+ ipil.sk

Candesartan ratiopharm 16 mgPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/04368-Z1B

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/00712-Z1A

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/04851-Z1A

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07707-ZIB

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03138-ZIA


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Candesartan ratiopharm®4 mg

Candesartan ratiopharm®8 mg

Candesartan ratiopharm®16 mg

Candesartan ratiopharm®32 mg

Tablety


Kandesartan cilexetil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Candesartan ratiopharm a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Candesartan ratiopharm

 3. Ako užívať Candesartan ratiopharm

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Candesartan ratiopharm

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Candesartan ratiopharm a na čo sa používa


Názov vášho lieku je Candesartan ratiopharm. Liečivo je kandesartan cilexetil. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antagonisty receptorov pre angiotenzín II. Pracuje tak, že uvoľňuje a rozširuje cievy. To pomáha znížiť krvný tlak. Taktiež uľahčuje srdcu pumpovať krv do všetkých častí tela.


Tento liek sa používa na:

 • liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie) u dospelých pacientov a u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 18 rokov.

 • liečbu dospelých pacientov so zlyhaním srdca so zníženou funkciou srdcového svalu, ako doplnok k liečbe ACE inhibítormi (inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu) alebo ak sa ACE inhibítory nemôžu použiť (ACE inhibítory sú skupina liekov používané na liečbu srdcového zlyhania).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Candesartan ratiopharm


Neužívajte Candesartan ratiopharm

 • keď ste alergický na kandesartan cilexetil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • keď ste tehotná dlhšie ako tri mesiace (bude lepšie, ak sa vyhnete užívaniu Candesartanu ratiopharm aj na začiatku tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

 • keď máte závažné ochorenie pečene alebo biliárnu obštrukciu (problém s odvádzaním žlče zo žlčníka).

 • ak je pacientom dieťa mladšie ako 1 rok.


Ak si nie ste istý, či sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Candesartan ratiopharm.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Candesartan ratiopharm, obráťte sa na svojho lekára:

 • ak máte problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami, alebo ak ste na dialýze,

 • ak ste v poslednom čase podstúpili transplantáciu obličky,

 • ak vraciate, v poslednom čase ste veľa vracali alebo máte hnačku,

 • ak máte ochorenie nadobličiek nazývané Connov syndróm (známy tiež ako primárny hyperaldosteronizmus),

 • ak máte nízky krvný tlak,

 • ak ste v minulosti prekonali mŕtvicu,

 • ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli byť tehotná), musíte o tom povedať vášmu lekárovi. Užívanie Candesartanu ratiopharm sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože jeho užívanie v tomto období môže vážne poškodiť vaše dieťa (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Ak máte niektorý z vyššie uvedených stavov, možno budete musieť častejšie chodiť na kontroly k svojmu lekárovi, prípadne budete musieť podstúpiť určité vyšetrenia.


Ak máte plánovaný operačný zákrok, povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému lekárovi, že užívate Candesartan ratiopharm. Je to kvôli tomu, že Candesartan ratiopharm v kombinácii s niektorými anestetikami (používanými pri narkóze) môže spôsobiť výrazný pokles krvného tlaku.


Deti a dospievajúci

Užívanie Candesartanu ratiopharm sa skúmalo u detí. Na podrobnejšie informácie sa spýtajte svojho lekára. Candesartan ratiopharm sa nesmie dávať deťom vo veku do 1 roka z dôvodu možného rizika nesprávneho vývoja obličiek.


Iné lieky a Candesartan ratiopharm

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Candesartan ratiopharm môže ovplyvniť účinok niektorých liekov a naopak, niektoré lieky môžu mať vplyv na účinok Candesartanu ratiopharm. Počas užívania určitých liekov bude možno potrebné, aby vám lekár z času na čas urobil krvné testy.


Informujte svojho lekára predovšetkým vtedy, keď užívate niektorý z nasledujúcich liekov:


 • iné lieky na zníženie krvného tlaku, vrátane beta-blokátorov, diazoxidu a ACE inhibítorov, ako sú enalapril, kaptopril, lisinopril alebo ramipril,

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs), ako sú ibuprofén, naproxén alebo diklofenak,

celekoxib alebo etorikoxib (lieky na úľavu od bolesti a zápalu),

 • kyselinu acetylsalicylovú (ak užívate viac ako 3g denne) (liek na úľavu od bolesti a zápalu),

 • doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík (lieky, ktoré zvyšujú množstvo draslíka v krvi),

 • heparín (liek na riedenie krvi),

 • lieky na odvodňovanie (diuretiká),

 • lítium (liek na psychické problémy).


Candesartan ratiopharm a jedlo, nápoje a alkohol

 • Candesartan ratiopharm môžete užívať s jedlom alebo bez jedla,

 • ak užívate Candesartan ratiopharm, skôr ako začnete požívať alkohol, porozprávajte sa so svojím lekárom. Alkohol môže vyvolať nevoľnosť alebo závraty.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť), informujte svojho lekára. Lekár vám pravdepodobne odporučí, aby ste prestali užívať Candesartan ratiopharm ešte skôr, ako otehotniete, alebo ihneď ako zistíte, že ste tehotná a prevedie vás na inú liečbu. Užívanie Candesartanu ratiopharm sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná dlhšie ako tri mesiace, pretože pri užívaní po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť závažné poškodenie plodu.


Dojčenie

Ak dojčíte alebo plánuje začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Candesartan ratiopharm sa neodporúča matkám, ktoré dojčia, a ak si prajete dojčiť, lekár zvolí inú liečbu, najmä ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas užívania Candesartanu ratiopharm sa niektorí ľudia môžu cítiť unavení alebo môžu mať závraty.

Ak sa to stane vám, neveďte vozidlo, ani nepracujte s rôznymi nástrojmi či strojmi.


Candesartan ratiopharmobsahuje laktózu

Candesartan ratiopharm obsahuje laktózu, ktorá je druhom cukru. Ak vám lekár v minulosti povedal, že máte problém so znášanlivosťou niektorých cukrov, skôr ako začnete užívať tento liek, kontaktujte svojho lekára.


3. Ako užívať Candesartan ratiopharm


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Je veľmi dôležité, aby ste užívali Candesartan ratiopharm každý deň. Candesartan ratiopharm môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tablety prehltnite s menším množstvom vody.

Pokúste sa užívať tablety každý deň v rovnakom čase. Toto vám pomôže, aby ste si spomenuli na jej užitie.


Vysoký tlak krvi:

 • odporúčaná dávka Candesartanu ratiopharm je 8 mg jedenkrát denne. Lekár vám môže zvýšiť dávku na 16 mg jedenkrát denne a ďalej až na 32 mg jedenkrát denne v závislosti od odpovede krvného tlaku.

 • niektorým pacientom môže lekár predpísať nižšiu úvodnú dávku, a to pacientom s problémami s pečeňou, obličkami alebo pacientom, u ktorých nedávno došlo k zníženiu objemu tekutín, napr. vracaním, hnačkou alebo užívaním liekov na odvodnenie.

 • niektorí pacienti čiernej pleti môžu na tento liek reagovať v zníženej miere, keď sa podáva ako jediná liečba, a títo pacienti môžu potrebovať vyššiu dávku.


Srdcové zlyhanie:

 • zvyčajná počiatočná dávka Candesartanu ratiopharm je 4 mg jedenkrát denne. Lekár vám môže zvýšiť dávku zdvojnásobením dávky v minimálnych intervaloch 2 týždňov až na 32 mg jedenkrát denne. Candesartan ratiopharm sa môže užívať spolu s inými liekmi na zlyhanie srdca a lekár rozhodne, ktorá liečba je pre vás vhodná.


Použitie u detí a dospievajúcich s vysokým krvným tlakom

Deti vo veku od 6 do 18 rokov:

Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg jedenkrát denne.

Pre pacientov s hmotnosťou do 50 kg:u pacientov, u ktorých nie je dostatočne kontrolovaný krvný tlak, sa môže lekár rozhodnúť zvýšiť dávku maximálne na 8 mg jedenkrát denne.

Pre pacientov s hmotnosťou 50 kg a viac:u pacientov, u ktorch nie je dostatočne kontrolovaný krvný tlak, sa môže lekár rozhodnúť zvýšiť dávku na 8 mg jedenkrát denne alebo až na 16 mg jedenkrát denne.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Ak užijete viac Candesartanu ratiopharm, ako máte

Ak ste užili viac Candesartanu ratiopharm, ako vám predpísal lekár, ihneď kontaktujte vášho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Candesartan ratiopharm

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku užite v normálnom čase.


Ak prestanete užívať Candesartan ratiopharm

Ak prestanete užívať Candesartan ratiopharm, môže sa vám znova zvýšiť tlak krvi. Preto neprestávajte užívať Candesartan ratiopharm bez toho, aby ste sa predtým poradili s vaším lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak máte ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií, prestaňte užívať Candesartan ratiopharma ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

 • ťažkosti s dýchaním, s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla alebo bez neho,

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním,

 • silné svrbenie kože (s vyvýšenými hrčkami).

Candesartan ratiopharm môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek. Odolnosť na infekciu sa môže znížiť a môžete si všimnúť únavu, infekciu alebo horúčku. Ak sa vám toto stane, kontaktujte svojho lekára. Lekár vám môže náhodne urobiť krvné testy, aby sa presvedčil, či Candesartan ratiopharm neovplyvňuje vašu krv (agranulocytóza, t.j. nedostatok bielych krviniek v krvi a kostnej dreni).


Iné možné vedľajšie účinky zahŕňajú:


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)


 • pocit na odpadnutie/pocit točenia okolia (závratu),

 • bolesť hlavy,

 • infekcia dýchacích ciest,

 • nízky tlak krvi. Môže vám byť na odpadnutie alebo môžete mať závraty.

 • zmeny vo výsledkoch krvných testov:

zvýšenie množstva draslíka v krvi, najmä ak už máte problémy s obličkami alebo zlyhanie srdca. Ak sú tieto závažné, môžete spozorovať únavu, slabosť, nepravidelný tlkot srdca alebo mravčenie.

 • účinky na činnosť obličiek, najmä ak už máte problémy s obličkami alebo zlyhanie srdca. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže objaviť zlyhanie obličiek.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla,

 • zníženie počtu červených alebo bielych krviniek. Môžete si všimnúť únavu, infekciu alebo horúčku,

 • vyrážka na koži, hrudkovitá vyrážka (žihľavka),

 • svrbenie,

 • bolesť chrbta, bolesť kĺbov a svalov,

 • zmena funkcie pečene, vrátane zápalu pečene (hepatitída). Môžete si všimnúť únavu, zožltnutie pokožky a očných bielok a príznaky podobné chrípke,

 • nevoľnosť,

 • kašeľ

 • zmeny vo výsledkoch krvných testov:

 • Znížená hladina sodíka v krvi. V závažných prípadoch sa môže vyskytnúť slabosť, pocit nedostatku energie alebo svalové kŕče.


Dodatočné vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U detí liečených na vysoký krvný tlak sa vedľajšie účinky javia byť rovnaké ako tie, ktoré boli pozorované u dospelých, ale ich výskyt je častejší. Bolesť hrdla je veľmi častým vedľajším účinkom u detí, ale u dospelých sa nezaznamenal, a tiež výtok z nosa, horúčka a zvýšený tep srdca sú častými vedľajšími účinkami u detí, ale neboli hlásené u dospelých.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Candesartan ratiopharm


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Candesartan ratiopharm obsahuje


Liečivo je kandesartan cilexetil.

Candesartan ratiopharm 4 mg: každá tableta obsahuje 4 mg kandesartanu cilexetilu.

Candesartan ratiopharm 8 mg: každá tableta obsahuje 8 mg kandesartanu cilexetilu.

Candesartan ratiopharm 16 mg: každá tableta obsahuje 16 mg kandesartanu cilexetilu.

Candesartan ratiopharm 32 mg: každá tableta obsahuje 32 mg kandesartanu cilexetilu.


Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hydroxylpropylcelulóza, sodná soľ kroskarmelózy,

Magnéziumstearát, trietylester kyseliny citrónovej.


Ako vyzerá Candesartan ratiopharma obsah balenia

Candesartan ratiopharm 4 mg sú biele obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane a vytlačeným C4 na tej istej strane.

Candesartan ratiopharm 8 mg sú biele obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane a vytlačeným C8 na tej istej strane.

Candesartan ratiopharm 16 mg sú biele obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane a vytlačeným C16 na tej istej strane.

Candesartan ratiopharm 32 mg sú biele obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane a vytlačeným C32 na tej istej strane.


Blister:

Veľkosť balenia: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98 tabliet.

Fľaša:

Veľkosť balenia: 100, 250 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecko


Výrobca

Siegfried Malta Ltd, HHF070 Hal Fal Industrial Estate, BBG 3000 Hal Far, Malta

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, Tel.: +421 2 57 26 79 11


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Nemecko


Candesartan-ratiopharm 4 mg Tabletten

Candesartan-ratiopharm 8 mg Tabletten

Candesartan-ratiopharm 16 mg Tabletten

Candesartan-ratiopharm 32 mg Tabletten

Rakúsko

Candesartan ratiopharm 4 mg Tabletten

Candesartan ratiopharm 8 mg Tabletten

Candesartan ratiopharm 16 mg Tabletten

Candesartan ratiopharm 32 mg Tabletten

Španielsko

Candesartan ratiopharm 4 mg comprimidos EFG

Candesartan ratiopharm 8 mg comprimidos EFG

Candesartan ratiopharm 16 mg comprimidos EFG

Candesartan ratiopharm 32 mg comprimidos EFG

Fínsko

Candexetil 4 mg tabletti

Candexetil 8 mg tabletti

Candexetil 16 mg tabletti

Candexetil 32 mg tabletti

Luxembursko

Candesartan-ratiopharm 4 mg Tabletten

Candesartan-ratiopharm 8 mg Tabletten

Candesartan-ratiopharm 16 mg Tabletten

Candesartan-ratiopharm 32 mg Tabletten

Holandsko

Candesartancilexetil ratiopharm 4 mg, tabletten

Candesartancilexetil ratiopharm 8 mg, tabletten

Candesartancilexetil ratiopharm 16 mg, tabletten

Candesartancilexetil ratiopharm 32 mg, tabletten

Portugalsko

4 mg: Candesartan ratiopharm

8 mg: Candesartan ratiopharm

16 mg: Candesartan ratiopharm

32 mg: Candesartan ratiopharm

Švédsko

Candexetil 4 mg tabletter

Candexetil 8 mg tabletter

Candexetil 16 mg tabletter

Candexetil 32 mg tabletter

Slovenská republika

Candesartan ratiopharm 4 mg

Candesartan ratiopharm 8 mg

Candesartan ratiopharm 16 mg

Candesartan ratiopharm 32 mg

Veľká Británia

Candesartan 4 mg tablets

Candesartan 8 mg tablets

Candesartan 16 mg tablets

Candesartan 32 mg tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 06/2014.

Candesartan ratiopharm 16 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/04368-Z1B

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/00712-Z1A

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07707-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Candesartan ratiopharm 4 mg

Candesartan ratiopharm 8 mg

Candesartan ratiopharm 16 mg

Candesartan ratiopharm 32 mg


Tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Candesartan ratiopharm 4 mg: každá tableta obsahuje 4 mg kandesartanu cilexetilu.

Candesartan ratiopharm 8 mg: každá tableta obsahuje 8 mg kandesartanu cilexetilu.

Candesartan ratiopharm 16 mg: každá tableta obsahuje 16 mg kandesartanu cilexetilu.

Candesartan ratiopharm 32 mg: každá tableta obsahuje 32 mg kandesartanu cilexetilu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Candesartan ratiopharm 4 mg: každá tableta obsahuje 133,80 mg monohydrátu laktózy.

Candesartan ratiopharm 8 mg: každá tableta obsahuje 129,80 mg monohydrátu laktózy.

Candesartan ratiopharm 16 mg: každá tableta obsahuje 121,80 mg monohydrátu laktózy.

Candesartan ratiopharm 32 mg: každá tableta obsahuje 243,60 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tablety.

Candesartan ratiopharm 4 mg sú biele bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane a vytlačeným C4 na tej istej strane.

Candesartan ratiopharm 8 mg sú biele bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane a vytlačeným C8 na tej istej strane.

Candesartan ratiopharm 16 mg sú biele bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane a vytlačeným C16 na tej istej strane.

Candesartan ratiopharm 32 mg sú biele bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane a vytlačeným C32 na tej istej strane.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Candesartan ratiopharm je indikovaný na:


Liečbu esenciálnej hypertenzie u dospelých pacientov.

Liečbu hypertenzie u detí a dospievajúcich vo veku 6 až <18 rokov.

Liečbu dospelých pacientov so zlyhaním srdca a poškodenou systolickou funkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory ≤ 40%) ako doplnok k liečbe ACE inhibítormi alebo v prípadoch intolerancie ACE inhibítorov (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie pri hypertenzii


Odporúčaná začiatočná dávka a zvyčajná udržiavacia dávka Candesartanu ratiopharm je 8 mg jedenkrát denne. Maximálny antihypertenzný účinok sa dosiahne v priebehu 4 týždňov. U niektorých pacientov, ktorých krvný tlak nie je adekvátne pod kontrolou, sa môže dávka zvýšiť na 16 mg jedenkrát denne a až na maximum 32 mg jedenkrát denne. Liečba sa má upraviť v závislosti od odpovede krvného tlaku.

Candesartan ratiopharm sa môže taktiež podávať s inými antihypertenzívami. Pridanie hydrochlorotiazidu preukázalo dodatočný antihypertenzný účinok pri rôznych dávkach Candesartanu ratiopharm.


Starší pacienti

U starších pacientov nie je na začiatku liečby potrebná žiadna úprava dávkovania.


Pacienti so zníženým intravaskulárnym objemom

U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie, ako sú pacienti s možnou objemovou depléciou, sa odporúča zvážiť počiatočnú dávku 4 mg (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Pacientom s poruchou funkcie obličiek, vrátane hemodialyzovaných pacientov, sa podáva počiatočná dávka 4 mg. Dávka sa má upraviť v závislosti od reakcie na liečbu.

Skúsenosti u pacientov s veľmi ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo so zlyhávaním obličiek (klírens kreatinínu < 15 ml/min) sú obmedzené (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa odporúča počiatočná dávka 4 mg jedenkrát denne. Dávka sa môže upraviť podľa odpovede na liečbu. Candesartan ratiopharm je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo cholestázou (pozri časť 4.3 a 5.2).


Pacienti čiernej pleti

Antihypertenzný účinok kandesartanu je u pacientov čiernej pleti v porovnaní s ostatnými pacientmi nižší. Preto na dosiahnutie kontroly krvného tlaku u pacientov čiernej pleti sa môže častejšie, ako u iných pacientov, vyžadovať zvýšenie dávky Candesartanu ratiopharm a súbežne podávaných liekov (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia


Deti a dospievajúci vo veku 6 až <18 rokov:


Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg jedenkrát denne.


- u pacientov s hmotnosťou < 50 kg: u pacientov, u ktorých nie je adekvátne kontrolovaný krvný tlak, je možné zvýšiť dávku maximálne na 8 mg jedenkrát denne.

- u pacientov s hmotnosťou ≥ 50 kg: u pacientov, u ktorých nie je adekvátne kontrolovaný krvný tlak, je možné zvýšiť dávku maximálne na 8 mg jedenkrát denne a potom v prípade potreby na 16 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.1).


Dávky nad 32 mg sa u pediatrických pacientov neskúmali.


Antihypertenzný účinok sa dosiahne väčšinou v priebehu 4 týždňov.


U detí s možnou depléciou intravaskulárneho objemu (napr. pacienti liečení diuretikami, najmä tí, ktorí majú poruchu funkcie obličiek) sa má liečba kandesartanom začať pod dôsledným lekárskym dohľadom a treba zvážiť nižšiu začiatočnú dávku, ako je všeobecne odporúčaná začiatočná dávka (pozri časť 4.4).


Kandesartan nebol skúmaný u detí s glomerulárnou filtráciou nižšou ako 30 ml/min/1,73m2(pozri časť 4.4).


Pediatrickí pacienti čiernej pleti

Antihypertenzný účinok kandesartanu je menej výrazný u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej farby pleti (pozri časť 5.1).


Deti vo veku menej ako 1 rok a deti vo veku do <6 rokov

Bezpečnosť a účinnosť u detí vo veku 1 rok až do <6 rokov nie je stanovená. Údaje dostupné v súčasnosti sú uvedené v časti 5.1, ale nie je možné stanoviť žiadne odporúčanie ohľadom dávkovania.

Kandesartan je kontraindikovaný u detí vo veku do 1 roka (pozri časť 4.3).


Dávkovanie pri srdcovom zlyhaní

Zvyčajná odporúčaná počiatočná dávka Candesartanu ratiopharm je 4 mg jedenkrát denne. Postupné zvyšovanie na cieľovú dávku 32 mg jedenkrát denne (maximálna dávka) alebo na najvyššiu tolerovanú dávku sa vykonáva zdvojnásobovaním dávok v najmenej 2-týždňových intervaloch (pozri časť 4.4). Posudzovanie pacientov so zlyhaním srdca má vždy zahŕňať posúdenie renálnej funkcie, vrátane sledovania kreatinínu a draslíka v sére. Candesartan ratiopharm sa môže podávať s inou terapiou srdcového zlyhania, vrátane ACE inhibítorov, beta-blokátorov, diuretík a digitálisu alebo s kombináciou týchto liekov. Neodporúča sa kombinácia ACE inhibítora, diuretika šetriaceho draslík (napr. spironolaktónu) s Candesartanom ratiopharm a má sa zvážiť len po dôkladnom zhodnotení potenciálnych prínosov a rizík (pozri časť 4.4, 4.8 a 5.1).


Osobitné skupiny pacientov


U starších pacientov alebo u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu, s poruchou funkcie obličiek alebo ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava počiatočnej dávky.


Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť Candesartanu ratiopharm sa v liečbe srdcového zlyhania u detí vo veku od narodenia do 18 rokov nestanovila. Nie sú dostupné žiadne údaje.

Spôsob podávania


Na vnútorné použitie.

Candesartan ratiopharm sa má užívať jedenkrát denne s jedlom alebo bez jedla.

Biologická dostupnosť kandesartanu nie je ovplyvnená jedlom.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na kandesartan cilexetil alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6).

 • Ťažká porucha funkcie pečene a/alebo cholestáza.

 • Deti vo veku do 1 roku (pozri časť 5.3).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Porucha funkcie obličiek


Podobne ako u iných látok, ktoré inhibujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, u vnímavých pacientov, liečených Candesartanom ratiopharm sa dajú očakávať zmeny vo funkcii obličiek.


Ak sa Candesartan ratiopharm podáva pacientom s hypertenziou a s poruchou funkcie obličiek, odporúča sa pravidelné monitorovanie sérových hladín draslíka a kreatinínu. Je len málo skúseností upacientov s veľmi ťažkou poruchou funkcie obličiek a so zlyhávaním obličiek (klírens kreatinínu <15 ml/min).U týchto pacientov sa má dávka Candesartanu ratiopharm titrovať opatrne, pri starostlivom monitorovaní krvného tlaku.


Sledovanie pacientov so srdcovým zlyhaním má zahŕňať periodické hodnotenie renálnych funkcií, predovšetkým u pacientov vo veku 75 rokov a starších a u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Počas titrácie dávky Candesartanu ratiopharm sa odporúča monitorovať hladiny kreatinínu a draslíka v sére. Klinické skúšania u pacientov so srdcovým zlyhaním nezahŕňali pacientov so sérovým kreatinínom > 265 µmol/l (>3 mg/dl).


Súbežná liečba ACE inhibítorom pri srdcovom zlyhaní


Riziko vzniku nežiaducich účinkov, predovšetkým poškodenia renálnej funkcie a hyperkaliémie, sa môže zvýšiť, ak sa Candesartan ratiopharm užíva v kombinácii s ACE inhibítorom (pozri časť 4.8).

Pacienti s takouto liečbou sa majú pravidelne a starostlivo sledovať.


Hemodialýza


Počas dialýzy môže byť krvný tlak obzvlášť citlivý na blokádu AT1-receptora, v dôsledku zníženého objemu plazmy a aktivácie renín-angiotenzín-aldosterónového systému. Preto sa má u hemodialyzovaných pacientov dávka Candesartanu ratiopharm titrovať opatrne, pri starostlivom monitorovaní krvného tlaku.


Stenóza renálnej artérie


Lieky, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, vrátane antagonistov receptorov pre angiotenzín II (AIIRA), môžu zvyšovať hladinu močoviny v krvi a kreatinínu v sére pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie, alebo u pacientov so stenózou artérie zásobujúcej solitárnu obličku.


Transplantácia obličky


S podávaním Candesartanu ratiopharm pacientom po nedávno vykonanej transplantácii obličky nie sú žiadne skúsenosti.


Hypotenzia


Počas liečby Candesartanom ratiopharm sa môže u pacientov so zlyhaním srdca vyskytnúť hypotenzia.

Môže sa tiež vyskytnúť u pacientov s hypertenziou a s depléciou intravaskulárneho objemu, ako sú tí, ktorí dostávajú vysoké dávky diuretík. Na začiatku liečby je preto potrebná zvýšená opatrnosť a je potrebné pokúsiť sa o úpravu hypovolémie.


Anestézia a chirurgický zákrok


U pacientov liečených antagonistami receptorov pre angiotenzín II sa môže počas anestézie a chirurgického zákroku vyskytnúť hypotenzia na základe blokády renín-angiotenzínového systému. Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže ísť o ťažkú hypotenziu, ktorá si môže vyžadovať intravenózne podanie tekutín a/alebo vazopresorov.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne (obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia)


Podobne ako je tomu aj pri iných vazodilatátoroch, je potrebná opatrnosť u pacientov s hemodynamicky závažnou stenózou aortálnej alebo mitrálnej chlopne, alebo s obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou.


Primárny hyperaldosteronizmus


Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom všeobecne nedosahujú pozitívne výsledky pri podávaní antihypertenzív, pôsobiacich na renín-angiotenzín-aldosterónový systém.

Preto sa u týchto pacientov podávanie Candesartanu ratiopharm neodporúča.


Hyperkaliémia


Súbežné užívanie Candesartanu ratiopharm s draslík šetriacimi diuretikami, doplnkami draslíka, náhradami solí obsahujúcimi draslík, alebo s inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať koncentrácie draslíka (napr. heparín), môže viesť u pacientov s hypertenziou k zvýšeniu koncentrácie draslíka v sére. Monitorovanie draslíka má prebiehať podľa potreby.


U pacientov so srdcovým zlyhaním liečených Candesartanom ratiopharm sa môže vyskytnúť hyperkaliémia. Odporúča sa pravidelné sledovanie hladín draslíka v sére. Kombinácia ACE inhibítora, draslík šetriaceho diuretika (napr. spironolaktónu) a Candesartanu ratiopharm sa neodporúča a má sa zvážiť iba po dôkladnom zhodnotení potenciálnych prínosov a rizík.


Všeobecne


U pacientov, ktorých cievny tonus a funkcia obličiek závisia hlavne od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti so závažným kongestívnym srdcovým zlyhaním, alebo s primárnym ochorením obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie), bola liečba inými liekmi ovplyvňujúcimi tento systém spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou, alebo zriedkavo s akútnym zlyhaním obličiek. Možnosť podobného pôsobenia blokátorov receptorov pre angiotenzín II sa nemôže vylúčiť. Ako pri všetkých antihypertenzívach, nadmerné zníženie krvného tlaku u pacientov s ischemickou kardiomyopatiou alebo s ischemickým cerebrovaskulárnym ochorením môže mať za následok infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú príhodu.


Antihypertenzný účinok kandesartanu sa môže pôsobením iných liekov so schopnosťou znižovať krvný tlak zvýšiť, či už sú predpísané na znižovanie tlaku krvi alebo na iné indikácie.


Candesartan ratiopharm obsahuje laktózu.Pacienti, ktorí trpia zriedkavými dedičnými problémami neznášanlivosti galaktózy, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.


Gravidita

Podávanie AIIRA (antagonistov receptorov pre angiotenzín II) sa nemá začať počas gravidity. Ak sa pokračovanie v liečbe AIIRA nepovažuje za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú otehotnieť sa majú previesť na inú antihypertenznú liečbu so stanoveným bezpečnostným profilom na užívanie počas gravidity.

Ak sa gravidita potvrdí, liečba AIIRA sa musí ihneď ukončiť, a ak aj je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časť 4.3 a 4.6).


Používanie u pediatrických pacientov vrátane pacientov s poruchou funkcie obličiek

U detí s glomerulárnou filtráciou nižšou ako 30 ml/min/1,73m2sa kandesartan neskúmal (pozri časť 4.2).

U detí s možnou depléciou intravaskulárneho objemu (napr. pacienti liečení diuretikami, najmä tí, ktorí majú poruchu funkcie obličiek), sa má liečba kandesartanom začať pod dôsledným lekárskym dohľadom a treba zvážiť nižšiu začiatočnú dávku (pozri časť 4.2).

U pacientok po prvej menštruácii treba pravidelne kontrolovať potenciálnu graviditu. Je potrebné pacientky vhodným spôsobom informovať a/alebo prijať opatrenia na zabránenie rizika expozície liekom počas gravidity (pozri časti 4.3 a 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


V klinických farmakokinetických štúdiách sa skúmali nasledovné zlúčeniny, hydrochlorotiazid, warfarín, digoxín, perorálne kontraceptíva (t.j. etinylestradiol/levonorgestrel), glibenklamid, nifedipín a enalapril.

S týmito liekmi sa nezistili žiadne klinicky významné farmakokinetické interakcie.


Súbežné podávanie draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka, náhrad solí obsahujúcich draslík, alebo iných liekov (napr. heparínu), ktoré môžu zvyšovať koncentráciu draslíka môže viesť k zvýšeniu koncentrácie draslíka v sére. Má sa zvoliť vhodné sledovanie draslíka (pozri časť 4.4).


Pozorovalo sa reverzibilné zvýšenie koncentrácie lítia v sére a jeho toxicita počas súbežného podávania lítia a inhibítorov ACE. Podobný účinok sa môže objaviť u antagonistov receptorov pre angiotenzín II. Užívanie kandesartanu s lítiom sa neodporúča. Ak sa takáto kombinácia ukáže ako nevyhnutná, odporúča sa starostlivé sledovanie koncentrácie lítia v sére.


Pri súbežnom podávaní antagonistov receptorov pre angiotenzín II spolu s nesteroidnými protizápalovými liekmi (t.j. selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová (>3 g/deň) a neselektívne NSAIDs) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.


Čo sa týka ACE inhibítorov, súbežné užívanie antagonistov receptorov pre angiotenzín II a NSAIDs môže viesť ku zvýšenému riziku zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek a k zvýšeniu hladiny draslíka v sére, predovšetkým u pacientov s pre-existujúcou zníženou funkciou obličiek. Táto kombinácia sa má podávať opatrne, a to najmä u starších pacientov. Pacienti sa majú adekvátne hydratovať a ihneď po začatí súbežnej liečby a neskôr v pravidelných intervaloch treba zvážiť sledovanie renálnych funkcií.


Pediatrická populácia

Interakčné štúdie sa robili len u dospelých pacientov.


 1. Gravidita a laktácia


Gravidita


Užívanie antagonistov receptorov pre angiotenzín II sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie antagonistov receptorov pre angiotenzín II je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz rizika teratogenicity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nebol presvedčivý; napriek tomu sa malé zvýšenie rizika nedá vylúčiť. Napriek tomu, že nie sú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku s AIIRA (antagonistami receptorov pre angiotenzín II), pre túto triedu liekov môže existovať podobné riziko. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe AIIRA nepovažuje za nevyhnutné, je potrebné pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, previesť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má stanovený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. V prípade, že sa tehotenstvo potvrdí, liečba AIIRA sa musí ihneď prerušiť a, ak je to vhodné, má sa začať s alternatívnou liečbou.


O expozícii AIIRA počas druhého a tretieho trimestra je známe, že môžu vyvolať fetotoxicitu u ľudí (zníženú funkciu obličiek, oligohydramnión, spomaliť osifikáciu lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3).

Ak došlo k expozícii AIIRA od druhého trimestra gravidity, odporúča sa vykonať ultrazvukové vyšetrenie obličiek a lebky.

Deti matiek, ktoré užívali AIIRA, sa majú starostlivo sledovať pre hypotenziu (pozri časť 4.3 a 4.4).


Laktácia


Pre nedostatok dostupných informácií o užívaní Candesartanu ratiopharm počas dojčenia sa užívanie Candesartanu ratiopharm neodporúča a je vhodnejšie použiť alternatívnu liečbu s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom počas dojčenia, najmä ak ide o novorodenca alebo predčasne narodené dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch kandesartanu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Napriek tomu je potrebné mať na pamäti, že počas liečby Candesartanom ratiopharm sa môže vyskytnúť závrat alebo únava.


4.8 Nežiaduce účinky


Liečba hypertenzie


V kontrolovaných klinických štúdiách boli nežiaduce účinky mierne a prechodné. Celkový výskyt nežiaducich účinkov nevykazoval žiadnu súvislosť s podanou dávkou, či

s vekom pacienta. Výskyt prípadov vysadenia liečby v dôsledku nežiaducich účinkov kandesartanu cilexetilu (3,1%) bol podobný ako s placebom (3,2%).


Súhrnnou analýzou údajov z klinických štúdií u pacientov s hypertenziou sa zistili nežiaduce účinky kandesartanu cilexetilu s výskytom najmenej o 1% vyššímako pri podávaní placeba. Podľa tejto definície sú najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami závraty/vertigo, bolesť hlavy a respiračné infekcie.


Nasledujúca tabuľka uvádza nežiaduce účinky získané z klinických štúdií a post-marketingových skúseností.


Frekvencie výskytu použité v tejto tabuľke v časti 4.8 sú: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Infekcie a nákazy

Časté

respiračné infekcie

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé

leukopénia, neutropénia a agranulocytóza

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé

hyperkaliémia, hyponatriémia

Poruchy nervového systému

Časté

závraty/vertigo, bolesť hlavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé

kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé

nauzea

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

zvýšenie pečeňových enzýmov, abnormálna funkcia pečene alebo hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé

angioneurotický edém, vyrážka, urtikária, pruritus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé

Bolesť chrbta, artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé

porucha funkcie obličiek, vrátane renálneho zlyhania u citlivých pacientov (pozri časť 4.4)


Laboratórne nálezy

Vo všeobecnosti sa počas liečby Candesartanom ratiopharm nezistilo žiadne klinicky významné ovplyvnenie rutinných laboratórnych parametrov.

Podobne ako u iných inhibítorov renín-angiotenzín-aldosterónového systému, sa pozorovalo mierne zníženie koncentrácie hemoglobínu v krvi. U pacientov užívajúcich Candesartan ratiopharm nie je zvyčajne potrebné žiadne rutinné sledovanie laboratórnych parametrov. Avšak pacientom s poruchou funkcie obličiek sa odporúča pravidelné sledovanie hladín draslíka a kreatinínu v sére.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť kandesartanu sa sledovala u 255 detí a dospievajúcich s hypertenziou vo veku 6 až <18 rokov, v 4-týždňovej klinickej štúdii hodnotiacej účinnosť a 1-ročnej otvorenej štúdii (pozri časť 5.1). Takmer vo všetkých triedach orgánových systémov bola frekvencia výskytu nežiaducich účinkov u detí v rozsahu časté/menej časté. Zatiaľ čo povaha a závažnosť nežiaducich účinkov sú podobné ako u dospelých (pozri tabuľku vyššie), frekvencia výskytu všetkých nežiaducich účinkov je vyššia u detí a dospievajúcich, a to najmä pri účinkoch:


Infekcie a nákazy

Veľmi časté: Infekcie horných dýchacích ciest


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: Hyperkaliémia, hyponatriémia


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: Nevoľnosť, bolesť hlavy


Poruchy srdca

Časté: Sínusová arytmia*


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi časté: Kašeľ

Časté: Nazofaryngitída*


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: Orofaryngálna bolesť*


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: Porucha funkcie pečene


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Vyrážka


Celkové poruchyareakcievmiestepodania

Časté: Pyrexia


*Sínusová arytmia, nazofaryngitída, pyrexia a orofaryngálna bolesť je hlásená u detí; ale žiadny z týchto účinkov nebol hlásený u dospelých. Avšak tieto účinky sú dočasné a patria k rozšíreným detským ochoreniam.


Celkovo sa bezpečnostný profil kandesartanu cilexetilu u pediatrických pacientov významne nelíši od bezpečnostného profilu u dospelých.


Liečba srdcového zlyhania


Profil nežiaducich účinkov Candesartanu ratiopharm u pacientov so srdcovým zlyhaním bol konzistentný s farmakolgickým profilom lieku a zdravotným stavom pacientov. V klinickom programe CHARM, porovnávajúcom kandesartan cilexetil v dávkach do 32 mg (n=3 803) s placebom (n=3 796), 21% pacientov užívajúcich kandesartan cilexetil a 16,1% pacientov, ktorí dostávali placebo, prerušilo liečbu kvôli nežiaducim účinkom.

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky boli hyperkaliémia, hypotenzia a porucha funkcie obličiek. Tieto udalosti boli častejšie u pacientov starších ako 70 rokov, diabetikov alebo jedincov dostávajúcich aj iné lieky, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, najmä ACE inhibítory a/alebo spironolaktón.


Nasledujúca tabuľka uvádza nežiaduce účinky získané z klinických štúdií a post-marketingových skúseností.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé

leukopénia, neutropénia a agranulocytóza

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

hyperkaliémia


Veľmi zriedkavé

hyponatriémia

Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé

závrat, bolesť hlavy

Poruchy ciev

Časté

hypotenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé

nauzea

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

zvýšenie pečeňových enzýmov, abnormálna funkcia pečene alebo hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé

angioneurotický edém, vyrážka, urtikária, pruritus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé

bolesť chrbta, artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

porucha funkcie obličiek, vrátane renálneho zlyhania u citlivých pacientov (pozri časť 4.4)


Laboratórne nálezy

Hyperkaliémia a poškodenie renálnych funkcií sú časté u pacientov ktorí sa liečia Candesartanom ratiopharm na indikáciu srdcového zlyhania. Odporúča sa pravidelné sledovanie hladín kreatinínu a draslíka v sére (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy


Na základe farmakologických účinkov lieku sa dá usudzovať, že hlavnými prejavmi predávkovania môžu byť symptomatická hypotenzia a závrat. V individuálnych hláseniach o predávkovaní (až do 672 mg kandesartanu cilexetilu) prebehlo zotavenie pacienta bez ťažkostí.


Liečba


V prípade vzniku symptomatickej hypotenzie je potrebné začať symptomatickú liečbu a sledovať vitálne prejavy. Pacienta je treba uložiť do ležiacej polohy so zdvihnutými dolnými končatinami. Ak to nepostačuje, je nutné infúziou doplniť objem plazmy napr. izotonickým fyziologickým roztokom. Keď sa uvedenými opatreniami hypotenziu nepodarí zvládnuť, môžu sa podať sympatomimetické látky.

Kandesartan sa z cirkulácie nedá odstrániť hemodialýzou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu II

ATC kód: C09CA06


Angiotenzín II je primárny vazoaktívny hormón renín-angiotenzín-aldosterónového systému, ktorý má významnú úlohu v patofyziológii hypertenzie, srdcového zlyhania a iných kardiovaskulárnych ochorení. Má dôležitý význam aj v patogenéze hypertrofie a poškodenia koncových orgánov. Najdôležitejšie fyziologické účinky angiotenzínu II, akými sú vazokonstrikcia, stimulácia sekrécie aldosterónu, regulácia homeostázy vody a solí, stimulácia rastu buniek, sú sprostredkované prostredníctvom receptora typu I (AT1).


Kandesartan cilexetil je prekurzorom lieku, vhodným na perorálne použitie. Počas vstrebávania v gastrointestinálnom trakte sa rýchlo konvertuje na aktívnu látku kandesartan v dôsledku hydrolýzy esteru. Kandesartan je antagonista receptora pre angiotenzín II. Vykazuje vysokú selektivitu voči AT1receptoru, na ktorý sa viaže pevne, a z ktorého sa pomaly uvoľňuje. Nemá žiadnu agonistickú aktivitu.


Kandesartan neinhibuje ACE, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II a degraduje bradykinín.

Kandesartan nevykazuje žiadny účinok na ACE, ani na potenciáciu bradykinínu či substancie P.

V kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa porovnával kandesartan s ACE inhibítormi, bol výskyt kašľa nižší u pacientov, ktorí dostávali kandesartan cilexetil. Kandesartan sa neviaže, ani neblokuje iné receptory pre hormóny ani iónové kanály, ktoré sú dôležité v regulačných procesoch kardiovaskulárneho systému. Výsledkom antagonistického pôsobenia na AT1receptory angiotenzínu II je zvýšenie plazmatickej aktivity renínu, koncentrácie angiotenzínu I a II závislé na dávke, a zníženie koncentrácie aldosterónu v plazme.


Hypertenzia


U pacientov s hypertenziou vyvoláva kandesartan dlhodobé, na dávke závislé zníženie artériového tlaku krvi. Antihypertenzný účinok je dôsledkom zníženia systémovej periférnej rezistencie bez reflexného zvýšenia srdcovej frekvencie. Nepozorujú sa žiadne známky závažnej, alebo zvýraznenej hypotenzie po podaní prvej dávky, ani tzv. rebound účinok po vysadení liečby.


Antihypertenzný účinok obyčajne nastupuje do 2 hodín od podania jednorazovej dávky kandesartanu cilexetilu.

Pri kontinuálnej liečbe v ľubovoľnej dávke sa maximálne zníženie tlaku krvi zvyčajne dosiahne

v priebehu 4 týždňov a udržuje sa počas dlhodobej liečby.

Výsledky meta-analýzy poukázali na skutočnosť, že priemerný prídavný účinok zvýšenia dávky zo 16 mg na 32 mg raz denne bol nízky. Berúc do úvahy inter-individuálnu variabilitu, u niektorých pacientov sa dá očakávať vyšší ako priemerný účinok. Podaním kandesartanu cilexetilu raz denne sa účinné a plynulé zníženie tlaku krvi udržiava počas 24 hodín, s malými rozdielmi medzi maximálnymi hodnotami TK a hodnotami TK na konci dávkovacieho intervalu nameranými medzi podaním jednotlivých dávok. Antihypertenzný účinok a tolerabilita kandesartanu a losartanu sa porovnávali v dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených skúšaniach u 1268 pacientov s ľahkou až stredne ťažkou hypertenziou. Redukcia krvného tlaku na konci dávkovacieho intervalu (systola/diastola) bola 13,1/10,5 mmHg pre kandesartan cilexetil 32 mg podaný raz denne a 10,0/8,7 mmHg pre draselnú soľ losartanu 100 mg podanú raz denne (rozdiel v redukcii krvného tlaku 3,1/1,8 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).


Kombinácia kandesartanu cilexetilu s hydrochlorotiazidom má aditívny účinok na zníženie krvného tlaku. Zvýšený antihypertenzný účinok sa taktiež pozoroval pri kombinácii kandesartanu s amlodipínom alebo felodipínom.

Lieky blokujúce renín-angiotenzín-aldosterónový systém majú menej výrazný antihypertenzný účinok u pacientov čiernej pleti (zvyčajne ide o „nízko-renínovú“ populáciu) ako u ostatných pacientov. Týka sa to aj kandesartanu. V otvorenom klinickom skúšaní, ktorého sa zúčastnilo 5 156 pacientov s diastolickou hypertenziou, bolo zníženie krvného tlaku počas liečby kandesartanom významne nižšie u pacientov čiernej pleti ako u ostatných pacientov (14,4/10,3 mmHg oproti 19,0/12,7 mmHg, p<0,0001/ p<0,0001).


Kandesartan zvyšuje prietok krvi obličkami a ani nemení ani nezrýchľuje glomerulárnu filtráciu, zatiaľ čo renálna cievna rezistencia a filtračná frakcia sú znížené. V trojmesačnej klinickej štúdii u hypertonikov s diabetes mellitus 2. typu a s mikroalbuminúriou zredukovala antihypertenzná medikácia kandesartanom cilexetilom vylučovanie albumínu močom (pomer albumín/kreatinín : priemerne 30%, 95%-ný konfidenčný interval:15 až 42%). V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o vplyve kandesartanu na progresiu diabetickej nefropatie.


Účinok kandesartanu cilexetilu, podávaného raz denne v dávke 8 -16 mg (priemerná dávka 12 mg) na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu, sa hodnotil v randomizovanej klinickej štúdii u 4 937 starších pacientov (vo veku 70-89 rokov; z toho 21% 80-ročných a starších) s miernou až stredne závažnou hypertenziou trvajúcou v priemere 3,7 rokov (Study on Cognition and Prognosis in the Elderly). Pacienti užívali kandesartan cilexetil alebo placebo spolu s ďalšou antihypertenznou liečbou, pridanou podľa potreby. V skupine pacientov, ktorí užívali kandesartan, krvný tlak klesol zo 166/90 na 145/80 mmHg, v kontrolnej skupine zo 167/90 na 149/82 mmHg.

V primárnych koncových ukazovateľoch, pri závažných kardiovaskulárnych príhodách (kardiovaskulárna mortalita, ischemická mozgová príhoda a infarkt myokardu bez smrteľných následkov) sa nezistili žiadne štatisticky významné rozdiely. Vyskytlo sa 26,7 príhod na 1 000 pacientorokovv skupine pacientov liečených kandesartanom, v porovnaní s 30 prípadmi na 1 000 pacientorokovv kontrolnej skupine (relatívne riziko 0,89; 95%CI 0,75 až 1,06; p=0,19).


Pediatrická populácia - hypertenzia

Antihypertenzné účinky kandesartanu boli hodnotené u detí s hypertenziou vo veku 1 až <6 rokov a 6 až <17 rokov v dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených multicentrických štúdiách so 4-týždňovým rozsahom dávok.


U detí vo veku 1 až <6 rokov bolo 93 pacientov, z ktorých 74% malo ochorenie obličiek, randomizovaných do skupín, kde dostávali perorálnu dávku 0,05; 0,20 alebo 0,40 mg/kg suspenzie kandesartanu cilexetilu jedenkrát denne. Primárnou analytickou metódou pre zmenu systolického krvného tlaku (SBP) bola metóda slope vo vzťahu k dávke. Systolický krvný tlak (SBP) a diastolický krvný tlak (DBP) poklesol o 6,0/5,2 až 12,0/11,1 mmHg z východiskovej hodnoty po podaní troch dávok kandesartanu cilexetilu. Avšak, pretože tu nebola skupina s placebom, skutočná magnitúda účinku na krvný tlak zostáva neurčitá, čo sťažuje vypracovanie záverečného vyhodnotenia vyváženosti prínosu a rizika v tejto vekovej skupine.


U detí vo veku 6 až <17 rokov bolo 240 pacientov randomizovaných do skupín, kde dostávali buď placebo alebo nízke, stredné alebo vysoké dávky kandesartanu cilexetilu v pomere 1: 2: 2: 2. Deti s hmotnosťou < 50 kg dostávali dávky 2, 8, alebo 16 mg kandesartanu cilexetilu jedenkrát denne. Deti s hmotnosťou > 50 kg dostávali dávky 4, 16 alebo 32 mg kandesartanu cilexetilu jedenkrát denne. Kandesartan v súhrných dávkach zredukoval SiSBP o 10,2 mmHg (p< 0,0001) a SiDBP (P=0,0029) o 6,6 mmHg z východiskovej hodnoty. V skupine s placebom bola taktiež redukcia o 3,7 mmHg pri SiSBP (p=0,0074) a 1,80 mmHg pri SiDBP (p=0,0992) z východiskovej hodnoty. Napriek veľkému placebo efektu boli všetky individuálne dávky kandesartanu (a všetky dávky súhrnne) štatisticky významne superiórne v porovnaní s placebom. Maximálny účinok pri znižovaní krvného tlaku u detí pod a nad 50 kg bol dosiahnutý pri dávkach 8 mg a 16 mg, a po týchto hodnotách bol už účinok vyrovnaný.


Z pacientov, ktorí boli zaradení do štúdie, bolo 47% čiernej pleti a 29 % bolo ženského pohlavia; vekový priemer +/- SD bol 12,9 +/- 2,6 rokov. U detí vo veku 6 až < 17 rokov bola tendencia menšieho účinku na krvný tlak u pacientov čiernej pleti v porovnaní s pacientmi inej farby pleti.


Srdcové zlyhanie


Ako sa ukázalo v programe CHARM – Candesartan in Heart failure-Assessment of Reduction in Mortality and morbidity, liečba kandesartanom cilexetilom znižuje mortalitu, znižuje počet hospitalizácií z dôvodu srdcového zlyhania a zlepšuje symptómy u pacientov so systolickou dysfunkciou ľavej komory.


Táto placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia u pacientov s chronickým zlyhaním srdca s funkčným stupňom NYHA II-IV pozostávala z troch samostatných štúdií: CHARM-Alternative (n=2 028) u pacientov s LVEF 40% neliečených ACE inhibítorom pre intoleranciu (hlavne kvôli kašľu, 72%); CHARM-Added (n=2 548) u pacientov s LVEF 40% liečených ACE inhibítorom a CHARM-Preserved (n=3 023) u pacientov s LVEF 40%. Pacienti s optimálnou základnou terapiou boli randomizovaní do skupiny užívajúcej placebo alebo do skupiny užívajúcej kandesartan cilexetil (v dávke od 4 mg alebo 8 mg raz denne do 32 mg raz denne alebo v najvyššej tolerovanej dávke, s priemernou dávkou 24 mg) s mediánom sledovania 37,7 mesiacov.

Po šiestich mesiacoch liečby 63% pacientov užívajúcich kandesartan cilexetil (89%) bolo na cieľovej dávke 32 mg.


V štúdii CHARM-Alternative bol združený koncový ukazovateľkardiovaskulárnej mortality alebo prvej hospitalizácie kvôli chronickému srdcovému zlyhaniu významne znížený pri kandesartane v porovnaní s placebom (hazard ratio (HR) 0,77 (95%CI: 0,67 až 0,89, p0,001). Toto zodpovedá 23% relatívnemu zníženiu rizika.Tento koncový parameter dosiahli pacienti s kandesartanom v 33,0% (95%CI: 30,1 až 36,0) a pacienti s placebom v 40,0% (95%CI: 37,0 až 43,1), absolútny rozdiel 7,0% (95%CI: 11,2 až 2,8). Na predchádzanie úmrtiu jedného pacienta na kardiovaskulárnu príhodu alebo hospitalizácie kvôli liečbe srdcového zlyhania bolo potrebné počas trvania štúdie liečiť 14pacientov.

Združený koncový ukazovateľmortality zo všetkých príčin alebo prváhospitalizáciakvôli chronickému srdcovému zlyhaniu bol tiež významne znížený pri kandesartane, HR 0,80 (95%CI: 0,70 až 0,92, p=0,001). Tento koncový ukazovateľ sa zaznamenal u 36,6% pacientov s kandesartanom (95%CI: 33,7 až 39,7) a u 42,7% pacientov s placebom (95%CI: 39,6 až 45,8), absolútny rozdiel 6,0% (95%CI: 10,3 až 1,8). Mortalita i morbidita (hospitalizácia kvôli chronickému srdcovému zlyhaniu), ako zložky tohto združeného koncového ukazovateľaprispeli k priaznivým účinkom kandesartanu.

Liečba kandesartanom cilexetilom viedla k zlepšeniu v klasifikácii funkčného stavu podľa NYHA (p=0,008).


V štúdii CHARM-Added bol združený koncový ukazovateľkardiovaskulárnej mortality alebo prvej hospitalizácie kvôli chronickému srdcovému zlyhaniu významne znížený pri kandesartane v porovnaní s placebom HR 0,85 (95%CI: 0,75 až 0,96, p=0,011). Toto zodpovedá relatívnemu zníženiu rizika o 15%. Tento koncový ukazovateľ sa zaznamenal u 37,9% pacientov s kandesartanom (95%CI: 35,2 až 40,6) a u 42,3% pacientov s placebom (95%CI: 39,6 až 45,1), absolútny rozdiel 4,4% (95%CI: 8,2 až 0,6).

Na zabránenie úmrtia jedného pacienta na kardiovaskulárnu príhodu alebo hospitalizácie kvôli liečbe srdcového zlyhania bolo potrebné počas trvania štúdie liečiť 23pacientov.

Združený koncový ukazovateľ mortality zo všetkých príčin alebo prvejhospitalizáciekvôli chronickému srdcovému zlyhaniu bol tiež signifikantne znížený pri kandesartane HR 0,87 (95%CI: 0,78 až 0,98, p=0,021). Tento koncový ukazovateľ sa zaznamenal u 42,2% pacientov s kandesartanom (95%CI: 39,5 až 45,0) a u 46,1% pacientov s placebom (95%CI: 43,4 až 48,9), absolútny rozdiel 3,9% (95%CI: 7,8 až 0,1).

Mortalita i morbidita ako zložky týchto združených koncových ukazovateľov prispeli k priaznivým účinkom kandesartanu. Liečba kandesartanom cilexetilom viedla k zlepšeniu v klasifikácii funkčného stavu podľa NYHA (p=0,020).


V štúdii CHARM-Preserved sa nedosiahla štatisticky významná redukcia v združenom koncovom ukazovateli kardiovaskulárnej mortality alebo prvej hospitalizácie kvôli chronickému srdcovému zlyhaniu HR 0,89 (95%CI: 0,77 až 1,03, p=0,118).


Mortalita zo všetkých príčin nebola štatisticky významná pri hodnotení samostatne v každej z troch CHARM štúdií. Mortalita zo všetkých príčin sa však posudzovala tiež v súbornej populácii CHARM-Alternative a CHARM-Added HR 0,88 (95%CI: 0,79 až 0,98, p=0,018) ako aj všetkých troch štúdiách HR 0,91 (95%CI: 0,83 až 1,00, p=0,055).


Priaznivý účinok kandesartanu na kardiovaskulárnu mortalitu a hospitalizáciu kvôli chronickému srdcovému zlyhaniu bol podobnýbez ohľadu na vek, pohlavie a súbežnú liečbu. Kandesartan bol účinný aj u pacientov, súbežne užívajúcich beta-blokátory a ACE-inhibítory a prínos sa dosiahol bez ohľadu na to, či pacienti užívali alebo neužívali ACE-inhibítory v cieľových dávkach odporúčaných liečebnými smernicami.


U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním a zníženou systolickou funkciou ľavej komory (LVEF ≤ 40%) kandesartan znižuje systémovú cievnu rezistenciu a pľúcny kapilárny tlak v zaklínení, zvyšuje plazmatickú renínovú aktivitu a koncentráciu angiotenzínu II a znižuje hladiny aldosterónu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia


Po perorálnom podaní sa kandesartan cilexetil konvertuje na účinné liečivo kandesartan. Absolútna biologická dostupnosť kandesartanu po perorálnom podaní roztoku kandesartanu cilexetilu je približne 40%. Relatívna biologická dostupnosť liekovej formy tablety v porovnaní s tým istým perorálne podaným roztokom je približne 34%, s veľmi malým rozptylom. Odhadovaná absolútna biologická dostupnosť tabletovej liekovej formy je 14%.Priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) sa dosiahne o 3-4 hodiny po užití tablety. Sérové koncentrácie kandesartanu sa zvyšujú lineárne so zvyšujúcimi sa dávkami v terapeutickom rozmedzí. Vo farmakokinetike kandesartanu sa nepozorovali žiadne rozdiely medzi oboma pohlaviami. AUC (plocha pod krivkou časovej závislosti koncentrácie kandesartanu v sére) nie je ovplyvnená príjmom potravy.


Kandesartan sa vo veľkej miere viaže na plazmatické bielkoviny (viac ako 99%). Zjavný distribučný objem kandesartanu je 0,1 l/kg.


Biologická dostupnosť kandesartanu nie je ovplyvnená jedlom.


Metabolizmus a eliminácia


Kandesartan sa prevažne vylučuje v nezmenenej forme močom a žlčou, a iba v menšom rozsahu sa eliminuje v pečeni (CYP2C9). Dostupné interakčné štúdie nenaznačujú žiadny účinok na CYP2C9 a CYP3A4. Na základe údajov z in vitro štúdií sa in vivos liekmi, ktorých metabolizmus je závislý od izoenzýmov CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 alebo CYP3A4 cytochrómu P450, neočakávajú žiadne interakcie. Terminálny polčas eliminácie kandesartanu je približne 9 hodín. Po podaní opakovaných dávok nedochádza ku kumulácii lieku.


Celková hodnota plazmatického klírensu kandesartanu je približne 0,37 ml/min/kg, pričom hodnota renálnehoklírensu je približne 0,19 ml/min/kg. Renálna eliminácia kandesartanu prebieha mechanizmom glomerulárnej filtrácie aj aktívnej tubulárnej sekrécie. Po perorálnom podaní kandesartanu cilexetilu značeného 14C, približne26% podanej dávky sa vylúči močomako kandesartan, 7% ako inaktívny metabolit, pričom približne 56%dávky sa vylúči stolicouako kandesartan a 10% ako inaktívny metabolit.


Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov


U starších osôb (nad 65 rokov) sú hodnoty Cmaxa AUC kandesartanu zvýšené približne o 50%, resp. 80% v porovnaní s mladšími jedincami. Avšak, odpoveď tlaku krvi a výskyt nežiaducich účinkov po podaní dávky Candesartanu ratiopharm mladým a starším jednotlivcom sú podobné (pozri časť 4.2).


V porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek, u pacientov s miernym až stredným stupňom poruchy funkcie obličiek sa po opakovanom podaní kandesartanu pozorovali zvýšené hodnoty Cmaxa AUC kandesartanu o približne 50% a 70% v uvedenom poradí; avšak t1/2 nebol zmenený. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek boli tieto parametre zvýšené o približne 50% a 110% v uvedenom poradí. Terminálny t1/2bol u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek približne dvojnásobný. AUC kandesartanu u pacientov, ktorí sa podrobujú hemodialýze, je podobná ako u pacientov s ťažkým renálnym poškodením.


V dvoch štúdiách u pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa pozoroval približne 20% nárast AUC kandesartanu v jednej štúdii a 80% nárast v druhej štúdii (pozri časť 4.2.). Nie sú žiadne skúsenosti s užívaním u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.


Pediatrická populácia

Farmakokinetické vlastnosti kandesartanu sa vyhodnocovali u detí s hypertenziou vo veku 1 až <6 rokov a 6 až <17 rokov v dvoch PK štúdiách s jednou dávkou.

U detí vo veku 1 až <6 rokov dostávalo 10 detí s hmotnosťou10 až <25 kg jednu dávku 0,2 mg/kg perorálnej suspenzie. Nebola tu žiadna korelácia medzi Cmaxa AUC súvisiaca s vekom alebo hmotnosťou.

Nezbierali sa žiadne údaje o klírense, preto nie je známe, či je tu možná korelácia medzi klírensom a hmotnosťou/vekom.

U detí vo veku 6 až <17 rokov dostávalo 22 detí jednu dávku 16 mg formou tablety. Nebola tu žiadna korelácia medzi Cmaxa AUC súvisiaca s vekom. Avšak zdá sa, že hmotnosť významne koreluje s Cmax(p=0,012) a AUC (p=0,011). Nezbierali sa žiadne údaje o klírense, preto nie je známe, či je v tejto populácii možná korelácia medzi klírensom a hmotnosťou/vekom.

U detí >6 rokov bola expozícia podobná ako u dospelých pri tej istej dávke. U pediatrických pacientov vo veku <1 rok sa farmakokinetika kandesartanu cilexetilu neskúmala.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Pri klinicky relevantných dávkach neexistuje žiadny dôkaz o abnormálnej systémovej či cielenej orgánovej toxicite. V predklinických bezpečnostných štúdiách vykazoval kandesartan vo vysokých dávkach účinok na obličky a na parametre červeného krvného obrazu u myší, potkanov, psov a opíc. Kandesartan spôsoboval redukciu parametrov červeného krvného obrazu (erytrocytov, hemoglobínu, hematokritu). Účinky na obličky (ako napr. intersticiálna nefritída, dilatácia tubulov, bazofilné tubuly; zvýšenie plazmatických koncentrácií urey a kreatinínu) vyvolané kandesartanom môžu byť sekundárne pri hypotenznom účinku vedúcom k alteráciám renálnej perfúzie.

Kandesartan môže tiež vyvolať hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek. Tieto zmeny sa považujú za dôsledok farmakologického účinku kandesartanu. Nezdá sa, že by hyperplázia/hypertrofia renálnych juxtaglomerulárnych buniek bola klinicky relevantná pri použití terapeutických dávok kandesartanu u ľudí.


V pokročilých štádiách tehotenstva sa zaznamenala fetotoxicita (pozri časť 4.6).


Na základe in vitro a in vivo testov mutagenity je nepravdepodobné, že by kandesartan pri klinickom použití vykazoval mutagénnu či klastogénnu aktivitu.


Karcinogenita sa nedokázala.


V predklinických štúdiách u normotenzných neonatálnych a juvenilných potkanov spôsobil kandesartan redukciu telesnej hmotnosti a hmotnosti srdca. Tento účinok sa považuje za následok farmakologického účinku kandesartanu, rovnako ako u dospelých zvierat. Pri najnižšej dávke 10 mg/kg bola expozícia kandesartanom medzi 12 a 78-násobkom hladín zistených u detí vo veku 1 až <6 rokov, ktoré dostávali kandesartan cilexetil v dávke 0,2 mg/kg a 7 až 54-násobkom hladín zistených u detí vo veku 6 až <17 rokov, ktoré dostávali kandesartan cilexetil v dávke 16 mg. Veľkosť účinku na hmotnosť srdca sa nepozorovala a nebola identifikovaná, bezpečnostná hranica účinku na hmotnosť srdca a klinická relevancia tohto zistenia nie je známa.

Renín-angiotenzín-aldosterónový systém má kľúčovú úlohu vo vývoji obličiek in utero. Ukázalo sa, že blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému vedie k poruche vývoja obličiek u veľmi mladých myší. Podávanie liekov, ktoré priamo účinkujú na renín-angiotenzín-aldosterónový systém, môže zhoršiť normálny renálny vývoj. Preto deti mladšie ako 1 rok nesmú dostávať Candesartan ratiopharm(pozri časť 4.3).


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Hydroxylpropylcelulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát

Trietylester kyseliny citrónovej


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky sa uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC-PVDC/Alu blister.

Veľkosť balenia: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98 tabliet.


Duma Twist-off HDPE fľaška s PP uzáverom

Veľkosť balenia: 100, 250 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade národnými požiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Candesartan ratiopharm 4 mg: 58/0522/10-S

Candesartan ratiopharm 8 mg: 58/0523/10-S

Candesartan ratiopharm 16 mg: 58/0524/10-S

Candesartan ratiopharm 32 mg: 58/0525/10-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 09.08.2010


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014

Candesartan ratiopharm 16 mg