+ ipil.sk

Chloramphenicol VUAB 1 gPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2009/03928


Písomná informácia pre používateľa


Chloramphenicol VUAB 1 g

prášok na injekčný roztok

sodná soľ chloramfenikolsukcinátu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľasa dozviete:

 1. Čo je Chloramphenicol VUAB 1 g a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Chloramphenicol VUAB 1 g

 3. Ako používať Chloramphenicol VUAB 1 g

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Chloramphenicol VUAB 1 g

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Chloramphenicol VUAB 1 g a na čo sa používa

Liek Chloramphenicol VUAB 1g je širokospektrálne (účinné na viac druhov baktérií) bakteriostatické (spomaľuje a zastavuje rast mikróbov) antibiotikum, ktorého použitie je vyhradené iba pre ťažké infekcie vyvolané citlivými mikróbmi, ktoré nie je možné liečiť inými, menej toxickými antibiotikami

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Chloramphenicol VUAB 1 g

Nepoužívajte Chloramphenicol VUAB 1 g

 • ak ste alergický na chloramfenikol.


Upozornenia a opatrenia

Liek vám bude podávaný pod dohľadom lekára.

Chloramfenikol nesmie byť používaný v liečbe infekcií, ktoré sú citlivé na menej toxické antibiotiká, nie je určený na preventívne podávanie. Má byť vyhradený pre prípady, v ktorých nie je možné použiť iné, menej toxické antibiotikum.

Pri predĺženej alebo opakovanej liečbe vám lekár bude vykonávať krvné testy. Preukázanie škodlivého účinku na krvné telieska (zložky v krvi) je dôvodom na okamžité ukončenie liečby.

U novorodencov, nedonosených detí, u starších pacientov, u pacientov s ochorením obličiek alebo pečene a u pacientov súčasne používajúcich lieky, ktoré sa môžu s chloramfenikolom vzájomne ovplyvniť, bude lekár sledovať hladiny antibiotika v krvnom sére.

Pri liečbe chloramfenikolom môže dôjsť k premnoženiu necitlivého Clostridium difficile a tak môže dôjsť k vzniku závažnej hnačky. Informujte lekára, ak sa u vás hnačka objaví.

Pri liečbe chloramfenikolom môže dôjsť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov, vrátane húb.

Chloramfenikol určený na injekčné podanie je pri miestnom podaní neúčinný.

Iné lieky a Chloramphenicol VUAB 1 g

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


To sa týka obzvlášť týchto liekov:

 • Baktericídne antimikrobiálne lieky (penicilíny, cefalosporíny, makrolidové antibiotiká). Tieto lieky a chloramfenikol môžu svoje účinky vzájomne rušiť.

 • Aminofenazón (liek proti bolesti, znižujúci teplotu), karbimazol (liek používaný pri poruche štítnej žľazy). Tlmia kostnú dreň rovnako ako chloramfenikol.

 • Fenytoín (liek užívaný aj pri epilepsii), antidiabetiká (tolbutamid, chlórpropamid), látky znižujúce zrážanlivosť krvi (warfarín, kumarol). Chloramfenikol spomaľuje rozklad týchto liekov a tým predlžuje ich účinok. Pri súčasnej liečbe môže byť nevyhnutná úprava ich dávkovania.

 • Fenobarbital (liek užívaný aj pri epilepsii) a rifampicín (antibiotikum) môžu urýchliť rozpad chloramfenikolu.

 • Takrolimus (potláča imunitnú odpoveď). Chloramfenikol spomaľuje rozklad tohto lieku. V prípade súbežného podávania je potrebné monitorovať plazmatické hladiny takrolimu a v prípade potreby upraviť jeho dávkovanie.

 • Paracetamol (znižuje telesnú teplotu) spomaľuje rozklad chloramfenikolu a tak predlžuje jeho účinok.

 • Cyklofosfamid (liek užívaný pri rakovine). Chloramfenikol znižuje jeho účinok.

 • Metotrexát (liek užívaný pri rakovine). Chloramfenikol zvyšuje jeho účinok.


Chloramphenicol VUAB 1 g a jedlo, nápoje a alkohol

Chloramfenikol vyvoláva neznášanlivosť alkoholu a znižuje účinnosť liekov s obsahom železa, vitamínu B12 a kyseliny listovej na krvotvorbu.


Tehotenstvo a dojčenie

V tehotenstve možno chloramfenikol podávať iba u tých závažných infekcií, ktoré nie je možné liečiť inak a ak prínos prevažuje nad možným rizikom pre plod.


U dojčiacich matiek lekár posúdi význam liečby pre matku a rozhodne či ukončiť dojčenie alebo liečbu chloramfenikolom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neprichádza do úvahy, pretože liek sa podáva hospitalizovaným pacientom.


3. Ako používať Chloramphenicol VUAB 1 g

Liek vám bude podaný vnútrožilovo (do žily).


Dávkovanie závisí od závažnosti infekcie. Odporúčané dávky:


Dospelí:

Obvyklá denná dávka pri výhradne vnútrožilovom podaní je 1 g (vyjadrené v hodnotách chloramfenikolovej bázy), každých 6 – 8 hodín.


Starší pacienti:

Starším pacientom s normálnou funkciou pečene a obličiek sa podáva obvyklá dávka pre dospelých.


Deti:

Deťom sa podáva 50 mg/kg chloramfenikolu denne v rozdelených dávkach každých 6 hodín (táto dávka nesmie byť prekročená). Pacientov je nutné kontrolovať z hľadiska výskytu známok toxicity.


Novorodenci a predčasne narodené deti:

25 mg/kg denne v rozdelených dávkach.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene a obličiek:

Dávkovanie chloramfenikolu musí byť znížené.


Vo výnimočných prípadoch, ako je septikémia (otrava krvi) alebo meningitída (zápal mozgových blán), môžu byť podané dávky až do 100 mg/kg/deň. Tieto vysoké dávky musia byť znížené ihneď, akonáhle je to klinicky indikované.


Pre predchádzanie relapsov (nové prepuknutie alebo zhoršenie príznakov choroby) musí liečba pokračovať po návrate telesnej teploty do normálu 4 dni v prípade rickettsiových infekcií a 8 – 10 dní v prípade tyfoidnej horúčky (brušný týfus).


Pre zlepšenie vášho stavu bude vykonaná náhrada za iné vhodné perorálne podávané antibiotikum.


Spôsob podania

Roztok sa aplikuje vnútrožilovo (používa sa 10 % roztok pripravený zriedením obsahu injekčnej liekovky s 15 ml vody na injekciu, vhodnou formou podania je vnútrožilová infúzia.

Chloramphenicol VUAB 1,0 g sa musí podávať len intravenózne. Bolo preukázané, že po vnútrosvalovom podaní je neúčinný!

Roztok môže byť zmiešaný s fyziologickým roztokom alebo 5 % roztokom glukózy.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sa vyskytujú asi u 10 % pacientov. Pre stanovenie frekvencie výskytu nie sú k dispozícii dostatočné údaje z klinických štúdií.

Medzi najzávažnejšie vedľajšie účinky patria:

Poruchy krvi a lymfatického systému:

 • Zvratný útlm činnosti kostnej drene s poklesom počtu niektorých krvných teliesok (retikulocytopénia, leukopénia, trombocytopénia) a poklesom hematokritu (pomer červených krviniek v krvi); táto forma poruchy krvotvorby je závislá od dávky, vyskytuje sa počas liečby alebo po nej a v priebehu 10-20 dní po ukončení liečby sa stav normalizuje,

 • Nezvratná progresívna (postupujúca) aplastická anémia (dreňový útlm). Vznik tejto formy poruchy krvotvorby je nezávislý na dávke. Prejavuje sa za 2-4 mesiace, prípadne i oveľa neskôr po ukončení terapie chloramfenikolom a môže končiť fatálne (smrťou). Hlavná príčina je pravdepodobne v imunologických zmenách v organizme predovšetkým pri opakovanej (vrátane miestnej) liečbe chloramfenikolom,

 • Gray syndróm (šedá cyanóza) u novorodencov, zvlášť nedonosených, pri ktorom dochádza ku kompetícii (súťaženiu) kyslíka chloramfenikolom v molekule hemoglobínu. Príčinou je nedostatočná schopnosť pečene konjugovať (zlučovať) chloramfenikol s kyselinou glukurónovou a ďalej sa tu uplatňuje nedozretosť tubulárneho (trubicovitý) epitelu obličiek.Ďalšie vedľajšie účinky (frekvenciu výskytu nie je možné stanoviť):

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Pokles počtu niektorých krvných teliesok (granulocytopénia, hypoplastická anémia, pancytopénia, trombocytopénia), riziko hemolytickej anémie (málokrvnosť vyvolaná predčasným a nadmerným zánikom červených krviniek) u osôb s nedostatkom enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, paroxyzmálna nočná hemoglobinúria (rozklad červených krviniek v spánku a vylúčenie hemoglobínu močom).


Poruchy nervového systému:

Zmätenosť, delírium, depresia, bolesť hlavy, periférna neuritída (zápal nervu, poškodenie periférnej časti nervového systému) neuritída zrakového alebo sluchového nervu (zápal nervu). Poškodenie zraku býva väčšinou reverzibilné pri náhlom vysadení lieku, ale bolo pozorované aj ireverzibilné poškodenie zraku a slepota).

Po rýchlom vnútrožilovom podaní môžu pacienti pociťovať intenzívnu horkú chuť.


Poruchy žalúdočno-črevného systému:

Nevoľnosť, vracanie, hnačka, stomatitída (zápal sliznice ústnej dutiny) a zápal jazyka, enterokolitída (zápal tenkého a hrubého čreva).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Horúčka.

Po podaní vyšších dávok (napr. pri liečbe týfu) môže vzniknúť Jarischova-Herxheimerova reakcia (endotoxínová reakcia – šok po masívnom uvoľnení endotoxínu v dôsledku masívneho rozpadu baktérií).

U dystrofikov môže dôjsť pri dlhodobom podávaní ku krvácavým prejavom z útlmu bakteriálnej črevnej flóry produkujúcej vitamín K.


Poruchy imunitného systému:

Vyrážka, angioedém, anafylaktické reakcie.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Chloramphenicol VUAB 1 g

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Liekovku uchovávajte v škatuľke na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Po nariedení:

Liek po nariedení sa môže uchovávať iba počas 24 hodín v chladničke pri teplote 2 °C – 8 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Chloramphenicol VUAB 1 g obsahuje

Liečivo je sodná soľ chloramfenikolsukcinátu 1,38 g, čo zodpovedá chloramfenikolu 1 g v 1 injekčnej liekovke.

Tento liek neobsahuje žiadne pomocné látky.


Ako vyzerá Chloramphenicol VUAB 1 g a obsah balenia


Biely až slabo žltý lyofilizovaný prášok.

Sklenená injekčná liekovka s gumovou zátkou, hliníkové viečko, škatuľka.

1 injekčná liekovka s obsahom 1 g.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

VUAB Pharma a.s.

Vltavská 53

25263 Roztoky

tel : +420220394504

fax: +420220911036

e-mail: office@vuab.cz


Tato písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2013.
Chloramphenicol VUAB 1 g


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Spôsob podania:

Na intravenózne injekcie po zriedení vodou na injekcie na príslušný objem.


Roztok sa aplikuje vnútrožilovo (používa sa 10 % roztok pripravený zriedením obsahu liekovky 15 ml vody na injekcie); vhodnou formou aplikácie je vnútrožilová infúzia.

Roztok môže byť zmiešaný s fyziologickým roztokom alebo 5 % roztokom glukózy.


Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Roztoky lieku Chloramphenicol VUAB 1 g musia byť pripravované čerstvé a musia byť rýchlo spotrebované.


Z mikrobiologického hľadiska má byť liek použitý okamžite.

Pokiaľ roztok nie je použitý okamžite, čas a podmienky uchovávania po otvorení a čas pred použitím sú na zodpovednosti používateľa a normálne čas nemá byť dlhší, než 24 hodín pri 2 °C – 8 °C, pokiaľ rekonštitúcia neprebehla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Frakcie, ktoré neboli v priebehu 24 hodín spotrebované, musia byť zlikvidované. Preparované roztoky nesmú byť sterilizované parou.
6/6Chloramphenicol VUAB 1 g

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2009/03928


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. názov lieku


Chloramphenicol VUAB 1 g


 1. KVAlitatÍvne a kvantitatívne zloženie


Sodná soľ chloramfenikolsukcinátu 1,38 g, odpovedá chloramfenikol 1 g v jednej injekčnej liekovke.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný roztok.

Biely až slabo žltý lyofilizovaný prášok.


 1. klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie

Brušný týfus a paratýfus, salmonelózy so septickým priebehom, meningitídy, epiglotitídy, pertusse a parapertusse, závažné infekcie s výskytom aeróbnej a anaeróbnej flóry (pľúcna, abdominálna, gynekologické ap.) a ostatné infekcie, ktorých infekčný pôvodca je citlivý iba na chloramfenikol.

Chloramfenikol môže byť používaný len v liečbe závažných infekcií, na ktoré sú menej potenciálne nebezpečné lieky neúčinné alebo sú kontraindikované (pozri časť 4.4 a 5.1).

Je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania pre správne používanie antibakteriálnych látok.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Intravenózne podanie.

Dávkovanie závisí od závažnosti infekcie. Odporúčané štandardné dávky:


Dospelí:

Obvyklá denná dávka pri výhradne parenterálnom podaní je 1 g (vyjadrené v hodnotách chloramfenikolovej bázy), každých 6 – 8 hodín.


Starší pacienti:

Starším pacientom s normálnou funkciou pečene a obličiek sa podáva obvyklá dávka pre dospelých.


Deti:

Deťom sa podáva 50 mg/kg chloramfenikolu denne v rozdelených dávkach každých 6 hodín (táto dávka nesmie byť prekročená). Pacientov je nutné kontrolovať z hľadiska výskytu známok toxicity.


Novorodenci a predčasne narodené deti:

25 mg/kg denne v rozdelených dávkach.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene a obličiek:

Dávkovanie chloramfenikolu musí byť znížené.


Vo výnimočných prípadoch, ako je septikémia alebo meningitída, môžu byť podané dávky až do 100 mg/kg/deň. Tieto vysoké dávky musia byť znížené ihneď, akonáhle je to klinicky indikované.


Pre prevenciu relapsov musí liečba pokračovať po návrate telesnej teploty do normálu 4 dni v prípade riketsiových infekcií a 8 – 10 dní v prípade tyfoidnej horúčky.


Náhrada intravenózne podávaného chloramfenikolu za iné vhodné perorálne podávané antibiotikum má byť vykonaná čo najskôr.


Spôsob podania

Roztok sa aplikuje vnútrožilovo (používa sa 10% roztok pripravený zriedením obsahu liekovky s 15 ml vody na injekciu), vhodnou formou aplikácie je intravenózna infúzia.

Chloramphenicol VUAB 1 g sa musí podávať len intravenózne. Bolo preukázané, že po intramuskulárnom podaní je neúčinný!

4.3 Kontraindikácie

Predchádzajúca precitlivenosť a/alebo toxické reakcie na chloramfenikol.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Chloramfenikol smie byť podávaný len pod dohľadom lekára.

Chloramfenikol môže závažne tlmiť kostnú dreň, a tak spôsobiť agranulocytózu, trombocytopenickú purpuru alebo plastickú anémiu. Tieto účinky na hemopoetický systém sú obvykle spojené s vysokými dávkami, predĺžený podávaním alebo opakovaným podávaním, ale môžu sa objaviť aj u relatívne nízkych dávok.

Chloramfenikol nesmie byť používaný v liečbe infekcií, ktoré sú citlivé na menej toxické antibiotiká, nie je určený na profylaktické podávanie. Má byť vyhradený pre prípady, v ktorých nie je možné použiť iné, menej toxické antibiotikum.

V predĺženej alebo opakovanej liečbe infekcií je odporúčané vykonávať krvné testy. Preukázanie škodlivého účinku na krvné telieska (zložky v krvi) je indikáciou na okamžité ukončenie liečby.

Pokiaľ je to možné, má sa zabrániť opakovanému podávaniu chloramfenikolu.

Vzhľadom na toxickú povahu chloramfenikolu je dôležité sledovať sérové hladiny antibiotika u novorodencov, nedonosených detí, u starších pacientov, u pacientov s ochorením obličiek alebo pečene a u pacientov súčasne používajúcich lieky, ktoré môžu s chloramfenikolom interagovať.

Chloramfenikol nie je vhodný na sanáciu nosičov salmonel.

Liečba chloramfenikolom môže spôsobiť pseudomembránovú kolitídu a ostatné ochorenia vyvolané toxínmi Clostridium difficile.

Pri liečbe chloramfenikolom môže dôjsť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov, vrátane húb.

Chloramfenikol určený na injekčnú aplikáciu je neúčinný pri lokálnej aplikácii. Účinná zložka sa z neho odštiepuje až účinkom pečeňových enzýmov. Na lokálnu aplikáciu teda treba použiť výhradne neesterifikovaný chloramfenikol; pokiaľ je lokálna liečba nevyhnutná, má sa vždy uskutočniť spolu s celkovou terapiou chloramfenikolom.

4.5 Liekové a iné interakcie

Kombinácia chloramfenikolu s baktericídnymi antimikrobiálnymi liekmi (penicilíny, cefalosporíny, makrolidové antibiotiká) môže mať antagonický účinok, pre liečbu je tento postup nevhodný.

Počas liečby chloramfenikolom sa nesmie podávať aminofenazón, karbimazol a látky tlmiace činnosť kostnej drene.

Inhibíciou mikrozomálnych enzýmov spomaľuje chloramfenikol biodegradáciu, a tým predlžuje účinok fenytoínu, niektorých perorálnych antidiabetík (tolbutamid, chlórpropamid) a nepriamych antikoagulancií (warfarín, dikumarol). Pri súčasnej liečbe môže byť nevyhnutná úprava ich dávkovania.

Fenobarbital a rifampicín môžu vďaka indukcii pečeňových enzýmov zvýšiť metabolizáciu chloramfenikolu.

Chloramfenikol zvyšuje plazmatické hladiny takrolimu. Je to spôsobené pravdepodobne inhibíciou metabolizmu takrolimu. V prípade súbežného podávania je potrebné monitorovať plazmatické hladiny takrolimu a v prípade potreby upraviť jeho dávkovanie.

Paracetamol spomaľuje detoxikáciu a predlžuje biologický polčas chloramfenikolu.

Chloramfenikol znižuje účinnosť cyklofosfamidu a zvyšuje účinnosť metotrexátu. Vyvoláva intoleranciu alkoholu. Znižuje účinok preparátov železa, vitamínu B12 a kyseliny listovej na krvotvorbu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita:

Reprodukčné štúdie chloramfenikolu na zvieratách neboli vykonané. Nie sú k dispozícii adekvátne kontrolované štúdie zaručujúce bezpečnosť chloramfenikolu podávaného v gravidite. Nie je známe, či chloramfenikol môže pri podávaní počas tehotenstva spôsobiť poškodenie plodu. Perorálne podaný chloramfenikol prechádza placentárnou bariérou. Vzhľadom k potenciálnemu toxickému účinku na plod (pozri časť 4.8 Gray syndróm), smie byť chloramfenikol podaný gravidnej žene len vtedy, keď možný prínos liečby preváži možné riziko pre plod.


Laktácia:

Perorálne podaný chloramfenikol prechádza do materského mlieka. Podávanie počas laktácie je kontraindikované. Vzhľadom na potenciálne závažné nežiaduce účinky chloramfenikolu na dojčatá, musí byť rozhodnuté, či je potrebné ukončiť laktáciu alebo liečbu chloramfenikolom, musí byť zvážený význam liečby pre matku (pozri časť 4.8 Gray syndróm).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa vyskytujú asi u 10 % pacientov. Pre stanovenie frekvencie výskytu nie sú k dispozícii dostatočné údaje z klinických štúdií.

Medzi najzávažnejšie nežiaduce účinky patria:

Poruchy krvi a lymfatického systému:

 • Reverzibilný útlm činnosti kostnej drene s retikulocytopéniou, leukopéniou, trombocytopéniou a poklesom hematokritu; táto forma poruchy krvotvorby je závislá od dávky, vyskytuje sa počas liečby alebo po nej a v priebehu 10-20 dní po ukončení terapie sa stav normalizuje,

 • Ireverzibilná progresívna aplastická anémia. Vznik tejto formy poruchy krvotvorby je nezávislý od dávky . Prejavuje sa po 2-4 mesiacoch, prípadne i oveľa neskôr po ukončení terapie chloramfenikolom a môže končiť fatálne. Hlavná príčina je pravdepodobne v imunologických zmenách v organizme predovšetkým pri opakovanej (vrátane lokálnej) liečbe chloramfenikolom,

Gray syndróm (šedá cyanóza) u novorodencov, zvlášť nedonosených, pri ktorom dochádza ku kompetícii kyslíka chloramfenikolom v molekule hemoglobínu. Príčinou je nedostatočná schopnosť pečene konjugovať chloramfenikol s kyselinou glukurónovou a ďalej sa tu uplatňuje nedozretosť tubulárneho epitelu obličiek.

Ďalšie nežiaduce účinky (frekvenciu výskytu nie je možné stanoviť):

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Granulocytopénia, hypoplastická anémia, pancytopénia, trombocytopénia, riziko hemolytickej anémie u osôb s nedostatkom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, paroxyzmálna nočná hemoglobinúria.


Poruchy nervového systému:

Zmätenosť, delírium, depresia, bolesť hlavy, periférna neuritída, neuritída n. optici a n. vestibulocochleris (poškodenie zraku býva väčšinou reverzibilné pri náhlom vysadení lieku, ale bolo pozorované aj ireverzibilné poškodenie zraku a slepota).

Po rýchlom intravenóznom podaní môžu pacienti pociťovať intenzívnu horkú chuť.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Nauzea, vracanie, hnačka, stomatitída a zápal jazyka, enterokolitída.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Horúčka.

Po podaní vyšších dávok (napr. pri liečbe týfu) môže vzniknúť Jarischova Herxheimerova reakcia (endotoxínová reakcia).

U dystrofikov môže dôjsť pri dlhodobom podávaní ku krvácavým prejavom z útlmu bakteriálnej črevnej flóry produkujúcej vitamín K.


Poruchy imunitného systému:

Vyrážka, angioedém, anafylaktické reakcie.

Chloramphenicol VUAB 1 g môže inhibíciou a následnou selekciou črevnej flóry vyvolať klostrídiovú kolitídu a podobné ochorenie spôsobené toxínmi, produkovanými Clostridium difficile.

4.9 Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania chloramfenikolom. Riziko predávkovania je najmä u pacientov s poškodenou funkciou pečene a obličiek. Dôsledkom zvýšenej hladiny chloramfenikolu v krvi (t.j. u dospelých nad 19 Ţg/ml) je prejav útlmu kostnej drene.

Pri predávkovaní je odporúčaná celková podporná terapia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriálne lieky na celkové použitie, ATC kód: J01BA01


Spôsob účinku

Chloramfenikol je syntetické širokospektrálne bakteriostatické antibiotikum, ktorého použitie je vyhradené iba na ťažké infekcie vyvolané citlivými mikroorganizmami, ktoré nie je možné liečiť inými, menej toxickými antibiotikami.


Chloramfenikol patrí medzi amfenikoly, je to vysoko lipofilná látka, prenikajúca do bunky pasívnou difúziou. Chloramfenikol inhibuje peptidyltransferázu u prokaryotov. Peptidyltransferáza je súčasťou veľkej 50S podjednotky ribozómu a uplatňuje sa pri biosyntéze bielkovín. Je to enzým katalyzujúci vznik peptidovej väzby pri translácii.

Chloramfenikol je veľmi dobre účinný na salmonely, yersinie, hemofily, bordetely, gonokoky, meningokoky a anaeróbne mikroorganizmy; dobre citlivé sú i brucely, francisely, leptospiry a treponemy, korynebaktérie, listérie, bacil anthraxu, aktinomycéty, mykoplazmy a chlamýdie a ricketsie. Ďalej je na chloramfenikol citlivá i väčšina (60 – 80 % kmeňov) gram negatívnych tyčiniek (Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Proteus, Providencia, Shigella ai.) a enterokokov.

I keď sú streptokoky a pneumokoky na chloramfenikol veľmi dobre citlivé, dáva sa prednosť penicilínovým liekom. Stafylokoky sú na chloramfenikol tiež väčšinou citlivé (asi 70 % kmeňov), ale lepšie terapeutické výsledky možno obyčajne dosiahnuť protistafylokokovými antibiotikami (erytromycínom, oxacilínom). Rezistentné sú väčšinou indol-pozitívne kmene Protea, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Pseudomonas aeruginosaa Mykobakteria.

Mechanizmus rezistencie

Pri chloramfenikole sa uplatňujú 3 mechanizmy rezistencie:

 • mutácia 50S ribozomálnej podjednotky

 • zmena permeability membrány

 • rezistencia závislá na prítomnosti R faktora kódujúceho acetyl-CoA transferázu inaktivizujúcu chloramfenikol.


Hraničné hodnoty pre interpretáciu hodnôt MIC

EUCAST klinické MIC breakpoints (hraničné hodnoty)

Vzťahujúce sa k druhu (S≤/R>)

Enterobacteriaceae 8/8

Pseudomonas N

Acinetobacter N

Staphylococcus 8/8

Enterococcus N

Streptococus A,B,C,G 8/8

S. pneumoniae 8/8

Ostatné streptococy N

H. influenzae, M. catarrhalis 2/2

N. gonorrhoeae N

N. meningitis 2/4

Grampozitívne anaeróby 8/8

Gramnegatívne anaeróby 8/8


N: Test citlivosti nie je odporučený, nakoľko sa pri chloramfenikole nepredpokladá liečba tejto infekcie.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po parenterálnom podaní je ester-chloramfenikoljantaran sodný hydrolyzovaný tkanivovými enzýmami a uvoľnený chloramfenikol vytvára hladiny zhruba rovnako vysoké ako po podaní rovnakej dávky per os.

Chloramfenikol preniká do cerebrospinálneho moku a merateľné koncentrácie sú v bronchiálnom sekréte, pľúcach, pleurálnej tekutine, v žlči, peritoneu, v ascite, v slinách, mlieku, očnom moku a v kostiach. V tkanivách dosahuje zhruba 50 % sérovej koncentrácie. Je vylučovaný močom, len asi 5 - 15 % chloramfenikolu sa vylučuje v biologicky aktívnej forme, zvyšok sa vylučuje vo forme glukuronidov; množstvo voľného chloramfenikolu však postačí na vytvorenie dostatočne účinných koncentrácií v moči; v priebehu 8 hodín po podaní sa močom vylúči 50-65 % celkového podaného množstva. Biologický polčas chloramfenikolu je 2,5-5 hodín, pri anúrii až 7 hodín, pri pečeňovej insuficiencii 5-13 hodín. Nedialyzuje sa pri hemodialýze ani pri peritoneálnej dialýze. Účinná látka prechádza placentárnou bariérou, koncentrácie v pupočníkovej krvi sú o niečo nižšie než v krvi matky. Prestupuje do materského mlieka (možnosť vzniku ikteru u dojčiat).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie hodnotiace karcinogenitu, mutagenitu a ovplyvnenie fertility neboli u zvierat ani u človeka vykonané.

Chloramfenikol sa používa už od roku 1948 a dlhoročná celosvetová skúsenosť prekonala staré a neúplné informácie z predklinických štúdií.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Žiadne.

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

Po otvorení sa má liek okamžite použiť a nemôže sa ďalej uchovávať.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte liekovku v škatuľke na ochranu pred svetlom.


Nezriedený môže byť liek Chloramphenicol VUAB 1 g uchovávaný bez zvláštnych preventívnych opatrení až do dátumu exspirácie uvedeného na obale.


Chemická a fyzikálna stabilita po otvorení pred použitím bola preukázaná počas 24 hodín pri teplote 2°– 8°C.

Z mikrobiologického hľadiska má byť liek použitý okamžite.

Pokiaľ roztok nie je použitý okamžite, čas a podmienky uchovávania po otvorení a čas pred použitím sú na zodpovednosti používateľa a normálne čas nemá byť dlhší, než 24 hodín pri 2 °C – 8 °C, pokiaľ rekonštitúcia neprebehla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Frakcie, ktoré neboli v priebehu 24 hodín spotrebované, musia byť zlikvidované. Preparované roztoky nesmú byť sterilizované parou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Sklenená injekčná liekovka s gumovou zátkou, hliníkovým viečkom, škatuľka.

Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka s obsahom 1 g.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Na prípravu injekcií sa používa nariedenie lieku vodou na injekcie na príslušný objem.

Roztok môže byť zmiešaný s fyziologickým roztokom alebo 5 % roztokom glukózy.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DržiteĽ rozhodnutIA o registrÁciI


VUAB Pharma a.s.

Vltavská 53

25263 Roztoky

tel : +420220394504

fax: +420220911036

e-mail: office@vuab.cz


8. RegistračnÉ číslo


15/0067/13-S


9. DÁtum prvEJ registrÁcIe/ PrEdĹženIA registrÁcIe10. DÁTUM RevÍzIe textu


02/2013

7/7Chloramphenicol VUAB 1 g