+ ipil.sk

Ceftazidim Mylan 500 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/058733-PRE, 2012/058734-PRE, 2012/058735-PRE


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ceftazidim Mylan 500 mg

Prášok na injekčný roztok

Ceftazidim Mylan 1 g

Prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Ceftazidim Mylan 2 g

Prášok na injekčný alebo infúzny roztok

ceftazidím


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ceftazidim Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ceftazidim Mylan

3. Ako používať Ceftazidim Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ceftazidim Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ceftazidim Mylan a na čo sa používa


Ceftazidim Mylan je antibiotikum používané u dospelých a detí (vrátane novorodencov). Účinkuje tým, že zabíja baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny.


Ceftazidim Mylan sa používa na liečbu závažných bakteriálnych infekcií:


 • pľúc alebo hrudníka

 • pľúc a priedušiek u pacientov trpiacich cystickou fibrózou

 • mozgu (meningitída)

 • ucha

 • močových ciest

 • kože a mäkkých tkanív

 • brucha a brušnej steny (peritonitída)

 • kostí a kĺbov.


Ceftazidim Mylan možno použiť aj na:


 • prevenciu (zabránenie vzniku) infekcií počas operácie prostaty u mužov

 • liečbu pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia), ktorí majú horúčku z dôvodu bakteriálnej infekcie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ceftazidim Mylan


Nepoužívajte Ceftazidim Mylan:


 • keď ste alergický (precitlivený) na ceftazidím alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedené v časti 6).


 • keď ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu na akékoľvek iné antibiotikum (penicilíny, monobaktámy a karbapenémy), pretože môžete byť tiež alergický na Ceftazidim Mylan.


 • Povedzte svojmu lekárovi predtým, než začnete užívať Ceftazidim Mylan, ak si myslíte, že sa vás to týka. Nesmú vám podať Ceftazidim Mylan.


Upozornenia a opatrenia

Počas podávania Ceftazidimu Mylan si musíte dávať pozor na určité príznaky, ako sú alergické reakcie, poruchy nervového systému a tráviace ťažkosti, ako napríklad hnačka. Zníži to riziko možných problémov. Pozri („Stavy, na ktoré si treba dávať pozor“) v časti 4. Ak ste niekedy mali alergickú reakciu na iné antibiotiká, môžete byť tiež alergický na Ceftazidim Mylan.


Ak potrebujete podstúpiť krvné alebo močové testy

Ceftazidim Mylan môže ovplyvniť výsledky močových testov na cukor a krvného testu, známeho ako Coombsov test. Ak podstupujete testy:

 • Povedzte osobe, ktorá vám odoberá vzorku, že vám podávali Ceftazidim Mylan.


Iné lieky a Ceftazidim Mylan

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Bez konzultácie s lekárom vám nesmú Ceftazidim Mylan podať, ak tiež užívate:


 • antibiotikum nazývané chloramfenikol

 • druhy antibiotík nazývané aminoglykozidy, napríklad gentamycín, tobramycín

 • diuretikum (liek na odvodnenie) nazývané furosemid


 • Povedzte svojmu lekárovi, ak sa vás to týka.


Tehotenstvo a dojčenie

Predtým, než dostanete Ceftazidim Mylan, povedzte svojmu lekárovi:


 • ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo plánujete otehotnieť

 • ak dojčíte.


Váš lekár zváži prínos liečby Ceftazidimu Mylan pre vás oproti riziku pre vaše dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ceftazidim Mylan môže spôsobiť vedľajšie účinky, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť viesť vozidlo, ako napríklad závrat.


Neveďte vozidlo, ani neobsluhujte stroje, pokým si nie ste istý, že tento liek na vás týmto spôsobom nevplýva.


Ceftazidim Mylan obsahuje sodík.

Musíte to vziať do úvahy, ak máte diétu s kontrolovaným príjmom sodíka.


Sila Ceftazidimu Mylan

Množstvo sodíka v injekčnej liekovke

Ceftazidim Mylan 500 mg

25,3 mg

Ceftazidim Mylan 1 g

50,6 mg

Ceftazidim Mylan 2 g

101,2 mg


3. Ako používať Ceftazidim Mylan


Ceftazidim Mylan zvyčajne podáva lekár alebo zdravotná sestra. Môže sa podávať ako kvapková (intravenózna infúzia) alebo ako injekcia priamo do žily alebo do svalu.


Ceftazidim Mylan pripravuje lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra s použitím vody na injekciu alebo vhodnej infúznej tekutiny.


Zvyčajná dávka

O správnej dávke Ceftazidimu Mylan pre vás rozhodne váš lekár a závisí od: závažnosti a type infekcie; od toho, či užívate akékoľvek iné antibiotiká; od vašej hmotnosti a veku; od toho, ako dobre vaše obličky pracujú.


Novorodenci (0 2 mesiace)

Na každý 1 kg hmotnosti dieťaťa sa podá 25 až 60 mg Ceftazidimu Mylan za deň rozdelených do dvoch dávok.


Dojčatá (staršie ako 2 mesiace) a deti, ktoré vážia menej ako 40 kg

Na každý 1 kg hmotnosti dojčaťa alebo dieťaťa sa podá 100 až 150 mg Ceftazidimu Mylan za deň rozdelených do troch dávok. Maximálne 6 g za deň.


Dospelí a dospievajúci, ktorí vážia 40 kg alebo viac

1 g až 2 g Ceftazidimu Mylan trikrát denne. Maximálne 9 g za deň.


Pacienti starší ako 65 rokov

Denná dávka nemá zvyčajne prekročiť 3 g za deň, najmä ak ste starší ako 80 rokov.


Pacienti s problémami s obličkami

Možno vám podajú inú dávku ako je zvyčajná dávka. Lekár alebo zdravotná sestra rozhodne, koľko Ceftazidimu Mylan budete potrebovať, v závislosti od závažnosti ochorenia obličiek. Váš lekár vás dôkladne skontroluje a možno budete podstupovať viac pravidelných testov funkcie obličiek.


Ak použijete viac Ceftazidimu Mylan, ako máte

Ak náhodne použijete viac, ako je vaša predpísaná dávka, ihneď sa spojte s vaším lekárom alebo navštívte pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice.


Ak zabudnete použiť Ceftazidim Mylan

Ak vynecháte injekciu máte ju dostať hneď, ako to bude možné. Avšak, ak je práve čas na vašu ďalšiu injekciu, vynechajte chýbajúcu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve injekcie v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Ceftazidim Mylan

Neprestaňte používať Ceftazidim Mylan, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.


Ak máte akékoľvek otázky, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, Ceftazidim Mylan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Stavy, na ktoré treba dávať pozor

Nasledujúce závažné nežiaduce účinky sa vyskytli u malého množstva ľudí, ale ich presná frekvencia (častosť výskytu) nie je známa.


 • závažná alergická reakcia. Príznaky zahŕňajú vyvýšenú a svrbivú vyrážku, opuch, niekedy tváre alebo úst, spôsobujúci ťažkosti pri dýchaní.

 • kožná vyrážka, z ktorej môžu vzniknúť pľuzgiere, a ktorá vyzerá ako terčíky (tmavé bodky v strede, ktoré sú obkolesené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji).

 • rozsiahla vyrážka s pľuzgiermi a odlupujúcou sa kožou (Môže to byť príznakom Stevensovho-Johnsonovho syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy).

 • poruchy nervového systému: tras, kŕče a v niektorých prípadoch kóma. Vyskytli sa u ľudí, keď dávka, ktorú dostali, bola príliš vysoká, najmä u ľudí s poruchou obličiek.


 • Ihneď sa spojte s vaším lekárom alebo zdravotnou sestrou, ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z týchto príznakov.


Časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí


 • hnačka

 • opuch a začervenanie pozdĺž žily

 • červené vyvýšené kožné vyrážky, ktoré môžu svrbieť

 • bolesť, pálenie, opuch a zápal v mieste vpichu injekcie.


 • Oznámte svojmu lekárovi, ak vás čokoľvek z toho znepokojuje.


Časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu prejaviť v krvných testoch


 • zvýšenie počtu určitého typu bielych krviniek (eozinofília)

 • zvýšenie množstva buniek, ktoré pomáhajú pri zrážaní krvi

 • zvýšenie hladín pečeňových enzýmov.


Menej časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí


 • zápal čreva, ktorý môže spôsobiť bolesť alebo hnačku, ktorá môže obsahovať krv

 • kandidóza – hubové infekcie v ústach alebo v pošve

 • bolesť hlavy

 • závrat

 • bolesť žalúdka

 • pocit nevoľnosti alebo vracanie

 • horúčka a zimnica.


 • Oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne čokoľvek z toho.


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu prejaviť v krvných testoch:


 • zníženie počtu bielych krviniek

 • zníženie počtu krvných doštičiek (bunky, ktoré pomáhajú pri zrážaní krvi)

 • zvýšenie hladín močoviny, dusíka močoviny alebo sérového kreatinínu v krvi.


Iné vedľajšie účinky

Iné vedľajšie účinky sa vyskytli u malého počtu ľudí, ale ich presná frekvencia nie je známa.


 • zápal alebo zlyhávanie obličiek

 • mravčenie

 • nepríjemná chuť v ústach

 • zožltnutie očných bielok alebo pokožky.


Iné vedľajšie účinky, ktoré sa môžu prejaviť v krvných testoch:


 • príliš rýchly rozpad červených krviniek

 • zvýšenie počtu určitých typov bielych krviniek

 • závažné zníženie množstva bielych krviniek.


Ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Ceftazidim Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Pred rekonštitúciou

Žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte Ceftazidim Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli alebo na štítku injekčnej liekovky. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Po rekonštitúcii

Liek je len na jednorazové použitie. Nespotrebovaný roztok sa má zlikvidovať.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ceftazidim Mylan obsahuje


Ceftazidim Mylan 500 mg:

Jedna injekčná liekovka obsahuje liečivo, ceftazidím pentahydrát v množstve zodpovedajúcom 500 mg ceftazidímu, vo forme prášku na injekčný roztok (rýchle podanie).


Ceftazidim Mylan 1 g:

Jedna injekčná liekovka obsahuje liečivo, ceftazidím pentahydrát v množstve zodpovedajúcom 1 g ceftazidímu, vo forme prášku na injekčný roztok (rýchle podanie) alebo na infúzny roztok (pomalé podanie).Ceftazidim Mylan 2 g:

Jedna injekčná liekovka obsahuje liečivo, ceftazidím pentahydrát v množstve zodpovedajúcom 2 g ceftazidímu, vo forme prášku na injekčný roztok (rýchle podanie) alebo na infúzny roztok (pomalé podanie).


- Ďalšia zložka je uhličitan sodný.

Prosím, pozrite sa na posledný odsek časti 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ceftazidim Mylan“ v súvislosti s dôležitými informáciami o zložke.


Ako vyzerá Ceftazidim Mylan 500 mg a obsah balenia

Tento liek je vo forme prášku na injekčný roztok.

Injekčná liekovka s 500 mg prášku. Balenie po 1, 5, 10, 25 alebo 50 injekčných liekovkách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Ako vyzerá Ceftazidim Mylan 1 g a obsah balenia

Tento liek je vo forme prášku na injekčný roztok alebo na infúzny roztok (infúziu).

Injekčná liekovka s 1 g prášku. Balenie po 1, 5, 10, 25 alebo 50 injekčných liekovkách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Ako vyzerá Ceftazidim Mylan 2 g a obsah balenia

Tento liek je vo forme prášku na injekčný roztok alebo na infúzny roztok (infúziu).

Injekčná liekovka s 2 g prášku. Balenie po 1, 5, 10, 25 alebo 50 injekčných liekovkách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Výrobca

Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., Via Dante Alighieri, 71 – 18038 SANREMO – IM, Taliansko

alebo

Mylan S.A.S., 117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Česká republika, Holandsko, Maďarsko, Slovenská republika, Veľká Británia:

Ceftazidime Mylan 500 mg

Rakúsko: Ceftazidim Arcana 500 mg

Grécko: Ceftazidime/Mylan 500 mg

Portugalsko, Španielsko: Ceftazidima Mylan 500 mg


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Česká republika, Holandsko, Maďarsko, Slovenská republika, Slovinsko, Veľká Británia:

Ceftazidime Mylan 1 g

Rakúsko: Ceftazidim Arcana 1 g

Grécko: Ceftazidime/Mylan 1 g

Portugalsko, Španielsko: Ceftazidima Mylan 1 g


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Česká republika, Holandsko, Maďarsko, Slovenská republika, Veľká Británia:

Ceftazidime Mylan 2 g

Rakúsko: Ceftazidim Arcana 2 g

Grécko: Ceftazidime/Mylan 2 g

Portugalsko, Španielsko: Ceftazidima Mylan 2 g


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2013.


<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Chemická a fyzikálna stabilita počas používania po rekonštitúcii / rozriedení v nasledovných roztokoch na rekonštitúciu / rozriedenie:

 • voda na injekciu

 • 0,9% roztok chloridu sodného

 • 10% roztok glukózy

 • 10% roztok dextránu

 • roztok mliečnanu sodného

sa preukázala po dobu 4 hodín pri teplote neprevyšujúcej 25°C alebo po dobu 24 hodín pri teplote od 2°C do 8°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa však má liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, počas používania sú čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovednosťou používateľa a normálne nemajú byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa rekonštitúcia neuskutočnila za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Všetky veľkosti injekčných liekoviek Ceftazidimu Mylan sa dodávajú pod zníženým tlakom. Pri rozpúšťaní lieku sa uvoľňuje oxid uhličitý a vzniká pretlak. Malé bublinky oxidu uhličitého v pripravenom roztoku si netreba všímať.


Pokyny na prípravu


Pozri tabuľku na pridanie objemov a koncentrácie roztokov, ktoré môžu byť užitočné, keď sa vyžaduje delenie dávok.


Veľkosť injekčnej liekovky


Množstvo rozpúšťadla, ktoré treba pridať (ml)

Približná koncentrácia (mg/ml)


500 mg prášok na injekčný roztok

500 mg


Intramuskulárna injekcia

Intravenózna bolusová injekcia

1,5 ml


5 ml

260


90

1 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok

1 g


Intramuskulárna injekcia

Intravenózna bolusová injekcia

Intravenózna infúzia

3 ml


10 ml


50 ml*

260


90


20

2 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok

2 g


Intravenózna bolusová injekcia

Intravenózna infúzia

10 ml


50 ml*

170


40

* Poznámka: Rozpúšťadlo sa pridáva v dvoch krokoch.


Sfarbenie roztokov sa pohybuje v škále od bledožltých po jantárové, v závislosti od koncentrácie, rozpúšťadla a podmienok uchovávania. V rámci stanovených odporúčaní nemajú takéto odchýlky v sfarbení roztoku nepriaznivý vplyv na účinnosť lieku.


Príprava roztokov na priame podanie 500 mg i. m. - i. v., 1 g i. m. - i. v. a 2 g i.v.:

Je potrebné dodržiavať nasledovné pokyny na rekonštitúciu:

1. Prepichnite ihlou injekčnej striekačky originálny uzáver injekčnej liekovky a vstreknite odporúčaný objem rozpúšťadla. Vákuum môže napomáhať vstupu rozpúšťadla.

 1. Vytiahnite ihlu injekčnej striekačky.

 2. Pretrepávajte injekčnú liekovku, aby sa rozpustil jej obsah. Uvoľňuje sa CO2 a číry roztok sa dosiahne v priebehu 1 až 2 minút.

 3. Prevráťte injekčnú liekovku. Pri plne zasunutom pieste striekačky prepichnite ihlou uzáver injekčnej liekovky a natiahnite celý objem roztoku do striekačky (tlak v injekčnej liekovke môže podporiť natiahnutie). Dbajte, aby ihla zostala v roztoku a nevystúpila nad hornú hladinu.

 4. Natiahnutý objem môže obsahovať malé bublinky oxidu uhličitého; tie je možné prehliadnuť.


Pri intravenóznej injekcii sa roztok musí podať priamo do žily alebo zaviesť do hadičky transportnej sady, ak pacient dostáva parenterálnu výživu.


Pri intramuskulárnej injekcii sa má roztok podať hlboko do veľkej svalovej hmoty, akou je horný vonkajší kvadrant gluteus maximus alebo laterálna časť stehna.


Príprava na podanie 2 g injekčnej liekovky infúziou:

Táto injekčná liekovka môže byť konštituovaná na krátku intravenóznu infúziu (napr. do 30 minút).

Pripravte použitie celkového objemu 50 ml kompatibilného rozpúšťadla, ktoré sa pridáva v 2 stupňoch, ako je uvedené nižšie:

1. Prepichnite ihlou injekčnej striekačky uzáver injekčnej liekovky a vstreknite 10 ml rozpúšťadla. Vákuum môže napomáhať vstupu rozpúšťadla.

 1. Vytiahnite ihlu injekčnej striekačky.

 2. Pretrepávajte injekčnú liekovku, aby sa rozpustil jej obsah. Uvoľňuje sa CO2 a číry roztok sa dosiahne v priebehu 1 až 2 minút.

 3. Nezavádzajte odvzdušňovaciu ihlu dovtedy, kým obsah liekovky nebude rozpustený. Zaveďte odvzdušňovaciu ihlu cez uzáver injekčnej liekovky, aby sa vyrovnal tlak vo vnútri liekovky.

 4. Rekonštituovaný roztok presuňte do cieľovej dodávacej nádoby, doplňte na celkový objem minimálne 50 ml, a podajte intravenóznou infúziou po dobu 15-30 minút.


Rekonštitúcia pre 1 g a 2 g injekčné liekovky s prepravnou hlavicou

Pre použitie s prepravnou hlavicou, sa liekovka s obsahom 1 g nesmie konštituovať v menej ako 50 ml infúznom vaku a liekovka s obsahom 2 g sa nesmie konštituovať v menej ako 100 ml infúznom vaku, aby sa umožnilo uvoľnenie plynu.

 1. Prepravnú hlavicu umiestnite a nasaďte na originálnu injekčnú liekovku ceftazidímu za aseptických podmienok na rovnom povrchu.

 2. Súpravu (prepravná hlavica + originálna injekčná liekovka) nastavte na injekčnú stranu infúzneho vaku v šikmej polohe (injekčná liekovka na vrchu so zreteľom na vak).

 3. Injekčnú stranu vaku zasuňte až po koniec ihly prepravnej hlavice.

 4. Prevráťte súpravu (injekčná liekovka dole). Stlačte vak 2-3-krát, aby sa naplnil roztokom v objeme približne ¾ objemu injekčnej liekovky pri 1 g a približne 1/5 objemu injekčnej liekovky pri 2 g.

 5. Pretrepávajte systémom (injekčná liekovka + prepravná hlavica + infúzny vak), aby sa rozpustil obsah liekovky. Aby ste sa vyhli vytečeniu, udržiavajte systém (injekčná liekovka + prepravná hlavica + infúzny vak) tesne spolu.

 6. Súpravu opäť prevráťte (injekčná liekovka hore). Rekonštituovaný roztok preneste do infúzneho vaku tak, že vak stláčajte a uvoľňujte. V prípade potreby, opakujte predchádzajúce kroky, aby bol obsah injekčnej liekovky vo vaku dobre rozpustený.

 7. Prepravnú hlavicu a injekčnú liekovku pomaly a opatrne odstráňte z injekčnej strany vaku v šikmej polohe (injekčná liekovka na vrchu).


Len na jednorazové použitie.

Nepoužitý roztok má byť zlikvidovaný.

Má sa použiť len číry roztok takmer bez častíc.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


10

Ceftazidim Mylan 500 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/05873-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ceftazidim Mylan 500 mg

prášok na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Pentahydrát ceftazidímu v množstve zodpovedajúcom 500 mg ceftazidímu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


Ceftazidim Mylan 500 mg obsahuje 25,3 mg (1,1 mmol) sodíka v 1 injekčnej liekovke.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný roztok.


Biely alebo takmer biely, kryštalický prášok v injekčnej liekovke.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ceftazidim Mylan je indikovaný na liečbu infekcií uvedených nižšie u dospelých a detí vrátane novorodencov (od narodenia).


 • Nozokomiálna pneumónia

 • Bronchopulmonálne infekcie pri cystickej fibróze

 • Bakteriálna meningitída

 • Chronický hnisavý zápal stredného ucha

 • Malígny zápal vonkajšieho ucha

 • Komplikované infekcie močového traktu

 • Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

 • Komplikované intraabdominálne infekcie

 • Infekcie kostí a kĺbov

 • Peritonitída spojená s dialýzou u pacientov s kontinuálnou ambulantnou peritoneálnou dialýzou (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD)


Liečba pacientov s bakterémiou, ktorá sa vyskytuje v spojení s akoukoľvek infekciou uvedenou vyššie, alebo je podozrenie, že s nimi súvisí.


Ceftazidím možno použiť pri liečbe neutropénických pacientov s horúčkou, u ktorej je podozrenie, že vznikla v dôsledku bakteriálnej infekcie.


Ceftazidím možno použiť v perioperačnej profylaxii infekcií močových ciest u pacientov, ktorí podstupujú transuretrálnu resekciu prostaty (trans-urethral resection of the prostate, TURP).


Pri výbere ceftazidímu je potrebné brať do úvahy jeho antibakteriálne spektrum, ktoré je obmedzené hlavne na aeróbne gramnegatívne baktérie (pozri časti 4.4 a 5.1).


Ceftazidím sa má súbežne podávať s inými antibakteriálnymi látkami vždy, akonáhle by možné spektrum baktérií, ktoré spôsobujú dané ochorenie, nespadalo do jeho spektra účinnosti.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania o správnom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Tabuľka 1: Dospelí a deti ≥ 40 kg


Intermitentné podávanie


Infekcia


Dávka, ktorá sa má podať


Bronchopulmonálne infekcie pri cystickej fibróze

100 až 150 mg/kg/deň každých 8 hodín, maximálne 9 g za deň1

Febrilná neutropénia

2 g každých 8 hodín


Nozokomiálna pneumónia

Bakteriálna meningitída

Bakteriémia*

Infekcie kĺbov a kostí

1-2 g každých 8 hodín


Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

Komplikované intraabdominálne infekcie

Peritonitída spojená s dialýzou u pacientov s CAPD

Komplikované infekcie močového traktu

1-2 g každých 8 hodín alebo 12 hodín


Perioperačná profylaxia pri transuretrálnej resekcii prostaty (TURP)

1 g pri uvedení do anestézie a druhá dávka pri odstraňovaní katétra

Chronický hnisavý zápal stredného ucha

1 g až 2 g každých 8 hodín


Malígny zápal vonkajšieho ucha

Kontinuálna infúzia

Infekcia


Dávka, ktorá sa má podať


Febrilná neutropénia

Nárazová dávka 2 g nasledovaná kontinuálnou infúziou 4 až 6 g každých 24 hodín1


Nozokomiálna pneumónia

Bronchopulmonálne infekcie pri cystickej fibróze

Bakteriálna meningitída

Bakteriémia*

Infekcie kĺbov a kostí

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

Komplikované intraabdominálne infekcie

Peritonitída spojená s dialýzou u pacientov s CAPD

1 U dospelých s normálnou funkciou obličiek sa použilo 9 g/deň bez vedľajších účinkov.

* Ak súvisí, alebo je podozrenie, že súvisí s akoukoľvek infekciou uvedenou v časti 4.1.

.


Tabuľka 2: Deti < 40 kg


Dojčatá a batoľatá > 2 mesiace a deti < 40 kg

Infekcia


Zvyčajná dávka


Intermitentné podávanie


Komplikované infekcie močového traktu

100-150 mg/kg/deň v troch rozdelených dávkach, maximálne 6 g/deňChronický hnisavý zápal stredného ucha


Malígny zápal vonkajšieho ucha


Neutropénické deti

150 mg/kg/deň v troch rozdelených dávkach, maximálne 6 g/deňBronchopulmonálne infekcie pri cystickej fibróze


Bakteriálna meningitída


Bakteriémia*


Infekcie kĺbov a kostí

100-150 mg/kg/deň v troch rozdelených dávkach, maximálne 6 g/deňKomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív


Komplikované intraabdominálne infekcie


Peritonitída spojená s dialýzou u pacientov s CAPD

Kontinuálna infúzia


Febrilná neutropénia

Nárazová dávka 60 - 100 mg/kg nasledovaná kontinuálnou infúziou 100-200 mg/kg/deň, maximálne 6 g/deňNozokomiálna pneumónia


Bronchopulmonálne infekcie pri cystickej fibróze


Bakteriálna meningitída


Bakteriémia*


Infekcie kĺbov a kostí


Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív


Komplikované intraabdominálne infekcie


Peritonitída spojená s dialýzou u pacientov s CAPD

Novorodenci a dojčatá ≤ 2 mesiace

Infekcia

Zvyčajná dávka


Intermitentné podávanie


Väčšina infekcií

25-60 mg/kg/deň v dvoch rozdelených dávkach1


1 U novorodencov a dojčiat ≤ 2 mesiacov môže byť sérový polčas ceftazidímu 3- až 4-násobný ako u dospelých.

* Ak súvisí, alebo je podozrenie, že súvisí s akoukoľvek infekciou uvedenou v časti 4.1.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Ceftazidimu Mylan podávaného kontinuálnou infúziou u novorodencov a dojčiat vo veku ≤ 2 mesiace neboli stanovené.


Starší pacienti

Vzhľadom na zníženie klírensu ceftazidímu, ktoré súvisí s vekom, denná dávka za normálnych okolností nemá presiahnuť 3 g u pacientov starších ako 80 rokov.


Poškodenie pečene

Dostupné údaje nenaznačujú potrebu úpravy dávky u mierneho alebo stredne závažného poškodenia pečene. Nie sú k dispozícii údaje zo štúdii u pacientov so závažným poškodením pečene (pozri tiež časť 5.2). Odporúča sa starostlivé klinické monitorovanie bezpečnosti a účinnosti.


Poškodenie obličiek

Ceftazidím sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme, preto sa má u pacientov s poruchou funkcie obličiek dávkovanie znížiť (pozri tiež časť 4.4).


Na začiatku sa má podať nárazová dávka 1 g. Udržiavacie dávky sa majú stanoviť na základe klírensu kreatinínu:


Tabuľka 3: Odporúčané udržiavacie dávky Ceftazidimu Mylan pri poškodení obličiek – intermitentná infúzia


Dospelí a deti 40 kg


Klírens kreatinínu

(ml/min)

Približná hodnota kreatinínu v sére

μmol/l (mg/dl)

Odporúčaná jednotlivá dávka Ceftazidimu Mylan (g)


Frekvencia dávkovania (hodiny)


50 - 31

150 - 200

(1,7 - 2,3)

1


12


30 - 16

200 - 350

(2,3 – 4,0)

1

24

15 - 6

350 - 500

(4,0 – 5,6)

0.5

24

< 5

> 500

(> 5,6)

0.5

48


U pacientov so závažnými infekciami sa má jednotlivá dávka zvýšiť o 50 % alebo sa má zvýšiť frekvencia dávkovania.


U detí sa má klírens kreatinínu prepočítať na plochu telesného povrchu alebo podľa čistej telesnej hmotnosti.


Deti < 40 kg


Klírens kreatinínu

(ml/min)**

Približná hodnota kreatinínu v sére *

μmol/l (mg/dl)

Odporúčaná individuálna dávka mg/kg telesnej hmotnosti


Frekvencia dávkovania (hodiny)


50 - 31

150 - 200

(1,7 – 2,3)

25

12

30 - 16

200 - 350

(2,3 – 4,0)

25

24

15 - 6

350 - 500

(4,0 – 5,6)

12,5

24

< 5

> 500

(> 5,6)

12,5

48

* Hodnoty sérového kreatinínu sú pomocné hodnoty, ktoré nemusia určiť presne rovnaký stupeň zníženia funkcie u všetkých pacientov so zníženou funkciou obličiek.

** Odhadnutý na základe telesného povrchu alebo nameraný.


Odporúča sa starostlivé klinické monitorovanie bezpečnosti a účinnosti.


Tabuľka 4: Odporúčané udržiavacie dávky Ceftazidimu Mylan pri poškodení obličiek – kontinuálna infúzia


Dospelí a deti 40 kg


Klírens kreatinínu

(ml/min)

Približná hodnota kreatinínu v sére *

μmol/l (mg/dl)

Frekvencia dávkovania (hodiny)

50 - 31


150 - 200

(1,7 – 2,3)

Nárazová dávka 2 g nasledovaná 1 g až 3 g /24 hodín


30 - 16


200 - 350

(2,3 – 4,0)

Nárazová dávka 2 g nasledovaná 1 g/24 hodín

15


> 350

(> 4,0)

Nehodnotila sa


Pri výbere dávky sa odporúča opatrnosť. Odporúča sa starostlivé klinické monitorovanie bezpečnosti a účinnosti.


Deti < 40 kg


Bezpečnosť a účinnosť Ceftazidimu Mylan, podávaného kontinuálnou infúziou deťom s hmotnosťou < 40 kg a s poškodením obličiek, neboli stanovené. Odporúča sa starostlivé klinické monitorovanie bezpečnosti a účinnosti.


Ak sa u detí s poškodením obličiek použije kontinuálna infúzia, klírens kreatinínu sa má prepočítať na plochu telesného povrchu alebo podľa čistej telesnej hmoty.


Hemodialýza

Sérový polčas počas hemodialýzy je v rozmedzí od 3 do 5 hodín.


Po každej hemodialýze sa majú udržiavacie dávky ceftazidímu, odporúčané v tabuľke nižšie, zopakovať.


Peritoneálna dialýza

Ceftazidím možno použiť pri peritoneálnej dialýze a kontinuálnej ambulantnej peritoneálnej dialýze (CAPD).


Okrem intravenózneho použitia sa ceftazidím môže zaviesť do dialyzačnej tekutiny (zvyčajne 125 mg až 250 mg na 2 litre dialyzačného roztoku).


U pacientov so zlyhávaním obličiek na kontinuálnej artériovenóznej hemodialýze alebo vysokoprietokovej („high-flux“) hemofiltrácii na jednotkách intenzívnej starostlivosti: 1 g denne buď ako jednorazová dávka alebo v rozdelených dávkach. Pri nízkoprietokovej („low-flux“) hemofiltrácii dodržiavajte dávky odporúčané pri poškodení obličiek.


U pacientov s venovenóznou hemofiltráciou a venovenóznou hemodialýzou je potrebné sa riadiť odporúčaniami v dávkovaní v nižšie uvedených tabuľkách.


Tabuľka 5: Odporúčané dávky pri kontinuálnej venovenóznej hemofiltrácii


Reziduálna renálna funkcia (klírens kreatinínu v ml/min)


Udržiavacia dávka (mg) pri rýchlosti ultrafiltrácie (ml/min) 1:


5


16,7


33,3


50


0

250

250

500

500

5

250

250

500

500

10

250

500

500

750

15

250

500

500

750

20

500

500

500

750

1 Udržiavacia dávka sa má podať každých 12 hodín.


Tabuľka 6: Odporúčané dávky počas kontinuálnej venovenóznej hemodialýzy

Reziduálna renálna funkcia (klírens kreatinínu v ml/min)


Udržiavacia dávka (mg) pri rýchlosti prietoku dialyzátu 1:


1,0 liter/hod


2,0 litre/hod


Rýchlosť ultrafiltrácie (liter/hod)


Rýchlosť ultrafiltrácie (liter/hod)


0,5


1,0

2,0

0,5

1,0

2,0

0

500

500

500

500

500

750

5

500

500

750

500

500

750

10

500

500

750

500

750

1 000

15

500

750

750

750

750

1 000

20

750

750

1 000

750

750

1 000

1 Udržiavacia dávka sa má podať každých 12 hodín.


Spôsob podávania

Ceftazidim Mylan sa má podávať intravenóznou injekciou alebo infúziou, alebo hlbokou intramuskulárnou injekciou. Odporúčané miesta na podanie intramuskulárnej injekcie sú horný vonkajší kvadrant gluteus maximus alebo laterálna časť stehna. Roztoky Ceftazidimu Mylan sa môžu podať priamo do žily alebo sa môžu zaviesť do infúznej súpravy, ak pacient dostáva parenterálne tekutiny.


Štandardne odporúčaná cesta podania je intravenóznou intermitentnou injekciou alebo intravenóznou kontinuálnou infúziou. Intramuskulárne podanie sa má zvážiť len keď intravenózna cesta nie je možná alebo je menej vhodná pre pacienta.


Dávka závisí od závažnosti, citlivosti, miesta a typu infekcie a od veku a renálnej funkcie pacienta.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na ceftazidím, na akékoľvek iné cefalosporíny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Závažná precitlivenosť v anamnéze (napr. anafylaktická reakcia) na akékoľvek iné typy betalaktámových antibakteriálnych látok (penicilíny, monobaktámy a karbapenémy).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Rovnako ako u všetkých betalaktámových antibakteriálnych látok, boli hlásené závažné a občas fatálne reakcie z precitlivenosti. V prípade závažných reakcií z precitlivenosti sa musí liečba ceftazidímom okamžite ukončiť a začať adekvátne záchranné opatrenia.


Pred začatím liečby treba zistiť, či má pacient v anamnéze závažné reakcie z precitlivenosti na ceftazidím, na iné cefalosporíny alebo na akýkoľvek iný typ betalaktámov. Opatrnosť je potrebná, ak sa ceftazidím podáva pacientom s anamnézou nezávažnej reakcie z precitlivenosti na iné betalaktámové antibiotiká.


Ceftazidím má obmedzené spektrum antibakteriálnej aktivity. V monoterapii nie je vhodný na liečbu niektorých typov infekcií, pokým sa patogén ešte nepreukázal a nie je známe, či je citlivý, alebo pokiaľ nie je silné podozrenie, že najpravdepodobnejší patogén (patogény) by bol vhodný na liečbu ceftazidímom. Toto sa týka najmä pri zvažovaní liečby pacientov s bakterémiou a liečby bakteriálnej meningitídy, infekcií kože a mäkkých tkanív a infekcií kostí a kĺbov. Okrem toho, ceftazidím je citlivý na hydrolýzu niektorými zo širokospektrálnych betalaktamáz (extended spectrum beta lactamases, ESBL). Preto je pri výbere ceftazidímu na liečbu potrebné vziať do úvahy informácie o prevalencii mikroorganizmov produkujúcich ESBL.


Kolitída a pseudomembranózna kolitída súvisiaca s antibakteriálnymi látkami sa hlásila takmer pri všetkých antibakteriálnych látkach, vrátane ceftazidímu a jej závažnosť môže byť mierna až život ohrozujúca . Preto je dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov s hnačkou počas podávania ceftazidímu alebo následne po ňom (pozri časť 4.8). Má sa zvážiť ukončenie liečby ceftazidímom a podanie špecifickej liečby pre Clostridium difficile. Lieky, ktoré inhibujú peristaltiku sa nemajú podávať.


Súbežná liečba s vysokými dávkami cefalosporínov a nefrotoxických liekov, ako sú amynoglykozidy alebo silné diuretiká (napr. furosemid), môže nepriaznivo ovplyvniť funkciu obličiek.


Ceftazidím sa vylučuje obličkami, preto sa má dávka znížiť podľa stupňa poškodenia obličiek. Pacientov s poškodením obličiek je potrebné starostlivo monitorovať s ohľadom na bezpečnosť a účinnosť. Neurologické príznaky sa občas hlásili, keď sa dávka u pacientov s poškodením obličiek neznížila (pozri časti 4.2 a 4.8).


Dlhodobé použitie môže spôsobiť zvýšený rast necitlivých organizmov (napr. enterokokov, húb), čo si môže vyžiadať prerušenie liečby alebo iné vhodné opatrenia. Opakované prehodnotenie pacientovho stavu je nevyhnutné.


Ceftazidím neinterferuje s testami na glykozúriu, založenými na enzýmových metódach, ale môže mierne interferovať s (falošná pozitivita) metódami založenými na redukcii medi (Benediktova metóda, Fehlingova metóda, Clinitest).


Ceftazidím neinterferuje so stanovením kreatinínu pomocou alkalického pikrátu.


Pozitívny Coombsov test, ktorý sa v súvislosti s použitím ceftazidímu vyskytuje asi u 5 % pacientov, môže interferovať s krížovou krvnou skúškou.


Dôležitá informácia o jednej zo zložiek Ceftazidimu Mylan:

Treba vziať do úvahy obsah sodíka 50,6 mg v 1,0 g dávky.

To sa má vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s kontrolovaným príjmom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa vykonali s probenecidom a furosemidom.


Súbežné použitie vysokých dávok s nefrotoxickými liekmi môže nepriaznivo ovplyvniť funkciu obličiek (pozri časť 4.4).


Chloramfenikol pôsobí in vitro antagonisticky voči ceftazidímu a ostatným cefalosporínom. Klinická významnosť tohto zistenia nie je známa, ale ak sa navrhuje súbežné podávanie ceftazidímu s chloramfenikolom, má sa zvážiť možnosť antagonizmu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii je obmedzené množstvo údajov o použití ceftazidímu u tehotných žien. Štúdie na zvieratách nenaznačujú priame alebo nepriame škodlivé účinky vzhľadom na tehotenstvo, embryonálny/fetálny vývin, pôrod alebo postnatálny vývin (pozri časť 5.3).


Ceftazidim Mylan sa má predpisovať tehotným ženám, len ak prínos preváži riziko.


Laktácia

Ceftazidím sa vylučuje do materského mlieka v malých množstvách, ale pri terapeutických dávkach sa nepredpokladá vplyv ceftazidímu na dojčené dieťa. Ceftazidím možno použiť počas dojčenia.


Fertilita

Nie sú dostupné žiadne údaje.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa však vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. závrat), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce reakcie sú eozinofília, trombocytóza, flebitída alebo tromboflebitída pri intravenóznom podaní, hnačka, prechodné zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, makulopapulárna alebo urtikariálna vyrážka, bolesť a/alebo zápal po intramuskulárnej injekcii a pozitívny Coombsov test.


Na určenie frekvencie častých a menej častých nežiaducich účinkov sa použili údaje zo sponzorovaných a nesponzorovaných klinických skúšaní. Frekvencie priradené ku všetkým ostatným nežiaducim účinkom sa určili hlavne pomocou údajov po uvedení lieku na trh a poukazujú skôr na počet hlásení ako na skutočnú frekvenciu.V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Na klasifikáciu frekvencie sa použilo nasledujúce pravidlo:


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000),

Neznáme (z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov

Časté


Menej časté


Veľmi zriedkavé


Neznáme


Infekcie a nákazyKandidóza (vrátane vaginitídy a kandidózy ústnej dutiny)Poruchy krvi a lymfatického systému


Eozinofília

Trombocytóza


Neutropénia

Leukopénia

Trombocytopénia


Agranulocytó-za

Hemolytická anémia

Lymfocytóza

Poruchy imunitného systému

Anafylaxia (vrátane bronchospaz-mu a/alebo hypotenzie) (pozri časť 4.4)

Poruchy nervového systémuBolesti hlavy

Závrat


Neurologické následky1

Parestézia

Poruchy ciev


Flebitída alebo tromboflebitída pri intravenóznom podaní
Poruchy gastrointestinálne-ho traktu


Hnačka


Hnačka a kolitída2 súvisiaca s použitím antibakteriálnych látok (pozri časť 4.4)

Bolesť brucha

Nauzea

Vracanie


Zlá chuť


Poruchy pečene a žlčových ciest


Prechodné zvýšenie hladín jedného alebo viacerých pečeňových enzýmov3Žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Makulopapulárna alebo urtikariálna vyrážka


PruritusToxická epidermálna nekrolýza

Stevensov-Johnsonov syndróm

Multiformný erytém

Angioedém

Poruchy obličiek a močových ciestPrechodné zvýšenie hladiny močoviny v krvi, dusíka močoviny v krvi a/alebo sérového kreatinínu

Intersticiál-na nefritída

Akútne zlyhávanie obličiek


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesť a/alebo zápal po intramuskulárnej injekcii

Horúčka
Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Pozitívny Coombsov test4
1 U pacientov s poškodením obličiek, ktorým sa dávka ceftazidímu dostatočne neznížila, sa hlásili neurologické následky vrátane tremoru, myoklónie, kŕčov, encefalopatie a kómy (pozri časť 4.4 a 4.5).

2 Hnačka a kolitída môžu byť spojené s Clostridium difficile a môžu sa prejaviť ako pseudomembranózna kolitída (pozri časť 4.4).

3 ALT (SGPT), AST (SOGT), LHD, GGT, alkalická fosfatáza

4 Pozitívny Coombsov test sa vyskytuje asi u 5 % pacientov a môže interferovať s krížovou krvnou skúškou.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie môže viesť k neurologickým následkom, vrátane encefalopatie, kŕčov a kómy.


U pacientov s poškodením obličiek sa môžu vyskytnúť príznaky predávkovania, ak sa dávka dostatočne nezníži (pozri časti 4.2 a 4.4).


Sérové hladiny ceftazidímu sa môžu znížiť hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriálne látky na systémové použitie. Cefalosporíny tretej generácie.

ATC kód: J01DD02


Spôsob účinku

Ceftazidím inhibuje syntézu bunkovej steny baktérii po väzbe na proteíny viažuce penicilín (penicillin binding proteins, PBPs). Výsledkom je prerušenie biosyntézy bunkovej steny (peptidoglykánu), čo vedie k lýze bakteriálnej bunky a smrti.


Vzťah medzi farmakokinetikou (FK) a farmakodynamikou (FD)

Pri cefalosporínoch sa preukázalo, že najdôležitejším farmakokineticko-farmakodynamickým ukazovateľom korelujúcim s účinnosťou in vivo je percento dávkovacieho intervalu, keď koncentrácia neviazaného liečiva zostáva nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (MIC) ceftazidímu pre jednotlivé cieľové druhy (t.j. % T > MIC).


Mechanizmus rezistencie

Bakteriálna rezistencia na ceftazidím môže byť spôsobená jedným alebo viacerými z nasledujúcich mechanizmov:

 • hydrolýzou prostredníctvom betalaktamáz. Ceftazidím môže byť účinne hydrolyzovaný širokospekrálnymi betalaktamázami (ESBL) – vrátane SHV, a enzýmami AmpC, ktoré môžu byť indukované alebo trvalo odblokované v určitých aeróbnych gramnegatívnych druhoch.

 • zníženou afinitou proteínov viažucich penicilín pre ceftazidím

 • nepriepustnosťou vonkajšej membrány, ktorá obmedzuje prístup ceftazidímu ku proteínom viažúcim penicilín v gramnegatívnych organizmoch

 • bakteriálnymi efluxnnými pumpami.


Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC), ktoré stanovila Európska komisia pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST), sú nasledujúce:


Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty (mg/l)S

I

R

Enterobacteriaceae

1

2-4

> 4

Pseudomonas aeruginosa

8 1

-

> 8

Hraničné hodnoty nezávislé od bakteriálnych druhov 2

4

8

> 8


S (susceptible) = citlivý, I (intermediate) = stredne citlivý, R (resistant) = rezistentný.

1 Hraničné hodnoty pri liečbe vysokými dávkami (2 g x 3).

2 Hraničné hodnoty nezávislé od bakteriálnych druhov sa stanovili prevažne na základe FK/FD údajov a nezávisia od distribúcií MIC v rámci špecifických druhov. Používajú sa len pri druhoch, ktoré nie sú uvedené v tabuľke alebo v poznámkach.


Mikrobiologická citlivosť


Prevalencia získanej rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky a časovo meniť a je potrebné získať lokálne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe ťažkých infekcií. Keď je lokálna prevalencia rezistencie taká, že užitočnosť ceftazidímu je minimálne pri niektorých typoch infekcie sporná, treba sa v prípade potreby poradiť s odborníkom.


Bežne citlivé druhy


Gram-pozitívne aeróby:

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Gram-negatívne aeróby:

Citrobacter koseri

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria meningitidis

Proteus mirabilis

Proteus spp. (iné)

Providencia spp.

Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia


Gram-negatívne aeróby:

Acinetobacter baumannii £+

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella spp. (iné)

Pseudomonas aeruginosa

Serratia spp.

Morganella morganii

Gram-pozitívne aeróby:

Staphylococcus aureus£

Streptococcus pneumoniae££

Gram-pozitívne anaeróby:

Clostridium perfringens

Peptococcus spp.

Peptostreptococcus spp.

Gram-negatívne anaeróby:

Fusobacterium spp.

Inherentne rezistentné mikroorganizmy


Gram-pozitívne aeróby:

Enterococci vrátane Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium

Listeria spp.

Gram-pozitívne anaeróby:

Clostridium difficile

Gram-negatívne anaeróby:

Bacteroides spp. (veľa kmeňov Bacteroides fragilis je rezistentných).

Ostatné:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

£S. aureus citlivý na meticilín sa považuje za inherentne málo citlivý na ceftazidím. Všetky kmene S. aureus rezistentné na meticilín sú rezistentné na ceftazidím.


££ V prípade S. pneumoniae, ktorý vykazuje strednú citlivosť alebo je rezistentný na penicilín, možno očakávať, že bude vykazovať aspoň zníženú citlivosť na ceftazidím.


+ Vysoká miera rezistencie sa pozorovala v jednej alebo viacerých oblastiach/krajinách/regiónoch v rámci EÚ.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po intramuskulárnom podaní 500 mg alebo 1 g ceftazidímu sa maximálne hladiny dosiahnu rýchlo: 18 mg/l po dávke 500 mg a 37 mg/l po dávke 1 g. Päť minút po intravenóznej bolusovej injekcii sú plazmatické hladiny: 46 mg/l po dávke 500 mg, 87 mg/l po dávke 1 g a 170 mg/l po dávke 2 g. Kinetiky ceftazidímu sú po intravenóznom alebo intramuskulárnou podaní jednorazových dávok v rozpätí od 0,5 do 2 g lineárne.


Distribúcia

Väzba ceftazidímu na sérové bielkoviny je nízka, asi 10 %. Koncentrácie prevyšujúce MIC pre bežné patogény je možné dosiahnuť v tkanivách, ako sú kosti, srdce, žlčník, spútum, komorový mok, synoviálna, pleurálna a peritoneálna tekutina. Ceftazidím rýchlo prechádza placentou a vylučuje sa do materského mlieka. Penetrácia ceftazidímu neporušenou hematoencefalickou bariérou je slabá, takže v neprítomnosti zápalu dosahuje v cerebrospinálnej tekutine nízke hladiny. Pri meningitíde však ceftazidím dosahuje v cerebrospinálnej tekutine koncentrácie 4 až 20 mg/l alebo aj vyššie.


Biotransformácia

Ceftazidím sa nemetabolizuje.


Eliminácia

Po parenterálnom podaní plazmatické hladiny klesajú s polčasom asi 2 hodiny. Ceftazidím sa vylučuje v nezmenenej forme do moču glomerulárnou filtráciou; približne 80 až 90 % dávky sa vylúči močom do 24 hodín. Menej ako 1 % sa vylučuje do žlče.


Osobitné skupiny pacientov


Poškodenie obličiek

Eliminácia ceftazidímu je znížená u pacientov s poruchou funkcie obličiek, preto sa má dávka znížiť (pozri časť 4.2).


Poškodenie pečene

Prítomnosť miernej až stredne závažnej hepatálnej dysfunkcie nemala žiaden vplyv na farmakokinetiku ceftazidímu u jednotlivcov, ktorým sa podávali 2 g intravenózne každých 8 hodín počas 5 dní, za predpokladu, že funkcia obličiek nebola poškodená (pozri časť 4.2).


Starší pacienti

Znížený klírens pozorovaný u starších pacientov bol primárne z dôvodu zníženia renálneho klírensu ceftazidímu, ktoré súvisí s vekom. Priemerný polčas eliminácie sa pohyboval v rozpätí 3,5 až 4 hodiny po jednotlivej alebo opakovanej bolusovej i.v. injekcii 2 g dvakrát denne počas 7 dní u starších pacientov vo veku 80 rokov a starších.


Deti a dospievajúci

Polčas ceftazidímu je predĺžený u predčasne narodených detí a novorodencov o 4,5 až 7,5 hodiny po dávkach 25 až 30 mg/kg. Avšak, od veku 2 mesiace sa polčas pohybuje v rozmedzí pre dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie karcinogenity sa s ceftazidínom nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Bezvodý uhličitan sodný


6.2 Inkompatibility


Ceftazidím nesmie byť zmiešaný s roztokmi s pH nad 7,5, ako je napríklad injekčný roztok hydrogénuhličitanu sodného. Ceftazidím a aminoglykozidy sa nesmú miešať v injekčnom roztoku z dôvodu rizika precipitácie.


Medzi podaním ceftazidímu a vankomycínu je potrebné intravenózne kanyly a katétre prepláchnuť fyziologickým soľným roztokom, aby sa zabránilo precipitácii.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


Chemická a fyzikálna stabilita počas používania po rekonštitúcii / rozriedení v nasledovných roztokoch na rekonštitúciu / rozriedenie:

 • voda na injekciu

 • 0,9% roztok chloridu sodného

 • 10% roztok glukózy

 • 10% roztok dextránu

 • roztok mliečnanu sodného

sa preukázala po dobu 4 hodín pri teplote neprevyšujúcej 25°C alebo po dobu 24 hodín pri teplote od 2°C do 8°C.


Z mikrobiologického hľadiska sa však má liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, počas používania sú čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovednosťou používateľa a normálne nemajú byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa rekonštitúcia neuskutočnila za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Pred rekonštitúciou: Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčná liekovka zo skla typu III, uzavretá chlorobutylovou gumovou zátkou a vyklápacím hliníkovým viečkom.


Veľkosti balenia po 1, 5, 10, 25, 50 injekčných liekoviek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Všetky veľkosti injekčných liekoviek Ceftazidimu Mylan sa dodávajú pod zníženým tlakom. Pri rozpúšťaní lieku sa uvoľňuje oxid uhličitý a vzniká pretlak. Malé bublinky oxidu uhličitého v pripravenom roztoku si netreba všímať.


Pokyny na prípravu


Pozri tabuľku na pridanie objemov a koncentrácie roztokov, ktoré môžu byť užitočné, keď sa vyžaduje delenie dávok.


Veľkosť injekčnej liekovky


Množstvo rozpúšťadla, ktoré treba pridať (ml)

Približná koncentrácia (mg/ml)


500 mg prášok na injekčný roztok

500 mg


Intramuskulárna injekcia

Intravenózna bolusová injekcia

1,5 ml


5 ml

260


90

1 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok

1 g


Intramuskulárna injekcia

Intravenózna bolusová injekcia

Intravenózna infúzia

3 ml


10 ml


50 ml*

260


90


20

2 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok

2 g


Intravenózna bolusová injekcia

Intravenózna infúzia

10 ml


50 ml*

170


40

* Poznámka: Rozpúšťadlo sa pridáva v dvoch krokoch.


Sfarbenie roztokov sa pohybuje v škále od bledožltého po jantárové, v závislosti od koncentrácie, rozpúšťadla a podmienok uchovávania. V rámci stanovených odporúčaní nemajú takéto odchýlky v sfarbení roztoku nepriaznivý vplyv na účinnosť lieku.


Príprava roztokov na priame podanie 500 mg i. m. - i. v., 1 g i. m. - i. v. a 2 g i.v.:

Je potrebné dodržiavať nasledovné pokyny na rekonštitúciu:

1. Prepichnite ihlou injekčnej striekačky originálny uzáver injekčnej liekovky a vstreknite odporúčaný objem rozpúšťadla. Vákuum môže napomáhať vstupu rozpúšťadla.

 1. Vytiahnite ihlu injekčnej striekačky.

 2. Pretrepávajte injekčnú liekovku, aby sa rozpustil jej obsah. Uvoľňuje sa CO2 a číry roztok sa dosiahne v priebehu 1 až 2 minút.

 3. Prevráťte injekčnú liekovku. Pri plne zasunutom pieste striekačky prepichnite ihlou uzáver injekčnej liekovky a natiahnite celý objem roztoku do striekačky (tlak v injekčnej liekovke môže podporiť natiahnutie). Dbajte, aby ihla zostala v roztoku a nevystúpila nad hornú hladinu.

 4. Natiahnutý objem môže obsahovať malé bublinky oxidu uhličitého; tie je možné prehliadnuť.


Pri intravenóznej injekcii sa roztok musí podať priamo do žily alebo zaviesť do hadičky transportnej sady, ak pacient dostáva parenterálnu výživu.


Príprava na podanie 2 g injekčnej liekovky infúziou:

Táto injekčná liekovka môže byť konštituovaná na krátku intravenóznu infúziu (napr. do 30 minút).

Pripravte použitie celkového objemu 50 ml kompatibilného rozpúšťadla, ktoré sa pridáva v 2 stupňoch, ako je uvedené nižšie:

1. Prepichnite ihlou injekčnej striekačky uzáver injekčnej liekovky a vstreknite 10 ml rozpúšťadla. Vákuum môže napomáhať vstupu rozpúšťadla.

 1. Vytiahnite ihlu injekčnej striekačky.

 2. Pretrepávajte injekčnú liekovku, aby sa rozpustil jej obsah. Uvoľňuje sa CO2 a číry roztok sa dosiahne v priebehu 1 až 2 minút.

 3. Nezavádzajte odvzdušňovaciu ihlu dovtedy, kým obsah liekovky nebude rozpustený. Zaveďte odvzdušňovaciu ihlu cez uzáver injekčnej liekovky, aby sa vyrovnal tlak vo vnútri liekovky.

 4. Rekonštituovaný roztok presuňte do cieľovej dodávacej nádoby, doplňte na celkový objem minimálne 50 ml, a podajte intravenóznou infúziou po dobu 15-30 minút.


Rekonštitúcia pre 1 g a 2 g injekčné liekovky s prepravnou hlavicou

Pre použitie s prepravnou hlavicou, sa liekovka s obsahom 1 g nesmie konštituovať v menej ako 50 ml infúznom vaku a liekovka s obsahom 2 g sa nesmie konštituovať v menej ako 100 ml infúznom vaku, aby sa umožnilo uvoľnenie plynu.

 1. Prepravnú hlavicu umiestnite a nasaďte na originálnu injekčnú liekovku ceftazidímu za aseptických podmienok na rovnom povrchu.

 2. Súpravu (prepravná hlavica + originálna injekčná liekovka) nastavte na injekčnú stranu infúzneho vaku v šikmej polohe (injekčná liekovka na vrchu so zreteľom na vak).

 3. Injekčnú stranu vaku zasuňte až po koniec ihly prepravnej hlavice.

 4. Prevráťte súpravu (injekčná liekovka dole). Stlačte vak 2-3-krát, aby sa naplnil roztokom v objeme približne ¾ objemu injekčnej liekovky pri 1 g a približne 1/5 objemu injekčnej liekovky pri 2 g.

 5. Pretrepávajte systémom (injekčná liekovka + prepravná hlavica + infúzny vak), aby sa rozpustil obsah liekovky. Aby ste sa vyhli vytečeniu, udržiavajte systém (injekčná liekovka + prepravná hlavica + infúzny vak) tesne spolu.

 6. Súpravu opäť prevráťte (injekčná liekovka hore). Rekonštituovaný roztok preneste do infúzneho vaku tak, že vak stláčajte a uvoľňujte. V prípade potreby, opakujte predchádzajúce kroky, aby bol obsah injekčnej liekovky vo vaku dobre rozpustený.

 7. Prepravnú hlavicu a injekčnú liekovku pomaly a opatrne odstráňte z injekčnej strany vaku v šikmej polohe (injekčná liekovka na vrchu).


Len na jednorazové použitie.

Nepoužitý roztok má byť zlikvidovaný.

Má sa použiť len číry roztok takmer bez častíc.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0340/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


07.08.2008 /


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013


16/16Ceftazidim Mylan 500 mg