+ ipil.sk

Carzap HCT 32 mg/12,5 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/06799

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/06802


Písomná informácia pre používateľa


Carzap HCT 32 mg/12,5 mg

Carzap HCT 32 mg/25 mg

tablety


kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Carzap HCT a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Carzap HCT

3. Ako užívať Carzap HCT

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Carzap HCT

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Carzap HCT a na čo sa používa


Tento liek sa volá Carzap HCT. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) u dospelých pacientov. Obsahuje dve liečivá: kandesartan cilexetil a hydrochlorotiazid. Obidve liečivá pomáhajú znižovať váš krvný tlak.


 • Kandesartan cilexetil patrí do skupiny liečiv nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II. Spôsobujú rozšírenie, relaxáciu (uvoľnenie napätia) krvných ciev. Toto napomáha poklesu vášho krvného tlaku.

 • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liečiv nazývaných diuretiká (močopudné látky). Pomáha vášmu telu vylučovať vodu a soli ako je sodík do moču. Toto napomáha poklesu vášho krvného tlaku.


Váš lekár vám predpíše Carzap HCT, ak váš krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný kandesartan cilexetilom alebo hydrochlorotiazidom, keď sa používajú samostatne.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Carzap HCT


Neužívajte Carzap HCT:

- ak ste alergický na kandesartan cilexetil alebo hydrochlorotiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste alergický na lieky zo skupiny sulfónamidov. Ak si nie ste istý, či sa vás to týka, opýtajte sa svojho lekára,

 • ak ste dlhšie ako 3 mesiace tehotná, (je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Carzapu HCT na začiatku tehotenstva - pozri časť tehotenstvo),

 • ak máte závažné ochorenie obličiek,

 • ak máte závažné ochorenie pečene alebo biliárnu obštrukciu (problémy s odtokom žlče zo žlčníka),

 • ak máte trvalo nízke hladiny draslíka vo vašej krvi,

 • ak máte trvalo vysoké hladiny vápnika vo vašej krvi,

 • ak ste niekedy v minulosti mali dnu.


Ak si nie ste istý, či sa vás to týka, opýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Carzap HCT.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Carzap HCT:

 • ak máte cukrovku,

 • ak máte problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami,

 • ak ste v poslednom čase podstúpili transplantáciu obličky,

 • ak vraciate, v poslednom čase ste mali silné vracanie alebo máte hnačku,

 • ak máte ochorenie nadobličiek – tzv. Connov syndróm (známy tiež ako primárny hyperaldosteronizmus),

 • ak ste niekedy mali ochorenie nazývané systémový lupus erythematosus (SLE),

 • ak máte nízky krvný tlak,

 • ak ste v minulosti prekonali cievnu mozgovú príhodu,

 • ak ste niekedy mali alergiu alebo astmu,

 • musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná. Carzap HCT sa neodporúča na začiatku tehotenstva, a nesmie sa užívať, ak ste dlhšie ako 3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie dieťaťa, ak sa užíva v tomto období (pozri časť tehotenstvo).


Ak sa u vás zistí niečo z vyššie uvedeného, možno budete musieť chodiť na kontroly k svojmu lekárovi častejšie a budete musieť absolvovať určité vyšetrenia.


Ak máte plánovaný operačný zákrok, povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému lekárovi, že užívate Carzap HCT. Je to kvôli tomu, že Carzap HCT v kombinácii s niektorými anestetikami (používanými pri narkóze) môže spôsobovať pokles krvného tlaku.


Carzap HCT môže zvyšovať citlivosť pokožky na slnko.


Deti

S používaním Carzapu HCT u detí (mladších ako 18 rokov) nie sú žiadne skúsenosti. Preto sa Carzap HCT deťom nemá podávať.


Iné lieky a Carzap HCT

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Carzap HCT môže ovplyvniť účinok niektorých liekov a naopak, niektoré lieky môžu mať vplyv na účinok Carzapu HCT. Počas užívania určitých liekov bude možno potrebné, aby vám lekár z času na čas urobil krvné testy.


Informujte svojho lekára predovšetkým vtedy, keď užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • Iné lieky, ktoré pomáhajú znížiť váš krvný tlak, vrátane betablokátorov, diazoxidu a ACE inhibítorov, ako sú enalapril, kaptopril, lizinopril alebo ramipril.

 • Nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs), ako sú ibuprofén, naproxén, diklofenak, celekoxib alebo etorikoxib (lieky na úľavu od bolesti a liečbu zápalu).

 • Kyselinu acetylsalicylovú (ak užívate viac ako 3 g každý deň) (liek na úľavu od bolesti a liečbu zápalu).

 • Doplnky draslíka alebo náhrady soli obsahujúce draslík (lieky, ktoré zvyšujú hladinu draslíka v krvi).

 • Doplnky vápnika alebo vitamínu D.

 • Lieky znižujúce cholesterol ako sú kolestipol alebo cholestyramín.

 • Lieky na cukrovku (tablety alebo inzulín).

 • Lieky na kontrolu srdcového rytmu (antiarytmiká) ako sú digoxín a betablokátory.

 • Lieky, ktoré môžu byť ovplyvnené hladinami draslíka v krvi, tak ako niektoré antipsychotické lieky.

 • Heparín (liek na zrieďovanie krvi).

 • Močopudné lieky (diuretiká).

 • Laxatíva ("preháňadlá").

 • Penicilín (antibiotikum).

 • Amfotericín (používaný na liečbu plesňových infekcií).

 • Lítium (liek na liečbu psychických problémov).

 • Steroidy ako je prednizolón.

 • Hormón hypofýzy (ACTH).

 • Lieky na liečbu rakoviny.

 • Amantadín (používaný na liečbu Parkinsonovej choroby alebo závažných infekčných ochorení spôsobených vírusmi).

 • Barbituráty (druh sedatív tiež používaných na liečbu epilepsie).

 • Karbenoxolón (používaný na liečbu ochorení pažeráka alebo vredov v ústnej dutine).

 • Anticholinergné lieky ako sú atropín a biperidén.

 • Cyklosporín, liek používaný pri transplantáciách orgánov na zabránenie rejekcie (odmietnutia orgánov).

 • Ďalšie lieky, ktoré môžu viesť k zvýšeniu účinku na zníženie krvného tlaku ako sú baklofén (liek na uvoľnenie kŕčov), amifostín (používaný v liečbe rakoviny) a niektoré antipsychotické lieky.


Carzap HCT a jedlo, nápoje a alkohol

 • Môžete užívať Carzap HCT s jedlom alebo bez jedla.

 • Ak máte predpísaný Carzap HCT, porozprávajte sa so svojím lekárom skôr, ako požijete alkoholické nápoje. Alkohol môže spôsobiť, že budete pociťovať mdloby alebo závraty.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Váš lekár vám zvyčajne odporučí, aby ste prestali užívať Carzap HCTpredtým, ako otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná a poradí vám, aby ste užili iný liek namiesto Carzapu HCT. Carzap HCTsa neodporúča počas tehotenstva, a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Informujte svojho lekára, ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť. Carzap HCTnie je vhodný pre dojčiace matky a lekár môže pre vás zvoliť inú liečbu, ak si želáte dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas užívania Carzapu HCT môžu niektorí pacienti pociťovať únavu alebo závrat. Ak sa vám to stane, neveďte vozidlá, ani nepracujte s rôznymi nástrojmi či strojmi.


3. Ako užívať Carzap HCT


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Je dôležité užívať Carzap HCT každý deň.

Odporúčaná dávka Carzapu HCT je jedna tableta denne.

Prehltnite tabletu a zapite ju vodou.

Snažte sa užívať tabletu v rovnaký čas každý deň. Pomôže vám to zapamätať si, že ju máte užiť.


Carzap HCT 32 mg/ 12,5 mg

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť.


Carzap HCT 32 mg/ 25 mg

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Ak užijete viac Carzapu HCT, ako máte

Ak užijete viac Carzapu HCT, ako vám predpísal váš lekár, ihneď sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Carzap HCT

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku jednoducho užite vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Carzap HCT

Ak prestanete užívať Carzap HCT, váš krvný tlak sa môže znova zvýšiť. Neprestaňte preto užívať Carzap HCT bez odporúčania svojho lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť. Niektoré z nich sú spôsobené kandesartan cilexetilom a niektoré hydrochlorotiazidom.


Prestaňte Carzap HCT užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc v prípade, ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov alergickej reakcie:

 • sťažené dýchanie sprevádzané opuchom alebo bez opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla.

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním.

 • výrazné svrbenie kože (s vyvýšenými vyrážkami).


Carzap HCT môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek. Vaša odolnosť voči infekciám sa môže znížiť a môže sa vyskytnúť únava, infekcia alebo horúčka. Ak sa tak stane, kontaktujte svojho lekára. Lekár vám môže z času na čas urobiť krvné testy, aby zistil, či Carzap HCT neovplyvnil zloženie krvi (agranulocytóza).


Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Časté (postihujú 1 až 10 zo 100 osôb)

 • Zmeny vo výsledkoch krvných testov:

 • Znížené množstvo sodíka v krvi. Ak je tento stav závažný, môžete pociťovať slabosť, nedostatok energie alebo svalové kŕče.

 • Zvýšenie alebo zníženie hladiny draslíka v krvi, najmä, ak ste už mali problémy s obličkami alebo srdcové zlyhanie. V ťažkých prípadoch sa u vás môže vyskytnúť únava, slabosť, nepravidelný srdcový tep alebo mravčenie.

 • Zvýšené množstvo cholesterolu, cukru alebo kyseliny močovej vo vašej krvi.

 • Cukor v moči.

 • Pocit závratu/točenie hlavy alebo mdloba.

 • Bolesť hlavy.

 • Infekcie dýchacích ciest.


Menej časté (postihujúú menej ako 1 zo 100 osôb)

 • Nízky tlak krvi, ktorý môže spôsobiť, že sa cítite slabý a pociťujete závrat.

 • Strata chuti do jedla, hnačka, zápcha, podráždenie žalúdka.

 • Kožná vyrážka, žihľavka (hrčkovité vyrážky), vyrážka spôsobená citlivosťou na svetlo.


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • Žltačka (žlté sfarbenie kože a očných bielkov). Ak sa vám to stane, okamžite kontaktujte svojho lekára.

 • Účinky na funkciu vašich obličiek, najmä ak máte problémy s obličkami alebo zlyhanie srdca.

 • Ťažkosti so spánkom, depresia, pocit nepokoja.

 • Brnenie alebo mravčenie v rukách a nohách.

 • Krátkodobé rozmazané videnie.

 • Nepravidelný srdcový tep.

 • Ťažkosti s dýchaním (vrátane zápalu pľúc a tekutiny v pľúcach).

 • Zvýšená teplota (horúčka).

 • Zápal pankreasu. Môže spôsobiť stredne silnú až silnú bolesť v žalúdku.

 • Svalové kŕče.

 • Poškodenie krvných ciev spôsobujúce červené alebo purpurové bodky na koži.

 • Zníženie červených alebo bielych krviniek alebo krvných doštičiek. Môžete sa cítiť unavený, môžete mať infekciu, horúčku alebo ľahko tvoriace sa modriny.

 • Závažná vyrážka, ktorá sa rýchlo prejaví, s tvorbou pľuzgierov alebo olupovaním kože a možnou tvorbou pľuzgierov v ústach.

 • Zhoršenie prejavov podobných lupus erythematosus alebo výskyt nezvyčajných kožných reakcií.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • Opuch tváre, pier, jazyka a /alebo hrdla.

 • Svrbenie.

 • Bolesť chrbta, kĺbov a svalov.

 • Zmenená činnosť vašej pečene, vrátane zápalu pečene (hepatitídy). Môže sa to prejaviť ako únava, žlté sfarbenie kože a očných bielkov a príznaky podobné chrípke.

 • Kašeľ.

 • Nevoľnosť.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • Náhla krátkozrakosť.

 • Náhla bolesť očí (akútny glaukóm s uzavretým uhlom).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Carzap HCT


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Carzap HCT obsahuje


Carzap HCT 32 mg/ 12,5 mg

- Liečivá sú kandesartan cilexetil a hydrochlorotiazid.

Každá tableta obsahuje 32 mg kandesartan cilexetilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


- Ďalšie zložky sú manitol (E421), kukuričný škrob, kopovidón, glycerol, magnéziumstearát, žltý oxid železitý (E172).


Carzap HCT 32 mg/ 25 mg

- Liečivá sú kandesartan cilexetil a hydrochlorotiazid.

Každá tableta obsahuje 32 mg kandesartan cilexetilu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


- Ďalšie zložky sú manitol (E421), kukuričný škrob, kopovidón, glycerol, magnéziumstearát, žltý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Carzap HCT a obsah balenia


Carzap HCT 32 mg/ 12,5 mg

Carzap HCT 32 mg/ 12,5 mg tablety sú žlté, oválne, bikonvexné (~12 x 6 mm), neobalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


Carzap HCT 32 mg/ 12,5 mg tablety sú balené v blistroch po 14, 28, 30, 56 a 98 tabliet.


Carzap HCT 32 mg/ 25 mg

Carzap HCT 32 mg/ 25 mg tablety sú broskyňové, oválne, bikonvexné (~12 x 6 mm), neobalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane s vytlačenými písmenami “C” a “H”.


Carzap HCT 32 mg/ 25 mg tablety sú balené v blistroch po 14, 28, 56 a 98 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika


Výrobca

Aegis Ltd.

17, Athinon Street, Ergates Industrial Area

2643 Nicosia

Cyprus


HBM Pharma s.r.o.

Sklabinská 30

036 80 Martin

Slovenská republika


Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Production Solid Form Department

19, Pelplinska Str.

83-200 Starogard Gdanski

Poľsko


S.C. Zentiva S.A

50 Theodor Pallady Blvd., District 3

03226 Bucharest

Rumunsko


Winthrop Arzneimittel GmbH

Urmitzer Straße 5

56218 Mülheim-Kärlich

Nemecko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Krajina

Názov lieku

Portugalsko

Candesartan + Hidroclorotiazida Zentiva

Česko

Carzap HCT 32 mg/12,5 mg TABLETY

Carzap HCT 32 mg/25 mg TABLETY

Nemecko

Candesartan Zentiva comp 32 mg/12,5 mg Tabletten

Candesartan Zenitva comp 32 mg/25 mg Tabletten

Taliansko

Candesartan e Idrochlorotiazide Zentiva Italia

Poľsko

Carzap HCT

Slovensko

Carzap HCT 32 mg/12,5 mg, tablety

Carzap HCT 32 mg/25 mg, tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2012.


7Carzap HCT 32 mg/12,5 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/06799

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/06802


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Carzap HCT 32 mg/12,5 mg

Carzap HCT 32 mg/25 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Carzap HCT 32 mg/12,5 mg:

Každá tableta obsahuje 32 mg kandesartan cilexetilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Carzap HCT 32 mg/25 mg:

Každá tableta obsahuje 32 mg kandesartan cilexetilu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Carzap HCT 32 mg/12,5 mg:

Žlté, oválne, bikonvexné (~12 x 6 mm), neobalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Carzap HCT 32 mg/25 mg:

Broskyňové, oválne, bikonvexné (~12 x 6 mm), neobalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane s vytlačenými písmenami “C” a “H”.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Carzap HCT je indikovaný na:


 • Liečbu esenciálnej hypertenzie u dospelých pacientov, ktorých krvný tlak nie je optimálne kontrolovaný monoterapiou kandesartan cilexetilom alebo monoterapiou hydrochlorotiazidom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka Carzapu HCT je jedna tableta denne.


Odporúča sa vytitrovať dávku jednotlivých zložiek (kandesartan cilexetilu a hydrochlorotiazidu). V klinicky vhodných prípadoch sa môže zvážiť priama zmena z monoterapie napodávanie Carzapu HCT. Odporúča sa vytitrovať dávku kandesartan cilexetilu pred zmenou liečby z monoterapie hydrochlorotiazidom. Carzap HCT sa má používať u pacientov, ktorých krvný tlak nie je optimálne kontrolovaný kandesartan cilexetilom alebo monoterapiou hydrochlorotiazidom alebo Carzapom HCT v nižších dávkach.


Maximum antihypertenzného účinku sa dosiahne počas 4 týždňov od začiatku liečby.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania.


Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu

U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie, akými sú pacienti s možným znížením cirkulujúceho objemu, sa odporúča titrácia dávky kandesartan cilexetilu (je potrebné zvážiť u týchto pacientov počiatočnú dávku kandesartan cilexetilu 4 mg).


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U týchto pacientov sa pred tiazidovými diuretikami uprednostňujú slučkové diuretiká. U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min/1,73 m2 plochy tela, Body Surface Area (BSA)) sa odporúča pred liečbou Carzapom HCT titrovať dávku kandesartan cilexetilu (odporúčaná počiatočná dávka kandesartan cilexetilu u týchto pacientov je 4 mg).

Carzap HCT je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min/1,73 m2 BSA) (pozri časť 4.3).


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa odporúča pred liečbou Carzapom HCT titrovať dávku kandesartan cilexetilu (odporúčaná počiatočná dávka kandesartan cilexetilu u týchto pacientov je 4 mg).

Carzap HCT je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo

s cholestázou (pozri časť 4.3).


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Carzapu HCT u detí a dospievajúcich vo veku od narodenia do 18 rokov nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania


Perorálne.

Carzap HCT sa môže užívať nezávisle od príjmu potravy.

Biologická dostupnosť kandesartanu nie je ovplyvnená potravou.

Nie sú žiadne klinicky významné interakcie medzi hydrochlorotiazidom a potravou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na deriváty sulfónamidových liečiv alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Hydrochlorotiazid je sulfónamidový derivát.

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min/1,73 m2 BSA).

Ťažké poškodenie funkcie pečene a/alebo cholestáza.

Refraktérna hypokaliémia a hyperkalciémia.

Dna.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Poškodenie funkcie obličiek/transplantácia obličiek

U týchto pacientov sa pred tiazidovými diuretikami uprednostňujú slučkové diuretiká.

Keď sa Carzap HCT podáva pacientom s poškodením funkcie obličiek, odporúča sa vykonávať pravidelnú kontrolu hladiny draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej.

S podávaním Carzapu HCT pacientom po nedávno vykonanej transplantácii obličky nie sú zatiaľ žiadne skúsenosti.


Stenóza renálnej artérie

Lieky ovplyvňujúce systém renín-angiotenzín-aldosterón, vrátane antagonistov receptora angiotenzínu II (AIIRAs), môžu zvyšovať hladinu urey v krvi a kreatinínu v sére pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo u pacientov so stenózou artérie zásobujúcej jednu funkčnú obličku.


Deplécia intravaskulárneho objemu

U pacientov so znížením intravaskulárneho objemu a/alebo sodíkovou depléciou môže dôjsť k vzniku symptomatickej hypotenzie, podobne ako pri iných liekoch ovplyvňujúcich renínový-angiotenzínový-aldosterónový systém. Z uvedeného dôvodu sa Carzap HCT odporúča podávať až po úprave tohto stavu.


Anestézia a chirurgický zákrok

U pacientov liečených s AIIRAs sa môže počas anestézie a chirurgického zákroku vyskytnúť hypotenzia na základe blokády renínového-angiotenzínového systému. Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže ísť o ťažkú hypotenziu, ktorá si môže vyžadovať podanie intravenóznych tekutín a/alebo vazopresorov.


Poškodenie funkcie pečene

Tiazidy sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo s progredujúcimi pečeňovými ochoreniami, pretože už mierna zmena rovnováhy tekutín a elektrolytov môže vyvolať hepatálnu kómu. Nie je dostatok klinických skúseností s podávaním Carzapu HCT pacientom s poškodením funkcie pečene.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne (obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia)

Podobne, ako je tomu aj pri iných vazodilatátoroch, u pacientov s hemodynamicky závažnou stenózou aortálnej alebo mitrálnej chlopne alebo s obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou je potrebná zvýšená opatrnosť.


Primárny hyperaldosteronizmus

U pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom sa všeobecne nedosahujú pozitívne výsledky pri podávaní antihypertenzív pôsobiacich prostredníctvom inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému. Preto sa u týchto pacientov podávanie Carzapu HCT neodporúča.


Nerovnováha elektrolytov

V primeraných intervaloch sa majú stanovovať hladiny elektrolytov v sére. Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu spôsobiť nerovnováhu tekutín alebo elektrolytov (hyperkalciémia, hypokaliémia, hyponatriémia, hypomagneziémia a hypochloremická alkalóza).


Tiazidové diuretiká môžu znižovať vylučovanie vápnika močom a môžu zapríčiniť prechodné mierne zvýšené koncentrácie vápnika v sére. Značná hyperkalciémia môže byť znakom skrytej hyperparatyreózy. Pred vyšetrením funkcie prištítnych teliesok sa má podávanie tiazidov vysadiť.


V závislosti na dávke, hydrochlorotiazid zvyšuje vylučovanie draslíka močom, čo môže mať za následok vznik hypokaliémie. Zdá sa, že tento účinok hydrochlorotiazidu je menej zjavný v kombinácii s kandesartan cilexetilom. Riziko hypokaliémie môže byť zvýšené u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov s rýchlou diurézou, u pacientov s inadekvátnym perorálnym príjmom elektrolytov a u pacientov, ktorí sú súbežne liečení kortikosteroidmi alebo adrenokortikotropným hormónom (ACTH).


Liečba s kandesartan cilexetilom môže spôsobiť hyperkaliémiu, hlavne u pacientov so srdcovým zlyhaním a/alebo poškodením obličiek. Súbežné podávanie Carzapu HCT a draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka, náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liečiv, ktoré môžu zvyšovať koncentrácie draslíka (napr. heparín) môže viesť k zvýšeniu koncentrácie draslíka v sére. Sledovanie draslíka sa má vykonávať podľa potreby.

Ukázalo sa, že tiazidy zvyšujú vylučovanie horčíka do moču, čo môže viesť k hypomagneziémii.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba tiazidovými diuretikami môže znížiť glukózovú toleranciu. Môže byť potrebné upraviť dávky antidiabetických liekov vrátane inzulínu. Počas liečby tiazidovými liekmi sa môže manifestovať latentný diabetes mellitus. Zvýšenie hladiny cholesterolu a triglyceridov v sére sa dáva do súvislosti s liečbou tiazidovými diuretikami. V dávkach, ktoré obsahuje Carzap HCT, sa pozorovali iba minimálne účinky. Tiazidové diuretiká zvyšujú koncentráciu kyseliny močovej v sére, čo môže u vnímavých pacientov vyústiť do dny.


Fotosenzitivita
Pri užívaní tiazidových diuretík sa hlásili prípady fotosenzitívnej reakcie (pozri časť 4.8). Ak sa vyskytnú fotosenzitívne reakcie, odporúča sa ukončenie liečby. Ak je nevyhnutné znovu podať liečbu, odporúča sa chrániť miesta vystavené slnku alebo umelému UVA žiareniu.


Všeobecné upozornenia

U pacientov, ktorých cievny tonus a funkcie obličiek závisia hlavne od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti so závažným kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo s primárnym ochorením obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie), liečba s liekmi ovplyvňujúcimi tento systém vrátane AIIRAs bola spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou alebo zriedkavejšie s akútnym zlyhaním obličiek. Ako pri všetkých antihypertenzívach, nadmerné zníženie krvného tlaku u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo s ischemickým cerebrovaskulárnym ochorením môže mať za následok infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú príhodu.

Precitlivenosť na hydrochlorotiazid sa môže vyskytnúť u pacientov s anamnézou alergie alebo bronchiálnej astmy alebo bez nej, avšak je pravdepodobnejšia u pacientov s touto anamnézou.

V spojitosti s liečbou tiazidovými diuretikami sa zaznamenala exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.


Antihypertenzný účinok Carzapu HCT sa môže zvýšiť ďalšími antihypertenzívami.


Gravidita

AIIRAs sa nemajú začať podávať počas gravidity. Ak pokračovanie s AIIRA terapiou nie je považované za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu musia byť prevedené na iné antihypertenzné liečby, ktoré majú stanovený bezpečnostný profil na použitie v gravidite. Ak sa zistí gravidita, liečba s AIIRAs musí byť okamžite ukončená, a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


V klinických farmakokinetických štúdiách sa skúmali možné interakcie s warfarínom, digoxínom, perorálnymi kontraceptívami (t.j.etinylestradiol/levonorgestrel), glibenklamidom a nifedipínom. V týchto štúdiách sa nezistili žiadne klinicky významné farmakokinetické liekové interakcie.Účinok hydrochlorotiazidu na depléciu draslíka môže byť zvýšený súbežným podávaním iných liečiv, ktoré majú spojitosť s úbytkom draslíka a hypokaliémiou (t.j. iné kaliuretické diuretiká, laxatíva, amfotericín, karbenoxolón, penicilín G sodná soľ, deriváty kyseliny salicylovej, steroidy, ACTH).


Súbežné podávanie Carzapu HCT a kálium šetriacich diuretík, draslíkových doplnkov, náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liečiv, ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka v sére (napr. heparín), môže zvyšovať koncentrácie draslíka. V prípade potreby sa má vykonať monitorovanie hladín draslíka (pozri časť 4.4).


Diuretikami spôsobená hypokaliémia a hypomagneziémia zvyšuje možnosť prípadného kardiotoxického účinku digitálisových glykozidov a antiarytmík. Odporúča sa pravidelná kontrola hladiny draslíka v sére, ak sa Carzap HCT používa v kombinácii s takýmito liekmi a nasledovnými liekmi, ktoré by mohli indukovať torsades de pointes:

 • Antiarytmiká, trieda Ia (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid)

 • Antiarytmiká, trieda III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid)

 • Niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlórpromazín, levomepromazín, trifluoperazín, cyamemazín, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

 • Ďalšie (napr. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, ketanserín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín, terfenadín, vinkamín i.v.)


Pri súbežnom podaní lítia s ACE inhibítormi alebo hydrochlorotiazidom sa zaznamenalo reverzibilné zvýšenie koncentrácie lítia v sére a jeho toxicita. Podobný účinok sa zaznamenal s AIIRAs. Použitie kandesartanu a hydrochlorotiazidu s lítiom sa neodporúča. Ak je táto kombinácia potrebná, odporúča sa starostlivo sledovať koncentrácie lítia v sére.


Pri súbežnom podávaní AIIRAs spolu s nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAIDs) (t.j. selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová (>3 g/deň) a neselektívne NSAIDs) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.


Ako u ACE inhibítorov, súbežné užívanie AIIRAs a NSAIDs môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek a k zvýšeniu hladiny draslíka v sére, predovšetkým u pacientov s už predtým existujúcou zníženou funkciou obličiek. Táto kombinácia sa má podávať opatrne, a to najmä u starších pacientov. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a je potrebné zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začatí súbežnej liečby a neskôr v pravidelných intervaloch.

Diuretický, nátriuretický a antihypertenzný účinok hydrochlorotiazidu je znížený pri súbežnom podávaní NSAIDs.


Absorpcia hydrochlorotiazidu je znížená kolestipolom alebo cholestyramínom.


Účinok nedepolarizujúcich myorelaxancií (napr. tubokurarínu) môže byť zosilnený hydrochlorotiazidom.


Tiazidové diuretiká môžu zvýšiť hladinu vápnika v krvnom sére v dôsledku zníženej exkrécie. Ak sa zároveň musia predpísať aj doplnky vápnika alebo vitamín D, má sa monitorovať hladina vápnika v sére, a podľa nej upraviť dávky.


Tiazidy môžu zosilniť hyperglykemizujúci účinok beta-blokátorov a diazoxidu.


Anticholinergné látky (napr. atropín, biperidén) môžu zvýšiť biologickú dostupnosť tiazidových diuretík znížením gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdňovania žalúdka.


Tiazidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov spôsobených amantadínom.


Tiazidy môžu znížiť renálnu exkréciu cytotoxických liečiv (napr. cyklofosfamidu, metotrexátu) a zosilniť ich myelosupresívny účinok.


Posturálna hypotenzia sa môže zhoršiť pri súčasnom príjme alkoholu, barbiturátov alebo anestetík.


Liečba tiazidovými diuretikami môže zhoršovať glukózovú toleranciu. Môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetík vrátane inzulínu. Metformín sa má používať opatrne, pretože je možné riziko laktátovej acidózy indukovanej možným funkčným zlyhaním obličiek v spojitosti s hydrochlorotiazidom.


Hydrochlorotiazid môže znížiť odpoveď na amíny zvyšujúce krvný tlak (napr. adrenalín), avšak nie natoľko, aby sa ich účinok na krvný tlak eliminoval.


Hydrochlorotiazid môže zvýšiť riziko akútnej renálnej insuficiencie, predovšetkým pri vysokých dávkach jódových kontrastných látok.


Súbežná liečba s cyklosporínom môže zvýšiť riziko hyperurikémie a komplikácií dnového typu.


Súbežná liečba s baklofénom, amifostínom, tricyklickými antidepresívami alebo neuroleptikami môže viesť k zvýšeniu antihypertenzného účinku a môže navodiť hypotenziu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Antagonisty receptora pre angiotenzín II (AIIRAs):


Použitie AIIRAs sa neodporúča v prvom trimestri gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRAs je

kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity pri podávaní ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity nie sú presvedčivé, avšak malé zvýšenie rizika nemožno vylúčiť. Aj keď neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku s AIIRAs, môžu existovať podobné riziká pre túto skupinu liekov.Ak pokračovanie s terapiou AIIRA nie je považované za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu musia byť prevedené na inú antihypertenznú liečbu, ktorá má stanovený bezpečnostný profil na použitie v gravidite. Ak sa zistí gravidita, liečba AIIRAs sa má okamžite ukončiť, a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Je známe, že vystavenie AIIRA terapii počas druhého a tretieho trimestra indukuje humánnu fetotoxicitu (zníženie renálnej funkcie, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3).

Ak dôjde k expozícii AIIRAs od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvuková

kontrola funkcie obličiek a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRAs, majú byť starostlivo sledované, pokiaľ ide o

hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).

Hydrochlorotiazid:

Skúsenosti s hydrochlorotiazidom sú počas gravidity obmedzené, obzvlášť počas prvého trimestra. Štúdie na zvieratách nie sú dostatočné.

Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Na základe farmakologického mechanizmu účinku hydrochlorotiazidu jeho použitie počas druhého a tretieho trimestra môže ohroziť fetálno-placentárnu perfúziu a môže spôsobiť fetálne a neonatálne účinky ako je žltačka, poruchy elektrolytovej rovnováhy a trombocytopénia.

Vzhľadom na riziko zníženia objemu plazmy a placentárnej hypoperfúzie sa hydrochlorotiazid nemá používať na liečbu gestačného edému, gestačnej hypertenzie alebo preeklampsie, bez priaznivého vplyvu na priebeh ochorenia. Hydrochlorotiazid sa nemá používať u tehotných žien na liečbu esenciálnej hypertenzie, s výnimkou ojedinelých prípadov, kde by sa nemohla použiť žiadna iná liečba.


Laktácia


Antagonisty receptora pre angiotenzín II (AIIRAs):

Keďže nie sú dostupné žiadne informácie o použití Carzapu HCT počas dojčenia, Carzap HCT sa neodporúča. Alternatívna liečba s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom počas dojčenia je vhodnejšia, obzvlášť pri dojčení novorodenca alebo predčasne narodenéhodieťaťa.


Hydrochlorotiazid:

Hydrochlorotiazid sa vylučuje v malom množstve do materského mlieka. Tiazidy vo vyšších dávkach spôsobujúce intenzívnu diurézu môžu inhibovať produkciu mlieka. Použitie Carzapu HCT v priebehu dojčenia sa neodporúča. Ak je Carzap HCT užívaný počas dojčenia, dávky majú byť čo najnižšie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa žiadne štúdie na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba vziať do úvahy, že počas liečby s Carzapom HCT sa môže príležitostne vyskytnúť závrat alebo pocit únavy.


4.8 Nežiaduce účinky


V kontrolovaných klinických skúšaniach s kandesartan cilexetilom/hydrochlorotiazidom boli nežiaduce účinky mierne a prechodné. Výskyt prípadov prerušenia liečby v dôsledku nežiaducich účinkov bol pri kombinácii kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid (2,3 - 3,3 %) podobný ako pri placebe (2,7 – 4,3 %).


Nežiaduce účinky získané z klinických štúdií s kandesartan cilexetilom/hydrochlorotiazidom boli limitované na tie, ktoré boli predtým hlásené pri samotnom kandesartan cilexetile a/alebo hydrochlorotiazide.


Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce účinky kandesartan cilexetilu z klinických skúšaní a z hlásení po uvedení lieku na trh. V súhrnnej analýze údajov z klinických skúšaní u pacientov s hypertenziou boli nežiaduce reakcie s kandesartan cilexetilom definované na základe výskytu nežiaducich udalostí s kandesartan cilexetilom najmenej o 1 % vyšším ako u placeba.


Frekvencie výskytu použité v tabuľkách v rámci časti 4.8 sú: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

Časté

Respiračné infekcie

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé

Leukopénia, neutropénia a agranulocytóza

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé

Hyperkaliémia, hyponatriémia

Poruchy nervového systému

Časté

Závraty/vertigo, bolesť hlavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé

Kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé

Nauzea

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, poruchy funkcie pečene alebo hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé

Angioedém, vyrážka, žihľavka, svrbenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé

Bolesť chrbta, artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé

Poškodenie funkcie obličiek, vrátane zlyhania obličiek u vnímavých pacientov (pozri časť 4.4).


Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce účinky s monoterapiou hydrochlorotiazidom zvyčajne s

dávkami 25 mg alebo vyššími.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

Leukopénia, neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia, aplastická anémia, zníženie tvorby kostnej drene, hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Anafylaktické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Hyperglykémia, hyperurikémia, nerovnováha elektrolytov (vrátane hyponatriémie a hypokaliémie)

Psychické poruchy

Zriedkavé

Poruchy spánku, depresia, nepokoj

Poruchy nervového systému

Časté

Pocit závratu/mdloby, vertigo


Zriedkavé

Parestézia

Poruchy oka

Zriedkavé

Prechodné neostré (rozmazané) videnie


Neznáme

Akútna myopatia, akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Zriedkavé

Srdcové arytmie

Poruchy ciev


Menej časté

Posturálna hypotenzia


Zriedkavé

Nekrotizujúca angiitída (vaskulitída, kožná vaskulitída)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé

Ťažkosti s dýchaním (vrátane pneumónie a pľúcneho edému)

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Menej časté

Anorexia, strata chuti do jedenia, podráždenie žalúdka, hnačka, zápcha


Zriedkavé

Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest


Zriedkavé

Žltačka (intrahepatálna cholestatická forma)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Menej časté

Vyrážka, žihľavka, fotosenzitívne reakcie


Zriedkavé

Toxická epidermálna nekrolýza, kožné reakcie podobné lupus erythematosus, reaktivácia kožného lupus erythematosus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé

Svalové spazmy


Poruchy obličiek a močových ciest


Časté

Glykozúria


Zriedkavé

Renálna dysfunkcia, intersticiálna nefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Časté

SlabosťZriedkavé

Horúčka


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Zvýšenie hladín cholesterolu a triglyceridov


Zriedkavé

Zvýšenie koncentrácií dusíka močoviny v krvi a sérového kreatinínu


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Na základe farmakologických úvah je pravdepodobné, že hlavnými prejavmi predávkovania kandesartan cilexetilom môžu byť symptomatická hypotenzia a závrat. V jednotlivých prípadoch predávkovania (až do 672 mg kandesartan cilexetilu) prebehlo zotavenie pacientov bez komplikácií.


Hlavným príznakom predávkovania hydrochlorotiazidom je náhla strata tekutín a elektrolytov. Pozorovali sa symptómy ako závrat, hypotenzia, smäd, tachykardia, komorové poruchy rytmu, sedácia/poruchy vedomia, môžu vzniknúť aj svalové kŕče.


Manažment

O liečbe predávkovania Carzapom HCT nie je dostupná žiadna osobitná informácia. V prípade predávkovania sa odporúčajú nasledujúce opatrenia:

Indikované môže byť vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka. V prípade vzniku symptomatickej hypotenzie je potrebné začať symptomatickú liečbu a sledovať vitálne funkcie. Pacient má byť uložený na chrbát s dolnými končatinami zdvihnutými nad podložkou. Ak to nepostačuje, je nutné doplniť objem plazmy napr. infúziou izotonického fyziologického roztoku. Skontrolovať, a ak je potrebné, upraviť hladiny sérových elektrolytov a acidobázu. Ak sa uvedenými opatreniami nepodarí hypotenziu zvládnuť, môžu sa podať sympatomimetické látky.


Kandesartan nie je možné odstrániť hemodialýzou. Nie je známe, do akej miery sa dá hemodialýzou odstrániť hydrochlorotiazid.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty angiotenzínu a diuretiká,

ATC kód: C09DA06


Angiotenzín II je primárny vazoaktívny hormón systému renín-angiotenzín-aldosterón, ktorý zohráva úlohu v patofyziológii hypertenzie a iných kardiovaskulárnych ochorení. Taktiež má dôležitý význam aj v patogenéze hypertrofie orgánov a poškodenia cieľových orgánov. Najdôležitejšie fyziologické účinky angiotenzínu II, akými sú vazokonstrikcia, stimulácia sekrécie aldosterónu, regulácia homeostázy vody a solí a stimulácia rastu buniek sú sprostredkované prostredníctvom receptora typu I (AT1).


Kandesartan cilexetil je rýchlo sa konvertujúcim prekurzorom liečiva, kandesartanu, tento proces prebieha v dôsledku hydrolýzy esteru počas vstrebávania v gastrointestinálnom trakte. Kandesartan je AIIRA, selektívny voči AT1 receptorom, na ktoré sa pevne viaže a z ktorých sa pomaly uvoľňuje. Nemá žiadnu agonistickú aktivitu.


Kandesartan nemá vplyv na ACE, alebo iné enzymatické systémy zvyčajne spájané s použitím ACE inhibítorov. Vzhľadom na chýbanie účinku na degradáciu kinínov alebo na metabolizmus iných látok, ako je substancia P, nie je pravdepodobné, že by AIIRAs vyvolávali kašeľ. V kontrolovaných klinických štúdiách, porovnávajúcich kandesartan cilexetil s ACE inhibítormi, bola incidencia kašľa nižšia u pacientov užívajúcich kandesartan cilexetil. Kandesartan sa neviaže, ani neblokuje iné receptory pre hormóny alebo iónové kanály, ktoré sú dôležité v kardiovaskulárnych regulačných procesoch. Antagonizmus AT1 receptora má za následok na dávke závislé zvýšenie hladiny renínu v plazme, ako aj koncentrácií angiotenzínu I a angiotenzínu II, a zníženie koncentrácie plazmatického aldosterónu.


Účinok kandesartan cilexetilu, podávaného raz denne v dávke 8-16 mg (priemerne 12 mg) na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu sa hodnotil v randomizovanej klinickej štúdii, do ktorej bolo zaradených 4 937 starších pacientov (vo veku 70-89 rokov; z toho 21 % 80 ročných a starších) s ľahkou až stredne ťažkou hypertenziou trvajúcou v priemere 3,7 rokov (Study on Cognition and Prognosis in the Elderly). Pacienti užívali kandesartan alebo placebo spolu s ďalšou antihypertenznou liečbou, pridanou podľa potreby. V skupine pacientov, ktorí užívali kandesartan, bolo pozorované zníženie krvného tlaku zo 166/90 na 145/80 mmHg a v kontrolnej skupine nastalo zníženie tlaku zo 167/90 na 149/82 mmHg. V primárnom cieľovom ukazovateli, t.j. pri závažných kardiovaskulárnych príhodách (kardiovaskulárna mortalita, nefatálna mozgová príhoda a infarkt myokardu bez smrteľných následkov) sa nezistili štatisticky významné rozdiely. Vyskytlo sa 26,7 prípadov na 1 000 „pacientorokov“ v skupine pacientov, ktorí užívali kandesartan, v porovnaní s 30 prípadmi na 1 000 „pacientorokov“ v kontrolnej skupine (relatívne riziko 0,89, 95 % CI 0,75 až 1,06, p=0,19).


Hydrochlorotiazid inhibuje aktívnu reabsorpciu sodíka, hlavne v distálnom tubule a podporuje vylučovanie sodíka, chloridov a vody. Vylučovanie draslíka a horčíka obličkami sa zvyšuje v závislosti od dávky, zatiaľ čo vápnik sa vo väčšom rozsahu reabsorbuje. Hydrochlorotiazid znižuje objem plazmy a extracelulárnych tekutín, zmenšuje srdcový výdaj a krvný tlak. Počas dlhodobej liečby prispieva znížená periférna rezistencia k poklesu tlaku krvi.


Rozsiahle klinické skúšky ukázali, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom znižuje riziko výskytu kardiovaskulárnych ochorení a úmrtí na tieto ochorenia.


Kandesartan a hydrochlorotiazid majú aditívny antihypertenzný účinok.


U pacientov s vysokým krvným tlakom Carzap HCT spôsobuje na dávke závislé a dlhotrvajúce zníženie arteriálneho krvného tlaku bez reflexného zvýšenia srdcovej frekvencie. Nebol zistený žiadny náznak závažnej alebo vystupňovanej hypotenzie po podaní prvej dávky, ani „rebound“ fenomén po skončení liečby. Po podaní jednorazovej dávky Carzapu HCT , začiatok antihypertenzného účinku vo všeobecnosti nastane v priebehu dvoch hodín. Pri nepretržitej liečbe sa maximálne zníženie tlaku krvi obyčajne dosiahne v priebehu 4 týždňov a udržuje sa počas dlhodobej liečby. Terapia Carzapom HCT v dávkovaní raz denne zabezpečuje účinné a plynulé zníženie tlaku krvi počas 24-hodín s malou zmenou medzi maximálnym a minimálnym účinkom počas dávkovacieho intervalu. V dvojito zaslepených, randomizovaných klinických skúšaniach Carzap HCT 16 mg/12,5 mg podaný jedenkrát denne znižoval tlak krvi štatisticky významne viac ako kombinácia losartan/hydrochlorotiazid 50 mg/12,5 mg podaný jedenkrát denne.


V dvojito zaslepených, randomizovaných klinických skúškach bol výskyt nežiaducich účinkov, hlavne kašľa, nižší počas liečby kombináciou liečiv kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid ako počas liečby kombináciou ACE inhibítor/hydrochlorotiazid.


V dvoch klinických skúšaniach (randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované, s paralelnou skupinou) zahŕňajúcich 275 a 1 524 randomizovaných pacientov kombinácia kandesartan cilexetilu /hydrochlorotiazidu 32 mg/12,5 mg a 32 mg/25 mg mali za následok redukciu krvného tlaku na 22/15 mmHg pre nižšiu dávku a na 21/14 mmHg pre vyššiu dávku a boli signifikantne účinnejšie než samotné zložky.


V randomizovanom, dvojito zaslepenom klinickom skúšaní s paralelnou skupinou u 1975 randomizovaných pacientov neoptimálne kontrolovaných kandesartan cilexetilom v dávke 32 mg jedenkrát denne malo pridanie 12,5 mg alebo 25 hydrochlorotiazidu za následok ďalšiu redukciu krvného tlaku. Kombinácia kandesartan cilexetilu 32 mg/25 mg bola signifikantne účinnejšia než kombinácia 32 mg/12,5 mg, pričom priemerná redukcia krvného tlaku bola 16/10 mmHg pre dávku 32 mg/25 mg a 13/9 mmHg pre dávku 32 mg/12,5 mg.


Kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid je podobne účinný u všetkých pacientov bez ohľadu na vek

a pohlavie.


V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o použití kandesartan cilexetilu/hydrochlorotiazidu u pacientov s renálnym ochorením/nefropatiou, zníženou funkciou ľavej komory/kongestívnym srdcovým zlyhaním a u pacientov, ktorí prekonali infarkt myokardu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Súbežné používanie kandesartan cilexetilu a hydrochlorotiazidu nemá klinicky signifikantný účinok na farmakokinetiku oboch liekov.


Absorpcia a distribúcia


Kandesartan cilexetil

Kandesartan cilexetil sa po perorálnom podaní konvertuje na liečivo kandesartan. Absolútna biologická dostupnosť kandesartanu po podaní perorálneho roztoku kandesartan cilexetilu je približne 40 %. Relatívna biologická dostupnosť tabletovej formy v porovnaní s tým istým perorálnym roztokom je približne 34 % s veľmi malými odchýlkami. Priemerné maximálne sérové koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu o 3-4 hodiny po užití tablety. Sérové koncentrácie kandesartanu sa zvyšujú priamo úmerne so zvyšujúcimi sa dávkami v terapeutickom rozmedzí. Vo farmakokinetike kandesartanu sa nepozorovali žiadne rozdiely medzi oboma pohlaviami. Potrava nemá významný vplyv na veľkosť plochy pod krivkou sérovej koncentrácie kandesartanu v čase (AUC).


Kandesartan sa výrazne viaže na plazmatické bielkoviny (viac ako 99 %). Zjavný distribučný objem kandesartanu je 0,1 l/kg.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu s absolútnou hodnotou biologickej dostupnosti približne 70 %. Súčasné podanie jedla zvýši túto absorpciu približne o 15 %. Biologická dostupnosť môže byť znížená u pacientov so srdcovým zlyhaním a s výraznými edémami.


Približne 60 % hydrochlorotiazidu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Zjavný distribučný objem je približne 0,8 l/kg.


Biotransformácia a eliminácia


Kandesartan cilexetil

Kandesartan sa vylučuje do moču a do žlče prevažne v nezmenenej forme, iba v malej miere sa eliminuje prostredníctvom pečeňového metabolizmu (CYP2C9). Dostupné interakčné štúdie nenaznačujú účinok na CYP2C9 a CYP3A4. Na základe údajov získaných in vitro by sa nemala očakávať žiadna interakcia in vivo s liekmi, ktorých metabolizmus je závislý od izoenzýmov cytochrómu P450 CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 alebo CYP3A4. Terminálny polčas eliminácie (t½) kandesartanu je približne 9 hodín. Po podaní opakovaných dávok nedochádza ku kumulácii lieku. Polčas eliminácie kandesartanu zostáva nezmenený (približne 9 h) po podaní kombinácie kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid. V porovnaní s monoterapiou nedochádza ani v kombinovanej liečbe ku kumulácii kandesartanu pri opakovanom podaní.


Celková hodnota plazmatického klírensu kandesartanu je približne 0,37 ml/min/kg, pričom hodnota klírensu v obličkách je približne 0,19 ml/min/kg. Kandesartan sa eliminuje obličkami - glomerulárnou filtráciou aj aktívnou tubulárnou sekréciou. Po perorálnom podaní kandesartan cilexetilu značeného 14C, približne 26 % dávky sa vylúči močom ako kandesartan a 7 % ako inaktívny metabolit, zatiaľ čo približne 56 % dávky sa nachádza v stolici ako kandesartan a 10 % ako inaktívny metabolit.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid sa nemetabolizuje a vylučuje sa glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou takmer úplne ako nezmenená látka. Terminálny polčas(t½) hydrochlorotiazidu je približne 8 hodín. Približne 70 % dávky podanej perorálne sa vylúči močom v priebehu 48 hodín. Polčas eliminácie hydrochlorotiazidu ostáva nezmenený (približne 8 hodín) po podaní hydrochlorotiazidu v kombinácii s kandesartan cilexetilom. V porovnaní s monoterapiou nedochádza ani v kombinovanej liečbe ku kumulácii hydrochlorotiazidu pri opakovanom podaní.


Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov


Kandesartan cilexetil

U starších pacientov (nad 65 rokov), v porovnaní s mladšími jedincami, boli hodnoty Cmax kandesartanu zvýšené približne o 50 % a AUC kandesartanu o 80 %. Odpoveď krvného tlaku a výskyt nežiaducich účinkov po podaní kandesartan cilexetilu však boli u mladých aj u a starších pacientov podobné (pozri časť 4.2).


U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek, pri porovnaní s osobami

s normálnou funkciou obličiek, sa pozorovali zvýšené hodnoty Cmax a AUC kandesartanu pri opakovanom podaní približne o 50 % a 70 %, pričom však terminálny polčas eliminácie kandesartanu (t½) zmenený nebol. Zmeny uvedených parametrov u pacientov s ťažkým poškodením obličkových funkcií boli približne 50 % a 110 % pri AUC kandesartanu. Terminálny polčas eliminácie (t½) kandesartanu bol u tejto skupiny pacientov približne zdvojnásobený. Farmakokinetika kandesartanu u pacientov liečených hemodialýzou bola podobná ako u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek.


V dvoch štúdiách u pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa pozoroval nárast priemernej AUC kandesartanu približne o 20 % v jednej štúdii a 80 % v druhej štúdii (pozri časť 4.2). U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú žiadne skúsenosti.

Hydrochlorotiazid

Terminálny polčas eliminácie (t½) hydrochlorotiazidu je predĺžený u pacientov s poškodením funkcie obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú k dispozícii žiadne kvalitatívne nové toxikologické nálezy pri kombinácii liečiv v porovnaní s nálezmi, ktoré sa pozorovali u jednotlivých komponentov. V predklinických štúdiách bezpečnosti vykazoval kandesartan vo vysokých dávkach účinok na obličky a na parametre červeného krvného obrazu u myší, potkanov, psov a opíc. Kandesartan spôsoboval zníženie hodnôt parametrov červeného krvného obrazu (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit). Účinky na obličky (ako napr. intersticiálna nefritída, dilatácia tubulov, bazofilné tubuly, zvýšenie plazmatických koncentrácií urey a kreatinínu) vyvolané kandesartanom mohli byť sekundárne v dôsledku hypotenzie, vedúcej k alterácii perfúzie obličiek. Pridanie hydrochlorotiazidu zosilňuje nefrotoxicitu kandesartanu. Navyše, kandesartan môže vyvolať hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek. Tieto zmeny sú spôsobené farmakologickým účinkom kandesartanu a majú len malý klinický význam.


V pokročilých štádiách brezivosti sa po podaní kandesartanu zaznamenala fetotoxicita. Pridanie

hydrochlorotiazidu neovplyvnilo signifikantne výsledky fetálnych vývojových štúdií na potkanoch, myšiach alebo králikoch (pozri časť 4.6).


Kandesartan aj hydrochlorotiazid vykazujú pri veľmi vysokých koncentráciách/po podaní veľmi vysokých dávok genotoxickú aktivitu. Údaje z in vitro a in vivo genotoxických testov naznačujú, že je nepravdepodobné, aby kandesartan a hydrochlorotiazid vykazovali mutagénnu alebo klastogénnu aktivitu v podmienkach klinického užívania.


Karcinogenita oboch zložiek nebola dokázaná.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Carzap HCT 32 mg/12,5 mg

Manitol

Kukuričný škrob

Kopovidón

Žltý oxid železitý

Glycerol

Magnéziumstearát


Carzap HCT 32 mg/25 mg

Manitol

Kukuričný škrob

Kopovidón

Žltý oxid železitý

Červený oxid železitý

Glycerol

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/Al/PVC-Alu blistre:

Carzap HCT 32 mg/12,5 mg:

Blistre po 14, 28, 30, 56 a 98 tabliet.


Carzap HCT 32 mg/25 mg

Blistre po 14, 28, 56 a 98 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Carzap HCT 32 mg/12,5 mg: 58/0519/12-S

Carzap HCT 32 mg/25 mg: 58/0520/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


13Carzap HCT 32 mg/12,5 mg