+ ipil.sk

Candibene 200 mgPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č.: 1831/2002


Písomná informácia pre používateľov


Candibene 100 mg

Candibene 200 mg

(clotrimazolum)

vaginálne tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko


Zloženie:

Liečivo:

clotrimazolum (klotrimazol) 100 mg, resp. 200 mg v jednej vaginálnej tablete.

Pomocné látky:

lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum (kukuričný škrob), acidum adipicum (kyselina adipová), natrii hydrogenocarbonas (hydrogénuhličitan sodný), copolyvidonum (kopolyvidón), magnesii stearas (magnéziumstearát), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), polysorbatum 80 (polysorbát 80).


Farmakoterapeutická skupina:

Antimykotikum, gynekologikum.


Charakteristika:

Candibene obsahuje liečivo klotrimazol, čo je imidazolový derivát vhodný na miestnu protiplesňovú liečbu. Účinok je fungicídny (zabíja pôvodcu ochorenia).


Indikácie:

Infekčný pošvový výtok, zápalové ochorenia pošvy (spôsobené väčšinou pôvodcami rodu Candida alebo trichomonádami), infekcia bakteriálnymi kmeňmi citlivými na klotrimazol alebo potlačenie ich rastu v pôrodných cestách pred pôrodom. Liek Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg je vhodný pre ženy a dospievajúce dievčatá od 12 rokov.


Kontraindikácie:

Candibene sa nesmie používať pri precitlivenosti na klotrimazol.

Na použitie lieku Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg v prvej tretine gravidity musia byť závažné dôvody.


Nežiaduce účinky:

V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť sliznicové reakcie, napr. pálenie v pošve a poruchy kože, ako je svrbenie a vyrážka. Výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií oznámte svojmu ošetrujúcemu lekárovi.


Interakcie:

Účinky lieku Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg a iných prípravkov užívaných súčasne sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár má byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate, alebo ktoré začnete užívať počas liečby liekom Candibene 100 g, resp. Candibene 200 mg, a to tak na lekársky predpis, ako aj bez neho. Ak vám ďalší lekár bude predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že užívate Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg.

Klotrimazol znižuje účinnosť amfotericínu a iných polyénových antibiotík (napr. nystatínu, natamycínu).

Pri vaginálnej aplikácii klotrimazolu nevznikajú interakcie s inými liekmi, najmä pre malú resorpciu klotrimazolu.


Dávkovanie:

O dávkovaní lieku Candibene rozhoduje váš ošetrujúci lekár.

Zvyčajne sa dávkuje:

Candibene 100 mg – vaginálne tablety: 1 tabletu denne (najlepšie večer pred spaním) počas 6 až 12 dní vkladať hlboko do pošvy.

Candibene 200 mg – vaginálne tablety: 1 tabletu denne (najlepšie večer pred spaním) počas 3 až 6 dní vkladať hlboko do pošvy.


Spôsob použitia:

Vaginálne tablety sa zavádzajú poležiačky na chrbte s ľahko pokrčenými kolenami za pomoci aplikátora hlboko do pošvy.

Zavádzanie Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg – vaginálnych tabliet:

1. Vyberte vaginálnu tabletu z obalu a vložte ju do aplikátora.

2. Zaveďte aplikátor s tabletou hlboko do pošvy. Opatrným stlačením piesta

sa vaginálna tableta umiestni v pošve v správnej polohe.

3. Po vytiahnutí aplikátora z pošvy ho dôkladne opláchnite v teplej (nie vriacej) vode.


Upozornenie:

Liečba sa nemá vykonávať počas menštruácie.

V období gravidity zavádzajte vaginálne tablety bez použitia aplikátora.

Na zabezpečenie maximálneho úspechu liečby je nevyhnutné dodržiavať predpísané dávkovanie a neprerušiť liečbu po odznení príznakov.

Pri dokázanej infekcii vyvolanej Trichomonas vaginalis je nevyhnutná súbežná liečba perorálne podávanými antibiotikami, a to aj u sexuálneho partnera. Sexuálny partner má tiež podstúpiť lokálnu liečbu, a to nielen v prípade príznakov infekcie, akými sú svrbenie a zápal. Liečba oboch sexuálnych partnerov predchádza vzniku možnej opakovanej infekcie (reinfekcie). Počas liečby nepoužívajte tampóny.

Liek Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg môže znížiť účinnosť a bezpečnosť niektorých antikoncepčných metód na báze gumy, napr. prezervatívu alebo pesaru. Tento vplyv je dočasný a vyskytuje sa iba počas liečby.


Uchovávanie:

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Varovanie:

Liek sa nesmie používať po uplynutí použiteľnosti (exspirácie) uvedenej na obale.

Uchovávajte mimo dosahu detí.


Balenie:

Candibene 100 mg: 6 vaginálnych tabliet s aplikátorom.

Candibene 200 mg: 3 vaginálne tablety s aplikátorom.


Dátum poslednej revízie:

Október 2007

Candibene 200 mg

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č.: 1831/2002


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

Candibene 100 mg

Candibene 200 mg


2. kvalitatívne a kvantitatívne Zloženie

1 vaginálna tableta Candibene 100 mg obsahuje clotrimazolum 100 mg.

1 vaginálna tableta Candibene 200 mg obsahuje clotrimazolum 200 mg.


3. LIEKOVÁ FORMA

Vaginálna tableta.


4. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie

Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg, vaginálne tablety:

infekčný výtok spôsobený kandidami,

zápaly vagíny vyvolané kvasinkami (najčastejšie kandidami),

superinfekcie spôsobené baktériami citlivými na klotrimazol.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg, vaginálne tablety:

1 x denne večer

počas šiestich za sebou nasledujúcich dní jednu vaginálnu tabletu Candibene 100 mg, resp.

počas troch za sebou nasledujúcich dní jednu vaginálnu tabletu Candibene 200 mg.

Liečba sa v prípade potreby môže predĺžiť o ďalších 3 až 6 dní.

Liek je vhodný pre dievčatá od 12 rokov.


Spôsob podávania:

Vaginálne tablety sa majú aplikovať poležiačky aplikátorom čo najhlbšie do vagíny, najlepšie večer pred spaním. Počas menštruácie sa môže liek Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg, vaginálne tablety, podávať len v prípade, ak sú príznaky veľmi výrazné. Počas gravidity sa pri aplikácii nemá používať aplikátor.


Upozornenie:

Pretože vo väčšine prípadov je mykózou postihnutá vulva a vagína naraz, majú sa súčasne liečiť obidve oblasti. Aby sa predišlo reinfekcii, partner sa má vyšetriť a v pozitívnom prípade podrobiť súčasnej liečbe.


4.3. Kontraindikácie

Tieto lieky sa nesmú používať pri známej precitlivenosti na klotrimazol alebo iné zložky lieku Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg. Z výsledkov epidemiologických sledovaní gravidných žien vyplýva oprávnené podozrenie, že klotrimazol podávaný vaginálne v 1. trimestri gravidity môže zvýšiť výskyt potratov. Vyšetrenia v 2. a 3. trimestri gravidity nie sú k dispozícii.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri preukázaní infekcie vyvolanej Trichomonas vaginalisje nevyhnutná súbežná liečba perorálne podávanými antibiotikami, a to aj u sexuálneho partnera. Liečbu nie je vhodné začať tesne pred menštruáciou alebo v priebehu menštruácie. Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg, vaginálne tablety, môžu znížiť účinnosť a bezpečnosť niektorých antikoncepčných metód na báze latexu, napr. prezervatívu alebo pesaru. Tento vplyv je dočasný a vyskytuje sa iba počas liečby.


4.5. Liekové a iné interakcie

Klotrimazol môže znížiť účinok amfotericínu a iných polyénových antibiotík (nystatínu a natamycínu). Pri vaginálnej aplikácii klotrimazolu nevznikajú interakcie s inými liekmi, najmä pre malú resorpciu klotrimazolu.


4.6. Gravidita a laktácia

V prvých troch mesiacoch gravidity by vaginálnu aplikáciu klotrimazolu mali nahradiť iné lieky. Ak je však podávanie klotrimazolu v gravidite nevyhnutné, treba ho aplikovať bez aplikátora, resp. má to urobiť lekár. Klotrimazol sa má podávať gravidným ženám opatrne, pretože štúdie, ktoré by vylučovali riziko vzniku malformácií plodu po vaginálnom a dermálnom podávaní klotrimazolu, nie sú k dispozícii.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neovplyvňuje.


4.8. Nežiaduce účinky

V zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť sliznicové reakcie, napr. pálenie v pošve, a poruchy kože, ako je svrbenie a vyrážka.


4.9. Predávkovanie

Správy o prípadoch intoxikácie klotrimazolom nie sú k dispozícii. Špecifický protijed neexistuje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Antimykotikum, gynekologikum.

ATC kód: G01AF02


Farmakologické vlastnosti:

Účinok klotrimazolu je primárne fungistatický. Antimykotický efekt klotrimazolu spočíva podľa súčasných poznatkov v útlme biosyntézy ergosterínu. Ergosterín je základná zložka bunkovej membrány plesní a kvasiniek. Vplyvom klotrimazolu nastávajú všetky zmeny zloženia a vlastností membrán plesní

a s tým spojené poruchy permeability vedú nakoniec k lýze buniek. Klotrimazol vo fungistatických koncentráciách ovplyvňuje aj mitochondriálne a peroxizomálne enzýmy. Dôsledkom je toxické zvýšenie koncentrácie peroxidu vodíka, čo prispieva k zániku bunky („hydrogénperoxidové samostrávenie“).

Klotrimazol má in vitro aj in vivo široké antimykotické spektrum účinku, ktoré zahrňuje dermatofyty, plesne, dimorfné huby a kvasnice. Pri vhodných pokusných podmienkach sú minimálne inhibičné koncentrácie (MIK) klotrimazolu pre tieto druhy húb menej ako 0,062 – 4 (– 8) µg/ml substrátu.

Okrem antimykotického účinku inhibuje klotrimazol in vitro množenie Corynebaktérií a grampozitívnych kokov, okrem enterokokov, v koncentráciách 0,5 – 10 µg/ml substrátu a pôsobí trichomonadocídne v koncentráciách 100 µg/ml.

Rezistencia na klotrimazol je priaznivá: primárne rezistentné varianty citlivých druhov húb sú veľmi zriedkavé a vývoj sekundárnej rezistencie citlivých druhov sa v zvyčajných podmienkach terapie pozoruje len výnimočne.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vyšetrenia po dermálnej a vaginálnej aplikácii klotrimazolu dokázali, že klotrimazol sa len málo resorbuje (2, resp. 3 – 10 % podanej dávky). Z toho vyplývajúce maximálne koncentrácie v plazme boli nižšie ako 10 ng/ml a nemali merateľné systémové účinky ani vedľajšie účinky.

Klotrimazol sa metabolizuje v pečeni oxidáciou a odbúravaním imidazolového kruhu (dezamináciou a desalkyláciou) na neúčinné hydroxyderiváty, ktoré sa vylučujú najmä žlčou do stolice.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické vlastnosti:

Akútna toxicita (LD50) klotrimazolu pri hlodavcoch je medzi 500 – 900 mg/kg telesnej hmotnosti, pri mačkách, králikoch a psoch sa nedali stanoviť (vracanie zvierat pri dávkach nad 100 mg/kg hmotnosti tela) letálne dávky.


Subakútna/subchronická toxicita:

Pri trojtýždňovom subakútnom dermálnom podávaní klotrimazolu v dávkach 500 mg/kg telesnej hmotnosti králikom a pri vaginálnom podávaní psom zistili dobrú dermálnu a vaginálnu znášanlivosť. Klotrimazol nemal primárne dráždivý účinok na kožu ani na sliznicu. Podanie 1% roztoku klotrimazolu do oka nevyvolalo príznaky poškodenia.

Pi stanovení subakútnej, resp. subchronickej toxicity (až do 13 týždňov) pri podávaní dávok do 200 mg/kg telesnej hmotnosti pri psoch a potkanoch sa zistili zmeny hepatálnych testov (hodnoty transamináz a alkalickej fosfatázy) a makroskopické zväčšenie pečene spolu s mikroskopickou hypertrofiou pečeňových buniek. Nekróza hepatocytov sa nepozorovala. Tieto zmeny sú typické pre perorálne podávanie azolových antimykotík.


Chronická toxicita:

Dlhodobá aplikácia vysokých perorálnych dávok potkanom, psom a opiciam vyvolala zmeny na pečeni a nadobličkách: od dávky závislá hypertrofia pečene (hypertrofia buniek a zvýšenie hmotnosti orgánu) na základe indukcie mikrozomálnych enzýmov v hepatocytoch. Príznaky intrahepatálnej cholestázy ani iné patologické zmeny sa pri psoch ani pri opiciach neprejavili. Pri potkanoch sa občas objavili degeneratívne zmeny pečeňových buniek pri dávke 20 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorých príčinou je mimoriadna citlivosť potkanov na klotrimazol. Funkčná hypertrofia je reverzibilná, vymizne po skončení terapie.

Zhrubnutie drene nadobličiek spôsobilo nahromadenie tuku v zona fasciculata a reticularis. Poškodenie parenchýmu nadobličiek sa nepozorovalo. Aj tieto príznaky sú reverzibilné, po skončení podávania pretrvávajú dlhšie ako hepatálne zmeny.


Mutagenita:

Mutagénne vlastnosti sa vylúčili na základe vyšetrenia dominantného letálneho testu a cytologického vyšetrenia spermatogónií škrečkov pri dávkach 100 mg/kg telesnej hmotnosti.

Karcinogenita:

Pri sledovaniach chronickej toxicity na potkanoch pri perorálnom podávaní 10, 25, 50 a 150 mg/kg telesnej hmotnosti klotrimazolu denne počas 78 týždňov sa neprejavili náznaky karcinogénneho potenciálu.


Toxické ovplyvnenie reprodukcie:

Experimentálne sledovania myší, potkanov a králikov nevykázali prejavy embryotoxického účinku klotrimazolu po vaginálnom podávaní. Skúšky fertility pri potkanoch po podávaní 50 mg/kg telesnej hmotnosti nepotvrdili ovplyvnenie plodnosti zvierat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok

Lactosum monohydricum, maydis amylum, acidum adipicum, natrii hydrogenocarbonas, copolyvidonum, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, polysorbatum 80.


6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti

3 roky.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

Al/Al blister, aplikátor, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosti balenia:

Candibene 100 mg: 6 vaginálnych tabliet s aplikátorom,

Candibene 200 mg: 3 vaginálne tablety s aplikátorom.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

54/0922/92-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.12.1992


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2007

Candibene 200 mg