+ ipil.sk

Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramovPríbalový leták
Písomná informácia pre používateľa


Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov

inhalačný prášok

budezonid/dihydrát formoteroliumfumarát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám.Nedávajte ho nikomu inému.Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5

mikrogramov

3. Ako používať Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov a na čo sa používa


Bufomix Easyhaler je inhalačný liek. Obsahuje dve rôzne liečivá: budezonid a dihydrát formoteroliumfumarátu.

 • Budezonid patrí do skupiny liečiv nazývanej „kortikosteroidy“. Pôsobí tak, že zmierňuje a zabraňuje vzniku opuchu a zápalu v pľúcach.

 • Dihydrát formoteroliumfumarátu patrí do skupiny liečiv nazývanej „dlhodobo pôsobiace agonisty beta2-adrenoreceptora“ alebo „bronchodilatátory“. Pôsobí tak, že uvoľňuje svalstvo v dýchacích cestách. To vám pomôže uľahčiť dýchanie.

Lekár vám predpísal tento liek na liečbu astmy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov


Nepoužívajte Bufomix Easyhaler:

 • ak ste alergický na budezonid, dihydrát formoteroliumfumarátu alebo na ďalšiu zložku laktózu (ktorá obsahuje malé množstvo mliečnej bielkoviny).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Bufomix Easyhaler, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

 • ste diabetik (máte cukrovku)

 • máte infekciu pľúc

 • máte vysoký krvný tlak alebo ste už mali problémy so srdcom (vrátane nepravidelnej činnosti srdca, veľmi rýchleho pulzu, zúženia tepien alebo zlyhania srdca)

 • máte problémy so štítnou žľazou alebo nadobličkami (žľazy nachádzajúce sa nad obličkami)

 • máte nízke hladiny draslíka v krvi

 • máte vážne problémy s pečeňou.


Po inhalácii dávky si vypláchnite ústa, aby ste zabránili vzniku plesňovej infekcie v ústach.

Iné lieky a Bufomix Easyhaler

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis a liekov rastlinného pôvodu.

Predovšetkým, informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate ktorýkoľvek z nasledovných liekov:

 • Betablokátory (ako je atenolol alebo propranolol na liečbu vysokého krvného tlaku), vrátane očných kvapiek (ako je timolol na liečbu glaukómu - zelený očný zákal).

 • Lieky proti rýchlej alebo nepravidelnej činnosti srdca (ako je chinidín).

 • Lieky, ako je digoxín, často používané na liečbu zlyhania srdca.

 • Diuretiká, známe aj ako tablety na odvodnenie (ako je furosemid). Používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku.

 • Steroidné lieky užívané ústami (ako je prednizolón).

 • Xantíny (ako je teofylín alebo aminofylín). Tieto sa často používajú na liečbu astmy.

 • Iné bronchodilatátory (lieky na uvoľnenie dýchacích ciest) (ako je salbutamol).

 • Tricyklické antidepresíva (lieky na liečbu depresie) (ako je amitryptylín) a antidepresívum nefazodón.

 • Inhibítory monoaminooxidázy, známe aj ako inhibítory MAO (lieky na liečbu psychických porúch) (ako je fenelzín).

 • Fenotiazíny (ako je chlorpromazín alebo prochlorperazín).

 • Lieky nazývané „inhibítory proteázy HIV“ (ako je ritonavir) na liečbu infekcie HIV.

 • Lieky na liečbu infekcií (ako je ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycín a telitromycín).

 • Lieky na liečbu Parkinsonovej choroby (ako je levodopa).

 • Lieky na liečbu porúch štítnej žľazy (ako je levotyroxín).


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného alebo si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať Bufomix Easyhaler.


Povedzte lekárovi alebo lekárnikovi aj to, že sa chystáte podstúpiť operačný zákrok v celkovej anestézii(narkóze) alebo lekársky výkon u zubára.


Tehotenstvo a dojčenie

 • Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

 • Bufomix Easyhaler nepoužívajte, pokiaľ vám to nepovedal lekár.

 • Ak otehotniete počas používania Bufomixu Easyhaler, neukončite používanie Bufomixu Easyhaler, ale okamžite sa porozprávajte so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Bufomix Easyhalernemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Bufomix Easyhalerobsahuje laktózu, ktorá je druhom cukru. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred použitím tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom. Za normálnych okolností množstvo laktózy v tomto lieku nespôsobí žiadne ťažkosti u ľudí, ktorí neznášajú laktózu.

Táto pomocná látka laktóza obsahuje malé množstvá mliečnych bielkovín, ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu.


3. Ako používať Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov


 • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Je dôležité Bufomix Easyhaler používať každý deň, aj vtedy, ak nemáte v tomto čase žiadne príznaky astmy.

 • Lekár bude pravidelne kontrolovať príznaky vašej astmy.


Ak ste na astmu užívali steroidné tablety, lekár vám môže znížiť počet tabliet, ktoré užívate, po začatí používania Bufomixu Easyhaler. Ak ste dlhodobo užívali perorálne steroidné tablety (ústami), lekár vám bude z času na čas robiť vyšetrenia krvi. Pri znižovaní perorálnych steroidných tabliet sa môžete celkovo cítiť zle, aj keď sa hrudníkové príznaky môžu zlepšiť. Môžu sa u vás vyskytnúť príznaky, ako je upchatý nos alebo nádcha, slabosť alebo bolesť kĺbov a svalov,vyrážka (ekzém). Ak vás ktorýkoľvek z týchto príznakov znepokojuje alebo ak sa vyskytujú príznaky, ako sú bolesť hlavy, únava,nauzea (pocit nevoľnosti) alebo vracanie, prosím, okamžite kontaktujte svojho lekára. Budete musieť užiť ďalšie lieky, keď sa u vás objavia alergické alebo artritické (bolesť kĺbov) príznaky. Ak máte obavy, či máte v používaní Bufomixu Easyhalerpokračovať, poraďte sa so svojím lekárom.


K vašej zvyčajnej liečbe v období stresu (napr. ak máte infekciu hrudníka alebo ste pred operáciou) môže lekár zvážiť pridanie steroidných tabliet.


Dôležité informácie týkajúce sa príznakov astmy

Ak máte pocit, že sa vám začína ťažšie dýchať alebo máte pocit piskotu, hoci používate Bufomix Easyhaler, pokračujte v používaní Bufomixu Easyhaler, no čo najskôr navštívte lekára, pretože môžete potrebovať ďalšiu liečbu.


Okamžite kontaktujte lekára, ak:

 • sa vaše dýchanie zhoršuje alebo sa v noci často budíte s príznakmi astmy.

 • ráno pociťujete ťažobu na hrudníku alebo takáto ťažoba pretrváva dlhšie než zvyčajne.

Tieto prejavy signalizujú, že vaša astma nie je náležite pod kontrolou a môžete okamžite potrebovať inú alebo ďalšiu liečbu.


Bufomix Easyhalerpoužívajte každý deň. Pomôže vám to predchádzať výskytu astmatických príznakov.


Dospelí (18 roční a starší):

 • Zvyčajná dávka je 1 alebo 2 inhalácie dvakrát denne.

 • Váš lekár môže dávku zvýšiť na 4 inhalácie dvakrát denne.

 • Ak sú príznaky dostatočne pod kontrolou, lekár vás môže požiadať, aby ste používali liek jedenkrát denne.


Dospievajúci (12‑17 roční):

 • Zvyčajná dávka je 1 alebo 2 inhalácie dvakrát denne.

 • Ak sú príznaky dostatočne pod kontrolou, lekár vás môže požiadať, aby ste užívali liek jedenkrát denne.


Bufomix Easyhalersa neodporúča používať u detí, ktoré sú mladšie ako 12 rokov.


Lekár (alebo zdravotná sestra) vám pomôže zvládnuť astmu. Dávku tohto lieku upravia na najnižšiu, pri ktorej bude vaša astma pod kontrolou. Nikdy však dávku neupravujte bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom (zdravotnou sestrou).


Ak sa objavia príznaky astmy, použite svoj samostatný „inhalátor na úľavu“.Svoj „inhalátorna úľavu“ majte vždy so sebou, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť. Bufomix Easyhalernepoužívajte na liečbu príznakov astmy - použite váš inhalátor na úľavu.


Príprava pred použitím nového inhalátora Bufomix Easyhaler

Používanie Bufomixu Easyhaler je jednoduché. Najprv si prečítajte tieto pokyny: je v nich uvedené, čo máte robiť a na čo si máte dať pozor.


VYBALENIE inhalátora

Inhalátor vyberte z obalu. Nachádza sa v laminátovom vrecku, ktoré udržiava prášok suchý. Vyberte ho z vrecka len vtedy, ak ste pripravený začať ho používať.

Uistite sa, že máte všetky časti (Obrázok 1):

 • Inhalátor s krytkou náustku na náustok

 • Eventuálne ochranný kryt.

Ak nepoužívate ochranný kryt, choďte na časť „Užite dávku z Bufomixu Easyhaler“.

Inhalátor vložte do ochranného krytu:
Ochranný kryt otvorte (Obrázok 2).
Uistite sa, že krytka náustku pokrýva náustok inhalátora (toto zastavuje náhodné spustenie inhalátora). Inhalátor vložte do ochranného krytu na zlepšenie trvácnosti lieku. Ak inhalátor nepoužiteje okamžite, zatvorte ochranný kryt.


UŽITIE DÁVKY Z BUFOMIXU EASYHALER

Ak používate ochranný kryt s vašim Bufomixom Easyhaler, otvorte ho.

Odstráňte krytku náustku. 1. Zatraste

 • Inhalátorom silno zatraste tri až päťkrát smerom hore a dole (Obrázok 3a alebo 3b).

Je to preto, aby ste sa uistili, že sa prášok riadne uvoľní a odmeria sa správna dávka.


Uistite sa, že…

 • ste zatriasli smerom hore a dole

 • ste ho počas zatrasenia nestlačili.

B. Stlačte


 • Inhalátor držte vzpriamený, uchopte ho medzi ukazovákom a palcom (Obrázok 4a alebo 4b).

 • Stlačte, kým nebudete počuť cvaknutie a nechajte ho, aby sa vrátil do pôvodnej polohy. Tým sa odmeria dávka do komory inhalátora vo vnútri náustku.


Uistite sa, že…

 • krytka náustku nie je na inhalátore, zabráni stlačeniu.

 • stlačili ste smerom nadol len raz, bezprostredne pred užitím lieku. Ak ste stlačili viac než raz, pozrite si časť „Ak máte problémy s používaním inhalátora“.

 • inhalátor držíte vzpriamený, aby ste ho mohli stlačiť a inhalovať dávku.

C. Inhalujte

V sede alebo postojačky

 • Normálne vydýchnite

 • Vložte si náustok do úst medzi zuby a pevne ho zovrite perami

 • Silno a hlboko sa nadýchnite (Obrázok 5a alebo 5b)

 • Vyberte si inhalátor z úst, potom normálne vydýchnite, mimo inhalátora.


Uistite sa, že…

 • celý náustok je dobre vložený vo vašich ústach, tak, že prášok nepôjde na vaše zuby

 • vaše pery vytvorili dobré tesnenie okolo náustku

 • nevydýchli ste do inhalátora. Toto je dôležité: toto môže upchať inhalátor. Ak ste vydýchli do inhalátora, pozrite si časť „Ak máte problémy s používaním inhalátora“.Ak máte problémy s používaním inhalátora

 • Veci nerobte rýchlo. Je dôležité, aby ste normálne dýchali. Vyskúšajte si to zopárkrát, ak vám to pomôže aj pred zrkadlom.

 • Ak ste inhalátor stlačili náhodou, alebo ste ho možno stlačili viackrát než raz, alebo ste doňho vydýchli, vyprázdnite prášok z náustku jeho poklepaním o dosku stola alebo o dlaň vašej ruky (Obrázok 6a alebo 6b). Tým sa zaistí správne dávkovanie. Potom zopakujte postup v bodoch A, B a C.


Ak používate druhú inhaláciu

 • Začnite opäť s postupmi A, B a C (Upozornenie: je potrebné, aby ste opäť zatriasli inhalátorom).


Po použití inhalátora

 • Krytku náustku nasaďte späť na náustok. Ak používate ochranný kryt, zatvorte ho.

 • Po denných ranných a/alebo večerných dávkach si vypláchnite ústa vodou a vypľujte ju.


Čistenie Easyhalera

Náustok Easyhalera čistite aspoň raz týždenne suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte vodu: prášok v Easyhalery je citlivý na vlhkosť.


Ak používate ochranný kryt, môžete z neho Easyhaler vybrať a vyčistiť ho. Pred jeho vložením späť do ochranného krytu nasaďte na náustok krytku náustku, aby ste zabránili náhodnému stlačeniu.


Rovnako ako pri všetkých inhalátoroch, opatrovatelia majú zabezpečiť, aby deti, ktorým bol predpísaný Bufomix Easyhaler,používali správnu inhalačnú techniku, ako je popísané vyššie.


Výmena za nový Easyhaler

Inhalátor má počítadlo dávok, ktoré ukazuje počet zostávajúcich dávok (Obrázok 7a alebo 7b). Počítadlo sa otočí po každých piatich podaniach (dávkach). Keď sa čísla zmenia na červenú farbu, zostáva 20 dávok. Ak ešte nemáte nový Easyhaler, požiadajte vášho lekára o nový predpis receptu. Ak počítadlo ukazuje 0, je potrebné Easyhaler vymeniť aj napriek tomu, že stále vidíte prášok cez kontrolné okienko na zadnej strane inhalátora.

 • Starý Easyhaler odstráňte z ochranného krytu (ak ho používate).

 • Ochranný kryt si ponechajte a starý inhalátor znehodnoťte (pozrite časť 5. Ako uchovávať Bufomix Easyhaler) .

 • Nový inhalátor vyberte z vrecka. Nový inhalátor vložte do ochranného krytu (ak ho používate), s nasadenou krytkou náustku.

Teraz môžete používať nový inhalátor ako zvyčajne. Pozri časť 3 o ďalších podrobných informáciách.


Ak použijete viac Bufomixu Easyhaler, ako máte

Je dôležité, aby ste užívali vašu dávku tak, ako vám napísal lekárnik na štítok alebo ako vám odporučil váš lekár. Bez odporúčania lekára neprekračujte vašu predpísanú dávku.


Najčastejšími príznakmi, ktoré sa u vás môžu vyskytnúť, ak užijete viac Bufomixu Easyhaler, ako máte, sú chvenie, bolesť hlavy alebo rýchly tlkot srdca.


Ak zabudnete použiť Bufomix Easyhaler

 • Ak zabudnete užiť dávku, urobte to ihneď, ako si spomeniete. Ak sa však blíži čas nasledujúcej dávky, dávku vynechajte.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Bufomix Easyhalerprestaňte používať a okamžite kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledovných príznakov:

 • Opuch tváre, najmä v okolí úst (opuch jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti s prehĺtaním), alebo žihľavka sprevádzaná dýchacími ťažkosťami (angioedém) a/alebo náhly pocit mdloby. Toto môže znamenať, že máte alergickú reakciu. Stáva sa to zriedkavo, postihuje to menej než 1 z 1000 pacientov.

 • Náhly akútny sipot alebo skrátené dýchanie bezprostredne po použití vášho inhalátora. Ak sa ktorýkoľvek z týchto príznakov objaví, prestaňte okamžite používať váš inhalátor Bufomix Easyhaler a použite svoj „inhalátor na úľavu“. Kontaktujte ihneď svojho lekára, pretože vašu liečbu bude potrebné zmeniť. Stáva sa to veľmi zriedkavo, postihuje to menej než 1 z 10 000 pacientov.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 pacientov)

 • Palpitácie (pocit búšenia srdca), chvenie sa alebo tras. Ak sa tieto vedľajšie účinky objavia, sú zvyčajne mierne a zvyčajne vymiznú, ak v liečbe Bufomixom Easyhaler pokračujete.

 • Kandidóza (plesňová infekcia) v ústach. Jej výskyt je menej pravdepodobný, ak si po použití Bufomixu Easyhaler vyplachujete ústa vodou.

 • Mierna bolesť hrdla, kašeľ a zachrípnutý hlas.

 • Bolesť hlavy.


Menej časté (môžu postihnúť menej než 1 zo 100 pacientov)

 • Pocit nepokoja, nervozity alebo rozrušenia.

 • Poruchy spánku.

 • Pocit závratu.

 • Nutkanie na vracanie (nevoľnosť).

 • Zrýchlený pulz.

 • Kožné podliatiny.

 • Svalové kŕče.


Zriedkavé (môžu postihnúť menej než 1 z 1000 pacientov)

 • Vyrážka, svrbenie.

 • Bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek, ktorý spôsobuje piskot). Ak k piskotu sprevádzajúcemu dýchanie dôjde náhle po použití Bufomixu Easyhaler, prestaňte s používaním Bufomixu Easyhaler a ihneď to povedzte lekárovi.

 • Nízke hladiny draslíka v krvi.

 • Nepravidelný tlkot srdca.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej než 1 z 10 000 pacientov)

 • Depresia.

 • Zmeny v správaní, najmä u detí.

 • Bolesť na hrudníku alebo ťažoba na hrudníku (angina pectoris).

 • Zvýšené množstvo cukru (glukózy) v krvi.

 • Zmeny chuti, ako je nepríjemná chuť v ústach.

 • Zmeny krvného tlaku.


Inhalačné kortikosteroidy môžu ovplyvniť normálnu produkciu steroidných hormónov vo vašom organizme, predovšetkým ak dlhodobo užívate vysoké dávky. Môže to mať za následok:

 • zmeny kostnej minerálovej hustoty (rednutie kostí)

 • kataraktu (sivý zákal očnej šošovky)

 • glaukóm (zvýšený tlak v oku)

 • spomalenie rýchlosti rastu u detí a dospievajúcich

 • ovplyvnenie funkcie nadobličky (malej žľazy nad obličkami).


Vznik týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný pri užívaní inhalačných (užívaných vdychovaním) kortikosteroidov než pri užívaní kortikosteroidov v tabletách.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte inhalátor po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, vrecku a na štítku vášho inhalátora po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Po otvorení laminátového vrecka uchovávajte pri teplote do 25 °C a chráňte pred vlhkosťou. Easyhaler sa odporúča uchovávať v ochrannom kryte.

 • Ak váš Bufomix Easyhaler zvlhne, je potrebné, aby ste ho nahradili novým.

 • B


  ufomix Easyhaler nahraďte 4 mesiace po otvorení laminátového vrecka. Dolu si napíšte dátum, kedy ste vrecko otvorili, aby vám to pomohlo zapamätať si to

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje Bufomix Easyhaler

 • Liečivá sú budezonid a dihydrát formoteroliumfumarátu. Každá inhalovaná dávka obsahuje 160 mikrogramov budezonidu a 4,5 mikrogramu dihydrátu formoteroliumfumarátu.

 • Ďalšou zložkou je monohydrát laktózy (ktorý obsahuje mliečne bielkoviny).


Ako vyzerá Bufomix Easyhaler160 mikrogramov/4,5 mikrogramova obsah balenia

Bufomix Easyhalerje inhalátor s obsahom vášho lieku. Inhalačný prášok je bielej až žltkastej farby.Každý inhalátor obsahuje 60 alebo 120 dávok a jeho telo je bielej farby s červenou hornou časťou.

Bufomix Easyhalerje dostupný v baleniach s 1 alebo 3 inhalátormi.

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.

Vaše balenie môže obsahovať ochranný kryt. Ak potrebujete ochranný kryt, kontaktujte, prosím, držiteľa rozhodnutia o registrácii (detaily sú uvedené nižšie).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa

rozhodnutia o registrácii:


Orion Pharma s.r.o.

Ružová dolina 6

Bratislava 821 08

Tel: +421 2 50 221 215


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.


9Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov

inhalačný prášok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá dodaná dávka (dávka, ktorá sa uvoľní cez náustok) obsahuje: 160 mikrogramov budezonidu/inhaláciu a 4,5 mikrogramu dihydrátu formoteroliumfumarátu/inhaláciu.


Inhalačný systém Easyhaler zabezpečuje, že podaná dávka (ex-actuator) obsahuje podobné množstvo liečiva ako odmeraná dávka (ex-reservoir).


Pomocná látka: monohydrát laktózy (3800 mikrogramov/inhalácia).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný prášok v odmernom inhalačnom systéme (Easyhaler).

Biely až žltkastý prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Bufomix Easyhaler je indikovaný na pravidelnú liečbu astmy v prípadoch, kde je vhodné použiť kombináciu (inhalačného kortikosteroidu a dlhodobo pôsobiaceho agonistu β2-adrenoreceptora):


 • u pacientov, u ktorých sa podávaním inhalačných kortikosteroidov a podľa potreby aplikovaných

inhalačných krátkodobo pôsobiacich agonistov β2-adrenoreceptora nedosahuje adekvátna kontrola


alebo


 • u pacientov, u ktorých sa podávaním inhalačných kortikosteroidov a inhalačných dlhodobo pôsobiacich agonistov β2-adrenoreceptora dosahuje adekvátna kontrola.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Bufomix Easyhaler nie je určený na začiatočnú liečbu astmy. Dávkovanie zložiek Bufomixu Easyhaler je individuálne a má sa upraviť podľa závažnosti ochorenia. Toto sa má zohľadniť nielen na začiatku liečby s kombinovanými liekmi, ale aj pri úprave udržiavacej dávky. Ak je u niektorého pacienta potrebné podať inú kombináciu dávok, než tie, ktoré sú dostupné v kombinácii inhalátora, majú sa predpísať vhodné dávky agonistov β2-adrenoreceptora a/alebo kortikosteroidov v samostatných inhalátoroch.


Dávka sa má vytitrovať na najnižšiu dávku, pri ktorej sa dá zachovať účinná kontrola symptómov. Aby sa dávkovanie Bufomixu Easyhaler zachovalo optimálne, lekár/poskytovateľ zdravotnej starostlivosti majú pacientov pravidelne prehodnocovať.Ak sú symptómy dlhodobo pod kontrolou pri najnižšom odporúčanom dávkovaní, v ďalšom kroku možno pristúpiť k vyskúšaniu samotného inhalačného kortikosteroidu.


Pacientov je potrebné upozorniť, aby mali svoj osobitný rýchlo pôsobiaci bronchodilatátor ako záchrannú liečbu stále so sebou.


Odporúčané dávky:

Dospelí (18 roční a starší):1–2 inhalácie dvakrát denne. U niektorých pacientov môžu byť potrebné až maximálne 4 inhalácie dvakrát denne.


Pediatrická populácia


Dospievajúci (12–17 roční):1–2 inhalácie dvakrát denne.


Deti do 12 rokov: Bufomix Easyhaler sa neodporúča pre deti mladšie než 12 rokov.


V bežnej praxi, pri dosiahnutí kontroly symptómov s dávkovacím režimom dvakrát denne sa má vytitrovať najnižšia účinná dávka a Bufomix Easyhaler sa má podávať iba raz denne, ak je podľa názoru ošetrujúceho lekára na udržanie kontroly potrebné podávať dlhodobo pôsobiaci bronchodilatátor.


Zvyšujúce sa používanie osobitného rýchlo pôsobiaceho bronchodilatátora poukazuje na zhoršovanie sa základného ochorenia a vyžaduje si prehodnotenie liečby astmy.


Na dávkovanie, ktoré nemožno dosiahnuť Bufomixom Easyhaler, sú dostupné iné sily liekov s obsahom budezonidu/formoterolu.


Všeobecné informácie

Osobitné skupiny pacientov:

U starších pacientov sa nevyžaduje špeciálna úprava dávkovania. U pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek nie sú dostupné údaje o použití Bufomixu Easyhaler. Budezonid aj formoterol sa primárne eliminujú metabolizmom v pečeni, preto možno u pacientov s ťažkou cirhózou pečene očakávať vyššia expozíciu.


Spôsobpodávania


Na inhalačné použitie.


Pokyny na správne používanie Bufomixu Easyhaler

Easyhaler je vdychom poháňaný inhalátor, čo znamená, že keď pacient inhaluje cez náustok, liečivo sa spolu s vdychovaným vzduchom dostáva do dýchacích ciest.


Poznámka: Pacientov je dôležité poučiť

 • Aby si pozorne prečítali pokyny na použitie v písomnej informácii pre používateľa, ktorá je súčasťou každého balenia Bufomixu Easyhaler.

 • Aby pred každou inhaláciou inhalátor pretrepali a stlačením uvoľnili dávku.

 • Aby cez náustok inhalátora silným a hlbokým nádychom inhalovali, čím sa do pľúc dostane optimálna dávka.

 • Aby do náustku inhalátora nikdy nevydychovali, pretože to môže mať za následok redukciu podanej dávky. Ak by k tomu došlo, pacienti majú byť poučení o možnosti odstránenia dávky poklepaním na dosku stola alebo na dlaň ruky a následnom zopakovaní uvoľnenia dávky.

 • Aby nikdy neuvoľňovali dávku stlačením inhalátora viackrát ako raz bez toho, aby prášok inhalovali. Ak by k tomu došlo, pacienti majú byť poučení o možnosti odstránenia dávky poklepaním na dosku stola alebo na dlaň a následnom zopakovaní uvoľnenia dávky.

 • Aby po každom použití nasadili naspäť na náustok inhalátora krytku (a po použití inhalátor uzavreli do ochranného obalu), čím sa zamedzí náhodnému uvoľneniu dávky (čo by mohlo pri následnom použití spôsobiť nadmerné alebo nedostatočné dávkovanie).

 • Aby si po inhalácii udržiavacej dávky vypláchli ústa vodou, aby sa minimalizovalo riziko vzniku orofaryngeálnej kandidózy.

 • Aby náustok inhalátora pravidelne čistili suchou handričkou. Na čistenie sa nikdy nesmie použiť voda, pretože prášok je citlivý na vlhkosť.

 • Aby Bufomix Easyhaler vymenili za nový, keď počítadlo dávok ukazuje nulu, a to aj napriek tomu, že sa v inhalátore ešte môže nachádzať prášok.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť (alergia) na budezonid, formoterol alebo laktózu (ktorá obsahuje malé množstvá mliečnych proteínov).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Odporúča sa pri ukončovaní liečby postupne znižovať dávku a liečbu neukončovať náhle.


Ak sa pacient nazdáva, že liečba nie je účinná alebo ak prekračuje najvyššiu odporúčanú dávku Bufomixu Easyhaler, je potrebné, aby sa poradil s lekárom (pozri časť 4.2). Náhle a progresívne zhoršenie kontroly astmy je potenciálne život ohrozujúce a pacient sa musí okamžite podrobiť lekárskemu vyšetreniu. V tejto situácii sa má zvážiť potreba podávania zvýšených dávok kortikosteroidov, napr. nasadiťliečbu perorálnymi kortikosteroidmi alebo antibiotickú liečbu, ak je prítomná infekcia.


Pacienti majú byť poučení, aby mali vždy k dispozícii záchranný inhalátor.


Pacienti majú byť upozornení, aby užívali svoju udržiavaciu dávkuBufomixu Easyhaler tak, ako im to predpísal lekár, aj keď sú asymptomatickí. Profylaktické používanie Bufomixu Easyhaler, napr. pred telesnou záťažou, sa neskúmalo. Pre takéto použitie sa má zvážiť používanie osobitného rýchlo pôsobiaceho bronchodilatátora.


Len čo sú symptómy astmy pod kontrolou, možno zvážiť postupné znižovanie dávky Bufomixu Easyhaler. Po znížení dávky lieku je dôležité pacientov pravidelne sledovať. Má sa používať najnižšia účinná dávka Bufomixu Easyhaler (pozri časť 4.2).


Liečba Bufomixom Easyhaler sa nemá nasadzovať u pacientov počas exacerbácie alebo ak majú signifikantné zhoršenie či akútne zhoršenie astmy.


Počas liečby Bufomixom Easyhaler sa môžu vyskytnúť závažné s astmou súvisiace nežiaduce účinky a exacerbácie. Pacientov treba požiadať, aby pokračovali v liečbe, no vyhľadali lekársku pomoc v prípade, že symptómy astmy neustúpia alebo sa na začiatku liečby Bufomixom Easyhaler zhoršia.


Rovnako ako pri iných inhalačných terapiách sa môže vyskytnúť paradoxný bronchospazmus, prejavujúci

sa zvýšením sipotu a skrátením dychu okamžite po podaní dávky. Ak sa u pacienta vyskytne paradoxný bronchospazmusBufomixu Easyhaler sa má okamžite vysadiť, pacient má byť vyšetrený a podľa potreby sa má nasadiť alternatívna liečba. Paradoxný bronchospazmus reaguje na rýchlo pôsobiace inhalačné bronchodilatátory a liečba sa má začať okamžite (pozri časť 4.8).


Systémové účinky inhalačných kortikosteroidov sa môžu vyskytnúť obzvlášť pri dlhodobom užívaní vysokých dávok. Tieto účinky sú však oveľa menej pravdepodobné ako pri perorálnych kortikosteroidoch. Prípadné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, Cushingoidné rysy, adrenálnu supresiu, spomalenie rýchlosti rastu detí a dospievajúcich, pokles minerálnej denzity kostí, šedý zákal, glaukóm a zriedkavejšie rad psychologických a behaviorálnych účinkov vrátane psychomotorickej hyperaktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie a agresivity (najmä u detí)(pozri časť 4.8).


Odporúča sa, aby bola u detí, dlhodobo liečených inhalačnými kortikosteroidmi, pravidelne monitorovaná ich výška. Ak je rýchlosť rastu pomalá, liečba sa má prehodnotiť s cieľom zníženia dávky inhalačných kortikosteroidov podľa možnosti na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udrží účinná kontrola astmy. Pozorne sa musí zvážiť prínos liečby kortikosteroidmi oproti možnému riziku potlačenia rastu. Okrem toho sa má zvážiť odporučenie pacienta k pediatrickému odborníkovi na choroby dýchacích ciest.


Obmedzené údaje z dlhodobých klinických štúdií poukazujú na to, že deti a dospievajúci liečení inhalačným budezonidom nakoniec dosiahnu svoju cieľovú výšku do dospelosti. Pozorovalo sa však počiatočné malé, ale prechodné zníženie rastu (približne o 1cm). Toto sa väčšinou vyskytuje v priebehu prvého roka liečby.


Možný účinok na kostnú denzitu sa má zvážiť predovšetkým u pacientov dlhodobo užívajúcich vysoké dávky, u ktorých sú prítomné ďalšie rizikové faktory osteoporózy. Dlhodobé klinické skúšania s inhalačným budezonidom u detí s priemernými dennými dávkami 400 mikrogramov (odmeranej dávky) alebo u dospelých s dennými dávkami 800 mikrogramov (odmeranej dávky) nepreukázali signifikantný účinok na minerálnu denzitu kostí. K dispozícii nie sú informácie týkajúce sa účinku pri vyšších dávkach.


Ak je dôvod predpokladať, že následkom predchádzajúcej systémovej liečby steroidmi došlo k zhoršeniu funkcie nadobličiek, pri prechode na liečbu Bufomixom Easyhaler je potrebné postupovať opatrne.


Liečba inhalačným budezonidom má prínosy v tom, že zvyčajne minimalizuje potrebu perorálne podávaných steroidov, no riziko zhoršenej funkčnej rezervy nadobličiek pri prestavení pacienta z terapie perorálnymi steroidmi na inhalačné môže pretrvávať značný čas.Vyliečenie môže trvať značný čas po ukončení liečby perorálnymi steroidmi, a z tohto dôvodu môžu pacienti závislí od perorálnych steroidov, prestavení na inhalačný budezonid, zostávať nejaký čas v riziku poškodenia funkcie nadobličiek. Za takýchto okolností sa má pravidelne monitorovať funkcia hypotalamicko-hypofýzo-adrenálnej (HPA) osi.


Dlhodobá liečba vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov, najmä vyššími než sú odporúčané
dávky, môže tiež viesť ku klinicky významnej adrenálnej supresii. Preto sa má zvážiť v stresových obdobiach, ako sú ťažké infekcie alebo pripravovaná operácia, ďalšie pridanie systémových kortikosteroidov. Rýchle zníženie dávky steroidov môže vyvolať akútnu adrenálnu krízu. Symptómy a prejavy počas akútnej adrenálnej krízy môžu byť trochu nejasné, no môžu zahŕňať anorexiu, bolesť brucha, zníženie telesnej hmotnosti, únavu, bolesť hlavy, nauzeu, vracanie, znížené vedomie, záchvaty,hypotenziu a hypoglykémiu.


Liečba s doplnkovými systémovými steroidmi alebo inhalačným budezonidom sa nesmie náhle ukončiť.

Počas prechodu z perorálnej liečby na Bufomix Easyhaler bude mať všeobecne znížené systémové pôsobenie steroidov za následok výskyt alergických alebo artritických symptómov, ako je nádcha, ekzém, bolesti svalov a kĺbov. Na tieto stavy sa má nasadiť špecifická liečba. Všeobecne nedostatočný glukokortikosteroidový účinok možno očakávať, ak sa v ojedinelých prípadoch vyskytnú symptómy, ako jeúnava, bolesti hlavy, nevoľnosť a vracanie. V takýchto prípadoch je niekedy nevyhnutné dočasné zvýšenie dávkyperorálnych glukokortikosteroidov.


Aby sa znížilo na minimum riziko infekcie orofaryngeálnej kandidózy, pacienta treba upozorniť, aby si po každej inhalácii udržiavacej dávkyvypláchol ústa vodou.

Súbežnej liečbe s itrakonazolom, ritonaviromalebo s inými silnými inhibítormi CYP3A4 sa treba vyhnúť (pozri časť 4.5). Ak to nie je možné, časový interval medzi podaním interagujúcich liečiv má byť podľa možnosti čo najdlhší.


Bufomix Easyhaler sa má podávať opatrne pacientom s tyreotoxikózou, feochromocytómom, diabetom mellitus, neliečenou hypokaliémiou, hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou, idiopatickou subvalvulárnou aortálnou stenózou, ťažkou hypertenziou, aneuryzmou alebo inými ťažkými kardiovaskulárnymi ochoreniami, akými sú ischemická choroba srdca, tachyarytmie alebo ťažké zlyhanie srdca.


Pozornosť sa má venovať liečeným pacientom, ktorí majú predĺžený QTc-interval. Formoterol samotný môže indukovať predĺženie QTc-intervalu.


Potreba a dávkovanieinhalačných kortikosteroidov sa má prehodnotiť u pacientov s aktívnou alebo latentnou pľúcnou tuberkulózou, plesňovou a vírusovou infekciou dýchacích ciest.


Pri liečbe vysokými dávkami agonistov beta2-adrenoreceptora môže dôjsť k potenciálne závažnej hypokaliémii. Súbežná terapia agonistami β2-adrenoreceptora s liečivami, ktoré môžu vyvolať hypokaliémiu alebo môžu zosilniť hypokaliemický účinok, napr. deriváty xantínu, steroidy a diuretiká, môže zosilňovať možný hypokaliemický účinok agonistu β2-adrenoreceptora. Osobitná opatrnosť sa odporúča u pacientov s nestabilnou astmou s variabilne podávanými záchrannými bronchodilatanciami, pacientov s akútnou ťažkou astmou, pretože sprievodné riziko sa môže zvýšiť hypoxiou, ako aj pri iných stavoch, pri ktorých je zvýšená pravdepodobnosť hypokaliémie. Za týchto okolností sa odporúča monitorovať hladiny draslíka v sére.


Rovnako ako pri všetkých agonistoch β2-adrenoreceptora sa má pri liečbe diabetických pacientov vykonávať častejšia kontrola glykémie.


Bufomix Easyhaler obsahuje približne 4 mg laktózy na inhaláciu. Toto množstvo za normálnych okolností nevyvoláva problémy u ľudí s intoleranciou laktózy. Pomocná látka laktóza obsahuje malé množstvá mliečnych proteínov, ktoré môžu spôsobovať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické interakcie

Silné inhibítory CYP3A4 (napr. ketokonazol, intrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycín, telitromycín, nefazodón a inhibítory HIV proteázy) môžu výrazne zvýšiť plazmatické hladiny budezonidu a ich súbežnému používaniu sa má vyhnúť. Ak to nie je možné, časový interval medzi podaním inhibítora a budezonidu má byť čo najdlhší (pozri časť 4.4).


Silný inhibítor CYP3A4 ketokonazol v dávke 200 mg jedenkrát denne zvýšil plazmatické hladiny súbežne perorálne podávaného budezonidu (jednorazová 3 mg dávka) v priemere šesťnásobne. Ak sa ketokonazol podával 12 hodín po budezonide, koncentrácia sa v priemere zvýšila len trojnásobne, čo poukazuje, že oddelenie času podania redukuje zvýšenie plazmatických hladín. Obmedzené údaje o tejto interakcii pri vysokej dávke inhalačného budezonidu naznačujú, že pri súbežnom podávaní inhalačného budezonidu (jednorazová dávka 1000 µg) spolu s itrakonazolom, 200 mg raz denne, sa môže objaviť výrazné zvýšenie plazmatických hladín (v priemere štvornásobné).

Farmakodynamické interakcie

Blokátory beta-adrenergných receptorov môžu oslabiť alebo inhibovať účinok formoterolu. Preto sa Bufomix Easyhaler nemá podávať súbežne s blokátormi beta-adrenergných receptorov (vrátane očných kvapiek), pokiaľ na to nie sú závažné dôvody.


Pri súbežnej liečbe chinidínom, dizopyramidom, prokaínamidom, fenotiazínmi, antihistaminikami (terfenadín), inhibítormi monoaminooxidázy a tricyklickými antidepresívami môže dôjsť k predĺženiu QTc-intervalu a k zvýšeniu rizika vzniku komorových arytmií.


Okrem toho, L-Dopa, L-tyroxín, oxytocín a alkohol môžu zhoršiť toleranciu myokardu voči β2-sympatomimetikám.


Súbežná liečba inhibítormi monoaminooxidázy vrátane liečiv s podobnými vlastnosťami, ako je furazolidón alebo prokarbazín, môže vyvolať hypertenzné reakcie.


U pacientov, ktorí súbežne dostávajú anestéziu halogénovými uhľovodíkmi, je zvýšené riziko vzniku arytmií.


Súbežné použitie iných beta-adrenergných liečiv alebo anticholínergných liečiv môže mať potenciálne aditívny bronchodilatačný účinok.


Hypokaliémia môže zvýšiť predispozíciu ku vzniku arytmií u pacientov liečených digitalisovými glykozidmi.


Interakcie budezonidu a formoterolu sa nepozorovali so žiadnymi inými liečivami používanými na liečbu astmy.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii klinické údaje o použití Bufomixu Easyhaler alebo o súbežnej liečbe formoterolom a budezonidom počas gravidity. Údaje zo štúdií embryo-fetálneho vývoja na potkanoch nepoukázali na žiadny ďalší účinok vyplývajúci z tejto kombinácie.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití formoterolu u gravidných žien. V štúdiách na zvieratách vyvolával formoterol nežiaduce účinky v reprodukčných štúdiách pri veľmi vysokých hladinách systémovej expozície (pozri časť 5.3).


Údaje od približne 2000 tehotných žien s expozíciou budezonidu nenaznačujú žiadne zvýšenie rizika teratogenity v súvislosti s inhalačným používaním budezonidu. V štúdiách na zvieratách sa potvrdilo, že glukokortikoidy indukujú malformácie (pozri časť 5.3). Nie je pravdepodobné, že budú tieto zistenia pri podávaní odporúčaných dávok relevantné pre ľudí.


V štúdiách na zvieratách sa identifikoval aj vplyv nadmernej prenatálnej expozície glukokortikoidom pri expozíciách nižších než je rozsah teratogénnych dávok na zvýšenie rizika retardácie intrauterinného rastu, kardiovaskulárnych ochorení v dospelosti a trvalých zmien v hustote glukokortikoidných receptorov, rýchlosť obratu a správanie sa neurotransmiterov.


Počas gravidity sa má Bufomix Easyhaler používať len vtedy, ak prínosy lieku prevýšia možné riziká. Má sa použiť najnižšia účinná dávka budezonidu, ktorá je potrebná na udržanie adekvátnej kontroly astmy.


Laktácia

Budezonid sa vylučuje do materského mlieka. Pri terapeutických dávkach sa však žiadne účinky na dojča neočakávajú. Nie je známe, či formoterol prestupuje do materského mlieka u ľudí. U potkanov sa detekovali malé množstvá formoterolu v materskom mlieku. Podávanie Bufomixu Easyhaler dojčiacim ženám sa má zvažovať iba v tom prípade, ak sa predpokladá, že očakávaný prínos pre matku bude vyšší než akékoľvek možné riziko pre dieťa.


4.7 Ovplyvnenieschopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Bufomix Easyhaler nemá žiadny alebo má iba zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Vzhľadom na to, že Bufomix Easyhaler obsahuje budezonid aj formoterol, môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky rovnakého typu, aké sa hlásili pri používaní týchto liečiv. Zvýšená incidencia nežiaducich reakcií po súčasnom podávaní týchto dvoch zložiek sa nepozorovala. Najčastejšie nežiaduce reakcie súvisiace s liečivami sú farmakologicky predvídateľnými nežiaducimi účinkami liečby agonistom β2-adrenoreceptora, ako je tremor a palpitácie. Bývajú mierne a zvyčajne vymiznú v priebehu niekoľkých dní liečby. V 3-ročnom klinickom skúšaní s budezonidom sa u pacientov s CHOCHP vyskytli podliatiny na koži s frekvenciou 10 % a zápaly pľúc s frekvenciou 6 % v porovnaní so 4 % a 3 % v placebo skupine (p < 0,001 a p < 0,01, v uvedenom poradí).


Nežiaduce reakcie, ktoré sa spájali s budezonidom alebo formoterolom, sú uvedené nižšie a sú zoradené podľa tried orgánových systémov a frekvencie výskytu.Frekvencie výskytu sú definované ako: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až < 1/10), menej časté (1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Tabuľka 1


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Infekcie a nákazy

Časté

Kandidové infekcie v orofaryngu

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Okamžité a oneskorené hypersenzitívne reakcie, napr. exantém, urtikária, pruritus, dermatitída, angioedém a anafylaktická reakcia

Poruchy endokrinného systému

Veľmi zriedkavé

Cushingov syndróm, supresia funkcie nadobličiek, spomalenie rastu, zníženie hustoty kostných minerálov

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé

Hypokaliémia


Veľmi zriedkavé

Hyperglykémia

Psychické poruchy

Menej časté

Agresivita, psychomotorická hyperaktivita, úzkosť, poruchy spánku


Veľmi zriedkavé

Depresia, zmeny v správaní (prevažne u detí)

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy, tremor


Menej časté

Závrat


Veľmi zriedkavé

Poruchy chuti

Poruchy oka

Veľmi zriedkavé

Katarakta a glaukóm

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie


Menej časté

Tachykardia


Zriedkavé

Srdcové arytmie, napr. predsieňová fibrilácia, supraventrikulárna tachykardia, extrasystoly


Veľmi zriedkavé

Angina pectoris, predĺženie QTc- intervalu

Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé

Kolísania krvného tlaku

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Mierne podráždenie hrdla, kašeľ, zachrípnutie


Zriedkavé

Bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté

Nauzea

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Podliatiny

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Svalové kŕče


Infekcia orofaryngu kandidózou je z dôvodu depozície lieku. Na minimalizovanie rizika, treba pacientovi poradiť, aby si vypláchol ústa vodou po každej dávke. Orofaryngeálna kandidová infekcia zvyčajne reaguje na lokálnu liečbu antimykotikami bez nutnosti prerušiť inhalačné kortikosteroidy.


Tak ako pri inej inhalačnej liečbe môže sa po podaní dávky veľmi zriedkavo vyskytnúť paradoxný bronchospazmus, ktorý postihuje menej než1 z 10 000 ľudí, s okamžitým nárastom sipotu a dýchavičnosťou.Paradoxný bronchospazmus reaguje na rýchlo pôsobiace inhalačné bronchodilatátory a musí sa okamžite liečiť. Bufomix Easyhaler sa má okamžite vysadiť, pacient sa má prehodnotiť a ak je potrebné, nasadiť alternatívnu liečbu (pozri časť 4.4).


Môžu sa objaviť príznaky systémového účinku inhalačných kortikosteroidov, najmä pri dlhodobo predpísaných vysokých dávkach. Výskyt týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný než po perorálnych kortikosteroidoch. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné znaky, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie denzity kostných minerálov, kataraktu a glaukóm. Môže tiež dôjsťk zvýšeniu náchylnosti k infekciám a zhoršeniu schopnosti prispôsobiť sa stresu. Účinky sú pravdepodobne závislé od dávky, expozičného času, expozície súčasne užívaných a predtým užívaných steroidov a individuálnej citlivosti.


Liečba s agonistami β2 – adrenoreceptora môže viesť k zvýšeniu hladín inzulínu, voľných mastných kyselín, glycerolu a ketolátok v krvi.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie formoterolom bude pravdepodobne viesť k účinkom, ktoré sú typické pre agonistov beta2- adrenoreceptora: tremor, bolesť hlavy, palpitácie. Symptómy hlásené z ojedinelých prípadov sú tachykardia, hyperglykémia, hypokaliémia, predĺženie QTc-intervalu, arytmia, nauzea a vracanie. V uvedených prípadoch môže byť indikovaná podporná a symptomatická liečba. Podanie dávok 90 mikrogramov v priebehu troch hodín pacientom s akútnou bronchiálnou obštrukciou nezvýšilo žiadne obavy z hľadiska bezpečnosti.


Nepredpokladá sa, že akútne predávkovanie budezonidom, dokonca ani v nadmerných dávkach, bude klinickým problémom. Pri chronickom používaní nadmerných dávok sa môžu objaviť systémové účinky glukokortikosteroidov, ako je hyperkorticizmus a supresia funkcie nadobličiek.


Ak sa musí liečba Bufomixom Easyhaler ukončiť z dôvodu predávkovania formoterolovou zložkou, musí sa zvážiť zabezpečenie vhodnej terapie inhalačným kortikosteroidom.


5. Farmakologickévlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Adrenergiká a iné liečivá na obštrukčné choroby dýchacích ciest.


ATC kód: R03AK07

Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Bufomix Easyhaler obsahuje formoterol a budezonid, ktoré majú odlišné mechanizmy účinku a ktoré vykazujú aditívny účinok čo sa týka zníženia výskytu exacerbácií astmy.


Budezonid

Budezonid je glukokortikosteroid, ktorý má pri inhalačnom podávaní od dávky závislý protizápalový účinok v dýchacích cestách, čo má za následok zmiernenie symptómov a menej exacerbácií astmy. Inhalačný budezonid má menej závažných nežiaducich účinkov než systémové kortikosteroidy. Presný mechanizmus zodpovedný za protizápalový účinok glukokortikosteroidovnie je známy.


Formoterol

Formoterol je selektívny agonista β2 – adrenoreceptora, ktorý vyvolá po inhalácii rýchlu a dlhotrvajúcurelaxáciu hladkého svalstva bronchov u pacientov s reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest. Bronchodilatačný účinok je závislý od dávky, s nástupom účinku v priebehu 1-3 minút. Trvanie účinku je po jednorazovej dávke minimálne 12 hodín.

Budezonid/formoterol

Klinická účinnosť udržiavacej liečbybudezonidom/formoterolom

Klinické štúdie s dospelými pacientmi preukázali, žepridanie formoterolu k budezonidu zmierňuje symptómy astmy, zlepšuje funkciu pľúc a redukuje počet exacerbácií. V dvoch 12-týždňových štúdiách bol účinok budezonidu/formoteroluna funkciu pľúc rovnaký ako účinok voľnej kombinácie budezonidu a formoterolu a prevyšoval účinnosť samotného budezonidu. Vo všetkých liečebných ramenách sa podľa potreby používali krátko pôsobiace agonisty β2 – adrenoreceptora. V priebehu sledovania sa nepozorovali žiadne známky zníženia antiastmatického účinku.


Vykonali sa dve 12-týždňové pediatrické štúdie, v ktorých sa liečilo 265 detí vo veku 6-11 rokov s udržiavacou dávkou budezonidu/formoterolu (2 inhalácie 80 mikrogramov/4,5 mikrogramov/inhalácia dvakrát denne) a krátko pôsobiacimi agonistami β2 – adrenoreceptora podávanými podľa potreby. V obidvoch štúdiách sa zlepšila funkcia pľúc a liečba bola dobre tolerovaná v porovnaní so zodpovedajúcou dávkou samotného budezonidu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia


Ukázalo sa, že Bufomix Easyhaler a Symbicort Turbuhaler s fixnou kombináciou dávok budezonidu a formoterolu sú z hľadiska celkovej systémovej expozície a expozície v pľúcach bioekvivalentné.

Ukázalo sa, že Symbicort Turbuhaler s fixnou kombináciou dávok budezonidu a formoterolu a zodpovedajúce monoprodukty sú bioekvivalentné z hľadiska systémovej expozície budezonidu a formoterolu. Napriek tomu sa pozorovalo mierne zvýšenie supresie kortizolu po podaní fixnej kombinácie dávok v porovnaní s monoproduktami. Tento rozdiel sa nepovažuje za klinicky významný z hľadiska bezpečnosti lieku.


Nie je dôkaz o tom, že by existovali farmakokinetické interakcie medzi budezonidom a formoterolom.


Farmakokinetické parametre jednotlivých liečiv boli porovnateľné po podaní budezonidu a formoterolu vo forme monoproduktov alebo vo forme fixnej kombinácie. Po podaní fixnej kombinácie bola AUC budezonidu mierne vyššia, absorpcia oveľa rýchlejšia a maximálna plazmatická koncentrácia bola vyššia. Maximálna plazmatická koncentrácia formoterolu bola podobná ako pri podaní fixnej kombinácie. Inhalovaný budezonid sa rýchlo absorbuje a dosahuje maximálnu plazmatickú koncentráciu v priebehu 30 minút po inhalácii. V štúdiách sa zistila po inhalácii pomocou inhalátora prášku priemerná pľúcna depozícia budezonidu v rozmedzí od 32 % do 44 % dodanej dávky. Systémová biologická dostupnosť budezonidu je približne 49 % dodanej dávky. U detí vo veku 6 - 16 rokov je pľúcna depozícia v tom istom rozmedzí ako u dospelých pri rovnakých podaných dávkach. Výsledné plazmatické koncentrácie neboli stanovené.


Inhalovaný formoterol sa rýchlo absorbuje a dosahuje maximálnu plazmatickú koncentráciu v priebehu 10 minút po inhalácii. V štúdiách po inhalácii pomocou inhalátora prášku sa zistilo, že sa priemerná depozícia formoterolu v pľúcach pohybovala v rozmedzí od 28 % do 49 % dodanej dávky. Systémová biologická dostupnosť predstavuje asi 61 % dodanej dávky.

Distribúcia a metabolizmus


Väzba formoterolu na bielkoviny krvnej plazmy je približne 50 %, väzba budezonidu je približne 90 %. Formoterol má distribučný objem približne 4 l/kg, budezonid 3 l/kg. Formoterol sa inaktivuje cez konjugačné reakcie (tvoria sa aktívne O-demetylované a deformylované metabolity, ktoré sa však detegujú prevažne ako inaktivované konjugáty). Pri prvom prechode pečeňou podlieha budezonid rozsiahlej (približne 90 %) biotransformácii na metabolity s nízkou glukokortikosteroidovou aktivitou. Glukokortikosteroidová aktivita hlavných metabolitov, 6-beta-hydroxybudezonidu a 16-alfa-hydroxyprednizolónu predstavuje menej ako 1 % glukokortikosteroidovej aktivity budezonidu. Nie sú náznaky žiadnych metabolických interakcií, prípadne translokačných reakcií medzi formoterolom a budezonidom.

Eliminácia


Hlavná časť dávky formoterolu sa transformuje metabolizmom v pečeni, po ktorom nasleduje eliminácia obličkami. Po inhalácii sa 8 % až 13 % dodanej dávky formoterolu vylúči v nemetabolizovanej forme do moču. Formoterol má vysokú hodnotu systémového klírensu (približne 1,4 l/min) a priemerný polčas terminálnej eliminácie je 17 hodín.


Budezonid sa vylučuje hlavne vo forme metabolitov katalyzovaných enzýmom CYP3A4. Metabolity budezonidu sa vylučujú močom priamo alebo v konjugovanej forme. V moči sa zistili iba zanedbateľné množstvá nezmeneného budezonidu. Budezonid má vysokú hodnotu systémového klírensu (približne 1,2 l/min) a plazmatický polčas eliminácie po intravenóznom podaní sú v priemere 4 hodiny.


Farmakokinetika formoterolu u detí sa neskúmala. Farmakokinetika budezonidu a formoterolu u pacientov s obličkovým zlyhaním nie je známa. U pacientov s ochorením pečene môže byť zvýšená expozícia budezonidu alebo formoterolu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicitu budezonidu a formoterolu podávaných v kombinácii alebo samostatne, pozorovanú v štúdiách na zvieratách, predstavovali účinky súvisiace s nadmernou farmakologickou aktivitou.


V reprodukčných štúdiách na zvieratách kortikosteroidy, ako je budezonid, indukovali malformácie (rázštepy podnebia, malformácie skeletu). Nezdá sa však, že by tieto experimentálne výsledky na zvieratách boli relevantné pre ľudí liečených odporúčanými dávkami. V reprodukčných štúdiách na zvieratách s vysokými systémovými expozíciami formoterolu v porovnaní s expozíciami z klinickej praxe sa zistila trochu nižšia fertilita samcov potkanov a implantačné straty u samíc potkanov ako aj znížená schopnosť prežívania v skorých postnatálnych štádiách a nižšia pôrodná hmotnosť mláďat. Nezdá sa však, že sú tieto experimentálne výsledky na zvieratách relevantné pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy (ktorý obsahuje mliečne bielkoviny).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


V balení určenom na predaj: 2 roky.
Po prvom otvorení laminátového vrecka: 4 mesiace. Uchovávajte pri teplote do 25 °C a chráňte pred vlhkosťou.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Podmienky uchovávania po prvom otvorení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Multidávkový práškový inhalátor sa skladá zo siedmich plastových častí a pružiny z nehrdzavejúcej ocele. Plastové materiály inhalátora sú: polybutylén tereftalát, polyetylén s nízkou hustotou, polykarbonát, styrén butadién, polypropylén. Inhalátor je zapečatený v laminátovom vrecku a je zabalený v ochrannom kryte (polypropylén a termoplastický elastomér) alebo je bez ochranného krytu v papierovej škatuľke.


Veľkosť balenia:

Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov, inhalačný prášok:

60 dávok

60 dávok + ochranný kryt

120 dávok

120 dávok + ochranný kryt

180 dávok (3 x 60 dávok)

360 dávok (3 x 120 dávok)


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo
Fínsko


8. Registračné číslo


14/0133/14-S


 1. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie:


10. Dátum revízie textu
12Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov