+ ipil.sk

Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/06966, 2013/06967Písomná informácia pre používateľa

Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg

tablety


Kandesartancilexetil, hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz

3. Ako užívať Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz a na čo sa používa


Tento liek sa volá Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) u dospelých pacientov. Obsahuje dve liečivá: kandesartancilexetil a hydrochlorotiazid. Obidve liečivá pomáhajú znižovať váš krvný tlak.


 • Kandesartancilexetil patrí do skupiny liečiv nazývaných antagonisty angiotenzínu II. Spôsobujú rozšírenie, relaxáciu (uvoľnenie napätia) svalov krvných ciev. Toto napomáha poklesu vášho krvného tlaku.

 • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liečiv nazývaných diuretiká (močopudné látky). Hydrochlorotiazid pomáha vášmu telu vylučovať vodu a soli ako je sodík do moču. Toto napomáha poklesu vášho krvného tlaku.


Váš lekár vám predpíše Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg, ak váš krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný kandesartancilexetilom alebo hydrochlorotiazidom, keď sa používajú samostatne.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteCandesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz


Neužívajte Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz ak:

- ste alergický (precitlivený) na kandesartancilexetil alebo hydrochlorotiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6).

 • ste alergický (precitlivený) na lieky zo skupiny sulfónamidov. Ak si nie ste istý, či sa vás to týka, opýtajte sa svojho lekára.


- máte závažné ochorenie pečene alebo obštrukciu žlčových ciest (problém s odtokom žlče zo žlčníka),

- máte závažné problémy s obličkami,

- ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (Tiež sa odporúča vyhnúť sa užívaniu Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz na začiatku tehotenstva - pozri časť o tehotenstve.),

- ste niekedy v minulosti mali dnu,

 • máte trvalo nízke hladiny draslíka vo vašej krvi,

 • máte trvalo nízke hladiny vápnika vo vašej krvi.

 • ak máte cukrovku alebo poškodenú funkciu obličiek a užívate aliskirén.


Ak si myslíte, že sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať alebo počas užívania Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz, povedzte lekárovi ak:

 • máte problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami,

 • vám nedávno transplantovali obličku,

 • vraciate alebo ste nedávno silno vracali alebo máte hnačku,

 • máte ochorenie nadobličkovej žľazy nazývané Connov syndróm (tiež nazývané primárny hyperaldosteronizmus),

 • máte cukrovku,

 • ste niekedy mali ochorenie nazývané systémový lupus erythematosus (SLE),

 • máte nízky krvný tlak,

 • ste v minulosti prekonali cievnu mozgovú príhodu,

 • ste niekedy mali alergiu alebo astmu,

 • užívate aliskirén, liek používaný na liečbu vysokého krvného tlaku,

 • musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohla byť) tehotná. Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa neodporúča na začiatku tehotenstva, a nesmie sa užívať, ak ste viac ako 3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie dieťaťa, ak sa užíva v tomto období (pozri časť tehotenstvo).


Ak sa u vás zistí niečo z vyššie uvedeného, možno budete musieť chodiť na kontroly k svojmu lekárovi častejšie a budete musieť absolvovať určité vyšetrenia.


Ak máte plánovaný operačný zákrok, povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému lekárovi, že užívate Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz. Je to kvôli tomu, že Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz v kombinácii s niektorými anestetikami môže spôsobovať pokles krvného tlaku.


Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz môže zvyšovať citlivosť pokožky na slnko.


Deti a dospievajúci

S používaním Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov) nie sú žiadne skúsenosti. Preto sa Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz deťom a dospievajúcim nemá podávať.


Ak ste športovec, ktorému robia antidopingové testy, povedzte svojmu lekárovi, že užívate tento liek, pretože Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz obsahuje liečivo, ktoré môže spôsobiť, že Váš antidopingový test bude pozitívny.


Iné lieky a Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz môže ovplyvňovať účinok niektorých iných liekov a niektoré iné lieky môžu ovplyvňovať účinok Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz.

Ak užívate určité lieky, váš lekár vám môže urobiť z času na čas krvné testy.


Ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov, povedzte to svojmu lekárovi:

 • Iné lieky na zníženie krvného tlaku, vrátane aliskirénu, beta-blokátorov, diazoxidu a ACE inhibítorov, ako sú enalapril, kaptopril, lizinopril alebo ramipril.

 • Nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs), ako sú ibuprofén, naproxén, diklofenak,

celekoxib alebo etorikoxib (lieky na úľavu bolesti a zápalu).

 • Kyselinu acetylsalicylovú (ak užívate viac než 3 g každý deň (liek na úľavu bolesti a

zápalu)).

 • Doplnky draslíka alebo náhrady soli obsahujúce draslík (lieky, ktoré zvyšujú hladinu draslíka

v krvi).

 • Vápnik alebo vitamín D.

 • Lieky znižujúce cholesterol ako sú cholestipol alebo cholestyramín.

 • Lieky na cukrovku (tablety alebo inzulín).

 • Lieky na kontrolu srdcového rytmu (antiarytmiká) ako sú digoxín a betablokátory.

 • Lieky, ktoré môžu byť ovplyvnené hladinami draslíka v krvi, tak ako niektoré antipsychotické lieky.

 • Heparín (liek na zrieďovanie krvi).

 • Močopudné lieky (diuretiká).

 • Laxatíva ("preháňadlá").

 • Penicilín (antibiotikum).

 • Amfotericín (používaný na liečbu plesňových infekcií).

 • Lítium (liek na liečbu psychických problémov).

 • Steroidy ako je prednizolón.

 • Hormón hypofýzy (ACTH).

 • Lieky na liečbu rakoviny.

 • Amantadín (používaný na liečbu Parkinsonovej choroby alebo závažných infekčných ochorení spôsobených vírusmi).

 • Barbituráty (druh sedatív tiež používaných na liečbu epilepsie).

 • Karbenoxolón (používaný na liečbu ochorení pažeráka alebo vredov v ústnej dutine).

 • Anticholinergné lieky ako sú atropín a biperidén.

 • Cyklosporín, lieky používané pri transplantáciách orgánov na zabránenie rejekcie (odmietnutia orgánov).

 • Ďalšie lieky, ktoré môžu viesť k zvýšeniu účinku na zníženie krvného tlaku ako sú baklofén (liek na uvoľnenie kŕčov), amifostín (používaný v liečbe rakoviny) a nejaké antipsychotické lieky.


Ak si nie ste istý, ktorých liekov sa to týka, opýtajte sa na to svojho lekára.


Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz a jedlo a nápoje (obzvlášť alkohol)

 • Môžete užívať Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz s jedlom alebo bez jedla.

 • Ak máte predpísaný Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz, porozprávajte sa so svojím lekárom skôr, ako požijete alkoholické nápoje. Alkohol môže spôsobiť, že budete pociťovať mdloby alebo závraty.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár vám zvyčajne odporučí prestať užívať Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz predtým, než otehotniete alebo ihneď ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám začať užívať iný liek namiesto Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz. Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať od 3. mesiaca tehotenstva, pretože môže vážne poškodiť vaše dieťa po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Ak sa chystáte dojčiť alebo dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi. Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa neodporúča užívať matkám, ktoré dojčia, a váš lekár vám môže zmeniť liečbu v prípade, že si želáte dojčiť, najmä ak dojčíte novorodenca alebo predčasne narodené dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas užívania Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz môžu pacienti pociťovať únavu alebo závrat. Ak sa vám to stane, neveďte vozidlo, ani nepracujte s rôznymi nástrojmi či strojmi.


Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz obsahuje laktózu

Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz obsahuje laktózu, ktorá predstavuje určitý druh cukru. Ak vám lekár v minulosti povedal, že máte problém so znášanlivosťou niektorých cukrov, poraďte sa s ním predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Candesartan/Hydrochlotiazid Sandoz


Vždy užívajte Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Je dôležité užívať Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz každý deň.

Zvyčajná dávka Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz je jedna tableta denne.

Prehltnite tabletu a zapite ju vodou.

Snažte sa užívať tabletu v rovnaký čas každý deň. Pomôže vám to zapamätať si, že ju máte užiť.


Ak užijete viac Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz, ako máte

Ak užijete viac Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz, ako vám predpísal váš lekár, ihneď sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku jednoducho užite vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz

Ak prestanete užívať Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz, váš krvný tlak sa môže znova zvýšiť. Neprestaňte preto užívať Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz bez odporúčania svojho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť. Niektoré z nich sú spôsobené kandesartancilexetilom a niektoré hydrochlorotiazidom.


Prestaňte Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc v prípade, ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov alergickej reakcie:

 • sťažené dýchanie sprevádzané opuchom alebo bez opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla,

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním,

 • výrazné svrbenie kože (s vyvýšenými vyrážkami).


Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek. Vaša odolnosť voči infekciám sa môže znížiť a môže sa vyskytnúť únava, infekcia alebo horúčka. Ak sa tak stane, kontaktujte svojho lekára. Lekár vám môže z času na čas urobiť krvné testy, aby zistil, či Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz neovplyvnil zloženie krvi (agranulocytózu).


Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Časté (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov)

 • Zmeny vo výsledkoch krvných testov:

 • Znížené množstvo sodíka v krvi. Ak je tento stav závažný, môžete pociťovať slabosť, nedostatok energie alebo svalové kŕče.

 • Zvýšenie alebo zníženie hladiny draslíka v krvi, najmä, ak ste už mali problémy s obličkami alebo srdcové zlyhanie. V ťažkých prípadoch sa u vás môže vyskytnúť únava, slabosť, nepravidelný srdcový tep alebo mravčenie.

 • Zvýšené množstvo cholesterolu, cukru alebo kyseliny močovej vo vašej krvi.

 • Cukor v moči.

 • Pocit závratu/točenie hlavy alebo mdloba.

 • Bolesť hlavy.

 • Infekcie dýchacích ciest.


Menej časté (postihnú menej ako 1 zo 100 pacientov)

 • Nízky tlak krvi, ktorý môže spôsobiť, že sa cítite slabý a pociťujete závrat.

 • Strata chuti do jedla, hnačka, zápcha, podráždenie žalúdka.

 • Kožná vyrážka, žihľavka (hrčkovité vyrážky), vyrážka spôsobená citlivosťou na svetlo.


Zriedkavé (postihnú menej ako 1 z 1000 pacientov)

 • Žltačka (žlté sfarbenie kože a očných bielkov). Ak sa vám to stane, okamžite kontaktujte svojho lekára.

 • Účinky na funkciu vašich obličiek, najmä ak máte problémy s obličkami alebo zlyhanie srdca.

 • Ťažkosti so spánkom, depresia, pocit nepokoja

 • Brnenie alebo mravčenie v rukách a nohách.

 • Krátkodobé rozmazané videnie.

 • Nepravidelný srdcový tep.

 • Ťažkosti s dýchaním (vrátane zápalu pľúc a tekutiny v pľúcach).

 • Zvýšená teplota (horúčka).

 • Zápal pankreasu. Môže spôsobiť silnú bolesť v žalúdku.

 • Svalové kŕče.

 • Poškodenie krvných ciev zapríčinené červenými alebo purpurovými bodkami na koži.

 • Zníženie červených a bielych krviniek a krvných doštičiek. Môžete sa cítiť unavený, môžete mať infekciu, horúčku alebo ľahko tvoriace sa modriny.

 • Závažná vyrážka, ktorá sa rýchlo prejaví tvorbou pľuzgierov alebo olupovaním kože a možnou tvorbou pľuzgierov v ústach.

 • Zhoršenie prejavov podobných lupus erythematosus alebo výskyt nezvyčajných kožných reakcií.


Veľmi zriedkavé (postihnú menej ako 1 z 10 000 pacientov)

 • Opuch tváre, pier, jazyka a /alebo hrdla.

 • Svrbenie.

 • Bolesť chrbta, kĺbov a svalov.

 • Zmenená činnosť vašej pečene, vrátane zápalu pečene (hepatitídy). Môže sa to prejaviť ako únava, žlté sfarbenie kože a očných bielkov a príznaky podobné chrípke.

 • Kašeľ.

 • Pocit na vracanie.


Neznáme (frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov)

 • Náhla krátkozrakosť.

 • Náhla bolesť očí (akútny glaukóm s uzavretým uhlom).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz


Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu a detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

HDPE fľaša: spotrebujte do 3 mesiacov po prvom otvorení.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg obsahuje


- Liečivású kandesartancilexetil a hydrochlorotiazid.

Každá tableta obsahuje 16 mg kandesartancilexetilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

- Ďalšie zložkysú:

monohydrát laktózy (pozri koniec časti 2)

kukuričný škrob

povidón K-30

karagénan

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát

červený oxid železitý (E 172)

žltý oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz a obsah balenia


Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg sú broskyňové, škvrnité, oválne obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na obidvoch stranách.


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Al/Al blister s vysúšadlom: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabliet

Al/Al blister s jednotlivou dávkou s vysúšadlom: 50x1 tableta

HDPE fľaša s PP viečkom a vysúšadlom: 7, 14, 21, 28, 56, 84, 98, 100, 250 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava

Slovinsko


Lek S.A.

ul. Podlipie 16

95-010 Strykow

Poľsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


výrobné miesto:

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: Candesartan-HCT Sandoz 16 mg/12,5 mg - Tabletten

Belgicko: Co-Candesartan Sandoz 16 mg / 12,5 mg tabletten

Bulharsko: Candecard H

Česká republika: Xaleec Combi 16 mg/12,5 mg

Dánsko: Candemox Comp

Estónsko: Prescanden/HCT Sandoz 16/12,5 mg

Fínsko: Candemox Comp

Francúzsko: CANDESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 16 mg/12.5 mg, comprimé

Nemecko: Candesartan/HCT Sandoz 16 mg/12,5 mg Tabletten

Grécko: FYRONEXE PLUS

Taliansko: CANDESARTAN CILEXETIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 16 mg + 12.5 MG compresse

Lotyšsko: Prescanden HCT Sandoz 16 /12.5 mg tabletės

Holandsko: Candesartancilexetil/Hydrochloorthiazide Sandoz 16/12,5 mg

Nórsko: Candemox Comp

Poľsko: Candepres HCT

Portugalsko: Candesartan + Hidroclorotiazida Sandoz

Rumunsko: Candesartan HCT 16 / 12.5 mg comprimate

Slovenská republika: Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg

Slovinsko: Candea HCT 16 mg/12,5 mg tablete

Španielsko: Candesartan/ Hidroclorotiazida Sandoz 16/12,5 mg comprimidos EFG

Švédsko: Candemox Comp


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.


8Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/06966, 2013/06967


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 16 mg kandesartancilexetilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Pomocná látka so známym účinkom:každá tableta obsahuje 76 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Broskyňové škvrnité oválne bikonvexné tablety s deliacou ryhou na obidvoch stranách.


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz je indikovaný na:


 • liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorých krvný tlak nie je optimálne kontrolovaný monoterapiou kandesartancilexetilom alebo monoterapiou hydrochlorotiazidom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz je jedna tableta raz denne.


Odporúča sa vytitrovať dávku jednotlivých zložiek (kandesartancilexetilu a hydrochlorotiazidu).

V klinicky vhodných prípadoch sa môže zvážiť priama zmena z monoterapiena podávanie Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz. Odporúča sa vytitrovať dávku kandesartancilexetilu pred zmenou liečby z monoterapie hydrochlorotiazidom. Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa má používať u pacientov, ktorých krvný tlak nie je optimálne kontrolovaný kandesartancilexetilom alebo monoterapiou hydrochlorotiazidom.


Maximum antihypertenzného účinku sa dosiahne počas 4 týždňov od začiatku liečby.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky.


Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu

U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie, akými sú pacienti s možnou depléciou cirkulujúceho objemu, sa odporúča titrácia dávky kandesartancilexetilu (odporúčaná iniciálna dávka kandesartancilexetilu je 4 mg).


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Pri liečbe týchto pacientov sa uprednostňujú slučkové diuretiká pred tiazidovými. Pacientom s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min/1,73 m2 plochy tela, Body Surface Area (BSA)), sa odporúča pred liečbou Candesartan/Hydrochlorotiazidom Sandoz vytitrovať dávku kandesartancilexetilu (u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením obličiek je odporúčaná počiatočná dávka kandesartancilexetilu 4 mg).

Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min/1,73 m2 plochy tela) (pozri časť 4.3).

U pacientov s poškodením funkcie obličiek je súbežné použitie kandesartanu s aliskirénom kontraindikované (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť 4.3).


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa odporúča pred liečbou Candesartan/Hydrochlorotiazidom Sandoz vytitrovať dávku kandesartancilexetilu (odporúčaná počiatočná dávka kandesartancilexetilu u týchto pacientov je 4 mg).

Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz je kontraindikovaný u pacientov sťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo s cholestázou (pozri časť 4.3).


Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz u detí a mladistvých od narodenia do 18 rokov nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania

Perorálne.

Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa môže užívať nezávisle od príjmu potravy.

Biologická dostupnosť kandesartanu nie je ovplyvnená potravou.

Nie sú nijaké klinicky významné interakcie medzi hydrochlorotiazidom a potravou.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo deriváty sulfónamidových liečiv (hydrochlorotiazid je sulfónamidový derivát).

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min/1,73 m2 plochy tela).

 • Ťažké poškodenie funkcie pečene a/alebo cholestáza.

 • Refraktérna hypokaliémia a hyperkalciémia.

 • Dna.

 • U pacientov s diabetom mellitus alebo s poškodením funkcie obličiek je súbežné použitie kandesartanu s aliskirénom kontraindikované (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.2, 4.4, 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Poškodenie funkcie obličiek/transplantácia obličiek

U týchto pacientov sa pred tiazidovými diuretikami uprednostňujú slučkové diuretiká. Keď sa Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz podáva pacientom so zhoršenou funkciou obličiek, odporúča sa vykonávať pravidelnú kontrolu hladiny draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej.

S podávaním Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz pacientom po nedávno vykonanej transplantácii obličiek nie sú zatiaľ žiadne skúsenosti.


Stenóza renálnej artérie

Lieky ovplyvňujúce systém renín-angiotenzín-aldosterón, vrátane antagonistov receptora angiotenzínu II (AIIRAs), môžu zvyšovať hladinu urey a kreatinínu v sére u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo so stenózou artérie zásobujúcej solitárnu obličku.


Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému

U pacientov s diabetom mellitus alebo s poškodením funkcie obličiek je použitie telmisartanu v kombinácii s aliskirenom kontraindikované (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť 4.3).


Deplécia intravaskulárneho objemu

U pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu a/alebo sodíkovou depléciou môže dôjsť k vzniku symptomatickej hypotenzie, podobne ako pri iných liekoch ovplyvňujúcich renín-angiotenzín-aldosterónový systém. Z uvedeného dôvodu sa Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz odporúča podávať až po úprave tohto stavu.


Anestézia a chirurgický výkon

U pacientov liečených s AIIRAs sa môže počas anestézie a chirurgického výkonu vyskytnúť hypotenzia na základe blokády renín-angiotenzínového systému. Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže ísť o ťažkú hypotenziu, ktorá si môže vyžadovať podanie intravenóznych tekutín a/alebo vazopresorov.


Poškodenie funkcie pečene

Tiazidy sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s poškodenou funkciou pečene, alebo

s progredujúcimi pečeňovými ochoreniami, pretože už mierna zmena rovnováhy tekutín a elektrolytov môže vyvolať hepatálnu kómu. Nie sú k dispozícii žiadne klinické skúsenosti s podávaním Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz pacientom s poškodením funkcie pečene.


Aortálna a mitrálna stenóza (obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia)

Podobne, ako je tomu aj u inýchvazodilatancií, zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s hemodynamicky závažnou aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo s obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou.


Primárny hyperaldosteronizmus

Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom všeobecne neodpovedajú na liečbu antihypertenzívami, pôsobiacimi na renín–angiotenzín-aldosterónový systém.

Preto sa u týchto pacientov neodporúča podávať Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz.


Nerovnováha elektrolytov

V primeraných intervaloch sa majú vykonávať pravidelné stanovenie hladiny elektrolytov v sére.

Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu spôsobiť nerovnováhu tekutín alebo elektrolytov (hyperkalciémia, hypokaliémia, hyponatriémia, hypomagneziémia a hypochloremická alkalóza).


Tiazidové diuretiká môžu znižovať vylučovanie vápnika močom a môžu zapríčiniť prechodné mierne zvýšené koncentrácie vápnika v sére.

Značná hyperkalciémia môže byť znakom skrytej hyperparatyreózy. Pred vyšetrením funkcie prištítnej žľazy sa má podávanie tiazidov vysadiť.


V závislosti od dávky, hydrochlorotiazid zvyšuje vylučovanie draslíka močom, čo môže mať za následok vznik hypokaliémie. Zdá sa, že tento účinok hydrochlorotiazidu je menej zjavný v kombinácii s kandesartancilexetilom. Riziko hypokaliémie môže byť zvýšené u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov s brisknou diurézou, u pacientov s neadekvátnym perorálnym príjmom elektrolytov a u pacientov, ktorí sú súbežne liečení kortikosteroidmi alebo adrenokortikotropným hormónom (ACTH).


Liečba s kandesartancilexetilom môže spôsobiť hyperkaliémiu hlavne u pacientov so srdcovým zlyhaním a/alebo poškodením obličiek. Súbežné podávanie Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz a kálium šetriacich diuretík, liekov obsahujúcich draslík, náhrad solí obsahujúcich draslík, alebo iných liekov, ktoré môžu zvyšovať koncentrácie draslíka (napr. sodná soľ heparínu) môže viesť k zvýšeniu koncentrácie kália v sére. Sledovanie draslíka sa má vykonávať podľa potreby.

Ukázalo sa, že tiazidy zvyšujú vylučovanie horčíka do moču, čo môže viesť k hypomagneziémii.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba tiazidovými diuretikami môže znížiť glukózovú toleranciu. Môže byť potrebné upraviť dávku antidiabetických liekov vrátane inzulínu. Počas liečby tiazidovými liekmi sa môže manifestovať latentný diabetes mellitus. Zvýšenie hladiny cholesterolu a triglyceridov sa dáva do súvislosti s liečbou tiazidovými diuretikami. V dávkach, ktoré obsahuje Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz, sa pozorovali iba minimálne účinky. Tiazidové diuretiká zvyšujú koncentráciu kyseliny močovej v sére, čo môže u vnímavých pacientov vyústiť do dny.


Fotosenzitivita
Pri užívaní tiazidových diuretík sa hlásili prípady fotosenzitívnej reakcie (pozri časť 4.8). Ak sa vyskytnú fotosenzitívne reakcie, odporúča sa ukončenie liečby. Ak je nevyhnutné znovu podať liečbu, odporúča sa chrániť miesta vystavené slnku alebo umelému UVA žiareniu.


Všeobecné upozornenia

U pacientov, ktorých cievny tonus a funkcie obličiek závisia hlavne od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti so závažným kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo s primárnym ochorením obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie), liečba inými liekmi ovplyvňujúcimi tento systém vrátane AIIRAs bola spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym zlyhaním obličiek. Možnosť podobného pôsobenia blokátorov receptora angiotenzínu II sa nemôže vylúčiť. Tak ako pri všetkých antihypertenzívach, excesívne zníženie krvného tlaku u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo s aterosklerotickým cerebrovaskulárnym ochorením môže mať za následok infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú príhodu.

Precitlivenosť na hydrochlorotiazid sa môže vyskytnúť u pacientov s alebo bez anamnézy alergie, alebo bronchiálnej astmy, avšak je pravdepodobnejšia u pacientov s touto anamnézou.

V spojitosti s liečbou tiazidovými diuretikami sa zaznamenala exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.


Antihypertenzný účinok Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandozsa môže zvýšiť ďalšími antihypertenzívami.


Tento liek obsahuje laktózu. Preto pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Gravidita

AIIRAs sa nemajú začať podávať počas gravidity. Ak pokračovanie s AIIRA terapiou nie je považované za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu musia byť prevedené na iné antihypertenzné liečby, ktoré majú stanovený bezpečnostný profil na použitie v gravidite. Ak sa zistí gravidita, liečba s AIIRAs musí byť okamžite ukončená, a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Užívanie Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz môže mať za následok pozitívne výsledky v antidopingových testoch, vzhľadom na obsah hydrochlorotiazidu.


4.5 Liekové a iné interakcie


V klinických farmakokinetických štúdiách sa skúmali možné interakcie s warfarínom, digoxínom, perorálnymi kontraceptívami (t.j.etinylestradiol/levonorgestrel), glibenklamidom a nifedipínom. V týchto štúdiách sa nezistili žiadne klinicky významné farmakokinetické liekové interakcie.Účinok hydrochlorotiazidu na depléciu draslíka môže byť zvýšený súbežným podávaním iných liečiv, ktoré majú spojitosť s úbytkom draslíka a hypokaliémiou (t.j. iné kaliuretické diuretiká, laxatíva, amfotericín, karbenoxolón, penicilín G sodná soľ, deriváty kyseliny salicylovej, steroidy, ACTH).


Súbežné podávanie Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz a kálium šetriacich diuretík, draslíkových doplnkov, náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liečiv, ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka v sére (napr. heparín), môže zvyšovať koncentrácie draslíka. V prípade potreby sa má vykonať monitorovanie hladín draslíka (pozri časť 4.4).


U pacientov s diabetom mellitus alebo s poškodením funkcie obličiek je kombinácia kandesartanu s aliskirenom kontraindikovaná (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) a neodporúča sa ani pre iných pacientov

(pozri časti 4.3, 4.4).


Hypokaliémia a hypomagneziémia spôsobená diuretikami zvyšuje možnosť prípadného kardiotoxického účinku srdcových glykozidov a antiarytmík. Odporúča sa pravidelná kontrola hladiny draslíka v sére, ak sa Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz používa v kombinácii s takýmito liekmi a nasledovnými liekmi, ktoré by mohli indukovať torsades de pointes:


 • Antiarytmiká, trieda Ia (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid)

 • Antiarytmiká, trieda III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid)

 • Niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlórpromazín, levomepromazín, trifluoperazín, cyamemazín, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

 • Ďalšie (napr. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, ketanserín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín, terfenadín, vinkamín i.v.)


Pri súbežnom podaní lítia s ACE inhibítormi alebo hydrochlorotiazidom sa zaznamenalo reverzibilné zvýšenie koncentrácie lítia v sére a jeho toxicita. Podobný účinok sa zaznamenal s AIIRAs. Použitie kandesartanu a hydrochlorotiazidu s lítiom sa neodporúča. Ak je táto kombinácia potrebná, odporúča sa starostlivo sledovať koncentrácie lítia v sére.


Pri súbežnom podávaní AIIRAs spolu s nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAIDs) (t.j. selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová (>3 g/deň) a neselektívne NSAIDs) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.


Ako u ACE inhibítorov, súbežné užívanie AIIRAs a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek a k zvýšeniu hladiny draslíka v sére, predovšetkým u pacientov s už predtým existujúcou zníženou funkciou obličiek. Táto kombinácia sa má podávať opatrne, a to najmä u starších pacientov. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a je potrebné zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začatí súbežnej liečby a neskôr v pravidelných intervaloch.

Diuretický, nátriuretický a antihypertenzný účinok hydrochlorotiazidu je znížený pri súbežnom podávaní NSAIDs.


Absorpcia hydrochlorotiazidu je znížená cholestipolom alebo cholestyramínom.


Účinok nedepolarizujúcich myorelaxancií (napr. tubokurarínu) môže byť zosilnený hydrochlorotiazidom.


Tiazidy môžu zvýšiť hladinu vápnika v krvnom sére v dôsledku zníženej exkrécie. Ak sa zároveň musia predpísať aj doplnky vápnika alebo vitamín D, má sa monitorovať hladina vápnika v sére, a podľa nej upraviť dávky.


Tiazidy môžu zosilniť hyperglykemizujúci účinok beta-blokátorov a diazoxidu.


Anticholinergné látky (napr. atropín, biperidén) môžu zvýšiť biologickú dostupnosť tiazidových diuretík znížením gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdňovania žalúdka.


Tiazidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov spôsobených amantadínom.


Tiazidy môžu znížiť renálnu exkréciu cytotoxických liečiv (napr. cyklofosfamidu, metotrexátu) a zosilniť ich myelosupresívny účinok.


Posturálna hypotenzia sa môže zhoršiť pri súčasnom príjme alkoholu, barbiturátov alebo anestetík.


Liečba tiazidovými diuretikami môže zhoršovať glukózovú toleranciu. Môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetík vrátane inzulínu. Metformín sa má používať opatrne, pretože je možné riziko laktátovej acidózy indukovanej možným funkčným zlyhaním obličiek v spojitosti s hydrochlorotiazidom.


Hydrochlorotiazid môže znížiť odpoveď na amíny zvyšujúce krvný tlak (napr. adrenalín), avšak nie natoľko, aby sa ich účinok na krvný tlak eliminoval.


Hydrochlorotiazid môže zvýšiť riziko akútnej renálnej insuficiencie, predovšetkým pri vysokých dávkach jódových kontrastných látok.


Súbežná liečba s cyklosporínom môže zvýšiť riziko hyperurikémie a komplikácií typu dna.


Súbežná liečba s baklofénom, amifostínom, tricyklickými antidepresívami alebo neuroleptikami môže viesť k zvýšeniu antihypertenzného účinku a môže navodiť hypotenziu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Antagonisty receptora pre angiotenzín II (AIIRAs):


Použitie AIIRAs sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenicity po expozícii inhibítorom ACE počas prvého trimestra nie je presvedčivý, malé zvýšenie rizika však nie je možné vylúčiť. Kým nie sú k dispozícii kontrolované epidemiologické údaje týkajúce sa rizika antagonistov receptora angiotenzínu II (AIIRA), podobné riziká môžu existovať pre celú skupinu liekov. Pokiaľ je liečba AIIRA nevyhnutná, u pacientok plánujúcich graviditu sa má zmeniť liečba na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia AIIRA indukuje počas druhého a tretieho trimestra gravidity humánnu fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Ak dôjde k expozícii AIIRA od druhého trimestra gravidity, odporúča sa sonografická kontrola renálnej funkcie a lebky.

Dojčatá matiek, ktoré užívali AIIRA, sa majú dôkladne monitorovať na hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Hydrochlorotiazid

K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s používaním hydrochlorotiazidu počas gravidity, najmä počas prvého trimestra. Štúdie na zvieratách nie sú postačujúce.

Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Na základe farmakologického mechanizmu účinku hydrochlorotiazidu jeho použitie počas druhého a tretieho trimestra môže zhoršiť fetoplacentárnu perfúziu a môže vyvolať fetálne a neonatálne účinky ako ikterus, poruchu rovnováhy elektrolytov a trombocytopéniu.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať pri gestačnom edéme, gestačnej hypertenzii alebo preeklampsii z dôvodu rizika zníženého objemu plazmy a placentárnej hypoperfúzie bez prospešného účinku na priebeh ochorenia.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať pri esenciálnej hypertenzii u gravidných žien, s výnimkou zriedkavých prípadov, pri ktorých by sa nemohla použiť žiadna iná liečba.


Laktácia


Antagonisty receptora pre angiotenzín II (AIIRAs)

Pretože nie sú dostupné žiadne informácie o použití Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz počas dojčenia, Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa neodporúča a alternatívne liečby s lepšie stanovenými bezpečnostnými profilmi počas dojčenia sú vhodnejšie, obzvlášť pri dojčení novorodenca alebo predčasne narodenéhodieťaťa.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid sa vylučuje do materského mlieka v malých množstvách. Tiazidy vo vysokých dávkach spôsobujúcich intenzívnu diurézu môžu potlačiť produkciu mlieka. Použitie Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz sa počas dojčenia neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby Candesartan/Hydrochlorotiazidom Sandoz sa môže vyskytnúť závrat alebo únava.


4.8 Nežiaduce účinky


V kontrolovaných klinických skúšaniach s kandesartancilexetilom/hydrochlorotiazidom boli nežiaduce účinky mierne a prechodné. Výskyt prípadov prerušenia liečby v dôsledku nežiaducich účinkov bol pri kombinácii kandesartancilexetil/hydrochlorotiazid (2,3 - 3,3 %) podobný ako pri placebe (2,7 – 4,3 %).


Nežiaduce účinky získané z klinických štúdií s kandesartancilexetilom/hydrochlorotiazidom boli limitované na tie, ktoré boli predtým hlásené pri samotnom kandesartancilexetile a/alebo hydrochlorotiazide.


Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce reakcie z klinických skúšaní a z hlásení po uvedení lieku na trh.

V súhrnnej analýze údajov z klinických skúšaní u pacientov s hypertenziou boli nežiaduce reakcie s kandesartancilexetilom definované na základe výskytu nežiaducich udalostí s kandesartancilexetilom najmenej o 1 % vyšším ako u placeba.


Frekvencie výskytu použité v tabuľkách v rámci časti 4.8 sú: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedá sa určiť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

Časté

Respiračné infekcie

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé

Leukopénia, neutropénia a agranulocytóza

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé

Hyperkaliémia, hyponatriémia

Poruchy nervového systému

Časté

Závrat/vertigo, bolesť hlavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé

Kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé

Nauzea

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, abnormálna funkcia pečene alebo hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé

Angioedém, vyrážka, urtikária, pruritus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé

Bolesť chrbta, artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé

Porucha funkcie obličiek, vrátane renálneho zlyhania u citlivých pacientov (pozri časť 4.4)


Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce reakcie s monoterapiou hydrochlorotiazidom zvyčajne s

dávkami 25 mg alebo vyššími.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

Leukopénia, neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia, aplastická anémia, útlm kostnej drene, hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Anafylaktické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Hyperglykémia, hyperurikémia, elektrolytová nerovnováha (vrátane hyponatriémie a hypokaliémie)

Psychické poruchy

Zriedkavé

Poruchy spánku, depresia, nepokoj

Poruchy nervového systému

Časté

zriedkavé

Závraty, vertigo

parestézia

Poruchy oka

Zriedkavé

Neznáme

Prechodné rozmazané videnie

Akútna myopia, akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

Srdcové arytmie

Poruchy ciev

Menej časté

Zriedkavé

Posturálna hypotenzia

Nekrotizujúca angiitída (vaskulitída, kožná vaskulitída)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé

Ťažkosti s dýchaním (vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté


Zriedkavé

Anorexia, strata chuti do jedenia, podráždenie žalúdka, hnačka, zápcha

Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé

Žltačka (intrahepatálna cholestatická žltačka)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté


Zriedkavé

Vyrážka, urtikária, fotosenzitívne reakcie

Toxická epidermálna nekrolýza, kožné reakcie podobné lupus erythematosus, reaktivácia kožného lupus erythematosus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé

Svalové spazmy

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Zriedkavé

Glykozúria

Renálna dysfunkcia a intesrticiálna nefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Zriedkavé

Únava

Horúčka

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté


Zriedkavé

Zvýšenie hladín cholesterolu a triglyceridov

Zvýšenie koncentrácií dusíka močoviny v krvi a sérového kreatinínu


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Na základe farmakologických účinkov lieku sa dá usudzovať, že hlavnými prejavmi predávkovania kandesartancilexetilom môžu pravdepodobne byť hypotenzia a závrat. V jednom prípade predávkovania (672 mg kandesartancilexetilu) prebehlo zotavenie pacienta bez ťažkostí.


Hlavným príznakom predávkovania hydrochlorotiazidom je náhla strata tekutín a elektrolytov. Prítomné sú symptómy ako závrat, hypotenzia, smäd, tachykardia, komorové poruchy rytmu, sedácia/poruchy vedomia, môžu vzniknúť aj svalové kŕče.


Liečba

O liečbe predávkovania Candesartan/Hydrochlorotiazidom Sandoz nie je dostupná žiadna osobitná informácia. V prípade predávkovania sa odporúčajú nasledujúce opatrenia.


Indikované môže byť vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka. V prípade vzniku symptomatickej hypotenzie je potrebné začať symptomatickú liečbu a sledovať vitálne funkcie. Pacient sa má uložiť na chrbát s dolnými končatinami zdvihnutými nad podložku. Ak to nepostačuje, je nutné doplniť objem plazmy napr. infúziou izotonického fyziologického roztoku. Skontrolovať, a ak je potrebné, upraviť hladiny sérových elektrolytov a acidobázu. Ak sa uvedenými opatreniami nepodarí hypotenziu zvládnuť, môžu sa podať sympatomimetické lieky.


Kandesartan nie je možné odstrániť hemodialýzou. Nie je známe, do akej miery sa dá hemodialýzou odstrániť hydrochlorotiazid.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu II a diuretiká

ATC kód: C09DA06


Angiotenzín II je primárny vazoaktívny hormón systému renín-angiotenzín-aldosterón, ktorý má významnú úlohu v patofyziológii hypertenzie a iných kardiovaskulárnych ochorení. Okrem toho má dôležitý význam v patogenéze orgánovej hypertrofie a poškodenia cieľového orgánu. Najdôležitejšie fyziologické účinky angiotenzínu II, akými sú vazokonstrikcia, stimulácia sekrécie aldosterónu, regulácia homeostázy vody a solí, stimulácia rastu buniek, sú sprostredkované 1. typom receptora (AT1).


Kandesartancilexetil je rýchlo sa konvertujúcim prekurzorom liečiva kandesartan. Tento proces prebieha v dôsledku hydrolýzy esteru počas vstrebávania v gastrointestinálnom trakte. Kandesartan je AIRAI, selektívny voči AT1 receptorom, na ktoré sa pevne viaže a z ktorých sa pomaly uvoľňuje. Nemá žiadnu agonistickú aktivitu.


Kandesartan nemá vplyv na ACE, alebo iné enzymatické systémy zvyčajne spájané s použitím ACE inhibítorov. Vzhľadom na chýbanie účinku na degradáciu kinínov alebo na metabolizmus iných látok, ako je substancia P, nie je pravdepodobné, že by AIIRAs vyvolávali kašeľ. V kontrolovaných klinických štúdiách, porovnávajúcich kandesartancilexetil s ACE inhibítormi, bola incidencia kašľa nižšia u pacientov užívajúcich kandesartancilexetil. Kandesartan sa neviaže, ani neblokuje iné receptory pre hormóny a iónové kanály, ktoré sú dôležité v kardiovaskulárnych regulačných procesoch. Antagonizmus AT1 receptora má za následok na dávke závislé zvýšenie hladiny renínu v plazme, ako aj koncentrácií angiotenzínu I a angiotenzínu II, a zníženie koncentrácie plazmatického aldosterónu.


Účinok kandesartancilexetilu, podávaného raz denne v dávke 8-16 mg (priemerne 12 mg) na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu bol hodnotený v randomizovanom klinickom skúšaní, do ktorého bolo zaradených 4937 starších pacientov (vek 70-89 rokov; z toho 21 % 80-ročných a starších) s ľahkou až stredne ťažkou hypertenziou trvajúcou v priemere 3,7 rokov (Study on COgnition and Prognosis in the Elderly). Pacienti užívali kandesartan alebo placebo spolu s ďalšou antihypertenznou liečbou, pridanou podľa potreby. V skupine pacientov, ktorí užívali kandesartan, bolo pozorované zníženie krvného tlaku zo 166/90 na 145/80 mmHg a v kontrolnej skupine nastalo zníženie tlaku zo 167/90 na 149/82 mmHg. Pri primárnych koncových ukazovateľoch, závažných kardiovaskulárnych príhodách (kardiovaskulárna mortalita, ischemická mozgová príhoda a infarkt myokardu bez smrteľných následkov), sa nezistili štatisticky významné rozdiely. Vyskytlo sa 26,7 prípadov na 1000 pacientorokov v skupine pacientov, ktorí užívali kandesartan v porovnaní s 30 prípadmi na 1000 pacientorokov v kontrolnej skupine (relatívne riziko 0,89, 95 % CI 0,75 až 1,06, p=0,19).


Hydrochlorotiazid inhibuje aktívnu reabsorpciu sodíka, hlavne v distálnom tubule a podporuje vylučovanie sodíka, chloridov a vody. Vylučovanie draslíka a horčíka obličkami sa zvyšuje v závislosti od dávky, zatiaľ čo vápnik sa vo väčšom rozsahu reabsorbuje. Hydrochlorotiazid znižuje objem plazmy a extracelulárnych tekutín, zmenšuje srdcový výdaj a krvný tlak. Počas dlhodobej liečby prispieva znížená periférna rezistencia k poklesu tlaku krvi.


Rozsiahle klinické štúdie ukázali, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom znižuje riziko výskytu kardiovaskulárnej morbidity a mortality.


Kandesartan a hydrochlorotiazid majú aditívny antihypertenzný účinok.


U pacientov s vysokým krvným tlakom Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz spôsobuje na dávke závislé a dlhotrvajúce zníženie arteriálneho krvného tlaku bez reflexného zvýšenia srdcovej frekvencie. Nebol zistený žiadny náznak závažnej alebo vystupňovanej hypotenzie po podaní prvej dávky, ani „rebound“ fenomén po vysadení liečby. Po podaní jednorazovej dávky Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz, začiatok antihypertenzného účinku vo všeobecnosti nastane v priebehu dvoch hodín. Pri nepretržitej liečbe sa maximálne zníženie tlaku krvi obyčajne dosiahne v priebehu 4 týždňov a udržuje sa počas dlhodobej liečby. Terapia Candesartan/Hydrochlorotiazidom Sandoz v dávkovaní raz denne zabezpečuje účinné a plynulé zníženie tlaku krvi počas 24-hodín s malou zmenou pomeru minimum/maximum účinku počas dávkovacieho intervalu. V dvojito zaslepenej, randomizovanej klinickej štúdii, kandesartancilexetil/hydrochlorotiazid 16 mg/12,5 mg podaný jedenkrát denne znižoval tlak krvi štatisticky významne viac ako kombinácia losartan/hydrochlorotiazid 50 mg/12,5 mg podaný jedenkrát denne.


V dvojito zaslepených, randomizovaných štúdiách bol výskyt nežiaducich účinkov, hlavne kašľa, nižší počas liečby kombináciou liečiv kandesartancilexetil/hydrochlorotiazid ako počas liečby kombináciou ACE inhibítor/hydrochlorotiazid.


V dvoch klinických skúšaniach (randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované, s paralelnou skupinou) zahŕňajúcich 275 a 1524 randomizovaných pacientov kombinácia kandesartancilexetilu /hydrochlorotiazidu 32 mg/12,5 mg a 32 mg/25 mg mali za následok redukciu krvného tlaku na 22/15 mmHg pre nižšiu dávku a na 21/14 mmHg pre vyššiu dávku a boli signifikantne účinnejšie než samotné zložky.


V randomizovanom, dvojito zaslepenom klinickom skúšaní s paralelnou skupinou u 1975 randomizovaných pacientov neoptimálne kontrolovaných kandesartancilexetilom v dávke 32 mg jedenkrát denne malo pridanie 12,5 mg alebo 25 hydrochlorotiazidu za následok ďalšiu redukciu krvného tlaku. Kombinácia kandesartancilexetilu 32 mg/25 mg bola signifikantne účinnejšia než kombinácia 32 mg/12,5 mg, pričom priemerná redukcia krvného tlaku bola 16/10 mmHg pre dávku 32 mg/25 mg a 13/9 mmHg pre dávku 32 mg/12,5 mg.


Kandesartancilexetil/hydrochlorotiazid je podobne účinný u všetkých pacientov bez ohľadu na vek

a pohlavie.


V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o použití kandesartancilexetilu/hydrochlorotiazidu u pacientov s renálnym ochorením/nefropatiou, zníženou funkciou ľavej komory/kongestívnym srdcovým zlyhaním a u pacientov, ktorí prekonali infarkt myokardu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Súbežné používanie kandesartancilexetilu a hydrochlorotiazidu nemá klinicky signifikantný účinok na farmakokinetiku oboch liekov.


Absorpcia a distribúcia


Kandesartancilexetil

Po perorálnom podaní sa kandesartancilexetil konvertuje na liečivo kandesartan. Absolútna biologická dostupnosť kandesartanu po perorálnom podaní roztoku kandesartancilexetilu je približne 40%. Relatívna biologická dostupnosť tabletovej formy kandesartancilexetilu v porovnaní s tým istým perorálne podaným roztokom je približne 34%, s veľmi malým rozptylom. Priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) sa dosiahne po 3-4 hodinách po užití tablety. Sérové koncentrácie kandesartanu sa zvyšujú lineárne so zvyšujúcimi sa dávkami v terapeutickom rozmedzí. Vo farmakokinetike kandesartanu sa nepozorovali žiadne rozdiely medzi oboma pohlaviami. AUC (plocha pod krivkou časovej závislosti koncentrácie kandesartanu v sére) nie je signifikantne ovplyvnená potravou.


Kandesartan sa vo veľkej miere viaže na plazmatické bielkoviny (viac ako 99%). Zjavný distribučný objem kandesartanu je 0,1 l/kg.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu, má absolútnu hodnotu biologickej dostupnosti približne 70 %. Súčasné podanie jedla zvýši túto absorpciu približne o 15 %. Biologická dostupnosť môže byť znížená u pacientov so srdcovým zlyhaním a s výraznými edémami.


Približne 60 % hydrochlorotiazidu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Zjavný distribučný objem hydrochlorotiazidu je 0,8 l/kg.


Biotransformácia a eliminácia


Kandesartancilexetil

Kandesartan sa prevažne vylučuje do moču a do žlče v nezmenenej forme, iba v menšom rozsahu sa eliminuje prostredníctvom pečeňového metabolizmu (CYP2C9). Dostupné interakčné skúšky nepoukazujú na účinok CYP2C9 a CYP3A4. Na základe údajov in vitro sa neočakáva, že by došlo in vivo k interakcii s liekmi, ktorých metabolizmus je závislý na izoenzýmoch CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 a CYP3A4 cytochrómu P450.Terminálny polčas eliminácie (t1/2) kandesartanu je približne 9 hodín. Po podaní opakovaných dávok nedochádza ku kumulácii lieku. Polčas eliminácie kandesartanu zostáva nezmenený (približne 9 h) po podaní kombinácie kandesartancilexetil/hydrochlorotiazid. V porovnaní s monoterapiou nedochádza ani v kombinovanej liečbe ku kumulácii kandesartanu pri opakovanom podaní.


Celková hodnota plazmatického klírensu kandesartanu je približne 0,37 ml/min/kg, pričom hodnota klírensu v obličkách je približne 0,19 ml/min/kg. Kandesartan sa eliminuje obličkami - glomerulárnou filtráciou aj aktívnou tubulárnou sekréciou. Po perorálnom podaní kandesartancilexetilu značeného 14C, približne 26 % dávky sa vylúči močom ako kandesartan a 7 % ako inaktívny metabolit, zatiaľ čo približne 56 % dávky sa nachádza v stolici ako kandesartan a 10 % ako inaktívny metabolit.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid sa nemetabolizuje a vylučuje sa glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou takmer úplne ako nezmenená látka. Terminálny polčas t1/2 hydrochlorotiazidu je približne 8 hodín. Približne 70% dávky podanej perorálne sa vylúči močom v priebehu 48 hodín. Polčas eliminácie hydrochlorotiazidu ostáva nezmenený (približne 8 hodín) po podaní hydrochlorotiazidu v kombinácii s kandesartancilexetilom. V porovnaní s monoterapiou nedochádza ani v kombinovanej liečbe ku kumulácii hydrochlorotiazidu pri opakovanom podaní.


Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov


Kandesartancilexetil

U starších osôb (nad 65 rokov) sú hodnoty Cmax a AUC kandesartanu zvýšené približne o 50 % a 80 %, v uvedenom poradí, v porovnaní s mladšími jedincami. Odpoveď tlaku krvi a výskyt nežiaducich účinkov po podaní danej dávky Candesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz mladým a starším pacientom sú však podobné (pozri časť 4.2).


V porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek, u pacientov s miernym až stredným stupňom poškodenia funkcie obličiek sa po opakovanom podaní kandesartanu pozorovali zvýšené hodnoty Cmax a AUC kandesartanu o 50 % a 70 %, v uvedenom poradí, avšak terminálny polčas t1/2 sa nezmenil. U pacientov s ťažkým poškodením obličiek boli tieto parametre zvýšené o 50 % a 110 %, v uvedenom poradí; terminálny polčas t1/2 bol približne dvojnásobný. Farmakokinetika u pacientov, ktorí sa podrobujú hemodialýze, je podobná ako u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek.

V dvoch štúdiách u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa pozoroval nárast priemernej AUC kandesartanu približne o 20 % v jednej štúdii a 80 % v druhej štúdii (pozri časť 4.2). U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú žiadne skúsenosti.


Hydrochlorotiazid

Terminálny polčas eliminácie t½ hydrochlorotiazidu je predĺžený u pacientov s poškodením funkcie obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neboli zaznamenané žiadne kvalitatívne nové toxikologické nálezy pri kombinácii liečiv v porovnaní s nálezmi, ktoré sa pozorovali u jednotlivých komponentov. V predklinických bezpečnostných štúdiách vykazoval kandesartan, podaný vo vysokých dávkach, účinky na obličky a na parametre červeného krvného obrazu u myší, potkanov, psov a opíc. Kandesartan spôsobil redukciu parametrov červeného krvného obrazu (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit). Účinky na obličky (regenerácia, dilatácia a bazofília tubulov; zvýšenie plazmatických koncentrácií urey a kreatinínu) vyvolané kandesartanom môžu byť sekundárne v dôsledku hypotenzie, vedúcej k alterácii renálnej perfúzie. Pridanie hydrochlorotiazidu zosilňuje nefrotoxicitu kandesartanu. Navyše, kandesartan vyvoláva hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek. Tieto zmeny sú spôsobené farmakologickým účinkom kandesartanu a majú len malý klinický význam.


V neskorších štádiách gravidity bola po podaní kandesartanu zaznamenaná fetotoxicita.

Pridanie hydrochlorotiazidu neovplyvnilo signifikantne výsledky fetálnych vývojových štúdií na potkanoch, myšiach alebo králikoch (pozri časť 4.6).


Kandesartan aj hydrochlorotiazid vykazujú pri podaní veľmi vysokých koncentrácií/dávok genotoxickú aktivitu. Údaje z in vitro a in vivo genotoxických testov naznačujú, že je nepravdepodobné, aby kandesartan a hydrochlorotiazid vykazovali mutagénnu alebo klastogénnu aktivitu v podmienkach klinického užívania.


Nejestvuje žiaden dôkaz o kancerogenite kandesartanu a hydrochlorotiazidu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Povidón K-30

Karagénan

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát

Červený oxid železitý (E 172)

Žltý oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


HDPE fľaša: spotrebujte do 3 mesiacov po prvom otvorení


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blister s vysúšadlom: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabliet

Al/Al blister s jednotlivou dávkou s vysúšadlom: 50x1 tableta

HDPE fľaša s PP viečkom a vysúšadlom: 7, 14, 21, 28, 56, 84, 98, 100, 250 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0114/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 8.3.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

14Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg