+ ipil.sk

BuscopanPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene registrácie lieku, ev.č.: 2011/02324


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Buscopan

20 mg/1 ml

injekčný roztok


butylskopolamíniumbromid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,

dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

účinky, ktoré nie sú uvedenév tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to,

prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Buscopan a na čo sa používa

 2. Skôr ako použijete Buscopan

 3. Ako používať Buscopan

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Buscopan

 6. Ďalšie informácie


1. ČO JE BUSCOPANA NA ČO SA POUŽÍVA


Butylskopolamíniumbromid, liečivo Buscopanu je spazmolytikum. Spazmolytiká sú liečivá, ktoré uvoľňujú kŕče (kŕčovité kontrakcie) vnútorných orgánov, napr. v žalúdkovo-črevných, žlčových, močových alebo ženských pohlavných orgánov, a preto zmierňujú bolesť. Používajú sa pri bolestiach spôsobených kolikou (bolesti vo vnútri brušnej dutiny, charakterizované striedavo narastajúcou a znižujúcou sa intenzitou bez presnej lokalizácie) a bolestiach, ktoré majú pôvod v spomínaných vnútorných orgánoch.

Buscopansa používa na uvoľnenie akútnych stavov kŕčov hladkých svalov v žalúdku, v črevách, žlčovej a močovej sústave, vrátane žlčníkovej a obličkovej koliky.

Buscopansa tiež používa ako pri diagnostických a terapeutických postupoch, pri ktorých sa kŕče pokladajú za komplikáciu, napr. gastroduodenálna endoskopia a rádiológia.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE BUSCOPAN


Buscopan Vám nebude predpísaný a podaný Vašim lekárom,

 • keď ste alergický (precitlivený) na butylskopolamíniumbromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku

 • keď máte myasténiu gravis (ochorenie sprevádzané výraznou svalovou slabosťou až neschopnosťou pohybu)

 • keď máte megakolón (závažné rozšírenie a predĺženie hrubého čreva)

 • keď máte zrýchlenú frekvenciu srdca

 • keď máte zvýšený vnútroočný tlak (glaukóm-zelený zákal so zatvoreným uhlom), ktorý si v súčasnosti neliečite

 • keď trpíte nepriechodnosťou čriev

 • keď máte zväčšenú prostatu a ťažkosti pri močení


Váš lekár Vám nemá aplikovať injekcie do svalov, keď ste liečení liekmi na zriedenie krvi (antikoagulanciami), pretože to môže viesť k hematómu (krvná podliatina).


Váš lekár bude zvlášť opatrný pri podávaní Buscopanu

Váš lekár prijme vhodné diagnostické opatrenia na vyšetrenie príčiny bolesti brucha v prípade pretrvávania alebo zhoršenia silnej, nevysvetliteľnej bolesti brucha alebo ak sa vyskytuje spolu s príznakmi ako sú horúčka, nevoľnosť, vracanie, zmeny v pohyblivosti čriev, citlivosť brucha, zníženie krvného tlaku, mdloby alebo krv v stolici.


Váš lekár Vás poučí, aby ste ihneď vyhľadali pomoc očného lekára, ak po použití Buscopanu pocítite bolesti, červené oči so stratou videnia, pretože to môže byť príznak zvýšenia vnútroočného tlaku v prípade nediagnostikovaného, a preto neliečeného glaukómu so zatvoreným uhlom.


Po podaní injekcie Buscopanu boli pozorované prípady anafylaxie (vážnej život ohrozujúcej alergickej reakcie) zahŕňajúce šokové stavy. Ako u všetkých liekov spôsobujúcich podobné reakcie, pacienti dostávajúci Buscopan injekcie majú byť pod lekárskym dohľadom.


Používanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Skôr ako začnete používať Buscopan informujte svojho lekára, v prípade ak užívate:

 • tri- a tetracyklické antidepresíva (na liečbu depresie)

 • antihistaminiká (na liečbu niektorých alergických ochorení)

 • antipsychotiká (lieky na redukciu psychotických príznakov pri duševnej chorobe)

 • beta-sympatomimetiká (lieky na liečbu zlyhania srdca a/alebo astmy)

 • chinidín (na liečbu nepravidelných srdcových frekvencií)

 • amantadín (na liečbu Parkinsonovej choroby)

 • disopyramid (na liečbu nepravidelných srdcových frekvencií) -liečivo môže ovplyvňovať pohyblivosť žalúdočno-črevnej sústavy, urýchliť vyprázdnenie žalúdka a zabrániť vracaniu

 • ďalšie anticholinergiká ako ipratropium a tiotropium (na liečbu chronických obštrukčných pľúcnych chorôb) alebo látok podobných atropínu, pretože pri užívaní s Buscopanom sa môže ich účinok zvýšiť.


Taktiež informujte svojho lekára, ak užívate metoklopramid (na liečbu vracania, nevoľnosti alebo tráviacich porúch), nakoľko to môže viesť k zníženiu účinkov Buscopanu, ako aj účinkov metoklopramidu.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Používanie Buscopanu počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča.

Počas tehotenstva a dojčenia Vám lekár podá Buscopanlen v naliehavých prípadoch.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Počas liečby Buscopanom však môžete pociťovať vedľajšie účinky, ako napr. poruchy akomodácie (ťažkosti pri zaostrovaní) alebo závrat. Preto, ak pocítite poruchy akomodácie alebo závrat, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Buscopanu

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, tj v podstate je bez sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ BUSCOPAN


Vždy používajte Buscopan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajné dávkovanie:


Dospelí a mladiství nad 12 rokov:

Váš lekár Vám bude podávať obsah 1-2 ampuliek Buscopanu (20-40 mg) niekoľkokrát denne. Maximálna denná dávka neprekročí 100 mg Buscopanu.


Dojčatá a deti:

V ťažších prípadoch: 0,3-0,6 mg/kg telesnej hmotnosti niekoľkokrát denne. Maximálna denná dávka neprekročí 1,5 mg /kg telesnej hmotnosti.

Váš lekár Vám bude podávať Buscopan pomaly do žily, svalov alebo podkožne.

V prípade, že potrebujete nepretržitú dlhodobú dennú liečbu Buscopanom, Váš lekár vyšetrí príčinu bolesti brucha.


Ak dostanete viac Buscopanu,ako máte

Ak si myslíte, že ste dostali vyššiu dávku Buscopanuako ste mali dostať,poraďte sa ihneď so svojím lekárom alebo lekárnikom alebo choďte do najbližšej nemocnice.


Pri predávkovaní možno očakávať nasledujúce príznaky: sucho v ústach, sčervenanie kože, ťažkosti pri močení, zrýchlený pulz, poruchy videnia.


Ak zabudnete použiťBuscopan

Nedostanetedvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku dostanete tak ako si to vyžaduje Váš stav.


Ak prestanete používať Buscopan

Váš lekár použije injekcie len v akútnych stavoch. Ak je nevyhnutné v liečbe pokračovať, zmení Vám formu lieku na Buscopantablety.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Buscopan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Mnohé z uvedených vedľajších účinkov môžu byť pripísané k anticholinergickým vlastnostiam Buscopanu.

Anticholinergické vedľajšie účinky Buscopanusú obyčajne mierne a s obmedzeným trvaním.


Používa sa nasledovná klasifikácia frekvencie výskytu:

veľmi časté: viac ako 1 z 10 pacientov;

časté: viac ako 1 zo 100 pacientov, ale menej ako 1 z 10 pacientov;

menej časté: viac ako 1 z 1 000 pacientov, ale menej ako 1 zo 100 pacientov;

zriedkavé: viac ako 1 z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1 000 pacientov;

veľmi zriedkavé: menej ako 1 z 10 000 pacientov


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: zrýchlený pulz


Poruchy oka

Časté: poruchy akomodácie oka (ťažkosti so zaostrením), rozšírenie zreníc, zvýšenie vnútroočného tlaku


Poruchy žalúdočno-črevnej sústavy

Časté: sucho v ústach


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: ťažkosti s močením


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: dyshidróza (porucha vylučovania potu)


Poruchy ciev

Časté: závraty, zníženie krvného tlaku, sčervenanie


Poruchy imunitného systému

Časté: anafylaktický šok (náhle, vážne a niekedy smrteľné alergické reakcie charakteristické ťažkosťami pri dýchaní, kolapsom krvného obehu a náhlym opuchom) vrátane smrti, anafylaktické reakcie, dýchavičnosť, kožné reakcie (napr. žihľavka, vyrážka, sčervenanie, svrbenie) a iné precitlivenosti.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácií pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ BUSCOPANUchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Buscopan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Buscopanobsahuje


Liečivo je: 20 mg butylskopolamíniumbromidu v 1 ml injekčného roztoku.

Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, voda na injekciu.


Ako vyzerá Buscopan a obsah balenia


Sklenené ampulky, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 5 alebo 6 ampuliek po 1 ml.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2011.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Predávkovanie


Príznaky

V prípade predávkovania treba prijať anticholinergické opatrenia.


Liečba

Ak je to potrebné, treba podať parasympatomimetiká. V prípade glaukómu treba urýchlene vykonať oftalmologické vyšetrenie. Kardiovaskulárne komplikácie treba liečiť v zmysle zaužívaných postupov. V prípade respiračnej paralýzy: intubácia, treba zvážiť umeké dýchanie. Pri retencii moču treba zvážiť katetrizáciu. V prípade potreby treba zaviesť ďalšie podporné opatrenia.


5/5


CCDS 0038-06

Buscopan

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2011/02324


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOVLIEKU


Buscopan

20 mg/1 ml

injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ampulka(1 ml) obsahuje20 mg butylscopolaminiibromidum


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Buscopan sa môže podávať pri dyskinézach žlčových ciest a tráviaceho traktu, pri kŕčovitej dysmenorey.

Buscopan je vhodný pri akútnych žalúdkovo-črevných, biliárnych a urogenitálnych spazmoch vrátane biliárnej a obličkovej koliky.

Ako prostriedok k diagnostickým a terapeutickým postupom, u ktorých môže byť vlastné prevedenie komplikované spazmom, napr. gastroduodenálna endoskopia a rádiológia.

Buscopan sa môže podávať aj deťom.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a mladiství nad 12 rokov:

1-2 ampulky Buscopanu (20-40 mg) môžu byť aplikované pomaly vnútrožilovo, vnútrosvalovo alebo podkožne niekoľkokrát denne.


Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 100 mg.


Dojčatá a deti:

V ťažších prípadoch: 0,3-0,6 mg/kg telesnej hmotnosti, aplikované pomaly vnútrožilovo, vnútrosvalovo alebo podkožne niekoľkokrát denne.


Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 1,5 mg/kg telesnej hmotnosti.


Buscopan injekčný roztok sa nemá podávať kontinuálne alebo dlhodobo bez zistenia príčiny bolesti brucha.


 1. Kontraindikácie


Buscopan injekčný roztok je kontraindikovaný u pacientov:


- u ktorých sa v minulosti prejavila precitlivenosť na butylskopolamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku,

- s neliečeným glaukómom s úzkym uhlom,

- s hypertrofiou prostaty s retenciou moču,

- s mechanickou stenózou gastrointestinálneho traktu,

- s tachykardiou,

- s megakolonom,

- s myasténiou gravis.


Pri intramuskulárnej injekcii je Buscopan kontraindikovaný:

- u pacientov liečenýchantikoagulanciami, pretože sa môže objaviť intramuskulárny hematóm. U týchto pacientov sa má aplikovať intravenózne alebo subkutánne.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V prípade, že silná, nevysvetliteľná bolesť brucha pretrváva alebo sa zhoršuje, alebo je sprevádzaná príznakmi ako sú horúčka, nauzea, vracanie, zmeny v pohyblivosti čriev, citlivosť brucha, zníženie krvného tlaku, mdloby alebo krv v stolici, sú potrebné vhodné diagnostické opatrenia na zistenie etiológie príznakov.


Zvýšenie vnútroočného tlaku sa môže prejaviť po užívaní anticholinergických liekov, ako je Buscopan, u pacientov s nediagnostikovaným, a preto neliečeným glaukómom so zatvoreným uhlom. Preto majú pacienti ihneď vyhľadať pomoc oftalmológa v prípade pocitu bolesti, červených očí so stratou zraku po aplikácii lieku Buscopan.


Po parenterálnej aplikácii lieku Buscopan boli pozorované prípady anafylaxie zahŕňajúce príhody šoku. Ako u všetkých liekov spôsobujúcich podobné reakcie, pacienti dostávajúci Buscopan injekcie majú byť pozorovaní.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, takže je v podstate bez sodíka.


 1. Liekové a iné interakcie


Butylskopolamín môže zvyšovaťanticholinergický účinok liekov ako sú tri- a tetracyklické antidepresíva, antihistaminiká, antipsychotiká, chinidín, amantadín, disopyramid a ďalšie anticholinergiká (napr. tiotropium, ipratropium, látky podobné atropínu).


Súčasná liečba antagonistami dopamínu, ako napr. metoklopramid, môže viesť k zníženiu účinku oboch týchto liečiv na gastrointestinálny trakt.


Buscopan môže zvyšovať tachykardický účinok beta-adrenergík.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


O použití butylskopolamíniumbromidu u gravidných žien sú obmedzené údaje. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3).


Nie je dostatok informácií o vylučovaní Buscopanu a jeho metabolitov do materského mlieka u ľudí.


Ako opatrenie je vhodnejšie vyhnuť sa užívaniu Buscopanu počas gravidity a laktácie.


Neboli vykonané žiadne štúdie vplyvu na fertilitu u ľudí (pozri časť 5.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacientov však treba upozorniť, že počas liečby Buscopanom môžu pociťovať vedľajšie účinky, ako napr. poruchy akomodácie alebo závrat. Preto sa odporúča opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov. Ak pacienti pocítia poruchy akomodácie alebo závrat, majú sa vyhnúť potenciálne nebezpečným činnostiam ako sú vedenie vozidiel a obsluha strojov.


 1. Nežiaduce účinky


Mnohé z uvedených nežiaducich účinkov môžu byť pripísané anticholinergickým vlastnostiam Buscopanu. Anticholinergické vedľajšie účinky Buscopanu sú väčšinou mierne a s obmedzeným trvaním.


Frekvencie podľa konvencií MedDRA:

veľmi časté: (1/10)

časté: (1/100 až <1/10)

menej časté: (1/1 000 až <1/100)

zriedkavé: (1/10 000 až <1/1 000)

veľmi zriedkavé: (<1/10 000)

neznáme: (z dostupných údajov)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

časté: tachykardia


Poruchy oka

časté: poruchy zaostrenia zraku

neznáme: mydriáza*, zvýšený vnútroočný tlak*


Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté: sucho v ústach


Poruchy obličiek a močových ciest

neznáme: retencia moču*


Poruchy kože a podkožného tkaniva

neznáme: dyshidróza*


Poruchy ciev

časté: závraty

neznáme: pokles krvného tlaku*, návaly horúčavy*


Poruchy imunitného systému

neznáme: anafylaktický šok* vrátane smrteľného konca, anafylaktické reakcie*, dyspnoe*, kožné reakcie* (napr. žihľavka*, vyrážka*, erytém*, svrbenie*) a ďalšie hypersenzitivity*


* = Tento nežiaduci účinok bol zaznamenaný na základe skúseností po uvedení lieku na trh. S 95 % istotou nie je kategória frekvencie výskytu vyššia než častá, ale môže byť aj menej. Presné stanovenie frekvencie výskytu nie je možné, keďže nežiaduci účinok sa nevyskytol v databáze 185 pacientov klinickej štúdie.


 1. Predávkovanie

Príznaky

V prípade predávkovania sa môžu objaviť anticholinergné účinky.

Liečba

V prípade potreby sa majú podať parasympatomimetiká. V prípade glaukómu sa má okamžite vyhľadať pomoc oftalmológa. Kardiovaskulárne komplikácie majú byť liečené podľa bežných liečebných postupov. V prípade respiračnej paralýzy: sa má zvážiť intubácia, arteficiálna respirácia. Retencia moču môže vyžadovať katetrizáciu. Ak je to potrebné, musia sa tiež použiť vhodné podporné opatrenia.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:spazmolytiká, ATC kód:A03BB01


Buscopan má spazmolytický účinok na hladké svalstvo gastrointestinálneho, biliárneho a urogenitálneho traktu. Ako derivát kvartérnej amóniovej soli butylskopolamíniumbromidneprechádza do centrálneho nervového systému. Preto sa ani nevyskytujú anticholinergné nežiaduce účinky CNS. Periférne anticholinergné účinky vyplývajú z blokády ganglia v stene orgánu, ako aj z antimuskarínovej aktivity.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia

Po intravenóznom podaní sa butylskopolamíniumbromid rýchlo distribuuje (t1/2= 4 min, t1/2= 29 min) do tkanív. Distribučný objem (Vss) je 128 l (čo zodpovedá približne 1,7 l/kg). Pre jeho vysokú afinitu k muskarínovým a nikotínovým receptorom je butylskopolamíniumbromid distribuovaný prevažne do buniek svalov v brušnej a panvovej oblasti, ako aj do intramurálnych ganglií brušných orgánov. Väzba butylskopolamínu na plazmatické bielkoviny (albumín) je približne 4,4 %. Štúdie na zvieratách preukázali, že butylskopolamíniumbromid neprechádza hematoencefalickou bariérou, ale o tomto účinku nie sú dostupné klinické údaje. Bolo pozorované, že butylskopolamíniumbromid

(1 mmol) interaguje s transportom cholínu (1,4 nmol) v bunkách epitelu ľudskej placenty in vitro.


Metabolizmus a eliminácia

Hlavná metabolická cesta je hydrolytické štiepenie esterových väzieb. Polčas koncovej fázy vylučovania (t1/2) je približne 5 hodín. Celkový klírens je 1,2 l/min. Klinické štúdie s izotopom značeným butylskopolamíniumbromidom ukázali, že po intravenóznej injekcii sa 42 až 61 % izotopom značenej látky vylúči obličkami a 28,3 až 37 % stolicou.


Podiel nezmeneného liečiva, vylúčeného do moču je približne 50 %. Metabolity, vylučované obličkami sa slabo viažu na muskarínové receptory, a preto sa nepredpokladá, že by prispievali k účinku butylskopolamíniumbromidu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V teste akútnej toxicity má butylskopolamíniumbromid nízky index toxicity: perorálne LD50bola u myší 1000-3000 mg/kg, u potkanov 1040-3300 mg/kg a u psov 600 mg/kg. Znakmi toxicity boli ataxia a zníženie svalového tonusu, dodatočne, u myší triaška a kŕče, u psov mydriáza, suchosť slizníc a tachykardia. Smrť spôsobená zastavením dýchania nastala do 24 hodín. Intravenózna LD50bola u myší 10-23 mg/kg a u potkanov 18 mg/kg.


Počas 4-týždňových štúdií perorálnej toxickej dávky po opakovanom podávaní potkany tolerovali dávku 500 mg/kg=„stupeň bez nežiaducich účinkov (NOAEL)“. V dávke 2000 mg/kg butylskopolaminiumbromid účinkom na parasympatické gangliá paralyzoval gastrointestinálne funkcie a spôsoboval obstipáciu. Jedenásť z 50 potkanov uhynulo. Hematologické výsledky a výsledky z klinickej biochémie nevykazovali zmenu pri zmenách dávkovania. Počas 26-týždňovej štúdie bola dávka 200 mg/kg u potkanov ešte tolerovaná. Pri dávke 250-1000 mg/kg došlo k útlmu gastrointestinálnych funkcii a následnému uhynutiu. NOAEL 39-týždňovej perorálnej (kapsuly) štúdie u psov bol 30 mg/kg. Väčšina klinických nálezov sa dá pripísať akútnym účinkom vysokých dávok butylskopolamíniumbromidu (200 mg/kg). Neboli zistené žiadne histopatologické nálezy.


Opakované i.v. dávky 1 mg/kg boli veľmi dobre tolerované u potkanov počas 4-týždňovej štúdie. Pri dávke 3 mg/kg boli pozorované bezprostredne po podaní kŕče. Po dávke 9 mg/kg potkany uhynuli na respiračné zlyhanie. Pri podávaní lieku psom počas 5 týždňov v dávkach 2-krát 1, 2-krát 3 a 2-krát 9 mg/kg bola prítomná na dávke závislá mydriáza u všetkých liečených zvierat, pri dávke 2-krát

9 mg/kg ataxia, slinenie, zníženie telesnej hmotnosti a znížený príjem potravy. Lokálne podávaný roztok bol dobre tolerovaný.


Po opakovanom i.m. podávaní dávky 10 mg/kg bola pozorovaná dobrá systémová tolerancia, ale v mieste podávania oproti kontrolnej skupine potkanov bol vyšší výskyt poškodení svalov.

V dávkach 60 a 120 mg/kg bola mortalita vysoká a lokálne poškodenia boli závislé od dávky.


Butylskopolamíniumbromid nemá embryotoxický ani teratogénny efekt v Seg. II pri perorálnom podávaní potravou až do 200 mg/kg (potkan) a 200 mg/kg sondovaním alebo 50 mg/kg subkutánne (NZW–králik). Fertilitu neovplyvňuje v Seg. I pri perorálnom dávkovaní až do 200 mg/kg.


Ako iné katiónové liečivá aj butylskopolamíniumbromid interaguje s cholínovým transportným systémom buniek epitelu ľudskej placenty in vitro. Nepotvrdil sa transfer butylskopolamíniumbromidu do kompartmentu plodu.


Butylskopolamíniumbromid čapíkysú lokálne dobre tolerované.


Špeciálne štúdie sledovali lokálnu toleranciu pri opakovanom intramuskulárnom podávaní Buscopanu 15 mg/kg u psov a opíc počas 28 dní. Malé fokálne nekrózy v mieste podávania sa našli len u psov. Buscopan bol dobre tolerovaný pri arteriálnom a venóznom podávaní do ušníc králikov. Buscopan 2% injekčný roztok nepreukázal in vitrožiadne hemolytické účinky po zmiešaní s 0,1 ml ľudskej krvi.


Butylskopolamíniumbromid nevykazuje mutagénnu alebo klastogénnu aktivitu v Amesovom teste, v teste génových mutácií in vitro na ľudských V79 bunkách (HRPT test) a na teste chromozomálných zmien in vitrov ľudských periférnych lymfocytoch. Butylskopolamíniumbromid bol in vivonegatívny pri mikronukleovom teste na kostnej dreni potkanov.

Štúdie na kancerogenitu in vivoneboli robené. V dvoch štúdiách u potkanov počas 26 týždňov butylskopolamíniumbromid nevykazoval kancerogénny potenciál pri dávkach do 1000 mg/kg.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Natrii chloridum

Aqua ad injectabilia


 1. Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, pretože nie sú dostupné štúdie kompatibility.


 1. Čas použiteľnosti


5 rokov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Sklenené ampulky, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 5 alebo 6 ampuliek po 1 ml


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Boehringer Ingelheim International GmbH

55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


73/0009/71-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


25.03.1971


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2011

CCDS 0038-06 6/6

Buscopan