+ ipil.sk

CERTICAN 0,25 mg tabletyPríbalový leták


Príloha č.1 k notifikácií o zmene, ev.č.: 2014/05413-ZP, 2014/05412-ZP, 2014/05411-ZP, 2014/05410-ZP


Písomná informácia pre používateľa


Certican 0,25 mg tablety

Certican0,5 mg tablety

Certican0,75 mg tablety

Certican1 mg tablety


Everolimus


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Certican a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Certican

3. Ako užívať Certican

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Certican

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Certican a na čo sa používa


Liečivo Certicanu je everolimus.


Everolimus patrí do skupiny liečiv označovaných ako imunosupresíva. Používa sa na zabránenie odvrhnutia transplantovanej obličky, srdca alebo pečene imunitným systémom tela. Certican sa používa spolu s inými liekmi, napríklad cyklosporínom a kortikosteroidmi pri transplantácii obličky a srdca a s takrolimusom a kortikosteroidmi pri transplantácii pečene.2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Certican


Neužívajte Certican

 • keď ste alergický (precitlivený) na everolimus alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • keď ste alergický (precitlivený) na sirolimus.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom svojmu lekárovi a neužite Certican.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Certican, obráťte sa na svojho lekára:

 • Lieky, ktoré tlmia imunitný systém tak ako Certican, môžu znížiť schopnosť tela bojovať proti infekciám. Odporúča sa, aby ste sa poradili so svojím lekárom alebo transplantačným centrom, ak máte horúčku, celkovú nevoľnosť alebo miestne príznaky, napríklad kašeľ alebo pocit pálenia pri močení, ktoré sú závažné alebo pretrvávajú niekoľko dní. Bezodkladne sa poraďte so svojím lekárom alebo transplantačným centrom ak sa cítite zmätený, máte rečové poruchy, stratu pamäti, bolesť hlavy, poruchy zraku alebo kŕče, pretože to môžu byť príznaky zriedkavého ale veľmi závažného ochorenia nazývaného progresívna multifokálna leukoencefalopatia.

 • Ak ste prekonali väčšiu operáciu alebo ak ešte máte po operácii nezahojené rany, pretože Certican môže zvýšiť riziko komplikácii pri hojení rán.

 • Lieky, ktoré tlmia imunitný systém tak ako Certican, zvyšujú riziko vzniku rakoviny, najmä kože a lymfatického systému. Preto obmedzujte vystavenie sa slnečnému a UF (ultrafialovému) svetlu nosením primeraného ochranného odevu a častým nanášaním prostriedkov s vysokým ochranným faktorom proti slnečnému žiareniu.

 • Váš lekár bude sledovať funkciu vašich obličiek, množstvo tukov a cukru v krvi, ako aj množstvo bielkovín vo vašom moči.

 • Ak máte ťažkosti s pečeňou alebo ste niekedy mali ochorenie, ktoré mohlo postihnúť vašu pečeň, povedzte o tom svojmu lekárovi. Možno bude musieť upraviť dávku Certicanu, ktorú užívate.

 • Ak sa u vás vyskytnú príznaky ochorenia dýchacej sústavy (napríklad kašeľ, ťažkosti s dýchaním a sipot), povedzte o tom svojmu lekárovi. Váš lekár môže rozhodnúť, či a ako má pokračovať vaša liečba Certicanom a/alebo či potrebujete iné lieky na liečbu tohto ochorenia.

 • Certican môže znížiť tvorbu spermií u mužov a zhoršiť tak schopnosť splodiť deti. Tento účinok je spravidla vratný. Pacienti, ktorí chcú splodiť deti, sa majú o svojej liečbe porozprávať so svojím lekárom.


Iné lieky a Certican

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob účinkovania Certicanu v tele. Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, je veľmi dôležité, aby ste o tom povedali svojmu lekárovi:

 • ďalšie imunosupresívne lieky okrem cyklosporínu, takrolimusu alebo kortikosteroidov.

 • antibiotiká, napríklad rifampicín, rifabutín, klaritromycín, erytromycín alebo telitromycín.

 • protivírusové lieky, napríklad ritonavir, efavirenz, nevirapín, nelfinavir, indinavir alebo amprenavir používané na liečbu HIV infekcie.

 • lieky používané na liečbu hubových infekcií, napríklad vorikonazol, flukonazol, ketokonazol alebo itrakonazol.

 • lieky používané na liečbu epilepsie, napríklad fenytoín, fenobarbital alebo karbamazepín.

 • lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo ťažkostí so srdcom, napríklad verapamil, nikardipín alebo diltiazem.

 • dronedarón, liek používaný na úpravu regulácie srdcového tepu.

 • lieky používané na zníženie cholesterolu v krvi, napríklad atorvastatín, pravastatín, alebo fibráty.

 • lieky na liečbu epileptických záchvatov alebo lieky používané pred alebo počas operácie a iných zákrokov, ako napr. midazolam.

 • oktreotid, liek používaný na liečbu akromegálie, zriedkavej hormonálnej poruchy, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v strednom veku dospelosti.

 • imatinib, liek používaný na zastavenie rastu abnormálnych buniek.

 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), liek rastlinného pôvodu používaný na liečbu depresie.

 • ak potrebujete ochranné očkovanie, najprv sa porozprávajte so svojím lekárom.


Certican a jedlo a nápoje

Prítomnosť jedla môže ovplyvniť množstvo vstrebaného Certicanu. Na udržanie stálej hladiny vo vašom tele užívajte Certican vždy rovnakým spôsobom. Musíte ho vždy užívať buď s jedlom alebo vždy nalačno.

Neužívajte Certican s grapefruitovou šťavou alebo s grapefruitom. Ovplyvňujú spôsob účinkovania Certicanu v tele.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Keď ste tehotná, neužívajte Certican, pokiaľ si váš lekár nemyslí, že je to jednoznačne potrebné. Ak ste žena, ktorá môže otehotnieť, používajte spoľahlivú metódu antikoncepcie počas liečby Certicanom a ešte 8 týždňov po skončení liečby.


Ak si myslíte, že môžete byť tehotná, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako užijete Certican.


Počas užívania Certicanu nedojčite. Nie je známe, či Certican prechádza do materského mlieka.


Certican môže mať vplyv na plodnosť u mužov.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Certican obsahuje laktózu

Tablety Certican obsahujú laktózu. Ak neznášate niektoré cukry (napríklad glukózu, galaktózu, laktózu), porozprávajte sa o tom so svojím lekárom skôr, ako užijete Certican.


3. Ako užívať Certican


Váš lekár presne určí, akú dávku Certicanu máte užívať a kedy ju máte užívať.


Vždy užívajte Certican presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Koľko Certicanu užívať

 • Pri transplantácii obličky a srdca je zvyčajná začiatočná dávka 1,5 mg/deň, pri transplantácii pečene 2,0 mg/deň.

 • Obvykle býva rozdelená na dve čiastkové dávky, jednu ráno a jednu večer.


Ako užívať Certican

Certican sa užíva len vnútorne.

Tablety nedrvte.

Tablety prehĺtajte celé a zapite ich pohárom vody.

Po transplantácii obličky a srdca užite prvú dávku tohto lieku čo najskôr, po transplantácii pečene užite prvú dávku tohto lieku približne štyri týždne po transplantácii.

Pri transplantácii obličky a srdca užívajte tablety spolu s cyklosporínom v mikroemulzii a pri transplantácii pečene užívajte tablety spolu s takrolimusom.

Nezameňte tablety Certican za dispergovateľné tablety Certican bez toho, aby ste o tom vopred povedali svojmu lekárovi.


Dohľad počas vašej liečby Certicanom

Váš lekár možno upraví vašu dávku v závislosti od toho, koľko Certicanu je vo vašej krvi, ako aj od toho, ako dobre reagujete na liečbu. Lekár vám bude pravidelne robiť krvné skúšky, ktorými sa stanoví množstvo everolimusu a cyklosporínu vo vašej krvi. Lekár tiež bude dôsledne sledovať vašu funkciu obličiek, tuky v krvi, cukor v krvi a tiež množstvo bielkovín v moči.

Ak užijete viac Certicanu, ako máte

Ak užijete viac tohto lieku, ako máte, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi.


Ak zabudnete užiť Certican

Ak ste zabudli užiť dávku Certicanu, užite ju ihneď, keď si spomeniete, a potom užite ďalšiu dávku v obvyklom čase. Poraďte sa so svojím lekárom. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Certican

Neprestaňte užívať tablety, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. Tento liek budete musieť užívať tak dlho, pokiaľ budete potrebovať lieky na tlmenie imunity, ktoré zabránia odvrhnutiu vašej transplantovanej obličky, srdca alebo pečene. Ak prestanete užívať Certican, zvýši sa riziko, že vaše telo odvrhne transplantovaný orgán.

Starší ľudia (vo veku 65 a viac rokov)

Skúsenosti s podávaním Certicanu starším ľuďom sú obmedzené.


Deti a dospievajúci (vo veku 2 – 17 rokov)

Použitie Certicanu u detí a dospievajúcich sa neodporúča, pretože nie je dosť skúseností s užívaním Certicanu u tejto vekovej skupiny.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Certican môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pretože Certican užívate spolu s inými liekmi, nie je vždy jasné, či vedľajšie účinky spôsobuje Certican, alebo iné lieky.


Nasledujúce vedľajšie účinky vyžadujú okamžité lekárske ošetrenie:

 • infekcie

 • zápal pľúc

 • alergické reakcie

 • horúčka a podliatiny pod kožou, ktoré sa môžu javiť ako červené bodky, s alebo aj bez vysvetliteľnej únavy, zmätenosť, zožltnutie kože alebo očí, znížená tvorba moču (trombotická mikroangiopatia, hemolyticko-uremický syndróm).


Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov:

 • pretrvávajúce alebo zhoršujúce sa príznaky na pľúcach/ pri dýchaní ako kašlanie, ťažkosti s dýchaním alebo sipot,

 • horúčka, celkový pocit únavy, bolesti na hrudi alebo v oblasti brucha, zimnica, pálivý pocit pri močení,

 • opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla,

 • ťažkosti s prehĺtaním,

 • podliatiny alebo krvácanie bez zjavnej príčiny,

 • kožné vyrážky,

 • bolesť, neobvyklé teplo, opuch alebo mokvanie operačnej rany

prestaňte užívať Certican a okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi.


K ďalším hláseným vedľajším účinkom patria:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 pacientov)

 • infekcie (vírusové, bakteriálne a hubové),

 • infekcie dolných dýchacích ciest, ako zápal pľúc vrátane pneumónie,

 • infekcie horných dýchacích ciest, ako zápal hltanu a nachladnutie,

 • infekcie močových ciest,

 • anémia (chudokrvnosť),

 • nízky počet bielych krviniek, čo zvyšuje riziko infekcie, nízky počet krvných doštičiek, čo

môže viesť ku krvácaniu a/alebo podliatinám pod pokožkou.

 • vysoká hladina tukov v krvi (lipidy, cholesterol a triacylglyceroly),

 • vznik cukrovky (vysoká hladina cukru v krvi),

 • nízka hladina draslíka v krvi,

 • úzkosť,

 • ťažkosti so zaspávaním (insomnia),

 • bolesť hlavy,

 • hromadenie tekutiny pod blanou okolo srdca, ktoré, ak je závažné, môže zhoršiť schopnosť srdca prečerpávať krv,

 • vysoký tlak krvi,

 • žilová trombóza (upchanie veľkej žily krvnou zrazeninou),

 • hromadenie tekutiny okolo pľúc a v hrudnej dutine, ktoré, ak je závažné, môže spôsobiť dýchavičnosť,

 • kašeľ,

 • dýchavičnosť,

 • hnačka,

 • nutkanie na vracanie (nauzea),

 • vracanie,

 • bolesť žalúdka (brucha),

 • celková bolesť,

 • horúčka,

 • hromadenie tekutiny v tkanivách,

 • zhoršené hojenie rany.


Časté (môžu postihnúť 1 z 10 pacientov)

 • otrava krvi,

 • infekcie rany,

 • nádory a benígne tumory,

 • rakovina kože,

 • poškodenie funkcie obličiek sprevádzané nízkym počtom krvných doštičiek a červených krviniek, s kožnými vyrážkami alebo bez nich (trombocytopenická purpura/hemolytický uremický syndróm),

 • rozpad červených krviniek,

 • nízky počet červených krviniek a krvných doštičiek,

 • rýchly tlkot srdca,

 • krvácanie z nosa,

 • znížené počty krviniek (príznakom môže byť slabosť, podliatiny a časté infekcie),

 • zrazenina v krvnej cieve obličky, ktorá môže spôsobiť stratu štepu, väčšinou počas prvých 30 dní po transplantácii obličky,

 • poruchy zrážavosti krvi,

 • cysta obsahujúca lymfu,

 • bolesť v ústach alebo hrdle,

 • zápal podžalúdkovej žľazy,

 • bolestivé miesta v ústach,

 • akné,

 • žihľavka (urtikária) a iné príznaky alergie ako opuch tváre alebo hrdla (angioedém),

 • vyrážka,

 • bolesť kĺbov,

 • bolesť svalov,

 • bielkovina v moči,

 • zhoršenie funkcie obličiek,

 • impotencia,

 • pruh v mieste operačnej rany,

 • neobvyklé výsledky testov funkcie pečene.


Menej časté (môžu postihnúť 1 zo 100):

 • rakovina lymfatického tkaniva (lymfóm/post-transplantačná lymfoproliferatívna

porucha),

 • nízka hladina testosterónu,

 • zápal pľúc,

 • zápal pečene,

 • žltačka.


Ďalšie vedľajšie účinky

Ďalšie vedľajšie účinky sa vyskytli u malého počtu ľudí, ale frekvencia ich výskytu je neznáma:


 • abnormálne hromadenie bielkovín v pľúcach (príznakom môže byť pretrvávajúci suchý kašeľ,

únava a ťažkosti s dýchaním),

 • zápal krvných ciev,

 • závažný exantém spojený s opuchom pokožky.


Ak máte obavy kvôli ktorémukoľvek z týchto účinkov, porozprávajte sa so svojim lekárom.


Môžu sa vyskytnúť aj vedľajšie účinky, ktoré si neuvedomíte, napríklad abnormálne výsledky laboratórnych vyšetrení, vrátane testov funkcie obličiek. Preto vám lekár bude robiť krvné skúšky, aby sledoval akékoľvek zmeny vo vašich obličkách počas liečby Certicanom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Certican


 • Uchovávajte Certican mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Neužívajte Certican po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Uchovávajte blistrové balenia v pôvodnej škatuli na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

 • Nepoužite balenie Certicanu, ktoré je poškodené alebo nesie stopy nedovoleného zaobchádzania.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Certican obsahuje

- Liečivo je everolimus. Každá tableta obsahuje 0,25 mg, 0,5 mg, 0,75 mg alebo 1 mg everolimusu.

- Ďalšie zložky sú:

- Certican 0,25 mg tablety: butylhydroxytoluén (E 321), magnéziumstearát, monohydrát laktózy (2 mg), hypromelóza, krospovidón a bezvodá laktóza (51 mg).

- Certican 0,5 mg tablety: butylhydroxytoluén (E 321), magnéziumstearát, monohydrát laktózy (4 mg), hypromelóza, krospovidón a bezvodá laktóza (74 mg).

- Certican 0,75 mg tablety: butylhydroxytoluén (E 321), magnéziumstearát, monohydrát laktózy (7 mg), hypromelóza, krospovidón a bezvodá laktóza (112 mg).

- Certican 1 mg tablety: butylhydroxytoluén (E 321), magnéziumstearát, monohydrát laktózy (9 mg), hypromelóza, krospovidón a bezvodá laktóza (149 mg).


Ako vyzerá Certican a obsah balenia

 • Certican 0,25 mg sú biele až žltkasté, mramorované, okrúhle, ploché tablety so zrezanými hranami, s vyrazeným označením “C” na jednej a “NVR” na druhej strane.

 • Certican 0,5 mg sú biele až žltkasté, mramorované, okrúhle, ploché tablety so zrezanými hranami, s vyrazeným označením “CH” na jednej a “NVR” na druhej strane.

 • Certican 0,75 mg sú biele až žltkasté, mramorované, okrúhle, ploché tablety so zrezanými hranami, s vyrazeným označením “CL” na jednej a “NVR” na druhej strane.

 • Certican 1 mg sú biele až žltkasté, mramorované, okrúhle, ploché tablety so zrezanými hranami, s vyrazeným označením “CU” na jednej a “NVR” na druhej strane.


Tablety Certican sa dodávajú v baleniach, ktoré obsahujú 50, 60, 100 alebo 250 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. Certican je dostupný aj vo forme dispergovateľných tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácií:

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


Výrobca:

Novartis Pharma GmbH, Norimberg, Nemecko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EHP pod nasledujúcimi názvami:

Rakúsko Certican

Belgicko Certican

Cyprus Certican

Česká republika Certican

Dánsko Certican

Estónsko Certican

Fínsko Certican

Francúzsko Certican

Nemecko Certican

Grécko Certican

Maďarsko Certican

Island Certican

Taliansko Certican

Lotyšsko Certican

Lichtenštajnsko Certican

Litva Certican

Malta Certican

Holandsko Certican

Nórsko Certican

Poľsko Certican

Portugalsko Certican

Slovensko Certican

Slovinsko Certican

Španielsko Certican

Švédsko Certican


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v októbri 2014.


8
CERTICAN 0,25 mg tablety

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/02313


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Certican 0,25 mg tablety

Certican 0,5 mg tablety

Certican 0,75 mg tablety

Certican1 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje everolimus 0,25/0,5/0,75/1 mg.

Každá tableta obsahuje 2/4/7/9 mg monohydrátu laktózy a 51/74/112/149 mg bezvodej laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Tablety sú biele až žltkasté, mramorované, okrúhle, ploché so zrezanými hranami.

0,25 mg: vyrazené označenie “C” na jednej a “NVR” na druhej strane.

0,5 mg: vyrazené označenie “CH” na jednej a “NVR” na druhej strane.

0,75 mg: vyrazené označenie “CL” na jednej a “NVR” na druhej strane.

1 mg: vyrazené označenie “CU” na jednej a “NVR” na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Transplantácia obličky a srdca

Certican je indikovaný na profylaxiu rejekcie orgánu u dospelých pacientov s nízkym až stredne vysokým imunologickým rizikom po alogénnej transplantácii obličky alebo srdca. Pri transplantácii obličky a srdca sa má Certican používať v kombinácii s cyklosporínom v mikroemulzii a kortikosteroidmi.

Transplantácia pečene

Certican je indikovaný na profylaxiu rejekcie orgánu u pacientov po transplantácii pečene. Pri transplantácii pečene sa má Certican používať v kombinácii s takrolimom a kortikosteroidmi.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu Certicanom majú začať a viesť len lekári, ktorí majú skúsenosti s imunosupresívnou liečbou po transplantácii orgánov a ktorí majú prístup k monitorovaniu hladín everolimusu v plnej krvi.


Dávkovanie

Dospelí pacienti

Ako začiatočný dávkovací režim sa všeobecne u pacientov po transplantácii obličky a srdca odporúča 0,75 mg dvakrát denne, ktoré sa podajú čo najskôr po transplantácii.

Pri transplantácii pečene sa odporúča dávkovanie 1,0 mg dvakrát denne, úvodná dávka má byť podaná približne 4 týždne po transplantácii.


U pacientov, ktorí dostávajú Certican, môže byť potrebné upraviť dávkovanie v závislosti od dosiahnutých hladín v krvi, znášanlivosti, individuálnej odpovede, zmeny súčasne podávaných liekov a klinickej situácie. Dávku možno upravovať v 4 – 5-dňových intervaloch (pozri Terapeutické monitorovanie liečiva).


Osobitné populácie

Černošskí pacienti

Incidencia epizód akútnej rejekcie potvrdených biopsiou bola významne vyššia u černošských pacientov s transplantovanou obličkou v porovnaní s pacientmi inej rasy. Obmedzené informácie naznačujú, že u černošských pacientov môže byť potrebná vyššia dávka Certicanu na dosiahnutie podobnej účinnosti ako u pacientov inej rasy (pozri časť 5.2). V súčasnosti sú údaje o účinnosti a bezpečnosti príliš obmedzené, aby umožnili osobitné odporúčania pre použitie everolimusu u černošských pacientov.


Pediatrická populácia

Nie sú dostatočné skúsenosti, aby bolo možné odporučiť použitie Certicanu u detí a dospievajúcich. Sú dostupné obmedzené informácie o pediatrických pacientoch po transplantácii obličky (pozri časť 5.2).


Starší pacienti (65 rokov)

Klinické skúsenosti u pacientov vo veku >65 sú obmedzené. Hoci údaje sú obmedzené, nie sú zjavné rozdiely vo farmakokinetike everolimusu u pacientov vo veku 65-70 rokov (pozri časť 5.2).


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Nevyžaduje sa úprava dávkovania (pozri časť 5.2).


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Údolné hladiny everolimusu v plnej krvi sa majú dôsledne monitorovať u pacientov so zhoršenou funkciou pečene. U pacientov s miernym poškodením pečene (A podľa Childa-Pugha) sa má dávka znížiť približne na dve tretiny normálnej dávky, u pacientov so stredne ťažkým poškodením pečene (B podľa Childa-Pugha) sa má dávka znížiť na polovicu normálnej dávky, u pacientov s ťažkým poškodením pečene (C podľa Childa-Pugha) sa má dávka znížiť na tretinu normálnej dávky. Ďalšie titrovanie dávky má byť založené na terapeutickom monitorovaní liečiva (pozri časť 5.2). Znížené dávky zaokrúhlené na najbližšiu silu lieku sú uvedené v tabuľke nižšie:


Tabuľka 1 Zníženie dávky Certicanu u pacientov s poškodenou funkciou pečene


Normálna funkcia pečene

Mierne poškodenie funkcie pečene (Child-Pugh A)

Stredne ťažké poškodenie funkcie pečene (Child-Pugh B)

Ťažké poškodenie funkcie pečene (Child-Pugh C)

Transplantácia obličky a srdca

0,75 mg 2x denne

0,5 mg 2x denne

0,5 mg 2x denne

0,25 mg 2x denne

Transplantácia pečene

1 mg 2x denne

0,75 mg 2x denne

0,5 mg 2x denne

0,5 mg 2x denne


Terapeutické monitorovanie liečiva

Pri everolimuse sa odporúča rutinné monitorovanie terapeutickej hladiny liečiva v plnej krvi. Podľa analýzy expozície-účinnosti a expozície-bezpečnosti pacienti dosahujúci v plnej krvi údolné hladiny everolimusu 3,0 ng/ml majú nižšiu incidenciu akútnej rejekcie potvrdenej biopsiou po transplantácii obličky, srdca a pečene v porovnaní s pacientmi, ktorých údolné hladiny sú nižšie ako 3,0 ng/ml. Odporúčaná horná hranica terapeutického rozmedzia je 8 ng/ml. Expozícia vyššia ako 12 ng/ml sa nesledovala. Tieto odporúčané rozmedzia everolimusu sú stanovené chromatografickou metódou.


Monitorovanie koncentrácií everolimusu v krvi je zvlášť dôležité u pacientov s poškodením funkcie pečene, pri súčasnom podávaní silných induktorov a inhibítorov CYP3A4, pri zmene liekovej formy a/alebo pri výraznom znížení dávkovania cyklosporínu (pozri časť 4.5). Koncentrácie everolimusu môžu byť o niečo nižšie po podaní dispergovateľných tabliet.


Optimálne sa má pri úprave dávkovania Certicanu vychádzať z údolných hladín stanovených >4-5 dní po predchádzajúcej zmene dávkovania. Cyklosporín interaguje s everolimusom, a tak môže poklesnúť hladina everolimusu, ak sa expozícia cyklosporínu výrazne zníži (t.j. údolná koncentrácia <50 ng/ml).


Pokiaľ možno, u pacientov s poškodenou funkciou pečene sa majú údolné hladiny pohybovať v hornej časti expozičného rozsahu 3-8 ng/ml.


Po začatí liečby alebo po úprave dávkovania, sa monitoring musí vykonať každých 4 až 5 dní, až pokiaľ dve po sebe nasledujúce merania údolných hladín preukážu stabilnú koncentráciu everolimusu, pretože u pacientov s poškodenou funkciou pečene dochádza kvôli predĺženému eliminačnému polčasu k oneskorenému dosiahnutiu rovnovážneho stavu (pozri časť 4.4 a 5.2). Úprava dávky musí byť založená na stabilných údolných hladinách everolimusu.


Odporúčania pre dávkovanie cyklosporínu pri transplantácii obličky:

Certican sa nemá dlhodobo používať spolu s plnými dávkami cyklosporínu. Zníženie expozície cyklosporínu u pacientov po transplantácii obličky liečených Certicanom zlepšuje funkciu obličky. Na základe skúseností získaných v štúdii A2309 sa má so znižovaním expozície cyklosporínu začať ihneď po transplantácii s nasledujúcimi odporúčanými rozmedziami údolných koncentrácií v plnej krvi:


Tabuľka 2 Transplantácia obličky: odporúčané cieľové rozmedzia údolných koncentrácií cyklosporínu v krvi


Cieľová C0 (ng/ml) cyklosporínu

1. mesiac

2.-3. mesiac

4.-5. mesiac

6.-12. mesiac

Skupiny Certicanu

100-200

75-150

50-100

25-50

(Stanovené koncentrácie C0 a C2 sú uvedené v časti 5.1).


Pred znížením dávky cyklosporínu je potrebné sa uistiť, že rovnovážne údolné koncentrácie everolimusu v plnej krvi sú rovné alebo vyššie ako 3 ng/ml.


O podávaní Certicanu pri údolných koncentráciách cyklosporínu nižších ako 50 ng/ml alebo hladinách C2 nižších ako 350 ng/ml v udržiavacej fáze sú obmedzené údaje. Ak pacient netoleruje zníženie expozície cyklosporínu, má sa prehodnotiť pokračovanie užívania Certicanu.


Odporúčania pre dávkovanie cyklosporínu pri transplantácii srdca

U pacientov po transplantácii srdca sa má v udržiavacej fáze znížiť ich dávka cyklosporínu podľa tolerancie, aby sa zlepšila funkcia obličiek. Ak je zhoršovanie funkcie obličiek progresívne alebo ak je vypočítaný klírens kreatinínu <60 ml/min, režim liečby sa má upraviť. U pacientov po transplantácii srdca môže byť dávka cyklosporínu založená na údolných hladinách cyklosporínu v krvi. Skúsenosti so zníženými hladinami cyklosporínu v krvi, pozri časť 5.1.


Pri transplantácii srdca sú obmedzené údaje o podávaní Certicanu pri údolných koncentráciách cyklosporínu 50-100 ng/ml po 12 mesiacoch.

Pred znížením dávky cyklosporínu je potrebné sa uistiť, že rovnovážne údolné koncentrácie everolimusu v plnej krvi sú rovné alebo vyššie ako 3 ng/ml.


Odporúčania pre dávkovanie takrolimusu pri transplantácii pečene

Aby sa minimalizovala obličková toxicita vyvolaná kalcineurínom, má sa u pacientov po transplantácii pečene znížiť expozícia takrolimusu. Dávka takrolimusu má byť znížená na základe údolných hladín takrolimusu v krvi (C0) približne po 3 týždňoch od zahájenia spoločného dávkovania s Certicanom, s cieľom dosiahnuť hladiny 3-5 ng/ml. V kontrolovanom klinickom skúšaní bolo úplné vysadenie takrolimusu spojené so zvýšeným rizikom akútnej rejekcie.

Certican s plnou dávkou takrolimusu nebol v kontrolovaných klinických skúšaniach hodnotený.


Spôsob podávania

Certican je určený len na perorálne užívanie.


Denná dávka Certicanu sa má vždy podávať perorálne, rozdelená na dve čiastkové dávky, vždy buď s jedlom, alebo bez jedla (pozri časť 5.2) a v rovnakom čase, ako cyklosporín v mikroemulzii alebo takrolimus (pozri Terapeutické monitorovanie liečiva).


Tablety Certicanu sa majú prehĺtať celé a zapíjať pohárom vody, pred užitím sa nemajú drviť. Pre pacientov, ktorí nemôžu prehĺtať celé tablety, sú dostupné aj dispergovateľné tablety Certican (pozri súhrn charakteristických vlastností lieku dispergovateľných tabliet Certican).


4.3 Kontraindikácie


Certican je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na everolimus, sirolimus alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vedenie liečby imunosupresie

Certican sa podával v klinických skúšaniach súčasne s cyklosporínom v mikroemulzii, basiliximabom alebo takrolimusom a kortikosteroidmi. Certican v kombinácii s inými ako uvedenými imunosupresívami sa v dostatočnej miere neskúmal.


Certican sa v dostatočnej miere nesledoval u pacientov s vysokým imunologickým rizikom.


Kombinácia s tymoglobulínovou indukciou

Absolútna obozretnosť sa odporúča pri indukcii tymoglobulínom (králičí imunoglobulím proti ľudským tymocytom) a liečebnom režime Certican/cyklosporín/steroidy. V klinickom skúšaní sa u podskupiny pacientov prijímajúcich srdcový transplantát (štúdia A2310, pozri časť 5.1), ktorým bola podaná indukčná liečba králičím imunoglobulínom proti ľudským tymocytom, pozorovala v prvých troch mesiacoch po transplantácii zvýšená incidencia závažných infekcií vrátane fatálnych infekcií.


Závažné a oportúnne infekcie

U pacientov liečených imunosupresívami, vrátane liečby Certicanom, je zvýšené riziko vzniku oportúnnych infekcií (bakteriálnych, plesňových, vírových a protozoálnych). Medzi tieto ochorenia patrí nefropatia vyvolaná BK vírusom a progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML) vyvolaná JC vírusom. Tieto infekcie sú často spojené s vysokou celkovou imunosupresívnou záťažou a môžu viesť k závažným stavom až fatálnemu koncu, čo lekár musí vziať do úvahy pri diferenciálnej diagnóze imunokompromitovaných pacientov so zhoršenou funkciou obličiek a neurologickými symptómami. U pacientov liečených Certicanom boli hlásené fatálne infekcie a sepsa (pozri časť 4.8).

V klinických skúšaniach s Certicanom bola odporúčaná po transplantácii profylaktická antimikrobiálna liečba proti pneumónii vyvolanej Pneumocystis jiroveci (carinii) a proti cytomegalovírusu (CMV), najmä u pacientov so zvýšením rizikom oportúnnych infekcií.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene sa odporúča dôsledné monitorovanie údolných hladín everolimusu v plnej krvi.(C0) a úprava dávky everolimusu (pozri časť 4.2).


Po začatí liečby alebo úprave dávky sa musí až do dosiahnutia stabilného stavu vykonávať terapeutické monitorovanie everolimusu z dôvodu predĺženého eliminačného polčasu everolimusu u pacientov s poškodenou funkciou pečene (pozri časť 5.2).


Interakcia s perorálnymi substrátmi CYP3A4

Pri podávaní Certicanu v kombinácii s perorálne podávanými substrátmi CYP3A4, ktoré majú úzky terapeutický index, je pre možné liekové interakcie potrebná opatrnosť. Ak sa Certican podáva s perorálne podávanými substrátmi CYP3A4, ktoré majú úzky terapeutický index (napr. pimozid, terfenadín, astemizol, cisaprid, chinidín alebo alkaloidové deriváty ergotu), pacient musí byť monitorovaný pre nežiaduce účinky popísané v informácii o lieku perorálne podávaného CYP3A4 substrátu (pozri časť 4.5).


Interakcia so silnými inhibítormi alebo induktormi CYP3A4

Súčasné podávanie so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. ketokonazolom, itrakonazolom, vorikonazolom, klaritromycínom, telitromycínom, ritonavirom) a induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, rifabutínom) sa neodporúča, pokiaľ prínos nie je väčší ako riziko.


Odporúča sa monitorovať údolné koncentrácie everolimusu v plnej krvi vždy pri súčasnom podávaní s induktormi alebo inhibítormi CYP3A4 a po ich vysadení (pozri časť 4.5).


Lymfómy a iné malignity

U pacientov, ktorí dostávajú režim imunosupresívnych liekov vrátane Certicanu, je zvýšené riziko vzniku lymfómov a iných malignít, najmä kože (pozri časť 4.8). Absolútne riziko zjavne súvisí skôr s trvaním a intenzitou imunosupresie, ako s použitím určitého lieku. Pacientov je potrebné pravidelne vyšetrovať na neoplazmy kože a poučiť ich, aby minimalizovali expozíciu UV žiareniu a slnečnému svetlu a používali primerané ochranné prostriedky proti slnečnému žiareniu.


Hyperlipidémia

Použitie Certicanu s cyklosporínom v mikroemulzii alebo s takrolimusom u pacientov po transplantácii sa spájalo so zvýšením sérového cholesterolu a triacylglycerolov, ktoré si môže vyžiadať liečbu. Pacientov, ktorí dostávajú Certican, treba vyšetrovať na hyperlipidémiu a ak je to potrebné, liečiť ich hypolipidemikami a primerane upraviť ich stravu (pozri časť 4.5). Pomer rizika a prínosu treba uvážiť u pacientov s potvrdenou hyperlipidémiou pred začatím imunosupresívneho režimu, ktorého súčasťou je Certican. Podobne sa má prehodnotiť pomer rizika a prínosu pokračovania v liečbe Certicanom u pacientov s ťažkou refraktérnou hyperlipidémiou.


Pacientov, ktorým sa podáva inhibítor HMG-CoA-reduktázy a/alebo fibrát, je potrebné sledovať na možný vznik rabdomyolýzy a iných nežiaducich účinkov, ako sú opísané v súhrne charakteristických vlastností daného lieku(ov) (pozri časť 4.5).


Angioedém

Certican sa dával do súvislosti so vznikom angioedému. Vo väčšine hlásených prípadov pacienti súbežne dostávali inhibítory ACE.


Everolimus a renálna dysfunkcia vyvolaná inhibítorom kalcineurínu

Pri transplantácii obličky a srdca zvyšuje Certican s plnou dávkou cyklosporínu riziko poruchy funkcie obličiek. V kombinácii s Certicanom sa vyžaduje použitie znížených dávok cyklosporínu, aby sa zabránilo poruche funkcie obličiek. Primeraná úprava imunosupresívneho režimu, zvlášť zníženie dávky cyklosporínu, sa má uvážiť u pacientov so zvýšenými hladinami kreatinínu v sére.


V štúdii transplantácie pečene nebolo pri Certicane v kombinácii so zníženými dávkami takrolimusu v porovnaní so štandardnými dávkami takrolimusu pozorované zhoršenie funkcie obličiek.

Pravidelné monitorovanie funkcie obličiek sa odporúča u všetkých pacientov. Opatrnosť je potrebná pri súčasnom podávaní iných liekov so známym škodlivým účinkom na funkciu obličiek.


Proteinúria

Použitie Certicanu s inhibítormi kalcineurínu u príjemcov transplantátu obličky sa dávalo do súvislosti so zvýšenou proteinúriou. Riziko a zvyšuje s vyššími koncentráciami everolimusu v krvi.


U pacientov po transplantácii obličky s miernou proteinúriou počas udržiavacej imunosupresívnej liečby zahŕňajúcej inhibítor kalcineurínu (CNI) sa vyskytli správy o zhoršujúcej sa proteinúrii, keď sa CNI nahradil Certicanom. Po vysadení Certicanu a opätovnom začatí liečby CNI sa pozorovala reverzibilita. Bezpečnosť a účinnosť zmeny liečby z CNI na Certican u takýchto pacientov sa nestanovili.


Pacientov, ktorí dostávajú Certican, je potrebné monitorovať pre proteinúriu.


Trombóza obličkového štepu

Zvýšené riziko trombózy obličkových tepien a žíl, ktorá spôsobila stratu štepu, sa zaznamenalo väčšinou počas prvých 30 dní po transplantácii.


Komplikácie hojenia rany

Certican, tak ako aj iné inhibítory mTOR, môže zhoršiť hojenie zvýšením výskytu potransplantačných komplikácií, napr. dehiscencie rany, hromadenia tekutiny a infekcie rany, ktoré si môžu vyžiadať ďalší chirurgický zákrok. Lymfokéla je najčastejšie hlásenou takouto udalosťou u prijímateľov transplantovanej obličky a vyskytuje sa častejšie u pacientov s vyšším indexom telesnej hmotnosti. Výskyt perikardového a pleurálneho výpotku je zvýšený u prijímateľov transplantovaného srdca a výskyt prietrže v jazve je zvýšený u prijímateľov transplantovanej pečene.


Trombotická mikroangiopatia/Trombotická trombocytopenická purpura/Hemolytický uremický syndróm

Súbežné podanie Certicanu s inhibítorom kalcineurínu (CNI) môže zvýšiť riziko hemolytického uremického syndrómu/trombotickej trombocytopenickej purpury/trombotickej mikroangiopatie vyvolanej CNI.


Vakcinácie

Imunosupresíva môžu ovplyvniť odpoveď na vakcináciu. Počas liečby imunosupresívami vrátane everolimusu môže byť vakcinácia menej účinná. Použitiu živých vakcín je potrebné sa vyhnúť.


Intersticiálna pľúcna choroba/Neinfekčná pneumonitída

Diagnóza intersticiálnej pľúcnej choroby (ILD) sa má vziať do úvahy u pacientov, u ktorých sú prítomné symptómy poukazujúce na infekčný zápal pľúc, ktorí však nereagujú na antibiotickú liečbu a u ktorých sa príslušnými vyšetreniami vylúčili infekčné, nádorové a iné, s liekom nesúvisiace príčiny. Pri Certicane sa zaznamenali prípady ILD, ktorá vo všeobecnosti zmizla po prerušení podávania lieku a pri liečbe glukokortikoidmi alebo bez nej. Vyskytli sa však aj fatálne prípady (pozri časť 4.8).


Novovzniknutý diabetes mellitus

Zistilo sa, že Certican po transplantácii zvyšuje riziko novovzniknutého diabetes mellitus. U pacientov liečených Certicanom sa majú dôsledne monitorovať koncentrácie glukózy v krvi.


Neplodnosť u mužov

V literatúre sú správy o reverzibilnej azoospermii a oligospermii u pacientov liečených inhibítormi mTOR. Keďže predklinické toxikologické štúdie ukázali, že everolimus môže znížiť spermatogenézu, neplodnosť u mužov sa musí vziať do úvahy ako potenciálne riziko dlhodobej liečby Certicanom.


Riziko intolerancie pomocných látok

Tablety Certican obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, závažného deficitu laktázy alebo glukózogalaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Everolimus sa metabolizuje hlavne prostredníctvom CYP3A4 v pečeni a do istej miery v črevnej stene a je substrátom pumpy na odliv mnohých liečiv, glykoproteínu P (PgP). Preto absorpciu a následnú elimináciu systémovo absorbovaného everolimusu môžu ovplyvniť mnohé liečivá, ktoré vplývajú na CYP3A4 a/alebo glykoproteín P. Súčasná liečba silnými inhibítormi a induktormi 3A4 sa neodporúča. Inhibítory glykoproteínu P môžu znižovať odliv everolimusu z črevných buniek a zvyšovať koncentrácie everolimusu v krvi. Everolimus je in vitro kompetitívnym inhibítorom CYP3A4 a zmiešaným inhibítorom CYP2D6. Všetky štúdie interakcií in vivo sa vykonali bez súčasne podávaného cyklosporínu.


Tabuľka 3 Účinok iných liečiv na everolimus


Liečivo podľa interakcie

Interakcia – zmena AUC/Cmax everolimu

Priemerný geometrický pomer (pozorované rozmedzie)

nge)

Odporúčania pre súčasné podávanie


Účinné inhibítory CYP3A4/PgP

Ketokonazol

AUC ↑15,3‑násobné

(rozmedzie 11,2‑22,5)

Cmax ↑4,1‑násobné

(rozmedzie 2,6‑7,0)

Súčasná liečba s účinnými inhibítormi CYP3A4/PgP sa neodporúča, pokiaľ prínos nepreváži riziko.


Itrakonazol, posakonazol, vorikonazol

Nesledovalo sa. Očakáva sa veľké zvýšenie koncentrácie everolimu.

Telitromycín, klaritromycín

Nefazodón

Ritonavir, atazanavir, sakvinavir, darunavir, indinavir, nelfinavir


Stredne silné inibítory CYP3A4/PgP

Erytromycín

AUC ↑4,4‑násobné

(rozmedzie 2,0‑12,6)

Cmax ↑2,0‑násobné

(rozmedzie 0,9‑3,5)

Minimálne koncentrácie everolimu v krvi sa musia monitorovať zakaždým pri spoločnom podávaní inhibítorov CYP3A4/PgP a po jeho ukončení.


Postupujte opatrne, keď sa nemožno vyhnúť súčasnému podávaniu so stredne silnými inhibítormi CYP3A4 alebo inhibítormi PgP.

Imatinib

AUC ↑3,7‑násobné

Cmax ↑2,2‑násobné


Verapamil

AUC ↑3,5‑násobné

(rozmedzie 2,2‑6,3)

Cmax ↑2,3‑násobné

(rozmedzie1,3‑3,8) (rozmedzie1,3‑‑3,8)

Cyklosporín perorálne

AUC ↑2,7‑násobné

(rozmedzie 1,5‑4,7)

Cmax ↑1,8-násobné

(rozmedzie 1,3‑2,6)

Flukonazol

Nesledovalo sa. Očakáva sa zvýšená expozícia.

Diltiazem,

nikardipín

Dronedarón

Nesledovalo sa. Očakáva sa zvýšená expozícia.

Amprenavir,

fosamprenavir

Nesledovalo sa. Očakáva sa zvýšená expozícia.

Grapefruitová šťava alebo iné jedlo ovplyvňujúce P3A4/PgP

Nesledovalo sa. Očakáva sa zvýšená expozícia (účinok sa značne líši).

Kombinácii je potrebné sa vyhnúť.


Účinné a stredne silné induktory CYP3A4

Rifampin

AUC ↓63%

(rozmedzie 0‑80%)

Cmax ↓58%

(rozmedzie 10‑70%)

Súčasná liečba s účinnými induktormi CYP3A4 sa neodporúča, pokiaľ prínos nepreváži riziko.Rifabutín

Nesledovalo sa. Očakáva sa znížená expozícia.

Karbamazepín, fenobarbital, fenytoín

Nesledovalo sa. Očakáva sa znížená expozícia.

Minimálne koncentrácie everolimu v krvi sa musia monitorovať zakaždým pri spoločnom podávaní induktorov CYP3A4 a po jeho ukončení.


Efavirenz, nevirapín

Nesledovalo sa. Očakáva sa znížená expozícia.

Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)

Nesledovalo sa. Očakáva sa veľké zníženie expozície.

Prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný sa počas liečby everolimom nemajú používať.


Liečivá, ktorých plazmatickú koncentráciu môže meniť everolimus:


Oktreotid

Spoločné podávanie everolimu (10 mg denne) a depotného oktreotidu zvýšilo Cmin oktreotidu v priemernom geometrickom pomere (everolimus/placebo) 1,47-násobne.


Cyklosporín

Certican mal malý klinický vplyv na farmakokinetiku cyklosporínu u pacientov po transplantácii obličky a srdca, ktorí dostávali cyklosporín v mikroemulzii.


Atorvastatín (substrát CYP3A4) a pravastatín (substrát PgP)

Podanie jednorazovej dávky Certicanu buď s atorvastatínom, alebo pravastatínom zdravým jedincom neovplyvnilo v klinicky významnej miere farmakokinetiku atorvastatínu, pravastatínu a everolimusu, ako aj celkovú bioreaktivitu HMG-CoA-reduktázy v plazme. Tieto výsledky však nemožno extrapolovať na iné inhibítory HMG-CoA-reduktázy.


Pacientov je potrebné sledovať na vznik rabdomyolýzy a iných nežiaducich udalostí, ako sú opísané v súhrne charakteristických vlastností lieku inhibítorov HMG-CoA-reduktázy.


Perorálne substráty CYP3A4

Vzhľadom na výsledky in vitroje nepravdepodobná inhibícia PgP, CYP3A4 a CYP2D6 systémovými koncentráciami, ktoré sa dosiahnu po perorálnych denných dávkach 10 mg. Inhibíciu CYP3A4 a PgP v čreve však nemožno vylúčiť. Interakčná štúdia u zdravých dobrovoľníkov preukázala, že súčasné podanie perorálnej dávky midazolamu, senzitívneho CYP3A4 substrátu, s everolimusom malo za následok 25 % zvýšenie Cmax midazolamu a 30% zvýšenie AUC midazolamu. To pravdepodobne vyplýva z inhibičného účinku everolimusu na črevný CYP3A4. Everolimus tak môže mať vplyv na biologickú dostupnosť perorálne podávaných substrátov CYP3A4. Klinicky relevantný účinok na expozíciu systémovo podávaných substrátov CYP3A4 sa však neočakáva. Ak sa everolimus podáva spolu s perorálne podávanými substrátmi CYP3A4 , ktoré majú úzky terapeutický index (napr. pimozid, terfenadín, astemizol, cisaprid, chinidín alebo alkaloidové deriváty ergotu), pacient musí byť monitorovaný pre nežiaduce účinky popísané v informácii o lieku perorálne podávaného CYP3A4 substrátu.


Vakcinácia

Imunosupresíva môžu ovplyvniť odpoveď na vakcináciu a vakcinácia môže byť počas liečby Certicanom menej účinná. Použitiu živých vakcín je potrebné sa vyhnúť.


Pediatrická populácia

Interakčné štúdie boli vykonané iba u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Certicanu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali toxické účinky na reprodukciu vrátane embryo- a fetotoxicity (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí. Certican sa nemá podávať gravidným ženám, pokiaľ potenciálny prínos nie je väčší ako potenciálne riziko pre plod. Ženám vo fertilnom veku sa má odporučiť používanie spoľahlivých metód antikoncepcie počas užívania Certicanu a až 8 týždňov po ukončení liečby.


Laktácia

Nie je známe, či sa everolimus vylučuje do ľudského mlieka. V štúdiách na zvieratách everolimus a/alebo jeho metabolity ľahko prestupovali do mlieka dojčiacich potkanov. Preto ženy užívajúce Certican nemajú dojčiť.


Fertilita

V literatúre sa zaznamenali hlásenia o reverzibilnej azoospermii a oligospermii u pacientov liečených inhibítormi mTOR (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


a) Zhrnutie profilu bezpečnosti

Frekvencie nežiaducich reakcií uvedených nižšie sú odvodené z analýzy 12-mesačnej incidencie udalostí hlásených v multicentrických, randomizovaných, kontrolovaných klinických skúšaniach skúmajúcich Certican v kombinácii s inhibítormi kalcineurínu (CNI) a kortikosteroidmi u príjemcov transplantátu. Okrem dvoch štúdii (pri transplantácii obličky) zahŕňali všetky štúdie rameno so štandardnou CNI liečbou bez Certicanu. Certican v kombinácii s cyklosporínom bol skúmaný v piatich štúdiách s prijímateľmi transplantovanej obličky s celkovo 2 497 pacientmi (vrátane dvoch štúdií, ktoré nemali kontrolnú skupinu bez Certicanu) a v troch štúdiách s prijímateľmi transplantovaného srdca s celkovo 1531 pacientmi (populácia so zámerom liečby, pozri časť 5.1).

Certican v kombinácii s takrolimusom bol skúmaný v jednej štúdii s celkovo 719 prijímateľmi transplantovanej pečene (populácia so zámerom liečby, pozri časť 5.1).


Najčastejšie nežiaduce účinky sú: infekcie, anémia, hyperlipidémia, novovzniknutý diabetes melitus, insomnia, bolesť hlavy, hypertenzia, kašeľ, zápcha, nauzea, periférny edém, zhoršené hojenie (vrátane pleurálneho a perikardiálneho výpotku).

Výskyt nežiaducich udalostí môže závisieť od imunosupresívneho režimu (t.j. stupňa a dĺžka trvania). V skúšaniach s kombináciou Certicanu s cyklosporínom sa zvýšenia kreatinínu v sére pozorovali častejšie u pacientov, ktorým sa podával Certican v kombinácii s plnou dávkou cyklosporínu v mikroemulzii, ako u kontrolnej skupiny pacientov. Celková incidencia nežiaducich udalostí bola nižšia pri zníženej dávke cyklosporínu v mikroemulzii (pozri časť 5.1).


Bezpečnostný profil Certicanu pri podávaní so zníženou dávkou cyklosporínu bol podobný, ako sa opísal v 3 pilotných klinických skúšaniach, v ktorých sa podávala plná dávka cyklosporínu, okrem zvýšenia kreatinínu, ktoré bolo menej časté, a priemeru a mediánu hodnôt sérového kreatinínu, ktoré boli nižšie ako v klinických skúšaniach fázy III.


b) Tabuľkové zhrnutie nežiaducich reakcií

Tabuľka 4 obsahuje nežiaduce reakcie na liek možno alebo pravdepodobne súvisiace s Certicanom, pozorované v klinických skúšaniach fázy III. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto poruchy sa zistili so zvýšenou incidenciou v štúdiách fázy III, porovnávajúcich pacientov liečených Certicanom s pacientmi so štandardnou liečbou bez Certicanu, alebo bola incidencia rovnaká v prípade, že udalosť je známym nežiaducim účinkom komparátora MPA v skúšaniach s transplantáciou obličky alebo srdca (pozri časť 5.1). Pokiaľ nie je uvedené inak, profil nežiaducich účinkov je relatívne podobný pri všetkých indikáciách. Tabuľka je zostavená podľa štandardných orgánových tried MedDRA.


Nežiaduce udalosti sú zoradené podľa frekvencií, ktoré sú definované ako: veľmi časté (≥l/10); časté (≥l/100 až <l/10); menej časté (≥l/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Tabuľka 4 Nežiaduce reakcie na liek možno alebo pravdepodobne súvisiace s Certicanom


Orgánový systém

Incidencia

Nežiaduca reakcia

Infekcie a nákazy

Veľmi časté

Infekcie (vírusové, bakteriálne, hubové) infekcie horných dýchacích ciest, infekcie dolných dýchacích ciest a pľúc (vrátane pneumónie)1, infekcie močovej sústavy2


Časté

Sepsa, infekcia rany

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Časté

Malígne a nešpecifikované tumory, malígne a nešpecifikované kožné neoplazmy


Menej časté

Lymfómy/post-transplantačné lymfoproliferatívne poruchy (PTDL)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Leukopénia, anémia/erytropénia, trombocytopénia1


Časté

Pancytopénia, trombotické mikroangiopatie (vrátane trombotickej trombocytopenickej purpury/hemolytického uremického syndrómu)Poruchy endokrinného systému

Menej časté

Mužský hypogonadizmus (zníženie testosterónu, zvýšenie FSH a LH)

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté

Hyperlipidémia (cholesterol a triacylglyceroly), novovzniknutý diabetes mellitus, hypokaliémia

Psychické poruchy

Veľmi časté

Nespavosť, úzkosť

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi časté

Perikardový výpotok3


Časté

Tachykardia

Poruchy ciev

Veľmi časté

Časté

Hypertenzia, venózne tromboembolické príhody

Lymfokéla4, epistaxa, renálna trombóza štepu
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi časté

Pleurálny výpotok1, kašeľ1, dyspnoe1


Menej časté

Intersticiálna pľúcna choroba5
Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Časté

Bolesť brucha, hnačka, nauzea, vracanie

Pankreatitída, stomatitída/ulcerácia ústnej dutiny, orofaryngeálna bolesť

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Neinfekčná hepatitída, žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Angioedém6, akné, exantém
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Myalgia, atralgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Proteinúria2, nekróza obličkových tubulov7Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

Erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Časté

Periférny edém, bolesť, zhoršené hojenie, pyrexia

Prietrž v jazve

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Odchýlky testov funkcie pečene8

1 časté pri transplantácii obličky a pečene

2 časté pri transplantácii srdca a pečene

3 pri transplantácii srdca

4 pri transplantácii obličky a srdca

5 Frekvencia podľa vyhľadávania pre intersticiálnu chorobu pľúc v klinických skúšaniach metódou SMQ. Tento rozsiahly prieskum zahŕňal aj prípady spôsobené príbuznými udalosťami, napr. infekciami. Uvedená frekvencia je určená medicínskym zhodnotením známych prípadov.

6 prevažne u pacientov, ktorí súčasne dostávali inhibítory ACE

7 pri transplantácii obličky

8 zvýšenie γ-GT, AST, ALT


c) Popis vybraných nežiaducich reakcií

Keďže predklinické toxikologické štúdie ukázali, že everolimus môže znížiť spermatogenézu, neplodnosť u mužov sa musí vziať do úvahy ako potenciálne riziko dlhodobej liečby Certicanom. V literatúre sú správy o reverzibilnej azoospermii a oligospermii u pacientov liečených inhibítormi mTOR.

V kontrolovaných klinických skúšaniach, v ktorých sa aspoň 1 rok celkovo sledovalo 3256 pacientov užívajúcich Certican v kombinácii s inými imunosupresívami, malignity vznikli u celkovo 3,1 %, pričom malignity kože sa vyvinuli u 1,0 % a lymfóm alebo lymfoproliferatívne poruchy sa vyvinuli u 0,60 % pacientov.


Prípady intersticiálnej pľúcnej choroby zahŕňajúcej zápal pľúcneho parenchýmu (pneumonitídu) a/alebo fibrózu neinfekčnej etiológie, niektoré smrteľné, sa vyskytli u pacientov, ktorí dostávali rapamycín a jeho deriváty vrátane Certicanu. Ochorenie väčšinou zmizne po vysadení Certicanu a/alebo pridaní glukokortikoidov. Vyskytli sa však aj fatálne prípady.


d) Nežiaduce reakcie na liek zo spontánnych hlásení po uvedení lieku na trh

Nasledujúce nežiaduce reakcie na liek sú odvodené zo spontánnych hlásení a prípadov z literatúry po uvedení Certicanu na trh. Keďže tieto reakcie sú hlásené dobrovoľne z populácie neznámej veľkosti, nie je možné hodnoverne odhadnúť ich frekvenciu, ktorá sa preto uvádza ako neznáma. Nežiaduce reakcie na liek sú uvedené podľa tried orgánových systémov konvencie MedDRA. V rámci každej triedy sú nežiaduce reakcie zoradené v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 5 Nežiaduce reakcie na liek zo spontánnych hlásení a prípadov z literatúry (frekvencia nezmáma)


Orgánový systém

Incidencia

Nežiaduca reakcia

Poruchy ciev

Neznáma

Leukocytoklasticka vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáma

Pulmonárna alveolárna proteinóza

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáma

Erytroderma


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V štúdiách na zvieratách everolimus preukázal nízku akútnu toxicitu. Letalita a závažné toxické príznaky sa nepozorovali po jednorazovej perorálnej dávke 2 000 mg/kg (limitný test) ani u myší, ani u potkanov.


Ohlásené skúsenosti s predávkovaním u ľudí sú veľmi obmedzené, vyskytol sa jeden prípad náhodného požitia 1,5 mg everolimusu 2-ročným dieťaťom, u ktorého sa nepozorovali žiadne nežiaduce udalosti. Jednorazové dávky až do 25 mg sa podali pacientom po transplantácii s prijateľnou akútnou znášanlivosťou.


Všeobecné podporné opatrenia sa majú zaviesť vo všetkých prípadoch predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívne imunosupresíva, ATC kód: L04A A18.


Mechanizmus účinku

Everolimus, inhibítor signálu proliferácie, bráni rejekcii aloštepu v modeloch alotransplantácie u hlodavcov a nie ľudských primátov. Jeho imunosupresívny účinok sa zakladá na inhibícii proliferácie a tým klonovej expanzie T buniek aktivovaných antigénom, ktorú stimulujú interleukíny špecifické pre T bunky, napr. interleukín-2 a interleukín-15. Everolimus inhibuje vnútrobunkovú signálnu dráhu, ktorú spúšťa naviazanie sa týchto rastových faktorov T buniek na ich príslušné receptory, a ktorá normálne vedie k proliferácii buniek. Blokovanie tohto signálu everolimusom má za následok zastavenie bunkového cyklu v štádiu buniek G1.


Na molekulovej úrovni everolimus tvorí komplex s cytoplazmovým proteínom FKBP-12. V prítomnosti everolimusu je inhibovaná fosforylácia kinázy p70 S6, stimulovaná rastovými faktormi. Pretože fosforyláciu kinázy p70 S6 kontroluje FRAP (označovaný tiež m-TOR), toto zistenie naznačuje, že komplex everolimus-FKBP-12 sa viaže na FRAP a tak zasahuje do jeho funkcie. FRAP je kľúčový regulačný proteín, ktorý ovláda metabolizmus, rast a proliferáciu buniek; zablokovanie funkcie FRAP tak vysvetľuje zastavenie bunkového cyklu vyvolané everolimusom.


Everolimus má teda iný mechanizmus účinku ako cyklosporín. V predklinických modeloch alotransplantácie bola kombinácia everolimusu a cyklosporínu účinnejšia ako každá látka samotná.


Účinok everolimusu sa neobmedzuje na T bunky. Inhibuje proliferáciu hematopoetických ako aj nehematopoetických buniek stimulovanú rastovými faktormi vo všeobecnosti, napr. buniek hladkého svalstva ciev. Proliferácia buniek hladkého svalstva ciev stimulovaná rastovými faktormi, ktorú spúšťa poškodenie endotelových buniek a ktorá vedie k tvorbe neointimy, zohráva kľúčovú úlohu v patogenéze chronickej rejekcie. Predklinické štúdie everolimusu ukázali inhibíciu tvorby neointimy v alotransplantačnom modeli aorty potkana.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Transplantácia obličky

Pevné dávky Certicanu 1,5 mg/deň a 3 mg/deň v kombinácii so štandardnými dávkami cyklosporínu v mikroemulzii a kortikosteroidov sa sledovali v dvoch klinických skúšaniach fázy III pri de novo transplantácii obličky (B201 a B251). Ako komparátor sa použil mykofenolátmofetilu (MMF) v dávke 1 g dvakrát denne. Spoločné primárne súhrnné koncové ukazovatele boli zlyhanie účinnosti (akútna rejekcia potvrdená biopsiou, strata štepu, smrť alebo nemožnosť ďalšieho sledovania) po 6 mesiacoch, a strata štepu, smrť alebo nemožnosť ďalšieho sledovania po 12 mesiacoch. Certican v týchto klinických skúšaniach nebol celkovo horší ako MMF. V klinickom skúšaní B201 bola po 6 mesiacoch incidencia akútnej rejekcie potvrdenej biopsiou v skupine Certicanu 1,5 mg/deň 21,6%, Certicanu 3 mg/deň 18,2% a MMF 23,5%. V klinickom skúšaní B251 bola incidencia v skupine Certicanu 1,5 mg/deň 17,1%, Certicanu 3 mg/deň 20,1% a MMF 23,5%.


Znížená funkcia aloštepu a zvýšenie kreatinínu v sére sa pozorovali častejšie u jedincov, ktorí užívali Certican v kombinácii s plnou dávkou cyklosporínu v mikroemulzii, ako u pacientov užívajúcich MMF. Tento účinok naznačuje, že Certican zvyšuje nefrotoxicitu cyklosporínu. Analýza farmakodynamiky vzhľadom na koncentráciu liečiva a ukázala, že funkcia obličiek sa nezhoršila pri zníženej expozícii cyklosporínu, zatiaľ čo účinnosť sa zachovala, pokiaľ sa údolná koncentrácia everolimusu v krvi udržala nad 3 ng/ml. Tento predpoklad sa následne potvrdil v dvoch ďalších štúdiách fazy III (A2306 a A2307, s 237 a 256 zaradenými pacientmi), ktoré hodnotili účinnosť a bezpečnosť Certicanu 1,5 mg a 3 mg denne (začiatočné dávkovanie, neskôr dávkovanie založené na cieľovej údolnej koncentrácii 3 ng/ml) v kombinácii so zníženou expozíciou cyklosporínu. V oboch štúdiách sa zachovala funkcia obličiek bez ohrozenia účinnosti. V týchto štúdiách však nebola na porovnanie skupina bez Certicanu.


Ukončilo sa A2309, multicentrické randomizované otvorené kontrolované klinické skúšanie fázy III, v ktorom 833 de novo príjemcov obličkového transplantátu bolo randomizovaných na jeden z dvoch režimov Certicanu, ktoré sa líšili dávkovaním a ktoré sa kombinovali so zníženou dávkou cyklosporínu alebo so štandardným režimom mykofenolátu sodného (MPA) + cyklosporínu pri liečbe trvajúcej 12 mesiacov. Všetci pacienti dostali úvodnú liečbu basiliximabom pred transplantáciou a na 4. deň po transplantácii. Steroidy sa podávali po transplantácii podľa potreby.


Začiatočné dávkovanie v dvoch skupinách Certicanu bolo 1,5 mg/deň a 3 mg, podávané dvakrát denne, následne upravené od 5. dňa na udržanie cieľových údolných koncentrácií everolimusu v krvi 3-8 ng/ml a 6-12 ng/ml. Dávkovanie mykofenolátu sodného bolo 1,44 g/deň. Dávkovanie cyklosporínu sa upravilo na udržanie cieľových rozmedzí údolných koncentrácií v krvi, uvedených v Tabuľke 6. Skutočne stanovené hodnoty koncentrácií everolimusu a cyklosporínu v krvi (C0 a C2) sú uvedené v Tabuľke 7.


Hoci režim Certicanu s vyšším dávkovaním bol rovnako účinný ako režim s nižším dávkovaním, celková bezpečnosť bola horšia, preto sa režim vyššieho dávkovania neodporúča.


Odporúča sa režim s nižším dávkovaním Certicanu (pozri časť 4.2).


Tabuľka 6 Štúdia A2309: Cieľové rozmedzia údolnej koncentrácie cyklosporínu v krvi


Cieľová C0 (ng/ml) cyklosporínu

1. mes

2.-3. mes

4.-5. mes

6.-12. mes

Skupiny Certicanu

100-200

75-150

50-100

25-50

Skupina MPA

200-300

100-250

100-250

100-250


Tabuľka 7 Štúdia A2309: Stanovené údolné koncentrácie cyklosporínu a everolimusu v krvi


Údolné koncentrácie (ng/ml)

Skupiny Certicanu (nízka dávka cyklosporínu)

MPA (štandardná dávka cyklosprínu)


Certican 1,5 mg

Certican 3,0 mg

Myfortic 1,44 g

Cyklosporín

Koncentrá-cia C0

Koncentrá-cia C2

Koncentrá-cia C0

Koncentrá-cia C2

Koncentrá-cia C0

Koncentrá-cia C2

7. deň

195 ± 106

847 ± 412

192 ± 104

718 ± 319

239 ± 130

934 ± 438

1. mesiac

173 ± 84

770 ± 364

177 ± 99

762 ± 378

250 ± 119

992 ± 482

3. mesiac

122 ± 53

580 ± 322

123 ± 75

548 ± 272

182 ± 65

821 ± 273

6. mesiac

88 ± 55

408 ± 226

80 ± 40

426 ± 225

163 ± 103

751 ± 269

9. mesiac

55± 24

319 ± 172

51 ± 30

296 ± 183

149 ± 69

648 ± 265

12. mesiac

55 ± 38

291 ± 155

49 ± 27

281 ± 198

137 ± 55

587± 241

Everolimus

(Cieľová C0 3-8)

(Cieľová C0 6-12)


7. deň

4,5 ± 2,3

8,3 ± 4,8

-

1. mesiac

5,3 ± 2,2

8,6 ± 3,9

-

3. mesiac

6,0 ± 2,7

8,8 ± 3,6

-

6. mesiac

5,3 ± 1,9

8,0 ± 3,1

-

9. mesiac

5,3 ± 1,9

7,7 ± 2,6

-

12. mesiac

5,3 ± 2,3

7,9 ± 3,5

-

Čísla sú priemer ± SD stanovených hodnôt pre C0 = údolná koncentrácia, C2 = hodnota 2 hodiny po podaní.
Zdroj: Príl. 1: Tabuľky 4-3-1.5; 14.3-1.7c; 14.3-1.7c


Primárny parameter účinnosti bola súhrnná premenná zlyhania (akútna rejekcia potvrdená biopsiou, strata štepu, smrť alebo nedostupnosť pre ďalšie sledovanie). Výsledky sú uvedené v Tabuľke 8.


Tabuľka 8 Štúdia A2309: Súhrnné a jednotlivé parametre účinnosti v 6. a 12. mesiaci

(incidencia v populácii ITT)Certican 1,5 mg
N=277
% (n)

Certican 3,0 mg
N=279
% (n)

MPA 1,44 g
N=277
% (n)


6. mes

12. mes

6. mes

12. mes

6. mes

12. mes

Súhrnný parameter (1okritérium)

19,1 (53)

25,3 (70)

16,8 (47)

21,5 (60)

18,8 (52)

24,2 (67)

Rozdiel % (Certican - MPA)

95% IS

0,4%

(-6,2; 6,9)

1,1%

(-6,1; 8,3)

-1,9%

(-8,3; 4,4)

-2,7%

(-9,7; 4,3)

-

-

-

-

Jednotlivé parametre (2okritériá)Liečená BPAR

10,8 (30)

16,2 (45)

10,0 (28)

13,3 (37)

13,7 (38)

17,0 (47)

Strata štepu

4,0 (11)

4,3 (12)

3,9 (11)

4,7 (13)

2,9 (8)

3,2 (9)

Smrť

2,2 (6)

2,5 (7)

1,8 (5)

3,2 (9)

1,1 (3)

2,2 (6)

Nedostupnosť pre ďalšie

sledovanie

3,6 (10)

4,3 (12)

2,5 (7)

2,5 (7)

1,8 (5)

3,2 (9)

Kombinované parametre (2okritériá)Strata štepu / Smrť

5,8 (16)

6,5 (18)

5,7 (16)

7,5 (21)

4,0 (11)

5,4 (15)

Strata štepu / Smrť / Nedostupnosť

pre ďalšie sledovanie

9,4 (26)

10,8 (30)

8,2 (23)

10,0 (28)

5,8 (16)

8,7 (24)

mes = mesiac, 10 = primárny, 20 = sekundárny, IS = interval spoľahlivosti, hranica noninferiority bola 10%
Súhrnný parameter: akútna rejekcia potvrdená biopsiou (BPAR), strata štepu, smrť alebo nedostupnosť pre ďalšie sledovanie


Zmeny funkcie obličiek, ako ukázala rýchlosť glomerulovej filtrácie (GFR) vyrátaná pomocou vzorca MDRD, sú uvedené v Tabuľke 9.


Proteinúria sa hodnotila pri plánovaných návštevách pomocou kvapkovej analýzy bielkoviny v moči/kreatinínu (pozri Tabuľku 10). Účinok koncentrácie sa preukázal ako súvislosť medzi hladinami proteinúrie a údolnými koncentráciami everolimusu, najmä pri hodnotách Cmin vyšších 8 ng/ml.


Nežiaduce udalosti hlásené častejšie pri odporúčanom režime (nižšieho dávkovania) Certicanu ako v kontrolnej skupine MPA boli zahrnuté v tabuľke 4. Nižšia frekvencia vírusových infekcií sa zaznamenala u pacientov liečených Certicanom, čo bolo hlavne dôsledkom nižších počtov hlásených infekcií CMV (0,7% oproti 5,95%) a infekcií vírusom BK (1,5% oproti 4,8%).


Tabuľka 9 Štúdia A2309: Funkcia obličiek (GFR vyrátaná pomocou MDRD) v 12. mesiaci

(populácia ITT)


Certican 1,5 mg
N=277

Certican 3,0 mg
N=279

MPA 1,44 g
N=277

Priemerná GFR v 12. mesiaci (ml/min/1,73 m2)

54,6

51,3

52,2

Rozdiel priemeru (everolimus - MPA)

95% IS

2,37

(-1,7; 6,4)

-0,89

(-5,0; 3,2)

-

-

Pripočítanie chýbajúcich hodnôt GFR v 12. mesiaci: strata štepu = 0; smrť alebo nedostupnosť pre ďalšie sledovanie funkcie obličiek = LOCF1 (metóda posunutia posledného pozorovania 1: koniec liečby (do 12. mesiaca)).

MDRD: úprava diéty pri chorobe obličiek


Tabuľka 10 Štúdia A2309: Pomer bielkoviny v moči ku kreatinínuKategória proteinúrie (mg/mmol)


Liečba

normál %(n)
(<3,39)

mierna %(n)
(3,39-<33,9)

subnefrotická %(n)
(33,9-<339)

nefrotická %(n) (>339)

12. mesiac
(TED)

Certican 1,5 mg

0,4 (1)

64,2 (174)

32,5 (88)

3,0 (8)

Certican 3 mg

0,7 (2)

59,2 (164)

33,9 (94)

5,8 (16)

MPA 1,44 g

1,8 (5)

73,1 (198)

20,7 (56)

4,1 (11)

1 mg/mmol = 8,84 mg/g

TED: Parameter liečby (hodnota v 12. mesiaci alebo posunuté posledné pozorovanie)


Transplantácia srdca

V klinickom skúšaní fázy III pri transplantácii srdca (B253) sa sledoval Certican 1,5 mg/deň aj 3 mg/deň v kombinácii so štandardnými dávkami cyklosporínu v mikroemulzii a kortikosteroidov v porovnaní s azatioprínom (AZA) 1-3 mg/kg/deň. Primárny koncový ukazovateľ bol súhrn incidencie akútnej rejekcie ISHLT stupňa 3A, akútnej rejekcie spojenej s hemodynamickým zhoršením, straty štepu, smrti pacienta alebo nemožnosti ďalšieho sledovania po 6, 12 a 24 mesiacoch. Obidve dávky Certicanu boli lepšie ako AZA po 6, 12 a 24 mesiacoch. Incidencia akútnej rejekcie ISHLT stupňa 3A potvrdenej biopsiou po 6 mesiacoch bola 27,8% v skupine 1,5 mg/deň, 19% v skupine 3 mg/deň a 41,6% v skupine AZA (p = 0,003 pri 1,5 mg oproti kontrole, <0,001 pri 3 mg oproti kontrole).


Podľa údajov z ultrazvukového intravaskulárneho vyšetrenia koronárnej artérie, získaných v podskupine populácie v klinickom skúšaní, boli obidve dávky Certicanu štatisticky významne účinnejšie ako AZA v prevencii vaskulopatie aloštepu (definované ako zvýšenie maximálnej hrúbky intimy 0,5 mm oproti východiskovej hodnote v najmenej jednej zodpovedajúcej vrstve automatizovanej spätnej sekvencie), čo je dôležitý rizikový faktor pre dlhodobú stratu štepu.


Zvýšenie kreatinínu v sére sa pozorovalo častejšie u jedincov, ktorí užívali Certican v kombinácii s plnou dávkou cyklosporínu v mikroemulzii, ako u pacientov užívajúcich AZA. Tieto výsledky ukázali, že Certican zvyšuje nefrotoxicitu vyvolanú cyklosporínom.


Klinické skúšanie A2411 bola randomizovaná, otvorená štúdia trvajúca 12 mesiacov, v ktorej sa porovnával Certican v kombinácii so zníženými dávkami cyklosporínu v mikroemulzii a kortikosteroidmi s mykofenolátmofetilom (MMF) a štandardnými dávkami cyklosporínu v mikroemulzii a kortikosteroidov u pacientov po de novo transplantácii srdca. Liečba Certicanom sa začala dávkou 1,5 mg/deň a dávka sa upravovala, aby sa cieľové údolné hladiny everolimusu v krvi udržali na 3-8 ng/ml. Podávanie MMF sa začalo dávkou 1 500 mg dvakrát denne. Dávky cyklosporínu v mikroemulzii sa upravovali, aby sa dosiahli nasledujúce údolné hladiny (ng/ml):


Tabuľka 11 Cieľové údolné hladiny cyklosporínu podľa mesiaca


Cieľová C0 cyklosporínu

1. mesiac

2. mesiac

3.-4. mesiac

5.-6. mesiac

7.-12. mesiac

Skupina Certicanu

200-350

150-250

100-200

75-150

50-100

Skupina MMF

200-350

200-350

200-300

150-250

100-250


Skutočné hladiny stanovené v krvi sú uvedené v Tabuľke 12.


Tabuľka 12 Štúdia A2411: Súhrnná štatistika hladín CsA v krvi* (priemerná hodnota ± SD)

Skupina Certicanu
(N=91)

Skupina MMF
(N=83)

Návšteva

C0

C0

4. deň

154 ± 71
n=79

155 ± 96
n=74

1. mesiac

245 ± 99
n=76

308 ± 96
n=71

3. mesiac

199 ± 96
n=70

256 ± 73
n=70

6. mesiac

157 ± 61
n=73

219 ± 83
n=67

9. mesiac

133 ± 67
n=72

187 ± 58
n=64

12. mesiac

110 ± 50
n=68

180 ± 55
n=64

*:údolné hladiny v plnej krvi (C0)


Zmeny funkcie obličiek sú uvedené v Tabuľke 13. Výsledky účinnosti sú uvedené v Tabuľke 14.


Tabuľka13 ŠtúdiaA2411: Zmeny klírensu kreatinínu počas klinického skúšania (pacienti so spárovanými hodnotami)


Odhadovaný klírens kreatinínu (podľa Cockcrofta-Gaulta)*
ml/minVýchodisková hodnota

Priemerná hodnota (± SD)

Hodnota v čase

Priemerná hodnota (± SD)

Rozdiel medzi skupinami

Priemerná hodnota (95% IS)

1. mesiac

Certican (n=87)

73,8 (± 27,8)

68,5 (± 31,5)

-7,3

(-18,1, 3,4)

MMF (n=78)

77,4 (± 32,6)

79,4 (± 36,0)

6. mesiac

Certican (n=83)

74,4 (± 28,2)

65,4 (± 24,7)

-5,0

(-13,6, 2,9)

MMF (n=72)

76,0 (± 31,8)

72,4 (± 26,4)

12. mesiac

Certican (n=71)

74,8 (± 28,3)

68,7 (± 27,7)

-1,8

(-11,2, 7,5)

MMF (n=71)

76,2 (± 32,1)

71,9 (± 30,0)

* zahŕňa pacientov s východiskovými hodnotami aj hodnotami v čase návštevy

Tabuľka 14 Štúdia A2411: Výskyt udalostí súvisiacich s účinnosťou (incidencia v populácii ITT)

Parameter účinnosti

Certican
n=92

MMF
n=84

Rozdiel vo výskyte udalostí

Priemerná hodnota (95% IS)

Po 6 mesiacoch
Akútna rejekcia potvrdená biopsiou ≥ ISHLT stupňa 3A

18 (19,6%)

23 (27,4%)

-7,8 (-20,3, 4,7)

Súhrnné zlyhanie účinnosti *

26 (28,3%)

31 (36,9%)

-8,6 (-22,5, 5,2)

Po 12 mesiacoch
Akútna rejekcia potvrdená biopsiou ≥ ISHLT stupňa 3A

21 (22,8%)

25 (29,8%)

-6,9 (-19,9, 6,1)

Súhrnné zlyhanie účinnosti *

30 (32,6%)

35 (41,7%)

-9,1 (-23,3, 5,2)

Smrť alebo strata štepu /opakovaná transplantácia

10 (10,9%)

10 (11,9%)

-

* Súhrnné zlyhanie účinnosti: niektorá z nasledujúcich udalostí – akútna rejekcia ≥ stupeň 3A, akútna rejekcia s ohrozením hemodynamiky, strata štepu, smrť alebo nedostupnosť pre ďalšie sledovanie.


Klinické skúšanie A2310 bola multicentrická, randomizovaná, otvorená štúdia fázy III porovnávajúca dva liečebné režimy Certican/znížená dávka cyklosporínu oproti štandardnému režimu mykofenolát mofetil (MMF)/cyklosporín po dobu 24 mesiacov. Použitie indukčnej liečby bolo špecifické podľa centra (bez indukcie alebo baziliximab alebo tymoglobulín). Všetci pacienti užívali kortikosteroidy.

Počiatočné dávky v skupinách s Certicanom boli 1,5 a 3 mg/deň a boli upravené podľa cieľových údolných hladín everolimusu v krvi (3-8 ng/ml resp. 6-12 ng/ml). Dávka mykofenolát mofetilu bola 3 g/deň. Cyklosporín bol podávaný tak, aby sa dosiahli rovnaké údolné hladiny v krvi ako v štúdii A2411. Koncentrácie everolimusu a cyklosporínu v krvi sú uvedené v tabuľke 15.

Nábor do experimentálneho liečebného ramena s vyššími dávkami Certicanu bol predčasne ukončený pre zvýšený výskyt úmrtí a infekcií a kardiovaskulárnych porúch, ktoré sa vyskytli počas prvých 90 dní po randomizácii.

Tabuľka 15 Štúdia A2310: Namerané údolné hladiny cyklosporínu (CsA) a everolimusu v krvi

Deň návštevy

Certican 1,5mg/znížená dávka CsA
N=279

MMF 3g/štand. dávka CsA

N=268


everolimus (C0 ng/ml)

cyklosporín (C0 ng/ml)

4. deň

5,7 (4,6)

153 (103)

151 (101)

1. mesiac

5,2 (2,4)

247 (91)

269 (99)

3. mesiac

5,4 (2,6)

209 (86)

245 (90)

6. mesiac

5,7 (2,3)

151 (76)

202 (72)

9. mesiac

5,5 (2,2)

117 (77)

176 (64)

12. mesiac

5,4 (2,0)

102 (48)

167 (66)

Hodnoty predstavujú priemer (smerodajná odchýlka) nameraných údolných hodnôt C0

Výsledky pre účinnosť v 12. mesiaci sú uvedené v tabuľke 16Tabuľka 16 Štúdia A2310: Pomer incidencií pre koncové body účinnosti podľa skupiny liečby (populácia so zámerom liečby - 12 mesačná analýza)


Certican 1,5mg
N=279

MMF
N=271

Koncové body pre účinnosť

n (%)

n (%)

Primárne: združené zlyhanie účinnosti

99 (35,1)

91 (33,6)

- AR spojená s HDC

11 (3,9)

7 (2,6)

- BPAR podľa ISHLT stupňa >= 3A

63 (22,3)

67 (24,7)

- Smrť

22 (7,8)

13 (4,8)

- Strata štepu/re-transplantácia

4 (1,4)

5 (1,8)

- Nemožnosť ďalšieho sledovania

9 (3,2)

10 (3,7)

Združené zlyhanie účinnosti: akútna rejekcia potvrdená biopsiou (BPAR ) podľa stupňa ISHLT >=3A, akútna rejekcia (AR) spojená s hemodynamickým kompromisom (HDC), strata štepu/re-transplantácia, smrť alebo nemožnosť ďalej sledovať.


Vyššia miera úmrtí v ramene s Certicanom v porovnaní s ramenom s mykofenolát mofetilom bola najmä následkom zvýšenej miery úmrtí na infekciu počas prvých troch mesiacov u pacientov liečených Certicanom s indukčnou tymoglobulínovou indukciou. Nepomer úmrtí v podskupine s tymoglobulínom bol zrejmý najmä u pacientov hospitalizovaných pred transplantáciou a s ľavým ventrikulárnym pomocným syystémom (LVAD) (pozri časť 4.4).

V priebehu skúšania A2310 bola v 12. mesiaci funkcia obličiek, hodnotená podľa vypočítaného stupňa glomerulárnej filtrácie s použitím vzorca MDRD, o 5,5 ml/min/1.73m2 (97.5% IS -10.9, -0.2) nižšia lv skupine s dávkou 1,5 mg everolimusu.

Tento rozdiel bol pozorovaný najmä v centrách, kde boli priemerné hladiny cyklosporínu podobné počas celého trvania štúdie u pacientov užívajúcich Certican a u pacientov zaradených do kontrolného ramena. Toto zistenie vyzdvihuje dôležitosť znižovania hladín cyklosporínu, keď sa kombinuje s everolimusom, tak ako je uvedené v tabuľke 17 (pozri tiež časť 4.2):


Tabuľka 17 Cieľové údolné hladiny cyklosporínu podľa mesiaca

Cieľové hodnoty cyklosporínu pre C0

 1. mesiac

 1. mesiac

3-4. mesiac

5-6. mesiac

7-12.mesiac

Skupina s Certicanom

200-350

150-250

100-200

75-150

50-100

Skupina s MMF

200-350

200-350

200-300

150-250

100-250

Navyše, rozdiel je daný odlišnosťami rozvinutým počas prvého mesiaca po transplantácii, kedy sú pacienti stále v nestabilnom hemodynamickom stave, čo môže byť zavádzajúci faktor pri analýze renálnych funkcií. Následne je medzi prvým až dvanástym mesiacom pokles v priemernom stupni glomerulárnej filtrácie signifikantne nižší v skupine s everolimusom než v kontrolnej skupine (-6,4 vs -13,7 ml/min, p=0,002).

Proteínúria, vyjadrená ako bielkoviny v moči: hladiny kreatinínu merané v jednotlivých vzorkách moču zvykli byť vyššie u skupiny pacientov liečených Certicanom. Sub-nefrotické hladiny boli pozorované u 22 % pacientov na Certicane oproti 8,6 % pacientov na mykofenolát mofetile. Zaznamenané boli aj nefrotické hladiny (0,8%), čo predstavovalo 2 pacientov v každom liečebnom ramene (pozri časť 4.4).

Nežiaduce rekcie v skupine s 1,5 mg everolimusu v štúdii A2310 sú v súlade nežiaducimi účinkami uvedenými v tabuľke 4. Nižšia miera vírových infekcií bola zaznamenaná u pacientov liečených Certicanom, ako následok nižšej miery CMV infekcií v porovnaní s MMF (7,2% vs 19,4%).


Transplantácia pečene

V klinickom skúšaní fázy III u dospelých príjemcov transplantátu (H2304) sa skúmalo podávanie znížených dávok takrolimusu a Certicanu 1,0 mg dvakrát denne u pacientov liečených Certicanom od 4 týždňa po transplantácii oproti štandardnému dávkovaniu takrolimusu. Dávka Certicanu sa upravovala tak, aby sa v ramene s Certicanom v kombinácii so zníženou dávkou takrolimusu udržali cieľové údolné hladiny everolimusu v krvi v rozmedzí 3-8 ng/ml. V tomto ramene sa dávky takrolimusu následne upravili tak, aby sa dosiahli údolné hladiny v rozmedzí 3-5 ng/ml počas 12 mesiacov.


Po 12-mesačnej analýze bolo incidencia združeného koncového bodu (tBPAR, strata štepu alebo smrť) nižšia v ramene s Certicanom v kombinácii so zníženou dávkou takrolimusu (6,7%) oproti kontrolnému ramenu s takrolimusom (9,7 %). Zhodné výsledky boli pozorované aj po 24 mesiacoch (pozri tabuľku 18). Výsledky pre jednotlivé komponenty združeného koncového bodu sú uvedené v tabuľke 19.


Tabuľka 18 Štúdia H2304: Porovnanie skupín liečby podľa Kaplan-Meierovej incidencie primárnych koncových bodov účinnosti (populácia ITT – 12 a 24 mesačná analýza)

Štatistika

Everolimus+znížená dávka takrolimusu
N=245

Takrolimus

(kontrolná skupina)
N=243

12.mesiac

24.mesiac

12.mesiac

24.mesiac

Združený počet zlyhaní účinnosti (tBPAR, strata štepu alebo smrť) od randomizácie do 12./24. mesiaca

16

24

23

29

Odhad podľa Kaplan-Meiera pre incidenciu združeného zlyhania účinnosti (tBPAR*, strata štepu alebo smrť) v 24./12.mesiaci

6,7 %

10,3 %

9,7 %

12,5 %

Rozdiel v odhade podľa Kaplan-Meiera (oproti kontrole)

-3,0 %

2,2 %97,5 % IS pre rozdiel

(-8,7 %, 2,6 %)

(-8,8 %, 4,4 %)P-hodnota Z-test (Everolimus+znížená dávka tarkolimusu - kontrola = 0)

(test ekvivalentnosti)

0,230

0,452P- hodnota * Z-test (Everolimus+znížená dávka tarkolimusu – kontrola ≥0,12)

(test non-inferiority)

<0,001

<0,001*tBPAR = liečená, biopsiou potvrdená akútna rejekcia (treated biopsy proven acute rejection)


Tabuľka 19 Štúdia H2304: Porovnanie skupín liečby podľa incidencie sekundárnych koncových bodov účinnosti (ITT populácia – 12 a 24 mesačná analýza)

Koncové body účinnosti

Everolimus+znížená dávka takrolimusu
N=245
n (%)

Takrolimus
(Kontrolná skupina)
N=243
n (%)

Riziko rozdielu. (95 % IS)

P-hodnota*

Strata štepu

12. mesiac

6 (2,4)

3 (1,2)

1.2 (-7.8, 10.2)

0.5038

24. mesiac

9 (3,9)

7 (3,2)

0.8% (-3.2, 4.7)

0.661

Smrť

12. mesiac

9 (3,7)

6 (2,5)

1,2 (-7,8;, 10,1)

0,6015

24. mesiac

12 (5,2)

10 (4,4)

0,8 % (-3,7; 5,2)

0,701

BPAR1

12. mesiac

10 (4,1)

26 (10,7)

-6,6 (-11,2; -2,0)

0,0052

24. mesiac

14 (6,1)

30 (13,3)

-7,2 % (-13,5; -0,9)

0,010

tBPAR2

12. mesiac

7 (2,9)

17 (7,0)

-4,1 (-8,0; -0,3)

0,0345

24. mesiac

11 (4,8)

18 (7,7)

-2,9% (-7,9; 2,2)

0,203

1. BPAR = biopsiou potvrdená akútna rejekcia; 2. tBPAR = liečená, biopsiou potvrdená akútna rejekcia

*Všetky p-hodnoty sú pre dvojstranný testu a boliporovnané na 0,05 hladinu významnosti.


Porovnanie medzi skupinami pre rozdiely v eGFR (MDRD4) [ml/min/1,73 m2] od randomizácie (deň 30) po 12. a 24. mesiac preukázali lepšiu funkciu obličiek v ramene s Certicanom v kombinácii so zníženou dávkou takrolimusu (pozri tabuľku 20).

Tabuľka 20 Štúdia H2304: Porovnanie skupín liečby pre eGFR (MDRD 4) v 12.mesiaci (ITT populácia – 12. a 24. mesačná analýza)

Rozdiel oproti kontrole

Liečba

N

Priemer LS (SE)

Medziskupinový rozdiel LS (SE)

97,5 % IS

P-hodnota(1)

P-hodnota(2)

Everolimus+znížená dávka takrolimusu12. mesiac

244

-2,23 (1,54)

8,50 (2,12)

(3,74; 13,27)

<0,001

<0,001

24. mesiac

245

-7,94 (1,53)

6,66 (2,12)

(1,9; 11,42)

<0,0001

0,0018

Takrolimus
(Kontrolná skupina)
12. mesiac

243

-10,73 (1,54)


24. mesiac

243

-14,60 (1,54)


Priemer najmenších štvorcov (LS), 97,5 % interval spoľahlivosti a p-hodnoty sú odvodené z modelu ANCOVA zahŕňajúceho liečbu a HCV ako faktory a východiskové hodnoty eGFR ako kovariant.

P-hodnota (1): test non-inferiority s hranicou = -6 ml/min/1,73m2, pri jednostrannej hladine 0,0125.

P-hodnota (2): test superiority pri dvojstrannej hladine 0,025.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa maximálne koncentrácie everolimusu dosiahnu za 1 až 2 hodiny po podaní dávky. Koncentrácie everolimusu v krvi pacientov po transplantácii sú úmerné dávke v rozmedzí dávok 0,25 až 15 mg. Relatívna biologická dostupnosť dispergovateľnej tablety v porovnaní s tabletou na základe pomeru AUC je 0,90 (90% IS 0,76-1,07).


Vplyv jedla: Cmax everolimusu sa zníži o 60% a AUC o 16%, keď sa tableta podá s jedlom s vysokým obsahom tuku. Aby sa minimalizovala variabilita, Certican sa má vždy užívať buď s jedlom, alebo bez jedla.


Distribúcia

Pomer everolimusu v krvi a plazme závisí od koncentrácie a dosahuje 17% až 73% v rozmedzí od 5 do 5 000 ng/ml. Väzba na bielkoviny plazmy je približne 74% u zdravých jedincov a u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene. Distribučný objem v terminálnej fáze (Vz/F) udržiavacej liečby pacientov po transplantácii obličky je 342 ± 107 l.


Biotransformácia

Everolimus je substrát CYP3A4 a glykoproteínu P. Po perorálnom podaní to je hlavná zložka cirkulujúca v ľudskej krvi. Šesť hlavných metabolitov everolimu bolo detegovaných v ľudskej krvi, vrátane troch monohydroxylovaných metabolitov, dvoch metabolitov, ktoré vznikli hydrolýzou cyklickej štruktúry a fosfatidylcholínového konjugátu everolimu. Tieto metabolity boli detegované aj u zvieracích druhov v štúdiách toxicity a preukázali približne 100-násobne nižšiu účinnosť ako samotný everolimus. Materskej zlúčenine sa preto pripisuje hlavný podiel na celkovom farmakologickom účinku everolimu.


Eliminácia

Po jednorazovej dávke rádioaktívne značeného everolimusu pacientom po transplantácii, ktorí dostávali cyklosporín, sa väčšina (80%) rádioaktivity našla v stolici, a len malé množstvo (5%) sa vylúčilo močom. V moči a stolici sa nenašlo nezmenené liečivo.


Farmakokinetika v rovnovážnom stave

Farmakokinetika bola porovnateľná u pacientov po transplantácii obličky a srdca, ktorí dostávali everolimus dvakrát denne súčasne s cyklosporínom v mikroemulzii. Rovnovážny stav sa dosiahne do 4 dní s 2- až 3-násobnou akumuláciou hladín v krvi v porovnaní s expozíciou po prvej dávke. Tmax je 1 až 2 hodiny po podaní dávky. Priemer Cmax je 11,1 ± 4,6 a 20,3 ± 8,0 ng/ml a priemer AUC je 75 ± 31 a 131 ± 59 ng.hod/ml pri 0,75 a 1,5 mg dvakrát denne. Priemer údolných hladín v krvi pred podaním dávky (Cmin) je 4,1 ± 2,1 a 7,1 ± 4,6 ng/ml pri dávkach 0,75 a 1,5 mg dvakrát denne. Expozícia everolimusu zostáva stála počas prvého roka po transplantácii. Cmin významne koreluje s AUC, s korelačným koeficientom medzi 0,86 a 0,94. Na základe analýzy farmakokinetiky u populácie je perorálny klírens (CL/F) 8,8 l/hod (variabilita medzi pacientmi 27%) a centrálny distribučný objem (Vc/F) 110 l (variabilita medzi pacientmi 36%). Zvyšková variabilita koncentrácií v krvi je 31%. Polčas eliminácie je 28 ± 7 hod.


Osobitné populácie

Poškodenie funkcie pečene

V porovnaní s AUC everolimusu u pacientov s normálnou funkciou pečene bola priemerná AUC u 6 pacientov s miernym poškodením funkcie pečene (A podľa Childa-Pugha) zvýšená o 1,6 násobok; v dvoch nezávislých skupinách s 8 a 9 pacientmi so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene (B podľa Childa-Pugha) bola priemerná AUC zvýšená o 2,1 a 3,3 násobok; u 6 pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene (C podľa Childa-Pugha) bola priemerná AUC zvýšená 3,6-násobne.Priemerný eliminačný polčas bol 52, 59, respektíve 78 hodín u pacientov s miernym, stredne ťažkým respektíve ťažkým poškodením funkcie pečene. Predĺženie eliminačného polčasu malo za následok oneskorené dosiahnutie rovnovážnych hladín everolimusu v krvi.


Poškodenie funkcie obličiek

Poškodenie funkcie obličiek po transplantácii (rozmedzie CCr klírensu kreatinínu 11-107 ml/min) nemalo vplyv na farmakokinetiku everolimusu.


Pediatrická populácia

Štrnásť pediatrických pacientov s transplantáciou obličky de novo (2 až 16 rokov) dostalo Certican dispergovateľné tablety s úvodnou dávkou 0,8 mg/m2 (maximum 1,5 mg) dvakrát denne s cyklosporínom v mikroemulzii. Ich dávky boli následne individualizované podľa terapeutického sledovania liečiva tak, aby sa dosiahla údolná hladina everolimu pred dávkou ≥3 ng/ml. V rovnovážnom stave boli údolné hladiny everolimu 6,2 ± 2,4 ng/ml, Cmax 18,2 ± 5,5 ng/ml a AUC 118 ± 28 ng,h/ml, čo je porovnateľné s dospelými pacientmi, ktorým bol podávaný Certican s cieľom podobných hladín pred dávkou. U pediatrických pacientov bolo CL/F v rovnovážnom stave 7,1 ± 1,7 l/h/m2 a eliminačný polčas 30 ± 11 h.


Starší pacienti

U dospelých sa odhaduje obmedzený pokles perorálneho klírensu everolimusu o 0,33% za rok (sledované vekové rozmedzie 16-70 rokov). Úprava dávkovania sa nepovažuje za potrebnú.


Rasová príslušnosť

Na základe analýzy farmakokinetiky u populácie je perorálny klírens (CL/F) v priemere o 20% vyšší u černošských pacientov po transplantácii. Pozri časť 4.2.


Vzťah expozície a odpovede

Priemerná údolná koncentrácia everolimusu počas prvých 6 mesiacov po transplantácii súvisela s incidenciou akútnej rejekcie potvrdenej biopsiou a trombocytopénie u pacientov po transplantácii obličky a srdca. (Pozri Tabuľku 21).


U pacientov s transplantáciou pečene nie je vzťah medzi priemernými údolnými koncentráciami everolimusu a incidenciou akútnej rejekcie potvrdenej biopsiou až tak jednoznačne stanovený. Nebola pozorovaná korelácia medzi vyššou expozíciou everolimusu a nežiaducimi účinkami ako trombocytopénia (pozri tabuľku 21).


Tabuľka 21 Vzťah medzi expozíciou a odpoveďou everolimusu u pacientov po transplantácii

Transplantácia obličky:

Údolná hladina (ng/ml)

3,4

3,5 - 4,5

4,6 - 5,7

5,8 – 7,7

7,8 - 15,0

Bez rejekcie

68%

81%

86%

81%

91%

Trombocytopénia (<100 x 109/l)

10%

9%

7%

14%

17%

Transplantácia srdca:

Údolná hladina (ng/ml)

3,5

3,6 - 5,3

5,4 - 7,3

7,4 – 10,2

10,3 - 21,8

Bez rejekcie

65%

69%

80%

85%

85%

Trombocytopénia (<75 x 109/l)

5%

5%

6%

8%

9%

Transplantácia pečene:

Údolná hladina (ng/ml)

3


3 – 8


8

Bez liečenej BPAR

88 %


98 %


92 %

Trombocytopénia (<75 x 109/l)

35 %


13 %


18 %


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinický bezpečnostný profil everolimusu sa hodnotil u myší, potkanov, miniatúrnych prasiatok, opíc a králikov. Hlavnými cieľovými orgánmi boli samčie a samičie reprodukčné systémy (degenerácia tubulov v semenníkoch, znížený obsah spermií v nadsemenníkoch a atrofia maternice) u niekoľkých druhov zvierat, a len u potkanov pľúca (zvýšenie alveolárnych makrofágov) a oči (opacity línie predného šošovkového šva). Malé zmeny na obličkách sa pozorovali u potkanov (exacerbácia lipofuscínu súvisiaceho s vekom v epitele tubulov) a u myší (exacerbácia latentných lézií). Toxicita pre obličky sa neukázala u opíc a miniatúrnych prasiatok.


Spontánne sa vyskytujúce latentné ochorenia (chronická myokarditída u potkanov, infekcia vírusmi Coxsackie v plazme a srdci u opíc, kokcídiové nákazy gastrointestinálneho traktu u miniatúrnych prasiatok, kožné lézie u myší a opíc) zjavne exacerbovali liečbou everolimusom. Tieto nálezy sa spravidla pozorovali pri hladinách systémovej expozície v rozmedzí terapeutických expozícií alebo vyšších, s výnimkou nálezov u potkanov, u ktorých sa pre vysokú distribúciu v tkanivách vyskytovali pri nižšej ako terapeutickej expozícii.


Cyklosporín v kombinácii s everolimusom vyvolával vyššiu systémovú expozíciu everolimusu a zvýšenú toxicitu. U potkanov neboli žiadne nové cieľové orgány. Opice vykazovali krvácanie a arteritídu vo viacerých orgánoch.


V štúdii samčej fertility u potkanov bola morfológia semenníkov ovplyvnená pri 0,5 mg/kg a viac, pohyblivosť spermií, počet spermií a hladiny testosterónu v plazme boli znížené pri 5 mg/kg, čo je v rozmedzí terapeutických expozícií a čo spôsobilo pokles samčej fertility. Dokázala sa reverzibilita. Samičia fertilita nebola ovplyvnená, ale everolimus prechádzal cez placentu a bol toxický pre zárodky. U potkanov everolimus vyvolával embryo- a fetotoxicitu pri nižšej ako terapeutickej systémovej expozícii, čo sa prejavilo ako mortalita a znížená hmotnosť fétov. Incidencia zmien na kostre a malformácií pri 0,3 a 0,9 mg/kg (napr. rázštep sterna) bola zvýšená. U králikov sa embryotoxicita prejavila ako zvýšenie neskorých resorpcií.


Štúdie genotoxicity, ktoré zahrnuli významné genotoxické koncové ukazovatele, nepreukázali klastogénnu alebo mutagénnu aktivitu. Podávanie everolimusu až počas 2 rokov nenaznačilo žiadny onkogénny potenciál až po najvyššie dávky, ktoré zodpovedali u myší 8,6-násobku a u potkanov 0,3-násobku odhadovanej klinickej expozície.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Butylhydroxytoluén (E321)

Magnéziumstearát

Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Krospovidón

Bezvodá laktóza


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/polyamid/Al/PVC blister

Balenia obsahujúce 50/60/100/250 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLACertican 0,25 mg tablety: 59/0294/04-S

Certican 0,5 mg tablety: 59/0295/04-S

Certican 0,75 mg tablety: 59/0298/04-S

Certican1 mg tablety: 59/0299/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


16.12.2004


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014

SE/H/356/01-06/II/25

25


CERTICAN 0,25 mg tablety