+ ipil.sk

CerucalPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Cerucal


Injekčný roztok


Metoklopramídiumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Cerucal a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Cerucal

 1. Ako používať Cerucal

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Cerucal

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Cerucal a na čo sa používa


Cerucal je antiemetikum (liek proti vracaniu). Obsahuje liečivo nazývané „metoklopramid“. Pôsobí na tú časť mozgu, ktorá zabraňuje vzniku nauzey (napínania na vracanie) alebo vracania.


Dospelá populácia


Cerucal sa používa u dospelých:

- na prevenciu (predchádzanie vzniku) nauzey a vracania, ktoré sa môžu vyskytnúť po operácii

- na liečbu nauzey a vracania, vrátane nauzey a vracania, ktoré sa môžu vyskytnúť pri migréne

- na prevenciu nauzey a vracania, ktoré sú spôsobené rádioterapiou (liečbou ožarovaním)


Pediatrická populácia


Cerucal sa používa u detí (vo veku 1 - 18 rokov) len vtedy, keď u nich iná liečba neúčinkuje alebo nemôže byť použitá:

- na prevenciu oneskorenej nauzey a vracania, ktoré sa môžu vyskytnúť po chemoterapii

- na liečbu nauzey a vracania, ktoré sa vyskytli po operácii


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Cerucal


Nepoužívajte Cerucal, ak:

 • ste alergický na metoklopramid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • trpíte krvácaním, obštrukciou (prekážkou) alebo prederavením žalúdka alebo čreva.

 • máte alebo možno máte zriedkavý nádor nadobličky, ktorý sa nachádza v blízkosti obličky (feochromocytóm).

 • ste niekedy mali mimovoľné kŕčovité sťahy svalov (tardívnu dyskinézu), keď ste boli liečený nejakým liekom.

 • máte epilepsiu.

 • máte Parkinsonovu chorobu

 • užívate levodopu (liek na Parkinsonovu chorobu) alebo dopaminergné agonisty (pozri „Iné lieky a Cerucal“ uvedené nižšie).

 • ste niekedy mali abnormálnu (mimo normy) hladinu krvného farbiva (methemoglobinémiu) alebo nedostatok NADH-cytochróm-b5-reduktázy.


Cerucal nepodávajte dieťaťu mladšiemu ako 1 rok (pozri „Deti a dospievajúci“ uvedené nižšie).


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Cerucal, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru, ak:

- ste v minulosti mali nezvyčajný tlkot srdca (predĺženie QT intervalu) alebo akékoľvek iné problémy so srdcom.

 • máte problémy s hladinami solí v krvi, napríklad s draslíkom, sodíkom a horčíkom.

 • užívate ďalšie lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú tlkot srdca.

 • máte akékoľvek neurologické (súvisiace s mozgom) problémy.

 • máte problémy s pečeňou alebo obličkami. Dávka môže byť znížená (pozri časť 3).


Váš lekár vám môže urobiť krvné vyšetrenia na kontrolu hladiny krvného farbiva. V prípade abnormálnej hladiny (methemoglobinémie) sa liečba musí ihneď a natrvalo ukončiť.


Deti a dospievajúci

U detí a mladých dospelých sa môžu vyskytnúť nekontrolovateľné pohyby (extrapyramídové poruchy). Tento liek sa nesmie používať u detí mladších ako 1 rok kvôli zvýšenému riziku vzniku nekontrolovateľných pohybov (pozri „Neužívajte Cerucal, ak“ uvedené vyššie).


Iné lieky a Cerucal

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre. Je to dôležité kvôli tomu, že niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým Cerucal účinkuje, alebo Cerucal môže ovplyvniť spôsob, akým účinkujú iné lieky. Medzi tieto lieky patria nasledujúce:

 • levodopa alebo iné lieky používané na liečbu Parkinsonovej choroby (pozri „Neužívajte Cerucal, ak“ uvedené vyššie)

 • anticholinergiká (lieky používané na zmiernenie kŕčov alebo kŕčovitých sťahov v žalúdku)

 • deriváty morfínu (lieky používané na liečbu silnej bolesti)

 • sedatíva (utlmujúce lieky)

 • akékoľvek lieky používané na liečbu problémov s duševným zdravím

 • digoxín (liek používaný na liečbu srdcového zlyhania)

 • cyklosporín (liek používaný na liečbu niektorých problémov s imunitným systémom)

 • mivakurium a suxametónium (lieky používané na uvoľnenie svalov)

 • fluoxetín a paroxetín (lieky používané na liečbu depresie)


Cerucal a alkohol

Alkohol sa nesmie konzumovať počas liečby metoklopramidom, pretože zvyšuje sedatívny (utlmujúci) účinok Cerucal.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Cerucal sa môže užívať počas tehotenstva, ak je to nutné. Váš lekár rozhodne, či máte alebo nemáte užívať tento liek.


Cerucal sa neodporúča, ak dojčíte, pretože metoklopramid prechádza do materského mlieka a môže mať vplyv na vaše dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Po užití Cerucalu môžete pociťovať ospalosť, závraty alebo mať nekontrolovateľné šklbavé, trhavé alebo krútivé pohyby a nezvyčajné svalové napätie spôsobujúce skrivenie tela. To môže ovplyvniť váš zrak a tiež narušiť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Cerucal obsahuje siričitan sodný, preto sa nesmie používať u astmatikov s precitlivenosťou na siričitany.


3. Ako používať Cerucal


Tento liek vám zvyčajne bude podávať lekár alebo zdravotná sestra. Bude podávaný formou pomalej injekcie do žily (počas aspoň 3 minút) alebo injekciou do svalu.


Dospelí pacienti

Liečba nauzey a vracania, vrátane nauzey a vracania, ktoré sa môžu vyskytnúť pri migréne, a prevencia nauzey a vracania, ktoré sú spôsobené rádioterapiou: odporúčaná jednotlivá dávka je 10 mg, opakovane podávaná až 3-krát denne.


Najvyššia odporúčaná denná dávka je 30 mg alebo 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti.


Prevencia nauzey a vracania, ktoré sa môžu vyskytnúť po operácii: odporúča sa jednorazová dávka 10 mg.


Všetky indikácie (pediatrickí pacienti vo veku 1 - 18 rokov)

Odporúčaná dávka je 0,1 až 0,15 mg/kg telesnej hmotnosti, opakovane podávaná pomalou injekciou do žily až 3-krát denne.


Najvyššia dávka v priebehu 24 hodín je 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti.


Tabuľka dávkovania

Vek

Telesná hmotnosť

Dávka

Frekvencia podávania

1 - 3 roky

10 - 14 kg

1 mg

Až 3-krát denne

3 - 5 rokov

15 - 19 kg

2 mg

Až 3-krát denne

5 - 9 rokov

20 - 29 kg

2,5 mg

Až 3-krát denne

9 - 18 rokov

30 - 60 kg

5 mg

Až 3-krát denne

15 - 18 rokov

Nad 60 g

10 mg

Až 3-krát denne


Na liečbu nauzey a vracania, ktoré sa vyskytli po operácii, nemá liečba trvať dlhšie ako 48 hodín.


Na prevenciu oneskorenej nauzey a vracania, ktoré sa môžu vyskytnúť po chemoterapii, nemá liečba trvať dlhšie ako 5 dní.


Staršie osoby

Môže byť potrebné zníženie dávky v závislosti od problémov s obličkami, problémov s pečeňou a celkového zdravotného stavu.


Dospelí s problémami s obličkami

Ak máte problémy s obličkami, povedzte to svojmu lekárovi. Ak máte stredne závažné alebo závažné problémy s obličkami, dávka má byť znížená.


Dospelí s problémami s pečeňou

Ak máte problémy s pečeňou, povedzte to svojmu lekárovi. Ak máte závažné problémy s pečeňou, dávka má byť znížená.


Deti a dospievajúci

Metoklopramid sa nesmie používať u detí mladších ako 1 rok (pozri časť 2).


Ak použijete viac Cerucalu ako máte

Bezodkladne sa skontaktujte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Môžu sa u vás objaviť nekontrolovateľné pohyby (extrapyramídové poruchy), pocit ospalosti, poruchy vedomia, zmätenosť, halucinácie a problémy so srdcom. V prípade potreby vám váš lekár môže predpísať liek na tieto príznaky.


Ak zabudnete použiťCerucal

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.


Ak prestanete užívať Cerucal

Ak liečbu prerušíte alebo ukončíte predčasne, liečba môže byť celkom alebo čiastočne neúspešná, prípadne sa prejavy choroby môžu opäť zhoršiť. Poraďte sa preto so svojím lekárom predtým ako svojvoľne prerušíte alebo predčasne ukončíte liečbu Cerucalom.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich príznakov počas liečby týmto liekom, ukončite liečbu a ihneď sa obráťte na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:

- nekontrolovateľné pohyby (často postihujúce hlavu alebo krk). Môžu sa vyskytnúť u detí alebo mladých dospelých a najmä pri podávaní vysokých dávok. Tieto príznaky sa zvyčajne vyskytujú na začiatku liečby a môžu sa vyskytnúť dokonca aj po podaní jedinej dávky. Tieto pohyby vymiznú po náležitej liečbe.

- vysoká horúčka, vysoký krvný tlak, kŕče, potenie, zvýšená tvorba slín. Môžu to byť príznaky stavu označovaného ako malígny neuroleptický syndróm.

- svrbenie alebo kožné vyrážky, opuch tváre, pier alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním. Môžu to byť príznaky alergickej reakcie, ktorá môže byť závažná.


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

pocit ospalosti


Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

depresia

nekontrolovateľné pohyby ako napríklad tiky, chvenie, krútivé pohyby alebo svalové kontraktúry (stuhnutosť, rigidita)

príznaky podobné Parkinsonovej chorobe (stuhnutosť, chvenie rúk)

pocit nepokoja

znížený krvný tlak (najmä pri vnútrožilovom podávaní lieku)

hnačka

pocit slabosti


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

zvýšená hladina hormónu nazývaného prolaktín v krvi, čo môže spôsobiť tvorbu mlieka u mužov a u žien, ktoré nedojčia

nepravidelná menštruácia

halucinácie

znížená úroveň vedomia

pomalý tlkot srdca (najmä pri vnútrožilovom podávaní lieku)

alergia


Zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

stav zmätenosti

kŕče (najmä u pacientov s epilepsiou)


Neznáme(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

abnormálna hladina krvného farbiva: čo môže zmeniť farbu kože

nezvyčajné zväčšenie prsníkov (gynekomastia)

mimovoľné kŕčovité sťahy svalov po dlhodobom používaní, najmä u starších pacientov

vysoká horúčka, vysoký krvný tlak, kŕče, potenie, zvýšená tvorba slín. Môžu to byť príznaky stavu označovaného ako malígny neuroleptický syndróm

zmeny tlkotu srdca, ktoré sa môžu zistiť pri elektrokardiografickom (EKG) vyšetrení

zastavenie srdca (najmä pri injekčnom podávaní lieku)

šok (závažný pokles krvného tlaku) (najmä pri injekčnom podávaní lieku)

mdloby (najmä pri vnútrožilovom podávaní lieku)

alergická reakcia, ktorá môže byť závažná (najmä pri vnútrožilovom podávaní lieku)

veľmi vysoký krvný tlak


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Cerucal


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 0 C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Cerucal obsahuje

- Liečivo je metoklopramídiumchlorid

1 ampulka s 2 ml injekčného roztoku obsahuje 10,54 mg monohydrátu metoklopramídiumchloridu, čo zodpovedá 10 mg metoklopramídiumchloridu.


- Ďalšie zložky sú siričitan sodný 0,250 mg (zodpovedá max. 0,127 mg SO2), chlorid sodný, dinátrium edetát, voda na injekciu v ochrannej atmosfére oxidu uhličitého.


Ako vyzerá Cerucal a obsah balenia

Cerucal je číry bezfarebný sterilný injekčný roztok.

Balenie: 10 ampuliek po 2 ml injekčného roztoku.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,

Teslova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2014


Cerucal

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Cerucal

10 mg injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Monohydrát metoklopramídiumchloridu 10,54 mg, čo zodpovedá 10 mg metoklopramídiumchloridu v 2 ml injekčného roztoku.


Pomocné látky so známym účinkom: siričitan sodný


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

Cerucal je číry bezfarebný sterilný injekčný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelá populácia


Cerucal je indikovaný u dospelých na:

- prevenciu pooperačnej nauzey a vracania (PONV)

- symptomatickú liečbu nauzey a vracania, vrátane nauzey a vracania vyvolaných akútnou migrénou

- prevenciu nauzey a vracania vyvolaných rádioterapiou (radiotherapy induced nausea and vomiting, RINV).


Pediatrická populácia


Cerucal je indikovaný u detí (vo veku 1 - 18 rokov) na:

- prevenciu oneskorenej nauzey a vracania vyvolaných chemoterapiou (chemotherapy induced nausea and vomiting, CINV) ako liek druhej voľby

- liečbu preukázanej pooperačnej nauzey a vracania (PONV) ako liek druhej voľby


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Roztok sa môže podávať intravenózne alebo intramuskulárne.

Intravenózne dávky sa majú podávať formou pomalého bolusu (počas aspoň 3 minút).


Všetky indikácie (dospelí pacienti)


Na prevenciu PONV sa odporúča jednorazová dávka 10 mg.


Symptomatická liečba nauzey a vracania, vrátane nauzey a vracania vyvolaných akútnou migrénou, a prevencia nauzey a vracania vyvolaných rádioterapiou (RINV):

Odporúčaná jednorazová dávka je 10 mg, opakovane podávaná až trikrát denne.


Maximálna odporúčaná denná dávka je 30 mg alebo 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti.


Injekčná liečba má trvať čo najkratšie a čo najskôr sa má prejsť na perorálnu alebo rektálnu liečbu.


Všetky indikácie (pediatrickí pacienti vo veku 1 - 18 rokov)


Odporúčaná dávka je 0,1 až 0,15 mg/kg telesnej hmotnosti, opakovane intravenózne podávaná až trikrát denne. Maximálna dávka v priebehu 24 hodín je 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti.


Tabuľka dávkovania

Vek

Telesná hmotnosť

Dávka

Frekvencia podávania

1 - 3 roky

10 - 14 kg

1 mg

Až 3-krát denne

3 - 5 rokov

15 - 19 kg

2 mg

Až 3-krát denne

5 - 9 rokov

20 - 29 kg

2,5 mg

Až 3-krát denne

9 - 18 rokov

30 - 60 kg

5 mg

Až 3-krát denne

15 - 18 rokov

Nad 60 g

10 mg

Až 3-krát denne


Na liečbu preukázanej pooperačnej nauzey a vracania (PONV) je maximálna dĺžka liečby 48 hodín.


Na prevenciu oneskorenej nauzey a vracania vyvolaných chemoterapiou (CINV) je maximálna dĺžka liečby 5 dní.


Spôsob podávania:

Medzi dvoma podaniami sa má dodržať minimálne 6-hodinový interval, dokonca aj v prípade vracania alebo vyvrátenia dávky (pozri časť 4.4).


Osobitné populácie


Staršie osoby

U starších pacientov sa má zvážiť zníženie dávky, a to na základe funkcie obličiek a pečene a celkovej (geriatrickej) krehkosti.


Porucha funkcie obličiek:

U pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek (klírens kreatinínu ≤ 15 ml/min) sa má denná dávka znížiť o 75 %.

U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 15 - 60 ml/min) sa má dávka znížiť o 50 % (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie pečene:

U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa má dávka znížiť o 50 % (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia

Metoklopramid je kontraindikovaný u detí mladších ako 1 rok (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • Gastrointestinálne krvácanie, mechanická obštrukcia alebo gastrointestinálna perforácia, pri ktorej stimulácia gastrointestinálnej motility predstavuje riziko

 • Potvrdený alebo suspektný feochromocytóm kvôli riziku závažných hypertenzných epizód

 • Tardívna dyskinéza vyvolaná neuroleptikom alebo metoklopramidom v anamnéze

 • Epilepsia (zvýšená frekvencia a intenzita epileptických záchvatov)

 • Parkinsonova choroba

 • Kombinácia s levodopou alebo dopaminergnými agonistami (pozri časť 4.5)

 • Methemoglobinémia súvisiaca s podávaním metoklopramidu alebo nedostatok NADH-cytochróm-b5-reduktázy v anamnéze

 • Použitie u detí mladších ako 1 rok kvôli zvýšenému riziku extrapyramídových porúch (pozri časť 4.4)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Neurologické poruchy

Môžu sa vyskytnúť extrapyramídové poruchy, najmä u detí a mladých dospelých, a/alebo pri používaní vysokých dávok. Tieto reakcie sa zvyčajne vyskytujú na začiatku liečby a môžu sa vyskytnúť aj po jednorazovom podaní. V prípade výskytu extrapyramídových príznakov sa má liečba metoklopramidom ihneď ukončiť. Tieto účinky sú zvyčajne úplne reverzibilné po ukončení liečby, ale môžu si vyžadovať symptomatickú liečbu (benzodiazepíny u detí a/alebo anticholinergné antiparkinsoniká u dospelých).


Medzi jednotlivými podaniami metoklopramidu sa má dodržať aspoň 6-hodinový časový interval špecifikovaný v časti 4.2, dokonca aj v prípade vracania a vyvrátenia dávky, aby sa zabránilo predávkovaniu.


Dlhodobá liečba metoklopramidom môže spôsobiť potenciálne ireverzibilnú tardívnu dyskinézu, najmä u starších osôb. Liečba nemá trvať dlhšie ako 3 mesiace kvôli riziku tardívnej dyskinézy (pozri časť 4.8). Ak sa objavia klinické príznaky tardívnej dyskinézy, liečba sa musí ukončiť.


Pri podávaní metoklopramidu v kombinácii s neuroleptikami ako aj pri podávaní metoklopramidu v monoterapii bol hlásený malígny neuroleptický syndróm (pozri časť 4.8). V prípade výskytu príznakov malígneho neuroleptického syndrómu sa má liečba metoklopramidom ihneď ukončiť a má sa začať vhodná liečba.


Osobitná obozretnosť je potrebná u pacientov so základnými neurologickými ochoreniami a u pacientov liečených inými centrálne pôsobiacimi liekmi (pozri časť 4.3).

Metoklopramid môže tiež zhoršiť príznaky Parkinsonovej choroby.


Methemoglobinémia

Hlásená bola methemoglobinémia, ktorá môže súvisieť s nedostatkom NADH-cytochróm-b5-reduktázy. V takýchto prípadoch sa má liečba metoklopramidom ihneď a natrvalo ukončiť a majú sa prijať náležité opatrenia (napríklad liečba metyltioníniumchloridom označovaným aj ako metylénová modrá).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Po injekčnom podaní metoklopramidu, najmä po intravenóznom, boli hlásené závažné kardiovaskulárne nežiaduce účinky, vrátane prípadov kolapsu obehového systému, ťažkej bradykardie, zastavenia srdca a predĺženia QT intervalu (pozri časť 4.8).


Osobitná obozretnosť je potrebná, keď sa metoklopramid podáva, najmä intravenózne, starším osobám, pacientom s poruchami vedenia srdcových vzruchov (vrátane predĺženia QT intervalu), pacientom s nekorigovanou nerovnováhou elektrolytov, pacientom s bradykardiou a pacientom užívajúcim iné lieky, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval.

Intravenózne dávky sa majú podávať formou pomalého bolusu (počas aspoň 3 minút), aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov (napr. hypotenzie, akatízie).


Porucha funkcie obličiek a pečene

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo s ťažkou poruchou funkcie pečene sa odporúča zníženie dávky (pozri časť 4.2).


Zvláštne upozornenie:

Siričitan sodný je veľmi reaktívna zlúčenina. Treba preto rátať s odbúraním súčasne podaného tiamínu (vitamínu B1).


4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikovaná kombinácia

Levodopa alebo dopaminergné agonisty a metoklopramid navzájom pôsobia antagonisticky (pozri časť 4.3).


Kombinácia, ktorej sa treba vyhnúť

Alkohol potencuje sedatívny účinok metoklopramidu.


Kombinácia, ktorú treba zvážiť

V dôsledku prokinetického účinku metoklopramidu sa môže zmeniť absorpcia niektorých liekov.


Anticholinergiká a deriváty morfínu

Anticholinergiká aj deriváty morfínu a metoklopramid môžu navzájom pôsobiť antagonisticky na motilitu tráviaceho traktu.


Látky s tlmivým účinkom na centrálny nervový systém (deriváty morfínu, anxiolytiká, sedatívne H1-antihistaminiká, sedatívne antidepresíva, barbituráty, klonidín a príbuzné látky)

Sedatívny účinok látok s tlmivým účinkom na centrálny nervový systém a sedatívny účinok metoklopramidu je potencovaný.


Neuroleptiká

Podávanie metoklopramidu spolu s inými neuroleptikami môže mať aditívny účinok na výskyt extrapyramídových porúch.


Serotonergné lieky

Použitie metoklopramidu so serotonergnými liekmi, akými sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), môže zvyšovať riziko serotonínového syndrómu.


Digoxín

Metoklopramid môže znížiť biologickú dostupnosť digoxínu. Je potrebné pozorné sledovanie plazmatickej koncentrácie digoxínu.


Cyklosporín

Metoklopramid zvyšuje biologickú dostupnosť cyklosporínu (Cmax o 46 % a expozíciu o 22 %). Je potrebné pozorné sledovanie plazmatickej koncentrácie cyklosporínu. Klinický následok je neistý.


Mivakurium a suxametónium

Injekčne podaný metoklopramid môže predĺžiť trvanie neuromuskulárnej blokády (prostredníctvom inhibície plazmatickej cholínesterázy).


Silné inhibítory CYP2D6

Expozícia metoklopramidu je zvýšená, keď sa súbežne podáva so silnými inhibítormi CYP2D6, akými sú fluoxetín a paroxetín. Hoci klinický význam je neistý, pacienti majú byť sledovaní kvôli nežiaducim reakciám.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Veľké množstvo údajov u gravidných žien (viac ako 1 000 ukončených gravidít) nepoukazuje na malformácie ani fetálnu toxicitu. Metoklopramid sa môže používať počas gravidity, ak si to klinický stav vyžaduje. Vzhľadom na farmakologické vlastnosti (ako pri iných neuroleptikách) sa v prípade, že sa metoklopramid podáva na konci gravidity, nedá vylúčiť extrapyramídový syndróm u novorodenca. Je potrebné vyhnúť sa podávaniu metoklopramidu na konci gravidity. Ak sa metoklopramid v tomto období používa, treba pristúpiť k monitorovaniu novorodenca.


Laktácia

Metoklopramid sa v malom množstve vylučuje do materského mlieka. Nežiaduce reakcie u dojčeného dieťaťa nemôžu byť vylúčené. Preto sa metoklopramid neodporúča používať počas laktácie. U dojčiacich žien sa má zvážiť ukončenie liečby metoklopramidom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Metoklopramid môže spôsobovať ospalosť, závraty, dyskinézu a dystónie, ktoré by mohli ovplyvniť zrak a tiež narušiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie sú uvedené podľa triedy orgánových systémov. Frekvencie výskytu sú definované pomocou nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ /100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov

Frekvencia výskytu

Nežiaduce reakcie

Poruchy krvi a lymfatického systému


Neznáme

Methemoglobinémia, ktorá môže súvisieť s nedostatkom NADH‑cytochróm‑b5‑reduktázy, najmä u novorodencov (pozri časť 4.4)

Sulfhemoglobinémia, hlavne pri súbežnom podávaní vysokých dávok liekov uvoľňujúcich síru

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Menej časté

Bradykardia, najmä pri intravenóznej liekovej forme


Neznáme

Zastavenie srdca, ktoré sa vyskytuje krátko po injekčnom podaní a ktoré môže nasledovať po bradykardii (pozri časť 4.4); atrioventrikulárna blokáda, zastavenie činnosti sinoatriálneho uzla (sinus arrest), najmä pri intravenóznej liekovej forme; predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme; Torsade de Pointes

Poruchy endokrinného systému*


Menej časté

Amenorea, hyperprolaktinémia


Zriedkavé

Galaktorea


Neznáme

Gynekomastia

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Časté

Hnačka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Časté

Asténia

Poruchy imunitného systému


Menej časté

Precitlivenosť


Neznáme

Anafylaktická reakcia (vrátane anafylaktického šoku), najmä pri intravenóznej liekovej forme

Poruchy nervového systému


Veľmi časté

Somnolencia


Časté

Extrapyramídové poruchy (najmä u detí a mladých dospelých a/alebo pri prekročení odporúčanej dávky, dokonca aj po podaní jednej dávky lieku) (pozri časť 4.4), Parkinsonov syndróm, akatízia


Menej časté

Dystónia, dyskinéza, znížená úroveň vedomia


Zriedkavé

Kŕče, najmä u epileptických pacientov


Neznáme

Tardívna dyskinéza, ktorá môže byť perzistentná, vznikajúca počas dlhodobej liečby alebo po nej, najmä u starších pacientov (pozri časť 4.4), malígny neuroleptický syndróm (pozri časť 4.4)

Psychické poruchy


Časté

Depresia


Menej časté

Halucinácie


Zriedkavé

Stav zmätenosti

Poruchy ciev


Časté

Hypotenzia, najmä pri intravenóznej liekovej forme


Neznáme

Šok, synkopa po injekčnom podaní, akútna hypertenzia u pacientov s feochromocytómom (pozri časť 4.3)

* Poruchy endokrinného systému počas dlhodobej liečby v súvislosti s hyperprolaktinémiou (amenorea, galaktorea, gynekomastia).


Nasledujúce reakcie, ktoré sa niekedy vyskytujú spoločne, sa častejšie objavujú pri používaní vysokých dávok:

 • Extrapyramídové príznaky: akútna dystónia a dyskinéza, Parkinsonov syndróm, akatízia, dokonca aj po podaní jednej dávky lieku, najmä u detí a mladých dospelých (pozri časť 4.4).

 • Ospalosť, znížená úroveň vedomia, zmätenosť, halucinácie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Príznaky

Môžu sa vyskytnúť extrapyramídové poruchy, ospalosť, znížená úroveň vedomia, zmätenosť, halucinácie a zastavenie srdca a dýchania.

Liečba

V prípade extrapyramídových príznakov, ktoré súvisia alebo nesúvisia s predávkovaním, je liečba iba symptomatická (benzodiazepíny u detí a/alebo anticholinergné antiparkinsoniká u dospelých).


Symptomatická liečba a nepretržité sledovanie kardiovaskulárnych a respiračných funkcií sa má vykonávať v závislosti od klinického stavu.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá na funkčné gastrointestinálne poruchy, prokinetiká; ATC kód: A03FA01


Metoklopramid je derivát prokaínamidu s antiemetickými vlastnosťami, pôsobiaci na žalúdkovo-črevný trakt.

Metoklopramid je centrálny antagonista dopamínu. Ďalej vykazuje periférnu cholínergnú aktivitu.

Rozlišujeme dva hlavné typy účinku:

 1. antiemetický účinok

 2. urýchlenie vyprázdnenia žalúdka a pasáže tenkým črevom

Antiemetický účinok je daný centrálnym miestom pôsobenia na mozgovom kmeni (chemoreceptory - spúšťacia zóna centra pre vracanie), pravdepodobne tlmením dopamínergných neurónov. Zvýšenie motility je vyvolané nadriadenými centrami, súčasne ale hrá úlohu aj periférny mechanizmus účinku na aktivizáciu postgangliových cholínergných receptorov a možno aj tlmenie dopamínergných receptorov žalúdka a tenkého čreva.

Nežiaducimi účinkami sú najmä extrapyramídové symptómy (mimovoľné kŕčovité pohyby), ktorých základom je mechanizmus účinku metoklopramidu - blokáda dopamínových receptorov v CNS.

Pri dlhodobom používaní sa môže v dôsledku výpadku dopamínergnej blokády sekrécie prolaktínu zvýšiť koncentrácia prolaktínu v sére. Opísala sa galaktorea a poruchy menštruačného cyklu u žien a gynekomastia u mužov, ktoré po vysadení lieku ustúpili.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznom podaní nasleduje rýchla iniciálna distribúcia metoklopramidu. Pre eliminačný polčas sa stanovili hodnoty medzi 2,6 až 4,6 hodinami. Metoklopramid sa na bielkoviny viaže iba nepatrne. Distribučný objem je 2,2 až 3,4 l/kg.

Metoklopramid prestupuje cez hematoencefalickú bariéru a prechádza do materského mlieka. Časť (asi 20 %) sa vylučuje obličkami nezmenená, ďalší podiel sa vylučuje obličkami po metabolizácii v pečeni a konjugácii s kyselinou glukurónovou alebo sírovou.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek je klírens metoklopramidu znížený až o 70 %, kým polčas eliminácie z plazmy je predĺžený (približne 10 hodín pri klírense kreatinínu 10 - 50 ml/minútu a 15 hodín pri klírense kreatinínu < 10 ml/minútu).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s cirhózou pečene sa pozorovala kumulácia metoklopramidu, ktorá súvisela s 50 % znížením plazmatického klírensu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


 1. Akútna toxicita

Akútna toxicita sa skúmala na rozličných zvieracích druhoch (myš, potkan, pes). Obraz intoxikácie zodpovedá symptómom, uvedeným v časti 4.9 Predávkovanie.

 1. Chronická toxicita

Pri subchronickom a chronickom podávaní perorálnych a intravenóznych dávok sa u všetkých zvierat prejavil zhodný obraz: u psa a králika znížený príjem potravy, postupná redukcia telesnej hmotnosti, hnačka, leukocytóza a anémia, zvýšenie LDH a AP (alkalickej fosfatázy), sedácia a anorexia; u potkana zvýšenie ALT, AST a celkového bilirubínu.

Najnižšie toxické dávky boli po chronickom podávaní potkanovi a psovi medzi 11 – 35 mg/kg; letálny rozsah dávok sa dá očakávať medzi 35 – 115 mg/kg per os.

Najnižšia toxická dávka psovi bola medzi 6 – 18 mg/kg i.v.,králikovi medzi 2 – 10 mg/kg i.v.

 1. Mutagénny a karcinogénny potenciál

S metoklopramidom sa nevykonalo detailné skúšanie na mutagenitu.

Skúšky mutagenity metoklopramidu na troch bakteriálnych kmeňoch (Salmonella) nepriniesli dôkaz mutagénnych vlastností.

V 77-týždňovej štúdii karcinogénneho potenciálu na potkanoch pri perorálnom podávaní, kde sa 40 x prekročili humánne dávky, sa s výnimkou zvýšenia hladiny prolaktínu nedali nájsť iné zvláštnosti. Takisto sa doteraz nedala v klinických, ani epidemiologických štúdiách nájsť korelácia medzi chronickým používaním látok stimulujúcich prolaktín a genézou mamárnych nádorov.

 1. Reprodukčná toxicita

Reprodukčné štúdie sa vykonali na troch druhoch zvierat (myš, potkan, králik). Ani v najvyššom skúšanom rozsahu dávok (116,2 resp. 200 mg/kg perorálne) sa nezistil náznak teratogénnych alebo embryotoxických vlastností.

Dávkovanie, ktoré viedlo k vzostupu hladiny prolaktínu, vyvolalo u potkanov reverzibilné poškodenie spermatogenézy.

U človeka sú skúsenosti s použitím počas gravidity asi u 200 párov matka-dieťa; asi 130 z nich bolo exponovaných v 1. trimestri. U novorodencov sa nezistili negatívne dôsledky, predsa však doteraz predložený materiál nie je dostačujúci na to, aby sa takéto účinky s istotou vylúčili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Siričitan sodný 0,250 mg (zodpovedá max. 0,127 mg SO2)

Chlorid sodný

Dinátriumedetát

Voda na injekciu v ochrannej atmosfére oxidu uhličitého


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 0 C.

Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Liek, ktorý je vybraný z balenia, nevystavujte dlhší čas priamemu slnečnému svetlu.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: Sklenené ampulky, dvojitý blister po 5 ampúl, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 10 ampuliek po 2 ml


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,

Teslova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


20/0138/73-CS


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 31.5.1973

Dátum posledného predĺženia registrácie: 9.12.2003


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

11/2014

Cerucal