+ ipil.sk

CEDAX 400 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. : 2012/05115

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/09342


Písomná informácia pre používateľa


CEDAX 400 mg

ceftibutén


kapsuly


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Cedax a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cedax

3. Ako užívať Cedax

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Cedax

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Cedax a na čo sa používa


Cedax je antibiotikum.


Cedax sa používa na liečbu infekcií dýchacieho traktu, uší a močových ciest, pokiaľ sú vyvolané istými bakteriálnymi kmeňmi. Cedax sa používa u dospelých a detí starších ako 10 rokov alebo ak dieťa váži viac ako 45 kg tak, ako vám to odporučil váš lekár.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cedax


Neužívajte Cedax

- ak ste alergický na ceftibutén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak ste kedykoľvek mali nezvyčajnú alebo závažnú alergickú reakciu, ako je žihľavka, dýchavičnosť alebo iné dýchacie ťažkosti pri liečbe inými antibiotikami zo skupiny cefalosporínov alebo penicilínov.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Cedax, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

- ste tehotná alebo dojčíte;

- ste alergický na nejakú látku, vrátane lieku, jedla alebo prísad alebo máte astmu;

- ste mali v minulosti alebo trpíte v súčasnosti na chorobu obličiek alebo chodíte pravidelne na dialýzu;

- ste v minulosti mali závažné žalúdočné alebo tráviace ťažkosti;

- ste diabetik (máte cukrovku) - suspenzia obsahuje cukor.


Povedzte vášmu lekárovi alebo ihneď vyhľadajte lekársku starostlivosť, ak sa u vás počas užívania lieku vyskytne

- alergická reakcia (ako napríklad kýchanie, dýchacie ťažkosti, dýchavičnosť alebo vyrážka);

- závažné zvracanie alebo hnačka.


Ak sa v priebehu niekoľkých dní príznaky choroby nezlepšia alebo sa zhoršia, povedzte to vášmu lekárovi.


Iné lieky a Cedax

Ak užívate perorálne antikoagulanciá (lieky na zriedenie vašej krvi) alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate antikoagulanciá, váš lekár vám bude priebežne robiť krvné testy a prispôsobí dávku, ak to bude nutné.


Cedax a jedlo a nápoje

Kapsuly Cedax možno užívať bez ohľadu na čas jedenia.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Cedax sa vylučuje do materského mlieka. Cedax sa má počas dojčenia užívať iba v prípade, ak prínosy prevážia nad rizikami.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Cedax nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Cedax


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka pre dospelých je jedna 400 mg kapsula denne.


Deti s hmotnosťou viac ako 45 kg alebo staršie ako 10 rokov môžu dostávať dávku pre dospelých 400 mg v kapsule.


Vždy užívajte liek v tom istom dennom čase a nevynechajte žiadnu dávku. Kapsuly zapíjajte vodou.


Kapsuly Cedaxu sa môžu užívať bez ohľadu na jedlo.


Aby infekcia celkom zanikla, užívajte Cedax počas celej liečby presne podľa predpisu vášho lekára, aj vtedy, ak sa začnete po pár dňoch liečby cítiť lepšie. Neprekračujte odporučenú dávku.


Cedax bol predpísaný iba na liečbu vašej súčasnej infekcie. Nedávajte ho nikomu inému ani ho nepoužívajte na iné druhy infekcií, pokiaľ vám váš lekár tak nepovedal.


Ak máte dojem, že účinok Cedaxu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Cedaxu, ako máte

Nie sú známe žiadne závažné problémy po náhodnom predávkovaní Cedaxom. Ak však užijete väčšiu dávku, okamžite o tom povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak zabudnete užiť Cedax

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak ste zabudli užiť dávku načas, užite ju čo najskôr a potom pokračujte v užívaní lieku v pôvodných pravidelných intervaloch.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže mať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky sú bolesť hlavy; nevoľnosť, hnačka.


Menej časté vedľajšie účinky sú kandidóza (ústna) (infekcia spôsobená niektorými druhmi kandidy); infekcie pošvy, eozinofília (zvýšenie počtu určitého typu bielych krviniek), pokles hemoglobínu, predĺžený protrombínový čas, zvýšenie medzinárodného normalizovaného pomeru; porucha chuti; anorexia; upchatý nos, dýchavičnosť; zápal sliznice žalúdka, vracanie, bolesť brucha, zápcha, suchosť v ústach, porucha trávenia, plynatosť, neschopnosť udržať stolicu; zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšená hladina alanínaminotransferázy; plienkový zápal kože (u detí); bolesť pri močení; prítomnosť krvi v moči (u detí).


Zriedkavé vedľajšie účinky sú zápal hrubého čreva; leukopénia, trombocytémia, málokrvnosť sprevádzaná poruchou tvorby krvných elementov, hemolytická anémia, porucha krvácania, ochorenie spôsobené úbytkom krviniek a doštičiek, neutropénia, akútny nedostatok bielych krviniek; kŕče; zvýšená hladina laktátdehydrogenázy v krvi.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky sú zmenená citlivosť, ospanlivosť; nadmerná pohyblivosť (u detí); závrat; nepokoj, nespavosť (u detí); únava; podráždenosť, zimnica (u detí).


Vedľajšie účinky s neznámou častosťou výskytu sú superinfekcia; sérová choroba; reakcie precitlivenosti vrátane anafylaktickej reakcie, zúženie dýchacích ciest, vyrážka, žihľavka, reakcia precitlivenosti na svetlo, svrbenie, opuch ciev, Stevensov-Johnsonov syndróm, mnohotvárne sčervenanie kože, toxická bunková nekrolýza; chorobná neschopnosť hovoriť; psychotické poruchy; térovitá stolica; ochorenia pečene a žlčových ciest, žltačka.


Pri iných cefalosporínoch boli pozorované, a môžu sa objaviť pri Cedaxe, tieto nežiaduce účinky (menej časté): pozitívny priamy Coombsov test, zvýšenie bilirubínu v krvi, poškodenie obličiek, vylučovanie cukrov do moču, vylučovanie ketónov do moču.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Cedax


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte na chladnom, suchom mieste, chráňte pred svetlom.


Uchovávajte pri teplote od 2 °C do 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu lieku. Kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Cedax obsahuje

- Liečivo je ceftibutén. Každá kapsula obsahuje 400 mg ceftibuténu.

- Ďalšie zložky sú sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát a mikrokryštalická celulóza. Obal kapsuly obsahuje oxid titaničitý (E171), nátriumlaurylsulfát, želatínu, polysorbát 80.


Ako vyzerá Cedax a obsah balenia

Biela nepriehľadná kapsula s čiernou potlačou „400 mg“ na tele kapsuly.

Pásové balenie s potlačou (papier/LDPE/EAA/hliníková fólia) pre jednu kapsulu, škatuľa, písomná informácia pre používateľa.


5 kapsúl v jednom balení.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem

Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2013.


4CEDAX 400 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/05115

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/09342


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov Lieku


CEDAX 400 mg


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Ceftibutén 400 mg v 1 kapsule.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Kapsula

Biela nepriehľadná kapsula s čiernou potlačou „400 mg“ na tele kapsuly.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Cedax sa používa na liečbu nasledovných infekcií, ak sú spôsobené kmeňmi mikroorganizmov citlivých na tento liek:


Infekcie horných dýchacích ciest vrátane týchto špecifických infekcií: faryngitída, tonzilitída a šarlach u dospelých a/alebo u detí, akútna sinusitída u dospelých, zápal stredného ucha u detí.


Infekcie dolných dýchacích ciest u dospelých vrátane epizód akútnej bronchitídy, akútnej exacerbácie chronickej bronchitídy a akútneho zápalu pľúc, u pacientov s predpokladom, že sú vhodní na perorálnu liečbu, t.j. ktorí majú primárnu infekciu získanú v kolektíve.


Infekcie močových ciest u dospelých a detí tak pri komplikovaných, ako aj pri nekomplikovaných infekciách.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Podobne ako pri ostatných perorálnych antibiotikách, dĺžka liečby sa všeobecne pohybuje od päť do desať dní. Pri liečbe infekcií spôsobených Streptococcus pyogenes sa má terapeutická dávka Cedaxu podávať najmenej 10 dní.


Dospelí: Odporučená dávka Cedaxu je 400 mg denne. Dávka 400 mg raz denne sa môže podávať v nasledovných indikáciách: akútna bakteriálna sínusitída, akútna bronchitída, akútna exacerbácia chronickej bronchitídy a komplikované alebo nekomplikované infekcie močových ciest.

Pri liečbe zápalu pľúc získaného v kolektíve u pacientov, u ktorých je vhodná perorálna liečba, je odporučená dávka 200 mg každých 12 hodín.


Dospelí pacienti s poškodením obličiek: Farmakokinetika Cedaxu nie je ovplyvnená dostatočne na to, aby bola potrebná úprava dávkovania, pokiaľ hodnoty klírensu kreatinínu nie sú nižšie ako 50 ml/min. Návod na postup úpravy dávkovania u týchto pacientov je uvedený v nasledovnej tabuľke.


Tabuľka 1:

Úprava dávkovania Cedaxu u dospelých pacientov s renálnou dysfunkciou.


Klírens kreatinínu
ml/min


≥ 50


30 - 49


5 - 29

Dávka Cedaxu
za 24 hodín


400 mg


200 mg


100 mg


Ak sa dáva prednosť zmene frekvencie podávania, možno dávku 400 mg Cedaxu podávať každých 48 hodín (každé dva dni) pacientom s klírensom kreatinínu 30 – 49 ml/min a každých 96 hodín (každé štyri dni), ak klírens kreatinínu je 5 – 29 ml/min.


Ak pacient chodí dva- alebo trikrát do týždňa na hemodialýzu, možno podávať jednu dávku Cedaxu 400 mg na konci každej hemodialýzy.


Geriatrickí pacienti: U pacientov tejto vekovej skupiny možno aplikovať zvyčajné dávky odporučené pre dospelých.


Deti: Kapsuly Cedax 400 mg sa môžu podávať deťom starším ako 10 rokov alebo ak dieťa váži viac ako 45 kg.


Kapsuly Cedax možno užívať bez ohľadu na čas jedenia.


4.3 Kontraindikácie


Cedax sa nesmie podávať pacientom so známymi závažnými alebo akútnymi reakciami precitlivenosti (anafylaxia) na penicilíny alebo iné betalaktámové antibiotiká.


Skúsenosti u detí mladších ako tri mesiace nie sú dostatočné pre stanovenie bezpečnosti ceftibuténu v tejto populácii pacientov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s výraznou renálnou nedostatočnosťou, ako aj u pacientov na dialýze môže byť potrebné dávkovanie Cedaxu upraviť. Cedax je ľahko dialyzovateľný. Pacienti na dialýze sa majú starostlivo monitorovať a Cedax sa im má podať okamžite po dialýze.


Cedax sa má predpisovať s opatrnosťou u jedincov s anamnézou komplikovaného gastrointestinálneho ochorenia, obzvlášť s chronickou kolitídou.


Cefalosporínové antibiotiká sa majú podávať s mimoriadnou obozretnosťou pacientom so známou alergiou na penicilíny alebo pri podozrení na ňu. Približne 5 % pacientov s dokumentovanou alergiou na penicilín má skríženú reakciu na cefalosporínové antibiotiká. Závažné akútne reakcie precitlivenosti (anafylaxia) boli hlásené tiež u jedincov užívajúcich oboje, penicilíny a cefalosporíny, a známy je tiež výskyt skríženej hyperreaktivity s anafylaxiou. Ak sa vyskytne alergická reakcia na Cedax, ukončite jeho užívanie a podajte vhodnú liečbu. Závažná anafylaxia si vyžaduje vhodnú okamžitú liečbu podľa klinického stavu. Obzvlášť opatrne sa má počas užívania Cedaxu postupovať tiež u pacientov s alergickými reakciami akéhokoľvek druhu (napr. senná nádcha alebo bronchiálna astma), keďže majú títo pacienti zvýšené riziko závažných reakcií precitlivenosti.


Počas liečby Cedaxom a inými širokospektrálnymi antibiotikami môže zmena črevnej flóry viesť k hnačke súvisiacej s antibiotikami vrátane pseudomembranóznej kolitídy spôsobenej toxínom Clostridium difficile. Pacienti môžu mať stredne ťažkú až ťažkú alebo až život ohrozujúcu hnačku, s dehydratáciou alebo bez nej, a to počas liečby alebo po liečbe antibiotikom, ktoré to spôsobilo. U každého pacienta, ktorý má pretrvávajúcu hnačku počas užívania Cedaxu alebo iného širokospektrálneho antibiotika alebo do dvoch mesiacov po jeho užívaní, je dôležité zvážiť túto diagnózu.


Ak sa počas liečby Cedaxom objavia záchvaty alebo alergický šok, liečba Cedaxom sa musí okamžite ukončiť a môže byť potrebné ihneď začať s príslušnou lekárskou starostlivosťou.


Cefalosporíny vrátane ceftibuténu môžu v zriedkavých prípadoch znížiť aktivitu protrombínu. Toto spôsobuje predĺženie tromboplastínového času, najmä u pacientov, ktorí boli predtým stabilizovaní perorálnou antikoagulačnou liečbou. Má sa sledovať tromboplastínový čas alebo INR (International Normalized Ratio); ak je to indikované, týmto pacientom sa má podať vitamín K.


Kapsuly Cedaxu sa môžu užívať bez ohľadu na jedlo.


4.5 Liekové a iné interakcie


LIEKOVÉ INTERAKCIE


Uskutočnili sa štúdie liekových interakcií Cedaxu s každým z nasledovných liečiv: vysoké dávky antacida s obsahom hydroxidu hlinito-horečnatého, ranitidín a jednorazová intravenózna dávka teofylínu. Nevyskytli sa žiadne významné liekové interakcie. Vplyv Cedaxu na plazmatické hladiny alebo farmakokinetiku perorálne podávaného teofylínu nie je známy. Cefalosporíny vrátane ceftibuténu môžu zriedkavo ovplyvniť aktivitu protrombínu, čo vedie k predĺženiu protrombínového času, hlavne u pacientov, ktorí boli predtým stabilizovaní perorálnou antikoagulačnou liečbou. U rizikových pacientov sa má sledovať protrombínový čas a má sa im podať exogénny vitamín K tak, ako je indikované.


INTERFERENCIA S LABORATÓRNYMI TESTAMI


S Cedaxom sa nezaznamenali žiadne chemické interakcie alebo interakcie s laboratórnymi testami okrem falošne pozitívneho priameho Coombsovho testu, ktorý sa zaznamenal počas používania iných cefalosporínov. Avšak výsledky in vitro skúšok, pri ktorých sa použili červené krvinky zdravých osôb a skúmala sa schopnosť Cedaxu vyvolať pozitívnu odpoveď priameho Coombsovho testu, nepreukázali žiadne pozitívne reakcie ani pri koncentráciách až do výšky 40 µg/ml.


ĎALŠIE INFORMÁCIE SÚVISIACE S BEZPEČNOSŤOU


Žiadne ďalšie údaje nie sú k dispozícii.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii adekvátne a kontrolované štúdie u gravidných žien alebo počas pôrodných bolestí a pôrodu. Pretože reprodukčné štúdie u zvierat nemajú vždy výpovednú hodnotu pre odozvu u ľudí, podávanie Cedaxu počas takýchto klinických situácií sa má starostlivo zvážiť z hľadiska možného rizika a prínosu pre matku aj plod.


Ceftibutén sa vylučuje do materského mlieka. U dojčiat sa preto môže objaviť zmena intestinálnej flóry s hnačkou a kolonizáciou kvasinkami, čo môže vyžadovať prerušenie dojčenia. Do úvahy sa má vziať aj možnosť senzitizácie. Cedax sa má počas dojčenia užívať iba v prípade, ak prínosy prevážia nad rizikami.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Cedax nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


  1. Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách s približne 3 000 pacientmi boli najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami nauzea (3 %), hnačka (3 %) a bolesť hlavy (2 %).


V rámci tried orgánových systémov sú nežiaduce reakcie uvedené podľa frekvencie pomocou nasledujúcich kategórií: časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce reakcie hlásené počas klinických skúšaní alebo sledovania po uvedení lieku na trh u pacientov liečených Cedaxom

Trieda orgánových systémov

Nežiaduce reakcie

Infekcie a nákazy

Menej časté

Kandidóza (orálna), vaginálna infekcia

Zriedkavé:

Kolitída spôsobená Clostridium difficile

Neznáme:

Superinfekcia

Poruchy krvi a lymfatického systému


Menej časté:

Eozinofília, pozitívny priamy Coombsov test*, pokles hemoglobínu, predĺžený protrombínový čas, zvýšenie medzinárodného normalizovaného pomeru

Zriedkavé:

Leukopénia, trombocytémia, aplastická anémia, hemolytická anémia, hemoragická porucha, pancytopénia, neutropénia, agranulocytóza

Poruchy imunitného systému

Neznáme:

Sérová choroba; reakcie precitlivenosti vrátane anafylaktickej reakcie, bronchospazmus, vyrážka, urtikária, fotosenzitívna reakcia, pruritus, angioedém, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém a toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy nervového systému


Časté:

Bolesť hlavy

Menej časté:

Dysgeúzia

Zriedkavé:

Kŕče

Veľmi zriedkavé:

Parestézia, somnolencia

U detí: hyperkinézia

Neznáme:

Afázia

Poruchy ucha a labyrintu

Veľmi zriedkavé:

Vertigo

Psychické poruchy

Veľmi zriedkavé:

U detí: nepokoj, insomnia

Neznáme:

Psychotické poruchy

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté:

Anorexia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté:

Kongescia nosa, dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:

Nauzea, hnačka

Menej časté:

Gastritída, vracanie, bolesť brucha, zápcha, suchosť v ústach, dyspepsia, flatulencia, inkontinencia stolice

Neznáme:

Meléna

Poruchy pečene a žlčových ciest


Menej časté:

Hyperbilirubinémia*, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšená hladina alanínaminotransferázy

Zriedkavé:

Zvýšená hladina laktátdehydrogenázy v krvi

Neznáme:

Hepatobiliárne ochorenia, žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:

U detí: plienková dermatitída

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté:

Dyzúria

U detí: hematúria

Poškodenie funkcie obličiek*, toxická nefropatia*, renálna glykozúria*, ketonúria*

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé:

Únava

U detí: podráždenosť, zimnica


* Pozorované pri iných cefalosporínoch a môže sa objaviť pri Cedaxe.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.


4.9 Predávkovanie


Pri náhodnom predávkovaní Cedaxom neboli pozorované žiadne prejavy toxicity. Môže byť indikovaný výplach žalúdka, inak neexistuje žiadne špecifické antidotum. Významné množstvo Cedaxu možno odstrániť z obehu hemodialýzou. Účinné odstránenie peritoneálnou dialýzou nebolo zisťované. U dospelých zdravých dobrovoľníkov, ktorým bola podaná jednorazová dávka až do výšky 2 gramov Cedaxu, sa nepozorovali žiadne závažné nežiaduce reakcie a všetky klinické nálezy a výsledky laboratórnych testov boli v medziach normálnych hodnôt.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriálne látky na systémové použitie, cefalosporíny a podobné látky, ceftibutén. ATC skupina: J01DD14


Dihydrát ceftibuténu je polosyntetické cefalosporínové antibiotikum tretej generácie na perorálne podávanie.


Tak ako pri väčšine beta-laktámových antibiotík, baktericídna účinnosť ceftibuténu je daná inhibíciou syntézy bakteriálnych bunkových membrán. Vďaka svojej chemickej štruktúre je ceftibutén vysoko stabilný voči beta-laktamázam. Veľa mikroorganizmov produkujúcich beta-laktamázu, ktoré sú rezistentné na penicilíny alebo iné cefalosporíny, môže byť inhibovaných ceftibuténom.


Ceftibutén je vysoko stabilný voči plazmidmi sprostredkovaným penicilinázam a cefalosporinázam. Nie je však stabilný voči niektorým cefalosporinázam, ktoré sú sprostredkované chromozómami, ako sú v organizmoch: Citrobacter, Enterobacter a Bacteroides. Podobne ako pri iných beta-laktámových látkach, ceftibutén sa nemá používať proti kmeňom rezistentným na beta-laktámy, ako sú penicilín rezistentné S. pneumoniae, vzhľadom na všeobecné mechanizmy (permeabilita alebo penicilín viažuce proteíny - PBP). Ceftibutén sa prednostne viaže na PBP-3 E. coli, čo má za následok vytváranie filamentárnych foriem pri 1/4 až 1/2 minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) a lýzu pri dvojnásobku MIC. Minimálna baktericídna koncentrácia (MBC) pre E. coli citlivé a rezistentné na ampicilín je takmer rovná MIC.


Ceftibutén vykazoval účinnosť in vitro a pri klinických infekciách voči väčšine kmeňov nasledovných mikroorganizmov: Gram-pozitívne mikroorganizmy: Streptococcus pyogenes a Streptococcus pneumoniae (okrem kmeňov rezistentných na penicilín). Gram-negatívne mikroorganizmy: Hemophilus influenzae (kmene pozitívne aj negatívne na beta-laktamázu), Hemophilus parainfluenzae (kmene pozitívne aj negatívne na beta-laktamázu), Moraxella (Branhamella) catarrhalis (ktorých väčšina je pozitívna na beta-laktamázu), Escherichia coli, druhy Klebsiella (vrátane K. pneumoniae a K. oxytoca), indol pozitívny Proteus (vrátane P. vulgaris), ako aj iné druhy Proteae, t.j. Providencia, P. mirabilis, druhy Enterobacter (vrátane E. cloacae a E. aerogenes) a druhy Salmonella a Shigella.


In vitro vykazoval ceftibutén účinnosť proti väčšine nasledovných kmeňov mikroorganizmov, avšak klinická účinnosť nebola preukázaná: Gram-pozitívne mikroorganizmy: streptokoky skupiny C a skupiny G. Gram-negatívne mikroorganizmy: Brucella, Neiserria, Aeromonas hydrophilia, Yersinia enterocolitica, Providencia rettgeri, Providencia stuartii a kmene Citrobacter, Morganella a Serratia, ktoré nemajú nadprodukciu chromozomálnych cefalosporináz.


Ceftibutén je neaktívny proti stafylokokom, enterokokom, Acinetobacter, Listeria, Flavobacterium a druhom Pseudomonas. Ceftibutén vykazuje malú aktivitu proti väčšine anaeróbov vrátane väčšiny druhov Bacteriodes. Trans forma ceftibuténu je mikrobiologicky inaktívna in vitro aj in vivo voči tým istým kmeňom.


Testovanie na citlivosť:

Difúzna technika

Laboratórne výsledky z testovania na jednom disku obsahujúcom 30 g ceftibuténu je treba interpretovať podľa nasledovných kritérií: priemer zóny ≥ 21 mm znamená „Citlivý (S)“, 18 – 20 mm „Mierne citlivý (MS)“, ≤ 17 mm „Rezistentný (R)“. Pre Haemophilus zóna > 28 mm znamená citlivosť. Izolované pneumokoky s oxacilínovou zónou veľkosti > 20 mm sú citlivé na penicilín a možno ich považovať za citlivé na ceftibutén.


Štandardné postupy si vyžadujú použitie laboratórnych kontrolných mikroorganizmov. 30 g disk má dať priemer zóny 29 - 35 mm pre E. coli ATCC 25922 a 29 - 35 mm pre H. influenzae ATCC 49247.


Na in vitro testovanie všetkých izolátov sa musí použiť 30 g ceftibuténový disk. Disk na celú triedu (cefalotín) na testovanie citlivosti na cefalosporíny nie je vhodný vzhľadom na odlišnosti spektra ceftibuténu.


Technika riedenia

Mikroorganizmy možno považovať za citlivé na ceftibutén, ak hodnota MIC pre ceftibutén je ≤ 8 g/ml a za rezistentné, ak MIC je ≥ 32 g/ml. Mikroorganizmy, ktoré majú MIC 16 g /ml, sú mierne citlivé.


Tak ako pri štandardných difúznych metódach, aj procedúry riedenia si vyžadujú použitie laboratórnych kontrolných mikroorganizmov. Štandardný prášok ceftibuténu má dávať hodnoty MIC v rozsahu 0,125 - 0,5 g/ml pre E. coli ATCC 25922, ≥ 32 g/ml pre S. aureus ATCC 29213 a 0,25 - 1,0 g/ml pre H. influenzae ATCC 49247.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Na základe izolácie z moču sa perorálne podaný ceftibutén takmer úplne (≥ 90 %) absorbuje. V jednej štúdii priemerná maximálna koncentrácia v plazme po perorálnom podaní jednej 200 mg kapsuly ceftibuténu bola približne 10 g/ml a po jednej 400 mg kapsule približne 17 g/ml. Maximálne koncentrácie v plazme sa dosahujú za 2 až 3 hodiny po perorálnom podaní jednej 200 mg alebo 400 mg kapsuly. Ceftibutén sa len slabo (62 % až 64 %) viaže na proteíny v plazme a nie je metabolizovaný. Zdá sa, že hlavná cirkulujúca degradačná látka ceftibuténu, jeho trans forma, je tvorená priamou konverziou ceftibuténu (cis forma). Všeobecne je koncentrácia trans-ceftibuténu, v plazme alebo v moči, približne do 10 % koncentrácie ceftibuténu.


Biologická dostupnosť ceftibuténu je v rozsahu uvedených terapeutických dávok (≤ 400 mg) nezávislá na dávke.


U mladých dospelých dobrovoľníkov dosiahla koncentrácia ceftibuténu v plazme pri podávaní lieku dvakrát denne ustálený stav pri piatej dávke. Po viacnásobnom podaní nenastala žiadna badateľná kumulácia liečiva.


Polčas vylučovania ceftibuténu z plazmy je v rozmedzí dvoch až štyroch hodín s priemerom 2,5 hodiny bez ohľadu na dávku alebo režim podávania.


Štúdie ukázali, že ceftibutén ľahko preniká do telesných tekutín a tkanív. V tekutine kožných pľuzgierikov bola koncentrácia ceftibuténu podobná alebo vyššia ako koncentrácia v plazme, vychádzajúc z plochy pod krivkou (AUC) koncentrácia - čas. Ceftibutén prenikol do tekutiny stredného ucha u detských pacientov s akútnym zápalom stredného ucha a dosiahol tam koncentráciu približne rovnú alebo vyššiu, ako bola koncentrácia v plazme. Koncentrácia ceftibuténu v pľúcach bola približne 40 % koncentrácie v plazme. Približné koncentrácie boli (v % koncentrácie v plazme): v nosovom sekréte 46 %, v tracheálnom sekréte 20 %, v bronchiálnom sekréte 24 %, v bronchiálnej alveolárnej laváži 6 % a v jej bunkových zhlukoch 81 %.


Hoci štúdia na hospitalizovaných pediatrických pacientoch naznačila na veku závislý nárast biologickej dostupnosti ceftibuténu vo veku od 6 mesiacov do 17 rokov, tento trend sa nepotvrdil u pediatrických zdravých dobrovoľníkov.


U geriatrických dobrovoľníkov dosiahla koncentrácia ceftibuténu ustálený stav pri piatej dávke pri podávaní dvakrát denne. Priemerné hodnoty AUC boli v tejto populácii mierne vyššie ako priemerné AUC u mladých dospelých. V staršej populácii sa vyskytovala len ľahká kumulácia liečiva po viac­násobnej dávke.


Farmakokinetika ceftibuténu sa významne nemení pri súčasnej chronickej aktívnej hepatitíde, cirhóze pečene, alkoholickom poškodení pečene alebo iných poruchách pečene spojených s hepatocelulárnou nekrózou.


So vzrastajúcou závažnosťou renálnej nedostatočnosti rastie AUC a plazmatický polčas ceftibuténu. U fyziologicky anefrických (bez obličiek) pacientov (klírens kreatinínu < 5 ml/min) bola hodnota AUC a polčasu sedem až osemkrát vyššia ako u normálnych jedincov. Jednorazová hemodialýza odstránila z plazmy asi 65 % ceftibuténu.


Perorálne podanie Cedaxu 400 mg kapsuly spolu s vysokokalorickou (800 kalórií) stravou bohatou na tuky mierne znížilo rýchlosť vstrebávania, ale neznížilo množstvo vstrebaného ceftibuténu. Avšak na základe výsledkov štúdie bol preukázaný vplyv na rýchlosť aj rozsah absorpcie ceftibuténu z perorálnej suspenzie po požití vysokokalorického jedla s vysokým obsahom tukov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Sledoval sa vplyv jednej perorálnej dávky ceftibuténu na mláďatách a dospelých jedincoch myší a potkanov. Pre oba druhy bola LD50 ≥ 5 000 mg/kg, v jednej štúdii na potkanoch bola LD50 > 10 000 mg/kg (nebolo hlásené žiadne uhynutie).


Štúdie s jednorazovou dávkou a opakovanými dávkami ceftibuténu sa vykonali na potkanoch a psoch. Pri perorálnom podávaní v trvaní až šesť mesiacov sa pozorovala minimálna toxicita u potkanov pri dávkach ≤ 1 000 mg/kg/deň a u psov pri dávkach ≤ 600 mg/kg/deň.


V štúdiách genetickej toxicity ceftibutén nepreukázal žiadny mutagénny potenciál vrátane testu Ames Plate a testu Noumi IMF na baktériách ani pri in vitro a in vivo testoch na aberáciu chromozómov v bunkách cicavcov.


Ceftibutén pri perorálnych dávkach až do 2 000 mg/kg/deň (222-násobok liečebnej dávky pre dospelých) neovplyvnil fertilitu a reprodukciu potkanov. Reprodukčný výkon bol v generáciách F0 a F1 normálny. Správanie pri pôrode a dojčení bolo normálne.


V štúdiách teratogenity, ktoré sa robili na potkanoch a králikoch, sa neukázali malformácie plodov spôsobené ceftibuténom pri perorálnych dávkach u potkanov 4 000 mg/kg/deň a u králikov 40 mg/kg/deň.


Dlhodobé štúdie na zvieratách na vyhodnotenie karcinogénneho potenciálu ceftibuténu sa nerobili.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát.

Obal kapsuly obsahuje: oxid titaničitý (E171), nátriumlaurylsulfát, želatínu, polysorbát 80.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote od 2 °C do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Pásové balenie s potlačou (papier/LDPE/EAA/hliníková fólia) pre jednu kapsulu, škatuľa, písomná informácia pre používateľa.


5 kapsúl v jednom balení.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem

Holandsko


8. registračné Číslo


15/0232/93-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10. november 1993

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26. október 2006 / bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie texTU


Jún 2013


9CEDAX 400 mg