+ ipil.sk

Cefepime Hospira 2 g prášok na injekčný alebo infúzny roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.:2012/08254-REG, 2012/08255-REG


Písomná informácia pre používateľa


Cefepime Hospira 1 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Cefepime Hospira 2 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Cefepim


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Cefepime Hospira a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Cefepime Hospira

3. Ako používať Cefepime Hospira

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Cefepime Hospira

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Cefepime Hospiraa na čo sa používa


Cefepime Hospira obsahuje liečivo cefepim (ako monohydrát cefepimiumdichloridu). Cefepim patrí do skupiny antibiotík nazvaných cefalosporíny, ktoré usmrcujú baktérie.


Cefepim sa používa, ak sa o infekcii vie alebo sa predpokladá, že je vyvolaná baktériamicitlivýmina cefepim. Používa na liečbu nasledovných infekcií:


 • infekcie hrudníka ako je pneumónia (zápal pľúc)

 • infekcie reprodukčných (rozmnožovacích) orgánov (u dospelých), močových ciest a obličiek

 • infekcie kože

 • infekcie brucha

 • infekcia krvného riečišťa spôsobené baktériami (bakterémia)

 • infekcia mozgu a miechy u detí (meningitída - zápal mozgových blán)

 • infekcie u ľudí s nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia)


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Cefepime Hospira


Nepoužívajte Cefepime Hospira:

 • ak ste alergický na cefepim alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete používať

Cefepime Hospira:

 • ak máte problémy s obličkami

 • ak ste alergický na niečo, čo nie je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa

 • ak ste niekedy mali problémy s črevami, najmä kolitída (zápal hrubého čreva)

 • ak ste starší


Iné lieky a Cefepime Hospira

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinné prípravky, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Je to preto, že Cefepim Hospira môže ovplyvniť spôsob, akým niektoré lieky účinkujú. Niektoré lieky môžu tiež ovplyvniť spôsob, akým Cefepim Hospira účinkuje.


Obzvlášť povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • aminoglykozidy alebo iné antibiotiká (používané na liečbu infekcií).

 • antikoagulanciá (lieky používané na riedenie krvi).


Informujte tiež svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak vám vyšetrujú glukózu v moči alebo vyšetrenia krvi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete tento liek užívať.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať Cefepime Hospira


Cefepim Hospira vám bude podávať lekár alebo zdravotná sestra. Bude vám podávaný jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • ako injekciu do svalu - (napríklad do svalu ramena)

 • pomalou injekciou do žily. To môže trvať 3 až 5 minút.

 • cez malú kanylu do jednej zo žíl. Toto sa nazýva "intravenózna infúzia" (vnútrožilová infúzia). Zvyčajne trvá najmenej 30 minút.


Zvyčajne sa Cefepim Hospira podáva 7-10 dní v závislosti na tom, aký druh infekcie máte.


Dospelí a starší pacienti

Zvyčajná dávka je 500 mg (miligramov) až 1 g (gram) každých 12 hodín. Keď máte závažnú infekciu, môže vám lekár dávku zvýšiť až na 2 g každých 8 hodín.


Deti a mladiství

Dávku vám určí lekár na základe telesnej hmotnosti.

 • U detí starších ako 2 mesiace s váhou menšou ako 40 kg je zvyčajná dávka 50 mg na kg telesnej hmotnosti každých 12 hodín. V závislosti od typu a závažnosti infekcie sa dávka môže podať každých 8 hodín.

 • U detí mladších ako 2 mesiace sa môže podáť dávka 30 mg na kg telesnej hmotnosti každých 12 hodín.

 • U detí s telesnou hmotnosťou vyššou ako 40 kg sa može použiť dávkovanie ako u dospelých.

 • Maximálna dávka u detí nesmie presiahnuť 2 g každých 8 hodín.


Pacienti s ochorením obličiek
Ak máte problémy s obličkami, môže byť použitá nižšia dávka. Možno budete potrebovať kontrolné vyšetrenia krvi, aby ste užívali dávku, ktorú potrebujete.


Ak ste dostali viac Cefepime Hospira

Ak si myslíte, že sa vám podalo príliš veľa Cefepime Hospira, informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o používaní tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo sestru.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné alergické reakcie (zriedkavé, môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
Ak máte závažnú alergickú reakciu,
povedzte to okamžite lekárovi.
Príznaky môžu zahŕňať:

 • náhly opuch tváre, hrdla, pier alebo úst. To môže spôsobiť sťažené dýchanie alebo prehĺtanie.

 • náhly opuch rúk, nôh a členkov.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb

 • Pozitívne výsledky Coombsovho testu (vyšetrenie na niektoré problémy krvi).


Časté:môžu postihnúť až do 1 z 10 osôb

 • Problémy so zrážanlivosťou krvi. Medzi príznaky patrí ľahká tvorba modrín.

 • Anémia, ktorá sa prejavuje bledosťou, pocitom únavy a dýchavičnosťou

 • Zápal alebo bolesti alebo zápal žily v mieste vpichu injekcie

 • Hnačka

 • Problémy s pečeňou, napr. žĺtačka a zmeny pečeňových enzýmov v krvi

 • Výsev


Menej časté:môžu postihnúť až do 1 zo 100 osôb

 • Kvasinková infekcia v ústach

 • Vaginálne infekcie

 • Zmeny v počte bielych krviniek v krvi. Tieto príznaky zahŕňajú náhlu vysokú teplotu (horúčku), tras a bolesť v krku.

 • Bolesť hlavy

 • Zápal hrubého čreva (čreva). Príznaky zahŕňajú hnačku zvyčajne s krvou a hlienom, bolesti žalúdka a horúčku.

 • Nevoľnosť a zvracanie

 • Žihľavka, svrbenie a začervenanie kože

 • Problémy s obličkami (preukázané vyšetrením krvi).

 • Horúčka


Zriedkavé:môžu postihnúť až do 1 z 1 000 osôb

 • Kvasinkové infekcie

 • Pichanie a brnenie tela

 • Závraty, záchvaty (kŕče)

 • Dýchavičnosť

 • Bolesť brucha, zápcha

 • Pocit chladu a tras

 • Svrbenie v oblasti genitálií


Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

 • Niektoré špecifické druhy anémií (hemolytická anémia alebo aplastická anémia)

 • Falošne pozitívne výsledky vyšetrení moču na stanovenie glukózy

 • Zmätenosť, halucinácie

 • Bezvedomie, ochorenia mozgu

 • Problémy s obličkami

 • Ťažká kožná vyrážka s vredmi v ústach, bolesti kĺbov a bolesť očí


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, anesteziológa alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Cefepime Hospira


Váš lekár alebo lekárnik je zodpovedný za uchovávanie tohto lieku.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.
Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Cefepime Hospiraobsahuje


 • Liečivo je cefepim (vo forme monohydrátu cefepimiumdichloridu).

Každá injekčná liekovka obsahuje 1 g cefepimu vo forme monohydrátu cefepimiumdichloridu.
Každá injekčná liekovka obsahuje 2 g cefepimu
vo forme monohydrátu cefepimiumdichloridu.

 • Pomocná látka je arginín.


Akovyzerá Cefepime Hospiraaobsah balenia

Cefepim Hospira je prášok. Je bielej až bledožltej farby. Dodáva sa v sklenenej injekčnej liekovke.


Pred tým, než sa podá pacientovi, sa z Cefepimu Hospira pripraví roztok tak, že sa pridá sterilná tekutina do injekčnej liekovky.

Správna dávka je potom vyňatá z injekčnej liekovky. To môže byť podané pacientovi buď ako injekcia, alebo pridané do vrecka infúzneho roztoku, ktorý je podávaný cez malú kanylu do jednej zo žíl.


Cefepim Hospira je dodávaný v baleniach po 1, 5 alebo 10 injekčných liekoviek v kartóne. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Hospira UK Limited

Queensway, Royal Leamington Spa

CV31 3RW Warwickshire

Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Cefepim Hospira 1 g 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Bulharsko: Цефепим Хоспира 1g2 gпрах за инжекционен/инфузионен разтвор

Estónsko: CefepimeHospira

Lotyšsko: CefepimeHospira1 g2 gpulverisinjekcijuvaiinfūzijušķīdumapagatavošanai

Litva: Cefepime Hospira 1 g 2 g milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui

Maďarsko: CefepimeHospira1g2 gporoldatosinjekcióhozvagyinfúzióhoz

Poľsko: Cefepime Hospira

Portugalsko: Cefepima Hospira 1 g 2 g, Pó para Solução Injectável ou Perfusão

Rumunsko: Cefepime Hospira 1 g 2 g, pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Slovinsko: Cefepim Hospira 1 g 2 g – prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Slovenská republika: Cefepime Hospira 1 g 2 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Španielsko: Cefepima Hospira 1 g 2 gpolvo para solución inyectable y para perfusión

Taliansko: CefepimaHospira


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 06/2014.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov


Cefepime Hospira 1 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Cefepime Hospira 2 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok


Pozorne si prečítajteSúhrn charakteristických vlastností liekupreúplnépreskripčnéinformácie.

Balenie


1 g a 2 g injekčná liekovka: 20 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I uzatvorená bromobutylovou gumennou zátkou a hliníkovým viečkom.


Injekčné liekovky obsahujú sterilný, biely až bledožltý, kryštalický prášok. Tiež obsahuje arginín.


Dodáva sa v baleniach po 1, 5 alebo 10 injekčných liekoviek v škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Dávkovanie a spôsob podania


Cefepime Hospira sa môže podávať buď intravenózne alebo intramuskulárne.


Po rekonštitúcii je roztok bledožltej až jantárovej farby.


Dávkovanie a spôsob podania cefepimu sa riadi druhom a závažnosťou infekcie, citlivosťou patogénu, funkciou obličiek a celkovým stavom pacienta.


Intravenóznepodaniesa uprednostňujeupacientovsozávažnýmialeboživotohrozujúcimi infekciami, najmä ak existujemožnosťvzniku šoku.


Dospelísnormálnoufunkciouobličiek


Podľa nasledovnej tabuľky:


Závažnosť infekcie

Dávka a spôsob podania

Interval medzi dávkami

Mierne až stredne ťažké infekcie močových ciest

500 mg až 1 g i.v. alebo i.m.

Každých 12 hodín

Mierne až stredne ťažké infekcie iné než močových ciest

1 g i.v. alebo i.m.

Každých 12 hodín

Ťažké infekcie

2 g i.v.

Každých 12 hodín

Veľmi ťažké alebo život ohrozujúce infekcie

2 g i.v.

Každých 8 hodín


Dĺžka liečby je zvyčajne 7-10 dní, závažnejšie infekcie môžu vyžadovať však dlhšiu liečbu. Empirická liečba febrilnej neutropénie trvá zvyčajne 7 dní alebo až do ústupu neutropénie.


Upacientovs telesnouhmotnosťou<40 kg sa odporúča dávkovanieako udetí.


Starší pacienti

Nie je potrebné upraviť dávkovanie u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Odporúča sa však upraviťdávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Poruchafunkcieobličiek u dospelých pacientov


Dávka cefepimu sa má upraviť, aby sa vykompenzovalo znížené vylučovanie obličkami. Odporúčaná úvodná dávka u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek je rovnaká ako u pacientov bez poškodenia funkcie obličiek. Odporúčanáudržiavaciadávka mábyťvsúladespokynmi uvedenýmivo vzorci vtabuľke.

Akkdispozícii lenhladiny sérového kreatinínu,môžebyť použitýGaultov a Cockcroftovvzorec nastanovenieklírensu kreatinínu. Kreatinín v sére má predstavovať rovnovážny stav funkcie obličiek.


Muži: Klírenskreatinínu(ml/min) = hmotnosť(kg) x(140 -vek)

72xhladina kreatinínu v sére (mg/dl)

Ženy: 0,85xvypočítanáhodnota použitávovzorcipre mužov


Klírens kreatinínu

(ml/min)

Odporúčaná udržiavacia dávka

> 50


Zvyčajná dávka: úprava dávky nie je potrebná


2 g, 3-krát denne

2 g, 2-krát denne

1 g, 2-krát denne

500 mg, 2-krát denne

30 až 50

2 g, 2-krát denne

2 g, 1-krát denne

1g, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

11 až 29

2 g, 1-krát denne

1 g, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

< 10

2 g, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

250 mg, 1-krát denne

250 mg, 1-krát denne

Hemodialýza *

500 mg, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

*Farmakokinetika poukazuje na to, že u pacientov na dialýze sa vyžaduje zníženie dávky. Títo pacienti majú dostávať nasledujúce dávky cefepimu: 1 g cefepimu v prvý deň ako úvodnú dávku, potom 500 mg denne na liečbu všetkých infekcií okrem febrilnej neutropénie, na liečbu ktorej sa podáva 1 g denne. Počas dialýzy sa má cefepim podávať po hemodialýze. Vždy, keď je to možné, sa má cefepim podávať každý deň v rovnaký čas.


Pacienti na dialýze

U pacientov podstupujúcich hemodialýzu sa počas 3-hodinovej dialýzy vylúči približne 68 % celkového množstva cefepimu. U pacientov s kontinuálnou ambulantnou peritoneálnou dialýzou sa môže cefepim podávať v dávkach ako sú odporúčané u pacientov s normálnou renálnou funkciou, t.j. 500 mg, 1 g alebo 2 g v závislosti na závažnosti infekcie, ale pri 48 - hodinovom intervale.


Detisnormálnoufunkciouobličiek


Zvyčajná odporúčanádávkaudetí je:Deti staršie ako 2 mesiace s váhou menej ako 40 kg

Typ infekcie

Dávka

Interval medzi dávkami

Trvanie

Pneumónia, infekcia močových ciest, infekcie kože a mäkkých tkanív

50 mg/kg

12 hodín

Závažné infekcie:

8 hodín

10 dní

Bakteriálna meningitída a empirická liečba febrilnej neutropénie a liečba pacientov s bakterémiou, ktorá sa vyskytuje v súvislosti s alebo s podozrením na súvislosť s ktoroukoľvek infekciou uvedených vyššie.

50 mg/kg

8 hodín

7-10 dní


Skúsenosti u detí mladších ako 2 mesiace súobmedzené. Na základe údajov získaných

vo vekovej skupine detí > 2 mesiace sa odporúča na základe farmakokinetického modelu u detí vo veku 1 až 2 mesiace podávať dávky 30 mg/kg každých 12 hodín alebo každých 8 hodín. Podávanie cefepimu u týchto pacientov sa musí starostlivo sledovať.


U detí s hmotnosťou vyššou ako 40 kg platia pokyny na dávkovanie ako u dospelých. Dávkovanie u

detí nemá prekročiť maximálnu dennú dávku u dospelých (2 g každých 8 hodín). K dispozícii sú iba

obmedzené skúsenosti vo vzťahu k intramuskulárnej injekcii u detí.


Hlavnou cestou vylučovania cefepimu u detí je renálna a urinárna exkrécia, dávkovanie sa má upraviť u detí s poruchou funkcie obličiek.


Dávkovanie 50 mg/kg (u pacientov od 2 mesiacov do 12 rokov veku) a dávka 30 mg/kg (u

pacientov medzi 1 a 2 mesiace) sú porovnateľné s dávkami 2 g u dospelých.

Rovnaký interval medzi dávkami alebo rovnaké zníženie dávky sa odporúča u dospelých s

poruchou funkcieobličiek.


Pacienti s poruchou funkcie pečene


U pacientov s poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania.


Návod na použitie


Po rekonštitúcii je roztok bledožltej až jantárovej farby.


Intravenózne podanie:


Na priame intravenózne podanie sa musí Cefepime Hospira rekonštituovať s 10 ml vody na injekciu, injekčným roztokom glukózy 50 mg/ml(5 %) alebo 100 mg/ml(10 %), injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %), injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) s glukózou 50 mg/ml (5 %), s Ringerov laktát injekčným roztokom, Ringerov laktát injekčným roztokom s 50 mg/ml(5 %) roztokom glukózy alebo s 18,7 mg/ml (M/6) injekčným roztokom laktátu sodného.

Pripravený roztok sa injekuje pomaly viac ako 3 až 5 minút buď priamo do žily alebo priamo do kanyly infúzneho systému, keď pacient dostáva infúziu s kompatibilným i.v. roztokom.


Na i.v. infúziu sa prášok rozpustí tak ako na priamu i.v. injekciu. Vhodné množstvo pripraveného roztoku sa pridá do infúzneho kontajnera s kompatibilným i.v. infúznym roztokom. Roztok sa musí podávať po dobu asi 30 minút.


Intramuskulárne podanie:


Pripravte roztok na i.m. podanie pomocou1 g Cefepime Hospira, ktorý sa rozpustí v 3 ml vody na injekciu alebo rozpustením 5 mg/ml(0,5 %) alebo 10 mg/ml(1 %) roztoku lidokaín hydrochloridu.


Cefepime Hospira je kompatibilný s nasledovnými infúznymi roztokmi: sterilná voda na injekciu,

injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml(0,9 %) (s alebo bez 50 mg/ml (5 %) glukózy),

injekčným roztokom glukózy 50 mg/ml (5 %) alebo 100 mg/ml (10 %), Ringerov laktát injekčný roztok (s alebo bez 50 mg/ml roztokom glukózy(5 %)), injekčný roztok laktátu sodného 18,7 mg/ml (M/6):


Nasledujúca tabuľka obsahuje pokyny na rekonštitúciu


Sila

Pridané rozpúšťadlo (ml)

Koncentrácia (približne v mg/ml)

1 g i.v.

10,0

90

2 g i.v.

10,0

160

1 g i.m

3,0

230


Cefepime Hospira sa môže podávať súčasne s inými antibiotikami alebo inými liekmi, ak sa nepoužíva rovnaká injekčná striekačka, rovnaká perfúzna fľaša alebo rovnaké miesto vpichu. Roztok Cefepime Hospira je kompatibilný s amikacínom, ampicilínom, klindamycínom, heparínom, chloridom draselným, teofylínom.


Tak ako ostatné cefalosporíny, po rekonštitúcii roztok môže byť mierne svetložltý, ale neznamená to, že by stratil účinnosť. Roztok sa má použiť len ak je číry a bez častíc.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


Inkompatibility


Roztok Cefepime Hospira sa nesmiemiešať s nasledujúcimi antibiotikami:metronidazol, vankomycín, gentamicín, tobramycín a netilmicín z dôvodu chemickej a fyzikálnej inkompatibility. V prípade súčasnej liečby má byť, že tieto látky samusia byť podávané oddelene.


Čas použiteľnosti


Pred otvorením

2 roky


Po prvom otvorení

Po otvorení sa má liek použiť okamžite.


Rekonštituovaný liek

Použitie na intramuskulárne podanie

Voda na injekciu:

Chemická a fyzikálna stabilita sa preukázala počas 12 hodín pri teplote 15 až 25 °C alebo 7 dní pri teplote nie viac ako 2 až 8 °C.


Roztok lidokaínchloridu 5 mg/ml (0,5 %) alebo 10 mg/ml (1 % ):

Liek si uchováva chemickú a fyzikálnu stabilitu počas 24 hodín pri teplote 15 až 25 °C alebo počas 7 dní pri teplote nie viac ako 2 až 8 °C.


Použitie na intravenózne podanie

Voda na injekciu, injekčný roztok 9 mg/ml (0,9 %) chloridu sodného (s alebo bez 50 mg/ml (5 %) injekčným roztokom glukózy), injekčným roztokom glukózy 50 mg/ml (5 %) alebo 100 mg/ml (10 %), Ringerov laktát injekčný roztok (s alebo bez 50 mg/ml roztoku glukózy(5 %)), injekčný roztok laktátu sodného 18,7 mg/ml (M/6):

Chemická a fyzikálna stabilita sa preukázala na 24 hodín pri 15 až 25 °C alebo na 7 dní pri teplote nie viac ako 2 až 8 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa musí liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, doba a podmienky uchovávania pred použitím sú na zodpovednosti používateľa a nemajú prekročiť 24 hodín pri teplote 2 až 8°C za predpokladu, že riedenie prebehlo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


9


Cefepime Hospira 2 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.:2012/08254-REG, 2012/08255-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTNÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Cefepime Hospira 1 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Cefepime Hospira 2 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každáinjekčná liekovkaobsahuje 1g cefepimuvo forme monohydrátu cefepimiumdichloridu.

Každá injekčná liekovka obsahuje 2 g cefepimu vo forme monohydrátu cefepimiumdichloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný alebo infúzny roztok.

Biely až bledožltý prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Cefepime Hospira je indikovaný na liečbu infekcií spôsobených baktériami (pozri časť 5.1), ktoré sú

citlivé na cefepim, najmä:


 • nozokomiálnu a v komunite získanú pneumóniu,

 • komplikované a nekomplikované infekcie močových ciest vrátane pyelonefritídy,

 • infekcie kože a mäkkých tkanív,

 • intraabdominálne infekcie vrátane peritonitídy a infekcií biliárneho traktu v kombinácii

s antibiotikami s dostatočným účinkom na anaeróbne baktérie,

 • gynekologické infekcie v kombinácii s antibiotikami s dostatočným účinkom na

anaeróbne baktérie u dospelých,

 • bakteriálna meningitída u dojčiat a detí,

 • liečba pacientov s bakterémiou, ak sa vyskytuje v súvislosti s ktoroukoľvek z uvedených

infekcií, alebo je podozrenie, že sú spojené s ktoroukoľvek z uvedených infekcií.

Použitie ako empirická liečba:

 • empirická liečba febrilnej neutropénie. Cefepim sa nemá používať ako antibiotická

monoterapia na empirickú liečbu febrilnej neutropénie.


Je potrebné dodržiavať oficiálne lokálne usmernenia o vhodnom používaní antibakteriálnych liečiv.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Cefepime Hospira sa môže podávať buď intravenózne alebo intramuskulárne.


Po rozpustení je roztok bledožltej až jantárovej farby.


Dávkovanie

Dávkovanie a spôsob podania cefepimu sa riadi povahou a závažnosťou infekcie, citlivosťou patogénu, funkciou obličiek a celkovým stavom pacienta.


Intravenózne podanieje potrebné uprednostniťu pacientovso závažnýmialebo životohrozujúcimi

infekciami, zvlášť ak je prítomnámožnosť šoku.


Dospelí snormálnoufunkciouobličiek


Vsúlades nasledovnou tabuľkou

Závažnosť infekcie

Dávka a spôsob podania

Interval medzi dávkami

Mierne až stredne ťažké infekcie močových ciest

500 mg až 1 g i.v. alebo i.m.

Každých 12 hodín

Mierne až stredne ťažké infekcie iné než močových ciest

1 g i.v. alebo i.m.

Každých 12 hodín

Ťažké infekcie

2 g i.v.

Každých 12 hodín

Veľmi ťažké alebo život ohrozujúce infekcie

2 g i.v.

Každých 8 hodín


Dĺžka liečby je zvyčajne 7-10 dní, závažnejšie infekcie môžu však vyžadovať dlhšiu liečbu. Pri empirickej liečbe febrilnej neutropénie je dĺžka liečby zvyčajne 7 dní alebo až do ústupu neutropénie.


U pacientovs telesnouhmotnosťou <40 kg sa odporúča dávkovanieako u detí.


Starší pacienti

Nie je potrebné upraviť dávkovanie u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Odporúča sa však upraviť dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Poruchafunkcieobličiek u dospelých pacientov


U pacientov s poruchou funkcie obličiek je potrebné upraviť dávkovanie cefepimu, pretože vylučovanie obličkami je spomalené. Odporúčaná úvodná dávka u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek je rovnaká ako u pacientov bez poškodenia funkcie obličiek. Odporúčanáudržiavaciadávka má byťv súlades pokynmi uvedenými vo vzorci v tabuľke.


Ak kdispozícii lenhladiny sérového kreatinínu,môže byť použitý Gaultov a Cockcroftovvzorec nastanovenieklírensu kreatinínu. Kreatinín v sére má predstavovať rovnovážny stav funkcie obličiek.


Muži: Klírenskreatinínu(ml/min) = hmotnosť(kg) x(140 -vek)

72x hladina kreatinínu v sére (mg/dl)


Ženy: 0,85 xvypočítanáhodnota použitávo vzorcipre mužov


Klírens kreatinínu

(ml/min)

Odporúčaná udržiavacia dávka

> 50


Zvyčajná dávka: úprava dávky nie je potrebná


2 g, 3-krát denne

2 g, 2-krát denne

1 g, 2-krát denne

500 mg, 2-krát denne

30 až 50

2 g, 2-krát denne

2 g, 1-krát denne

1 g, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

11 až 29

2 g, 1-krát denne

1 g, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

< 10

2 g, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

250 mg, 1-krát denne

250 mg, 1-krát denne

Hemodialýza *

500 mg, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

500 mg, 1-krát denne

*Farmakokinetika poukazuje na to, že u pacientov na dialýze sa vyžaduje zníženie dávky. Títo pacienti majú dostávať nasledujúce dávky cefepimu: 1 g cefepimu v prvý deň ako úvodnú dávku, potom 500 mg denne na liečbu všetkých infekcií okrem febrilnej neutropénie, na liečbu ktorej sa podáva 1 g denne. Počas dialýzy sa má cefepim podávať po hemodialýze. Vždy, keď je to možné, sa má cefepim podávať každý deň v rovnaký čas.


Pacienti na dialýze

U pacientov podstupujúcich hemodialýzu sa počas 3-hodinovej dialýzy vylúči približne 68 % celkového množstva cefepimu. U pacientov s kontinuálnou ambulantnou peritoneálnou dialýzou sa môže cefepim podávať v dávkach ako sú odporúčané u pacientov s normálnou renálnou funkciou, t.j. 500 mg, 1 g alebo 2 g v závislosti na závažnosti infekcie, ale pri 48 - hodinovom intervale.


Deti snormálnoufunkciouobličiek


Zvyčajná odporúčanádávka udetí je:Deti staršie ako 2 mesiace s váhou menej ako 40 kg

Typ infekcie

Dávka

Interval medzi dávkami

Trvanie

Pneumónia, infekcia močových ciest, infekcie kože a mäkkých tkanív

50 mg/kg

12 hodín

Závažné infekcie:

8 hodín

10 dní

Bakteriálna meningitída a empirická liečba febrilnej neutropénie a liečba pacientov s bakterémiou, ktorá sa vyskytuje v súvislosti s alebo s podozrením na súvislosť s ktoroukoľvek infekciou uvedených vyššie.

50 mg/kg

8 hodín

7-10 dní


Skúsenosti u detí mladších ako 2 mesiace sú obmedzené. Na základe údajov získaných

vo vekovej skupine detí > 2 mesiace a na základe farmakokinetického modelu sa odporúča, že u detí vo veku 1 až 2 mesiace sa budú podávať dávky 30 mg/kg každých 12 hodín alebo každých 8 hodín. Podávanie cefepimu u týchto pacientov sa musí starostlivo sledovať.


U detí s hmotnosťou vyššou ako 40 kg platia pokyny na dávkovanie ako u dospelých. Dávkovanie u

detí nemá prekročiť maximálnu dennú dávku u dospelých (2 g každých 8 hodín). K dispozícii sú iba

obmedzené skúsenosti vo vzťahu k intramuskulárnej injekcii u detí.


Hlavnou cestou vylučovania cefepimu u detí je renálna a urinárna exkrécia, dávkovanie sa má upraviť u detí s poruchou funkcie obličiek.


Dávkovanie 50 mg/kg (u pacientov od 2 mesiacov do 12 rokov veku) a dávka 30 mg/kg (u pacientov medzi 1 a 2 mesiacmi) sú porovnateľné s dávkami 2 g u dospelých.

Rovnaký interval medzi dávkami alebo rovnaké zníženie dávky sa odporúča u dospelých s

poruchou funkcie obličiek.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania.


Spôsobpodania


Pokyny na rekonštitúciulieku predpodaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na cefepim alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s poruchou funkcie obličiek, napr. znížená tvorba moču (klírens kreatinínu < 50 ml/min) alebo u iných stavov, ktoré zhoršujú funkciu obličiek, sa musí dávka Cefepimu Hospira upraviť, aby sa vykompenzovala znížená rýchlosť vylučovania obličkami. Keďže sa pri podávaní zvyčajných dávok pacientom s poškodenou funkciou obličiek alebo inými ochoreniami, ktoré môžu poškodiť funkciu obličiek, môžu objaviť vysoké koncentrácie antibiotika, ktoré pretrvávajú v sére dlhšiu dobu, udržiavacia dávka cefepimu sa musí u takýchto pacientov znížiť. Ďalšie podávanie lieku závisí od stupňa renálnej dysfunkcie, závažnosti infekcie a citlivosti patogénu vyvolávajúceho infekciu (pozri časť 4.2 a 5.2). Kedže sa cefepim vylučuje prevažne obličkami, riziko toxických účinkov je väčšie u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Pretože pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek je vyššie u starších pacientov, u týchto pacientov je potrebná opatrnosť pri voľbe dávky a je potrebné sledovať funkciu obličiek (pozri časť 5.2). U starších pacientov s poruchou funkcie obličiek, ktorým sa dávka cefepimu neupravovala, sa vyskytli závažné nežiaduce reakcie vrátane reverzibilnej encefalopatie (poruchy vedomia vrátane zmätenosti, halucinácií, stuporu, kómy), myoklonus, záchvaty kŕčov (vrátane non-konvulzívneho status epilepticus) a/alebo zlyhanie obličiek (pozri časť 4.8).


Počas postmarketingového sledovania sa hlásili nasledujúce závažné nežiaduce účinky: reverzibilná encefalopatia (poruchy vedomia vrátane zmätenosti, halucinácií, stuporu a kóma), myoklonus, záchvaty kŕčov (vrátane nonkonvulzívneho status epilepticus) a/alebo zlyhanie obličiek (pozri časť 4.8).Vo väčšine prípadov boli postihnutí pacienti s renálnou dysfunkciou, ktorí dostali cefepim v dávkach vyšších ako odporúčaných. Všeobecne platí, že príznaky neurotoxicity ustúpili po prerušení liečby a/alebo hemodialýze, ale vyskytli sa aj prípady s fatálnym koncom.


Vyskytla sa hnačka v spojistosti s Clostridium difficile (Clostridium difficile associated diarrhea - CDAD) po použití všetkých antibakteriálnych liečiv vrátane cefepimu a v závažnosti sa pohybuje od miernej hnačky až po život ohrozujúcu pseudomembranóznu kolitídu. Liečba antibiotikami narúša normálnu flóru hrubého čreva, čo vedie k nadmernému rastu C. difficile. CDAD sa musí zvážiť u všetkých pacientov s hnačkou po použití antibiotík. Prísna anamnéza pacienta je nevyhnutná, keďže prípady CDAD sa hlásili až do 2 mesiacov po liečbe antibiotikami. Ak je podozrenie na CDAD alebo ak sa potvrdí, prebiehajúca liečba antibiotikami, ktorá nie je zameraná proti C.difficile, sa musí okamžite prerušiť. Lieky, ktoré inhibujú peristaltiku, sú v tejto situácii kontraindikované.


Antibiotiká sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov, u ktorých sa preukázala akákoľvek forma alergie, najmä na lieky. Ak dôjde k alergickej reakcii na cefepim, liečba sa musí ukončiť a treba začať s vhodnou liečbou.


Rovnako ako u iných antibiotík môže dôjsť aj pri Cefepime Hospira dôjsť k zvýšenému rastu necitlivých mikroorganizmov. Ak sa vyskytne počas liečby superinfekcia, treba podniknúť vhodné opatrenia.


 1. Liekové a iné interakcie


Odporúča sa počas liečby liekom Cefepim Hospira sledovať funkciu obličiek, ak sa podáva s inými liekmi, ktoré majú nefrotoxický potenciál (t.j. aminoglykozidy a silné diuretiká).


Perorálne antikoagulanciá
Súčasné podávanie antibiotík s warfarínom môže zvyšovať jeho antikoagulačné účinky. Bolo zaznamenaných veľa prípadov zvýšenia aktivity perorálnych antikoagulancií u pacientov, ktorí užívali antibiotiká vrátane cefalosporínov. Riziko sa môže líšiť v závislosti od typu infekcie, veku a celkového stavu pacienta, takže podiel cefalosporínov na zvýšení INR (medzinárodného normalizovaného pomeru) je ťažké posúdiť. Odporúča sa monitorovať INR opakovane počas užívania a krátko po užívaní cefepimu spolu s perorálnymi antikoagulanciami.


Počas liečby cefepimom sa vyskytli zriedkavé prípady falošne pozitívneho Coombsovho testu.


Cefepim môže spôsobiť falošne pozitívne výsledky testov na galaktozémiou. Neenzymatické metódy stanovenia glukózy v moči môžu tiež poskytnúť falošne pozitívny výsledok. Z tohto dôvodu sa má v priebehu liečby stanoviť hladina glukózy v moči enzymaticky.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje u ľudí týkajúce sa účinku cefepimu na fertilitu. U potkanov nebol pozorovaný počas liečby cefepimom žiadny vplyv na párenie alebo fertilitu (pozri časť 5.3)


Gravidita

Na cefepim nie sú k dispozícii žiadne dostatočné a dobre kontrolované štúdie u tehotných žien. Štúdie na zvieratách nenaznačujú priame alebo nepriame škodlivé účinky vzhľadom na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

Tento liek sa má predpisovať tehotným ženám s veľkou opatrnosťou.


Laktácia

Cefepim sa vylučuje do materského mlieka vo veľmi malých množstvách, ale opatrnosť sa stále odporúča, ak je podávaný dojčiacim ženám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Cefepimje všeobecne dobre tolerovaný. Najčastejšie nežiaduce účinky v klinických štúdiách (N=5598) boli zo strany gastrointestinálneho traktu a hypersenzitívne reakcie. Nežiaduceúčinky považujúce sa zadefinitívne, pravdepodobnealebo možnosúvisiace sú nasledujúce:


Frekvencia nežiadúcich reakcií uvedených nižšie hlásených z klinických štúdii alebo postmarketingovej skúsenosti je definovaná podľa nasledovnej konvencie:

veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10000) a neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov). Nežiaduceúčinky sú uvedenév poradí podľa klesajúcejzávažnosti v rámci frekvencie.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia výskytu

Termín podľa MedDRA

Infekcie a nákazy

menej časté

Orálna kandidóza, vaginálna infekcia

zriedkavé

Kandidóza

Ochorenia krvi a lymfatického systému

veľmi časté

Pozitívny Coombsov test

časté

Predĺžený protrombínový čas, predĺžený parciálny tromboplastínový čas, anémia, eozinofília

menej častéTrombocytopénia, leucopénia, neutropénia


neznáme

Aplastická anémia, hemolytická anémia, agranulocytóza

Poruchy imunitného systému

zriedkavé

Anafylaktická reakcia

neznáme

Anafylaktický šok

Poruchy metabolizmu a výživy

neznáme

Falošne pozitívny test na glukózu

Psychiatrické poruchy a ochorenia

neznáme

Stavy zmätenosti, halucinácie

Poruchy nervového systému

menej časté

Bolesť hlavy

zriedkavé

Kŕče, parestézia, dysgeuzia, závrat

neznáme

Kóma, stupor, encefalopatia, porucha vedomia, myoklonus

Cievne poruchy

časté

Flebitída v mieste podania, tromboflebitída v mieste podania

zriedkavé

vazodilatácia

neznáme

hemorágia*

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

zriedkavé

Dyspnoe

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

časté

Hnačka

menej časté

Kolitída (vrátane pseudomembranóznej kolitídy), nauzea, vracanie

zriedkavé

Bolesť brucha, zápcha

neznáme

Gastrointestinálne poruchy

Ochorenia pečene a žlčových ciest

časté

Zvýšenie alanínaminotransferázy, aspartataminotransferázy, celkového bilirubínu

Poruchy kože a podkožného tkaniva

časté

Vyrážka

menej časté

Erytém, urtikária, pruritus

neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza*, Stevenson-Johnsonov syndróm*, multiformný erytém*

Poruchy obličiek a močovej sústavy

menej časté

Zvýšenie BUN a kreatinínu v krvi

neznáme

Zlyhanie obličiek, toxická nefropatia *

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov

zriedkavé

Genitálny pruritus

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

časté

Reakcia v mieste podania infúzie, zápal v mieste podania injekcie, bolesť v mieste podania injekcie

menej časté

Horúčka

zriedkavé

Triaška

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

časté

Zvýšenie alkalickej fosfatázy

*Tento nežiaduci účinok je všeobecne akceptovaný ako vedľajší účinok.


U dojčiat a detí bol bezpečnostný profil cefepimu podobný ako u dospelých. Najčastejším hláseným nežiaducim účinkom v klinických štúdiách bola vyrážka, ktorá nemá nijakú príčinnú súvislosť s cefepimom.


Podobne ako u iných liekov v skupine cefalosporínov, boli hlásené:reverzibilná encefalopatia (poruchy vedomia vrátane zmätenosti, halucinácie, stupor a kóma), kŕče (vrátane non-konvulzívneho status epilepticus), myoklonus a/alebo poškodenie bličiek. Väčšina prípadov sa vyskytla u pacienti s poruchou funkcie obličiek, ktorí dostali cefepim v dávkach vyšších, než je odporúčané (pozri časť 4.4).


Tak ako u iných cefalosporínov, vyskytli sa prípady anafylaxie vrátane anafylaktického šoku, prechodnej leukopénie a neutropénie, agranulocytózy a trombocytopénie.


Vklinickýchštúdiách bolidočasné zmeny vlaboratórnychtestoch u pacientov snormálnymizákladnýmihodnotami. Medzizmenami, ktorésa vyskytlis frekvencioumedzi 1% a 2% boli: zvýšeniealanínaminotransferázy(3,6%), aspartátaminotransferázy (2,5%), alkalickejfosfatázy, celkového bilirubínu, anémie, eozinofílie, zvýšenieprotrombínovéhočasu atromboplastínovéhočasu (2,8%) a pozitívnyCoombsov testbez hemolýzy(18,7%). U0,5% 1% pacientovsa pozorovali prechodné zvýšeniaurémie, sérovéhokreatinínu atrombocytopénie. Bola pozorovaná dočasnáleukopénia aneutropénia(<0,5%).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

V prípade ťažkého predávkovania, najmä u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, môže hemodialýza napomáhať eliminácii cefepimu z organizmu. Peritoneálna dialýza nie je účinná. Neúmyselné predávkovanie sa objavilo pri podávaní vysokých dávok pacientom s poškodenou funkciou obličiek (pozri časť 4.2 a 4.4).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antibiotiká na systémové použitie. Iné beta-laktámové antibiotiká, cefalosporíny 4. Generácie.

ATC kód: J01DE01


Mechanizmus účinku:


Cefepim je širokospektrálne baktericídne antibakteriálne liečivo, pôsobiace proti širokému rozsahu Grampozitívnych a Gramnegatívnych baktérií vrátane väčšiny kmeňov rezistentných na aminoglykozidy alebo cefalosporíny tretej generácie.


Cefepim je rezistentný voči hydrolýze mnohých beta-laktamáz. Má nízku afinitu k chromozomálne kódovanej beta-laktamáze a rýchle preniká do gramnegatívnych bakteriálnych buniek.


Mechanizmyrezistencie:

Bakteriálnarezistencia na cefepim sa môže zakladať nanasledujúcich mechanizmoch:


 • Hydrolýza beta-laktamázami. Cefepim je stabilný voči väčšine betalaktamáz, ale môže byť hydrolyzovaný niektorými beta-laktamázami s rozšíreným spektrom a s chromozomálne kódovanými enzýmami, ktoré sú hlavne prítomné v Escherichia coli a Klebsiella pneumonie.

 • Znížená afinita penicilín viažucich proteínov (PBPs) k cefepimu. Získaná rezistencia na Streptococcus pneumoniae a ďalšie streptokoky je v dôsledku zmeny existujúcich PBPs ako výsledok mutácie. Na druhej strane tvorba ďalšej PBP so zníženou afinitou k cefepimu je zodpovedná za rezistenciu v prípade meticilín-rezistentných stafylokokov.

 • Nepriepustnosť vonkajšej membrány.

 • Liekové efluxné pumpy.


V jednej bakteriálnej bunke môže existovať viac ako jeden z uvedených mechanizmov rezistencie.

Baktériemôžu vykazovaťskríženú rezistenciuk niekoľkým alebo ku všetkýmbeta-laktámovým antibiotikám a/ alebo k antibakteriálnymliečivám z iných triedv závislosti od prítomnosti mechanizmu rezistencie.


Počasliečby samôže vyvinúťrezistencia natieto druhy: Citrobacter, Pseudomonas(najmä aeruginosa), Morganellaa Serratia

Hraničné hodnoty

Nasledujúce minimálne inhibičnékoncentráciestanovené precitlivé (S) a rezistentné(R) patogénypodľa EUCAST(02.11.2013) :


Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty pre MIC (mg/l)

citlivé

rezistentné >

Enterobacteriaceae

1

4

Pseudomonas spp.

81

8

Acinetobacter spp.

--

--

Staphylococcus spp.

Pozn.2

Pozn.2

Enterococcus spp.

--

--

Streptococcus A, B, C, G

Pozn.3

Pozn.3

Streptococcus pneumoniae

14

2

Viridans group Streptococci

0,5

0,5

Haemophilus influenzae

0,254

0,25

Moraxella catarrhalis

4

4

Neisseria gonorrhoeae

--

--

Neisseria meningitidis

--

--

Grampozitívne anaeróby

okrem Clostridium difficile

--

--

Gramnegatívne anaeróby

--

--

Hraničné hodnoty týkajúce sa nešpecifických kmeňov5

4

8

1Hraničné hodnoty pri liečbe vysokými dávkami (2 g x 3).

2Citlivosť stafylokokov na cefalosporíny je odvodená z citlivosti na cefoxitin, ktorý nemá hraničnú hodnotu a nemá sa používať pri stafylokokových infekciách

3Betalaktámová citlivosť beta-hemolytických streptokokov skupiny A, B, C a G je odvodená od citlivosti na penicilín

4Izoláty s MIC hodnotami nad hraničnými hodnotami sú veľmi zriedkavé alebo doposiaľ neboli hlásené. Identifikácia a testy na antimikrobiálnu citlivosť akéhokoľvek takéhoto izolátu sa musí zopakovať a ak sa výsledok potvrdí, je potrebné izolát poslať do referenčného laboratória. Ak sa nedokáže klinická odpoveď na potvrdené izoláty s hodnotami MIC nad súčasnú hraničnú hodnotu rezistencie, majú sa takéto izoláty hlásiť ako rezistentné.

 1. PK/PD hraničné hodnoty.

--“Znamená, že testovaniecitlivosti saneodporúča, pretože species je slabý cieľ pre liečbu týmto liekom.


Prevalencia získanej rezistencie sa môže geograficky a časovo líšiť, a preto je žiaduce zistiť informácie o rezistencii z miestnych zdrojov, najmä pri liečbe závažných infekcií. Ak je to nevyhnutné, treba vyhľadať odborné poradenstvo, ak je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom pri niektorých druhoch infekcií sporná.


Bežne citlivé druhy

Grampozitívne aeróbne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus a koaguláza-negatívne staphylokoky vrátane kmeňov produkujúcich beta-laktamázu

Streptococcus pneumoniae

Gramnegatívne aeróbne mikroorganizm

Acinetobacteria spp

Aeromonas spp

Citrobacter spp

Enterobacteria spp

Escherichia coli

Haemophilus influenzae, vrátane kmeňov produkujúcich beta-laktamázu

Klebsiella spp

Moraxella catarrhalis, vrátane kmeňov produkujúcich beta-laktamázu

Morganella morganii

Proteus spp

Providencia spp

Pseudomonas spp

Serratia sppPrirodzene rezistentné druhy

Grampozitívne aeróbne mikroorganizmy

Enterococcus spp

Listeria spp

Gramnegatívne aeróbne mikroorganizmy

Burkholderia cepacia

Legionella spp

Stenotrophomonas maltophilia

Anaeróbne mikroorganizmy

Anaeróbne baktérie vrátane Bacteroides a Clostridium difficile

Iné baktérie

Chlamydia spp

Mycoplasma spp


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po intramuskulárnom podaní sa cefepim úplne absorbuje.


Distribúcia


Dospelí:Priemerné koncentrácie cefepimu v plazme pozorované u dospelých mužov po jednorazovej intravenóznej infúzii (30 min) alebo po intramuskulárnej injekcii v dávkach 500 mg, 1 g a 2g sú uvedené v tabuľke č. 1. Priemerné koncentrácie v tkanivách a telesných tekutinách sú uvedené v tabuľke č. 2. Po intramuskulárnom podaní sa cefepim úplne absorbuje.


Tabuľka č. 1: Priemerné koncentrácie cefepimu v plazme (g/ml)

Dávka cefepimu

0,5 h

1 h

2 h

4 h

8 h

12 h

500 mg i.v.

38,2

21,6

11,6

5,0

1,4

0,2

1 g i.v.

78,7

44,5

24,3

10,5

2,4

0,6

2 g i.v.

163,1

85,8

44,8

19,2

3,9

1,1

500 mg i.m.

8,2

12,5

12,0

6,9

1,9

0,7

1 g i.m.

14,8

25,9

26,3

16,0

4,5

1,4

2 g i.m.

36,1

49,9

51,3

31,5

8,7

2,3


Koncentrácie cefepimu v rôznych tkanivách a telových tekutinách udáva tabuľka č. 2


Väzba cefepimu na sérové proteíny je v priemere 16,4 % a nezávisí od koncentrácie v sére.


Tabuľka č. 2: Priemerné koncentrácie cefepimu v rôznych tkanivách (g/g) a telových tekutinách (g/ml)

Tkanivá a telové tekutiny

Dávka (i.v.)

Čas po odbere vzorky (hod)

Priemerná koncentrácia

Moč

500 mg

0-4

292

1g

0-4

926

2g

0-4

3120

Žlč

2g

9,4

17,8

Peritoneálna tekutina

2g

4,4

18,3

Tekutina pľuzgierov

2g

1,5

81,4

Bronchiálna sliznica

2g

4,8

24,1

Spútum

2g

4,0

7,4

Prostata

2g

1,0

31,5

Apendix

2g

5,7

5,2

Žlčník

2g

8,9

11,9


Biotransformácia


Cefepim sa metabolizuje na N-metylpyrolidín, ktorý sa rýchlo konvertuje na N-oxid. Močom sa vylúči v nezmenenej podobe približne 85 % z podanej dávky, čo vedie k vysokým koncentráciam v moči. Menej ako 1 % podanej látky sa vylučuje do moču ako N-metylpyrolidín, 6,8 % ako N-oxid a 2,5 % ako epimér cefepimu.


Eliminácia


Priemerný polčas vylučovania cefepimu je približne 2 hodiny a nezávisí od dávky v rozpätí 250 mg až 2 g. Nie je údaj o kumulácii u zdravých jedincov dostávajúcich dávky až 2g intravenózne počas 8 hodín až 9 dní. Celkový telesný klírens je 120 ml/min. Priemerný renálny klírens cefepimu je 110 ml/min, z čoho vyplýva, že cefepim sa vylučuje takmer výlučne obličkami, najmä glomerulárnou filtráciou.


Špeciálne skupiny


Porucha funkcie obličiek:


Polčas eliminácie je predĺžený u pacientov s rôznym stupňom poškodenia obličiek, odporúča sa preto úprava dávkovania


Porucha funkcie pečene:


Farmakokinetika cefepimu sa nezmenila u pacientov s poruchou funkcie pečene, ktorí dostali dávku 1 g. U tejto populácie nie je nutné meniť dávkovanie Cefepime Hospira.


Starší pacienti:


Zdraví dobrovoľníci vo veku 65 rokov alebo starší, ktorí dostali jednorázovú i.v. dávku 1 g cefepimu, mali vyššie hodnoty AUC a nižšie hodnoty renálneho klírensu v porovnaní s mladšími dospelými. Úprava dávky sa vyžaduje, ak je pridružená porucha funkcie obličiek (pozri časť 4.2 a 4.4).


V klinických štúdiách viac ako 6400 dospelých pacientov liečených cefepimom bolo 35 % vo veku 65 rokov alebo starších a 16 % vo veku 75 rokov alebo starších. V klinických štúdiách, kde starší pacienti dostávali odporúčanú dávku pre dospelých pacientov, účinnosť a klinická bezpečnosť bola porovnateľná s účinnosťou a klinickou bezpečnosťou u mladších dospelých pacientov, okrem pacientov s poruchou funkcie obličiek. Došlo k miernemu zvýšeniu polčasueliminácie a k zníženiu hodnôtrenálneho klírensu v porovnaní s hodnotami pozorovanými u mladších osôb. Úprava dávkovania sa odporúča, ak je funkcia obličiek poškodená (pozri časť 4.2).

Pediatrická populácia:


Farmakokinetika cefepimu pri jednorazovom a opakovanom podávaní sa hodnotila u pacientov vo veku od 2,1 mesiacov do 11,2 rokov s dávkami 50 mg/kg vo forme i.v. infúzie alebo i.m. injekcie; opakované dávky sa podávali každých 8 alebo 12 hodín počas najmenej po dobu 48 hodín.


Po jednorazovom i.v. podaní bol celkový klírens 3,3 ml/min/kg s distribučným objemom 0,3 l/kg. Eliminačný polčas bol 1,7 hodín s priemerným obratom nezmeneného cefepimu v moči 60,4 % dávky, hlavnou cestou eliminácie je renálny klírens obličkami (2,0 ml/min/kg).


Po opakovanom podávaní i.v. dávok bola priemerné koncentrácie cefepimu v plazme v rovnovážnom stave boli podobné hodnotám pozorovaným po prvej dávke, s len miernou kumuláciou po opakovaných dávkach.


Pri rovnovážnom stave po i.m. injekcii sa dosiahli priemerné maximálne hladiny v plazme 68 g/ml v priemere po 0,75 hod. Priemerná biologická dostupnosť po i.m. podaní bola 82 %.


Koncentrácie cefepimu v mozgovomiechovom moku (CSF) vo vzťahu k plazme su nasledovné:


Tabuľka č. 3: Priemerné plazmatické koncentrácie a cerebrospinálna tekutina (CSF) u detí*

Odber vzorky (hod.)

N

Koncentrácia v plazme (g/ml)

Koncentrácia v CSF (g/ml)

CSF/plasma ratio

0,5

7

67,1 (51,2)

5,7 (7,3)

0,12 (0,14)

1

4

44,1 (7,8)

4,3 (1,5)

0,10 (0,04)

2

5

23,9 (12,9)

3,6 (2,0)

0,17 (0,09)

4

5

11,7 (15,7)

4,2 (1,1)

0,87 (0,56)

8

5

4,9 (5,9)

3,3 (2,8)

1,02 (0,64)

* Vekpacientov bol od3,1 mesiacado 12rokov. Pacientis podozrenímna infekciuCNS dostávali dávku 50 mg/kgkaždých 8hodín infúziouviac ako 5 20 minút. Vzorky plazmya CSFsa odoberali vurčitom čase vovzťahu k ukončeniu infúziev 2. alebo3. deňpo začatíliečby.


Ostatní:


Klinické zlepšenie sa pozorovalo u pacientovs cystickoufibrózou, keď sa cefepimpoužil na liečbu akútnejpľúcnejexacerbácie. U pacientov s cystickou fibrózou farmakokinetikacefepimu zostalanezmenená upacientov sporuchou funkciepečene, ktorídostávali jednorazovú dávku1 g. Nie je nutné meniť dávkuCefepime Hospirav tejtopopulácii.


Farmakokineticko/farmakodynamický(PK/PD) profil

Antibakteriálnaaktivita závisína dĺžke času, počas ktorého koncentrácialiečiva prekročí MIC vovoľnomsére/moči.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Aj keď u zvierat neboli vykonané žiadne dlhodobé štúdie na zhodnotenie karcinogénneho potenciálu, in vitroa in vivotesty na genotoxicitu preukázali, že cefepim nie je genotoxický.

U potkanov nebolo pozorované žiadne poškodenie fertility.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


arginín


6.2 Inkompatibility


Roztok Cefepime Hospira sa nesmiemiešať s nasledujúcimi antibiotikami:metronidazol, vankomycín, gentamicín, tobramycín ani netilmicín z dôvodu chemickej a fyzikálnej inkompatibility. Ak sa indikuje súčasná liečba, že tieto liečivá sa musia podávať oddelene.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, okrem tých ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Pred otvorením

2 roky


Po prvom otvorení

Po otvorení sa má liek použiť okamžite.


Rekonštituovaný liek

Použitie na intramuskulárne podanie

Voda na injekciu:

Chemická a fyzikálna stabilita sa preukázala počas 12 hodín pri teplote 15 - 25 °C alebo 7 dní pri teplote 2 - 8 °C.


Roztok lidokaínchloridu 5 mg/ml (0,5 %) alebo 10 mg/ml (1 % ):

Liek si uchováva chemickú a fyzikálnu stabilitu počas 24 hodín pri teplote 15 - 25 °C alebo počas 7 dní pri teplote 2 - 8 °C.


Použitie na intravenózne podanie

Voda na injekciu, injekčný roztok 9 mg/ml (0,9 %) chloridu sodného (s alebo bez 50 mg/ml (5 %) injekčným roztokom glukózy), injekčným roztokom glukózy 50 mg/ml (5 %) alebo 100 mg/ml (10 %), Ringerov laktát injekčný roztok (s alebo bez 50 mg/ml roztokom glukózy(5 %)), injekčný roztok laktátu sodného 18,7 mg/ml (M/6):

Chemická a fyzikálna stabilita sa preukázala na 24 hodín pri 15 až 25 °C alebo na 7 dní pri teplote nie viac ako 2 až 8 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa musí liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, doba a podmienky uchovávania pred použitím sú na zodpovednosti používateľa a nemajú prekročiť 24 hodín pri teplote 2 až 8°C za predpokladu, že riedenie prebehlo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Podmienky uchovávania rekonštituovaného roztoku, pozri v časti 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


20 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I uzatvorená bromobutylovou gumennou zátkou a hliníkovým viečkom.


Veľkosť balenia: 1,5 alebo 10 injekčných liekoviek v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Po rekonštitúcii je roztok bledožltej až jantárovej farby.


Intravenózne podanie:


Na priame intravenózne podanie sa musí Cefepime Hospira rekonštituovať s 10 ml vody na injekciu, s 50 mg/ml (5 %) alebo 100 mg/ml (10 %) injekčným roztokom glukózy, 9 mg/ml (0,9 %) s injekčným roztokom chloridu sodného, s 9 mg/ml (0,9 % ) injekčným roztokom chloridu sodného s 50 mg/ml (5 %) roztokom glukózy, s injekčným Ringerovým laktátovým roztokom, s Ringerovým laktátovým injekčným roztokom s 50 mg/ml (5 %) roztokom glukózy alebo s 18,7 mg/ml (M/6) laktátom sodným, roztokom na injekcie. Pripravený roztok sa podáva pomaly viac ako 3 až 5 minút buď priamo do žily alebo priamo do kanyly infúzneho systému, keď pacient dostáva infúziu s kompatibilným i.v. roztokom.


Na i.v. infúziu sa prášok rozpustí tak ako na i.v. injekcie. Vhodné množstvo pripraveného roztoku sa pridáva do i.v. infúzneho kontajnera s kompatibilným i.v. infúznym roztokom. Roztok sa musí podávať po dobu približne 30 minút.


Intramuskulárne podanie:


Pripravte roztok na i.m.aplikáciu pomocou 1 g Cefepime Hospira, ktorý sa rozpustí v 3 ml vody na injekciu alebo rozpustením 5 mg/ml(0,5 % ) alebo 10 mg/ml (1 % ) roztoku lidokaínchloridu.


Cefepime Hospira je kompatibilný s nasledovnými infúznymi roztokmi: sterilná voda na injekciu, 9 mg/ml (0,9 % ) injekčného roztoku chloridu sodného (s alebo bez 50 mg/ml (5 %) roztokom glukózy), 50 mg/ml (5%) alebo 100 mg/ml (10 %) injekčného roztoku glukózy, injekčný Ringerov laktátový roztok (s alebo bez 50 mg/ml (5 % ) injekčným roztokom glukózy), injekčným roztokom laktátu sodného 18,7 mg/ml (M/6)


Nasledujúca tabuľka obsahuje pokyny na rekonštitúciu

Sila

Pridanie rozpúšťadla (ml)

Koncentrácia ( približne v mg/ml)

1 g i.v.

10,0

90

2 g i.v.

10,0

160

1 g i.m

3,0

230


Cefepime Hospira sa môže podávať súčasne s inými antibiotikami alebo inými liekmi, ak sa nepoužíva rovnaká injekčná striekačka, rovnaká perfúzna fľaša alebo rovnaké miesto vpichu. Roztok Cefepime Hospira je kompatibilný s amikacínom, ampicilínom, klindamycínom, heparínom, chloridom draselným, teofylínom.


Tak ako ostatné cefalosporíny, po rekonštitúcii može byť roztok mierne nažltlý, avšak toto nezodpovedá strate účinku. Roztok sa má použiť, len ak je číry a bez častíc.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Hospira UK Limited

Queensway, Royal Leamington Spa

CV31 3RW Warwickshire

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Cefepime Hospira 1 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok: 15/0186/14-S

Cefepime Hospira 2 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok: 15/0187/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Cefepime Hospira 2 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok