+ ipil.sk

CALCIUM BiotikaPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2009/01472Písomná informácia pre používateľov, čítajte pozorne!

CALCIUM Biotika

injekčný roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Zloženie lieku

Jedna 10 ml ampula obsahuje 960 mg liečiva Calcii gluconas monohydricus pro iniectione (monohydrát glukónanu vápenatého na injekciu) a 36 mg liečiva Calcii saccharas tetrahydricus (tetrahydrát kalciumsacharátu).

Koncentrácia iónov: 10 ml obsahuje 90,3 mg vápnika, to zodpovedá 2,25 mmol.

Pomocné látky: acidum hydrochloricum 35% (kyselina chlorovodíková 35%) a natrii hydroxidum (hydroxid sodný) na úpravu pH , aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

Farmakoterapeutická skupina

Soli a ióny na parenterálne použitie

Charakteristika

Ióny vápnika sú potrebné pre excitabilitu a uvoľňovanie neurotransmiterov v nervovom a svalovom tkanive, pre svalovú kontrakciu, funkciu srdca a zrážanie krvi, sprostredkujú intracelulárne účinky mnohých hormónov. Udržujú integritu bunkových membrán, znižujú patologicky zvýšenú permeabilitu krvných kapilár pri anafylaktickej reakcii. Glukonan vápenatý zvyšuje hladinu vápnika v organizme.

Farmakokinetické údaje

Z celkového množstva vápnika v krvi je asi 50 % v aktívnej ionizovanej forme, 5 % je viazaných na organické anióny a 45 % na bielkoviny. Vápnik v krvi je v dynamickej rovnováhe s vápnikom v tkanivách. Vylučuje sa predovšetkým močom, pričom sa značná časť reabsorbuje v tubuloch obličky. Vylučuje sa aj pankreatickou šťavou, žlčou, stolicou, potom a slinami. Prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka. Glukonanová zložka sa biotransformuje v pečeni. To však neovplyvňuje rýchlosť disociácie liečiva po i.v. podaní. Po podaní glukonanu vápenatého sa výrazne zvýši vylučovanie vápnika močom v prvých 24-48 hodinách.

Indikácie

- Hypokalciémia rôzneho pôvodu (spazmofília, tetania, osteomalácia, osteoporóza, hojenie fraktúr).

- Akútne alergické choroby.

- Chronické zápalové ochorenia, zápalové a postradiačné edémy v hltane a hrtane.

- Svrbiace dermatózy, mokvajúce a generalizované ekzémy.

- Intoxikácia blokátormi vápnikových kanálov (napr. verapamilom).

Kontraindikácie

Hyperkalciémia, hyperkalciúria (hyperparatyreoidizmus, predávkovanie vitamínu D, tumory spôsobujúce dekalcifikáciu ako plazmocytóm, kostné metastázy), ťažká insuficiencia obličiek, náhly vzostup sérových hladín vápnika, pri osteoporóze vyvolanej imobilizáciou pacienta, galaktozémia, dlhodobá terapia novorodencov a malých detí, terapia kardioglykozidmi (s výnimkou ťažkej symptomatickej hypokalciémie), anafylaktická reakcia s príznakmi hroziaceho šoku.

Tehotenstvo a dojčenie

Údaje o teratogenite a embryotoxicite neboli publikované. Vápnik prechádza do materského mlieka.

Nežiaduce účinky

Príliš rýchle intravenózne podanie vápenatého prípravku vedie k rade príznakov: začervenanie tváre, návaly tepla, periférna vazodilatácia, potenie, hypotenzia alebo hypertenzia, nepravidelná srdcová činnosť, nauzea, dávenie,kriedová chuť v ústach. Pálenie, bolesť, začervenanie a raš v mieste injekcie môžu byť príznakom extravazalného prestupu injikovanej látky.

Subkutánne, intramuskulárne alebo extravaskulárne podanie môže viesť ku kalcifikácii tkanív alebo k nekrózam. Zvlášť náchylní k tomuto nežiaducemu účinku sú novorodenci.

Interakcie

Vápnik zosilňuje účinok srdcových glykozidov. Tiazidové diuretiká zvyšujú renálnu reabsorpciu kalcia, znižujú jeho vylučovanie močom a môžu spôsobiť hyperkalciémiu. Súčasné podanie furosemidu môže viesť u novorodencov k hyperkalciúrii a nefrokalcinóze. Roztoky glukonanu vápenatého sú inkompatibilné s mnohými inými liekmi, tvoria s nimi málo rozpustné soli, preto sa nemajú miešať a podávať súčasne s ďalšími liečivami.

Dávkovanie a spôsob podávania

a) Dávkovanie deťom:

Dávky závisia od veku, druhu výživy a hodnôt kalciémie. Jednotlivá dávka pre deti do 1 roka je 100 - 200 mg (1-2 ml) v 5 ml izotonického roztoku chloridu sodného alebo 5 % roztoku glukózy, pre deti 1-6 ročné 200 - 500 mg (2-5 ml) a pre deti 6-15 ročné 500 - 1000 mg (5-10 ml). Injekčný roztok sa musí podať prísne intravenózne, pretože u detí môžu vzniknúť tkanivové nekrózy.

b) Dávkovanie dospelým:

Dávkovanie pri prevencii a liečbe hypokalciémie je individuálne podľa potrieb pacienta. Pri akútnej symptomatickej hypokalciémii sa dospelým pacientom podáva prísne intravenózne 10 až 20 ml v priebehu 10 až 15 minút, potom nasleduje udržiavacia infúzia vápnika 1 - 2 mg/kg/h v roztoku 5 % glukózy (30 až 50 ml Calcium Biotika sol inj. v 500 ml 5 % glukózy). Trvanie infúzie závisí od dosiahnutých hodnôt kalciémie. V ostatných indikáciách sa spravidla podáva 10 až 20 ml intravenózne, výnimočne intragluteálne, denne alebo každý druhý až tretí deň.

Injekcie sa majú podávať zohriate na teplotu tela, veľmi pomaly (3-10 min).

Rýchlosť podávania nemá byť väčšia ako 5 ml za minútu (45 mg vápnika za minútu).

Špeciálne upozornenia

Injekcie sa majú aplikovať zohriate na teplotu tela veľmi pomaly (3-10 min). Výnimkou je kardiálna resuscitácia, kde sa intravenózny bolus podáva veľmi rýchlo. Intramuskulárne sa deťom nesmie podávať a podľa možnosti by sa tento spôsob podania nemal používať ani u dospelých (pozri časť Nežiaduce účinky).

S ohľadom na možnosť výskytu kryštálu v injekčnom roztoku, ktorý môže vzniknúť až po určitom čase, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť vzhľadu roztoku pred jeho použitím. Pred každým použitím je potrebné opticky skontrolovať, či ampula neobsahuje kryštál alebo zákal. V takomto prípade injekčný roztok nesmie byť aplikovaný!

Predávkovanie

Príznaky: Vzniká hyperkalciémia, návaly tepla, poruchy chuti, periférna vazodilatácia, anorexia, nauzea, hypotenzia alebo hypertenzia, vomitus, bolesti brucha, svalová slabosť, psychické poruchy, polydipsia, polyúria.

Liečba:Spočíva v podaní saluretík (furosemid alebo kyselina etakrynová). Súčasne sa môže podať diuretikum šetriace kálium. Tiazidové diuretiká sú kontraindikované. Objem cirkulujúcej tekutiny a dostatočná hydratácia sa udržuje infúziou izotonického roztoku.

Varovanie

Lieksa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Balenie

10 ampúl po 10 ml

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C.

Liekmusí byť uložený mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie

Marec 2009


2

CALCIUM Biotika

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2009/01472


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

CALCIUM Biotika

Injekčný roztok


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

Liečivá:Calcii gluconas monohydricus pro iniectione 960 mg, Calcii saccharas tetrahydricus 36 mg v 10 ml.

Obsah vápnika v 10 ml prípravku: 90,3 mg, to zodpovedá 2,25 mmol.

Pomocné látky: úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma

injekčný roztok

Popis lieku: číry, bezfarebný až slabo žlto zafarbený roztok, bez mechanických cudzorodých častíc.


4. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie

- Hypokalciémia rôzneho pôvodu (spazmofília, tetania, osteomalácia, osteoporóza, hojenie fraktúr).

- Akútne alergické choroby.

- Chronické zápalové ochorenia, zápalové a postradiačné edémy v hltane a hrtane.

- Svrbiace dermatózy, mokvajúce a generalizované ekzémy.

- Intoxikácia blokátormi vápnikových kanálov (napr. verapamilom).

Liekje určený pre liečbu dospelých a detí.


4. 2. Dávkovanie a spôsob podania

a) Dávkovanie deťom:

Dávky závisia od veku, druhu výživy a hodnôt kalciémie. Jednotlivá dávka pre deti do 1 roka je 100 - 200 mg (1-2 ml) v 5 ml izotonického roztoku chloridu sodného alebo 5 % roztoku glukózy, pre deti 1-6 ročné 200 - 500 mg (2-5 ml) a pre deti 6-15 ročné 500 - 1000 mg (5-10 ml). Injekčný roztok sa musí podať prísne intravenózne, pretože u detí môžu vzniknúť tkanivové nekrózy.

b) Dávkovanie dospelým:

Dávkovanie pri prevencii a liečbe hypokalciémie je individuálne podľa potrieb pacienta. Pri akútnej symptomatickej hypokalciémii sa dospelým pacientom podáva prísne intravenózne 10 až 20 ml v priebehu 10 až 15 minút, potom nasleduje udržiavacia infúzia vápnika 1 - 2 mg/kg/h v roztoku 5 % glukózy (30 až 50 ml Calcium Biotika sol inj. v 500 ml 5 % glukózy). Trvanie infúzie závisí od dosiahnutých hodnôt kalciémie.
V ostatných indikáciách sa spravidla podáva 10 až 20 ml intravenózne, výnimočne intragluteálne, denne alebo každý druhý až tretí deň.

Injekcie sa majú podávať zohriate na teplotu tela, veľmi pomaly (3-10 min).

Rýchlosť podávania nemá byť väčšia ako 5 ml za minútu (45 mg vápnika za minútu).

Výnimkou je kardiálna resuscitácia, kde sa intravenózny bolus podáva veľmi rýchlo. Intramuskulárne sa deťom nesmie podávať a podľa možnosti by sa tento spôsob podania nemal používať ani u dospelých (viď NÚ).


4. 3. Kontraindikácie

Hyperkalciémia, hyperkalciúria (napr. pri hyperparatyreóze, predávkovaní vitamínu D, tumoroch spôsobujúcich dekalcifikáciu ako plazmocytóm, kostné metastázy), osteoporóza vyvolaná imobilizáciou pacienta, terapia kardioglykozidmi(s výnimkou ťažkej symptomatickej hypokalciémie), ťažká insuficiencia obličiek, galaktozémia, anafylaktická reakcia s príznakmi hroziaceho šoku, náhly vzostup sérových hladín vápnika.


4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri intravenóznom podávaní Calcium Biotika sol injje potrebné sledovať koncentráciu vápnika a ostatných elektrolytov v sére a sledovať EKG. Po zvládnutí akútneho stavu sa čo najskôr prechádza na perorálnu suplementáciu vápnika. Calcium Biotika injekčný roztok nie je vhodný na dlhodobú terapiu novorodencov a malých detí.

Okrem naliehavých prípadov sa injekcie majú podávať zahriate na teplotu tela.

S ohľadom na možnosť výskytu kryštálu v injekčnom roztoku, ktorý môže vzniknúť až po určitom čase, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť vzhľadu roztoku pred jeho použitím. Pred každým použitím je potrebné opticky skontrolovať, či ampula neobsahuje kryštál alebo zákal. V takomto prípade injekčný roztok nesmie byť aplikovaný!


4.5. Liekové a iné interakcie

Glukonan vápenatý môže potencovať vznik srdcových arytmií pri liečbe kardioglykozidmi. Thiazidové diuretiká znižujú exkréciu vápnika (možný vývojom hyperkalciémie). Glukonan vápenatý pri súčasnom podaní s furosemidom môže vyvolať nefrokalcinózu a hyperkalcúriuu novorodencov.

Pri súčasnom podaní s pentagastrínom, pri diagnostike karcinómu štítnej žľazy, vzniká fibrilácia predsiení. Súčasne podanie s verapamilom sa odporúča pri liečbe supraventrikulárnej tachykardie. Antiarytmický účinok verapamilu nie je pritom ovplyvnený a negatívne inotropný účinok verapamilu je potlačený. Intravenózne podaný vápnik môže potencovať účinok intravenózne podaného adrenalínu. Účinok intravenózne podaného síranu horečnatého môže byť potlačený následným podaním prípravku s obsahom vápnika. Intravenózne podaný vápnik môže ovplyvniť účinok myorelaxačných látok. Účinok depolarizujúcich neuromuskulárnych blokátorov (okrem sukcinylcholínu) môže byť znížený. Účinok
d-tubokurarínu môže byť zvýšený alebo predĺžený.


4. 6. Gravidita a laktácia

Vápnik prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do mlieka, pričom jeho absorpcia je u kojencov limitovaná obsahom fosforu v mlieku. Údaje o teratogenite a embryotoxicite neboli publikované.


4. 7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

K ovplyvneniu pozornosti nedochádza.


4. 8. Nežiaduce účinky

Príliš rýchle intravenózne podanie vápenatého prípravku vedie k rade príznakov: začervenanie tváre, návaly tepla, periférna vazodilatácia, potenie, hypotenzia alebo hypertenzia, nepravidelná srdcová činnosť, nauzea, dávenie,kriedová chuť v ústach. Pálenie, bolesť, začervenanie a raš v mieste injekcie môžu byť príznakom extravazalného prestupu injikovanej látky.

Subkutánne, intramuskulárne alebo extravaskulárne podanie môže viesť ku kalcifikácii tkanív alebo
k nekrózam. Zvlášť náchylní k tomuto nežiaducemu účinku sú novorodenci.


4.9. Predávkovanie

Príznaky:Predávkovanie liekuvyvoláva hyperkalciémiu. Príznaky hyperkalciémie sú: návaly tepla. poruchy chute, periférna vazodilatácia, hypotenzia alebo hypertenzia, anorexia, nauzea, vomitus, bolesť brucha, svalová slabosť, psychické poruchy, polydipsia, poluúria. V ťažkých prípadoch srdcové arytmie, kóma a zástava srdca v systole. Laboratórne príznaky sú kalciémia nad 2,6 mmol/l, v ťažkých prípadoch nad 3,5 mmol/l. Okrem zvýšených hodnôt celkového vápnika sú zvýšené hodnoty ionizovaného vápnika, EKG, skrátenie intervalu Q-Ta skrátenie segmentu ST.

Liečba:spočíva v podaní saluretík (furosemid alebo kyselina etakrynová). Súčasne sa môže podávať kálium šetriace diuretikum. Thiazidové diuretiká sú kontraindikované. Objem cirkulujúcej tekutiny a dostatočná hydratácia sa udržuje infúziou izotonického roztoku. Nutná je pravidelná kontrola sérových elektrolytov. Pri veľmi ťažkom priebehu s kardiálnymi príznakmi je možné použiť hemodialýzu.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Soli a ióny na parenterálne použitie

ATC kód: A12 AA03

Mechanizmus účinku

Calcium Biotika sol inj je injekčný vápnikový prípravok pre intravenózne podanie.Priamy fyziologický a farmakologický účinok majú katióny vápnika. Anión nemá farmakologické účinky. Výhodou glukonanu a sacharanu vápenatého je, že na rozdiel od iných vápnikových solí (predovšetkým chloridu) má menšie lokálne dráždiace vlastnosti, čo je dôležité pri náhodnom paravenóznom podaní injekcie. Ionizovaný vápnik je esenciálny ión, ktorý je nevyhnutne potrebný pre normálnu funkciu mnohých biologických procesov organizmu, ako je vedenie nervových vzruchov, synaptická transmisia, sekrécia hormónov, srdcová automacia, mitotická aktivita, spojenie extrakcie-kontrakcie v srdcovom, priečne pruhovanom a hladkom svale. Ionizovaný vápnik je tiež hlavný intracelulárny mediátor, je potrebný pre plnú aktivitu enzýmov. Zvyšuje kontraktilitu srdcového a hladkého svalu, zvyšuje sekréciu žalúdkovej šťavy, ACTH, kortikoidov,aldosteronu, znižuje sekréciu parathormonu a renínu.

5. 2. Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznom podaní roztoku glukonanu a sacharanu vápenatého dochádza k zvýšeniu plazmatickej koncentrácie ionizovaného vápnika, ktorej výška závisí od dávky a rýchlosti podania. V priebehu niekoľkých minút dochádza k redistribúcii vápnika do jednotlivých telových kompartmentov. Koncentrácia vápenatých iónov v extracelulárnej tekutine a v plazme kolíše len veľmi málo, čo umožňuje udržať fyziologické hladiny intracelulárneho vápnika. Fyziologické hladiny vápnika v plazme sú v rozmedzí od 8,6 do 10,6 mg/dl.

Približne polovica z celkovej koncentrácie vápnika v plazme je v ionizovanej forme: 40 % až 45 % vápnika sa viaže na proteíny, hlavne na albumín a 10 až 15 % vytvára neionizované ultrafiltrovateľné komplexy, ako je uhličitan vápenatý. Rovnováha medzi ionizovanou formou a viazanou formou závisí od pH. Alkalózou sa zvyšuje väzba vápnika na proteíny a znižuje sa koncentrácia ionizovaného vápnika, kým v acidóze sa pozoroval opačný efekt. Vápnik sa vylučuje močom, stolicou, potom slinami, pankreatickou šťavou, mliekom. Glukonanová zložka sa biotransformuje v pečeni. To však neovplyvňuje rýchlosť disociácie liečiva po i.v. podaní. Po podaní glukonanu vápenatého sa výrazne zvýši vylučovanie vápnika močom v prvých 24-48 hodinách.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Embryotoxické, cytotoxické, teratogenné a karcinogenné účinky glukonátu a sacharátu vápnika nie sú známe.


6. Farmaceutické informácie


6.1. Zoznam pomocných látok

acidum hydrochloricum 35% a natrii hydroxidum na úpravu pH, aqua ad iniectabilia


6.2. Inkompatibility

Roztok glukonanu vápenatého je inkompatibilný s mnohými liečivami, s ktorými tvorí málo rozpustné soli. Sú to uhličitany, hydrogénuhličitany, fosforečnany, oxidačné látky, amfotericín B, tobramycín, klindamycín, cefalotín, cefurozín, ceftiazid, novobiocín, streptomycín, tetracyklíny a iné. Vo všeobecnosti sa nemá podávať súčasne s ďalšími liečivami a inými látkami.

Calcium Biotika injekčný roztok je možné riediť izotonickým roztokom chloridu sodného alebo 5 % roztokom glukózy.


6.3. Časpoužiteľnosti

3 roky


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C .

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

Ampula z bezfarebného skla s etiketou, výlisok z PVC, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 10 ampúl po 10 ml

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

S ohľadom na možnosť výskytu kryštálu v injekčnom roztoku, ktorý môže vzniknúť až po určitom čase, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť vzhľadu roztoku pred jeho použitím (viď 4.4. Špeciálne upozornenia)

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. Registračné číslo

39/0774/92-S


9. Dátum prvej registrácie/ predĺženia registrácie

14.12.1992


10. Dátum revízie textu

Marec 2009

3

CALCIUM Biotika