+ ipil.sk

CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 100 mgPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny ev. č.: 2012/07009

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2010/05228


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 40 mg

CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 100 mg

CeeNU LOMUSTINE (CCNU) Combi

kapsuly

lomustín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochoreniaako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je CeeNU LOMUSTINE a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete CeeNU LOMUSTINE

3. Ako užívať CeeNULOMUSTINE

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať CeeNU LOMUSTINE

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


 1. Čo je CeeNU LOMUSTINE a na čo sa používa


CeeNU LOMUSTINE sa používa ako pomocný prostriedok proti nádorovým

Ochoreniam, a to ako doplňujúca liečba po chirurgickom výkone alebo rádioterapii alebo v kombinácii

s ďalšími osvedčenými protinádorovými liekmi.

Podáva sa pri nádoroch mozgového tkaniva, pri postihnutí lymfatických uzlín tzv. Hodgkinovou

chorobou a aj pri iných nádoroch tam, kde iná liečba nemala dostatočný účinok.

CeeNU LOMUSTINE zasahuje rušivo do látkovej premeny nádorových buniek, zabraňuje ich rastu,

a tým ich usmrcuje. Môže však nepriaznivo pôsobiť aj na zdravé bunky.


Liek môžu užívať dospelí, dospievajúci a deti od 3 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete CeeNU LOMUSTINE


NeužívajteCeeNU LOMUSTINE

 • ak ste alergický na lomustín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste tehotná alebo dojčíte

- liek sa nesmie podávať deťom mladším ako 3 roky


Ak máte oslabený imunitný systém je súbežné použitie vakcíny proti žltej zimnici alebo iných živých vakcín kontraindikované (nesmiete ich dostať spolu s CeeNU LOMUSTINE).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať CeeNU LOMUSTINE,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba liekom CeeNU LOMUSTINE si vyžaduje pravidelné lekárske kontroly!

Pred začiatkom liečby liekom CeeNU Lomustine a potom v týždenných intervaloch medzi

jednotlivými dávkami vám bude lekár kontrolovať krvný obraz. Počas liečby budete musieť podstúpiť

vyšetrenia funkcie pľúc, obličiek a pečene. Toxický vplyv lieku na kostnú dreň môže prispievať ku

vzniku krvácavých stavov a ku zníženej odolnosti proti infekciám.

Niektoré z vedľajších účinkov lieku CeeNU LOMUSTINE môžu nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu si zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, obsluhu strojov, prácu vo výškach a pod.).


Iné lieky a CeeNU LOMUSTINE

Ak práve užívate,alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súčasné užívanie iných protinádorových liekov môže zvýšiť nebezpečenstvo krvácania a zníženie odolnosti voči rôznym infekciám. O úprave dávkovania v takýchto prípadoch musí rozhodnúť vždy lekár.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte liek CeeNU LOMUSTINE, ak ste tehotná alebo dojčíte. Liek môže vážne poškodiť plod, a preto je nutné, aby obidvaja partneri používali účinnú antikoncepciu a to v čase liečby a ešte ďalších 6 mesiacov po jej ukončení zabránili vzniku tehotenstva.


Lomustín sa môže vylučovať do materského mlieka, preto ak dojčíte, upozornite na to svojho ošetrujúceho lekára.


Muži majú pred začatím liečby vyhľadať odborné poradenstvo ohľadom možnosti zmrazenia spermií, vzhľadom na to, že liek CeeNU Lomustine môže spôsobiť neplodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nevykonali sa žiadne štúdie ohľadom schopností viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať CeeNULOMUSTINE


Vždy užívajtetento liek presne tak, ako vámpovedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Presné dávkovanie u každého pacienta určuje vždy lekár individuálne, odborník na liečbu nádorových ochorení. Zvyčajne sa ako prvá dávka podáva 130 mg na 1 m2telesného povrchu pacienta (pozri časť 5), u dospelého človeka je to približne 220 mg na 1 dávku. Pri poruchách krvotvorby je dávkovanie nižšie (100 mg na 1 m2), pri kombinácii s inými protinádorovými liekmi sa tiež užívajú nižšie dávky CeeNU LOMUSTINE.


Deťom sa podáva zodpovedajúca dávka podľa telesného povrchu.


Kapsuly je najvhodnejšie užívať nalačno. Kapsuly sa prehĺtajú celé a nerozhryzené. V závislosti od

dávky môžete dostať kapsuly rôznych farieb.


Pred podaním lieku možno užiť liek proti vracaniu.

Ďalšia dávka sa nesmie podať skôr ako o 6 týždňov po predchádzajúcej dávke. V tomto období

podstúpite rôzne vyšetrenia (krvný obraz, funkcia pľúc, pečene a obličiek) a podľa ich výsledkov

potom váš lekár určí výšku a čas nasledujúcej dávky lieku.


Ak užijete viac CeeNU LOMUSTINE, ako máte

Po požití vyššej ako predpísanej dávky alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.


Ak zabudnete užiť CeeNU LOMUSTINE

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať CeeNU LOMUSTINE

Informujte o tom, prosím, svojho odborného lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac než 1 pacienta z 10)

 • leukopénia (znížený počet bielych krviniek, prejavujúci sa zvýšenou náchylnosťou na infekcie).


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa hlásili (častosť výskytu nie je známa):

 • akútna leukémia (zhubné ochorenie krvi), myelosupresia (útlm krvotvorby), myelodysplastický syndróm (porucha krvotvorby), trombocytopénia (nedostatok krvných doštičiek, prejavujúci sa zvýšenou krvácavosťou), anémie (málokrvnosť, prejavujúca sa slabosťou, únavou),

 • poruchy koordinácie, dezorientácia, letargia (chorobná spavosť alebo ľahostajnosť), dyzartria (porušená výslovnosť z nervových príčin),

 • fibróza pľúc (zmnoženie väziva v pľúcnych tkanivách), infiltrácia pľúc (preniknutie nádorových buniek do tkaniva pľúc),

 • nevoľnosť, vracanie, stomatitída (zápal sliznice ústnej dutiny),

 • zvýšené hladiny transamináz (t.j. enzýmy uvoľňujúce sa z poškodených buniek), zvýšené hladiny bilirubínu (žlčového farbiva) v krvi, zvýšené hladiny alkalickej fosfatázy (t.j. enzým podporujúci činnosť buniek),

 • alopécia (vypadávanie vlasov),

 • zlyhanie obličiek, azotémia (množstvo nebielkovinového dusíka v krvi), atrofia (zmenšenie) obličiek, poškodenie obličiek.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať CeeNU LOMUSTINE


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v dobre uzatvorenom obale.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Na potrebné jednorazové podanie má byť vydaný len príslušný počet kapsúl CeeNU

LOMUSTINE. CeeNU LOMUSTINE sa užíva ako jednorazová perorálna dávka a nebude sa

opakovať po dobu najmenej 6 týždňov.

Pokiaľ užívate protirakovinové lieky, musíte s nimi zaobchádzať s opatrnosťou. Vždy sa majú

dodržať opatrenia, aby sa zabránilo kontaktu s liekom. Na zníženie rizika kontaktu s liekom sa pri

manipulácii s liekom CeeNU LOMUSTINE,alebo kapsulami obsahujúcimi lomustín, sa majú vždy

používať jednorazové rukavice. Po manipulácii s liekom je treba si umyť ruky vodou a mydlom.

Tieto opatrenia sa týkajú tiež všetkých činností v klinických zariadeniach, lekárňach, skladoch a domácich zdravotných zariadeniach, a to vrátane rozbaľovania a inšpekcie, transportu v rámci zariadenia a počas prípravy dávky a podania.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


Čo CeeNU LOMUSTINE obsahuje

Liečivo je lomustín.

CeeNULOMUSTINE (CCNU) 40 mg: Každá kapsula obsahuje 40 mg lomustínu.

CeeNULOMUSTINE(CCNU) 100 mg: Každá kapsula obsahuje 100 mg lomustínu.

CeeNULOMUSTINE(CCNU) Combi: Dve kapsuly obsahujú po 10 mg lomustínu, dve kapsuly

obsahujú po 40 mg lomustínu a dve kapsuly obsahujú po 100 mg lomustínu.

Ďalšie zložky sú magnesiumstearát, manitol, oxid titaničitý (E 171), indigokarmín, žltý oxid železitý (E 172), želatína, čierny atrament.


Ako vyzerá CeeNU LOMUSTINEa obsah balenia

Sklenená liekovka obsahujúca vysušovadlo s obsahom 20 kapsúl po 40 mg (bielozelené) alebo 20 kapsúl po 100 mg (celé zelené), škatuľku. Kombinované balenie obsahuje 6 kapsúl, z toho 2 kapsuly po 10 mg, 2 kapsuly po 40 mg a 2 kapsuly po 100 mg, škatuľku.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bristol-Myers Squibb spol. s r. o., Praha, Česká republika


Výrobca

Corden Pharma Latina S.p.A , Sermoneta (Latina), Taliansko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, miestneho zástupcu držiteľa

rozhodnutia o registrácii:

A&D Pharma Slovakia s r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

Tel: + 421 2 59298411


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2013.

4/4

CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 100 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene ev. č.: 2013/07940


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 40 mg

CeeNU LOMUSTINE(CCNU) 100 mg

CeeNU LOMUSTINE(CCNU) Combi

kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 40 mg: Každá kapsula obsahuje 40 mg lomustínu.

CeeNU LOMUSTINE(CCNU) 100 mg: Každá kapsula obsahuje 100 mg lomustínu.

CeeNU LOMUSTINE(CCNU) Combi: Dve kapsuly obsahujú po 10 mg lomustínu, dve kapsuly

obsahujú po 40 mg lomustínu a dve kapsuly obsahujú po 100 mg lomustínu.


Úplný zoznam pomocných látok , pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Kapsula.


10 mg kapsuly sú biele nepriehľadné tvrdé želatínové kapsuly obsahujúce biely až žltobiely prášok.

Vrchná a spodná časť je biela, vrchná s potlačou "BRISTOL" nad "3030", spodná s potlačou "10 MG".

40 mg kapsuly sú nepriehľadné tvrdé želatínové kapsuly obsahujúce biely až žltobiely prášok. Vrchná

časť je biela s potlačou "CPL" nad "3031", spodná svetlo zelená s potlačou "40 MG".

100 mg kapsuly sú zelené nepriehľadné tvrdé želatínové kapsuly. Vrchná časť a spodná časť je svetlo

zelená, vrchná časť je s potlačou "CPL" nad "3032", spodná s potlačou "100 MG".


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


CeeNU LOMUSTINE je určený na paliatívnu liečbu nádorových ochorení, a to ako doplňujúca liečba po chirurgickom výkone alebo rádioterapii, alebo v kombinácii s inými protinádorovými liekmi.


Je indikovaný v nasledujúcich prípadoch:

Nádory mozgu - liečba primárnych, ako aj metastázujúcich nádorov mozgu u pacientov po chirurgickom výkone alebo rádioterapii.

Hodgkinova choroba - sekundárna terapia.

Iné nádory - CeeNU LOMUSTINE bol použitý v kombinácii s inými liekmi po zlyhaní konvenčných metód.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka lomustínu u dospelých a detí je 130 mg/m2 jednorázovo p.o. každých 6

týždňov (pozri časť 6.6).


U pacientov s oslabenou funkciou kostnej drene sa má táto dávka redukovať na 100 mg/m2

podávaných každých 6 týždňov.


Ďalšia dávka lomustínu sa nesmie podať dovtedy, kým množstvo cirkulujúcich krvných elementov nedosiahne prijateľnú úroveň (trombocyty nad 100 000/mm3, leukocyty nad 4 000/mm3). Kontrola krvného obrazu sa má opakovať každý týždeň a intervaly medzi jednotlivými dávkami nemajú byť kratšie ako 6 týždňov, pretože hematologická toxicita je oneskorená a kumulatívna.


Po úvodnej dávke sa má nasledujúca dávka upraviť podľa hematologickej odpovede pacienta na predchádzajúcu dávku. Nasledujúca schéma sa môže použiť ako návod na dávkovanie:

Najväčší pokles po predchádzajúcej dávke

Odporúčaná ďalšia dávka v % predchádzajúcej dávky

Leukocyty (/mm3)

Trombocyty (/mm3)


≥ 4 000

≥ 100 000

100 %

3 000 – 3 999

75 000 – 99 999

100 %

2 000 – 2 999

25 000 – 74 999

70 %

< 2 000

< 25 000

50 %


Ak sa lomustín používa v kombinácii s inými myelosupresívnymi liekmi, je potrebné dávku primerane upraviť.


Pediatrická populácia

Dávkovanie u dospelých a detí je rovnaké.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Bezpečnosť a účinnosť lomustínu u pacientov s poškodenou funkciou obličiek nie sú stanovené.

Vyšetrenia funkcie obličiek sa majú periodicky kontrolovať (pozri časti 4.4 a 4.8).


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Bezpečnosť a účinnosť lomustínu u pacientov s poškodenou funkciou pečene nie sú stanovené.

Vyšetrenia funkcie pečene sa majú periodicky kontrolovať (pozri časti 4.4 a 4.8).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


U pacientov s oslabeným imunitným systémom je súbežné použitie vakcíny proti žltej zimnici alebo iných živých vakcín kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lomustín majú podávať odborníci, ktorí majú skúsenosti s

podávaním protinádorových liekov.


Oneskorená supresia kostnej drene, predovšetkým trombocytopénia a leukopénia, ktoré môžu

spôsobiť krvácanie a infekcie u oslabených pacientov, patrí medzi najčastejšie a najzávažnejšie

toxické účinky lomustínu.


Kontrola krvného obrazu sa má robiť každý týždeň minimálne 6 týždňov po podaní lieku (pozri

časť 4.8). Pri odporučenom dávkovaní nemajú byť intervaly medzi jednotlivými cyklami lomustínu

kratšie ako každých 6 týždňov.


Pacienti musia byť jasne informovaní, že nesmú užívať vyššie dávky lomustínu než sú odporúčané

lekárom a musí sa im zdôrazniť, že lomustín sa užíva ako jednorazová perorálna dávka a nesmie sa

opakovať minimálne 6 týždňov (pozri časť 4.2).


Toxicita lomustínu na kostnú dreň je kumulatívna, a preto sa má

dávkovanie stanoviť na základe najhlbšieho poklesu hodnôt krvných elementov po

predchádzajúcej dávke (pozri časť 4.2 Odporúčané dávkovanie - tabuľku).


Zvýšená opatrnosť je potrebná po podaní lomustínu pacientom zo zníženým

množstvom cirkulujúcich trombocytov, leukocytov alebo erytrocytov (pozri časť 4.2 Odporúčané

dávkovanie - tabuľku).


Zdá sa, že pulmonárna toxicita lomustínu závisí od dávky (pozri časť 4.8).

Vyšetrenia základnej funkcie pľúc sa majú vykonať popri častých vyšetreniach funkcie pľúc počas

liečby. Obzvlášť rizikoví sú pacienti s vychodiskovými hodnotami FVC (vitálna kapacita) alebo DLco

(Diffusion lung capacity for carbon monoxide,difúzna pľúcna kapacita CO) pod 70 ­%.


Keďže lomustín môže spôsobiť dysfunkciu pečene, odporúča sa pravidelne monitorovať funkciu

pečene (pozri časť 4.8).


Podobne, aj obličkové funkcie sa majú periodicky monitorovať (pozri časť 4.8).


Hlásilo sa, že dlhodobé užívanie nitrózourey sa pravdepodobne spájalo s výskytom sekundárnych

malignít.


Opatrnosť je potrebná vždy, keď sa manipuluje s cytostatikami. Musia sa vykonať všetky kroky, aby

sa vyhlo expozícii lieku. Tieto kroky zahŕňajú primerané postupy, ako je nosenie rukavíc, umývanie

rúk mydlom a vodou po manipulácii s takýmito liekmi.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Existuje zvýšené riziko smrteľného ochorenia po systémovej vakcíne po použití vakcíny proti žltej zimnici. Živé vakcíny sú u pacientov s oslabeným imunitným systémom kontraindikované (pozri časť 4.3).


Súbežné podávanie antiepileptík a cytostatík vrátane lomustínu môže mať za následok sekundárne komplikácie farmakokinetických interakcií medzi liečivami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečné použitie lieku počas gravidity nie je potvrdené. Lomustín pôsobí embryotoxicky a teratogénne na potkanov a embryotoxicky na králikov v dávkach ekvivalentných humánnym dávkam. Ak sa liek používa počas gravidity alebo ak pacientka otehotnie počas užívania tohto lieku, pacientka má byť informovaná o možnom riziku pre plod.

Ženám v plodnom veku sa odporúča chrániť sa pred otehotnením.


Laktácia

Z dôvodu lipofilných vlastností lomustínu je pravdepodobné, že sa bude vylučovať do materského mlieka. Potenciálne existuje riziko pre dojčené dieťa, a preto je potrebné rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo prerušiť liečbu lomustínom po zvážení prínosov dojčenia pre dieťa voči prínosom liečby pre matku.


Fertilita

Lomustín môže mať mutagénny účinok. Mužom, ktorí sa liečia lomustínom sa preto odporúča nesplodiť dieťa počas liečby a nasledujúcich 6 mesiacov po jej ukončení a pred začiatkom liečby vyhľadať odporúčania ohľadom konzervácie spermií z dôvodu možnej ireverzibilnej infertility spôsobenej liečbou lomustínom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa žiadne štúdie ohľadom schopností viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Zoznam nežiaducich účinkov je uvedený podľa triedy orgánového systému a frekvencie, s použitím nasledovných kategórií:

veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánového systému

Frekvencia výskytu

Nežiaduci účinok

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Neznáme

Akútna leukémia, myelodysplastický syndróm

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Leukopénia

Neznáme

Zlyhanie kostnej drene, trombocytopénia, anémia

Poruchy nervového systému

Neznáme

Abnormálna koordinácia, dezorientácia, letargia,

dyzartria

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia

Neznáme

Pľúcna fibróza, pľúcna infiltrácia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme

Nauzea, vracanie, stomatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Zvýšenie transamináz, zvýšenie bilirubínu v krvi

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme

Alopécia

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

Zlyhanie obličiek, azotémia, atrofia obličiek, poškodenie obličiek

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme

Zvýšená alkalická fosfatáza v krvi


Hematologická toxicita: Najčastejšou a najzávažnejšou toxicitou lomustínu je oneskorená

myelosupresia. Zvyčajne sa prejavuje 4 až 6 týždňov po podaní lieku a je závislá od dávky.

Trombocytopénia sa vyskytuje asi 4 týždne po podaní dávky a pretrváva jeden až dva týždne.

Leukopénia sa prejavuje 5 až 6 týždňov po podaní dávky lomustínu a pretrváva 1 až 2 týždne.

Približne 65 % pacientov užívajúcich 130 mg/m2 lomustínu máva počet leukocytov pod 5 000/mm3

a 36 % pacientov máva počet leukocytov pod 3000/mm3. Trombocytopénia sa prejaví asi

4 týždne po podaní a pretrváva 1 až 2 týždne. Trombocytopénia je vo všeobecnosti vážnejšia ako

leukopénia. Obidve však môžu byť toxicitami limitujúcimi dávku.


Lomustín môže spôsobiť kumulatívnu myelosupresiu, ktorá sa manifestuje nižšími hodnotami alebo

dlhšie trvajúcou supresiou po opakovaných dávkach.


Výskyt akútnej leukémie a dysplázie kostnej drene sa hlásil u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili

nitrózoureou.


Vyskytla sa aj anémia, no s nižšou frekvenciou a závažnosťou než trombocytopénia alebo leukopénia.


Pulmonálna toxicita: Pulmonálna toxicita, ktorá je charakterizovaná pľúcnymi infiltrátmi a/alebo

fibrózou sa zriedkavo hlásila v súvislosti s lomustínom. Jedna z toxicít sa vyskytla po intervale 6

mesiacov alebo neskôr po začatí liečby pri kumulatívnej dávke lomustínu zvyčajne vyššej ako 1 100

mg/m2. Je dostupné jedno hlásenie o pulmonálnej toxicite pri kumulatívnej dávke iba 600 mg.


U pacientov s vnútrolebkovými tumormi, ktorí užívali nitrózoureu v detstve alebo v skorej

adolescencii sa hlásil oneskorený nástup pľúcnej fibrózy, ktorá sa prejavila do 17 rokov po liečbe.


Nefrotoxicita: Renálne abnormality ako zmenšenie obličiek, progresívna azotémia a renálne zlyhanie

sa hlásili u pacientov, ktorí užívali veľké kumulatívne dávky lomustínu a nitrózourey počas dlhodobej

liečby. Poškodenie obličiek sa hlásilo aj výnimočne u pacientov užívajúcich nižšie celkové dávky.


Hepatotoxicita: U malého percenta pacientov užívajúcich lomustín sa hlásil reverzibilný typ

hepatotoxicity, ktorý sa prejavil zvýšením transamináz, alkalickej fosfatázy a hladiny bilirubínu.


Poruchy gastrointestinálneho traktu: Po perorálnej dávke sa môže za 3 až 6 hodín objaviť

nevoľnosť a vracanie a zvyčajne trvá menej než 24 hodín.

Frekvenciu a trvanie týchto stavov možno redukovať použitím antiemetík pred podaním dávky a

podaním lomustínu nalačno.


Iné: Stomatitída, alopécia, anémia sa hlásili vzácne.

U pacientov užívajúcich lomustín sa zaznamenali neurologické reakcie, ako je dezorientácia, letargia,

ataxia a dyzartria. Vzťah medzi nimi a liekom však nie je jasný.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Hlásilo sa náhodné predávkovanie lomustínom, vrátane smrteľných prípadov. Náhodné predávkovanie sa spájalo s útlmom kostnej drene, bolesťou brucha, hnačkou, vracaním, anorexiou, letargiou, závratom, neprimeranou funkciou pečene, kašľom a skráteným dýchaním.


Na predávkovanie lomustínom neexistuje žiadne špeciálne antidotum.

V prípade predávkovania sa majú zabezpečiť podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Cytostatiká, Deriváty nitrózomočoviny

ATC kód: L01AD02


Lomustín pôsobí ako alkylujúca látka, ale podobne ako ostatné deriváty nitrózourey môže tiež inhibovať kľúčové enzymatické procesy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Lomustín sa podáva perorálne. Po perorálnom podaní izotopom označeného lomustínu v dávkovom rozmedzí od 30 do 100 mg/m3 sa polovica izotopom značenej látky vylúči do 24 hodín. Polčas lieku a/alebo metabolitov v sére sa pohyboval medzi 16 hodinami až 2 dňami. Hladiny v tkanivách sú porovnateľné s hladinami v plazme 15 minút po intravenóznom podaní.

Lomustín prechádza významne hematoencefalickou bariérou pre vysokú liposulubilitu a relatívny nízky stupeň ionizácie pri fyziologickom pH. Hladina izotopom značenej látky v cerebrospinálnej tekutine je 50 % alebo viac ako súčasne nameraná v plazme.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Lomustín je karcinogénny u potkanov a myší, spôsobuje výrazne zvýšenú incidenciu nádorov v

dávkach podávaných klinicky.

Terapia derivátmi nitrózourey je potenciálne karcinogénna. U pacientov liečených nitrózoureou sa

zaznamenal výskyt akútnej leukémie a dysplázie kostnej drene.

Lomustín ovplyvňuje fertilitu u samcov potkanov v dávkach o niečo vyšších ako je humánna dávka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Magnéziumstearát, mannitol, oxid titaničitý (E 171), indigokarmín, žltý oxid železitý (E172),

želatína, čierny atrament (na potlač kapsúl).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov.


6.4 Špeciálne podmienky na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 25 °C v dobre uzatvorenom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obal: sklenená liekovka typu III, vysušovadlo, papierová škatuľka, písomná informácia pre

používateľa.


Veľkosť balenia:

CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 40 mg: 20 kapsúl po 40 mg (bielozelené kapsuly)

CeeNU LOMUSTINE(CCNU) 100 mg: 20 kapsúl po 100 mg (zelené kapsuly)

CeeNU LOMUSTINE(CCNU) Combi: kombinované balenie obsahuje 6 kapsúl (2 kapsuly po 10mg,

2 kapsuly po 40 mg, 2 kapsuly po 100 mg)


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Na potrebné jednorazové podanie má byť vydaný len príslušný počet kapsúl CeeNU LOMUSTINE.

Pacient má byť upozornený na to, že CeeNU LOMUSTINE sa užíva ako jednorazová perorálna

dávka a nebude sa opakovať po dobu najmenej 6 týždňov.

Pacienti, ktorí užívajú protirakovinové lieky, musia s nimi zaobchádzať s opatrnosťou. Vždy sa majú

dodržať opatrenia, aby sa zabránilo expozícii. Na zníženie rizika dermálnej expozície sa pri

manipulácii s liekom CeeNU LOMUSTINE alebo kapsulami obsahujúcimi lomustín, majú vždy

používať jednorazové rukavice. Po manipulácii s liekom je treba si umyť ruky vodou a mydlom.

Tieto opatrenia sa týkajú tiež všetkých činností v klinických zariadeniach, lekárňach, skladoch a domácich zdravotných zariadeniach, a to vrátane rozbaľovania a inšpekcie, transportu v rámci zariadenia a počas prípravy dávky a podania.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Olivova 4, 110 00 Praha 1, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 40 mg: 44/0016/77-S

CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 100 mg: 44/0016/77-S

CeeNU LOMUSTINE(CCNU) Combi: 44/0016/77-S


 1. DATUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.04.1977

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20.6.2007 / bez obmedzenia platnosti


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014

7/7

CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 100 mg