbbE1+U6KbuO1l2shEc6L+S8DsmDfQLdFRo+VMxte+OCvWxT6sVBmbKVgtizRG3OxhiriRd/9tACrwZ6jQskyq6MIYWPQKCdeRInlZfRVVgtE4l9kHDtZzYfyaurHEPaBdiS9ONQYStSWnVRcC1+JJHTcQEfGfNTEA/k7ufVgjjSGhlin7dwNELoE98uLJApNhxeUOtCCXClidRvbJzk0EDFYlMpfAfo+omc6N8wWbdWcTlaN+y9QVJBI1jguR5ko+Oc/I1ai0CvnpHOoSI2BW7hYGBvHh82PNiUuUzbnKSAUdkV2AJcK6meiANrO05pWYyQNOjB1jQTOJqWcLmULl8qJ5Vy/KtStAzrYrGsSblbbzhOukQA1dYI6xB1IWWT9PT09OOPP1b1Cjz40jWKpwQgfWFHoLahixWfjR8/c9p+barzmzeP4qt/OXPeRZypQ4VRxkrgV6Na5nMTx2Wc7yOOek78lg9NjeFrJHMQ/eOGYD1OET6HX/T4U2pysE8rNfKCv3Rdcigp/NG+CG0MYW3ddpDPXIicZrCGq0cz3TNmsORXVfzSXr2slyKHiMuuIWP7zcBWimi6VEK3yJy9sIdCo2ZzhtiktaZDbxW9OXGgvZfoa5+Qfv7QK2NOyoDkHIqV4nzI6md6vVP5pPyMvgNO4OQhI9nDsfl6LHYo98IBESySghQyF7LKQIt2HfLIP1Xi/tlkY3qlpWRny8NyiJyCal8bDhYqx9pQpq0H4+oddcFzQrPylroaKejCOWu0bDOPuur1BaRFToStvFdqY8c3rZN/fP988iiGdbUIUBJHNxyQginTWen7edg798gE3YDn7k4jG9zc3MhaLEZUGKHLB9cTYKL+RJyufQG4VVK3WrKg55Wv4icoTDO5xVpBSAdOM4elG2Nc7hixx3/iF316OA91oE0NlzsfPjz94Ycfts65vbm5vbvdBujm5tRCEMPZ6RvUbggtO7Xev3+/Afb2pGW/u9sIdXsqkC8HpCPMI4at5jWZgkz5ZEEMxkmHYzTyECwn9cnoxwRjXVLPpDq7uo8BI4stJYi7k5YgOMqaq3z0YGff4lDhVwrIQ1o3IwkJSuqEqENJlIbVu6mLivwumcoUrSHKTFiua5PusoZIF9UO7OLIqFXsf7YtWJvGNawco6bxn+fn8+moNkjRguUo173R+aT084fenCyUlc9SF/XpqnVotzyg+Dp7RAF9fSJ0xOpO9kpYsldyZaNOZoswu6rKFUSmZGaG5T6lnkM6QHCiNz9Zita+B1G2BfvXbSY7g3Y+wgLEUlz53xMdsHq1Gm8f+hSmZYyB/NNOi52IXE3/2Dj80/ncok+Icl91uxTiRGBYDn3AbrD829sbcdA1omrdsw3ZBhWyzRoPmqRA0uPnulTkOySrjkqMKkC6P2cttbCXcPCn5ULFI0k3ZQ7gEaBC+CwYHkdswJQwdZhTmgcR18REg3neOPT04SJHIj4/Pf/4xx9PnG55l1FlLYejqunA8dpwuTnd3LUOb1C9VfTIjloKBkWMkBW7usTxwnqKbOT3HbCdISRRaUoYdXBdTrgrPey7bKstUSfmMCJxCnfl455CW6Bimurpn3CxI42RNENezh+CTM6ee96qO/sr96OZTnq3yx4J+7l4pDZjtdppuiJju9cEbpcm6FfxO9nm50VkLLbktT0Fp5MsC6uKv6sTfXL6+UNvIgu7Oc9GtKveAqn1m0htJRLlOAP9XhW4AfCrRnw12qMAybTaY910vrfHlOYkZlYZuDtt7ar45kQj03jOEOts8bWA8jrUkMrVpd95Kn9ep8L/s4lluHbhEb0avpCccbNIWPiFj0Jklf8FfeFdBupLg/ObW/HVLOZTKn5DuTJw5XEtKK8ddHZvez0nFakuKdZ8U699gpQQGwizJYxxW3Eqau/niLtIw3uAJ9lONzcPbLFvO4sOx/Pz+fe//5ft0el0fPPmzabXsnpUt0fl2HyObm/EPKZHSJ04BseqGqGKtJcaxZNBgJggmXZjBrkJRFnCjXlXyveWOtB26N3XTf27lWDPmau/kof/JpHCe951YnyM9QwChDMCCixYWZ9FE4vsM4gjXnF7q+oKGmG831AHKwik/JWqafTENmp55dK28OoaTGX7ebPvmEWQ6M/Min7+0DsmHaqrqVh6SXligFqAZKboO6uJvi7uqRR032u18/qDpEyy2utzgqh7QhU72ZvDA+ezM13xHb/E4rNeRxiuKvrbbHKFGL6vUwXZB0VxFbprznpYWvhSwNds8jYIW49dIMxJkdhPehyZvuD4msDSmZFKZtS66Xw+82k5N7e3JzlWcvv5xIlPErSdYCDmTMz9nMbOtmGSt8LypLI53evIVTKXeIQErWrchJN8U3HQZ7UKH6WdQMEUydULTAElVgsqvt3fFFyf1Ifj8ebmRrrt/fsPzbRTStszzRvv+CQtXpqyvaR6hiP/FIvUdnGxYNrU52B3QBPe3qva91WDvmtvOYBV3tQfmmZF561NcRIlXKxgiE7jK2WWaOfvPWs1JrJVOjhAPg2ET+fVxD4VqoaPdjYFEbCRQqo1tVa3hqh8L3fE/E0WOkrDM7BoXuFYofaihGReq0daJgVeg95CFgBGV3BXIMhV1/o37D3fnu5EG9bl4b259FnptUCvS2muX15POzO8owA/LWP+/Qoo9KjQDJNC3o3BKassQsXJg6JAsK290AiiE3LJQJvQ12YUkTlAFDCLQRDmUuIGEr/Us3esn/BbxQ6lIZ4/LxNRvpiENCPNFLZutrBN5714nmJi0dj+vtgGfVcZejcFV851v7lpWLKhx3bnw4cPas8ERZmMLLyHE+RhbT3CFNdHWL1qfn1XXigw8G0yjETlezquiRejNLYn6SK6TH2pxs9ZhCmrGy+HiJ18+3l/1zYaPW2dxlE/tzE6Xy6sE6u7ZaPf48LbbVTZYhG0iOYkToVn6fA6hOPqSlmvW2FAkvurhzybqu/jOMHNaceu0ANlMDZkfdfm+JTwYtb+0XwSX1WsLNGT2R8joyRjZJWXLZyHWCflFmXx3R7KYi2J74ovopEGu5MM3AMtdIoHx1jRDle9QIFmUKJFZDQVZRNoN1I7nm4Z1f/87s30eqAXk3qhxlSAVurABVD1GsTtIjorcqXdwkmFyaFKms2VvAF3KU1PsgWPCcNy8d5U3pekUiaM4HrCSYLvdnF4CCqpB6lekR5LCd39haPypozetP24QlPFDmPRp9JNWQyCAaxxiLfrTb2lH3/cipVow3KikR/Us0AUgheO/bgQYJBVhUU5sjariR6Tl9WvMqh0VniAAXwF38IGVvBIQpkP3/KnqfCLreFhfl6b7lNCPGC59263PKfj6dzORFhPmyhjU7C25cCLqbBLIlfnxSYN9Ipphh35oCzZwxEBWAdj+Ik5Q++ld03kcunEV5fL1UMJZcamuZ+z2mM3C0s+X2T1iW+7n0k6mqjHVcGamhI/0IZ5S0nVRtFKIjvKvbXZiC+uDTfWskm6tTuyIAGTIjGQa62207LV85nNGDynzs9Pz493N0xJfTvIyxnjS9Jrgd4KlEvDcHqn1jpZTTX5rzpTEjKTO8UcOvTcwAi9NSc1WLE5q/JZqH1pQvcGsKcVRdmROvH70ZXWKBFITUL0+cq1Wvx4L0fiagGcd7sIvsiV9P1FnTEVc5M2U7NkCKwWY0Mm1ukhn0jVhjYRMK5s6r35oP6UUqp2vxaVl0d+k7/xLKAOPMYZfeB8F/iZ4xpunb0AcT5z5OFqx7lceEvP4dCjSgmZLqbZ1L7KG3mZhtAL9sXQ2WCmq7W6d1jjd1xZUYbcJoyuQ14T/Oh4LcbGxaSEVc+37xH/CSegEmBXH12HQwRau8yhNknFg5VP4lhUYZVtdcQBJdpGAA4Nxjuo1GpvDVzVfX29OHhrFYCty+eYhivRZOZuQpKE00pQ3e0UtrbDHm06/c1xTwvCMiWsRwUPZ0XueASvMJ3VbOBSiGAyDsQognmxns2Zm0p4uioqkll7RQKV2HCU9XyRJq1YiIzyGkJw2LfEHF1kXCTOHfQw704BlwbpPpaReL5Ulb1wUFYQdcF1pXqEA/GfcsHx6elJtlq9++a7VVyaLZhzGVbr/pT0WqBXUzF8MK6UFY5BrqlduCYJwyLO60ao/ejKFIoZL4o5DGMGW/Yv6RUa6iAJNyN6PXULLG/tTU7OMmdc1nfwPSx6DHXvlWgQBptllwD8yEKrZ6HBsCwd4qWJKxB0fWxmPFPFa2IsUvftyfG0vmV52jM/hXSlbk3rWkhOjDXzRnyL2y/7sAmAZGFGfhEuD1+qNjwSGqKUbvdnW2j7IX5/RuTkoCyET+Y3AzKTFx+raIm5M++bXBi02o7eDblD5MKuM4FsUWN0ZV8E7aDCN+V1XfYbGCj2sK/MSQO8D73aHbOFW5NuL5a7zE75nOzjwtaCtmG58oJlZXlF9oMmy5hYayyYxib98P7Rozq0204VrLIgt2rhxBG1BJCC3GwVF4nGBNlq94PPkSOxbfxR+JNt4WGkhshcIk+sOFJRPGLUDGQ8LdZ6I+usLnC4HryJi6ucOjbQUruzEJqCS1X3wyZHSgaQ0oSGLyw5WdfqR4UszUf9Ur3JJGcNmV5rVgpRTThQip8BXGUrUZtQz89bhvc//uFvfvubCsJHafaqPzNWvjLonSVkGdcTYERnLv0pFLfAQdOef4rrH9XoxurZXkT9um5jZw5HkffhR1nbrmGHO3yCkuqg96WoUGETcosH3PfMjr7T7sIe859yaKCI4HImjISs79gTTo3/8pK058jizsLMRQarJmgxdon9I/5BXo7Li/Jm8c6016vHm5ULEL+cjUrXCotfVJNB2LI6X1ZzMnLG35Yry6E0g83CG4029XJTT4p5w0OrXRxDZPWq2tCvrr86qUlawXayNzcRkLyZ1fi+SprU1SZAMNO9qh71Kl9hFwzVDIsbISTCUSxBEH21baPDQqBmgrmPdlQfLuspnyMi3lS7oLzFoFa1IZv00sfdq+bCFhAFI6JtsveeLlAsVmlA04JDa4OiIqCIHVFc6M0h2eHjigZKkJVq1/7VqVBJtOo+8mreBmJLqKEr9GdVi/JZ2yBq/6WbfzAmD3AhMjsI0/km4l/O7ZTS5+eNDB4f39zcPdL/4fQL9OY0nehJn+uZR9iuIfm9WZmdXRKwGDfbEgBVhPBqFmkAM6IUd8oB1RBazbwb2skJCmkf/V5/mB4cplZC5QLOU266nCb8lou90lUyH4LVtNXyS/JwTklYDjUkaIpV4XMh+OfSV8iaxeyCNw0jV5E8VCGOIgt5T7r5RfvQkqlHoP1orUrsUSS/1fxCnbUJh9IhEytjQ96lHLpFBMoeesB6QQ11yATXjhASMMn9XB1vqgoTUP/SQ/ZXsJKu4ObqQoduPZCusBKYlRevQKB8i9+lHrC2lCM/2jpiE1doXXgjCptMeUcKQ4UGctJq+gJhGCwUZVwIE6Fq4v8RZpxP9sVyinG1kOroWELAmvbvJiddSKUOraZkEf3Z3/XmC+LqqGOFBTQvJo1NKhxowQtEgTz1t0SxvawNPsUmJ6PDoS1W7ho5ca67U7l0jkyD21Vcdo+Ii2dxqYAiduaWzY6gaqh/fv7617+i//Pp1UFvGfHSmNUnF4UqLzA2VB8TBucXjbpnZUeecFU5DnUXilR1sZfCv+2EPmrHzE2LcgL1XknVd94+8lunacOJUMNUiLwuzhHySGRb2YfBzhMTb7gvLq1sbdiYyKbAXtgZSgx5OGYqJFHfwlEtqKEeb5dMmXHFVBQnpzhhsH7KgjAvZ5OiFpPBmx0MkPFAK19XscUVMT+4/Gc6XM07v8GmbquVipFMFBKtxQU1kRWa9nnpVfelDW9p8KGtdHFtjq2apGqTq5XMqZn9Pj8/Vz7u3rYLmIuyHAfBMujipkhBCNFRV162JBNuVMgAdDOKrbbpRV0/cGR9HcCgrkbxfSqxJADrUrg1rT+y1cqInbpcSjQ5c1OBHzTglKOKS3BtPTuyRPN45yq0z4uooWPlCr16kxSpjQnTxQlm7V5LZrHQJlc6bwDsOfVROW9jsa4oi9grAVADzZjQqTWfnUDl0LtV5Pz8vPK5vL/69a+Ww6EsQ9f8udOrg17atzB/BvrmEqIgWAb2ihcAz0A61cXDQnEGIpybvqT65Sg1m2zXKbv54og6BB6bUwTFQqD+vVb+qDOZoZxUqqM4/Gx15vD0q5s9VRdfcXPCXu2+jCRjdGaF6Xw5b0J9gfuYJ/Q2w7MExT2w3fn5fBGFr8YtmxDER/+ptlHtoyM70rtqGMH9jdftRBlu211NUxGKY35rogODq2l9cjaGb8ckJW1+t5Y0C7yiogT6ZGiRhnacbSU1FbyF59T7pq6Z0Za/2fJU2STX1/wIvkigpNqcsYmzqG9Oo1KxYVu/VDs/qk89q4fX0zR1rYtOgaHfK9RYB8KGx/FVd6DqcRUmo9SOvrE/LdYEBAmoWZbtFtzOE2robznI2CpEvWfM9wIBjyzKZru1VPE0Vqy1XUC6Zc0cwUpc0JUu9bb//+19W5PkRnZeJoCq6qrq7rmQIndF0y+yN8IK68H2g+WwIxz683LYflM45AhJ+2CJtLxc7pKcS3ddAKQzzy1PJlA9vcthcabrfLPbrEIBiQSQyO/c8pzA1ge+mUHbfcRoXHGtRGvifkK6I2eZ5ksbmXf98djv7nfLRff8k0+fPXu+PxxC+EkWFGlcEPWmpzmSwarIWSE0lfc7iWo60zMIDQ3ezryoDcVK4K1cPvoUTkZs07YznQnK5kyN8Ld8FpVPTo4aQRo9JRBMZ2oZ4soul/eqJJXadscbs1Q8lxiPlr2D5oa+XhSWvS8eRBVB9hEBJYn4brc+B0eOk8wJTul58jco9h15lFbii/4qGzEFhMQbV3dOTV6yj/wE3RvybMVyW0q45yPNuQFNgkkbbniczz2ZIP/kqyIG1FYrWsWpdvAcgQ9GR7mArNiVR5HbQmn9grbtGlY0IUkkZadKAgpH6AjNous3kAVYtQ+p89F9mEwXULfVS8AF3L2kPXHkrdyRwCmCVVgscDeH3OKV6YBn9XZx+O4oxTRJJZXE76iZil8zy14c04utNbBIAWV1kS/odnNsVFBlSmQCgeE34hmrwaY/iK83Nt6D0TiAgjpiaL9a5sDnZFKEiCqnPPSIIWSvE58rsOmgsNBwN/NYHVUNq0z8amf8KmkzECnabhw++/yL7fU1BtMlg9P7jquq8PSpd44P+O2YMF/FlwrElKJHsryGS4pGEI/rAaHHXNEWScf4J0wlcVBmAkTtZcNv0fkJu+PL1pTnwm8gaeQQaxGTqxHsJvKB+rWYj+TdlF8dU++Uv1k4zcWO5CdcraHvlSPpFQ1aJ+0THwuw/wPoDfGKlovFEUxctZw0BQ4wmFDivLDounjsoe/J6eupoILnVbxenRELHIng//D9U/NUfqCFu93ljQGXgME5Z32TModmjySbH3FqxkZTay5PkVrlwnhduj/o8PbkVx7LHKWs3U7Gm652DkZRah/0XwwuClxgEb0uASLDIXFgOzYj2Y8dPyaXS2qSRtfATW4b8kfCNAAh5Wy7Fh83CFkko/Brnn2TFCs+SmflrnLq/5CDlQLFHKGiizJRshuNA69ZIHvD9CmjIzx2EGOAkUrJS50eVYMvKQof6IrKer8S62XSwO0Up9Y4/JyEALYVo83fqYQbIuQ4nh6R/1oovYWngmc6DrxYaFomOZ+dxydUj6I1JgFyzoxc2gEXu8scMqqqmqIixy37/b5r2y+//JfXNzdxz34Y3uMKogfw9KkXRwxbx9BQ01LpGFfXpcID9JYpfYr+l3Liz5h5aylPj7Yg6eMDlNka2QqMZYvIseSFLCXBpGOG4/U8XiKWHcqELPM6XvYOYzH96Lmon1fWSMfGOn1parFQNmXjyRV9zpqXg7aB63spNy3zKy/2b9GASVIvrI12NKeQKUI+/PSul58COF22XRtf+sOxb9AI4MbssYNHHHXirklPrWlbfSxzGeVa2qzXcTZJKTWEEsXC6cm/K+uGcQ7SzCoPTkyeeUEIRzxRAQxYMtcf+/i/wJ3BZWxdmTsFQ1BT1FWpf0MtOJc72KiHJ3InabawSpirygCztBjEFNisLetcHWrCKGIm8hhxlhevKnKZSJXeY5A8BSAOELed0kTyIi5c4IsxEMCSUVXDmpVEc0ioUWNmIhkX3WK73cbtd/f3h+NBxJR0twOLwix24F9xEOC5Aute8e3rQ+85hJ/sv57Ntj7fT1hIjXFhsKzfeZGu4ofYPX0T5KgGblE8FmlpOFIqxHhS5/MENcIynNQx8A6IsWRk/V44zHnKfhz/Jb50yZwTaJ0Y33McADiuQGl2ah6QlzvV9YPbgu5WT6ubiikCz4uQEstCt54rV+IW7gYcCO/IgDUh+LwBUzTTrcYoiHHoo+Div/zyy5efvJTTBVesOf6J8PSp100k9FKNVAa4YsPUHjhvivbaNjprQVYNUggJrsZraXp1nsrtaX6SPnLfPC9aHyERT9Wy00KAlhs8g8Ks3FjZnKtrdFlXdurstK5XelhOtXJgrb7jT7jmuYzHAZE5KAWFe4srajBB7hg4JCME5+b7/IEDZjQWJ+A2DqwIRF22h/nFe84yyChpLOC8A4UTFvH29P1wOByc6M0wMqCCeytzkxpyRfW6om9ef6aBTNG8SZ8bBxWc4smjFnxTPDIYr6DIFilz2ZKJ+1bmQzy1Ch2rXjdJwMtWnKD0W1+sMnFs1xZlesgLijzmkfCeU3ZknTKwSKdfFnlfwkiFhqLYFB9TPPDVq1e7/f7Z7e3z58+urq529/epoC+ni1L+bKpyw8M2SBdRAfBs+wkul86WK8G/gxswdbDEjunFCHQeFQQua6UdaNKOWXxEgZUNdfyg6A5LZApuxUq3+JOYUiBeWI9G3AwN9mkgo+aKGqrTKSvUXCFODZkl4ra+V+MnkEihh4EMY/zac8ZsWbepnbgjJ8TAo+Sz5zgv2H8QWRaMScOiaz//k08/+/wXm+1GXjE83alX5j3iIqgXIU9Ov4TVDtWzLykqhFzMu8ApJptrH5WPWTW6aFL6I/tMdU3V7ENdkJ8pCCWX+6DX45SqOrdRTZ26uyzUzw7ZPAXP/FRclJ5iq7N/jIZnuC30FH2a3QLYTvGbhM6SiJ3KxwKq5x5gCwbrLiIPtN1ySbmrJGxEhCGcrcSwpidNUXmFkh2rzlFVpilwpNzNGrpXNNVir5hvQFX0NN0rS7KMKxWI5JBUIG+F17ZW8bxQhC2csZ+UY/LgmRxCvdoqf1VMjIpjSC7eFq46CihdvIex2UP81w/dIlnyXXo0NEZXq1WX7BBHpFW0PEX9P366ubn59JOXm+32cNjf73b9sU/eJrqsfJcgRcM48VyxDDGImEKvXilISIQUvq1OmlUPIsvInmsP4MpBea+xEbJ1Oeb+0qlMD0LVqZVzKOGA5YHJfZZxxVyY+RWoDmuEIDXSgTgso+yIUR26qaCCB2UYi/qhw5VRN8UdJFZZx1WlX/sjTLUNGZlx6MaN4DDpk6bb3Fxfv3j54pNPPmnb7nA4OsjLAS/pmApY1SvV3z8uiHozxOfw7h3DdB6Z3Y0+lbq0fNZqdjWx4jZRTIu84nOkyspofTaaXR93Uf2YRLwHXBqnHLfTq2N1Liesr7o65d3ACxlh1jiRaQQ8bR9vdJUGpxACw6Dv0PEXOIFGg8t52Ws7lTwafrBJzRrHRZsIQ8wDdAqYetDIzM0UshLaW6YPNBdHCo4t3KQoCCp7TDoKs8wPKoVhoIcli23wyZIixRcnyiFysMix6TPKo0FmbOe0/Qb/+RwYUcX0ujL1kmiQ6b6lfIa0qjVZm9N6rQZsz2nd0QKoNwQ0azdNThaWZuE4KUeGTgkmG7/drGOHovr75s3b3X6HwWiDSmHhyhVG4Gj2ukPyTqVDHLATWnGDEjrhLmAT3JHAlyxNed4rkM7bcPg1yQHgouGXExeO00hwaNuAuYU/o2naK81UnS31ZCzsH/Rf7Al1glM781cVNjVQAk42xrR6cpP9xdDteDxrepYtGtXO4zDQY0dLN7xWaDhJBgoQXtsuku7N8xcvnj27Xa5WDteYNY1ILQ0TdtvOL798X7g46v3xsgy+XVlolRdvjkLkQyj06Szr4VcujosxybLsMlSB2C6nZhWb0EPwlGgof3XOZS+a2jjpdt6sOVhEiCAGPTYTBbXEk1+Y+q7UOi7b0xx5GU9q9h8viBcwFQPE8kTp2mNKAs6JEUDxFRVWP5qQ7XX47MYjOLE8V7bSCxtRqwg8e0sHGp6GUQsXKsWzu/KJgB+tHxgBkmo5DvhCLdCBFV1yNOCxHLzDBQzym8JZ6PGikDsHIQmCp6TQyg2hxq3MtjSZescn92TlHWdqddCNwSkYrK/hQMYrx3eph9LoKNbEi7y7v3cgFKKFc0jSkk8ewa49HI/777477A+Ji4eitjy6Y3RIuefYJLmxDvNjYuCCoyAyET2LrFWYBkQ/Gbl2qtWYxxbuI9SY31AH6izfKG6D38kQRmXEG4EXi7TPHEsQ2BqcnxRfmSY/PsrpDwih3oo+dSyC9F83oi8KH8eYJUUWR/iiAqcCdWwJoKkpjrWUStpfra+ut9vrm5vtdrtcXXWweBd71XBUYJLAwuAeq5r9KFwE9YYy21mCdv+edHwW9pnJK81tKzxGRfPZ85SOHmBeSHGY5V7vbOehM06s2WLixjmh9bmSyztbK8hSvbx/EOQV0q/WqbN74gSfp5aPGchJFOgL3vq2gaVU6eWPNDw6mSwn8hDdbaRk2ILxIehQ9DmlkTqKH9KsHJP11DxziX2CeAypSLxrD7SWZ3NWc/HrwEOLtCEOh6EdJ3ZLx50I5OMsb2Dp6RzkxUThj4UPvAY3M2KDZ9oD5/oR9cN44MG5w7F3mMCEQ171deF1JJYax91udzz2I6fH8kxX6q5nlvLTd5AdllHVxj3bFGqUZBhfRkuMVViEtMOaMZEQsPioqgPAvWrpaCVBM1PnJBu4WXz5VKuD44zYcTtyCpTKK0RcK25XfdNETpL9h7Karx57wtmaRF2ZAUP2rKg3t8B7oqobHEaw9xh2vlott7eb22fPo5q7Wq665dJ7trDAgVg5I4TMtxh5PvcE3icugnozZIpCLjrBW49hUEdjwqt2QaR9zFFFjyTfj+doBelFzUw41FDt0NtPUbWM52JlkTLkavFiogK9G0HFjqWppPUSNKsn1epE+CEnLFS3BDLzjSHUDuOP1+qc2dSldRugZvXr601/2I9qn5AyK6XP9Y0CNdXVVgr6yj5FzKGf79EAazaYPLKUM8ed8iFg7qoBqP14PB4OB1FWHFlQ0K8cNcIAS0IaF8Sc7nmJtlhMicqdmm3llEEmdPg/bCdFCkynhbWHfYeUDKu6DHGOBLU0QV+XNITyNnpAkw0WmhrKOiIVDXhP6fX7PhcYCOx6RxoGSYXYRYxMWs6QW43BcWhFkFA4pEi5RXh9rCk64U38P67iDRw13bo2BOI2fsTUrMQ2akqTD6naChd08lwMTfoDDQY2TvugFFDZx7PvVodHVe2w3J/aj3dMhlOQMcOEKjwqA1W7TkTExJ2Cko0CK7v6sa2Wi6vV5tnt7fXN7XqzXi4Wvm0bLogOXAtFl7OIT/EW/RGSWXatxC78dLgg6qUsaAAhtqDyr9KD4530bKVZELaMtDaCoUdMM6GZk1zuHWVT5j3kjYWOjFjMRvdEcbM+u2oza/aZvNEAQy4NmOJygoI8N9URT6JIcNJBUqBZ+M7HNjmHQ7b7zV51fmG0HVXeeTIrBZLH62n2IwfcmPjmv3lzt1518WvUojabdVLEjj16nkRsyQOvDNCXu6ryWFH0u8w9ntVImP5oCpZ11fppMmFTsG2c2TFwl07Bk7gsmoTEli2mbZAdZNrF+RoHgyp1lbLT4zZqMD/0sRha9H/SfZ3IqYWu5vTMyzck6NM5Na3n2wUvFN9YoDsXJNSZ16X0IxWzC8NQyH+h4FdaxOK5eJR0hr2N1AfdT3UWYkqxK2hOktZwY8N1IfGG4+IxccAL+ak3PeuFA9fA0N0WkpN3EJOVRrFAAv344WadWAc0ucl8GLjRpm0xTq9MTZrSNMpzCcyX8iiZekdHckCQWyQjxLExAE+EC5Qd9ScsuoSr1er2Nuq3L1zjV6vV1eqK9HLyerD6oRwT+ULgJOLf/al5110I9dLsFfQWxQ3azsnasC83+qxZynb6S2+yiIRqLLpyjkAZGV4elxunaUIP4MTrXdewO897Xg6kX0tsIXDIEru/vFcTATfvZGexvUtrp8QCIdfSFJYzznsvBjB5nwvSlW5IQo8QgixBwTwAjkQi0ni8z8bGJ0S5BUDwbvZDWLbNomv2u/u2S1NHlDt8t6isujJ9V7cUwSECQT4rW6yTLCqBy6k6omQ/MW+kI5MnekyLneIsTLUalRAQwOkrc6LM+y7zt8z4g/yqOEkNDDXkeE6vmUOMma6c6EdV6oq34IeGEz+lnXmdFSfRUHdOSXsOXOcFWWpGlJ3jFi4XiHqzilqaWI+mjynfYqUsOjU5CPWq2YZ+rVa7Vnqh5vXqMx6rY4Wmce/4AV34ci6tburlPSJeh5CjoT2/12nPcWiGNs+BQIrxmCMUnfacugCpGY1b+nQO08piBXtofCSNFqLBgddbiEKOr896vdqs15Fc28Uikuxmk75BooV04IBB+EHEnWIS00+q+nxqMvwpcBHU64gweZ2cL+gWPwTJNTH33uhXQhNztave7RTwBQw8fp33WgdVuzmfs0Vit/Myknrn/GeOmCfd0ddSXa6eO6afqzF6as1o1aae9Rq+Cvpb6O4+/KEm748TKbo7ZSFKlq8kzcQpMiocYaweX2FhKO8qPY44rSjznSPrK6m8hQklD075nOUqkpyiynuM+klCYe6bqDhOLXwELsmaK4tQzk2GtLQm+jELf0WpIvzAvBK4zXw/cEfVplK8ynsV2H4rP+lUCfKTvAVaxfRsYB/UAidZxlq9VJMBX1mPshTulXCsGxGZRnIzySHSmldhd7plFImk5Vk+dnUd+3x2iacTycmVc4g8EU9F4yHu3ankk7Bjeoh9GgpIn+KD95j9gzaOyrxMNbmxfKSXal0tZrhKHxZdC/rr0jftYrm8ulovYfWXb7zY8FT+MgjOH2Cpm3PK2UGdOVUz5mfBpVAvgh28JR1pBffEgdP3Z2Zm4aEmrbmSpytWxoklsLu0xLsu5IGOqrNPjvLazlyxqepzSZaNr7NhkO5bXDcr6Dmn+YyIoLQo55zIHEwxeJODPKH8Wn+c63pPIUCATGQ4t1gsF91xGB1UVih2KqUQNfCmYhDtMDmoTGNSPK9sDMTnhY5ejGzW6pTEH4gcpkNhNYZhRjWfDgPFB1q8y786nuW1XFixhUgM09NxZ0gx1V0N2YealydIl6aMJVZZUcEReAdC+abL7RJNUUu31YUE5deUfXy22xcpHaS1UOiIhadWRxE7XiMeOJmi7K+DiqubVt1MOd3sjZLO56HCLvnIkUEZ8bQf14nFH2wRkV27tmsWi0ihi8Xi6ioy7LJJluPFMn5arsAhDSQLOTvFYIYLp6C1PJM4ytAPBg+YWHJ0nvsQcVnU68joenLBaDhtcwhz6iaLxopQ1QCtXmk5pGgW0j83qtSMYt96zhJmfgwVVZyqefeBnafNypwu32ZPHVREvlggq2lRk66T2pwOrQAq2kX6Kxl3nhboUeAk3qUZBuxvrqvurJJgioneU+AVzmqaBoR7y6dPremvop4G9J31pO+K1TGUKpqcQhOzZtZq1nbFoDoph/nStiyncEVYQ16Ckm+Csk7rjb5MSaivQjb6crWM7MmF6DM76nbkQpDqpu+1Z6WwGvbTaxey1AfKDDO9IXIT5JLlivStkOySeEgZfhVk/6px3ZT+qZq+8gcW6EYyGuddx5EXjYGteMBIGp/KTizaNnJqixS7WkaubZJH9iryLOq4bXoRmkF76EPWXCUBCBmQ8dap66D7ww44xwWonKN0YO4Dw2VRb5gIQDLgZIBOX5WZWUwdDiHHTTEVzUmRsj/MlZQ9A7ukJ69ARraG4511g8456a3jZZlikZ5o89zh3L4q1aA7OStSSJdcftUdd684QqZyR+qpr2JeQqmuVS+znhAhv4TDegO5/yfFoY8VOLc2bZvSKh3ComupOgGIccKU9OmEET6wHTaEXDI+ubiwPh5k6mDjczEwPBqdSadzsNg4duO4PySgtTmoZZdyuKYlIYzc5pyYpck7d1u5KioWdEq/F3qrrK9+4gkObHcd1QIh6Yn81bG1AbNSj2PF33OJwIqgXH0rdM+n84busN4+JdGG6wTIlioCy6nXRL8+1a86GKq6P5XApO+8dLK6qIKPx1FC2Yl6OW4DV0gGKG+MmdBA9Yzqa7tZRqLdRBU2km3EEpTalmzJDQxSsAzjAkvMq0Upbx1qSBL93lIRN3UneaoZuch38eC0uYdFig+KgC+LenMCnBNJlKoP8hVHuJ+1M08Of+j8ASUzsuDBArJcGKDyIQl1ISr20mpxnl7FdJulinfrx9gakyueq57tA74K1AHPs72ebbNZmKebPOtqoyhdrKrZIj/RXFVf+lODqCOYRejQhy4ZKnvXDyndks8mkKCWq+VHD1+r1RfVyPFZqCpMuI4YSBkPIar5AKuJROt1fIqgUmqE3Gamw3zGUq7SRKIvJ5T6qwAbRC6UmOrK8fkACWnoe1V91ftHxWvkvEVCOfqu6o451qf1Fn1GMVxpytRMJhc47Zh+dqI3h5xjJ7dTNS7sKG3KHKIPCeWCY3kcsoPIWEGTtLzz4NZNqw84txp2LluzYbHy1XLVLbo1uGMj4u1dLLuk0GJ0lM+pypCkIZ95XpWLp6Z8mKxFsPbr8NJo0gmOF8GzGOCCxC3Lg/NE3WGqcX0IuDDqRVNPKRqHSizVXFEjlJ/TcSCi5boq1bmqbGQo46rPeTYUSZ5PLsOedq/mYdVfNeuJLjx5patulF8n15mlgfyi8sUWV8lTQBZQVPv0qk1FFirhEPJTgIpmFJ0hOQGGxAop7Hb2Kj5eiB3Mc9xZn4ZlvB19SvPULdquS3OT55JNc88xP0SYj7T2VkxApdqX52X2u8UJdA8KL+ahnLUnB+Xi9WUwjszpZQRTYQSWtTFlviTn8vihGR+ZAwN/0G+qY4ikfR0JpeSJQk+VGyI6pbAL7pZ87QAdzl11Sfqs6bnSjKv6OdUFyl2qCgAgb1U+44pNPav+laSibztC+33l7NmdrOa0wBIGWjacMHEgeV3aDMSL9ONA1Aj3v+8Xi+5qtVyvVpvrm6vNehFZFwIX2rbTz6WAV3/pY5H9tgp3UKMI2bWeYIt2qNNVtiQv0SQPaE0/Cy6HeomSwL4RqmVb8mJLvlxXCs5qGGn+w5HwBzxRaUe/6qq1QJNiCvUNbEr0TF1BT7auNC+Xw81Px71cyDRRi+wvB8mrWjWlOLU4PHDKOkp6oBMEsj6t9hTtTVsO81nIZeXceTK6nR9qdmBhJf7r3Kpt3tzdb7plJMLVcom+M5z0nT7A+1CaOlEH1C1W9y2QmljPrX0qDEgYOMaq6i0uPvFqVcwsqrghxxSo2a766idm2yqdYaVfSoOOlSSRbvkCCyOtnFTzrhCqJkvPDCTjU7hc0+H05jiOHK76rPvjyve9Un/d5GG5OTet3C75XNx8iDKXq+D7M0iZshCCqNJ46x33jM5YpLKiTCkQA9BjhFRsaLlcXG836832arO9ub292W491ACOQyhxXuNx7Y8eA+8LZWvVQHtkC++xO+8Bl0O9DFqQTeMs08CEsUREVeRHouHkWNW8ChOQBov5rnrNZBDhry6vFFInzVKbTD3yF73GJ1Yo1eetrldmZDcxMjNlVpJHceG4xh2vEhMmSIf17rMdwGZbn/xz/dhXUxvv/J5f4A8HKrpbBoA/jiHObq/fvLm6WmFeAu9zsXHHKUinIhs2VMlzehZ2NBpTHnmQ8NIC2ZSUGB28YGrWyTS4YVKedJ61ikKcepp6ZIqaWL0FvtSShQslx1N1rqBUVQkj0iSEHyRqqeqbVzq6dqlW5uXq0nypN7vyXZ4yYuX0nbYZykhp7b3WssjkwTJzM1+GnEJSgkUSQY75EavWoBYyHuhYVOcix9Qleg27LnB/0gjholjxoWzWV7c319c3t1ebTfLXLpaQCBPuXrqzEFDddrpkpHT+qb687wUXR71BG1vmfp0KV/yG0BYeT7VyPNNaORW6E8Mx1KelxpUGHvQZnXq9KylYbxdZQs28WeU99cJPZWo2Jj/mYqebE6YpabEz5NNi8q6OT9tammCeoObLECHDkeDll4v2sN/He7NcdA3k+4UdwarsC4eCTOu40U0G2/RrAOduEneGfr+L/xIwLWKe6CslWxWHkZLATg1m7USUA0deBupKSpAAK+1odKznia/3gReq+kmbi+VA3bh0Q/+tRrJXxl7HbCqf9Uuh/a/VHdBN6bsnPSf9uBQasj1t+shEEsXW9PsO5w4s649sf/NiLlOP3LNM72XP0hEASnOK+2ubdrFYrNdX6/V6e319dbVeRLJdLtuUGpomzv1hTwnLkjuEEv9ASsvTU4BhgoujXgdZWwtpt5wyZNvcwV44jnd71DlnW9Ov7uN/5QnOsxNHYjHmT61UJleZmqcs+wCCCqGSz3MMreWD9FdSysn8q99PTnKCySHoKG2le0zfPjo0qh6AxHCyhOGXy9XQv72/vw/hqkOtEYJVfE7QM6/jzg5H2YeSJo7jsad/UeVFZVe8nhUBVwTvOMP+7OBkUa8ONXIlzwXllsYtms5xT4nfwRam6SYq+gyTECFf2pargaet1rLzdHBW95D+wjlEAdX6q2ORebYpvPmOz+dECMBftRzAXDtVD2g32DVfwnQkFPcZUrhghyiwkZ5M26TBlpbQrq6inLfdbjfbbWTdRbeASKhRlIIezIS40Fa7LQIU6HOs71bBd4YHcEHUi9McyIlFyJtMGU5ZSwP/VLWBM1I2DGsodWR6avWhfiHFH1Nur3SYIl2fsODDxPkAf+vD+WtxFum2HD031U5V1ZkOVA1Wn/OMgwycqqA7VHXl6PDkUmpopsEv+DhSVNE4dsnRe9jt7uOvCwgV9QsgbJjj8J6gOTrPgfN2To7xxIAdKI3ABuYU0iz+3Yp7vDJWV0+touTppTmlBU7X5k5P4RRPTJd/+Ik5V/PrlFMDJ50eKwm7JFqtjld76kejO0CMqGhPx3bRvABu+LynjG00NSs/q9eipaJ22iA9CXnlWPEUsFmcieYMeHKr5RVKvtik1HYL4Nqrq9U6/h/+F7fFK0qWZOo0LhBqpR0OOfY8UB2ybeMo347ceTczbRpmcEHUKwgT8it+9jl7XyiIOQ05iIkflZVIDvI65zJtyX5iJwKyY47Wx2r6n+lwCGxh8kKTM1LB5Oj0Tj6gEFNWcS/qqctzip4cA17ZdKotr8IJTcoWvV3cfhxFlVvDmjAya8PZL+vtxdktzn3HQ1JAfdMur1bjbrffHVKEN2S9bWCFRpcmRFI+lNrnfMiEJG1CCqCAVXjBlQvriA77+LHK1ayDj6qOhYlZVbOdL+2xFaZxSfpAvY8m5jlJlEhoqlAWYU1oPmXDtVPppbziM2lBFO7ivIpcMQY4sEabGVHbnZgdvcS78XwhfvpGnTQfLsfiDdFKLSvW+bxzIkt+Ft7r3WSHpNcuFqvl6mqzXq83lM4ixSInl23Tsrsdki9i2oqmNKoFiiSQp0CfR84lFUB5+KCWzH4UuAjqnQ1BcvIOuEKzc/rrROqnnXIi4iJNXXzT2so8pV4YtafDER1wdvTxXzXrhdmMzdgaxVWx16/Rimp5dZ6FUC3C57mvDInS013ZZMXNhdJc6i7FjQwhUzh2GH9iHQIa4TukJkByX6GGV2SseSooRBbUJzwudhzbruXFVU2cK+Oc+PbuDohymbL9tM2QCms0UXfBsUDSoUNjLKSJABZH0h0hhhk9u7BmNxGS6LvivZM7LExZce04yXqoHjrPzmjXlUM4Z4UrY3ol1EirzvKOiCElqI3FWTwxg4wJWX7jeR2RY7exczSW5L7rnnte8FMMMKE3IVrMxT/JyIG/NpJEKWVGTNXoRjGLaRESaZjtvc7RcoXAJR9yuhvcHfNqsaAS+ERsypjQMK3KS61Frt2sN1GXXV6tN+vIuZvkrE2F8FrIjtzgkCMehRFYroHU00KhD/CEKVych4ppun8oLoJ6ETDc2FAy++vEoDrZRYzKfqqWaX7QE4o0fupAOURPAfrkp/ThotG5nYQa6YMkhynZV3Z3/MqdMjLLRrnAuZMW+/DVKdeUajlw1R0sWFLdkmyheHLv9cyNTct6h8SpGIibeLS9ub2Nu969fXt/PKbcBCnBbapplSJdEhO3knwA89yGcASpx2F1mIEBJeJ7ZBr07z4g0AjvFkzDpiBXasaag7VajLyOF5lZkM2Ylbu3OLXIrMg33GA4cd9EcKtlAo6/l6aDigQWxqokO18Ob9w4OBVnLvooptzi/BL5Mnm0BlZYRcRxoj06ErulUdwbL79pO17LDonhyrmEbjKGIkPgW+t9JNrtZr3dbpZXm6t1YtzlcoUWZqfqpWpp5o8gy0JkNK79cbgg6p3CT3Rc7VMJp4eXeluz/D67zwMDtJIAZifC04Q9N3XXUU4PvRuBhd66G2W3NV/KRj3bCruHMgqauF7OdXr5Fm8cIQWT1HiDKe6BC3iKQG/uyLNk5Miua589exan32+//V38ee2vcAXncrX0KbwFaqwGh1Vj0XzqG1xOM4ofVyJ7A2Ry0FmaXTkRCxMFBvVMffGV2TlQja1QUrU8ddzVMUcOE6nUielVvZK486h84bS/y8KY1j5R7WtUrC+l7CrHG/6qGd2V/Wkk5kvpyuOYi0rJ3XFof3J50pCbJjdTVeImcSRw6BPW5pHiP5qwxQKfZJdmET9SqWCMkU6V+JLZ42a7ub29ef78xSrqtatVpNvFYhFSEeijeHNSeBSTuiSKeuxwNPyUuAjqnRlttU6ZLaiVllWxhf7mOVOEUKRzhaWm+qBbyAprg9kkpzxZERVbFh8nb+b2pbyuWJnmtA3HBV/dhInVhbjqWDApy0QMXp8mJz0AMmgClSgvZnZpU9eEcTzJevRbPdF8Gg8A8+FhIHryvfkUFbU/HNfb6y+vrv7fb3776vUbSBjUpjQXoObGKTgqSWm2heQSun6qNilLLNXUyCzCk3yV/PiBi5M75ryCjHF4iNRYUohDYcoxj0oLKtG/wyQ21eIcSuE70axl5MzJyrjDqM6lWTZfHew5lEFVhb0K0iW6ycCTSIVRhUoFtQxaCwFZYGVxJKeO4Zd6dJQuCgVrsBbjKVJWbbhpIxbBTSdrmmXyzy5urrfX1zfb65tV0muXXdthUguUKvaHg+dah9QXFk5kEnCGDwMXQb2I/ML+UYkaTnKjJw+NfoUrTeJEg/lwX1ZLkDMWysGPg1ibcwfYfJ73CfUHPxddpfqve4ieXS/KBrM+0fe0HdmCvFC1fIFI6zRat2gXMJMmF6ProLr4EGl18Ytf/vL77777/XffjeO+TbbnZEvs+6Pn9Hs9V8oLqsR6KLPqy7n8nMvWsWJXHeuc0ySq93cTV4sIr4Fd/aTqoVjAgUuk10KZBxLX0HI+ckEc1Br5FMKplZ4qvckX5Sh+OP1UBY6VuTjkaL2Dc/kFKPbhlxOU0UZkjkqBdkRyDi+5SY8PzQyDlmtHekDk/RULfGwXNe9VUmTX8X+rq1WUvbbbbXI2dC2otlzcAmS1SMD4gWrnsXl5kRaFUw0feejO8GHgUqhXtDcvCYSVVynvNjmq2qFSCouhjC8/5+J55yhXep5MdLT6CaO3wo9eURNKE/RMBiWVn/nECoX5bsvh+ixVvJfSY080NUlIWVakce5JBlmdRtd1UDe3l0TfiX3bRqbaFy9fRq33ux9+uLu7O0Bmg7ZbeHcME0tGte7FqaBfjaDyQIXSWSsDkxpUAcBOHJwsd4rKK2FWQuFESIGX1qDZWUQtWPLEB6RdR661jpchJusgWrWWAFweZ8UZeR/Kz/UAoXJvnd40UbnzaEWdVSXP0tInCqsY8Ztc87BUbD8MsnKa98dctgHL0cbjVqjVLhZrcNVuNml9LVSwXaqnpV9YL9J0ukbKhuxloTyGYKbbmY7hYvKX8y598LgU6tXwpPCdHIf0Bj0EOTQESozsfbm4/jHgaUJzr2qXjK8oahckR/2sbNKnLmduJy/zBKfCyK903UncvzhWd1aOReKEO4FLJ/MkNiVsp4oXweTTVPv4bM+/COB9i1NlIp5xgCJoqAzBvWjwno/Xt7fr7fb1q1f3d3ev3rzZ7/c6PDXw2sqKZXUAsBBt0Mk7MUSWiUrbnHGLY4XVkUCkMmO4Ytx7bsE5YSsqU6j7WfXNsXwAhSNVFqcQNB16KC3nxDOqhQOVBkuEgGx54nHs3Qz1KtTbAmZthJQmHmTr8XicUq+nxYTIuS3erkOKMKd48oCmIBDOI8mmNT+Rb9P6WlheG7+sVqmkbcrU2BLLqmiMdIfEeeSJZVkYkiujxBa4BU+K9V1Ovd2GnwsXRL00mSBHnhiBFbch+O0VEd9X7FwpHHy6WslQLYPgDGkBWVRW2QETHY3i8GICrrqUN0GJmxknjp5kqw6o9xBnRVGFRd0szqXalJaLE4UivxXL3V706VB1BpWttCQ/L38KoXTuovqPuXIuBFh5NEokYg8I7A1NwTUNySJxen7+4uXN7c313e2byMH7lJaK1NyQkvZ6lb+p4RVa7K1McdQOl35F9bppyTTNC7oCq6dee2F9Mb87JkXhOaeoTkKN3VT3xT2FRLWSzX5T7YrWUoLTL5oOd1JnyVUHpG+aZeP/yDKTQ/1ZTRT/aNC+D86YSP0gt3mul0An8VTnMWXGPh4PAUpypdg32Cey6c31NhLqVVrpkxbXojq76BZJM14sMEuUaLFBJ8TOLiGKfqjrE0ymq+o+/3jjmeGnwEVQr17XC3Ir2WNkSD6gPM4ysd4YFB5ooZxESP6V7lHH5H2r+5NnBzWH5p1/3LtFakCSlXnpbShW6M5ne6626694laJPu2LK5hvls2wxUh3uPN1z9kmaa7C9C5HZ9dOv5lkRztLf4FP1mOvrw+F4f/f27du7u90uKlhSoEaGWpJ+eF0NC0pIsWE8oLHawXqkwPJiMpmGXPq5sHNmUwarqtJv/C+qzijQaQ8CQjNwPrx8oeSlcmULQRu9a+WV/uApFKfSi6Vad7jqiRIwtUk4gcU8yiQL4eJ41QOltcRbyo1T39je45uBFrIPbdNGXr3erFer1Xq7Xa1SPuTr6+1isUAztMMMNdxJSu8a8uPWqm05LubipGb0dvrvbBlHwweCi6DeClVs0WOPYnPOSTDbnP49iLkL5W+thsrU5nO41czpptu1xlxvf7Anp2QFNR/qCbHm9xAkjOYdL3YU6rMmwf9tG7I2O1dM8XgHICsCV2kxD9Uc4m057A/JctC1z19+8vzFi8i7kYJfv317f7/bRw4eRzEgj3g/WatCevag4YmWGSDEACf4QWWYqswV1bDRDy5A1FC2UXs/iH93sr98dm6aCrEwR+statTVvm1HwX1lWlaUQ3Sb0EIKZXK4fM1zMZUA1bfGJOOGcDwc2Csly3xHJFdY6pO2dF2KNk8Um/TZq+31deTZbpGq2K6urtouLR/CNdaO17XT5YBRGp0INrovE5dHvUpfFGiZGnSC/LOSuJ3YZhGQVNLD/zgyWTlBMXOMtKBmnDzp4HlocZHSd0POmlebjxoIZ63lAJ6EKi6fir0yYU1+rRWYsinaDmuHshWL26RmhV+12ha4IDc2BWUA0naYK/kOcEoNvi3iyXMu2FrEeeCK3qSuBar67pv29vnz5y9fRgK+e/tmt9vf7yJSYUBUBinPRl5d6vMDA/7rJ3FYcuNHdvQi0uDxrDsHGbdKglSFbHm4hkmrCL09jy7Sz3OzZPuZiowe9ybFdwA/aAauvlXrpNIB+/0exn88qOdOyPuVuo0Le0bUevueAqcg0fHt9fb582fXUaPdXG+2Kfg4Um2T5MtIy+lfA/UuqG+N71yH7xep0WNamztIMV0b2xeJS6HeSsp2iqXmcdJDkplb27s8zy5N0zzQsufyuq5g3zCZjKhhdTrM2ZuEbpgyCopVKaUfuioxZ1U0rC9XXLb6J+m8ul4n+ra+FjkKz6IUqtxbuUMorQQqGhjEIJpmPPgdJRsxFRg0+mNa2psI2KXbk1YWBYeRw+vN9vrmJkACjd39/X3k4bv7u7u7yMHHw7HvjyANNRT9y6aakLNwk6IoQo/Pmh896EEtZHKuHgbVC1JVjawESt2CRvnIQ3mELh2Rd9bDT3ZFi/NIy2ThXByzBnYBDEBjF3A4eA+Jwpqmg9oCUaNdLpfrzeb65jb+7QCLtMwn5ZzCVpLoc6QLXy6WVBhYjDoYIIUjOUQebrPB/kSOW8OTx6VQr0C7VAWhDAJ6kJXrSYQOVNptxRL6dPyrosqSDlm6nxqiXUXPXhI4syaNBzhFq7WJeLK0V3eSzyLnrXaYcfpWN0rtI0JDIZ2QyB9o/VWKcBZyVgRPir+bv58GBCw7SYyLEkzkA49VfcAjGQkWDLB+c30dmfhF3POYiiYMx2Mk4ftEyLu7lB16xCyT8R/6MtnRztXlnAwL/RRmvBulXOuA0lzbduUTrIzVpy5u3qrskmiLS8CDsh4F7Da+Q+ztdcStbLJC3y600HQOTEfxQ9siiSZyXUdi3UC12k3UZZeryKBt/FGW98BlZKv1sT+Ca6hJ6ZHZLy4RCfFv61s5amQHtmTTcfI+GvNeJC6CetPgL8f3HyFpCsOx0K2MqoqCwsxR+XPI5XXVQV7oJhOtRJPI1IOCeVUhJExCsmVLM6mdoPfRZxY1gi8w7/OwgjJlYplmA9mfCycfyQrK5D5HqyqUxjxhp4H3M6pnOLkHiI7GW+ZhuSjdYZZt4p1ftcvman377BnIQCMUDjz28J/dboe5nQ9QXOF42GMCrFTsiBNB4/BgaWnkkVaN8ULywwyIXpG3jBBxXghlyuhCztT7yOjzeTW+rELGxWypSo+cIL5gkVPb5RLEEt+mj0usTbtMZJsI9Sqqs1FD7VKQMeTDbtPXFlfmcEwVkjqHZXiK0aTl5kmHRsM4XRwWOUgLxFR8XBrReZmQaLpQPzvYCL9UXAT1NujJwipBTUp/ijSGsnlDSTDm34CSVSslr7SvinlUUSwdqWOIyIkFvrMx2cGiDC4TlmO6neNU0UqFIFWWR6X4Yq1A2bNoxEnpTe2Rza5fpX0Wn1UPgzh6mT5pH112kKlXZAWecF0OWAWvWNp7ZE8edhHckVGZc8dU1z3pZKmSqM1QE+RxxWHquGwUfst3VC/ndfy84mBNi0u7Be2ANBOStxI0YSDcPqrKkYUTF/dpJVJzTN+Brg+HgdNBOw7XAqoewJGfdHGoSXh0qTCOqusHA8N7CV3OoyszGLpmfDNAOADGHaY6AW0DeVcbcet4iFdaJEJdNpTHIu0WBwzQLJTGa6jwRAtRUS2uvHKhTR3gVcXsiYbgZ3qbq7td3kCmVNrk1E81+AGVr+Pl5Uk1aDx96mXbDiHy7rPb2w5Ks2HuhzhboNQcZw1YaJDnKf1XN1ht0SXVXKnJaWtboHp/XhToqtmpn9gX0GZhX/5Ke1eH6ab05KsnkXLik2CumR7KsXxN81OHnARWKzlHrlxiXIrSQlNbFBHaNlDqIiCPcQgp4TvYB4cBI3VZHzLD3MOorRuVNjq7cyG6+SgDRtWvTTbr5TItevHadhskSgueFJUlxKxMlC06adJ9+jpEudKBFp3iv3D9DD70AbJMwGgk+beBSgLqPU3rbdJS15RbAwu8J3SYPDMtzsHVAdima7AYHqSOIpbGfvNLM3+zyPWUC8L/EeOr8c3sdnPfGt6Jp0+97PEJGOgf/7789NPPPvvshx9e3d3dOa5i1kKtTZxltEF1MmdpFbae0XCKcm07PcpnezLkvCFZvn51FZeS6K2/qmazr4tmMTFSF43UduPpwiptPNdcigru9KrVFt1tiGTBvLKhaAFUHImm9pI3P+nfOQIckknAPBzSPUlz/Nu7u+9/eBVn78ViAckOH/bBG/5gnLyfKsYfxx4YdJKfPlllQR91pLbB8JNysx5SSkFKkHHglDKV/SQHNHD7oRxXYpih2CTnZJRysJJ+Qx1YtJL1qO3EU3FKLjQYPhA8fep1+HrDOxnn/TiJr5bLP/tXv/rtt9/u97sRyPhwOHRdYoJAedfmm5ltWRiSfJNMJ5XeqXVfzK5Lh84Lzt6XAZzSgM/1d2kraZPJ+kWzU1BpN6oJNkhOnEn3qnlYqetF+JWalMvuMvAGSgphTDtAVc+Ud1mOAtODD0lbosvZ79LqmO9fvTkcjk0zs5jE8JMiK6kK8VlJNLVz2dWCNt78FXTl9FzbVlwaIfBqOVhU5vUrhjbnph6NfJSrxQNtiJLoyKjuOkz/Ji3oI0xiM3xwuAjqRb8OvoORA45j/+LFi7/8j3/53/76r7/+53+ONLVcLkNeWzEDryy9MpugPhewbhrOLLr80Jziq45Ni4I5tdO0IEwAIcDJxtkGT1xtEN2CRYJ354FiJb7a6DTfi0VaxAzFoCr1HS5/1mneySNM86mEWXnK/J6+xq72w3g8HHa7+9ev3vz++6TvrpaLeE/7oe8gUPZRl294NB64paiMlntytRweCoVpZczPF2W79B4ElbwMhxOIZH6g9GRO3qwhD28UFx2FjmGqVWU5T8WaekirKekd66ugsWyMa/iAcRnUSyWyOZQfAnlefvLJf/rP/+V//o///tXXX+/2++VyMaYgSTaBouVU2bWaebcO/DoOoWlFAQ1z7mH9ubCYkUoQpjOIDm/W9OyVq9iz49fnCSe7gWU3ifk6NSWdUmH1zObzuk8nnkKlZ1AkahRupCMQxkLBVhC0Whi0MfEuRugcj8f97n5/d3+3371+ew+2TXC6Ny4ZnPvBZtKfC0EZh8kBnBMeejbi4NCiBFEYxyvV61zWUyHcUWW8INW28XIWlDydSGnA3169id2i8zrCkY+q3qDHSJwGw8+Fp0+98fXr2parnYCvEYIxD8f+5csX//Wv/up//c3f/P0//MOb16/bFEarFvi+68Wd2mxn1Qhp8JSS8Uh9TgKJp0Qu7RTuWXV2+uxqY+87USnbysqdY7l0/zFk1EHySNSGg45ZQ+bmyRyXrByiVns87u7v3rx5e78/RA4ehhEib2ldDE2+FrryvvHwGJBxWyUbJ30Vnu3IDgzaIZCABhENmDuGmFGEO1i9k70n8B9tIM4KMf3ksvMDt7ahRY2YTsoXIeUlzEBi+PDx9KkXQO+9zDUpWY1PYZlt2/67f/8fPv/FL/733/7tN9/8JvKxB6saxT0GmlbUvJ+leLHlUlK9cgdtQ9Z/q3nBl55U1WNRYsnWPaVAbfDzqpXKcJyZL3cx+FpyKHY+Rc8+LyiaibqCOXOkSXEIonbD9E1iQVp/MmLahvEAa0j3u138736/j7y7u9+JWhOPaL1DOUnXxTP8XJC4hKxhAgdjclMCS39s/sHPwti4mLVsNziRjL1EWPH3+TwwWoZjySy0JpwZPhpcCPWWcUAqsgnDnr/88svPP/vsq6+++vWvf/3NN9/s9vv4QqeAyeyuGiFyuaOAS9hIJl2cJUDjbDgA06kAqEDLdXIdt6pv1ZoiPlyHhdIWjGCamrTrL6ft2055wsB1V+8wpVvmWvrsKcxUBbQoo7NPqzUasRmi4it0O1CSW0yLO6QCaym34fFut4/3HMzLGC+THY1pg9Huz4dZ8StLolOyKwet/lxXu1M4tUrnYW90ndx77tQGw4eJS6HeKeIsD9nRA7ghw3qz/de/+tUXX3zxw/ff/93f/93XX319t7uPynHUwCSO2ZNN14kyF/+OkFq9bTtktCB6nkJxXmUflo06bsUVgZqizs7MJ0jkRW6s+lzq89zEJ0Zs3aZWfBEQUEbVVVMdb7AF4yl1uv2ooTZRPui6ERPxJ+cuFHpJNDtSpoYecxamtIX3kKvh0PdgZB4k0ZXBYDA8bVwu9eIaXwy5it/2h32kksVq9Sefff7y00/fvnnz1T/90//5x3/8/vvvU92SrgMFN9UB04to04cm5SFouE6RwJdwp+M+JtvDnDaR7cbCs4Vajftwg2Jin3ZJaF4vo9J0O1U1xL4tHS4OhO1Rjjn2ffzbHPsQokDSYzrhIW3sR9GbU4akY0oinDIX9mNpBmgaf1LNMRgMhqeCC6ZejFuGdHqJJ8KIdk4oGB621zf/9i/+4t/8+Z//9ptvIgf/5ptv3rx9e+QU7Q6TUzaNZGWMWl3UCpsymcaMZ5eJ00M2WFBXC9cX2LadnzGxBsdBUv6Ede6Rl+wy2efOzqrg8pkX16ZtklMXTM0+cBBMlF2S1xZKr4+8ExJ8lFia/rjb797e7+/u7g/HI2QUaZOvvWl9w3FbnGDIstoaDIanjculXlhR6oaU825YdIs45R+Oh6EfUunNpokbD8c+fvj8l3/6p//iy6i3fff733399f/99nffvn1zl3i6XUCCnyG0Tc6jAUlskZUrDq6WIXqI5JJ0TnJ04p22FWexrCli0mVPs7Ie12ZtVo6BL5UBGRpEuuf0uUo9LgEJMahYOnYe66M5WFWJ9mdWurHQ+AhZfnsHYgEngx6x5Prd/f41MG5akUnHxN97qhaeaNrTumvvw2jEazAYnjgul3oRuP4hkm7iwqiIrVqsspkKwkB2qMgWqap229w+f/nsxSeRsO/u7t68+iHi9evXKWMtxPRGRTWUYcyVvvtgwIjLRxWe16AVUPV3EgnFUaDIiNNIKzm7Wj1ZNB4c12cFpKo1TL3DQOSK+TjR4zuqmuqwxwg5sX0qAB7CcewP++PueExq8OGQfMBC+bysUxJr4OpPCLQpHN4Gg8HwVHG51IvrVaDQCq1cTDnfHdqBG1xUimVQu0UXkHdgaf92u729vf3FF19EUumP/X53f3f3dr9P4UJDf3ScFS9w7mhMZ1FbnkPOTOAmdchlN53VQ9hbtoCFnOuc8xH4O+isZM3G4n1K58aCBbx6MsjSDwpMRpoNOelkoAqukgqb98elnQOUe8WQ7+9+eI13EiOnkODBwp6CsEg+ICN92uIDxb7mvA0WaWUwGJ46Lpd6EacXjKZKqPQRCpdVO0Z6vlpdDd2wXq+fvXgRcP3pMBwTBaeI3mPfh5RKnlfl4iKbVJXFwzKbwfeJfFPRlkS9yeGZFyBB1T9PdQg5g3yhsmKzgSmZTgDED9Q4wq9QO2jgRUT52vQyJzRrA4uOOYcF8208HJMEjlh0Mdmd4/FR3U/MOkZho48XvD+m8nKo3eZbVMWdTTgVd27nPNsGg8HwhHHp1PsjgYnjU4w0VB9bLBdXm7WYZ73DPHuOjLdgKca0ylwgMKTIYN9kmzBSn3dSaJ6NsI1TZmcAEq8fMS8H+UtRbRe/cq5myHoqac1B6veFka3PkHs5pcVMi4BCsgek5Vf7Y7I4p4VBsD1FLI/jkfNiZOs6/GvaPz4EzGAwGC4ERr0/FimmCqqk4VeMEmob1GYTtzbKuIs7Qx7chgs6eFyY1KZFS1H5HZtUPy+y5xLXMVHlXPYHI1ViQbUQskWaSL2hZBe06JYyYCCBB0pUkeqhowV5CORrTeblN3e7AToPunuPpvi43/EosVEcWJXLIjkK1m6K5cgGg8FgeABGvT8engoTOI7R5bwbgVPcYeX5FCScon4xpGnwI7s8D0es/t24hqunRcq8U+V6KV19/P9yufRYxRS2YWHwkV2q6PUFxvej1O1jTy4q4infRaJV0nfRhx3RDwNFaMFaqaByLwfO89dgXXKsbw8ualTopeSqeWoNBoPhnTDq/bHIKq3Leh9VPFVp5SPftrDqV3lY8b8j1IH34N4NTSDPLqzKqZksHnvsv3cqUokimJApeaPsDLbnGQtwnUADuBe7h2bxlrNS5zgpDIYKboAFQiIRcK0n5x+ouWgwGAwGBaPeHwtkIE3AYhsWUMkXrmmK/Ig23/hhsVhwU3ikysVBxuS8ine1XE1XCrVQJ4gDoHN+SLR+S8EZ7CPr0CQfeF5QOw60XkhUZQzO4rTVqmOQCIwKnktC6WzZNhgMBsNDMOp9PxCjMEJq00rqKr0z2nUh80bBVbpewjTuVxhXVFvdbE77PLIRWMiVe1co6MLcwTstN3glRoSaTGOnF+3CozV7lEO4OauQajAYDI+AUe9Pglkz7wz+EB3xkaw2S9vy02N8sQ/tFjJ/T/tjvGswGAyPgVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnhVGvwWAwGAxnxf8He8liapF3qjQAAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 1" align="bottom" width="236" height="209" border= "0">

Náplň (Cartridge)

Puzdro na náplň (Cartridge cylinder)

Dávkovacie okienko (Dosage counter)

Vrchnák (Sliding cap)

Tlačidlo (Dosage button)

Ochranné viečko (Protective cap)

Kontrolné okienko (Control window)


1. PRÍPRAVA:


Inhalátor suchého prášku NOVOLIZER® umožňuje jednoduchú a spoľahlivú inhaláciu. Nekomplikované používanie, rýchla výmena náplne a jednoduché čistenie sú ľahké a rýchlo vykonateľné.


Inhalátor suchého prášku NOVOLIZER® umiestnite pred seba. Zľahka spolu zatlačte rebrovité povrchy na oboch stranách vrchnáka, vrchnák potiahnite dopredu () a vytiahnite ho ().

Hlenqd6zJEBkhI3hZudn2NXUHlZqjxdn6iqzXatzYwM5gb7s3MzoP+IfFaFE0SjsMRA0iBzYV/KaEzG4F8cTbiJpJMoiyZTsVRZJJ7ASm+KGTNVc1U4DGDPU5JogTK3cBpSIR2PusI7VCoSDoTP3VyGi1AAFoMni80cKyuYKa9es1p4HCSam5qeHh8bm5ycGBkZ6eu7c/XKZbjZMji4vKKquqqurh4WFh5NnAZWqXAivqXDUbDOlnwep2/p6iYLSe4n1gjsJ7HI8bylXde3h8NNjowMX7ly9fzZM3f77lRVVR945dWt27a1tbVxjLqwiMGOY9GX1nVvNRT0NBucm5vNYWWuCBlRPL3baAZBOW+/kDKg9pvPi83+NlAPqOo6gYDfsNpuC3Zt3aRYRgwaVD1FANcx/Ga+UFyin+GDw2elVn9CpymYdVeLYuUg2GfgcJ2amhrYcHd6e7m5+OAgCJ6h9vZ2kOTDI0D+o9xZGF7AwRyvCQOeCHdAYS/jwMBD+FteVubpwAeyDlKBMM9raKgHzZb7ncEWR3zbvAz2KJxT8W4iVFthKTaBiiKyt/ex/1Y7m8h2Z6pL8d5QWCOXywInymWzqSQCmYradFlNbaFjFbrrC0i2XHgVrTWkaakzS9b9+QGSaib9q3vk1oXNnCtkPQL7bA3lohKs2lHfcs8zBZqEUv4Eh4G7glwnMWKIZFil4BcW7KQtufFEvKkcxH8DX3J2DqHCOHq+h0ZHx4A7A9riaPlEPFZWUQEYDdhuuq4OeASa0tESKjioWseVqrWMEBNTvXPNSiucgG/DXMBe9MVsAWRrMYX9hIFqulanYxXDBdR5/969e3f7Lp4/D/8HKuv6jZt27NrV1bUSywRxArkIPHU7iFrbF/Rb0r1NJetsDvEV1uqNoSZMHFeRu2O57g3l26/tIThhxlIKirmA4hHSJA4p2hSaCwipM3CtWAbSLmWMqEoVGqP6I2xoYAOBCcjVp4/Ql8TZ9DX9iaonEHgw5pEZRkYz8QCZA24HmofvxsbHU2VlLS3NVO0nDqRbwOZFlffv3wepXuVWT0/PVFRUABlXlJfzaWtratAhnwO4nXFNX2YsAJcHngIvgTvAFUHdhbPBbxsb6gcHB2HmqWSK5uMa16Bqr2jxgvCeMrxMN0fm+2XRatIDPQa9HrnXvcCSEDhwSDefy+Zy8UwukVCpGVhzCZmpDjmz4wiE8idTfTiMQBckYA2Bs/xXOaoue0Nsnms9BMf37SlzTySSV5VUSA0xG9p0rKZBO0GwRZy/BYkPfKy2pnblyi64oZnpmUkawBTGsBPk9PDQ0LmzZ2GDNDYtg/9WdHQAC0ZjsFDtYRGeEO5h76MgYyfvViqTqeYgqZj0owcrHixYVaFbcmzmEYTjjuWdwaVpcPNxQji2r5i8c6f30qVLN69dG58Yj8cT3WvWbt2+fXX3apiwMkdZBG+jX3tz+C98gyG7dbxMJjs3O8uRfyEDm7J7B1mAE/Tn2cNwgaLPHf7Y8QW/Oh9Jf6k/5UYg0vPvRLJNjdIHsFNIVIX042KSO8N2+fhTZY+kOa8wRgFr35hf2YzbrJVDEhgeEFApbBFAmLCTgPi50xEQxsTEJLxI19am07UTE+PAqYGSMc9qfn6EVIYIdUZCbcJ10fjnZFHUYN0nPDMwFIAVQBh3+u4Cy6hLp4FGHsIYGIDb6+jogMUHHdhYH82ztInG3IhxH/BfV6eEKyZAdEHFWpQ1hRVFz6yHesXCWOUvcXmFTEZVarEfqNnVi2x4gwIslTZwvL3gtuC1GAsDBVfo5EtXk2Vok5uThDa8UL5YZKapshQwWYBpLhW/mpuFXT87OjoCSz4+Pn7p4sWvvzgE2GfNuvXNLa2tbW2gO3D/eFbNjFLgkMkZuI19O2EuYM/AXi/GpswFuN4eSqlYDNQi2Kbs9wahESe+CyLl1q07ly5dvnXjxvDQQ9h5VdU1ML+XXn6lvqG+CgvLgtAGXoXzM2jicYflSZYUzZLNYbw6VfLzn7GiICtKhz+3OYXhCyWZgnnMNtmbrwxDcLRNQGjrYEQaq6GSz6gMxGIR0wYAXb4SZBOAAmMNseeDNOhfiADBwsyx1AopEckeVhDLXC6hpaUF2MGly1cAmMAeKq+oqKuvAzYBAieZTAFGAI5w9+7dBw/6Hz4cpEk4oHyCWgFzKEulAHymqFYa0FcsFsW6z8SsYG1ramuArc/MzGawg0BlRQVCibVr13J7VaWpFqGAoltQFlPhK/9kyI+oDu4qioYWg8AgBZJpoWCLVj6BR73qQUswj9he54WGOar4K8cppt7FTuZ6qmr2gvxm0eEjePpTYAchXbKisqK6urq5uXnNmjW5fGFmZrrvTt8DAHX37508caKQy7W0ta1Zt661rb21tRWYONt02KEGqobgvH2HBUmQCyxi9odtXqCiMTo4QYXZsUsTPXMkee7efdhzs+fShQt9vb2T42OAyoCB7di9Z8++/d2rViWTCSR+Kt3H2GHx57HAkGpdiMy4NrHtwxOl5LltArD3hH2wrQLYW4Hfqv8s0S+VGql+o8W1FdurlghxflTnFJtLIAMtOQ3fO8CvfQ5kjvR3yQICDRh+ui4N+B9WG2RCc0tLMpEsL0utX7++v78fptHQ0EDlQBNwQGNjAwf/VJaXw96an5ubn8/AVcqBmCmmFQY3DmaexXCgsaFB6lhAnklZWRkfEKEoZofCJX3Ubj0d/1kWSUVPcwG9VioEUPIngpsas93HZ6BmIawVVV5P7YNXLieeTrGdy36ro7GlAS7GBlS81MUhDrwaNHUaSLwoO/8MWzyLEtLsHVLBA/YyVzeVBMUNxtatW+BzgAY9PQC+rx45fHh0aKihsXHztm0bNm5qbWnh4FHmAGi5JAUETaXhZ2BuIPi54NhSC54jLnNkPBaHmQCM7O3tPX/u/IXzZx8+eMBRUOm6+vWbNm/fubOrs5OTUmZm54ARABCg3tUoNZ80WJqpxNMRHbl8bn5uFhYYkzcjAdRnJmpceraByn5dkl/YJzH+Ren7A2xWwBvE4IuiC4G0xNozUS4fwh3+XCdSEAUzAeOPiHBtIM0LHAoV8G9Hn7d4O4bYAaiUK1asiNK9p1LJDevXCUq7rqwor1rdzQ/aj/YxyYtCwINLAJqs8jjKgE0V5KAqSKtyoaP1dk9XQPKIX8Bdgo6GCw7f6rRLMz/jEwlpBixjOZ4XU8K5vgMtAzxcHflHUQZMcShjhTLt0ZcBh2oA83siIMNtgxfLvABtS+lTgb3MROohM1nJveuprGvqoMewGRaiUJgn5eCJMQHrGmiSMLuFdhkpCqhXYtEaKXJY1zDOZubq6ppdNOCZ9T94cO3atQvnzx0/erS5tbWzs6u9vZ3DluB4E0u+mEbg35mnff5W3B7W4sxi3fyrV65evXLlxvWrU+PjACBr6+pa2tq7V69et35De1tbhJKuPUrUqygvy2PZWQQk2EIXm88WQuE9jxysXOFMXJGlRpyadpyQV09om7ZjxcPZbM4GCNJS+4WCDJaiZrEAxzLWS4tBCJ3hE+AgXALEEum4Xwnj8jJKGTBV+NqAo70QpR6HsAoBLrRKXMucrVqwVwwZ84KY+gXMC3hlDFVLUrXMGhbvDeAvOR13xGfg4qgUawT7Es1voA4AIFfWlqIZykBcafgGmb65KAOsEiU0ZgjesyXPS8XJ5pdIkGOIVlsRrqCyr47BSVKaE4anYF3OXFqbGdQz9idZdBJ/9iVuRNdKVgzFCIwnHJxcqFV61NHY3ABap91gJkYRnMq1QYkVXK5++XIgwbb9zz03Njba19d3++bNvju98UQCeEHTsmZAczU11cgOvEBcjX9tBlAOPU6OG2e/V8FzKUZ98N69+8NDg9evXXtw7y5ggbLy8ubWtrbl7es3bFy5qjtdW8uxpXldiA5OgiUlBbW4pyiLAvkCnogF6OX3GCDBTs1j4XrFBULxfOZFkNQDbj9baPvYW62GEjBKCeLSAwYJsMFOE7bj+Cc0J7EvZ0MI7V6yMKw6g9R34ugFVxCgmBt4epgJ2wqdMW4JZX8OeGENH+FEN1PLxJyNXxghby5nHpZLr6Xms0J1MXUSlHTIRwKAoI4p+i6tGFCmZEcjeaY9x/H7vlFkOHZDzszPP3jQf+/evQcPHoyOjuZzWTgBCJv6+vrKyoo0aDW1teUVFdFYDEQ1iJZUKsWw1dbh6RquMiR6RsPwdzwzENRzlaqpsIue8KK7ke3UYQkqGQ5w1CauZIR1k0UNCcHB28w3T7penorxeCrtzWH7v4fdGbnNPBrpXHymEdbFOJ0ZAHhLSwvwgz179kxMTPTd6bt//x5Qbm/v7Zqa2qbGRhsL6Nxbz4/V85QAhCeam56bH58Yf3D//s2ennt3+x4ODExPTcG3Nem6rlXdXatgdDe3NFdVVbEyzJ2FcK6KoahONWqTLWCAefTSCGEmWaACpEwyERNnY5GfMfuLIPLnU9lcwI8C0vtDWweKuABDAW2Y0KwgUHoscH5CF47lfaTuJbQh6DdEhMJEHhlnh3T8qZp7V4/KInL/rT4gRPP6BnWFFWs1hCXi7Gt52uNoH+BPQx/PNgInWMLEsf1wRYKUHr3GkzRj4oceRf1wuUTKvKBgoNnp6ZMnT4F+29fbOzs7U1FVlUqm4tTT5dqVS/DrZDKVSCbLMd4O/REAhlvbWisrK2ETptNpeAGiiEW7Zxc1YMMilULX8/DYGUNFqyLS91uZRWWrdDGm0DpJSCkDvRWL16IBRZWW+nNThQNXNOtpbP4UaI+eP4x7xJq9XHEHy9JIFRvBfJmTFGtgjTZv2rhp4/j4xED/g/6BgcuXLyMXcHUYlqR0KEovVf4/QNxT0/jftWtX79+7N0zhjpPjY/B9Q1PT8o6O+vrG5StWdHZ1NjQ0Unt5smR6IhJMVlvsxp54URypktnIVYnyU4XbhyhQWLBZBob6wNhIBXMrixikwmGl2YdtKlKkH2zgx5d2tH9YhxU6blGpDzVPbREkolJcIGLpOPrZ89XpdREL8A/ztLE9aEq01lAR5EJAzL6of9eWUc03tQgtDTXl+yHcCwyqGUmRHaKAtiFik2gqJl8zf5UvuAMPB48c/vrwV1+ODA+3tLbt2revq6uzvKKSS7ln5jOw0SYnJ9FVNjYGx4wMD7HKkEwmKyrKa9N19Q2Nbe1tjY2AfBtqEZzGI9rsa7C0vzLIzh0WsRbPCgCBoHK02F1qNi04h0lvnr9k4/sjxBdQkMgIy0XtcZOWfdvChipmCD8HDAVAas3atRPjE1GF9k2t7kgklYqD6g6sov/Bg9u3YPSMDo+Mj41mMhnYNOn6BgD8gP07u7qWLWuKxzFCi0G+miBahv48z8hjDnU/ZOTMexgMGtVmgTAWKEYBYU6gSdsxzQIN5WtIqXG+EEL/T5uR7GkVnVZKKwpAKFVRbT+zCw1C8BOGZJECEHzny3z+cqE1Kq2NB25fHawnac/2MYd50oZyAhUEDOuxWAlp25h8x8JXEgsukLEHDQoFEDyzFy5e+uKzz65fu5JKlb382kGQXW3ty1McgKD7ibOdNZPBcnLjMCbGJxHu3gG4C4j1Vk+PE42Wl5cDXqirr6cduxL+a2psAEBB2QBoJ/cKZLlwImQRyRLVx/hx2UsoZbHM9wxha/Olrzox8scSWLqD89NhAH/uKGIcCLgQrXteOl2LbJWRA1YAzuVB7vfc6Ll/7+7tWzcf9g/Mzc5ymfBlLa2wiED5bW1twEKA+DWWE7w6ykpUcMOXfKpDL7DaskrpUApBOObHvHUcWeIb/bW/THbQviymarOgAeVfCCFLUpfnWbZpIzLVfagWDMYdYAwBtm5s6ZE+2RuTlzmXrSkEL1M8Avdbam01w3oEOyiFjcN2thAnCjBEeGrYd5QjTcj/hyYnBOq3e+++8/vfXTx/DnDois7OV159dcPGTQD4JRksTWkDof0CXGy+rq6uaVkTvN+6dVsulx0YeNh7+/bVq1fv370DAmx4aPBmz43DX34B2vKqtev27t0HbKUuTan+1P7UI5MMVr2ggo1kEZBFdxbQmOxlK/rc43K4lF6oAdQPxwSCEIZMCS52rUOzAgYyk48Atf0H/bdu3rxx4/q9O70TY2P8m7Ly8o6VK7vXrFnRAeTfVVVZycX8haYRatIhqE9eNiOyfsTbd3bHeg/hXVEr0DxGhpGbsNgyZwlWxyj5+jzhoD1zU0YbN8Y5qaW/Opn9fxp32KqHY6XNejpmiQ838c1S2x2k0AkIUnsHVDcj/xIiCPgDg+VPKbAgrR6kYqEiJUHNwry2zQeP+WjYoeEjAo10hF5B/1R+k4JChIM+8vlILAZS6NujR//5//mf46OjgOr3Pf/8y6++uqxpWYHDZahbHHZzxzZt6LqUxALKUinlmyNTdDwRR1JftWr16tUHXn7p4cPBvr6+nhs3eq5dBbUB9urJb7+Bf81tbS++9MqBAwfS6RpsQo/kUEDOFI1afNS3CMigo8HmlaGVNECP84Jd00XzMXjrdzRkMD5CaGUwGolKrIogov/0j/945/ZtYJYOxXgkE4n2FR0tbW2g7a+AFy0tVVWoiWU0G0ZIhmF/BZY7ZAfGzhlSGSG07vGdDV5kSZWLtN/LTwESlp1PaGyPnwQZky3L1XbXLMDR/bbNASZP0TAFGxiE6Io3gKN5D+9d3jMcgl7gxBQ+xtJE+MdC5WIElQCLlwcMgcbuYNCH5gie2aOatl1LsTFTFUEuICz6D+0bYW1fdY+hiMZgOLMWgD7Z+CQkrJqLymoa6e8f+OSTTw59+klmfh423lt/84sNGzagbU9SDjDFEbDLHCE7FT7gJUXHs2EvEuu10xP05jOYot68bFl7W9sLLzwP6ODqlSsXzp/rvXUTLj388OG//PP/+uyjD19/62fbt2NKGxZJw8qVANAiNki0MY0NdMwdWYoAv/aoRYbHrW7yRaliP8iwpwrLEqVumtSDB0280auXLoLi1NnZ2dTS2tjYVFdf19LSWptOV1ZUkFcbu2LkuIy/43jKhWjkpDEveZrve1Is5sd+OoNLR+lmG4E4Hi3NhU+0LHH9/aqFuTCsQct3QSF7ln+oSGya1bRtECK4yvrHAekqyJemc1FwKHbj+BFH/D9ueWWzrRIyJ+RxKrJimTkIETowDF/tv+YueEFCSLKkFmBuv6TEK2Yl+hCP8ZFL+Lu3786Xhw598O47DY2Nzx94+cUDL6bTaVoKAfLd33JRyaYVFs3a3+Kya4UVOu7ODDONYU0XQWpjAbZwfV3diy++uHv37nv37924fv3KpUuTExODDwd+8//9v8ePfvv8iwf27t3T1NTIu1qtLpE036WnNpKvc3khxlB8h7pquyz1IL7nUfQgPK2l4k6LHnzrZ8uamxsaGqpralKpJFVBVDLBxRBXlSlEKJeSk4rvhNbGbG5PBNqtPfUhuQYhUwKlM6hoOyZsLcQ93wEW+LlT3NVWqn86FsC/kr6jIjePvow/JWvrF1OdAQzGV49vI0bvUGcxzlRz7mIqChGb/YV/RDG5Bt+HUIAosibKIsFe8oEuNL0QIpD6K6kDBPiesSRENNbXd/f3v/ntiaPfrFq95oWXX960aXNtTQ0WMhIeQlaCVZ7l4/R0eV5SCjgSTN0DGclVCQDHkbpFC88Es6sTifiqlSs7Ozp37to10D9w+dKl69eu3O/re+93v7l/7+4bb77Z2dlB4ZrkQefSHYo5m6XVlUxxHo6W/4HlF2z4MfUdtX2emNafFzX/1AY/Ai4zax5Q9JXXXkW9iOQ8pQkWLOu6hqzq94Fz+f8fVHa+O6OAubTEoEMs70SVGFn8W0E/9tA/ED6JCikC7kPj3LCJwL4l6TN9P8mfwZHQhgC7apD+oeeTtxOwNhkbanFwoM25jER/nH0Tltua1ZuvQ2jI0KS+RzXM415EIyg+wHANs+/9tRf+ekqtGgkdpHj3zp3f/Ou/njp+bEVX13/6h39obGgsK0txbojQkkrwI5DhOYS6fQVvVLoat6q0Q4yoy5tYDIAGNdXVK1euvHVr45XLly9funD0yGHgE3/761+3t7ephAXJFl7ypudz3Fqeb4LtEJGow/jfccxKKr2ANT+vkBfB1PtFnuB3OmTw6dsoGP5GE/EE7xlPegFz84920GpzsICrkppUGn7wVgOSOSwaLfObIXLF+OxfiaIzWOc1Z3CtzsiGwAwkIbHgcUU6YelmSouyeI0FAYQ9Z1sL9c8QRBwLQoPAZ0WHqXsqDWpC1yq+rrB4gX3ywFWYY2pTBbFsxTLmc/lPPv7k9MkTHV0r3/r5z7s6O9lewJKcyY8rVjx+077AHrCerKqMomSyYM8SQIO1a9esoICXI19/feH8ubr6hjfefKOysjKB4UYSN5gKoJJE0g67DxTgB71ah6sGF5mCWXJY8QM7aUnHVMr9YYHAQiNqxZPqWpTfrXXvLxr2Pssrpcsk9zHV+QcHxRF9YkUBidJcIDws6gvoOcYuYNIEzXU4P0+ajB2PilJIrk6P2UQE/R2XcwoDtomAgs0fco6NMADkUch8cZlTkgsUGwuEEe/CdzfYq7rQqcxXATjA96bVafKU4ALeudN34dyZdH3D279AW+AcNmXFAyJUX8mcaKGrLHKDNtOkD1VCB2n6ukwQtcODF6AI79q1q6qy8l/+9//+/NOPe3quty9fsXbtulWrVjU01AM+xp+jQ53T6qkRARVl9kj3kFZCh8FDcPpsLlfgkqc6Hc1Amx/biHL5EEGd6l1V/eKJA/u//4HF3nN5KXV5bim1vS9AQkKpADL4iYkWl760lyUUAS0DS9iA7F1u5+QIHbZMIfqSN4Yb3MzSaBdFBpTQprcRu91VVeiN/rhE8ijS1UawJ0AQi0zbfBi4u+Cdzs7OfXPk8Pzc/I7du9evW5fL5kAyc64rG645x2GBjKpHjzDb8oRqkYIWRMqkorpgFLDkTk1hVzs4cmRoaHJi4uqly5/+6cPW9vZ9z72we/eulpZmkc+5DtUdxcwIxvuhzpG+3ZCHKu+hVy8aiXJ1gB/hiNrKlcOlh37EWEBoAxtVzchLjpSkQGovYp66IwMhopQPEWQERSPApIsVAWn4jDlGv2bil1aAMAMqBgsgD4BbGZgoBHehIVerOg9dPmSvDMbdCZXf5QWPDMNvwxRKwoGST1UWHSOLDgipCY+v39p6hLGo44cUT3Hu3LkzJ05s2Lz5wMsvA1lGqPAMox5OFTMsuMREH3VR+4VZH6BDj/IUBeUdYdR9Lj+fme+9dRv40dEjhwXFyDQua66oqoKnNTQ0+M//879/8N67r7/19ssvvVRVWZFKRCOxhDIF8R6TyujAJkkduFDI4fbMRSJRCoq2VvgHtQ4sNKLG+El2fuaRzwAWkLq/uHkvAtA6QMY2VdMR6jCztzxPiIWxmr/7+WD+hxqsoKJJLhWWxTpLnCXtEuZHIyAe4mWzmZmZWcNtaR8Y14DBAmFKDtyZBgIhlLsIww7r8CXxjHWDPtCw2JLnla6SXNJAsPgcAvxFCgD/p0+dmp2dXb5iRUN9vaDa8+wLQNchLVWEU334B088/FXUqo0y2kcp4Byw5P3++9evX7t86dLN69fgCdY3NtbWpjdv275169b6+vrZubmeGzfOnDp5r+/Oh++9c+TrL18/+Ob6dWsbm5qAHVDSIm45j5MppU7ZobRfLkwMWgfohR5l5Xg6WjQIH34sI2rHqz4T9C/YYsSQjIoXh8NXaGiNP2AICH7ra2v6vKpeonLq+GKohIUsl8vBS1ApBVXpz1F7X0ntOqm8WAxEAbytKC+HeY6PT8Dn1TXVZho6DceXkSXv1FgKdAfBBRZEw4Lgh0WMQARguTZ3llYrik19IYPFk4o1bWJAYAMIfHBgYG52ZmJ8wtVleVX1ClcpY66pyGoVAilmQKFZCYqQ5TVl2cZZoMDlMEGORN303NyVK1ePfP3VlUsXK6uq6hsaO1eu6l6zuq2tvbamBrsJem5FRfnmLZs3bFgPmkL/g/5LFy98/snH335zZPWaNS+88EJ7e3siHjWuH6Z+wVYHGpihkM+JZILvi5oflIBpj8lPv+sR/TFM4okGM/VcDutOxI2kUrLOF1ZaBAUqsQvLKKDOZtR7817lXTnmekKZlzhzoZCgGFWBzXnmYR+UlaU8bLg+E8ePY1yoFitDY6IL1u2qS6dB+52ansbOOWUpR9fnMqbmkttCSt/3LnUowSNWJkzm/gmF9ZT9rH7mcAtwByED6/aXDwZTRCwesEmudRONRalmlhehTp6qga/rqZmp8icL6DgKDjFG85EgmuIpIzPvexwwLjabywLT6b19+8zpU7du3oSL79y9Z826dStXrkrXpclZpvoCcO4MCMVYMppIJBoaGtasXTM8NIzV9M6fGxwc7Oro2Lp9e3t7WxkW0ebFZMMjyqcclb3wtEVaqCinHy+hfa+dy5/KYJMeBeEVPJM9a5mRrI3Lj8HUYPcZhN76glEofbKYEYq1P94iySS24kSDPxp78LccFExXQuOzi1V9VA2PbDZbXl4GO2l6ZoYLeNmiVRZRmvnShuKEJFUMjLa1q4NLmS3DLsbAa0/3teIPizbm4mqRmbBZxmIpXcx3/LlpAyRApNa2NoDcutiUKpXDUj+bxa62wqWMDGHQmDDnt6/FUYNczIvqKQngL56J0ZRcFqkwNjbUc6PnxLFv7929B7/qXr163/PPd3R0APHDf5ypIHWFOMflEA+MAuaLUwW35c0tzevXre/tvX3+7NkbPT3AGrZv397S0hqlX5H3OscFlAvUY0/Z2i0rTzEmXWC9v9fxjHEBDeRFQVVEYYFB9ZAoL9xo997iS2zyHbRWvigjkKBKOlSZm3z+nk3MXEyVJ6a61bh+G0U+YyyGjsOQp8Cfi2e/Ntb68KHGTlnyK8+z6TDACMzSLbASi6nd5kpakoeDR/8McxccH4tGQQifOHbswb17gJIaG+qxfpkQYxOTcMqa6hqXmanDz1TIBaCQeox6pVU57EyW5QJquBKdEVevXT157NjtW7di8diGjZvWbdiwqnsV9lPGPoUeHAC/jVFyYUGHpcOyFVSXZ8xC4Up5cM7GxsZ0Ot21cuXNnp7bt2/dvNEDN7Jj5876urRETcTjTuqZbNZH+/q5Oz8Omi8ezxgX4OFxhWcr58boBCWifYt/zo/HgARhSxspZRgMY+pbFFsL5akRrRHlQtEAblDKGipEuPslnSKHI09WTEHdLFxzAY87RiiLZOmsfovP4HQsIOAtvpcWIsuwgcC8lrKYNZVUA2wXhQ0EQoym+Ebsn7BVFrh2R2dnY1PT9StXRoaHG+rryYQmPvrTh7BQP/v5zxvqG+bm5mABQc+SojS+8LS9Vqgnhn/Ql4c07AJbAV4zOjL29ddfnzz27cjQ8JoNG15+9dUN69cr7UOfE3i0OSHflKn2B4+wIAvczgAwXYbqH8JDq6+rr66q6u7uvnH9+onjx4989RUgi+eff66ioiKXneN2u1J1KPI8f0MucYGnPbBzey7n6uw01rR9RuBHnusgAg3J/C0VYgS8sSgy2N/xZKYCcS8T0tVNhNQvpDSZS9xNTFmzHMObfPBvMguNPcnRLV7MMSEXgM0d9D2WFulPUcY80gxg6wIljRrBiQU0CNtIC5S/as2amz03QER3dXXGYvFUKjk5OXn5/Ll0Xd1LL72cSMRBK8dfkgfRQD9hPUR9fmGYqaPrc4JsB1n9wfvvXbl4qaq25md/+7d79+2vq0vnsjmJfUTxVFjdFJR/YgrIZzkHXPhKRwKrm+IW4qqZCazzS87gaAR4RzKZbGho6Oxa+eWXX/7h3XfPnj79xttvr1q1kt1GZdTfiZmAiWX+C5/OUxz2Skafovnn+xmKrhUiQAUMU88dp7iUCAVF+58J9oIpn7RJdFFGRLNNKZ1Cqg4i9GMKMskKUUbFGVQ9aVeVdgRVkHgERS4BtkQTgccxxR51cMA5ChVb7vEeMtc1VxfWFuHJOIGoB2kmXEx4GJugqwfYC2U/WEITrv257zYN0GZg+NcymEsbFG1GsPCTCls9pOTukmgCADTU0dFZXl5+8eL55194HigKxOxrrx+cnJj49MM/wvofeOklUNkN+xN+W07HMIWCDi5WLCCimsfn8rkzZ89+9snH9/vuNDY3H3zzzc1btlSUl+fJlcsPC+gfDoNzZrLoIFcFMnGD+GVR4VKwuYaGh+/ff3C3r+/WzR64pWgsls1kYvH4jp27tmzd2tTU+Mtf/rJ7dfdnH3/0j//Xf9u1d/+OXbsqKsqjlOKu5YDAQoBRVVjBRnmhJ/W9DY/bu1BIa7Q4YLgkx1oorvgHYW+aeMgbxL0aUESbTqGGovlgoX0FWmFWFtuA4LPZgbB2lUdNJagGEB7hlx5RZ3ISiRg8bjQJC49K7noRqbapqT/vqTL1qvq4vpAwvkxzRWudw/RlaDUkGEsOo1BY1jv1W+uY0iBiccFQzAiKJ1lSK7HZDTBOeFpbtmz+qqPz0vlzN2/d3rRpEyzxmtXd//4//Mff/Ou/fPn552Wp1K7de9gdw0FE+rSk9VOQmJvH0AygNxDU8Cn3+ZvJzJw5fRpoErSAtRs3vPDiS93dq+LxBLJgfsq4WRRUNOGbuhOcMHz34cBDAPxUc+/GyPAQAE84SSYzD18lkkk4ArSV7tWry8pS8Ny3b9vW3tZ++vTpC2fPDgz0P/f8C6AvAGuz5Q3jRC/IA4wlqPgRPG3bYcDkpDgytQiNhsMYvPAm0Ii3VCDn4ob172ZgrF4US1bC1QukfGPVpIgrHDuOSOmMtOh+ZwFD+J7GE/pzaeAAfYt6u9Rp1fA6TjXuXdTn0RDItU7jcWy/BVoo4EbKD+A+XIoCpWo0YGXFWujDfuimpoBNPCFKXGRb+LnJgeNLr57hDrzVhfAXh6ZSqknAokihJMHbm8piXmb/UcVfIYFI1m/cePXypZ7r13ds35bDrseZ5cuX//rv/v07v/stSHIA1Vu3boXjubmwo00wUjePdLg/B4XlMLCfmZ09dvTooU8/nZud2f8CcICX6hsaTFC8Z+qmE1uJYeeVAtGDx6eNUueYfko6vnQRW2xh2xsPHZnp+nr4qrK6KoWjrGnZsp27d4OKwTeXyWZra2tee+3VtWvXnjh+/NjRbx88uL979+7mlhb2DSWSCYoxUUYHng6sBU+guHrt0xoh1YlEIU4AoRDOx0OXbbGML8XF1fnCFyj14Xc6rDJH+CdfKJgW8gbB67+Gxap/amigILRY8481Z9CBQ5KSeTxFoapZo6BdTqFBLjbGzaNCy9X4YbcliDXQMRHaqZjyYOELZU00+FwEQxttU4VlMwhYPYuX/JHQQPh+BHU+T9neWXnRvCDIa5Q+HzqLtbLFjKBYTSixs9W3eGZA1F8dOnTj+rXR0bHqmupMLlOeKFu+YvmBl1/+4L13vzlypLGxsa29HXU+Wnz05zlBYyFW0EMCBnLKZjNHDh/+6tDnsE9efu31vfv316Xr/BuhAufq+dNicrl+WA14anny+I6MjFw4f/7smdO9t24DH5FYaD9dj907ajdv2wYbraysrKamBh5tVXVNVWUFKThYB0FIwe3hW1pb3nr77TNnzhw5/NX9u3dfeOlALpODSwM0qKisBLTCngtlYFLVuj1rbRSjlCqR7CnzBc8TXJoLy7EA66Rm6o9pF5Ce5xbLBO97z5HyqCcq8myqD0dhmujDhx0StYCo+ctPXD13C5Qa1msZDdQ6+PUU2MToqY7VHgWfgviCHTk9Pc25IvPz87A7YSkTiTgcEItFYZfAyeIYQkSJscprKFwdE8PKrbmcJxTHMfcYsFmWWoEn+lxoJq45o1oJ3mGo8th+TXV8wCe/4EwsQFMSESw4Q9W+EWvYtLa0bNy8+cvPP7t58+au3bsiiO2zsWhs3fr1w8PD3x4+fPSbb958+2eAujkiA5438laGZqrYMa4YvJianDp/7iywgEgk+sqbr+/ZszdVlsrn8lFCjty9O7DOulxNPBpjENHX1weqxIUzp0dHRuAkdQ0NHZ1dmzZvaV/eXl5RUVtTiwwI+4sgXoBJwu4DNQHTk7D3ABUawGTISEVF+W6CCefPnbt65erdvr7J8fG169e/8OKLbW3tjA0py1R6KuOQe+qGlmvx5fwzh7ZEoCIAvI+ztqLGTVLymfk8XpQKLvYej4c81YHqH7ruUJfJZTOYqwv/IlFHtyc2BF/8ifmrVTVdNkTjAc4z9BUn4tYY/JPLTU5OzlF0MHqPEePRAghvenoGP3TkfCbDAepCte7BDeEqYUtKLJkwHC+kgjFKewwqWtA4E7YplEydMkJGLw59yN5Wz6ZQtT7FdoTHGcV3YS+mBRm4nRZ2F9uxc9ep4ycuXLiwe/cuoSBevrysfPuOHSBLgbBb2trgdTKRpJA+VVXGwCt+cnA24COffPSnZKrstYMH4XhujYkRBFrqcooXM3R4OBhZQCXz4IPBocGj33x76vjRsbExECpNLS3r1m/YsGlTe1tbRUUlC0xFulgr3WVZmsdm2Xr/UNQjl73IU9jy6tWr29uXT01PjY2Onjp58ujhr+/cvr1j9+61a9e1tLRw5y4OMBKOUZeYF6jXT7b0j34i/ssCMVDu+4yGlWPHT9i/4WiN4hPZZXZD3z2VuT7BoMcfxQZMaHfNzGfisThARWF1LhZFqmmIF/hfWRVB8FeWLd3VrebgE4CahUJ+eHgEDuPO3FzBnSPGZmdnsUufp9LOBVVGhf2apPr5Fl0p4L74oi0GBEo5nBbixBbJ+YfpD1UDMsSHjn+MFhQL77+iydu0bUGwIuUxpCkoK1wB4Fz3qpVbd+44cexo/8BDQFKgXnlkf2lqbNy7b//AQP+Rr78GUlyzdm2Mqjawz5XPBp8AgwZAfvvW7S8+/2xubu5v/vbN7dt3gKDmNnCAwKOxKB4e4U5KnAsoOKcTyBve9vbe+fCPH1w6fw6mVF1Ts3bDxq1bt7W1twEnQo8gmhs8Bg6cTQynzWfzGEISUwo1itNIJE7WhxyhA/g8m8vHE/G6RF06ne7o7AQU8M5v/+3d3/7mcH3Drr37tmzZsmxZU4RKqi202E9RHQhhPbhrQkmY7AyIIPpP//d/W/z3tvD8MQx4DKCSbdwCOG0FUjGQaC4ruWG25gKmsJQIwP4wdwh+S+8IITPIZIMDpypFozEg/fm5+dGxMfgEFAGg8BRsWCy+LMfGxyVajOMquZAyCmA3wPfVVVVo5dZppwQalTgOUZSiEyOXZREcK4LoIabwONxBqgAkudAjtVTuBR6ABRtC/oJFLh3c0JTAiv2RI1TZsrBh48ZDn3z8yccf/Zf/8l9hvUEpKJAhYO26dS+Ovfzu73/39ZdfAC21tbWxN8gRHrsGMpksLPLAw8H3332n5/q1/S8eAGSBUUPE5oAXuCjwqNsi9j5CzZ/sCzKXL6SSSXh7u7f3/XffPXf6FPyqc1X3wTff2rxlM9kIieAF9l/l3txI/Lm80JYcLnaZyWZ5R2WyOYbVHLPIeaUwAdQdYAPExP7nnosnE98eOTJw//57v/03gAY79uzZsXPn8uXLBXmdNWvjbCgpn7p8tSxQcJVEIgHrDPtzaHg46gRrivhPlPecryR/V8Nuyf7IITFgIzo3Ozs+Nt7a1sbRu1mMGA1wAbuFsV2P0NG9ermBrwjCBBO6L1WvNuyWlYg7XPQaPonF4+Xl5VWVlVPT0/39/cAFamtrq6urGGQCRshkMhMTEyDQysvLQFOYnp6GE8LxwHFZAVPeAoXGFerj63vKJKmXxVofL8gsRLHE1gkR/mFsTdSmaD5GKK3EEzr6SAppn97zfDN+GMJYj8A/WqqIDNuIWJIF2CyMwCZ8RInXZKjftHHj3uee/+qzT3ft3rO6u5s0PNSt4O/2HTuB6QPaAs0cfosNskA+x7GjyfzcHEBCUMQABVw4d3bNunWvH3yDOzXjaiAxoTFQsgdRqn2fy2EfZEr6zF+7dv0P775z49rV2nTdpi1bXnvjzZaWZgpAwU0CT80hCxRiCixtLOLa9As4gFW/CHosPaZ8BYuk4B6BEezumfd02XU4Zs+ePVu3bLl69dqJ40evX7ny+Scfnz11CqYNlwYGV1FeEcPcqrzCLKR0cJqvjaFkkINbGkRYYAjL52PmxsdQVAsyx5OnTv/xgz9ES+B/BrGPwYo8MnQ88rBHDllK15ALKJm5bBZeTE9NIPELYM9ZTOXIkmNfi24OIyJzXSzECGyOYKsJDDVNARnF4DEp0C9bzJwFzgkgL0sjn8vNz2dgo8DDq6mpBuYDl4bdBtwBPpycnCqQFVoZ5c0omGq8Acu/1LnD4fv2PG3YZBN9gMz4JOxrLPG52S+KFwSN+UE/jzQn17UUdOSywfzWA1ogdtBWEHztveiWRCTmkbFNktl19959p0+euHzxIigIiUQcaJvULVmWSq5fv05QKQf4IJFMwJLCc6G0H0wc7Ou7e+L4MUAK+59/oaG+zo/LUioe/uVSenkqToVInnB4T8/NDz/4Q+/tW63ty/e/8MLOXbtqampYS/KCeZz6hIEb8G8zaIUJiXE7GRQYUyKR3LZt68pVK+/cuXPj+nXAL6eOHwMWtmr1WsAgHR0dIEtQqfQ80Cbceb+6FHP/BYzxnjnMTAOJ3I6nIjMq3Bz7U9DS4bmXLl364L13+27fjnavWWu4/pMCf+/pVE1QxmZz7cUnQVYlUVdXD4hcULi4gzhNWYxNtz8n2K3YQINiLmDDAbOzWWYzF6fbRCOT0GWkgM4BFJBuUgWijFwG1CqHBoMR8mIIaqLDXQhcTlzT4QLSUK+wnBf2CJizNdewb6pYRwivrL2SyoK4wLf6kkYfYXNa2EgR8Bta3VDsZIRSuZKhyxDfB6WdSzBizAVAgJ179p09fQpAMhADkzg5CB0GdliySRbI5IriF6WxC+wge+zbb2enp19/62dbMLLAgX2OrTtLXFPk8jlsrE65Z6MjE59/8gmggLXr1r/06qur16yBr7gszNMaIckspWIksB0qKyo3bdq0unv1w127r1+7euPatTu3b/bevgnCY/mKjs1bti5rXsY9eHNZjG4EzYKag1Aere/pNutd4tJmEST3cFAuao9RHuzEi5cu/fH99+/23l6zfn307//r/6lPSaLd+JQfb6jK7X/BMKZvvWmMEa30NCj4tMAdvYYGHw4ODubzOWZgjPgNF3A0McsiS4HNFGx2ILSJURieqpLMQAXNFJRNl4vGSMYaDikjeRrCFEcuKPebq0rUUZctaqzlwzIZECPSAmyM2K1vhV1P0Xgxign7sRddQ44gsrTPqcItgy7M4HOR5uKleEPJy/oMQt2nwEp+uUy2qqrywEsvXTx39ttvjjQ1NVH/LFW+Ubgq5oJRtyAcDssZTyTOnzt//uzpzpWr9u7bBwoaY8CFLo1aei4P2gToF98cOXLxwrm29uUH33p77do1QoeEsxxxn3a7XQ0mJMOrgixIDwXy8uXtrS3NW7duGxx8eOvWLYBChz795MrlS92r16xbv759+XK0PSWTMHtWZAj8uxZm9EGKlvnSnjxt74hLWgZTGqm38vLly3/64A99vbe3bN32s1/8Itrc0qyEk16ux78376maMXUskHUPJY9SPSecTDYLmuHY6Bi8AClBP5COpmqHNH+HJTPTvLYT2HAghAiEZRkxXINDABlHSTSu5kQq5ZEHkZRP1aCeIphci+xVGTp+bXiBE2hqxMjTKjdiiFH6ir0U0mRE4Psn1MIWl8yex8gkyFB812MA7gZ/6NmMwD+GShgUK3QhI6KneR/SHhplCx0dK5578cDhLw91rVy1Y8d28vM53JGef5jnfA0qTwZnmJ2ZPXb02+HBwV/++u8a6ut5VywIQDwVDw4DlIivv/gchP/Lr70OCjlcAY18hD6Q/2Iy2VNuK0ZL5VtY+MYpBwbzGurr6+rq0itWdAAkuX71at+dOxi2cO5cQ2NDc0tbR2cHAAQMUrSUU8t+5OnVZMUhsOZqV9O3XDoFttv4xPhXXxy6f/fuqtVr3v6bX3R1dWHQpQw+yye4t6fk0gw1EtVnL/E8fQuqgzEP1dXVFZWV88PD3A6Q95mqBcr0Tznq7mNzARnMljNlRfFpcWggQEqB2BJzTqn1FUBTvjR/SKYd6amSaAUuN0DKQD5HbQttLkDyzfGCTk2zGj5j0jyA19uuwCXo6QfWSPr+f4NCvZCHL0TSlrMhsOhFamiRgqBMFmEEQMu3GKh04blEXIpCKeRyMczVy0WlPHDgxQvnznz6pw9BDKZrawFvUWpQXrVCJXjCQdzw9IcmJkEr3Lpz5/oN6x3KIPJ7vRUN1i8QY+dyFy+cHx0efuGVV3fs2MFmQi4NyKw/T1Vt/3J7uNHXjNpkZmJQZ0G1rcSbKitLrV69umPFivGJiQf3H3BNpDu3e08c/aahqWnv/uc2btoEKoNCBEIpiLrIihtCdQZQe6oQLj45+O383PyVy1fu3rlTU1f/xltvNzc3w/JaeQS+MHjsBXhKuCkQsqJfu6X2kFlZDCUuFGAT1NXXz8xMz83OuVoIKQLm+jxU/iNPZiQb/Tu6i4lT9Bc2AZuFzeX484nJSTYyxTBUAcME4fO5OXQZMvKnH5IViozMqjUFsScqTFSQpBIYLsA3wiF0hi+gCcfaylIpBsSejBHICRvh1AvLJaDoWmXfaCawOHDTG8AXWfa3RYKdr6IfWREosBmBfuE/Ps+LCjbDoV82Tx08IlKUl5Xt3rvv/d//7tSpkwdfP0i+PTdKy64gMf0Gze+FQnVV5RtvvgmfYNti7sa9cN1MSf2s4MlmM9kLZ88lksmt27bxszMlw4XRWZ62QsDUqHamJOInNwSoPZxoiL2YqVJVNBarh1FXv23b1v3PPXfp8qVTx4/futkz8KD/2tWrO3fvAdENN26Wm52unJtget0JS01A3xluf4eFEWjQx775ZmR46K2/+eXKlSvhG7xo8IafjAGWZLpPa5SutKcFG4tfePzLKcgcQFQW9ALcUg7HZ6KrP8IBGUhlBY7tBKmuZ+4jAZs1aD+K1EYBWztQXVtUBlEyGp0FwQJzcLAMUXZ6egY2sSCLYJZqk8LBWSyQmCVLASoDLI5CC2gjEZqD7+axGrHy3bNGEFh5O+xEyx2hj9ZoQniqK6rnfyeEFhZGvfdsxO7Z5glJ5KoYRdharn9tEbk+uYraDaJYPAX17VHha4LC6aVXKK+oePHFF3tu3DjyxaHOjs4NG9bnOE/L82gnk9EbBIAoRBBBOo0NjWgkciKwyEBImDhsdQQzC+JR2QgMJcJAA6elrfVh/314MBhLTzUOKUjEMYaPpxIXH3hGtIy8zry7OOLIaIKMd8hAj+vERWhAIzjY+vrOHTtv3b596uSJy+cvnDp2dEVX147de1paWluam9NpdEVls4hAMaJBeyUJUToU76yCJjGmhmDUuXNne3tvdXV3b92+DebAXslnrMqIL6YII7Iq2NXZGY/F7t69Oz09hd5v2m8Yrl9gYYVOBdLbgeerZmaSrCiuxQLM4JqC/JpYCbXWtVwGQPBzc3PkHcSyglhPgoifVYDy8vLZ2dlMJgOQAT6HI0dHx+A1aC7kL0AvFysantXX0Cd0bbzUTEGnvkibmoLSik0idkqSsU5bEB7VCldozKytML7+r45/LC9R0FNgChlK/Z91N/5VzO0pmRtkGZ7un5mMRg6++eb/+h//49Cnn6TT6YaGBjxGKm+rwLKCMc7SU2uFJqAC9hrwFiyizbWpyPuNVaFfO3hw85atrW1tKvUbCc9Syr6z4JjgogQ+0TKPl0LfiOdlsG5l+datW0BZuPt837Vr165euvjBO7+HndHYtGxVd/eades6OztB/GCgAe2oKCn/sFqUXyO5TRbBBDkyODIwMADsL5lMVVZUJBOJ+flMJPqscQGhbdfKis0oy5EY71le3j8wMD42hu1uKXQfoz7QqsyBMiqVStE+6maBeAGjIxTIlKCIkO0LyHQcbjQg9MbVyn6e0zMpyhg5Ar8GRuDoLAb4EMRUdXU10D8xo4LxXHAIk+2/EEpNCHY9CwxFaMJniGG3tnE2BLYdvUTrtOV/8IwrUCdEGwwfsj/xmutfBo0HQrchDJd78zWU0OAvXMvMiXcNfwErJZKdK1a8/Morn/zpT19/9dXBN96oqKxAU6kjCmRHFLSzC9RQVITuUeibCtpEKZhPRYvBOq9atQqAhuc9Hsv7XkZoJto4RcviYb4c8L5V3asAw+/Ysf0S6AkXzvc/uP/1F4eOHjnStaq7A0ZnZ3VNNYYbYERTgTLfErwtYZvOzMw8fPgQs5suXoSlmJgYP3PmbHt7e21tDXCEZ5ALkEDgijGcECKonkdtbW1VVRWQ39Dw0NjoKLyYn5tT0VdU6F6pjrQDHY/p2dFGV9P0WMWiKCqiWjOCvAwFy4ModUI4TAaYjqCIdOMsJOe2YsPwYmICmxGkQHelTR/RgQwhHmRHKxUfEHprL4gGFIHfCW1oVMSg6drTbMIQiSFyXQbct2kpD7M5byji3dC4MlDzh1yJ0WGruHY+8Bl4FsZuaZ2JP3WVKQsWc/v27UNDQ5cvXoRtunf/fhBcOV5biTVgo2xg0+E9j9wz/MAkIUHAxuw1dIsqqf4Yhq3PA7ClhEhcabY6w+K0tbU1NjauW7eur+/OwIP+4ZGh6cmpCxfOnTt/LsV+xST2yEhhRkYKHmkmg1XwgSJGR0YmxkZZ8PTdvj01OYXBr+k64B3PJBcg9OhweSneujKiFGZABKmy1LJly+Zm5ybGx8YnJiYnJufnZmUkKqUpoSt1LH1Bi3dBCIDYACj/tGGMLEWhbVC6NiUIjhjnTkTU24fyCFX1AT4t15+bmZ7OE14wdG5Oa2wECwUvLAAHpLRcbhYXCP1ESBmwRNpgwRaVQukCAYlEB7iGzBzTEtIH/uYwH0UjiwaGK11mOb6FQx3jcXovZwT5sEOqwEm0FGbmY6ny6qqqF158YXZm5qsvDsEq79u/HzY3hou7hRjbbr1i6GHPPHAvZDtwWGVj9sFPzQTY/fBDO2j0mmiviFomYmL0XY7EUmtrC2xyAKPzmQxs9ZnZmYH+gQcP7o8MDY2NjcGpJicnuS473OzU1BRIo8amprXr14NkAo4wNDQIhJPL53pv9cAiP3tcwFg7TdKF8aqjCoRLiT7mZCIJSLKpuXl2ZnZsDPjg6PTUlEsdZwWbFeh/Nijl17BZ8prSjPVQEYMxKdLxtuuRc0EML+AtyHhM4YL5+WgshpMHZqxJs6ATH0LUbniBCJoJFEEG69IUVO9maUu20GmFKE6yxBfB2MKAQ1u/EAo98Twc30hh84OQhVJa7ktF/Gwd094+JmM9CROdgKwBo1zyuUg00tLcfODll2E3f3vkcFlZ2eYtWxKJBKI/Yz21opjse7cHf87ZuxEyRjo6+gCff+HHggV46W2mpmAatVRCRzV6BAPRFthoLeKAPE/X1mYy2eXLl2czuNmy2QzHQdNiYszl5NQk3Gs6na6gXIzJqWlKoM7C76cmJwGrPmNcQOrobq7Z4ahqwTRUd2p8hUvmYJAPrGMqmaqpqWlpbQVYADc/PjYKzI9ssK7WCPQJSBZpovIFqTkGo8qkggmokrjY1JoNCgKN2JEcHcZswhOqMQlwXEEqgyDGwWYwfi0LqtpUiERtvFDMFEKIwDYxhtbK/htiCqGDPT1Cv7WPZ45n3jFLEIK5gA06fKzhX0ha5zSGTOl7p5X6QdRJwdquE413dXb88le//uD99z58//2Z6Zldu3cD1uO45mI4s/i28agEiEM1axn5OJ4jF+Ad3//gmzG3wkyK2tu7XGeJk5cECTCOepBUQBWkjEeCh5MsPS9lTMIGLC9rXiap+BWtm4jHMdsZ8FGU2mygEeGHuem/YHjKNUrouqh1n44pctj8K7GhCPLMaCwKG2hZUxPoSMz/JsbGpmdmgCMKqzqYgWTESl3eY4ZoDZ0wSXDxCWPwx2JHGlmYTE10DKNDqsBxh4wXaHouF0oRuqajtIC34kNBLsAnDPGF0OfSSi6wt7iUj25Ib+qjhhhNyWloN6s6vcW2+HKBCQtjszQTsxwJPGHa8xQgWKAeBBwGL50VK5a/9bOf/+G9d9/57b9du3r57/7Df6yrq6PE7TwTju5OI6QlKs111ckxNtFDN4FUe4Z7Ij6mWeH7GJ6JxNVuVleZbBBaUkI6h6WzOmPXAVU9L9nlaa0AJ62qs0lla2AGyunyZKtGm+yzxwVEWEZZX3ja46L3BBeZxD2qipE6NTXV1dVVbe1twE2np2dGR0cBIABjyFIzmQLKbcwgpiUztclJRGEIgiVdMRkGNqLISaxBSMHDSLzEmKPsynI043Ax72WeCuxEhKq35Rb4Wfq2K134KHibttvQ/jxkRwwtUTGbEFbqtL2SIqgLhBbZtmXYwwRb2EwnxJQCd2FcG5YB0/6NK7EKE3MKLCiMDkAu2erW19XVptPz8/MXzp6tqql9/eBBAHdCpc1ZFlAOUwriaqmVDnsd1MsfB/nzCD724Hc8eS+o0zm+RSl85AIn9qyCi3SsqWLgPZNc4PGHqepvf8hrAfIEFKr6+joQ1AAQYExNTU1PjMHrHHUi0xqYMddQ2IHr+XLbYV9lnjO9OOOFHQSOitYqKFcN+SwFJV+ZLeug/YFkJn3kGMeETUwW/fm8X1so+K0R8iGat+mQ/5bU/EUpi4BN8EJzAZsXLKKkhGZiPtFvheF7mjnwJQxnQGgmjSMXyzrEOjo7m5Y1jwwNfnv467a2tt279yCYlRSRTeFgjIE5LfhZab39ww5jFoUl+4lzATtsRtCd83vccy43HUJgWV1VxcVCgP7n5udnZmZAZwDFYT4zj23GckjnnNYpVG1iLmpCJYapSgw7C7AiXYS1dN9iB59SfoFKLDCOSU3+0lgJfLwsfVXfpyhDgdJXsoUIOwak/jDEEbxSMj/MH0NnMLMsIv7QKOnasOk/NBnzwnxrwAUbWy0AhFh25cqVa9etOzk5AU9naHAQFjORKGefMSxngXIBLY66NB49bL7/E+cCoWHunKMDKcRYtaA3VYZrqqvgX1NTI+DS+bk58sTMzs5Mz8zNZTMZ4An5fA6+ElTvxFO2QMmRAlLFCEc5qog2NsolyjPi9ASV7EDWBHtKIZIP0YZYiNgN25DSpy1ztO+L01ZofyE0R1DRaqEZ0E9kiOaVSa80FwidwUCVhYyXohQXEDqz26APZLUu1szfum37vbt9t27ehH8jIyNlZeUcXIC3QbmdUYEWMsveuDQea7BJ669rEBl6nm43YG9N7lGnCgdQ1TpKU/Eo9YNqA2DF++zMDOgO05lsZh4E0/x8LoNNNfOkQVC0pkOBxqq+gKlXmcNA95gIFBBTkbP8RlNZSKApjEAYxLHmK7VaIKWdSGe+5v95/qk9K7FHD2VZUy5SP2CyNKH7XEDTrc0UhM0FNAcRIszehNZNzJxDvMMMKdmyi7wB9LD6hoY16zeMDA/fvdP77TffJF9N1dbURqiPKPxVNR0dLhu5BAcePaRlPf2JcwFPZwT4MTYS29Cxy0QrqYzRaZt6tlwUnN2BnSmBXerA4dp0bT6XVw1R8gVACtMzM5lMBkuVY5tdzi82ZMbOL8ckHfIWJezgGZktigF8UD4L5bYISX3HIs8w8NY/Dy2IsFiAKijmqUhKGSTJMBdwjPfUXNiif6GVCH7t2HMt4gL229CHhgVw4aYI+13p4hs2brp2+XLP9Wvffv11Y9Oyrdu2pdO1pkB48e0vjUWGDQ1/4lyglJ5IWTVC6d62qlxkJ1e/5BLjLFmxABZWbI0kOdFdyJqaGmpnhkUKgSkAfwAFAthBZn7eMIVUchKwgIuIIFdQTZZ9hwBtekfH4uphWSWZCRS4j4gTse/I4mVsvzQ8Xggt3m0vtP6rOQE5kzBEghu5KeKU+ocGMRmqV938OBrXInJH2PmP5ixBkCLVHQk+3iyxOcaxr+ZITomN6v6i8Vhs7/79ExMTQw8HPnz//br6+rp0LdwDaG3JREJQj/k/Y5P8NQ9e+Z86F5BSFHmEniRpLMBDjLfLoTOwLVpq0sCwbUpWr6qs5F2rApw8F9gBo+7JySngEfAVsIzR0dFoAViDmJqemZ2fExQvqvogYQMcpjElUVk8mvqoUjVE1f5kilQsCNePJiZlREoOnRJsBBUcOuLpDq9WI3ZJCZT6ntmx4gZlucPwIUoDPyw4nMptLBe24BdScO6m/SxKQwB+ocO3beuDyuaia/BF0/WgF6yfnp4aHxv54P336uvrO1Ysj1ElYvNkv7ukwJ/SsB/ET5kL2Pf5OK8f4ySBF1rqelYwnIjE/TYkQjfbxtRjcldwCKfqfe5yfx4AEVkuRgKsAfgFgwV4nZ2bwQKd1N9iPpsFks1z/ULCF6ggUO2UAvdLJiWfIxFwGtGYnoDHJ2dE79d4VCgoVPTRp0BVHcDRBY4QmyPXy6BFZF5YhZikyVaSRrSHhkJSnCTHEMECGsaI4THgcDiKC12AUYcDrqXI5zDUAm5k9Zq1PVevwCLc7rnx3ju//0//+f8ATJDL5bFbZMG1OYBtfVgai4yfMhf4fkZ4k8lgdL4lIoVxVdIvOPQQXgOa9eJx/L6qUnIZJVc5Gvl4LFuSyXqeqhrGRQq4upkghQIOAP6Ry8yTRxN/mMUS6fNZrM7MfgnPFD50GQxQlK7OIWIjQcEE1Rlg7+Y49xkL9Ri6pVmpUGsdiyJ0cLFfYcBfHHWAdlDzB5aPgk/LZhJGBBHlI4gwzmA4JMi3At+uXrfh1PGjiUTi1LGj0Wjs7//h74HPqpQQrxj8LY1HjCUu8JSHCfyUKgmHkDzFrnOaA2vUgkQfbGkT6+ZbJSQ2vZCq8x2aJIBfxGNxDv8UwlQKoTQn1urVtQ1lIT3kyLEhtMeQiiEU0DyhLZeueoWOzGwmk8/nXOIRHBcBVwGxP4t50x6lrOcpvR8VlSxaN/JqrqpnQSAurYQSJpQK4umKBi6pJ44uiafMqKqOAecy4u05aK+I4A2g5xW/zeXzK7u7p6cmLpw/D/d26ti3La2tb7zxhslo8oJNa5fGI8cSF3g6wxjePL3NtVVPWfyQQgtK7vklfXScsorGFYoSuBiu3cqMFXLXN+aHh7IhCCZFB8gogYmVCdPn2+gpRUZQwUl+BdVVVbJygSAcuAbFREiOO9QqDHpGAYmo+H/JzobwguhFcfR1gdWw8uKwBwRV/Rg3FDb+S56Nsvlr0wDzCDtaMR6PNTY0zMzM9ly/Bm+/PPRZeUX5vr37HpkrsTRKjiUu8JQHF7MwFn78S7Z/toub3ASKb8H8lkhUUzWr3zpj0sqZ4zNZOf3askAAWhspOT2GZDKmKvnCkMt1Ue0PqZsUl5x4xJEGquva9WWplHUMl7pVPCWiEq4dP1lYGDMD/dGZPPac+dzaFkCSn/O+VFx0sHIxHUZ2DY/jrCSVh4WJ1dfVHXzrrbHxscEHD2ZnZj776CP4av++/YZT2MxuCRQsPpa4wNMZMuBX06o/DRerhWoFgaz7HEbA7otQKr7KmfWLdmgAzQzC4gj24ER06606m9A2c8nNKlhTCVKFbxcMGPk1RNcVAaTKYvbthUJzOezLgolSyuaHnzsKv9iTtNKf+Lp6AnZJ5aIZelRxmHyFgs0WMfZQSGfr1m1jY+MfvPP7ifGxh/0PPv/kY0Aozz33PCAFnWdorrHECBYbS1zgqQ1r4wY/D6S4BWICQtlvAXdD8TEBGWmRcVHJnWJX2WPk4JeKrDAS2/rEIBKOeggdY06yENEVH2AT/EI/0cdwbRIFl2Ds3bsHWMDnH/0J6+r193/+ySeg1xx48UAcGxyUjh3ww0OoLnPpWf6VjSUu8J2PhahLFJHKIkcudMDj/GqRD5/o80Um80RXXGg88iTSD6kkP0g2F4vHfvWrX9XXN/zpj38YfvgQEMEffv+7ocHBt956K51OAyMA3aFQcJWDwzoZQgv3x1Rf4AcdS1xgaTyrI5lM5iiza9++vTW1tZ9+/NH1K1dyudyxI4dnZ2dff/1gc0szh0gHkvAty8XS4LHEBZbGszFCng4KqS5QLZKCI6Lbt21NpZKfplLnzpzOZjLnTp8Cun/9jTeXLVtmvCQ8ZDCXaWmIJS6wNJ6JUWwyoFwuNxGPYzUXz81ks50dnQffeBO+unzhwtzszIXz5wAXPP/iga6VXfF43D6PbeAUQf5S/PavYSxxgaXxrI54HAu6khPB4fyL9vb2n//iF42NjSePHRt8OHD+7JmR4eE9+/Zt37mzsqKSozCM10W7Qn7gu/gxjCUusDSegVEsmTGKGZM9VRCypztNNzU2vfb66+m6+q+/ONR3p/f2zZ7xsdGJ8Ynd+/Y1NTZioRdyqbhP2P39pz2WuMDSePaGHQfJARfGyYq151OpnSD8qyo/++ijG9eujY+Nff3lobt3+147+MbWLVtmKb8TXYluwZSr1X2rVO7GD3t33/9Y4gJL45kdKsXbD1gwPWyTqeSWzVsa6uo/++zT0yeOz8zM3Lh2dXx8fGJiYv/+fdFYbHZmNhpTbTzRj+BipJMf6/lXNpa4wNJ4Zoeq4W994FKDNExDzsfisRWdHb/6d/+us2vlZx9/1H//3oO7ff/9n/7x9s2br71xMJ1Ox2IxLAzjcYEGVBEoXzFCmd2B6/zkLYVLXGBpPNsj5D7wVDKF4MzrqsrKffv31dbWfPH55wAH5ufnv/ri8/sP7r/40ktr1qyprq7mwi2C8h3y2Io+x1XOfqC7+WHGEhdYGs/qsLOG7FRiagnjxqmpYSabjcdimzZvrqur//abI+fOnB4bG7t57erI0NCWrVv37NvX0NBYXl4eiUYF+RpETLKNwIR3/nD39/2NJS6wNJ7VwRlZNi/gOg7RKCB8rLzCiY+5fB5ke1NT08E33uxevebk8WM9PTcG+/u//PyzWzdvdnZ1rV23vqWttQK7XZcBy/Bc6alakwtmQ/zExhIXWBrP8DDVinBw91Opq0jrY6TuTF1WVrZx48b25cuvX7925uTJSxcu3Ll968G9u1cuXwbVoGnZshWdncuXLyd0UMaNp1m/MDnRP1UDwRIXWBo/hSF1aTNTRkVVRjFtUQT3hixUVVXu2b27q7Nz6/Yd58+euXblyuBA/8P+B7dv3Tx/7mxVVVVza+uy5pbGxqbGxsaa2ppEIuk4MhFPUPlTDyvQUynEiGNqWD/z5sMlLrA0ntWxCO35WZtCcg041cKsIKmDrVdf31BTU7t23dp79+6fPHH89Inj2FdiampifHygvz8ajcHh8XgiXV9fXVOTSqWaW1pXdXfX1taWA6IoL8PulFS+na/xrI//H1bL6BRwLoRvAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 2" align="bottom" width="250" height="161" border= "0">

Vrchnák (Cap)


Odstráňte ochrannú hliníkovú fóliu z puzdra náplne a vyberte novú náplň. Toto sa však má vykonať iba bezprostredne pred použitím náplne. Farebný kód na náplni musí odpovedať farbe na tlačidle.

MOrGjY5eehpTvQZcqH5t7cRAAcwkoLVxYqBmEhP3Hp+EBeThanLHp8UQAs8MrBG/vTJH8dHR2sbzlykQgZ4ENSEGvGIiWxDVO+UhwbTEhcfd+XK1aqq6tkZ9HGMj4yuriwTlebu9OQu6O2B/vyGxjMFhQVgQgrBpAE6jgur+JQUtln0zciQwugRVLVQoqiYwg63KkxaTW0NXPZnf/rj5NgYHH1ifPTm558BkCyvKAdtJE5EzT7ILJX4UXK1pSJikPqUn5CzJL2swOFllwiSmDiVdxoul0Dg7tdfD/T2XHnzLcC5lNAoPIK821lTKVo8nIQC7ivYLTablYJ8qtWMQQdKlUGdgHSlOkGzKliC9HUjvEdcFRPMyGNdQD9UVcuJ5F8lSZDH4xsBRbQ5MGl5RwozC2gH4Zvy+3xaNpKJS/05xqldBKUMGRIWdJEgGRYZuVr9nv39rY0NzL2zYhs7PxIrGtPyntujokFpTijeMH1YwfawMM+3bt6ErXXl9TcazzRGRWJSGTKyBnEKTK6I+3IIA+7ebg91uVLTUlMKi4pGhoYByS8uLKyvuXe3t/d2dwf7epeXlgYHC6qqa0C+OJ0ODqYg4tA4b/HeyWOiJ4ijcDQFjX/JIBQk5qEnI8tHrqXSsjKQzl/cvDEyNAizOjo0CMoDjMrKqqrIyEiJVh6neAvPNAevaaHKJm7Ga1hFrwj5yssuERTdq4z5CDj7w8Mjbc3NIXZ7Q2NjRESEeiSrVNaekGSQ/Tp050QglckXJb3QQNLyz4TTyCTSE3WHuRZtogoakc8k0pB5+dKf9bx4LSFSFcX5VHejSMI6kchbrSMLSdHChGatszutM+FKFF5sXQYdHgagQNeiedq2t7Zh+dowc/nHHloMQgRQrVZLV1dXy8MHV15/88KFC6DS+XLRK6SS997M/Z5UZpSB71PeAZpm3gDuTJfTWVVTXVBUuLqyAofq6epamJ0BGbq8uLDmXp2fn6urayivqIiLi2VqJpF9zEbjIfgmZuzITBoNfjIGzRxWAJOkoqIiLDzs5uef93Z1HuzvT46PrbvdI8NDNbV1Wdk54WEusBw5v14S1pnwKaiqqJ155ZIaXxaJcMQBo/+q63mYX6vFsupe++xPn+zsbNefOZuSnMykAyIxEZMLMJOEKH5VDZrT18ksB2W1tb0tkpH2pRCbFVcncjECvsXAGBrw1OTET3Fvs4gC6hX2eEnsvsLEYMof4HNwRR0PWQ6a+rC+A+y94w2giPIq3sQatNEEhEhSUoO+B8OQDUM6CXCyRMDQJTkyt7a2dnZ3HQ6nbJG5kuJHHtyiHqZiaWn5y1s36xvPvnblCmwheEYcw5P4n1lYcxRUEXnglHdAQzLr4jI8LNzldCUmJlZWVoJcgG05Nz0DRsTEyMiG2z03O1NbjzVU2JzWatJIaRWW0QFBsYn7V09MPjJ4pSEvLvfRtVDzy4A/JSXlg1/8IjwiAoTa3s7O2pp7u31rYmwsNT0jNy8vJTUtKSkpNjYGpZjvhNoZozlpeOflHS+LRDhtmExBQiRY7gP9fZMT42WVVe+8e93hsB94PAwUMYxvyOSVOGypiMwZs9UM2+NRW+vE+PjGxobn4ADeTElNxVK5yEiny4W1L1GRnCNoQ44TEzER+VjcmKgNVABrgS0WhTndFMyN8/l2d3e3Nje91BxZMoTf2SuQCGslJlpBD6VZ9EozYMigv1MgC75sSbipMKAGRzOrWsP4I4SrBvkQfCeEKJvg7Pv7e34MtZjY5yqSBYz8hc9tcGq3n3y3MBYXF+F63nn3XZfL6fF60QGsMV+y/497VTJA09pMydSl1kd87vhwRVGmLIWEhGZkZKalpc3NVd27d7+ns31jbQ2wQ/OD+5MTE1U1tfWNjUmJCWCBsSy2UPm5zACeO99irMF8wmWTa9Dj9TgdmPVAKUkYqAqxmWPj4t69fj0vL7+zs2O4v39zY929sgJgYbi/LzouvqiktKa2NiM9LTTU7qNwjkqJtlRHo2rHfq5T/izHyyIRWJTyztBxnayV4rH7sK9/4MubN0NDQ19/883MzIzFpWU79QLg8J6facJNvJ10bk5UQRPjk7du3ujt6PD5vMzRDtpifHREoe4G8NFQuz05LT0vvyArOzsmJga+1dPdjdajEggPjwA9EJ+QAMoHVvCa2725idX7sAp3d3dgOfq9Xp0R8Ej+QlhERFVt7dlzF9LSUgWCNaE04Rf4CYqqStTVhTmC6EWAWMjMeum+qjkRTpw3I2qwWrn1u6j/5ypy1L2aDaW7NrXM4qCX6whM+96DsU9oaAgISngdExv73vsfhFIxFdJnB/ycR8DtJ7mkijON/ESlqwf2kADeEoyzypoLhF6bsrNzUlPTysrL7t+9OzTQD5B+bmZ6Zmqyr7fnzbffqa6qtEjI5mJC/CHKIhCwUU26LOuuH81eoNUHzwiubf/gAEQGkveBXMOuXIi8XC7X2bNn6uvrFheXOjs7W1ubZyYm9uGk01PzM9P9vd3nzl+sb2yIi4uj7DV2Z5pYEOmXrWG/IFz4gVP9PMbLIhF4UFcPMXOyxpmHPjnV5PV4Hre2wCb8+S9+lZGevrGxGRkRvru7x+wJquZHDJC/WtK2itfrefzo8Y3PP11eXIQtnZyeFhcX73Q6o6JjQHbs7OwCXoDtBxjbvbrS3tbS1vQAH6fJtLezy2QnsMkftTRzOT0uJXRNIb6FVQIKOTIiknc6exMwNQm2AXIY+mGN7m5v30cnaG91bX1VTQ3IBWQNJMcAaz8bVUCi/Uw5RWaSAjwV7FzUJYI+RarWBOXI1DGMiIiISM/IGBocgMXKsIJWtmoMo0rPM9AgieALCmhmOosDSB0djSUStE/YeydxCFOL1PAXLWaxGo/03TLYkuIECiZfeeG+CgsL4+MT+vt6Wx4+nJ2egk+Ojwz/8z+ujwwPn79wLjEhER6W78BDidsBLtkmxCTyKJiogrInZF0m0lMIykphyPgwkw3+lJCQ8NqV13Jyc3u6u7o72hfm5+FGlhcWPvrdP8O0l5SVZWZl5WRnEyuFj3xDZu6/Jeu5GSKEHTQoglP3EmCJl0UiCKcgafkAUe6aJSpk4N6BsgymY29Pd0l5RXV1NWzFvb195PCwIYcHczTLGv0pIHjMU7ZaV1ZX7t39prX54dbGZmpa2sXXrmZkZsL6DKXSVwB1uKrI4gB9BWbF5gaofPfiAg7AhKBR7HYHJwtRxYSd/ZFw9qiYmOioaLA4AFyAJaHx82D/KJBcYEosLMyDIJifmwXjAtDEzU8/AXunvKKyuqYmKTnJoiUFKEQbiTkUZhOlKqpEH2g9shxPmCttaDsKf1qwDjo0Ozs7IiJybxcHeyREDZLELnAjhcQhmPDMH6kkiQxiYfeo394V4slD4AWF29LK1AzGmpqSHB4elpyc0tbSPDoyApJ9dWX5y88/nZ6aOHP2fHFxcWRkBIZgMPBsYvNNCbA5aWbLwljBLWkOBVHqiuFQmf1Q7K5iIqyszMyU5OScnNxv7n491N/vI2zY09kxNjqSlp5+5vyFrKwsMETtoaHEHy2EOCd8yMHCtuc29z9gvCwSQdKcwMztyfS+iqRw7Hdubq6lqQlsSNhRgN+YX9zHJB+SVoFP/nw2MeAt+MrDB/dbHj6AtVBcXn7m7LnS0lKbzcpeQK5HkCiTD0v3TXJYmCs6KjI7B6U71cvuE3oXIJz2m5mVHjxTOA6TanDEyU+2Omt+Avym/Pz8svKKmenp/r6esZFRsDGmJ8ZXlhanpibhT3X1DU6XCxMKqSqCfSVU0mSmNO2TlokWUNDfOORF0Lzo8DMlLS0+Pn6gv39hfgGWLMJ1oZEE++iRAz8Pj5ee6mSoF342RybpxzVgTFcT8GBBp724pDglNWVqcgrkwvjY6Pra+sjAgHvV3d/b03DmTFJSclR0lEQWmURlV5Is4s2qlvqlw0zjNOhCQlA8UPgCUzMlGSzWouIiWJ/2UHtfTzfIX1gqnv394cHBxcXFzIzM2oaGvPz8CCpCVUW2hVmj2xI0UNqpjWd8wTmOL5FEkAQ9oYkd/EKZYJ7pbkdHx9TERHFZKchmwmAKMWoEVK0W3TCPgL0tm5ubLc3NrU1N8HZ1bd2lS5dhuYA+IeBHfOTYm9TPCQQBimsKgUI0GyDaHXY770FDshMsJqZUxkv1kStRDXL+cpNTJCjDRlJWS3JyUlJiYnZODiBYwJMzU1Mry8v93V3joyPjY2MNZ87m5uWGh4eHhti4DYFWka2nxB5emHpq0UlD1lIJ4eLj4+Jy8vJAWYH0qayqIh4xPexyKI3vOQ3ZoHUlUZel8Mb7gX5NDUia9LAlC1CuRgFVUVZelp6R3t/X19baOjo0uLq0uL66AvNQWFxSW1vHTSJUkTAkByT2uao6WY4hDKklszD7nkb6zMz0HLTmtZGbiw8xPiFhaGBgfn5+Z2sTDrK5ttaNnE5zSSkpYEcUFRXHxcUBnmUvuO4RFtnisuZTfglMBumlkgjMUyZYzMmpBivc5/XB/unp6gyLCC8tq3A4HAE/EYSxc14VqWFC4ZNT3ePxjI6OgonhdDlr6xsqq6uTk5IlzbOtCLJNftLsg0Rjm1KcJaZ+pxRDMullts9FI2ZZp/OmNxmCS9yomki+eLWRhYyhUDg+GCnhYTUlJcXLy8tjo2M9PV2jQ0OgUpaXFusaz1ZVVycmJmjizKRpDIWJnoyr5ETbQQe6kh5UlzCxp6CwsK2lBWQorFHArpy2qFXpBVOVnt9QNYZLSfOo0TvPguZcaxLBBa8EsqiRDwJ75EELCwurrq7JzMxqbnrY2dG+OD+/5na3Nj0cHR7Kzy+srq3Jzs7BT5IRoYiqGZFCIn6lwe5aARzI/qfT4RKitYFUN4xnAZG9/sabAAnbHz9ub2tdc69KlM64srwEJsz01ORAb19tYwPIjoiICPgTfIuNVr72I8HkFy4XXhaJoOl5mSEWAjNKJ1xb3wB5Pzs9fenqNbAJKaqvej1eqiwS+8fEzAL0UGFN9Pb23b3zNUjlq9eQn0vCMITfJLhDLZJwQAY4QiFT2rLwZquEScysHDCTUNJynOhEqlk2GwKcnAqB3+WVQWFK1L2i2lJkNCE3gdniyg4LS0tLz83PBzz/8N7d9bW1L298DnjhyrXXAXySE9SnCP4FXhbH/WpBw+GJ4N+UkpqWnJrW8ahtYmIckEiYzcW9Iul2RA6lMRQqPQewKuZNoIVnc1gtICWOxryVMNFMIaeg7YYRQ7DpQM6+8eabqWnpt258Dvaaz+NxK8qDxcWxsZFyUBE11SkpKYrWYw6PdSwLhKc5CPJxqcic9cRgQfEpwi1ikkNCbOnp6bDkwDLt7e29d+c2oNEQu/1gb29jba1/d3dubjYzM/Pt934eFRXpsDvY0jQZ4+UvjUPhZZEI+mBbgOtqQdsPDQ2OjQwD6quqromOjkLfAaUAUUxBlBsyPSa2Zl9d/eqLLx63tRYUFf/srbeSMYVJ5RRmdg5JonI2YLVY2RqUJEnXZhpoVGSd2J9GcN3QFxQt31nWU5I5ZVES5GLsR9PUDnsQ0fEO0CYrKzM1NaWwsPDWzRv9PT0AFpYWF1//2VuVVZVWKp5hXE2wxSwuSdZzcCX9fk+bPXZZpSQnVlRWDA/0g/SprqkFC4uWsrAUELia+eKV55SeoOXvqiZh/qinpAV9x8OSUDQZ/Aj8TClDnDkdUS5IhP7sdkdlZWVBYcGHv/99d0f7ztaW1WYD1eJeQb1dWVUNRn5sTAzzx0mSVsXFUUNq9IB1UzL2egCNYkO/L1+AcD/oxpFE+B++bguxZWZlpWdm5BUUPGptaX34gGNVXo9nZWkRsMP01FTj+fN19fWwMpHBiUtIgzf3Q+fnmYyXSyLIIp9VcIq5l939Pb0gTUGsp6elqVriusVqER3KhGbDVTcyMvr17a9gG4A4eOPNn6WkpMKz9Pq8WKam5ZnyBuAqyWDc6/DT5fjfEeJ2PY9IPapI9YVk0NImwzsEOFl40U4GyGAFAJmZ+b98DuOTT8B8+PCf/2l0ZPj8xUusT6me18L3dXS7HsvplAzYQRvo2y4oLEpMTh7s633c2hr9szedDgfcN8wGIF4sEMZF7icXrKpD5WcoGqgg9RBRvSCk/2HD+JiM18sHl+Uj+aUoH50O51/+5b/NzMpua24aHRpEUpm9va72xz2dHeHhEVk5uYXFxXn5eQkJCaGhoR5i9EZOB6b5V0WKKugPSpNRBAEErTeTdChEyverwj/JVFZampuTU1pWfu+bu0N9vZSAj8pjdXXlT3/4qL+399KVq2VlpWACc+NC7QBMchGcNC7hAwTEjc6lZ/qMThsvTCKcCFOJ4UeGDQ9/BtzV14cZiiUlpUVFxdTl0YcVhCb007JPiKLEnqmp6d7env6+Pr/P23juwvkL51NTUtiNzyFuVZ90zUP3I1truvxnG1gyqRaL9fLl12Cp3f7qi8319fZHbYB4S8rLJcIg5OYwa44C9cRDHRl8RwolVsLrzIy04pKSuZmZL2/diE9IuHjp4ubWttNB7JJ+JFbDWmxN9r0s6un5DFg5Fy5cADMBLIj+nm7mp4aVtrGx3vGotavjcUxsXH5hYUVlFYiGsLAwhfMlAz4rMrBYAG7s7x9wWxp6doeSjY4M+CZ8BY7gcNgbGhvS0tPaWtvamh663av8Jb/PB5jXvbI8Olxd19CQlZmFrnSBPlWvzxdiM7OE9/l9XC+LWfYUNv5xHtPLghH4btFNQKk7mPWxvNzx+BEotKqampjYGKqiV6icCD/m8/n39vb6+/v7entGh4cDAT8YjfUNjSWlpREREQcHHtGkiKTuSVOp/gj5vMcHZiJIIq4RGRlx7vw5gJrtbW2AFIgp9ECLPgpFpx6OOB6XDqpuBdMwmwWiBo0HdtP46AhI1Zs3PouMigSpirkePoyDcHBeP8iPdfcvYMB+9ni9IAFzsrNff+PN6JiYgZ6enR0sA9MZ8VaWlwDST4yNIc9kYWFGRkZSUqJEtDqU14ShKNznlPKlW3Ynnk5USSF/BiZfgnXw9ttv5efntzQ3gTDaIpZwOMza2tr9u3emJifPnjtfWl7GBXvECmXdPziA4zvsodxtQCJZb9LIF36EGXtZJIKkaTliGZQ2N7e6u7tXlpfBXkDnsMnkC/itoFitNoAFGxubI6MjnY8fDw0O7u3uZOfmNZ49C/MeFR1toUqVYNDIRA2LpGCXDs0z9wJuTQxVobp66cDjCQ8Pv3DhItzgxPiY2QJ2ro0dBWw7cBzj+NF080D/jU9BiYn4mpP5MzMzfvXrf+P9h78f6O29deOGw+FEVgIiWfP7PVzbr2kncSB2sD/nyfhRB4NCYoiV8/LyEhITqqqqp6cmx8ZGZ2dmdra3D4hYEaZrYW52Afvc9xWVlNbW1aWnZzhdTrACVL9AmmxpSuwwOmWW2KWFVq0/wPFo+G5uXm5UdFRRcXFXZyfI6DW3m2Mk0xPjG+vrY2MjVdW1Obk5nMENolx3A+u51TK5sn4cBfaySAQBerVCF/fqCmh+mNmcnFy7HWl/YZ/v7h7s7O5OT0339XRPTU2uLi8nJiVVVtfUNdTn5eaCiOXCJ0wxNlvYK81ZYib5xSd+8ODuRuQ7RBPRRxzz2dlZqakpO7t7YCIxMRknHZtMeuj65GEEEFzsR4mPZLebTR6Pt7KyAg74d//9byfGRv/w4e9//ed/kZycBFoohOmY6YvyYQwVtItffejAfhwuqWSSznAkro8AyVheUTE7OzcDi2lqCn5ub21hUrPFAouqeeP+5Ph4VU1tdU1NQkICSFAv0r0y540iaiBOybwU9L8Ws6IVm3C7mujo6NiY2OycnOGhoc729mHQZHu7cD1bG+uPW1tnJqeq6uqqqmtSU5KZyIejnlyZxfG1H23SXphEMGSD6G+JNz3Ubhhs4IysrITExI3NjdnZ2cnxiZmpyY2NDYBegPoys3NqautB+qakYlMGTnTn9iSoAwN+vegVicm5MJbzfl6oUDCbzOwrMVNQm/IaFHIumLCuktJasc5SsKodDuAfrm44cmSWI/x+AEuGbFwuVV5e/otf/dl/+c9/PTTQf+Pzz65cez0nJ5uIj02y1uUxWPhEnsYXLjef1WA3DHoNKFWcIZFMlc5x8fExMbGlpSVr6+vDg0Mgi0E0rKwse8Ac9fmmJyfW1tyjIyPnLl6oKC8P0fjsFdFNQ1ZOmyXm4KINzFSU6BezWFilRUVGVlRUAvoYHx8Di3h0eORgH4vB5udmYWEvUY+fgvwCYtaXvD4sozBZTJwg86PxLLxAiaAFw/Rkco1kwo1G3Sgaez7fN3fvLszPrS4v7e/ve0C5hYZm5eaVlJRWVFXGxsSoWvchDB9IgqSAK2p0DEwBS9l4Xj18+KPdrL6BmReUgybsOedNGFADsunIQ1eN31WPiYOjLgYt6MD5XRLnTamYsPT661e3t7f/7m/+2+PWFlhdcXF/EcaZ4GZd4sjB02kJfNKLlp7PZMhIYMueKSywRDeeSKGUuFwtMTExKTGxvqFheHh4ZGS45cH93Z0dsE7h50Bv98z05OK11y9evBQTHe3xHFCz32+RmJykYOKoGc0h0sCIwDDW2sfFgTiKy83N7ezofHjvm4WFeZjyg4P9zsePQBI1nD3X0HgmMTEhRLYFRKcvUSXF43mj3RcjEdC+MllU9VBcXcVOvsgXPjU1BUIUNs9AX+8QkREwfs7Oy79w6XJFZUVISAjFbDgVlAMzanBRa/MlrOJgJgGd5fviL1WjPxAcqlwJc1oZwilDlsVCMelRS1XWYpuHHrMIJDLxOWV38/vKSfUxqo4qCXjp5ga9wKyq999/b29//+/+238dGxn+9JNPPvjFL0NCQ7weLwgFBlD0DVGMaLwG6VWWCzoO5dk2ScF9JUmHaltcLmdFRXlhUWFxSemD+/c621o5r+Fgf/+rG58DXH39zZ9lZWVaiYuFqp8QyVqsHCSWj8hyNvUOCXFKsaFmE5TqajIj37TLBRAYTjc6POTzeHxe75rb/aePPhwfGz177sKZM43YMszrMxMPMDYxDChg8TETiK4PDmu7Z/CkXoBE0G0k3A3EBS4LHiTc1CvLKwN9/WDXSVQZbXc6scI3M6ukrLywoCAqKgobNFAOokZJhAlIAY2eSD+LIYeP0wCl43/6TkPW/L1W9NsFOCiAvOZaD/Unf9d4+5K2aIIf0AndDM/XeATdl8hiwrAg+Ph64ZOsfVdUGXLqZGhoyP/87/6nne3tj373z6AGMR558aItxAaixOtHunHOqEXiINKiLCN+Gl5Gw0o49CY2wqR8U0mkmZqdTmdVZUVaWhqo8eb792C6AJbCFIL23tndee/nH2RlZcrk/QnFahFsRWElymmqoTQZT3ckHsEQmFpv0oMjgBwRHlFXV5uTm9vS3HT/7p211dUDOJ3J1NfdPTo8PDExdu78xcyMjL29vQDxxEmUoi7I+Ekt6cl10rE19r2lwwuQCHrkHLGc0GJmLtpVfMrqKjbYwscTHp6ZlVVeWZ1fUACYjeM6Hq+HN4OFylNVjVHcmMf2nC5bx9Jk+YONgvjfkHP2A4+u4XVtn5+QnmSwHdTgkCRJFwf6x9joNbHDkbmhYL5/8Yv3Qf8M9PZ88tGH8JEz585hfwT6B9/ex9YvAc2zfcjL8+rChONDAD1u6yILKjfcZVjNjhHriPCw69ffy8rK+uLmzfnZGdiQICkmR0Y++cNHV994Izcnx2q17e8fMIU/26Scg3Cata+qGicC07SS9yiAsgg9SuHhYW+++WZpWfmXt271dLbD6UDNEDa5MT46dvHS5cKiIldYGK9tHdTICnUJpV4Ex/XNDxkvCCPQzJlok4t2enRv+wd7sGSXFhfSMjLOnj8PcxETjQx21CQJEzaowxrzi0mie6dmLBjzjp/TZYtosxLgjrKi1fKzOr50JLn9WwIN+lUZv3X841RLqpIBoWSkp1+5enVkcPDA47n1+af7+/tnz58DTcU0h5zZrZCbU+JsCANfwE9miP3JwlJSNJtN9G5QieURJq26ujouPuFxW9vjtpb52VlAgsODA7s7u+cuXKhvaMAYoYqNwhVR2ins3yPzb5TgvJ9h2Zqofwy3zOS/wZeTk5PeuX49LT2tpekh2MwgrHw+7/joCOwFjKbVN6RnpDsdTqR2UFTuYMzyRT+v7iD7geOFxhpUVROfouTR7XaPj49HREaev3ixvr6BuYL8GNoVs89pwYy+FEGnaQomzT/Ppcu1UhTYo2iQVsj0PPQn2weHfj1d+B9CCpocEfl1NDkmLOn3I92k1XrhwvmlxcWbn38GJuvXX9za39u7cOlSXHycn2hmRE6XyKhlN4wACz8lmCCJclVRIUKVcmbebAz6qBGeD8vZ3303Jjbmzu2vsFvs7s7czNQXN3Z2d3fOnT8fGRXFaQN6iIdX84nzJHMJHxNmkl+DEk1UammLUgXOGx0ddeHixeTk5Af37vV0dXF8end7G6y82enpyhoYtbFxsaIenMvVUHYfTZ/8gUklL0YiaGnnom0J7Xl8b2lxaXZ6Ki0tPSs7h4lV2TlPFSOqogTLxViiSyrTE4ra++e6cNGJQBcMcAVeWEwWrw+bo/1wnHba0F0H+utDpsJJn1dUVXMyiG8R+yk7orDDUmxs7F/85V8kpyR/8vHHABYe3Lu7f7B/+bUrSclJKAU0hjjWm5y6bzSSfzJD0YiwJfLLMg28cE5RoT3tW3yntq4uPj6+taW1u6tjc319fc199+vbuzs75y5cTEpK4hoW3u0ifEsUG/KxPjEMh1Wu2RFcmIrJzNJCppgI1m4WFBRGRkbl5OXduvH5utvtpwzI6anJ1dUVkAuN587l5eVTLbWZtaMxDPGqehYlrRaIp4kXPMAwmOyJ8XFQVhnZ2VFRkdj/Qx8EzLR+qoJGLVj7IYSz9ATReHyuvutGZg3MABsuoLOnc3t7q6qqmnoKPcNxkiF65NenvnTdZSMjoYAVG8NarRHh4W+99VZ4WPg//9P/19PZ2dbc5PN6wULWC4SZ7D44wz8tq8GYCKPfGmkXQfrGGlvWGF/BVs3JyYmKjg6LCG+6fw926e7ubvPDB1tbW69du5adnc1eQ72Kn5NijOeSRKzdgGolkUYpmBcoY1oW7LsKoJLauno4Y2tzS3tbCyaPmEw729s9XZ0gGsorKs+cOw8PSySPmA9F1nmcmi7xFOMFeRapqow5uYk+yMSk/Ztbm3a7PSYmxsp8oRwbU9RggEezmo/UwBn87kc3jExEF/CMObEUU5gEwZ6Jk0wNnz0d9mnImXwZ5rHxiU//9Mfc3Lza2rrgN4+stu/+SEwmk/FLwdes8w3oQBGtaHSeXw0YGMwNveRB1uYBG5z4/Rar1WG1NJ5phKn+zd/+LayzRy3NKysrl69eqygvt9lE6AREs8OOMA3EN9NPSSKJ7BTnmXaW73rXL2SccJ2yUTqQZyGo9iWw4S9duhQZEfn17S/np6e9qtrd0e7xeN6+fh3kBVoZfp/e8pcngysXqexVZUJgPcqkrxBVY5DQ/Mgy26E2q7WwsDAlOSUtPe1xW9vE6IhE/NpLCwt33e6FhYVLr10pLi4OCbGBlOfCeWwyzL0/tEdkFqQsymlP7cTxoqwGjVvKpJm+Ij6sOp2uaKTuNcmGHX7E8X7s9sQbhnUpyYIrnXIfMEQU4IYrISEhHq9X/u4cHsKPgBlpysjw8Mri4rvXf049YJ5EWPC0I0iDEAwfSiK0ATclyB2M5oDxu0f8DPpx9JUnS1qUl44DwjEyMrKuvs7ucPzmb/+mrbl5ZGgQzGMAC2fPnSXHDkZzAKbZrLa9/T3FENw9Uj2tZ5r9NIZBq4sJZAcrPP3oqOhz587Bm7e//GJ+dkb1+fp7e+C5vPvez9PSUinNVA2x2dBw06r1JObdEttePlZzd6JcklkXwou4uFhAc2XlFSCGHt67h31GKKW6t6tzaXGh8ez5M2fPwmckZIjQmv0it5MJWaeRbEoWzI6kJ9jvaPo2JqsXZDUQGz8zVZDLUOU+wjs720h5HhWl9fM20YZ4Wv9A8CmqxIIkvBUmltYsPnd2dmGWuIMT4JQjJWVPOA3CPGLe3NndGx0ZzskvqKioYOOc5j3Y2Ov7RvK5FaTJeBUniIDD7xgjFNr+1/KTDktJth2YGDZA/W9tNltVVUXcf/yPv/3t7x7c+2Z1aenjD3+/vb19+fIli4UaZKrKgecAkAK2M2G2KC02pAqaOVl3an73+30Fhr6iACVRJ2j17NkzERHhNz77dGZy0uf3dzxq83gO3rn+XmZmlmE2JJE6oklqA5dHUJg+4aR+KnjxEC5LTUn++fu/yM3Nv//N3UnK3IM3191rf/r4o8mJ8fOXLhcW5DudTsVMDXXprwyxuY3IkWf0rXvphWEE42sWw5sbm5vrayAOaDkSdKPCr0PN17/LkSWO8VN0iLnPRd90LRtCT3N6GkWnCnmPPzc3NyMiIjxeD3UNp4n+gaHgoMV+8kGOQySjjaAbvdqVqkF0cPjxYxsFExK9kd6DWbbmZGf/1V/9h7Ky0k/+8PHAQP9Xt256vZ6LFy+GhYXBkUh06pmffPZnEPR+lYa2nQJIBo+ZHfkFBfD7V1/cGhse9ilKf0+P1WJ774MPkpKTfNyjgYvZvm/fR3Ze8IODTb6/f+B0OurqalNSU/t7e9vaWlYXF/d8SHIx0NszNztbXVfX2HgmISHBFmKT2RNsMrEJw2FOA8f0t1/MC5II5E1hS16LFKgbGxugoKJjYjjIp3tiOGfm+y1CgcStXIKGySGhoSEqxZzhLIBHDCbW05xAZvcHfBHr2MnOZMZ3kcT+XQy2bx0GLKAaNvzJG/KokD0sEYiMTDaJ3jZ4nSRnkYAU9El0VNQ7b7+dnJz8j3//D63NTc0PHoAArW9oAJyMre4IETBHNlvFUlAT/tSikkcGTz7XzpF5iBlNToejqLDQarHecziH+vv29vYG+ntd4WGvXb2ampJKHis/RxyMwE5/YfQjnHxSlvJMBW42g37kwtakpMSEhPjMrKzurs7Bgf7F+QVYdxtra9/c/mp+draquiavoAA+AOcV6dLaAfX2wpL07c/rxUgEboZBBbkqI5zd3T1MGt0/wLIQYfYoOqne0w/dDNTTTkRoXZUed7SHhNiKi4osVhxE3/btj8dwaC2uQX3lwJCjgrYAx01YZomePd8rIKyJ8UPuxCe48fS/6i7F45LC6MFiICrIJrWMGqrFDFDnRXNFebn3138GWqX9Udu9O1+DWdHQ0BgbFytMYknMpA5B/4UgBZVZD8iLxDfsp7bR+QX5oJPtDkdfVxdYux2PHsEMX7l6LSsry0QcTWbySppFDEJUuD1NFSPTJbHHXe9dyHYH/MzLz0tLSy0oLGpraR4ZHt7cWIfLG+zvW1pYGB8bq6mvLyoqxM4xXFavalm9Gvz8Vh/wi7Qa0IPt83L7E0Dg8/NzfurgBDuWnY6cQyIfNsufjBeEca0ljUqa6bG0tHT7i1th4eGpKSmxcXE+r48DGSI/7+mqTeHzgAgAHcDz3trYWF9fh2fD1c3sQv5BpMNB6/+J3ieDIcC5m/qndSPCOHQ7Vtb6hUi85miCuNMtYwdAT7W1NZGREZ99lvb5J38CobC8tPT6G2/k5uYeHHiEQNQ6RCFYUJ923n4CQ6Ywk0SYnHtwgXDNSE+Pvn49PT39mzt35mdnOtsfA/Z8593rmRnpAZl7fCgcayTub6TPQmQmS6dbhzh0D5HFZA5IXHYRMGm952BLWG22oqKixMTE4SHAKL1jI8Nrbvf6mru9rXVhYX7Nfb66uiYiMkK7dBGtZxejEsQtJwuFH0MiHBdLmGxvtjCSJ5JV69bm1tzcrNlqdblc2GZDFV/kjHGu65C08OCTtboseskKrnRK3ZM34QSbGwDwPEijIDOzq96lUzoG545cs6qqsm4SqpLT5YLrWV1ZwRavnCilGrzxqFKkb4UJh+Sa5gU07GpGJETmLJkUfnWKOOR7NOS0BmMNujmKfyZOBhZdGvhSjfRqMPNFhUWJCYkF+QV/+uSTvt4ekNdXr72emZEB8gJjNJwnJ+ud9QQKYxHDpztFRqhPiOy+zENYgpp/m90ESN2PzCjWiMjIuoaGkJDQ219+MTM1NTk+9qitNTY2BlaXzWqzWC0Ud0AmG0lP0qUHJHrAGCDwEcxFFN6KBjlN7G3TDVw4QmxsbGRUVFZ21uTk5L27dyfGRkGhTk2Mg2jofPy4/szZisoKp9OJssBsCmheRvY+6mEjiR3hcrB2+wVgBM41Yg5SvDiqdpqdnV2YnQ1zhWXn5YGVzhR3sqRRpytaepb0LalFQQ1qcA6IJ6pgFToo9uSkZNG7TTuYgYj5SYdnfkf4WVJc0tPR3t/fB5MOVs/e/j7bPiJ6QlyaxgMd3wnHMD/DOy3ZQg9Wn7SDDNKKnQJaOgaBKWOqnPHF8V/pOPIh8QcADQl/ot5662dVVZU3bn7xj//vb/7L4MA7773/5ptvWGgAvJIYelEwSNAWy/iMTtvur659cdyhq7Ny84Bbs9lsNbW1DqfzxmefTo2PtTx8EIlxyrMOh31nZwcWDK9nrwfLZKnMNMBJzachhRNOqrm0ZQ168PqBx5GcnIwUD0nJTc1ND+/eOdjf39rcBAC7uLgAkqK2ri4/Pw+j7zTYWGZZw1aJYOsKnlx9jhLhRHe3UMUK0ihHhIcTRaofzLDxsVG44tT09Lw8NM8C1JxDJnKEI+vpyapGCA3JsCG1D8OJAPBvbW1zMjI8GPPh2Kx6+h5moc5lTqBIy8rL793LAONtamo6OysL+bOpJTmY24pWV3faoU4bCreI0xD+8ds6Mo3HDqB7H9XTbsSIg/hEJi0JV1wDJlzg7Njt1szMjP/w7/9dalrq//Gf/tOHv/2nsdGRf/MXSLUCYGF3d89HhM7iIMTFbjTudNH9hCl91YescZ+hk8UsgQB1hYV99D9+Nzo0+Lt//Pu52ZnzFy4mJyeFh4dtb++AyUBcXswGzDpZEXVkmhqTtUx8Q1qZGJrnSGLwL5tkPbRJiUlyTk4OPKnCwqI7X98e6O6yhYRsb23d/fJWT2fH1TferKuvh8tAn1HAL2syxoLMrsJFQqiBz/48rYYTV4C+IgFTwf6EewejaHx8vLerMzomtrKmBgSerDHVE3rQkrqebj3pXhThrBWuPuRQkE1mz8HB9vY2SxlBg89X9RSnYKAFlw3g2W4Pzc3Lb334YHV1tbAgn4pSkA+DWR60ZufB6zl9isTFcsaUcvKngw6Gkw4gG2/8pAk51b2sgxT9NTdiQ55bH/JQwVp/8/VrG+vr/9df/59djx+VV1TW1Nb49/bgK6j3KGNXtDAwPFnZEJY/4iiVfipygdcVtxHgtp3+gJSTnf2rP/v1xx99ODw4cP/O160PH1bX1V24dLmgIN/r8WCGrszuSWp0LEmSAQMarHv1CQEBUa8pck7wW2ZaxtzJ/uyZxszMzIcP7t+78/Xm+jqcxb2y/If/8du+vp433vhZbi7y7kpC3gTNPa3EQ8DjF1b7CFJTq1xQx0ZHAYuWlFcUF5fYbFbRf4lEILdX1HfXt66n4LLTIZmqp4ugmt/d2QZpfeDxHCng0RSsJD0hLEQHghXgcjqKiopAAA8PDRQXFbpcLgX7RFlULZ0YPmwSVYNHD2gsMT60DrShZxYZd5R8eHs9cZOfIj1OMByC9yWkA6Ab0XQblrt1b28PTOX3339veWXlN//3f93a2uL+BV5snGHW2SIkbYUdPdqx2NtPaajcT4iUDi9XuOn09PT3f/HLD3/325GhQc/BPlgQ8KbL5UxKTPQR2R8lznI/4eBjMi68E70wRtnNg3uFcboN50eDUADgBhbf22+/k5WVDXJhZHBwY2MdFNVgb+/a8vLZCxdr6urCw8KZ44c996wU2azm8WNYDUfeZGVCrTjRmJ+dm+3q7Ax12ItKSuLj4+AGEDhYrOhKwEoExcBc9j1CegIpcPmOiRwBOlXZ07cz0ty/2GOD+x0UFBRcunL14YN7f/zDH86ev0C1gybd+STp+MTgpPjWjSEfEgdHoWPwY8GrDYYaTrsDsfA0mCEHsxJO8FOQQadw4Tk118T973I637t+va25eWV52b3mhsUtwq40iPNOtMw1RuCPTqAUbL78ExjoSdW6FrOjUQB4SUpLS/3gV7+6dfMmCAVQ1I9bWmBOGs+eTUtNs9vtkqYzOBlHnxM9asPdiU9Edpq8UBntS9pK8PsxdQrzYgIKdz8vKS2Ji48fHOhvun9/aXERrPLFhYUvb96cmpyqrq3NL8gHHaYXzvPF6IvzR8IIRo+d6F1lslBaj9rX27c4N1dRU52Xm8d4nksMJWZVpQ/z5jiiNr/1RME3aaLJ66ZGR0dzBpSk+9uOBdgPAWkt0UClymIQrRgl8fkcDnt5eTmgm6YH99fX1yqqavLz8zHJnDZJsPPP4aFwP0iG+5o1KAUNA2HLPXkY4cyhWz9pv9FnD3m5JYOQko5JQ/6VKtBFUhNowqysjP/1f//ffvPff/PJx3+4cPFySkqK1WZl1SSSQbUp1RlHjz8OJHrV7eFXfOhVzxKVLYp6c+R9xghadnb2L3/1q9bW1vbHj2YmJzuwQ89SZmbW2fPnEhITwfAMEO0Pf4WmWtbqnQynMAgF4zTyC4oQ8YLBTLOAiEqI44AqBbDQ2HgmNTW1u6urp7t7fnZma3Oju7Njfm62uLS0qqYmIyPDZrWKUJZJ9gcEj95zlwh823LQGS6WI6gZq802OTnV29NtC7FV19bBPeiGvf5tI555ysHTiPx5TBlCeSXY0g+b56kRkZFM36xotDZGhjzd76AfSgA84ZqQTWaZvet+nPTo+oaGjXV3d0fH3OzcVHkZWNqpqWnhYS5kYaRqDYlZumWJrW4rcv7z9lTYj8iRAiEKTXp3Vqyb53QJ7rSiBLsDiks9Dr40d3SQnfWQtaL5ovT3OdYgaR2Q9UngF3oqPjvDamuqFxeX/vNf//XszN9nZGYlJafAkgJVA3ovPDycexkENNwHSEomw1A2UWtJvyLIZqjjppBoskjFUQ81d5Uk6Vuiyy/DOBpxUDiwZyL/FK6uuLi4y69dycnJaW5u7uvqmhofW5idXViYKyguqa2pTUxMCJCbWntqMhUmiS6PsknSyBTEQ9ObHh+BWnoOfjCmJgpY8Fd4cPCM4hMSsrJzWpubBvp6d3Z2lpcWQTTMTANYqKusrIyKipIoQZtJfuXnGmvgmWNSE3KrELkAySHak7CzAh0d7XMz06XlFbk5uXpLIkkLt6haN1FDYvaxMxwFBbyeVKbBo6WJW+vg4EAi1Ycs3Qq5JySZuyeIrBtq9MDhPH13ScEsJ018EN8OHHx7Z9fr8Ticzti4+ImxsdWV5aZ79/p7epJBLKelZ2ZlpadnRKH0QR3LTkeJGGKDIkbLS5PYG0kqV2sTBjMmC84ozRJRtP2pA4qT4JLuuz5mrGkv+FMnOk2OORoEfSuVk1vOnmns7u4BTNT68CFgBBAHtpDQrJyc/IJCm80GojYhIQH3vIp5XAGiJIeJ5rI8M7bqUtmvxhQMOtKRD+vDV2Xo+SlHLH+GQaAwQmy23Ly8yKjowoLCzo6OkZGhoYGByfGJ0aGh2voGsDpBo7CsF82ptWeHskARHXqJOZc0KMcpTtGOxtkTopzFhCyHhoQWFxfBo0lOSW1peri0ML+/tzc+MoI5jqOj9Y1nCgsLQjHHUfb7/Jh59ZzmS9L8sbKW7OUnAmXKEYRV4g9zuXr7+u/fuRNiCwE73OHEsmLy9slHO5d8x5NyDj8NbIuiUtopmFKwDJNS0yIiIiWqvDbRXsU9qTdNCAS4hQ6DBZ5ZC0kRkCDwYVjl+759UJWrKyvTM9OT4+NbG+sH+/uw4y1W2AP+tdXV9bW1vu5up9OVX1RUUVUN8iEqKjIiPJztTJUSUTVWEok2ieguIyCDlkUI72PZhabMeYurUrCr7WnDIC8O7bSgOjJYrfqfTpQLxgF3FxUd9Vd/9e///M9/3dTU8vlnf+p89Ajues29im0gFCUtI7Px3Lmy0rLIqEiz1kMZHgasNnbIY6WpoghGc3EvAp4ohxLDXmGjgsN7RHAkc9+Q2NiYmOjonNzcmdnZzvb2jketvV2dQwP9OXn5r127lp9fEBbmgnnweJGHAr6I3lyrxelw7LMOM2FvLrbRpGN4+TQxyouFP8tscUlJSa+/8XpaevrtL27B2eFBbGxsPGppHh0Zqamvf+21KyAyJHoizzf6yJ4nVRb+L04WRHerKm1v7zy4fw826nsf/LK0pBhbFdtsqubsIpYUSdeQTziLESAILMp8mJjghBrYajEDQFhbW4OtC6sWHk9IiA31mNWK6UaSmWUHay1JX51YL+zb2t7e2oJdD9t8bXl5ad3thnfmZ6axS7XFQtyEssPlKq+pzc/PT8/IDAsLW11dHRzo7+/pbm9tgRmPionNzs3NzMqOj4+320O5mQfY3oC0YavYQ0NBnZplPBRcFfzHLAaMI3BOTDArVl1XG5GSKmyPoKrXEhk0rmFyevE3jGLiyAN6mkdpxbnCxKQwV5jNFvLLX7z/2muXe3v7Wlta2lqbZ6emYb5Gh4emxsc7iosazpzDPkghIV4v8r7795DI1IwFrcTsGtByY+iKNZggy9LJsOXVGlhxSG4nhv18k5JZisERXVpaUlFVeff27dGhwYHenumpyZzcvKra2uKiYpC2nP3lcjlhlmB3gCmtEMJi5mFKG39aJKXbj14P1rxbQtHzZTZbiouLwYhobmpqfvhgfXXFbLWur7m/uvH56PDw29ffKypErPc8MYIIHMqcC2SmyWLFC3c4MDjY1tSUmZ198dJFMqFx9li4HskwevKd8wsjymW4hTo54AfktrW1PTQ0NDYyAhMNQmFwYGB6ehoWK7aBURV4BmBcUV/m/f2DPZg4WrLq3u7u1iaMDYBYfur8xWodptUWGgKA2eF0ZefmZWRmpKSkgnzFdFG6gJTk5KKioouXLi8uLszNzi7Ozy8tLg719e3vI+u+uEhJigDkEBkFSBtVKOnS8LCwuIQEMMv39na5Ha6OF1hk6Xd9qmbQEDhLCuSgY2lnYEw48v/6qyfPM8Na7mhoNofC69iY6EsXz1+4cBbmqK3t8c3Pb/T39exsb4PNPDE69ig/v6y8AgyKhPh4WNkwe5zhz/eF6aMYSVIOUwm/Au6Dbx0aYVFQS3NIS9UIuCorKnOycwYGB1oePpwYG+3p6hwZHCwuKwM7Ijs72xUWxgVpoDww3Z5MVA63aQlKTztLaHGbTSGhIXopJF9GQnzcW2+/BZDh9pdfTE9OIDKV5ZnJib/7m//nzLnz9Q0NzxUjCL4dthqYQA3ehU0IK+zBvW9A+F24eAl2xu7eHvrqNCPz8EG+w/oQrhfGJn7FjEQ00tT09P1vvpmdnoINOYw1pPNg12PGiJXJyBV4XygrDaFgHwarFaQJ/IStbqGe1E6XKzomJjIyMik5OSk5JTw8DCw0WO5mTcax+5eWvhwfH5eclFRTXb2zu7e8vDw/Nzs3M7OyvLzmdnt9XpA1Pq93eXHRvbIcardbARxp1XVp6RlwHJBO5Ma3aEeG3W0x3ubJdy/yGo7+VdUSOUQIVRJ+hKefW4XKctEp4Gc2asHmCpaA3e6ora1NTEwaHRsdGRru6e5cmJ/v7+0Z6OsrLi0rKy/Py8+DSUOzizzkClPmameWjxFAvdLDGMbTuwrJosZMJg4uE8xGY0NjTnZ2X1/f47a2qYnxzvbHI8NDhUUl9Y2NWVlZVG5vw10jS6CLzFiBTa1Mn3qwePVR2kiA8yO19sJcWFhVVRUVFXXn9lcAVQ48HvjA3u7OFzc+g4X6XCUCKlU95q9SDgL3qOrt7QVcffnaG+UVFdiAEGtwzH7RoNGwgL/XOpG1sg3Y0nDGudmZ6akJOEVCWrqJUsGtZJ6YtManIEe1HDAUSLTazTExsZHRUQ5Y7y4XHMcWEupy4oCXZnpEEucdUysO1rN6eB83JTqOsfcB2CaZGYAk0uGMm1tgg2yCOIA9ww58OA5AFcAF2IdCUcBsiI6OAWExPz+3soIdfsiJATNm1iGTjgL0m5WMSVja+3oqtBbrUY2zKeq2SevIwc15Qt4Ev2k2iVIZErIy53TAO6DHwO7d3NyCeczOyk5NSSkoKpwYn1hcmO/u6Ojv7QYhkZIKtlpmTW1damqqhdNMsJLPxPIObRyKjZiES+ynYDtIXFSqRVKo3lFmExjgUoAcanFxcefOnwfDvq+nF2Tp/OzM47aWubmZ1NQ0AM7kd4yBhYFk3xLzOMuK7u1+in3B7gymgxfc0IL0UWJq2YKCfDBy4+Lje7q6lhbmyZhThgcHnqVEOPYsBbwhq8EsCq1MZrd7+d7dO4nJyXX19WEuFywvpmCVtFCc9BTCQNVih9iYTBbrVeJ2NzLSgcCbIGtm5+aGBwcP9vYKS8vqGxpBLoJJDOa7lgiA/7ORA09Q6GpdMVBIU1G2SYMPdDr+GkZrDFciSYZ0JL5w/pasaQaKtGH3HvjPlJZWUFAoKg4Nxo5Edhbj84iIiJSUrZXV1bW1NYAzjPq4jkAPPciGBIpDcQStYEH3PuiXKlNPPfiglW5Ni12ZxSMjp49+ZI3zVmI6K2bBZHAB9hX8B0M0ICIfmIQfNMO2T0xIhPcB7DQ9uA8G82B/H8Djmenp2vr6vPwCQE8aWzwTySv6JH/X4vSXeah64FaSNIWo6mJa1qLRGekZiYmJ1bU142Nj/X194yMjbc1NA/2AHVrLKirz8vJj42Jh1Qi745gz+MkWBBuFoqyWlB8blhTkxly7+Pj4a6+/kZWd09z0oKu93UIL7LlGH/HEHHbi8F6ILWRre/vhg/tTExPvvPd+akqy2WLxkstKIXZq+XDS22m3qnLonvitmZERQwOUH0oVk8hrtLO729fbB7bJ+OgIGPznL14sLCxE7W4xc4ET+7oNAX7+PxMZO7xaaSL1RIBT8qNkJsagjiDahSnqkaCUqrvTATmwM0UK4njtp6IFjQA4xGM785itrS3Yb3Av29vbHL2TNAI15tWRJBEZPZLcYsQLmFZoIcSI4SWzIU1TpWioia1dmBkbWlIKuT9VRpgsB9GTQsVzHEmFSwKJQG1KvYaVygSjCHwcTkddfV18Qvzd27cftTR7Dg6GwF5bmM/JzW84cwa5Rmw29o34yZugr2+Vy95fZRtCfxSHn4m+wA7tavgJtmdKSkpcXHxxccno6Gh/X8/I0NDI4CCYt92dnWHhYVFR0ZlZsITzKGFHERFP6VDm+7dfFS1tVSdWkpk1M+ByuUpLS+EsYWHhj1pbtjc3n41EOI4z9cExfOx6QssW7KW2pqbE5BRs8Rwain4USgLlbwbRxUkYwZh6AF+0WVGkeajBMRhdzHsFKAt2/Oqq+9Gjtof374HpXlhUDIIwJy8XPg8rmBIchN5WVR0+q7q4FZLVeFrtvCcKKC12KBxIHDRmbxDhI5GpqllPxgVx+KZk5NFFXzz5gDg/IiIyIlKKgF3KDS9hC4LVJzrN09VQsyZZOUlX8GcY5wsAwy4PUQCHGIFS3IX6gsN6kTwCmQ7gRDwnlLCMgVcf+l7gPw8KAq+XU/qPtL0Us4epiXiitNS0X/3Zr+MTEr7+6ktYautud/tGK1iqV9948+zZsxgVIxzLU2emC2Ux/BPACE8zBCeVpFK6ihweEV5eXl5SUjw+Nt7f39/Z/nh8ZFhC2j5bT2dnw/nz16697nI6GEWStfWdBSevBO6KhDlB+Fgxapaelhb97rtpGRnP2Go4Lgtk6tdkJp8p7PylpeUvbt4AcPLGz96Ki43DCDW53y0Wi6onq4hDnWAs6e/AYWHnw8pElGuSKWFOmGwHnoPpqelv7twZ6O8FRVZWWXX19TcKCwqoI1SAvICKljUoeD6Eu92kn/ioPGKmoiP72Tg4FY9IiiXKMZRY4hyanFO+q4kDiWAdXpLZKhqNKRoBicVqslIBmGJXwkjqUQqgRBlN1EoXkY9ZA/x4wRTFFB0cuQ0E/McRRC50USl4zviCAIsCGx1xAcgFAAR+kAk+2P5wIiqh8fPDUok4HC7SYkVD70iOqY5LOeXCLJnt9tB3r18PC4/49I8fb21uAPZZmJ+7+dmncDu1NTVkluAt8xPUnCSnztVPbLApTd4ZM8dlbYCibS5QlvkFBQCmOh49enDvLoe9VpeXQRxbiaKC5ijY8fTph6qF5wPkIabQD2oIOCwYqteuXs3NzXs2EkF3Yhl/NVEbXHZKWa1oHTx4cH9xfuHNd96pq60BXUdqIegCMKjqY7ch9E+w1yXOo8mMTbsl6eAAS01DbLalpaWHD5tamh6ur644nM7zl167eu1aSkoynItOpLBYxTQMXQbpNjy7M4UXQK9UP/lKjtw4WeYWQXGm1WuqYofLUhCl6986Ku84Umsi81LxU0qsWST2+phpzmzhbFb4kBc2qqDrUrmNm6L42F3npZAVyQizFvIncYfOUKzXttvtcIa+/v7Z2TmHwxEZGZGUmEi1mwqbCXAE1kJaz3gRF4DDwTbmajmdb0OQyRmyj1kui5J7ugWQJhcvXYyNi/vDh7+fnZoMYBuS+Rt/+sTpcFZUlHOCJjmDhanFVtu/BKHA7T9IawLgtZpDLfBk9/b3YXGG2kOzMjOzszLrGhse3LvX2tQECwBsYWx9SAx3lOiKOe/faaJkvQ8dLQsOADNqBnNw1x/ISE97BhLhRPeGqvnuuEYYzM7Ozo7WpocFxcXVNbWafwXvTAqQoRvs2HLqeSRt/fHxieBAJIcvLy/39HR3PH48Oz0N6qusqurM2fOFhYWwAfYPDtDeNnGxE2XIyUEGtFPu6Jgd9ERpjBXyJA4YVNtDQVKF6KDuiKDU7MkjPlSVKGcl4tUWDmGJstyptaRizOUDPcLBFGbjYfOHm3ZIhoiD8HrQJlMC7HGQYOXt7OwMDAw0P7g/PzcHZkB6RmZ1fX11VVVUdDSoDu4dIrgPZMHGph1G+KWkQ1euz5Lwr7I9QhkftoBWJFJRXgbo985XX/V2d4JQACP51s0bMEvYEEnCKCZ7MP+FyAIe5EDBOAQ8YpCbBx6h2Hw+P1sT8C8lJeX9Dz5oPHsOZg8+BuKApTxL8CfkNZ84GCOw1cD6laU/IGtYsgqSjHmekR9BYmVosI21is4AJa5OTk588/XtULvj/IWLoJewdxjHCLVcDloPvOGDZZ6qIetWW4VioZsohAHQdnFxsb+vt6+vb2ZyAj4SH59QVFLSePZsakqKiugd/RQBZFUnmGTGk5goSKzq1IkGY0RVdVF2aB6P1DUfGRSvNG1ubnZ1dsEni4uLo8yRZqLcP2zsqdIh1jNNKNDsiR5havCYmvtd4CPhvOS8r2CYW2YvqO79MEnBHBn2CyKTl4zihmo9TOHh4XV19bDUQIB2tbfPzky73W4wIKtr6oqLi+CvuOQsJvY84b0HqN2eRvp2SlGzVhGisafYSZupGCKxEm5ScnNzwsLC7E578/378Ovk+NjdO3dAaqRnZEhCAoqHzuSaT736XtURdP2SfQ2KRCK/mHiH4ANMRWhoaFJSIogDtv58xNCCmkP6Xu3hYRlQ7YyfimhY+lvJo4wJpj7/d5YIh/TPofdF/0lahcHaO7iJubk5MOzX1zcaz53PyMhAU5myDzAqScFCDsWpGs/v0R1IAlMSGkrlgMD29s6a2/2orXWa6C5BI8UnJBYUFVVV16SnpwEeVsTSFBQxVmowL0lCVIl+2wbQwSc60aP5rVOMEQR/YHJi8s7tr9LT0ysrKzG/gHepon/qKDeO8VT4YSFMDcaFVll8KP6ivanIwu+gzbOInhpNEjaFmFSDfFFYPaEiA5INHkRycnJuXv6De9+Mjgz3YlB6YWpyoqKyKicn20peWzE5sjBqJJGBw0S4QpgGm2KpqpYCJfyUVipvYwHLqU2xsTGXL18B46Svt2dzY2OwvzcuDuwJzO9mPwI1tg/Ih7l25W8Ls72iw1j0iVYtqX1RVkNBK0nwIKic40eZyGYmVjDW7D79YI2rIhQVLmFhuUhBj+P3xAjBbBytllPsJdq2XFkoUy+G1VV388OHfT3dOXn51dXVTpcTe4rKIllCwwLiyoiOxqRoPETMnsTOa4XSY2CAZJmanurv7ZuaGB8bHQHxFh0Tm5ufX1pWlpGZFRUZSUZsQMt00raHBl+F9lSDVsNJfoGj83i6X1A4Bn1+78ry8sbaGuw0iiyoxkWs90f4Tgc31mUHL8/wpsa2rnszTj2F8YCy1g/eZrWVlpbGx8e3P27raG9fWVoCU2J8dLSkrCw7JxdUd2REuImyaLFGi5wwgDUw6Gs2aUJHGKVGBcCg7qTpxaWSkJDw9rvX7U5ny8OHuzs7w4ODeXn5RcVF5G/CGlkFjchAkE3wtIl79cfRKToyacfCd5wXd8IXv8s4UkZ4iL+b1uEPshqMz4sY6YP+Z3Yrbu/stLfDemuLiY27cOlSUlISnBcspYDWnUWoIE7nwOIvoVKYEE6hui12koGYWXW7Z6ZnBgcHB3q7ASB4Dg6S0zIAohcWF6elpbrCwpjc6scGnMzzjG45P7PIwkIH7K0QiQXlSglA9fJoOLbUuMEH6OjzFy8Xl5SNjY52d3ZMTUysLC89am3JKyisa2jMy83lNE3k5/H5bNT8hrO/ieqDfbDsvNDkuyTpwklfsvyIMR/EZI5PiL98+TU4SGvTw5npqfv3v7GFhmRmZkrohvSRQ8HE7ncN8vwEAcJLO76zRDgEs4NvSpyHq3meEfcByOnt6W1++CAkNOS1a9cAoMLa2j84oHYMlNwpK/rXKSFP1Un7yBPGrYQQPiyurPZ0d3V1dizOzx/s78ORk5JTikpL6+ob4uPjIsIjDg4OLNTklNL79JRB3a/xvBaT7u+AhR4VGeVwhS0vLS8uLKampqra0CQBexCeOxHA02hVioMoYLFJFFiJjYmOjIxISU0pKCx8cO/eo5amdfdaV0fHQF9fYVFRRXVNcXERwL2wMBfYmVyKI1FKiFZb+bR3xDwRsO3BWLhw4eLa6mpPZ0fX48dwzW+/+y4oDMXPrQ3w4IreKka75u90rn8d3298H4ygPxUdreImJIc2p6ywTTs0NPTVF7fgqV95A+sX7KEhFqslRLEKDzlhaXaQoW6l4BmbqUzUBWtvZdU9PjYGmGCor3drcxNWhM/rTcvMQvqXqqrsrEzdDUOsuBJ3Z/kxkSa7PEwUmUtOSU5MTABNOzExXlxawtQMOuPLy5Z1Q4x1VC1uxh7ECvXUSU9Pi/ng/ezc3KaHD0cHB7Y3Nx6urrQ0N529cPHc+QvJSUmhWL5tQ3+tRgwl0TIQxXkGH+2R0zEq4eaRiCVNJpiut69fhz/1dncNDw7ExMZeuXoVsBXHNdi0Dsakftr2w8s0vptEOBLDN76Ptp+Z4nuyyev1jIyM3v7y1tT4WEVNbU1Njcvpgv2/v7/PdguDTdYwrGDh6YMC8fpxaS4sLM7NzQ0PDw0N9LtXVxVQSlZrWFhYZk5uWXlFfkF+Qnw8rMWtrW27PRRMXK/XS8yTNtlkpdSgk7Ians8QPhRKcIiKik5ISAS9OktljikpKdSGSeU7VQLP15Y5okKPRk9P+gJvOMpB8FEFmgxS2OVy1dRU5+blzczMtDY39fd0g7pu+uZu68MHRaVlZ86dKykuYY831tJbLHomuE4tbzrpdLxCEEiSEPFT+/mc7OzGs+cWYczNdj56lJaWVllZJVmE4BQZGSJodfqN/Ot4puP7+xFEto8qooxm2cxpSPAgZ8Zn7975emRoyO5w5uXnR0ZGIdce5t5SN0siD/QToRDnylP93Obq6urK0vLk5OTS0qJ7dcXn8dhsIZEREbHxifmFgGeLAIo7nQ4/ldxZARVYzPCCisntsNr29w/IERtULD+CXFD1kgRsCWnLycvv7+sFiTAxMZGUnKw1+VKDBQjPHyYcyXQ4bRcFqCQOy8yQsQcmEKse4OrQ7ytJcbExyUmJWVlZvWVl9+/cXV5e3Nvd7Wp/PD0xXlPfABgtLTVF1O2YYNNqywATFU2GapFDZ+foKbmN/Wxj+v2B7Ozs/Pz81eUlePhgFmZmZiYnJ2M7OUnWTUg+Eq+1fxUKz3t8T6tB5ZIJzYrmJJYA5qX45uZmvyaWGLvDUVNXDzsZEPWBB2QFLDYsnmXiEHixvLy8vb0N0AAsC9hFqyvLXspTCLXbo2mkpKVn5eQkJ6fExsTw7vJRfQRHE1SGvpRLg0Fsi2BhOH61P3SSnjjYasAaAZsVthAIhUctzWMjI2CBx8bGSmQcMX0Yu3N1rv7nsb7ZRS0idqdvIZbg8FfOaOZiM4RsWkNHfFo+X2RE+JkzZ7KzskdGhh+3ta653fDf7Vs3+3p7S0tLC0tKwI4ID48A0YwAIRA8uHS4Cj44UyQpQmwh7H6Gn+HhYaXl5ZMTE7PTU4N9fSARsPGn3S6LSpB/xQU/9vhuEkE8HgoxEvsJs5VKogGu3z8/N/fVF1/2dnX4fb6EpOSIqKipqYn+vj6Px7O+5gaJsLOzvbe7x1VJ6263R6QqKWaLJTwyElZDTExsckpKemZmUmJSeER4SEgI91ZQtTploZbZRNcCNsbY7DE3x/MdfBaGuDExMZVVVbPT02OjI92dnQ1nzjjsDm4eRaQKlEmtbVf6NmfzP4PrlAV/VBAWceyGpZUqMqxPDrXqs8flpHwI9A2T7zAhIQHuq6y8fGZ6urOjY2ZqamVl+euvvgS5kJObV15ZmZ+f53A4mDIPjRGTzqmvhSi1+AMGEawm8lmYt/f2BgaHwlwupI/IzFxcmAcY0vKwKT09I7+gwIDvRL3DD5+ifx1PM75XhhLtQ7+K1TChIaGs/bY2N7u7uh4/ejQ+Osqqfn1t7cHdO2AseDB3DamKOHOJs/1ZVYKOSkhOjk9ITEtPT0pKCgONEx7hdDpD7aFso+LnA6f3GH3Rg/c2ukgVxCmw5wsKChfqFu7e/vKbr++AmKupqY2IiKBkayxq9GEAz8YYm/bhM17oDN11wc2UnpKkNQukcirpWFD68BEE6mEpTy5eHwi18PBwwAUpqanLS8vjY6MgDuZnZ1uaHkxOjJeUleUXFKampsCdEk70Mr2qSAYzySLarXUZDGDxpWV7e2egry8+IT47OwtMy8H/v71raUkgisKNlW+h8YGmpRUKli9ciIkE2mPTn7VctKlFRbkI7UlpVFhqqZEOlpqZYefOmWtJtAgMJDorXegwM/eeex7f951kElLFYiGfy+asNhssDGw3MJ8LE/26DP6S/dgjkBF3jRbRHZFK6s8C+rJU5o6PT6KRCIQAyFwCq9drLw1SSpTxJ79SpYKlgPI7kDdWOA72vC8QDM7NsSyLI0YR9YgNbkhrqUSn6DMWuK/CyA68kh/jSpCgMrnM5XHf3xcPE/G16Goxnw/NL8Ax23xtIoB0gLJ9hT5Fj9KHTkUDkSZtOgUMfQFN8bpg1F+NoeILdAABPm4G24Hwa51Ox46wsIddHs9+PJGI791mM5DuHR3sQ7zg8XrheJcTMtUbuRDTRqk4UkFoU8q7iOA44Wu5XC4UClqtBtaSaXzcMGrgSg/gMYmmJU/R7YZL99Vr/8v2414Dcm9aPDEDFQouLq9isV0IBxAUYDSN2WccGq1GrlCgfglRKFSrlUqFmPgR6e1dProSSVWr0y53KBy22ayYx/JFRmHsSmd8BbkqpR/0Z/8JWf2EVsjLPcCHCYvFPxvIpNOZm+ud7a1qrTa/uDQ1OUHEdlutNp3P1fP7wb1LZbwEkYwBjAYECRgBCfbdP+DIqUHSPGbQs6M4PfYXBW4lIxKLJSajUb+sh+Ruc2P9PJV8aTQgJEyenU47nD7/rMVslkjEIgqORAgT1h3x3uFFg9N8rHCDPMkHshK7w/lUrQ0PD0EY0mnNdI+N+wBB/dvv2TuN3r19kwQDygAAAABJRU5ErkJggg==" name="Bild 3" align="bottom" width="250" height="161" border= "0">

Hliníková fólia (Aluminium foil)

Puzdro na náplň (Cartridge cylinder)


Prvá náplň:

Vložte náplň do inhalátora suchého prášku NOVOLIZER® tak, aby dávkovacie okienko bolo otočené k náustku (). Počas vkladania náplne nestláčajte dávkovacie okienko.

mORAHyuOiQscMzUr4NbcvPSaqIsI2FwoGOmOOocLEgooSmueg4uDTWDeBCE9FF9ho8o50FbG3WZ4IAtgl4LCqiAO6TwMJfkP1QAhU4KEiyKmO+keMR4MynUqlRMPhnZhcXF3K5HHgc4PnHYrFIJBKLxxrqG5qbmwwDfH70O8bHJ65fuwr/Tk1MgAe0e2jviZMnB3YOhMMRLkyEgzZtE0OVFDgEdCiXWVVlI6kiwrYWMMuLpVIM7XwNi4ioHlmVsXQRVBFJ0l0TDHmFfGxWclNQoZRLEioLEyrQQXIrq4mpnMkyTZdapMWLRE8Cr6fTGdDtK1evXrl8+cH9+xOPRgGNMNSHn8Jxq/4BNzQ2vvXuDw8dOmSaxvlz565cujQ7PaVr+rETJ48eP9HT2xONREUOkSwRJlwHWGJLo4oFXypVRNi+4thOoYBVg5FwRNVUzQutgRZhZAAnl1gcAmBXH1x8x6MVcyicJwJ7FbRCVIjEAxdEhRL6GAQHSJ2iB2ybkpcUCSwVi1NT09euXz916vSF82fnZ2boazE3uHPX4JFjx1rb2pFeIZVaWV5OraxMTU2OjY7+9Y+/v3rpIhzVwtxsqVTq7dvx2pvfOXT4UDQScbgw2+GYCJgDrmmZbAHJCpcwsalTecBVWSVVRNi+AtoB63ChUMhmM6AgGHtDnXckr7qIFnDakpqHeE68IskqLeyuw9FBfIXXXqeCd1RVyqkKyat6ZO5GwJd8vjAyOvrZZ2dPn/r43p1bxUIBUKCmtrapuWXPvr19O/o7Ozrj8RjvqqO9jYGpZJjgRywvLwOsmIaZzWbhCFvb2hrq6zVdcyuaGpGaiVIeAT3A1Q0+UkjVSqQnShURtq9wMA/W82wuD258NFoCd11D2lEd9Am0RqO4o0QoIImMADZHcnxOYv0WXAPc90htha4oE+LKRZeDgqqG5Cj4KfXhw5G//e3DT05//PDhA8e2AQiSPb0tra07BgZ6e3vrGxp0TGTKVMqAX0S9FS44NQBYobq6+vo6SVCtOBzXFFRuFTyoHE3E0Q9eToG7JTicuf0aGjchVUTY1sL8yAgK2VypZMC/YZJAAHsAbO5x4qQDhR4rSBC8SCFFC4jUGJXPzxpw4oA9DnjRcmzXlorF0tlz5/71n//l6pXLsC+wBUDaOzvr6+oTyQSY/fCibdmmKSbBVtQIoJKLvmkS7//lqmppdURD4maHilYLYRpU4eCJUkWE7SsY2MMmQGRGw1oj08zn88FgMBKJACiEQsEA9SkS94FDLUuqF04U/1GloMSlyxKVMDoCC0RTs02FTNwluZJKffDBn//ln/7p8cT4rt17Dhw61NvXl0zWwLcIZjM0PxwmOOLlvZoVePFSRYTtK2A/g/6HQqFisQh+A/OLGQbiQoAEkIFbIb0GB8dvdPZLFThkKFP1kcTz0ajuQKb1WdVU2JvrOLl84e///h/+8LvfgUvy45/+fN/+/S0tzbCTQrEEDgtNPxEGCDoosiKVrZCqvFCpIsL2FZ/ygLWXaEtshzqCDdNUC0WwGhKJBECDQvUFJqUefAgQgQNa24l0iMwE6ozg/YOdf+/+g1//+tfffevt69eu/dM//kNv/86f/eIXvT3d8DnAAlWMSuCaJ0n2HHyanvDSLss2lyoibF/hJKJEDQWgm4ZtUoge6YxkixqTXKdkGBqlBAEdAoEgAoZleTMZHNcjR7DwRUUVZQv4+oMHD3//+z+cOX0qnUqNjIzcvHrl+Kuv/fK//CoRj9s04ikQ0D1GE1G5YLsODn0kWreXfGm2sVQRYRuLK2EVEgYRbH+QqafkFAFwnJWVlCrLPAOaDAhfuBqZ+JRxaisGEQ3DSqdXhodHPj9//tbNG8lkzauvvzk+9ujB3Tu/+rv//tZbb4XD4KGUJJoNBQ6LSiXMEpoYGIAEmwItEYSewEu8KttcqoiwfYVD98yAyjFC10sWcBskKHk2kykWCqzwCBxc20wWAgf5XTEPzslkMsMPh69dvTw2Ooo8SAH9vZ/+bGBgIJfLgZLX1deBwuP0Z6oOCgVDYIlwnQNGEFTulbZnZmanp6d7envr6mr9pEBFEeTmqNaq8hWkigjbV6is2AK/wLPS0YJ3KBYgeW3R8Jh4TQJsGFBDAbUneSUJgAXpTGZsbOzSxQu3r98IBANHj5/oHxg4+9ln0zPTg4O74vE4ErF4AQiuFGB/QRQKyaIJCryTUDg8MjIcCoUQEaj7GiOaZEGgKeHY6FZUfYrnKVVE2L7C6y1OavPS/jSwxGcoRaOBjQh4qGs6rOdEVYiQ4PBfx5mZmT772VmAg0K+sGffvkOHD+/cuTMcjszNzV++cKGnu6e/vx/MAdBksCo2LBak5maFy4uTyQT4Gvfv3+vt6w2Hw9yF5ZktXtdkVZ6nVBFh+4pIHyJrKtMr245YxhVBvkwZx5VU2sQOJZ4WjyyGyFPkOmBfzM3NfnrmzK0b1wEC3vnBD1559VX4CGx/79695eWlmampi5cu7NjRB15JuUBoI1GQcNEi1iatt6/vD7/7z5Hhkb17h2RKP3B8oeoyvBipIsK2Fi4fwIpAVQUUMEsY9lOwX5AFuYyT0QSY/QAKRL7ohIIhjBpkMzdv3vzk449SK6nB3UMnXjnZ1t4+PDxy88b1h/fvh8Khru7e5ra2y59/vnv30NEjR0pGCbRaEDGsFuqkoDIE4kFpa23VA/rVq1d29O8AMwGjFV64QdWqNEfPXaqIsL2F6gDYGkffIRDI5fMVlb8KNSxqYMzjfEfHKZUMgIapqalPTp8+/dGH9Y2Nv/q7vzt48CBo8u/f/90nH59qa+88duLkrl0729vbr1679o//+/8+f/azoaE94BfEolFONKwRn76JSp7VaCw6tHffB79//+jRY4ODgwqNfpG80qhqEOF5SxURtq+wx8BMauTqq7A4h90wKJ5pGqVSCex08BHm5hfm5ueDgSAlGp1PPjn9lz/+0TCNoydOfvett5qbmiYmHp87exbchL/7H/9r//79iUScGpDkoaG9u4f2Xjp/DjDilZMnMtnshjYC+xPMvAjopKva0N695z49c+3qlc6uzmQiQeFMjC8SdVLVcXi+UkWE7S7cPqjROCNQzcaG+lAolM5kpqdnABQiOOJNA8Mgm8stLi5+cuqji5+fr29o/Okvf7n/wMGVleX3f//7O7duwUr+9jvfP3zkMNUyWcyPGAmHjh0/cePa1Qvnz+3dO8StSlJFP5LgViI7BSGJxkyD1NfVHTl+4tRf/3r4yNFkMimOE3mQFFVRqsHF5ypVRNi+gpFCHNkqChCRTQBJVJF3LBqJNNTXZTJZ0zJramrqQrV37959/z/+/eH9+307+r/37rsdHR13b9+6cuWKbdmvvv76wMBOMBZAsalJQbQnwG539O/o7um9df3a+PjEzoH+kmHIFLNwvCnxSMHqMqmKyFDiHmTlxImTZ8+cOfPJJ93d3TzigbunqmOXnrdUEWG7y/oUAHGv45CFhoZ623bSmfTHp06dPvXR7MwMLN3v/vCHpmGeOfNpPp87fPjIjoH+RCKp8ZQHx/Z51lSkYLLj8fj+g4eGH9y/fu1ab0+PSpPjvNImmvgCQLBRaCASiRw7+cqZj0+NjY/TgGnMROgBrWQbL+CabGepIsK2FtcL40uuKD/kaCJTKsNKPjc3+4f337965bKm6d//4Y9efe21YDB0586d9o4O0HAwH3iwgk0MK8SbJHMSkQKGGK3cv3//6VMfXr96+djx4z3dXbZHu2p7LZJl/iV/fKOEjszRY0cvnj/3+flzfX29ipcfrRoIz1uqiLC9BTmGhI3A1GmSNzENY4pz87/++7+/dvUKWP5vv/vu0SNHHHp9186BYCgU0HWfOYXbojhCgEXNOK3JZjOhpaWlf+fg55+dGX74AEBEUK8gGSPTI5dnRvr2BbMlNDY2vvLa6x/8/v19+/cfOXyEaiKwbJGrHqvynKSKCNta5I0ohUBlQf3GxsZ//ff/e3R4+NDRo+/+4Eft7e1Ys2CaAT0QCgapJ4KpE8VUlQqyYxmAAJ8AfDh2OBTaMzR0+cJ5sCxeefU1HPRIKKD45gEfCT3GcIaY745GxsHDh8+e/fT8uXNHjhxBtgWwR0xXqloJz1OqiLCtpew1yB4XCmUBJien/r9f/+OD+/dPvvbGL375y5qaJI1NccIY5LOZ4BinLWCdo80uBrsejC/Ezii+ArbfvXv3rt27R+7fm5iY2LGjD6dBeRGHMjmizB93/Z2ANNTXv/Lq66c/+nB8fKKlpdkmjrYXfpG2l1QRYXsLkpMIUOBCY9d15ucXf/vv/zb2aPTVN9788Xs/qa2rLZVKPIWd6Zi5rIAWbVUXvoO7Zrc4qV1THdME0GhsqN+5a/edGzcmxse7u7uY2ZEmKYiZ7vgRV8xxZAeEWBPw0Ib27j196sMb1693dvwIUxVKtR7h+UoVEbavMD0xDjjxmw5kKZ3O/Nu//fvNa9e++/b33v7eO7F4zAKttmw1gMpf+XFh53t5xFVNB64kq3KxVOIeqkKxODg4+KdI9NPTp0HDGxsbiLvRswu8cQ9+1oOfOkQe393V+f0f/Oi3//Kbvh19e3bvhl1Vuxueq1QRYVsL9x2yJlJywb544cLdW7eOHDv+2htvxOJxyzLhLU3XNg45fIEIo4NcETQHZLmurravv//R8MOpycmmxkZFVYiBqVywtF4AhoKBIHx87969n57++PatW7sHB7GH0sOgqjwPqSLC9hXBmOrYRIeAq/3U1PT5s2ebW1uPnTxRW1sLcKCRbb/ZZVn4EczX7LiS4sYTif6Bnbdv3nhw//7Q0FAgoJenPn8B1oBzATaCYRhgUxw7+crN69eWl1eisejXPe2qPFGqiLB9xedK5Lkm2Wz24sWLKysr3/v+u+1t7TijFZlR1VKxCLjAJcZPvWssc8LyBB7tQrHGnt7eUDg8/PBBJpNpaKjnWMOX2h2BYABwYfee3ec++/TSpUuvv/6aUs0+Pk+pIsL2FZd408RkRkVdmJ+/df1aS2tr344duq5xxTEVBeEmpmU+fSGAlxGQKctIQQHbaW1p6ejsmpmcnJ+fQ0TwiR2dL3QcwFuBtwrFEjgacFSXLnx+6NDBRCJR7Wx4flJFhO0roPC6RoMeCRrm5+eLxdKOgYFEMmHbDk1Sha2w7pCqAzbhvVf2MiHrAdUgRaPRrp6ex2OPJsbHd+7cyUlG2Qs6bLgfHievaxpYCgcPHU6n0/lCERCB6Zur8jykigjbV1hvORFoWVY+l48nk7AaE1WB62/BYxNxpOrTh/RI0QEFNAVvMBzKSsMgm5tbYJ+Tk1M4x01TuYpZcu0N92EYBtIzK+CxIIdSV1fX/gMHg8Hgszj1qnyhVBFh+wqWKtPsdl3Xs7nsyMhwanlZDIbmNdsrFmIu5s3sGv/47c/4gDIL4DgEg6GxkeGVVKqlucmiiTFftA+fo51bocLh8IkTJyRpc9YBZ1hBggGMRwASYdGkojArBBggDF5wGC51hYsGbdGsRTPmHRyKTe0byCfBo3F516JCkwuxaQiFV9mB74PbVcgX4PVIJAyoJity5UBKRmG+xkwti9MuqADcP4b18gIyr1VE2L7CHU1cEZDNZDKpVKFQKBaKZO0/e7Mcvq6uvq6nb8fkxHixWHS9GifS2Wf8XesFHCKdJkzi/BhZhqfYgimLkdY2DpswQOEBMorFQjabgyPESZgW1mLkcjnWW2KHlVh76+vr+nb0NzQ0gKrjWBvbzudzxVIpn4O/Rj6bnZufGxkeXlxcbG5u7uhEARMpnoiDpybxYEuqtkJ0oLkV8F0085qHaPJg3fIYW4a2FzDnvooI21qImwgFsQC0pFgAZIC1C4uRnjUkwG0di8Za29rGRocBgDzO1+c7u50m1hk0qE6xLBPp3qlEYnlleWJ8YnFhHrS9iDBYyGWRDKJYADjImoZpUaV2NBKNJxIaDsu1jZJBiFkwTaSWC0ciQ/sOHDx0MBwOzc/NLywspFKpTCadTqVo1L0FVomuB8LBYHpl+eby8u0bN9Apa2rq6e1taWmJx+OhUJgqtSQmw6fADU7BRdtBFhFZlhdJElNFhO0reJ+RK0C06zgHOp/Pz87OwH2v07zmZ34fgn7GYlFYUOGLhBvynG91mXnlKc8KLgro7cz01MLiwujwyOTk43w2B2cdDAVBOWkodjQei7e0tEai0Wgslkwk6xvq44lkNBKxyQRYAW8ntZLL5kDv5+dmJycnpqYeq+RdRCKRWCyWiCfqamrbOzubmptB58FFwsZwSQJUWpyffzw5OT05CYYDLPQdXV19O3a0tbfDtwSDAXRYqBmES8U18iDYKan0NZ7vxSKpIsL2FbaEeZmKxuI1tbVEiDAH6vq8MnxU+UAMrkXkR6D+x+fqNRiGyRXT8C0PHz68eOFCamU5HEGFP3b8JJwymPERWOVDYTAEABRoxiWoONZfgCg81VZEIxxu97JpziXYAjOz04AOgAV1dXWwS7RE8IMq7IfG3IA3IPMALDjz1paWwd17cvncvbt3r1y6fPUy/Huprr4BHIod/QOdXV0N9fU6UlhpXBXGtSJShafwYvjpq4hQFSQ0DYfDzbA2RiJg9paKxeeX3MMSSZeZUpQXMPSVqeJS6fSFzz8fezS2o39HV9d3yWIPwRFoGuqgX2OpEImjxxOBDVeO5TBa8UINGk5woYA/ADjS0trCs7HZ8scGDWKUlpDJ1oZ9KQ6v6q6IAshyJBw5cPBgf3//ndt3zp87+2hkeGx05NqVK82EFwM7d4JDEY1G3I3iuNU4QlWer+DtxZSIshwKBuvqcaEjP9l8ToBAKy22UpCPLeZHcZD/uXwfzYa5dOnyh3/76/Tk4ze++9aRI0fi8QTRTGNQ01NgPFuaiGvxeGsyWlyvyhtAy/VoIAUThFdMgVaOS+1eMnr+qK4AMeiNybZMk+nYssBZFWRxwA4DKhJMHD+Js/DAbAEnYvjhg3t37jy8dxeuf2//QP/AzldeeQUwWoyuoZbQVV3iz1OqiLB9hVseQQ2IcFWvr6uvraubm5nNpDNCBxzHtKxgIFgyShz32mgvXvMCUqGh90tj48r9SBSKR04lXddDgYBhGKAPDY1NnBUkevhNVCXzYis8au+rkaMNbXmngoUJjRAwvz8+/ck//cP/A09+/LOfvfmd78bisWKp6H+jd5D4KVUtH0Z5KfYMBx4/YzkWD570D9uzHRR/eySYo32Up2kSb5S/MXJG0uVtbWttbW157fXXFhYWLly48Nknp+dmZpbOn7t0/tzpUx/tP3ho/4ED3V1dsVgUPmJyqtItpz957J1oG8X5NyJ5ycfOb/l5Uu8X/3Ljr4oI21rgnlE1lSmPautqw6FwNptZXFq0aFo0T1iDe0uneZCqvIHqkrvrcBIPt1FUJlAX9EqksXBjhqKRQqHw+ZnPr1253L9rsLGxwb+hmTfpKQ+YMoW2pEqUO7C5yJrZ5Xk9h6U4oAfgy2dm5+7cvv2bX/9DW0fH93/446GhoXA4ZBomBxo3Fb1HD8dRGHHYjlA3adRwWIAH54mTdRE68ZkkNTc1ff+dd44ePTY7O3vp4oXrVy7PzUz/6f2Jv/7x9wODuw8cPLRr92BjQ2MgGOBz9MdhUkqIiikQiQSfrcwpTJkxaNVhON4snCccahURtrXgygp3Ki2rsVgsWVMDN9H1q1f6+wd6e3tc2gBuZh3X9if1NbALrUplsgOJ8QBHsyFH2+OJx9evX//k1EegTUeOHotGIvCmKqmC8fWphWoBiNDZtXVNBe/DlcTcegAFW8K5tUuLi6Mjo9euX7t17Vr/zl0/eu8nOwf6ZWZ2R85oe7N+CpxROp+xbSsaiXKskfpBN6Cx/iKppJkRtgOu6tQxgjQQmO5tbWlpbWmuq62Fx5989CHP3bt76+bwg/vNrW3dPT09vb19fTvgZwoBtgWDiiqMF5/8SuyfjRH5K6Z1q4iwzYUMAZzmjmbzwK7BkZGRifGJ6ampzs4OxTOknSeSIPPwWMm7KXGqgmUbWN1j5HK5hYXF8bFHj0ZH4U9tbe2Bw0e6u7uxbwIpEpwy0+pTHi4J+/88HrayqnJ5ZfnOrdvXrl4eG30UjcX2HjgAcACWOU2pwmG2bPJsNj4H12hmZmb80aPDR4/UJJNoMWCE1Kl0NJ7y4P3+LrFcc4iVKpQKuezw8PD5z86OjDysrasHZyESiUo0Xyu1snLp8/MXz59rbe+Aq9fTt6O7p7u2piYUCuu65ohESJlvAh9LG7hjT3Opq4iwvYWI1CRJ2Jx7hvYsLi58/OHfwHwtlkoRysPzYvVFdz+vT3AHriyv5LJZuDOLxeLS0vLszPTS0tLK0hKWHrhuTU3y+IkTBw8faWhswDHwDhu/DoXm5E2t2C5V/MlM6IwWPX770vLS2KMxcEnu3bkD+rFj586jx47h3PpIBDs4adyDjwM8w/Jpv46qNkD9zk5Owqm99fbbsEpLlbGDp9sJ13H7YCRo8DEXa2ey2ampyatXrty7c1vXAzt37tqzd29DQ0M8noCTzeey8HOMj41NTIzPTE1dOD997erV5pbmnt6+/oGBxsbGmpraUCio0MBuSURXvnpKoooI21pEClCk2124748ePXrv9m24+VLLK/FY3HAN0AduWNpQHG+u/Mz09O3bt0ykQkQboVQqgvULdy2awi0tCZRkMBQUhq4iOxTtR5b2zXRMsCKZjgXAoFHxQC6Xf/x44vzZs3du306tLMMqevzkyQMHDtbW1TL9O0fyMJgnq3yomy4BlKWa2pq29rbTH34YjUWPHjseCYe/Si6Qur8o5KnxxIp0OnXv3t2rl69MPp5QNW3X7t1Hjx5rbG6GKy/LnjfQ2NDe3r57z55MJgMXeXJycuoxbD7+2Senr12+HE8kunp62js6WtvaAR2SiTjjHZdOSH5/yhPpqiqligjbWvzoNyXnNdCW3t7eo8eP//mDP969d7epuQlufTAWuBVnwz34bItgzTY01MOuwMvVVFUs4KoaDAaYoBHbBAxTrO2u70VL6ibJVEGnuTUANOTx48d3b9++c/sWKAoo0tvff3f//gPtHe2BQJAHXsOWnChBhlhSFD86+LRf5w2k3rVr1+WLF//ypw/S6fTb3/teMpEQJPRPtxM05mW8jGjnI13V1P37927fvLkwN19TV3fytdcGBwcbm5oCegCEqjZcmk/hSOglqbFoFLwI0Pm9e/cB2s7Pz4+Pjz+4dw88snOffQonCJZLS0fHDqyD7Kirq4On8XiMMcuVNhFJrSLC9hURAJdkje5RrqiH2xFu94cPHrz/29/Cgvr6G29Q16DlLzI8fJEHurHdy6nyUBigIMwAIZoIJdcwcCibgy4Jby7iXgp1+fhUi95Dl0ISokzAD3mCJaBQOUCpWCoUi9lsFrz60ZHh4QcPpqcmzVJJUbXDx469/sZ3AJX0AKKPUTIY42xKf8irx8xv1uDHtm5Na2lpOXbi5F//9MHZM59EwpFXX3stEgnzTjmi4U++5pNyvWmarJbwAMAxk8neu38fIAyALJ1aOf7Kqz96773aurpoJIqYJbkEm4aX63V9FkzXayeVFDCOYtFYrKu7GzwjuCIjIyMPHz4Yfvjw5pUrN69e0XRs6aptaNg1uAeOuaW1FQAiHotiJaWimJYlMpQiAOOdJuWM4NJXEWH7CuqopPjFNhS0x3AdLC//9b/9d8u2/+Nf/xkWtDfffBMtbWJVcSyHGAvUkI48BewdowWBNAeSJBLmKoUIHB76WiZcRnOdS3NdCl4oVI7AVjRux4kPryXZ4ZlR+Xxh4vH85OPH09NTS0tLmVQKfGnQJdq/FAgGd+7e89rrb/T09sIaWlkTjcpTJnnwz3jNK08loVAIIEbT9Ndef62uvv7TT05/cvpjgFEABQBQBjiuPmKV1jA7qXrFEWhAlQxj4vHjWzdv3rl1c2J8zCwZg0NDP/nZz+Gww6EQnzI3hvsQUHnALHRmnKkVgUmAYMCmo/X1J06eMExzZGT01s0b4D1NPBrNZLOjDx5IyEOl19U3tHZ0gOvRBFZfc3N9fT0cdpCqxDwfSpZ1mfPHVUTYvuJ62uOv1XAnw90P6tnd1fk//tf/+U+K+q///JtCofj6G6/DAojLL1Xu2ZZNpQQY0/bHPfIwaLB2bdv0y4FlrOXDtZosgHK8gGIH9FT2SoiJix2MlIJTKOTz8wsL09PT83OzjycmpiYfF/N5Rh8srwQ1iMVAkTq6uvcfODiwa2ddbZ2qqWRdK5RWsGRRpfRsqrEL+QKOzFbkUDB08MCBvr4+sKHgKY6x4FIIFeGMLyazQsCZwJcXi8XR0UcP7t8bGxt7PDbGIb+Ojq5jGOk40NjYwH1N/u/h+O3PTx+hkEWpEhzGrp07B3ftLPz4PXCmZmamr1y6tDA/v7K8BP8uLS7cuHwJNoerV1NbF6e4Thz/jUeiMTgvsCBgJQCrp4oIVRH1sVxIFwrB4i/n8/mmxob/9j//Z0dX56XPPwedHNq7r74B1xZc06j+lwt4KX9Gxbk6KL6uBbhSCKP7VI6jcIUfJv8khBJQFXyPyBXhDSYUgK9Lp9ILC/MrKyvZLLYUz05Pg75Jgo/Ehe8FFEgmk7X1DV1dXQ2NjRxIi4RDZFCIACcgFHYxKzL7Ds+kiZgKgTSEMMBBBb8FLPAjRw7TZCqHYQ7OMZVOY7c1VXmmU6kFOJm5+enpyaXFJTCYotHo4WPH6+vrWuC4O9phlYalHlZ1WXQ00rhNMQuXCem+4GC8VkivAEkIByxlFw0N8D76+3cM7Bw4fOQIHMM4QOrjx8uLC/ATSPzTIPLai/PzALhU2oQvwNWGL1bhVL/+JavKN1Rkb7AauwwSBQgNwwxQ0wHcQI0N9b/61a8OHDz05w/+cOniBcMwwNZUqPkflD8cDkl0L1M3UQBzCcmaWDzG/iq1DurFIqyvBcCPHMn01BRSERTyXB0AKpTP5cEiKIFRXipZ9KLr0bWDdoWj0drautpa7C/u7OoCdapJJkG7KAiK+k95d9drTxJLK1M8c2Tk63cQu97STVUDDg3BkgDUdE0HD8tCHoRgoVC4euXK8MMHLmZhl+EUwVJIxLGddN/+g3DsCTzsCGxJk6wcDsRImAdF02MNhaXjbpzF2JBbiXEcg5bkRpGhgUENWcGRfN3dXR2dnQZKied0crUlHTmKZRrgl4EAPCwuLKZWVqqIsH3F9xpQBDMiGrp854HWMcnS4UMHe3u6p2dm5mZnctlcKpWCVRxUOpvLzc3OwqoOdxsoM+h/oiYZiyfQAA2FqLNYN00Ddgh34eLiItx2NYmEabFzYMKiBKZBIZcjw9mGFS5ZA4ASV1QNNEYL6C3NLc2trd3d3c3NzdFoDOwPjLeh/riEJhitBGOF1j3HprA/T6B0vSAlFyl+/QvFgUmMeEoKtx6xV0ImEO4fALG1rZVZauHkwL1vaGgEQwDAi5ss4fC4aoPLEkQ/gpd5XQVbHIB9ipZQ31ig+misgaRgjcxGE5LBubbAa10PBvQyCxzRsawp5XbRxwFcLlYRYVuLWFSxQ8YV4xhwgZJc73UJlyClrq42Ho93d3XRumKbNM0RVDqTyYBWwwPTMOAuDwQD6DhoHChkp0Hh2ifAEXixoaGBivmxIB+WrFwOXIQsrlCFInyqpjYZi8Ysx4F9YrS8tg7UCex/0YDIgQkyIXyFobYivNM5sOfb0lxYtdmawidcJUVTAMu8tiKZOppsUXEkS2BS9ZEE9ACsu7LXVkDVFjYoph9etYjZkeMdMjVc8wFTU5IgsHa/wEZg8SPB4inji5fC5fpFiZBCRnpLp6Kqk3tP0VKwJS94IYuVAQM0oSB4YVVE2N5Cd7TDhKJMH4rTWlSZumn4RmFLAVZyjhcKjlBJggWwrq7Ou4M9Pg8/Ou5V2DiUUbexghiVBOxXVP6aGgAaQAdAEwvXT8zSa8S5nMvlwSfn40FxRYdiZesOFztIYp0UykaTZEVwkY1zat/86qGEsg1FuRHRSOipKkcuZKqA4vIK/pDi9UTSBWFwFdpOkRfXv+x8UkJjPZfnyXBAOyxfYHdN5+WakCRBpeyFUyodjnLBkkeRz98L+FFFhO0uTBBAZEZ4y4LFD+YAWQEOo4DkJcHIdcf+uVU3bGWfzbrX/c9q3A7siOSi7KUY4Gk4rFNcQHVd0aogiojKCbwnaIh4S5WxYQG8etkpH45tf2EF0ZfGF9yKbkWpouBPkB1gAI7m07Aj4xkL3KlReWxrjn39uax55csyo6vef7rPbvCRJ3ywigjbW9y1j1gtwWgHE4DYENHw5EnOkrh1Vq26VJm4QV3wqjCYf8PRi2BXAywA9JDvIHqoCJhUdjV8WvdNnAe50JqiV7KwUHHQRkqyauervorL+8jkljVZw8ghBhExe2qTBS6Th8KmB5d+o13iFYMrsuLTNHxDpYoI21rQM6eZS7wKwt2cSqWz2VwsFquclVKp3qLWoMISdb3PSxUfWPXiauIOfofzEeQGY2DC648QhfiivHFTwtlQXtVViXoTNZ6JsNG23hVY/S1+gRC7Kph6ZD4Fb2tZsKdLzPsgXHCZbAeszbQ3RQCzBaWKCNteyj2BeN+DY18olvL5QiyGST6cd+IXEYmNXD92IEmCWbxyfxvk070wt+T5vURtnAcbARsrbapwpBi8gbToFtUubo5llAN1EqUbYFlXLEO3zLCke4xGa87YS/uvpSrzqqAo1If0EICSlpwyXSYpwol1cHSyV1hJ9pFEBVfsATkbfd03S6qIsN2F6hEwRkADTSRmFikUC3pAr7DnKVbniMA4o4MrbRwBq1Sx8gYVgCK0nwgO/DwC1xdQrNGghXdzZ4Hlz3jsGJvUcqnY8nTUKMCZbBgtKMOAF9XzDxePhQ5FIUSwJMWUlSU5jJ4RuAaqElTVkKbqmlrQQzk9JGMPVYAHZzNz0TMpi3qJUkWE7St+hdKqVyShJ3JFFAqzaLazJoMteYw95fSCp1zlUDY/9ffvQQzb2q5XOo1ghEHNoCRnSoaBrE1Ikbw5JhWH3Z5SsW5+PDI5FigUHMtWNmys3FBn5Q06BEPkvOzQdE6jYL5E03RFBkgoYIlWLBdLpIMJJYx1B5hxUBXpG24lVBFhW4sPCo6XpfNTB2V9dpmDzKP9qUANNhN8nXO/rHDYFSb5KtXj4CV8A1YqWUKfbEEcKvNHeAXm7/NJkCp7tLgYAZAmWlgJzk4FMxm3UNLgsxtWKPkmgkjlif6n1eGQcia1juqpOU7hKHTGqqLLShxwIRCsDUWlaGwi2eIm66PRCDsU3LXFO+ITefIPsXWkigjbXsqNsbJfRCCt1m3/Zb++oFz18nTfwLI6xO/vXOI5q777gOQmXvJf9o6QyJYd2ljlHibZ02RZlDJjr0QyvahlM45hpkMhU3KbS8YTTnr1gbnSBmaJqH/wP6US6zRWWEi2bJrRYimcy8q5FS2zYhYah8MNkfpGGuWCBY7rTvobIFVEqMqGUl7JvWKbcp7fv8fXKdXGtfflnVYgTkWM0vVT95UlThLF8xmDhCFALoDPuVT5XZRZUDTbVDMp3bJ1Rak1DNt1NtDxVacgs9mz5iS8P275rTXnTgdEFpYjg12TtROFolHM10ZWxnOFhvaOWCzKDFFcjvlFF2QLyjfpWKvy/ESmTkRRz4p2r8gp+jlEuSIdKAqM6PF67eeeSGn1uwIDyrFJJFWrRBwsfJJF3LGS5dgl/gWsCHJEcR7H80WZk98LSJPda8y8SUOfAUUsgA9Fo9L+dVI+Ez8zWnmY3v8r4WBV/pRew4iB7JdPwnEH8rmBYnGnXTgjOVpnTzwRz+cL3yiPAaWKCFVZJWWvocLdrgggrgo9ShshQhkOVvsdq7bxohCuR2pgY5+0JfmltcKOL2sqNh5bDg934K4hiuGJA6OQn1bM2kmjqFEBfwBJCmxJe4rqAK822F31SsWDStDwD4hCkexKMURxrMVYWXlDGbsZjWRVJRwKYT7V43H68iPZAlJFhKpsJJ5tUBkFpHt+ExTGFR9cAwerlats/GO6IWJZpRKokelXLtLYal3VNN8yYVfCF65WLpVKs0vpeNFATidNdSxb/SIdXOcLYNSwEhLW+Ufe6+V32X5CMmXvHXZqggBa6fTOwPBZJdDY2ICgYJq2Y/uca1tcvhlHWZXnKr7t7LXhbLDye3ZDWbxyxdWe/xcEEXwXwxE05eUQhCvGkGB8EdxvCekewWAwhbGAiIBcC+FwWGHSNLIsuEsK7IpcNpcByWZMw0yn022mFaNMpOLr6BeedoV3syaQWeEglM9nNTujxysh+W2iHiOVKxlGMZ1uDs0Uk0muwnp6MviXLlVE2NbiVeOzbrC+YbQfVjV/kef6YreC4duvU2RtWXO7rylGkCrshYqYIvcIKNzUhGTQ1LAIohP5n6iVJvBgfhRB6GxZbBcAIhRLpVwut7yCkkmnmeXVJf5GDksoq1p8/FOWuYZSKPOa6kovfSEReKlet6KPaIqPGd7MO0VmpKtIxGIStNCXmftspTkcDj2rpuwXI1VE2L5STvhRMFwWDY7YaoQlOV7/UkV2wK9FWJV98EsMKg0EP4MgeZ/0ixzKnbgcR5TLE1xEWSRPTCJ+IdmVveCdJHheScAUBwgoFIp5kFyuWCwWCgUkC7RsCSdBlEezuhWxAMkr2vb1uuJROV3ieH3gFsGlQ+ZABfmZyEE4ohyj4jSpCgsZbMHvKRT2F+Zm7MYXMOL9GUoVEba1YPU+caUwKTP3/0YiYexKXJ3kU2nGK3crSxX9Ti41OMieBb4GCFZ/mXjdsZ3KLCPvik1ronUzbKIVQT4iYSAogQBRmCFBI6II9j4g8RJuDFhgCCmBf6GaWLnMSAJbq6LMoMJgWf+04ujWaC/zmGCrNRYgCIWXvdIF7nTi9IlPMoNkE/iKEyqV3Fwqny8k4nFul/qqv9ILlSoibF/hmiNXEXcqr9hw68eRkzcCPrlt257LwHUBVJTIfKMVngJnLv2n/q2/oQ7wi1wT7b1CnAsUK5QkaihSVfAlisUSs55QlCFAvUaK4xdX0nQJgAGmbGQlRWJ4TXEsGbnbsQcR44Vrmpn86ODqw5N9IhJkiKUgqox9DRJYS67tcKM2/GfJUlFRLeJsijg2HJBkW8Kx8OwkuCAabFkyJi03lUolk4m1x7CFpYoI21rKFF2yd0s7jk6hPL+YiBXVIbKzYDAQT8Spc7HAzn/JMFZWUrBQ+/1L6xGBYwQS8RHGojheGTQZvoRDA6BoAWIBJDIl3B75CEDxddwDkwMrNJQJVn3DcIQ1gQxlFocVGLmoW0KyArrslDjIp4q4gKikqIwzurLPbEQi5jVTd5PjgqnBXOtgoBRduRRQTT2QDwTNYEhStZAsBbAry5ALuZBpqtgV5chc5c10L/hVsiq5yWx6Ip4zTSsYCDjuNyO4WEWEbS3Yq8dBAJtDjAqH9xgMXFGhJNwE8CZUGljIT3HUkqJ4/nyByRd9RKgMK3CkUEYmP5RoUEx/1NCWFkxHxN2ssmsAOyRVRxrYQDDQ1NgIuAB4QaaK5Pocal5ZBO0N9a2Qz99KxOqsUsC2HJnUnMuY/CzBWo/Gg0JF9pnOYPW3yOmAjVPBMMCYGY2HdK0+oEl6UAa0ApfFKNoZG7ydVTaC5wnBH1vCAqygZb5emr+RbwNEeP4/5rORKiJsa/FbH9kPpmABs5g4PpsYlzICTIAr4cUC0bF3HBVWPwmXcZ0r+R2xUq9CBN9w4Aca7idMjQwSl0ExcSMOIDPNXC6/uLgEAqYHwo1hJBKJttYWBg6sU9Y0cBTYnReTIz2BnZRKxft25JCk1rgW2Pneyk9vy15qkXFK8eOKXqhRlmxXPEdyWKRLU4rBcFBTEkHdgcui6xjeKJWMQtEtFMK5TLBYlG1wHPgqilArVl5T4Sc4HzXFQqFkmMglaW1qtNxLlCoibF9xK2jCOW5OeX5c8EVIgTbzppJimQC85bsMloXVeEZJePKVKQPX63GUvPSBN6DBYk6EtZlBGecjzS8szs/Nr6RSvDF/EGBIp3FvtHOZO500DV0bTvUrnrAXA2bFrUC0RdPa7VJYFt2afn0l6y0/lvz/ea/QF2AyIYwuALKwNxWypqbBecLxAsKAL2EbRsC2g0YpiISrjsfs6p8Mhx1dtqPgQiiFXIuRKrq1/iA8353iioatVstYRYTtK5zwV3TKMlD3INzeFtntSLDoRf7JHMDZbaC0HG4slkqsCdykHKLpDJLr+sEI3LssV9QscM8EOvo0+Nhhg0LyeIRzudzCwtLs3Fw2m0U+aIom8n64v5japRVREIAURog+uqb5uECCrwGaXA/EHkrq/yEbyCgt44h4wDvHjzCW65LKUpk/VLjDip5pYC7gQeYRieBk0U1gV8UjVZbldfsomyKwH90w2oup+7azvt2JgpBrsxsvXaqIsK2FOouJPMxLKGDOj8oBmfsMbusQEi5iaLBYLEiipjiANN4KfpYsd6Xir7yqgoGEbAJMMVo8TayifoGtBjA9QHlj0Sh8e4mCCAYNgAAfIYKlilg9LRM9EZvf8DqgEHw0EY/DDkuYcTBcwctkwd7UWMzJY9e2BvhBuUxeu/3ygSenAmXR2IhIpsJVokjHBoq7fnkXIIiAohGZgkkACpfUDyVs8SxkFRG2r8he/2DFS7hwFcj5VaiaEDYCNZYICNjg9w11xgCcU+aVG3qOfdnJJ4PdX5TR70inM8i8TgNXkPEItQWrDHAGKS2jNhEhMB6FSSRBpyr7ZQvY66hqwVAwGosWERAMA0lNBNEzq9z/KyV+qWcbDUMlxJM878FxvfTKBuI3VnnhhlUcU34h08b9GiyAXjby3EsGplXR/Co4eEkB7za4/lvMQJCqiLCdhdZqWFRpoBBptY58gUg3DHYBeAQ42BUThPgW3NMLi0vgNcAH6+rqerq7/Ppc/qzGNUweVbEksfkg+8xLrD5BTDQ4NLJVhCcCARwPlc3mOIVp2wwTmMKIx2LxeIxLmHh8E09nJ9olB8AiGonANjU1yfr6+unp6XQqJUkB6qS0w82tjxdHGr0KIgQ4NIWo6JgqmddcC6mygKLsAVQoLUcb8AXlCWaGBaYNcTTSWCvJsGyzUCQ6WZtJ3CVvWsQWhAOpighVkURFscQxf5eGL8lEPMwKz9TpK6n0+Pj4xPg4KGpvb29NMklWvepvaSp+0kDxM5R++bP/ULAfUfcEsTCD1+AUiwbYDrlcTqLOBSxSplwDwAG/IlWUTnsPsAOKUSgQ0AFoaAyEklpZEY0PhjGux/qMYg2bDTQIjtd+d0MXwH+xsvia/roiKsCvkV9Q7gzf4GLCu+DzADLZdKqqbWWz2YaGegxOctpU+uLKzpctVUTYvuKWGwxE+b+Mk9F13/4vFkuYeigWYQGfm5ujQGMJVC6drn80NobefqmE2+OgRwWHPYKhgA/ZX5D9ugayMoSR4JcpcGUR63++UAQ4IHshwGFFHgYHfxfmF1gT2VLwFUkWw2BstibgCBFfLJwzm89jIDCdTjl1dVeN/AkrHZaQwkB2iT8FY43rujsrGrd8LnnfYyi3PQho8EKnXoK2UgB3HCyyUmVu03LcYKlY4xhrGB+2rHxLEcHPNq3rw1stouZ04zf8nW1VOP/64vqNPdTqD9oYCoWQa9xx8oUCrGypdHphYX5mZhYuQTKZ5C4D0OXl5eWZ6em5uVk/6egVNXm91bJwGbjGmWc0c8GThDFCqlkm/aBxahggiCcStXV10WiU8xFY8kQuh1/pAJo/MztLA+C4yFhiSLGw5LmYL+RpJqpK34uxQNhedaVRRxlUHIWceoVKoe11Y5fW/sCuhwSuW34m7ALZ9cHC8Vsiy5aF2LmDD1Qa8RR3rD12etyyaDYcpWMrMWaLybcQEby0lliUuDjGnxoslZPTlDan+bxMsy8CbR6Z2NZ0856VeL1G1Cng2JoOhncAtBGcc1CzTKYAOj85OfXg/v35+flisdDXt8ObxY5mPJgGjB10DSXHm7/gelNhJQICog9SLIrViyIlnsJWmZD08g7z83Ox2XhDY2NTc1MwGJKJ0ZgDkBKlRUDDb968VcBi6iB/hKokERE4OdLS2gbHb1GuBJCqUCjcjNSfzOdEvxP9xmLIyurflpGxcoyU6xd3r75sXk0TBxU8q4JfFG6RLBwLjxtStsyMYZaMUiQa4YzvVr6zvoWIIAnbjMPLRB+IqwNzdMiVPzPfbaveFavWky2Lb4/wFeCYImh4JBKG9TmTKc0vLNy4cWP44cN0KgX6FgqH0UZWFTHXiNAzGoslEgnJG47KhUz01KFkgagpcGliE2qvZbkcFKDtuKtZLlMwY4nR0tJiNptJpVa6u3ti8bjkeQf8jQBDDQ0NRep6ZiQw4V/MM5T4S7k8oVQssj/Cah6NRqTMihwMKLZPurjR4vx0WcFVVIteVMJ/y8NZup2or5RNCdm2DMMUXDH+2FiaG/mlM2lfsHwLEQHLyxRV8sg84RZ2FZHpcbgZxZVUL9JFcSDX74HxfV2nohf4ZZ3IcxWRXHNtphKg0D0ofhhHP6bTd+7cAesgl81yKQGnA5m5xPUKEAEO4IHltTOQhtreznlwm0O1yUhkAvrgYIO16FNC80HCi2t7Y5e4Zwm2B4Wfn5tLJmvgaHi//BPABrFY9MTxo8VSSaJKKttClgQiRiiurKzkcjk4JNg+GApxeAIsIHB8riYbh1aWLZo67yrEePjVRsj7s9695/6fNcJlzaosDAowq7RCkZo1zEAg6PLU6UoKx60k30JEkLzmGbjoNhH7gsC9KwJm5Omhj0eRKqy0UXFEl0uTPKWKtpwtHwP6uuKIOfFyOpOtra3B0sNAwCbjf2FhAWsEotFMJkOVRSZFGTQxBJWuDDOdWdiSKDt0wWtqa1OpFJgVKlUTgqqCe6/RQCQCC3bfZIsSAYwjGESkFR4+zpwH8AccBy6CrKx24jLqCFjekYgtZjeghUEBTtNoa83l88ViCQ6Yk5cM6/C4KGs5XQ2WDFlTmHnxaQBhffBxtXlQ8cIXVzaIui/XTbrmHim7rLTYVBytEM+T+xRD61+8fAsRQXD7OvgPXn0Kg3uc+VR+TwDgkPFGEXJFsql1loSxQC67it/CEKPvFoGAIoFOgp5Fo1HuRNrZ3z918OCnZ84sLS1hvkCSAsEgrG/wuL6hkTx2maqM0C8AO2L34CB4/otLy329PaOjoxcvXtp/YH8oFP7TB38ERGhoaBwdHYGvs6kScdUB4OhUmzlIkOmgVILfqbOru39gAF0GHNBu+6Yc1yxxhpI1zfG43umXdqmGCosUOKxAoIP5yJV87v+KtPzCXqq37LSuNcAxKF6LwRN/Tz/etOYVfuhWPpJXvyfiUWwEuGCaBkqlcC4zZ5pgh5F3KnM0YQuGq76FiCC6bkQlHVit1nJmpVQoLi4vpVNpDkHB/Q3GpyorcK/DhuFIuK6uriaZBL3QdI3HcslPHEbyLRDOGoCOARYkEnGCUQdv30Dgu995I5lInD798Z3bd0CrwYB3yeeCLUFXwQoA9e7oaG9pabp9604oHOrv39GUTsPC3tvXC7bEQH8/fKq9vaMHpfs3v/nnudkZUAaZoISjBrZHbcAWPuhzbUdHV3cPGBoYv+SsAYIGoQbFgyrylx5xE/3WXEYBbwV0dF0oIBKhKkY4RxtRKZGILiyEYHkwDQAPrdxz9OVmu//+F90Ka3qmvIpIuTw8G66dbYOhxYEVpIGRkTDOfUJpxMuTLYoIvio+YVnmO2N9k6lNMSuqk1XS6czNmzdu37w1vzC3vLhokLGKLjGVtvDvgVUylg23dV1DQ1NTc0tra3t7e2NTUyKegFvc4+1xfQOvMiv+NMe5FWSNpeN6CxiY2WDaNzQ0hND3NsHCh03BOYcHJ08c37Vr56efnj1/7izYEWBkTU9NzczO1NbUwFUCNYZX9gzuAodfpsgC7AGW6EQ8vm/vEAX5tLfffgucEXixrr4+EgkDQNy9ewcce9RtRaGoJNrmcJFra2tbW1vBAIFDArM/n88LDcf51DLPiS13RqFR4LBz50claTqzq2qqDp66bQNyeSQuDnx12jT+HK7/r+lpDTBDE0Ml+VpUXCK+Ot5VksqFCdJGcFDuZ5IqN6m4DSrfA+wDhLJMPlrGBWlL3jZbFBHWSJkno+IHQ/YrmnDOIz38EhOVVJ2v9f379/70hz+Ag9rd3dPfP0ABc41zbOwVww2HPP8zsxPjY8vLS7PTM9euXIa7vLm1paure8fAQFdnZzgcIbuUomKcu5LKaeot2L62XnwUw4iXoqI1TmnXlZUV0G1wGUAtvZXWFT1OjlNfX/fDH7xz4MC+bDYH6/g//+Y3E2Njhw8dfuXk8dGxcbjoYGc1NtQT36HJEM3aS/e9CnDAdY3Hjh4Bn0RX1bGxMawRUJTG5ubjx4+HQyG4fGCgwQEQk6JTpNhDLlfI53OAVsSbpBCTilOG/oq2a6FdZD5oaFm4LlU5UxgyxplOB3kZHTsSny8uNTi4VDjPbmVer9GrYtSS1xON7ClGjZUvuQn/+nPedauBwhZFhLWXCb0AyfHJcyRO7ihKQKFuHGKxYgsTfn7Tooo3FTwCuGVh5Tlw6OD+/fsphYa7pUJb1XNQkfMPdrK8sjw3Nzc/N4cr4cz04/GJ4QcPLl+8sHto78HDR3p7e0BhuOcHi23cykX3iXSjW0PEfDQKcSOMuoib+UIhk81GoxFwGZDASGUWMpkzL4B9sPLreqC7qwtx0zBAh3eiDLS1tdXW1YH2KshlKChVKkr+RCrewbojF9R+9+5B2P/MzGxfXx8VMgSbm5sHB3dym7PkmXvw/3gsyhlK+AXz+UI4HHI9+pYyleO6S+1hEFoK7PBRoAiPH/ZWAmMBFmRdnwsEG4t5t1wg9DXEL1uUNjAO1gu8GbStGqs4K6MNS8vYV8x4PG/ZooiwRrhSRfLXYy6DdR1N1fhWpphTfnl5eWry8Tzq9Sx4kq+/+ebQ0FBnZ2dTY2MIlyNJGIOSGAQgcS7dsfWA3tLc3NjQYAzsLGHRbgYWTwCI8bGxq5cu3btz+3s/+OHxY8epIIcsUZw7qgqfkCBflbc0J3/Zu1Fk0zC5N5ELjaLUkwc2dgTsJk3lUkKmV+MPgoWlUaHyO++8LaEJpoGbFYNlndTVy2J6FRzIN1hWctbVIBkm7e1tWNtPKzws1LT+U0rY40rzK3xkiQMEmGJMpdJM0+rQr7b+1CpDj/ADIW8KPI/gS4AIvI1u6wAqD6Rgt1qKYD+1NwC2Uo2/Akw8vUoDYJmmYpRsmliLJ6Jxu9Tmv/Q5y1ZEhPXhfTYLhOtFtgB39euaBk7v7Ozs3bt3b9+8OTkxUSzkOdTc1t4xtHdfe1s7WI+Ex6vogyVRjopfxMULLt1SQfBCg4Gampr29vbB3bvB6b13997ZT8+8/+//nlpJvfnmm8FQ0M+HSRI7LPIWzCGtF0/rSH/QLxB1fnD4i0vLhUIpkYjC2ZMzVSYs4/M0ZZOj4khSbhtgjSOLgWnxdpU1XZUFRVR9wGQn2NQEW+q4hotrZVu2cL04I+jRHSn8c0hihLzXf0UQTgMWvcriVcrkuw9cWKkRd2uSyhOYoBXQwYwmjHQ6SmMaN2HTralJ+soCLkypBIsbuDeuLJoctqBsRURYL64g89C8vnq3ZJQKhcLZs2enp6cePrg/PjrKd0MkGhvcs3fP3r0tIK2tbA5IqrxmeRGcXoL8SowPImsZbyuDymdA4vH4iRPHd/Tv+PCvf/vrB39YWlp47yc/hfsM7mzbdvwc2BZ3GaSKyj+ciagi+1CJSv0ozoqRFJe4RgKBAHgQIBoaCy5HYUUxOJruci6TJS4T3BPrvy3MN9ev2GPDQRaCThnvrfJIOA1c+RFhczmubymAVsPxeN/ueuWAKOtzQD4kMRwEAjoXWVIJE/iOyHQY0AMyOX12Jf/il8kT1fapAxJwA9PEavJnNgiHbx3Ziojge/gsjiNmi8MdWSgWZ2fnRkdG7t69M/5odG56WqEK3GAw1NrZsWfP0J6hvV2dndQqY/PapVKzLmawKGvsVsSUadkUhUn41Ja5TTXoNeETRsjgNr/9zju261w4d9YwzNqa2vaOjpbWlvr6euTzoMknWxwUwPJnWwYdHIqhMHuyhqVEAVI/nZ0vOF+d2pl0DQsReHmXvB/FQTdf5lYCSQyA47dkb4aLTOs8ajvbCEhdXoZjdjNkDw4YPqg8iUqYaAsO82NQkF1C+EPBQnd9LanAF5faBxSVOOAC8XgMNgM/MRwuBQlTMplMECSXhiODZVp/VpFFjmY/zU8PB2marmkoDpK/q9Rx7sgbQNtLl2eGCGVPcvWLX4TrG2b7/Z8Z8zVEoVWi6HMqtbKwsDgzPQWO/dTkZD6Xk4mBs7GpOZFM9vT19fbt6O3ra2ps4FuN6MDQylUp1kgGqquUd75WVA5Tew1RWKpAMTNwTOCXg/uptib5y1/88tVXXr19+9b1K5dPf/hhJB7r6e0FAOrt6YFj8FczyfNx/OT5mqvhn3jlBpUm/YYXdr08GYPW/BwMB7JXOEuhO/SxsfuYRqboOmbvwGmHq10o5DmI4K/MTJQajWLwIBjUDYMLvV2/x9mv8eOnxLyusvXkWVKuT4LEFKl+x2TFCcpyhZLA/+GoTCJiM00ezWBT7YLNTdDsCzCrWrFQLBER24H94Cq2MhETYkI4CNCwgPzOi7Jt2qaLTslXrQtaf5OXrX+v/MA3Pyp/HxEysExYmlzxu0tfYn+8JHlONoIHnH5nyfrKv4qKQNnvSsIAtQNmXjqVgt9wZnpmcvLx7MzM/Nws3KcRLKRJ9O3Y0dTcHCTm/x39A7AgwD+kkNiBh+00RP7B+3SYsv+LE4QijuWs+qV1TfcPG/bGc751Xe/s7Ozu7jpx4uTI8DBAA7gqo8MPa2rrenp6B/fsSdYksYAnGsOBhZQNdbk6moFG5ngmEndwtyWHSUWxQ0XVGwfVJLH6STx5zT9ah+qyRX3EujvKP9U1MAKnQNzJVjgcCuh6NptlBiQeo8Jkx2xdw0GqaYUnuKwBdCJoD4M1wTyoPOLJ/97K0gwGFG012ai/AaNnZTim4k4Q0Qhe9qOR6JWr186dO29aNAnaMCkHkc9nsyWjyH3QosKJSp0am5r2Du1B51IC3LHBvAgENMAF8IPa21rGxsY/mnj0nrkUpKDGhkq59i6pzClI6y7r+g9smHfwq7ABa3NZLRCVlPLysHaHL1ueLSK4HsyTPUkRLIrNEw8VX1tFxOHQe+cuUhfzMaDwqXQ6tZKampqafPx4empyeRHb4GABi0QjLa1tYKJ3dveAQjY3twAGePmqcgvT825EEKuf49TW1h49dnT30ND83BxAw/37927dvH758iV4vaGhsb29vbu3t6GxAdBBx/pHzVNQWaHhf75zzs0XuFQ6tBorUoVlIVFwXZK8MId/ABzJk13Jj19Ugh2b0IQoq8JvnIHHuGkgYFJVn461iRaDAqznElXRkIXvUHwBryf3LJIHrgPyYmkATnARMTzxXXxxKlTLXx/XG4y+/1wZFBCMA7QnxUMKeKoH8Mhu3b79+flzkUgEkCgAln9AJ25YwAYTO7iJYQWjwdhB5HR0drW2NoueQjRJ4J5Q1ZAGbytq0jDNdFOzPLkke7mGyvZnX/nXK7WPjGsVWJZXQcqTtdt1jGyulMslmhTDlf0czVYDhWeJCJWZZV88Bk7vRpdcbmjJZnM5/C+3sry8klpZWlycm53NZNLwFJaDUCTS0Ni0c/fu1ta2xiZwDppjsXgYzYKgQiWuPCpEpVWIA2Y8s5e+7pmd0fpFjE1ueBmOpKenu6Ojfd/+/WDIjDx8ODM7Mzb26M7tW4AFLW1tvejL9AGQYaDOG4vCyTxckx1hb3JEU5EUh0lEZNFY4R0BNwW6HP/3ic9kyrS5jqi1YU/eXV0U4JTNb1EnBwss+AWJRBzrkTQVHAQJzQcVFm1Rysncp7Zj2UVy2eAfjODW19c1NNSTU694UX3bR6I19zRHFMq44D1Y0ykkV1iRlT2FfhAUNgG939HXG/vFzxOJZCwWxdKySAR8nOXlJaNkaDSOjpncyC5T4EdpbGywiZTBoRASwodl8TBJrFJvaR2ee7TXydGlElbJ0y8kwjFY+9qGOdG1z+GA6oxCxM5ZmlwKRAolg8tbvtWI4IXiRACJxmmy35jL59OpNPyQ8/Pzi7D4ZzKzM9OlQpG4evJw32EJra43Nrfs2buvqamps6u7ubkZ7t1AMKRQ2JkXVayKp5gWcwEyuwFb5uwqc8rKeX7FHwg6opOVcssa3IJ19XU7d+4qGSVwduZmAdnAzZm/eePG1cuXw5EwGDUYiWxpra2rg9s6hF1DwjoQ+OlS1ZNdSePFjRn4LUiOTs8YCBR2HLxi/jVpP6dipJJEHIbkeVPXlyNWexBYcpPJBPkIgmAGtoMdhimBT+l62SiV8lpBoeZlMHZ4KAMfM85lxAoDn1Nsva1dnuAiibuBLRvxj6BDrVg+VgVcyJOibkvlwIEDFHTATJNNxdFwOu3trT4FjnCUOPCJWIYTJ/jG5h4K4ol0HaqMqmltm7gTd/NZyZ8BuS6g9QQFXZ/hWG1L8P423gW8HpAltZQDtNWjDRZxwD2jCOezlGeJCHSLUN6IctqGYabTmenp6fHxsbHR0cePJ3LpjIn9HmAPixYX2DgUjsCKCpb2wM6dvb29sA5wTSG72V77rYgxyx6TAVuGopRFKpe1UlGK/FyzO+TvcH6BSiSIHAzM8WAoCOZAZ2cnx73ALZ+ZwUKJG9eunj3zCWhUsqZ2YNeu3r4dXd3d8VgsQAT+PPhcojiF8J85lKcoHgexLXnZPI1Ced5KbjORoVSxDnMKgMHCpgS4RTE5sk1sLlgGpQJ/lqKEYeYgc0WxFhEIKAJfbKxZxL1h3bGq1NTUKGtipTTT2fVNQ0fot+uJXzjgexeKV13CSvxFV9j7hGBkogOT4ETgG0y4q+gcZY+4ibd3xLhal8GGC4GYvplSHrii4E9QW7tS32ClpzXJW929nMdGBcki1iCvsXE2uar7BfilQCBvmIlsWmpETmoievl2ew1cT6KocI8vzi2CMly5fHlsZDhPpJoKtdZxlwvc/eFItHdgYHBwd09vb0tLC9yfTN1Rorp3Mi/EPSZ76SsuVXbLJW4yr66yl4Jyn1svWXkpk1xsngPI07GND7xZ7K6hSCR7BCblMrHQKQgQUDM4OPjW22/fv3//2rWrD+7cHn5wHy5RXX39G29978jRo50d7eFwCODDjyxQvEERRZUOzSAhY132Sv3ogVB4HpJQeZCsDzRqGSwCmSt54QMW8SnzWYTDYfAXlhaX4MgBwuBAmT2RAYidPBfLnHE/TB4BqGVQq7JJDYu+jjMo+wcgDH5a3mX/R1LKI5l9m8gVbo3gWXcq5kp7z/BQOdTCdh9Ni1Cccn803g2sUfS9Dl9DGjDNrPMyVT1gBBQg1DQNeB9wO9HVPbMw3p5N+yVqq6IJckX30voow4abfcmdw9tjoBX+H4Xj1IMq/Aayli8UwPd5mp28SPlyRPCVQa5Im1WahSLiRV1DYBSMjI7evHb19q1b87MzLnWts80fBu+6pbWrpwc8gkaQhoZEIoE5KroLLFxXLUfUvZBdQF+Kr1DOG+uFXTEdgFtxJA8UeH3gYIUqK881xcvGKq66VLlAxdGul+yU+EzFkumIgvy62poTx48fOnhgYXHp8cTE9Mz07PQ0LNDwLmgmKwLrtq+ZfJfj3vhLVX5FYB9H8ilB4DAAstJROFDhEh2yv+gyMqMZU8jQcPeZ2bmW5iaeiVIqGcx0IHujWbyYjzDGTcmkTkHcr8+SXg4KVnyFI4wB8XVuhYgoD632nqfgB51Estm72cq3nH+yYBfIim+g+CVM9uo1W3ZEXZnMsMjlkvQYHAfs1ISjwgBKfdOIEm2TM5K/fPDCIwk9X+MHsNUj02gWtzLBvCaB5XsQrgiwcyZDaIqsWJpa1AOp2uaWxrZwKFIspSSxhG0teSIi0BkK3hEvnyesRMmzM103SMy5+XxudPTR5+fP3rx+I5NOwQ8Qi8ejYEV3dXV197a1tTU1N9fUJCPhCPFtCP4cvlNZaPSHUvHlnEYQTysbB9aUCa62u56LFbZmp75XUi6Y8e5gkfVwJa8/xzUdVDm4F7s6O+Bfg3x1no9EwRB9DRAw5HGmhu91DivyegiXrWLRFeXGfqUwwASn/XkVt5n/0BYLO+KX6y4uLqVS6STgcTIRDgVpLJPKRplfM+h7+HQiPANeeP/0wzncFkEbiAimfyl8yPAdB2m1q15+18N3cd1oVJOPI77DKHl1kBI99qPUq8Vd88ADQbETHkDL1GzN3d2lu/Nhj9ZJ7N/hMqe1iUaZAbe8e5Evd1nfRSadlwGRCeKgJv4cCKkunJSpqguhWLGtRxnYrze0UG21zavaVpMnIgJhqOh4EfAsOmTIC1CohVbJZHOPRkevXb1y49q15aVFuDptHR2dnV19/f3dPT3kEUQp++hyYSz5xa679fIuX1Nsx/FjSzgWKRxyBNcg3nCwGvONopKnDjBK2ovKwIgg+Rk4UnKMRCAlWJGjLfwWuCnZTDYWj3GJIROZw1/QaX8PqqrLIqZgchmSiTOcOeUpYAIJi0wzk83AfsIYMQzymAY+EQ8LBChUruC8xIt8h8dZ4IvsqWvlfmTfaqrIPvpPZaJg9fWc6BptHv2oBwI4Wsr2a1tcL5ntrvnSJ1iFcLqSh+CMO2CwZxua5gKRjuIyY7BDnqyv9Ot3hqDhmy3+S64X1aRrBCfjcscEVYaC0YvU7AgxmqHqhXgi1DMg9e1tb2slbtssT9Bzn3DoL0mehAgMnJU3K/6KRF4prAZZmpya+vz8+auXL09NPobnnd09vX07du0eBMMgmUzwIok2pC28Rz9V9oLO74UJpwMcpvRBnUf+L7fscILzFGQIQLdWFXFEb5GUSBlw+HImAx7+3NzM9NTU8tJysVjk6UZwL4MPXygUctksswwxFsBC397R3tTUlAQDLIl/CGWIKJ3U1zTMigVfOO0SLaHIhuoId53rlMoOgyT5Cr9GzyXP+JfWmU5fdH9XehA8msWriXQ4TCtX3GDZXB6giougwOECBXYdv4fCVtaZG1+qVKS5riQ6KdCNDbW0zde3N+UyYTEEmk4DfjXsO1ibd+Cnwl5a/YtziEQYC14rB2ABBzAscFsURY3HS02thdbenl27rGgNj6UBpDeJsfbJR/5S5Ckii563wNl+/Ax4RMXS4sri8PDDyxcvDj98UMznm1vb9h88uO/AAXAQgoEgm73EfycqYb2eGXFdN+xs/YaKF8pyaCSRks8XTMskv58nHYlpiKQIopjPIecc7qRcLr+ysrKwsDA1NTk9Obm0tLSyvAyab+GYQFrqTSscAb2I8PIOvlg8kaAKAmtxaXFqaurh8EM2o2vqanfv3rP/wIH29nZ4waRgh0SKxG1glJF0/JiCd+Ru2RxYk03Y+EyFfbfGvGf5Iu+AnwJKzv3/7X3nd1xHdme9zo3YiN3ImchgAsAcQYoT7BnZM+O1vef47Of9sGf/H++H3WOv9/h4z85IHkmUqBFzDgBIAgSRiRyJDHSjw9tbdavq1XvdAEWJFJselCSo+/ULVfXq3rrxd+fnfT5feloaWi6kswBPoNRCBQQKhQbi/ebWFkNV4TwLFSpdEUzeuIaEi5fQiHSKDQGsmeTm5kbrG2Y3Xgdez7qREyl6qCETKfGa3D4o6F48nfcb2SZXrGy2MDwUepuaOppTml9SnFlSluHLtXk9diadwctluMwRmmCSfFvjbhwBZSJU2uF9wHC3gsHV1bXBgf7BgYGx0dGV5SW7w1Fb31AFCkJZeUFhAaxcB02YQT8WF8noNNqEAUJaU3YI4/8YG0I5eb0e2HU3aeFzGqTsYnoBckOl3hlBMpiZnRsaGBgZGQZZYHl5CeYlJy+/sKi4Ji+fReKkunltpSjWZXd7Gb4D2+Lgzmgn47H9kcjqysr09DS8lMtffXX39u2zHR3t7e2IJcWMfNKex5skZo1Bd2AIoa5s1HiappIEVXxCdMfW9ZXVVVjWebm5WHxp98kx8xry+vUSbJywioA/FhYU2HhFKSM6A9kNTCZaK2KoXAiBBc0N8c/A7sb/gioJkS5AQg3YaakpOeVVQ2sb833dFUuzOZFtjQWVy6aptzWOagY74GxD/MdqPRKHXXPYt+Hd+bJGcsryCwrKAiWZDI0G1DZRwhpxognbJyJvmrwP0N6gNaDx306zysIzMzN9L148efwQtrLQVrCsqur0+Q7YlEpLS5wsUh3YO1OAIzo3tsfQ7s1C+g2Qkv94DeUAWk2EigbE7XYhkIsmknOJIAkQB2Zn5+7fvzc8NDQxOgqSvT9Q0HLgYF19vd+fT4HAmHmcQ7/asKgRrkPpntSxTit1BDAMcqfLWVxUXFdXd/DQod6e3pvXrv6ff/qnudnZU6dPw3wzuEHD2IZeAGLoAkZ4D1KMygUIMXHtufmFlBRvfl5eKBiampxKo/YLB0r+xHxhPK8X0gTHucKxoK0Sz0fjlMfjwRNiTCgAUQLmEVaUFDd+yC7C5DebsJLQWMztcGp6emXL/tHU9Mn+p46ZV5mhoJAMrJZFMTSdCwJsm9TxA9zNZosyP60rLdWVnaOlZ2wWVKb6i5p82TYHL2AZDkaQfauAUcjskEbeekTvs+3GETANZmNza3Bo6PGjR91PHi3Oz8MY0jMzf/npp8dPnMzLzSGsOAethmCzY31eLKCiK7ErRFe2HSYKv8eYwg/RqAhg07Y2NplPwSX9MjKCCCYNpOW+vpePHz18fO8uHMzJz9/f2trU3FJbuy87KyvGFGwGzQRE48RL0CoBYr6DiRXog6ROCpsGNAl/sbg7iyCiqyozI+P06VONTY3Xr167cvny9NT0uY4O0DLwBHUHlo0wfyplQARDCej/NLNfWY4R/o6OjMJTsIgjIiOomrxqhiCCgHESZBIHfq6uqmQj4sQQY6jwhGkN8Dk3JxsdzKtraxjKhVC60agBrGZSSRQNyPJq4BFR5tlyCscqs9dQ+vdlZrYeaV8vzFno6ZoeGytcnMsIb3PfgaEXEPkU/An4MfCqmNOpe72u1FRPelokO387r4Tk+t3ZOSmpqTk20KmDVKSiMsG2KG+DkpDOZtLBotKibxSvPkhzIGA2Zs5jzAaavmFIS8vLA/0DXV2d/b29mxsbbo+7vqWloaHp4KGDvkyf3WEHQQiBTzF3GLPrNWEjsMSu8E/CW/sBxsqMGPCevB4K6Y8RlthizBSHgUbYtVjMShKygeiHmAIIOkDTCqOR2DbFBcHA/xgLr4DVMDc3v7q6Oj8/PzQ4ODI0ACKjLzu7/fiJ1rZ2Cvecl+tgSYc0EAPRgRmBGLPHHo6Zl5pAK5OJmIS7wDU8gg3klJzs7Es//xn8cPPqdyMjQ3/xq0/z8vPRkIFkCeyb1kdh18skEMtAJb1J1oDO/LU1Gm/iz8/XWQaUZDFE2PyR5HTmj2ACY3h5ZQUOpLCkFMzLgAthWmDxwIpaWFhE8AIQkTY2Nufm5jY3NzMyMspKS0ZGX8Ftm5saCY+Fj3IuxqPRdLW7bN6sBMZDCWw2p2A9goUReLquU3aTVVHrzC92TY4FZydjs+Pu1WVbcMsF0i7RYf93eNzAgMPQbafL4fXa09JjaenRzNytFJ8r3eemUfY0+wrZJS1IEaJ6QYSnYkZ0HnaFk42OthhzPDOnpsaqSydZo4sJ6RkWGYcPJPrS0lLP8+ePHz4ELRdmMDsnp/XI0dr6+rKy0syMTMKDEXSZZ/5RWARQbEGrJ4j3MxMz8L0g4GeVSwyvGNl1RDqraA4/w5JyMoGWMlNGaUCZ2+HtqanpifHxiYnxV69eLczNwnxm5+SWlpUd/N3f5PsDOTnZaalpaG+HCYTNRHry3tUYQww15OSpU6Fg8NaN6999e+VXn/4VSAr4FClQ2JgEjyM1nPDGJJhmAK/1sPqr8/MLFBbJ6YTBwlcgY1adnRcyzEhP39yizZeZsba2PjU9jbgsWHW6pLgIlhmQysrq6vLySnExtYBuMuj3lZXVxcVF6Dkr2RTZpDANWxUVFUBvhmgggoUSN0ussTIWxRRKBEuJgToFXAZ4KDyxsLImWlpGNtdtoa3Y1roGQwOpBPi+ywV82unx0tRUpxu+elzuDJerEIiF4bXBrYALYPIeRu5sb0ekLVIIYviVLy1ZAi8WJ9EkQ3Nwjm7DOFkNNrTR0ZFn3U+HBgfg55p9++qbmsrLyrOysqhVidCdgfsjCQ9P0HfeTpOqQYedjA7hfYBE/f/+77/BW2xoau640JEOBMPiJTjf2Ln8FqrNsKicrNCL203zLzbXt2BZz83ODPbTtjA3l56RnpfvP3u+o6SsrKCgIJNGZzqxkASlEHoti4KLoeWPpQ2JrOcf0zB7MhKO5Obkdly4uLy0/Ky788G9u2fOnY+xeEqNR0PbkUqpJiICo/gs7eDbwxNgQ0zPyMBaT/Cs5eXlyckpNrfcYgoCFNA28I4pOiGzGZmZRYWFrBYLAb1pYZFeyAo30zu7nC7YpdfX13NzcmjCWygEvcrLzYXZc7OkD3xfRJAWj0xLRPnEIjKISArld47jxt1mLO6LKiarq8FgiGZZg4iY5rNlZOsI+U+N6lFWzjUmKFlnAh1t6zpGasnQTCIdFFIjFqFiujKH8jbJyAuw0SxdagsNR9ZX14cGh552d40MDcKo9tXVNTY1VVRUZmVnobGHoo+pSibhWhkxKwhJ29hmTkcBYgIQ8MzUJKzFlaWlqqqqhsYGodRpUmHcKWiCAvVRtsixmGdnZnt7e4YGBqanp2B+AgWFTc3NpeXlhQWFwEZRvKdaCZ09AeWiI0Q3V+PZ6tvN5/d2w6SbPw00zMry/fyXv4Q+dnd1VtXsA+aOAoImcklRPUQ5XFcDDS0CgogXQEhTGBRcuDA/T2GLgjTZASRH+Bl0fmhA9TFW6GFsbBxorqKiPMvnQxoAWWxjc2NrKxjlxaJBvthYWFyk6d6s+qaIASczM7PAI0BeCAreYRKj4vSFBG1nEU8Ok0dDMB8KMDIMAEc8OJncIXd7EYKhKXTOT1OmC/mVibdi3CaGe2KTqRxJGLAIzQG8Ed5sz/NnnY8fjwwPbW1uVdZUt7UfqanZR9PdWCEwyQs1nBJ+rYk1vEPR9z01IEIYLLVdOaJVVZXNBw7eunYVROuhocHa2lppciO7DgTlI2AHoHcAL+jqevLieQ/sM2npafuZy6CwsNDj9VJiw2QtpTYZdRzYNIqAHjWMzuhJYBrvOygcrov4fISQLy4uvvTzX4Dc9+j+/fKKipiAKrbzRAkMl9biV6ax68ldlQVcMkuhraSkGIg5QqHTaOYFoj/Ahg/Ev7a6hpJ/Wmrq66WlhYVFUZQVtt5IiteLYZQYpoH6BRae9fkyi4uKgK0svn6dmpri8XoCfqrQaSKJBvMvDNfGTlOw87uTYoJ6ighz1rHinBBHTMwRuYC4iapM8bw7wiPULGeani4hpzDPg0HOx7DgRVI1B7y2J0+eXPnqS9gtU1JTT545c/T48fz8fNQjYI50Vp9H4HnwyZQLRhNRqh90FN+roYzAPPmxlJTU6pp9927fAg1w6fUSkf5wHnyW+A7U5czw4Kemph/cv9vT/XRtbbWwuPTM+fP1DQ1Zviy3x42Jm7iCUXai5YARS9rhgPtT8B8gJF2TpagNXIQf3TCEAToQYXgHQL3l5WVHjh374x9+PzgwUF1Tw87hGU3Mx4AFsYRvT9EUcDLEwLnrBP7CjpqTnY2BCSDzT01Pv3z5UqPxhVn5+XlB6gSxpaakVFZWuCbdtFT06iph6gawCWAZsBEDX6aoLR4PCOqZGenszg4nxUay+7J8Ois8CZ1KKQjI7Amx6uKY9RvlBV1XtQxdnspGzA1ADkwJj4mQa0NeQ5FBNWQQHq1r6ggyFI0CT2vIN9XzBSPQdSV9W0G0Sa7mePz4yR/+7V+3Q6Gi0rJPfv6L/S0t3hQv9aOGt1HFZEJOBD2RNJmfgvlKbCzNwBFMeqaAVAo6PL6w3NxcWKbh7W0EGqem+JiMKk2wtjAybWZ27s7tW6CZr6+uVlTXdFz6GZCZPz8PY9QZ5B/sw5qEfiXCpExTniJhGsXIfPgsnsWuITsQotY7GSbDmNIx/THMxgXCy9UrV+7euQ0iDHdqEhGWRF3FNgO7RQi+CWcPGi1+QYVre0YGDVHPzs5yuZzzC4vwU2paKhwBpoCTSVEwKyvQD0fLSVLLC3WswJwDv8APJo2avRUvm5yYWYXBPHp0UliwG4my7LSd4pRUyjM9T1N5Bfsid3gZwSH1Ah59L9UEdmZMHhSis+y2aZsUqkcUmQtGmxCSlFHMl//4OUjO9S37f/Ob3wJfl+mxyMXQCkW48oPgRZiSzK+Xgm6SqwyE7dVOF4UzizDxVab3EoEdzLKxud6nsbgs3N5Rzoa9cWho+H//r/85NzNTXVf3n//hv+zbVwPbHTMbc9FROgLNkC2aBJIhIkcQ7fyYfcC0V03dwn5wkzRmI5qLUiA94s/PP9DaCmLg1NRUSUkJRgFQBCrdqsrKGB2LQVET6UC1tfsIW9AlzE0ADVTLrKws+VxpC8CrKHq90jdNiXRQrW5yx2XxrZpdSYhClQo7oBpfpQ9bE19Nhh/JHRJaH8QhpGfRH3W86utDsVE+hxAB0oG2JHlePAnowvsoR6qiP2B56GQjHMfqykppeflvfvu7gkBANRPiVpb0G/9bNBaKo0UJr7yC697ldhcVlzgYNjkMlnoBxHJEGDw0d4+Pjd24fv32jeuw/v/uH/6huWV/fl5uDEMJWKG3t+gGCzlEsEZgByB8gWDBZIV3ICYwO4j5EFuOGRmZwNQGXvaVlZUxFwNFi0ZfA65vTg8GMJjJCKcrRGvsraLtFGmjm4nQcpV5szUusZymJ6BkI1xCiwdK1XWDEeysAVoexM1kiU9OQOnsgdaAKDMbNfid+DWmMsGklakd++oaLl66BALeNoW3DXOVMqa/HSTlx9AYyinX3vDFAFlmZ+fU7NsHm1I4EkGejdnH1AjHPIKgCXd3d92/e2dudq6wuPivfvO7quoqEIl5BLHTJbMJv09Dgl1bX+vr68vJya0oL48JKCGMdX93w1WdBXpefj6wthc9PecvXMT9DUs5Khj2JiO5YUrAIyAgKH1LSKVigNpOJ+x0VcKt1UKuCe8vjY4kXkDYdeMVo0vAAXbasXfSSIh53ixPiTvCGIMUEpKyOf7y00/r62qpjzUSNgLUMfKM6B9FRcPv2SRWJ/6NsYi9jMzM7OxsflzKjcIjOzE58eDevYf377lcrhOnTx9ubS0uKqYBTuEwbpVUrYi9dXT61NT057//fUVlZeDv/57K1XbyDvmvskDFIV0Hab+mrr73+bPpqanyigoEdo5f4LpAS1NXufHZrFCoT1RJlMSRNEl0lWG2eBuVU73qB4rciYh7J6q2nBM3KCK9bBZJR/lr6rwhJ8R5eZOkOUopUihHxZG9oy/+P5yMQAhRg6nCLHAQ+AFs+KxOqQ3RQFFZXV5eHhwaenD37uBAf0lJ6emz5+ob6llwgQnomSvtbxmLSgP1w+Ghgf6hoaHm5mYqvERj2nsDjIU+Zvl8Bw+3vnj+7GXfi8qqKuqJcMjgJEOLJgbJoerOPzOHiGF/M8wN8gHKtYabTpCQ3BLjl39CqlYtETuJGz+WlgRVappkEW+HX6IrvkyzvqCeY3xmdS4iElcuaSsD0mKbIB1QzdJm11UGlpTd/fEN0cvgw8bGRoxVB8Q3imY2kKRBa5idm7t7+/az7m6gnOYDB0+cPFlVWQlSQDAU0sMRu51HGWmsihQWUv6euVtohPbn5ze2tNy7fbvz8eOysvL0tNT3nfQCAwSRxO3xDLx8eeGTS16vR6Q26SqSnWzSVkosQruyTegKMSUkeN3MKSzSv+k8U3LEj9483+baeJVklxNEPxMIULvfXxdYNZIjJGHWIzaWNkNxXcKY0SCLIwJLi+rJ6B35wS3GgIMxb49Wl2Y5BWlpaWyV6xi1E45Epianrn33p8cPH+T5/R2ffNLc0pKSkgJTgqWQRBU5TVdMEm9Hzjpxe9wNTc3PurtevugdGmw5fPgwYanNP36M8eSEZAtCEHQ+JSV1bnZmYWGhvLyMplorMVGW7ZHOla4xEGTVo2/ov5piPdNEjI6x4RLDPEkEE9EJT0ZCvcwQ1BUfoOz8D5ACdOE2MO6WkMLxKUR9pplzWc/l0UdEaFU2axqIOuIdm+QIeF+6lySl4oC1hrhNS7F18zoI7+/BqIGjhGJj8KOY/vFeJwhNBcj1JiYn4LlZWdlOlmzLKgiFR0ZGrlz+qvfZs5ZDh2EvLSoqoj48FnrIQNNimhJ5oc4PhvwYOFkaN0wkNJtFwpGmxsbe/Qdv37j28P79svKK7KwsNd0I48GwSs1b6W4xXqwZHcYU6526PDWOcxEKheBu6+vrhCpNYZfbhc+K76H4sOMRwhGYdU2toWXeTq3sSREZNAWjEb35u49LZT2qTpHwVNPnnZaT2UJpZhR8dCIGgbDgJZt4OpFqkKZYpojCy+InQ0oJOoJ0R6PvsvTYO22OeNOO/PheiZMqKRoN2gGSo1V9GTToO/HA7dTgzkADoWBIt9u2t7c3NtZhhIGCAMZog4IwMDDwxz/8YW5u7uyFT06eOpWXl4u2YTuL0hVWNy1+xuAOW8Ew6ttuChYaxV0lZi5nwLuhaXBOJBrdf+BAb8+z6empV6MjOdlZQLrMYEnsDoctZhNu8rdTbjGQBFPUUThFPAVguDCura1NOGdzY8OupDMQRdu3zBcyC40DTRtL3CbL6OhEnZT4rqJ3UDcC9Ygmgnm0uOBITUlhiKMu1VZnuEVVd4Mmq8slbJKPiAPm3iJTUCQgQ9SQIo780QhP0M1MX1pelPujjmBoTtSlFSGWfNPkae+pNvSbm0zXB3ZAMHPuPUslsL4Rhszr9G6HtjfXN0CKzs7OAeLZCm296O397Pe/DwW3znZ0ADvISM8gHOGDMITzGDfOJyJP6PzW6sqjBw8zfZmHDh+GJSJA1BLrpUgDJSXFTc0td27e7HzSWVpalpOTI8/gAvgPMO0yWAW4fygcgg9Y0wHB1ftevNBplTTX0tIS9tDSK8PClsDUJ33spk2XEaHOgqyM/B9CjBQgVVLQBIo8sSrnHL9Q0vMuTFAFg31bP4U6WtPYzIeFDqQpR6xzpZmu0hUDbbx4JYyYrEWZ6McvScr8wA/GEXixRqI5HBwgwGm3R99nTBRKqg4nHfL8wsL4q1dFJaUZ6enrGxtPuzqvfvenaCR8+uz5k6dPp6elIZw5YZjrNHCbxRWSHdwvcOd0Gt6r3b9zJ8Wb0tjcRHY6lTWMcfampBw63NrX2/uyt6eztATYkMfjxShJwk3TViTyNzZUVTAW0+1x0SUY1VO83levxmCMaRkZ2bl5oVCQxf/ZdZ7lqbADHA6H2tXxsyqlcyusIVHLbTvO02b+jrxEsgOdhxEpYoIiu5NEbk4tkWvTokr8MAoTD9LijhgH45kCUWYGvyr2COsj0IKAeCkIlq0lq1//w3EEJkjB7ICMsLqy6vP5nE7He3XJOJgYwohBW2Sl6FdXlm/fvrW8tNT55HEoGOy4SJUFavmnXkod0xxwzSlVTxOPBTSLlgMHYFnMzM4WFBbm5eXh5Qm1Br69aVpZWWn70WNXLn/58MH9/EBBQ0ODg+E1aqJqyNtOCOcmTE1g7IBmW87Pz1+7enVyfOz8xUtz83NpaelMuGUmG5vJqsdvIniBck8N2RNbzfwKzAIi/Fd1gJzFqCY3zPxTBI24QZltgRblXD2yk4k+gd77Nk3KMkI9xDelFrCySBPyJ8n9LDzF0Bp0FvmGCCs6m0q7+C3pLIsf7MEOR4giVbjX1tefdD7Jy82rq6/3eNzv74k0e5f6WEFdj8zPzUUjkamJia+++GM4FAJ6bjtyFHbszMyMYChkY9GKCImjUzgTG2KcoQiTSKjWWNpP9ukzZ0Bdn52dhdH5GC5Awp7Qqlasojk898DBg69ejQ71v7x766bX6y0rLUXuo8eVEfs+Dc0HAuSOsoPZ2blvvvoSWF5NbW1jc3PPv/zz6dNnJNqqrui9RlPUcQU4m6BZTBOhOhaPqaQi8RWXPrdEIPtQDBPGJeodJPHtNEBdpA+qWoNJz/kR7IAI14wq/Gs8JNpidOC/W+wSWlyokkBDQLCciDiqk2T0PNL2wTiC0Dr1lBQvTOrXX30BJNrW3v62cvL3bxS904b2e624uLisovLVyPDq0hLsmWfOd5w+ewZomCJHGoIiXRAIARCJRpDYdqJRZPYul6uoqCgcDi++fp2SkoLVn+PPDIejNiYLwAk5uTntR47Mz832PHua5cui5TAzM2JYVUEjDpvjrSZEJtvabA5YnH19fVe//fbli97C4pJf//VvlpdXVpeXc0F+iUZNRKQrqBd8BzeZErEhkjqGMOhGPR6TvR1vIE2qOGlE2PNV54XAqrIaEc3UranmRnWq1SHjaTZpDHyTA3JXjmNMgtIrDcs9KJ1Sz1L1Bau3RTAFHTGHMNtNF7gYO3XjA7YPyREYxDjFd2xp2T/QP3D5yz/aHY6DBw/iCTGWJ49e+redO+4vFJjIhDk7gbbdbleIIebs398yPDwMHCEj0/fLX3/a2no40+fDwG3CqvcRLn1z+572JncsXoiQwX6/f2R0dGp6GriDjSFTYzopc6boOjq0WRZDNEJ71djY+Pr10jdffdHd3eUvKmxvb8dCD3ZWlAEBrPApmL+MUmo0xoHzI1Gek4qKGFY62d7efvb82RfUdTILvO93/+lvKyrK/8c//qODYhNkgGyC8C3qli6bsPGhVmEQhq4MFpOpDQuCSP1WfZliD+f3N9iBuFylXPL2u7uFTejEuGNMiv3xD4h/Xpy9Q9wxofNSLC1Nnq6eY3SEaW0cLQr+z4zadE8SdShiCWPDPnj7YByBJhfFdBDR3S53vt9/6PDhL/798zu3bhYVFxUUFIS3aeKABCx4W3ULI5GBmzgdTuA7OhZfttlGRl/5fJm+zExgClk+X2paWselS21tbR6vB4hT41hau8XV7tYQ8kCj0ABZWVkzMzM52VkIeepw0iwJTSOiipGGGZMY5gDKQnNz89joyKMH9592dhYVFlVWVdIigrwiliZNfTzemSVW4y7NcM1pvuY2c9nwYgexWGfnky8+/2xhfr68supXn/5VYWEhnL+2tpaekemk+E4kQnSXw6ngnQuKN1vo5M6tis26cBBymwIxMQVitZ4knrrdp1T1OxjWR/WEOBg41Ty4kyBH1FHu0oSApDxCI0r2tLgZ0RIAUFmeiWICA2iKk4O0t/Qu/wTtg3EEyi9ZlCSjDa2pqXFwoP9pV2fn48e+8x1AorRgJKuWaXvLKB2dOdzgKo7zT2zhaGR8fOLa1auvRoaqqmt++zd/EwyGLn/1RWPL/k8+ueRyu4CcUDGGpUxRz2Ro3ds0TeytMK78vDygRmBAdXW10A3qCHQ5WY15ghD4wraosa3eVlBYcPLMmdevF591d3m83pTUlEAgECMxNGeIgRHDxMAQmRhCYQz96HB/3LQ3Njdv37599ZtvlpeXmvYf+PSvf+P308TH2bm50eGhcxc/YdkZmsftwSxP3nnCxQJ1Gom0IzAOrpnp3yBUWaOVKG5/jUdJi/ubbfVm16pqCZDWBD2OWqTUjl/FXq3pagiDFG/E7fAalbeZfhK/Gt4FVWQQYBZy55eKjOXVK33U2XXSghBD1OZtVuhRLWyna0lYLP7DcQTE/48JB1taWlpDY1Nfb8+TR4/KKyobGhoY2fwQeGLEI8atFVTepeXlp0+f3rl5Y3x0FAS3leXl1vYjgwMD8E4uXrqUmpoCWgTT7lhF8R9q/kVqpNRro/QKXMYf8N++ecvpdNTuq0UYaDsDp8NyKewavvFGaQF4W3V19dmOCxsbG8+fdufm5p46cxZkGbqAKEegyxH2GeAADHmJlorQWe4mFtqVsZ4rKyt379yBwQZDwTMdF86d78jNyYH7g3Rw785deEpbW7tAIqLWbwSGJZJwCMYF6Hqcw1wXZ3BTo+pwx/+z/1QU5ARcwPwVmSPhShkxMYXv9wp2si/sJghIpSDuHF2yD3luoidabqf+KM6R8Ko6Nyqy8vDyND61+k5d/JDtg3EEtqPyck9MXrBVVFTU1NU96+zq7uoEVRwjdmKitNHb3Zyp/cHg1quxsYf373c9fgSUBjfJys45ceYMKNJra6s/++VfFhYUwo6qY9gM08mZFZiv1Lcy9LPlaMNwIML4XW5OLvT69o0bKV5vZWUlqJEUhIaRtyAebnsjzHIJm3BjYyMwrGvf/enenTurK6ttR4/u21dD7XlUz9CxfGCUCTI8UZ33mcKuwP1BT3nw4P6Du3dgEBcu/ezU6dM+nw/WI7CJby5fvnf7FggIeXm5lANqtISJRCizuAkStphZ4tVVwwD/ih/YVPBcMF0R6fV426FukNCOSNCmSSZGnMJO55jUm8R3ebOcr9yOsw8UQXR0tzJDLJpUDXOI1axoSmqi0hyFI7QTwW3lFclmX/xwdgQmPukClFijUAUZTU3NQ/0DL1+8qK6uQSToXRQt9bg6reivXlxc7Hry5P69u9OTk/Dy0tMzioqLD7a2Hjl6FCih48LFnJxsNPyG9TAo+Cg2M6gYXARvzb8pEwHJOsqFao/bDVLPv/7LPz98+MDvD9ASeIpZBD9wn5wQI1O8KdC9aCR69U/f3rp+dX1jPSM9PRDwE8xMsBHJU9AdiN4TOLgV3BoaGnr88GHP06der/f0uXOtbW1wrcawGK58ffnRg/sgeZ04eTIcDku3gk4smRdszBYzu7KhmpZ+XASCOjRFXbC+qfi78amTD3vDJCu5Nxa3ozjB1OLoTYoGCdSHuB7ynus0+kIKPzJUCi2nujF242pdCVXksUk0YBSh+nUbKmjJpzKQD6s1yFATqj4wC1l5RUVJWdmzrs7enufVNdU+X9ZbaQ349re3t8fGxlk6cydsuS63u6Kqqnn//ubmlkyfz+1ywwkFgQDu55Si7AIaEJk/Ef+8VeN6AAdcBqoGwaesrKyhqbn32fOKiqq2tjbqONAo2j0+RY9LoI5GI6mpqUePHQNW+N2Vr/t6nmdmZp48fRokJgS5s9vsoiITfV4ktL26ujI9PfOit6fn+bP1tfXC4uJjJ0600HzNVBCLRkaGv/3mG9DFKqqqP/3tb9PT01FtiTIjDrW22BUkaAN3HCHnGKFqVqKysgN+0HqA0a6W4Iyd9n+rwL7D3RMlL0gLgjQHSmNGws4leIK4j3mf53kTlIbpAVucRGCdGRmmITkjExDoYtCpd8nBbRbcivQOava88/YhtQb5V9qTYcnW1tXBCh4eHhofGwMxgTCHll3jrjvMSrKJ7FQ4CJtelMIcuLHI2vz8fHdX9+OHD6YnxkOhUEERlQsOHToEREVLm4u8dLT3xHkWzGroWw1HKNI8vZLZolJSU9qOHHnZ2/vdlW+KS4oZkqWuibKrch6wAzEmnkCvQKk5ceok7CdX/3Tl0b27Y6MjJ8+ca29vh7uB8Lm1FVxYWAhubb5+vTQ5OTEzPTU1MbG+tpaWnn7i1KnWtna/Pz8a01/09T3r7up59nRmaqr92PGzHR0BhqPJ4TMJ3yXxs4rUwrd3TdmzpVU9ES9ISMSGVx9PkQHgzNBAFHazW9ZjYuef+vublJ1Ed9id08czBfkIdAxhzobyo+kqtK7SWgzCpsgsCBGWRK9jFSkibJPJpi9g+5CZTvKznB0QFqqrq4uKS8ZejQ4ODpVXVlI4cGJDuQtPNlxczFlIq5UxU004En7x4sWt6zde9Dzb2txMTU1rOXT4xMlTIHc4WcX6WIxbdCQ3eacDMr1eIXSQgD9wsLXt1o3rT548uXjxIlXdE9AUW08iZgXG6vF4jp88kZWdfeWby8P9A3/8/A8z05O5ef7FxYXpyanZ6UngCzE2IaCJ5AcCrW1HDhw6BDQPKsSrV2MP7t/v7+ubn5txut0Xf/aLU8x0ggnRKM/ChVT7UHqcKNqajUAu+p3YpK56GITdXk9wzu58VvBSqa7H0bomLLE73SEOAC5xU3Qcw8sofoyJzSmxvEDMdoC4DhC6acXQ7SJ1BuAHYeQImo0Iky09ibyDmj3vvH0wjpCwgXyWkZlZVV0zMjQ0ONC//8D+tNTUqIIQjdPKEiVjIAIA5cB0A8EHt7Zu375z/eqf5qangX2UlJef67h48ODBNJazJOWCn3g48ESv13O4ra3/5YsHd+/W1zdUVlRESVSKo/JMZFV4hBY4Z44YGH5Obm4n8JJHD7+78q3b4w7T6Kptb0pKQXFJoKAgKyurZl8tCAWgXFAJKBrt7Or64rPPxsdewb2qa+t+9su/KC8v58Vm46me0Y10E2pCsxWC2xukfgvZa5qVhiXpxW/V/KsZMUlYmgXt60amNt5Fl3IKQ3mz2SSQiWkmDep9o2VCdZRYf9GJ+c5E3BCZhhTuNANpXgCxK6lNsk409JYidDEkDvUpySYpJBdHgJaWmpbvz3e7XQvz83Ozc+XlFXaGm4BQ8Vi2EOUFj9sNR9wu18TExOefffbkwX3YErNycmobGs+eO19cVGR32Fm9XhqcBx8+SPIpdDsQ8Nc3Nn35+WddT55UlJeB6o4hBpalgMsJPzgdzvB2GK4tLSmGgZw8dWpxcRErSjvsdpfbDfqU1+NxupzI7GBCYBLu3b338O6d5eWlQFHRiROnWtvbHA5aKQkJD2aDyIVOeDEONTBAY4AOBLmE8P3Hm28t+HHSKcNvbJzML+dbP68+Z8DPaWir4AYYgzJFUiAStinRSIVg0jGUg2es70hjCTQLSyiB0ul4fSFeTBDFv7AXMTFFusRPJMKaGGYBCGhRYgG4TjsrCIbVKKTmm2wt6TgCtAyQE7Ky52dnYZU3NTfDPs8SbITOzTIRg8HQ1tbmzPT08ODQ82dPJ8bHM32+soqK46dO19fXg2RBKylgbI8lGuanbbBQnHatrr7+4f17XV1Pjp88WVgQiLcpYkPeF2ULiMExEMyW81HA6CyZYqSz8FjYbYBrwGnBcHB2Zvb2rZvwiODmZn1T88VLl0pKSmGHAnapi8h/k/3fZKoTJEeMiBmZ4GRpuuku/FSQftVrsdlEnGX8DXXDCCiZtKrAvEHFYPLUTubJBJdZ5Ih4OrQoI1J8U/+qBkXRxMik3CA4QkwApLBUeu6G5GA2cV1KNr6QdBwBOD4Iwzk5OZPjYxPjr+bm51JTU1mxxmiY2tU2Nze3lpaWXo2Ojr0C3WLo9fx8ZlZWdU0NKNINTc35+XnAfcORMGfj7G3bRQ7vT990VuWltKT0wOHWy//+eWdnZ27OBYZfaFKWhcqpY4ViNMHZWcQBU0p1LCdDkLyZoc5BVxiBjWh6eurad1cfP7wPtwJ2ADyxIFAAGxBITDBj7LQY0YTikNCVqAgIJJ6uVO+kMi68ilsldJPUo/Pd07ANxK9+XWUJ6gPlZ011f1gfT8z951fEKRHWx5nPVIeYcIGopK9yCl2Aa0rjhuQIMaPRmDesLq8zvH+MQJeP5DlaSRallFwcASZubW1jeGhobnYWdr/pyak7t26tLC2D5ry2tjo/N7+4ML/0+vUytKWltdUVIB7QlvcfPNTc3JSXl2dnJQ/DsTBMMverMWlZjXr4KYeDezr0yul01tXV37lxHf49fOhQXn5evNGemxKYPk9hUwgF28F1Ch9iwsNNKzXaBWo2If39/TeuXX3Z9wIUhPqmxrr6xszMTFxtMVZ6OCYl2ZgEQzCL/dKooRORRsUJ1QKUgE5ZkyixE+3xvsZxgR3ivkzyBSYZJkZI42qL9IQYeNDmmTR2cCXAeacju1xuGaZiMhCx28bsGZID8gVQVCOMIyCAjcvpwgqjFlNssrXdOIKMG0dgHywnjKgBTlrez8jJ07lmioF0UpJSMbDoi8OdBKsn66IEOPoL2F4anp2dffjg/pNHj14vLni9XpAInjx8MNDXB88NBuHbFvynsxLVsPUVl5XRqvb7aotLikGpJsxQDC+C2pw0uzSSSXbwnmcy0QTSzZlOAsgsxUWFTS37b1+/9uzZ0zNnz6IYCefQWEaq6qNyL0rmULLTuGauUeA5Gu4m6FljIw2GQi/7Xn791ZdTE+Nur7e5ZT9ISSzHLkzwDQgBlppdmP2F2LkpQbxNjSgET6coxsnetB+rkYWcK5j4gpZouzYuZqzBEIXiriLcExlHI+x5hjAi7BSYi01ErIQtjtrfKDXgDHC+oDxYU/6qJ5M4piAya2ljFi5dF4wAdYQo0+ngX2ZVpNHiaskcHsyelGxhN46AqiwGxlDqBZYXjrjdbth+Q8Hg+sbm6uoq/Orz+TIzMlxuV5hWRo7qUW4EppG2rJCBhosvhmEFNMcegZgp1A+rF8xKKkeHhofu3rrV2/N8bXW1pLTs6IkTKSkpC9DmF2BqpycnV5aW8MWAHrH/0KHTZ84FCgLAeqnhEINtWEuIV/WhZh/r5QEb9XpTDre1P+vu+ubLL/bV1hYXFROa7hWRpZmNsCidcMbKGmZSY0YTsI8UryfCkHy7mVthbm42LT2jta3txMnToG9MT00BR9imBenRVs+Hjl5w1fxO0YV5oKAhGKNLMj5136B5RrpI4QZ1s/k2UV0i6k54RBXFNbH1Sx4ijYqqfKfcShOJGISY77aL+kDihAibkBli4oi62+80BCOzS7ADeQImPsM/UkDjAePiBUgBKgnbG7QG4bXmu4rN6VhbXwcZtauzc/BlX4jCDdkyfVn76uoaGhtrava53S7NYYMlq0d4aRPKTNieg8GbOst2xOawOWg8v92+vr5+48b129evr64sZ+XknPzLX9XVN1RUlNPIX2Zam5mZ+frry6AywFWllZVnz19oaW5KS0sLM3lMZ7Ef1Mf7g3IW319jATi0ZxEGiFxZUdF65Oi3l7960dtbUFDgcrkoEItAoN0pPoIVXwKmQovZezxuBlYYu3bt+lf//vny0mvQEQ4fPdrY3OJmVgM6IcxDSYTOgsswhgI8Q1sQ9lmj/op8ls7NAabtC081Sfs6kb5S+i36JnVMNQ1Yfon3+XPfIWU+urDpc7qTTkrucaD/51le/Cf+EIvWoI5FfjBoWN3t43oV31suJrDvmjiODUOSuJjG8DLwM9bIFiZVMcwksyBg240jIIOjgbdsqE7mO7lz5/ZXn3+W6/dXVNeAjDA1PjY2OgL/gjZb39R86tTphoYG3NPg6hCDObAJdYvul2zZsz3TE2X37Op++vWXX4wODcIJ/kDBb//27+rq6oBakM7hzKGhwe/+9G3P0+5IOHzs1JmLly6VlhTDRMcYfBiWb8U4EEqBQh/5ieZv14ZBQQSpXafxVxcuflJQUOjxemNMvEf4s8Qys2gaKx6D9ggmr9kePnr8xed/WFtZ8WVntx093tTcTOWC8DYKqxqL4zYuF7YM/Cw5AhEOQk3+T5MsNaZQDu+DGly4ixpuWeVWWcMWF+hkvo+6w6t34H8NoYGFfaKIYJZozHoAi4lUwNpkprMyCUblCGJmJeq2r9xAl5mmCEUlmQsGIMA2KcLYqagAX0EQTvF6rTfkcRdJsVDV9gYZQcixaE/WHXZHwB/4r//tv/sDAQQsXlpefjU62vP8WU9398ue50DYoC2fPH2msrIC1GOn7oRZovByGq0cxXYpCijmcbhX19aWFl/fv3fv9q0b62trIBocPNx27Nix0tJS3Fdhlc/Nz9+/e/f2zRubm5uFhYWnzp5vbW31pnhxxYNghoxDTjPHAk2aJqOVbWLR5OXmHD9+DCeEAihRsFkWR7xr7Bov0MhAFjo7qd6xvroaKCw62Np6/MRJmJxgMIhOb4yG2draUtkiemoIVriz2WQ6iYnYTBxB0gshQvHQFLLhCrhhcVQI1RSSoAgXUlcx2xE1PRFJSKrWzEKEWTogInBcpSuNZa7KIzYSU3to3GoH+6JUFkzUq0RJJdRHJEdgRgT6NRgKYcQ9/AUlF17cdkhh03J6yG5+1g/SvpeMoDNzIFqJ6urrgC/Y7TaQF+CngoC/IBCAg61t7SMjQ/19L188fz43O3vi5CnYu2AupLEAGSrqCLOzM709PcAOZqcmYcMsLSs7dvJUW3t7TnY2yLwbGxuLi4sjw0OPHj4E6QNOOH7y1LETJ0pLSrHmYoRFKzE5mWGuMdGA9zdOB/6ADZcd5nRR0wlsHSEqt4N8hCCcPPtTLJCdhFWqL9BkMH1gYPDLP34+OTGek5t34HDrvto6mEw3aysrKzDPMOHUisDcXSqaCH5GZDeLvCC1FVUJNzQL8ZOMOCJmJiK/EiF0yEuUW3HKN2GECHL4Pm/LJDugzkJvJlmSQboq7AJtMRydgJNPtDa4PqJb+QDaB1TWmNC1gRdIjyMROOPRaAw4NXwFXQ/DzxQumoy8ANtuHIEuF405wHScNToQl9NJzYBhatyCFQUEDN9SUlIamxr37dvX3n6k88mTxw8ffnvl6/m5uaPHj+fn5zNrIlCDBgruzPT040ePnz9/OjU+DisYNrqGpuajx46WlJTSgkuh7YnJiedPn73o7ZkcH4PNra6x8eChw6BHpKal2ZlNnuKLUOMW91wovACanmxiAjUTsLhJO6uPAH9BvIcF42CBhvCLU1SR4wbFuAY/uV1uiqTyvOfGte9eDQ2VVFQcOHCooKgIpAMUU+GczY0Np8sFjAPrOGM9e6R2SbooI0hqx1/xID5LS9QkNXILaBxHENficZWJyNMEKagUZZIsiHIfcb6Z07CmSwui/F3yHHki86OK022GmsBELasbwugMboCKBKMLcy+3M+BsEC4y62ZjJxPQ0ONIs9FAX0DZLTMzE6RpeOn8BkpISLyKlAztTZZFBbhKZ74xWpaHWcKRC2K0NkXyYXug3+8/d76joqrqwd17T7s7NzY3zpw9GwgEtoLB2dnZFz09QOrjr17BTGX4fM0t+1vb2kCvBoYyNja2traanp7x/Pnzm1e/C4WChUXFLQcOHDh4yO/P15SCpZKHy9wnJdQn6diBzowdwkLG6QrWji6okQ8HPbU2wk0wDBiS1uxmlWPgw/37D/70zddLrxcrqqtbDh7y+bKCW1t2hwMUBMLGDusvvLJCE8Psdg0XnwjvtYkSS5pqVhRr0cIRVJahLlY1WDiRdJD4EpJoxVuuJUI8Ecc5+5D91wzNlSQ4TUMrh6bc2/DbaLom1ZaYZiTIGE83KTqCVqWLVChMfAp1XRw0zQOyA2o6iES3qWGXimlra2sgu2VnZbFXGTGVmRAMKwnbG2QE0yuPMxqJX3GuKKeg1jK7vbqqOiM94+6dlGfd3bB35QcC0xOTc3OzrxcXYAUXFpcUl5RUVlX5AwVwpLurCxjE5Pg46CLHTpwsKi46cPhwZqavtq62uLjY5XZrXG8kQie3bqTJxmUtTaUfdOUSm6HHyo0CQxUZC9ZiGnc6gigBM/bN11/fvnlzZen1wba20jKaysmim/WIKCgKMimcBmyUokvCjEmOYNn2BbmrtkGVIxBFjpCdJ4JTxA9H/Rt/PP5g/JyoT7E8UVoupGBhkVD4r+wLjpUIUUX8IeZ4BaPZBAKSVY/g/NnEEdijLQyREFGEAsM+KC8IU1bAsL63gR3AwbzcXNAQWQUQm0o+JttKkrV3FrPI1zfhsDyFhQUnT53Z3NzqfPwIRIOtrc209PR99Q3lFZX+QGBjfX1ifOzW9evLS69hr4NtDVhJTW1dUVFxVRXwimpQvZh5lsKNYexnkpP9j28sxVNnwVp0Ah1OiuPyemnp2ytX7t68EdwKnjhzLjcvl1CbK7CCDUnveDksRGCswEPQbKEQvIbeRMkQuDQljAh4C26a1TSrHIF3ieMIZvKwfrYZ27uJF6njtVyoHieKtEKETI6/xjuS4pmLyoaErcQ4QZEo8UPcbdS4CpvyM1FGZMOvRoEWeCfACGhNYIy039qC/QxUBuAPVHOMRG2OpEt8TtjeGUfQWQEfGYkBm1heXu7RY8dmp6dBUyitqDh6/GRBQcHk5MTN69dGh4e3g5QRwCpOS8+ob2qqb2isq6/PycmmIU+ZmXALELxiCqZgEvpp3knThJhgZ/FgUQq2Q/kCDHlufu7qd9/duXkDmGnHpZ/DSoM1hzl2oKlJOseFHInQ3Qnnn9pfNdO2r5KlxvdQgyOoZGFT7kkUqpYhekQ5wZDpzVu3yhHUDpAdCNgyIRZmIROHLGeq50sviYX1IHO0HNTMRlyLPVW5LZE8V/3JJoQsCZeEocrwFxgBSAdwHiz1goAf05wQ72fnJZBc7V3KCA6bI7wdlgXLQbUqKi5u2r9/ampycmzs8+l/i2K8J0hT/oC/ri4vL6+svKKkpNif76fCVTCE/giMLKAIYjZqonc6nBjU9K66mrQNgTRcLOJ1aHj4yteXe54+BXZZVFyyvLxEmL4Ky47JEQ4M75fERp3fYYqfoGz8cinL5S5LKBGVocTbCCSb0BSOIMlC3sK4SujzKqewKfexKCbGkOPYgeyMKiNIokWnlXq+PIfEUTURHMHS5PnEbJmSvxrEb2YlFiMLXkiR17e3GbzVFgi8TpersLAwPy8XuARNQnFQ+dfj9vz08Bw/rL1LGYHa0kW8rcYKkMBENDQ0Dg8Ojg4P5fv9JeUVpaWlGbSESmZWVpbX49FYNUGYzfV1ipWM6UmIHc40ajvLH/sw0AbvtakMTlmjVDpYWl7p7uq6ee3q5ubGwda2rOys2dkZJ4VGcFBvFkuI2NjYQHFAWu8QmyMc3nY47OqdTZuboikoCoEmKhQRhYmoFgHCMjJt8n4qszAepGoKFjtCnH1BnYr4r/HnqASM/7NcEE/VcmiWR6t3jmcQll5Z/trMKhVCoSAkDy35QUhefj6IxqkpKdvMAWwn1MHkZnVDLCNK2vZOcx91QoQ1J8aKJsCkgOr7yc9/AV+Ba6akpIJ6bKNSAMeS0Nn6djqd8IWwkkc6y3rA6A67xKb4OCbzBzapG4P+2T8w+PD+veHBgdS0tHMdF51u18rycnZ2No1KDIVsbH421tftDkeYaVVyv2UzSlVZQ+EnXP830S0nEssRy/xayAZvI+ULK3UJM5txgqVxywWzXljpX06C+BrPSnCOiHQym8MGVJLWpLIjRQYcm9J1TUhQRMyPOmbJGOIdhHit5aE2lqcHCzgtLS01NTU3NweOgKTG/M30ZIw0hVcjsfCTvL1jyyIWIyEibQfmxe1yV1ZU4HuhHppIxMbRb3ixJsQ1wfD+iE7j/LlzPs4WlbRNhnIR8xpKqOmwBDDMDaJ/0AG5urY2Mz3V3/eys/Px+travtq6oydOlJdXUDVhe5saDUPbmxvrwVAIZNGNjXUMQ4DDEr2LsWCQy6K8UhNGaykEIG2HRGKTMQdH/IasNoXEbVJXIFwnIFJXICZjgcEYxLWqGMJ/kRY+Tdsx8IlPI5GxixhMpFlsjZZpV3vPhmyoSFz3UfqhCBG66uRmhbBZUrpuBEFgfJfL5XJ7PG72FxiB1+ulLh5mCQbdjeq5TqcW07AOiB4zop4/ivYu+ZbOsSXpZ8l6kZ1LHQrJBuP5jTN1E53Qc4Tk+xFNJQ/i4tuZoWWrUbiEzQAuEZDDgY6Xl5fHx8d6e3r6+/qA1PPy/UeOHmtqbgkE/LD1sKBGOncSERQTIsKsIsjW5hZzfVMHOPAMUCVArYDJRs2WpeIyGFCmeOOtokqGD1vBYbGBG3uyLmhA7tvqxi2/GSRu0Lxp9zXzBaLeTE6J+bPpCHIr7KxmihXEFWVICpj0rT6NGIICH4RNNGVYlNVwlzY7juPQeSoeM405KCyNi7WUlBQvaympKcAIaNItRpcwjhxmSIo0PEdzWNYwX+0fSfs4JJkkb5p51SNJMSGI4hdpMrpGMAdM8VhYWOgf6O993jMy2A/6QnZO3rGTp5qbW1gUhguuibK6YDoH8+SaBahdvMQjfMuiv8d0XkCIlYGjwgLavVHFBdYQYlwjzFzl4TAyEHooijm7rHH4YJQ4KLuJGWMjgrwUe4TUEDgfV9QTQ2QQlaA490Ai02wKlXLUAwuPQEZgCo0ToVy62oS9OSYKKMmbILAZfqaWSIZuYoraloWZ2FFWBwe0V0b6brfHDaKtx+vxgO7mdDrgAx7TRFiBDFSiU8dEYprpi1l2H7mKu8cR3k3DDRbXpSbifECGhK9Yn4ZmjttBtnTCQl1ZXe3q7OrufDL+anRrczMnP//8iZMt+w/k5uWCLAqLUxch8ly3EvAvlE0oS5+lnFDTqwhhoEuaGHuoIW3TlDCBcE9RVSJh5sikogowjCDVQBizoCgfEaanhDDSJspsPchi8BL0FkV5AAVtMVbIQFMiH3CT5axBUDjLVTWKdGkiLFq3JCybDR/4RF6LlZ3MC7Ar2CQ8gj0u+4gwSYCK+gyxVqfl8Jxsklyg+wOFM/nfy/Z+kABSmCJAj8J/NkTi0/hk2hgEpuy5xjhxhETEGHkyGhUAox+HT2GntscR3lVT3OZse8Ty87FIbCu4BTtOZmbGxsbmi76XI8PDjx8+mJ+dCQWD+f7A6fMdBw8d9vvz7Zw82IVC/qYGFx7cqEmwZtNTCWgfDk2YzzB1iomsRg4C3AgonX+2acBygCo8Ho+O90tnwgyXqbmREGgAreWEeddCQfgnBGI8yh7hMI/MQ2kCky4xRIpZNEQWJlo3FFVfF75DVaSKKcU45GlEcaPI7R1/dVHMCAct28uO47VAxnZG90DqLhDoXW74AieAOOZhoj6cAJ/hLwyc4lwySQ1Tv2JMHNNZaVzc4VnHWR/saBviWhuGHmJsmJhegmGLMZHD+hHpuQnbHkd4B41tXHRd2hllxUQBDyAN2Ihg2c3OzQ/093d3dT7rfALLDvalypraQ4cPNzQ25mRnMcrRo4Tu2DakZJ1wTAqnE2HsdBHBrTEEGoEBLsxpukT0EaG1nDdxboKGblXNtxNKCSDF4EGd1ctCwpRaCOEcx56algpbqEwto6MU0QZobENSl9nAqgbB5IuIhCFjFe6Nhr2JGQHLJj+i/GCKTYjFQHUiNMsbJHoHEipRUx5sGqugTR8H2hGCMlAHFtfCdDTi6IQh2TAjN/6DpgG0B6mEDYqa8KlzoyORiYzCm0Ffk2KgeS/r7CdpexzhnTXcXphATdFBt4JBEL4Hh2aHB4cG+l9OjI3Bui8oKq6srmlqbiorL8/OymIRBBG24vnuj5I881xQ5Za5Zkzxmgbp03WtYH6ybQrN6nJdShh4DB4yydVolaB4mbyqggqgThMqaHVcw7lIPevKtZI+wxQUZBufgZdLRUB2AzZj2K3RrIDErKGWJYFM4/II+HM1o0KUhIHlNeMEX4nGDDB79FKRGOU72BOqsuncOisrVvBHC2AF5t3WhG+GyGRfA5xaM4ZjsAsmkamwXVag2o+z7XGExM2ilGKz8H5VB7ZpXHqP0mir9dnZubGxVy97X4yPv9rc3IQdtrK6umX/Afibm5vj9VCMrTC1MsRwGSGKNGGrCrcyFhFEEOFSTdGNiuovStYuI1gW4sl6mSipTpOrXKzaOIcf/8zUHyQGjjUgTP0YY4LEJJc9FRmcSoguw9fViKnP2DEle9081QIHBVkDZ6x6TFZvsWCi4PxQxscupAW+kUbR7qIJfYQ9HWNeiGrwF/eUSU1I5CrggrCmWiNhpLWS14U2ZtfkbY2b/Y+p7XGExE0XaH98rXDPmPCw8rryRMYHg2iwubW5srw8NTU12N8/PDw8MzUJ6mtuXv6BQ2XV1TUlpaXZrD49egfFczQOrKZs5qa02TjeZPk1Udd3PIg7805X8T2QcPXE8rumWTu20xN5WiHlUqbjdi3B5UzQMdFq/Mmc3sTPRjcsQ5Fflf6oGLbmcw0OqD6FKCRtmYT42dvp5h912+MIiRvdtIkuyd5Bo7P18Pa2jR3HfCSnywn0vLW1tby8NA6NIk4Oz83Owg5bQDHgzpWWlfn9gdzcXIolhWDWNDExGWuE77W9hm2PIyRuzDqoo85JrdDUp024VZ86sRxA08vLK6MjI329vaPDQyurK3BBbm7eodb2isoKkAh8Pp/L6SSsKBPmbhG2A4Oy8OZ9fq/ttQ/U9jjCjg2NyQiFJkGEkTtMTU/3v3z5ord3eHAgHA5n5+a2HDhYXbOvqqoqOzuLucRi6JbDW+msFpMN4+GsSQR7ba8lUdvjCImbtKXDB7fbBWQ/MUWzukdHR2hu9+jI+uqq2+NpOXT46LHj+2qq3W53BAMGdd0mbGM2Fl8UQ7gkwg3lNmKCA99rey2p2h5H2LGBLLC5uTEzPTMyMjI8NDA5PrG4MB9DYOVoNC0t/cyFC+fPdwQC/o2NzQgNK6IuMJqbFKMlm5kRUbHSUWNkDLWPjyUNbq/9GbY/96W5U0jJ69evOzs7n3Z1TU1OwFlpqWlZ2dmRcHh1ZRnYAagJn/z8F61t7ZmZGSurqyxqXzPcEDKZnxhuCl2E7thk7MFe22vJ1/7cOcJOzev1pqWmwv5fWl5WUlICEsHC4sJXn38G7CBQWHT2wsXjx497PW6MjcG8V3ltQveV4bvaYwd7LYnbnztH2CmexOP1tLW3Hzx0yOV2baxv3Lx548Hdu5ubm43NLafPnautrfN6PUTkzWp7xsK99h+l/blzhIRNJgW43a5gKHTnzu07t26BynDk+ImOCxfy/X6a10jLOttlwMKH7vJe22vvpu1xhMQtxtJpMJuosLDoL379a6/HW1pWmp2VjfmFPN2I6HaWgrfnPthr/zHaHkdI3Gy0wCRV+TMy0pubm1leAAWMDwaD6elp8Hd7e9tOMTYobnKYlcD80F3ea3vtHbT/D/NBN7DlawNcAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 4" align="bottom" width="271" height="175" border= "0">

Náplň (Cartridge)


Výmena náplne:

Poznámka: inhalátor suchého prášku NOVOLIZER® sa má vyčistiť vždy pri výmene náplne po odstránení prázdnej náplne. Ak už používate inhalátor suchého prášku NOVOLIZER®, najprv odstráňte prázdnu náplň a potom vložte novú (). Počas vkladania náplne nestláčajte dávkovacie okienko.


Vráťte vrchnák na miesto opačným postupom ako pri otváraní ( ) a stlačte ho dolu smerom k farebnému tlačidlu, aby zacvaklo na miesto ().

Vrchnák (Cap)

Tlačidlo (Dosage button)

Plocha (Flat)


NOVOLIZER® je teraz naplnený a pripravený na použitie. Náplň môžete nechať inhalátore suchého prášku NOVOLIZER®, pokým sa nespotrebuje alebo do 3 mesiacov od naplnenia. Náplne sa môžu používať iba s originálnym inhalátorom suchého prášku.

mOR+Ar0FWtVr00femF53/y8s9+1mw0gAV49Iknv/Wt3921e1eTUh0uU1V19okQlLgYunvggfvn5mb/1b/8l09+4+mvPPTgzl07CoUiyllLy1g9gYas4Zy1hmRgYkdSGA5QsQwRygzS+qegqwEaIDD1UD0i18kQnYgAOwPinjx/Dv5WKxWKiCuQOiwPhNbS1ttS2K1bowOBqZJzMDp6CQcODWttoSOlzGO4zrwih2ikWXpnk/KnkNnCXN4hokPAPIvnGi9y+0lCBrPVh+LY4QKESe7tvG7lVVYm9okEVR0uDR8rdHqGBgfhkJ+Advy4JC3d7l27APhjlB3KO3fsALSryCi4a+fOWk9tdm4WLVeNJjwO2AGod/9Af60HfX727dtboOCtCnol4XEaHRsN/OTEw+vKQ0MDpGVA5pNCg0C4ndi6VZKTAkDLnltv3Tqx7cSxo+fOn99/550wdABFwAs6Jro7Rs7dTek69SrO1xqHGNCFX4GLefPNN195+eUzp04A/Pf29T3xO9945JFHqz1VYHkCdO6IWM1EWyk4xQCcR4D2Bx96CISa53/4/R//4J9rvX1ff+LJW2+9BdatUCyGxpOS/Hwlu0uRvxDwfniFvMWFDVRNyXEdn4mIoSTQJHEmdKxOsDIgqQ0ODHjW6nxtkrtYd16gG8qQxk2qREFCfhCKNARaVN0N59igfZc4i+5IIX3IUlcyEgE3bdlyZBDNMBtjHvoOG1udckySeoJeovNzzmxStMOiABfdrNAsruGbmdkGirF92zaPQveAMk1MTOCSFotwD7DlvbUeoDBw4AHyAbCBCEqKtBsaGhQk8EtKeTAGtw4PKbqC6f2MXzazLSA40EvjcqlMCQgl1RTQocdSZ1vDeA1gyyOTdIFzDSC8kdPEyOjY4OAgYIFTJ07Mzc4Sa1BEV6VYs/dU0ZDF4K7Rtezzo3Q8IG8FxYbh9IssjFyann7j9dd/9eqrs7MzIyOjj37ta3d/+R5gT2iQUZlyIlNGSJLWHDrCIgZM/+mnn37ooYfPnD79g3/+3t/8x/+np7d37959d9511959+7jQuD14TKnoDFCgYB4rao+E/au3mwxeIChFLard4vs9PVUQ1s6cPLG0uAjsBz0odAnDLmrUL7xEIIRO1I2UB44oMwMdE3ZJxBVVAKJD5+fy9vqlZhekk3irc4ml49lnBRAHXCnTJmfUTCsOHIHfecjoOCxnwDyhyTOsrQPdZpGsWHrAHEPJIM0DAC5fmTnC8EqEYoHotanaT2yyklkgl6Y4CsVEKg4BlgZHCqMlNS9N8qKTV75MjNtcsNRw+BZcPY72VN7w0ODw6IgfBFNTU8vL9YFBCbBaLJXvOnCX9ebwieV2jUqZxgo/i5HtIsBQZmZmQOo5ffLkoU8/vXhhamzLlnvuu+9L99yze88eIP4g1ZMA6AMiYF803gQy0eCLgM7z+oDsD1gSBKbBwYGR0ZGPPvhwevri/NzcSy+++O677+7Yvh3OaqVaGRvbAgxRtdqDoRkm7V1AxVc7D6fZ8dh8pr90HHyhWu2I8jyjpbx/AMsxlsrIjklOA5MuIX3VbQNjAcLKtVoPnFVYes50rVKSf5J+16X5mX5W4CE7H+T9YEHOqh46ewyY1WfGTeX0Zo8gswxBkBgvhelcSkNtsjhIGQ1AbDOO2xvc26SjknCPgjKpweysDXAmora9gfxnteXFLi8fSjbBWji3+k5jZkttgQt7ejC4g/y4NMjOIFCqWWojvAAZ7bnl1nffenvm8qXJyfOVavVHP/i+9PwdO3dg6IFJKLBy8jtgvoIiSD5Bq91ijMB2tMnJqV//8pfvv/vOhakpgMyvPvb4w1/5ytDwcBj4rAI0olwkTdCXxeaCU4QTfmMVD5rrqODyKKCBJ58E2rS0tHTi5MlPPsIGQnur2YTOh0dG7jxw91e+8nBPD/JKnokWtbCfWIXSTC7ZCVkW0dZBadLbcdA6sFSVCrqBtYnM5C7FWtu6YYEMcXMv2q9hoPMCWfNyhs8X3cG+E7Y7325hgy+mOHZHFcf7wZpcZjc5ts9JAqc42E8yREtdkdoioNRgqBSnzf+pCU5aN+nIAhySlJqsC/OWhrgAn7uY0glbThEj18DhkFBlJAvbGztiRcYRI4N3kjeKhJVmu0aGWFkWzF6B1RjfsqW3v//Chal333ln2/YdA0NDhz7++NVXX/3Wt74lMb6I7QVSV+P2hNH+JrtPaR0RMFC2pyhAGOK5c+de/NkLH3/4IVDswaGhrzzyKMj2w8NDzG1x7Jn1NciMUAg9E1NRQu8SowNzDoE7KOzbu2/Xzp2XLl+ePH/+yJHP33v7nbffeOPY0aMgwD/11FMgKSihj4RGrOQrQobP2CBMZtA4lhoPQCEMm7HiTPBkBcgYiKT95ibscQ9/N7rY2fKxwOolihXatXdC6TFY1ZrQ/260Pfd1LsBkwEOkcUGqJz7AGXW0PnSadQc5M0D3H58C9CgxFrsJ00vi2NYFTESVZACp4dHxNVGDhAIi7WpCJzVOA1uG7IsOGHPZJWGY9gzQ4gi7r5vKk2BFRwF1kUYxhrBln1yBC3O/YqGRcjlqtz/9+ON7779/3223AxZ48ac/aTabjz/+NfY1YGLAvhd6SKR4Y9TAGU1hXwqFAvUvJs9P/vTHP3rnzTcAUL98731fffTRPXv2gIAdmdJSGh/JRKGTGZX5mrAGwpwBRh+AFBmhFoulLYDJxrfcvn//Pffe/8F777395us/+cH3jx098ud/+T+NDA+bHaFCshT/Ijlg2i6g5gFZFhOBVK2IvGA4xR7XsEDukh00MPkyh4fKqwq4dme6cSUCQUFmmK7fNykvMcVgLE3UUO4j7vXMac48kmFGWgjVZmvJJy/zFmvDswAWO4G3LnFl/X4ncU7wtErdT1RBlyS0vACDvHBQWCdH43ZrsaR7vXP6nYuQQk9pFqPb0uX23/V+C7Ip3X32/mq1UuutBWG4MDd7efrSbbfvf6Fcnp2ZefWlF3uqPX29TwBJqDeahTBkz2LDCHBJtIjwtWi2GhiYGMcAIZcvX/7lq6+89/ZbzUZj68TEY197/K677mq12mg1NIVkcgezcrO+iSwc8ehb6AQds98a1j7YtbNaqSw36r9+9ZWD77338UcfP/TQQ5T+Kojs2SBGj6I+DUaziBpTj6NLSZOFPvZBZF+jRDrT9W+tfupa2gbFAsikeSguhpSWlwVspgMWE+fKFJnmMkhc954uJukDlK2sR4KWEI6UbsgyV9uKDQ+Phww3FKW1FtbSNZEIRpaWOoGvthV7RC08U4yAHMraHKLLgitH6UuZkHojFMQuWGaQWgbm7VdXalDaozHFjLjson1klRKmy5S5ntqpLUjY6TSLZb5KlfXlQKVXqbR7zy0H3/9gfm52ZnYGiP9zf/BHf/93/2Vhfv6Fn/wIFuwbT3+jp1pZrte5+gjxSJw+SGr/RSELYaHdapfKpfPnzv/zP33v9ddeBb7glr37vvnss3fccQcr6oIwUGlt6xUbJ4bUYK+cNeT/c/YESk+GHkQUGrhj547v/PF3SoXiqy+/9Lf/6T/29tbuvOsuu9SMBShWW1CqB9p0ylhAagj0EwlqVa0hNqmWWI/D6VLovCk3+v5a2gbFAkrbnEI/SLKGSFLLudRYdBB8e9F+6GShhQMDVg3kk32Y+SuyFYnIJPyXTifSpNBRzuNUR1y6if2Z9+MOOfZR65Z0mUHCFyrWVgFtAzAYIGYv1JhdXzsXxwXmKy5j7m32YicXINMKzhUIfmpIjpjTjeCv0Ph833bb7a8NDc7Ozrz/zjv33nvfQw8/vLi48NLzz8/NzPz0h99vt1uPPvZ4f3+flNqRRFem0NVHFOOWcqUMAvn3/+mfgSMPi8UdO3c9+3u/f+eddyiqfYi4GJO/pvwLr9gy9MasjLAyPUaLxXG90Whh2EQD894UsHTqM889C2D6ixd/9n/+7//qf/5f/urLX/qST7VcOL9Lt6PLNkXPCFkmV2pQplo4sa5RK7hMm5JrmEi3tkGxAPuKobub57ukpnPVVkAB0ui67ZUkjT9dFQkwa2dEaTIa8wVLooUDjR65i7PGnfZUmdIhiSIM7WrG8xVlV+FnT5LQFRN4OFYhyAwLhxt38v8ZkF4NQ6TyGP5cucB22A1pijRaSTEXLpMihLUj6tfZEZrXp3rmaCspd+zYvueWvWdOnbp4YeqTTz6+7fbbnn76mz09tV+99srJY8d++qMfHj9+/L7779+/f39vX19M1kh+nVRaKQvc/sGDH/30xz/87JNP4PTsv/PO33n6m3tvvVUJXSWBX8jc++phR1nTidLVzBR5LkjSFELPs7Oz586dO3b02OlTpy5dvtTb2/fkU0/t3rMbGJxHH33s8vT0O2+9+R/+3V//i7/4SxAN4P4wDK2IZ9eQCl5oioBGKKQXWHmBs60AZukf6CeuUud3kzKbYuCq2zrHFHZ9XYxlmzzTxKqVTPrxDrUf8/5Cw7QWKvRPJsNPwhgIzkGaeBOyKOE5rj7SaAE5itHSf+4HDQZk2gABIPAN+6DRjy6vlOFHlHH4tSxB2molRBpcM3HN9gaZVXbmrMyamgv5GZHEfs6iFXtdCLvmyZWOAfGYS8Xi/Q89ePCD96enLx47cmRpcalYKj72+ONbt2798Y9+cOjjjw++/96ZkydO3Xf/fQ88uG37tjJVixTseUWM9C9/+dqLzz9/YfI8gNmdB770zWd+d8+ePYJ4DVM5ntLDR6Ib+HRjnZg9VPoYcEpr1ESePn366NEjHx88ePbsmUsXL9aXl0vl8m133Cl1DchofHzsmW9/G6b469de+e7f/z2M9Stf/aoFfot27SHQmmZhuQJl7WLVahU+N+oNkJK2jI+zl6pYBad2xbZReIHsWcf8kxxv6nV6j2a2KkOgTA/YYif9VmzLCrh6PqOTCyjxHvch9LOICGyocmyt7UaZrHRBTo0C7PBircXh7F3oRKg8jTUidonVqQQ1uHNVT3YZJEGA/81q9d3j4vLt9opBWHEnrLqLtgI+dXvLrGfugy47kI+OhaMdNK/hJzv6wb+33nLL9p07L126dOL48ffff//Bhx6EA7B9x/bf+4M/fG1w+P333p2dQZ3fmdNn9t62b3BoaGBwcDv56gR+cPrsmV/8/OdT588VisUv3XPvt559dtu2bWYfhdlTCuaRXjcqmqvBZCE80l7eOgXr7Nzc4UOf/eqXr508fnxudgYGD+/dteeWW/fdduDAge3bd6AwT/h+dHT0W888MzNz6fChQ//1H/5hy5atu3btdGhb6uTHVLbYCwNKYhEjxyE5427EQWKUuq2uTGjxWqsz5LZ1jiNYoXH4UEYL0NlYpLQ3RI4IIFn+U9oLiA0wwhwLzuGhKbSJ/E0hZuL9COFqMV5rlbBOYWAFC5LjdTY+QRH97PbBukWDgpSROcwLTUVD/tUAfsyqwwwK6AR4YaC9E27tZxeA3ebe3w28Yyc9ucVxK5+BFKbuoLUuWkqRL8um4yZh5Ngjjz72+WeHZi5ffuEnP9l/xx3DQ4MY8Ld9O0D1yPjYyz974cLk5OeHD50+ecInUfmZ57597333+QWvXq8DjoBhf/Wxx5946qnt27Y1qLaXWIs5QKUdE2mf9H8m8wdWo3n3nXdf/9Uvjx89MjMzI9DDtbZj9+69+6DdtmXrlmKxpFfPVyCkwCMTExPP/f4f/pt//X/MXL704osv/MVf/GWMDsKh8ewiFwxSP4MUDB8CH4vZ8cgthqUMBqVkO0y6kYzJSeRRypXbRuEF3Eayj1cqFfV3ZQxmBiNwsy737FPNLTZR/fwIC95SVxnVl6287Wh6JCvthWHXzdukkz9SNwBRGes8wvqRxLVGaPqucQPvK9cCavE+sXu8oOyXSuMs8khr6UxTqgPsRZo4W4Tl0mEX5nMhPwP23ah3LquVu025zEUuvkgELf5gO3TvpDqCWCzo7gPlcmVhYeHEsSNnzpzp6+3lbO6ADr72ta8NDgy88vLPD3/66cLCPGwq0EVgHCJK2bFr585vPvMcLO9DDz88MjzcbFKJoXgNwJA7QUYBWC4AYzHkxYvTr7zyi1++/PLs7AxHi+3YteeRx7AUMtdZYadApj5kE8Z+mq3mvn1773vo4Vd//tLB998//Pnn+/buRUMAcqARbyq5Cwkq4xiVQj9SWv+vnaYJ1wwOD8ENy8tLrXZLUG3uOEppvsTaUYDYCFigk89n/pClPvc8WX87Ax3awQ4L+zoubsJZFK5+QVfYrKXv0a7BShqvbalVgxqIWfxLacWEm1Y0itMWcX1P7Pj4IJLWGcRM3ljHL5D0/2jlhuML+85CgfUXTvEjXci1O0131pk7O1WDnY93fs3orrr1IPJkAeZzcnGEviGtl9H3aCYC8yDs3LNncvI8LMSPf/iDrVu3AoPQajUV2Yzvv/+BXbt2v//B+++8+eaxI59LjGiuFooFeL5SKT/37ee43FCjgfn7/MBnM1vnsLs1F1dyYxdj3rzzF6f/9j//p0OffMJKwYLvf+e//9MHHnxwZGS4Qc12E3hBK25xufEAE8Cj9+Ezzz53+uTJE8eOfu8f/+Gv/tf/DdAKF9fWOaOAPDRbimzkvtBpuGVSdVqWy6VqtefsmdOXLl2GDgsUIRYLHZ9lA6tXP1nb1h8LZI4Lf/XJtCYTVyp9KCPjRIy3sXXfAJXthCXMONZFadi5wla5lFTXKM4me9BjMYNimV9xeV+PUvRT57HlxjPvoovJjJhJEbq2r055hMZkBHgN50JpvsMEDvFEIvcIZnQimZ8yq2dxgXW1dn+yVLobB+FyRqIL1rA3uLDNG5QZT7f9FUY6yBVhKK+8ePxrXz9y+DBI+B+9/95rr7767LPPBEGZs5sDGzaK/vtPHjhw97GjR0Ei2LNnD4C8KMDSYd1kJJLke46edaTVE2tpfFpsgSEGMDg8hUJ44sTJ7/7j339+6NOojZnL7/zSl5957jmQASrl8uzsHAy7WqnUEREg49loNrgOfRsZFYzFBHZgy/jYc7/3+//u3/6b48eOffcfv/vMs89oUkfZ0PFBP4hgLoi5vLbeRFofNBvqwvbLi4sXJs83GnVKhULuKtfsMrD+WMA2fSI5GpQMhL7PHqPC+sDGhn0yBj+N/zRPjjTdqlf5GUdNYNhgxhqa33e0R/aUO170xlLYhXIqY/AXBsCMkg/V0mRKDMgA5HFKf4Z2ftzmnCRVQCvqYhpMs0iab1qZ68v84N7ZiRrcnjPv8pzsgOJKuiGXcegcm9UX5A84YSiAjLeAu96+c8f0xQuwLh++/94jjz7aW+vhuCYyy6PZf2x0ZGxslBYUvbkBQODvch0rVjKbLTmjfOdyrNg8nfoZBRQrBsLwDh367Kc/+RFIIvDGWm/vgXvu/cM/+uOB/j54//z8ApefAl5AcUG0WAcmcMRkq9lajuqCUt3feecdz/3hH/3spz958fmfTE9ffOqpp7ZsnaBYbO2iQsYFql1AbGVmzTFLcbs9c/ny0tLyQH+/0Gm4pepIzb6mtv5YICUL8LFvt8s9VaYttME+pXDS0Aogw+AfO651SmdilG6+fVba0TlWqoMiCZPkJ6N0EMZRzzyidK0+890mllFa3Z/MghEU1fkw6l+D2qATjZi4rgAJAiYRLf9NXtoJt5beZiDNnVdC5PPWORPwtzJIC4OAXB1hNz2Ce39C8HP7l6m4qbx7JMXPhPfcd9+H774rguDk8WMffXTwoYceEobdZeLcUsRLUy0zKalIvCeLQcH23C0l0ZVmrbXIVJSa0yurEydO/PTHP/r44Idww8jo2NefeurBhx+u1WqwfcJ4fwkqUckh056pHQLjpASKHhdBYoL/xBNPAAvwyss///C9d0+dOP6VRx+7664DExMTPuXRwdMOp4tKJ0kdQ0DxBp4sFIqVMjoOocMyJWpIQoo6xMA1zT3oPBNXsXadrVsn2etSq180i6xvikoFzNwCS9dotnS1b4pmU8Z9WmoDSULMmdgobczXZjwpXWO+HoGwOnbD9imOBRJGp8j3G+ygZKSVTFoEMEhBaS803HiltMJBz9FQV3vRlB5lSIh1vFBM7qKR1fG4Q83spUo7mYg8eM5c6ezB/azS+sWM4NCJZYSD7Dr7X+HY6Kc6eAGVViUaPIVXHn744bdff+OD996FKb/68ssTE9t27twRUegmwphxwqKCaIyqlJSJydauQ+fwVj7qbqQ2cAO+509NTf7qtVePHvm83Wrtve32p77x9J133VkqlVikR9uB8BwakO2zre3/vM6YeahQLH71kUe2bNn6+uu/+uj9D374T9/75ODBrz766IG7v1StViJKu9hm70GhndApSlUB7hgb38IeNDwLHWiklD38NszBKmPd8eTOXXbLPmoB0s1+kb/Dec0tnGa/Zu9JlMOJuo6vw1r5QYFhCYGk1WYrnfbX0xucMM9WSnevKJ2sTvv/25krwUXitWMQh9YTa5HRJienVhnEwSsHzKcyIorH0SDGAMknGu5qNpvAlxaLBXvyme9nJNXmdIKRlgkwIb+ZV+wkMudXSEPneUruAipTZ826GEknQj6z/ZkdzP1q/2bCCiyy6HYMXI6gE1PoTaHR5nIgTrc68UGtp/YHf/ydUydPXr40fe70qXffeXtiYisNzOQacZ5VWr+brcLKHzyZr7DQ9zhKNZbmbKpI+OXi9PSrr7z64QfvAwr40r33fv3Jp2677XYgS01KkShkZt30fFPildIDYC0jpx6DV+zbt7evr290dOyXv3j5048/ujA19fHHH913/wO7d+8ul0qRMVhyjSlSLqCac8fOHQNDw61Wc2lxyYhQttSldWfRqGj1rgQ5WIDoXfJZQ93qLa42ZrOjk5Uf0Z+NZC5JPRqLqBW1tRbAggF3mEHzHQdMSq3s4fFL63HJkjnzATqWQ5gqFZ0mLrvRGtUDH8jqN4+L/FGaWEyLaLAMXJxfWIB96/f6QrIJQ8esA2DcZNQBsXUTcCduqAqf4OzSpai0OW2m5ElqDZOD6Vx0wbAbVVwNP5kBZxfsO1+U+7xwAMZyWIrkaozAooyGf/rnf/4f/vqvFxfmAU4eePAhTg2W9OGE5a482pVm4Qh0ghaNxQFEze34o4MH33rj14ACHn7k0SeefHJ4ZISHeRUKOdYxxwS0XBtyeGT4a1//+ujo6E9+8IPjx4+99847nx/6bP+dd957/wN79+41RkQEZoxVwtT8ahe03XtASgIOZfee3WbpNF7UuEyxaWoNa7IqvcAKCV5y2tplMfsWkSARvBKTXx6H3Al91GK2KaXYB5EQosyw7dmUjhtrhmtjJoClaVfXYOkhEPbl5Trcwkl4l5aWQMDDWolhyDk5///23vO5jiNPEMys5+Hx4B0JEgAJEKCDRFEkJcqR8i11T+t6e/fu1u/E3ZeLuPmy+x9s7If9dBd7NxEbcXOz0TM7pnu6NTIt1xQpgt6LBgABEARAwnv3fG3m75eZlVX1HvhAgASoVlIBvVevKl3lzzt2kRdNIybmgeO9pcy52TnGxZSEizFLihJDJCOQkv6B1nCmy6rvWJeTzughwJhEJINSQIdRnQk306EJquURU+O6O1zhV/26Bur4fuEnDYXBdoGkAy82CWm/oMSj8eLBgwP3B377d38zMTZ25/atmuoqFT5I0mGrx0YH6nE/aPW9YJUEiZLUbtm6raGxff/+8vIyRst5HdHocm5uLrJ7qxKlqWZgYi3B1Qp0V2tbRWXl+XPnLpw9OzEx3vHdqcuXLr72xrFXXn2toqJ8bm6e6zt40neT2z493lAoyG67fvVqY2NTZWUFTxUldk7MxJPOtXzltsHawZSMiyDECvMCRt0j3jHIwpxiw0oh87dAAWqlqOqXxn+rc00VBUZVeRGbY6P0fFziEeDXgd8WArkfqiQzsA9AwxmyG/zQoM5sxOMh+fn5DEeMjY3Pzs5yG29ODp53dAsEpWAcEtcLQUABie6tRKUnMgWNkbKSWMdOxjITIktZ2Bu1I2T8itoL1DEQDR0o2UdRdVN7kLhQ0soitwM2HFgMAZ5q102JpvFyUr4J9vWdd94+d6ZjfGS4887tQ4cP89xzPFGZ6HlFy8OqG4wOmpp43O8PBAPBl17iuYnYu45D9UAcnYEle9f+gH9VLknoI+QFVXcSEjcZXpF/kbEDH374YUvLrt9/9undrs7FhYVPP/5dX1/fG8ff3LWrBVVI09PTp09/19Pdfa+nh6385o3r3G/yvfdLSkrUQRd0EYRIbUVpFCKOr1lhAbvv3KNvfmyjhTWM9NOwwu7xBpmyWwd3qR10CsMOH1iSgQfWWXE8oybke45FY4Q7pYQCvHiOEBggC2XSMHwISyAaCHGA/YxpUSApiicPEnUjx08kC2CaIq2oI6GgXLSNVlBNtYkipemALpS0pe4N3WNUukEdTRIF/8TpsSP6Upyl+1dtl/QX4b7HvZYsGy5RojwDzSWI/vILCn7xy1/+1z//fx8ODvX19ra2tpqmNV+ShfyS/UwwrJRXdhbqGp7/N8hQAGPxoE4W8nrsQywZ92kagWwapKhASdIjPMQNwZfCEggD+JramlMnT505dXJmZvrW9WsPBgeOHH312LFjbA43btz4x3/4jQnxl6HcXDa7a1cuFxYWvXH8GE8JD7OQGbFXWnVa8EyDBXRmW/v/6niMtJ24G7VL4gIgvT78mgR6JVX2xMo1Yod23UagepI/CRddbDIoEAmvsCMimdTRRBIKSMcZy+fj+wPVZpIgzokOUT9MoSAX4eCXIOD6iSGfcahByz6jE7Qp7YJA/IVqUNcFOJZvYiyZpq/G2ieU2iJdTGT+M2h9JUG34z4NyFdiZU2pGcXd0ewIaR95JFesCwUZTyeQR442E0nVBUeC8fiePXv2P/f89atXmJS+fXuDn+tcOcUzBQ8hsw9nChDKTJOsU6qdc/a28TrS7QTY5NkrjKV4jUDWH5MFckIhhiYwTjHLholqGE9BRJ4h/gdjE0xIx7wciebm5r366qtMEPjmyy+GBodmpqa+/OyTxYX5d959t7GxsW3Pvvv3enksERSGYX/Pnv6OEZQ9u/eUlpUxDhRzLji8JLJBguuvF1iVTILqGU0W4BCDSloE+FTC8ti303Z8XLJCcMJ1kJYctalDOMb/KVMisQ68DX4ARLnbGeZ4YfAL3CDPSIZcPRqEkUsnMnYdgoA4HUZhAZ2CCVoHgPKjTlA9pW+X0vALyu/g5XSFn5tFl12lEGlqZN8C3UwvxbTMHzYWQH518vb6o9pk7F2mYUHTIBH4rlQyykdDjWpKyygTr372J38SjSwzLLBla317ezvjzNldYEpH3E/RYpd+jVk3TDHKs0FA1QMOUbyAIkUsw1OVg70JT8VqFYTANnqs5eOI1DrVPFV5ilGO4HPPPVdaWtbRcfrqxYuzM9NMIJqbnT10+Mj7H3zQf6/v2tUr9+/dQ0TAY5O++vLGtat1W7bu2Llz27Zt4XCYoQMTlQ5UTFXnLgXECYgg6HvndYM3XY16P1PL1IljOOFxQeWbBKu6B6qyqmBBxRW7WWh9OLkwwzRthkONcaBQINh2THUro+rEK5kRQ1QTS0rXA48p0Djku0oJFwCsZoPsPxWV1HmsQZJjB8yNm0hKT0H9ragZ2ufp3DEdHdh2WPVg3wtTxlPTdAY/HDL9dfnBkPVUVDodx3aryZiuWZkZOtflFPfkbUhN4iDwGTNisXhZefnxt97+r3/+52c7TpeVlTU0NqB4RTFBOF2J4DvX6Lgo+WfrkKhNkHDu/kC0M0O0E7XCiO5n5Wc3S0jq67eWlIQLCwpPfP0Vk01vXL0y/PDhgYMHj7z0cmNTE8OGQ4ODIyPDIw8fxqLR4aGh0eHhztu3qqqqa2pr67dvr6ysKiktKcgvYAwLAdgCQisSoiPRhcAZrrVm53SjfQeBEeB+FxIMGHryQEYgTOMlCZUpNfkWVlN9IIZDsg9mads506UH3bFAk3MpFRo4BtUJ/CppvjDFJ7Xc76bICJQ0hWMS69aLoUcpqwmLoAcKWoBxMakLAmnPjcCHkilQwznuUbO3FpNZh++WI/R9I7o6QJ1pQhyOCZmm6tARmOlCFdJPSWuZsIP8zF8NQ6tVVVXNLbuuXb7IiGFFZUUuDzGK86MM+hIReLc2G8EmaXCuUvkFBa++/looJ+fbP3w9NswA/sG333w9OzPz+rFjbxw7xuSC0ZHRrs7Onp67Q4MDS0tL87Oz7L++3p7LFy+Ulpc37th58MVD5eXlubk5KV4oPaHrMhH9IdGiG1iz2JoQcFxUnh/2VtlHNBdx7y1+koRJP+0xkijZoXV2woU8akRxCsoiIJ0POJZkMhe6KqBvbyrl0RkQiGNA5x01kikTjYmgIJ7YTqQISCUlBgGVQZoMwuq16PoME5ZNlWxvv8HdA7X/qh5JC/C264DA0nfrgsm0Q1vymOowA6iv1E+6sQRJAM2LBwoGMbBvaGw8893Ju11drW1tra1tKQgG4XYcaqTs4Y/PVkvDcfNsIpGcnJzDRw7X1tX9/tNPbl6/trCwcPHc2YnJieNvvt3auisvP3/L1i2Hjhzp7eu9duXKjSuXo9EoO21zc3Pz8/MPBgc7b97asaulpWXX1vr6wsKCRCoeiwt9FrhFGuArx4WdDcYCig5Acj7wxJRyC0jvJvrk61q9DP2ID7qS2yWJ2HCHRAeYR0jk/FViiJRBxH+S5zcVb+JocBEFfou9RxRAtfuJvfaJs8nZKwBT122QRiQfCdgLUaD4cYW9dg1qpmyMVRqaLK84ANXCWW7tY8YXlJ6hSM8TyRFTMjiSoddQKFRbV1NQXPzwwdDt27fZyeZBOB4DtInPKgrAV+i+nkqkQsHg4tJyMBho3rmjpvpPP//006+//D1DDXc7O5eXlmLxWPv+dl9OTjAYqqqqbGttu3Pghe9vXO+7e3dyYpyJCZHl5fv9fUNDA+fPdLS07n7x8KGmpqbcHB6jjdoNvW7iBucdpFK7oyZkpDBrCIP/OIIfIZaSI1PCbCqPlCm8euGiHd7SHhSpKbD4ecQCqMlnJIjnQYbm9fLqySA7MCY/RqScQkVSQ2AQUjIfETEVF6BqlitxwFJGKOKpIBCGJzqEUGqbuUZ+LWShkXeJkkz5qFNwpRZsqy4tw1va7aL2bolVdsXJcTkEFiUjZOoqEyPgmDMQfFpRXtnauvv0yRMD9+5NjI/X1dWBpEaxviDJcEpXhSBWdc7X3nMmLODz+SKRKEMEcXAtYhjww5/9tLK6+puvvxwbHhnsv//xb34Tj8Z2792DjiqBYKC9ff9z7e0MO1y5fOXktyfu3e1O8ZK5CSYmnO/4rqfrzoFDR144eLC8vAxSNvNREKzIhnsN8QbaXbUdFA3jgP6VII3eO0QzhltPZzBTmWCA1o8g8u4pOzxoJTMoZvtQhFE1nlfa7w8G/ajjzQkFF6SVEUrHmTCxlOxQNPQQZK8T0QGeax0GTAxhklBNM8AqQV7IsWkIPHKi7hOmr5pIaLRzRnpnVgc4lJiUU2ulbtM0l7rAr//mag58lGkyjvtRI4MtlBOq31Z/rsM7Ojp6r7+/oqLSK+qFP74ae4NbBr1mLBZjJCeeSLCjx44Pk08ZxB49ejRcUvKHr77suds9/PDBr//ub4ZHhg8fOVJaUiJy3kPB6AMvHKiprb1969bFc2fmZmcXFxbYSZycmPjDF59fOn/24KEjL774YklZKeHiYBJ54Q3LOygJnUgFicFhBHRBZgqSdiZF1g30uoEoSwPrBVAqWXw3RmCnARke6XX3yFUocqSl+THRS4yxW5D+kFeJYx0uLCyy1+PzeSFxAJdfIMMcBKHCCWdQDx0ScDpJ2lKG6BhKDCrJ/grMP96gFUES1zOIAJkIzqOvaEE1RIodpmVSyvD2M6geM/n0ZTob+ihpWRJUsDCSWFZWGsrJmZ6a7O3ubmluKS0rRfuoIiHurh6xBOeCVi1ZPPLAr4Dv3M7veI/hM+JS38GusdOIdIVx9SXh8MWLFy6eOzc2OtLB/Ytmjhw5Ul1dw7CGyZOs81ZXW1NdVbV79+6enh6GLwYHBgb670UjkamJiS8/+2T4wYNXX39te0ODh5vkuZvGBtcpRE6aUC2y2ONNpEyfjLqJi4BCoLTADqDFxcmOKqSgXVXVhxw0lkpNOJHuVkS8BnTsEymJA1Aunc0hGmGyZyLG3YhiKbDosh1nSJfdGQoF/UDtGcgzfIFoi/FyaETAvAFQSwdEZkOy4jAtj0XgAQNSZeyQBUjTbRdxQFc6Gpjp3DsYBCIpP1ux8sxXd2buhKj9F3vrvlNXz7jovxtW3UCr7teUDvxfVXX1rrbdl86fG374cHp6qqS0hJv0meTIBMk1l+tbY1tffsSxHCqs5rSsvOzY8ePhcPjUiRMPBgfPnf7u4dBg+3MH9u7fX1hQwPAFYx8AD9OqqsrSsjK2vIHBwcsXL3R3dY6NjCwvLV29cml6ZurV115vaW0tLipm522jJQITtRSWbyL7loCEQkkArQT8E4cGjqziHaz3BwwFsAgCGYhzaYjAb0oscduBBRRDwUO+RAgnA+MIA3gG1UwWYOAcjcZMqEKFgsny8jL3L47FAcINKCRnJCHuHe6Jo4EAlRroXAj5x1OGVFlQWV/SlIXoTM0SQaX9AsV1TYxPp0aSmQ51BOggqplUA1gzl5C0AodtNMUaOG/TRne9WKsv1afjgxK+iB3g9RvUwink6ikvL9+zb293d9foyMj9+/fr6+sJFwoy1q38gTUkM4wCPffccwUFBWc7Om7f/H6gv39ifLy/v+/Y8beamhrRREUg7a3Jk7h5ttTVlZWVte3Zc+HcuRtXry4tLQ4NDHzyu9/29vbtb29nmGKjsYBqyhBIURBmgBFHXgBVcUTEThLMyq4aPu0xBBYgssS0LBcvxEarFo04bQoXCJLLk4tDTThIXBUZHh6JLC8XFLJ/BeALyIMbORoC+GaoYnFpiQ2KCSSpDPX3gncAlTlOTImJKNd9OA+qKRwcORtHRWJCU9oHFBChrdR6ar2Ou5Ce7H1qgKrfqe4xqa7RtDfT7h1gAT+xMSw0wyMrE9IU+GVw0SxFd+zY2dzccq7jdF9Pz759+3i0L+bnNJ2I5gkpC1YlYqxjD0jPeF0jQgPBYHNLS7ikJCc399K5c4vz81cvXWI35OX/T0wY4HoEqKOJj3l93gJ/PhOgSsIlOTk5F8+fm5udnZubZyxV5+2bW+q3bTwWsIiY9r4YaHBfG2DCFRZIacnw7EiAWliAQSPP+2RttKFp+4g80FgNHdlZ8ZQsPYJl7TlVh2iCyalphlt52dyiQi/xIBcwMzvLHUo9BnoWs/74X/BjwxSRhMqEwilRBQEnkE5qBekAosgVVDgAzaGkSys/W1tnRVXoPTjA23QCrXgXNp8LRw8ONkq9PscoDpxCHboDu1lkBWsCXmabz9UuBibnYLIVLS8ra9m16/bNm3e7u27evHno8GG24Srhj+PxNCtZfVtBbfHYvT1GQ34WZcxknFN7xhn99Gc/q66u+fyTj+fn5m7fuBEIBH/xy3+an5eLRMjr4T6gUJGNgxm7/8233i4qLu44dXJ8dDQWjbDjPDMzs8FYAN0YkTZ7iAfysZCUMNqBUJBIMDFbZFkTanmPSrqkWMqkJLmsGUkP+Bfg/TweQL1FBWN6Q06BUXQ0ATD+wx8IYHLY4qLCeCLZ29vbf6+/vKKiqrIyNy+XsSh9fX1FRUXBYHBoaIjdxvBrXl7e4uIiwxH5+fm1NTV5+XmgSoglkyFCnFmikZsxwQcZGBx8u2nc9SSkmGr50qQAigYn6U2vDHNTePygcxkrHE27WlOfTNp70kgH+hD6tIjdM8KBCPhrTUK2RpMnF+U7lBC1JVrb2ro6Oxkpu3r5UnVNzY6mJkjFY+j7jMzLWiJcn3RLi4hXaBTIF6q6GHlHDzZ28F5/4/WicPiv//IvZmdmznecZvLsP/+X/yonFCQQ9iKzMIuAHXY+jx8/vr2h8esvv7hx9Qo789HI8kb7C4hMT8pzUOilcTj22iFofzmJMXwA6ob8q3CBnTtgLaFn6WRfqZD8kRq79LHQBbsYCBiGzD6Imby4s0owWFJSwhiApcXFkdFR35SPUR6GIwoLC0tLS3haofl5hhHC4fA0NI6noM4yk80AC4AbMqZCTolDiYiZSqiiVNzA61WmTCtjjB2YVTpNBzArGuX++kjyhb/wkBnNIuB8Ryopq2nDZYSk0SBS6txe14hOJkfH0A7AQD2wyfM1J0SmFlAVh4uLt23fduP6ta7bt5t2Nm/fts3n9xNQu/KdFcoXzlGmoOxtpuU/Ynqun9Yojrl7SCsarDAHCvuPNe/YJ+4oATaqFw48z87l3/71rybHx29eu/rf/n/6zrvv1dTWQHlFqscUQeSOsXNHU35+Xl5+waWzZ2Ib7kEsxDlkUDWrCbjfcoY8Ai3FD4FVvFg1hHaMQVTlzHS8YKITkdT/6dRGfYDQRc50oE4hBTnCk7JoIHs6Nze3oLCQEXz2YXJycm5uTvAj1GDAzzgCho/ZlhJQLkAmCS+Hfwh3iSfiUIxIC+oyBAEUzlt86Umcje7LkFG3Z6lEZQI1hRQsSihxguZtqXunWM9K5KKQSBonFi3o03ZZjKAnhaBu4QWxEc5oJSiSAKHDgCES/ggkhZFnWJtv7772rjudVy5futfXNzo6xk68WKxALE6N41NoT4hS6v1DjLmkVbyQsY8zzjznRWr3nt0VFX926dLFi+fO3bpxvbe7a2/7861trexwlpWVFxQWwAET1IhJtZUVFR98+OHWrVu//cPXG+YvoB9uzUytiv/wjGtY74U78yTiQDAh7TQwBUjAEZIhwTOx5WblQrtHDWTIypCZPmOxANb8PICc+LwiBBBTg1EAb3ZzTk7I76+cmJiA3E8etCmiggBTYiMSIESUKsRO+KKg/BbsDrtPwoY4q1jg0CRCVy/4IWnJ1LMApZRSUxxyIqGQWu4nqOxAFwNdRsjEF5u20CGi532z4Fx73I0mrMBwZ/iQFDosXYPtWetm+J269I5oLbL0HMiSQAL4cLh4z969g4MD3Xdunz9/7r2y94OBoAHGItTXUoithLyPq/AvfuSd7hssPJvh5DseSTuEnZ9KPweNvbXfDIeECc4lpSXvvvdea2vbuXNnr1y40HHyxKUL5/Ly8xn/v3fvvoampoL8fALJOOGlm0WFhYcOHSooKPCm5d9WZuqybO5OHNuUdkNNqQJEsxxjBLiRIBZDkoKMOqRjNBQW8BhSAS8BW0cHiimgoFNIy1ColF5YZIpBcgxaIhGIc0fmFKaO5AlqPQwdMGg3IW2+sAVgDlIMQ+B6bCqy2aIZD30HJO6yyDc3CJtoEwEdIod/13FJkaTyypXF1Ilgd02L9qKtFD9RJ24VvWn0X31VCMJixCRDIRkNIWasQFdtPVv6CztXoDgPWzPdd9p7tmkTlBoDhClzX/v+/v7+06dOXr9ypbm5pa2tlWFnRh75TpgEPQiUzdXaUscM1qbwzzT5Rx71dWzgEcxzohA4VE1NjUz4Lystu37t6sjw8OTY2NjwcE931wsvHn7p6Mvh4jBPKMBV2jQWizKy19bWtvE2Ar2ZgkTyhUU5EPJiJAiQknASHQsgR+BRWgBNa6DUgDrxRyqBYzmwAN7J2ApwShXZu9ApAEsJEoDDRAp1fpBWmLt2xnkKOr8fjQtoJoRAziQkJuXuQwZquSSpVHYDlFf5Fe4uwNWfWIvJyievbYh6nEpnIkx2JhJXsENvJqmQOAxFM3n/hkyUbjooPgVZQJZIWMtbc3EcUn8hMJ7AXJJfUIiGOk0STojS6YfgFARS5x9zc3Jefe31/r6+e/f6TnzzTbgkXFlZybaaZ4gCGxNqZHRsuEaY35wNFUx8i0x+JmPLscLCwpdefmnHzp1DgwNnz3R03r49MTZ2/kxHSWnpwYMH/QG/IbLgmGjk2gR6AV2JLTSDWHOKm+UIgC467Smg5QEkEt5tNB0ddyRSUDk2FONAtBNgaFcM6V+ECljGRjJpCpOIo6SAWCAOSkok/pgvADwa4uIDgD2F/U2CgQAlGqWYUTNGMEDnUERaKSvkQfg4EeUbr8n+6lnBRKSkvyGWY0E2yp4lkirPI4cKitgUMRn16Om4UFs/WQvDpvpnvWtNKnTqFGyKRqIjAgz9hBp+1TXVb7333t/+1a+6O293fHf6/Q9+4vP6YlFIFYd9p0ywHDsYkycrwD/lpoLupG6bnyqfz19TU11aVlpTW9fV1dnX27uwsBAKBRPJRM+tu/f7+xeXlnzgZRgKhTYdL4AfmCCQl5s7CuU9IMgnoQKKJMTr+gEJX0pSgE6ohLqEEiWoAhuS0myNRJMdkPVg25qTkwOxAwsqRxCDa7ZxGCkIqSkJSgRxuD8O2ApLVqi6Q4gXFBYgdt6EKywpJTK5sIPr1uFOREATUUwFlwn4JUElP4+4I2GiPcVSiGI9DI8WjikFfu273fpnSifL7InnYxBYm94hvXUiDcRChRpIHQdVHtrb22/fvn3m1EkmBldWVx8+fMjn8YmweSa5wW78sBtPkQgJMpFmYLYORuHZV8alVvOQgsrnDxxIJpK5ubl3Ou989fnnQwMD6DMTA45pc2EBbMhU5+YGGEGemJgQ0QQp4RdpNw5aVkP8DgFolBCLyBtSTairEojGAlgDczOsD4F2enp6fn6ex7Ex/BkMsr8MMUWjMdbd0tISu3d5eRnjFHiqUsBV2EdKVisWCUYAZeAVZcsgEmZQT2HKBHuOKWlSMJEZwLQMxaZuUrBxNHyhKUPjI+BwGFaac7lcUykEhBhi61GryGRmTBygRtd2MY1WQvxkh3X9a1rbhKgQKYdQPXu84LJpci1MMmW+/5MPum7fGn7w4MvPP2tqatq6pW5ubp6BATswGAninuoPiR3AEw8KbZH2kq1umVvWUogdPF5vcTHEC3g8jP0Hs9syPydwFLk71tOUkTKNZRFkmUCSETQGPHl5uQG/H6SXOEaVaby/w0dAXUHlgKC3HMxkvmD0LDJQQYi6RtTXAR3ySN9BE8AVoZcA/89Eg8LCAtbV4uIiO1IMN0WWeSMy7yiGHiDLwK4zNIHiDCaeRjMHkVYMhQUo2DgRlRCJEZKynpoOrvoHU+nJRVV1qlRuagswbyvbLhUtpki62jVt96WKxLSsAwT0TA6nHkrTgjb8JnCThb8snR6RdF6iFB0NOY6B7YqWg972k8mzU3l4GXme0JFtQWFBwc9/8ctf/eVfjDx88MXnn33w05+VhMPIBHHHU00rId92etvnY7RMOOVpghWGovFcuX6Rip5borjlCmgMAWd20JLGU4kdO3b+mz/909m5eQIcd/+9vq7OO5uLF7DQAeWRlcVFRUXFxSMjI6ZIOpLCg56Ed0+UpM3/CtOhBAThN6z77xK7NZGAOVqyFEZK5mBjLSazd7LnGEwzmA8EgwhYyB0wdLsIjWEE9plBPhMcGPfF5st2lvERbMIFBfkV5eXs4vjEhDJ6Y6AkkaRbaSupZr+w7YNSbXg8OkgQiSaSSRuOUBgRr6RSoNSUT0nwx3sEznTvv5gqTVl3W5o83RpgeRzIx/XOtDsp6iWMlT160zD/drdCdcWUH7hjHNhFW9taKysr2cvqOHWSHZr33n+f3cIYtNycHLS7iujSlFCCPE0ofdLNsRbHa3UkEGcHqa6ubiuTW2Mxdv2FA8+PjY973Vuftq2dg1pVDxgLwTjtmurq2dnZpZ6eWEy8yCSGA2uCtEqiaMkJHAz42pNJy5WICCwglAYkg6MRnnkiMQc+iEma2AyikQhFyyIoqEQOcjANyEJG/B6eE66uLhgIjIyOYoSiA84Nw0qVR2XFUbV8nVy7z6thl2scWMB9G9XEe5ed1Lqgj6XrGpB/wPK4NichJW5o0ybEkjFsyyHC7GeofESEkBWPxMq/YbZH6JjjBMbK/eKf/c//7S/+v8H+/q9//xkb5fVjxxjuBiHOANmJk0f0reAoNUNZoVWd0kyoZLOJG/o82eco2N15nXUgLeHi8ObiBVTDrORoKWhq5MGSfT13GTihEx7lNaqEQl/RPTcWgG82BMF1Rtrhl9K4JRzoLDMo5CQZS4qyCEmNZWBXYtGo2mO1uUipxicmY7Ho7MxsBMwEVMuiR+zaAcWh6DKw44QZmm7PgQIc+EJd0XdmhTv1fbOGU5+pxANoxDS156EpDsXWL7GwgKJFVBbQcasYnGhDXBROh9izJhqkpHQhtoaAa2l1dfVHv/gnf/5f/sv87Mypb0/k5OUeO37cE/DH4wkTnNCQbWY98IS8WkGBzRxrsC7NLYXhW+cUi8mq5mbIOJauKarCoCUnJ6eluTknJ9Tb08P4AjTCU5mYTH/EzvraQAVFcg3CKbFsCHxDuAOxDQtQPHAKCnAUQxkd5ek0NNBil1K8kCHP/bgEwUVCzodePDy0A4BfqvotICSSn5bdOsBSB2AqeeO0sK2AX8cC6oNuH3VjAdWb9qx1r/sFETvd05GAfBcSw8peUqZtPu4OrSsm0bGAtXxrqwAdmIbiUJqamo6//c6v//tfzc3OnD75bSgY2r13T0FBgd9jJCCptGmYhhRMaMYg6R94Q2weB/iHc0mzLbrqfkmZWqZOsu+BYM0prhbnOWTYv0AwsGPHjsKCwrs9PRPj4wvzc1y6ZhAl1WlueLA+w3fAAil1WT/9yDjgzeq4StYAOdmk+omANoHKZXLRQPN3ZJeSicTy8jIUk+d/2FXUYnAAgBJ8REGjHAPzFOsUUqEo/GxqC0kDLXYWwAFjjusOaMcrKKpou+GQGWy7isRf/+yeCZG2DGXJpQq/GjJVlIZcbH4B0qfIdma0tyb2Rz6mQqxSPGWScfSVo2dOfzc8NDg5MfG73/x9d1fnkaOvMOksFAqaMdQMCI5MP6c6F5bhSK6irUsna2yZwJDDC8hEHtNDZL6/TcoLmBAyoD6jVwxj+eq21N2/PzA4MDAyMjw3N2dKbbiphQkR7bwS6V8J3HhKETrHnZL04WdJb6zPRD3FuwRdgCGzoWpEj4IJwgO6zAQvdioptgE8hUwoZBpSdW9YUOHU3tugV2c37OdVB1S8iWrChd6bmzVQi0KXR7UVaT/rU8qEBfSGN3DHaJLUt93rtdaukJqZtiyCbWh8BD0++L6jwZBiTkoubmE6+bjf5//T/+1//8//6T8uzM8nk6nzZ8+MjY6+98GHbW2tDAknuA+4KBZKNdOjM3vVD6vp6/J4hZoZFT1YrWSDI4szdSuUZ/B6ZKJBflgj0ciWLQwV1I6Ojd27d290ZIThgmgkYkoKhY/LI2jVI9PRhDrapsYk6wy2vFMBQxqiyiPegbRIw6Qg2JCGhHs6er3cH0MVO8KBJAcBbjxebxLCDIjsVH9babGAtT9UegprcyVydYrTpQ5tgs5iQHPkdHboHd2SAqVOtLICFlBshd6bysKuZqE/4uYstJulcEFFCAZVGRn4irklORDwLy1HwuHwn/37//D//N//1/jICHvyXm/PiW++CoVC9fVbPYYHYpFQfHOWM1rtIV8V1nj6KsO000OaSqkoBcR30rNZ9QLs9XBexbRlxeQxu6YnGuHeeKUlpVWVlQuLiw+GHgwPD09OTszOzESiUYwsSsTjXp8P85oyhtyAQOAkiP4GVCCgkAXcba9Wx51ox1f7K8xrAN5KvhBKRqSLEJ7InR0wB5GqfUJllWRChMVR1T5wDese1yk/CxIrbN9CNsFeEkoVpHVKlM+ixuQ4lkxd6kn3buhTwpZJIqAuVsIR5ak6VFhY5yzwKdwi6dXBLzh60OfIXvzC/AJ774zUFxQU/h//55/96i//sr+3hyHlO7dujY9P/OTDD/e3t2MkA/AFKe5mY1CsN8GuMvYN66D+gJtl1rXsuxudX2BVDc0CmFkMFW9+v79+W/2WLVumpqYmJiZGR0cmJ6ei0UhMK+BLgOFMyhOGnRCsBZCO/iiCKZh5ybgq+UIHA3wID2RKRgejx1EsFlfEX51YNYjiLzRyLn4jggEWXLR+XX4W/9evW+G00ifMYi504FTT1eFZyu023YQLM1ENdNPNyomwHKyEHtDpFsrSqhj0zzpnYXcbk0oEJvB7vFCfk38NBoP/+t/+u46O09+dODE1OTHyYOiTj3/HOMf29vaCggIMJmfnR6ohOC5l3DL5o2wbll9gtd2qng3hOsjDxSCqh9uKS0tLKyrKmagwMz3D3vTY+Njk+ARDB3EoDCAehMrQKfCzwTOEKYzQamrFvhoG1YreOYgeftZPJLEDDHsUsQAb3ev1KX9HdY/8IHycUMNlBzmiQ2imjdLxhRNipQOiPjcqLSBK+rCW5oBzOSeFAfWpEw11ZkIKNm5BPqUCN6mrya2zFdhW9q20e+7qh6dsCwSMFLcC8oVATCF9/sAL+fn5HadO9vf1DT94gC70e/ftr62rLSwsQuFCZIKArFDufV6v9uR6XnvbpHoBkm7XDBmfD/nCeTQQ98Dlb5HH7iRiDLUHampramlt3Xzd/PwCkxFGRkamp6cjkeUYeB0JgqNpEJBl0M+cW+OlDiUhbqBIDyFJiCzG/h0gQewBRdoHBas6Gcx4LuWzaoaG+zpeMJRanjoFAbE0vA+fxRlKyFMYyYJwatNW6qiLqDWkWZ3FrTjgn0qNiUMcUG/EkM3xRhyN3RCLRjCVI+ogsaTPzuaWcLjk2uVLN25cn5qaPHP6u+6uru0NDdsbG+u3ba+uqvT5/TFwLiIZcq5laqsC7E2iF0jbnjWJADVy0pWYB/xD0BgoPLFQIKcnoWAoLzevtKSkrq4uFo8xBoGhg8nJifn5eQwGRn8kAnI1IwQeLcLaVsNT4gWivUV1Xh26NKIsAnCmmUhgKer0Uy8kekLs6EAHMzWWcoLEX9w3KJhXRgb5VUkfDBPp7kP6gE5+h0glp0ctTckR1FLpI9dAdCygSR/qHsdFJ+jbJ6B2WN9PhQVoBl2jrZno3kyhyF8E3280GmV3FofDL7362vamHadPfdt79+7Y6Mj05GRX5526rfVvv/Nuc/NOxAIOD84/nvYsYQEizhb1eribAxYGhdIa3KxoeAzMuAwAygFPlBVJcYxQU1PNYH92dvbh8MOJicm52Znl5WWemlIa9gxXYK8uJiiXOQuja6KsjiCErivFqykYoHbStOJpJGfT5fwju3cCgx0dOO2FCk61D4r46xFKNoHAjc6wJQUfIA2ZolOiUgkZWuk3wzFVHbzVJDMgAsd61SPExTQ5sIbi3i1NjbwOyiMjISVBFXtft2XLR7/4ZX9//8VzZ/v7eqcmJuZn52pra6tranJzQrwuZjLxeAWOnvX2LOkFHCBKJak0DRNz0YmDK6PGML8ahaTAjLz5GVII+Kurqxhkzs0vPGBtaIgbGqORpaWlVDIprY1OgHQ34bwosuJaiMBEVgJ4bKhOlkSMQIiI11cLETZbiQXcEqm623IZIk7IIRoMKFyjKxSlQxTSWKuyG7ULIMmkdVEDUqJLGQ6I9diiHoj1oNYLcdwBH4W/gAsh6vKIWr6Vp03hLGkB1VGDwmJ8PxMJni1KVYXW/GdR+qvftq2pqYkRkE//8eOb169dvnjxlddez83JicaiWPt05Vf/2O3J9bz2tmF1CtMqhNPqnDL3auMnqfAi09Jj6Ok3oIkKwrE4LwvfvHP37rZoJDo6NjY+NjbDxIaZGZVTJAllxtD1FTgOwSvqEnIa7hHyCIuEAZDHOKU7wOsL1IRhTESgkztdB2EtkNr8XfGSrlHDv+pKWv5WI8NU5+iV3UDjeywPa3m/Gt3maOASLPRBqD6wmJ79BVMdM0kJAq8bIM9Q+0hUv0ipY1Qw4upzs/aZKpUNFJX62c8/ev+DD8fHx/Jycxkryf5iJIiFoInIEKtCKrFPzIjlFQ4jpiOBmvNIpHNMdJ9z9z2ZmuNZ63Rp1zNZW/SmX3/GJIJVtbQhIkDAOZvAREEUGisrKiorK5jwMDc/P81QAeQXWViYX1xcWl5eikYicZ7dhFsikpJfIJL5l+dAht/I7fcAVWHSKYYkG/Z3hp+S0hKh+AgqUwZapE+9V83wSbTDb1uvnZC6dZz6X2ofAg3z1K5xsIMn1QQNiljLPiixA6V8CfIezeyvPagx89YAK6KGNDdoPp40nbIG5T61ZNbYq8HEhK2trewwDAwMBALB/Pw8L9T/YnIBZpFjXCSvHQ6Zo7BLTNxk8NJVQnz4AUQi/ZCxQKaGyBtrh1B4r2bSXEou+7zeioryqqpK9o4ZjzA7N8dwwfISzxqC2QR4nVKomJaQGcV4d5RaGbtQKACkgIlGDFk93aEdQE2nrvojhFj9mNJ+qFybJJaxbqS2SBsHTBpg77R4CnmbbudQHyWpTGMZ0b/pGU1cHL2Tv9CxgwRVQ0kG9gnoHdjWIqQbO+QTl7HGwREoxwcNZ9mCTYSkBvqgO3c6a2trOzrO3O3uamxobNzRVF+/LVwSZkPzhGXEZCeBUMzno0IWODegXFqfvvJ/3dsfIxYg0hJGRMS7wbYBTXoMNOPJOH+5Bi0qKgwXF/O6A1AfhSEDTCgKdsc4ZhZhf2PxWDzKGQvumKAiCwD4MXWpYoaJ5uqnz0HNxMHdoe4Dz5wN4LDZD59bT+kAL1vWQSr4e90Jys076INSSlXuFWIBmO1+ogGsfo8dPNVPOhag6RAEERmWNSwgJ06U74M+WzcWwJ9TsJPcbUkrBmlCfXr2YWhoaPfu3ZNjo998+ftrV680t7Ts3ruvoaEhNy+X51/yqA2jojAKceZlfNbbDxYLpAEbbCYRnmLIyqFxUeq/2QnyGz4TNIvYIN0t9ft9Pm+BSBNITCinnoxx2I9hAROuYlyOMKaB8Q7ceTGegAzEEdRUy0Q3KUs1oLwYtdmKEmB2q4E660o35lynaerAQDIoaFM6q682Q6ttqoO9lhM5/WY6rqS706LTsnMHFiA6ItAhXc2ICWEOyUJNyuZJgTAK3RNZ1ZpIQUN1bekLgKHwQgY+IlNFHjn6SmlZ2Xcnv714/vzdrq4dO5t37W7bsnVrcVExYxu5swNB+6jg0pBdc+/zs9h+sFgAW1p4wJOCB8LwCD5YuPfImr9E0UkppwtLRFLomRha4PWhcjhxQO47AZmSgfnEIEh+tiLRKHuKsQyLi0ywWIoj5oiCWAEpVYFd4GUnsfgkIgtr/pqum0isoVMhB0XGn1LKPyo9fFr7IDSBko+wDBnqeV0lqI2loxsHvlgBQdjovoYv5K/E8aBhLzHoQI6OnhU3YYgq9QqvEEwt4cgWwR1PIfcR5QIgVxPUb28Il5ZOjI99d+LEhXNnOjvvVNfUtLS27d6zOxwOUxUKJYgIVcUOVEWGZ1RH8APHAhmarBAkxW9T+CZr7jqg7Qd5QfCuCCOGV+Wo4IeByoLIDBH4uC+jR51HngkfrNYE8xGDLZNaAjY/SYylYGLncmQZlFUJLHwQWV7mmVQwUDbGeI0EAHUKi51gSIRiLghK9RqXgd4vUtQXs1GYjmTQKltbo301ZVM/OYDf8ZQOoGk2XWtZvSQuVdky4lGntlJhAaJf0f+P+hMEfr1zA6paK6tqCmqZLXL/EaO8ouqf/ot/2X3nzoVzZ6cmJ+52dXbduf3yK6/u3t3m9/tjoliOGQoFGYpHS4HI/01kRqZnrW1khbKn0Nzz1yVn9+22RyWOl79R8ddKkm91T2UpSKtzsERgXQDu5qSl1eJez5C/nJ0arHoO5aU5sfKg/5M8TBoYmsBuJCDrShL5BsiEvByHhlwF1kjB0AkURmRLqU+o2cQ5i5pLWF8tZd2J5VopkFEiTRjILmHSN24xkZ2ktLALImi4kbJb7E2tbKz+anQ4xkfQMRRB2jQ5J4Up5G2jQMSUFqntUf2nZG1CIq2GIPybyn0LlbVQ6dyjR3xCDDgBqStlLBmNO3YeePHQlUsXO05++/21qw+Ghu4dOnzwxRfLysvYC0qYnI/g6kOsQ02pz+vDHHlEyiZ0c2gN7Gg0PYxnxQtYBe2ya1nyRVRTg9mGc40lbsuckFIf8ZFTTft6Ms0ZE1c6OlfqYvegLnZXHXfL1xDxBZMp0MpsUKUo9ES4zTpmUTm7No5IUu/38a+5OTlY0N6xrrzcXIRmnJk2D47ZksBmqP6p9MI0AcuIUs0g1yCuwQKNYuYyrQtUjgQIkG8wKQs5ES2NXwqv86CvlFU+wcJt4gpEhRgiOJrIFMOUl9ZgglcczfjqGCh0JRfOxCv2LJarwGlT4Q3FZ4vYkEKCnRTSbZ79wctrmXn9nMVK8V+5QYcnlU2B0sAcGRkeHx9jwgBDBye++nKg/97Hv/n7O7dvvX78zf379gYCAeyWvUT0L0G0JQMvlAnZ5krwyHNOHnXU1cZm6soB81mCrVc9sMJNq0rDssLA1G6OfuS47mlkf/Mjuspug9Zl4ekwFBdEePUYeVXZBgN+n6YHEM+LJ+3dC9Rs8oya6uggQpmfX0g/E6rNBeUaQ8NWRERrYs0lCmEaIikVsDamFDE4OTUJ1HE10V0T0/umU1soZkmkPzEsf0TbxBgLc+vmrXMdHQz8AqFQcXHx5MRE3ZYtObm5c7Ozy8tLHD7BSZyBXzAYZNcZf769oXF3W2tubi6OmOC523CGxszMbE9v7+LiInABvFpkKBTy+/xUygKsB4YLULZiKEAySkmBOFLcoZgtc8uWurfff//c6dO9PXd7ujr7+3oZInjn3XcDwSAn/rw+Lbcisd2AUki4ZlNtqXrvG3LU3RCXtv1x6gWedlMvwEPR9KVOBxFEDj+TFOq5rWuS2OoRdaIH8FEUuIBavXLu1JUqQ9El93Vd+0cdygIhFIn+A34/8hH8Xyr58MHDWzdvsuuvvfE68VgIRdE9qmoZU2SFINEDSeoTEHOGKsPbt28rLCxE982R4WF2qa+nh1tk5+cE5edKWX9RcfGO5ubtjY3sc0FBAROBlpaWvT6vAcQfCnIYDDtBzWKe8ZhJSWOjI8PcX3xwZmqKM8A+X0tr25GXXt7Z0hwMBDEmFTPwKZTKM9qA7MZwQUVFRWVF5envTn1//drE+PgXn306MTHx6uuvNzU2chdTIxXwByA0WaSNMe0eq4pd2rQqg6dam4isTdGwvm3dZ6Kn01QNjHv2SlxEmJslzyhtlkoPoUtJmfgVhFVDJ+5qRcIWKial0SVEGVT6xBKpv9C9/5X6AAk3T6Aqr7MTj9DYe6/3+xvX7/f3j42Otu7ebanlhOoE/abskRE4hqlTSts2sRYK5WzZkge6CCPe1rYciTBcMDIyMjU1kWRiOLhk5+blb9u+vX5rPSPsiNwSCVnxRbr9wl9SVFRUuGcvsPfcRjgzO8Nw1vfXr9+/1zc/P3/j2tXxsTFG1V988SBDCgwPEJ7QPInZhwghWClX+DkZtLyi/N333t/e0NDx3anuzs5rly9NTU4+/wJrB8PhYr4zWCLF/so2g14gm3O+kXoBssptylIv8Mi2CiY/w8JXGG6FFYlSGuo+iw6j7cCCRfWbno1LG9umNdDKhJhEEHPFjVtCpiOkQnnIm4rhcDga4QiGmCzK1cPDw5cuXWQg9GBwsLSs/Oirr75w8CBmecDb8VmDoJ5Bi2IwieFK8ebeTzSY4j4EA/5t2xjIb+fKT8Zve7w8P1AqxQQBdj8UhoX4cvjHbkCtJIj9ZgrrGku8zL4WFRYdOnR4586d169dO33q5OT4+NDA/W+++oJJE+3t7Yx7YpvABA0eluoR5Se9XJTguhJe99mg7Ne9+/ZVVlZ+d/LkpQsX7vf1zs3OLC0vHz58pKy0FDkkTIED9l3r1VBq2aQynQ33UVl5o7Jp2Z/zrGMKswfszLC6xrYhxti1D2rvAQ0MmMvMcPSdRqeYsWowps21+jclC7HChN1qDl7yXtk+8IpCGZSotH/sgPt83vv3Bz795OPOW7eYsL2lvv6nf/JR044mLibYY5YsrZiOceCvTbllaQyslaaU4sQU3DXoKXhDB34vEcwVFR7S3AqD4KfvGDIySV6ayoPolT3COikvLz985KWiouJPP/7t6Ojow8HB7u6ulpaWSDTa1XkHi03y0JLKqqrq6pycEEM9QV78k08pQXjgQH19fUlJSUVV9ef/+DFDJSe/+Xr4wdCx4281NDb4DV9SupYjckJZiteONV2BZyu2p3zUs8ICq1KSZYkEslFaZHOP+/6Vb1Z0NZs+H0M76AQzzTiv96ZTZjeJUNTDdsU5HiE6mkgjGogJPPJIqYkpMURhB8zmyshw992ej3/z6/6+Xiaob2va8bOff7Rz5w4q+3eMSKSOUM40vbHKPQ+CCVmU54GhKbdQlJC98sK2ujZE00qo+7ESEbcamtAV9+EwA8FA865dTDhgsn08mbx0/tzkxATjLO739nBjgccwk8lAMBguKSsOF+fm5ZWUlBYVFxeHwwz4IVlhqrQk/Oabx7ds2fLJJx93375948oVJh28/d77+/bu5e5JYO5FSwTGsEYiUT9oahyagpWvrLGt6pxvWGTx5mxPbs42Om9nzlceNNOvaa9Tl+0jE6LJOBNZ21MVvWW0sf/+wBeff9bbczcWje5sbf1n/8s/r6utQVMZV5K7PPzSojCHESvTZDLd4Lji5pvcX5VsJfy1wFnAA4JEOS8kGwCfQuPOze/Zutg6mQiQE8o3wRlhenpy+OFQBCpTE0iLEMzJYVQ9Go1sa2w68MLB8oqKd959PxgIXrl4YaC//2//6lcTY+NHX3mlsLAAsk7GAAElIQWOgRqWTaUg1GeyuWwE2WOvjerwCQ3x2J08Cf0TZ7y55Q8qRBHP1NT0ubNnejrvMFl5y7btP//oF7W1NcvLEVS8CZXYY7W1bF2mZx2QRnkBLg9GhbCfsD49QwRvHH9ze2MT+8Ao/Pzc3OjYmJlKer2+6poaLCfPcNzY2BhDfNOQ33p8dIQHHVAajUTufH+D7QYD9YLCQq/Pj+bG+bn5Lz77dGRk5Oirr9TV1hrc98vDdQpsMz2eRDyhUifqr+wx8MIKC097PZu28VjA1GK8npUh1qXDJ7pw/UyspX8GOr19vd9fvcpgoLC4mAFPY2NDLMZVcX6/j30QFonVTGwdV+3oTX22XwRXCKwiiUWTTZPJ/G2trehiVFFe1ty80+ReAwkudmACO4NWVVY2NzcbUOR3bHT0/v3+/nv3Hg4OLiwsxOKx1MLC3Ows7x9chRhPtBCPnT19anJy/I1jb+7cudMb9KhpgCvBer7ltAtX11c71sZjAXdbL8bpadpp1vdMZ9/SigBrnwyE4nIiFo3FJycn+aFPpdqfP7B79+4YN6FxqFqORELBEMMOXu+aTtFj08Msr+M1dBw0pfdhNM6NDgSgl11k6AxzEHC/A2AE0APKy90ZSVFhYVFR4datW1944eD8wgIj+H29PQP996Ympxbm5+Nxnmwa48rZQvq6u7kq0DSbW1p4DguCyktTlUJaywta1cKzb5sRC5B0q1qB4XH/tBnstI/XMq3lacqTss6qGFHWBiThcImX14fyMESAujd2eV0qeWRSrK591UJJxi2itnkiG88++CArlLBrgI0VXQaEYpKHCZkMCVKw2oZCoYKC/JrqasY7LMwvjLI2Mjw6MjIzMzM5OTE5MbG0sMBwSU93F9ZEbG3dFQgEmFQV40jHoy9K2WLcy3z6b3yD6xGozldlBXjsUdbxqfU6o2tcuMMu67YXPN6qMTwB02xhaFAgGMwvyKcQasmr/ZlcfZhEj51VjrDurzsDC6B5WEg4p5CvXkX7cJjnLoYykkMRauXppRyoZZ9MamA38/TWPn+4JNzS0swz0ESWp6emhoYePBwaYoLDw6HBnrvdTFLgHER9PeWxRpA120rmQDDeyaFYXe3aH7HwrFt6LLAudotVdbLy1Fe1I2vZmnWZ89o7WXkt1m2Pgr/HWzUCAwMP9MPDgfLyC4qLw1jHyQQzPpaTRVu9u5PHmJhDbZbNzB/ZlYBsIiy1RNcdgE+BCEkCLoBQDUNJfYepmVrxJ/UIhB5Rnto6GCguKtq6tT4SWR4fHz/T0XH18qW7nXe+CYV+/tFHZWVl4HbJ4R/q53DPBSKdFNd34dk3fYs2TCJ40hrBRw69UW2jFr6KVYMvIebqAP+5lMpEzCggD6FLJX0eH9xDqZltt+uisHiM5nSahKYQaCZ77QrbpYLEvT4eWYzdMZ7B52fQ7S0sLGSiU0FBwalvT9y8fi0/P/+dd98Nh8Ns3xgfwR5hDBQTEETeqie5Idm/8WepHsGGtM288Ewjrouowk+54YVcJzwT0tLiwvz8HIGsrckYKNJ4dH0KK7tk2e0P7HWrpKaiGhUka2CtsLDgJx9+WLdl66//5q8vnDs7MT7+zvs/2dHUKAqlYDg5+CljGOiTWkzWbZNqB39sG9soFakB2JHNyclhYu387Oz01HQkEg0GgzxHazzO82oAU73Rk92wplBGMmlVf4Is5kl/wL9nzx6GH3/zd39788b1xaWlj37xT3buaGL3LEciIhlUarM4Ef2IBX5szobqACPFsQDjcSsrq8IlpZOTk6OjI7F4jGEBRscoBOFzu/rmOMcb0iAjA7ghJEUVLKVWjAPP39bWtrAw/8nvfnev5+7FCxdqaqrzcnN5ZITXF4WElO4Y8A1pP2KBH1uahpo/oFQmO7v1DQ1DgwODgwNzs3OFBQXcr8bn4XF+XMo1/2gRAUhkVKQbNCkmYsBIJ643hbRF+/a3T01OffaPv7ty8cKu1tZ9e/eyn1B2eAqqgSzb5q1c/uTaqtiwZ3HhaTvPftWWShycXZhE0NjYdO3y5eEhhgoGqqoqGQdAZDKiVUW//cBetzT+8UcwahCUqAbuIE9YnUwV5Oc9d+D5nrvdt7+/8d23J+pqa0tLS2I8u5mB2R6f3Jasv3bwx/ZH1ajQghuQC5SWV1QUh8PjoyM3b97c1borP7+Ap+g0DAz7dzyrLPMbMO90DYKUbakNngTvIpV8psi8KMpEcFJfVlb22htvDA0MMFzw7bcn3v/JT1CfikhkM6gGso0pfAxVeTaPbIYt0NuztfD1shGku5+ighBInKewsLC5ZdfI8PCNq5cPv/RSS3MBVApIsp8w354D5jOhgKf/upFpz/7+x56hfBcUXZapdMGMxmKBQGD3nj0vvfLql599cr6jo7mlZefOnQS8leMQkfF4I66x6eNuZCbyDUQBdsrwxBe+wohPs2Xa/wxvCoJhwR6en5fLzvHlC+cXF+ZPn/x2Z1OTP+CPxWPcoVhLYPv0XV8f2dzuAOt+CB0dYvojrhRgn708XWosGguFgi+/8srVq5dHHzy4eP58w/YGni49kXzSe7XCYjeF19CPbdM2PX82ZuxhJ7uqqmr3/v3T30xdunD+wIuHXjjwvEpzQrUUaSLhuqy/sglxH5HxRfqvjze3TG6LBuFJkIEj4L6JiUQiEo3W1lQfOvzSZx//trvzzsPh4abGBm4y3ATOAuRHvcCPLVNDX1qf18vLISVTgYC//bnn73Z23uvt+er3n4eCwZaWFp6sM5Umy8hm0Huv0PQZrjtuUrUtuR0Rsgygf9H8wsK+/ftPnzwxPzd3v//e9m31kDQ5ucaIzHVpGz+DH9tma/bsgPwzOL15amqqj7/9zu/+4dc9XZ2//Ydf5+T8r/Xb6gmWLbC1TaQaJDZZIGW6dBZr4QXSOoMjF4Au2KZMx+bh0crJ6qrK3Xv3nT19GjGshytWkxn6fqotfSbydUGQa9G0PemWaSZPaOHr1fMaW/artqilPOHoKdzW1jo8PPzl1Cf9PT2//+zTD376s4qKcqKEAtGwFqylJH+CS1pNM7WpWPFaKjf846IDBy7AVWNgUipp5VD1+rh8VVlVHY/HJicmMTpj7YvKZm6P/GnDeAG3xLjClSzfjeNFZjPE4zVzDQlzspxVNofSEczn7nCNq8Z7eWitIXrweL1HXzk6Nzd76ptvrl6+xFjeN996E5KF87QcstIa5Zm2oNIR5uElxArV1eYgbOV68tIs3/jKe6hfRCWF1+MFb2huyofEX7wUki2Sj5grBGjq72IFnbcN5cH/RWnGFMH06vF4PBgKsfu6OzsnJ6dKS0t4gDb1qOOETgdpw5+yXLhzGtm98Q2uR7CqplRQ7uGeEKV9jHoET2Qaq1n42mmvWjX+UdeZXEChOtCbb73Ffjt14g83rl6en5t5+933GpuaAv7A8vIyA3soHGBgWH4KyrJ7fV5qEh5R5/VCLkMssmCbc9o3mCmB9yr2nxIlmfv8Pg+kABSZUxw3anC4phG13vTPbA5sH6oqK8vKK+bn56amp8sryilPapTEYiqmxInkqR+8Z6kewaqm8eyOmLY95WmkHQ4z8BAoIvTBhz/Nzc37+Dd/333nzvTUVPvzB144+GJNTQ2FlKSiTDvUL0wSLGEK2UokjOknfrXTWN1CgDCius6EBCNsYlDRxJO277QjrteRZvtXVVW5bXtDf18vmwOBPYFyb1DRhOcvpFgBndCn+sY3rB7BY7SnL1pnWvhTlnVXycavVRTP+LopZwd4wU/49bU33igpLf36yy8G7/d/9fvPL1+6eODFQ88993x5WRkPkoEpoHMh4wkSoAznRkdqOFT0K8w208KzXyDm/+aV47mjHgREezzsK6YkznbEdXrbsVg8Go1OTU3GolHIaEiTiSRKDdwFE6MSTIrOxU/z4G28jcDt17HuPetX1mUf0855tT2v+8Izdbheq2a8tN/v477DkH08GAwcOnwoXFLyzZdfdN25PT4y8tlv/+HyhfOvvPZG+3PtuRA8B0MLRkCUP6eWmC3E9vVwdlxBI0upcHlgnExvH/vX29DYVFtb67WnRcgSGa3lZUEZJZNJT5VVVWXl5Vzh6vUI7UWKIDuAeQeyd77MtPBVvfFs9QLZo8Mn50P+GERjrSNmWPhT5koe+UaVohvbGqeXadWBgH9+YYGBNyrbeBxBLN7S0lJZUXH+/NmL585PM9lgYvKLTz8ZHRl5+ejL5RUVUNGcNxDOedFhGa2YVbhBpoVnv0BKsRAjX9Lc7NzZ0x3nz505+trrJeFwfn6+Y5QVzvm6vPFYNBYuLj5+/E3GGeXmhJaXlhGfUghKNCBqg8qScKtgVdbcso4pfJLSfvYtk5LshzTiqqZhL4dsqutPYjgmDoRCIXaUkx7h+sqk68jyckFB/utvHGtu3tXd3cUo7dDgwPmzHUzGPfbWW+zQM9abyQJMNMD7CecLqCkqkQvXw1VNY9ULNLkUwNri0uLk5Hh0eXl0eDgSWVZYQB/oCb5uyNcciUZ5YjLTxyUSYs5Mz8zPz1VUVubk5BAI0ERFKeMMMvTxFLGAwxzyeGM/htXn0V1lmInN6rMG7jfLha88xFNbeCYgWe0OZLtqAr6xkGOfSKYP8/x7DGPr1q01NTX797cPDAz09fYEg8FIJMJ4B5/Xx2SHFBYiFXXTKYrlqAKz6qm7pvR4+683NN0D54JlC3nZxbm5OZUdzHn/akZ0vN9HnIoU3yUTUpJ4GNsPpUoePHhw8eKFl48eZSwV/CRyOq994Y9s+kv/Mfvoxoz+9Be+9lXrmXyJHWB4bY9EgoFZOBwuKipq2dXCfr9y5fL3167vaN7ZtGNHOFySl5vLq31wCViaBilY5sz1mV7aJqwSnOEwEol4Mplg3woKC3xcxykCCtaoN3nk45pnAf+LaZ2xse1iv928caOqsiovL49nK+PJy1LrshfZb+nGawd/bM904+yrmRIVuMC/gDELeNAX5ue7O2/3dHfm5efvaG7Z3/5cQ0NDTk6I59igXA2GcgEKBU8KLcp8ymygmZlZNiW/319XtzUnN+eJDJflpCS1Ly4uKiws7L/XNzExwSSUFNQ7fvoU4sccxI9om3nha1eeZWqrWjWouE3hTSA9BVkPLxx8sTgcvn712tVLF8ZGRm7d/L6yqrqqqmpLff3WrfUF+flMamAwGYvFkqmkO1vJujTcInBVMCenJnkRcX+grLwsEAi6byN2Qr3uTXEfRMlTXm9eXv7i4tLk5ERDw3ZqGjJ50ZNyhEvb/geKZ+0QUefuEwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Bild 6" align="bottom" width="268" height="174" border= "0">


2. POUŽITIE:


Počas inhalácie možno stáť alebo sedieť. Pri používaní držte NOVOLIZER® vždy horizontálne. Najprv odstráňte ochranné viečko ().

MOrmgWWXX7mCKhdmQgWPBLqzbbt2RCsmGRjfpl77bBhkCsBTtjqVyGbmGWPe/+lzG4/02ZT2O+Us5cdql4TrVSBa7/lz/4Qb6j48MP3p+8evWdt97K5/ObN2/mygU1Oiiepw8uhg/jN3k4YxCB3L2aR7GnFheDx02MJQZBnKb4cK5AZvXLwh6BMkCHx3bzz0KlPYZiW4LaBpiwzNsIDwrHb8UCGYXmIzoiCHAB5acLpnxyFtRBZQBQYOMx5IkKflKjy/AnyAhoxYFfFIsF6Orm9GxHsVTFkCTUFLGeB6AkC4sQWSMrvSuXnEoNw1QaTxf7fM1qZlVYRiNg1kNOXHa94CwAcVbLmiUxI7j3Ypzu3n37urq6N25Yz2Pic+zvsdMHpPG+KRSLL7/8bYDBH/zhvetXr77129/A3t+wcWMqmSL7AjodYB8AC4j6xkNr+cM4IbbKPAtUpRAMswG56Tp00ohD2cSBWTXEsBE2iipTzQ1ERPLcBo82RjE2NjWAyK90bKLGHVi5jzR8QvuA3qWvh4/0JJpPwYd1pGeXmQXa/Ci0nMLSBP8Q4ECps/Pmrenh4SGkfHIXUuoRBhQnkmmrs8/L5e3yTeGiTw4zL4IWFNuIyM1PYp7CVp20mhSqMmJRMoFDtcx8Oq3Qo2IwrBNbKqRimem9bXN/+6tfbd+1a8P6cREpAf41aazRFUvF555/3nacD//4wcSZs7/62c9AIDzxxDYUjI4Dk1r3vLAonywy8YUUePvSmq0CqKneAjoISK/OAOzjYDNtWBVq36pgAfy5satup+PeQWtQsnjj+sYnTfqPsQZ+y5Wp0MpXr7lums8dRV9gHYU8HrtO53w7KPjREABknyS3KNqP0HHoAUTI5az+vt6pqSnQLHK5rA6IYnuzlU5aXT1eoejevGkFd0W4LVyDkdDAu+hMMP0rsY86HVlJ2Esqglarc9fNvXB+YmR0dH5hEcSEZX1+dvJgNngawIWAijs7O7/5zecLHYX33n3n4vmJ377xqxs3bj711JMgE/R5T6xIiwah9FUM/J6apeR1qMODOpBMptJ4JHFggH6lETSV/0KIOLy3wnBa27ThNRuC0Bc07TUeUNNwhQ5kUICFDztCpaBGjdG+h6VTEuRERD9iIpHkPuFXBBBkTjEG2zkucHy+rrOzBPxifmEBuIAO2GM7IkrgbK7e2R1cumDBz207HKVOomg69Ni3DY909x4HKvccCCOyA8M9ozr7fZBWLrDImenpcrnc0dONU3YndZAenkaYCnGjV/cKhY6nn3naTSR+88Yvr16+/MF775w5dTKfz23bsXPL1q2ZTLqqErYeahQglHtJaAMSkQSoPOhyN0yhFpaxqllGPcimD67tXA03WX4IjdNososmFoFW4FrVrbZYWWaSBlpQVUOolABVItahBLCT2SsMkIFe82FLHE7OcCCTzWZmZmYHB/r55AJKqZDNSaREd6+fStuVudBn1zi+Rsvf3e6cpj4Cs0O6xFbKBEXM+ebprPdlq7pws9nZGeoOwYbtfH3i6uS2lnYWbMD+t23b1tHRcfjQof17Pz529AjsjxPHjgE4fO6bz2fSaTO+2HDGPJwTQgotnhRn44lD5B2wLXU+p6U0b9M1wNH4uoNGpmAK/+i3lin51dTxa5P6I5eJhqA7pZtI65gW0XwBgzXW8+tI33XOhhCYOOxWKlVgDQEdRgpfkQUBnYWkFCSpYLmlXY9CZIrF4pUrVznEgOJKBd8LhK3tuqKztw5Kwewc0z9jxJZRQ40sQLOMe9g8yoOiMrIt0Se8dbWFmXo9MCpxq2PR78FH4KPRsYwP72Geie/798Ec+uA0lBKOp8rmCMKTGzdu3LRp0/MvvLBv757333t35tatN3/9xs2bN3/0H/6Di9rBww4FZNNmZGACaBV0bEvVFxe03fVBcsoioFG3UKqyAqMGYWujXeQuEc+CiIp6ebkibD0884L465hSZtovmX9RShGg/QR9q2sQydMuSOw7amxhP9yYrXSWSmfOnF1cWCh1lgTVIIEpCgKuDyrsfMErlrBIOdvolt8TTb9tqi/ceVN9culERgTArrJ+fVrOA+tl92G/uhYX5KG64OJBUoNZMWRBwoMEph5QauAd9iD9iIF0pTD7dOiY2nqtPjw0OPQXf7F23fgf/vDeJ3v3/uHt31+5fPk73/3exo0bPLLDykJmdPwu0wwffYfx6sq/qJKX9Zi1l0s+giAUZxuZC1qcakskW6B4eFgWt6VeGZgHt9ET8l6xPMyp8OG3PDlcgtUBBJB0avU6DABU6Ewmwz/z1QBAVOrMYhGigwgBaxagrhGaO/CQVAVxy5yEVsDZNPgZJsnwFibo1hcQBNCKDOo0XHUWxp9KBRwvwKYBj9R+eFIuLpZOpahWXzWBzhEMEEpilsECfFUuV0FDhJvOzM1193STa0wWHCBKCBIdJX94tHb+XGJu3pLrtaxjr6mxwHxUEU+obt5PfMr4cyH3BXxeq3pUJYXK6sktZBkY9nM0nM2Vq1YBSJZGyAenShcTBh2kAQvjOhgN7sdj3T5XI1RZI5/oY5s2rVgxMrZy5e/ffPPE0SOz09OvfOf1nTt2wU7yqES/V/ccqlFJkNLjeqcuHeAhSV1W1hXMMsg4r8hTaeZNobUuRh8VhpEK65H5IM9QIPRJgdILiEZyN+E7Pt9PMCuhSi0Cc9I9sggk+DfsauJS4qwnaxUgauojxhu1QmuZrCm/qRiPjbmpeOcWO1C0kX3wz+kIbMfgovrIQ4xu0LWGBDkCWVTI8mTM4KL2Dg6aAn0CljibzU5PzyilD9eRA5ORvGASi6WgUAzm5xnJ3Kl4NNlBVFPQPDY6rXfYr+peZdOp9/chlsGFISYp3JrfY1Ha4H5Q2j03WnuODqbVRiZ9f1R0tCqR6cgmYFkqFp/75vMdhSLoBVcuX/rFT3+6tLC068knOwodCaxR71MaogB+4GMBX5utTJ60LKNsCpQoRKcjWljl+Xkc743lfaAHXVHCDrezIFeQhDxUVQl+Dvyu8TFjfISltM+WM3oQXR0E70uHDjCcgW2dzaQy6RRlECk0ZFEZTmQisYODrPgt1F4wQIHcdw0Kv1BGwdvMvyaNIBKvaTVeo+5i627JOoCRQjxg1vl5YJRHUFVwzCJGhhODC+d7FA5XZ3nMwcXwSbFYmJq6QShYHrsKnWNmGuXzB7mC6O62pq7bslDhskaBVm356TB/2giEjK/0GgW0yYw0wmD5XI87aa4uBA6bj2TLA4IEBAe9+TL1zaLoHt8W98d4ifRMJgCmBpAJzzzzTGdnCRDBqVMn3/rtr+dmZ3c9/VSho5DCwPskJy84Lv5DbMFTtq8I+LcdGxiHJUGa0IqATQYt3unMBULLGUF0rpsKQ1lYvE1JKT5SmH9M62/xQaN8LLfjSNjCrAEz6hwnk0lxyh2dlyVdgzpeSJ043Eq71J9q5sU3t1pcpq6W4Ldpp3EbYaM409YEbXGgCGLGDlSoEhtQvgeincz+5CesVDjKuFatLpXLGERQrrBzETDd4tISphhjkCFWH8G8I4qnnp2dQ3TgeYEqbI/VybPZVCKNNsLMOXd+gfBdMyF0N7tRbZmGaVvGRxBOhLw+IIMnAkbbajW/d9uw/M7AwABoUDBBfiMm++oax0uzQVhbRE2b1udu7EnmuHRMRqRyM6A4bty4sVgs/fH99w/s3/vH9987c+Z0Pp/fuGnT9h07gU3wQb4Vr8K6N4ZX2OhRcSlGHceJtVORT5AwRghAXACXWHIBFn1ydQ1nniTFoFoBDdadm1/QkFuYKMDS+oKaHzzHxQU5zwHRGBpDB7zyM2JUHGVSQ/cYWk8u9aWlJa6wADfShbpj9cWk2FE2Q3lzNRitlAURzhFEEm5C20coDE2vgTBSGMKzRvmysBP1P5xD4Fl4lAjzD1i9pTJm+9Rq2TrFC8FDYX5BuYKBg67L9yCIhO52RljAoF2XcVbAZpFSqcTqEisXPlVDgrcwpblcBtaz3t1Tz+WdhcXljgpuRTJBNECgqZv0tv0Yk8KyUFAUBLpCLHnM+r2LRcw2Hx1bBbNTNosuPgCNWQCLPhB5jiVjOe+DBZ8Qu4wMtTGqDHaJZ2Fi8uDQ4CuvvQYfvv3mb08eP8Za4orR0dGVo+Rpc4B28rmcIDFLXMBm8es4Lu9RMuTIA+kZmgZGlJ4+hltoKrLYmmfxPuZAV31cr54K7CEK/ODbTCZdyOcxkT6VQjZEd4ERMZ5kC1lAZcXIduBaxMsWsM1XqmhLw/Ng8aRSXxv9GB0wBxAGzOH0LdY1+NnIdm5pc6Z0x5uVH0gI80/V0VryEfhoDZ4fZlvkoZZqKX9oK1s/VRN3+VfcCQn/CueMJZMJYNZk3g/w0A5if4HUERwsNucLWDqGFJrxCVI5LasDyQnjKYNAZekg66TH8YXlF7uCUqe4eSOo1ZvTWhS3N6Hke6DRxo3OnBgTn5Sd9b5AY5zcjo4OtJHem8vxvjeAZBcvXTpx/AQs0Np16wb6+9gmcu+DrKNtXO4/j6rvp9MpwIkcQF0oFJ54Ytvc3HzSdR7buGFkcGB45cqe/n4HM9VcLPbme4lUWnogpKVOC3jB/nl2vPP+xt0WVssOV5YUC5+D+Sw+kYUP/1RYwQxqlg4Ctj4wiQpRKhS6ujpdtvzJ0+8CKpVlYb5QvYYjUbp3nYZRKHQUCwV46koF8HN1cXERHe/AEfwwnpfZGzM6PVrG1RwyKCgsnzV2pkxW7CX1aoeB8X+u/K3SQc0wTXnqIXWujlQ2fBOstXCJgRAe+AHwPv55lTJtyV5gY0g4nXkpZxiRI3LZcrkShGeWmNqQz/FF/HOGCXgB/XUSSZHJi46iT8bkO9pbYZiAiAD9KM65jXVw+R2Olqp6yLNaMJ+7asgFT586NTQ4CDwV4ACeserYjA5pQyMSq6sjwO7KHNkIJtXrODEDw2ZmTzitBmuTz+euTV7/yY9/fHj/vse373h8yxaLVjeJboKWT4x1hy1Lh9ATaQTs9eCSxAwBWBBJ6xShLM6nZEAP+Hrnzu1P7twGS5/O5tAzgYX6EhppW8rhbJpU+UOfKN+29Dc0D2oSdPojkzQ8MohtMoKiylOtlGvlcjaXld5NFo4K5Duo3qcdkm82C1hMfsskkilJKpbkQVIjJwEq6Kwhm9YT9V4iD/IOOOl0OpfLdnd3ws+ZkPwWuaRMVDwGTjazVLgh4Isa2eT1Qms/AjfWdISQXl6tFPChqaSE+5pdkmmTzxSxhDIPs+RnUS8MNZmqidU5QMhS5lgVWhszNOrtFxjD5IUgg4qMnAwhG/umLGCjyYzfN+RlTzqLZUQ9aDuAe5ORhdIzIiut7ieHIDX5QG4CS5lWb9cMHVDZYtRToceEdBeX2PBSjRMoOXXC9gzUKZQJyeisJfG65aWl9997d934+OjKFTyVaD8lG5IsuKRPekIZJG11UXNmXMrF7mrSP9t4LFsuGNpyqEQUyCUQs6THIkcHFvDzn/3bwb17BoeGMP6/0EGBYsmgBQtgnzwCeKUyqAMw+cgbqVORuViecofCzcJ000wihSLedTuLHURwSPgOxtmF+rygVCv9pHR4SminDCVeEDFeKjRrKy1bfmhq1Ly/kfcp88HI0ABhYceSx+k5zEBQXnEPtsXF9lzOEVT72FwLTZDMubGIL5lCtGIfhD4/SVi6BrHRDCVdylvsFk83pqfmMH5jrUMyM60KphecP6KNS/44ju8m6z1d4PGG5uv5QDGqGlJj5MWGIXh8QDHw7KTnSysPNO070A8lRGSjqlFZ5qganB3KEen5SddyOzqCXM6fnibroEOOYNoDtIEiM9bU3tmM9poAAcuKGEytiIgnuEmPY4tRUS1VpxcdP1cqLlVrt6anOc8a6yaqQ3rt8Jg2ze9IUsQQipoit9jZee3K5Z/99CcvvPjS0NBgJpul4o4YmMmOSUk2anV5kvi8kNiOv73GjgqzT6eyy0xP+KhKIRAOJfnOLy4AV5qdmfn9W2+dPHF8bGzVK9/57saNG9HDj2keLY0CLP/Vo1oyKVBZO20FXNF+57BUs9kIBA3zbYEBWbb8IT2VzfY9qUnyedjsebJiJnVLnaIp40rC4w9k4Up9tJ5yx4SQgJxgts+81bKz+Vwac37SwIhsrW8YJKRXzuMIKPIOmKtrWaGuqPmCfqsbc4Mg0LEDptHelJP4QpsqiU3Ih2VcwGf+cZfGyjRZoyibCFiAE1vBH7OSD0thhjOymYCOUfHMfkBZW1hcBJCPFoFcDgiAw4rsMCP2NvswhlJjXwpZ3QMQFLIht6Mz6B3wr193K3gIgoQxVOeSijYE4XzdQVvmoqazFjICNVz4N784Z9+a9AudmXTS6izOLSx5dU/akpSzlmMlnDursum+/Orrb/3mjUMH9p86cXzjY5tfePHFFStXuhRxHh4ITSc9Czl94cYMjPNnYxxBNMw1bxWHCn4xfcrNh3EAHhDmjakb+/buOXhg//mz54ql0nf/4gdPPf10Rz6H0W+eT1a35aop8PPjuWYMuNWoEkk3k0L0m8lkEHdg+bokSmDW4Wl2KWYUJS2b1vSh0pZSIDGRk5+FOEEgS8FJamdopCdF2clIcdCTQE67cFIkOXoIKgOrbnEtTSyqhdqHxcp2NMnHkhyEJKcALYXQU7hhmsyJmguNpJVBPhQ6ZL70TBCqh6joX04CZ/BkqcgPgJdrk5Owmr29vcTmgij3iYCCQEbi660iyHTia1h05eq1q1evrRob7ejowEhHOkDRcdiG5ytcg3tlbhaZAEg/YAQpdGzVCx0e6I+kIIQgIny2KHHeXlbJGWPxS4w7W7DG1vqXzotrZVSpbPRWkxhEPBDQce8tF4C7DA3CDZYCNSy9xMs33gr2zEz64plqT5+fGqSQUHt2bp5D7PAoWoK+fMyPsT2ad82fuy++9BIwvD++/4fpmzcO7t938+bNrU88sW79+uGh4XQmjeRngx7kkP5GdKvBrRV/cG3yafUA/JCM3lGk0CZDBViIK1QIaP/ePQvz8739A6++/p1dTz1p4xFDMjKctwu/aNq5LkAW6kWOnU2n8x15lhhUndYmvCRUPBI9RuAjthMqnodwLy6M79Ghd5YyeFlSjEobmB3j/yFTYFxBm90cLXHAQNrhlIiWGjbxRIfT4sntTwOgbvU5W0qPBdFoYRQtMgvAETrFhTtkxGFkCSo2EHIDPWA56uiHsem1NNAA2gNyHR4aBAWtUq2cOnU6lUx2dXVRSn9dRKoMW0Jh2FivilPgv2iBIiQCY65UsLjwxYuXlspLa1avZtcsTzt7dhmUBXKn2VQgy2EHjQJcnpJSTbafHpi0oS7bfBZ7EuMEothd7+51b92yF5e4MrjeKk1uFcUize8UZQF8HYvc8JvASL1QSyUtc7ZdT6Q8J0E7CphmCriAlJQkbJBl06HMLNFkYGuY3xQftQvicffuFwrF4gd/eO/i+Ymzp05evXL58OFDo6NjoJP39PR29/QUCx0Yp83WYF+fiBREO22oZKkuUw+rtAoRRraxeL9569aejz4+sG9vuVIZ37jxuee/9fjjW1DHwwqCdS3VOdSviT1GCA2HmJyYEkCo9vZ0g45DtWil80lIpc5W9YgtaR5mPZ+2J1vAfXYl8krQboTBsgnNxlMx6mxr1E+nkKE0z2ljRGze7ajJR6hzgWxtYKexCmVRUl0TYJGilPmFDE+MzENUE9bbSbMREVUNQqDRsF21WlMnzwUVArevXr3iYFhOAqOnPI9Mgz7H3qlf+XLt9coYI9SzxDCwTrlxDp0ZxRdUqHawoCJIbMcg8a4jfP1MJg0oAK6EPVmnzcD1iDmJMLh92GtkORphrMRCWMlS5p4AUHKyHX7/UO3a5VS1SsHZvAi4cnpXR+4QN++Z2lC0RVCzmitNrwbWFrxzfBxZrbPTW7HaypdIXDjVcmVhYQH4YTKV5M1PXIqYsrLCiiBc0MBQIblznDjgu89949nBgYGjR/BE4LOnTp08dmzi9JlUOgVfdXZ3dxRLK1euHBoeGRwcBMzGPAbgaJJsPAgBDJFFkFWSCsNaBSwRb2MQHsk6lupA/58d/Wzvxx9NnD2ztLS088mnX339td7ePmABda9OeMFneqUw/qAV7NJ1l3gWYOOCKtHX21Pq6uQYRIw5oVgeeOnS6VTajW/Zjl4oi/iopXxgvh1YUm+R96CS53h+bkDsMJTDai/5QiJjkxR5bbUJl403Flk7ApRgdYpdpdADIgl6WF+KAtvm46spcibgYEqOpMCJ8RXcMAr16b3Oe0gbBRth1G3Rsd43fNoX3P70mTOFQqG7p9u2dT14zZoZjARCnhwfHnakdzm/5EgL+CEJVa2tBCtGhuH/qVSaqonKVI5UKknuUa4+murp7l5cXASyz2ZdUPQA5RGfspSRP6KKmhRu0LxpB4l8q6ZPJlGgwuYFqUxKrN5YnbrqzM4mKhW8D9mO2YioHEV209k0kIEpE1tfZxo2TC2b5Estnaj1DXqr14vhVclcHmRBvVYtl8v/9uN/ddzEs994bnx8HXBSoB2AaZY8DRzLk7EhiB4TuHad8zKk8oM+gkqFj21YvXr10NDQth07JyYmAA6cO3Pm8sUL1ycnQWMDFfTQ/n2w84qdnZ1d3dBNNpcDjAC/K5VK8BoPjXBdeAE8AuAiF36CfVOmKE4skOS4qMAwDbj29PT0lctXThw/duTw4SuXLxWKpXUbNs5MTw+NjBSLJVjXxaVFlosJN8EaKQaEYHasY66xFH0CjzlHrkHap41H2bqgBhTyebR0Uv4ZxfxGzW3MDyWCiu0SwZubASndQlI3/9xCA75t+vOJTUszChsOOOhYSAaBRhZtatHaDX7vGacqKL+A+YzcOf8fvd++fF7yF0ZjWiOMIKID8wtmLqweaNas3QTmlVpm684CmbFr37p1ixhBByAs2ILqYluJa7LOUP4lZ/tzuJ4OT2RlHqubAFijcq/MXxjWlEpFrvUClwEjYFYyNzcPjAD6qVSq8/PzIPzhMkHs5sbNm+78QrFYhAfiZDNjBiLGqaixMxQnarlNFmBZqr4QozvgBYmOQn3tpurMtHP+QsoO6hjO79F6hJPEYaAM4QL9hfKoSUlsh/cN5C9wr1gUe0o8TNlZA5lQydb4SsKtdvd4gyuc1esTXf1uJgt4DCsu1T2grE2bt7z9+7f++Z/+8wsvvfzUU0+CjnDx0uWLFy/WqTB/LpeDKcrj3wIJG5clNxaeIz2C9VAsxQMD6OjIw3WjK1eAhF9cWoL1npycvHD+/PXrkzCU2dlZUBmuXrpkkYiWG4vEukcx2LBOxa6uYqkErAA+hxFUQdlDS7IPekdPXx8sLXHx2rUrV65fu5rJZLds37775W/39fcDynjrzd8ePvTJ5scegzEkqJg0iqB6zceSUi5XiUQfZuDrlZPmAAs/JxRvk2nUyueygBgz2RzLKEua8SW0Z49+dLuQKmFHWC/bbIIo92acbzsSaCkOGzHgS96EAansmAiNGkqF0O4LtJIwRmBNV8XfYdNpdI6jc10s4olewrWURdKQe2QdiqVdar1fu+IVK1PjlPgwQgmaNVjsGWP0B8PDM4ISsCsmzl+gat8yphvYdLlcYfoH0A4EvLCwmM1mgKEDVcNGAsEAexFGfm7i/PnzFwjbZzry+e7urp6ebo7jhlGcO3d+bn5+dHTF+QsXT548ieeLVCqjY2NrVq86dvzEuXMTcCMYwMjICKAG6OfipUtr164BpgAbhJOjNMVZcZ4o2WKM/uMsIIh9xWFFdgKeamR1bXGuurgYXJ8id31oPqVrCY+AlCIIIZVD3kra9MLgyNx5FN9huZLUQynEXif6rJ5OVbt7/RVj1op1qe5+l9zaXGq9WqkuLiyk0ulnnnl6fHz8vffe/cO77xw6eKDU2XX008OXzk/wxGLASzoNInb7jl2r16zp6emBpYEPKaiUrIMYdI0mKuADGB0kyMwOpA2cA8QpzPXWLVtoB1tL5cqtWzfn5ubg2eHeU1PX4e/MzMxSuQwv5mam5+fmyouL5aWlixMTXLPFnN8Tnx3lZwQ2AV2/9OprW7Y+MTw8lMtm2XUMKGLy6pU33/zN977/l/39fbCrsFYuYOQUWsJRh+TcZzZZm6F1oQYuTYkdedxzoLDYqhiBo9iBsS20fh4ldRnlK5OsIwF89LWU7X6gLJ7KGMnGOTIohTKUsa6GAOoWev9JXkZaUmjAambK5m3NoRwU30cKgh9Va6WnO+zceFjTCiC/N4Wn1hvNt3rUGhuAVAGefu7cOToOBtkuqHJAj9euTVbKZdiRoFoChcMF/f39q1aNHjlydGZ2dtsTW6du3Dh+/ARsGOgKhBUs6K2bN4GhrFmzmoOR4EZz83NTUzdGhoeymQwg0yuXL1drte6urrNnz545c7avD1XFqyBCrl8HBsGHjvb19gqqNaAnMDIh0eU2JX9shmNzbr7m8Mp8viO5eVc5kazu+3Nw7brj1S21wHKpkW49S02itND44WILT2p5OFDbUgWEhaqHhVwM6Z/+BRHvFTvtoZGgfxiEfyJXAJBP5U4CL8BqmuUKMAHM/eEq7MVS8Yc//OHpbdv/5Z/+8+GDB+CyLBrFM+lsBoD04sIiaPoXz58HJtLd0wu8YHz9hpEVKwodHRh0wQmpNhaud2jMPkXXoLIqVKIxWRoEcMN8boSRLReBZ+4Lsh3GMzc7Byx/dm4WOML0rVsL8wuzMzMgydG8hLAETX2wfvDI/8WP/sv1GzYUCwW8u++DGuNTmuemxx47/MnBPR9+CJhl94svjY2NEW/yvJpH0tvCA0cE+hc00fLrQApVDHLErL6EC5IngQmnEXjcuDPCbR61EjFx24IlN6m46D1WXhK1RbQk0LRNPgj8ArVES3oKPGXrbtyUQtEhGz7sZtIpvJ4gG0cEu5TLFGAkfKjf6PDb+NOpC1pZAUz5ZIUBJ0JEkv+pJ7o1iN99+w8sLS729vXB2l28cvXixUsg1TuGhkDXu3Tp0vDwMKCAyevXE8kEQMiurq6FhYVPjxwFObFydHRwcCCVTMGj35qevn596sbNW3CxReFqsg6CCAYH+1PpFODQ1egvyHx2bBLWNJ1Ozc8vDA0Pj4wMw2qArgoogI4kcrSyZU5vIzNtxfJaTEvonIId7pTx7LPMph2VQmf9yH4fJO3CAux+y/eVSZh+xYUZEGiboEwag4JQb0MuAKod0byDBqlkMshkrVyHVSgBmnV7B5OlHkDXKI3I+Y/xzpS6jlypzn9rfF+U33VMSx8ZHv6v/uv/5k9//OD8uXMbNm1avWYtcGS48vTpU4cPHpy8ehV0bUD0F86d3fPRh/2DQ2OjY4PDQygqOaiGLUgyFkhZw5gApCSk/CykNQTqdUGOcfgLqwWrCExlaHiIJ4/rl4GIQKMDpdqwcPr7v/3bytLi2KpVPd1ddc5lIfgKdAsd93T37HrqGZAVH37w/vSt6de+853unu5iscQpYjbBLU4RMymKadVcbKyrk84k3YSlov3MDaGDnWJQ31KmvsCKfONzbomidUttHTYEBEb0VEDO7UABAY5+1WLZkp5VyTgUxJAlhpTJIborLUtbiblRjLLPjkvUjYzNp3+t2Iu8r2Zwumm2oAdjUkoQ6F9JdK0jxwMSAMCWu7o6VwNEP3YcxgOrDHRcKhbXj4+DnJiZmQWBD4AREN/Vq1cnJs7DKHt7ukFNBckPLGDTxvWgHGBFYBcLQ8O2qaJAo9gBwiVs4oa9c+L4CRBTq8ZWOuSPWJifL5VKq8ZGC3gafQCQ06LB8E+UJTLemsL+WDOnMXal5oZwo8WFedgOwIqyqzd63X2VC2e8a1f8K+etpSVRLlsAZ2DkhFFZ/muiJzOBdDMB2cN2t1Jpkc346SxsViuTs/Mddibr5DucbN5OZ+FfC89HoSQUGfQpEFrXyMhGyNknwym7UUAKkxHZZttZd1fnt154AT4HhYvyqXwA/ACuNz+2GfD7hQsXzp4+NXntGiCpc6dPnTr2GQYJ2qp4K4fcW0KGcxiSiZ8I9zEbqKWrn9O2ySLgc2Acm4nwlFjQ6jHws0N0CAqJh/5BSgBMANYOKADDTwIfrfcEPQQn3lnisc2bYXO8+/Zbx44cnpm+NTA4tH7jxrFVY93d3SjeUQC6gZ5cudGJGCiNl1kyaKPJVNLMhDGX1iRxZb2J1Gyy2SwfJQ9TwVRaf4ilLYULZSEgqYQKnazrUyYPpkUaCgLfNJKoa27M6F4OlQfD22dudBahvNeCGFkrLiAMIue4QV1oUNu4otQSx8yywornj65cefXqtYCMFOjMz6TJjiNUeGXQ2VkChn7p4kUQ3aBEsB2BrIZs1MTqwPBzzmSbm5/Xd2dV9hq0yUnAFLNY/1P09vaAuiEo6PD0mbNwAagJdCU+Bu91TuJiemi69Ms0E0dw4+AX1rmIn1uUjrlUq3nZXDZd6kkVu+prFurTU8AegvlZf2Eei3/o07Qt6WgCjE2BRhitbmUyGBWaTDqplJVOi0TKSiQtEFfwL+WA0d6gU0coZajOf6j50r6qKg3RUwWBjLwi6qPaFpRuA+owPEKSTmomXI/m5M4u4LqlsVWrt2/fcfPmTdCqrsDyXARkcA4t+SlS0ixVboSBkDR60xZxUP0jKC6tWgHHJ3hUrU3hSRnaxnUBeK8gf6pVM04aBvO73765MD/3+NYnYIjwodqsoXsf+gd0t2XL4x2FjrOnzwBiOX3qxMnjxzq7ukZWrly1ejXoM3TIFB5El85k8vk8SBL0XVMQK7onLTxhrdCRTxGwVBhEbWKl4Tf6a5irUBCLr69k6rPD1yzKORXCFrLKgzCuJeonFhmaLVSMkK1+z295FbmQkVY0ZESDijWOQQN2IPJrDoSWKfeKiC0Z0nX7Td9IAzFEYCALGbSn+Ai6DMnsj5hrcXERJhx21+UrV0DsdxQKIP/nEPavhKXp6ekB3bCnpxuQ/PDQIGgQQNpHXSdPvpu6Vwe9ltTUbh0VyuFAAPuBBcCDzc/PHzt+AoT/yhUjcA38/MaNm6A1DA8N5XMZ4CB8WiHnMrC3tUkBNaIbmwqNyU9IYpkG3UaFkeYkPBeYzHjoOMSMbD+oJvG8w2RHMVnoRH3eq2OiEUZw2VL4B9K0ZJGSyFZA2w2rSAXKTUN7JKj7dKIyJ074cl+gQ1qF8Ut4prYF/xxlMX3HvjOW3yybOYbCN/KdOEIHqAUgFfCDNWvWVCrlycnrE8AF/ukf/3Hjpk1r1q4D5qqTfFgF1HiGGREF/voyqYbfBBxfwYxPcDKc0LY0zGOr57JYB+LA/v0H9u0Fwb5ixQiTgi0lGKobHAvEOxhAIOCF4aHhJ7ZtO3v27GdHj4CGs+fPf/5k//5cPu+RQmTRqZu5fEdXdw+gf+AI23fsRA9FsVAaGeEYQak5qyhcE29reC93nmE3Un/lOumtIKQqER7j4ZLIgpkhCR+G0duqdI8faAZBnZDyxoYDfWoY6HVU6jLQMUvGj8KtHFXaAxnJSDqSpNegkfgVdJD7TMkSOR9CpRIoV0sLFTnWLXP2SqXCsZgUumeDng+q37mJCbgYSXQESH4QWHOx0DGyYqSzVILOQaqDsAFEABQ+NzcPe5TOUE/nKKwT1nDVqjHgDtBDAfgHQdnVq1ZjJijmcScLhWKxIz840AfTlUymMNslkUim0pZMdQv0ieaC7OsU8Y3PxNXiAo5hCXzlKpKMQKtsiuzD9RLK7iMMIwIDBHh8Ms/XKAclwZwLDzs20DPbjj3GZ8TXaW/4FhuwfKncsRruqeg4tUbytsI02WgsF9po8BXH1LA0VXFhgnGx2vZmIIK5M0CXT8MC9fX3u/s+/ujg/n25bG7F2Nj4+g3AIWAVkwmMtMcC7xgeI4NbaReEvSC2sx2d5NegWVnkv/WAqf/xgw8+eO/d+dnZZ77xHMgHIXlLqH/LylxcoktYlCqGASEDA/07du4EVeLC+fMgB+ZmZ25NoyeCVsiHDm/cvIGnTbuJz4582tPTu33Xk4MDA8l02gG1CvkoxjZZctnlf3pFA+U4bLrj1ZwzBDfYlvqHgZZQYTycakGE5bG3GT8nitPiOlw/3ijMReiTMPleGII4as0KiV1K5SDcoQ1Xxj7RL3xfpxL54Q5r1mIxWviAjrNqbAw4F9U1stasXlUuV4BiAYiuH1+3tDSC+X/JBPB9xndAz5lMGoAb0CcsaF9fL4ggldzokyFQqPhsG6Q6RR8B7ygw0GCSSyWTdZS0NSuZKCW7WHLSKV2YNQADuHDx0qFPDn322dFLExPf+csfvPbqK3wN6bmINWifYjy4xXFr+LnnolUuESMPJWUjyCg0+6mIXh4YnxSmU57Y4657is6kb+w6s4XzbxZciO1A1aFUWphTCNY9QnN1ZDNrkaa3W2CElsinCwT7mxBNVysVf2kJNPbr1yeBI2SzuVXr1o2vG187Pg4cnc9vImWjxiUGSK+TETVxQ6u6N9ZC8Wqwfkvlyk9+/K8H9+4FlvHa9/9ifN06smFUqQC2VG0scqJbhFiYF5h0Aivd39cHwoWfDGROrVpj4EDGR1lVjn0WgAX6ersxuBWWP5kSVCPQVnUB9OyomuthsYAQK0YbJ73wt56acZ4Hz5fnSjNT5+FyFz6hFaw+5ODpwBpUBIHy7DFilOZISfUSe2sPpKHM8yYUZCtCrteQTMEdqoKiLECE3mXGtiPO43E3fuwusf2nHlayHX7Snp4ulpDQCQByQMWCSneBENbHvaKWjmlH+DCuy6RuseeYwg2SVMDZVyQX4InhliwlXMfKKIjjOMUAI4XKixbWcXLhMloEAWrIiRMnjh8/cfnypYmzZ65fuyYUGP7ZT3+8du0aQB+Li0tXrl4FyTHQ3z86urKrqxOjx2yMYcF0MtcCpOxHEm95AdmKJ8WYOvo9bh7S5IonP1NmA1UnrUVoocG2w9827DH5lpOmzE8aGHRI0pZkB7iQThMYGNkYsU90Fxzmg2qCY7svvfadc2dOT169urAwD3MEqvuRgwc+O3wIdIcRmD/Q8EZHAcaDcg4rw4Z9ZkqcBcQ1rcLnpn9wFW0bsPuejz8+fuQILP/jO3a98sqrSKvAQX2pVoSjp9A8JXRl85XlAyPN6jVZHcyyMZWaUBTVky/InYdBFDWQPLAb4Z+kgwtYpS0V5YvLVTGOzWbj5IaS3G+Wy2B0HqiYMD/qJmTKlHYgBQlFsx3T2KdQikf8ESwZWmgMONwZlnqvswn5b6tJMG8uAyeMqWPp4VDEPls0pC8NkQLZknws/mMZjMOSJkUZjM3HH7BuFYQniMhVIq4RuiqxjkgiSZwCjyS+devW0aOf7fn4o8+OHAF+AdspnUo/tmUrbFGMYiDvI/z8jTd+fezIEcCMs7PT8Kvu3t5nnv3G41u2rFixgqIMgxoeAYwpZLGpNtdOW5e1qDOLQYoQsUWkiGa8CrBFdhEvdSNzb6WNxTCFapJRSZv8slwgUElE8T0TyEA7ThR0f/jDH07duHH2zBngrteuXJ6bn1uYny8vLd24MXXzxtSnBw909vQMD4/sfPLJ/v6BLGgO2Sx7brgyt94iDMOkxAn8WrU6MTHx9u9+C731Dwy+8OKLACtq6mQlGoHT9AQONr+hXoAOQsFqMz6EEwfVOuQCblclmMTWNYuVazJpxoogcGtMTIwtWBQqkwIeKlP4OSZDG2IivEWgADvVvWQ/FtnFHe3u04/Ah2ehTURJRb3wMc5lyKKwB6FupDGhjmU2Hy6KBaLdtW76SZWhS0iCF9qupVKUNHDzfJWoHSIc9a0CtPTUtgGCjGmTt9APzkeMMf+amZk5dvz4m7/+9ZHDh/L5jqHh4dGxsYFBaEN9fX2UWZyoVCvA/0FlHxsbgy9AWsxg8MLFUydP/urnP/vdb3/zzW+98Myzz46OjmazaTy6TVGfOR+q2kKLOTF2i5ok36RVvRYiwsED4/smG5I+saKfCJnO1GSx9CIgrvQNRtB05LEOjL0aapMYL9DV2dmzaxcwS2CeU1PXoWG299WrN28AK7g+NTkJ/168cL7U1V0CzF0ouIkER1NB87hUu9pq2t5RLpfh5zO3boGW/s3dL27cuIGKUiAKsLk4DJUVZ0HG/1CSLDZblevTNnMeri0zc9HmwvZ8iqi3uf4LsIl0OoVnK7guB3irwlxNJ12+iC2tphGd6CnhjZAswOAUgaGVhcug6ZS1JzZZUxilXF0T+AWhTqUoWUEDE6nqO4auR3WsiF5MGX0k6w4ZS9KEBUQYwXJMQQ9CCh8+7IBnXpagi2iuWt+h0TDmF9L3LIRKPbYIi5oIST2pdHpxDUI27AGyuDY5+acPPnj37d+D3rpt565NmzevXrWqp7eXHY/MeIEF8DGkGH62aRMzFBQPleqVK1c+/fTwpYsXPzlw4LPPjn7jueeeffbZ7u4eN1pBT28GS9aXCScg1kxGLOTZKstPpuaNcsJMVmByCmMXRSZHd68X1VdiLyyK33wBIw8Q7l7Mr5d4FiPX9TknGYw1zPT09qzfsAHIG701165dunB+ampqenr6xtTU7PStq5cuAkzQ+1RaKRQiNYmEPwwogwC0iSTaeLDuHTEwLo9HT0tMQ0ghKDeNPDPHlwcQsJSz1PkZuo4A34m3Zo3qT8P4U3gcQGDJWGNLGAe5BUYETtNFNSVllAuEV+ifmOKaLbuIV5xQSnAaQRCEqf4iCkPk4zSIBxOJxDacMiEjK1TFDgMW0MZ5NXqlhd4uIUzzA+M51P1aa0m8loHMfVLlVfT2Mjsy8JS+wJJaQCRDVvuhNEYwsg8FFfbCjulIcvfUqeNvvvnmgb17C8XC7m+/8vTTz5RKJQ5yIYU0TPPlIHEge70oNtUjHhnBXFgQSydPnjh08OAf33//6pWr3/v+93t6emDPy5oxtn4c6Qln/MdGGtpHji5hoicwJgNaTF7c9Bj9ymp6sWhYer1WWrvDmFT0r9VFA7XHOmkiCBVX4lVw6QHJps32CZqEVCqVzWR7e3rG163DzBBgwqAmlMvTt6YBLJQxfgNbubx0+dJlzC/s7srlOsqV8uTVqwAgbk1NVSrlQrGY7yjcnLr+5hu/BGG4ZesW6NPHtH1LblkyLhBw9qjIj5B59WRe18F8NHuW3lV6OhhF6K3vuk46k0GThGVTD4Hd4uQCTcOhUcOwSQRC1uG0rLCArzAsvUKyHp5EkznoTclb39f1REQUdwiJ2wMzv41VISEiZTZj60dFgZqcKRxVYeRXXEFIsbYw0iRSvlWBV6HHbe68EKqEsqxxx1vqeYyn09xQlx6RBG/qUFaobuCXWN0zwKPomG+BSN63b///+w9/Dztq7fj63S+9tGpsFexMC2ON6yTKLEtZ3WnsdvTuGmphtkwxVXxi2/YNGzaC8rtv/76f/PjHr772+sBAXyYDsiPN2IQLkJubgYUcwRwFeSyrNdHJ36gLm8jhiJg0LhZmJJya1CgQ4N0VSE5F66k9C8sPSDfjsgi7CcMYwhdcsc+SXgSMwyHnDXpoyL8dULU5XsKFRUwBBiAOE12v1eYXFpaWlm5M3Zi+dauzs7O7p/vA/gPvvPXWT/75nw7u3//K66+vXLkinUotlcucFMS1OlJUYQrjnCh/y6YwOz+sGmToMoY+bA5b+WzDokDmnuamS4wIjQsUlAii1KzsQNyNBmmRCWVMHsNjfMeY00E/iBnSE6jLWAGn6I4oGmloMmhD3seKrqOJL5TSaLRAhXVr10CTZt46uqukuqJAHzO/pgjCavEuMktxCamuIZ9xDZNB0Nv/5z9/+J/+/u9u3bwBGuULu18cHh6GXVcuV2DrJzADJWjsofFeQkhR4VOafaHQsemxx7p6eibOnv3Zv//bzl1Pbn58M3ybz2XrLBMwIoYrBVhYZ4tAa71addBK1bzgnUnY5q0bN0brcfJuadp9KOf0xT6CQd+XVvblWMBtuQNf0OT8X0P6BRoYc54vZvhRoCjbvWC1AJ4xMXt1lOedpVJnqXNocAhTA6hc9MjIirXj4+++8/aBvXuOfnro5ddef/75bw0M9JepwhRnOFe8CmekW5ZLhnPfdiPFfFsBG91sPGwnwV5MzSdUXWq5vX1ZissPlBCRTj4D1ccfP2Q6kcVuqlmoG8kIAq13KQtI+CBCKvmy+AefdBggtA+rEjRe71FkqXEzKbJILWvOPkK+IiMFGlhAA7DX99OCyYpc3rpun4YDikE0v7j1IvqBtHTA348+3vcf/+b/Blny6ve+v3v3i93deKxwHSvW24ERz7NM08NR3B8FKeYs+MHgwABIo56+vp/99Mf/z9/9zf/0P/8vW7dsIcMynlVRw/NpiVXRmXE2Fox3Wg1bimZ1z1aDaYAAonEdjLmK7f3wUjbL6q3r+6oicsPP7qq5ooHGdPQragqsScL01arqsAq8jhU5qrqDJm7MeaRaQOyLFnRULuhaS0t4rOLjmx/r6urq7+9/7/dvvfmbX4NutnXb9s2bN/cP9KdTaQ54ZFBAFUFcMj3WzJPITKTa9FHhQy5EwfYIFtFsROV4HgcPsfUY+Ol+GORb6oRsE2hoYg5UvhATnckC4vlIlEakz3oFcBuCEbpDiDtoE8jMENZfhYYjEU9STLboom7SUKe8JBprB0ayMKvW5Iao041kJfL4BgyRswncm/kSVQZEfCNH5bn+Kmh9jGbjrlUWOVTR//SnD//m//o/YLwvv/6dV159rVQscDUhgbUPKX4Zo4Du/OhaHDYeRWNjJFuCilAAbt24cUPPf/vfffCHP/zv/9v/+ty3dv/VD/+qWCxCn+kkAg0KeMDTUHAL0YkOQvG15ZVw4xGboHo902Y/jWhGv9KiSGgZQyo0RlIFkt7E7Qw7t21NsIBMCJFbNyIA2S0nVLSfI7UyrPAFu9owDfGW5VqoWIIChP9f/dVfrVix8uCB/WdOnvjdr3/15/f/sOnxxzds3DQyMlwoFLPZDJAqUa+nrY1NWyugxZWFlWCnyarX2dIoTWSy3FBoTheGjUBzgUCZl/VbeV+6hM8nDiI1QSMDCcJ0VME6P7IbKfYDzfIDYqB1eYpOXKVv+lpQ8KnVYGTSgw+bsgES5XusCOiYonD21L2DphRrPpJpIGhxmWWWGY62RkxhPp3J8mCUp06f/v/+4e9r1epT33juu9/7PmB4lDSOzWeQOFS0zo+me0TvpSpQqnFggAsVa63jfNdlCoYIKpUKQNfXv/Pd8Q0bf/ebN/7j3//99//i+0NDQ/k819RTRoWAnUHNM5SUqhjB9s1eW6IZX1W9iai/JbyF+kT/DeSJiuTq5LUxxcbna64GTpaqQ+aHYUxyotkkSxY3+Uld1FkWoSRzuDi31KR9qofFaByzvjy/ikAOp37Xrl3j4+Pnzp399PDhUydO7P34owP79g5SvvhKgGijo6BNpDNpPmwiCMJd0hKF6kbLLFR8JaVhIAVQaVGL0RNeReBbHWsvn0VKb1nrBW9lqcOwgjAY29LYT2n7JjPSWFiunCYcoguGACHH0deo8kEhGcdYktkYapkQydwoZie+Ck3n9BRPtXifBkeJ3TGyrSxVa1vfN0bSUTqIfqPkQmybNrAVvvL61NS//vM/T09P79j11Le//Uo6nWJTdDKBVfRkMRJV1KzZDeOsgTmCLUs9SIMCJeXSsbcWnkO9Yf344ODgBx+8/5//8R83btz0wu7dfX29XJQ2UIfcR62f4YDVc2lraCNcjX9l7oGmr4XBeFs1ziDSOTLN7nsXjVL3DTanTQCsoGrUqXx7artLN3WgFsNSPxFsOOCje2t0+B8dpIlRQLCKwNq3bt06NrbqwoULJ08cP33q1NXLlwEd5AuF3t6+4ZEVq9asGRoe6sh3FEtF21H2POUsxEaxRlE7bsAM3qMaDIJKZZLFgY/iZMqmKyVeic+4MLaltg7wJb551qjy9FpGRnBs9i156lbIO/SVIaxQobyaoJh4tYOg6XIyJbNQMjmR2a0OSGSgQQcISDDQdPkD9YB6F+q/gXK2KRgY6NmwG9BajIXF5rZxlvTXwsDGV69e+9Uvf3nqxPFVq9fsfuklUCGZX7OwCdTBfLHE4ViTYFtoxs1BrnyujE3pE2j/Y72AQoCBEbgd+fyLu1/8bGBgz0cfXb9+/cWXXtqwYQNzEG3LlP8FERo1HlAyUn1t8wmXUUZyktW83l7MmV14VBYM96qhk91FDw1N2gU0s6cIeY8LDVhq0Ma0Cj2zQUQvJugbyARa7IGK89AUO37N58RBklEImEulYmdnadWqsWtPbANoMHH23LVr1y5funT+3Lkjnx4CBQHg/eatW7u7uwcGh+AvFlS15b7UpVQDwwKnSQ5PH6UT8TzOx7SU3DJYhvobilDdifnWnNaYlCYu4EljpNoTms3TOD2qYuwoaucCjZbmKUFYhozvyFTdpCqRiIxCinpzt5l2jSAMEMBrGBhFHzAkVyEiz24+gom/AoVzhEHJEUJXV5pPZ37PH+qjJewWD3jh4oVDB/fDpU8++43h4WHipxhjai5xi5lZroXogGNQuRC2qiiXUEn4oJM+8cS2Umfnn//4wb/95CfPPvfck089lc/lZGVJcmQKES1BEz6j6b4VwqhuymDQmBbL5BFmqKIuXRXbh7pP2ZuQAbV0D0tNyz3pBC5oR1zq0ycMyYVlOCQjrMQqYZgSXJwLzKd6kKXAsWzeeHy0WcKlCuUYOi5BrMpeStbQSOtTjnqiUChks1nQxHbu3LW4uDBx/vyp4ydOnToxce4sqIXnz08kE4lSZ9fwihWDQ0N9/QOYlFYqcQUF1nd5AOae1gSAulNAKqFBnOaT680aKPNHRKWzVNahubB6u/NvpOmG2CIFRAp11iBzGI/UfkYxPKXq3kKZURVnoSRx44bxrcaXaI3AssLwQTqRVCY4UkCRr8pSeLKUSPygiAj+jAGZ8IKoUVaIiIevEbM0wgGNmDT3EVqRNX6mYQXuDc+HtR4bG00kE7AzG8W+dQfq4fKPJoQMVrVp01IYK+5bjsofX7eur7f33Xfe+c2v3wDFZPfu3eQmtygEXBWGWu6+TZYuekEIuKIPJURzpUoo+KG2N+E9ynOy/Zju9nmby3VxqYAZnU5PjM2soiWUv5BhtaWYgokFSL91MMnGssqVyuTkdZjckeEhB6tHV9KptEcVWlXcKEbjYKERsi1genkm3VHo6OntBWXh1s1bFy9dmro+uX/fvqXFxSuUN4ZBjolkqatr5ejoytGxgQGACEPAERIJjDBZKley8tBOLL4uKGJXT7BoVLNj7FqtQECHJpkfmnAtvm4xQxgehZaUNkhLaVmSGKSFkg87IGqO2BREdP2besIDMvirILwQpwQqq4TXQ+cmcEEqtNo2JCnGhHyMVCLQRqsA5ulMDcy06efcbJYqDfFXMl/AGIfFp1SgTQjPirXVwaTmUO+9SU7E6mSAfkEseQ77J5sFjFDza9Mzs7DNt23fAcj03/71X4Duv/f9vwDpZeT8hRkWPAENc9jkjiLkvKb6qSegJQLVmzcEerQNBNYukLUSuMd74Qbu3/3t3+7YuXPd2nVdXV0c+i4NbFT5k/0xlsr/UOH0ERuMTYfY0jEZ+OHs7Oyvf/WLTCb36uuvcTUBKh1qs3nWosqlZGjkWr0WKa8en+EHLBm0QSByIO/du19cXFqavMa1p65dvHD+wsTE3g+x3AjsoUw2OzA0tH7Dxsc2bx4cHKBcVBnIoDdlwOZJ9qcrO4Kl6xqoQ3TCk06FMPFeEKjzRYSGDMbiUbVMSix3gfJr1Pgcbq6qynUjuJwmeyXo+HMZ0VCpVIE/JrFElPTIKP08lGMxXB1gVexaLpdlN4f6lRx7XeYLszmgzgNArqF+LKK01GjvMC8w+YWh5vjmqKwohzV1Ci3DzW5jnMgyjY7UCdbG8bwb0G7eHBweAohORxVbCpaZEj4OKW7bzJHoWsWpdAqeKpfP0T4XS+WlX/785wf27YUHqJbLMJm//NnPc7n889/6VtIoZivHrxlKVJhbsj61oDJcvspWtpToUaxEZVU0xX2RZQ80Wgy0oZd1UUy+plDLe8QD7pGDB44f+XRgaHjd+PrRVWODAwNdWNHNpRPzHIwwFpwtSM8vWJL7OqYgCGuQMI+0FuYX5ufmQFhjkWPbodpSnmSCtHxo8gn003JuqSsnhix/8FQAKIAR9GSxWP2mTRuBUYDKMDMzu0ilEC5euHDm9Mlqrba0tEQHNuuNJedLLYzUyUO3OhJZhOlairVpv19kTYyVFkqLCyUY3yqoU8+CCkJjWQsQL0yEfFgLPD6MUwh5lh6fusEnmlPpHlWMEC1hqpZpg/GS7o6HRCSwvE2CHSIRMSGTFKUvgEtX0RMaSk2gt2zsKeOUrD9sqkwt89sYu9HcLaJrtNizPm2MerUaUPFvWFaY0DSdXMKM3ejnnnCw4pxBJp1eqtWcQMACfXrk0/379n6ybx+AU8Cbzzz3ze6e7sOfgNDZPzg0vHHjBjOPgElB7RohYsJDRD5cBsfEJrbZ0oR9BaHO6znKdsD+/Ih8uvvmDg6PzM7OXDh39uypk6l0uru7Z2jFCpDhg8PYOjs7M5ksynmhNwTzAqEHAUwgoALhVBPVm5ufSybTg4ND8ENUYGyrXpOeXmYU7EqgbEGbbX5aUyAqtSi5ABlNhQiG7UM5EIJUxAYU78cffxxEKcWEuiBOicvIIwyt/7+993yO69ryxc7pbnQD6EbOORMZBJhzEklJVLxzb83YMy/OGz/XlP8Du1z2B3+xP/iLy2U/T7hv5s28uXOzNJIoSiQVGMAIgESOBEDkHBvoeLzC3rtPB4CUqJFEjTZVUIfTJ+y9V17rt7AeIqiShYNGiG6lZRXKvhYf6kG1HtFt7sxlm/KF4PdWDGIHtjyY+Aj7yRLvsFHzQN7osJms1E4Q7hP4AnzlcMT7/cC5EC0THgcma4NQNyXlCBs5Um7Lt8BkQH1YWlz2ehBPhf0jgv6FL8Av7dyg0ALkzyNINJyiNPPlwrlcJMVGKwjqbOZTRZ+NVyQiHhExKEVH89NToKCxYkPEkLwR/hddwmF+fTZApeK6oQttdGBw4MHde48ftYP2W9fQ2NTc3NjUBLIQOHhOdvb1a9c+u37N5UosKyunmw9GGJQ7jfCJMcz6gqbFDiVEcVtdzbGaayIy9MDJdjjSWn8R7+C/+7M/Gx8b7+/rnZ6cXFleWlyYn5qaBAMtKSUlDzhBUVEZdi7LA5JGfO+EBAaBEQ2ChCTFPAKNErPW19dBUK+uLrNqir3JsKGNoEk4FnGHg5oC6mdGJvzA7GvUwLK3GQJHzRB+CoVNRCsHWwpoTJO4WQYBXQlbgEwAtTv1kLdNqCI6ehZp1hhoKODnerGIDa3gSczSzDAFtrhwiDvtOhz2YOgwgenMijHMgQexlXTOuSAEbmydDvfIaNwKQlv83Go1THkZmikTAX/uw0xteo1uQpCT8MovrYBQXoAsY1IUqYR8NNHGHGZOoWbSLKl2Eelhez9sCWIMdQpDEtj21tbS4pLGgIJBjf3QpCSaT2BEk9DuwxxLE7Jc01eWlwf6B65+emV2eqawuLi2rr65pSUvL4/3CVhtqampp06fudva6naD0uBj/IrwRxOFWuIamrQgRd4dHUl1tLoJmT5q5kK2Uay3TDsh14BG/wV0BTwbM3/qKwxbaUlpcVFRQ0MDmt+zM2CSrS4vr66uzM7MDA8NDA32P2pLS01PT05JycrKysnLS09LR7FMopnA4TAExhtxY32js/Nx+4MHMLkrK8vbnu0EOsAivYlWyhEOeoPk60ZwQeH0NMJSwUSAnfrF8SSj15JwQwyZF6RrZk0IQZdJu0ZeKcQjNdIVnIQJgXJHlA7HC0JJ/tgtVM09LZJuzjU2RMKP+EpxBzYvGXldo+RW+JXDwcnUoqcon4R9+3BWOEbSfEAJRrW6AknSpJab94FGFhNlRugmkg+Ec4GwymFWI80ByJiG6I6XC/ftR/zEiHT2x+YLhnQBmA8Ind+892mAxQTbT66gxkEoCzmXuJROJ5UtzJVrGkH6PMhAozKfgh+fg0oWhALGfNa+/v4H9+719/TEJyacvXChubklNy+PQWUVSh3MZ1Jy0rGTJ2CJnzwZDRLqucuVlJWZEdQY+ZP6AqNgE3quRQtDeeB2ljrB8Flon0RNj3Ai0Bvl9Tci8EsMU5G4LlukvpBdZBo2UK3hXPCo8F9VVSU8tsezvba2PkNAI/Pz8zPTU6AmjAwNIrYc0L0DJJADNIWs7OyMzMzsnBxgCOtr69PTU5OgBoyNgzYB0/3w3j2v15Obm5eWlg58wrO9DbfvJTXe5/PPz8/Br4pLSlwuV0pyih2b0rLRrvPSWnSLUpkkvKcR0EOuHSGapN/OItp1caq8JiPzOvsdNKaEIFvmSurg/9kIF/BxctKjogfCtav8XuyHS6BCZj5SeOX9AQmLHtRDgMUaf6eLcmNMauLWmpwFxCCkGvsy0aQINStk+0WTnNFhR/gthN8lsF0Mc7PKFWAuIIKChkr4N0VDFfPanXQjJPkzN1CE42AXP0IEC4j4EP6Xk5ObnJw8PzuzubHJfdwRojIEXyQqr9QqxhwW2RlVD62mwkAiwMhAYG3dPYDIRR9NTkzsqak9ffZcdU11YkKCIcrkpBZJSxCn21zUYfHBo0dDgwNbW1t+n++Nt9/Zu7cJlsOGUSoD02fIRWTRRbcOwlXVCYNHBzMRWDvogVFMK+IhDEPUsArTW1POJyknRLSYOJkWCNWqvqAygC0A2V3HcgYEe3x8gt3hAApvamqEvQXaAXAEMBkWFhZXlpYW5ufc0xs6QUTCYXbsnQZ6r491Y14r+Pt0bBSOtKKhzGilwo3JmfOg2cJWTnAm1tTUnbtwoaAgX+TbkfLHEOzK4WdCHArpo0QnFqJ/bgeK3zNAlYYBMz5K02XVALEG7tgrIeXoZNjlCU9lNUJ5kJraPfJqoVxAdvmS2MdHUHq4JtoiB+UeEidh68CsUzB8OQf04YZt5DgIyB47mhbHCQEKEoVTN/hZ6IoB0j6Y1/gp4cWkBZg31A6yIoJitVjxiJh7JeJz88nNbsWdGMEzeUphYWFZRcXE0/HJyYmFxcW83Fx0r9rjyJ+q7pBSMylLfYcnQpYtllJwb1FIChQLH0xOTV399JO+rq7EpKTX3nzr0KFDIM9g+rywe5kABciGfDpKLgSVd2/z3j3VewYHh764fu2v/tP/k5aeDirxv/kP/6GwoEACENMG8wc0LqHRRVt2P8G32+LCFAFjhwBBxDHKvKVNQmFgvw8dZ1Es9UX0AowFWAyL9DYK75do+wVmfFwcmEk5OTn7Wlp8fv/q6tri4uLqysrC/Pzo2OjM1BTM7OLc3JbbzdkywEHyCwvTMzLiCJR2fX0dVAQrtRwf6uvTCLgSpq+huQZ0ioTExKamvXByNgpgM2vYRJkaXaMH0UqMCVFM3ZtusC9gFoCivHLAxMDZEhOBiSc4aahUOZ46nS6nNiUQvIaJzEA/OjMjluSG1ErZ1FcjSnaJyeHma5yqAOyA+B42p1NxftYFDOqlzXJL6nIcvcPlBPNfae9qsYl/4V1HEJiiLot8TcSAjINOGGAtwDD5/2JuqehPnrkRY57kmR6Br8ECNGpUV7VnT/vDB6NDg0/HnzIXgJ2h2tXLjaHHtAVCF2INnBJYRQAoAGuBjXn7+wfe//3vBvv7auobXjl/obi4OCnJJRUHQqYRosViltOsFyQng1GcnZubW1pW1vmo48pHH8KR/+v/9D82Hzh47twrDQ31rJCS5YnOHjL50CS1WkRGmbllXsw5iTGvcofQy6Bw+hAEtpiQoLCMdrLInmfYpPoYupiF6nAtRH5Brlu06Ny/OSM9HSwijoG7t7Y2N90wuRsbm2tra+zrAtUgBftHODnvAJs3eDzc+6irqxNouKKyCi4BlJuclIzufb9QleMItlgTNjnu6aXVtdXV1cXFBeA1U5PAwafWVpb9VCZIoMQ+vlVgAMBvEhOdmVmZLuxTkpFfUJCTnZOamoLmi8POJQbMDtgLyFXM1F2Dgnaw9thMNaBbIgtUzEQitXQLueKD/ID02rDZ/LTuwqjDEmmblZIkDV2XGT0h7iB8gVjyRLBGnOHDFdB0ttByMm4Kv+ZyV94X7GXkHypxoZmc8PInQfODxKT53SX/LhsrguZ3P1IPDy4o1qy2HHltg8UlpbAxFufnYd3hqxWSOkVFhfY4O1pPmrTIwh1J5kszSDxSsugMTE2B4vTtbU9r651PP768vLx05MSps+fOlZYUAxPnvhKUKGM1KGEB3VV015rInRf8HS66ubkJZy0vLysuLqqo2jM40N/d1XW/9fajtoe1DY1cLJeamgobnsHOcJUxH89GXi7NMEEbm4ecHPN8yvwROUusPBLIkm632XwBrkfHJUarhD30X3fYlB6u5pS5gt9vKkEjW1REowKixw4MZ2IisI/0tDRgDRbZCEgnvGr2roGUBr7gxa7PTlC9QLNglZmaEfu317ZgN6+urS8vLW1tuSlFBJ8ZQ2Lb2w8f3F9ZWfZsbYH0D0rBzhoHB8wFPqGmuzc2NoBhLC95KNPDoA5tNjogKSkpIysbXRgZmRkZGdnZWclJSXHYxQz/MkIR0q7Xi0gS4SU3MtnDkCslbAKYGU3WWZrWUefGu3hnNlsQTr69HeFdM600V/0Y5oHPyI100PWjGiWG1lYBBMhtQZpFIKQCmEc0ZT4PC3hO9VKdfPefm799Hl0AuHVGRjrB01pgPeET+Hvl8kdvvfNOaUkJPz4IGiFXtdAl5N0Ks4vTOtGHGgjEUbPsydm5traHD+7c2d7aevX1SydOnkpJSebYjd/rB1GBsYntbSpmjTNCpXR856EJtNOe2XJvwdua6j17m5oOHDh4904rsIPpiYmfd7TD4p88e/bM6TOg4RoogYBQ0dGGzRpAzFhtEfOg62FzFaZ9yoiUoYpEye7D9uIOu88bYG1dU36BF4kUqm2qaWFnIv2T+38iuaHGLsvyRYdRi5B7AsPCEAChQQq6IyMI4hrAP6A0mPGE+HiQvUDwT8fHZ2ZngGJBg3C73RvrG4uL85vr66A2aJSHz2oPm3aupGQQ79SVMAlMCTAibDRIX0EqAYVlc2PT5/XoBPgL1sry0iJ7KID7gOUyNzPTJwGbk5KSXUlJqelpVVVVBfkFwB1y8vIwu8lqjbFNhfodcuGyeu8TagjOFWfvxGOmgE3UYgZFmkNQYOliMaUR6o1lkXtL2Aia9DVyvoOGFoFfQaepahN2a8myQlRq2CWxE+qOWeSqnRWhNO5iDuxEwFGbOLZ++0yaN9+JSfGxcicLGMNDQ+PjT0GKDPX39fdVgx7usNu5JRHLPSOqMFQ8ILm3KC/TTr36fE9GRu7cae3p6kpKTnr9lbeOHjtKkVqyAqj41U9ahoPSkzAQG93GB19pQlbSonPlJlwlPz//zbffBnV4fm62va1teHDw1hdfjj8Ze+3Spbr6ukRqT0phDpwSSwyLSZde8CgGzf+EhAiKMJDfD3pLUBU1GQLP9kW9gyxOI1YotE7KYGblivrisQURZOU2oEWYJUFZjgorin5HPxYReX3excWlx48fDfT1jYwMAy8IEC1FDB2TOuOTsMrICZqVy+UqKCoCtkowJIkJiQkMPs0UpYl9HGStGN8Cn8Zo8yIVouigv8EOWF9bA46zsbkJDAK48sb6GixYf3c33HBeQUFNXX1eXl5DU1NJUREi3lFKX1CCWAgmQI5InVoPczGlQZwP7oV78lAOtd8nBn6FMiUO+R/DIVLaGZIc558B1XNY0RC+ABkCCmkNVi69MyR+Isg2LhpmvAA+XpUwR+2t8P0Uiz7NLEBJVLPyoknEZHUJ9dWLOKLMN6P0K02qvjBjFXuqJyYnR4eHOtrbL735RlVN7d3W1pTU1MbGRofdIahXVGmEyqvozgxeNSxvk6bf4ODgJ5c/mp6eAlP0yPHjVZVV2E2DUd7YGNEl3KvCmzPCFA26N4NLP/Ba7HIOUMdtKqsDQYcNMlNTCgoLZ2dn77XeuX/3zm9//attz1v79u1zOp3cvNoSZbrvlEghPXShOaeHE3IDW28pHZ21gCie+FWHzYjKOoo+HbMrc0l/aPGUJkOeG8T/o6BoUBcBW/gLMr+zs/NRe/vgQJ8PgRzjMjOzUtLSXE5sSolNL8lLZ6HWy2lp6aDCp8Cyp6baKCQWh65djqBq0fYPGWBEtzp6+0Asg2wnzRzVnKamvR6vx+/zr6+vr6ysbG+jDbKyvDI1NQnMYmZq8vNrV+EiXZ2dJ06ebN63D5R5UC50SQAWmdOD9gKtAdyhgaVQ2Ene49kAYna6EsFQoR7TQj+XRp3I7YHf2+02dj2SFmPxeIImyrcoqmZKUNtaGfMU6TD8QhwELQFLtC9AM22yCNs7YjWj1X4z399JpJsPjqn5P88u3EX74FPDsx8/cbLtwX335mZvd9elNy6dOXvul7/4rx++9x7odEeOHc/MSOfcQa5msZILmfVWbralUze9eIcD+H5He8ftG19OTDxt3Nty9pVzYFbooviVwJ4tFglyHcMXGzZRmhKHtFIB3AY69apk7wPsYNgQLqczuaoKHV4Ox8P7d3/3q19tb20fP3EcVUXcPwHzVeTpzWVWQu8QnFd0skSS55JcrhRxOJyadBUTeNYzZ/3Zw7bL4pkXW/ljFDKP+D1VzjCbYpWJczPgLxha2NRgZqarq/NxexvI5LKKyvKKynxKTE5H9T5BLoLOWVmM+q6al/KFRPNmTWw+xl013WTILSyLxTgiEGC+gDsjUU/BVMg84lYY2t10b4KC0N/ff+Wjjxbm50BDeTo+dv/e3VdffyMtPS05OVljRR1rAQj6PoCswSD3HYsN8misTU/PwB2npyFEErIrLKkOEJ1jW1tuYkkRBAvjEWBKLFUcsKQiQ5dLjwISAUncv0pelPLS4JQALtwKmuqFY4roneR/xIe7kGXExgiYoFzVAYp9RB///KzBUGjftLOLi4tycvNgt8CK9PX3NzU2Hjh05LNPP/n8+rUtj+fMmTPZWVmsEFlpPn1+oZcxOisGr+Pi3FtbD+7dv3L58pZ7c//BQ6fPngXVXdO5PwpBDKgdu2swVQ3KgLewC9ywsBfHID8CmGaB9Y3N1dUVuH30Q2VmnD57JtGZ+MX167/99S/hnl45f87ClTck0AUKnikkF3FpIfm54oYGJ4NwYAs1a8ZcIi8T7/oXzhd4jkEaKqXBSepnbRauzU0gMBJLwgqPtFlXV1Y7HnU8uHd3YW5ue2sLDP60zKy33j2/t7k5MzMTWCMzUTqzAH4K86RLi0gTAYuQykcSM6gbYcxbY+1d+jV5BAkrSnAQpftpTMIGd9qELRWfkPj73/x6ZWmxuLQMGMRf/qf/1+f1gD3S2Nx89pXzTmciCF6Ngj2UHKIRImGQoa+ciYmw59geWVpaggPSUlPBcNEo+RRkEcJaU+DTStYuMAm3W2dXgq7ws0QoGGMNofg2GQC6bOgrn8gww4cFbVxMFq247RbG08N99dEj2lyPGJao/m7PP3b5oSEBHICwjp88NTwwACbWndbWiorKc6+cA2K79smVL69dnZ+dOX/h1dKyMivpX9iajsxVOLOdOhrCjbvd7ra2tt/84z/AhB46evT8xYs52dk+IiFRYxoUsjTm7cQ0mrD63ucjkByDA8AG9svd6h8YHRsd7evpmXg6lpuXd/7V1+pq6zIzMo6fOAF78uonH//i7/4WhMqBAwfQ48HnN6FZSQ909GxwhNOQTa2xCQC2chWxDB8To2GqTfx6K8JjRy6gvJc8MNiOTJSBiAVlCkOAzGDQkTmheGZm5uOPL7fduwcWOHzrciWdOHsO1Dx282oUCGRi1sRWi4zSk1pg8WF4X2Td8efWqEhexGB4EXZSwgsL9RRV0WaNgj0GhYU4Ywc+OXL4EDCm5aWlpqZGWN27d+9dufzR07HRyckJsCDefvcnYF9wdSDOON6Sg7x9GvsIudQqyeUCmp+YmFhYWACNIzUlBWTR5OQklV1Y4XO4eURMAjV1YwOukp2FAQsGJKW5pVpgyaoQV1KkO+uRkUKZM7yL+DWb8TusbKTGG/PIoKyeCFdJIn0HMX8bbTXscg/S8BH6MMzYwYMHP3z/vbHRJ3dv3rj46quVFRWXLr1RVFzywXu/f/Tw4diTJ+cuvHrk6NGkJBe6YOLIyNr2WOKoRkgzbt2+/cu/+9tEp/P4qdOvnL+QnZ3Fi6UT8ASmXVmxS+dOjE7NnoKT5g4dGrVjZr14c8MN+/xRR8fVyx9izYjFkpScXFJWXlBQAIIBPgHdExSQldWV219+8fO//P9qa2tQwdTD4P3khdRbiThMs8c0QvSP3T19XoyOw0MFgiGce9GfSnvhyuKd9pPJ/SbNF4Ni63xbEtkOduT09PTC/Dzs74zMTDDme7q7ujo6gE3mFxVXVVe37NtfX19nof7WFtauLbrdamdxL+w003Rr1KFA9CZSwVUxVRJ6UFY0RiyfJnAmNdkSR/xYPZ2V2tQCj8EGx/HxMK/bHk9lZYWuVYCWDhrKwYMHiktKwJbp6+358vPP/s//439/5w/+oKGh0YvuDERAwJISXbNjbCmU9gO7EIwCEEHU2W0DbNogNduED7mmEL6CvQgK5ObmJpzcQ65BP2U66sLeE2nzAQ2MfuK1ArvNYhFAg+QaQOejn7TfsHoB05aKNATMNKxF0ac6JiZDUcMUE1XbI5ILRBgmEcxoF8VbHEm5PRaS1aAtXnrr7f/y87/aWF8fHhrOyckBNbi6utrxh3905aMPwHz76P33ngwPHz56tLKy0hHvgM1mwyAcZhz89je/vnvrVkZ29r79B995911gxFzZpctaBuxgbrGyzh3zxkI3LElAo/66BEOIu2xxfuH2rVt377TOz0w74hMys9P2tuyvqKyswmSBFF5HuGhiQvzrl95YnJvr7uq8c+fOhQsX+GmJFZgtgshwslQPA6FPNMOP2SVYCs2pqIpklPKov4DX1qY8q2HzID/UdVETarXaQcvFje7zLS4uzs/NgeW2TZG/3u6upYV5jcJXIBvRI7Dlrq6rv/Dqa9U11ZSD7WevGdcABsjTLvzPQRTIsjQAExYpIImJ09Qe21CmvrxJQxF5zMXTTMzVzGWVJ8NAkz7I08q5g/BQDooqsYoCZicsEuyeyYmJ+6CS3rzpdLny8wu4jBKewOf1OuLjt7a2LQgQgGEmhgxwOp1gaCQnJ7k33atra2xJcmcnypJKgkcGvQPuE/YKKjsoQ3TNr0kVX1ouCOtMOaI4uEGozr4in/AQ+gKyl4EWvvaGIZFR5HQYMhU22gUQIa5jSu8I/ULZIIbJE6mOUT9RWsNO2y6mEkuwV6IKoK6+DuYTWOpnVz8tKCyoqa4OBvylpSV/+N/88Y0bX969fetR+8OZ6UkQv2AIZOfkHD1+zKFhrioIIdhVR4+fPH3mjJ2Ci+y05hikyuDURaXKjnqKCW8GtW62iOH8jx496u3t7et6DNNfVFJS19gEdm5FeTlHuAXp0s+AUlKSky+89vr8/NxH//T+nj17SkpKEJtX7MxovszUTfa+oXJJUe9jf5BusYI6Semq3/CwGapwQgCHocrPqomHAHEwvcrvn6JaIbB+gT2D5F+Yn/NRpg3QA6xWaXkFzzj2jF9dZWbG3c28lPPDDy18M1bRs9wwwbDooviPdgNniBqaeqvJSaK/kQ6VXYZgtKLMS8TVgtw6GWkYW7jHOxygEcAzAmEvLy/NzsyurCwjZIjXl5ufPzg4YHc4Tpw6lZdfYJCEh7/ontF0O2LjeTEl2QzdY2gJiQmc2W+hjolk0ci4FNcyBA3O/rdS/2zp+1f+CwxeWUwauGBjRlAWD3G8mqDWhXc1NIkaY8TtaixEDyGCeKWiJtB8BrMEU4xAi2Iiu1gl0ccz8zKwBav4JC019dzFV3/9i1/Mz850dXYWF5egNq7pmVmZQN5ZWVntDx8O9vdNT03BTNQ1NdU3NiSim8ZRVQUCOQ3McmC1nN5mSAlEIRzBVSNyhOWziJsSIoq3Da0F2B0jI0/u3L51r7V1Y2M9Jzf3yLETtXV1xcXFHP0N+M2NsAyGaYZRWlZ64NCRq1c+/uu//Iuf/PRnLS0t9LGV5Rnn4/BPmMuyh4QJkFzAuC+ADNksZVI15/hpUoR/bUUABub8ej3egBHAiB26QLwrK6tIzGtrU5OT05NTG5sboIjOzc2urqxw3CIRywFLQcTFJyRm5+bk5eaCLYDi0e0eHR0dHOjv7+l9Mjx0+cMP4NbAqLPZ4oCkuEBAM+laJlyqyC0S/XqXr5RhqYhNWQ1B0QuA1TAu/NJ5Ngnkzup2bw0N9cI9A/MCrjc7M7OysgK/TElNbWjae+T4se7Ox487OoC3/dF/+yfwjMAd2KtvlQOoEl2kFgFliSoGqhUBs9jkBAGHw8LcPShVPr5bn09ghAUVyB9hmQkPicmE5qwExjIKHa/rpinRhbNJ1/WQWMNXvM92F/giQmGac7N+FaFImBlB+DcxwhPqdfQihm6Jo7OYlqIDC7548eKH770HW7Hr8eM60A0IcgoOAzvr8JEjefn5XSWlQwP9S8tLwKCBBcD9xTvsb7/7LpwhPiGeg0RMkOouLArH3Yi8JbGFRBdZEZMidoEhgZHh4WtXr3Y8fAgH1jc2gc1fW1cfR7okh3jDMfiEHxCWODEh4cDBgxMTTzse3P+bn//1yvJPKvfsKS0pYWQ6w4TjxuV0hPUXYH1AGIlULAqvnc5E4Vg0kX1MPvtVh629rW1mZhY2V1Z2Fmy7ycmnI0NDYNmiibu+vr21ZaF23GkZGTX19RkZWXAr6RkZZeXlyUmIzQpWGUfIkAwCgdy8/MbGxtu5t258/tlgX1+iEwuH8/PzXvxGn2coD1PohdS7NBZxhEJPdSVW99YWaDddXV2wtPNzs/Blckoq6JbVtbUFBYVp6enZWDqdAUYpEPCj9rZbN28cP3nKINeAKlkDe4eAxtA/FFIIKQla43gvFcwHKQPc6reaCZ6rmwwqTOQPeUVDvEDGCBRTk6ZDkAqr/MJI0XW1LUw+XfPrEItQb82WwjOmNdrEIkGmzvCsX0eqIdEbVzAUsJYDQaZa2HVxFsvF1y/9/je/mpmavH/3Lkhd2GyIK0vqJGjXBQUFzS0ti4sLsGoup4umDixnjNFwHBEj1hRYfe44GlvsrAewhaLBigENf3L5o77eXrANWw4cOHXqNBAL2xe6RSUEhhRPTRNZzATeaYGNdPaV85ubm/093b/6x1+UlJa9dulSQ0ODYYQgmIxQ+SCqctRKAwuiwDjmgjH4FjgdJ03tIim/3rD98h/+YXNjHR0PCYmwQED/CicnJz+/tKw8NzfP5XJlZGWmpKQ4E52MR8j17QyJIYvnUXcCJTkhK+vsuVfg7ZefXZ94Ou7xeqmXsCW4AyzENzJCahWpWQraHZ35Xh/Vddp4EwPDArIcGhrv7Ors6+6enpwATldVU1tZtaehsTEnJxur9xEgzMZoonl5eWAOTIyPt968cfTYcT9XmwgcSL/T6cIyeHTYBDm/FeG0KbCsMT1Taxbm9z6qv2a7VMPOmV5OTJa5wEEzeURxAYFWFBR96vw+WXylZoB5nkWm0URg0SnHqibdgaE5Ml1UGana7kLGkO2cdyLpZwUso75gMBErw8dj8q/f/8abbzy4f29sZBgk08TERE1NtZpMeDrg5ghJXVIMLAOrPHUhmbHcEwOvQYsKvRoxPQB8t2H3xvk5FpG+ggMMgY8+eL+/uzs5Ne3kmbMnTp4AakT934blKl70Fgt2GlJq6GKMC8oyo7a2Bkij7WH5jc+vdz1+NDM9ffDQIVBbkpKSzJPPPD50W9wHOCDAacB0BWqKJqLwNfw6wwZ2F/wvKTl5aXHB5Urad/BwUUkJcC+gfPR0uVycjy18pMTehORBl6nO5fka/WeziD3tSnIB5SQlp8BDgv6Gbm2bNbBDe5xvfESILiuV4uto2sWtrq6Ojo7dvPHFk8FBMAFgr9U2NO7bf6C2piYlJZmzn4BfwBp7/B60v+NsIG6LCovqm5oWry/0dHcXFBWh6URjezuIPkLsvG5PJOQl8v97GR5DI0dxnJ2aXqAm78cqaZ9P4VgQEolBioNXWQdm15riAsp0YjVBaF4kMXSTyaAznjJlRVgNDuXqEiRXCwGqCCoN5eoYUV7GsLcSLFjMasgDQje8A7nvrqnGUAc0Bq9jAJ8AJvgTtz1w+PDo8NDC4vzdO62FhQVOp5NDVJpQtQjTiSaN8oItnJ3J1hMH9qWzI7YjUDcBHKslYLxsWP2JickbX3w+1N8PjAbk+emzZ/iuYLnByMU26pQbbn4iZsSYOyMT2DQC1ADTuKioqKa29r3f/ubJ0OAnH18ef/r0rbfebmxsCHLsiVPjiccFhTsJNRGDNhLWIwnvrxF1wy+qEdiqausOHz1WVlbG2SxA+CDzmSmq/crFv3wTbFRTL0N8YobcY30mIKUx/DItNfU04jfHra6tB6l1PNZC2v65dIFov4CYMRKJMLlYU/BktKPtIej/Gxvr5ZVVr735Ngr/7CxGraB/fvYXBDHTgHOQUckEvgB2afvDB3dbb/9x1b8lcAHsmQFToajdYrEmJCTouq4SvIKYoeiO88Vx5Q9GIsie91K5ta45eG7ht3CqaBbJXIDLJjQpndgfwZvb5/MSToEZfA7nnsucuAGEUhCkjiCEjDQdIlRLwShieAGi6DbMvxBme2jB8CP1qF8Z8vMIlcGgBM2gZiW8Li9o2/Y426GDB69/cgVYdmdHe0Vl5eEjR6hYGENIHGqFdQP9C1N6Se3iujsbFSbp7BIOhPoaRG8bQ/rn+BOuFOD8gtXVtQcP7nc96kjPzDx/8bWmvXsRUBtNEg1YAFwdrGOwKyUakiRL/MfrgkvjDXphdgIGYtWD7lBXW5v5H//jjS++uPrxZTjz5MTTU2fOvnrxoovSUijf1MJ5aBwaDBDIPfxNTU1VaWYapfAKhc7ku/3avMD2zk/+oLGh3hDdATC8gehg7KSRpYu8lUTRgmxJiKVFmkFZ9zqjFZGMEk14QIcBKoI5SkyIF/meO6zENzLkdBjhkViNqW58fLyjra278zGQX0Fh0eFjxyoqK0DfwUYUlJLBPiEUI0TGrMuxBx7OEme1ZWVlpaWmDQ706xrbaUGVQgeXRhUAodPjmFYJ1wAJHj5kucGxEngNGhYctra+bqytsZDnXOMIc0ARKJ+QX/A54S9lZ+kMrKR8kHrYEEvGJUmcoB3UTeiDJj+CJhmE0vF1YV6FkXrMHcaRHV3XzYdGHGOm+d31Vuxt5cD+HxrCVRsE5RDMzsp64+13/v4//xymqaerG9hxckoy0CBpanHsQuOCX5hJzCBiBxtW78hU12f7PUI5SwbD3ll0ONv9+/cf3LuL4YDjJ1taWoDLw0aGyQcWQMuasLa+kQgfSmeQLkOMBACts1AxKO3PYUeIDdgmcIdZmZlvvPlWRmbW3Tu3J8fHP/jdb2enpl959WJRYSE5nik1gPQaD12ILEfdmZhgkM8kyHcbNNRivriD0FZWVoptYfkBZO6dAv3TyZ6n6eH5FElUXDIg8NVA2baG4Pc02jRcRUPNi6PRvb/+INathe5HVYZZLJx0bbPYWVFENHuvD+j/8aOOvt5eELjVNbVNzS3FxcVgsKiaM3lewqsLiB4sDEOiqCtAZoKNQCMGBvpzcnJ95KNS6jr7yZhVa5SAoEQ3K6h8n8wg4DXssI2NDTsNthdCC2nIKkIaKuCkC/Zkzc7OKsjL3djcXF9fhwcU0SNT+yD+KWcuq62pI9vSI2A5ZCNf0AGCYTltmtjNEW93SlY3TEHKkHFicpqFuLJ6Rk3UahqqhElHbV4WSmOaCv8WVPHDhw6BBjc2Ntrf2/2oo/3U6TOci6FRwpVFLiWFErktjbozvJ9dvFFmvVr9hMtPlldWNtbXsBLxKMoMrqBhVZ9PiEEfu92P+ku4r84QPhhu1RlHmBps3mNPRPTnWECJOH3mdHl5Oegaj9ra7t1thacDI3pvcwvIfDTAZRQpKNvbwD7Z3HSnp6ep0A9fEOE41XqFe4IMU/jT/CJacSDeyYxT+kYtlrBZM09imEAI7VuTEBM2UrjXSm6GmOMrcTLci7KYUhcpBQYrIwhNBbp3wE8kbZmfn+vq6npw7972lru0ovLA/gPlFeXx8QlsWpsbzpm3gpqgkI+Mzg8/zMnLGxoYKK+oWFpcMsiJrSu0AEl9StG2SNUalX/paoJfgWGC20L6AgRSo5S85gnhU5nPD0+XkpxcWVHuTEwEW4MRD0PLpJoLi/tXYQExmGOZxbtEywPzIawRMCsTJjXQ/IgRYSr+BTERs41ghAt+qS/IKdUieETYU5tuw6A4HyhQ//7P/rsP/un91ps3pqemgckC98QmFwhqaZGzp1GaBV9NuOhN198t015QiPLtkzDPSE8/+8or8AIblmqG0sAjtk00ZxSqGC+KROjQZN2dToX5PmLoBYUFqdizt/zWzS+HBwbf++1v+vv7T548VbVnj07prbrJ9f64s2t+bvb8+fOgC9K0YMaLn4An40gD0iX6GGfohjbwc5CXzRy0Ry72XNGf72yI+TW4LDyE2w9z6qGyPNDFV1ZX+3p677TeXlyYB/2/5fz5ysqqpCSXLp3qO/GdiH3CB/HBCfGOzKwsMD4zMzKmJiexxiloC6PSSJ08LGTHILi82ZnHe70eu90hAJp4zczrZvqt+huwWEBrm52bB96xuLDI4QaV2xsRUwjIRi/qQy1csQ/TFPRwXm+J3OuaTFkXHEELNa2jieI6LTGHptCBYTpNJNuVsxxG/YoXq1tF+EarJS0t9dDhww/v3594+nT86VNM+pZSl4NnTKhhm+SrDMMQM8CZAgz37sTInEJ5Ccsy+noDOa+YZ0HkqSkpjU2NKSnJbXltoO90drQvLcyfOHX64KFDLP85Ngwq5N3W28uLi8C4y8rKsrJzgDdRryA9jpRNJgRKVCEvnnQT7XQbEZ/YzNxtF4Dn5zzd1xhf9SSG9MDIX5Lp5fM74h3wFkyA1tZW0LFscXaw/w8dOgwqFrUDxHZXVHehx9wl0bfB73lvAZmCaWdgRcAWAQcDX/cqwo/gAua3Wsi20llgMnf3eb0MhiVyh4NhwGERHjV1bxgXGBg0WxCKWhQXsEhmp96Gbiz8ePOZlemBb6SGIf0LfIBsWEphAUtQxiawaabFkGHHMBpUyRsmCcmCVz1aaPLDXYwm5gCmEKZj5OXlNzU3tz982NvdXVJSnORyCVA8jCuiE2uXWMDzDENm+PM5AtzPwiJy9TiC+IIbXjjU0MqxsOrBxbWlZWX5+QWgFFz79JOxJyPXr14dHR396c9+5qMefORT04cH+rfc7k9XV9LT03PzC/ILC8toJMQnYKthOhVX4vJCCb0+zBra8fZtZtXspRhqF0nrA99wg5O79+7//te/8ng9h48db2nZV1hYCExUutAwNxqUhWcWJqphVhk4ORrOMTU1BVp9QkK8WUfWlR+OFljcpoBFpFPxR/SXw8JsAJNFQ/E/ka9GB5tKd0TvJZP9sra2ZrFYIiDSzFqAWf7v8sKsLKjHUGdT3hbJxDTFTmTokZkOPnRQZ6CnEBeMXC82rOTujBY16qcRyoNIgwR2GQgkJ7vOX7jg3twc7O+rqt5TvWdPXJwdiYoKXRmJzPw4X2OQ70bXZdzeShCIQGPoObY+Vw3+c12FalgoGCFgptgT0dzSbHc4rn788cjw4NLCAvz3h3/8J7CBg5g16Lr09rtDA/0jw0NjT56AQmRvt6empRcWF1ftqa6orCzIzyMnBSFiyv63gWDAeB57IKqm8AWZ3T/7MNntmplO4ZMrVz75/a9/mZiY+Ed/8q8PHzrIzQLYf4asHekfa/w5i8lqed6YJbfE8Wx7n46Pg5EP/JgTfjjkIenHIsUI8AtNIoaHCE8zMVmw3VSOEBcGBPzcTymoMBYUHZqyyjD3GXGHKY1WgChLx6QuazTU+klkNovyHfAnShGIyTIinl1xCtNPxHzDlfEmg6FSWcJkU3FJ06kk12ZyVQ+odpwmvHgIxCbZpWQngmsIwMbCwqK33nnnH3/xD1c++gg0qT179oj4jhVvBgt+2L6PtfV32tnKcal8ChrxXDg/xYlw2wiW9HW1DPPg/loiBi/ayQpzAz5oad5bVFT44QcfPLx3t6+n+3/7X/7nP/3v/3xfSwuYDOfOnTtw8ODc3NzQ0GBnR8foyPDc7MzS4iIYEdl5eU1NzSVliIyckZ5OJXtcfxADRiXa/6Ix1hD7V1Rbzq8kLWMwdrmKL3iSmIPpiQOZHAjAoL3Pd/XjTz/4/e8am1tef+PNivIyL0GC4f7mFokCSRobFsc77DERO3d0Flh0m8U6v76wOD9XWlHpxSh9gP29oWOIlEyewRD4hxKzkgJxO3FNEEcNTDfANC9g4YOm/mVBCUDudhsgAHXJAnTT5RU3YroyMwV+oUIYerhewJqFmXSFWA6Rq664jLpb+ommizR7wxDgSCptIYZnQQ+EvA8MDaZsBMMSnjhAPmAxXQjdi/FnH5nuBYWFx48d//Uvf9nT3VVaWhKfkEA1ln4GHTVirezuQzf5hvm1QNCxEuhuUK2gCM591fNHDM5h4cpC6r/HnE5ohpub7qSkpJ/+9Ge1dfXXPvl4dGTkL/7v/6u2ae+f/Mm/Ss/IAArPzEivrak+evQYPP6j9jbQCzbW18dGRp6OjoL8q66rP3DgIJdjGjrDhKrrSukSK9ZjUw+v3MLPP9RCvsj4qidhjqXbZDiGNujjjrbM7Oy33/1JWWnJxuYmFfwxBIBft4SEtoGp+DHweUwHiDJHLcyJqG/ROHH67MzMNGKHgaKIzbPknkZKCChHoa4rkasrimLCC4qeS7LhjHzFUaGAqbsRO72Ckjnzs2AOwvY2Y/X6DEN5AUKeCLqMoSY2pLiHEbkmgwJ6uCmhHieaX0TwFMVl5K8YLjHMshBnkIyJ3vKvZEMBXRhN6oryZ8K3RSkghoUlvkZhIV3Lyc8vLi0bHhp6MjpaUVGBeCFszIcv5dce6qHYZ6trkqt+E1sd/2cOqUljkYp1NDb0wAo4eGB/bm7urVs3W7/8YqCn+7e//tWrl94oKiygCIA1NTXlyNGjzS37piYn79+7Ozw4uLS0CBuj7d7drkePGpubj588WVVZKWY1XO3V9VAlFa8n2jsx7vJ7PESlDUHW6wHE+drY2EhJTdlTW7e9tZ2VlUmpPjp57wJUKB1iATh2fj6lkugY5jV0hXCpIwsYHOiHvy6Xi0VfgBEQZF9zlRBlmPJ/DUGlomEpWOKK/Ni3T8glNk3SvEo+4XpSZAEafShsH1wzykTaRjVEF7pDuPwWfIA/UOQXTedaFKlrpt0fwTLMQ7kbVZ6C+kppWBYTcrH0jURqLbJxoFRJdFPhQ5jpoRHYtfo6ACcFIxk05OGB/vHRseKiYrszjnvV7STCYurAESOCc8nNYuKM33AJTKQFTjepS7LEbV5YWPDaa6+lpaZ+cf1ad1fnysry4SPH9h88kEylB8ALXE5ndU11SUnx+NMJUA16ujoX5udBOD1uewjcoRLGnj379x+wWmTDNJH4j4yNNx025iPz4RvzeXzLI+APTE1N3bzx5fLy8sXXXgOTye3ecjgcWLxhs3JG03O6RtQwGF7RorNNRa+R2AYHB9ofPkxIdGI1AOb5CR+S7Hgqmh2Zz6Ob+klE7DD6ChHc3O5NLsSEkzIf4eoxIm9ZrC4b1Mg0B2ynB2fwB4KSDg0lgSPMewZ01Nj3plyVivKlT16XlkwEVfOT6CZmoYfsGk0ZEepDlUypkiOiT6h+LqDeZZoze+bDjlaUKFJCrdSiwhIIYv5lbl4eaE79fb01tbWJzmI+lBI6w5SCl2gY4dFVzLULBNLT00+dPp2dnXPr5o2ezseXF96fnZk+SZ/Exdk4Smp3OKoRv6S4uqZmanJidWV1oL8fWOTM5MRAf9/szMyBg4fy8vMs7C8MYHIyg+twJRvzzpeNC9C2t1lt29vbnZ2PH967W7GnOsmVlJOTvbW9rVN1k40wyI1nsX8tXEroWA2FcEN+H0K+c8wcDhgYGLj66Sez01NgDmxsbIL0Jp+Dn6tKVI6gyik2RLVpmPdSD5kbYoNT0GGDM8ZdSa6Kysokl4sxS1dXVtw0vF6PQhYzJD6Kaq8WoKw1qVPzVSwmYqd8Cvm5mSA1aTuEXpt5QcRrdZjptbaDf9H8lXrwCMakLmr+G5HRIBmUJoS8ZtgsWCVoDaBLCJagoABDZcODA6NPRvLz84VAo0YDMdyTL9EwhVbhub0eD2yzhoaG7OzstPT0jocP7t+9s7K6um///tq6Oq5HZHMy3uHYU7WntrbW4/GUlVd0FRYO9vXNTE9d//STqanJM2fPVVZWxcc7dJL+mozhkmsZ5+ol4wKcuewP+J9OPO3t6tra2i4oLAL9kIv8qPOfUOMpd/QrnJnlNmYEku4NZ3NvbQErvfH552MjI3tb9h05eiQhMRF26+LS8sjIyNLiAndhRKwCAiAXYl9qAcoXoEf1/2BmQYEG1AUSgbfn5DoTE4Iy1VT2XEXAwtXVNVj4jXUYa5ubG3DNOFtcgLqTIFM3qRqShIXU5fRoRndXB0RzAU0G6iJVA6WcK35qImkroYNpJko2E/zzcAHzwTG9D4I10IwFWJQR2wsEvLn5+SXFJU/HxsbHx2tqlzIyM8BIw5y5WOnqLwVHMCSmpvpER8gfyo/U9dzcnDfffAs2yWfXPu3saB978uTpoUOgJoCyoFPGlo9CUz6vzx5nr6urq62r7e3puX71al93V9ejRwtz8zXwWUNjWWkZaFLc2ka1WgIO+pJxAY1IaMu91dfTC8aP17Pt3tgIUpsQ5qNYRyzrVp7pzonYH6w+JCYkAMENDnb39HQPDvSvLC0dOXbi3PlXgB8jbLGuxSckFhYWwvZcWFjs7+8HXru1taWLTmRhcT5DWgWayfbmz/iCVMhjJDoRyJiLlNmc4ZxOnWzgjIxMgdRqsUxNTvV0d6+trYIeqOu68GaHniJEgUT5yvNkUV/tIH61cEKOJG/N9IrZBHMB/oQvo/QQs28y7Awml6T5QtEZDWpQHERFg9nQ8MNUcEkVTOz42Oji0iJoBtwvzJzg8HINlfwi2AGFPHxUgAQy3Ipp1E6QQynJyVc+vjz1dPzLz65vb21devPNjIyMAHUuDRCwghcYAfnFGxobU1NTf60ZY8PD05MTILRu37gBwgx+wnV0hiygxmyF7/rxv9qgPCoUbqurK+4td6LTlZqWJvrS0L5EOSlpw9ihRWwwaDYERITZIC83CPaJicnW27dB9ZqbmXa6XGfPX3zlwoXUlGTK4qJm5DaLx+u1Wa2ZWZl5eblA/NMzM319/TPT01tbbsPUUEQwBQalMdE/o4+QqYZGmsvpYix9XWd0DQkvachkG1HloRWXFG+63Y8fdXAJqsmiiaRWs0+EMwaYrGJQfGxHoFAaxbMoo4C/k26FiBQCjdQKQ4b3I9iBJnsTmy+mRXk0ormDlZ9L1kdZsILYe+DIkdm5uccd7ZhKWFwcH5/A1SVBWeHG1aUvy5C6ADunGXYM0cp82J0YrUL467A79h/YX1xScuXyR/futLY9fGCz2y9evJiSmsqzigFsOzdKRsS6srLyP//z/6G9vf361U+BEcBZ79y+tbi4+NY775YRkoDOneCNl84iwK2mr62vr64s+73elJTUvIJ8UMlZ2Pp9AlYYh047AtvD8Z4WJpfiCirWpaxu0O/v37t/p/X2YF8vHF3f2HTuwsXq6mqYWS8CFoHiH8d55g67ndva+qhZBChmJ08ch5PPz82Dkjo3O4u3x9CX4ZH/8AdBSgMrA9g8nBOVNPyBhTKaBBmrZgpMv8CG0qmz28bGOuu+ihGYqMhCuCEBRX1k/mkUo5ZpORKRSNNC1CJNAFUvRPcpcPtNpxdn0GS2oCjd0UNyXlOGiZrysLdmOtekP8PsgwhnVVKD8JvmzUhyuZKTEfPucUfH3ubmgoJChJPiCZG3xDzeVJbxPR08i4a4Ve62jp8zspBoCAT2kAUZa1ZW5tvvvptbUNB68yZsVu+2B6RUVnZWvMPBZf5cZwVvMfsgOenEyRNOp/OTjz8aHxsDkunv6QYJeuDQ4ZaWloKCAuLaL5suwPJsG9uZ+4AokwkNiRvFB4OGyucjPRz1bb/An9OD0lDXqFMQgoRiCjfMcRzYqiBgF+bnb9262dvVDbpTRmYm6E4HDx3Oz8/HvCPJQIR7j5bIinXshiq8YWrMzMxArHHNAI4LBsvy8jKY9Hi3VBYiHoFasOuUxgO0CsenpqVrEoJOputpEVSkSfQO4Dhg4w0NDnLXA64pCEr8H04gYNAk9YlGWrqPEuPpQ5KaAVGXaVFtEel1GMVjsSZzm1CVpFmM4zyI/qtBlS8U8lOYalrMlYnqoVTcUVM+CPPQTJzAPBvS7VJQXJKZlT07M/3JlY//4Kc/A7OZcv517EdKMLAWWRfPhPRNbsR/hhF9h2b0bU5hZpRoUPVPHD+RnZV9t/X206djVy5frqmrKy0tBUMJhIrDHgcSC+SWjYBYYAaamhoTExPv3bnT3fl4bXVldmrqkw8/6O/rPXDg0P4DB4CIXjIuwGNzc2NtfQ2nxh4HFmKA8vD1KGB8TbqjeI8KZ74mii6xxIg02I2NjQf379++dXN0eBhMgNr6hkNHjzY0NDgTnRHgH5FDGsEG5/caQgGBT9JS0zLS02FhgREsLiwuLy+tra2vrCxvb28bsmcpjKysrIrycntcXIBCDBr1fefWKTGHQVAolZWVubm5wGiAETAqMQgNzzZindBbL4PzqciFFmIQnGVE+DGycRtdWmZVmEoY9DDPv26E71HJEDTiWhZV2mgicp4aTZUhhryP0nwwyXlWTzhvQHJBeXzYW1md6V1bK8jPL6+sXFla7OzoaGzam5WVTbw1oImURqwEshHCxYt38vteDXhGMP5hiwLl9/b1tj988OE/vQ/iAbhASWlZfUM9MEdQMLmJG/F8o7a2NicnOyU15W5r6/LSIuyTob6+0eGR9Y3106dPv2RcgEMAYpeD/R9QPVRlzp9psOKgVHHc07AxggQoQudxb2+BmnTn9u2e7u6NtdWS8ormffv27m1Oz0gHhYp7AjL7iHUnQtaFHIG81Tj7PWAQHJg1NQVHnG3Pyura8tIS8q+1da/Pa7c7UpKTQNdwJSUFyd2ANm1gt82K0pgYGUg5WO/i4mJNpjYBv/d6vdtbiHnk8zIvwHK0jc1N+AsMguCMDFmJrFhEUKTohycUayEZHNLZw+fWMLv/VBGiyTmqhZenqiO1kKYQovEQ+UtfA69q6LXSjnTpAISlAQ7btLd5ZmpqZHjowf175RUVebl5WKtDaFHSx2Z5ibwDzzMM2UAEto3L5dq7d29xUdGtmzfHxsYmnj4d6u/vaH/Ysv/AqdOnU5JTcKtLz1RSUtLRY8cyM7NGR5/Mz82B8gtq780vPkcsnO/6oXYcZu+3yQ2GShF5iOM1QgHyeD2s9RmmNBXzeSj9Dq1tmDjUDEnsASlNTEy03r4FOhJMR0JCwsEjx46fPFlUVAS6E+L/kFW/S9GRcOeYGIFm8vSGqrsJlBXUMzBd0lJT4Sv3ltuz7bHZrPAU8Jcbt2mcchfcMQPOYLRSC0cVhO1A1xWfxTviGYSbo4xkDXEfIwFzzl8htAExiE0aoD8gEtbWNkMqM4yiFkbPlFVis8kEYXF7rGQJE0kAlhnSoRjJyGLouhGgJiYuY7YHLDt4Cth1CXeblpaWm5c/OfEUJFvbg4dvv/O2LS6B4ZvMtYbPXxrz/R/o26eSRGqZhwiXubl5r7/xBiiG3T091658PDE2traykp9fcPDgQQ27nuMe0Ej5zcnJycjI3H9gP6x7b2/vh+9jP/j2Bw++v1wg5uBtl5Obk5uXNzE+ztCd2FwsEFQy2bznyNzlGD6XSWCnAGAcnZ2dNz67DooAyMfq+obDR47W19djDQbVY6KjgXKERf7PLjaBriulV5OZWLqmc5g3KPqI+DmQ4/NhUzO4W2A07FDA8lVquSPa5unaLteCO7EyMBT2U2HUbcEIzIexB0Q30BbAcJojMnNJY2UgIPBig7JmgZJ0kdfAlG4DY8DGVJ5t4BduN9gbPh/zRr/ExhZYiTQ/5Jlnpmc29WNFH/gTpXHQX4u5KavpMFGmKR27wjeszgCXnpqaPHLsKNi6vd1dbQ/ugYFQV1cLFta6xxtHvxUV3C/c1ff7M3SdipEIYp95sT/oBxngTEw8sP9AZkbm9NRUb0+3hfBpR0fHZufmpqcm19fX4YCKyso91dVg6oJeAAw0KSn5xhefd3a0v2RcgLdFcnJyYVFxX08PK7rm7aWS/1XKAKtPHDtYWVmZnJj8/LNrYBGtriwnpaaeOHXm7NmzmZkZHoIA40Ajqg+kcenBSPy16CEYgbo6AZME/RIUFB1W0samHcyJieR4Q5Oa4MmpbakFMw5Uo6voqzgcdmp8QMZ8IKAemWMKqpgczWvGepa2UIS7RJfQxlQJoWnhbAQ+dxkug/2LZN7L04p4IW1BQ4RXDQN4xeame2Njgz2gwPO2iYuozgvSlxfknkzyh6GiKSwXjFUPbJb+6t7MxKwT7vjg4OBrb7wJ9i1IhX/6/e/A/iotKUbdRdV6/bN1wfhOBhtHGkFj67rA/uQtl5yc1ICjfv/Bg0ku1/DwyN/97X9enJ8nwxbX+d7dO/kFhVXVNcAC8vPz9u1vycvLBR78rXIB80Y0v474yvSCgz1KaAjvFcjP5pZ9jM0KDxPAmlkLp1WHXY6RVGnrAC+ESWl7+OBxe9vm+jrsnvqmvWdeOQ9zFmezegggmLBSA2zaoxpJ3cp3aqZiNuBD9yxdYaHnlYE3TdYR89YnVxgVJhE6szDvA8Gd3AKoB/oDHEPSuXc9N8OTNggzFA4xGqJyEW9FEUMElel6yG0f/WxY2Ut0bzFBFUqlSGrl9NZpc4JsychI5/MwHINQzUJOPbNlzwaAxSJcNnhGKfNVhqW6SXHnKs6rm+6Z8iP9fIcXXn39F3/3t8MD/b09PXAzjL2lG6LFCMd31ZKZDcyXcrCcC1J02WqRggoRtwguzZJKzTVA4BeXlGbl5MJzbm25V5aXN9bW+ro64T+YkJTUtMaWltq6+pOnz3xPdQGhuBqY/4DpDeQmolCfULPT0lLPnjsHx8C35IdD7ZrX1eFwsNaqIQyTH6zfmZmZjva2nq6uxfkFkBIV1TXHjh3f29KckpwME+fGtqvUl9kUTxIN7Uxx74jxPHso5jG6oj/pIdO0EK/YyTsYcaqobNOIc8b6yVfZ9MhT9FDesbqoZubXpls1G97og7XGvhZbDxq1S4j6KtIWEp9QQT6zNo28IMxoQsVLxFUqq6pOv3L+6uWP3vvNr0DQHTt2dJORoHULow/owiLUFP8KY9gv4WCdTr2VSR8h3pqekf6v/vW/4Q4DPr9vZWV1anKyp6d76ulTzEbf2Lj1xed3b91MdDq/VS5g2qCh+zZMNTbS78OfB9nAxvycoOICaFeD8jk9PQ0CJz09HR1XNisrmETGGlmu+Gd9bX1sbHSgD+RD18L8fHJKSnVtbUlp6d7mlsKiQmoFjxnBdocd4w7+b74h9A9y7MRNdgqpqsN38tXLJCWlLZjPqfIvdU1ueHZqsF4SpNyvhER7RnrakaPHOh4+mJ6cvPnlFzm5OUWFhVx/yekklFYY2eTvhzSUTh0ULRWoJFYXxbVgTiYnJeXn5e3ZswestcXFxScjw8ODg6Ag+Hze70YXEDZ7lCtMsTGNvNAi54cGcgHi5iDbx0bHWm/dXF1dbd63r7GpCXiBJhW/tbU1MP5XV1ZmZ2dGRkbGRp+sLS87Xa7G5pampqaKqioEI43DJovUdNxGkM9oWWA3oW+0dcK/tBGTuoKME20y+vi1CuCZeQQ7MUKfmnaHROfiKwmoIioiDGAQhADdMzMz3nj73V/94r8ODfR//OGHb7/7k5ycHC7N4rMxnzEk3DBfLkpj2pFbfc9HjECVpqYTNegAVQ2AooR2dF5eTXX14uFFIJbtra1vmwuYJUb0vjEvAGX5CI+9gUj+7tnZ2anJiZHhkamJpwsL83D3C3NzI8NDFZVVcTYb2Pbuzc3ZmZn5+fn11VX3ltu7vZ2ang70X9/QULWnGnZJfEJCgErtBOoj1fPAbw0t0qfw4/h6w7y+u6PRhRafKE8XBR2aSjjSQn4hTfEHmZChU1hBYzzfALXAg4P27dsH1t9nVz953N4WZ7e//sab2VlZpB4GlNFkxL4vdf/fzDx8VyPCy2aI+lXRp8CgZuqGxNHIysrKzc3F3Krv9J7pRk1+QV04pfEt8HiQz1tbW0+nn46Njw0PDY0/ebK6sux2u9EdSBGphfm55eWl3u5uG7YM9DEKCLascjhy8vKKiopbDhyA5wT+h80eg8b2tkdDtx86VzlER73VcK8BLwi+7FvguxvP428TG5SDDmaAwIisECNSF1B5GeIwxvCmYAq6IFgjIA8xyPjz51+BAz98//cP792DFT9/8WJBQT75z4ygukkTl/nhDRMj1kUxDcw2lg4iWjkrVb6Ajz20AeqG+m1zAV0Pm/sw0RHC/MM3oAL09vV1PX7U1fl4eXExGAhsbWPtLaj3eQUFSUnJcOjaGhbfxycmYPiNdgkwuYyszLKyirLysqzMrERnIpM694SlpHeRnKPTP7olzDZnZPhveTZ+8CMcPMz8hWmqRSAzjIns7k1AxZ6dfYQvgkW42CAcrTyn03n8xPGxsdH2+/faHz7weLZfff1SUVGRMAfIBOBKsCgfxG5a6ssyzFoAq7dWVJOslAhD8FlWnUGZsNGjzYYouNq3ji/AWaBy4Q2Ok1so1Z/Q/nSLqGex3Lhx8/3f/XZpYSEuDjFk8goKG5r2NjY1ZWZmxjscdgf2U/d4PCwTsF8lBaA04vkYShWtpoJGMJQCzxVUzABEvo8Iv+o7Oed/HF9vKJGriCus1Ncwqw+7EZ2uh9GnJu1eyo0Vn3O5hE7+AlAIQdEFW2BleXlsZLjzUcf42NjF1y8dPnwYsf15UHI3933UwgMfP4DBfvQQmzOpVJp0xgep8SnTjuX5sYa+KqeMPp4/8fn8HOGgeLkOWrmfYLfwE6qrA9a1srL6qKP9v/z1X8GRjnhHbUPj8RMnS0pLkpKS7HFxXnIF6dQ3FZiBw66uIq9nEfUGKsisyVCWiE7Lyk31i10KeH4czzNihiejHf4xfxL91U4nDz9bWM0FOZHwHxA22H35eXmvXnrj2idXngwPLc7PffrxR7DXQUewULN5KhKhqi1CarEQQgxjwxuUbC5zDcO20Pd87DLzmikUHf4L8dGOXCAijedFJkLOKb6IsyOMP1K+zwcLBnJeuIuJ54NZPz2z2NbW9uVn1+HghMTEQ0ePnX3lfEF+Pqs3DKsSdj8yrPAD4uY/jmeP6A1JUkVn1DYwJ/c2NToTE65dvdbT+Whxfv7K5Q9n52YPHzlSUFDg3tqOj3cEyEgGtZEKtBB5Aek/SHlcFHI2jB+o50AORZjfrkUg0/swxE95qLKvubG95Z2fn+/v7e3q6hwZHAQzr6KqqnFv88HDh7OzshjVL+JUrEt+q/f/4/j+DbO4Qnh6oGEbanagXVZV7SHdU+vv6QZG8MW1aytLS+fOXygrK8PkwkBAj7NSFpLmw4Irw26Pw0xzPyvV3+lTfVuDZ29HLhDTd/JMjSA6Edj8OYcrNKnOod8uEFhZWRkdHR0aHHgyPDw7Mw3knpuXX1hUdOaVV3JzckHjp6xeiQhkCRnwIhEtlG36I0f4FzcivMsG9WjgmhHyNAX3VO9xJbmSU5Ift7evra52dT7e3Nw8dvxEWXlZcnIyuoux67cFO8dS2ZjqCsHn/KFuKvVcz+ACz3Gi3ZRwI6oumK/tw3oYLHKE6Z6fmx8cHOjr6Rl98mR5CaMABcXFTXtb6hvqs3Ny01JTEDaDKvw1AgVkjYAt/BdpU/3j+IGNsKwki2jEajA+j00rKS5Ofv1Sbm7e3dbW2emp4aHB+bnZnJzc6tra/MLCkhL0N8kWkQRX9S9DCzCPr+8XiB3CCU9aMH0hWADYY4amLy4sdHZ2PiZM5c2Ndfi+oKi4ef++eoRez7HH2WF4fb44stk0qg9FvFQ012wCO1TdUVSe2Y/jX84wJ56HfOMYjMBt4/V5dQJHSE1NO3bseFlZ+cOHDx4gruzM6vLy6JOR9IzMU2fP7du/LyE+gbuDBSXok3kLv/TVR1FDPdHufoFQVb2piEt8ocWi80gXpcmxwhcDGrbHxY08Ge3u6urr7R4dGgKmkOB0NrXsq29sKi8vp+wOjN+IJnah4vDQ7RpRSJIqtfSHtEg/jmcOs5SSoNIa96SinYf9nfVAaEskJCRUVFRkZmVVV9dMT08tLS4+uHd34un4R//0HpiftTXVyyur6KsmXYD69ohzmgpbfjggBREjkguw+R2UJZmaptrkyQ6T4To4ctAggp/AcdwjnGu8qHpLI1BN3ePxut3uxaXFK5cvrywvz01PbW9vJ6ekNLbsa2puKSsrTUtLs2OasMZVQBr2Y/BJwn/GzP9QF+Z7O3YQjIJfq6ErGEgt5Gq3hLxuHBfi3GE9aMSGWtMjK9ANKQaE8s+1ANSzkjxEdGyAEmYF3CsBN2tMz5qenJzU1NQIJufy8kpWds7WltvpdMHY2t62I2gnosD4/b4A4UpIJDv9h6dpRixfJBfQqdu3VbNyUoE56ZoyDi2ceqVJlGduJcn1ORqlK1LvXR9mLPsDa2ur09MzA/19IyMjC3Oznq0tUPWzc/P2tuyrqavLz8tLSnJpkvWwq4+RObEnr+/HIr/v44hw95jexj5eoDzyCwF8IBL+DFlVpsnMYj5bCEBZs5gZgeQbIekseQyzG001ZdPIc8TwTQzIY4KQxISZ/LzcrMwLGuUygeDxejwGiTGrg6rLhRIa1J+FMaPGS+1QDOMC7CAx/DSxFlFyryFUvgD2U1V3vIQGl3zST4MEmMEod7OzM1OTU+PjY0+Gh5cWF/yBQHx8vMvpAmWsuq6uorIyNyfXTpD+fgL2kTjWQs0IEprgD7gI9AcwYibbmRmEIVGhkZYNdryHcF+supWpVCSKakK08B5QDmBkFvqOIOKGBF+lbUhYjOJCBmcKE4C/oYl9irlAjEqCYPbbHhAzDofd4w08fNg22N+fnJxcXFpSVloKL7i3h9fnY5n0g9+GMfwCrAIFqetmkFBjLKEmFjQMgfEQoGZ7bvdWMOBfWV2dmZ6en5tbXVl9MjK8MD8P65mUlJSbn5+Tm1degeDZRUVFjGOJYCF0Zi2WucUgfHqstkI/ju/rCEvjUi9EtxVSBxRqkzA5DVFloFqeiwTwCNdcBCKa+hRtgzDEfk0iHcnMWc5F09XBuPEMebxmcEAxzmbLzEjv8Xnv37tz//7doiJs/ltXV5+ckuxwODCTDQtyLSGVJfqBX/4RxgU4qZ6hIAOUTQUf2QnPZHV1VQFOcnI+99Ls7u5aXlracrvXVlcYIR8OyMjKKq+szM7JAbFfUFCQnpHpwlZ8VoPkvBGUMP96qLO6mFP+YyCkxA8ptfuHOsKzgM0UIl9oFqzaZAcPbS3GPZXuXqFmcv6oLhR+zbwZSOCTl0oSvPlb8xVFVTKr/dJG0FhNJUlmcOcFneCbRekBsqfyiorklJSx0dHOx4/Ben0yPNTb3V1RVQWqa05ODrbAxqvjmSP2pNkmeqmZQgzv4LbHs7GOPXKXlpewAQ6C5/rGRsfW11b9foz2oxufqpThxeLCvI/gq5NTUguKijMygANkg16VnpbmdLoQbJeqBmDpPXQYT5bsKUn1P2zX6aEKE80UFPhxfD9HdDJIxFf8edBgnBiGgcJm09IFZGIZZJlbbXFW2aFEIw8fywaFnMkDywF1rv5iYR/aKuRrsAgfhMWi8v+4D43Ofd+53TuaJVaCKdIoAm3NysxKS02r2lM9ODDQ29Pd19MzNDBw/86dkrKyxr17a6prbA67cmposdhfzOyYb26+/3mHTWlPfPcg82/futn+8IF704045oRnCM/j8XgChCdLBxt2hyM7Nw8ovqllnz0uLiU1NTMjIz0jw+Vygh5locCBJu1Dbu9hDUUcQiaipslCgFhc9nsyYi7nV73DWAkXL3qGXU7ylbbgV7oTwcAjf25w6wtl37EEjo+PBxqbmJxcXAAbcW58bIwMTF11eWcxCscUFBRSczctSL59W1xcenp6TnZ2fLzD6/URXjP5/xByV+OMUcLdxOqgxaUlVEi3thiQTsC6E4RMampqVna2M5E7NTC6vE5f4Q6E/Y3RBH8gLt5mGFZnYuL+/fura6qHmvb29/b29/W23rwx+mTk6b4DLS0tObm5VmqnGPbsJvxp5hEKjf75p/Q7HzY/Y+CSqRbvcKSkppRXViUlp8CHoAisrKzA8wHN0/QiDD468O325OTkrKysjLRUp8sFv2UURG4WyB1Xw1y7AuNJbh89siDsx/FyDRVIJgdfkFC/sSWkTsV55P/TuTXTpntzbGz8xhefP3r4AD71ejwaqezcx00jgHbCwcAtZKHcfr4EnCcrN6+soqKkpBRMy+zsbOqxiyXkhCNI+kQwMD098+jRo9s3v1yaX7A74j3bbvN9wsmTU1Ora+vrGhoKCwtTU1Li7HGMTYRVA9h1wvBhH1oLIaZrjGqViMD++xrq6wcGBtrb2ro7H33wu9887mg7f/G1lpZmDiWIGeBOaIYZ1NSwPKuHxfdwCIsAxbU/MLW0DA9QXlbaUF8n/H8BAdtopegdpvGSRxAW30olQQR+jOk93JvCfOrIPKIdvnqpVKfQePGb/kYe+9s/CevkGlf1U1gZNgkXjAOJUt8Bf5CccINDQx9f/qivqxO0yNT0jOKysoaGBrAcJyeezsKYnp6bmfZ6vJY43cqZ/4GAj33S5JODw56OPoHPE5xO/JuQWFVd07S3qaKyEoQ2MJe7ra1dnY831la5bazf5wENQpOJZIxNuLq8cvf2zfYH94BHgMZaV9+wt6UlNycHbjVAIgt2voO0fXjJkSnY5txMobGpsb6+rq/v4CeXLw8N9P3NX/3F4MlTb771VkpKis/jw/RWj9cR71DOSA5wkvdCf7nYANg7djD7nzwZ7Xr8qLurKyUl9dJbb5WVlWL6BFhxmD4B8xJHTWA9nPUh0oeCeoBqhOF1QBcs3EpxmK90B98r5T/m+NEiMJ9TF1JPNGVkKwDrcwOB7e0ti9XGRSKECGitqKgAnTEtLa2ysqqgsMBOory5ee/G+vra+obb7UakME049zY3N8FuWF9fZ0Nyc2NjdmZmc2NzdXUZKGxleenOzS+BnsEUTUpyLS2iFRCfEF9d35Cbm5uZlZWfX0ARPpGDYNDmXFleRqe1e3Nxfn5qcvLGF5896mgrKyvf27KvrLw8OckFd+TxeBlTgFDtkTkAN8HaQp8fTggGQkZGBmgcbQ/ut974cn5u7vjJk83NLXABsHcwSVn0gZcWgSFi6M8//9/5sPX19bW3tQ8O9MPCwDodOnIsLy/PRr2fGZ8IeJxI4NFFXNZqoGcFW39rAea4UimSeVbfd7r+cXz9oVgGgz5jolecjes+wXJcoWbtQDbJSclFhYXFRYUoM0nrBgawvrEBGjgQGzbYjo8X5yEEUQu66wKMDU9mhebxevFkBCc99mQU7HMgZg0BKb2LCwvwg4a9exub9lZXV4MZCycByhXgOdLLSGhUGNiC8wPHmZqe7mhv7378+P7dO/19ffUNDdW1tQ2NjQ5UYTSOXaFhQi0eOZcBlAL4CxbJmTNnsnOyW2/e7OvtGRroHzp1+uSpU1nZ2fBb4oMaWUAWjkHoMTotfa+H7Rd//3fALCurqs6eP19TU5uenmaIOGCQzDwrUj4nVCovqC6SPdg407j6gr9StQMvFS/8cXzVQZ0XA+yh5zgciPHpmZne7m4QjSdPn0pyJXGGLxAzA8kCL4DjgQVgvrkmRYVOSX64b0IlvSx10HWflZmZmVFTU72+b//c3Bx7qUAzJaxRPRvdBdkMP4UO6KDoUwLnZzipgOjRjKd1Op011dU5OTmglXQ+6ujp7rr5xef9fb1wrcNHjnDLNtGQihycGCA0OFEOzw0sDMwZ4G75BYVtDx98ef3a9PT0ydOnmxqbsECOSpLhyDibyKN5uXLebK6k5H0HD+0/cAA0N+7Sp3HyJkM40UGc+xEibCoWkJnhVkb7YLe/aCCjfwUm8BJNlnn8C/QLyIRfYQigdz2IoR/P9vbQ0PC9u3cW5uayc3Ob9+1LS03lehCN+hrCXgLNGcQm+ZUC6qJCeVSVKhi/Ex5H6uCGe4xTSxOdiaWlpdQ6UWS18GvYc8hcGE6X/NwivZUCicBdqG2shaJUKLGdic7m5uay8rLC4pKrVy5PT05+du1qUXFJVWXF7Nz80uIi6xGgp4DRQX0Q8ebBQAhSAnJhYWF2VnZxSfFn164NDw5gjszCwoEDB4FbAZuTTRlfPgFo+3d/+qfUBzweJtTj9YAtYCZmhfATRdYMyBRqh8SsL6iFwMWiL/aNGNgv6XgZ/QLmpVTuLqY3jeLwQNggn2/dvAlydWNjs7a+4fyFizm5OZwJwmoCqso2q+GXnmZ/kEG+RI5gqJuhSCJWIWROKOIUIGo/z/dKqqimKz88Zx/w0wr/nGnf0peYvBjQhSTDFn0pKUePHXNvbly/+unE+Pjjx4/X1tZufvnFzNQkGiYBv8MRn5qRAbSQnpFeVFLicjozM7PsCGYfBGoHPgIs6dMrn7TeunH900+fjo1dfO31/Px8RtDRFKjtc8/zLuPb2Ta2tLR0bp4rQ7iaxhNIaM+cvhnt8NvpVp7HNfgyplX8OGQfMVw10BnBYHY4HJtu9/Vr165d+RjEILCAi6++WlRUqPRwTfVqNQT6K6UPWsXnMS8hfxKWnxOBZ2MqcVPJC6LOMNog5fCd1GKkD8tITEjYU1N744vPbTbbxvr63//Nz5eXluCQ3IJ8V0qqTu1t11ZWHnW0EU6xlpqW5nQl+f0+V3JKVdUeMFSOnTxZ19j4+fWr7Q8fgDV06c23GxsbNIK9f2af6+/b+P8BzL3rkAF7WmUAAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 7" align="bottom" width="274" height="176" border= "0">

Ochranné viečko (Protective cap)


Nadoraz stlačte farebné tlačidlo. Bude počuť hlasné dvojité kliknutie a v kontrolnom okienku sa farba z červenej zmení na zelenú. Potom farebné tlačidlo uvoľnite. Zelená farba v kontrolnom okienku znamená, že pomôcka NOVOLIZER® je pripravená na použitie.

MorfQQ+LyjTIwEWtZ2LEjnUbFiZwrVF7aVsYen1VEVtzZaswgiK+N1UHiJg7NE8RYcj2goeHsV9NexWHL8Jlz+CzRsihJDtdPITTO2IYF1FjkW+CgXSIwP+tpyv/PZDIDmGOT5V9BIxgbG8tk0nDbBw8cALloYWGhUq4AQB4+fHhqajJDLUmSyRSoGDAksEzB4wBAHDt2pLunaxMzl73iTiGZSODQOs7k5MToyDCMcDrtnjjxciqVBOXiwIH9cC14fJAdlFCDsJgmn+WhgwfgkFKpDHfY09MFV4Sd9+6d9r2pVDrl+y3QFrzuls8dFYRHSwcdd+PTsLmfkBarKlabbsPFCWTTC04CLqbTwrLUXLG1Acu8E0ufzrgQGi89VwqvcpbqPywX+RKtPXb1UdMqpRlhRhPpY3BvVGQde7HWa3WYxidOnIC3lklnqDanJyOUpPIl5WTyF9rsFAdkc/RiJlQ5ddNriwBmrm2dB9NWFp/vQs/a1xDmFtHTlbcs7qqcJOeK9A3I8qQcjWnZWmK3pBFVNRLUAqBSEERgSFIWRJ1JrpRePUF1rAj1LCbXri9jxPhXIZQ9ucWy2MEWEMj8+kn5Q1v6c0j78A3XPdzD8PAQoACs9iwDTU6Mj4+NpiglBp54//59IyNDTTQoxGDELMtWVmKfO4UrjxtGvO2Znp6cQLMi+tjJs2aTYYtlVGD2sdERvi4IHb7RJJYnKa2NNk93EA1AlWCvBPljMdJRSPGnqY81x0e+i7ZekmIXaHgEmYoGDyFjMQ4sh29Lt1CjactSrrrMtJxIImwmMFpyBSqkCERVjv/xOcMKudSV5lPlYfBVXW0t1vHOOFwwJo26oNrQ3HahXm9gWpGPpi4nnRFyNx2H7vETacyRDhOq1u6p1u9CTxoVy2B6eHxlaNh9DL+LDQHpKSMCT3pVUNgnFpZBQTQpMZYOnQFxDAuAf3PoMrUc9A44zIRcLEQI5W4MDAnap6LMpnL2C36tJvD7nRYoFsQN0dHSXOpRvjpZywIFxDbMWoErZHdDOit3vhcYFE1x2BAKVJ6FFfRNsRTUJ4n0TaYpksQ43AchgrV/pVzop9H3q8/JLVJg8U+owy2hOj7oNAehmEUfqBwivnHPHFjBBmoEXxn6YjZ4DTdEeUS+o4Td8OiR4NakV69WZiz0irvY1P5Qzic+RBWQEMo0JVkVe7mGotJsaXcIFgy+MgO9ZHs9cMbz8jjoyyn7UOh18m6W9IUJbVDy0YlGLj2KQeRkOVmcgswB2o0lV3pL+TxlrSSpqHLuo7aytQCo3E2hqzC+tI/3d6cfQkbwKTzLphYgGHKXxtKk1KbXiSWwGXAchLpYPIGZG9RbwtGjwEs3SwaK4f0gILBzJJwIq5qWsvWF7kmBglw6+HBDQ0sEb0KKCb4xWYUVQlkloGgZQcuWgfRoBaKaKRS0vzPLkEHaxNowtCk/oq8ME0Ktf7a2lAkJBx1Mffr1tIQDKGRpsXSE5BcDUmSGMk3xJjO3as5AuSFCVotnwY3dJD7HzKkMHL+tJJRkOO5+Iyg0l5JKKWDX1cVntU4jVACashZaNOXMe8XN5EGia6nmDvqVGYtuCA7UUOstrXPJfHdWkOvNSbKMo3iLIJzAMzdcMlqr1wECli2TsYzZZZ6uLbKj4+f2+9jtp8elp48IbCcn76idySRzabQKOHHUCNhAyPkhvDOliqnKtYE8L8xn1Ek+lD7QPo6tCrnc2fjAM1jalDR2+LJzNh+IGe+dsvd2e0ZG7iD6KJhqvloCTVLaTbgNuflZyw6hw8KrqMGfUgyhPit+p2cP6SbqHoLz7D7L9f3I/xunFXJ1VXX+1DMDzzZ81Uue1DSrydyJ/ZdY5rKENKL72ibsG641vj+L2hYg98omDDbWsKScYmHZxuPzINtcGlWzLOf2tlgtRXhufCsc6P2N3/Xjt4+P/CbU6qXBjjKXeURszj0VQli7LOMvDj1lROBBd90GcH5XLp3LZZPpTJy8hajHyjKk2AIIVWWQqVR4ohYK2k5orHudsNAyzAEtt2HOBia99llBs1OV5qRwW59ByqjU14C3UHVyoSHMl8qklDLCyoq8oL4jYcxLXy1cxhxt53nf/GsFMUWhuixKxGF0sK02oFRXFC1ChBoWy+CNAAWMEQvuVgQBfVR/Ge3qaLWBo4BvLVlbQaDA7DcEthhDNvYYPW2lgsFo+wEkGTKCYPShjs04Q9BDJAs0OCy1WzQHlKHYZiBuWgFva6VDg5VnVKwLTwzLfFKrBUXCrqVHL8Dm8PKwyvclS6Gx3TpG/Syf5mL+A9FTRgTO1gBdt7srR56wNIcQk06FMcJxGYbJ+qyvM/BaBqplITXmjd/CM0KrUFq0MHcwbIR6iwixk6/ro/gqeEnvYy4g8vwiqInKqrgWE4ydOy/A6s79ttU7tENHIDPBgsmQ/EPbW+QFIeNYfL9dBehgcAqtn1pANwlUdWr4LnCBZscNtmbzbeoyJv3jHgqJ1UpVUNoIiM2c7c/IgmpizGl/UvgVVEtYP9D84Tg+piSRImFjsBmvv8qlTAqE18BnogATL/QYnYc3fLld91Fw8J2U745vWg8izS40I8RTMUpC/xHQ05cRgMl7unK9fb2JZMqxpdAUM4L81Gpvx+KBj9r0V7eLyu1Sbss0Ng9sv6fWia8MDT4ZzLjFmGnLCE4cmJODB+TnMMFCrtRB+oJ5U6LFjqClgw6X6xTbb17EvI32jy0LnQFAwcaO8NHyWY98+IrS9mKJGGcBC0uWBhS8dHterVYrlyqYf1/CdL3NzS2fsACLDBR2avU6lW+wHIoKbRkjQVbV3p7uocHBgcGBfFcX9ZXCaFeLgkQxWNNxsplsLpfJZjIJDO+jiq9tRt+OA/UIRanjgeExbCXzjag1IHSsnjdcBwUwjptidjzbC0VPGRFiMac7n+vu6c5S3hWmnXJ9OMEjJ8UDM6VQGOyhF8POsoBZVWIXFNBSQOtWc51H0dRTAgIuXAhONOfkneAf22RxK4Amvj10TzUfYU5XVxUKfzr+rB8hhCVhJjdXNgNHLLWOPRINdxNXwjuYN9BhPOX51eKpRHdB6OI2GoXtreXV1YdLSw/nFx8uPdzA9MjtzY31jfX1OGkT9Xq9adQyZkdJx5uJJxIZ4PdcFqRLGRtOdYQYuxPxRE9Pz+jI8N59+6b37BkZGYZplkhlVEP0VkRr2Wg8izByFETLDoG5pHWgWsetfR8rvPZIgcMLvcFvfSPPl54cEdDFyqU+m9IlDhySS2V7e3vzVJrSI42RW9QJX0qUQkp9IVz3wyXGeKzbV8tHUSDGS41aScrI9K02IU+19iKttdn00qmYMN4ZfqabauFD9VdQFbUmu+IVeSqPIdBdhXTCWUJopAts7FosMnGQvgZPoXcWBnCoA0M83I6hLWPI/ghPdmewDUxpndzBdWlnktwblpNqNqUmrNxpTrlcvnb16rkvz928dXN1dbVYLNarVWo7zeZjO5mGNT1LjTBRZ5S6oixsR+UbMXTKqVYr2MjUtpT4hslUO9vbsB0eAKQMHlaOCXNiMZATBgYGpyYnBoaGenp7+wcGx8bHQbTI57PkahU88uzS5pwOPcG06CSfmvb2Amcsmo4sdPtJzZb2pf+0v8AYdjWepCqRuNSiNHqqr6QfNqO+sPTkiOAbgh/PGxs7hacw3ZoCNrnVjxDKeGjIycZoBpPYWIFbcb1lO5PmKDnoBtMKw9+uj7O0+iCFFctTAWeo1n7bq9IGCp/q2AaPT9OKTEitrKUmSrvFMdihZf/Ogxzawn+DCqstY7X7JXwZYoQvxHv0dQU5EgWDAjB/LE4hG04Tg3Oteq36YHb22o2bi4uLt67fmJ29l0il+vr6R8fHe0Bd7OmFZZ5CdK1UJp3L5jA8HF0QulFaIMRxTJqLtWGbnjLTwG6Nen1rewv0D7ji/PxCuVRcW10Fwbu4U6iUSsWdImgld+/cTlD4BggUuVxucHj4wMGDb/zsZ6OjownqOcXPaMKBL53Z4SEVUiki7c6Cd+vVa8KSVTODF+F38CFpkt7K8FuQL4Xaw3CG3m6Hvzj05IhgkUmJXUZsPkklE9lMGt6PQ1KcUAuQNE+HfXsm0JrnbJH9Wn4VhiDQCrqdVGLGb72/bYXsjqozh6XTLsTu92Or4sWy07OyJ2KR3KbOddTh874O3tGnNEOnhQGCLctOO39aqv9nxxfx6GWnTVKwdjtPKwFLNBvo+Ysn0bDvYVAAVu8qFT/6y9k/vffug/uzMBADg0O/fvudg4cPwxKdSiU5G11Lgb6qEcJCgyqEjbeChRV8UavV6lTcMUZaWyweS6LtmYZLSV+1ahWrhlSrrutubGyurCyvr60VCoXNzc311VWsj7qyvLqyPHvv7qWvv/7Tu//U3dsHOsVrb/xsgjKyHMcGaUIFCIZDs7juqeJi+QdXMykzct61RfbRdqVODWYgbrS8CU/VpG02fxxmRfFU7AiWNKt6MB+w/qQTyEh6HFsmYgtvmAu7CCvY5k/mzGZqEZtbtutAho77C6WtoDpj7mkq8RaX2w2EdsyiaboKAhgGghr65rVINAgp+b4KfdKLTcshLUxrjkP73Zkj1r6bMODMGGdpIFQw0apLm/fCUUR2IulXKs14Eoao6bqlnZ3/7T/8H39+94/AySPj46fOvPbSS8eB30AKoL7K3CNAhf/DBRypBQjWmAL0xk8Axzdv3jz35ZfA5CAUYBHHgYG+/gHqtNSLzc+w3EMW/vJRAEDj4+NCHG+Q96JSqZQrla2trQ1AiNXVr859Cf+Hfzc2Nm7fvPHn997t7e/f2tjYs//A//zv/z0osyJwD/v6f6ZspYZLsGuTBBaWDprStOSHRlWJG1awEIRfJVua4rHYt7SEepHoe2kNvmyIgoY6AMJsJpXJZFr43KJfhZLPO0KDCJRkob7KSxgrvNA8ItcQgw/1WTXv8T22r7qKkUlf9GQVc6Hi9ih1RrU/MM7L2IGVrSniPTAYcFX+pmdamy0jhkKE2N7XWpS6E/mDbQePb4ZmmmcwMCios76bgGCKHnrYeUELWhzIM7e6NuXluEQXvKBUGvi6XC4vzc/9h//z//78k79kstlfvf3bN3/xi6HBQVvWd8awPKoaKq9mvksaak8YZYVtbGCF3eKmpqeTqeTK8srW1uYqAMPS0rVvvgEdAU7oxGIggPQODAwODoJKks/n4VNPN2BEPpvNgCSCjSf7eqenJkEvuHHjxrUrV06cOvXXf/P7dCYDEsT1a9fe+8P/Oz6957/97/8HuPmZmbto4Ax62Ej5juLosDxRV1c+RQ04bKqjIaStR0GaR0FTlqOfy/NCL739ffFEsSiWHGsuYpVIzxYdXFovFD05IvAMwE80JnGqXBKjymVI5mMbBlh+E2E+1790uEqw2hhGXM3P5p5h9gsNuo5IJRYK4IaTVbjXe7A+SItx6+rhGQkLQvGlSnfx9IXMRzdu2FyTg0fo+PD8HB3GIjRc5mlDWzpqu37YeKk2thr8QzKFHCxk+MLW1pWLl/6v//Sfbly50tPX987v/vpXv/51OpXi+t++LGEoVFAxrpwUxWXrZUC/bvkiMKLBd2wbOLG7K3/0yBGqcYyNEtfW1paXlxcXF+7dub1T2FlZXHhw716tWnEbjUwuNzQyMjExOTW9Z3xsbGBwIJvNgsQGWsXDhw9BYhgdOzE8Mtzf17e+sfnN5UuO7aytLP/v/+v/ArexsbaKDUuMWGYh1KyyLECZ4ZGRyampPXv3jYOyMT6WyWQBccgCIutti13maPtLEdruIGEFw73bC8m9mPTkiIC532RsF1SwMZNMAtbadlCzjAfFXLs7ydW76cat07pt3ENCtQkHvOApOSJ0GDdEF2omuHT/jm2Fjw3p9mpZJhmBxAT2SrJ0wIhg3hcdEjIfaDLbqIhWyUWITlDScXhanrf9bC0bjd1288a1wgoNgcdlBUBT+ODPH/z9P/zH1aWHua6un//il6+9/kYymazXsfcc8XbQqtiSXbMogMhq6jPbXOiWBUv643CyFhl3eCbASUC2HxwcOHr0aKlc2tjYLBWL2Pzy6tWd7W1Q1irl8ubmxtfnzp3/4vOu7p69+/YdOHjw4KFDsJLfuH4ddu7t6YFpCapEKpl89dVXt7e2Hszea7oNeJDe/gFL1r5j7Q9rGjaQ6vChVCrO3L41c+e2Y3+QSKbGJybGJyb37NszNTk1ODzU19vH1Y12exfhlcOIS1FaokeVDnyx64R/ceh7+xqETMoEQS6ZTIV4Xq/XYRlYdMBaCantTLKbVBxe69oZw/f9FmbQe+JPXJdBRgSHgqCpy5NapXkzBuwqZYE9TIZ0EEg6lvSotd9wi+aiByG0g9rSQcYxH1PpQS1gZxnCfzDIbaweRECbk1ZgwpKw7FADcmCAhguisvfP7733D3//D+trq8Bs+/Yf+MUvfgmMJ4SUAgTLzxbxPD+psFrGwA+KkfMVsZoeAgd84HhweTucUEx1hFPp8THM+4STA9c3sEQsGg5WlpfXVldRjnj48NYt7Ew2vXdvPt81c+tWNpfv6e3l9soxxzlw4ABoAaCMsEWTmyZYiocBCSpEO4UCnxD2LBYK9VoN5BFAh7szd85+4nT39AA0gOxw/OWXDx8+0tPTrV+EH/JZSL7nL9ocxrOwIesgWP63BLC8EPR9EYFfJ7wG7HEQi8nlRdnZzYXXx/VEdrbRmrZxttBpxXfAAhNozM9aQbBU9oF5FOfGCprQvGKjU40We7UI+FoA8VUbSCUNSBRg20EYifTfkBXQXCrUPVvGr6FntFpjilu/an3HVw3/2lWPdouAUK+g3SfP3wgfscEVfnFsjlbAaHzbvnnl2rvvvgtwAJ8n9uz99V+93dfXJ03oqrJAS0m1cI284HLmw5ppP/K2lX/CXHKZMF8Wy0DZfm/v8NAwQEO1Vt8pbK+srMzPzc8vzF2+cAH4+dCRo93U692W5Yyao6Mjo2OjInxtvj1d8gSEhWqtCuoJgMLiwsKD+7PzDx6AJEL1XZvrq6tbGxvXrnzz9flzBw8dPn7ixCsnXwGtRAhZXNN1XV9FO6nFUToXqDhSk/u4cGSEbxgmX1h6ckRgqwy/v5hsms5JrLLeCbOTXLto1nhC+554lnjGjO0wUGZ/5457dJQUeLVB91/Y8GNCA90tGzu1pCPzbF3K4PY8rSmYcCA/Exx4Br8Fk75NLFS4aeysScmc2vPSYuFrHZCOWoLpGxGGLaOzLmAwp/zMIUP8yliVEy7vXtjc+OO77wGHwCMnEwlQFo6/fNxrPuuFDu+W+l9zWS2qu5vI5bIjo6OwdF+/dm1rY7NQ2O7v7+/q7lbwFBwcOo960bxsUTuDGGi7AHNT01Mvv3x8fX19cfHh9WtXQYNYnJ/n9C24NogkIJ5cvnjhi88OAiy+cvJkOpWkIbSpjVqD8/q1mizlRyqsxvHLfN1HVEN8Qej7eR9VTmwy7qSoEHyMa1SGJAieevgfF0cSDBYUr27I2GwGD3klmWRxmzZmM1u8+lyKUsksfANNv7MT2KffYHfWhLU3Tq7ApNRK5vcN0YD+MCTodeyRok0g/4c3Butz++LZUV8IDYbaTetk5pw3tIaQqhIS1tTNmyYej/oIKlUNN3pu48O/fPLZ2bNYeLrZHBoeOXnq1CPv7Ycijh/zqV4LqWW+VjDJjF8rFXdAjhgdG8tmso9YhLUIZmhMsimrrwrMwElGRkZOnnzl2vUb169eXV5euj97b3tjgx1qW5ubX58/f/fOnVdfe/1vfv/7qclJwX4WrAyK9dRkjQyu2IvAinPe5+ZO/OZfdED4PhFK2PcGw7CAe1Cuw7IoCa6SYbjHAjOebzZlBrVTOD6ViGFOZjVMr5YtoqPUM71gWpt3omsbmhvbJOTQT1zojtLpLV6CUAJsNjG6RmDQgRIRJBT40qwYhC3/f+1955McyZVfZrWbme7x3g8wAzMz8J7YxRpyj+bo73QRpyN55OlC+qQv0gdF6KS/4r7opFDoy4V4hhTtkusNdhdY+MXCu/He95ieaV96+V5mVlZ1N4DZGWDB5SR2ge7qqqysrHy/fP7pm9tO5QJv2EXOSNV4XZKFDs30KhqMFcSVikqbDJi6o/udmLfJRxjeiZXbJsoU2KdfFBFMw+RNTUy+/upvV1aWs6IAkXXsSyerq6uePoOAo2RywxCJGCjFjo9gP5VKLcwvxNfiJeFwVXV1oaqFpvRkHhcoYMnALfmKU2KTACLv6e7et3cvfBgbHx8aHOzv77t35/b05CRM/WI0evqdty+e+/jlP/naN/70G1UVFRlZGdzKpFOCwVQu0IwbLuFCmepjz3zbqIeSlBpEhrQAJcth7lxDam93ETPRoTRNoYaPspHRm3N8hNUt6IN2B9ZUyV3plV3ne7ZHT9MyAF1OukWVDA5TMzvcga3hIKPieR2dnGoK9QrKNUqDQF89DAUdzx2n7cE1rYZQt/ZaNAmVFF4wT5+e4Uk4IPjGcuzQmdjnMBHe6TMfz87NWbh1Hj5+4vlTpzLSNPO0l7V4B+T5wuQDiVo+yHJOTk7du3tnZXmpZ9+++voG5naN1y1XQaMOYtfqN6Ec9Qlo8AWD8MYTyQRsc+3ACbS2nHzu5MJCtK+vb3hoaGigf2JsdDUWe+etN4aGBr/+ta/t7u6m2j+wNaaxVASasURaNFpLlPo17zCetbZRPQLDhSjkBSxGRs2wotmqTJpk7vVxKrlNTkaaDzf2WK8pThsU3WDhqAAfvvo9PwmOIJUGhhOr9woeJxKJAKzpkSjIIMuCAwemfGGsPC87mJ8/d+s19FU5dlaHLygwfPM+zvl0t1xPTT1XpqbT6YKEBa0GFyIEG+x7cOb0+7D3wso+cOToV7/6tfKy0jSWtcjb+RNtVCmPzBkY+cApuA7eBjkpWiJjbUNpWSkdz504U7hzaWrwiKXqHYiGMWyoZhDzCXKljN227eqqyvq6E/v371tZWRkbHb188eKtmzdufHIlHot9/8//za7du0Q4j0ymzEmLACNPq/Ltzz4WUNsAj0D1T0kACxaRZlHLt2r7cezvxPYLjtTWmgHjJ2NPM+nIeJfMlJCdUXhnWt5dqf29HLitvJuwnG6SaiVSAnjKrm9LUVBuH+SGQKxCzh6bb1a0AiUfv2AChJ0bcmObAoXt6LAL3CLfGApela8fxggd8Nlk3nrbji0tvff+B5OTk3C4vLz8+PET7e1t8XjC7/98mN5UOkUZeRlaiEjKgzGvxGKjoyOL0YVwOFxXX19cLDwOPR4outlS9iAsxyM2bSniBwq4Jq8B+COsA1jnSikI5ZTDWoFFUlNTU11VVVtX19TScvajD+/cuvnbQGBp+eX9+/dTkYEUll2BOfUFfKmkkxYhm3WysH/uTa0iplVdFKW+AZ9FmUJT1lyjfBoZDA6xbe3FI4mQeAUpHeRZxa4Pnq/mabnSgUke3GVr5HpP1mKLIkK0oktWRNQvgd8SiXg2G1Y7raFRNAKbmJcOTYQyt2unqSERVsqcvMaw5ULUPbt5jUIaMkc747lXDlzqnzxT53zOUiF2i0q8ZIERuH3nzqWLF2Iry2UVFUeOf6mzs1N5dn0+S1kFKdkqIplRrPXKyvLI0FBsZWVnd3dbW1vISTntbcg2mM+v/tUfZKiajUUIuUyCLON3GdkatfCCcgFramwqKSlJJhNnTn9w/dOrM9NTMJKTzz3HKSwNFxLQxdqaqJQn7OBk4X5mwh/FE+F8oSYQM4mhs/mGYh8JXDAghALR01hrOKNz+zKjcJNiyB3vmnyadqflpS6mON4csLB5jutB7q9EnEp/KcrGwKgCwQB8xoQONo5NOR2IgKaMubHrz25alaMyyM9hXA021cUT5XToPKA+ko/71UoZrnd4Upab5sYcJYJEsQJiiGg+oVAUDw6swXvvvU/FJlvbO44eO1ZWVkpImlUxIE+5SQ0CRwUTprbwWRbsvYODQ+PjYwG0MlRUVnJtK3n8njEPOC7ZDFYSEk9HtoP8OmFhkpF+mXBJaaT06LHjcPDMhx9MT0399te/ho6eP3UK0dO2pWZKeHb4mCxEiPvGxqdkE5p4WJEOL03WfZ/MUrWBavG20nuLmit+H8wj4CXG/Bgr0Vj0OrjAFOo8H/Ql5gfzjqyweJ07vEJflTOSKA3G0AEGxuZH9ypiD4gtoIRrrDAG6Y/mrwoOnOQo+Ybz6GGbj5lPBnF0B5r98chZ7m7pkvy+EgylX1yvvvsPHty/fz8Rj8PBRiC1piYgGqy48VjjfzJNPBylYcmqVbe2tjo8NBSdm8PY5+3lZeUAE+gv9LgrhPol/RCirE0k8RCXARHXS+YD2k59vqbGxi9/5RV/IACgsDA396uf/2zv3j0VVVUptFlIREhnrIDM9Lsp07EpjbwkaF8n8BK8zAZtDWQO9GNW5Xg8juKTrr/ooXOmxRX2UO7gkaTzmDxF3huZSkHxRkVKWJEznupt2VKoYeTKZhCb9xaeV5t73O2/pLUGPPerebmHH8l9xpx588IEXZ13fowH8U4UV65NsICTSRDbU3AnWO5V1dXBUNCmyjTERVu+p7/FkbCP+5jfFoXPhKg1PT0zMjyYTCZBnm9paUFw5+sdmqoCIasGcrQIiL0hnzKCO4tYZusBJtLPeFlZ2YsvvQQL5vS776SSyTNnz/7Jn3xVVBhnaJrx+1S4F0PNmq19PT/fplcj8ZzAI6wsr4xPjG9IahDskOULYI4aUcQ2azPlvF2I56dFT+CULeDmrRX1rAARepjtRzb3ydKyDzIerCclwnAUlR3uwExxkYs1njyx5ti0UkAf5O60kdrpPWvUrS90I6bAixWG0cfYebwI4hk8faWHXl2NJZIJGNy2Xbva2tu4mm34rbi4mExHj7rdJjdl2c2SpAp0u7S8dPfu3fGxsZJIpH3btrq6OuLt1js0ir8S1gFRLiAghIc05grMN6Mk/JKZmDSdGYqPz2YikciBgwdv3bgx0PfgnTffePHFF5MpK1xSnEiIWs8i0yhmqs/QCJ8RRsGWjCFAVCgUnJ2bf/+9dy+dO7ex/AgUocCkUEBHWQFJnhlrV7m152tuAvD04PpcOFWublm9aWqIxs825sNQPwoLiB+xnIyRnnvlSisFsMw7nFyxyN2JbUbTPfJZbMM6ywzQURKB7sTUdxYUQ8xh0yXAEsPGe+vGzaXFxZJw+MjRYyAy2GgnVgKw7dQmfYqNc+mpyHBXh/HOzswC7a2urDQ0NTU3NwMxa6FpXU1MqY3r12LR6CKISwAuDY0NhbZx4iVIwURoQnsDMMitLa3f/f6f/foXPx8eHLxx4wYABMBALLZKVduoxlXWfkbsDKIJtsvCkfms5ZWVS5cunj97dnZ2ZgOIwGhjyVoqmpi4Ay4z7RK1cfNkWaAVmWo87GxQ5lpHLFapEHNyBHGp03+svcp2kwcz7iXLb6nB4424NDo6hgkXY5Jf2+TSHbr2fJYDKA/hbmx3krjHEak0FmjOi45rXMiFUfMWXMbeOEMaGBgYGx2BS7d17eju7i4WCZF9adg2/aI0Zxx2PJsMNU+1SRYGFfhEkNPT0zBOWGl19fWNjY2CRbezCtrWQXNUkZW4xv7+vgvnz518/lRDQ0PePuT00lRhNnHaDW2suwsD27t3D0jQb73++sdnzgDjXFJSsrq2Vl5eUVpWGglHYB9WyRxzHpDR/uTeNVXhLGflUETGJoGKvKMtbG3DwyNXL19emJ8LBYMb0iPAdpFKpQRCM7LgZ4TfuTt8SN5djcKWiesQC9A862zjGgtso/KiIRwbfWkuwaWqMOmFO6fSjGtKEwWJMHJBplQzvJIw2kHSl83dOk5bJe30bNTmhMjaTswswUSnMeamRjVgL5V6aNhzSQ4iSHMmNzS4hXQQuZfTMWUYEqrQ2ZmZpaWl8srK/QcPgnhMJjcqJwu44Pc97UricohUg8uWjsCrsdXx0dGFubmy8vKObdsrq6ooTCudSrsFuEc3UrBDnyCG3Lh+HaantramkIuXeZX5ldwW0llR4Wrnzp3BQPDNN17/P//rf8KoAsFgTU1tdU1NdU1tfUNDVVVlOBwpAumruKhIJKUMoje9dOPDDFSyahZHjsKWNWNRcrSppianugYbxwXhYYgrB7bGB/fvj4+MAD5W1dRsLK5BeZyTiQFXXCbvctTbO+35FoGdkBDyb5tcM/zqJVNwgXnE0zz6P4UIDmutCEYKpeSazDF7t0IHp9Qqy2EKPPd8yNLTWzfn3Ex85nlSShOiu9GIYz6FJymTR8Ni4JS7bpVnMgsoINR4JC9G+lQYeGVVZWtra6ioqNADPuVGoahUEVv4Kc7PDw8PZTHpa9fOnUBeWDmaoV+zVchDKW9DeUTM2+TEJDAdzS2twBblxfqHdWLJ2u24g2XbO9r/9FvfDoVC58+eWVtdHR4cGOzvA2iIlJaBLFZSXFwSCVdUVNbW1Te3NFdXVZeWlcFBZHOEqpJjh1i8imO5ci4MXtxxjqDwnscfHq2RPMNmMiXuzAyIitdWV2Nws5PPv7AhzaKt6ttp51ZTps053SVCc6Moiu310vFeqZ/NPJ53S9RfPYDi6o0z5bNq8iIuijV+ephGo1B7yOW5T5cLifmoV//i+ok2NI/q8aFcTL54bUSiRCI5MzMNK6Oto6O0tNT3zGQBy2IlPo7ieDKefPDg/sjwUHFJyfbOLpDefUKukSlJso/xajwNyCyZTA7090cXooePHIXde726P1mvhNPGLcbQ2NjwzW9/G3irgb6+yYnxLDrsA08O/+E2yP2BQKioGKSJiooKgIYa4EyAl6irByYC0IE2M86p9DZaQ7NOySNrkwQHyicFfY8Mj4wBg5DNgoADPM5G+UCuMl6jO7deQ7b7FGcDNx1pqJl1XN17MmeOVZ82Wzpum1TkcRbwcPXqNJtp43BGRjSRNxVwdhTfbHaSS5/uPr38QqHmgSrPrwRWHjjgrjrlTPFHGvvMM/X5j45H1HIQM5BCfSX7AU+l0rHllUQigfW7nxU4YAyDoKmOQ9aen5+/dvXqyvJyc3PLzt27w+GwsPzrRbVOQEB5hEej0Xt37xSHS1rb233+dVME7bToEZ+KhEtg4uLxRHVV1be+/Z3owsLM7Ozc3Fx8bRVe4uzM9NDQ0PzsjDhVlKiJTo6P3797LxQS4kNlVXVLR0fn9s7WtjaR66G0NCgcotOcSuYQl4REse4R5rtEL0iYUnjpgUCwqaWluqZ6EyTDDBph0lT4wNLab31jF4nmeoMZDo6ssP2BUZFi80nsnBQgzFnoRCcuFwCTcjDLjUAxVFNnlcSeLUTtBjkVVDHqoRpXmeP35j5VWKahTQOEnTMbRvoG96I3gyN5AQ1CXt6KOTMpXe1he6xrbAxHImtra89afQF6OiD+wcFBUbglGGxpa4c/lKxL4VeefeWRLZ1Kj4+Pw+4NHVZVVpHn4roeH40vGBWCWEBaBlhdFRXl5ULT0UGnwZtaW4svLCwMDA4uAghFF6YmJxfm5xcX5ldjMfh1aXFxZGjw/IcfRMrLgf3Zubu7qampra0N3ksIK6SRM1X+GuqFW6HZoMD2dDY9PzcLE5tOp7p27CgvK98QIgiTrE31C9KiGHbOulQE6Qwrk3GCVU0VTu5qzstWeCQI99PmMMPqEg8kMUmHuuaCvJ25keZOozm83L06lxIN4d/pXz+OZjf0Q+gE7YRo5gAM5sulU9CDN6rFcHOucjUXbjxykoVQJ5FwGARgCjR8phq5ky8vLd+5fTOxtlZVU7Otc3u4pITkBSJg9DpdX/oGuHYhGr1x/Rr0LBKuiGKlDyuWk7eRCgZwAbZ0ETaHOdSgH6rRoOwF4l5FxUVNJU1NzU0+1ImsxePR6OLs7Czgwr27d4cG++emp4HViM7NfRqN3rz2aTAU6u7ds72zc8eOnfX19cFgANlZjO9czxvi+XSlfksUXpsSmelGksAjBIM1dfWZjcQ12ErxTjyChlVzTep/uMPzO5BBqc3kmC3X8kVRQt+IOamY1K1NRLCNXCweMMrhHVzF3XVEI+dacrFtO5e8NY25Ht89G8bZhfWRnmvz/qo1LObgNZx5nt2jieQFtCp5x6yOUlY1UWEJQ3eFgZoKt5qnf4btd73N/U6Np7C4j4lExtMz0/du34ETKiqE7hONXAx1b48tyJn3wvDqpaXFibGx4pLi2to61YnG5cdqwobtI08ngQvSEoE5qTIqJU8GIYOhvVO8P3FOBsMoq+tqa+AFHD5yBKBhZHjo7t27927dWlyMikpW8fiFs2euXLzQ2NS8u3fPnt7eltbW4pISk00w3ztusZqVFq8vQ6UH07bD9aA3quCDRHaY5NDg4PTkJBBCaXn58tLS/Xv3NubFjGnkRIJrbEwRnpsksGUdMVjvZXroyOSbHYukZu4emH5J3GVllMp5jyjNlaVBfzV1mRT1iQUC0qEQWRmcsihq9+YarUxzgAE9zkF1lVOUgecJTPROHfPyC0Tz+dWoeU0JBr/jcDfuu9h5CzHrVyT+9fmpU9jYAkKKRqdlPRvM1vlRhYevL7+H75NoOn6ZqDe2HLt44cLc7EyktBQ2zYaGRhphFt0BWH6lqdHwfWptgy1d1OzhwcGZmeltnV0tLS2oTF13ZlR5dz0tzsKQDstijrk0WJop3ukScrQE/qKluam1pRmgYWhw6NKli7dv3FiMLoAEB+w3SBOTE+M3Pv20u7d3/8GDQpQoCnHym8yIUA6RiAHF9kQisbq6CsQIbzAeX1tZiQFxAh8EEEMoD6MtKy8HSI2trExPT/X39S0tRqGrpWj09Vd/syEeQbeMDApKa4JxlluO4sCEDJdMod8CHtN6RC1+GzTmInVzL9FTbe5nmvZsm5m3FpCQzegSI/m0UvJM9xJxwZOmUO3XnBcvTEwxh8jcqVYMlHShqp4Hz6L3sAOezybQeI7jQS4hDLklchFpbm2tqqqen59bWlxqbBKysSjZjLsKuo5Q6PSTYhM83IHWbgpzQCrZ19cHjDTMc0VVVe+evcDhr5d01VOrvzhPJpIg2MMz1tXVlZaVCuYInRE375nWMbZUSmRbAordsWMHjGfP3r2DA4ODfQ9GRoaj8yI39NTE2GJ0fnCgf3d396EjR5qbm+H8VVHrbjUej8NbW42tApFPT03FAUcymbj4JYZ5QBJJrJrJcKEGsXhuUhTcTAqxC2cYcAdkByC8TciqBkSFbEKKjnDlVIGfyReJq4SLDkGaK9gy41iJpch69QXGFd6ln/sZyUyyIe4ebNwExOioHIusDe2T2WINtkVu+DnSQcF1mEvD5vEcLHD0COqOZuc5cos7t3qO7JD/1rnNuYFtq6ezCcbT2ez27dt37Nr1wXvvTk1Nwj7ss4Kk4c9QYWgxZ9kn58WcO2xiTLgt4uiuXL60MDdXEg739O5pbWvNSVv1iIZ8qoIzWdPRAjiYGB/3BwP1DY2hYIhqPfDCtfOeXCPtANUKgc+RSKS7u3vnjh2zs4fu3b/3yaVLg/19Qo5IJODD3Mw0TEjv3r3LS8sgaMzNzgLpLy0tCXCIrQBhO8tdueRbIlhDNugEzoRJKAlHysorADXgksqamvLycn+hTJWP38ibWABSIqHFG2RnFOVr8pf/EkC4SNxkpRzUYC5WO5ch1CyG/KqQ3zyB1AXMybqhZRChjtIpW4m+lMehydJ71PL0q7nruph5fVqO9G7ufuZqc3DDNau25y55+9SGDy/D7FnQ3C2YmE0LU9RDJByGnQf2kMHBgUOHD4dCQWB3szwL+wmICyAyZLJPzwYhpxS5l/7+getXP4FlXV1TC2wzFXdbV900T/UUZBKzE5hzHVjo+vr6QMDPOdVZWJ9mcRObBix00RMbVUNDQ01NzY6ursuXL1+5dHFyfBx+BYb/4rmPQawAXBA1MkUpelmLKKt2uEAoVBopRTczMZHwTsuFsCBqXtEChGmFB6+orFxaWlxZWq5tqIc/wD1sLGOKsn7BOGBwliJ/SnFj0XeD+DUikFJHZ2p20EG9Cm60R47BcyTvVdrGwYUqVKbEIS2jTK4qjTumn7IashwkYwZYqA9SK2ns+flbPjhg+kiBC7VkQRTr6Up/9R7WZ2rLrsNf5dE1CD9TFJvEFtrS2lpZWXXvzh0gwgMHDwgvwLRIIWFLp+wnngWIm2IaKf+Wly+cPwfbGqxX2BhbW1vXK7locFHfhHoF5G1gyBcW5nd391DpF/Jh/VzsLILzwvsKOTYFC1SkHYEdG5h5+FxXV//1b3zj8KHDl69c/uTypcmxsWXgCFZXpZnD54PdXighWloD/kBJuAREP3iiSGmkuKiIU1IJxoOhYFEoZIjkYqMCngD2QWDxUSUqimFsULMo31xaVOMUOTbI1VR9kMCgPlMEmCPIOcnzDA6COnTYCTd5P/yrHlLec+RGigofAAUR5pghRLCdbHpKwFbXOty1exM2ZXLFmFn5lRGPt+EoETfvb47Swew393ltQ//KdcgWc88qM3gQxTGpSDTbBmb16IkTb772+7NnPgQg6OnptrBgoZ154oGPekqdI/gurl+7/smF837YMJua9+4/UBQS7tXrLayKJX1kYSG8F1taXpqamAAS2ra9UyCCrL/yNKwquQ03qgy9BpFwxFjZaKoU8RfNrS0NjQ179+2/dPHilUsXlqLRclSpgBhVVV0N+3+5CEWh7NnCJzpFOT7k4vQpJlh4NKA/oQ+dpC3bghOClHwc7r8JdR8ZTjfZGhhyLPpxKLU+QQMm9rS0opFTpUAFEC680LucOmi+Hdd2x6XyMpdPNv/mhvVOfEElBYW2G+kU01Tp2NL8ABWBtKwcmV/4Mml5gbuDmjxriXuNDs6iV8PWP9ue09TfLgHBmH+XmGC+DT0SjQXGz9y8qdQqUggfcMs+f1FR6JVXXhns67t04TxMCHzdsXNnKpEMBIJZmTnFFQPGlORIN+Re8SdPYphCxOaINlyqFeEVgcBy5fKlVCpVXFKyZ9++jo52Le6tC55szdShsRmmaGV5eWlxERjntra2YFBmzXn8Dje3URJH+oyvTYR4UiImIazh4rSyIjkwzEBTU+PxEyeAaarERgkmyQPCJr1eGksTyd1IPJRQ/EvUF14oCBl4UBTFEU5Zfi6YBZjwDUVDizWNWWdhQoWuAhshgmU0+kqUaX7VTATDVSLdE2ymQED8ybCMqYnQd1cIQvSWcYke+gyDXKm5lHO4qhAXMj6fkwE1a+zFVPZVXSI3Xi7jl3SxGa2wYJ4hyIkyKEEN2JTqXZyFIVxwrU7JoWf6zTYhQ3VVUHIhIKNLDTTBXRH7wGJcontYZN//i7+Ira7eu33r7VAoEonU1tYC4vuFIdtKYZ5iBBCRIIhseJR7g1FucosH/H5bwg0uOIzwy6aVUFYgERNKwiiYUBZ2DEO6cfPmtSuXgVvZsXv3ocNH4APQCek78z9ngWen0gkiu08mGwj4Y7HVvr7+ycmJHbu7KXqSCWlcxL9S0tDH73yzmmnjILnGYnrXsQIBmegY/ga+prW1hc5jYs6FEYEyEBSKmPawVLRIxHuU3p5yjW1UaiAZBtaKjcV2YcZFSkySVJDWqawb/c2N5gEL5iACI3pjCuEkMjhmBo0VPMMzmgfQv6oZVLuVoiru0mlwS0b7CaaAOEnTn8+1Aar910Qc/XshjZ0cDvP8aKsECuo95JyPEZkyUTqBRd6tVe29ubKGnfOZ6wdR/gvqfhqiDKbCxg2kc/v2v/rhD//1n/7p2tVPYCt96Suv7OndI7JpZkRMNCrGYb/ixGoiV2uhQ052RhRZjjY2NlSUV2B4qUhAgI+Nk27zXIZON6GzgN0lEMBYVMEpRKOL1z+9CoMsFhlcjjc1NqaoMB/DkjPrMQiQZJTOUAF7ITPOTE0l4omqqioQvAmGsiwrErfZtkdIfBabUi1vettAdnbUqGkHSXJJIE00NxkAhQgeNkHDhEYvjQhED1xhAmkotQzg+qb/MIc0NGYwt4ghdjOt5vT5iEHA/mUGXllsw0wH7m4aFFC20IBj3EHrsPLpMsicwdzu20azFVvDVM+2F07yLFMvBOSIwU4fJrYYilI5m7as2gAkwWAX7enp/uGPf/zPP/3plYsXlqAtLn7p5MlwSYmIvUFhigrbUCohEMRsdLNZjcXOf3wWyOzoseMNDQ0imaeUWjEukD3My5jIVSRiQJ+feCJ++dLFu7duwr0OHzve09sLkASIILIkcN96qYGyGCBwiWjChYV5YBBAEqmrrQuFioTlwif1X6I8xLMU6JW3eZ7+kRLZ47cN8Qhyh1FbZQatIEwjgvpAYEDKTJNH0PIFUwW26XlI42AoAbgu/c6UDz/XnkyOLUACAe1IaoiMmZRMmf5pW8Nu4V5Unws4HVV1jmlBw7yWGfyCKYmo+9i2+c3FuzDk9p3vnswIutnSEdXyYAEz9GGFWs75Jny49ItaWtG/20rlINiFTJqmGga5Y0fXX//kx4Fg8OMPP3jv7bfja/FTL74AQgSlUaDXJ/iFrERn6KehsWHb9u3nzpwZHho8+dyp3j29JSVh20LxgdOzPyzsXc8wvItbt26dO/MRIFHnzp2nXnixrKw0KyusOikqH785vCoqWiYnJ6cmJmrq6uobGoIBfwpLsz1sfv9o2mdHBNO7KynKIvlXVlZciEBbnqJmwgBNSKbUYDYmtmuHlVAo4BI65EF1F6b1lMqcyRy1Cn7WgUBM6pZEdhD0MIdNrAgtNPF4wqxDad7IvK+pFDQRgUnVhhLsDf9CAz6kcoMZPLzZTPOBeURnAXHbOB5nk/QqKWgYrkvtrNKdZkS2fqltoflnTU3N/+5v/zYSjrz9xmvvvv3m0vLSyeeeb2ttAVYilUr6seopqWPRlpsNl4SPHz8eDATff++dX/z8XwcGjuzu7uns6iyNlMKsJ1NZmxVkyP0+qgws/rp9+/arv/7V+OhoeWXl8y++BPICyqQ+qtCr9dOP36BPH9akgpcQiy2PjY7Cp+2dXXV1dbQQbUJi9qzkSl5XW+9sPKRtSGpgyoIIi6GstHRhft7WmwBu+Baq4MROgpuORVyAAQqa0kzJgikrpilrePdkdbkcjGVppoQpGnbkEUywDw0jTBixsvQTwEE4DJxwCmVegjPNGBjch/qHGTyCvpGeEw0kzM26a/2Beb7WTaoHEjdWKSo1ALnm3PRcctsdnM8P5SOywsXeYFXk4AjjpMeexZQzCfACwWCgsrLyx3/zk+jS4pUL5z96/72ZmZmvfu3r27dtE3XQTUMhE3EiQLTAhB89fqylrfWjDz4888Hp82fPHD5+4tChw+0dHSXFRelMwYzJgmMXRQSsBw/6fv+bX48ND/sDgZe+8srhQ4cZbgCMkoVmOd56HVIDnJzGJMv4HkWShZHhoZqaGpBESktLSXi0MUTCRxXfnlbsxjPYNuShJArCiFpRIngWZpYcp5U+XyxrLSYYm7lkHLTJgfrykaFPsQkevYP5lRmbNo3ERA09Nh0grO/GhDwCkqSVSCTITgPibnNzE2w+MzOzIqI7k2YG1nCphXfbO5HkzBTsJjDp4ZmzJGmbKYOh4lYcVh5VJ4QhUhtvVJo2ezPVnLZ7bHlP9mgZuGLLlWVEahRs4RST8WH6UIYK7awoES2VRPCAAJrf+c53L58/l06lbl79ZHJs9Fvf/d6JEyfQ4pVRiqEAGb3FPDNfW2vbD//6R7t7es589OF7b7350Xvv7j967OTJ53Z0dRUXF1EiEM+KSggbp39sbPyDD04PDw3BEJ978aUXXnwRzicNVRrZBGGNw6+5TNbDG60K6CqZTMViMeAOWlpbgqEg2h3FowpNM2o0/5jbRvUIwMTBlsswAYMt/f/IOJ/JKtu1i8bUVphBHlvCtsIRUjfwHEmBOAgm9Y6OMoKGYX5Q6nRHztdUShuLqNcrYMEHy2JbhzCqzc7NRxcWqHon9WOEP8nHdGQQTirVjEQxLkUMS312LpGbvEslYdoGTJvhQ20WTD0Ry9EF5D1R95qXX9B2E+M9qlyiNAqJ2cJMYJHhA/7u6en+L//tv//D3/89CA7zs7PvvvUWsFcHDx7kqLen6FrGpEYXrXjZAA+cOH4MWIxwScn1q598cv7c7WvXuvfu2bt3f2dnZ1lZmT/gp3QjtAAADgaHht56441PL1+GZQD4cfK553CnkQprckDIK3A9ssm3b4ttbKC/H4TE+oZGkG5EKJeaVdIxrzcR0xesbchDiYpYUNlMeJ3hSGRleRkjwGUqNKqMhKWTHN5YN1E+TFh9FN0q4cIkIU38HlOFRoS8R/Rx8yvppUjvDQcAC6anZ6emplfX4hncEpmUESyt1TQNn+qxmbB6cipekCGfCIZlPhlTPldcsgMeSNJ9mMdJfJWMq+2kpTfwiCmWIu/m5XJGMAHHRBD9yryPo4DDRBjNXFD8GVW4AVzYt3fvf/xP//l//8P/mJmeAgn/tVdfBRjdf+CA2BKULwY9CNZN52SQ7uzcXlb2/Z27dt24dm1ooB+o/cbVq9s6u9raOxqbmkKhENwuJLIEBaML0du3bt67cycQCvbu3ffSy1/uaG+H17SJjpIAVfG1+MTERDqVBKgKBAOb1fMXpm3IQ8mWqcFFTJzP529qbLwdjWrugCkNHAjpBqgT6eJfWWmK41jmghnEo7UCbgzxNssQRnTObH3cI02Y0geyjkmKJJfOnupC4fxiAhIzmARTjqAAIWY75gxBhVlz/+XMiOlSBMpzGIeMoxrAIwgKtoMImmDddeDlQ5lAk8c/0nldxgtwH9de7u6mYI5MD0DbwBTs3bf3b/79f/jlz392/+6dsdGRN197jUChpLhEyX9iZtAfVhQNh17hBJDOYL/v6trx4MGDO7dvjgwNweX3bt8Ol5XCLi3UO37ht7saW4W71NbWQocHDh1uamoS9TjRQSDfAlxHk68OM5csLS3Nz82Gw5GKqqocfNxqG9EjyKXCKSckAEFjY+NCNDo+NsZUjnYSWMlNWG1HHLdrpsV7wgaTygVpmdHTLsr0IoI+rI2XPB/7wA1xgwiSsrwk0OiooE3yEVx6OThowvXTMrlhc4sbMIcyDmrX6DylI9BGR8dvwoNyLId9cB5cdiKa7aVkbXRQnIBhyOAqnFH7Jjq9uZQYTPXtcawkbUKGsquB6GAz6Vnk9/n2799XWhp5/fe/v3zp4vjY6PvvvAML4NDhw+FwCYoPfrgmnRIgSyo64dfIRfnUxqbGhoaG3j29Q0NDd2/fnpmeBspcmJ9fW12FEyKlpc0trdu6unZ3d3e0dwD6pNIpYj8/4wL1Nk4u/aOjI1NTk7u7e+rrC9Zu+mNuG9IsYmJ5qtfGyVl6184dJcXFo6OjwhIpFLykq6MrJN+reFdbOdV6idxzxKQPnvOri7AKNOZWQKiEq2LHILmGG6XlqKwLU3ujRgQDwvBAFsSHrBwg444TBBf8urb4kwwke8hhOMwROrOac1D/VOirOt8AANm0mIBfbFt7STEFHLoT7bFJn23B/9Mj+WyVbB5moKgoBILAX/zlX27v7Dr9/nvDA/0ffXi6uKS4p7cXQ+sYKVZk6IFwc5Z5VtBdxa6qrKwoL9/WsS2eiEcXFiYnJqenp+Cnxqbmrq7OmtraIL0aKkmI+Zw2R2pAGFxaXu7v64NbABtSXVUpLJq+p1207hlvG4t0UkYakfvF54/HE4GAf/v2bdXV1QODAxPjE+hx7cQCcMftl2lGm3rQdKvsiA5B6v0ZOeyMx9OBmxdLj8Y8eMCUqpJUCUw7Wap4eLMnaqZIogepuRp9RIOCUDpaPnU3rxe2/EQZVpkXHfRVzHwuD7PATTx9KGfhUqzSCdJ718hNaj6HadeUd8HISYQYVKNayvsY8TTYUF//lVe+vGv37jdff/3c2Y/efvON5eXlAwcOVlSU0whhPXDuGGt1KgrgHuDxqqoq4XNNTU3Htu22UElyEOkpc2kqlQa8ttB3EAYhUnhsmEsQEJMWSp/hoeH+/v76hsbmlha/3690llvNaRvwUMKdlmK2CGiFaQczMpeVlR05cmR+fr7vQR9waIlEAn3nmVua1TYCuQSZXNk2qiFtHQTF5A6vjHwZZ7GLE2ilcyVuuKUM5d8ovmlHNxh2KBSi9JAkMuhRmYKAqYfLRQqPk4wcjG18dwMC0zK2rcbEVVEspYRk+PAeYckka+d2bi2Hx/QoJwcvNqmJXHTMMw0HZ23XZEr0IKEDvY/UVZq/g4eNRCJdXdurf/iDsvKy13//u3fefCMWW33++edraqphb8iKNKTkDC5mwI8xEeT1DJ3EVtdg84BOggELrRnC9QgkOJBKAkUBKrcnvEiQq9sswSGVTk9OTi7MznZ39xQXFafTGfMNbjVqnx0RMBm2CrTCVxbwS80t0N7K8gpQ3eHDhwAOBgYHx0bHlpeXFCuotQmydIrKISsoVtTm5I5cjM4zYl1Q1ShD9cAlvZPKwFQ6SNpzNxwYV9ssZarMYKIXrQTlbsWEx9/WJD+6RJtO9SUpZhrGJGOiHDMVPjhDdSaTc/NXplHMmAruRigDvBTwmTZXhu5SnpFnUy5HKVNqUHlfRASgnCVm0bRSJUxS03h8seHVgBTwwx/9sGvHjp/9yz+/+drvVlaWv/nNbxYVFQeDAZmShlG3AuZpzcDXUDDImNwgZIAMGhdtmxm1EjgzPLI20jjmPl1eWpoYH/X5/eFwuLi4CHCIrEUb7/+L1Da/tie5KYq0/3Y2JZzegrt27ers7JycnBobHY1GoxgrmaVqi+SZo4OOlde5dF/3WX4u86mTtcLxLzZEB0O2d4MC95zKpesP4ktapUXImKkWPe5GHsFBI0WuSZwrwYREJOagD6olMt7wLX0Vp1wAcvFjaoAcF91cyUJQcNbhC7JcZVswwUc1DSUKwZUPpR4BcgSKEdHsg+QMWL6gCWOuxLejR4/W1tb+4uc/u3j2zOpq7HlRYbkxHAkrkELqNqJLn36DwU5NTw8NDrW2tu7dtxemCSQU2MM+xyE9m22TEcG2nXx2tGuhbU/80NzU1NzctLCwMDM9vbi0BIANTCblhCDdAVUiJcrBBGdZc1ckQzdXsf2Gxk5viu79j+cBCw0ZlIKWQIHGQHug6zTjMk8XLAc7mBYc1BEPlIjdKF+3OjqDHtZCvkgL9FyxEmZv+BMXBQGZAxKciqlT1Eau4OGuf8Uda4grWtO0Zcrqvi6JyQzQcorQUGR0Z+f2f/uDH334wekL5z7+v//4j3v27D124ji8cmLkSI8rXcg+Dxpci8eHBgfrG+pffOnLjY1NMClCu/xH7K1cqG0+j4B178muIGNmcelwsjuUl5VXV1WlUum5+fmlpcVYLAYYsbS4lMasL8idMsW64zJCjbflRBZJ0ddSDtBKQ2lu40wTXQ4rIQ7ZKC9wrBomgqARERwCclM+y8EC7o7CyiVyZqBDTpc5+GRgmdEt7f9aDeIAjfoAgEDiEl6rRRKOBtAcRLDko7tcttwdcoRIpkDDiS90OWKKf8kW6eSY4VyWXW9tbfnu977X2tb24enTZz78YHx87E+/9a36hsay0ghDoQDFiIz1JFOzFWow1uXl5eNfOrm7ezdyhmkdTbvVzLb5iMDRQ4Fcdzia7UEgtajAKUoElMcd5M/a2ho4cyG6kIjH4W1NTc8sLUbRY4ic3m29D+uCIvoNKq9exlSxSaJ8dY6mMQkDMrGHJdUAGbgFxtUQY8IYM6nFgyv6g/70EAdq/ZUbrIQHKXKhwXMv6TJo+TyIYPAgKuUOrWulrdS/uvAAJh/VjNrvg+n5UoP0mDBslTrNU/2FLgasNjWyeCZ5gjIQ0Y8fP97R0fHGa6+99+47//LTn+47cPDAwYONjY2BgJ8gy8pXVOaJNrgd6jIDFRUVxKRgmt2sLqyy1XTbbKkB/6AJAANmbFyKNs+oeAex+Lgsp0NHysvLrQpAh9qGxsZ0Kr0QjU5NTS5GCRpSJs0wVziwk/1M5N1z75+a1lRskeMBRSESaCFn5IyQMeQc0+mPGzSTgw3yXh5jJ3MRrTcIiis0MTvLK33Izi2X86QbPhyYEHJW1okKZ0w5j+lBc5wALN+m9SncGBWpRUwKZ+5QC1MTwTAhAlaFUy8Um7Yu+/3+pqam7//5n6Uz6dPvvjs3O3Pn9s1DR47u7u6pq62FX7Uv2VNrsPjm5+aCwWB9fb1wk8kIA2f2Gat2+4y0zecRBI3ZFA9HVm54H2LqybWRzpGJkJTGPpsRQbiRSASuhb+bm5rg9MWl5fHx8ZmZmdjKsg49UusSO3EXg9QAYWYxcpMF7pbZjN8fEIsS1ZukXWSYYN7hLkwhwng0fZAp+V/njJJ3NYQZpsIx9LUPaSwfZOTGTXlOJkYpC1udRgdLOW4obkCO2JLn62lx+s1hcHKeW75WpoyUfguDUDIyjJpaKpWR4hkCbmVl5Stf/drExOTI0BD8NzY8/H7ZW8+99PLRI0eBN9RKiqfT4OkbGhrKysqKiopQhSTM5KJiVcb0r99qom0yIjgxgviNPkn+1mTQzPg80wsAJNKgj5jV6qoqWDrQ2/LyytjY2Mjw8MrKshJuuWVpLkNqJcmmaKtq7niCdJDxSXqQzDVZOihNCNnVmJsANGvADfI2KZKjxw9TkrapjjOhJKPmwNEHWJbeVM30k+ZNTAMHdzMReUlXZWRygQhDqHW0J1nxFrJcQYzh/EWzxySCycEoZY3+atuGblKcnXFMsx7hQpXwyLa3tf3Xv/u7RCLx6qu/+3//8k+rq6uv/vIXt2/ePPXCC0eOHIGLU8kUJVDL2ipOzOLaJMFz/Cw+c4MeItiULMuYwW9uNbNtNiJ4SOvxZjz3Kp/fhxlMhLBaWhrZ09u7d8+e1bXV0dGx8bExUZdKeLeJfPAUM0EWCh1/zVSGcuo5o4QG8pNPiYxPaQAoqjpDegRmbLzmV+528uFuraFznn4Qz1dsGho4d7J9iMqcBUIwuGs/F83v93N3YwZsmUf0BxWjoUhfeXxpgGAEDVklv3DyNjbeRcaheWdOEERyFSjyvtmsOTb4KRQK/eAHfwWff/frXybi8bu3bkbnZuHtHDiwX/iJ4eQjD4910DOccsDTXMP74uvMsJq3mQus0OetRm3zpYaNN1T9kWhqIVefTWaSROptba07d+6AXX1ycmp2ZhrYh1hsJYGNahNSDiIRb2OsI53CgPzYOYY2WD5fMpEIhkLpdAqlEoeumBLUuTLImelJ0IKS1SKGJjgTFJiWWzzLjnNtns24KVujiWUYI7k6YsZx5cKHh4/QZ+ayG/ocnXKKy/BvHQUuyV5zPqYrFY3YZo7bBTIIjqeoew7lB3g73/nOt8Phkt/88hdRLLX483/+KSD7oUOHGpsaOeaw8fv8CFKiCgP3U31aWg0bWElbbf3tWUQERqHWzLaYRXsjcZKWSN0hY5NqaqobG+phLa6urS3Mzy9jW1kRAIHOiFnygNRGMqQNmUyFoU6RIWFA/1jTKUvORW6/QMlamDwz4ZRBacyEEvNvZujwHFCAHkzB1SAg7qYqpoUXtdma9G/StofyPShgjk1H9eRFBINhYc4fZ5zO01kqjarWWdJNTGcwroZNHcCtX375Zfj5zddfnxgfW1paeueN1x7cv3f8xJd69+ypqCin+qvIHbiSXGro2WpPpz2jiKCYc8Gxa7fWrCG3c1GQQ4RUFBcVhRobmpubgcgBFGKx2NraWnRxcTEahQ8gWZCugakgHyR+HyGC3++jzsnxwSO14gcdxOhIE4gPOrhbnytOVwTgPqofCh/JVgEeLm2FBg6u07c6NC0/yhK70n/bRKO8xk4PImibn77EfQ5jhteGTrWkx65+osdTrpHkKsVl4V9So3CmUMbtCQ7g+/ypU5WVVb979Td99+6B1Dc0MDA/NzfQ33/46JFt27eXFJfYApbJP5q7mJOt9rTas4gIutxVxki9xKjCN6bxyKJigGpACe1gWlSngt/KysvKK0RJz7W1+NraajKRXF5ZXphfAHiIxVYpnZ7SOJK3PsgX0mHRNQDlpQvSh6WyyINwIXVm6MRM42J6eA6/wAyJQf7q+eyiwhwe2zlfuyip3n0KETTFMzdf8HBEMD/kZSXcptBHIoJKNmVRhhuvIkN0iGwduWn70LKzc9dOf+DPfvGzn40MD9nZzGJ04fLF86Ojw3v27d+zd299fUMkXGIFLHQiU97lW4LDU2zPIiLIVYUCKlKF3DxRGlD2Cem2ZMticxiiBz+I7Kk2E4xDMAhXVdfUAPtgo6vy1PTM9NRkNBpFxyShhqToN+628zGEGVFvOxAgmYUc8uBkAAXyt9Pp0nOomqntnD38BNPXKEeFkQ8RmJQ4nJ9MkmauGGoTLDwEz3IkC32aGbjF3HFc+ip9stMDHgJuS4KCm8Mn4cRC11W/z0+1ZFtb277zve/95je/7r9/n1QkI4ODs9PTt2/eAFw4cOBgc3MTzL2dtJ9mcfqtRu2ZRAQZTOksSO25rE5QZyJUyEsY7aJSVCaVPqxUv7+Y9OrhSKS1pSUYDIqiwFPTE+PjKysr8fiaH0M2lSpBNKrpAjxFMpmgBAqWzLBkk0KQnPkp0WwwKCo+FBUXi0VsM+BNYpgthinWhrkq3HrBgrlBwbMzc8PtkqNWUscjWEYkOM2MLVOYK+nDoggRUXrPJ+odSsuBvFDfTvt3KggwGRBHEeC6yusQ7VOcFH21HVyz6ThMQ9oS6uIUS8FAW9rav/f9P//tr3714N4d4tbi8fhgf//o0NDNG9ePHT9x5OjR0khphsr12lliE6RSCUt5y/5t9Jo3cXOLodhYexYRQTfu3nA8Xx95ied82vNh7dZUA+tQc+DA/thKbHBoaHJycnZm2saMT8QLAztAXANFZHDJONjoyCB7I4cCQIJQKASkl0omUqI6tp1MpsjDV7sJKFWZd1TuoebEO+aRM1x+zWZdIxIDGDp+2zraXFEH1U4TYpeKZOJaYaF8H1230XyHwTiQhdZSHlBSiWCAggAU9zn6WTxuFHR+fUPDj37yk9d//7vzH5/VPBpAb9/duwP37/f39b3w0svbt20Dbg9rz1LCTsGokRwH90ihr5HYA7gMWtO62Ueuk61WqD3TiLBJTeoEZdCxbSewsH0a8y/v2rWzpaX54sWLM9PTIsU4ZnAwQgA1FtjmETxTVuYGLkPU58bk7khdRJKMOcUXOGO6FouptDM9pt0bnUNsOtyADqg0kNzUAgi/AerFUtkiJAVizQXVrXAzNBgsR7ZArsGT6kn+r6qeyDTTJn/B3KBGxguGpZm424mDztRez/ogdP71b36rtrb2jd//LpkS3kpiGnFeLp77+Ob1a3v3Hzh67HhXVxeCuR8HI7guLK1BEZy2422N/MJWlrQNti84IhiU7LRQKEglQEQ543QmEg63t7dHF6KpVJIbCVGIO8YruLPskIyFxy62JPIFXBn2tHFe9cC0DyXzODW4tzG1JTtfuYxgZkZld3EVuVZw7nJwtlRUgtyNRT0J5SqewQridK7pUs0cSLDNxArunG6OHwTZbzUiKM2Fe8CiJbmr5b4IOqhnbM/+AyDUfHj6/cWFBUrrjk5K2djy8tkPTn965fL+g4c7d+zo7t5dWVll+bSfuIzFpupynDkRK4+7OLZavvYFRwRPs1VIn4UFYIFNSCQSllXc1tq6srzS39+HcZmSqpEt1wlaLC1HaPLjstyzyUGQ/VzfzXVfJkHBVhe6hsbcmgVNd/qI/p2ym3CpzmCKoUAWQuWCRWlHaFXIcEPOPzr1gu5IXYwjyFrkwqHhgHMDxdTgdPFOBz4MQcORWYwRU1yZz+8UYkcRIEW/Aqru7hEFYx/cv9d3/x5As01VquH8lCi+dPbD07dv3bhxfXt3Ty/wCyDyFRUVWWjHtSjXXoZR8htu5HfYap+tfWERwcMdaGKjMFi/z89Uwl8sQmPhFlQZj8cxI6tYiPF4Qhg3hGYRhAKhZVSppble04omnTJQpsMv02mLuMlluLI5cpengxwmfTBZb9UJfXOJGPq4me+EjpBzt8IjGeuhznT1wAoUy+PoQC32c1JVqrO5YiiYqYlEglf515zYBCr15cMsNUwBh46SgvMBl4HO6+rru3buHOjvv3716srKMkwv/BrAWMmlaPTaJ5/0P3jQ2NgE/MLunh74UFJS4iNlh99HoJCXJdxq62pfcEQwuVk6LpY47pykmcMS9j4mdn5fc3OTTs5LtSEp+RrHUByqCAhSBoV4U8j96mqMBJAsLntYu8lEgjQLBBZ6mWZlETzZPMPzDF7TpOeIQavSHwCGDTK20g7K40XFQt/J5Umy/1CoqLy8TF5uwAFzR3BrvoG8qGyEFUoowKURwelBzi11gmyD5EFU9JRFjIwlktOsrq4hh0UmG1HZBfCXOAWYOIBguKS0rLy7d09Tc/Pq6ur7b7+1srxs+3wwbX4MXgZcWFpcHBkeunvnDoDCgQMHq6qrABcAsZgs0GabipKt9hnaFxYRcomKmla5MW2qlNHTYmlroxqsM+RdHSc/XWZNkgAQSRa4CV3STooPsvKloXrQpnsSUjDUUo0G+0Qbhqhen0YmOZ5IAD0XFxUBGYjdGUsecGFlIDrmKv8BBw4gGAz6fH5H9+GoHalmnDMbwGBThc7PMIf6kQsVU0dhwVEfOsex2JfgrUpYOBwRSScxujGD6BkQVl6exeki3i0rai4tRyKR8vLyu7dvP7h7RzitZ7Nox5HpIQGGB/oeTIyO3r196+ChI/sPHqipqZG5eVS1WxSgsrocA3mUMPmemXRjUQ9CAXVMFekj0QMdq5xyu/QeyT9Cwpx6p7mWlD/o9keBCIW33Nwj7quMzdtmBoHhH+Hr4MszgZrxpnWm3Wy4ikek7MMplc1NmwMIGmwVOuFw4Lh8OXfFGeAwGEUT20YhaY1EWg+fdwYep3nVgTopVr4z9ey4WB6cCmkf8QuVIaDS8tLyxUuXRkeGe3p7e3t6Q0FR9wX6zWCZ6XA4DJABsHjqpZcPHTkKWBBdXJiemobzFxcWGCGsZa2trT64e3dibOzOnVuHjhzr7ekpKyvjqFVNZ9IiNzy8m4CYHCEGJtIyM72tgj4VH0RQ5iJpNW0EVTSNeL5tuacR3yb/bHP7zLYvLCJsSvOE/T3uVTl2BE2l1EkGq5JT+TNHEEDqyaKTFH1hWSR4/N2v/AI8EoaiezPmwmvk+2zts8nkLkhV38hKgSmjxYHFpcXbN67PTE0BIACPQ7KGnmryRA2HS7504gSJafAnEU/Mzs4+ePDg+qdXhwb6QTCjZ1yNxa5duXL31q22jm179u5DP+h6rC6fRu5LPEUwEMz6MiADijlU+eM0A0hcgX5cBXxoSJYpaqmOoVQGyxIbTLlzMG4uki9A20KEh7VCKPBwaiHy15eLZH6a4VdMK0kX3L2eSMz2+QICGmC9+uSGZpNHd76bynWsembMudEG23q3vgI3JdqzLcWop1LpiYmJ8fGx7Z1d7R3bgGUAfASJBug+FAqi37pMt0WuikB4xcHiIqEEKW9vbz967NjY6OjNG9fv3LoVXZhPYe69ZDJ5/+6dkcGByxcv7Nzd3d7R0drWVl1VicoUC71OMwAHIldnJqO3fZ2gxeEKOGXRYeTboBlJLnUxHGvbCpFHjC3DxFchGX2h1JlbiPBZWgFqyUOzhh3BVY3EsUcy26QlARM2BUcSrtC2pN0Que2WZHA0zmetMuTcy03kHnlCLf/kEPMiCMpeWlxcXYmBdFBSUszQK0TFNQn9LpCpP+RLI2tAnFQykQSaJJVKZUVFZUV5146uL508eevmrXv37gIQLC8vo7CQAcliZGiwtKysvqmpvr6hqbm5uqpa8AB+X1VVVUlxSTAUJOtJMBCQ2bcM2YoppalH0cCoGihjVNaQwIX0FJaRtPaL0bYQ4WFNC+d5j+dteW0HjMk8tMRt0mmWkexU96t3e7mV0bpUZkcJB9rNgRlVGJhtCPlOx+5bbGjhFpqNQgfzXk6CgBDtE3GpWM1Kl3Ct0kskMmQGynJRBjaVTrE0w2ScnJIwwObf1tYGAsKu3bvu3bvXd//+9OTkQnQhvrYGFwLiLC0tPbhzJwhcRzAkdBORSElJCSBFpLQUroUP1dU11aJVFRUX+31+UkDCjSi5hrB6BgLAGZD2gYYnUnphVh5tUWaUw35Lavhja7mU4NqovWd7DwhrpbTNWS6zn1TgKyEDWVaZ2t7U85PHoUnZxidb6Q5IH2kzZR9h3tEKS8oGtrLPaOrninkRcQ+OM4KUwC0qGE3lvKR8JGgPjQ4MkzWCvAEUqyw4Ms03/RoIBtva2xsaGvfvPzA7OzM+NjY1NbUwNxePx0V+DJApUinSOCwvL2WxhjDNACBFpKyssrKqtrYW0KG0rDwSicAvKysr0YXo2upqaXlZVXV1wB8orygXdZ8YA0CBmxYXFQGLAkwGKThN9uIL07YQ4bO0dW0Lbt2h+xf1s+0w/VRu0asOcGm0XZoH+SvlvM87ts9zE7OlyZAqdInsr1ly+sZYSVTyE01lDVwgCZ8ck6kbrSiVWlRb/bFt2POBWairq+3s6koIZ5B4fC0eXYzOTE0D15BKJGHnB1IHaSIRT4gbCT0lMBNrczMzAw/u+wKiJrUPvadBTkklU8lkIlRUFAwGhWdHUXFZRbkIY0mnASmqq2uPP/dcV1dXaSTsR4smuVHT2LSqkjGvFfYPqG0hwsNaoZe6HrvDY+n53FbPx+zbdZ2+yxNaiJ+52yxVeTZSYNmonONUe1bzQ24NCVdulAUHY7pjo/RUFArBfxXlFSDgt7I2u9fxFkml0tHowtqacIiKxWLAPoBgEYutRKPR1VjMgWxyFLWxHKlIn5EuLS3ds29/fUP92OjY1cuXbt64NjIy1NaxDTCovrGxrq4euIxIOEyJYZhQMfhFPh/xyL4/UP5hCxG22lNpXNoCkfjpiJ1MpYqJ886rVXlEfyanxIzPWfrRL/Z+yXwVM1ZZVcmUHxdl0APegYp6mWDK3aFuDOWFUCjY29N74ODBixcuXLpw7sqF88BYwICLw+FDR4+++OJLdXV1dDJwGHDXgM+3EouRn8UfXNtChK32BBvp5AzX5gzQvqibwPn05OTc7Gx5WSn5ejO7IEewrkasO/Smk+sSeesc/ExRfkD4hAby3hTHSWpOkccptroKX2trar7+9a/vP7D/06ufXjx/Dsa/vLT40fvvDfb3P3fq1IEDB4uFklIoS+BeJcXFT7lKzWa1LUTYak+wCf6Z+UiV6MesVsBgNzQ2NrW0zM8CIMx0dHSQH/cmKjtIkidnAfJuoA8IOhxTSWe1V5fItMDod5fc4sMkcXCuzxZ2hyzWCgVpor2tva62rqen55MrV65dvTIzNTXw4P7C3NzQ0NDJkyebm1v8fgFDIKf8gbo2byHCVnuyzeJWBkvY2OhtAXRSXl4ObPbs9PTc3FwikQDpn22e+kMyBSpXTRbDqixZLldYdDwhki4XS+nfIS6lgDQ0KLBkMkVmYLw2DazFjh1dDQ312zs7gVm4d/fOYnTh7AenR4eHjx473rt3T3VVtQARI1OD1x/8GW5biLDVnniTvr9KOC8qKqquqQOCAX57bt/+1pYWDP3YpLBFZd0QxE82QlRhSCAw8koy6SfmVBhk+pPKKMW004d0D2Hosyi8IMPh8IED+1tbW69cuXz1ypWRwcG++/dmZ6YH+vtOnHyuvaMjEi5hOV7nz37bQoSt9gQbl95+UpdIzgiACDt27ACWe3ho8NaNG7W1NcFgcBNv6vgaOlFfhisX4kKe5uSwkT7ORj/MSDwjk/qmMS4LBv/886e6urpAiLh86eLczMyVixcmxse79+w59cILlRXCk5piKyUWPfMAsYUIW+0JNkuldXUO2cJEV1tb29jUfPn8ueufXm3vaN+5a5c2KG5ic5kVcw56B+b2HPEc5G4WwjGjZuyi4qJt27bX1tW1trV9fPbjOzevjwwNzkxPDQ0MvPLVr/X09ARDQZ2L6tk3SW4hwlb7HFp5Rfm+/QeARxgdGbl540ZLS2tpaST7zFNL3kZ+kJFw+MjRo21t7ec+bj939qP5ubm7t25OjI6efPHFE1862dBQL5xJVb6GZ7n9f0Sb2k/bDW7XAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 8" align="bottom" width="284" height="174" border="0">

Tlačidlo (Dosage button) Zelená farba znamená, že je pripravený na použitie (Green colour indicates ready for use)

Kontrolné okienko (Control window)


Vydýchnite (ale nie do inhalátora suchého prášku NOVOLIZER®). Priložte pery tesne okolo náustku, vdýchnite prášok hlbokým nádychom a potom na niekoľko sekúnd zadržte dych. Počas tohto vdýchnutia budete počuť hlasné kliknutie, čo naznačuje správnu inhaláciu. Potom pokračujte normálnym dýchaním.


Preverte, či sa farba v kontrolnom okienku zmenila späť na červenú, či tiež poukazuje na správnu inhaláciu. Nasaďte ochranné viečko na náustok – inhalácia je teraz ukončená. Číslo v dávkovacom okienku zobrazuje počet zostávajúcich inhalácií. Číselná škála 200-60 znázorňuje 20 krokov a 60-0 znázorňuje 10 krokov. Ak nenastane kliknutie zvuku a zmena farby, zopakujte prosím vyššie popísaný postup.


POZNÁMKA: Farebné tlačidlo sa má stlačiť iba bezprostredne pred inhaláciou.


Neúmyselné predávkovanie NOVOLIZEROM nie je možné. Kliknutie zvuku a zmena farby v kontrolnom okienku poukazuje na to, že sa inhalácia vykonala správne. Ak sa farba v kontrolnom okienku nezmení späť na červenú, inhalácia sa má zopakovať. Ak inhalácia nie je správne ukončené po niekoľkých pokusoch, potom musíte vyhľadať lekára.


3. ČISTENIE:


Inhalátor suchého prášku NOVOLIZER® sa má čistiť v pravidelných intervaloch, no minimálne vždy pri výmene náplne.


Odstránenie ochranného viečka a náustku

Najprv odstráňte ochranné viečko. Potom uchopte náustok a vytiahnite ho pomalým otáčaním

v protismere hodinových ručičiek () pokým sa neuvoľní. Potom ho odstráňte ().

MOrmgWWXX7mCKhdmQgWPBLqzbbt2RCsmGRjfpl77bBhkCsBTtjqVyGbmGWPe/+lzG4/02ZT2O+Us5cdql4TrVSBa7/lz/4Qb6j48MP3p+8evWdt97K5/ObN2/mygU1Oiiepw8uhg/jN3k4YxCB3L2aR7GnFheDx02MJQZBnKb4cK5AZvXLwh6BMkCHx3bzz0KlPYZiW4LaBpiwzNsIDwrHb8UCGYXmIzoiCHAB5acLpnxyFtRBZQBQYOMx5IkKflKjy/AnyAhoxYFfFIsF6Orm9GxHsVTFkCTUFLGeB6AkC4sQWSMrvSuXnEoNw1QaTxf7fM1qZlVYRiNg1kNOXHa94CwAcVbLmiUxI7j3Ypzu3n37urq6N25Yz2Pic+zvsdMHpPG+KRSLL7/8bYDBH/zhvetXr77129/A3t+wcWMqmSL7AjodYB8AC4j6xkNr+cM4IbbKPAtUpRAMswG56Tp00ohD2cSBWTXEsBE2iipTzQ1ERPLcBo82RjE2NjWAyK90bKLGHVi5jzR8QvuA3qWvh4/0JJpPwYd1pGeXmQXa/Ci0nMLSBP8Q4ECps/Pmrenh4SGkfHIXUuoRBhQnkmmrs8/L5e3yTeGiTw4zL4IWFNuIyM1PYp7CVp20mhSqMmJRMoFDtcx8Oq3Qo2IwrBNbKqRimem9bXN/+6tfbd+1a8P6cREpAf41aazRFUvF555/3nacD//4wcSZs7/62c9AIDzxxDYUjI4Dk1r3vLAonywy8YUUePvSmq0CqKneAjoISK/OAOzjYDNtWBVq36pgAfy5satup+PeQWtQsnjj+sYnTfqPsQZ+y5Wp0MpXr7lums8dRV9gHYU8HrtO53w7KPjREABknyS3KNqP0HHoAUTI5az+vt6pqSnQLHK5rA6IYnuzlU5aXT1eoejevGkFd0W4LVyDkdDAu+hMMP0rsY86HVlJ2Esqglarc9fNvXB+YmR0dH5hEcSEZX1+dvJgNngawIWAijs7O7/5zecLHYX33n3n4vmJ377xqxs3bj711JMgE/R5T6xIiwah9FUM/J6apeR1qMODOpBMptJ4JHFggH6lETSV/0KIOLy3wnBa27ThNRuC0Bc07TUeUNNwhQ5kUICFDztCpaBGjdG+h6VTEuRERD9iIpHkPuFXBBBkTjEG2zkucHy+rrOzBPxifmEBuIAO2GM7IkrgbK7e2R1cumDBz207HKVOomg69Ni3DY909x4HKvccCCOyA8M9ozr7fZBWLrDImenpcrnc0dONU3YndZAenkaYCnGjV/cKhY6nn3naTSR+88Yvr16+/MF775w5dTKfz23bsXPL1q2ZTLqqErYeahQglHtJaAMSkQSoPOhyN0yhFpaxqllGPcimD67tXA03WX4IjdNososmFoFW4FrVrbZYWWaSBlpQVUOolABVItahBLCT2SsMkIFe82FLHE7OcCCTzWZmZmYHB/r55AJKqZDNSaREd6+fStuVudBn1zi+Rsvf3e6cpj4Cs0O6xFbKBEXM+ebprPdlq7pws9nZGeoOwYbtfH3i6uS2lnYWbMD+t23b1tHRcfjQof17Pz529AjsjxPHjgE4fO6bz2fSaTO+2HDGPJwTQgotnhRn44lD5B2wLXU+p6U0b9M1wNH4uoNGpmAK/+i3lin51dTxa5P6I5eJhqA7pZtI65gW0XwBgzXW8+tI33XOhhCYOOxWKlVgDQEdRgpfkQUBnYWkFCSpYLmlXY9CZIrF4pUrVznEgOJKBd8LhK3tuqKztw5Kwewc0z9jxJZRQ40sQLOMe9g8yoOiMrIt0Se8dbWFmXo9MCpxq2PR78FH4KPRsYwP72Geie/798Ec+uA0lBKOp8rmCMKTGzdu3LRp0/MvvLBv757333t35tatN3/9xs2bN3/0H/6Di9rBww4FZNNmZGACaBV0bEvVFxe03fVBcsoioFG3UKqyAqMGYWujXeQuEc+CiIp6ebkibD0884L465hSZtovmX9RShGg/QR9q2sQydMuSOw7amxhP9yYrXSWSmfOnF1cWCh1lgTVIIEpCgKuDyrsfMErlrBIOdvolt8TTb9tqi/ceVN9culERgTArrJ+fVrOA+tl92G/uhYX5KG64OJBUoNZMWRBwoMEph5QauAd9iD9iIF0pTD7dOiY2nqtPjw0OPQXf7F23fgf/vDeJ3v3/uHt31+5fPk73/3exo0bPLLDykJmdPwu0wwffYfx6sq/qJKX9Zi1l0s+giAUZxuZC1qcakskW6B4eFgWt6VeGZgHt9ET8l6xPMyp8OG3PDlcgtUBBJB0avU6DABU6Ewmwz/z1QBAVOrMYhGigwgBaxagrhGaO/CQVAVxy5yEVsDZNPgZJsnwFibo1hcQBNCKDOo0XHUWxp9KBRwvwKYBj9R+eFIuLpZOpahWXzWBzhEMEEpilsECfFUuV0FDhJvOzM1193STa0wWHCBKCBIdJX94tHb+XGJu3pLrtaxjr6mxwHxUEU+obt5PfMr4cyH3BXxeq3pUJYXK6sktZBkY9nM0nM2Vq1YBSJZGyAenShcTBh2kAQvjOhgN7sdj3T5XI1RZI5/oY5s2rVgxMrZy5e/ffPPE0SOz09OvfOf1nTt2wU7yqES/V/ccqlFJkNLjeqcuHeAhSV1W1hXMMsg4r8hTaeZNobUuRh8VhpEK65H5IM9QIPRJgdILiEZyN+E7Pt9PMCuhSi0Cc9I9sggk+DfsauJS4qwnaxUgauojxhu1QmuZrCm/qRiPjbmpeOcWO1C0kX3wz+kIbMfgovrIQ4xu0LWGBDkCWVTI8mTM4KL2Dg6aAn0CljibzU5PzyilD9eRA5ORvGASi6WgUAzm5xnJ3Kl4NNlBVFPQPDY6rXfYr+peZdOp9/chlsGFISYp3JrfY1Ha4H5Q2j03WnuODqbVRiZ9f1R0tCqR6cgmYFkqFp/75vMdhSLoBVcuX/rFT3+6tLC068knOwodCaxR71MaogB+4GMBX5utTJ60LKNsCpQoRKcjWljl+Xkc743lfaAHXVHCDrezIFeQhDxUVQl+Dvyu8TFjfISltM+WM3oQXR0E70uHDjCcgW2dzaQy6RRlECk0ZFEZTmQisYODrPgt1F4wQIHcdw0Kv1BGwdvMvyaNIBKvaTVeo+5i627JOoCRQjxg1vl5YJRHUFVwzCJGhhODC+d7FA5XZ3nMwcXwSbFYmJq6QShYHrsKnWNmGuXzB7mC6O62pq7bslDhskaBVm356TB/2giEjK/0GgW0yYw0wmD5XI87aa4uBA6bj2TLA4IEBAe9+TL1zaLoHt8W98d4ifRMJgCmBpAJzzzzTGdnCRDBqVMn3/rtr+dmZ3c9/VSho5DCwPskJy84Lv5DbMFTtq8I+LcdGxiHJUGa0IqATQYt3unMBULLGUF0rpsKQ1lYvE1JKT5SmH9M62/xQaN8LLfjSNjCrAEz6hwnk0lxyh2dlyVdgzpeSJ043Eq71J9q5sU3t1pcpq6W4Ldpp3EbYaM409YEbXGgCGLGDlSoEhtQvgeincz+5CesVDjKuFatLpXLGERQrrBzETDd4tISphhjkCFWH8G8I4qnnp2dQ3TgeYEqbI/VybPZVCKNNsLMOXd+gfBdMyF0N7tRbZmGaVvGRxBOhLw+IIMnAkbbajW/d9uw/M7AwABoUDBBfiMm++oax0uzQVhbRE2b1udu7EnmuHRMRqRyM6A4bty4sVgs/fH99w/s3/vH9987c+Z0Pp/fuGnT9h07gU3wQb4Vr8K6N4ZX2OhRcSlGHceJtVORT5AwRghAXACXWHIBFn1ydQ1nniTFoFoBDdadm1/QkFuYKMDS+oKaHzzHxQU5zwHRGBpDB7zyM2JUHGVSQ/cYWk8u9aWlJa6wADfShbpj9cWk2FE2Q3lzNRitlAURzhFEEm5C20coDE2vgTBSGMKzRvmysBP1P5xD4Fl4lAjzD1i9pTJm+9Rq2TrFC8FDYX5BuYKBg67L9yCIhO52RljAoF2XcVbAZpFSqcTqEisXPlVDgrcwpblcBtaz3t1Tz+WdhcXljgpuRTJBNECgqZv0tv0Yk8KyUFAUBLpCLHnM+r2LRcw2Hx1bBbNTNosuPgCNWQCLPhB5jiVjOe+DBZ8Qu4wMtTGqDHaJZ2Fi8uDQ4CuvvQYfvv3mb08eP8Za4orR0dGVo+Rpc4B28rmcIDFLXMBm8es4Lu9RMuTIA+kZmgZGlJ4+hltoKrLYmmfxPuZAV31cr54K7CEK/ODbTCZdyOcxkT6VQjZEd4ERMZ5kC1lAZcXIduBaxMsWsM1XqmhLw/Ng8aRSXxv9GB0wBxAGzOH0LdY1+NnIdm5pc6Z0x5uVH0gI80/V0VryEfhoDZ4fZlvkoZZqKX9oK1s/VRN3+VfcCQn/CueMJZMJYNZk3g/w0A5if4HUERwsNucLWDqGFJrxCVI5LasDyQnjKYNAZekg66TH8YXlF7uCUqe4eSOo1ZvTWhS3N6Hke6DRxo3OnBgTn5Sd9b5AY5zcjo4OtJHem8vxvjeAZBcvXTpx/AQs0Np16wb6+9gmcu+DrKNtXO4/j6rvp9MpwIkcQF0oFJ54Ytvc3HzSdR7buGFkcGB45cqe/n4HM9VcLPbme4lUWnogpKVOC3jB/nl2vPP+xt0WVssOV5YUC5+D+Sw+kYUP/1RYwQxqlg4Ctj4wiQpRKhS6ujpdtvzJ0+8CKpVlYb5QvYYjUbp3nYZRKHQUCwV46koF8HN1cXERHe/AEfwwnpfZGzM6PVrG1RwyKCgsnzV2pkxW7CX1aoeB8X+u/K3SQc0wTXnqIXWujlQ2fBOstXCJgRAe+AHwPv55lTJtyV5gY0g4nXkpZxiRI3LZcrkShGeWmNqQz/FF/HOGCXgB/XUSSZHJi46iT8bkO9pbYZiAiAD9KM65jXVw+R2Olqp6yLNaMJ+7asgFT586NTQ4CDwV4ACeserYjA5pQyMSq6sjwO7KHNkIJtXrODEDw2ZmTzitBmuTz+euTV7/yY9/fHj/vse373h8yxaLVjeJboKWT4x1hy1Lh9ATaQTs9eCSxAwBWBBJ6xShLM6nZEAP+Hrnzu1P7twGS5/O5tAzgYX6EhppW8rhbJpU+UOfKN+29Dc0D2oSdPojkzQ8MohtMoKiylOtlGvlcjaXld5NFo4K5Duo3qcdkm82C1hMfsskkilJKpbkQVIjJwEq6Kwhm9YT9V4iD/IOOOl0OpfLdnd3ws+ZkPwWuaRMVDwGTjazVLgh4Isa2eT1Qms/AjfWdISQXl6tFPChqaSE+5pdkmmTzxSxhDIPs+RnUS8MNZmqidU5QMhS5lgVWhszNOrtFxjD5IUgg4qMnAwhG/umLGCjyYzfN+RlTzqLZUQ9aDuAe5ORhdIzIiut7ieHIDX5QG4CS5lWb9cMHVDZYtRToceEdBeX2PBSjRMoOXXC9gzUKZQJyeisJfG65aWl9997d934+OjKFTyVaD8lG5IsuKRPekIZJG11UXNmXMrF7mrSP9t4LFsuGNpyqEQUyCUQs6THIkcHFvDzn/3bwb17BoeGMP6/0EGBYsmgBQtgnzwCeKUyqAMw+cgbqVORuViecofCzcJ000wihSLedTuLHURwSPgOxtmF+rygVCv9pHR4SminDCVeEDFeKjRrKy1bfmhq1Ly/kfcp88HI0ABhYceSx+k5zEBQXnEPtsXF9lzOEVT72FwLTZDMubGIL5lCtGIfhD4/SVi6BrHRDCVdylvsFk83pqfmMH5jrUMyM60KphecP6KNS/44ju8m6z1d4PGG5uv5QDGqGlJj5MWGIXh8QDHw7KTnSysPNO070A8lRGSjqlFZ5qganB3KEen5SddyOzqCXM6fnibroEOOYNoDtIEiM9bU3tmM9poAAcuKGEytiIgnuEmPY4tRUS1VpxcdP1cqLlVrt6anOc8a6yaqQ3rt8Jg2ze9IUsQQipoit9jZee3K5Z/99CcvvPjS0NBgJpul4o4YmMmOSUk2anV5kvi8kNiOv73GjgqzT6eyy0xP+KhKIRAOJfnOLy4AV5qdmfn9W2+dPHF8bGzVK9/57saNG9HDj2keLY0CLP/Vo1oyKVBZO20FXNF+57BUs9kIBA3zbYEBWbb8IT2VzfY9qUnyedjsebJiJnVLnaIp40rC4w9k4Up9tJ5yx4SQgJxgts+81bKz+Vwac37SwIhsrW8YJKRXzuMIKPIOmKtrWaGuqPmCfqsbc4Mg0LEDptHelJP4QpsqiU3Ih2VcwGf+cZfGyjRZoyibCFiAE1vBH7OSD0thhjOymYCOUfHMfkBZW1hcBJCPFoFcDgiAw4rsMCP2NvswhlJjXwpZ3QMQFLIht6Mz6B3wr193K3gIgoQxVOeSijYE4XzdQVvmoqazFjICNVz4N784Z9+a9AudmXTS6izOLSx5dU/akpSzlmMlnDursum+/Orrb/3mjUMH9p86cXzjY5tfePHFFStXuhRxHh4ITSc9Czl94cYMjPNnYxxBNMw1bxWHCn4xfcrNh3EAHhDmjakb+/buOXhg//mz54ql0nf/4gdPPf10Rz6H0W+eT1a35aop8PPjuWYMuNWoEkk3k0L0m8lkEHdg+bokSmDW4Wl2KWYUJS2b1vSh0pZSIDGRk5+FOEEgS8FJamdopCdF2clIcdCTQE67cFIkOXoIKgOrbnEtTSyqhdqHxcp2NMnHkhyEJKcALYXQU7hhmsyJmguNpJVBPhQ6ZL70TBCqh6joX04CZ/BkqcgPgJdrk5Owmr29vcTmgij3iYCCQEbi660iyHTia1h05eq1q1evrRob7ejowEhHOkDRcdiG5ytcg3tlbhaZAEg/YAQpdGzVCx0e6I+kIIQgIny2KHHeXlbJGWPxS4w7W7DG1vqXzotrZVSpbPRWkxhEPBDQce8tF4C7DA3CDZYCNSy9xMs33gr2zEz64plqT5+fGqSQUHt2bp5D7PAoWoK+fMyPsT2ad82fuy++9BIwvD++/4fpmzcO7t938+bNrU88sW79+uGh4XQmjeRngx7kkP5GdKvBrRV/cG3yafUA/JCM3lGk0CZDBViIK1QIaP/ePQvz8739A6++/p1dTz1p4xFDMjKctwu/aNq5LkAW6kWOnU2n8x15lhhUndYmvCRUPBI9RuAjthMqnodwLy6M79Ghd5YyeFlSjEobmB3j/yFTYFxBm90cLXHAQNrhlIiWGjbxRIfT4sntTwOgbvU5W0qPBdFoYRQtMgvAETrFhTtkxGFkCSo2EHIDPWA56uiHsem1NNAA2gNyHR4aBAWtUq2cOnU6lUx2dXVRSn9dRKoMW0Jh2FivilPgv2iBIiQCY65UsLjwxYuXlspLa1avZtcsTzt7dhmUBXKn2VQgy2EHjQJcnpJSTbafHpi0oS7bfBZ7EuMEothd7+51b92yF5e4MrjeKk1uFcUize8UZQF8HYvc8JvASL1QSyUtc7ZdT6Q8J0E7CphmCriAlJQkbJBl06HMLNFkYGuY3xQftQvicffuFwrF4gd/eO/i+Ymzp05evXL58OFDo6NjoJP39PR29/QUCx0Yp83WYF+fiBREO22oZKkuUw+rtAoRRraxeL9569aejz4+sG9vuVIZ37jxuee/9fjjW1DHwwqCdS3VOdSviT1GCA2HmJyYEkCo9vZ0g45DtWil80lIpc5W9YgtaR5mPZ+2J1vAfXYl8krQboTBsgnNxlMx6mxr1E+nkKE0z2ljRGze7ajJR6hzgWxtYKexCmVRUl0TYJGilPmFDE+MzENUE9bbSbMREVUNQqDRsF21WlMnzwUVArevXr3iYFhOAqOnPI9Mgz7H3qlf+XLt9coYI9SzxDCwTrlxDp0ZxRdUqHawoCJIbMcg8a4jfP1MJg0oAK6EPVmnzcD1iDmJMLh92GtkORphrMRCWMlS5p4AUHKyHX7/UO3a5VS1SsHZvAi4cnpXR+4QN++Z2lC0RVCzmitNrwbWFrxzfBxZrbPTW7HaypdIXDjVcmVhYQH4YTKV5M1PXIqYsrLCiiBc0MBQIblznDjgu89949nBgYGjR/BE4LOnTp08dmzi9JlUOgVfdXZ3dxRLK1euHBoeGRwcBMzGPAbgaJJsPAgBDJFFkFWSCsNaBSwRb2MQHsk6lupA/58d/Wzvxx9NnD2ztLS088mnX339td7ePmABda9OeMFneqUw/qAV7NJ1l3gWYOOCKtHX21Pq6uQYRIw5oVgeeOnS6VTajW/Zjl4oi/iopXxgvh1YUm+R96CS53h+bkDsMJTDai/5QiJjkxR5bbUJl403Flk7ApRgdYpdpdADIgl6WF+KAtvm46spcibgYEqOpMCJ8RXcMAr16b3Oe0gbBRth1G3Rsd43fNoX3P70mTOFQqG7p9u2dT14zZoZjARCnhwfHnakdzm/5EgL+CEJVa2tBCtGhuH/qVSaqonKVI5UKknuUa4+murp7l5cXASyz2ZdUPQA5RGfspSRP6KKmhRu0LxpB4l8q6ZPJlGgwuYFqUxKrN5YnbrqzM4mKhW8D9mO2YioHEV209k0kIEpE1tfZxo2TC2b5Estnaj1DXqr14vhVclcHmRBvVYtl8v/9uN/ddzEs994bnx8HXBSoB2AaZY8DRzLk7EhiB4TuHad8zKk8oM+gkqFj21YvXr10NDQth07JyYmAA6cO3Pm8sUL1ycnQWMDFfTQ/n2w84qdnZ1d3dBNNpcDjAC/K5VK8BoPjXBdeAE8AuAiF36CfVOmKE4skOS4qMAwDbj29PT0lctXThw/duTw4SuXLxWKpXUbNs5MTw+NjBSLJVjXxaVFlosJN8EaKQaEYHasY66xFH0CjzlHrkHap41H2bqgBhTyebR0Uv4ZxfxGzW3MDyWCiu0SwZubASndQlI3/9xCA75t+vOJTUszChsOOOhYSAaBRhZtatHaDX7vGacqKL+A+YzcOf8fvd++fF7yF0ZjWiOMIKID8wtmLqweaNas3QTmlVpm684CmbFr37p1ixhBByAs2ILqYluJa7LOUP4lZ/tzuJ4OT2RlHqubAFijcq/MXxjWlEpFrvUClwEjYFYyNzcPjAD6qVSq8/PzIPzhMkHs5sbNm+78QrFYhAfiZDNjBiLGqaixMxQnarlNFmBZqr4QozvgBYmOQn3tpurMtHP+QsoO6hjO79F6hJPEYaAM4QL9hfKoSUlsh/cN5C9wr1gUe0o8TNlZA5lQydb4SsKtdvd4gyuc1esTXf1uJgt4DCsu1T2grE2bt7z9+7f++Z/+8wsvvfzUU0+CjnDx0uWLFy/WqTB/LpeDKcrj3wIJG5clNxaeIz2C9VAsxQMD6OjIw3WjK1eAhF9cWoL1npycvHD+/PXrkzCU2dlZUBmuXrpkkYiWG4vEukcx2LBOxa6uYqkErAA+hxFUQdlDS7IPekdPXx8sLXHx2rUrV65fu5rJZLds37775W/39fcDynjrzd8ePvTJ5scegzEkqJg0iqB6zceSUi5XiUQfZuDrlZPmAAs/JxRvk2nUyueygBgz2RzLKEua8SW0Z49+dLuQKmFHWC/bbIIo92acbzsSaCkOGzHgS96EAansmAiNGkqF0O4LtJIwRmBNV8XfYdNpdI6jc10s4olewrWURdKQe2QdiqVdar1fu+IVK1PjlPgwQgmaNVjsGWP0B8PDM4ISsCsmzl+gat8yphvYdLlcYfoH0A4EvLCwmM1mgKEDVcNGAsEAexFGfm7i/PnzFwjbZzry+e7urp6ebo7jhlGcO3d+bn5+dHTF+QsXT548ieeLVCqjY2NrVq86dvzEuXMTcCMYwMjICKAG6OfipUtr164BpgAbhJOjNMVZcZ4o2WKM/uMsIIh9xWFFdgKeamR1bXGuurgYXJ8id31oPqVrCY+AlCIIIZVD3kra9MLgyNx5FN9huZLUQynEXif6rJ5OVbt7/RVj1op1qe5+l9zaXGq9WqkuLiyk0ulnnnl6fHz8vffe/cO77xw6eKDU2XX008OXzk/wxGLASzoNInb7jl2r16zp6emBpYEPKaiUrIMYdI0mKuADGB0kyMwOpA2cA8QpzPXWLVtoB1tL5cqtWzfn5ubg2eHeU1PX4e/MzMxSuQwv5mam5+fmyouL5aWlixMTXLPFnN8Tnx3lZwQ2AV2/9OprW7Y+MTw8lMtm2XUMKGLy6pU33/zN977/l/39fbCrsFYuYOQUWsJRh+TcZzZZm6F1oQYuTYkdedxzoLDYqhiBo9iBsS20fh4ldRnlK5OsIwF89LWU7X6gLJ7KGMnGOTIohTKUsa6GAOoWev9JXkZaUmjAambK5m3NoRwU30cKgh9Va6WnO+zceFjTCiC/N4Wn1hvNt3rUGhuAVAGefu7cOToOBtkuqHJAj9euTVbKZdiRoFoChcMF/f39q1aNHjlydGZ2dtsTW6du3Dh+/ARsGOgKhBUs6K2bN4GhrFmzmoOR4EZz83NTUzdGhoeymQwg0yuXL1drte6urrNnz545c7avD1XFqyBCrl8HBsGHjvb19gqqNaAnMDIh0eU2JX9shmNzbr7m8Mp8viO5eVc5kazu+3Nw7brj1S21wHKpkW49S02itND44WILT2p5OFDbUgWEhaqHhVwM6Z/+BRHvFTvtoZGgfxiEfyJXAJBP5U4CL8BqmuUKMAHM/eEq7MVS8Yc//OHpbdv/5Z/+8+GDB+CyLBrFM+lsBoD04sIiaPoXz58HJtLd0wu8YHz9hpEVKwodHRh0wQmpNhaud2jMPkXXoLIqVKIxWRoEcMN8boSRLReBZ+4Lsh3GMzc7Byx/dm4WOML0rVsL8wuzMzMgydG8hLAETX2wfvDI/8WP/sv1GzYUCwW8u++DGuNTmuemxx47/MnBPR9+CJhl94svjY2NEW/yvJpH0tvCA0cE+hc00fLrQApVDHLErL6EC5IngQmnEXjcuDPCbR61EjFx24IlN6m46D1WXhK1RbQk0LRNPgj8ArVES3oKPGXrbtyUQtEhGz7sZtIpvJ4gG0cEu5TLFGAkfKjf6PDb+NOpC1pZAUz5ZIUBJ0JEkv+pJ7o1iN99+w8sLS729vXB2l28cvXixUsg1TuGhkDXu3Tp0vDwMKCAyevXE8kEQMiurq6FhYVPjxwFObFydHRwcCCVTMGj35qevn596sbNW3CxReFqsg6CCAYH+1PpFODQ1egvyHx2bBLWNJ1Ozc8vDA0Pj4wMw2qArgoogI4kcrSyZU5vIzNtxfJaTEvonIId7pTx7LPMph2VQmf9yH4fJO3CAux+y/eVSZh+xYUZEGiboEwag4JQb0MuAKod0byDBqlkMshkrVyHVSgBmnV7B5OlHkDXKI3I+Y/xzpS6jlypzn9rfF+U33VMSx8ZHv6v/uv/5k9//OD8uXMbNm1avWYtcGS48vTpU4cPHpy8ehV0bUD0F86d3fPRh/2DQ2OjY4PDQygqOaiGLUgyFkhZw5gApCSk/CykNQTqdUGOcfgLqwWrCExlaHiIJ4/rl4GIQKMDpdqwcPr7v/3bytLi2KpVPd1ddc5lIfgKdAsd93T37HrqGZAVH37w/vSt6de+853unu5iscQpYjbBLU4RMymKadVcbKyrk84k3YSlov3MDaGDnWJQ31KmvsCKfONzbomidUttHTYEBEb0VEDO7UABAY5+1WLZkp5VyTgUxJAlhpTJIborLUtbiblRjLLPjkvUjYzNp3+t2Iu8r2Zwumm2oAdjUkoQ6F9JdK0jxwMSAMCWu7o6VwNEP3YcxgOrDHRcKhbXj4+DnJiZmQWBD4AREN/Vq1cnJs7DKHt7ukFNBckPLGDTxvWgHGBFYBcLQ8O2qaJAo9gBwiVs4oa9c+L4CRBTq8ZWOuSPWJifL5VKq8ZGC3gafQCQ06LB8E+UJTLemsL+WDOnMXal5oZwo8WFedgOwIqyqzd63X2VC2e8a1f8K+etpSVRLlsAZ2DkhFFZ/muiJzOBdDMB2cN2t1Jpkc346SxsViuTs/Mddibr5DucbN5OZ+FfC89HoSQUGfQpEFrXyMhGyNknwym7UUAKkxHZZttZd1fnt154AT4HhYvyqXwA/ACuNz+2GfD7hQsXzp4+NXntGiCpc6dPnTr2GQYJ2qp4K4fcW0KGcxiSiZ8I9zEbqKWrn9O2ySLgc2Acm4nwlFjQ6jHws0N0CAqJh/5BSgBMANYOKADDTwIfrfcEPQQn3lnisc2bYXO8+/Zbx44cnpm+NTA4tH7jxrFVY93d3SjeUQC6gZ5cudGJGCiNl1kyaKPJVNLMhDGX1iRxZb2J1Gyy2SwfJQ9TwVRaf4ilLYULZSEgqYQKnazrUyYPpkUaCgLfNJKoa27M6F4OlQfD22dudBahvNeCGFkrLiAMIue4QV1oUNu4otQSx8yywornj65cefXqtYCMFOjMz6TJjiNUeGXQ2VkChn7p4kUQ3aBEsB2BrIZs1MTqwPBzzmSbm5/Xd2dV9hq0yUnAFLNY/1P09vaAuiEo6PD0mbNwAagJdCU+Bu91TuJiemi69Ms0E0dw4+AX1rmIn1uUjrlUq3nZXDZd6kkVu+prFurTU8AegvlZf2Eei3/o07Qt6WgCjE2BRhitbmUyGBWaTDqplJVOi0TKSiQtEFfwL+WA0d6gU0coZajOf6j50r6qKg3RUwWBjLwi6qPaFpRuA+owPEKSTmomXI/m5M4u4LqlsVWrt2/fcfPmTdCqrsDyXARkcA4t+SlS0ixVboSBkDR60xZxUP0jKC6tWgHHJ3hUrU3hSRnaxnUBeK8gf6pVM04aBvO73765MD/3+NYnYIjwodqsoXsf+gd0t2XL4x2FjrOnzwBiOX3qxMnjxzq7ukZWrly1ejXoM3TIFB5El85k8vk8SBL0XVMQK7onLTxhrdCRTxGwVBhEbWKl4Tf6a5irUBCLr69k6rPD1yzKORXCFrLKgzCuJeonFhmaLVSMkK1+z295FbmQkVY0ZESDijWOQQN2IPJrDoSWKfeKiC0Z0nX7Td9IAzFEYCALGbSn+Ai6DMnsj5hrcXERJhx21+UrV0DsdxQKIP/nEPavhKXp6ekB3bCnpxuQ/PDQIGgQQNpHXSdPvpu6Vwe9ltTUbh0VyuFAAPuBBcCDzc/PHzt+AoT/yhUjcA38/MaNm6A1DA8N5XMZ4CB8WiHnMrC3tUkBNaIbmwqNyU9IYpkG3UaFkeYkPBeYzHjoOMSMbD+oJvG8w2RHMVnoRH3eq2OiEUZw2VL4B9K0ZJGSyFZA2w2rSAXKTUN7JKj7dKIyJ074cl+gQ1qF8Ut4prYF/xxlMX3HvjOW3yybOYbCN/KdOEIHqAUgFfCDNWvWVCrlycnrE8AF/ukf/3Hjpk1r1q4D5qqTfFgF1HiGGREF/voyqYbfBBxfwYxPcDKc0LY0zGOr57JYB+LA/v0H9u0Fwb5ixQiTgi0lGKobHAvEOxhAIOCF4aHhJ7ZtO3v27GdHj4CGs+fPf/5k//5cPu+RQmTRqZu5fEdXdw+gf+AI23fsRA9FsVAaGeEYQak5qyhcE29reC93nmE3Un/lOumtIKQqER7j4ZLIgpkhCR+G0duqdI8faAZBnZDyxoYDfWoY6HVU6jLQMUvGj8KtHFXaAxnJSDqSpNegkfgVdJD7TMkSOR9CpRIoV0sLFTnWLXP2SqXCsZgUumeDng+q37mJCbgYSXQESH4QWHOx0DGyYqSzVILOQaqDsAFEABQ+NzcPe5TOUE/nKKwT1nDVqjHgDtBDAfgHQdnVq1ZjJijmcScLhWKxIz840AfTlUymMNslkUim0pZMdQv0ieaC7OsU8Y3PxNXiAo5hCXzlKpKMQKtsiuzD9RLK7iMMIwIDBHh8Ms/XKAclwZwLDzs20DPbjj3GZ8TXaW/4FhuwfKncsRruqeg4tUbytsI02WgsF9po8BXH1LA0VXFhgnGx2vZmIIK5M0CXT8MC9fX3u/s+/ujg/n25bG7F2Nj4+g3AIWAVkwmMtMcC7xgeI4NbaReEvSC2sx2d5NegWVnkv/WAqf/xgw8+eO/d+dnZZ77xHMgHIXlLqH/LylxcoktYlCqGASEDA/07du4EVeLC+fMgB+ZmZ25NoyeCVsiHDm/cvIGnTbuJz4582tPTu33Xk4MDA8l02gG1CvkoxjZZctnlf3pFA+U4bLrj1ZwzBDfYlvqHgZZQYTycakGE5bG3GT8nitPiOlw/3ijMReiTMPleGII4as0KiV1K5SDcoQ1Xxj7RL3xfpxL54Q5r1mIxWviAjrNqbAw4F9U1stasXlUuV4BiAYiuH1+3tDSC+X/JBPB9xndAz5lMGoAb0CcsaF9fL4ggldzokyFQqPhsG6Q6RR8B7ygw0GCSSyWTdZS0NSuZKCW7WHLSKV2YNQADuHDx0qFPDn322dFLExPf+csfvPbqK3wN6bmINWifYjy4xXFr+LnnolUuESMPJWUjyCg0+6mIXh4YnxSmU57Y4657is6kb+w6s4XzbxZciO1A1aFUWphTCNY9QnN1ZDNrkaa3W2CElsinCwT7mxBNVysVf2kJNPbr1yeBI2SzuVXr1o2vG187Pg4cnc9vImWjxiUGSK+TETVxQ6u6N9ZC8Wqwfkvlyk9+/K8H9+4FlvHa9/9ifN06smFUqQC2VG0scqJbhFiYF5h0Aivd39cHwoWfDGROrVpj4EDGR1lVjn0WgAX6ersxuBWWP5kSVCPQVnUB9OyomuthsYAQK0YbJ73wt56acZ4Hz5fnSjNT5+FyFz6hFaw+5ODpwBpUBIHy7DFilOZISfUSe2sPpKHM8yYUZCtCrteQTMEdqoKiLECE3mXGtiPO43E3fuwusf2nHlayHX7Snp4ulpDQCQByQMWCSneBENbHvaKWjmlH+DCuy6RuseeYwg2SVMDZVyQX4InhliwlXMfKKIjjOMUAI4XKixbWcXLhMloEAWrIiRMnjh8/cfnypYmzZ65fuyYUGP7ZT3+8du0aQB+Li0tXrl4FyTHQ3z86urKrqxOjx2yMYcF0MtcCpOxHEm95AdmKJ8WYOvo9bh7S5IonP1NmA1UnrUVoocG2w9827DH5lpOmzE8aGHRI0pZkB7iQThMYGNkYsU90Fxzmg2qCY7svvfadc2dOT169urAwD3MEqvuRgwc+O3wIdIcRmD/Q8EZHAcaDcg4rw4Z9ZkqcBcQ1rcLnpn9wFW0bsPuejz8+fuQILP/jO3a98sqrSKvAQX2pVoSjp9A8JXRl85XlAyPN6jVZHcyyMZWaUBTVky/InYdBFDWQPLAb4Z+kgwtYpS0V5YvLVTGOzWbj5IaS3G+Wy2B0HqiYMD/qJmTKlHYgBQlFsx3T2KdQikf8ESwZWmgMONwZlnqvswn5b6tJMG8uAyeMqWPp4VDEPls0pC8NkQLZknws/mMZjMOSJkUZjM3HH7BuFYQniMhVIq4RuiqxjkgiSZwCjyS+devW0aOf7fn4o8+OHAF+AdspnUo/tmUrbFGMYiDvI/z8jTd+fezIEcCMs7PT8Kvu3t5nnv3G41u2rFixgqIMgxoeAYwpZLGpNtdOW5e1qDOLQYoQsUWkiGa8CrBFdhEvdSNzb6WNxTCFapJRSZv8slwgUElE8T0TyEA7ThR0f/jDH07duHH2zBngrteuXJ6bn1uYny8vLd24MXXzxtSnBw909vQMD4/sfPLJ/v6BLGgO2Sx7brgyt94iDMOkxAn8WrU6MTHx9u9+C731Dwy+8OKLACtq6mQlGoHT9AQONr+hXoAOQsFqMz6EEwfVOuQCblclmMTWNYuVazJpxoogcGtMTIwtWBQqkwIeKlP4OSZDG2IivEWgADvVvWQ/FtnFHe3u04/Ah2ehTURJRb3wMc5lyKKwB6FupDGhjmU2Hy6KBaLdtW76SZWhS0iCF9qupVKUNHDzfJWoHSIc9a0CtPTUtgGCjGmTt9APzkeMMf+amZk5dvz4m7/+9ZHDh/L5jqHh4dGxsYFBaEN9fX2UWZyoVCvA/0FlHxsbgy9AWsxg8MLFUydP/urnP/vdb3/zzW+98Myzz46OjmazaTy6TVGfOR+q2kKLOTF2i5ok36RVvRYiwsED4/smG5I+saKfCJnO1GSx9CIgrvQNRtB05LEOjL0aapMYL9DV2dmzaxcwS2CeU1PXoWG299WrN28AK7g+NTkJ/168cL7U1V0CzF0ouIkER1NB87hUu9pq2t5RLpfh5zO3boGW/s3dL27cuIGKUiAKsLk4DJUVZ0HG/1CSLDZblevTNnMeri0zc9HmwvZ8iqi3uf4LsIl0OoVnK7guB3irwlxNJ12+iC2tphGd6CnhjZAswOAUgaGVhcug6ZS1JzZZUxilXF0T+AWhTqUoWUEDE6nqO4auR3WsiF5MGX0k6w4ZS9KEBUQYwXJMQQ9CCh8+7IBnXpagi2iuWt+h0TDmF9L3LIRKPbYIi5oIST2pdHpxDUI27AGyuDY5+acPPnj37d+D3rpt565NmzevXrWqp7eXHY/MeIEF8DGkGH62aRMzFBQPleqVK1c+/fTwpYsXPzlw4LPPjn7jueeeffbZ7u4eN1pBT28GS9aXCScg1kxGLOTZKstPpuaNcsJMVmByCmMXRSZHd68X1VdiLyyK33wBIw8Q7l7Mr5d4FiPX9TknGYw1zPT09qzfsAHIG701165dunB+ampqenr6xtTU7PStq5cuAkzQ+1RaKRQiNYmEPwwogwC0iSTaeLDuHTEwLo9HT0tMQ0ghKDeNPDPHlwcQsJSz1PkZuo4A34m3Zo3qT8P4U3gcQGDJWGNLGAe5BUYETtNFNSVllAuEV+ifmOKaLbuIV5xQSnAaQRCEqf4iCkPk4zSIBxOJxDacMiEjK1TFDgMW0MZ5NXqlhd4uIUzzA+M51P1aa0m8loHMfVLlVfT2Mjsy8JS+wJJaQCRDVvuhNEYwsg8FFfbCjulIcvfUqeNvvvnmgb17C8XC7m+/8vTTz5RKJQ5yIYU0TPPlIHEge70oNtUjHhnBXFgQSydPnjh08OAf33//6pWr3/v+93t6emDPy5oxtn4c6Qln/MdGGtpHji5hoicwJgNaTF7c9Bj9ymp6sWhYer1WWrvDmFT0r9VFA7XHOmkiCBVX4lVw6QHJps32CZqEVCqVzWR7e3rG163DzBBgwqAmlMvTt6YBLJQxfgNbubx0+dJlzC/s7srlOsqV8uTVqwAgbk1NVSrlQrGY7yjcnLr+5hu/BGG4ZesW6NPHtH1LblkyLhBw9qjIj5B59WRe18F8NHuW3lV6OhhF6K3vuk46k0GThGVTD4Hd4uQCTcOhUcOwSQRC1uG0rLCArzAsvUKyHp5EkznoTclb39f1REQUdwiJ2wMzv41VISEiZTZj60dFgZqcKRxVYeRXXEFIsbYw0iRSvlWBV6HHbe68EKqEsqxxx1vqeYyn09xQlx6RBG/qUFaobuCXWN0zwKPomG+BSN63b///+w9/Dztq7fj63S+9tGpsFexMC2ON6yTKLEtZ3WnsdvTuGmphtkwxVXxi2/YNGzaC8rtv/76f/PjHr772+sBAXyYDsiPN2IQLkJubgYUcwRwFeSyrNdHJ36gLm8jhiJg0LhZmJJya1CgQ4N0VSE5F66k9C8sPSDfjsgi7CcMYwhdcsc+SXgSMwyHnDXpoyL8dULU5XsKFRUwBBiAOE12v1eYXFpaWlm5M3Zi+dauzs7O7p/vA/gPvvPXWT/75nw7u3//K66+vXLkinUotlcucFMS1OlJUYQrjnCh/y6YwOz+sGmToMoY+bA5b+WzDokDmnuamS4wIjQsUlAii1KzsQNyNBmmRCWVMHsNjfMeY00E/iBnSE6jLWAGn6I4oGmloMmhD3seKrqOJL5TSaLRAhXVr10CTZt46uqukuqJAHzO/pgjCavEuMktxCamuIZ9xDZNB0Nv/5z9/+J/+/u9u3bwBGuULu18cHh6GXVcuV2DrJzADJWjsofFeQkhR4VOafaHQsemxx7p6eibOnv3Zv//bzl1Pbn58M3ybz2XrLBMwIoYrBVhYZ4tAa71addBK1bzgnUnY5q0bN0brcfJuadp9KOf0xT6CQd+XVvblWMBtuQNf0OT8X0P6BRoYc54vZvhRoCjbvWC1AJ4xMXt1lOedpVJnqXNocAhTA6hc9MjIirXj4+++8/aBvXuOfnro5ddef/75bw0M9JepwhRnOFe8CmekW5ZLhnPfdiPFfFsBG91sPGwnwV5MzSdUXWq5vX1ZissPlBCRTj4D1ccfP2Q6kcVuqlmoG8kIAq13KQtI+CBCKvmy+AefdBggtA+rEjRe71FkqXEzKbJILWvOPkK+IiMFGlhAA7DX99OCyYpc3rpun4YDikE0v7j1IvqBtHTA348+3vcf/+b/Blny6ve+v3v3i93deKxwHSvW24ERz7NM08NR3B8FKeYs+MHgwABIo56+vp/99Mf/z9/9zf/0P/8vW7dsIcMynlVRw/NpiVXRmXE2Fox3Wg1bimZ1z1aDaYAAonEdjLmK7f3wUjbL6q3r+6oicsPP7qq5ooHGdPQragqsScL01arqsAq8jhU5qrqDJm7MeaRaQOyLFnRULuhaS0t4rOLjmx/r6urq7+9/7/dvvfmbX4NutnXb9s2bN/cP9KdTaQ54ZFBAFUFcMj3WzJPITKTa9FHhQy5EwfYIFtFsROV4HgcPsfUY+Ol+GORb6oRsE2hoYg5UvhATnckC4vlIlEakz3oFcBuCEbpDiDtoE8jMENZfhYYjEU9STLboom7SUKe8JBprB0ayMKvW5Iao041kJfL4BgyRswncm/kSVQZEfCNH5bn+Kmh9jGbjrlUWOVTR//SnD//m//o/YLwvv/6dV159rVQscDUhgbUPKX4Zo4Du/OhaHDYeRWNjJFuCilAAbt24cUPPf/vfffCHP/zv/9v/+ty3dv/VD/+qWCxCn+kkAg0KeMDTUHAL0YkOQvG15ZVw4xGboHo902Y/jWhGv9KiSGgZQyo0RlIFkt7E7Qw7t21NsIBMCJFbNyIA2S0nVLSfI7UyrPAFu9owDfGW5VqoWIIChP9f/dVfrVix8uCB/WdOnvjdr3/15/f/sOnxxzds3DQyMlwoFLPZDJAqUa+nrY1NWyugxZWFlWCnyarX2dIoTWSy3FBoTheGjUBzgUCZl/VbeV+6hM8nDiI1QSMDCcJ0VME6P7IbKfYDzfIDYqB1eYpOXKVv+lpQ8KnVYGTSgw+bsgES5XusCOiYonD21L2DphRrPpJpIGhxmWWWGY62RkxhPp3J8mCUp06f/v/+4e9r1epT33juu9/7PmB4lDSOzWeQOFS0zo+me0TvpSpQqnFggAsVa63jfNdlCoYIKpUKQNfXv/Pd8Q0bf/ebN/7j3//99//i+0NDQ/k819RTRoWAnUHNM5SUqhjB9s1eW6IZX1W9iai/JbyF+kT/DeSJiuTq5LUxxcbna64GTpaqQ+aHYUxyotkkSxY3+Uld1FkWoSRzuDi31KR9qofFaByzvjy/ikAOp37Xrl3j4+Pnzp399PDhUydO7P34owP79g5SvvhKgGijo6BNpDNpPmwiCMJd0hKF6kbLLFR8JaVhIAVQaVGL0RNeReBbHWsvn0VKb1nrBW9lqcOwgjAY29LYT2n7JjPSWFiunCYcoguGACHH0deo8kEhGcdYktkYapkQydwoZie+Ck3n9BRPtXifBkeJ3TGyrSxVa1vfN0bSUTqIfqPkQmybNrAVvvL61NS//vM/T09P79j11Le//Uo6nWJTdDKBVfRkMRJV1KzZDeOsgTmCLUs9SIMCJeXSsbcWnkO9Yf344ODgBx+8/5//8R83btz0wu7dfX29XJQ2UIfcR62f4YDVc2lraCNcjX9l7oGmr4XBeFs1ziDSOTLN7nsXjVL3DTanTQCsoGrUqXx7artLN3WgFsNSPxFsOOCje2t0+B8dpIlRQLCKwNq3bt06NrbqwoULJ08cP33q1NXLlwEd5AuF3t6+4ZEVq9asGRoe6sh3FEtF21H2POUsxEaxRlE7bsAM3qMaDIJKZZLFgY/iZMqmKyVeic+4MLaltg7wJb551qjy9FpGRnBs9i156lbIO/SVIaxQobyaoJh4tYOg6XIyJbNQMjmR2a0OSGSgQQcISDDQdPkD9YB6F+q/gXK2KRgY6NmwG9BajIXF5rZxlvTXwsDGV69e+9Uvf3nqxPFVq9fsfuklUCGZX7OwCdTBfLHE4ViTYFtoxs1BrnyujE3pE2j/Y72AQoCBEbgd+fyLu1/8bGBgz0cfXb9+/cWXXtqwYQNzEG3LlP8FERo1HlAyUn1t8wmXUUZyktW83l7MmV14VBYM96qhk91FDw1N2gU0s6cIeY8LDVhq0Ma0Cj2zQUQvJugbyARa7IGK89AUO37N58RBklEImEulYmdnadWqsWtPbANoMHH23LVr1y5funT+3Lkjnx4CBQHg/eatW7u7uwcGh+AvFlS15b7UpVQDwwKnSQ5PH6UT8TzOx7SU3DJYhvobilDdifnWnNaYlCYu4EljpNoTms3TOD2qYuwoaucCjZbmKUFYhozvyFTdpCqRiIxCinpzt5l2jSAMEMBrGBhFHzAkVyEiz24+gom/AoVzhEHJEUJXV5pPZ37PH+qjJewWD3jh4oVDB/fDpU8++43h4WHipxhjai5xi5lZroXogGNQuRC2qiiXUEn4oJM+8cS2Umfnn//4wb/95CfPPvfck089lc/lZGVJcmQKES1BEz6j6b4VwqhuymDQmBbL5BFmqKIuXRXbh7pP2ZuQAbV0D0tNyz3pBC5oR1zq0ycMyYVlOCQjrMQqYZgSXJwLzKd6kKXAsWzeeHy0WcKlCuUYOi5BrMpeStbQSOtTjnqiUChks1nQxHbu3LW4uDBx/vyp4ydOnToxce4sqIXnz08kE4lSZ9fwihWDQ0N9/QOYlFYqcQUF1nd5AOae1gSAulNAKqFBnOaT680aKPNHRKWzVNahubB6u/NvpOmG2CIFRAp11iBzGI/UfkYxPKXq3kKZURVnoSRx44bxrcaXaI3AssLwQTqRVCY4UkCRr8pSeLKUSPygiAj+jAGZ8IKoUVaIiIevEbM0wgGNmDT3EVqRNX6mYQXuDc+HtR4bG00kE7AzG8W+dQfq4fKPJoQMVrVp01IYK+5bjsofX7eur7f33Xfe+c2v3wDFZPfu3eQmtygEXBWGWu6+TZYuekEIuKIPJURzpUoo+KG2N+E9ynOy/Zju9nmby3VxqYAZnU5PjM2soiWUv5BhtaWYgokFSL91MMnGssqVyuTkdZjckeEhB6tHV9KptEcVWlXcKEbjYKERsi1genkm3VHo6OntBWXh1s1bFy9dmro+uX/fvqXFxSuUN4ZBjolkqatr5ejoytGxgQGACEPAERIJjDBZKley8tBOLL4uKGJXT7BoVLNj7FqtQECHJpkfmnAtvm4xQxgehZaUNkhLaVmSGKSFkg87IGqO2BREdP2besIDMvirILwQpwQqq4TXQ+cmcEEqtNo2JCnGhHyMVCLQRqsA5ulMDcy06efcbJYqDfFXMl/AGIfFp1SgTQjPirXVwaTmUO+9SU7E6mSAfkEseQ77J5sFjFDza9Mzs7DNt23fAcj03/71X4Duv/f9vwDpZeT8hRkWPAENc9jkjiLkvKb6qSegJQLVmzcEerQNBNYukLUSuMd74Qbu3/3t3+7YuXPd2nVdXV0c+i4NbFT5k/0xlsr/UOH0ERuMTYfY0jEZ+OHs7Oyvf/WLTCb36uuvcTUBKh1qs3nWosqlZGjkWr0WKa8en+EHLBm0QSByIO/du19cXFqavMa1p65dvHD+wsTE3g+x3AjsoUw2OzA0tH7Dxsc2bx4cHKBcVBnIoDdlwOZJ9qcrO4Kl6xqoQ3TCk06FMPFeEKjzRYSGDMbiUbVMSix3gfJr1Pgcbq6qynUjuJwmeyXo+HMZ0VCpVIE/JrFElPTIKP08lGMxXB1gVexaLpdlN4f6lRx7XeYLszmgzgNArqF+LKK01GjvMC8w+YWh5vjmqKwohzV1Ci3DzW5jnMgyjY7UCdbG8bwb0G7eHBweAohORxVbCpaZEj4OKW7bzJHoWsWpdAqeKpfP0T4XS+WlX/785wf27YUHqJbLMJm//NnPc7n889/6VtIoZivHrxlKVJhbsj61oDJcvspWtpToUaxEZVU0xX2RZQ80Wgy0oZd1UUy+plDLe8QD7pGDB44f+XRgaHjd+PrRVWODAwNdWNHNpRPzHIwwFpwtSM8vWJL7OqYgCGuQMI+0FuYX5ufmQFhjkWPbodpSnmSCtHxo8gn003JuqSsnhix/8FQAKIAR9GSxWP2mTRuBUYDKMDMzu0ilEC5euHDm9Mlqrba0tEQHNuuNJedLLYzUyUO3OhJZhOlairVpv19kTYyVFkqLCyUY3yqoU8+CCkJjWQsQL0yEfFgLPD6MUwh5lh6fusEnmlPpHlWMEC1hqpZpg/GS7o6HRCSwvE2CHSIRMSGTFKUvgEtX0RMaSk2gt2zsKeOUrD9sqkwt89sYu9HcLaJrtNizPm2MerUaUPFvWFaY0DSdXMKM3ejnnnCw4pxBJp1eqtWcQMACfXrk0/379n6ybx+AU8Cbzzz3ze6e7sOfgNDZPzg0vHHjBjOPgElB7RohYsJDRD5cBsfEJrbZ0oR9BaHO6znKdsD+/Ih8uvvmDg6PzM7OXDh39uypk6l0uru7Z2jFCpDhg8PYOjs7M5ksynmhNwTzAqEHAUwgoALhVBPVm5ufSybTg4ND8ENUYGyrXpOeXmYU7EqgbEGbbX5aUyAqtSi5ABlNhQiG7UM5EIJUxAYU78cffxxEKcWEuiBOicvIIwyt/7+993yO69ryxc7pbnQD6EbOORMZBJhzEklJVLxzb83YMy/OGz/XlP8Du1z2B3+xP/iLy2U/T7hv5s28uXOzNJIoSiQVGMAIgESOBEDkHBvoeLzC3rtPB4CUqJFEjTZVUIfTJ+y9V17rt7AeIqiShYNGiG6lZRXKvhYf6kG1HtFt7sxlm/KF4PdWDGIHtjyY+Aj7yRLvsFHzQN7osJms1E4Q7hP4AnzlcMT7/cC5EC0THgcma4NQNyXlCBs5Um7Lt8BkQH1YWlz2ehBPhf0jgv6FL8Av7dyg0ALkzyNINJyiNPPlwrlcJMVGKwjqbOZTRZ+NVyQiHhExKEVH89NToKCxYkPEkLwR/hddwmF+fTZApeK6oQttdGBw4MHde48ftYP2W9fQ2NTc3NjUBLIQOHhOdvb1a9c+u37N5UosKyunmw9GGJQ7jfCJMcz6gqbFDiVEcVtdzbGaayIy9MDJdjjSWn8R7+C/+7M/Gx8b7+/rnZ6cXFleWlyYn5qaBAMtKSUlDzhBUVEZdi7LA5JGfO+EBAaBEQ2ChCTFPAKNErPW19dBUK+uLrNqir3JsKGNoEk4FnGHg5oC6mdGJvzA7GvUwLK3GQJHzRB+CoVNRCsHWwpoTJO4WQYBXQlbgEwAtTv1kLdNqCI6ehZp1hhoKODnerGIDa3gSczSzDAFtrhwiDvtOhz2YOgwgenMijHMgQexlXTOuSAEbmydDvfIaNwKQlv83Go1THkZmikTAX/uw0xteo1uQpCT8MovrYBQXoAsY1IUqYR8NNHGHGZOoWbSLKl2Eelhez9sCWIMdQpDEtj21tbS4pLGgIJBjf3QpCSaT2BEk9DuwxxLE7Jc01eWlwf6B65+emV2eqawuLi2rr65pSUvL4/3CVhtqampp06fudva6naD0uBj/IrwRxOFWuIamrQgRd4dHUl1tLoJmT5q5kK2Uay3TDsh14BG/wV0BTwbM3/qKwxbaUlpcVFRQ0MDmt+zM2CSrS4vr66uzM7MDA8NDA32P2pLS01PT05JycrKysnLS09LR7FMopnA4TAExhtxY32js/Nx+4MHMLkrK8vbnu0EOsAivYlWyhEOeoPk60ZwQeH0NMJSwUSAnfrF8SSj15JwQwyZF6RrZk0IQZdJu0ZeKcQjNdIVnIQJgXJHlA7HC0JJ/tgtVM09LZJuzjU2RMKP+EpxBzYvGXldo+RW+JXDwcnUoqcon4R9+3BWOEbSfEAJRrW6AknSpJab94FGFhNlRugmkg+Ec4GwymFWI80ByJiG6I6XC/ftR/zEiHT2x+YLhnQBmA8Ind+892mAxQTbT66gxkEoCzmXuJROJ5UtzJVrGkH6PMhAozKfgh+fg0oWhALGfNa+/v4H9+719/TEJyacvXChubklNy+PQWUVSh3MZ1Jy0rGTJ2CJnzwZDRLqucuVlJWZEdQY+ZP6AqNgE3quRQtDeeB2ljrB8Flon0RNj3Ai0Bvl9Tci8EsMU5G4LlukvpBdZBo2UK3hXPCo8F9VVSU8tsezvba2PkNAI/Pz8zPTU6AmjAwNIrYc0L0DJJADNIWs7OyMzMzsnBxgCOtr69PTU5OgBoyNgzYB0/3w3j2v15Obm5eWlg58wrO9DbfvJTXe5/PPz8/Br4pLSlwuV0pyih2b0rLRrvPSWnSLUpkkvKcR0EOuHSGapN/OItp1caq8JiPzOvsdNKaEIFvmSurg/9kIF/BxctKjogfCtav8XuyHS6BCZj5SeOX9AQmLHtRDgMUaf6eLcmNMauLWmpwFxCCkGvsy0aQINStk+0WTnNFhR/gthN8lsF0Mc7PKFWAuIIKChkr4N0VDFfPanXQjJPkzN1CE42AXP0IEC4j4EP6Xk5ObnJw8PzuzubHJfdwRojIEXyQqr9QqxhwW2RlVD62mwkAiwMhAYG3dPYDIRR9NTkzsqak9ffZcdU11YkKCIcrkpBZJSxCn21zUYfHBo0dDgwNbW1t+n++Nt9/Zu7cJlsOGUSoD02fIRWTRRbcOwlXVCYNHBzMRWDvogVFMK+IhDEPUsArTW1POJyknRLSYOJkWCNWqvqAygC0A2V3HcgYEe3x8gt3hAApvamqEvQXaAXAEMBkWFhZXlpYW5ufc0xs6QUTCYXbsnQZ6r491Y14r+Pt0bBSOtKKhzGilwo3JmfOg2cJWTnAm1tTUnbtwoaAgX+TbkfLHEOzK4WdCHArpo0QnFqJ/bgeK3zNAlYYBMz5K02XVALEG7tgrIeXoZNjlCU9lNUJ5kJraPfJqoVxAdvmS2MdHUHq4JtoiB+UeEidh68CsUzB8OQf04YZt5DgIyB47mhbHCQEKEoVTN/hZ6IoB0j6Y1/gp4cWkBZg31A6yIoJitVjxiJh7JeJz88nNbsWdGMEzeUphYWFZRcXE0/HJyYmFxcW83Fx0r9rjyJ+q7pBSMylLfYcnQpYtllJwb1FIChQLH0xOTV399JO+rq7EpKTX3nzr0KFDIM9g+rywe5kABciGfDpKLgSVd2/z3j3VewYHh764fu2v/tP/k5aeDirxv/kP/6GwoEACENMG8wc0LqHRRVt2P8G32+LCFAFjhwBBxDHKvKVNQmFgvw8dZ1Es9UX0AowFWAyL9DYK75do+wVmfFwcmEk5OTn7Wlp8fv/q6tri4uLqysrC/Pzo2OjM1BTM7OLc3JbbzdkywEHyCwvTMzLiCJR2fX0dVAQrtRwf6uvTCLgSpq+huQZ0ioTExKamvXByNgpgM2vYRJkaXaMH0UqMCVFM3ZtusC9gFoCivHLAxMDZEhOBiSc4aahUOZ46nS6nNiUQvIaJzEA/OjMjluSG1ErZ1FcjSnaJyeHma5yqAOyA+B42p1NxftYFDOqlzXJL6nIcvcPlBPNfae9qsYl/4V1HEJiiLot8TcSAjINOGGAtwDD5/2JuqehPnrkRY57kmR6Br8ECNGpUV7VnT/vDB6NDg0/HnzIXgJ2h2tXLjaHHtAVCF2INnBJYRQAoAGuBjXn7+wfe//3vBvv7auobXjl/obi4OCnJJRUHQqYRosViltOsFyQng1GcnZubW1pW1vmo48pHH8KR/+v/9D82Hzh47twrDQ31rJCS5YnOHjL50CS1WkRGmbllXsw5iTGvcofQy6Bw+hAEtpiQoLCMdrLInmfYpPoYupiF6nAtRH5Brlu06Ny/OSM9HSwijoG7t7Y2N90wuRsbm2tra+zrAtUgBftHODnvAJs3eDzc+6irqxNouKKyCi4BlJuclIzufb9QleMItlgTNjnu6aXVtdXV1cXFBeA1U5PAwafWVpb9VCZIoMQ+vlVgAMBvEhOdmVmZLuxTkpFfUJCTnZOamoLmi8POJQbMDtgLyFXM1F2Dgnaw9thMNaBbIgtUzEQitXQLueKD/ID02rDZ/LTuwqjDEmmblZIkDV2XGT0h7iB8gVjyRLBGnOHDFdB0ttByMm4Kv+ZyV94X7GXkHypxoZmc8PInQfODxKT53SX/LhsrguZ3P1IPDy4o1qy2HHltg8UlpbAxFufnYd3hqxWSOkVFhfY4O1pPmrTIwh1J5kszSDxSsugMTE2B4vTtbU9r651PP768vLx05MSps+fOlZYUAxPnvhKUKGM1KGEB3VV015rInRf8HS66ubkJZy0vLysuLqqo2jM40N/d1XW/9fajtoe1DY1cLJeamgobnsHOcJUxH89GXi7NMEEbm4ecHPN8yvwROUusPBLIkm632XwBrkfHJUarhD30X3fYlB6u5pS5gt9vKkEjW1REowKixw4MZ2IisI/0tDRgDRbZCEgnvGr2roGUBr7gxa7PTlC9QLNglZmaEfu317ZgN6+urS8vLW1tuSlFBJ8ZQ2Lb2w8f3F9ZWfZsbYH0D0rBzhoHB8wFPqGmuzc2NoBhLC95KNPDoA5tNjogKSkpIysbXRgZmRkZGdnZWclJSXHYxQz/MkIR0q7Xi0gS4SU3MtnDkCslbAKYGU3WWZrWUefGu3hnNlsQTr69HeFdM600V/0Y5oHPyI100PWjGiWG1lYBBMhtQZpFIKQCmEc0ZT4PC3hO9VKdfPefm799Hl0AuHVGRjrB01pgPeET+Hvl8kdvvfNOaUkJPz4IGiFXtdAl5N0Ks4vTOtGHGgjEUbPsydm5traHD+7c2d7aevX1SydOnkpJSebYjd/rB1GBsYntbSpmjTNCpXR856EJtNOe2XJvwdua6j17m5oOHDh4904rsIPpiYmfd7TD4p88e/bM6TOg4RoogYBQ0dGGzRpAzFhtEfOg62FzFaZ9yoiUoYpEye7D9uIOu88bYG1dU36BF4kUqm2qaWFnIv2T+38iuaHGLsvyRYdRi5B7AsPCEAChQQq6IyMI4hrAP6A0mPGE+HiQvUDwT8fHZ2ZngGJBg3C73RvrG4uL85vr66A2aJSHz2oPm3aupGQQ79SVMAlMCTAibDRIX0EqAYVlc2PT5/XoBPgL1sry0iJ7KID7gOUyNzPTJwGbk5KSXUlJqelpVVVVBfkFwB1y8vIwu8lqjbFNhfodcuGyeu8TagjOFWfvxGOmgE3UYgZFmkNQYOliMaUR6o1lkXtL2Aia9DVyvoOGFoFfQaepahN2a8myQlRq2CWxE+qOWeSqnRWhNO5iDuxEwFGbOLZ++0yaN9+JSfGxcicLGMNDQ+PjT0GKDPX39fdVgx7usNu5JRHLPSOqMFQ8ILm3KC/TTr36fE9GRu7cae3p6kpKTnr9lbeOHjtKkVqyAqj41U9ahoPSkzAQG93GB19pQlbSonPlJlwlPz//zbffBnV4fm62va1teHDw1hdfjj8Ze+3Spbr6ukRqT0phDpwSSwyLSZde8CgGzf+EhAiKMJDfD3pLUBU1GQLP9kW9gyxOI1YotE7KYGblivrisQURZOU2oEWYJUFZjgorin5HPxYReX3excWlx48fDfT1jYwMAy8IEC1FDB2TOuOTsMrICZqVy+UqKCoCtkowJIkJiQkMPs0UpYl9HGStGN8Cn8Zo8yIVouigv8EOWF9bA46zsbkJDAK48sb6GixYf3c33HBeQUFNXX1eXl5DU1NJUREi3lFKX1CCWAgmQI5InVoPczGlQZwP7oV78lAOtd8nBn6FMiUO+R/DIVLaGZIc558B1XNY0RC+ABkCCmkNVi69MyR+Isg2LhpmvAA+XpUwR+2t8P0Uiz7NLEBJVLPyoknEZHUJ9dWLOKLMN6P0K02qvjBjFXuqJyYnR4eHOtrbL735RlVN7d3W1pTU1MbGRofdIahXVGmEyqvozgxeNSxvk6bf4ODgJ5c/mp6eAlP0yPHjVZVV2E2DUd7YGNEl3KvCmzPCFA26N4NLP/Ba7HIOUMdtKqsDQYcNMlNTCgoLZ2dn77XeuX/3zm9//attz1v79u1zOp3cvNoSZbrvlEghPXShOaeHE3IDW28pHZ21gCie+FWHzYjKOoo+HbMrc0l/aPGUJkOeG8T/o6BoUBcBW/gLMr+zs/NRe/vgQJ8PgRzjMjOzUtLSXE5sSolNL8lLZ6HWy2lp6aDCp8Cyp6baKCQWh65djqBq0fYPGWBEtzp6+0Asg2wnzRzVnKamvR6vx+/zr6+vr6ysbG+jDbKyvDI1NQnMYmZq8vNrV+EiXZ2dJ06ebN63D5R5UC50SQAWmdOD9gKtAdyhgaVQ2Ene49kAYna6EsFQoR7TQj+XRp3I7YHf2+02dj2SFmPxeIImyrcoqmZKUNtaGfMU6TD8QhwELQFLtC9AM22yCNs7YjWj1X4z399JpJsPjqn5P88u3EX74FPDsx8/cbLtwX335mZvd9elNy6dOXvul7/4rx++9x7odEeOHc/MSOfcQa5msZILmfVWbralUze9eIcD+H5He8ftG19OTDxt3Nty9pVzYFbooviVwJ4tFglyHcMXGzZRmhKHtFIB3AY69apk7wPsYNgQLqczuaoKHV4Ox8P7d3/3q19tb20fP3EcVUXcPwHzVeTpzWVWQu8QnFd0skSS55JcrhRxOJyadBUTeNYzZ/3Zw7bL4pkXW/ljFDKP+D1VzjCbYpWJczPgLxha2NRgZqarq/NxexvI5LKKyvKKynxKTE5H9T5BLoLOWVmM+q6al/KFRPNmTWw+xl013WTILSyLxTgiEGC+gDsjUU/BVMg84lYY2t10b4KC0N/ff+Wjjxbm50BDeTo+dv/e3VdffyMtPS05OVljRR1rAQj6PoCswSD3HYsN8misTU/PwB2npyFEErIrLKkOEJ1jW1tuYkkRBAvjEWBKLFUcsKQiQ5dLjwISAUncv0pelPLS4JQALtwKmuqFY4roneR/xIe7kGXExgiYoFzVAYp9RB///KzBUGjftLOLi4tycvNgt8CK9PX3NzU2Hjh05LNPP/n8+rUtj+fMmTPZWVmsEFlpPn1+oZcxOisGr+Pi3FtbD+7dv3L58pZ7c//BQ6fPngXVXdO5PwpBDKgdu2swVQ3KgLewC9ywsBfHID8CmGaB9Y3N1dUVuH30Q2VmnD57JtGZ+MX167/99S/hnl45f87ClTck0AUKnikkF3FpIfm54oYGJ4NwYAs1a8ZcIi8T7/oXzhd4jkEaKqXBSepnbRauzU0gMBJLwgqPtFlXV1Y7HnU8uHd3YW5ue2sLDP60zKy33j2/t7k5MzMTWCMzUTqzAH4K86RLi0gTAYuQykcSM6gbYcxbY+1d+jV5BAkrSnAQpftpTMIGd9qELRWfkPj73/x6ZWmxuLQMGMRf/qf/1+f1gD3S2Nx89pXzTmciCF6Ngj2UHKIRImGQoa+ciYmw59geWVpaggPSUlPBcNEo+RRkEcJaU+DTStYuMAm3W2dXgq7ws0QoGGMNofg2GQC6bOgrn8gww4cFbVxMFq247RbG08N99dEj2lyPGJao/m7PP3b5oSEBHICwjp88NTwwACbWndbWiorKc6+cA2K79smVL69dnZ+dOX/h1dKyMivpX9iajsxVOLOdOhrCjbvd7ra2tt/84z/AhB46evT8xYs52dk+IiFRYxoUsjTm7cQ0mrD63ucjkByDA8AG9svd6h8YHRsd7evpmXg6lpuXd/7V1+pq6zIzMo6fOAF78uonH//i7/4WhMqBAwfQ48HnN6FZSQ909GxwhNOQTa2xCQC2chWxDB8To2GqTfx6K8JjRy6gvJc8MNiOTJSBiAVlCkOAzGDQkTmheGZm5uOPL7fduwcWOHzrciWdOHsO1Dx282oUCGRi1sRWi4zSk1pg8WF4X2Td8efWqEhexGB4EXZSwgsL9RRV0WaNgj0GhYU4Ywc+OXL4EDCm5aWlpqZGWN27d+9dufzR07HRyckJsCDefvcnYF9wdSDOON6Sg7x9GvsIudQqyeUCmp+YmFhYWACNIzUlBWTR5OQklV1Y4XO4eURMAjV1YwOukp2FAQsGJKW5pVpgyaoQV1KkO+uRkUKZM7yL+DWb8TusbKTGG/PIoKyeCFdJIn0HMX8bbTXscg/S8BH6MMzYwYMHP3z/vbHRJ3dv3rj46quVFRWXLr1RVFzywXu/f/Tw4diTJ+cuvHrk6NGkJBe6YOLIyNr2WOKoRkgzbt2+/cu/+9tEp/P4qdOvnL+QnZ3Fi6UT8ASmXVmxS+dOjE7NnoKT5g4dGrVjZr14c8MN+/xRR8fVyx9izYjFkpScXFJWXlBQAIIBPgHdExSQldWV219+8fO//P9qa2tQwdTD4P3khdRbiThMs8c0QvSP3T19XoyOw0MFgiGce9GfSnvhyuKd9pPJ/SbNF4Ni63xbEtkOduT09PTC/Dzs74zMTDDme7q7ujo6gE3mFxVXVVe37NtfX19nof7WFtauLbrdamdxL+w003Rr1KFA9CZSwVUxVRJ6UFY0RiyfJnAmNdkSR/xYPZ2V2tQCj8EGx/HxMK/bHk9lZYWuVYCWDhrKwYMHiktKwJbp6+358vPP/s//439/5w/+oKGh0YvuDERAwJISXbNjbCmU9gO7EIwCEEHU2W0DbNogNduED7mmEL6CvQgK5ObmJpzcQ65BP2U66sLeE2nzAQ2MfuK1ArvNYhFAg+QaQOejn7TfsHoB05aKNATMNKxF0ac6JiZDUcMUE1XbI5ILRBgmEcxoF8VbHEm5PRaS1aAtXnrr7f/y87/aWF8fHhrOyckBNbi6utrxh3905aMPwHz76P33ngwPHz56tLKy0hHvgM1mwyAcZhz89je/vnvrVkZ29r79B995911gxFzZpctaBuxgbrGyzh3zxkI3LElAo/66BEOIu2xxfuH2rVt377TOz0w74hMys9P2tuyvqKyswmSBFF5HuGhiQvzrl95YnJvr7uq8c+fOhQsX+GmJFZgtgshwslQPA6FPNMOP2SVYCs2pqIpklPKov4DX1qY8q2HzID/UdVETarXaQcvFje7zLS4uzs/NgeW2TZG/3u6upYV5jcJXIBvRI7Dlrq6rv/Dqa9U11ZSD7WevGdcABsjTLvzPQRTIsjQAExYpIImJ09Qe21CmvrxJQxF5zMXTTMzVzGWVJ8NAkz7I08q5g/BQDooqsYoCZicsEuyeyYmJ+6CS3rzpdLny8wu4jBKewOf1OuLjt7a2LQgQgGEmhgxwOp1gaCQnJ7k33atra2xJcmcnypJKgkcGvQPuE/YKKjsoQ3TNr0kVX1ouCOtMOaI4uEGozr4in/AQ+gKyl4EWvvaGIZFR5HQYMhU22gUQIa5jSu8I/ULZIIbJE6mOUT9RWsNO2y6mEkuwV6IKoK6+DuYTWOpnVz8tKCyoqa4OBvylpSV/+N/88Y0bX969fetR+8OZ6UkQv2AIZOfkHD1+zKFhrioIIdhVR4+fPH3mjJ2Ci+y05hikyuDURaXKjnqKCW8GtW62iOH8jx496u3t7et6DNNfVFJS19gEdm5FeTlHuAXp0s+AUlKSky+89vr8/NxH//T+nj17SkpKEJtX7MxovszUTfa+oXJJUe9jf5BusYI6Semq3/CwGapwQgCHocrPqomHAHEwvcrvn6JaIbB+gT2D5F+Yn/NRpg3QA6xWaXkFzzj2jF9dZWbG3c28lPPDDy18M1bRs9wwwbDooviPdgNniBqaeqvJSaK/kQ6VXYZgtKLMS8TVgtw6GWkYW7jHOxygEcAzAmEvLy/NzsyurCwjZIjXl5ufPzg4YHc4Tpw6lZdfYJCEh7/ontF0O2LjeTEl2QzdY2gJiQmc2W+hjolk0ci4FNcyBA3O/rdS/2zp+1f+CwxeWUwauGBjRlAWD3G8mqDWhXc1NIkaY8TtaixEDyGCeKWiJtB8BrMEU4xAi2Iiu1gl0ccz8zKwBav4JC019dzFV3/9i1/Mz850dXYWF5egNq7pmVmZQN5ZWVntDx8O9vdNT03BTNQ1NdU3NiSim8ZRVQUCOQ3McmC1nN5mSAlEIRzBVSNyhOWziJsSIoq3Da0F2B0jI0/u3L51r7V1Y2M9Jzf3yLETtXV1xcXFHP0N+M2NsAyGaYZRWlZ64NCRq1c+/uu//Iuf/PRnLS0t9LGV5Rnn4/BPmMuyh4QJkFzAuC+ADNksZVI15/hpUoR/bUUABub8ej3egBHAiB26QLwrK6tIzGtrU5OT05NTG5sboIjOzc2urqxw3CIRywFLQcTFJyRm5+bk5eaCLYDi0e0eHR0dHOjv7+l9Mjx0+cMP4NbAqLPZ4oCkuEBAM+laJlyqyC0S/XqXr5RhqYhNWQ1B0QuA1TAu/NJ5Ngnkzup2bw0N9cI9A/MCrjc7M7OysgK/TElNbWjae+T4se7Ox487OoC3/dF/+yfwjMAd2KtvlQOoEl2kFgFliSoGqhUBs9jkBAGHw8LcPShVPr5bn09ghAUVyB9hmQkPicmE5qwExjIKHa/rpinRhbNJ1/WQWMNXvM92F/giQmGac7N+FaFImBlB+DcxwhPqdfQihm6Jo7OYlqIDC7548eKH770HW7Hr8eM60A0IcgoOAzvr8JEjefn5XSWlQwP9S8tLwKCBBcD9xTvsb7/7LpwhPiGeg0RMkOouLArH3Yi8JbGFRBdZEZMidoEhgZHh4WtXr3Y8fAgH1jc2gc1fW1cfR7okh3jDMfiEHxCWODEh4cDBgxMTTzse3P+bn//1yvJPKvfsKS0pYWQ6w4TjxuV0hPUXYH1AGIlULAqvnc5E4Vg0kX1MPvtVh629rW1mZhY2V1Z2Fmy7ycmnI0NDYNmiibu+vr21ZaF23GkZGTX19RkZWXAr6RkZZeXlyUmIzQpWGUfIkAwCgdy8/MbGxtu5t258/tlgX1+iEwuH8/PzXvxGn2coD1PohdS7NBZxhEJPdSVW99YWaDddXV2wtPNzs/Blckoq6JbVtbUFBYVp6enZWDqdAUYpEPCj9rZbN28cP3nKINeAKlkDe4eAxtA/FFIIKQla43gvFcwHKQPc6reaCZ6rmwwqTOQPeUVDvEDGCBRTk6ZDkAqr/MJI0XW1LUw+XfPrEItQb82WwjOmNdrEIkGmzvCsX0eqIdEbVzAUsJYDQaZa2HVxFsvF1y/9/je/mpmavH/3Lkhd2GyIK0vqJGjXBQUFzS0ti4sLsGoup4umDixnjNFwHBEj1hRYfe44GlvsrAewhaLBigENf3L5o77eXrANWw4cOHXqNBAL2xe6RSUEhhRPTRNZzATeaYGNdPaV85ubm/093b/6x1+UlJa9dulSQ0ODYYQgmIxQ+SCqctRKAwuiwDjmgjH4FjgdJ03tIim/3rD98h/+YXNjHR0PCYmwQED/CicnJz+/tKw8NzfP5XJlZGWmpKQ4E52MR8j17QyJIYvnUXcCJTkhK+vsuVfg7ZefXZ94Ou7xeqmXsCW4AyzENzJCahWpWQraHZ35Xh/Vddp4EwPDArIcGhrv7Ors6+6enpwATldVU1tZtaehsTEnJxur9xEgzMZoonl5eWAOTIyPt968cfTYcT9XmwgcSL/T6cIyeHTYBDm/FeG0KbCsMT1Taxbm9z6qv2a7VMPOmV5OTJa5wEEzeURxAYFWFBR96vw+WXylZoB5nkWm0URg0SnHqibdgaE5Ml1UGana7kLGkO2cdyLpZwUso75gMBErw8dj8q/f/8abbzy4f29sZBgk08TERE1NtZpMeDrg5ghJXVIMLAOrPHUhmbHcEwOvQYsKvRoxPQB8t2H3xvk5FpG+ggMMgY8+eL+/uzs5Ne3kmbMnTp4AakT934blKl70Fgt2GlJq6GKMC8oyo7a2Bkij7WH5jc+vdz1+NDM9ffDQIVBbkpKSzJPPPD50W9wHOCDAacB0BWqKJqLwNfw6wwZ2F/wvKTl5aXHB5Urad/BwUUkJcC+gfPR0uVycjy18pMTehORBl6nO5fka/WeziD3tSnIB5SQlp8BDgv6Gbm2bNbBDe5xvfESILiuV4uto2sWtrq6Ojo7dvPHFk8FBMAFgr9U2NO7bf6C2piYlJZmzn4BfwBp7/B60v+NsIG6LCovqm5oWry/0dHcXFBWh6URjezuIPkLsvG5PJOQl8v97GR5DI0dxnJ2aXqAm78cqaZ9P4VgQEolBioNXWQdm15riAsp0YjVBaF4kMXSTyaAznjJlRVgNDuXqEiRXCwGqCCoN5eoYUV7GsLcSLFjMasgDQje8A7nvrqnGUAc0Bq9jAJ8AJvgTtz1w+PDo8NDC4vzdO62FhQVOp5NDVJpQtQjTiSaN8oItnJ3J1hMH9qWzI7YjUDcBHKslYLxsWP2JickbX3w+1N8PjAbk+emzZ/iuYLnByMU26pQbbn4iZsSYOyMT2DQC1ADTuKioqKa29r3f/ubJ0OAnH18ef/r0rbfebmxsCHLsiVPjiccFhTsJNRGDNhLWIwnvrxF1wy+qEdiqausOHz1WVlbG2SxA+CDzmSmq/crFv3wTbFRTL0N8YobcY30mIKUx/DItNfU04jfHra6tB6l1PNZC2v65dIFov4CYMRKJMLlYU/BktKPtIej/Gxvr5ZVVr735Ngr/7CxGraB/fvYXBDHTgHOQUckEvgB2afvDB3dbb/9x1b8lcAHsmQFToajdYrEmJCTouq4SvIKYoeiO88Vx5Q9GIsie91K5ta45eG7ht3CqaBbJXIDLJjQpndgfwZvb5/MSToEZfA7nnsucuAGEUhCkjiCEjDQdIlRLwShieAGi6DbMvxBme2jB8CP1qF8Z8vMIlcGgBM2gZiW8Li9o2/Y426GDB69/cgVYdmdHe0Vl5eEjR6hYGENIHGqFdQP9C1N6Se3iujsbFSbp7BIOhPoaRG8bQ/rn+BOuFOD8gtXVtQcP7nc96kjPzDx/8bWmvXsRUBtNEg1YAFwdrGOwKyUakiRL/MfrgkvjDXphdgIGYtWD7lBXW5v5H//jjS++uPrxZTjz5MTTU2fOvnrxoovSUijf1MJ5aBwaDBDIPfxNTU1VaWYapfAKhc7ku/3avMD2zk/+oLGh3hDdATC8gehg7KSRpYu8lUTRgmxJiKVFmkFZ9zqjFZGMEk14QIcBKoI5SkyIF/meO6zENzLkdBjhkViNqW58fLyjra278zGQX0Fh0eFjxyoqK0DfwUYUlJLBPiEUI0TGrMuxBx7OEme1ZWVlpaWmDQ706xrbaUGVQgeXRhUAodPjmFYJ1wAJHj5kucGxEngNGhYctra+bqytsZDnXOMIc0ARKJ+QX/A54S9lZ+kMrKR8kHrYEEvGJUmcoB3UTeiDJj+CJhmE0vF1YV6FkXrMHcaRHV3XzYdGHGOm+d31Vuxt5cD+HxrCVRsE5RDMzsp64+13/v4//xymqaerG9hxckoy0CBpanHsQuOCX5hJzCBiBxtW78hU12f7PUI5SwbD3ll0ONv9+/cf3LuL4YDjJ1taWoDLw0aGyQcWQMuasLa+kQgfSmeQLkOMBACts1AxKO3PYUeIDdgmcIdZmZlvvPlWRmbW3Tu3J8fHP/jdb2enpl959WJRYSE5nik1gPQaD12ILEfdmZhgkM8kyHcbNNRivriD0FZWVoptYfkBZO6dAv3TyZ6n6eH5FElUXDIg8NVA2baG4Pc02jRcRUPNi6PRvb/+INathe5HVYZZLJx0bbPYWVFENHuvD+j/8aOOvt5eELjVNbVNzS3FxcVgsKiaM3lewqsLiB4sDEOiqCtAZoKNQCMGBvpzcnJ95KNS6jr7yZhVa5SAoEQ3K6h8n8wg4DXssI2NDTsNthdCC2nIKkIaKuCkC/Zkzc7OKsjL3djcXF9fhwcU0SNT+yD+KWcuq62pI9vSI2A5ZCNf0AGCYTltmtjNEW93SlY3TEHKkHFicpqFuLJ6Rk3UahqqhElHbV4WSmOaCv8WVPHDhw6BBjc2Ntrf2/2oo/3U6TOci6FRwpVFLiWFErktjbozvJ9dvFFmvVr9hMtPlldWNtbXsBLxKMoMrqBhVZ9PiEEfu92P+ku4r84QPhhu1RlHmBps3mNPRPTnWECJOH3mdHl5Oegaj9ra7t1thacDI3pvcwvIfDTAZRQpKNvbwD7Z3HSnp6ep0A9fEOE41XqFe4IMU/jT/CJacSDeyYxT+kYtlrBZM09imEAI7VuTEBM2UrjXSm6GmOMrcTLci7KYUhcpBQYrIwhNBbp3wE8kbZmfn+vq6npw7972lru0ovLA/gPlFeXx8QlsWpsbzpm3gpqgkI+Mzg8/zMnLGxoYKK+oWFpcMsiJrSu0AEl9StG2SNUalX/paoJfgWGC20L6AgRSo5S85gnhU5nPD0+XkpxcWVHuTEwEW4MRD0PLpJoLi/tXYQExmGOZxbtEywPzIawRMCsTJjXQ/IgRYSr+BTERs41ghAt+qS/IKdUieETYU5tuw6A4HyhQ//7P/rsP/un91ps3pqemgckC98QmFwhqaZGzp1GaBV9NuOhN198t015QiPLtkzDPSE8/+8or8AIblmqG0sAjtk00ZxSqGC+KROjQZN2dToX5PmLoBYUFqdizt/zWzS+HBwbf++1v+vv7T548VbVnj07prbrJ9f64s2t+bvb8+fOgC9K0YMaLn4An40gD0iX6GGfohjbwc5CXzRy0Ry72XNGf72yI+TW4LDyE2w9z6qGyPNDFV1ZX+3p677TeXlyYB/2/5fz5ysqqpCSXLp3qO/GdiH3CB/HBCfGOzKwsMD4zMzKmJiexxiloC6PSSJ08LGTHILi82ZnHe70eu90hAJp4zczrZvqt+huwWEBrm52bB96xuLDI4QaV2xsRUwjIRi/qQy1csQ/TFPRwXm+J3OuaTFkXHEELNa2jieI6LTGHptCBYTpNJNuVsxxG/YoXq1tF+EarJS0t9dDhww/v3594+nT86VNM+pZSl4NnTKhhm+SrDMMQM8CZAgz37sTInEJ5Ccsy+noDOa+YZ0HkqSkpjU2NKSnJbXltoO90drQvLcyfOHX64KFDLP85Ngwq5N3W28uLi8C4y8rKsrJzgDdRryA9jpRNJgRKVCEvnnQT7XQbEZ/YzNxtF4Dn5zzd1xhf9SSG9MDIX5Lp5fM74h3wFkyA1tZW0LFscXaw/w8dOgwqFrUDxHZXVHehx9wl0bfB73lvAZmCaWdgRcAWAQcDX/cqwo/gAua3Wsi20llgMnf3eb0MhiVyh4NhwGERHjV1bxgXGBg0WxCKWhQXsEhmp96Gbiz8ePOZlemBb6SGIf0LfIBsWEphAUtQxiawaabFkGHHMBpUyRsmCcmCVz1aaPLDXYwm5gCmEKZj5OXlNzU3tz982NvdXVJSnORyCVA8jCuiE2uXWMDzDENm+PM5AtzPwiJy9TiC+IIbXjjU0MqxsOrBxbWlZWX5+QWgFFz79JOxJyPXr14dHR396c9+5qMefORT04cH+rfc7k9XV9LT03PzC/ILC8toJMQnYKthOhVX4vJCCb0+zBra8fZtZtXspRhqF0nrA99wg5O79+7//te/8ng9h48db2nZV1hYCExUutAwNxqUhWcWJqphVhk4ORrOMTU1BVp9QkK8WUfWlR+OFljcpoBFpFPxR/SXw8JsAJNFQ/E/ka9GB5tKd0TvJZP9sra2ZrFYIiDSzFqAWf7v8sKsLKjHUGdT3hbJxDTFTmTokZkOPnRQZ6CnEBeMXC82rOTujBY16qcRyoNIgwR2GQgkJ7vOX7jg3twc7O+rqt5TvWdPXJwdiYoKXRmJzPw4X2OQ70bXZdzeShCIQGPoObY+Vw3+c12FalgoGCFgptgT0dzSbHc4rn788cjw4NLCAvz3h3/8J7CBg5g16Lr09rtDA/0jw0NjT56AQmRvt6empRcWF1ftqa6orCzIzyMnBSFiyv63gWDAeB57IKqm8AWZ3T/7MNntmplO4ZMrVz75/a9/mZiY+Ed/8q8PHzrIzQLYf4asHekfa/w5i8lqed6YJbfE8Wx7n46Pg5EP/JgTfjjkIenHIsUI8AtNIoaHCE8zMVmw3VSOEBcGBPzcTymoMBYUHZqyyjD3GXGHKY1WgChLx6QuazTU+klkNovyHfAnShGIyTIinl1xCtNPxHzDlfEmg6FSWcJkU3FJ06kk12ZyVQ+odpwmvHgIxCbZpWQngmsIwMbCwqK33nnnH3/xD1c++gg0qT179oj4jhVvBgt+2L6PtfV32tnKcal8ChrxXDg/xYlw2wiW9HW1DPPg/loiBi/ayQpzAz5oad5bVFT44QcfPLx3t6+n+3/7X/7nP/3v/3xfSwuYDOfOnTtw8ODc3NzQ0GBnR8foyPDc7MzS4iIYEdl5eU1NzSVliIyckZ5OJXtcfxADRiXa/6Ix1hD7V1Rbzq8kLWMwdrmKL3iSmIPpiQOZHAjAoL3Pd/XjTz/4/e8am1tef+PNivIyL0GC4f7mFokCSRobFsc77DERO3d0Flh0m8U6v76wOD9XWlHpxSh9gP29oWOIlEyewRD4hxKzkgJxO3FNEEcNTDfANC9g4YOm/mVBCUDudhsgAHXJAnTT5RU3YroyMwV+oUIYerhewJqFmXSFWA6Rq664jLpb+ommizR7wxDgSCptIYZnQQ+EvA8MDaZsBMMSnjhAPmAxXQjdi/FnH5nuBYWFx48d//Uvf9nT3VVaWhKfkEA1ln4GHTVirezuQzf5hvm1QNCxEuhuUK2gCM591fNHDM5h4cpC6r/HnE5ohpub7qSkpJ/+9Ge1dfXXPvl4dGTkL/7v/6u2ae+f/Mm/Ss/IAArPzEivrak+evQYPP6j9jbQCzbW18dGRp6OjoL8q66rP3DgIJdjGjrDhKrrSukSK9ZjUw+v3MLPP9RCvsj4qidhjqXbZDiGNujjjrbM7Oy33/1JWWnJxuYmFfwxBIBft4SEtoGp+DHweUwHiDJHLcyJqG/ROHH67MzMNGKHgaKIzbPknkZKCChHoa4rkasrimLCC4qeS7LhjHzFUaGAqbsRO72Ckjnzs2AOwvY2Y/X6DEN5AUKeCLqMoSY2pLiHEbkmgwJ6uCmhHieaX0TwFMVl5K8YLjHMshBnkIyJ3vKvZEMBXRhN6oryZ8K3RSkghoUlvkZhIV3Lyc8vLi0bHhp6MjpaUVGBeCFszIcv5dce6qHYZ6trkqt+E1sd/2cOqUljkYp1NDb0wAo4eGB/bm7urVs3W7/8YqCn+7e//tWrl94oKiygCIA1NTXlyNGjzS37piYn79+7Ozw4uLS0CBuj7d7drkePGpubj588WVVZKWY1XO3V9VAlFa8n2jsx7vJ7PESlDUHW6wHE+drY2EhJTdlTW7e9tZ2VlUmpPjp57wJUKB1iATh2fj6lkugY5jV0hXCpIwsYHOiHvy6Xi0VfgBEQZF9zlRBlmPJ/DUGlomEpWOKK/Ni3T8glNk3SvEo+4XpSZAEafShsH1wzykTaRjVEF7pDuPwWfIA/UOQXTedaFKlrpt0fwTLMQ7kbVZ6C+kppWBYTcrH0jURqLbJxoFRJdFPhQ5jpoRHYtfo6ACcFIxk05OGB/vHRseKiYrszjnvV7STCYurAESOCc8nNYuKM33AJTKQFTjepS7LEbV5YWPDaa6+lpaZ+cf1ad1fnysry4SPH9h88kEylB8ALXE5ndU11SUnx+NMJUA16ujoX5udBOD1uewjcoRLGnj379x+wWmTDNJH4j4yNNx025iPz4RvzeXzLI+APTE1N3bzx5fLy8sXXXgOTye3ecjgcWLxhs3JG03O6RtQwGF7RorNNRa+R2AYHB9ofPkxIdGI1AOb5CR+S7Hgqmh2Zz6Ob+klE7DD6ChHc3O5NLsSEkzIf4eoxIm9ZrC4b1Mg0B2ynB2fwB4KSDg0lgSPMewZ01Nj3plyVivKlT16XlkwEVfOT6CZmoYfsGk0ZEepDlUypkiOiT6h+LqDeZZoze+bDjlaUKFJCrdSiwhIIYv5lbl4eaE79fb01tbWJzmI+lBI6w5SCl2gY4dFVzLULBNLT00+dPp2dnXPr5o2ezseXF96fnZk+SZ/Exdk4Smp3OKoRv6S4uqZmanJidWV1oL8fWOTM5MRAf9/szMyBg4fy8vMs7C8MYHIyg+twJRvzzpeNC9C2t1lt29vbnZ2PH967W7GnOsmVlJOTvbW9rVN1k40wyI1nsX8tXEroWA2FcEN+H0K+c8wcDhgYGLj66Sez01NgDmxsbIL0Jp+Dn6tKVI6gyik2RLVpmPdSD5kbYoNT0GGDM8ZdSa6Kysokl4sxS1dXVtw0vF6PQhYzJD6Kaq8WoKw1qVPzVSwmYqd8Cvm5mSA1aTuEXpt5QcRrdZjptbaDf9H8lXrwCMakLmr+G5HRIBmUJoS8ZtgsWCVoDaBLCJagoABDZcODA6NPRvLz84VAo0YDMdyTL9EwhVbhub0eD2yzhoaG7OzstPT0jocP7t+9s7K6um///tq6Oq5HZHMy3uHYU7WntrbW4/GUlVd0FRYO9vXNTE9d//STqanJM2fPVVZWxcc7dJL+mozhkmsZ5+ol4wKcuewP+J9OPO3t6tra2i4oLAL9kIv8qPOfUOMpd/QrnJnlNmYEku4NZ3NvbQErvfH552MjI3tb9h05eiQhMRF26+LS8sjIyNLiAndhRKwCAiAXYl9qAcoXoEf1/2BmQYEG1AUSgbfn5DoTE4Iy1VT2XEXAwtXVNVj4jXUYa5ubG3DNOFtcgLqTIFM3qRqShIXU5fRoRndXB0RzAU0G6iJVA6WcK35qImkroYNpJko2E/zzcAHzwTG9D4I10IwFWJQR2wsEvLn5+SXFJU/HxsbHx2tqlzIyM8BIw5y5WOnqLwVHMCSmpvpER8gfyo/U9dzcnDfffAs2yWfXPu3saB978uTpoUOgJoCyoFPGlo9CUz6vzx5nr6urq62r7e3puX71al93V9ejRwtz8zXwWUNjWWkZaFLc2ka1WgIO+pJxAY1IaMu91dfTC8aP17Pt3tgIUpsQ5qNYRyzrVp7pzonYH6w+JCYkAMENDnb39HQPDvSvLC0dOXbi3PlXgB8jbLGuxSckFhYWwvZcWFjs7+8HXru1taWLTmRhcT5DWgWayfbmz/iCVMhjJDoRyJiLlNmc4ZxOnWzgjIxMgdRqsUxNTvV0d6+trYIeqOu68GaHniJEgUT5yvNkUV/tIH61cEKOJG/N9IrZBHMB/oQvo/QQs28y7Awml6T5QtEZDWpQHERFg9nQ8MNUcEkVTOz42Oji0iJoBtwvzJzg8HINlfwi2AGFPHxUgAQy3Ipp1E6QQynJyVc+vjz1dPzLz65vb21devPNjIyMAHUuDRCwghcYAfnFGxobU1NTf60ZY8PD05MTILRu37gBwgx+wnV0hiygxmyF7/rxv9qgPCoUbqurK+4td6LTlZqWJvrS0L5EOSlpw9ihRWwwaDYERITZIC83CPaJicnW27dB9ZqbmXa6XGfPX3zlwoXUlGTK4qJm5DaLx+u1Wa2ZWZl5eblA/NMzM319/TPT01tbbsPUUEQwBQalMdE/o4+QqYZGmsvpYix9XWd0DQkvachkG1HloRWXFG+63Y8fdXAJqsmiiaRWs0+EMwaYrGJQfGxHoFAaxbMoo4C/k26FiBQCjdQKQ4b3I9iBJnsTmy+mRXk0ormDlZ9L1kdZsILYe+DIkdm5uccd7ZhKWFwcH5/A1SVBWeHG1aUvy5C6ADunGXYM0cp82J0YrUL467A79h/YX1xScuXyR/futLY9fGCz2y9evJiSmsqzigFsOzdKRsS6srLyP//z/6G9vf361U+BEcBZ79y+tbi4+NY775YRkoDOneCNl84iwK2mr62vr64s+73elJTUvIJ8UMlZ2Pp9AlYYh047AtvD8Z4WJpfiCirWpaxu0O/v37t/p/X2YF8vHF3f2HTuwsXq6mqYWS8CFoHiH8d55g67ndva+qhZBChmJ08ch5PPz82Dkjo3O4u3x9CX4ZH/8AdBSgMrA9g8nBOVNPyBhTKaBBmrZgpMv8CG0qmz28bGOuu+ihGYqMhCuCEBRX1k/mkUo5ZpORKRSNNC1CJNAFUvRPcpcPtNpxdn0GS2oCjd0UNyXlOGiZrysLdmOtekP8PsgwhnVVKD8JvmzUhyuZKTEfPucUfH3ubmgoJChJPiCZG3xDzeVJbxPR08i4a4Ve62jp8zspBoCAT2kAUZa1ZW5tvvvptbUNB68yZsVu+2B6RUVnZWvMPBZf5cZwVvMfsgOenEyRNOp/OTjz8aHxsDkunv6QYJeuDQ4ZaWloKCAuLaL5suwPJsG9uZ+4AokwkNiRvFB4OGyucjPRz1bb/An9OD0lDXqFMQgoRiCjfMcRzYqiBgF+bnb9262dvVDbpTRmYm6E4HDx3Oz8/HvCPJQIR7j5bIinXshiq8YWrMzMxArHHNAI4LBsvy8jKY9Hi3VBYiHoFasOuUxgO0CsenpqVrEoJOputpEVSkSfQO4Dhg4w0NDnLXA64pCEr8H04gYNAk9YlGWrqPEuPpQ5KaAVGXaVFtEel1GMVjsSZzm1CVpFmM4zyI/qtBlS8U8lOYalrMlYnqoVTcUVM+CPPQTJzAPBvS7VJQXJKZlT07M/3JlY//4Kc/A7OZcv517EdKMLAWWRfPhPRNbsR/hhF9h2b0bU5hZpRoUPVPHD+RnZV9t/X206djVy5frqmrKy0tBUMJhIrDHgcSC+SWjYBYYAaamhoTExPv3bnT3fl4bXVldmrqkw8/6O/rPXDg0P4DB4CIXjIuwGNzc2NtfQ2nxh4HFmKA8vD1KGB8TbqjeI8KZ74mii6xxIg02I2NjQf379++dXN0eBhMgNr6hkNHjzY0NDgTnRHgH5FDGsEG5/caQgGBT9JS0zLS02FhgREsLiwuLy+tra2vrCxvb28bsmcpjKysrIrycntcXIBCDBr1fefWKTGHQVAolZWVubm5wGiAETAqMQgNzzZindBbL4PzqciFFmIQnGVE+DGycRtdWmZVmEoY9DDPv26E71HJEDTiWhZV2mgicp4aTZUhhryP0nwwyXlWTzhvQHJBeXzYW1md6V1bK8jPL6+sXFla7OzoaGzam5WVTbw1oImURqwEshHCxYt38vteDXhGMP5hiwLl9/b1tj988OE/vQ/iAbhASWlZfUM9MEdQMLmJG/F8o7a2NicnOyU15W5r6/LSIuyTob6+0eGR9Y3106dPv2RcgEMAYpeD/R9QPVRlzp9psOKgVHHc07AxggQoQudxb2+BmnTn9u2e7u6NtdWS8ormffv27m1Oz0gHhYp7AjL7iHUnQtaFHIG81Tj7PWAQHJg1NQVHnG3Pyura8tIS8q+1da/Pa7c7UpKTQNdwJSUFyd2ANm1gt82K0pgYGUg5WO/i4mJNpjYBv/d6vdtbiHnk8zIvwHK0jc1N+AsMguCMDFmJrFhEUKTohycUayEZHNLZw+fWMLv/VBGiyTmqhZenqiO1kKYQovEQ+UtfA69q6LXSjnTpAISlAQ7btLd5ZmpqZHjowf175RUVebl5WKtDaFHSx2Z5ibwDzzMM2UAEto3L5dq7d29xUdGtmzfHxsYmnj4d6u/vaH/Ysv/AqdOnU5JTcKtLz1RSUtLRY8cyM7NGR5/Mz82B8gtq780vPkcsnO/6oXYcZu+3yQ2GShF5iOM1QgHyeD2s9RmmNBXzeSj9Dq1tmDjUDEnsASlNTEy03r4FOhJMR0JCwsEjx46fPFlUVAS6E+L/kFW/S9GRcOeYGIFm8vSGqrsJlBXUMzBd0lJT4Sv3ltuz7bHZrPAU8Jcbt2mcchfcMQPOYLRSC0cVhO1A1xWfxTviGYSbo4xkDXEfIwFzzl8htAExiE0aoD8gEtbWNkMqM4yiFkbPlFVis8kEYXF7rGQJE0kAlhnSoRjJyGLouhGgJiYuY7YHLDt4Cth1CXeblpaWm5c/OfEUJFvbg4dvv/O2LS6B4ZvMtYbPXxrz/R/o26eSRGqZhwiXubl5r7/xBiiG3T091658PDE2traykp9fcPDgQQ27nuMe0Ej5zcnJycjI3H9gP6x7b2/vh+9jP/j2Bw++v1wg5uBtl5Obk5uXNzE+ztCd2FwsEFQy2bznyNzlGD6XSWCnAGAcnZ2dNz67DooAyMfq+obDR47W19djDQbVY6KjgXKERf7PLjaBriulV5OZWLqmc5g3KPqI+DmQ4/NhUzO4W2A07FDA8lVquSPa5unaLteCO7EyMBT2U2HUbcEIzIexB0Q30BbAcJojMnNJY2UgIPBig7JmgZJ0kdfAlG4DY8DGVJ5t4BduN9gbPh/zRr/ExhZYiTQ/5Jlnpmc29WNFH/gTpXHQX4u5KavpMFGmKR27wjeszgCXnpqaPHLsKNi6vd1dbQ/ugYFQV1cLFta6xxtHvxUV3C/c1ff7M3SdipEIYp95sT/oBxngTEw8sP9AZkbm9NRUb0+3hfBpR0fHZufmpqcm19fX4YCKyso91dVg6oJeAAw0KSn5xhefd3a0v2RcgLdFcnJyYVFxX08PK7rm7aWS/1XKAKtPHDtYWVmZnJj8/LNrYBGtriwnpaaeOHXm7NmzmZkZHoIA40Ajqg+kcenBSPy16CEYgbo6AZME/RIUFB1W0samHcyJieR4Q5Oa4MmpbakFMw5Uo6voqzgcdmp8QMZ8IKAemWMKqpgczWvGepa2UIS7RJfQxlQJoWnhbAQ+dxkug/2LZN7L04p4IW1BQ4RXDQN4xeame2Njgz2gwPO2iYuozgvSlxfknkzyh6GiKSwXjFUPbJb+6t7MxKwT7vjg4OBrb7wJ9i1IhX/6/e/A/iotKUbdRdV6/bN1wfhOBhtHGkFj67rA/uQtl5yc1ICjfv/Bg0ku1/DwyN/97X9enJ8nwxbX+d7dO/kFhVXVNcAC8vPz9u1vycvLBR78rXIB80Y0v474yvSCgz1KaAjvFcjP5pZ9jM0KDxPAmlkLp1WHXY6RVGnrAC+ESWl7+OBxe9vm+jrsnvqmvWdeOQ9zFmezegggmLBSA2zaoxpJ3cp3aqZiNuBD9yxdYaHnlYE3TdYR89YnVxgVJhE6szDvA8Gd3AKoB/oDHEPSuXc9N8OTNggzFA4xGqJyEW9FEUMElel6yG0f/WxY2Ut0bzFBFUqlSGrl9NZpc4JsychI5/MwHINQzUJOPbNlzwaAxSJcNnhGKfNVhqW6SXHnKs6rm+6Z8iP9fIcXXn39F3/3t8MD/b09PXAzjL2lG6LFCMd31ZKZDcyXcrCcC1J02WqRggoRtwguzZJKzTVA4BeXlGbl5MJzbm25V5aXN9bW+ro64T+YkJTUtMaWltq6+pOnz3xPdQGhuBqY/4DpDeQmolCfULPT0lLPnjsHx8C35IdD7ZrX1eFwsNaqIQyTH6zfmZmZjva2nq6uxfkFkBIV1TXHjh3f29KckpwME+fGtqvUl9kUTxIN7Uxx74jxPHso5jG6oj/pIdO0EK/YyTsYcaqobNOIc8b6yVfZ9MhT9FDesbqoZubXpls1G97og7XGvhZbDxq1S4j6KtIWEp9QQT6zNo28IMxoQsVLxFUqq6pOv3L+6uWP3vvNr0DQHTt2dJORoHULow/owiLUFP8KY9gv4WCdTr2VSR8h3pqekf6v/vW/4Q4DPr9vZWV1anKyp6d76ulTzEbf2Lj1xed3b91MdDq/VS5g2qCh+zZMNTbS78OfB9nAxvycoOICaFeD8jk9PQ0CJz09HR1XNisrmETGGlmu+Gd9bX1sbHSgD+RD18L8fHJKSnVtbUlp6d7mlsKiQmoFjxnBdocd4w7+b74h9A9y7MRNdgqpqsN38tXLJCWlLZjPqfIvdU1ueHZqsF4SpNyvhER7RnrakaPHOh4+mJ6cvPnlFzm5OUWFhVx/yekklFYY2eTvhzSUTh0ULRWoJFYXxbVgTiYnJeXn5e3ZswestcXFxScjw8ODg6Ag+Hze70YXEDZ7lCtMsTGNvNAi54cGcgHi5iDbx0bHWm/dXF1dbd63r7GpCXiBJhW/tbU1MP5XV1ZmZ2dGRkbGRp+sLS87Xa7G5pampqaKqioEI43DJovUdNxGkM9oWWA3oW+0dcK/tBGTuoKME20y+vi1CuCZeQQ7MUKfmnaHROfiKwmoIioiDGAQhADdMzMz3nj73V/94r8ODfR//OGHb7/7k5ycHC7N4rMxnzEk3DBfLkpj2pFbfc9HjECVpqYTNegAVQ2AooR2dF5eTXX14uFFIJbtra1vmwuYJUb0vjEvAGX5CI+9gUj+7tnZ2anJiZHhkamJpwsL83D3C3NzI8NDFZVVcTYb2Pbuzc3ZmZn5+fn11VX3ltu7vZ2ang70X9/QULWnGnZJfEJCgErtBOoj1fPAbw0t0qfw4/h6w7y+u6PRhRafKE8XBR2aSjjSQn4hTfEHmZChU1hBYzzfALXAg4P27dsH1t9nVz953N4WZ7e//sab2VlZpB4GlNFkxL4vdf/fzDx8VyPCy2aI+lXRp8CgZuqGxNHIysrKzc3F3Krv9J7pRk1+QV04pfEt8HiQz1tbW0+nn46Njw0PDY0/ebK6sux2u9EdSBGphfm55eWl3u5uG7YM9DEKCLascjhy8vKKiopbDhyA5wT+h80eg8b2tkdDtx86VzlER73VcK8BLwi+7FvguxvP428TG5SDDmaAwIisECNSF1B5GeIwxvCmYAq6IFgjIA8xyPjz51+BAz98//cP792DFT9/8WJBQT75z4ygukkTl/nhDRMj1kUxDcw2lg4iWjkrVb6Ajz20AeqG+m1zAV0Pm/sw0RHC/MM3oAL09vV1PX7U1fl4eXExGAhsbWPtLaj3eQUFSUnJcOjaGhbfxycmYPiNdgkwuYyszLKyirLysqzMrERnIpM694SlpHeRnKPTP7olzDZnZPhveTZ+8CMcPMz8hWmqRSAzjIns7k1AxZ6dfYQvgkW42CAcrTyn03n8xPGxsdH2+/faHz7weLZfff1SUVGRMAfIBOBKsCgfxG5a6ssyzFoAq7dWVJOslAhD8FlWnUGZsNGjzYYouNq3ji/AWaBy4Q2Ok1so1Z/Q/nSLqGex3Lhx8/3f/XZpYSEuDjFk8goKG5r2NjY1ZWZmxjscdgf2U/d4PCwTsF8lBaA04vkYShWtpoJGMJQCzxVUzABEvo8Iv+o7Oed/HF9vKJGriCus1Ncwqw+7EZ2uh9GnJu1eyo0Vn3O5hE7+AlAIQdEFW2BleXlsZLjzUcf42NjF1y8dPnwYsf15UHI3933UwgMfP4DBfvQQmzOpVJp0xgep8SnTjuX5sYa+KqeMPp4/8fn8HOGgeLkOWrmfYLfwE6qrA9a1srL6qKP9v/z1X8GRjnhHbUPj8RMnS0pLkpKS7HFxXnIF6dQ3FZiBw66uIq9nEfUGKsisyVCWiE7Lyk31i10KeH4czzNihiejHf4xfxL91U4nDz9bWM0FOZHwHxA22H35eXmvXnrj2idXngwPLc7PffrxR7DXQUewULN5KhKhqi1CarEQQgxjwxuUbC5zDcO20Pd87DLzmikUHf4L8dGOXCAijedFJkLOKb6IsyOMP1K+zwcLBnJeuIuJ54NZPz2z2NbW9uVn1+HghMTEQ0ePnX3lfEF+Pqs3DKsSdj8yrPAD4uY/jmeP6A1JUkVn1DYwJ/c2NToTE65dvdbT+Whxfv7K5Q9n52YPHzlSUFDg3tqOj3cEyEgGtZEKtBB5Aek/SHlcFHI2jB+o50AORZjfrkUg0/swxE95qLKvubG95Z2fn+/v7e3q6hwZHAQzr6KqqnFv88HDh7OzshjVL+JUrEt+q/f/4/j+DbO4Qnh6oGEbanagXVZV7SHdU+vv6QZG8MW1aytLS+fOXygrK8PkwkBAj7NSFpLmw4Irw26Pw0xzPyvV3+lTfVuDZ29HLhDTd/JMjSA6Edj8OYcrNKnOod8uEFhZWRkdHR0aHHgyPDw7Mw3knpuXX1hUdOaVV3JzckHjp6xeiQhkCRnwIhEtlG36I0f4FzcivMsG9WjgmhHyNAX3VO9xJbmSU5Ift7evra52dT7e3Nw8dvxEWXlZcnIyuoux67cFO8dS2ZjqCsHn/KFuKvVcz+ACz3Gi3ZRwI6oumK/tw3oYLHKE6Z6fmx8cHOjr6Rl98mR5CaMABcXFTXtb6hvqs3Ny01JTEDaDKvw1AgVkjYAt/BdpU/3j+IGNsKwki2jEajA+j00rKS5Ofv1Sbm7e3dbW2emp4aHB+bnZnJzc6tra/MLCkhL0N8kWkQRX9S9DCzCPr+8XiB3CCU9aMH0hWADYY4amLy4sdHZ2PiZM5c2Ndfi+oKi4ef++eoRez7HH2WF4fb44stk0qg9FvFQ012wCO1TdUVSe2Y/jX84wJ56HfOMYjMBt4/V5dQJHSE1NO3bseFlZ+cOHDx4gruzM6vLy6JOR9IzMU2fP7du/LyE+gbuDBSXok3kLv/TVR1FDPdHufoFQVb2piEt8ocWi80gXpcmxwhcDGrbHxY08Ge3u6urr7R4dGgKmkOB0NrXsq29sKi8vp+wOjN+IJnah4vDQ7RpRSJIqtfSHtEg/jmcOs5SSoNIa96SinYf9nfVAaEskJCRUVFRkZmVVV9dMT08tLS4+uHd34un4R//0HpiftTXVyyur6KsmXYD69ohzmgpbfjggBREjkguw+R2UJZmaptrkyQ6T4To4ctAggp/AcdwjnGu8qHpLI1BN3ePxut3uxaXFK5cvrywvz01PbW9vJ6ekNLbsa2puKSsrTUtLs2OasMZVQBr2Y/BJwn/GzP9QF+Z7O3YQjIJfq6ErGEgt5Gq3hLxuHBfi3GE9aMSGWtMjK9ANKQaE8s+1ANSzkjxEdGyAEmYF3CsBN2tMz5qenJzU1NQIJufy8kpWds7WltvpdMHY2t62I2gnosD4/b4A4UpIJDv9h6dpRixfJBfQqdu3VbNyUoE56ZoyDi2ceqVJlGduJcn1ORqlK1LvXR9mLPsDa2ur09MzA/19IyMjC3Oznq0tUPWzc/P2tuyrqavLz8tLSnJpkvWwq4+RObEnr+/HIr/v44hw95jexj5eoDzyCwF8IBL+DFlVpsnMYj5bCEBZs5gZgeQbIekseQyzG001ZdPIc8TwTQzIY4KQxISZ/LzcrMwLGuUygeDxejwGiTGrg6rLhRIa1J+FMaPGS+1QDOMC7CAx/DSxFlFyryFUvgD2U1V3vIQGl3zST4MEmMEod7OzM1OTU+PjY0+Gh5cWF/yBQHx8vMvpAmWsuq6uorIyNyfXTpD+fgL2kTjWQs0IEprgD7gI9AcwYibbmRmEIVGhkZYNdryHcF+supWpVCSKakK08B5QDmBkFvqOIOKGBF+lbUhYjOJCBmcKE4C/oYl9irlAjEqCYPbbHhAzDofd4w08fNg22N+fnJxcXFpSVloKL7i3h9fnY5n0g9+GMfwCrAIFqetmkFBjLKEmFjQMgfEQoGZ7bvdWMOBfWV2dmZ6en5tbXVl9MjK8MD8P65mUlJSbn5+Tm1degeDZRUVFjGOJYCF0Zi2WucUgfHqstkI/ju/rCEvjUi9EtxVSBxRqkzA5DVFloFqeiwTwCNdcBCKa+hRtgzDEfk0iHcnMWc5F09XBuPEMebxmcEAxzmbLzEjv8Xnv37tz//7doiJs/ltXV5+ckuxwODCTDQtyLSGVJfqBX/4RxgU4qZ6hIAOUTQUf2QnPZHV1VQFOcnI+99Ls7u5aXlracrvXVlcYIR8OyMjKKq+szM7JAbFfUFCQnpHpwlZ8VoPkvBGUMP96qLO6mFP+YyCkxA8ptfuHOsKzgM0UIl9oFqzaZAcPbS3GPZXuXqFmcv6oLhR+zbwZSOCTl0oSvPlb8xVFVTKr/dJG0FhNJUlmcOcFneCbRekBsqfyiorklJSx0dHOx4/Ben0yPNTb3V1RVQWqa05ODrbAxqvjmSP2pNkmeqmZQgzv4LbHs7GOPXKXlpewAQ6C5/rGRsfW11b9foz2oxufqpThxeLCvI/gq5NTUguKijMygANkg16VnpbmdLoQbJeqBmDpPXQYT5bsKUn1P2zX6aEKE80UFPhxfD9HdDJIxFf8edBgnBiGgcJm09IFZGIZZJlbbXFW2aFEIw8fywaFnMkDywF1rv5iYR/aKuRrsAgfhMWi8v+4D43Ofd+53TuaJVaCKdIoAm3NysxKS02r2lM9ODDQ29Pd19MzNDBw/86dkrKyxr17a6prbA67cmposdhfzOyYb26+/3mHTWlPfPcg82/futn+8IF704045oRnCM/j8XgChCdLBxt2hyM7Nw8ovqllnz0uLiU1NTMjIz0jw+Vygh5locCBJu1Dbu9hDUUcQiaipslCgFhc9nsyYi7nV73DWAkXL3qGXU7ylbbgV7oTwcAjf25w6wtl37EEjo+PBxqbmJxcXAAbcW58bIwMTF11eWcxCscUFBRSczctSL59W1xcenp6TnZ2fLzD6/URXjP5/xByV+OMUcLdxOqgxaUlVEi3thiQTsC6E4RMampqVna2M5E7NTC6vE5f4Q6E/Y3RBH8gLt5mGFZnYuL+/fura6qHmvb29/b29/W23rwx+mTk6b4DLS0tObm5VmqnGPbsJvxp5hEKjf75p/Q7HzY/Y+CSqRbvcKSkppRXViUlp8CHoAisrKzA8wHN0/QiDD468O325OTkrKysjLRUp8sFv2UURG4WyB1Xw1y7AuNJbh89siDsx/FyDRVIJgdfkFC/sSWkTsV55P/TuTXTpntzbGz8xhefP3r4AD71ejwaqezcx00jgHbCwcAtZKHcfr4EnCcrN6+soqKkpBRMy+zsbOqxiyXkhCNI+kQwMD098+jRo9s3v1yaX7A74j3bbvN9wsmTU1Ora+vrGhoKCwtTU1Li7HGMTYRVA9h1wvBhH1oLIaZrjGqViMD++xrq6wcGBtrb2ro7H33wu9887mg7f/G1lpZmDiWIGeBOaIYZ1NSwPKuHxfdwCIsAxbU/MLW0DA9QXlbaUF8n/H8BAdtopegdpvGSRxAW30olQQR+jOk93JvCfOrIPKIdvnqpVKfQePGb/kYe+9s/CevkGlf1U1gZNgkXjAOJUt8Bf5CccINDQx9f/qivqxO0yNT0jOKysoaGBrAcJyeezsKYnp6bmfZ6vJY43cqZ/4GAj33S5JODw56OPoHPE5xO/JuQWFVd07S3qaKyEoQ2MJe7ra1dnY831la5bazf5wENQpOJZIxNuLq8cvf2zfYH94BHgMZaV9+wt6UlNycHbjVAIgt2voO0fXjJkSnY5txMobGpsb6+rq/v4CeXLw8N9P3NX/3F4MlTb771VkpKis/jw/RWj9cR71DOSA5wkvdCf7nYANg7djD7nzwZ7Xr8qLurKyUl9dJbb5WVlWL6BFhxmD4B8xJHTWA9nPUh0oeCeoBqhOF1QBcs3EpxmK90B98r5T/m+NEiMJ9TF1JPNGVkKwDrcwOB7e0ti9XGRSKECGitqKgAnTEtLa2ysqqgsMBOory5ee/G+vra+obb7UakME049zY3N8FuWF9fZ0Nyc2NjdmZmc2NzdXUZKGxleenOzS+BnsEUTUpyLS2iFRCfEF9d35Cbm5uZlZWfX0ARPpGDYNDmXFleRqe1e3Nxfn5qcvLGF5896mgrKyvf27KvrLw8OckFd+TxeBlTgFDtkTkAN8HaQp8fTggGQkZGBmgcbQ/ut974cn5u7vjJk83NLXABsHcwSVn0gZcWgSFi6M8//9/5sPX19bW3tQ8O9MPCwDodOnIsLy/PRr2fGZ8IeJxI4NFFXNZqoGcFW39rAea4UimSeVbfd7r+cXz9oVgGgz5jolecjes+wXJcoWbtQDbJSclFhYXFRYUoM0nrBgawvrEBGjgQGzbYjo8X5yEEUQu66wKMDU9mhebxevFkBCc99mQU7HMgZg0BKb2LCwvwg4a9exub9lZXV4MZCycByhXgOdLLSGhUGNiC8wPHmZqe7mhv7378+P7dO/19ffUNDdW1tQ2NjQ5UYTSOXaFhQi0eOZcBlAL4CxbJmTNnsnOyW2/e7OvtGRroHzp1+uSpU1nZ2fBb4oMaWUAWjkHoMTotfa+H7Rd//3fALCurqs6eP19TU5uenmaIOGCQzDwrUj4nVCovqC6SPdg407j6gr9StQMvFS/8cXzVQZ0XA+yh5zgciPHpmZne7m4QjSdPn0pyJXGGLxAzA8kCL4DjgQVgvrkmRYVOSX64b0IlvSx10HWflZmZmVFTU72+b//c3Bx7qUAzJaxRPRvdBdkMP4UO6KDoUwLnZzipgOjRjKd1Op011dU5OTmglXQ+6ujp7rr5xef9fb1wrcNHjnDLNtGQihycGCA0OFEOzw0sDMwZ4G75BYVtDx98ef3a9PT0ydOnmxqbsECOSpLhyDibyKN5uXLebK6k5H0HD+0/cAA0N+7Sp3HyJkM40UGc+xEibCoWkJnhVkb7YLe/aCCjfwUm8BJNlnn8C/QLyIRfYQigdz2IoR/P9vbQ0PC9u3cW5uayc3Ob9+1LS03lehCN+hrCXgLNGcQm+ZUC6qJCeVSVKhi/Ex5H6uCGe4xTSxOdiaWlpdQ6UWS18GvYc8hcGE6X/NwivZUCicBdqG2shaJUKLGdic7m5uay8rLC4pKrVy5PT05+du1qUXFJVWXF7Nz80uIi6xGgp4DRQX0Q8ebBQAhSAnJhYWF2VnZxSfFn164NDw5gjszCwoEDB4FbAZuTTRlfPgFo+3d/+qfUBzweJtTj9YAtYCZmhfATRdYMyBRqh8SsL6iFwMWiL/aNGNgv6XgZ/QLmpVTuLqY3jeLwQNggn2/dvAlydWNjs7a+4fyFizm5OZwJwmoCqso2q+GXnmZ/kEG+RI5gqJuhSCJWIWROKOIUIGo/z/dKqqimKz88Zx/w0wr/nGnf0peYvBjQhSTDFn0pKUePHXNvbly/+unE+Pjjx4/X1tZufvnFzNQkGiYBv8MRn5qRAbSQnpFeVFLicjozM7PsCGYfBGoHPgIs6dMrn7TeunH900+fjo1dfO31/Px8RtDRFKjtc8/zLuPb2Ta2tLR0bp4rQ7iaxhNIaM+cvhnt8NvpVp7HNfgyplX8OGQfMVw10BnBYHY4HJtu9/Vr165d+RjEILCAi6++WlRUqPRwTfVqNQT6K6UPWsXnMS8hfxKWnxOBZ2MqcVPJC6LOMNog5fCd1GKkD8tITEjYU1N744vPbTbbxvr63//Nz5eXluCQ3IJ8V0qqTu1t11ZWHnW0EU6xlpqW5nQl+f0+V3JKVdUeMFSOnTxZ19j4+fWr7Q8fgDV06c23GxsbNIK9f2af6+/b+P8BzL3rkAF7WmUAAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 7" align="bottom" width="274" height="176" border= "0">

Náustok (Mouthpiece)


Čistenie

Teraz obráťte NOVOLIZER® dole hlavou. Uchopte uvoľnené dávkovacie okienko a vytiahnite ho dopredu () a nahor (). Akýkoľvek zvyšný prášok môžete odstrániť jemným odobratím. Náustok, dávkovacie okienko a inhalátor prášku vyčistite mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace prostriedky.

Morg+TTCkQjsLZ/PD9YHAQSWInwaHFF+Fi4bkmR6kQKEKKKJ44JKS1LFZrRfiRGKYQIE4a6AzCJ3u0Tm0LAo2oONB8sWjAZ58lMgayuSEZ7DYOmKxrzaneSkU2+QbGsqW8KkQK564BqEEFUtA29g+DMK6JqsgBctB5tU0tqqJKUiPzcwAYpZcitEGUfkZYGfa8kUcPPV1QT2gzHMWAzedphKJFLw+hCI3eFcQ3y1Oi7jehYyLhSEDFdqEqvC1RaU06paLUgHBAduuLaaYhmyK6P8vij1RMykoiwPHePQzL6MLxiSq5qiDN6SyZMfVMoYORjYrqgkeulSLJNcvzjSKWMIaVfq1+fy1JY0o2+Uif9sxwZcgGlMLZ9cQHoNAnROgWn2/rr6egdx7BAkK5VMeRByz88sX2IEGZycg0q8bHwinV94ZQTW8PtjdgwUjt27d0t0K0qZoTxirAJmUxNluHobCBnuFLigJU8Q/dlMBqbq9fqKtDmIMjFPAcQXbNMCWQjMCFiLxqejRHqParLMG1Tjiwq113WWAQ9Dph4Q9BBlW1ds6+c1MNJeVAURgqYrnaza5KBBcUT0XwCzZj2I0ha9aJuHglyS5Ady9XmLRYuKBVHeMuqhNn0Z2RFO0HjqvGKEg5YDkcD54En6CVwAXjOojWEEUAkTcyG4J5LQmGrhQqwSjEYlyvKRdXhYuHyELAlMacmB0scPjZOkEqqioWM5uuibwiVU8M2dpkuJoYZriYR0c5iuSTG2Fe7bPAU++BuvB0UIaSaFkhepIG9H90JQ+TzpR+hVKcgwrnouuZ6GRvdUjMOQuTLfsE7/WY2NvdycH1okR7mM1QmHxQKuDr4A/AdTXEwPSgMiUXrdyC8YkIuqXD2yoYgjuxhyKBBhAonxkzDzJFPpqampdCoJ10iQWgF/WlhcxPB4MIjSLBQyKVFnaXFhGbWPPNA/fFhdXrJRjQzV1NW2trU1NjbFYjWNTU3tba1+f4A82CkgWmwfpOLt+DoLMD0PW5hcrcxdg1ihZHagtqOkLFb0gFmsra05TmWSzPMc3GmINzKI94b6ej/yX5PQEzALSxZH2o6PDG/Jy3nTE8sAld2LGYs+auCEejv8vYD94GBN/PywzJUdHU+ll8v2EcveaCTc2NhAoIkW2IaCXAC1tXEOnWAGlM/vSLeiUujyedu12dkhJXU6mqYji8c3kI0VPjl+O+jqUQVdRinmagPD47iQPpdPV8XjvCAmhSaUw1h5U+WNZCW7Sa4hm8/RChELclvBcKIgUcgXugCE3NhYWpogvMo8bjnQsIuaEdBPGSP5ziu1N+YCWuHxmDK9D5+TEPUosQwNP3jNjBdiYc/cIhvtrE+CqGfXnXR109AZ6fgF2tjYyGd8YvLmzRv37t4ZezwCXIBVXKQ3Fh2yfZBUFzEvhVRJupxBZXOSNxuPjVvXrmnbAfZBNBrbuXv34SNH+7b1ORimAm0/ywejcBMSNwXr7QjSi93mCkDJcS+CIYFVsOJ4ZTVBvdK+g1xXrVd7sH0jOva6ujqPvXq0Nl7D9FlylWllWA1pnbr94ewLkEp+SZlwOFNLnSIdEOpE1skFUa8lPX8OmRilDCvBAR0h1Cl0WcvJmQbISSHnyuEZPkZayvSApWlrhwLTiuEiVLdGXbZGBnktOBuj5JOTl9elJXSgzWnXHrPsCmqzSmcQQ8cLWgHdjJfnDDeSAWds+uhKtXQsrTlGhairrwP1MYkGFDIEndUmXMEOoV0F39Gw9GrqD+ztJCOY0khsiSrBSTWcLuJQdnoxhwY/9c9FXSDDyBzAGgp53g+cwYK+aOltQgWMFM/sg4cPb928MXDn9szUFFjwBvUmKFJ2LWecELP3FGnVaFZoYAjtZKY0FfhPIh8YJiIj0XbG8GEqlU2nv5icOPX5Z/BrOBrt297/ypEjO/p3NDU21DfURyIRbnxIoQQYWbKEPU6peg8H65UMrEqysZhJZ7zks9zMKfDNbDy9Ozfe3OoY9nKxuhsJBkERANVetYF2Jfa5TM2KS1VMz1AOF30kGlDuzWCXwqvucx2Z9yBfjUGhB7kmtKXROsNQbtEjm7awK1cmYpDtJs/XE3AkuqHb8ja1GOcv6Jg/smKEmOSwg4HlAs21LFyiLmtIxcAsKQ6ODhURk+N97LCKoi4rdPhUxm4Mx7VozOgIwJnzL4KgmcaiUSAQkDczMzM5bGNZ5A5YjmKL61/ZRptBS6ZnyTVUn0JmnC53JTuNi5Sfgy41V5sQW7XDZnlO4TpcTtmKw7bzlBWLsSqD7Vi0Haanpm7dvsXtfUCvnp6cnJ+d8fn98Xg8FI4AocZrasCghOukktisE/4DjSCTTgNPIUTtmmAkjGUFoVBTU3M0GvVSzQ9iFpOfaHVlJZtFSxWM4aWFhUkMZyS5c0k6nbp59cr1y5cEpi1E2rd29G3f/urRo7WY7Oyriccd2rKUWWBouA79RoEjmfR0y8srgrDGnsC42S1lSLH4x1+VTLY3ZMPlosJ0djmcyM/E62ly3zHUXxhPEXTOAAG9l16cThX42qNkNktmXeYQcZu163mKo6iCAw6OtNAdVvipP5V0xXnIfCBk1pxDDSlY2RYu/uWeufte6k9/5Ln0mrPmL/Q5ktjLbuFWlyoeWQhZ8aEnZ1N41XBK/TqogqoEyStcr8zFIkvXhO3qoQhXJBICXgB6QSKRSKXTnN4qM9kMmcZmEFfQENt0Uek3keWbxrMEgLXY4AFWpoNw8P64oQB7cWkPorO3QFYNO1PAhBRSdYTHs2zVlRuNUkMAGVMRbh4WLhaN+QOBmzdunjl96ub1a2wvebzecCjcu207/tvX19TUFAyyxxCRfBBrlxr7EsYG+vwovIwVNVRo40HcblWT60g/kEoxpJmgAraykiEg/8XFhdERzHFeSySyCPuVfPRg8MG9gZOffQYvZnt//779++vr6+vqG6KxKNfwwt7lAh2LKc/0wA0paC1rdbngakMir6jA1/vA2ahmlrsI61Ri2Byg5PgQi71IybxFQ2u2KM+oMTmZXRJAjVwV6JH51ltiQ/mjKd+tkD/5CopT2BV/4iugm5awFcizk3Xf0S0JvzELcxxV3l52gNDWgVbbyw7AVC6FlK1VPH4c1euBvS12ySUs1RbDdqldQi+a2NDhpy4FOxloAhvYEKhUkiM7rHYxGDyV4XoYIFuzF1ZR/hSmqMXoevp3fgZ4iWjAEGKnkGnhDoOFpdNp2oWg2OdWlldAzMJh6WRqaXkJyIwF1MLcfCKxCpQMG3drR0e8tvbKpYsjw8PYoQBhs2qamlt6+vp6e5H+EaILZZ1Naj6uIzqvqT8C4hqpJVB1coIdNkTwWCFTJnvZKPVYMerMxXsBjt2zd9/S0mISMX/WRkdGHz8eWltdBRaxsrx0+cL5G9euYsvD3t6enp76xqae3l4g8iw2C5QrAz+BS/iLRcyowSQl9DKQYbyRV8WQPl8ZK1KrqtPsyoaUnDa3geSkptXVVVB/ECA0m+N8Xt5PcFhiLaGLo2ArmQYXO9rOBqrjxmOzYzY0ZJ4gnzfSw10lQ+U7Srhom605bsCQJSQlRxVoVFR/bvY062dV+SCur0nl/iNZeuU3lZRc+pIuJ0uqWFLq+JGh8hKYS9oyL6DcdNLcTUjfKqkVFNXGOE04HKa80AwB1q+BrkRxDYNdV6ApcNDN9UTCeNaMAOUJAWwaoEvfH3wwC1q65SUkz3xdXV19fQPo28tLSOEwE5jm9NQk0Dy/swSh+gjMXclT584cXxRdidyJwHGGHz0EoyidSsLnru6eo8ePt7e319fVgWVueb3SSctWlGrJqR220oKkdSzaJS7IhMaBR4MNS5ao2ilN9gz/FRaRYApirMjs3btvcWkRHnZ6curBg8G5mRkg+NXllZvXrt69dbOuoWH7jh1dXd2IaNTSAufaFLnkliEE0eXFjn/OpskCkto5sKJ42IbqND8p6lxFye+DoeDU1NTDR0MImRoIwNqyzNcVOHrDMb6QIPOEHXRPpo0njw1ZgJqgfBduif1H9YIn34Xmj9Yy8ALW+thZIMoChHa52164f6m4dcWvpTKtdUqNyzFauqAttTzHdGU1aY8A6+iaiAX7H/UTMRtQCWbKc21wxc26xUS270b0BQYIG0ojVtbUxIHRIyAlhcBRByfvJZWdUuMf6UV9xlEq65NPfg8ECTMAW/3a1aujw0MW1ZDA64EvYTNi2Bnz8HIE4I1ts2WoXOm4zDZBfEciUS9Vq0ajscbmZvgDPNHE+PjczDR14bFa29tfO/Ya7HUKH9hcFGB6HO0u1rg9yrqjtSNLSZB/gX+ljAYhfUesspryrRguRulIUVBizxj9joSDVN8CpL5337615Fo+m5uanhq4e3f44cPZ6emF+fkbV69u297/znvv79y5g1JbDGxsClyZtH2++6Y2vyMBVNxpYRXyoXQsBZu47wtncE9MTKaSyRC1MHckaqDJ8l8QbbDflLmDxywlEX77sZmErPim4pin0uQruAnBrgEnsAhMBXM23DfSkQvHkZpg5dU2eQmbTGMTRuw6S7MY3GOW0pHVOXJBOB7uZmp0jGI0rrltche3w1Uo1kBRTGSNoVAwHostr6ysEi+wyE2DLaHQ/rYJtsP4Rg7oJw3ro3/7DfwPJA9steTaWlH1w4VbppNJLhflfBs8LBRqbmvn/Dyf11dbX1+DpSwh0/LUxmvrELICIwjRcMRLMHjAPh4MDp48+cW9O3fg15vXr/X2bTty5IjP581lCpyArLe44JiEa8UZccAwhEa5MAgYX/YgEtLtq4rhqJOHrcpXVLCoSL5r7ikkQfgp6hMg12I8Hodvevt6Dx8+PDs3d+nCxYvnz60lVu/dvQMqwxtvnTh69CgSJNXhFSmlHV3f1J5oQ4uA99D6/HCtt5cNdnrDOxY4yWQqtbKyjAYh5eEydpjhCoxhZi6lQ8sta7B1VObo+jajQoQ+7dCCV6zT293aUAXjYGAVBFDJ5iiVQyiWzYK6bNHKLu5iA+t8AS4pQjvFvfglCiQ/PimMMi9JSg5D9pwvUrtLwSEqdSPHdZ2Sp0E9q2IW9KTr8FfcMsn1J7wtd4iBP3EmOMhmsA1XVkAHt5H2MXmRGIHleQZvunxYHd09Qw8GlxYXeVFggOm+YxcCkFFLvExtbV1LaytQC+Jt+nz19fW1iMmJ+jhl/SIl2ApJgnUlCs4jJQT8gTfefKOrp+fff/vhpXNnlxcX//03/9rU3AQmOHdGZKwO7dct6WNUiSHfNOXtKmxs9JmWqgNJ7XcIG1RvC6lQMBYWI2GQWEYHD0lNL+nYnNqFFEg8BfhgW2vbB3/+gdfn/fyT38PDjg4Pf7SyOjMz079jx5YtW2rjcbgCJkQJB/SdzZp2Gkp1NE2p6ZXlpq0bjuJuMP2l5aVwJCrZllkqmtD0Q+hG8ht/wA+Xp0tsIKLFN6XkzYb7aptd2S3nRbkT3lDRJbFOazCogwPsfESgYmhkwl9VKoDD8Tjt4dMXL+MspZInCZdu6DCB2CC4IK+jKsfll64/c525Q8mFnk3ozlGRQrfrofRhXYFABfsr7VXFHLkYFJ6a4SljsZjjjIOSjji9etmftSIAw/o//ut/HXn8eGZmdnTk8cjwcLy29tXXXjv0yuGA3yfIsuWCAv2cpQR+EoScQ6KHtovQ3YVtcHNAse1trcdff2NyfHxkeCiXzS0vL9sYGzN1Eq4soXUtG7sAOBzi2K49LT2FZWiCpL+5vnGJBZy/+sJRWEaUGIt4m4YqCjKl+x1Yrvf48ddBJ7pz+1Zr2xb45vKFc599/FFTS2v/rt3vvfdec3MzIXWYeTvPQTW3N5gnyTB+sIsymTVkGaoLOCe6OzqpnpQcbnzAij0oxXB9WlVZ0eC4hhDS08HMmrEKHUxQywaDAbeQqRDCT94B60W0WEfPFd9XnP6EbzZULuxS1UC5e58ii8Gg5bN9YPhgUN12NItU5dLysm4VSV9cT5t3Bcp0l1JG66nZkChpWTwHKgyR5yvuwChYxXIdfqM1cXROeukwZxMFUPNEXYZY7uzQzwXX7OzcCkxxdGwMTARiOqJgF54K2OLrDCsWje3ffwAmsEYlgKCNRrAKiB6J1x3Ro+wKgfO1LBNKKIItvppIbOvr+/kv/uK3v/k1cBmwHahYED2IXu7MU3zeIDMy/dMWFeYbfN/Q0PDjn/7srRPvgNYDCuqpL09euXRpdWX5/FencpnMD95/v7ml2UMYgcwBta6ockIxUYTbhHMTEaFYlWHJjcdeX8pJke1Vte4qD3AF7eGV19XVwbHAXILBkEFVkiblTcjjy8XDhlTNQ+/Rij89SVX5eraGsZHjYzMG8YQLctKhaaOJzBFTyu0uONIQLwtYrmc37mfXGfvKlpbSS3EK4XazGW4GU85D5Ymy7EeUEgb4GDpOZxm7WTa5vUz3N/rKdjngUgWvrFgfmHNLUxPcaWlp2WAcDRdMzjMZFgalKB0QtPdgIMilRLKCQHrX2FHzdKoI2au2KAjOtIO7bNvW97f/5e/h+nEJDYauQU44e6aq69caepdItaVcpNTVIa8iiRum7kzbwC4489Wpa1cuLSzM/dVf/01XV2ee4EMNlxdQv3vYviMjI0tLS9FIxOLUOTZq9JBlCo5WDbU95KhaJqF2VSgU2rN7F+iHXMAHf0+n01jmjAXUXo/nSQ0CvuZSfP2Dn2wLPPlP60lOk8f6g3ldKGvc4iomWfTlqvU0XAa2vrKjfGlC2Yyat+orr2eCSjeQ3m6331GhUTmOK9ZLFp9HewFUrZNmHHgMt/nkAIStHmHDUuInrF6xSMA5RV9DQz2WkGcyvBrPFo/AwqoPxsBUL8lWt+GFdZT7XjyNqQnar0WZNsDIEW6IeE1nZwe2wSY1GN11hCz63ZZXS7Qrma1lEBSih7Nf4ftsLuvz+7u7uzq7ukDx/mRubnBg4Pr16+1b2oUSC0ZFaMo0gEoXFhYwOSGZpEr/oDSlWGOkf6gkyDGlz48zUMuqpzXHQFYUCkaiEUsFq4VyeXIEQQhVmMZP9O08yG6G6P75DS7rPkULww23kJuwK+5I8HMmrwNlsknMKK5usNfxER4qqCYYoKXivpwEWPLna5eD9FJzPE769miF5T3YODGkTVaOd1LGkvgbbvwlGAVBpblIDKvSlnCJkPXLAo9PzXuwCjYejxfm5wlcy/Nsyw5wY1EETmqhOhqnnqrk6ngq9sMrgT0IKasQkSeKdjaXI7+2w41AkHhKEDTP8qm+1vQMBYJPIQPu2OvxeBcWFsfHx9PpFHyfWE2sYA5iBiyXBLYSxXH21MmmpqbDhw/LmjNkBLbutgZHzs3OpQkdbGF+HlMVamKCxIWKS+MEZCtz2hoe/pNjs4+gIMvmJW0g7ijJEOyVgqhN7DUU5FHjwpUNvN9iE6FXofXwWE+c7m/c2ix/2CxXYkO7YP2fNrxdxZcbWhMeMhgMpTEJhnVndqDgUhmpzWN4tPeBrT/2MSklSwYONpwPKwYul4IwXEDMbu3D/bAVpeh0WaGwXZgYPJzRYuqqdjeOxTrnov6Vs4wE9ZiAvVRkkKhnSjCc5m1w+I2pwp3V8I2H1M0oUYzBggRtfYx+sWOV/ByCyxafu0nAXVIx6IJeTJuTt1ZWE8NDQ9evXRkdHuYKGTBKc7ks19WGwuF9Bw6CaTA4cPef/+f/ALX/wIEDbtwIoSgkm0XgA4H9iJaAidTX13HxdWmjkBDjPSB7hNoM22sz3gnXUBURnS3P0D34UkzWW2XsQG9Exvv2qGlsqBRUEP9mMtk9nPKqJPf3TxDpT7haxWWfwDIqVAP9Qd/ScNX/OFKfQo1OYVjIZlNCEjz6/DzS1SpP10YE/6LMQ/xCnytEKTbhtjj0HTea+YaPgz9JibENVbLN4A1CMKSJI4ySXiBc78uhggueFXevikTC3FruGQ6LXAAKXY96ewrl9zZc1QtiI/b8hEHaFOn8Qi4x6xroP0clD8mHk3DWs9XnMGwq2oF55XMI4Dc6Ojr06OHg/Xtz09Nc7wViJxqrqcX6gvq29i0IzBEOHdi/f2Jy6r8tLMzNTH/80b/379jBPQhLEkYg5MZqYo33DHy/sLjY3NxMLQkRDcxQaTAsC+RkFLQe16UTbE6R68885CRzyMXF0E/IDqiwQirMqoxvQ2HislQ39RSKP/Zmvw7L2HDou//R0/+oObNx/rXreCIt4UGsaUfDyekH19EWfTv9V80R9AFSPdTkqmheoQ9tYDS5nrH0BIarfqlizszzXRepjHroC7HjnGNG9KUAEz4UDHHO7rMaqFLq+iQVAzdcy/UNq5eQwlwKlaB1JFuqxHQ1b39WLIA9GlQdaLIZxm456llkcxGOQ1kZMKXVROLx48d37ty+fvny8uIC9+0CDrW1s6ujq4tbKjQ1NlHKkOND2DJk5tu39b154sSvf/VPE6Mjt2/fPnToIFd9GeyIEmJ5eWVtLSFUziJWT87MBBHyyw/qnEHV1lwfJTSzd4smlSCYJ0QTuJotR5G6AljSsYrlEh6GG4MT4WAu8heufVkRT9Wf3XqEUC5rd2mt+0jhIiE+yx2/0LRRwVDWv9AKY2Q9q1p/34o5uK+jJyNcMpmxISpEdwWwgj7LfQV1ukIBcj1d+Yml+7J66L6442gngnB/KVT6E6jDGB7nwnB1jHQPbNKLga0cUgwdUzojsA+9Q9ByhUKB+8o53xqn5BkHHr/DgbafbLzryKHcR6Ig04cIxzILWv3AwN0H9wcfDt5zqCth25Ytnd09W7Z2wD9gx8fjtUC1Cl6lwGRGEY0CCP/de/ZeuXx5enzs9s0bu3btDIfDBoEvFQh2ncARCAuEg/mZNNgFkUgEoZoJgc+R+b8lLsAukjIy8GE6EBxTKBRTqRTCNGJNAYIDCYVB6ggJ36S3vigXTW7RV7ryOhXA2Ug5dwvnCmpxb3pDYZfqKzxB8ru/r2B87iu7J7bhI1QQm/txeCLCxXS+5nBzqA0f3H1TIUQFxsGGD1uxFKwqlliefMaSY6BiEZTCyKsq09INBXmEUHFo/NimMN1v8JvxgpeIC9CSCKnRICYXZ/hSwAZhgtYSiYcPHt4buHv/3kBqLRmORrp7etu2bu3qwuKh+npsf2wwmjU12EIIVspTNKmxEXEVfB/t7W27du8eGx56cO9eMplCjH3uKQ53pG4IKuHaIchKZ2V5GYiW27Qpr76jQdmkjcBeUgWCp8AapaghfD07FAR9xJPLIYKLDK6yM9su20DrKadCtFZI4yfQrfuADSnWLVrdf93wYB2rFxtpBBWXdR+mf7qpRR9QcamKqW7GUIxNdJMnTKyCM65fqCdwXrGOkSEjKfcsuOmff8NJy+I0OX+GlvBQcbIqzZbO9W+jT788XAApRxAWD1VlGkL22y5kC7Ozs0OPhu4N3Bl6+Aiour6+4cirx7Zs3drc0gLED2KfFld66YTBOEuGFtR4dQoosAsAfnZ0dMKHTDo9OzvT2tJcRD6N3muw5LPZjN4lpGlj8e/K8tIq1TKHKNUHDkskEkUFH6A2LotW6fSHi6TS6cXFReBfgUCAa42xuCOdsWWShUFMqjR4HfT/3Rt6w11uuLRrdW7psCeTaAVneTJT0HPY7JpP+NI9k/Xs7Amnryd74SJFZ51ZVPEUzjpDff06uG+0nvGtZ0CaD3J0zCbXkWG46V8RvxpFDiPLWD4ew4g+JE4MldTzbcfLwwWAJEC3BwKStQmGmUqlZ2em79y+fW9gYHJszPSYYPDv3L2nt6+vubkZcROpRaYjESOpQIjbLrsyJhgSR9MW9yNh1gDnzExPO3v3MnQynJLD0ossm9kSBE2htiaTSZUXjEpdOp3OZnNqJ0l3jPZOs0KRIL+A3++LRMKI2MeMCdu4IfIK4a2Y/I2tmgjQ9bVn9+lU4vXiy029mwm6slfwx/QFN/3w/nYl8zkV7jfhorQKKhXKnaEP1ktXQZMVhLqePa1nMW4CVnXtopxWhVBGgbqI4IyP8skjR7f1JQS+19ISlVO7vk7pvsrl7MpWLC0LAU94HESj0RBp3zyV6OXhAgxVAisC5JHL5yenp27duHHtyqX5uTmf39+zffvevXu39/c3NDRw6TRnRnM1qxe7oQldMiiENOBweW0JBcXKGO+8nOwpJrxeH3nyKRpKfXgpsljqSKETAYHsJRegROPV1cTyyqpb2XOYqUsE9yIDuoD6UFtb6xDwKSex8DRAI2CkVq47JM8lwezJHVwpwdw6tjsxkQ/TE1YbulLQ6b9WfHBHy54sNg0XiIiUcsB2kT+6b22XV6UIDSIqQZDle5bPY6t6Q5yt6qfoVNYdGVpb3szuYVNvw4Mc1y3ULOUkFNKadO4ZhtA35h9cfCNcy+IoLUPL+SK1q9MegNKa03/u11Su2QnuPcU57Oxw+DYmwcvDBTwMhWya+Vzuxo2bp09+OfJ4OOD3HzpydP+Bg52dHZFI1KIKyHwuzwY5o3kWigUSpMKUXmAF8FRyuQnmuHAYV1VHIhED24f629rbDa735o6D2JQpy7Rql8PvK4BzfJ3w8mbn5qemptyuby3ZXLJRYxDS6cqtILVBzB7Jm6rQiw8u5R0KV9VtuV4gw7em2v1q6BQ593Z0MwH9JyV25E5lSrUpv0UfrUtrHYVeK0trXBcF2sGGNVo5rzAQgE6ErbsJ2C70AX46HQ5wXMxUaFJR09D6hYtBlL9ZWzWzJ67juI5QYt/QOlpJNXA5C93yXt+C3pE02plTqw8qxUmROl2hpBQI1zposFblRaRnUlgJNqFUUccFc31i8tcfLyoXAJpglHRsqkkxFI7nwapdu3b9H/7b/wNr1t237a23T+zevZu7ktiIRFqQCGtS7FI5o3TCsdQQZYup9pkGPgMtIIhdwLCfbzQaBc2CWHLBkIBoDmPUVEhF1R+NE/48mAWYza6urBhqf0mFj3UZBccuGEqI7BFOOxUGWw2m6uTn5QAnd8hyOATlyCxjt1iTKNKU2U79XWjbKybFP4tabguD8xrdj6CtZUdp4PIPYILR3OQ3Tmnos/jAch2EXmKxLMjHTVC08Jew6wQALUocqkQq+uJuXUYo3bhCP9enuD/oNARHQYYV9QO4MzKLWuwzFSqcbrXxZFWYKD2sEGJ9VlEZT3XdgsPYmkU6lcxQ60Clby3V6UMZifmKMNNTjRePC0gFSdKx4aV0Wgq8eUB/hs+3bt2E9X/tjbfe/+EP6xvqba3ki7IdoIfr15J4cR8guTgusmWQEF5aXAQ53Lp1K7UAl4TkoQ2hN5Z7wyG8FsEHBRGHF0EHQCsxdLRZ385gp6bpPjGZTGbIGyxxhyV1IxfI53McPeZUZLHO+nVUJbKENOK5uVIYxTrNv8KG1/W/FW/BVsaRwonhhH+xfhfrw9SCbCDxCMsDgzya3gyFiC+K+pzKs5jwnPILKrVCKXSb68n8XFw45KxbOmOdH6Ri2shVnQ0aEJXmts7jyPKcQ8hyG5MiWSRHj5C+gjJ3jKNypZXKz18U9bb5xpTvHi8eF+B3TKtJ2KS0DonE2sjoyOTE5K5du7A5cix27Pjx1rbWHFUuVJz+De6orUKDmqM9evQQhHBf37ZwKCjfGQkyZyOUUYMS4P3YSthieCWfzysbwLs2llN+iv6cSCSWlpebm5t4f3B+Ie8Pbtonq82pZkWRgbombRVTuHsurucUwq1Qa7Gs/8qarZa3SgLLpnUqMRdmU7q+G2qNA91UO1K5sJqAS6yn/BsYnGa+4VhP4Y5cgTJKrrigfjQ3760geFGu/LsXqmLYsotRyehQ19EhBnk2s1/6XHQxSpfq4WzABYT2MziVj2upWjLhso++2XjxuIBeowKJI6CBVCp96dLF3/32t7lsprm5+dixY62trQ0N9TlqdiLKBO03vyl13SvAws/MzN69fTsQCDS3tJByXtRNgbgQYP3ppI1LvwD3PPESiqmj9996s5I+YCF2vMYijKOV1dVCMUTN1AoE1FekEg13NUrZTlFUajLTcK+emzxEZYItg7tLmH26Prv0Za0uLijRs5TVtiqsXlcbZ7gzZ8ohN/S70PM2XFoJ/1+aBug/cytWbi/eJpFCRW3aSLHLzZPSNNQjsS3mbDQ393KZbs6hUJDInVG6suPIbijMg7XpoRi0USyQ70b2gHU0fnnJIFB3V6vnuB2reoYI9IVtJik8JB2E6xfja40XjwsIpSqz1IVVGB4aOnv69PLS4uFXX+vs7KyJ13R2ddFyF9l34j63QjJ8nSHfAekgsPKPHz+enZ5qaW1raWlhfRibNVDQwZDTKznY+J5whVQqhe0VVLEgOTVk3og+jrcMOwCp8tjxBwL79+6NRCNwl7m5+ZUVL+YOEFRnjhCfuUtSGRtwJBgEf3CnwUqZo27J31MHIbtko9olLqYrXyuYCIFxGRXHr7fD1yn+jpAFgUKFBlyyWl0FfycyZuNIOgVdAlmzAdNw1f2VT1q2qDAUsgPzKG22O/pYoVdGTVNTvilcXIAfw+X8NBxt91do5nq1hWZfqmcJep4FR3NKm0NUpg+qa/CkbKecL+jhoZbS3CLxW9oFLx4XIENXpr4DwUxOTl25fHlifAx+BeKP12KjIXYWUFC9BOMtnmglPmFIuqJdtbi4dP/ePRDIW7u6otEIZxqZlKTIToH1FoFDkb9UMolinEKMRer4anK3BUNWbsmtTxm5DnVn470AtkNDff0a9lnCX+kaBIlM5aVsEXBv6JJm69piJR27vPyxJPHWqeXCJf3cOorejRxlcMlMKRHLXfWl1eNH46iMdoDxlBS+Q+nlCinMycOnuZtdRglChQbczFbSmyv/H9MPNMErDcKt57uhTdepAPb6P7mH20Raf4x+F4ahInlSKSlhIihngSPtfNdZTmnaEuNcawqSicrog+4uJ76xIiBeRC4ghwprLyzMP7x/H3uoOE5NPE5OMrnFLMvjloTC5eN9qlsBs0HAUsfJ5vI3bly/de0qbOiDhw4F/P6i6mkjbWWp3LpfD7nfqYk46PB5whHnxAGg3oLy/VS8QUN7KQ0jmUzCz1AoyBhnVFaAnCCXxz5fKqWsQpLIW2u3vHBp3aoXeOlgbuNJsUP9V0mAUl+gVsL8sCoJQqPyl3kT+RzhpgqVIyR9XOWULNaRk3Dpz1QTVpnOpMNvdpldYxjKOFYvxWRKdso7qVbcmj4Yamr6FutRUkveFv07P7FwUa/+E2uphhrC5VZwcdiSHeR+U7Zs/+2+XRlL5kdzXPUjJEWeWsnV44XkApzzg9178vnHw8Orq8ugN3Zv275lyxb4HsiDa5bdfbJ5aPqnQKNJ3lrBb4ugRw2CtLLZ+NW7gTGLl1dWLp4///knv0+uJY68dnxb3zY6EiGRKQApjHXQaW4pAVcDHT6DuAO4PySODUyA/GyCqNBYV1/IooPbgZP9yukiFmPpaNLTB1fK+ZIqzhK7svWoywvoYJejkqgpm0OhUIqo6W4UIMDck3QtsnQKOuWmhL0OMlSrwvpU9wyZVxoqj9stCUX5dq9UP+SD2y4vaVnBn/sKOg5vlOXdOOpRSqSrLsW/lnQKtgorpmSUcSjJF6gRkzuYUvFeTGddZaHmre4Fpq6/BsN/I5aX5f2WgF0vJBfAQYx/dWV1cnKCeyL1bdtWX1+HSyybJwiV07JBgS0XOLMizUyUyntwLwSw548UOF6vF5hFJptNJNY+/uijC2e/AjLu7u372c8/iJKt7qZYo0xQbMCVsfQgQw5Lhx3LKqZAXng9Q731K2SjTeaH4KQDhHMs8t/ZC4hBfrvUZ7WcZkoSWAYUZd5BSShV4Be6d7Ayc7SNa1TgfFVQZtGFuqNTZTTluy/slEZp0VxHMnnw5NmfIlwsr8xIWbc/hDq+9CwyAVHrLK45O+tM64oDKqS99mi4v684oGIuhopHcqrGet7NC+K+6ebDYAtS9fL6VuaAeEG5AD817La5ubmpiQnuCb9la0c4FBJCi1WhnEIbXYGLdhzqLGKROiBk5Txq2jbCBMNlpyYnx0bHRh4PP8S2RVNADK+/feJHP/5Je1trmvvGCEdvIEfqdQ471bX/TOt0NoGsMN8wDFl6rMkPvU2qKbuhy05I/eY6YuoHW2BuRYqMqYSbw6XHGINEiMeCm7yFpj13FgtLb+0VU8lOQgltfaKmNK2mMlHY63JiNFXoPGtD1eGXGOUG7KDEFfgvWh5qEe0+t0K6CrfvUVnO7g7l7nduVLIvJjb+ylGejpJZrhwN8v2536a2mPQquVUnUU7G6zmO+1LqRhtoNFoYVEzMdRe5i76Vb/AF5QIsBUAyLi4uZNJpInoRj9cIlXFJaySRBTd2AtBLt8m/DQQP9GyTxs7N10HLWlpYvH///qVLF4YfPspmM9izpH3r0deOHTl6tK6uLpPOyMs4ytFQfpd1L9RtV0p61B1pHUVAgs0KV2EMv36CbCsyC8jnC4RJhs/JPICzBnw+L+oaWZm/zEaKflZaETnVknKrQwNUUuFSet1cgBX8Mu3AcUqxK1Ha3IIJ3qXnS5eYiygMbUjrU8p3v+OGpdd8hH9jctX8UekLbkOdcMdkhEHoE9XSb0Bp6iXyv6ZrPoabB6kv5elFmd3kqDkInaTgVk/K4wZCJRFUXFOISmle9qtmBOsmT3A67IH6dmzgxeMCjsv9ls3m0Ma27XA0Gg6FUWemXK7S+9tEU2KRhQ52r0WCEbk7WNyZTHp2bu7e3YE7t2+Nj46mkmuge7e2tu3Zt//wq0e7OjvheqlUCnuEbdQtnF5WGbiNnjN3HxbEpzgrXHMBW1nhTqVHSloN3NiXuQDBuhe4rEBQdi089NTUDFiJMWrVjM1UWYlwNX1xk7CequNyg+nPLi5Qppa6LlHJFMoPkLa0pl56X44ilbLj1VmbvmpOXtDS2MWghKLbCi1dX7D0fTklP+F2/397b94dx5HdiUZm7VUACvtOYl8JgqsoqbXvlrrlbs/Y0/Z4emb8Dea8N3+8r/F83ma/Pn4z54zd7bY9lrq19CK1NooS9wUkQGwENywksQNVqD3fjXsjIiOzsiBSVEsihegWWJWVGRkZGffGXX8XzsxrVGqTvWvTZo5eFMdU3/Xxq7dJ/RiG4XF715AMG+9vO0FfPqdlX/Nl24PHBRjOKJWCicVigQCH5Ssr5/U/KPJDyrEcRrVUD4YEk0ZQR6BGK5FM3JpfGBkZuXJl+vrVmc319VA4vLu9vaOze3BoqLu7mxsCpO3awrrMhBckx4SQ5AIt2+2blLu6Hq5rUV5QQTYmt11dbjSkJwk3SYFLmKPKngKan6szs7Oza+vrwAX6envr62oLvOq8w/Knj0encJ2qJBdg2srWjJTioWw2pT0LfdU3VbVx0WdxopTA7SWuE5h2GmMCsq3gvEXxg+jvVJ2j77FM3sVhLNZtLtq1xfq4W7B3mjbUJi94hy6YKG1INyXqHErj+Ep4+QKLgNYVrH9llrqfTCLeHkguwCMtsKJBTU1NNBYzeXpfkPIFlaqMdEXblkcHVMrOh0GY6+sbQEXj45cvnjt369atTIbXC9/d3tE3MDA0tLd11y5eBYgbY4VTl3J7PTpFQcAwbF5uj1eGnaG4y2mKSTZkaI1pK0P9pbwasg6gOJDDYn4ZFHzylFmIPedv375TCzNSU43P7xDa9VHiccWnDJorZejmWPdyMeNyF2cKG6St4dMJjl2RfpGXGCQR0O5HHEuDMGQumnTe0S7NoPUsO5Vjdj2YRpCWJoGbTr5gvxHnnq+AHgyn6c5wXsS0X5VNgdl1sr0uLDh9eE7G53o0B1d1yoVFw8f0GZ8JqzFX0JAjv0T7WrmAa4cp/ok550Igt5PH2GBKBSpgPj1MQbyyEsh1afFOZWUlYv5ZwhbghJ1Qd8RiHhR3yC/PZLOjo6MnTpyYGr+8sb6e2NwEbrKrvWPv3uH+wYH6+vpoJAqcwpLRpSLYs0D10YX8yfkRVUksKEOOe8dj3PpA8GdY1IyzAqaEEZ3ydWxPKajnMzwV2hDqAJoGgAsAAyBbAFBMPF6Bso+vrKyMbKWWiAKgufWYb6bt8IYw6dFBR9y+61pFUfm8EINdyrnqWSrGhuSY5JbLu0QA2a3hJAlLegcUPTPFJignujjgR6wZUx2k85WAwzR7rQdTKJ4j+TgO3VLnceq5SlzINJmISfZnDxXmUHv1ii15kL7lIaUIrloQhXotr3Putn0DskAxL3BJeupzHqE1fKYA+YUNPMdL9BkBqmCXyzU21L/08svdPT2NjY2RcEQmAovLCUEMyNVv+nFTLdDmDzdIJJNTk1MXzp+7dOE80H8eocd3t3ceOnKku6d7965d4XDYYsymf+rU014tqN6Qt/Yw5Oi7PT6jDQ1EkAHaHitO0zV2ZPbkLOD6AOKbisIFVBCtvLwcqCIcDgEXYNK3x9xbmbg5WSUYalW0gajzmSAY/dV4l5DUiNlybbbF+xsd9iQYtWlLxUFwFilOq/7sa7evammJcLJi0d0iqpMD87hW1+H1LvVH0was+hFvvTQrYRoT2UbmF0uolI4vb+Fxny9N/9S+AS6g5tolNuvzqKiOI0DIfEySuBmH98sSFaUQiqciXhGLRrGuAqJio++Nd4VBtRx3BGVmirRJJDko8Njo6MWRkYnLo7CrMiTFnv6BQ48c2b9/f1Vl3O/3p1JprQD2drMslQ5LGRswqMP1sMIjQMOmJa7Ai1SoHHMq23QyaiKMxH9kAaqEUV5RbygUCoaC6ODgoIa6JK9mVfVPS1mTt4ulepvNOXX/4mZtu/Rd/N2lJbk+23um4Tak69ETltzzjRL7sCV5n5sRsxLErw3mHtRrba06vnqeq0bh2Y9zbI71JpmavbXocyUHQPNz92N3t2/MLiAFPMdBfaUavDhvNuBXBTnF4gUxPpVKLa+sXJuZOfrRh6AOPPncC9CqqqsI0pthKEFBwokmEmled+TG9amJyanxsbXVVZLDg6HQwOCeoeF9/QMDzU1NcDteAQ7RylA4tqhqu46cWzxUfQslCQ29dFnXimfIBfIICQA9ZpGCdRKSJGdRdhDhzJItIJPOYIGCPKoCmESAMYhwDiYWUnU5Uf0BTYlZbQ15ir76QcNJqLbso5+pm+e2mY3tOQIret2e/WA+I8GNGAWMqpTOeXGxC/OfuXm0g+uVuos2JF1eoF8dyjlzbPgefKSE7OO4of10+v28mxI37M48L6GXsW1Xd9u+Vi5Qaq3ox/V5jEYiQC0bmxuw8NfX12/fvr0wv7B4587a2urtWwury8sUvXf21An44fkXX4zFYjx9yALKT25ubCS3kmura1evzsCvy0tL0AmoErX1DZWVlfWNjT29fYN79tTV1pLVncpaSeMeo1hdQ7qgvd+uUEAMqcAX5B7uIG86h0oMZbFko+UEI2NKRbcshd5h92ZxLIssVfBG50AWEwpFHSP0FqCwYFc68vJaMe1eepyiHRrInCRBTcRfac+iU4Z7D3Up8TQeOQOOvbjE8tUNA/rkOAm+2LJgSXOMR9uebknW8BiJU1T5Ujutrg2Jfqwvq71rggDT7ZdfSfsmfQTSlu7ejhRT2NpKkfV+9saNW7cWlpeW06lULpuhCHUD4/CBBpYWF4Hm5+fmAkEO4wPXprZSyWQivbXFI+3gIQOBaCxW1bprV1tbb19/a2trbV0dVvhg6UyaYbkRhDAOkEUtm8saWBxSgRF7PwApARSHWGIvVFxARQHS0/k57khYba3EFER4r6xiSMzeRKWgQAohWv6ly1CUOKSPOXmk2HguZ1vZ54SdTEbUIplpxjZhpMIP+XyJR/LaQFlpRm+f7GkbVoO0RFEGSvgXcEwSQM1w2P/vipZ0tuOylbpEevd1tk7nOOq5h5V4XvdBzSvpYQKkzu6OvL9KFsC+fi5gGMJ6TzH8DEu4yp8M4cBDFQAo8/jx42dPnbxyZTq5uUmGtEg02tDUGIvxUj9+LPWTSGzCPr8O4sHKckFW72ISva+yqrqppaWhsbGldVdra0tNbW0ZyAuYisvPEhEXHIMYPucwjtgi9DvbKlXaV4OYhTzNmcy0jto1AsiYaaZBcptRt1ieyE940qRH0FNTqI/CycBQcWEOEKFCpBqA2iLtg5RrDLpCPh8gLyBF75tafU5mc4GCFCQJb8uOyNEfjUkJuIRO4SZCFZ6s44pRJ4YUowtSlCimAJdsrwhdfXDcURdG5MMVj82TOPUDuqXQ8ymLCbW0AO6gXtd9ZT+GitjW7yjHKXR7bc04eKaa14KTX0uW/YexDjrgKJil9jvHOUXsX009oTIyqqykGTxwERZIlBYqN25NKJYZhKsNmvDc3Ny1a1ff/uWbyUQitbUViUTau7rb2tvrGxrr6uoqK+NwJrABoPqNzc07t+9sbGyk06lMOg26AMgLcFO4pBJ4QE1NQwNXAcrKyoDcspg3xwvCC1VPjtwQue5KPFG4htsHZPBrC3IvNe3MGTUn6qWasmaxwbPB+Ogx7sgvqxU5DPW0BKQdEYOUUI7gddDy5CzMiuQiJGn6lXhXQeRWU1yATTNSnqdhi0+KBXjQoeEB7MscxOMR2K8kf3utOGnpblervfMXiRhOZUoOT7/UMWD9oEscKL6WeTIZ7Uc1OnULlelc4uFsvUCqM18wByUGaUtgukFAbleOeOd7baVlAaLLEkKU3tDvZJFgrE4QAFUqWg75gbrYJ834GnAav2R9dePG9euXx8bGx0Zhb99YX4cTQIc/8tjjBw8fbmxo4F53SyirhKBRXlEBdM5XPe7JMp2Vsy0/rzLAR+XziRxMKlVMYQhq/GpJ6eWri38tOU9ymRbQkaGKEQoJH2s3E6kTAhr0h4XMDdreFe1QpEABLYGGFCVEiDFZALI8ZSgF/6XTBDREgYQcxp+LAznMQS4oHuewa8oh6QMuZXNSrdSzFxs1bPLXCMV9FRMhtZb8oP8kusLuDPm51CBdD+I6LkelDqrn8mQg3o9Y4iFKXyC2Scs5ve7bydNKNTUBVvGzSEZmmz+Nu36e7ZsHF7C5u/xjSLXKKAr5IuUYywIy3LUKaoPFQB9eTJrJd8ZDfQJ+7rdDoiUxOJvJzC/cArF/ampqZnp6ZfFOBjc6IIjq2rrhAweHh4e7e7pjsRgJxhwhyxJSBo2B8n8Rhw9re2uR/Bbu/AUp5EtY669MrZKvRGSYBgLBEE9MFk0G5HH1BH4F+oWhhphATOYuPaRkC5P2s6K4gOVDnyIJ0kSNaBEknDEMHORFzUXBMtIXUukU5RrqNOOKHSwhpno0ff93nabLOLpQoI4X2yRc97WchO05CH27dMj9XoNhRbS6/VZffL7HAO5lgXj2Vjx1Gs9ShhePfiyZViYP6nFH9zCqe2oeXEC9USU3ykG4xSF1RPhyJA68+AmfVyWrUeEEImOEzbXuLC5OTkxeHBmZHB9bW1kheRiFZX99Y1NXT89TTz/T2tIcDoeTW7xRyABsiqasI0iSM5kDMAIGLXCFHK0jzBXkGbhSuBXvJS/rZNzPxNHdQbigIEIUhJhfFAtiardT2zJxBBheeVksGAwRP+WQxDAbZAeREcJk5WPIs8jYid5B7iAkXYD+wRoqXCsA7gACAs9ZlknvhSLUM6aFITmk6y96Rs/Pem/MuRIU8y3uB+M1ipiC1hsjs4Imu1ulrIluH7vjXiUeTYApOQ0lDn1e68Tr+pJQAvq4vAwc3jzX0kldLRX7AH7TrQDqFqrRyV4jubfmZw4u5Xg8l9Tn+ix/xYJzzCwIOBfSTwj106BcHZ+ArLdymcImtI2N+fkFkPxnrkzP3ryR2Nwk7z3s9uXxeFt7R1//QHtHR011FclBiWRSlBJBUyIF/1FUn6qcwVkMhg9zdDAzQEYUyr8lwG/DfiKMLXdP7pdsZNBnUnoHDoYFAuheSv3mNyd1ANlEEM7BQCaCEufkDYJ+MpmEuUmhE4RsRaA4wJyYyGvIFZDCRiyBxB8QE/x5CijkU6FXQCqG1ilFosWLtdRq9uxKrUj9jnoPrpMLLgOhLtZSFKFrHTK7RoNzGF5vpDR309VpeablJD9XJ4Yy9MjHLClHlCKcu2xqx9VeAZNs0BZ5Sjzc/TICf/Gs6ciQzGkp9RqH4eMQ3ZYrDBbLfloovmYSyQQ3469vrK2uzMzM3Ll9e2FuDhY+iL7hSKSuvqGmpmZXW1tnV3dzc3NdXS3B7HJ1GFVcHgLs81P4sMUsJfYTSdN4CjJVXtQdFo+BioOUrmmuyNnmAib+cs1BKihtkCygBGZ9bkmTh4O3ebuFwk1qixN/Yiu5BSwAA4EocsHC7BSLMpHJv0jxQtwigEYB+AyqB5FfFsUEuldegoUwr3XpKaPShwLWYvb81fOr3rNheICOeE+XllibV7KJl6nCpsKvtJXa2IpbQSudevei+DZyVtGzuA0rOovx7EHjYpbD/FKMb3GPza+GqGwPBKBnYbC7uhOvwMsde4YhwmSFfc6SFW/gbzKV5BV783lYqkj260tLS6srKxvr68vLy4nNDZACYC0DncSrqqurO2pqa5taWpqamhsaGiriPDUYa2PlgDaISsmPZsmQGNKuCReImYL2hB3FYIQ1yCxRtxP+4yYJpl4krjOqbP5VCFF4L/lqyf2D5knT5AZCpEYm7ikCCnOktty8eXN+bpa+Cp8/RQrJVaC2cXrlKkYopTVQC/IFSjTk2gEc8SGEYQELNNjPK+mzVIkh9wM5zU7Uj/qgy4D6cjdk6WFPAVhJ7wVZQ3EbadnS7WD0q+vrFz3F3TymZmbbrh81HqvIa1g0zOIHYcVSBnVm3PsO5JS+v/rmVx4sUmRhQa6vry0uLqKMugXSqcFr6QRhZa+trQFxRqPRSDQSDkd8uNvDLjZ7cxYvzK2ura2vrcF+BQdh29/i2nySW60KBdi44tXVrZVVQPnxysq29vaWlpaqqmroCvZ5vLuIlkECsF+kqutIX5H9yF3dsr14nGvIRWUqY7W022nTef98U/ZkCYmJCSZgEbA/if24pZN1MAdaEZzKw5NNE6YRpgj4I5O8SYgqUv5TLABYB40cuoIpJS6QkQ09hWRT5NwEBIRQOCweWFJjQaui4SLjYtFA8h17GIoR6Ps8lSgRKFd3YV9QHESlvurMZZtlbY9Ps0eqPrd/NYbDG0+P73GaJYK+Pcnb0DoxMEPZcYJncwpfzDXsUhOlvRTGRGoa06wV3toKdSb6RCXqfjiFH/U0jttP32E9jV669Lt338U9XgThcPHAZ8LaM7jJjQJe/CZa3UBU3dhYp3FgQEuGI9gh0E0Qw3Xr6uqrqqtq6+oaGhrj8Yp4PO4PULk+v2TJPDtSy8ljxQ/j0iJLzI+73f26uc9mv2lm4dz4FVHh0/F55HBmPh9o/onEJqUJsNKiI7AAUXcMVQkie84F0uQmTJPrgSQj1LoyoFsxnBLbNFh6Wej78PaTY3hZEyzbOPfFr8mQ9lFDQp667JTFF5YaU/HhUjSmLySrCM6g1GNadpaEYQg3uTAoybs4riplJpCyD51d7CxwI6/Lbc/7sXXFjcnoafVSvhL7lp/6RVbNPd6w+Pr6+qLRGKzXO4ugwM+DVJ/c3ISFltpKkghLgWLwSjGVLRQIBEFnD4bC5fF4LBYDrb6ioqKpuRn+VlZVVZRXwBGe8Yb2elGXQSFAM1Eu8itR1L/OVizHkmQSwwZSkNoAc1iMgCEyEpeOkknmpEO7T/kB4x5F2WK4JI2uQeQAadIIuPqDSwFeCIUPoEYgJAsdvKR45ErIV3dX+7PrNM+vpbiGkh3UV+feaJOrummx9E4j1jeEon5sUrRkHB7TRPTtn0JdqHWuX2W5zvlCEUA/rkbi5JiObr+oCR7EbOeFpX02XL1Rvtxdd16y+YFEYQHduDl7/uzZW7cW4HNHZ+fhw4dx+eYTSW65SslVCJ9BmoV1DPcG1aCyqrK8rNyPhXSBI5SXxUAuhQthq4cR5/K8qh9XFihPhnOPHNWuNEUtAAzzKVhflZT+bWgVwPYqKhYX7yiBGVo6tQUPDcLR5uYGuTzV+Z7UArw2EODvHoMD+M6fRT8CXAv/ckueKXqAz2QapBxEWV/EFCqek9SLqc65z7ib7g7UL9AtwWrYLulACbgFbQwulaR4Ejz5ljZ++qrGYv/VjyhOcTdivP5r8WmSR2x3ubLka/1sp/LoIoA64jyz1P2cRkHM8igQBpT55YsUQvOfPXvu/Pnz42Ojt+bnYP+pra+PlZWlM1l023NAy3hFuaEF1RnKziRtX6Q4WBTCgrtfFgFw4fc81rIU1Z2RqZFvnAe9WTny//kCPl3Df1CaS6i27GLqDBgrPFkO0wcp4B/+wIMCuW5tpRQ2obLYGWg559s4lfHC7kkvoBgCni0sZAHuJoQjFGpNLIBnK6PplEMSISytr2BaSrXWdnt9/GrZ6egGrp90GUH0UNoWQGe60n5NLS3cQ3pSc8hsklVsiWmboBqa66bbq3qlJXbxq/MlevTPtuUgsh83e1LcTBkI9RnTIo515d8BqVxkWTSUbUcHZUagIeHwsljptLcvav6/+9u/AVE/Eo2CCDB84ODAwGB9Q0MoGMRBCCMTK3Bblyj8aGkF26Uhw6ANSLgQSPHjjkYTy3/4DT9pMCgX5Km2jtS/JON8wIUB9c5AborGohXl5SsryzA12WwmlUrDuwPWkEiAaJWAcyx3TR5Hk7u4pTILkAWkSPKnCEK6JWkEBQ49FiQwFRC+AiyQMziwmkmmB20F6eMsFgo8f1KMQImqyuRR0PKjDaf5QJeDPG/nOmiVZlLe5viiHuiKbc/Vr3J8LaXjfGHz4oq64sMYcz+XPrxi1qyfRaxEGhEsabZw3FpcXsQs77X5y8rL2jo6Dhw63D/QX1dbCzfm9meQ20miMUX9M85yCgohT9yb9nD4iYcMYNCO/WB4lipoa0r/YgHBdq2C3YO68L6e41vT4FGqKrkjdHVtDVQqIN4UVwcMUKAw0cAfCobgmFEUyacTIUwKSP4hrINIlgUeXICJ0jrwKQVlAbUDi6EXp0jRH/Db23LRIHX69CR+19bteMCiTPDizlW3BYlurq51KSZqwLr2oUSkbWeaLlej8hyq/cFhVNcG4zxTLl7Htr69X8Dx2TWMUsKIPgY1luKBKWuFbN493P8O6v+zv/j39XX1NTXVgWCQ8lsYEq0QTjA/DW7kM2xVVpE5rS+xOSiBxBJZSLgLGfoiA73B7VhmBCL2oLbilcrnymdWVVWV3bmzurJiocE1Ho8PD+/jHkQeK5ibvjJ9a2FBqQaW5nUjTYE2eTgVNvmKigrQuNbWVvM8d1iUqeaKlN/PIywMAwQ3ghsEYYH25xCisKviopYsf+y5+dDLkFKd9iDqBHml4TQiltJ7XZ3fzUGdKWzTp9e+up0MfxeGQs8zPX5ysQ91BD97jMKJzqIudPXslr8Mgzkn1WFl1GbJYZCWcseXb/49g3v4nlwowBpiIuLdp4+42Hqv643qoDpNHXTX7rQf6GHY+Us9Aog/sGlXVVUODe0BQYCsuDw4uqIC9CAso5K7s7i4tLgIWz2K8TmKDrb9siSDIXovsICuzg54z3NzszmEF+C6N+Yjx8piDfX1sA7i8YpAILC5uakiCIkT531+qrasiN9QznGpBNMioiPFLMBedvKgvksX6/n6zHjSnKFZAeWTugHCvCfWtRUWDUB7Dm+S1jd51zk6PWulnD06UTfHt+PWgIpv94XNchoRLRHCoN6PLes7nSOkRMsnooov9yERcDgdqtRuCovEA0+f32wzJPZ2WaysvLycQnopX5g8Ij4QDSoqSIbn/pRIGJR9xkR8MdkCQETA5ENG8QEEH5CTmKsEcAr/i8WitXW12Ux2aWkZ/s+LJiG6IZEMfAwGAxhqbTNkS1rdGGOW16ZjS6gafer7Py1BZR0oqc/rtythjCiWTTzlC8WD1Af3CSVI0XNgxWzCpTh49ub5XHfTLC8vg0s6sJxVT7EqvGIE6l6G4fKDCjHEuAsvxhc0P7+PKXpS6tn9VDj4jjeeIxj0CW0XnaC8CCLu7UDQvK6cYbS0tFy5coVeIHoK+EFCCqAUY8sSSQRzs7ObGxvr6+s8y4jXaxfBhdC2Uqm5+XmKIgLZYmVlBS4Mou8AtRKfdDqYhsA7F2qapo5569O6Sl+8+gVMhFfaIrsXkd7Q5RHt65duX2hKUK6BouOOrdgprTiOS+aornJzA9eO7ernXh9Hl9WY870ITc4iNsNfrYLz+RLNn5NSKGYAGiBFit532pdqSHQ8F4gjiCOKcSYrEpkpsIdjJFWUV8TjqyvLlIYMAn4+D2q8DVuqAgdhewcmQHZBgwnEEjIKWlxNmL9546aBERnkrCU2QUhE3GHJ9AXoI97ulue9rPE0DlNKBOoDEzYjS6eKLzFLrt2P+i9IC4VjN9ZuYH9wPsJdjsGL/pkyvBt2FQObbl1ykNq6mYRCd93ZULZzx3iLTQne6lLxs1hOd6Y6XuDJsrRVGOgsvC8pHnPgVAEM6B0LY7rSy3ba3TcCOCCfSB5L8XAgQx968TnSokXZgZ0dHefX15FfGJRWRKWHKK0IYw38KCBkCXqcA4rJpWQXJrMsVeZA1SfgTAgjlO0IQqZUPdMd8KNRvqB/ZpOLJbOAifILshYj00AE1ZnMqUfoxz1lbEf6o0Rk81KwbRWGMe8UY+f5X/CCSp3s2sOVNK5xB8Uw6SdPG4Qu7IhuLS3GUf7k8Zg6p/AU1Ai6ilg0VdkSs33fSrwfFUzbXb9jGbjPJvR2kAKwjJxhEP6iReo64RrDOXV1dc3NzXNzc/AZ4wPTxAuII6Ol1sBdPUOCPRZoMoisMVOB5y/npNdQYRZTGrIf80GIEQheYGJ8JogexWq8Wq1OmVx9ILlA01odIasumndt8vo5aq9zSd30s1ziDqe/5ewf091t4tNVCVbaLliqyTEwJeRv3zwVCl1lUIPRWat2O6Y9rmPkive6ZCspGzmuUg1eOF82hXwA40y30QhK2Fvtz1jhU/MCGDts4P6aqGWC0IaYgWeXCQjweqo8Pw1Fel9PTzeI+vPz88lkIieLkedlmjbhFMIRStYwqTQTqhUUI0TcIYdUR6IEUxKswUMXKbmAuACmaOe5jcDvkWXsWHnqoPZQCreYubZ6JWjoDgXthIJWI62YQRjS3qVEBkSQwVFYkj1pNjGUpAt8wdqD1U2YTLsVs2fD2b5QfbhXTd4lUDgVLEufSOuLwgfoLHmm4HieXBUOgrY4MTEJb7mpuamivJyrilr0oX6ynD3DcNoXFbd6MGsWf4ubjafq5KdkL0D0Iw4WCi8jEo12dXUB/a+s+CXIQJ5EBlAOgE1wOIZcDmg+Eo5kc0TkaLvxUSWyrCExSwmJnImKwxIHXQr/eJqtC/j9Tuuva+dSxMxsilELR22/rg3N8lLpi20H6ivpxjb2gWIEoCb48CseQLnJ9EmMZuQI/COKDFjrXeZT6OMpMsg7+I7l9HTeq1lDnyenwV63AnhoAdt0qffg6lPJTfpN6cja2vrRTz6+ef1ae2dXT2/v7ra2+vr6gD9AUJT2MxpSxsKYVcNrina4wNfUBDS7YMkGRwpm2YqK8oHBQZDeRTogE6XP/X7z2vSVsxsbQN6JRCISiQAvwJRtbuon0yCQvU8mZWhcQIAaW7I0gGEXRKXcXoMy/V3yufcOqdGW+Fd9lkccBoIi7mBo3bhkXSwG5dNNFKhJ5ZGdCAB4grHK8+wpHDEhONCexgwbSF421+PoyO6lntG1P3+hWqHrK1j3wTC9wt7U0xtaWQGnJVJXB+5Z+oZHKyuLdXR0LMzPnzt9anRkpKqmum9gYPeu3cAUaqqrCoj0ZShvkSFskiSguCZkhwt8TY3QR4WzwO8LmIR9aJaXlxvwf24hLzCpGYLu4Mump65MoWkwDSpDdTjMPY745hC5KI/VEP0kPyAiWZ4kdENq1AJthaAfpY2Af5RCokPU9JJWLcZUFrnONRhzRxzpl5SifPscKaISxUrESipLbxqyQiHxMD51ktcoqs5hYLWhZbWpu7MiS5tLcnHtrkiljkFus4F7MogSspS7QyLDUixG8G631cbbDEFnlpWVPfHkk627dk1NTU9PToxdHLl540YkFO7bM3Tg4MHOrs6K8gqCCzAEODBvxEZhgenmnR0u8DU1ql9EAE1mweQIS6YoK0JGfjL9MYw+tDJWa3NjJBz1+TaRBkEJCOBWIkC7OOIYpxOTihfyFE17vRjkT8znOeXn4NR0WtZBMrkAwXdgSu52yKLuRvThtMnbhY0Mu2aJ26bF/yvpulfWAUsmUzKZqkxbFmk6NrocyTU2aotwdTDkUKoHMWTJLIqpXVyuHq1INvlCe4E8jWk+gru5RNywaDiOs0qJA0UClOiQmGYsFuvq5tV6Hn300enp6YsXRyYvXz5x7OjZUyeqqqoPPfro8L79zc3NEY4eYJLmyJDtptMZVQ6H7XCBr61xGCJZJgSDCHiwoIBX5K4Eg7ZFxkHg/MmtZGVZFegLCcQpQwxvBDDDZUy+Q8MwZL3CnL7isW6ZD4sb+Kg4OiEXEgKSYWSIBnSUVG+ZWN8ipTxJTWUTusjAYT4o2pDt0+SRggRcZwisRpNAePMqmFplT9HNNBhFRpWldSW/IK2MnrUY7CeVp4luHTaz7Qhb0zUspgD4EbbMKeGrmzCvE2yrgTpoaUNitvyi8zJLiE4FS9a8ZlupFK2LysrKJ5743mOPPTpz9drY6Ojk5Pi1K1fe/eWbH//+/b0HDu4/cKChobG2piYc5kHrPBTdcDhld7jA19RMCiXK5ggoVd98LKqyolmVAv5AMpOra2xaWd+weHwI4hH4RPUnAh0A8YAkAibXPSMxAN0Hqo6piehvGH+cJRURDZF5zBB1mAltLba4WTZqFy1Ezpc0fqEbA7w3PF2fltZzTvOicAtwgXwqtZXY3NzaSl6ZuTZzZRqObGysX792Fe707IsvVldWwbZWAypvdTWKNqbLCqAISUje4o6lBuR4OKZR+HYvUfBxm69JOb9Iw/J6elZiguV8eF5YBCWED0gDDRCoBM7h+vpGMBRsbmpqb9v97LPPXJmZuXDu3KWRC2dPnrhw5nRPX3//4GBXV1ddXV04HDZ9fvkgfMw7XODrbFzQRfM27ngY9WUIPFTB+9VqALrdtWvXtWvX0RDgR0ZgoZAs0MopbsSSMAREDyRIY9RAHuQAkK9piRAXwEADEWVkYfY47GqGgjymGzu3bocK7ap3pPR714bvJAVcx5ivZpg62qLyKYB0eufO7empqc+OHZubvcm11hCHu0X3B6upronEotMTExeTvBp9JBZ75MiR4X37mpqaKDhSZwF2QzkBDQuiXiYO1E3ktlHe6cXwOlc9juOzki308/UuixwWrq8uXWAbkUQyN43pozGILx7Y3gNYvA/+B5JCKBTaMzjY3t5+8NDh6anJMydPgqZw6eJIY1NzV09PX2/frt274vFKjGfhHe5wga+9afqkK1JD/wvvpg4bRhbhakZ8FwoxtARDENTPpIBNO70idWk7zJkSCp0UBCyciKF7hunTJVUVRVqc9KqtUHQ4mLrJWxRW1PtRxIm+AGZy3YSyJhgTFavS6TQ83eTE5PlzZ5OJRHlFxdPPPV9TU1tWVhaNRrAuk+Hz+2OxKHwGLejGjZuXLl48efz4yIULvX19PdB6e8vLy3U4UxMBgwnnBn0NfAymbZ9jzIvC9F893pi2k+spw+pCp83f0SjQWLMOOK6iDRmvdepWll3aVBojJJeW2DN4V8T+4cqm/Wg5rFQJ+0YsGu3q7mpsauzo6BwbGxu9dPHW/PzczRsXz51ramk5eOhQe2dnfX29X8Wr77RvVSOpPpVO7927d2NzM7G5AcI/rHBEG86oSAGS++kDQwWb0I1RbzfxR1MyAQFeRjhoVPSck6RpSB3VgfyhfzWVu77IEGg4vYZ6s9T+KAtVBjDfsYAOB6DVlZWVY58em5qaiESi8Ji72ztqa2ui0Zg/4PdJuyXxOFEINxIpKy/v6OiYm5+7cO78pZGRc2fPtLe1P/HU0339vSAuKRA3NYHqWZieVnkfzZLVOplD7RcGAm1OlFhn6DNhaUHHReYSOrnYFqjkdqZsBEoPcro/6C9ig/MpFglBIDF1dXc3tTTvHd47NTE5MT5+7SooC2evX73a1Ny87+DBwcE9O1zgW9kQ1h2oOBqNPvbYo5cujS4tLoLCnMKKxQqGrCBrkDDa8bAxjCAwuemBLzgqW8DDijWlgI6Q87BgFFjB9hfozbmymfpsa93yPPEvc3MEQytbRAYFwps6d+78h++/l0gmQGQ9cPBgVVWVaRLz4hcVZI0GcsjjE1CQA1/TnZ2dzc3NS3ceuTx+eezSpX/82T90dHU++9wLHR3tyjtgaq5NObR74ALbcAxVONCpg7ifGp/CHTWks9e78S9op9mimO4KwlkSmg+TFlaKwuJF7i3KUudLIhKJtHd0tLS2Du4dujzKBYOJsdGJy2Pzc3PnTp/e4QLfxsbrrCJa6WYiATrewQP7YekkkyA1JymtCORk4AgLCwszM1c2NjZAixau9RIGKmksyJFiT1ZDLkdYnAlYvuJFrHu23P425tzKXLYD1YlBfxHMmgyc+Gi+M2fP/Lef/r/hSOT1P/nR3qFhkPYxpJIshQWyg2J1SX1MvAIlo0KMuQKs6dbdu+rq6/fvP3Djxo3Tp0/+X3/9v7d1df3kJz+pqKggYYf4oxCU4JEtWRbF+aj6I5eyCGwbC+AmZyXMK4uqsp9oU+qYTLYdU7DkX8eVkherH0kkUaVl+AAoq93E2WCYpREOhVtbWmtqagaH9ly7du3y6OjFkQvjY6M7XODb2HL5XIBne/qBUrOZbDAUhL0byCYcjnAosVye6jV2dnZ0d3d/cvSTtdVVG31c9OHNC4QUQM4CzdRXyrjNpAXb0wjnbRVX3ke6hAssPkNWc/38+PGf/t//Z3Vt3ff/+IeHDh3igkkuHwyFeNxTLk+KrpLeKT6aSxCGSTHWMC0GxhQwdHbW1NbA/wcG+meuXv3Nu+/+b//1v/67f/+XL730IhVrsaTf0SdCpUSEgoflzWYHpWbA/ciKcRRfUjwnygugmxjUV2WBUTdhTg4r1QF3/y4+LfGBcXhUoRnkKFHsk4tW6TSv9w28oKW5ZVdr68EDB8cuX/74ow93uMC3sZmYcUBGcrKr8/0tJyoagaCA+xvHO66pqQal+tTJk1mMECBhWEESKcHYwjhcE2ON/bJ6Ercu5v15rktyucAUsqS+QXk7C/TmMigIaVw6IGkkuRzlU/quX7/+N//HX8fKyh5/8sm9w8O8CC2ZLAt5xEz2kdgvNQ5E2iZ4e5+oVQ9nGjy2MkClq/kuZ7FAMLhncE9XV9eZ06ffeetXb/zLP//kr/5qeGgoKOFbFZojDbigHlASnPrJuquEHwcdGs4gYum/1CULj3JMZE3QPDNuGyHhuejTT1EQlHBCdhCaDZcplxxPRh5HZdgxFBiZ7qOXQoJhOBw6fOhgS0vzDhf49rY8FpzgLxJJVJkAUNLzU9V2IKKenp6J8fGlpSXaOaU9qajJDaVgN4tiFqUNytIMV9vtjUx3knkyCG39UhYA3fynf/u3oNi/+voPn376aVNGCuDSpALZND5+rqmigAzCXOE34RgNWNwKq9oKc0OWizac6XAbyuOP79u///SpU//w3//7x21t//E//2eQFWxtXA6UPhdDFVglQgbUvu3ShjRbnc4ut583S7vQNVXepwtx3zm76mfGNIxfPI4Va5TphliLsCMWNMAYYAFprKPdUF+/wwW+1Y3MP8XIrgzlBVpSICQTWnkgEOQg71yI8OO2YfuTqFlyu1aNiwBUwgSFR1hCsns7SK6ExOuhKztISJKKn+ulXCkYHR29ee1q356hob1DoVCQfN32tUwWBtRGrHlSRd+iAoeQsLmmAKsZ7Yi4MTIWCoaAxbS3d2xubkCrqqziCd3yeZlWx9EobUYp1nQ89R79V/1b8SXFEpPhTOzTrJj6QVMbOGNavIZQuShV0FC0bVsT1Xg0ZceeWK5V5XJkM+UJrMVTsNMerAZCfigUyqTTsBnyykQ8T6ng0COxqWgTWxKgsvN40FcCw8fZib3dqfggXUlmLkYgLwch5fbt2//fT39aU1//xFNPw+ajV1W4nyYGgPGUDCtfUeZMW1sbPBYIShubGyaWzEM9wi+zACnusCCitoirOajaTclWEbNzHbG8Aof0phx7usKld+h1F+EmNAwH+1bSAdG17PLe/CCMK5uou1k7UUMPfiMpgGqZxuOVqO1TWDH/1SDTkGzaSkInImyMFGdMPnncXelMJQYXbLHTfWttSW+XPuT3m//8i18s3r713Mt/tG94GK7IZLMgwtz/s6sCrTwXg5GP0CA3CGlMwWAQzlheXpmamgRmNDQ0VFZWJu0mSLqm5Gf36L3zFCK2v4RJM4Gafybti6V60/QYNPgJgGnCgBYKnSH0qbscvmgygGsndvBBbmpxABGDFMAQqrQck5TJPqdgB03dkK25+kkiUOI07gsgVcvVVBriXjoBdCmXESMoFg1grSeSyZHz5+Cnrq6usrJYhldSuy9gS0O4RQlNlUdk00YIhxGvMY8WP7axmdhKLq2urc7PzZ87e2ZhdnZwaOiVV1/t7OxEsYhRYoa+iZcipKJt3PGklsM+V3LYrkuYQwoQd5c2QrsXGSduqcgLhtW9ON2TNffLgQUbhHbLA8x2uMAD2VxbR31DQ1l5RSadWl9fj8fjTDgIBEiZoeLdsOVtjUDI06JDo6h/ZzFpy5G3YxRvh5aXdS2bywJ7AoGlsrp61+7doIVmM1ll6bzLhxUIZC7JmWKrMBCAl3oP+KHnzUQCeNrGxubU5OTpkycWb9/O5bLpVJrHTOVyszdv3rhxs7mlpTIez2GqpR5fBJ/ylqG+umbDpdsXvwgneTNWVKTQUub6oltozdBMBt5GmQBmo6S2UgRvxyR6hcnctaS/sHF7IdvJJnrAGy3NqqqqSCQM5JXa2opEIqFgyNA8hbSudXagx/NJu7l3/65KuPqyVh9lbIz3RhqLRsfGLsOHrp7e2pqaDCEjcA3kHmpe6LBCkoT4Ie465TU8zFAomEgkzl8YmZ6anJudnZ4Yh7uEwmGfaVZW1xw43N/c2hoOhysrK5uaGkF1mp9fqK6uAu0AOFRBVoUiV6VPht/qXgBWzPP0WSALfIEVcUk3m1RTJl8LzZ6gdi8aNorDOojmgavhIQkkCQLRvQhYVB+U+192cgofggbLNhIMhEKhBMJybW0lo9EYcy4pnRGolaqvLaFhWiK3iFRNi8CphX6gbXrCXsXk5UKUkJq5qfcM6+x//uPPM+l0667doXAok84YfsNgysst9/VtQ2spcJAjtdCosFIjP4JY77A3Agv45JOjb73xRmJzPRKNtnd09vb3t7V31NXXl5eXAScCUYFAH+nRoMO1tfXVtTXgC+kt3oAFUM24AlV84G7XgtzPLQmjashxStmJKB5tEJYwwzu8kgIfUcy59NrIZHJS2OS0mtiptP9hj8ivOZ51Np8H5gU/BbGeaBIGLE0hPDk1X/gy1QPkMHe4wAPZXBQOKyMWiy0vLxuI1ZXNZmDRa4AchqFF8hgylZga6Zz+gOMI/cP/OEnSkGFtLpuWJ+laiJUesKyt1BZ8zWTSVHMdSNFvqvz2u2oEjqBuncfaCyZBKvrM5eWVUydP/vqdt3w+Y2jfgcef+N6u3W2NjQ0YmJgjlyTCugqsbt3Bfvny+KWLF0FRaGhoGNozWMsr99ZwXiCrsDErzxyhBuJaZCjUh21OsBA2jqZEwkzSH0MdtJQrn//nE1ZJbqDJ8RP0rjh4IMcazxVYjmEEJDMSySQoMsFAUJ/5e1UEXJfscIEHvpEQW1FRAVsiqL4FucRdBUiUIKDHFIqmC65umd+9P+var2dzuhYNMkDC5+WlJSJBAllhwuNokG+C/2IapdgC9SNGzoy8Iaq2ApdZWlz65OOPP/ng91U11U8/89z+gwcrK+M8NymfT/GcC9PSwI5NDfmLHgRo/vAjh+HvqZPHT33+eVNL85FHH+vs6mpqqDcLeaOQQ4Oprc9TviYOiWPDmehp00FOBeekj0rOl3YCZLpSjMAxyURILhRYmPsF/2f5nJlJGdmMuXwHTkhVNYTqmjMcPC6D5a2+AveK3na4wAPfyNQH6x7U4FwC1AITw4QDulOQmlHCsa+yUKVC69bwXbI6ApTYaq2rWRryL4Yz8dQF+LK0tASqrCkxgsTJSJVEq6xQck8j+udZlnnBC4iTLa2s/v699z779JPaurrv//BH+4aHQarf2kr5/UKVoRhkWcaHgiaEsYOoOhQKRsKh2pqa7u7uqampM6dO/uqXb9ZUV+/bO9ReXxP3GzWFdEUBhBcQsnIwSvgrHo3ZkJ6251/f55ltlLUUkAz/f8EWEeQ5JnXC6R/2/ZyRyZiZtC+TNTc3k431i7Hq3JYAFzNMt9Hx/tsOF3jgm3IgB4MhwiBJpVI+n1/UKZRNxZQpkyEp8Cob12kFZIYSY7UbMU0LsLQAOGXc0tkODQy0lWhZ2fr6+sb6Okiz1dVVlDtggwjjudsrB4aEH2dUlhO5xdLy8gmOOHK+qaXluRde2rt3rw+lIR/GDjFpnZMaEM9QJo5jCALmf3guUyCYy+fi8fj+AwfaOzpmpqenJidOnD7zeTpVVRYdbKxriob359N1hRwvl4AYvhxGXXcB4NgM5W1hMoRH8Vz1EqRThknpzFIDtT2FWAwWprdgZQrWtXBFPhj1G2LMhZwNVPtVtR0u8OA3tCHFYjE0lYczmXWgsVRqy8EF1G6uGeFKrSS1w9k3KPrk0gvoX6FHO/1qcGJzS+vC3NzG+trt27dra2tgv5PwoRi9Y6g8H+/nU+MEOQK2dr4l+k1gAe//7nenT5yoqav7weuv9/T2+f1+XhUas5Io7ZJRTIFJGRnCh2E58TngBGABBH8Il1QiL9g7vHd2jmOZjI1dmj55HjjXeENtS0UZ8K7XWCYGioBl+ZCkldijzZc2J27WhlkBmuVA2V4L+qyi84OEIzPgWy+rqCrn6dJZKyeChp1u3ftvO1zgwW8GDx+MlcUwLSfAsSVNKoWeDQYDLlLXIwUUI8CkPbvIj1imRRkyeCvlyPbYu0kVcDkXYWztnV1nTp5Ibm7eunWrr7c3m8v6fTxBSJjHcVmbsqBjMW/iO3Yh77MEcjZ3NGQyMzMzl0dHDZ956PAjoMYHgoEc4u0hCF8OMdF8mprDx21K1wZ55qielz/gz2Qz3BaIWN2E9erzhfr7+9vb2hubGt//3W+vzFy9dftOrKzsQH/3v0TL4BY/yW/CJdl8IaBBoSvtwJaPnM8ifSk2LID0M4hEbE7/BQdcej4W8QXDcFUqJcre6y6Yr6rtcIEHvsHySfPoFx43AwpBJBKlskWZTDYQyAWCIUPK3pZUkRmRVp4XumQCm8hELNQCCczUs7Lh6Y2UBYtDhzmsDA6Fwukq37V7NyF/bCWTpsyB566NgJ/AEOEKX8CXTmcMCUzueEBMJQZlR9jn8vkb128c/fDDG9euvvjKq48cORIMheAgYhAUFHlb+NmSvIzbBwwOzYSZ9hb5C/N5AQlNWkY0EkGU9+zS0uKVmZlrV69Ojo/N37wJI1xbW0smk+8uLNTU1fd37Pq7xvr/mFsPIcArzKpAJsbsZ07G2FseUafpBVkyN5CPRTloDPe/GMmH9E8aTTaTCgR81fWGIU2nJn4owiV2viDbiOOwCnmxVzq+wwUe+EaqOGgEmHaO5mv0w+dlkKAe9aIWBx0jw7sP5XPxk9zJLRkCoN+LYPC5kE2Crem2JRbr90BCvb09kVgMNvCLIxeeevqpSCRCWv3Nm7PNzU3VVVU+f6CARVSKrZKGBNVBFRrkAd/q2vrk5MTi0uLe/QeGhodBCKLH5PGIBZsAdBskI+ZCOojJHY0casXPgVyymWwkEoa52kxsXoU2c3Vi/PLUxERiYx1+Lisr7+4fqKmtBSnD7/PNzc4tLMxdnJiGS9/Y1fxSZtXcyhg+f8Hv4wnUhXwZ4ZFhcD8GHgnMwALlLxLyh0r7sZimdeHrsET0Xx7YNT5DOhrz8VRRQ6FLKh765VeMnFsuYaHEtMMFHvjGCxH7fPGKCul78hH0KO7zViadgs0qGAz6CGlWC4NTOIWUeKDv7WTLVgdkAIElpWuplxaYM4DIzQW4fF7Ix6LR3R0dl9bXZ6Ymr129tmfPYDaXu33r9pnTp8vKnqmtqeUQKYbqyGuJWwJnBTbtqzMzJz/7rCxW9tQzz3Z1dZH3Dp1nVqmkGsURyLpGUQb0OKBKJJLJ5aXlixcvnj/Hcw2isVhTc1N9w4GGhobG5mb4UxmPE07v5uZmcisJvGBqaioTjo13dm2urU5fvbq2mtzYSvWGA0+XBf0BXzyfj1h5ZJJcc4JJgldSIN3BZ7B8sTxPQgt/laLeCUOIFZ85VdXkp+oyGUy+QOOoS+cqflimKSashBQAnfipziUw0FJ97bQHpXFgItAfY1EJjKnqApsiGK5Q4GFnPPc+mEczmKr/RalpeUKtFM57g3R+Q+BSYI+KtvFf4SfXXI0U4+JamoaQ/S24+/79B8cvXcpls0A/oHIDzadSW3OzN24vzHd1dgp8pJLJS3zpAwsAUt/Y3ACBYnl56alnn+vt7QUJiKo5FxB1h2R7zyAaUlnIHunHrZvKn4GoP3Jh5PTJk7cW5kGsOPzoY4NDQ83NzeVl5cAgBEArZi7DXJRXlFdXVzXU1/fBI5hGOBRauXLlxub4ubMXtra2pmqqRxrr66ur90QCbT5/i5Uv43CHiD5IlFmwVNCRq1naP/wEeDUFKxUKmNFYKBQmEYznTVCpS6/6qO4OHSEg7qAPhrJJQZqHdrjAQ9FkFVpa2UzAh/N3T5o/R5jKZoHaA8Gg7iOg4oUF4S80dS3A3vb1JizatlDANzBGRU0styAgwme42WL/gf3/47/9HXyfm73JQ9+ghUJbya2JiYk9Q0PlFRXKKOkIZNCkes65mDU5wcG0u3v7Dhw6BJoFBSNysVb30mmXM03wQXgyi6NxovoAn2/euPm73/z6ypVpOGH/gYOHjzzS1NwMQzOE588grHeyWfqDHLs5k80ayE8ZpuI0Nrc88/wL5fHKi+fPz968eXtxCYQyYAf1tTUHKqJP+41Kk3ItkSca3PlXxOtkyIAhdATEDQGJwbpRVRsqr+IlBgsWpTfk+WEMrNiWEXyh+dDQquOaO1zgIWkGoQz4k8mEn+Nz2mF/3AQYDMbKyvy8mlUmk04nEwnYnEEID4fD8DeIDVcOCAhMmggMsmUrlkHp+kwa3Xl8m4oRIDP5tvtTXW1tV0/v1Pjlhbm5O3fuNDc31VTXtLa2Xr92dXR0bM+ePbCrWwJUwyMwmbTiudnZM6dPwcgOPXKkqbGJD6kg7AUSqqikqGyJ7AOewwCUnS1kZ2auvPvO26MjI30Dg08/93x/X284EiFOSiyJkEstgYFmEVPgcCxUW5VjtHB005aWluqqqv7+gfHLl69MT83PzU5fuz57+85SS/OtyrKGWPTFkBUyLHgrBcZMt/dQWQZt56VF2RJ+33JlTSRapuq1k8pGwLP3sDR0q42LS5ri6Xa4wMPQ4E0DgZeXV8zNzQFtk8BvSD88SAEpxsrKy2tra0GIBRawiYxgY2PD4MFzIdhU/bKZWORUljYVhXFs5z8TFkTyFEjay0sdhKlz7LFhAYKNzc2nn31uZmpyeWnx6tWZ1taWeDw+vH//b95557NjR+OV8Z7uHvSBOZ6L7m4hYWQzmTOnT0+Ojz/y6OOgU/AcgUKebCJIt0wmOYlLCzIcQE0RQ55ItD0+fvmtN9+8eeP6K6/94NDhw8CPYJCY8uyjyk4oyRMrtKOkCMsYIxjzwUAAQd04c4xEo51dne3t7evr66DynDpxfGpi/PL4xNVIpL+7K9FUWx4OvpLdDDAnn9LIkwae52EIglMAvwlGY4ZPFI8gmY4kFJfhU58uJviJPf0lFgzVcBOuhx0u8MA32rjT6QzQOdB2JpNFpA2DwnIsKQNvrK+nU6nKqqqKioq6+roQete2UpRQt2VJkHIqf6Z6Jl5Af30IBMy06EPCO1UnE4Gpr2qEKKRsDQ0N8XzYTOb6tWvJg4dgAEN7h0Ew+c277/z23XfYq6/19fYyTLczZJwcQzLGsCJu2lhcXGxqaj7y2KPBUJBAR+HkHMsruYXZqYq2RqNcBulMmrOMQv7M6TNvvfE/gQp+/Jf/Yf/+A+FImAKNOcOCq/JcmTdlVDVho4snsSi5kNebzMlkZJxhk5wUNTU11dVV7e1tU1PTn3z04c3r106fPXdjoWmgq3OpOv6fjE1W0KKELEwiQqmDQr9MchPmLQ4AFSn3xWsJStSH2MG5fE7FO3iuBDljqKXpAV0OgUPIeqGQ7/adRdCwzp87u8MFHvhmYfgwkDBssAwzi4HACMWc8lKFLxF5wdLSEuxXsPmXlQHTKCuLxUBWj8U4VBFh+GMOXj6FjXgKFTikJHzhetTuq9gECRFMuh4MrcE+Btd2treFI9F0amt6cnJ1ba2xoaEsFj1w8NDK6urnR4/+4h/+4aVXX9u/b180Ctp+HugKNlvKpc3lMuTjOPzIEV5jp63Nojo8mp1M5z60adPj+/wmGk0tICGQg+BJzpw69dabb4D889rrPxweHjaF+OBAE3cl6uscTcF06TioBWQceYsLGgG/v6m5uaq6un9gYGJ8/OzpUxOXxz789NjgwMBmW/Nf+TMhiwVMH5kbiNFihzxSg7MYOJ4vAEM9Gq2ui5Qh2Qu0KEMGa5RqPt5tXimDgovxJCVLJptwtzCogetr61OTk0ePfnJlYty3U6fw4WjwluFdtra0RMLhrWQyGAxRQDHJ2AXpdc9jjD0Z7clxsLGxGQgsA40BQ8AEeyC9QCQSroxXSLRCzHNDTpCVLY21EvFPVokPVApVC02wzXIUMnSFsT3Dw+dOnVxZXrp27VpzcxOMATbPZ597HrSYMydPvvXGv168cL63r7+7p6emuirH04c5XcHwgCNFI5GhvUPE07AeZ0m3uZJQ/AF/QcYPAsuA0Z4+ffqdX/2qPF750suvDPPUoyAPVbpv3zvl/GJWMO/Kxyt/hGDYTzzxxMDAwNjY6NGPPpxFg8iN3bu6a6t+GMyHTLOSRxDxYg2wy+MGjg5FbgJgeZ8ZjcWypi/gtpZuNwwBG4mGD5g6igcVplyDgQAF91hcvHMG2ulTN65dg5s279r1+Pee2OECD0XDbDNY5bW1ddNTkwFuI+TZRMrDLzzIyvtvUSRhQZQqy+fX1te5SpzkzmmBU4j/k7s6Uxt+AHhMOGwwgVrH1WleFx0Ws6igXMByY0pqoHqKcHxtbe31P/7h6eOf8/ChC+cGBwfKy8qBf4EQDYygra3txOefj4+NgUbd0AStua6uvry8PB6Pw74KYguwoWAwgGH/eYpzUiUDXQ2t31QdzEJJn8ssmXR6ZOTCB++9Fysre/W11wYHB4F0QdrZxvF+t3OPMAqGeA88WAujIclGYoGC8OSTT/UPDI5euggPePHy+Mau1lv1dQNV5U/nt+pBWmG8kCv5B0hXB+6bCfgD0TJgJfc0EhFSgd5QsiOQSYVe4ubm5syVGaD/y2OjiY1NmNiDhx955NHHYPPY4QIPQ/Nh8klya6u5uXlyYhwID/QCDr+LxOhXcjKFCQnF0OXbNyi9BSsBmUKJENHCFuUeMNmPMgUaWrQfB7H045dAQFdclQYBvKKqMl5eEU9tJa9MTcGK3L9/P4fQ4FHP4aG9e3ft3n38889npqfn5+ZmJieBtED+r62rr4jHd7e3Dw/va25phq3OZ/CggLxV0h0g4MMI4NTgtZJhsBPjM598+AGwj5df+aOenh6l2H81zRKqgsHsHCrgqsDvCqie1NfVVT7xRHNzC3CiC+fOLk9Or9bV5HY3PxUoNGTSJuEH4vUmOiDnouUF9A7c0yhIS6LPwjaMsczwCm7fuQ2q0Mnjxxfv3K6pqx94dM+eoaG+vj7QCzPZzA4XeOAbeY8I0rO7u/voJx8TrqZKEyggIB4tL4YbBfwnK6CJOGLd7FxsfOJLtKDFDlqWCwxP/VTcMK5Z4KCCKvHkM8++9+t3ksnk9PQUUCMPdqIaevlCZbzymWeeOXjw0K3bt8ihuL62Go5EQyEQPiLhSMTv81F1HZBaLKtQ4oYiXQejfURY8fz8/JnTp+H8F158eXDPnkDAL3fv+xUEqFEMlfAoymGBwkTDsLDoMgy7o6MDGFlXVxewgitTkx+MTW10tO6tKGvJpZtzGTLz5lGKuVVeZZXFDZ+5fcJ1yYfnjawh+a2t1M0bNz7/7NilC+dBYOvpHzhy5NHevr54vALEuhxGbe5wgQe+od7LSHtvaKivqa1dWlxEdMpMOBwyhBedGVrer8EcJK08TA5HtGQQJcjb0oOLSyW6WVrdREoH+t4T3/vtu29nUqnpyYmlR46UlcWY9ETCmIHaI5FoTW1Nb29vOp3eSvL8aCBakElA0eaPwOsu53zMx0RWhJddAB2lFFMILZVKnT59GuSLRx//3sCeQT+mMKHM7MdS3/e233o2hF3hH2Q6BoYwwP7uMw2hMuQYh2AEthyAXRjYwZUrMyc+/+yD0cmReMWhttbGYNmQlW4uIKAomkKsSEROIfVsOD97NIFEjIPII0ZjIpEYvTT64fvvLczPRaOx7z312JHHHmtpbiZ/rtgJdnIKH4JGInckHIZ1v7G5uWt328rKClfX0XTn8/lF9AvH3zdtsFtJeH4UmLEnvscTqqfm/6MId35F3kHnxDIspZxTkQ/9KiY7pb+wpXOqM32d3d2Tly8v3r49c2W6ubkJcQEy0FMgECSCEcjiUX80EpXRCtgVdyKaflNsuKX2cRAruIM9GCAeNHPlysT45aHh4UOPHIYxkGMP+GZOxlnef9OHo8z4hqFCL8nQz4EMyMoCrG3v3qHa2toTJ46DgvD2mQt7e7sXa6qeLiTaTCMdCrKySh44jBlWyv9nSZSkbUZCyh7qbxbIg6dPnnrnV28mNjfrGhpfePnlQ4cPx2IxkcVkifQFUMp2uMDD0ND4x2NsM+lMf3//pYsjcrcXJwBV6P4g3YbPpNDu1S+ltBLArn2hJjUYml3AlgjQdmApMUHHQYUPr/3g9b8eH99YX79w7tzeffuqKqvQ2ei3xWlHDHzRiCSBbdNAgQARgBA5gCL6BwaHhvaGQ2G1+tWYvxKlQKuV4D0sYW7FxylgohGMCrSD177//Z7ePtirPzs7stLdke1oe6mwfjVc6YtXh3lB56z9BjlH8FFettI+qFtekYGSAnI85xJ4P2wJoHydOH7it79+dyuZbO/ofPX1P+7q7opgcCRjwrZCQzJ3qpI8BM2Qvm4ECzF372rlMPuJRAbdgaTDCxMAz6sVuXTkHdD1AvrLq5upSEFNyiciZyJT1pGdomwK6nSpBYifQAzmboRsln/IZpuammBr2lhbXVhYmByfOHDoIEjplrA/6hVKxeVeHsHtdnGYBIVoBmd2dXW37W6rqKgoyJwc++9X0ZxDMbwDKLVkZ4zYCcHzZrIcbaWvt7e+vv6zY8dOnfgcSDfX3T7YUO8LhmH4PtNH+hy+vgLaMgS0Mfe/GhgdIDAUKTsIN3a/fyuVOnni5Fu/fGNzfb25dddLr762d+9e0oAwHYM7bjQ74o5d4MFvqiCIDysXJ5Nbff0Dp06e8HO/OmwmHHeMEz+erAyExW5o/IVc3pKctZVMhE8ROMxe0PbKZk6zomINFMKIUQNUUMwIBEPPPP/8v/z8ZyvLS6dOHm9ubWlqbKQ6oq5+XOO86xkRUL8+P3eIRKMRg0UVONg320gmSHK0FZOyoUEKaqivf+WPXmlqavzwvffPTV4NVdbs6eRJH0HQobI57kbBJBE/RhOrCOI8rzEt5DKKoYZ5hodNJJNHj376m7ff2lzjLODVH7w+vG8fV+jQSJzJZNFazPQicTtc4IFvPNUsR2YeCxYKrJ79+4Yvj15KoSzA5A5vUkkCIXLbdkEVVUbf9NRXXRp30aPc/JU9jOmittr6SACHIZE+UsCdCpbs8PDeE58du3Ht2tWZmZELF6qrqkFVLnylhIoDluiGzJBp1N9wwwlHsSxfyPEiA3QwG41EDh06VFlZ9clHH/72k2Nza4nHHns8XhkHLYarZBj1AI9ClUiIF5C8UUD3CrFLjBnJXbhw4YPf/XZzfa2rp+epZ5+DqQ74fbw8uZ97WAhZxAX6vsMFHviGaFmM3MIMZUXYN/r6+s6eO0fxfGQdNAXQjWhKL1BxwSjD+/REFZ3uPfd5JnP1dHOgfq1h2FErxGuYSHMM/dFr3//53/+PjbW1SxcudHR0dPf0aDCk7vvek0TAYX94vKKBxkhB//cfHfRVNb6nc51FgoUgiEMGPXY9PT01tTXv/+69U8eP35qff/zJJ+E9BoNBBYhAgQX6hYyiFISJwwAW8Ou3395YXxs+cPDFl1+BiUVgEkRVxGkEpYzzkUJen5AdLvAwNJOjDGYCPLQOFj0D9XJgcHByaoog/ZS+TyFD5LczNEFA+f8t4X5jMhBdEbxlaGHz1BR9iquYrUto3kf+x497ERoLSKEAvuBr3bVr7779n3780Y1rVy+OjNTV11dWVhZ3/iVmg6CHMJ4xF4lEiLn8IUA7v1yjGGEaEvADnhDFi80XcjK+6JVX/ygUCh79+KOF+blXXvsB8MeGhnorm82T6YeJkgTSKckPYj01a2J84q03/nXuxo1XX//jp55+CiQLCRMjGrcgcFQzuzAMtR0u8MA3vsq5Dsxj9Q10/8I7DoVC3T29k7xoZ0HuF7h09FAfKQIwLfLH6ZdWtkOGTkQbudSOTREXKSXCQb10IUM/Ih1BoYBDg/v8AdBXp6cm52dnL4+O9vb2ARcwTeHlUqZsdLkbKgDxbpoPBOMc31pBJiLuZgjQ8G+HOIA800QXYAEh0oXqIrSnbGU8/uzzz1fEK4ERvPHPvzhw+JGnn31uV2uLhU5Q8RYkhir39aKsd+36jbd++ebKyupLr772wksvxaJkCiHgMn4CV7ik6law8nq0xQ4XeEgaIXlblH9u8tTXvUN75ufmiH5wD2E63Lh+rb6B0y4uZQUH9cqTFUE6/HVF9O+4he3zt+t2s56+PpBa/+nnP5ufvXny5InGpqba2toAhwbPBgMBLiRjTB43K/juYaEadpqgXjd1u2y8r605jLLKjMIkdghhnDCrqrLykUceqamt/ad//PnHH3yweGfx9R/+sL29LSerG2fSGaDqACLKwIW37yy+/7vf3bg689Kr33/+hRci0UgqlfIH/KZhKmuIIbJJPHwkO1zgYWjKGqf+IvEbff39Y6OXlGkAi9XLQB/Nt6/HCxDX0IjZ4QV0iugOI4M2AEcOvPLJ2zxG3mhzM9HR1X34yKOgF4xdutTR2fnEE0+CeBzgmQgi5O5LifG6E1Mduvdu/pBNm0nDkChv9DebyYJwV1kZP7B/Xzgc/sef/cP5M6cW5mefe5GH/VRUlMOv3NfIrHQ6EwoGEonkp0c/gXMee+LJx594Ih6vSCSTsVgU08KBnwaL351L1drhAg9tC4VD7W27Z2dnM+kUaI4kdgrVHw0E3HWEucZM27qd2r73V2YvI5cp0VL077QaWooJuPqsqqrs7Ow8d/pUYmP982Of7t69mxu0LGsrnYpGIgT7eU+CwAPcLGG9I/y4rVQKJPm+3p5/86d/9k8/+/uF+fm3f/nmiWPHHn3iiX379sV56rcRiYRz2dwx4AEf/B746QsvvVxVGU8kKZGMqxu+u7OGfDfm9zvZELLS39vbOzY2ShC9BiUXayYAy2kjtK+VFEumRHVQfZB4ZG42wZy7rrb3Fw0PG4gDfYN7Hnn0sY8/+vD61avHjn4aj8cbGxt9WYoyCmLikIcwcj/mw29tk4EVPtLveGyPEezv6/vTP/+L937z65np6WtXZxaXFkfOn2uAOWpq6untBaXvkw8/ALYOIlVtbY3Ba70EYVKSW1swdaFQMJvNfeF9d7jAw9kMwv8yjfq6ujt36hbv3IEtnxLyLLnaDJkFpPILLS3+R311BfPoJ6jbqa9UF1TKBaV5gLyqgLUS9gwPX706c21m5vy5M/WNDU899VQoFMbghQLyr2/ez//1NDKLCg0BKziCUGD6zKE9e2qqa04eP37xwvlbtxZGzp29aBjxysr6xqZsNrO0tNTT3z84OMjNfjyLicMiBvwBv98PLEA5aLdpO1zgIW6cAkHC3L17V2Jzk28sSHZErAwDTnjqmRQaneFDtqrv0udd268ehmxgwjJxjWL6d2kETAYab21t7d7dduTx760sr6yuLH/6yccVFfEjR47QIiae85Dt+R4NLa3CcIcefsII8slKDbD3P//ii0DrkxPjN65du3Pnzq2FhamJcR44iCgvqdSWYVTJfgy6nhWZaT3bDhd4OBuRHEbU87x9ULanp6dzEnGM8wKMJ9UXCkEPqcuZ3Kv1PtVnZYnUAg2Ysxi5PQz9s85NLFk3HXTggcHBO7dvf/7p0dsLC+/95t2qqqrevl5NENEtfuLfr37WvrlmFSwtw9pSKGkF+Wrg13A4DO+xubk5lU6tLC+PjY5eujhy8/p10J0W5ufe/Nd/febZ5zo6O6PcR8jjO8jdcDcMdIcLPLRNBM9islFrayuwgCtXprE+Z8DEHDVdUMxLRF2m0WexUEAnq8ABV5BfoShDwXWhOpMVMQVQh196+ZXZ69cnJydmb9783W9/A6pvVWU8m8tRDgIyLwvFDax3riUyP0RNOF8lsKqtiNGzw1REIhFgB1WVlS0tLT29fWPQLl2cvXH9wrmzN65fPwxC1GOPt7Y0w5wVCMAMU4yYfBHi3cmpo853uMDD2ZT2rsiyvqFhdW3t9q1bGFjEG48v8plUsyhWVqaWiNICmCYO6LSN4BwyU8DJDixn/l+xDU8XDZjkBYZhUJ+gF9y+c3t1efnS+XMff9T24x//OLG8EgmHMLqGaZ0U3DjBD3jz8G1qP1lFWZUGz5KKDg4O9PT0DA8PHz/++Yljny4vLb7363dHL158/Mmn4GB9Q72JEPUWVVIgTyQyhZ3Ywe9Ks+RbtwyORxYKBbs6O9OprdXVtXQ6HQqFGMYVB4OBQDBEQECieKnkIKQjkJhQvMkzTSjQv7qYiPrVcGYfKA6lzlxfX99/8OCVK1MnPvvMHwi88+YbLa27nvje41tbKUsmMsIOyXPjZRryd6S5LLIcdjHLNQi/zw+SQXd3V2VV1SNHHj154vjI2TM3r1/7xd9f/fiDlseffPLgocO7d3ExMIMYsHA+ByNgtuJGPe9wgYe3WbKsKBbbgr+gbHd1dV+8dCmxuemTSfiILJ4lIP10IMDdVKqWMTYlCxTvVy6toRQXcHkZVA/KfK04wq1bt374o3+zurxyeWwURvJPP/t7GM6BAweY1FmY7XuwNGyP71bjiQR+g7BGEokkfKiurqqrrWlubj78yJEzp0+Nj41urK+//cs3L1w4f2D/wb379tVUV8M2wGctT1Hdjtnb4QIPZ7Ms2it8VEsH64lyBL7GxkZ4+xdHLiwtLRm8ei+vRCark3FUPB8VMJV4oTrlq6aSFF17lL69FEf+e9oLVHlVQ+bJg9ryJ3/27/755z+buTK9srT05r/8cyQS7enppnz4fC5fLB5/1xpyQFHfyPSJfE3Y8MPhUG9vT0d7+/zCwtjopZFz5+ZmZ9++fv3ixZFuaD09La2t0UhUGXHVTO5wgYe28dS6QMDklIZ1ypBskRE0hIKHz58/Nz+/kEyuYyZygHgB6AaSC2AVG6BMInidB2gFiehbse/A1QwVRVzCcCgCnJFxJBIJ0FZ+9G//9Kd/8/9kMpk7t2799t13TPMHu3fvBukXS4HzxGHMorsrN9hD03SVCkM/eApSXuaD+TDciNS61paWhob6PXuGxi+PXbo4cv3qtavTU+fOnOntHxjau7etrS0ajWD82I518GFvtLUaSHom1ck0gODNtbW1W7dvwU8HDx68OXtzfm5+Y2MDqZ7XqkK0UiJvyQ1Mh2igipGp76yICxiac8/OZpGMQ52sLBFkGjSYAEpOJpOgvPzxj/7kN79+Z/b69fHRURjYD374o927d1EhVhIi2HdGI3BpUqrAuWUXmudTh0Wi+HGfAfpdoKWlpb6hvn9gcGpyErjB9OTUpx9/NDl+uX9wcM/evV2dXbxyXCG/U630oW0Gxp8VEGjQEFsH1wSBwE6dPPnpJx/DNvsXf/kf9u3bt3/fvpmrHPMHftrc3ISVFUBoOpL8OVfAKiP8K8+HJ8Big3Ye7sDTKoUaUkpg0sUN/0OeIisX0l8cId1CVTUhBYNJ4WJhYaE8Hv+zH//F7YWFt9/+1QSs4q6u+vo6DpKBPRBuv8EMN4V8B5ptZJFF5qUb1VQB4iQ4+H3+hoaGmpqagcGB8fHx82fPgp4FvGD04shTzzzX19/f1NTIuf83/UQ77Q/WpJbOEakYT1PZ2kqNXLz4yYcfpFLpJ595tqGhEbREUCaDofDQnj3ZbGZlZXVtfW1zYwM+bG5uUGkTkBR4uJFELlTWBGQCJgn5qlqxZixgInMe5QkmNH/xVbM5OOwOpJgUkBOtra7C14bm5v/yv/yvv3zjzZOfHdu1azfH3gkFGZUqNB+y0KGSbRs9a/vP9DUYDNbW1gEv6O8fGBkZOXPqJHD9X/7rv9TU1e07cHD/gQM7XODhbbgvGMIUb2Sy2ZmrMx/9/r2lO4svvfba888/F4/Ht1IpHskfCMDfCK8CFOZOZq44+MlZAFwAFPVMJgtn3rlzZ2lxcWtrC/oGHrG+vp4uFELBIFybyGYtij7GzGWmrIkcY5OLD4KDMGZIFiDrIOgigiElBlI3WDAYWl1dheX78quv/uLnPxu5cL6rq5Pgt4qrFe80z2Zh0TkeIMBYTW3Niy++cPDQoSvT02NjYzPTU7/+1S+PffzRDhd4OJsQC/EzyeQrq6vnz52bn53rHRh47LHHQAxcX99gHAbP7w/4eQkTLAdiMl7Yi5cJEQktINL7I1F/NBatjMe7u7o4AQd4KdQASgRw4dr6eiKRhA9k8M/nc9AZMItkIpFOp6mQMWnyFJFYQFBdOAEPc5YBOj75GRBriGqo+uAhKEN2dWUZVJUf//mf//6991KpVDgc4aqsn5cJ/k5ZB79c8yM3z1IJQzQV13C34hFQBrdSW9evXT9x/PMdLvBQN0QWIbU8tbU1f/NmMrEZKyuDPR8IDIvrChIlaGCG0GCGJep8Evggj9XFAKRAMED6BU8BSm4lkIB5oEEgwKEvyO2Hoa8+YT40hd4vYQaUl7GAZdTJcy1CDjDLCXoAmWV5eRl4hCFTGyj0DXrr3zP0/vvvP/PMM3V19awECOLXPsXf9mYhQjnZX5HLF7JZAeoWjUQGBwdBydrhAg9nE0YjJmP7OexsgWDGca/OMFcwL09f89kBQJTfQno+qv6CYLEvkxR8y1BuKqZCWeTtOYQJKxgFLWEJeQlFMSHVOwMK8K4EWF5fV0cOS/iM5QaNSDgEm9j09NSJz44Bi3nm2ecIqnSH7L+wEcY06V8CBV3KUJRjzmu6ftOD3Gl/2GbZGAFMbftUcZxDWRgid4Wjd/sEOhjV0LZkkT0tIkho9+gS4CmJGMmjVH68lVTXVQFfUSbdhkGXuNmWyZTAoTUQYNH6KCBMqOxyFvevmpoa+Hzsk49hZT/51NP1DfXCcaZ1YRRhon/HG5e//D56/YjUQJqXCNnkeIc7Fcoe4maJ/Zc3CSbEv5ICDyI7lrtnVJ5U4o7ZV7t6U25/ImxLJsPTJfaWrBOkFi5kWapzSxgCvTKEZQSBVvgUNy6fzw8qREtLa3dP76kTxz87+gkoFC+8/HJdba0ql8qFC/yoV93ZaTLEAB2Lziqy6u3scIGHs5HIrWJFgQeUxWJ1dXVXw5HpiYmrV2Y47DdqijkJPcjuwiO17VfHL8Vd3Y307tk5PgLH8K+trXn0sceXlpauzVz57NOj5RUVTz/zbHl5OaKnmixv5e8FsPw71vRILscHtsMFHuJGGUSchDgRFaqqKgeHhiYnxtfX1sbGxto62muqa3gtEz9Hp+NOgW95Q2/F0N4hIPVfv/P23I3rRz/+OLGZeP7FF5ubmzYTCZBsw6EQ+iB2eMG9tf8f0DplWilbTXkAAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 12" align="bottom" width="287" height="186" border= "0">

Dávkovacie okienko (Dispensing slide)


Skladanie – Vloženie dávkovacieho okienka

Po vyčistení vložte dávkovacie okienko zasunutím nadol () a zatlačením na miesto ().

Inhalátor otočte do pôvodnej polohy.

MOrSipKPHBUtjOp2RRWlOIWCmGQwXLqQR80A6q21saWM1hwhTDWlrXpC9nw8E8PQwd7pjRrimIHsYBa0G+T/YKqIHCmM2ot5HDIkLjQ42BqHofjqNhXwMjdpwmxkxWeCCmXi+ekXVaIkMaB0jFWqcDQICVR8UiVf0VaA2ZzmXmj0iFHdoQRHAH4KvRVp9wKU2f5iLaXaYWYAFMkRFVwptTEECOGMZInk80Ct0VFnqwD2EIRWDeWRcPIQpecfD2qkuYKVd2I0UxKrJjmYuKzh83phUROj9nHMFgK9PNisZBKp4CaoEage1ha01LM1jbdmZ9ABGjTrxhoBJPElAMVQujgjUio4HxGohEhJ0lxcSapFArtFGFqKyl3G+Mm4CxYDF2DyWOdqFTK+57TSqeQRjso9YAe0Wy10iJFZ4FwEeAaUBoFEtNRstMIXg98YlOq54pQdYmpQulhKvkNFQF4TzPTFjI6TVcuUHHIzsB9XIoUoDqrwAzR0kH1jXqq7iAZ0gJCM/vWpoUkpg6HDkcK0y89R1kiBccIODrM8bB+Fg5/AuTsUR4ViBtEBXDBQE5gLylFE/ku4DHQWXp2JB/plCrQgh1e+q6Ov6byaiwZUUZ2X/RxthIWwKN4xJSb7vp9x+05WN7BzaaxpiP5JfuU4yDItBmMXI8jOCpgfitDJ+S9zkfZbvf6aTPsWrPVB635E7DTzDHygqpS4LmqlBAK6qhyu1ynGHOWQZfvhrpwuaqaLnQvZubGWEZFupTLFD0LmuKQIkgOPU42cXhlwGWx6AghOd66C5jcbnPSARdHoThDrPuIna8DmLlH/W68XC4lJZdmCTmGCpdIFUFQcRYs8whi/vl8HsQn0HToKYNcNj0zPbW5uR2S0KSIFIkex81IPILvI/gU7S8oI8AnI3Y/5F4pR7G9EFcCyYpDJCrorpB8F/Mr/+SQOZ1qomFXxTwa7ZxWq0UJRWmtYzscwqz88IyZQagqFwJ5cyVnN/Kw2HAJ21K6IHc0my1jRPhGFEFQ9SZVXlU4ht0rtaXb7fHIQBeY5qTS6Xw2C5gMRxx8JpXRzEYPfgIeikIP8UkcoqQYmUSRWqia5LPYJwq+BkEmiybJWq3WbPZRvkPdQYtLI1PCCF4PQGPPYDlzZDOBsQ8eFlUifI5jOFMBXfVcoy+F2ZF7wNUmdFP8GNV+QKFMJgPMHEsOwfS06R5kdY4dojBEaWolCkURAo4q5FBfxjquoabdgT4nGtBEv4kdTitA2tCAwj6iNDwOuyGxrwzoC2Qc4e4SKJ602p12Z5uysABKxQIIZiBIZIBAOFi/iZ/O1UXiWaIhno+FEoBG43L5PmU9SCre0isU8gFZKOAP6kSuamx1rOLNRvB9BH99bb3d6WBBEWxq6ovwG0a5DPosOLKAI46oLrnkFkawk1X2DmYBukp1oEuBDaKA4HHWsA/kwCOBGYgC1VZ2uSohZzyzh1Ldi4CpABYk4ILm5GhwVU13NCX0el2uXMBFDb+ZHc7UL9NNH7B8KqYnchM6JqtkE5VUxNk4DjvdLnxrtloUx4jBDumUn0ZHpsfSgSC9AmhEj1taeV4mjWlRQOD6vV5b5VDiOjBRACKwvb0Di0pelZH/cQRHAP7/+Md/rO3V5k+cWDpzZnp6GqPrMln21SdONWI2y7qGq7N84NKe7vX6XWpCwr53KlMCDLLTbFBeIf0NB/KFIpU2LxeKWJq0XKmUSiXY/Q5VF+NKBC4xUmCDcBFgQoqKlKoGb1TmxJ4YSRCcdkBpPyGnOXFTBvzoodTQxwAHJVMIw5BffbEGTyazQqRh8aJxRqYKr7aIDoZW6W8cOtVqC7eB0gBWbcnniGxJKo4mudRKr9sR0peY9dSnAtM+pU+hfyGTdlOpNLaEIP0IRYxRwOIIXhv83/3rv8CGu/lVfmpqanpm5uz582fPnYOPuWyGG6wpMVn3HVQJdlqzAFWD835BMq7X6xvrGy9fvtjc2Gi3Wj1qagLkAA3sRCfg7z42OwzI/J7O5vPpFMYIj42PT8/OTkxOzc3OnDx5cmJiXKCr0Gu35V69XtutARtMUxoSZQqBYMyBBpL0Ak6gDrCRAUoi6oikXEDd+YUoXFc0Gi22U6DS8dohv/tRkyGey/2BQxy73V693gCSoaqworrgsooEWk6X4qNDMn9Q7CM6iFpAZ5tNrDHjeuQ3ccSIIozgtcGfnp1bXXnZbNSfNurPnj55cO/ewuLi5atXz587PzU9xaZ+1WSZswYojB+rEgEKttu1Wm11dWVjfX1rc5OygbDmR6O+p1R3nacsmLmTHIG1gFIoCQPn77RaWxvrz548Tmcy2Vxubv7EB7/4xfjYWLVaBURu1Btbm1v1RkNQEpEUrIqj6ACCso8aAXJ7Fg0oLKjvupE8L1VbV8R/wDQ6R/ksv5lZ8dsDlfdJWViip2yTKBSAKITl2NFpyfFU3OiNHgdO7rKV9Fg9ywi+1+D/p9/83cd//GhjY2N3axN47s72Vm135+mTx/fOnrv2zrvjE+OVSpWqlbog/wPGr62tbWzCnw1g3Z12a6+2i+VA2m0ydPVNNBKH8VGaUD6D5UZyhUIhB0IBAegLPkXyAlmBceCOrVYL9jeWKgtCrErWbHrclIGogNSN4fo6fZD9/MAYW+026tKYdYyWUQoNclU0s27WghMicx1H/ilPASKSCI9HA0WTvKS8sPoTBVnhr37KJ2MEAjxas9USJMGh80XHmIrDhJmOYARDwf/xT358emnp8eNHN2/ceHD3zt7uLmDO7vb29U8/uXvrVi6fq1THiuUy7MI21QICIb5Lrc4DCznNcIjtlQrIHTOzs5MTk9WxsVK5nMmkqVhIFiR/QFdVC4hcBQHW/EBjQxDyn7BUKsJ4d+4/WFtdBekgi3UNOaQ3B9he26vDzaXq/oo29oAKGYD8zG1UsdEL2vAdcmH67K1kMtEl4AJk6CM4pg0OIl8PSzqqgT1GLbjoWVVWG/yjXAyDkZcjGME3Bb9YLIKMPjcLMDc2Nvb5Z59ub2ywC7EO0v9eDTBTOfnYYR7o/UfnML6BAHDl2tvj4+PT09MTE5PjExOA2Dq50DEJeVJ3LmPWh+pDJptOZ4qlIp/AXRJBJXn8+Mn//Kd/vHf7lqmKksXq6WmgRNiqYGoaSM/8iRMggExMToAUMzk5MT01VSwWeKqA+a1WG3TzPvkjgQadPXsG5pFKpzhUMQiOLxax2MI2ENZxXK6H4qgOlCxCuKEbOlo1G2U6jeCIwP/s08/W1lbJHLC6sbbWrNdZPhe6+ogglARsZIOcn80CV0plMpPTaAWcmZ2bmp4ul8sTExPpNAf6qzoF2uumIhGNZCtUU0PMBRQUsUeB/mitAM6PVjXXA/r01ttvN5uN1ZUVhzovg8LikNkAPmxubsKHG59f5/Fcz8vm8qVyCXsyFIuTU1OlYqkyVgXaNAFaT7kMVA9LIdX22u0WTA+kFbZoHJ9qAtp9EwGLMK6nsjaEFg3YxCtxUcOgp0IeVK7XcRR5RvA9A////r/+z9rONkb1UR8UFRiAIXepDBb58FP0p1gqTU4B/58olSvYqqyQB848Pj4GtMDFssJ9XRHIkex+o3gAheraSxe7s4oR0jqHo/wa7D4ANP7g5x9cOH9hbW3t/v17d2/fXlt5CedWxsbhHt1uB/C50+7gZ8p0btb34L/Y8OS4z2SyQCNAvoCZ9/p9eJBqBSkF6zKlUnlmZgbrtaGWfvhkzSOFUGd2J46rmZjDkrMlHdUpzwgOiRb3IxjBNwJ/r7YrSDp1qINQvljMY4WvbKVSmQcRYGYWVAkgARiKS/XJU77yPrBmQSE6knINOZXAY9GAKp0dGFQba9Gmkg7R1EesGwQHrGtaLgHGgqRw68svQV84e/7ir377W6BBO9tboBRsbW12qTMCKDdo5uy0uUpqh/ydZGoMmo06XA53WH7y2GAM1T1JwcNWx8ZPLS7++Kc/PXvmLBALXgSezHdMEayAzn0gtpLW7IzsMIIRHAVg2M/YxAT6AorFicnJufkTUyB1Y3sCLEWeyWZSvs+1w0TU6BmRl1VXFnexiIHk4uhYsjAUsVpghwCmMlb6w9b29oP793d2toEkXX7rrUuXLoJGAFgPN0LfWx8jl5EoAOY3mkAe9up729vbjXqjtrtbr++1qR8D1hegaEVJQT6qeEEQ1HZ2Xjx7WgOa+HfiwvnzbKgTYqSTj+CvF/z//A//Ze7EyRJ1L8ZI5myOfQGChH8KtlehuDaGqxB6hyhFKHZrtXt370xOTp06dSqbxQLELhEHWw5/JdDnU7yN6Ha6y8+eLT99Ctz+1NKZc+fPUzkziYG9jsh6Wa5EImQlDKdYAemji7GHtZKoGiLA3l4NCMTqykoNP9TbrRaQgHazGVLbWBj54b17Z86eg5mD9EE1WoKRQj6Cv1rw//4f/iEW4uJwrD6Z4jFLiUr3Gby2EoTMJUAdANP+/Xe/G5+Y+NWvf33u3DmfioUoy+I3yC/UgzeazcePHm1vbpYqlWvvvDs/P+9SuJGgXgYp7IPCMZSYX8SSMwb0iGyxKMOxKgUyO5zvUAda0GljtfW92vbW1v27d2/e+IqlBm70zuVYOQpoRBFG8FcLfjaTBcXbpZoEZMwHDMdgYEf5GkSgS4+4nMdPwPlJLDjA8WwuVyyVbn31FegdU1PT4+NjXYpWPrQBXFdc4jgiYPPrqyu9Xndp/tyVy5dAi8HkQhdNFb70jVOTyhBhNRRTMRGnSsUIVDCS51arVaAabISDJ5qYnAL94v7t29hJqdN5+vjxyxcvQR8hE0mypusIRvDXAz6nEpKaIJmxA11IY3kPSSX9BDdQYNMXBsPoHCfUFyjLAK6pVCqg5D959PCTjz+enz/x/o9+lE6n2L54qNlI7REkX2W4B1CvB6ASTE1TXDPG8ElXUti/38OEyCS5iXF4QmqVd4Tlz1UbuEw+f/HiRSAEExOTn378J3i2xw8f/Ms//3O707ly+TJqPUE4EhNG8NcJfqvVwtZDVMIDcYYi4XoBthXDPGKhixQRscDqQ56F5JLrI8tMOn3p0qWH9+9f//STz69/Njs3Nz83h5zWPaTWICPFBBC51cR0qerY+IlTC/lCIZfNdrACUsAlD1Qm9eAYYcKNgYAPRfkC6XS61+vn87mf/uynC6dOjU9M/uXjP26urd386otWs97ttK+89RZXarYrwR0pSFMwVuqKFCxtxd2fIuFNNCdHQ0QnDzlofjrUycPnuj8cLE+9+uqZQV5nwaP13P+RD3j8xPkHn/ZD5RmYXcefyIGoQgYSbNaAjr2PwCxZtVI9tXj65pdfLj8FWeHB9NRULpcDRX3wkv1ARekwtlPJk+2d7WazibEP5YqgCkJctvRgfSRx3ET1cHtLE/ADI8zOzPzil78ABeMP//5vO9vbDx884Bqpb7/zTi6XVUIQxkNTevWwetPfDFSx2ajkEQ3uxE6IHXDiZM4RpiWEEKZzCwluFAZGmdQOl4em+iuhKfXEFaWVphVFOnKvByrwRLoVDSWpFUU35MutjDUG3U6GIs6EasYrhZlLbK2otIxjDhrtUJ1v7bM4aYisVtbq6JvYmE+1Km38VURWlbeJEkPVrZ3oRhw/x8/GUq0dAmr8wlIHjAwSbh01qiJ7xfcZjqxfQyabOXny5PTs7PKzp/fv3Tt37vzCqYVXJwcMocrzxxWn5quNXq+byYzB4CybaHvl0WQuwiBjY2Mf/OIXsJP/8O+/26vVXiwv//lPfypXKhfOn0+lUlSnLQjl1wULHAYI1VXUg3VQ2koWJS9JsphijgZiGplwHCwn42kTT0SkXIr75JItQitfXBfacVQFK741N7BSMY4kZakJaIzhLc7KF1WXCIxQpkt1488Cf8KcFEG1HBinmCIA4Q5VEUnV0UYqesqOIfO8usqOoz4Y7i1Vcarh0oeatIW1JquNV8ZlRxfV5uNceK6SHVtt/dhY8jJUBcRoViG16gxDlU0vXaEqgAldHCAuawjtixPmtO81HBlFgLWYmp5ePH362ZPHz5efLT9fnpmdSSNSHcJEx20X2NegKUIvm8PQKI9LG4dRtMKRgO/5szOzP/7pT5qt1vVP/lLb3Xn86MFnn3wyNladm5sTOohwaFeLbwwc2WmeBThTNpPJAtUjGc2IZ7CL075PdZkUg1L9brHevGdFe/KqUWl47IUnVZ9oLgMfRTwS0hF6CDVaJBLyVu5RJYuAksGowD2SGKYI3A6H67hwyXxA5AL1tjIj8IS4ajbhWaCqZhFZ4AYWgppTwH1MXdzE4qgMrjAK67ZPoXo6ntEtHYpGT5Fsw1okEQKsr8Xdt0yAN4V4qh4/iujoqjkhF9ihSXItjy6VzA5p8lTzVpXtc3TIOA/Ib5AbC/BOOVQF8+MJR9fTSQrYH6eXznz15Rc7W1uPHz06f/785MTEocZwuOs5CWY9aoUOb4iqnqdiMmRcinytWdNemJ6e/vGPf1yv1W589QWQods3b8zMzRUKhVKp5GNdU8KxI+yqGA/Egr1VLORBWhGOat9CSCAdRxVkjRKkWdMgXGdhVw+oCr47VK7VLoYf1btk7AsoTpzHF30tueMA2O1CiDQGpIXA/EEYAbxyMB4V08+I60qFQogbjF8q2Zxxkai/BIGOSmlLk5dF98Yq8sB+4Sr4u9vrUJCbINSj9BZ6WNZrfI8q3Lt2+LYS+xn51boRZmImWzrF9bUY/xXV1BITqzNM8nQLHCWkhFF9HUV0NWXAVeJI/G673e31WtT4h3NnmYqxasaSikO1NrFOl4y0ue8pHA1FYDEedO/5+fmTJxeA2T57/Hh1ZbVaqarw+1eAhMknoMZIXG3d4apEStdTZP9IZAWqfIZ/FhcX3//JjzepfMv29tb1T/8C5OzatasUshmquOajuGNCxoFhqe6026L2lrCzXc93yanrKBFVq8dGKFVxWVEqhsJ9y9hhM1gjX9vKurpKPRVe3mphCfxiMU9VKoJOu90PMvlcvi8DFtw87lgXBPrGjiHMOtKTclsxXFWwGYRztoWigb5MSyqBJTiDViLpZ8OHVH1t9INGZmMnKmypftI7ymUrST9AIgJkIi5usBZGKSCOztPFDFLm6ZJ78AlT3pKbYoWsMXnUepP3WJDNsvaE4fEYI9/lSPkOUwclFFB135EdwQby8LmVSmVx6cz9e3c3NtafPn168uRJYLOHHYpkMqXE0tCO8iAaM88RiWaMDpyaDUL7+XPnnl+7tru7u7O1CRTt5o2vTpw4AeLDN4zI3geUHUtndgkWwrEqbJ/a0re4nDRtx1DLAtpeoIrHCCF02IXJT1WIJISpeKduxyW2CRFMR2l6elMdS1LXyb163UGZv1osFUFAALG+2+nmsjm80KdauMKTugq+rrYvpWVB5FswZdJWA7w/l5V2taqNZ8JMLLrFGSXccY8FeC60LTTfN+svbfEQrmJ2YQhTrHKXVHQnMhooIiYxAM+hvh4eR91K7EgAr8Mz8oIgSVVwbz7uDJxJF7WI1G539uqNdrvdwgD5HttWg8P3BDqGcGQUAWWsXlgul5eWlk4uLNy9ffvxwwdXrlwpFos21TxAITe2XPOO++QvpBBKEvx0hhXzInEUWCop9dv3MciyVC5fufLWk4cPazvboEw+X372cuXl+MQ4o64r3SPJgOI9p5R/tescqlsb+hQV4um+NRqB1YWMGiG1rlI6AAVlkcTtKvpmaGWkUBiLmlZCnMgBSqwy6PS6tb299fUNj+yOcE4hnwMEAFG5VqvBCqR0GStluJcoHjtsI6UefPyahKBmFqqZpbVWSh/AuzO+OeTY1m+cTTWkjDCGsxVQEwItjmj1JOaUAcnFMeO7LCloWpLo+qWNuo4M+kIbNUlwcKT2WRIli7LwWC1SNAIzdzCGF9SRfMErFPJAwUGVqNcbjWYTNdzAGDjV2h6wDY6tKHFkFAGbL5C9bGHh5NnzF549ffp8efnRo0fT01OZDPYmgxVNYVhRX6tew1eEXwBXRszn85xqjSQcG8yExjEpyF36+tNGrhrQbsCqSmJufu7qu+9ubW+vvXzx4vnzO7dvL51empgYx6ZS4dE4OFgcDXQ3B/bbsVGwj20aHCw7Ry5hba5TAoLUgaRq5jadteSIxMn8wRgmzSVKRKeGmiABp/y0SyEbaawHjzMEXT6fV003FTHRxna0FwBjFAE7HRw1gdCIIY7yTYSCOT/hsmRiQj8bDBTmORNERPOGBF6Z303Vz+ga2h/0Tl1eWdY+TBEq4epzsHy2oqDcoZuBWgSGTKB5SV3XmqRwpZbQWADyU+lyKg1SMFboabeazfbm1ha+WW2eYSFUak9ypNMlyPdxgqPvFg+7+cTJhemZmRfLy8+ePrl46eLsTJZpL7U8dA7wPkjtBYP1ymQyYxMT2Xy+RaAMOHiStMXI1wUKZ6SRkXHlcznWFNbXVkGRXltZ2djYKJVLXD/iSG5IAqZ0laFLe/KFBI291w+A1WDrl26PJW7dIBPB5o5GKGBcShhrlNbsOFozN5Z5pZxr/YuUeyEyWPmyOD8/Kyg3lAeh8pZIJbVtX43MWAojc+IpryGhvadXFO/lWRqKjF7dMG9i3H4kIpyJywMa9JhJq4HQ9ix1RKn1kZ+RaVoUdqO1LaMpsPsgMTHzwcxTk1/hamTHekK+B2+wWq3UdmvbOzvtTocsVG5AlkjfNYtj5ntMjQ5HQxEUhhIthq0wPz93cuHUi2fLL54vr6+tT01OMiXGWBf/6wsHs9iWyWZmZmZB6ajVdre3tzHYyfaWHcm8CaidGm0mieRsbm5u4dTio4cPajsIoF1j29V06qgckGxvZ8cg70RqIR1y7Um2vcPnfC7r6tADPc+IZypWLIQVDxTdAuPNZSQwv0o0F5vo9aZXfN8QnWjz6guw2ZQfiI7DDsaEhCL2Qf5h9022BdXSO0UoyORpWscXpqkXU77IoWA9aUitsfSaqHGwmbj2xfCqslGQxE98MmFiIqzAhcTMHW7q7agYGRwR3khKZGSYTqWKpQKoEnt7deBkbBWKVD9X1cAKtS3pgFV6I3CE3kdcQbZ1jVXHTi2evn3z5ubGxvPny6eXThcLWEkRdz/HQX+dvASDpfzUxMREsVhaefkSKUKv52WUeuk6h2tdfSDgK6Zou1CiFBzCVOdPnCiVykARsCV8Oq1wwPOO5KYUIMQbAqknrEmaOsdyVzjYl70uiO5prFKTShmmR2xZy8lfp4XivpcJqSF2vlYiHG1gs0RjvWuFpll8NCbPO8r14CEJ4wzywIRRqpp6kdcjdvPEOIMz3++JIso4YLyjtxcSjRCudUtFdvX8jQk2IgrDbmSv+b6TNJSJxT1u4UubCN4m0ARsUATMbG+vtrvXaDVlSERTLaqWz4bO4E3DUWoNUllukL3Pz89PTk3dvnlj+enTvb29QqEAVJjiZ17NU0CNkcvl8tj4OKgeIMMD0U2l0hzAe9hQyAOAhXOpi532AwyUnpyaLFcqz5+JAhCkcsn3PeUdOArRhEQAQKSAnWeKFQmH289hJE+/32phtXvysUfmeSEUnibmz//S3xESGtFWW/QcS3eI2LLDZjz93VLJuUN3ZO/gWajTtOzgUau+VDoAKsbZrhyWZHDS0Z5/YSwXAxYQczDBMhOijXkiXoHYq1CCgmHg6lE5kopz3m06dUCQm9TGiP1AEYuENUebSF0g90ShHCoygmuTTmX2MnWKtePuxCZz/3iShCOLRxBcSVm7nsYnxoHTPrx3b2trEzj89PSModOAdfs1HXG0IMxYki/kJ6amQZLf3Nzc2d0ZGxvDHrCBioo9EvyU2t1vCijBqIU8xibBdmdGjYgRhkIeJH6/OqQwyAb2iuSRYff4vsvbhXYtzoEjYTxdcsbRRgfaisz9YjvSID8fUSlqfIL2cfK91BkatVhgFpYDT3AWgKqdq05XXM2JZG/jJmDVxkUzv9frKXHB4LnJB1EWSiGG4kFEQSKDhTqmH8pIKpyzL5MXe54l4SuaANKLI3Qf4JjNMoJQe0r0YJZGI5xABoMGC4dbeGNkp+3NxWGDfl93OUbAxqWem83mgHA2CQKrlPmxUxgIjkxGAErMSVPcvhhWYXpmNl8s7u7sbmxsnDnTTaP4jftzP59t9CY04wSJvUxWva3Nze2t7YWFBSyR6qLKAH++WR9XG7SRiHo0UhOHUMeopKkDNXvIxRG+OxnOz80ySnLrSoyclRINirrbrYeo1Y+KPkbafMBsWcQd705cFWeyZSpfO1o8dQjPHdt7z80puWkcx/YpnDTPi+lhJqNJs/2kAuJghX5sP0d5pb1ut0cRz4GZgE22tNAth/4qbSnGIsGO1thhMom37uhR2BaAVNNFJd8EF2qrpuAXjREoQhmnB6PFtM+XAimCUPk7BgwKjqJxVogi8xU/JbWdgGMuPM/PZJzJ8eqOiyYkeNFsouEXdAzjF47MsphKp4CzUeiY4E5kU9NTE5OTd2/fenD33rWrV3PZXBAelLNI7Drk+kvssoaBl86cnZ2du3/3zqOHDy5fvkTZfOhPSlP3p9efORosUikYsN/rw3tO0RttYeHGBrefxyoMSmKX3PqZrQCqDYyrbehW4g27/VUPeBV1o3wKVLw2v7u3hxQBlALsNINOrXQa7SwsVXKLmla7Uwmln/KFRkLOZBRsXYvrDq4OARYaqRJbzePcJKIjoXbWYAscz7OMCGRX0C/H8GS4lMmTTX0GPwtCEuAKQBcwwq/b66hOnEqg45HN+LbVPUHXIk1eLyruHFwrj1YpZklBQwFdyJSLk7uknjBTAd5ajMPRXcnshe/HWB/j9s5Qyw/Kk0q3Vl+1pyainax6Soqt0vHegsUnzFDxy+UKLM72Tm17eyeUfezfefzIgTjKTCeNNib3AwTvarUKNKLZbACOGcuqqtE4dBCWZzX/gGvLpdL4xISfSi8vP1tZXTt9epHVTdK6j2JBjQJOw/YwA0d22q12qwUfMF/GT6HCH6gtS2Z86pXQpeBZxwuoqIQ9JCMeV6Z3XGUEhQthsFw20+1j7QkOQFC0z3JraTZlVJhIjUqs9qAyrFBOOHF+xpKBMphZAkJkYtC4uk+uoeOY+SRZ5TA9n58OJEIsb60LbxCoJAJVVt7hucWw0ZLAk2Z4+7utUFiTNOKCheTDFspsP7My9kwsg4XD/hY0T9LoGBNDC6fSpagisRHH7BWwjhgCh58KuYyQ1Wa7xdT/GKoORxfFLKKEftxmrlsqlaemZ3L5PFVCqivEAL6UlPv0VbxsFruFA/l8/uSpxTu3bz99/PjO7Vtzc7PZTFbR/qOYtoM2goA7LKMVijJ8X66s7Gxvp1NppusUuCK5kBxcAWID7hGXWRbue/b2ScUmVAs2xZdCl7YEKSOUL6RyClkXjTwI7P1yTXg/qF5Shy3Q+tr4MPyI4bSJbWaQLS6gSfvXxOdB0mBTqEEYRAYMf4RXTQ14A+UL4NzyQGoYvNdgFoylOMSkS6ljHIbOM3pqESOsvLZmHG2k1OujLbKDhE8ZUGQUiC0UdXMwIklbXAOr4549lJYe0RQLejBcVdurc/nyoev5BuEocx/V+mrCwG3gs9ncXm13c2Ozd7qHEh2R3P3ceKxf2XQdhNCFUwtT09Ogfdy/e/ftd94FosD2xdefsqVMSsOyaru7aBDd3BifmJydn8NIBBWtqJCNalIqPEcXhHSMq0IYvV1yT3qFCoKCbT2yVsC52OdaRmZtzuSnKG3eoFwVBpHHQsEkQhpt3CCMeaj9Hta26u0nEQwOcrBccMBNjaMUazr4PqNHqEhDEKhkJ+XrkVZsZWJMc/yAcyJgUcuOznR40zmGpgwlRhH2WqVX3PjDhprj2+dzoucBi4lPiW8Xd0Rf9oErgKjYaoFeeBxbDR6l99GJWXkwDHlsfKxQLKy8eLG6ugJLoPo7HrgRXe1mI2UZhcHp6enFpaXnz54uP3v64N698bExL+8pie715+wyUeB4HAnqwmOAR4/g++LSmYVTp9i+CJsBk4VpTwCRAl2ZnPFmZ/BYLCA47Kj3qFyHtVGk57ipLAZ0g9xhdARHp/Szrq4CtClfKIp01uJlAgES7H0oczOfjWw8eNqQZbHY4CAGHny5oVODg7AIxJIRqNbacyeD0NTuVudKnXdgJPyhQkp0F/rHNSkV7H10IhCWZ3HwKWwBXm/CuKxh3R19NDjpQD8UvDWriaHl+tF2CDi57zAnwZNDMrikOr3ewW/hjcDRRzE71JdJoAzsjY9hs/lnT56srazs1feAIjh6F+x3LQbXqG6RGHECJxaLpdNLZ25+8cXz58tffP75yVOnlpaWvIQL6puCyWaFW3e7vafPnn5x/bOd7S24x9Vr12ZmZlzd/w4AdAoybRQxmsA19Tk4kt/EngjudkeUwaCxFCaegU5lbGcMAdSnPBlMUqSAnx6LH1yexFqcSOkVA0j7tUguBrA0QS8MhdrvWnPmwbcwXtLEUPY8OSnJnGP8AuY5gqCvBnRjXT94AQ1+csk8ozN5VhFQ1sKGrtLXPqOmKkkhiG2tLtlaWd8LdaEoERECS9ZQxRaUOdphwzkdyGLR0KB3/IjCUWZDq09k6Q36QSrloGE9n4d1rNV2W80WEkt3X/2feYXQ9ZQ5S1VQgP3M9HR1YmJldeXh/bsvnj8/s7R0JOGDklV9khP6/XB7e/vzz67funGjVC6//d6Pzp0/zzFCQClSZMFOpVKlYhEm9vjJ02q1AtKK0SBdruPlkaXAo3w8Uht5NSTL/1QGytGOAxin2+1yxgR8gM1Rr2McCwyDi3ZgJszgntb27+HSu2GVdgGyrx1z8KCNVI6FmfFLhEEnG6Ps8414ZfKgExQBFlsIY/iMvBQy4ZTVT0eXJUyP6lf75INpQWK2Iq6nMCEwk3TYfknJo4PGy0ji0QSSSjCpuKmgH6b8VCad+sFSBIk5xT0gewFHvHA1C8wqTwF2ZXP5drvd6bS5y1Owfxll2wdhPsNLnZqeuvLWW4/u36sTcCG9Q6UeMVvuU0UmFZnD24za1cF47U77w9///o9/+D2cdfXtt9977z2QBSh00uEK9KmU1+l2gcZ9+tl1eIr5uVkaigucekZkcBVJcI3hy/U9bIcZufiizD9gL4D8ICDQzkPdQWpbo0Q3JBaM4bKIZmfvx6K5yGpCErbZfkLESMjJ5ipHax8GJeQwk/h+5GDoyYkLEyPYX3myvAiGxumvyfBtewJ6PZUYPzixoUcGj9t8PiFSxakDigsBESOPqmwRlYgtvvFZCp2/JymTOpR9GDXt+7lspt5ocgzufuv83cORyQie71MVPaGTZJCc+ym/VCqDXN3pdBvNZq/Xx2qCznATQHI59DfCMXdqarpSHWs2m08eP7p3/8G5s2cP5qKDgMEOWKvLZUFPENFhTN7Y2Pjwwz/8+eM/Nhv16dm5WSyplmfrFBfVRDNyEPieD3+vrqxkqcw046rnGZqg8hFZm3Xt/aQTNyN8UOo0qhaZTIYietBmTYUSJI/IHjtK+Y/w00aAxNIliIVNCBJLETG9OEYNnjN4+X50ZOia22Rl8Fo7QMCWFPQJgSGOvM6D4+8nswzSKTviy57eoDbhDBgybUXA3Ij4PysGUnmalEAgQgWmmqt0BEc6UmgZKcUBV5LAMt88E7ZkqWJtb5A0HFmEkuvw65Rc1VvVAhFUO4dEJgwvp/JkROwP8cyovXt+dayayWJM5O0bX4EwUq1WpyYPUcQxCFUrSopylypNld7X6svVjz78EMjBzuYmoPqpxcWTCwscYRltMuIJmUy60Wjs7OyUw3BtfYN6ZRYEbhR8Yr1p8G5Sd4vTGyUpu8Jp1KEStWWKa/ZVDBxJoczwuSKovcg8WsJntt8b2e8nA3LAdG8QIyFKDArVIs6iB+djn2wPmDjNWDoHZ2sec3BWg/e112dwKewHTLgtrbcWk4wYt1mqtev9UtkFhfyGENigxmTrqJ6MjtRSwQtcMMah6oyCfNtGvHjjksKRaQ16OXDBfJ3VD8iMCaEU1JzNZH0/hbl9vT4H8B4SHBgE/oEBv7j+2bV33j0URZAcZUhUimvmeKR3vFx5+Yff//6Tjz+u12r5QuH8pUs//fkHc3NzXLcTHaWBjrOgkg2PHj8OyBC4urpaLpdA5uf6YBbaOyzecAiK5hKh2ascm0CljftUlFnqCmKOUKXEfcMbE/s72nB8pziyRStl8bpBvB1KBQZHOOCcBHofcKE5fwAtI9I2dEybsiQ+Jx7BphdR5HI0jtAho8riY7Bdn6b+DaW2sNBRrsjmhK51beyJQhPSqHFd7QFzxCYQItIoSFhAkYDN0t0urc8blQtsOErLItM/D4PzfV6QTruzV6v1el3MFEinPMqDjnWFegVgo0OlUr72zjutVnP15cvG3l671Trc9LiuDVuIiUuAnP5sefnDP/z++l/+srdXy2Syp04vffA3v7x48SIaFFmDDTU6kUQHx9fX1lnbh+d6+XKlXCqPjVVh4DTVAzfGbcdK0RHKB6n2B2ydfq9HHe4blB0E9DGtYpZCD6iEoLrpvMUDpaF+jYXcRsIj2Vg2Wh5w929GTWxemsDn/e4ilTgjhLBwTP/DNILKTOjEJD0QIa3CTaOYJAgHy0AGq4X1+oSyVSX9LIbUCy1QsNVAP5vhBNE8pQ5eNKc4FJettpljz/pNwtFVTBEsH1AQDkG31wVGur62BswwV8AKv0h3HeewTRwE8dtCvvDuu+9NTk49fHD/+fJyLpc71Aiurm0MQ1F4ovdy5fkfP/rwkz/9qd1qwm+TU1Mf/PJvL1+5DLiNW1PSH3pRto1zb2+PqwzBQ2F5pVIJSEE+n6OGC1klCuqYRUP7FYJpqtTtYe4wUIRutwciDybMZtLsxPL9gLMeee8OWk8HN81QtDQny/2l0ITanGDjYgC394MEW7aNoEMvN0cdI1g5KtzK0TK91KYooRMWKJEkkVgUjeSQz9vEremZSwsJeXpS30dPzInInxP3OKrPOqBamj/xB5dSGQ70A8fIAQNFcKtFFdp1wqEricV540Th6Oos0g6mvY8CGOx4YKe3bt548XwZUGhqagaQB/AQ1fhXrtduANHY98qV8tXq1aUzS61m67AUQehKkICQwJkbzda9O3c++8ufW80GvMtiqfT2e++DdIDpWLqArwqvVAyKcmOpwpEZsNNur66sAIGbmpqqlMvG9GUQSaVOitg2wj5rWNg3A79SpmAXKFS+kIeHAmUEfjKBjCi0qs5p+/Jqm40P/mqfM/QEe0xpadHm5IM36CD/FzGKIAwjVdRHqOBuM2+F7a7CS+NQYISyCaIXukFgm2OM/q/+TQhTQ+fGQNniRnFXNyUJxTVlPmkcVakpepzYmBHWa+kiogUG9K2ldZX+R69uZKQ4BiWVjtKOwMWREHvJGQcq+u1btxr1+tnzF66+/fbE+AQqTin/cOIBgS6Ggy8SBHXA7Y8++nB2bv7s2bNj1Qr3etF+BBVfQNU78FacZgPrv1urgaw+Mz0NB4HV37lzCyR/SV6Sk6cWL1+5UioVVTElZfPHiHxuTh/0w2w2A2Qu1HtUkkgP4zx99gzGn52d5tcLB1voVekNYGm0eeHXWq2+tb0NX0ttLKwIZKXrY00ErpvCZgVHC692OpAZ1iCPwVuDvTZicKCOGLAj2rYPx6rUOBSRBulCGGPXKuyXQ8IZWWMnEAu1p2djl8RuPSH7ffpBn9+giGdM48L2otptCeHFoqHRnM3zGvQ2N7WzZnnxdBiRshDbns5+PzQkxhZS+GJWQPiRdSsa454w66MmqQ9FtAwEZ0cZ5p1wmMHiu4cjjWJ2VGVhEeDrmZmZ/fkvftFpd+bm55dOn8ZoBYvkH0o6IrW/73Kiqes0W60vPv/8+mefffCLXy4uLjIh4Jgf5cYTotlsNrBqdrO2uwsf4WXUajXQCH7zd79dPHVqe3t7a2s7oFcIwsuFS5fm5+ZS1LlEF+0G1hAqRzJHJfj+5tYWMHUhIo4K57dbrb16vdvpmn2DsRedDu2q2NYXSucMms3W5tZ2vV4HSadHZUYE1mhOsccRTqc+ZUprwHLsQlndEyjNHxKOeptk2MzfXGsjuSEWVpxPhFFGubMdvYYLCosby3i4RFxkVgmCJghFXx8zJYQO/uGvAVWCsBfNPnMQ2MgHODX4U+KqBEGMnRmqtl1mbpG1z3GENWedwmuRJB2eKGyxZWAxpYzJOC7XoqcKMHgHqu4gxQ/C1yDigjG//hPzc7OzM4xctjOZPfmvPjI6DrlilusGfYxuBa07n89/+vGfVldeYgV3iglicoAJCMTJUUvvdKIXT8t85sIFOLiyunL3zu3tzU1ScXDcYrEEyGmUT0UUhBLpBGkcvucBDnMUUly4pWaBQV+LgEARWtvbO+xrwFmxuUtJ1Fh8ATQFEC4c7IKVIxLWNwgmpVA+CALj3RIWRYhv8eijSqY0ZgvJRVCkN8A8aWsjCfApNibhHNUn6PuSa8aKtxkinxtJWN3CUnPMBxvPozP1OOGAjcD6KhMfEhC9DjMIT4xR1EJjoTHVNTO3xnEUvTOz4kUdVEOUciS1nmWbKq03Ft1hkJwZT0j84A9Fa2DgfcSmBKw+kkpnMAAjTNgRQYUOwyHkfD9QUrHhUWgISC2ePn3rxle17e3azg4dDFU7TiPIacQwAWH5QgGOfH79+sb62v3792o72yAUFIqlpbNnJyYnBZXEkrq3itAyMD8Xt1RuoYODXy0LD4JTfYFMgT4SEuUKURipP322zDIklx6UFg9hSsFlFJl1mBpqQOlSKR8uNCfz+MYmZlxcZkGjOgJqrsKInibRJtDt3k3lJR5FCMX6w0i11bvUcYySz/dIbHr1QYSOZaWT2t9kywL2JTGjh4X3EeHWd492iEV9bMuBmiQd0TpLIpZYhTDap5sbmf1nI2qC4JqvTkRkYwOaSdqx4TY5S5ADs7Q8fGyu0aqLNwtHSRGoELWr1HjCE5YDdU6ksC1Ar04Odfc+9RV2OWDOW1ev1XZry8+eNOp16tsZYAMNckm6xLQFG/awAn/If2O44cuX66uroEfAr5Wxsenp6Wvvvn/hwoXZWax01qeMJp6hmZzZBEBZsI+LDj50dSVCSSbuHnZYcLAQKTU83dneBhrhWNJEqEsqGfkIazRFbZRDRUnZQkGgwxYDDlTAB9H82/BDyVdZW1WjcSRQhJy0b2033p/4yP2YsGPQgV+OTcq13CCSR2K7WY1glPYYCqnvsWEi9LO+RgrRMPwc3CH7uK4io6weIKnk8xG7gOXg+HREcyWN2sJC/gTa76PviMH9LllyjFmZ3jwcnfdRcSepehZq9ZXSAF2qk6HEB6x3fMjyR1LruswRAalAJfnt3/894HajUQe86nS7mxub8JVVNbTtdbuAnt1eb+XF8431dbQuYJu+FhycmJqanJy6cOnSpcuXgRZUyhXKzAowKlk4vV4XNmJCr6FiG25AqoF5zYKqlbFNKCBDBnB4DmRy2Ehl8dWEWMSuGVBtCvl8n6KVsRGzLukDX0GZoM9hTDEdLNcjpa28mmV3SKs2Wsf+66pen0UQDIrGvCSJfW/umRhfBe4I+yLrm0z+xn+zbGXp4VEpes081I4Kw6jQc+K5bJkjfj9p4alj5HoR90qYu2jJIykQ2aYHHkFX8YrQXqriCcP5XeKgtNZQ2Sx0NYA3CEfpa6ByxvgOPZXkqzqFk8FRUK1U17h/DwUompIZmFRih5e+Wq2USyWpdw8a8wJOWED+Car95ubWzRs3Xj5fDqgnCnoZK5XzFy5dfeedkydOAFnI5zEGuU9qPNufsUwyBpYmlRqFYxEvMnxDdaw12c0g9wNF8CjlgXduqHaP2ik8EwA2ZHLN1SYVcWMNQ8XEI4Witjfs2OJ7D2B+nOM51k9S28+dwfMTr8DQAqLlTqR/xIMLzJkc/823jNMphcM2FtmXD96Ux2fNjrPO6aaSVT1NEVxL6Ajt8HD7LokjesLCUk2G6Ai2ScgezXgoBicfiTDKeGzpcCJaXVvashWWGFiSr6Io8Vf53cPR1VnUO14K1W3ZWjjiA0hQUZT4BgUnZTzilV3HjqP2Lpsts5mMUHgggFc3m80vvvjy888+BTUBzhybmFw6e+bylbfOnj03OTnJ1StwOjqRiWkN0QWKbDNVVfH2yoUZ9Ptm8zFFNwjQ7XapayNyfgpfTBl6IdgQEOX2KTtrJp0+c2apVCrBTV+8eJHNZl3X61IlY2obD/RCaQ3wOBwYr73loc2d7GWRkVshxoTNCWY96WI5WIYwVrdEKDy0BRwtxQwpW27MH/aWtkcTcezVk4wFEQqVKWQLAqGmh9JQNHtMYaGfxuRBnIpON5O052OfabkqY0KHWYP4uELEHQQ8tcQcLMIdHQEOBP+1yQQ+GK30RuBIYxb545CDR0DzEiOY0ANXFUEibY/eA+JPP7h//8Enf/54Y201ncmcu3DxZ3/zN6cWTk1MTmYzWNGs0+2gQ4TpAo9vVU9l9cexdozJWtEMRBfk4Puj5QJr0vPONrmQYhh7MbwC9gLQpomJcdAd2u0OTR8bVYNyA3qQhw7INEdHsAYh0E3DFZbcQc15kO2bz6GM6nkkmGHClWiRA4sw6C/R4liOSRmX9uU+nos48XIsSVtJIvasjP5vIU/i4Qw10Q8S0S+ejK0mJK81nwdGtidgH4ktqf2VbmNTDSdxVWKGCTBFpQwdf+MWhaOvofSdAayjTwkUKG2SgxPfZRBubW3duXPnw3//t0cP7oMic+HylV//3W8vnD+fpdTJbq/H2Q1o5PM8lcEdB8f0PtPqNGv4zKps2s/2AkLaPvcvEfSaMZmR0h+EJW87miIwsQC2zyHMhfwUtUTCrLCQCxf3g77qnBbYJjcu5dCnzpHJOUst7YcR6vKzDPoC7c9C2PgenSAtO0EYVR9OcmbDSK2hhisI9i9GrrbpbOJ8+4B6LepCxz4lIZAbGUFEJhVzibb+eEOItXWhNA81VBaLfzVXRQEdSoCVSaIQJ3D27oidJt4ofI8pAqMov8KQCpCBZL2+tvbRRx9++vHHW5sbqXT63IVL/+lXvz539ixsCeTDthQXyr7Yt+aKVFKH4Ffu6YIrQH88PyVc1ROdT5UYdUftjKihGBwH/h/l+WqngLRSpPk60BEkyhRuWqQB1UFj8DwUDYKoVo8ECuGFlsShbLjDbNrDogAGNXmLM0eBSfGUAXs0PKJrq0cigJbb+UWIxMjJoSzyYnNmczxqyp4c2U7fFPpCGR/K4PAQmYKvjlsQpI5ZHK4FDM7fTMw+YuH/AbaSSKCInxat8HGD7zFFEEoTZrt9WK/XHzx4eP2zT29+9WVtdzeXz197+50Pfvm3S0unlQ1CxyKyKIGydCBMv+kEcElol+3PxIX6VkaDLSYKEnoBmbkyGh8m9dA3MQV8ktBFlowZUqq0Oex8h/IFtZMBMPeysDfkJAvugmPX+VSnWU6BGBeX0lYBYgoxhQ/YjTaE5tt6EKMRGOIWi0rQu9zRV4U2Ktq30gsWMWr7hCCwcXKQpsTIyqCBwKgh1juJTrYkkeG3SNwuzqWlGTOB8AlFwJrboJVhiOtRxL2wxwe+xxRBb2XAlmBjY+PLr768/umnz5487lBUwqnF07/8D//xzJkzdgqWiMzBwtm/4YPjKKcIbShBd1GhBEqMZOxQ1k2KI6Lcim6vz/2UQR/xsahUny9MsE6jOLBPQVJEA2oK6PUIuVKb0Sy4Ehym3EhTsjXiivpvM3KEAOZXNolHOzD6yzaeiQHkl+YbH9eOxeiOVGfQlgykffcBsGdlPguhS+MP47FJB4H9sAfDUI49DByhTYmWFPD195CR/8i2aEaR2vvZNmWUvqC9OscJvscUgbRB7ML0/Pnzv/z5z5/95c+b6+u8Z3O53MLi4szsjId9EELuyKYdn1GXhP1G5h2uaAfpFz3yXwqNIo72XRsIqBKMCUB2PRVYLXWNQA6pZGMHA8UjUpNMiobgjAzyaLATEvdlv9/b2NgsEYTcTCrGMxOkRjMujbj8q93f2cZwvsTK87NrfMSAD7GwbbrLO5hONiRqaBhFkOYSZ8DPZ1OZhAAyLKpnqLnRlu2TlySkepkMFjIELuFQGISYliFjikDsSfVNmZyZE2T8TD2m8kq8YfOBAZ/74bHJPRxQJofqSAc5duIn0PLwYkfPbEzfKLFrcS9xu0RIKgu3miTjluJqpVvb28vPnn1+/bO7t25yJKKg+CUgB+fOnUd/nuOSWyCSjYUWLl4JaPtwkRUhVBCCVNxElzbTfJgtgbxdPJIRjOvBPJ1h/kLZQVB7YVKAIgKp60ghsLwiXtJudx49fgLjLJw8ubR0KpXC2tCh7n0i9PJGD+U4oSW608QCS4eP1BCN0oGtHmsbeyQUJHKxzQjx0IzEmtn831ABhULx7Klk0ERi5RMfLew64I1JW1BPOLykHFKxWr+dwWeJiQyDbMDM3BohdhVj+n4ThsVFWTLliw5eEMh9myR/l+CrkHX9zPbSJ+CAnxK/qj2nGkDGHpKXnfEdM39V8pfLRU25NrkdLADYgavm+uRXwloje3t76wQPHtzfXFvbXF+r1Wo0FDLhTDZ7cmHxRz/9+eLiIoypqyrarcRf2ZyrIhX2OV/vOMYP3t2kAiD5oFa4Hgc+Jpz5hlfTZhGcoMUCQiQlUDIYpTxgOeaVlRUs7lguzcxMU1pUbArRfOOZUQymLpB+OxF6s2XRMt0bkqE2tPV5OOcfenzAlBA9e+JcjbpO4jShFQnbpzNsAjFIoLS9FYedOUQZ2cdCEV2XEBPsG9kPYp50GG2KJCTB7bw8N37hG1YiMLSOqgDThLj6z/6l+8RwGwmClDZBsXckmaa1D4wTY1wuG+arspZCJfy5+XwOcACYJSjNaK73sCBCu9MFiQDQfm1t7eULgOfLT54AITBBMox75Ur19NKZU6dPAy2YP3GCa6Ka8r6Hk8riEkrCqu9oD5V5bHoIu3OZZG8oc2C2Joa6oYgtIkptSogDqQ0qrtEHQiCp4QcZRINUKtXpdO01T8j29lTtD/HTzHGD+YbtR4RAjyCtQcyaCPursK+Mm+UPVBb2NdTvJ0e/+mv8Ju89PhMnokoHOSPi20NwVJqh+wfMQVp9bqRGwLAfHnDJdwA+TCLtpqmsjZoTYy9i8kAQiAp03e8J4y+V+bxQ6XbaKu24KiRZSDe010vVAgjIH99qt+r1xvra6sb6xvPny8Ahd7a3tzbWW82m4bM5ahI7BXxzenpsbLw6NjYxMVEul1MpZRxRue5fN+1B2E+t8HR2k0EFyllE+0IYMKvnZAQ8k1o5xpodshHBXiXq3YIpUpGUQB8wuzoAGSEAusa0spDPp9Ppdqfj9ftDkd9O1zFzE0o3iUUQ2bJAYpioUKCwH1Rq/mn7AiOqGOG/TYPiZDQioEIIS2w01yaQx8YTESFeTB9JgBnBCOr2CzfKgvWA0Y1siOm8dCZn1Q4VEKy5RXMw6zM4PXu1+Q+Sf0xOdbi0FDqb9/F/fTfgI4vWnSwN92MjuV3UQC3N/l3ehUhShOiIfstSC7Y2ygEi9LrdNvZ4ae/V9kBCXltd2d7e2avtbm1uACEA/EgBNmAhw9z4+GRlvFouV3P53Llz52dmZ6vVajaTYWQjY17AffW43yyjE6gPh8q/FsJyDDmq7Cq3ZnG0VZp/Ukw2el7SvGWoe75HNZEMN0iIiGEYmEQGpoaKKJA1AW4FMkJA8dFAYsjXENqIbcZJ4Hdi38sIYlqAlJGdVX9O4jmDxrToRuYxBt8731JYfFId0ZPZTzQ46I3IVz9XDNXeB3BSHRaWuL4/20je3rYa6DPsy+0Vcobe2tGeLB7NkUPm/N0Dau9O6HS7HdiFnu9l0hlM9vG14q3+slSfw+Rm6VVxuOCaloVDDNTtowO/Ua+vgjKwAiRgG/SCzY2NvZ2dZrMBK0SlTLPjE5OlcmlyemZ2bm5megakgGKplEmnWU3PZDCwh9u9B6bZFm3cgNg1+yOkPBw5ME9q1Q1BcO0mInEeKDR2UeBigIZHFeIcYzgRXuoj2nAQlVHQKkNALFu1kIdxuNSStb2imZmPRmuL0wjDz23pwMwcv4SqiXv0OIlHEwPYy1+i0LzBX+0j+2z2r8PDrx0ggqH2iFcEeyWHXhhfk4MajiQsl/uRAzyiugQg62CXAzOeV5/2twF+vVF/+fLl+tra1uamn0pNTk5NTk5WqtVcLpdOp7j63SuOlSD8nMXHrA/wBPC8Vtvb26u1mq2Vly/q9XoTFINmc3dnp75X65LvAJYGZIHpubnxsfHp2dm5+fmJiUmQAorFYh7EZsB/Di4QquU8mhKU2oYLjGURVStnTuOz02wPoTXo51ExC6h0SGvTO46NA8ZeRDpP6Kj0p2SSp9lSJh3IRCgxUdDUUmrDAvkhiCJxeRVSLgIxUHXLQn81L8uaKDVFSJgVbORX+zV+wgD+7yNpSyYKsXWzXJI6Jcz8ZO7kJlq8aqXdlvkTH5LvZ//3aZ7OKBH2CAfbyA2RGpT8nQNNbAlqYh2P2TITTIL6hSJXU1e98Wzof/6nf7p/926jUW82GoD+uVy+VCqBTj45NU0yeQX+BSLhY9lwrnHATy64iTNLuOixJ3d8p0t/Op02FxvstFutVrPR3KvVtrY2QSJotVu9Thdu1+/1lJ8cbprNTs3Mwn3hphNTk3Nz89PTU5VKFaiASSKM9hIz7kDb6oVyTMYcCugb5CBiNmoeDqRBdUfVF3K0TZDzuqUOMWL8d3U0D2fvG1HIwnNuL656AfP4ZBlNnsbEoEeLwwfCEK0MHqZg9HTvuBjDVw8cIbaII7zQIpKRGvQXW/O3HtwsAm/xId4itTiOqWoamZ3lMNlX7xsRH19EhMBoKBFR2Ef4SI56ACTsCAPqS3I0+xJ7YW1pjKZqU4qI5iZIA4sS9vGB26E5misMwXguFQ2MLFNSmeT3ozgivoZHBf4f/u3fAGVBcOHI9vre3vrqCggLILH7fqpYLl28dOXtd9+plCvAz+FX3tMsEsNOBTbfqO81W63a7g7TAvgfdBDMDqZ6xLy/+5QJxPuRywHBY5erVVAKpqan5wFOnBwfH8vnC9kc0IdsCqMDhWmkReitZmw/f3Kzxs0ZCTPV4UC9eGH0TEFagxJPhH6ltn6p6pcpZwo2qwysnpDkboClMJMxqQpS61NGg+hTQjSZFfClwPrBcFw1gEukETkOrU1sY5oQ8V1sfh00IgyuVZxDRgub5G/DRANl0TDfBpf01RTlV1enB8/UFh5hz1dL8uq9vfJEhhvILO/DEPOhtiZEEY37Dq7XGYFIPfrafT/+7vTjiMStvi3wgRxUxsYwMr/TyWZzhVIJGPvu9jbwc/h5d2e7trv78OEDoGYg5MNm7fW6RjHlp1c7l4VhI8KqwB5N9ilwKJsvgD4yMTExNjFeyBdAIwDVYHwcPoMs4HO/dav+jZII3owYJdk5FMsdZOLNmohRGRxNlVj+530Aj5OlSkq8GoztbK+VOjuAaQT9osQKXN6+gkBLFkhH+n0uymhWl6cgYhaEpIU8LkRYP5mfbd43wH9iFEFEWzu6RKN9hGrxE2zUUZzAGjxBZV6d3VlsPLrdoIieAM23Yyp9QogYBjLx68BCRVLAAKGJxKnhUgkhCTWIRTC+6kB3DBEiCj0novFdtHvx/7f//f8oFIs8dCaD+cKrKyuPHj54+fIFKP17u7v4X61GNZF0wXzVNHmIuc6lHqZYRsn3QeYfG58A1WNyilSAQgHGLxaLQAJKxSJ3V9eWe2V27euqxMI0bnb3MWV/+6DqP5HBgpV7U69Z6iYIdJ5CPA5JEET7PIpF65JEwDICUxOOobC3JvF8pR5gODNnVaPW0Ge/DBViDWLxAVZlwQRKJ2hBAmciijLA90R8rydECWeAHPARdoLYA9k7NEGrEncc+loHd/h+Koh9yStuEIsSxub7tWg1aD7ghUnQJiMY2cZFe/HjR5SeSVqdUhB1Mg0yorSbFnpfxTpVfsvgv//++9lsJuC0YlrrM0tL7733HigCOzs7jx89unHjy2ePH7eaTbZ4454mWuBnMuz2g82eSadT6QzgfLFcBkJQKpUA7UEdqBIhyOeyqVSarWbUccHr9XuKT7iOEb8FdWeNSCPvxTdhazHIwyIAiXPoR4RHI+XQ6l8qtCwuJaMyJ0RxxbR+uh+q0GYFoc4d1B4E0delmTH5kSSELgFJCaxzYaI1kWP8a6gmKaw9Z2iN+Sq1OGPyFgxbTkjFodVnxUw7wbWM5j/IoEJT+She40jajNKI7/Y6W6YicbCkbSGhmc8Btu9hOgI1SLCOmMwOx4qqNDbawfkkxC5+DmERr8GVGaSGkjkhlfDDRqlUX4HXqc/lPEObxH8LwsA+4HumaggtK3rOhJPL52D3T4yPn5ifv3jp0tOnTx49fPhi+Vmn3cYdj0XNi1Mg8c/OgBYA54LyTyVCMLefi4V4vof9HYnEsS6gYhZR3g05BgNXJVD4b+o1c9wkxyxTzMa3IRkdGhhpQUaAHeI5WkqinxzuJYG0Mux0uik0wTisDarcJNDIfJ+NhU4cVQQnKZAggMaXHlODLpsVOQMKDgKpGBQK9Nfoo30kcRdhTB7DGPXB0vtQZs5DJepEqYNDDWn6w2FfZoIPD1Xs9wMtNw0ejk3E1jisk4Z8Hnwyfe1QKpm4sWMdN4xPbm5uPnv+wkFNM0V4hPIlNXUx9JTemhTGmB1Z2ePzPxLwOdgWbxyE+pkcE+2XzWZPnjgxPT199erVVgurfaFRkAIBsAF8FmUEJffrZjha4ZFBVFpD1RoIjWmAn1OoDUqCAz4Vl/QMhIoFFt8lbdwfqPy5AP5dLpW45QnvNf5VUm9AQaFWnW6HOztQW0fH0SHMUpchIubfZyErwBxnZS0AKQANsrrIQqAEh5AaQ6JllhsPuxQcKVVpSZlgSuZrhPlxBSFBEQbJQeypNe6Z2Ef714QAYmsWbGQZKkQkxh/An+FXDBO5HSN5iDj22iMMPpoT92IkjguRRLOYghGjkmbO0U0TNGvokloD4p5oNxs3vvrqw48+gtcMFKFcqcDmGRsfz+ULFZC0K2Vgt1zIFyVKIRPyshw48vrgm9ob/GKjahxRbxCB9YXTaVABhOrX5AjhWHuCbUvR5jAozYvCA7rRsjmqHonOKRTx1VTL90Yds4jMgs0lSsgHVAQSCKjI3haznc0qoFJNwh6Qy1wuy6GvEv0LmIaA4ViNRrPRMC0hXZLOAOHhQXtYb1XrC72eiUxAswIdZEqqy5VIGUd1xyq1qo4nUNZ6LhuNxcCmN7+anS0tC4V9UAyYGCLRf4AcxL4O82KIaA8MfpbmawIVv/YlDgr8ZgXtmQ+b8tcOPvz4wGhGSeKllgaQa/b7a6srt258tVerea6byeXg7QMJyGRzoG0XS+VyuVKuVuDfUrFUHUN5vFgqwe7yUY5wTVqt2mxWBCrfMYx3MzJIfUC1Fl/o0EuDgUMXxt5aJkU/cX5yE+gBo+qm+nd15DuzlnwjsLVc5vNsIOACR67Vhsgh2yAnaKd7va2tbSm39tAxi40n6/V6bbcG0Gq1mDrwXgW9DKkA0hfMcYQPHMfBJINJQp9sC2S7oZlo60tiqknE11+k7tdklH/+JYzENwV2yfM4DYn5BeyD5idzQ20OcET8fEdEe8u+fPCz0Jq//WtcmWdyxzigcC9xeXzmSfl/KPe2L7GpT0K+sCjj8MnvN6phHDa55kh30M8B7TlCL8Q8F4T63t7GGt6e0qVTaYzfRToBpGFichKECLhEQbUCyiwwbKICure9ZtF0F4e/h1o8Pzjn+ntcMeU7gMT7Rp9iLgcYniITiWtxTqYI6EHs9e7eu7exvoahGcD5AzQKkpkwKmcOKA3qoqCruKdbT5ODDkV2OaxoBGFfYGlm0/dtaAHvpP6vc6JFHGOHygKD+G9fZYcV2nRhEA1iAYhfpyyIJEUQIo7JNkitnyVOGDxfxp/a2SdaalCdsYSFfedupBX77o4j9lsQc509QVuq49FAKHjnvfdS2RzwDCzJ3WrVKJav2+20UKCsd1otjvOr0WUupfnC9oO/QGsHpjIzOzc7Nzc9MzuOaX4lECLSmbTnUKEgx/QAVRPWmc1RTKvqt2St0ogivBLwAgJiV6vV1ZWXaDjEJXcNy4NvLerCAqT+5Yvn6+vrQ0dwVLMGND26KuWxR96EXovePccjsHWGSynBcTZJ0g1d18J/szEHsdpAAvkjNm7v7zg6JS5PfNjvLlrSjB8XQwhEgnUn5n4Y0d1xrKjnQUg8UcKbsM8lQ2Y1YN0cciOzpPbyHrxoFIniLCycLBQKlA2DRQlAWNzbq4OYAO+d3f/1OoibCJgCsLu7vbUJpAIG393Bx3n65Akb9QvFItCFmbm5kydPTmEG0DjIFel0mvULNH+zG9PUzhcOdyRICIAjinAIAIydnZm5e+dOqM3sjg7QYgeBRBthDzs+UpaTWX2Lt0giB14KxDwySXS7PlwLI8MOAFbQ63bgmONkpEqLxHrNgmIcWJRgUiIslUtqn1+MB+mGRQkmL7SxUMab4phz7K+2BGGzVnM7JlI8IFMrjlKLTtYistR6lo2lQ3WH+CPYcxPmUntsY4FKMP+EzM9n8sStS2IGRQuTBavlA/JENJkE2FdZz2QWUCkOTtQdU3qugx5qL83+PrSve24qla+Uy+biIOBMF3z1rXYbswH///a+s7uNNDuzqpATARAAc85JLSq3Ok5P8PHM2Mc7Xtv7dT/tn9nP+xd89ozPsY+9ntSe6ahWaCUqS8wZIAmQIAAiA7X3vfettwoFkJJ6NGppBtdtDVgoFKoKdZ/3xucmEoeHSYCGOAh2CWbBlMjnjzKZvd3dh/fm4LPgXAyPT4TDrCGgHYsAvVgNxH4CGlAkcVeXkwBr9JBSExFeUOh+gd4Gg364s2zCis1G5dgSkSwWi6rNBtsBy9F9qGjUKjUHwSeB4YnNapMw6YjORbGA4QPKLMB/djshgkobwUpUcWfOwkItmLVRdfGsCcgX6neCX2ASozYaj0B/GqsV1LqPqJrmq7yKxHxA40nQPmojIJCOWV1N4YCG0nAxNwVYxKXTvxox/LFxDeMRXir0aD6G9i26GSIqRFRO1UdpGlheZGOFIgKZzQ6LiK01GBgY6CcIhicnkzlKMGCIR8Eu3dhIxPdgNcLaltKDu3cqSAXQEghE2jsibW0RsByYtLESIbebAAIL7C3GkpkmIpwkJrMTdDcYDHh9voP9febVy5xkldkIiAsqDnelSj7jcXRTTRtGQMYFcxM4ELAcIyYf2RhICZ8V8ihUrd45Xyg47HZJ02dz2l9zmsUSJC6hISLoe9a+VcFFXtA98aKj2vIn0y0SOwhyhXoHRD4mBmE8oGlJ1670WP03fERAIW003RVTS6Lxbpmvqf7rGkYitB+x/kyOlWrVTDlNFJasCI0R5FQZB5+MlhS9axg+yii5FIvW48c5EJ2sQtARDodGKiP5fAEePOZlYBgCMGKdVRUepVNpcDYOk8nFZ09hOXF7vOFIOBSOdHR0dvd0A0z4fCz0YKT/bCLCywgOZO3u6oJbLAxm8hSkUtFqZfUF+XyuqtGcC9tYa2Fg2kXki9gAW+WcitgMhk1iVK1YljTbnvakCsiiRqZWxSmykh4W0sZDHxNQENpleqEv4Npu9Y+1SUtNHrLxRUOwaPi6fmNDY0p6sTX5RXRYqsOOk3c+ToQpdty5SI1wzRCbEF/NwIA11jISUAUTWJiwr1bLPE9fexCeeuZbhPlAL2SL7PVavV4PmAESPh7wJB3sH6TSqe3t7fWV1Z2dKJuingGAOEwlD5YXFuAbg6FQe0dnV3dPe0d7T0+v3+/3er2swPAl7sdfnpieVHDzstksmG1LS0tgnkn4a6Hln1fZ+FlUbDTbRDJPHEegA22soqNBnZGk/LyfgdGiMJpGKm2CX85ut7tcLoYamHFgBqTVJsvMg1A1RhauP3WKZ1TUKo2oq0MEk62h1Jr3hGX1um0KR4lDmXzo4+5nA7vcdBqKMWyh71UvJwf7RbjzuNRDw4/UBxoafal+1gY9N8GB/qeJD4J9inmdfEAh0quVwRBQ9Kuuf1F/GgYPRNuT2QIut6fXA8/h0NBQZnZ2P5GIxWLR7ehOLBrf2wNcyB4d7cZie7u7i/Pz4ESAsdDd2zs8PNLT09NEhJcRVcrlcoFAAG7cwsICpQAoFoB5RHYzRfujSSW0iSxUyFzN5bIVNg8eoN1bBIcwnaa8A9gM1OAFvyu4e9RT6vN5saixwA6Uk1UWZLCSN0HCz6525Sc40KOb+K/Rb2+oRg0jfA3uRCO3/4QDyppqHquSpED6EU5KChgdkOOUtj6I0HCHk/eRGulh7Zlwq8Fgg5hvsgZGNWYU88gqNNIL55Jh5f5J3/QyomLqGr7CySqLXa2trX39A7CGZdKpndgOGA47OzFwLcC9gAdvP76XiO+tLi/fv3u3u7eJCC8j5PyDszY4OBDb2TnY3weVzqIwLgmv14KEjiCMEgYZ1hXs3QI9F0eQEBfARbBgdcroyHAmc4T1S1mqX6aOTzAN2tvbrRZLBQdGra1vABhpk+PUUtnKZtJjZtoYJqyHA9XgWwsDQdXWLxEmkDCCYAxP0F4NVd2IJkbgMFZDmZ5+fb0zbj/mJr/Uj/JSZv9z/QXVQNli2ue5EHPi9xrDk3qBqQhzCHR7ZaK7Kmwkqs1qtbhZSLG9o2NyagrcinQKfIro6srK6sry1vo6rEaACweJeBMRXkJkrCYAA97j8UxPTd65c/fo6AgUNhwOT0xOjo2Nul0u2AtU98qVb1ZWVhwOByg2Bg6pi06b74TRBAAROBqAOKCG3WGnHCQ8H9hzrTBuFUkKh0P5fGF9Y+Pw8JASRUSvBkDBzod3Zpppjo6LAkrGGGftdYmPGLW6Xk6OF6iGTIfpIHRYE79NTUpAzyDWxwWeo4XHxCyNxza/Nh2y/ktf3MQw2jWGd01eVYOzFu/pGCRTdvTYL31xQW+0SjEp7MZXLFYL2WhWi9XldoXAcOjrn5qe3tvbA6shur21tLAQ3dpsIsJLiNbtK+8fHHR0dPzsp3+taoPbqLIwmUzB24AXo6MjsOwXCnlGYosssVrIkBYEhdT4MJm8OzcHqg6eHtGzo8aytwFrFpeWN7e2ASYODg7ADIETAMxwYe2z2+2WtMABcivp7kO9QqrCgdb8fFnbgYwOvYu5VupdDJMNYjRP9O+qFVWbfClxpn7t4JoXLk5GxPBN3246eL15Yjhhsacx3lF3YXWrsXEfzUxowIkg15RC6O/UHrMm5mo8uDEKi+FC9prICnkasvrK7IQyuJ+svkFrMsZAeNUw4pDa8L0eD/w3MjxcLBX39uIL8/NNRHgJIc+fjXitlOPxhNfrQR1mxeTU/iQRamSzlPvd3NxUcdwzIAJCgEzlRpRkUHFW3dbmJtgQqcNDnmjE3UiFALyF2c9KoSuMWFZCz0UPVfDH0SaLOVEoDddVgiJj8rlhOKAmPn6MaI+1aopiHAcQRjNE7Cm8mHpHo6GYru5k/+Lkd198HTYt9cfFRk0fqT9V4a9RooHe04oIX1kEQQj142sRR3bmAD3UHEULD2fxwRWliO02nZ0dnR0dTUR4CYH1XsLhdDZMNKZSaUolyrKWMZI555rTbou0te0f7JeKJXI0JG3hIiI1mmpHJJRgX4guaQeS0CA7AksuyNqSREQ1gAQUX8QIBWddYcnkqmJRtRHYJ9YOSHV6ZXQEBBYYewlMjkBDH+Hk6KNam6RsbMUYpP4MhS2hB9f590qMcpLGFKr4M3CjQPQ81wTqVYOG1J9s7areWEuFsSXyEcZDmP5sdDNqDqVqRF18y6vrbqbIIv9DYxugY2MNvkqGA74nWxUrwRQzG1/J1/+FiLFpDHSRSOiECEgGyTEzIbwTC4B/wbQbkwjgRBDVIvwJP5G1UFCREyWXPWIOBTIRamouU3kS/VXhpUpVGY2UooEJWg9KYXG0yYyvf6iNCizYImlP2ZR3NPEgafpv1OeTEUFIVSOhM/Xqmk5MHELVk4U6ZtXaEUipgyYP581nF1NVJIvESUpp4TUPR6o/zZOzkuQ+CHfGcLENYgQqY+JsnMoxRhC1mCVvN6qyvLUNFxOCpVdgMZh/DrXmhfknq/GY1CYi/LHScMWDbT6vr72j4zCVKhbyos1Z61lia34mk1ZxorTVYiFiVQVfsPXfohSxkNEGfj6b3cKik1UDzVYRI4qC5RndATJTZNEfyXc2+btG88Hw3MiaGa9qu1WNSthI41VDHOEEy9+4XRym/ngmJcMT17wbKoakvzinhippYRTOYEE96WpV4b3XWrCuUXKhPsRoOh9THMEAg6bLMn+EdtcuyCyCr107aJWyj7xOkGadYYCx/rOvTZqI8IpF1WxW0GFwzHZise3tdDabpYJzWiQZLqDeUlNDKBRy2e04nE7GUVU2UPBiscBMCVxXuU+Bz1NF8N/iYksRSoWsBloetYrUBs9s7UnKWqBMNqUMDWuyLCgEG5kDal1y4UVMBtPtMjdu0dEY/tWG8XEvZgzj5WqnWdWujIVUFGM2A1VLNVQE1LxTd2OOCUA+J9hp2tl0aWKj4QRU/V9+Z8k+e4nQxp9UmojwaqT+WQE19ng8Pb09Ozs7oOc+X4tgZMa0UEXjXK7kcjm3240RCQz+WVhEoITNlLCBuJUoT6FSQEEEqwyWAg/RSTjJRls/6WE8NmJnSEAILGhwUXUOsaz19MknKkm9U21yavhbtfuIv2StSIlm8NAX4rhAVfgR8LcscUJLdlaMa45zdlkE0//LyHOhzKS6teZGwwYtM9ejDjHa3dVuo/DCvk9y0SYi/LFSZ3ByzSyVy6DqI8PDPd3dsJ0RXrPqI5pYq8RiO1evXgM7Ios8Sx6P1+fz4tPD5tZWEAUoCs0HumCOipxPUP9S2apgDy3hBQcFRgNdwfijpCfK6k5XalitWPuYm6yGEx7QhnBzXKTQuEN9WFE1q5osNgvMqrCAS5WGANC75UqVcBEH5uFbhnGbx52bWLrFpWudnfr2eqHtxhynYMStxboa90F8owhYkiMmaWEFCi5ihdf3byc0EeHVC4ECKCjjqi0nnA4HKDWoPa2qxUIxEPCzMTatrfH4nsvtLhaIE4EZ+1S/QK2Q8MwUClXKR5B5XMVZWIAR1nKpYlHKJUvJogt5EPCvDQngZOPzbnxRu13WQneSCA3w3bW1rP5J19wW1bDEGZOaNcrRqANCuCSmpgldKG5IDgJOTWadplUWfAEHjHILcMUel9Pj9rD4HEABy7eRYvPVVrZYNVwzX0SjgGKNA2+8IcK+N41NYLF6PC5BkG65aK5Yzc7GccTaUB88IIs8K7JU0TiKv0cDQWoiwp9OQEUZr4GkMoJmmepxkMZGkpKHqXCotbe3Z211BTwLCWsW6Eki/SkU8oARomOSAhBoHbDJevAvZiFgMSwpWnCREEEMlbMgcbNQdDqlGi/A6Nc2Cp0JkXV3WpXkBkM0DbFKvr8knWRW8E+ZoMrYmoksIaDOjLe2XMqmU9uxnY2taCwWffbsaSp5WEC6KrvDzoaStkUGh4aHBwfaI5GWYMBqtQtmQVkL5pFSq9qJaZfLtxreqVn/JR0MG3heDHrwhWjKUhuRspkCriLjKG45s+kkozdyXCT3NUkTEf4kQr8oT7ZRyyr+xPDa6bCXSmVwFUKtrS6XG0fLy1pdg0Jcz2BQMFIWjTif0pBgODgcDpr/wyh3lBIhAWFDkUqnME8JJnUZp85wq0E7q2NWY31jjZ8vrHpJMxhoDRS5DPFubXjdCDdCTqqzRlcIzf4KkfywiR4WBfypjfW1ufsPl5eX11dWDpMHFqQYdHs8YF45nU4Ai4P9xNbG+rfXrsHGrp7egYHB8ZHhweHB1lDYbrdbGI0VJSqZxaGFIhTsOq6ykASylWIYQsUpKnK9VhtvGtGr6MYWBnbFraNLbBhfFK91GNTuWLlSwSlISqHA5kQTo7f5N3qN0kSE1y3wTMAPD1rtdLn6+vuePnnaorFokdrQWG16dqgunVxcAAh4i+IRsC8fHAvYAH4EToghzjVWvIAxBQuBkaw/46rJWDBslIWL3OhxPM6C+OO9XhUJWgQXGxuQY2Fqt7qy/O23t+7cvr25vgYw4A8Eh0ZGg+BqBYMdIF1dPp+vkC8gq1h0e2szvrcH0PDs8aNrfn9//8DY+Fj/wEBHZ2dne4fb42LBB4k4zFWKWcJVgq0uSxYWm4RbVamoZmSsOU/hadXmHU5guFRrMVPfbrCNVIog8KEd+MbJRMmvQZqI8LpFxseQdHmgv39zYzOXy2nBMJazJAOBExPgoyJhyZPD6cD5MZJgZKFWFguFFpB7hf6Eo1toqbEoDQPgJDh6RgcL4QpLRoDge7KIHe0niQiC9kn9whpcrBmMpFpgwio9bADD5dtmUVKpw0ePnnz2hz8AKMBFDY+O9Q0O9vf3RyJtgWDAbseJgmz9Z7Wh3T3dxeJ0JpPZ39+PbQMybCUSewATa2urYE2Ew5HxifHJyamu3t5Ia9DldoNZAUaUrFgVq43MA3Yy8N2KXiuo6tVE4lob/o5GVJVePEGgGkwFnokg20ThIYnvN7zYRITXLRUkWQd1zeVzLpdramry3r37YBRgkRLjXygWmYFAc+XBDlAoaoizCtEgwBpnRspqpYWFAg1ltBCQt9tKcINfUlElvbrReBrac2k2Foxy3AOu+wWmYx63vx5sV01/VmnCAJ4JAN765sbvP/39/Xv39vcTYBSMT06NjIxEIhGP12NnQRlWnEumewVJx2w4FA08iHA4PDQ0hBQA6URif3NjA/Bha3Pzi8+/uHb1KpgY09PTM6dODQ70h8KhQlHkblQr8x1kihHq4RK6fEM9leYz1VyU6OCit2jcn+HjxlsomyKLksZVY8VRwxWc9Xj8XJXXJ01E+B4EuS6xb0Epd3e2VSrTCwuL6XSqWCym02nQZtBs/rTJcqlYrFqt8NBXqd5RfwQNQqOlOUVbpaqJysj59AXJpJMk8vEFCyYlMOfrjC9MHxRqb6h9Ps7Bxgp8yWGVV1ZX/+WX//L0yWOny/1XP/+bU6dOwSIPJgHF/uCywB8iOjlxIpKWMISD2aw2q9cKIAvWxMTEBADr7l58ZXkZbI3lpaVf/b//+PrLL6ffeefjjz+6cP4cACgsymVGXVXGsgaLXEf0TkquqmaspNinpF3U8Y6DftvEjeSwI/OxGvC/VouMTDlsMDRVUmgzUL+faEITEV63yNitpFgUl8tZKBRl2TI51D/Y2xXfPzxIpSWsXPC3+L1eD7gPoCTgVqytrrCxLrKM6iFpmUVVIAO5odQ6VeUBhkq1YqkqVbAusLZXqTeAyWVoYBrUmvrmYJvJszCJsB1E8t3gX9R/hM7JabfNLyz98pe/fPLwQWdP7+X33z937nwo1Ar7l8VYapXYaCuSoZZR1i5fRGEsCm/ugKseHByA/w4Pz0WjsbXVVbAZUun08spqd2/f6uoafOlQf6+3xVeVlEqpVGFV5CJbqVv19caQgMmGSNdIanwsMtfo92LVqRbrUa5Qu7e53+l1VjQ2EeF1CysrRF69CgsyW0rlaiKTdzgcoQibtk37YEVj0WK1Xrp4cXJy4le/+nWcRsJo7cxauYskOogqPM5YpvQkNVzKvOUBlp6qrMqCQIHSnPXljEZrQhLVVnLNeybRjeRGB5JqQUgk8I0C7tL2zu6XX321vLjob209e+785cvvIQV+mZVvsrKjCl6F4nK6eNWDzGnICCnE8CL2tQo1Oqiwc7nCaKz8fj+jtJkYp5IQOIf1tfXf/vrXi/PPxsYnzpw7d3pmur2jTeIzcmTN7OAXVxMINPhZHCxZ8kUWVdU0FkUM0ROgqv0pUckpwYFFkV0eD1iKeYB7ibJCOHUVYwpG70OL3rwCMaK50X0Tv3UTEV63GF16FvvDiB0mChrsvLOz294e8Xl9+/G4hbGbVKikVyte0Gh7ZWGacnuBPAm1ahEPtVqzyvH/ee7y1nABfFmDVmiGMGz4G5iKzxYLN2/cuHXjRj6fmzp1anpmBlmkyD1h32W18KdUL4LSSpXFdhxvQBY5D9FhvYDMSzmqKg3szmXZGLXNrS0Lw5rq7W+v37t7+/yld//pH/+xf6CP7U9KXmMdsBAmeCwsAmqxYiiSdqBAALn+VU1x4X0LRkc0NWMgiLcf058yUuyxDLEs2Rz2bBbOKEe97YU8sxxZkQlgusRySZIkQPzYMsqXEo6gROuoGTgcCwDIKnijXsH3NOWPluN0zGJlyQXwI55bnCtpKw+jb0A2d4pBWrjLgIV/kiobDOBak9hUn1MTaKj/qpNP27w//ouDsAxWCXxWsdislo3V1QcPHmSzR909vdMzpyKRCJkGL3JkEhpSRMdEHFR55R8y2bCQpCodHBwkEvHHj58szD9LxOPpwySciYfNWXb5fL6jXP4om3c77fCZTCZzeJiqVFiglk1qdbndLpfNbsdCMUZpylMCEjfWaAKoRE2YoPXlkoKp4gprysLcAZge1bKlmJez6aJkkbxBGys/UbP5Ik4GlKiTBX9rdhVOhxMzyAqCUZWw/MXck+cLn8nOTraKfzBQg6/O5/OHh4dwl5qI8EYLPXYOhxMeHaRpd8NTgZan0EZu4qq4KuoxRaJmweWRAvoSHzSgmydCxBLUKIEg9mmMAs9/TMXRMc0mCS4TPGK5qm5tbW1vb8GlTc2cGh8fZzFUrCt6cQUQt0JUdtKtq6BJFY3G4vG9hYXF1eWlWCx6lEqBegdbQ+2sWKEDAKi3t6+lpSWdzuQLtnKp/OjRo1s3vwXlgN0cTmdHR3tfb29//0AoFPJ43DaWnMBLqJTJNmExwmIFl/Iq700H9S6xgd8quH6wsVhQ9xPWw8RRKh0Nd3lHpqsKq0OjzDLaEcytExeDRMpsjis4TGINfyVkKiKEgVT9rNCefguwmx4/fjz/5An8Fk1EeKNFRucWFrFioQCLv9Ppwl5puVLhHMpGr1fSHAeKKcAyRfEFmv5gMRD1SJrTa/wuQ1BdrsULs73wAgH2RleCJH+cywePAGcI69LiwuJROgMGwsjoKGgmXfJLFeqQB8HtYeKbVPlrQJsvPvtseXE+zWgvC26Pd3B4dGh0ZGBgsKOzw+drAVfChkY7LxivVsEmCEfa4Mbt7u4mlpfu3bnt9flag62d3d1TU5ODvd0tLmewWgwVj9RyWQJvAsx7MEwqFQ7MatUG51Muq/m8Uiyp+YIMPkI2W83l04pjy9sxKstFhANBggjnL3OaKN37szlsxK+DxRrVV5KW1DwFhawS2AI+C1zmg/v378/N7US34ayaiPBGSxl9ztbWVnhMc9ksUrlabDa7LJfEIDYiZpQM4SIRUBBtEZJEs4BVSWvIofAVt60bZRyMcoLt8EIiTBpVZy+lc19fW1t49gw2dHV3gYpSPa+iKsa+qecKxhBqCJrohPf3D658/dWtG9cLeearD46Mnj5zZmRkNBQOu1xOC2+gZO4UWBNsqlqVFTgMDPR3dnaAFb2zs7u7s7O8tBDd2t7YWF9ZWX5wby4SDvf09HQFW7w4c+VCpTBRLcrURQIwh6OZ2EuVKJFUXteI1+VwORnkKWA3lOsXfMqSFIvFza2tQj4/PDLssNtzACucMf8VRRaxLotx8lgsYBY9ffL02jdXVpaWjjIZ+Jbh8fEmIrzpAgtFa2swGGzFB4ypt90uqFwV2SC0v2oSzdrU+xV4pOs7LjpG7HhZ55aaLFStTCuXzT1++HBzfS0YCnf19Hq9PjJ/qGvrJc6JGptECSZedzqT+fbGjYWnTwEOWgKBC5fePXf+Qm9vLxgFYtoyo6KzWamtnAEExS9UCfbxeX3gUBTHRk/Pno7HEwn8fxyatrxy5YrL5YJjBvz+Nb8/7PPAvfxZ5WigUmDxOcqDwgtFVvmZMSnDdo+rxe+T8DdlLNiqoe+TxZhZJevu3t5vf/0rcFhaQ6Guzg5C7IqhQeaVCNzkZPLwwYMHV698vYa1oXDrTp8999EPPmkiwhstpCFutwcnP9jhQS6Viiwk5nFLYliD8T9DQ5FqqGWSaNnUgwGS6LpVOUMZRw0BLvqnDNsFzJDwSKEhzybVVy7j32wBh8cOe7EUK3/qjo6O9vb20Bty+gN+5qHjkcqs40B+cVBAkkWEA+qbVMEYzq6vr1/58vP47i6o7kef/PAHn/ywpcXHcrNsmBoTp9VBPQUMSriHLYkwBGPNxkwQrOqh1lbr1GQqnV5aWna7XGBgJ/cT4IZsSdICgIfTCdix1tbmdfvA6vhf1mJQUf+P6impss1mcVXK/1POwldYJJXN2rDYKPoA+i9ps6HJ74MTOUylFxcWHs7d7R0cUjXHR8K6dXIxXvSG1BaJGnJbfH5gPB6/desWwEFsewveg2t478MP3//wIzY06MW/pinfixB+R9rakskka3xilc1llZe9SXoCQrPGjSkJ0l6WEKs/bqOYgaGqyLSvCAXyr2rwduPD6x+W2JjDKlEn09fAmmzFwVSMLsbrtVptjPWAT5p8iVtEAX8RgAC9BmfkP//93xJ7ew6n6+Mf/ujDDz9q8fkqaNKTasmcH0HM7FYo8gKnQ9UBlBUmzljwIKKx2KMHD58+eby5sX6UTsM5A0yDfWHFGsqD/YPd2A58eGZ6+ncz09HtrdX1jZ14HG59e1vkf7dHWivlv3fL+Ra/yhCBXRurQkdUKFcoPYn0UJK0uDBfYZPgceg7r1KtivzriwubJGCzUpqWown+DnBFu3u731y5cuPqN5k0IxP3B4M//PFfTU1Pt0Uilu/wTU15zYLsnCoYsbDCFBk1OzUyVK1WHpeiUMJzjkKDxlW1RnENAEAmgBb9Jl9Az0fWV/JKx8cXhW0imSphJFLEKsU0WcCM8VBnyyXG8gDAQJ4yZUpeKq5ewTZqhQJmkgr6OXf3bnRzE9T11Ozs5NQ0WAc8MHE80DDO62qlXGBFzTabrYqUdnAnFhYWFucXnj19srm+nkmnYDmNtLcPDA2NT0yFwmG3282IMAuFVCqVyaTD4UiwtXV1c3trezuXy2WPjnZi0a1w2OvxPAoEOstboVQlEAiGQqFwJEz2HQaAWSSYdbDjpEYFsw/U9qpok3hfNvXIZspKjGOvylIifI45HCl5mLxz+/bdWzczmQxs7O7pfe/DjyYmJ/x+P36kyc7+ZgulpirlMjxDyMlqR7YlFRc39tsJE16u/ZQpuCDxmLaq1OzF35A030F7IUvaum6S2rL/mgKneggwvVVV9WoIOjNYe7PZIwnn09BoTEQZrWv5hYVHFnExzOXyc3NzD+/fg4OPTU6ev3Cxv6+PxrGTCXXcQdgZIWgwaMDO0aNs9unTp199/nl0a+sweeDxegeHh/sGBscnJnp6+4LBAByWSkipSVVmTDZFu81++b33urq7nj19trWxDt5H9igTi8XAbIGj2Wx2WJO7e3qGR0Y6u7rD4RBgPaO9YJlLFulkqWUw451Oq+ZbfYeko2yY30meJf0KB8mD27dufXvt2u7ODrw9ODbx/scfTU5MerweEWVuIsIbLfQ0lMrlYGsQbExGE1IqStgZid0NuBP5BrX6X48IEt9XBA4kblloiNBQjY0frDmxY5Ys42pmtju0rZJGTyYo1dLp9EEyCRflsNul+gaM5wmV3JQx/7cTi83duQ1OPijV7Lnz4+PjLpeTaGnYvwoy0zYybWAHmtBD5Rv7+wfgad++eWNjbQ0O2zswOHPqFJgb4GmD/gjjGn0fRvhG83vhJ4L/7erqDIfDo2NjYK0cZY/2dvei29vbWxvx3b10OgX/7caii8+egp3AOF4Gh/r7+1taWsDckJGNG07P5/PBb01f8LLWgWQouGYhToU64hWwWZ4+eQpwAE4NnGt3b9+ly5dnpmfcHreshVFY3ffLfllTXqfIWuGdx+Wy2x0sjYVVBrAAMpNBkCnSzoZ6gWMAoVZqV3z9JQKErth6Jb9x/5p4Ve1R1YavyRExRjoxpM8KEJIHB7AOj4yMWAOB7xBR50E4Wc4XCmDk70SjRKwwOTkFcICFzBXutWA4FpfhBgfhLrciRbejN29+e/Xrrw4PDtxe76nTp2fPnBscGvJ5vbxEGgkRea2kFtOhKAbjRGIUuNbW1taAP8DIkYrF5EEysZ+Aw0a3Nvf39/f29g73E4fJ5ObG+uMHD0bGx8fGxoeHh/EnZb+p3eEQNsJ3FMLiKg3yYBXKm1tb9+7egRMAi6y3f+CjT35w6p13XC6XqMWg29hEhDdaqkg6Xsb+aPD0dnd34Cek0Q9gLIChAEqlxxFr8wvkN4r8gN5jK7oKqsb13IAJ/BEXtYYGUDBkyzRTwxxVFOmJGmioEspoNARoZsO1tIZDsMbmc1lY21OpdDAQrBoG2L+g0ERDUKFoLLa0sJDNHLk9npl3TsNaXS6VVX6yKsVciVihXsQieXh4ePPWza8++yyfz7VGIhcvXZ49c2ZgcMCCJJeY1uAUuCq1OSH3gcpNNUxVGGZzgmEChk9nZ0dHR/vo6OjR0VEum4tGo2urK5ubG7HtaHxv92A/Mf/kycDQUDgS2Vxbg1ujuwyybgK++A2RGU+fpVgsMToJK0NYuDMABytLi3DmreHw2fMXpmdmPB4PJVYANSpVqqRoIsKbLaTJ9Hj5WlrA9HS7PeCasrC8pAo2LlljXhN4L/qdVCpVAmRhdXHqcZQcmJLQiYA5Ggh8OeZxpI+Ynldtd50LiMMNT5CwMAEOtWIw1xoKAS5k0mkAu0Qi0dPdLSN7/cuVRKr8EjY3NrY2NwArp0dPT0xO4mWw/7PbbUUctCsfXxBJGT6wMh7cf3Dt66/SqcNwW/vlDz76+OOP/Iz2jhUaapfDqhjoe0VZoSzxqbyEdyzdaLPYbbZcPs9G+BZLikWxWa1wqBZfSyQSmZqaOspmARoWnj1bWHi2sbp68/pOMNh6mGRjAWmguFRrbb0cSlKtKuPiYP7C40cP7929mzo8BOsDrKepmRk4E4IDAE24PxqPbBMR3mxRsQEGHmqwC8AKBU8BHnc3DoyXcLgL/NhEvmy0B0ygoNQu9bUhQ5UijuJvY08hxZqo2kDEGXj2weAyaKuLJLRCUrU6KJ0XQLUyf4chT5mM9krF5XTOzEzf/vbb5exifG9vaWF+eGgIVIY4EUCdqJCJ1fxWqja77bjoAtkU6Ux6bXUNvHQwEM5fuNjd3QXvkMNfKmkFDipvo4abwyboYUifioWQorLy6NGjP3z6u+T+fqSj4+NPfnT5vfe8Hg9GPdQaHNHOxFgmYJFFkg+pdFUJVmnaQStYppOViDLb6XSGWlvBVzq/d3FlefnZs6ewhtP1PHr4AOASnJWR0REniztKVKNBPiOCGq+ZVrRaEQlNQnEycA+d2FFeyBdWllfuzd2N7+7Abv0DA+++915vbw/7ObQRuxRnoZ+siQhvvOBzBD9wZ0c7LXH4WKiisA9MBtA3m91uqS1YpE9TYIn0HuwEjTqFFFytcQfIJ9Ye9pplv2owLlQjZYkkyEfZM2kAG5NZATsVGU8Mz4/gYdRCoeD3B3t6e5cXF3JHR+vrazs7O16v1+Gwb21tr6+vDw4OsiwdG3LLxhkft0hie5ES34tvb24U8vnxqakgoOfxJT2kQ4SX6EowZQYnbHll5ca1q4n4ns/v/+iTH15695LP63nZBo4XFzLUwafoAwXt7j49O7sBt2B15d7duZ3Y9tUvv1hfXZ0E435mpru7m6KekgAXfAD4j6hle43tajarLZvLuV3uZDL54P79jbU1sA46u7vPXbzU1dWNlN9l2J/Vg9TyxzYR4Y0WWOJwkVdKpVI41AoGNqyBChtWYiUzkgY9kO0Ka4RNS54JZg54C3aSWVke10NjNktVVVOMQKCJHpw0qiG3AFSxUa4tjCNkqQ868qCGQgfnDyA8lGBDwzN///69/b292Pb28tJSe0e7orSsrKx89vtP33v/gw8//lhEwo8TeBdsqI2N9d2dGDz3IyNj4VDoufdWr3Rkh5Ci0e1vvv7q6aOHcITLH3x47tz5SDhMjJXPPdR3FHSgRMWBH9yJ6emxsdGRsXEwl548fgR20+ef/u7Jo4fjE5NjE+OdnV0+nxdTnoqq0I9VNdZ2ikSSglTd8C/clsXFxftzd0vFYk9//7vvfXDmzCx8D6NCwGcBgaQmtdNEhDdaZNEJqzK1D4fDiUTcIlJfCAoOp5OCXjgMjrEzl3GcJAjYpQAivI0f/589K/hS1ewJ/Vs0ROBOhJjvRE8MvapLQpr+4vpu2CwQhUX1WL1lRSbKAORfBqQDG2F4ZCSVTGYzmflnTweHh31eVlB0kEjcm5sDZegC+1+zXxom57EOb+/pkyepVGpoZBSUx+9vee69pagtXTN8cO7u3OMHD+D1LIDBhYvtbRGw+anf4QV/rO8g6EZV6P4jn4ICth5YRv19vWfOnQdXYu7O7c2N9a8+/wP4EaNjY9Mzp+BusPpOWCqIOFMr9NB+IYm/VBn73ura2rc3ru/txFpD4TNnzwEctAaD5E3ylrCqagrlNhHhjRbSUvIU8oViT0/P/fv3kSVB1kaPs/oli90OzjONnAcdg+eYplGT0AR6Eos29AXXfs7jKmuJAS0iqFcr85d6vYNxja9BBM2Z1R9MQ1uDROEM9txXKxRQUDB6mDnK+gOB07NnVpeX9xOJtZXlxflnPT3dsBHsXvAmbt26+b7jg87OjhLLGjQOjMLWo0x6NxaD4/f29UUiEZ5eOTFnwZumVSlfLC4uLDy4N5fP52B9fvfye12dHSyW0ahS8xWKKJRWReEpfqPdbmMESw5nMBDo6+tbWV15eP/e+uratStfLy8u9vb1T0xNDQ8Pt4Za4ZaWcBYFJowxMEy9ZJilPjrKPnz4YPHZM4fLNTY5OXPqlL/FX9EKvSl7Sn2xRmkiwpsumKxj4etisdjV1cnotwp5BAWG8ViNz+wC1GfZ5/OBHUHDoGhgJPxbxDHTVBXb8BGXzYptLGfQCxwk3jyhGIMUtR/k0CEIHU0HJzipYGhRxrq6CoJdf//A4NBwOpU6ymQW5ufhiQ8EAm2dnUvzz65/cwX2fffdd1vZHCdHQxseHnEAu0AwaLPbBobQxDi5DpqFQJm5pGLeEJAIPO2d6HZra+jCpXf7evsAQ/P5Ap/T9ycDBSxPVBVNhyUNgjnhDfaAdnV1hSPhgf6B+flnc3fvbm2sR7c219fXxqemxsfHe3t73W43VRxI5BJquA6HWF5Zvnv7VrFYGBodu3T5ckdHB86V5IlGhZhfkG+uGUd4ewQZk1jdC6hCtRLBQvo0q653GK1ZttSXy1SnkMvlPB4PQEML1r2BkrB8HiNMkfkUKBxACsZisVRkjM0afbNIUogXkiG4ILbooco6hZc1ckHJACIkWuO2wCSZU5uAmZDJtLVFZs+eWVlaAn8H7AJwfd+99O7l999Ppw63Nzc/+/S3B/v7H3z0EewGF9XwPoVC4bPnz8NVDA0NgSVUoUr+46jZ0AlilhfsqVb29vY219fgsk/NnhkdHWX9I6WS1cbGXkjVP+GQJREckWkgKGNh5OVPYB+V1TJmQMCgc/T197WGQh2dnTdv3Hjy6OHG2upuLDr/+PHYxOT5ixfa29rhnGuuV5aSyeTcnTtgN8Hi8c7sGcBcOCZNheAuA7hsyN3WjCO8TUKNuhJjZAf9l9Pp9MDg4PWr37hdjP6P2MdAw+0WzDOwIcPlPDoOsKcDO6jdjCXQ6Xa5HUzsgBEWrHak42PCQncCyIYkRSVSQb4dj0xQQbaGhOZuEW0QRjzEiBsITapg3ovEpxFfOHELfh0BED2d9G5HZ3ffwOB+Ig77Pbx3b3R0bHb2DFzkv//bv26tr12/8tXa6vL45NTZc+eDwSAr8nWw0U7YEVSS0FoGOwOcZNakVCXK02PXdlZ3yOdBqonE/r17d3diMTj46TOz4XBIlHgQPekrYippdBoiSqPWRFuQdhXn+skWqqcCX8vldE5MTIDJMDk1DQ/AwtOngAsAZIsL89On3hkeGWlra2NxR9YwJsP+Tx8DdDyAmzsxMzM1NcVaP6tsGpCI+6pYXgU3gcVKNDYn+LOJCG+0YDSuKkn6zPLBgYFr31xJZzIWNsDJhjzlLL3O/HJeXYCFCQoNkiuDywCPF6aaZIoksBEBCuXk9Slv2oB1lWx+bbyyhLX6nJeFKIMJTYiAyGNINBhyDUIV+XNOlkHZ4LISIkhYXQumCuwHEHf2/LnVlaXE3t7G+trjhw8jkcjk5KTN9j9u374FGBHd3NyNRudu3ers6Wlrbwe3AvAC64jZ8dc31sD4effyeyPDw1Ro3LBTi86QtUVjI3mhUGCTn9bW/YHgxNQ0KBVcHXnmcBfgVlWPKXB8VVKflBGv6yMgcJf8Lf533nkH7IWb7e337tw5PNhfXphfXVpsCQS7enq6u3vgLV8Lk6dPnyQTCYfT2dPT429pIc+RWGH0X1ayUDKJEy/iVzQR4c0WHqLj5MIFFkroAH2ANQ2e3ZYWP+ipXntgsP5kLY+InEt2bReeRMCAIhXwqVyHSZ8NNS5U+yBhDUxFYwqXJc7nQxCgBxR44zRvWDA6DhTCFEkyoialLyCDnP4FG2JkdLSru+cgsZ/PZu/fmxscGgJEmJ6e6uzqAqN37s6tnWg0c3T05OGDR/fmJGwxkhCbWC+Aopw6Pev1esARqHLGAf1Mau4oLsJgoIN25AvVWCwKflb/0ODY+JjP66MIaMWQeTkhNvm6Be+jy+0aHhry+1u6urpv37wR3do6ymQOEvGD/QTcFjhbwNZgJAJwAD+9gyWb3GzZsDAorzCiahyTLesVKBIPD/Ffs4kIb7qIn4rKUd0u5/j4BKxsR0cZO+MaaUG2TFURA8nqpKqNlpZEHaE2B4V/RCKfQ6yHqkhjMUzBLASBiyRqFjUkoS0VVXdGT0xQ6h+RDF9OOflQa+uFS5c219fZDPj1tTu3boXDYbCTQ6HWCxcvjoyM7OzEHj96HN/dSadTcCuoZ9kJKuJ29fT2zZ49RxUEqNXKccFFVVMFOAtwrxLxuN1hHxkZjYQjGHtHi0yjo/zjfrpXKfhDqhZu9kttkYj7wvnOzo65u3dXV5YPDw/TyUMweUDts9lsbn0dYBL+yx5lwXeADw8ND4VCIUxUW2piQJTW1QbrMEvwe77QpjxPNEuetxXn88XhkeGr31wBvGetLGyiqULqymN+WsuTEREoDKkvd1phMr4WtcfGTIRRGY5TDLnhW3WL6nP0Srgb+UJhYnKyf3AwnToEf+fB/bmu3p5gaxCrKpze3t7Ors6h4eHDQ5aSAAF3AxHBFQwEwYnweD00qIKzSB2jz3RDaB+4e6BCYJj09/fDV7DwHh9NK0snTYL/HoRsrXKlrLAhlSxs5HG7wapq7+iIx+M7sR1wteKMoq50mDzMpNPZowxcZiGfe3T/3ubaGvgUPb29/QODHR0dcKPcbjZZl6c21KrIgMK/TUR4s0XTWdZOxyrwLfBMtPh88PMuLy8VirAqFGg4qiqqWLXPGUGBb6Rlk++mO/lVrShJ2PlGXcCPyyLiIFGpnMT3l2o9CFmWjNX1uIMWX6C5RqIdCPueyIOgHGQulw0Gg+cvXtza2EinUvDfvdu3e3v7RkdHJGzIsdqsoPotvhb9ovAL+IAGakNUVGoMsyiK1MhGgAuxWm1YylVyOZ2nz5yFGxuORJBvEb0k9GeIq7qKg6G+86/3aoUt4NiMQEyN5BPBHQv4/b09vQCm8DiUSsV4PLGzs7O5vra7uxPb3oaN+/uJZPJgaWHeHwhE2to7AQIBXjs7AW3BxRDl3lSk0ESEN1rYEFdUKuIIloiUTFVPz86urCwjEWuJwvgsi4Q0PkbfQcyGNS53FKSk7h0sLuDbFf6QUfdeVdVVXSg824aNiebeRAPu1CQdjbEGyWA+iBc0t44KKGAjWLxnz55dXlrCMgRpbXXl/r177e3trcEAdhfLONUSA+MYB1FkvfAB3RuVVV9ZbTieRK42SjdQwp8+BWA6PDRYZfU8GN8gsMJ5Z6wVis2nf4PMBBH31dhiOfEBQITFagkw6lqGF51dXRPFiWQyCZj67OkzMBAAGsARg8UjurW1E4stzj9jsYZQqLevH6ChtZXlNWGLw2Fvcii96SJL+ootChDK5UpXVyf8iru7u2zquVBG/N9qnb4aiwvKgB2iG1IEGfFbeEedylZs2aDMjApVK3qVuPMvSbU9C/xs64JwtYY3NyiMZouYFkHHZ1OzFeWHP/7J00cPqcLqyud/6Ovrm52d9Xjc5BHQmm1VrGAu0dQjSSRKeAs2Fnoeb/NrwIdxTYU6FrkpJEk0SJaHNt6gsCK5d6rGi8NjxByFKRtECMjiBy6ry+1qr7b39fal0+m9+N729vbezs7eLptAkTpMJuJxrBBdcdgddqeD+U2DQyDggzQR4Y0WzSyv2cicPavt3Pnz//W73xVLJXC/3VhdJ2vxOgIF8pbFQYx6qMGAOJ52ZOMXGzOLtfpvOCv5BDgQ6UzxkXrPXKYZhFVecUztyd1dnZfe/+DTX/+qkM+XJOl3v/k1mLuDg4NuRohEzn5VUqheoKZ3+8Vvaf1dbbjPmyM1llct92JDIMbZ0xaPx4NZic6J8fFcHm5nPpFIbGxsrCwtrS4v7cfjmWJayqSTBwcP783ZHY6B4eEmIrx9grGxSl9vrz8QPEweSLzXraob92gUyJLOqUKehRYj0GsNcSVUVVUopN70InwNrP8TjgavWcQTEeMbDKlNLZsgbApjCkMkGmRReIshdFl7G6MJeXj94x//ZHlh8f69u2yoSSz69ZdfwFvDw8MyTx9yFhme13xjXP03R2RsZuOMcozixdZis3s9nmAwMDDQf/bsmXg8AYYD+GUrS4vJxH65zNph5h8/biLCWymFYtHpcEzPzFy/+g2zrtkcB4ka5iVZFgqqokKC7Y39TRZcOqrEq6DWmJ3mxDvlKLTXDcL2dau9eUNtR51a+3XmJAWHnkqFiqCy2Zwn4vnbX/xidycW3d4C8+furZuwgrnd7u6uLgQBxYp1uLI2tO4NXNW/R2ExSJZl1DpZKcWLDU7wL6t3dblag63gjs3MzIBbsb62tr29tb66epCINxHhbRX4sUeGhxbm5zOZNFbvWaisQNZKa4zJBsGqZBiLqAp1opDhCba9kZGxPn8hvk3sL44j0hDGdxscXxskQSs/Dh1KDA0N/rd//Md/+ed/3k/E4a0Hd+8EA0Hb5cuhcNiK6TeMt3MylyYiNBRZN6BUHotVKBjJXrvdLo/b1RZhkywzmcz+PtzpvSYivJViwVoa8BKnp6du3rxJww5qSg+REEGpJVykzxo9f1XPO6q1iirXpu5qapZUATq1IvwRw4uq8YOm/bUqRyqL1G0K+or9/YMzs2eyR0f/8W//mkomM+n0zRvXnU7n2fPnw6EQ2iCMRdCUzmhKjXA0ECYhcyEEPT/1pKCzpgQDrKhjaHCgiQhvn6DiKDQ1ZGBgYDsa3Wclq6xzweg4qNrybWJh1Y7AQ9OaEvKDa8psTFIywQYCIfUaaAhbmmc066aK4es0yNAMDG033bjI5XLw+oMPPszl8v/2y/8Lq1tibxdAwdvic5x6x+N202dYlrFpH9RJjZumasEW1YiesqyN85S1CLHarFB6GwVN5SoyJpTAJzw1M3Pr9p1KuYQEzdoe9AOz5khzVYJpRVUNzCICL7R3anajF5R5MGq4MNiNHzBCj+nrDOeoZQ3ZTopqmJVMicZisXiYOvzpT39aLOR//+nvjtLp6PbWF7//L9jx9CzrYkDSF9bFQD4Sn4nE6IMsWOPwp+1TegukDsZF5pK2mEYHswDN6zu5prw6oWJb1t5fqXZ2do6Pjz9+9EhbnGWkXVN5uqFGA2uCcCYj3yTG8h6j0yHYUEz4Yjx+falC46swOzJ6xFGcVT5f2N3d/enPflYqlX/zn/8BCr+xvv7V5585HPaZU6esFjbYymLlXOkg8Jo4IE7KLv7FSMPwynExF9reRIS3Uiyslc2G/KqVYkka6O9LJpOxaBR/VM6fx5SFxhMgqQE1Mle1oaBCnw3ZRCay1vJo3GL8k4J/qlZoUGs71GCH2Gh6S4Qb649f/1mQfKGQSmd+/jc/j+3E5m5+63A411aWP/3Nb2TFMjk56XI5ZcQvym6wdm+rTNRyFsXSjDi+rDQR4a0UlmUuFGgcOJjWTqdjfGw0n8ul02kVGVOo5wf2JF4wof+q1gpJx6HXRl1tqNImMdkFxu2mLZLBcTBZBPXo0HA3QrFsNuuw23/xi79PJZNrqytWm219deX3v/0N7DQ1PcUGNKvYwSyxawfTCa66pA1cacpLSRMR3koBaxlM42oF4+2yUiqW/H4/LJhPkI9Y9D6pVLYs6pAMhr14TcDR0LwXKlobX6h5VxgUQrFNhxJfJzWyI4xvGfGIZiVLjMG9JGN0YC++F2oN/eK//8Ov//P/LTx7KmHXw29/9Z+ZdPr0mdlgIGix81kvGFWTT5jX0JQTpIkIb6WwDiicL8j+wOQCmNZtbRH449mzeQAF0Cur6InEoILgUzQSJYp+h3pEkDUxWfuSYXmv/6DJZKg/cyMYSQZEoPZkIyIAmont4ALY7fbE/n57e/vf/N3fffGZ7/7c3UIut7G+9uXnn5Uq5dnZ2fa2NpvVVpLINGjmI7+jNBHhrRRW+WuhuaYV0B5FslTKFQSFNovF8uTps+TBATUwK7xUsUIDHSTOrVgzD67hoi01yhSYfP7j9L/eWDCZCZKBlfyY71LFWAFybQqFAmzdPzgI+AM/+slfwca527fUcnknuv3155/ls7mLly6GwxGV5qKwvOYb1Mj8FkkTEd5K4TyIOMWQHnvG/1Ou5NR8MBicmZ6en5+P7cQkm13C1mYWVkDORUnroSRngbhShUshFIhUWSNYRLpBESMUdQeGkIRQeGqgxOEoisrJWmjx12seZG1uivZFSMCEF0KfMkY3jQMFYDs4EQAK4CL96Mc/LpdKjx/ch4vaicW++eqLQiF/4dK7YCix9mpmH1WI5sAYSW3Kc6WJCG+fyLLe22NYY5F9n01nKAUC/tnZ00+eOtfX1hjJks1OuQYXGgv5fJ6Y0WXDLOnaQ4llXHcTzBkB1DBSXZNFUGZ5S+zepz9ZYXVVYTOItPOvi03i2VAbckU9vklBfFEymQwG/H/9s5+XSuVH9xnnYjqVuvrVl+AuffjxD/r7+6oFzjsMF85GyOLBm3mHF5EmIvwZicqrkY+yWbvNNnv6nY6Ojju3b8fjcTYsUFEymQybSmK3OxwOQX+qpwe1JltF2AYG375mjVW1ZgaDcJYCtiAzA6FSZdPZNcpVZjbw3epSjwQrDYdBCDEWQdD+e/FEe3vbP/zTP/lafHO3b2ePMmA+fHvtai6X++GPfzI0NGgljvlqxVKxEFxSklLFDss/zQ/w5yBNRPjzEbTG1XKFkYvnqwV49Ls6Ozp+9tNr169trG/s7cWdTidgAexoQ8GR5YqkLeaifI2AgE9cQTeBGqr5d5A+a+0QkmFgOSdmwtpBYYBUtAoIq+B6NIQMxKEEAEnHJybFRjgg6P/mxmYkEvnZ3/yt1Wq9e+smuA+lYvHe7VvZbPaTH/1oenra5/WW+Ww4ma5LYnX9r+v3eDuliQh/PkJrMhUgsEBjvlAql8FY+OQHn6TT6eWV1bXVlb14vFQsFIsFsvpxNrGFfAhDeoF0U98i8eC/OUco8XY6iyTpo5yovQb7LFgPtkozxRQOB9pedWkLSTJCg2LYQTUUMzKUIRpFqxU8AnAfwA76wQ9/1NbRcfPa1ej2NoDCwpPHCHaW0++ctjvs1MyDURL4FPZ9NEMKx0sTEf58RNZIMnAEOQb2KtVCtbi7u+dw2MfHRqcmJw4PD7ej0UQ8nkqni4VCuVwpFAugRejL02AfZgvwCIK2NBNjqggFau0zqsxjioA8FWpzBKPD7fa43G6rhYhPMWUgMQNBVXXjwIQIWlCCc8BTGwa/Kt19QFelyg0ZOGecNKNEo9s+X8u5c+dHR0a++Pzz+3fvHGUyq0uLX0hSwB/o7++3InaoKidWVU8eCfkXL01E+PMRUmIi22YUmjZWxswAQlLKzGRIgSdgt9tAc8bGxsDqBlsBVLkAtkQhTwfQ1R1FFR2NZizgonCToUojZxmNKksZyIeHKTimzWKVZF3ntZCC4YzhLcbkotBEObJM7LJdVXnTpYFITD+QpI2EkbQSbLje+N5eIOjv6e19/PABvAVgtzj/7OHDh8HW1mAwwE9aq9tshhhPkCYi/LkJjV/gJMVV1aJYKGhnsVIJYLlULFPIAP512O0up5N8h9oKg1oMYDzPOL6FeRdcoShGAF/BQMeiOB0OMvYfPnr09MnjleXlo1QKFmcKU9SwmKrif1WZyJ0wUMHGz1kUm90Op+NwOJCDHLlgaymVVW22uqpNpqFIoYoZB8AChUKVxeKtG9e9Xu/k1FRbJMLiIsS5XpPzwPwrH9DchAkmTUT4cxNhkAu6Xj2TIOnLrqoVLGqZ/xJ+ooGHjZVMKjIv8OoF0J9cLh+LgfeRODo6Sh0e+v3+mVOnOjs7AQLCofD5CxcGB4cO2JiAZDabBWMEAKpURDuC+TIVDjxYgm2xWmUxdAzHk8KLQoEFQSi8yabLawFI+jgOpi3DPszxwf4FARPwyuP19g8Og7I/e/z409/+entr68LFi+A+2G22MtKuE4LwUVdWlqTko5mbtkMTEf5ipeHTf1wZT6VaYVl9iRkSxWJxeXnl0cOHSwvzu7EoayhSpeGxsa7u7khbxMYGz3lBJwf6B+BT5VK5CEhQKiu8CYJZFTTbVuJZCcXGvBtKOlLwkoHXUS5XQfJIZp5UKsJ6UbX6S/jeXC6XyWRy2ezRUQaAqVRkIdOjTKarp+fSu5dhz4P9g+jmxvVvvo5Fty9cuvTO6VlwIeB8REyBnVKTQ6FWmojQFF0aWs6AHU6HkybHgObdv3//+tVv1tlEqSIYDEjpPXLq9Gx7RwfYDhTDY7QFimypWux2u0f20HFIpbk7oyGCZMIgrVOjzdCnJMIZMg41EujAOh8YNpSJXbZcqQAupNNpMFi6u7vgndVz59OHSXAl5p883trYiMcT73/wQUdHu4y1jwYHST3u2v8CpYkITWksRiNCxsLkRCLx5ZdfXP36q0wqZbXZAoHgyPj4+MTk8MhwJBy2IlUJCw3a7BjRZBY6aR3NGmJRQDAQpErtYfXFXzLWIBiKESSJhzPgeHlszZAQWeD/bHAeVj55yWa1AijQ7ONSmdFPv/f++3u7O3O3bsLbuezRF7//9ODg4MyZM2PjYy6XC5wIyoPg3IdmSpJLExGa8nwB+39vL/5fn/7uxtVvACdaAoHhkdELl97t6+sLBAMOnEZPfjgY9DKu3kLDMdyoyGClGwKKkrYm83IljB0ISx5UlJVdI5u4Pmdee4uCm/SNFRZUYHPiGAVbtcRTG7wCQmmLhP/6Zz/3B4LffPVFNpOp5HK3r1/b3lhffef0wMAAnbyN8S81uVt1aSJCU54vYI3fuH79zrc3wH3v7Oo+e/7C2fPnI5EIqBM69jSUkiUjbSx6x9x+tnSzQoUS5kJrpktxLJCJ4FkmiNCUn8gN9PiorFdaUwmWzAsotUltOP5cH21MHRxsY1UtqZXenm7Lhx/CWV354vPUYRJAh41IjcXauzq7e3r7+gd6e3tD4bAbTAa73Ug6+BcrTURoSq0YRohR5B+W/bXVtZvXrwEuhMORDz/55Ny5cz6fj4xtPogZ65GoaJINmJKqwmqgwAG3zA1S6xCoNc68yujnZe0jWpUke6darUrmyIPMmzYRW0TFo4qDXouFYkd72/vvvw9Ydufmt8mD/TKbLplfX1nZWl9/8uhhRwcblRxpb+vs7Aq2tvq8XofDYbVa9YNLqpGqWGR2xS0Se7663+D7lCYiNMUg+rgPlUhZLBZLKpV+cP9efHcH/hybmjp9etbf0gJLMa38vBZAK1/gk+A0ZdYnkR9vltckR7XYovEjhs/yLnCT8LUda5esjHVWI26qVsFagA+3trZ++NFHbe3tjx893FhbPdjfB5gDcDk8OID/VpaWPF4mobY2MBzC4bA/4He53GA4gDhdTgqUwr90WygrImvtHKK+wtSC8ZZKExGaootoIqAooIzMCAcHB48ePKARbGBjt7T4wE0AKDAyF7yZAvCEfRBMh8HH8fv9Q8PD25uby0uLi4sL0a2tEhJGgMlQLBb2E/Gtrc35J4/BfXA6XQ6n0x8IeFtaOjs72QuvD9AB7gAAR4vPBzZRVSVQkASthIE74i2WJiI0RRcro1diUT1mIMiYGlDZyHYyBOwORz5fYBwkFmYCvPleN/NEqoz3hcqXwB3o7OjoaG+fmJxcW19bmJ9fXVnZiUbTqRQocxXLnsAzOspkJIqJWq0yUr8yGmubze3xgMEQbmsPhUPtcJyOTkAHt9vtcNhtVpvMpqe9/XggSf8fdes1hsUQVt4AAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 13" align="bottom" width="287" height="185" border= "0">

Dávkovacie okienko (Dispensing slide)


Skladanie – Nasadenie náustku a ochranného viečka

Nasaďte náustok so zarážkou do drážky na ľavo a otočte ho doprava pokým nezapadne na miesto.

Ukončite to nasadením ochranného viečka.

Náustok (Mouthpiece)

Záražka (Pin)

Drážka (Groove)


Poznámky

 • Písomná informácia pre používateľov popisuje ako liek pôsobí. Pred prvým použitím inhalátora si ju, prosím, dôkladne prečítajte.

 • NOVOLIZER®, ktorý sa uvoľňuje rôzne liečivá neobsahuje žiadne hnacie plyny a bol navrhnutý na opätovné napĺňanie. To robí NOVOLIZER® ekologicky veľmi prijateľným výrobkom.

 • Predávkovanie NOVOLIZEROM nie je možné. Dokonca aj ak sa tlačidlo stlačí niekoľkokrát, nie je dostupné väčšie množstvo prášku na inhaláciu. Tlačidlo stláčajte iba ak skutočne chcete inhalovať. Ak nepodarí vykonať inhaláciu správne po niekoľkých pokusoch, vyhľadajte lekára.

 • NOVOLIZER® možno opätovne naplniť novými náplňami*, ktoré obsahujú liečivo a preto je dokonale vhodný na dlhodobé používanie (až do jedného roka).

 • Naplnený NOVOLIZER netraste.

 • Prosím, pomôžte deťom správne zaobchádzať s pomôckou.

 • Ubezpečte sa, že NOVOLIZER® je chránený pred vlhkosťou a teplom a uchováva sa vždy čistý.


* Čo sa týka zodpovedajúceho lieku, prosím, spýtajte sa svojho lekára.

13Budelin Novolizer 200 µg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2010/02421, 2012/07132


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Budelin Novolizer 200 μg

inhalačný prášok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna odmeraná dávka obsahuje 200 mikrogramov budezonidu.


Pomocná látka:

10,7 mg monohydrátu laktózy/odmeraná dávka.

Odmeraná dávka je dávka, ktorá je k dispozícii pre pacienta po prechode náustkom.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný prášok

Biely až takmer biely inhalačný prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba perzistujúcej bronchiálnej astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na inhalačné použitie.


Ak sa pacient prestaví z alternatívnej inhalačnej pomôcky na Budelin Novolizer, dávka sa má podľa potreby opätovne prehodnotiť a upraviť na individuálnej báze. Má sa zvážiť liečivo, dávkový režim a spôsob podania.


Pacienti, ktorí sa predtým neliečili steroidmi a pacienti, ktorí sa predtým liečili inhalačnými steroidmi:


Dospelí (vrátane starších pacientov) a deti/dospievajúci starší ako 12 rokov:


Odporúčaná začiatočná dávka: 200 – 400 mikrogramov raz alebo dvakrát denne

Maximálna odporúčaná dávka: 800 mikrogramov dvakrát denne


Deti vo veku 6 – 12 rokov:


Odporúčaná začiatočná dávka: 200 mikrogramov dvakrát denne alebo 200 – 400 mikrogramov jedenkrát denne

Maximálna odporúčaná dávka: 400 mikrogramov dvakrát denne


Deti mladšie ako 6 rokov:

Budelin Novolizer sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov vzhľadom na nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti.


Dávka sa má prispôsobiť potrebám každého jednotlivca, závažnosti ochorenia a klinickej odpovede pacienta. Dávka sa má upravovať dovtedy, kým sa nedosiahne kontrola astmy a potom sa má vytitrovať na najnižšiu dávku, pri ktorej sa zachová účinná kontrola astmy.


Dávkovacie limity:


Dospelí (vrátane starších pacientov) a deti/dospievajúci starší ako 12 rokov: 200 – 1 600 mikrogramov denne.


Deti vo veku 6 – 12 rokov: 200 – 800 mikrogramov denne.


Na začiatku liečby, počas obdobia ťažkej astmy a počas znižovania alebo vysadzovania perorálnych glukokortikoidov sa má u detí a dospelých vrátane starších pacientov použiť dávkovanie dvakrát denne.


U dospelých vrátane starších pacientov a detí/dospievajúcich starších ako 12 rokov s miernou alebo stredne ťažkou astmou, ktorá je už kontrolovaná inhalačnými glukokortikoidmi (buď budezonidom alebo beklometazóndipropionátom) podávanými dvakrát denne, sa môže použiť dávkovanie do 800 mikrogramov raz denne.


U detí vo veku od 6 – 12 rokov s miernou alebo stredne ťažkou astmou, ktorá je už kontrolovaná inhalačnými glukokortikoidmi (buď budezonidom alebo beklometazóndipropionátom) podávanými dvakrát denne, sa môže použiť dávkovanie do 400 mikrogramov raz denne.


Ak sa pacient prestaví z dávkovania dvakrát denne na dávkovanie raz denne, dávkovanie má byť v rovnakej zodpovedajúcej celkovej dennej dávke (so zvážením liečiva a spôsobu podania) a táto dávka sa má potom znížiť na minimálnu dávku, ktorá je potrebná na udržanie účinnej kontroly astmy. Režim jedenkrát denne sa má zvažovať len v prípade, ak sú symptómy astmy pod kontrolou.

V prípade dávkovania jedenkrát denne sa má dávka používať večer.


V prípade zhoršenia kontroly astmy (rozpozná sa napr. pretrvávajúcimi symptómami postihujúcimi dýchaciu sústavu, zvýšeným používaním inhalačného bronchodilatátora) sa má dávka inhalačných steroidov zvýšiť. Tí pacienti, ktorí sa liečia režimom dávky jedenkrát denne majú byť poučení, aby zdvojnásobili svoju dávku inhalačného kortikosteroidu tak, že dávka jedenkrát denne sa bude podávať dvakrát denne. V prípade zhoršenia kontroly astmy sa má pacient poradiť s lekárom hneď, ako to bude možné.


Na úľavu od akútnych symptómov astmy majú byť kedykoľvek k dispozícii krátkodobo účinkujúce inhalačné beta-2-agonisty.


Spôsob a dĺžka trvania liečby:


Budelin Novolizer je určený na dlhodobú liečbu. Má sa podávať pravidelne podľa odporúčaného režimu, hoci sa u pacienta nevyskytujú symptómy.


Zlepšenie kontroly astmy sa môže objaviť za 24 hodín, hoci na dosiahnutie maximálneho prínosu môžu byť potrebné ďalšie 1 – 2 týždne liečby.


Aby sa zabezpečilo, že liečivo optimálne dosiahne určené miesto účinku, inhaláciu je nevyhnutné vykonať čo najplynulejšie, s najhlbším nádychom a čo najrýchlejšie (na maximálnu inhaláciu). Jasný zvukový signál a zmena farby v kontrolnom okienku zo zelenej na červenú naznačuje, že sa inhalácia vykonala správne. Ak nezaznel zvukový signál a k zmene farby v kontrolnom okienku nedošlo, inhalácia sa má zopakovať. Inhalátor zostane uzatvorený dovtedy, kým sa inhalácia nevykoná správne.


Na zníženie rizika výskytu kandidózy v ústach a chrapotu sa odporúča, aby sa inhalácia vykonala pred jedlom a aby sa po inhalácii ústa vypláchli vodou alebo sa vyčistili zuby.


Použitie a manipulácia s inhalátorom prášku (= Novolizer)Výmena náplne


 1. Zľahka súčasne stlačte rebrovité plochy po oboch stranách viečka, viečko potiahnite smerom dopredu a nadvihnite ho.


 1. Odstráňte ochrannú hliníkovú fóliu z obalu náplne a novú náplň vyberte.


 1. Náplň vložte do inhalátora prášku (= Novolizer) s počítadlom dávok smerom k náustku.


 1. Nasaďte viečko do drážok zhora a zatlačte na plochu smerom k tlačidlu, kým nezapadne na miesto. Náplň sa môže ponechať v inhalátore prášku (= Novolizer) dovtedy, kým sa používa alebo do 6 mesiacov po nasadení.


Poznámka: Náplne Budelinu Novolizer sa môžu používať len v inhalátore prášku Novolizer.


Používanie


 1. Ak používate inhalátor prášku (= Novolizer), vždy ho držte vo zvislej polohe. Najprv odstráňte ochranný kryt.


 1. Stlačte farebné tlačidlo na doraz. Zaznie hlasné dvojité kliknutie a farba kontrolného okna sa zmení z červenej na zelenú. Potom pustite farebné tlačidlo. Zelená farba v kontrolnom okienku značí, že inhalátor prášku (= Novolizer) je pripravený na použitie.


 1. Urobte čo najväčší výdych (ale nie do inhalátora prášku).


 1. Náustok si vložte medzi pery. Inhalujte prášok pri hlbokom nádychu. Počas tohto vdychu má zaznieť hlasné kliknutie, ktoré signalizuje správnu inhaláciu. Zadržte dych na niekoľko sekúnd a potom pokračujte v normálnom dýchaní.


Poznámka: Ak je potrebné, aby pacient použil naraz viac ako 1 vdýchnutie, majú sa zopakovať kroky 2 – 4.


 1. Ochranný kryt nasaďte na náustok – podanie dávky je dokončené.


 1. Číslo v hornej časti okienka ukazuje počet zostávajúcich dávok na inhaláciu.


Poznámka: Farebné tlačidlo sa má stlačiť len krátko pred inhaláciou.


Dvojitá inhalácia omylom nie je pri inhalátore prášku (= Novolizer) možná. Kliknutie a zmena farby v kontrolnom okienku značí, že inhalácia sa vykonala správne. Ak sa farba v kontrolnom okienku nezmení, potom sa má inhalácia zopakovať. Ak sa po niekoľkých pokusoch inhalácia nedokončí správne, potom sa má pacient porozprávať s lekárom.


Čistenie


Inhalátor prášku (= Novolizer) sa má čistiť v pravidelných intervaloch, ale minimálne pri každej výmene náplne. Pokyny ako vyčistiť inhalátor prášku (= Novolizer) je možné nájsť v priložených Pokynoch na použitie.


Poznámka: Aby sa zabezpečilo správne používanie inhalátora, pacienti majú dostať podrobné inštrukcie ako používať inhalátor prášku (= Novolizer). Deti majú používať tento liek len pod dohľadom dospelej osoby.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo budezonid alebo na pomocnú látku monohydrát laktózy (ktorá obsahuje malé množstvá mliečnych bielkovín).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Budezonid nie je určený na liečbu akútnej dýchavičnosti alebo status asthmaticus. Tieto stavy sa majú liečiť zvyčajným spôsobom.


Liečba akútnych zhoršení astmy a symptómov astmy môže vyžadovať zvýšenie dávky budezonidu. Pacienta je potrebné poučiť, aby ako záchrannú liečbu na úľavu od akútnych symptómov astmy, použil krátkodobo účinkujúci bronchodilatátor.


U pacientov s aktívnou a aj latentnou formou pľúcnej tuberkulózy je potrebné pozorné sledovanie a osobitná starostlivosť. Pacienti s aktívnou formou pľúcnej tuberkulózy môžu používať budezonid len v prípade, ak sa súbežne liečia účinnými tuberkulostatikami. Podobne u pacientov s mykotickými, vírusovými alebo inými infekciami dýchacích ciest sa vyžaduje pozorné sledovanie a osobitná starostlivosť a majú používať budezonid len v prípade, ak užívajú aj adekvátnu liečbu na takého infekcie.


Pacienti, u ktorých opakovane dôjde k zlyhaniu pri vykonávaní inhalácie, sa majú porozprávať so svojím lekárom.


U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene môže liečba budezonidom, podobne ako pri liečbe inými glukokortikosteroidmi, viesť k spomaleniu rýchlosti eliminácie a k zvýšeniu systémovej dostupnosti. Pozornosť sa má venovať možným systémovým účinkom. Preto sa má u týchto pacientov v pravidelných intervaloch kontrolovať funkcia osi hypotalamus – hypofýza – kôra nadobličiek (HPA).


Dlhodobá liečba vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov, najmä dávky vyššie ako sú odporúčané dávky, môže viesť ku klinicky významnému potlačeniu funkcie nadobličiek. Na pokrytie počas obdobia stresu alebo elektívneho chirurgického zákroku sa má zvážiť doplnkový systémový kortikoid.


Môžu sa objaviť systémové účinky inhalačných kortikosteroidov, najmä pri vysokých dávkach predpisovaných počas dlhého obdobia. Tieto účinky sa vyskytujú s menšou pravdepodobnosťou ako pri užívaní tabliet s obsahom glukokortikoidov. Možné systémové účinky zahŕňajú potlačenie funkcie kôry nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, viacero psychických alebo behaviorálnych účinkov zahŕňajúcich psychomotorickú hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkosť, depresiu alebo agresivitu (najmä u detí). Je preto veľmi dôležité, aby sa dávka inhalačného kortikosteroidu vytitrovala na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udržiava účinná kontrola astmy.


Odporúča sa, aby sa u detí liečených dlhodobou liečbou inhalačnými kortikosteroidmi, pravidelne sledovala telesná výška. Ak sa rast spomalí, liečba sa má prehodnotiť za účelom zníženia dávky inhalačného kortikosteroidu, ak je to možné na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udrží účinná kontrola astmy. Okrem toho sa má zvážiť odoslanie pacienta k detskému pneumológovi.


Upozornenia pre pacientov, ktorí sa predtým neliečili kortikosteroidmi:

Ak sa budezonid používa pravidelne podľa pokynov, pacienti ktorí sa predtým nikdy neliečili kortikosteroidmi alebo len ojedinele dostávali krátkodobú liečbu kortikosteroidmi, majú spozorovať zlepšenie dýchania po približne 1 – 2 týždňoch. Nadmerný opuch sliznice a zápalové procesy však môžu spôsobiť upchatie ciest v prieduškách v takom rozsahu, že budezonid nebude môcť naplno vykazovať svoje lokálne účinky. V takýchto prípadoch sa má inhalačná liečba budezonidom doplniť krátkodobým režimom obsahujúcim kortikosteroidy. Po postupnom znížení dávky systémových kortikosteroidov sa pokračuje v inhalačných dávkach.


Upozornenia pre pacientov, ktorí prechádzajú zo systémovo účinkujúcich kortikosteroidov na inhalačnú liečbu:

Pacienti dostávajúci systémovú liečbu kortikosteroidmi sa majú prestaviť na Budelin Novolizer v čase, keď sú ich symptómy pod kontrolou. U tých pacientov, u ktorých je funkcia kôry nadobličiek zvyčajne poškodená, sa systémová liečba nesmie ukončiť náhle. Na začiatku prestavenia sa má podávať vysoká dávka Budelinu Novolizer ako doplnok k systémovým kortikosteroidom počas približne 7 až 10 dní. Potom v závislosti od odpovede pacienta a v závislosti od pôvodnej dávky systémového steroidu, sa denná dávka systémového kortikosteroidu môže postupne znižovať (napr. 1 miligram prednizolónu alebo zodpovedajúce množstvo každý týždeň alebo 2,5 miligramov prednizolónu alebo zodpovedajúce množstvo každý mesiac). Perorálny steroid sa má znížiť na čo najnižšiu možnú hladinu a perorálny steroid sa môže úplne nahradiť inhalačným budezonidom.


Počas prvých niekoľko mesiacov od prestavenia pacientov zo systémového podávania kortikosteroidov na inhalačnú liečbu môže byť nevyhnutné opätovne začať systémové podávanie kortikosteroidov počas stresového obdobia alebo v prípade núdze (napr. ťažké infekcie, poranenia alebo chirurgický zákrok). To platí aj pre pacientov, ktorí dostávali dlhodobú liečbu vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov. Môže sa u nich tiež objaviť poškodenie funkcie kôry nadobličiek a môžu potrebovať systémový kortikosteroid na pokrytie obdobia počas stresu.

Obnova poškodenej funkcie kôry nadobličiek môže trvať určitý značný čas. Pravidelne sa má sledovať funkcia osi hypotalamus – hypofýza – kôra nadobličiek.


Počas obdobia prestavovania môže pacient napriek udržaniu alebo dokonca zlepšeniu funkcie dýchacieho traktu pociťovať celkový pocit choroby, ktorý nie je možné bližšie určiť. Pacienta je potrebné povzbudiť, aby pokračoval v liečbe inhalačným budezonidom a vo vysadzovaní perorálnych steroidov, pokiaľ sa nevyskytujú klinické znaky, ktoré môžu naznačovať insuficienciu nadobličiek.


Po tom ako sa pacient prestavil na inhalačnú liečbu, môžu sa prejaviť symptómy, ktoré boli potlačené predchádzajúcou systémovou liečbou glukokortikoidmi, napr. alergická rinitída, alergický ekzém, bolesť svalov a kĺbov. Na liečbu týchto symptómov sa majú súbežne podávať vhodné lieky.


Inhalačný budezonid sa nemá náhle vysadiť.


Ak sa do 14 dní liečby nepozoruje žiadne zmiernenie symptómov alebo adekvátna kontrola astmy, je potrebné poradiť sa s lekárom kvôli úprave dávky alebo vysvetleniu správneho postupu pri inhalácii.


Laktóza môže obsahovať mliečnu bielkovinu. Množstvo laktózy nachádzajúce sa v Budeline Novolizer zvyčajne nespôsobuje žiadne problémy u ľudí s neznášanlivosťou laktózy. U pacientov s ťažkou deficienciou enzýmu sa však po inhalácii prášku obsahujúceho laktózu veľmi zriedkavo hlásila neznášanlivosťou laktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na veľmi malú plazmatickú koncentráciu dosiahnutú po inhalácii dávok, sú klinicky významné liekové interakcie vo všeobecnosti nepravdepodobné.

Silné inhibítory CYP3A4 (napr. ritonavir, itrakonazol, ketokonazol, nelfinavir) však môžu výrazne zvýšiť plazmatické hladiny budezonidu. Keďže údaje poskytujúce odporúčania pre dávkovania chýbajú, časový interval medzi podaním inhibítorov CYP3A4 a budezonidom má byť čo najdlhší a má sa zvážiť zníženie dávky budezonidu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Údaje o približne 2 000 exponovaných graviditách nenaznačujú žiadne zvýšené teratogénne riziko súvisiace s používaním inhalačného budezonidu.

V štúdiách na zvieratách sa preukázalo, že glukokortikoidy vyvolávajú malformácie (pozri časť 5.3) Toto pravdepodobne nie je relevantné pre ľudí, ktorým sa podávajú odporúčané dávky.

V štúdiách na zvieratách sa identifikovali ďalšie typy nežiaducich účinkov (napr. spomalenie vnútromaternicového rastu, kardiovaskulárne ochorenie v dospelosti) pri expozíciách pod rozsahom teratogénnej dávky.


Budelin Novolizer sa má používať len v prípade, ak očakávaný prínos prevažuje nad potenciálnymi rizikami. Počas laktácie sa na udržanie adekvátnej kontroly astmy má používať najnižšia potrebná účinná dávka budezonidu.


Budezonid sa vylučuje do materského mlieka. V terapeutických dávkach sa však neočakávajú žiadne účinky na dojčené dieťa. Budelin Novolizer sa môže používať počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa žiadne štúdie účinkov na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce udalosti podľa tried orgánového systému a frekvencie sú uvedené nižšie. Frekvencie sú definované ako:

Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (nie je možné určiť ich z dostupných údajov


Orgánový systém

Veľmi časté (> 1/10)

Časté

(> 1/100 až < 1/10)

Menej časté

(> 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé

(> 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé

< 1/10 000

Neznáme

Infekcie a nákazy


orofaryngeálna kandidóza


Poruchy imunitného systému
precitlivenosť

angioedémPoruchy endokrinného systému

supresia funkcie nadobličiek


Psychické poruchy


psycho-motorická hyperakti-vita

poruchy spánku

úzkosť

depresia

nepokoj

nervozita

agresivita

zmeny v správaní (najmä u detí)

Poruchy oka

zelený zákal, sivý zákal


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


chrapot

kašeľparadoxný broncho-spazmusPoruchy gastrointesti-nálneho traktu


podráždenie sliznice v ústach

ťažkosti s prehĺtaním

Poruchy kože a podkožného tkaniva

kožné reakcie

urtikária

vyrážka

dermatitída

pruritus

erytém

tvorba modrín
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
spomalenie rastu

znížená hustota kostného tkaniva
Často sa môžu objavovať mierne podráždenia sliznice sprevádzané ťažkosťami s prehĺtaním, chrapotom a kašľom.


Liečba inhalačným budezonidom môže viesť k vzniku kandidóz v nosohltane. Skúsenosti preukazujú, že sa kadidóza objavuje menej často, ak sa inhalácia vykoná pred jedlom a/alebo sa po inhalácii vypláchnu ústa. Vo väčšine prípadov tento stav odpovedá na liečbu miestnymi antimykotikami bez toho, aby sa liečba inhalačným budezonidom vysadila.


Tak ako pri iných inhalačných liečbach, v zriedkavých prípadoch sa môže objaviť paradoxný bronchospazmus, ktorý sa prejavuje zvýšeným sipotom po podaní dávky. Paradoxný bronchospazmus reaguje na rýchlo účinkujúci inhalačný bronchodilatátor a má sa okamžite liečiť. Budezonid sa má okamžite vysadiť, pacient sa má vyšetriť a ak je to potrebné, má sa začať s alternatívnou liečbou.


Môžu sa objaviť systémové účinky inhalačných kortikosteroidov, najmä ak sa predpisujú veľké dávky počas dlhého obdobia. Tieto účinky môžu zahŕňať potlačenie funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie hustoty kostného tkaniva, zelený zákal a glaukóm. Pri dlhodobej liečbe sa má u detí pravidelne sledovať rast.


Môže sa zvýšiť náchylnosť na vznik infekcie. Schopnosť adaptovať sa na stres môže byť narušená.


Monohydrát laktózy obsahuje malé množstvá mliečnych bielkovín, a preto môže spôsobiť alergické reakcie.


4.9 Predávkovanie


Symptómy predávkovania


Akútne predávkovanie Budelinom Novolizer vyžadujúce si opatrenia je prakticky nemožné. Z dlhodobého hľadiska sa môže objaviť atrofia kôry nadobličiek. Môžu sa objaviť účinky, ktoré sú pri glukokortikoidoch zvyčajné, napr. zvýšená náchylnosť na vznik infekcie. Schopnosť adaptovať sa na stres môže byť narušená.


Terapeutická liečba predávkovania


Vo všeobecnosti sa nevyžaduje žiadna urgentná liečba akútneho predávkovania. Ak sa v inhalačnej liečbe pokračuje v predpísanom dávkovaní, funkcia osi hypotalamus – hypofýza – kôra nadobličiek sa má znormalizovať do približne 1 – 2 dní.


Ako opatrenie v stresových situáciách môže byť nevyhnutné podať kortikosteroidy (napr. vysoké dávky hydrokortizónu).

Pacienti s atrofiou kôry nadobličiek sa považujú za závislých od steroidov a musia byť nastavení na vhodnú udržiavaciu liečbu systémovým steroidom dovtedy, kým sa stav nestabilizuje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné inhalačné antihistaminiká, glukokortikoidy, budezonid

ATC kód: R03BA02


Budezonid je syntetický glukokortikoid. Po perorálnej inhalácii má lokálny protizápalový účinok na sliznicu priedušiek.

Budezonid prestupuje bunkovými