+ ipil.sk

CELEBREX 100 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľA


Celebrex100 mg

Celebrex200 mg

celekoxib

tvrdé kapsuly


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Celebrex a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Celebrex

 3. Ako užívať Celebrex

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Celebrex

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Celebrex a na čo sa používa


Celebrex pomáha zmierniť bolesť a opuchy zapríčinené degeneratívnym ochorením kĺbov (osteoartrózou, reumatoidnou artritídou alebo ankylozujúcou spondylitídou).


Celebrex patrí do skupiny liekov nazývaných selektívne inhibítory cyklooxygenázy-2 (COX‑2). Vo vašom organizme sa tvoria látky nazývané prostaglandíny. Niektoré prostaglandíny spôsobujú bolesť a opuch, zatiaľ čo iné pomáhajú chrániť sliznicu žalúdka. Celebrexznižuje množstvo prostaglandínov, ktoré spôsobujú bolesť a opuch. Neznižuje ochranný účinok prostaglandínov na žalúdok.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Celebrex


Neužívajte Celebrex:

 • keď ste alergický na celekoxib alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • keď máte potvrdené srdcové ochorenie a/alebo mozgovocievne ochorenie, napr. ak ste prekonali srdcový infarkt, mozgovú mŕtvicu, malú cievnu mozgovú príhodu (TIA = tranzitórny ischemický atak) alebo uzavretie ciev privádzajúcich krv do srdca alebo mozgu, alebo operáciu za účelom odstránenia uzavretia cievy alebo jeho premostenia pomocou bypassu

 • keď máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (ochorenie periférnych tepien) alebo ste mali operáciu na tepnách nôh

 • keď ste mali alergickú reakciu na skupinu liekov nazývaných “sulfónamidy”(napr. niektoré antibiotiká, ktoré sa môžu používať na liečbu infekcií)

 • keď ste mali nosové polypy alebo závažný opuch nosovej sliznice alebo akúkoľvek alergickú reakciu, ako je svrbivá kožná vyrážka, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, sťažené dýchanie alebo piskoty pri dýchaní po užití kyseliny acetylsalicylovej alebo iného lieku proti zápalu (nesteroidové antiflogistiká, NSAID)

 • keď v súčasnosti máte žalúdočné alebo dvanástnikové (duodenálne) vredy alebo krvácanie do žalúdka alebo čriev

 • keď máte zápal hrubého čreva (ulceróznu kolitídu) alebo črevnej sústavy (Crohnovu chorobu)

 • keď máte ťažké ochorenie pečene alebo obličiek

 • keď dojčíte

 • keď ste tehotná; ak chcete otehotnieť pokiaľ užívate Celebrex, musíte používať spoľahlivú antikoncepciu. Ak potrebujete viac informácií, poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Celebrex, obráťte sa na svojho lekára:

 • keď máte ochorenia, ktoré zvyšujú vaše riziko srdcového ochorenia, ako je vysoký

krvný tlak, cukrovka, vysoký cholesterol alebo keď fajčíte

 • keď ste predtým mali žalúdočné alebo duodenálne (črevné) vredy alebo krvácanie do žalúdka alebo čriev (neužívajte Celebrex, ak v súčasnosti máte vredy alebo krvácanie do žalúdka a čriev)

 • keď v rovnakom čase užívate ďalšie lieky (NSAID), iné ako kyselina acetylsalicylová, napr. ibuprofén alebo diklofenak. Použitiu týchto liekov sa treba vyhnúť.

 • keď máte ochorenie srdca, obličiek alebo pečene, váš lekár vás bude pravidelne kontrolovať

 • keď máte opuchy (zadržiavanie tekutín)

 • keď by ste mohli byť dehydrovaní, napríklad pri nevoľnosti alebo hnačke, alebo keď sa liečite diuretikami (odvodňovacie tablety)

 • keď užívate kyselinu acetylsalicylovú (dokonca aj nízke dávky), aby ste predišli riziku srdcového ochorenia

 • keď používate warfarín alebo iné lieky proti zrážaniu krvi (antikoagulanciá)

 • keď ste liečení pre infekciu alebo si myslíte, že máte infekciu, pretože Celebrex môže maskovať príznaky infekcie a zápalu

 • keď ste mali v minulosti prejavy alergie alebo závažnú kožnú reakciu na akýkoľvek liek

 • keď ste starší ako 65 rokov, možno vás lekár bude pravidelne kontrolovať


Podobne ako iné NSAIDs (napr. ibuprofén alebo diklofenak), aj tento liek môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku, a preto vás bude váš lekár pravidelne kontrolovať.


Po užití celekoxibu sa vyskytli prípady závažných pečeňových reakcií, vrátane zápalu pečene, poškodenia pečene a zlyhania pečene (niekedy so smrteľným dôsledkom alebo vyžadujúcim transplantáciu pečene). V týchto prípadoch sa väčšina závažných pečeňových reakcií vyskytla do jedného mesiaca po začatí liečby.


Celebrexmôže spôsobiť problémy s otehotnením. Informujte svojho lekára, ak plánujete otehotnieť alebo máte problémy s otehotnením (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

Iné lieky a Celebrex

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • ACE inhibítory alebo antagonisty receptorov pre angiotenzín II (používajú sa na vysoký krvný tlak a srdcové zlyhanie)

 • barbituráty (používajú sa na liečbu epilepsie/záchvatov a niektorých porúch spánku)

 • karbamazepín (používa sa na liečbu epilepsie/záchvatov a niektorých foriem bolesti alebo depresie)

 • cyklosporín a takrolímus (používajú sa na potlačenie činnosti imunitného systému, napr. po transplantácii)

 • dextrometorfán (používa sa v kombinovaných liekoch proti kašľu)

 • diuretiká (používajú sa na odvodnenie organizmu)

 • flukonazol a rifampicín (používajú sa na liečbu hubových a bakteriálnych infekcií)

 • lítium (používa sa na liečbu depresie)

 • metotrexát (používa sa na liečbu reumatoidnej artritídy, psoriázy a leukémie)

 • warfarín alebo iné antikoagulanciá (používajú sa na prevenciu tvorby krvných zrazenín)

 • iné lieky na liečbu depresie, porúch spánku, vysokého krvného tlaku, psychóz alebo nepravidelnej akcie srdca

 • neuroleptiká (používajú sa na liečbu niektorých duševných ochorení)


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Ak otehotniete počas liečby Celebrexom, prestaňte užívať Celebrexa požiadajte lekára o inú vhodnú liečbu.


Celebrexsa nesmie užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak pociťujete závraty alebo sa cítite unavený po užití Celebrexu, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, pokiaľ sa znovu nebudete cítiť normálne.


Celebrexobsahuje laktózu (druh cukru). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Celebrex


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


O dávke a dĺžke liečby rozhodne váš lekár, ktorý vám individuálne prispôsobí vašu dávku.

Pretože riziko vedľajších účinkov súvisiacich so srdcovými problémami sa môže zvýšiť s dávkou a dĺžkou liečby, je dôležité, aby ste užívali najnižšiu dávku, ktorá kontroluje vašu bolesť a nežívali Celebrexdlhšie ako je to nevyhnutné na kontrolu príznakov.


Kapsuly Celebrexu sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou. Celebrexmôžete užívať hocikedy s jedlom alebo bez jedla. Avšak skúste užívať Celebrexvždy v rovnakom čase.


Kontaktujte svojho lekára po dvoch týždňoch od začiatku liečby, ak nepocítite žiaden prínos.


Obvyklá odporúčaná denná dávka pri osteoartrózeje 200 mg, ktorú môže váš lekár zvýšiť na 400 mg, ak je to potrebné.

Zvyčajná dávka je:

 • jedna 200 mg kapsula jedenkrát denne alebo

 • jedna 100 mg kapsula dvakrát denne


Prireumatoidnej artritídeje zvyčajná dávka 200 mg denne, ktorú môže váš lekár zvýšiť na 400 mg, ak je to potrebné.

Zvyčajná dávka je:

 • jedna 100 mg kapsula dvakrát denne


Pri ankylozujúcej spondylitíde je zvyčajná dávka 200 mg denne, ktorú môže váš lekár zvýšiť na 400 mg, ak je to potrebné.

Zvyčajná dávka je:

 • jedna 200 mg kapsula jedenkrát denne alebo

 • jedna 100 mg kapsula dvakrát denne


Povedzte svojmu lekárovi, ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami, pretože môžete potrebovať nižšiu dávku Celebrexu.


Dospelí s hmotnosťou nižšou ako 50 kg: ak máte viac ako 65 rokov a máte hmotnosť nižšiu ako 50 kg, váš lekár vás bude starostlivo sledovať.


Použitie u detí a dospievajúcich:Celebrexje určený pre dospelých, nie je určený na použitie u detí.


Ak užijete viac Celebrexu, ako máte

Ak ste náhodou užili príliš veľa kapsúl,oznámte to čo najskôr svojmu lekárovi alebo lekárnikov alebo navštívte nemocnicu a vezmite si liek so sebou.


Ak zabudnete užiťCelebrex

Ak ste zabudli kapsulu užiť, užite ju hneď, ako si spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Celebrex

Náhle ukončenie liečby Celebrexom môže zhoršiť vaše príznaky, preto pokračujte v liečbe Celebrexom, kým vám lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať. Váš lekár vám povie, aby ste znížili dávku na niekoľko dní, kým úplne prestanete tento liek užívať.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vedľajšie účinky uvedené nižšie sa vyskytli u pacientov s artritídou užívajúcich Celebrex.


Prestaňte užívať kapsuly Celebrexu a informujte ihneď svojho lekára, ak máte:

 • alergickú reakciu, ako je kožná vyrážka, opuch tváre, piskoty pri dýchaní alebo ťažkosti pri dýchaní

 • srdcové problémy, ako je bolesť na hrudníku

 • kožné reakcie, ako je vyrážka, pľuzgiere alebo odlupovanie kože

 • závažnú bolesť žalúdka alebo akékoľvek príznaky krvácania do žalúdka alebo čriev, ako sú čierna alebo krvou sfarbená stolica alebo vracanie krvi

 • zlyhanie pečene (príznaky môžu zahŕňať nauzeu – pocit na vracanie, hnačku, žltačku –

vaša koža alebo očné bielka sa sfarbia dožlta)


Časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť viac ako 1 osobu zo 100, sú nasledovné:

 • zápal priedušiek, sinusitída (zápal prinosových dutín, upchaté alebo bolestivé

prínosové dutiny), infekcia horných dýchacích ciest, kašeľ, závraty

 • močové infekcie

 • nespavosť

 • vysoký krvný tlak (zhoršenie existujúceho vysokého krvného tlaku)

 • vracanie, bolesť žalúdka a brucha, hnačka, porucha trávenia, plynatosť

 • vyrážka, svrbenie

 • hromadenie tekutiny v tele s opuchmi členkov, nôh a/alebo rúk


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť menej ako 1 osobu zo 100, sú nasledovné:

 • nádcha, zápal hltana

 • anémia (zmeny červených krviniek, ktoré môžu spôsobiť únavu a dýchavičnosť)

 • zhoršenie alergie (precitlivelosť)

 • úzkosť, ospanlivosť

 • zvýšené svalové napätie

 • neostré videnie, hučanie v ušiach

 • palpitácie (búšenie srdca)

 • vred žalúdka, poruchy chrupu

 • abnormality funkcie pečene

 • svrbivá vyrážka (žihľavka), ekchymóza

 • príznaky podobné chrípke, opuch tváre

 • náhodné poranenie


Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť menej ako 1 osobu z 1 000, sú nasledovné:

 • znížený počet krvných doštičiek (zvýšená možnosť krvácania alebo modrín)

 • zmätenosť

 • zlyhanie srdca, zrýchlenie srdcového tepu, nepravidelný tep

 • sčervenanie

 • vred dvanástnika a pažeráku


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, ktorémôžu postihnúť až 1 používateľa z 10 000), sú nasledovné:

 • zápal pankreasu (môže spôsobiť bolesť žalúdka)

 • pretrhnutie čreva

 • bulózna dermatitída (zápalové ochorenie kože s tvorbou pľuzgierov)


V klinických štúdiách nesúvisiacich s artritídou alebo inými artritickými stavmi pri užívaní Celebrexu v dávke 400 mg až 800mg denne do 3 rokov sa vyskytli nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť viac ako 1 osobu z 10, sú nasledovné:

 • vysoký krvný tlak*

 • hnačka*


Časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť viac ako 1 osobu zo 100, sú nasledovné:

 • infekcia uší, fungálna infekcia (hubová infekcia)

 • infarkt myokardu, angína pektoris (bolesť na hrudi)

 • dýchavica

 • tráviace problémy: vracanie*, plynatosť, syndróm dráždivého čreva, gastroezofageálny reflux, nevoľnosť, divertikul)

 • zvýšenie hladín enzýmov pečene*

 • svalové kŕče

 • obličkové kamene

 • krvácanie z pošvy, zápal prostaty, zväčšenie prostaty

 • zvýšenie hmotnosti, zvýšenie kreatinínu v krvi,


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť menej ako 1 osobu zo 100, sú nasledovné:

 • žalúdočné problémy: žalúdočná infekcia

 • herpes zoster (pásový opar), kožné infekcie, infekcia rany, zapálené ďasná, bolesť v ústach, zápal ucha, bakteriálna infekcia

 • tukové hrudky na koži alebo na iných miestach (lipómy)

 • poruchy spánku

 • mozgová príhoda

 • zákal alebo krvácanie v oku zapríčiňujúce rozmazané alebo zhoršené videnie, zakrvácanie spojovky

 • strata sluchu

 • angína pektoris, nedostatočnosť aortálnej chlopne, ateroskleróza srdcových ciev, poruchy srdcového rytmu, hypertrofia srdcových komôr

 • hĺbková venózna trombóza (krvné zrazeniny zvyčajne v nohách, ktoré môžu zapríčiniť bolesť, opuch alebo začervenanie lýtka alebo problémy s dýchaním), hematóm

 • poruchy hlasu

 • krvácanie z hemoroidov, častý pohyb čriev, poruchy chrupu

 • alergické kožné reakcie

 • ganglión - uzlinová cysta (neškodný opuch kĺbov a šliach na rukách a nohách)

 • nadmerné močenie počas noci

 • citlivosť prsníkov, cysty vaječníkov, prejavy menopauzy, poruchy menštruácie

 • opuch

 • vysoké hladiny sodíka v krvi, vysoké hladiny draslíka v krvi, vysoké hodnoty hemoglobínu, zníženie hladiny testosterónu v krvi, zníženie hematokritu (pomer medzi objemom bunkovej časti krvi a objemom celej krvi)

 • zlomeniny dolných končatín, epikondylitída (zápalové ochorenie kĺbov), ruptúra (pretrhnutie) šlachy


Vedľajšie účinky označené hviezdičkou (*) sa vyskytli častejšie u pacientov užívajúcich Celebrexna prevenciu polypov hrubého čreva, než u pacientov s artritídou. Pacienti v týchto štúdiách užívali Celebrexvo vyšších dávkach dlhšiu dobu.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené po uvedení lieku na trh:


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť menej ako 1 osobu zo 100, sú nasledovné: zápal spojiviek, bolesť na hrudníku


Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť menej ako 1 osobu z 1 000, sú nasledovné: halucinácie, pľúcna embólia, krvácanie z tráviaceho traktu, zápal pečene,

zvýšená citlivosť kože na slnko (fotosenzitivita), zlyhanie obličiek, porucha rovnováhy elektrolytov (hyponatriémia), porucha menštruácie


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, ktorémôžu postihnúť až 1 používateľa z 10 000), sú nasledovné: anafylaxia (anafylaktická reakcia), krvácanie do mozgu, zápal mozgových blán (aseptická meningitída), strata chuti a strata čuchu, zápal ciev (vaskulitída), zlyhanie pečene, zápal pečene (fulminantná hepatitída), nekróza pečene, porucha vylučovania žlče (cholestáza), cholestatická hepatitída, žltačka, závažné kožné ochorenia (Stevensov‑Johnsonov syndróm, multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza, vyrážka s eozinofíliou a systémovými príznakmi spôsobená liekmi, akútna generalizovaná exantematóznapustulóza, exfoliatívna dermatitída), ochorenia obličiek (intersticiálna nefritída, nefrotický syndróm, lipoidná nefróza)


Neznáme vedľajšie účinky, ktorých výskyt nie je možné stanoviť na základe dostupných údajov:zníženie plodnosti u žien

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Celebrex


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a papierovej škatuľke po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Celebrexobsahuje

 • Liečivo je celekoxib.

Celebrex 100 mg obsahuje 100 mg celekoxibu v jednej tvrdej kapsule.

Celebrex200 mg obsahuje 200 mg celekoxibu v jednej tvrdej kapsule.


 • Ďalšie zložky sú želatína, monohydrát laktózy, nátriumlaurylsulfát, povidón K 30, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát a farbivo oxid titaničitý E171.

Celebrex100 mg obsahuje ešte farbivo hlinitý lak indigokarmínu E132 a Celebrex 200 mg obsahuje farbivožltý oxid železitý E172.


Ako vyzerá Celebrexa obsah balenia

Celebrex 100 mg: sú nepriehľadné biele kapsuly s dvoma modrými pruhmi označené nápisom 7767 a 100.

Celebrex 200 mg: sú nepriehľadné biele kapsuly s dvoma zlatými pruhmi označené nápisom 7767 a 200.


Liek je balený v blistroch.


Celebrex100 mgsa dodáva v baleniach po 10, 20, 30, 40, 50, 60 alebo 100 tvrdých kapsúl.

Celebrex 200 mgsa dodáva v baleniach po 10, 20, 30, 40, 50, 60 alebo 100 tvrdých kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Veľká Británia


Výrobca

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2014.


8CELEBREX 100 mg

Súhrn údajov o lieku


 1. Názov lieku


CelEbrex 100 mg

CelEbrex 200 mg

tvrdé kapsuly


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá kapsula obsahuje celekoxib 100 mg alebo 200 mg.


Pomocné látky so známym účinkom: monohydrát laktózy (149,7 mg v Celebrexe 100 mg a 49,8

mg v Celebrexe 200 mg).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Tvrdá kapsula


Celebrex 100 mg: Nepriehľadné biele kapsuly s dvoma modrými pruhmi označené nápisom 7767 a 100.

Celebrex 200 mg: Nepriehľadné biele kapsuly s dvoma zlatými pruhmi označené nápisom 7767 a 200.


 1. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická úľava pri liečbe osteoartrózy, reumatoidnej artritídy a ankylozujúcej spondylitídy.


Rozhodnutie predpísať selektívny COX-2 inhibítor musí byť podložené zhodnotením

celkového rizika pre individuálneho pacienta (pozri časti 4.3 a 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Keďže kardiovaskulárne riziko celekoxibu sa môže zvyšovať s dávkou a trvaním liečby, dĺžka liečby má byť čo možno najkratšia a má sa použiť najnižšia účinná denná dávka. Pacientova potreba úľavy od príznakov a jeho odpoveď na liečbu sa musia pravidelne prehodnocovať, zvlášť u pacientov s osteoartrózou (pozri časti 4.3, 4.4, 4.8 a 5.1).


Dávkovanie

Osteoartróza:Obvyklá odporúčaná denná dávka je 200 mg užívaná raz denne alebo v dvoch rozdelených dávkach. U niektorých pacientov s nedostatočnou úľavou od symptómov môže zvýšená dávka 200 mg dvakrát denne zvýšiť účinnosť. V prípade, že sa po dvoch týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti.


Reumatoidná artritída:Odporúčaná úvodná denná dávka je 200 mg užívaná v dvoch rozdelených dávkach. Dávka sa môže neskôr podľa potreby zvýšiť na 200 mg dvakrát denne. V prípade, že sa po dvoch týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti.


Ankylozujúca spondylitída:Odporúčaná denná dávka je 200 mg užívaná raz denne alebo v dvoch rozdelených dávkach. U niektorých pacientov s nedostatočnou úľavou od symptómov môže zvýšenie dávky na 400 mg raz denne alebo v dvoch rozdelených dávkachzvýšiť účinnosť. V prípade, že sa po dvoch týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, treba zvážiť iné terapeutické možnosti.


Maximálna odporúčaná denná dávka je 400 mg pre všetky indikácie.


Celekoxibsa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Staršie osoby (65 rokov):Tak ako u mladších dospelých, má sa použiť úvodná dávka 200 mg denne. Dávka sa môže neskôr podľa potreby zvýšiť na 200 mg dvakrát denne. Obzvlášť opatrne sa má postupovať u starších osôb s telesnou hmotnosťou menšou ako 50 kg (pozri časti 4.4a 5.2).


Poškodenie funkcie pečene:

U pacientov s mierne ťažkým poškodením pečene (Child-Pugh Class A) nie je potrebná úprava dávky.

U pacientov so stredne ťažkým poškodením pečene (Child-Pugh Class B) sa odporúča začať s najnižšou odporúčanou dávkou pre artritídu. Na pacientoch s ťažkým poškodením pečene (Child-Pugh Class C) neboli vykonané žiadné štúdie (pozri časti 4.3,4.4 a 5.2).


Poškodenie funkcie obličiek:Skúsenosti s celekoxibomu pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sú obmedzené, preto musia byť títo pacienti liečení s opatrnosťou (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2). U pacientov s ťažkým poškodením obličiek nie sú s liečbou žiadne klinické skúsenosti (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia:Celekoxibnie je určený na použitie u detí.


Pacienti s nízkou aktivitou CYP2C9 (slabí metabolizéri): U pacientov, u ktorých je známe alebo sa očakáva, že majú slabú aktivitu CYP2C9 založenú na genotypizácii alebo predchádzajúcej anamnéze s inými substrátmi CYP2C9 sa má celekoxib podávať s opatrnosťou z dôvodu zvýšeného rizika nežiaducich účinkov závislých od dávky. Má sa zvážiť redukcia dávky na polovicu najnižšej odporúčanej dávky (pozri časti 4.5 a 5.2).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok v anamnéze uvedených v časti 6.1.


Známa precitlivenosť na sulfonamidy.


Aktívny peptický vred alebo gastrointestinálne (GI) krvácanie.


Pacienti, u ktorých sa vyskytla astma, akútna rinitída, nosové polypy, angioneurotický edém, urtikária alebo iné reakcie podobné alergii po podaní kyseliny acetylsalicylovej alebo nesteroidových antiflogistík (NSAIDs) vrátane inhibítorov COX‑2 (cyklooxygenázy‑2).


V gravidite a u žien vo fertilnom veku, ak nepoužívajú účinnú antikoncepčnú metódu (pozri časť 4.5). Ukázalo sa, že celekoxib spôsobil malformácie u dvoch študovaných druhov zvierat (pozri časti 4.6 a 5.3). Nie je známe potenciálne riziko v gravidite u ľudí, ale nemožno ho vylúčiť.


Dojčenie (pozri časti 4.6 a 5.3).


Ťažká porucha funkcie pečene (sérový albumín <25 g/l alebo Childovo-Pughovo skóre ≥10).


Pacienti s poškodením funkcie obličiek s odhadovaným klírensom kreatinínu <30 ml/min.


Zápalové ochorenie čriev.


Kongestívne srdcové zlyhávanie (NYHA II-IV).


Potvrdená ischemická choroba srdca, ochorenie periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárne ochorenie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov liečených celekoxibom sa vyskytli komplikácie v hornej časti gastrointestinálneho traktu [perforácie, vredy alebo krvácanie (PUBs)], niektoré z nich so smrteľným zakončením. Opatrnosť sa odporúča pri liečbe pacientov s vysokým rizikom vývoja gastrointestinálnych komplikácií pri NSAIDs: u starších ľudí, pacientov užívajúcich súčasne akékoľvek iné NSAIDs alebo kyselinu acetylsalicylovú alebo u pacientov s predošlým gastrointestinálnym ochorením v anamnéze, ako je vred či GI krvácanie.


K ďalšiemu zvýšeniu rizika gastrointestinálnych nežiaducich účinkov celekoxibu (gastrointestinálne ulcerácie alebo iné gastrointestinálne komplikácie)dochádza, keď sa celekoxib podáva súčasne s kyselinou acetylsalicylovou (aj v nízkych dávkach). Významný rozdiel v GI bezpečnosti medzi liečbou selektívnymi COX‑2 inhibítormi + kyselinou acetylsalicylovou vs.NSAIDs + kyselinou acetylsalicylovou nebol v dlhodobých klinických štúdiách preukázaný (pozri časť 5.1).


Súbežnému užitiu celekoxibu a iných NSAID, ako kyselina acetylsalicylová, sa treba vyhnúť.

Zvýšený počet závažných kardiovaskulárnych príhod, najmä infarktu myokardu, sa vyskytol v dlhodobej placebom kontrolovanej štúdii u jedincov so sporadickými adenomatóznymi polypmi, ktorí boli liečení celekoxibom v dávkach 200 mg dvakrát denne a 400 mg dvakrát denne v porovnaní s placebom (pozri časť 5.1).


Keďže kardiovaskulárne riziko celekoxibu sa môže zvyšovať s dávkou a trvaním liečby, dĺžka liečby má byť čo možno najkratšia a má sa použiť najnižšia učinná denná dávka. Lekári a pacienti majú byť ostražití pokiaľ sa vyskytnú kardiovaskulárne príhody, dokonca aj vtedy, ak sa v minulosti nevyskytli. Pacienti majú byť informovaní o príznakoch a/alebo prejavoch vážnej kardiovaskulárnej toxicity a o krokoch, ktoré treba urobiť, keď sa vyskytne. Pacientova potreba úľavy od príznakov a jeho odpoveď na liečbu sa musia pravidelne prehodnocovať, zvlášť u pacientov s osteoartrózou (pozri časti 4.2, 4.3, 4.8 a 5.1).


Pacienti s významnými rizikovými faktormi vzniku kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) majú byť liečení celekoxibom až po starostlivom zvážení (pozri časť 5.1).


COX-2 selektívne inhibítory nie sú náhradou kyseliny acetylsalicylovej v profylaxii trombembolickej kardiovaskulárnej choroby, pretože nemajú vplyv na krvné doštičky. Preto sa antitrombocytárna liečba nemá ukončiť (pozri časť 5.1).


Ako pri iných liekoch, o ktorých je známe, že inhibujú syntézu prostaglandínov, sa aj u pacientov užívajúcich celekoxibpozorovala retencia tekutín a edémy. Preto sa celekoxib musí používať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou srdcového zlyhávania, s poruchou funkcie ľavej komory srdca alebo s hypertenziou a u pacientov s už prítomnými edémami z inej príčiny, pretože inhibícia syntézy prostaglandínov môže viesť k zhoršeniu funkcie obličiek a k retencii tekutín. Opatrnosť sa tiež vyžaduje u pacientov užívajúcich diuretiká alebo s iným rizikom hypovolémie.


Ako všetky NSAIDs, aj celekoxib môže spôsobiť začiatok hypertenzie alebo zhoršenie pre-existujúcej hypertenzie, čo môže spôsobiť zvýšenie výskytu kardiovaskulárnych príhod. Preto sa má tlak krvi starostlivo monitorovať na začiatku a počas celej liečby.


Zmenená funkcia obličiek alebo pečene a najmä srdcová dysfunkcia sú oveľa pravdepodobnejšie u starších ľudí, a preto musia byť títo pacienti pod zodpovedajúcim lekárskym dohľadom.


NSAIDs, vrátane celekoxibu, môžu zapríčiniť renálnu toxicitu. V klinickom skúšaní celekoxib preukazoval podobné účinky na obličky ako nesteroidové antiflogistiká použité ako komparátor. Pacienti, ktorí majú vysoké riziko renálnej toxicity, sú tí, ktorí majú poruchu funkcie obličiek, srdcové zlyhávanie, pečeňovú dysfunkciu, ktorí užívajú diuretiká,ACE inhibítory alebo antagonisty receptorov angiotenzínu II, alebo sú starší. Týchto pacientov treba počas liečby celekoxibom starostlivo monitorovať.


Počas liečby celekoxibom sa vyskytlo niekoľko prípadov ťažkých hepatálnych reakcií vrátane fulminantnej hepatitídy (niektoré s fatálnym dôsledkom), hepatálnej nekrózy a hepatálneho zlyhania (niektoré s fatálnym dôsledkom alebo vyžadujúcim transplantáciu pečene). Medzi týmito prípadmi hlásenými na začiatku liečby sa väčšina ťažkých nežiaducich hepatálnych príhod vyvinula počas jedného mesiaca po začatí liečby celekoxibom (pozri časť 4.8).


Ak počas liečby dôjde u pacienta k zhoršeniu ktorejkoľvek z vyššie uvedených funkcií orgánových systémov, majú sa vykonať potrebné opatrenia a má sa zvážiť ukončenie liečby celekoxibom.


Celekoxib inhibuje enzým CYP2D6. Hoci nie je silným inhibítorom tohto enzýmu, u individuálne dávkovo titrovaných liekov, ktoré sú metabolizované enzýmom CYP2D6, môže byť nutná redukcia dávky (pozri časť 4.5).


Pacienti, o ktorých sa vie, že majú nízku aktivitu CYP2C9, musia byť liečení s opatrnosťou (pozri časť 5.2).


Závažné kožné reakcie, niektoré z nich fatálne, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy, boli hlásené veľmi zriedkavo v spojitosti s používaním celekoxibu (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko týchto reakcií je u pacientov na začiatku liečby, vo väčšine prípadov nastupuje reakcia počas prvého mesiaca liečby. Závažné reakcie z precitlivenosti (anafylaxia a angioedém) boli hlásené u pacientov užívajúcich celekoxib (pozri časť 4.8). Zvýšené riziko závažných kožných reakcií alebo riziko reakcií z precitlivenosti môžu mať pacienti s alergiou na sulfonamidy alebo alergiou na akýkoľvek liek v anamnéze (pozri časť 4.3). Celekoxib sa musí vysadiť pri prvom príznaku precitlivenosti. Pri prvom objavení sa kožnej vyrážky, slizničných lézií alebo akéhokoľvek iného príznaku precitlivenosti, sa má liečba celekoxibom ukončiť.


Celekoxib môže maskovať horúčku a iné príznaky zápalu.


Závažné príhody krvácania sa vyskytli u pacientov so súbežnou liečbou warfarínom. Opatrne sa má postupovať pri kombinovaní celekoxibu s warfarínom a inými perorálnymi antikoagulanciami (pozri časť 4.5).


Kapsuly Celebrex100 mg a 200 mg obsahuje laktózu (149,7 mg resp. 49,8 mg). Pacienti so zriedkavými vrodenými problémami galaktózovej intolerancie, s laponským deficitom laktázy alebo s glukózo‑galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie

Antikoagulačná aktivita sa musí monitorovať,obzvlášť počas prvých dní po začatí liečby celekoxibomalebo pri zmenách dávky celekoxibu,u pacientov užívajúcich warfarín alebo iné antikoagulanciá, pretože takíto pacienti majú zvýšené riziko krvácavých komplikácií.Preto sa musí pacientom užívajúcim perorálne antikoagulanciá starostlivo monitorovať ich protrombínový čas INR, obzvlášť počas prvých dní po začatí liečby celekoxibomalebo pri zmenách dávky celekoxibu (pozri časť 4.4).

Boli hlásené príhody krvácania, niektoré z nich smrteľné, v súvislosti s predĺžením protrombínového času u pacientov, najmä u starších ľudí, užívajúcich celekoxib súčasne s warfarínom.


NSAIDs môžu znižovať účinok diuretík a antihypertenzív. Tak ako pri NSAIDs, riziko akútnej renálnej insuficiencie, ktorá je zvyčajne reverzibilná, môže byť zvýšené u niektorých pacientov s poruchou funkcie obličiek (napr. dehydratovaní pacienti, pacienti užívajúci diuretiká, alebo starší pacienti), keď sa ACE inhibítory alebo antagonisty receptorov pre angiotenzín II podávajú v kombinácii s NSAIDs, vrátane celekoxibu. Preto sa má táto kombinácia podávať s opatrnosťou, obzvlášť u starších ľudí. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a má sa zvážiť monitorovanie obličkových funkcií po začatí sprievodnej liečby, ako aj ďalej v pravidelných intervaloch.


V 28-dňovej klinickej štúdii u pacientov s hypertenziou v štádiu I a II užívajúcich lizinopril neviedlo podanie celekoxibu v dávke 200 mg dvakrát denne (BID) v porovnaní s liečbou placebom, ku klinicky signifikantému zvýšeniu stredného denného systolického alebo diastolického tlaku krvi, hodnoteného použitím 24-hodinového ambulantného monitorovania tlaku krvi. Medzi pacientami liečenými celekoxibom v dávke 200 mg BID, 48 % pacientov bolo považovaných za neodpovedúcich na lizinopril v čase finálnej klinickej návštevy (definované ako diastolický tlak krvi >90 mmHg alebo zvýšenie diastolického tlaku krvi > 10 % v porovnaní so základnou hodnotou) v porovaní s 27 % pacientov liečených placebom; tento rozdiel bol štatisticky signifikantný.


Súbežné podávanie NSAIDs a cyklosporínu alebo takrolímu pravdepodobne zvyšuje nefrotoxický účinok cyklosporínu a takrolímu. Pri súbežnom podávaní celekoxibua niektorého z týchto liekov sa musí monitorovať renálna funkcia.


Celekoxib samôže používať s nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej, ale nie je náhradou kyseliny acetylsalicylovej v kardiovaskulárnej profylaxii. V predložených štúdiách, tak ako pri iných NSAIDs, sa zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo iných gastrointestinálnych komplikácií ukázalo pri súčasnom podávaní celekoxibu s kyselinou acetylsalicylovou v nízkych dávkach v porovnaní s používaním samotného celekoxibu (pozri časť 5.1).


 1. Farmakokinetické interakcie

 1. Účinky celekoxibu na iné lieky

Celekoxibje inhibítor CYP2D6. Počas liečby celekoxibombola priemerná plazmatická koncetrácia CYP2D6 substrátu dextrometorfánu zvýšená o 136 %. Plazmatické koncentrácie liekov, ktoré sú substrátmi pre tento enzým, sa môžu zvýšiť, ak sa súčasne používa celekoxib. Lieky metabolizované CYP2D6 sú napríklad antidepresíva (tricyklické aj SSRI), neuroleptiká, antiarytmiká, atď. Dávka individuálne dávkovo titrovaných substrátov CYP2D6 si môže vyžadovať zníženie po začatí liečby celekoxibomalebo zvýšenie po ukončení liečby celekoxibom.


In vitroštúdie preukázali určitý potenciál celekoxibu inhibovať metabolizmus katalyzovaný CYP2C19. Klinický význam tohto in vitronálezu je nejasný. Lieky, ktoré sú metabolizované CYP2C19, sú napríklad diazepam, citalopram a imipramín.


V interakčnej štúdii celekoxib nemal klinicky významné účinky na farmakokinetiku perorálnych kontraceptív (1 mg norethisterónu / 35 µg etinylestradiolu).


Celekoxibneovplyvňuje farmakokinetiku fenytoínu, omeprazolu, metotrexátu, antacíd obsahujúcich hliník a horčík, tolbutamidu (substrát CYP2C9) alebo glibenklamidu v klinicky významnom rozsahu.


U pacientov s reumatoidnou artritídou nemal celekoxib štatisticky významný účinok na farmakokinetiku (plazmatický alebo renálny klírens) metotrexátu (v reumatologických dávkach). Avšak pri kombinovaní týchto dvoch liekov sa musí zvážiť adekvátne monitorovanie toxicity súvisiacej s metotrexátom.


Súčasné podávanie celekoxibuv dávke 200 mgdvakrát denne so 450 mg lítia dvakrát denne u zdravých jedincov viedlo k priemernému zvýšeniu Cmaxlítia o 16 % a AUC lítia o 18 %. Preto po začatí alebo ukončení podávania celekoxibu je potrebné pacientov liečených lítiom starostlivo monitorovať.


 1. Účinky iných liekov na celekoxib

U osôb, ktorí majú nízku aktivitu CYP2C9 a prejavujú zvýšenú systémovú expozíciu na celekoxib, súbežná liečba inhibítormi CYP2C9 môže mať za následok ďalšie zvýšenia v expozícii celekoxibu. Týmto kombináciam sa treba vyhnúť u osôb so známou nízkou aktivitou CYP2C9 (pozri časti 4.2 a 5.2).


Keďže celekoxib je prevažne metabolizovaný CYP2C9, u pacientov liečených flukonazolom sa má používať polovica odporúčanej dávky. Súčasné používanie celekoxibu v jednorazovej dávke200 mg a silného inhibítora CYP2C9 flukonazolu v dávke 200 mg raz denne viedlo k priemernému zvýšeniu Cmaxcelekoxibu o 60 % a zvýšeniu AUC o 130 %. Súčasné používanie induktorov CYP2C9, ako sú rifampicín, karbamazepín a barbituráty, môže plazmatické koncentrácie celekoxibu znižovať.


U ketokonazolu alebo antacíd sa nepozorovalo ovplyvnenie farmakokinetiky celekoxibu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku celekoxibu. Štúdie na zvieratách (potkanoch a králikoch) preukázali reprodukčnú toxicitu vrátane malformácií (pozri časti 4.3a 5.3). Možnosť rizika pre ľudí v gravidite nie je známa, ale nemožno ho vylúčiť. Celekoxib, tak ako iné lieky inhibujúce syntézu prostaglandínov, môže spôsobiť inerciu maternice a predčasné uzavretie ductus arteriosus počas posledného trimestra. celekoxibje kontraindikovaný v gravidite a u žien, ktoré môžu otehotnieť (pozri časti 4.3a 4.5). Ak žena otehotnie počas liečby, celekoxib sa musí vysadiť. Inhibícia syntézy prostagladínov môže mať nepriaznivý dopad na graviditu. Údaje z epidemiologických štúdií ukazujú na zvýšené riziko spontánnych potratov po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v skorom štádiu gravidity. U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov viedlo k zvýšenej strate oplodneného vajíčka pred a po zahniezdení.


Laktácia

Štúdie o vylučovaní celekoxibudo ľudského materského mlieka nie sú k dispozícii. Celekoxibsa vylučuje do mlieka dojčiacich potkanov v koncentráciách podobných plazmatickým. Ženy, ktoré užívajú celekoxib nesmú dojčiť.


Fertilita

Na základe mechanizmu účinku užívanie nesteroidných antiflogistík vrátane celekoxibu môže oneskoriť alebo zabrániť uvoľneniu ovariálnych folikúl, ktoré boli spájané s reverzibilnou neplodnosťou u niektorých žien. U žien, ktoré majú problém otehotnieť alebo ktoré podstupujú vyšetrenie neplodnosti, sa má zvážiť vysadenie nesteroidných antiflogistík.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti, ktorí pri užívaní celekoxibu pociťujú závraty, vertigo alebo ospanlivosť, sa majú vyvarovať vedeniu vozidiel a obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Klinické skúšania


1) Nežiaduce účinky uvedené v Tabuľke 1 boli hlásené s výskytom vyšším než 0,01 % a vyšším ako bol hlásený pre placebo počas 12‑placebom a/alebo aktívne kontrolovaných klinických skúšaniach počas 12 týždňov v dávke od 100 mg do 800 mg celekoxibu u dospelých. Nežiaduce účinky sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a zoradené podľa frekvencie. Frekvencia nežiaducich účinkov vychádza z najnovších klinických skúšaní u viac ako 38000 pacientov. Kategórie frekvencie výskytu sú definované ako:veľmi časté (> 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Tabuľka 1. Nežiaduce účinky v klinických skúšaniach u dospelých pacientov s bolesťou a zápalom s dennou dávkou od 50mg do 800mg


Frekvencia nežiaducich účinkov


Veľmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé

(< 1/10 000)

Infekcie a nákazyBronchitída, sinusitída, infekcia horných dýchacích ciest, infekcia močových ciest

Faryngitída, rinitídaPoruchy krvi a lymfatického systému
Anémia

Trombocytopénia


Poruchy imunitného systému
Zhoršenie alergie (precitlivenosť)Psychické poruchyInsomnia

Úzkosť

Zmätenosť


Poruchy nervovej sústavyZávrat

Hypertónia, somnolenciaPoruchy oka
Rozmazané videniePoruchy ucha a labyrintu
tinnitusPoruchy srdca a srdcovej činnosti
Palpitácie

Kongestívne zlyhanie srdca, arytmia, tachykardia


Poruchy cievHypertenzia (vrátane zhoršenia hypertenzie)


Sčervenanie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaKašeľ
Poruchy gastrointestinálneho traktuVracanie, abdominálna bolesť, hnačka, dyspepsia, plynatosť


Žalúdočný vred, poruchy chrupu

Vred dvanástnika a ezofágu

Perforácia čriev, pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest
Zvýšenie hladín enzýmov pečene (vrátane zvýšenej hladiny AST a ALT)Poruchy kože a podkožného tkanivaPruritus (vrátane generalizovaného pruritu), vyrážka

Urtikária, ekchymóza


Bulózna erupcia (bulózna dermatitída)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniaPeriférny edém

Opuch tváre, príznaky podobné chrípke (ochorenie podobné chrípke)Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu
Náhodné poranenie (zranenie)
2) Nežiaduce účinky uvedené v Tabuľke 2 boli hlásené u pacientov s výskytom vyšším ako bol hlásený pre placebo v dlhodobých skúšaniach prevencie polypov trvajúcich 3 roky v dávke od 400 mg do 800mg celekoxibu denne (pozri časť 5.1 Kardiovaskulárna bezpečnosť – dlhodobé štúdie zahŕňajúce osoby so sporadickými adenomatóznymi polypmi). Nežiaduce účinky sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a zoradené podľa frekvencie. Kategórie frekvencie výskytu sú definované ako:veľmi časté (> 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100).


Tabuľka 2. Nežiaduce účinky z dlhodobých klinických skúšaní prevencie polypov trvajúcich 3 roky pri dávke od 400mg do 800mg celekoxibu denneFrekvencia nežiaducich reakcií


Veľmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Infekcie a nákazyInfekcia uší, fungálna infekcia**

Helicobacter infekcia, herpes zoster, eryzipel, infekcia rany, infekcie gingívy, zápal labyrintu, bakteriálna infekcia

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov
Lipóm

Psychické poruchy
Poruchy spánku

Poruchy nervovej sústavy
Cievna mozgová príhoda

Poruchy oka
Hemorágia spojovky,

opacity v sklovci

Poruchy ucha a labyrintu
Strata sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnostiInfarkt myokardu, angína pektoris

Nestabilná angína pektoris, nedostatočnosť aortálnej chlopne, ateroskleróza koronárnej artérie, sínusová bradykardia, ventrikulárna hypertrofia

Poruchy ciev


Hypertenzia*


Hĺbková venózna trombóza, hematóm

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaDyspnoe

Dysfónia

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Hnačka*

Vracanie*, dysfágia, syndróm dráždivého čreva, gastroezofageálny reflux, nevoľnosť, divertikul


Hemoroidálna hemorágia, zvýšená črevná peristaltika, ulcerácie v ústach, stomatitída

Poruchy pečene a žlčových ciestZvýšenie hladín enzýmov pečene (vrátane zvýšenej hladiny AST a ALT*)


Poruchy kože a podkožného tkaniva
Alergická dermatitída

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaSvalové kŕče

Ganglión

Poruchy obličiek a močových ciestNefrolitiáza

Noktúria


Poruchy reprodukčného systému a prsníkovVaginálna hemorágia, zápal prostaty,

benígna hyperplázia prostaty


Cysta ovária, prejavy menopauzy, citlivosť prsníkov, dysmenorea

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Opuch


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšenie kreatinínu v krvi, zvýšenie špecifického prostatického antigénu, zvýšenie hmotnosti

Zvýšenie draslíka v krvi, zvýšenie sodíka v krvi, zníženie testosterónu v krvi, zníženie hematokritu, zvýšenie hemoglobínu


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu
Fraktúra chodidla, fraktúra dolných končatín, fraktúry, epikondylitída, ruptúra šlachy,

* Hypertenzia, vracanie, hnačka a zvýšenie hladín enzýmov pečene sú zahrnuté v Tabuľke 2 pretože boli hlásené častejšie v týchto štúdiách trvajúcich 3 roky v porovnaní s Tabuľkou 1, ktorá zahŕňa nežiaduce účinky zo štúdií trvajúcich 12 týždňov.


** Fungálne infekcie neboli primárne systémové.


Nežiaduce účinky zo sledovaní po uvedení lieku na trh


Nežiaduce účinky identifikované zo sledovaní po uvedení lieku na trh sú uvedené nižšie. Hoci tieto nežiaduce účinky boli identifikované ako reakcie zo sledovaní po uvedení lieku na trh, aby sa mohla určiť frekvencia, prihliadalo sa aj na údaje z klinických skúšaní. Frekvencia nežiaducich účinkov vychádza z najnovších klinických skúšaní u viac ako 38000 pacientov. Kategórie frekvencie výskytu sú definované ako:veľmi časté (> 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Poruchy imunitného systému:Veľmi zriedkavé: anafylaxia (anafylaktická reakcia)

Psychické poruchy:Zriedkavé: halucinácie

Poruchy nervového systému:Veľmi zriedkavé: cerebrálna hemorágia, aseptická meningitída, strata chuti a strata čuchu


Poruchy oka:Menej časté: konjunktivitída

Poruchy ciev:Veľmi zriedkavé: vaskulitída
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:Zriedkavé: pulmonárna embólia

Poruchy gastrointestinálneho traktu:Zriedkavé: gastrointestinálne krvácanie

Poruchy pečene a žlčových ciest:Zriedkavé: hepatitída; Veľmi zriedkavé: zlyhanie pečene, fulminantná hepatitída, nekróza pečene (pozri časť 4.4), cholestáza, cholestatická hepatitída, žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva:Zriedkavé: fotosenzitivita; Veľmi zriedkavé: Stevensov‑Johnsonov syndróm, multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza, vyrážka s eozinofíliou a systémovými príznakmi spôsobená liekmi (DRESS alebo syndróm precitlivenosti), akútna generalizovaná exantematóznapustulóza (AGEP), exfoliatívna dermatitída
Poruchy obličiek a močovej sústavy:Zriedkavé: akútne renálne zlyhanie (pozri časť 4.4), hyponatriémia; Veľmi zriedkavé: intersticiálna nefritída, nefrotický syndróm, lipoidná nefróza

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov:Zriedkavé: porucha menštruácie; Neznáme: zníženie plodnosti u žien (pozri časť 4.6 Fertilita, gravidita a laktácia)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:Menej časté: bolesť na hrudníku


Ženy, ktoré chcú otehotnieť sú vylúčené zo všetkých klinických skúšaní a teda použite údajov z databázy klinických skúšaní pre stanovenie frekvencie tohto nežiaduceho účinku bolo neopodstatnené.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú žiadne klinické skúsenosti s predávkovaním. Jednorazové dávky až do 1200 mg a viacnásobné dávky do 1200 mg dvakrát denne boli podávané zdravým dobrovoľníkom počas 9 dní bez klinicky významných nežiaducich účinkov. V prípade podozrenia na predávkovanie sa musíposkytnúť vhodná podporná liečebná starostlivosť, napr. vyprázdnenie obsahu žalúdka, lekársky dohľad a v prípade potreby zaviesť symptomatickú liečbu. Vzhľadom k pevnej väzbe na bielkoviny je nepravdepodobné, že liek možno účinne odstrániť z organizmu dialýzou.


5. Farmakologické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: nesteroidové antiflogistikum / koxib / celekoxib

ATC kód: M01AH01


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Celekoxibje v rozsahu klinickej dávky (200 – 400 mg denne) perorálny selektívny inhibítor cyklooxygenázy-2 (COX-2). V tomto rozsahu dávok nebola u zdravých dobrovoľníkov pozorovaná štatisticky významná inhibícia COX-1 (posudzovaná ex vivoako inhibícia tvorby tromboxánu B2[TxB2]).


Cyklooxygenáza je zodpovedná za tvorbu prostaglandínov. Identifikovali sa dve izoformy, COX-1 a COX-2. COX-2 je izoforma enzýmu, u ktorej sa preukázalo, že je indukovaná prozápalovými stimulmi a predpokladá sa aj jej primárna zodpovednosť za syntézu prostaglandínových mediátorov bolesti, zápalu a horúčky. COX-2 sa zúčastňuje ovulácie, implantácie a uzatvorenia ductus arteriosus, regulovania renálnych funkcií a funkcií centrálneho nervového systému (vyvolanie horúčky, vnímanie bolesti a kognitívne funkcie). Môže mať aj istú úlohu pri hojení vredov. U človeka bola izoforma COX-2 identifikovaná v tkanivách v okolí gastrických vredov, ale jej vzťah k hojeniu vredov nebol stanovený.


Rozdiel v antitrombocytárnej aktivite medzi niektorými COX-1 inhibujúcimi NSAIDs a COX-2 selektívnymi inhibítormi môže mať klinický význam u pacientov s rizikom tromboembolických reakcií. COX-2 selektívne inhibítory znižujú tvorbu systémového (a tým pravdepodobne aj endoteliálneho) prostacyklínu bez ovplyvnenia tromboxanu krvných doštičiek.


Celekoxib je diaryl-substituovaný pyrazol, chemicky podobný iným nearylamínovým sulfonamidom (napr. tiazidy, furosemid), ktorý sa však líši od arylamínových sulfonamidov (napr. sulfametoxazol a iné sulfonamidové antibiotiká).


Od dávky závislý účinok na tvorbu TxB2sa pozoroval po vysokých dávkach celekoxibu. Avšak v sérii malých štúdií s viacnásobnými dávkami 600 mg celekoxibu dvakrát denne (trojnásobok najvyššej odporúčanej dávky) u zdravých osôb nemal celekoxib žiadny účinok na agregáciu krvných doštičiek alebo čas krvácania v porovnaní s placebom.


Boli uskutočnené viaceré štúdie potvrdzujúce účinnosť a bezpečnosť v liečbe osteoartrózy, reumatoidnej artritídy a u ankylozujúcej spondylitídy. Celekoxibbol hodnotený v liečbe zápalu a bolesti pri osteoartróze kolena a bedra približne u 4 200 pacientov užívajúcich placebo alebo celekoxib počas 12 týždňov. Hodnotil sa tiež v liečbe zápalu a bolesti pri reumatoidnej artritíde približne u 2 100 pacientov užívajúcich placebo alebo celekoxib počas 24 týždňov. Celekoxib podávaný v denných dávkach 200 mg ‑ 400 mg poskytoval úľavu od bolesti počas 24 hodín od začiatku užívania.V klinických štúdiách s placebom a aktívnym komparátorom trvajúcich až 12 týždňov bol celekoxib hodnotený v symptomatickej liečbe ankylozujúcej spondylitídy u 896 pacientov. Celekoxib v týchto štúdiách v dávkach 100 mg dvakrát denne, 200 mg raz denne, 200 mg dvakrát denne a 400 mg raz denne potvrdil signifikantné zlepšenie bolestivosti, celkovej aktivity ochorenia a funkčného stavu u ankylozujúcej spondylitídy.


Bolo uskutočnených päť randomizovaných dvojito-zaslepených kontrolovaných štúdií s plánovanou endoskopiou hornej časti gastrointestinálneho traktu približne u 4 500 pacientov bez počiatočnej ulcerácie (dávky celekoxibu50 mg – 400 mg dvakrát denne). 12 týždňové endoskopické štúdie s celekoxibom (100 mg - 800 mg denne) boli spojené so signifikantne nižším rizikom gastroduodenálnych vredov v porovnaní s naproxénom (1 000 mg denne) a ibuprofénom (2 400 mg denne). Údaje boli v porovnaní s diklofenakom (150 mg denne) rozporné. V dvoch 12-týždňových štúdiách nebolo percento pacientov s endoskopickými gastroduodenálnymi ulceráciami preukazne odlišné medzi placebom a celekoxibomv dávkach200 mg dvakrát denne a 400 mg dvakrát denne.


V prospektívnej dlhodobej štúdii bezpečnosti (v trvaní 6 až 15 mesiacov, CLASS štúdia) dostávalo 5 800 pacientov s osteoartrózou a 2 200 pacientov s reumatoidnou artritídou 400 mg celekoxibu dvakrát denne (štvornásobok odporúčaných dávok pre osteoartrózu a dvojnásobok pre reumatoidnú artritídu), ibuprofén 800 mg trikrát denne alebo diklofenak 75 mg dvakrát denne (oba v teraputických dávkach). 22 % zaradených pacientov užívalo súčasne nízku dávku kyseliny acetylsalicylovej

(325 mg/deň) predovšetkým ako kardiovaskulárnu profylaxiu. V hlavnom konečnom cieli, ktorým boli komplikované vredy (definované ako gastrointestinálne krvácanie, perforácia alebo obštrukcia) nebol signifikantný rozdiel medzi celekoxibom a ibuprofénom alebo diklofenakom. Tiež v skupine s kombináciou NSAIDs nebol štatisticky významný rozdiel u komplikovaných vredov (relatívne riziko 0,77; 95 % I.S. 0,41 - 1,46; na základe celého trvania štúdie). Výskyt komplikovaných a symptomatických vredov, ktorý bol kombinovaným cieľom, bol signifikantne nižší v skupine s celekoxibom v porovnaní so skupinou s NSAIDs, relatívne riziko 0,66; 95 % I.S. 0,45 - 0,97, ale nebol signifikantný rozdiel medzi celekoxibom a diklofenakom. Pacienti užívajúci celekoxib a súčasne nízku dávku kyseliny acetylsalicylovej mali štvornásobne vyšší výskyt komplikovaných vredov v porovnaní s pacientami užívajúcimi samotný celekoxib. Výskyt klinicky signifikantných poklesov hemoglobínu (> 2 g/dl) potvrdených pri opakovanom testovaní bol signifikantne nižší u pacientov užívajúcich celekoxib v porovnaní so skupinou s NSAIDs, relatívne riziko 0,29; 95 % I.S. 0,17 - 0,48. Preukazne nižší výskyt týchto príhod s celekoxibom sa udržoval s použitím kyseliny acetylsalicylovej alebo bez nej.


V prospektívnej randomizovanej 24 týždňovej štúdii bezpečnosti u pacientov, ktorí boli vo veku 60 rokov alebo mali v anamnéze gastroduodenálne vredy (užívatelia ASA vylúčení) bolo percento pacientov so znížením hladiny hemoglobínu ( 20 g/l) a/alebo hematokritu ( 10 %), definovaného alebo predpokladaného GI pôvodu, nižšie u pacientov liečených celekoxibom 200 mg dvakrát denne (N=2 238) v porovnaní s pacientami liečenými diklofenakom SR 75 mg dvakrát denne plus omeprazol 20 mg jedenkrát denne (N2 246) (0,2 % vs. 1,1 % pre definovaný GI pôvod, p=0,004; 0,4 % vs. 2,4 % pre predpokladaný GI pôvod, p=0,0001). Výskyt klinicky manifestovaných GI komplikácií, ako sú perforácia, obštrukcia alebo hemorágia bol veľmi nízky bez rozdielov medzi liečebnými skupinami (4‑5/skupina).

Kardiovaskulárna bezpečnosť – dlhodobé štúdie zahŕňajúce osoby so sporadickými adenomatóznymi polypmi

Boli vykonané dve štúdie, ktoré zahŕňali osoby so sporadickým adenomatóznymi polypmi, s celekoxibom. Boli to. APC skúšanie (Adenoma Prevention with Celecoxib, APC) a PreSAP skúšanie (Prevention of Spontaneous Adenomatous Polyps). V APC skúšaní sa zistilo dávkovo závislé zvýšenie v zloženom koncovom ukazovateli kardiovakulárneho úmrtia, infarktu myokardu alebo mŕtvice (posudzovaná) s celekoxibom v porovnaní s placebom počas viac ako 3 rokov liečby. PreSAP skúšanie nepreukázalo štatisticky signifikantné zvýšenie rizika pre ten istý zložený koncový ukazovateľ.


V APC skúšaní boli relatívne riziká porovnávané s placebom pre zložený koncový ukazovateľ (posudzovaný) kardiovaskulárneho úmrtia, infarktu myokardu alebo mŕtvicu nasledovné 3,4 (95 % CI 1,4-8,5) s celekoxibom v dávke 400 mg dvakrát denne a 2,8 (95 % CI 1.1‑7,2) s celekoxibom v dávke 200 mg dvakrát denne. Kumulatívne pomery pre tento zložený koncový ukazovateľ po viac ako 3 rokoch boli 3,0 % (20/671 osôb) a 2,5 % (17/685 osôb) v porovnaní ku 0,9 % (6/679 osôb) pre placebo. Zvýšenia pre obidve skupiny s dávkami celekoxibu v porovnaní s placebom boli hlavne vzhľadom na zvýšený výskyt infarktu myokardu.


V PreSAP skúšaní, relatívne riziko porovnávané s placebom pre ten istý zložený koncový ukazovateľ (posudzovaný) bolo 1,2 (95 % CI 0,6-2,4) s celekoxibom v dávke 400 mg jedenkrát denne porovnávané s placebom. Kumulatívne pomery pre tento zložený koncový ukazovateľ po viac ako 3 rokoch liečby boli 2,3 % (21/933 osôb) a 1,9 % (12/628 osôb). Výskyt infarktu myokardu (posudzovaný) bol 1,0 % (9/933 osôb) s celekoxibom v dávke 400 mg jedenkrát denne a 0,6 % (4/628) s placebom.


Údaje z tretej dlhodobej štúdie, ADAPT ( The Alzheimer´s Disease Anti-inflammatory Prevention Trial) nepreukázali signifikantné zvýšenie kardiovaskulárneho rizika s celekoxibom v dávke 200 mg dvakrát denne v porovnaní s placebom. Výskyt infarktu myokardu bol 1,1 % (8/717 osôb) s celekoxibom v dávke 200 mg dvakrát denne a 1,2 % (13/1070 pacientov) s placebom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Celekoxibsa dobre absorbuje a dosahuje maximálne plazmatické koncentrácie približne po 2 ‑ 3 hodinách. Podávanie s jedlom (s vysokým obsahom tukov) spomaľuje absorpciu asi o 1 hodinu.


Eliminácia

Celekoxibsa z organizmu eliminuje predovšetkým metabolizmom. Menej ako 1 % podanej dávky sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Interindividuálna variabilita po expozícii celekoxibom je asi 10-násobná. V rozsahu terapeutického dávkovania vykazuje celekoxibdávkovo a časovo nezávislú farmakokinetiku. Celekoxib má priterapeutickej plazmatickej koncentrácii asi 97 %-nú väzbu na plazmatické bielkoviny a neviaže sa prednostnena erytrocyty. Eliminačný polčas je 8 - 12 hodín. Rovnovážne plazmatické koncentrácie sa dosahujú približne do 5 dní liečby. Farmakologicky účinná je východzia látka. Jej hlavné metabolity nájdené v obehu nemajú detegovateľnú COX-1 ani COX-2 aktivitu.


Biotransformácia

Celekoxibsa metabolizuje predovšetkým prostredníctvom cytochrómu P450 2C9. Zistili sa tri metabolity, neaktívne ako COX-1 alebo COX-2 inbibítory v ľudskej plazme, a to primárny alkohol, zodpovedajúca kyselina karboxylová a jej glukuronidové konjugáty.


Aktivita cytochrómu P450 2C9 je redukovaná u jednotlivcov s genetickým polymorfizmom vedúcim k redukcii enzymatickej aktivity ako u jednotlivcov s homozygotným polymorfizmom pre CYP2C9*3.


Vo farmakokinetickej štúdii celekoxibu v dávke 200 mg podanej jedenkrát denne zdravým dobrovoľníkom s genotypom buď CAP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3 alebo CYP2C9*3/*3 bol medián Cmaxa AUC 0-24 celekoxibu na 7. den priemerne 4-násobný a 7-násobný u osôb s genotypom CYP2C9*3/*3 v porovnaní s inými genotypmi. V troch samostatných jednodávkových štúdiách zahŕňajúcich celkovo 5 osôb s genotypom CYP2C9*3/*3 zvýšila jedna dávka AUC 0-24 priemerne 3‑násobne v porovnaní ku normálnym metabolizérom. Očakáva sa, že frekvencia hemozygotného genotypu *3/*3 je 0,3-1,0 % medzi rozdielnymi etnickými skupinami.


U pacientov, u ktorých je známe alebo sa očakáva, že majú slabú aktivitu CYP2C9 (slabí metabolizéri) založenú na predchádzajúcej anamnéze/skúsenosti s inými substrátmi CYP2C9, sa má celekoxib podávať s opatrnosťou (pozri časť 4.2).


Nezistili sa klinicky významné rozdiely vo farmakokinetických parametroch celekoxibu medzi staršou americkou černošskou populáciou a belochmi.


Staršie ženy (>65 rokov) majú plazmatickú koncentráciu celekoxibu zvýšenú približne o 100 %.


V porovnaní s osobami s normálnou funkciou pečene majú pacienti s miernym poškodením funkcie pečene zvýšenie Cmaxcelekoxibu priemerne o 53 % a AUC priemerne o 26 %.Zodpovedajúce hodnoty u pacientov so stredne ťažkým poškodenímfunkcie pečene boli 41 % a 146 %. Metabolická kapacita u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodenímnajlepšie korelovala s hodnotami ich albumínov. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene (sérový albumín 25 - 35 g/l) sa má liečba začať polovicou odporúčanej dávky. Pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene (sérový albumín < 25 g/l) neboli skúmaní, a preto je celekoxibv tejto skupine pacientov kontraindikovaný.


S celekoxibomu pacientov s poškodením funkcie obličiek je len málo skúseností. Farmakokinetika celekoxibusa neskúmala u pacientov s poškodením funkcie obličiek, významné zmeny sú však u týchto pacientov nepravdepodobné. Preto sa pri liečbe pacientov s poškodením funkcie obličiek odporúča opatrnosť. Ťažké poškodenie funkcie obličiekje kontraindikáciou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Konvenčné štúdie embryofetálnej toxicity preukázali od dávky závislý výskyt diafragmatickej hernie u potkaních plodov a kardiovaskulárnych malformácií u králičích plodov pri systémových hodnotách voľného celekoxibu približne 5-krát (potkan) a 3-krát (králik) vyšších, než sa dosahujú pri maximálnej odporúčanej dennej dávke pre človeka (400 mg). Diafragmatická hernia sa vyskytla aj v štúdii peri‑a postnatálnej toxicity u potkanov, vystavených expozícii počas obdobia organogenézy. V druhej štúdii pri najmenšej systémovej expozícii, kedy sa táto anomália vyskytla u jedného zvieraťa, bola odhadovaná hraničná hodnota v porovnaní s maximálnou odporúčanou dennou dávkou u ľudí trikrát vyššia.


U zvierat viedla expozícia celekoxibom v štádiu skorého embryonálneho vývoja k preimplantačným a postimplantačným stratám. Predpokladá sa, že tieto účinky súvisia s inhibíciou syntézy prostaglandínov.


Celekoxib sa vylučoval do materského mlieka potkanov. V peri- a postnatálnych štúdiách u potkanov bola pozorovaná toxicita u mláďat.


Predklinické údaje založené na konvenčných štúdiách genotoxicity alebo karcinogenity nepreukázali pre ľudí žiadne osobitné riziko okrem tých, ktoré sú uvedené v iných častiach Súhrnu charakteristických vlastností lieku. V dvojročnej štúdii toxicity sa u samcov potkanov po vysokých dávkach pozoroval vzostup neadrenálnej trombózy.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


CELEBREX 100 mg

monohydrát laktózy

nátriumlaurylsulfát

povidón K 30

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát

oxid titaničitý E171


Obal kapsuly :

želatína

oxid titaničitý E171

Potlač kapsuly:

hlinitý lak indigokarmínu E132


CELEBREX 200 mg:

monohydrát laktózy

nátriumlaurylsulfát

povidón K 30

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát

oxid titaničitý E171


Obal kapsuly:

želatína

oxid titaničitý E171


Potlač kapsuly:

žltý oxid železitý E172


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 oC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


 • priehľadné alebo nepriehľadné blistre PVC / aklar / hliníková fólia

 • priehľadné alebo nepriehľadné blistre PVC / hliníková fólia

 • hliníkové chladom tvarované blistre


Celebrex100 mg:

Balenia po 10, 20, 30, 40, 50, 60 alebo 100 tvrdých kapsúl.


Celebrex200 mg:

Balenia po 10, 20, 30, 40, 50, 60 alebo 100 tvrdých kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich

Kent CT13 9NJ

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Celebrex100 mg: 29/0039/99-S

Celebrex200 mg: 29/0040/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 7. júl 1999

Dátum posledného predĺženia registrácie: 9. február 2005


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014

15


CELEBREX 100 mg