+ ipil.sk

Cilozek 100 mg tabletyPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Cilozek 100 mg tablety

cilostazol


 • Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Cilozek 100 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cilozek 100 mg

3. Ako užívať Cilozek 100 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Cilozek 100 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Cilozek 100 mg a na čo sa používa


Cilozek patrí do skupiny liekov nazývanej inhibítory fosfodiesterázy typu 3.

Má viacero účinkov, medzi ktoré patrí rozširovanie niektorých ciev a znižovanie úrovne zrážanlivosti buniek krvi nazývaných krvné doštičky, ktoré sa nachádzajú vo vašich cievach.


Cilozek 100 mg vám bol predpísaný kvôli „intermitentnej klaudikácii“. Intermitentná klaudikácia je kŕčovitá bolesť v nohách, ktorá sa objavuje počas chôdze a je spôsobená nedostatočným prekrvením vašich nôh. Cilozek 100 mg dokáže predĺžiť vzdialenosť, ktorú môžete prejsť bez bolesti, pretože zlepšuje cirkuláciu krvi vo vašich dolných končatinách. Cilozek sa odporúča len pre pacientov, ktorých príznaky sa dostatočne nezlepšili po úprave životného štýlu (napríklad ukončenie fajčenia a vyššia pohybová aktivita) a po iných primeraných zásahoch. Je dôležité, aby ste počas užívania cilostazolu pokračovali v upravenom životnom štýle.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cilozek 100 mg

Neužívajte Cilozek 100 mg tablety

 • ak ste alergický na cilostazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6)

 • ak trpíte „zlyhávaním srdca“.

 • ak máte počas odpočinku pretrvávajúcu bolesť v hrudníku alebo ste mali v predchádzajúcich šiestich mesiacoch infarkt alebo ste podstúpili operáciu srdca.

 • ak ste kedykoľvek, či už v súčasnosti alebo minulosti, trpeli stratami vedomia v dôsledku ochorenia srdca alebo akýmikoľvek závažnými poruchami srdcového rytmu,

 • ak viete, že váš zdravotný stav zvyšuje riziko krvácania alebo vzniku podliatin, napríklad:

- aktívny(e) vred(y) žalúdka.

- mozgová príhoda v priebehu posledných šiestich mesiacov.

- problémy s očami, ak máte cukrovku.

- ak váš krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný.

- ak užívate kyselinu acetylsalicylovú a klopidogrel alebo inú kombináciu dvoch alebo viacerých liekov, ktoré môžu zvýšiť riziko krvácania (ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika).

 • ak trpíte závažným ochorením obličiek alebo miernym alebo závažným ochorením pečene,

 • ak ste tehotná.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Cilozek 100 mg, ubezpečte sa, že váš lekár je informovaný:

 • o závažnom probléme so srdcom alebo o akýchkoľvek problémoch so srdcovým rytmom, ak nimi trpíte,

 • o problémoch s krvným tlakom, ak nimi trpíte.


Počas liečby liekom Cilozek 100 mg sa uistite, že:

 • Ak si váš stav vyžaduje chirurgický zákrok, vrátane trhania zubov, informujte svojho lekára alebo zubára o tom, že užívate Cilozek 100 mg.

 • Ak sa vám začnú tvoriť podliatiny alebo začnete krvácať, prestaňte Cilozek 100 mg užívať a informujte svojho lekára.


Iné lieky a liek obsahujúci cilostazol

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Svojho lekára by ste mali informovať obzvlášť vtedy, ak užívate niektoré lieky proti bolesti alebo zápalu svalov alebo kĺbov alebo ak užívate lieky na zníženie zrážanlivosti krvi. Patria medzi ne:

 • kyselina acetylsalicylová

 • klopidogrel

 • lieky proti zrážaniu krvi (napr. warfarín, dabigatran, rivaroxaban, apixaban alebo nízkomolekulárne heparíny).


Ak užívate takéto lieky súbežne s liekom Cilozek 100 mg, váš lekár môže vykonať niektoré rutinné krvné testy.


Niektoré lieky môžu pri súbežnom užívaní narúšať účinok lieku Cilozek 100 mg. Môžu buď zvyšovať vedľajšie účinky lieku Cilozek 100 mg alebo znížiť jeho účinnosť. Cilozek 100 mg môže mať rovnaký vplyv na niektoré iné lieky. Predtým, ako začnete užívať Cilozek 100 mg, informujte svojho lekára, ak užívate:

 • erytromycín, klaritromycín alebo rifampicín (antibiotiká),

 • ketokonazol (na liečbu plesňových infekcií),

 • omeprazol (proti nadmernej tvorbe žalúdočnej kyseliny),

 • diltiazem (na liečbu vysokého krvného tlaku alebo proti bolesti v hrudníku),

 • cisaprid (na liečbu ochorení žalúdka),

 • lovastatín, simvastatín alebo atorvastatín (na zníženie vysokej hladiny cholesterolu v krvi),

 • halofantrín (na liečbu malárie),

 • pimozid (na liečbu duševných ochorení),

 • deriváty ergotamínu (na liečbu migrény, napr. ergotamín, dihydroergotamín),

 • karbamazepín alebo fenytoín (na liečbu kŕčov),

 • ľubovník bodkovaný (bylinný liek).


Ak si nie ste istí, či sa to vzťahuje i na vaše lieky, opýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika.


Predtým, ako začnete užívať Cilozek 100 mg, informujte svojho lekára, ak užívate lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, pretože Cilozek 100 mg môže zosilniť ich účinky na znižovanie vášho krvného tlaku.

Ak váš krvný tlak klesne priveľmi, môže to spôsobiť rýchle búšenie srdca. Medzi tieto lieky patria:

 • diuretiká (napr. hydrochlorotiazid, furosemid)

 • blokátory kalciových kanálov (napr. verapamil, amlodipín)

 • inhibítory ACE (napr. kaptopril, lisinopril)

 • blokátory receptorov angiotenzínu II (napr. valsartan, kandesartan)

 • betablokátory (napr. labetalol, karvedilol);


Stále však môže byť vo vašom prípade správne užívať súčasne vyššie uvedené lieky a Cilozek 100 mg a váš lekár rozhodne, čo je pre vás vhodné.


Cilozek 100 mg a jedlo a nápoje

Tablety Cilozek 100 mg sa majú užívať 30 minút pred raňajkami a večerou. Tablety vždy zapite vodou.


Tehotenstvo a dojčenie

Cilozek 100 mg SA NESMIE užívať počas tehotenstva.

Cilozek 100 mg SA NEODPORÚČA pre dojčiace ženy.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Cilozek 100 mg môže spôsobiť závrat. Ak pociťujete závraty po užití Cilozeku 100 mg, NEVEĎTE vozidlá, nepoužívajte žiadne nástroje alebo stroje a informujte vášho lekára alebo lekárnika.


3. Ako užívať Cilozek 100 mg tablety


 • Vždy užívajte Cilozek 100 mg presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Odporúčaná dávka je dve 100 mg tablety dvakrát denne (ráno a večer). Túto dávku nie je potrebné meniť v prípade starších ľudí. Váš lekár vám však môže predpísať nižšiu dávku, ak užívate iné lieky, ktoré môžu mať vplyv na účinok Cilozeku 100 mg.

 • Tablety Cilozek 100 mg užívajte 30 minút pred raňajkami a pred večerou.

Tablety vždy zapite vodou.


Priaznivé účinky užívania Cilozek 100 mg môžete pociťovať v priebehu 4 –12 týždňov liečby. Váš lekár posúdi váš stav po 3 mesiacoch liečby a ak liečba nie je dostatočne účinná, odporučí vám, aby ste užívanie cilostazolu ukončili.


Cilozek 100 mg tablety nie je vhodný pre deti.


Ak užijete viac Cilozek 100 mg, ako máte

Ak z akéhokoľvek dôvodu užijete viac tabliet Cilozeku 100 mg, ako máte, môžu sa u vás objaviť rôzne prejavy a príznaky, ako napríklad silná bolesť hlavy, hnačka, pokles krvného tlaku a nepravidelný srdcový rytmus.


Ak ste užili viac tabliet, ako je vaša predpísaná dávka, okamžite vyhľadajte vášho lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu. Nezabudnite si so sebou vziať balenie lieku, aby bolo jasné, aký liek ste užili.


Ak zabudnete užiť Cilozek 100 mg

Ak vynecháte dávku, neznepokojujte sa; počkajte a užite nasledujúcu tabletu a potom pokračujte ako zvyčajne. NEUŽÍVAJTE dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Cilozek 100 mg

Ak prestanete užívať Cilozek 100 mg, bolesti vo vašich dolných končatinách sa môžu opäť objaviť alebo zhoršiť. Preto prestaňte užívať Cilozek 100 mg len ak zaznamenáte vedľajšie účinky, ktoré si vyžadujú urgentné lekárske ošetrenie (pozri časť 4) alebo ak vám to povie váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, obráťte sa na svojho lekára. Prestaňte užívať Cilozek 100 mg a kontaktujte lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice.

 • mŕtvica,

 • srdcový infarkt,

 • problémy so srdcom, ktoré môžu spôsobiť nedostatočné dýchanie alebo opuch členkov,

 • nepravidelný srdcový rytmus (prvý výskyt alebo zhoršenie),

 • výrazné krvácanie,

 • ľahká tvorba podliatin,

 • závažné ochorenie sprevádzané tvorbou pľuzgierov na pokožke, v ústach, očiach a na pohlavných orgánoch,

 • zožltnutie pokožky alebo očných bielkov spôsobené problémami s pečeňou alebo krvou (žltačka).


Okamžite sa obráťte na svojho lekára aj v prípade horúčky alebo bolestí v hrdle. Možno bude potrebné uskutočniť niektoré krvné testy a váš lekár rozhodne o vašej ďalšej liečbe.


V prípade lieku Cilozek 100 mg boli zaznamenané nasledujúce vedľajšie účinky. Ihneď informujte svojho lekára:


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujúce viac než 1 z 10 ľudí)

 • bolesti hlavy

 • zmenená stolica

 • hnačka


Časté vedľajšie účinky (postihujúce menej než 1 z 10 ľudí)

 • rýchly pulz

 • búšenie srdca (palpitácia)

 • bolesť v hrudníku

 • závrat

 • bolesť v hrdle

 • nádcha (rinitída)

 • bolesť v oblasti brucha

 • zažívacie ťažkosti (tráviace problémy)

 • pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť (nutkanie na vracanie alebo vracanie)

 • strata chuti do jedla (anorexia)

 • zvýšená tvorba plynov alebo nadúvanie (flatulencia)

 • opuch členkov, chodidiel alebo tváre

 • vyrážky alebo zmena vzhľadu pokožky

 • svrbenie pokožky

 • nerovnomerné podkožné krvácanie

 • celková slabosť


Menej časté vedľajšie účinky (postihujúce menej než 1 z 100 ľudí)

 • srdcový infarkt

 • nepravidelný rytmus srdca (nový alebo zhoršujúci sa)

 • problémy so srdcom, ktoré môžu vyvolať dýchavičnosť alebo opuch členkov

 • zápal pľúc

 • kašeľ

 • triaška

 • neočakávané krvácanie

 • tendencia ku krvácaniu (napr. v žalúdku, oku, svale, krvácanie z nosa a krv v slinách alebo moči)

 • znížený počet červených krviniek v krvi

 • závrat pri postavení sa

 • mdloby

 • úzkosť

 • problémy so spánkom

 • nezvyčajné sny

 • alergická reakcia

 • bolesti

 • cukrovka a zvýšená hladina cukru v krvi

 • bolesti žalúdka (gastritída)

 • nevoľnosť


U ľudí trpiacich cukrovkou môže byť zvýšené riziko krvácania do očí.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujúce menej než 1 z 1 000 ľudí)

 • tendencia krvácať dlhšie než je zvyčajné

 • zvýšenie počtu krvných doštičiek

 • problémy s obličkami


V súvislosti s užívaním lieku Cilozek 100 mg boli nahlásené nasledujúce vedľajšie účinky, nie je však známe, ako často sa môžu vyskytnúť:

 • zmeny krvného tlaku

 • zníženie počtu červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek

 • ťažkosti s dýchaním

 • ťažkosti s pohybom

 • horúčka

 • návaly tepla

 • ekzém a iné vyrážky na pokožke

 • znížená citlivosť pokožky

 • výtok z očí alebo zlepené oči (zápal očných spojiviek)

 • zvonenie v ušiach (tinitus)

 • problémy s pečeňou vrátane hepatitídy

 • zmeny v moči


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Cilozek 100 mg tablety


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje Cilozek 100 mg

 • Liečivo je cilostazol. Jedna tableta obsahuje 100 mg cilostazolu.

 • Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, vápenatá soľ karmelózy, hypromelóza a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Cilozek 100 mg tablety a obsah balenia

Cilozek 100 mg je biela okrúhla plochá tableta s vyrytým označením „100“ na jednej strane.


Váš liek je dodávaný v baleniach obsahujúcich 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 tabliet v blistroch z PVC/PVDC/hliníka.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Adamed Sp. z o.o.
Pieńków 149
05-152 Czosnów

Poľsko


Výrobca

Pabianicke Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul.Marszalka Józefa Pilsudskiego 5

95-200 Pabianice

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Claudienne 100 mg tablety

Estónsko: Cilozek

Grécko: Cilozek 100 mg δισκία

Maďarsko: Cilozek 100 mg tabletta

Poľsko: Cilozek

Rumunsko: Velyn 100 mg comprimate

Slovenská republika: Cilozek 100 mg tablety

Španielsko: Cilostazol Mylan 100 mg comprimidos EFG


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2015.6


Cilozek 100 mg tablety

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.


1. NÁZOV LIEKU


Cilozek 100 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 100 mg cilostazolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Biele okrúhle ploché tablety s priemerom 8 mm a s vyrytým označením „100“na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Cilozek je indikovaný na zlepšenie maximálnej dĺžky chôdze bez bolesti u pacientov s intermitentnou klaudikáciou, ktorí nemajúbolesti v pokoji a neprejavila sa u nich nekróza periférneho tkaniva (II. štádium ochorenia periférnych artérií podľa Fontainea).


Cilozek je určený na použitie v druhej línii, u pacientov, u ktorých zmena životného štýlu (vrátane ukončenia fajčenia a cvičebných programov [pod dohľadom]) a iné vhodné zásahy neviedli k dostatočnému zlepšeniu príznakov intermitentnej klaudikácie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka cilostazolu je 100 mg dvakrát denne. Cilostazol sa má užívať 30 minút pred raňajkami a večerou. Užívanie cilostazolu spolu s jedlom viedlo k zvýšeniu maximálnych plazmatických koncentrácií (Cmax ) cilostazolu, čo môže byť spojené so zvýšenou frekvenciou nežiaducich reakcií.


Liečbu cilostazolom majú začať lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou intermitentnej klaudikácie (pozri aj časť 4.4).


Spôsob podávania

Lekár má po 3 mesiacoch liečby opäť zhodnotiť stav pacienta a ak nespozoruje dostatočný účinok alebo nedôjde k zlepšeniu príznakov, má podávanie cilostazolu ukončiť.

Pacienti liečení cilostazolom majú pokračovať v úprave svojho životného štýlu (nefajčiť a cvičiť) a farmakologických zásahoch (napríklad liečba znižujúca množstvo tuku a liečba antiagreganciami), aby sa znížilo riziko kardiovaskulárnych príhod. Cilostazol nie je náhradou takejto liečby.


Zníženie dávky na 50 mg dvakrát denne sa odporúča u pacientov užívajúcich liečivá, ktoré sú silnými inhibítormi CYP3A4, napríklad niektoré makrolidy, azolové antimykotiká, inhibítory proteázy alebo liečivá, ktoré sú silnými inhibítormi CYP2C19, napríklad omeprazol (pozri časti 4.4 a 4.5).


Starší pacienti

U starších pacientov sa nevyžaduje žiadne špeciálne dávkovanie.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u detí neboli doteraz stanovené.


Poškodenie obličiek

U pacientov s klírensom kreatinínu > 25 ml/min nie je potrebná žiadna úprava dávky. Cilostazol je kontraindikovaný u pacientov s klírensom kreatinínu ≤ 25 ml/min.


Poškodenie pečene

U pacientov trpiacich miernou formou ochorenia pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky.

K dispozícii nie sú žiadne údaje o pacientoch so stredne ťažkým alebo závažným poškodením pečene. Vzhľadom na to, že cilostazol je extenzívne metabolizovaný enzýmami pečene, je kontraindikovaný u pacientov so stredne ťažkým alebo závažným poškodením pečene.


4.3 Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na cilostazol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Závažné poškodenie obličiek: klírens kreatinínu ≤ 25 ml/min.

Stredne ťažké alebo závažné poškodenie pečene.

Kongestívne zlyhanie srdca.

Gravidita.

Pacienti so známou predispozíciou ku krvácaniu (napr. aktívne peptické vredy, nedávna [v priebehu posledných šiestich mesiacov] hemoragická mozgová príhoda, proliferatívna diabetická retinopatia, nedostatočne kontrolovaná hypertenzia).

Pacienti, u ktorých sa vyskytla ventrikulárna tachykardia, ventrikulárna fibrilácia alebo multifokálne ventrikulárne ektopie bez ohľadu na to, či boli adekvátne liečené alebo nie a pacientis predĺženým intervalom QTc.

Pacienti so závažnou tachyarytmiou v anamnéze.

Pacienti súbežne liečení dvomi alebo viacerými ďalšími liekmi proti krvným doštičkám alebo proti zrážaniu krvi (napr. kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, heparín, warfarín, acenokumarol, dabigatran, rivaroxaban alebo apixaban).

Pacienti s nestabilnou angínou pektoris, infarktom myokardu v predchádzajúcich 6 mesiacoch alebo pacienti, ktorí v predchádzajúcich 6 mesiacoch podstúpili operáciu koronárnych artérií.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vhodnosť liečby cilostazolom sa má starostlivo zvážiť spolu s inými možnosťami liečby, napríklad revaskularizáciou.


Vzhľadom na svoj mechanizmus účinku môže cilostazol vyvolať tachykardiu, palpitáciu, tachyarytmiu a/alebo hypotenziu. Frekvencia úderov srdca sa v dôsledku užívania cilostazolu zvýši o približne 5 až 7 úderov za minútu, čo môže u rizikových pacientov následne vyvolať záchvat angíny pektoris.


Pacienti so zvýšeným rizikom výskytu závažných nežiaducich kardiologických udalostí v dôsledku zvýšenej frekvencie úderov srdca, napríklad pacienti so stabilným koronárnym ochorením, majú byť počas liečby cilostazolom starostlivo monitorovaní. Užívanie cilostazolu je u pacientov s nestabilnou angínou pektoris alebo infarktom myokardu/operáciou koronárnych artérií v predchádzajúcich 6 mesiacoch alebo so závažnými tachyarytmiami v anamnéze kontraindikované (pozri časť 4.3).


Opatrne treba postupovať pri predpisovaní cilostazolu pacientom s atriálnou alebo ventrikulárnou ektopiou a pacientom s fibriláciou predsiení alebo fluterom.


Pacienti majú byť upozornení na to, že je potrebné informovať o akomkoľvek krvácaní alebo ľahkom vzniku modrín počas liečby. V prípade retinálneho krvácania je potrebné podávanie cilostazolu ukončiť. Časti 4.3 a 4.5 obsahujú ďalšie informácie týkajúce sa rizík krvácania.


V dôsledku inhibičného účinku cilostazolu na zhlukovanie krvných doštičiek je možné, že sa zvýši riziko krvácania pri chirurgických zásahoch (vrátanie malých invazívnych zásahov ako je napríklad extrakcia zuba). Ak má pacient podstúpiť plánovaný chirurgický zákrok a protidoštičkový účinok nie je potrebný, užívanie cilostazolu má byť prerušené 5 dní pred chirurgickým zákrokom.


Hlásené boli zriedkavé alebo veľmi zriedkavé prípady hematologických abnormalít vrátane trombocytopénie, leukopénie, agranulocytózy, pancytopénie a aplastickej anémie (pozri časť 4.8). Väčšina pacientov sa po vysadení cilostazolu zotavila. Niektoré prípady pancytopénie a aplastickej anémie však mali smrteľné následky.


Pacienti majú byť upozornení na to, že okrem hlásenia epizód krvácania a ľahkého vzniku podliatín, musia okamžite informovať aj o akýchkoľvek ďalších prejavoch, ktoré by mohli naznačovať začiatok rozvoja krvnej dyskrázie, ako sú napríklad pyrexia (horúčka) a bolesť hrdla. Komplexné vyšetrenie krvného obrazu je potrebné v prípade podozrenia na infekciu alebo ak sa vyskytnú akékoľvek iné klinické príznaky krvnej dyskrázie. Užívanie cilostazolu má byť ukončené okamžite v prípade klinických alebo laboratórnych dôkazov hematologických abnormalít.


V prípade pacientov užívajúcich silné inhibítory CYP3A4 alebo CP2C19 bolo pozorované zvýšenie plazmatickej hladiny cilostazolu. V takých prípadoch sa odporúča užívanie cilostazolu v dávke 100 mg dvakrát denne (Pozri časť 4.5).


Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať v prípade súbežného podávania cilostazolu a akejkoľvek inej látky, ktorá má potenciál znižovať krvný tlak a to v dôsledku možného hypotenzívného účinku s reflexnou tachykardiou. Pozri aj časť4.8.


Zvýšená pozornosť je potrebná v prípade súbežného podávania cilostazolu a iných látok, ktoré inhibujú zhlukovanie krvných doštičiek. Pozri časti 4.3 a 4.5.


4.5 Liekové a iné interakcie


Inhibítory zhlukovania krvných doštičiek

Cilostazol je inhibítor PDE III s protidoštičkovým účinkom. V klinickej štúdii nespôsobilo podávanie cilostazolu 1100 mg 2 x denne počas piatich dní predĺženie času krvácania.


Kyselina acetylsalicylová (ASA)

Krátkodobé (≤ 4 dni) súbežné podávanie ASA s cilostazolom viedlo k 23 – 25 % zvýšeniu úrovne inhibície ADP-indukovanému ex vivo zhlukovaniu doštičiek v porovnaní s podávaním samotnej ASA.


Neobjavili sa žiadne zjavné tendencie zvýšenej frekvencie nežiaducich hemoragických účinkov u pacientov užívajúcich cilostazol a ASA v porovnaní s pacientmi, ktorí užívali placebo a ekvivalentné dávky ASA.


Klopidogrel a iné antiagreganciá

Súbežné podávanie cilostazolu a klopidogrelu nemalo žiaden vplyv na počet krvných doštičiek, protrombínový čas (PT) alebo aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT). U všetkých zdravých subjektov zaradených do štúdie viedlo podávanie klopidogrelu k predĺženiu času krvácania, súbežné podávanie s cilostazolom nemalo za následok žiaden výrazný dodatočný vplyv na čas krvácania. Zvýšená pozornosť je potrebná v prípade súbežného podávania cilostazolu a akéhokoľvek liečiva, ktorý inhibuje agregáciu trombocytov. Je potrebné venovať pozornosť monitorovaniu času krvácania v určitých intervaloch. Liečba cilostazolom je kontraindikovaná u pacientov liečených dvoma alebo viacerými antiagregačnými/antikoagu- lačnými liečivami (pozri časť 4.3).

Pri súbežnom užívaní klopidogrelu, ASA a cilostazolu v štúdii CASTLE bol pozorovaný vyšší výskyt krvácania.


Perorálne antikoagulanciá podobné warfarínu

V rámci jednodávkovej klinickej štúdie nebola pozorovaná žiadna inhibícia metabolizmu warfarínu alebo vplyv na parametre koagulácie (PT, aPTT, čas krvácania). Je však potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí dostávajú súbežne cilostazol a akékoľvek antikoagulans a je potrebný častý monitoring kvôli zníženiu možnosti výskytu krvácania.

Liečba cilostazolom je kontraindikovaná u pacientov užívajúcich dve alebo viaceré antiagregačné/antikoagulačné liečivá (pozri časť 4.3).


Inhibítory enzýmu cytochrómu P-4100 (CYP)

Cilostazol je extenzívne metabolizovaný enzýmami CYP, najmä CYP3A4 a CYP2C19 a v menšej miere CYP1A2. Tento dehydro-metabolit so 4 – 7 násobnou potenciou cilostazolu pri inhibícii agregácie trombocytov je primárne tvorený prostredníctvom CYP3A4. 4´-trans–hydroxy metabolit s potenciou jednej pätiny cilostazolu je primárne tvorený prostredníctvom CYP2C19 .

Preto liečivá inhibujúce CYP3A4 (napr. niektoré makrolidy, azolové antimykotiká, inhibítory proteázy) alebo CYP2C19 (ako napríklad inhibítory protónovej pumpy, PPI) zvyšujú celkovú farmakologickú aktivitu a môžu potenciálne zvýšiť nežiaduce účinky cilostazolu. V dôsledku toho je u pacientov užívajúcich silné inhibítory CYP3A4 alebo CYP2C19 odporúčaná denná dávka 100 mg dvakrát denne (pozri časť 4.2).


Podávanie cilostazolu s erytromycínom (inhibítor CYP3A4) malo za následok zvýšenie AUC cilostazolu o 72 % a bolo sprevádzané 6 % zvýšením AUC dehydro-metabolitu spolu s 119 % zvýšením AUC 4-trans-hydroxymetabolitu.

Na základe AUC sa celková farmakologická aktivita cilostazolu pri súbežnom podávaní s erytromycínom zvyšuje o 34 %. Podľa týchto údajov je odporúčaná dávka cilostazolu pri užívaní erytromycínu a podobných liečiv (napr. klaritromycínu) 100 mg dvakrát denne.


Súbežné podanie ketokonazolu (inhibítor CYP3A4) s cilostazolom malo za následok 117 % nárast AUC cilostazolu, ktorý bol sprevádzaný 15 % poklesom AUC dehydro-metabolitu

a 87 % nárastom AUC 4´-trans-hydroxy metabolitu. Na základe AUC sa celková farmakologická aktivita cilostazolu pri súbežnom podávaní ketokonazolu zvyšuje o 35 %. Na základe týchto údajov je odporúčaná dávka cilostazolu v prítomnosti ketokonazolu alebo podobných liečiv (napr. itrakonazolu) 100 mg dvakrát denne.

Podávanie cilostazolu s diltiazemom (slabý inhibítor CYP3A4) malo za následok zvýšenie AUC cilostazolu o 44 %, ktoré bolo sprevádzané 4 % zvýšením AUC dehydro-metabolitu a 43 % zvýšením AUC 4´-trans-hydroxy metabolitu.

Na základe AUC sa celková farmakologická aktivita cilostazolu pri súbežnom podávaní s diltiazemom zvyšuje o 19 %. Na základe týchto údajov nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Podanie jednej dávky 100 mg cilostazolu s 240 ml grapefruitového džúsu (inhibítor intestinálneho CYP3A4) nemalo žiaden pozoruhodný účinok na farmakokinetiku cilostazolu. Na základe týchto údajov nie je potrebná žiadna úprava dávky. Klinicky relevantný vplyv na cilostazol je možný v prípade väčšieho množstva grapefruitového džúsu.


Podanie cilostazolu s omeprazolom (inhibítor CYP2C19) zvýšilo AUC cilostazolu o 22 %, čo bolo sprevádzané 68 % zvýšením AUC dehydro-metabolitu a 36 % poklesom AUC 4´-trans-hydroxy metabolitu. Na základe AUC sa celková farmakologická aktivita pri súbežnom podávaní s omeprazolom zvyšuje o 47 %. Na základe týchto údajov je v prítomnosti omeprazolu odporúčaná dávka cilostazolu 100 mg dvakrát denne.


Substráty enzýmu cytochrómu P-4100

Bolo preukázané, že cilostazol zvyšuje AUC lovastatínu (senzitívny substrát CYP3A4) a jeho β-hydroxy kyseliny o 70 %. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať v prípade súbežného podávania cilostazolu so substrátmi CYP3A4 s úzkym terapeutickým indexom (napr. cisaprid, halofantrín, pimozid, deriváty ergotamínu) . Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať v prípade súbežného podávania so statínmi metabolizovanými CYP3A4, napríklad simvastatínom, atorvastatínom a lovastatínom.


Induktory enzýmu cytochrómu P-4100

Účinok induktorov CYP3A4 a CYP2C19 (ako napríklad karbamazepín, fenytoín, rifampicín a ľubovník bodkovaný) na farmakokinetiku cilostazolu nebol vyhodnotený. Teoreticky môže dôjsť k zmene antiagregačného účinku a preto je potrebný dôsledný monitoringpri súbežnom podávaní cilostazolu a aktivátorov CYP3A4 a CYP2C19.

V rámci klinických skúšok spôsobovalo fajčenie (ktoré aktivuje CYP1A2) zníženie koncentrácií cilostazolu v plazme o 18 %.


Iné potenciálne interakcie

Opatrne treba postupovať pri súbežnom podávaní cilostazolu s inou látkou s potenciálom znižovať krvný tlak, a to kvôli možnosti dodatočného hypotonického účinku s reflexnou tachykardiou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Cilostazol v štúdiách na zvieratách nemenil fertilitu.


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne adekvátne údaje týkajúce sa užívania cilostazolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Možné riziko pre ľudí nie je známe.

Cilozek sa nesmie užívať počas gravidity (pozri časť 4.3).


Laktácia

V rámci štúdií realizovaných na zvieratách bolo zistené vylučovanie cilostazolu do materského mlieka. Vylučovanie cilostazolu do ľudského materského mlieka nie je známe. Kvôli možnému škodlivému účinku na novonarodené dieťa dojčené liečenou matkou sa užívanie lieku Cilozek počas laktácie neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Cilostazol môže spôsobiť závrat a pacienti majú byť upozornení na to, že musia byť pri vedení vozidla alebo obsluhovaní stroja opatrní.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických skúšaniach patrili k najčastejšie hláseným nežiaducim reakciám bolesť hlavy

(u > 30 %), hnačka a abnormálna stolica (u > 15 % v prípade oboch reakcií). Tieto reakcie mali zvyčajne slabú až miernu intenzitu a niekedy sa zmiernili znížením dávky.


Nežiaduce reakcie hlásené počas klinických skúšaní a obdobia po uvedení na trh sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke.


Frekvencie výskytu:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov nemožno stanoviť)


Frekvencie reakcií pozorovaných počas obdobia po uvedení na trh sú považované za neznáme (z dostupných údajov).

Poruchy krvi a lymfatického systému


Časté

Ekchymóza

Menej časté

Anémia

Zriedkavé

Predĺžený čas krvácania, trombocytémia

Neznáme

Krvácavosť, trombocytopénia, granulocytopénia, agranulocytóza, leukopénia, pancytopénia, aplastická anémia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

Alergická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy


Časté

Edém (periférny, tvár), anorexia

Menej časté

Hyperglykémia, diabetes mellitus

Psychické poruchy

Menej caste

Úzkosť

Poruchy nervového systému


Veľmi časté

Bolesť hlavy

Časté

Závrat

Menej časté

Insomnia, nezvyčajné sny

Neznáme

Paréza, hypoestézia

Poruchy oka

Neznáme

Konjunktivitída

Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme

Tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Časté

Palpitácia, tachykardia, angina pectoris, arytmia, ventrikulárne extrasystoly

Menej časté

Infarkt myokardu, atriálna fibrilácia, kongestívne zlyhanie srdca, supraventrikulárna tachykardia, synkopa

Poruchy ciev


Menej časté


Krvácanie v očiach, epistaxis, gastrointestinálne krvácanie, nešpecifikované krvácanie, ortostatická hypotenzia

Neznáme

Návaly tepla, hypertenzia, hypotenzia, krvácanie do mozgu, pulmonálne krvácanie, krvácanie vo svaloch, krvácanie v respiračnom trakte, podkožné krvácanie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Časté

Rinitída, faryngitída

Menej časté

Dyspnoe, pneumónia, kašeľ

Neznáme

Intersticiálna pneumónia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Hnačka, abnormálna stolica

Časté

Nevoľnosť a zvracanie, dyspepsia, nadúvanie, bolesť brucha

Menej časté

Gastritída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Hepatitída, abnormálna funkcia pečene, žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Vyrážka, pruritus

Neznáme

Ekzém, kožné vyrážky, Stevens-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, žihľavka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé

Zlyhanie obličiek, poškodenie obličiek

Neznáme

Hematúria, polakiúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Časté

Bolesť v hrudníku, asténia

Menej časté

Zimnica, malátnosť

Neznáme

Pyrexia, bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Neznáme

Zvýšenie hladiny kyseliny močovej, zvýšenie množstva kyseliny močovej v krvi, zvýšenie množstva kreatinínu v krvi


Zvýšenie frekvencie palpitácie a edémov končatín bolo pozorované v prípadoch kombinovania cilostazolu s inými vazodilatátormi, ktoré spôsobujú reflexnú tachykardiu, napr. dihydropyridínové blokátory kalciových kanálov.


Bolesti hlavy boli jedinou nežiaducou udalosťou, ktorá mala za následok ukončenie terapie u ≥ 3 % pacientov liečených cilostazolom. Medzi ďalšie časté príčiny ukončenia liečby patrili palpitácia a hnačka (v oboch prípadoch 1,1 %).


Cilostazol samotný môže so sebou niesť riziko krvácania a toto riziko môže byť potencované súbežným podaním akejkoľvek inej látky s takýmto potenciálom.


Riziko vnútroočného krvácania môže byť vyššie u pacientov s diabetom.


U pacientov nad 70 rokov sa zistila zvýšená frekvencia hnačky a palpitácie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


K dispozícii sú len obmedzené informácie o akútnom predávkovaní u ľudí. Medzi predpokladané prejavy a príznaky patria silné bolesti hlavy, hnačka, tachykardia a možno srdcové arytmie.


Pacienti musia byť pod dohľadom a dostať podpornú liečbu. Žalúdok má byť vyprázdnený vyvolaním vracania alebo pomocou výplachu podľa toho, čo je vhodné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotiká, antiagreganciá trombocytov okrem heparínu

ATC kód: B01AC23


Mechanizmus účinku


Na základe údajov získaných z deviatich placebom kontrolovaných štúdií (v ktorých užívalo cilostazol 1 634 pacientov) bolo preukázané, že cilostazol zlepšuje výkonnosť na základe posúdenia zmien Absolútnej Klaudikačnej Vzdialenosti (ACD,Absolute Claudication Distancealebo maximálnej vzdialenosti prejdenej pešo) a Počiatočnej Klaudikačnej Vzdialenosti (ICD, Initial Claudication Distancealebo vzdialenosti prejdenej pešo bez bolestí) po testovaní na bežeckom páse. Po 24 týždňovej liečbe cilostazolom 100 mg 2 x denne sa nárasty priemerného ACD pohybovali medzi 60,4 a 129,1 m, zatiaľ čo priemerné nárasty ICD sa pohybovali medzi 47,3 a 93,6 m.


Metaanalýza založená na rozdieloch vážených priemerov v rámci deviatich štúdií naznačila, že došlo kvýraznému absolútnemu celkovému zlepšeniu oproti východiskovému stavu maximálnej vzdialenosti prejdenej pešo (ACD) o 42 m pri podávaní cilostazolu 100 mg 2 x denne v porovnaní so zlepšením dosiahnutým pri podávaní placeba. To zodpovedá relatívnemu zlepšeniu o 100 % v porovnaní s placebom. Tento účinok bol nižší u diabetikov ako u nediabetikov.


Farmakodynamické účinky


Štúdie na zvieratách preukázali, že cilostazol má vazodilatačné účinky, čo sa potvrdilo aj v rámci malých štúdiách u ľudí, u ktorých bol meraný prietok krvi v členku pomocou pletyzmografie. Cilostazol zároveň inhibuje aj proliferáciu buniek hladkých svalov u potkanov a ľudských buniek hladkých svalov in vitro a inhibuje reakciu rastového faktora odvodeného z krvných doštičiek, ktorá spôsobuje ich uvoľňovanie a reakciu PF-4 v ľudských krvných doštičkách.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Štúdie na zvieratách a u ľudí (in vivo a ex vivo) ukázali, že cilostazol spôsobuje reverzibilnú inhibíciu zhlukovania krvných doštičiek. Táto inhibícia účinkuje proti veľkému rozsahu agregantov (vrátane šmykového napätia, kyseliny arachidónovej, kolagénu, ADP a adrenalínu); u ľudí trvá táto inhibícia až 12 hodín a po ukončení podávania cilostazolu nastáva obnova zhlukovania do 48 až 96 hodín bez reakčného nadmerného zhlukovania. Predmetom skúmania boli účinky na cirkulujúce plazmatické lipidy u pacientov užívajúcich cilostazol. Po 12 týždňoch, v porovnaní s placebom, spôsobil cilostazol 100 mg podávaný 2 x denne zníženie triglyceridov o 0,33 mmol/l (15 %) a zvýšenie HDL-cholesterolu 0,10 mmol/l (10 %).


Uskutočnila sa fáza IV randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie s cieľom vyhodnotiť dlhodobé účinky cilostazolu so zameraním na mortalitu a bezpečnosť. Celkovo užívalo cilostazol alebo placebo 1 439 pacientov s intermitentnou klaudikáciou bez zlyhávania srdca a to počas obdobia troch rokov. Čo sa týka mortality, sledovaná 36-mesačná Kaplan-Meierova miera úmrtnosti súvisiaca s liekom, ktorý bol predmetom štúdie so stredným časom skúmaného lieku 18 mesiacov predstavovala 5,6 % (95 % CI z 2,8 na 8,4 %) pri cilostazole a 6,8 % (95 % CI z 1,9 na 11,5 %) pri placebe. Dlhodobá liečba pomocou cilostazolu neviedla k vzniku obáv týkajúcich sa bezpečnosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po viacnásobnom podaní cilostazolu 100 mg dvakrát denne u pacientov s periferálnym vaskulárnym ochorením bol stabilný stav dosiahnutý do 4 dní.


Distribúcia

95 – 98 % cilostazolu je viazaných na proteíny, predovšetkým na albumín. Dehydro-metabolit sa viaže na proteíny v rozsahu 97,4 % a 4’-trans-hydroxy metabolit v rozsahu 66 %.


Biotransformácia

Neexistuje žiaden dôkaz o tom, že cilostazol aktivuje mikrozomálne enzýmy v pečeni.


Eliminácia

Zjavný polčas eliminácie cilostazolu je 10,5 hodiny. Dva hlavné metabolity, dehydro-cilostazol a 4´- transhydroxy-cylostazol majú podobné zjavné polčasy. Dehydro-metabolit je 4-7 krát aktívnejší antiagregant krvných doštičiek ako základná zlúčenina a 4’-trans-hydroxy metabolit dosahuje pätinu jej aktivity. Plazmatické koncentrácie (merané pomocou AUC) dehydro a 4`-trans-hydroxy metabolitov predstavujú ~41 % a ~12 % koncentrácií cilostazolu.


Cilostazol je eliminovaný predovšetkým metabolicky a následne sú metabolity vylučované močom. Cytochróm P-4100 CYP3A4, v menšej miere CYP2C19 a v ešte menšej miere aj CYP1A2 sú primárnymi izoenzýmami, ktoré sa podieľajú na jeho metabolizme.


Primárnou cestou eliminácie je vylučovaním v moči (74 %), zvyšná časť je vylučovaná stolicou. V moči nie je vylučované žiadne merateľné množstvo nezmeneného cilostazolu a menej než 2 % dávky sú vylučované ako dehydro-cilostazol metabolit. Približne 30 % dávky je vylučovaných močom ako 4’-trans-hydroxy metabolit. Zvyšná časť je vylučovaná vo forme metabolitov, pričom žiaden z nich neprekračuje 5 % celkového vylúčeného objemu.


Linearita/nelinearita

Cmax cilostazolu a jeho primárne cirkulujúce metabolity stúpajú v miere nižšej než úmernezvyšujúcim sa dávkam. Avšak AUC cilostazolu a jeho metabolitov sa zvyšuje približne úmerne dávke.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

U zdravých subjektov vo veku 100 až 80 rokov nebola farmakokinetika cilostazolu a jeho metabolitov výrazne ovplyvnená vekom alebo pohlavím.


Poškodenie obličiek

U subjektov so závažným poškodením obličiek bola voľná frakcia cilostazolu o 27 % vyššia, Cmax bol nižší o 29 % a AUC o 39 % nižšie než u subjektov s normálnou funkciou obličiek. V porovnaní so subjektmi s normálnou funkciou obličiek bol Cmax nižší o 41 % a AUC dehydro metabolitu bol o 47 % nižší u subjektov so závažným poškodením obličiek. U subjektov so závažným poškodením obličiek bol Cmax vyšší o 173 % a AUC 4’-trans-hydroxy cilostazolu bol vyšší o 209 %. Tento liek nesmie byť podávaný pacientom s klírensom kreatinínu <25ml/min (pozri časť 4.3).


Poškodenie pečene

K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa pacientov s miernym až závažným poškodením pečene a keďže je cilostazol vo veľkej miere metabolizovaný práve enzýmami pečene, títo pacienti nesmú užívať tento liek (pozri časť 4.3).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Cilostazol a viaceré jeho metabolity sú inhibítory fosfodiesterázy III, ktoré potláčajú degradáciu cyklického AMP, čo spôsobuje zvýšené cAMP v rôznych tkanivách vrátane trombocytov a krvných ciev.

Podobne ako v prípade iných inotropných a vazodilatačných látok spôsobil cilostazol kardiovaskulárne lézie u psov. Takéto lézie sa nepozorovali u potkanov alebo opíc a sú považované za druhovo špecifické Skúmanie QTc u psov a opíc nepreukázalo žiadnu prolongáciu po podaní cilostazolu alebo jeho metabolitov.


Štúdie mutagenity boli negatívne pre mutáciu génov baktérií, opravy bakteriálnej DNA, mutáciu génov buniek cicavcov a chromozómové aberácie kostnej drene myší in vivo.

V in vitro testoch na ovariálnych bunkách škrečka čínskeho spôsobil cilostazol mierny, avšak signifikantný nárast frekvencie chromozomálnej aberácie. V dvojročných štúdiách týkajúcich sa karcinogenity u potkanov pri perorálnych (v strave podávaných) dávkach do 1000 mg/kg/deň a u myší pri dávkach do 1000 mg/kg/deň neboli pozorované žiadne nezvyčajné neoplastické výsledky.


U potkaních samičiek, ktorým bol podávaný počas gravidity, došlo k zníženiu hmotnosti plodov. Okrem toho bol pri vysokých dávkach zaznamenaný výskyt väčšieho počtu plodov s externými, viscerálnymi skeletálnymi abnormalitami. Pri nižších dávkach boli pozorované retardácie osifikácie. Expozícia v poslednej fáze gravidity mala za následok zvýšenú frekvenciu mŕtvo narodených plodov a nižšie hmotnosti mláďat. U králikov bola pozorovaná zvýšená frekvencia retardácie osifikácie sterna.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


kukuričný škrob

mikrokryštalická celulóza

vápenatá soľ karmelózy

hypromelóza

magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Škatule obsahujú balenia so 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 tabletami v blistroch z PVC/PVDC/hliníka.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Adamed Sp. z o.o.
Pieńków 149
05-152 Czosnów
Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


16/0171/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19.05.2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2015

11


Cilozek 100 mg tablety