+ ipil.sk

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 mlPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/06007-Z1B

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/03374-Z1A,


Písomná informácia pre používateľa


Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml

Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml


infúzny intravenózny roztok


ciprofloxacín (vo forme hydrogensulfátu)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika, zdravotnú sestru alebo zdravotnícky personál.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Ciprofloxacin Kabi a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ciprofloxacin Kabi

 3. Ako sa používa Ciprofloxacin Kabi

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Ciprofloxacin Kabi

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ciprofloxacin Kabi a na čo sa používa


Ciprofloxacin Kabi je antibiotikum patriace do skupiny fluorochinolónov. Liečivo je ciprofloxacín. Ciprofloxacín účinkuje usmrcovaním baktérií, ktoré spôsobujú infekcie. Účinkuje iba na určité kmene baktérií.


Dospelí


Ciprofloxacin Kabi sa používa u dospelých na liečbu nasledujúcich bakteriálnych infekcií:


 • infekcie dýchacích ciest,

 • dlhotrvajúce alebo opakované infekcie ucha alebo dutín,

 • infekcie močových ciest,

 • infekcie semenníkov,

 • infekcie pohlavných orgánov u žien,

 • infekcie tráviaceho traktu a vnútrobrušné infekcie,

 • infekcie kože a mäkkých tkanív,

 • infekcie kostí a kĺbov,

 • na liečbu infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia),

 • na prevenciu infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia),

 • vdýchnutie snete slezinnej (antraxu).


Ak máte ťažkú infekciu alebo takú, ktorá je spôsobená viac ako jedným typom baktérií, môžete dostávať okrem Ciprofloxacinu Kabi ďalšiu antibiotickú liečbu.


Deti a mladiství


Ciprofloxacin Kabi sa používa u detí a mladistvých na liečbu nasledujúcich bakteriálnych infekcií pod dohľadom špecialistu:


 • pľúcne a prieduškové infekcie u detí a mladistvých s cystickou fibrózou,

 • komplikované infekcie močových ciest vrátane infekcií, ktoré sa dostali až do obličiek (pyelonefritída),

 • vdýchnutie snete slezinnej (antraxu).


Ak lekár rozhodne, že je to nevyhnutné, Ciprofloxacin Kabi sa môže použiť aj na liečbu iných špecifických ťažkých infekcií u detí a mladistvých.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ciprofloxacin Kabi


Ciprofloxacin Kabi nesmietedostať, ak:

 • ste alergický na liečivo, na iné chinolónové liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedené v časti 6),

 • užívate tizanidín (pozri časť 2: Iné lieky a Ciprofloxacin Kabi).


Upozornenia a opatrenia


Skôr ako použijete Ciprofloxacin Kabi


Povedzte svojmu lekárovi, lekárnikovi, zdravotnej sestre alebo zdravotníckemu personálu, ak:


 • ste niekedy mali problémy s obličkami, pretože Vašu liečbu môže byť potrebné upraviť,

 • máte epilepsiu alebo iné neurologické ochorenia,

 • ste mali v minulosti problémy so šľachami počas predchádzajúcej liečby antibiotikami, ako je napríklad Ciprofloxacin Kabi,

 • máte myasténiu gravis (typ svalovej slabosti),

 • sa u Vás niekedy vyskytli abnormálne srdcové rytmy (arytmie).


Problémy so srdcom

Buďte opatrný pri užívaní tohto typu lieku, ak máte vrodený alebo ak máte v rodinnej anamnéze predĺžený QT interval (viditeľný na EKG- elektrický záznam srdca), máte nerovnováhu hladiny solí v krvi (predovšetkým nízku hladinu draslíka alebo horčíka v krvi) máte veľmi pomalú činnosť srdca (bradykardia), slabé srdce (zlyhanie srdca), v minulosti ste prekonali záchvat srdca (infarkt myokardu), ste žena alebo starší človek, alebo používate iné lieky spôsobujúce neprirodzené zmeny EKG (viď. Iné lieky a Ciprofloxacin Kabi )


Počas liečby Ciprofloxacinom Kabi


Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa počas liečby Ciprofloxacinom Kabivyskytne čokoľvek z nasledovného. Váš lekár rozhodne, či je potrebné liečbu Ciprofloxacinom Kabi ukončiť.


 • Závažná, náhla alergická reakcia (anafylaktická reakcia/šok, angioedém). Aj pri prvej dávke existuje malá pravdepodobnosť výskytu závažných alergických rekcií s nasledovnými príznakmi: tlak v hrudi, pocit závratu, napínanie na vracanie, mdloba alebo závrat pri vstávaní. V takomto prípade to okamžite povedzte svojmu lekárovi, pretože podávanie Ciprofloxacinu Kabi sa musí ukončiť.

 • Občas sa môže vyskytnúť bolesť a opuch kĺbov a zápal šliach, najmä ak ste starší a zároveň sa liečite kortikosteroidmi. Pri prvom znaku akejkoľvek bolesti alebo akéhokoľvek zápalu je nutné ukončiť podávanie Ciprofloxacinu Kabi a bolestivé miesto nechať odpočívať. Vyhýbajte sa akejkoľvek telesnej aktivite, pretože to môže zvyšovať riziko natrhnutia šliach.

 • Ak máte epilepsiu alebo iné neurologické ochorenia, ako je nedokrvenosť mozgu alebo mozgová mŕtvica, môžu sa u Vás vyskytnúť vedľajšie účinky súvisiace s centrálnym nervovým systémom. Ak sa tak stane, prestaňte používať Ciprofloxacin Kabi a okamžite vyhľadajte svojho lekára.

 • Pri prvom použití Ciprofloxacinu Kabi sa môžu vyskytnúť psychiatrické reakcie. Ak máte depresiu alebo psychózu, Vaše príznaky sa môžu počas liečby Ciprofloxacinom Kabi zhoršiť. Ak sa tak stane, prestaňte používať Ciprofloxacin Kabi a okamžite vyhľadajte svojho lekára.

 • Môžu sa u Vás vyskytnúť príznaky neuropatie, ako je bolesť, pálenie, brnenie, strata citlivosti a/alebo slabosť. Ak sa tak stane, prestaňte používať Ciprofloxacin Kabi a okamžite vyhľadajte svojho lekára.

 • Počas užívania antibiotík vrátane Ciprofloxacinu Kabi alebo aj niekoľko týždňov po ich vysadení sa môže objaviť hnačka. Ak sa stane závažnou alebo pretrváva alebo ak si všimnete, že Vaša stolica obsahuje krv alebo hlien, okamžite to oznámte svojmu lekárovi. Liečba Ciprofloxacinom Kabi sa musí okamžite ukončiť, pretože to môže ohrozovať život. Neužívajte lieky, ktoré zastavujú alebo spomaľujú pohyb čriev.

 • Ak musíte poskytnúť vzorku krvi alebo moču, povedzte lekárovi alebo pracovníkovi laboratória, že používate Ciprofloxacin Kabi.

 • Ciprofloxacin Kabi môže spôsobovať poškodenie pečene. Ak spozorujete akékoľvek príznaky, ako napríklad stratu chuti do jedla, žltačku (žltnutie pokožky), tmavý moč, svrbenie alebo citlivosť žalúdka, podávanie Ciprofloxacinu Kabi sa musí okamžite ukončiť.

 • Ciprofloxacin Kabi môže spôsobovať zníženie počtu bielych krviniek a Vaša odolnosť voči infekciám môže byť znížená. Ak sa u Vás vyskytne infekcia s príznakmi ako je horúčka a závažné zhoršenie celkového zdravotného stavu alebo horúčka s lokálnymi príznakmi infekcie, ako je bolesť v hrdle, hrtane, ústach alebo močové ťažkosti, mali by ste okamžite vyhľadať svojho lekára. Vykoná sa krvný test na zistenie možného zníženia počtu bielych krviniek (agranulocytóza). Je dôležité informovať svojho lekára o tom, aký liek užívate.

 • Ak sa u Vás alebo u člena Vašej rodiny vyskytol nedostatok glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD), povedzte to svojmu lekárovi, pretože po ciprofloxacíne môže vzniknúť riziko anémie.

 • Vaša pokožka bude pri liečbe Ciprofloxacinom Kabi citlivejšia na slnečné svetlo alebo ultrafialové (UV) svetlo. Vyhýbajte sa silnému slnečnému svetlu alebo umelému ultrafialovému svetlu, ako je solárium.


Iné lieky a Ciprofloxacin Kabi

Musíte oznámiť Vášmu lekárovi, ak užívate iné lieky, ktoré môžu mať vplyv na zmenu rytmu Vášho srdca: lieky patriace do skupiny antiarytmík (napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklické antidepresíva, niektoré antibiotiká (patriace do skupiny makrolidových antibiotík), niektorá antipsychotiká.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali alebo možno budete užívať iné lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nepoužívajte Ciprofloxacin Kabi spolu s tizanidínom, pretože to môže spôsobovať vedľajšie účinky, ako je nízky krvný tlak a ospalosť (pozri časť 2 „Ciprofloxacin Kabi nesmiete dostať, ak“).


O nasledovných liekoch je známe, že v tele vzájomne reagujú s Ciprofloxacinom Kabi. Používanie Ciprofloxacinu Kabi spolu s týmito liekmi môže ovplyvniť liečebný účinok týchto liekov. Môže takisto zvyšovať pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:


 • warfarín alebo iné perorálne antikoagulanciá (na zriedenie krvi),

 • probenecid (na liečbu pakostnice),

 • metotrexát (na liečbu niektorých typov rakoviny, psoriázy, reumatoidnej artritídy),

 • teofylín (na liečbu problémov s dýchaním),

 • tizanidín (na liečbu svalových kŕčov pri skleróze multiplex),

 • klozapín (liek proti psychózam),

 • ropinirol (na liečbu Parkinsonovej choroby),

 • fenytoín (na liečbu epilepsie).


Ciprofloxacin Kabi môže zvyšovaťhladiny nasledovných liekov v krvi:

 • pentoxifylín (na liečbu porúch krvného obehu),

 • kofeín.


Ciprofloxacin Kabi a jedlo a nápoje


Jedlo a nápoje neovplyvňujú liečbu Ciprofloxacinom Kabi.


Tehotenstvo a dojčenie


Ciprofloxacin Kabi sa počas tehotenstva neodporúča používať. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Nepoužívajte Ciprofloxacin Kabi počas dojčenia, pretože ciprofloxacín sa vylučuje do materského mlieka a môže byť škodlivý pre Vaše dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Ciprofloxacin Kabi môže znížiť ostražitosť. Môžu sa vyskytnúť niektoré neurologické vedľajšie účinky. Preto sa pred vedením vozidla alebo obsluhovaním strojov uistite, že viete, ako reagujete na Ciprofloxacin Kabi. Ak máte pochybnosti, povedzte to svojmu lekárovi.


Ciprofloxacin Kabi obsahuje sodík


Ak máte diétu s nízkym obsahom sodíka, vezmite do úvahy, že 100 ml Ciprofloxacinu Kabi obsahuje 15,1 mmol (347 mg) sodíka.


3. Ako používať Ciprofloxacin Kabi


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár Vám vysvetlí, koľko Ciprofloxacinu Kabi presne dostanete a ako často a ako dlho ho budete dostávať. To bude závisieť od typu infekcie, ktorú máte a jej závažnosti.


Ak máte problémy s obličkami, povedzte to svojmu lekárovi, pretože môže byť potrebné upraviť Vašu dávku.


Liečba zvyčajne trvá 5 až 21 dní, ale pri závažných infekciách môže trvať dlhšie.


Lekár vám podá každú dávku pomalou infúziou cez žilu do krvného riečiska. U detí je trvanie infúzie 60 minút. U dospelých pacientov je doba infúzie 60 minút pre 400 mg Ciprofloxacin Kabi a 30 minút pre 200 mg Ciprofloxacin Kabi. Pomalé podávanie infúzie pomáha zabrániť výskytu okamžitých vedľajších účinkov.


Počas užívania Ciprofloxacinu Kabi nezabudnite piť veľké množstvo tekutín.


Ak ukončíte liečbu Ciprofloxacinom Kabi


 • Je dôležité dokončiť celý liečebný cyklus, a to aj v prípade, ak sa po niekoľkých dňoch začnete cítiť lepšie. Ak prestanete používať tento liek príliš skoro, infekcia sa nemusí úplne vyliečiť a príznaky infekcie sa môžu vrátiť alebo zhoršiť. Môže sa u vás tiež rozvinúť odolnosť baktérií voči tomuto antibiotiku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika, zdravotnej sestry alebo zdravotníckeho personálu.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať 1 z 10 ľudí):


 • nevoľnosť, hnačka, vracanie,

 • bolesť kĺbov u detí,

 • lokálna reakcia v mieste vpichu, vyrážky,

 • dočasne zvýšené množstvo látok v krvi (transaminázy).


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať 1 zo 100 ľudí):


 • plesňové superinfekcie,

 • vysoká koncentrácia eozinofilov, druh bielych krviniek, zvýšenie alebo zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytov),

 • strata chuti do jedla (anorexia),

 • hyperaktivita, nepokoj, zmätenosť, dezorientácia, halucinácie,

 • bolesť hlavy, závrat, problémy so spaním, poruchy chuti, mravčenie, neobvyklá citlivosť na zmyslové podnety, záchvaty (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), porucha rovnováhy,

 • problémy so zrakom,

 • strata sluchu,

 • rýchly srdcový rytmus (tachykardia),

 • rozšírenie krvných ciev (vazodilatácia), nízky krvný tlak,

 • bolesť žalúdka, problémy s trávením ako žalúdočné ťažkosti (dyspepsia/pálenie záhy), vetry,

 • poruchy pečene, zvýšené množstvo určitej látky v krvi (bilirubínu), žltačka (cholestatický ikterus),

 • svrbenie, žihľavka,

 • bolesť kĺbov u dospelých,

 • zhoršená činnosť obličiek, zlyhanie obličiek,

 • bolesť vo svaloch a kostiach, pocit choroby (asténia), horúčka, zadržiavanie tekutín,

 • zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi).


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať 1 z 1 000 ľudí):


 • zápal čriev (kolitída) súvisiaci s užívaním antibiotika (v zriedkavých prípadoch môže končiť smrťou) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia),

 • zmeny počtu krviniek (leukopénia, leukocytóza, neutropénia, anémia), pokles počtu červených a bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia), ktorý môže byť smrteľný, útlm činnosti kostnej drene, ktorý môže byť takisto smrteľný (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia),

 • alergická reakcia, alergický opuch (edém), rýchly opuch pokožky a slizníc (angioedém), závažná alergická reakcia (anafylaktický šok), ktorá môže ohroziť život (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia),

 • zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia),

 • úzkostná reakcia, abnormálne sny, depresia, duševné poruchy (psychotické reakcie) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia),

 • znížená citlivosť pokožky, tras, migréna, porucha čuchového zmyslu (olfaktorické poruchy),

 • pískanie v ušiach, zhoršenie sluchu,

 • mdloba, zápal krvných ciev (vaskulitída),

 • dýchavičnosť vrátane astmatických príznakov,

 • pankreatitída,

 • zápal pečene, odumieranie pečeňových buniek (nekróza pečene) veľmi zriedkavo vedúca k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene,

 • citlivosť na svetlo (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), malé, bodkovité podkožné krvácanie (petechie),

 • bolesť svalov, zápal kĺbov, zvýšený svalový tonus, svalové kŕče, natrhnutie šľachy – najmä veľkej šľachy na zadnej časti členka (Achillova šľacha) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia),

 • krv v moči, kryštáliky v moči (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), zápal močových ciest,

 • nadmerné potenie,

 • abnormálne hladiny faktora zrážanlivosti (protrombín), zvýšené hladiny enzýmu amylázy.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať 1 z 10 000 ľudí):


 • špeciálny typ poklesu počtu červených krviniek (hemolytická anémia); nebezpečný pokles určitého typu bielych krviniek (agranulocytóza),

 • závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia, anafylaktický šok, sérová choroba), ktorá môže končiť smrťou (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia),

 • poruchy koordinácie, vratká chôdza (porucha chôdze), tlak na mozog (intrakraniálny tlak),

 • poruchy vizuálneho rozlišovania farieb,

 • rôzne kožné výsevy alebo vyrážky (napríklad potenciálne fatálny Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza),

 • svalová slabosť, zápal šliach, zhoršenie symptómov myasténie gravis (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia).


Frekvencia nie je známa (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


 • problémy súvisiace s nervovým systémom, ako napríklad bolesť, pálenie, brnenie, strata citlivosti a/alebo slabosť v končatinách,

- neprirodzene zrýchlený rytmus srdca, život ohrozujúci nepravidelný rytmus srdca, zmena rytmu srdca (nazývaná „predĺženie QT intervalu“, ktorá je pozorovateľná na EKG - elektrický záznam srdca).


Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika, zdravotnú sestru alebo zdravotnícky personál. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Ciprofloxacin Kabi


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


 • Neuchovávajte v chladničke ani v mrazničke.

 • Uchovávajte infúzny vak v prebale až do doby použitia na ochranu pred svetlom.

 • Uchovávajte infúznu fľašu vo vonkajšom obale až do doby použitia na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ciprofloxacin Kabi obsahuje


 • Liečivo je ciprofloxacín /ako hydrogénsulfát/.


 • Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, kyselina sírová, hydroxid sodný na úpravu pH, voda na injekciu.


Ako vyzerá Ciprofloxacin Kabi a obsah balenia


Ciprofloxacin Kabi je sterilný, číry a bezfarebný roztok.

Roztok je v priehľadnom flexibilnom polyolefínovom vaku s hliníkovým prebalom (Excel vaky a Freeflex vaky) alebo v polyetylénových fľašiach (KabiPac).


50 ml roztoku obsahuje 100 mg ciprofloxacínu.

100 ml roztoku obsahuje 200 mg ciprofloxacínu.

200 ml roztoku obsahuje 400 mg ciprofloxacínu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcaDržiteľ rozhodnutia o registrácii:

Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobcovia:

Fresenius Kabi Norge AS, Postboks 430, N-1753 Halden, Nórsko

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.,99-300 Kutno, Sienkiewicza 25, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


AT: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml Infusionslösung

BE: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml solution pour perfusion/Infusionslösung/ oplossing voor intraveneuze infusie

CY: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200mg/100ml, -400 mg/ 200 ml διάλυμα για έγχυση

CZ: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml infuzní roztok

DE: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml Infusionslösung

DK: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvæske, opløsning

EL: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 mlδιάλυμαγιαέγχυση

ES: Ciprofloxacin Kabi 2 mg/ml solución para perfusión

FI: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos

HU: Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml oldatos infúzió

IT: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml soluzione per infusione

NL: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml oplossing voor intraveneuze infusie

PL: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml roztwór do infuzji

PT: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml Solução para perfusão

SE: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvätska, lösning

SK: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml

UK: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2013.


Lekárske rady/poučenia


Antibiotiká sa používajú na liečbu bakteriálnych infekcií. Sú neúčinné proti vírusovým infekciám.

Ak Vám lekár predpísal antibiotiká, potrebujete ich presne na vaše súčasné ochorenie.

Napriek podávaniu antibiotík môžu niektoré baktérie prežiť alebo sa rozmnožovať. Tento fenomén sa nazýva rezistencia: liečba niektorými antibiotikami sa stáva neúčinnou.

Nesprávne používanie antibiotík zvyšuje rezistenciu. Môžete dokonca pomôcť baktériám získať rezistenciu, a tým oneskoriť Vaše vyliečenie alebo znížiť účinnosť antibiotika, ak nebudete dostatočne dodržiavať:

- dávkovanie

- dávkovací režim

- dĺžku liečby


Z tohto dôvodu je nutné na zachovanie účinnosti tohto lieku:

 1. Používať antibiotiká, iba ak ich lekár predpíše.

 2. Striktne dodržiavať pokyny.

 3. Bez lekárskeho predpisu nepoužívať znovu antibiotikum, a to ani vtedy, ak chcete liečiť podobné ochorenie.

 4. Nikdy nepodávať svoje antibiotikum inej osobe; nemusí byť vhodné pre jej/jeho ochorenie.

 5. Po ukončení liečby vrátiť všetky nespotrebované lieky do lekárne, aby sa zaručila ich správna likvidácia.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov


Ciprofloxacin Kabi sa má podávať prostredníctvom intravenóznej infúzie. U detí je trvanie infúzie 60 minút. U dospelých pacientov je doba infúzie 60 minút pre 400 mg Ciprofloxacin Kabi a 30 minút pre 200 mg Ciprofloxacin Kabi. Pomalá infúzia do veľkej žily obmedzí na minimum nepohodlie pacienta a zníži riziko podráždenia žily. Infúzny roztok sa môže podávať infúzne buď priamo alebo po zmiešaní s inými kompatibilnými infúznymi roztokmi.


Ak sa nepotvrdila kompatibilita s inými infúznymi roztokmi alebo liekmi, infúzny roztok sa musí vždy podávať samostatne. Vizuálne znaky inkompatibility sú napríklad zrážanie, zákal a zmena sfarbenia.


Inkompatibilita sa prejavuje pri všetkých infúznych roztokoch a liekoch, ktoré sú fyzikálne alebo chemicky nestabilné pri hodnote pH roztoku (napríklad penicilín, heparínové roztoky), najmä v kombinácii s roztokmi upravenými na alkalickú hodnotu pH (pH infúznych roztokov ciprofloxacínu:

4,0–4,9).


Po intravenóznom začatí liečby môže liečba pokračovať aj perorálne.


8Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/06007-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/03374-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Ciprofloxacin Kabi100 mg/50 ml

Ciprofloxacin Kabi200 mg/100 ml

Ciprofloxacin Kabi400 mg/200 ml


infúzny intravenózny roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý mililiter infúzneho intravenózneho roztoku obsahuje 2 mg ciprofloxacínu (ako hydrogen sulfas).


50 ml roztoku obsahuje 100 mg ciprofloxacínu.

100 ml roztoku obsahuje 200 mg ciprofloxacínu.

200 ml roztoku obsahuje 400 mg ciprofloxacínu.

Pomocná látka: sodík


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny intravenózny roztok.


Číry bezfarebný roztok.

pH roztoku: 4,0 - 4,9


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Ciprofloxacin Kabi infúzny intravenózny roztok je indikovaný na liečbu nasledovných infekcií (pozri časti 4.4 a 5.1). Pred začatím liečby je potrebné venovať osobitnú pozornosť dostupným informáciám o rezistencii na ciprofloxacín.


Je potrebné zohľadniť oficiálne odporúčania, týkajúce sa náležitého použitia antibakteriálnych látok.


Dospelí

 • Infekcie dolných dýchacích ciest spôsobené gramnegatívnymi baktériami:

 • exacerbácie chronického obštrukčného ochorenia pľúc,

 • infekcie priedušiek a pľúc pri cystickej fibróze alebo pri bronchiektázii,

 • zápal pľúc.

 • Chronický hnisavý zápal stredného ucha

 • Akútna exacerbácia chronickej sínusitídy, najmä ak je spôsobená gramnegatívnymi baktériami

 • Infekcie močových ciest

 • Epididymoorchitída vrátane prípadov vyvolaných Neisseria gonorrhoeae

 • Zápalové ochorenie panvy vrátane prípadov vyvolaných Neisseria gonorrhoeae

Ak sa u vyššie uvedených infekcií pohlavného traktu predpokladá alebo je známe, že sú spôsobené Neisseria gonorrhoeae, je obzvlášť dôležité získať miestne informácie o prevalencii rezistencie na ciprofloxacín a potvrdiť citlivosť na základe laboratórnych testov.

 • Infekcie gastrointestinálneho traktu (napr. hnačka cestovateľov)

 • Intraabdominálne infekcie

 • Infekcie kože a mäkkých tkanív spôsobené gramnegatívnymi baktériami

 • Malígny zápal vonkajšieho ucha

 • Infekcie kostí a kĺbov

 • Liečba infekcií u pacientov s neutropéniou

 • Profylaxia infekcií u pacientov s neutropéniou

 • Inhalačný antrax (poexpozičná profylaxia a následná liečba)


Deti a dospievajúci


 • Infekcie priedušiek a pľúc pri cystickej fibróze spôsobené Pseudomonas aeruginosa

 • Komplikované infekcie močových ciest a pyelonefritída

 • Inhalačný antrax (poexpozičná profylaxia a následná liečba)


Ak sa to považuje za nevyhnutné, ciprofloxacín možno u detí a mladistvých použiť aj na liečbu závažných infekcií.


Liečbu majú začínať iba lekári so skúsenosťami s liečbou cystickej fibrózy a/alebo závažných infekcií u detí a mladistvých (pozri časti 4.4 a 5.1).


 1. Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie


Dávkovanie sa určuje podľa indikácie, závažnosti a miesta infekcie, citlivosti mikroorganizmu (mikroorganizmov) spôsobujúceho ochorenie na ciprofloxacín, funkcie obličiek pacienta a u detí a mladistvých podľa telesnej hmotnosti.


Dĺžka liečby závisí od závažnosti ochorenia a klinického a mikrobiologického priebehu ochorenia.


Po intravenóznom začatí liečby sa liečba môže zmeniť na perorálnu s tabletami alebo suspenziou, ak je to klinicky indikované na základe uváženia lekára. Intravenózna liečba má čo najskôr pokračovať perorálnou liečbou.

V ťažkých prípadoch alebo ak pacient nemôže užívať tablety (napr. pacienti na enterálnej výžive), sa odporúča začať liečbu s intravenóznym ciprofloxacínom, až kým nie je možný prechod na perorálne podanie.


Liečba infekcií spôsobených určitými baktériami (napr. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter alebo Stafylococci) si môže vyžadovať vyššie dávky ciprofloxacínu a súbežné podávanie iných vhodných antibakteriálnych liečiv.


Liečba niektorých infekcií (napr. zápalové ochorenie panvy, intraabdominálne infekcie, infekcie u pacientov s neutropéniou a infekcie kostí a kĺbov) si môžu vyžadovať súbežné podávanie s inými vhodnými antibakteriálnymi látkami v závislosti od prítomných patogénov.


Dospelí


Indikácie

Denná dávka v mg

Celková dĺžka liečby (vrátane zmeny na perorálnu liečbu hneď ako je to možné)

Infekcie dolných dýchacích ciest

400 mg dvakrát denne až 400 mg trikrát denne

7 až 14 dní

Infekcie horných dýchacích ciest

Akútna exacerbácia chronickej sínusitídy

400 mg dvakrát denne až 400 mg trikrát denne

7 až 14 dní

Chronický hnisavý zápal stredného ucha

400 mg dvakrát denne až 400 mg trikrát denne

7 až 14 dní

Malígny zápal vonkajšieho ucha

400 mg trikrát denne

28 dní až 3 mesiace

Infekcie močových ciest

Komplikovaná

a nekomplikovaná

pyelonefritída

400 mg dvakrát denne až 400 mg trikrát denne

7 až 21 dní, v niektorých špecifických prípadoch sa môže pokračovať dlhšie než 21 dní (napríklad pri abscesoch)

Prostatitída

400 mg dvakrát denne až 400 mg trikrát denne

2 až 4 týždne (akútna)


Infekcie pohlavného traktu

Epididymoorchitída

a zápalové ochorenia

panvy

400 mg dvakrát denne až 400 mg trikrát denne

aspoň 14 dní

Infekcie gastrointestinálneho traktu a intraabdominálne infekcie

Hnačka spôsobená bakteriálnymi patogénmi vrátane Shigella spp. inými než

Shigella dysenteriae

typu 1 a empirická liečba ťažkej cestovateľskej hnačky

400 mg dvakrát denne


1 deň

Hnačka spôsobená

Shigella dysenteriae

typu 1

400 mg dvakrát denne


5 dní

Hnačka spôsobená

Vibrio cholerae

400 mg dvakrát denne


3 dni

Týfusová horúčka

400 mg dvakrát denne

7 dní

Intraabdominálne

infekcie spôsobené

gramnegatívnymi

baktériami

400 mg dvakrát denne až

400 mg trikrát denne

5 až 14 dní

Infekcie kože a mäkkých tkanív

400 mg dvakrát denne až 400 mg trikrát denne

7 až 14 dní

Infekcie kostí a kĺbov

400 mg dvakrát denne až 400 mg trikrát denne

max. 3 mesiace

Liečba infekcií alebo profylaxia infekcií u pacientov s neutropéniou. Ciprofloxacín sa má podávať súbežne s vhodnými antibakteriálnymi liečivami v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.

400 mg dvakrát denne až 400 mg trikrát denne

Liečba má pokračovať počas celej doby neutropénie

Poexpozičná profylaxia a následná liečba inhalačného antraxu u osôb vyžadujúcich parenterálnu liečbu. Podávanie lieku sa má začať čo najskôr po podozrení alebo po potvrdení expozície.

400 mg dvakrát denne

60 dní od potvrdenia expozície Bacillus anthracis


Deti a dospievajúci


Indikácie

Denná dávka v mg

Celková dĺžka liečby (vrátane zmeny na perorálnu liečbu hneď ako je to možné)

Cystická fibróza

10 mg/kg telesnej hmotnosti trikrát denne, maximálne 400 mg v dávke.

10 až 14 dní

Komplikované infekcie močových ciest a pyelonefritída

6 mg/kg trikrát denne až 10 mg/kg telesnej hmotnosti trikrát denne, maximálne 400 mg v dávke.

10 až 21 dní

Poexpozičná liečba inhalačného antraxu u osôb vyžadujúcich parenterálnu liečbu. Podávanie lieku sa má začať čo najskôr po podozrení alebo po potvrdení expozície.

10 mg/kg dvakrát denne až 15 mg/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne, maximálne 400 mg v dávke.

60 dní od potvrdenia expozície Bacillus anthracis

Iné závažné infekcie

10 mg/kg telesnej hmotnosti trikrát denne, maximálne 400 mg v dávke.

Podľa druhu infekcie


Geriatrickí pacienti


Geriatrickým pacientom sa má podávať určená dávka v závislosti od závažnosti ochorenia a klírensu kreatinínu pacienta.


Poškodenie funkcie obličiek a pečene


Odporúčané začiatočné a udržiavacie dávky pre pacientov s poškodením funkcie obličiek:


Klírens kreatinínu

[ml/min./1,73 m2]

Kreatinín v sére

[μmol/l]

Intravenózna dávka

[mg]

> 60

< 124

Pozri obvyklé dávkovanie.

30–60

124 až 168

200 až 400 mg každých 12 h

< 30

> 169

200 až 400 mg každých 24 h

Hemodialyzovaní pacienti

> 169

200 až 400 mg každých 24 h (po dialýze)

Peritoneálne dialyzovaní pacienti

> 169

200 až 400 mg každých 24 h


U pacientov s poškodením funkcie pečene sa nevyžaduje žiadna úprava dávky.


Dávkovanie u detí s poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene sa neskúmalo.


Spôsob podania


Ciprofloxacin Kabi sa má pred použitím vizuálne skontrolovať. Ak je zakalený, nesmie sa použiť.


Ciprofloxacín sa má podávať prostredníctvom intravenóznej infúzie. U detí je trvanie infúzie 60 minút.


U dospelých pacientov je doba infúzie 60 minút pre 400 mg Ciprofloxacin Kabi a 30 minút pre 200 mg Ciprofloxacin Kabi. Pomalá infúzia do veľkej žily obmedzí na minimum nepohodlie pacienta a zníži riziko podráždenia žily.

Infúzny roztok sa môže podávať infúzne buď priamo alebo po zmiešaní s inými kompatibilnými infúznymi roztokmi (pozri časť 6.2).


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo, iné chinolóny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).


 • Súbežné podávanie ciprofloxacínu a tizanidínu (uvedené v časti 4.5).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pre užívanie


Závažné infekcie a zmiešané infekcie s grampozitívnymi a anaeróbnymi patogénmi

Ciprofloxacín nie je vhodný na monoterapiu závažných infekcií a infekcií, ktoré môžu byť spôsobené grampozitívnymi alebo anaeróbnymi patogénmi. Pri takýchto infekciách sa ciprofloxacín musí podávať v kombinácii s inými vhodnými antibakteriálnymi látkami.


Streptokokové infekcie (vrátane Streptococcus pneumoniae)

Ciprofloxacín sa neodporúča na liečbu streptokokových infekcií z dôvodu neadekvátnej účinnosti.


Infekcie pohlavného traktu

Epididymoorchitídu a zápalové ochorenia panvy môže spôsobovať Neisseria gonorrhoeae rezistentná na fluorochinolóny. Ciprofloxacín sa má podávať súbežne s iným vhodným antibakteriálnym liečivom, pokiaľ nemožno vylúčiť Neisseria gonorrhoeae rezistentnú na ciprofloxacín. Ak sa po 3 dňoch liečby nedosiahne klinické zlepšenie, liečba sa má prehodnotiť.


Intraabdominálne infekcie

O účinnosti ciprofloxacínu v liečbe intraabdominálnych infekcií po chirurgickom výkone sú obmedzené údaje.


Hnačka cestovateľov

Pri výbere ciprofloxacínu sa má zohľadniť informácia o rezistencii na ciprofloxacín u príslušných patogénov v navštívenej krajine.


Infekcie kostí a kĺbov

Ciprofloxacín sa má použiť v kombinácii s inými antibakteriálnymi liečivami podľa záverov mikrobiologickej dokumentácie.


Inhalačný antrax

Použitie u ľudí je založené na údajoch citlivosti in-vitro a na experimentálnych údajoch na zvieratách spolu s obmedzenými údajmi u ľudí. Ošetrujúci lekári musia zohľadniť národné a/alebo medzinárodné konsenzuálne dokumenty ohľadom liečby antraxu.


Deti a dospievajúci

Používanie ciprofloxacínu u detí a mladistvých má byť v súlade s dostupnými oficiálnymi odporúčaniami. Liečbu ciprofloxacínom majú začať iba lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou cystickej fibrózy a/alebo závažných infekcií u detí a mladistvých.


Ciprofloxacín preukázateľne spôsoboval artropatiu nosných kĺbov juvenilných zvierat. Údaje o bezpečnosti z randomizovanej dvojito zaslepenej štúdie s ciprofloxacínom použitom u detí (ciprofloxacín: n=335, priemerný vek = 6,3 roka; komparátory: n=349, priemerný vek = 6,2 roka; vekový rozsah = 1 až 17 rokov) odhalili výskyt suspektnej artropatie súvisiacej s liekom (rozpoznané z klinických znakov a symptómov súvisiacich s kĺbmi) v deň +42, a to 7,2 % a 4,6 %. Výskyt artropatie súvisiacej s liekom po 1 roku od ukončenia liečby bol 9,0 % a 5,7 %. Postupné zvyšovanie prípadov suspektnej artropatie súvisiacej s liekom nebolo medzi jednotlivými skupinami štatisticky významné.

Liečba sa má začať až po dôkladnom vyhodnotení prospechu voči rizikám z dôvodu možných nežiaducich udalostí súvisiacich s kĺbmi a/alebo okolitým tkanivom.


Infekcie priedušiek a pľúc pri cystickej fibróze

Klinické štúdie zahŕňali deti a mladistvých vo veku 5 -17 rokov. S liečbou detí vo veku 1 až 5 rokov sú k dispozícii obmedzenejšie skúsenosti.


Komplikované infekcie močových ciest a pyelonefritída

Keď nemožno použiť inú liečbu, má sa zvážiť liečba infekcií močových ciest ciprofloxacínom. Má byť založená na záveroch mikrobiologickej dokumentácie. Klinické štúdie zahŕňali deti a mladistvých vo veku 1-17 rokov.


Iné špecifické závažné infekcie

Iné závažné infekcie v súlade s oficiálnym odporúčaním alebo po dôkladnom vyhodnotení prospechu voči rizikám, keď sa nedajú použiť iné spôsoby liečby, alebo po zlyhaní konvenčnej liečby a keď mikrobiologická dokumentácia môže odôvodniť použitie ciprofloxacínu.

Použitie ciprofloxacínu na liečbu špecifických závažných infekcií iných než tie, ktoré sú uvedené vyššie sa nevyhodnotilo v klinických štúdiách a klinické skúsenosti sú obmedzené. Z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť pri liečbe pacientov s týmito infekciami.


Precitlivenosť

Precitlivenosť a alergické reakcie, vrátane anafylaxie a anafylaktoidných reakcií, sa môžu vyskytnúť po jednorazovej dávke (pozri časť 4.8) a môžu byť život ohrozujúce. Ak sa vyskytne takáto reakcia, ciprofloxacín sa má vysadiť a vyžaduje sa adekvátna medicínska liečba.


Muskuloskeletálny systém

Ciprofloxacín sa vo všeobecnosti nemá používať u pacientov s anamnézou ochorení/poškodením šliach súvisiacich s liečbou chinolónmi. Napriek tomu možno vo veľmi zriedkavých prípadoch, po mikrobiologickom vyšetrení organizmu spôsobujúceho ochorenie a po vyhodnotení pomeru rizík a prospechu, ciprofloxacín predpísať týmto pacientom na liečbu niektorých závažných infekcií, najmä v prípade zlyhania štandardnej liečby alebo bakteriálnej rezistencie, keď mikrobiologické údaje môžu odôvodniť použitie ciprofloxacínu.


Pri liečbe ciprofloxacínom sa môže počas prvých 48 hodín vyskytnúť tendinitída a natrhnutie šľachy (najmä Achillovej šľachy), niekedy bilaterálne. Riziko tendinopatie sa môže zvýšiť u starších pacientov alebo u pacientov súbežne liečených kortikosteroidmi (pozri časť 4.8).

Pri akýchkoľvek znakoch tendinitídy (napr. bolestivý opuch, zápal) sa má liečba ciprofloxacínom vysadiť. Postihnutú končatinu treba ušetriť od fyzickej aktivity.

Ciprofloxacín sa má používať opatrne u pacientov s myasténiou gravis (pozri časť 4.8).


Fotosenzitivita

Ciprofloxacín preukázateľne spôsoboval reakcie precitlivenosti na svetlo. Pacientov používajúcich ciprofloxacín treba upozorniť, aby sa počas liečby vyhýbali priamej expozícii silnému slnečnému žiareniu alebo UV žiareniu (pozri časť 4.8).


Centrálny nervový systém

Chinolóny sú známym spúšťačom záchvatov alebo znižujú prah vzniku záchvatov. U pacientov s poruchami CNS, ktorí majú predispozíciu na vznik záchvatov, sa má ciprofloxacín použiť s opatrnosťou. V prípade výskytu záchvatov sa má ciprofloxacín vysadiť (pozri časť 4.8). Už po prvom podaní ciprofloxacínu sa môžu vyskytnúť psychiatrické reakcie. V zriedkavých prípadoch sa môže depresia alebo psychóza rozvinúť do samoohrozujúceho správania. V takýchto prípadoch sa má ciprofloxacín vysadiť.

U pacientov liečených ciprofloxacínom sa hlásili prípady polyneuropatie (na základe neurologických symptómov, ako je bolesť, pálenie, senzorické poruchy alebo svalová slabosť, samostatne alebo v kombinácii). Ciprofloxacín sa má vysadiť u pacientov so symptómami neuropatie, zahŕňajúcej bolesť, pálenie, brnenie, stratu citlivosti a/alebo slabosť, aby sa zabránilo vzniku ireverzibilného stavu (pozri časť 4.8).


Ochorenia srdca

Je potrebné byť opatrný, ak užívate fluorochinolóny vrátane ciprofloxacínu, u pacientov so známymi rizikovými faktormi týkajúcimi sa predĺženia QT intervalu ako:

-vrodený predĺžený QT syndróm,

-súčasné užívanie liekov, ktoré sú známe, že predlžujú QT interval (napr.antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy, antipsychotiká),

-nekorigovaná elektrolytová dysbalancia ( napr.hypokalémia, hypomagnezémia),

- srdcové problémy (napr. zlyhanie srdca, infarkt myokardu, bradykardia)

Starší pacienti a ženy môžu byť senzitívnejší na lieky, ktoré predlžujú QT interval. Z tohto dôvodu sa musia fluorochinolóny, vrátene ciprofloxacínu, používať opatrne u tejto skupiny ľudí.

(Pozri časť 4.2. Starší pacienti, časť 4.5., časť 4.8., časť 4.9)


Gastrointestinálny systém

Výskyt závažnej a pretrvávajúcej hnačky počas liečby alebo po liečbe (vrátane niekoľkých týždňov po liečbe) môže indikovať kolitídu súvisiacu s antibiotikami (život ohrozujúci stav, ktorý môže končiť smrťou), ktorá si vyžaduje okamžitú liečbu (pozri časť 4.8). V takýchto prípadoch sa má ciprofloxacín okamžite vysadiť a začať vhodná liečba. Lieky, ktoré inhibujú peristaltiku, sú v takomto prípade kontraindikované.


Obličky a močový systém

Hlásila sa kryštalúria v súvislosti s použitím ciprofloxacínu (pozri časť 4.8). Pacienti dostávajúci ciprofloxacín majú byť dobre hydratovaní a treba zabrániť nadmernej alkalite moču.


Hepatobiliárny systém

Po ciprofloxacíne sa hlásili prípady pečeňovej nekrózy a život ohrozujúce zlyhanie pečene (pozri časť 4.8). V prípade akýchkoľvek znakov a symptómov ochorenia pečene (ako napríklad anorexia, žltačka, tmavý moč, pruritus alebo citlivé brucho) sa má liečba vysadiť.


Deficiencia glukózo-6-fosfátdehydrogenázy

U pacientov s deficienciou glukózo-6-fosfátdehydrogenázy sa po ciprofloxacíne hlásili hemolytické reakcie. U týchto pacientov sa ciprofloxacín nemá používať, pokiaľ potenciálny prospech nepreváži možné riziká. V takomto prípade sa má monitorovať potenciálny výskyt hemolýzy.


Rezistencia

Počas alebo po liečbe ciprofloxacínom možno izolovať baktérie, ktoré vykazujú rezistenciu na ciprofloxacín, s klinicky zjavnou superinfekciou alebo bez nej. Počas predĺženého trvania liečby a pri liečbe nemocničných infekcií a/alebo infekcií spôsobených kmeňmi Staphylococcus a Pseudomonas species je možné významné riziko selekcie baktérií rezistentných na ciprofloxacín.


Cytochróm P450

Ciprofloxacín inhibuje CYP1A2, a preto môže zvýšiť sérovú koncentráciu súbežne podávaných liečiv metabolizovaných týmto enzýmom (napr. teofylínu, klozapínu, ropinirolu, tizanidínu). Súbežné podávanie ciprofloxacínu a tizanidínu je kontraindikované. Preto sa musia u pacientov užívajúcich tieto liečivá súbežne s ciprofloxacínom dôkladne sledovať klinické znaky predávkovania a môže byť potrebné stanovenie koncentrácie v sére (napr. teofylínu) (pozri časť 4.5).


Metotrexát

Súbežné užívanie ciprofloxacínu s metotrexátom sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Interakcia s testami

In-vitro aktivita ciprofloxacínu proti Mycobacterium tuberculosis môže dávať negatívne falošné výsledky mikrobiologických testov na vzorkách pacientov súčasne užívajúcich ciprofloxacín.


Reakcia v mieste vpichu

Pri intravenóznom podávaní ciprofloxacínu sa hlásili lokálne reakcie v mieste intravenózneho podania. Tieto reakcie sú častejšie, ak je doba infúzie 30 minút alebo kratšia. Môžu sa prejavovať ako lokálne kožné reakcie, ktoré rýchlo ustúpia po ukončení infúzie. Ďalšie intravenózne podávanie nie je kontraindikované, pokiaľ sa tieto reakcie neobnovia alebo nezhoršia.


Záťaž spôsobená chloridom sodným

Ciprofloxacin Kabi obsahuje 15,1 mmol (347 mg) sodíka v 100 ml infúzneho roztoku.

U pacientov, u ktorých je príjem sodíka predmetom lekárskeho záujmu (pacienti s kongestívnym zlyhaním srdca, obličkovým zlyhaním, nefrotickým syndrómom atď.) sa má zobrať do úvahy dodatočná záťaž sodíkom.


 1. Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na ciprofloxacín:


Probenecid


Probenecid ovplyvňuje vylučovanie ciprofloxacínu obličkami. Súbežné podávanie probenecidu a ciprofloxacínu zvyšuje koncentrácie ciprofloxacínu v sére.


Účinky ciprofloxacínu na iné lieky:


Tizanidín


Tizanidín sa nesmie podávať spolu s ciprofloxacínom (pozri časť 4.3). V klinickej štúdii so zdravými jedincami došlo k zvýšeniu sérovej koncentrácie tizanidínu (zvýšenie hodnoty Cmax 7-násobné, rozsah: 4 až 21-násobné; zvýšenie hodnoty AUC: 10-násobné, rozsah: 6 až 24-násobné) pri súbežnom podávaní s ciprofloxacínom. Zvýšená sérová koncentrácia tizanidínu súvisí so zosilneným hypotenzným a sedatívnym účinkom.


Metotrexát


Transport metotrexátu tubulami obličiek môže byť inhibovaný súbežným podaním ciprofloxacínu, čo môže viesť k zvýšeniu hladín metotrexátu v plazme a zvýšenému riziku toxických reakcií v súvislosti s metotrexátom. Súbežné používanie sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Teofylín


Súbežné podávanie ciprofloxacínu a teofylínu môže spôsobovať nežiaduce zvýšenie koncentrácie teofylínu v sére. To môže viesť k vedľajším účinkom vyvolaným teofylínom, ktoré môžu byť zriedkavo život ohrozujúce alebo smrteľné. Pri kombinácii sa má koncentrácia teofylínu v sére kontrolovať a ak je potrebné, dávka teofylínu sa má znížiť (pozri časť 4.4).


Iné deriváty xantínu

Pri súbežnom podávaní ciprofloxacínu a kofeínu alebo pentoxifylínu (oxpentifylínu) sa hlásili zvýšené koncentrácie týchto derivátov xantínu v sére.


Fenytoín

Súbežné podávanie ciprofloxacínu a fenytoínu môže spôsobiť zvýšenie alebo zníženie hladín fenytoínu v sére, a preto sa odporúča monitorovanie hladín liečiva.


Perorálne antikoagulanciá


Súbežné podávanie ciprofloxacínu s warfarínom môže umocniť jeho antikoagulačné účinky. U pacientov dostávajúcich antibakteriálne liečivá, vrátane fluorochinolónov, je veľa hlásení o zvýšeniach aktivity perorálneho antikoagulancia. Riziko môže kolísať v závislosti od danej infekcie, veku a celkového stavu pacienta, a preto je obtiažne vyhodnotiť príspevok fluorochinolónov na zvýšenie INR (medzinárodný normalizovaný pomer). Odporúča sa časté monitorovanie INR počas a krátko po súbežnom podávaní ciprofloxacínu a perorálneho antikoagulancia.


Ropinirol


V klinickej štúdii bolo preukázané, že súbežné používanie ropinirolu s ciprofloxacínom, stredne silným inhibítorom izoenzýmu CYP450 1A2, spôsobuje zvýšenie Cmaxa AUC ropinirolu o 60 % respektíve 84 %. Počas a krátko po súbežnom podávaní s ciprofloxacínom sa odporúča kontrola vedľajších účinkov súvisiacich s ropinirolom a náležitá úprava dávky (pozri časť 4.4).


Klozapín


Po súbežnom podávaní 250 mg ciprofloxacínu s klozapínom počas 7 dní sa koncentrácie klozapínu a N-desmetylklozapínu v sére zvýšili o 29 % respektíve 31 %. Počas a krátko po súbežnom podávaní ciprofloxacínu sa odporúča klinický dohľad a náležitá úprava dávkovania klozapínu (pozri časť 4.4).


Lieky, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval


Ciprofloxacin, tak ako ostatné fluorochinolóny, sa majú opatrne používať u pacientov užívajúcich lieky, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (napr. antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy) (pozri časť 4.4.)


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Údaje, ktoré sú dostupné o podávaní ciprofloxacínu gravidným ženám, nenaznačujú žiadnu malformačnú ani feto/neonatálnu toxicitu ciprofloxacínu. Štúdie na zvieratách z hľadiska reprodukčnej toxicity nenaznačujú žiadne priame ani nepriame škodlivé účinky. U juvenilných a prenatálnych zvierat vystavených účinku chinolónov sa pozorovali vplyvy na nezrelú chrupavku. Preto sa nedá vylúčiť, že toto liečivo môže v nezrelom ľudskom organizme/plode zapríčiniť poškodenie chrupavky kĺbov (pozri časť 5.3).

Ako preventívne opatrenie sa odporúča nepoužívať ciprofloxacín počas gravidity.


Laktácia

Ciprofloxacín sa vylučuje do materského mlieka. Z dôvodu potenciálneho rizika poškodenia kĺbov sa ciprofloxacín nemá používať počas laktácie.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ciprofloxacín môže z dôvodu jeho neurologických účinkov ovplyvniť reakčnú dobu. Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť preto zhoršená.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami lieku (ADRs) sú nevoľnosť, hnačka, vracanie, prechodné zvýšenie hladiny transamináz, vyrážky a reakcie v mieste injekcie a infúzie.


Nežiaduce reakcie lieku získané z klinických štúdií a počas dohľadu nad liekom po uvedení ciprofloxacínu na trh (perorálna, intravenózna a sekvenčná liečba) zoradené podľa kategórií frekvencie sú uvedené nižšie. Analýza frekvencie zohľadňuje údaje o perorálnom aj intravenóznom podávaní ciprofloxacínu.


Trieda

orgánových

systémov

Časté

1/100 až

<1/10

Menej časté

1/1 000 až

<1/100

Zriedkavé

1/10 000 až

<1/1 000

Veľmi zriedkavé

<1/10 000

Frekvencia nie je známa (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Infekcie

a nákazy


Mykotické

superinfekcie

Kolitída súvisiaca s antibiotikami

(veľmi zriedkavo

môže končiť

smrťou) (pozri

časť 4.4)Poruchy krvi

a

lymfatického

systému


Eozinofília

Leukopénia

Anémia

Neutropénia

Leukocytóza

Trombocytopénia

Trombocytémia

Hemolytická

anémia

Agranulocytóza

Pancytopénia

(život ohrozujúca)

Pokles tvorby

kostnej drene

(život ohrozujúci)


Poruchy

imunitného

systémuAlergická reakcia

Alergický edém /

Angioedém

Anafylaktická

reakcia

Anafylaktický

šok (život

ohrozujúci)

(pozri časť 4.4)

Reakcia podobná sérovej

chorobe


Poruchy

metabolizmu

a výživy


Anorexia

HyperglykémiaPsychické

poruchy


Psychomotorická

hyperaktivita /

nepokoj

Zmätenosť

a dezorientácia

Úzkostná reakcia

Abnormálne sny

Depresia

Halucinácie

Psychotické

reakcie (pozri

časť 4.4)


Poruchy

nervového

systému


Bolesť hlavy

Závrat

Poruchy spánku

Poruchy chuti

Parestézia

a dyzestézia

Hypoestézia

Triaška

Záchvaty

(pozri časť 4.4)

Vertigo

Migréna

Narušená

koordinácia

Poruchy chôdze Poruchy

čuchového

nervu

Intrakraniálna

hypertenzia

Periférna

neuropatia

(pozri

časť 4.4)

Poruchy okaPoruchy zraku

Poruchy

vizuálneho

rozlišovania

farieb


Poruchy ucha

a labyrintuTinitus

Strata sluchu / Zhoršenie sluchuPoruchy

srdca a

srdcovej

činnostiTachykardia


Ventrikulárna

arytmia a torsades de

pointes (hlásenéprevažne u pacientov s rizikovým faktorom predĺženia, predĺženie ECG-QT (pozri časti 4.4 a 4.9)

Poruchy cievVazodilatácia

Hypotenzia

Synkopa

Vaskulitída


Poruchy

dýchacej

sústavy,

hrudníka a

mediastínaDyspnoe (vrátane

astmatického

stavu)Poruchy

Gastrointes-tinálneho traktu

Nevoľnosť

Hnačka

Vracanie

Bolesti tráviaceho traktu a brucha

Dyspepsia

Plynatosť


Pankreatitída


Poruchy

pečene a

žlčových ciest


Zvýšené

transaminázy

Zvýšený bilirubín

Poškodenie

funkcie pečene

Cholestatický

ikterus

Hepatitída

Nekróza pečene (veľmi

zriedkavo

prechádzajúca

do život

ohrozujúceho

zlyhania pečene) (pozri

časť 4.4)


Poruchy kože

a podkožného

tkaniva


Vyrážka

Svrbenie

Urtikária

Reakcie

fotosenzitivity

(pozri časť 4.4)

Petechie,

Multiformný

Erytém,

Nodózny erytém,

Stevensov-

Johnsonov

syndróm

(potenciálne

ohrozujúci

život),

Toxická

epidermálna

nekrolýza

(potenciálne

ohrozujúca

život)


Poruchy

kostrovej

a svalovej

sústavy

a spojivového

tkaniva


Bolesť svalov

a kostí (napr.

bolesť končatín,

bolesť chrbta,

bolesť v hrudi),

Artralgia

Myalgia

Artritída

Zvýšený svalový

tonus a kŕče

Svalová slabosť,

Tendinitída,

Natrhnutie

šľachy (najmä

Achillovej

šľachy) (pozri

časť 4.4),

Exacerbácia

symptómov

myasthenia

gravis (pozri

časť 4.4)


Poruchy

obličiek

a močových

ciest


Poškodenie

funkcie obličiek

Zlyhanie obličiek, Hematúria,

Kryštalúria (pozri

časť 4.4)

Tubulo-intersticiálna nefritídaCelkové

poruchy a

reakcie v

mieste

podania

Reakcie

v mieste

injekcie

a infúzie

(len intra-venózne

podanie)

Asténia

Horúčka

Edém

Potenie

(hyperhidróza)Laboratórne

a funkčné

vyšetrenia


Zvýšenie

alkalickej

fosfatázy v krvi

Abnormálna

hladina protrombínu

Zvýšená amyláza
Nasledujúce nežiaduce účinky v podskupinách pacientov dostávajúcich intravenóznu alebo sekvenčnú (najprv intravenózna a potom perorálna) liečbu sú v kategórii s vyššou frekvenciou:


Časté

Vracanie, prechodný vzostup transamináz, vyrážka

Menej časté

Trombocytopénia, trombocytémia, zmätenosť a dezorientácia, halucinácie,

parestézia a dyzestézia, záchvaty, strata rovnováhy, poruchy zraku,

strata sluchu, tachykardia, vazodilatácia, hypotenzia, prechodné poškodenie

pečene, cholestatický ikterus, zlyhanie obličiek, edém

Zriedkavé

Pancytopénia, útlm činnosti kostnej drene, anafylaktický šok, psychotické

reakcie, migréna, poruchy čuchového nervu, zhoršenie sluchu, vaskulitída,

pankreatitída, nekróza pečene, petechie, natrhnutie šliach


Deti a dospievajúci


Incidencia artropatie uvedená vyššie sa vzťahuje na údaje zhromaždené zo štúdií s dospelými. U detí sa často hlásil výskyt artropatie (pozri tiež 4.4).


 1. Predávkovanie


Hlásilo sa predávkovanie 12 g, ktoré viedlo k miernym symptómom toxicity. Hlásilo sa akútne predávkovanie 16 g, ktoré spôsobovalo akútne zlyhanie obličiek.

Medzi symptómy predávkovania patria závrat, tras, bolesť hlavy, únava, záchvaty, halucinácie, zmätenosť, brušné ťažkosti, poškodenie funkcie obličiek a pečene ako aj kryštalúria a hematúria. Hlásila sa reverzibilná toxicita obličiek.

Okrem rutinnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa odporúča monitorovať funkciu obličiek, ak je potrebné vrátane hodnoty pH a kyslosti moču, aby sa zabránilo vzniku kryštalúrie. Pacienti sa majú udržiavať dobre hydratovaní.

Iba malé množstvo ciprofloxacínu (< 10 %) sa odstráni hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou.

V prípade predávkovania má byť zahájená symptomatická liečba. Z dôvodu možného predĺženia QT intervalu má byť vykonané monitorovanie EKG.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutickáskupina: fluorochinolónové antibiotiká, ATC kód: J01MA02.


Spôsob účinku:


Baktericídny účinok ciprofloxacínu ako fluorochinolónového antibiotika vyplýva z inhibície oboch topoizomeráz typu II (DNA gyrázy) a topoizomerázy IV, ktoré sú potrebné na replikáciu, transkripciu, reparáciu a rekombináciu bakteriálnej DNA.


Farmakodynamické účinky:


Účinnosť závisí najmä od vzťahu medzi maximálnou koncentráciou v sére (Cmax) a minimálnou inhibičnou koncentráciou (MIC) ciprofloxacínu pre bakteriálny patogén a vzťahu medzi plochou pod krivkou (AUC) a MIC.


Mechanizmus rezistencie:


In-vitrorezistencia na ciprofloxacín sa môže sa získať prostredníctvom postupného procesu mutácií cieľového miesta na DNA gyráze aj topoizomeráze IV. Dosiahnutý stupeň skríženej rezistencie medzi ciprofloxacínom a inými fluorochinolónmi je variabilný. Jednotlivé mutácie však nemusia viesť ku klinickej rezistencii, kým mnohostupňové mutácie vo všeobecnosti vyústia do klinickej rezistencie na mnoho alebo všetky liečivá v triede.

Mechanizmy rezistencie založené na nepriepustnosti a/alebo efluxnej pumpe liečiva môžu mať rozličný vplyv na citlivosť na fluorochinolóny, čo závisí od fyziologicko-chemických vlastností rôznych liečiv v triede a afinity transportných systémov každého liečiva. Všetky in-vitromechanizmy rezistencie sú často pozorované na klinických izolátoch.

Mechanizmy rezistencie, ktoré inaktivujú iné antibiotiká, ako sú permeačné bariéry (bežné u Pseudomonas aeruginosa) a efluxné mechanizmy môžu tiež ovplyvniť citlivosť na ciprofloxacín.

Hlásila sa rezistencia sprostredkovaná plazmidmi kódovaná qnr-génmi.


Spektrum antibakteriálnej aktivity:


Limity citlivosti oddeľujú citlivé kmene od kmeňov so strednou citlivosťou a tieto od rezistentných kmeňov:


Odporúčania EUCAST


Mikroorganizmy

Citlivé

Rezistentné

Enterobacteria

S ≤ 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Pseudomonas

S ≤ 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Acinetobacter

S ≤ 1 mg/l

R > 1 mg/l

Staphylococcus spp.1

S ≤ 1 mg/l

R > 1 mg/l

Haemophilus influenzae a

Moraxella catarrhalis

S ≤ 0,5 mg/l

R > 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

S ≤ 0,03 mg/l

R > 0,06 mg/l

Neisseria meningitidis

S ≤ 0,03 mg/l

R > 0,06 mg/l

Limity citlivosti súvisiace s

nešpecifickými druhmi*

S ≤ 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

1 Staphylococcus spp.- limity citlivosti ciprofloxacínu súvisia s liečbou vysokými dávkami.

* Limity citlivosti súvisiace s nešpecifickými druhmi sa stanovili predovšetkým na základe FK/FD údajov a sú nezávislé od distribúcií MIC špecifických druhov. Používajú sa iba pre druhy, pre ktoré sa nestanovil limit citlivosti pre špecifické druhy a nie pre tie druhy, pri ktorých sa testovanie citlivosti neodporúča.


Prevalencia získanej rezistencie sa môže u vybraných druhov geograficky a s časom meniť a osobitne pri liečbe závažných infekcií je potrebné poznať lokálne charakteristiky o rezistencii. V prípade potreby si treba vyžiadať radu odborníka, ak lokálna prevalencia rezistencie je taká, že je otázna účinnosť minimálne u niektorých typov infekcií.


Skupiny príslušných druhov podľa citlivosti na ciprofloxacín (kmene Streptococcuspozri časť 4.4)


Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Bacillus anthracis (1)

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Aeromonas spp.

Brucella spp.

Citrobacter koseri

Francisella tularensis

Haemophilus ducreyi

Haemophilus influenzae*

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis*

Neisseria meningitidis

Pasteurella spp.

Salmonella spp.*

Shigella spp.*

Vibrio spp.

Yersinia pestis

Anaeróbne mikroorganizmy

Mobiluncus

Iné mikroorganizmy

Chlamydia trachomatis ($)

Chlamydia pneumoniae ($)

Mycoplazma hominis ($)

Mycoplazma pneumoniae ($)

Druhy, pri ktorých získaná rezistencia môže byť problémom

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis ($)

Staphylococcus spp.*(2)

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter baumannii+

Burkholderia cepacia+*

Campylobacter spp.+*

Citrobacter freundii*

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae*

Escherichia coli*

Klebsiella pneumoniae*

Klebsiella oxytoca

Morganella morganii *

Neisseria gonorrhoeae*

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris*

Providencia spp.

Pseudomonas aeruginosa*

Pseudomonas fluorescens

Serratia marcescens*

Anaeróbne mikroorganizmy

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium acnes

Spravidla rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Actinomyces

Enterococcus faecium

Listeria monocytogenes

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Stenotrophomonas maltophilia

Anaeróbne mikroorganizmy

Okrem vyššie uvedených

Iné mikroorganizmy

Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealitycum

* Klinická účinnosť bola dokázaná pre citlivé izoláty v schválených klinických indikáciách.

+ Miera rezistencie ≥ 50 % v jednej alebo viacerých krajinách EU

($) Prirodzená stredná citlivosť bez prítomnosti získaného mechanizmu rezistencie

(1) Z dôvodu inhalácií spór Bacillus anthracis sa vykonali štúdie experimentálnych infekcií zvierat; tieto štúdie odhalili, že nasadenie antibiotík skoro po expozícii zabraňuje výskytu ochorenia, ak sa liečba zameria na zníženie počtu spór v organizme pod infekčnú dávku.

Odporúčané použitie u ľudí sa zakladá primárne na in-vitro citlivosti a na experimentálnych údajoch na zvieratách spolu s obmedzenými údajmi u ľudí. Dvojmesačná liečba u dospelých s perorálne podávaným ciprofloxacínom v dávke 500 mg dvakrát denne sa považuje za účinnú prevenciu infekcie antraxom u ľudí. Ošetrujúci lekár má zohľadniť národné alebo medzinárodné konsenzuálne dokumenty ohľadom liečby antraxu.

(2) S. aureus rezistentný na meticilín veľmi často vykazuje súbežnú rezistenciu na fluorochinolóny. Miera rezistencie na meticilín je asi 20 až 50 % u všetkých druhov stafylokokov a je zvyčajne vyššia u nemocničných izolátov.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po intravenóznej infúzii ciprofloxacínu sa dosahovali priemerné maximálne koncentrácie v sére na konci infúzie. Farmakokinetika ciprofloxacínu bola lineárna v rozsahu dávok do 400 mg podávaných intravenózne.


Porovnanie farmakokinetických parametrov pre liečebný režim s intravenóznym podávaním dvakrát denne a trikrát denne neposkytlo žiadny dôkaz kumulácie liečiva pre ciprofloxacín a jeho metabolity.


60-minútová intravenózna infúzia 200 mg ciprofloxacínu aj perorálne podávanie 250 mg ciprofloxacínu, obe podávané každých 12 hodín, viedli ku vzniku ekvivalentnej plochy pod krivkou koncentrácie v sére v závislosti od času (AUC).


60-minútová intravenózna infúzia 400 mg ciprofloxacínu podávaná každých 12 hodín bola s ohľadom na AUC biologicky ekvivalentná perorálnej dávke 500 mg podávanej každých 12 hodín.


Intravenózna dávka 400 mg podávaná počas 60 minút každých 12 hodín viedla k hodnote Cmaxpodobnej tej, ktorá sa pozorovala v prípade perorálnej dávky 750 mg.


60-minútová infúzia 400 mg ciprofloxacínu podávaná každých 8 hodín je ekvivalentná s ohľadom na AUC perorálnej dávke 750 mg podávanej každých 12 hodín.


Distribúcia


Väzba ciprofloxacínu na bielkoviny je nízka (20–30 %). Ciprofloxacín je v plazme prítomný predovšetkým v neionizovanej forme a má rozsiahly objem distribúcie v rovnovážnom stave 2-3 l/kg telesnej hmotnosti. Ciprofloxacín dosahuje vysoké koncentrácie v rôznych tkanivách, ako sú pľúca (epitelová tekutina, alveolárne makrofágy, bioptické tkanivo), v dutinách, zápalových léziách (tekutina pľuzgierov spôsobených španielskou muškou) a v urogenitálnom trakte (moč, prostata, endometrium), kde sa dosahujú celkové koncentrácie prekračujúce koncentrácie v plazme.


Biotransformácia


Hlásili sa nízke koncentrácie štyroch metabolitov, ktoré boli identifikované nasledovne:

desetylénciprofloxacín (M1), sulfociprofloxacín (M2), oxociprofloxacín (M3) a formylciprofloxacín (M4). Metabolity vykazujú in-vitro antimikrobiálnu aktivitu, ale nižšieho stupňa než východisková zlúčenina.


Ciprofloxacín je známym stredným inhibítorom izo-enzýmov CYP 450 1A2.


Eliminácia


Ciprofloxacín sa vylučuje zväčša v nezmenenej forme obličkami a v menšom rozsahu aj stolicou.


Vylučovanie ciprofloxacínu (% z dávky)


Intravenózne podávanie

Moč

Stolica

Ciprofloxacín

61,5

15,2

Metabolity (M1 –M4)

9,5

2,6


Obličkový klírens je v rozmedzí 180-300 ml/kg/hod a celkový telesný klírens je v rozmedzí 480-600 ml/kg/hod. Ciprofloxacín prechádza glomerulárnou filtráciou aj tubulárnou sekréciou. Závažné poškodenie funkcie obličiek vedie k predĺženiu polčasu vylučovania ciprofloxacínu až na 12 hodín.


K neobličkovému klírensu ciprofloxacínu dochádza najmä z dôvodu aktívneho transintestinálneho vylučovania a metabolizmu. 1 % dávky sa vylučuje prostredníctvom žlče. Ciprofloxacín je prítomný v žlči vo vysokých koncentráciách.


Deti a dospievajúci


Farmakokinetické údaje u pediatrických pacientov sú obmedzené.


V štúdii s deťmi neboli Cmaxa AUC závislé od veku (staršie ako jeden rok). Po opakovanom dávkovaní (10 mg/kg/trikrát denne) sa nepozoroval významný nárast Cmaxa AUC.


U 10 detí so závažnou sepsou vo veku menej ako 1 rok bola Cmax6,1 mg/l (rozpätie 4,6–8,3 mg/l) po 1 hodinovej intravenóznej infúzii 10 mg/kg v porovnaní so 7,2 mg/l (rozpätie 4,7–11,8 mg/l) u detí vo veku od 1 do 5 rokov. Hodnoty AUC boli 17,4 mg*hod/l (rozpätie 11,8–32,0 mg*hod/l) a 16,5 mg*hod/l (rozpätie 11,0-23,8 mg*hod/l) v príslušných vekových skupinách.


Tieto hodnoty sa nachádzajú v rámci rozpätia hláseného u dospelých pri terapeutických dávkach. Na základe farmakokinetickej analýzy v populácii pediatrických pacientov s rôznymi infekciami je u detí predpokladaný stredný polčas približne 4-5 hodín a biologická dostupnosť perorálnej suspenzie je v rozpätí od 50 až 80 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií toxicity po jednorazovej dávke, toxicity po opakovanom podávaní, karcinogénneho potenciálu alebo reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Tak ako mnohé iné chinolóny, aj ciprofloxacín je fototoxický na zvieratách pri klinicky významných hladinách expozície. Údaje o fotomutagenicite/fotokarcinogenicite naznačujú slabý fotomutagénny alebo fototumorogénny účinok ciprofloxacínu in-vitro a v štúdiách na zvieratách. Tento účinok bol porovnateľný s inými inhibítormi gyrázy.


Štúdie kĺbovej znášanlivosti

Tak ako sa hlásilo pre iné inhibítory gyrázy, aj ciprofloxacín spôsobuje poškodenie veľkých nosných kĺbov u nedospelých zvierat. Stupeň poškodenia chrupky sa mení podľa veku, druhu a dávky. Poškodenie môže byť obmedzené znížením zaťaženia kĺbov. V štúdiách na dospelých zvieratách (potkany, psy) sa neodhalili žiadne znaky poškodenia chrupiek. V štúdii s mladými psami beagle ciprofloxacín spôsobil závažné kĺbové zmeny pri terapeutických dávkach po dvoch týždňoch liečby, ktoré boli pozorovateľné ešte po 5 mesiacoch.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Kyselina sírová

Hydroxid sodný pre úpravu pH

Voda na injekciu


 1. Inkompatibility


Ciprofloxacin Kabi sa nemôže miešať s roztokmi, ktoré nie sú stabilné pri pH približne 4.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


 1. Čas použiteľnosti


Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, infúzny intravenózny roztok: 24 mesiacov


Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml a Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml, infúzny intravenózny roztok: 24 mesiacov


Z mikrobiologického hľadiska tento liek sa má použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Uchovávajte infúzny vak v prebale dovtedy, kým nie je pripravený na použitie na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte infúznu fľašu vo vonkajšom obale dovtedy, kým nie je pripravený na použitie na ochranu pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Číry, flexibilný polyolefínový vak s hliníkovým prebalom (Excel vaky a Freeflex vaky) alebo polyetylénová fľaša (KabiPac).


Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, infúzny intravenózny roztok:

veľkosť balenia: 1, 5, 10, 12,20, 30 alebo 40 vakov.

1, 5, 10, 12,20, 25, 30 alebo 40 fliaš.


Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml, infúzny intravenózny roztok:

veľkosť balenia: 1, 5, 10,12, 20, 30 alebo 40 vakov

1, 5, 10, 12,20, 25, 30 alebo 40 fliaš.


Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml, infúzny intravenózny roztok:

veľkosť balenia: 1, 5, 10, 12,20, 30 alebo 40 vakov

1, 5, 10,12, 20, 25, 30 alebo 40 fliaš.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

Používajte len číre roztoky a nepoškodené balenia.

Len pre jednorazové použitie.

Akýkoľvek nepoužitý roztok a vak/fľaša sa má adekvátne zlikvidovať v súlade s lokálnymi požiadavkami.

Spotrebovať okamžite po otvorení vaku/fľaše.

Nepripravovať zmesi v sklenených fľašiach.


Ciprofloxacin Kabi je kompatibilný s fyziologickým roztokom, s Ringerovým roztokom, s Ringer laktátovým roztokom, s 50 mg/ml (5 %) alebo 100 mg/ml (10 %) roztokom glukózy a s 50 mg/ml (5 %) roztokom glukózy s 2,25 mg/ml (0,225 %) alebo 4,5 mg/ml (0,45 %) roztokom chloridu sodného. Kompatibilita s týmito roztokmi bola vyskúšaná v oblasti riedenia 1+1 a 1+4, odpovedajúcej koncentrácii ciprofloxacínu od 0,4 do 1 mg/ml. Pokiaľ kompatibilita nie je vyskúšaná, infúzny roztok sa má podávať vždy oddelene (pozri tiež časť 6.2).

Rekonštituovaný roztok sa má pred podaním skontrolovať vizuálne na prítomnosť okom viditeľných častíc a zmeny farby pred podaním. Rekonštituovaný roztok je číry a bezfarebný.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml: 42/0159/07-S

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml: 42/0160/07-S

Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml: 42/0161/07-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


30.4.2007/30.11.2011


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013


19Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml