+ ipil.sk

Carboplatin Kabi 10 mg/mlPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa

Carboplatin Kabi 10 mg/ml

infúzny koncentrát

(50 mg/5 ml, 150 mg/15 ml, 450 mg/45 ml a 600 mg/60 ml)

karboplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Carboplatin Kabi a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete
Carboplatin Kabi
3. Ako používať
Carboplatin Kabi
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať
Carboplatin Kabi
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Carboplatin Kabi a na čo sa používa


Názov vášho lieku je „Carboplatin Kabi 10 mg/ml, infúzny koncentrát“, ale v ďalších častiach tejto písomnej informácie ho budeme označovať ako „Carboplatin Kabi“. Obsahuje liečivo karboplatinu, ktorá patrí do skupiny liekov známej pod názvom koordinačné zlúčeniny platiny, ktoré sa používajú sa na liečbu rakoviny.

Tento liek sa používa na liečbu pokročilej rakoviny vaječníkov a malobunkovej rakoviny pľúc.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Carboplatin Kabi

Nepoužívajte Carboplatin Kabi:

ak ste alergický na karboplatinu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek toho lieku (uvedených v časti 6).

ak ste alergický na iný liek, ktorý patrí do skupiny zlúčenín obsahujúcich platinu

ak máte závažné problémy s vašimi obličkami (klírens kreatinínu sa rovná alebo je menší ako 30 ml/min) alebo s funkciou pečene

ak máte nerovnováhu krviniek (závažná myelosupresia)

ak máte nádor, ktorý krváca

ak dojčíte

ak máte v pláne dať sa zaočkovať vakcínou proti žltej zimnici, alebo ste práve boli zaočkovaný.


Ak sa vás čokoľvek z uvedeného týka a doteraz ste sa o tom nerozprávali s vaším lekárom alebo zdravotnou sestrou, odporúča sa informovať lekára alebo zdravotnú sestru čo najskôr a pred podaním infúzie.


Carboplatin Kabi sa zvyčajne podáva pacientom v nemocnici. Za normálnych okolností nesmiete s týmto liekom manipulovať. Tento liek vám podá váš lekár alebo zdravotná sestra a bude vás pozorne a často sledovať počas liečby a po jej skončení. Pred každým podaním lieku vám budú robiť krvné testy.


Upozornenia a opatrenia

Ak ste tehotná alebo existuje možnosť, že ste tehotná

Ak dojčíte

Ak budete počas liečby týmto liekom pravdepodobne piť alkohol

Ak podstupujete rádioterapiu (liečbu ožarovaním)


Ak ste boli zaočkovaný alebo vás budú očkovať vakcínami vrátane živých alebo oslabených vakcín.


Ak vaše obličky nefungujú správne, účinky karboplatiny na krv (hematopoetický systém) sa zvýšia a predĺžia v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek. Keď vaše obličky nefungujú správne, lekár vás pravdepodobne bude kontrolovať častejšie.


Poruchy zraku vrátane dočasnej straty videnia sa hlásili po použití karboplatiny vo vyšších dávkach, ako sú odporúčané u pacientov s funkciou obličiek mimo normy. Zrak sa môže celkom obnoviť alebo výrazne zlepšiť po ukončení podávania tohto lieku.

Lekár vás bude chcieť sledovať pravidelnejšie, ak vaše obličky nefungujú správne.


Pravdepodobnosť výskytu vedľajšieho účinku karboplatiny na krvný obraz a nervový systém je vyššia u starších pacientov.


Ak sa vás čokoľvek z uvedeného týka a doteraz ste sa o tom nerozprávali s vaším lekárom alebo zdravotnou sestrou, odporúča sa informovať lekára alebo zdravotnú sestru čo najskôr a pred podaním infúzie.


Tento liek sa pred podaním môže zriediť iným roztokom. Musíte sa o tom porozprávať so svojím lekárom, aby ste sa uistili, že je to pre vás vhodné.


Iné lieky a Carboplatin Kabi


Ak užívate alebo ste v poslednom čase používali, resp. budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov, musíte to povedať svojmu lekárovi, pretože môže ovplyvňovať účinok karboplatiny:


 • iné lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú tvorbu krviniek v kostnej dreni

 • iné lieky, o ktorých je známe, že sú škodlivé pre vaše obličky (napr. aminoglykozidové antibiotiká, slučkové diuretiká, vankomycín, kapreomycín)

 • iné lieky, o ktorých je známe, že poškodzujú sluch a udržiavanie rovnováhy zabezpečovanej uchom (napr. aminoglykozidové antibiotiká, furosemid (slučkové diuretiká) [používané na liečbu srdcového zlyhávania a opuchu], vankomycín, kapreomycín)

 • iné lieky, ktoré znižujú aktivitu imunitného systému (napr. cyklosporín, takrolimus, sirolimus a iné protirakovinové lieky)

 • vakcína proti žltej zimnici a iné živé vakcíny

 • lieky používané na zabránenie tvorby krvných zrazenín, napr. warfarín.

 • fenytoín a fosfenytoín (používaný na liečbu rôznych typov kŕčov a záchvatov)

 • chelátotovorné látky (látky viažuce sa na karboplatinu, ktoré takto znižujú jej účinok)


Carboplatin Kabi a jedlo a nápoje

Nie je známa interakcia medzi karboplatinou a alkoholom. Musíte sa však poradiť so svojím lekárom, pretože karboplatina môže ovplyvniť schopnosť pečene vyrovnať sa s alkoholom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak sa vás čokoľvek z uvedeného týka a doteraz ste sa o tom nerozprávali s vaším lekárom alebo zdravotnou sestrou, odporúča sa informovať lekára alebo zdravotnú sestru čo najskôr a pred podaním infúzie.


Tehotenstvo

Tento liek sa nesmie používať počas tehotenstva, len za veľmi výnimočných okolností pri liečbe rakoviny kedy je možný prínos pre matku považovaný za väčší ako riziko pre plod.


Dojčenie

Ak je liečba počas dojčenia nevyhnutná, dojčenie sa má ukončiť.


Plodnosť

Karboplatina môže spôsobiť genetické poškodenie. Ženy majú byť poučené aby na zabránenie otehotnenia používali účinnú metódu antikoncepcie pred liečbou a počas nej. Ženám, ktoré sú tehotné, alebo otehotneli počas liečby sa má poskytnúť genetické poradenstvo.


Mužom liečeným karboplatinou sa odporúča, aby nesplodili dieťa počas liečby a 6 mesiacov po jej skončení. Vzhľadom na možnosť vzniku trvalej neplodnosti majú byť pred liečbou informovaní o možnosti konzervácie spermií.


Poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Karboplatina neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Buďte však veľmi opatrní pri prvom podaní infúzie, hlavne ak máte závraty alebo sa cítite neistý.


 1. Ako používať Carboplatin Kabi


Infúziu vám bude vždy podávať zdravotná sestra alebo lekár. Zvyčajne sa podáva pomalou kvapkovou infúziou do žily (intravenózne) a podanie zvyčajne trvá 15 až 60 minút. Veľkosť vašej dávky bude závisieť od vašej výšky a telesnej hmotnosti, funkcie krvotvorného (hematopoetického) systému a funkcie obličiek. Lekár pre vás určí najvhodnejšiu dávku. Tento liek sa zvyčajne pred použitím zriedi.


Dospelí

Zvyčajná dávka je 400 mg/m² telesného povrchu (vypočíta sa podľa vašej výšky a hmotnosti).


Starší pacienti

U starších pacientov (starší ako 65 rokov) bude možno potrebné na základe zdravotného stavu a vyhodnotenia laboratórnych vyšetrení dávku upraviť.


Problémy s obličkami
Množstvo podanej dávky sa môže meniť v závislosti od toho, ako dobre pracujú vaše obličky. Ak trpíte problémami s obličkami, váš lekár môže znížiť dávku a vykonávať častejšie krvné testy a tiež sledovať funkciu obličiek. Tento liek podá lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou rakoviny.


Deti a dospievajúci

Nie je dostatok skúseností s použitím karboplatiny u detí, aby bolo možné odporučiť špecifické dávkovanie.


Počas liečby karboplatinou môžete cítiť nevoľnosť. Pred liečbou týmto liekom vám lekár môže dať iný liek, ktorý zmierni tieto príznaky.


Medzi každou dávkou karboplatiny bude zvyčajne prestávka 4 týždne. Váš lekár bude chcieť každý týždeň po podaní tohto lieku vykonať niektoré krvné testy, aby mohol rozhodnúť o správnej veľkosti nasledujúcej dávky.


Ak použijete viac Carboplatin Kabi, ako máte

Je nepravdepodobné, že dostanete príliš veľa karboplatiny. Ak sa však takýto prípad vyskytne, môžete mať problémy s obličkami. Ak sa obávate, že ste dostali príliš veľkú dávku, alebo ak máte akékoľvek otázky o podanej dávke, informujte sa u lekára alebo zdravotnej sestry, ktorý(á) vám liek podal(a).


Ak zabudnete použiť Carboplatin Kabi

Je nepravdepodobné, že vynecháte dávku vášho lieku, pretože lekár bude mať záznamy o tom, kedy vám má liek podať. Ak si myslíte, že ste vynechali svoju dávku, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


Ak prestanete používať Carboplatin Kabi

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo zdravotnej sestry.4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite informujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich stavov:

 • nezvyčajná tvorba modrín, krvácanie alebo príznaky infekcie, ako sú bolesť hrdla a vysoká teplota

 • závažné svrbenie kože (s prítomnosťou hrčiek) alebo opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním (angioedém)

 • stomatitída/mukozitída (napr. zápal pier alebo vredy v ústach)


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

 • zmeny vašich červených a bielych krviniek a krvných doštičiek (myelosupresia). Váš lekár vás možno bude chcieť sledovať

 • anémia (stav, keď sa zníži počet červených krviniek, čo spôsobuje únavu)

 • zvýšenie hladiny kreatinínu a močoviny vo vašej krvi. Váš lekár vás možno bude chcieť sledovať

 • mierne zhoršenie sluchu

 • nezvyčajné hladiny pečeňových enzýmov. Váš lekár vás možno bude chcieť sledovať

 • zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi, čo môže spôsobiť dnu

 • pocit na vracanie alebo vracanie

 • bolesť žalúdka a kŕč

 • nezvyčajné pocity únavy alebo slabosti

 • zníženie hladín solí vo vašej krvi. Váš lekár vás možno bude chcieť sledovať

 • poškodenie obličiek (renálna toxicita)


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • nezvyčajná tvorba modrín alebo krvácanie (hemoragické komplikácie)

 • znížená funkcia vašich obličiek

 • hnačka, zápcha, boľavé pery alebo vredy v ústach (mukozitída)

 • alergické reakcie vrátane vyrážky, žihľavky, začervenania kože, svrbenia a vysokej teploty

 • zvonenie v ušiach (tinitus), poškodenie a strata sluchu

 • mravenčenie (periférna neuropatia)

 • vypadávanie vlasov

 • pocit nepohody

 • zníženie sérových hladín vápnika

 • príznaky podobné chrípke

 • strata alebo nedostatok telesnej sily

 • horúčka

 • intersticiálna choroba pľúc (zápal pľúc)

 • znížené hlboké šľachové reflexy


Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • sekundárne malignity (zhubné nádory)

 • príznaky centrálneho nervového systému, často spojené s liekom, ktorý užívate na zmiernenie pocitu na vracanie alebo vracania

 • horúčka a triaška bez dôkazu infekcie

 • začervenanie, opuch a bolesť alebo odumretá koža okolo miesta vpichu injekcie (reakcie v mieste podania injekcie)

 • infekcia

 • nezvyčajný úbytok hmotnosti

 • zmena tlaku krvi (hypertenzia alebo hypotenzia).


Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

 • pocit nepohody s vysokou teplotou v dôsledku nízkych hodnôt bielych krviniek (febrilná neutropénia)

 • život ohrozujúce infekcie a krvácanie

 • zmeny chuti

 • strata chuti do jedla (anorexia)

 • závažné poškodenie funkcie pečene, poškodenie alebo odumretie pečeňových buniek. Váš lekár vás možno bude chcieť sledovať

 • dočasné zhoršenie zraku vrátane dočasnej straty zraku

 • zápal očného nervu, ktorý môže spôsobiť úplnú alebo čiastočnú stratu zraku (optická neuritída)

 • hemolyticko-uremický syndróm (ochorenie charakterizované akútnym zlyhávaním obličiek, zníženým počtom červených krviniek (mikroangiopatická hemolytická anémia) a nízkym počtom krvných doštičiek)

 • závažné alergické reakcie (anafylaxia/anafylaktické reakcie)

 • symptómy závažných alergických reakcií zahŕňajú náhly chrapot alebo pocit tlaku na hrudi, opuchnutie očných viečok, tváre alebo pier, nával horúčavy do tváre, hypotenziu, tachykardiu, urtikáriu, dyspnoe, závraty a anafylaktický šok


Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

 • zlyhávanie srdca, blokáda v cievach srdca, vysoký krvný tlak

 • krvácanie do mozgu, ktoré môže mať za následok mŕtvicu alebo stratu vedomia

 • zjazvenie pľúc, ktoré spôsobuje dýchavičnosť a/alebo kašeľ (pulmonálna fibróza)

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


 1. Ako uchovávať Carboplatin Kabi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25˚C. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Chemická a fyzikálna stabilita pred použitím, po zriedení v 5% glukóze, bola preukázaná počas 96 hodín pri 2 °C až 8 °C a 96 hodín pri 20 °C až 25 °C.


Chemická a fyzikálna stabilita pred použitím, po zriedení v 0,9% chloride sodnom, bola preukázaná počas 24 hodín pri 2 °C až 8 °C a 8 hodín pri 20 °C až 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností by nemali prekročiť 24 hodín pri 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie vykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Carboplatin Kabi obsahuje


 • Liečivo je karboplatina. Jeden ml infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg karboplatiny.

Jedna 5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg karboplatiny.

Jedna 15 ml injekčná liekovka obsahuje 150 mg karboplatiny.

Jedna 45 ml injekčná liekovka obsahuje 450 mg karboplatiny.

Jedna 60 ml injekčná liekovka obsahuje 600 mg karboplatiny.


 • Ďalšia zložka je voda na injekciu.


Ako vyzerá Carboplatin Kabia obsah balenia


Carboplatin Kabi je číry, bezfarebný roztok bez viditeľných častíc. Každý mililiter (ml) infúzneho koncentrátu obsahuje 10 miligramov (mg) karboplatiny. Tento liek je dostupný v čírych, bezfarebných injekčných liekovkách zo skla typu I s gumovými zátkami flurotec so zeleným (6 ml), modrým (20 ml), červenými (50 ml) a žltým (100 ml) hliníkovým flip-off uzáverom.

5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg karboplatiny, 15 ml injekčná liekovka obsahuje 150 mg karboplatiny, 45 ml injekčná liekovka obsahuje 450 mg karboplatiny a 60 ml injekčná liekovka obsahuje 600 mg karboplatiny.


Štandardné injekčné liekovky sú dostupné v jednotlivých baleniach po 5 ml, 15 ml, 45 ml alebo 60 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon

Hampshire, GU35 0NF

Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko

Carboplatine Fresenius Kabi 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Cyprus

Carboplatin Kabi 10 mg/ml πυκνό διάλυμα για Παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Česká republika

Carboplatin Kabi 10 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Nemecko

Carboplatin Kabi 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Dánsko

Carboplatin Fresenius Kabi

Estónsko

Carboplatin Kabi

Grécko

Carboplatin Kabi 10 mg/ml πυκνό διάλυμα για έγχυση

Španielsko

Carboplatino Kabi 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Fínsko

Carboplatin Fresenius Kabi 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francúzsko

Carboplatine Kabi 10 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Maďarsko

Carboplatin Kabi 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Írsko

Carboplatin 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Írsko

Carboplatin Fresenius Kabi

Taliansko

Carboplatino Kabi 10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione

Lotyšsko

Carboplatin Kabi 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Litva

Carboplatin Kabi 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luxembursko

Carboplatin Kabi 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Malta

Carboplatin 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Holandsko

Carboplatine Fresenius Kabi 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Nórsko

Carboplatin Fresenius Kabi 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

Poľsko

Carboplatin Kabi

Portugalsko

Carboplatina Kabi

Rumunsko

Carboplatin Kabi 10 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Švédsko

Carboplatin Fresenius Kabi 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Veľká Británia

Carboplatin 10 mg/ml concentrate for solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Tento liek je len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.


Pokyny na riedenie


Karboplatina môže interagovať s hliníkom a tvoriť čierny precipitát a/alebo sa môže znížiť jej účinok. Injekčné ihly, injekčné striekačky, katétre alebo infúzne súpravy obsahujúce hliníkové časti, ktoré môžu prísť do kontaktu s karboplatinou, sa nemajú používať na prípravu a podávanie karboplatiny.


Liek sa musí pred infúziou zriediť 5% injekčným roztokom glukózy alebo 0,9% injekčným roztokom chloridu sodného na koncentráciu 0,5 mg/ml (500 mikrogramov/ml).


Chemická a fyzikálna stabilita pred použitím, po zriedení v 5% glukóze, bola preukázaná počas 96 hodín pri 2 °C až 8 °C a 96 hodín pri 20 °C až 25 °C.


Chemická a fyzikálna stabilita pred použitím, po zriedení v 0,9% chloride sodnom, bola preukázaná počas 24 hodín pri 2 °C až 8 °C a 8 hodín pri 20 °C až 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností by nemali prekročiť 24 hodín pri 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie vykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Roztok sa má pred podaním vizuálne skontrolovať či neobsahuje pevné čiastočky alebo zmenu sfarbenia. Roztok sa má použiť len ak je číry a bez viditeľných častíc.


Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s cytostatikami:

 1. Karboplatinu majú pripraviť na podanie len kvalifikovaní pracovníci, ktorí boli vyškolení v oblasti bezpečného používania chemoterapeutík.

 2. Táto činnosť sa má vykonávať vo vyhradenom priestore.

 3. Majú sa používať ochranné rukavice, maska na tvár a ochranné oblečenie.

 4. Je potrebné postupovať opatrne, aby sa zabránilo náhodnému kontaktu lieku s očami. V prípade kontaktu s očami ich opláchnite vodou a/alebo fyziologickým roztokom.

 5. Tehotné pracovníčky nemajú zaobchádzať s cytostatikami.

 6. Likvidácii predmetov použitých na prípravu cytostatík (injekčné striekačky, injekčné ihly, atď.) sa má venovať náležitá pozornosť a postupovať opatrne. Zvyšný a biologický materiál sa môže zlikvidovať tak, že sa umiestni do polyetylénového vrecúška s dvojitým tesnením a spáli pri teplote 1 000 °C.

 7. Pracovná plocha má byť pokrytá absorbujúcim jednorazovým papierom s vrstvou z plastu.

 8. Na všetky injekčné striekačky a súpravy použite konektor luer-lock. Odporúča sa použiť hrubé injekčné ihly, aby sa minimalizoval tlak a možnosť tvorby aerosólov. Tvorbu aerosólov možno tiež znížiť použitím odvzdušňovacej ihly.


Likvidácia

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


8


Carboplatin Kabi 10 mg/ml

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Carboplatin Kabi 10 mg/ml

infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg karboplatiny.

Jedna 5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg karboplatiny.

Jedna 15 ml injekčná liekovka obsahuje 150 mg karboplatiny.

Jedna 45 ml injekčná liekovka obsahuje 450 mg karboplatiny.

Jedna 60 ml injekčná liekovka obsahuje 600 mg karboplatiny.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát


Číry bezfarebný roztok bez viditeľných častíc.


pH: 5,0 až 7,0


Osmolalita: 200 - 300 mOsmol/kg


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Karboplatina je indikovaná na liečbu:

1. epiteliálneho ovariálneho karcinómu v pokročilom štádiu ako:
liečba prvej voľby,

liečba druhej voľby, ak zlyhali iné spôsoby liečby.

2. malobunkového karcinómu pľúc.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie a podávanie:


Karboplatina sa má používať iba intravenózne. Odporúčaná dávka karboplatiny u doteraz neliečených dospelých pacientov s normálnou funkciou obličiek, t.j. klírens kreatinínu > 60 ml/min, je 400 mg/m² ako jednotlivá krátkodobá intravenózna dávka, ktorá sa podá infúziou počas 15 až 60 minút.


Na určenie dávky možno tiež použiť nižšie uvedený Calvertov vzorec:


Dávka (mg) = cieľová AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]


Dávka (mg) = cieľová AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

Cieľová AUC

Plánovaná chemoterapia

Stav liečby pacienta

5 – 7 mg/ml x min

monoterapia karboplatinou

doteraz neliečený

4 – 6 mg/ml x min

monoterapia karboplatinou

už liečený

4 – 6 mg/ml x min

karboplatina plus cyklofosfamid

doteraz neliečený


Poznámka: Pomocou Calvertovho vzorca sa vypočíta celková dávka karboplatiny v mg, nie v mg/m².

Calvertov vzorec sa nemá používať u pacientov, ktorým sa podávala predchádzajúca rozsiahla liečba**.

**Ak sa pacientom podala niektorá z nasledujúcich terapií, považujú sa za intenzívne liečených:

 • mitomycín C,

 • nitrózomočovina,

 • kombinovaná liečba doxorubicín/cyklofosfamid/cisplatina,

 • kombinovaná liečba 5 alebo viacerými liekmi,

 • rádioterapia ≥ 4 500 rad, zameraná na pole 20 x 20 cm alebo na viac ako jedno pole liečby.


Liečba karboplatinou sa má prerušiť v prípade, ak nádor neodpovedá na liečbu, ochorenie progreduje a/alebo sa vyskytnú nežiaduce účinky, ktoré nie sú tolerovateľné.


Liečba sa nemá opakovať skôr ako štyri týždne po predchádzajúcej liečbe karboplatinou, a/alebo kým počet neutrofilov nedosiahne minimálne 2 000 buniek/mm³ a počet krvných doštičiek minimálne 100 000 buniek/mm³.


Zníženie úvodnej dávky o 20 – 25 % sa odporúča u pacientov s rizikovými faktormi, ako je predchádzajúca myelosupresívna liečba a nízky výkonnostný stupeň (ECOG-Zubrod 2 – 4 alebo Karnofsky menej ako 80).


Na úpravu ďalšej dávky sa počas začiatočnej liečby karboplatinou odporúča každý týždeň stanoviť maximálny pokles hematologických parametrov vyšetrením krvného obrazu.


Pri príprave a podávaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. Prípravu musia vykonávať pracovníci, ktorí sú školení v oblasti bezpečného používania a používajú ochranné rukavice, masku na tvár a ochranné oblečenie.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:

Pacienti s hodnotami klírensu kreatinínu menej ako 60 ml/min majú zvýšené riziko rozvoja závažnej myelosupresie.


Frekvencia závažnej leukopénie, neutropénie alebo trombocytopénie sa udržala na 25 % pri nasledujúcich odporúčaniach na dávkovanie:


Východiskový klírens kreatinínu Úvodná dávka (1. deň)

41 – 59 ml/min 250 mg/m2 i.v.

16 – 40 ml/min 200 mg/m2 i.v.


Dostupné nedostatočné údaje o použití karboplatiny u pacientov s klírensom kreatinínu 15 ml/min alebo nižším neumožňujú stanoviť odporúčanie pre liečbu.


Všetky z vyššie uvedených odporúčaní na dávkovanie sa vzťahujú na začiatočnú liečbu. Nasledujúce dávky sa majú upraviť podľa pacientovej tolerancie a akceptovateľnej hladiny myelosupresie.


Optimálne použitie karboplatiny u pacientov s poškodením funkcie obličiek si vyžaduje adekvátne prispôsobenie dávky a časté monitorovanie minimálnych hodnôt hematologických parametrov a funkcie obličiek.


Kombinovaná liečba:

Optimálne použitie karboplatiny v kombinácii s inými myelosupresívami si vyžaduje úpravu dávky podľa zvoleného režimu a harmonogramu liečby.


Starší pacienti:

U pacientov starších ako 65 rokov je potrebné na základe celkového zdravotného stavu a funkcie obličiek upraviť dávku karboplatiny už počas prvého a nasledujúcich liečebných cyklov.


Deti a dospievajúci:

Nie sú dostupné dostatočné informácie na stanovenie odporúčania dávky u detí a dospievajúcich.


Spôsob podania

Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podaním lieku.


Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


Pri príprave a podávaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. Prípravu musia vykonávať pracovníci, ktorí sú školení v oblasti bezpečného používania a používajú ochranné rukavice, masku na tvár a ochranné oblečenie.


4.3 Kontraindikácie


Karboplatina je kontraindikovaná:

 • u pacientov s precitlivenosťou na karboplatinu alebo na iné látky obsahujúce platinu

 • počas laktácie

 • u pacientov so závažnou myelosupresiou

 • u pacientov s krvácajúcimi nádormi

 • u pacientov s preexistujúcim závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/ml), pokiaľ po zvážení lekárom a pacientom možné prínosy liečby neprevažujú nad rizikami.

 • pri súbežnom použití s očkovacou látkou proti žltej zimnici (pozri časť 4.5)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia:

Karboplatina sa má podávať len pod dohľadom kvalifikovaného lekára, ktorý má skúsenosti s použitím protinádorovej liečby.


Pravidelne sa musia robiť vyšetrenia krvného obrazu ako aj funkčné vyšetrenia obličiek a pečene, a ak sa spozoruje nezvyčajný útlm kostnej drene, abnormálna funkcia obličiek a pečene, podávanie lieku sa má ukončiť.


Diagnostické a liečebné vybavenie na zvládnutie liečby a možných komplikácií má byť ľahko dostupné.


Hematologická toxicita

Za normálnych okolností sa infúzie karboplatiny nemajú opakovať častejšie ako v mesačných intervaloch.


Leukopénia, neutropénia a trombocytopénia sú závislé od dávky a obmedzujú dávku. Počas liečby karboplatinou a pri výskyte toxicity až do zotavenia sa majú vykonávať časté kontroly periférneho krvného obrazu. U pacientov dostávajúcich karboplatinou v monoterapii dochádza k maximálnemu poklesu v priemere na 21. deň a u pacientov dostávajúcich karboplatinu v kombinácií s inou chemoterapeutickou látkou na 15. deň.


Celkovo sa jednotlivé cykly infúzie karboplatiny nemajú opakovať kým sa počet leukocytov, neutrofilov a trombocytov nevráti na referenčné hodnoty. Liečba sa nemá opakovať 4 týždne po predchádzajúcej liečbe karboplatinou a/alebo kým počet neutrofilov nedosiahne minimálne 2 000 buniek/mm³ a počet trombocytov minimálne 100 000 buniek/mm³.


Anémia sa vyskytuje často a kumulatívne a zriedkavo si vyžaduje podanie transfúzie.


Závažnosť myelosupresie je zvýšená u pacientov s predchádzajúcou liečbou (najmä cisplatinou) a/alebo u pacientov so zlyhaním funkcie obličiek. V tejto skupine pacientov sa majú úvodné dávky karboplatiny primerane znížiť (pozri časť 4.2) a medzi jednotlivými cyklami sa majú starostlivo sledovať účinky častými kontrolami krvného obrazu.

Kombinovaná liečba karboplatinou spolu s inými myelosupresívnymi formami liečby sa musí naplánovať veľmi starostlivo, s ohľadom na dávku a čas podania, aby sa minimalizovali aditívne účinky.


U pacientov so závažnou myelosupresiou môže byť potrebná podporná transfúzna liečba.


Renálna a/alebo hepatálna insuficiencia

Pri liečbe karboplatinou môže dôjsť k poškodeniu funkcie obličiek a pečene. Veľmi vysoké dávky karboplatiny ( 5-násobok jednotlivej odporúčanej dávky) mali za následok závažné abnormality funkcie pečene a/alebo obličiek. Zníženie dávky alebo prerušenie liečby je potrebné pri stredne závažnej až závažnej zmene funkcie obličiek alebo funkčných pečeňových testov (pozri časť 4.8).


U pacientov s poškodením funkcie obličiek je účinok karboplatiny na hematopoetický systém výraznejší a pôsobí dlhšie ako u pacientov s fyziologickou funkciou obličiek. V tejto rizikovej skupine sa musí liečba karboplatinou vykonať so zvláštnou opatrnosťou (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania a v časti 4.4 hematologická toxicita).


Poškodenie funkcie obličiek je pravdepodobnejšie u pacientov, ktorí mali nefrotoxicitu v dôsledku liečby cisplatinou.


Alergické reakcie

Tak, ako pri iných liekoch obsahujúcich platinu sa alergické reakcie vyskytujú častejšie počas perfúzie a vyžadujú jej prerušenie a primeranú symptomatickú liečbu. Skrížené reakcie niekedy smrteľné, sa hlásili pre všetky zlúčeniny platiny (pozri časť 4.3 a časť 4.8).


Pacienti sa majú kvôli možným alergickým reakciám pozorne sledovať.


Častejší výskyt, väčšia závažnosť a toxicita sú pravdepodobnejšie u pacientov s rozsiahlou predchádzajúcou liečbou, u pacientov v celkovo zlom zdravotnom stave a u pacientov v pokročilom veku. Parametre funkcie obličiek sa majú zhodnotiť pred, počas a po liečbe karboplatinou.


Neurotoxicita

Periférna neurologická toxicita obmedzená na parestéziu a zníženie hlbokých šľachových reflexov je všeobecne známa a mierna, ale u pacientov starších ako 65 rokov a/alebo u pacientov v minulosti liečených cisplatinou je jej frekvencia výskytu zvýšená. Sledovanie a neurologické vyšetrenia sa majú vykonávať v pravidelných intervaloch.


Poruchy zraku vrátane straty videnia sa hlásili po použití karboplatiny vo vyšších dávkach, ako sú odporúčané u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Zrak sa celkovo obnoví alebo výrazne zlepší počas niekoľkých týždňov po ukončení podávania týchto vysokých dávok.


Ototoxicita

Počas liečby karboplatinou sa hlásili poruchy sluchu.


Ototoxicita môže byť zjavnejšia u detí. U detských a dospievajúcich pacientov sa hlásili prípady straty sluchu s oneskoreným nástupom. V tejto populácii sa odporúča dlhodobé následné audiometrické sledovanie.


Použitie u starších pacientov:

V štúdiách zahŕňajúcich kombinovanú liečbu s karboplatinou a cyklofosfamidom, bol vývoj závažnej trombocytopénie pravdepodobnejší u starších pacientov liečených karboplatinou, ako u mladších pacientov. Keďže funkcia obličiek je u starších pacientov často znížená, pri stanovení dávky sa má zvážiť funkcia obličiek (pozri časť 4.2).


Očkovanie živými vakcínami

Očkovanie živými alebo živými oslabenými vakcínami sa neodporúča u pacientov s imunitným systémom oslabeným chemoterapeutickými látkami vrátene karboplatiny a môže viesť k závažným alebo smrteľným infekciám. U pacientov dostávajúcich karboplatinu sa má vyhnúť očkovaniu živými vakcínami. Môžu sa podávať usmrtené alebo inaktivované vakcíny avšak odpoveď na takéto vakcíny môže byť znížená.


Vybavenie obsahujúce hliník sa nemá používať pri príprave a podávaní karboplatiny (pozri časť 6.2). Hliník reaguje s karboplatinou čo spôsobuje tvorbu zrazenín a/alebo zníženie účinku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri kombinácii karboplatiny s inými myelosupresívami alebo radiačnou terapiou môže byť myelosupresívny účinok karboplatiny a/alebo iných zlúčenín výraznejší.


Pacienti súbežne liečení inými nefrotoxickými látkami sú náchylnejší na závažnú a predĺženú myelotoxicitu kvôli zníženému renálnemu klírensu karboplatiny.


Kontraindikované súbežné použitie

 • Očkovacia látka proti žltej zimnici: riziko smrteľného generalizovaného vakcinačného ochorenia (pozri časť 4.3)


Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča (pozri časť 4.4)

 • Živé oslabené vakcíny (okrem očkovacej látky proti žltej zimnici): riziko systémovej, potenciálne smrteľnej choroby. Zvýšené riziko je u pacientov s imunitným systémom oslabeným základným ochorením. Ak je k dispozícii, použite inaktivovanú vakcínu (poliomyelitída).


 • Fenytoín, fosfenytoín: riziko exacerbácie kŕčov následkom zníženej absorpcie fenytoínu v tráviacom trakte vyvolanej cytotoxickým liekom alebo riziko zvýšenej toxicity alebo straty účinnosti cytotoxického lieku následkom zvýšeného hepatálneho metabolizmu vyvolaného fenytoínom.


 • Súbežná liečba nefrotoxickými alebo ototoxickými liekmi, ako sú aminoglykozidy, vankomycín, kapreomycín a diuretiká sa neodporúča, nakoľko to môže viesť k zvýšeniu alebo k zhoršeniu toxicity v dôsledku karboplatinou indukovaných zmien renálneho klírensu týchto látok.


Súbežné použitie, ktoré sa má zvážiť

 • Chelátotvorné látky – zníženie účinku karboplatiny


 • Cyklosporín (a extrapoláciou takrolimu a sirolimu): nadmerná imunosupresia s rizikom lymfoproliferácie.


 • Aminoglykozidy: Vzhľadom na kumulatívnu nefrotoxicitu a ototoxicitu sa má súbežné použitie karboplatiny s aminoglykozidovými antibiotikami zvážiť, hlavne u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.


 • Slučkové diuretiká: Vzhľadom na kumulatívnu nefrotoxicitu a ototoxicitu sa má súbežné použitie karboplatiny so slučkovými diuretikami zvážiť.


 • Vzhľadom na zvýšené riziko trombózy v prípade nádorových ochorení je použitie antikoagulačnej liečby časté. Vysoká intraindividuálna variabilita stavu koagulácie počas ochorení a možnosť interakcie medzi perorálnymi antikoagulanciami a protinádorovou chemoterapiou si vyžaduje zvýšenú frekvenciu monitorovania INR (International Normalised Ratio), pokiaľ sa rozhodne o liečbe pacienta perorálnymi antikoagulanciami. Opatrnosť a častejšie sledovanie INR sa odporúča pri súbežnom použití warfarínu a karboplatiny, keďže boli hlásené prípady zvýšenia INR.

Karboplatina môže interagovať s hliníkom a tvoriť čierny precipitát. Injekčné ihly, injekčné striekačky, katétre alebo infúzne súpravy obsahujúce hliníkové časti, ktoré môžu prísť do kontaktu s karboplatinou, sa nemajú používať na prípravu a podávanie karboplatiny.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Karboplatina môže spôsobiť poškodenie plodu ak sa podáva gravidnej žene. Embryotoxicita a teratogenita karboplatiny sa preukázala u potkanov, ktorí dostávali liek počas organogenézy (pozri časť 5.3). Nevykonali sa žiadne kontrolované štúdie u tehotných žien.


Bezpečnosť použitia karboplatiny počas gravidity nebola stanovená. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. Preukázalo sa, že karboplatina je embryotoxická a teratogénna pre potkany a mutagénna in vitro a in vivo.


Laktácia

Nie je známe, či sa karboplatina vylučuje do ľudského mlieka.

Ak je liečba počas obdobia laktácie nevyhnutná, dojčenie sa má ukončiť.


Fertilita

Gonadálna supresia vedúca k amenoree a azospermii sa môže vyskytnúť u pacientov dostavajúcich antineoplastickú liečbu. Tieto účinky sa javia ako súvisiace s dávkou a dĺžkou liečby a môžu byť ireverzibilné. Kvôli bežne používaným kombináciám niekoľkých antineoplastík je komplikované predpokladať stupeň poškodenia testikulárnych a ovariálnych funkcií, pretože tieto kombinácie komplikujú hodnotenie účinkov jednotlivých látok.


Mužom v plodnom veku, ktorí sú liečení Carboplatin Kabi 10 mg/ml, sa neodporúča splodiť dieťa počas liečby a do 6 mesiacov po ukončení liečby a majú sa informovať o možnosti konzervácie spermií pred začiatkom liečby kvôli možnej ireverzibilnej neplodnosti spôsobenej karboplatinou.


Ženy v reprodukčnom veku

Ženám v reprodukčnom veku sa má odporučiť, aby neotehotneli. Karboplatina sa nesmie používať u gravidných žien alebo u žien v reprodukčnom veku, ktoré môžu otehotnieť, pokiaľ potenciálne prínosy pre matku neprevýšia možné riziká pre plod. Ak sa liek použije počas gravidity, alebo ak pacientka počas užívania tohto lieku otehotnie, má byť informovaná o možnom riziku pre plod.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Karboplatina nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Karboplatina však môže spôsobiť nauzeu, vracanie, zmeny videnia a ototoxicitu, preto musia byť pacienti upozornení na možné účinky týchto udalostí na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia hlásených nežiaducich reakcií je založená na kumulatívnej databáze 1 893 pacientov dostávajúcich karboplatinu v monoterapii a na skúsenostiach po uvedení lieku na trh.


Zoznam je uvedený podľa triedy orgánových systémov, preferovaných výrazov MedDRA a frekvencie s použitím nasledujúcich kategórií frekvencií:


Veľmi časté (≥ 1/10)
Časté (≥ 1/100 až < 1/10)
Menej časté (≥ 1/1 000 až ≤ 1/100)
Zriedkavé (≥ 1/10 000 až ≤ 1/1 000)
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

MedDRA výraz

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Neznáme

S liečbou súvisiace sekundárne malignity

Infekcie a nákazy

Časté

Infekcie*

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Trombocytopénia, neutropénia, leukopénia, anémia

Časté

Hemorágia*

Neznáme

Útlm kostnej drene, febrilná neutropénia, hemolyticko-uremický syndróm

Poruchy imunitného systému

Časté

Precitlivenosť, reakcia anafylaktoidného typu

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme

Dehydratácia, anorexia, hyponatriémia

Poruchy nervového systému

Časté

Periférna neuropatia, parestézia, zníženie hlbokých šľachových reflexov, senzorická porucha, dyzegúzia

Neznáme

Cievna mozgová príhoda*

Poruchy oka

Časté

Porucha zraku, zriedkavé prípady straty videnia

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Ototoxicita

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Kardiovaskulárna porucha*

Neznáme

Zlyhanie srdca*

Poruchy ciev

Neznáme

Embólia*, hypertenzia, hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Porucha dýchacej sústavy, intersticiálne pľúcne ochorenie, bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Vracanie, nauzea, bolesť brucha

Časté

Hnačka, zápcha, mukozitída.

Neznáme

Stomatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Alopécia, porucha kože

Neznáme

Urtikária, vyrážka, erytém, pruritus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Porucha kostrovej sústavy

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Urogenitálna porucha

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Asténia

Neznáme

Nekróza v mieste injekcie, reakcia v mieste injekcie, extravazácia v mieste injekcie, erytém v mieste injekcie, nepokoj

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté

Zvýšený renálny klírens kreatinínu, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, abnormality pečeňových funkčných testov, znížená hladina sodíka v krvi, znížená hladina draslíka v krvi, znížená hladina vápnika v krvi, znížená hladina horčíka v krvi

Časté

Zvýšený bilirubín v krvi, zvýšený kreatinín v krvi, zvýšená kyselina močová v krvi

*Smrteľné u < 1 %, smrteľné kardiovaskulárne príhody u < 1 % vrátane zlyhania srdca, embólie a cievnej mozgovej príhody.


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)
Po podaní karboplatiny v monoterapii alebo v kombinovanej liečbe (nebola zistená príčinná súvislosť) sa hlásili sekundárne malignity (vrátane promyelocytovej leukémie, ktorá sa objavila 6 rokov po monoterapii karboplatinou a predchádzajúcej rádioterapii).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Myelosupresia je toxicitou limitujúcou dávku karboplatiny. U pacientov s normálnymi východiskovými hodnotami sa trombocytopénia s počtom krvných doštičiek do 50 000/mm vyskytuje u 25 % pacientov, neutropénia s počtom granulocytov do 1 000/mm3 sa vyskytuje u 18 % pacientov a leukopénia s počtom bielych krviniek do 2 000/mm3 u 14 % pacientov. Maximálny pokles sa zvyčajne pozoruje na 21. deň.


Myelosupresia sa môže zhoršiť kombináciou karboplatiny s inými myelosupresívnymi zlúčeninami alebo formami liečby.


Myelosupresia je závažnejšia u pacientov s predchádzajúcou liečbou, hlavne u pacientov s predchádzajúcou liečbou cisplatinou a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek. U pacientov so zlým zdravotným stavom sa vyskytla tiež zvýšená leukopénia a trombocytopénia. Tieto účinky, aj keď zvyčajne reverzibilné, vyústili do infekcií u 4 %pacientov dostávajúcich karboplatinu a do hemoragických komplikácií u 5 % pacientov. Tieto komplikácie viedli k úmrtiu u menej ako 1 % pacientov.


Anémia s hodnotami hemoglobínu do 8 g/dl sa pozorovala u 15 % pacientov s normálnymi východiskovými hodnotami. Výskyt anémie sa zvyšuje so zvyšujúcou expozíciou infúzie karboplatiny.


Poruchy imunitného systému

Alergické reakcie:

Reakcie anafylaktického typu, niekedy smrteľné sa môžu vyskytnúť najčastejšie niekoľko minút po podaní lieku: opuch tváre, dyspnoe, tachykardia, nízky krvný tlak, urtikária, anafylaktický šok a bronchospazmus (pozri časť 4.4).


Tieto reakcie sú podobné ako pri podávaní iných zlúčenín platiny a v prípade ich výskytu je potrebné poskytnúť vhodnú podpornú liečbu.


Poruchy metabolizmu a výživy

Elektrolyty:

Pokles sodíka v sére sa vyskytol u 29 % pacientov, pokles draslíka u 20 % pacientov, vápnika u 22 % pacientov a pokles horčíka v sére u 29 % pacientov. Hlásili sa hlavne prípady včasnej hyponatriémie. Straty elektrolytov sú malé a väčšinou bez akýchkoľvek klinických symptómov.


Neurologické účinky:

Periférna neuropatia (hlavne parestézie a zníženie hlbokých šľachových reflexov) sa po podaní karboplatiny vyskytla u 4 % pacientov. Zdá sa že zvýšené riziko je u pacientov starších ako 65 rokov a u pacientov v minulosti liečených cisplatinou, ako aj u tých, ktorí dostávali dlhodobú liečbu karboplatinou.


Klinicky signifikantné senzorické poruchy (napr. poruchy zraku a zmeny chuti) sa vyskytli u 1 % pacientov.


Celková frekvencia výskytu neurologických vedľajších účinkov sa zdá byť zvýšená u pacientov dostávajúcich kombinovanú liečbu s karboplatinou. Toto môže súvisieť s dlhšou kumulatívnou expozíciou.


Poruchy oka

V súvislosti s liečbou platinou sa hlásili poruchy zraku a zriedkavo strata videnia vrátane prechodnej straty zraku. Spravidla sú spojené s liečbou vysokými dávkami u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Po uvedení lieku na trh bola hlásená optická neuritída.


Poruchy ucha a labyrintu

Ototoxicita:

Poruchy sluchu bez vplyvu na reč s poškodeniami rozsahu pri vysokej frekvencii (4 000 – 8 000 Hz) zistené z niekoľkých audiometrických vyšetrení s frekvenciou výskytu 15 %. Veľmi zriedkavo sa hlásili prípady hypoakúzie.


U pacientov s poškodeným sluchovým orgánom v súvislosti s predchádzajúcou liečbou cisplatinou sa niekedy vyskytla ďalšia exacerbácia počas liečby karboplatinou.


Pri podaní vyšších ako odporučených dávok karboplatiny, v kombinácii s inými ototoxickými látkami, boli hlásené klinicky signifikantné straty sluchu u detských a dospievajúcich pacientov.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Ak je vylúčená pľúcna precitlivenosť je potrebné okrem intersticiálneho pľúcneho ochorenia zvážiť aj pľúcnu fibrózu.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Vracanie sa vyskytuje u 65 % pacientov a u asi tretiny z týchto pacientov je závažné. Nauzea sa vyskytuje u ďalších 15 % pacientov. Zdá sa, že náchylnejší na vracanie sú pacienti, ktorí už boli liečení (najmä pacienti, ktorí už boli liečení cisplatinou). Nauzea a vracanie sa vo všeobecnosti vyskytnú s omeškaním 6 až 12 hodín po podaní karboplatiny.


Tieto účinky obvykle ustúpia do 24 hodín po liečbe a zvyčajne odpovedajú na antiemetiká (ktoré možno podávať preventívne). Vracanie je pravdepodobnejšie ak sa karboplatina podáva v kombinácii s inými emetogénnymi zlúčeninami.

Iné bolestivé gastrointestinálne poruchy sa vyskytli u 8 % pacientov, hnačka a zápcha u 6 % pacientov.


Poruchy pečene a žlčových ciest

U pacientov s normálnymi východiskovými hodnotami boli pozorované zmeny pečeňových funkčných testov vrátane zvýšenia celkového bilirubínu u 5 % pacientov, SGOT u 15 % pacientov a alkalickej fosfatázy u 24 % pacientov. Zmeny boli zvyčajne mierne až stredne závažné a u polovice pacientov reverzibilné. V obmedzených skupinách pacientov dostávajúcich veľmi vysoké dávky karboplatiny a autológnu transplantáciu kostnej drene sa vyskytli závažne zvýšené hodnoty funkčných pečeňových testov.


Zriedkavé: Po podaní vyššej ako odporučenej dávky karboplatiny sa vyskytli prípady akútnej nekrózy pečene.


Poruchy obličiek a močových ciest

Pri podávaní zvyčajných dávok sa menej často vyvinula abnormálna funkcia obličiek aj napriek tomu, že sa karboplatina podávala bez hydratácie veľkým objemom tekutín a/alebo bez forsírovanej diurézy. Zvýšenie kreatinínu v sére sa vyskytlo u 6 % pacientov, zvýšenie nitrózomočoviny v krvi u 14 % pacientov a zvýšenie hladiny kyseliny močovej v krvi u 5 % pacientov. Tieto účinky sú zvyčajne mierne a asi u polovice pacientov reverzibilné. U pacientov dostávajúcich karboplatinu sa klírens kreatinínu javí ako najcitlivejšie meradlo funkcie obličiek. Dvadsaťsedem percent pacientov s východiskovou hodnotu klírensu kreatinínu 60 ml/min alebo vyššou, zaznamenalo jeho zníženie počas liečby karboplatinou.


Ďalšie nežiaduce účinky:

Zriedkavo sa pozorovali alopécia, horúčka a triaška, mukozitída, asténia, nepokoj ako aj dyzegúzia.


Hlásili sa ojedinelé prípady hemolyticko-uremického syndrómu.


Hlásili sa ojedinelé prípady kardiovaskulárnych príhod (zlyhávanie srdca, embólia), ako aj ojedinelé prípady cerebrovaskulárnych príhod.


Hlásili sa prípady hypertenzie.


Lokálne reakcie:

Hlásili sa reakcie v mieste podania injekcie (pálenie, bolesť, začervenanie, opuch, urtikária, nekróza v súvislosti s extravazáciou).


4.9 Predávkovanie


Symptómy predávkovania

Počas fázy I klinických skúšaní sa karboplatina podávala v dávkach do 1 600 mg/m² intravenózne v rámci jedného cyklu. Pri tomto dávkovaní sa pozorovali život ohrozujúce hematologické nežiaduce účinky s granulocytopéniou, trombocytopéniou a anémiou. Maximálny pokles hodnôt granulocytov, trombocytov a hemoglobínu sa pozoroval medzi 9. – 25. dňom (medián: 12. – 17. deň). Granulocyty dosiahli hodnoty ≥ 500/μl po 8 – 14 dňoch (medián: 11) a trombocyty ≥ 25 000/μl po 3 – 8 dňoch (medián: 7).


Vyskytli sa aj nasledujúce nehematologické nežiaduce účinky: poruchy funkcie obličiek s 50 % poklesom glomerulárnej filtrácie, neuropatia, ototoxicita, strata zraku, hyperbilirubinémia, mukozitída, hnačka, nauzea a vracanie s bolesťami hlavy, erytém a závažná infekcia. Vo väčšine prípadov boli poruchy sluchu prechodné a reverzibilné.


Liečba predávkovania

Neexistuje žiadne známe antidotum pri predávkovaní karboplatinou. Predpokladané komplikácie z predávkovania budú súvisieť s myelosupresiou a poškodením funkcie pečene a obličiek. Efektívnym spôsobom zvládnutia hematologických nežiaducich účinkov môže byť transplantácia kostnej drene a transfúzie (trombocyty, krv).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Cytostatiká, zlúčeniny platiny, ATC kód: L01XA02.


Karboplatina je antineoplastická látka. Jej účinok sa dokázal na niekoľkých líniách myších a ľudských buniek.


Karboplatina má účinok porovnateľný s cisplatinou na široké spektrum nádorov bez ohľadu na miesto implantácie.


Techniky alkalickej elúcie a štúdie väzby na DNA preukázali kvalitatívne podobné mechanizmy účinku karboplatiny a cisplatiny. Karboplatina, podobne ako cisplatina, vyvoláva zmeny v superhélixe DNA, ktoré zodpovedajú účinku skrátenia DNA.


Detskí a dospievajúci pacienti: bezpečnosť a účinnosť použitia u detí nebola stanovená (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po podávaní karboplatiny existuje u ľudí lineárna závislosť medzi dávkou a koncentráciou celkovej a voľne ultrafiltrovateľnej platiny v plazme. Plocha pod krivkou závislosti koncentrácie celkovej platiny v plazme od času vykazuje tiež lineárnu závislosť od veľkosti dávky pri klírense kreatinínu ≥ 60 ml/min.


Opakované dávkovanie počas štyroch za sebou nasledujúcich dní nespôsobilo kumuláciu platiny v plazme. Po podaní karboplatiny je u ľudí konečný polčas eliminácie voľnej ultrafiltrovateľnej platiny približne 6 hodín a karboplatiny asi 1,5 hodiny. V začiatočnej fáze je najväčšia časť voľnej ultrafiltrovateľnej platiny prítomná ako karboplatina. Konečný polčas pre celkovú platinu v plazme je 24 hodín. Približne 87 % platiny v plazme sa viaže na bielkoviny do 24 hodín po podaní.


Karboplatina sa vylučuje hlavne močom, pričom do 24 hodín sa vylúči asi 70 % podanej platiny. Najväčšia časť lieku sa vylúči počas prvých 6 hodín. Celkový telesný a renálny klírens voľnej ultrafiltrovateľnej platiny koreluje s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie, nie však tubulárnej sekrécie.


Bolo hlásené, že klírens karboplatiny sa u detských a dospievajúcich pacientov (pozri časť 4.2 a 4.4) mení 3- až 4-násobne. Údaje z literatúry naznačujú, že u dospelých pacientov môže funkcia obličiek prispieť ku zmenám klírensu karboplatiny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Preukázalo sa, že u potkanov je karboplatina embryotoxická a teratogénna. Je mutagénnna in vivo a in vitro, a hoci sa neštudoval jej karcinogénny potenciál, zlúčeniny s podobným mechanizmom účinku a mutagenitou sú karcinogénne.


Štúdie toxicity preukázali, že extravazálne podanie karboplatiny spôsobuje nekrózu tkanív.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


Karboplatina môže interagovať s hliníkom a tvoriť čierny precipitát. Injekčné ihly, injekčné striekačky, katétre alebo infúzne súpravy obsahujúce hliníkové časti, ktoré môžu prísť do kontaktu s karboplatinou, sa nemajú používať na prípravu a podávanie karboplatiny.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorené

2 roky


Po zriedení

Chemická a fyzikálna stabilita pred použitím, po zriedení v 5% glukóze, bola preukázaná počas 96 hodín pri 2 °C až 8 °C a 96 hodín pri 20 °C až 25 °C.


Chemická a fyzikálna stabilita pred použitím, po zriedení v 0,9% chloride sodnom, bola preukázaná počas 24 hodín pri 2 °C až 8 °C a počas 8 hodín pri 20 °C až 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností by nemali prekročiť 24 hodín pri 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie vykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25˚C. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Podmienky na uchovávanie po riedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


5 ml/15 ml/45 ml/60 ml infúzneho koncentrátu v injekčnej liekovke z bezfarebného skla typu I (Ph. Eur.) s gumovou zátkou flurotec a každá veľkosť balenia má zelený/modrý/červený alebo žltý flip-off uzáver. Každá injekčná liekovka môže mať ochranné tesnenie a môže/nemusí byť zabalená v obale z plastu.


Veľkosť balenia:

1 injekčná liekovka


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tento liek je len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


Pokyny na riedenie

Liek sa musí pred infúziou zriediť 5% injekčným roztokom glukózy alebo 0,9% injekčným roztokom chloridu sodného na koncentráciu 0,5 mg/ml (500 mikrogramov/ml).


Roztok sa má pred podaním vizuálne skontrolovať či neobsahuje pevné čiastočky alebo zmenu sfarbenia. Roztok sa má použiť len ak je číry a bez viditeľných častíc.


Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s cytostatikami:

 1. Karboplatinu majú pripraviť na podanie len kvalifikovaní pracovníci, ktorí boli vyškolení v oblasti bezpečného používania chemoterapeutík.

 2. Táto činnosť sa má vykonávať vo vyhradenom priestore.

 3. Majú sa používať ochranné rukavice, maska na tvár a ochranné oblečenie.

 4. Je potrebné postupovať opatrne, aby sa zabránilo náhodnému kontaktu lieku s očami. V prípade kontaktu s očami ich opláchnite vodou a/alebo fyziologickým roztokom.

 5. Tehotné pracovníčky nemajú zaobchádzať s cytostatikami.

 6. Likvidácii predmetov použitých na prípravu cytostatík (injekčné striekačky, injekčné ihly, atď.) sa má venovať náležitá pozornosť a postupovať opatrne. Zvyšný a biologický materiál sa môže zlikvidovať tak, že sa umiestni do polyetylénového vrecúška s dvojitým tesnením a spáli sa pri teplote 1 000 °C.

 7. Pracovná plocha má byť pokrytá absorbujúcim jednorazovým papierom s vrstvou z plastu.

 8. Na všetky injekčné striekačky a súpravy použite konektor luer-lock. Odporúča sa použiť hrubé injekčné ihly, aby sa minimalizoval tlak a možnosť tvorby aerosólov. Tvorbu aerosólov možno tiež znížiť použitím odvzdušňovacej ihly.


Likvidácia

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon

Hampshire, GU350NF

Veľká Británia


8. Registračné číslo


44/0165/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.3.2012


10. Dátum revízie TEXTU


Máj 2014

13Carboplatin Kabi 10 mg/ml