+ ipil.sk

Calipra 10 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2011/03004, 2011/03005, 2011/03006 a 2011/03007.


Písomná informácia pre používateľa


Calipra 10 mg

Calipra 20 mg

Calipra 40 mg

Calipra 80 mg

filmom obalené tablety

atorvastatín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Calipra a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Calipru

3. Ako užívať Calipru

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Calipru

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Calipra a na čo sa používa


Calipra patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú lieky upravujúce množstvo lipidov (tukov).


Calipra sa používa na zníženie hladiny lipidov známych ako cholesterol a triacylglyceroly v krvi, aksamotná diéta s nízkym obsahom tukov a zmenyv životnom štýle zlyhali.Ak sa u vás vyskytuje zvýšené riziko pre vznikochorenia srdca, Calipra sa môže tiež používaťna zníženie takéhoto rizika, hoci sú hladiny vášho cholesterolu v norme. Počas liečby musíte pokračovať vštandardnej diéte zameranej na zníženie hladiny cholesterolu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Calipru


Neužívajte Calipru:

- ak ste alergický na Calipru alebo na akékoľvek podobné lieky, ktoré sa používajú na zníženie hladiny lipidov v krvi alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte ochorenie, ktoré postihuje pečeň

- ak ste mali akékoľvek neobjasnené nezvyčajné výsledky krvných vyšetrení činnosti pečene

- ak ste žena v plodnom veku a nepoužívate spoľahlivú antikoncepciu

- ak ste tehotná alebo sa pokúšate otehotnieť

- ak dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Calipru

 • ak ste mali v minulosti cievnu mozgovú príhodu s krvácaním do mozgu alebo ak máte po predchádzajúcich cievnych mozgových príhodách v mozgu malé dutinky naplnené tekutinou

 • ak máte problémy s obličkami

 • ak máte zníženú činnosť štítnej žľazy (hypotyreózu)

 • ak ste mali opakované alebo neobjasnené bolesti svalov alebo problémy so svalmi, výskyt problémov so svalmi u vás alebo v rodine v minulosti

 • ak ste mali v minulosti problémy so svalmi počas liečby inými liekmi na zníženie hladiny lipidov (napr. iné statíny alebo fibráty)

 • ak pravidelne pijete veľké množstvo alkoholu

 • ak ste mali v minulosti ochorenie pečene

 • ak ste starší ako 70 rokov.


Zvlášť dôležité je, aby ste si u svojho lekára alebo lekárnika overili, či pred užitím Calipry:

 • nemáte závažné zlyhávanie dýchania.


Ak sa vás ktorékoľvek z týchto týka, váš lekár bude musieť urobiť vyšetrenie krvi pred a prípadne počas vašej liečby Caliprou, aby sa mohlo predpovedať riziko vedľajších účinkov týkajúcich sa svalov. Je známe, že riziko vedľajších účinkov týkajúcich sa svalov napr. rabdomyolýzasa zvyšuje, ak sa v rovnakom čase užívajú niektoré lieky (pozri časť 2 „Iné lieky a Calipra").


Ak máte diabetes alebo sa u vás zistilo riziko vzniku diabetes, váš lekár vás počas užívania tohto lieku bude starostlivo sledovať. Riziko vzniku ochorenia diabetes je u vás vyššie, ak máte vysokú hladinu cukru alebo tukov v krvi, ak máte nadváhu a vysoký krvný tlak.


Iné lieky a Calipra

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Existuje niekoľko liekov, ktoré môžu meniť účinok Calipry alebo ich účinky môžu byť menené Caliprou. Tento typ vzájomnej reakcie môže znížiť účinnosť jedného alebo oboch liekov. Prípadne to môže zvýšiť riziko alebo závažnosť vedľajších účinkov vrátane závažného stavu úbytku svalovej hmoty (rabdomyolýzu) opísaného v časti 4. Zvlášť dôležité je, aby ste povedali svojmu lekárovi, ak užívate:


 • lieky používané na ovplyvnenie činnosti vášho imunitného systému, napr. cyklosporín

 • niektoré antibiotiká alebo lieky proti hubovým infekciám, napr. erytromycín, klaritromycín, telitromycín, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampín, kyselina fusidová

 • iné lieky na úpravu hladiny lipidov, napr. gemfibrozil, ostatné fibráty, kolestipol

 • niektoré blokátory vápnikového kanála používané na liečbu angíny pektoris alebo vysokého tlaku krvi, napr. amlodipín, diltiazem; lieky na úpravu vášho srdcového rytmu, napr. digoxín, verapamil, amiodarón

 • lieky používané na liečbu HIV, napr. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir a pod.

 • ostatné lieky, o ktorých je známe, že sa vzájomne ovplyvňujú so Caliprou vrátane ezetimibu (ktorý znižuje hladinu cholesterolu), warfarínu (ktorý znižuje zrážanlivosť krvi), antikoncepcie užívanej ústami, stiripentolu (liek proti kŕčom pri epilepsii), cimetidínu (používa sa na liečbu pálenia záhy a peptických vredov), fenazónu (liek na zníženie bolesti) a antacíd (lieky na problémy s trávením obsahujúce hliník alebo horčík)

 • lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis: ľubovník bodkovaný.


Calipra a jedlo a nápoje a alkohol


Grapefruitová šťava

Nevypite viac ako jeden alebo dva malé poháre grapefruitovej šťavy denne, pretoževeľké množstvá grapefruitovej šťavy môžu zmeniťúčinky Calipry.


Alkohol

Počas užívania tohto lieku sa vyhnitepitiu príliš veľkého množstva alkoholu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete tento liek.

Ak ste tehotná alebo ak sa snažíte otehotnieť, neužívajte Calipru.

Ak ste v plodnom veku, neužívajte Calipru, pokiaľ nepoužívate spoľahlivé metódy antikoncepcie.

Ak dojčíte, neužívajte Calipru.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek zvyčajne nemá vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Ak má však tento liek vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlo, vozidlo neveďte. Neobsluhujte akékoľvek nástroje alebo stroje, ak je vaša schopnosť obsluhovať ich ovplyvnená týmto liekom.


Calipra obsahuje monohydrát laktózy

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Calipru


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pred začatím liečby vám váš lekár nariadidiétu s nízkym obsahom cholesterolu, ktorú musítedodržiavať aj počas liečby Caliprou.


Odporúčaná úvodná dávka Calipryu dospelých a detí vo veku 10rokov alebo starších je 10 mg raz denne.V prípade potreby môže váš lekár túto dávku zvyšovaťdovtedy, kým budete užívať dávku, ktorúpotrebujete. Váš lekár bude upravovať dávku v intervaloch4 alebo viac týždňov. Maximálna dávkaCalipry u dospelýchje 80 mg razdenne a 20 mg razdenne u detí.


Tablety Calipra sa majú prehltnúť celé a zapiť pohárom vody amôžu sa užiťkedykoľvek počas dňa s jedlom alebo bez jedla. Avšak pokúste sa užívať svojetablety v rovnakom časekaždý deň.


Dĺžku liečby Caliprouurčí váš lekár.

Ak si myslíte, že účinok Calipryje príliš silný alebo príliš slabý, porozprávajte sa, prosím, so svojím lekárom.


Ak užijete viac tabliet Calipry, ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet Calipry (viac ako je vaša zvyčajná denná dávka), kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu pohotovosť, aby ste sa poradili.


Ak zabudnete užiť Calipru

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete užiť dávku, jednoducho užite vašu ďalšiu naplánovanú dávku v správnom čase.


Ak prestanete užívať Calipru

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať vaše tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo navštívte pohotovostné oddelenie v najbližšej nemocnici.


Zriedkavé(môžu postihovať 1 z 1 000 osôb):

 • závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch tváre, jazyka a hrdla, ktorý môže spôsobiť veľké ťažkosti s dýchaním.

 • závažné ochorenie so závažným olupovaním a opuchom kože, tvorbou pľuzgierov na koži, v ústach, očiach, na pohlavných orgánoch a horúčkou. Kožná vyrážka s ružovočervenými škvrnami, najmä na dlaniach rúk alebo na chodidlách nôh, z ktorých môžu vzniknúť pľuzgiere.

 • slabosť, citlivosť alebo bolesť svalov a najmä, ak v rovnakom čase sa necítite dobre alebo máte vysokú telesnú teplotu, môže to byť spôsobené nezvyčajným rozpadom svalovej hmoty, ktorý môže byť život ohrozujúci a môže viesť k problémom s obličkami.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať do 1 z 10 000 osôb):

 • ak sa u vás objavia problémy spojené s nevysvetliteľným alebo nezvyčajným krvácaním alebo tvorbou modrín, môže to naznačovať poruchu činnosti pečene. Musíte sa poradiť so svojím lekárom hneď, ako to bude možné.


Ostatné možné vedľajšie účinky tohto lieku:


Časté(môžu postihovať do 1 z 10 osôb):

 • zápal nosových dutín, bolesť v hrdle, krvácanie z nosa

 • alergické reakcie

 • zvýšenie hladín cukru v krvi (ak máte cukrovku, pokračujte v pozornom sledovaní vašich hladín cukru v krvi), zvýšené hladiny kreatínkinázy v krvi

 • bolesť hlavy

 • nevoľnosť, zápchu, vetry, poruchu trávenia, hnačku

 • bolesť kĺbov, bolesť svalov a bolesť chrbta

 • výsledky krvných vyšetrení, ktoré môžu poukazovať na nezvyčajnú činnosť vašej pečene


Menej časté (môžu postihovať do 1 zo 1 00 osôb):

 • anorexiu (strata chuti do jedla a strata telesnej hmotnosti), zvýšenie telesnej hmotnosti, poklesy hladín cukru v krvi (ak máte cukrovku, musíte pokračovať v pozornom sledovaní vašich hladín cukru v krvi)

 • nočné mory, nespavosť

 • závrat, znecitlivenie alebo mravčenie v prstoch na rukách a nohách, zníženie vo vnímaní bolesti alebo dotyku, zmeny vo vnímaní chuti, strata pamäti

 • rozmazané videnie

 • zvonenie v ušiach a/alebo v hlave

 • vracanie, grganie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, pankreatitídu (zápal podžalúdkovej žľazy, ktorý vedie k bolesti žalúdka)

 • hepatitídu (zápal pečene)

 • vyrážku, kožnú vyrážku a svrbenie, žihľavku, vypadávanie vlasov

 • bolesť krku, svalovú únavu

 • únavu, celkový pocit choroby, slabosť, bolesť hrudníka, opuch najmä v členkoch (edém), zvýšenú telesnú teplotu

 • vyšetrenia moču, ktoré potvrdili prítomnosť bielych krviniek.


Zriedkavé(môžu postihovať do 1 z 1 000 osôb):

 • poruchy videnia

 • neočakávané krvácanie alebo tvorbu modrín

 • cholestázu (zožltnutie kože a očných bielok)

 • poranenie šliach.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať do 1 z 10 000 osôb):

 • alergická reakcia – príznaky môžu zahŕňať náhly sipot a bolesť alebo tlak v hrudníku, opuch očných viečok, tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ťažkosti pri dýchaní, kolaps

 • strata sluchu

 • gynekomastia (zväčšenie prsníkov u mužov a žien).


Možné vedľajšie účinky hlásené pri niektorých statínoch (liečivá rovnakého typu):

 • sexuálne problémy

 • depresia

 • ťažkosti pri dýchaní zahŕňajúce pretrvávajúci kašeľ a/alebo dýchavičnosť alebo horúčku

 • cukrovka. Tá sa vyskytne s väčšou pravdepodobnosťou, ak máte vysoké hladiny cukrov a tukov vo vašej krvi, máte nadváhu a máte vysoký krvný tlak. Váš lekár vás bude sledovať počas vašej liečby týmto liekom.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Calipru


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Calipra obsahuje

- Liečivo je atorvastatín.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg atorvastatínu (vo forme trihydrátu vápenatej soli atorvastatínu).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg atorvastatínu (vo forme trihydrátu vápenatej soli atorvastatínu).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg atorvastatínu (vo forme trihydrátu vápenatej soli atorvastatínu).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 80 mg atorvastatínu (vo forme trihydrátu vápenatej soli atorvastatínu).

- Ďalšie zložky lieku Calipra sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, uhličitan vápenatý, kopovidón VA 64, krospovidón typu B, sodná soľ kroskarmelózy, nátriumlaurylsulfát, koloidný oxid kremičitý, bezvodý, mastenec a magnéziumstearát.

Obal tablety obsahuje: hypromelózu, oxid titaničitý E 171 a polyetylénglykol 400.


Ako vyzerá Calipra a obsah balenia

10 mg: Calipra filmom obalené tablety sú biele, okrúhle, obojstranne vypuklé s deliacou ryhou na jednej strane a s označením 10 na druhej strane. Tableta má veľkosť približne 7 mm.

20 mg: Calipra filmom obalené tablety sú biele, okrúhle, obojstranne vypuklé s deliacou ryhou na jednej strane a s označením 20 na druhej strane. Tableta má veľkosť približne 9 mm.

40 mg: Calipra filmom obalené tablety sú biele, okrúhle, obojstranne vypuklé s deliacou ryhou na jednej strane a s označením 40 na druhej strane. Tableta má veľkosť približne 11 mm.

80 mg: Calipra filmom obalené tablety sú biele, oválne, obojstranne vypuklé s deliacou ryhou na jednej strane a s označením 80 na druhej strane. Tableta má veľkosť približne 20 mm x 8 mm.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Calipra filmom obalené tablety každej sily sa dodávajú v blistrových baleniach po 30 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana - Črnuče

Slovinsko

Tel.: 386 1 300 42 90

Fax: 386 1 300 42 91

email: info@alkaloid.si


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko Calipra 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg film-coated tablets

Česká republika Stavra 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg

Maďarsko Toreza 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg filmtabletta

Polsko Calipra

Slovenská republika Calipra 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg

Slovinsko Stavra 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg filmsko obložene tablete

Rumunsko Stavra 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg comprimate filmate

Veľká Británia Atorvastatin 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg film-coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2012.


6


Calipra 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2011/03004, 2011/03005, 2011/03006 a 2011/03007.


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Calipra 10 mg

Calipra 20 mg

Calipra 40 mg

Calipra 80 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 10 mg atorvastatínu vo forme trihydrátu vápenatej soli atorvastatínu.

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 20 mg atorvastatínu vo forme trihydrátu vápenatej soli atorvastatínu.

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 40 mg atorvastatínu vo forme trihydrátu vápenatej soli atorvastatínu.

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 80 mg atorvastatínu vo forme trihydrátu vápenatej soli atorvastatínu.


Pomocné látky so známym účinkom:


Každá filmom obalená tableta Calipry 10 mg obsahuje 45,82 mg laktózy.

Každá filmom obalená tableta Calipry 20 mg obsahuje 91,63 mg laktózy.

Každá filmom obalená tableta Calipry 40 mg obsahuje 183,26 mg laktózy.

Každá filmom obalená tableta Calipry 80 mg obsahuje 366,53 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


10 mg: Calipra filmom obalené tablety sú biele, okrúhle, obojstranne vypuklé s deliacou ryhou na jednej strane a s označením 10 na druhej strane. Tableta má veľkosť približne 7 mm.

20 mg: Calipra filmom obalené tablety sú biele, okrúhle, obojstranne vypuklé s deliacou ryhou na jednej stranea s označením 20 na druhej strane. Tableta má veľkosť približne 9 mm.

40 mg: Calipra filmom obalené tablety sú biele, okrúhle, obojstranne vypuklé s deliacou ryhou na jednej stranea s označením 40 na druhej strane. Tableta má veľkosť približne 11 mm.

80 mg: Calipra filmom obalené tablety sú biele, oválne, obojstranne vypuklé s deliacou ryhou na jednej stranea s označením 80 na druhej strane. Tableta má veľkosť približne 20 mm x 8 mm.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypercholesterolémia

Atorvastatín sa používa ako doplnková liečba k diéte na zníženie zvýšenej hladiny celkového cholesterolu (celkový-C), LDL-cholesterolu (LDL-C), apolipoproteínu B a hladiny triglyceridov u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 10 rokov alebo starších s primárnou hypercholesterolémiou vrátane familiárnej hypercholesterolémie (heterozygotná forma) alebo s kombinovanou (zmiešanou) hyperlipidémiou (zodpovedajúcou typu IIa a typu IIb klasifikácie podľa Fredricksona), pokiaľ odpoveď na diétu a iné nefarmakologické opatrenia nie je dostatočná.


Atorvastatín sa tiež používa na zníženie celkového-C a LDL-C u dospelých s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou ako doplnková liečba k iným liečbam na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza) alebo ak takéto liečby nie sú dostupné.


Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia

Prevencia kardiovaskulárnych príhod u dospelých pacientov, u ktorých sa predpokladá, že sa u nich vyskytuje vysoké riziko pre vznik prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1), ako doplnková liečba k úprave ďalších rizikových faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Pacientovi sa má pred začiatkom liečby atorvastatínom nariadiť štandardná diéta na zníženie hladiny cholesterolu a v tejto diéte sa má počas liečby atorvastatínom pokračovať.

Dávka sa má individuálne nastaviť podľa východiskových hladín LDL-C, cieľa liečby a odpovede pacienta.

Zvyčajná úvodná dávka je 10 mg jedenkrát denne. Úprava dávky sa má vykonávať v intervaloch 4 alebo viac týždňov. Maximálna dávka je 80 mg jedenkrát denne.


Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná (zmiešaná) hyperlipidémia

Väčšina pacientov je kontrolovaná dávkou 10 mg atorvastatínu jedenkrát denne. Terapeutická odpoveď je zjavná do 2 týždňov a maximálna terapeutická odpoveď sa zvyčajne dosahuje do 4 týždňov. Počas dlhodobej liečby sa odpoveď udržiava.


Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia

Pacienti majú začať liečbu dávkou 10 mg atorvastatínu denne. Dávky sa majú individuálne nastaviť a upravovať každé 4 týždne na 40 mg denne. Potom sa môže dávka buď zvýšiť na maximálne 80 mg denne alebo sa môže sekvestrant žlčovej kyseliny kombinovať so 40 mg atorvastatínu jedenkrát denne.


Homozygotná familiárna hypercholesterolémia

K dispozícii sú len obmedzené údaje (pozri tiež časť 5.1).


Dávka atorvastatínu u pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je 10 až 80 mg denne (pozri časť 5.1). Atorvastatín sa má u týchto pacientov používať ako doplnková liečba k ďalším liečbam na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza) alebo ak takéto liečby nie sú dostupné.


Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia

V štúdiách primárnej prevencie bola dávka 10mg/deň. Abysa dosiahli hladiny (LDL-) cholesterolu podľa súčasných odporúčaní, môžu byť potrebné vyššie dávky.


Poruchafunkcie obličiek

Nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie pečene

Atorvastatín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.4 a 5.2). U pacientov s aktívnym ochorením pečene je atorvastatín kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Použitie u starších pacientov

Účinnosť a bezpečnosť u pacientov starších ako 70 rokov, ktorí užívajú odporúčané dávky, sú porovnateľné s účinnosťou a bezpečnosťou, ktoré sa pozorovali vo všeobecnej populácii.


Použitie u detí a dospievajúcich

Hypercholesterolémia:

Použitie u detí a dospievajúcich má vykonať len lekár so skúsenosťami s liečbou hyperlipidémie u detí a dospievajúcich a pacientov je potrebné pravidelne kontrolovať, aby sa zhodnotil pokrok v liečbe.

Odporúčaná úvodná dávka atorvastatínu u pacientov vo veku 10 rokov a starších je 10 mg denne s titráciou dávky až do 20 mg za deň. Titrácia sa má vykonať na základe individuálnej odpovede a znášanlivosti u detských a dospievajúcich pacientov. Informácia o bezpečnosti u detských a dospievajúcich pacientov liečených dávkami nad 20 mg zodpovedajúcim približne 0,5 mg/kg je obmedzená.

Skúsenosti u detí vo veku v rozmedzí 6 – 10 rokov (pozri časť 5.1) sú obmedzené. Atorvastatín sa na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov nepoužíva. Pre túto populáciu pacientov môžu byť vhodnejšie iné liekové formy/sily.


Spôsob podania

Atorvastatín je na perorálne podanie. Každá denná dávka atorvastatínu sa podáva naraz a môže sa podať kedykoľvek počas dňa s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Atorvastatín je kontraindikovaný u pacientov:

 • s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok tohto lieku (uvedených v časti 6.1)

 • s aktívnym ochorením pečene alebo s neobjasnenými pretrvávajúcimi zvýšeniami hladín sérových transamináz, ktoré presahujú 3-násobok hornej hranice normálu

 • počas gravidity, počas laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné metódy antikoncepcie (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinkyna pečeň

Vyšetrenia činnosti pečene sa majú vykonať pred začiatkom liečby a pravidelne potom. U pacientov, u ktorých sa objavia akékoľvek znaky alebo príznaky naznačujúce poškodenie pečene, sa majú vykonať vyšetrenia činnosti pečene. Pacienti, u ktorých sa objavia zvýšené hladiny transamináz, sa musia sledovať až dovtedy, kým sa abnormálna hodnota (abnormálne hodnoty) opäť neupravia. Ak by zvýšenie hladín transamináz väčšie ako 3-násobok hornej hranice normálu (HHN) pretrvávalo, odporúča sa zníženie dávky alebo vysadenie atorvastatínu (pozri časť 4.8).


Atorvastatín sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú veľké množstvá alkoholu a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze.


Prevencia cievnej mozgovej príhody agresívnym znížením hladiny cholesterolu (Stroke Prevention by Aggresive Reduction in Cholesterol Levels, SPARCL)

V post-hoc analýze subtypov cievnej mozgovej príhody u pacientov bez koronárnej choroby srdca (KCHS), ktorí v nedávnej minulosti prekonali cievnu mozgovú príhodu alebo tranzitórny ischemický záchvat (TIZ), bol výskyt hemoragickej cievnej mozgovej príhody u pacientov s 80 mg atorvastatínu na začiatku vyšší v porovnaní s placebom. Zvýšené riziko sa zaznamenalo najmä u pacientov s predchádzajúcou hemoragickou cievnou mozgovou príhodou alebo lakunárnym infarktom pred zaradením do štúdie. Pre pacientov s predchádzajúcou hemoragickou cievnou mozgovou príhodou alebo lakunárnym infarktom nie je pomer rizík a prínosov 80 mg atorvastatínu úplne jasný a pred začiatkom liečby sa má starostlivo zvážiť potenciálne riziko hemoragickej cievnej mozgovej príhody (pozri časť 5.1).


Účinkyna kostrové svalstvo

Atorvastatín, podobne ako iné inhibítory HMG-CoA reduktázy, môže mať v zriedkavých prípadoch vplyv na kostrové svalstvo a môže spôsobiť myalgiu, myozitídu a myopatiu, ktoré môžu ďalej prerásť do rabdomyolýzy, potenciálneho život ohrozujúceho stavu, ktorý je charakterizovaný výrazným zvýšením hladín kreatínkinázy (CK) (> 10-násobok HHN), myoglobinémiou a myoglobinúriou, ktoré môžu viesť ku zlyhaniu obličiek.


Pred liečbou

Atorvastatín sa má predpisovať s opatrnosťou u pacientov s predispozičnými faktormi pre rabdomyolýzu. Pred začiatkom liečby statínom sa má odmerať hladina CK v nasledovných situáciách:

 • porucha funkcie obličiek

 • hypotyreóza

 • vrodené poruchy svalov v osobnej alebo v rodinnej anamnéze

 • pozitívna anamnéza výskytu svalovej toxicity pri statíne alebo fibráte

 • pozitívna anamnéza výskytu ochorenia pečene a/alebo konzumácie veľkých množstiev alkoholu

 • u starších pacientov (vek > 70 rokov) sa má zvážiť nutnosť takéhoto merania na základe prítomnosti iných predispozičných faktorov pre vznik rabdomyolýzy

 • situácie, kedy sa môže objaviť zvýšenie plazmatických hladín ako napr. interakcie (pozri časť 4.5) a osobitné populácie pacientov vrátane genetických subpopulácií (pozri časť 5.2).


V takýchto prípadoch sa má zvážiť riziko liečby vo vzťahu k možnému prínosu a odporúča sa klinické sledovanie.

Ak sú hladiny CK na začiatku liečby signifikantne zvýšené (> 5-násobok HHN), liečba sa nemá začať.


Meraniehladiny kreatínkinázy

Hladina kreatínkinázy (CK) sa nemá merať po namáhavom cvičení alebo ak je prítomná akákoľvek iná možná príčina zvýšenia CK, pretože to sťažuje interpretáciu hodnoty. Ak sú hladiny CK na začiatku signifikantne zvýšené (> 5-násobok HHN), musia sa hladiny opätovne odmerať o 5 až 7 dní neskôr, aby sa výsledky potvrdili.


Počas liečby

 • Pacientov je potrebné požiadať, aby okamžite hlásili bolesť, kŕče alebo slabosť svalov, najmä ak je sprevádzaná celkovou nevoľnosťou alebo horúčkou.

 • Ak sa takéto príznaky objavia počas liečby pacienta atorvastatínom, musia sa u neho vyšetriť hladiny CK. Ak sa zistí, že tieto hladiny sú signifikantne zvýšené (> 5-násobok HHN), liečba sa má ukončiť.

 • Ak sú svalové príznaky závažné a spôsobujú každodenný dyskomfort, dokonca aj keď sú hladiny CK zvýšené na ≤ 5-násobok HHN, má sa zvážiť prerušenie liečby.

 • Ak príznaky ustúpia a hladiny CK sa vrátia k normálu, potom sa môže zvážiť opätovné nasadenie atorvastatínu alebo začatie liečby alternatívnym statínom v najnižšej dávke a s pozorným sledovaním.

 • Atorvastatín sa musí vysadiť, ak sa objaví klinicky významné zvýšenie hladín CK (> 10-násobok HHN) alebo ak sa diagnostikuje rabdomyolýza alebo existuje podozrenie na rabdomyolýzu.


Súbežná liečba inými liekmi

Riziko rabdomyolýzy je zvýšené pri súbežnom podávaní atorvastatínu s určitými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu atorvastatínu, ako napr. silné inhibítory CYP3A4 alebo transportné proteíny (napr. cyklosporín, telitromycín, klaritromycín, delavirdín, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol a inhibítory HIV proteázy vrátane ritonaviru, lopinaviru, atazanaviru, indinaviru, darunaviru a pod.). Riziko vzniku myopatie sa môže tiež zvýšiť súbežným používaním gemfibrozilu a iných derivátov kyseliny fibrátovej, erytromycínu, niacínu a ezetimibu. Ak je to možné, majú sa namiesto týchto liekov zvážiť alternatívne (neinteragujúce) liečby.


V prípadoch, kedy je súbežné podávanie týchto liekov s atorvastatínom nevyhnutné, má sa starostlivo zvážiť pomer prínosu a rizika súbežnej liečby. Ak pacienti užívajú lieky, ktoré zvyšujú plazmatickú koncentráciu atorvastatínu, odporúča sa nižšia maximálna dávka atorvastatínu. Navyše, v prípade silných inhibítorov CYP3A4 sa ma zvážiť nižšia úvodná dávka atorvastatínu a odporúča sa vhodné klinické sledovanie týchto pacientov (pozri časť 4.5).

Súbežné používanie atorvastatínu a kyseliny fusidovej sa neodporúča, preto sa má zvážiť dočasné vysadenie atorvastatínu počas liečby kyselinou fusidovou (pozri časť 4.5).


Použitie u detí a dospievajúcich

Bezpečnosť týkajúca sa vývoja u detí a dospievajúcich sa nestanovila (pozri časť 4.8).


Intersticiálne ochorenie pľúc

Pri niektorých statínoch sa hlásili výnimočné prípady intersticiálneho ochorenia pľúc, najmä pri dlhodobej liečbe (pozri časť 4.8). Znaky prítomnosti ochorenia môžu zahŕňať dyspnoe, neproduktívny kašeľ a zhoršenie celkového zdravotného stavu (únava, úbytok telesnej hmotnosti a horúčka). Ak sa predpokladá, že sa u pacienta objavilo intersticiálne ochorenie pľúc, liečba statínom sa má vysadiť.


Diabetes mellitus

Určitý dôkaz naznačuje, že statíny ako skupina, zvyšujú hladinu glukózy v krvi a u niektorých pacientov s vysokým rizikom pre vznik diabetes mellitus v budúcnosti, môžu vyvolať hladiny hyperglykémie, kedy je potrebná diabetická starostlivosť podľa súčasných odporúčaní. Toto riziko je však prevážené znížením vaskulárneho rizika pri statínoch, a preto nemá byť dôvodom pre ukončenie liečby statínom. Pacienti s výskytom rizika (hladiny glukózy 5,6 až 6,9 mmol/l nalačno, BMI > 30 kg/m2, zvýšená hladina triglyceridov, hypertenzia) sa majú klinicky aj biochemicky sledovať v súlade s národnými odporúčaniami.


Pomocné látky

Calipra obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcie nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinok súbežne podávaných liekov na atorvastatín

Atorvastatín sa metabolizuje prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4) a je substrátom pre transportné proteíny napr. prenášač spätného vychytávania v pečeni OATP1B1. Súbežné podávanie liekov, ktoré inhibujú CYP3A4 alebo transportné proteíny, môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií atorvastatínu a k zvýšenému riziku pre vznik myopatie. Riziko sa môže tiež zvýšiť pri súbežnom podávaní atorvastatínu s inými liekmi, ktoré majú potenciál pre vyvolanie myopatie, ako napr. deriváty kyseliny fibrátovej a ezetimib (pozri časť 4.4).


Inhibítory CYP3A4

Preukázalo sa, že silné inhibítory CYP3A4 vedú k značnému zvýšeniu koncentrácií atorvastatínu (pozri tabuľku 1 a osobitné informácie nižšie). Ak je to možné, má sa predísť súbežnému podávaniu silných inhibítorov CYP3A4 (napr. cyklosporín, telitromycín, klaritromycín, delavirdín, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol a inhibítory HIV proteázy vrátane ritonaviru, lopinaviru, atazanaviru, indinaviru, darunaviru a pod.). V prípadoch, kedy súbežnému podávaniu týchto liekov s atorvastatínom nie je možné zabrániť, majú sa zvážiť nižšie úvodné dávky a maximálne dávky atorvastatínu a odporúča sa vhodné klinické sledovanie pacienta (tabuľka 1).


Stredne silné inhibítory CYP3A4 (napr. erytromycín, diltiazem, verapamil a flukonazol) môžu zvýšiť plazmatické koncentrácie atorvastatínu (pozri tabuľku 1). Zvýšené riziko myopatie sa pozorovalo pri užívaní erytromycínu v kombinácii so statínmi. Interakčné štúdie hodnotiace účinky amiodarónu alebo verapamilu na atorvastatín sa neuskutočnili. Je známe, že amiodarón ako aj verapamil inhibujú aktivitu CYP3A4 a ich súbežné podávanie s atorvastatínom môže mať za následok zvýšenú expozíciu atorvastatínu. Preto sa pri súbežnom užívaní so stredne silnými inhibítormi CYP3A4 má zvážiť nižšia maximálna dávka atorvastatínu a odporúča sa primerané klinické sledovanie týchto pacientov. Primerané klinické sledovanie sa odporúča po začatí liečby inhibítorom alebo po úprave dávky inhibítora.


Induktory CYP3A4

Súbežné podávanie atorvastatínu s induktormi cytochrómu P450 3A4 (napr. efavirenz, rifampín, ľubovník bodkovaný) môže viesť k variabilným poklesom plazmatických koncentrácií atorvastatínu. Súbežné podávanie atorvastatínu s rifampínomsa odporúča vďaka duálnemu mechanizmu interakcií rifampínu (indukcia cytochrómu P450 3A a inhibícia vychytávania transportéra OATP1B1 hepatocytom), keďže podanie atorvastatínu až po určitom čase po podaní rifampínubolo spojené so signifikantným poklesom plazmatických koncentrácií atorvastatínu. Účinok rifampínuna koncentrácie atorvastatínu v hepatocytoch však nie je známy a ak sa súbežnémupodávaniu nedá vyhnúť, pacienti musia byť starostlivo sledovaníz hľadiska účinnosti.


Inhibítory transportných proteínov

Inhibítory transportných proteínov (napr. cyklosporín) môžu zvyšovať systémovú expozíciu atorvastatínu (pozri tabuľku 1). Vplyv inhibície vychytávania transportérov hepatocytmi na koncentrácie atorvastatínu nie sú známe. Ak sa súbežnému podávaniu nedá vyhnúť, odporúča sa zníženie dávky a klinické sledovanie účinnosti (pozri tabuľku 1).


Gemfibrozil / deriváty kyseliny fibrátovej

Použitie samotných fibrátov sa príležitostne spája s udalosťami týkajúcimi sa svalov vrátane rabdomyolýzy. Riziko týchto udalostí sa môže zvýšiť pri súbežnom použití fibrátov a atorvastatínu. Ak sa súbežnému podávaniu nedá vyhnúť, má sa použiť najnižšia dávka atorvastatínu na dosiahnutie terapeutického cieľa a pacienti sa majú vhodne sledovať (pozri časť 4.4).


Ezetimib

Použitie ezetimibu samotného je spojené s udalosťami týkajúcimi sa svalov vrátane rabdomyolýzy. Riziko týchto udalostí sa môže preto pri súbežnom použití ezetimibu a atorvastatínu zvýšiť. Odporúča sa vhodné klinické sledovanie týchto pacientov.


Kolestipol

Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov boli nižšie (o približne 25 %) pri súbežnom podávaní kolestipolu s atorvastatínom. Hypolipidemický účinok bol však väčší pri súbežnom podávaní atorvastatínu s kolestipolom ako pri podávaní každého lieku samostatne.


Kyselina fusidová

Interakčné štúdie s atorvastatínom a kyselinou fusidovou sa neuskutočnili. Ako v prípade iných statínov, boli po uvedení na trh v rámci skúseností so súbežným podávaním atorvastatínu a kyseliny fusidovej hlásené udalosti týkajúce sa svalov vrátane rabdomyolýzy. Mechanizmus tejto interakcie nie je známy. Pacienti sa majú pozorne sledovať a môže byť vhodné aj dočasné prerušenie liečby atorvastatínom.


Účinokatorvastatínu na súbežnepodávané lieky


Digoxín

Pri súbežnom podávaní opakovaných dávok digoxínu a 10 mg atorvastatínu sa mierne zvýšili rovnovážne koncentrácie digoxínu. Pacienti užívajúci digoxín sa majú náležite sledovať.


Perorálne kontraceptíva

Súbežné podávanie atorvastatínu s perorálnymi kontraceptívami viedlo ku zvýšeniu plazmatických koncentrácií noretisterónu a etinylestradiolu.


Warfarín

V klinickej štúdii u pacientov, ktorí dostávali dlhodobú liečbu warfarínom, súbežné užívanie atorvastatínu 80 mg denne s warfarínom viedlo počas prvých 4 dní podávania k miernemu skráteniu protrombínového času o približne 1,7 sekundy, ktorý sa do 15 dní liečby atorvastatínom opäť znormalizoval. Hoci boli hlásené iba veľmi zriedkavé prípady klinicky významných antikoagulačných interakcií, u pacientov užívajúcich kumarínové antikoagulanciá sa protrombínový čas musí stanoviť pred začatím liečby atorvastatínom a dostatočne často počas prvého obdobia liečby, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k žiadnej signifikantnej zmene protrombínového času. Hneď ako je zdokumentovaný stabilný protrombínový čas, protrombínový čas sa môže monitorovať v intervaloch, ktoré sa zvyčajne odporúčajú pre pacientov užívajúcich kumarínové antikoagulanciá. Ak sa dávka atorvastatínu zmení alebo sa liečba preruší, musí sa opakovať rovnaký postup. Liečba atorvastatínom nebola spojená s krvácaním alebo so zmenami protrombínového času u pacientov, ktorí neužívajú antikoagulanciá.


Deti a dospievajúci

Štúdie liekovej interakcie sa vykonali len u dospelých. Rozsah interakcií u detí a dospievajúcich nie je známy. U detí a dospievajúcich sa majú vziať do úvahy interakcie u dospelých uvedené vyššie a upozornenia v časti 4.4.


Tabuľka 1: Účinok súbežnepodávaných liekov na farmakokinetiku atorvastatínu


Súbežne podávaný liek a režim dávkovania

Atorvastatín


Dávka (mg)

Zmena

v AUC&

Klinické odporúčanie#

tipranavir 500 mg BID/ ritonavir 200 mg BID, 8 dní (14. až 21 deň)

40 mg na 1. deň,

10 mg na 20. deň

9,4‑násobok


V prípadoch, kedy súbežné podávanie s atorvastatínom je nevyhnutné, neprekročte 10 mg atorvastatínu denne. Odporúča sa klinické sledovanie týchto pacientov.

cyklosporín 5,2 mg/kg/deň, stabilná dávka

10 mg OD počas 28 dní

8,7‑násobok

lopinavir 400 mg BID/ ritonavir 100 mg BID, 14 dní

20 mg OD počas 4 dní

5,9‑násobok

V prípadoch, kedy súbežné podávanie s atorvastatínom je nevyhnutné, sa odporúčajú nižšie udržiavacie dávky atorvastatínu. Pri dávkach atorvastatínu vyšších ako 20 mg, sa odporúča klinické sledovanie týchto pacientov.

klaritromycín 500 mg BID, 9 dní

80 mg OD počas 8 dní

4,4‑násobok

sachinavir 400 mg BID/ ritonavir (300 mg BID od 5. ‑ 7. dňa, zvýšenie na 400 mg BID na 8. deň), 5. ‑ 18. deň, 30 min po dávke atorvastatínu

40 mg OD počas 4 dní

3,9‑násobok

V prípadoch, kedy súbežné podávanie s atorvastatínom je nevyhnutné, sa odporúčajú nižšie udržiavacie dávky atorvastatínu. Pri dávkach atorvastatínu vyšších ako 40 mg, sa odporúča klinické sledovanie týchto pacientov.

darunavir 300 mg BID/

ritonavir 100 mg BID, 9 dní

10 mg OD počas 4 dní

3,3‑násobok

itrakonazol 200 mg OD, 4 dní

40 mg SD

3,3‑násobok

fosamprenavir 700 mg BID/ ritonavir 100 mg BID, 14 dní

10 mg OD počas 4 dní

2,5‑násobok

fosamprenavir 1 400 mg BID, 14 dní

10 mg OD počas 4 dní

2,3‑násobok

nelfinavir 1 250 mg BID, 14 dní

10 mg OD počas 28 dní

1,7‑násobok^

Žiadne osobitné odporúčanie.

grapefruitová šťava, 240 ml OD *

40 mg, SD

37 %

Súbežný príjem veľkých množstiev grapefruitovej šťavy a atorvastatínu sa neodporúča.

diltiazem 240 mg OD, 28 dní

40 mg, SD

51 %

Po začatí liečby diltiazemom alebo po úprave dávky diltiazemu sa odporúča primerané klinické sledovanie týchto pacientov.

erytromycín 500 mg QID, 7 dní

10 mg, SD

33 %^

Odporúča sa nižšia maximálna dávka a klinické sledovanie týchto pacientov.

amlodipín 10 mg, jednorazová dávka

80 mg, SD

18 %

Žiadne osobitné odporúčanie.

cimetidín 300 mg QID, 2 týždne

10 mg OD počas 4 týždňov

menej ako 1 %^

Žiadne osobitné odporúčanie.


antacidová suspenzia hydroxidu horečnatého a hydroxidu hlinitého, 30 ml QID, 2 týždne

10 mg OD počas 4 týždňov

35 %^

Žiadne osobitné odporúčanie.

efavirenz 600 mg OD, 14 dní

10 mg počas 3 dní

41 %

Žiadne osobitné odporúčanie.

rifampín 600 mg OD, 7 dní (podávaný súčasne)

40 mg, SD

30 %

Ak sa súbežnému podávaniu nedá vyhnúť, odporúča sa simultánne súbežné podávanie atorvastatínu s rifampínom spolu s klinickým sledovaním.

rifampín 600 mg OD, 5 dní (samostatné dávky)

40 mg, SD

80 %

gemfibrozil 600 mg BID, 7 dní

40 mg, SD

35 %

Odporúča sa nižšia úvodná dávka a klinické sledovanie týchto pacientov.

fenofibrát 160 mg OD, 7 dní

40 mg, SD

3 %

Odporúča sa nižšia úvodná dávka a klinické sledovanie týchto pacientov.

& Údaje uvedené ako x-násobok zmeny predstavujú jednoduchý pomer medzi súbežným podávaním a atorvastatínom samotným (t.j. 1‑násobok = žiadna zmena). Údaje uvedené ako % zmeny predstavujú % rozdiel voči atorvastatínu samotnému (t.j. 0 % = žiadna zmena).

# Klinický význam pozri v častiach 4.4 a 4.5.

* Obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré inhibujú CYP3A4 a môžu zvýšiť plazmatické koncentrácie liekov metabolizovaných pomocou CYP3A4. Požitie jedného 240 ml pohára grapefruitovej šťavy malo za následok tiež pokles AUC aktívneho ortohydroxymetabolitu o 20,4 %. Veľké množstvá grapefruitovej šťavy (nad 1,2 l denne počas 5 dní) zvýšili AUC atorvastatínu 2,5‑násobne a AUC aktívnych zložiek (atorvastatínu a metabolitov).

^ Aktivita zodpovedajúca celkovému atorvastatínu

Zvýšenie sa označuje ako “↑”, pokles ako “↓”

OD (once daily) = jedenkrát denne; SD (single dose) = jednorazová dávka; BID (bis in die) = dvakrát denne; QID (quater in die) = štyrikrát denne


Tabuľka 2: Účinokatorvastatínu na farmakokinetiku súbežnepodávaných liekov

Atorvastatín a režimy dávkovania

Súbežne podávaný liek

Liek/Dávka (mg)

Zmena v AUC&

Klinické odporúčanie

80 mg OD počas 10 dní

digoxín 0,25 mg OD, 20 dní

15 %

Pacienti užívajúci digoxín majú byť náležite sledovaní.

40 mg OD počas 22 dní

perorálne kontraceptívum OD, 2 mesiace

- noretisterón 1 mg

- etinylestradiol 35 µg

28 %

19 %

Žiadne osobitné odporúčanie.

80 mg OD počas 15 dní

* fenazón, 600 mg, SD

3 %

Žiadne osobitné odporúčanie.

& Údaje uvedené ako % zmeny predstavujú % rozdiel voči atorvastatínu samotnému (t.j. 0 % = žiadna zmena)

* Súbežnépodávanie opakovaných dávok atorvastatínu a fenazónu malo len malý alebo nedetegovateľný účinok na klírens fenazónu.

Zvýšenie je označené ako “↑”, pokles ako “↓”

OD (once daily) = jedenkrát denne; SD (single dose) = jednorazová dávka


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy vo fertilnom veku

Ženy vo fertilnomveku majúpočas liečby používať vhodné metódy antikoncepcie (pozri časť 4.3).


Gravidita

Atorvastatín je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3). Bezpečnosť u gravidných žien sa nestanovila. U gravidných žien sa nevykonaližiadne kontrolné klinické štúdies atorvastatínom. Boli prijaté zriedkavé hlásenia kongenitálnych anomálií po vnútromaternicovej expozícii inhibítoruHMG‑CoA reduktázy.Štúdie na zvieratách preukázali toxicitu na reprodukciu (pozri časť 5.3).


Liečba matky atorvastatínom môže znížiť fetálne hladiny mevalonátu, ktorý je prekurzorom biosyntézy cholesterolu. Ateroskleróza je chronický proces a spravidla prerušenie liečby liekmi znižujúcimi lipidy počas gravidity by malo mať malý vplyv na dlhodobé riziko spojené s primárnou hypercholesterolémiou.


Z týchto dôvodov sa Calipra nesmie používať u žien, ktoré sú gravidné, pokúšajú sa otehotnieť alebo majú podozrenie, že sú gravidné. Liečba Caliprou sa musí prerušiť počas gravidity alebo pokiaľ sa nepotvrdí, že žena nie je gravidná (pozri časť 4.3).


Laktácia

Nie je známe, či sa atorvastatín alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov u potkanov sú podobné koncentráciám v mlieku (pozri časť 5.3). Vzhľadom na možný výskyt závažných nežiaducich reakcií nesmú ženy užívajúce Calipra dojčiť svoje deti (pozri časť 4.3). Atorvastatín je kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3).


Fertilita

V štúdiách na zvieratách nemal atorvastatín žiadnyúčinok na samčiu alebo samičiu fertilitu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Atorvastatín má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V databáze placebom kontrolovaných klinických skúšaní s atorvastatínom zo 16 066 pacientov (8 755 užívajúcich atorvastatín oproti 7 311 užívajúcich placebo) liečených počas mediánu obdobia 53 týždňov prerušilo liečbu v dôsledku nežiaducich reakcií 5,2 % pacientov na atorvastatíne v porovnaní so 4,0 % pacientov na placebe.


Nasledovná tabuľka uvádza profil nežiaducich reakcií pri atorvastatíne na základe údajov z klinických štúdií a rozsiahlych skúseností získanými po uvedení lieku na trh.


Odhadované frekvencie výskytu nežiaducich reakcií sú zoradené podľa nasledujúcej konvencie:

veľmi časté (≥ 1/10)

časté (≥ 1/100 až < 1/10)

menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

veľmi zriedkavé (< 1/10 000)


Infekcie a nákazy:

Časté: nazofaryngitída.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: trombocytopénia.


Poruchy imunitného systému

Časté: alergické reakcie.

Veľmi zriedkavé: anafylaxia.


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: hyperglykémia.

Menej časté: hypoglykémia, prírastok telesnej hmotnosti, anorexia.


Psychické poruchy

Menej časté: nočné mory, nespavosť.


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy.

Menej časté: závrat, parestézia, hypestézia, dysgeúzia, amnézia.

Zriedkavé: periférna neuropatia.


Poruchy oka

Menej časté: rozmazané videnie.

Zriedkavé: porucha zraku.


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: tinitus.

Veľmi zriedkavé: strata sluchu.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: faryngolaryngeálna bolesť, epistaxa.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: zápcha, nadúvanie, dyspepsia, nauzea, hnačka.

Menej časté: vracanie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, grganie, pankreatitída.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: hepatitída.

Zriedkavé: cholestáza.

Veľmi zriedkavé: zlyhanie pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: žihľavka, kožná vyrážka, pruritus, alopécia.

Zriedkavé: angioedém, bulózna dermatitída vrátane multiformného erytému, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: myalgia, artralgia, bolesť v končatine, svalové kŕče, opuch kĺbov, bolesť chrbta.

Menej časté: bolesť krku, svalová únava.

Zriedkavé: myopatia, myozitída, rabdomyolýza, tendinopatia, niekedy komplikovaná ruptúrou.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé: gynekomastia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: celková nevoľnosť, asténia, bolesť hrudníka, periférny edém, únava, pyrexia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: abnormálne hodnoty vyšetrení činnosti pečene, zvýšená hodnota kreatínkinázy v krvi.

Menej časté: pozitívny nález bielych krviniek v moči.


Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy sa u pacientov liečených atorvastatínom pozoroval vzostup transamináz v sére. Tieto zmeny boli obvykle mierne, prechodné a nevyžadovali prerušenie liečby. Klinicky významné (> 3-násobok hornej hranice normálu) zvýšenie sérových transamináz sa vyskytlo u 0,8 % pacientov liečených atorvastatínom. Tieto zvýšenia boli závislé na dávke a u všetkých pacientov boli reverzibilné.


Zvýšené hladiny sérovej kreatínkinázy (CK) na viac ako 3-násobok hornej hranice normálu sa vyskytli u 2,5 % pacientov liečených atorvastatínom, podobne ako v klinických skúšaniach s inými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Hodnoty vyššie ako 10-násobok hornej hranice normálu sa vyskytli u 0,4 % pacientov liečených atorvastatínom (pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci

Databáza klinickej bezpečnosti zahŕňa údaje o bezpečnosti u 249 detských a dospievajúcich pacientov, ktorí dostávali atorvastatín, z ktorých 7 pacientov malo < 6 rokov, 14 pacientov bolo vo vekovom rozmedzí 6 až 9 rokov a 228 pacientov bolo vo veku 10 až 17 rokov.


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: bolesť brucha.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: zvýšené hladiny alanínaminotransferázy, zvýšené hladiny kreatínfosfokinázy v krvi.


Na základe dostupných údajov sa očakáva, že frekvencia, druh a závažnosť nežiaducich reakcií u detí budú rovnaké ako u dospelých. V súčasnosti sú obmedzené skúsenosti týkajúce sa dlhodobej bezpečnosti u detí a dospievajúcich.


Nasledovnénežiaduce udalostiboli hlásené v súvislosti so statínmiako skupiny:

 • sexuálne problémy

 • depresia

 • výnimočné prípady intersticiálneho ochorenia pľúc, najmä pri dlhodobej liečbe statínmi (pozri časť 4.4).

 • diabetes mellitus: frekvencia bude závisieť od prítomnosti alebo neprítomnosti rizikových faktorov (hladina glukózy v krvi ≥ 5,6 mmol/l nalačno, BMI > 30 kg/m2, zvýšené hladiny triglyceridov, hypertenzia v anamnéze).


4.9 Predávkovanie


Špecifická liečba pri predávkovaní atorvastatínom neexistuje. Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, pacienta je potrebné liečiť symptomaticky a v prípade potreby začať podpornú liečbu. Majú sa vykonať vyšetrenia činnosti pečene a je potrebné sledovať sérové hladiny CK. Keďže sa atorvastatín výrazne viaže na plazmatické proteíny, nemá hemodialýza význam pre zvýšenie klírensu atorvastatínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: látky modifikujúce lipidy, inhibítory HMG‑CoA reduktázy

ATC kód:C10AA05.


Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy, enzým limitujúci rýchlosť zodpovedný za premenu 3-hydroxy-3-metyl-glutaryl-koenzýmu A na mevalonát, čo je prekurzor sterolov vrátane cholesterolu. V pečeni sú triacylglyceroly a cholesterol zabudované do lipoproteínov s veľmi nízkou hustotou (VLDL) a plazmou sú transportované do periférnych tkanív. Lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL) sa tvoria z VLDL a sú primárne katabolizované vysokou afinitou k LDL (LDL receptor).


Atorvastatín znižuje plazmatické koncentrácie cholesterolu a sérové koncentrácie lipoproteínov inhibíciou HMG-CoA-reduktázy a následne inhibíciou biosyntézy cholesterolu v pečeni a zvyšuje počet LDL receptorov pečene na povrchu bunky, čím sa urýchľuje absorpcia a katabolizmus LDL.


Atorvastatín znižuje tvorbu LDL a počet LDL častíc. Atorvastatín zapríčiňuje výrazné a trvalé zvýšenie aktivity LDL receptorov spojené s výhodnými zmenami kvality cirkulujúcich LDL častíc. Atorvastatín účinne znižuje hladiny LDL-cholesterolu u pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, čo je populácia, ktorá obvykle nereaguje na hypolipidemickú liečbu.


V klinickej štúdii sledujúcej odpoveď na liečbu v závislosti od dávky bolo dokázané, že atorvastatín znižuje hladiny celkového cholesterolu (30 - 46 %), LDL-cholesterolu (41 % - 61 %), apolipoproteínu B (34 %‑ 50 %) a triacylglycerolov (14 % - 33 %), pričom súčasne vyvolal vo variabilnej miere zvýšenie HDL-cholesterolu a apolipoproteínu A1. Tieto výsledky sa zistili u pacientov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, nefamiliárnymi formami hypercholesterolémie a zmiešanými hyperlipidémiami vrátane pacientov s diabetom mellitus nezávislým od inzulínu.


Bolo dokázané, že zníženie celkového‑C, LDL‑C a apolipoproteínu B znižuje riziko kardiovaskulárnych príhod a kardiovaskulárnej mortality.


Homozygotná familiárna hypercholesterolémia

V multicentrickej 8 týždňov trvajúcej otvorenej štúdii umožňujúcej poskytnúť pacientovi liek z humanitárnych dôvodov s dobrovoľnou pokračujúcou fázou variabilnej dĺžky bolo zaradených 335 pacientov, pričom 89 z nich bolo identifikovaných ako pacienti s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou. U týchto 89 pacientov došlo k priemernému percentuálnemu zníženiu LDL‑C asi o 20 %. Atorvastatín sa podával v dávkach až do 80 mg/deň.


Ateroskleróza

V štúdii REVERSAL (“Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering“ = Reverzia aterosklerózy agresívnym znížením lipidov) bol u pacientov s ischemickou chorobou srdca posudzovaný účinok intenzívneho zníženia lipidov atorvastatínom 80 mg denne a štandardného stupňa zníženia lipidov pravastatínom 40 mg denne na koronárnu aterosklerózu pomocou intravaskulárneho ultrazvuku (IVUS) počas koronarografie. V tejto randomizovanej, dvojito-zaslepenej, multicentrickej, kontrolovanej klinickej štúdii bol IVUS vykonaný na začiatku (“baseline“) a v 18. mesiaci sledovania u 502 pacientov. V atorvastatínovej skupine (n = 253) nebola žiadna progresia aterosklerózy.


Medián zmeny v celkovom objeme aterómu vyjadrený v percentách (primárne kritérium štúdie) bol oproti hodnote na začiatku sledovania (“baseline“) - 0,4 % (p = 0,98) v atorvastatínovej skupine a + 2,7 % (p = 0,001) v pravastatínovej skupine (n = 249). Pri porovnaní s pravastatínom boli účinky atorvastatínu štatisticky významné (p = 0,02). V tejto štúdii nebol skúmaný účinok intenzívneho zníženia lipidov na sledované kardiovaskulárne konečné ukazovatele (napr. potreba revaskularizácie, nefatálny infarkt myokardu, koronárna smrť).

V skupine s atorvastatínom sa LDL-C oproti hodnote na začiatku sledovania (“baseline“) 3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ± 28) znížil na priemernú hodnotu 2,04 mmol/l ± 0,8 (78,9 mg/dl ± 30) a v pravastatínovej skupine sa LDL-C oproti hodnote na začiatku sledovania “baseline“ 3,89 mmol/ ± 0,7 (150 mg/dl ± 26)

(p < 0,0001) znížil na priemernú hodnotu 2,85 mmol/l ± 0,7 (110 mg/dl ± 26). Atorvastatín tiež signifikantne znížil priemernú hodnotu celkového cholesterolu “TC“ o 34,1 % (pravastatín: - 18,4 %, p < 0,0001), priemernú hodnotu triacylglycerolov “TG“ o 20 % (pravastatín: - 6,8 %, p < 0,0009) a priemernú hodnotu apolipoproteínu B o 39,1 % (pravastatín: - 22,0 %, p < 0,0001). Atorvastatín zvýšil priemernú hodnotu HDL-C o 2,9 % (pravastatín: + 5,6 %, p = nesignifikantné “NS“). V atorvastatínovej skupine bola priemerná hodnota zníženia CRP 36,4 % v porovnaní s 5,2 % znížením v pravastatínovej skupine (p < 0,0001).


Výsledky štúdie boli získané pri dávke 80 mg. Preto ich nie je možné extrapolovať na nižšie dávky.


Profily bezpečnosti a znášanlivosti dvoch liečených skupín boli porovnateľné.

Skúmanie vplyvu intenzívneho znižovania hladín lipidov na kardiovaskulárnu mortalitu a morbiditu nebolo predmetom tejto štúdie. Nie je preto známy klinický význam týchto pozorovaní pre primárnu a sekundárnu prevenciu kardiovaskulárnych príhod.


Akútny koronárny syndróm

V štúdii MIRACL sa atorvastatín v dávke 80 mg hodnotil u 3086 pacientov (atorvastatín n = 1538; placebo n = 1548) s akútnym koronárnym syndrómom (infarktom myokardu bez Q vlny alebo nestabilnou anginou pectoris). Liečba začala počas akútnej fázy po prijatí do nemocnice a trvala 16 týždňov. Liečba atorvastatínom 80 mg/deň predĺžila čas do výskytu kombinovaného primárne sledovaného parametra definovaného ako smrť z akejkoľvek príčiny, nefatálny infarkt myokardu, resuscitované zastavenie srdca alebo angina pectoris s prejavmi ischémie myokardu vyžadujúcimi hospitalizáciu, čo svedčí o znížení rizika o 16 % (p = 0,048). Toto bolo podmienené hlavne 26 % poklesom opakovanej hospitalizácie pre anginu pectoris s prejavmi ischémie myokardu (p = 0,018). Ostatné sekundárne sledované parametre nedosiahli samé osebe štatistickú významnosť (celkovo: placebo: 22,2 %, atorvastatín: 22,4 %).


Bezpečnostný profil atorvastatínu v štúdii MIRACL bol v súlade s tým, čo je opísané v časti 4.8.


Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia

Účinok atorvastatínu na ischemickú chorobu srdca s fatálnymi a nefatálnymi prejavmi bol hodnotený v randomizovanej, dvojito‑zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii ASCOT‑LLA (“Anglo‑Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering Arm” = Anglo‑škandinávska štúdia zameraná na kardiálne výsledky v hypolipidemickom ramene). Pacienti boli hypertonici vo veku 40 ‑ 79 rokov bez predchádzajúceho infarktu myokardu alebo liečby anginy pectoris a s hladinami celkového cholesterolu (TC) ≤ 6,5 mmol/l (251 mg/dl). Všetci pacienti mali aspoň 3 z vopred definovaných kardiovaskulárnych rizikových faktorov: mužské pohlavie, vek ≥ 55 rokov, fajčenie, diabetes mellitus, pozitívnu anamnézu ICHS u prvostupňového príbuzného, TC:HDL‑C > 6, periférne cievne ochorenie, hypertrofiu ľavej srdcovej komory, cerebrovaskulárnu príhodu v minulosti, špecifické zmeny na EKG, proteinúriu/albuminúriu. Nie u všetkých zaradených pacientov bolo zistenévysoké riziko vzniku kardiovaskulárnej príhody.


Pacienti dostávali antihypertenznú liečbu (buď amlodipín alebo režim na báze atenololu) a buď atorvastatín 10 mg denne (n = 5 168) alebo placebo (n = 5 137).


Účinok atorvastatínu na zníženie absolútneho a relatívneho rizika bol nasledovný:

Príhoda

Zníženie relatívneho rizika

(%)

Počet príhod

(atorvastatín oproti

placebu)

Zníženie absolútneho rizika1

(%)

p‑hodnota

Fatálna CHD plus nefatálny IM

36

100 oproti 154

1,1

0,0005

Všetky kardiovaskulárne príhody a revaskularizačné zákroky

20

389 oproti 483

1,9

0,0008

Všetky koronárne príhody

29

178 oproti 247

1,4

0,0006

1Na základe rozdielu v približnom výskyte príhod počas priemerného obdobia sledovania 3,3 roka. CHD = koronárna choroba srdca; IM = infarkt myokardu.


Celková mortalita a kardiovaskulárna mortalita sa signifikantne neznížili (185 oproti 212 príhodám, p = 0,17 a 74 oproti 82 príhodám, p = 0,51). V analýzach podskupín podľa pohlavia (81 % mužov, 19 % žien) sa pozoroval pozitívny účinok atorvastatínu u mužov, ale nedal sa zistiť u žien, pravdepodobne v dôsledku nízkeho výskytu príhod v podskupine žien. Celková a kardiovaskulárna mortalita boli číselne vyššie u pacientok (38 oproti 30 a 17 oproti 12), ale toto nebolo štatisticky významné. Zaznamenala sa signifikantná interakcia s liečbou v dôsledku antihypertenznej liečby v úvode štúdie. Primárne sledovaný parameter (fatálna ICHS plus nefatálny IM) sa signifikantne znížil atorvastatínom u pacientov liečených amlodipínom (“Hazard ratio“ HR 0,47 (0,32 – 0,69), p = 0,00008), ale neznížil sa u tých, ktorí boli liečení atenololom (HR 0,83 (0,59 – 1,17), p = 0,287).


Účinok atorvastatínu na fatálne a nefatálne kardiovaskulárne choroby sa tiež posudzoval v randomizovanej, dvojito‑zaslepenej, multicentrickej, placebom kontrolovanej štúdii CARDS (“Collaborative Atorvastatin Diabetes Study” = Štúdia zameraná na podporný účinok atorvastatínu pri diabete) u pacientov s diabetes mellitus 2. typu vo veku 40 ‑ 75 rokov bez pozitívnej anamnézy kardiovaskulárneho ochorenia a s LDL‑C ≤ 4,14 mmol/l (160 mg/dl) a TG ≤ 6,78 mmol/l (600 mg/dl). Všetci pacienti mali aspoň 1 z nasledujúcich rizikových faktorov: hypertenziu, aktívne fajčenie, retinopatiu, mikroalbuminúriu alebo makroalbuminúriu.


Pacienti boli liečení buď atorvastatínom 10 mg denne (n = 1 428) alebo placebom (n = 1 410) počas priemerného obdobia sledovania 3,9 roka.


Účinok atorvastatínu na zníženie absolútneho a relatívneho rizika bol nasledovný:

Príhoda

Zníženie relatívneho rizika

(%)

Počet príhod

(atorvastatín oproti

placebu)

Zníženie absolútneho rizika1

(%)

p‑hodnota

Závažné kardiovaskulárne príhody (fatálny a nefatálny AIM, tichý IM, akútna smrť pri CHD, nestabilná angina pectoris, CABG, PTCA, revaskularizácia, cievna mozgová príhoda)

37

83 oproti 127

3,2

0,0010

IM (fatálny a nefatálny akútny IM, tichý IM)

42

38 oproti 64

1,9

0,0070

Cievne mozgové príhody (fatálne a nefatálne)

48

21 oproti 39

1,3

0,0163

1Na základe rozdielu v približnom výskyte príhod počas priemerného obdobia sledovania 3,9 roka.

AIM = akútny infarkt myokardu; CABG (coronary artery bypass graft) = aortokoronárny bypass; CHD = koronárna choroba srdca; IM = infarkt myokardu; PTCA = perkutánna transluminálna koronárna angioplastika.


Nedokázal sa žiadny rozdiel v účinku liečby v závislosti od pohlavia pacienta, jeho veku alebo hodnoty LDL‑C v úvode štúdie. Priaznivý trend sa pozoroval čo sa týka výskytu mortality (82 úmrtí v placebovej skupine oproti 61 úmrtiam v atorvastatínovej skupine, p = 0,0592).


Rekurentnácievna mozgová príhoda

V štúdii SPARCL (Prevencia cievnej mozgovej príhody agresívnym znížením hladín cholesterolu) sa hodnotil účinok 80 mg atorvastatínu denne alebo placeba na náhlu cievnu mozgovú príhodu u 4 731 pacientov, ktorí mali cievnu mozgovú príhodu alebo tranzitórny ischemický atak (TIA) v priebehu predchádzajúcich 6 mesiacov a nemali pozitívnu anamnézu ischemickej choroby srdca (ICHS). 60 % pacientov boli muži vo veku 21 – 92 rokov (priemerný vek 63 rokov) a ich priemerná hodnota LDL cholesterolu na začiatku sledovania bola 133 mg/dl (3,4 mmol/l). Priemerná hodnota LDL‑C počas liečby atorvastatínom bola 73 mg/dl (1,9 mmol/l) a 129 mg/dl (3,3 mmol/l) počas liečby placebom. Medián sledovania bol 4,9 rokov.


Atorvastatín 80 mg znižoval riziko primárne sledovaného parametra fatálnej alebo nefatálnej náhlej cievnej mozgovej príhody o 15 % (HR 0,85; 95 % IS, 0,72 – 1,00; p = 0,05 alebo 0,84; 95 % IS, 0,71 – 0,99; p = 0,03 po úprave faktorov na začiatku sledovania) v porovnaní s placebom. Celková mortalita pri použití atorvastatínu bola 9,1 % (216/2365) oproti 8,9 % (211/2366) pri placebe.


V post‑hoc analýze znižoval atorvastatín 80 mg výskyt ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhody (218/2365, 9,2 % oproti 274/2366, 11,6 %, p = 0,01) a zvyšoval výskyt hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody (55/2365, 2,3 % oproti 33/2366, 1,4 %, p = 0,02) v porovnaní s placebom.


 • Riziko hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo zvýšené u pacientov, ktorí vstúpili do štúdie s anamnézou už prekonanej hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody (7/45 u atorvastatínu oproti 2/48 u placeba; HR 4,06; 95 % IS, 0,84 – 19,57) a riziko ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo v oboch skupinách podobné (3/45 u atorvastatínu oproti 2/48 u placeba; HR 1,64; 95 % IS, 0,27 – 9,82).


 • Riziko hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo zvýšené u pacientov, ktorí vstúpili do štúdie s anamnézou už prekonaného lakunárneho mozgového infarktu (20/708 u atorvastatínu oproti 4/701 u placeba; HR 4,99; 95 % IS, 1,71 – 14,61), ale u týchto pacientov bolo tiež znížené riziko ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhody (79/708 u atorvastatínu oproti 102/701 u placeba; HR 0,76; 95 % IS, 0,57 – 1,02). Je možné, že výsledné riziko náhlej cievnej mozgovej príhody je zvýšené u pacientov s anamnézou už prekonaného lakunárneho mozgového infarktu, ktorí dostávajú 80 mg atorvastatínu/deň.


V podskupine pacientov s anamnézou už prekonanej hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody bola celková mortalita pri použití atorvastatínu 15,6 % (7/45) oproti 10,4 % (5/48) pri placebe. V podskupine pacientov s anamnézou už prekonaného lakunárneho mozgového infarktu bola celková mortalita pri použití atorvastatínu 10,9 % (77/708) oproti 9,1 % (64/701) pri placebe.


Deti a dospievajúci

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia u detských a dospievajúcichpacientov vo veku 617 rokov

U detí a dospievajúcich s geneticky potvrdenou heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou a východiskovou hodnotou LDL‑C ≥ 4 mmol/l sa uskutočnila 8 týždňov trvajúca otvorená štúdia na vyhodnotenie farmakokinetiky, farmakodynamiky a bezpečnosti a tolerancie atorvastatínu. Zaradených bolo celkovo 39 detí a dospievajúcich vo veku 6 až 17 rokov. Skupina A zahŕňala 15 detí vo veku 6 až 12 rokov a v Tannerovom štádiu 1., skupina B zahŕňala 24 detí vo veku 10 až 17 rokov a v Tannerovom štádiu ≥ 2.


V skupine A bola začiatočná dávka atorvastatínu 5 mg denne vo forme žuvacích tabliet a v skupine B 10 mg atorvastatínu denne vo forme tabliet. Dávka atorvastatínu sa mohla zdvojnásobiť, ak pacient nedosiahol v 4. týždni cieľovú hodnotu LDL‑C < 3,35 mmol/l a ak sa atorvastatín dobre toleroval.


Priemerné hodnoty LDL‑C, TC, VLDL‑C a Apo B sa znížili v 2. týždni u všetkých pacientov. U pacientov, u ktorých sa dávka zdvojnásobila, sa pozoroval ďalší pokles už do 2 týždňov, hneď pri prvom vyhodnotení po zvýšení dávky. Priemerný percentuálny pokles v hladinách lipidov bol podobný v oboch skupinách bez ohľadu na to, či pacient zotrval na začiatočnej dávke, alebo jeho začiatočná dávka sa zdvojnásobila. V 8. týždni bol priemerný percentuálny pokles voči východiskovej hodnote u LDL‑C približne 40 % a u TC približne 30 % v celom rozsahu expozícií.


Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia u detských a dospievajúcich pacientov vo veku 10 ‑ 17 rokov

V dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii pokračujúcej otvorenou fázou bolo 187 chlapcov a postmenarchálnych dievčat vo veku 10 ‑ 17 rokov (priemerný vek 14,1 rokov) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou alebo ťažkou hypercholesterolémiou randomizovaných na liečbu atorvastatínom (n = 140) alebo placebom (n = 47) počas 26 týždňov a následne sa všetkým podával atorvastatín ďalších 26 týždňov. Dávka atorvastatínu bola 10 mg (raz denne) počas prvých 4 týždňov a potom sa titrovala na 20 mg, ak bola hladina LDC‑L > 3,36 mmol/l. Počas 26 týždňov dvojito zaslepenej fázy atorvastatín signifikantne znížil plazmatické hladiny celkového cholesterolu, LDL‑C, triacylglycerolov a apolipoproteínu B. Počas 26 týždňov dvojito zaslepenej fázy priemerná dosiahnutá hladina LDL‑C bola 3,38 mmol/l (interval: 1,81 ‑ 6,26 mmol/l) v atorvastatínovom ramene v porovnaní s 5,91 mmol/l (interval: 3,93 ‑ 9,96 mmol/l) v ramene s placebom.


Ďalšia štúdia u detí a dospievajúcich porovnávajúca atorvastatín s kolestipolom u pacientov s hypercholesterolémiou vo veku 10 ‑ 18 rokov ukázala, že v 26. týždni atorvastatín (N = 25) dosiahol signifikantné zníženie hladiny LDL‑C (p < 0,05) v porovnaní s kolestipolom (N = 31).


Štúdia umožňujúca poskytnúť liek pacientovi z humanitárnych dôvodov pred schválením registrácie lieku (“compassionate use study”) u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou (vrátane homozygotnej hypercholesterolémie) zahŕňala 46 detských a dospievajúcich pacientov liečených atorvastatínom v titrovanej dávke podľa odpovede (niektorí pacienti dostávali 80 mg atorvastatínu denne). Štúdia trvala 3 roky: LDL cholesterol sa znížil o 36 %.


Dlhotrvajúca účinnosť liečby atorvastatínom v detstve za účelom zníženia morbidity a mortality v dospelosti nebola potvrdená.


Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre atorvastatín v liečbe heterozygotnej hypercholesterolémie u detí do 6 rokov a v liečbe homozygotnej familiárnej hypercholesterolémie u detí a dospievajúcich do 18 rokov, kombinovanej (zmiešanej) hypercholesterolémie, primárnej hypercholesterolémie a v prevencii kardiovaskulárnych príhod (pozri časť 4.2 – Použitie u detí).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Atorvastatín sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje, maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) sa objavujú do 1 až 2 hodín. Miera absorpcie vzrastá proporcionálne s dávkou atorvastatínu. Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť z filmom obalených tabliet s obsahom atorvastatínu v porovnaní s perorálnym roztokom 95 – 99 %. Absolútna biologická dostupnosť atorvastatínu je približne 12 % a systémová dostupnosť inhibičnej aktivity HMG–CoA reduktázy je približne 30 %. Nízka systémová dostupnosť sa pripisuje pre-systémovému klírensu v sliznici gastrointestinálneho traktu a/alebo metabolizmu pri prvom prechode pečeňou.


Distribúcia

Priemerný distribučný objem atorvastatínu je približne 381 l. Približne ≥ 98 % atorvastatínu sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia

Atorvastatín sa metabolizuje prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 na orto- a parahydroxylované deriváty a rôzne produkty beta oxidácie. Okrem iných ciest sa tieto produkty ďalej metabolizujú glukuronidáciou. Inhibícia HMG-CoA reduktázy prostredníctvom orto- a parahydroxylovaných metabolitov in vitro je ekvivalentná inhibícii atorvastatínom. Približne 70 % cirkulujúcej inhibičnej aktivity HMG-CoA reduktázy sa pripisuje biologicky aktívnym metabolitom.


Vylučovanie

Atorvastatín sa primárne vylučuje žlčou po metabolizme v pečeni a mimo pečene.

Nezdá sa však, že by atorvastatín prechádzal signifikantnou enterohepatálnou recirkuláciou.

Priemerný plazmatický polčas eliminácie atorvastatínu je u ľudí približne 14 hodín. Polčas inhibičnej aktivity HMG-CoA reduktázy je približne 20 až 30 hodín kvôli prispievaniu aktívnych metabolitov.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti:plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov sú vyššie u zdravých starších jedincov ako u mladých dospelých osôb, pričom účinky na lipidy boli porovnateľné s účinkami, ktoré sa pozorovali v populáciách mladších pacientov.


Deti a dospievajúci: v otvorenej, 8 týždňov trvajúcej štúdii, sa detskí a dospievajúci pacienti (vo veku 6 ‑ 17 rokov) v Tannerovom štádiu 1 (N = 15) a v Tannerovom štádiu ≥ 2 (N = 24) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou a východiskovou hodnotou LDL‑C 4 mmol/l liečili jednorazovou dennou dávkou 5 mg alebo 10 mg atorvastatínu vo forme žuvacích tabliet alebo 10 mg a 20 mg vo forme filmom obalených tabliet. Telesná hmotnosť bola jedinou signifikantnou premennou v atorvastatínovom populačnom farmakokinetickom modeli. Zdanlivý klírens atorvastatínu po perorálnom podaní u detských a dospievajúcich pacientov sa zdal byť podobný klírensu u dospelých, keď sa meral alometricky podľa telesnej hmotnosti. Konzistentné poklesy hladín LDL‑C a TC sa pozorovali v celom rozsahu expozícií atorvastatínu a o‑hydroxyatorvastatínu.


Pohlavie: koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov u žien sa líšia od koncentrácií u mužov (ženy: približne o 20 % vyššie pri Cmaxa o 10 % nižšie pri AUC). Tieto rozdiely nie sú klinicky významné a nemajú za následok žiadne klinicky signifikantné rozdiely v účinkoch na lipidy medzi mužmi a ženami.


Insuficiencia obličiek: ochorenie obličiek nemá žiadny vplyv na plazmatické koncentrácie alebo účinky atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov na lipidy.


Insuficiencia pečene:plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov sú výrazne zvýšené (približne 16-násobne v Cmaxa približne 11-násobne u AUC) u pacientov s chronickým alkoholickým poškodením pečene (Childovo-Pughovo skóre B).


Polymorfizmus SLOC1B1:Na vychytávaní všetkých inhibítorov HMG‑CoA reduktázy vrátane atorvastatínu,hepatocytom, sa podieľa transportér OATP1B1. U pacientov s polymorfizmom SLCO1B1 existuje riziko zvýšenej expozície atorvastatínu, ktoré môže viesť ku zvýšenému riziku rabdomyolýzy (pozri časť 4.4). Polymorfizmus v géne s kódovaním OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC) je spojený s 2,4‑násobne vyššou expozíciou atorvastatínu (AUC) než u jedincov bez tohto alternatívneho genotypu (c.521TT). U týchto pacientov je tiež možné geneticky poškodené vychytávanie atorvastatínu hepatocytom. Možné dôsledky pre účinnosť nie sú známe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Atorvastatín mal negatívny mutagénny a klastogénny potenciál v sérii 4 testov in vitro a v 1 skúške in vivo. Nezistilo sa, že by bol atorvastatín karcinogénny u potkanov, ale vysoká dávka u myší (vedúca k dosiahnutiu 6 – 11-násobnej AUC0-24 hod u ľudí pri najvyššej odporúčanej dávke) preukázala vznik hepatocelulárnych adenómov u samcov a hepatocelulárnych karcinómov u samíc.


Z experimentálnych štúdií u zvierat existuje dôkaz, že inhibítory HMG-CoA reduktázy môžu ovplyvniť vývoj embryí a plodov. Atorvastatín nemal u potkanov, králikov a psov žiadne účinky na fertilitu a nebol teratogénny, avšak pri maternotoxických dávkach sa pozorovala fetálna toxicita u potkanov a králikov.

Vývoj mláďat potkana bol spomalený a postnatálne prežívanie sa počas expozície vysokým dávkam atorvastatínu u samíc znížilo. U potkanov existuje dôkaz o prestupe placentou. Plazmatické koncentrácie atorvastatínu u potkanov sú podobné koncentráciám v mlieku. Nie je známe, či sa atorvastatín alebo jeho metabolity vylučujú do mlieka u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy / mikrokryštalická celulóza

Uhličitan vápenatý

Kopovidón VA 64

Krospovidón typ B

Sodná soľ kroskarmelózy

Nátriumlaurylsulfát

Bezvodý koloidný oxid kremičitý

Mastenec

Magnéziumstearát


Obal tablety

Hypromelóza

Oxid titaničitýE 171

Makrogol 400


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Calipra filmom obalené tablety sú balené do blistrových obalovz PVC/TE/PVdC/s tvrdenou hliníkovou fóliou, ktoré sa potom balia do škatúľ.


Tablety sa dodávajú v baleniach po 30 tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana - Črnuče

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (A)


Calipra 10 mg: 31/0445/12-S

Calipra 20 mg: 31/0446/12-S

Calipra 40 mg: 31/0447/12-S

Calipra 80 mg: 31/0448/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU21Calipra 10 mg