+ ipil.sk

Ceftriaxon Kabi 1 gPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ceftriaxon Kabi 1 g

prášok na injekčný roztok

ceftriaxón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ceftriaxon Kabi 1 g a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Ceftriaxon Kabi 1 g

3. Ako používať Ceftriaxon Kabi 1 g

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ceftriaxon Kabi 1 g

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CEFTRIAXON KABI 1 g A NA ČO SA POUŽÍVA


Ceftriaxon Kabi 1 g je parenterálne antibiotikum pre liečbu infekcii, ktoré sú spôsobené baktériami citlivými na aktívnu substanciu ceftriaxón, ktorý patrí do skupiny antibiotík, nazývaných „cefalosporíny“. Táto skupina antibiotík sa podobá penicilínom. Ako všetky antibiotiká, aj Ceftriaxon Kabi 1g je účinný proti niektorým skupinám baktérií, a preto je vhodný pre liečbu niektorých infekcií, ako:

 • infekcie uší, nosa a hrdla

 • infekcie pľúc (dolný respiračný trakt)

 • infekcie močového mechúra a obličiek (urinárny trakt)

 • infekcie kože a mäkkých tkanív, vrátane rán

 • infekcie genitálneho traktu (vrátane kvapavky, čo je sexuálne prenosné ochorenie)

 • brušné (abdominálne) infekcie (peritonitída)

 • infekcie kostí a kĺbov

 • infekcie krvi (sepsa)

 • infekcie mozgu (meningitída)

Ceftriaxon Kabi 1g sa odporúča na prevenciu infekcií, ktoré sú očakávané pri niektorých typoch rizikových operáciách.

Ceftriaxon Kabi 1g sa odporúča na liečbu horúčky neznámeho pôvodu u pacientov, ktorých imunitný systém nepracuje správne.

Ceftriaxon Kabi 1g sa tiež používa na liečbu Lymskej boreliózy, ktorá je spôsobená uhryznutím infikovaného kliešťa.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE CEFTRIAXON KABI 1 g


Ceftriaxon Kabi 1g sa nesmie použiť:


- u predčasne narodených novorodencov

- u novorodencov so žltačkou a najmä s poruchou metabolizmu

- u novorodencov (do veku 28 dní), ktorí vyžadujú (alebo budú vyžadovať) intravenóznu liečbu kalciom alebo infúziu obsahujúcu kalcium

- ak ste alergický (hypersenzitívny) na ceftriaxón alebo na iné cefalosporínové antibiotiká

- ak máte predchádzajúcu skúsenosť so okamžitými alebo vážnymi alergickými reakciami na penicilín alebo iné liečivá zo skupiny penicilínov (beta-laktámové antibiotiká).

Povedzte, prosím, svojmu lekárovi ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, aby Váš lekár mohol rozhodnúť o použití lieku..


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ceftriaxonu Kabi 1g

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak:

 • sa u Vás v minulosti vyskytla alergická reakcia na akýkoľvek liek

 • trpíte ťažkou alergiou alebo astmou

 • ste niekedy mali črevné problémy s hnačkou nazývané kolitída, alebo iné závažné problémy postihujúce črevo

 • máte problémy s obličkami alebo s pečeňou

 • ste mali žlčníkové alebo obličkové kamene alebo ste mali parenterálnu výživu

 • máte diétu s nízkym obsahom sodíka

 • pri používaní tohoto lieku dostanete inú infekciu.


Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedeného, Váš lekár Vám zmení liečbu alebo Vám dá odbornú radu.


Váš lekár bude vedieť, že ceftriaxón a roztoky obsahujúce kalcium, vrátane kontinuálnych infúzií s obsahom kalcia ako je parenterálna výživa, sa nesmú miešať ani podávať súčasne žiadnemu pacientovi bez ohľadu na vek, dokonca ani rôznymi infúznymi setmi na rôzne miesta.


Tento liek môže ovplyvniť výsledky niektorých krvných alebo močových vyšetrení. Pokiaľ máte nejaké vyšetrenia, je dôležité oboznámiť svojho lekára o užívaní tohto lieku.

V prípade dlhodobého podávania Ceftriaxonu Kabi 1 g môže Váš lekár odporučiť dôkladné sledovanie krvného obrazu.


Tehotenstvo a dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi ak:

- ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná. Počas tehotenstva je najlepšie neužívať Ceftriaxon Kabi 1 g (obzvlášť v prvých troch mesiacoch), pokiaľ lekár nepovažuje za absolútne nevyhnutné užiť tento liek.

- dojčíte. Tento liek môže prechádzať do materského mlieka.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to veľmi dôležité, pretože niektoré lieky by sa nemali užívať súčasne s Ceftriaxonom Kabi 1 g.


Užívanie Ceftriaxonu Kabi 1 g spolu s inými liekmi

Informujte svojho lekára ak užívate:

- iné antibiotikum. Ak sa užíva spolu s Ceftriaxonom Kabi 1 g, nemusí dostatočne účinkovať.

- orálnu antikoncepciu. Jej účinok môže byť ovplyvnený užívaním ceftriaxónu. Odporúčame užívať iný typ antikoncepcie, pokiaľ užívate tento liek.


Užívanie Ceftriaxonu Kabi 1 g s jedlom a nápojmi

Príjem potravín neovplyvňuje účinok Ceftriaxonu Kabi 1 g. Nie je potrebné meniť diétny režim, pokiaľ tak nenavrhne Váš lekár.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pri užívaní tohto lieku môže u Vás dôjsť k zníženiu krvného tlaku alebo k závratom. Ak sa objavia tieto nežiaduce účinky, nešoférujte a neobsluhujte stroje (zariadenia).


Dôležité informácie o niektorých zložkách Ceftriaxonu Kabi 1 g

Ceftriaxon Kabi 1 g obsahuje 3,6 mmol (86 mg) sodíkav jednej dávke. Túto informáciu treba brať do úvahy pri liečbe pacientov vyžadujúcich obmedzený príjem sodíka..


3. AKO POUŽÍVAŤ CEFTRIAXON KABI 1 g


Vždy používajteCeftriaxon Kabi 1 g presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ceftriaxon Kabi 1 g, prášok na injekčný roztok, podáva lekár alebo zdravotná sestra..

Podáva sa ako:

 • pomalá injekcia so žily (intravenózna) alebo

 • hlboká injekcia do veľkého svalu (intramuskulárne) zadku


Dávkovanie prípravku Ceftriaxon Kabi 1 g stanoví lekár a závisí na vašom veku, váhe a stupňa infekcie ako aj od toho v akom stave máte pečeň a obličky. Toto vám vysvetlí lekár.

- Ceftriaxon Kabi 1 g sa zvyčajne podáva ako jedna dávka.

- Dospelí užívajú dávku 1-2 g denne. U vážnych infekcií sa dávka zvyšuje max. na 4 g denne.

- Deti a pacienti s poruchou pečene a obličiek užívajú nižšiu dávku, o ktorej rozhodne lekár.

Ceftriaxon Kabi 1 g sa užíva minimálne 3 dni po ukončení horúčky.

Pri liečbe kvapavky, čo je sexuálne prenosné ochorenie a pre prevenciu infekcií v chirurgii je zvyčajne postačujúca 1 dávka.


V mimoriadnych prípadoch môže byť Ceftriaxon Kabi 1 g vpichnutý priamo do veľkého svalu. V tom prípade môže byť Ceftriaxon Kabi 1 g, prášok na infúzny roztok, rozpustený v liečive zvanom lidokaín, ktorý je určený na zníženie bolestivosti injekcie.


Ak použijete viac Ceftriaxonu Kabi 1 g, ako máte

Ak sa domnievate, že ste dostali viac lieku Cefrtriaxon Kabi 1 g, povedzte to ihneď svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Ak zabudnete použiťCeftriaxon Kabi 1 g

Ak sa domnievate, že ste vynechali dávku, povedzte to ihneď svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Ceftriaxon Kabi 1 g môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, okamžiteto povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre:

 • Alergické reakcie ako sú náhla dýchavičnosť a ťažoba na hrudi, opuch viečok, tváre, hrdla alebo pier, závažné kožné vyrážky, ktoré môžu vytvárať pľuzgiere a môžu postihovať oči, ústa, hrdlo a genitálie, mdloby.

 • Závažná hnačka, ktorá trvá dlho, alebo je krvavá, s bolesťami žalúdka alebo horúčkou. Stáva sa to veľmi vzácne (postihuje 1 z 10 000 pacientov) a môže byť známkou vážneho črevného zápalu počas alebo po užívaní antibiotík.

Vzácne (postihujúce menej ako 1 z 1000 pacientov), ťažké a v niektorých prípadoch smrteľné vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené u nedonosených a donosených novorodencov, ktorí boli liečení ceftriaxónom a kalciom podaným do žily. (O ďalšie informácie požiadajte svojho lekára).


Počas liečby liekom Ceftriaxon Kabi 1g sa môžu objaviť nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí):

- reverzibilné (zvratné) žlčníkové kamene alebo bolesť spôsobená akoby žlčníkovými kameňmi u detí


Časté (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 ľudí):

- Alergické reakcie ako je kožná vyrážka (žihľavka), svrbenie, opuchy pokožky a kĺbov

- Horúčka a triaška, ktoré môžu začať niekoľko dní po infúzii, tzv. „lieková horúčka“

- Zmeny vo výsledkoch krvných testov (pri kontrole pečene)

- Bolesť a zatvrdnutie (indurácia) tkaniva v mieste vpichu injekcie do svalu (intramuskulárne)

- V prípade, že sa liečite na Lymskú chorobu, príznaky ako horúčka, tras, bolesť hlavy a kĺbov, opisované ako „Herxheimerova reakcia“ potvrdzujú účinnosť liečby


Menej časté (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 zo 100 ľudí):

- Strata chuti do jedla

- Nevoľnosť (nauzea) a dávenie

- Bolesti žalúdka, brucha

- Riedka stolica alebo hnačka

- Zápal jazyka, bolestivé ústa

Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne slabé a vymiznú po ukončení liečby.

- Poruchy obličiek: zmena funkcie obličiek dokázaná krvnými testami a znížený objem moču

- Bolesti hlavy a závraty

- Mykotická infekcia genitálneho traktu alebo iné typy infekcií


Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 1000 ľudí):

- Náhle objavenie sa závažnej vyrážky, pľuzgierov a odlupovanie pokožky sprevádzané vysokou

teplotou a bolesťami kĺbov. Ak toto nastane okamžite vyhľadajtelekársku pomoc.

- Silná bolesť v bruchu alebo silná bolesť chrbta. Prerušte užívanie lieku a okamžitevyhľadajte lekára, ak sa toto stane.

- Žlčníkové kamene u dospelých

- Zápal pankreasu- Poruchy krvotvorby (vrátane zníženého alebo zvýšeného počtu bielych krviniek). Pri

dlhodobom užívaní Ceftriaxonu Kabi 1 g sa odporúča kontrola krvi.

- Niekedy sa u detí objavujú poruchy obličiek (obličkové kamene) a to hlavne pri podávaní vysokých dávok ceftriaxónu (po ukončení liečby reverzibilné).


Veľmi vzácne (môžu vyskytnúť u menej ako 1 z 10 000 ľudí):

 • Zmena v krvných testoch, ktoré kontrolujú zrážavosť krvi (protrombínový čas).

 • Vážne poruchy krvotvorby, zmeny v počte niektorých typov bielych krviniek a krvných doštičiek alebo poškodenie červených krviniek.

Pri dlhodobom užívaní Ceftriaxonu Kabi 1 g sa odporúča kontrola krvi.

Neznáme (častosť nie je možné stanoviť z dostupných údajov)

- Závažné zmeny srdcového rytmu, keď sa injekcia do centrálneho venózneho katétra podá príliš rýchlo.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CEFTRIAXON KABI 1 G


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Ceftriaxon Kabi 1 g po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Doba použiteľnosti sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Fľaštičku s práškom uchovávajte vo vonkajšom obale, aby bol liek chránený pred svetlom.

Po príprave injekčného roztoku rozpustením prášku treba liek ihneď spotrebovať. Je možné uchovávať pripravenú suspenziu 12 hod. pri 25º C alebo 2 dni pri 2-8 ºC. Nepoužívajte roztok ak spozorujete zákal, roztok má byť číry, bez viditeľných častíc. Akékoľvek množstvo nespotrebovaného roztoku musí byť znehodnotené.


Liek sa nesmie likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Ceftriaxon Kabi 1 g obsahuje

Ceftriaxon Kabi 1 g, prášok na injekčný roztok, obsahuje liečivo sodnú soľ ceftriaxónu ekvivalentnú 1 g ceftriaxónu. Obsah sodíka je 83 mg /fľaštičku.


Ako vyzerá Ceftriaxon Kabi 1 g a obsah balenia

Farba roztoku sa pohybuje od bezfarebného po bledožltý.


Ceftriaxon Kabi 1 g, prášok na injekčný roztok, je balený po 5 alebo 10 sklených liekovkách, ktoré sú uzatvorené gumenou zátkoua alumíniovýmuzáverom. Nie všetky veľkostí balení môžu byť dostupné na trhu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

Labesfal – Laboratorios Almiro, S.A., Lagedo, 3463 – 157 Santiago de Besteiros, Portugalsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Ceftriaxon Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Belgicko

Ceftriaxone Fresenius Kabi 1g poeder voor oplossing voor injectie

Česká republika

Ceftriaxon Kabi 1g, prášek pro přípravu injekčního roztoku

Dánsko

Ceftriaxone Fresenius Kabi

Estónsko

Ceftriaxone Kabi 1 g

Fínsko

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten


Nemecko

Ceftriaxon Kabi 1 g

Grécko

Ceftriaxone Kabi 1g, κόνις για ενέσιμο διάλυμα,

Maďarsko

Ceftriaxon Kabi 1 g por oldatos injekcióhoz

Taliansko

Ceftriaxone FK Italia

Luxembursko

Ceftriaxon Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Litva

Ceftriaxone Kabi 1 g milteliai injekciniam tirpalui

Lotyšsko

Ceftriaxone Kabi 1 g pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Holandsko

Ceftriaxone Fresenius Kabi 1g poeder voor oplossing voor injectie

Nórsko

Ceftriaxone Fresenius Kabi 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Poľsko

Ceftriaxon Kabi 1 g

Portugalsko

CEFTRIAXONA KABI

Slovenská republika

Ceftriaxon Kabi 1 g

Švédsko

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g, pulver till injektionsvätska, lösning


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 11/2014.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Kontraindikácie

Ceftriaxón je kontraindikovaný u:

nedonosených novorodencov až do prepočítaného veku 41 týždňov (týždne tehotenstva plus týždne po narodení),

donosených novorodencov (do veku 28 dní) so:


- žltačkou, hypoalbuminémiou alebo acidózou, pretože pri týchto stavoch je pravdepodobné, že dochádza k poruche viazania bilirubínu,

- pokiaľ vyžadujú (alebo sa predpokladá, že budú vyžadovať) intravenózne podanie kalcia alebo roztokov s obsahom kalcia, pretože existuje riziko zrážania ceftriaxónu s kalciom (pozri časti 4.4, 4.8 a 6.2).


Dávkovanie a spôsob podania

Ceftriaxon Kabi 1g, prášok na injekčný roztok, sa má podávať intravenózne alebo intramuskulárne.


Normálne dávkovanie

Dávka sa más stanoviť podľa závažnosti a miesta infekcie, citlivosti mikroorganizmov, ktoré sú príčinou ochorenia a veku a stavu pacienta.


Dospelí a mladiství od 12 rokov s telesnou hmotnosťou 50 kg:

Zvyčajná dávka je od 1 do 2 g ceftriaxónu jedenkrát denne (každých 24 hodín). Pri vážnych infekciách alebo infekciách spôsobených menej citlivými mikroorganizmami je možné dávku zvýšiť až na 4 g raz denne intravenózne.


Novorodenci (vek 0-14 dní):

20 – 50 mg na kg telesnej hmotnosti intravenózne raz denne (24-hodinové intervaly).

Dokonca ani pri závažných infekciách nesmie byť prekročená denná dávka 50 mg na kg telesnej hmotnosti.


Deti od veku 15 dní do 12 rokov s telesnou hmotnosťou < 50 kg:

20-80 mg na kg telesnej hmotnosti intravenózne raz denne (24-hodinové intervaly).

Pri vážnych infekciách s výnimkou meningitídy nesmie byť prekročená denná dávka 80 mg na kg telesnej hmotnosti (pozri: Špeciálne odporúčané dávky).


Deti s telesnou hmotnosťou 50 kg a viac dostávajú obvyklú dennú dávku pre dospelých raz denne (pozri vyššie)


Starší:

Pre starších pacientov je dávkovanie také isté ako pre dospelých – bez modifikácií.


Veková skupina

Bežné dávkovanie

Frekvencia

Novorodenci (vek 0

14 dní)

20 – 50 mg/kg

maximum: 50 mg/kg

raz denne

Deti (15 dní - 12

rokov), < 50 kg)

20 - 80 mg/kg

maximum: 80 mg/kg

(- 100 mg/kg pri meningitíde)

raz denne

Mladiství (12 - 17 rokov,

>50 kg)

1 - 2 g

maximum: 4 g

raz denne

Dospelí (> 17 rokov)

1 - 2 g

maximum: 4 g

raz denne

Starší

1 - 2 g

maximum: 4 g

raz denne


Špeciálne odporúčané dávky:


Meningitída:

Liečba sa začína 100 mg na kg telesnej hmotnosti raz denne – neprekročiť 4 g denne. Po určení citlivosti patogénu je možné dávku adekvátne znížiť.

U novorodencov vo veku 0-14 dní by dávka nemala prekročiť 50 mg/kg/24 h.


Perioperačná profylaxia:

Bežná denná dávka ceftriaxónu by mala byť podávaná 30-90 minút pred operáciou. Obyčajne postačuje podanie jednej jednotlivej dávky.


Kvapavka:

V nekomplikovaných prípadoch u dospelých pacientov a mladistvých nad 12 rokov alebo s telesnou hmotnosťou nad 50 kg má byť podaná jedna dávka 250 mg ceftriaxónu intramuskulárne. V prípade nízkej senzitivity mikroorganizmov môže byť potrebné zvýšenie dávky Pred začatím liečenia ceftriaxónom je potrebné vylúčiť koincidentnú infekciu mikroorganizmom Treponema pallidum (lues).


Lymská borelióza (štádiá II a III):

U dospelých a mladistvých nad 12 rokov je terapeutická dávka 2g/deň ceftriaxónu a liečba by mala trvať aspoň 14 dní. V ťažkých prípadoch sú údaje o užití dávok až do 4 g na deň.

U detí do 12 rokov je dávka 50 až 100 mg/kg telesnej hmotnosti raz denne až do maximálnej dávky 2 g počas najmenej 14 dní.


Renálna insuficiencia:

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek s klírensom kreatinínu >10 ml/min nie je potrebné upravovať dennú dávku ceftriaxónu za predpokladu, že funkcia pečene je v norme. Pri renálnej insuficiencii s klírensom kreatinínu ≤10 ml/min nesmie denná dávka u dospelých pacientov prekročiť 2 g.


Hepatálna insuficiencia:

U pacientov s ochorením pečene nemusí byť denná dávka ceftriaxónu zmenená za predpokladu, že funkcia obličiek je normálna (pozri časť 4.8).


Renálna a hepatálna insuficiencia:

Pri ťažkej renálnej a súčasnej hepatálnej insuficiencii treba pravidelne monitorovať sérovú koncentráciu ceftriaxónu a dávkovanie treba príslušne upraviť pre deti a dospelých..


Hemodialýza alebo peritoneálna dialýza:

Nakoľko iba veľmi malý objem ceftriaxónu prechádza dialyzačnou membránou, nie je po dialýze potrebná prídavná dávka ceftriaxónu. Keďže eliminačná rýchlosť u týchto pacientov môže byť znížená, treba monitorovať sérové koncentrácie ceftriaxónu, aby bolo možné určiť, či je potrebné upraviť dávky.

U pacientov s kontinuálnou ambulatórnou peritoneálnou dialýzou(CAPD), je možné ceftriaxón podať buď intravenózne, alebo v prípade infekcií asociovaných s CAPD je možné pridať ho priamo do dialyzačného roztoku (napr. 1-2 g ceftriaxónu do prvého dialyzačného roztoku v patričný deň) (pozri časť 6.6).


Spôsob podávania


Intravenózna injekcia:

Intravenózna injekcia sa pripraví rozpustením lieku Ceftriaxon Kabi 1 g, prášok na injekčný roztok, v 10 ml vody na injekciu. Intravenózna injekcia sa má podávať najmenej 2-4 minúty priamo do žily alebo prostredníctvom hadičky formou intravenóznej infúzie obsahujúcej 0,9% roztok chloridu sodného na infúziu alebo 5 % roztok glukózy na infúziu.


Ak sa Ceftriaxon Kabi podáva do centrálneho venózneho katétra príliš rýchlo (menej než za 1 minútu) môže dôjsť k závažnej arytmii.


Zriedený roztok na injekciu má bledožltú farbu, ktorá nenarúša účinnosť ani znášanlivosť Ceftriaxon Kabi 1g.

Zriedený roztok treba vizuálne skontrolovať. Použitý má byť iba číry roztok bez viditeľných častíc.

Zriedený prípravok je iba na jedno použitie a akékoľvek množstvo nepoužitého roztoku musí byť znehodnotené.


Inkompatibility

Roztoky obsahujúce ceftriaxón sa nesmú miešať alebo pridávať k iným látkam. Hlavne riediace roztoky s obsahom kalcia sa nesmú použiť na rekonštitúciu ceftriaxónu v injekčnej fľaštičke alebo k následnému riedeniu na intravenózne podanie, pretože sa môžu vytvoriť zrazeniny. Ceftriaxón sa nesmie miešať alebo podávať súčasne s roztokmi obsahujúcimi kalcium.


Ceftriaxon Kabi 1 g sa nesmie miešať s nasledujúcimi roztokmi:

- aminoglykozidmi (v prípade spoločnejindikácie musia byť tieto liečivá podávané

oddelene)

- Ceftriaxon Kabi 1 g nemôže byť podávaný rovnakou injekčnou striekačkou s inými

antibiotikami alebo inými bakteriocídnymi zlúčeninami

- bola zaznamenaná chemická intolerancia ceftriaxónu s amsakrinom (protinádorová látka),

vankomycínom (antibiotikum) a flukonazolom (antifungálna látka)


Ceftriaxon Kabi 1 g sa má rekonštituovať iba s vodou na injekciu a s 1 % roztokom lidokaínu iba pre intramuskulárne podanie.


Boli popísané prípady fatálnych výskytov precipitátov ceftriaxónu a kalcia v pľúcach a obličkách u nedonosených novorodencoch mladších než 1 mesiac. Najmenej jeden z nich dostal ceftriaxón a kalcium v iný čas a inou intravenóznou cestou. Prípady intravaskulárnej precipitácie u iných pacientov než u novorodencov liečených ceftriaxónom a roztokmi obsahujúcimi kalcium, či inými prípravkami s obsahom kalcia neboli z dostupných vedeckých údajov potvrdené. Výsledky in vitro štúdií ukázali, že novorodenci majú v porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zvýšené riziko vzniku týchto precipitátov.

Ceftriaxón sa nesmie miešať či podávať zároveň s akýmkoľvek intravenóznym roztokom obsahujúcim kalcium, a to ani v rozdielnych infúznych linkách alebo na rôznych miestach a to u všetkých pacientov bez ohľadu na vek. Avšak u pacientov starších ako 28 dní je možné ceftriaxón a roztoky obsahujúce kalcium podávať následne jeden po druhom za predpokladu, že sa budú podávať infúznymi linkami na odlišných miestach alebo po výmene infúzneho setu, či po dôkladnom prepláchnutí infúzneho setu fyziologickým roztokom medzi jednotlivými infúziami, aby sa zabránilo vzniku precipitátov. U pacientov vyžadujúcich kontinuálnu infúziu roztokov totálnej parenterálenj výživy (TPV) obsahujúcich kalcium, môže ošetrujúci lekár zvážiť podanie alternatívnej bakteriálnej terapie, ktorá so sebou nenesie riziko vzniku precipitátov. Pokiaľ sa podanie ceftriaxónu u takýchto pacientov považuje za nevyhnutné, môžu byť ceftriaxón a roztoky totálnej parenterálnej výživy podané súčasne, avšak odlišnými infúznymi linkami na odlišných miestach. Inou možnosťou je pozastavenie infúzie TPV po dobu podávania ceftriaxónu a následne prepláchnuť infúzne linky medzi obidvomi infúziami.


Intramuskulárna injekcia

Intramuskulárny spôsob podania je vyhradený pre ojedinelé intervencie a výnimočné klinické situácie a má byť podrobený zhodnoteniu pomeru benefit/riziko. Nie je indikovaný pri lymskej borelióze a ťažkých stavoch ako je sepsa alebo meningitída a u detí mladších ako 12 rokov.


Pre intramuskulárne podanie treba rozpustiť Ceftriaxone Kabi 1g, prášok na injekčný roztok v 3,5 ml 1 % roztoku hydrochloridu lidokaínu a vpichnúť hlboko do gluteálneho svalu. Na obidve strany tela sa nemá vpichnúť viac ako 1 g ceftriaxónu. Maximálna denná dávka podaná intramuskulárne nemá presiahnuť 2 g.

Prísne sa treba vyhnúť intravazálnej injekcii, pretože intravazálne podaný lidokaín môže byť príčinou závažných nežiaducich účinkov. Do úvahy treba vziať Súhrn charakteristických vlastností lieku daného 1 % roztoku hydrochloridu lidokaínu.

10


Ceftriaxon Kabi 1 g

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/03373-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ceftriaxon Kabi 1 g

prášok na injekčný roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna liekovka prášku na injekčný roztok obsahuje ceftriaxón sodný zodpovedajúci 1 g ceftriaxónu.

Obsah sodíka: 83 mg (zodpovedá 3,6 mmol).

Produkt neobsahuje pomocné ani konzervačné látky.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný roztok

Liekovky obsahujú biely až slabo žltý prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ceftriaxon Kabi 1 g je indikovaný na liečbu nasledovných infekcií spôsobených mikroorganizmami citlivými na ceftriaxón (pozri časť 5.1) ak je nevyhnutná parenterálna liečba:


 • Infekcie ucha, nosa a hrdla

 • Infekcie dolných dýchacích ciest

 • Infekcie obličiek a močových ciest

 • Infekcie kože a mäkkých tkanív, včítane infekcií rán

 • Infekcie pohlavných orgánov, včítane kvapavky

 • Brušné infekcie (peritonitída)

 • Infekcie kostí a kĺbov

 • Septikémia

 • Meningitída

 • Perioperačná profylaxia u pacientov so zvýšeným rizikom infekcií

 • Lymská borelióza (štádiá II a III)

 • Liečba neutropenickej horúčky


Je potrebné zvážiť oficiálne odporúčania o použití vhodných antibakteriálnych činiteľov v danej lokalite.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Ceftriaxon Kabi 1 g, prášok na injekčný roztok, sa podáva v pomalej intravenóznej bolusovej injekcii alebo hlbokou intramuskulárnou injekciou po zriedení roztoku podľa inštrukcií uvedených nižšie (pozri tiež časť 6.6)

Dávkovanie a spôsob podávania majú byť determinované závažnosťou a lokalizáciou infekcie, citlivosťou mikrobiálneho pôvodcu, vekom pacienta a jeho celkovým stavom.


Bežné dávkovanie


Dospelí a mladiství od 12 rokov s telesnou hmotnosťou 50 kg:

Zvyčajná dávka je od 1 do 2 g ceftriaxónu jedenkrát denne (každých 24 hodín). Pri vážnych infekciách alebo infekciách spôsobených menej citlivými mikroorganizmami je možné dávku zvýšiť až na 4 g raz denne intravenózne.


Novorodenci (vek 0-14 dní):

20 – 50 mg na kg telesnej hmotnosti intravenózne raz denne (24-hodinové intervaly).

Dokonca ani pri závažných infekciách nesmie byť prekročená denná dávka 50 mg na kg telesnej hmotnosti.


Deti od veku 15 dní do 12 rokov s telesnou hmotnosťou < 50 kg:

20-80 mg na kg telesnej hmotnosti intravenózne raz denne (24-hodinové intervaly).

Pri vážnych infekciách s výnimkou meningitídy nesmie byť prekročená denná dávka 80 mg na kg telesnej hmotnosti (pozri: Špeciálne odporúčané dávky).


Deti s telesnou hmotnosťou 50 kg a viac dostávajú obvyklú dennú dávku pre dospelých raz denne (pozri vyššie)


Starší:

Pre starších pacientov je dávkovanie také isté ako pre dospelých – bez modifikácií.

Veková skupina

Bežné dávkovanie

Frekvencia

Novorodenci (vek 0

14 dní)

20 – 50 mg/kg

maximum: 50 mg/kg

raz denne

Deti (15 dní - 12

rokov), < 50 kg)

20 - 80 mg/kg

maximum: 80 mg/kg

(- 100 mg/kg pri meningitíde)

raz denne

Mladiství (12 - 17 rokov,

>50 kg)

1 - 2 g

maximum: 4 g

raz denne

Dospelí (> 17 rokov)

1 - 2 g

maximum: 4 g

raz denne

Starší

1 - 2 g

maximum: 4 g

raz denne


Špeciálne odporúčané dávky:


Meningitída:

Liečba sa začína 100 mg na kg telesnej hmotnosti raz denne – neprekročiť 4 g denne. Po určení citlivosti patogénu je možné dávku adekvátne znížiť.

U novorodencov vo veku 0-14 dní by dávka nemala prekročiť 50 mg/kg/24 h.


Perioperačná profylaxia:

Bežná denná dávka ceftriaxónu by mala byť podávaná 30-90 minút pred operáciou. Obyčajne postačuje podanie jednej dávky.


Kvapavka:

V nekomplikovaných prípadoch u dospelých pacientov a mladistvých nad 12 rokov alebo s telesnou hmotnosťou nad 50 kg má byť podaná jedna dávka 250 mg ceftriaxónu intramuskulárne. V prípade nízkej senzitivity mikroorganizmov môže byť potrebné zvýšenie dávky. Pre tieto dávkovacie odporúčania sú dostupné iné dávkovacie formy. Pred začatím liečenia ceftriaxónom je potrebné vylúčiť koincidentnú infekciu mikroorganizmom Treponema pallidum (lues).


Lymská borelióza (štádiá II a III):

U dospelých a mladistvých nad 12 rokov je terapeutická dávka 2g/deň ceftriaxónu a liečba by mala trvať aspoň 14 dní. V ťažkých prípadoch sú údaje o užití dávok až do 4 g na deň.

U detí do 12 rokov je dávka 50 až 100 mg/kg telesnej hmotnosti raz denne až do maximálnej dávky 2 g počas najmenej 14 dní.


Renálna insuficiencia:

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek s klírensom kreatinínu >10 ml/min nie je potrebné upravovať dennú dávku ceftriaxónu za predpokladu, že funkcia pečene je v norme. Pri renálnej insuficiencii s klírensom kreatinínu ≤10 ml/min nesmie denná dávka u dospelých pacientov prekročiť 2 g.

Hepatálna insuficiencia:

U pacientov s ochorením pečene nemusí byť denná dávka ceftriaxónu zmenená za predpokladu, že funkcia obličiek je normálna (pozri časť 4.8).


Renálna a hepatálna insuficiencia:

Pri ťažkej renálnej a súčasnej hepatálnej insuficiencii treba pravidelne monitorovať sérovú koncentráciu ceftriaxónu a dávkovanie treba príslušne upraviť pre deti a dospelých (pozri časti 4.4 a 5.2).


Hemodialýza alebo peritoneálna dialýza::

Nakoľko iba veľmi malý objem ceftriaxónu prechádza dialyzačnou membránou, nie je po dialýze potrebná prídavná dávka ceftriaxónu. Keďže eliminačná rýchlosť u týchto pacientov môže byť znížená, treba monitorovať sérové koncentrácie ceftriaxónu, aby bolo možné určiť, či je potrebné upraviť dávky.

U pacientov s kontinuálnou ambulatórnou peritoneálnou dialýzou(CAPD), je možné ceftriaxón podať buď intravenózne, alebo v prípade infekcií asociovaných s CAPD je možné pridať ho priamo do dialyzačného roztoku (napr. 1-2 g ceftriaxónu do prvého dialyzačného roztoku v patričný deň) (pozri časť 6.6).


Spôsob podávania


Z dôvodu možného vzniku precipitátov sa na rozpúšťanie ceftriaxónu a jeho ďalšie riedenie na podanie infúzie nemajú používať roztoky obsahujúce kalcium (napr. Ringerov a Hartmannov roztokov). Precipitáty ceftriaxónu a kalcia môžu vznikať taktiež pri zmiešaní ceftriaxónu a roztokov obsahujúcich kalcium v jednej infúznej linke. Z tohto dôvodu sa nesmie ceftriaxón a roztoky obsahujúce kalcium miešať a/alebo podávať zároveň (pozri časti 4.3, 4.4 a 6.2).


Ceftriaxón sa obvykle podáva intravenózne. Intravenózna injekcia sa má podávať najmenej 2-4 minúty priamo do žily alebo prostredníctvom hadičky formou intravenóznej infúzie obsahujúcej 0,9 % roztok chloridu sodného na infúziu alebo 5 % roztok glukózy na infúziu.


Intramuskulárny spôsob podania ceftriaxónu je vyhradený pre ojedinelé intervencie a výnimočné klinické situácie a má byť podrobený zhodnoteniu pomeru benefit/riziko. Nie je indikovaný pri lymskej borelióze a ťažkých stavoch ako je sepsa alebo meningitída a u detí mladších ako 12 rokov. (pozri tiež časť 4.3).

Intravenózna injekcia:

Na prípravu intravenóznej injekcie sa Ceftriaxon Kabi 1 g rozpustí v 10 ml vody na injekciu. Trvanie injekcie má byť 2 až 4 minúty. Ak sa Ceftriaxon Kabi injikuje príliš rýchlo (počas menej ako 1 minúty) prostredníctvom centrálneho venózneho katétra, môže sa vyskytnúť ťažká arytmia.


Zriedený roztok na injekciu má bledožltú farbu, ktorá nenarúša účinnosť ani znášanlivosť Ceftriaxon Kabi 1g.

Zriedený roztok treba vizuálne skontrolovať. Použitý má byť iba číry roztok bez viditeľných častíc.

Zriedený prípravok je iba na jedno použitie a akékoľvek množstvo nepoužitého roztoku musí byť znehodnotené.


Intramuskulárna injekcia:

Pre intramuskulárne podanie treba rozpustiť Ceftriaxone Kabi 1g, prášok na injekčný roztok, v 3,5 ml 1 % roztoku hydrochloridu lidokaínu (pozri tiež časť 6.6) a vpichnúť hlboko do gluteálneho svalu. Na jednu stranu tela sa nemá vpichnúť viac ako 1 g ceftriaxónu. Maximálna denná dávka podaná intramuskulárne nemá presiahnuť 2 g.

Prísne sa treba vyhnúť intravazálnej injekcii, pretože intravazálne podaný lidokaín môže byť príčinou závažných nežiaducich účinkov. Do úvahy treba vziať Súhrn charakteristických vlastností lieku daného 1 % roztoku hydrochloridu lidokaínu.


Intramuskulárne podanie Ceftriaxonu Kabi 1 g je kontraindikované pri liečbe lymskej boreliózy (štádiá II a III), ťažkých stavoch ako je sepsa alebo meningitída a u detí mladších ako 12 rokov.


Trvanie liečby


Normálne trvanie terapie závisí od charakteru infekcie. Vo všeobecnosti by podávanie ceftriaxónu malo pokračovať najmenej 48-72 hodín po normalizácii telesnej teploty a získaní dôkazu o eradikácii baktérií. Do úvahy treba zobrať odporúčané dávkovania pri špeciálnych indikáciách.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivú látku ceftriaxón alebo na ďalšie cefalosporíny.


V minulosti zaznamenaná okamžitá alebo ťažká reakcia precitlivenosti na penicilín alebo akékoľvek ďalšie beta-laktámové lieky (pozri časť 4.4).


Ceftriaxón je kontraindikovaný u:

nedonosených novorodencov až do prepočítaného veku 41 týždňov (týždne tehotenstva plus týždne po narodení)

donosených novorodencov (do veku 28 dní) so


= žltačkou, hypoalbuminémiou alebo acidózou, pretože pri týchto stavoch je pravdepodobné, že dochádza k poruche viazania bilirubínu

 • pokiaľ vyžadujú (alebo sa predpokladá, že budú vyžadovať) intravenózne podanie kalcia alebo roztokov s obsahom kalcia, pretože existuje riziko zrážania ceftriaxónu s kalciom (pozri časti 4.4, 4.8 a 6.2)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypersenzitívne/anafylaktické reakcie:


Môžu sa vyskytnúť reakcie precitlivenosti všetkých stupňov závažnosti až po anafylaktický šok (pozri časť 4.8).

Osobitnú pozornosť vyžaduje rozpoznanie ktoréhokoľvek typu reakcií precitlivenosti na penicilín alebo iné beta-laktámové liečivá v minulosti kvôli možnej skríženej alergii.

Reakcie precitlivenosti na ceftriaxón sú pravdepodobnejšie u pacientov s akýmkoľvek iným typom precitlivenosti alebo astmou bronchiale.

S osobitnou opatrnosťou majú byť použité injekcie ceftriaxónu u pacientov s alergickou diatézou, pretože reakcie precitlivenosti sa u nich vyskytujú rýchlejšie a ich priebeh je ťažší po intravenóznej injekcii (pozri časť 4.8).

Závažné akútne reakcie precitlivenosti a anafylaktický šok vyžadujú okamžité prerušenie podávania ceftriaxónu a začatie príslušných pohotovostných zásahov.

Pri ťažkom renálnom poškodení sprevádzanom hepatálnou insuficienciou sa odporúča zníženie dávky, ako je popísané v časti 4.2.

V prípade súbežného poškodenia funkcií obličiek a pečene treba v pravidelných intervaloch monitorovať sérovú hladinu ceftriaxónu.


Každé podávanie antibiotík môže viesť k zmnoženiu patogénov rezistentných na použité liečivo. Je potrebné všímať si príznaky následnej infekcie takýmito patogénmi (včítane kvasiniek a húb). Sekundárne infekcie je potrebné primerane liečiť (pozri tiež časť 5.1).

U pacientov u ktorých sa vyvinie ťažká a pretrvávajúca hemoragická hnačka počas alebo po liečbe ceftriaxónom, treba myslieť na potenciálne život ohrozujúcu pseudomembranóznu kolitídu, spôsobenú väčšinou Clostridium difficile (pozri časť 4.8).

V závislosti od základnej indikácie treba zvážiť prerušenie terapie ceftriaxónom a učiniť príslušné terapeutické zásahy: príjem špecifických antibiotík/chemoterapeutík s klinicky dokázaným účinkom. Antiperistaltiká sú kontraindikované.


Interakcie s prípravkami obsahujúcimi kalcium


Boli popísané prípady fatálnych výskytov precipitátov ceftriaxónu a kalcia v pľúcach a obličkách u nedonosených novorodencov mladších než 1 mesiac. Najmenej jeden z nich dostal ceftriaxón a kalcium v iný čas a inou intravenóznou cestou. Prípady intravaskulárnej precipitácie u iných pacientov než u novorodencov liečených ceftriaxónom a roztokmi obsahujúcimi kalcium, či inými prípravkami s obsahom kalcia neboli z dostupných vedeckých údajov potvrdené. Výsledky in vitro štúdií ukázali, že novorodenci majú v porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zvýšené riziko vzniku týchto precipitátov.

Ceftriaxón sa nesmie miešať či podávať zároveň s akýmkoľvek intravenóznym roztokom obsahujúcim kalcium, a to ani v rozdielnych infúznych linkách alebo na rôznych miestach a to u všetkých pacientov bez ohľadu na vek. Avšak u pacientov starších ako 28 dní je možné ceftriaxón a roztoky obsahujúce kalcium podávať následne jeden po druhom za predpokladu, že sa budú podávať infúznymi linkami na odlišných miestach alebo po výmene infúzneho setu, či po dôkladnom prepláchnutí infúzneho setu fyziologickým roztokom medzi jednotlivými infúziami, aby sa zabránilo vzniku precipitátov. U pacientov vyžadujúcich kontinuálnu infúziu roztokov totálnej parenterálenj výživy (TPV) obsahujúcich kalcium, môže ošetrujúci lekár zvážiť podať alternatívnej bakteriálnej terapie, ktorá so sebou nenesie riziko vzniku precipitátov. Pokiaľ sa podanie ceftriaxónu u takýchto pacientov považuje za nevyhnutné, môžu byť ceftriaxón a roztoky totálnej parenterálnej výživy podané súčasne, avšak odlišnými infúznymi linkami na odlišných miestach. Inou možnosťou je pozastavenie infúzie TPV po dobu podávania ceftriaxónu a následne prepláchnuť infúzne linky medzi obidvomi infúziami.


Kvôli riziku fyzikálnych alebo chemických inkompatibilít musí byť Ceftriaxon Kabi 1 zriedený a zmiešavaný iba s roztokmi špecifikovanými v časti 4.2.


Ceftriaxón sa môže vyzrážať v žlčníku a obličkách a vtedy je detekovateľný v podobe tieňov na ultrazvuku (pozri časť 4.8). To sa môže vyskytnúť u pacientov každého veku, ale s vyššou pravdepodobnosťou u dojčiat a malých detí, ktoré obyčajne dostanú väčšiu dávku ceftriaxónu vzhľadom na telesnú hmotnosť.

U detí sa treba vyhýbať dávkam vyšším ako 80mg/kg telesnej hmotnosti – okrem indikácie pri meningitíde – kvôli zvýšenému riziku tvorby biliárnych precipitátov. Hoci v skutočnosti nie je jednoznačný dôkaz o vývoji žlčníkových kameňov alebo akútnej cholecystitídy u detí alebo novorodencov liečených ceftriaxónom, odporúča sa pri výskyte precipitátov ceftriaxónu v žlčníku konzervatívny postup (pozri tiež časť 4.8).


Pacienti s rizikovými faktormi pre stázu žlče/žlčovým kalom, napr. pred nasadením hlavnej terapie, závažným ochorením a úplnou parenterálnou výživou, majú zvýšené riziko pankreatitídy (pozri tiež časť 4.8). Úloha ceftriaxónu ako spúšťača precipitácie žlče nemôže byť potvrdená.


Cefalosporíny ako skupina majú tendenciu k adsorbcii na povrch membrán červených krviniek a reagovať s protilátkami nasmerovanými proti liečivu a tak vyvolať pozitívny Coombsov test a príležitostne aj skôr miernou hemolytickou anémiou. Po tejto stránke môže vznikať skrížená reaktivita s penicilínmi.


Pri podozrení na infekciu alebo dokázanej infekcii spôsobenej Pseudomonas aeruginosa treba vziať do úvahy vysoké hodnoty rezistencie na ceftriaxón (> 60 %) v niektorých európskych krajinách (pozri časť 5.1). Pri infekciách spôsobených Pseudomonas aeruginosa s dokázanou citlivosťou na ceftriaxón zaručuje kombinácia s aminoglykozidmi zabránenie vzniku sekundárnej rezistencie.

Pri infekciách spôsobených inými baktériami u pacientov s neutropenickou horúčkou by mala byť intervenčná liečba ceftriaxónom kombinovaná s aminoglykozidmi.


V prípade konkomitantého podávania cefalosporínov a aminoglykozidov treba zvážiť fyzikálnu a chemickú inkompatibilitu a zvýšené riziko oto- a nefrotoxicity.


Počas dlhodobého liečenia je indikované monitorovanie renálnych a hepatálnych funkcií a hematologických parametrov v pravidelných intervaloch (pozri časť 4.8).


Tento liek obsahuje 3,6 mmol (alebo 83 mg) sodíka na jednu dávku, čo treba vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.


Pri intramuskulárnom podaní ceftriaxónu sa musí brať do úvahy Súhrn charakteristických vlastností lieku daného zrieďovacieho produktu obsahujúceho lidokaín.


4.5 Liekové a iné interakcie


Baktériostatické antibiotiká

Baktériostatické antibiotiká, ako je chloramfenikol a tetracyklín, môžu pôsobiť proti aktivite baktericídnych antibiotík typu ceftriaxónu, zvlášť pri akútnych infekciách sprevádzaných rýchlou proliferáciou mikroorganizmov.

Preto sa simultánne užívanie ceftriaxónu a baktériostatických antibiotík neodporúča.


Ceftriaxón / probenecid:


V protiklade k iným cefalosporínom, probenecid nebráni tubulárnej sekrécii ceftriaxónu.


Perorálne kontraceptíva:

Ceftriaxón môže nepriaznivo ovplyvniť účinnosť hormonálnych kontraceptív. Preto je vhodné použiť doplnkové nehormonálne kontraceptívne prostriedky.

Iné:


Laboratórne-diagnostické testy

Coombsov test môže byť počas liečenia ceftriaxónom falošne pozitívny (pozri časť 4.4).


Neenzymatické metódy na určovanie glukózy v moči môžu viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Z tohto dôvodu by určovanie glukózy v moči počas terapie ceftriaxónom malo byť vykonané enzymaticky.


Ceftriaxón môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom pri určovaní galaktózy v krvi.


 1. Gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii sú obmedzené klinické údaje o použití ceftriaxónu u exponovaných gravidných žien. Ceftiaxón prechádza placentou. Štúdie na zvieratách nepreukázali reprodukčnú toxicitu. Pretože bezpečnosť sa pri gravidite u ľudí nestanovila, ceftriaxón má používať, iba ak je to jednoznačne indikované.


Laktácia

Ceftriaxón sa vylučuje v nízkych koncentráciách do materského mlieka. U dojčených detí sa môže objaviť hnačka a hubové infekcie na sliznici, preto sa má dojčenie počas liečby prerušiť. Nemožno zabúdať na možnosť senzibilizácie. Ceftriaxón sa má používať počas dojčenia po starostlivom zvážení pomeru prínos/ riziko lekárom.


Fertilita:

V predklinickej štúdii sa pozoroval pokles kvality spermií. Klinický význam tohto zistenia nie je známy.


Intramuskulárne podanie:

Počas tehotenstva sa neodporúča intramuskulárne podanie ceftriaxónu a lidokaínu. V pokusoch na zvieratách liečených lidokaínom sa zistili dôkazy o neurobehaviorálnych zmenách, ale embryotoxické a teratogénne účinky na nezistili.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Ceftriaxón nemá žiadny alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Treba však vziať do úvahy nežiaduce účinky ako je napríklad hypotenzia alebo vertigo (pozri časť 4.8).


 1. Nežiaduce účinky


Boli hlásené vzácne, závažné a v niektorých prípadoch fatálne nežiaduce účinky u nedonosených novorodencov a donosených novorodencov (mladších ako 28 dní), ktorí sa liečili intravenózne podávaným ceftriaxónom a kalciom. Post-mortem boli v pľúcach a ľadvinách pozorované precipitáty vápenatej soli ceftriaxónu. Vysoké riziko precipitácie u novorodencov je spôsobené ich nízkym objemom krvi a dlhším polčasom ceftriaxónu v porovnaní s dospelými (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).


Nasledujúce nežiaduce účinky sa pozorovali pri podávaní ceftriaxónu sú zoradené podľa kategórie a častosti výskytu.
Trieda orgánového systému

Veľmi časté 1/10


Časté

1/100 až <1/10


Menej časté 1/1 000 až <1/100


Zriedkavé 1/10 000 až <1/1 000


Veľmi zriedkavé <1/10 000

Ochorenia krvi a lymfatického systému
Eozinofília, leukopénia,

Granulocytopé-

nia

agranulocytóza(<500/mm3), väčšinou po 10-dňovej liečbe a celkovej dávke 20 g ceftriaxónu a viac. Poruchy koagulácie, trombocyto-

pénia. Nepatrné predĺženie protrombínového času.

Anémia (vrátane hemolytickej anémie).

Poruchy nervového systémuBolesti hlavy, mdloba, vertigoOchorenia gastrointesti-

nálneho traktuStomatitída,

glositída,

anorexia,

nauzea, eméza, bolesť brucha, redšia stolica alebo hnačka 1


Pseudomem-

branózna enterokolitída2


Poruchy obličiek a močovej sústavyOliguria,

vzostup hladiny kreatinínu.

Precipitáty ceftriaxónu v obličkách u pediatrických pacientov, hlavne u detí starších ako 3 roky.3


Infekcie a nákazy
Mykotické

genitálne infekcie, Superinfekcia necitlivými mikroorganizmami.Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania


Flebitída po intravenóz-nom podaní, ktorú je možné minimalizo-vať pomalou injekciou (počas 2-4 minút)

Bolesť v mieste podania injekcie.4

Po intramuskulárnej injekcii sa môže objaviť bolesť a indurácia tkaniva v mieste vpichu.
Poruchy imunitného systémuAlergické reakcie(napr. dermatitída,

urtikária,

exantém),

pruritus, opuch kože a kĺbov.5

Lieková horúčka, tras.


Ťažká akútna reakcia precitlivenosti až anafylaktický šok.

Lyellov syndróm / toxická epidermolýza Stevens-Johnsonov syndróm alebo Erythema multiforme.

(V urgentných prípadoch pozri časť 4.4.)


Ochorenia pečene a žlčových ciest


Precipitá-cia ceftriaxónovo-kalciovej soli v žlčníku u detí. Táto porucha je zriedkavá u dospelých*

Zvýšenie pečeňových enzýmov

(AST, ALT, alkalická fosfatáza).Pankreatitída1 Tieto nežiaduce účinky sú väčšinou mierne a často odznievajú počas liečby alebo po prerušení liečby.

2 Ak sa vyskytne závažná perzistentná hnačka počas liečby alebo po liečbe, treba uvažovať o pseudomemranóznej kolotíde, ktorá predstavuje život ohrozujúcu komplikáciu, zapríčinená hlavne clostridium difficile (pozri tiež časť 4.4).

3 Tieto nežiaduce účinky sa objavia pri liečbe buď vysokými dennými dávkami (e.g. 80 mg/kg BW telesnej hmotnosti denne a vyššími) alebo celkovými dávkami vyššími ako 10 g ceftriaxónu (viac ako 4 g maximálnej dennej dávky) a ktoré predstavujú niekoľko rizikových faktorov (napr. obmedzená zásoba tekutín). Príznaky sú však reverzibilné po prerušení liečby ceftriaxónom.

4 Pri podaní rýchlej inravenóznej injekcie sa môžu objaviť reakcie neznášanlivosti, ktoré sa prejavia ako pocit horúčavy a nausea, čomu možno predísť podaním pomalej injekcie (2-4 minúty).

5 Terapia spirochetózy ako je lymská borelióza môže viesť k ‘Herxheimerovej reakcii’ ako sú horúčka, tras, bolesť hlavy a bolesť kĺbov. Je to dôsledok baktericídneho účinku ceftriaxónu na Borrelia burgdorferi. Pacienti majú byť poučení o týchto pomerne častých dôsledkoch, ktoré sú limitujúce pre antibiotickú liečbu lymskej bereliózy.

Príznaky ako kožné reakcie, pruritus, horúčka, leukopénia, zvýšenie pečeňových enzýmov, dýchacie ťažkosti, bolesť kĺbov boli popísané po pridlhej liečbe lymskej boreliózy ceftriaxónom.


*Existujú hlásenia o sonografických abnormalitách žlčníka u pacientov liečených ceftriaxónom, niektorí z týchto pacientov mali príznaky ochorenia žlčníka. Tieto abnormality sa ukázali na sonografe ako odozva bez akustických tieňov alebo s akustickými tieňmi naznačujúce zrazeniny zle vysvetľované ako žlčníkové kamene.

Chemickápovahasonograficky-detekovaného materiálubola stanovenána prevažnevápenatésoliceftriaxónu. Tento stav sa zdábyťprechodnýareverzibilnýpoukončenípodávania ceftriaxónuazavedení konzervatívnejliečby.


 1. Predávkovanie


Neboli zaznamenané žiadne prípady predávkovania.


Príznaky intoxikácie


Očakávané typické príznaky predávkovania sa zhodujú s profilom nežiaducich účinkov.

Veľmi zriedkavo sa vyskytli koliky pri súčasnej nefropatii alebo cholelitiáze pri použití vysokých dávok podávaných častejšie a rýchlejšie než sa odporúča.


Liečba intoxikácie


Nadmerná sérová koncentrácia ceftriaxónu nemôže byť zredukovaná hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou. Neexistuje špecifické antidotum. Indikované sú symptomatické terapeutické zásahy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Ceftriaxón je parenterálne podávané, baktericídne β–laktámové antibiotikum patriace do farmakoterapeutickej skupiny cefalosporínov.


ATC-Code: J01DD04


Spôsob účinku


Baktericídna aktivita ceftriaxónu vyplýva z inhibície syntézy bakteriálnej bunkovej steny (počas fázy rastu) spôsobenej inhibíciou penicilín-viažucich proteínov (PBP) typu transpeptidáz.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Rozsah baktericídnej aktivity závisí od trvania času, počas ktorého sérová hladina presahuje minimálnu inhibičnú koncentráciu (MIC) pre daný patogén.


Mechanizmus rezistencie

- inaktivácia β-laktamázami. Ceftriaxón môže byť hydrolyzovaný určitými β-laktamázami, zvlášť širokým spektrom β-laktamáz (ESBLs), ktoré je možné nájsť u kmeňov Escherichia coli alebo Klebsiella pneumoniae, alebo chromozomálne kódovanými induktívnymi alebo konštitutívnymi β-laktamázami typu AmpC, ktoré je možné nájsť u kmeňovEnterobacter cloacae. Z toho dôvodu infekcie spôsobené patogénmi s chromozomálne zakódovanými induktívnymi AmpC- β-laktamázami by nemali byť liečené ceftriaxónom ani v prípade dokázanej in vitro citlivosti, kvôli riziku selekcie zmutovaných baktérií s konštitutívnou, odbrzdenou expresiou AmpC- β-laktamáz.


- znížená afinita penicilín-viažucich proteínov (PBP) k ceftriaxónu. Získaná rezistencia u pneumokokov a iných streptokokov je spôsobená modifikáciou už existujúcich PBP, ako následok procesu mutácie. V protiklade k tomuto, čo sa týka meticilín – (oxacilin) rezistentného u stafylokokov, je za rezistenciu zodpovedná tvorba prídavných PBP so zníženou afinitou k ceftriaxónu.


- nedostatočná penetrácia ceftriaxónu cez vonkajšiu bunkovú stenu gram-negatívnych baktérií, takže inhibícia PBP je nepostačujúca.


- prítomnosť transportného mechanizmu (výtokové pumpy), schopné aktívne transportovať ceftriaxón von z bunky.


V jednej bakteriálnej bunke sa môže súčasne objaviť viac ako jeden z vyššie spomenutých mechanizmov rezistencie.


Čiastočná alebo kompletná skrížená rezistencia na ceftriaxón sa vyskytuje pri ďalších cefalosporínoch ako je cefotaxím alebo ceftazidím.


Hraničné hodnoty

Na testovanie ceftriaxónu sa používajú bežné dilučné sety. Pre citlivé a rezistentné mikróby boli definované nasledovné minimálne inhibičné koncentrácie:


EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) hraničné hodnoty:

Patogén

Citlivý

Rezistentný

Enterobacteriaceae

1 mg/l

> 2 mg/l

Staphylococcus spp.

--*

--*

Streptococcus (serolog. Gr. A, B, C, G)

--**

--**

Streptococcus pneumoniae

0,5 mg/l***

> 2 mg/l

Haemophilus influenzae

0,12 mg/l***

> 0,12 mg/l

Moraxella catarrhalis

1 mg/l

> 2 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

0,12 mg/l

> 0,12 mg/l

Neisseria meningitidis

0,12 mg/l***

> 0,12 mg/l

Nešpecifické – hraničné hodnoty****

1 mg/l

> 2 mg/l


*Citlivosť stafylokokov na cefalosporíny je odvodená od citlivosti na cefoxitín.

** Citlivosť beta-hemolytických streptokokov skupiny A,B,C a G na betalaktámy je odvodená od citlivosti na penicilín.

***Izoláty s hodnotami MIC prevyšujúcimi hraničné hodnoty citlivosti sú veľmi vzácne a neboli doposiaľ hlásené. Identifikácia a testy antimikrobiálnej citlivosti musia byť opakové a ak je potvrdený výsledok, izolát sa pošle do referenčného laboratória. Do doby, keď sú pozorované známky klinickej odpovede u potvrdených izolátov s MIC hodnotami prevyšujúcimi aktuálne hraničné hodnoty musia byť hlásené ako rezistentné.

**** Hraničné hodnoty sa vzťahujú na dennú intravenóznu dávku 1g x 1 a vysokej dávke najmenej

2g x 1.


Prevalencia získanej rezistencie sa u vybraných kmeňov môže líšiť geograficky a v čase, je žiaduca miestna informácia o rezistencii, obzvlášť pri liečbe závažných infekcií. Podľa potreby treba vyhľadať odbornú radu vtedy, ak je lokálna prevalencia rezistencie taká, že použitie prostriedku minimálne pri niektorých typoch infekcií je otázne. Predovšetkým v prípade závažných infekcií alebo zlyhania terapie sa treba usilovať o mikrobiologickú diagnózu zahŕňajúcu overenie mikróba a jeho citlivosti.


Bežne citlivé druhy


Gram pozitívne aeróbne mikróby

Staphylococcus aureus* MSSA

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes*


Gram-negatívne aeróbne mikróby

Borrelia burgdorferi

Haemophilus influenzae*

Moraxella catarrhalis*

Morganella morganii1

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis*

Proteus mirabilis*1


Druhy u ktorých môže byť problémom získaná rezistencia


Gram-pozitívne aeróbne mikróby

Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemolyticus+

Staphylococcus hominis+


Gram-negatívne aeróbne mikróby

Citrobacter freundii1

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherchia coli*1

Klebsiella pneumoniae*1

Klebsiella oxytoca

Proteus vulgaris

Serratia marcescens


Anaeróby

Bacteroides fragilis


Prirodzene rezistentné druhy


Gram-pozitívne aeróbne mikróby

Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus MRSA


Gram-negatívne aeróbne mikróby

Acinetobacter baumanii

Pseudomonas aeruginosa

Stenotrophomonas maltophilia


Anaeróby

Clostridium difficile


Ďalšie

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Legionella pneumophila

Mycoplasma spp.

Treponema pallidum


* Klinická účinnosť bola demonštrovaná u citlivých izolátov v schválených klinických indikáciách

$Druhy s prirodzene intermediárnou citlivosťou

1Niektoré kmene produkujú induktívne alebo stabilné odbrzdené chromozomálne kódované cefalosporinázy a ESBL (širokospektrálne beta-laktamázy) a teda sú klinicky rezistentné na cefalosporíny.

+Druhy, pre ktoré sa pozoroval 50 %-ný podiel rezistencie v jednej alebo viacerých oblastiach/ krajinách v rámci EÚ.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Ceftriaxón je cefalosporín na parenterálne, intravenózne a intramuskulárne podávanie. Ceftriaxón sa nevstrebáva po perorálnej aplikácii.

Po dávke 1–2 g, koncentrácie zotrvávali nad hodnotami MIC pre väčšinu infekciu-spôsobujúcich patogénov počas viac ako 24 hodín vo viac ako 60 rôznych tkanivách (včítane pľúc, srdca, žlčových ciest, pečene, tonzíl, stredného ucha, nosovej sliznice, kostí) a vo viacerých telesných tekutinách (zahŕňajúc cerebrospinálny mok, pleurálnu tekutinu, ako aj prostatickú a synoviálnu tekutinu).


Absorpcia

Ceftriaxón je kompletne biologicky dostupný po intramuskulárnom podaní s oneskoreným vrcholom plazmatických koncentrácií (okolo 80 mg/l) vyskytujúcim sa po 2 až 3 hodinách po aplikácii.


Distribúcia

Ceftriaxón je dobre distribuovaný do rôznych kompartmentov a tiež prechádza placentárnou bariérou. Stredný distribučný objem u zdravých dospelých je 0.13 l/kg.


Ceftriaxón sa reverzibilne viaže na albumín. Viaže sa na 95 % pri plazmatických koncentráciách nižších ako 100 mg/l s percentom viazanosti klesajúcim pri stúpajúcej koncentrácii (do 85 % pri plazmatickej koncentrácii ceftriaxónu 300 μg/ml ).


Sérové hladiny

Po 30-minútovej intravenóznej infúzii 1 g ceftriaxónu boli sérové hladiny ihneď po zastavení infúzie 123,2 μg/ml, a 94,81 μg/ml po 1,5 h, 57,8 μg/ml po 4 h, 20,2 μg/ml po 12 h a 4,6 μg/ml po 24 hodinách od začiatku infúzie.

Následne po intramuskulárnej injekcii 1 g ceftriaxónu dosahovali sérové koncentrácie množstvo 79,2 μg/ml po 1.5 hodine a neskoršie 58,2 µg/ml 4 h, 35,5 µg/ml 12 h a 7,8 μg/ml 24 h po injekcii.


Ceftriaxón prechádza cez zapálené mozgové obaly novorodencov, dojčiat a detí. V cerebrospinálnom likvore sú v čase približne do 4 hodín dosahované vrcholové koncentrácie 18 mg/l po dávke 50-100 mg/kg intravenózne. U dospelých pacientov s meningitídou sú terapeutické koncentrácie dosahované po 2-24 hodinách pri dávke 50 mg/kg.


Ceftriaxón prechádza cez placentu a je v nízkych koncentráciách vylučovaný do materského mlieka.


Biotransformácia

Ceftriaxón nie je metabolizovaný systémovo, ale je rozkladaný v tenkom čreve činnosťou baktérií.


Eliminácia

V rozsahu dávky od 0,15 do 3 g sa hodnoty eliminačného polčasu pohybujú od 6 do 9 hodín, celkový plazmatický klírens od 0,6–1,4 l/h a renálny klírens od 0,3–0,7 l/h.

50–60 % ceftriaxónu sa eliminuje v podobe nezmeneného liečiva do moču, kdežto zvyšok sa vylučuje prostredníctvom žlče do stolice v podobe mikrobiologicky inaktívnych metabolitov.

Ceftriaxón sa koncentruje v moči. Močové koncentrácie sú 5-10-krát vyššie ako plazmatické.

Ceftriaxón nemôže byť odstránený dialýzou. To platí tak pre hemodialýzu ako aj pre peritoneálnu dialýzu.


Vylučovanie močom prebieha prostredníctvom glomerulárnej filtrácie. Neuplatňuje sa žiadna tubulárna sekrécia. Z tohto dôvodu sa neočakáva vzostup sérových hladín pri súčasnom podaní probenecidu a v skutočnosti nebol zistený ani pri vysokom dávkovaní, napr. 1-2 g probenecidu.


Nelineárnosť

Farmakokinetika ceftriaxónu nie je lineárna so zreteľom na dávku. Táto nelineárnosť sa vysvetľuje od koncentrácie závislým poklesom väzbovosti na plazmatické proteíny, čo vedie k príslušnému vzostupu distribúcie a eliminácie.

S výnimkou eliminačného polčasu sú všetky farmakokinetické parametre dávkovo závislé. Opakované dávkovanie od 0,5 do 2 g vedie k 15 % –36 % nárastu hodnôt oproti jednej dávke.


Osobitné skupiny pacientov


Starší nad 75rokov:

Plazmatický eliminačný polčas ceftriaxónu je asi 2-3 násobne dlhší v porovnaní s mladými dospelými.


Novorodenci

U novorodencov od veku 3 dní dosahuje polčas ceftriaxónu v sére hodnoty približne 16 hodín, u novorodencov vo veku od 9 do 30 dní približne 9 hodín.


Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek a/alebo pečene:

Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek majú zvýšenú exkréciu ceftriaxónu do žlče. Pacienti so zhoršenou funkciou pečene vykazujú zvýšenú exkréciu ceftriaxónu obličkami. Plazmatický eliminačný polčas ceftriaxónu nie je v týchto skupinách pacientov takmer vôbec predĺžený.

Pacienti so súčasným zhoršením funkcií obličiek aj pečene môžu mať predĺžený plazmatický eliminačný polčas ceftriaxónu.

V terminálnom štádiu renálnej insuficiencie je polčas charakteristicky dlhší a dosahuje približne 14 hodín.


Farmakokinetika v špeciálnych klinických situáciách

V prvom týždni života je 80 % dávky vylučovanej močom. Po prvom mesiaci života toto percento klesá na podobnú úroveň ako majú dospelí. U detí mladších než 8 dní je priemerný polčas eliminácie zvyčajne 2-3 krát dlhší, než u mladých dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdii akútnej toxicity, toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity, neodhalili žiadne osobitné riziko pre človeka odlišné od už zmieneného v ostatných bodoch SPC.

U baranov bolo pozorované zníženie koncentrácie spermií, objemu a ich pohyblivosti pri dávke porovnateľnej alebo nižšej ako dávka pre človeka v mg/kg. Pri približne 20-násobku podávanej dávky u človeka nebol u potkanov pozorovaný vplyv na fertilitu alebo schopnosť reprodukcie. U myší, potkanov a primátov nebola pri dávke 20-krát, 20-krát a 3-krát vyššej ako u človeka pozorovaná embryo/fetálna toxicita alebo teratogenita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Ceftriaxon Kabi 1 g neobsahuje žiadne pomocné ani konzervačné látky.


6.2 Inkompatibility


Ceftriaxon Kabi 1 g nesmie byť riedený s inými roztokmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6. Zriedený roztok sa nesmie pridávať k infúznym roztokom (cez hadicu infúznej súpravy) okrem tých roztokov, ktoré sú uvedené v časti 4.2!

Roztoky obsahujúce ceftriaxón sa nesmú miešať alebo pridávať k iným látkam. Z dôvodu možného vzniku precipitátov sa nemajú pre rozpúšťanie a ďalšie riedenie ceftriaxónu na intravenózne podanie používať roztoky obsahujúce kalcium (napr. Ringerov či Hartmannov roztok). Ceftriaxón sa nesmie miešať alebo podávať súčasne s roztokmi obsahujúcimi kalcium (pozri časti 4.2, 4.3, 4.4 a 4.8).


Nasledovné lieky nie sú kompatibilné s liekom Ceftriaxon Kabi 1 g:


 • Aminoglykozidy. Kvôli fyzikálno-chemickej inkompatibilite so všetkými aminoglykozidmi by nemal byť ceftriaxón podávaný v jednej striekačke alebo infúzii spolu s aminoglykozidmi. Oboje antibiotiká musia byť vpichnuté na odlišných miestach s použitím samostatných aplikačných súprav.

 • Roztoky obsahujúce iné antimikrobiálne prostriedky; ak sú použité súčasne, musia byť podávané oddelene. Boli zaznamenané údaje o inkompatibilite ceftriaxónu s amsakrínom, vankomycínom a flukonazolom.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Zriedený roztok:

Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná počas 12 hodín pri 25°C a počas 2 dní pri 2°C až 8 °C. Z mikrobiologického hľadiska by mal byť prípravok užitý ihneď. Ak nie je ihneď užitý, čas uchovávania a vonkajšie podmienky sú na zodpovednosti používateľa a bežne by nemali presiahnuť 24 h pri 2-8°C, pokiaľ riedenie prebiehalo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liekovky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku pozri časť 6.3.


 1. Druh obalu a obsah balenia


15 ml sklenená liekovka hydrolytickej triedy 2 alebo 3 (Ph. Eur.), zátka vyrobená z butylovej gumy s hliníkovým uzáverom.

veľkosti balenia: 5, 10 liekoviek.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu použitého lieku a zaobchádzanie s ním


Ceftriaxón sa nesmie miešať v jednej striekačke s akýmkoľvek iným liekom okrem 1 % roztoku hydrochloridu lidokaínu (iba na intramuskulárnu injekciu).


Zriedený roztok má byť pretrepaný až do 60 sekúnd aby bolo zaistené kompletné rozpustenie ceftriaxónu.


Intramuskulárna injekcia:

Ceftriaxone Kabi 1 g sa rozpustí v 3,5 ml 1 % roztoku hydrochloridu lidokaínu. Roztok treba podať hlbokou intragluteálnou injekciou.

Roztoky lidokaínu sa nemajú podávať intravenózne.


Intravenózna injekcia:

Ceftriaxone Kabi 1 g sa rozpustí v 10 vody na injekciu. Injekciu treba podávať najmenej počas 2-4 minút, priamo do žily alebo v hadičke na intravenóznu infúziu. Pre kompatibilitu pozri časť 4.2.


Zriedený roztok na injekciu je bledožltej farby, ktorá nenarúša účinnosť ani znášanlivosť lieku Ceftriaxon Kabi 1 g.

Zriedené roztoky treba vizuálne skontrolovať. Použité majú byť iba číre roztoky bez viditeľných častíc. Zriedený prípravok je iba na jedno použitie a akýkoľvek nepoužitý roztok musí byť znehodnotený.


Všetok nepoužitý liek alebo odpad sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0402/07-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24. októbra 2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 27.09.2013/bez obmedzenia platnosti


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013
- 17 -

Ceftriaxon Kabi 1 g