+ ipil.sk

Cezera 5 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny registrácie lieku, ev.č.: 2012/08274


Písomná informácia pre používateľa


Cezera 5 mg

filmom obalené tablety

levocetirizíniumdichlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Cezera a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Cezeru

3. Ako užívať Cezeru

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Cezeru

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Cezera a na čo sa používa


Liečivo obsiahnuté v Cezere je levocetirizíniumdichlorid.

Cezera je liek proti alergii.


Na liečbu príznakov ochorenia (symptómov) spojených s:

 • alergickou nádchou (vrátane pretrvávajúcej alergickej nádchy);

 • žihľavkovitou vyrážkou (urtikária).


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Cezeru


Neužívajte Cezeru

- keď ste alergický (precitlivený) na levocetirizíniumdichlorid alebo na ktorékoľvek iné antihistaminikum alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- keď máte ťažké poškodenie funkcie obličiek (závažné zlyhanie obličiek s klírensom kreatinínu nižším ako 10 ml/min).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Cezeru.


Deťom mladším ako 6 rokov sa užívanie Cezery neodporúča, keďže súčasne dostupné filmom obalené tablety neumožňujú prispôsobenie dávky.

Pokiaľ nemôžete vyprázdňovať močový mechúr (pri ochoreniach ako je poranenie miechy alebo zväčšenie prostaty), prosím poraďte sa so svojím lekárom.


Iné lieky a Cezera

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Cezery s alkoholom

Odporúča sa opatrnosť, ak sa Cezera užíva súčasne s alkoholom.

U citlivých pacientov môže mať súčasné užívanie cetirizínu alebo levocetirizínu s alkoholom alebo inými centrálne pôsobiacimi látkami vplyv na centrálny nervový systém, hoci sa nepreukázalo, že by racemát cetirizínu zvyšoval účinok alkoholu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo dojčíte, povedzte to vášmu lekárovi.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí pacienti užívajúci Cezeru môžu pociťovať ospanlivosť, únavu a vyčerpanosť. Preto, ak máte v úmysle viesť vozidlo, venovať sa aktivitám s možným rizikom alebo obsluhovať stroje, odporúčame vám, aby ste počkali a zistili, ako na vás liečba vplýva. Špeciálne testy však u zdravých testovaných osôb nepreukázali po odporúčanej dávke levocetirizínu žiadne ovplyvnenie duševnej bdelosti, schopnosti reagovať a schopnosti viesť vozidlá.


Cezera obsahuje laktózu

Ak vám lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry, predtým ako začnete užívať tento liek, obráťte sa na svojho lekára.


3. Ako užívať Cezeru


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka pre dospelých a deti staršie ako 6 rokov je jedna tableta denne.


Pacientom s poruchou funkcie obličiek môže byť predpísaná nižšia dávka, v závislosti od závažnosti ich ochorenia.


Pacienti, ktorí majú len poškodenie funkcie pečene, majú užívať zvyčajnú predpísanú dávku.


Pacientom s poškodenou funkciou obličiek aj pečene sa môže podávať nižšia dávka v závislosti od závažnosti postihnutia obličiek; a u detí sa bude dávka určovať na základe telesnej hmotnosti. O dávke rozhodne lekár.


Tablety Cezera sa neodporúčajú pre deti mladšie ako 6 rokov.


Tablety sa majú prehltnúť vcelku s vodou a môžu byť užité s jedlom alebo bez jedla.


Ak užijete viac Cezery ako máte

Závažné predávkovanie môže u dospelých spôsobiť ospalosť.


U detí sa na začiatku môže prejaviť rozrušenie a nepokoj, ktoré potom prejdú do ospalosti.


Ak si myslíte, že ste užili väčšie dávky Cezery, povedzte to prosím vášmu lekárovi, ktorý rozhodne, aké kroky bude treba spraviť.


Ak zabudnete užiť Cezeru

Ak zabudnete užiť Cezeru alebo ak užijete nižšiu dávku, ako vám predpísal váš lekár, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste to nahradili; počkajte do času, kedy by ste mali užiť ďalšiu dávku a užite normálnu dávku, ktorú vám predpísal váš lekár.


Ak prestanete užívať Cezeru

Skoršie ukončenie liečby Cezerou, ako bolo určené, by nemalo mať žiadne neželané účinky, v tom zmysle, že príznaky ochorenia by sa mali začať postupne opätovne objavovať s intenzitou, ktorá by nemala byť vyššia ako pred začiatkom liečby Cezerou.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby levocetirizínom sú rozdelené podľa frekvencie výskytu do nasledujúcich kategórií:

 • veľmi časté: môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 pacientov,

 • časté: môžu sa vyskytnúť u 1z 10 pacientov,

 • menej časté: môžu sa vyskytnúť u 1 zo 100 pacientov,

 • zriedkavé: môžu sa vyskytnúť u 1 z 1 000 pacientov,

 • veľmi zriedkavé: môžu sa vyskytnúť u 1 z 10 000 pacientov,

 • neznáma frekvencia: frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov.


Častejšie (1 % až 10 %) boli hlásené najmä mierne až stredne závažné vedľajšie účinky, ako sucho v ústach, bolesť hlavy, únava a ospalosť. Menej často (0,1 % až 1 %) boli pozorované vedľajšie účinky, ako vyčerpanosť a bolesť brucha. Taktiež boli hlásené ďalšie vedľajšie účinky, ako palpitácia (búšenie srdca), zvýšená tepová frekvencia, záchvaty, mravčenie a brnenie, závrat, synkopa (mdloby), triaška, dysgeúzia (skreslené vnímanie chuti), pocit točenia alebo pohybu, kŕče, poruchy videnia, rozmazané videnie, bolestivé močenie alebo ťažkosti s močením, neschopnosť úplne vyprázdniť močový mechúr, opuch, svrbenie, vyrážka, žihľavka (opuch, začervenanie a svrbenie pokožky), kožný výsev, dýchavičnosť, nárast hmotnosti, bolesť svalov, agresívne alebo podráždené správanie, halucinácie, depresia, nespavosť, opakujúce sa myšlienky na samovraždu alebo posadnutosť samovraždou, zápal pečene (hepatitída), porucha funkcie pečene, vracanie, zvýšená chuť do jedla a nevoľnosť (nauzea).


Pri prvých príznakoch precitlivenostných (alergických) reakcií prestaňte užívať Cezeru a ihneď navštívte svojho lekára. Precitlivenostné reakcie, ktorých príznaky môžu zahŕňať opuch úst, jazyka, tváre a/alebo hrdla, problémy s dýchaním alebo prehĺtaním (tlak na hrudi alebo piskot), žihľavka (angioedém), náhly pokles krvného tlaku, vedúci ku kolapsu alebo šoku, ktoré môžu byť smrteľné.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Cezeru


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po Dátum exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Cezera obsahuje


- Liečivo je levocetirizíniumdichlorid. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizíniumdichloridu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý a magnéziumstearát v jadre tabliet a monohydrát laktózy, hypromelóza 6cP, oxid titaničitý (E171), makrogol 3 000 a triacetín vo filmovom obale (pozri časť 2).


Ako vyzerá Cezera a obsah balenia

Tablety sú biele, okrúhle, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety so skosenými hranami.

Tablety sú dostupné v baleniach so 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 filmom obalenými tabletami v blistroch.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Hein-Lohmann Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Germany


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz, 02/571 04 501


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v januári 2013.


4Cezera 5 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č.: 2012/02323


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Cezera5 mg

filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizíniumdichloridu.


Pomocná látka so známym účinkom: 88,63 mg laktózy v tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Tablety sú biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety so skosenými hranami.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba alergickej rinitídy (vrátane perzistentnej alergickej rinitídy) a urtikárie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Filmom obalené tablety sa podávajú perorálne, prehĺtajú sa celé, zapíjajú sa tekutinou a môžu sa užívať počas jedla alebo nezávisle na ňom. Odporúča sa podávanie v jednej dennej dávke.


Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).


Starší pacienti:

U starších pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie obličiek sa odporúča upraviť dennú dávku (pozri nižšie - Pacienti s poškodením funkcie obličiek).


Deti od 6 do 12 rokov:

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).


Pre deti vo veku od 2 do 6 rokov nie je možná úprava dávky s liekovou formou filmom obalené tablety. Odporúča sa použiť takú liekovú formu s obsahom levocetirizínu, ktorá je vhodná pre pediatrické dávkovanie.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:

Intervaly podávania sa musia individuálne prispôsobiť podľa renálnych funkcií. Dávkovanie sa upravuje pomocou nasledujúcej tabuľky. Pre použitie tejto tabuľky je potrebné u pacienta stanoviť klírens kreatinínu (CLCR) v ml/min. CLCR(ml/min) sa môže odhadnúť na základe hodnoty sérového kreatinínu (mg/dl) podľa nasledujúceho vzorca:


CLCR=

[140-vek (roky)] × hmotnosť (kg)

(× 0,85 pre ženy)

72 × sérový kreatinín (mg/dl)

Úprava dávkovania u pacientov s poškodením funkcie obličiek:

Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávkovanie a frekvencia

Normálna funkcia obličiek

80

1 tableta raz denne

Ľahké poškodenie funkcie obličiek

50‑79

1 tableta raz denne

Stredné poškodenie funkcie obličiek

30‑49

1 tableta raz za 2 dni

Ťažké poškodenie funkcie obličiek

<30

1 tableta raz za 3 dni

Terminálne štádium poškodenia funkcie obličiek – dialyzovaní pacienti

<10‑

kontraindikované


U pediatrických pacientov s poškodením funkcie obličiek sa bude musieť dávka upraviť individuálne, berúc do úvahy renálny klírens a telesnú hmotnosť pacienta. Pre deti s poškodením funkcie obličiek nie sú špeciálne údaje.


Pacienti s poškodením funkcie pečene:

U pacientov s izolovaným poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. U pacientov s poškodením funkcie pečene a obličiek sa odporúča úprava dávkovania (pozri vyššie – Pacienti s poškodením funkcie obličiek).


Dĺžka podávania:

Intermitentná alergická rinitída (symptómy <4 dni/týždeň alebo počas menej ako 4 týždňov) sa musí liečiť na základe choroby a jej predchádzajúceho priebehu; keď prejavy vymiznú, môže liečba prestať a keď sa znovu objavia, môže opätovne začať. V prípade perzistentnej alergickej rinitídy (symptómy >4 dni/týždeň a počas viac ako 4 týždňov) môže byť pacientovi navrhnutá pokračovacia liečba počas obdobia expozície alergénmi. Klinické skúsenosti s 5 mg levocetirizínu v liekovej forme filmom obalené tablety sú v súčasnosti k dispozícii zo 6-mesačného skúšania. Pre chronickú urtikáriu a chronickú alergickú rinitídu sú k dispozícii viac ako ročné klinické skúsenosti s racemátom.


4.3 Kontraindikácie


Hypersenzitivita na levocetirizín, na iné piperazínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek s hladinou klírensu kreatinínu nižšou ako 10 ml/min.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie liekovej formy filmom obalené tablety sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov, pretože táto lieková forma nedovoľuje primeranú úpravu dávky. Odporúča sa použiť takú liekovú formu, ktorá je vhodná pre pediatrické dávkovanie levocetirizínu.


Podávanie levocetirizínu deťom a batoľatám mladším ako 2 roky sa neodporúča.


Pri súčasnom požívaní alkoholu sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.5).


U pacientov s predispozičnými faktormi retencie moču (napr. miechová lézia, hyperplázia prostaty) je potrebná opatrnosť, pretože levocetirizín môže zvýšiť riziko retencie moču.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorbciou nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdies levocetirizínom (ani štúdie s induktormi CYP3A4). Štúdie s racemátom cetirizínu preukázali, že sa nevyskytujú žiadne klinicky významné nežiaduce interakcie s pseudoefedrínom, cimetidínom, ketokonazolom, erytromycínom, azitromycínom, glipizidom a diazepamom. V štúdii s opakovaným podávaním teofylínu (400 mg jedenkrát denne) bol pozorovaný malý pokles klírensu cetirizínu (16 %); zatiaľ čo dispozícia teofylínu nebola súčasným podávaním cetirizínu zmenená. V štúdii s opakovaným podávaním ritonaviru (600 mg dvakrát denne) a cetirizínu (10 mg denne) sa miera expozície cetirizínu zvýšila približne o 40 %, zatiaľ čo dostupnosť ritonaviru sa mierne zmenila (-11 %) po súbežnom podaní cetirizínu.


Stupeň absorpcie levocetirizínu nie je ovplyvnený jedlom, znižuje sa však rýchlosť absorpcie.


U citlivých pacientov môže súčasné podávanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných látok utlmujúcich CNS ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci bolo preukázané, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku levocetirizínu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj.

Pri predpisovaní lieku gravidným alebo dojčiacim ženám je potrebná opatrnosť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Porovnávacie klinické štúdie nepreukázali, že levocetirizín v odporúčanej dávke oslabuje pozornosť, reaktivitu alebo schopnosť riadiť. Napriek tomu môžu niektorí pacienti počas liečby Cezerou pociťovať ospalosť, únavu a asténiu. Preto pacienti, ktorí sa chystajúviesť vozidlá, vykonávať potenciálne nebezpečné činnosti alebo obsluhovať stroje, majú zohľadniť ich individuálne reakcie na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby levocetirizínom sú zatriedené podľa frekvencie výskytu do nasledujúcich kategórií:

 • Veľmi časté (1/10),

 • Časté (1/100 až <1/10),

 • Menej časté (1/1 000 až <1/100),

 • Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000),

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000),

 • Neznáme (z dostupných údajov).


V terapeutických štúdiách, vykonaných u žien a mužov vo veku od 12 do 71 rokov, malo 15,1 % pacientov liečených 5 mg levocetirizínu aspoň jeden nežiaduci účinok v porovnaní s 11,3 % osôb v skupine, ktorá užívala placebo. 91,6 % týchto nežiaducich účinkov bolo miernych až stredne závažných. V terapeutických štúdiách bolo percento pacientov vyradených kvôli nežiaducim účinkom 1,0 % (9/935) u levocetirizínu v dávke 5 mg a 1,8 % (14/771) u placeba.


Klinické terapeutické štúdie s levocetirizínom zahŕňali 935 osôb, ktoré užívali odporúčanú dávku 5 mg denne. V tejto skupine bol hlásený nasledovný výskyt častých nežiaducich účinkov smierouvýskytu1 % alebovyššou(časté: >1/100, <1/10) pri podávaní levocetirizínu 5 mg alebo placeba:


Preferovaný názov

(WHOART)

Placebo

(n=771)

Levocetirizín 5 mg

(n=935)

Bolesť hlavy

25 (3,2 %)

24 (2,6 %)

Ospalosť

11 (1,4 %)

49 (5,2 %)

Sucho v ústach

12 (1,6 %)

24 (2,6 %)

Únava

9 (1,2% )

23 (2,5 %)


Ďalej boli pozorované menej časté nežiaduce účinky (menej časté: >1/1 000, <1/100), ako sú asténia alebo bolesti brucha.

Výskyt sedatívnych nežiaducich účinkov, ako sú ospalosť, únava a asténia, bol pozorovaný častejšie (8,1 %) po podaní levocetirizínu 5 mg ako pri užívaní placeba (3,1 %).


Okrem vyššie uvedených nežiaducich účinkov nahlásených počas klinických štúdií, boli po uvedení lieku na trh hlásené i veľmi zriedkavé prípady nasledovných nežiaducich účinkov:

 • Poruchy imunitného systému:

Neznáme: precitlivenosť vrátane anafylaxie.

 • Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme: zvýšená chuť do jedla.

 • Psychické poruchy:

Neznáme: agresivita, rozrušenie, halucinácie, depresia, nespavosť, samovražedné myšlienky.

 • Poruchy nervového systému:

Neznáme: kŕče, parestézia, závrat, synkopa, tremor, dysgeúzia.

 • Poruchy ucha a labyrintu:

Neznáme: vertigo.

 • Poruchy oka:

Neznáme: poruchy zraku, rozmazané videnie.

 • Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Neznáme: palpitácie, tachykardia.

 • Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Neznáme: dyspnoe.

 • Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Neznáme: nauzea, vracanie.

 • Poruchy pečene a žlčových ciest:

Neznáme: hepatitída.

 • Poruchy obličiek a močových ciest:

Neznáme: dyzúria, retencia moču.

 • Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Neznáme: angioneurotický edém, lokalizovaná lieková vyrážka, pruritus, vyrážka, žihľavka.

 • Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Neznáme: myalgia.

 • Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Neznáme: edém.

 • Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Neznáme: nárast hmotnosti, abnormálne výsledky pečeňových testov.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Príznakom predávkovania môže byť u dospelých ospalosť a u detí počiatočná agitovanosť a nepokoj, nasledovaný ospalosťou.


Opatrenia pri predávkovaní

Nie je známe žiadne špecifické antidotum levocetirizínu.

V prípade, že dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická a podporná liečba. Pri krátkom intervale od požitia je vhodné zvážiť vykonanie výplachu žalúdka. Levocetirizín nie je účinne odstraňovaný hemodialýzou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká na systémové použitie, piperazínové deriváty, ATC kód: R06AE09.

Levocetirizín, (R) enantiomér cetirizínu, je účinný a selektívny antagonista periférnych H1‑receptorov.

Väzbové štúdie preukázali, že levocetirizín má silnú afinitu k ľudským H1-receptorom (Ki=3,2 nmol/l). Levocetirizín má dvojnásobnú afinitu v porovnaní s cetirizínom (Ki=6,3 nmol/l). Levocetirizín sa uvoľňuje z H1- receptorov s polčasom 115±38 min.

Po jednorazovom podaní vykazuje levocetirizín po 4 hodinách 90%-nú väzbu na receptor a po 24 hodinách 57%-nú väzbu.


Farmakodynamické štúdie u zdravých dobrovoľníkov preukázali, že levocetirizín má v polovičnej dávke účinok porovnateľný s cetirizínom, ako na koži, tak i v nose.


V randomizovaných kontrolovaných skúšaniach sa sledovala farmakodynamická aktivita levocetirizínu:

V štúdii porovnávajúcej účinok 5 mg levocetirizínu, 5 mg desloratadínu a placeba na histamínom indukované kožné pľuzgieriky a začervenanie, mala liečba levocetirizínom výrazný vplyv na potlačenie vytvárania kožných pľuzgierikov a začervenania, ktoré bolo najvýraznejšie počas prvých 12 hodín a pretrvávalo 24 hodín, (p<0,001) v porovnaní s placebom a desloratadínom.


Nástup účinku 5 mg levocetirizínu pri kontrolovaných peľom indukovaných príznakoch sa pozoroval 1 hodinu po užití lieku v placebom kontrolovaných skúšaniach v modeli allergen challenge chamber (expozičné komôrky alergénu).


In vitroštúdie (Boydenova komôrkaa tkanivové kultúry) dokazujú, že levocetirizín inhibuje eotaxínom indukovanú transendoteliálnu migráciu eozinofilov, ako cez dermálne tak i cez pľúcne bunky. Farmakodynamická experimentálna štúdia in vivo(metóda kožných komôrok) preukázala u 14 dospelých pacientov 3 základné inhibičné účinky levocetirizínu v dávke 5 mg v porovnaní s podaním placeba, v priebehu prvých 6 hodín peľom indukovanej reakcie: inhibícia uvoľňovania VCAM-1, moduláciavaskulárnej permeability a zníženie uvoľňovania eozinofilov.


Účinnosť a bezpečnosť levocetirizínu bola preukázaná v niekoľkých dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách u dospelých pacientov so sezónnou alergickou rinitídou,chronickou alergickou rinitídou alebo perzistentnou alergickou rinitídou. Levocetirizín vykazoval významné zlepšenie príznakov alergickej nádchy, v niektorých štúdiách vrátane obštrukcie nosa.


6-mesačná klinická štúdia s 551 dospelými pacientmi (vrátane 276 pacientov liečených levocetirizínom) trpiacimi perzistentnou alergickou nádchou (príznaky prítomné 4 dni v týždni najmenej 4 po sebe nasledujúce týždne) a so zvýšenou precitlivenosťou na roztoče z domáceho prachu a trávový peľ dokázala, že 5 mg levocetirizínu bolo klinicky i štatisticky významne účinnejších než placebo z hľadiska úľavy celkových príznakov alergickej nádchy počas celého trvania štúdie bez akejkoľvek tachyfylaxie. Počas celého trvania štúdie levocetirizín významne zlepšil kvalitu života pacientov.


Bezpečnosť a účinnosť tabliet levocetirizínu u detských pacientov sa skúmala v dvoch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, zahŕňajúcich pacientov vo veku od 6 do 12 rokov so sezónnou, resp. chronickou alergickou rinitídou. V oboch skúšaniach levocetirizín významne zlepšil príznaky a zvýšil kvalitu života súvisiacu so zdravím.


U detí vo veku do 6 rokov bola klinická bezpečnosť stanovená v niekoľkých krátkodobých alebo dlhodobých terapeutických štúdiách:

 • jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 29 detí vo veku 2 až 6 rokov s alergickou rinitídou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg dvakrát denne po dobu 4 týždňov

 • jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 114 detí vo veku 1 až 5 rokov s alergickou rinitídou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg dvakrát denne po dobu 2 týždňov

 • jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 45 detí vo veku 6 až 11 mesiacov s alergickou rinitídou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg jedenkrát denne po dobu 2 týždňov

 • jedna dlhodobá (18 mesiacov) klinická štúdia s 255 atopickými osobami vo veku 12 až 24 mesiacov v čase zaradenia do štúdie liečenými levocetirizínom


Profil bezpečnosti bol podobný ako profil pozorovaný v krátkodobých štúdiách uskutočnených u detí vo veku 1 až 5 rokov.


V placebom kontrolovanom klinickom skúšaní, zahŕňajúcom 166 pacientov s chronickou idiopatickou žihľavkou, 85 pacientov bolo liečených placebom a 81 pacientov 5 mg levocetirizínu jedenkrát denne počas šiestich týždňov. Liečba levocetirizínom znamenala významné zníženie závažnosti pruritu počas prvého týždňa a počas celého obdobia liečby v porovnaní s placebom. Levocetirizín mal tiež za následok rozsiahlejšie zlepšenie kvality života hodnotenej podľa Dermatology Life Quality Index v porovnaní s placebom.


Chronická idiopatická žihľavka sa skúmala ako model žihľavkových stavov. Keďže uvoľnenie histamínu je kauzálnym faktorom žihľavkových ochorení, predpokladá sa, že levocetirizín bude účinný pri zmiernení príznakov nielen chronickej idiopatickej urtikárie ale aj iných žihľavkových stavov.


Vzťah farmakokinetiky k farmakodynamike:

Účinok na kožné reakcie indukované histamínom nesúvisel s plazmatickými koncentráciami.

Pri podávaní levocetirizínu nedochádza na EKG k žiadnemu významnému ovplyvneniu QT intervalu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetický profil levocetirizínu je lineárny a na dávke a čase nezávislý, s nízkou subjektovou variabilitou. Farmakokinetický profil je rovnaký tak po podaní samotného enantioméru ako i po podaní ako cetirizín. Nedochádza k žiadnej chirálnej zmene v procese absorpcie a eliminácie.


Absorpcia:

Po perorálnom podaní sa levocetirizín rýchle a vo veľkom množstve absorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie dosahuje o 0,9 hodiny po podaní. Rovnovážny stav sa dosahuje o 2 dni. Maximálna koncentrácia je obvykle 270 ng/ml po podaní jednej 5 mg dávky a 308 ng/ml po podaní opakovanej dávky 5 mg levocetirizínu. Stupeň absorpcie je závislý na dávke a nie je ovplyvnený príjmom potravy, ale maximálna koncentrácia je znížená a oneskorená.


Distribúcia:

U ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje o distribúcii v tkanivách, ani o prechode levocetirizínu cez hematoencefalickú bariéru. U potkanov a u psov boli nájdené najvyššie tkanivové hladiny v pečeni a v obličkách, najnižšie v oblasti CNS.

Levocetirizín sa v 90 % viaže na plazmatické proteíny. Distribúcia levocetirizínu je obmedzená, keďže distribučný objem je 0,4 l/kg.


Biotransformácia:

U ľudí sa metabolizuje menej než 14 % dávky levocetirizínu, a preto sa predpokladá, že rozdiely dané genetickým polymorfizmom alebo súčasným podávaním enzymatických inhibítorov sú zanedbateľné. Metabolická zmena zahŕňa aromatickú oxidáciu, N- a O- dealkyláciu a konjugáciu s taurínom. Procesy dealkylácie sú primárne sprostredkované CYP 3A4, zatiaľ čo aromatická oxidácia zahŕňa mnohonásobné a/alebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizín v perorálnej dávke 5 mg neovplyvňoval aktivitu CYP izoenzýmov 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 pri dosiahnutých koncentráciách vyšších než maximálna koncentrácia.

Vzhľadom k obmedzenému metabolizmu a nulovému metabolickému inhibičnému potenciálu je interakcia levocetirizínu s inými látkami , alebo iných látok s levocetirizínom, nepravdepodobná.


Eliminácia:

Plazmatický polčas je u dospelých 7,9±1,9 hodiny. Priemerný zdanlivý celkový telový klírens je 0,63 ml/min/kg. Levocetirizín je vylučovaný najmä močom, v priemernom množstve 85,4 % dávky. Vylučovanie stolicou predstavuje len 12,9 % dávky. Levocetirizín je vylučovaný glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou.


Poškodenie funkcie obličiek:

Zdanlivý telový klírens levocetirizínu má vzťah ku klírensu kreatinínu. Preto sa u pacientov so stredne ťažkým a ťažkým poškodením funkcie obličiek odporúča upraviť intervaly podávania levocetirizínu na základe klírensu kreatinínu. U pacientov s anúriou a v konečnom štádiu obličkového zlyhania sa znižuje celkový telesný klírens približne o 80 % v porovnaní so zdravými osobami. Množstvo levocetirizínu odstráneného štandardnou 4-hodinovou hemodialýzou bolo <10%.


Deti a dospievajúci

Údaje z pediatrickej farmakokinetickej štúdie s perorálnym podaním jednorazovej dávky 5 mg levocetirizínu u 14 detí vo veku 6 až 11 rokov s telesnou hmotnosťou pohybujúcou sa v rozmedzí 20 a 40 kg preukázali, že hodnoty Cmaxa AUC sú približne dvojnásobne vyššie ako hodnoty zaznamenané u zdravých dospelých osôb v skríženom porovnaní. U týchto detí a dospievajúcich bolo priemerné Cmax450 ng/ml a dosahovalo sa v priemernom čase 1,2 hodiny, hmotnostne normalizovaný celkový telový klírens bol o 30 % väčší a eliminačný polčas o 24 % kratší v porovnaní s dospelými. Špecializované farmakokinetické štúdie sa neuskutočnili u pediatrických pacientov mladších ako 6 rokov. Retrospektívna populačná farmakokinetická analýza sa uskutočnila u 324 osôb (181 detí vo veku 1 až 5 rokov, 18 detí vo veku 6 až 11 rokov a 124 dospelých vo veku 18 až 55 rokov), ktoré dostávali jednorazové alebo viacnásobné dávky levocetirizínu pohybujúce sa od 1,25 mg do 30 mg. Údaje získané z tejto analýzy naznačili, že podávanie 1,25 mg jedenkrát denne deťom vo veku 6 mesiacov až 5 rokov bude mať pravdepodobne za následok podobné plazmatické koncentrácie ako u tých dospelých, ktorí užívajú 5 mg jedenkrát denne.


Geriatrickí pacienti

U starších osôb sú dostupné obmedzené farmakokinetické údaje. Po opakovanom perorálnom podaní 30 mg levocetirizínu jedenkrát denne po dobu 6 dní 9 starším jedincom (vo veku 65‑74 rokov) bol celkový telový klírens približne o 33 % nižší v porovnaní s klírensom u mladších dospelých. Preukázalo sa, že dostupnosť racemického cetirizínu je viac závislá od renálnej funkcie ako od veku. Toto zistenie je aplikovateľné aj pre levocetirizín, pretože levocetirizín a cetirizín sú obidva vylučované predovšetkým močom. Preto sa má dávka levocetirizínu u starších pacientov upraviť podľa renálnej funkcie.


Pohlavie

Farmakokinetické výsledky od 77 pacientov (40 mužov, 37 žien) sa hodnotili pre možný vplyv pohlavia. Polčas bol mierne kratší u žien (7,08±1,72 hodín) ako u mužov (8,62±1,84 hodín); zdá sa však, že telový perorálny klírens upravený na hmotnosť u žien (0,67±0,16 ml/min/kg) je porovnateľný ako u mužov (0,59±0,12 ml/min/kg). Rovnaké denné dávky a dávkovacie intervaly sú aplikovateľné pre mužov i ženy pri normálnej renálnej funkcii.


Rasa

Vplyv rasy na levocetirizín sa neskúmal. Pretože levocetirizín je vylučovaný hlavne obličkami a neexistujú žiadne významné rasové rozdiely v klírense kreatinínu, nepredpokladá sa, že by farmakokinetické charakteristiky levocetirizínu boli rozdielne pri rozličnej rase. Nepozorovali sa žiadne rozdiely v kinetike racemického cetirizínu súvisiace s rasou.


Porucha funkcie pečene

Farmakokinetika levocetirizínu u osôb s poruchou funkcie pečene sa neskúmala. Pacienti s chronickými ochoreniami pečene (hepatocelulárna, cholestatická a biliárna cirhóza), ktorí dostávali 10 alebo 20 mg racemickej zložky cetirizínu vo forme jednorazovej dávky, mali v porovnaní so zdravými jedincami zvýšený polčas o 50 % spolu so znížením klírensu o 40 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Magnéziumstearát


Filmová obaľovacia vrstva:

Monohydrát laktózy

Hypromelóza 6cP

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3000

Triacetín


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC/PVDC/Al) so 7 alebo 10 tabletami v škatuľke.

Veľkosť balenia: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet.


Blister (OPA/Al/PVC/Al) so 7 alebo 10 tabletami v škatuľke.

Veľkosť balenia: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


24/0164/08-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


23.4.2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12/2012

9


Cezera 5 mg