+ ipil.sk

Ciprofloxacin VULM 2 mg/mlPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2012/07305


Písomná informácia pre používateľa


Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml

Infúzny roztok

Ciprofloxacín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml

3. Ako používať Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml a na čo sa používa

Ciprofloxacin VULM je antibiotikum patriace do skupiny fluorochinolónov. Liečivo je ciprofloxacín. Ciprofloxacín účinkuje usmrcovaním baktérií, ktoré spôsobujú infekcie. Účinkuje iba na určité kmene baktérií.


Dospelí


Infúzny roztok Ciprofloxacin VULM sa používa u dospelých na liečbu nasledujúcich bakteriálnych infekcií:


 • infekcie dýchacích ciest

 • dlhotrvajúce alebo opakované infekcie ucha alebo prínosových dutín

 • infekcie močových ciest

 • infekcie semenníkov

 • infekcie pohlavných orgánov u žien

 • infekcie tráviaceho traktu a vnútrobrušné infekcie

 • infekcie kože a mäkkých tkanív

 • infekcie kostí a kĺbov

 • na liečbu infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia)

 • na prevenciu infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia)

 • na prevenciu infekcie spôsobenej baktériou Neisseria meningitidis

 • vdýchnutie snete slezinnej (antraxu)


Ak máte ťažkú infekciu alebo takú, ktorá je spôsobená viac ako jedným typom baktérií, môžete dostávať okrem Ciprofloxacinu VULM ďalšiu antibiotickú liečbu.


Deti a dospievajúci


Infúzny roztok Ciprofloxacin VULM sa používa u detí a dospievajúcich na liečbu nasledujúcich bakteriálnych infekcií:


 • pľúcne a prieduškové infekcie u detí a dospievajúcich s cystickou fibrózou

 • komplikované infekcie močových ciest vrátane infekcií, ktoré sa dostali až do obličiek (pyelonefritída)

 • vdýchnutie snete slezinnej (antraxu)


Ak lekár rozhodne, že je to nevyhnutné Ciprofloxacin VULM sa môže použiť aj na liečbu iných špecifických ťažkých infekcií u detí a dospievajúcich.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml


Nepoužívajte Ciprofloxacin VULM:

 • ak ste alergický (precitlivený) na ciprofloxacín, na iné chinolónové liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak užívate tizanidín (pozri časť 2: Iné lieky a Ciprofloxacin VULM)


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete používať Ciprofloxacin VULM, ak:


 • ste niekedy mali problémy s obličkami (vašu liečbu môže byť potrebné upraviť)

 • máte epilepsiu alebo iné neurologické stavy

 • ste mali v minulosti problémy so šľachami počas predchádzajúcej liečby antibiotikami, ako je napríklad Ciprofloxacin VULM

 • máte myasténiu gravis (typ svalovej slabosti)

 • sa u vás niekedy vyskytli abnormálne srdcové rytmy (arytmie)

 • máte vrodené alebo sa vyskytuje vo vašej rodine predĺženie QT intervalu
  (vidieť na EKG, záznam elektrickej aktivity srdca)

 • máte nerovnováhu solí v krvi (najmä nízku hladinu draslíka alebo horčíka)

 • máte veľmi pomalý srdcový rytmus (tzv. "Bradykardiu")

 • máte slabé srdce (srdcové zlyhanie)

 • ste prekonali srdcový infarkt (infarkt myokardu)

 • ste žena alebo starší pacient alebo užívate iné lieky, ktoré majú za následok abnormálne zmeny EKG (pozri časť 2: Iné lieky a Ciprofloxacin VULM)


Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa počasliečby Ciprofloxacinom VULMvyskytne čokoľvek z nasledovného. Váš lekár rozhodne, či je potrebné liečbu Ciprofloxacinom VULM ukončiť:


 • Závažná, náhla alergická reakcia (anafylaktická reakcia/šok, angioedém). Aj pri prvej dávke existuje malá pravdepodobnosť výskytu závažných alergických reakcií s nasledovnými príznakmi: tlak v hrudi, pocit závratu, napínanie na vracanie, mdloba alebo závrat pri vstávaní. V takomto prípade to okamžite povedzte svojmu lekárovi, pretože podávanie Ciprofloxacinu VULM sa musí ukončiť.


 • Občas sa môže vyskytnúť bolesť a opuch kĺbov a zápal šliach, najmä ak ste starší a zároveň sa liečite kortikosteroidmi. Pri prvom znaku akejkoľvek bolesti alebo akéhokoľvek zápalu je nutné ukončiť podávanie Ciprofloxacinu VULM a bolestivé miesto nechať odpočívať. Vyhýbajte sa akejkoľvek telesnej aktivite, pretože to môže zvyšovať riziko natrhnutia šliach.


 • Ak máte epilepsiu alebo iné neurologické stavy, ako je nedokrvenosť mozgu alebo mozgová mŕtvica, môžu sa u vás vyskytnúť vedľajšie účinky súvisiace s centrálnym nervovým systémom. Ak sa tak stane, prestaňte používať Ciprofloxacin VULM a okamžite vyhľadajte lekára.


 • Pri prvom použití sa môžu vyskytnúť psychiatrické reakcie. Ak máte depresiu alebo psychózu, vaše príznaky sa môžu počas liečby Ciprofloxacinom VULM zhoršiť. Ak sa tak stane, prestaňte používať Ciprofloxacin VULM a okamžite vyhľadajte lekára.


 • Môžu sa u vás vyskytnúť príznaky neuropatie, ako je bolesť, pálenie, brnenie, strata citlivosti a/alebo slabosť. Ak sa tak stane, prestaňte používať Ciprofloxacin VULM a okamžite vyhľadajte lekára.


 • Počas užívania antibiotík vrátane Ciprofloxacinu VULM alebo aj niekoľko týždňov po ich vysadení sa môže objaviť hnačka. Ak sa stane závažnou alebo pretrváva alebo ak si všimnete, že vaša stolica obsahuje krv alebo hlien, okamžite to oznámte svojmu lekárovi. Liečba sa musí okamžite ukončiť, pretože to môže ohrozovať život. Neužívajte lieky, ktoré zastavujú alebo spomaľujú pohyb čriev.


 • Ak musíte poskytnúť vzorku krvi alebo moču, povedzte lekárovi alebo pracovníkovi laboratória, že používate Ciprofloxacin VULM.


 • Ciprofloxacin VULM môže spôsobovať poškodenie pečene. Ak spozorujete akékoľvek príznaky, ako napríklad stratu chuti do jedla, žltačku (žltnutie pokožky), tmavý moč, svrbenie alebo citlivosť žalúdka, podávanie lieku sa musí okamžite ukončiť.


 • Ciprofloxacin VULM môže spôsobovať zníženie počtu bielych krviniek a vaša odolnosť voči infekciám môže byť znížená. Ak sa u vás vyskytne infekcia s príznakmi ako je horúčka a závažné zhoršenie celkového zdravotného stavu alebo horúčka s lokálnymi príznakmi infekcie, ako je bolesť v hrdle, hrtane, ústach alebo močové ťažkosti, mali by ste okamžite vyhľadať lekára. Vykoná sa krvný test na zistenie možného zníženia počtu bielych krviniek (agranulocytóza). Je dôležité informovať lekára o tom, aký liek užívate.


 • Ak sa u vás alebo u člena vašej rodiny vyskytol nedostatok glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD), povedzte to svojmu lekárovi, pretože po ciprofloxacíne môže vzniknúť riziko anémie.


 • Vaša pokožka bude pri liečbe Ciprofloxacinom VULM citlivejšia na slnečné svetlo alebo ultrafialové (UV) svetlo. Vyhýbajte sa silnému slnečnému svetlu alebo umelému ultrafialovému svetlu, ako je solárium.


Iné lieky a Ciprofloxacin VULM


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nepoužívajte Ciprofloxacin VULM spolu s tizanidínom, pretože to môže spôsobovať vedľajšie účinky, ako je nízky krvný tlak a ospalosť (pozri časť 2: Nepoužívajte Ciprofloxacin VULM).


O nasledovných liekoch je známe, že v tele vzájomne reagujú s Ciprofloxacinom VULM. Používanie Ciprofloxacinu VULM spolu s týmito liekmi môže ovplyvniť liečebný účinok týchto liekov. Môže takisto zvyšovať pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:

 • lieky, ktoré môžu zmeniť váš srdcový rytmus: lieky, ktoré patria do skupiny antiarytmík (napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid, amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid)

 • tricyklické antidepresíva, niektoré antipsychotiká

 • makrolidy (antimikrobiálne látky)

 • warfarín alebo iné perorálne antikoagulanciá (na zriedenie krvi)

 • probenecid (na liečbu pakostnice)

 • metotrexát (na liečbu niektorých typov rakoviny, psoriázy, reumatickej artritídy)

 • teofylín (na liečbu problémov s dýchaním)

 • tizanidín (na liečbu svalových kŕčov pri skleróze multiplex)

 • klozapín (liek proti psychózam) alebo iné antipsychotiká

 • ropinirol (na liečbu Parkinsonovej choroby)

 • fenytoín (na liečbu epilepsie)


Ciprofloxacin VULM môže zvyšovať hladiny nasledovných liekov v krvi:


 • pentoxifylín (na liečbu porúch krvného obehu)

 • kofeín


Ciprofloxacin VULMa jedlo a nápoje

Jedlo a nápoje neovplyvňujú liečbu Ciprofloxacinom VULM.


Tehotenstvo a dojčenie

Ciprofloxacin VULM sa počas tehotenstva neodporúča používať. Ak plánujete otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi.


Nepoužívajte Ciprofloxacin VULM počas dojčenia, pretože ciprofloxacín sa vylučuje do materského mlieka a môže byť škodlivý pre vaše dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ciprofloxacin VULM môže znížiť ostražitosť. Môžu sa vyskytnúť niektoré neurologické vedľajšie účinky. Preto sa pred vedením vozidla alebo obsluhovaním strojov uistite, že viete, ako reagujete na Ciprofloxacin VULM. Ak máte pochybnosti, povedzte to svojmu lekárovi.


Ciprofloxacin VULM2 mg/ml obsahuje sodík ( to je potrebné vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


50 ml infúzneho roztoku obsahuje 7,7 mmol (177 mg) sodíka (ako chlorid)

100 ml infúzneho roztoku obsahuje 15,4 mmol (354 mg) sodíka (ako chlorid)

200 ml infúzneho roztoku obsahuje 30,8 mmol (708 mg) sodíka (ako chlorid)


3. Ako používať Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Používanie lieku bude závisieť od typu infekcie, ktorú máte a jej závažnosti. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak máte problémy s obličkami, povedzte to svojmu lekárovi, pretože môže byť potrebné upraviť vašu dávku.


Liečba zvyčajne trvá 5 až 21 dní, ale pri závažných infekciách môže trvať dlhšie.


Lekár vám podá každú dávku pomalou infúziou cez žilu do krvného riečiska. U detí je trvanie infúzie 60 minút. U dospelých pacientov je doba infúzie 60 minút pre 400 mg Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml a 30 minút pre 200 mg Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml. Pomalé podávanie infúzie pomáha zabrániť výskytu okamžitých vedľajších účinkov.


Počas užívania lieku nezabudnite piť dostatočné množstvo tekutín.


Ak prestanete používať Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml


Je dôležité dokončiť celý liečebný cyklus, a to aj v prípade, ak sa po niekoľkých dňoch začnete cítiť lepšie. Ak prestanete používať tento liek príliš skoro, infekcia sa nemusí úplne vyliečiť a príznaky infekcie sa môžu vrátiť alebo zhoršiť. Môže sa u vás tiež rozvinúť odolnosť baktérií voči tomuto antibiotiku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u 1 až 10 ľudí zo 100):


 • nevoľnosť, hnačka, vracanie

 • bolesť kĺbov u detí

 • lokálna reakcia v mieste vpichu, vyrážky

 • dočasne zvýšené množstvo látok v krvi (transaminázy)


Menej časté vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u 1 až 10 ľudí z 1000):


 • plesňové superinfekcie

 • vysoká koncentrácia eozinofilov, druh bielych krviniek, zvýšenie alebo zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytov)

 • strata chuti do jedla (anorexia)

 • hyperaktivita, nepokoj, zmätenosť, dezorientácia, halucinácie

 • bolesť hlavy, závrat, problémy so spaním, poruchy chuti, mravčenie, neobvyklá citlivosť na zmyslové podnety, záchvaty kŕčov (pozri časť 2 Upozornenia a opatrenia), porucha rovnováhy

 • problémy so zrakom

 • strata sluchu

 • rýchly srdcový rytmus (tachykardia)

 • rozšírenie krvných ciev (vazodilatácia), nízky krvný tlak

 • bolesť žalúdka, problémy s trávením ako žalúdočné ťažkosti (dyspepsia/pálenie záhy), vetry

 • poruchy pečene, zvýšené množstvo určitej látky v krvi (bilirubínu), žltačka (cholestatický ikterus)

 • bolesť kĺbov u dospelých

 • zhoršená činnosť obličiek, zlyhanie obličiek

 • bolesť vo svaloch a kostiach, pocit choroby (asténia), horúčka, zadržiavanie tekutín

 • zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi (určitá zložka v krvi)


Zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u 1 až 10 ľudí z 10 000):


 • zápal čriev (kolitída) súvisiaci s užívaním antibiotika (v zriedkavých prípadoch môže končiť smrťou) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), zmeny počtu krviniek (leukopénia, leukocytóza, neutropénia, anémia), pokles počtu červených a bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia), ktorý môže byť smrteľný, útlm činnosti kostnej drene, ktorý môže byť takisto smrteľný (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)

 • alergická reakcia, alergický opuch (edém), rýchly opuch pokožky a slizníc (angioedém), závažná alergická reakcia (anafylaktický šok), ktorá môže ohroziť život (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)

 • zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia)

 • úzkostná reakcia, abnormálne sny, depresia, duševné poruchy (psychotické reakcie) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)

 • znížená citlivosť pokožky, tras, migréna, porucha čuchového zmyslu (olfaktorické poruchy)

 • pískanie v ušiach, zhoršenie sluchu

 • mdloba, zápal krvných ciev (vaskulitída)

 • dýchavičnosť vrátane astmatických príznakov

 • pankreatitída

 • zápal pečene, odumieranie pečeňových buniek (nekróza pečene) veľmi zriedkavo vedúca k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene

 • citlivosť na svetlo (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), malé, bodkovité podkožné krvácanie (petechie)

 • bolesť svalov, zápal kĺbov, zvýšený svalový tonus, svalové kŕče, natrhnutie šľachy – najmä veľkej šľachy na zadnej časti členka (Achillova šľacha) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)

 • krv v moči, kryštáliky v moči, zápal močových ciest

 • nadmerné potenie

 • abnormálne hladiny faktora zrážanlivosti (protrombín), zvýšené hladiny enzýmu amylázy


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(pravdepodobne sa vyskytnú u menej ako 1 človeka z 10 000):


 • špeciálny typ poklesu počtu červených krviniek (hemolytická anémia); nebezpečný pokles určitého typu bielych krviniek (agranulocytóza)

 • závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia, anafylaktický šok, sérová choroba), ktorá môže končiť smrťou (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)

 • poruchy koordinácie, vratká chôdza (porucha chôdze), tlak na mozog (intrakraniálny tlak)

 • poruchy vizuálneho rozlišovania farieb

 • rôzne kožné výsevy alebo vyrážky (napríklad potenciálne fatálny Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza)

 • svalová slabosť, zápal šliach, zhoršenie symptómov myasténie gravis (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)


Frekvencia nie je známa (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)


 • problémy súvisiace s nervovým systémom, ako napríklad bolesť, pálenie, brnenie, strata citlivosti a/alebo slabosť v končatinách

 • neobvykle rýchly srdcový rytmus, nepravidelný život ohrozujúci srdcový rytmus, zmena srdcového rytmu (tzv. "predĺženie QT intervalu", vidieť na EKG, elektrická aktivita srdca)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml


Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na etikete alebo škatuľke za označením „EXP:“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že nie je číry, plávajú v ňom častice alebo sú prítomné kryštály.


Liek je určený na jednorazové použitie a mal by byť spotrebovaný ihneď po prvom otvorení.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml obsahuje


Liečivo je ciprofloxacín.

Jedna 50 ml infúzna fľaša obsahuje 100 mg ciprofloxacínu.

Jedna 100 ml infúzna fľaša obsahuje 200 mg ciprofloxacínu.

Jedna 200 ml infúzna fľaša obsahuje 400 mg ciprofloxacínu.


Ďalšie zložky sú chlorid sodný, kyselina mliečna, kyselina chlorovodíková, voda na injekciu.


Ako vyzerá Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml a obsah balenia


Číry, bezfarebný alebo slabožltý roztok bez viditeľných častícv bezfarebnej sklenenej infúznej fľaši, hydrolytická trieda II, s gumenou zátkou, hliníkovým uzáverom, etiketou, papierovou škatuľkou, písomnou informáciou pre používateľa.


Veľkosť balenia: 50 ml, 100 ml alebo 200 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

VULM SK s.r.o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

hameln rds a.s., Horná 36, 900 01 Modra, Slovenská republika

Medicproduct, a.s., Kpt. Nálepku 2, 082 71 Lipany, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.


Lekárske rady/poučenia


Antibiotiká sa používajú na liečbu bakteriálnych infekcií. Sú neúčinné proti vírusovým infekciám.

Ak vám lekár predpísal antibiotiká, potrebujete ich presne na vaše súčasné ochorenie.

Napriek podávaniu antibiotík môžu niektoré baktérie prežiť alebo sa rozmnožovať. Tento fenomén sa nazýva rezistencia: liečba niektorými antibiotikami sa stáva neúčinnou.

Nesprávne používanie antibiotík zvyšuje rezistenciu. Môžete dokonca pomôcť baktériám získať rezistenciu, a tým oneskoriť vaše vyliečenie alebo znížiť účinnosť antibiotika, ak nebudete dostatočne dodržiavať:

 • dávkovanie

 • dávkovací režim

 • dĺžku liečby


Z tohto dôvodu je nutné na zachovanie účinnosti tohto lieku:

1 – Používať antibiotiká iba ak ich lekár predpíše.

2 – Striktne dodržiavať pokyny.

3 – Bez lekárskeho predpisu nepoužívať znovu antibiotikum, a to ani vtedy, ak chcete liečiť podobné

ochorenie.

4 – Nikdy nepodávať svoje antibiotikum inej osobe; nemusí byť vhodné pre jej/jeho ochorenie.

5 – Po ukončení liečby vrátiť všetky nespotrebované lieky do lekárne, aby sa zaručila ich správna likvidácia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov


Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml sa musí podávať prostredníctvom intravenóznej infúzie. U detí je trvanie infúzie 60 minút. U dospelých pacientov je doba infúzie 60 minút pre 400 mg Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml a 30 minút pre 200 mg Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml. Pomalá infúzia do veľkej žily obmedzí na minimum nepohodlie pacienta a zníži riziko podráždenia žily. Infúzny roztok sa môže podávať infúzne buď priamo, alebo po zmiešaní s inými kompatibilnými infúznymi roztokmi.


Ak sa nepotvrdila kompatibilita s inými infúznymi roztokmi alebo liekmi, infúzny roztok sa musí vždy podávať samostatne. Vizuálne znaky inkompatibility sú napríklad zrážanie, zákal a zmena sfarbenia.


Inkompatibilita sa prejavuje pri všetkých infúznych roztokoch a liekoch, ktoré sú fyzikálne alebo chemicky nestabilné pri hodnote pH roztoku (napríklad penicilín, heparínové roztoky), najmä v kombinácii s roztokmi upravenými na alkalickú hodnotu pH (pH infúznych roztokov ciprofloxacínu: 3,9–4,5).


Po intravenóznom začatí liečby môže liečba pokračovať aj perorálne.


8Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2012/07305

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml

Infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo: ciprofloxacinum 2 mg v 1 ml infúzneho roztoku


Jedna 50 ml infúzna fľaša obsahuje 100 mg ciprofloxacinum.

Jedna 100 ml infúzna fľaša obsahuje 200 mg ciprofloxacinum.

Jedna 200 ml infúzna fľaša obsahuje 400 mg ciprofloxacinum.


Pomocná látka so známym účinkom:

50 ml infúzneho roztoku obsahuje 7,7 mmol (177 mg) sodíka (ako chlorid)

100 ml infúzneho roztoku obsahuje 15,4 mmol (354 mg) sodíka (ako chlorid)

200 ml infúzneho roztoku obsahuje 30,8 mmol (708 mg) sodíka (ako chlorid)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok.

Číry bezfarebný alebo slabožltý roztok bez viditeľných častíc.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Infúzny roztok Ciprofloxacin VULM je indikovaný na liečbu nasledovných infekcií (pozri časť 4.4 a 5.1).Pred začatím liečby je potrebné venovať osobitnú pozornosť dostupným informáciám o rezistencii na ciprofloxacín.


Je potrebné zohľadniť oficiálne odporúčania, týkajúce sa náležitého použitia antibakteriálnych látok.


Dospelí


 • Infekcie dolných dýchacích ciest spôsobené gramnegatívnymi baktériami:

- exacerbácie chronického obštrukčného ochorenia pľúc

- infekcie priedušiek a pľúc pri cystickej fibróze alebo pri bronchiektázii

- zápal pľúc


 • Chronický hnisavý zápal stredného ucha


 • Akútna exacerbácia chronickej sínusitídy, najmä ak je spôsobená gramnegatívnymi baktériami


 • Infekcie močových ciest


 • Epididymoorchitída vrátane prípadov vyvolaných Neisseria gonorrhoeae


 • Zápalové ochorenie panvy vrátane prípadov vyvolaných Neisseria gonorrhoeae

Ak sa u vyššie uvedených infekcií pohlavného traktu predpokladá alebo je známe, že sú spôsobené

Neisseria gonorrhoeae,je obzvlášť dôležité získať miestne informácie o prevalencii rezistencie na

ciprofloxacín a potvrdiť citlivosť na základe laboratórnych testov.


 • Infekcie gastrointestinálneho traktu (napr. hnačka cestovateľov)


 • Intraabdominálne infekcie


 • Infekcie kože a mäkkých tkanív spôsobené gramnegatívnymi baktériami


 • Malígny zápal vonkajšieho ucha


 • Infekcie kostí a kĺbov


 • Liečba infekcií u pacientov s neutropéniou


 • Profylaxia infekcií u pacientov s neutropéniou


 • Inhalačný antrax (poexpozičná profylaxia a následná liečba)


Pediatrická populácia


 • Infekcie priedušiek a pľúc pri cystickej fibróze spôsobené Pseudomonas aeruginosa

 • Komplikované infekcie močových ciest a pyelonefritída

 • Inhalačný antrax (poexpozičná profylaxia a následná liečba)


Ak sa to považuje za nevyhnutné, ciprofloxacín možno u detí a dospievajúcich použiť aj na liečbu ťažkých infekcií.


Liečbu majú začínať iba lekári so skúsenosťami s liečbou cystickej fibrózy a/alebo závažných infekcií u detí a dospievajúcich (pozri časti 4.4 a 5.1).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávkovanie sa určuje podľa indikácie, závažnosti a miesta infekcie, citlivosti mikroorganizmu (mikroorganizmov) spôsobujúceho ochorenie na ciprofloxacín, funkcie obličiek pacienta a u detí a dospievajúcich podľa telesnej hmotnosti.

Dĺžka liečby závisí od závažnosti ochorenia a klinického a mikrobiologického priebehu ochorenia.

Liečba infekcií spôsobená určitou baktériou (napr. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter aleboStafylococci) si môže vyžadovať vyššie dávky ciprofloxacínu a súbežne podávanie inej vhodnej antibakteriálnej látky (látok).


Po intravenóznom začatí liečby sa liečba môže zmeniť na perorálnu s tabletami alebo suspenziou, ak je to klinicky indikované na základe uváženia lekára. Intravenózna liečba má čo najskôr pokračovať perorálnou liečbou.

V ťažkých prípadoch alebo ak pacient nemôže užívať tablety (napr. pacienti na enterálnej výžive), sa odporúča začať liečbu s intravenóznym ciprofloxacínom, až kým nie je možný prechod na perorálne podanie.


Liečba niektorých infekcií (napr. zápalové ochorenie panvy, intraabdominálne infekcie, infekcie u pacientov s neutropéniou a infekcie kostí a kĺbov) si môžu vyžadovať súbežné podávanie s inými vhodnými antibakteriálnymi látkami v závislosti od prítomných patogénov.


Dospelí


Indikácie

Denná dávka v mg

Celková dĺžka liečby (vrátane zmeny na perorálnu liečbu hneď ako je to možné)

Infekcie dolných dýchacích ciest

400 mg dvakrát až 400 mg trikrát denne

7 až 14 dní


Infekcie horných dýchacích ciest

Akútna exacerbácia chronickej sínusitídy

400 mg dvakrát až 400 mg trikrát denne

7 až 14 dní

Chronický hnisavý zápal stredného ucha


400 mg dvakrát až 400 mg trikrát denne

7 až 14 dní

Malígny zápal vonkajšieho ucha

400 mg trikrát denne

28 dní až 3 mesiace

Infekcie močových ciest

Komplikovaná a nekomplikovaná pyelonefritída

400 mg dvakrát až 400 mg trikrát denne

7 až 21 dní, v niektorých špecifických prípadoch sa môže pokračovať dlhšie než 21 dní (napríklad pri abscesoch)

Prostatitída

400 mg dvakrát až 400 mg trikrát denne

2 až 4 týždne (akútna) (intravenózna liečba nasledovaná perorálnou)

Infekcie pohlavného traktu

Epididymoorchitída a zápalové ochorenia panvy

400 mg dvakrát až 400 mg trikrát denne

aspoň 14 dní

Infekcie gastrointestinálneho traktu a intraabdominálne infekcie

Hnačka spôsobená bakteriálnymi patogénmi vrátane Shigella spp. inými než Shigella dysenteriae typu 1 a empirická liečba ťažkej cestovateľskej hnačky

400 mg dvakrát denne

1 deň

Hnačka spôsobená Shigella dysenteriae typu 1

400 mg dvakrát denne

5 dní

Hnačka spôsobená Vibrio cholerae

400 mg dvakrát denne

3 dni

Týfusová horúčka

400 mg dvakrát denne

7 dní

Intraabdominálne infekcie spôsobené gramnegatívnymi baktériami

400 mg dvakrát až 400 mg trikrát denne

5 až 14 dní

Infekcie kože a mäkkých tkanív


400 mg dvakrát až 400 mg trikrát denne

7 až 14 dní

Infekcie kostí a kĺbov


400 mg dvakrát až 400 mg trikrát denne

max. 3 mesiace

Liečba infekcie alebo profylaxia infekcie u pacientov s neutropéniou.

Ciprofloxacín sa musí podávať súbežne s vhodnými antibakteriálnymi liečivami v súlade s oficiálnymi odporúčaniami..

400 mg dvakrát až 400 mg trikrát denne

Liečba má pokračovať počas celej doby neutropénie

Poexpozičná profylaxia a následná liečba inhalačného antraxu u osôb, vyžadujúcich parenterálnu liečbu.

Podávanie lieku sa musí začať čo najskôr po podozrení alebo po potvrdení expozície.

400 mg dvakrát denne

60 dní od potvrdenia expozície Bacillus anthracis


Pediatrická populácia


Indikácia

Denná dávka v mg

Celková dĺžka liečby (vrátane zmeny na perorálnu liečbu hneď ako je to možné)

Cystická fibróza


10 mg/kg telesnej hmotnosti trikrát denne, maximálne 400 mg v dávke.

10 až 14 dní

Komplikované infekcie močových ciest a pyelonefritída

6 mg/kg trikrát denne až 10 mg/kg telesnej hmotnosti trikrát denne, maximálne 400 mg v dávke.

10 až 21 dní

Poexpozičná liečba inhalačného antraxu u osôb, vyžadujúcich parenterálnu liečbu.

Podávanie lieku sa musí začať čo najskôr po podozrení alebo po potvrdení expozície.

10 mg/kg dvakrát denne až 15 mg/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne, maximálne 400 mg v dávke.

60 dní od potvrdenia expozície Bacillus anthracis

Iné ťažké infekcie

10 mg/kg telesnej hmotnosti trikrát denne, maximálne 400 mg v jednej dávke.

Podľa druhu infekcie


Geriatrickí pacienti

Geriatrickým pacientom sa musí podávať určená dávka v závislosti od závažnosti ochorenia a klírensu kreatinínu pacienta.


Poškodenie funkcie obličiek a pečene


Odporúčané začiatočné a udržiavacie dávky pre pacientov s poškodením funkcie obličiek:
Klírens kreatinínu
[ml/min./1,73 m
2]

Kreatinín v sére
[µmol/l]

Intravenózna dávka
[mg]

> 60

< 124

Pozri obvyklé dávkovanie.

30–60

124 až 168

200 až 400 mg každých 12 h

< 30

> 169

200 až 400 mg každých 24 h

Hemodialyzovaní pacienti

> 169

200 až 400 mg každých 24 h (po dialýze)

Peritoneálne dialyzovaní pacienti

> 169

200 až 400 mg každých 24 h


U pacientov s poškodením funkcie pečene sa nevyžaduje žiadna úprava dávky.


Dávkovanie u detí s poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene sa neskúmalo.


Spôsob podávania


Ciprofloxacin VULM sa musí pred použitím vizuálne skontrolovať. Ak je zakalený, nesmie sa použiť.


Ciprofloxacín sa musí podávať prostredníctvom intravenóznej infúzie. U detí je trvanie infúzie 60 minút.

U dospelých pacientov je doba infúzie 60 minút pre 400 mg Ciprofloxacin VULM a 30 minút pre 200 mg Ciprofloxacin VULM.

Pomalá infúzia do veľkej žily obmedzí na minimum nepohodlie pacienta a zníži riziko podráždenia žily.

Infúzny roztok sa môže podávať infúzne buď priamo, alebo po zmiešaní s inými kompatibilnými infúznymi roztokmi (pozri časť 6.2).


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na ciprofloxacín, iné chinolóny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 • Súbežné podávanie ciprofloxacínu a tizanidínu (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Závažné infekcie a zmiešané infekcie s grampozitívnymi a anaeróbnymi patogénmi

Ciprofloxacín nie je vhodný na monoterapiu závažných infekcií a infekcií, ktoré môžu byť spôsobené grampozitívnymi alebo anaeróbnymi patogénmi. Pri takýchto infekciách sa ciprofloxacín musí podávať v kombinácii s inými vhodnými antibakteriálnymi látkami.


Streptokokové infekcie (vrátane Streptococcus pneumoniae)

Ciprofloxacín sa neodporúča na liečbu streptokokových infekcií z dôvodu neadekvátnej účinnosti.


Infekcie pohlavného traktu

Epididymoorchitídu a zápalové ochorenia panvy môže spôsobovať Neisseriagonorrhoeae rezistentná na fluorochinolóny. Ciprofloxacín sa má podávať súbežne s iným vhodným antibakteriálnym liečivom, pokiaľ nemožno vylúčiť Neisseriagonorrhoeaerezistentnú na ciprofloxacín. Ak sa po 3 dňoch liečby nedosiahne klinické zlepšenie, liečba sa má prehodnotiť.

Intraabdominálne infekcie

O účinnosti ciprofloxacínu v liečbe intraabdominálnych infekcií po chirurgickom výkone sú obmedzené údaje.


Hnačka cestovateľov

Pri výbere ciprofloxacínu sa musí zohľadniť informácia o rezistencii na ciprofloxacín u príslušných patogénov v navštívenej krajine.


Infekcie kostí a kĺbov

Ciprofloxacín sa musí použiť v kombinácii s inými antibakteriálnymi liečivami podľa záverov mikrobiologickej dokumentácie.


Inhalačný antrax

Použitie u ľudí je založené na údajoch citlivosti in-vitroa na experimentálnych údajoch na zvieratách spolu s obmedzenými údajmi u ľudí. Ošetrujúci lekári musia zohľadniť národné a/alebo medzinárodné konsenzuálne dokumenty ohľadom liečby antraxu.


Pediatrická populácia

Používanie ciprofloxacínu u detí a dospievajúcich musí byť v súlade s dostupnými oficiálnymi odporúčaniami. Liečbu ciprofloxacínom musia začať iba lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou cystickej fibrózy a/alebo závažných infekcií u detí a dospievajúcich.

Ciprofloxacín preukázateľne spôsoboval artropatiu nosných kĺbov juvenilných zvierat. Údaje o bezpečnosti z randomizovanej dvojito zaslepenej štúdie s ciprofloxacínom použitom u detí (ciprofloxacín: n=335, priemerný vek = 6,3 roka; komparátory: n=349, priemerný vek = 6,2 roka; vekový rozsah = 1 až 17 rokov) odhalili výskyt suspektnej artropatie súvisiacej s liekom (rozpoznané z klinických znakov a symptómov súvisiacich s kĺbmi) v deň +42, a to 7,2 % a 4,6 % . Výskyt artropatie súvisiacej s liekom po 1 roku od ukončenia liečby bol 9,0 % a 5,7 %. Postupné zvyšovanie prípadov suspektnej artropatie súvisiacej s liekom nebolo medzi jednotlivými skupinami štatisticky významné. Liečba sa má začať až po dôkladnom vyhodnotení prospechu voči rizikám z dôvodu možných nežiaducich udalostí súvisiacich s kĺbmi a/alebo okolitým tkanivom.


Infekcie priedušiek a pľúc pri cystickej fibróze

Klinické štúdie zahŕňali deti a dospievajúcich vo veku 5 -17 rokov. S liečbou detí vo veku 1 až 5 rokov sú k dispozícii obmedzenejšie skúsenosti.


Komplikované infekcie močových ciest a pyelonefritída

Keď nemožno použiť inú liečbu, musí sa zvážiť liečba infekcií močových ciest ciprofloxacínom. Má byť založená na záveroch mikrobiologickej dokumentácie. Klinické štúdie zahŕňali deti a dospievajúcich vo veku 1-17 rokov.


Iné špecifické závažné infekcie

Môže sa použiť pri iných závažných infekciách v súlade s oficiálnym odporúčaním alebo po dôkladnom vyhodnotení prospechu voči rizikám, keď sa nedajú použiť iné spôsoby liečby, alebo po zlyhaní konvenčnej liečby a keď mikrobiologická dokumentácia môže odôvodniť použitie ciprofloxacínu.

Použitie ciprofloxacínu na liečbu špecifických závažných infekcií iných než tie, ktoré sú uvedené vyššie sa nevyhodnotilo v klinických štúdiách a klinické skúsenosti sú obmedzené. Z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť pri liečbe pacientov s týmito infekciami.


Precitlivenosť

Precitlivenosť a alergické reakcie, vrátane anafylaxie a anafylaktoidných reakcií, sa môžu vyskytnúť po jednorazovej dávke (pozri časť 4.8) a môžu byť život ohrozujúce. Ak sa vyskytne takáto reakcia, ciprofloxacín sa musí vysadiť a vyžaduje sa adekvátna medicínska liečba.


Muskuloskeletálny systém

Ciprofloxacín sa vo všeobecnosti nemá používať u pacientov s anamnézou ochorení/poškodením šliach súvisiacich s liečbou chinolónmi. Napriek tomu možno vo veľmi zriedkavých prípadoch po mikrobiologickom zistení organizmu spôsobujúceho ochorenie a po vyhodnotení pomeru rizík a prínosu ciprofloxacín predpísať týmto pacientom na liečbu niektorých závažných infekcií, najmä v prípade zlyhania štandardnej liečby alebo bakteriálnej rezistencie, keď mikrobiologické údaje môžu odôvodniť použitie ciprofloxacínu.

Pri liečbe ciprofloxacínom sa môže počas prvých 48 hodín vyskytnúť tendinitída a natrhnutie šľachy (najmä Achillovej šľachy), niekedy bilaterálne. Riziko tendinopatie sa môže zvýšiť u starších pacientov alebo u pacientov súbežne liečených kortikosteroidmi (pozri časť 4.8).

Pri akýchkoľvek znakoch tendinitídy (napr. bolestivý opuch, zápal) sa má liečba ciprofloxacínom vysadiť. Postihnutú končatinu treba ušetriť od fyzickej aktivity.

Ciprofloxacín sa má používať opatrne u pacientov s myasténiou gravis (pozri časť 4.8).


Fotosenzitivita

Ciprofloxacín preukázateľne spôsoboval reakcie precitlivenosti na svetlo. Pacientov používajúcich ciprofloxacín treba upozorniť, aby sa počas liečby vyhýbali priamej expozícii silnému slnečnému žiareniu alebo UV žiareniu (pozri časť 4.8).


Centrálny nervový systém

Chinolóny sú známym spúšťačom záchvatov alebo znižujú prah vzniku záchvatov. U pacientov s poruchamiCNS, ktorí majú predispozíciu na vznik záchvatov, sa má ciprofloxacín použiť s opatrnosťou.

V prípade výskytu záchvatov sa musí ciprofloxacín vysadiť (pozri časť 4.8). Po prvom podaní ciprofloxacínu sa môžu dokonca vyskytnúť psychiatrické reakcie. V zriedkavých prípadoch sa môže depresia alebo psychóza rozvinúť do samoohrozujúceho správania. V takýchto prípadoch sa musí ciprofloxacín vysadiť.

U pacientov liečených ciprofloxacínom sa hlásili prípady polyneuropatie (na základe neurologických symptómov, ako je bolesť, pálenie, senzorické poruchy alebo svalová slabosť, samostatne alebo v kombinácii). Ciprofloxacín sa musí vysadiť u pacientov so symptómami neuropatie, zahŕňajúcej bolesť, pálenie, brnenie, stratu citlivosti a/alebo slabosť, aby sa zabránilo vzniku ireverzibilného stavu (pozri časť 4.8).


Ochorenia srdca

Keďže ciprofloxacín súvisí s prípadmi predĺženia intervalu QT, jepotrebné dbaťna zvýšenú opatrnosťpri liečbe geriatrických pacientova žien, pretože môžubyťcitlivejší/ienalieky predlžujúce QT intervala pacientov s:

-vrodenýmpredĺženímQTintervalu

-súčasnýmužívaním liekov, ktoréznáme, žepredlžujúQTinterval(napr. antiarytmiká triedyIAa III,tricyklickéantidepresíva, makrolidy aantipsychotiká)

-nekontrolovanounerovnováhouelektrolytov(napr. hypokaliémia, hypomagneziémia)

-srdcovýmochorením(napr. srdcovézlyhanie, infarktmyokardu, bradykardia)

(pozri časť 4.2,4.5, 4.8a 4.9).


Gastrointestinálny systém

Výskyt závažnej a pretrvávajúcej hnačky počas liečby alebo po liečbe (vrátane niekoľkých týždňov po liečbe) môže indikovať kolitídu súvisiacu s antibiotikami (život ohrozujúci stav, ktorý môže končiť smrťou), ktorá si vyžaduje okamžitú liečbu (pozri časť 4.8). V takýchto prípadoch sa musí ciprofloxacín okamžite vysadiť a začať vhodná liečba. Lieky, ktoré inhibujú peristaltiku, sú v takomto prípade kontraindikované.


Obličky a močový systém

Hlásila sa kryštalúria v súvislosti s použitím ciprofloxacínu (pozri časť 4.8). Pacienti dostávajúci ciprofloxacín majú byť dobre hydratovaní a treba zabrániť nadmernej alkalite moču.


Hepatobiliárny systém

Po ciprofloxacíne sa hlásili prípady pečeňovej nekrózy a život ohrozujúce zlyhanie pečene (pozri časť 4.8). V prípade akýchkoľvek znakov a symptómov ochorenia pečene (ako napríklad anorexia, žltačka, tmavý moč, pruritus alebo citlivé brucho) sa musí liečba vysadiť.


Deficiencia glukózo-6-fosfátdehydrogenázy

U pacientov s deficienciou glukózo-6-fosfátdehydrogenázy sa po ciprofloxacíne hlásili hemolytické reakcie. U týchto pacientov sa ciprofloxacín nemá používať pokiaľ potenciálny prospech nepreváži možné riziká. V takomto prípade sa má monitorovať potenciálny výskyt hemolýzy.


Rezistencia

Počas alebo po priebehu liečby ciprofloxacínom možno izolovať baktérie, ktoré vykazujú rezistenciu na ciprofloxacín, s klinicky zjavnou superinfekciou alebo bez nej. Počas predĺženého trvania liečby a pri liečbe nozokomiálnych infekcií a/alebo infekcií spôsobených kmeňmi Staphylococcusa Pseudomonasje možné významné riziko selekcie baktérií rezistentných na ciprofloxacín.


Cytochróm P450

Ciprofloxacín inhibuje CYP1A2, a preto môže zvýšiť sérovú koncentráciu súbežne podávaných liečiv metabolizovaných týmto enzýmom (napr. duloxetínu, klozapínu, ropinirolu, tizanidínu). Súbežné podávanie ciprofloxacínu a tizanidínu je kontraindikované. Preto sa musia u pacientov užívajúcich tieto liečivá súbežne s ciprofloxacínom dôkladne sledovať klinické znaky predávkovania a môže byť potrebné stanovenie koncentrácie v sére (napr. teofylín) (pozri časť 4.5).


Metotrexát

Súbežné užívanie ciprofloxacínu s metotrexátom sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Interakcia s testmi

In-vitro aktivita ciprofloxacínu proti Mycobacterium tuberculosis môže dávať negatívne falošné výsledky mikrobiologických testov na vzorkách pacientov súčasne užívajúcich ciprofloxacín.


Reakcia v mieste vpichu

Pri intravenóznom podávaní ciprofloxacínu sa hlásili lokálne reakcie v mieste intravenózneho podania. Tieto reakcie sú častejšie, ak je doba infúzie 30 minút alebo kratšia. Môžu sa prejavovať ako lokálne kožné reakcie, ktoré rýchlo ustúpia po ukončení infúzie. Ďalšie intravenózne podávanie nie je kontraindikované, pokiaľ sa tieto reakcie neobnovia alebo nezhoršia.


Záťaž spôsobená chloridom sodným

U pacientov, u ktorých je príjem sodíka predmetom lekárskeho záujmu (pacienti s kongestívnym zlyhaním srdca, obličkovým zlyhaním, nefrotickým syndrómom atď.) sa musí zobrať do úvahy dodatočná záťaž sodíkom (pre informáciu o obsahu sodíka pozri časť 2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na ciprofloxacín:


Probenecid


Probenecid ovplyvňuje vylučovanie ciprofloxacínu obličkami. Súbežné podávanie probenecidu a ciprofloxacínu zvyšuje koncentrácie ciprofloxacínu v sére.


Účinky ciprofloxacínu na iné lieky:


Tizanidín


Tizanidín sa nesmie podávať spolu s ciprofloxacínom (pozri časť 4.3). V klinickej štúdii so zdravými jedincami došlo k zvýšeniu koncentrácie tizanidínu (zvýšenie hodnoty Cmax7-násobné, rozsah: 4 až 21-násobné; zvýšenie hodnoty AUC: 10-násobné, rozsah: 6 až 24-násobné) pri súbežnom podávaní s ciprofloxacínom. Zvýšená koncentrácia tizanidínu súvisí so zosilneným hypotenzným a sedatívnym účinkom.


Metotrexát


Transport metotrexátu tubulami obličiek môže byť inhibovaný súbežným podaním ciprofloxacínu, čo môže viesť k zvýšeniu hladín metotrexátu v plazme a zvýšenému riziku toxických reakcií v súvislosti s metotrexátom. Súbežné používanie sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Teofylín


Súbežné podávanie ciprofloxacínu a teofylínu môže spôsobovať nežiaduce zvýšenie koncentrácie teofylínu v sére. To môže viesť k nežiaducim účinkom vyvolaným teofylínom, ktoré môžu byť zriedkavo život ohrozujúce alebo smrteľné. Pri kombinácii sa má koncentrácia teofylínu v sére kontrolovať a ak je potrebné dávka teofylínu sa má znížiť (pozri časť 4.4).


Iné deriváty xantínu


Pri súbežnom podávaní ciprofloxacínu a kofeínu alebo pentoxifylínu (oxpentifylínu) boli hlásené zvýšené koncentrácie týchto derivátov xantínu v sére.


Fenytoín


Súbežné podávanie ciprofloxacínu a fenytoínu môže spôsobiť zvýšenie alebo zníženie hladín fenytoínu v sére, a preto sa odporúča monitorovanie hladín liečiva.


Perorálne antikoagulanciá


Súbežné podávanie ciprofloxacinu s warfarínom môže umocniť jeho antikoagulačné účinky. U pacientov dostávajúcich antibakteriálne liečivá, vrátane fluorochinolónov, je veľa hlásení o zvýšenej aktivite perorálneho antikoagulancia. Riziko môže kolísať v závislosti od danej infekcie, veku a celkového stavu pacienta, a preto je obtiažne vyhodnotiť príspevok fluorochinolónov na zvýšenie INR (medzinárodný normalizovaný pomer). Odporúča sa časté monitorovanie INR počas a krátko po súbežnom podávaní ciprofloxacínu a perorálneho antikoagulancia.


Ropinirol


V jednej klinickej štúdii bolo preukázané, že súbežné používanie ropinirolu s ciprofloxacínom, stredne silným inhibítorom izoenzýmu CYP450 1A2, spôsobuje zvýšenie Cmaxa AUC ropinirolu o 60 % respektíve 84 %. Počas a krátko po súbežnom podávaní s ciprofloxacinom sa odporúča kontrola nežiaducich účinkov súvisiacich s ropinirolom a náležitá úprava dávky (pozri časť 4.4).


Klozapín


Po súbežnom podávaní 250 mg ciprofloxacínu s klozapínom počas 7 dní sa koncentrácie klozapínu a N-desmetylklozapínu v sére zvýšili o 29 % respektíve 31 %. Počas a krátko po súbežnom podávaní ciprofloxacínu sa odporúča klinický dohľad a náležitá úprava dávkovania klozapínu (pozri časť 4.4).


LiekypredlžujúceQTinterval


Rovnako ako ostatné fluorochinolóny, ciprofloxacín bymal byť používaný sopatrnosťou upacientov užívajúcichlieky, ktorépredlžujú intervalQT (napr.antiarytmiká triedyIA aIII, tricyklickéantidepresíva, makrolidy aantipsychotiká) (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Údaje, ktoré sú dostupné o podávaní ciprofloxacínu gravidným ženám, nenaznačujú žiadnu malformačnú ani feto/neonatálnu toxicitu ciprofloxacínu. Štúdie na zvieratách z hľadiska reprodukčnej toxicity nenaznačujú žiadne priame ani nepriame škodlivé účinky. U juvenilných a prenatálnych zvierat vystavených účinku chinolónov sa pozorovali vplyvy na nezrelú chrupavku. Preto sa nedá vylúčiť, že toto liečivo môže v nezrelom ľudskom organizme / plode zapríčiniť poškodenie chrupavky kĺbov (pozri časť 5.3).

Ako preventívne opatrenie sa odporúča nepoužívať ciprofloxacín počas gravidity.


Laktácia

Ciprofloxacín sa vylučuje do materského mlieka. Z dôvodu potenciálneho rizika poškodenia kĺbov sa ciprofloxacín nemá používať počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ciprofloxacín môže z dôvodu jeho neurologických účinkov ovplyvniť reakčnú dobu. Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť preto zhoršená.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami lieku (ADRs) sú nevoľnosť, hnačka, vracanie, prechodné zvýšenie hladiny transamináz, vyrážky a reakcie v mieste injekcie a infúzie.


Nežiaduce reakcie lieku zoradené podľa kategórií frekvencie sú uvedené nižšie. Analýza frekvencie zohľadňuje údaje o perorálnom aj intravenóznom podávaní ciprofloxacínu.


Trieda orgánových systémov

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Frekvencia nie je známa

(z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy


Mykotické superinfekcie

Kolitída súvisiaca s antibiotikami (veľmi zriedkavo môže končiť smrťou) (pozri časť 4.4)Poruchy krvi a lymfatického systému


Eozinofília

Leukopénia

Anémia

Neutropénia

Leukocytóza

Trombocytopénia

Trombocytémia

Hemolytická anémia

Agranulocytóza

Pancytopénia (život ohrozujúca)

Pokles tvorby kostnej drene (život ohrozujúci)


Poruchy imunitného systémuAlergická reakcia

Alergický edém / angioedém

Anafylaktická reakcia

Anafylaktický šok (život ohrozujúci) (pozri časť 4.4)

Reakcia podobná sérovej chorobe


Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia

HyperglykémiaPsychické poruchy


Psychomotorická hyperaktivita / nepokoj

Zmätenosť a dezorientácia

Úzkostná reakcia

Abnormálne sny

Depresia

Halucinácie

Psychotické reakcie (pozri časť 4.4)


Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy

Závrat

Poruchy spánku

Poruchy chuti

Parestézia a dyzestézia

Hypoestézia

Triaška

Záchvaty kŕčov (pozri časť 4.4)

Vertigo

Migréna

Narušená koordinácia

Poruchy chôdze Poruchy čuchového nervu

Intrakraniálna hypertenzia

Periférna neuropatia (pozri časť 4.4)

Poruchy okaPoruchy zraku

Poruchy vizuálneho rozlišovania farieb


Poruchy ucha a labyrintuTinitus

Strata sluchu / Zhoršenie sluchuPoruchy srdca a srdcovej činnostiTachykardiaVentrikulárna arytmia, Predĺženie intervalu QT, torsade de pointes *

Poruchy cievVazodilatácia

Hypotenzia

Synkopa

Vaskulitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaDyspnoe (vrátane astmatického stavu)Poruchy gastrointestinál-neho traktu

Nevoľnosť

Hnačka

Vracanie

Bolesti tráviaceho traktu a brucha

Dyspepsia

Plynatosť


Pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest


Zvýšené transaminázy

Zvýšený bilirubín

Poškodenie funkcie pečene

Cholestatický ikterus

Hepatitída

Nekróza pečene (veľmi zriedkavo prechádzajúca do život ohrozujúceho zlyhania pečene) (pozri časť 4.4)


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka

Svrbenie

Urtikária

Reakcie fotosenzitivity (pozri časť 4.4)


Petechie

Multiformný erytém

Nodózny erytém

Stevensov-Johnsonov syndróm (potenciálne ohrozujúci život)

Toxická epidermálna nekrolýza (potenciálne ohrozujúca život)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Bolesť svalov a kostí (napr. bolesť končatín, bolesť chrbta, bolesť v hrudi)

Artralgia

Myalgia

Artritída

Zvýšený svalový tonus a kŕče

Svalová slabosť

Tendinitída

Natrhnutie šľachy (najmä Achillovej šľachy) (pozri časť 4.4)

Exacerbácia symptómov myasthenia gravis (pozri časť 4.4)


Poruchy obličiek a močových ciest


Poškodenie funkcie obličiek

Zlyhanie obličiek

Hematúria

Kryštalúria (pozri časť 4.4)

Tubulointersticiálna nefritídaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

Reakcie v mieste injekcie a infúzie (len intravenózne podanie)

Asténia

Horúčka

Edém

Potenie (hyperhidróza)Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi

Abnormálna hladina protrombínu

Zvýšená amyláza* Tieto príhody sa hlásili po uvedení lieku na trh a pozorovali sa najmä u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi pre predĺženie intervalu QT (pozri časť 4.4 a 4.9).


Nasledujúce nežiaduce účinky v podskupinách pacientov dostávajúcich intravenóznu alebo sekvenčnú (najprv intravenóznu a potom perorálnu) liečbu sú v kategórii s vyššou frekvenciou:


Časté

Vracanie, prechodný vzostup transamináz, vyrážka

Menej časté

Trombocytopénia, trombocytémia, zmätenosť a dezorientácia, halucinácie, parestézia a dyzestézia, záchvaty kŕčov, strata rovnováhy, poruchy zraku, strata sluchu, tachykardia, vazodilatácia, hypotenzia, prechodné poškodenie pečene, cholestatický ikterus, zlyhanie obličiek, edém

Zriedkavé

Pancytopénia, útlm činnosti kostnej drene, anafylaktický šok, psychotické reakcie, migréna, poruchy čuchového nervu, zhoršenie sluchu, vaskulitída, pankreatitída, nekróza pečene, petechie, natrhnutie šliach


Pediatrická populácia


Incidencia artropatie uvedená vyššie sa vzťahuje na údaje zhromaždené zo štúdií s dospelými. U detí sa často hlásil výskyt artropatie (pozri tiež 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Hlásilo sa predávkovanie 12 g, ktoré viedlo k miernym toxickým symptómom. Hlásilo sa akútne predávkovanie 16 g, ktoré spôsobovalo akútne zlyhanie obličiek.

Medzi symptómy predávkovania patria závrat, tras, bolesť hlavy, únava, záchvaty, halucinácie, zmätenosť, brušné ťažkosti, poškodenie funkcie obličiek a pečene ako aj kryštalúria a hematúria. Hlásila sa reverzibilná toxicita obličiek.


V prípade predávkovania je potrebné začať symptomatickú liečbu, malo by sa monitorovať EKG, pretože existuje možnosťpredĺženého QT intervalu.Okrem rutinnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa odporúča monitorovať funkciu obličiek, ak je potrebné vrátane hodnoty pH a kyslosti moču, aby sa zabránilo vzniku kryštalúrie. Pacienti sa majú udržiavať dobre hydratovaní.

Iba malé množstvo ciprofloxacínu (< 10 %) sa odstráni hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Fluorochinolónové antibiotiká

ATC kód: J01MA02


Mechanizmus účinku:


Baktericídny účinok ciprofloxacínu ako fluorochinolónového antibiotika vyplýva z inhibície oboch topoizomeráz typu II (DNA gyrázy) a topoizomerázy IV, ktoré sú potrebné na replikáciu, transkripciu, reparáciu a rekombináciu bakteriálnej DNA.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah:


Účinnosť závisí najmä od vzťahu medzi maximálnou koncentráciou v sére (Cmax) a minimálnou inhibičnou koncentráciou (MIC) ciprofloxacínu pre bakteriálny patogén a vzťahu medzi plochou pod krivkou (AUC) a MIC.


Mechanizmus rezistencie:


In-vitrorezistencia na ciprofloxacín sa môže získať prostredníctvom postupného procesu mutácií cieľového miesta na topoizomeráze typu II (DNA gyráza) aj topoizomeráze IV. Dosiahnutý stupeň skríženej rezistencie medzi ciprofloxacínom a inými fluorochinolónmi je variabilný. Jednotlivé mutácie však nemusia viesť ku klinickej rezistencii, kým mnohostupňové mutácie vo všeobecnosti vyústia do klinickej rezistencie na viaceré alebo všetky liečivá v triede. Mechanizmy rezistencie založené na nepriepustnosti a/alebo efluxnej pumpe liečiva môžu mať rozličný vplyv na citlivosť fluorochinolónov, čo závisí od fyziologicko-chemických vlastností rôznych liečiv v triede a afinity transportných systémov každého liečiva. Všetky in- vitromechanizmy rezistencie sú často pozorované na klinických izolátoch. Mechanizmy rezistencie, ktoré inaktivujú iné antibiotiká, ako sú permeačné bariéry (bežné u Pseudomonas aeruginosa) a efluxné mechanizmy môžu tiež ovplyvniť citlivosť na ciprofloxacín.

Hlásila sa rezistencia sprostredkovaná plazmidmi kódovaná qnr-génmi.


Spektrum antibakteriálnej aktivity:


Limity citlivosti oddeľujú citlivé kmene od kmeňov so strednou citlivosťou a tieto od rezistentných kmeňov:


Odporúčania EUCAST


Mikroorganizmy

Citlivé

Rezistentné

Enterobacteria

S 0,5 mg/l

R 1 mg/l

Pseudomonas

S 0,5 mg/l

R 1 mg/l

Acinetobacter

S 1 mg/l

R 1 mg/l

Staphylococcus spp.1

S 1 mg/l

R 1 mg/l

Haemophilus influenzae a

Moraxella catarrhalis

S 0,5 mg/l

R 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

S 0,03 mg/l

R 0,06 mg/l

Neisseria meningitides

S 0,03 mg/l

R 0,06 mg/l

Limity citlivosti súvisiace s nešpecifickými druhmi*

S 0,5 mg/l

R 1 mg/l

1 Staphylococcus spp. - limity citlivosti ciprofloxacínu súvisia s liečbou vysokými dávkami.

* Limity citlivosti súvisiace s nešpecifickými druhmi sa stanovili predovšetkým na základe FK/FD údajov a sú nezávislé od distribúcií MIC špecifických druhov. Používajú sa iba pre druhy, pre ktoré sa nestanovil limit citlivosti pre špecifické druhy a nie pre tie druhy, pri ktorých sa testovanie citlivosti neodporúča.
Prevalencia získanej rezistencie sa môže u vybraných druhov geograficky a s časom meniť a osobitne pri liečbe závažných infekcií je potrebné poznať lokálne charakteristiky o rezistencii. V prípade potreby si treba vyžiadať radu odborníka, ak lokálna prevalencia rezistencie je taká, že je otázna účinnosť minimálne u niektorých typov infekcií.


Skupiny príslušných druhov podľa citlivosti na ciprofloxacín (kmene Streptococcuspozri časť 4.4)

Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Bacillus anthracis (1)

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy
Aeromonas spp.

Brucella spp.

Citrobacter koseri

Francisella tularensis

Haemophilus ducreyi

Haemophilus influenzae*

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis*

Neisseria meningitidis

Pasteurella spp.

Salmonella spp.*

Shigella spp.*

Vibrio spp.

Yersinia pestis

Anaeróbne mikroorganizmy

Mobiluncus

Iné mikroorganizmy

Chlamydia trachomatis ($)

Chlamydia pneumoniae ($)

Mycoplasma hominis ($)

Mycoplasma pneumoniae ($)

Druhy, prI ktorÝch môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy
Enterococcus faecalis ($)

Staphylococcus spp.* (2)

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy
Acinetobacter baumannii+

Burkholderia cepacia+*

Campylobacter spp.+*

Citrobacter freundii*

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae*

Escherichia coli*

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae*

Morganella morganii*

Neisseria gonorrhoeae*

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris*

Providencia spp.

Pseudomonas aeruginosa*

Pseudomonas fluorescens

Serratia marcescens*

Anaeróbne mikroorganizmy

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium acnes

SPRAVIDLA rezistentné organizmy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Actinomyces

Enteroccus faecium

Listeria monocytogenes

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Stenotrophomonas maltophilia

Anaeróbne mikroorganizmy

Okrem vyššie uvedených

Iné mikroorganizmy

Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealitycum

* Klinická účinnosť bola dokázaná pre citlivé izoláty v schválených klinických indikáciách.

+ Miera rezistencie ≥ 50 % v jednej alebo viacerých krajinách EU

($): Prirodzená stredná citlivosť bez prítomnosti získaného mechanizmu rezistencie

(1): Z dôvodu inhalácií spór Bacillus anthracis sa vykonali štúdie experimentálnych infekcií zvierat; tieto štúdie odhalili, že nasadenie antibiotík skoro po expozícii zabraňuje výskytu ochorenia, ak sa liečba zameria na zníženie počtu spór v organizme pod infekčnú dávku. Odporúčané použitie u ľudí sa zakladá primárne na in-vitro citlivosti a na experimentálnych údajoch na zvieratách spolu s obmedzenými údajmi u ľudí. Dvojmesačná liečba u dospelých s perorálne podávaným ciprofloxacínom v dávke 500 mg dvakrát denne sa považuje za účinnú prevenciu infekcie antraxom u ľudí. Ošetrujúci lekár má zohľadniť národné alebo medzinárodné konsenzuálne dokumenty ohľadom liečby antraxu.

(2): S. aureus rezistentný na meticilín veľmi často vykazuje súbežnú rezistenciu na fluorochinolóny. Miera rezistencie na meticilín je asi 20 až 50 % u všetkých druhov stafylokokov a je zvyčajne vyššia u nemocničných izolátov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po intravenóznej infúzii ciprofloxacínu sa dosahovali priemerné maximálne koncentrácie v sére na konci infúzie. Farmakokinetika ciprofloxacínu bola lineárna v rozsahu dávok do 400 mg podávaných intravenózne.


Porovnanie farmakokinetických parametrov pre liečebný režim s intravenóznym podávaním dvakrát denne a trikrát denne neposkytlo žiadny dôkaz akumulácie liečiva pre ciprofloxacín a jeho metabolity.


60-minútová intravenózna infúzia 200 mg ciprofloxacínu aj perorálne podávanie 250 mg ciprofloxacínu, obe podávané každých 12 hodín, viedli ku vzniku ekvivalentnej plochy pod krivkou koncentrácie v sére v závislosti od času (AUC).


60-minútová intravenózna infúzia 400 mg ciprofloxacínu podávaná každých 12 hodín bola s ohľadom na AUC biologicky ekvivalentná perorálnej dávke 500 mg podávanej každých 12 hodín.


Intravenózna dávka 400 mg podávaná počas 60 minút každých 12 hodín viedla k hodnote Cmaxpodobnej tej, ktorá sa pozorovala v prípade perorálnej dávky 750 mg.


60-minútová infúzia 400 mg ciprofloxacínu podávaná každých 8 hodín je ekvivalentná s ohľadom na AUC perorálnej dávke 750 mg podávanej každých 12 hodín.


Distribúcia


Väzba ciprofloxacínu na bielkoviny je nízka (20–30 %). Ciprofloxacín je v plazme prítomný predovšetkým v neionizovanej forme a má rozsiahly objem distribúcie v rovnovážnom stave 2-3 l/kg telesnej hmotnosti. Ciprofloxacín dosahuje vysoké koncentrácie v rôznych tkanivách, ako sú pľúca (epitelová tekutina, alveolárne makrofágy, bioptické tkanivo), v dutinách, zápalových léziách (tekutina pľuzgierov spôsobených španielskou muškou) a v urogenitálnom trakte (moč, prostata, endometrium), kde sa dosahujú celkové koncentrácie prekračujúce koncentrácie v plazme.


Metabolizmus


Hlásili sa nízke koncentrácie štyroch metabolitov, ktoré boli identifikované nasledovne: desetylénciprofloxacín (M1), sulfociprofloxacín (M2), oxociprofloxacín (M3) a formylciprofloxacín (M4). Metabolity vykazujú in-vitroantimikrobiálnu aktivitu, ale nižšieho stupňa než východisková zlúčenina.

Ciprofloxacín je známym miernym inhibítorom izo-enzýmov CYP 450 1A2.


Eliminácia


Ciprofloxacín sa vylučuje zväčša v nezmenenej forme obličkami a v menšom rozsahu aj stolicou.


Vylučovanie ciprofloxacínu (% z dávky)


Intravenózne podávanie

Moč

Stolica

Ciprofloxacín

61,5

15,2

Metabolity (M1 –M4)

9,5

2,6


Obličkový klírens je v rozmedzí 180-300 ml/kg/h a celkový telesný klírens je v rozmedzí

480-600 ml/kg/h. Ciprofloxacín prechádza glomerulárnou filtráciou aj tubulárnou sekréciou. Závažné poškodenie funkcie obličiek vedie k predĺženiu polčasu vylučovania ciprofloxacínu až na 12 hodín.


K neobličkovému klírensu ciprofloxacínu dochádza najmä z dôvodu aktívneho transintestinálneho vylučovania a metabolizmu. 1 % dávky sa vylučuje prostredníctvom žlče. Ciprofloxacín je prítomný v žlči vo vysokých koncentráciách.


Pediatrická populácia


Farmakokinetické údaje u pediatrických pacientov sú obmedzené.


V štúdii s deťmi neboli Cmax a AUC závislé od veku (staršie ako jeden rok). Po opakovanom dávkovaní (10 mg/kg/trikrát denne) sa pozoroval bezvýznamný nárast Cmax a AUC.


U 10 detí so závažnou sepsou vo veku menej ako 1 rok bola Cmax 6,1 mg/l (rozpätie 4,6–8,3 mg/l) po 1 hodinovej intravenóznej infúzii 10 mg/kg v porovnaní so 7,2 mg/l (rozpätie 4,7–11,8 mg/l) u detí vo veku od 1 do 5 rokov. Hodnoty AUC boli 17,4 mg*h/l (rozpätie 11,8–32,0 mg*h/l) a 16,5 mg*h/l (rozpätie 11,0‑23,8 mg*h/l) v príslušných vekových skupinách.


Tieto hodnoty sa nachádzajú v rámci rozpätia hláseného u dospelých pri terapeutických dávkach. Na základe farmakokinetickej analýzy v populácii pediatrických pacientov s rôznymi infekciami je u detí predpokladaný stredný polčas približne 4-5 hodín a biologická dostupnosť perorálnej suspenzie je v rozpätí od 50 až 80 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získanéna základe obvyklých štúdií toxicity po jednorazovej dávke, toxicity po opakovanom podávaní, karcinogénneho potenciálu alebo reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Tak ako mnohé iné chinolóny, aj ciprofloxacín je fototoxický na zvieratách pri klinicky významných hladinách expozície. Údaje o fotomutagenicite/fotokarcinogenicite naznačujú slabý fotomutagénny alebo fototumorogénny účinok ciprofloxacínu in-vitroa v štúdiách na zvieratách. Tento účinok bol porovnateľný s inými inhibítormi gyrázy.


Štúdie kĺbovej znášanlivosti

Tak ako sa hlásilo pre iné inhibítory gyrázy, aj ciprofloxacín spôsobuje poškodenie veľkých nosných kĺbov u nedospelých zvierat. Stupeň poškodenia chrupky sa mení podľa veku, druhu a dávky. Poškodenie môže byť obmedzené znížením zaťaženia kĺbov. V štúdiách na dospelých zvieratách (potkany, psy) sa neodhalili žiadne znaky poškodenia chrupiek. V štúdii s mladými psami beagle ciprofloxacín spôsobil závažné kĺbové zmeny pri terapeutických dávkach po dvoch týždňoch liečby, ktoré boli pozorovateľné ešte po 5 mesiacoch.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


chlorid sodný, kyselina mliečna, kyselina chlorovodíková, voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Infúzny roztok Ciprofloxacin VULM sa podáva buď priamo alebo súčasne s inými infúznymi roztokmi.

S Ciprofloxacinom VULM sú kompatibilné nasledujúce infúzne roztoky:

fyziologický roztok NaCl, 5 % a 10 % roztok glukózy, 5 % roztok glukózy s 0,225 % alebo s 0,45 % NaCl, Ringerov roztok a Ringerov laktátový roztok.

Ciprofloxacin VULM s kompatibilnými infúznymi roztokmi má byť podaný ihneď po príprave, aby nedošlo k zmenám vplyvom svetla, či k mikrobiálnej kontaminácii.

Iné ako uvedené kompatibilné roztoky sa s infúznym roztokom Ciprofloxacin VULM nesmú súčasne podávať. Optickými znakmi inkompatibility sú napr. zrážanie, zákal a zmena farby.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Bezfarebná sklenená infúzna fľaša, hydrolytická trieda II, gumená zátka, hliníkový uzáver, etiketa, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 50 ml, 100 ml alebo 200 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Kvôli uľahčeniu použitia sa má zátka infúznej fľaše prepichnúť v stredovom krúžku. Dôsledkom prepichnutia vonkajšieho kruhu môže byť poškodenie infúznej zátky.


Všetok nepoužitý roztok má byť zlikvidovaný.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


VULM SK s.r.o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


42/0466/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013


19Ciprofloxacin VULM 2 mg/ml