+ ipil.sk

CHORAGON 1500Príbalový leták

Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 1513/2004 a 1514/2004

Príloha č.3 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 0752/2003 a 0753/2003

Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2106/5677 a 2106/5678PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVCHORAGON1 500

(gonadotrophinum chorionicum humanum)

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je CHORAGON1 500 a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete CHORAGON1 500

3. Ako užívať CHORAGON1 500

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať CHORAGON1 500

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CHORAGON1 500 A NA ČO SA POUŽÍVA


CHORAGON obsahuje ľudský choriový gonadotropín (hCG), ktorý patrí do skupiny hormónov. Hormonálne účinky choriového gonadotropínu sú založené na jeho schopnosti podporovať tvorbu pohlavných hormónov v pohlavných žľazách u mužov a žien.


CHORAGON sa používa na


U žien:

 • vyvolanie ovulácie (uvoľnenie zrelého vajíčka z vaječníkov) u žien, ktoré nemajú ovuláciu, ak je to potrebné po predchádzajúcej stimulácii rastu folikulov.

 • udržanie funkcie žltého telieska (corpus luteum), a tým aj tehotenstva, u žien s nedostatočnosťou luteálnej fázy (druhá fáza menštruačného cyklu od ovulácie po nasledujúcu menštruáciu).


U mužov:

 • liečbu nezostúpených semenníkov do mieška (kryptorchizmus).

 • liečbu oneskorenej puberty (pubertas tarda) u chlapcov.

 • liečbu hypogonadotropného hypogonadismu (nedostatočná funkcia podmozgovej žľazy spojená s nedostatočnou funkciou pohlavných žliaz) v kombinácii s ľudským menopauzálnym gonadotropínom (hMG).


hCG nie je účinný po podaní cez ústa. Podáva sa injekčne do svalu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CHORAGON1 500


NeužívajteCHORAGON1 500

 • keď ste alergický (alergická) (precitlivený/precitlivená) na humánne gonadotropíny alebo na niektorú z pomocných látok.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CHORAGONU1 500

Ženy:

 • ak trpíte hyperstimuláciou vaječníkov (nadmerná reakcia vaječníkov na liečbu).

 • ak máte nádor, ktorý ovplyvňujú mužské pohlavné hormóny.


Muži:

 • ak trpíte kryptorchizmom so známou organickou príčinou (pooperačne vzniknutý pruh v oblasti slabín, vnútrobrušná abnormálna poloha semenníkov).

 • ak máte nádor, ktorý ovplyvňujú pohlavné hormóny.


Užívanie iných liekov

Vzájomné pôsobenie s inými liekmi nie je známe. Ak dôjde k neočakávanej hyperstimulácii vaječníkov, môže ísť o následok liečby hMG alebo klomifenom.


Tehotenstvo a dojčenie

Podávanie hCG z dôvodu nedostatočnosti luteálnej fázy podporuje endometrium (sliznica vo vnútri maternice) a stimuláciou produkcie progesterónu optimalizuje implantačnú oblasť počas periimplantačnej fázy (fáza hniezdenia oplodneného vajíčka v maternici). Žiadna iná indikácia pre užitie hCG počas normálneho tehotenstva a v dobe dojčenia neexistuje.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je známe, či hCG ovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


UPOZORNENIE

Pri liečbe sterilných žien sa musí pred podaním hCG urobiť vyšetrenie rastu folikulov (ultrazvuk) a stanoviť hladina estradiolu v sére. Ak sa počas liečby objavia príznaky stimulácie, musí sa denne robiť ultrazvukové vyšetrenie a meranie hladiny estradiolu v sére. Ak dôjde k nežiaducej hyperstimulácii, najlepšie je liečbu ukončiť.


K hyperstimulácii vaječníkov dochádza vtedy, ak vaječníky nadmerne reagujú na liečbu. Hyperstimulácia vaječníkov má tri stupne:


Stupeň I. Mierna hyperstimulácia, ktorú sprevádza mierne zväčšenie vaječníkov (5-7 cm), neprimerané zvýšenie hladiny steroidov a bolesť brucha. Nevyžaduje sa žiadna liečba.


Stupeň II. Veľkosť vaječníkov 9–10 cm, sprevádzaná nafúknutím a bolesťami brucha, nevoľnosťou a vracaním. Vyžaduje sa starostlivé sledovanie pacientok, symptomatická liečba a eventuálne náhrada intravenózneho objemu v prípade vysokej koncentrácie hemoglobínu.


Stupeň III. Závažná hyperstimulácia, ktorá si vyžaduje hospitalizáciu. Tento stupeň je charakterizovaný veľkými cystami na vaječníkoch (nad 10 cm) a je sprevádzaný hromadením tekutiny v brušnej a hrudnej dutine, zväčšením brucha, bolesťami brucha, dýchavičnosťou, zadržiavaním solí, zvýšenou koncentráciou hemoglobínu, zvýšenou viskozitou krvi a zvýšeným zhlukovaním krvných doštičiek, pričom hrozí nebezpečenstvo tromboembolických príhod (vznik zrazeniny v cievach).


 1. AKO UŽÍVAŤ CHORAGON 1 500


Ženy

Na vyvolanie ovulácie sa podáva jednorazovo 5 000 až 10 000 IU do svalu. CHORAGON sa podáva počas 1 až 3 dní po liečbe s hMG.

Na udržanie funkcie žltého telieska sa podáva 5 000 IU po 7 dňoch.

Muži

Pri nezostúpení semenníkov u chlapcov:

do 6 rokov: 500 IU dvakrát týždenne, počas 6 týždňov.

nad 6 rokov: 1 000 IU dvakrát týždenne, počas 6 týždňov.


Na vyvolanie puberty u chlapcov s oneskorenou pubertou: 1 500 IU dvakrát týždenne po dobu najmenej 6 mesiacov.


U hypogonadotropného hypogonadizmu (v kombinácii s hMG): 500 – 1 000 IU 2 až 3-krát týždenne.


Diagnostické použitie:

V diferenciálnej diagnostike nezostúpených semenníkov alebo na stanovenie funkcie semenníkov u hypogonadotropného hypogonadizmu: 5 000 IU CHORAGONU jednorazovo do svalu.


Ak užijete viac CHORAGONU1 500, ako máte

V súvislosti s liečbou hMG alebo klomifenom môže dôjsť k hyperstimulácii vaječníkov. U mužov môže dôjsť k dlhodobému zväčšeniu prsných žliaz.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, CHORAGON1 500 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ženy

Ako následok kombinovanej liečby hMG/hCG alebo klomifen/hCG môže dôjsť k nadmernej reakcii vaječníkov na liečbu. To môže viesť k tvorbe veľkých cýst na vaječníkoch, ktoré majú tendenciu k prasknutiu so vznikom voľnej tekutiny v brušnej a hrudnej dutine a tromboembolickým príhodám (vznik zrazeniny v cievach) (pozri časť Upozornenie). Tieto nežiaduce účinky sa môžu stať závažnejšími, ak pacientka otehotnie.


Muži

Počas liečby hCG môže dôjsť k dočasnému alebo dlhodobému zväčšeniu prsníkov, zväčšeniu prostaty, tvorbe akné vulgaris a zadržiavaniu elektrolytov a vody v tkanivách.


Následkom zvýšeného vylučovania testosterónu, vyvolaného hCG, môže dôjsť k zväčšeniu penisu a erekciám. Ojedinele sa objavujú emocionálne zmeny podobné začiatku puberty.


Dlhodobá liečba môže viesť k tvorbe protilátok a následne k poklesu účinnosti.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ CHORAGON 1 500


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte CHORAGON1 500 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a ampulke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo CHORAGON1 500 obsahuje

Liečivo: ľudský choriový gonadotropín (gonadotrophinum chorionicum humanum) 1 500 IU (medzinárodných jednotiek) v 1 ampulke s práškom.

Pomocné látky:

ampulka s práškom – manitol, hydroxid sodný na úpravu pH 6,5-7,5

ampulka s rozpúšťadlom – chlorid sodný, zriedená kyselina chlorovodíková na úpravu pH 5-7, voda

na injekciu


Ako vyzerá CHORAGON1 500 a obsah balenia

CHORAGON 1 500: 3 ampulky s práškom

3 ampulky s rozpúšťadlom


Prášok sa riedi priloženým rozpúšťadlom. Po nariedení sa má injekčný roztok podať ihneď do svalu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

FERRING GmbH, Wittland 11

24 109 Kiel

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2007.

4CHORAGON 1500

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 1513/2004 a 1514/2004

Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 0752/2003 a 0753/2003

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2106/5677 a 2106/5678


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


CHORAGON® 1 500

CHORAGON®5 000

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

CHORAGON 1 500

Ľudský choriový gonadotropín (gonadotrophinum chorionicum humanum, hCG) 1 500 IU v 1 ampulke s práškom.

CHORAGON 5 000

Ľudský choriový gonadotropín (gonadotrophinum chorionicum humanum, hCG) 5 000 IU v 1 ampulke s práškom.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Ženy:

Indukcia ovulácie, ak je to potrebné po stimulácii rastu folikulu.

Udržanie funkcie corpus luteum u pacientok s insuficienciou luteálnej fázy.


Muži:

Kryptorchismus, pubertas tarda u chlapcov, hypogonadotropný hypogonadismus (v kombinácii s ľudským menopauzálnym gonadotropínom, hMG).


Diagnostické použitie

V diferenciálnej diagnostike u chlapcov na rozlíšenie medzi kryptorchismom a anorchismom. Na posúdenie funkcie semenníkov u pacientov s hypogonadotropným hypogonadismom pred plánovanou dlhodobou stimulačnou liečbou (funkčný test Leydigových buniek).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Jednorazové a denné dávky.


Ženy:

Na indukciu ovulácie sa podáva injekčne 5 000 alebo 10 000 IU hCG počas 1 alebo 3 dní po liečbe hMG.

Na udržanie funkcie corpus luteum sa podáva injekčne 5 000 IU po 7 dňoch.


Muži:

Na liečbu kryptorchismu u chlapcov:

mladších ako 6 rokov: 500 IU dvakrát týždenne počas 6 týždňov.

starších ako 6 rokov: 1 000 IU dvakrát týždenne počas 6 týždňov.


Na indukciu puberty u chlapcov s pubertas tarda: 1 500 IU dvakrát týždenne po dobu najmenej 6 mesiacov.


U hypogonadotropného hypogonadismu (v kombinácii s hMG) 500 – 1 000 IU dvakrát až trikrát týždenne.


Diagnostické použitie:

V diferenciálnej diagnostike nezostúpených semenníkov alebo na stanovenie funkcie semenníkov u hypogonadotropného hypogonadismu: jednorazová injekcia 5 000 IU hCG intramuskulárne.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na humánne gonadotropíny alebo na niektorú z pomocných látok.


Ženy:

Hyperstimulácia ovárií, nádory ovplyvňované pohlavnými hormónmi.


Muži:

Kryptorchismus so známou organickou príčinou (inguinálna hernia po operácii v oblasti triesla, suprafasciálna abnormálna poloha semenníkov), nádory ovplyvňované pohlavnými hormónmi.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri aplikácii hCG u mužov nastáva zvýšenie produkcie androgénov. Chlapci v predpubertálnom veku liečení hCG musia byť starostlivo sledovaní, aby sa zabránilo predčasnému uzavretiu epifyzárnej platničky a predčasnému sexuálnemu vývoju.

Vzhľadom na to, že po aplikácii hCG môže dôjsť k retencii vody, musia byť pravidelne sledovaní pacienti s latentnou alebo manifestnou srdcovou dekompenzáciou, so zníženou funkciou obličiek, hypertenziou, epilepsiou a migrénou (alebo s týmito chorobami v anamnéze).

U žien s anovulačnou infertilitou, ktoré sú liečené s hMG, môže byť prítomná vysoká hladina estrogénu (>150 µg/deň v moči). V týchto prípadoch sa nemá aplikovať hCG z dôvodu možného vzniku mnohopočetnej ovulácie a hyperstimulačného syndrómu.

Pri indukcii ovulácie gonadotropínmi sa zvyšuje riziko vzniku potratu a mnohopočetného tehotenstva.


Pri liečbe sterilných žien sa musí pred podaním hCG urobiť vyšetrenie rastu folikulov (ultrazvuk) a stanoviť hladina estradiolu v sére. Ak sa počas liečby objavia príznaky stimulácie, musí sa denne robiť ultrazvukové vyšetrenie a meranie hladín estradiolu v sére. Ak dôjde k neočakávanej hyperstimulácii, liečba sa má ukončiť.

4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie s inými liekmi nie sú známe. Ak dôjde k neočakávanej hyperstimulácii ovárií, môže ísť o následok liečby hMG alebo klomifenom.


4.6 Gravidita a laktácia


Podávanie hCG z dôvodu insuficiencie luteálnej fázy podporuje endometrium a stimuláciou produkcie progesterónu optimalizuje implantačnú oblasť počas periimplantačnej fázy. Žiadna iná indikácia pre užitie hCG počas normálneho tehotenstva a v dobe laktácie neexistuje.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známe, či hCG ovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Ženy:

Ako následok kombinovanej liečby hMG/hCG alebo klomifen/hCG sa môže objaviť hyperstimulácia ovárií. To môže viesť k tvorbe veľkých ovariálnych cýst, ktoré majú tendenciu k ruptúre so vznikom ascitu, hydrotoraxu a tromboembolickým príhodám. Tieto nežiaduce účinky sa môžu stať závažnejšími, ak pacientka otehotnie.


Muži:

Počas liečby hCG môže dôjsť k dočasnej alebo dlhodobej gynekomastii, proliferatívnym zmenám v prostate, tvorbe akné vulgaris a retencii elektrolytov a vody.


Následkom zvýšenej sekrécie testosterónu, indukovanej hCG, môže dôjsť k zväčšeniu penisu a erekciám. Ojedinele sa objavujú emocionálne zmeny podobné začiatku puberty.


Dlhodobá liečba môže viesť k tvorbe protilátok a následne k poklesu účinnosti.


4.9 Predávkovanie


Pri akútnom predávkovaní sa neočakávajú žiadne symptómy.


Hyperstimulácia vaječníkov:


Stupeň I.Mierna hyperstimulácia, ktorú sprevádza mierne zväčšenie vaječníkov (veľkosť ovárií 5-7 cm), výrazná sekrécia steroidov a bolesť brucha, nevyžaduje žiadnu liečbu.


Stupeň II.U hyperstimulácie s ovariálnymi cystami (veľkosť ovárií 8-10 cm), sprevádzanej brušnou symptomatológiou, nauzeou a vracaním je potrebný klinický dozor, symptomatická liečba a eventuálne náhrada intravenózneho objemu v prípade vysokej koncentrácie hemoglobínu.


Stupeň III.Pri závažnej hyperstimulácii je nutná hospitalizácia. Tento stupeň je charakterizovaný veľkými ovariálnymi cystami (veľkosť ovárií nad 10 cm) a sprevádzaný ascitom, hydrotoraxom, zväčšením brucha, bolesťami brucha, dýchavičnosťou, retenciou solí, zvýšením koncentrácie hemoglobínu, zvýšením viskozity krvi a zvýšenou agregáciou krvných doštičiek s nebezpečenstvom tromboembolických príhod.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Gynekologikum, gonadotropín a iné stimulátory ovulácie

ATC kód:G03GA01


CHORAGON obsahuje ľudský choriový gonadotropín, ktorý sa získava z moču tehotných žien.


Hormonálne účinky choriového gonadotropínu sú založené na jeho schopnosti stimulovať biosyntézu pohlavných hormónov v gonádach (vaječníky a semenníky). Účinok hCG je kvalitatívne rovnaký ako účinok hypofyzárneho gonadotropínu LH, ale silnejší vzhľadom na významne dlhší polčas.


V ováriách hCG stimuluje púzdro a dreň folikulov alebo luteálne bunky k produkcii progesterónu a estradiolu.


Podanie hCG ženám so zrelými folikulmi indukuje ovuláciu, a to približne za 36 hodín po intramuskulárnej aplikácii.

Opakovanou aplikáciou hCG je možné predĺžiť životnosť corpus luteum a sekrečnú fázu endometria.


V Leydigových bunkách stimuluje hCG produkciu testosterónu a ďalších pohlavných steroidov, ako dihydrotestosterónu, 17 OH-progesterónu a estradiolu. Tento efekt sa využíva v liečbe hypogonadotropného hypogonadismu a pubertas tarda.


Po jednorazovej aplikácii 5 000 IU hCG chlapcom a mužom dochádza k zvýšeniu sekrécie testosterónu bifázického charakteru, kedy prvé maximum sa dosiahne za 2 až 4 hodiny a druhé maximum sa objaví medzi 48. a 72. hodinou.


Maximálna hladina estradiolu v sére sa dosiahne približne 24 hodín po podaní. Tento efekt sa využíva v diferenciálnej diagnostike kryptorchismu a anorchie. U chlapcov s retardovaným zostupom semenníkov môže liečba hCG v období puberty viesť k ich zostupu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


hCG nie je účinný po perorálnom užití. Aplikuje sa intramuskulárne.


Maximálna hladina v sére sa dosiahne medzi 4. a 12. hodinou po intramuskulárnej injekcii (v závislosti na dávke). Potom nasleduje pokles s biologickým polčasom 29-30 hodín (t1/2ß). Vzhľadom na pomalú elimináciu sérového hCG môže dôjsť po niekoľkých aplikáciách (napr. denne) ku kumulácii hCG v sére.


hCG sa metabolizuje v obličkách, pričom asi 10-20% sa môže vylučovať močom v pôvodnej forme.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxické účinky hCG u ľudí nie sú známe. Taktiež nie sú známe a nepredpokladajú sa teratogénne, mutagénne a karcinogénne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Ampulka s práškom – manitol (mannitolum), hydroxid sodný (natrii hydroxidum) na úpravu pH 6,5-7,5.

Ampulka s rozpúšťadlom – chlorid sodný (natrii chloridum), zriedená kyselina chlorovodíková (acidum hydrochloricum dilutum) na úpravu pH 5-7, voda na injekciu (aqua pro iniectione) do 1 ml.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne opatrenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal:

prášok: ampulka z hnedého skla

rozpúšťadlo: ampulka z číreho skla s obsahom 1 ml


Vonkajší obal: papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov


Veľkosť balenia:

CHORAGON 1 500: 3 ampulky s práškom a 3 ampulky s rozpúšťadlom


CHORAGON 5 000: 3 ampulky s práškom a 3 ampulky s rozpúšťadlom6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekomPrášok sa riedi priloženým rozpúšťadlom. Po príprave sa má roztok ihneď aplikovať.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIFERRING GmbH, Wittland 11, Kiel, Nemecko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLOCHORAGON 1 500: 56/0103/99-S

CHORAGON 5 000: 56/0104/99-S9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE7. 9.199910. DÁTUM REVÍZIE TEXTUApríl 2007

5CHORAGON 1500