+ ipil.sk

CalypsolPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/08034


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Calypsol

50 mg/ml injekčný roztok


ketamíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako vám bude injekcia podaná.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Calypsol 50 mg/ml injekčný roztok (ďalej len Calypsol injekčný roztok) a na čo sa používa

 2. Čo musíte vedieť skôr, ako začne vaša liečba injekčným roztokom Calypsol

3. Ako vám bude Calypsol injekčný roztok podávaný

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Calypsol injekčný roztok

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CALYPSOL INJEKČNÝ ROZTOK A NA ČO SA POUŽÍVA


Calypsol injekčný roztok je anestetikum s výrazným analgetickým (proti bolesti pôsobiacim) účinkom.

Môže byť použitý samostatne (ako monoterapia) na krátkodobé diagnostické a chirurgické výkony alebo v kombinácii s inými liekmi určenými na navodenie a udržovanie anestézie u detí aj dospelých.


2. ČO MUSÍTE VEDIEŤ SKÔR, AKO ZAČNE VAŠA LIEČBA INJEKČNÝM ROZTOKOM CALYPSOL


Calypsol injekčný roztok vám nemá byť podaný

 • keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek injekčného roztoku Calypsol;

 • keď máte aj napriek dostatočnej liečbe značne kolísajúci krvný tlak alebo keď máte zle kontrolovaný vysoký krvný tlak;

 • keď máte akékoľvek ochorenie, pri ktorom by významné zvýšenie krvného tlaku mohlo znamenať vážne nebezpečenstvo (napr. máte srdcové zlyhanie, poranenie mozgu, zvýšený intrakraniálny tlak);

 • keď máte ochorenie, ktoré je sprevádzané akýmkoľvek typom kŕčov;

 • keď máte neliečenú alebo nedostatočne kontrolovanú hypertyreózu (zvýšená funkcia štítnej žľazy);

 • keď máte akékoľvek psychiatrické ochorenie (napr. schizofréniu).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní injekčného roztoku Calypsol

Calypsol injekčný roztok vám môže byť podaný len po prísnom individuálnom lekárskom zvážení

 • ak ste mali v posledných 6 mesiacoch angínu pektoris alebo infarkt myokardu;

 • ak máte glaukóm;

 • ak ste požili veľké množstvo alkoholu.


Calypsol injekčný roztok môže byť podávaný i deťom, a to v dávkach zodpovedajúcich ich telesnej hmotnosti.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo anestéziológovi.

Účinok injekčného roztoku Calypsol môže byť ovplyvnený inými liekmi podávanými pred operáciou alebo počas nej. Preto musíte lekárovi oznámiť, či užívate alebo ste nedávno užívali akékoľvek iné lieky.

Informujte svojho lekára, ak užívate barbituráty, opioidné lieky, deriváty benzodiazepínov, aminofylín alebo lieky ovplyvňujúce funkciu štítnej žľazy.

Tehotenstvo a dojčenie

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, než začnete užívať akýkoľvek liek.


Ketamín rýchlo prechádza placentou.

Calypsol injekčný roztok sa má podať tehotnej žene, keď to zváži ošetrujúci lekár, napriek tomu že teratogénny účinok u zvierat nebol zaznamenaný.


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití injekčného roztoku Calypsol počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Po podaní injekčného roztoku Calypsol je zakázané viesť automobil, obsluhovať nebezpečné stroje a zúčastňovať sa iných nebezpečných činností tak dlho, ako vám určí lekár, minimálne však 24 hodín.


3. AKO VÁM BUDE CALYPSOL INJEKČNÝ ROZTOK PODÁVANÝ


Calypsol injekčný roztok vám bude podaný intravenózne (t.j. do žily) alebo intramuskulárne (t.j. do svalu).

Podávanie injekčného roztoku Calypsol je možné taktiež alternatívnym spôsobom, pretože sa môže vstrebať i po aplikácii na sliznici dutiny ústnej (bukálne) alebo nosa (intranazálne). Ak vám bude podaný touto alternatívnou cestou, dávka bude v porovnaní s intravenóznym podaním zdvojnásobená, ale dĺžka analgézie bude podobná ako po intramuskulárnom podaní. Takto sa používa v naliehavých prípadoch a najmä u detí.


Po rýchlej intravenóznej aplikácii alebo po vysokých dávkach ketamínu môže dôjsť k útlmu dýchania alebo apnoe (zastavenie dychu). V takom prípade bude lekár podporovať vaše dýchanie, až kým sa neobnoví dostatočné spontánne dýchanie.


Ak vám bolo podané viac injekčného roztoku Calypsol

Ketamín má široké rozpätie bezpečnosti.

Po rýchlej intravenóznej aplikácii alebo po vysokých dávkach ketamínu môže dôjsť k útlmu dýchania alebo apnoe (zastavenie dychu).

V takom prípade je potrebná mechanická podpora dýchania, pokiaľ sa neobnoví dostatočné spontánne dýchanie.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Calypsol injekčný roztok môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Často je po podaní injekcie pozorované prechodné zvýšenie krvného tlaku a pulzu. Vzácne sa môže vyskytnúť tiež pokles krvného tlaku alebo zmeny srdcového rytmu.

Po príliš rýchlom podaní injekcie sa môže vyskytnúť útlm dýchania.

Ojedinele bolo pozorované mierne zvýšenie vnútroočného tlaku, dvojité videnie, neobvyklé pohyby očí (nystagmus).

Môže sa vyskytnúť zvýšené napätie kostrového svalstva.

Bola pozorovaná strata chuti do jedla, nauzea (nevoľnosť), vracanie a slinenie. Vzácne boli tiež hlásené kožné reakcie a reakcie precitlivenosti.

Počas prebúdzania sa z anestézie môže mať pacient živé sny, vizuálne halucinácie, poruchy nálady, delírium, psychomotorický nepokoj, zmätenosť. Tieto reakcie sú menej často pozorované u mladých osôb (15 rokov a menej) a u osôb starších ako 65 rokov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov (po prebudení z anestézie), povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CALYPSOL INJEKČNÝ ROZTOK


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Calypsol injekčný roztok po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Calypsol injekčný roztok obsahuje


 • Liečivo je 500 mg ketamínu (ako 576,7 mg ketamíniumchloridu) v jednej liekovke s objemom 10 ml injekčného roztoku.

 • Ďalšie zložky sú benzetóniumchlorid, chlorid sodný, voda na injekciu.


Ako vyzerá Calypsol injekčný roztoka obsah balenia


Bezfarebný alebo takmer bezfarebný číry roztok.

Balenie:

10 ml hnedá injekčná liekovka s gumovou zátkou vložená do papierovej škatuľky.

Veľkosť balenia: 5 x 10 ml


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

H-1103 Budapešť

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2014.

4Calypsol

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/08034


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Calypsol

50 mg/ml

injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


500 mg ketamínu (vo forme 576,7 mg ketamíniumchloridu) v jednej injekčnej liekovke s 10 ml injekčného roztoku


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Bezfarebný alebo takmer bezfarebný číry roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Celková anestézia:

Ako výhradné anestetikum (v monoterapii) u krátkych diagnostických a terapeutických výkonov u detí a v zvláštnych prípadoch u dospelých.

Na indukciu a udržanie anestézie.

V zníženom dávkovaní ako doplnok iných celkovo pôsobiacich anestetických liekov (hlavne diazepínov). Môže byť použitý v kombinácii s regionálnou anestéziou.

Špecifické oblasti použitia alebo typy procedúr, kde sa môže použiť ketamín – samostatne alebo v kombinácii:

 • Bolestivé výkony (napr. výmena obväzov u pacientov s popáleninami);

 • Neurodiagnostické procedúry (napr. pneumoencefalogram, ventrikulogram, myelogram);

 • Endoskopia;

 • Niektoré očné výkony. Poznámka: V priebehu oftalmologických výkonov môžu pretrvávať pohyby očí (pozri časť 4.8);

 • Výkony v oblasti zubov, úst a krku;

 • Otorinolaryngologické výkony;

 • Extraperitoneálne výkony v gynekológii;

 • Pôrodnícke výkony a indukcia cisárskeho rezu;

 • Ortopedické a traumatologické výkony;

 • Anestézia u pacientov s hypotenziou, v šoku, kedy je treba počítať s kardiovaskulárnymi účinkami ketamínu;

 • V prípade, keď je uprednostňovaná intramuskulárna cesta podania (napr. u detí);

 • Malé chirurgické výkony na konečníku a rekte, cirkumcízia (obriezka), pilonidálna cysta.

 • Katetrizácia srdca;

 • Anestézia u astmatických pacientov, buď za účelom minimalizácie rizika rozvoja ataku bronchospazmu alebo v prípade bronchospazmu, kedy anestézia nemôže byť odložená.


Analgézia:

Calypsol sa používa pri akútnych somatických bolestiach traumatického pôvodu, popáleninách (hlavne v predhospitalizačnej starostlivosti), pri bolestivých vyšetreniach a preväzoch. Ďalej na bazálny útlm pri operácii a bezprostredne v pooperačnej starostlivosti, v resuscitačnej starostlivosti a pri hromadnom výskyte náhodných poranení.


Je vhodný k trankvanalgézii v kombinácii s benzodiazepínmi.


Ďalšie indikácie:

Bronchospazmus rezistentný na bežnú terapiu, adjuvantná liečba pri astmatickom stave, úporné čkanie, priapizmus.


Liek je určený pre dospelých, mladistvých a deti.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Calypsol sa podáva intravenózne alebo intramuskulárne, je tiež možné jeho alternatívne podanie, bukálne alebo intranazálne. Dávkovanie Calypsolu sa má individualizovať podľa reakcie pacienta. Odporúča sa premedikácia diazepamom, ktorý výrazne znižuje frekvenciu i intenzitu nežiaducich účinkov ketamínu. Anestéziu možno udržiavať dodatočným opakovaným podávaním Calypsolu, polovice alebo celej úvodnej dávky, maximálne 5-krát.


Intravenózne podanie


A. Intermitentné intravenózne podávanie


Úvod do celkovej anestézie

Dospelí: Úvodná intravenózna dávka sa pohybuje medzi 1,0 a 4,5 mg/kg telesnej hmotnosti.

Deti: 0,5-4,5 mg/kg telesnej hmotnosti.

Priemerná dávka, ktorá vyvolá anestéziu trvajúcu 5 až 10 minút, je 2,0 mg/kg telesnej hmotnosti.


Udržiavanie celkovej anestézie

Dospelí: Polovica plnej indukčnej (úvodnej) dávky.

Deti: 1/2 alebo 1/4 plnej indukčnej dávky.


B. Intravenózna infúzia


Na podanie infúzie je vhodný roztok obsahujúci 1 mg/ml ketamínu v 5 % glukóze alebo v 0,9 % chloride sodnom.


Úvod do celkovej anestézie

Infúzia zodpovedajúca dávke ketamínu medzi 0,5 až 2,0 mg/kg telesnej hmotnosti (celková indukčná dávka).


Udržiavanie celkovej anestézie

Podáva sa 10 až 45 mikrogramov ketamínu/kg/min (zodpovedá 1 až 3 mg/min). Rýchlosť infúzie sa riadi reakciou pacienta a priebehom anestézie. Ak bol použitý dlhodobo pôsobiaci blokátor nervosvalového prenosu (dlhodobo pôsobiaci periférny myorelaxans), je možné dávkovanie ketamínu znížiť.


Intramuskulárne podanie


Úvod do celkovej anestézie

Dospelí: 6,5-13 mg/kg telesnej hmotnosti. Dávka 10 mg/kg telesnej hmotnosti vyvolá anestéziu trvajúcu 12-25 minút.

Deti: 2,0-5,0 mg/kg telesnej hmotnosti.


Udržiavanie celkovej anestézie

Polovica plnej indukčnej dávky.

Analgézia:

Úvodná dávka 4 mg/kg telesnej hmotnosti udržiavaná aditívnymi dávkami.

4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek pomocnú látku.

 • Ketamín je kontraindikovaný u osôb so závažnou alebo zle kontrolovanou hypertenziou (TK >180/100 mmHg v pokoji) a u stavov, kde by zvýšenie krvného tlaku predstavovalo vážne ohrozenie (ako je srdcové zlyhanie, ťažké kardiovaskulárne ochorenie, cerebrálna trauma, intrakraniálne krvácanie, cievna mozgová príhoda).

 • Preeklampsia, eklampsia.

 • Neliečená alebo nedostatočne liečená hypertyreóza.

 • Kŕče v anamnéze; psychiatrické ochorenia (schizofrénia, akútna psychóza).

 • Glaukóm.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Intravenózne sa má Calypsol podávať malou bolusovou dávkou (počas 60 sekúnd).


Calypsol smie podávať iba kvalifikovaný anestéziológ s vybavením umožňujúcim okamžitú resuscitáciu.


Pri použití ketamínu je potrebná opatrnosť v týchto prípadoch: pri nestabilnej angíne pektoris, pri nedávnom infarkte myokardu, pri tachyarytmiách, pri poranení oka (perforácia bulbu), pri zvýšenom vnútrolebečnom alebo vnútroočnom tlaku už pred anestéziou (ketamín môže oba zvýšiť), pri abúze alkoholu a pri akútnej intoxikácii alkoholom.


V prípade kongestívneho srdcového zlyhania, ischémie myokardu alebo hypertenzie je nutné priebežne monitorovať srdcovú činnosť.


Pretože sa faryngeálne a laryngeálne reflexy obvykle nezoslabia, nesmie sa Calypsol pri chirurgických alebo diagnostických výkonoch na faryngu, laryngu alebo bronchoch používať samostatne. V prípade, že sa nepoužíva myorelaxans, nesmie dôjsť k mechanickému dráždeniu faryngu.


Pri chirurgickom zákroku, ktorý môže vyvolať viscerálnu bolesť, treba účinok Calypsolu doplniť podaním analgetika.


Počet výskytu delirantných stavov po prebudení z anestézie sa dá znížiť podaním niektorého benzodiazepínu pred ketamínom alebo spoločne s ním. Výskyt delirantných stavov sa taktiež znižuje, ak v priebehu prebúdzania minimalizujeme slovnú, taktilnú a vizuálnu stimuláciu pacienta. To nevylučuje monitorovanie vitálnych funkcií. Na ukončenie ťažkých reakcií po prebudení sa môže použiť hypnotická dávka krátkodobo alebo ultrakrátko pôsobiaceho barbiturátu.


Pri použití ketamínu u ambulantných pacientov nesmie byť pacient prepustený, kým anestézia celkom nepominie, a pacienta musí sprevádzať zodpovedná dospelá osoba.


Platí zákaz pitia alkoholických nápojov ešte najmenej 24 hodín po prebudení z ketamínovej anestézie.


Calypsol môže vyprovokovať malígnu hypertermiu.


Zvlášť u malých detí viedlo opakované podanie ketamínu v krátkom období k akútnej tolerancii. V týchto prípadoch je možné dosiahnuť anestetický účinok ketamínu vhodným zvýšením dávky.


500 mg ketamínu v injekčnom roztoku bolo hlásených ako návyková látka. Pokiaľ sa používa denne počas niekoľkých týždňov, môže sa rozvinúť závislosť a tolerancia, zvlášť u osôb so zneužívaním liekov a závislosťou v anamnéze. Preto je treba používanie Calypsolu starostlivo sledovať, predpisovať ho a podávať s opatrnosťou.


U pacientov, ktorým bol ketamín podávaný dlhodobo, boli hlásené prípady cystitídy vrátane hemoragickej cystitídy. Tento nežiaduci účinok sa rozvíja u pacientov liečených ketamínom dlhodobo v rozmedzí od jedného mesiaca do niekoľkých rokov.


Ketamín nie je určený, ani sa neodporúča na dlhodobé užívanie!


4.5 Liekové a iné interakcie


Ketamín potencuje myorelaxačný účinok tubokurarínu a ergometrínu, nemení však účinnosť pankurónia a sukcinylcholínu.


Barbituráty a anestetiká typu halogénovaných uhľovodíkov (t.j. enfluran, halotan, isofluran, metoxyfluran) predlžujú účinok ketamínu a môžu spomaliť prebúdzanie z anestézie.


Hypnotiká (obzvlášť deriváty benzodiazepínu) alebo neuroleptiká môžu predĺžiť účinok ketamínu a znížiť výskyt nežiaducich účinkov.


Ketamín je chemicky inkompatibilný s barbiturátmi a diazepamom, pretože dochádza k precipitácii. Preto sa tieto látky nesmú miešať v tej istej injekčnej striekačke alebo infúznom roztoku.

Injekcia ketamínu je kompatibilná s bežne užívanými anestetikami a myorelaxanciami.


Počas liečby štítnej žľazy môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku a k tachykardii.

V prípade súčasného podávania aminofylínu a ketamínu môže dôjsť k zníženiu prahu pre vznik kŕčov.


K čiastočnej antagonizácii účinku ketamínu na CNS možno použiť fyzostigmín, súčasné podanie droperidolu a benzodiazepínov znižuje výskyt halucinácií a riziko psychomotorického nepokoja.


4.6 Gravidita a laktácia


U psov neboli zistené škodlivé účinky na gravidné suky, ani na vývoj šteniat, ak gravidné suky dostávali ketamín v dávke 25 mg/kg i.m. 2-krát týždenne počas 3 týždňov v každom trimestri gravidity.


Samiciam potkanov sa podával ketamín v období pred oplodnením, v období organogenézy a v perinatálnom období v dávkach od 10 mg/kg do 20 mg/kg denne i.v. alebo i.m.; fertilita ani vývoj plodu sa významne neodlišovali od situácie v kontrolnej skupine, ktorá dostávala injekcie fyziologického roztoku.


Každodenné podávanie ketamínu v dávke 20 mg/kg i.m. gravidným samiciam králika v priebehu organogenézy nevyvolalo zmeny plodov.


O účinkoch Calypsolu počas gravidity u človeka nie je k dispozícii dostatok vhodných údajov.


Calypsol prestupuje placentárnou bariérou a môže sa vylučovať materským mliekom.


V období tehotenstva a kojenia sa Calypsol môže použiť iba po starostlivom zvážení očakávaného prínosu a možného rizika.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ketamín je látka znižujúca schopnosť koncentrácie a rýchlej reakcie. Účinok je však krátkodobý, trvanie útlmového stavu je individuálne značne variabilné (24 hodín a viac, v závislosti od použitej dávky).


Po odoznení anestézie môže pacient hore spomenuté činnosti vykonávať so súhlasom lekára.


4.8 Nežiaduce účinky


Ketamín je všeobecne dobre tolerovaný.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov nie je dostupná.


Poruchy imunitného systému:Anafylaktická reakcia.


Poruchy metabolizmu a výživy:Zníženie chuti do jedla.


Psychiatrické poruchy: Abnormálne sny; zrakové halucinácie; zmeny nálady; delírium; psychomotorická hyperaktivita; stav zmätenosti1.

1 V priebehu prebúdzania z anestézie ketamínom sú časté naliehavé reakcie vrátane živých, často nepríjemných snov. Tieto reakcie sú menej časté u detí do 15 rokov a u osôb starších ako 65 rokov.


Poruchy nervového systému: Zvýšenie svalového tonusuLLT; tonicko-klonické pohyby2.

2 Zvýšenie tonusu kostrového svalstva sa môže manifestovať tonickými a klonickými pohybmi. Tieto pohyby neznamenajú slabú hĺbku anestézie a nevyžadujú ďalšie dávky ketamínu.


Poruchy oka:Diplopia; nystagmus; zvýšenie vnútroočného tlaku (mierne).


Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti: Zvýšenie krvného tlaku (prechodné)3; zvýšenie tepovej frekvencie (prechodné)3;bradykardia; arytmia.

3 Priemerný maximálny nárast hodnôt krvného tlaku dosahoval 20 až 25 % hodnôt pred anestéziou, maximum bolo dosiahnuté v priebehu niekoľkých minút po intravenóznom podaní ketamínu a návrat k počiatočnej hodnote nastal do 15 minút. Kardiostimulačnému účinku ketamínu sa dá vyhnúť i.v. podaním 0,2-0,25 mg/kg diazepamu pred anestéziou ketamínom.


Cievne poruchy:Hypotenzia.


Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: Dychová depresia4; apnoe4; laryngospazmus.

4 Tieto reakcie sa môžu vyskytnúť po príliš rýchlom i.v. podaní alebo pri vysokých dávkach ketamínu.


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:Nauzea; vracanie, hypersekrécia slín.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:Erytém, morbiliformný exantém.


Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania: Reakcia v mieste podanie injekcie5.

5Málo často boli hlásené miestna bolestivosť a exantém v mieste podania injekcie.


Zvlášť u malých detí viedlo opakované podanie ketamínu v krátkom období k akútnej tolerancii. V týchto prípadoch je možné dosiahnuť anestetický účinok ketamínu vhodným zvýšením dávky.


4.9 Predávkovanie


Po predávkovaní alebo po príliš rýchlom intravenóznom podaní ketamínu sa môže vyvinúť dychová depresia. V takomto prípade treba dýchanie podporiť. Uprednostňuje sa mechanická podpora dýchania pred podávaním analeptík.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné celkové anestetiká.

ATC kód: N01AX03


Ketamín vyvoláva tzv. disociatívnu anestéziu, charakterizovanú ako funkčnú a elektrofyziologickú disociáciu vzťahov medzi talamokortikálnym a limbickým systémom. Zvláštny anestetický stav vyvolaný ketanínom sa popisuje ako kataleptický stav, pri ktorom zostávajú oči otvorené, objavuje sa pomalý nystagmus a korneálne reflexy aj reflexy na svetlo zostávajú intaktné. Za primerane hlbokej chirurgickej anestézie sa vyskytne zvýšenie svalového tonusu rôzneho stupňa a niekedy zámerné pohyby bez vzťahu k bolestivým stimulom. Posudzovanie primeranej hĺbky anestézie primárne vychádza z registrácie prítomnosti alebo neprítomnosti zámerných odpovedí na bolestivé stimuly. Mierne centrálne zmeny sa objavia i po subanestetických dávkach ketamínu. Tieto zmeny môžu ovplyvňovať schopnosť príslušnej osoby zorganizovať si myšlienky a porozumieť dianiu v okolí v priebehu odoznievania účinku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Biotransformácia ketamínu zahrňuje N-dealkyláciu (metabolit I), hydroxyláciu na jadre cyklohexánu (metabolit III a IV), konjugáciu s kyselinou glukurónovou a dehydráciu hydroxylovaného metabolitu s tvorbou cyklohexánového derivátu (metabolit II). Po intravenóznom podaní klesá koncentrácia ketamínu spočiatku (alfa fáza) počas asi 45 minút s polčasom 10 až 15 minút. Táto prvá fáza poklesu klinicky zodpovedá dobe anestetického pôsobenia látky. Anestetickú účinnosť ukončí kombinácia dvoch faktorov, t.j. redistribúcia z CNS do periférnych tkanív a biotransformácia v pečeni na metabolit I. Tento metabolit má zhruba tretinovú účinnosť ketamínu.


Polčas druhej fázy (beta fáza) poklesu koncentrácie ketamínu v plazme je cca 2,5 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita


Hodnoty LD50po intraperitoneálnom podaní boli 275 mg/kg u novonarodených myší, 209 mg/kg u myších mláďat pred odstavením a 246 mg/kg u dospelých myší.


Hodnoty LD50u potkanov boli 146 mg/kg u novonarodených zvierat, 170 mg/kg u mláďat pred odstavením, 299 mg/kg u dospelých potkanov.


Hodnoty LD50po intravenóznom podaní boli 68,4 mg/kg u potkanov a 59,7 mg/kg u opíc.


Lokálne dráždenie


Neboli zistené náznaky lokálneho poškodenia po intravenóznom alebo intraarteriálnom podaní ketamínu potkanom a psom. Klinické skúsenosti ukázali, že lokálne reakcie v mieste vpichu injekcie sa u ľudí vyskytnú len zriedkavo.


Chronická toxicita


U potkanov sa po intravenóznej aplikácii ketamínu v denných dávkach od 2,5 do 10 mg/kg počas 6 týždňov objavilo iba malé zníženie príjmu potravy a mierne spomalenie prírastku hmotnosti; táto zmena bola závislá od dávky u samcov, nie však u samíc.


Pravidelné monitorovanie laboratórnych parametrov a záverečné morfologické štúdie nepreukázali toxické účinky použitých dávok. Strata hmotnosti u psov po denných i.m. injekciách ketamínu v dávke až do 40 mg/kg počas 6 týždňov bola pravdepodobne spôsobená celkovým útlmom fyzickej aktivity, ktorý látka vyvolala.


Jednoznačné hematologické ani hemopoetické zmeny neboli zistené. Zvýšenie koncentrácie cholesterolu, urey, hodnôt alkalickej fosfatázy a transamináz v sére boli najvýraznejšie po vysokých dávkach ketamínu. Zvýšené hodnoty sa po ukončení prísunu látky vrátili k norme. Uvedené zmeny by mohli súvisieť s prechodnou anorexiou a stratou hmotnosti. Histologické zmeny neboli významné. U opíc anestezovaných vždy na 3 až 6 hodín 2-krát týždenne počas 6 týždňov bola mierne zvýšená sedimentácia erytrocytov; zmeny celkového počtu leukocytov a neutrofilov v diferenciálnom krvnom obraze boli nejednotné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Benzetóniumchlorid, chlorid sodný, voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Ketamín nie je kompatibilný s barbiturátmi a diazepamom. Preto sa tieto látky nesmú spolu miešať v jednej injekčnej striekačke alebo infúznom roztoku.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


10 ml hnedá injekčná liekovka s gumovou zátkou vložená do papierovej škatuľky.

Veľkosť balenia: 5 x 10 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

H-1103 Budapešť

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


05/0301/94-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19.05.1994

Dátum posledného predĺženia registrácie: 23.06.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

8Calypsol