+ ipil.sk

Carbomedac 10 mg/ ml infúzny koncentrátPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2108/05021


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát


Karboplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Carbomedac a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Carbomedac

3. Ako používať Carbomedac

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Carbomedac

6. Ďalšie informácie


 1. Čo je Carbomedac a na čo sa používa


Názov Vášho lieku je „Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát“, ale ďalej sa uvádza iba ako „Carbomedac“.


Čo je Carbomedac

Carbomedac obsahuje karboplatinu, ktorá patrí do skupiny známej pod názvom koordinačné zlúčeniny platiny a používa sa na liečbu rakoviny.

Túto injekciu spravidla dostanete v nemocnici.


Na čo sa Carbomedac používa

Carbomedac sa používa na liečbu niektorých typov rakoviny vaječníkov a pľúc (rakovina vaječníkov epiteliálneho pôvodu, malobunková rakovina pľúc).


 1. Skôr ako použijete Carbomedac


Nepoužívajte Carbomedac

keď ste alergický (precitlivený) na karboplatinu alebo na ktorúkoľvekz ďalších zložiek Carbomedacu.

keď dojčíte.

keď ste alergický na iný liek, ktorý patrí do skupiny zlúčenín obsahujúcich platinu.

keď máte závažné poškodenie obličiek (glomerulárna filtrácia < 30 ml/min).

keď máte nerovnováhu krvných buniek (závažná myelosupresia).

keď máte nádor, ktorý krváca.


Ak sa ktorákoľvek podmienka vzťahuje na Vás a doteraz ste sa o tom nerozprávali s Vaším lekárom alebo lekárnikom, mali by ste to urobiť čo najskôr a pred podaním injekcie.


Carbomedac sa zvyčajne podáva pacientom v nemocnici. Zvyčajne by ste sami nemali manipulovať s týmto preparátom. Tento preparát Vám bude podávať Váš lekár a bude Vás pozorne a často sledovať v priebehu liečby a po jej skončení. Pred každým podaním lieku Vám spravidla budú robiť krvné testy.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Carbomedac (konzultujte Vášho lekára)

keď ste tehotná alebo ak by ste mohli otehotnieť.

keď dojčíte.

keď budete počas liečby týmito injekciami pravdepodobne piť alkohol.


Ak Vaše obličky nefungujú dostatočne, vplyv karboplatiny na krvotvorný systém sa zvýši a predĺži sa jeho účinok v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek. Keď Vaše obličky nefungujú dostatočne, Váš lekár Vás pravdepodobne bude kontrolovať častejšie.


Ak sa ktorákoľvek podmienka vzťahuje na Vás a doteraz ste sa o tom nerozprávali s Vaším lekárom alebo lekárnikom, mali by ste to urobiť čo najskôr a pred aplikáciou injekcie.


Vaša injekcia sa pred podaním môže rozriediť iným roztokom. Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom a požiadajte o písomnú informáciu pre používateľov, aby ste sa uistili, či je roztok pre Vás vhodný.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmulekárovi alebo lekárnikovi.


Keď užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov, oznámte to Vášmu lekárovi, pretože môže ovplyvňovať účinok lieku Carbomedac:

iné lieky, o ktorých je známe, že poškodzujú obličky

chelátotvorné preparáty (preparáty, ktoré sa môžu chemicky viazať na karboplatinu)

fenytoín (antiepileptikum)


Tehotenstvo

Carbomedac sa nesmie užívať počas tehotenstva, okrem prípadov presne indikovaných lekárom. Ak užívate Carbomedac počas tehotenstva, porozprávajte sa s Vaším lekárom o možných rizikách vplyvu na Vaše nenarodené dieťa.


Ženy, ktoré môžu otehotnieť, musia používať účinnú metódu antikoncepcie pred a počas liečby liekom Carbomedac. Ak žena počas liečby preparátom Carbomedac otehotnie, odporúča sa vyhľadať genetické poradenstvo, pretože Carbomedac môže spôsobovať genetické poškodenia.


Dojčenie

Nie je známe, či sa karboplatina vylučuje do materského mlieka. Preto počas liečby liekom Carbomedac prestaňte dojčiť.


Plodnosť

Carbomedac môže spôsobovať genetické poškodenie. Mužom liečeným liekom Carbomedac sa odporúča, aby nesplodili dieťa počas liečby ani 6 mesiacov po skončení liečby. Vzhľadom k možnosti vzniku trvalej neplodnosti by sa mali pred liečbou informovať o možnosti uchovania spermií zamrazením.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Carboplatina môže spôsobovať nevoľnosť a vracanie a ovplyvňovať tak nepriamo Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


 1. Ako používať Carbomedac


Injekciu Vám vždy bude podávať Váš lekár. Zvyčajne sa podáva v infúzii pomalou injekciou (infúziou) do žily (intravenózne) a podanie zvyčajne trvá 15 až 60 minút. Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, spýtajte sa Vášho lekára, ktorý Vám bude podávať alebo Vám podával injekciu.


Veľkosť Vašej dávky závisí od Vašej výšky a hmotnosti, funkcie Vášho krvotvorného systému a funkcie obličiek. Váš lekár rozhodne o najvhodnejšej dávke pre Vás. Táto injekcia sa pred použitím rozriedi.


Dospelé osoby

Zvyčajná dávka je 400 mg/m² telesného povrchu (vypočíta sa podľa vašej výšky a hmotnosti).


Starší pacienti

Môže sa použiť dávka pre dospelé osoby, lekár sa však môže rozhodnúť aj pre inú dávku.


Problémy s obličkami

Ak trpíte problémami s obličkami, Váš lekár môže znížiť dávku a vykonávať častejšie krvné testy, aby mohol sledovať funkciu obličiek.


Deti

Keďže nie je dostatok skúseností pri použití karboplatiny u detí, nie je možné odporučiť žiadne špecifické dávkovanie.


Počas liečby liekom Carbomedac môžete cítiť nevoľnosť alebo vracať . Pred liečbou liekom Carbomedac Vám Váš lekár môže dať iný liek, ktorý zmierni tieto príznaky.


Medzi dávkami Carbomedac bude zvyčajne prestávka 4 týždne. Váš lekár bude chcieť každý týždeň po aplikácii Carbomedac vykonať krvné testy, aby sa mohol rozhodnúť pre správnu veľkosť nasledujúcej dávky.


Ak použijete viac lieku Carbomedac, ako máte

Je nepravdepodobné, že dostanete nadmernú dávku injekcie. Ak sa takáto udalosť vyskytne, môže u Vás nastať myelosupresia (znížená produkcia krvných buniek v kostnej dreni), problémy s obličkami a pečeňou. Ak sa obávate, že ste dostali príliš veľkú dávku, alebo ak máte akékoľvek otázky o podanej dávke, informujte sa u lekára, ktorý Vám podal liek.


Ak zabudnete použiť Carbomedac

Je nepravdepodobné, že vynecháte dávku Vášho lieku, pretože lekár bude mať pokyny na podávanie Vášho lieku. Ak si myslíte, že ste vynechali dávku, informujte prosím o tom Vášho lekára.


Ak prestanete používať Carbomedac

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Carbomedac môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujúce viac ako 1 z 10 pacientov):

zmeny Vašich červených a bielych krviniek a doštičiek (myelosupresia). Váš lekár Vás možno bude chcieť sledovať.

anémia (ochorenie, ktoré sa prejaví ako zníženie červených krviniek, čo môže viesť k únave)

zvýšenie hladiny kreatinínu a urey (močoviny) vo Vašej krvi. Váš lekár Vás možno bude chcieť sledovať.

zníženie hladín soli vo Vašej krvi. Váš lekár Vás možno bude chcieť sledovať.

mierne zhoršenie sluchu

abnormálne hladiny pečeňových enzýmov. Váš lekár Vás možno bude chcieť sledovať.

zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi, čo môže spôsobiť dnu

pocit na vracanie alebo vracanie

bolesti žalúdka

nezvyčajné pocity únavy alebo slabosti


Časté vedľajšie účinky (postihujúce menej ako 1 z 10 pacientov):

nezvyčajné podliatiny alebo krvácanie (hemoragické komplikácie)

znížená funkcia Vašich obličiek. Váš lekár Vás možno bude chcieť sledovať.

hnačka, zápcha, boľavé ústa

alergické reakcie vrátane vyrážky, svrbenia a vysokej teploty

zvonenie v ušiach (tinitus)

mravenčenie

vypadávanie vlasov (alopécia)

pocit nevoľnosti


Menej časté vedľajšie účinky (postihujúce menej ako 1 zo 100 pacientov)

boli hlásené sekundárne malignity (druhotný nádor, ktorý sa vyvinie po chemoterapii)

infekcie

symptómy centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť spojené s liekom, ktorý užívate na zastavenie pocitu na vracanie alebo vracania

horúčka a triaška bez dôkazu infekcie

začervenanie, opuch a bolesť alebo odumretá koža v mieste injekcie (reakcie v mieste injekcie)


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujúce menej ako 1 z 1 000 pacientov) sú:

pocit nevoľnosti s vysokou teplotou vzhľadom k nízkym hodnotám bielych krviniek (febrilná neutropénia)

život ohrozujúce infekcie a krvácania

poruchy chuti

strata chuti do jedla (anorexia)

závažná alergická reakcia (anafylaxia). Tento typ reakcie sa vyskytuje v priebehu niekoľkých minút od aplikácie lieku Carbomedac. Medzi symptómy závažnej alergickej reakcie patrí náhla dýchavičnosť alebo pocit tlaku na hrudi, opuchnutie viečok, tváre alebo perí, vyrážka, svrbenie, vysoká teplota. Ak sa tieto symptómy vyskytnú onedlho po aplikácii injekcie, okamžite to oznámte Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

dočasné zhoršenie zraku

zhoršená funkcia pečene, poškodenie alebo odumretie pečeňových buniek. Váš lekár Vás možno bude chcieť sledovať.

hemolyticko-uremický syndróm (ochorenie charakterizované akútnym zlyhaním obličiek, zníženým počtom červených krviniek [mikroangiopatická hemolytická anémia] a nízkym počtom doštičiek).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujúce menej ako 1 z 10 000 pacientov):

zlyhanie srdca, blokáda v cievach Vášho srdca, vysoký krvný tlak

krvácanie do mozgu, ktoré môže mať za následok mŕtvicu alebo stratu vedomia.

6 rokov po monoterapii a liečbe ožarovaním bola hlásená aj promyelocytická leukémia (špeciálny druh rakoviny krvi)


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávaťCarbomedac


Nikto Vás nebude žiadať, aby ste uchovávali Váš liek. Liek Vám prinesú pripravený na priame podanie. Neexistujú žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie lieku počas podávania.


Váš lekár alebo lekárnik musí zabezpečiť, aby bol Carbomedac uchovávaný mimo dosahu a dohľadu detí.


Váš lekár alebo lekárnik zabezpečí, aby ste nedostali Carbomedac po dátume exspirácie uvedenom na štítku po slove EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Váš lekár alebo lekárnik zabezpečí, že injekčná liekovka sa bude uchovávať vo vonkajšom obale, chránená pred svetlom, pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.Nesmie sa uchovávať v mrazničke.


Po zmiešaní s ďalšími roztokmi musí byť tento roztok použitý okamžite, alebo sa môže uchovávať 24 hodín, nie dlhšie, pri teplote 2 – 8 °C.Váš lekár alebo lekárnik zabezpečí dodržiavanie týchto skladovacích podmienok.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Váš lekár alebo lekárnik zabezpečí likvidáciu liekov, ktoré už nie sú potrebné. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Carbomedac obsahuje

Liečivo je karboplatina.

Ďalšia zložka je voda pre injekcie.


Ako vyzerá Carbomedac a obsah balenia

Carbomedac je bezfarebný až bledožltý číry infúzny koncentrát.

Každý ml roztoku obsahuje 10 mg karboplatiny.


Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg karboplatiny.

Každá 15 ml injekčná liekovka obsahuje 150 mg karboplatiny.

Každá 45 ml injekčná liekovka obsahuje 450 mg karboplatiny.

Každá 60 ml injekčná liekovka obsahuje 600 mg karboplatiny.

Každá 100 ml injekčná liekovka obsahuje 1 000 mg karboplatiny.


Balenia obsahujú 1 a 10 injekčných liekoviek.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg

Nemecko

Telefón: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100


Miesto výroby

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Nemecko

Telefón: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika Carbomedac 10 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Dánsko Carbomedac

Fínsko Carbomedac 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Maďarsko Carbomedac 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Nemecko Carbomedac 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Nórsko Carbomedac 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

Poľsko Carbomedac

Portugalsko Carbomedac 10 mg/ml concentrado para solução para perfusão

Slovenská republika Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát

Slovinsko Carbomedac 10 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Švédsko Carbomedac 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Veľká Británia Carboplatin 10 mg/ml concentrate for solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2009.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov alebo zdravotníckych pracovníkov:


Použitie/zaobchádzanie


Karboplatina je mutagénna a potenciálne karcinogénna látka. Pri príprave a aplikácii lieku sa musia dodržiavať zásady bezpečného zaobchádzania s nebezpečnými materiálmi. Prípravu musí vykonávať školený personál, ktorý má vhodné ochranné rukavice, masku a ochranný oblek na jedno použitie.


Karboplatina sa nesmie používať s predmetmi obsahujúcimi hliník (napr. komponenty infúznych súprav, striekačky a ihly), pretože karboplatina reaguje s hliníkom. Môže to mať za následok precipitáciu a následné zníženie antineoplastickej aktivity.


Čas použiteľnosti po otvorení obalu a príprave roztoku na priamo použiteľnú infúziu:

Chemická a fyzikálna stabilita sa preukázala pri použití infúzneho roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %) počas 72 hodín pri izbovej teplote a pri použití infúzneho roztoku NaCl 9 mg/ml (0,9 %) počas 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C pri uchovávaní s ochranou pred svetlom. Odporúča sa však použiť infúzny roztok okamžite po rekonštitúcii s infúznym roztokom NaCl 9 mg/ml (0,9 %).


Z mikrobiologického hľadiska by sa liek mal použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas uchovávania a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ. Za normálnych okolností by nemal byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie nevykonalo pri dodržaní kontrolovaných a overených aseptických podmienok.


Riedenie:

Obsah injekčnej liekovky sa môže riediť infúznym roztokom glukózy 50 mg/ml (5 %) na koncentráciu v rozsahu 0,4 – 2 mg/ml alebo infúznym roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) na koncentráciu 2 mg/ml.


Likvidácia

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.

pal (SK) Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát 13

Version date: 22.12.2008

Carbomedac 10 mg/ ml infúzny koncentrát

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zMENE V registrácii lieku, ev. č.: 2009/10153


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml obsahuje 10 mg karboplatiny.


Karboplatina 50 mg v 5 ml infúzneho koncentrátu v 1 injekčnej liekovke.

Karboplatina 150 mg v 15 ml infúzneho koncentrátu v 1 injekčnej liekovke.

Karboplatina 450 mg v 45 ml infúzneho koncentrátu v 1 injekčnej liekovke.

Karboplatina 600 mg v 60 ml infúzneho koncentrátu v 1 injekčnej liekovke.

Karboplatina 1000 mg v 100 ml infúzneho koncentrátu v 1 injekčnej liekovke.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát.


Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát je číry, bezfarebný až bledožltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Carbomedac infúzny koncentrát je ako samotný liek alebo ako súčasť kombinovanej liečby s ďalšími antineoplastickými liekmi indikovaný na liečbu nasledovných malígnych tumorov:


- epiteliálny ovariálny karcinóm v pokročilom štádiu

a. primárna liečba

b. sekundárna liečba, ak zlyhali iné spôsoby liečby.

- malobunkový karcinóm pľúc


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Karboplatina sa môže používať iba intravenózne. Odporúčaná dávka karboplatiny u doteraz neliečených dospelých pacientov s normálnou funkciou obličiek je 400 mg/m² ako jednorázová intravenózna dávka, ktorá sa podá v infúzii počas 15 až 60 minút. Alternatívne možno použiť Calvertov vzorec:

Dávka (mg) = cieľová AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]


Cieľová AUC Plánovaná chemoterapia Stav liečby pacienta


5 – 7 mg/ml min monoterapia doteraz neliečení

karboplatina


4 – 6 mg/ml min monoterapia už liečení

karboplatina


4 – 6 mg/ml min karboplatina plus doteraz neliečení

cyklofosfamid


Poznámka: Pomocou Calvertovho vzorca sa počíta celková dávka karboplatiny v mg, nie v mg/m².


Calvertov vzorec sa nesmie používať u pacientov, ktorým sa podávala predchádzajúca náročná liečba s nasledujúcimi režimami terapie:

- mitomycin C,

- nitrózomočovina,

- kombinovaná liečba doxorubicín/cyklofosfamid/cisplatina,

- kombinovaná liečba 5 a viac liekmi,

- rádioterapia ≥ 4500 rad, zameraná na plochu 20 x 20 cm alebo na viac ako jednu plochu.


Liečba karboplatinou sa musí prerušiť v prípade, ak nádor neodpovedá na liečbu, ochorenie progreduje a/alebo sa vyskytnú nežiaduce účinky, ktoré nie sú tolerovateľné.


Liečba sa nesmie opakovať skôr ako štyri týždne po predchádzajúcej liečbe karboplatinou, a/alebo kým počet neutrofilov nedosiahne najmenej 2000 buniek/mm³ a počet krvných doštičiek minimálne 100 000 buniek/mm³.


Pacientom s rizikovými faktormi, ako je predchádzajúca myelosupresívna liečba a znížená výkonnosť (ECOG-Zubrod 2 – 4 alebo Karnofsky pod 80) sa odporúča redukovať úvodnú dávku o 20 – 25 %.


Každý týždeň počas úvodnej liečby karboplatinou je nutné stanoviť maximálny pokles hematologických parametrov vyšetrením krvného obrazu, aby sa zabezpečila úprava ďalších dávok.


Porucha funkcie obličiek

Pacienti s hodnotami klírensu kreatinínu menej ako 60 ml/min majú zvýšené riziko rozvoja myelosupresie.

Optimálne využitie karboplatiny u pacientov s poruchou funkcie obličiek si vyžaduje adekvátne prispôsobenie dávky a časté monitorovanie maximálneho poklesu hematologických parametrov a funkcie obličiek. V prípade, ak je hodnota glomerulárnej filtrácie < 30 ml/min, karboplatina by sa nemala vôbec používať.


Kombinovaná liečba

Optimálne využitie karboplatiny v kombinácii s ďalšími myelosupresívnymi liekmi si vyžaduje úpravu dávky podľa režimu a harmonogramu liečby.


Použitie u detí

Keďže nie je dostatok skúseností s použitím karboplatiny u detí, nie je možné odporučiť žiadne špecifické dávkovanie.


Starší pacienti

V závislosti od fyzickej kondície pacienta je potrebné upraviť úvodnú dávku a prípadne aj následné dávky.


Riedenie a rekonštitúcia

Pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Carbomedac sa nesmie používať:

 • u pacientov s precitlivenosťou na karboplatinu alebo na iné látky obsahujúce platinu

 • počas laktácie (pozri časť 4.6)

 • u pacientov s existujúcim závažným poškodením obličiek (glomerulárna filtrácia < 30 ml/min)

 • u pacientov so závažnou myelosupresiou

 • u pacientov s krvácajúcimi nádormi


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


Karboplatina sa môže podávať len pod dohľadom kvalifikovaného odborníka s dostatočnými skúsenosťami s použitím protinádorovej terapie.


Myelosupresia vyvolaná karboplatinou sa úzko spája s jej renálnym klírensom. U pacientov s abnormálnou renálnou funkciou alebo súbežne liečených inými liekmi s nefrotoxickým potenciálom sa pravdepodobne prejaví závažnejšia a predĺžená myelotoxicita. Z tohto dôvodu sa majú pred a v priebehu terapie dôsledne vyšetriť parametre renálnej funkcie. Za normálnych okolností sa liečebné kúry nemajú opakovať častejšie ako v mesačných intervaloch. Po podaní karboplatiny sa prejaví trombocytopénia, leukopénia a anémia. Počas a po liečbe karboplatinou sa odporúčajú časté kontroly krvného obrazu. Kombinovaná terapia karboplatinou a inými myelosupresívnymi látkami sa musí naplánovať veľmi starostlivo s ohľadom na dávku a čas podania, aby sa minimalizovali nežiaduce účinky. U pacientov s ťažkou myelosupresiou je vhodná podporná transfúzna terapia.


Karboplatina môže vyvolať nauzeu a vracanie. Na zníženie výskytu a intenzity týchto účinkov je vhodná premedikácia antiemetikami. Pri liečbe karboplatinou môže dôjsť k poškodeniu renálnej a hepatálnej funkcie.


Veľmi vysoké dávky karboplatiny (> 5 násobná jednorázová odporučená dávka) mali za následok závažné abnormality hepatálnej a renálnej funkcie. Hoci neexistuje klinický dôkaz aditívnej nefrotoxicity, kombinácia karboplatiny s aminoglykozidmi ani s inými nefrotoxickými látkami sa neodporúča.


Zaznamenali sa zriedkavé alergické reakcie na karboplatinu ako napr. erytematózne vyrážky, teplota bez zjavnej príčiny alebo pruritus. Zriedkavo sa vyskytla anafylaxia, angioedém a anafylaktoidné reakcie vrátane bronchospazmu, urtikárie a edému tváre. Tieto reakcie sú podobné ako pri podávaní iných zlúčenín platiny a môžu sa prejaviť v priebehu minút. Výskyt alergických reakcií sa môže zvýšiť po predchádzajúcej liečbe liekmi obsahujúcimi platinu, avšak alergické reakcie sa pozorovali po úvodnom kontakte s karboplatinou. Pacientov je nutné pozorne sledovať a pri výskyte možných alergických reakcií zabezpečiť vhodnú podpornú liečbu.


Karcinogénny potenciál karboplatiny sa neštudoval, avšak zlúčeniny s podobným mechanizmom účinku a podobnou mutagenitou sú karcinogénne.


Bezpečnosť a účinnosť podávania karboplatiny deťom nebola preukázaná.


Upozornenie


Počas liečby sa má starostlivo sledovať krvný obraz a obličkové a pečeňové funkčné testy.

Na začiatku liečby a ďalej v týždenných intervaloch, kvôli úpravám ďalšej dávky, sa má vyhodnotiť maximálny pokles hematologických parametrov vyšetrením krvného obrazu.


Pravidelne sa má robiť aj neurologické vyšetrenie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri kombinovanej terapii s inými nefrotoxickými látkami môžu mať pacienti závažnejšiu a dlhšie trvajúcu myelotoxicitu. Neodporúča sa použitie karboplatiny s aminoglykozidmi ani s inými nefrotoxickými látkami.


Súčasné podávanie karboplatiny a chelátotvorných látok sa neodporúča, pretože teoreticky môže viesť k zníženiu protinádorového účinku karboplatiny. Avšak počas testovania na zvieratách ani počas klinického použitia dietylditiokarbamát neovplyvnil protinádorový efekt karboplatiny.


Pri súčasnom podávaní karboplatiny a fenytoínu sa pozorovalo zníženie sérových hladín fenytoínu. Môže to viesť k opätovnému výskytu záchvatov a vyžiadať si zvýšenie dávky fenytoínu.


4.6 Gravidita a laktácia


Bezpečnosť použitia karboplatiny počas gravidity nie je stanovená: preukázalo sa, že karboplatina je embryotoxická a teratogénna pre potkany. Ak sa karboplatina používa počas tehotenstva, pacientka by mala byť oboznámená s potenciálnym nebezpečenstvom pre plod. Ženy vo fertilnom veku treba informovať, aby neotehotneli.


Mutagenita karboplatiny sa preukázala in vivoaj in vitro. Ženám, ktoré sú tehotné, alebo otehotneli počas liečby, by sa malo poskytnúť genetické poradenstvo.


Plodnosť

Karboplatina je genotoxická. Preto mužov, ktorí sa liečia karboplatinou, treba upozorniť, aby nesplodili dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po skončení liečby a aby sa informovali o možnosti kryokonzervácie spermií pred liečbou z dôvodu možnej ireverzibilnej neplodnosti spôsobenej liečbou karboplatinou.


Laktácia

Nie je známe, či sa karboplatina vylučuje do materského mlieka. Počas liečby karboplatinou je nutné prerušiť dojčenie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Karboplatina môže spôsobovať nauzeu a vracanie a nepriamo tak ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlo a používať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Výskyt dolu uvedených nežiaducich účinkov vychádza z údajov, ktoré sa získali na veľkej skupine pacientov s rôznou prognózou pred liečbou.


Frekvencie sú definované ako:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Menej časté: Po podaní samotnej karboplatiny alebo v kombinácii s inými liekmi boli hlásené sekundárne malignity (nebola zistená príčinná súvislosť).

Veľmi zriedkavé: 6 rokov po monoterapii karboplatinou a predchádzajúcej rádioterapii bol hlásený výskyt akútnej promyelotickej leukémie.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: Myelosupresia je faktor obmedzujúci dávku karboplatiny. Myelosupresia môže byť vážnejšia a dlhšie trvajúca u pacientov s renálnou funkciou poškodenou už pred liečbou karboplatinou, u pacientov v zlej kondícii a starších ako 65 rokov.Myelosupresia sa zhoršuje aj kombináciou liečby karboplatinou s inými liekmi, ktoré sú myelosupresívne. Myelosupresia je zvyčajne reverzibilná a nekumulatívna, ak sa karboplatina používa ako jediný liek a pri odporúčaných dávkach a frekvencii podávania. Pri maximálnych tolerovaných dávkach karboplatiny podaných ako jediná liečba sa u štvrtiny pacientov objaví trombocytopénia, s maximálnym poklesom krvných doštičiek menej ako 50 x 109/l. Maximálny pokles sa zvyčajne pozoruje medzi 14. a 21. dňom, s obnovou do 35 dní od začiatku liečby. U 20 % pacientov sa pozoruje aj leukopénia, avšak obnovenie odo dňa maximálneho poklesu (14 – 28 deň) môže byť pomalšie a zvyčajne nastane do 42 dní od začiatku terapie. Približne u pätiny pacientov sa objaví neutropénia s počtom granulocytov menej ako 1 x 109/l. Hodnoty hemoglobínu pod 9,5 mg/100 ml sa pozorovali u 48 % pacientov s normálnymi východiskovými hodnotami. Anémia sa vyskytuje často a môže byť kumulatívna.

Časté: Boli hlásené aj hemoragické komplikácie, zvyčajne menšieho charakteru.

Menej časté: Príležitostne sa zaznamenali aj infekčné komplikácie.

Zriedkavé: Zaznamenali sa aj prípady febrilnej neutropénie. Vyskytli sa ojedinelé prípady život ohrozujúcich infekcií a hemoragické komplikácie.


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté: Renálna toxicita zvyčajne nelimituje dávku u pacientov užívajúcich karboplatinu, nevyžaduje si ani preventívne opatrenia ako hydratáciu veľkým objemom tekutín alebo nútenú diurézu. Napriek tomu sa môže objaviť zvýšená hladina močoviny v krvi alebo kreatinínu v plazme.

Časté: Môže sa pozorovať aj poškodenie renálnej funkcie definované ako pokles klírensu kreatinínu pod 60 ml/min. Výskyt a závažnosť nefrotoxicity môže vzrásť u pacientov, ktorí mali poškodenú renálnu funkciu pred liečbou karboplatinou. Nie je preukázané, či vhodný hydratačný program pomôže prekonať tento účinok. V prípade stredne závažných zmien renálnej funkcie (klírens kreatinínu 30 – 59 ml/min) je potrebné zníženie dávky alebo prerušenie liečby. Liečba karboplatinou je kontraindikovaná u pacientov s klírens kreatinínu < 30 ml/min.


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté: Po liečbe karboplatinou sa zaznamenal pokles hladiny elektrolytov (sodíka, horčíka, draslíka a vápnika) v sére, ale nebol nahlásený pokles dostatočný na to, aby sa prejavili jeho klinické príznaky alebo symptómy.

Zriedkavé: Zaznamenali sa prípady hyponatrémie.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: U štvrtiny pacientov liečených karboplatinou sa zaznamenala nauzea bez vracania. Vracanie sa zaznamenalo u viac ako polovice pacientov a asi tretina z týchto pacientov trpela ťažkou emézou. Nauzea a vracanie obvykle ustúpia do 24 hodín po podaní liečby a dajú sa zvyčajne zvládnuť antiemetikami (ktoré možno podávať preventívne). Štvrtina pacientov netrpí nauzeou ani vracaním. Vracanie, ktoré nie je ovplyvniteľné liekmi, bolo pozorované iba u 1 % pacientov. Vracanie sa zvyčajne vyskytovalo častejšie u pacientov, ktorí už dostávali liečbu, najmä u pacientov, ktorí už boli liečení cisplatinou. Bolestivé gastro-intestinálne poruchy sa vyskytli u 17 % pacientov.

Časté: Hnačka (6 %), zápcha (4 %), mukozitída.

Zriedkavé: Poruchy chuti. Zaznamenali sa prípady anorexie.


Poruchy imunitného systému

Časté: U menej ako 2 % pacientov sa zaznamenali alergické reakcie na karboplatinu, napr. kožné vyrážky, žihľavka, erytém, teplota bez zjavnej príčiny alebo pruritus.

Zriedkavé: Vyskytla sa anafylaxia, anyfylaktický šok, angioedém a anafylaktoidné reakcie vrátane bronchospazmu, žihľavky a edému tváre (pozri upozornenia).


Ochorenia ucha a labyrintu

Veľmi časté: U 15 % pacientov liečených karboplatinou sa zaznamenal subklinický pokles sluchovej ostrosti, spočívajúci v strate sluchu pri vysokej frekvencii (4 000 – 8 000 Hz) zistenej z audiogramu.

Časté: Len 1 % pacientov má klinické príznaky, ktoré sa prejavujú vo väčšine prípadov hučaním v ušiach. U pacientov, ktorí majú rozvinutú stratu sluchu v súvislosti s predchádzajúcou liečbou cisplatinou, môže poškodenie sluchu pretrvávať alebo sa zhoršiť. Pri podaní vyšších ako odporučené dávky karboplatiny a v kombinácii s inými ototoxickými látkami boli hlásené klinicky signifikantné straty sluchu u pediatrických pacientov.


Poruchy nervového systému

Časté: Výskyt periférnych neuropatií pri liečbe karboplatinou je 6 %. U väčšiny pacientov je neurotoxicita obmedzená na parestéziu a zníženie hlbokých šľachových reflexov. Výskyt a závažnosť týchto nežiaducich účinkov sa zvyšuje u starších pacientov a pacientov už v minulosti liečených karboplatinou. Parestézie prítomné pred začiatkom liečby karboplatinou, hlavne ak sú spojené s predchádzajúcou liečbou cisplatinou, môžu ďalej pretrvávať alebo sa zhoršiť.

Menej časté: Boli hlásené symptómy centrálneho nervového systému, tie sa však často spájali so súčasne podávanou antiemetickou liečbou.


Poruchy oka

Zriedkavé: V súvislosti s liečbou platinou sa zriedkavo zaznamenali prechodné poruchy zraku, niekedy zahŕňajúce prechodnú stratu zraku. Spravidla sú spojené s liečbou vysokými dávkami u pacientov s poškodenými obličkami.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé: Boli hlásené ojedinelé prípady kardiovaskulárnych príhod (zlyhanie srdca, embolizácia), ako aj cerebrovaskulárnych príhod (mŕtvica) (príčinná súvislosť s karboplatinou nebola preukázaná). Zaznamenali sa ojedinelé prípady hypertenzie.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté: Pri podávaní karboplatiny boli hlásené abnormality pečeňových funkčných testov (zvyčajne mierne až stredne závažné) u približne jednej tretiny pacientov s normálnymi základnými hodnotami. Hladina alkalickej fosfatázy je zvýšená častejšie ako hodnoty SGOT, SGPT alebo celkový bilirubín. Väčšina týchto odchýlok sa počas liečby spontánne upraví.

Zriedkavé: Po podaní vyššej ako odporúčaná dávka karboplatiny boli hlásené prípady závažného poškodenia funkcie pečene (vrátane akútnej nekrózy pečene).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Alopécia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: U približne štvrtiny pacientov bola hlásená hyperurikémia. Alopurinol znížil sérové hladiny kyseliny močovej. Asténia.

Časté: Slabosť.

Menej časté: Horúčka a zimnica bez prítomnosti infekcie, reakcie v mieste injekcie napr. bolesť, erytém, opuch, žihľavka a nekróza.

Zriedkavé: Hemolyticko-uremický syndróm.


4.9 Predávkovanie


Symptómy predávkovania

Počas fázy I klinických skúšaní sa karboplatina podávala v dávkach do 1600 mg/m² intravenózne v rámci jedného cyklu. Pri tomto dávkovaní sa pozorovali život ohrozujúce hematologické nežiaduce účinky s granulocytopéniou, trombocytopéniou a anémiou. Najnižšie hodnoty granulocytov, trombocytov a hemoglobínu sa pozorovali medzi 9. – 25. dňom (medián: 12. – 17. deň). Granulocyty dosiahli hodnoty ≥ 500/μl po 8 – 14 dňoch (medián: 11) a trombocyty ≥ 25 000/μl po 3 – 8 dňoch (medián: 7. deň). Vyskytli sa aj tieto nehematologické nežiaduce účinky: poruchy renálnej funkcie s 50 % poklesom glomerulárnej filtrácie, neuropatia, ototoxicita, strata zraku, hyperbilirubinémia, mukozitída, hnačka, nauzea a vracanie s bolesťami hlavy, erytém a závažné infekcie. Vo väčšine prípadov boli poruchy sluchu prechodné a reverzibilné.


Liečba predávkovania

Neexistuje žiadne známe antidotum pri predávkovaní karboplatinou. Predpokladané komplikácie z predávkovania sa vzťahujú na myelosupresiu a poškodenie hepatálnej a renálnej funkcie. Efektívnym spôsobom zvládnutia hematologických nežiaducich účinkov môže byť transplantácia kostnej drene a transfúzie (trombocyty, krv).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Zlúčeniny platiny, ATC kód: L01X A02.


Karboplatina je protinádorová látka. Jej účinok sa dokázal na niekoľkých líniách myších a ľudských buniek.


Karboplatina má biochemické vlastnosti podobné cisplatine, pričom vytvára hlavne medzireťazcové a vnútroreťazcové priečne väzby DNA. Karboplatina má účinok porovnateľný s cisplatinou na široké spektrum nádorov bez ohľadu na implantované miesto. Techniky alkalickej elúcie a štúdie väzby DNA dokázali kvalitatívne podobný mechanizmus účinku karboplatiny a cisplatiny. Karboplatina, podobne ako cisplatina, vyvoláva zmeny v superhélixovej konformácii DNA, ktoré zodpovedajú účinku skrátenia DNA.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pri podávaní karboplatiny u ľudí existuje lineárna závislosť medzi dávkou a koncentráciou celkovej a voľne ultrafiltrovateľnej platiny v plazme.


Plocha pod krivkou závislosti koncentrácie celkovej platiny v plazme od času vykazuje tiež lineárnu závislosť od veľkosti dávky pri klírense kreatinínu je ≥ 60 ml/min.


Opakované dávky počas štyroch za sebou nasledujúcich dní nespôsobujú kumuláciu platiny v plazme. Po podaní karboplatiny je konečný polčas eliminácie voľnej ultrafiltrovateľnej platiny asi 6 hodín a karboplatiny asi 1,5 hodiny. V počiatočnej fáze je väčšia časť voľnej ultrafiltrovateľnej platiny prítomná ako karboplatina. Konečný polčas pre celkovú platinu v plazme je 24 hodín. Asi 87 % platiny sa viaže na plazmatické bielkoviny do 24 hodín po podaní. Karboplatina sa vylučuje hlavne močom, pričom do 24 hodín sa vylúči asi 70 % podanej platiny. Väčšina lieku sa vylúči počas prvých 6 hodín.


Celkový telesný a renálny klírens voľnej ultrafiltrovateľnej platiny koreluje s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie, nie však tubulárnej sekrécie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Preukázalo sa, že u potkanov je karboplatina embryotoxická a teratogénna (pozri časť 4.6). Je mutagénnna in vivoa in vitroa hoci sa neštudoval jej karcinogénny potenciál, zlúčeniny s podobným mechanizmom účinku a mutagenitou sú karcinogénne.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Voda pre injekcie


6.2 Inkompatibility


Karboplatina sa nesmie podávať infúznymi súpravami, striekačkami a ihlami, ktoré obsahujú hliník, pretože karboplatina reaguje s hliníkom. Môže to mať za následok precipitáciu a následné zníženie antineoplastickej aktivity.


6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov


Čas použiteľnosti po otvorení obalu a príprave roztoku na priamo použiteľnú infúziu

Chemická a fyzikálna stabilita sa preukázala pri použití infúzneho roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %) počas 72 hodín pri izbovej teplote a pri použití infúzneho roztoku NaCl 9 mg/ml (0,9 %) počas 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C pri uchovávaní s ochranou pred svetlom. Odporúča sa však použiť infúzny roztok okamžite po rekonštitúcii s infúznym roztokom NaCl 9 mg/ml (0,9 %).


Z mikrobiologického hľadiska by sa preparát mal použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas uchovávania a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ. Za normálnych okolností by nemal byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie vykonalo pri dodržaní kontrolovaných a overených aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Injekčnú liekovku uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Neuchovávajte v mrazničke.


Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Papierový obal s injekčnou liekovkou zo skla typu I jantárovej farby s bromobutylovou gumovou zátkou, zapečateným hliníkovým uzáverom s plastovým krytom.


Veľkosti balenia:

Balenie s 1 injekčnou liekovkou s 5 ml, 15 ml, 45 ml, 60 ml a 100 ml infúzneho koncentrátu.

Balenie s 10 injekčnými liekovkami s 5 ml, 15 ml, 45 ml, 60 ml a 100 ml infúzneho koncentrátu


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Karboplatina je mutagénna a potenciálne karcinogénna látka. Pri príprave a aplikácii lieku sa musia dodržiavať zásady bezpečného zaobchádzania s nebezpečnými materiálmi. Prípravu musí vykonávať školený personál, ktorý má vhodné ochranné rukavice, masku a ochranný oblek na jedno použitie.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


Riedenie:

Obsah injekčnej liekovky sa môže riediť infúznym roztokom glukózy 50 mg/ml (5 %) na koncentráciu v rozsahu 0,4 – 2 mg/ml alebo infúznym roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) na koncentráciu 2 mg/ml.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Fehlandtstraße 3

20354 Hamburg

Nemecko

Telefón: 0049-4103 8006-0

Fax: 0049-4103 8006-100


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)


44/0166/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


31.03.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2010spc (SK) Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát 16

Version date: 03.09.2010

Carbomedac 10 mg/ ml infúzny koncentrát