+ ipil.sk

Candesartan Sandoz 8 mg tabletyPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06786, 2013/06787, 2013/07744, 2014/00287


Písomná informácia pre používateľa


Candesartan Sandoz 8 mg tablety

Candesartan Sandoz 16 mg tablety

Candesartan Sandoz 32 mg tablety


Kandesartancilexetil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Candesartan Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Candesartan Sandoz

3. Ako užívať Candesartan Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Candesartan Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Candesartan Sandoz a na čo sa používa


Názov vášho lieku je Candesartan Sandoz. Liečivo je kandesartancilexetil. Patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu-II, ktoré uvoľňujú a rozširujú krvné cievy, čo napomáha znižovaniu vášho krvného tlaku. Taktiež tým môže vaše srdce ľahšie pumpovať krv do všetkých častí vášho tela.


Candesartan Sandoz tablety sa používajú:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých pacientov a u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 18 rokov.

 • na liečbu srdcového zlyhania u dospelých pacientov so zníženou funkciou srdcového svalu, ako doplnok k liečbe inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), alebo v prípade, že ACE inhibítory nemôžu byť použité (ACE inhibítory je skupina liečiv používaná na liečbu srdcového zlyhania).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Candesartan Sandoz


Neužívajte Candesartan Sandoz

- ak ste alergický na kandesartancilexetil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Candesartanu Sandoz (uvedených v časti 6),

- ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (tiež sa odporúča vyhnúť sa užívaniu Candesartanu Sandoz v skorom štádiu tehotenstva - pozri časť o tehotenstve),

 • ak máte závažné ochorenie pečene alebo obštrukciu žlčových ciest (problém s odvádzaním žlče zo žlčníka),

 • ak máte cukrovku alebo poškodenú funkciu obličiek a užívate aliskirén,

 • ak je pacientom dieťa vo veku menej ako 1 rok.


Ak si nie ste istý, či sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Candesartan Sandoz.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Candesartan Sandoz, alebo počas jeho užívania, povedzte svojmu lekárovi, ak:

 • máte problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami, alebo podstupujete dialýzu obličiek,

 • vám nedávno transplantovali obličku,

 • vraciate alebo ste v poslednom čase veľa vracali alebo máte hnačku,

 • máte ochorenie nadobličkovej žľazy nazývané Connová choroba (taktiež nazývané aj primárny hyperaldosteronizmus),

 • máte nízky krvný tlak,

 • ste v minulosti prekonali cievnu mozgovú príhodu,

 • užívate aliskirén, liek používaný na liečbu vysokého krvného tlaku,

 • si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Candesartan Sandoz sa neodporúča užívať v skorom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože tak môže vážne poškodiť vaše dieťa (pozri časť o tehotenstve).


V prípade, že máte niektorý z vyššie uvedených stavov, váš doktor môže vyžadovať častejšie kontroly a spraviť vám určité vyšetrenia.


Ak máte plánovaný operačný zákrok, informujte svojho lekára alebo zubného lekára, že užívate Candesartan Sandoz, pretože tento liek môže spôsobiť pokles krvného tlaku, keď sa kombinuje s niektorými anestetikami.


Deti a dospievajúci

Použitie kandesartancilexetilu bolo študované u detí. Na podrobnejšie informácie sa spýtajte svojho lekára.

Candesartan Sandoz nesme byť podávaný deťom mladším ako 1 rok, z dôvodu možného rizika nesprávneho vývoja obličiek.


Iné lieky a Candesartan Sandoz

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to, prosím,svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Candesartan Sandoz môže ovplyvňovať účinok niektorých iných liekov a niektoré iné lieky môžu ovplyvňovať účinok Candesartanu Sandoz. Ak užívate určité lieky, váš lekár vám môže urobiť z času na čas krvné testy.


Ak užívate najmä niektoré z nasledujúcich liekov, povedzte to svojmu lekárovi:

 • iné lieky, ktoré pomáhajú znižovať krvný tlak, vrátane aliskirénu, beta-blokátorov, diazoxidu a inhibítorov ACE, ako je enalapril, kaptopril, lizinopril alebo ramipril.

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), akými sú ibuprofén, naproxén, diklofenak,

 • celekoxib alebo etorikoxib (lieky na potlačenie bolesti a zápalu)

 • kyselina acetylsalicylová (ak užívate viac ako 3 g denne) (liek na potlačenie bolesti a zápalu)

 • doplnky draslíka alebo soľné náhrady obsahujúce draslík (lieky zvyšujúce množstvo draslíka vo vašej krvi)

 • heparín (liek, ktorý riedi krv)

 • tablety na odvodnenie (diuretiká)

 • lítium (liek na liečbu psychických problémov).


Candesartan Sandoz a jedlo a nápoje (hlavne alkohol)

 • Candesartan Sandoz môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

 • Ak užívate Candesartan Sandoz, skôr ako začnete požívať alkohol, porozprávajte sa so svojím lekárom. Alkohol môže u vás vyvolať mdloby alebo závraty.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár vám zvyčajne odporučí prestať užívať Candesartan Sandoz predtým, než otehotniete alebo ihneď ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám začať užívať iný liek namiesto Candesartanu Sandoz. Candesartan Sandoz sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať od 3. mesiaca tehotenstva, pretože môže vážne poškodiť vaše dieťa po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Ak sa chystáte dojčiť alebo dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi. Candesartan Sandoz sa neodporúča užívať matkám, ktoré dojčia, a váš lekár vám môže zmeniť liečbu v prípade, že si želáte dojčiť, najmä ak dojčíte novorodenca alebo predčasne narodené dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí pacienti môžu počas užívania Candesartanu Sandoz pociťovať únavu alebo závraty. Ak sa tak stane, neveďte vozidlo, ani neobsluhujte žiadne nástroje alebo stroje.


Candesartan Sandoz obsahuje laktózu

Candesartan Sandoz obsahuje laktózu, čo je druh cukru. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára predtým, ako užijete tento liek.


3. Ako užívať Candesartan Sandoz


Vždy užívajte Candesartan Sandoz presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Je dôležité užívať Candesartan Sandoz každý deň. Candesartan Sandoz môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tabletu prehltnite a zapite vodou.

Pokúste sa užívať tabletu každý deň v rovnakom čase. To vám pomôže pamätať si, že máte tabletu užiť.


Vysoký krvný tlak:

 • Zvyčajná dávka Candesartanu Sandoz je 8 mg raz denne. Váš lekár vám môže dávku zvýšiť na 16 mg raz denne a následne až na 32 mg raz denne v závislosti od odpovede krvného tlaku.

 • Niektorým pacientom, ako sú pacienti s problémami pečene, obličiek alebo pacienti, ktorí nedávno stratili telesné tekutiny, napríklad vracaním alebo hnačkou alebo užívaním tabliet na odvodnenie, môže lekár predpísať nižšiu začiatočnú dávku.

 • Reakcia niektorých pacientov čiernej rasy na podanie tohto typu lieku môže byť znížená, pokiaľ sa podáva ako jediný liek na liečbu vysokého krvného tlaku a u týchto pacientov sa môžu vyžadovať vyššie dávky lieku.


Použitie u detí a dospievajúcich s vysokým krvným tlakom

Deti od 6 do 18 rokov:

Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg raz denne.

U pacientov s hmotnosťou menej ako 50 kg: U niektorých pacientov, u ktorých nie je dostatočne kontrolovaný krvný tlak, sa môže lekár rozhodnúť zvýšiť dávku na maximum 8 mg raz denne.

U pacientov s hmotnosťou 50 kg a viac: U niektorých pacientov, u ktorých nie je dostatočne kontrolovaný krvný tlak, sa môže lekár rozhodnúť zvýšiť dávku na 8 mg raz denne alebo až 16 mg raz denne.


Srdcové zlyhanie:

- Zvyčajná začiatočná dávka Candesartanu Sandoz je 4 mg raz denne. Váš lekár môže zvýšiť vašu dávku zdvojnásobením dávky v najmenej 2-týždňových intervaloch na 32 mg raz denne. Candesartan Sandoz sa môže užívať súčasne s inými liekmi na liečbu srdcového zlyhania. Váš lekár rozhodne, ktorá liečba je pre vás najvhodnejšia.


Ak užijete viac Candesartanu Sandoz, ako máte

Ak užijete viac tabliet Candesartanu Sandoz, ako vám predpísal váš lekár, okamžite kontaktujte lekára alebo lekárnika a poraďte sa s ním.


Ak zabudnete užiť Candesartan Sandoz

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Candesartan Sandoz

Ak prestanete užívať Candesartan Sandoz, váš krvný tlak.sa môže znova zvýšiť. Preto neprestávajte užívať Candesartan Sandoz bez toho, aby ste sa predtým poradili so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste poznali možné vedľajšie účinky.


Prestaňte užívať Candesartan Sandoz a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc v prípade, ak máte ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií:

 • ťažkosti s dýchaním, či už s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla alebo bez neho,

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní,

 • závažné svrbenie pokožky (s vyvýšenými hrčkami).


Candesartan Sandoz môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek. Môžete mať zníženú odolnosť voči infekciám a môžete spozorovať únavu, infekciu alebo horúčku. V takom prípade kontaktujte svojho lekára. Váš lekár vám občas môže spraviť krvné testy, aby skontroloval, či Candesartan Sandoz ovplyvňuje vašu krv (agranulocytóza, t.j. nedostatok bielych krviniek v krvi a kostnej dreni)


Ďalšie možné vedľajšie účinky zahŕňajú:


Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • pocit závratu/točenie hlavy

 • bolesť hlavy

 • infekcie dýchacích ciest

 • nízky krvný tlak, z čoho môžete pociťovať mdloby a závraty

 • zmeny vo výsledkoch krvných testov:

- zvýšené množstvo draslíka vo vašej krvi, najmä ak ste už mali problémy s obličkami alebo srdcové zlyhanie. Ak sú tieto problémy závažné, môžete spozorovať únavu, slabosť, nepravidelné búšenie srdca alebo mravčenie.

 • Účinky na funkciu vašich obličiek, najmä vtedy, ak ste už mali problémy s obličkami alebo srdcové zlyhanie. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť zlyhanie obličiek.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla

 • zníženie počtu červených alebo bielych krviniek. Môžete spozorovať únavu, infekciu alebo horúčku

 • kožná vyrážka, hrčkovitá vyrážka (žihľavka)

 • svrbenie

 • bolesť chrbta, bolesť kĺbov a svalov

 • zmeny funkcie vašej pečene, vrátane zápalu pečene (hepatitída). Môžete spozorovať únavu, zožltnutie vašej pokožky a očných bielkov a príznaky podobné chrípke

 • nutkanie na vracanie

 • zmeny vo výsledkoch krvných testov:

- znížené množstvo sodíka vo vašej krvi. Ak je závažné, môžete spozorovať slabosť, nedostatok energie alebo svalové kŕče.

 • kašeľ


Dodatočné vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U detí liečených na vysoký krvný tlak sa vedľajšie účinky javia byť rovnaké ako tie, ktoré boli pozorované u dospelých, ale ich výskyt je častejší. Bolesť hrdla je veľmi častý vedľajší účinok u detí, ale nezaznamenaný u dospelých, a tiež výtok z nosa, horúčka a zvýšená tepová frekvencia sú časté u detí ale nezaznamenané u dospelých.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Candesartan Sandoz


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu a detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

HDPE fľaša: spotrebujte do 3 mesiacov po prvom otvorení


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Candesartan Sandoz 8 mg tablety obsahuje


 • Liečivo je kandesartancilexetil.

Každá tableta obsahuje 8 mg kandesartancilexetilu.

 • Ďalšie zložky sú:

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

povidón K-30

karagénan

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát

červený oxid železitý (E172)

oxid titaničitý (E171)


Čo Candesartan Sandoz 16 mg tablety obsahuje


 • Liečivo je kandesartancilexetil.

Každá tableta obsahuje 16 mg kandesartancilexetilu.

 • Ďalšie zložky sú:

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

povidón K-30

karagénan

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát

červený oxid železitý (E172)

oxid titaničitý (E171)


Čo Candesartan Sandoz 32 mg tablety obsahuje


 • Liečivo je kandesartancilexetil.

Každá tableta obsahuje 32 mg kandesartancilexetilu.

 • Ďalšie zložky sú:

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

povidón K-30

karagénan

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát

červený oxid železitý (E172)

oxid titaničitý (E171)


Ako vyzerá Candesartan Sandoz a obsah balenia


Candesartan Sandoz 8 mg tablety: ružovo-škvrnité okrúhle obojstranne vypuklé tablety s označením „8“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.

Candesartan Sandoz 16 mg tablety: ružovo-škvrnité okrúhle obojstranne vypuklé tablety s označením „16“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.

Candesartan Sandoz 32 mg tablety: ružovo-škvrnité okrúhle obojstranne vypuklé tablety s označením „32“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Candesartan Sandoz 8 mg a 16 mg tablety

Al/Al blister: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 58, 60, 84, 90, 91, 98, 100, 250, 300 tabliet

Al/Al blister s jednotlivou dávkou: 50x1 tableta

Al/Al blister s vysúšadlom: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 58, 60, 84, 90, 91, 98, 100, 250, 300 tabliet

Al/Al blister s jednotlivou dávkou s vysúšadlom: 50x1 tableta

HDPE fľaša s PP viečkom a silikagélom ako vysúšadlom: 30, 100, 500 tabliet


Candesartan Sandoz 32 mg tablety

Al/Al blister: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 58, 60, 84, 90, 91, 98, 100, 250, 300 tabliet

Al/Al blister s vysúšadlom: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 58, 60, 84, 90, 91, 98, 100, 250, 300 tabliet

HDPE fľaša s PP viečkom a silikagélom ako vysúšadlom: 30, 100, 500 tabliet

Upozornenie! HDPE fľaša obsahuje vysúšadlo. Neprehĺtajte.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava

Slovinsko


Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Varšava

Poľsko


Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: Candesartan Sandoz 4 mg - Tabletten

Candesartan Sandoz 8 mg - Tabletten

Candesartan Sandoz 16 mg - Tabletten

Candesartan Sandoz 32 mg - Tabletten

Belgicko: Candesartan Sandoz 4 mg tabletten

Candesartan Sandoz 8 mg tabletten

Candesartan Sandoz 16 mg tabletten

Candesartan Sandoz 32 mg tabletten

Bulharsko: Candecard

Česká republika:Xaleec 4 mg

Xaleec 8 mg

Xaleec 16 mg

Dánsko: Candemox Sandoz

Estónsko: Prescanden4 mg

Prescanden 8 mg

Prescanden 16mg

Prescanden 32 mg

Fínsko: Candesartan Sandoz

Nemecko: Candesartan-Sandoz 4 mg Tabletten

Candesartan-Sandoz 8 mg Tabletten

Candesartan-Sandoz 16 mg Tabletten

Candesartan-Sandoz 32 mg Tabletten

Grécko: FYRONEXE

Taliansko: CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ 4 mg compresse

CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ 8 mg compresse

CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ 16 mg compresse

CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ 32 mg compresse

Lotyšsko: Prescanden 4 mg tabletes

Prescanden 8 mg tabletes

Prescanden 16 mg tabletes

Malta: Candesartan-Sandoz 4 mg Tablets

Candesartan-Sandoz 8 mg Tablets

Candesartan-Sandoz 16 mg Tablets

Candesartan-Sandoz 32 mg Tablets

Holandsko: Candesartan cilexetil Sandoz 4 mg, tabletten

Candesartan cilexetil Sandoz 8 mg, tabletten

Candesartan cilexetil Sandoz 16 mg, tabletten

Candesartan cilexetil Sandoz 32 mg, tabletten

Nórsko: Candesartan Sandoz

Poľsko: Candepres

Portugalsko: Candesartan Sandoz

Rumunsko: Candesartan Sandoz 4 mg

Candesartan Sandoz 8 mg

Candesartan Sandoz 16 mg

Slovenská republika: Candesartan Sandoz 8 mg tablety

Candesartan Sandoz 16 mg tablety

Candesartan Sandoz 32 mg tablety

Slovinsko: CANDEA 4 mg tablete

CANDEA 8 mg tablete

CANDEA 16 mg tablete

CANDEA 32 mg tablete

Španielsko: Candesartan Cilexetilo Sandoz 4 mg comprimidos EFG

Candesartan Cilexetilo Sandoz 8 mg comprimidos EFG

Candesartan Cilexetilo Sandoz 16 mg comprimidos EFG

Candesartan Cilexetilo Sandoz 32 mg comprimidos EFG

Švédsko: Candesartan Sandoz

Veľká Británia: Candesartan Cilexetil 4 mg Tablets

Candesartan Cilexetil 8 mg Tablets

Candesartan Cilexetil 16 mg Tablets

Candesartan Cilexetil 32 mg Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.


8Candesartan Sandoz 8 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06786, 2013/06787, 2013/07744, 2014/00287


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Candesartan Sandoz 8 mg tablety

Candesartan Sandoz 16 mg tablety

Candesartan Sandoz 32 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Candesartan Sandoz 8 mg tablety

Každá tableta obsahuje 8 mg kandesartancilexetilu.

Pomocná látka so známym účinkom:každá tableta obsahuje 69,57 mg monohydrátu laktózy.


Candesartan Sandoz 16 mg tablety

Každá tableta obsahuje 16 mg kandesartancilexetilu.

Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta obsahuje 139,14 mg monohydrátu laktózy.


Candesartan Sandoz 32 mg tablety kandesartan

Každá tableta obsahuje 32 mg kandesartancilexetilu.

Pomocná látka so známym účinkom:každá tableta obsahuje 278,27 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Candesartan Sandoz 8 mg tablety: ružovo-škvrnité okrúhle bikonvexné tablety s označením „8“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.

Candesartan Sandoz 16 mg tablety: ružovo-škvrnité okrúhle bikonvexné tablety s označením „16“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.

Candesartan Sandoz 32 mg tablety: ružovo-škvrnité okrúhle bikonvexné tablety s označením „32“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Candesartan Sandoz je indikovaný na:


 • liečbu esenciálnej hypertenzie u dospelých a u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do < 18 rokov.

 • liečbu dospelých pacientov so srdcovým zlyhaním a zhoršenou systolickou funkciou ľavej srdcovej komory (ejekčná frakcia ľavej komory ≤40 %) ako prídavná liečba k inhibítorom ACE alebo v prípadoch intolerancie inhibítorov ACE (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie pri hypertenzii


Odporúčaná začiatočná a zvyčajná udržiavacia dávka je 8 mg raz denne. U väčšiny pacientov sa antihypertenzný účinok dosiahne v priebehu 4 týždňov od začiatku liečby. U niektorých pacientov, u ktorých sa nedosiahne dostatočná kontrola krvného tlaku, sa dávka môže zvýšiť na 16 mg raz denne a maximálne na 32 mg raz denne. Liečba sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku. Candesartan Sandoz sa môže podávať súbežne s ďalšími antihypertenzívami. Ukázalo sa, že pridanie hydrochlorotiazidu k rôznym dávkam Candesartanu Sandoz, má aditívny antihypertenzný účinok.


Použitie u starších pacientov

U starších pacientov nie je na začiatku liečby potrebná žiadna úprava dávky.


Použitie u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu

U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie, ako napr. u pacientov s možnou objemovou depléciou, sa odporúča zvážiť iniciálnu dávku 4 mg (pozri časť 4.4).


Použitie u pacientov s poškodením funkcie obličiek

Pacientom s poškodením funkcie obličiek, vrátane hemodialyzovaných pacientov, sa podáva iniciálna dávka 4 mg. Dávka sa má upraviť v závislosti od odpovede pacienta na liečbu.

Skúsenosti u pacientov s veľmi ťažkým poškodením funkcie obličiek, alebo s konečným štádiom poškodenia obličiek (klírens kreatinínu < 15 ml/min) sú obmedzené. (pozri časť 4.4).

Súbežné použitie antagonistov receptora pre angiotenzín II (AIIRA), vrátane kandesartanu, alebo ACE inhibítorov s aliskirénom je kontraindikované u pacientov s poškodením funkcie obličiek (GFR <60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.3 a 4.5).


Použitie u pacientov s poškodením funkcie pečene

U pacientov s miernym alebo so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa odporúča začiatočná dávka 4 mg raz za deň. Dávka sa môže upraviť podľa odpovede na liečbu. Candesartan Sandoz je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo cholestázou (pozri časti 4.3. a 5.2).


Použitie u pacientov čiernej rasy

Antihypertenzný účinok kandesartancilexetilu je u pacientov čiernej rasy v porovnaní s ostatnými rasami menej výrazný. Preto dosiahnutie kontroly krvného tlaku u tejto skupiny pacientov môže častejšie ako u iných vyžadovať zvýšenie dávok kandesartancilexetilu a súbežnú terapiu (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia

Deti a dospievajúci vo veku od 6 do <18 rokov:

Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg jedenkrát denne.


 • U pacientov s telesnou hmotnosťou <50 kg: U pacientov, u ktorých krvný tlak nie je primerane kontrolovaný, možno dávku zvýšiť na maximálne 8 mg raz denne.


• U pacientov s hmotnosťou ≥50 kg: U pacientov, u ktorých krvný tlak nie je primerane kontrolovaný, môže byť dávka zvýšená na 8 mg jedenkrát denne, a v prípade potreby až na 16 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.1).


Dávky nad 32 mg neboli študované u pediatrických pacientov.


Antihypertenzný účinok sa dosiahne väčšinou v priebehu 4 týždňov.


U detí s možnou depléciou intravaskulárneho objemu (napr. u pacientov liečených diuretikami a zvlášť u tých, ktorí majú poruchu funkcie obličiek, má byť liečba Candesartanom Sandoz začatá pod prísnym lekárskym dohľadom a s nižšou začiatočnou dávkou, ako je všeobecne odporúčaná začiatočná dávka (pozri časť 4.4).


Kandesartan nebol študovaný u detí s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie menšou ako 30 ml/min/1,73 m2(pozri časť 4.4).


Pediatrickí pacienti čiernej rasy

Antihypertenzný účinok kandesartanu je u pacientov čiernej rasy v porovnaní s ostatnými rasami menej výrazný (pozri časť 5.1).


Deti vo veku menej ako 1 rok až <6 rokov

• Bezpečnosť a účinnosť u detí vo veku 1 až < 6 rokov nebola stanovená. V súčasnosti dostupné údaje sú uvedené v časti 5.1, ale nie je možné stanoviť žiadne odporúčanie pre dávkovanie.


Candesartan Sandoz je kontraindikovaný u detí mladších ako 1 rok (pozri časť 4.3).


Dávkovanie pri srdcovom zlyhaní


Zvyčajná odporúčaná začiatočná dávka kandesartancilexetilu je 4 mg raz denne. Postupné zvyšovanie na cieľovú dávku 32 mg raz denne (maximálna dávka) alebo na najvyššiu tolerovanú dávku sa vykonáva zdvojnásobovaním dávok v najmenej 2-týždňových intervaloch (pozri časť 4.4). Vyhodnotenie stavu pacientov so srdcovým zlyhaním má vždy zahŕňať zhodnotenie funkcie obličiek, vrátane monitoringu sérového kreatinínu a draslíka.

Kandesartancilexetil sa môže podávať spolu s inými liekmi používanými na liečbu srdcového zlyhania, vrátane inhibítorov ACE, beta-blokátorov, diuretík a digitálisu alebo kombinácie týchto liekov. Kombinácia ACE inhibítorov, draslík šetriacich diuretík (napr. spironolaktón) a Candesartanu Sandoz sa neodporúča a má sa zvážiť len po dôkladnom zhodnotení potenciálnych prínosov a rizík (pozri časti 4.4., 4.8. a 5.1).


Špeciálne skupiny pacientov

Nie je potrebná žiadna úprava iniciálneho dávkovania u starších pacientov alebo u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu, s poškodením funkcie obličiek alebo miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene.


Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť Candesartanu Sandoz v liečbe srdcového zlyhania u detí a dospievajúcich (od ich narodenia až po 18 rokov) sa nestanovila. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podania


Perorálne použitie.

Candesartan Sandoz sa užíva raz denne nezávisle od príjmu potravy. Biologická dostupnosť kandesartanu nie je ovplyvnená potravou.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na kandesartancilexetil alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • Ťažké poškodenie funkcie pečene a/alebo cholestáza.

 • Súbežné použitie AIIRA, vrátane kandesartanu, alebo ACE inhibítorov s aliskirénom je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo s poškodením funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.2, 4.4, 4.5).

 • Deti mladšie ako 1 rok (pozri časť 5.3).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Poškodenie funkcie obličiek

Tak ako aj pri podávaní iných liekov inhibujúcich renín-angiotenzín-aldosterónový systém sa dajú očakávať zmeny vo funkcii obličiek u citlivých pacientov liečených Candesartanom Sandoz.


U hypertonikov s poškodením funkcie obličiek, ktorým sa podáva Candesartan Sandoz, sa odporúča pravidelné monitorovanie sérových koncentrácií draslíka a kreatinínu. Skúseností s podávaním kandesartancilexetilu pacientom s veľmi ťažkým poškodením funkcie obličiek a s konečným štádiom poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 15 ml/min) sú obmedzené. U týchto pacientov sa má dávka Candesartanu Sandoz titrovať opatrne, pri dôkladnom monitorovaní krvného tlaku.


Sledovanie pacientov so srdcovým zlyhaním má zahŕňať periodické hodnotenie renálnych funkcií, predovšetkým u pacientov vo veku 75 rokov a starších a u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Počas titrácie dávky Candesartanu Sandoz sa odporúča monitorovať hladiny kreatinínu a draslíka v sére. Klinické skúšania u pacientov so srdcovým zlyhaním nezahŕňali pacientov so sérovým kreatinínom > 265 µmol/l (>3 mg/dl).


 • Súbežné použitie AIIRA, vrátane kandesartanu, alebo ACE inhibítorov s aliskirénom je kontraindikované u pacientov s poškodením funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.3 a 4.5).


Súbežná liečba s inhibítorom ACE pri srdcovom zlyhaní

Riziko vzniku nežiaducich reakcií, predovšetkým poškodenia renálnej funkcie a hyperkaliémie, sa môže zvýšiť, ak sa Candesartan Sandoz užíva v kombinácii s inhibítorom ACE (pozri časť 4.8).

Pacienti s takouto liečbou majú byť pravidelne a dôkladne sledovaní.


Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS)

Súbežné použitie AIIRAs s inými liečivami účinkujúcimi na RAAS sa v porovnaní s monoterapiou spája so zvýšeným výskytom hypotenzie, hyperkaliémie a zmien renálnych funkcií. Odporúča sa sledovať krvný tlak, renálne funkcie a hladiny elektrolytov u pacientov užívajúcich kandesartan a súčasne iné liečivo účinkujúce na RAAS.


Opatrnosť je potrebná ak sa súbežne podávajú AIIRA, vrátane kandesartanu, s inými liečivami blokujúcimi RAAS ako sú ACE inhibítory alebo aliskirén (pozri časť 4.5).

Súbežné použitie AIIRA, vrátane kandesartanu, alebo ACE inhibítorov s aliskirénom je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo s poškodením funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.3 a 4.5).


Hemodialýza

Počas dialýzy môže byť krvný tlak obzvlášť citlivý na blokádu AT1-receptora v dôsledku zníženého objemu plazmy a aktivácie renín-angiotenzín-aldosterónového systému. U dialyzovaných pacientov sa preto má dávka Candesartanu Sandoz titrovať opatrne, pri dôkladnom monitorovaní krvného tlaku.


Stenóza renálnej artérie

Lieky ovplyvňujúce systém renín-angiotenzín-aldosterón, vrátane (AIIRA), môžu zvyšovať hladinu urey a kreatinínu v sére pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie, alebo u pacientov so stenózou artérie zásobujúcej solitárnu obličku.


Transplantácia obličiek

S podávaním Candesartanu Sandoz pacientom po nedávno vykonanej transplantácii obličiek nie sú žiadne skúsenosti.


Hypotenzia

Počas liečby Candesartanom Sandoz sa u pacientov so zlyhaním srdca môže vyskytnúť hypotenzia. Hypotenzia sa tiež môže vyskytnúť u hypertonikov s depléciou intravaskulárneho objemu, ako napr. u pacientov, ktorí dostávajú vysoké dávky diuretík. Na začiatku liečby je preto potrebná zvýšená opatrnosť a je potrebné pokúsiť sa o úpravu hypovolémie.


Anestézia a chirurgický zákrok

U pacientov liečených antagonistami angiotenzínu-II sa môže počas anestézie a chirurgického zákroku vyskytnúť hypotenzia na základe blokády renín-angiotenzínového systému. Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže ísť o ťažkú hypotenziu, ktorá si môže vyžadovať podanie intravenóznych tekutín a/alebo vazopresorov.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne (obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia)

Tak ako ako pri liečbe inými vazodilatanciami, u pacientov s hemodynamicky závažnou stenózou aortálnej alebo mitrálnej chlopne, alebo s obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou je potrebná opatrnosť.


Primárny hyperaldosteronizmus

Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom vo všeobecnosti neodpovedajú na antihypertenzíva, ktoré

pôsobia na renín-angiotenzín-aldosterónový systém a preto sa u tejto populácii podávanie Candesartanu Sandoz neodporúča.


Hyperkaliémia

Súbežné užívanie Candesartanu Sandoz s draslík šetriacimi diuretikami, doplnkami draslíka, náhradami solí obsahujúcimi draslík, alebo s inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať koncentrácie draslíka (napr. heparín), môže viesť k zvýšeniu koncentrácie draslíka v sére u hypertonikov. V prípade potreby sa má sledovať hladina draslíka.


U pacientov so srdcovým zlyhaním liečených Candesartanom Sandoz sa môže vyskytnúť hyperkaliémia. Počas liečby kandesartancilexetilom sa u pacientov so srdcovým zlyhaním odporúča pravidelné sledovanie hladín draslíka v sére.

Kombinácia inhibítorov ACE, draslík šetriacich diuretík (napr. spironolaktón) a Candesartanu Sandoz sa neodporúča a má sa zvážiť len po dôkladnom zhodnotení potenciálnych prínosov a rizík.


Všeobecné upozornenia

U pacientov, ktorých cievny tonus a funkcia obličiek závisia hlavne od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti so závažným kongestívnym srdcovým zlyhaním, alebo s primárnym ochorením obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie), bola liečba inými liekmi ovplyvňujúcimi tento systém spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou, alebo zriedkavo s akútnym zlyhaním obličiek. Možnosť podobného pôsobenia antagonistov angiotenzínu-II (AIIRA) nemožno vylúčiť. Tak ako pri všetkých antihypertenzívach, nadmerné zníženie krvného tlaku u pacientov s ischemickou kardiomyopatiou alebo s ischemickým cerebrovaskulárnym ochorením môže mať za následok infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú príhodu.


Iné lieky, ktoré znižujú krvný tlak, môžu zvýšiť antihypertenzné účinky kandesartanu bez ohľadu na to, či sú predpísané ako antihypertenzíva alebo na liečbu iného ochorenia.


Gravidita

Podávanie antagonistov angiotenzínu-II (AIIRA) sa nemá začať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby AIIRA nevyhnutné, u pacientok plánujúcich graviditu sa má zmeniť liečba na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Použitie u pediatrickýchpacientov, vrátanepacientovsporuchoufunkcieobličiek

Kandesartannebol študovanýu detís rýchlosťou glomerulárnejfiltrácie menejako
30ml/min/1,73m2(pozri časť 4.2).


U detí s možnou depléciou intravaskulárneho objemu (napr. u pacientov liečených diuretikami a zvlášť u tých, ktorí majú poruchu funkcie obličiek, má byť liečba Candesartanom Sandoz začatá pod prísnym lekárskym dohľadom a s nižšou začiatočnou dávkou, ako je všeobecne odporúčaná začiatočná dávka (pozri časť 4.2).


U pacientiek po prvej menštruácii má byť pravidelne prehodnocovaná možnosťgravidity. Majú jej byť poskytnuté patričné informácie a/alebo majú byť urobené opatrenia na zabránenie riziku expozície počas gravidity (pozri časti 4.3a 4.6).


Osobitné upozornenia týkajúce sa pomocných látok

Candesartan Sandoz obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


K liečivám, ktoré boli hodnotené v klinických farmakokinetických štúdiách, patrí: hydrochlorotiazid, warfarín, digoxín, perorálne kontraceptíva (napr. etinylestradiol/levonorgestrel), glibenklamid, nifedipín a enalapril. S týmito liekmi neboli zistené žiadne klinicky významné farmakokinetické interakcie.


Súbežné užívanie draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka, náhrad solí obsahujúcich draslík a iných liekov (napr. heparín) môže zvýšiť hladiny draslíka. V prípade potreby sa má sledovať hladina draslíka (pozri časť 4.4).


Dvojitá blokáda RAAS s AIIRA, ACE inhibítormi alebo aliskirénom

Súbežné použitie AIIRA, vrátane kandesartanu, alebo ACE inhibítorov s aliskirénom je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo s poškodením funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.3 a 4.4).


Pri súbežnom podávaní lítia s inhibítormi ACE sa hlásil reverzibilný nárast sérovej koncentrácie lítia a jeho toxicita. Podobný účinok sa môže objaviť u antagonistov angiotenzínu II (AIIRA). Užívanie kandesartanu spolu s lítiom sa neodporúča. V prípade, že je táto kombinácia nevyhnutná, odporúča sa dôkladné monitorovanie hladiny lítia v sére.


Pri súbežnom podávaní antagonistov angiotenzínu II (AIIRA) spolu s nesteroidnými protizápalovými liekmi (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID) (t.j. selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová (>3 g/deň) a neselektívne NSAIDs) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.


Rovnako ako v prípade inhibítorov ACE môže súbežné podávanie antagonistov angiotenzínu II (AIIRA) a NSAID viesť ku zvýšenému riziku zhoršenia funkcie obličiek, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek a k zvýšeniu sérovej hladiny draslíka, najmä u pacientov s existujúcou zhoršenou funkciou obličiek. Táto kombinácia sa má podávať opatrne, hlavne u starších pacientov. Pacientov je potrebné primerane hydratovať a po začatí súbežnej liečby a neskôr v pravidelných intervaloch sa má zvážiť sledovanie funkcie obličiek.


Pediatrická populácia

Interakčné štúdie boli uskutočnené iba u dospelých.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Užívanie AIIRA sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenicity po expozícii inhibítormi ACE počas prvého trimestra nie je presvedčivý, malé zvýšenie rizika však nie je možné vylúčiť. Kým nie sú k dispozícii kontrolované epidemiologické údaje týkajúce sa rizika antagonistov receptora angiotenzínu-II (AIIRA), podobné riziká môžu existovať pre celú skupinu liekov. Pokiaľ nie je liečba AIIRA nevyhnutná, u pacientok plánujúcich graviditu sa má zmeniť liečba na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Je známe, že expozícia AIIRA indukuje počas druhého a tretieho trimestra gravidity humánnu fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Ak dôjde k expozícii AIIRA od druhého trimestra gravidity, odporúča sa sonografická kontrola renálnej funkcie a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívajú AIIRA, sa majú dôkladne monitorovať na hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia


Z dôvodu chýbania informácií týkajúcich sa použitia počas dojčenia sa Candesartan Sandozneodporúča a preferuje sa alternatívna liečba s lepším bezpečnostným profilom počas dojčenia, najmä pri dojčení novorodencov a predčasne narodených detí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch kandesartanu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby Candesartanom Sandoz sa môže vyskytnúť závrat alebo únava.


4.8 Nežiaduce účinky


Liečba hypertenzie


V kontrolovaných klinických štúdiách mali nežiaduce reakcie mierny a prechodný charakter. Celkový výskyt nežiaducich účinkov nevykazoval žiadnu súvislosť s podanou dávkou, či

s vekom pacienta. Výskyt prípadov vysadenia liečby v dôsledku nežiaducich účinkov kandesartancilexetilu (3,1 %) bol podobný ako pri placebe (3,2 %).


V súhrnnej analýze údajov z klinických štúdií s hypertonikmi boli zadefinované nežiaduce reakcie kandesartancilexetilu na základe výskytu nežiaducich účinkov kandesartancilexetilu s výskytom minimálne o 1 % vyšším v porovnaní s placebom. Podľa tejto definície boli závraty/vertigo, bolesť hlavy a infekcia dýchacej sústavy najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami.


Nasledujúca tabuľka uvádza nežiaduce reakcie získané z klinických štúdií a postmarketingových skúseností.

Frekvencie výskytu použité v tabuľkách uvedených v tejto časti sú:

veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

časté

infekcie dýchacej sústavy

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé

leukopénia, neutropénia a agranulocytóza

Poruchy metabolizmu a výživy

veľmi zriedkavé

hyperkaliémia, hyponatrémia

Poruchy nervového systému

časté

závrat/vertigo, bolesť hlavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

veľmi zriedkavé

kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

veľmi zriedkavé

nauzea

Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé

zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, poruchy funkcie pečene alebo hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

veľmi zriedkavé

angioedém, vyrážka, urtikária, pruritus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

veľmi zriedkavé

bolesť chrbta, artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

veľmi zriedkavé

poškodenie funkcie obličiek, vrátane renálneho zlyhania u citlivých pacientov (pozri časť 4.4)


Laboratórne zistenia


Vo všeobecnosti počas terapie kandesartancilexetilom sa nezistilo žiadne klinicky významné ovplyvnenie rutinných laboratórnych parametrov. Tak ako u iných inhibítorov renín-angiotenzín-aldosterónového systému, sa pozorovalo mierne zníženie koncentrácie hemoglobínu v krvi. U pacientov užívajúcich Candesartan Sandoz nie sú zvyčajne potrebné žiadne rutinné kontroly laboratórnych parametrov. U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa však odporúča pravidelné sledovanie koncentrácie draslíka a kreatinínu v sére.


Liečba srdcového zlyhania


Profil nežiaducich účinkov kandesartancilexetilu u pacientov so srdcovým zlyhaním bol konzistentný s farmakológiou lieku a zdravotným stavom pacientov. V klinickom programe CHARM porovnávajúcom kandesartancilexetil v dávkach do 32 mg (n=3803) s placebom (n=3796), 21 % pacientov užívajúcich kandesartancilexetil a 16,1 % pacientov, ktorí dostávali placebo, prerušilo liečbu kvôli nežiaducim udalostiam. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli hyperkaliémia, hypotenzia a poškodenie funkcie obličiek. Tieto udalosti boli častejšie u pacientov starších ako 70 rokov, diabetikov alebo jedincov užívajúcich iné lieky, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, najmä inhibítory ACE a/alebo spironolaktón.


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie získané z klinických štúdií a postmarketingových skúseností.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé

leukopénia, neutropénia a agranulocytóza

Poruchy metabolizmu a výživy

časté

veľmi zriedkavé

hyperkaliémia

hyponatriémia

Poruchy nervového systému

veľmi zriedkavé

závrat, bolesť hlavy

Poruchy ciev

časté

hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

veľmi zriedkavé

kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

veľmi zriedkavé

nauzea

Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé

zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, abnormálna funkcia pečene alebo hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

veľmi zriedkavé

angioedém, vyrážka, urtikária, pruritus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

veľmi zriedkavé

bolesť chrbta, artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

časté

poškodenie funkcie obličiek, vrátane zlyhania obličiek u citlivých pacientov (pozri časť 4.4)


Laboratórne zistenia


Hyperkaliémia a poruchy funkcie obličiek sú časté u pacientov liečených Candesartanom Sandoz na srdcové zlyhanie. Odporúča sa pravidelné sledovanie sérového kreatinínu a draslíka (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť kandesartancilexetilu bola sledovaná u 255 detí s hypertenziou a dospievajúcich vo veku od 6 do < 18 rokov, počas 4 týždňov klinickej štúdie účinnosti a 1 roka otvorenej štúdie (pozri časť 5.1). Takmer vo všetkých triedach rôznych orgánových systémov, frekvencia nežiaducich účinkov u detí bola v rozsahu časté/ menej časté. Zatiaľ čo povaha a závažnosť nežiaducich účinkov sú podobné ako u dospelých (pozri tabuľku vyššie), frekvencia všetkých nežiaducich účinkov je vyššia u detí a dospievajúcich, a to predovšetkým pri účinkoch:


Bolesti hlavy, závraty a infekcie horných dýchacích ciest, sú u detí "veľmi časté" (t.j. ≥1/10) a u dospelých časté ( ≥1/100 až <1/10).


Kašeľ je "veľmi častý" (t.j. >1/10 ) u detí a veľmi zriedkavý ( <1/10 000 ) u dospelých.


Vyrážka je "častá" (t.j. ≥1/100 až <1/10 ) u detí a veľmi zriedkavá ( <1/10 000 ) u dospelých.

• Hyperkaliémia, hyponatriémia a abnormálne funkcie pečene sú „menej časté“ ( ≥1/1 000 až <1/100) u detí a veľmi zriedkavé (<1/10 000 ) u dospelých.


Sínusová arytmia, zápal nosohltanu, horúčka sú "časté" (t.j. ≥1/100 až <1/10) a orofaryngeálna bolesť je "veľmi častá" (t.j. ≥1/10) u detí, ale žiadne z nich nebolo hlásené u dospelých. Akokoľvek ide o prechodné a rozšírené detské ochorenia.


Celkový bezpečnostný profil pre kandesartancilexetilu u pediatrických pacientov sa významne nelíši od bezpečnostného profilu u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Na základe farmakologických účinkov lieku sa dá usudzovať, že hlavnými prejavmi predávkovania môžu pravdepodobne byť hypotenzia a závrat. V jednom prípade predávkovania (672 mg kandesartancilexetilu) prebehlo zotavenie pacienta bez ťažkostí.


Liečba

V prípade vzniku symptomatickej hypotenzie je potrebné začať symptomatickú liečbu a sledovať vitálne funkcie. Pacienta je potrebné uložiť do polohy poležiačky s dolnými končatinami zdvihnutými nad podložku. Ak to nepostačuje, je nutné doplniť objem plazmy napr. infúziou izotonického fyziologického roztoku. Keď sa uvedenými opatreniami nepodarí hypotenziu zvládnuť, môžu sa podať sympatomimetické látky.

Kandesartancilexetil sa z cirkulácie nedá odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu-II, samotné

ATC kód: C09CA06


Angiotenzín-II je primárny vazoaktívny hormón systému renín-angiotenzín-aldosterón, ktorý má významnú úlohu v patofyziológii hypertenzie, srdcového zlyhania a iných kardiovaskulárnych ochorení. Má dôležitý význam aj v patogenéze hypertrofie a poškodenia koncových orgánov. Najdôležitejšie fyziologické účinky angiotenzínu-II, akými sú vazokonstrikcia, stimulácia sekrécie aldosterónu, regulácia homeostázy vody a solí, stimulácia rastu buniek, sú sprostredkované 1. typom receptora (AT1).

Kandesartancilexetil je inaktívnym prekurzorom lieku vhodným na perorálne použitie. Počas vstrebávania v gastrointestinálnom trakte sa rýchlo konvertuje na aktívnu látku kandesartan v dôsledku hydrolýzy esteru. Kandesartan je antagonista receptora pre angiotenzín-II. Vykazuje selektivitu voči AT1receptoru, na ktorý sa viaže pevne, a z ktorého sa pomaly uvoľňuje. Nemá žiadnu agonistickú aktivitu.


Kandesartan neinhibuje ACE, ktorý konvertuje angiotenzín-I na angiotenzín-II a degraduje bradykinín. Kandesartan nevykazuje žiadny účinok na ACE ani na potenciáciu bradykinínu či substancie P. V kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa porovnával kandesartan cilexetil s inhibítormi ACE, výskyt kašľa bol nižší u pacientov, ktorí dostávali kandesartancilexetil. Kandesartan sa neviaže, ani neblokuje iné receptory pre hormóny ani iónové kanály, ktoré sú dôležité v regulačných procesoch kardiovaskulárneho systému. Výsledkom antagonistického pôsobenia na AT1receptory angiotenzínu-II je zvýšenie plazmatickej hladiny renínu, hladín angiotenzínu-I a II závislé na dávke, a zníženie koncentrácie aldosterónu v plazme.


Hypertenzia


U hypertenzných pacientov vyvoláva kandesartan dlhodobé, na dávke závislé zníženie artériového tlaku krvi. Antihypertenzný účinok je dôsledkom zníženia systémovej periférnej rezistencie bez reflexného zvýšenia srdcovej frekvencie. Nepozorujú sa žiadne známky závažnej, alebo prehnanej hypotenzie po podaní prvej dávky, ani tzv. rebound účinok po vysadení liečby.


Antihypertenzný účinok obyčajne nastupuje do 2 hodín od podania jednorazovej dávky kandesartancilexetilu. Pri kontinuálnej liečbe v ľubovoľnej dávke sa maximálne zníženie tlaku krvi zvyčajne dosiahne v priebehu 4 týždňov a udržuje sa počas dlhodobej liečby. Výsledky metaanalýzy poukázali na skutočnosť, že priemerný efekt zvýšenia dávky zo 16 mg na 32 mg raz denne bol nízky. Berúc do úvahy interindividuálnu variabilitu, u niektorých pacientov sa dá očakávať vyšší ako priemerný účinok. Podaním kandesartancilexetilu raz denne sa účinné a plynulé zníženie tlaku krvi udržiava počas 24-hodín, s malými rozdielmi medzi maximálnymi a minimálnymi hodnotami TK nameranými medzi podaním jednotlivých dávok. Antihypertenzný účinok a tolerabilita kandesartanu a losartanu sa porovnávali v dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených skúšaniach u 1268 pacientov s mierne až stredne závažnou hypertenziou. Najväčšia redukcia krvného tlaku v minime (systola/diastola) bola 13,1/10,5 mmHg pre kandesartancilexetil 32 mg podaný raz denne a 10,0/8,7 mmHg pre draselnú soľ losartanu 100 mg podanú raz denne (rozdiel v redukcii krvného tlaku 3,1/1,8 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).


Kombinácia kandesartancilexetilu s hydrochlorotiazidom má aditívny účinok na zníženie krvného tlaku. Zvýšenie antihypertenzného účinku sa pozoruje aj pri súbežnom podávaní kandesartancilexetilu s amlodipínom alebo s felodipínom.


Lieky blokujúce renín-angiotenzín-aldosterónový systém majú menej výrazný antihypertenzný účinok u pacientov čiernej rasy (zvyčajne ide o „nízko-renínovú“ populáciu) ako u ostatných pacientov. Týka sa to aj kandesartancilexetilu. V otvorenom klinickom skúšaní, ktorého sa zúčastnilo 5 156 pacientov s diastolickou hypertenziou, bolo zníženie krvného tlaku počas liečby kandesartancilexetilom signifikantne nižšie u pacientov čiernej rasy ako u ostatných pacientov (14,4/10,3 mmHg oproti 19,0/12,7 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).


Kandesartancilexetil zvyšuje prietok krvi obličkami a nemení, alebo zvyšuje rýchlosť glomerulárnej filtrácie, zatiaľ čo renálna cievna rezistencia a filtračná frakcia sú znížené. V trojmesačnej klinickej štúdii u hypertonikov s diabetes mellitus 2. typu a s mikroalbuminúriou zredukovala antihypertenzná liečba kandesartancilexetilom vylučovanie albumínu močom (pomer albumín/kreatinín, priemerne 30 %, 95 %-ný interval spoľahlivosti 15-42 %). V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o vplyve kandesartancilexetilu na progresiu diabetickej nefropatie.


Účinok kandesartancilexetilu podávaného raz denne v dávke 8-16 mg (priemerná dávka 12 mg) na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu sa hodnotil v randomizovanej klinickej štúdii u 4 937 starších pacientov (vek 70-89 rokov; z toho 21 % 80- ročných a starších) s miernou až stredne závažnou hypertenziou trvajúcou v priemere 3,7 rokov (Study on COgnition and Prognosis in the Elderly). Pacienti užívali kandesartancilexetil alebo placebo spolu s ďalšou antihypertenznou liečbou pridanou podľa potreby. V skupine pacientov, ktorí užívali kandesartancilexetil, krvný tlak klesol zo 166/90 na 145/80 mmHg, v kontrolnej skupine zo 167/90 na 149/82 mmHg. V primárnych koncových ukazovateľoch, pri závažných kardiovaskulárnych príhodách (kardiovaskulárna mortalita, ischemická mozgová príhoda a infarkt myokardu bez smrteľných následkov) sa nezistili žiadne štatisticky významné rozdiely. Vyskytlo sa 26,7 príhod na 1000 pacientorokovv skupine pacientov liečených kandesartancilexetilom, v porovnaní s 30 prípadmi na 1000 pacientorokovv kontrolnej skupine (relatívne riziko 0,89, 95 % CI 0,75 až 1,06, p=0,19).


Pediatrická populácia
Antihypertenzný účinok kandesartanu bol hodnotený u detí s hypertenziu vo veku od 1 až <6 rokov a od 6 do <17 rokov v dvoch randomizovaných dvojito zaslepených multicentrických 4 týždňových štúdiách dávkového rozmedzia.


U detí vo veku 1 až < 6 rokov, 93 pacientov, z ktorých 74 % mali ochorenie obličiek, boli randomizovaní na perorálnu liečbu suspenziou kandesartancilexetilu v dávke 0,05; 0,20 alebo 0,40 mg/kg raz denne.

Primárnou metódou analýzy bol spád zmeny systolického krvného tlaku (SBP) v závislosti od dávky. SBP a diastolický krvný tlak (DBP) sa znížil 6,0/5,2 na 12,0/11,1 mmHg oproti východiskovým hodnotám po troch dávkach kandesartancilexetilu. Avšak, pretože tu nebola žiadna placebo skupina, reálny stupeň účinku na krvný tlak zostáva neurčitý, čo sťažuje konečné posúdenie pomeru prínos-riziko v tejto vekovej skupine.


U detí vo veku od 6 do <17 rokov 240 pacientov bolo randomizovaných a dostávalo buď placebo, alebo nízke, stredné alebo vysoké dávky kandesartancilexetilu v pomere 1 : 2 : 2 : 2. U detí, ktoré vážili <50 kg boli dávky kandesartancilexetilu 2, 8 alebo 16 mg jedenkrát denne. U detí, ktoré vážili >50 kg boli dávky kandesartancilexetilu 4, 16 alebo 32 mg jedenkrát denne. Kandesartan v súhrnných dávkach znižuje SiSBP o 10,22 mmHg (p < 0,0001) a SiDBP (p = 0,0029) o 6,56 mmHg zo základných hodnôt. V skupine s placebom bolo tiež zníženie 3,667 mmHg v SiSBP (p = 0,0074) a 1,80 mmHg pre SiDBP (p = 0,0992) od základnej línie. Napriek veľkému placebo efektu, všetky jednotlivé dávky kandesartanu (a všetky dávky súhrnne) boli signifikantne účinnejšie ako placebo. Maximálny účinok pri znižovaní krvného tlaku u detí pod a nad 50 kg bol dosiahnutý pri dávkach 8 mg a 16 mg, a po týchto hodnotách bol už účinok in plató.


Zo zahrnutých, 47 % boli pacienti čiernej rasy a 29 % boli ženy, priemerný vek + / - SD 12,9 + / - 2,6 rokov. U detí vo veku od 6 do < 17 rokov bola tendencia k menšiemu účinku na krvný tlak u pacientov čiernej rasy v porovnaní s pacientmi inej ako čiernej rasy.


Srdcové zlyhanie


Ako sa ukázalo v programe CHARM – Candesartan in Heart failure-Assessment of Reduction in Mortality and morbidity, liečba kandesartancilexetilom znižuje mortalitu, redukuje hospitalizáciu z dôvodu srdcového zlyhania a zlepšuje symptómy u pacientov so systolickou dysfunkciou ľavej komory.


Tento medzinárodný, placebom kontrolovaný, dvojito zaslepený študijný program u pacientov s chronickým zlyhaním srdca (CHF) s funkčným stupňom NYHA II-IV pozostával z troch samostatných štúdií: CHARM-Alternative (n=2 028) u pacientov s LVEF40 % neliečených inhibítorom ACE kvôli intolerancii (hlavne kvôli kašľu, 72 %), CHARM-Added (n=2 548) u pacientov s LVEF40 % liečených inhibítorom ACE a CHARM-Preserved (n=3 023) u pacientov s LVEF40 %. Pacienti s optimálnou základnou CHF terapiou boli randomizovaní do skupiny užívajúcej placebo alebo do skupiny užívajúcej kandesartancilexetil (v dávke titrovanej od 4 mg alebo 8 mg raz denne do 32 mg raz denne alebo v najvyššej tolerovanej dávke, s priemernou dávkou 24 mg) v mediáne sledovania 37,7 mesiacov. Po šiestich mesiacoch liečby 63 % pacientov užívajúcich kandesartancilexetil (89 %) bolo na cieľovej dávke 32 mg.

V štúdii CHARM-Alternative bol kombinovaný koncový ukazovateľkardiovaskulárnej mortality alebo prvej hospitalizácie kvôli chronickému srdcovému zlyhaniu signifikantne znížený pri kandesartancilexetile v porovnaní s placebom (pomer rizika (hazard ratio- HR) 0,77 (95 % Cl 0,67-0,89, p0,001), čo zodpovedá 23 %-nému relatívnemu zníženiu rizika.33,0 % pacientov liečených kandesartanom (95 % CI: 30,1 až 36,0) a 40 % pacientov liečených placebom (95 %CI: 37,0 až 43,1) majú skúsenosti s týmto koncovým ukazovateľom, pričom absolútny rozdiel tvorí 7,0 % (95 % CI: 11,2 až 2,8) Na predídenie úmrtia jedného pacienta na kardiovaskulárnu príhodu alebo hospitalizácie kvôli liečbe srdcového zlyhania bolo potrebné počas trvania štúdie liečiť 14pacientov. Kombinovaný koncový ukazovateľ mortality zo všetkých príčin alebo prváhospitalizáciakvôli chronickému srdcovému zlyhaniu bol tiež signifikantne znížený pri kandesartancilexile (HR 0,80, 95 % Cl 0,70-0,92, p=0,001). 36,6 % pacientov liečených kandesartanom (95 %CI:33,7 až 39,7) a 42,7 % pacientov liečených placebom (95 %CI:39,6 až 45,8) majú skúsenosti s týmto koncovým ukazovateľom, absolútny rozdiel tvorí 6,0 % (95 %CI: 10,3 až 1,8). Mortalita i morbidita (hospitalizácia kvôli chronickému srdcovému zlyhaniu), ako zložky týchto kombinovaných koncových ukazovateľov prispeli k priaznivým účinkom kandesartancilexetilu. Liečba kandesartancilexetilom viedla k zlepšeniu v klasifikácii NYHA (p=0,008).


V štúdii CHARM-Added bol kombinovaný koncový ukazovateľ kardiovaskulárnej mortality alebo prvej hospitalizácie kvôli chronickému srdcovému zlyhaniu signifikantne znížený pri kandesartancilexitele v porovnaní s placebom (HR 0,85, 95 % Cl 0,75-0,96, p=0,011), čo zodpovedá relatívnemu zníženiu rizika o 15 %. 37,9 % pacientov liečených kandesartanom (95 %CI: 35,2 až 40,6) a 42,3 % pacientov liečených placebom (95 %CI: 39,6 až 45,1) majú skúsenosti s týmto konečným ukazovateľom, absolútny rozdiel tvorí 4,4 % (95 %CI: 8,2 až 0,6). Na zabránenie úmrtia jedného pacienta na kardiovaskulárnu príhodu alebo hospitalizácie kvôli liečbe srdcového zlyhania bolo potrebné počas trvania štúdie liečiť 23 pacientov.

Kombinovaný koncový ukazovateľ mortality zo všetkých príčin alebo prvejhospitalizáciekvôli chronickému srdcovému zlyhaniu bol u kandesartancilexetilu tiež signifikantne znížený (HR 0,87, 95 % Cl 0,78-0,98, p=0,021). 42,2 % pacientov liečených kandesartanom (95 %CI: 39,5 až 45,0) a 46,1 % pacientov liečených placebom (95 %CI: 43,4 až 48,9) majú skúsenosti s týmto koncovým ukazovateľom, absolútny rozdiel tvorí 3,9 % (95 %CI: 7,8 až 0,1). Mortalita i morbidita ako zložky týchto kombinovaných koncových ukazovateľov prispeli k priaznivým účinkom kandesartancilexetilu. Liečba kandesartancilexetilom viedla k zlepšeniu v klasifikácii NYHA (p=0,020).


V štúdii CHARM-Preserved sa nedosiahla štatisticky signifikantná redukcia v kombinovanom koncovom ukazovateľovi kardiovaskulárnej mortality alebo prvej hospitalizácie kvôli chronickému srdcovému zlyhaniu (HR 0,89, 95 % CI 0,77-1,03, p=0,118).


Pri skúmaní v každej z troch CHARM štúdií samostatne nebola mortalita zo všetkých príčin štatisticky signifikantná. Mortalita zo všetkých príčin sa však posudzovala tiež v súbornej populácii: CHARM-Alternative a CHARM-Added (HR 0,88, 95 % CI 0,79-0,98, p=0,018) ako aj všetkých troch štúdiách (HR 0,91, 95 % CI 0,83-1,00, p=0,055).


Priaznivý účinok kandesartancilexetilu na kardiovaskulárnu mortalitu a hospitalizáciu kvôli chronickému srdcovému zlyhaniu bol podobnýbez ohľadu na vek, pohlavie a súbežnú liečbu. Kandesartancilexetil bol účinný aj u pacientov, užívajúcich súbežne beta-blokátory a inhibítory ACE a prínos sa dosiahol bez ohľadu na to, či pacienti užívali alebo neužívali inhibítory ACE v cieľových dávkach odporúčaných liečebnými postupmi.

U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním a zníženou systolickou funkciou ľavej komory (LVEF ≤40 %) kandesartancilexetil znižuje systémovú cievnu rezistenciu a pľúcny kapilárny tlak v zaklínení, zvyšuje plazmatickú renínovú aktivitu a koncentráciu angiotenzínu-II a znižuje hladiny aldosterónu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia


Po perorálnom podaní sa kandesartancilexetil konvertuje na liečivo kandesartan. Absolútna biologická dostupnosť kandesartanu po perorálnom podaní roztoku kandesartancilexetilu je približne 40 %. Relatívna biologická dostupnosť tabletovej formy v porovnaní s tým istým perorálne podaným roztokom je približne 34 %, s veľmi malým rozptylom. Odhadovaná absolútna biologická dostupnosť tabletovej liekovej formy je 14 %. Priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) sa dosiahne po 3-4 hodinách po užití tablety. Sérové koncentrácie kandesartanu sa zvyšujú lineárne so zvyšujúcimi sa dávkami v terapeutickom rozmedzí. Vo farmakokinetike kandesartanu sa nepozorovali žiadne rozdiely medzi oboma pohlaviami. AUC (plocha pod krivkou časovej závislosti koncentrácie kandesartanu v sére) nie je signifikantne ovplyvnená potravou.

Kandesartan sa vo veľkej miere viaže na plazmatické bielkoviny (viac ako 99 %). Zjavný distribučný objem kandesartanu je 0,1 l/kg.


Biologická dostupnosť kandesartancilexetilu nie je ovplyvnená potravou.


Metabolizmus a eliminácia


Kandesartan sa vylučuje do moča a do žlče prevažne v nezmenenej forme, iba v menšom rozsahu sa eliminuje prostredníctvom pečeňového metabolizmu (CYP2C9). Dostupné štúdie o interakciách nenaznačujú účinok na CYP2C9 a CYP3A4. Na základe in vitro údajov sa neočakávajú žiadne interakcie in vivo s liečivami, ktorých metabolizmus je závislý od izoenzýmov cytochrómu P450, CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 alebo CYP3A4. Terminálny polčas eliminácie kandesartanu je približne 9 hodín. Po podaní opakovaných dávok nedochádza ku kumulácii lieku.


Celkový plazmatický klírens kandesartanu je približne 0,37 ml/min/kg, pričom renálny klírens je približne 0,19 ml/min/kg. Renálna eliminácia kandesartanu prebieha mechanizmom glomerulárnej filtrácie aj aktívnej tubulárnej sekrécie. Po perorálnom podaní kandesartancilexetilu značeného 14C, približne 26 % podanej dávky sa vylúči močom ako kandesartan, 7 % ako inaktívny metabolit; približne 56 % podanej dávky sa vylúči stolicou ako kandesartana 10 % ako inaktívny metabolit.


Farmakokinetika u špeciálnych skupín pacientov

U starších osôb (nad 65 rokov) sú hodnoty Cmax a AUC kandesartanu zvýšené približne o 50 % a 80 %, v uvedenom poradí, v porovnaní s mladšími jedincami. Odpoveď tlaku krvi a výskyt nežiaducich účinkov po podaní danej dávky kandesartanu mladým a starším pacientom sú však podobné (pozri časť 4.2).


V porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek, u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodenia funkcie obličiek sa po opakovanom podaní kandesartanu pozorovali zvýšené hodnoty Cmax a AUC kandesartanu o 50 % a 70 %, v uvedenom poradí, avšak t1/2 sa nezmenil. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek boli tieto parametre zvýšené o 50 % a 110 %, v uvedenom poradí; terminálny t1/2 bol približne dvojnásobný. AUC kandesartanu u pacientov, ktorí sa podrobujú hemodialýze je podobná ako u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek.


V dvoch štúdiách s pacientmi s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa pozoroval približne 20 % nárast AUC kandesartanu v jednej štúdii a 80 % nárast AUC v druhej štúdii (pozri časť 4.2). U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú žiadne skúsenosti.


Pediatrická populácia

Farmakokinetické vlastnosti kandesartanu podávaného v jednotlivej dávke boli hodnotené u hypertenzných detí vo veku od 1 do < 6 rokov a od 6 do <17 rokov v dvoch farmakokinetických štúdiách.


U detí vo veku 1 až <6 rokov, 10 detí s hmotnosťou 10 až < 25 kg dostávalo jednotlivú dávku 0,2 mg/kg perorálnej suspenzie. Nebol tu žiadny vzťah medzi Cmaxa AUC s vekom a s hmotnosťou.

Neboli zbierané ani žiadne údaje o klírense, a preto možný vzťah medzi klírensom a hmotnosťou/vekom v tejto populácii je neznámy.


U detí vo veku od 6 do < 17 rokov, 22 detí dostávalo jednotlivú dávku 16 mg tablety. Nebol tu žiadny vzťah medzi Cmaxa AUC s vekom. Zdá sa však, že hmotnosť významne koreluje s Cmax (p = 0,012) a AUC (p = 0,011). Neboli zbierané žiadne údaje o klírense, a preto možný vzťah medzi klírensom a hmotnosťou/vekom v tejto populácii je neznámy.


Deti >6 rokov mali expozíciu podobnú ako dospelí dostávajúci rovnakú dávku.


Farmakokinetika kandesartancilexetilu nebola skúmaná u pediatrických pacientov vo veku <1 rok.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie je k dispozícii žiadny dôkaz abnormálnej systémovej či lokálnej orgánovej toxicity pri klinicky relevantných dávkach. V predklinických štúdiách bezpečnosti vykazoval kandesartan vo vysokých dávkach účinok na obličky a na parametre červených krviniek u myší, potkanov, psov a opíc. Kandesartan spôsoboval redukciu parametrov červených krvných buniek (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit). Účinky na obličky (ako napr. intersticiálna nefritída, dilatácia tubulov, bazofilné tubuly; zvýšenie plazmatických koncentrácií urey a kreatinínu) vyvolané kandesartanom, môžu byť sekundárne v dôsledku hypotenzie, vedúcej k alterácii perfúzie obličiek. Kandesartan môže tiež vyvolať hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek. Tieto zmeny sú dôsledkom farmakologického účinku kandesartanu. Nezdá sa, že by hyperplázia/hypertrofia renálnych juxtaglomerulárnych buniek bola klinicky relevantná pri použití terapeutických dávok kandesartanu.


V pokročilých štádiách gravidity sa zaznamenala fetotoxicita (pozri časť 4.6).


V predklinických štúdiách u normotenzných neonatálnych a juvenilných potkanov kandesartan spôsobil zníženie telesnej hmotnosti a hmotnosti srdca. Rovnako ako u dospelých zvierat, tieto účinky sú považované za farmakologický účinok kandesartanu. Pri najnižšej dávke 10 mg/kg expozícia kandesartanom bola medzi 12- až 78–krát nad úroveň zistenú u detí vo veku 1 až <6, ktoré dostávali kandesartancilexetil v dávke 0,2 mg/kg a 7- až 54-krát nad úroveň zistenú u detí vo veku 6 až < 17, ktoré dostali kandesartancilexetil v dávke 16 mg. V týchto štúdiách nebol identifikovaný žiadny pozorovateľný účinok, bezpečnostné rozpätie pre účinky na hmotnosť srdca a klinický význam nálezu nie sú známe.


Renín-angiotenzín-aldosterónový systém hrá kľúčovú úlohu vo vývoji obličiek v maternici. Preukázalo sa, že blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému vedie k abnormálnemu vývoju obličiek u veľmi mladých myší. Podávané liečivá, ktoré pôsobia priamo na renín-angiotenzín-aldosterónový systém môžu ovplyvniť normálny vývoj obličiek. Preto, deti vo veku menej ako 1 rok, nesmú dostať Candesartan Sandoz (pozri časť 4.3 ).


Na základe in vitro a in vivo testov mutagenity nie je pravdepodobné, že by kandesartan vykazoval mutagénnu či klastogénnu aktivitu pri klinickom použití.


Kancerogenita nebola dokázaná.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Povidón K-30

Karagénan

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát

Červený oxid železitý (E172)

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


HDPE fľaša: spotrebujte do 3 mesiacov po prvom otvorení


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Candesartan Sandoz 8 mg a 16 mg tablety

Al/Al blister: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 58, 60, 84, 90, 91, 98, 100, 250, 300 tabliet

Al/Al blister s jednotlivou dávkou: 50x1 tableta

Al/Al blister s vysúšadlom: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 58, 60, 84, 90, 91, 98, 100, 250, 300 tabliet

Al/Al blister s jednotlivou dávkou s vysúšadlom: 50x1 tableta

HDPE fľaša s PP viečkom a silikagélom ako vysúšadlom: 30, 100, 500 tabliet


Candesartan Sandoz 32 mg tablety

Al/Al blister: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 58, 60, 84, 90, 91, 98, 100, 250, 300 tabliet

Al/Al blister s vysúšadlom: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 58, 60, 84, 90, 91, 98, 100, 250, 300 tabliet

HDPE fľaša s PP viečkom a silikagélom ako vysúšadlom: 30, 100, 500 tabliet

Upozornenie! HDPE fľaša obsahuje vysúšadlo. Neprehĺtajte.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Candesartan Sandoz 8 mg tablety 58/0618/09-S

Candesartan Sandoz 16 mg tablety 58/0619/09-S

Candesartan Sandoz 32 mg tablety 58/0620/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.10.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

16Candesartan Sandoz 8 mg tablety