+ ipil.sk

Cerebrolysin 1 mlPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 3 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.:2010/01062


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Informácia pre použitie, čítajte pozorne.


Cerebrolysin 1 ml

Cerebrolysin 5 ml

Cerebrolysin 10 ml


injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

EVER Neuro Pharma GmbH,

4866 Unterach am Attersee, Rakúsko


Zloženie lieku

1 ml obsahuje 215,2 mg peptidového preparátu z bravčového mozgu (Cerebrolysin-koncentrát) vo vodnom roztoku.

Cerebrolysin koncentrát:

Cerebrolysin 1 ml 215,2 mg

Cerebrolysin 5 ml 1 076 mg

Cerebrlolysin 10 ml 2 152 mg


Indikačná skupina

Aminoacidum


Charakteristika

Experimentálne spôsobuje Cerebolysin zvýšenie prenikania glukózy do mozgového tkaniva aj pri porušenej hematoencefalickej bariére, pôsobí na utilizáciu glukózy v poškodených častiach mozgového tkaniva a má preukázateľný efekt na porušený oxidatívny metabolizmus v mozgu. Spôsobuje pokles koncentrácie laktátu v mozgu. Klinicky dochádza ku zlepšeniu neuropsychickej výkonnosti, čo bolo preukázané neuropsychologickými testami vo všetkých vekových skupinách. Bolo pozorované zoslabenie príznakov u endogénnych depresií, pri Parkinsonovom syndróme, pri epilepsii a migrénach.


Farmakokinteické údaje

Cerebrolysin prechádza hematoencefalickou bariérou. Do 24 hodín po intravenóznom podaní Cerebrolysinu bola v krvi preukázateľná neurotrofická aktivita, signalizujúca jeho dlhodobé pôsobenie po jednorazovej aplikácii. Pri intramuskulárnom podaní závisí vstrebávanie na lokálnom prekrvení tkaniva.


Indikácie

Organicky podmienené cerebrálne poruchy metabolizmu, najmä senilná demencia Alzheimerovho typu. Postapoplektické deficitné javy. Kraniocerebálne úrazy (komócia, kontúzia) a neurochirurgické zákroky.


Kontraindikácie

Precitlivenosť na zložky lieku, epilepsia, ťažká porucha funkcie obličiek, tehotenstvo a dojčenie.


Nežiaduce účinky

Všeobecne je Cerebrolysin tolerovaný veľmi dobre. Po rýchlom i.v. podaní sa môže objaviť mierny pocit tepla. Len ojedinele sa objavili reakcie z precitlivenosti s triaškou, bolesťou hlavy a miernym vzostupom telesnej teploty.


Interakcie

Pri súčasnom podávaní Cerebrolyisnu s antidepresívami alebo inhibítormi MAO, sa môže prejaviť aditívny efekt. V týchto prípadoch je nutné znížiť dávkovanie antidepresív. Cerebolysin je inkompatibilný s roztokmi, ktoré menia pH(5,0-8,0) a s roztokmi s obsahom lipidov.


Dávkovanie a spôsob použitia

Dávkovanie, frekvencia aplikácie a dĺžka liečby sa riadi podľa druhu a závažnosti ochorenia a podľa veku pacienta. Odporúča sa denná aplikácia v trvaní minimálne 10-20 dní. Zvyčajne sa podáva v ľahkých prípadoch 1-5 ml, v ťažších 10-30 ml 1-krát až 2-krát denne.


Zvyčajná denná dávka pre dospelých:

- poruchy mozgovej látkovej premeny 5-20 ml

- postapoplektické deficitné prejavy 10-60 ml

- kraniocerebrálne úrazy 10-60 ml


Deti zvyčajne 1-2 ml denne.


Na zlepšenie výsledkov liečby možno aplikáciu viackrát opakovať, až kým už nie je zistiteľné ďalšie zlepšenie stavu. Pritom je možné prejsť z dennej aplikácie na podávanie 2-3 krát do týždňa. Medzi jednotlivými cyklami terapie musí byť voľný interval, ktorý je rovnako dlhý ako jeden liečebný cyklus. V prípade spotreby vysokých jednotlivých dávok je možné prekročiť dávku jednej 10 ml ampulky. Dávka do 5 ml sa podáva intramuskulárne, do 10 ml intravenózne. Vyššie dávky sa odporúča podávať vo forme i.v. infúzie, kedy 10 až maximálne 30 ml sa zriedi niektorým z uvedených štandardných infúznych roztokov a podáva sa pomaly cca 60 min. Kompatibilita so štandardnými infúznymi roztokmi bola skúšaná pri teplote 15 – 25 °C a pri svetle počas 24 hodín:

0,9 % roztok Na Cl, Ringerov roztok, 5 % glukóza, Dextran 40(10 % v 0,9 % roztoku NaCl). Súčasné podávanie iných vitamínov alebo potrebných prípravkov na liečbu kardiovaskulárneho systému je možné, nie však rovnakou striekačkou alebo kanylou.


Upozornenie

Používať len číry roztok bez viditeľných častíc. Pacientom s ťažkou poruchou obličkových funkcií sa Cerebrolysin nesmie podávať. Opatrnosť je potrebná u pacientov s alergickou diatézou. U pacientov s epileptickými záchvatmi môže dôjsť k zvýšeniu ich frekvencie.


Uchovávanie

Uchovávať v suchu pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom vo vonkajšom obale.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Upozornenie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.


Balenie

10 ampuliek po 1 ml

5 ampuliek po 5 ml

5 ampuliek po 10 ml


Dátum revízie textu: 05/2010


2Cerebrolysin 1 ml

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.:2010/01062


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Cerebrolysin 1 ml

Cerebrolysin 5 ml

Cerebrolysin 10 ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml obsahuje 215,2 mg peptidového preparátu z bravčového mozgu (cerebrolysin koncentrát) vo vodnom roztoku


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

(na i.m. alebo i.v. injekciu alebo i.v. infúziu)


Opis lieku: číry, jantárovo zafarbený roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Indikácie


Organické, metabolické poruchy mozgového tkaniva a neurodegeneratívne ochorenia, predovšetkým senilná demencia Alzheimerovho typu. Postapoplektické stavy, kranicerebrálne traumy, stavy po neurochirurgických zákrokoch.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúča sa denná aplikácia počas doby minimálne 10 - 20 dní. Jednotlivá dávka môže byť až 50 ml.

Obvyklá denná dávka pre dospelých:

metabolické poruchy mozgového tkaniva 5 – 30 ml

po cievnej mozgovej príhode či traume 10 – 50 ml

U detí 1 – 2 ml denne.

Na zlepšenie výsledkov sa môže dávka viackrát opakovať, do doby dokiaľ už nie je viditeľné ďalšie zlepšenie stavu. Pritom je možné prejsť z dennej aplikácie na aplikáciu 2 - 3 krát týždenne. Medzi jednotlivými cyklami terapie musí byť voľný čas, ktorý je rovnako dlhý ako jeden terapeutický cyklus.

U senilnej demencie Alzheimerovho typu sa najčastejšie podáva 30 ml/deň po 20 dní (napr. 5 dní po dobu 4 týždňov).

Dávka do 5 ml sa podáva intramuskulárne, do 10 ml intravenózne, vyššie dávky 10 – 50 ml sa riedia infúznym roztokom (50 – 100 ml) a podáva sa pomaly vo forme i.v. infúzie (cca 15 minú).

Riedenie niektorým zo štandardných infúznych roztokov (0,9 % roztok NaCl, Ringerov roztok, 5 % glukóza) musí prebiehať za aseptických podmienok.

Kompatibilita a stabilita s 0,9 % roztokom NaCl pri teplote 15 – 25 °C a na svetle bola skúšaná 24 hodín.

Liek má byť po prvom otvorení použitý ihneď jednorázovo k aplikácii alebo k príprave infúzie.

Vitamíny ani iné lieky nie je možné aplikovať v jednej injekcii.


4.3 Kontraindikácie


precitlivenosť na zložky lieku

epilepsia

ťažká porucha funkcie ľadvín

gravidita a laktácia


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Cerebrolysin by sa nemal podávať pacientom s ťažkým poškodením obličiek.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s:

- alergickou diatézou,

- status epilepticus a záchvaty grand mal; liečba Cerebrolysinom môže viesť k zvýšeniu ich frekvencie.

Používať len číry roztok bez viditeľných častíc.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podávanie Cerebrolysinu a antidepresív alebo MAO-inhibítorov môže viesť k zvýšeným účinkom. V týchto prípadoch je nutné znížiť dávkovanie antidepresív. Cerebrolysin sa nesmie podávať súčasne v jednej infúzii s roztokmi aminokyselín.


4.6 Gravidita a laktácia


Experimentálne štúdie na zvieracích modeloch nepreukázali teratogénny efekt. Doposiaľ nie sú skúsenosti s podávaním lieku v období gravidity, preto nesmie byť podávaný gravidným a dojčiacim ženám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Klinické testy nepreukázali zníženú pozornosť pri vedení motorových vozidiel a obsluhe strojov po podávaní Cerebrolysinu.


4.8 Nežiaduce účinky


Všeobecne je Cerebrolysin veľmi dobre tolerovaný. Zriedka sa môže vyskytnúť agresivita, zmätenosť alebo nespavosť. V ojedinelých prípadoch sa v súvislosti s terapiou Cerebrolysinom môže vyskytnúť hyperventilácia, hypertenzia, hypotenzia, únava, tremor, depresia, apatia a príznaky podobné chrípkovému ochoreniu, prechladnutiu, kašľu alebo infekčnému ochoreniu horných ciest dýchacích. Zriedka sa môže objaviť závrat, pocit horka a v ojedinelých prípadoch búšenie srdce.

Vzácne sa môžu objaviť gastrointestinálne poruchy ako strata chuti, hnačka, nauzea, vracanie.

Veľmi ojedinele sa objavili reakcie z precitlivenosti s triaškou, bolesťou hlavy a miernym vzostupom teploty alebo lokálne reakcie, napr. sčervenanie, svrbenie a pálenie.

Pretože sa Cerebrolysin aplikuje často u starších pacientov, jedná sa pri vyššie menovaných symptómov o ťažkosti typické pre túto vekovú kategóriu, ktoré sa vyskytujú i bez medikácie.


4.9 Predávkovanie


Nie sú známe prípady negatívneho vplyvu na zdravie pri predávkovaní. Špecifické antidotum nie je známe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: iné liečivá nervovej sústavy

ATC kód: N07X


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Cerebrolysin stimuluje diferenciáciu buniek podporuje funkciu nervových buniek a indukuje mechanizmy protekcie a reparácie. Experimentálne na zvieratách bolo zistené, že Cerebrolysin má priami vplyv na neuronálnu a synaptickú plasticitu, čím zlepšuje učenie. To bolo dokázané na mladých, dospelých i starých zvieratách s redukovanými kognitívnymi schopnosťami. Na modeloch cerebrálnej ischémie Cerebrolysin redukuje objem poškodenia ischemií, inhibuje edém, stabilizuje mikrocirkuláciu. Pozitívne výsledky boli pri použití modelu Alzheimerovej choroby. Okrem priameho pôsobenia na neuróny, zvyšuje Cerebrolysin penetráciu glukózy do mozgového tkaniva i pri porušenej hematoencefalickej bariére, pôsobí na utilizáciu glukózy v poškodených častiach mozgového tkaniva a má preukázateľný efekt na porušený oxidatívny metabolizmus v mozgu. Spôsobuje pokles koncentrácie laktátu v mozgu.

Kvantitatívne EEG štúdie na zdravých dobrovoľníkoch a pacientoch s vaskulárnou demenciou preukázali na dávke závislé zvýšenie neuronálnej aktivity po 4 týždňoch liečby (vzostup alfa a beta frekvencie).

Nezávisle na pôvode ochorenia pri demencii Alzheimerovho typu, ale i pri vaskulárnej demencii, spôsobuje terapia Cerebrolysinom zlepšenie kognitívnych schopností a každodenných aktivít pacienta. Už po dvoch týždňoch, a ďalej potom s pokračujúcou terapiou, dochádza k zlepšeniu celkového klinického stavu pacienta. Nezávisle na type demencie reaguje 60-70 % pacientov na terapiu Cerebrolysinom pozitívne. U senilnej demencii Alzheimerovho typu zostáva terapeutický výsledok klinického stavu pacienta zachovaný i po ukončení terapie. Obzvlášť každodenné aktivity sú dlhodobo zlepšené a stabilizované tak, že pacient potrebuje cudziu pomoc v podstatne menšej miere. Terapia Cerebrolysinom môže vďaka svojmu neurotropnému účinku spomaliť alebo v niektorých prípadoch i pozdržať progresiu neurodegeneratívnych ochorení.


  1. Farmakokinetické vlastnosti


Cerebrolysin je peptidový preparát pripravený štandardným enzymatickým štiepením proteínov z mozgu prasiat. Takto vzniknuté peptídy sú podobné alebo identické s tými, ktoré sú produkované endogénne. Priame meranie farmakokinetických parametrov nie je možné úspešne vykonávať. Nepriame farmakokinetické údaje ukazujú základný farmakokinetický profil. Do 24 hodín po intravenóznom podaní Cerebrolysinu je v krvi preukázateľná neurotrofická aktivita, signalizujúca jeho dlhodobé pôsobenie po jednorázovej aplikácii.

Cerebrolysin prechádza hematoencefalickou bariérou. To dokazuje identická farmakodynamická aktivita v CNS po podaní intracerebroventrikulárne alebo periférne v predklinických in vivo experimentoch.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Prevedené štúdie týkajúce sa bezpečnosti lieku, chronickej a reprodukčnej toxicity, mutagenity a kancerogenity nepreukázali možné riziko pri aplikácii lieku u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Aqua ad iniectabilia, Natrii hydroxidum.


6.2 Inkompatibility


Cerebrolysin je inkompatibilný s roztokmi ktoré mení pH (5,0 - 8,0) a s roztokmi s obsahom lipidov.

Z mikrobiologického hľadiska má byť liek použitý okamžite. V prípade že nie je použitý okamžite, doba a podmienky uchovávania lieku po otvorení pred použitím sú v zodpovednosti užívateľa a normálne by doba nemala byť dlhšia ako 24 hodín pri 2 oC až 8 °C, dokiaľ riedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať v suchu pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom vo vonkajšom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: 1 ml a 5 ml: ampulka z hnedého skla, zatavená plastiková fólia

10 ml: ampulka z hnedého skla, papierový prírez


Vonkajší obal: papierová skladačka, písomná informácia pre používateľov


Veľkosť balenia: 10x1 ml, 5x5 ml, 5x10 ml


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


EVER Neuro Pharma GmbH,

4866 Unterach am Attersee, Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

04/0127/71-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


29.9.1971 / 22.05.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2010

4Cerebrolysin 1 ml