+ ipil.sk

Ceftriaxon Sandoz 1 g prášok na injekčný a infúzny roztokPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Ceftriaxon Sandoz 1 g prášok na injekčný a infúzny roztok

Ceftriaxon Sandoz 2 g prášok na injekčný a infúzny roztok


ceftriaxón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


Túto písom informáciu siuschovajte.Možno budepotrebné,abystesiju znovu prečítali.

Ak máteakékoľvekďalšieotázky, obráťtesanasvojho lekára,lekárnikaalebo zdravotnú sestru.

Tentoliekbolpredpísanýibavám. Nedávajteho nikomu imu. Môžemu uškodiť, dokonca

ajvtedy, akmárovnaképríznakyochoreniaako vy.

Aksau vásvyskytneakýkoľvek vedľajšíúčinok, obťtesanasvojho lekára, lekárnikaalebo zdravot sestru.To satýkaajachkoľvek vedľaích účinkov, ktoréniesúuvedenévtejto písomnejinformáciiprepoužívateľa. Pozričasť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ceftriaxon Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ceftriaxon Sandoz

3. Ako užívať Ceftriaxon Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ceftriaxon Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ceftriaxon Sandoz a na čo sa používa


Ceftriaxon Sandoz je antibiotikum, ktoré sa podáva dospelým a deťom (vrátane novorodencov). Pôsobí tak, že zabíja baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny.


Ceftriaxon Sandoz sa používa na liečbu infekcií


mozgu (meningitída).

pľúc.

stredného ucha.

bruchaabrušnejsteny(peritonitída).

mového traktu aobličiek.

kostía kĺbov.

kožealebo mäkkých tkanív.

krvi.

srdca.


Môže sa podávať:

na liečbu špecifických infekcií prenášaných pohlavným stykom (kapavka a syfilis),

na liečbu pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia), ktorí majú horúčku z dôvodu bakteriálnej infekcie,

na liečbu infekcií hrudníka u dospelých s chronickou bronchitídou,

na liečbu Lymskej choroby (zapríčinenej uštipnutím kliešťom) u dospelých a detí vrátane

novonarodených detí starších ako 15 dní,

na prevenciu infekcií počas chirurgického zákroku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajúCeftriaxon Sandoz


Nesmiete dostať Ceftriaxon Sandoz:

ak ste alergický na ceftriaxón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

ak máte náhlu alebo závažnú alergickú reakciu na penicilín alebo podobné antibiotiká (ako sú cefalosporíny, karbapenémy alebo monobaktámy). Prejavy zahŕňajú náhly opuch hrdla alebo tváre, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, náhly opuch rúk, chodidiel a členkov a závažnú výražku, ktorá sa vyvinie rýchlo.

ak ste alergický na lidokaín a plánujú vám podať Ceftriaxon Sandoz vo forme injekcie do svalu.


Ceftriaxon Sandozsa nesmiepodávať bábätkám:

akideo predčasnenarodenédieťa.

akjedieťanovorodenec(vo veku do 28 dní)amáurčitékrvproblémyalebo žltku (zožltnutiekožealebo očných bielok)alebomu budú podáv liekdo žily, ktorýobsahuje vápnik.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vám podajú Ceftriaxon Sandoz, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:

ak ste nedávno dostali alebo dostanete lieky, ktoré obsahujú vápnik,

ak ste nedávno mali hnačku po užití antibiotika. Ak ste niekedy mali problémy s črevami,

hlavne kolitídu (zápal čriev),

ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami,

ak máte žlčníkové alebo obličkové kamene,

ak máte iné ochorenia ako napríklad hemolytickú anémiu (zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže viesť k zožltnutiu kože a spôsobiť slabosť a pocit nedostatku vzduchu),

ak držíte diétu s nízkym príjmom sodíka.


Ak potrebujeteabsolvovať vyšetreniekrvialebo moču

AkdostávateCeftriaxon Sandozdlhodobo, možno budetemusieť absolvovať pravidelnévyšetreniekrvi. Ceftriaxon Sandozmôžeovplyvňovať sledky vyšetrenímočunaprítomnosť cukru avyšetreniekrvizme ako Coombsovtest. Akpôjdetenatakéto vyšetrenie:

informujte osobu, ktorá vám bude brať krv/moč o tom, že ste liečený Ceftriaxonom Sandoz.


Deti

Predtým, ako vaše dieťa dostane Ceftriaxon Sandoz, informujte lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru:

ak dieťa nedávno dostávalo alebo bude dostávať liek do žily s obsahom vápnika.


Iné lieky a Ceftriaxon Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte svojho lekára alebo lekárnika, predovšetkým ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • typ antibiotika nazývaný aminoglykozidy.

 • antibiotikum nazývané chloramfenikol (používaný na liečbu infekcií, hlavne očí).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Lekár zváži prínos vašej liečby Ceftriaxonom Sandoz oproti rizikám pre vaše dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ceftriaxon Sandoz môže spôsobiť závrat. Ak pociťujete závrat, neveďte vozidlá ani neobsluhujte nástroje ani stroje. Ak pociťujete tieto príznaky, poraďte sa so svojím lekárom.


3. Ako sa podáva Ceftriaxon Sandoz

Ceftriaxon Sandoz zvyčajne podáva lekár alebo zdravotná sestra. Môže sa podávať kvapkovou (intravenóznou infúziou) alebo vo forme injekcie priamo do žily alebo do svalu. Ceftriaxon Sandoz pripraví lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra a nebude sa miešať ani podávať súčasne s injekciami obsahujúcimi vápnik.


Zvyčajná dávka

Váš lekár určí správnu dávku Ceftriaxonu Sandoz. Dávka bude závisieť od závažnosti a typu infekcie; či užívate aj iné antibiotiká; od vašej telesnej hmotnosti a veku; ako fungujú vaše obličky a pečeň. Počet dní alebo týždňov, počas ktorých budete dostávať Ceftriaxon Sandoz, závisí od typu infekcie, ktorou trpíte.


Dospelí, starší pacienti a deti vo veku od 12 rokov s telesnou hmotnosťou 50 kilogramov (kg) alebo vyššou:

 • 1 až 2 g jedenkrát denne v závislosti od závažnosti a typu infekcie. Ak máte závažnú infekciu, váš lekár vám podá vyššiu dávku (až 4 g jedenkrát denne). Ak je vaša denná dávka vyššia ako 2 g, je možné ju podať ako jednu dávku jedenkrát denne alebo ako dve oddelené dávky.


Novorodenci, dojčatá a deti vo veku 15 dní až 12 rokov s telesnou hmotnosťou menej ako 50 kg:

 • 50-80 mg Ceftriaxonu Sandoz na každý kg telesnej hmotnosti dieťaťa jedenkrát denne v závislosti od závažnosti a typu infekcie. Ak máte závažnú infekciu, váš lekár vám podá vyššiu dávku až 100 mg na každý kg telesnej hmotnosti až maximálne 4 g jedenkrát denne. Ak je vaša denná dávka vyššia ako 2 g, je možné ju podať ako jednu dávku jedenkrát denne alebo ako dve oddelené dávky.

 • Deti s telesnou hmotnosťou 50 kg alebo vyššou majú dostať zvyčajnú dávku pre dospelých.


Novorodenci (0-14 dní)

 • 20 - 50 mg Ceftriaxonu Sandoz na každý kg telesnej hmotnosti dieťaťa jedenkrát denne v závislosti od závažnosti a typu infekcie.

 • Maximálna denná dávka nemá presiahnuť 50 mg na každý kg telesnej hmotnosti dieťaťa.


Osoby,ktorémajú problémy spečeňoua obličkami

Možno budetedostáv ivku ako jezvyčajdávka. Vášlekárrozhodne, koľko Ceftriaxonu Sandozpotrebujete,abudevásstarostlivo kontrolovať vzávislostiod závažnostiochoreniapečeneaobličiek.


Ak vámpodajú viacCeftriaxonu Sandoz, akomali

Akomylomdostanetevyššiu dávku ako jepredpísaná,okamžitekontaktujtesvojho lekáraalebo

najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnetepoužiť Ceftriaxon Sandoz

Ak vynecháteinjekciu, malibysteju dostať čo najskôr. Akjevšaktakmerčasnavašu ďalšiu

injekciu, zabudnutúinjekciu vynechajte. Neužívajtedvojsobnú dávku (dveinjekcienaraz),abyste nahradilivynechanú dávku.


Ak prestanetepoužívaťCeftriaxon Sandoz

Neukončujteliečbu Ceftriaxon Sandozom, pokivámto nenariadivášlekár. Akmáteakékoľvek ďalšieotázky týkajúcesapoužitiatohto lieku, opýtajtesasvojho lekáraalebo zdravotnejsestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Takako všetkylieky, ajtento liekmôžessobov vedľajšieúčinky, hocisaneprejaviau každého.

Vsúvislostis týmto liekomsamôžuvyskytnúť nasledujúcevedľajšieúčinky:


Závažalergickéreakcie(nezme,frekvenciu niejemožodhadnúť zdostupných údajov)

Ak mátezávažnú alergickúreakciu,okamžiteinformujtesvojholekára. Medziprejavy môžepatriť:

Náhlyopuchtváre, hrdla, pieralebo úst.To môžessobiť ťažkostisdýchanímalebo prehĺtaním.

Náhlyopuchrúk, chodidielačlenkov.


Závažkožvyrážky (nezme,frekvenciu niejemožodhadnúť zdostupných údajov)

Aksau vásvyskytnezávažnákožvyrážka, okamžiteinformujtesvojho lekára.

Medziprejavy môžepatriťzávažvyrážka,ktorásaobjavíhle,spľuzgiermialebo

olupovanímkožeamožnoajspľuzgiermivústach.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)

abnormality počtu bielych krviniek (ako je zníženie leukocytov a zvýšenie eozinofilov)

a krvných doštičiek (zníženie trombocytov).

riedka stolica alebo hnačka.

zmeny vo výsledkoch vyšetrení krvi na kontrolu funkcie pečene.

vyrážka.


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)

hubové infekcie (napríklad afta).

zníženie počtu bielych krviniek (granulocytopénia).

zníženie počtu červených krviniek (anémia).

problémy so zrážaním krvi. Medzi prejavy môže patriť ľahká tvorba podliatin a bolesť a opuch kĺbov.

bolesť hlavy.

závrat.

pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť.

pruritus (svrbenie).

bolesť alebo pocit pálenia pozdĺž žily, do ktorej sa podával Ceftriaxon Sandoz.

bolesť v mieste vpichu injekcie.

vysoká teplota (horúčka).

abnormálne testy funkcie obličiek (zvýšenie kreatinínu v krvi).


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb)

zápal hrubého čreva. Medzi prejavy môže patriť hnačka, zvyčajne s krvou a hlienom, bolesť žalúdka a horúčka.

ťažkosti s dýchaním (bronchospazmus).

hrboľatá vyrážka (žihľavka), ktorá môže pokrývať väčšiu časť tela, pocit svrbenia a opuch.

krv alebo cukor v moči.

opuch (hromadenie tekutiny).

triaška.


Neznáme (frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)

sekundárna infekcia, ktorá nemusí reagovať na skôr predpísané antibiotikum,

typ anémie, pri ktorej sú červené krvinky zničené (hemolytická anémia).

závažné zníženie počtu bielych krviniek (agranulocytóza).

kŕče

vertigo (pocit točenia).

zápalpodžalúdkovejžľazy (pankreatitída). Prejavyzahŕňajú silbolesť vžalúdku, ktorása šíridochrbta.

zápalslizniceúst(stomatitída).

zápaljazyka(glositída). Prejavyzahŕňajú opuch, sčervenanieabolestivosťjazyka.

problémyso žlčníkom,ktorémôžu ssobiť bolesť, pocitnevoľnostia nevoľnosť.

neurologickéochorenie, ktorésamôževyskytnúť u novorodencovso závažnou žltkou

(kernikterus).

problémysobličkamissobenénahromadenímceftriaxón-vápnikových so.Môžu

ssobiť bolesť primočeníalebonízky výdajmoču.

falošnepozitívny výsledokCoombsovho testu(testnaniektorékrvproblémy).

falošnepozitívny výsledoknagalaktozémiu (abnormálnatvorbacukru galaktózy).

Ceftriaxon Sandozmôžeinterferovať sniektorýmitypmitestovnaglukózu v krvi– poraďtesaso svomlekárom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ceftriaxon Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Roztoky sa majú použiť hneď po príprave.

Použiť sa majú len číre roztoky.

Po otvorení injekčných liekoviek sa má ich obsah ihneď použiť.

Injekčné liekovky uchovávajte vo vonkajšom obale.

Akékoľvek nepoužité injekčné alebo infúzne roztoky sa majú zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


Spôsob likvidácie: Nelikvidujte lieky odpadovou vodou ani domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ceftriaxon Sandoz obsahuje


Liečivo je 3,5 disodná soľ ceftriaxónu.


Každá 1 g injekčná liekovka obsahuje 1 g ceftriaxónu (vo forme 3,5 disodnej soli ceftriaxónu).

Každá 2 g injekčná liekovka obsahuje 2 g ceftriaxónu (vo forme 3,5 disodnej soli ceftriaxónu).


Liek neobsahuje žiadne ďalšie zložky.


Ako vyzerá Ceftriaxon Sandoz a obsah balenia


Ceftriaxon Sandoz 1,0 g: prášok na injekčný a infúzny roztok

Ceftriaxon Sandoz 2,0 g: prášok na injekčný a infúzny roztok


Ceftriaxon Sandoz je biely až žltkastý kryštalický prášok. Roztoky pripravené na použitie sú svetložlté až žltohnedé.


Nepoužívajte Ceftriaxon Sandoz ak spozorujete, že roztok nie je číry.


Ceftriaxon Sandoz je dostupný v nemocničnom balení po 1, 5 x 1, 10 x 1, 10, 25, 50 a 100 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: Ceftriaxon "Sandoz" 0.5 g trockenstechampulle

Ceftriaxon "Sandoz" 1 g trockenstechampulle

Ceftriaxon "Sandoz" 2 g trockenstechampulle

Belgicko: Ceftriaxone Sandoz 1 g

Ceftriaxone Sandoz 2 g

Česká republika: Ceftriaxon Sandoz 1 g

Dánsko: Ceftriaxon Sandoz

Estónsko: Ceftriaxone Sandoz

Fínsko: Ceftriaxon Sandoz, injektio/infuusiokuiva-aine liuosta varten, 1 g

Ceftriaxon Sandoz, injektio/infuusiokuiva-aine liuosta varten, 2 g

Nemecko: Ceftriaxon Sandoz 0,5 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Ceftriaxon Sandoz 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Ceftriaxon Sandoz 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

Maďarsko: Megion 500 mg por oldatos injekcióhoz

Megion 1000 mg por oldatos injekcióhoz/infúzióhoz

Megion 2000 mg por oldatos injekcióhoz/infúzióhoz

Taliansko: Ceftriaxone Sandoz GmbH 0,5 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione

Ceftriaxone Sandoz GmbH 1 g polvere per soluzione iniettabile/ per infusione

Ceftriaxone Sandoz GmbH 2 g polvere per soluzione iniettabile/ per infusione

Holandsko: Ceftriaxon Sandoz 0.5, poeder voor oplossing voor injectie 0,5 g

Ceftriaxon Sandoz 1, poeder voor oplossing voor injectie/infusie 1 g

Ceftriaxon Sandoz 2, poeder voor oplossing voor injectie/infusie 2 g

Poľsko: Lendacin 500 mg

Lendacin 1 g

Lendacin 2 g

Portugalsko: Ceftriaxona Sandoz 0,5 g pó para solução injectàvel

Ceftriaxona Sandoz 1 g pó para solução injectàvel /perfusão

Ceftriaxona Sandoz 2 g pó para solução injectàvel /perfusão

Slovenská republika: Ceftriaxon Sandoz 1 g prášok na injekčný a infúzny roztok

Ceftriaxon Sandoz 2 g prášok na injekčný a infúzny roztok

Slovinsko: Ceftriakson Lek 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje

Ceftriakson Lek 2 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje

Veľká Británia: Ceftriaxone 1 g Powder for Solution for Injection/Infusion

Ceftriaxone 2 g Powder for Solution for Infusion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 12/2014.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Spôsob a cesta podania Ceftriaxonu Sandoz:

Ceftriaxon Sandoz sa môže podať formou intravenóznej bolusovej injekcie, intravenoznej infúzie alebo intramuskulárnej injekcie po rekonštitúcii roztoku podľa pokynov nižšie.

Ceftriaxon Sandoz sa nesmie miešať v tej istej injekčnej striekačke s inými liekmi, okrem 1 % roztoku hydrochloridu lidokaínu (len na intramuskulárnu injekciu).


Na rekonštitúciu Ceftriaxonu Sandoz nepoužívajte rozpúšťadlá s obsahom vápnika, ako je Ringerov alebo Hartmannov roztok. Môžu sa vytvoriť čiastočky.


Intramuskulárna injekcia:

Ceftriaxon Sandoz 1 g sa má rozpustiť v 3,5 ml a Ceftriaxon Sandoz 2 g v 7,0 ml 1 % roztoku hydrochloridu lidokaínu. Injekcia sa má podať hlboko do svalu. Dávky vyššie ako 1 g sa majú rozdeliť a podať na viaceré miesta. Roztoky lidokaínu sa nesmú podávať intravenózne.

(Prečítajte si, prosím, upozornenia na použitie roztokov hydrochloridu lidokaínu v Súhrnoch charakteristických vlastností príslušných roztokov).


Intravenózna injekcia: Ceftriaxon Sandoz 1 g sa rozpustí v 10 ml vody na injekciu. Injekcia sa má podávať minimálne 2 ‑ 4 minúty priamo do žily alebo cez hadičku intravenóznej infúzie.


Intravenózna infúzia: 1 ‑ 2 g Ceftriaxonu Sandoz sa majú rozpustiť v 20 ‑ 40 ml niektorého z nasledujúcich infúznych roztokov bez obsahu kalcia:

 • 0,9 % roztok chloridu sodného

 • 0,45 % roztok chloridu sodného a 2,5 % roztok glukózy

 • 5 % alebo 10 % roztoku glukózy

 • 6 % roztoku dextránu v 5 % roztoku glukózy

 • 6 ‑ 10% infúzii hydroxyetylškrobu.


Pozri tiež nižšie uvedenú časť Miešateľnosť roztokov. Infúzia sa má podávať minimálne 30 minút.


Pri rekonštitúcii injekčného roztoku na intramuskulárne alebo intravenózne použitie sa mení biely až žltkastý kryštalický prášok na bledožltý až žltohnedý roztok.

Rekonštituovaný roztok sa musí skontrolovať vizuálne. Majú sa použiť len číre roztoky bez viditeľných čiastočiek. Rekonštituovaný roztok je určený len na jednorazové použitie a akýkoľvek nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


Miešateľnosť roztokov:

Roztoky s obsahom ceftriaxónu sa nemajú miešať s inými látkami ani pridávať k iným roztokom. Niektoré rozpúšťadlá obsahujúce kalcium (napr. Ringerov roztok alebo Hartmanov roztok) sa nemajú používať na rekonštitúciu ceftriaxónu ani na riedenie rekonštituovaného roztoku pred i.v. podaním kvôli možnej tvorbe precipitátov. Ceftriaxón sa nesmie miešať ani podávať súbežne s roztokmi obsahujúcimi kalcium.


Na základe údajov z literatúry je ceftriaxón inkompatibilný s amsakrínom, vankomycínom, flukonazolom a aminoglykozidmi.


8


Ceftriaxon Sandoz 1 g prášok na injekčný a infúzny roztok

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Ceftriaxon Sandoz 1 g prášok na injekčný a infúzny roztok

Ceftriaxon Sandoz 2 g prášok na injekčný a infúzny roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Ceftriaxon Sandoz 1 g prášok na injekčný a infúzny roztok:

Jedna injekčná liekovkaobsahuje: ceftriaxón (vo forme 3,5 disodnej soli ceftriaxónu) 1,0 g


Ceftriaxon Sandoz 2 g prášok na injekčný a infúzny roztok:

Jedna injekčná liekovkaobsahuje: ceftriaxón (vo forme 3,5 disodnej soli ceftriaxónu) 2,0 g


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


1,0 g: prášok na injekčný a infúzny roztok

2,0 g: prášok na injekčný a infúzny roztok


Injekčné liekovky obsahujúce biely až žltkastý prášok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ceftriaxón je indikovaný na liečbu nasledovných infekcií u dospelých a detí vrátane novorodencov narodených v termíne (od narodenia):


 • bakteriálna meningitída

 • pneumónia získaná v komunite

 • pneumónia získaná v nemocnici

 • akútny otitis media

 • intraabdominálne infekcie

 • komplikované infekcie močových ciest (vrátane pyelonefritídy)

 • infekcie kostí a kĺbov

 • komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

 • gonorea

 • syfilis

 • bakteriálna endokarditída


Ceftriaxon Sandoz sa môže používať:

 • na liečbu akútnej exacerbácie chronickej obštrukčnej choroby pľúcu dospelých

 • na liečbu diseminovanej Lymskej boreliózy (včasná (štádium II) a neskorá (štádium III)) u dospelých a detí vrátane novorodencov vo veku od 15 dní.

 • na predoperačnú profylaxiu infekcií v mieste chirurgického zákroku.


 • na liečbu neutropenických pacientov s horúčkou v prípade podozrenia na bakteriálnu infekciu.

 • na liečbu pacientov s bakterémiou, ktorá sa vyskytuje v súvislosti s ktoroukoľvek infekciou uvedenou vyššie alebo pri podozrení na ktorúkoľvek vyššie uvedenú infekciu.


Ceftriaxon Sandoz sa má podávať súbežne s inými antibakteriálnymi liečivami, pokiaľ možné spektrum baktérií spôsobujúcich infekcie nebude spadať do jeho spektra (pozri časť 4.4).

Je potrebné dodržiavať oficiálne lokálne usmernenia o vhodnom používaní antibakteriálnych liečiv.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávka závisí od závažnosti, citlivosti, lokalizácie a typu infekcie a od veku a od funkcie pečene a obličiek pacienta.


Dávky odporúčané v nižšie uvedených tabuľkách sú obvykle odporúčané dávky v týchto indikáciách. V obzvlášť závažných prípadoch sa majú zvážiť dávky na hornej hranici odporúčaného rozsahu.


Dospelí a deti vo veku od 12 rokov (≥ 50 kg)


Dávka ceftriaxonu*

*

Frekvencia liečby**

Indikácie

1-2 g

jedenkrát denne

Pneumónia získaná v komunite


Akútne exacerbácie chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Intraabdominálne infekcie

Komplikované infekcie močových ciest (vrátane pyelonefritídy)

2 g

jedenkrát denne

Pneumónia získaná v nemocnici

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

Infekcie kostí a kĺbov

2-4 g

jedenkrát denne

Liečba neutropenických pacientov s horúčkou v prípade podozrenia na bakteriálnu infekciu

Bakteriálna endokarditída

Bakteriálna meningitída

* Pri potvrdenej bakterémii sa majú zvážiť dávky na hornej hranici odporúčaného rozsahu.

** V prípade ak sa podávajú vyššie dávky ako 2 g denne, je potrebné zvážiť podávanie 2 x denne (po 12 hodinách)


Indikácie pre dospelých a deti vo veku od 12 rokov (≥ 50 kg), ktoré si vyžadujú špecifické dávkovanie:


Akútny otitis media

Ako jednorazová intramuskulárna dávka sa môže podať 1-2 g Ceftriaxonu Sandoz. Obmedzené údaje naznačujú, že v prípade, že pacient je ťažko chorý alebo predchádzajúca terapia je neúčinná, môže byť Ceftriaxon Sandoz účinný, keď sa podáva ako intramuskulárna dávka 1-2 g denne počas 3 dní.


Predoperačná profylaxia infekcií v mieste chirurgického zákroku

2 g vo forme jednorazovej predoperačnej dávky.


Gonorea

500 mg vo forme jednorazovej intramuskulárnej dávky.


Syfilis

Obvykle odporúčané dávky sú 500 mg -1 g jedenkrát denne, pri neurosyfilise sa zvyšuje na 2 g jedenkrát denne počas 10-14 dní. Odporúčania pre dávku v prípade syfilisu, vrátane neurosyfilisu, vychádzajú z obmedzených údajov. Je potrebné vziať do úvahy národné alebo miestne smernice.


Diseminovaná Lymská borelióza (včasná (štádium II) a neskorá (štádium III))

2 g jedenkrát denne počas 14-21 dní. Odporúčané trvanie liečby sa líši a je potrebné vziať do úvahy národné alebo miestne smernice.


Pediatrická populácia


Novorodenci, dojčatá a deti vo veku 15 dní až 12 rokov (< 50 kg)

Pre deti s telesnou hmotnosťou 50 kg alebo viac sa má podávať zvyčajné dávkovanie pre dospelých.


Dávkovanie ceftriaxónu*

Frekvencia podávania**

Indikácie

50-80 mg/kg

jedenkrát denne

Intraabdominálne infekcie

Komplikované infekcie močových ciest (vrátane pyelonefritídy)

pyelonefritídy)

Pneumónia získaná v komunite.

Pneumónia získaná v nemocnici


50-100 mg/kg

(max. 4 g)

jedenkrát denne

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

Infekcie kostí a kĺbov

Liečba neutropenických pacientov s horúčkou

v prípade podozrenia na bakteriálnu infekciu

80-100 mg/kg

(max. 4 g)

jedenkrát denne

Bakteriálna meningitída


100 mg/kg (max.

4 g)

jedenkrát denne

Bakteriálna endokarditída

* Pri potvrdenej bakterémii sa majú zvážiť dávky na hornej hranici odporúčaného rozsahu.

** V prípade ak sa podávajú vyššie dávky ako 2 g denne, je potrebné zvážiť podávanie 2 x denne (po 12 hodinách)


Indikácie pre novorodencov, dojčatá a deti vo veku 15 dní až 12 rokov (< 50 kg), ktoré si vyžadujú špecifické dávkovanie:


Akútny otitis media

Na úvodnú liečbu akútneho otitis media sa môže podať jednorazová intramuskulárna dávka 50 mg/kg Ceftriaxonu Sandoz. Obmedzené údaje naznačujú, že v prípade, že dieťa je ťažko choré alebo úvodná terapia je neúčinná, môže byť Ceftriaxon Sandoz účinný, keď sa podáva ako intramuskulárna dávka 50 mg/kg denne počas 3 dní.


Predoperačná profylaxia infekcií v mieste chirurgického zákroku

50-80 mg/kg vo forme jednorazovej predoperačnej dávky.


Syfilis

Obvykle odporúčané dávky sú 75-100 mg/kg (max. 4 g) jedenkrát denne počas 10-14 dní. Odporúčania pre dávku v prípade syfilisu, vrátane neurosyfilisu, vychádzajú z veľmi obmedzených údajov. Je potrebné vziať do úvahy národné alebo miestne smernice.


Diseminovaná Lymská borelióza (včasná (štádium II) a neskorá (štádium III))

50-80 mg/kg jedenkrát denne počas 14-21 dní. Odporúčané trvanie liečby sa líši a je potrebné vziať do úvahy národné alebo miestne smernice.


Novorodenci vo veku 0-14 dní

Ceftriaxon Sandoz je kontraindikovaný u predčasne narodených detí až do dosiahnutia veku 41 týždňov od poslednej menštruácie (gestačný vek + chronologický vek).


Dávkovanie ceftriaxónu*

Frekvencia podávania**

Indikácie

20-50 mg/kg

jedenkrát denne

Intraabdominálne infekcie

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

Komplikované infekcie močových ciest (vrátane pyelonefritídy)

Pneumónia získaná v komunite

Pneumónia získaná v nemocnici

Infekcie kostí a kĺbov

Liečba neutropenických pacientov s horúčkou v prípade podozrenia na bakteriálnu infekciu

50 mg/kg

jedenkrát denne

Bakteriálna meningitída

Bakteriálna endokarditída

* Pri potvrdenej bakterémii sa majú zvážiť dávky na hornej hranici odporúčaného rozsahu.

Maximálna denná dávka 50 mg/kg sa nemá prekročiť.


Indikácie pre novorodencov vo veku 0-14 dní, ktoré si vyžadujú špecifické dávkovanie:


Akútny otitis media

Na úvodnú liečbu akútneho otitis media sa môže podať jednorazová intramuskulárna dávka 50 mg/kg Ceftriaxonu Sandozu.


Predoperačná profylaxia infekcií v mieste chirurgického zákroku

20-50 mg/kg vo forme jednorazovej predoperačnej dávky.


Syfilis

Obvykle odporúčané dávky sú 50 mg/kg jedenkrát denne počas 10-14 dní. Odporúčania pre dávku v prípade syfilisu, vrátane neurosyfilisu, vychádzajú z veľmi obmedzených údajov. Je potrebné vziať do úvahy národné alebo miestne smernice.


Dĺžka liečby

Dĺžka liečby sa líši v závislosti od priebehu ochorenia. Podobne ako všeobecne pri antibiotickej liečbe, podávanie ceftriaxónu má pokračovať ešte 48-72 hodín po ústupe horúčky u pacienta alebo po dosiahnutí eradikácie baktérií.


Starší pacienti

Dávkovanie odporúčané pre dospelých si nevyžaduje žiadnu úpravu u starších pacientov za podmienky, že majú dostatočnú funkciu obličiek a pečene.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Dostupné údaje nenaznačujú potrebu úpravy dávky v prípade miernej alebo stredne závažnej poruchy funkcie pečene za podmienky, že renálna funkcia nie je porušená.


U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečenie nie sú k dispozícii žiadne údaje zo štúdií (pozri časť 5.2).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebné zníženie dávkovania ceftriaxónu za podmienky, že funkcia pečene nie je porušená. Len v prípade preterminálneho renálneho zlyhania (klírens kreatinínu < 10 ml/min) nemá dávkovanie ceftriaxónu prekročiť 2 g denne.

U pacientov podstupujúcich dialýzu nie sú potrebné žiadne ďalšie doplnkové dávky po dialýze. Ceftriaxón sa neeliminuje peritoneálnou dialýzou ani hemodialýzou. Kvôli bezpečnosti a účinnosti sa odporúča starostlivé klinické sledovanie.


Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene a poruchou funkcie obličiek

U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek a tiež pečene sa kvôli bezpečnosti a účinnosti odporúča starostlivé klinické sledovanie.


Spôsob podávania


Ceftriaxon Sandoz sa môže podávať intravenóznou infúziou počas minimálne 30 minút (odporúčaný spôsob podania), pomalou intravenóznou injekciou počas 5 minút alebo hlbokou intramuskulárnou injekciou . Intravenózna intermitentná injekcia sa podáva počas 5 minút najlepšie do veľkej žily. Intravenózne dávky 50 mg/kg alebo vyššie u dojčiat a detí vo veku do 12 rokov sa majú podávať infúziou. Intravenózne dávky u novorodencov sa majú podávať počas 60 minút na zníženie potenciálneho rizika bilirubínovej encefalopatie (pozri časť 4.3 a 4.4). Intramuskulárne injekcie sa majú podávať do pomerne veľkého svalu v rámci tela a nemá sa podávať viac ako 1 g na jedno miesto.

Ak intravenózny spôsob podania nie je možný, alebo pre pacienta nie je vhodný, je potrebné zvážiť intramuskulárne podanie. Pri dávkach vyšších ako 2 g sa má použiť intravenózne podanie.


Ak sa používa lidokaín ako rozpúšťadlo, výsledný roztok sa nemá nikdy podávať intravenózne (pozri časť 4.3). Je potrebné vziať do úvahy informácie v Súhrne charakteristických vlastností lieku lidokaín.


Ceftriaxón je kontraindikovaný u novorodencov (vo veku ≤ 28 dní), ak potrebujú (alebo sa predpokladá, že budú potrebovať) liečbu intravenóznymi roztokmi obsahujúcimi vápnik, vrátane kontinuálnych infúzií s obsahom vápnika ako je parenterálna výživa, z dôvodu rizika precipitácie ceftriaxón-vápnikových solí (pozri časť 4.3).


Na rekonštitúciu injekčných liekoviek ceftriaxónu ani na ďalšie riedenie rekonštituovanej injekčnej liekovky na intravenózne podanie sa nemajú používať rozpúšťadlá s obsahom vápnika (napr. Ringerov roztok alebo Hartmannov roztok), pretože sa môžu vytvárať precipitáty. K precipitácii ceftriaxón-vápnikových solí môže tiež dochádzať, keď sa ceftriaxón mieša s roztokmi obsahujúcimi vápnik pri podávaní spoločnou intravenóznou infúziou. Z tohto dôvodu sa ceftriaxón nesmie miešať ani súbežne podávať a roztokmi obsahujúcimi vápnik (pozri časti 4.3, 4.4 a 6.2).


Na predoperačnú profylaxiu infekcií v mieste chirurgického zákroku sa má ceftriaxón podávať 30 – 90 minút pred chirurgickým zákrokom.


Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na ceftriaxón, na ktorýkoľvek iný cefalosporín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Závažná precitlivenosť (napr. anafylaktická reakcia) na akýkoľvek iný typ betalaktámového

antibiotika (penicilíny, monobaktámy a karbapenémy) v anamnéze.


Ceftriaxón je kontraindikovaný u:

Predčasne narodených detí až do dosiahnutia 41 týždňov (gestačný vek + týždne života)*

Donosených novorodencov (do veku 28 dní):

 • s hyperbilirubinémiou, žltačkou alebo s hypoalbuminémiou alebo acidózou, pretože ide o stavy, pri ktorých dochádza k poruchám väzby bilirubínu*

 • ak potrebujú (alebo sa predpokladá, že budú potrebovať) liečbu intravenóznymi roztokmi obsahujúcimi vápnik alebo infúziami s obsahom vápnika z dôvodu rizika precipitácie ceftriaxón-vápnikových solí (pozri časti 4.4, 4.8 a 6.2).

* In vitro štúdie preukázali, že ceftriaxón môže vytesňovať bilirubín z jeho väzbových miest na sérovom albumíne, čo vedie k možnému riziku bilirubínovej encefalopatie u týchto pacientov.


Pred intramuskulárnou injekciou ceftriaxónu je potrebné vylúčiť kontraindikácie lidokaínu, ak sa používa roztok lidokaínu ako rozpúšťadlo (pozri časť 4.4). Pozri informácie v Súhrne charakteristických vlastností lieku lidokaínu, hlavne kontraindikácie.

Roztoky ceftriaxónu obsahujúce lidokaín sa nemajú nikdy podávať intravenózne.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypersenzitívne reakcie

Podobne ako u všetkých betalaktámových antibiotík sa zaznamenali závažné a príležitostne fatálne hypersenzitívne reakcie (pozri časť 4.8). V prípade závažných hypersenzitívnych reakcií sa musí liečba ceftriaxónom okamžite zastaviť a musia sa prijať zodpovedajúce núdzové opatrenia. Pred začiatkom liečby je potrebné zistiť, či má pacient v anamnéze závažné hypersenzitívne reakcie na ceftriaxón, na iné cefalosporíny alebo na ktorýkoľvek iný typ betalaktámu. Opatrnosť je potrebná, ak sa podáva ceftriaxón pacientovi s anamnézou nezávažnej hypersenzitivity na iné betalaktámy.


Zaznamenali sa závažné kožné nežiaduce reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm alebo Lyellov syndróm/toxická epidermálna nekrolýza); frekvencie týchto príhod však nie je známa (pozri časť 4.8).


Interakcie s liekmi obsahujúcimi vápnik


U predčasne narodených novorodencov a donosených novorodencov mladších ako 1 mesiac boli zaznamenané prípady fatálnych reakcií spojených s ceftriaxón-vápnikovými precipitátmi v pľúcach a obličkách. Z nich minimálne jedno dieťa dostávalo ceftriaxón a vápnik v rozdielnych časoch a prostredníctvom rozdielnych intravenóznych infúzií. V dostupných vedeckých údajoch nie sú žiadne hlásenia o potvrdených intravaskulárnych precipitáciách u iných pacientov, než sú novorodenci, liečených s ceftriaxónom a roztokmi obsahujúcimi vápnik alebo inými liekmi obsahujúcimi vápnik. In vitroštúdie preukázali, že u novorodencov je zvýšené riziko precipitácie ceftriaxón-vápnikových solí v porovnaní s inými vekovými skupinami.


U všetkých pacientov bez ohľadu na vek sa ceftriaxón nesmie miešať ani podávať súbežne s inými intravenóznymi roztokmi obsahujúcimi vápnik, ani prostredníctvom rozličných infúznych liniek alebo podaním infúzie do rôznych miest. Avšak u pacientov starších ako 28 dní sa môže ceftriaxón a roztoky obsahujúce vápnik podávať sekvenčne jeden po druhom za podmienky, že sa použijú infúzne linky do rôznych miest alebo že sa infúzne linky vymenia alebo prepláchnu fyziologickým roztokom medzi infúziami, aby sa zabránilo precipitácii. U pacientov vyžadujúcich kontinuálnu infúziu roztokov celkovej parenterálnej výživy obsahujúcej vápnik (total parenteral nutrition - TPN) môžu zdravotnícki pracovníci zvážiť použitie alternatívnej antibiotickej liečby, ktorá nepredstavuje podobné riziko tvorby precipitátov. Ak sa rozhodne, že liečba ceftriaxónom je nevyhnutná u pacientov na kontinuálnej výžive, môžu sa TPN roztoky a ceftriaxón podávať súbežne, i keď cez rozdielne infúzne linky do rôznych miest. Prípadne sa môže infúzia TPN roztokov prerušiť na dobu infúzie ceftriaxónu a infúzne linky prepláchnuť medzi podaním roztokov (pozri časti 4.3, 4.8, 5.2 a 6.2).


Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť Ceftriaxonu Sandoz u novorodencov, dojčiat a detí boli stanovené pre dávkovanie popísané v časti Dávkovanie a spôsob podávania (pozri časť 4.2). Štúdie preukázali, že ceftriaxón, rovnako ako iné cefalosporíny, môžu vytesňovať bilirubín z väzby na sérový albumín.

Ceftriaxon Sandoz je kontraindikovaný u nedonosených aj u donosených novorodencov (hlavne predčasne narodených) vystavených riziku rozvoja bilirubínovej encefalopatie (pozri časť 4.3).


Imunitne sprostredkovaná hemolytická anémia


U pacientov liečených cefalosporínovou triedou antibiotík vrátane Ceftriaxonu Sandoz sa pozorovala imunitne sprostredkovaná hemolytická anémia (pozri časť 4.8). Počas liečby Ceftriaxon Sandozom sa u dospelých aj u detí zaznamenali závažné prípady hemolytickej anémie, vrátane úmrtí.

Ak sa u pacienta vyvinie anémia počas liečby ceftriaxónom, je potrebné zvážiť diagnózu anémie spojenej s cefalosporínmi a vysadiť ceftriaxón až do zistenia etiológie.


Dlhodobá liečba


Počas dlhodobej liečby sa má v pravidelných intervaloch vyšetriť kompletný krvný obraz.


Kolitída/Prerastanie necitlivých mikroorganizmov


Počas liečby takmer všetkými antibiotikami, vrátane ceftriaxónu, sa zaznamenala kolitída súvisiaca s podávaním antibiotika a pseudomembranózna kolitída a ich závažnosť sa môže pohybovať od miernej až po fatálnu. Preto je dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov s hnačkou počas podávania ceftriaxónu alebo po jeho podaní (pozri časť 4.8). Je potrebné zvážiť vysadenie liečby ceftriaxónom a podávanie špecifickej liečby na Clostridium difficile. Lieky, ktoré inhibujú peristaltiku sa nemajú podávať.

Podobne ako pri iných antibiotikách, môžu sa vyskytnúť superinfekcie vyvolané necitlivými mikroorganizmami.


Závažná insuficiencia obličiek a pečene


V prípade závažnej insuficiencie obličiek a pečene sa odporúča dôkladné klinické sledovanie kvôli bezpečnosti a účinnosti (pozri časť 4.2).


Interferencia so sérologickým vyšetrením


Môže sa vyskytnúť interferencia pri Coombsovom teste, pretože Ceftriaxon Sandoz môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom testu. Ceftriaxon Sandoz môže tiež spôsobiť falošne pozitívne výsledky testov na galaktozémiu (pozri časť 4.8).

Neenzymatické metódy stanovenia glukózy v moči môžu mať tiež falošne pozitívne výsledky. Počas liečby Ceftriaxon Sandozom sa majú na stanovenie glukózy v moči použiť enzymatické metódy (pozri časť 4.8).


Sodík


Každý gram Ceftriaxonu Sandoz obsahuje 3,6 mmol sodíka. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.


Antibakteriálne spektrum


Ceftriaxón má obmedzené spektrum antibakteriálnej aktivity a nemusí byť vhodný pre použitie v monoterapii na liečbu niektorých typov infekcií, pokiaľ nebol potvrdený patogén (pozri časť 4.2). U polymikrobiálnych infekcií, kde medzi suspektné patogény patria organizmy rezistentné voči ceftriaxónu, sa má zvážiť podávanie ďalšieho antibiotika.


Použitie lidokaínu


V prípade, že sa ako rozpúšťadlo použije roztok lidokaínu, ceftriaxónové roztoky sa musia podať len formou intramuskulárnej injekcie. Pred použitím sa musia vziať do úvahy kontraindikácie lidokaínu, upozornenia a iné dôležité informácie, ktoré sú podrobne popísané v Súhrne charakteristických vlastností lieku lidokaínu (pozri časť 4.3). Roztok lidokaínu sa nemá nikdy podávať intravenózne.


Biliárna litiáza


Ak sa na sonograme spozorujú zatienenia, je potrebné vziať do úvahy možnosť precipitátov ceftriaxón-vápnikových solí. Pri sonografickom vyšetrení žlčníka sa pozorovali zatienenia, ktoré boli omylom považované za žlčníkové kamene a pozorovali sa častejšie pri dávkach ceftriaxónu 1 g denne a vyšších. Opatrnosť je potrebná hlavne u pediatrickej populácie. Tieto precipitáty vymiznú po prerušení liečby ceftriaxónom. Zriedkavo sa tieto ceftriaxónovo-vápnikové soli spájali so symptómami. V symptomatických prípadoch sa odporúča konzervatívna nechirurgická liečba a lekár má zvážiť prerušenie liečby ceftriaxónom na základe špecifického posúdenia prínosu a rizika(pozri časť 4.8).


Biliárna stáza


U pacientov liečených Ceftriaxon Sandozom sa zaznamenali prípady pankreatitídy, prípadne s etiológiou biliárnej obštrukcie (pozri časť 4.8). U väčšiny pacientov boli prítomné rizikové faktory biliárnej stázy a tvorby žlčového blata, napr. predchádzajúca hlavná liečba, závažné ochorenie a celková parenterálna výživa. Nie je možné vylúčiť úlohu ceftriaxónu ako spúšťača alebo pridruženého faktora biliárnej precipitácie súvisiacej s Ceftriaxon Sandozom.


Renálna litiáza


Zaznamenala sa renálna litiáza, ktorá bola reverzibilná po vysadení ceftriaxónu (pozri časť 4.8). V symptomatických prípadoch sa má urobiť sonografické vyšetrenie. Použitie u pacientov s anamnézou renálnej litiázy alebo s hyperkalciúriou má zvážiť lekár na základe špecifického posúdenia prínosu a rizika.


 1. Liekové a iné interakcie


Na rekonštitúciu injekčných liekoviek Ceftriaxonu Sandozani na ďalšie riedenie rekonštituovanej injekčnej liekovky na intravenózne podanie sa nemajú používať rozpúšťadlá s obsahom vápnika, ako sú Ringerov roztok alebo Hartmannov roztok, pretože sa môžu vytvárať precipitáty. K precipitácii ceftriaxón-vápnikových solí môže tiež dochádzať, keď sa ceftriaxón mieša s roztokmi obsahujúcimi vápnik pri podávaní spoločnou intravenóznou infúziou. Ceftriaxón sa nesmie podávať súbežne s intravenóznymi roztokmi obsahujúcimi vápnik, vrátane kontinuálnych infúzií obsahujúcich vápnik, ako je parenterálna výživa cez Y-spojku. Avšak u ostatných pacientov, okrem novorodencov, sa môže ceftriaxón a roztoky obsahujúce vápnik podávať sekvenčne jeden po druhom za podmienky, že sa infúzne linky dôkladne prepláchnu kompatibilným roztokom medzi infúziami. In vitro štúdie u dospelých a novorodencov s plazmou získanou z krvi pupočnej šnúry preukázali, že u novorodencov je zvýšené riziko precipitácie ceftriaxón-vápnikových solí (pozri časti 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 a 6.2).


Spoločné podávanie s perorálnymi antikoagulanciami môže zvyšovať antagonistické účinky proti vitamínu K a riziko krvácania. Odporúča sa časté sledovanie INR (International Normalised Ratio) a následna úprava dávkovania antagonistov vitamínu K podľa týchto výsledkov aj počas liečby ceftriaxónom aj po jeho ukončení (pozri časť 4.8).


Existujú protichodné dôkazy o potenciálnom zvýšení renálnej toxicity aminoglykozidov pri používaní s cefalosporínmi. V takýchto prípadoch sa odporúča dôkladné sledovanie hladín aminoglykozidov (a renálnej funkcie) v klinickej praxi.


V in vitro štúdii sa po podaní kombinácie chloramfenikol a ceftriaxón pozorovali antagonistické účinky. Klinický význam tohto nálezu nie je známy.


Nezaznamenali sa žiadne správy o interakcii medzi ceftriaxónom a perorálnymi liekmi obsahujúcimi vápnik ani o interakcii medzi intramuskulárnym ceftriaxónom a liekmi obsahujúcimi vápnik (intravenóznymi alebo perorálnymi).


V zriedkavých prípadoch môže byť u pacientov liečených ceftriaxónom falošne pozitívny Coombsov test.

Ceftriaxón, podobne ako iné antibiotiká, môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom testov na galaktozémiu.


Takisto neenzymatické metódy stanovenia glukózy v moči môžu mať falošne pozitívne výsledky. Z toho dôvodu sa počas liečby ceftriaxónom majú na stanovenie glukózy v moči použiť enzymatické metódy.


Nepozorovala sa žiadna porucha renálnej funkcie po súbežnom podaní vysokých dávok ceftriaxónu a silných diuretík (napr. furosemidu).


Súbežné podávanie probenecidu neznižuje elimináciu ceftriaxónu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Ceftriaxón prechádza placentárnou bariérou. Je iba obmedzené množstvo údajov o použití ceftriaxónu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame účinky z hľadiska embryonálneho/fetálneho, perinatálneho a postnatálneho vývoja (pozri časť 5.3). Ceftriaxón sa má podávať počas gravidity a predovšetkým počas prvého trimestra gravidity len v prípade, že prínos prevyšuje riziko.


Laktácia


Ceftriaxón sa vylučuje do ľudského mlieka v nízkych koncentráciách, avšak pri podávaní terapeutických dávok ceftriaxónu sa nepredpokladajú žiadne účinky u dojčených detí. Nie je však možné vylúčiť riziko hnačky a mykotickej infekcie slizníc. Je potrebné vziať do úvahy možnosť senzibilizácie. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu ceftriaxónom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


Fertilita


Reprodukčné štúdie nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu mužov alebo žien.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Počas liečby ceftriaxónom sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. závrat), ktoré môžu ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8). Pri vedení vozidiel a obsluhovaní strojov majú byť pacienti opatrní.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie ceftriaxónu sú eozinofília, leukopénia, trombocytopénia, hnačka, vyrážka a zvýšené hladiny pečeňových enzýmov.


Údaje na stanovenie frekvencie ADR (nežiaducich reakcií) ceftriaxónu pochádzajú z klinických štúdií.


Na klasifikáciu frekvencie bola použitá nasledujúca konvencia:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 - < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 - < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 - < 1/1 000)

Neznáme (z dostupných údajov sa nedajú určiť)


Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme a

Infekcie a nákazy


mykotická

infekcia

genitálneho traktu

pseudomembranózna

kolitídab

superinfekciab

Poruchy krvi a lymfatického systému

eozinofília

leukopénia

trombocytopénia

granulocytopénia

amia

koagulopatia


hemolytická anémiab agranulocytóza

Poruchy imunitného systému
anafylaktický šok anafylaktická reakcia anafylaktoidná reakcia hypersensitivitab

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy

závrat


Kŕče

Poruchy ucha a labyrintu
vertigo

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínabronchospaz-mus


Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačkab

riedka stolica

nausea

vracanie


pankreatitídab

stomatitída

glositída

Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny pečeňových enzýmovPrecipitácia v žlčníku kernikterus

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka

pruritus

urtikária

Stevensov -Johnsonov

syndrómb

toxická epidermálna nekrolýzab multiformný erytém , akútna generalizovaná exantematózna pustulóza

Poruchy obličiek a močových ciesthematúria

glykozúria

oligúria

precipitácia v obličkách

(reverzibilná)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


flebitída

bolesť v mieste podania injekcie

pyrexia

edém

zimnica


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšená hladina

kreatinínu v krvi


falošne pozitívny

výsledok

Coombsovho

testub

falošne pozitívny

výsledok testu na

galaktozémiub

falošne pozitívny

výsledok

stanovenia

glukózy

neenzymatický-mi

metódamib

a Na základe hlásení po uvedení lieku na trh. Keďže tieto reakcie sú hlásené dobrovoľne z populácie neznámej veľkosti, nie je možné spoľahlivo odhadnúť ich frekvenciu, preto sú zaradené ako neznáme.

b Pozri časť 4.4


Infekcie a nákazy

Hlásenia o hnačke po použití ceftriaxónu môžu súvisieť s Clostridium difficile. Je potrebné zahájiť vhodnú liečbu tekutinami a elektrolytmi (pozri časť 4.4).


Precipitácia ceftriaxón-vápnikových solí

U predčasne narodených detí a donosených novorodencov (vo veku do 28 dní), ktorí boli intravenózne liečení ceftriaxónom a vápnikom boli zriedkavo hlásené závažné a v niektorých prípadoch fatálne nežiaduce príhody. Po smrti sa pozorovala precipitácia ceftriaxón-vápnikových solí v pľúcach a obličkách. Vysoké riziko precipitácie u novorodencov je spôsobené malým objemom krvi a dlhším biologickým polčasom ceftriaxónu v porovnaní s dospelými (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).


Zaznamenali sa prípady precipitácie v obličkách, predovšetkým u detí starších ako 3 roky a u tých, ktoré boli liečené buď vysokými dennými dávkami (napr. ≥ 80 mg/kg/deň) alebo celkovými dávkami presahujúcimi 10 gramov a u tých, ktoré mali iné rizikové faktory (napr. obmedzený príjem tekutín alebo obmedzený pohyb na lôžku). Riziko tvorby precipitátov je zvýšené u imobilných alebodehydrovaných pacientov. Tieto prípady môžu byť symptomatické alebo asymptomatické, môžu viesť k renálnej insuficiencii a anúrii a po ukončení liečby ceftriaxónom sú reverzibilné (pozri časť 4.4).


Pozorovala sa precipitácia ceftriaxón-vápnikových solí v žlčníku, najmä u pacientov liečených s vyššími dávkami ako je odporúčaná štandardná dávka. Prospektívne štúdie u detí preukázali rôznu incidenciu precipitácie po intravenóznom podaní, v niektorých štúdiách vo viac ako 30 % prípadov. Zdá sa, že incidencia je nižšia pri pomalej infúzii (20-30 minút). Tento účinok je zvyčajne asymptomatický, ale v zriedkavých prípadoch je tvorba precipitátov sprevádzaná klinickými symptómami, ako sú bolesť, nauzea a vracanie. V týchto prípadoch sa odporúča symptomatická liečba.

Po ukončení liečby ceftriaxónom je precipitácia väčšinou reverzibilná (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania sa môže vyskytnúť nauzea, vracanie, hnačka. Koncentrácie ceftriaxónu nie je možné znížiť hemodialýzou ani peritoneálnou dialýzou. Neexistuje špecifické antidotum. Liečba predávkovania má byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, cefalosporíny tretej generácie, ATC kód: J01DD04.


Mechanizmus účinku


Ceftriaxón inhibuje syntézu bakteriálnej bunkovej steny po pripojení na proteíny viažuce penicilín (penicillin binding proteins - PBP). To spôsobí prerušenie biosyntézy bunkovej steny (peptidoglykanu), čo zapríčiní lýzu bakteriálnej bunky a jej odumretie.


Rezistencia


Bakteriálna rezistencia na ceftriaxón môže byť zapríčinená jedným alebo viacerými z nasledujúcich mechanizmov:

hydrolýza betalaktamázami, vrátane betalaktamáz s rozšíreným spektrom (extended-spectrum beta-lactamases - ESBL), karbapenemáz a Amp C enzýmov, ktoré môžu byť indukované alebo trvalo aktivované u niektorých aeróbnych gramnegatívnych bakteriálnych kmeňov.

znížená afinita proteínov viažucich penicilín k ceftriaxónu.

vonkajšia nepriepustnosť membrán u gramnegatívnych organizmov.

bakteriálne efluxné pumpy.


Hraničné hodnoty testovania citlivosti


Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) stanovené Európskou komisiou pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST) sú nasledovné:Patogén

Test rozpustnosti

(MIC, mg/l)

Citlivé

Rezistentné

Enterobacteriaceae

1

> 2

Staphylococcus spp.

a.

a.

Streptococcus spp.

(Groups A, B, C a G)


b.


b.

Streptococcus pneumoniae


0,5c.

> 2

Viridujúce streptokoky


0,5

>0,5

Haemophilus influenzae

0,12c.

> 0,12

Moraxella catarrhalis

1

> 2

Neisseria gonorrhoeae

0,12

> 0,12

Neisseria meningitidis

0,12 c.

> 0,12

Neprislúchajúci žiadnemu kmeňu

1d.

> 2

a. Citlivosť sa posudzuje podľa citlivosti na cefoxitín.

b. Citlivosť sa posudzuje podľa citlivosti na penicilín.

c. Izoláty s MIC ceftriaxónu vyššou ako je hraničná hodnota citlivosti sú zriedkavé a ak sa zistia, majú sa testovať znova a po ich potvrdení sa majú poslať do referenčného laboratória.

d. Hraničné hodnoty sa vzťahujú na dennú intravenóznu dávku 1 g x 1 a vysokú dávku minimálne 2 g x 1.


Klinická účinnosť voči špecifickým patogénom


Prevalencia získanej rezistencie sa u vybraných kmeňov môže líšiť geograficky a v čase. Informácie o lokálnej situácii rezistencie sú preto potrebné, najmä v prípadoch liečby závažných infekcií. Keď je lokálny výskyt rezistencie taký vysoký, že účinnosť ceftriaxónu v liečbe niektorých infekcií môže byť sporná, vyžaduje sa odborné posúdenie prípadu.


Bežne citlivé druhy
Grampozitívne aeróby


Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín) £

Koagulázo-negatívne stafylokoky (citlivé na meticilín) £

Streptococcus pyogenes (skupina A)

Streptococcus agalactiae (skupina B)

Streptococcus pneumoniae

Skupina viridujúcich streptokokov


Gramnegatívne aeróby


Borrelia burgdorferi

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoea

Neisseria meningitidis

Proteus mirabilis

Providencia spp.

Treponema pallidum

Druhy, pre ktoré získaná rezistencia môže byť problém


Grampozitívne aeróby


Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemolyticus+

Staphylococcus hominis+


Gramnegatívne aeróby


Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli%

Klebsiella pneumoniae%

Klebsiella oxytoca%

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Serratia marcescens.


Anaeróby


Bacteroides spp

Fusobacterium spp.

Peptostreptococcus spp

Clostridium perfringens

Inherentne rezistentné druhy


Gram-pozitívne aeróby


Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes


Gram-negatívne aeróby

Acinetobacter baumannii

Pseudomonas aeruginosa

Stenotrophomonas maltophilia


Anaeróby


Clostridium difficile


Iné

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

Ureaplasma urealyticum

£ Všetky styfylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na ceftriaxón

+ výskyt rezistencie >50% v aspoň jednej oblasti

% kmene produkujúce ESBL sú vždy rezistentné


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po intravenóznombolusovompodaní500 mga1 gceftriaxónu sadosahujú priemermaximálne plazmatickéhladinyceftriaxónu približne120a 200mg/l, v uvedenomporadí. Po intravenóznej infúzii500 mg, 1 g a2 gceftriaxónu sadosahujú plazmatickéhladinyceftriaxónu približne80, 150 a250 mg/l, v uvedenomporadí. Po intramuskulárnejinjekciisadosahujú približnepolovičné priemermaximálneplazmatickéhladinyako sú hodnotypozorovanépointravenóznompodaní ekvivalentnejdávky. Maximálnaplazmatickákoncentráciapojednorazovejintramuskulárnejvke 1 g jepribližne81 mg/la dosahujesa2 – 3hodinypo podaní.

Plochapod krivkou závislostiplazmatickejkoncentrácieod časupo intramuskulárnompodaníje

ekvivalentnáplochepod krivkou po intravenóznompodaníekvivalentnejvky.


Distribúcia


Distribučný objem ceftriaxónu je 7 – 12 l. Koncentrácie oveľa vyššie ako sú minimálne inhibičné koncentrácie väčšiny dôležitých patogénov sú detegovateľné v tkanivách vrátane pľúc, srdca, žlčových ciest/pečene, mandlí, stredného ucha a nosovej sliznice, kostí a v cerebrospinálnej, pleurálnej, prostatickej a synoviálnej tekutine. Po opakovanom podávaní sa pozoruje zvýšenie priemernej maximálnej plazmatickej koncentrácie (Cmax ) o 8 – 15 %; rovnovážny stav sa dosahuje vo väčšine prípadov v priebehu 48 – 72 hodín v závislosti od spôsobu podávania.


Penetrácia do špecifických tkanív


Ceftriaxón prechádza do meningov. Penetrácia je najväčšia pri zapálených meningoch. Priemerné maximálne koncentrácie ceftriaxónu v CSF u pacientov s bakteriálnou meningitídou dosahovali hodnotu až 25 % plazmatických hladín v porovnaní s 2 % plazmatických hladín u pacientov s nezapálenými meningami. Maximálne koncentrácie ceftriaxónu v CSF sa dosahujú približne 4-6 hodín po intravenóznej injekcii. Ceftriaxón prestupuje placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka v nízkych koncentráciách (pozri časť 4.6).


Väzba na proteíny

Cefriaxón sa reverzibilne viaže na albumín. Väzba na plazmatické proteíny je približne 95 % pri plazmatických koncentráciách nižších ako 100 mg/l. Väzba je saturovateľná a so stúpajúcou koncentráciou sa percento viazaného ceftriaxónu znižuje (až 85 % pri plazmatickej koncentrácii 300 mg/l).


Biotransformácia

Ceftriaxón nie je metabolizovaný systémovo; je však konvertovaný bakteriálnou flórou v tenkom čreve na neaktívne metabolity.


Eliminácia

Plazmatický klírens celkového ceftriaxónu (viazaného a neviazaného) je 10 – 22 ml/min. Renálny klírens je 5 – 12 ml/min. 50 – 60 % ceftriaxónu sa vylučuje v nezmenenej forme močom, predovšetkým glomerulárnou filtráciou, zatiaľ čo 40 – 50 % sa vylučuje v nezmenenej forme žlčou. Eliminačný polčas celkového ceftriaxónu u dospelých je približne 8 hodín.


Pacienti s poruchou obličiek alebo pečene


U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene je farmakokinetika ceftriaxónu len minimálne ovplyvnená s mierne zvýšeným polčasom (menej ako dvojnásobne), dokonca aj u pacientov so závažnou poruchu funkcie obličiek.


Relatívne nízke zvýšenie polčasu pri poruche funkcie obličiek sa vysvetľuje kompenzačným zvýšením nerenálneho klírensu, čo je dôsledkom zníženia väzby na proteíny a zodpovedajúceho zvýšenia nerenálneho klírensu celkového ceftriaxónu.


U pacientov s poruchou funkcie pečene sa nezvyšuje eliminačný polčas z dôvodu kompenzačného zvýšenia renálneho klírensu. To je zapríčinené aj zvýšením voľnej frakcie ceftriaxónu v plazme, čo prispieva k pozorovanému paradoxnému zvýšeniu celkového klírensu liečiva, so zvýšením distribučného objemu paralelne so zvýšením celkovému klírensu.


Starší pacienti


Priemerný eliminačný polčas sa zvyčajne u starších ľudí vo veku viac ako 75 rokov dvojnásobne až trojnásobne predlžuje v porovnaní s mladými dospelými pacientmi.


Pediatrická populácia


Polčas ceftriaxónu je u novorodencov predĺžený. Od narodenia do veku 14 dní môžu byť hladiny voľného ceftriaxónu ďalej zvýšené pôsobením faktorov, ako je znížená glomerulárna filtrácia a zmenená väzba na proteíny. V detstve je polčas nižší ako u novorodencov alebo dospelých. Plazmatický klírens a distribučný objem celkového ceftriaxónu sú vyššie u novorodencov, dojčiat a detí ako u dospelých.


Linearita/nelinearita


Farmakokinetika ceftriaxónu je nelineárna a všetky základné farmakokinetické parametre, okrem eliminačného polčasu, sú závislé od dávky, ak vychádzame z celkových koncentrácií liečiva, zvyšujú sa menej ako proporcionálne s dávkou. Nelinearita je zapríčinená saturáciou väzby na plazmatické proteíny a pozoruje sa preto pre celkový plazmatický ceftriaxón, nie však pre voľný (neviazaný) ceftriaxón.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah


Rovnako ako u iných betalaktámov, farmakokinetický-farmakodynamický index demonštrujúci

najlepšiu koreláciu účinnosti in vivo predstavuje percento dávkovacieho intervalu, v rámci ktorého je koncentrácia neviazaného liečiva vyššia ako je minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) ceftriaxónu pre individuálne cieľové kmene (t.j. %T > MIC).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách u zvierat sa dokázalo, že vysoké dávky ceftriaxón-vápnikových solí viedli k tvorbe konkrementov a precipitátov v žlčníku u psov a opíc, a taktiež sa zistilo, že sú reverzibilné.

Štúdie u zvierat nedokázali reprodukčnú toxicitu a genotoxicitu. Karcinogénne štúdie s ceftriaxónom sa neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Žiadne.


6.2 Inkompatibility


Roztoky s obsahom ceftriaxónu sa nemajú miešať s inými látkami ani pridávať k iným roztokom. Niektoré rozpúšťadlá obsahujúce kalcium (napr. Ringerov roztok alebo Hartmanov roztok) sa nemajú používať na rekonštitúciu ceftriaxónu ani na riedenie rekonštituovaného roztoku pred i.v. podaním kvôli možnej tvorbe precipitátov. Ceftriaxón sa nesmie miešať ani podávať súbežne s roztokmi obsahujúcimi kalcium (pozri časti 4.2, 4.3, 4.4 a 4.8).

Na základe údajov z literatúry je ceftriaxón inkompatibilný s amsakrínom, vankomycínom, flukonazolom a aminoglykozidmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Prášok na injekčný a infúzny roztok: 3 roky.

Rekonštituovaný roztok: Musí sa ihneď použiť.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Prášok na injekčný a infúzny roztok:

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale.


Rekonštituovaný roztok:

Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná počas 24 hodín pri 2-8 oC.


Z mikrobiologického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok použiť okamžite. Keď sa nepoužije okamžite, za dobu použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ, pričom doba použiteľnosti by nemala byť dlhšia ako 24 hodín pri 2-8 oC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu

1,0 g prášok na injekčný a infúzny roztok:

15 ml injekčné liekovky z bezfarebného skla hydrolytickej triedy odolnosti III uzavreté gumovou zátkou z halogénovaného butylu s hliníkovým viečkom a plastovým vyklápacím uzáverom.

2,0 g prášok na injekčný a infúzny roztok:

30 ml injekčné liekovky z bezfarebného skla hydrolytickej triedy odolnosti III uzavreté gumovou zátkou z halogénovaného butylu s hliníkovým viečkom a plastovým vyklápacím uzáverom

alebo

50 ml injekčné liekovky z bezfarebného skla hydrolytickej triedy odolnosti II uzavreté gumovou zátkou z halogénovaného butylu s hliníkovým viečkom a plastovým vyklápacím uzáverom


Obsah balenia

Pre všetky sily lieku:

 • jednotlivé balenie obsahujúce 1 injekčnú liekovku

 • nemocničné balenie obsahujúce 5 x 1, 10 x 1 (zbalené), 10, 25, 50, 100 injekčných liekoviek


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Ceftriaxón sa nesmie miešať v tej istej injekčnej striekačke s inými liečivami, okrem 1% roztoku hydrochloridu lidokaínu (len na intramuskulárne podanie).


Na rekonštitúciu Ceftriaxonu Sandoz nepoužívajte rozpúšťadlá s obsahom kalcia, ako je Ringerov alebo Hartmannov roztok. Môžu sa vytvoriť čiastočky.


Intramuskulárna injekcia: Ceftriaxon Sandoz 1 g sa má rozpustiť v 3,5 ml a Ceftriaxon Sandoz 2 g v 7,0 ml 1 % roztoku hydrochloridu lidokaínu. Injekcia sa má podať hlboko do svalu. Dávky vyššie ako 1 g sa majú rozdeliť a podať na viaceré miesta.

Roztoky lidokaínu sa nesmú podávať intravenózne.


Intravenózna injekcia: Ceftriaxon Sandoz 1 g sa rozpustí v 10 ml vody na injekciu. Injekcia sa má podávať minimálne 2 ‑ 4 minúty priamo do žily alebo cez hadičku intravenóznej infúzie.


Intravenózna infúzia: 1 ‑ 2 g Ceftriaxonu Sandoz sa majú rozpustiť v 20 ‑ 40 ml niektorého z nasledujúcich infúznych roztokov bez obsahu vápnika: 0,9 % roztok chloridu sodného, 0,45 % roztok chloridu sodného a 2,5 % roztok glukózy, 5 % alebo 10 % roztoku glukózy, 6 % roztoku dextránu v 5 % roztoku glukózy, 6 ‑ 10 % infúzii hydroxyetylškrobu. Pozri tiež informácie v časti 6.2. Infúzia sa má podávať minimálne 30 minút.


Pri rekonštitúcii injekčného roztoku na intramuskulárne alebo intravenózne použitie sa mení biely až žltkastý kryštalický prášok na bledožltý až žltohnedý roztok.

Rekonštituovaný roztok sa musí skontrolovať vizuálne. Majú sa použiť len číre roztoky bez viditeľných čiastočiek. Rekonštituovaný roztok je určený len na jednorazové použitie a akýkoľvek nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Ceftriaxon Sandoz 1 g prášok na injekčný a infúzny roztok: 15/0628/08-S

Ceftriaxon Sandoz 2 g prášok na injekčný a infúzny roztok: 15/0629/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26. novembra 2008

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20. augusta 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12/2014

19Ceftriaxon Sandoz 1 g prášok na injekčný a infúzny roztok