+ ipil.sk

Carvedilol-Teva 12,5 mgPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikacii zmeny v registrácií, ev.č. 2012/00935, 2012/01164, 2012/04141


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Carvedilol - Teva 6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg

Tablety

karvedilol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Carvedilol - Teva a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Carvedilol Teva

3. Ako užívať Carvedilol Teva

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Carvedilol Teva

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE CARVEDILOL - TEVA A NA ČO SA POUŽÍVA


Karvedilol patrí do skupiny liečiv nazývaných beta-blokátoroy. Beta-blokátory uvoľňujú a rozširujú stenu krvných ciev a spomaľujú činnosť Vášho srdca. Toto umožňuje spomaliť srdcový rytmus a znížiť krvný tlak.


Karvedilol sa používa na:

 • liečbu angíny pektoris (bolesti na hrudníku)

 • kontrolu vysokého krvného tlaku.


 • Karvedilol sa v kombinácii s inými liekmi taktiež používa na liečbu srdcového zlyhania.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE CARVEDILOL TEVA


Neužívajte Carvedilol Teva:

- keď ste alergický (precitlivený) na karvedilol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku,

- keď máte alebo ste v minulosti mali astmu alebo iné ochorenie pľúc ak ste to pred užitím tohto lieku nekonzultovali so svojím lekárom alebo lekárnikom,

- keď máte problémy s Vaším srdcom (napríklad poruchu vodivého systému srdca alebo srdcové zlyhanie), keďže karvedilol nie je vhodný pre ľudí s určitými typmi ochorení srdca,

- keď trpíte nezvyčajnou formou bolesti na hrudníku nazývanou Prinzmetalova angína,

- keď máte veľmi nízky pulz alebo veľmi nízky krvný tlak, čo niekedy môže zapríčiňovať závraty, mdloby alebo zatmenie pred očami pri postavení sa,

- keď v súčasnej dobe užívate verapamil alebo diltiazem podávané vo forme intravenóznej injekcie alebo infúzie,

- keď máte poruchu acidobázickej rovnováhy vo Vašej krvi (metabolickú acidózu),

- keď máte ochorenie pečene,

- keď máte feochromocytóm (nádor jednej z nadobličiek), pokiaľ Vaše ochorenie nie je dostatočne kontrolované liekmi.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Carvedilol - Teva

Skôr ako užijete tento liek, informujte svojho lekára:

 • keď máte diabetes (cukrovku), keďže liečba môže zastrieť príznaky nízkej hladiny cukru v krvi

 • keď máte problémy s obličkami

 • keď máte Raynaudov syndróm (prsty na rukách alebo nohách najprv zmodrajú, potom zbelejú a nakoniec sčervenejú spolu s objavením sa bolesti) alebo ochorenie periférnych ciev, ktoré spôsobuje že Vaše ruky a chodidlá sú studené alebo pociťujete mravčenie

 • keď máte problémy so štítnou žľazou

 • keď ste v minulosti mali závažnú alergickú reakciu alebo ak sa máte podrobiť alergickej desenzitizačnej liečbe, napr. na uštipnutie osy alebo včely

 • keď máte psoriázu (oblasti ztenšenej a suchej kože)

 • keď používate kontaktné šošovky, keďže Carvedilol - Teva môže vysušovať oči

 • keď ste mali problémy pri užívaní debrizochínu (liek na liečbu vysokého krvného tlaku).


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinných liekov, oznámte to, prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to preto, lebo karvedilol môže ovplyvniť učinok niektorých liekov. Tiež iné lieky môžu ovplyvniť účinok karvedilolu.


Informujte svojho lekára, keď užívate niektorý z nasledovných liekov:

 • iné lieky na srdce alebo na vysoký krvný tlak obzvlášť

 • lieky na kontrolu srdcového rytmu (antiarytmiká) napr. amiodaron

 • blokátory kalciových kanálov napr. amlodipín, diltiazem, verapamil, nifedipín

 • na liečbu srdcového zlyhania napr. digoxín

 • nitráty napr. glyceryl trinitrát

 • guanetidín, reserpín, metyldopa

 • klonidín

 • inhibítory monoamino-oxidázy (lieky na liečbu depresie) napr. moklobemid

 • barbituráty napr. amylobarbiton (liek na spanie)

 • fenotiazíny napr. prochlorperazín (na útlm vracania a nevoľnosti)

 • antidepresíva napr. amitriptilín, fluoxetín (na liečbu depresie)

 • cyklosporín (liek, ktorý sa používa na potlačenie imunitného systému pri transplantácii

orgánov)

 • inzulín alebo tablety na liečbu cukrovky

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) napr. ibuprofén (na liečbu bolesti, stuhnutosti a zápalu bolestivých kostí, kĺbov a svalov)

 • kortikoidy (na potlačenie zápalu) napr. beklometazón

 • estrogény (užívané ako antikoncepcia alebo hormónálna substitučná liečba)

 • rifampicín (antibiotikum, ktoré sa používa na liečbu tuberkulózy)

cimetidín (liek, ktorý sa používa na liečbu žalúdočných vredov)

 • ketokonazol (liek, ktorý sa používa na liečbu hubových infekcií)

 • haloperidol (liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých mentálnych/psychických ochorení)

 • erytromycín (antibiotikum na liečbu bakteriálnych infekcií)

 • sympatomimetiká (lieky, ktoré zvyšujú funkciu sympatického nervového systému), napr. efedrín

 • ergotamín (liek, ktorý sa používa na liečbu migrény)

 • neuromuskulárne relaxanciá (lieky, ktoré znižujú napätie svalov pri anestézií), napr. atrakurium besilát.


Keď sa chystáte na operačný zákrok, oznámte vo Vašej nemocnici alebo svojmu zubárovi, že užívate Carvedilol Teva.


Užívanie Carvedilolu -Teva s jedlom a nápojmi

Nekonzumujte alkohol počas liečby liekom Carvedilol -Teva.


Tehotenstvo a dojčenie

Keď ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo keď dojčíte, neužívajte liek pokým sa neporadíte so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Carvedilol - Teva môže znížiť pozornosť a môžete pociťovať závraty počas užívania

Carvedilolu-Teva. Je to pravdepodobnejšie ak začínate liečbu alebo ak sa Vaša liečba zmenila a keď pijete alkohol. Ak cítite, že Vaša pozornosť je znížená, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Carvedilolu - Teva

Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, kontaktujte pred užitím tohto lieku svojho lekára.


3. AKO UŽÍVAŤ CARVEDILOL - TEVA


Vždy užívajte liek presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


 • Tablety sa majú prehltnúť a zapiť pohárom vody.

 • Váš lekár Vás môže chcieť sledovať na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávok. Toto môže zahŕňať testy moču a krvné testy.


Bežná dávka je:

Vysoký tlak krvi:

 • Dospelí: Bežná počiatočná dávka je 12,5 mg jedenkrát denne prvé dva dni, po ktorých odporúčaná dávka je 25 mg jedenkrát denne. Ak je to potrebné, Váš lekár môže postupne dávku zvyšovať. Odporúčaná maximálna jednotlivá denná dávka je 25 mg a maximálna denná dávka je 50 mg.

 • Starší pacienti: Bežná počiatočná dávka je 12,5 mg jedenkrát denne. Ak je to potrebné, Váš lekár môže postupne dávku zvyšovať.


Angína pektoris:

 • Dospelí: Bežná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne prvé dva dni, po ktorých odporúčaná dávka je 25 mg dvakrát denne. Ak je to potrebné, Váš lekár môže postupne dávku zvyšovať. Maximálna denná dávka je 50 mg dvakrát denne.

 • Starší pacienti: Bežná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne prvé dva dni, po ktorých odporúčaná dávka je 25 mg dvakrát denne, čo je maximálna denná dávka.


Srdcové zlyhanie:

Tablety majú byť užité s jedlom na zníženie rizika výrazného zníženia krvného tlaku pri postavení sa, čo môže spôsobiť závrat, zatmenie pred očami alebo mdloby.

 • Dospelí: Bežná počiatočná dávka je 3,125 mg dvakrát denne prvé dva týždne. Váš lekár môže postupne dávku zvyšovať na 25 mg dvakrát denne. Maximálna denná dávka je 25 mg podávaných dvakrát denne u pacientov s hmotnosťou menej ako 85 kg. U pacientov s hmotnosťou viac ako 85 kg je maximálna dávka 50 mg dvakrát denne.


Problémy s pečeňou alebo obličkami

Keď máte problémy s pečeňou alebo obličkami, Váš lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku.


Starší pacienti

Váš lekár Vás môže chcieť starostlivo sledovať.


Deti a mladiství (do 18 rokov)

Užívanie karvedilolu sa neodporúča deťom a mladistvým do 18 rokov.


Ak užijete viac Carvedilol - Teva,ako máte

Ak ste užili Vy alebo niekto iný viac tabliet naraz alebo ak si myslíte, že dieťa prehltlo nejaké tablety, kontaktujte ihneď najbližšiu pohotovosť alebo svojho lekára. Príznaky predávkovania môžu zahŕňať zníženie tlaku krvi (čo môže spôsobovať pocit na zamdlenie, tras a slabosť), dýchavičnosť, vracanie, pády, veľmi pomalú frekvenciu srdca, zlyhanie srdca/srdcový infarkt, obtiaže s dýchaním a stratu vedomia.


Ak zabudnete užiť Carvedilol -Teva

Ak zabudnete užiť dávku, užite jednu dávku ihneď ako si spomeniete. Ak je čas už na ďalšiu dávku, užite túto dávku v normálnom čase. Neužívajtedvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Carvedilol - Teva

Neprestaňte náhle užívať Vaše tablety, keďže sa môžu objaviť vedľajšie účinky. Ak má byť liečba vysadená, Váš lekár bude postupne Vašu dávku znižovať.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Carvedilol - Teva môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Výskyt vedľajších účinkov je menej častý pri liečbe angíny pektoris alebo vysokého krvného tlaku než pri liečbe srdcového zlyhania.


Možné vedľajšie účinky u pacientov so srdcovým zlyhaním:

Veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 užívateľov):

 • závraty

 • bolesť hlavy

 • problémy so srdcom

 • pocit slabosti alebo únavy

 • nízky tlak krvi (pocit závratov alebo točenia)

 • Pomalá frekvencia srdca, závrat alebo mdloby pri postavení (kvôli zníženiu krvného tlaku)


Časté(vyskytujú sa u menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 užívateľov):

 • infekcia dýchacích ciest (bronchitída), pľúc (pneumónia), nosa a hrdla

 • infekcia močových ciest

 • anémia

 • prírastok hmotnosti

 • zvýšenie obsahu cholesterolu (tuku) v krvi

 • strata kontroly nad cukrom v krvi u ľudí s cukrovkou

 • pocit depresie

 • problémy so zrakom, boľavé a suché oči, podráždenie očí

 • pomalý tep srdca

 • opuch rúk, členkov alebo nôh

 • problémy s cirkuláciou, zadržiavanie tekutín

 • slabosť alebo závraty pri postavení sa ( spôsobené nízkym tlakom krvi)

 • zhoršenie chladu končatín u pacientov, ktorí trpia Raynaudovým ochorením alebo problémy s cirkuláciou

 • Problémy s dýchaním

 • Pocit choroby, prevrátený žalúdok, vracanie

 • Hnačka

 • Bolesť v rukách a nohách

 • Problémy s Vašimi obličkami, vrátane zmien s odtokom moču


Menej časté (vyskytujú sa u menej ako 1 z 100, ale viac ako 1 zo 1 000 užívateľov):

 • problémy so spánkom

 • pocit slabosti, mdloba

 • tŕpnutie a znecitlivenie

 • problémy so srdcom, bolesť na hrudi

 • problémy s Vašou kožou (kožné vyrážky, svrbenie, suché kožné miesta)

 • strata vlasov

 • impotencia (obtiaže s dosiahnutím alebo udržaním erekcie)


Zriedkavé(vyskytujú sa u menej ako 1 z 1000, ale viac ako 1 zo 10 000 užívateľov):

 • znížený počet krvných doštičiek vo Vašek krvi ( spôsobuje nezvyčajné krvácanie alebo tvorbu modrín

 • upchatý nos


Veľmi zriedkavé(vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000):

 • znížený počet bielych krviniek v krvi

 • alergické reakcie

 • zmeny funkcie pečene (zistené testami)

 • problémy s udržaním moču (inkontinencia u žien)


Môžu sa vyskytnúť zmeny v hladine cukru v krvi a zhoršenie kontroly hladiny cukru u pacientov s cukrovkou.


Ak sa Vaše príznaky alebo Váš stav zhorší, oznámte to Vášmu lekárovi, keďže môže byť potrebné zmeniť dávku liekov, ktoré užívate alebo dávku Carvedilolu -Teva.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤCARVEDILOL - TEVA


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Nepoužívajtepo dátume exspirácie uvedenom navonkajšom obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Skratka pre dátum exspirácie (napr. Exp.) sa môže uviesť na obal alebo blister.


Lieky sa nemajú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Carvedilol - Teva obsahuje

Liečivo je karvedilol.


Každá 6,25 mg tableta obsahuje 6,25 mg účinnej látky karvedilolu.

Každá 12,5 mg tableta obsahuje 12,5 mg účinnej látky karvedilolu.

Každá 25 mg tableta obsahuje 25 mg účinnej látky karvedilolu.


Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, povidón, krospovidón, koloidný oxid kremičitý, bezvodý a magnéziumstearát. Tablety obsahujú nasledujúce farbivá:

- 6,25 mg tablety: žltý oxid železitý (E172)

- 12,5 mg tablety: červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Carvedilol - Teva a obsah balenia

Carvedilol – Teva tablety sú okrúhle, ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane a vytlačeným „CVL“ v hornej časti. Okrem toho:

- 6,25 mg tablety sú svetložlté až žlté a majú „T2“ v spodnej časti

- 12,5 mg tablety sú mramorované bledotehlovo červené a majú „T3“ v spodnej

- 25 mg tablety sú biele až špinavo-biele a majú „T4“ v spodnej časti.


- 6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg tablety sú dostupné v baleniach po*: 14, 28, 30, 50, 56 a 100 tabliet.

*Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Praha, Česká republika


Výrobcovia:

Teva UK Ltd, Eastbourne, Veľká Británia

Teva UK Ltd, Leeds, Veľká Británia

Pharmachemie B. V., Haarlem, Holandsko

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecín, Maďarsko

Teva Operations Poland Sp. z o.o., 31-546 Kraków, PoľskoLiek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


BE: Carvedilol Teva 6.25 mg, 12.5 mg Tabletten

CZ: Carvedilol-Teva 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg

DK: Carvedilol Teva 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg Tabletter

DE: Carvedilol-Teva 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg Tabletten

ES: Carvedilol Teva 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg Comprimidos EFG

HU: Carvol 3.125 mg, 6.25 mg,12.5 mg, 25 mg tabletta

IE: Carvedilol 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg Tablets

IT: Carvedilolo ratiopharm 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg Compresse

LT: Carvedilol Teva 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25mg tabletes

PL: Carvedilolum 123ratio 6.25, 12.5 mg, 25mg mg tabletki.

PT: Carvedilol Teva 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25mg Comprimidos

SE: Carvedilol Teva 25 mg Tablett

SK: Carvedilol-Teva 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg

UK: Teva Carvedilol 6.25, 12.5 , 25 mg Tablets


Dátum poslednej revízie textu: november 2012

7Carvedilol-Teva 12,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k žiadosti o zmenu v registrácii, ev. č. 2011/01580, 2011/00280Súhrn charakTeristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Carvedilol - Teva 25 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 25 mg karvedilolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

25 mg: každá tableta obsahuje taktiež 86,25 mg monohydrátu laktózy.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Biele až špinavo-biele, ploché okrúhle tablety s poliacou ryhou na jednej strane a vytlačeným „CVL“ hore a „T4“ dole na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.

Chronická stabilná angina pectoris.

Adjuvantná liečba chronického stabilného srdcového zlyhania stredného až ťažkého stupňa.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Perorálne použitie.


Esenciálna hypertenzia:

Karvedilol sa používa pri liečbe hypertenzie v monoterapii alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami, zvlášť s tiazidovými diuretikami. Odporúčané dávkovanie je raz denne, odporúčaná maximálna jednorazová dávka je 25 mg a odporúčaná maximálna denná dávka je 50 mg.


Dospelí

Odporúčaná úvodná dávka je 12,5 mg raz denne prvé dva dni.

Potom sa v liečbe pokračuje dávkou 25 mg/deň. V prípade potreby je možné dávku ďalej postupne zvyšovať v dvojtýždenných alebo dlhších intervaloch.


Starší pacienti

Odporúčaná úvodná dávka u hypertenzie je 12,5 mg raz denne. Táto dávka v niektorých prípadoch môže byť dostatočná i pri pokračovacej liečbe.

Pokiaľ je terapeutická odpoveď pri tejto dávke neadekvátna, je možné dávku ďalej postupne zvyšovať v dvojtýždenných alebo dlhších intervaloch.


Chronická stabilná angina pectoris:

Odporúčasa podávanie dvakrát denne.


Dospelí

Úvodná dávka je 12,5 mg dvakrát denne prvé dva dni. Potom sa v liečbe pokračuje dávkou 25 mg dvakrát denne. V prípade potreby možno dávku ďalej postupne zvyšovať v dvojtýždenných alebo dlhších intervaloch až na maximálnu odporúčanú celkovú dennú dávku 100 mg, podávanú oddelene v dvoch jednotlivých dávkach (t.j. dvakrát denne).


Starší pacienti

Odporúčaná úvodná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas dvoch dní. Potom liečba pokračuje dávkou 25 mg dvakrát denne, čo je odporúčaná maximálna denná dávka.


Srdcové zlyhanie:

Karvedilol sa podáva u srdcového zlyhania stredného až ťažkého stupňa ako doplnok ku konvenčnej základnej liečbe diuretikami, ACE inhibítormi, digitálisom a/alebo vazodilatátormi. Najmenej počas štyroch týždňov pred touto terapiou musí byť pacient klinicky stabilný (bez zmien v klasifikácii NYHA, bez hospitalizácie kvôli srdcovému zlyhaniu) a základná liečba musí byť stabilizovaná. Naviac musí mať pacient zníženú ejekčnú frakciu ľavej komory, srdcová tepová frekvencia musí byť vyššia ako 50/min a systolický krvný tlak vyšší ako 85 mm Hg (pozri 4.3 Kontraindikácie).


Úvodná dávka je 3,125 mg dvakrát denne počas dvoch týždňov. Pokiaľ je táto dávka tolerovaná, možno ju pomaly zvyšovať v intervaloch najmenej dvoch týždňov až na dávku 6,25 mg dvakrát denne, potom až na dávku 12,5 mg dvakrát denne a nakoniec až na 25 mg dvakrát denne. Dávka má byť zvýšená až na najvyššiu tolerovateľnú hodnotu.


Odporúčaná maximálna dávka pre pacientov s telesnou hmotnosťou nižšou ako 85 kg je 25 mg dvakrát denne a pre pacientov s telesnou hmotnosťou vyššou ako 85 kg je 50 mg dvakrát denne za predpokladu, že nejde o srdcové zlyhanie ťažkého stupňa. Zvýšenie dávky na 50 mg dvakrát denne musí byť opatrné a pod starostlivým lekárskym dohľadom.


Na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky môže dôjsť k prechodnému zhoršeniu príznakov srdcového zlyhania, a to zvlášť u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním a/alebo liečených vysokými dávkami diuretík. Zvyčajne nie je nutné prerušenie liečby, dávka sa však nesmie zvyšovať. Pacienta musí sledovať lekár/kardiológ počas dvoch hodín od zahájenia liečby alebo po zvýšení dávky. Pred každým zvýšením dávky musí byť vyšetrené, či nie sú prítomné prípadné príznaky zhoršenia srdcového zlyhania alebo príznaky nadmernej vazodilatácie (napríklad vyšetrenie renálnych funkcií, telesnej hmotnosti, krvného tlaku, srdcovej frekvencie a rytmu). Zhoršenie srdcového zlyhania alebo retencie tekutín sa lieči zvýšením dávok diuretík. Dávka karvedilolu sa až do stabilizácie pacienta nesmie zvyšovať. Pokiaľ sa objaví bradykardia alebo predĺžené AV vedenie, musí sa najprv vyšetriť hladina digoxínu. Niekedy je nutné znížiť dávku karvedilolu alebo dočasne vysadiť celú liečbu. Dokonca i v takýchto prípadoch možno často úspešne pokračovať v titrácii dávky karvedilolu.


Počas titrácie dávky sa musí pravidelne sledovať renálna funkcia, trombocyty a glukóza (pre prípad výskytu inzulín dependentného diabetes mellitus (IDDM) a/alebo inzulín non-dependentného diabetes mellitus (NIDDM)). Po dokončení titrácie dávky je však možné frekvenciu sledovania znížiť.


Pokiaľ bol karvedilol vysadený viac ako dva týždne, musí sa liečba opäť zahájiť dávkou 3,125 mg dvakrát denne a dávku zvyšovať postupne podľa vyššie uvedených odporúčaní.


Renálna insuficiencia

Dávka musí byť stanovená individuálne pre každého pacienta, farmakokinetické štúdie však nedokázali nutnosť úpravy dávky karvedilolu u pacientov s renálnou insuficienciou.


Pečeňová dysfunkcia stredného stupňa

Môže byť potrebná úprava dávky.


Detia adolescenti (< 18 rokov)

Neexistuje dostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti karvedilolu.


Starší pacienti

Starší pacienti môžu byť na účinky karvedilolu viac citliví a musia byť sledovaní starostlivejšie.


Rovnako ako u ostatných betablokátorov, vysadenie karvedilolu musí byť postupné a to zvlášť u pacientov trpiacich ischemickou chorobou srdca (pozri 4.4 “Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní”).


Spôsob podávania

Tablety sa musia zapíjať dostatočným množstvom tekutiny. Tablety nie je potrebné užívať s jedlom. Odporúča sa však, aby pacienti so srdcovým zlyhaním užívali karvedilol spolu s jedlom, aby sa jeho absorpcia spomalila a riziko ortostatickej hypotenzie sa znížilo.


 1. Kontraindikácie


 • Srdcové zlyhanie IV. triedy podľa klasifikácie NYHA, vyžadujúce intravenóznu inotropnú liečbu.

- Chronická obštrukčné ochorenie pľúc s bronchiálnou obštrukciou (pozri 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

- Klinicky významná pečeňová dysfunkcia.

- Anamnéza bronchospazmu alebo astma.
-
AV blok II. alebo III. Stupňa (pokiaľ nie je na mieste trvalý kardiostimulátor).

- Ťažká bradykardie (< 50/min).

- Sick sinus syndróm (vrátane sinoatriálneho bloku).

- Kardiogénny šok

- Ťažká hypotenzia (systolický krvný tlak nižší ako 85 mm Hg).

- Neliečený feochromocytóm.

- Precitlivenosť na karvedilol alebo na niektorú z pomocných látok.

- Metabolická acidóza.

- Súbežná intravenózna liečba verapamilom alebo diltiazemom (pozri 4.5)


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia pri pacientoch s chronickým srdcovým zlyhaním

Pacientom s chronickým srdcovým zlyhaním sa má karvedilol podávať ako doplnok k liečbe diuretikami, ACE inhibítormi, digitálisom a/alebo vazodilatátormi. Liečba musí byť zahájená pod lekárskym dohľadom za hospitalizácie. Liečbu možno zahájiť len v prípade, že je pacient stabilizovaný na konvenčnej základnej liečbe najmenej počas 4 týždňov. Pacienti s ťažkým srdcovým zlyhaním, depléciou solí a objemovou depléciou, starší pacienti alebo pacienti s nízkym bazálnym krvným tlakom musia byť sledovaní počas približne 2 hodín od podania prvej dávky alebo od zvýšenia dávky, pretože sa u nich môže objaviť hypotenzia. Hypotenzia spôsobená nadmernou vazodilatáciou sa spočiatku lieči znížením dávky diuretika. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, zníži sa dávka ACE inhibítora. Na začiatku liečby alebo pri titrácii karvedilolu na vyššie dávky sa môže zhoršiť srdcové zlyhanie alebo sa môže objaviť retencia tekutín. V takýchto prípadoch má byť zvýšená dávka diuretika a dávka karvedilolu sa nemá zvyšovať až kým sa neobnoví klinická stabilita. Niekedy môže byť potrebné znížiť dávku karvedilolu alebo dávku tohto liečiva vysadiť.

U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním liečených digitalisom, sa má karvedilol podávať s opatrnosťou, pretože oba digitalis aj karvedilol predlžujú čas vedenia AV (pozri časť 4.5 Interakcie s inými liekmi a iné interakcie).


Funkcia obličiek pri kongestívnom zlyhaní srdca

Počas liečby karvedilolom bolo pozorované reverzibilné zhoršenie funkcie obličiek u pacientov so srdcovým zlyhaním a nízkym krvným tlakom (systolický krvný tlak < 100 mm Hg), ischemickou chorobou srdca a difúznym cievnym ochorením a/alebo preexistujúcou renálnou insuficienciou. U pacientov so srdcovým zlyhaním s uvedenými rizikovými faktormi musia byť počas titrácie dávky karvedilolu monitorované renálne funkcie. Pokiaľ dôjde k signifikantnému zhoršeniu renálnych funkcií, musí sa dávka karvedilolu znížiť alebo liečba ukončiť.


Dysfunkcia ľavej komory po akútnom infarkte myokardu

Pred začatím liečby karvedilolom, musí byť pacient klinicky stabilizovaný, musí mať podaný ACE inhibítor po dobu najmenej predchádzajúcich 48 hodín a dávka inhibítora ACE by mala byť stabilná minimálne po dobu predchádzajúcich 24 hodín.


Chronická obštrukčná choroba pľúc
Pacientom s chronickým obštrukčným ochorením pľúc (CHOCHP) s tendenciou k bronchospazmu, ktorí nie sú liečení perorálnymi alebo inhalačnými liekmi, sa môže karvedilol podávať len za predpokladu, že prínos z očakávaného zlepšenia stavu prevýši možné riziko.

U pacientov s tendenciou k bronchospazmu, môže dôjsť k respiračnej tiesni v dôsledku možného zvýšenia odporu dýchacích ciest.
Na začiatku liečby a počas titrácie karvedilolu musia byť títo pacienti starostlivo sledovaní a v prípade bronchospazmu musí byť dávka karvedilolu znížená.


Cukrovka

Karvedilol môžemaskovať alebo zmierniť skoré príznaky a subjektívne i objektívne príznaky akútnej hypoglykémie. V súvislosti s užívaním karvedilolu môže niekedy dôjsť k dekompenzácii u pacientov s diabetes mellitus a srdcovým zlyhaním. Preto je nutné u diabetikov, ktorým sa podáva karvedilol, pravidelne merať hladinu glukózy v krvi, zvlášť počas titrácie dávky, a podľa potreby upraviť antidiabetickú medikáciu (pozri 4.5 Liekové a iné interakcie). Hladiny glukózy v krvi sa taktiež musia starostlivo sledovať po dlhšom hladovaní.


Tyreotoxikóza

Karvedilol môže maskovať príznaky (symptómy) tyreotoxikózy.


Bradykardia

Karvedilol môže spôsobiť bradykardiu. Pokiaľ je srdcová frekvencia menšia ako 55 tepov za minútu musí sa dávka karvedilolu znížiť.


Súčasné užívanie blokátorov kalciových kanálov
Pri podávaní karvedilolu súbežne s blokátormi kalciových kanálov, ako je verapamil a diltiazem, alebo s inými antiarytmikami, zvlášť s amiodaronom, musí sa sledovať krvný tlak a EKG. Súbežnému intravenóznemu podávaniu je potrebné sa vyhnúť (pozri 4.5 Liekové a iné interakcie).


Pri súbežnom podávaní cimetidínu musí byť zachovaná opatrnosť, pretože účinky karvedilolu môžu byť zvýšené (pozri 4.5 Liekové a iné interakcie).


Kontaktné šošovky

Osoby používajúce kontaktné šošovky musia byť upozornené na možnosť zníženej sekrécie slznej tekutiny.


Precitlivenosť
Pri podávaní karvedilolu pacientom so závažnými reakciami z precitlivenosti v anamnéze a pacientom podstupujúcich desenzibilizáciu sa musí postupovať opatrne, pretože betablokátory môžu zvyšovať citlivosť na alergény i závažnosť anafylaktických reakcií.


Psoriáza

Rovnako je nutná opatrnosť pri predpisovaní betablokátorov pacientom s psoriázou, pretože môže dôjsť k zhoršeniu kožných reakcií. Takíto pacienti by mali karvedilol užívať len po zvážení rizika / prínosu.

Periférne cievne ochorenia a Raynaudov fenomén

U pacientov s ochorením periférnych ciev sa musí pri použití karvedilolu postupovať opatrne, pretože betablokátory môžu príznaky týchto ochorení zhoršovať. Rovnako to platí pre pacientov s Raynaudovým syndrómom, u ktorých môže dôjsť k exacerbácii alebo k zhoršeniu príznakov.


Pacienti so zhoršeným metabolizmom debrizochínu musia byť pri zahájení liečby starostlivo sledovaní (pozri 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


Pretože klinické skúsenosti sú obmedzené, karvedilol sa nesmie podávať pacientom s labilnou alebo sekundárnou hypertenziou, ortostázou, akútnymi zápalovými ochoreniami srdca, hemodynamicky relevantnou obštrukciou srdcových chlopní alebo výtokového traktu, ochorením periférnych ciev terminálneho stupňa a pri súbežnej liečbe antagonistami 1- receptorov alebo agonistami 2- receptorov.


Feochromocytóm
U pacientov s feochromocytómom musí byť pred podaním ktoréhokoľvek betablokátora zahájená liečba alfablokátormi. Napriek tomu, že je karvedilol blokátorom alfa i beta receptorov, s jeho podávaním u tohto ochorenia nie je dostatok skúseností a u týchto pacientov je nutná opatrnosť.


Vzhľadom k negatívne dromotropným účinkom karvedilolu musí byť zachovaná opatrnosť pri podávaní pacientom so srdcovým blokom prvého stupňa.


Prinzmetalovej variant angíny

Látky s neselektívnou aktivitoubetablokátorov môžu vyvolať bolesť hrudníka u pacientov s Prinzmetalovej variantom angina pectoris. Nie sú žiadne klinické skúsenosti s karvedilolom u týchto pacientov, avšak alfa blokujúce účinky karvedilolu môžu týmto negatívnym príznakom predchádzať. U pacientoch s podozrením na Prinzmetalovej variant anginy pectoris je potrebná zvýšená opatrnosť.

Anestézia a väčšie chirurgické zákroky

Betablokátory znižujú riziko arytmií pri anestézii, zároveň sa však zvyšuje riziko hypotenzie. Opatrnosť je potrebná u pacientov podstupujúcich zákrok všeobecnej chirurgie, kvôli synergickému negatívne inotropnému účinku karvedilolu a anestetík. Nové štúdie však svedčia v prospech podávania betablokátorov ako prevencie predoperačnej kardiálnej morbidity a na zníženie incidencie kardiovaskulárnych komplikácií.


Abstinenčný syndróm
Rovnako ako iné betablokátory, karvedilol sa nesmie vysadiť náhle, a to zvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca. Liečba karvedilolom musí byť ukončená postupne počas dvoch týždňov, napríklad znížením dennej dávky o polovicu každé tri dni. V prípade potreby sa zároveň musí zahájiť náhradná liečbu, ktorá zabráni exacerbácii anginy pectoris.


Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so vzácnou hereditárnou intoleranciou galaktózy, Lappovou deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické interakcie


Digoxín. U pacientov s hypertenziou sa v súvislosti so súbežným podávaním karvedilolu a digoxínu pozoroval vzostup koncentrácií digoxínu v ustálenom stave približne o 15 % a digitoxínu o

13 %. Obe látky, digoxín a karvedilol spomaľujú AV kondukciu. Pri zahájení, vysadení alebo úprave liečby karvedilolom je treba vo zvýšenej miere monitorovať koncentrácie digoxínu v plazme.


Cyklosporín.Po začatí liečby karvedilolom boli pozorované mierne zvýšenia priemerných hodnôt koncentrácií cyklosporínu u 21 pacientov po transplantácii obličiek, ktorí trpia chronickou rejekciou ciev. Dávka cyklosporínu musela byť znížená u približné 30% pacientov, aby koncentrácia cyklosporínu mohla byť zachovaná v terapeutickom rozmedzí, zatiaľ čo vo ostatných prípadov nebola potreba žiadnej úpravy dávky. V priemere, u týchto pacientov, bola dávka cyklosporínu znížená o 20%. Vzhľadom k širokej variabilite v potrebnej úprave dávky sa odporúča aby koncentrácia cyklosporínu bola starostlivo sledovaná po začatí liečby karvedilolom a dávka cyklosporínu bola upravená podľa potreby.


Induktory a inhibítory enzýmov cytochrómu P450. Pacienti užívajúci lieky, ktoré indukujú (napríklad rifampicín a barbituráty) alebo inhibujú (napríklad cimetidín, ketokonazol, fluoxetín, haloperidol, verapamil, erytromycín) enzýmy cytochrómu P450, musia byť počas súbežnej liečby karvedilolom starostlivo sledovaní, lebo sérové koncentrácie karvedilolu môžu byť znižované induktormi týchto enzýmov a zvyšované ich inhibítormi. Rifampicín znížil plazmatické koncentrácie karvedilolu približne o 70%. Cimetidín zvýšil AUC približne o 30%, ale nespôsobil žiadne zmeny v Cmax. Starostlivosť môže byť vyžadovaná u pacientov užívajúcich induktory oxidáz so zmiešanou funkciou napr. rifampicín, nakoľko môžu byť znížené hladiny karvedilolu v sére alebo inhibítory oxidáz so zmiešanou funkciou napr. cimetidín, nakoľko sérové hladiny karvedilolu sa môžu zvýšiť. Avšak, vzhľadom na relatívne malý vplyv na hladinu liečiv cimetidínu a karvedilolu, pravdepodobnosť výskytu akýchkoľvek klinicky významných interakcií je minimálna.


Farmakodynamické interakcie


Katecholamín poškodzujúce agenty. Súčasná liečba rezerpínom, guanetidínom, metydopou, guanfacínom a inhibítormi monoamínooxidázy (okrem inhibítorov MAO-B) môže viesť k ďalšiemu zníženiu tepovej frekvencie. Pacienti majú byť starostlivo monitorovaní na príznaky hypotenzie a/alebo závažnej bradykardie.


Dihydropyridíny. Keďže boli hlásené srdcové zlyhanie a závažnú hypotenziu podanie dihydropyidínu a karvedilolu má prebiehať pod strohým dohľadom.


Nitráty. Zvýšené hypotenzívne účinky.


Ostatné antihypertenzíva. Karvedilol môže potenciovať účinky iných súčasne podávaných antihypertenzív (nápr. Α1receptorov) a liekov s hypertenzívnými nežiaducimi účinkami ako barbituráty, fenotiazíny, tricyklické antidepresíva, vazodilatanciá a alkohol.


Klonidín. Súčasné podanie klonidínu s činidlami s betablokujúcimi účinkami môžu potenciovať účinky na krvný tlak a na zníženie tepovej frekvencie. Keď sa ukončuje súčasná liečba s činidlami s betablokujúcimi účinkami a klonidínom, ako prvý treba vysadiť betablokátor. Terapia klonidínom môže byť vtedy prerušená o niekoľko dní neskôr postupným znižovaním dávkovania.

Blokátory kalciových kanálov alebo iné antiarytmiká: boli hlásené ojedinelé prípady poruchy kondukcie (zriedkavo s ohrozením hemodynamiky) v prípade súčasného perorálneho užívania karvedilolu a perorálneho užívania diltiazem verapamilu a/alebo amiodarónu. Rovnako ako pri ostatných betablokátoroch, EKG a krvný tlak majú byť starostlivo monitorované, ak sú súčasne podávané blokátory kalciových kanálov -verapamilového a diltiazemového typu vzhľadom na riziko poruchy AV kondukcie alebo vzhľadom na riziko srdcového zlyhania (synergický efekt). Starostlivé monitorovanie sa má uskutočniť v prípade súčasného podávania karvedilolu a amiodaronovej terapie (perorálne) alebo antiarytmikami I. triedy. Bradykardia, zástava srdca a fibrilácia komôr boli zaznamenané krátko po začatí liečby beta-blokátormi u pacientov užívajúcich amiodaron. V prípade súčasnej intravenóznej terapie antiarytmík triedy Ia alebo Ic. existuje riziko srdcového zlyhania.


Antidiabetiká vrátané inzulínu.Účinok inzulínu, znižujúci hladinu cukru v krvi a perorálnych antidiabetík môže byť zosilnený. Symptómy hypoglykémie môžu byť maskované alebo oslabené. (zvlášť tachykardia). U pacientov, užívajúcich inzulín alebo perorálne antidiabetiká je nutné pravidelné monitorovanie.


Inhalačné anestetiká. Kvôli synergického, negatívne inotropného a hypotenzívneho účinku karvedilolu a určitých anestetík sa odporúča opatrnosť.


NSAID, estrogény a kortikosteroidy. Antihypertenzívny účinok karvedilolu sa znižuje v dôsledku retencie vody a sodíka.


Sympatomimetiká s alfa-mimetickými a beta-mimetickými účinkami.Riziko hypertenzie a nadmernej bradykardie.


Ergotamín.Zvýšená vazokonstrikcia.


Neuromuskulárne blokátory.Zvýšenie neuromuskulárneho bloku.


Zvýšená pozornosť musí byť venovaná v priebehu anestézie na synergický negatívne inotropný a hypotenzívny účinok karvedilolu a anestetík.


4.6. Gravidita a laktácia


Použitie karvedilolu sa neodporúča počas tehotenstva a dojčenia, ak potenciálny prínos pre matku nepreváži potenciálne riziko pre plod/novorodenca . Štúdie na zvieratách sú nedostatočné z hľadiska posúdenia účinkov na priebeh tehotenstva, embryonálny / fetálny vývoj, pôrod a postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre človeka nie je známe, nakoľko nie sú dostatočné klinické dôkazy o jeho bezpečnosti u tehotných žien.

Betablokátory znižujú prietok krvi placentou, čo môže spôsobiť odumretie plodu v maternici, pôrody nezrelých plodov a predčasné pôrody. Naviac sa u plodov a novorodencov môžu vyskytovať nežiaduce účinky (zvlášť hypoglykémia, bradykardia, dychový útlm a hypotermia). U novorodencov v popôrodnom období existuje zvýšené riziko srdcových a pľúcnych komplikácií. Štúdie na zvieratách pri karvedilole nepreukázali podstatné dôkazy teratogenity (pozri bod 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti).

Liečba musí byť ukončená 2-3 dni pred očakávaným pôrodom. Pokiaľ to nie je možné, musí byť novorodenec sledovaný prvé 2-3 dni jeho života.


Karvedilol je lipofilný. Podľa výsledkov štúdií na zvieratách v období laktácie sa karvedilol a jeho metabolity vylučujú do materského mlieka. Nie je známe, či karvedilol je vylučovaný do materského mlieka, preto matky užívajúce karvedilol nemajú dojčiť.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Žiadne štúdie neboli vykonané na účinky karvedilolu na spôsobilosť pacientov riadiť a obsluhovať stroje. Vzhľadom na individuálne variabilnú reakciu (napr. závraty, únava), schopnosť viesť motorové vozidlá, obsluhovať stroje alebo pracovať bez pevnej pomoci môže byť znížená. To platí najmä na začiatku liečby, po zvýšení dávky, o zmene produktov, a v kombinácii s alkoholom.

4.8. Nežiaduce účinky


(a) Zhrnutie bezpečnostný profil


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov nie je závislý od dávky, s výnimkou závratov, porúch videnia a bradykardie.


(b) Prehľadný zoznam nežiaducich účinkov


Riziko väčšiny nežiaducich účinkov spojených s karvedilolom je podobné pri všetkých indikáciách. Výnimky sú opísané v odseku (c).


Frekvenčné kategórie sú nasledujúce:

Veľmi časté 1 / 10

Časté 1 / 100 a <1 / 10

Menej časté 1 / 1, 000 a <1 / 100

Zriedkavé 1 / 10, 000 a <1 / 1, 000

Veľmi zriedkavé <1 / 10, 000


Infekcie a nákazy

Časté: zápal priedušiek, zápal pľúc, infekcie horných dýchacích ciest, infekcie močových ciest

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: Anémia

Zriedkavé: trombocytopénia

Veľmi zriedkavé: leukopénia

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: precitlivenosť (alergická reakcia)

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: Zvýšenie hmotnosti, hypercholesterolémia, porucha hladiny glukózy v krvi (hyperglykémia, hypoglykémia) u pacientov s pre-existujúceho diabetu

Psychiatrické poruchy

Časté: depresia, depresívna nálada

Menej časté: poruchy spánku

Poruchy nervového systému

Veľmi časté: závrat, bolesti hlavy

Menej časté: presynkopa, synkopa, parestézia

Očné poruchy

Časté: zrakové postihnutie, zníženie slzenia (suché oko), podráždenie očí

Poruchy srdca

Veľmi časté: zlyhanie srdca

Časté: bradykardia, opuchy, hypervolémia, prílišné nabratie tekutiny

Menej časté: atrioventrikulárny blok, angina pectoris

Cievne poruchy

Veľmi časté: hypotenzia

Časté: ortostatická hypotenzia, poruchy periférneho prekrvenia (studené končatiny, periférne cievne ochorenia, exacerbácia občasného krívaniaa Reynaudov jav)


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: dyspnoe, pľúcny edém, astma u predisponovaných pacientov

Zriedkavé: Upchatý nos

Gastrointestinálne poruchy

Časté: nevoľnosť, hnačka, vracanie, dyspepsia, bolesti brucha


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: zvýšenie alanínaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST) a

gammaglutamyltransferázy (GMT)


Koža a podkožie

Menej časté: kožné reakcie (napr. alergický exantém, dermatitída, žihľavka, svrbenie, psoriatické kožné lézie a lézie podobné na lichen planus), alopécia

Poruchy kostrového svalstva a spojivového tkaniva
Časté: Bolesť v končatinách

Obličiek a močových ciest

Časté: Renálne zlyhanie a abnormality funkcie obličiek u pacientov s difúznou cievnym ochorením a / alebo skrytou nedostatočnosťou obličiek, poruchy močenia

Veľmi zriedkavé: Inkontinencia moču u žien

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: Erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste aplikácie

Veľmi časté: asténia (únava)

Časté: Bolesť

(c) Popis vybraných nežiaducich účinkov

Závraty, mdloby, bolesti hlavy a slabosť, sú zvyčajne mierne a sú pravdepodobnejšie na začiatku liečby.

U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, zhoršenie srdcového zlyhania a zadržiavanie tekutín môže dôjsť počas up-titráciedávky karvedilolu (pozri časť 4.4).

Srdcové zlyhanie je často hláseným nežiaducim účinkom pri pacientoch po podaní placeba ako aj karvedilolu (14,5% a 15,4% respektíve, u pacientov s dysfunkciou ľavej komory po akútnom infarkte myokardu).

Reverzibilné zhoršenie funkcie obličiek sa pozorovalo pri liečbe karvedilolom u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním a s nízkym krvným tlakom, s ischemickou chorobou srdca a difúznym cievnym ochorením a / alebo skrytou nedostatočnosťou obličiek (pozri časť 4.4).

Všeobecné beta-blokátory adrenergných receptorov ako také môžu zapríčiniť aby sa latentná cukrovka stala manifestnou, manifestný diabetes aby sa zhoršil a riadenie glukózy v krvi aby bolo potlačené..

Karvedilol môže spôsobiť močovú inkontinenciu u žien, ktorá ustúpi po ukončení liečby.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a znaky
Predávkovanie môže spôsobiť závažnú hypotenziu, bradykardiu, srdcové zlyhanie, kardiogénny šok a zástavu srdca. Môžu sa tiež vyskytnúť respiračné problémy, bronchospazmus, dávenie, znížené vedomie a kŕče.


Liečba.Okrem obvyklej liečby musia byť monitorované vitálne funkcie a v prípade potreby je nutná ich korekcia na jednotke intenzívnej starostlivosti. Je možné vykonať nasledujúce podporné opatrenia:

Atropín: 0,5 - 2 mg intravenózne (liečba ťažkej bradykardie).

Pre podporu funkcie komôr sa odporúča podať intravenózne glukagón alebo sympatomimetiká.

Glukagón: spočiatku 1 - 10 mg intravenózne, v prípade potreby nasleduje pomalá infúzia o rýchlosti 2 – 5 mg/hod (podpora kardiovaskulárnych funkcií).


Sympatomimetiká podľa účinnosti a hmotnosti pacienta: dobutamín, izoprenalín alebo adrenalín.


Ak je požadovaný pozitívny inotropný účinok, majú sa brať do úvahy inhibítory fosfodiesterázy (PDE). Pokiaľ je dominantným príznakom predávkovania periférna vazodilatácia, je treba podať pacientovi noradrenalín alebo etilefrín. Krvný obeh pacienta musí byť nepretržite sledovaný.


Pokiaľ má pacient bradykardiu, ktorá neodpovedá na farmakologickú liečbu, musí sa zahájiť kardiostimulácia. Bronchospazmus sa musí liečiť beta-sympatomimetikami (vo forme aerosólu alebo intravenózne, pokiaľ účinok aerosólu nie je zodpovedajúci) alebo môže byť intravenózne podaný aminofilín, pomalou injekciou alebo infúziou. Ak má pacient kŕče, môže sa podávať diazepam alebo klonazepam v pomalej intravenóznej injekcii.

Karvedilol má vysokú väzbu na proteíny. Preto ho nie je možné eliminovať dialýzou.


Dôležité!V prípadoch závažnom predávkovaní sa, keď je pacient v šoku, podporná liečba má pokračovať dostatočne dlho kým stav pacienta nebude stabilizovaný, pretože eliminácia a redistribúcia karvedilolu bude pravdepodobne pomalšia ako za normálnych okolností,Dĺžka liečby antidotami závisí od závažnosti predávkovania, podporná liečba musí pokračovať až do stabilizácie pacienta.


5. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: alfa a betablokátory

ATC kód: C07A G02


Karvedilol je neselektívny betablokátor s vazodilatačnými účinkami, ktorý znižuje periférny cievny odpor selektívnou blokádou receptorov alfa1 a suprimuje systém renín-angiotenzín neselektívnou blokádou receptorov beta. Plazmatická renínová aktivita je znížená a retencia tekutín je zriedkavá.


Karvedilol nemá vnútornú sympatomimetickú aktivitu (ISA). Rovnako ako propranolol má stabilizačný účinok na membrány.


Karvedilol je racemát dvoch stereoizomérov. Na zvieracích modeloch bolo zistené, že oba enantioméry blokujú alfa-adrenergné receptory. Neselektívna blokáda adrenoceptorov beta1 a beta2sa pripisuje predovšetkým enantioméru S(-).


Štúdie in vitro na niekoľkých typoch ľudských bunieka in vivo na zvieratách dokázali antioxidačné vlastnosti karvedilolu a jeho metabolitov.


U pacientov s hypertenziou nie je zníženie krvného tlaku spojené so súčasným zvýšením periférnej rezistencie, ku ktorému dochádza u čistých betablokátorov. Srdcová frekvencia je mierne znížená. Tepový objem zostáva nezmenený. Prietok krvi obličkami, renálna funkcia a periférny krvný prietok zostávajú v norme, preto sa pozorujú len zriedkavo chladné končatiny, ktoré sú časté u betablokátorov. U pacientov s hypertenziou karvedilol zvyšuje plazmatické koncentrácie norepinefrínu.


Pri dlhodobej liečbe pacientov s anginou pectoris bolo zistené, že karvedilol má antiischemický účinok a zmierňuje bolesť. Hemodynamické štúdie dokázali, že karvedilol znižuje komorové predťaženie a doťaženie (preload, afterload). U pacientov s dysfunkciou ľavej komory alebo kongestívnym srdcovým zlyhaním má karvedilol priaznivý účinok na hemodynamiku, ejekčnú frakciu a rozmery ľavej komory.


Karvedilol nemá negatívny účinok na profil sérových lipidov ani na elektrolyty. Pomer HDL (lipoproteíny s vysokou hustotou) a LDL (lipoproteíny s nízkou hustotou) zostáva normálny.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecný popis. Absolútna biodostupnosť perorálne podávaného karvedilolu je približne 25 %. Plazmatické koncentrácie vrcholia približne za 1 hodinu po podaní. Medzi dávkou a plazmatickými koncentráciami existuje lineárna korelácia. U pacientov s pomalou hydroxyláciou debrizochínu sú plazmatické koncentrácie karvedilolu zvýšené dvoj až trojnásobne oproti pacientom s rýchlou metabolizáciou. Potrava nemá vplyv na biodostupnosť liečiva, dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie je však oneskorené. Karvedilol je vysoko lipofilná zlúčenina. Približne 98 % až 99 % karvedilolu sa viaže na plazmatické proteíny. Distribučný objem je približne 2 l/kg. Efekt prvého prechodu po podaní per os je približne 60-75 %.


Priemerný polčas eliminácie karvedilolu je 6 až 10 hodín. Plazmatický klírens je približne 590 ml/min. Liek sa eliminuje prevažne žlčou. Primárnou cestou exkrécie karvedilolu je stolica. Menšia časť je eliminovaná obličkami vo forme metabolitov.


Karvedilol je rozsiahle metabolizovaný na rôzne metabolity, ktoré sú eliminované prevažne žlčou. Karvedilol sa metabolizuje v pečeni prevažne oxidáciou aromatického jadra a glukuronidáciou. Demetyláciou a hydroxyláciou na fenolovom jadre vznikajú tri aktívne metabolity s betablokačným účinkom. V porovnaní s karvedilolom majú tieto tri aktívne metabolity slabý vazodilatačný účinok. Ako dokázali predklinické štúdie, 4’-hydroxyfenolmetabolit má betablokačný účinok 13-krát silnejší ako karvedilol. Koncentrácie metabolitov u ľudí sú však približne 10-krát nižšie ako koncentrácie karvedilolu. Dva z hydroxykarbazolových metabolitov karvedilolu sú silnými antioxidantmi, 30-80-krát silnejšími ako karvedilol.


Vlastnosti pri použití u pacienta.Farmakokinetika karvedilolu je ovplyvnená vekom, plazmatické koncentrácie karvedilolu sú približne o 50 % vyššie u starších pacientov v porovnaní s mladšími jedincami. V štúdii bola biodostupnosť karvedilolu u pacientov s pečeňovou cirhózou štyrikrát vyššia, maximálna plazmatická koncentrácia približne päťkrát vyššia a distribučný objem trikrát vyšší ako u zdravých jedincov. U niektorých pacientov s hypertenziou a renálnou insuficienciou stredného (klírens kreatinínu 20-30 ml/min) až ťažkého (klírens kreatinínu < 20 ml/min) stupňa bol pozorovaný vzostup plazmatických koncentrácií karvedilolu približne o 40-55 % v porovnaní s pacientmi s normálnou renálnou funkciou. Výsledky však boli veľmi premenlivé.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na potkanoch a myšiach neodhalili karcinogénny potenciál karvedilolu pri dávkach 75 mg/kg a 200 mg/kg (38-100-krát vyšších ako maximálna denná dávka u ľudí).


V štúdiách na cicavcoch a iných živočíchoch in vitro alebo in vivo nebol zistený žiadny mutagénny potenciál karvedilolu.


Pri podávaní vysokých dávok karvedilolu gravidným potkanom ( 200 mg/kg = 100-násobok maximálnej dennej dávky u ľudí) boli pozorované nežiaduce účinky na graviditu a fertilitu. Fyzický rast a vývoj plodu boli pri dávkach 60 mg/kg ( 30-násobok maximálnej dennej dávky u ľudí) oneskorené. Bola pozorovaná embryotoxicita (zvýšená mortalita po implantácii embrya), u potkanov pri dávkach 200 mg/kg a u králikov pri dávkach 75 mg/kg však neboli pozorované deformácie (38-100-násobok maximálnej dennej dávky u ľudí).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Povidón

Krospovidón

Bezvodý koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biele nepriesvitné PVC/PVdC alumíniové blistre.

Veľkosť balenia: 14, 28, 30, 50, 56 a 100 tabliet.

Klinické balenie: 50 a 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


77/0118/05-S


9. Dátum prvej registrácie/Predĺženia registrácie


26.05.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU:


September 2011

12

Carvedilol-Teva 12,5 mg