+ ipil.sk

CARDIORAL 75 mg mäkké kapsulyPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01517-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05698-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


CARDIORAL 75 mg mäkké kapsuly


kyselina acetylsalicylová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je CARDIORAL a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CARDIORAL

3. Ako užívať CARDIORAL

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať CARDIORAL

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je CARDIORAL a na čo sa používa


CARDIORAL obsahuje kyselinu acetylsalicylovú (tiež známu ako aspirín), ktorá pôsobí ako protidoštičkový liek. To znamená, že pomáha predchádzať tvorbe krvných zrazenín a blokovaniu prietoku krvi do dôležitých oblastí tela ako sú srdce alebo mozog.


CARDIORAL sa môže používať u pacientov, ktorí mali malú mozgovú príhodu (prechodný ischemický atak – TIA, t.zn. prechodné nedokrvenie mozgu), mozgovú porážku alebo srdcový infarkt s cieľom, aby sa predišlo ich opakovaniu. Môže sa tiež použiť na prevenciu srdcovo-cievnych príhod u pacientov, ktorí trpia na stabilnú alebo nestabilnú srdcovú angínu (typ bolesti v hrudníku, angina pectoris).


Tento liek sa tiež používa u pacientov, ktorí podstúpili určité typy srdcových operácií na rozšírenie alebo spriechodnenie krvných ciev, kde je potrebné predchádzať akémukoľvek upchatiu ciev.


CARDIORAL sa neodporúča na liečbu akútnych stavov. Môže sa používať iba ako preventívna liečba.


Táto forma kyseliny acetylsalicylovej nie je vhodná na liečbu bolesti alebo horúčky.


Tento liek sa neodporúča u detí mladších ako 12 rokov.

Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak si nie ste istý, prečo dostávate tento liek, opýtajte sa vášho lekára.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CARDIORAL


Neužívajte CARDIORAL

 • ak ste niekedy mali alergickú reakciu (reakciu precitlivenosti) na kyselinu acetylsalicylovú (ktorá sa tiež nazýva Aspirín), na iné nesteroidové protizápalové lieky alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak máte v súčasnosti žalúdkový vred, krvácanie do žalúdka, tenkého čreva alebo akýkoľvek iný typ krvácania ako napr. krvácanie do mozgu;

 • ak ste v minulosti pri užívaní kyseliny acetylsalicylovej mali žalúdočné ťažkosti;

 • ak máte závažné ochorenie pečene;

 • ak máte závažné ochorenie obličiek;

 • ak máte určité ochorenie, ktoré ovplyvňuje vašu krvnú zrážanlivosť ako napr. hemofília;

 • ak ste v 7. – 9. mesiaci tehotenstva (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať CARDIORAL, obráťte sa na svojho lekára lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Váš lekár možno bude musieť urobiť testy, aby zistil, či je tento liek pre vás vhodný. Povedzte svojmu lekárovi, ak trpíte alebo ste v minulosti trpeli na niektorý z nasledovných stavov:


 • mierne alebo stredne závažné ochorenie pečene,

 • astma, žihľavka alebo nádcha s upchatým nosom spôsobená alergiou (alergická rinitída),

 • vysoký krvný tlak,

 • ochorenie obličiek,

 • dna (choroba, ktorá spôsobuje bolesť, zápal a opuch jedného alebo viac kĺbov),

 • žalúdočné alebo črevné vredy,

 • silné menštruačné krvácanie.


Ak sa CARDIORAL použije vo vyšších dávkach, môže zvyšovať riziko účinku derivátov sulfonylmočoviny a inzulínov na zníženie hladiny cukru v krvi.


Operačné výkony

Ak sa máte podrobiť operácii alebo extrakcii (vytrhnutiu) zuba, môže váš lekár liečbu dočasne prerušiť.


Iné lieky a CARDIORAL

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


CARDIORAL môže zvyšovať účinky niektorých liekov alebo zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov.


Medzi takéto lieky patria:

 • lieky na zriedenie krvi (napr. warfarín, heparín a tiklopidín) alebo na rozpustenie krvných zrazenín počas srdcového infarktu alebo mozgovej porážky (klopidogrel),

 • kortikosteroidy (protizápalové lieky) napr. prednizolón alebo nesteroidové protizápalové lieky (ibuprofén, diklofenak),

 • lieky používané na liečbu depresie alebo úzkosti vrátane inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) ako je fluoxetín alebo sertralín,

 • metotrexát používaný na liečbu lupienky (psoriázy, kožná choroba) alebo rakoviny.


Menšiu účinnosť CARDIORALu môžu spôsobiť tieto lieky:

 • lieky užívané na žalúdočné vredy (omeprazol, sukralfát, tzv. H2 antagonisty – napr. cimetidín, ranitidín, famotidín a niektoré lieky znižujúce kyslosť žalúdočnej šťavy, tzv. antacidá)


CARDIORAL môže znížiť účinnosť iných liekov používaných v rovnakom čase. K ním patria:

 • lieky používané pri liečbe dny.


CARDIORAL a jedlo, nápoje a alkohol

CARDIORAL sa môže užívať pred jedlom alebo po jedle.

Požívanie alkoholu môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

CARDIORAL (kyselina acetylsalicylová) sa neodporúča užívať v prvých troch mesiacoch tehotenstva bez lekárskeho dohľadu a nesmie sa používať v posledných troch mesiacoch tehotenstva.


Dojčenie

Neužívajte CARDIORAL, keď dojčíte.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

CARDIORAL pravdepodobne nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


CARDIORALobsahuje istý druh cukru, sorbitol.

Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby


 1. Ako užívať CARDIORAL


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

CARDIORAL užívajte, pokiaľ je to možné, každý deň v rovnakom čase.


Kapsuly prehltnite celé a zapite ich dostatočným množstvom vody.


Dospelí

Odporúčaná dávka je jedna 75 mg kapsula denne.


Starší pacienti

Odporúčaná dávka je jedna 75 mg kapsula denne.


Deti a dospievajúci

CARDIORAL sa neodporúča u detí mladších ako 12 rokov.


Ak užijete viac CARDIORALu, ako máte

Ak náhodne užijete viac kapsúl, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice na pohotovosť. Vždy zoberte so sebou aj balenie lieku, hoci aj prázdne.


Predávkovanie sa môže prejaviť ako pocit závratu (vertigo), bolesť hlavy, zvonenie v ušiach, zmätenosť, pocit na vracanie a bolesť brucha. Veľké predávkovanie môže spôsobiť rýchlejšie dýchanie, než obvykle (hyperventilácia), dýchavičnosť, prehriatie, potenie, nekľud, kŕče, zrakové halucinácie, nízku hladinu cukru a prípadne bezvedomie alebo kómu.


Ak zabudnete užiť CARDIORAL


Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju čo najskôr, pokiaľ však už nie je čas na ďalšiu dávku.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať CARDIORAL


Neprestaňte užívať CARDIORAL, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Bezodkladne povedzte svojmu lekárovi, ak po užití tohto lieku pocítite ktorýkoľvek z nasledovných príznakov:

 • náhla dýchavičnosť; sťažené dýchanie;

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier; opuch končatín (edém);

 • vyrážka alebo svrbenie (najmä postihujúce celé telo) môžu byť znakmi stavov, známych ako angioedém alebo anafylaktický šok.


Hoci vyššie uvedené príznaky sú zriedkavé, môžu byť závažné. Ak sa niektoré z dole uvedených

vedľajších účinkov vyskytnú v závažnej miere, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:


Časté vedľajšie účinky:

(vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 liečených osôb)

 • bolesť žalúdka,

 • čierna alebo dechtovitá stolica, čo môže byť spôsobené krvou v stolici,

 • vracanie krvi.


Zriedkavé vedľajšie účinky

(vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000 liečených osôb),

 • krvácanie z nosa, ďasien, silnejšie menštruačné krvácanie,

 • astma, prekrvenie nosnej sliznice (nádcha).


Vedľajšie účinky (neznáma častosť výskytu)

 • poruchy pečene a obličiek,

 • vysoká hladina kyseliny močovej vo vašej krvi,

 • nízka hladina cukru v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať CARDIORAL


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Kapsuly musia byť užité do 40 dní od prvého otvorenia fľaše.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo CARDIORAL obsahuje

Liečivo je kyselina acetylsalicylová.

Každá mäkká kapsula obsahuje 75 mg kyseliny acetylsalicylovej.


Ďalšie zložky sú: triglyceridy omega-3-kyselín, škrob, kyselina citrónová, žltý včelí vosk (E 901), hydrogenovaný kokosový olej, palmový olej.


Zložky kapsuly sú: želatína (E 441), tekutý sorbitol, čiastočne dehydrovaný (E 420), glycerol, kukuričný škrob.


Ako vyzerá CARDIORAL a obsah balenia

CARDIORAL mäkké kapsuly sú oválne, nepriehľadné, svetložlté. Veľkosť mäkkej kapsuly: stredná dĺžka 13,7 mm, stredná šírka 8,5 mm.


Veľkosť balenia:

Kapsuly CARDIORAL sú balené do Pentapharm Aclar/Aluminium blistrov a sú dostupné v baleniach s 30 mäkkými kapsulami.


Kapsuly CARDIORAL sú balené do 50 ml okrúhlej plastovej fľaše s uzáverom so závitom a integrovaným vysušovadlom.

Každá fľaša obsahuje 30 mäkkých kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

IBSA Slovakia s.r.o.

Mýtna 42

811 05 Bratislava


Výrobcovia

Laboratoires GENEVRIER S.A.

280 rue de Goa – Z.I. Les Trois Moulins

Parc de Sophia-Antipolis – 06600 Antibes

Francúzsko


IBSA Farmaceutici Italia Srl

Via Martiri di Cefalonia 2 – 26900 Lodi

Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

CARDIORAL 75 mg mäkké kapsuly (Holandsko, Česká republika, Grécko, Luxembursko, Taliansko, Slovenská republika)

CARDILON 75 mg mäkké kapsuly (Španielsko)

CORDISAL 75 mg mäkké kapsuly (Maďarsko)

ACIDE ACETYLSALICYLIQUE GENEVRIER (Francúzsko)

CORDILON 75 mg mäkké kapsuly (Portugalsko)


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.


5CARDIORAL 75 mg mäkké kapsuly

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01517-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


CARDIORAL 75 mg mäkké kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula obsahuje 75 mg kyseliny acetylsalicylovej.


Pomocná látka so známym účinkom: tekutý sorbitol, čiastočne dehydrovaný (E 420)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Mäkká kapsula

Nepriehľadná svetložltá oválna mäkká kapsula veľkosti 6.

Rozmery:

Stredná dĺžka: 13,7 mm

Stredná šírka: 8,5 mm


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Sekundárna prevencia infarktov myokardu.

 • Prevencia kardiovaskulárnej morbidity u pacientov trpiacich na stabilnú anginu pectoris.

 • Liečba nestabilnej anginy pectoris, okrem podávania počas akútnej liečby.

 • Prevencia oklúzie štepu po transplantácii bypasu koronárnej tepny (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)).

 • Koronárna angioplastika, okrem podávania počas akútnej fázy.

 • Sekundárna prevencia prechodných ischemických atakov (TIA) a ischemických cerebrovaskulárnych príhod (CVA), za predpokladu vylúčenia intracerebrálnej hemorágie


CARDIORAL sa neodporúča v život zachraňujúcich situáciách. Je určený na sekundárnu prevenciu pri chronickej liečbe.


CARDIORAL je indikovaný u dospelých a detí vo veku nad 12 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


CARDIORAL sa nemá užívať predtým, než sa lekár vyjadrí k vhodnosti liečby. Liečba je má byť dlhodobá, pod lekárskym dohľadom.


Dávkovanie

Kapsuly sa prehĺtajú celé, zapité vodou.


Dospelí

Zvyčajná dávka je 75 mg denne.

Starší pacienti

Ak nie je prítomná ťažká renálna alebo hepatálna insuficiencia (pozri časti 4.3 Kontraindikácie a 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní), odporúča sa bežná dávka pre dospelých.


Pediatrická populácia

CARDIORAL sa neodporúča u detí mladších ako 12 rokov (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Spôsob podávania


Prehltnite kapsulu s vodou.


4.3 Kontraindikácie


 • Hypersenzitivita na liečivo, zlúčeniny kyseliny salicylovej alebo na inhibítory syntetázy prostaglandínu (napr. u niektorých astmatických pacientov, ktorí môžu dostať prudký astmatický záchvat alebo omdlieť) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Pacienti so žalúdočnými ťažkosťami alebo pacienti, ktorí trpeli na bolesť žalúdka pri predchádzajúcom užívaní kyseliny acetylsalicylovej.

 • Peptický vred a/alebo krvácanie do žalúdka/tenkého čreva alebo iné krvácania ako napr. cerebrovaskulárna hemoragia.

 • Hepatálna insuficiencia.

 • Ťažká renálna insuficiencia.

 • Pacienti s hemoragickou diatézou alebo s poruchami koagulácie ako napr. hemofília a hypotrombinémia.

 • Dávky nad 100 mg denne v treťom trimestri gravidity (pozri časť 4.6 Fertilita, gravidita a laktácia).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


CARDIORAL nie je vhodný ako protizápalový/analgetický/antipyretický liek.

Odporúča sa pre použitie u dospelých a u detí starších ako 12 rokov.


V prípadoch renálnej insuficiencie, astmy, žihľavky, rinitídy, hypertenzie a u pacientov so žalúdočnými a duodenálnymi vredmi v anamnéze alebo s hemoragickými epizódami alebo u pacientov liečených antikoagulanciami sa CARDIORAL má podávať s opatrnosťou.


CARDIORAL sa neodporúča pri dne a počas menorágie, pretože môže zvýšiť menštruačné krvácanie.


U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou pečeňovou nedostatočnosťou treba pravidelne kontrolovať funkcie pečene.


Opatrne sa podáva pred chirurgickými zákrokmi, vrátane extrakcie zubov. Môže byť potrebné prechodné prerušenie liečby.


Pokiaľ to nie je jasne indikované, neodporúča sa súbežná liečba CARDIORALU s inými liekmi, ktoré ovplyvňujú hemostázu (napr, trombolytiká a antiagreganciá, protizápalové lieky a inhibítory spätného vychytávania serotonínu) lebo sa môže zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie). Pokiaľ je nutné túto kombináciu liekov použiť, odporúča sa starostlivé sledovanie pacienta z hľadiska príznakov krvácania.


CARDIORAL sa má podávať s opatrnosťou, pretože bolo preukázané, že vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej spôsobujú hemolýzu. V prípade potreby sa vysoké dávky môžu podávať pod lekárskym dohľadom.


Liek obsahuje sorbitol: pacienti so zriedkavou vrodenou intoleranciou fruktózy nemajú tento liek užívať.


Pediatrická populácia


Neodporúča sa podávanie kyseliny acetylsalicylovej u detí mladších ako 12 rokov, pokiaľ predpokladaný prínos nepreváži možné riziká. Kyselina acetylsalicylová môže byť u niektorých detí faktorom, ktorý prispieva ku vzniku Reyeovho syndrómu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kyselina acetylsalicylová môže zosilňovať:


 • antikoagulačný účinok antagonistov vitamínu K, heparínu a tiklopidínu, iných antiagregancií (napr. klopidogrelu) a trombolytík,

 • toxicitu metotrexátu. Metotrexát podávaný v dávkach nad 30 mg/týždeň: zvýšenie toxicity metotrexátu, najmä hematologickej (zníženie renálneho klírens metotrexátu pri jeho používaní s protizápalovými liekmi všeobecne a vytesnenie metotrexátu z väzby na plazmatické bielkoviny kyselinou acetylsalicylovou),

 • riziko krvácania, hlavne gastrointestinálneho pri kombinácii s nesteroidnými protizápalovými látkami, kortikosteroidmi, inhibítormi spätného vychytávania serotonínu, deferasiroxom a alkoholom.


Kombinácia týchto látok s kyselinou acetylsalicylovou môže vyžadovať úpravu dávkovania.


Kyselina acetylsalicylová môže pri určitých dávkach znižovať:účinok urikozurík.


Antacidá môžu znižovať účinok kyseliny acetylsalicylovej najmä znížením jej absorpcie

v gastrointestinálnom trakte. Kyselina acetylsalicylová môže spôsobiť akútne zlyhanie obličiek

inhibíciou syntézy prostaglandínov a znížením rýchlosti glomerulárnej filtrácie, a to najmä u

dehydratovaných pacientov, pri renálnej insuficiencii a u pacientov súbežne liečených diuretikami,

inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE). U týchto pacientov sa odporúča dôsledné

monitorovanie funkcie obličiek.


Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny

acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov, pokiaľ sa tieto liečivá užívajú súbežne. Obmedzenia týchto údajov a neistota ohľadne extrapolácie laboratórnych údajov na klinickú situáciu však naznačujú, že nie je možné urobiť jednoznačné závery ohľadne pravidelného užívania ibuprofénu a nie je možné sa domnievať, že pri občasnom užití ibuprofénu bude klinicky významný účinok pravdepodobný (pozri časť 5.1 Farmakodynamické vlastnosti).


Riziko hypoglykemického účinku s derivátmi sulfonylmočoviny a inzulínmi môže byť potenciované pri predávkovaní CARDIORALom.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nízke dávky (do 100 mg denne):

Klinické štúdie ukazujú, že dávky do 100 mg denne, používané výlučne v pôrodníctve pri špeciálnom

sledovaní, sú bezpečné.


Dávky 100 – 500 mg denne:

S používaním dávok od 100 mg do 500 mg denne nie sú dostatočné klinické skúsenosti. Preto

dole uvedené odporúčania pre dávky 500 mg denne a vyššie platia aj pre toto dávkovacie

rozmedzie.


Dávky 500 mg denne a vyššie:

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže negatívne ovplyvniť tehotenstvo a/alebo embryofetálny

vývoj. Dáta z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov a srdcových malformácií a

gastroschízy po použití inhibítora syntézy prostaglandínov v skorej fáze tehotenstva. Absolútne riziko

kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že

riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou liečby. U zvierat sa preukázalo, že inhibítor syntézy

prostaglandínov vedie k zvýšeniu preimplantačných a postimplantačných strát a embryofetálnej

letality. U zvierat, ktorým sa podával inhibítor syntézy prostaglandínov počas obdobia organogenézy,

bol ďalej popísaný zvýšený výskyt rôznych chýb vrátane kardiovaskulárnych. V prvom a druhom

trimestri gravidity sa kyselina acetylsalicylová nemá podávať, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak

kyselinu acetylsalicylovú užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť alebo je v prvom a druhom trimestri

tehotenstva, je potrebné podávať čo najnižšiu dávku a liečba má byť čo najkratšia.


V treťom trimestri tehotenstva môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

 • kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou);

 • renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať až k zlyhaniu obličiek s oligohydroamniózou;

_ možnému predĺženiu krvácavosti; antiagregačný účinok sa môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych dávkach;

 • inhibícii kontrakcií maternice, ktorá má za následok oneskorený alebo predĺžený pôrod.


Z týchto dôvodov je kyselina acetylsalicylová v dávkach 100 mg denne a vyšších kontraindikovaná v

treťom trimestri gravidity.


Laktácia

Salicyláty a ich metabolity sa v malom množstve vylučujú do ľudského materského mlieka. Keďže sa doposiaľ nepreukázali žiadne škodlivé účinky na novorodenca po ich príležitostnom používaní, nie je nutné po jednorazovom užití týchto liečiv prerušiť dojčenie. Pri ich pravidelnom užívaní alebo užití vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Kyselina acetylsalicylová nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú rozdelené do tried orgánových systémov. V rámci jednotlivých tried orgánových systémov sú nežiaduce účinky klasifikované podľa frekvencie výskytu s použitím nasledovného pravidla:

veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (1/10 000), častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.

K popisu jednotlivých nežiaducich účinkov je použitý najvhodnejší termín terminológie MedDRA (verzia 11.1). Neuvádzajú sa synonymá alebo príbuzné stavy, je však potrebné ich tiež zobrať do úvahy.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie ako napr. angioedém, alergický edém, anafylaktický šok.


Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme: hyperurikémia, hypoglykémia.


Poruchy ciev

Zriedkavé: hemoragické poruchy (epistaxa, krvácanie z ďasien).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: astma, rinitída, bronchospazmus


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: menorágia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: hemateméza, meléna, gastrointestinálne krvácanie, bolesť brucha


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: pečeňová insuficiencia


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: žihľavka, kožné reakcie


Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme: akútna renálna insuficiencia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Aj keď existujú významné rozdiely medzi jednotlivými osobami, za toxickú dávku sa považuje dávka

približne 200 mg/kg u dospelých a 100 mg/kg u detí.


Letálna dávka kyseliny acetylsalicylovej je 25 - 30 g. Koncentrácia salicylátu v plazme nad 300 mg/l znamená intoxikáciu.


Plazmatické koncentrácie nad 500 mg/l u dospelých a 300 mg/l u detí spôsobujú obvykle ťažkú

toxicitu.


Stredne ťažká intoxikácia sa prejavuje ako vertigo, bolesti hlavy, tinnitus, zmätenosť a

gastrointestinálne symptómy (nauzea, vracanie a bolesť brucha).


Ťažká intoxikácia sa prejavuje ako ťažká porucha acidobázickej rovnováhy. Jej prvým príznakom

je hyperventilácia, ktorá má za následok respiračnú alkalózu.


Respiračná acidóza vzniká ako následok utlmenia dýchacieho centra. Okrem toho sa metabolická acidóza vyskytuje v dôsledku prítomnosti salicylátu. Pretože mladšie deti sa obvykle

dostavia k lekárovi až v neskorom štádiu intoxikácie, je u nich obvykle prítomná acidóza.


Ďalej sa môžu objaviť tieto symptómy: hypertermia a potenie vedúce k dehydratácii, ktorá sa

prejavuje nepokojom, kŕčmi, halucináciami a hypoglykémiou.

Útlm nervového systému môže viesť ku kóme, kardiovaskulárnemu kolapsu či zástave dýchania.


Pri požití toxickej dávky je nutná hospitalizácia. Pri stredne ťažkej intoxikácii sa treba pokúsiť vyvolať dávenie.


Ak je tento pokus neúspešný, má sa v prvej hodine po požití nadmerného množstva lieku

začať s výplachom žalúdka. Potom sa podá aktívne uhlie (adsorbencium) a síran sodný

(laxatívum).


Aktívne uhlie sa má podať v jednorazovej dávke (50 g u dospelých, 1 g/kg telesnej hmotnosti u detí

vo veku do 12 rokov).


Alkalizácia moču (250 mmol NaHCO3 po dobu 3 hodín) so súčasnou kontrolou pH moču. Pri ťažkej intoxikácii sa má uprednostniť hemodialýza. Ďalšie symptómy sa liečia symptomaticky.


5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiagreganciá trombocytov okrem heparínu

ATC kód: B01AC06


Kyselina acetylsalicylová inhibuje aktiváciu trombocytov: blokádou trombocytovej cyklooxygenázy

acetyláciou inhibuje syntézu tromboxánu A2, čo je fyziologická aktivačná látka uvoľňovaná

trombocytmi, ktorá hrá úlohu pri komplikáciách ateromatóznych lézií. Opakované dávky od 20 do 325

mg sa podieľajú na inhibícii enzymatickej aktivity od 30 do 99 %.


Vzhľadom na ireverzibilnú povahu väzby pretrváva tento účinok po dobu životnosti trombocytu (7 – 10 dní). Inhibičný účinok sa nevyčerpá pri dlhodobej liečbe a enzymatická aktivita postupne opäť začína po obnove trombocytov za 24 - 48 hodín po prerušení liečby.


Kyselina acetylsalicylová predlžuje krvácavosť v priemere o 50 až 100 %. U jednotlivých osôb je

možné pozorovať rozdiely.


Experimentálne dáta ukazujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny

acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov, pokiaľ sa podáva súbežne. V jednej štúdii sa zistilo,

že ak sa podala jednorazová dávka 400 mg ibuprofénu 8 hodín pred alebo v priebehu 30 minút po dávke 81 mg kyseliny acetylsalicylovej s okamžitým uvoľňovaním, došlo k zníženiu účinku kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo agregáciu trombocytov. Obmedzenie týchto údajov a neistota ohľadne extrapolácie laboratórnych údajov na klinickú situáciu však naznačujú, že nie je možné urobiť jednoznačné závery ohľadne pravidelného používania ibuprofénu a nie je možné sa domnievať, že pri príležitostnom použití ibuprofénu bude klinicky významný účinok pravdepodobný.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) sa dosahuje asi po 40 minútach (tmax). Hlavným miestom absorpcie je proximálna časť tenkého čreva. Avšak významná časť dávky sa hydrolyzuje na kyselinu salicylovú v stene tenkého čreva v priebehu absorpcie.


Stupeň hydrolýzy závisí od rýchlosti absorpcie.

Podávanie kyseliny acetylsalicylovej s jedlom spomaľuje jej absorpciu (nižšie plazmatické koncentrácie), ale ju nezníži.


Distribúcia

Distribučný objem kyseliny acetylsalicylovej je približne 0,16 l/kg telesnej hmotnosti. Kyselina salicylová, ktorá je prvým produktom premeny kyseliny acetylsalicylovej, sa viaže na plazmatické bielkoviny, prevažne albumín, z viac ako 90 %. Kyselina salicylová pomaly preniká do synoviálnej tekutiny. Prestupuje placentou a prechádza do materského mlieka.


Biotransformácia

Acetylsalicylát sa premieňa na kyselinu salicylovú primárne hydrolýzou.

Polčas kyseliny acetylsalicylovej je krátky: približne 15 - 20 minút.


Kyselina salicylová sa následne mení na konjugáty s glycínom a s kyselinou glukurónovou a stopy kyseliny gentisovej. Pri vyšších terapeutických dávkach je miera konverznej kapacity kyseliny salicylovej prekročená a farmakokinetika sa stáva nelineárna.


To vedie k predĺženiu zdanlivého polčasu eliminácie kyseliny salicylovej z niekoľkých hodín na približne dvadsaťštyri hodín.


Eliminácia

Vylučovanie prebieha najmä obličkami. Tubulárna reabsorpcia kyseliny acetylsalicylovej je závislá na pH. Pri alkalizácii moču sa podiel nezmenenej kyseliny acetylsalicylovej môže zvýšiť z približne 10 % až na približne 80 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na potkanoch boli pozorované fetotoxické a teratogénne účinky kyseliny acetylsalicylovej pri dávkach toxických pre matku. Klinický význam tohto nálezu nie je známy, keďže dávky použité v predklinických štúdiách sú oveľa vyššie (najmenej 7-násobne) ako sú maximálne odporúčané dávky pri cielených kardiovaskulárnych indikáciách.

V štúdiách na myšiach a potkanoch neboli pozorované kancerogénne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly: triglyceridy omega-3 kyselín, škrob, kyselina citrónová, žltý vosk (E 901), hydrogénovaný kokosový olej, palmový olej


Obal kapsuly: želatína (E 441), tekutý, čiastočne dehydrovaný sorbitol (E 420), glycerol, kukuričný škrob


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 25 °C.

Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Kapsuly musia byť užité do 40 dní od prvého otvorenia fľaše.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Kapsuly sú balené do Pentapharm Aclar/Aluminium blistrov.

Každá škatuľa obsahuje 30 mäkkých kapsúl.


Kapsuly sú balené do 50 ml okrúhlej plastovej fľaše s uzáverom so závitom a integrovaným vysušovadlom.

Každá fľaša obsahuje 30 mäkkých kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


IBSA Slovakia s.r.o.

Mýtna 42

811 05 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


16/0014/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26.02.2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014
8CARDIORAL 75 mg mäkké kapsuly