+ ipil.sk

CALCIUM CHLORATUM Biotika



Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2011/04644-ZME


Písomná informácia pre používateľov, čítajte pozorne!


Calcium chloratumBiotika

injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Zloženie lieku

Jedna 10 ml ampula obsahuje 0,671 g liečiva Calcii chloridum dihydricum (dihydrát chloridu vápenatého).

Koncetrácia iónov:

10 ml obsahuje 183 mg vápnika, to zodpovedá 4,56 mmol.

10 ml obsahuje 324 mg chloridov, to zodpovedá 9,12 mmol.

Pomocné látky:aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)

Farmakoterapeutická skupina

Minerálne látky

Charakteristika

Chlorid vápenatý zvyšuje hladinu vápnika v organizme. Ióny vápnika sú potrebné pre excitabilitu

a uvoľňovanie neurotransmiterov v nervovom a svalovom tkanive, pre svalovú kontrakciu, funkciu srdca a zrážanie krvi, sprostredkujú intracelulárne účinky mnohých hormónov. Udržujú integritu bunkových membrán, znižujú patologicky zvýšenú permeabilitu krvných kapilár pri alergickej reakcii.

Farmakokinetické údaje

Z celkového množstva vápnika v organizme je 99 % inkorporovaných do kostí a zubov. Zvyšok je
v intra- a extracelulárnej tekutine. Vápnik v krvi je v dynamickej rovnováhe s vápnikom v iných tkanivách. Vápnik sa vylučuje predovšetkým močom, menej pankreatickou šťavou, žlčou, stolicou, potom a slinami. Prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa aj do materského mlieka.

Indikácie

Nízka hladina vápnika v krvi (podporná liečba pri rachitíde, osteomalácii, osteoporóze, pri hojení fraktúr, tetanii, spazmofílii), pokles tlaku vyvolaný akútnym oslabením kontrakčnej sily myokardu

(napr. v anestéziológii pôsobením intravenóznych barbiturátov).

Akútne alergické choroby, chronické zápalové ochorenia, svrbiace dermatózy, mokvajúce

a generalizované ekzémy.

Kontraindikácie

Hyperkalcémia, hyperkalcúria (hyperparatyreoidizmus, predávkovanie vitamínu D, tumory spôsobujúce dekalcifikáciu, ako plazmocytóm, kostné metastázy), ťažká insuficiencia obličiek, náhly vzostup sérových hladín vápnika, pri osteoporóze zapríčinenej imobilizáciou pacienta, galaktozémia, terapia kardioglykozidmi (s výnimkou ťažkej symptomatickej hypokalciémie), anafylaktická reakcia s príznakmi hroziaceho šoku.

Nežiaduce účinky

Injekcie majú lokálne extrémne dráždivý účinok, pri extravazálnej aplikácii sú bolestivé a môžu spôsobiť nekrózu. Príliš rýchla i.v. aplikácia vyvolá vazodilatáciu, pocit šíriaceho sa tepla a pálčivej kriedovej chuti v ústach. Nadmerné množstvá vyvolávajú hyperkalcémiu s prejavmi anorexie, nauzey, dávenia, obstipácie, bolesti brucha, svalovej slabosti, bolesti kostí, polydipsie, polyúrie, zmätenosti, predráždenosti, kardiálnej dysrytmie, oslabenia až zastavenia činnosti srdca a kómy. U detí acidóza. Hyperkalcémia je reverzibilná, ale pretrvávajúce vysoké hladiny kalcia môžu spôsobiť ireverzibilnú nefrokalcinózu, nefrolitiázu a poruchu koncentračnej schopnosti obličiek. Chlorid vápenatý je vo svojej podstate acidifikujúci, preto nie je vhodný na liečbu hypokalcémie u pacientov s renálnou insuficienciou

a acidózou.

Interakcie

Vápnik zosilňuje účinok srdcových glykozidov. Tiazidové diuretiká zvyšujú renálnu reabsorpciu kalcia, znižujú jeho vylučovanie močom a môžu vyvolať hyperkalcémiu. Súčasné podanie furosemidu s kalciovými prípravkami môže u novorodencov vyvolať hyperkalcúriu a nefrokalcinózu.

Dávkovanie a spôsob podávania

a) Dávkovanie deťom:

Deťom sa podáva intravenózne. Dávka sa upravuje podľa veku, druhu výživy a hodnôt kalcémie.

Dávka denná pre deti do jedného roku: do 0,25 g.

Dávka denná pre deti od 1 do 6 rokov: od 0,25 do 0,5 g.

Dávka denná pre deti od 6 do 15 rokov: od 0,5 do 1g.

Pri parenterálnej aplikácii vápnika je potrebné monitorovať srdcovú činnosť.


b) Dávkovanie dospelým:

Dospelým sa podáva 5 až 10 ml prísne intravenózne, veľmi pomaly, počas 3 až 10 minút. Výnimkou je kardiálna resuscitácia, kedy sa intravenózny bolus podáva veľmi rýchlo.

Pri akútnej symptomatickej hypokalcémii sa dospelým pacientom iniciálne podáva vápnik vo forme bolusu prísne intravenózne v dávke 100 - 200 mg elementárneho vápnika v priebehu 10 minút, potom nasleduje udržiavacia infúzia elementárneho vápnika 1 - 2 mg/kg/h. Hladina vápnika v sére sa obyčajne v priebehu 6 až 12 h dostane pri tomto režime do normálnych hodnôt, takže udržiavaciu dávku možno znížiť na 0,3 - 0,5 mg/kg/h. Hypomagnéziová alebo hypermagnéziová hypokalcémia nereaguje dobre na podávanie vápnika. Pri intravenóznej podpornej terapii vápnikom sa odporúča dávka 4 - 7 mg/kg/deň.

Špeciálne upozornenia

U chorých liečených srdcovými glykozidmi sa musí intravenózne podanie vápnika starostlivo zvážiť. Prípravok sa nesmie podať intramuskulárne, resp. paravenózne pre nebezpečenstvo vzniku nekróz.

Varovanie

Lieksa nesmie použiť po uplynutí dátumu expirácie, ktorý je vyznačený na obale po skratke EXP.

Balenie

5 ampúl po 10 ml

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od 10 °C do 25 °C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Dátum poslednej revízie

Október 2011

2

CALCIUM CHLORATUM Biotika

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2011/04644-ZME


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

CALCIUM CHLORATUM Biotika

Injekčný roztok


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

Liečivo: Calcii chloridum dihydricum0,671 g v 10 ml.

10 ml obsahuje 183 mg vápnika, to zodpovedá 4,56 mmol.

10 ml obsahuje 324 mg chloridov, to zodpovedá 9,12 mmol.

Pomocné látky:úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma

injekčný roztok


Popislieku: číry, bezfarebný roztok, bez mechanických cudzorodých častíc.


4. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie

Nízka hladina vápnika v krvi (podporná liečba pri rachitíde, osteomalácii, osteoporóze, pri hojení fraktúr, tetanii, spazmofílii), pokles tlaku vyvolaný akútnym oslabením kontrakčnej sily myokardu (napr. v anestéziológii pôsobením intravenóznych barbiturátov).

Akútne alergické choroby, chronické zápalové ochorenia, svrbiace dermatózy, mokvajúce a generalizované ekzémy.


4.2. Dávkovanie a spôsob podania

a) Dávkovanie deťom:

Deťom sa podáva intravenózne. Dávka sa upravuje podľa veku, druhu výživy a hodnôt kalcémie.

Dávka denná pre deti do jedného roku: do 0,25 g.

Dávka denná pre deti od 1 do 6 rokov: od 0,25 do 0,5 g.

Dávka denná pre deti od 6 do 15 rokov: od 0,5 do 1g.

Pri parenterálnej aplikácii vápnika je potrebné monitorovať srdcovú činnosť.

b) Dávkovanie dospelým:

Dospelým sa podáva 5 až 10 ml prísne intravenózne, veľmi pomaly, počas 3 až 10 minút. Výnimkou je kardiálna resuscitácia, kedy sa intravenózny bolus podáva veľmi rýchlo.

Pri akútnej symptomatickej hypokalcémii sa dospelým pacientom iniciálne podáva vápnik vo forme bolusu prísne intravenózne v dávke 100 - 200 mg elementárneho vápnika v priebehu 10 minút, potom nasleduje udržiavacia infúzia elementárneho vápnika 1 - 2 mg/kg/h. Hladina vápnika v sére sa obyčajne v priebehu 6 až 12 h dostane pri tomto režime do normálnych hodnôt, takže udržiavaciu dávku možno znížiť na 0,3 - 0,5 mg/kg/h. Hypomagnéziová alebo hypermagnéziová hypokalcémianereaguje dobre na podávanie vápnika. Pri intravenóznej podpornej terapii vápnikom sa odporúča dávka 4 - 7 mg/kg/deň.


4.3. Kontraindikácie

Hyperkalcémia, hyperkalciúria (hyperparatyreoidizmus, predávkovanie vitamínu D, tumory spôsobujúce dekalcifikáciu ako je plazmocytóm, kostné metastázy), ťažká insuficiencia obličiek, náhly vzostup sérových hladín vápnika, pri osteoporóze zapríčinenej imobilizáciou pacienta, galaktozémia, anafylaktická reakcia s príznakmi hroziaceho šoku, terpia kardioglyzidmi (s výnimkou ťažkej symptomatickej hypokalcémie).


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Intravenózne vápnikové preparáty dráždia vény, preto je potrebné riediť ich v 50 - 100 ml 5 % roztoku glukózy. Vápnik sa musí podávať opatrne u pacientov, ktorí sú na digitalisovej terapii, pretože hyperkalcémia pôsobí predispozične na digitalisovú toxicitu. Optimálna terapia vyžaduje časté monitorovanie hladín vápnika, horčíka, fosforu, draslíka a kreatinínu v sére, ako aj stanovenie elektrokardiografického a hemodynamického statusu.

Chlorid vápenatý je v svojej podstate acidifikujúci, preto nie je vhodný na liečbu hypokalcémie u pacientov s renálnou insuficienciou a acidózou. Lieksa nesmie podať intramuskulárne, resp. paravenózne pre nebezpečenstvo vzniku nekróz.

Vápnik môže spôsobiť nekrózu pečene u novorodenca, ak sa podáva umbilikálnou žilou.


4.5. Liekové a iné interakcie

Lokálne anestetiká, vrátane prokaínu, inhibujú alebo potláčajú transport ionizovaného vápnika z vodného prostredia do lipidovej fázy. Tento efekt sa neobmedzuje len na lokálne anestetiká, ale aj na iné liečivá, ako sú propranolol, digitalisové glykozidy, CNS aktívne liečivá, vrátane morfínu a opiátových analgetických liečiv. Pri nečakanej hyperkalcémii sa zvyšuje riziko toxicity u pacientov, ktorí sú liečení digoxínom. Tiazidové diuretiká zvyšujú renálnu reabsorpciu kalcia, znižujú jeho vylučovanie močom a môžu vyvolať hyperkalcémiu. Súčasné podanie furosemidu a kalciových prípravkov môže vyvolať u novorodencov hyperkalcúriu a nefrokalcinózu.


4.6. Gravidita a laktácia

Vápnik prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do mlieka. Jeho absorpcia je u kojencov limitovaná obsahom fosforu v mlieku.

Údaje o teratogenite a embryotoxicite neboli publikované.


4.7. Ovplyvnenie schopnostiviesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nedochádza k ovplyvneniu pozornosti.


4.8. Nežiaduce účinky

Injekcie majú lokálne extrémnedráždivý účinok, pri extravazálnej aplikácii sú bolestivé a môžu spôsobiť nekrózu. Príliš rýchla intravenózna aplikácia vyvolá vazodilatáciu, pocit šíriaceho sa tepla a pálčivej kriedovej chuti v ústach. Soli vápnika vo vysokých dávkach podávané samotné, alebo s vitamínom D môžu vyvolať hyperkalcémiu s prejavmi anorexie, nauzey, dávenia, bolesti brucha, svalovej slabosti, bolesti kostí, polydipsie, polyúrie, zmätenosti, predráždenosti, kardiálnej dysrytmie, oslabenia až zastavenia činnosti srdca a kómy. U detí môže vzniknúť acidóza. Hyperkalcémia je reverzibilná, ale pretrvávajúce vysoké hladiny kalcia môžu spôsobiť ireverzibilnú nefrokalcinózu, nefrolitiázu a poruchu koncentračnej schopnosti obličiek. Menej závažným nežiaducim účinkom suplementácie chloridu vápenatého je obstipácia. V tomto prípade sa doporučuje potrava bohatá na vlákninu a primeraný príjem tekutín.

Rýchle podanie vápnikových preparátov zapríčiní náhle zvýšenie koncentrácie vápnika v sére, čo má za následok bradykardiu a srdcové arytmie. Extravazálny výstup vápnikového roztoku do subkutánneho tkaniva môže spôsobiť ťažké nekrózy tkaniva. Toto môže nastať pri použití infúznej pumpy.


4.9. Predávkovanie

Príznaky:Klinické príznaky sa manifestujú v závislosti od koncentrácie vápnika v sére. Pri ľahších stavoch je to nauzea, dávenie, únavnosť až somnolencia. Hyperkalcémia pri vyšších koncentráciách (nad 3,5 mmol/l) sa prejavuje návalmi tepla, poruchami mikcie, poruchami chute, periférnou vazodilatáciou, bolesťami brucha, psychickými poruchami, polydipsiou, polyúriou, svalovou slabosťou.

Liečba:Vo väčšine prípadov postačuje na zlepšenie stavu prerušenie suplementácie vápnika a zabezpečenie primeranej hydratácie. Hyperkalcémia maligných prípadov vyžaduje aktívnejšiu terapiu. Podávajú sa slučkové diuretiká a kálium šetriace diuretiká.Tiazidové diuretiká sú kontraindikované. Nutná je kontrola sérových elektrolytov. Pri veľmi ťažkom stave je možné použiť hemodialýzu.

Údaje o akútnej a chronickej toxicite preparátu nie sú publikované.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Minerálne látky.

ATC kód: A12AA07

Mechanizmus účinku

Vápnik je esenciálny ión, ktorý je nevyhnutne potrebný pre normálnu funkciu mnohých biologických procesov organizmu, ako je vedenie nervových vzruchov, synaptická transmisia, sekrécia hormónov, srdcová automaticita, mitotická aktivita, spojenie kontrakcie-relaxacie vo svaloch, zrážanie krvi. Vápnik je tiež hlavný intracelulárny mediátor, je potrebný pre plnú aktivitu enzýmov. Z výpočtu týchto a mnohých ďalších funkcií vyplýva dôležitosť udržania fyziologických koncentrácií vápnikových iónov, pretože hypokalcémia sa môže manifestovať patologickými stavmi s ťažkým priebehom, ktoré ohrozujú život pacienta.

Úloha vápnika v regulácii excitability tkanív spočíva pravdepodobne v regulácii permeability bunkovej membrány pre ióny Na+a K+. Svalový akčný potenciál stimuluje uvolňovanie vápenatých iónovzo sarkoplazmatického retikula a aktivuje kontrakciu. Mierne zníženie koncentrácie vápnika môže značne znížiť prah dráždivosti, čo má za následok vznik tetanických kŕčov. U niektorých pacientov s hypokalcémiou sa znížená koncentrácia iónov vápnika prejaví parestéziou, laryngeálnym spazmom, tetaniou. Intravenóznou suplementáciou sa klinický obraz zmierni a po čase upraví.

Vápnikje nepostrádateľným iónom pre spojenie excitácie-kontrakcie v srdcovom svalovom tkanive, ako aj pre vedenie elektrických impulzov v určitých oblastiach srdca, najmä v oblasti AV uzla. Depolarizácia myokardiálnych vláken otvára napäťovozávislé vápnikovékanály a spôsobuje pomalé vnútorné prúdy, ktoré sa tvoria cez plató akčného potenciálu. Tieto prúdy umožňujú permeáciu dostatočného množstva vápnikových iónovna uvoľnenie ďalších iónov zo sarkoplazmatického retikula a tým vyvolať kontrakciu. V rámci kardiovaskulárneho systému sa hypokalcémia manifestuje príznakmi, ako je hypotenzia, srdcová insuficiencia, dysrytmie (bradykardia, ventrikulárna fibrilácia). Ďalej sa môže prejaviť zníženou reakciou na liečivá, v mechanizme účinku ktorých sa zúčastňuje vápnik (noradrenalín, digoxín, dopamín). Pomalou intravenóznou aplikáciou ionizovaného kalcia sa obnoví u pacientov s hypokalcémiou vaskulárny tonus a upraví sa srdcová kontraktilita.

Vápnik hrá dôležitú úlohu pre udržanie integrity membrán slizníc, adhéziu buniek ako aj funkcie samotných bunkových membrán. Je potrebný pre exocytózu, a preto má dôležitú úlohu pre stimuláciu sekrécie u väčšiny exokrinných a endokrinných žliaz. Od iónov vápnikazávisí uvoľňovanie katecholamínov z drene nadobličiek, neuromediátorov na synapsách, histamínu zo žírnych buniek atď. Aplikácia solí vápnika je indikovaná v šokových stavoch, kedy dochádza v organizme ku zvýšeniu priepustnosti bunkových membrán, a tým k úniku vápnika z vaskulárneho systému. Znížená schopnosť mobilizácie skeletálneho vápnika v dôsledku hypofunkcie PTH alebo deficiencie vitamínu D prispieva k zhoršeniu šokového stavu.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Najväčšia časť absorbovaného množstva vápnika, približne jedna tretina, sa vstrebáva v proximálnych segmentoch tenkého čreva. Intestinálna absorpcia solubilnej ionizovanej formy vápnika prebieha
v dvoch separátnych krokoch:

1) príjem vápnikana strane sliznice a

2) prechod na seróznu stranu intestinálneho epitelu.

Vápniksa rýchlejšie absorbuje vo forme chloridu, ako vo forme karbonátu, glycerolfosfátu alebo orotofosfátu.

U ľudí sa extracelulárne nachádza len asi 1 000 mg vápnika. Najväčším depotným miestom vápnika je skelet, v ktorom sa nachádza asi 1,2 kg tohto prvku, z čoho 4000 mg je dostupné pre rýchlu výmenu
s extracelulárnym prostredím a na pufrovanie plazmatického vápnika. Kostra je dynamickým tkanivom, ktoré podlieha každodennej transfromácii. V tomto procese sa približne 500 mg vápnika extrahuje z extracelulárneho depa pre formovanie nového tkaniva kosti a rovnaké množstvo starého kostného tkaniva sa rozkladá.

Koncentrácia vápenatých iónovv extracelulárnej tekutine a v plazme kolíše len veľmi málo, čo umožňuje udržať fyziologické hladiny intracelulárneho vápnika. Fyziologické hladiny vápnikav plazme sú v rozmedzí od 8,6 do 10,6 mg/dl. Približne polovica z celkovej koncentrácie vápnikav plazme je v ionizovanej forme: 40 % z vápnika sa viaže na proteíny, hlavne na albumín a 10 % vytvára neionizované ultrafiltrovateľné komplexy, ako je uhličitan vápenatý. Rovnováha medzi ionizovateľnou formou a viazanou formou závisí od pH. Alkalózou sa zvyšuje väzba vápnikana proteíny a znižuje sa koncentrácia ionizovaného vápnika, kým pri acidóze sa pozoroval opačný efekt.

Hladina vápnika v krvi sa fyziologicky udržuje vo veľmi úzkych hraniciach senzitívnym spätným mechanizmom regulácie. Na regulácii homeostázy minerálnych látok a aj vápnika sa podieľajú tri hlavné orgány (obličky, gastrointestinálny trakt a kostra) a tri hlavné hormóny (vitamín D, parathormónPTH a kalcitonín CT).

Vápnik sa vylučuje predovšetkým močom, menej stolicou, pankreatickou šťavou, žlčou, slinami, potom i mliekom.


5.3. Preklinické údaje o bezpečnosti

Embryotoxické, cytotoxické, teratogénne a karcinogénne účinky chloridu vápenatého nie sú známe.


6. Farmaceutické informácie


6.1. Zoznam pomocných látok

aqua ad iniectabilia


6.2. Inkompatibility

Soli vápnika by sa nemali podávať s bikarbonátom, pretože dochádza k precipitácii.


6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote od 10 °C do 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Ampula z bezfarebného skla s etiketou, výlisok z PVC, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 5 ampúl po 10 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. Registračné číslo

39/0775/92-S


9. Dátum prvej registrácie/ predĺženia registrácie

14.12.1992


10. Dátum revízie textu

Október 2011


4

CALCIUM CHLORATUM Biotika