+ ipil.sk

Celiprolol Vitabalans 200 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2009/03162, 2009/03163


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Celiprolol Vitabalans 200 mg filmom obalené tablety

Celiprolol Vitabalans 400 mg filmom obalené tablety

celiprololiumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Celiprolol Vitabalans a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Celiprolol Vitabalans

3. Ako užívať Celiprolol Vitabalans

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Celiprolol Vitabalans

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CELIPROLOL VITABALANS A NA ČO SA POUŽÍVA


Celiprolol Vitabalans patrí do skupiny liekov nazývaných beta-blokátory.


Celiprolol Vitabalans sa používa na liečbu hypertenzie (vysokého krvného tlaku) a na prevenciu záchvatov stabilnej angíny pektoris. Angína je bolesť na hrudi spôsobená znížením obsahu kyslíka v srdcovom svalstve (ischémia). Celiprolol Vitabalans má tiež vazodilatačný účinok, čo znamená, že tento liek rozširuje krvné cievy a následne znižuje krvný tlak v kľude a pri fyzickej námahe u pacientov s hypertenziou.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CELIPROLOL VITABALANS


Neužívajte Celiprolol Vitabalans

 • keď ste precitlivený alebo alergický na celiprololiumchlorid alebo na ktorékoľvek iné beta-blokátory, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

 • keď trpíte srdcovým zlyhaním a závažnou bradykardiou (srdcový pulz menej ako 50/min)

 • ak máte feochromocytóm (vysoký krvný tlak spôsobený nádorom, zvyčajne v blízkosti obličiek), ktorý sa nelieči

 • keď máte metabolickú acidózu (zvýšené hladiny kyseliny vo Vašej krvi)

 • keď trpíte pocitom napätia, bolesti na hrudi v kľude

 • keď máte nízky krvný tlak (hypotenziu)

 • keď trpíte zlyhaním obličiek

 • keď máte chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (obmedzenie prívodu vzduchu do priedušiek, ktoré nie je úplne vratné)

 • keď máte akútne epizódy astmy

 • keď trpíte bronchospazmom (náhlym stiahnutím svalstva stien priedušiek) alebo bronchiálnou astmou

 • keď máte problémy so srdcovým prevodom alebo rytmom

 • keď trpíte upchatím krvných ciev, vrátane problémov s krvným obehom, ktoré môžu spôsobiť tŕpnutie alebo zblednutie alebo omodrenie Vašich prstov na rukách a nohách

 • keď trpíte závažnou poruchou funkcie pečene

 • keď súbežne užívate špeciálne lieky na liečbu depresie, tzv. inhibítory MAO (s výnimkou inhibítorov MAO-B), napr. fenelzín


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Celiprolol Vitabalans

 • ak máte poruchu funkcie obličiek (klírens kreatinínu v rozmedzí od 15 do 40 ml/min)

 • ak máte poruchu funkcie pečene

 • ak ste starší pacient, Váš lekár Vás bude počas liečby celiprololom pravidelne sledovať

 • ak máte ischemickú chorobu srdca

 • ak máte poruchy periférneho obehu (intermitentnú klaudikáciu)

 • ak máte v chorobopise angínu pektoris (bolesť na hrudi)

 • ak trpíte pomalým srdcovým rytmom (bradykardia)

 • ak máte prvý stupeň srdcovej blokády (blokáda elektrických signálov, ktoré stimulujú kontrakcie srdcového svalstva)

 • ak máte cukrovku alebo zvýšenú funkciu štítnej žľazy

 • ak máte reverzibilnú obštrukčnú chorobu pľúc

 • ak ste niekedy trpeli psoriázou (kožným ochorením)

 • ak máte v chorobopise anafylaktické reakcie (náhla, život ohrozujúca alergická reakcia)

 • ak máte suché oči alebo vyrážku bez akejkoľvek zjavnej príčiny, liečba celiprololom sa má vysadiť postupne.


Ak podstupujete chirurgický zákrok alebo operáciu v celkovej anestézii, je potrebné informovať anesteziológa o liečbe Celiprololom Vitabalans.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinné prípravky alebo prírodné produkty, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Váš lekár má vedieť, predovšetkým, či užívate nasledujúce liečivá:

 • klonidín, hydrochlorotiazid a iné liečivá znižujúce krvný tlak

 • blokátory vápnikových kanálov (lieky na liečbu srdcových ochorení alebo vysokého krvného tlaku), napr. verapamil, diltiazem a nifedipín

 • antiarytmiká (lieky používané na liečbu nepravidelného srdcového rytmu), napr. dizopyramid, chinidín, flekainid a amiodarón

 • srdcové glykozidy (lieky na liečbu srdcových ochorení), napr. digoxín

 • inzulín a perorálne antidiabetiká (lieky na zníženie hladiny glukózy v krvi)

 • nesteroidné antiflogistiká (lieky na uvoľnenie zápalu a bolesti), napr. ibuprofen, indometacín

 • adrenalín (môže sa používať ako stimulátor srdca, na liečbu závažnej alergickej reakcie vrátane anafylaktického šoku)

 • teofylín (môže sa používať na liečbu astmy alebo chronickej bronchitídy)

 • tricyklické antidepresíva (môžu sa používať na liečbu depresie a úzkosti alebo chronickej bolesti), napr. amitriptylín, nortriptylín a doxepín

 • barbituráty (môžu sa používať na liečbu epilepsie), napr. fenobarbital

 • fenotiazíny (lieky používané pri špecifických duševných poruchách, závažnej nevoľnosti a bolestivých stavoch), napr. levomepromazín, chlórpromazín, flufenazín, perfenazín a pimozid.

 • inhibítory MAO (lieky na liečbu depresie), napr. fenelzín

 • cyklosporín (liek používaný na zabránenie odmietnutia orgánu po transplantácii, pri liečbe psoriázy, závažnej atopickej dermatitídy, reumatickej artritídy)

 • astemizol (antihistaminikum používané na liečbu alergických prejavov)

 • cisaprid (liek používaný na liečbu záhy a zápchy)

 • diergotamín, ergotamín (lieky používané na prevenciu a liečbu migrény)

 • sirolimus, takrolimus (lieky používané na zabránenie odmietnutia orgánu po transplantácii)

 • terfenadín (antihistaminikum používané na liečbu alergických prejavov)

 • lítium (liek používaný na liečbu špecifických mentálnych porúch)

 • inhibítory HMG-CoA reduktázy (t.j. statíny, lieky používané na zníženie cholesterolu)

 • antiepileptiká, napr. fenytoín

 • warfarín (liek používaný na zabránenie tvorby krvných zrazenín)

 • erytromycín, clarithromycin (antibiotiká, lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií)

 • ketokonazol a itrakonazol (lieky používané na liečbu hubových infekcií)

 • rifampicín (môže sa používať na liečbu tuberkulózy)

 • ľubovník bodkovaný (známy ako bylinná liečba depresie)


Užívanie Celiprolol Vitabalans s jedlom a nápojmi

Celiprolol Vitabalans sa podáva s pohárom vody minimálne polhodinu pred jedlom alebo dve hodiny po jedle.

Účinok celiprololu sa znižuje, keď sa podáva s jedlom.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Používanie celiprololu počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča. A to z toho dôvodu, že chýbajú dostatočné údaje o vystavení účinku tohto lieku počas tehotenstva alebo jeho vylučovaní do materského mlieka.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Je potrebné vziať do úvahy, že príležitostne sa môže objaviť závrat z vyčerpanosti. Ak pociťujete závrat alebo únavu, neveďte vozidlo ani neobsluhujte žiadne nástroje ani stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ CELIPROLOL VITABALANS


Vždy užívajte Celiprolol Vitabalans presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Celiprolol Vitabalans je určený pre dospelých.


Hypertenzia

Počiatočná dávke je 200 mg jedenkrát denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže zdvojnásobiť po 2 - 4 týždňových intervaloch a má sa stanoviť na základe individuálnej odpovede. Váš krvný tlak sa môže postupne znížiť a cieľový tlak sa môže dosiahnuť v priebehu niekoľkých týždňov.


Stabilná angína pektoris

Odporúčaná denná dávka je 200 mg. Ak je to potrebné, dávka sa môže zdvojnásobiť po 2 - 4 týždňových intervaloch a má sa stanoviť na základe individuálnej odpovede. Ak trpíte ochorením srdca a krvných ciev, odporúča sa postupné vysadenie liečby v priebehu 1 - 2 týždňov. Náhle prerušenie liečby môže u Vás vyvolať problémy so srdcom, predovšetkým keď trpíte ischemickým srdcovým ochorením.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Ak užijete viac Celiprolol Vitabalans, ako máte

Ak ste užili príliš veľa tohto lieku, okamžite vyhľadajte svojho lekára, pohotovosť alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.

Príznaky predávkovania sú bradykardia (pomalý pulz srdca), hypotenzia (nízky krvný tlak), akútna nedostatočnosť srdca a bronchospazmus.


Ak zabudnete užiť Celiprolol Vitabalans

Neužívajte dvojnásobnú (alebo väčšiu) dávku, aby ste nahradili vynechané dávky. Užite ďalšiu tabletu, vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Celiprolol Vitabalans

Hoci sa v klinických štúdiách nepozorovali žiadne nežiaduce účinky v dôsledku náhleho vysadenia celiprololu, liečba sa má znižovať postupne v priebehu 1 - 2 týždňov. Ak je to potrebné, v rovnakom čase sa má začať náhradná liečba na prevenciu zhoršenia angíny pektoris.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Celiprolol Vitabalans môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 používateľov zo 100):

 • únava, závrat, ospalosť

 • bolesť hlavy, zmätenosť, nervozita,

 • potenie

 • nespavosť, nočné mory

 • depresia, psychóza alebo halucinácie

 • necitlivosť a chlad končatín

 • nevoľnosť, vracanie, zápcha, hnačka

 • zníženie nízkeho krvného tlaku (hypotenzia), zníženie srdcového rytmu (bradykardia), náhla a krátkodobá strata vedomia (synkopa), palpitácie srdca, abnormality prevodu, srdcové zlyhanie

 • alergické kožné reakcie (sčervenanie, svrbenie, kožná vyrážka) a vypadávanie vlasov


Menej časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 používateľov z 1 000):

 • zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia) alebo malé krvácania do kože a slizníc (purpura)

 • svalová slabosť alebo chorobná vyčerpanosť, svalové kŕče

 • suché oči (je to dôležité vedieť pri nosení kontaktných šošoviek), zápal spojovky (konjunktivitída)

 • sucho v ústach


Zriedkavé (vyskytujúce sa u 1 až 10 používateľov z 10 000):

 • kŕč priedušiek (bronchospazmus), príznaky dýchavičnosti súvisiace s astmou (astmatická dýchavičnosť), zápalové ochorenie pľúc (intersticiálna pneumonitída)


Veľmi zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 používateľa z 10 000):

 • výskyt cukrovky (latentný diabetes mellitus) alebo zhoršenie existujúcej cukrovky

 • posilnenie existujúcej nezvyčajnej svalovej slabosti alebo vyčerpanosti (myasténia gravis)

 • zápal rohovky a spojovky oka (keratokonjunktivitída), problémy s videním

 • strata sluchu, tinitus (hučanie v ušiach)

 • posilnenie záchvatov u pacientov s angínou pektoris

 • poruchy periférnej cirkulácie (intermitentná klaudikácia, Raynaudov syndróm)

 • spustenie psoriázy (psoriasis vulgaris), zhoršenie príznakov psoriázy, vyvolanie psoriaziformných kožných vyrážok

 • dlhodobá chronická artropatia (mono‑ a polyartritída)

 • zhoršenie funkcie obličiek pri závažnej poruche obličiek

 • poruchy libida a potencie

 • nezvyčajné výsledky testov pečeňovej funkcie (transaminázy, ALT, AST) v krvi


Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

 • nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia), vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémia)

 • triaška (tremor), návaly horúčavy

 • suchosť vonkajšieho oka (xeroftalmia)

 • srdcové zlyhanie, zmeny srdcového rytmu (arytmie)

 • bolesť žalúdka (gastralgia)

 • vratný lupusový syndróm

 • impotencia

 • antinukleárne protilátky


U pacientov s hypertyreózou môžu byť klinické príznaky tyreotoxikózy (tachykardia a triaška) skryté.


Dlhotrvajúce závažné hladovanie alebo závažná fyzická záťaž môže viesť k hypoglykemickým stavom. Varovné znaky hypoglykémie (predovšetkým tachykardia a triaška) sa môžu oslabiť.


Lipidový metabolizmus sa môže narušiť. Pri zvyčajne normálnych hladinách celkového cholesterolu sa pozorovalo zníženie HDL-cholesterolu a zvýšenie triglyceridov v plazme.


U pacientov so sklonom k bronchoreakciám (najmä obštrukčnou chorobou pľúc) môže možné zvýšenie rezistencie dýchacích ciest spôsobiť dýchavičnosť.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CELIPROLOL VITABALANS


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Celiprolol Vitabalans obsahuje

Každá tableta obsahuje 200 mg alebo 400 mg celiprololiumchloridu.


Jadro tablety: ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, manitol (E 421), sodná soľ kroskarmelózy, bezvodý koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.

Obal tablety: ďalšie zložky sú polydextróza, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171) a makrogol 4000.


Ako vyzerá Celiprolol Vitabalans a obsah balenia

Celiprolol Vitabalans 200 mg: biele, obalené, okrúhle, vypuklé tablety s ryhou na jednej strane, s priemerom 10 mm.

Celiprolol Vitabalans 400 mg: biele, obalené, okrúhle, vypuklé tablety s ryhou na jednej strane, s priemerom 12 mm.


Veľkosť balenia: 30, 60 a 100 filmom obalených tabliet v obale na tablety.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

FÍNSKO

Tel: +358 3 615 600

Fax: +358 3 618 3130


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Fínsko,

Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko Celiprolol Vitabalans


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2010

6


Celiprolol Vitabalans 200 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2009/03162, 2009/03163


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Celiprolol Vitabalans 200 mg filmom obalené tablety

Celiprolol Vitabalans 400 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 200 mg alebo 400 mg celiprololiumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Celiprolol Vitabalans 200 mg: Biele, obalené, okrúhle, vypuklé tablety s ryhou na jednej strane, s priemerom 10 mm.

Celiprolol Vitabalans 400 mg: Biele, obalené, okrúhle, vypuklé tablety s ryhou na jednej strane, s priemerom 12 mm.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Hypertenzia.

 • Stabilná angína pektoris.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania: Perorálne použitie.

Celiprolol sa podáva s pohárom vody, minimálne polhodinu pred jedlom alebo dve hodiny po jedle.

Biologická dostupnosť celiprololu je narušená, keď sa podáva s jedlom.


Hypertenzia

Počiatočná dávka je 200 mg jedenkrát denne. Ak je odpoveď na liečbu nedostatočná, dávka sa môže zvýšiť po 2 - 4 týždňových intervaloch, až na 400 mg jedenkrát denne. Krvný tlak sa môže znižovať postupne a cieľový tlak sa môže dosiahnuť v priebehu niekoľkých týždňov.


Stabilná angína pektoris

Odporúčaná denná dávka je 200 mg. Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť po 2 - 4 týždňových intervaloch, až na 400 mg denne. U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením sa odporúča, aby sa liečba ukončila postupne v priebehu 1 - 2 týždňov. Náhle prerušenie liečby môže spôsobiť problémy so srdcom, predovšetkým u pacientov s ischemickým srdcovým ochorením (pozri časť 4.4).


Starší pacienti

K dispozícii sú len obmedzené údaje. Celiprolol sa má používať opatrne u starších pacientov (pozri časť 4.4).

Deti

Celiprolol sa neodporúča používať u detí kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti.


Porucha funkcie obličiek

Zvyčajne nie je potrebné znížiť dávku u pacientov s miernou renálnou insuficienciou. U pacientov s klírensom kreatinínu 15 - 40 ml/min sa má celiprolol používať s opatrnosťou a dávka sa má znížiť na 100 mg jedenkrát denne (pozri časti 4.4). Celiprolol je kontraindikovaný u pacientov s klírensom kreatinínu menej ako 15 ml/min (pozri časť 4.3).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene sú k dispozícii obmedzené údaje. Celiprolol sa má preto používať s opatrnosťou u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene a má sa zvážiť zníženie dávky (pozri časti 4.4). Celiprolol je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

 • kardiogénny šok

 • závažná bradykardia (frekvencia srdca menej ako 50/min)

 • nedostatočne liečená srdcová insuficiencia

 • syndróm chorého sínusu

 • atrioventrikulárna blokáda druhého alebo tretieho stupňa

 • feochromocytóm

 • metabolická acidóza

 • sinoartriálna blokáda

 • Prinzmetalova angína

 • hypotenzia (systolický krvný tlak menej ako 100 mmHg)

 • závažná porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 15 ml/min)

 • chronická obštrukčná choroba pľúc

 • akútne epizódy astmy

 • bronchospazmus alebo bronchiálna astma

 • neskoré štádiá okluzívneho ochorenia periférnych artérií alebo Raynaudov syndróm

 • závažná porucha funkcie pečene

 • súbežná liečba inhibítormi MAO (s výnimkou inhibítorov MAO-B)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U starších pacientov sú k dispozícii len obmedzené údaje. Celiprolol sa má preto používať s opatrnosťou u starších pacientov. Týchto pacientov je potrebné pravidelne sledovať vzhľadom na zníženú funkciu obličiek a pečene u tejto vekovej skupiny.


Celiprolol sa môže používať u pacientov s miernymi až stredne závažnými stupňami zníženej funkcie obličiek, pretože celiprolol sa vylučuje aj obličkami aj inou eliminačnou cestou. Zníženie dávkovania na 100 mg jedenkrát denne je vhodné u pacientov s klírensom kreatinínu v rozmedzí 15 až 40 ml/min. Celiprolol je kontraindikovaný u pacientov s klírensom kreatinínu menej ako 15 ml/min.


U pacientov s poruchou funkcie pečene sú k dispozícii obmedzené údaje. Na začiatku liečby je potrebné starostlivo sledovať pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene a zvážiť zníženie dávkovania. Celiprolol je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.


Náhle vysadenie beta-adrenergných blokátorov u pacientov s ischemickou chorobou srdca môže mať za následok výskyt anginóznych záchvatov so zvýšenou frekvenciou a závažnosťou alebo zhoršenie stavu srdca. Hoci sa v klinických štúdiách nepozorovali žiadne nežiaduce účinky v dôsledku náhleho vysadenia celiprololu, liečba sa má znižovať postupne v priebehu 1 - 2 týždňov a ak je to potrebné, v rovnakom čase sa má začať náhradná liečba na prevenciu exacerbácie angíny pektoris.


V prípade plánovanej celkovej anestézie je potrebné informovať anesteziológa o liečbe celiprololom. Ak sa liečba pred anestéziou ukončí, je potrebné ukončenie previesť postupne a medzi poslednou dávkou a anestéziou má uplynúť 48 hodín. Pokračovanie v beta-blokáde znižuje riziko rozvoja nepravidelností srdcového rytmu počas indukcie a intubácie.


U pacientov s periférnymi cirkulačnými poruchami (intermitentná klaudikácia) a s angínou pektoris sa majú beta-blokátory používať s veľkou opatrnosťou, pretože môže dôjsť k zhoršeniu týchto porúch.


Hoci celiprolol významne nenarušuje funkciu srdca v kľude, môže sa používať len u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktorí boli primerane liečení. Ak sa vyvinie počas liečby celiprololom dekompenzácia, liečba sa má vysadiť až kým sa nedosiahne primeraná kontrola dekompenzácie.


Ak sa srdcový pulz zníži na menej ako 50 - 55 úderov za minútu v kľude a u pacienta sa vyskytnú symptómy súvisiace s bradykardiou, dávka sa má znížiť.


Vzhľadom na jeho negatívny účinok na kondukčný čas sa celiprolol má podávať pacientom so srdcovou blokádou prvého stupňa veľmi opatrne.


Symptómy tyreotoxikózy a hypoglykémie môžu byť maskované. V štúdiách s celiprololom u pacientov s diabetom sa nezaznamenal žiadny negatívny vplyv na glykogenolýzu a sekréciu inzulínu. Napriek tomu sa má celiprolol používať s opatrnosťou u diabetických pacientov s kolísavými hladinami glukózy v krvi.


U pacientov s reverzibilným obštrukčným ochorením pľúc sa má celiprolol podávať s opatrnosťou. Celiprolol zjavne neinhibuje bronchodilatáciu s adrenergnou stimuláciou a tak sa bronchodilatátory, ako je salbutamol, môžu používať bez prerušenia liečby celiprololom. Celiprolol sa nemá podávať počas akútneho astmatického záchvatu.


Zaznamenalo sa, že beta-blokátory zhoršujú psoriázu a pacienti so psoriázou v anamnéze majú užívať celiprolol len po starostlivom zvážení.


U pacientov s anafylaktickými reakciami v anamnéze môžu beta-blokátory zvyšovať citlivosť na alergény a závažnosť reakcií.


Ak pacient spozoruje suchosť očí a vyrážku bez akejkoľvek evidentnej príčiny, liečba celiprololom sa má postupne vysadiť.


Účinok celiprololu na farmakokinetiku iných liečiv sa neskúmal. Preto sa celiprolol nemá používať spolu s liečivami s úzkym terapeutickým indexom (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie:


Blokátory vápnikových kanálov

Súbežné používanie blokátorov vápnikových kanálov (napr. verapamilu a diltiazemu) sa neodporúča, pretože obidva znižujú kontraktilitu srdca a inhibujú antrioventrikulárnu rýchlosť prevodu. Používanie tejto kombinácie u pacientov so srdcovými poruchami je kontraindikované. Súbežná liečba s dihydropyridínovými derivátmi (napr. nifedipínom) môže zvýšiť riziko hypotenzie.


Antiarytmiká triedy I

Opatrnosť je potrebná, keď sa používa spolu s antiarytmikami triedy I (napr. dizopyramidom a chinidínom) a amiodarónom, pretože atrioventrikulárny kondukčný čas sa môže predĺžiť a môže dôjsť k negatívne inotropnému účinku.


Klonidín

Beta-blokátory môžu zhoršiť rebound hypertenziu, ktorá sa môže objaviť po vysadení klonidínu. Ak sa podávajú súbežne tieto dve liečivá, beta-blokátory sa majú vysadiť niekoľko dní pred vysadením klonidínu.


Srdcové glykozidy

Súbežné používanie srdcových glykozidov (napr. digoxínu) môže zvýšiť atrioventrikulárny kondukčný čas.


Anestetiká

Pred celkovou anestéziou sa musí oznámiť anesteziológovi liečba celiprololom (pozri časť 4.4). Interakcia s anestetikami môže znížiť kapacitu srdcového svalu. Súbežné používanie nie je kontraindikované, pretože beta-blokátory môžu zabrániť veľkým zmenám krvného tlaku počas intubácie a môžu byť rýchlo antagonizované beta-sympatomimetikami.


Inzulín alebo perorálne antidiabetiká

Celiprolol môže zosilniť účinky inzulínu a perorálnych antidiabetík znižujúcich hladinu glukózy v krvi a preto dávkovanie antidiabetík môže vyžadovať úpravu (pozri časť 4.8).


Nesteroidné antiflogistiká

Nesteroidné antiflogistiká, ako je ibuprofen alebo indometacín, môžu znížiť hypotenzívne účinky beta-adrenergných blokátorov.


Adrenalín

Sympatomimetiká, ako je adrenalín, môžu antagonizovať účinky beta-blokátorov.


Tricyklické antidepresíva, barbituráty alebo fenotiazíny

Súbežné používanie tricyklických antidepresív, barbiturátov alebo fenotiazínov môže zosilniť hypotenzívne účinky beta-blokátorov.


Inhibítory monoaminooxidázy (MAO)

Inhibítory MAO (napr. fenelzín) často spôsobujú hypotenziu a môžu mať aditívne hypotenzívne účinky s antihypertenzívami.


Farmakokinetické interakcie:


Hydrochlorotiazid alebo teofylín

Súbežné používanie hydrochlorotiazidu a teofylínu môže znížiť biologickú dostupnosť celiprololu. V prípade potreby sa má dávka upraviť.


Liečivá s úzkym terapeutickým indexom

Potenciál celiprololu inhibovať alebo indukovať izoenzýmy CYP450, iné metabolizujúce enzýmy alebo transportné proteíny sa nehodnotil. Z tohto dôvodu nie je možné predvídať interakčný potenciál. Preto sa celiprolol nemá kombinovať s liečivami, pre ktoré môže mať zvýšenie systémovej expozície závažné následky, napr. cyklosporín, chinidín, alfentanil, astemizol, cisaprid, diergotamín, ergotamín, pimozid, sirolimus, takrolimus, terfenadín, digoxín, lítium, inhibítory HMG-CoA reduktázy, flekainid, antiepileptiká, teofylín a warfarín.


Interakcie s inhibítormi/induktormi P-glykoproteínu

Celiprolol je substrátom efluxného transportéra P-glykoproteínu (P-gp).


Súbežné používanie liečiv, ktoré inhibujú P-gp (napr. verapamil, erytromycín, klaritromycín, cyklosporín, chinidín, ketokonazol a itrakonazol), pravdepodobne spôsobuje zvýšenie plazmatických koncentrácií celiprololu. Súbežné podávanie 100 mg celiprololu a 200 mg intrakonazolu, inhibítora P-gp, malo za následok zvýšenie AUC celiprololu o 80 %. Pri súbežnom používaní liečiv, ktoré inhibujú P-gp, sa má zvážiť zníženie dávky celiprololu.


Súbežné používanie s liečivami, ktoré indukujú P-gp (napr. rifampicínom a ľubovníkom bodkovaným), by mohlo spôsobiť zníženie plazmatických koncentrácií celiprololu. Súbežné podávanie 200 mg celiprololu a 600 mg rifampicínu jedenkrát denne počas 5 po sebe nasledujúcich dní znížilo AUC celiprololu o 40 %. Výraznejší účinok po dlhšie trvajúcej liečbe rifampicínom nie je možné vylúčiť. Môže byť potrebná úprava dávkovania celiprololu, keď sa začína liečba liečivom indukujúcim P-gp alebo po jej prerušení.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku celiprololu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Vplyv na placentárne zásobovanie krvou nie je známy. Ostatné beta-blokátory znižujú placentárnu cirkuláciu, čo môže vyvolať úmrtie plodu a predčasný pôrod. Nežiaduce účinky (predovšetkým hypoglykémia a bradykardia) sa môžu tiež pozorovať u plodov a novorodencov. To zvyšuje riziko srdcových a pľúcnych komplikácií u novorodencov v postnatálnom období.


Laktácia

Väčšina beta-blokátorov prestupuje do materského mlieka, aj keď v odlišnej miere. Používanie počas laktácie sa neodporúča, pretože informácie o sekrécii celiprololu do materského mlieka sú nedostatočné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Celiprolol má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Je potrebné vziať do úvahy, že sa môže objaviť závrat a únava.


4.8 Nežiaduce účinky


Klasifikácia frekvencie nežiaducich účinkov je nasledujúca:

 • veľmi časté ( 1/10),

 • časté ( 1/100 až < 1/10),

 • menej časté ( 1/1 000 až < 1/100),

 • zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000),

 • veľmi zriedkavé (< 1/10 000),

 • neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov)


Medzi nežiaduce účinky hlásené pre celiprolol patria:


Poruchy krvi a lymfatického systému:

menej časté: trombocytopénia alebo purpura


Poruchy metabolizmu a výživy:

veľmi zriedkavé: môže sa prejaviť latentný diabetes mellitus alebo sa môže existujúci diabetes zhoršiť

neznáme: hypoglykémia, hyperglykémia


U pacientov s hypertyreózou môžu byť klinické príznaky tyreotoxikózy (tachykardia a tremor) skryté.


Dlhotrvajúce závažné hladovanie alebo závažná fyzická záťaž môže viesť k hypoglykemickým stavom. Varovné znaky hypoglykémie (predovšetkým tachykardia a tremor) sa môžu oslabiť.


Lipidový metabolizmus sa môže porušiť. Pri zvyčajne normálnych hladinách celkového cholesterolu sa pozorovalo zníženie HDL-cholesterolu a zvýšenie triglyceridov v plazme.


Poruchy nervového systému:

časté: najmä na začiatku liečby môže vyvolať únavu, závrat, ospalosť, bolesť hlavy, zmätenosť, nervozitu, potenie, insomniu, depresiu, nočné mory, psychózu alebo halucinácie. Parestézia a chlad končatín.

menej časté: ochorenie podobné myasténii gravis so svalovou slabosťou. Svalové spazmy (kŕče).

veľmi zriedkavé: zvýšenie existujúcej myasténie gravis

neznáme: tremor, návaly horúčavy


Poruchy oka:

menej časté: suchosť očí (to je dôležité pri nosení kontaktných šošoviek), konjunktivitída

veľmi zriedkavé: poruchy videnia a keratokonjunktivitída

neznáme: xeroftalmia


Poruchy ucha a labyrintu:

veľmi zriedkavé: strata sluchu, tinitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

časté: zvýšenie hypotenzie, bradykardia, synkopa, palpitácie, abnormality atrioventrikulárneho prevodu alebo zosilnenie srdcového zlyhania

veľmi zriedkavé: u pacientov s angínou pektoris nie je možné vylúčiť posilnenie záchvatov. Dokonca sa pozorovalo zvýšenie ťažkostí u pacientov s periférnymi cirkulačnými poruchami (vrátane intermitentnej klaudikácie, Raynaudovho syndrómu).

neznáme: srdcové zlyhanie, srdcové arytmie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

U pacientov so sklonom k bronchoreakciám (najmä obštrukčnou chorobou pľúc) môže možné zvýšenie rezistencie dýchacích ciest spôsobiť dýchavičnosť.

zriedkavé: bronchospazmus, dýchavičnosť, astma, intersticiálna pneumonitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

časté: prechodne sa môžu objaviť gastrointestinálne ťažkosti (nauzea, vracanie, zápcha, hnačka)

menej časté: sucho v ústach

neznáme: gastralgia


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

časté: alergické kožné reakcie (sčervenanie, svrbenie, vyrážka) a vypadávanie vlasov

veľmi zriedkavé: beta-blokátory môžu zhoršiť symptómy psoriázy alebo viesť k psoriaziformným vyrážkam


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

veľmi zriedkavé: pozorovala sa dlhodobá chronická artropatia (mono- a polyartritída)

neznáme: lupusový syndróm (reverzibilný)


Poruchy obličiek a močových ciest:

veľmi zriedkavé: pri závažnej poruche funkcie obličiek sa hlásilo zhoršenie funkcie obličiek.

Preto sa má počas liečby celiprololom primerane sledovať funkcia obličiek.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

veľmi zriedkavé: poruchy libida a potencie

neznáme: impotencia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

veľmi zriedkavé: zvýšenie transamináz (ALT, AST) v sére

neznáme: antinukleárne protilátky4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.


Symptómy predávkovania sú bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus a akútna insuficiencia srdca. V prípade predávkovania a hypersenzitívnych reakcií sa musí pacient sledovať na jednotke intenzívnej starostlivosti. Podanie aktívneho uhlia môže zabrániť absorpcii. Môže byť nevyhnutná umelá ventilácia. V prípade potreby má liečba pozostávať z glukagónu, atropínu a dobutamidu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívne beta-blokátory.

ATC kód: C07 AB 08.


Celiprolol je beta1-selektívny blokátor adrenergných receptorov s čiastočným beta2-agonistickým účinkom. Kardioselektívny účinok beta-blokády (beta1‑receptorov v porovnaní s beta2-receptormi) je porovnateľný s metoprololom a atenololom.


Celiprolol má tiež vazodilatačný účinok.


Beta2-agonistický účinok môže byť dôležitý pre vazodilatáciu. Chýbajúca bronchokonstrikcia (ak sa používajú terapeutické dávky) môže byť prínosom u pacientov s asymptomatickými respiračnými ochoreniami.


Celiprolol znižuje krvný tlak v kľude a pri fyzickej námahe u hypertenzívnych pacientov. Srdcový pulz a objem prietoku závisia od predchádzajúceho tonusu sympatika. Celiprolol oslabuje chronotropné a inotropné účinky spôsobené stimuláciou sympatiku počas fyzickej námahy. V kľude sa pozorovalo minimálne zníženie srdcového pulzu a kontraktility.


Nepreukázalo sa, že liečba celiprololom negatívne ovplyvňuje profily plazmatických lipidov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Maximálna plazmatická koncentrácia celiprololu sa dosahuje v priebehu 2 - 4 hodín po perorálnom podaní. Celiprolol podlieha minimálnemu metabolizmu prvého prechodu pečeňou.


Absolútna biologická dostupnosť závisí od podanej dávky. Biologická dostupnosť pri perorálnom podávaní 100 mg celiprololu je približne 30 %. Biologická dostupnosť pri perorálnom podávaní 400 mg celiprololu je približne 74 %. Celiprolol je substrátom efluxného transportéra P-glykoproteínu (P-gp), ktorý obmedzuje biologickú dostupnosť celiprololu pri dávkach v nižšom rozsahu. Taktiež sa preukázalo, že biologická dostupnosť celiprololu je narušená keď sa podáva s jedlom.


Distribúcia

20 - 30 % celiprololu sa viaže na plazmatické proteíny.


Eliminácia

Eliminácia celiprololu sa kompletne neskúmala. K eliminácii celiprololu prispievajú obe renálna aj biliárna cesta vylučovania. Údaje naznačujú, že P-gp je zodpovedný za elimináciu celiprololu. Po perorálnom podaní sa väčšina celiprololu vylučuje v stolici z dôvodu neúplnej absorpcie. Približne 10 % celiprololu sa vylučuje v nezmenenej forme močom a približne 84 % stolicou po jednorazovej perorálnej dávke 100 mg. Úplné vylúčenie sa dosiahne v priebehu 48 hodín, čo svedčí o tom, že neexistuje žiadna systémová kumulácia.


Plazmatický polčas je približne 5 - 6 hodín a farmakodynamický účinok pretrváva približne 24 hodín po podaní jednorazovej dávky.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 15 - 40 ml/min) boli hodnoty AUC celiprololu približne o 50 % vyššie ako u zdravého dobrovoľníka po jednorazovej dávke alebo viacnásobných perorálnych dávkach 400 mg (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene sú k dispozícii len obmedzené farmakokinetické údaje. Nemožno vylúčiť, že biliárna sekrécia celiprololu je znížená u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nepreukázalo sa, že by bol celiprolol mutagénny, karcinogénny alebo teratogénny. Najvyššie perorálne dávky v štúdiách u zvierat boli 2 000 mg/kg/deň u myší a 400 mg/kg/deň u potkanov. U potkanov dávka 320 mg/kg/deň neovplyvňovala fertilitu ani priebeh gravidity. Pri 3-mesačnej expozícii u potkanov nespôsobovala dávka 20 mg/kg/deň žiadne zmeny v správaní potkanov ani zmeny hladín v krvi a moči. Pozorované zmeny krvného obrazu boli klinicky nevýznamné až do dávky 150 mg/kg/deň. Dávka 400 mg/kg/deň zvýšila chuť do jedla, diurézu a príjem vody a spôsobila edém nôh a sedáciu u potkanov. Hladina draslíka a anorganického fosforu v krvi sa zvýšila. Zmeny ustúpili v priebehu mesiaca po ukončení expozície. Pri 12-mesačnej expozícii u potkanov vyvolala dávka 200 mg/kg/deň vyššie uvedené reverzibilné zmeny v správaní a zmeny krvných hladín, rovnako ako zníženie hmotnosti, nezvýšila však mortalitu. LD50 jednorazovej perorálnej dávky je približne 2 000 mg/kg u myší, 3 800 mg/kg u potkanov a 1 500 mg/kg u psov. Pri 12-mesačnej expozícii u psov dávka 200 mg/kg/deň celiprololu znížila srdcový pulz, znížila pohyblivosť a zvýšila saliváciu, pankreatickú kongesciu a sérový draslík. Nezistili sa žiadne orgánovo patologické ani hematologické zmeny. Zmeny ustúpili rýchlo po skončení expozície. Celková netoxická dávka pri dlhodobej (celoživotnej) expozícii je 20 mg/kg/deň u potkanov a 10 mg/kg/deň u psov. Ak je dávka Celiprolol Vitabalans 400 mg, expozícia u dospelých jedincov strednej veľkosti je 5,5 mg/kg/deň celiprololu.


Celiprolol, keď sa používa vo farmakologických dávkach, dilatuje stredné a malé artérie a bronchioly. Taktiež sa v štúdiách u psov zistilo, že zvyšuje koronárnu a renálnu perfúziu a uvoľňuje veľké žily stimuláciou beta2-adrenergných receptorov. Inhibuje chronotropné a inotropné účinky beta-adrenergných agonistov v hladkom svalstve predsiene aj komory. Celiprolol vo farmakologických dávkach nemá žiadny membránu stabilizujúci účinok. V niekoľkých experimentálnych modeloch sa zistilo, že u potkanov a škrečkov zabraňuje tachykardii, ventrikulárnej fibrilácii a náhlej asystole. U psov však boli výsledky protikladné.


V chemických modeloch arytmie mal celiprolol antiarytmogénny a antifibrilačný účinok. Pri elektrickej stimulácii dávka 1 mg/kg i.v. zvýšila prah ventrikulárnej fibrilácie, avšak dávka 3 mg/kg i.v v ďalšom experimente štatisticky významne nezabránila ventrikulárnej tachykardii ani srdcovému úmrtiu. V experimente s koronárnou stenózou u psov celiprolol normalizoval zvýšené pH a zmiernil ischémiu, ale takisto obnovil kontrakčnú kapacitu ischemického myokardu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza

Manitol (E 421)

Sodná soľ kroskarmelózy

Bezvodý koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát


Obal tablety:

Polydextróza

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 4000


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


30, 60, 100 filmom obalených tabliet v obale na tablety (obal z HD-PE plastickej hmoty a uzáver z LD-PE plastickej hmoty) zabalených v papierovej škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

FÍNSKO

Tel: +358 3 615 600

Fax: +358 3 618 3130


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Celiprolol Vitabalans 200 mg: 58/0234/10-S

Celiprolol Vitabalans 400 mg: 58/0235/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

máj 2009

10


Celiprolol Vitabalans 200 mg filmom obalené tablety